FANDOMInterlingua-Polonese - Interlingua-Polonese_a

abjecteModificar

przym. podły, nikczemny, nędzny
mentita abjecte - podłe kłamstwo; persona abjecte - podlec, nikczemnik; creatura abjecte - kreatura, nikczemnik

abjectionModificar

rzecz. nędza, upokorzenie, poniżenie
viver in le abjection - żyć w poniżeniu

abjurarModificar

czas. (uroczyście) wyrzekać się, zapierać się
Le rege abjurava le protestantismo - król wyrzekł się protestantyzmu; abjurar le heresia - wyrzec się herezji; ille ha abjurate tote feritate - wyrzekł się całej swojej dumy

abjurationModificar

rzecz. wyrzeczenie się, zaparcie się
le abjuration del heresia - wyrzeczenie się herezji; le abjuration del rege - rezygnacja króla

abkhasoModificar

rzecz. Abchaz

ablandarModificar

czas. zmiękczać, łagodzić, osłabiać, tonować, koić
ablandar su corde - ukoić swoje serce

ablativeModificar

przym. narzędnikowy

ablativoModificar

rzecz. narzędnik

abluerModificar

czas. zmywać, obmywać

ablutionModificar

rzecz. obmycie, obmywanie; ablucja

abnegarModificar

czas. zaniedbywać się, wyrzekać się, odmawiać sobie, ulegać abnegacji
abnegar su religion - wyrzec się swojej religii

abnegationModificar

rzecz. abnegacja

abolimentoModificar

rzecz. zniesienie, abolicja, uchylenie, unieważnienie

abolirModificar

czas. uchylać, odwoływać, unieważniać, anulować, zaniechać, znosić, rezygnować
abolir un lege - uchylić prawo; abolir le pena de morte - znieść karę śmierci
Le stato aboliva le subsidios public - Państwo zniosło publiczne subsydia
Le Ecclesia ha abolite le celebration del messa in latino - kościół zaniechał celebrowania mszy po łacinie
Post le guerra civil on aboliva le sclavitude - Po wojnie domowej zniesiono niewolnictwo
In vehiculos public on aboliva le posto de billetero - W publicznych pojazdach zrezygnowano ze stanowiska biletera

abolitionModificar

rzecz. abolicja; odwołanie, unieważnienie, zniesienie
abilition del sclavitude - zniesienie niewolnictwa; abilition de privilegios - zniesienie przywilejów; abilition de un lege - unieważnienie prawa

abolitionismoModificar

rzecz. abolicjonizm

abolitionistaModificar

rzecz. abolicjonista

abominabileModificar

przym. obrzydliwy, paskudny, wstrętny, ohydny, odrażający
crimine abominabile - odrażająca zbrodnia; gusto/sapor abominabile - wstrętny smak; tempore abominabile - paskudna pogoda;

abominabilementeModificar

przysł. obrzydliwie, paskudnie, ohydnie, odrażająco, wstrętnie

abominarModificar

czas. brzydzić się, czuć wstręt
abominar le hypocrisia - brzydzić się hipokryzją; abominar le dishonestitate - brzydzić się nieuczciwością

abominationModificar

rzecz. wstręt, obrzydliwość, obrzydzenie, abominacja
dicer abomination - mówić wstrętne rzeczy; iste chantage es un abomination - ten szantaż jest obrzydliwością

abonamentoModificar

rzecz. abonament, subskrypcja, karnet
precio de abonamento - cena abonamentu; abonamento de theatro - karnet teatralny; abonamento mensual - abonament miesięczny; abonamento hebdomadari/septimanal - abonament tygodniowy; abonamento trimestral - abonament kwartalny; abonamento tramviari - karnet tramwajowy; abonamento de traino - karnet kolejowy; abonamento annual/annue/pro un anno - abonament roczny; abonamento de essayo - abonament próbny, abonament na próbę; prender/subscriber un abonamento a un jornal - zaprenumerować pismo; renovar le abonamento - odnowić subskrypcję;

abonarModificar

czas. (1). abonować, prenumerować
abonar se a un revista - zaabonować przegląd; abonar se a un gruppo in le Internet - dokonać subskrypcji grupy w Internecie
(2). ulepszać
abonar le systema - ulepszyć system

abonatoModificar

rzecz. abonent, prenumerator
reservate al abonatos - zarezerwowany dla prenumeratorów

aborigineModificar

rzecz. pierwotny mieszkaniec, tubylec, autochton; aborygen
:przym. - tubylczy, autochtoński
population aborigine - ludność autochtoniczna

abortamentoModificar

rzecz. poronienie, aborcja, przerwanie ciąży, spędzenie płodu

abortarModificar

czas. (1). poronić, spędzić ciążę
abortar un pregnantia - spędzić ciążę, poronić ciążę
(2). nie udać się, upaść, spełznąć na niczym, nie dojść do skutku
Nostre interprisa ha abortate - nasze przedsięwzięcie upadło

abortiveModificar

przym. poroniony, nieudany; poronny
remedio/pharmaco abortive - środek poronny; practica abortive - praktyka aborcyjna

abortoModificar

rzecz. aborcja
provocar un aborto - wywołać aborcję; aborto provocate - aborcja sprowokowana; aborto illegal - nielegalna aborcja; lege del aborto - prawo aborcyjne; clinica pro abortos - klinika aborcyjna;

abraderModificar

czas. ścierać, szlifować, wygładzać, polerować; abradować
le fluvio abrade le ripa - rzeka podmywa brzeg; pelle abradite - starta skóra

abrasionModificar

rzecz. abrazja, ścieranie, zdzieranie, podmywanie
abrasion fluviatile/fluvial - abrazja rzeczna; abrasion marin - abrazja morska; resistentia al abrasion - odporność na ścieranie; resistente al abrasion - odporny na ścieranie; abrasion del pelle - zdarcie naskórka, zdarcie skóry

abrasiveModificar

przym. ścierny, ścierający
papiro abrasive - papier ścierny; material abrasive - ścierniwo; productos abrasive - produkty ścierne, ścierniwo; pulvere abrasive - proszek ścierny; disco abrasive - tarcza szlifierska;

abrasivoModificar

rzecz. materiał ścierny, ścierniwo

abrogarModificar

czas. znosić, odwoływać, kasować, uchylać
abrogar un lege - znieść prawo; abrogar un regulamento - skasować regulację

abrogationModificar

rzecz. odwołanie, uchylenie, zniesienie, unieważnienie
abrogation de un lege - unieważnienie prawa

abrogativeModificar

przym. odwołujący, unieważniający, anulujący, znoszący

abrogatorModificar

rzecz. odwołujący (osoba)

abrumperModificar

czas. odłamywać, odłupywać

abrupteModificar

przym. nagły, gwałtowny, raptowny
cambiamento abrupte - nagła zmiana

abruptementeModificar

przysł. nagle, gwałtownie

abscederModificar

czas. wrzodzieć, ropieć
tumor que abscede - ropiejący wrzód

abscessoModificar

rzecz. ropień, wrzód, absces
abscesso pulmonar - ropień płucny; abscesso maxillar - ropień szczękowy; abscesso furunculose - wrzód czyraczny; abscesso matur - dojrzały ropień; perciar/aperir un abscesso - przekłuć/otworzyć wrzód; le abscesso ha perciate - ropień pękł; vacuar un abscesso - opróżnić ropień, wycisnąć wrzód

abscinderModificar

czas. odcinać, przerywać, rozłączać

abscissaModificar

rzecz. odcięta (mat.)

absentarModificar

czas. być nieobecnym
io me absentera de Varsovia alicun dies - będę nieobecny w Warszawie przez kilka dni; absentar del officio pro qualque minutas - nie być obecnym w biurze przez kilka minut; absentar del schola - być nieobecnym w szkole

absenteModificar

przym. nieobecny
le personas absente ha torto - osoby nieobecne nie mają racji; reguardo absente - nieobecne spojrzenie; esser absente al lectiones - nie być obecnym na lekcjach; esser absente de casa - być poza domem

absentiaModificar

rzecz. absencja, nieobecność
absentia scholar/in classe/in schola - absencja w szkole/klasie; absentia justificate - usprawiedliwiona nieobecność; absentia autorisate - usprawiedliwiona nieobecność; absentia non justificate - nieusprawiedliwiona nieobecność; in absentia de - pod nieobecność (czyjąć, czegoś); le absentias de iste alumno es troppo numerose - nieobecności tego ucznia są zbyt liczne; brillar per su absentia - świecić nieobecnością

absentismoModificar

rzecz. absenteizm

absentistaModificar

rzecz. nieobecny, osoba nieobecna

absinthicModificar

przym. absyntowy

absinthinaModificar

rzecz. [Chem.] absyntyna

absinthioModificar

rzecz. absynt

absinthismoModificar

rzecz. [Med.] zatrucie absyntem

absoluteModificar

przym. absolutny, bezwzględny, czysty
temperatura absolute - temperatura absolutna, bezwględna; zero absolute - zero absolutne; poter absolute - władza absolutna; soverano absolute - władca absolutny; majoritate absolute - większość absolutna; obedientia absolute stricte - absolutne posłuszeństwo; veritate absolute - prawda absolutna; superlativo absolute - stopień najwyższy absolutny (gram.); ablativo absolute - narzędnik absolutny; genitivo absolute - dopełniacz absolutny; valor absolute - wartość absolutna; alcohol absolute - czysty alkohol; silentio absolute - absolutna cisza, całkowita cisza; [Astron.] magnitude absolute - wielkość absolutna; musica absolute - czysta muzyka; [Mat.] valor absolute de un numero real - wartość absolutna liczby rzeczywistej; impossibilitate absolute - absolutna niemożliwość; confidentia absolute in le bon senso - absolutne zaufanie do zdrowego rozsądku

absolutementeModificar

przysł. absolutnie, bezwględnie

absolutionModificar

rzecz. absolucja, odpuszczenie, rozgrzeszenie
dar le absolution a un peccator - udzielić rozgrzeszenia grzesznikowi, odpuścić grzesznikowi

absolutismoModificar

rzecz. absolutyzm

absolutistaModificar

rzecz. absolutysta

absolutorModificar

rzecz. rozgrzeszający (osoba)

absolutoriModificar

przym. rozgrzeszający, uwalniający, przebaczający, uniewinniający
judicamento/judicio/sententia absolutori - wyrok uniewinniający

absolverModificar

czas. rozgrzeszać, odpuszczać, uniewinniać; kończyć (szkołę)
absolver un accusato - uniewinnić oskarżonego; absolver le peccatos - odpuścić grzechy

absorbenteModificar

rzecz. absorbent
 :przym. chłonny, wchłaniający, absorbujący

absorbentiaModificar

rzecz. absorbcja, chłonność, absorbcyjność

absorberModificar

czas. pochłaniać, wchłaniać; absorbować
le plantas verde absorbe le gas carbonic del atmosphera - zielone rośliny pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery; le spongia absorbe le aqua - gąbka pochłania wodę; esser absorbite in un subjecto - być pochłoniętym tematem; su multiple activitates le absorbe - jego rozliczne działania pochłaniają go; absorbite in pensatas/pensamentos - pochłonięty myślami; le tinta es absorbite per le papiro - atrament jest wchłaniany przez papier; absorber le attention - zaabsorbować uwagę; absorber multe tempore - pochłaniać wiele czasu

absorptionModificar

rzecz. absorbcja, wchłanianie, pochłanianie
absorption luminose/de luce/de lumine - pochłanianie światła; absorption de sono - pochłanianie dźwięku; poter de absorption - zdolność pochłaniania; curva de absorption - krzywa absorbcji; banda de absorption - pasmo pochłaniania; coefficiente de absorption - współczynnik pochłaniania; capacitate de absorption - zdolność pochłaniania

absorptiveModificar

przym. absorpcyjny, pochłaniający

abstentionModificar

rzecz. powstrzymanie się (od głosu), abstynencja wyborcza
abstention del voto - powstrzymanie się od głosowania; le motion ha essite adoptate per vinti votos e duo abstentiones - wniosek został przyjęty dwudziestoma głosami przy dwóch wstrzymujących

abstentionistaModificar

rzecz. powstrzymujący się od głosu

abstinenteModificar

rzecz. abstynent
przym. wstrzemięźliwy, abstynencki

abstinentiaModificar

rzecz. abstynencja

abstinerModificar

czas. (se) powstrzymywać się, wstrzymywać się
abstiner se de alcohol - powstrzymywać się od alkoholu; abstiner se de tabaco - powstrzymywać się od tytoniu; abstiner se de commentario - powstrzymać się od komentarza; abstiner se de participar - wstrzymać się od uczestnictwa; abstiner se del voto - wstrzymać się od głosu; abstiner se de tote critica - powstrzymać się od wszelkiej krytyki

abstracteModificar

przym. abstrakcyjny, oderwany; niemianowany (mat.)
le blancor es un idea abstracte - biel to idea abstrakcyjna; notion/concepto abstracte - pojęcie/koncepcja abstrakcyjna; pensatas/pensamentos abstracte - oderwane myśli; scientias abstracte - nauki abstrakcyjne; le logica es un scientia abstracte - logika jest nauką abstrakcyjną; mathematica abstracte - matematyka abstrakcyjna; arte abstracte - sztuka abstrakcyjna; pictura abstracte - obraz abstrakcyjny; pictor abstracte - malarz abstrakcyjny; exprimer se troppo abstractemente - wyrażać się zbyt abstrakcyjnie

abstractementeModificar

przysł. abstrakcyjnie

abstractionModificar

rzecz. abstrakcja
facer abstration de - abstrahować; facite abstraction de - abstrahując od

abstractoModificar

rzecz. abstrakt, wyciąg

abstraherModificar

czas. abstrahować
on debe abstraher pro generalisar - trzeba abstrahować, aby móc uogólniać

abstruderModificar

czas. chować, ukrywać, zatajać

abstruseModificar

przym. zawiły, niejasny, ukryty
rationamento abstruse - niejasne, zawiłe rozumowanie; exprimer se in modo abstruse - wyrażać się zawile; problema abstruse - zawiły problem

abstrusementeModificar

przysł. zawile, niejasno

absurdeModificar

przym. absurdalny, bzdurny
hasardo absurde - absurdalny przypadek; rationamento absurde - absurdalne rozumowanie; conducta/comportamento absurde - absurdalne postępowanie; hasardo absurde - absurdalny przypadek

absurditateModificar

rzecz. absurd, bzdura
dicer absurditate - mówić absurdy, mówić bzdury; absurditate del existentia - absurd istnienia; committer un absurditate - popełnić absurd; iste refusa es un absurditate - ta odmowa jest absurdem

absurdoModificar

rzecz. bzdura, absurd
rationar per le absurdo - rozumować przez sprowadzenie do absurdu; demonstration per le absurdo - wykazanie przez sprowadzenie do absurdu; reduction al absurdo - sprowadzenie do absurdu, redukcja do absurdu; theatro del absurdo - teatr absurdu

abuccamentoModificar

rzecz. nabieranie w usta; łączenie ze sobą; wywiad, rozmowa, konferencja, narada

abuccarModificar

czas. chwytać ustami; łączyć, połączyć; rozmawiać, konferować
le vulpe abuccava le ave - lis chwycił w pysk ptaka; abuccar se - rozmawiać z kimś

abundanteModificar

przym. obfity, obfitujący
pluvia abundante - obfity deszcz; recolta abundante - obfite zbiory; portion abundante - obfita porcja; nutrimento/alimentos - obfite jedzenie; capillatura abundante - obfite owłosienie; abundante in aqua - obfitujący w wodę; il pluve/le pluvia cade abundantemente - deszcz pada obficie; le factos lo ha abundantemente demonstrate - fakty dowodnie to wykazały; salar abundantemente - solić obficie

abundantementeModificar

przysł. obficie

abundantiaModificar

rzecz. obfitość, dobrobyt
le corno de abundantia - róg obfitości; abundantia de detalios - obfitość szczegółów; societate de abundantia - społeczeństwo obfitości; viver in le abundantia - żyć w dobrobycie; le annos de abundantia - lata obfitości; economia de abundantia - gospodarka obfitości; haber moneta in abundantia - mieć pieniędzy w nadmiarze;

abundarModificar

czas. obfitować, być w obfitości, roić się
le cereales abunda - jest obfitość zbóż; abundar in difficultates - obfitować w trudności; abundar in errores - obfitować w błędy; le errores abunda in iste texto - w tym tekście roi się od błędów; le fructos abunda iste estate - tego lata owoce są w obfitości; le pisces abunda in iste aqua - ryby obfitują w tej wodzie; le exemplos abunda - są liczne przykłady; ille abunda in anecdotas - on sypie anegdotami

abusarModificar

czas. nadużywać, źle wykorzystać
abusar del amicitate - nadużyć przyjaźni; abusar del poter - nadużyć władzy; abusar de un juvena - seksualne wykorzystać dziewczynę

abusatorModificar

rzecz. nadużywający (osoba)

abusiveModificar

przym. obraźliwy, obelżywy, nieprzyzwoity; nadużywający, nielegalny
costume abusive - nieprzyzwoity zwyczaj; empleo/uso abusive de un vocabulo/parola - obraźliwe użycie słowa; appropriation abusive - nielegalne przywłaszczenie; abusivemente - nielegalnie; obraźliwie, obelżywie, nieprzyzwoicie

abusoModificar

rzecz. nadużycie; obraza, obelga
abuso de confidentia - nadużycie zaufania; abuso de alcohol - nadużycie alkoholu; abuso de bibitas alcoholic - nadużywanie napojów alkoholowych; abuso de poter - nadużycie władzy; abuso de derecto - nadużycie prawa; abuso de autoritate - nadużycie władzy; abusos flagrante - jawne obelgi; le abuso de somniferos es periculose - naużycie środków nasennych jest niebezpieczne; signalar un abuso - sygnalizować nadużycie; denunciar un abuso - donieść o nadużyciu; remediar a un abuso - zaradzić nadużyciu;

abysmalModificar

przym. głębinowy; bezdenny, przepastny
zona abysmal - strefa głębinowa; fauna abysmal - fauna głębinowa; pisca abysmal - rybołówstwo głębinowe; oceano abysmal - bezdenny ocean; ignorantia abysmal - bezdenna ignorancja

abysmoModificar

rzecz. otchłań, głębina, przepaść
esser al bordo del abysmo - być na skraju przepaści; abysmo de miseria - otchłań nędzy; abysmo de dolor - otchłań bólu; le abysmos del inferno - piekielne głębi; il ha un enorme abysmo inter ille duo - między nimi dwoma jest ogromna przepaść

abyssalModificar

przym. niezgłębiony; głębinowy

abyssinModificar

przym. abisyński

abyssinoModificar

rzecz. Abisyńczyk
przym. abisyński

abyssoModificar

rzecz. otchłań, głębina, bezdeń, przepaść
exploration del abyssos - eksploracja głębin; abysso de miseria - otchłań nędzy; abysso oceanic - głębia oceanu

acaciaModificar

rzecz. akacja

academiaModificar

rzecz. akademia
academia de musica - akademia muzyczna; academia de scientias - akademia nauk; academia militar - akademia wojskowa; academia de belle artes - akademia sztuk pięknych

academicModificar

przym. akademicki
anno academic - rok akademicki; libertates academic - wolności akademickie; stilo academic - styl akademicki; question academic - akademicka kwestia

academicoModificar

rzecz. akademik (osoba)

academismoModificar

rzecz. akademizm

acajuModificar

rzecz. [wym. akażu] nerkowiec; mahoniowiec
nuce de acaju orzech nerkowca

acanthaModificar

rzecz. [Bot.] kolec, cierń

acanthaceas*Modificar

rzecz. [Bot.] Acanthaceae

acantoModificar

rzecz. akant (roślina)

acapniaModificar

rzecz. akapnia (med.)

accederModificar

czas. (1). podchodzić, nadchodzić, dochodzić, docierać
on accede al cocina per un corridor - do kuchni dochodzi się przez korytarz; al palatio se accede per un large porta - do pałacu wchodzi się przez szeroką bramę; acceder al poter - dojść do władzy; il es difficile de acceder al litteratura super iste subjecto - trudno jest dotrzeć do literatury na ten temat;
(2). przystawać, zgadzać się
acceder al desiros/desiderios de un persona - przystać na czyjeś życzenia; acceder a un requesta/petition - przystać na prośbę

accelerandoModificar

rzecz. [Muz.] accelerando, przyspieszając

accelerarModificar

czas. przyspieszać, zwiększać szybkość
accelerar le movimento - przyspieszyć ruch; accelerar le motor - przyspieszyć silnik; accelerar le passo - przyspieszać kroku; accelerar un reaction chimic - przyspieszyć reakcję chemiczną; accelerar le rhythmo cardiac - przyspieszyć rytm serca; accelerar le travalios/le labores - przyspieszyć prace; accelerar su morte - przyspieszyć swoją śmierć

accelerateModificar

przym. przyspieszony

accelerationModificar

rzecz. przyspieszenie, akceleracja

acceleratorModificar

rzecz. akcelerator

accelerometroModificar

rzecz. akcelerometr, przyspieszeniomierz

accendaliaModificar

rzecz. podpałka

accenderModificar

czas. zapalać; włączać
accender un flammifero - zapalać zapałkę; accender le estufa - zapalać w piecu; accender un cigarretta - zapalać papierosa; accender un candela - zapalać świecę; accender le luce - zapalać światło; accender le lumine - zapalać światło; accender le micca - zapalać lont

accendibileModificar

przym. palny, zapalny

accendimentoModificar

rzecz. oświetlenie; podpałka

accenditorModificar

rzecz. zapalniczka; zapłon
accenditor de gas - zapalniczka na gaz; accenditor automatic - automatyczny zapłon

accensibileModificar

przym. palny, zapalny, łatwopalny

accensibilitateModificar

rzecz. łatwopalność, zapalność; zapalczywość

accentoModificar

rzecz. akcent

accentuarModificar

czas. (1). akcentować, podkreślać, uwypuklać, uwydatniać
accentuar su effortio - podkreślić swój wysiłek; accentuar su argumentos - podkreślić swoje argumenty; accentuar alicun aspectos de un programma - uwypuklić pewne aspekty programu
(2). akcentować [Ling.]
accentuar un parola - zaakcentować wyraz; accentuar un syllaba - akcentować sylabę; accentuar un a - akcentować "a"; accentuar le vocal ante le ultime consonante in interlingua - akcentować w Interlingwie samogłoskę przed ostatnią spółgłoską;

accentuateModificar

przym. zaakcentowany, podkreślony

accentuationModificar

rzecz. akcentowanie

acceptabileModificar

przym. akceptowalny, dopuszczalny, do przyjęcia

acceptabilitateModificar

rzecz. dopuszczalność, akceptowalność

acceptarModificar

czas. przyjmować, akceptować, godzić się
acceptar un invitation - przyjąć zaproszenie; acceptar un donation - przyjąć dar; acceptar un succession - zaakceptować sukcesję; acceptar telegramma - przyjąć telegram, odebrać telegram; acceptar un theoria - zaakceptować teorię; acceptar le risco - zaakceptować ryzyko; acceptar le periculo - zaakceptować niebezpieczeństwo; acceptar per acclamation - przyjąć przez aklamację; io non pote acceptar vostre proposition - nie mogę zaakceptować twojej propozycji; illes accepta con resignation le morte de lor infante - oni godzą się z rezygnacją ze śmiercią swojego dziecka; acceptar le consilio de alicuno - przyjąć czyjąś radę; accepta mi sincer condolentias - przyjmij moje szczere kondolencje

acceptationModificar

rzecz. akceptacja; akcept

acceptionModificar

rzecz. (przyjęte) znaczenie, interpretacja
iste parola ha un acception negative - ten wyraz ma negatywne znaczenie; acception currente de un parola - obiegowe znaczenie słowa; acception proprie - właściwe znaczenie; acception figurate - przenośne znaczenie

accessibileModificar

przym. dostępny; przystępny
iste region es difficilemente accessibile - ten rejon jest trudno dostępny; parco accessibile al visitatores - park dostępny dla zwiedzających; esser accessibile al ration - być przystępnym dla rozumu; accessibile al publico - dostępny dla publiczności; solo accessibile pro membros - dostępny tylko dla członków; accessibile a totes - dostępny dla wszystkich; le litteratura super iste subjecto non es facilemente accessibile literatura na ten temat nie jest łatwo dostępna

accessibilitateModificar

rzecz. dostępność, przystępność
accessibilitate de un loco - dostępność jakiegoś miejsca

accessionModificar

rzecz. akcesja, przystąpienie, wstąpienie
accession al throno - wstąpienie na tron; accession de un pais al Union Europee - przystąpienie kraju do Unii Europejskiej

accessoModificar

rzecz. (1) akces; dostęp, dojazd, dojście
haber accesso - mieć dostęp; le accesso del terreno es interdicite/prohibite - wejście na ten teren jest zabronione; accesso al jardin - dojście do ogrodu; via/cammino de accesso - droga dojazdowa; porto de accesso facile - port o łatwym dostępie; persona de accesso difficile - trudno dostępna osoba; difficile de accesso - trudno dostępny; facile de accesso - łatwo dostępny; de accesso facile - łatwo dostępny; dar accesso a - dać dostęp do; [Komp.] tempore de accesso - czas dostępu;
(2). napad, atak
accesso de dolor - atak bólu; accesso de asthma - napad astmy; accesso de febre - napad gorączki; accesso epileptic - napad epilepsji; accesso de furia - napad furii; accesso de furor - napad wściekłości; accesso de ira - napad złości; accesso de rabie - napad wściekłości; accesso de rage - napad furii; accesso de cholera - napad gniewu; accesso de tusse - napad kaszlu; accesso de riso - atak śmiechu; accesso de hysteria - napad histerii; accesso de follia - napad szaleństwa

accessoriModificar

przym. dodatkowy, pomocniczy

accessorioModificar

rzecz. akcesorium, dodatek

accidentalModificar

przym. przypadkowy, okazjonalny

accidentalmenteModificar

przysł. przypadkowo, okazjonalnie

accidenteModificar

rzecz. wypadek, przypadek
per accidente - przypadkowo

accidentiaModificar

rzecz. odmiana przez przypadki

acciderModificar

czas. zdarzać się, wydarzać się, przydarzać się, przytrafiać się
un cosa estranie ha accidite a me - przydarzyła mi się dziwna rzecz; isto pote accider a cata uno - to może się przytrafić każdemu; que ha accidite? - co się stało?

accisiaModificar

rzecz. akcyza

acclamarModificar

czas. darzyć uznaniem, chwalić, oklaskiwać, wyrażać podziw, przyklasnąć
acclamar un orator - oklaskiwać mówcę; acclamar le actores - oklaskiwać aktorów; acclamar un proposition - przyklasnąć propozycji

acclamationModificar

rzecz. aklamacja, poklask
adoptar per acclamation - przyjąć przez aklamację; eligite per acclamation - wybrany przez aklamację

acclamatorModificar

rzecz. oklaskujący, aklamator

acclaramentoModificar

rzecz. wyjaśnianie, naświetlanie

acclararModificar

czas. wyjaśniać, naświetlać

acclimatarModificar

czas. aklimatyzować
tu jam te ha acclimatate un pauco/un poco? - zaaklimatyzowałeś się już troszkę?

acclimatationModificar

rzecz. aklimatyzacja

accolladaModificar

rzecz. pochwała, aprobata, uznanie

accollarModificar

czas. ściskać, obejmować, brać w objęcia

accommodabileModificar

przym. dający się przystosować, giętki

accommodamentoModificar

rzecz. rozstrzygnięcie, rozliczenie, uregulowanie, uzgodnienie

accommodarModificar

czas. przystosowywać, akomodować; gościć, mieścić; godzić, łagodzić, pogodzić
accommodar se al circumstantias - przystosować się do okoliczności; accommodar un querela - złagodzić kłótnię

accommodationModificar

rzecz. lokum, zakwaterowanie; akomodacja
poter de accommodation (del oculo) - zdolność akomodacji (oka)

accommodatorModificar

rzecz. osoba przystosowująca

accompaniamentoModificar

rzecz. akompaniament; towarzyszenie
littera de accompaniamento - list towarzyszący; accompaniamento de piano - akompaniament na pianinie; accompaniamento de organo - akompaniament na organach; accompaniamento improvisate - zaimprowizowany akompaniament; al accompaniamento de - w akompaniamencie

accompaniarModificar

czas. (1). towarzyszyć, odprowadzać
accompaniar al casa - odprowadzać do domu; accompaniar al traino - odprowadzać do pociągu; accompaniar un persona al cinema - towarzyszyć komuś do kina; accompaniar un persona a su ultime reposo - towarzyszyć komuś w jego ostatniej drodze; littera accompaniante - towarzyszący list
(2). akompaniować
accompaniar un violinista al piano - akompaniować skrzypkowi na pianienie

accompaniatorModificar

rzecz. akompaniator; przewodnik
accompaniator touristic - przewodnik turystyczny; iste pianista es le accompaniator de un violinista - ten pianista jest akompaniatorem skrzypka

accopulamentoModificar

rzecz. sprzęganie, łączenie; kopulowanie

accopulanteModificar

rzecz. partner do kopulacji

accopularModificar

czas. łączyć, sprzęgać
accopular generatores electric - sprzęgać generatory elektryczności; accopular duo naves spatial - łączyć dwa statki kosmiczne; accopular duo ideas disparate - kojarzyć dwie oddzielne idee

accopulateModificar

przym. połączony, sprzężony

accordamentoModificar

rzecz. strojenie

accordanteModificar

przym. harmonijny, zgodny, pasujący

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori