FANDOM


da capo ITALIANO

1 da capo


+ Dacia sub n pr

1 Dacië


+ dacic adj

1 Dacisch


+ dacron sub

1 dacron


dactylic adj

1 dactylisch
verso -- = dactylisch vers


+ dactylis sub

1 BOTANICA
-- glomerate = kropaar


dactylo sub

1 dadel
-- marin/de mar = zeedadel
semine de -- = dadelpit
oleo de -- = dadelolie
2 LITTERATURA dactylus


+ dactylogramma sub

1 vingerafdruk
-- genetic = genenprint


dactylographar v

1 typen, tikken
-- un reporto = een rapport typen
-- sin reguardar le claviero = blind typen


dactylographia sub

1 het typen, het machineschrijven
error de -- = tikfout


dactylographic adj

1 type..., machineschrift..., dactylografisch


dactylographo sub

1 schrijfmachine
2 typist
un -- experimentate = een geroutineerde typist


dactylologia sub

1 vingeralfabet, vingertaal, dactylologie


+ dactylologic adj

1 dactylogisch


+ dactylorchis sub

1 BOTANICA handekenskruid
-- maculate = gevlekte orchis


dactyloscopia sub

1 dactyloscopie, leer van de vingerafdrukken
le anthropometria utilisa le -- = de anthropometrie maakt gebruik van de dactyloscopie


+ dactyloscopic adj

1 dactyloscopisch


+ dada sub

1 dada


+ dadaismo sub

1 dadaïsme


+ dadaista sub

1 dadaïst


+ dadaista adj

1 dadaïstisch
movimento -- = dadaïstische beweging
schola -- = dadaïstische school


daga sub

1 ponjaard, dagge, lange dolk


dagar v

1 met een dolk (door)steken


+ daguerrotypar v

1 PHOTOGRAPHIA daguerrotyperen


+ daguerrotypia sub

1 PHOTOGRAPHIA daguerrotypie


+ daguerrotypo sub

1 PHOTOGRAPHIA daguerrotype


dahlia sub

1 BOTANICA dahlia
cultura de --s = dahliacultuur
cultor/cultivator de --s = dahliakweker
tubere de -- = dahliaknol
exhibition/exposition de --s = dahliatentoonstelling


+ dalmata sub

1 Dalmatiner, Dalmatische hond


+ Dalmatia sub n pr

1 Dalmatië


+ dalmatian adj

1 Dalmatisch


+ dalmatiano sub

1 Dalmatiër


+ dalmatic adj

1 Dalmatisch
costa -- = Dalmatische kust
lingua -- = Dalmatische taal


+ dalmatica sub

1 dalmatiek, dalmatica


+ dalmatin adj

1
rana -- = springkikker


+ Dalton sub n pr

1 Dalton
principio -- = daltonprincipe
lyceo -- = daltonlyceum
schola -- = daltonschool
systema -- = daltonsysteem
applicar le systema -- = daltoniseren


daltonian adj

1 van Dalton, kleurenblind


daltonismo sub

1 daltonisme, kleurenblindheid


dama sub

1 dame, vrouw van standing
-- de honor = hofdame, eredame
-- de corte = hofdame
-- de compania = gezelschapsdame
2 (JOCO DE DAMAS) dam
joco de --s = damspel
jocar al --s = dammen
tabuliero de --s = dambord
problema de --s = damprobleem
facer un -- = een dam maken
prisa per le -- es obligatori = damslag gaat voor
3 CHACO dame, koningin


+ damajana sub

1 mandfles, korffles


+ damalisco sub

1 ZOOLOGIA bastaardhartebeest, blesbok, bontebok, lierantilope


+ daman sub

1 ZOOLOGIA klipdas


damascar v

1 damasceren


damascen adj

1 van/uit Damascus
BOTANICA nigella -- = juffertje-in-het-groen


damascenage sub

1 damascering


damascenar v

1 damasceren


damascenator sub

1 damasceerder


damasceno sub

1 Damascener, bewoner van Damascus
2 damastpruim, kwets


Damasco sub n pr

1 Damascus


+ damasco sub

1 damast
-- pro mobiles = meubeldamast
serviettas de -- = damasten servetten
fabrica de -- = damastfabriek/weverij
texitor de -- = damastwever


+ damiero sub

1 dambord


+ damisella sub

1 jonkvrouw, jongedame
-- de honor = bruidsmeisje


damnabile adj

1 verwerpelijk, afkeurenswaardig
opinion -- = verwerpelijke mening
habitudes -- = afkeurenswaardige gewoonten
2 RELIGION (ver)doemenswaard, vervloeking oproepend


+ damnabilitate sub

1 verwerpelijkheid, afkeurenswaardigheid
2 RELIGION (ver)doem(ens)waardigheid


damnar v

1 RELIGION verdoemen


damnation sub

1 RELIGION het verdoemen, verdoemenis, hellestraf
-- eterne = eeuwige verdoemenis


damnificar v

1 benadelen, schaden, nadeel toebrengen, beschadigen
le mercantias ha essite damnificate per le aqua del mar = de goederen zijn door het zeewater beschadigd


damno sub

1 schade, beschadiging, nadeel, averij
--(s) insignificante = geringe schade
--(s) irreparabile = onherstelbare schade
--(s) eventual = eventuele schade
--(s) incalculabile = onberekenbare schade
--(s) material = materiële schade
--(s) immaterial = immateriële schade
--(s) de guerra = oorlogsschade
--(s) al motor = motorschade
-- moral = geestelijke schade
facer/causar/originar/occasionar --(s) = schade aanrichten
suffrer --(s) = schade lijden
evalutar le --(s) = de schade taxeren
--(s) de foco/causate per le foco = brandschade
--(s) de gelo/causate per le gelo = vorstschade
--(s) de grandine/causate per le grandine = hagelschade
--(s) causate per le tempesta = stormschade
--(s) de ruptura = breekschade
extension del --(s) = omvang van de schade
servicio del --s = schadeafdeling
qual -- ! = wat jammer !


damnose adj

1 schadelijk, nadelig
animales -- = schadelijke dieren


damnositate sub

1 schadelijkheid


+ Damocles sub n pr

1 Damocles
spada de -- = zwaard van Damocles


+ dan sub

1 SPORT dan


+ danaide sub

1 Danaïde
cupa del --s = Danaïdenvat


+ dancing sub ANGLESE

1 dancing


+ dandy sub ANGLESE

1 dandy


+ dandysmo sub

1 dandysme, fatterigheid, aanstellerij


danese adj

1 Deens


danese sub

1 Deens (taal)
2 Deen
3 Deense dog


Daniel sub n pr

1 Daniël


Danmark sub n pr

1 Denemarken


dansa sub

1 het dansen, dans
-- macabre/del morte = danse macabre, dodendans
-- guerrier = oorlogsdans, krijgsdans
-- popular/folkloric = volksdans
-- choral = koordans, reidans
-- del ventre = buikdans
-- classic = klassieke dans
-- polonese = Poolse dans
-- de Sancte Vito = Sint Vitusdans
-- de character = karakterdans
-- a/in tres tempores = dans in driekwartsmaat
arte del -- = danskunst
facer un -- del ventre = buikdansen
curso de -- = danscursus, dansles
local de -- = dansgelegenheid
pista de -- = dansvloer
maestro de -- = dansleraar
musica de -- = dansmuziek
schola de -- = dansschool
sala de -- = danszaal
passo de -- = danspas
figura de -- = dansfiguur
orchestra de -- = dansorkest
scarpa de -- = dansschoen
scarpetta de -- = dansschoentje
festa de -- = dansfeest, bal
partner (A) de -- = danspartner


dansar v

1 dansen
invitar a -- = ten dans vragen
ille dansa magnificamente = hij danst voortreffelijk


dansator sub

1 danser
copula de --es = danspaar
-- de corda = koorddanser
-- professional = beroepsdanser


+ dantesc adj

1 dantesk
poesia -- = danteske poëzie
vision -- = danteske visie


+ danthonia sub

1 BOTANICA
-- elephantin = olifantsgras


+ dantologia sub

1 studie van Dante, dantologie


+ dantologo sub

1 Dantekenner


danubian adj

1 Donau...
bassino -- = Donaubekken
le principatos -- = de Donauvorstendommen


Danubio sub n pr

1 Donau
-- Inferior = Beneden-Donau


+ daphne sub

1 BOTANICA peperboompje


+ daphnia sub

1 ZOOLOGIA watervlo, dafnia


dar v

1 geven, schenken, verlenen
-- un banchetto = een banket geven
-- un curso = een cursus geven
-- lectiones de Interlingua = les in Interlingua geven
-- conto de = rekenschap geven van
-- le cartas = kaartgeven
-- le alarma = alarm slaan
-- le tono = de toon aangeven
-- un colpo de freno = op de rem trappen
-- un colpo de spongia = de spons halen over
-- le parola a = het woord geven aan
-- chaco {sj} = schaak zetten
-- lustro a = opluisteren
-- corage = moed geven
-- le bon exemplo = het goede voorbeeld geven
-- adjuta = hulp geven/bieden
-- un festa = een feest geven
-- prioritate a un cosa = iets voor laten gaan
-- acceptation = zijn goedkeuring geven, (met iets) instemmen
-- su dimission = zijn ontslag indienen
-- in location = verhuren
-- satisfaction = genoegdoening geven
le fenestra da super le jardin = het raam ziet uit op de tuin
le porta da super le jardin = de deur geeft toegang tot de tuin
date le hora multo avantiate = wegens het vergevorderde uur
date que = gegeven dat, aangenomen dat


dardane adj

1 Dardaans, Trojaans


Dardanellos sub n pr pl

1 Dardanellen


Dardania sub n pr

1 Dardanië


dardano sub

1 Dardaniër, Trojaan


Dardano sub n pr

1 MYTHOLOGIA Dardanus


+ dardo sub

1 werpschicht


+ darico sub

1 HISTORIA daricus (gouden munt van Perzië)


darsena sub

1 open dok, binnenhaven
mitter in -- = (een schip) dokken


darwinian adj

1 darwiniaans
theoria -- = Darwinleer


darwinismo sub

1 darwinisme
le -- se oppone al lamarckismo = het darwinisme staat tegenover het lamarckisme


darwinista sub

1 darwinist


+ darwinista adj

1 darwinistisch


+ dasymetro sub

1 dasymeter


+ dasyuro sub

1 ZOOLOGIA buidelmarter, dasyurus


data sub

1 datum
-- de nascentia = geboortedatum
-- previste/limite/limitar/ultime = tijdslimiet, deadline, uiterste (lever)datum
-- de vendita = verkoopdatum
-- limite de vendita = uiterste verkoopdatum
-- de clausura = sluitingsdatum
-- de publication = verschijningsdatum
le -- del timbro postal = datum postmerk
portar le -- de = gedateerd zijn op
sin -- = ongedateerd
fixar un -- = een datum vaststellen/afspreken
le littera ha como -- le 10 de julio = de brief is gedateerd op 10 juli


+ databile adj

1 dateerbaar
documento facilemente -- = document dat gemakkelijk te dateren is


+ databilitate sub

1 dateerbaarheid
-- de un sito prehistoric = dateerbaarheid van een prehistorische vindplaats


datar v

1 dateren, de datum bepalen van, dagtekenen
-- un strato geologic = een geologische laag dateren
-- su litteras = zijn brieven dateren
iste castello data del medievo = dit kasteel dateert uit de middeleeuwen


dataria sub

1 CATHOLICISMO datarie, pauselijk bureau


datario sub

1 beambte van de datarie


+ datation sub

1 datering, dagtekening
quando habera loco le -- del contracto? = wanneer valt de dagtekening van het contract?
-- improbabile = onwaarschijnlijke datering
-- de un sito prehistoric = datering van een prehistorische vindplaats
-- per le methodo del carbon-14 = koolstofdatering


+ dation sub

1 geving
-- in location = inhuurgeving


dative adj

1 JURIDIC datief, toeziend
tutor -- = toeziend voogd


dativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA derde naamval, datief, dativus
construction de -- = datiefconstructie
forma de -- = datiefvorm


dato sub

1 dobbelsteen
jocar al --s = dobbelen
jocator de --s = dobbelaar
joco de --s = dobbelspel
cornetta a --s = dobbelbeker
jecto de --s = teerlingsworp
2 gegeven, feit
-- fundamental/de base = basisgegeven
--s statistic = statistische gegevens
--s concrete = harde gegevens
--s personal = persoonlijke gegevens
--s plus concrete = nadere gegevens
banca de --s = bestand (verzameling gegevens)


dator sub

1 gever, schenker
-- de sanguine = bloeddonor
-- de sperma = spermadonor, zaaddonor
-- de labor/de travalio = werkgever
-- de caution = borgsteller
cellula -- = donorcel


+ dattiliero sub

1 dadelpalm
foreste de --s = dadelbos


dattilo sub

1 dadel
-- marin/de mar = zeedadel
oleo de -- = dadelolie
semine de -- = dadelpit


+ datura sub

1 BOTANICA doornappel, steekappel


+ dauco sub

1 BOTANICA peen


David sub n pr

1 David
stella de -- = Davidster


+ davidia sub

1 BOTANICA
-- involucrate = zakdoekenboom, parkboom


+ davidic adj

1 BIBLIA van David
psalmos -- = psalmen van David


de (del = de+le) prep

1 (POSSESSION)
le libro de Jan = het boek van Jan
2 (ORIGINE)
pictura de Van Gogh = schilderij van Van Gogh
venir -- Bilthoven = uit Bilthoven komen
originari -- = afkomstig uit
3 (CAUSA)
morir -- fame = sterven van honger
rubie -- cholera = rood van woede
4 (MEDICINA)
viver -- su penna = van zijn pen leven
colpo -- pugno = vuistslag, stomp
tiro -- revolver = revolverschot
5 (MESURA)
billet -- cento florinos = briefje van honderd
6 (PHYSICAURA)
le amor -- Jan = de liefde van Jan
objecto -- luxo = luxevoorwerp
cultello -- cocina = keukenmes
abuso -- confidentia = misbruik van vertrouwen
7 (MATERIAL)
ponte -- ferro = ijzeren brug
8 (CONTENTO, QUANTITATE)
vitro -- aqua = glas water
litro -- lacte = liter water
pacchetto -- cigarrettas = pakje sigaretten
9 (CONCERNENTE)
parlar --l guerra = over de oorlog spreken
10 (SIN TRADUCTION)
le mense -- decembre = de maand december
11 (post certe VERBOS ante un INFINITIVO)
essayar -- (trovar) = proberen te (vinden)
oblidar -- (dicer) = vergeten te (zeggen)
12 (post certe ADJECTIVOS ante un SUBSTANTIVO)
digne -- (fide) = (geloof)waardig


dea sub

1 godin
-- del luna = maangodin
-- marin/del mar = zeegodin


dead heat sub ANGLESE

1 dead heat


deambular v

1 rondwandelen, ronddwalen, dolen, slenteren


deambulation sub

1 het rondwandelen, het ronddwalen, het dolen, het slenteren


deambulatori adj

1 loop..., zwerf...
function -- = loopfunctie


+ deambulatorio sub

1 omgang achter het altaar, kooromgang, deambulatorium


debatter v

1 debatteren (over), betwisten, discussiëren
-- se contra = vechten tegen, te kampen hebben met, zich verzetten tegen


debattibile adj

1 betwistbaar


debatto sub

1 debat, discussie, gedachtenwisseling, woordentwist
-- parlamentari = kamerdebat
-- televisate = televisiedebat
-- marathon = marathondebat
aperir le -- = het debat openen
clausurar/terminar le -- = het debat (af)sluiten
conducer le --s = de debatten leiden


deber v

1 moeten, behoren, verplicht zijn
2 verschuldigd zijn, schuldig zijn, te danken hebben
ille me debe ancora iste summa = dat geld heb ik nog van hem te goed, ik krijg nog geld van hem


deber sub

1 plicht, verplichting
-- de honor = ereplicht
-- religiose = godsdienstplicht
-- de christiano = christenplicht
-- professional = beroepsplicht
-- militar = krijgsplicht
-- conjugal = huwelijksplicht
-- materne/maternal = moederplicht
-- paternal = vaderplicht
-- paternal = ouderplicht
-- fraternal = broederplicht
-- human = mensenplicht
-- electoral = stemplicht
-- statal = staatsplicht
sentimento/senso del -- = plichtsgevoel
complimento de su -- = plichtsvervulling
oblido/oblivion de su -- = plichtsverzaking
fidel a su -- = plichtsgetrouw
mancar a su --es = in gebreke blijven
imponer --es = verplichtingen opleggen
observar su --es con exactitude = zijn plichten nauwgezet waarnemen
relevar un persona de su --es = iemand van zijn verplichtingen ontheffen
abandonar/negliger su --es = zijn plichten verzaken
inobservantia/inobservation del --es = veronachtzaming van zijn plichten
2 INSENIAMENTO huiswerk
-- de schola = huiswerk
dar le --es = huiswerk opgeven
facer le --es = huiswerk maken


debile adj

1 zwak, slap, krachteloos
corpore -- = zwak lichaam
pulso -- = zwakke pols(slag)
memoria -- = zwak geheugen
character -- = zwak karakter
sexo -- = zwakke geslacht
lumine/luce -- = zwak licht
puncto -- = zwak punt
voce -- = zwakke stem
ECONOMIA mercato -- = zwakke markt
-- de mente = zwakzinnig
sentir se -- = zich slap voelen


debilitar v

1 zwak(ker) maken, verzwakken
-- le position de un persona = iemands positie verzwakken
le maladia le ha debilitate = de ziekte heeft hem verzwakt


debilitate sub

1 zwakte, krachteloosheid
-- corporal/corporee = lichaamszwakte
-- muscular = spierzwakte, spierslapte
-- de character = karakterzwakte
-- de spirito = geesteszwakte
-- mental = zwakzinnigheid, debiliteit
-- senil = seniele aftakeling


debilitation sub

1 het verzwakken, verzwakking
-- del democratia = uitholling van de democratie


debita sub

1 schuld
-- de honor = ereschuld
-- fluctuante/flottante = vlottende schuld
-- consolidate = geconsolideerde schuld
-- public = staatsschuld
-- fiscal = belastingschuld
-- bancari = bankschuld
-- hypothecari = hypotheekschuld
-- de guerra = oorlogsschuld
-- hereditari = erfschuld
-- compensabile = compensabele schuld
-- recovrabile = inbare schuld
-- sin interesse = renteloze schuld
-- active = uitstaande schuld
-- de joco = speelschuld
haber --s - schulden hebben
facer --s = schulden maken
pagar un -- = een schuld betalen
extinguer/liquidar/amortisar/compensar un -- = een schuld vereffenen/afdoen
extinction/amortisation/liquidation de un -- = (uit)delging van een schuld
cancellar un -- = een schuld kwijtschelden
contraher/contractar un -- = een schuld aangaan
lassar --s = schulden achterlaten


debitar v

1 debiteren, als debet boeken, op de debetzijde boeken


debite adj

1 verschuldigd, te wijten, toegeschreven, veroorzaakt
le moneta -- = het verschuldigde geld
interesse -- = verschuldigde rente
con le -- respecto = met de verschuldigde eerbied
con le -- orgolio = met gepaste trots
a tempore -- = te zijner tijd
como es -- = naar behoren
fatiga -- al corrosion = corrosievermoeiing


debitemente adv

1 behoorlijk, zoals het behoort, volgens de regels


debito sub

1 debet, debetzijde, debetpost
-- e credito = debet en credit
nota de -- = debetnota
partita de -- = debetboeking
columna/colonna de -- = debetkolom
2 het verschuldigde


debitor sub

1 schuldenaar, debiteur
libro de --es = debiteurenboek
lista de --es = debiteurenstaat
contabilitate de --es = debiteurenboekhouding
administration de --es = debiteurenadministratie
esser -- de un persona = bij iemand in het krijt staan


+ debitori adj

1 debet...
conto -- = debetrekening
saldo -- = debetsaldo
interesse -- = debetrente


début sub FRANCESE

1 debuut (eerste optreden)
illa faceva su -- in le Scala de Milan = zij debuteerde in de Scala van Milaan


débutant sub FRANCESE

1 beginneling, débutant


débutante sub FRANCESE

1 débutante, beginnelinge


debutar v

1 zijn debuut maken, debuteren, aanvangen, beginnen
-- como scriptor = als schrijver debuteren
illa debutava con un collection de versos = ze debuteerde met een bundel verzen


+ decadactyle adj

1 tienvingerig


decade sub

1 decade (periode van tien dagen)
2 boek met tien hoofdstukken


decadente adj

1 decadent, in verval
epocha/periodo -- = tijdperk van verval, decadent tijdperk
civilisation -- = beschaving in verval
arte -- = ontaarde kunst
pictura -- = decadente schilderkunst
scriptor -- = decadente schrijver
gusto -- = decadente smaak


+ decadente sub

1 decadent
poesia de --s = decadentenpoëzie
litteratura de --s = decadentenliteratuur


decadentia sub

1 decadentie, (ver)val, ondergang, ontaarding, teloorgang
-- intellectual = geestelijke aftakeling
-- moral = zedenbederf
-- del occidente = ondergang van het avondland
cader in -- = vervallen, in verval raken
esser in plen -- = volledig in verval zijn


+ decadentismo sub

1 ARTE decadentisme


+ decadentistic adj

1 ARTE decadentistisch


decader v

1 vervallen, decadent worden, in verval raken, ondergaan, ontaarden, teloorgaan
le Imperio Roman ha comenciate a -- post le morte de Augusto = Het Romeinse Rijk begon in verval te raken na de dood

van Augustus

+ decaffeinar v

1 cafeïnevrij maken


+ decaffeinate adj

1 cafeïnevrij
caffe -- = cafeïnevrije koffie, "koffie Hag"


+ decaffeination sub

1 vrijmaking van caffeïne


+ decagonal adj

1 GEOMETRIA tienhoekig
prisma -- = tienhoekig prisma


decagone adj

1 GEOMETRIA tienhoekig
prisma -- = tienhoekig prisma


decagono sub

1 GEOMETRIA tienhoek, decagoon
-- (ir)regular = (on)regelmatige tienhoek


decagramma sub

1 decagram, lood


+ decahedric adj

1 tienvlakkig


decahedro sub

1 GEOMETRIA tienvlak


+ decalcar v

1 decalqueren, overtrekken


+ decalcificar v

1 CHIMIA MEDICINA ontkalken, decalcificeren


+ decalcification sub

1 CHIMIA MEDICINA ontkalking, decalcificatie
-- ossose/del osso = botontkalking


+ decalcomania sub

1 decalcomanie


+ decalina sub

1 CHIMIA decaline


decalitro sub

1 decaliter


decalogo sub

1 decaloog, tien geboden
le preceptos del -- = de geboden van de decaloog


+ decalumen sub

1 decalumen


+ decametric adj

1 decameter...


decametro sub

1 decameter (tien meter)
2 LITTERATURA decameter


+ decanal adj

1 CATHOLICISMO decanaal, het dekenschap betreffend


decanato sub

1 dekenaat, dekenschap, decanaat


decano sub

1 deken, oudste lid van een genootschap
le function/dignitate de -- = het decanale ambt
le -- del corps diplomatique/del corpore diplomatic = deken van het corps diplomatique
le -- del ordine/collegio de advocatos = de deken van de orde van advocaten
le -- del capitulo = de deken van het kapittel
2 hoofd van een faculteit


+ decantar v

1 langzaam overgieten, afgieten (waar bezinksel is), decanteren, klaren
-- vino = wijn klaren


+ decantation sub

1 langzame afgieting, het decanteren, decantatie
bassino de -- = bezinkbekken


+ decapetale adj

1 BOTANICA met tien kroonbladen


+ decapistrar v

1 (een paard) de halster afdoen


decapitar v

1 onthoofden
-- con le guillotina = met de guillotine onthoofden
-- un criminal = een misdadiger onthoofden
2 (af)knotten
-- un salice = een wilg knotten


+ decapitation sub

1 onthoofding
esser condemnate al -- = veroordeeld worden om te worden onthoofd
2 (het) (af)knotten


decapode adj

1 tienpotig


decapodos sub pl

1 ZOOLOGIA decapoda, tienpootkreeften


+ decarboxylase sub

1 BIOCHIMIA decarboxylase


+ decarboxylation sub

1 BIOCHIMIA decarboxylatie


+ decartellisar v

1 dekartelliseren


+ decartellisation sub

1 dekartellisatie, dekartellisering
politica de -- = dekartellisatiepolitiek


decastereo sub

1 decastère


decasyllabe adj

1 tienlettergrepig
verso -- = tienlettergrepig vers


+ decasyllabic adj

1 tienlettergrepig
verso -- = tienlettergrepig vers


decasyllabo sub

1 tienlettergrepige versregel, decasyllabus


+ decathleta sub

1 tienkamper


+ decathlon sub

1 SPORT tienkamp


dece sub num card

1 tien
cervo de -- cornos = tienender


dece-cinque sub num card

1 vijftien


deceder v

1 vertrekken, zich terugtrekken
2 overlijden, sterven


+ decedito sub

1 gestorvene, overledene


dece-duo sub num card

1 twaalf


decelerar v

1 vertragen, langzamer doen lopen, zijn snelheid verminderen
-- se = vertraagd worden, langzamer verlopen
-- lentemente = langzaam vertragen


+ deceleration sub

1 vertraging, snelheidsvermindering, vermindering van vaart, vaartvermindering, afremming
via de -- = uitrijstrook


+ decelerator sub

1 iemand die vaart mindert


+ decelerometro sub

1 vertragingsmeter


decembre sub

1 december
frigido de -- = decemberkou
nocte de -- = decembernacht


+ decemdentate adj

1 BOTANICA tientandig


+ decemfide adj

1 BOTANICA tienspletig


decemviral adj

1 HISTORIA ROMAN decemviraal, de tienmannen betreffend
collegio -- = decemviraal college


decemvirato sub

1 HISTORIA ROMAN decemviraat, tienmanschap


decemviro sub

1 HISTORIA ROMAN decemvir, tienman


+ decena sub

1 tiental


+ decennal adj

1 tienjarig
contracto -- = tienjarig contract
magistratura -- = tienjarige magistratuur
2 tienjaarlijks
exposition -- = tienjaarlijkse tentoonstelling


decennio sub

1 decennium, tijdvak van tien jaar


dece-none adj

1 negentiende
le -- parte = het negentiende (deel)


dece-nono sub

1 negentiende deel


dece-novem sub num card

1 negentien


dece-novesime num ord

1 negentiende


decente v

1 welvoeglijk, gepast, fatsoenlijk, decent
un juvena -- = een fatsoenlijk meisje
comportar se decentemente = zich fatsoenlijk gedragen
2 waardig


decentia sub

1 welvoeglijkheid, gepastheid, fatsoen(lijkheid)
moral/mores de -- = fatsoensmoraal
norma de -- = fatsoensnorm
offensa al/contra le -- = inbreuk op de betamelijkheid
contrari al -- = in strijd met de goede zeden
ultrapasar le limites del -- = de grenzen der welvoeglijkheid oberschrijden
le -- me impone le silentio = het fatsoen gebiedt mij te zwijgen
tu deberea haber le -- de tacer = je zou het fatsoen moeten hebben te zwijgen


+ decentralisar v

1 Vide: discentralisar


+ decentralisation sub

1 Vide: discentralisation


+ decentralisator adj

1 Vide: discentralisator


+ decentramento sub

1 Vide: discentramento


+ decentrar v

1 Vide: discentrar+ decentration sub

1 Vide: discentration


dece-octesime num ord

1 achttiende


dece-octo sub num card

1 achttien


dece-prime num ord

1 elfde
le -- parte, le dece-primo = het elfde (deel)


deception sub

1 bedrog, misleiding


+ deceptive adj

1 bedrieglijk, misleidend
publicitate -- = misleidende reclame
le apparentias son -- = schijn bedriegt


deceptor sub

1 bedrieger, misleider


dece-quarte num ord

1 veertiende


dece-quatro sub num card

1 veertien


dece-quinte num ord

1 vijftiende


decerner v

1 decreteren, verordenen


dece-secunde num ord

1 twaalfde
le -- parte, le dece-secundo = het twaalfde (deel)


dece-septe sub num card

1 zeventien


+ dece-septesime num ord

1 zeventiende


dece-septime num ord

1 zeventiende
le -- parte = het zeventiende (deel)


deceseptimo sub

1 zeventiende deel


dece-sex sub num card

1 zestien


dece-sexte num ord

1 zestiende


decesso sub

1 het overlijden, dood, sterfgeval
le -- de un note scriptor = het overlijden van een welbekende schrijver
causa del -- = doodsoorzaak
acto de -- = overlijdensakte
cifra de --s = sterftecijfer


dece-tertie num ord

1 dertiende


dece-tres sub num card

1 dertien


dece-un sub num card

1 elf


deciar sub

1 deciare


+ decibel sub

1 decibel


decider v

1 beslissen, een beslissing nemen, beslissend zijn, besluiten, vaststellen, bepalen


+ decidibile adj

1 beslisbaar


+ decidibilitate sub

1 beslisbaarheid


+ decidite adj

1 besloten, beslist
isto es un cosa -- = deze zaak is beslist
2 beslist, vastbesloten, resoluut
typo -- = resolute vent


+ deciditor sub

1 beslisser


+ decidua sub

1 (deel baarmoederslijmvlies) decidua


+ decidual adj

1 MEDICINA deciduaal


decifrabile adj

1 te ontcijferen, ontcijferbaar


deciframento sub

1 het ontcijferen, ontcijfering
-- de un scriptura pictographic = ontcijfering van een pictografisch schrift


decifrar v

1 ontcijferen
-- un codice = een code ontcijferen
-- un message in codice = een gecodeerd bericht ontcijferen
-- un scripto = een geschrift ontcijferen
-- un enigma = een raadsel ontsluieren
impossibile de -- = niet te ontcijferen


+ decifration sub

1 Vide: deciframento


decifrator sub

1 iemand die (iets) ontcijfert


+ decigrado sub

1 decigraad


decigramma sub

1 decigram


+ decile sub

1 STATISTICA deciel


decilitro,dl sub

1 deciliter


decima sub

1 tiend(e), tiende deel
2 10-centstuk


decimal adj

1 decimaal
systema -- = decimaal/tientallig stelsel
fraction -- = decimale breuk
numero -- = decimaal getal
logarithmo -- = decimale logaritme
classification -- = decimale classificatie


+ decimal sub

1 decimaal
facer un calculo usque al quinte -- = tot in vijf decimalen berekenen


+ decimalisar v

1 tiendelig maken, decimaliseren
-- un systema de mesuras = een matensysteen decimaliseren


+ decimalisation sub

1 het tiendelig maken, decimalisering
-- del pesos e mesuras britannic = decimalisering van de Britse maten en gewichten


decimar v

1 decimeren, uitroeien, wegmaaien, dunnen
2 tienden heffen


decimation sub

1 het decimeren, het uitroeien, het wegmaaien, het dunnen, decimatie
le morbo ha causate un -- del population = de ziekte heeft de bevolking gedecimeerd
2 het heffen van tienden


decimator sub

1 iemand die decimeert, etc.
2 inner van tienden


decime num ord

1 tiende
le -- parte = het tiende (deel)


+ decimetric adj

1 decimeter...
undas -- = decimetergolven


decimetro,dm sub

1 decimeter
-- quadrate, dm2 = vierkante decimeter
-- cubic, dm3 = kubieke decimeter
duple -- = dubbele decimeter


decimo sub

1 tiende deel


+ decimoctave num ord

1 achttiende


+ decimonone num ord

1 negentiende


+ decimoprime num ord

1 elfde


+ decimoquarte num ord

1 veertiende


+ decimoquinte num ord

1 vijftiende


+ decimosecunde num ord

1 twaalfde


+ decimoseptime num ord

1 zeventiende


+ decimosexte num ord

1 zestiende


+ decimotertie num ord

1 dertiende


deciper v

1 misleiden, bedriegen


decise adj

1 vastbesloten, vastberaden, resoluut
dicer un cosa con un tono -- = iets met aplomb zeggen
2 duidelijk omschreven, precies, scherp


decision sub

1 het beslissen, het besluiten, het bepalen, het vaststellen, beslissing, besluit, vaststelling
prender un -- = een beslissing nemen
reservar su -- = in beraad houden
-- de principio = principebesluit
-- final/definitive = eindbeslissing
-- nefaste = rampzalig besluit
-- irrevocabile = onherroepelijke beslissing
-- hastive/precipitate/prematurate = overijld besluit
-- judicial = gerechtelijke beslissing
-- governamental = regeringsbesluit
-- de nomination/de appunctamento = benoemingsbesluit
duple -- del OTAN = NAVO-dubbelbesluit
provocar un -- = een beslissing uitlokken
executar un -- = aan een besluit gevolg geven
2 beslistheid, vastberadenheid, resoluutheid
spirito de -- = besluitvaardigheid


+ decisional adj

1 decisie..., beslissings...
logique --le = decisielogica


decisive adj

1 beslissend, afdoend, doorslaggevend
combatto -- = beslissende strijd
victoria -- = beslissende overwinning
momento -- = beslissend ogenblik
argumento -- = doorslaggevend argument
proba/prova -- = afdoend bewijs
in mesura -- = in beslissende mate


+ decisori adj

1 JURIDIC decisoir, beslissend
juramento -- = decisoire eed


decistereo sub

1 decistère


+ deck sub ANGLESE

1 dek (van schip)
un nave con quatro --s = een schip met vier dekken


declamar v

1 declameren, reciteren, voordragen
-- versos = verzen declameren
2 hoogdravend spreken, oreren
3
-- contra = afgeven op, uitvaren tegen


declamation sub

1 het declameren, het reciteren, het voordragen, declamatie, voordracht(skunst)
-- de un fragmento de prosa = voordragen van een stuk prosa
-- de un poesia = declamatie van een gedicht
2 hoogdravende taal, holle frasen, bombast


declamator sub

1 declamator, voordrachtskunstenaar
2 bombastische spreker, holle redenaar


declamatori adj

1 declamatorisch, gezwollen, hoogdravend, bombastisch
stilo -- = hoogdravende stijl
leger in tono -- = op hoogdravende toon lezen


declarar v

1 verklaren, bekend maken, kenbaar maken
-- le guerra = de oorlog verklaren
-- sub juramento = onder ede verklaren
-- su amor = zijn liefde verklaren
-- applicabile = van toepassing verklaren
le tribunal se ha declarate competente = de rechtbank heeft zich bevoegd verklaard
-- nulle = nietig verklaren
2 opgeven, aangeven, declareren
-- un nascentia = een geboorte aangeven
-- al doana = bij de douane aangeven
-- se = uitbreken, zich openbaren
-- le costos = de (on)kosten declareren
-- le expensas de viage = de reiskosten declareren
3
un epidemia se declarava = er brak een epidemie uit
un incendio se declarava = er brak brand uit


+ declarate adj

1 inimico -- = verklaarde vijand
adversario -- = verklaarde tegenstander


declaration sub

1 het verklaren, het bekend maken, verklaring, bekendmaking
-- de guerra = oorlogsverklaring
-- de independentia = onafhankelijkheidsverklaring
-- de neutralitate = neutraliteitsverklaring
-- governamental/de governamento = regeringsverklaring
-- de principios = beginselverklaring
-- de urgentia = urgentieverklaring
-- de nascentia = geboorteaangifte
-- jurate = beëdigde verklaring
-- de amor = liefdesverklaring
-- del testes = getuigenverklaring
-- doanal/doaner/de doana = douaneverklaring
Declaration Universal del Derectos del Homine = Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
-- de non-judaicitate = niet-joodverklaring
-- supplementari = aanvullende verklaring
-- preliminar/previe/in avantia = verklaring vooraf
-- solemne = plechtige verklaring
-- scripte = schriftelijke/geschreven verklaring
-- oral = mondelinge verklaring
secundo su proprie -- = zoals hij zelf heeft verklaard
facer un -- = een verklaring afleggen
2 aangifte, opgave, declaratie
-- fiscal/de imposto(s) = belastingaangifte
-- de costos = onkostendeclaratie
-- de un decesso = overlijdensaangifte
formulario de -- = declaratieformulier


declarative adj

1 verklarend, tot verklaring van, uitleggend, declaratief


declaratori adj

1 JURIDIC declaratoir, verklarend, rechtsgeldigheid verlenend
judicamento/judicio/sententia -- = declaratoir vonnis
acto -- = declaratoire akte


+ declassamento sub

1 het deklasseren, deklassering
-- social = sociale deklassering


+ declassar v

1 deklasseren


declinabile adj

1 verwerpelijk
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA verbuigbaar


declinar v

1 neerbuigen, hellen, glooien, ondergaan (zon)
2 achteruitgaan, verzwakken, afnemen
le fortias del malado declina = de krachten van de zieke nemen af
le poter de compra del dollar ha declinate = de dollar heeft aan koopkracht ingeboet
le numero de alumnos declina = het aantal leerlingen loopt terug
le vendita declina = de verkoop loopt terug
3 weigeren, verwerpen, afwijzen, afslaan, bedanken voor
-- tote/omne responsabilitate = alle verantwoordelijkheid van de hand wijzen
-- un invitation = een uitnodiging afslaan
-- un candidatura = voor een kandidatuur bedanken
-- le honor = voor de eer bedanken
-- le competentia de un tribunal = de bevoegdheid van een rechtbank niet erkennen
-- le jurisdiction = de rechtsmacht afwijzen
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA verbuigen, declineren
5 ASTRONOMIA declinatie hebben
6 afwijken (van magneet/kompasnaald)


declination sub

1 glooiing, helling
2 verval, achteruitgang
3 weigering, afwijzing, verwerping
4 ASTRONOMIA declinatie
-- de un astro = declinatie van een hemellichaam
circulo de -- = declinatiecirkel
5 declinatie (van magneet/kompasnaald)
-- magnetic = magnetische declinatie
6 LINGUISTICA E GRAMMATICA verbuiging, declinatie


declinator sub

1 iemand die iets afwijst/verwerpt, etc.


declinatori adj

1 weigerend, afwijzend
2 JURIDIC declinatoir, wrakings...
medios -- = declinatoire middelen
exceptiones -- = declinatoire uitzonderingen


declino sub

1 het afnemen, het ondergaan (van de zon), verval, achteruitgang, neergang
-- de un civilisation = ondergang van een beschaving
-- del commercio = verval van de handel
-- del medievo = herfsttij der Middeleeuwen
-- del Seculo de Auro = nadagen van de Gouden Eeuw
-- del vita = levensavond


declinometro sub

1 declinometer, afwijkingsmeter


+ declive adj

1 hellend, glooiend
terreno -- = glooiend terrein
le parte -- de un tecto = het hellend gedeelte van een dak


+ declivitate sub

1 helling, glooiing
-- de un terreno = glooing van een terrein
-- de 12 percentos = helling van 12 procent
iste dica ha un -- de 30 percentos = deze dijk heeft een beloop van 30 procent
esser in/formar -- = aflopen (naar), omlaag glooien (naar)


decocer v

1 afkoken, aftrekken


decoction sub

1 het afkoken, het aftrekken, afkooksel, aftreksel
-- de herbas medicinal = kruidenaftreksel/drankje


+ decodabile adj

1 te ontcijferen


+ decodage sub

1 decodering, ontcijfering


+ decodar v

1 decoderen, ontcijferen


+ decodator sub

1 1. decoder, decodeerapparaat, 2. decodeerder


+ decodificar v

1 decoderen, ontcijferen


+ decodification sub

1 decodering, ontcijfering
-- de un message = decodering van een bericht


+ decodificator sub

1 decoder, decodeerapparaat
2 decodeerder


decollar v

1 onthoofden


decollation sub

1 het onthoofden, onthoofding


+ décolleté sub FRANCESE

1 décolleté
-- in le dorso = rugdécolleté
veste con -- = gedecolleteerde japon
vestir se con -- = décolleteren


+ decolonisar v

1 dekoloniseren
pais decolonisate = gedekoloniseerd land


+ decolonisation sub

1 dekolonisering, dekolonisatie
-- del paises del tertie mundo = dekolonisering van de landen van de derde wereld
processo de -- = dekolonisatieproces


+ decolorante sub

1 Vide: discolorante+ decolorar v

1 Vide: discolorar+ decoloration sub

1 Vide: discoloration+ decompensar v

1 MEDICINA gedecompenseerd zijn


+ decompensation sub

1 MEDICINA decompensatie
-- cardiaque = decompensation cardiac


decomponer v

1 ontbinden, ontleden, doen uiteenvallen, analyseren
-- un toto in su elementos = een geheel in elementen ontbinden
MATHEMATICA -- un numero in factores = een getal in factoren ontbinden
PHYSICA -- un fortia = een kracht ontbinden
CHIMIA -- aqua per electrolyse = water ontleden door electrolyse
le prisma decompone le lumine/luce solar in su colores fundamental = het prisma ontleedt het zonlicht in zijn

fundamentele/primaire kleuren

-- un phrase = een zin ontleden
2 tot ontbinding doen overgaan, doen rotten, bederven
le calor decompone le carne = de warmte doet het vlees bederven


decomponibile adj

1 ontleedbaar, ontbindbaar, te ontleden
substantias facilemente -- = gemakkelijk ontleedbare stoffen


+ decomponibilitate sub

1 ontleedbaarheid
-- de un substantia = ontleedbaarheid van een stof


decomposition sub

1 het ontbinden, het ontleden, ontbinding, ontleding, analyse
-- chimic = chemische ontleding
reaction de -- = ontledingsreactie
-- del lumine/luce per un prisma = ontleding van het licht door een prisma
-- de un rationamento = analyse van een redenering
-- de un numero in factores = ontbinding van een getal in factoren
2 ontbinding, bederf, rotting, afbraak
-- aerobie/aerobic = aërobe afbraak
-- lente = langzame ontbinding
producto de -- = afbraakprodukt
processo de -- = verrottingsproces
phenomeno de -- = rottingsverschijnsel
cadavere in stato de -- avantiate = lijk in verregaande staat van ontbinding
FIGURATE -- de un societate = verval van een gemeenschap
FIGURATE le invasiones del populos barbare ha hastate le -- del Imperio roman = de invallen van de

barbaarse volken hebben het uiteenvallen van het Romeinse rijk verhaast

+ decompression sub

1 drukvermindering (van gas/lucht), drukverlaging, decompressie
valvula de -- = decompressieventiel
camera de -- = decompressiekamer/ruimte
tempore/periodo de -- = decompressietijd


+ decomprimer v

1 de druk verlagen
-- aere = de druk van lucht verlagen


+ deconditionamento sub

1 deconditionering


+ deconditionar v

1 deconditioneren


+ decongelamento sub

1 Vide: discongelamento


+ decongelar v

1 Vide: discongelar


+ decongelation sub

1 Vide: discongelation


+ decongestionamento sub

1 bevrijding van congestie


+ decongestionar v

1 van congestie bevrijden, verstopping bestrijden


+ deconstructivismo sub

1 deconstructivisme


decorar v

1 versieren, opsieren, tooien
-- un sala = een zaal versieren
-- un altar = een altaar versieren
-- le arbore de Natal = de kerstboom optuigen
2 onderscheiden (met een medaille/ridderorde/lintje)
ille sera decorate = hij zal een lintje krijgen


decoration sub

1 het versieren, het tooien, het decoreren
2 decoratie, versiering, versiersel, ornament
-- mural = wandversiering
3 onderscheiding, ordeteken, ridderorde, lintje, medaille


decorative adj

1 decoratief, versierend, decoratie..., sier...
motivos -- = siermotieven, ornamenten
pictura -- = decoratieve (be)schildering
plantation -- = sieraanplanting
planta -- = sierplant
arte -- = decoratieve kunst, versieringskunst
scriptura -- = sierschrift
puncto -- = siersteek
anello -- = sierring
barriera -- = sierhek
quadro/inquadramento -- = sierlijst
candela -- = sierkaars
ansa -- = sierhengsel
platto/cuppa -- = sierschaal
vaso -- = siervaas
pluma -- = sierveer
effecto -- = decoratief effect
corco/tappo -- = sierkurk, sierdop
pavimento -- = sierbestrating
haber un rolo/parte -- = een onbelangrijke rol spelen


decorato sub

1 iemand die gedecoreerd/onderscheiden is, gedecoreerde


decorator sub

1 iemand die versiert/decoreert, decorateur
-- de theatro = decorontwerper


decorose adj

1 gepast, net, behoorlijk, betamelijk, fatsoenlijk, welvoeglijk, beschaafd


decorticar v

1 de schors/bast afhalen van, ontschorsen
2 (af)pellen, (af)schillen, doppen
-- crangones = garnalen pellen
-- amandolas = amandels pellen
-- cacahuetes = pinda's doppen


+ decorticate adj

1 ontschorst
2 gepeld, gedopt
ris -- = gepelde rijst
crangones -- = gepelde garnalen
crangones non -- = ongepelde garnalen
amandolas -- = gepelde amandelen
cacahuetes -- = vliespindas


decortication sub

1 het ontschorsen, ontschorsing
2 het (af)pellen, het (af)schillen, het doppen
-- de crangones = het pellen van garnalen


decorum sub

1 decorum, vormen, etiquette, ceremonieel
-- regal/royal/del Corte = protocol, hofetiquette
conservar/respectar le -- = het decorum bewaren


+ decremento sub

1 afneming, demping, MATHEMATICA afname, decrement
-- logarithmic = logarithmisch decrement


decrepitar v

1 uiteenspatten, afknappen


decrepitation sub

1 het uiteenspatten, het afknappen


decrepite adj

1 stokoud, afgeleefd, vervallen, versleten
vetulo -- = afgeleefde grijsaard


decrepitude sub

1 verval, aftakeling, afgeleefdheid


decrescendo ITALIANO

1 MUSICA decrescendo, in sterkte afnemend


decrescentia sub

1 vermindering, afneming, afname
-- del febre = afneming van de koorts


decrescer v

1 verminderen, afnemen, dalen
le febre decresce = de koorts neemt af
le precios decresce = de prijzen dalen
amplitude decrescente = afnemende amplitude
rendimento decrescente = afnemende meeropbrengst
numeration decrescente = aflopende nummering
le riviera decresce = het water in de rivier zakt


decrescimento sub

1 vermindering, afneming, afname, daling
-- del natalitate = daling van het geboortencijfer


decretal sub

1 pauselijk besluit, decretaal


+ decretal adj

1 een pauselijke beslissing betreffend


decretalista sub

1 decretalist, kenner van decretalen


decretar v

1 decreteren, (bij/als decreet) uitvaardigen/afkondigen, verordenen, bevelen, beslissen
-- un lege = een wet afkondigen
-- un prohibition/interdiction de sortir = een uitgaansverbod afkondigen


decreto sub

1 (overheids/regerings/raads)besluit, verordening, bevel, decreet
-- royal/regal = Koninklijk Besluit, K.B.
-- imperial = keizerlijk decreet
-- presidential = presidentieel decreet
-- municipal = raadsbesluit
-- ecclesiastic = kerkverordening, kerkbesluit
-- super le durata/duration de conducta = rijtijdenbesluit
-- de emergentia = noodverordening
constitutionalitate de un -- = grondwettelijkheid van een decreet
promulgar un decreto = een decreet afkondigen/uitvaardigen
promulgation de un -- = afkondiging/uitvaardiging van een decreet
abolir un -- = een decreet intrekken


decretori adj

1 een decreet betreffend
2 beslissend
die -- = kritieke dag in een ziekte


+ dectico sub

1 ZOOLOGIA
-- verrucivore = wrattenbijter


+ decubito sub

1 gestrekte ligging van het lichaam, het neerliggen, liggende houding, decubitus
-- dorsal = rugligging
-- ventral = buikligging
-- lateral = zijligging
haber plagas de -- = doorliggen


+ de cujus sub LATINO

1 JURIDIC erflater, de cujus, testateur
le voluntate del -- = de wil van de erflater


+ decumbente adj

1 BOTANICA kruipend, kruip...
2 ZOOLOGIA liggend (bijv. stekels)


decuplar v

1 vertienvoudigen


decuple adj

1 tienvoudig


decuplicar v

1 vertienvoudigen


+ decuplo sub

1 tienvoud


+ decuria sub

1 HISTORIA ROMAN decuria, afdeling van tien (senatoren/ridders, etc.)


+ decurio sub

1 HISTORIA ROMAN decurio, hoofdman over tien


decurrente adj

1 BOTANICA aflopend (van bladeren)
folio -- = aflopend blad


+ decurrentipetale adj

1 BOTANICA met aflopende kroonbladen


+ decussar v

1 in de vorm van een X snijden


+ decussate adj

1 in de vorm van een X
2 BOTANICA gekruist, kruiselings, kruisgewijs, decussaat


+ decussation sub

1 BIOLOGIA X-vormige kruising; -- chromosomatic = crossing-over


+ dedalo sub

1 doolhof, labyrint, wirwar
-- inextricabile de camminos/de vias = onontwarbare wirwar van wegen
le -- del leges = het doolhof van de wetten
le -- del jurisprudentia = het doolhof van de jurisprudentie
ille se ha disviate in un -- de incertitudes e de contradictiones = hij verdwaalde in een doolhof van onzekerheden en

tegenspraken

dedicar v

1 toewijden, inwijden, wijden, toeleggen
-- un ecclesia al Sancte Virgine = een kerk aan Maria wijden
-- attention a = aandacht schenken aan
-- un pensata/pensamento a un persona = een gedachte aan iemand wijden
-- se a = zich wijden aan
-- se a un arte = een kunst beoefenen
-- se al agricultura = zich op de landbouw toeleggen
2 opdragen (een boek)
-- un libro a un persona = een boek aan iemand opdragen


+ dedicatario sub

1 persoon aan wie de opdracht gericht is


+ dedicate adj

1 toegewijd
collaborator -- = toegewijde medewerker


dedication sub

1 het inwijden (van een kerk), (kerk)wijding
-- de un ecclesia = kerkwijding
-- de un templo = tempelwijding
2 opdracht (boek), opschrift (standbeeld)


+ dedicator sub

1 iemand die (een kunstwerk) opdraagt


dedicatori adj

1 als opdracht, opdracht inhoudend (boek)
epistola -- = opdracht
titulo -- = opdrachtstitel


deducer v

1 afleiden (uit), opmaken (uit), gevolgtrekkingen maken (uit),

deduceren

-- le senso de un parola per le contexto = de betekenis van een woord uit de kontekst opmaken
isto se deduce directemente de lo que precede = dit volgt onmiddellijk uit het voorgaande
2 aftrekken, korten (op), inhouden
on deduce un certe percentage = er wordt een zeker percentage ingehouden
de iste summa io deduce dece florinos = van dit bedrag trek ik tien gulden af


deducibile adj

1 wat afgeleid kan worden, afleidbaar, deduceerbaar
veritate -- de un axioma = waarheid die uit een axioma afgeleid kan worden
2 ECONOMIA aftrekbaar
costos -- = aftrekbare kosten


deductibile adj

1 ECONOMIA aftrekbaar
interesse -- = renteaftrek
costos -- = aftrekbare kosten


+ deductibilitate sub

1 ECONOMIA aftrekbaarheid
-- de costos = aftrekbaarheid van kosten


deduction sub

1 PHILOSOPHIA deductie
2 gevolgtrekking, conclusie
-- erronee = onjuiste gevolgtrekking
3 aftrek(king), korting, mindering
-- de interesse = renteaftrek
-- fiscal = belastingaftrek
previe -- de costos = na aftrek van kosten
tres menses con -- del detention preventive = drie maanden met aftrek


deductive adj

1 afleidend, deductief, uit het algemene tot het bijzondere concluderend
methodo -- = deductieve methode
rationamento -- = deductieve redenering
argumentar --mente = deductief argumenteren


de facto LATINO

1 de facto, feitelijk
recognoscer un governamento -- = een regering de facto erkennen


defaite sub FRANCESE

1 nederlaag, echec, mislukking


defaitismo {e} sub

1 defaitisme


defaitista {e} sub

1 defaitist


+ defaitista {e} adj

1 defaitistisch


defalcar v

1 aftrekken, korten, in mindering brengen
on debe -- le costos del beneficio/profito brute = je moet de kosten van de brutowinst aftrekken


defalcation sub

1 het aftrekken, het korten, aftrek, aftrekking, korting, mindering


defecar v

1 CHIMIA zuiveren, klaren, louteren
2 ontlasten, ontlasting/stoelgang hebben, defeceren


defecation sub

1 CHIMIA zuivering, klaring, loutering
2 het ontlasten, ontlasting, stoelgang, defecatie


defecator sub

1 INDUSTRIA DE SUCRO zuiveringstank


defectibile adj

1 onvolmaakt, met gebreken


defectibilitate sub

1 onvolmaaktheid


defection sub

1 afvalligheid, 't in de steek laten, desertie, 't niet opdagen, 't verstek laten gaan


defective adj

1 onvolkomen, gebrekkig, mankementen vertonend, defectief
auto(mobile) -- = auto met gebreken
soldatura -- = lasfout
material -- = materiaalfout
mentalmente -- = geestelijk onvolwaardig/gestoord
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA defectief
verbo -- = werkwoord waarvan maar één of enkele vormen worden gebruikt


defecto sub

1 defect, gebrek, tekort
-- de stilo = stijlfout
-- de fabrication = fabrieksfout
-- de machina = machinedefect
-- principal = hoofdgebrek
-- corporal/corporee/physic/del corpore = lichaamsgebrek
-- auditive = gehoordefect
-- occulte = verborgen gebrek
haber --s hereditari = erfelijk belast zijn
remediar a un -- = een gebrek herstellen/verhelpen
indicar su --s a un persona = iemand op zijn gebreken/fouten wijzen
clauder le oculos al --s de un persona = blind zijn voor iemands gebreken


defectuose adj

1 gebrekkig, onvolkomen, defect, beschadigd
linguage -- = gebrekkige taal
poema -- = kreupeldicht
rimas -- = kreupelrijm
impression -- = misdruk
pronunciation -- = gebrekkige uitspraak
argumentation -- = gebrekkige argumentatie
machina -- = defecte/kapotte machine, machine die gebreken vertoont
functionamento -- = storing
merce/mercantia -- = ondeugdelijke waar
legislation -- = gebrekkige wetgeving


+ defectuositate sub

1 gebrek, defect, gebrekkigheid, fout


defender v

1 verdedigen, opkomen voor, pleiten voor, beschutten (tegen), beschermen (tegen), beveiligen,

bewaren (voor)

-- le patria = het vaderland verdedigen
-- un opinion = een mening verdedigen
-- le interesses de un persona = iemands belangen behartigen
-- se contra le somno = tegen de slaap vechten


defendibile adj

1 verdedigbaar, houdbaar
iste position non es -- sin artilleria = deze stelling is niet verdedigbaar zonder artillerie
iste assertion non es -- = deze bewering is niet houdbaar


+ defendibilitate sub

1 verdedigbaarheid, houdbaarheid


defenditor sub

1 verdediger, beschermer
-- del opprimitos = verdediger van de verdrukkten


defenestrar v

1 uit het raam gooien


defenestration sub

1 het uit het raam gooien


defensa sub

1 het verdedigen, verdediging, verweer, defensie
budget (A) de -- = defensiebegroting
politica de -- = defensiebeleid
le --s de un citate = de verdedigingswerken van een stad
linea de -- = verdedigingslinie
plano de -- = verdedigingsplan
mesura de -- = verdedigingsmaatregel
systema de -- = verdedigingssysteem
turre de -- = verdedigingstoren
guerra de -- = verdedigingsoorlog
arma de -- = verdedigingswapen
medio de -- = verweermiddel, afweermiddel
muro de -- = verdedigingsmuur
consilio de -- = defensieraad
expensas de -- = defensieuitgaven
-- national = landsverdediging
-- antiaeree/contra aviones = luchtverdediging
-- antitank = pantserafweer
-- costari/litoral/del costas = kustverdediging
SPORT -- de zona = zonedekking, plaatsdekking
legitime -- = noodweer
prender le -- de un persona = voor iemand in de bres springen
sin -- = weerloos
2 JURIDIC verdediging, advocaat, advocaten
3 ZOOLOGIA slagtand
-- de un elephante = slagtand van een olifant


defensibile adj

1 Vide: defendibiledefensiva sub

1 verdedigende houding, afwerende houding, defensief
prender le -- de un persona = voor iemand opkomen


defensive adj

1 defensief, verdedigend, verwerend
medio -- = afweermiddel
arma -- = verdedigingswapen
guerra -- = verdedigingsoorlog
battalia -- = afweerslag
plano -- = defensieplan
mesura -- = defensiemaatregel
systema -- = defensiesysteem
linea -- = verdedigingslinie
armas -- = defensieve wapens
strategia -- = defensiestrategie
zona -- = verdedigingszone
attitude -- = afweerhouding
alliantia/liga -- = defensief verbond
muro -- = verdedigingsmuur
joco -- = verdedigend spel


defensor sub

1 verdediger, beschermer
2 JURIDIC verdediger, advocaat


deferente sub

1 afvoerend, wegvoerend (anque PHYSIOLOGIA)
conducto -- = afvoerbuis/leiding
canal/ducto -- = ZOOLOGIA zaadleider, BOTANICA sapleiding
2 hoffelijk, beleefd, eerbiedig, voorkomend


deferentia sub

1 respect, eerbied, achting
monstrar -- = eerbied tonen
tractar un persona con -- = iemand met respect behandelen


deferer v

1 voor de rechter brengen, aangeven bij het gerecht, aanbrengen, aanklagen
-- un furto/robamento = een diefstal aangeven
2 -- a = eerbiedigen, respecteren, zich onderwerpen aan, zich voegen naar
-- al desiro/desidero de un persona = zich voegen naar iemands wens


defia sub

1 uitdaging
reguardo de -- = uitdagende blik
tropheo de -- = wisseltrofee


defiantia sub

1 uitdaging, tarting


defiar v

1 uitdagen, tarten, trotseren
-- le periculo = het gevaar trotseren
-- le morte = de dood trotseren
-- le sorte = het lot tarten
-- un persona a un duello = iemand tot een duel uitdagen
2 blootstellen, zich blootstellen aan


+ defibrillar v

1 MEDICINA defibrilleren


+ defibrillation sub

1 MEDICINA defibrillatie


+ defibrillator sub

1 MEDICINA defibrillator


deficiente adj

1 gebrekkig, onvolkomen, ontoereikend
imballage -- = gebrekkige verpakking
alimentation -- = ontoereikende voeding
qualitate -- = onvoldoende kwaliteit
organisation -- = gebrekkige organisatie
mentalmente -- = geestelijk onvolwaardig
ille parla un francese -- = hij spreekt gebrekkig Frans


deficientia sub

1 gebrek, onvolkomenheid, tekort, tekortkoming
maladia de -- = gebrekziekte
-- nutritive = gebrek aan voedingsstoffen
-- vitaminic = vitaminetekort
-- mental = zwakzinnigheid


deficit sub

1 tekort, deficiet, nadelig saldo
-- budgetari/del budget (A) = begrotingstekort
-- de cassa = kastekort
-- commercial = handelstekort
-- de neutrones = neutronendeficit
remediar a un -- = voorzien in een tekort
suppler/coperir le -- = het tekort aanvullen/bijpassen/dekken


deficitari adj

1 een tekort vertonend, deficitair, onvoldoende, ontoereikend
budget (A) -- = deficitaire begroting
saldo -- = nadelig saldo
alimentation -- = ontoereikende voeding
recolta -- = misgewas


defilar v

1 MILITAR defileren, voorbijtrekken
le truppas ha defilate ante le general = de troepen hebben voor de generaal gedefileerd


+ defilata sub

1 optocht, stoet, defilé
-- fastuose = luisterrijke optocht
-- de modellos/de mannequins (F) = modeshow
carro/carrossa de -- = praalwagen


definibile adj

1 bepaalbaar, omschrijfbaar, definieerbaar


definibilitate sub

1 definieerbaarheid


+ definiendum sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA definiendum


definir v

1 definiëren, omschrijven, een definitie geven van, bepalen
-- un strategia/politica = een beleid uitstippelen
-- su position/su puncto de vista = zijn standpunt bepalen


definite adj

1 omschreven, bepaald, vastgesteld
ben -- = vastomlijnd


definition sub

1 definitie, omschrijving, bepaling
per -- = per definitie, uit de aard der zaak


definitive adj

1 definitief, onherroepelijk, afdoend, uiteindelijk, eind..., slot...
sententia -- = eindvonnis
decision -- = eindbeslissing
resultato -- = eindresultaat
triumpho -- = beslissende overwinning
judicio -- = eindoordeel
nomination -- = vaste aanstelling
SPORT, INSENIAMENTO lista -- = eindlijst
renunciar definitivemente a un cosa = ergens definitief van afzien


+ definitivitate sub

1 definitief karakter
-- de un decision = definitief karakter van een beslissing


definitor sub

1 iemand die iets definieert/omschrijft/bepaalt
le lexicographo debe esser super toto un bon -- = de lexicograaf moet voor alles een goed omschrijver

zijn

+ defiscalisar v

1 geen belasting (meer) heffen op


+ defiscalisation sub

1 (het) niet (meer) heffen van belasting


deflagrar v

1 verbranden met vlam, snel verbranden, explosief verbranden


deflagration sub

1 explosieve verbranding, grote brand
-- de pulvere = kruitontploffing


deflagrator sub

1 TECHNICA ontstekingsapparaat


deflar v

1 lucht/gas, etc. laten uit
2 ECONOMIA deflatie tot stand brengen


deflation sub

1 het laten ontsnappen (van lucht/gas, etc.)
2 ECONOMIA deflatie
-- del precios = prijsdeflatie
politica de -- = deflatiepolitiek
3 GEOLOGIA deflatie
plano de -- = deflatievlak


+ deflationista adj

1 deflatoir, deflationistisch
politica -- = deflatiepolitiek
mesuras -- = deflationistische maatregelen


+ deflecter v

1 afwijken, afbuigen


+ deflective adj

1 afwijking/afbuiging veroorzakend


+ deflector sub

1 TECHNICA deflector


+ deflexion sub

1 afwijking, afbuiging
-- del agulia del compasso/bussola = afwijking van de kompasnaald
-- del radios luminose = straalbreking
-- electrostatic = elektrostatische deflectie
fortia de -- = afwijkingskracht
bobina de -- = afwijkingsspoel
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA deflexie


deflorar v

1 ontmaagden, defloreren
carduo deflorate = alpendistel


defloration sub

1 het ontmaagden, ontmaagding, defloratie


defluente adj

1 afvloeiend, wegstromend


defluer v

1 afvloeien, wegstromen, afstromen


+ defluxo sub

1 afvloeiing, uitloop
fossato de -- = afwaterings/afvoersloot


+ defoliante adj

1 ontbladerings...
producto -- = ontbladeringsmiddel


+ defoliante sub

1 ontbladeringsmiddel, defoliant


+ defoliar v

1 ontbladeren


deforestar v

1 ontbossen
-- un collina = een heuvel ontbossen


+ deforestation sub

1 het ontbossen, ontbossing
-- de un collina = ontbossing van een heuvel


+ deformabile adj

1 deformeerbaar, vervormbaar
zona -- = kreukelzone (van auto)


+ deformabilitate sub

1 deformeerbaarheid, vervormbaarheid


deformar v

1 vervormen, misvormen, mismaken, verdraaien, verkeerd weergeven
-- le signification/le significato de un parola = de betekenis van een woord verdraaien
calceos/scarpas deformate = afgetrapte schoenen
historia deformate = gekleurd verhaal
speculo deformante = lachspiegel
version deformante de un evento = verdraaide versie van een gebeurtenis


deformation sub

1 het vervormen, het misvormen, het mismaken, het verdraaien, het verkeerd weergeven, vervorming, misvorming, mismaking,

verdraaiing, verkeerde weergeving

-- del fundation = vormverandering van de fundering
-- plastic = plastische vervorming
-- elastic = elastische vervorming
-- volumetric = ruimtelijke vervorming
-- professional = beroepstic, vakidiotisme
-- del gusto = smaakbederf
GEOLOGIA --es tectonic = tectonische deformaties
-- de flexion = buigingsdeformatie
isto es un -- del factos = dit is een verdraaiing van de feiten


deforme adj

1 misvormd, mismaakt, wanstaltig
pedes -- = misvormde voeten
een corpore -- = een uitgezakt lichaam


deformitate sub

1 misvormdheid, mismaaktheid, wanstaltigheid


defraudar v

1 bedriegen, te kort doen, bezwendelen, onrechtmatig onthouden
-- un persona de su moneta = iemand (door bedrog) zijn geld afhandig maken
-- le fisco = de belasting ontduiken
sentir se defraudate = zich genomen voelen


defraudation sub

1 het bedriegen, bedrog
-- del fisco = belastingontduiking


defraudator sub

1 bedrieger
-- del fisco = belastingontduiker


defuncte adj

1 overleden, gestorven, wijlen, zaliger
mi patre -- = wijlen mijn vader


defuncto sub

1 overledene
casa del -- = sterfhuis
commemoration del --s = herdenking van de doden
missa de --s = zielmis
oration pro le --s = gebed voor de doden
honorar le --s = de doden eren


+ degasamento sub

1 ontgassing


+ degasar v

1 ontgassen


degenerar v

1 ontaarden, verbasteren, degenereren


degenerate adj

1 ontaard, verbasterd, gedegenereerd
PHYSICA materia -- = ontaarde materie


degeneration sub

1 het ontaarden, het verbasteren, het degenereren, ontaarding, verbastering, degeneratie
-- de familias = degeneratie van families
-- de organos = degeneratie van organen
symptoma/signo de -- = degeneratieverschijnsel
-- consanguinee = inteeltdegeneratie
le -- del traditiones = het verloren gaan van de tradities


degenerative adj

1 degeneratief
phenomeno/symptoma -- = degeneratieverschijnsel
processo -- = degeneratieproces
affectiones -- = degeneratieve aandoeningen
maladia -- = degeneratieziekte


+ degenerescentia sub

1 ontaarding, verbastering
-- de un specie animal = verbastering van een diersoort
2 degeneratie
-- mental = zwakzinnigheid
signo/symptoma de -- = degeneratieverschijnsel
-- consanguinee = inteeltdegeneratie


+ deglaciation

1 (het) terugtrekken van de gletsjers


+ deglutination sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA deglutination


deglutir v

1 slikken, inslikken, doorslikken


deglutition sub

1 het slikken, het inslikken, het doorslikken
organo de -- = slikorgaan


+ degradabile adj

1 (chemisch) afbreekbaar


+ degradabilitate sub

1 (chemische) afbreekbaarheid


degradante adj

1 verlagend, degraderend


degradar v

1 degraderen, in rang verlagen, rechten ontnemen
2 verlagen, vernederen, onteren
3 allengs verzwakken (van kleur/licht)


degradation sub

1 het degraderen, het in rang verlagen, degradatie, verlaging in rang
2 het verlagen, het vernederen, vernedering, verlaging, ontering
3 verzwakking, verbleking (van kleuren, etc.), achteruitgang, bederf
-- del ambiente (ecologic) = milieubederf
-- del situation international = verslechtering van de internationale situatie
-- de energia = energiedegradatie


degustar v

1 proeven, testen (wijn, bier, etc.)


degustation sub

1 het proeven, het testen (van wijn, bier, etc.)
-- de vino = wijnproef
sala de -- = proeflokaal


degustator sub

1 proever (van wijn, bier, etc.)


+ deguttar v

1 afdruipen


+ deguttatorio sub

1 afdruiprek


+ dehierarchisar v

1 hiërarchieën afschaffen in


+ dehierarchisation sub

1 afschaffing van hiërarchieën


+ dehiscente adj

1 BOTANICA openspringend
fructo -- = splitvrucht


+ dehiscentia sub

1 BOTANICA het openspringen (van vruchten)
-- longitudinal = het openspringen in de lengte
-- valvar = openspringen van een klep


+ dehiscer v

1 BOTANICA openspringen, openbarsten, opensplijten


dehumanisar v

1 onmenselijk maken, ontmenselijken


+ dehumanisation sub

1 ontmenselijking


deicida sub

1 godsmoordenaar


deicidio sub

1 godsmoord


+ deictic adj

1 deiktisch, aanwijzend, tonend


deific adj

1 goddelijk, aan God toebehorend


deificar v

1 vergoden, vergoddelijken
le romanos deificava plure imperatores = de Romeinen vergoddelijkten verscheidene keizers


deification sub

1 het vergoden, het vergoddelijken, vergoddelijking, verheerlijking
-- del imperatores roman = vergoddelijking van de Romeinse keizers


+ deiforme adj

1 godgelijk


+ deionisar v

1 CHIMIA deïoniseren


deismo sub

1 deïsme


+ deista adj

1 deïstisch
philosophos -- = deïstische filosofen


deista sub

1 deïst


+ deistic adj

1 deïstisch


deitate sub

1 godheid
-- tutelar = beschermgod
-- fluvial = riviergod
--s grec = Griekse godheden


dejection sub

1 PHYSIOLOGIA stoelgang, ontlasting, het ontlasten
2 GEOLOGIA --es = uitstoot, efflata (van vulkaan)
cono de --es = puinkegel (van vulkaan)


de jure adv LATINO

1 de jure, rechtens, volgens het recht
recognoscer -- le existentia de un stato = het bestaan van een staat de jure erkennen


+ delabialisar v

1 PHONETICA delabialiseren


+ delabialisation sub

1 PHONETICA delabialisatie


+ delaminar v

1 delamineren


+ delamination sub

1 delaminering


+ delatar v

1 aanbrengen, aangeven, verklikken


+ delation sub

1 aanbrenging, verklikking


+ delator sub

1 aanbrenger, aangever, aanklager


dele sub LATINO

1 dele, deleatur(teken), wegschrappingsteken (in drukproef)


delectabile adj

1 heerlijk, verrukkelijk, genotvol, lekker, smakelijk
cosa(s) -- = lekkernij
fragas -- = verrukkelijke aardbeien
platto -- = heerlijk gerecht


delectabilitate sub

1 genot, geneugte


delectar v

1 genot verschaffen
-- se in = vreugde beleven aan, zich verlustigen in, een genot vinden in


delectation sub

1 genot, geneugte, lust, verrukking
biber/mangiar con -- = met smaak drinken/eten


delecto sub

1 genot, vreugde, genoegen
--s del amor = geneugten der liefde
loco de --s = lustoord
le Jardin del Delectos = de Tuin der Lusten (Jeroen Bosch)
trovar -- in = behagen scheppen in


delegar v

1 afvaardigen, als afgevaardigde zenden
2 machtigen, overdragen, delegeren


delegation sub

1 het afvaardigen, het als afgevaardigde zenden
2 het machtigen, machtiging, volmacht
ager per -- = bij volmacht handelen
3 groep gedelegeerden, afvaardiging
-- de negotiatores = onderhandelingsdelegatie
4 lastgeving, opdracht (voor gedelegeerde)


delegato sub

1 afgevaardigde, gedelegeerde
-- apostolic = apostolisch delegaat
designation de un -- = aanwijzing/benoeming van een afgevaardigde
2 gemachtigde


deler v

1 verwoesten
2 uitwissen, doorhalen, (weg)schrappen, weglaten, couperen


+ deleterie adj

1 giftig, verderfelijk
gas -- = gifgas
action -- de un substantia = giftige werking van een stof


deletion sub

1 het verwoesten, verwoesting
2 het doorhalen, het uitwissen, het schrappen, doorhaling, coupering, coupure


deliberar v

1 beraadslagen, overleggen, delibereren
-- super = beraadslagen over


+ deliberate adj

1 vastbesloten, weloverwogen, welbewust, opzettelijk
election -- = welbewuste keuze
le action esseva -- = er was opzet in het spel
esser -- a non ceder = vastbesloten zijn om niet toe te geven
matre deliberatemente celibatari = bewust ongehuwde moeder


deliberation sub

1 het beraadslagen, het overleggen, het delibereren, beraadslaging, deliberatie, gedachtenwisseling, overleg
le --es del parlamento = de beraadslagingen van het parlement
post -- matur = na rijp beraad
post multe --es = na lang wikken en wegen
le cosa es ancora in -- = de zaak is nog in beraad
JURIDIC derecto de -- = recht van beraad
durante le --es = hangende het beraad
prender parte a un -- = aan een overleg deelnemen
2 besluit, beslissing


deliberative adj

1 beraadslagend, overleggend
assemblea -- = debatvergadering


deliberator sub

1 iemand die beraadslaagt/overlegt/delibereert


delibile adj

1 gemakkelijk uit te wissen, uitwasbaar, afwasbaar
tinta -- = uitwasbare inkt


delicate adj

1 verfijnd, fijn, delicaat, subtiel, geraffineerd
perfumo -- = geraffineerd parfum
distinctiones -- = subtiele verschillen
2 zacht, teer, fijn, licht
dentella -- = fijne kant
texito/stoffa -- = fijne stof
3 fijngevoelig, fijnbesnaard, kies, tactvol, elegant, scrupuleus
persona -- = (fijn)gevoelig persoon
spirito -- = fijnbesnaarde geest
4 teer, gevoelig, zwak, teer, week, tenger
sanitate -- = zwakke gezondheid
stomacho -- = zwakke maag
pelle -- = gevoelige huid
infante -- = teer, zwak kind
5 netelig, hachelijk, moeilijk, pijnlijk
question -- = netelige zaak
situation -- = netelige situatie
operation chirurgic -- = hachelijke chirurgische ingreep
6 veeleisend, nauwgezet, kieskeurig, lichtgeraakt
conscientia -- = nauwgezet geweten
pauco/poco -- in affaires (F) = weinig scrupuleus in zaken


delicatessa sub

1 fijnheid, verfijndheid, zachtheid, raffinement
-- de un platto = verfijndheid van een gerecht
le -- de un visage = fijne gelaatstrekken
le -- del gusto = fijne smaak
2 fijngevoeligheid, fijnbesnaardheid, tact, discretie, kiesheid, elegantie
con -- = tactvol
manco de -- = tactloosheid
tractar alco con -- = iets delicaat behandelen
alluder un cosa con -- = iets fijntjes opmerken
3 gevoeligheid, teerheid, zwakheid, weekheid
le -- del pelle = de gevoeligheid van de huid
4 neteligheid, moeilijkheid
5 nauwgezetheid, kieskeurigheid, lichtgeraaktheid


delicia sub

1 genot, genieting, vreugde, genoegen, zaligheid, wellust
le --s del amor = de geneugten van de liefde
loco de --s = lustoord
le Jardin del Delicias = de Tuin der Lusten (Jeroen Bosch)
le --s del mundo = de geneugten van de wereld
il es un -- audir la = het is een waar genot haar te horen


deliciose adj

1 (over)heerlijk, verrukkelijk, kostelijk, genotvol, weldadig, zalig, smakelijk, lekker (smaak,

reuk)

fragas -- = heerlijke aardbeien
platto -- = heerlijk gerecht
cosa(s) -- = lekkernij
odor -- = heerlijke geur
isto ha un gusto -- = dit smaakt heerlijk


delicto sub

1 vergrijp, misdrijf, overtreding, delict, strafbaar feit, (wets)overtreding
JURIDIC corpore del -- = corpus delicti
-- civil = civielrechterlijk delict
-- penal = strafrechterlijk delict
-- politic = politiek delict
-- economic = economisch delict
-- de circulation = verkeersovertreding
-- de chassa {sj} = overtreding van de jachtwet
-- de pressa = persdelict
-- de traffico = verkeersdelict
-- de lese majestate = majesteitsschennis
-- prescripte = verjaard vergrijp
le possession de armas de foco es un -- = het in bezit hebben van vuurwapens is strafbaar
in flagrante -- = op heterdaad


+ delictuose adj

1 JURIDIC onrechtmatig, strafbaar
acto -- = onrechtmatige daad
facto -- = strafbaar feit
intentiones -- = strafbare bedoelingen
provocar un facto -- = een strafbaar feit uitlokken


+ delignificar v

1 (de) lignine verwijderen uit


+ delignification sub

1 (het) verwijderen van lignine


delimitar v

1 afbakenen, afpalen, begrenzen, afgrenzen, de grenzen vaststellen van
-- un terreno = een stuk land afbakenen
-- le percurso de marathon = het parcours voor de marathon uitzetten
-- un campo de investigation = een onderzoeksveld afpalen
-- le frontieras inter duo statos = de grenzen vaststellen tussen twee staten
-- le competentias de un commission = de bevoegdheden van een commissie afbakenen


delimitation sub

1 het afbakenen, het afpalen, het begrenzen, het afgrenzen, afbakening, afpaling, begrenzing, grensbepaling
-- de un territorio = afbakening van een territorium
le -- de un percurso = het uitzetten van een parcours


delineamento sub

1 het tekenen van de omtrek, schets


delinear v

1 de omtrek tekenen van, de omtrek schetsen, omlijnen
ben delineate = scherp omlijnd


delineation sub

1 het tekenen van de omtrek, omlijning


delineator sub

1 iemand die de omtrek tekent


delinquente sub

1 overtreder, dader, misdadiger, schuldige
-- professional/de profession = beroepsmisdadiger
-- habitual = gewoontemisdadiger
-- juvenil = jeugdige misdadiger


delinquente adj

1 overtredend, schuldig, misdadig


delinquentia sub

1 misdadigheid, criminaliteit
-- juvenil/de juvenes/de minores = jeugdcriminaliteit
ille prende le cammino del -- = hij gaat het slechte pad op


delinquer v

1 de wet overtreden, misdadig zijn


deliquescente adj

1 CHIMIA vervloeibaar, vervloeiend, versmeltend
substantias = vervloeiende stoffen


deliquescentia sub

1 CHIMIA vervloeibaarheid, vervloeiing, versmelting


deliquescer v

1 CHIMIA vervloeien, versmelten


delirante adj

1 ijlend, verward, krankzinnig
febre -- = ijlende koorts
2 uitbundig, uitgelaten, uitzinnig, dol
gaudio/joia -- = dolle vreugde
publico -- = uitzinnig publiek


delirar v

1 ijlen, raaskallen, krankzinnig zijn
le malado delira = de zieke ijlt
2 verrukt zijn, uitbundig zijn, uitgelaten zijn


delirio sub

1 het ijlen, waan(zin), geestverwarring
-- de persecution = vervolgingswaan
-- de grandor = grootheidswaan
suffrer de -- religiose = lijden aan godsdienstwaanzin
-- alcoholic = delirium tremens
2 hevige opwinding, vervoering, verrukking, geweldige geestdrift, groot enthousiasme
le publico esseva in -- = het publiek was uitzinnig van enthousiasme


delirium tremens LATINO

1 delirium tremens, dronkemanswaanzin


delitescente adj

1 MEDICINA plotseling verdwijnend (gezwel, uitslag)


delitescentia sub

1 MEDICINA plotselinge verdwijning (van gezwel, uitslag)


+ delitterar v

1 spellen


+ delitteration sub

1 het spellen


delivrantia sub

1 het bevrijden, het verlossen, bevrijding, verlossing
sentimento de -- = gevoel van bevrijding/opluchting
2 MEDICINA het verlossen, verlossing
lecto de -- = verlosbed
sala/camera de -- = verloskamer


delivrar v

1 bevrijden, verlossen
-- un prisionero = een gevangene bevrijden
-- un persona de un maladia = iemand van een ziekte verlossen
2 MEDICINA verlossen
le medico ha delivrate le femina = de arts heeft de bevalling gedaan


+ delphic adj

1 Delfisch


+ delphinario sub

1 dolfinarium


+ Delphinato sub n pr

1 Dauphiné


+ delphinina sub

1 delfinine


delphinio sub

1 BOTANICA ridderspoor
-- grandiflor = chinese ridderspoor


delphino sub

1 dolfijn
testa/capite de -- = dolfijn(en)kop
2 HISTORIA FRANCESE dauphin


delta sub

1 delta (4-de letter van het Griekse alfabet)
radios -- = deltastralen
2 GEOGRAPHIA delta
-- de riviera = rivierdelta
-- del Po = Podelta
-- de mar = zeedelta
bracio de -- = delta-arm
insula de -- = delta-eiland
plano Delta = Deltaplan
labores/travalios/obras del (plano) Delta = Deltawerken
ala -- = deltavleugel
avion -- = deltavliegtuig
3 ASTRONOMIA delta (op drie na helderste ster van een sterrebeeld)
4 MATHEMATICA delta (eindige toeneming)
function -- = delta-functie


deltaic adj

1 delta...
zona -- = deltagebied


+ deltaplanista sub

1 (persoon) deltavlieger, zeilvlieger


+ deltaplano sub

1 (toestel) deltavlieger, zeilvlieger, hangglider


deltation sub

1 GEOLOGIA deltavorming


deltoide adj

1 deltavormig
musculo -- = deltaspier (driehoekige armspier)
diantho -- = steenanjer, steenanjelier, heideanjer


deltoide sub

1 ANATOMIA deltaspier, driehoekige armspier
2 MATHEMATICA deltoïde


deltoidee adj

1 ANATOMIA de deltaspier betreffend


deluder v

1 bedriegen, misleiden, foppen, op een dwaalspoor brengen, voorspiegelen


deludimento sub

1 het bedriegen, het misleiden, het foppen


delusion sub

1 (zelf)bedrog, misleiding, waan(voorstelling)


delusori adj

1 bedrieglijk, misleidend


+ delustrar v

1 ontglanzen
-- stoffas = stoffen ontglanzen


+ demagnetisar v

1 demagnetiseren, ontmagnetiseren


+ demagnetisation sub

1 demagnetisering, demagnetisatie, ontmagnetisering
factor de -- = demagnetisatiefactor


demagogeria sub

1 demagogie, volksmisleiding


demagogia sub

1 demagogie, volksmisleiding
le -- de un discurso electoral = de demagogie van een verkiezingstoespraak


demagogic adj

1 demagogisch
politico -- = demagogisch politicus
methodo -- = demagogische methode
discurso electoral -- = demagogische verkiezingstoespraak
comportamento -- = demagogisch optreden
mesura -- = demagogische maatregel


demagogismo sub

1 demagogie, volksmisleiding


demagogo sub

1 HISTORIA volksleider, demagoog
2 volksmenner, demagoog


deman adv

1 morgen
-- (in le) matino = morgenochtend
-- (in le) vespere/vespera = morgenavond
le die de -- = de dag van morgen


demanda sub

1 vraag, verzoek, eis
formulario de -- = aanvraagformulier
procedura/procedimento de -- = aanvraagprocedure
facer un -- = een vraag stellen
responder a un -- = op een vraag antwoorden
-- insidiose = strikvraag
-- de extradition = uitleveringsverzoek
2 JURIDIC eis, vordering
3 ECONOMIA vraag
le offerta e le -- = vraag en aanbod
le -- e le offerta = vraag en aanbod
le -- excede le offerta = de vraag overtreft het aanbod
articulo de multe -- = gezocht artikel
le fabrica non pote satisfacer le -- = de fabriek kan de vraag niet bijhouden
il ha habite un grande -- de verduras in conserva = er ontstond een stormloop op blikgroente
non poter satisfacer le -- = niet aan de vraag kunnen voldoen


demandar v

1 vragen, verzoeken
-- consilio = advies vragen
-- gratia = gratie vragen
-- le parola = het woord vragen
-- le ration de un insulto = naar de reden van een belediging vragen
-- le nomine = (naar) de naam vragen
-- le impossibile = het onmogelijke vragen
precio demandate = vraagprijs
on vos demanda al telephono = er is telefoon voor U
2 eisen, vorderen


demandator sub

1 iemand die iets eist/vordert


+ demaoisation sub

1 demaoïsatie


demarcar v

1 afbakenen, afpalen, de grenzen vaststellen van


demarcation sub

1 het afbakenen, het afpalen, afbakening, afpaling, grens(lijn), begrenzing
linea de -- = demarcatielijn
-- nette = scherpe afbakening
-- del terrenos = terreinafscheiding
-- physiographic = fysiografische begrenzing


+ demarcative adj

1 afbakenings..., grens..., scheidings...


+ demasticar v

1 van stopverf ontdoen


+ dematerialisar v

1 PHYSICA de materiële deeltjes vernietigen van


+ dematerialisation sub

1 ontstoffelijking
2 PHYSICA dematerialisatie


dementar v

1 krankzinnig maken


+ demente adj

1 dement, krankzinnig


dementia sub

1 krankzinnigheid, dementie, dementia
-- senil = ouderdomszwakzinnigheid
-- precoce = dementia praecox
-- paranoide = paranoïde dementie


+ demential adj

1 dementie betreffend


demeritar v

1 blaam verdienen


demerito sub

1 tekortkoming, fout, blaam, gebrek, misslag


demeritori adj

1 afkeurenswaardig


+ demineralisar v

1 demineraliseren


+ demineralisation sub

1 demineralisatie, demineralisering


+ demineralisator sub

1 demineralisator


demiurgo sub

1 PHILOSOPHIA demiurg
2 HISTORIA GREC wereldschepper, demiurg


demo sub

1 HISTORIA GREC het lagere volk
2 HISTORIA GREC deme (gemeente van de stadstaat Athene)


+ demobilisabile adj

1 MILITAR demobiliseerbaar


demobilisar v

1 MILITAR demobiliseren, uit de krijgsdienst ontslaan
-- truppas = troepen demobiliseren
soldatos demobilisate = gedemobiliseerde soldaten


demobilisation sub

1 MILITAR het demobiliseren, demobilisatie, het afzwaaien, afzwaaiing
proceder al -- general = overgaan tot algemene demobilisatie


democrate sub

1 democraat


democratia sub

1 democratie, democratische staatsvorm
principios del -- = beginselen van de democratie
-- popular = volksdemocratie
-- parlamentari = parlementaire democratie
le --s occidental = de Westerse democratieën


democratic adj

1 democratisch
stato -- = democratische staat
partito -- = democratische partij
constitution -- = democratische grondwet
socialismo -- = democratisch socialisme


+ democraticitate sub

1 democratisch karakter, democratisch gehalte
-- de un systema politic = democratisch gehalte van een politiek stelsel


+ democratisar v

1 democratiseren, democratisch maken
-- un pais = een land democratisch maken
-- le systema politic = het politieke stelsel democratiseren


+ democratisation sub

1 democratisering
-- del vita politic = democratisering van het politieke leven


+ demodex sub

1 ZOOLOGIA meeëter, demodex


+ demodulametro sub

1 RADIO detectiemeter


+ demodular v

1 RADIO demoduleren, detecteren


+ demodulation sub

1 RADIO demodulatie


+ demodulator sub

1 RADIO demodulator, detector


demographia sub

1 demografie, statistische volksbeschrijving
-- de Malthus = bevolkingsleer van Malthus


demographic adj

1 demografisch
crescentia/(ac)crescimento -- = bevolkingsaanwas
prognose (-osis) -- = bevolkingsprognose
densitate -- = bevolkingsdichtheid
pression -- = bevolkingsdruk
explosion -- = bevolkingsexplosie
equilibrio -- = bevolkingsevenwicht
structura -- = bevolkingsopbouw
doctrina -- = bevolkingsleer
statistica -- = bevolkingsstatistiek
theoria -- = bevolkingstheorie
studio -- = demografische studie
problema -- = bevolkingsvraagstuk
excesso -- = bevolkingsoverschot
unda -- = geboortengolf


demographo sub

1 demograaf


demolir v

1 afbreken, slopen, slechten, verwoesten, kapot maken
-- un edificio = een gebouw slopen
-- un muro = een muur neerhalen
-- un radio/un auto(mobile), etc. = een radio/auto, etc. kapot maken
-- un systema = een systeem omverwerpen
-- le sanitate de un persona = iemands gezondheid verwoesten
-- un concurrente = een concurrent ruïneren
-- le autoritate de un persona = iemand gezag ondermijnen
-- un doctrina = een leer kraken
casa a -- = sloophuis
auto(mobile) a -- = sloopauto
nave a -- = sloopschip
edificio a -- = slooppand


demolition sub

1 het afbreken, het slopen, het slechten, het verwoesten, het kapot maken, afbraak, sloop, slechting, verwoesting
-- de un ponte = het slopen van een brug
bolla de -- = sloopkogel
interprisa de --(es) = sloperij
interprenditor de --es = sloper
labores/travalios de -- = sloopwerkzaamheden
destinate al -- = voor de sloop bestemd


demolitor sub

1 afbreker, sloper, verwoester
-- de naves = scheepssloper
-- de auto(mobile)s = autosloper
equipa de --es = ploeg slopers


+ demologia sub

1 demologie


+ demologic adj

1 demologisch


+ demologo sub

1 demoloog


demone sub

1 RELIGION GREC daemon, geest
2 duivel, demon, kwade geest, kwelgeest
-- del joco = speelduivel
-- del zelosia = duiveltje van de jaloezie
-- de misimpression = drukfoutenduiveltje


demoniac adj

1 duivels, demonisch, satanisch
projecto -- = duivels plan
fortias -- = duivelse krachten
astutia -- = duivelse list
perfidia -- = duivelse valsheid
2 (van de duivel) bezeten
femina -- = door de duivel bezeten vrouw


+ demoniaco sub

1 (door de duivel) bezetene


demonio sub

1 duivel, demon, kwade geest, kwelgeest
-- del joco = speelduivel
-- nocturne = incubus
-- incarnate/in figura human = duivel in mensengedaante
exorcisar le -- = de duivel uitbannen


+ demonismo sub

1 demonisme, geloof in demonen


demonolatra sub

1 duivelvereerder


demonolatria sub

1 bezetenheid, ziekelijk geloof door de duivel bezeten te zijn, demonolatrie


+ demonologia sub

1 demonologie, demonenleer


+ demonologic adj

1 demonologisch


+ demonologista sub

1 kenner van demonen


+ demonologo sub

1 kenner van demonen


+ demonomania sub

1 demonomanie, bezetenheidswaan


demonstrabile adj

1 aantoonbaar, bewijsbaar


demonstrabilitate sub

1 aantoonbaarheid, bewijsbaarheid
-- de un theorema = bewijsbaarheid van een stelling


demonstrar v

1 aantonen, bewijzen
-- un theorema = een stelling bewijzen
-- su affection = zijn genegenheid tonen
io demonstrara que io ha ration = ik zal aantonen dat ik gelijk heb
2 demonstreren, een betoging/demonstratie houden


demonstration sub

1 het aantonen, het demonstreren
facer le -- de un machina = een machine demonstreren
modello de -- = demonstratiemodel
volo de -- = demonstratievlucht
apparato de -- = demonstratietoestel
machina de -- = demonstratiemachine
material de -- = demonstratiemateriaal
local/sala de -- = demonstratielokaal
2 het bewijzen, bewijs(voering)
MATHEMATICA -- per le absurdo = bewijs uit het ongerijmde
3 uiting, vertoon, demonstratie, betoging
-- de sympathia = blijk van sympathie
--es de amicitate = betuigingen van vriendschap
-- de confidentia = blijk van vertrouwen
-- de gratitude = dankbetuiging
-- de fortia/de poter = machtsvertoon
-- de protesto = protestdemonstratie
-- guerrier = krijgshaftig vertoon
-- politic = politieke demonstratie
libertate de -- = demonstratievrijheid
facer/organisar un -- = een demonstratie organiseren


demonstrative adj

1 aantonend, bewijzend, aanwijzend, betogend, demonstratief
valor -- = bewijswaarde
argumento -- = overtuigend bewijs
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA aanwijzend
pronomine -- = aanwijzend voornaamwoord


demonstrator sub

1 iemand die iets uitlegt/aantoont/demonstreert
2 betoger
3 COMMERCIO demonstrateur
-- de articulos de uso domestic = demonstrateur van huishoudelijke artikelen


+ demonstratrice sub

1 demonstratrice
-- de productos de beltate = demonstratrice van schoonheidsmiddelen/cosmetica


demora sub

1 vertraging, uitstel
sin -- = onverwijld, onmiddellijk
le cosa non admitte -- = de zaak kan geen uitstel lijden
2 woning, huis
ultime -- = laatste rustplaats


demorar v

1 blijven
2 wonen


+ demoscopia sub

1 demoscopie, opinieonderzoek
methodos de -- = methoden van demoscopie


+ demoscopic adj

1 demoscopisch
datos -- = demoscopische gegevens


demotic adj

1 ANTIQUITATE demotisch
le scriptura -- es un simplification del scriptura hieratic = het demotisch schrift is een vereenvoudiging van het hiëratisch

schrift

+ demotivar v

1 demotiveren, ontmoedigen


+ demotorisar v

1 afzien van het bezit van een personenwagen


+ demotorisation sub

1 (het) afzien van het bezit van een personenwagen


+ demystificar adj

1 uit de droom helpen, ontsluieren, ophelderen, ontraadselen, desillusioneren, ontluisteren


+ demystification sub

1 ontsluiering, opheldering, ontraadseling, desillusionering, ontluistering


+ demythificar v

1 THEOLOGIA ontmythologiseren


+ demythification sub

1 THEOLOGIA ontmythologisering


+ demythologisar v

1 THEOLOGIA demythologiseren, ontmythologiseren


+ demythologisation sub

1 THEOLOGIA ontmythologisering


+ denario sub

1 denarius, zilverling


+ denasalisar v

1 PHONETICA de neusklank doen verdwijnen van


+ denasalisation sub

1 PHONETICA denasalisatie, het zonder neusklank uitspreken


+ denatalitate sub

1 daling van het geboortecijfer, vergrijzing van de bevolking, denataliteit


+ denaturalisar sub

1 JURIDIC denaturaliseren


+ denaturalisation sub

1 JURIDIC denaturalisering


denaturar v

1 onbruikbaar maken (voor menselijke consumptie), denatureren


+ denaturation sub

1 denaturatie, onbruikbaarmaking (voor menselijke consumptie)
-- de alcohol = denaturatie van alcohol


+ dendriforme adj

1 in de vorm van een boom


dendrite sub

1 MINERALOGIA dendriet


dendritic adj

1 dendrietvormig, dendriet..., sterk vertakt
crystallo -- = dendrietvormig kristal
structura -- = dendrietvormige structuur


+ dendrochronologia sub

1 dendrochronologie, jaarringenonderzoek


+ dendrochronologic adj

1 dendrochronologisch


+ dendrochronologista sub

1 dendroloog, boomkenner


+ dendrographia sub

1 dendrografie


+ dendrographic adj

1 dendrografisch


+ dendrographo sub

1 dendrograaf


+ dendroide adj

1 boomachtig, zich net als een boom vertakkend


+ dendrolagoursin sub

1 ZOOLOGIA boomkangeroe


+ dendrolatria sub

1 boomaanbidding


+ dendrolitho sub

1 dendroliet


dendrologia sub

1 dendrologie


+ dendrologic adj

1 dendrologische
methodos -- = dendrologische methoden
studios -- = dendrologische studiën


+ dendrologo sub

1 dendroloog, boomkenner


+ dendrometria sub

1 dendrometrie


+ dendrometric adj

1 dendrometrisch
tabellas -- = dendrometrische tabellen


+ dendrometro sub

1 dendrometer, boommeter


+ dendromorphe adj

1 boomvormig, boomachtig


+ denegabile adj

1 te ontkennen, loochenbaar


denegar v

1 ontkennen, betwisten, loochenen
-- su responsabilitate = zijn verantwoordelijkheid ontkennen
2 weigeren, ontzeggen, onthouden
3
-- a un persona le derecto de = iemand het recht ontzeggen om


denegation sub

1 ontkenning, loochening
2 JURIDIC weigering
-- de paternitate = ontkenning van vaderschap


+ dengue sub

1 knokkelkoorts, vijfdaagse koorts, dadelziekte, dandykoorts


denigrar v

1 denigreren, zwart maken, afkammen, afgeven op, kwaadspreken van, beschimpen


denigration sub

1 het denigreren, het zwartmaken, het afkammen, het afgeven (op), het kwaadspreken (van),

het beschimpen

denigrator sub

1 iemand die denigreert/zwartmaakt/afkamt/beschimpt, afkammer, kwaadspreker


+ denigratori adj

1 denigrerend
campania -- = lastercampagne


+ denim sub

1 denim, spijkerstof


+ denitrificar v

1 CHIMIA, BIOLOGIA stikstofarm maken


+ denitrification sub

1 CHIMIA, BIOLOGIA stikstofafbraak, denitrificatie


+ denivellamento sub

1 denivellering


+ denivellar v

1 denivelleren


+ denivellation sub

1 denivellering


+ denominal adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA van een nomen afgeleid, denominaal


denominar v

1 benoemen, noemen, bij name noemen


denomination sub

1 benoeming, naam, benaming


denominative adj

1 (be)noemend
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA van een naamwoord afgeleid, denominatief


denominator sub

1 iemand die iets benoemt
2 MATHEMATICA noemer
-- commun = 1. gemene deler, 2. gemeenschappelijk kenmerk
de/con -- commun, de/con mesme -- = gelijknamig
fractiones sin -- commun = ongelijknamige breuken
reducer al mesme -- = onder dezelfde noemer brengen, gelijknamig maken (mbt breuken)
reduction al mesme -- = gelijknamigmaking (mbt breuken)


denotar v

1 verwijzen, aanduiden, beduiden, duiden op, wijzen op


denotation sub

1 verwijzing, aanduiding, denotatie


denotative adj

1 verwijzend, aanduidend, denotatief


dense adj

1 dicht, compact, dik
population -- = dichte bevolking
bruma/nebula -- = dichte mist
stilo -- = beknopte stijl
2 PHYSICA dicht, met hoog soortelijk gewicht
le auro es un materia -- = goud is een dichte stof


+ densificar v

1 verdichten, dichter maken


+ densification sub

1 verdichting, vergroting van de dichtheid


+ densiflor adj

1 BOTANICA met dicht opeenstaande bloemen, dichtbloemig
lepidio -- = dichtbloemige kruidkers


+ densifolie adj

1 BOTANICA met dicht opeenstaande bladeren


+ densigramma sub

1 densigram


+ densimetria sub

1 PHYSICA dichtheidsmeting, bepaling van de graad van dichtheid van vloeistoffen


+ densimetric adj

1 PHYSICA vochtwegings...


+ densimetro sub

1 densimeter, vochtweger, areometer


densitate sub

1 dichtheid
-- demographic/del population = bevolkingsdichtheid
-- del traffico/del circulation = verkeersaanbod
PHOTOGRAPHIA -- optic = optische dichtheid, zwarting
2 PHYSICA densiteit, soortelijk gewicht, soortelijke massa
le -- de mercurio es 13,55 = het soortelijk gewicht van kwik is 13,55
-- de un liquido = dichtheid van een vloeistof
-- de un gas = dichtheid van een gas
-- gasose = dampdichtheid


+ densitometria sub

1 PHOTOGRAPHIA densitometrie, zwartingsmeting


+ densitometric adj

1 PHOTOGRAPHIA densitometrisch


+ densitometro sub

1 PHOTOGRAPHIA zwartingsmeter, densitometer


dental adj

1 tand...
prosthese (-esis) -- = gebitsprothese, tandprothese
nervo -- = tandzenuw
collo -- = tandhals
cavitate -- = tandholte
carie -- = tandbederf
formula -- = tandformule
technico -- = tandtechniker
chirurgia -- = kaakchirurgie
2 dentaal
phonema -- = tandklank
consonante -- = dentale medeklinker
occlusiva -- = dentale occlusief


+ dentalgia sub

1 MEDICINA tandpijn


dentar v

1 van tanden voorzien, getand maken
2 PHYSIOLOGIA tanden krijgen (van kinderen)


dentari adj

1 tand..., tandheelkundig
prosthese (-esis) -- = gebitsprothese, tandprothese
chirurgia -- = tandheelkunde
prevention -- = tandheelkundige preventie
cavitate -- = tandholte
collo -- = tandhals
nervo -- = tandzenuw
radice -- = tandwortel
systema -- = tandstelsel
formula -- = tandformule
smalt -- = tandglazuur
pulpa -- = tandmerg, tandpulpa
carie -- = tandbederf, wolf
luxation -- = tandluxatie
avulsion -- = tandtrekken
hygiene -- = gebitsverzorging
technico -- = tandtechniker


+ dentaria sub

1 BOTANICA tandkruid


dentate adj

1 ZOOLOGIA, BOTANICA getand, met tanden, met tandingen
camelina -- = aardvlas, rijzaad
2 TECHNICA getand, tand...
rota -- = tandwiel, tandrad
accopulamento -- = tandkoppeling
cultello -- = kartelmes
cisorios -- = kartelschaar
bordo -- de un timbro (postal) = gekartelde rand van een postzegel


dentation sub

1 tanding, tandwerk
2 PHYSIOLOGIA het tanden krijgen


dentatura sub

1 gebit, dentuur
-- de lacte = melkgebit
prime -- = melkgebit
-- inferior = ondergebit
-- superior = bovengebit
-- intacte/complete = gaaf gebit
-- artificial = kunstgebit
-- brillante = schitterend gebit
-- (ir)regular = (on)regelmatig gebit
mal -- = slecht gebit
cura hygienic del -- = gebitsverzorging
2 TECHNICA tanding, tandwerk
a -- duple = dubbel getand
fresa a -- fin = fijntandige frees


dente sub

1 ANATOMIA tand, kies
-- de lacte = melktand
-- de lacte posterior = melkkies
-- permanente = blijvende tand
-- molar = kies, maaltand
-- incisive = snijtand
-- angular/canin = hoektand
-- artificial/posticie/false = valse tand/kies
-- de avante = voortand
-- superior = boventand
-- inferior = ondertand
--s posticie = valse tanden, kunstgebit
-- laxe = losse tand
-- venenose/a veneno = giftand
-- de squalo = haaientand
-- de dracon = drakentand
-- cariate/cariose = rotte kies/tand
mal/dolor de --s = kiespijn
brossa de --s = tandenborstel
martello a --s = klauwhamer
claccamento de --s = het tandenklapperen
tartaro del --s = tandsteen
smalt del --s = tandglazuur
radice de -- = tandwortel
collo de -- = tandhals
cavitate in un -- = gat in een kies
extraction de --s = het trekken van tanden
sin --s = tandloos
armate (usque) al --s = tot de tanden gewapend
brossar se le --s = zijn tanden poetsen/borstelen
batter le --s = klappertanden
serrar le --s = de tanden op elkaar klemmen
monstrar le --s = zijn tanden laten zien, dreigen
occider per un colpo de --s/per colpos de --s = doodbijten
BOTANICA
-- de leon = paardebloem
colpo de --s = beet
inter le --s = binnensmonds
oculo per/pro oculo, -- per/pro -- = oog om oog, tand om tand
2 TECHNICA BOTANICA tand
-- de un pectine/serra/rota/folio/rastrello, etc. = tand van een kam/zaag/wiel/blad/hark, etc.
rota a --s = tandwiel/rad


+ dentelar v

1 (uit)tanden, kartelen


dentella sub

1 kant(werk)
filo a/pro -- = kantgaren
puncto de -- = kantsteek
guarnitura de -- = kanten garneersel
collar de -- = kantkraag, kanten kraag
commercio de --s = kanthandel
fabrica de -- = kantfabriek
fabrication de -- = kantfabricage


+ dentellate adj

1 getand
cresta/crista -- = getande bergkam
folios -- = getande bladeren
timbros postal -- = getande postzegels


+ dentellera sub

1 kantwerkster, kantkloster


+ dentelleria sub

1 kantfabricage
2 kantwerk
3 kantwinkel


+ dentellero sub

1 kantmaker, kantfabrikant


denticulate adj

1 fijn getand
2 ARTE DE CONSTRUER met kalfstanden versierd


denticulo sub

1 tandje
2 ARTE DE CONSTRUER kalfstand


+ dentiforme adj

1 tandvormig


dentifricio sub

1 tandpoeder, tandpasta
tubo/tubetto de -- = tube tandpasta


+ dentilingual adj

1 PHONETICA
consonante -- = tandtongklank


+ dentimetro sub

1 dentimeter


dentina sub

1 tandbeen, tandstof, odontine, dentine


dentirostre adj

1 ZOOLOGIA tandsnavelig


dentirostros sub pl

1 ZOOLOGIA tandsnaveligen


dentista sub

1 tandarts
-- scholar = schooltandarts
chirurgo -- = kaakchirurg
ir al -- = naar de tandarts gaan


dentisteria sub

1 tandheelkunde


+ dentition sub

1 gebit, dentuur, tandstelsel, tandplaatsing
-- de lacte, prime -- = melkgebit
2 het tanden krijgen, dentitie, gebit(s)vorming
le secunde -- = het tandenwisselen
febre del -- = tandkoorts


+ dentolingual adj

1 PHONETICA
consonante -- = tandtongklank


+ denuclearisar v

1 denucleariseren, atoomvrij maken
zona denuclearisate = kernvrije/atoomvrije zone


+ denuclearisation sub

1 denuclearisatie, atoom/kernverbod


denudar v

1 ontbloten, blootleggen, ontdoen van kleding/omhulling, leeghalen, leegvissen, etc.
-- un filo = een draad afstrippen
pincia a -- = draadstripper
-- un terreno = een terrein van vegetatie ontdoen


denudation sub

1 het ontbloten, het blootleggen, het ontdoen van kleding/omhulling, etc., het leeghalen, het leegvissen, etc., ontbloting,

blootlegging, denudatie

-- chimic = chemische denudatie
-- pluvial = pluviale denudatie


denunciar v

1 aankondigen
2 afkondigen, uitvaardigen
3 aangeven, aanbrengen
-- un malfactor al policia = een misdadiger bij de politie aanbrengen
-- un robamento = een diefstal aangeven
-- se = zich bij de politie/justitie aanmelden
-- un abuso = een misstand aan de kaak stellen
4 opzeggen, verbreken, annuleren
-- un tractato = een verdrag opzeggen
-- un tregua = een bestand opzeggen


denunciation sub

1 het aankondigen, aankondiging
2 het afkondigen, het uitvaardigen, afkondiging, uitvaardiging
3 het aangeven, het aanbrengen, aangifte, aanbrenging, aanklacht
-- calumniose = valse aanklacht
4 het opzeggen, het verbreken, opzegging, verbreking
-- de un tractato = opzegging van een verdrag
-- de un tregua = opzegging van een bestand


denunciative adj

1 aankondigend
2 aanbrengend, aanklagend, beschuldigend


denunciator sub

1 iemand die iets aankondigt
2 iemand die aanklaagt/aanbrengt, aanbrenger, aanklager


+ denunciatori adj

1 aanbrengend, aanklagend, beschuldigend


+ denutrir v

1 ondervoeden


+ denutrition sub

1 ondervoeding
edema de -- = hongeroedeem


deo,Deo sub

1 god, God
le Parola de -- = Gods Woord
le Agno de -- = het Lam Gods
existentia de -- = godsbestaan
concepto/conception de -- = godsbegrip
justitia de -- = gerechtigheid Gods
tregua/pace de -- = godsvrede
judicio de -- = godsoordeel, godsgericht
angelo de -- = engel Gods
digito de -- = vinger Gods
inviato de -- = godsgezant
dono de -- = godsgeschenk
regno de -- = godsrijk
secundo le voluntate de -- = van Godswege
statua de -- = godenbeeld
alimento del --s = godenspijs
commandamentos de -- = Gods geboden
le amor de -- = 1. de liefde tot God, 2. Gods liefde
prova/proba ontologic del existentia de -- = ontologisch godsbewijs
observar le commandamentos de -- = de geboden van God nakomen
complir le voluntate de -- = Gods wil doen
le mano de -- = Gods hand
tribunal de -- = Gods rechterstoel
le sanctitate de -- = de heiligheid Gods
creder in -- = in God geloven
invocar -- = God aanroepen
fiducia in -- = Godsvertrouwen
comparer ante -- = voor God verschijnen
in le nomine de -- = in godsnaam
pro le amor de -- = in godsnaam
per (le) gratia de -- = bij Gods gratie
--s olympie = olympische goden
-- del sol = zonnegod
-- del guerra = oorlogsgod
-- marin/del mar = zeegod
-- tribal = stamgod
-- principal/supreme = oppergod
abandonate de -- e del homines = van God en iedereen verlaten
agradabile a -- = godgevallig
consecrate a -- = godgewijd


+ deontologia sub

1 deontologie, plichtenleer, beroepsethiek
-- medic/medical = medische ethiek


+ deontologic adj

1 deontologisch, plichten..., ethisch
codice -- = beroepscode


+ deontologista sub

1 deontoloog


+ deontologo sub

1 deontoloog


+ deo volente LATINO

1 deo volente, zo god het wil


departimental adj

1 departementaal, van een departement, afdelings...


departimento sub

1 afdeling, sectie
-- de venditas = verkoopafdeling
-- de fabrication = fabricageafdeling
2 departement, ministerie
Departimento del Agricultura = Departement/Ministerie van Landbouw
Departimento del Justitia = Departement/Ministerie van Justitie
Departimento del Affaires Estranier = Departement/Ministerie van Buitenlandse Zaken
Departimento del Interior = Departement/Ministerie van Binnenlandse Zaken
Departimento del Commercio = Departement/Ministerie van Handel
Departimento del Guerra/del Defensa = Departement/Ministerie van Oorlog
Departimento del Financias = Departement/Ministerie van Financiën
Departimento del Instruction Public/del Education (National) = Departement/Ministerie van Onderwijs
Departimento del Labor = Departement/Ministerie van Arbeid
Departimento del Marina = Departement/Ministerie van marine
Departimento del Sanitate = Departement/Ministerie van Gezondheid
Departimento del Obras Public = Departement/Ministerie van Openbare Werken
3 gewest, departement (in Frankrijk bijv.)


departir v

1 in stukken verdelen


depauperar v

1 verarmen, arm maken


depauperation sub

1 het verarmen, verarming


depeche sub FRANCESE

1 officieel bericht
2 telegram
-- cifrate = codetelegram


+ depenalisar v

1 uit de strafrechterlijke sfeer halen


+ depenalisation sub

1 (het) uit de strafrechterlijke sfeer halen


dependente adj

1 afhangend, afhankelijk
2 verslaafd


dependentia sub

1 afhankelijkheid, verband
2 verslaafdheid
que causa/crea -- = verslavend
3 iets dat ergens bijhoort: bijkantoor, bijgebouw, etc.
--s de un hotel (F)/schola = bijgebouwen van een hotel/school


depender v

1 afhangen, afhankelijk zijn
isto depende del circumstantias = dit hangt van de omstandigheden af


deperimento sub

1 het verkommeren, het kwijnen, verkommering, wegkwijning, verzwakking
-- physic = verval van krachten
2 verval, teloorgang, ondergang
-- de un industria = ondergang van een industrie


deperir v

1 verkommeren, kwijnen, achteruitgaan, afnemen
le commercio deperi = de handel kwijnt
lassar -- un infante = een kind laten verkommeren
2 FIGURATE vervallen, te gronde gaan, ineenstorten


+ depersonalisar v

1 het persoonlijke ontnemen aan
2 PSYCHOLOGIA depersonaliseren


+ depersonalisation sub

1 depersonalisatie


+ dephlegmation sub

1 deflegmatie


+ dephlegmator sub

1 deflegmator


+ dephosphorar v

1 fosforvrij maken, verwijdering van fosfor


+ dephosphoration sub

1 verwijdering van fosfor, ontfosforisering


depiction sub

1 (af)schildering, afbeelding, beschrijving, voorstelling


+ depigmentation sub

1 MEDICINA depigmentatie, pigmentverlies


depilar v

1 van haren ontdoen, ontharen, epileren
-- le axillas = de oksels ontharen


depilation sub

1 het ontdoen van haren, het ontharen, het epileren, ontharing, epilering, epilatie, verlies van

(lichaams)beharing

depilatori adj

1 ontharend, ontharings...
crema -- = ontharingscrème, ontharingszalf
lotion -- = ontharingslotion


depilatorio sub

1 ontharingsmiddel, depilatorium


depinger v

1 (af)schilderen, afbeelden, beschrijven, voorstellen


depler v

1 (anque MEDICINA) ledigen, leeghalen


depletion sub

1 (anque MEDICINA) depletie, lediging


depletive adj

1 (anque MEDICINA) depletief, ledigend


deplorabile adj

1 betreurenswaardig, beklagenswaardig, jammerlijk, erbarmelijk, deplorabel, zeer slecht
resultato -- = erbarmelijk resultaat
fin -- = jammerlijk einde
esser in un situation -- = in een deplorabele/deerniswekkende toestand verkeren


deplorar v

1 bedroefd zijn over, betreuren, beklagen, bewenen, jammer vinden
-- le perdita de = het verlies betreuren van
-- un evento = een gebeurtenis betreuren
on deplora multe victimas = er zijn veel slachtoffers te betreuren


deploration sub

1 het betreuren, het beklagen, het bewenen, bewening


depois adv

1 daarna, later
-- que = sinds, vanaf de tijd dat


+ depolarisar v

1 depolariseren (anque PHYSICA), de polariteit opheffen


+ depolarisation sub

1 het depolariseren, depolarisatie


+ depolarisator sub

1 depolarisator


+ depolitisar v

1 van zijn politieke beladenheid ontdoen


+ depolitisation sub

1 depolitisering, het ontnemen van ieder politiek karakter aan


+ depolymerisar v

1 depolymeriseren


+ depolymerisation sub

1 het depolymeriseren, depolymerisatie


deponente sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA deponens (Latijns werkwoord met passieve vorm en actieve

betekenis)

+ deponente adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA
verbo -- = deponens


deponer v

1 afzetten, van een ambt ontheffen
2 neerleggen, neerzetten
-- un corona = een krans leggen
-- le armas = de wapens neerleggen
-- un carga = een last afleggen
-- su cholera = zijn toorn afleggen
le pulvere se depone super le mobile = het stof zet zich af op de meubels
3 (onder ede) verklaren, getuigen, getuigenis afleggen
4 deponeren, in bewaring geven, in depot geven, storten (geld)
-- un caution = een borgsom storten
-- actiones al banca = aandelen bij de bank deponeren


depopular v

1 ontvolken


depopulation sub

1 het ontvolken, ontvolking


deportar v

1 deporteren, verbannen
ille esseva deportate a Siberia = hij werd naar Siberië verbannen


deportation sub

1 het deporteren, het verbannen, deportatie, verbanning
-- in massa = massadeportatie
-- a Siberia = verbanning naar Siberië


+ deportato sub

1 gedeporteerde


+ depositante sub

1 deposant


depositar v

1 deponeren, in bewaring geven, storten (op een bank), in depot geven
-- in le secretariato judicial = ter griffie deponeren
2 doen neerslaan, een bezinksel doen vormen
le sedimento se ha depositate = het sediment heeft zich vastgezet


depositario sub

1 depositaris, bewaarder, depothouder
le notario es -- del documentos sigillate = de verzegelde stukken berusten bij de notaris


+ depositate adj

1 gedeponeerd
marca -- = wettig gedeponeerd


deposition sub

1 het afzetten, het ontzetten (uit ambt, etc.), afzetting, ontzetting (uit ambt, etc.)
2 het neerleggen, het deponeren
-- de un corona = kranslegging
3 getuigenis, (getuigen)verklaring
recolliger les --es del testes = de getuigenverklaringen vastleggen
4 PICTURA Deposition del Cruce = Kruisafneming


deposito sub

1 het in bewaring geven, het deponeren, het storten (geld), deponering, storting (geld)
costos de -- = bewaargeld
mitter un cosa in -- = iets in bewaring geven, iets deponeren
2 deposito, inleg(geld), storting (geld), pand, toevertrouwd goed, waarborgsom
banca de -- = depositobank, rentebank
-- bancari = bankdeposito
-- de sparnio = spaardeposito
-- cautional = borgstelling
capital de -- = depositokapitaal
interesse de -- = depositorente
conto de --s = depositoconto, depositorekening
libretto/quadernetto de --s = spaarbankboekje
facer un -- = geld in deposito geven
3 pakhuis, depot, entrepot, opslagplaats, (opslag)loods, magazijn, bagageafdeling, bagagebureau
-- de bagages = bagagedepot, bagageafdeling
-- de bicyclettas = fietsenstalling
-- de armas = wapendepot
-- de carbon = kolenbergplaats, kolenhok
MILITAR -- de vestimentos = kledingmagazijn
-- de munition(es) = munitieopslagplaats, munitiedepot
-- frigorific/frigorifere = koelhuis
-- de carbon = kolenopslagplaats
-- de merces/de mercantias = goederenloods
-- de immunditias = vuilstortplaats
-- de ligno = houtstek
-- de oleo = oliereservoir, olietank
-- de benzina/gasolina = benzinereservoir
-- mortuari/de cadaveres = lijkenhuisje
-- central = hoofddepot
4 afzetting, aanslag, neerslag, bezinksel, aangeslibde grond
-- de vino = wijnbezinksel
-- de caffe = koffiedik
-- calcari = kalkafzetting
-- de fuligine = roetaanslag
-- de limo = slijkneerslag
-- salin/de sal = zoutneerslag
-- de casserola = panaanslag
-- adipose = vetafzetting
-- glacial/glaciari = glaciale afzetting
-- stratificate = gelaagde afzetting
-- terrigene = terrigene afzetting
-- alluvial = alluviale afzetting


depost prep

1 na, sinds, sedert, vanaf


depost adv

1 daarna, later
-- que = sinds, vanaf de tijd dat


depravar v

1 bederven, verderven, slecht maken, verloederen, perverteren
-- un adolescente = een puber op het slechte pad brengen
-- le gusto = de smaak bederven
le mores se deprava = de zeden raken in verval


depravate adj

1 verdorven, pervers, verloederd, abnormaal, tegennatuurlijk
gusto -- = wansmaak, geperverteerde smaak
mores -- = verdorven zeden


depravation sub

1 het bederven, het verderven, het verloederen, verdorvenheid, perversiteit, verloedering, ontaarding
-- del mores = verval van de zeden
-- sexual = sexuele perversiteit
-- del gusto = smaakbederf


+ depravato sub

1 verdorven mens


depravator sub

1 bederver, verderver


deprecar v

1 door bidden/smeken trachten af te wenden, afbidden, afsmeken, smeken (om)


deprecation sub

1 het afsmeken, het afbidden, afsmeking, bede tot afwending, smeekbede


deprecative adj

1 afsmekend


deprecator sub

1 iemand die afsmeekt


deprecatori adj

1 afsmekend


depreciar v

1 de waarde/prijs doen dalen van, afprijzen, depreciëren
le installation de un fabrica a proximitate ha depreciate iste terreno = de bouw van een fabriek in de buurt heeft de

waarde van dit terrein doen dalen

le moneta se deprecia = het geld wordt minder waard
2 geringschatten, onderschatten, kleineren
-- un labor = op een werk neerkijken
-- le obra de un confratre = zich denigrerend uitlaten over het werk van een collega


depreciation sub

1 het in waarde/prijs doen dalen, het afprijzen, het depreciëren, waardevermindering, afprijzing, depreciatie, afschrijving
2 geringschatting, afkamming, kleinering


+ depreciative adj

1 geringschattend, vernederend


depreciator sub

1 iemand doe iets in waarde/prijs doet dalen
2 kleineerder, afkammer, vitter


+ depreciatori adj

1 geringschattend, denigrerend, kleinerend
2 dalend in waarde, devaluerend


depredar v

1 plunderen, verwoesten


depredation sub

1 het plunderen, het verwoesten, plundering, verwoesting, roof, beroving, rooftocht


depredator sub

1 plunderaar, verwoester, rover


+ depredatori adj

1 plunderend, verwoestend


depresse adj

1 gedrukt, terneergeslagen, gedeprimeerd


depression sub

1 het neerdrukken, het indrukken, het indeuken, indeuking
2 het gedeprimeerd zijn, neerslachtigheid, gedruktheid, depressie
-- nervose = zenuwinzinking, zenuwinstorting
-- psychotic = psychotische depressie
recuperar se de/superar un -- = een inzinking te boven komen
3 METEO depressie (gebied van lage luchtdruk)
-- oceanic = oceaandepressie
4 GEOGRAPHIA depressie, inzinking
-- del horizonte = kimduiking
-- del terreno = terreininzinking
5 ECONOMIA depressie, inzinking in de conjunctuur, economische crisis
-- del annos trenta = depressie van de jaren dertig


+ depressionari adj

1 METEO lagedruk....
area/zona -- = lagedrukgebied
zona -- de Islanda = lagedrukgebied bij IJsland
currentes -- = lagedrukstromingen


depressive adj

1 neerdrukkend, ontmoedigend, deprimerend
2 depressief, neerslachtig, terneergeslagen, gedrukt
stato -- = depressietoestand
syndrome -- = depressiviteit
ille ha un crise/crisis -- = hij zit in een depressie


depressor sub

1 iemand die/iets dat neerdrukt
-- lingual = tongspatel
2 ANATOMIA neertrekkende spier


+ depressurisar v

1 de (lucht)druk doen wegvallen


+ depressurisation sub

1 het wegvallen van de (lucht)druk


+ deprimente adj

1 deprimerend
le effecto -- de longe jornos/dies de pluvia = het deprimerend effect van dagenlange regen


deprimer v

1 naar beneden drukken, neerdrukken, indrukken, platdrukken, indeuken
2 terneerslaan, terneerdrukken, deprimeren


de profundis LATINO

1 de profundis (klaagzang, boetpsalm)


depurar v

1 zuiveren (bloed, metaal), reinigen, louteren, klaren
-- le aqua = het water zuiveren
que depura le sanguine = bloedzuiverend


depuration sub

1 het zuiveren (bloed, metaal), het reinigen, het louteren, het klaren, zuivering, reiniging, loutering, klaring
-- del sanguine = bloedzuivering
-- del aqua = drinkwaterzuivering
installation de -- = zuiveringsinstallatie


depurative adj

1 zuiverend
le action -- del plantas super le atmosphera = de zuiverende werking van de planten op de atmosfeer
2 MEDICINA bloedzuiverend
medicamento -- = bloedzuiverend middel


depurativo sub

1 MEDICINA depurans
-- del sanguine = bloedzuiverend middel


deputar v

1 afvaardigen
-- representantes a un assemblea = vertegenwoordigers afvaardigen naar een vergadering


deputation sub

1 het afvaardigen
2 gezantschap (als waardigheid)
3 (groep van) afgevaardigden, deputatie


deputato sub

1 afgevaardigde
Camera de Deputatos = Tweede Kamer (Nederland), Lagerhuis (Engeland),

Chambre del Députés (Frankrijk), etc.

+ dequalificar v

1 onder zijn niveau laten werken


+ dequalification sub

1 (het) beneden zijn niveau werken


derailamento {rél} sub

1 het ontsporen, ontsporing


derailar {rél} v

1 ontsporen, derailleren
le traino derailava = de trein liep uit de rails
2 FIGURATE uit de hand lopen
juventute derailate = ontspoorde jeugd


+ derailleur sub FRANCESE

1 derailleur (van fiets)
-- de dece velocitates = derailleur met tien versnellingen
catena de -- = derailleurketting


deramar v

1 -- se = zich vertakken


+ derapage sub

1 het slippen
facer un -- = in een slip geraken, slippen
longor/distantia de -- = slipafstand
schola de -- = slipschool
curso de -- = slipcursus
risco de -- = slipgevaar
marca de -- = slipspoor
-- in/super aqua = aquaplaning
a proba/prova de -- = slipvrij


+ derapar v

1 (van voertuig) slippen, in een slip geraken
le alte velocitate faceva -- le auto(mobile) = door de hoge snelheid is de auto doorgeslipt


+ derapata sub

1 (van voertuig) slip


+ derattisar v

1 ontratten, de ratten bestrijden
-- con medios biologic = ontratten met biologische middelen


+ derattisation sub

1 ontratting, rattenbestrijding
-- de un nave = ontratting van een schip
empleato de -- = rattenvanger
servicio de -- = ontrattingsdienst


Derby sub n pr

1 Derby
EQUITATION, FOOTBALL derby = derby


derecta sub

1 rechterhand
a(l) -- = rechts


derecte adj

1 rechter (tgov linker)
bracio -- = rechterarm
gamba -- = rechterbeen
oculo -- = rechteroog
mano -- = rechterhand
esser le mano -- de un persona = iemands rechterhand zijn
ala -- = rechtervleugel
latere -- = rechterkant/zijde
POLITICA centro -- = centrum rechts
2 rechtvaardig, rechtmatig, gerecht, billijk


derecto sub

1 recht (in vele betekenissen)
-- de citatano = burgerrecht
-- de traducer/de traduction = vertaalrecht
-- de asylo = asielrecht
-- de pedage = tolrecht, tolheffing
-- de autodetermination = zelfbeschikkingsrecht
-- de autor = auteursrecht, copyright
--s de autor = royalties
-- private = privaatrecht
de -- private = privaatrechterlijk
-- processual = procesrecht
-- administrative = administratief recht
-- consultative = adviesrecht
-- de association = verenigingsrecht
-- de exopero = stakingsrecht
-- de voto/de votar = kiesrecht, stemrecht
-- de transito = doorvoerrecht
-- de pisca = visrecht
-- de proprietate/de possession = bezitrecht
-- de labor/travalio = arbeidsrecht
-- international/del gentes = volkenrecht
-- corporative = gilderecht
-- criminal/penal = strafrecht
-- penal de guerra = oorlogsstrafrecht
-- roman = Romeins recht
-- civil = burgerlijk recht
-- public = publiek recht
-- militar = militair recht
-- municipal = gemeenterecht
-- commercial/mercantil = handelsrecht
-- fiscal = belastingrecht
-- de option = optierecht
-- de preemption = recht van voorkoop
-- de exemption = verschoningsrecht
-- de reclamationes = klachtrecht
-- preferential/de preferentia = voorkeursrecht
-- de dissolution = ontbindingsrecht
-- de initiativa = recht van initiatief
-- de interpellation = recht van interpellatie
-- costumari = gewoonterecht
-- de visita = bezoekrecht, omgangsrecht
-- de compensation = compensatierecht
regulamento del -- de visita = omgangsregeling
--s human/del homine = mensenrechten
-- humanitari = humanitair recht
--s del doana = douanerechten
--s de succession = successierechten
-- de succession = erfrecht, opvolgingsrecht
-- de citate = stadsrecht
-- de gratia = recht van gratie
-- native = geboorterecht
-- divin = goddelijk recht
-- canonic/ecclesiastic = canoniek/kerkelijk recht
--s inviolabile = onschendbare rechten
-- de veto = vetorecht
-- de timbro = zegelrecht
--s de importation = invoerrechten
--s de exportation = uitvoerrechten
-- inalienabile = onvervreemdbaar recht
--s acquirite = verworven rechten
-- non scripte = ongeschreven recht
-- de exister/al existentia = bestaansrecht
-- del maxime/plus forte = recht van de sterkste
-- de parlar = recht van spreken
-- de votar/de voto = stemrecht
--s equal pro le femina = gelijke rechten voor de vrouw
stato de -- = rechtsstaat
boteca de -- = rechtswinkel
equalitate de --s = gelijkberechtiging
principio de -- = rechtsbeginsel
regula de -- = rechtsregel
conception del -- = rechtsopvatting
consideration de -- = rechtsoverweging
protection de --s = rechtsbescherming
evolution/disveloppamento del -- = rechtsontwikkeling
scientia del -- = rechtswetenschap
sociologia del -- = rechtssociologie
abuso de -- = rechtsmisbruik
studer/studiar le -- = rechten studeren
studio del -- = studie van het recht, rechtenstudie
historia del -- = rechtsgeschiedenis
restab(i)limento del --s = rechtsherstel
violar/infringer --s = rechten schenden
esser in su -- = in zijn recht staan
-- de conducer un vehiculo a motor = bevoegdheid om een motorvoertuig te besturen
contestar un -- a un persona = iemand een recht betwisten
facer valer su --s = zijn rechten doen gelden
reservate tote le/omne --s = alle rechten voorbehouden, nadruk verboden
libere/exempte de --s = vrij van rechten
dar -- a un cosa = recht op iets geven
que da vos le derecto de parlar assi? = wat geeft u het recht zo te spreken?
instruer/informar un persona de su --s = iemand op zijn rechten wijzen


+ deregulamentar v

1 dereguleren


+ deregulamentation sub

1 dereguleren


derelicte adj

1 onbeheerd, verlaten, verwaarloosd, vervallen
casa -- = verlaten huis
nave -- = verlaten schip
benes -- = verlaten goederen


+ dereliction sub

1 RELIGION geestelijke eenzaamheid


derelinquer v

1 onbeheerd laten, verlaten, verwaarlozen, laten vervallen


+ deresponsabilisar v

1 iedere verantwoordelijkheid ontnemen (aan)


+ deresponsabilisation sub

1 (het) ontnemen van iedere verantwoordelijkheid


derider v

1 bespotten, bespottelijk maken, honen


derision sub

1 spot, bespotting, hoon
risada de -- = hoongelach
salutar con risadas de -- = op hoongelach onthalen


derisori adj

1 bespottelijk, belachelijk
precio -- = spotprijs
a precio -- = spotgoedkoop
riso -- = spotlach
salario -- = belachelijk (laag) salaris
argumentos -- = belachelijke argumenten
iste proposition es -- = dit voorstel is gewoon een lachertje


+ deriva sub

1 het wegdrijven, drift
mobilitate de -- = driftmobiliteit
velocitate de -- = driftsnelheid
flottar al -- = afdrijven
ir al -- = op drift gaan
un nave al -- = een schip op drift
-- continental/del continentes = drift der continenten
glacie al -- = drijfijs


derivabile adj

1 om te leiden, om te leggen, af te leiden (rivier, etc.)
2 MATHEMATICA, LINGUISTICA E GRAMMATICA afleidbaar
function -- = afleidbare functie


+ derivabilitate sub

1 afleidbaarheid (van water, van rivier)
2 MATHEMATICA, LINGUISTICA E GRAMMATICA afleidbaarheid
-- van een functie = derivabilitate de un function


derivar v

1 omleggen, omleiden, afleiden (rivier, etc.)
-- un curso de aqua = een waterloop omleiden
2 afleiden (anque LINGUISTICA E GRAMMATICA), laten voortvloeien (uit), laten voortkomen

(uit)

3 afgeleid worden (van), afgeleid zijn (van), afstammen (van)

(woord)

iste parola deriva del latino = dit woord stamt uit het Latijn
MATHEMATICA -- un function = een functie afleiden
MATHEMATICA function derivate = afgeleide functie


+ derivata sub

1 MATHEMATICA afgeleide
-- de un function = afgeleide van een functie
-- normal = normale afgeleide
-- partial = partiële afgeleide


derivation sub

1 omleiding (rivier, etc.), afleiding, aftakking
canal de -- = omloopkanaal
2 MEDICINA afleiding
abscesso de -- = fixatie-absces
3 MATHEMATICA afleiding
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA afleiding, afgeleide vorm, afgeleid woord
5 ELECTRICITATE aftakking, afleiding, shunt


+ derivational adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA afleidings...
suffixo -- = afleidingssuffix


derivative adj

1 afleidend (anque MEDICINA)
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA afleidings...
suffixo -- = afleidingssuffix
morphologia -- = derivatieve morfologie


derivativo sub

1 MEDICINA afleidend middel, derivans


+ derivato sub

1 dat wat afgeleid is, derivaat
2 CHIMIA derivaat
-- methylic = methylderivaat
-- de petroleo = petroleumderivaat, petroleum-produkt
-- de quinina = kininederivaat
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA afgeleid woord


derma sub

1 ANATOMIA lederhuid, derma
structura del -- = structuur van de lederhuid
affectiones del -- = aandoeningen van de lederhuid


+ derma(to)skeleto sub

1 ZOOLOGIA schild, hard dekschild (van schildpadden, etc.)


+ dermalgia sub

1 MEDICINA nerveuze huidpijn, dermalgie


dermatitis sub

1 MEDICINA dermatitis, huidontsteking
-- papulose = papuleuze dermatitis


+ dermatogramma sub

1 dermatogram, huidafdruk


dermatoide adj

1 MEDICINA dermatoïde


dermatologia sub

1 MEDICINA dermatologie, leer der huidziekten


+ dermatologic adj

1 MEDICINA dermatologisch
clinica -- = dermatologische kliniek


+ dermatologista sub

1 MEDICINA dermatoloog, huidarts, huidspecialist


dermatologo sub

1 MEDICINA dermatoloog, huidarts, huidspecialist


+ dermatoma sub

1 MEDICINA dermatoom


+ dermatomycose (-osis) sub

1 dermatomycose


+ dermatophyto sub

1 (soort huidschimmel) dermatofyt


+ dermatoplastica sub

1 MEDICINA dermatoplastiek


+ dermatoscopia sub

1 dermatoscopie


+ dermatose (-osis) sub

1 MEDICINA huidaandoening, huidziekte, dermatose
-- pellagrose = pellagreuze uitslag
-- squamose = schubhuid


+ dermatovenerologia sub

1 MEDICINA leer der huid- en geslachtsziekten


+ dermeste sub

1 ZOOLOGIA spektor, spek/leer/pelskever


+ dermic adj

1 ANATOMIA van de (leder)huid, huid...
texito -- = huidweefsel
papilla -- = huispapil
maladia -- = huidziekte


+ dermographia

1 dermografie


+ dermoide adj

1 huidachtig


+ dermopathia sub

1 MEDICINA dermopathie, huidziekte


+ derny sub

1 SPORT derny
cursa detra -- = koers achter derny


+ derogabile adj

1 waarvan men kan/mag afwijken, derogeerbaar
prescriptiones non -- = voorschriften waarvan men niet mag afwijken


derogar v

1 afwijken, te kort doen, schenden
-- al lege = van de wet afwijken
-- a un principio = van een principe afwijken
-- a su dignitate = afbreuk doen aan zijn waardigheid


derogation sub

1 het afwijken (van wet/regel, etc.), afwijking, inbreuk, schending
2 bederving, ontaarding


+ derogative adj

1 afwijkend, vernietigend, afschaffend, intrekkend, herroepend


derogatori adj

1 JURIDIC afwijkend, intrekkend, herroepend, vernietigend, afschaffend, derogatoir
clausula -- = derogatoire clausule
procedura -- = afwijkende procedure


deroutar {oe} sub

1 MILITAR totaal verslaan, op de vlucht drijven


deroute sub FRANCESE

1 MILITAR aftocht, verwarde vlucht, nederlaag


+ derrick sub ANGLESE

1 bok, kraan, laadboom, derrickkraan
drijvende -- = derrick flottante
2 (olie)boortoren


+ derris sub

1 BOTANICA derris
pulvere de -- = derrispoeder


+ deruralisation sub

1 leegloop/ontvolking van het platteland


+ deruraliser v

1 leeglopen van het platteland


dervich {sj} sub

1 derwisj


+ desacralisar v

1 ontheiligen, ontwijden, desacraliseren


+ desacralisation sub

1 ontheiliging, ontwijding, desacralisering


descendente sub

1 afstammeling, nakomeling, telg


+ descendente adj

1 dalend, zakkend
vento -- = valwind
linea -- = afdalende lijn
gamma -- = afdalende toonladder
movimento -- = neergaande beweging
MATHEMATICA progression -- = afdalende reeks


descendentia sub

1 afkomst, afstamming, oorsprong, komaf
2 nakomelingschap, nakomelingen, nageslacht, nakroost


descender v

1 naar beneden gaan/komen, dalen, afdalen, neerdalen. (af)zakken, aflopen
-- le scala = de trap afgaan
2 uitstappen (uit auto/trein, etc.), afstappen (van fiets), afstijgen (van paard),

van boord gaan

-- del bicycletta = van de fiets stappen
3 afstammen (van), afkomstig zijn (van)


descendita sub

1 daling, afdaling, neerdaling, het afzakken, het uitstappen (uit trein/auto, etc.), het afstappen (van

fiets), het afstijgen (van paard), het van boord gaan

-- al inferno = hellevaart
-- del cruce = afneming van het kruis
un forte -- del temperaturas = een sterke daling van de temperaturen


descension sub

1 afdaling, neerdaling, het afzakken, het uitstappen (uit trein/auto, etc.), het afstappen (van

fiets), het afstijgen (van paard), van boord gaan)

comenciar le -- = aan de afdaling beginnen


+ deschampsia sub

1 BOTANICA smele
-- flexuose = bochtige smele


describer v

1 beschrijven, een beschrijving geven van
-- un paisage = een landschap beschrijven
-- un cosa in detalio = een zaak uitvoerig beschrijven
2 beschrijven (boog, etc.)
-- un orbita circum le terra = een baan om de aarde beschrijven
le ave describe circulos in le aere = de vogel cirkelt door de lucht
le sinuositates que describe le riviera = de bochten die de rivier beschrijft


descriptibile adj

1 beschrijfbaar, te beschrijven


description sub

1 het beschrijven, beschrijving
-- del natura = natuurbeschrijving
-- exhaustive = volledige beschrijving
-- exacte/precise = nauwkeurige beschrijving
-- de un persona = persoonsbeschrijving
arte del -- = beschrijvingskunst
facer/dar le -- de un persona/de un cosa = iemand/iets beschrijven


descriptive adj

1 beschrijvend
geometria -- = beschrijvende meetkunde
grammatica -- = descriptieve grammatica
linguistica -- = beschrijvende taalkunde
poesia -- = beschrijvende poëzie
stilo -- = beschrijvende stijl


+ descriptivismo

1 descriptivisme


descriptor sub

1 iemand die beschrijft, beschrijver
-- del natura = natuurbeschrijver
-- de un viage = reisbeschrijver


desde prep

1 sinds, sedert, vanaf
-- annos = sedert jaren
-- su arrivata = sedert zijn aankomst
-- heri = sinds gisteren
-- su nascentia = van zijn geboorte af
-- le infantia = van kindsbeen af
-- ille momento = van toen af
-- A usque a Z = van A tot Z


+ desegregation sub

1 het opheffen van rassenscheiding, desegregatie


+ desensibilisar v

1 PHOTOGRAPHIA de gevoeligheid verminderen van
-- un emulsion = de gevoeligheid van een emulsie verminderen


+ desensibilisation sub

1 PHOTOGRAPHIA verlaging van de gevoeligheid


+ desensibilisator sub

1 PHOTOGRAPHIA desensibilisator


deserer v

1 deserteren, weglopen, overlopen, verlaten, in de steek laten


desertar v

1 deserteren, weglopen, overlopen, verlaten, in de steek laten


deserte adj

1 verlaten, onbewoond, uitgestorven, woest, onherbergzaam
insula -- = onbewoond eiland
strata -- = stille straat
plagia -- = eenzaam strand
urbe/citate -- = spookstad


desertic adj

1 woestijnachtig, van de woestijn, woestijn...
zona -- = woestijngebied
paisage -- = woestijnachtig landschap
climate -- = woestijnklimaat
planta -- = woestijnplant


+ desertificar v

1 GEOGRAPHIA tot woestijn maken


+ desertification sub

1 het tot een woestijn maken, verwoestijning, woestijnvorming, desertificatie
-- progressive = progressieve woestijnvorming


desertion sub

1 het deserteren, desertie, het weglopen, het overlopen, het in de steek laten
-- al inimico = het overlopen naar de vijand
-- in tempore de guerra = desertie in tijd van oorlog


deserto sub

1 woestijn, woestenij, wildernis, verlaten gebied
-- sablose/de sablo/de arena = zandwoestijn
-- petrose/roccose = steenwoestijn, rotswoestijn
-- salate = zoutwoestijn
-- arabic = Arabische woestijn
flora del -- = woestijnflora
planta del -- = woestijnplant
vegetation del -- = woestijnvegetatie
fauna del -- = woestijnfauna
animal del -- = woestijndier
habitante del -- = woestijnbewoner
vento del -- = woestijnwind
confinios del -- = rand van de woestijn
viage in le -- = woestijntocht/reis
barca/nave del -- = schip van de woestijn
predicar in le -- = voor dove oren preken


desertor sub

1 deserteur, wegloper, overloper


+ desexualisar v

1 de sexuele kleur ontnemen aan (gedrag/gevoel)


déshabillé sub FRANCESE

1 negligé, deshabillé, bedjasje


desiccar v

1 drogen, opdrogen, uitdrogen, verdrogen
-- un marisco = een moeras droogleggen
-- plantas medicinal = geneeskrachtige planten drogen
le pelle se desicca al sol = het huid droogt uit in de zon


desiccation sub

1 het drogen, het opdrogen, het uitdrogen, het verdrogen, droging, opdroging, uitdroging, verdroging
mumification natural per -- = natuurlijke mummificatie door uitdroging
fissura de -- = uitdrogingsscheur


desiccative adj

1 drogend, opdrogend, uitdrogend, verdrogend


+ desiccativo sub

1 opdrogend middel, droogmiddel


+ desiccator sub

1 droger


desiderabile adj

1 wenselijk, begeerlijk


desiderabilitate sub

1 wenselijkheid, begeerlijkheid


desiderar v

1 wensen, willen hebben, begeren, verlangen naar
lassar (multo) a -- = (veel) te wensen overlaten
-- le retorno de = terugwensen


desiderative adj

1 begerend, verlangend
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA wensend, optatief
verbo -- = optatief werkwoord


desideratum (pl: desiderata) sub LATINO

1 desideratum
desiderata = iets dat men zoekt of dat gewenst wordt, eisen, wensen, verlangens, desiderata, verlanglijst


desiderio sub

1 verlangen, wens, begeerte
-- libidinose = sterk verlangen (sexueel), wellust
-- irrealisabile = onvervulbare wens
-- del morte = doodsverlangen
-- de apprender = leergierigheid
-- de placer = behaagzucht
-- del corde = hartewens
exprimer/formular un -- = een wens uiten
secundo le -- de = op wens van


desiderose adj

1 verlangend
-- de = verlangend om
-- de apprender = leergierig
-- de comprar = kooplustig, koopgraag
-- de placer = behaagziek
-- de maritar se = trouwlustig


designar v

1 aanduiden, aanwijzen, aangeven
-- un objecto = een voorwerp aanduiden
-- nominativemente = met name noemen
-- un persona per su nomine = iemand bij de naam noemen
2 benoemen, aanwijzen, bestemmen
-- un successor = een opvolger aanwijzen
esser designate como successor = als opvolger aangewezen worden
3 tekenen, schetsen, ontwerpen
penna de/pro -- = tekenpen
papiro de/pro -- = tekenpapier
tinta de/pro -- = tekeninkt


designation sub

1 het aanduiden, het aanwijzen, het aangeven, aanduiding, aanwijzing
-- de un persona per su nomine = iemand bij de naam noemen
2 het benoemen, het bestemmen, benoeming, bestemming
-- de un successor = aanwijzing van een opvolger
-- de un delegato = benoeming van een afgevaardigde


designative adj

1 die/dat aanduidt, aanduidend


designator sub

1 tekenaar, ontwerper
-- industrial/technic = technisch tekenaar
-- graphic = grafisch tekenaar, graficus
-- de modas = modetekenaar
-- de publicitate = reclametekenaar
-- instantanee = sneltekenaar


designo sub

1 opzet, algemeen plan, ontwerp
2 motief, patroon, dessin
3 het tekenen, tekenkunst
arte del -- = tekenkunst
le -- linear/geometric = het lijntekenen
lection de -- = tekenles
curso de -- = tekencursus
sala de -- = tekenkamer, tekenzaal, tekenlokaal
inseniamento del -- = tekenonderwijs
schola de -- = tekenschool
material/articulos de -- = tekenbehoeften/gereedschap
tabula de -- = tekentafel
tabuliero de -- = tekenbord/plank
libro de -- = tekenboek
bloco (de papiro) a -- = tekenblok
quaderno de -- = tekenschrift
modello de -- = tekenvoorbeeld
professor de -- = tekenleraar
-- marginal = randtekening
-- saturic/caricatural = spotprent
papiro de -- = tekenpapier
penna de -- = tekenpen
stilo de -- = tekenpotlood
4 tekening
-- a penna = pentekening
-- al pastello = pasteltekening
-- al/de carbon = houtskooltekening
-- linear/geometric = lijntekening
-- humoristic = cartoon
film (A) de --s (animate) = tekenfilm
colorar un -- = een tekening kleuren


desinentia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA (ver)buigingsuitgang
-- casual = naamvalsuitgang
-- flexional = buigingsuitgang
-- verbal = werkwoordsuitgang
-- del genitivo = uitgang van de genitief


desinential adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA verbuigings...


desirabile adj

1 wenselijk, begeerlijk


+ desirabilitate sub

1 wenselijkheid, begeerlijkheid


desirar v

1 wensen, willen hebben, begeren, verlangen naar
lassar (multo) a -- = (veel) te wensen overlaten
-- le retorno de = terugwensen


desiro sub

1 verlangen, wens, begeerte
-- libidinose = sterk verlangen (sexueel), wellust
-- irrealisabile = onvervulbare wens
-- del morte = doodsverlangen
-- de apprender = leergierigheid
-- de placer = behaagzucht
-- de corde = hartewens
secundo le -- de = op wens van
exprimer/formular un -- = een wens uiten


desirose adj

1 verlangend
-- de = verlangend om
-- de apprender = leergierig
-- de comprar = kooplustig, koopgraag
-- de placer = behaagziek
-- de maritar se = trouwlustig


desistentia sub

1 het afzien (van een onderneming), afstand


desister v

1 ophouden, uitscheiden, stoppen
2 -- se (de) = afzien (van een onderneming), afstand doen (van iets), zich terugtrekken

(uit)

illes ha desistite de lor tentativa = zij hebben hun poging opgegeven


+ desman sub

1 ZOOLOGIA watermol, desman


desolar v

1 diep bedroeven, diep bedroefd zijn
iste fiasco me desola = die mislukking maakt me heel droevig
solitude desolante = troosteloze eenzaamheid
perspectiva desolante = troosteloos perspectief
2 verwoesten, vernietigen, verdelgen, teisteren


desolate adj

1 diep bedroefd, verslagen, ontroostbaar
2 woest, verlaten, eenzaam, troosteloos
paisage -- = troosteloos landschap


desolation sub

1 het verwoesten, het vernietigen, het verdelgen, het teisteren, verwoesting, vernietiging, verdelging, teistering
2 woestheid, verlatenheid
offerer un spectaculo de -- = een troosteloze aanblik opleveren
3 diepe droefheid, diepe bedroefdheid, verslagenheid


desolator sub

1 iemand die verwoest/vernietigt/verdelgt/teistert


+ desorption sub

1 desorptie


despectar v

1 krenken, ergeren, nijdig maken, pesten


despecto sub

1 gekrenktheid, gekwetstheid, spijt, ergernis, nijdigheid
diriger a un persona un reguardo de -- = iemand verachtelijk aankijken
crepar de -- = zich bont en blauw ergeren
in -- de = ondanks, in weerwil van
in -- de tote le bon propositos = trots alle goede voornemens


+ desperado sub ESPANIOL

1 desperado, bandiet


desperantia sub

1 wanhoop, vertwijfeling
con le energia del -- = met de moed der wanhoop


desperar v

1 wanhopen, wanhopig zijn, de hoop opgeven, de moed verliezen
2 ontmoedigen, de moed doen verliezen


desperate adj

1 wanhopig, tot het uiterste gebracht, vertwijfeld, hopeloos
acto/action -- = wanhoopsdaad
tentativa -- = wanhoopspoging
situation -- = hopeloze toestand
gestos -- = wanhopige gebaren
cercar un cosa desperatemente = iets wanhopig zoeken
esser desperatemente inamorate = hopeloos verliefd zijn


desperation sub

1 het wanhopen, desperatie
sentimento de -- = gevoel van wanhoop
crito de -- = wanhoopskreet
acto/action de -- = wanhoopsdaad
reguardo de -- = wanhoopsblik
gesto de -- = wanhoopsgebaar
le corage del -- = de moed der wanhoop
illa esseva proxime al --/al bordo del -- = zij was de wanhoop nabij


despero sub

1 wanhoop, vertwijfeling
crito de -- = wanhoopskreet
acto/action de -- = wanhoopsdaad
reguardo de -- = wanhoopsblik
gesto de -- = wanhoopsgebaar
esser in -- = wanhopig zijn
illa esseva proxime al --/al bordo del -- = zij was de wanhoop nabij


despicer v

1 verachten, versmaden


despoliamento sub

1 beroving, roof, plundering


despoliar v

1 (be)roven, plunderen


despota sub

1 despoot (alleenheerser)
-- illuminate/exclarate = verlichte despoot
2 despoot, heerszuchtig persoon, machtswellusteling
su patre es un ver -- = zijn vader is een echte despoot


despotic adj

1 despotisch, tiranniek
character -- = tiranniek karakter
leges -- = despotische wetten
governar despoticamente = op despotische wijze regeren


despotisar v

1 despotisch optreden, tiranniseren


despotismo sub

1 despotisme (alleenheerschappij)
-- oriental = Oosters despotisme
2 despotisme, tirannie, machtswellust


+ desquamar v

1 MEDICINA, GEOLOGIA afschilferen, doen vervellen
le pelle se desquama post le scarlatina = de huid vervelt na roodvonk


+ desquamation sub

1 GEOLOGIA, MEDICINA afschilfering, vervelling
-- furfuracee = schubachtige huidschilfering
-- del pelle consecutive al scarlatina = vervelling van de huid als gevolg van roodvonk


+ desquamatori adj

1 MEDICINA, GEOLOGIA afschilferend,vervellend


dessert sub FRANCESE

1 dessert, nagerecht, toetje
-- cremose = romig toetje
coclear a/de -- = dessertlepel
cultello a/de dessert = dessertmes
plattetto a/de -- = dessertbordje


+ destabilisar v

1 onstabiel maken, destabiliseren


+ destabilisation sub

1 destabilisatie


+ destabilisator sub

1 destabilisator


+ destalinisar v

1 destaliniseren


+ destalinisation sub

1 destalinisatie, destalinisering


destinar v

1 bestemmen
io destina iste summa al compra de un bicycletta = ik bestem dat bedrag voor het kopen van een fiets
un edificio destinate al culto = een gebouw dat bestemd is voor de eredienst


destinatario sub

1 geadresseerde
-- del littera = persoon waarvoor de brief bestemd is


destination sub

1 het bestemmen, bestemming
iste instrumento non ha un altere -- = dit toestel heeft geen andere bestemming
2 (plaats van) bestemming
loco de -- = plaats van bestemming
porto de -- = haven van bestemming
viagiatores a -- de Bilthoven = reizigers met bestemming Bilthoven


destino sub

1 lot, levenslot, (lots)bestemming
-- ineluctabile/ineludibile = onontkoombaar lot
-- de un civilisation = lot van een beschaving
inconstantia del -- = het ongestadige lot
on non escappa a su -- = men ontkomt niet aan zijn lot
esser maestro de su -- = zijn lot in zijn eigen hand hebben
decider del -- de un persona = over iemands lot beschikken


destituer v

1 afzetten, ontslaan, ontzetten (uit ambt/waardigheid)
-- un functionario public = een ambtenaar ontslaan
-- un soverano = een vorst afzetten
-- un officiero de su commandamento = een officier van zijn commando ontheffen
2 ontbloten, ontdoen, beroven
affirmationes destituite = onbewezen beweringen
destituite de tote probabilitate = hoogst onwaarschijnlijk


+ destituibile adj

1 afzetbaar
functionario -- = afzetbare ambtenaar


destituite adj

1 afgezet, ontslagen, ontheven
2 ontbloot (van), ontdaan (van), beroofd (van)
un imputation -- de provas = een aantijging waarvoor de bewijzen ontbreken
3 behoeftig


destitution sub

1 afzetting, ontslag, ontzetting (uit ambt/waardigheid)
-- de su function = ontzetting/ontheffing uit zijn ambt
2 ontbloting, beroving


+ destroyer sub ANGLESE

1 torpedo(boot)jager, destroyer


destructibile adj

1 vernietigbaar, afbreekbaar, aantastbaar


destructibilitate sub

1 vernietigbaarheid, afbreekbaarheid, aantastbaarheid


destruction sub

1 het verwoesten, het vernielen, het vernietigen, verwoesting, vernieling, vernietiging
-- methodic = stelselmatige uitroeiing
-- in massa = massavernietiging
-- de capital = kapitaalvernietiging
apparato de -- = destructieapparaat
guerra de -- = vernietigingsoorlog
arma de -- = vernietigingswapen
rabie/pulsion/spirito de -- = vernielzucht
causar su proprie -- = zich in het verderf storten


destructive adj

1 verwoestend, vernielend, afbrekend, destructief
bomba de grande potentia -- = bom van groot destructief vermogen
le fortia -- del aqua = de vernietigende kracht van het water
poter -- de un explosivo = verwoestende kracht van een explosief


+ destructivitate sub

1 vernielzucht, destructiviteit


destructor sub

1 iets dat of iemand die verwoest/vernielt/vernietigt/afbreekt, vernieler, vernielal, verwoester, sloper
-- de documentos = destructor de documentos


+ destructurar v

1 de structuur afbreken


+ destructuration sub

1 structuurverlies


destruer v

1 verwoesten, vernielen, vernietigen, afbreken, uitroeien, verdelgen
-- un urbe = een stad verwoesten
-- le reputation de un persona = iemands reputatie vernietigen


desuete adj

1 verouderd, ouderwets, in onbruik (geraakt), uit de mode (geraakt), uit de tijd

(zijnde), verjaard, verlopen

vocabulos -- = in onbruik geraakte woorden
expression -- = verouderde uitdrukking


desuetude sub

1 onbruik
cader in -- = in onbruik raken


+ desulfurar v

1 ontzwavelen


+ desulfuration sub

1 ontzwaveling


+ desynchronisar v

1 het synchronisme verbreken van


+ desynchronisation sub

1 het verbreken van het synchronisme van


detaliar v

1 uitvoerig beschrijven, in bijzonderheden vertellen, opsommen, uitvoerig bekijken, specificeren
-- le total per articulos = het totaalbedrag uitsplitsen per artikel


+ detaliate adj

1 gedetailleerd
reporto -- = gedetailleerd rapport/verslag


detalio sub

1 bijzonderheid, kleinigheid, detail
critica de -- = detailkritiek
question de -- = detailkwestie
puncto de -- = detailpunt
abundantia de --s = overvloed aan details
entrar in --s = in bijzonderheden treden
perder se in le --s = te zeer in details treden
in -- = uitvoerig, tot in bijzonderheden
explicar in -- = omstandig uitleggen
passar del lineas general al --s = van de hoofdlijnen tot de details afdalen
2 COMMERCIO kleinhandel, detailhandel
precio de/al -- = kleinhandelsprijs
vender al -- = in het klein/en detail verkopen
vendita al -- = detailverkoop
commercio de/al -- = detail/kleinhandel
commerciante de/al -- = detaillist, kleinhandelaar


+ detectabile adj

1 opspeurbaar, te ontdekken, te betrappen


+ detectar v

1 ontdekken, opsporen, bespeuren, aan het licht brengen, achter (iets) komen
-- un error in le calculo = een fout in de berekening opsporen


+ detection sub

1 opsporing, aanwijzing, detectie
-- per sonar = echopeiling
-- de fumo = rookdetectie
-- biologic = biologische detectie
microphono de -- = afluistermicrofoon
methodo de -- = detectiemethode
medio de -- = detectiemiddel
apparato de -- acustic = luisterapparaat


detective sub ANGLESE

1 detective, speurder, rechercheur
-- particular/private = particulier detective, privé detective


detector sub

1 detector, sensor, verklikker, opsporingsapparaat, taster, voeler, aanwijzer, melder
-- a crystallos = kristaldetector
-- de minas = mijndetector
-- de tension = spanningzoeker
-- de gas = gasdetector
-- de incendios = branddetector
-- de humiditate = vochtsensor
-- de mentitas/de mendacios = leugendetector
-- de particulas = deeltjesdetector
-- de fugas = lekzoeker
-- magnetic = magneto-detector
-- acustic = akoestische detector
-- ultrasonic = ultrasonore detector
-- de galena = loodglansdetector
-- de fumo = rookmelder
-- de radar = radarverklikker
-- de velocitate = snelheidsdetector


deteger v

1 ontdekken, opsporen, aan het licht brengen, achter (iets) komen
-- un error in le calculo = een fout in de berekening opsporen


detener v

1 hebben, in bezit hebben, houden, bezitten
-- un secreto = een geheim bezitten
-- un record (A) = een record houden
-- un participation in un interprisa = een belang hebben in een onderneming
-- actiones = aandelen bezitten
-- le poter = de macht hebben
2 in hechtenis/opgesloten/gevangen houden


detenimento sub

1 hechtenis, gevangenhouding, gevangenschap, opsluiting, detentie


+ detenito sub

1 gedetineerde


+ detente sub FRANCESE

1 detente, ontspanning


detention sub

1 inbezithouding, bezit, het hebben
-- illicite/abusive de armas = onrechtmatig wapenbezit
le -- de titulos = het hebben van titels
2 hechtenis, gevangenhouding, gevangenschap, opsluiting, detentie
casa de -- = huis van bewaring
-- preventive/provisori = preventieve/voorlopige hechtenis, voorarrest
-- subsidiari = vervangende hechtenis
-- in un fortalessa = vestingstraf
tempore de -- = straftijd
condemnar a un -- de duo annos = tot twee jaar gevangenisstraf veroordelen


detentor sub

1 iemand die bewaart/vasthoudt/onder zich houdt
2 houder, bezitter (van rechten/titels, etc.)
-- del corona = drager van de kroon
-- de marca = merkgerechtigde
-- de polissa = polishouder
-- del titulo = titelhouder
-- de obligationes = obligatiehouder
-- de un record (A) = recordhouder
-- del poter = machthebber


+ detergente sub

1 reinigend middel, schoonmaakmiddel, wasmiddel, detergens
-- ecologic = milieuvriendelijk wasmiddel
-- biodegradabile = afbreekbaar wasmiddel
-- liquide = vloeibaar wasmiddel
-- in pulvere = waspoeder


+ detergente adj

1 schoonmakend, reinigend, zuiverend


+ detergentia sub

1 het schoonmaken, het reinigen
2 detergentie, waskracht


+ deterger v

1 schoonmaken, reinigen, zuiveren


+ deteriorabile adj

1 bederfelijk, aan bederf onderhevig
producto -- = bederfelijk produkt


deteriorar v

1 beschadigen, bederven, vernielen, defect maken, schaden, verslechteren, slecht(er) maken
-- su sanitate = zijn gezondheid schaden
-- un apparato = een apparaat stukmaken


deterioration sub

1 het beschadigen, het bederven, het vernielen, het schaden, beschadiging, verslechtering, bederf, schade, slijtage,

aantasting

-- de un mechanismo = beschadiging van een mechanisme
-- del ambiente (ecologic) = milieubederf
-- mental = achteruitgang van de geestelijke vermogens
esser submittite a -- = aan slijtage onderhevig zijn
presentar/monstrar signos de -- = tekenen van slijtage vertonen
-- del linguage = taalbederf


determinabile adj

1 bepaalbaar, omschrijfbaar
un concepto difficilemente -- = een moeilijk te omschrijven begrip


determinabilitate sub

1 bepaalbaarheid, omschrijfbaarheid


determinante sub

1 determinerend/bepalend element
2 MATHEMATICA determinant
-- de un matrice = determinant van een matrix


+ determinante adj

1 bepalend, beslissend, doorslaggevend


determinar v

1 besluiten, het besluit nemen om te
-- se a facer un cosa = er toe besluiten iets te doen
2 bepalen, vaststellen, precies aangeven, BIOLOGIA determineren
-- un planta = een plant determineren
-- le senso de un parola = de betekenis van een woord bepalen
-- qui es le autor de un texto = bepalen wie de schrijver van een tekst is
iste distantia es difficile a -- = die afstand is moeilijk te bepalen
MATHEMATICA -- le radices de un equation = de wortels van een vergelijking bepalen


determinate adj

1 vastbesloten, resoluut, doortastend, vastberaden
2 bepaald, vastgesteld, precies
ben -- = vastomlijnd
cercar un cosa in un direction -- = iets in een bepaalde richting zoeken


determination sub

1 het bepalen, het vaststellen, het precies aangeven, bepaling, vaststelling
-- del peso specific = bepaling van het soortelijk gewicht
2 BIOLOGIA het determineren, determinering, determinatie
tabella de -- = determineertabel
3 beslissing, besluit
prender un -- = een besluit nemen
4 beslistheid, vastberadenheid, resoluutheid
ager con -- = doortastend optreden


determinative adj

1 (anque LINGUISTICA E GRAMMATICA, MATHEMATICA) bepalend, determinatief


determinator sub

1 iemand die bepaalt/vaststelt/precies aangeeft


determinismo sub

1 determinisme
-- psychologic = psychologisch determinisme
-- historic = historisch determinisme


determinista sub

1 determinist


+ determinista adj

1 deterministisch
philosophia -- = deterministische filosofie
hypothese (-esis) -- = deterministische hypothese
vision -- del vita = deterministische levenswijze


+ deterministic adj

1 deterministisch
theorias -- = deterministische theorieën


+ detersion sub

1 reiniging, zuivering, het schoonmaken


+ detersive adj

1 reinigend, reinigings...


+ detersivo sub

1 detergent, reinigingsmiddel, wasmiddel


detestabile adj

1 verfoeilijk, afschuwelijk, heel slecht, gemeen, infaam
individuo -- = gemeen individu
sapor/gusto -- = afschuwelijke smaak
que tempore --! = wat afschuwelijk weer!


detestar v

1 verfoeien, verafschuwen, een afschuw hebben van, een hekel hebben aan
-- le dishones(ti)tate = oneerlijkheid verfoeien


detestation sub

1 het verfoeien, het verafschuwen, afschuw
le -- de dishonest(it)ate = het verfoeien van oneerlijkheid


+ detheinate adj

1 zonder theïne
the -- = thee zonder theïne


+ detonante adj

1 ontploffend, ontplofbaar, explosief, knal...
gas -- = knalgas


detonar v

1 ontploffen, knallen, detoneren


detonation sub

1 knal, ontploffing, explosie, detonatie


detonator sub

1 ontsteker, (tijd)schokbuis, detonator, slaghoedje, slagpijpje
-- a retardamento = tijdontsteker


detra adv

1 achter, achteraan, er achter
vista de -- = achteraanzicht
porta de -- = achterdeur
pariete de -- = achterwand
camera de -- = achterkamer
balcon de -- = achterbalkon (van huis)
faciada de -- = achtergevel
tasca de -- = achterzak
vicino de -- = achterbuurman
latere de -- = achterkant/zijde
vento de -- = rugwind
sede de -- = achterzitplaats, achterbank, duo
de avante a -- = van voor naar achter
esser -- = achter liggen
star -- = achter staan
cento metros -- = met een achterstand van 100 meter


detra prep

1 achter
le manos -- le dorso = de handen op de rug
le un -- le altere = achter elkaar
ir -- un persona = iemand achternagaan


detraction sub

1 het afbreken, het afkammen, het afkraken, het kleineren, het zwart maken, het belasteren
-- de un persona = iemand zwart maken
-- un doctrina = een leer afbreken


detractor sub

1 iemand die de verdiensten van anderen verkleint, iemand die afbreekt/afkamt/kleineert/belastert, afkraker, hekelaar


+ detractori adj

1 kleinerend


detraher v

1 afbreken, afkammen, kleineren, afkraken, zwart maken, belasteren
-- le meritos de un persona = iemands verdiensten afkraken


+ detrimental adj

1 schadelijk, nadelig


detrimento sub

1 nadeel, schade
al -- de = ten nadele van, ten koste van


detrimentose adj

1 nadelig, schadelijk


+ detritic adj

1 GEOLOGIA klastisch, gruisvormig, verwerings...
roccas -- = klastische gesteente


detrito sub

1 afval, vuilnis
-- domestic = huisvuil
2 GEOLOGIA detritus, verweringspuin
avalanche de -- = puinlawine


+ detritovoro sub

1 dier dat afval eet, afvaleter


+ deuce ANGLESE

1 TENNIS (A) deuce


deus ex machina LATINO

1 deus ex machina


deuterium sub

1 CHIMIA, PHYSICA deuterium, zware waterstof
oxydo de -- = deuteriumoxyde, zwaar water


+ deuterocanonic adj

1 THEOLOGIA deuterocanoniek
libros -- = deuterocanonieke boeken


deuteron sub

1 CHIMIA, PHYSICA deuteron (kern van deuterium)


Deuteronomio sub n pr

1 BIBLIA Deuteronomium


deuton sub

1 CHIMIA, PHYSICA deuteron (kern van deuterium)


+ deutoplasma sub

1 BIOLOGIA deutoplasma


deutoxydo sub

1 CHIMIA deutoxyde


+ devalorisar v

1 in waarde doen dalen


+ devalorisation sub

1 waardevermindering


devalutar v

1 ECONOMIA devalueren, in waarde (doen) verminderen
-- un moneta = een devalueren


devalutation sub

1 ECONOMIA het devalueren, devaluatie, waardevermindering
-- del florino = devaluatie van de gulden


+ devascularisar v

1 MEDICINA de bloedvatverbinding verbreken


+ devascularisation sub

1 MEDICINA devascularisatie


+ devastante adj

1 verwoestend
maladia -- = verwoestende ziekte
effectos -- = verwoestende effecten
fortia -- = verwoestende kracht


devastar v

1 verwoesten, vernielen, vernietigen, slechten, te gronde richten, met de grond gelijk maken
un tremor de terra ha devastate un integre region = een aardbeving heeft een hele streek verwoest


devastation sub

1 het verwoesten, het vernielen, het vernietigen, het slechten, verwoesting, vernieling, vernietiging, slechting
causar/facer --es = verwoestingen aanrichten
le guerra porta sempre/semper con se -- e luctos = de oorlog brengt altijd verwoesting en rouw met zich mee


devastator sub

1 iemand die verwoest/vernielt/vernietigt, vernieler, verwoester, vandaal


+ devastator adj

1 die verwoest, die vernielt, die vernietigt, verwoestend, vernielend
cyclon -- = verwoestende cycloon


devenir v

1 worden, worden van, terechtkomen
ongevoelig -- = devenir insensibile
-- le preda de = ten prooi vallen aan


+ deverbal adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA deverbatief
substantivo -- = deverbatief zelfstandig naamwoord


+ deverbative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA van een werkwoord afgeleid, deverbatief
substantivo -- = deverbatief zelfstandig naamwoord


+ deverbativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA deverbatief


+ deviabile adj

1 van richting te veranderen


+ deviante adj

1 PSYCHOLOGIA afwijkend (anque FIGURATE), non-conformistisch
comportamento/conducta -- = afwijkend gedrag


+ deviante sub

1 deviant, afwijkend persoon


deviar v

1 afwijken, van richting veranderen, scheefgroeien
-- de su linea de conducta/de comportamento = van zijn gedragslijn afwijken
-- del norma = van de norm afwijken
comportamento deviante = deviant gedrag
2 doen afwijken, van richting doen veranderen
-- le circulation = het verkeer omleiden
-- un riviera = een rivier omleggen


deviation sub

1 het afwijken, afwijking, richtingverandering, koerswijziging, deviatie, scheefgroeiing
-- del bussola = uitslag van het kompas
-- standard (A) = standaardafwijking, standaarddeviatie
-- del columna/colonna vertebral = ruggegraatsverkromming
-- chromatic = kleurafwijking
fortia de -- = afwijkingskracht
bobina de -- = afwijkingsspoel
2 omleiding, wegomleiding
cammino/via/strata de -- = omleiding(sroute)
facer un -- = een omweg maken, omreizen, omrijden, omvaren, omfietsen, omlopen


+ deviationismo sub

1 deviationisme, het afwijken van de partijlijn


+ deviationista sub

1 deviationist, iemand die afwijkt van de partijlijn


+ deviationista adj

1 afwijkend (van de partijlijn), deviationistisch
tendentias -- = afwijkende tendenzen


+ deviationistic adj

1 Vide: deviationista


devie adj

1 afwijkend, omslachtig, wijdlopig


devisa sub

1 leus, zinspreuk, devies, motto, kernspreuk, slagzin, slogan
-- publicitari = reclameslogan
-- de combatto = strijdleus
2 devies, vreemde valuta
-- estranie = vreemde valuta's
mercato del --s = deviezenmarkt
reserva de --s = deviezenreserve
fonte de --s = deviezenbron
contingentation de --s = deviezencontingentering
declaration de --s = deviezenverklaring
compra de --s = valuta-aankoop, deviezenaankoop
economia de --s = deviezenbesparing
controlo de --s = deviezencontrole
traffico de --s = deviezensmokkel
trafficator de --s = deviezensmokkelaar


+ devitalisar v

1 van levenskracht beroven
2 MEDICINA devitaliseren, (een tand/kies) een zenuwbehandeling geven


+ devitalisation sub

1 ontroving van levenskracht
2 MEDICINA devitalisatie, zenuwbehandeling, vernietiging van tand/kieszenuw


+ devitaminisar v

1 MEDICINA het vitaminegehalte verminderen


+ devitaminisation sub

1 MEDICINA vermindering van het vitaminegehalte


+ devitrificar v

1 TECHNICA ontglazen, (glas) ondoorzichtig maken


+ devitrification sub

1 TECHNICA ontglazing, devitrificatie


+ devocalisar v

1 PHONETICA stemloos maken


+ devocalisation sub

1 PHONETICA het stemloos maken


devolution sub

1 het overdragen, het overgaan (op), het toevallen (aan), overdracht, overgang


devolutive adj

1 JURIDIC devolutief


devolver v

1 overdragen, overgaan (op), toevallen (aan)


+ devonian adj

1 Devoon..., devonisch
formation -- = devonische formatie


+ devoniano sub

1 Devoon (geologisch tijdperk)


+ devonic adj

1 Devoon..., devonisch
formation -- = devonische formatie


+ devonico sub

1 Devoon (geologisch tijdperk)


devorante adj

1 vraatzuchtig


devorar v

1 verslinden, verzwelgen, opslokken
Saturno ha devorate su infantes = Saturnus verslond zijn kinderen
ille ha essite devorate per un tigre = hij werd door een tijger verslonden
-- le via = kilometers vreten
-- con le oculos = met de ogen verslinden
-- un libro = een boek verslinden
esser devorate de jelosia = door nijd verteerd worden


devorator sub

1 iemand die verslindt, schrokop, slokop
-- de libros = boekenverslinder, boekenvreter


devotar v

1 (toe)wijden
-- su vita al scientia = zijn leven aan de wetenschap wijden


devote adj

1 vroom, devoot, godvruchtig, vurig
cantos -- = stichtelijke liederen
ille ha un matre -- = hij heeft een godsdienstige moeder
2 toegewijd
collaborator -- = toegewijde medewerker
-- a = toegewijd aan, gehecht aan, verknocht aan


devotion sub

1 RELIGION vroomheid, devotie, godsvrucht
--es = godsdienstplichten
-- popular = volksdevotie
jorno/die de -- = devotiedag
cruce de -- = devotiekruis
acto de -- = daad van devotie
2 toewijding, gehechtheid, verknochtheid


+ devotional adj

1 devotioneel, godsdienstig, gewijd, stichtelijk
imagine -- = bidprent


devoto sub

1 vrome, vroom mens
2 liefhebber (van golf/dammen, etc.)


dextera, dextra sub

1 rechterhand
2 rechterkant
tener le -- = rechts houden
ab sinistra verso -- = van links naar rechts
virar/girar a(l) -- = rechtsaf slaan
3 POLITICA rechts
extreme -- = extreem rechts
-- moderate = gematigd rechts
votar al -- = op rechts stemmen


dextere,dextre adj

1 rechts (tgov links)
bracio -- = rechterarm
gamba -- = rechterbeen
mano -- = rechterhand
scriber con le mano -- = rechtshandig schrijven
spatula -- = rechterschouder
latere -- = rechterkant/zijde
ripa -- = rechteroever
ala -- = rechtervleugel
medietate -- = rechterhelft
2 behendig, handig


dexteritate sub

1 handigheid, behendigheid, vaardigheid
le -- de un chirurgo = de vaardigheid van een chirurg
exercitio de -- = behendigheidsoefening
concurso de -- = behendigheidswedstrijd
acquirer -- = vaardigheid krijgen


dexteromane,dextromane adj

1 rechtshandig


dextra prep

1 rechts van


+ dextral adj

1 rechtshandig, rechtsvoetig


+ dextralitate sub

1 rechtshandigheid, rechtsvoetigheid


dextrina sub

1 dextrine
colla de -- = dextrinelijm
fabrica de -- = dextrinefabriek
fabricante de -- = dextrinefabrikant


dextrogyr adj

1 CHIMIA etc., rechtsdraaiend
crystallo -- = rechtsdraaiend kristal
acido lactic -- = rechtsdraaiend melkzuur
yogurt -- = rechtsdraaiende yoghurt
unda -- = rechtsom lopende (geluids)golf


+ dextrorotation sub

1 dextrorotation, rechtsdraaiing


+ dextrorse adj

1 naar rechts, rechtsdraaiend/windend, met de wijzers van de klok meegaand
vite -- = rechtsdraaiende schroef


+ dextrosa sub

1 dextrose, druivesuiker


+ dey sub

1 HISTORIA dey (titel van de vorsten van Algiers 1600 - 1830)


+ di(s)syllabic adj

1 tweelettergrepig


+ di(s)syllabo sub

1 tweelettergrepig woord


+ dia(cetyl)morphina sub

1 PHARMACIA dia(cetyl)morfine, heroïne


+ diabase sub

1 MINERALOGIA groensteen, dioriet, diabaas


diabete sub

1 suikerziekte, diabetes


diabetic adj

1 suikerziek, aan suikerziekte lijdend, diabetisch
persona -- = suikerziektepatiënt
complicationes -- = diabetische complicaties
coma -- = diabetisch coma


diabetico sub

1 suikerziektepatiënt
ille es -- = hij heeft suiker
pan pro --s = diabetesbrood
pastisseria pro --s = diabetesgebak


+ diabetologia sub

1 diabetologie


+ diabetologic adj

1 diabetologisch


+ diabetologo sub

1 diabetesspecialist


diaboleria sub

1 duivelskunstenarij, tovenarij, hekserij


diabolessa sub

1 duivelin, feeks, helleveeg


+ diaboletto sub

1 duiveltje


diabolic adj

1 duivelachtig, duivels, diabolisch, satanisch
surriso -- = satanische glimlach
poter/potentia -- = duivelse macht
machination -- = duivels komplot
tentation -- = duivelse verleiding
attraction -- = duivelse aantrekkingskracht
influentia -- = duivelse invloed
invention -- = duivelse uitvinding
plano -- = duivels plan
intention -- = duivels voornemen
artes -- = duivelse kunsten
ille ha agite diabolicamente = hij is op duivelse wijze te werk gegaan


+ diabolicitate sub

1 duivelachtigheid


+ diabolismo sub

1 diabolisme, duivelsleer, duivelskunsten, zwarte kunst


+ diabolista sub

1 diabolist, duivelaanbidder


diabolo sub

1 duivel, satan, boze geest, demon
advocato del -- = advocaat van de duivel
pacto con le -- = pact met de duivel
le -- in persona = de baarlijke duivel
le suggestiones del -- = de inblazingen van de duivel
paupere/povre -- = arme drommel, arme bliksem, armoedzaaier
-- incarnate/in figura human = duivel in mensengedaante
ille ha le -- in su corpore = hij is van de duivel bezeten
non timer ni Deo ni -- = nergens voor terugschrikken
va al -- ! = loop naar de bliksem!
Insula del Diabolo = Duivelseiland
2 JOCO diabolo


diacaustic adj

1 MATHEMATICA diacaustisch
linea -- = diacaustische lijn, brandlijn die bij breking van stralen ontstaat


+ diachronia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA diachronische ontwikkeling


+ diachronic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA diachron(ist)isch
linguistica -- = diachronische taalkunde
semantica -- = diachronische semantiek
studio -- = diachronische studie
studiar --amente un phenomeno linguistic = diachronisch een taalverschijnsel bestuderen


+ diaclase sub

1 GEOLOGIA diaklaas


diaconal adj

1 diaconaal, diaconie...


diaconato sub

1 diakenschap, diaconaat


diaconessa sub

1 (VROEGE ECCLESIA) diacones
2 diacones
casa de(l) --s = diaconessenhuis


+ diaconia sub

1 diaconie
casa del -- = diaconiehuis
schola del -- = diaconieschool
orphanato del -- = diaconieweeshuis


diacono sub

1 diaken


+ diacritic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onderscheidend, diacritisch
signo -- = diacritisch teken, klankteken
2 MEDICINA
symptoma -- = typisch verschijnsel van een ziekte


+ diade sub

1 diade


+ diadelphe adj

1 BOTANICA tweebroederig


diadema sub

1 diadeem
-- regal/royal = koninklijke diadeem


+ diadocho sub

1 ANTIQUITATE diadoche


+ diagenese (-esis) sub

1 GEOLOGIA diagenese


diagnose (-osis) sub

1 MEDICINA BIOLOGIA diagnose
formular/facer un -- = een diagnose stellen


diagnostic adj

1 MEDICINA diagnostisch
methodo -- = diagnostische methode
symptoma -- = diagnostisch symptoom


+ diagnostica sub

1 MEDICINA diagnostiek
-- per radios X = röntgendiagnostiek


diagnosticar v

1 de diagnose stellen van, de diagnose opmaken van, diagnosticeren
-- un pulmonitis = de diagnose van een longontsteking vaststellen
-- le causas del crise/crisis economic = de oorzaken van de economische crisis vaststellen


+ diagnostico sub

1 MEDICINA diagnosesteller


diagonal sub

1 diagonaal


diagonal adj

1 diagonaal
pneu(matico) a carcassa -- = diagonaalband
plano -- = diagonaalvlak
linea -- = diagonaal
matrice -- = diagonaalmatrix


+ diagonalisation sub

1 diagonalisering
-- de matrices = diagonalisering van matrixen


diagramma sub

1 diagram
-- de Wenn = wenndiagram
-- circular = cirkeldiagram
-- linear = lineair diagram
-- synoptic = blokschema
-- a/de blocos = blokdiagram
-- floral = bloemdiagram
-- directional = richtingsdiagram
-- del fortias = krachtendiagram
-- del temperatura = temperatuurdiagram
-- del production = diagram van de produktie


diagrammatic adj

1 diagrammatisch


+ diagraphia sub

1 diagrafie


+ diagrapho sub

1 tekenprisma, camera lucida, diagraaf


dialectal adj

1 dialectisch, dialect...
phenomeno -- = dialectverschijnsel
expression/locution -- = dialectische uitdrukking
poesia -- = poësie in dialect
litteratura -- = literatuur in dialect
forma -- = dialectische vorm
parola -- = dialectisch woord
dictionario -- = dialectwoorden-boek
differentias -- = verschillen in dialect
studio -- = dialectstudie/onderzoek
atlas -- = dialectatlas
carta/mappa -- = dialectkaart


dialectic adj

1 PHILOSOPHIA dialectisch
materialismo -- = dialectisch materialisme


dialectica sub

1 PHILOSOPHIA dialectiek
-- idealista hegelian/de Hegel = idealistische dialectiek van Hegel


dialectico sub

1 PHILOSOPHIA dialecticus


+ dialectismo sub

1 dialectisch woord of uitdrukking, dialectkenmerk, dialectvariant


dialecto sub

1 dialect, streektaal
in pur -- = in onvervalst dialekt


+ dialectologia sub

1 dialectologie, dialectkunde/studie
-- italian = Italiaanse dialectologie


+ dialectologic adj

1 dialectologisch, dialect...
geographia -- = dialectgeografie
carta -- = dialectkaart


+ dialectologista sub

1 dialectoloog


+ dialectologo sub

1 dialectoloog


+ dialectophone adj

1 die gewoonlijk/vaak dialect spreekt


+ dialectophono sub

1 dialectspreker


dialogar v

1 een samenspraak houden, een gesprek hebben, in tweegesprek zijn, zich onderhouden, converseren, praten
2 in dialoog(vorm) brengen
-- un roman = een roman dialogiseren


dialogic adj

1 dialogisch, gespreks..., in de vorm van een dialoog
scripto -- = geschrift in dialoogvorm
poesia -- = poëzie in de vorm van een dialoog


dialogisar v

1 een samenspraak houden, een gesprek hebben, zich onderhouden, converseren, praten
2 in dialoog(vorm) brengen


dialogismo sub

1 gebruik van de dialoog, dialoogkunst


dialogista sub

1 dialoogschrijver


dialogo sub

1 dialoog, samenspraak, tweespraak, conversatie, gesprek
le --s de Platon = de dialogen van Plato
--s socratic = Socratische dialogen
forma de -- = dialoogvorm
participar in/a un --, prender parte in/a un -- = aan een dialoog deelnemen


+ dialypetale adj

1 BOTANICA losbladig
calice -- = losbladige kelk


+ dialysabile adj

1 CHIMIA door dialyse te scheiden, dialyseerbaar


+ dialysar v

1 CHIMIA door dialyse scheiden, dialyseren
-- un solution = een oplossing dialyseren
2 MEDICINA dialyseren
-- un malado = een patient dialyseren


+ dialysato sub

1 MEDICINA dialysepatiënt


+ dialysator sub

1 CHIMIA dialysator


+ dialyse (-ysis) sub

1 MEDICINA CHIMIA dialyse
-- renal = nierdialyse
-- a casa/a domicilio = thuisdialyse


+ dialytic adj

1 CHIMIA etc., dialyse...
phenomenos -- = dialyseverschijnselen


+ diamagnetic adj

1 PHYSICA diamagnetisch


+ diamagnetismo sub

1 PHYSICA diamagnetisme


+ diamantar v

1 de glans van diamant geven
2 met diamanten versieren


+ diamantario sub

1 diamanthandelaar
2 diamantbewerker


+ diamantate adj

1 voorzien van een onderdeel van diamant
mola -- = diamantslijpmachine
2 fonkelend als een diamant, met diamantglans


diamante sub

1 diamant
-- brute = ruwe diamant
taliar --s = diamanten slijpen
-- taliate = geslepen diamant
taliator de --s = diamentslijper
-- nigre = zwarte diamant, carbinaat
-- a forar = boordiamant
-- industrial/synthetic = industriediamant
faciettas de un -- = facetten van een diamant
industria del -- = diamantindustrie
duressa del -- = hardheid van diamant
pulvere de -- = diamantgruis/slijpsel
mina de --s = diamantmijn
nuptias de -- = diamanten bruiloft (zestig jaar)
commercio del --s = diamanthandel
balancia pro --s = diamantbalans


+ diamantifere adj

1 diamanthoudend, diamant...
sablo/arena -- = diamanthoudend zand
terreno/jacimento -- = diamanthoudend veld


+ diamantin adj

1 diamantachtig, diamanten


+ diamantista sub

1 diamantbewerker
2 diamanthandelaar


diametral adj

1 diametraal, middel...
linea -- = middellijn
illes ha opiniones diametralmente opposite = zij staan lijnrecht tegeover elkaar


diametric adj

1 diametraal


diametro sub

1 diameter, doorsnede, middellijn
-- externe = uitwendige diameter
-- interne = inwendige diameter
-- de un circulo = diameter van een cirkel
-- de un arbore = diameter van een boom
un -- de dece centimetros = een diameter van tien centimeter


+ diamido sub

1 CHIMIA diamide


+ diamino sub

1 CHIMIA diamine


+ diaminophenol sub

1 CHIMIA diaminofenol


diana sub

1 reveille
batter le -- = de reveille slaan
sonar le -- = de reveille blazen


Diana sub n pr

1 RELIGION ROMAN Diana


+ diandre adj

1 BOTANICA diandrisch, dubbelhelmig, tweehelmig
flor -- = diandrische bloem


+ diandria sub

1 BOTANICA tweehelmigheid, diandrie


diantho sub

1 BOTANICA anjelier, anjer
-- superbe = prachtanjer
-- deltoide = steenanjelier, steenanjer, heideanjer
-- barbate = duizendschoon


diapason sub

1 MUSICA stemming, stemregister
-- duple = dubbelprestant
2 stemvork, stemfluitje


+ diapausa sub

1 BIOLOGIA diapauze


diaphan(e)itate sub

1 doorschijnendheid, doorzichtigheid, diafanie
-- de un corpore = doorschijnendheid van een lichaam


diaphane adj

1 doorschijnend, lichtdoorlatend, diafaan
velo -- = doorschijnende sluier
blanco -- = doorschijnend wit
le alas -- del libellulo = de doorschijnende vleugels van de libel


+ diaphanometria sub

1 MEDICINA diafanometrie


+ diaphanometro sub

1 MEDICINA diafanometer


+ diaphanoscopia sub

1 MEDICINA diafanoscopie


+ diaphanoscopio sub

1 MEDICINA diafanoscoop


+ diaphonia sub

1 MUSICA diafonie


+ diaphonic adj

1 MUSICA diafonisch


+ diaphora sub

1 diafora


+ diaphorese (-esis) sub

1 MEDICINA uitzweting, uitwaseming, diaforese


+ diaphoretic adj

1 MEDICINA zweetdrijvend
medicamento/pharmaco -- = zweetdrijvend middel


+ diaphoretico sub

1 MEDICINA zweetdrijvend middel, zweetmiddel, diaforeticum


diaphragma sub

1 ANATOMIA middenrif
2 TECHNICA tussenschot
3 PHOTOGRAPHIA lensopening, diafragma
apertura del -- = diafragmaopening
-- a/de cortina = spleet/gordijndiafragma
-- del campo visual = gezichtsvelddiafragma


+ diaphragmar v

1 diafragmeren


diaphragmatic adj

1 het diafragma/tussenschot betreffend, diafragmatisch
2 ANATOMIA middenrif...
respiration -- = middenrifademhaling


+ diaphyse (-ysis) sub

1 ANATOMIA botschacht, diafyse


diapositiva sub

1 PHOTOGRAPHIA diapositief, dia
-- in colores = kleurendia
inquadrar --s = dia's inramen
projectar/projicer --s = dia's vertonen
projection de --s = diapresentatie
projector pro -- = diaprojector
supporto pro --s = diahouder


+ diarchia sub

1 tweehoofdig bestuur, tweemanschap
le -- spartan = het Spartaanse tweemanschap


diario sub

1 dagboek
-- de Anne Frank = Dagboek van Anne Frank
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES
-- de bordo/de navigation = logboek
stilo de -- = dagboekstijl
nota de -- = dagboekaantekening
fragmento de -- = dagboekfragment
tenitor de -- = dagboekhouder
scriptor de -- = dagboekschrijver


diarrhea sub

1 dunne ontlasting, diarrhee, buikloop, loslijvigheid


diarrheic adj

1 diarrhee..., buikloop..., loslijvig


+ diarthrose (-osis) sub

1 ANATOMIA werkelijk/beweeglijk gewricht, diarthrosis


+ diascopia sub

1 diascopie


+ diascopio sub

1 MEDICINA diascoop


diaspora sub

1 verstrooiing, diaspora


diastase (-asis) (I) sub

1 MEDICINA diastase (het uiteenwijken van beenderen zonder ontwrichting)


diastase (II) sub

1 diastase (enzym)


+ diastasic adj

1 PHYSIOLOGIA diastase..., enzymatisch


+ diastema sub

1 spleetje tussen de voortanden, diastema


diastole sub

1 PHYSIOLOGIA diastole


diastolic adj

1 PHYSIOLOGIA diastolisch
tension -- = diastolische bloeddruk, onderdruk


+ diastrophismo sub

1 GEOLOGIA diastrofisme


+ diatessaron sub

1 diatessaron, evangeliënharmonie


+ diathermantia sub

1 PHYSICA diathermisch/warmtedoorlatend vermogen


diathermia sub

1 MEDICINA diathermie


diathermic adj

1 MEDICINA diathermisch
tractamento -- = diathermische behandeling


+ diathese (-esis) sub

1 diathese
-- uric = uratische diathese


+ diatomea sub

1 diatomee, kiezelalg, kiezelwier


+ diatomic adj

1 CHIMIA binair, met twee atomen
elementos -- = tweeatomige elementen


+ diatomite sub

1 MINERALOGIA diatomiet, kiezelgoer, diatomeeënaarde


diatonic adj

1 MUSICA diatonisch
systema -- = diatonisch systeem
scala/gamma -- = diatonische toonladder
intervallo -- = diatonisch interval
accordion -- = diatonische accordeon


+ diatriba sub

1 scherpe kritiek, hevige aanval, diatribe
pronunciar un -- contra un persona = iemand scherp bekritiseren


+ diazotar v

1 CHIMIA diazoteren


+ diazotation sub

1 CHIMIA diazotering


+ diazotypia sub

1 diazotypie


+ dibasic adj

1 CHIMIA tweebasisch


dica sub

1 dijk
-- de mar = zeedijk
-- fluvial = rivierdijk
-- interior/interne = binnendijk, slaperdijk
-- exterior = buitendijk
-- de cinctura = ringdijk
-- de hiberno = winterdijk
-- de estate = zomerdijk
-- submersibile = overlaat
-- dormiente/secundari/de reserva/de securitate = slaperdijk
-- principal = hoofddijk
-- provisori = nooddijk
-- permeabile = doorlatende dijk
herba de -- = dijkgras
casa de -- = dijkhuis
inspection de --s = dijkschouwing
profilo de -- = dijkprofiel
situate al exterior del -- = buitendijks
situate inter le --s = tussendijks
situate al interior del/intra le --(s) = binnendijks
corpore del -- = dijklichaam
revestimento de -- = dijkbeslag
construction de --s = dijkbouw
construer un -- = een dijk bouwen
ruptura de un -- = dijkbreuk/doorbraak
inspection del --s = 1. heemraadschap, 2. dijkschouw
inspector del --s = 1. heemraad, 2. dijkmeester
elevar/realtiar un -- = een dijk verhogen
elevation/realtiamento de un -- = verhoging van een dijk
clauder per un -- = afdammen
poner un -- = een dijk opwerpen
rumper/perciar le --s = de dijken doorsteken
2 dam, stuwdam
-- de barrage/de isolamento = afsluitdijk


+ dicatalectic adj

1 dicatalectisch
versos -- = dicatalectische verzen


dicer v

1 zeggen, vertellen
-- le veritate = de waarheid spreken
-- le missa = de mis zeggen (lezen)
-- le bon aventura = de toekomst voorspellen
-- mal = kwaadspreken
dicer un cosa a/in alte voce = iets hardop zeggen
modo de -- = manier van zeggen
a -- ver = om de waarheid te zeggen
dicite inter nos = onder ons gezegd
pro si -- = om zo te zeggen
de/per audir -- = van horen zeggen
-- inter quatro oculos = onder vier ogen zeggen
voler -- = 1. willen zeggen, 2 betekenen
haber un belle -- = mooi praten hebben
isto va sin -- = dat spreekt vanzelf


+ dichogame adj

1 BOTANICA dichogaam


+ dichogamia sub

1 BOTANICA dichogamie


+ dichotome adj

1 dichotoom, dichotomisch


+ dichotomia sub

1 (twee)deling, paarsgewijze indeling, binaire indeling
-- inter culturas oriental e occidental = tweedeling tussen Oosterse en Westerse culturen
2 ASTRONOMIA dichotomie, halvemaan
3 BIOLOGIA topsplitsing, het gegaffeld zijn, dichotomie


+ dichotomic adj

1 dichotoom, dichotomisch
division -- = dichotomische verdeling, tweedeling


+ dichroismo sub

1 dichroïsme, tweekleurigheid


+ dichromatic sub

1 PHYSICA BIOLOGIA tweekleurig


+ dichromatismo sub

1 PHYSICA BIOLOGIA tweekleurigheid


+ dichroscopio sub

1 dichroscoop


+ dicibile adj

1 wat gezegd/uitgedrukt kan worden


+ dickensian adj

1 dickensiaans


+ diclin adj

1 BOTANICA diclinisch, eenslachtig
flores -- = diclinische bloemen


+ dicotyl adj

1 BOTANICA tweezaadlobbig


+ dicotyledon sub

1 BOTANICA tweezaadlobbige


+ dicotyledon adj

1 BOTANICA tweezaadlobbig
planta -- = tweezaadlobbige plant


dictamine sub

1 ingeving, mening
sequer le -- de su conscientia = zijn eigen geweten volgen


+ dictamno sub

1 BOTANICA vuurwerkplant
-- albe = essenkruid


+ dictaphonista sub

1 dictafonist, audiotypist


+ dictaphono sub

1 dictafoon, dicteerapparaat


dictar v

1 dicteren, voorzeggen om op te schrijven
2 opleggen, voorschrijven, bepalen, dicteren
-- le pace = de vrede dicteren
-- su conditiones = zijn voorwaarden opleggen
dictate per le circumstantias = door de omstandigheden gedicteerd
-- su proprie sententia de morte = zijn eigen doodvonnis tekenen
sequer lo que le dicta su conscientia = de stem van zijn geweten volgen


dictato sub

1 het dicteren
velocitate de -- = dicteersnelheid
2 dictaat


dictator sub

1 ANTIQUITATE dictator
2 dictator, alleenheerser, tiran, despoot


dictatorial adj

1 dictatoriaal
tono -- = heerszuchtige toon
comportamento -- = dictatoriaal gedrag


dictatura sub

1 ANTIQUITATE dictatuur, dictatorschap
2 dictatuur, alleenheerschappij, absolute macht
-- del proletariato = dictatuur van het proletariaat


diction sub

1 wijze van voordragen, voordracht, wijze van zeggen, dictie
exercitio de -- = spreekoefening


dictionario sub

1 woordenboek
-- manual/portative = handwoordenboek
-- unilingue/monolingue = ééntalig woordenboek
-- bilingue = vertaalwoordenboek
-- polyglotte/plurilingue = veeltalig woordenboek
-- explicative = verklarend woordenboek
-- encyclopedic = encyclopedisch woordenboek
-- specialisate/terminologic = vakwoordenboek
-- geographic = geografisch woordenboek, geografische index/gids
-- bibliographic = bibliografisch woordenboek
-- biographic = biografisch woordenboek
-- de rimas = rijmwoordenboek
-- de proverbios = spreekwoordenboek
-- de parolas cruciate = puzzelwoordenboek
-- (a/pro usage) scholar = schoolwoordenboek
-- de tasca = zakwoordenboek
-- miniatura = miniatuurwoordenboek
-- de/in tres partes/tomos = driedelig woordenboek
-- vivente = lopend woordenboek
cercar in/consultar/compulsar le -- = het woordenboek gebruiken/raadplegen


+ dictionarista sub

1 samensteller van een woordenboek


dicto sub

1 gezegde, spreekwijze, spreuk
-- meteorologic = weerspreuk/rijmpje
transcriber un -- popular = iets uit de volksmond optekenen


didactic adj

1 lerend, leer..., didactisch
poema -- = leerdicht
poesia -- = didactische poëzie
schema -- = leerplan
methodo -- = didactische methode
material -- = leermiddelen
programma -- = didactisch programma
criterio -- = didactisch criterium


didactica sub

1 didactiek


+ didactyle adj

1 ZOOLOGIA tweevingerig, tweetenig, tweehoevig
le avestruthio es -- = de struisvogel is tweetenig


didascalia sub

1 ANTIQUITATE didascalie, toneelaanwijzingen


didascalic adj

1 ANTIQUITATE didascalisch, didactisch
scriptos -- = didascalische geschriften
poesia -- = didascalische poëzie


+ didaxologia sub

1 didaxologie


+ didaxologic adj

1 didaxologisch
recerca -- = didaxologisch onderzoek


+ didaxologo sub

1 didaxoloog


Didon sub n pr

1 MYTHOLOGIA Dido


+ didyme adj

1 BOTANICA gekoppeld, gepaard, tweeling...


die sub

1 dag (tgov nacht), daglicht
luce/lumine del -- = daglicht
equipa del -- = dagploeg
in plen -- = op klaarlichte dag
2 dag, etmaal
tote le sancte -- = de godganse dag
-- de paga/de pagamento = betaaldag
ordine del -- = 1. agenda, 2. dagorder
curso del -- = dagkoers
schola del -- = dagschool
platto del -- = dagschotel
tarifa del -- = dagtarief
valor del -- = dagwaarde
Marcha {sj} de Quatro Dies = de Vierdaagse
-- del Nove Anno = Nieuwjaarsdag
-- de pascha = paasdag
-- de pentecoste = pinksterdag
-- de labor = werkdag
-- de reposo = rustdag
-- de lavage = wasdag
-- de mercato = martktdag
-- disastrose/funeste/fatal/nefaste = ongeluksdag
-- pluviose/de pluvia = regenachtige dag, regendag
-- de autumno = herfstdag
-- del apertura = openingsdag
-- del matre = moederdag
-- festive/de festa = feestdag
-- del electiones = verkiezingsdag
-- de matrimonio/de maritage/de nuptias = trouwdag
-- natal/de nascentia = geboortedag
-- de orationes = biddag
-- del judicio = dag des oordeels
-- intercalari = schrikkeldag
ASTRONOMIA -- solar = zonnedag ASTRONOMIA
-- astronomic/sideral = sterredag
JURIDIC -- utile = dienende dag
-- feriate = algemeen erkende feestdag, vrije dag
un -- = eens, op een dag
le -- sequente = de volgende dag
de -- in --, -- per -- = dag in dag uit, dag aan dag
le -- anterior = de dag te voren, de vorige dag
cata -- = elke dag, dagelijks
cata duo --s = om de andere dag
tres --s de hodie = over drie dagen
intra tres --s = binnen drie dagen


+ dielectric adj

1 niet-geleidend, isolerend, diëlektrisch
substantia -- = diëlektrische stof, diëlektricum
constante -- = diëlektrische constante
perditas -- = diëlektrische verliezen
isolation -- = diëlektrische isolatie
polarisation -- = diëlektrische polarisatie
susceptibilitate -- = diëlektrische susceptibiliteit


+ dielectrico sub

1 diëlektricum, niet-geleidende stof, isolerende stof


+ diencephalon sub

1 tussenhersenen


+ dierese (-esis) sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA klinkerscheiding, diëresis
2 LITTERATURA versscheiding, diëresis
3 MEDICINA weefselscheiding


+ dieretic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA, LITTERATURA van de diëresis


+ diesar v

1 MUSICA met een halve toon verhogen


diese (-esis) sub

1 MUSICA kruis, verhogingsteken, diësis
-- duple = dubbel kruis


diesel sub

1
camion -- = dieselvrachtauto
machina -- = dieselmachine
motor -- = dieselmotor
traino -- = dieseltrein
locomotiva -- = diesellocomotief
traction -- = dieseltractie
oleo -- = dieselolie


dies irae LATINO

1 dies irae (oordeelslied)


dieta (I) sub

1 dieet, leefregel
-- lactic/lactee = melkdieet
-- hydric = waterdieet
-- vegetarian = vegetarisch dieet
-- de fructos = fruitdieet
-- absolute/total = hongerdieet
-- pro magrir/de magrimento = vermageringsdieet
-- povre/basse in calorias = calorie-arm dieet
observar un -- rigorose = een streng dieet in acht nemen
esser a -- = op dieet zijn
mitter/poner a -- = op dieet stellen


dieta(II) sub

1 HISTORIA rijksdag, landdag
-- polonese/polac = Poolse landdag


dietar v

1 op dieet stellen, dieet houden


dietetic adj

1 diëtisch, dieet...
cocina -- = dieetkeuken
cocinero -- = dieetkok
recepta -- = dieetrecept
alimentation -- = dieetvoeding
tractamento -- = dieetbehandeling
magazin -- = reformhuis
productos -- = dieetprodukten
margarina -- = dieetmargarine
prescription -- = dieetvoorschrift


dietetica sub

1 dieetleer, diët(et)iek


+ dietetico sub

1 diëtist


+ dietista sub

1 diëtist


diffamar v

1 (be)lasteren, zwartmaken, beledigen, smaden, in opspraak brengen, honen
-- un adversario = een tegenstander belasteren


diffamation sub

1 het (be)lasteren, laster, belastering, smaad, zwartmaking, eerschennis, kwaadsprekerij
-- de un adversario = belastering van een tegenstander
campania de -- = lastercampagne, hetze


+ diffamator sub

1 lasteraar, kwaadspreker, zwartmaker


diffamatori adj

1 lasterlijk, beledigend, eerrovend, onterend, in opspraak brengend
libello/pamphleto/scripto/scriptura -- = smaadschrift
folio -- = schendblad
littera -- = schendbrief
articulo -- = lasterend artikel
discurso -- = lasterrede
campania -- = lastercampagne
imputation -- = lasterlijke aantijging


differente adj

1 verschillend, afwijkend, ander, anders
in modo toto -- = geheel anders


differentia sub

1 verschil, onderscheid
-- de opinion(es) = verschil van mening, meningsver-schil
-- de vista(s) = verschil van inzicht
-- racial = rassenverschil
-- linguistic = taalverschil
-- de color = kleurverschil
-- de nuance (F) = nuanceverschil
-- de pression = drukverschil
-- sexual = geslachtsonderscheid
--s structural = structurele verschillen
-- theoric = theoretisch verschil
-- subtil = subtiel verschil
-- imperceptibele = onmerkbaar verschil
-- significante/significative = significant verschil
-- essential = wezenlijk verschil
-- gradual = gradueel verschil
ELECTRICITATE -- de potential = potentiaalverschil
il non face -- = het maakt geen verschil
isto face un -- de dece cents (A) = dat scheelt een dubbeltje
isto face un grande -- = dat scheelt veel
il non ha un grande -- de etate inter illes = zij schelen niet veel in leeftijd
pagar le -- = bijbetalen
pagamento del -- = bijbetaling


+ differentiabile adj

1 MATHEMATICA differentieerbaar
function -- = differentieerbare functie


+ differentiabilitate sub

1 MATHEMATICA differentieerbaarheid


differential adj

1 differentieel, differentiatie...
possibilitates -- = differentiatiemogelijkheden
derectos -- = differentiële rechten
ECONOMIA costos -- = differentiële kosten
psychologia -- = differentiële psychologie
inseniamento -- = gedifferentieerd onderwijs
levator -- = differentiële hefboom
resistentia -- = differentiaalweerstand
thermometro -- = differentiaalthermometer
galvanometro -- = differentiaalgalvanometer
microphono -- = differentiaalmicrofoon
2 MATHEMATICA differentiaal
calculo -- = differentiaalrekening
equation -- = differentiaalvergelijking
quotiente -- = differentiaalquotiënt
invariante -- = differentiële invariante


differential sub

1 MATHEMATICA differentiaal
quotiente de --es = differentiaalquotiënt
2 gangwissel, differentieel (van auto, etc.)


differentiar v

1 onderscheid/verschil maken (tussen), onderscheiden
-- iste duo nuances (F) es difficile = het is moeilijk onderscheid te maken tussen die twee nuances
iste duo flores se differentia per lor perfumo = die twee bloemen onderscheiden zich door hun geur
2 MATHEMATICA differentiëren


differentiation sub

1 het uiteenlopen, het differentiëren, differentiatie (anque BIOLOGIA)
-- del productos = produktdifferentiatie
-- del precios = prijsdifferentiatie
-- functional = functionele differentiatie
processo de -- = differentiatieproces
BIOLOGIA -- cellular = celdifferentiatie
2 MATHEMATICA het differentiëren, berekening van de differentiaal


differer v

1 uitstellen, opschorten
-- un viage = een reis uitstellen
-- le jorno fixate pro le audientia = de voor de audiëntie vastgestelde dag uitstellen
-- le pagamentos = de betalingen opschorten
-- non significa abandonar = uitstel is geen afstel
2 verschillen, verschillend zijn, anders zijn
mi opinion differe sensibilemente del sue = onze meningen verschillen sterk
ille differe in un puncto = zij verschillen op een punt


+ differibile adj

1 wat kan worden uitgesteld/opgeschort
incontro -- = ontmoeting die uitgesteld kan worden
data -- = datum die verschoven kan worden


difficile adj

1 moeilijk, zwaar, moeizaam, ingewikkeld, lastig
autor -- = moeilijke schrijver
texto -- = ingewikkelde/gecompliceerde tekst
character -- = moeilijk karakter
malado -- = lastige patiënt
render -- = bemoeilijken
ille apprende difficilemente = hij leert moeilijk


difficultate sub

1 moeilijkheid, gecompliceerdheid, ingewikkeldheid
-- de un problema = moeilijkheid van een probleem
--s monetari/financiari = geldzorgen
--s (in)surmontabile/(in)superabile = (on)overkomelijke moeilijkheden
--s de adaptation = aanpassingsmoeilijkheden
-- respiratori/de respirar = benauwdheid, ademnood
evitar --s = moeilijkheden uit de weg gaan
offerer/presentar --s = moeilijkheden opleveren
surmontar/vincer/superar le --s = de moeilijkheden overwinnen/te boven komen
levar/resolver --s = moeilijkheden uit de weg ruimen
opponer se al --s, affrontar le --s = de moeilijkheden het hoofd bieden
luctar con grande --s = met grote moeilijkheden worstelen


diffidente adj

1 wantrouwend, argwanend
reguardo -- = argwanende blik


diffidentia sub

1 wantrouwen, argwaan, gebrek aan vertrouwen
reguardar un persona con -- = iemand wantrouwend aankijken
inspirar -- = achterdocht inboezemen/wekken
proceder con -- = argwanend te werk gaan
monstrar -- verso un persona = zich achterdochtig tonen jegens iemand


diffider v

1 wantrouwig zijn, geen vertrouwen hebben
-- del adulatores = vleiers wantrouwen
-- del intentiones de un persona = iemands bedoelingen wantrouwen


+ diffluente adj

1 vervloeiend, uiteenvloeiend


+ diffluentia sub

1 vervloeiing, uiteenvloeiing


+ diffluer v

1 vervloeien, uiteenvloeien


+ difforme adj

1 misvormd, mismaakt


+ difformitate sub

1 misvormdheid, misvorming, mismaaktheid


diffractar v

1 PHYSICA buigen, breken (van lichtstralen), diffracteren
fasce diffractate = gediffracteerde bundel
unda diffractate = gediffracteerde golf


diffraction sub

1 PHYSICA het buigen, het breken (van lichtstralen), breking, buiging, diffractie
-- luminose = lichtbreking
imagine de -- = diffractiebeeld
grillia de -- = buigingsrooster
-- de Fresnel = Fresnel-diffractie


diffranger v

1 PHYSICA buigen, breken (van lichtstralen)


diffunder v

1 verspreiden, verbreiden
-- ideas = ideeën uitdragen
-- un revista = een tijdschrift verspreiden/in omloop brengen
-- un odor agradabile = een aangename geur afgeven/verspreiden
-- luce/lumine = licht verspreiden
2 RADIO, TELEVISION uitzenden
-- novas per radio = nieuws over de radio uitzenden
3 PHYSICA diffunderen


diffuse adj

1 PHYSICA diffuus, verstrooid, verspreid
lumine/luce/illumination -- = diffuus licht
reflexion -- = diffuse terugkaatsing
sono -- = diffuus geluid
2 wijdlopig, breedsprakig, verward, onduidelijk, duister
ideas -- = vage ideeën
stilo -- = diffuse stijl


diffusibile adj

1 PHYSICA diffunderend, verstrooibaar, verspreidbaar, vluchtig (gas, vloeistof)
hydrogeno -- = diffunderende waterstof


diffusibilitate sub

1 PHYSICA diffusievermogen, verspreidbaarheid, verstrooibaarheid, vluchtigheid (gas, vloeistof)


diffusion sub

1 het verspreiden, het verbreiden, (ver)spreiding, uitbreiding
-- de cognoscentias/cognoscimentos = spreiding van kennis
2 RADIO, TELEVISION het uitzenden, uitzending
3 PHYSICA het diffunderen, diffusie
-- thermal/thermic = thermische diffusie, thermodiffusie
-- turbulente = turbulente diffusie
-- a duo etapes (F) = tweetraps-diffusie
camera de -- = diffusiekamer
fenestra de -- = diffusievenster
coefficiente de -- = diffusiecoëfficiënt
masca/mascara de -- = diffusiemasker
equation de -- = diffusievergelijking
equilibrio de -- = diffusie-evenwicht
pumpa a -- = diffusiepomp
rapiditate de -- = diffusiesnelheid
4 wijdlopigheid, omslachtigheid, verwardheid


+ diffusionismo sub

1 diffusionisme


diffusive adj

1 PHYSICA diffunderend, verstrooiing bewerkend (stralen, etc.)


+ diffusivitate v

1 PHYSICA diffusiviteit


+ diffusor sub

1 (toestel) diffusor, verstrooier
-- de sonos = geluidverstrooier


+ diffusor adj

1 die/dat verspreidt/verstrooit, diffusie...
PHOTOGRAPHIA filtro -- = diffusiefilter


digamma sub

1 digamma, f, letter van het oorspronkelijke Griekse alfabet waaraan in het Latijn vaak F of V beantwoordt, wau


digerer v

1 verteren (van voedsel)
tubo/canal digerente = spijsverteringskanaal
apparato digerente = spijsverteringsapparaat
succos -- = spijsverteringssappen
non poter -- un persona = iemand niet kunnen luchten of zien/niet kunnen uitstaan
2 geestelijk verwerken
saper mal digerite = halfbegrepen wijsheid
3 CHIMIA digereren


+ digeribile adj

1 verteerbaar


+ digeribilitate sub

1 verteerbaarheid


digestibile adj

1 (licht) verteerbaar (van voedsel)
alimentos multo -- = zeer licht verteerbare voedingsmiddelen


digestibilitate sub

1 verteerbaarheid (van voedsel)


digestion sub

1 PHYSIOLOGIA het verteren (van voedsel), (spijs)vertering
succo del -- = verteringssap
facilitar le -- = de spijsvertering bevorderen
2 het (geestelijk) verwerken, het in zich opnemen
3 CHIMIA het digereren, gisting
-- aerobie = aërobe gisting


digestive adj

1 betrekking hebbend op de spijsvertering, spijsverterings...
organo -- = spijsverteringsorgaan
apparato -- = spijsverteringsorganen
succo -- = spijsverteringssap
enzyma -- = spijsverteringsenzym
fermento -- = verteringsferment
processo -- = verteringsproces
canal/tubo -- = darmkanaal
disordine -- = spijsverteringstoornis
2 de spijsvertering bevorderend
liquor -- = likeur die de spijsvertering bevordert


digesto sub

1 JURIDIC pandectas (bundel wetten)
2 digest, uittrekselperiodiek


digestor sub

1 gistingstank
2 CHIMIA digestor, autoclaaf, papiniaanse pot


digital sub

1 vingerhoed
2 BOTANICA vingerhoedskruid


digital adj

1 vinger..., digitaal
impression -- = vingerafdruk
alphabeto -- = vingeralfabet
musculo -- = vingerspier
gutta -- = vingerjicht
2 COMPUTATOR binair, tweetallig
3 COMPUTATOR digitaal, numeriek
horologio -- = digitaal uurwerk


+ digitaliforme adj

1 BOTANICA vingerhoedvormig


digitalina sub

1 CHIMIA digitaline


+ digitalis sub

1 BOTANICA vingerhoedskruid


+ digitalisar v

1 digitaliseren, digitaal maken
-- informationes = informaties digitaliseren


+ digitalisation sub

1 digitalisering


+ digitaria sub

1 BOTANICA vingergras


digitate adj

1 met vingers
2 gevingerd, handvormig
folio -- = handvormig blad


+ digitation sub

1 het gevingerd/geteend zijn
2 MUSICA vingerzetting
exercitio de -- = vingeroefening


+ digitifoliate adj

1 BOTANICA met gevingerde bladeren


digitiforme adj

1 vingervormig, digitiform


digitigrade adj

1 ZOOLOGIA op de tenen lopend
animal -- = teenganger
ambulatura -- = teengang


digitigrado sub

1 ZOOLOGIA teenganger
le can es un -- = de hond is een teenganger


digito sub

1 vinger
-- del pede = teen
--s nodose = knokige vingers
-- accusatori = beschuldigende vinger
junctura/articulation del -- = vingergewricht, knokkel
ungue/ungula del -- = vingernagel
pulpa de -- = tastbal van de vinger
puncta/extremitate del -- = vingertop
-- medie = middelvinger
(--) indice = wijsvinger
(--) anular = ringvinger
(--) auricular = pink
PHYSICA regula del tres --s = kurkentrekkerregel
in forma de -- = vingervormig
levar le -- = de vinger opsteken
extirar le --s = de vingers spreiden
claccar le --s = met de vingers knippen
leccar se le --s = zijn vingers aflikken
non mover un -- = geen vinger uitsteken
agilitate del --s = vingervlugheid
2 vingerdikte, vingerbreedte
un -- de spissor = een vinger dik
duo --s de scuma/spuma = twee vingers schuim
3 cijfer, geheel getal onder de 10
-- binari = binair getal, bit


+ diglossia sub

1 diglossie


+ diglossic adj

1 diglossie...


dignar v

1 verwaardigen
ille non se digna responder = hij verwaardigt zich niet te antwoorden


digne adj

1 waard, waardig, verdienend
attitude -- = waardige houding
persona -- de laudes = prijzenswaardig iemand
objecto -- de interesse = voorwerp dat de belangstelling waard is
-- de un melior causa = een betere zaak waardig
-- de un rege = een koning waardig
-- de fide/de laude/de estima/de admiration/de credito/de compassion =

geloof/prijzens/achtens/bewonderens/krediet/beklagenswaardig

un fonte -- de fide me lo ha dicite = van onverdachte zijde hoorde ik het
2 waardig, deftig
morir dignemente = waardig sterven


dignificar v

1 waardig maken, waardigheid verlenen aan


dignitario sub

1 dignitaris, (hoog)waardigheidsbekleder, (hoge) ambtenaar
-- de corte = hofdignitaris


dignitate sub

1 waardigheid, eerbiedwaardigheid, aanzien
comportar se sin -- = zich onwaardig gedragen
2 waardigheid, aanzienlijke betrekking, hoge post, hoog ambt
-- pontifical = pausschap
-- imperial = keizerschap
-- episcopal = bisschoppelijke waardigheid
-- sacerdotal = priesterlijke waardigheid
conferer un -- = een waardigheid verlenen


+ digramma sub

1 digramma, twee opeenvolgende letters als één klank uitgesproken


digreder v

1 uitweiden, afwijken/afdwalen van zijn onderwerp


digression sub

1 het uitweiden, het afwijken van zijn onderwerp, uitweiding, afdwaling van zijn onderwerp
facer un -- = uitweiden
perder se in un --/in --es = van zijn onderwerp afdwalen
2 ASTRONOMIA digressie


digressive adj

1 uitweidend, afwijkend, afdwalend


dihedre adj

1 MATHEMATICA tweevlakkig, tweevlaks...
angulo -- = tweevlakshoek, standhoek, diëder


+ dihedric adj

1 MATHEMATICA tweevlakkig


dihedro sub

1 MATHEMATICA tweevlakshoek, standhoek, diëder


+ dilaceramento sub

1 VIDE: dilaceration


+ dilacerar v

1 uit elkaar scheuren, in stukken verdelen


+ dilaceration sub

1 losscheuring, vaneenscheuring, verscheuring, dilaceratie


dilapidar v

1 verspillen, verkwisten, er door jagen, opsouperen, verbrassen
-- un hereditage = een erfenis er door jagen


dilapidation sub

1 het verspillen, het verkwisten, het opsouperen, het verbrassen, verspilling, verkwisting
-- de un capital = het opsouperen van een kapitaal
-- de energia = energieverspilling


dilapidator sub

1 verspiller, verkwister, spilziek persoon


dilatabile adj

1 uitzetbaar, verwijdbaar


dilatabilitate sub

1 uitzettingsvermogen, uitzetbaarheid
le grande -- del gases = het grote uitzettingsvermogen van de gassen


dilatar conj

1 doen uitzetten, verwijden, verruimen
le calor dilata le metallos = warmte doet metalen uitzetten
atropina dilata le pupilla = atropine verwijdt de pupil
-- les nares = de neusvleugels opensperren


dilatation sub

1 het verwijden, het verruimen, uitzetting, verwijding
-- cubic = volumevermeerdering
-- linear = lineaire uitzetting
coefficiente de -- (linear/cubic) = (lineaire/kubieke) uitzettingscoëfficiënt
-- del corde = hartvergroting
-- del stomacho = maagvergroting
-- vascular = vaatverwijding
-- cardiac/del corde = hartvergroting
-- pupillar/del pupilla = pupilverwijding
fissura de -- = uitzettingsscheur
juncto de -- = dilatatievoeg


dilatator sub

1 iemand die of iets dat uitzet/verwijdt/verruimt
2 MEDICINA dilatateur, dilatator(ium), verwijdingsinstrument


+ dilatometro sub

1 dilatometer


dilatori adj

1 vertragend, uitstellend, ontwijkend
responsa -- = ontwijkend antwoord (om tijd te winnen)
servir se de medios -- = zich bedienen van vertragende middelen
2 JURIDIC opschortend, dilatorisch, dilatoir, dilatoor


+ dildo sub

1 kunstpenis, dildo


dilection sub

1 genegenheid, aanhankelijkheid, liefde


dilemma sub

1 dilemma, moeilijke keus tussen twee dingen, netelig vraagstuk
-- moral = gewetensnood
esser ante un -- = voor een dilemma staan
poner un persona ante un -- = iemand voor een dilemma stellen
2 PHILOSOPHIA dilemma (redenering die twee elkaar tegensprekende stellingen bevat, maar tot één conclusie

leidt)

+ dilemmatic adj

1 PHILOSOPHIA een dilemma betreffend


dilettante sub ITALIANO

1 liefhebber van muziek/kunst/literatuur, iemand die iets beoefent als amateur, dilettant


dilettantismo sub

1 dilettantisme, amateurisme


diligente adj

1 ijverig, vlijtig, voortvarend


diligentia sub

1 ijver, vlijt
exemplo/modello/para(n)gon de -- = toonbeeld van ijver
2 diligence, postkoets
-- postal = postkoets


+ diluente sub

1 verdunningsmiddel


diluer v

1 verdunnen, verwateren, aanlengen, aanmengen
-- le lacte con aqua = de melk met water aanlengen
-- un solution = een oplossing verdunnen
solution diluite = verdunde oplossing
-- calce = kalk verdunnen
-- farina = meel beslaan


dilution sub

1 het verdunnen, het aanlengen, het aanmengen, verdunning, verwatering, aanmenging, aanlenging
-- de un solution = verdunning van een oplossing
-- de 1 a/pro 10 = verdunning van 1 op 10


diluvial adj

1 diluviaal, dilivium..., ijstijd...


diluvian adj

1 van de zondvloed, (zond)vloed...
epocha -- = tijd van de zondvloed
pluvia -- = stortregen


diluviar v

1 stortregenen, (neer)plenzen


diluvio sub

1 BIBLIA zondvloed
2 overstroming, wolkbreuk
-- de parolas = stortvloed van woorden
3 GEOLOGIA diluvium, pleistoceen


dimension sub

1 MATHEMATICA PHYSICA dimensie
le quarte -- = de vierde dimensie
2 afmeting, omvang, grootte, dimensie
objectos de tote le --es = voorwerpen van allerlei afmetingen
--es de un terreno = afmetingen van een terrein
prender le --es de un cosa = de maten van iets nemen
-- standard (A) = standaardafmeting
-- exterior = buitenmaat, buitenwerkse maat
-- interior = binnenmaat
de --es reducite = van geringe afmetingen


dimensional adj

1 afmetings..., maat..., dimensionaal, dimensioneel, mbt afmetingen
analyse (-ysis) -- = dimensieanalyse
equation -- = dimensievergelijking
function -- = dimensiefunctie
matrice -- = dimensiematrix
constante -- = dimensieconstante
tolerantia -- = maattolerantie


+ dimensionamento sub

1 bepaling van de afmetingen


+ dimensionar adj

1 dimensioneren, afmeten, afpassen


dimere adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA, CHIMIA bestaande uit of verdeeld in twee delen, dimeer...


+ dimere sub

1 dimeer


+ dimerisation sub

1 BOTANICA, ZOOLOGIA, CHIMIA dimerisatie


dimetro sub

1 twee- of viervoetige versregel


diminuendo ITALIANO

1 MUSICA diminuendo


diminuer v

1 verminderen, verkleinen, verlagen, afnemen, slinken
-- le precio = de prijs verlagen
le precio diminue = de prijs daalt
-- de valor = in waarde dalen
-- le merito de un persona = iemands verdienste verkleinen
le numero de alumnos diminue = het aantal leerlingen loopt terug
ARTE DE CONSTRUER
columna/colonna diminuite = naar boven toelopende zuil


diminution sub

1 het verminderen, het verkleinen, het verlagen, vermindering, verkleining, verlaging, afname
-- de salario = loonsverlaging
-- del precio = prijsverlaging


diminutive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA verkleinend
suffixo/termination -- = verkleiningsuitgang


diminutivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA verkleinwoord
suffixo de -- = diminutiefsuffix


dimission sub

1 ontslag(name), aftreding, terugtreding, aftreding, neerlegging van een ambt, demissie
littera de -- = ontslagbrief
premio de -- = ontslagpremie
-- honorabile = eervol ontslag
-- fortiate = gedwongen ontslag
-- immediate = ontslag op staande voet
-- collective = collectief ontslag
-- massive = massaal ontslag
dar/presentar su -- = zijn ontslag indienen/aanbieden
communicar a un persona su -- = iemand zijn ontslag aanzeggen
2 het opgeven, afstand


+ dimissionari adj

1 demissionair
presidente -- = scheidende voorzitter
ministro -- = demissionaire minister
governamento -- = demissionaire regering


dimitter v

1 ontslaan, wegzenden, afzetten
-- un persona de su functiones = iemand uit zijn ambt zetten
-- immediatemente = op staande voet ontslaan


dimorphe adj

1 tweevormig, dimorf


dimorphismo sub

1 tweevormigheid, dimorfie, dimorfisme
-- sexual = sexueel dimorfisme
-- saisonal = seizoendimorfisme
2 dimorfie (van kristallen)


+ D.I.N. sub

1 PHOTOGRAPHIA etc., DIN


dinar v

1 dineren
-- copiosemente = uitgebreid dineren


+ dinar (I) sub

1 dinar (munt)


dinar (II) sub

1 diner
-- del vespera/vespere = avondeten
-- de adeo/adieu (F) = afscheidsdiner
-- de festa = feestdiner


+ dinaric adj

1 Dinarisch
Alpes -- = Dinarische Alpen


dinator sub

1 (diner)gast, eter


+ dindon! interj

1 bimbam!


+ diner sub

1 (munt van Andorra) diner


+ dinghy sub ANGLESE

1 dinghy


+ dingo sub

1 dingo (Australische hond)


+ dinitrophenol sub

1 CHIMIA dinitrofenol


+ dinosaurian adj

1 mbt dinosaurussen, dinosaurus...


dinosauro sub

1 dinosaurus


diocesan adj

1 diocesaan, een bisdom betreffend
synodo -- = diocesane synode
concilio -- = pastoraal concilie


diocesano sub

1 diocesaan, iemand die tot een bisdom behoort


diocese (-esis) sub

1 HISTORIA ROMAN diocesis (district)
2 ECCLESIA diocees, bisdom, bisschoppelijk gebied


+ dioctahedro sub

1 dioctaëder


+ diodo sub

1 diode
-- luminose = lichtdiode
-- semiconductor = halfgeleidende diode
laser (A) a -- = diodelaser


+ Diogene sub n pr

1 Diogenes
lanterna de -- = diogeneslantaarn


+ dioic adj

1 BOTANICA tweehuizig
plantas -- = tweehuizige planten
bryonia -- = duivelskers
gymnoclado -- = geweiboom, doodsbeenderboom


Dionysia sub n pr pl LATINO

1 ANTIQUITATE Dionysia, feesten ter ere van Dionysos of Bacchus


dionysiac adj

1 dionysisch, behorend bij Dionysos
culto -- = dionysische cultus
festas -- = Bacchusfeesten
2 uitbundig, door vervoering bewogen, onstuimig
poesia -- = extatische dichtkunst


Dionysio sub n pr

1 ANTIQUITATE Dionysius


Dionyso sub n pr

1 RELIGION GREC Dionysos


+ diophantin adj

1 MATHEMATICA diofantisch


+ dioptase sub

1 dioptaas


+ dioptra sub

1 diopter


dioptria sub

1 PHYSICA dioptrie


+ dioptric adj

1 PHYSICA straalbrekings..., dioptrisch
colores -- = dioptrische kleuren
instrumento -- = dioptrisch instrument
le systema -- del oculo = het straalbrekingssysteem van het oog


dioptrica sub

1 PHYSICA dioptrica, straalbrekingsleer


diorama sub

1 diorama (schildering)


+ dioramic adj

1 als een diorama


+ diorite sub

1 MINERALOGIA dioriet, groensteen


+ dioritic adj

1 dioritisch, van groensteen


+ dioscorea sub

1 BOTANICA yamswortel


+ dioscoreaceas sub pl

1 BOTANICA dioscoreaceae, dioscoreaceeën, yamswortelfamilie


Dioscuros sub n pr pl

1 MYTHOLOGIA Dioscuren, Castor en Pollux


+ diospyro sub

1 BOTANICA dadelpruim


+ dioxina sub

1 CHIMIA dioxine
contamination de/per -- = dioxinebesmetting
tenor de -- = dioxinegehalte
norma de -- = dioxinenorm
problema de -- = dioxineprobleem


+ dioxydo sub

1 CHIMIA dioxyde
-- sulfuric/de sulfure = zwaveldioxyde


dipetale adj

1 BOTANICA twee bloembladen bezittend, tweebladig


+ diphasate adj

1 tweefasig
currente -- = tweefasige stroom


+ diphasic adj

1 tweefasig
currente -- = tweefasige stroom


diphteria sub

1 MEDICINA difterie, difteritus


diphteric adj

1 MEDICINA difterie...
bacterio -- = difteriebacterie
sero -- = difterieserum
anatoxina -- = difterieanatoxine


+ diphteritis sub

1 MEDICINA difterie, difteritis


+ diphteroide adj

1 MEDICINA difteroïd, op difterie gelijkend
symptomas -- = difteroïde symptomen


diphthongar v

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA diftongeren, in een tweeklank veranderen
vocal diphthongate = gediftongeerde klinker


+ diphthongation sub

1 diftongering
phenomeno de -- = diftongeringsverschijnsel
verbo de -- = gediftongeerd werkwoord


diphthonge adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA een tweeklank betreffend, tweeklank...


diphthongo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tweeklank, diftong
verbo con -- = gediftongeerd werkwoord


+ diplegia sub

1 MEDICINA dubbelzijdige verlamming, diplegie


+ diplochromosoma sub

1 diplochromosoom


+ diplococco sub

1 MEDICINA diplococcus


+ diploide adj

1 BIOLOGIA, BOTANICA diploïde


+ diploidia sub

1 BIOLOGIA, BOTANICA diploïdie, het bezit van dubbeltallen chromosomen


+ diploidisation sub

1 BOTANICA, BIOLOGIA diploïdisatie


diploma sub

1 diploma, getuigschrift, akte, oorkonde
-- de fin de curso = einddiploma
-- de inseniamento primari = onderwijzersakte
-- de infirmera = verpleegstersdiploma
obtener un -- = een diploma halen


diplomar v

1 diplomeren, een diploma toekennen
le alumnos diplomate per iste schola = de door deze school gediplomeerde leerlingen


diplomate adj

1 gediplomeerd, met diploma
infirmera -- = gediplomeerd verpleegster


diplomate sub

1 diplomaat
-- de carriera = beroepsdiplomaat
-- versate/consummate = doorkneed dipomaat
quartiero del --s = diplomatenwijk


diplomatia sub

1 diplomatie
entrar in le -- = in diplomatieke dienst treden


diplomatic (I) adj

1 tot de diplomatie behorend, diplomatisch
corpore -- = corps diplomatique
immunitate -- = diplomatieke onschendbaarheid
relationes -- = diplomatieke betrekkingen
le ruptura del relationes -- = het verbreken van de diplomatieke betrekkingen
mission -- = diplomatieke missie
servicio -- = diplomatieke dienst
entrar in le servicio -- = in diplomatieke dienst treden
linguage -- = diplomatentaal
passaporto -- = diplomatiek paspoort
valise -- = diplomatenkoffer
per vias/canales -- = langs diplomatieke weg
2 diplomatiek, zeer omzichtig, handig, tactisch
responsa -- = diplomatiek antwoord
declaration pauco/poco -- = ondiplomatieke uitspraak


diplomatic (II) adj

1 volgens oorkonden, authentiek
edition -- = authentieke uitgave


diplomatica sub

1 diplomatie
2 oorkondenleer


+ diplomatista sub

1 diplomaticus


diplopia sub

1 MEDICINA het dubbel zien, diplopie


diplopic adj

1 MEDICINA diplopisch


+ diplotaxis sub

1 BOTANICA zandkool


+ dipnee adj

1 ZOOLOGIA ademhalend door kieuwen en longen


+ dipo sub

1 ZOOLOGIA springmuis


+ dipodia sub

1 LITTERATURA dipodie


+ dipolar adj

1 tweepolig
cavilia -- = tweepolige plug
momento -- = dipoolmoment
antenna -- = dipoolantenne


+ dipolaritate sub

1 tweepoligheid


+ dipolo sub

1 PHYSICA dipool


+ dipsacaceas sub pl

1 BOTANICA dipsacaceae, dipsacaceeën, kaardenfamilie


+ dipsacacee adj

1 BOTANICA behorend tot de dipsacaceae


+ dipsaco sub

1 BOTANICA kaardenbol


dipsomane adj

1 drankzuchtig, dipsomaan


dipsomania sub

1 drankzucht


+ dipsomaniac sub

1 drankzuchtig


+ dipsomaniaco sub

1 drankzuchtige, alcoholist, kwartaaldrinker


dipsomano sub

1 drankzuchtige, alcoholist, kwartaaldrinker


diptere adj

1 ARTE DE CONSTRUER met twee zuilenrijen
templo -- = tempel met twee zuilenrijen
2 tweevleugelig (insect, vruchtje)


dipteros sub n pr pl

1 ZOOLOGIA diptera, tweevleugeligen


+ diptico sub

1 diptiek, tweeluik


directe adj

1 recht, rechtuit, in één lijn
colpo -- = directe stoot (boksen), forehand (tennis)
pensata -- = rechtlijnige gedachte
2 direct, rechtstreeks, regelrecht, zonder onderbreking of afwijking
RADIO, TELEVISION emission -- = live-uitzending
musica -- = live-muziek
traino -- = doorgaande trein
communication -- = snelverbinding
responsa -- = rechtstreeks antwoord
election/suffragio -- = rechtstreekse verkiezing
imposto -- = directe belasting
chef (F) -- = directe chef
directemente proportional = recht evenredig
biber directemente del bottilia = direct uit de fles drinken
directemente del productor al consumitor = rechtstreeks van de producent naar de consument


direction sub

1 het leiden, het besturen, leiding, bestuur, directie
-- multiple = gemengde leiding
-- del schola = schoolleiding
-- del campo = kampleiding
-- del partito = partijleiding
-- central = hoofdbestuur
esser membro del -- = in het bestuur zitten
function in le -- = bestuursfunctie
tubo de -- = stuurkolom (in auto)
2 richting, koers
indicator de -- = richtingaanwijzer
-- del vento = windrichting
-- obligatori = eenrichtingsverkeer
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES
timon de -- = richtingroer
in le -- contrari/opposite = in richting
indicar le -- a sequer = de koers aangeven
commutator a/de tres --es = driewegschakelaar


+ directional adj

1 richtings..., gericht
antenna -- = richtantenne
altoparlator -- = gerichte luidspreker
microphono -- = gerichte microfoon
diagramma -- = richtingsdiagram
characteristica -- = richtinggevoeligheidskarakteristiek (van geluid)
non -- = alzijdig


directiva sub

1 richtlijn, richtsnoer, directief, voorschrift
--s curial = richtlijnen van de curie


directive adj

1 leidend, besturend, sturend
principios -- = leidende beginselen
idea -- = leidende gedachte
linea -- = richtlijn
personal -- = leidinggevend personeel
committee (A) -- = bestuur
membro del committee (A) -- = bestuurslid
election del committee (A) -- = bestuursverkiezing
reunion del committee (A) -- = bestuursvergadering


+ directivitate sub

1 PHYSICA gerichtheid
-- de un antenna = gerichtheid van een antenne


director sub

1 directeur, bestuurder, hoofd, leider, chef
-- de schola = schoolhoofd
-- de banca = bankdirecteur
-- de fabrica = fabrieksdirecteur
-- de prision = gevangenisdirecteur
-- de museo = museumdirecteur
-- de orchestra = dirigent
-- de camping = campingbeheerder
-- de pompas funebre = begrafenisondernemer
-- de porto = havenmeester
-- de pensionato = kostschoolhouder
-- spiritual = geestelijk leidsman
-- general = directeur generaal
-- adjuncte = adjunct-directeur


directoral adj

1 directeurs...
2 de leiding betreffend
3 HISTORIA FRANCESE Directoire...


directorato sub

1 directeurschap, leiding, directoraat


directori adj

1 leidend, besturend
classe -- = leidende klasse
principio -- = richtlijn, beginsel waardoor men zich laat leiden
committee (A) -- = bestuur
cosinus -- = richtingscosinus
rota -- = leirad


+ directorial adj

1 directeurs...
2 Directoire...


directorio sub

1 directie, directorium
2 HISTORIA FRANCESE Directoire


+ directory sub ANGLESE

1 COMPUTATOR directory


directrice sub

1 directrice
-- de schola = (vrouwelijk) hoofd der school, schooldirectrice
2 GEOMETRIA richtlijn


directura sub

1 oprechtheid, rechtschapenheid


+ dirham sub

1 dirham (munteenheid van Marokko)


+ dirigente sub

1 leider, bestuurder
le --s del partito liberal = de liberale top
-- syndical = vakbondsleider
-- de alte nivello = topman


diriger v

1 leiden, besturen, dirigeren
-- un schola = aan het hoofd staan van een school
-- un interprisa = een onderneming leiden
-- un association = een vereniging besturen
-- un equipa = een team aanvoeren
-- un debatto = een discussie leiden
-- un orchestra = een orkest dirigeren
economia dirigite = geleide economie
2 sturen, richten
-- un littera a un persona = een brief naar iemand sturen
-- le parola a = het woord richten tot
-- un question al presidente = een vraag richten tot de voorzitter
-- se verso un loco = zich richten naar een plaats, gaan naar een plaats, gaan in de richting van een plaats
-- su oculo a/verso = zijn ogen richten op
-- su passos verso = zijn schreden richten naar


dirigibile adj

1 bestuurbaar


dirigibile sub

1 bestuurbare luchtballon


+ dirigibilitate sub

1 bestuurbaarheid


+ dirigismo sub

1 dirigisme
-- statal = staatsdirigisme


+ dirigista sub

1 dirigist, aanhanger van het dirigisme


+ dirigista adj

1 dirigistisch


dirimente adj

1 JURIDIC ongeldig makend, teniet doend, vernietigend, annulerend
impedimento -- = verhinderend/ongeldig makend beletsel


dirimer v

1 JURIDIC ongeldig maken, teniet doen, vernietigen, annuleren


+ disabonar v

1 bedanken voor een abonnement, een abonnement opzeggen
-- se a un revista = voor een tijdschrift bedanken
-- se a un gruppo in le Internet = het lidmaatschap van een (nieuws)groep in het Internet opzeggen


disabusar v

1 de ogen openen, uit de droom helpen, ontnuchteren


+ disaccharide sub

1 disa(c)charide, disa(c)charose


+ disacclimatar v

1 aan het klimaat ontwennen


+ disaccopulamento sub

1 ontkoppeling, loskoppeling


disaccopular v

1 TECHNICA loskoppelen, ontkoppelen, afkoppelen
-- le tubo del gas = de gasslang loskoppelen


disaccordar v

1 verschillen, het oneens zijn
2 ontstemmen (piano, etc.)
le calor e le humiditate disaccorda le piano = de warmte en de vochtigheid ontstemmen de piano
piano disaccordate = ontstemde/valse piano


disaccordo sub

1 meningsverschil, onenigheid, onmin, verdeeldheid, verschil, discrepantie, strijdigheid, tegenstelling
-- flagrante inter un theoria e le factos = een in het oog springende tegenstelling tussen een theorie en

de feiten

subjecto de -- = onderwerp van onenigheid, strijdpunt
esser in -- con = het oneens zijn met
2 MUSICA ongelijke stemming


disaccostumar v

1 afwennen, ontwennen, afleren


+ disacidificar v

1 ontzuren


+ disacidification sub

1 ontzuring


+ disactivar v

1 inactief/onschadelijk maken, desactiveren
-- minas = mijnen opruimen


+ disactivation v

1 het inactief/onwerkzaam maken, desactivering


+ disadaptate adj

1 SOCIOLOGIA onaangepast


+ disaerar v

1 TECHNICA ontluchten, luchtvrij maken (beton)


+ disaeration sub

1 TECHNICA het ontluchten, het luchtvrij maken (beton)


disaffection sub

1 vervreemding, verkoeling, afkeer, verlies van genegenheid


disaffectionar v

1 vervreemden, afkerig maken, ontrouw maken


+ disaffiliar v

1 (het lidmaatschap) opzeggen


+ disaffiliation sub

1 opzegging (van het lidmaatschap)


disaggregar v

1 ontbinden, doen uiteenvallen, splitsen, scheiden


disaggregation sub

1 het uiteenvallen, het ontbinden, het splitsen, ontbinding, splitsing, ontleding, versnippering, verbrokkeling


+ disagio sub

1 disagio


disagradabile adj

1 onaangenaam, vervelend, naar, onprettig


disagradar v

1 onaangenaam zijn, mishagen, niet bevallen


+ disagrafar v

1 de haakjes losmaken van, loshaken, losmaken
-- su vestimentos = zijn kleding losmaken


+ disalineamento sub

1 het uit de (rooi)lijn brengen, het niet in de rij staan


+ disalinear v

1 uit de (rooi)lijn brengen, niet in de rij staan


+ disalineation sub

1 het uit de (rooi)lijn brengen, het niet in de rij staan


+ disammarrar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES ontmeren, (van de wal) losmaken, de trossen

losgooien

-- un nave = een boot losgooien


+ disamor sub

1 verkoeling, breuk, (het) uit-zijn (met de relatie)


disancorar v

1 het anker lichten


disanimar v

1 afschrikken, ontmoedigen, de moed benemen


disanimate adj

1 moedeloos, mat, ongeanimeerd (beurs)


disannidar v

1 uit het nest halen, uithalen
-- ovos = eieren uithalen


disapprender v

1 afleren, verleren, (het geleerde) vergeten
ille ha disapprendite tote lo que ille sapeva = hij is alles vergeten wat hij wist


disapprobar v

1 afkeuren, veroordelen, verwerpelijk achten, laken
-- un projecto = een plan afkeuren
-- le comportamento/conducta de un persona = iemands gedrag afkeuren


disapprobation sub

1 het afkeuren, het veroordelen, het laken, afkeuring, blaam
gesto de -- = gebaar van afkeuring
rumor/murmure de -- = gemompel van afkeuring
signos de -- = blijken van afkeuring


+ disapprobative adj

1 afkeurend, verwerpend
gesto -- = afkeurend gebaar


disapprobator sub

1 iemand die afkeurt/veroordeelt/laakt


+ disapprobatori adj

1 afkeurend, verwerpend
rumor/murmure -- = afkeurend gemompel
tono -- = afkeurende toon
jectar un reguardo -- = een afkeurende blik werpen


disappunctamento sub

1 teleurstelling, teleurgesteldheid
celar/dissimular su -- = zijn teleurstelling verbergen


disappunctar v

1 teleurstellen
ille ha essite disappunctate in su sperantias = hij werd in zijn verwachtingen teleurgesteld


disaquamento sub

1 het ontwateren, het draineren, ontwatering, drainering, drainage, lozing
tubo de -- = afvoerpijp, draineerbuis, loospijp
canal de -- = afwateringskanaal
plano de -- = droogleggingsplan
-- del Zuiderzee = drooglegging van de Zuiderzee


disaquar v

1 ontwateren, draineren, lozen


disargentar v

1 van de zilverlaag ontdoen, ontzilveren
le cocleares e le furchettas se disargenta al longe = de lepels en vorken verliezen op den duur hun zilverlaagje


+ disargentation sub

1 ontzilvering
banio de -- = ontzilveringsbad


disarmamento sub

1 het ontwapenen, ontwapening
politica de -- = ontwapeningspolitiek/beleid
accordo de -- = ontwapeningsovereenkomst
conferentia del -- = ontwapeningsconferentie
negotiationes super le -- = onderhandelingen over ontwapening
-- nuclear = kernontwapening
-- unilateral = eenzijdige ontwapening
-- bilateral = tweezijdige ontwapening
2 (van schepen) aftakelen, aftuigen


disarmar v

1 ontwapenen
surriso disarmante = ontwapenende glimlach
2 (van schepen) aftakelen, aftuigen


+ disarrugar v

1 ontrimpelen


disarticular v

1 ontwrichten, uit het lid doen gaan
le osso del spatula se ha disarticulate = het schouderblad is ontwricht
haber un bracio disarticulate = een arm uit het lid hebben
2 uit elkaar nemen (machine)


disarticulation sub

1 het ontwrichten, ontwrichting, het uit het lid zijn
-- de un membro = ontwrichting van een ledemaat
2 het uit elkaar nemen (machine)


+ disassemblage sub

1 het uiteennemen, het uiteenhalen, het losmaken, het demonteren, demontage


+ disassemblar v

1 uiteennemen, uiteenhalen, losmaken, demonteren


disassimilar v

1 PHYSIOLOGIA dissimileren, afbreken, uitscheiden


disassimilation sub

1 PHYSIOLOGIA het dissimileren, dissimilatie, afbraak, uitscheidingsproces


disassociar v

1 scheiden, losmaken, ontbinden
2 CHIMIA dissociëren


disastro sub

1 ramp, onheil, catastrofe, volledige mislukking, ondergang
-- financiari = volledige financiële ineenstorting, krach
-- aviatori = vliegtuigramp
-- ferroviari = treinramp
-- minerari = mijnramp
-- seismic = aardbevingsramp
-- maritime/naval = scheepsramp
-- natural = natuurramp
-- radioactive/nuclear = kernramp
--s del guerra = rampen van de oorlog
anno de --s = rampjaar
zona/area del -- = rampgebied
film (A) de --s = rampenfilm


disastrose adj

1 rampzalig, rampspoedig, heilloos
recolta -- = rampzalige oogst
anno -- = rampjaar
die/jorno -- = rampdag, ongeluksdag
fin -- = noodlottige afloop
guerra -- = rampzalige oorlog
projecto -- = heilloos plan
interprisa -- = heilloze onderneming


disaurar v

1 van de goudlaag ontdoen


disavantage sub

1 nadeel, bezwaar, ongunstige omstandigheid, ongemak, handicap
iste situation presenta alicun --s = in deze situatie heb je een paar nadelen
2 SPORT achterstand
esser in -- = achterstaan
recuperar le -- = de achterstand inlopen


+ disavantagiar v

1 benadelen, nadeel/schade toebrengen
-- un herede/hereditario al profito de un altere = een erfgenaam te gunste van een andere benadelen
illa es disavantagiate de su etate = zij heeft haar leeftijd tegen
2 SPORT op achterstand zetten


disavantagiose adj

1 nadelig, onvoordelig, ongunstig, schadelijk
esser in un position -- = in een onvoordelige positie verkeren, in het nadeel zijn


disbandamento sub

1 het opbreken, het opheffen, opheffing, ontbinding, het uiteengaan (bijv van troepen)


disbandar v

1 opbreken, uit elkaar doen gaan, opheffen
-- un club (A) = een club opheffen
-- se = uiteengaan, ontbonden worden (bijv van troepen)


disbarbar v

1 scheren


disbarbate adj

1 baardeloos


disbarcamento sub

1 het ontschepen, ontscheping, het landen, landing, lossing, debarkement
truppas de -- = landingstroepen
testa de -- = bruggehoofd
lancha {sj} de -- = landingsboot
flotta de -- = landingsvloot
manovra de -- = landingsmanoeuvre
-- aeree (de truppas) = luchtlanding
operation de -- aeree (de truppas) = luchtlandingsoperatie
-- super le luna = maanlanding


disbarcar v

1 landen, aan land/wal gaan, ontschepen, debarkeren
2 aan land zetten, aan land/wal brengen
-- un persona super un insula = iemand op een eiland afzetten


disbarcatorio sub

1 losplaats, (los)kade, aanlegsteiger
2 loopplank


disblocar v

1 losmaken, loszetten, losdraaien, vrijmaken, vrijgeven, deblokkeren
-- creditos = kredieten vrijgeven
-- le frenos = de remmen deblokkeren
2 de blokkade opheffen, deblokkeren


+ disbobinar v

1 afwinden, afspoelen, afwikkelen


disbordamento sub

1 het overstromen, het overlopen, overstroming
-- de un fluvio = overstroming van een rivier


disbordar v

1 overstromen, overlopen, overvol zijn, buiten de oevers treden, overkoken
le riviera ha disbordate = de rivier is buiten haar oevers getreden
le pluvias ha facite -- le stagno = de regens hebben de vijver doen overlopen
le situla disborda = de emmer stroomt over
le lacte disborda (bulliente) = de melk kookt over
-- de enthusiasmo = overlopen van enthousiasme


+ disboscamento sub

1 ontbossing
le --s a ultrantia ha provocate glissamentos de solo = de zeer sterke ontbossingen hebben aardverschuivingen

veroorzaakt

+ disboscar v

1 ontbossen
-- un collina = een heuvel ontbossen


+ disbridamento sub

1 het aftomen (paard), het aftuigen


disbridar v

1 aftomen (paard), aftuigen
2 MEDICINA excideren, opensnijden (wond/abces)


disbuccamento sub

1 het uitkomen (op), het uitlopen (op), het uitmonden (in), uitmonding


disbuccar v

1 uitkomen (op), uitlopen (op), uitmonden (in)
le fluvio disbucca in le mar = de rivier mondt/stroomt in zee uit
le parve strata disbucca in/super le mercato = het straatje loopt op de markt uit


disbuclar v

1 ontkrullen, de krul doen verliezen
2 afgespen, losgespen, ontgespen


disbursamento sub

1 het uitbetalen, het uitgeven (geld), uitbetaling


disbursar v

1 uitbetalen, uitgeven (geld), neertellen
-- cinquanta florinos pro un libro = vijf tientjes voor een boek neertellen


disbuttonar v

1 losknopen, de knopen losmaken
-- su mantello = zijn jas losknopen


disbutyrar v

1 afromen
-- lacte = melk afromen


+ disbutyrate adj

1 afgeroomd
lacte -- = afgeroomde melk, ondermelk, taptemelk


+ disbutyration sub

1 afroming


discalceamento sub

1 het uittrekken van schoenen/kousen, etc.


discalcear v

1 (iemands) schoenen/kousen, etc, uittrekken
-- se = zijn schoenen/kousen, etc. uittrekken


discalceate adj

1 ongeschoeid, barrevoets, blootsvoets
pede -- = ongeschoeide voet
carmelitas -- = ongeschoeide karmelietessen


discalceator sub

1 laarzenknecht


discamminar v

1 doen verdwalen, op een dwaalspoor brengen, van het spoor brengen


discampamento sub

1 het opbreken van het kamp
2 het uit de voeten maken, het snel vertrekken


discampar v

1 het kamp opbreken
2 er van door gaan, zich uit de voeten maken, zijn hielen lichten, snel vertrekken, zijn biezen pakken, 'm smeren, de plaat poetsen,

spankeren

discantar v

1 contrapuntisch zingen


discanto sub

1 MUSICA bovenstem, hoge tonen van het register, sopraan
2 MUSICA diskantsleutel


discapillar v

1 het haar in de war brengen


discapillate v

1 met verwarde haren


+ discappottabile adj

1 een afneembaar/opvouwbaar dak bezittend
auto(mobile) -- = auto met afneembaar dak/open dak/vouwdak
2 een afneembare/opvouwbare kap bezittend


+ discappottar v

1 het (auto)dak openmaken/afnemen/opvouwen van
2 de kap opvouwen/afnemen van


+ discapsulage sub

1 het openwippen (van een fles met kroonkurk), het openen, ontkapseling


+ discapsular v

1 (een fles) openwippen, de kroonkurk afnemen van, decapsuleren, ontkapselen


+ discapsulator sub

1 flessenopener, flessenwipper


discarbonatar v

1 decarbonateren, koolstofdioxyde onttrekken aan
calce discarbonatate = gedecarbonateerde kalk


discarburar v

1 (ijzer/staal) ontkolen, van koolstof ontdoen, koolvrij maken


discarburation sub

1 het koolvrij maken (van ijzer), ontkoling (van ijzer)


discardinar v

1 uit de hengsels lichten
-- un porta = een deur uit zijn hengsels lichten


discarga sub

1 het afladen, het uitladen, het lossen, het storten, storting
tubo de -- = afvoerpijp/buis
trappa de -- = stortluik
porto de -- = loshaven
installation de -- = losinstallatie/inrichting
fossato de -- = afvoersloot
costos de -- = loskosten
-- de productos toxic = gifstorting/lozing
carga e -- = laden en lossen
permisso de -- = loscedel
die/jorno de -- = losdag
2 het afschieten (van een wapen), slag, klap
3 ELECTRICITATE ontlading, ladingverlies
-- electric = elektrische ontlading/schok
-- de un condensator = ontlading van een condensator
currente de -- = ontladingsstroom
tension/voltage de -- = ontladingsspanning
tubo a/de -- = ontladingsbuis, flikkerbuis
reciper un -- de 1000 volts = een schok krijgen van 1000 volt
4 lastvermindering, verlichting, opluchting, ontspanning
5 afdoening, delging, kwijting, decharge
6 JURIDIC ontlasting, ontheffing, vrijstelling, decharge
teste a/de -- = getuige à décharge
dar -- a un persona = iemand decharge verlenen
7 ARTE DE CONSTRUER ontlasting, stut, schoor
arco/volta de -- = ontlastingsboog


discargamento sub

1 het afladen, het uitladen, het lossen, het storten, storting
-- de un nave = het lossen van een schip
tubo de -- = afvoerpijp/buis
trappa de -- = stortluik
grue de -- = stortkraan
-- de productos toxic = gifstorting/lozing
permisso de -- = loscedel
die/jorno de -- = losdag


discargar v

1 de last afnemen van, afladen, uitladen, lossen, storten
-- un nave = een schip lossen
2 ontladen (batterij, etc.)
-- un accumulator = een accu ontladen
3 afschieten (wapen), lossen (een schot)
-- un cannon = een kanon afschieten
-- un tiro = een schot lossen
le fusil se discarga = het geweer gaat af
4 verlichten, ontlasten
-- su corde = zijn hart luchten
-- su furor = uitrazen
-- su conscientia = zijn geweten ontlasten
-- le tresorero = de penningmeester dechargeren
-- su ira a/contra un persona = zijn woede op iemand afreageren/koelen
5 ontslaan, opheffen, vrijstellen
-- un persona de un obligation = iemand van een verplichting ontslaan
6 JURIDIC
-- un accusato = een ontlastende getuigenis ten gunste van een beschuldigde afleggen


discargator sub

1 losser, dokwerker
2 TRANSPORTO zelflosser


discargatorio sub

1 losplaats
2 stortplaats, dump, belt
-- de productos/residuos toxic = gifbelt, gifstortplaats


discarnar v

1 het vlees van het been verwijderen, ontvlezen
2 uitmergelen, doen vermageren, uitteren
le maladia le ha discarnate = de ziekte teerde hem uit


discarnate adj

1 uitgemergeld, ontvleesd, uitgeteerd, zeer vermagerd
skeleto = ontvleesd skelet
visage -- = uitgeteerd gezicht
un cavallo -- = een uitgemergeld paard


+ discartellisar v

1 dekartelliseren


+ discartellisation sub

1 dekartellisatie, dekartellisering


discassage sub

1 het uit het pak/de doos halen, het uitpakken


discassamento sub

1 het uit het pak/de doos halen, het uitpakken
2 het uitbetalen, uitbetaling


discassar v

1 uit het pak/de doos halen, uitpakken
-- mercantias = goederen uit de doos halen, goederen uitpakken
2 uitbetalen


+ discatenamento sub

1 ontketening, uitbarsting (bijv. van woede/haat)
-- del violentia = uitbarsting van geweld


+ discatenar v

1 (anque FIGURATE) de kettingen/ketens losmaken, ontketenen
-- se = losbreken, losbarsten, uitbarsten, woeden, razen
le tonitro se discatena = het onweer barst los
-- un tempesta de indignation = een storm van verontwaardiging ontketenen
-- le hilaritate general = de algemene vrolijkheid ontketenen


+ discentralisabile adj

1 wat kan worden gedecentraliseerd


discentralisar v

1 decentraliseren
-- le poter = de macht spreiden


discentralisation sub

1 het decentraliseren, decentralisatie
-- politic = politieke decentralisatie
-- administrative = administratieve decentralisatie
-- del poter = spreiding van de macht
-- del industria = spreiding van de industrie


+ discentralisator adj

1 decentraliserend


+ discentramento sub

1 decentrering


+ discentrar v

1 verplaatsen uit het middelpunt, decentreren


+ discentration sub

1 decentrering


discerner v

1 onderscheiden, bespeuren, waarnemen, (in)zien
-- le presentia de un persona in le umbra = de aanwezigheid van iemand in het donker waarnemen
io discerne mal le colores = ik onderscheid de kleuren slecht
-- le intentiones de un persona = iemands bedoelingen doorzien
-- le ben del mal = verschil maken tussen goed en kwaad


discernibile adj

1 te onderscheiden, waarneembaar


+ discernibilitate sub

1 waarneembaarheid


discernimento sub

1 het onderscheiden, het (in)zien, onderscheiding(svermogen)
le -- del nuances (F) = het onderscheiden van de nuances
facultate de -- = onderscheidingsvermogen
etate de -- = jaren des onderscheids
2 doorzicht, gezond verstand
ager sin -- = zonder doorzicht te werk gaan


discernitor sub

1 iemand die onderscheidt/(in)ziet


+ dischetto sub

1 COMPUTATOR diskette


+ dischetto sub

1 COMPUTATOR diskette


+ dischlorurar v

1 MEDICINA zoutloos maken
dieta dischlorurate = zoutloos dieet


+ dischristanisar v

1 ontkerstenen


+ dischristianisation sub

1 ontkerstening


+ disciflor sub

1 BOTANICA schijfbloem


+ discifloral adj

1 BOTANICA schijfbloem...


discincte adj

1 ontgordeld


discinger v

1 ontgordelen, de gordel afnemen, afgespen


disciplina sub

1 discipline, tucht, orde
-- ecclesiastic = kerkelijke leertucht
-- monachal/monastic/claustral = kloostertucht
-- scholar = schooltucht
-- militar = krijgstucht
-- del partito = partijdiscipline
-- ferree/de ferro = ijzeren discipline
-- stricte = strenge tucht
-- de caserna = kazernediscipline/tucht
-- del precios = prijsbeheersing
mesura de -- = tuchtmaatregel
consilio de -- = tuchtraad
mantener le -- = de tucht handhaven
esser submittite al -- = onder tucht staan
on debe haber -- = discipline moet er zijn
2 vak, tak van wetenschap, discipline
le logica e le linguistica son --s contigue = logica en taalkunde zijn verwante vakken
-- sportive = tak van sport
--s technic = technische vakken
-- principal = hoofdvak
--s auxiliar = ondersteunende disciplines
3 RELIGION (boete)gesel, roede, zweep


+ disciplinabile adj

1 aan discipline/tucht te wennen


+ disciplinabilitate sub

1 mogelijkheid om aan discipline/tucht te wennen


disciplinar v

1 discipline bijbrengen, onder tucht brengen, disciplineren
soldatos -- = gedisciplineerde soldaten
2 geselen (boeteling)


disciplinari adj

1 disciplinair, de tucht betreffend
campo -- = strafkamp
battalion -- = strafbataljon
mesura -- = tuchtmaatregel
autoritate -- = disciplinair gezag
organo -- medic = medisch tuchtcollege
investigation -- = disciplinair onderzoek
punition/pena/castigation -- = disciplinaire straf
infliger un punition -- = disciplinair straffen


discipulo sub

1 leerling, volgeling, aanhanger, discipel
-- de Rabelais = volgeling van Rabelais
--s de Emmaus = Emmausgangers


+ disc jockey sub ANGLESE

1 disc jockey


disclavar v

1 de spijkers uittrekken uit
-- plancas = spijkers uit planken haken


disco sub

1 schijf
-- (inter)vertebral = tussenwervelschijf
COMPUTATOR -- magnetic = magneetschijf
COMPUTATOR -- flexibile = floppydisk
COMPUTATOR -- dur = harde schijf
COMPUTATOR memoria a --s (magnetic) = (magneet)schijfgeheugen
COMPUTATOR

unitate de --s = magneet)schijfeenheid, disk-drive, diskette-eenheid

-- selector/numerate = kiesschijf (van telefoon)
-- solar/del sol = zonneschijf
-- lunar/del luna = maanschijf
-- de freno = remschijf
-- de stationamento/de parcamento/de parking = parkeerschijf
freno a/de -- = schijfrem
-- a/de friction = frictieplaat
-- volante = vliegende schotel
rota a -- = schijfwiel
in forma de -- = schijfvormig
2 discus
lancear --s = discus werpen
le lanceamento de --s = het discuswerpen
lanceator de --s = discuswerper
3 grammofoonplaat
-- stereo(phonic) = stereoplaat
-- de microsulco/de/a longe duration/durata = langspeelplaat
-- de trenta-tres revolutiones = drieëndertig toeren plaat
-- compacte = compactplaat, cd
-- video = videoplaat
-- de auro = gouden plaat
-- de platino = platinaplaat
musica -- = discomuziek
presentator de --s = disc jockey
mitter/poner -- = een plaat opzetten
cambiar de -- = een andere plaat opzetten
registrar super --(s) = op de plaat zetten
registration super --(s) = plaatopname
industria del -- = platenindustrie
fabricante de --s = discograaf
magazin de --s = platenwinkel/zaak
mercato del --s = platenmarkt
collection de --s = platencollectie
armario de --s = platenkast
tornar un -- = een plaat (af)draaien
lancear un -- = een plaat uitbrengen


+ discobolo sub

1 discuswerper (anque HISTORIA)


+ discocaule adj

1 BOTANICA met schijfvormige stengel


+ discographia sub

1 discografie


+ discographic adj

1 discografisch
registration -- = discografische registratie
2 platen...
industria -- = platenindustrie
societate/compania -- = platenmaatschappij
sigillo/marca -- = platenmerk, platenlabel
un grande successo -- = een groot platensucces


+ discoidal adj

1 schijfvormig


+ discoide adj

1 schijfvormig
folio -- = schijfblad
matricaria -- = schijfkamille


discollar v

1 losmaken (van iets dat gelijmd is)
-- un etiquetta = een etiket losmaken
le copertura del libro se discolla = het kaft van het boek laat los


+ discolorante sub

1 ontkleuringsmiddel


discolorar v

1 ontkleuren, van kleur beroven
-- se = verschieten (van kleur)
-- se le capillos = zijn haar bleken
stoffa discolorate = verschoten stof


+ discoloration sub

1 het ontkleuren, ontkleuring
le -- del capillos = het bleken van het haar
2 verkleuring, verschieting


+ discombros sub pl

1 puin, bouwafval


discompletar v

1 incompleet maken
le perdita de iste pecia ha discompletate su collection = het verlies van dat stuk heeft zijn verzameling

incompleet gemaakt

+ discomyceto sub

1 BOTANICA schijfzwam


disconcertamento sub

1 het van de wijs brengen, het van streek brengen, verwarring, onthutsing, verbijstering
2 het verijdelen, verijdeling, het verhinderen, verhindering, het in de war sturen


disconcertar v

1 van de wijs brengen, van streek brengen, doen ontstellen, onthutsen, verbijsteren
iste rationamento me habeva disconcertate = die redenering heeft me van de wijs gebracht
2 verijdelen, verhinderen, in de war sturen
isto disconcerta tote mi projectos = dat stuurt al mijn plannen in de war


disconcertate adj

1 onthutst, verbijsterd, ontsteld
2 verijdeld, verhinderd


+ discongelamento sub

1 ontdooiing


+ discongelar v

1 ontdooien
-- carne = vlees ontdooien


+ discongelation sub

1 ontdooiing
-- de carne = ontdooiing van vlees


+ discongestion sub

1 het vrijmaken, ontlasting (van de wegen)
-- de centrales telephonic = ontlasting van telefooncentrales
-- de un arteria de traffico = ontlasting van een drukke verkeersader


+ discongestionar adj

1 van congestie bevrijden
-- le pulmones = de longen van congestie ontdoen
2 vlotter doen verlopen (van het verkeer), doen doorstromen, ontlasten (van weg)
-- un arteria de traffico = een drukke verkeersader ontlasten


+ disconnecter v

1 losmaken, loskoppelen, verbreken (van verbinding), uitschakelen, uitdraaien, uitdoen
-- le radio/television = de radio/televisie uitdoen
-- le alarma = het alarm uitschakelen/afzetten


+ disconnexion sub

1 het losmaken, het loskoppelen, het verbreken (van een verbinding), uitschakeling, het uitdraaien, het

uitdoen

+ disconsiliar v

1 afraden, ontraden
ille me lo ha disconsiliate multo = hij heeft het mij ten sterkste ontraden
disconsiliate a un publico non adulte = niet geschikt voor jeugdige kijkers


disconsolate adj

1 troosteloos, ontroostbaar, mistroostig, diep bedroefd, verslagen


discontabile adj

1 (ver)disconteerbaar, discontabel


discontaminar v

1 ontsmetten, desinfecteren


discontamination sub

1 het ontsmetten, het desinfecteren, ontsmetting, desinfectie


discontar v

1 (ver)disconteren, in disconto nemen
2 korten, aftrekken, verrekenen


discontator sub

1 disconteerder, discontonemer


discontentamento sub

1 ontevredenheid, misnoegen, ontstemming
provocar le -- de un persona = iemands ontevredenheid opwekken
manifestar su -- super = zijn misnoegen uiten over
attraher le -- de un persona = zich iemand misnoegen op de hals halen


discontentar v

1 ontstemmen, ontevreden maken


discontente adj

1 ontevreden, misnoegd, ontstemd


discontento sub

1 ontevredenheid, misnoegen, ontstemming
provocar le -- de un persona = iemands misnoegen opwekken
manifestar su -- super = zijn ongenoegen uiten over
attraher le -- de un persona = zich iemands ongenoegen op de hals halen


discontinuar v

1 ophouden met, niet voortgaan, niet doorgaan, afbreken, onderbreken, uitscheiden met, haperen
-- le production de un cosa = iets uit de produktie nemen
-- un jornal = de publicatie van een krant staken
-- un servicio de ferry (A) = een veerdienst opheffen
-- un club (A) = een club opheffen
-- un subscription = een abonnement beëindigen
il pluve sin -- desde heri vespere/vespera = het regent aanhoudend sinds gisteravond


discontinuation sub

1 het ophouden, het afbreken, het uitscheiden, onderbreking


discontinue adj

1 niet doorlopend, onderbroken, afgebroken, discontinu
MATHEMATICA function -- = discontinue functie
BIOLOGIA variation -- = sprongvariatie
soldatura -- = onderbroken las
labor -- = los-vast werk


discontinuitate sub

1 onderbrokenheid, onderbreking, discontinuïteit
-- de un phenomeno = discontinuïteit van een verschijnsel
studiar con -- = met onderbrekingen studeren


disconto sub

1 COMMERCIO disconto, korting
banca de -- = discontobank, disconteringsbank
-- bancari = bankdisconto
-- regional = regiokorting
mercato de -- = discontomarkt
carta de -- = kortingskaart
systema de -- = kortingstelsel
augmento del -- = discontoverhoging
reduction del -- = discontoverlaging
modification del -- = discontowijziging
credito de -- = discontokrediet
politica de -- = discontobeleid
societate de -- = disconteringsmaatschappij
methodo de -- = disconteringsmethode
percentage de -- = discontopercentage
dar/conceder/facer un -- = een korting geven/toestaan
on me faceva un -- = ik kreeg korting
il ha un -- de dece euros = de aftrek bedraagt tien euros


+ disconveniente adj

1 niet bij elkaar passend, ongelijksoortig


disconvenientia sub

1 ongelijksoortigheid, ongelijkheid, het niet bij elkaar passen


disconvenir v

1 ongelijk zijn, ongelijksoortig zijn
-- a = ongeschikt zijn voor, niet passen bij


+ discopathia sub

1 MEDICINA discopathie


discoperir v

1 de bedekking nemen van, het deksel er af nemen
-- le casserola = het deksel van de pan nemen
-- se = zijn hoed afnemen
2 ontdekken, zien, ontwaren, (iets) vinden
-- un secreto = achter een geheim komen
-- nove fontes de imposto = nieuwe belastingbronnen aanboren


discoperitor sub

1 ontdekker


discoperta sub

1 ontdekking
viage de -- = ontdekkingsreis
-- scientific = wetenschappelijke ontdekking
-- de un vaccino = ontdekking van een vaccin
-- de un tresor = ontdekking van een schat
--s prehistoric = prehistorische vondsten
facer/realisar un -- = een ontdekking doen


+ discoperte adj

1 onbedekt, open, (ont)bloot, ongedekt, onbeschut
con le testa/capite -- = met ontbloot hoofd
2 COMMERCIO ongedekt


+ discophile adj

1 discofiel


+ discophilia sub

1 het verzamelen van (grammofoon)platen


+ discophilo sub

1 discofiel, platenverzamelaar, platenenthousiast


discoragiamento sub

1 ontmoediging, moedeloosheid


discoragiar v

1 ontmoedigen, afschrikken, ontraden, de lust ontnemen
-- se = de moed verliezen


+ discorcar v

1 ontkurken
-- un bottilia = een fles ontkurken


+ discorcator sub

1 ontkurker


discordante adj

1 niet overeenstemmend, niet bij elkaar passend, tegenstrijdig, (met elkaar) vloekend
naturas -- = tegenstrijdige naturen
characteres -- = uiteenlopende karakters
versiones -- = strijdige lezingen
2 MUSICA niet harmoniërend, slecht klinkend, vals
voce -- = valse stem
sonos -- = vals klinkende klanken
3 GEOLOGIA discordant


discordantia sub

1 gebrek aan overeenstemming, disharmonie, het uiteenlopen, tegenstrijdigheid, discrepantie
-- de opiniones = tegenstrijdige meningen
-- de gustos = verschillen van smaak
-- de characteres = uiteenlopende karakters
-- de colores = kleuren die niet bij elkaar passen
-- inter theoria e practica = discrepantie tussen theorie en praktijk
2 MUSICA dissonantie, wanklank, ontstemdheid
3 GEOLOGIA discordantie
-- angular = hoekdiscordantie
-- de stratificationes = discordantie (van gelaagdheid)


discordar v

1 niet bij elkaar passen, disharmoniëren
2 niet harmoniëren, ongelijk gestemd zijn, vals zijn, vals klinken


discorde adj

1 niet overeenstemmend, niet bij elkaar passend, tegenstrijdig, (met elkaar) vloekend
naturas -- = tegenstrijdige naturen
2 niet harmoniërend, slecht klinkend, vals


discordia sub

1 onenigheid, verdeeldheid, tweedracht, geschil, tweespalt
viver in -- = in onmin leven
le semine del -- = het zaad van de tweedracht
seminar le -- in un familia = onenigheid zaaien in een familie
pomo de(l) -- = twistappel, geschilpunt
viver in le -- = in onenigheid leven
-- in le sino del gruppo = onenigheid in eigen boezem
sufflar/fomentar le (foco del) -- = het vuur van de tweedracht aanblazen


discordo sub

1 onenigheid, verdeeldheid, tweedracht, geschil, tweespalt
pomo de(l) -- = twistappel, geschilpunt
fonte perpetual de -- = gedurige bron van onenigheid
le semine del -- = het zaad van de tweedracht
seminar le -- = tweedracht zaaien
sufflar/fomentar le (foco del) -- = het vuur van de tweedracht aanblazen


discornar v

1 van zijn hoorns ontdoen


+ discoromanento sub

1 beroving van de troon, onttroning


discoronar v

1 van zijn kroon beroven, onttronen
-- un rege = een koning onttronen


discortese adj

1 onhoffelijk, onbeleefd, lomp, bot
linguage -- = onhoffelijke taal
parolas -- = onbeleefde woorden
manieras -- = onbeleefde manieren
responsa -- = onbeleefd antwoord


discortesia sub

1 onhoffelijkheid, onbeleefdheid, lompheid, botheid


+ discotheca sub

1 discotheek


+ discothecario sub

1 discothecaris, discotheekbeheerder


+ discount sub ANGLESE

1 discount
magazin -- = discountzaak


discreditar v

1 in diskrediet brengen, het vertrouwen ontnemen, verdacht maken
-- un adversario = een tegenstander in opspraak brengen


discredito sub

1 diskrediet, het verliezen van vertrouwen, het dalen in achting
cader in -- = in diskrediet geraken, een slechte naam krijgen
organisar un campania de -- contra un persona = een campagne tegen iemand op touw zetten
jectar le -- super un persona = iemand in diskrediet brengen


+ discremar v

1 afromen
-- le lacte = de room van de melk afschenken
lacte discremate = afgeroomde melk


+ discremation sub

1 het afromen, afroming
temperatura de -- = ontromingstemperatuur


+ discremator sub

1 afromer


discrepante adj

1 niet overeenstemmend, strijdig
opiniones -- = afwijkende meningen


discrepantia sub

1 discrepantie, gebrek aan overeenstemming, tegenstrijdigheid, verschil, wanverhouding
il ha -- de opinion = er heerst verschil van opvatting/mening
il ha/existe un -- considerabile inter le duo versiones = er is een aanmerkelijke afwijking tussen de twee

versies

discrepar v

1 verschillen, verschillend zijn, uiteenlopend zijn, ongelijksoortig zijn
le duo versiones discrepa considerabilemente = er is een aanmerkelijk verschil tussen de twee versies


discrescer v

1 verminderen, dalen, afnemen, korter worden (dagen), zakken (water)
le febre discresce = de koorts neemt af
le precios discresce = de prijzen dalen
le luna discresce = de maan neemt af


+ discrescimento sub

1 vermindering, afneming, afname, daling
-- del natalitate = achteruitgang van het geboortencijfer


discrete adj

1 afzonderlijk, los van elkaar staand
2 voorzichtig, omzichtig, terughoudend, bescheiden, fijngevoelig, tactvol, discreet
facer un uso -- de = een gepast gebruik maken van
povressa -- = stille armoede
3 PHYSICA discreet, niet continu
microprocessor -- = discrete microprocessor
semiconductor -- = discrete halfgeleider
IC -- = discreet IC


discretion sub

1 bescheidenheid, terughoudendheid, kiesheid, tact, discretie
a -- = naar believen
-- garantite = geheimhouding verzekerd
con le debite -- = met gepaste bescheidenheid
2 etate del -- = jaren des onderscheids


discretional adj

1 aan iemands discretie overgelaten, naar goeddunken, naar eigen oordeel


discretionari adj

1 JURIDIC discretionair, willekeurig, onbeperkt
poter -- = discretionaire macht, vrije macht (van de rechter)


discretive adj

1 onderscheidend


+ discriminante sub

1 MATHEMATICA discriminant
-- de un equation algebric/algebraic = discriminant van een algebraïsche vergelijking


+ discriminante adj

1 analyse (-ysis) -- = discriminantanalyse


discriminar v

1 (onder)scheiden, onderscheid/verschil maken, discrimineren


discrimination sub

1 het maken van onderscheid, het discrimineren, discriminatie
-- racial = rassendiscriminatie
-- salarial = loondiscriminatie
-- reverse = positieve discriminatie
forma disguisate de -- = verkapte vorm van discriminatie
iste lege se applica a totes sin -- = deze wet is van toepassing op iedereen zonder onderscheid


+ discriminative adj

1 discriminerend


+ discriminatori adj

1 discriminerend
mesuras -- = discriminerende maatregelen
leges -- = discriminerende wetten
criterios -- = discriminerende criteria


+ disculpabile adj

1 vergeeflijk, te vergeven, te verontschuldigen


disculpar v

1 de onschuld aantonen, vrijpleiten, ontlasten, van alle blaam zuiveren, verontschuldigen, disculperen
-- un amico = een vriend vrijpleiten
-- se = zich verontschuldigen
disculpa mi retardo = neemt u mij niet kwalijk dat ik te laat ben


+ disculpation sub

1 het aantonen van onschuld, verontschuldiging
acceptar un -- = een verontschuldiging aannemen


discurrer v

1 spreken, praten, redeneren, lang uitweiden


discursive adj

1 (be)redenerend, logisch, discursief
linguage -- = discursief taalgebruik
methodo -- = discursieve methode
le contrario del pensata/pensamento -- es le pensata/pensamento intuitive = het tegenovergestelde van de

beredenerende/discursieve denken is het gevoelsmatig denken

2 wijdlopig, met veel omhaal, onsamenhangend, verward


+ discursivitate sub

1 discursief karakter


discurso sub

1 rede(voering), speech, toespraak, betoog
-- inaugural/de apertura = inaugurale rede
-- commemorative = gedenkrede
-- annual = jaarrede
-- laudatori/laudative = lofrede
-- diffamatori/injuriose/ultragiose = smaadrede
-- demagogic = demagogische rede
-- conciliatori = verzoenende rede
-- apologetic = verdedigingsrede
-- electoral = verkiezingsrede
-- politic = politieke redevoering
-- radiodiffundite = radiorede
-- de tabula = tafelrede
-- del throno = troonrede
-- de adeo/de adieu (F) = afscheidsrede
-- funebre/funeral = lijkrede
-- eloquente = welsprekend betoog
-- linear = rechtlijnig betoog
-- copiose/fluvio = eindeloos lange toespraak
improvisar un -- = onvoorbereid spreken
facer/pronunciar un -- = een rede(voering) houden
partes del -- = rededelen
2 uiteenzetting, verhandeling
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- directe = directe rede
-- indirecte = indirecte rede


discussion sub

1 discussie, bespreking, beraadslaging
-- de un projecto de lege = behandeling van een wetsontwerp
mitter un cosa in --, submitter un cosa a -- = iets ter discussie stellen
esser objecto de -- = ter discussie staan
gruppo de -- = discussiegroep
methodo de -- = discussiemethode
puncto de -- = discussiepunt
technica de -- = discussietechniek
torno de -- = rondvraag
centro de -- = gesprekscentrum
thema de -- = gespreksthema
programma de -- = discussieprogramma
-- preparatori/preliminar = voorbespreking
-- ulterior = nabespreking
-- sterile = onvruchtbare discussie
in le fervor del -- = in het vuur van de discussie
aperir le -- = de discussie openen
clauder le -- = de discussie sluiten


discuter v

1 (be)discussiëren, praten over, bespreken
susceptibile de esser discutite = bespreekbaar
-- un question = een kwestie bediscussiëren
-- un projecto de lege = een wetsontwerp bespreken
-- ulteriormente = nabespreken


discutibile adj

1 betwistbaar, aanvechtbaar, discutabel
gusto -- = twijfelachtige smaak
character -- = betwistbaarheid
theoria -- = discutabele theorie
ration -- = betwistbare reden
methodo -- = discutabele methode
opiniones -- = aanvechtbare meningen


+ discutibilitate sub

1 betwistbaarheid, aanvechtbaarheid
-- de un ration = aanvechtbaarheid van een reden
-- de un theoria = betwistbaarheid van een theorie


disdicer v

1 (iets) herroepen, loochenen, intrekken, opzeggen
-- se = niet nakomen (belofte), zijn woorden intrekken
ille non poteva -- se de iste promissa = aan die belofte zat hij nu eenmaal vast
-- un appunctamento = een afspraak afzeggen
-- un abonamento = een abonnement opzeggen
-- per telephono = afbellen
-- un habitation = een woning opzeggen


disdicimento sub

1 herroeping, intrekking, opzegging
-- del contracto de location = huuropzegging


+ disdignabile adj

1 te versmaden
iste offerta non es -- = dat aanbod is niet te versmaden


disdignar v

1 versmaden, neerzien op, verachten, beneden zich achten, geen waarde hechten aan
-- le insinuationes = de insinuaties negeren


disdigno sub

1 geringschatting, laatdunkendheid, minachting, verachting
surriso de -- = laatdunkend lachje
-- ironic = ironische geringschatting
-- del morte = doodsverachting
tractar un persona con -- = iemand uit de hoogte behandelen
parlar con -- = sneren
responder con -- = een laatdunkend antwoord geven
ille la reguardava/mirava con -- = hij keek haar misprijzend aan


disdignose adj

1 geringschattend, laatdunkend, minachtend, verachtelijk
responsa -- = laatdunkend antwoord
un bontate legiermente -- = een enigszins geringschattende goedheid


+ disdoanamento sub

1 (bij de douane) inklaring, uitklaring
certificato de -- = bewijs van inklaring
formalitates de -- = inklaringsformaliteiten
costos de -- = inklaringskosten


+ disdoanar v

1 inklaren, uitklaren, dedouaneren


+ disdoanate adj

1 inclusief invoerrechten


disduplamento sub

1 het openvouwen (in tweeën)
-- de un jornal = openvouwing van een krant
-- del personalitate = schizofrenie


disduplar v

1 openvouwen (in tweeën)
-- le jornal = de krant openslaan


+ disebriamento sub

1 het ontnuchteren, ontnuchtering


+ disebriar v

1 ontnuchteren


disembarassar v

1 ontruimen, vrijmaken, ontdoen (van), bevrijden (van)
-- un cellario = een kelder opruimen
-- se de = zich ontdoen van, lozen
-- se de un persona per vage promissas = iemand met een kluitje in het riet sturen


+ disembracage sub

1 het ontkoppelen, ontkoppeling (auto)
arbore/axe de -- = ontkoppelingsas
pedal de -- = ontkoppelingspedaal
manichetto de -- = ontkoppelingsmof


+ disembracar v

1 ontkoppelen (auto)


+ disempleo sub

1 INDUSTRIA overtolligheid, ontslag (wegens overtolligheid)


+ disentravar v

1 ontkluisteren, van de kluisters ontdoen


disequilibrar v

1 uit zijn evenwicht brengen, het evenwicht doen verliezen
FIGURATE le morte de su filio le ha completemente disequilibrate = de dood van zijn zoon heeft hem volledig

uit zijn evenwicht gebracht

disequilibrate adj

1 uit zijn (geestelijk) evenwicht gebracht, onevenwichtig
mentalmente/psychicamente -- = psychisch gestoord


+ disequilibrio sub

1 afwezigheid van evenwicht, onevenwichtigheid, onbalans
-- psychic = geestelijke gestoordheid/onevenwichtigheid
indicio de un -- = aanwijzing voor een verstoord evenwicht


+ disescalar v

1 deëscaleren


+ disescalation sub

1 deëscalatie


disestima sub

1 gebrek aan achting, minachting


disestimar v

1 minachten


disfacer v

1 losmaken, losknopen
-- un nodo = een knoop losmaken
-- le lecto = het bed afhalen
-- le valise = de koffer uitpakken
-- un pacchetto = een pakje openmaken
-- se de = zich ontdoen van
-- se de cargas = taken afstoten
-- se de su persecutores = aan zijn vervolgers ontkomen
2 afbreken, uit elkaar halen, kapot maken
-- un contracto = een contract ongedaan maken
-- le reputation de un persona = iemands reputatie omlaag halen
-- se in pulvere = tot stof vergaan
3 verslaan, op de vlucht drijven
-- su adversario = zijn tegenstander verslaan


disfacta sub

1 het losmaken, het losknopen
2 nederlaag, echec, mislukking
-- militar = militaire nederlaag
-- sensibile = gevoelige nederlaag
-- vergoniose = schandelijke nederlaag
-- electoral = verkiezingsnederlaag
suffrer un -- = een nederlaag lijden
admitter/conceder su -- = zijn nederlaag bekennen/toegeven
infliger un -- al inimico = de vijand een nederlaag toebrengen


disfacte adj

1 losgeraakt, in de war, in wanorde
mundo -- = ontredderde wereld
2 ontdaan (gezicht)


disfalsar v

1 recht trekken, rechtzetten, in de juiste stand brengen


+ disfardar v

1 afschminken


disfavor sub

1 ongunst, ongenade
cader in -- = in ongenade vallen


disfavorabile adj

1 ongunstig
conditiones -- = ongunstige omstandigheden
criticas -- = ongunstige kritieken
cambio -- = verandering ten kwade
parlar de un persona in terminos -- = zich ongunstig over iemand uitlaten


disfavorar v

1 niet meer begunstigen, zijn gunst onthouden, benadelen


disferrar v

1 het (ijzer)beslag afnemen van, (een gevangene) ontketenen, het hoefijzer(s)

er af halen (paard)

le cavallo se disferra = het paard verliest een hoefijzer


+ disfiguramento sub

1 het misvormen, het verminken, het mismaken, misvorming, verminking, mismaking, verdraaiing
le -- de un texto traducite = de verminking van een vertaalde tekst


disfigurar v

1 misvormen, verminken, verdraaien
-- le veritate/factos = de waarheid/feiten verdraaien
-- le voce = zijn stem verdraaien
-- le intentiones de un persona = iemands bedoelingen verdraaien
esser disfigurate per le variola = door de pokken misvormd worden


disfiguration sub

1 het misvormen, het verminken, misvorming, verminking, verdraaiing
-- del factos/del veritate = verdraaiing van de feiten/van de waarheid


+ disfilar v

1 uithalen (van draden), uitrafelen


disfloramento sub

1 het uitbloeien, het vallen van de bloemen
2 het ontmaagden, ontmaagding


disflorar v

1 van zijn bloemen beroven/ontdoen
le gelo ha disflorate le albricochieros = de vorst heeft de abrikozenbomen van zijn bloemen beroofd
2 ontmaagden, defloreren


+ disfloration sub

1 het uitbloeien, het vallen van de bloemen
2 het ontmaagden, ontmaagding


+ disflorescer v

1 uitbloeien


+ disfoliante sub

1 ontbladeringsmiddel


+ disfoliante adj

1 ontbladerings...; producto -- = ontbladeringsmiddel


disfoliar v

1 ontbladeren
-- le ramos de un salice = de bladeren van een wilgentak afstropen


disfoliation sub

1 het ontbladeren, ontbladering
producto de -- = ontbladeringsmiddel
2 het (af)vallen van de bladeren


disfoliator sub

1 iemand die/stof die/apparaat dat ontbladert


disfrenar v

1 (paard) van de teugel ontdoen
2 de rem(men) losgooien, ontketenen, losbreken


disfructar v

1 pellen, (af)schillen


disgelar v

1 ontdooien, doen smelten
2 (ont)dooien, smelten
il comencia a -- = de dooi valt in


+ disgelator sub

1 ijsbestrijdingsmiddel (bv in spuitbus)
-- posterior = achterruitverwarming


disgelo sub

1 dooi, ontdooiing
aqua de -- = dooiwater
tempore de -- = dooiweer
comencio del -- = invallende dooi
-- diplomatic = diplomatieke ontspanning


disgorgamento sub

1 het uitstromen (in), het lozen (op), uitstorting, lozing
2 het overgeven, het uitbraken, het opgeven, het uitspugen, het uitstoten


disgorgar v

1 uitstromen (in), lozen (op), uitstorten
2 uitbraken, opgeven, uitspugen, overgeven, uitstoten


disgranamento sub

1 het dorsen (van graan), pellen


disgranar v

1 dorsen, pellen


disgranator sub

1 iemand die dorst (graan), dorser
2 dorsmachine
3 iemand die of apparaat dat pelt, peller, pelmachine


+ disgrassar v

1 vetvrij maken, ontvetten
-- le capillos = de haren ontvetten


disgrassiar v

1 het vet afhalen van, ontvetten


disgratia sub

1 ongenade, ongunst, onwelwillende gezindheid
le -- de Fouquet = de ongenade van Fouquet
esser in -- = uit de gratie zijn
cader in -- = in ongenade vallen
incurrer se le -- royal = zich de koninklijke ongenade op de hals halen
2 schande
3 tegenspoed
un -- nunquam veni sol = een ongeluk komt zelden alleen
4 onbevalligheid, grofheid, lelijkheid


disgratiar v

1 in ongenade doen vallen
-- un favorito = een gunsteling in ongenade doen vallen
2 een blaam werpen op


disgratiose adj

1 onbevallig, onsierlijk, onbehoorlijk, lelijk, onaangenaam
visage -- = lelijk gezicht
ornamento -- = lelijke versiering
gestos -- = onsierlijke gebaren
proportiones -- = lompe/onharmonische verhoudingen
elocution -- = onbeholpen manier van uitdrukken


disgregar v

1 scheiden, doen uiteenvallen, ontbinden, desintegreren
le rivalitate personal ha disgregate le partito = persoonlijke rivaliteit heeft de partij uiteen doen vallen
2 CHIMIA, PHYSICA splijten (atoomkernen), splitsen, afbreken


disgregation sub

1 het scheiden, het ontbinden, scheiding, ontbinding, desintegratie
le gelo e le disgelo causa le -- del roccas = het vriezen en dooien veroorzaakt het uiteenvallen van de rotsen
periodo de -- social = periode van maatschappelijke ontbinding
2 CHIMIA, PHYSICA het splitsen, splitsing, splijting (atoomkernen)


disguisamento sub

1 het vermommen, het verkleden, het verhullen, vermomming, verkleding, verhulling, camouflage
-- de cowboy (A) = vermomming als cowboy


disguisar v

1 vermommen, verkleden, onherkenbaar maken, verbergen, verhullen, camoufleren
-- le veritate = de waarheid verhullen
-- su scriptura = zijn handschrift verdraaien
-- su sentimentos = zijn gevoelens verbergen


+ disguisate adj

1 vermomd, verhuld
forma -- de discrimination = verkapte vorm van discriminatie
augmentation de salario -- = verkapte loonsverhoging
aversion a pena -- = kwalijk/nauwelijks verborgen afkeer


disgustar v

1 doen walgen, afkerig maken, afkeer inboezemen, afstoten
esser disgustate de un cosa = iets zat zijn
il me disgusta viagiar = ik heb een tegenzin in reizen


+ disgustate adj

1 vol afkeer, walgend


disgusto sub

1 walging, weerzin, tegenzin, afkeer, afschuw
-- del vita = levensmoeheid
sensation de -- = gewaarwording van afkeer
inspirar -- a un persona = bij iemand weerzin opwekken
a -- = met grote tegenzin, tegen wil en dank


disgustose adj

1 walgelijk, onsmakelijk, FIGURATE stuitend
linguage -- = stuitende taal
odor -- = walgelijke lucht
sapor -- = walgelijke smaak


dishabituar v

1 ontwennen, afwennen, afleren
-- un persona del alcohol/del vitio de biber = iemand van de drank afhelpen
-- se = de gewoonte verliezen
-- se de fumar = het roken opgeven


+ dishabituation sub

1 het ontwennen, het afwennen, het afleren
cura de -- = ontwenningskuur


disharmonia sub

1 gebrek aan harmonie, gebrek aan overeenstemming, disharmonie
-- de characteres = karakters die niet overeenstemmen
-- de colores = kleuren die niet op elkaar zijn afgestemd
-- de sonos = niet bij elkaar passende klanken


disharmonic adj

1 niet met elkaar overeenstemmend, niet op elkaar afgestemd
colores -- = niet bij elkaar passende kleuren


disharmoniose adj

1 niet met elkaar overeenstemmend, niet op elkaar afgestemd


disharmonisar v

1 niet op elkaar zijn afgestemd, niet met elkaar overeenkomen, niet bij elkaar passen, disharmoniëren


disharnesar v

1 aftuigen (van paarden)


disherbar v

1 wieden, onkruid verdelgen, van onkruid zuiveren
-- le jardin = de tuin wieden


disheritar v

1 onterven, van zijn erfdeel beroven


dishonestate sub

1 oneerlijkheid, onoprechtheid
2 onbetamelijkheid, ongepastheid, onbehoorlijkheid


dishoneste adj

1 oneerlijk, onoprecht
intentiones -- = onzuivere bedoelingen
2 onbetamelijk, ongepast, onbehoorlijk, oneerbaar
propositiones -- = oneerbare voorstellen


dishonestitate sub

1 oneerlijkheid, onoprechtheid
2 onbetamelijkheid, ongepastheid, onbehoorlijkheid


dishonor sub

1 oneer, eerverlies, schande
2 schanddaad, eerloze handeling


dishonorabile adj

1 onterend, oneervol


dishonorante adj

1 onterend, schandelijk


dishonorar v

1 onteren, schenden, schandelijk bejegenen
-- su familia = zijn familie schande aandoen
-- un juvena = een meisje onteren, een meisje haar eer ontnemen


+ dishuman adj

1 onmenselijk


+ dishumanisar v

1 ontmenselijken, onmenselijk maken


+ dishumanisation sub

1 het ontmenselijken, ontmenselijking, het onmenselijk maken


dishydratar v

1 water onttrekken aan (een stof), dehydreren
verduras dishydratate = gedroogde groenten
lacte dishydratate = melkpoeder
pelle dishydratate = droge huid


+ dishydratation sub

1 ontwatering, ontvochting, dehydra(ta)tie


+ dishydrogenar v

1 CHIMIA dehydrogeneren (waterstof onttrekken aan)


+ dishypothecar v

1 vrij van hypotheek maken


+ disilluder v

1 Vide: disillusionar


disillusion sub

1 teleurstelling, ontgoocheling, desillusie
-- amar = bittere teleurstelling
-- profunde = diepe teleurstelling
dissimular/celar su -- = zijn teleurstelling verbergen
haber superate le -- = over de teleurstelling heen zijn


disillusionamento sub

1 het teleurstellen, het ontgoochelen, teleurstelling, ontgoocheling
-- amar = bittere teleurstelling
-- profunde = diepe teleurstelling


disillusionar v

1 teleurstellen, ontgoochelen, de illusie ontnemen
-- profundemente = diep teleurstellen


+ disimballage sub

1 het uitpakken, uitpakking


disimballar v

1 de verpakking verwijderen, uitpakken
-- mercantias/merces = goederen uitpakken


disimbarcar v

1 ontschepen, landen, lossen, aan land zetten, debarkeren


disimbarcation sub

1 het ontschepen, het landen, het lossen, het aan land zetten, ontscheping, landing, lossing
armea de -- = landingsleger
truppas de -- = landingstroepen
lancha {sj} de -- = landingsboot
flotta de -- = landingsvloot
operationes de -- = landingsoperaties
manovra de -- = landingsmanoeuvre


disincantamento sub

1 teleurstelling, ontgoocheling, desillusie
-- amar = bittere teleurstelling
-- profunde = diepe teleurstelling


disincantar v

1 de betovering wegnemen
2 teleurstellen, ontgoochelen, desillusioneren


disincantator sub

1 iemand die de betovering wegneemt, iemand die ontgoochelt


disincantator adj

1 ontgoochelend, ontnuchterend


disincarcerar v

1 uit de gevangenis ontslaan, vrijlaten, in vrijheid stellen


disincarceration sub

1 het ontslaan uit de gevangenis, het vrijlaten, het in vrijheid stellen, vrijlaten


+ disincarnar v

1 (de geest) van het lichaam scheiden


disincassamento sub

1 het uit het pak/de doos halen, het uitpakken


disincassar v

1 uit het pak/de doos halen, uitpakken


+ disinclinar v

1 afkerig maken


+ disinclinate adj

1 afkerig, niet genegen, onwillig


+ disinclination sub

1 afkeer, tegenzin


+ disincombramento sub

1 het op/af/wegruimen


+ disincombrar v

1 op/af/wegruimen


+ disincrustar v

1 ketelsteen verwijderen (uit stoomketel), ketelsteen afbikken


+ disincrustation sub

1 ketelsteenverwijdering


+ disincrustrante sub

1 ketelsteenwerend middel


+ disinebriar v

1 ontnuchteren, nuchter maken
-- se = nuchter worden


disinfamar v

1 de laster wegnemen


disinfectante adj

1 ontsmettend, desinfecterend
producto -- = desinfecterend produkt
substantia -- = ontsmettende stof
pomada -- = trekzalf


disinfectante sub

1 ontsmettingsmiddel, desinfectiemiddel, desinfectans


disinfectar v

1 ontsmetten, desinfecteren
-- un plaga = een wond ontsmetten
-- instrumentos chirurgic = chirurgische instrumenten ontsmetten
-- le camera de un malado contagiose = de kamer van een besmettelijk zieke ontsmetten


disinfectator sub

1 ontsmettingstoestel, (persoon) ontsmetter


disinfection sub

1 het ontsmetten, het desinfecteren, ontsmetting, desinfectie
-- de un plaga = ontsmetting van een wond
servicio de -- = ontsmettingsdienst
estufa de -- = ontsmettingsoven
apparato de -- = ontsmettingstoestel
technica de -- = desinfectietechniek


+ disinfestar v

1 zuiveren (van luizen/ratten, etc.)


+ disinfestation sub

1 zuivering (van luizen/ratten, etc.)


+ disinfestator sub

1 iemand die ongedierte verdelgt


disinflammar v

1 de ontsteking wegnemen van


disinflar v

1 doen slinken, de gezwollenheid wegnemen van
2 slinken, minder gezwollen zijn
3 deflatie tot stand brengen
4 le pneu(matico) se ha disinflate = de band is leeggelopen


+ disinflate adj

1 pneu(matico) -- = lekke band


+ disinflation sub

1 teruggang van de inflatie, desinflatie, deflatie


+ disinformar v

1 opzettelijk verkeerde informatie verstrekken


+ disinformation sub

1 desinformatie, bedrieglijke/verkeerde informatie


disingranar v

1 vrijmaken, ontkoppelen, uit het raderwerk losmaken


+ disinhiber v

1 vrijmaken van complexen, ontremmen


+ disinhibition sub

1 vrijmaking van complexen, ontremming


+ disinhibitori adj

1 bevrijdend van complexen, ontremmend


+ disinquadramento sub

1 (het) uit zijn lijst halen


+ disinquadrar v

1 uit zijn lijst halen


disinraucamento sub

1 het verdwijnen van de heesheid


disinraucar v

1 de heesheid laten verdwijnen


+ disinrolar v

1 ontrollen
-- se = zich ontrollen


disintegrar v

1 zijn samenhang (doen) verliezen, uit elkaar vallen, ontbinden, desintegreren
le imperio se disintegrava = het rijk viel uiteen
2 CHIMIA, PHYSICA splitsen, splijten, afbreken, ontbinden


disintegration sub

1 het uit elkaar vallen, het ontbinden, het desintegreren, ontbinding, desintegratie
processo de -- = ontbindingsproces
-- del personalitate = splitsing van de persoonlijkheid
2 CHIMIA, PHYSICA het splitsen, het splijten, het ontbinden, splitsing, splijting, ontbinding
-- atomic/del atomo = atoomsplitsing
-- alpha = alfa-desintegratie, alfa-verval
-- beta = beta-desintegratie, beta-verval
-- gamma = gamma-desintegratie, gamma-verval
tempore de -- = vervaltijd
calor de -- = ontbindingswarmte


+ disinteressamento sub

1 gebrek aan belangstelling
monstrar -- pro le studio = gebrek aan belangstelling voor de studie tonen
2 belangeloosheid, onbaatzuchtigheid, onzelfzuchtigheid
3 schadeloosstelling, uitkoping


disinteressar v

1 de belangstelling doen verliezen, onverschillig maken
-- se de = zich niet meer interesseren voor, geen belang meer stellen in
2 schadeloos stellen, uitkopen


disinteressate adj

1 belangeloos, onbaatzuchtig, onzelfzuchtig
amicitate -- = onbaatzuchtige vriendschap
adjuta -- = belangeloze hulp
2 geen belangstelling hebbend


+ disinteresse sub

1 gebrek aan belangstelling
2 ongeïnteresseerdheid, belangeloosheid


+ disinterramento sub

1 opgraving, opdelving, uitgraving


+ disinterrar v

1 opgraven, opdelven, uitgraven
-- tresores = schatten uitgraven


+ disintoxicar v

1 van een vergiftiging genezen
-- un alcoholico/toxicomano = een aan alcohol/drugs verslaafde ontwennen
-- se = een ontwenningskuur ondergaan, afkicken
cura/tractamento disintoxicante = ontwenningskuur


+ disintoxication sub

1 MEDICINA ontgifting
cura de -- = ontwenningskuur
centro de -- = afkickcentrum
symptomas de -- = ontwenningsverschijnselen


+ disintricar v

1 ontwarren


+ disintrication sub

1 ontwarring


disinveloppar v

1 loswikkelen, openmaken


+ disinvenenamento sub

1 ontgifting


+ disinvenenar v

1 ontgiften


+ disinvestimento sub

1 ECONOMIA investeringsbeknotting, investeringsbeperking, desinvestering


+ disinvestir v

1 ECONOMIA desinvesteren, de investeringen beknotten, niet meer investeren


+ disinvirgar v

1 (een schip) van zijn raas ontdoen


disinvolte adj

1 ongedwongen, onbevangen, op zijn gemak, vrij
gesto -- = achteloos gebaar
stilo -- = achteloze stijl
attitude -- = ongedwongen houding
2 te vrij, ongeremd


disinvoltura sub

1 ongedwongenheid, onbevangenheid
2 vrijpostigheid


disinvolver v

1 ontwarren


disjejunar v

1 stoppen/ophouden met vasten


+ disjuncte adj

1 gescheiden, los
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA disjunct


disjunction sub

1 het losmaken, het uit elkaar halen, scheiding, splitsing
-- de duo preceduras = scheiding van twee procedures
-- de un articulo de un projecto de lege = loskoppeling van een artikel van een wetsontwerp
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA disjunctie


disjunctive adj

1 scheidend
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA scheidend, uitsluitend, disjunctief, tegenstellend
conjunction -- = tegenstellend voegwoord


+ disjunctor sub

1 onderbreker, stroomonderbreker, stroomafsluiter, uitschakelaar


disjunger v

1 uit elkaar halen, losmaken, demonteren, uitspannen (trekdier, paard)
le petras del muro comencia a -- se = de stenen van de muren beginnen los te gaan
2 FIGURATE van elkaar scheiden, afzonderlijk behandelen
-- duo causas = twee oorzaken van elkaar scheiden
-- un idea de su realisation practic = een idee scheiden van zijn practische verwezenlijking
-- un articulo de un projecto de lege = een artikel van een wetsontwerp apart behandelen


+ diskette sub ANGLESE

1 COMPUTATOR diskette


+ dislaciar v

1 losmaken (korset/veters van schoenen, etc.), losrijgen
-- se le scarpas/calceos = zijn schoenen losrijgen


dislactar v

1 spenen


disligamento sub

1 het losbinden, het losmaken, het losknopen


disligar v

1 losmaken, losbinden, losknopen
-- un pacchetto = een pakje openmaken
-- le lingua de un persona = iemand aan het praten krijgen
2 FIGURATE ontheffen, ontslaan (van verplichting/eed, etc.)
-- un persona de un promissa = iemand van een belofte ontslaan


dislocar v

1 verplaatsen, verzetten, verschuiven
2 ontwrichten, verstuiken, verrekken, verzwikken
-- se le pede = z'n voet verstuiken
-- se le bracio = zijn arm uit de kom draaien
-- se le columna vertebral = zich overtillen


+ dislocate adj

1 verplaatst
personas -- = ontheemden
2 ontwricht, uit het lid
3 GEOLOGIA verschoven, gestoord


dislocation sub

1 verplaatsing, verschuiving
2 ontwrichting, verstuiking, verrekking, verstuiking
-- de un membro = ontwrichting van een ledemaat
3 GEOLOGIA onderbreking in het verloop van aardlagen, verschuiving, dislocatie
linea de -- = breuklijn
-- horizontal = horizontale dislocatie


disloyal adj

1 trouweloos, ontrouw, oneerlijk, onoprecht, vals
amico -- = ontrouwe vriend
concurrentia -- = oneerlijke concurrentie
joco -- = vals spel


disloyalitate sub

1 trouweloosheid, ontrouw, verraad, oneerlijkheid, valsheid


+ dislustrar v

1 ontglanzen


dismacular v

1 de vlekken verwijderen, schoonmaken


dismaculator sub

1 reiniger, schoonmaker
2 reinigingsmiddel, vlekkenmiddel


dismaculatura sub

1 schoonmaak


+ dismaliar v

1 uithalen (breiwerk), losmaken (schakels van ketting)
-- se = ladderen (van dameskousen)
calcea dismaliate = kous met een ladder


+ dismaliatura sub

1 ladder (in kous)


dismanicar v

1 het handvat/steel/kruk/hendel, etc. er afhalen


dismantellamento sub

1 het ontmantelen (vesting, etc.), ontmanteling, het onttakelen (schip), onttakeling
-- de armas nuclear = ontmanteling van kernwapens


dismantellar v

1 ontmantelen (vesting, etc.), onttakeling (schip)
-- armas nuclear = kernwapens ontmantelen


dismarcar v

1 het merk(teken) verwijderen


dismascar v

1 (anque FIGURATE) het masker wegnemen, het masker afdoen, ontmaskeren
-- un impostor = een bedrieger ontmaskeren
ille sapeva -- le pretendite prince/principe = hij wist de vermeende prins te ontmaskeren
-- se = zijn masker afdoen


dismembramento sub

1 het aan stukken scheuren/snijden, het splitsen, het verbrokkelen, splitsing, verbrokkeling, versnippering, verkaveling


dismembrar v

1 aan stukken scheuren/snijden, verbrokkelen, versnipperen, verkavelen, uiteen doen vallen
-- un animal = een dier in stukken snijden
le Imperio se dismembrava = het Rijk viel uiteen
-- un familia = een gezin uiteen doen vallen


dismensurate adj

1 bovenmatig groot, kolossaal, gigantisch, enorm
prestar un attention -- a un cosa = iets onevenredig veel aandacht geven


dismentir v

1 weerleggen, tegenspreken, logenstraffen, in tegenspraak zijn met
-- un affirmation = een bewering logenstraffen
le factos dismenti su parolas = de feiten logenstraffen zijn bewering
2 ontkennen, loochenen, niet erkennen
le accusato dismenti = de verdachte ontkent


+ dismentito sub

1 logenstraffing, loochening, dementi


+ dismesura sub

1 mateloosheid, overdrevenheid, buitensporigheid


dismesurate adj

1 bovenmatig groot, kolossaal, gigantisch, enorm
ambition -- = mateloze eerzucht
orgolio -- = excessieve hoogmoed
prestar un attention -- a un cosa = iets onevenredig veel aandacht geven
aperir dismesuratemente le oculos = grote ogen opzetten


dismilitarisar v

1 demilitariseren, ontwapenen, troepen terugtrekken, versterkingen afbreken


dismilitarisation sub

1 het demilitariseren, demilitarisering, ontwapening


dismobilar v

1 meubels weghalen
-- un camera = de meubels uit een kamer halen


+ dismodate adj

1 ouderwets, verouderd, uit de mode
cappello -- = ouderwetse hoed
theorias -- = verouderde theorieën


dismonetisar v

1 ECONOMIA demonetiseren, (geld) buiten omloop brengen
-- le pecias de auro = goudstukken uit de circulatie brengen


dismonetisation sub

1 ECONOMIA het demonetiseren, demonetisatie


dismontabile adj

1 uitneembaar, afneembaar, verwijderbaar, demonteerbaar, demontabel
joculos -- = demontabel speelgoed


dismontage sub

1 het demonteren, het uit elkaar nemen, het afbreken, demontering, demontage
2 het ontmantelen (vesting, etc.), ontmanteling, het onttakelen (schip), onttakeling


+ dismontapneu sub

1 bandlichter, bandafnemer


dismontar v

1 afstijgen (paard/fiets)
2 uit het zadel werpen/lichten
le cavallo ha dismontate su cavallero = het paard heeft zijn ruiter uit het zadel geworpen
cavallero dismontate = zandruiter
3 demonteren, uit elkaar halen, ontmantelen (vesting, etc.), onttakelen (schip)
-- un tenta = een tent afbreken/opbreken
-- un machina = een machine demonteren
ille habeva dismontate le radio de un auto(mobile) = hij had de radio uit een auto gesloopt
per/con qualque manipulationes simple on pote -- le bicycletta = met een paar eenvoudige handelingen kan men de

fiets uit elkaar halen

+ dismontator sub

1 -- de pneumaticos = bandenlichter, bandafnemer


dismoralisar v

1 demoraliseren, het moreel aantasten van, ontmoedigen
le insuccesso le ha dismoralisate = het fiasco heeft hem gedemoraliseerd


dismoralisation sub

1 het demoraliseren, demoralisatie, ontmoediging
2 moedeloosheid


dismoralisator sub

1 iemand die demoraliseert


disnationalisar v

1 denationaliseren
-- un interprisa = een onderneming weer in particuliere handen brengen
2 de nationaliteit ontnemen


+ disnationalisation sub

1 denationalisatie


disnaturante sub

1 denatureermiddel, denaturant


disnaturante adj

1 denaturerend


disnaturar v

1 denatureren, onbruikbaar maken (voor menselijke consumptie)
alcohol disnaturate = gedenatureerde alcohol


disnaturation sub

1 denaturatie, onbruikbaarmaking (voor menselijke consumptie)
-- de alcohol = denaturatie van alcohol


disnazificar {ts} v

1 van nazi-invloeden ontdoen/zuiveren


disnazification {ts} sub

1 het ontdoen/zuiveren van nazi-invloeden, denazificering, denazificatie


+ disnebular v

1 van mist bevrijden


+ disnebulation sub

1 bevrijding van mist


+ disnebulisar v

1 van mist bevrijden


+ disnebulisation sub

1 bevrijding van mist


+ disnickelar v

1 het nikkel verwijderen van


+ disnicotinisar v

1 van nicotine ontdoen, het nicotinegehalte verlagen


+ disnicotinisation

1 verlaging van het nicotinegehalte


+ disnicotinisator sub

1 nicotinefilter


+ disnitrificar v

1 CHIMIA, BIOLOGIA stikstofarm maken


+ disnitrification sub

1 CHIMIA, BIOLOGIA stikstofafbraak, denitrificatie


+ disnodamento sub

1 ontknoping, afloop, einde
-- de un roman = ontknoping van een roman

disnodar v

1 losknopen, losmaken, ontknopen
-- un corda = een touw losknopen
2 FIGURATE ontknopen, ophelderen, ontwarren


disnodose adj

1 glad, zonder bobbels, zonder knopen


disobediente adj

1 ongehoorzaam


disobedientia sub

1 ongehoorzaamheid
-- civil = burgerlijke ongehoorzaamheid


disobedir v

1 niet gehoorzamen, overtreden (regel/wet)
-- a un persona = iemand niet gehoorzamen
-- al timon = niet meer naar het roer luisteren


disobligante adj

1 onwelwillend, onaardig, onvriendelijk, onheus, kwetsend
parola -- = onvriendelijk woord
un replica -- = een kwetsend wederwoord
remarca -- = onaardige opmerking


+ disobligantia sub

1 onvriendelijkheid


disobligar v

1 onvriendelijk bejegenen, onheus behandelen, kwetsen, voor het hoofd stoten


+ disobstruction sub

1 ontstopping (van een buis), doorsteking, vrijmaking
resorto de -- = ontstoppingsveer
-- de un passage = vrijmaking van en doorgang
2 MEDICINA desobstructie, wegneming van een verstopping


+ disobstruer v

1 (een buis) ontstoppen, doorsteken, vrijmaken
-- un tubo = een buis ontstoppen
-- un passage = doorgang vrijmaken
2 MEDICINA desobstrueren, de verstopping wegnemen


disoccupar v

1
-- se de = met werken ophouden


disoccupate adj

1 werk(e)loos, niet bezig, ledig


disoccupation sub

1 lediggang, het niets doen, werkloosheid
lucta contra le -- = werkloosheidsbestrijding
problema del -- = werkloosheidsvraagstuk
indemnitate de -- = werkloosheidsuitkering
assecurantia contra le -- = werkloosheidsverzekering
spectro del -- = schrikbeeld/spook van de werkloosheid
cifra de -- = werkloosheidscijfer
-- structural = structurele werkloosheid
-- juvenil/del juvenes = jeugdwerkloosheid
-- massive = massawerkloosheid
-- saisonal = seizoenwerkloosheid
-- disguisate/invisibile = verborgen werkloosheid
-- prolongate/de longe durata/de longe duration = langdurige werkloosheid
-- partial = gedeeltelijke werkloosheid
-- (in)voluntari(e) = (on)vrijwillige werkloosheid
reducer le -- = de werkloosheid terugdringen


+ disoccupato sub

1 werkloze


+ disodorante sub

1 deodorant, reukverdrijvend middel


disodorante adj

1 reukloos makend, reuk verdrijvend


+ disodorisar v

1 desodoriseren, de kwalijke geur wegnemen van


+ disodorisation sub

1 verdrijving van kwalijke geur, desodorisatie
apparato de -- = luchtreiniger


+ disopercular v

1 de honingcellen openen van


+ disorbitar v

1 ASTRONOMIA uit zijn baan brengen


+ disorbitation sub

1 ASTRONOMIA (het) uit zijn baan raken


disordinar v

1 verwarren, in de war brengen


disordinate adj

1 in verwarring, door elkaar, ordeloos, slordig
fuga -- = ordeloze vlucht
vita -- = ongeregeld leven
puero -- = slordige jongen
structura -- = ongeordende structuur


disordine sub

1 wanorde, warboel, bende, chaos, troep
un -- indescriptibile = een onbeschrijfelijke warboel
in un -- complete = schots en scheef door elkaar
toto es in -- = het is een bende
mitter in -- = in de war brengen
rumper se le collo a causa del -- = zijn nek breken over de rommel
ille ha un -- stomachal = zijn maag is van streek
2 verwarring, onsamenhangendheid, ongeordendheid
-- del pensata = onsamenhangende gedachten
stato de -- mental = toestand van geestverwarring
-- intestinal = ingewandsstoornis
3 oproer, onlusten
--s racial = rassenonlusten, rassenrellen


disorganisar v

1 desorganiseren, in de war sturen, ontwrichten
-- le planos de un persona = iemands plannen in de war sturen


disorganisation sub

1 het desorganiseren, desorganisatie, verwarring, ontreddering, ontwrichting, ordeloosheid
-- de un armea = ontreddering van een leger


disorganisator sub

1 iemand die desorganiserend werkt, rustverstoorder


+ disorganisatori adj

1 desorganiserend, ontwrichtend, storend
elemento -- = storend element


disorientar v

1 uit de koers brengen, doen verdwalen
-- un compasso/bussola = een kompas ontregelen
le tempesta ha disorientate le nave = de storm heeft het schip uit de koers geslagen
2 van zijn stuk brengen, van de wijs brengen, in de war brengen
ille se sentiva ancora alco disorientate in su nove ambiente = hij voelt zich nog wat onwennig in zijn nieuwe

omgeving

disorientation sub

1 het uit de koers raken
2 het van zijn stuk brengen, het van de wijs brengen, het in de war brengen


+ disossamento sub

1 uitbening (van vlees), ontgrating (van vis)


disossar v

1 uitbenen, het been halen uit (vlees/wild, etc.), ontgraten (vis)
un gallo de India disossate e farcite = een uitgebeende en gefarceerde kalkoen


+ disoxydante adj

1 CHIMIA desoxyderend, reducerend, zuurstof onttrekkend


+ disoxydante sub

1 CHIMIA desoxydant, reductiemiddel


disoxydar v

1 CHIMIA zuurstof onttrekken aan, reduceren, desoxyderen
2 roestvrij maken, roest afbikken
-- un catena = een ketting roestvrij maken


disoxydation sub

1 CHIMIA het onttrekken van zuurstof, zuurstofonttrekking, reductie, desoxydatie
2 het roestvrij maken
le -- de un catena = het roestvrij maken van een ketting


+ disoxygenante sub

1 CHIMIA desoxydant, reductiemiddel


+ disoxygenante adj

1 CHIMIA desoxyderend, reducerend, zuurstof onttrekkend


+ disoxygenar v

1 CHIMIA zuurstof onttrekken aan, reduceren, desoxyderen


+ disoxygenation sub

1 CHIMIA het onttrekken van zuurstof, zuurstofonttrekking, reductie, desoxydatie


+ disoxyribonucleic adj

1 BIOLOGIA
acido -- = D.N.A.


+ disoxyribose sub

1 BIOLOGIA desoxyribose


+ dispacchettage sub

1 het uitpakken, uitpakking


dispacchettar v

1 uitpakken, uit de verpakking halen


dispaisar v

1 (iemand) uit zijn land zetten, ontheemden
-- se = emigreren


dispaisate adj

1 ontheemd, in vreemde omgeving


disparate adj

1 ongelijk, niet bij elkaar passend, uiteenlopend, niet uniform, met elkaar vloekend
colores -- = met elkaar vloekende kleuren
confusion -- = mengelmoes


dispare adj

1 verschillend, uiteenlopend, ongelijksoortig
opiniones -- = uiteenlopende meningen
trichocephalo -- = platworm
lymantria -- = stamuil (soort vlinder)


disparer v

1 verdwijnen, weggaan
-- sub le aqua = kopje-onder gaan
civilisation disparite = verdwenen beschaving


disparitate sub

1 ongelijkheid, het uiteenlopen, verschil, discrepantie, verscheidenheid
-- de characteres = uiteenlopende karakters
-- de etate = leeftijdsverschil
-- de opiniones = uiteenlopende meningen
-- de tractamento = ongelijkheid van behandeling


disparition sub

1 het verdwijnen, het weggaan, verdwijning
-- de un cultura = ondergang van een cultuur
-- del specie = het uitsterven van de soort
-- del sol al horizonte = verdwijning van de zon aan de horizon
-- de species prehistoric = verdwijning van prehistorische soorten
signalar le -- de un persona = iemand als vermist opgeven


dispeciamento sub

1 het in stukken breken, verbrokkeling


dispeciar v

1 in stukken breken, verbrokkelen
le ripas se dispecia = de oevers kalven af


dispender v

1 uitdelen, rijkelijk geven
2 verkwisten, verspillen


dispendio sub

1 onnodige kosten, geldverspilling
-- de energia = energieverspilling
-- de tempore = tijdverspilling


dispendiose adj

1 kostbaar, duur
besonios -- = behoeften die veel geld kosten
gusto -- = dure smaak
viver dispendiosemente = een duur leven leiden


dispensa(I) sub

1 het uitgeven (van geld)
--s de viage = reiskosten
2 provisiekast, provisiekamer


dispensa(II) sub

1 ontheffing, vrijstelling, dispensatie
obtener un -- = een ontheffing verkrijgen
-- del servicio militar = vrijstelling voor de militaire dienst


dispensabile adj

1 ontbeerlijk
2 verschoonbaar (anque ECCLESIA), vatbaar voor dispensatie
3 JURIDIC dispenseerbaar, dispensatie...
caso -- = dispensatiegeval


dispensar v

1 uitdelen, uitgeven, geven, toedienen
-- multe moneta = veel geld uitgeven
2 vrijstellen, ontheffen, dispensatie verlenen
-- un persona de impostos = iemand van belasting vrijstellen


dispensario sub

1 plaats waar geneesmiddelen worden verstrekt, apotheek, consultatiebureau, polikliniek, medische hulppost


dispensation sub

1 het uitdelen, het uitgeven, het geven, het toedienen, uitdeling, toediening
2 vrijstelling, ontheffing, dispensatie


dispensative adj

1 dispensatie verlenend


dispensator sub

1 uitdeler


dispensero sub

1 butler, steward


disperger v

1 verspreiden, verstrooien, uiteenjagen
le vento disperge le bruma = de wind verspreidt de mist


dispersar v

1 verspreiden, verstrooien, uiteenjagen
le vento dispersa le bruma = de wind verspreidt de mist
le vento dispersa le folios morte = de wind verspreidt de dorre bladeren
-- le massa/multitude = de menigte uiteendrijven
dispersar su -- = zijn aandacht versnipperen
-- le armea inimic = het vijandelijk leger verstrooien
-- su fortias/effortios = zijn krachten versnipperen
scriptos dispersate = verspreide geschriften


dispersion sub

1 het verspreiden, het verstrooien, verstrooiing, verbrokkeling, versnippering
-- su fortias = zijn krachten versnipperen
-- del attention = versnippering van de aandacht
-- del massa = verspreiding van de menigte
-- del manifestantes = verspreiding van de betogers
-- del populo judee = verstrooiing van het joodse volk
-- del nubes per le vento = verspreiding van de wolken door de wind
2 CHIMIA, PHYSICA, MATHEMATICA dispersie
-- chromatic/de colores = kleurschifting
-- angular = hoekdispersie
-- de luce/lumine = lichtdispersie
-- acustic = akoestische dispersie
grado de -- = dispersiegraad
tension de -- = lekspanning
currente de -- = lekstroom
resistentia de -- = lekweerstand


dispersive adj

1 verstrooiend, verspreidend
poter -- = dispersievermogen


+ dispignoramento sub

1 het inlossen (van pand)


+ dispignorar v

1 inlossen (pand)


displacente adj

1 onaangenaam, onsympathiek, ergerlijk, naar
typo -- = nare vent


displacentia sub

1 misnoegen, ongenoegen, onbehagen, ontstemming


displacer v

1 onaangenaam zijn, mishagen, niet aanstaan, tegenstaan
il me displace de facer lo = het lust mij niet dat te doen
su comportamento me displace = zijn manier van doen bevalt me niet
-- a un persona = iemand niet bevallen


+ displaciabile adj

1 verplaatsbaar, verzetbaar, verlegbaar, verschuifbaar


displaciamento sub

1 het verplaatsen, het verzetten, het verschuiven, het verleggen, verplaatsing, verschuiving, verlegging
-- del accento = accentverschuiving
-- de truppas = troepenverplaatsing
-- angular = hoekverplaatsing
-- violette = blauwverschuiving
2 overplaatsing, verandering van woonplaats
-- de un functionario (public) = overplaatsing van een ambtenaar
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES waterverplaatsing
-- de un nave = waterverplaatsing van een schip


displaciar v

1 verplaatsen, verzetten, verschuiven, verleggen
-- un tabula = een tafel verschuiven
-- un problema = een probleem verleggen, van het thema afwijken
2 overplaatsen, van woonplaats doen veranderen
-- un functionario (public) = een ambtenaar overplaatsen
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES waterverplaatsing hebben
le nave displacia 1000 tonnas = het schip heeft een waterverplaatsing van 1000 ton


+ displaciate adj

1 verplaatst
persona -- = ontheemde


displantar v

1 uit de grond halen
2 (o)verplanten, verpoten
3 FIGURATE uit zijn (vertrouwde) omgeving rukken


+ displantation sub

1 het uit de grond halen
2 (o)verplanting, verpoting
3 FIGURATE het uit zijn (vertrouwde) omgeving rukken


+ displantator sub

1 iemand die iets ontwortelt/(o)verplant/verpoot


+ display sub ANGLESE

1 display, beeldscherm
-- de un computator/computer (A) = display van een computer


+ displicabile adj

1 ontvouwbaar, uitvouwbaar


displicamento sub

1 het ontvouwen, het ontplooien, ontplooiing
le -- de un paracadita = het ontvouwen van een parachute
-- de fortias = krachtsontplooiing
-- de missiles de cruciera = plaatsing/opstelling van kruisraketten


displicar v

1 ontvouwen, uitvouwen, uitspreiden
-- le bandiera = de vlag ontrollen
-- un jornal = de krant openslaan/uitspreden
-- le alas = de vleugels uitbreiden/uitslaan
a bandieras displicate (e tambur battente) = met vliegende vaandels (en slaande trom)
-- le velas = de zeilen losgooien
2 ontplooien, ontwikkelen, verspreid opstellen (soldaten/politie)
-- zelo = ijver aan de dag leggen
-- un grande activitate = een grote activiteit ontplooien
-- un grande habilitate = een grote behendigheid ontvouwen
-- un grande poter = een grote macht ontplooien
-- missiles de cruciera = kruisraketten plaatsen/opstellen


displumar v

1 plukken, de veren uittrekken
-- un persona = iemand kaal plukken, iemand een poot uitdraaien


+ displumate adj

1 zonder veren, kaal, geplukt
ave -- = vogel zonder veren
gallina -- = geplukte kip


+ displumation sub

1 het plukken, het uittrekken van de veren


+ dispoetisar v

1 de poësie ontnemen aan, van poëzie ontdoen


+ dispoetisation sub

1 het ontnemen van poëzie, het ontdoen van poëzie


dispolarisar v

1 depolariseren


dispolarisation sub

1 depolarisatie


+ dispolarisator sub

1 depolarisator


+ dispolimento sub

1 (het) mat/dof maken


dispolir v

1 mat/dof maken, ontglanzen
vitro dispolite = matglas


disponer v

1 (rang)schikken, ordenen, plaatsen, opstellen
-- flores in un vaso = bloemen in een vaas schikken
-- le sedias circum le tabula = de stoelen om de tafel schikken
-- in tabulas = tabelleren
-- in laminas = als lamellen leggen, lamelleren
-- estheticamente le flores = bloemschikken
2 voorbereiden, er toe brengen, overreden
-- un persona in favor de un cosa = iemand gunstig stemmen voor iets
3 beslissen, beschikken, maatregelen nemen
homine propone, Deo dispone = de mens wikt, God beschikt
-- de = 1. beschikken over, tot zijn beschikking hebben, 2. JURIDIC beschikken over (bezit)
-- de un auto(mobile) = over een auto beschikken
-- liberemente de = de vrije beschikking hebben over


disponibile adj

1 disponibel, beschikbaar, vrij, niet gebonden, ten dienste staand, openstaand
mano de obra -- = arbeidsreserve
medios -- = beschikbare middelen
-- a demanda = op afroep beschikbaar


disponibilitate sub

1 beschikbaarheid
-- immediate = op afroep beschikbaar


dispopulamento sub

1 het ontvolken, ontvolking


dispopular v

1 ontvolken


disposite adj

1 bereid
-- al pardono = vergevensgezind
esser -- a facer un cosa = bereid zijn iets te doen
esser -- a adjutar = bereid zijn om te helpen
ille es -- a collaborar = hij is bereid mee te werken
io es -- a pagar le costos = ik heb er de kosten voor over
sempre/semper ille es -- a prestar un servicio = hij is altijd even bereidvaardig
esser sempre/semper -- a opinar = altijd met zijn mening klaarstaan
publico -- a comprar = kooplustig publiek


disposition sub

1 inrichting, schikking, indeling, verdeling
-- typographic = lay-out
-- provisori = noodvoorziening
-- del folios = bladplaatsing
2 beschikking (anque JURIDIC), bepaling
derecto de -- = beschikkingsrecht
competentia de -- = beschikkingsbevoegdheid
libertate de -- = beschikkingsvrijheid
JURIDIC
-- imperative = imperatief voorschrift
JURIDIC -- limitative = limitatief voorschrift
--es (del lege) super le abortamento = abortusregeling
esser al -- de = ter beschikking staan van
poner/mitter al -- de = ter beschikking stellen van
haber le libere -- de = de vrije beschikking hebben over
le billetes es a vostre -- = de biljetten liggen voor u gereed
observar un -- = een verordening nakomen
-- legal/del lege = wetsbepaling
--es tarifari = tariefbepalingen
--es testamentari = testamentaire beschikkingen
-- statutari = statutaire bepaling
-- penal = strafbepaling
-- prohibitive = verbodsbepaling
-- transitori/transitional = overgangsbepaling
-- salarial = salarisbepaling, loonbepaling
3 geschiktheid, aanleg, begaafdheid
-- artistic = kunstzinnige aanleg
4 stemming, neiging, zin, instelling
-- de spirito = gemoedsgesteldheid/stemming
-- materialistic = materialistische instelling


dispositive adj

1 beschikkend, voorschriften gevend


+ dispositivo sub

1 inrichting, apparatuur, voorziening, mechanisme, toestel, installatie
-- de alarma = alarminrichting
-- regulator = regelmechanisme
-- de signalisation = seininrichting
-- de frenage = reminrichting
-- de ascolta = afluisterinstallatie
-- antifurto = inbraakbeveiliging
-- automatic = automatische inrichting
-- de securitate = veiligheidsinrichting, borg
-- de clausura = sluitinrichting
-- de controlo = controle-inrichting
-- de securitate = veiligheidsvoorziening, beveiliging
RADIO, TELEVISION
-- de preselection = voorinstelling
-- intrauterin = spiraaltje


dispositor sub

1 iemand die beschikt
2 iemand die inricht


disposseder v

1 uit het bezit stoten, bezit ontnemen, onteigenen, beroven, vervallen verklaren, ontheffen (van), afzetten

(uit ambt)

-- un persona de su benes = iemand van zijn bezittingen beroven


dispossession sub

1 het onteigenen, het vervallen verklaren, het ontheffen, onteigening, ontheffing, vervallenverklaring, beroving (van

bezit)

-- de un privilegio = ontneming van een privilege


+ dispreciante adj

1 kleinerend, geringschattend, smalend, minachtend
in tono -- = op smalende toon


+ dispreciar v

1 kleineren, geringschatten, verachtelijk spreken over


+ dispreciative adj

1 geringschattend, smalend, minachtend, kleinerend
riso -- = schampere lach


+ dispreciator sub

1 verachter, minachter, kleineerder


+ disprecio sub

1 minachting, verachting
-- de se mesme/ipse = zelfverachting
diriger a un persona un reguardo de -- = iemand verachtelijk aankijken


disproportion sub

1 wanverhouding, onevenredigheid, ongelijkheid, verschil, disproportie
-- de etate = groot leeftijdsverschil
le -- del fortias de duo adversarios = het grote krachtsverschil tussen twee tegenstanders


disproportionar v

1 ongelijk/onevenredig maken


disproportionate adj

1 niet evenredig (met), onevenredig (aan), niet overeenkomend (met)
recompensa -- al merito = beloning die niet evenredig is met de verdienst


+ disproportionation sub

1 disproportionatie


disprovider v

1 ontbloten (van het nodige), verstoken worden (van), ontdoen (van), beroven

(van)

disproviste adj

1 -- de = verstoken van, zonder, ontbloot van, gespeend van, ontdaan van
-- de interesse = oninteressant
-- de moneta = zonder geld
-- de riscos = safe
-- de senso = zinloos, nietszeggend
-- de tacto = taktloos
-- de cauda = staartloos
-- de equivoco = ondubbelzinnig


+ dispruinar v

1 ontijzelen, ontdooien


+ dispruination sub

1 ontijzeling, ontdooiing


+ dispruinator sub

1 ontijzelaar, ontdooier


+ dispulpar v

1 tot pulp snijden


+ dispulpator sub

1 pulpmachine


+ dispulveramento sub

1 het afstoffen, het stof afnemen


dispulverar v

1 stofvrij maken, afstoffen, van stof ontdoen
-- un tapis (F)/tapete/carpetta = een tapijt stofzuigen
pannello de -- = stofdoek


disputa sub

1 dispuut, onenigheid, ruzie, twist, woordenstrijd, geschil
-- religiose = godsdiensttwist
-- theologic/doctrinal = leergeschil
tono de -- = ruzietoon
isto es un puncto de -- = daar bestaat/is strijd over
conciliar un -- = een onenigheid beslechten
interponer se in un -- = in een twist bemiddelen
illes ha un -- violente = zij hebben hooglopende ruzie


disputabile adj

1 betwistbaar, bestrijdbaar, disputabel


+ disputabilitate sub

1 betwistbaarheid, bestrijdbaarheid


disputante sub

1 disputeerder, twister, redetwister


disputar v

1 discussiëren, redetwisten
2 betwisten, twisten over
-- se un hereditage = elkaar een erfenis betwisten
-- le legalitate de un acto = de wettigheid van een acte betwisten


disputation sub

1 het discussiëren, het redetwisten, dispuut, woordentwist


disputative adj

1 twistziek, geneigd tot redetwisten


disputator sub

1 disputator, twister, redetwister


disqualificar v

1 diskwalificeren, uitsluiten (van wedstrijd/examen, etc.)
-- un boxater pro un colpo basse = een bokser diskwalificeren wegens een te lage stoot
-- un persona como un teste = iemand als getuige diskwalificeren


disqualification sub

1 het diskwalificeren, het uitsluiten (van wedstrijd/examen, etc.), diskwalificatie, uitsluiting


disquisition sub

1 onderzoek, navorsing


disrangiamento sub

1 storing, stoornis, afwijking, defect, onregelmatigheid
-- intestinal = darmstoornis


disrangiar v

1 in de war brengen, door elkaar gooien, verstoren, ontregelen, storen


disrationabile adj

1 strijdig met de rede, irrationeel, onredelijk


disregulamento sub

1 het in ongerede brengen, het in de war brengen, het storen, storing, onregelmatigheid, ongeregeldheid
-- del evolution natural = verstoring van de natuurlijke ontwikkeling
-- de un mechanismo = ontregeling van een mechanisme
2 losbandigheid, liederlijkheid, losbandige levenswijze


disregular v

1 in het ongerede brengen, storen, in de war brengen, ontregelen
-- un mechanismo = een mechanisme ontregelen
-- se = in het ongerede raken, slecht lopen (uurwerk/machine, etc.)
-- un evolution natural = een natuurlijke ontwikkeling storen


+ disregulate adj

1 ongeregeld, ontregeld
mechanismo -- = ontregeld mechanisme
menar un vita -- = een ongeregeld leven leiden
le motor es -- = de motor loopt onregelmatig


+ disrolamento sub

1 afhaspeling, afwikkeling, afspoeling


+ disrolar v

1 ontrollen, afrollen, uitrollen
-- le tapis (F)/tapete/carpetta rubie ante un persona = de rode loper voor iemand uitleggen


disrumper v

1 uiteenrukken, scheuren, splitsen, splijten, scheiden, verbreken, ontwrichten


disruption sub

1 het uiteenrukken, het scheuren, het splitsen, het scheiden, splitsing, scheuring, scheiding, verbreking, ontwrichting


disruptive adj

1 disruptief, verbrekend
tension/voltage -- = doorslagspanning
BIOLOGIA selection -- = disruptieve selectie


disruptor sub

1 iemand die uiteenrukt/splitst/ontwricht


+ dissalar v

1 van zout ontdoen, ontzouten, ontzilten
-- le aqua del mar = het zeewater ontzilten


+ dissalation sub

1 ontzouting, ontzilting


dissecar v

1 ontleden, uit elkaar nemen
-- un flor = een bloem ontleden
2 MEDICINA ontleden, (open)snijden, openen, seceren
-- un animal = een dier ontleden
cultello a/de -- = ontleedmes


dissection sub

1 het ontleden, ontleding
sala de -- = snijkamer
tabula de -- = ontleedtafel, snijtafel
microscopio de -- = prepareermicroscoop
2 MEDICINA sectie, lijkopening


dissector sub

1 ontleder
2 MEDICINA sectie-arts, ontleder


dissellar v

1 ontzadelen, afzadelen


disseminar v

1 verspreiden, verstrooien, uitzaaien
-- armas atomic = atoomwapens verspreiden
-- minas = mijnen leggen
-- cognoscentia/cognoscimento = kennis verspreiden
-- un maladia = een ziekte verspreiden


dissemination sub

1 het verspreiden, het verstrooien, het uitzaaien, verspreiding, verstrooiing, uitzaaiing
-- de armas nuclear = verspreiding van kernwapens
le libere -- de information = de vrije verspreiding van informatie
un populo disseminate = een verstrooid volk


disseminator sub

1 verspreider, verbreider


dissension sub

1 conflict, ruzie, geschil, twist, (scherpe) tegenstelling
puncto de -- = geschilpunt
-- religiose = godsdiensttwist
--es familial = familieruzies
--es domestic = huiselijke onenigheden
-- civil = burgertwist
appaciar le --es = de geschillen sussen


dissentimento sub

1 meningsverschil, conflict, onenigheid
il ha -- inter nos super iste puncto = er bestaat onenigheid tussen ons op dat punt


dissentir v

1 verschillen (in gevoelen/godsdienstige overtuiging), afwijken


+ dissepimento sub

1 BIOLOGIA septo, tussenschot (b.v. in de neus)


disserer v

1 een verhandeling houden, een uiteenzetting/een exposé geven/schrijven/houden, uitvoerig behandelen, uitweiden,

bediscussiëren

+ disserramento sub

1 (het) loskomen, (het) losraken


disserrar v

1 losmaken (das/knoop), losdraaien (schroef/moer)
-- un vite = een schroef losdraaien
iste vite se disserra = die schroef laat los
mi lacetto se disserra = mijn veter gaat los
le rota se ha disserrate = het wiel is losgelopen
2 laten verslappen
-- su prisa = zijn greep laten verslappen


dissertar v

1 een verhandeling houden, een uiteenzetting/een exposé geven/schrijven/houden, uitvoerig behandelen, uitweiden,

bediscussiëren

-- super un subjecto politic = een uiteenzetting geven over een politiek onderwerp


dissertation sub

1 verhandeling, studie, dissertatie
-- historic = geschiedkundige verhandeling
scriber un -- = een dissertatie schrijven
-- doctoral/de doctorato = proefschrift


dissertator sub

1 iemand die een verhandeling/een studie/een dissertatie schrijft


disservicio sub

1 slechte dienst


disservir v

1 een slechte dienst bewijzen, benadelen
ille se ha disservite per su franchitia = hij heeft zichzelf een slechte dienst bewezen door zijn openhartigheid


dissidente sub

1 afvallige, separatist, dissident
movimento de --es = dissidentenbeweging
partito -- = dissidente partij


dissidente adj

1 afgescheiden, afvallig, ontrouw
(parve) partito -- = splinterpartij
faction -- = dissidente factie


dissidentia sub

1 afscheiding, scheuring, verdeeldheid, dissidentie
--s religiose = kerkelijke twisten


dissider v

1 verschillen (in gevoelen/godsdienstige overtuiging), afwijken


+ dissigillamento sub

1 (het) ontzegelen


dissigillar v

1 ontzegelen, het zegel verbreken, openen
-- un littera = het zegel van een brief verbreken


dissimilantia sub

1 ongelijkheid, verscheidenheid, verschil


dissimilar adj

1 ongelijk, verschillend
-- in forma = ongelijkvormig


dissimilar v

1 ongelijk/verschillend maken


+ dissimilaritate sub

1 Vide: dissimilitude


dissimilation sub

1 PHONETICA dissimilatie, differentiatie


dissimile adj

1 ongelijk, verschillend
haber opiniones -- = andere meningen hebben


dissimilitude sub

1 ongelijkheid, gebrek aan overeenkomst, verscheidenheid, verschil


+ dissimulabile adj

1 te verbergen, te verheimelijken
un sentimento non -- = een niet te verbergen gevoel


dissimular v

1 verbergen, verheimelijken, verhelen, versluieren, maskeren
-- su joia/gaudio = zijn vreugde verbergen
-- un cosa al fisco = iets voor de belasting verzwijgen
ille dissimulava su mal intentiones = hij maskeerde zijn slechte bedoelingen
-- su disappunctamento/disillusion = zijn teleurstelling verbergen


dissimulate adj

1 verborgen, geveinsd, achterbaks, huichelachtig
surriso -- = verholen glimlach


dissimulation sub

1 achterhouding, verzwijging
2 veinzerij, geveinsdheid, achterbaksheid, huichelarij


dissimulator sub

1 veinzer, huichelaar


dissipabile adj

1 zich gemakkelijk verspreidend


dissipar v

1 verstrooien, verdrijven, verjagen
-- le massa/multitude = de menigte uiteendrijven
le vento dissipa le nubes = de wind doet de wolken wegtrekken
-- se in fumo = in rook opgaan
2 verkwisten, verspillen, er door brengen
-- su fortuna = zijn geld er door jagen
-- su patrimonio = zijn erfdeel verkwisten
-- energia = energie verspillen
-- su tempore = zijn tijd verspillen


dissipate adj

1 losbandig, liederlijk, verdorven, wulps, geil, losgeslagen


dissipation sub

1 het verstrooien, het verdrijven, het verjagen, verstrooiing, verdrijving, verjaging
le -- de un nube = het verdwijnen van een wolk
2 het verkwisten, het verspillen, verkwisting, verspilling
-- de energia = energieverspilling
-- de tempore = tijdsverspilling
3 losbandigheid, liederlijkheid


dissipator sub

1 verkwister, verspiller


dissociabile adj

1 scheidbaar, ontbindbaar
vostre responsabilitate non es -- del nostre = uw verantwoordelijkheid staat niet los van de onze
2 CHIMIA dissocieerbaar


dissociabilitate sub

1 scheidbaarheid, ontbindbaarheid
2 CHIMIA dissociatiegraad


dissociar v

1 scheiden, ontbinden, splitsen, van elkaar losmaken, doen uiteenvallen
-- le moleculas = de moleculen splitsen
-- duo questiones = twee kwesties van elkaar scheiden
2 CHIMIA ontleden, dissociëren
-- un corpore chimic = een chemische stof ontleden


+ dissociate adj

1
personalitate -- = gespleten persoonlijkheid


dissociation sub

1 het scheiden, het ontbinden, het splitsen, scheiding, splitsing, ontbinding, uiteenvalling
-- mental = schizofrenie
2 CHIMIA ontleding, dissociatie
-- electrolytic = elektrolytische dissociatie
-- hydrolytic = hydrolytische dissociatie
-- thermic = thermische dissociatie
constante de -- = dissociatieconstante
grado de -- = dissociatiegraad
curva de -- = dissociatie-curve


+ dissociative adj

1 dissociatief


dissoldar v

1 (het gesoldeerde) losmaken
2 ontbinden, uit elkaar halen, losmaken


dissolubile adj

1 ontbindbaar, opzegbaar
assemblea -- = vergadering die ontbonden kan worden
2 oplosbaar
substantia -- = oplosbare stof


dissolubilitate sub

1 ontbindbaarheid
-- de un assemblea = ontbindbaarheid van een vergadering
2 oplosbaarheid
-- de un substantia = oplosbaarheid van een stof


dissolute adj

1 losbandig, liederlijk, verdorven, ontuchtig
juventute -- = losbandige jeugd
habitudes -- = liederlijke gewoonten
mores -- = verdorven zeden
menar un vita -- = een losbandig/ontuchtig leven leiden


dissolution sub

1 het ontbinden, ontbinding, het opheffen, opheffing
derecto de -- = ontbindingsrecht
-- del parlamento = ontbinding van het parlement
-- del maritage/del matrimonio = ontbinding van het huwelijk
pronunciar le -- de un assemblea = de ontbinding van een vergadering uitspreken
2 CHIMIA het oplossen, oplossing
calor de -- = oploswarmte
3 losbandigheid, uitspatting
-- del mores = zedenverwildering
viver in le -- = in losbandigheid leven


dissolutive adj

1 ontbindend
fortias -- = ontbindende krachten
2 oplossend
liquido -- = oplossende vloeistof


dissolvente sub

1 oplosmiddel


dissolvente adj

1 ontbindend
2 oplossend
liquido -- = oplossende vloeistof


dissolver v

1 ontbinden, opheffen
-- le parlamento = het parlement ontbinden
-- un matrimonio/maritage = een huwelijk ontbinden
-- un commission = een commissie ontbinden
-- un societate/compania = een maatschappij opheffen
2 oplossen
-- sucro in aqua = suiker in water oplossen
liquido que dissolve un substantia = vloeistof die een stof oplost
le sucro se dissolve in aqua = suiker lost op in water
substantias difficile a -- = moeilijk oplosbare stoffen


dissonante adj

1 MUSICA wanluidend, dissonant
accordo -- = dissonant akkoord
2 tegenstrijdig, uiteenlopend, disharmonisch


dissonantia sub

1 MUSICA dissonantie, dissonant, wanluidendheid, wanklank
resolver un -- = een dissonantie oplossen
resolution de un -- = oplossing van een dissonantie
2 tegenstrijdigheid, tegenstelling, onenigheid, verschil, dissonantie
-- de colores = schreeuwend kleurcontrast
-- inter le principios e le conducta = tegenstrijdigheid tussen opvattingen en gedrag
PSYCHOLOGIA -- cognitive = cognitieve dissonantie


dissonar v

1 wanluidend zijn, onaangenaam klinken
2 niet bij elkaar passen, vloeken


dissone adj

1 wanluidend, dissonant
2 strijdig, afwijkend, niet passend


dissuader v

1 uit het hoofd praten, afraden, ontraden, overhalen iets niet te doen
2 MILITAR afschrikken
-- le inimico = de vijand afschrikken


dissuasion sub

1 het uit het hoofd praten, het afraden, het ontraden
2 het afschrikken
arma de -- = afschrikkingswapen
fortia de -- = intimidatiestrijdmacht
politica de -- = afschrikkingspolitiek


+ dissuasive adj

1 ontradend, afradend, weerhoudend
2 afschrikkings...
le menacia de destruction mutue habeva un effecto -- = de dreiging van wederzijdse vernietiging werkte

drempelverhogend

dissuasor sub

1 iemand die afraadt/ontraadt/uit het hoofd praat
2 MILITAR krijgsmacht die/wapen dat afschrikt


+ dissuer v

1 lostornen
parve cultello a/de/pro -- = tornmesje
cisorios a/de/pro -- = tornschaar
parte dissuite = torn
un gonna dissuite = een torn in een rok


+ dissymmetria sub

1 asymmetrie, gebrek aan symmetrie
-- molecular = moleculaire asymmetrie


+ dissymmetric adj

1 asymmetrisch, onsymmetrisch
atomo de carbon -- = asymmetrisch koolstofatoom
crystallo -- = asymmetrisch kristal


distachabile {sj} adj

1 verwijderbaar, afneembaar, uitneembaar, afknipbaar, afsnijdbaar
motor -- = aanhangmotor
collar -- = losse boord
fodero -- = losse voering


distachamento {sj} sub

1 het verwijderen, het afnemen, het uitnemen, het afknippen, het afsnijden
2 MILITAR detachement


distachar {sj} v

1 losmaken, verwijderen, afscheuren, afknippen, afsnijden
-- le can = de hond losmaken
-- un wagon = een wagon loskoppelen
-- le remolco = de aanhanger loskoppelen
-- su mantello = zijn jas losknopen
-- un anello de un catena = een schakel uit een ketting halen
-- se del peloton = zich van het peloton losmaken
-- le receptor = de (telefoon)hoorn van de haak nemen
-- torquente = losdraaien
-- per rumper = losbreken
le corda se ha distachate = het touw is losgeschoten
le papiro mural se distacha = het behang gaat los
2 MILITAR detacheren, uitzenden
3 scherp aftekenen, scherp doen uitkomen


+ distachate {sj} adj

1 los, alleenstaand
casa -- = losstaand huis
paccos -- = stukgoed


+ distal adj

1 ANATOMIA distaal, van de oorsprong/het aanhechtingspunt/het midden verwijderd


distante adj

1 verwijderd, ver, op afstand
futuro -- = verre toekomst
iste duo urbes es -- le un del altere de circa vinti kilometros = deze twee steden liggen ongeveer twintig kilometer van

elkaar

2 afstandelijk, koel, op een afstand
ille se ha monstrate -- verso nos = hij toonde zich afstandelijk tegenover ons


distantia sub

1 afstand, verwijdering, tussenruimte, distantie
commando a -- = afstandsbediening
a -- respectabile/respectuose = op eerbiedige afstand
a breve -- = op geringe afstand
a un metro de -- = op een meter afstand
tener un persona a -- = iemand op afstand/van het lijf houden
prender -- de un persona = afstand nemen van iemand
percurrer/coperir un -- = een afstand afleggen
-- de frenage/de arresto


remweg

-- de visibilitate = zicht
-- auditive = gehoorsafstand
-- focal = brandpuntsafstand
-- attingite = reikwijdte
-- zenital = zenitafstand
-- in linea recte = hemelsbreedte
a grande -- = in de verte
tabella del --s = afstandstabel
cursa de longe -- = afstandsrit
estimar un -- = een afstand schatten


distantiar v

1 achter zich laten, op afstand zetten, afscheiden
ille se ha distantiate del nove orientation de su partito = hij heeft zich gedistantieerd van de nieuwe richting van zijn

partij

-- se de su adversario = de tegenstander op afstand zetten


+ distantiometro sub

1 afstandsmeter


distar v

1 ver zijn (van), verwijderd zijn (van), afliggen (van), afgelegen zijn
-- 10 kilometros del urbe = op een afstand van 10 kilometer liggen van de stad


distemperar v

1 (ver)storen, in de war brengen
2 uitgloeien, temperen, ontharden (van metalen)


distemperate adj

1 onmatig, buitensporig


distender v

1 (doen) uitzetten, (uit)rekken, opzwellen
2 losser maken, ontspannen
-- le arco = de boog ontspannen
-- le corda = het touw laten vieren
3 verrekken
-- un musculo = distender un musculo


+ distensibile adj

1 uitzetbaar
2 rekbaar


+ distensibilitate sub

1 uitzetbaarheid
2 rekbaarheid


distension sub

1 het uitzetten, uitzetting
2 het uitrekken, uitrekking
3 het ontspannen, ontspanning
-- de un arco = ontspanning van een boog
4 het verrekken, verrekking
-- de un musculo = verrekking van een spier


+ disthronabile adj

1 onttroonbaar


disthronamento sub

1 het onttronen, onttroning


disthronar v

1 onttronen
-- le rege = de koning afzetten


disticho sub

1 distichon, tweeregelig couplet of gedicht
-- elegiac = elegisch distichon


distillabile adj

1 distilleerbaar, te distilleren


distillar v

1 afdroppelen, in druppels neervallen, doorsijpelen
le sanguine distilla del vulnere = het bloed druppelt uit de wond
2 distilleren, overhalen, branden, stoken
-- vino = wijn distilleren
aqua distillate = gedistilleerd water


distillation sub

1 het distilleren, distillatie, overhaling, branding, stoking
-- fractionate = gefractioneerde distillatie
-- sic = droge distillatie
-- molecular = moleculaire distillatie
-- de plantas aromatic = distillatie van aromatische planten
producto de -- = distillatieprodukt
curva de -- = distillatiecurve/kromme
methodo de -- = distillatiemethode
apparato de -- = distillatieapparaat/toestel
caldiera de -- = distilleerketel
recipiente de -- = distilleerkolf
purificar per -- = zuiveren door distillatie


+ distillato sub

1 CHIMIA distillaat, distillatieproduct


distillator sub

1 distillatie-apparaat
2 iemand die distilleert/brandt/stookt, distillateur, distilleerder, korenbrander


distillatori adj

1 distilleer..., distillatie...
apparato -- = distilleerapparaat
2 nepenthas -- = Oostindische bekerplant


distilleria sub

1 distilleerderij, branderij, stokerij
-- de liquores = likeurstokerij


distincte adj

1 onderscheiden, verschillend, apart
emplear -- medios = verschillende middelen beproeven
parlar distinctemente = verstaanbaar spreken
2 duidelijk waarneembaar
formas -- = duidelijk waarneembare vormen


distinction sub

1 het onderscheiden, onderscheid, verschil
-- juridic = rechtsonderscheid
-- nette = scherp onderscheid
-- subtil = fijn onderscheid
-- de classe = klasseonderscheid
-- del ben e del mal = onderscheid tussen goed en kwaad
sin -- de persona = zonder aanzien des persoons
sin -- de origine = zonder onderscheid naar afkomst
facer un -- subtil = een subtiel/fijn onderscheid maken
2 onderscheiding
eervolle -- = distinction honorific
conceder un -- = een onderscheiding verlenen
obtener un -- = een onderscheiding krijgen
3 distinctie, voornaamheid, aanzien
persona de -- = voornaam iemand


distinctive adj

1 onderscheidend, kenmerkend
signo/tracto/marca -- = onderscheidingsteken, distinctief, kenmerk


+ distinctivo sub

1 onderscheidingsteken, kenmerk, distinctief
-- de policia = politiepenning


distinger v

1 verkleuren, ontkleuren, verschieten
iste stoffa distinge facilemente = deze stof verschiet gemakkelijk


distinguer v

1 zien, onderscheiden, opmerken
-- se per un cosa = zich door iets onderscheiden
-- nettemente = scherp onderscheiden/zien
-- le periculo = het gevaar onderkennen
2 onderscheiden, onderscheid maken, uit elkaar houden
le ration distingue le homine del animales = de rede onderscheidt de mens van de dieren
-- inter le possibile e le probabile = onderscheid maken tussen het mogelijke en het waarschijnlijke


distinguibile adj

1 goed te ontwaren, goed te onderscheiden
2 te onderscheiden, verschillend


+ distinguibilitate sub

1 mogelijkheid om te onderscheiden


distinguite adj

1 voornaam, gedistingeerd, deftig
manieras -- = deftige manieren
apparentia -- = gedistingeerd voorkomen
quartiero -- = voorname buurt
2 vooraanstaand, eminent, prominent


distinguitor sub

1 iemand die onderscheid maakt/die onderscheidt


+ distobuccal adj

1 MEDICINA distobuccaal


+ distolingual adj

1 MEDICINA distolinguaal


+ distoma sub

1 egelworm
-- hepatic = leverbot


+ distomatose (-osis) sub

1 MEDICINA egelwormziekte, leverbotziekte, distomatose


distorquer v

1 verdraaien, verwringen, vervormen
-- se le pede = zijn voet verstuiken
-- le parolas de un persona = iemands woorden verdraaien
-- le realitate = de werkelijkheid vervormen, iets door een gekleurde bril zien
2 losdraaien


+ distorte adj

1 (anque FIGURATE) verdraaid, verwrongen, vertrokken
visage -- = vertrokken gezicht
gambas -- = o-benen
ideas -- = verwrongen/perverse ideeën


distortion, +distorsion sub

1 het verdraaien, het verwringen, het vervormen, verdraaien, verwringing, vervorming (van geluid van radio,

etc.)

nivello de -- = vervormingspeil (van geluid)
-- linear = lineaire vervorming
-- de sono = geluidvervorming
-- harmonic = harmonische vervorming
PHOTOGRAPHIA -- in forma de barril = tonvormige vertekening/distorsie
PHOTOGRAPHIA -- in forma de cossino = kussenvormige vertekening/distorsie
2 verstuiking, verzwikking, verdraaiing, distorsie
3 het losdraaien


distracte adj

1 verstrooid, onoplettend
responder distractemente = verstrooid antwoorden
ascoltar distractemente = met een half oor luisteren


distraction sub

1 verstrooidheid, onoplettendheid
su -- es proverbial = zijn verstrooidheid is spreekwoordelijk
in un momento de -- = in een ogenblik van afwezigheid
2 verstrooiing, ontspanning, afleiding
-- innocente = onschuldig vermaak
manovra de -- = afleidingsmanoeuvre
centro de -- = vermaakcentrum
procurar -- = voor afleiding zorgen
cercar -- = verstrooiing zoeken
servir de -- = ter afleiding dienen
il ha multe -- hic = er is hier veel vertier


distractive adj

1 verstrooiend, onderhoudend, amusement biedend, ter amusering
iste libro es multo -- = dit boek is zeer onderhoudend geschreven


distraher v

1 afleiden, afhouden, van zijn werk houden
-- le inimico = de vijand afleiden
io le distraheva de su labor/travalio = ik leidde hem af van zijn werk
2 verstrooiing verschaffen, afleiding bezorgen, vermaken, ontspannen


+ distressar v

1 losvlechten


distribuer v

1 verdelen, ronddelen, uitdelen, verstrekken
-- prospectos = folders uitdelen/verspreiden
-- le cartas = kaartgeven
-- repastos = eten ronddelen
-- surrisos = tegen iedereen glimlachen
-- le rolos/partes = de rollen verdelen
2 bestellen, bezorgen, leveren
-- le currero = de post bezorgen/bestellen
3 TYPOGRAPHIA letters in zetkast terugzetten


+ distribuibile adj

1 verdeelbaar
2 bestelbaar


distribution sub

1 het verdelen, het ronddelen, het uitdelen, het verstrekken, verdeling, ronddeling, uitdeling, verstrekking
-- de gas = gasdistributie
-- de gas natural = aardgasdistributie
-- del currente = stroomverdeling
centro de -- = verdeelcentrum
interprisa de -- = distributiebedrijf
ECONOMIA circuito/canal de -- = distributiekanaal
-- de premios = prijsuitdeling
THEATRO -- del rolos/partes = rolverdeling
-- del population = spreiding van de bevolking
INGUISTICA E GRAMMATICA
-- del phonemas = distributie van de fonemen
2 het bestellen, het bezorgen, bezorging, bestelling
-- postal/del currero = postbestelling
-- de litteras = bezorging van brieven
livrar post le -- normal = nabestellen
3 TYPOGRAPHIA het terugzetten van letters in de zetkast


+ distributional sub

1 mbt distributie/verdeling/indeling
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA distributioneel


distributive adj

1 uitdelend, verdelend, ronddelend
justitia -- = verdelende rechtvaardigheid
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA, MATHEMATICA distributief
numeros -- = distributieve getallen
proprietate -- = distributieve eigenschap


+ distributivitate sub

1 distributiviteit


distributor sub

1 verdeler, uitdeler, ronddeler, bezorger, verspreider, besteller
-- de films (A) = filmverhuurder
-- de litteras = postbode, besteller
2 mechanisme/machine om te verdelen, automaat
-- de currente = stroomverdeler
-- de cigarrettas = sigarettenautomaat
-- de caffe = koffie-automaat
-- de timbros = postzegelautomaat
-- de benzina/gasolina = benzinepomp
-- de notas/billetes de banca = geldautomaat
-- de preservativos/condomes = condoomautomaat
-- de tickets (A) de parking (A) = parkeerautomaat


districto sub

1 district, kring, gebied, afdeling
-- electoral = kiesdistrict, kieskring
-- urban = stedelijk district
-- rural = plattelandsdistrict
-- postal = postdistrict
commissario de -- = districtscommissaris
systema de --s = districtenstelsel
medico de -- = districtsarts
campion de -- = districtskampioen
campionato de -- = districtskampioenschap


+ disturbantia sub

1 opschudding, beroering
--s racial = rassenonlusten, rassenrellen
2 stoornis, verstoring, storing, verwarring
-- de crescentia/crescimento = groeistoornis
-- del tranquillitate = verstoring van de rust
-- del ordine public = verstoring van de openbare orde
--s atmospheric = atmosferische storingen
-- del equilibrio = evenwichtsstoornis


disturbar v

1 verstoren, in beroering brengen, verontrusten
-- le ordine public = de openbare orde verstoren
-- le tranquillitate = de rust verstoren
-- le equilibrio = het evenwicht verstoren
-- le stomacho = de maag van streek brengen


disturbator sub

1 verstoorder (van rust, etc.)
le --es esseva removite del sala = de ordeverstoorders werden uit de zaal verwijderd


+ distyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER twee zuilen hebbend
templo -- = tempel met twee zuilen


+ disuncar v

1 van de haak nemen, afhaken


disunion sub

1 scheiding, verbreking van de eenheid
-- del corpore e del anima = scheiding van lichaam en ziel
2 verdeeldheid, onenigheid, tweedracht, twist


disunir v

1 uit elkaar halen, scheiden
un familia disunite = een verdeeld gezin
2 tweedracht zaaien, verdelen


disunitate sub

1 verdeeldheid, gespletenheid, onenigheid, tweedracht, tweespalt


disusar v

1 niet meer gebruiken


+ disusate adj

1 buiten gebruik
fabrica -- = leegstaande fabriek
2 verouderd, in onbruik (geraakt), ouderwets
parola -- = verouderd woord


disuso sub

1 onbruik
cader in -- = in onbruik geraken, buiten gebruik raken
iste procedimento/processo ha cadite in -- = men heeft dit procédé verlaten


+ disutile adj

1 niet nuttig


disvainar v

1 uit de schede trekken (zwaard/sabel/mes/pistool)
-- le spada = het zwaard trekken


+ disvelamento sub

1 ontsluiering


disvelar v

1 ontsluieren, onthullen
-- un statua = een standbeeld onthullen
-- un mysterio = een mysterie onthullen
-- secretos = geheimen prijsgeven/verklappen


+ disveloppabile adj

1 ontwikkelbaar (anque MATHEMATICA), voor ontwikkeling vatbaar
MATHEMATICA superficie -- = ontwikkelbaar vlak


disveloppamental adj

1 ontwikkelings....


disveloppamento sub

1 het ontwikkelen, ontwikkeling, groei
le -- del scientias = het voortschrijden van de wetenschappen
-- intellectual = verstandelijke ontwikkeling
-- del spirito = geestesontwikkeling
phase de -- = ontwikkelingsfase
nivello de -- = ontwikkelingsniveau/peil
linea de -- = ontwikkelingslijn
stato de -- = ontwikkelingstoestand
accelerar un -- = een ontwikkeling bespoedigen
societate de -- = ontwikkelingsmaatschappij
projecto de -- = ontwikkelingsproject
Organisation de Cooperation e de Disveloppamento Economic, OCDE = Organisatie voor Economische Samenwerking

en Ontwikkeling, OESO

societate de -- = ontwikkelingsmaatschappij
appoiar/promover le -- technic de un pais = een land op tehnisch gebied ontwikkelen
2 PHOTOGRAPHIA het ontwikkelen, ontwikkeling
cuppa de -- = ontwikkeltank
bassino de -- = ontwikkelbak
banio de -- = ontwikkelbad


disveloppar v

1 ontwikkelen, tot ontwikkeling brengen
-- un nove medicamento = een nieuw geneesmiddel ontwikkelen
-- un methodo didactic = een leermethode ontwikkelen
-- su personalitate = zijn persoonlijkheid ontwikkelen
-- le amicitate = vriendschap aankweken
-- un spirito de resistentia = een geest van verzet aankweken
-- le capacitate intellectual = de geestvermogens ontwikkelen
pais disveloppate = ontwikkeld land
2 PHOTOGRAPHIA ontwikkelen


disveloppator sub

1 iemand die of iets dat ontwikkelt, etc.
2 PHOTOGRAPHIA ontwikkelstof, ontwikkelaar
-- pro photo(graphia)s in colores = kleurontwikkelaar
-- de inversion = omkeerontwikkelaar


disvestir v

1 uitkleden, ontkleden


disviar v

1 afwijken, van richting veranderen, uit de koers drijven
-- se = afwijken, uit de koers (ge)raken, verdwalen


+ disviation sub

1 afwijking


+ disvitabile adj

1 afschroefbaar


+ disvitamento sub

1 het afschroeven, het losschroeven


+ disvitar v

1 afschroeven, losschroeven, opendraaien
-- le coperculo de un potto = de deksel van een pot opendraaien


disyllabe adj

1 tweelettergrepig


disyllabo sub

1 tweelettergrepig woord/vers


+ dithyrambic adj

1 dithyrambisch, vol lof
poema -- = dithyrambisch gedicht
laudes -- = dithyrambische loftuitingen
2 geestdriftig, vurig, bezield


+ dithyrambo sub

1 dithyrambe (loflied op Bacchus)


ditto sub

1 hetzelfde, idem, dito
signo de -- = aanhalingsteken
2 duplicaat, copie


+ dittographia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA dittografie, dubbel schrijven van letters, lettergrepen, woorden of zinsdelen


+ dittographic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA mbt dittografie


+ dittologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA dittologie, herhaling van een woord of een (gedeelte van een)

zin

+ dittologic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA mbt dittologie


+ diurese (-esis) sub

1 MEDICINA (overvloedige) urineafscheiding, diurese


+ diuretic adj

1 MEDICINA urine(af)drijvend, diuretisch
pilula -- = plaspil


+ diuretico sub

1 urinedrijvend middel, diureticum, plaspil


+ diurnal sub

1 RELIGION diurnaal, gebedenboek


diurne adj

1 dag..., overdag..., dagelijks, overdag zichtbaar
salario -- = dagloon
volo -- = dagvlucht
luce/lumine -- = daglicht
a luce/lumine -- = bij daglicht
flor -- = dagbloem
animal -- = dagdier
ave -- = dagvogel
ave rapace -- = dagroofvogel
papilion -- = dagvlinder
equipa -- = dagploeg
traino -- = dagtrein
nave -- = dagboot
sonio -- = dagdroom
vita -- = dagleven
curso -- = dagcursus
tractamento -- = dagbehandeling
2 een etmaal durend
ASTRONOMIA movimento -- = dagelijkse beweging
ASTRONOMIA arco -- = dagboog


+ diurno sub

1 RELIGION diurnaal, gebedenboek


+ diva sub

1 diva, prima donna, ster


divagar v

1 afdwalen, ronddwalen
2 uitweiden


divagation sub

1 het afdwalen, het ronddwalen, afdwaling
2 het uitweiden, uitweiding
ille se perdeva in --es sin fin = hij verloor zich in eindeloze uitweidingen


divan sub

1 divan
divan-lecto, lecto-divan = divanbed


dive adj

1 goddelijk


diveller v

1 uit elkaar scheuren, afscheuren, losscheuren


divergente adj

1 uiteenlopend, afwijkend, verschillend, divergerend
lente -- = divergerende lens
undas -- = divergerende golven
radios -- = divergerende stralen
lineas -- = wijkende lijnen
interpretationes -- = tegengestelde verklaringen
opiniones -- = afwijkende meningen
principios -- = afwijkende principes
MATHEMATICA serie -- = divergerende reeks
strabismo -- = het buitenwaarts scheelzien
evolution -- = divergerende evolutie


divergentia sub

1 het uiteenlopen, het uiteenwijken, afwijking, verschil, divergentie
-- de opiniones = meningsverschil, verschil van opvatting
-- de interesses = tegengestelde belangen
-- de ideas = afwijkende opvattingen
-- de radios luminose = divergentie van lichtstralen
-- de judicamentos = strijdigheid van vonnissen
-- religiose = godsdienstgeschil
MATHEMATICA -- de un vector = divergentia van een vector
puncto de -- = geschilpunt


diverger v

1 uiteenlopen, uiteenwijken, afwijken, divergeren,
FIGURATE niet overeenstemmen
le opiniones diverge super iste puncto = de meningen lopen uiteen wat dat punt betreft


diverse adj

1 onderscheidend, verschillend, veelsoortig, divers
colores -- = gevarieerde kleuren
le -- sensos de un parola = de verschillende betekenissen van een woord
-- personas me ha parlate de illo = verschillende personen hebben mij er over gesproken
facto diversemente interpretate per le commentatores = feit dat op verschillende wijze door de commentatores wordt

geïnterpreteerd

+ diversificabile adj

1 wat afwisselend gemaakt kan worden


diversificar v

1 afwisselen, afwisseling/verscheidenheid brengen in, verschillend maken
-- su exemplos = zijn voorbeelden variëren
-- le programmas de television = meer afwisseling in de tv-programma's brengen
-- le investimentos = de investeringen spreiden


+ diversification sub

1 diversifiëring, diversificatie, verscheidenheid, afwisseling


+ diversiforme adj

1 verschillend van vorm


diversion sub

1 afleiding, verstrooiing, ontspanning, vermaak, amusement
-- popular = volksvermaak
--es super le glacie = ijsvermaak, ijspret
interprisa de -- = amusementsbedrijf
2 MILITAR afleidingsmanoeuvre


diversitate sub

1 verscheidenheid, veelsoortigheid, afwisseling, diversiteit
-- de opinion = meningsverschil
-- infinite del natura = oneindige verscheidenheid van de natuur
-- de culturas = verscheidenheid aan culturen


diverter adj

1 afleiden, afhouden, aftrekken, verwijderen (van)
2 afleiding/ontspanning bezorgen, vermaken, opvrolijken
lectura divertente = ontspanningslectuur
isto me diverte = dat vind ik leuk
-- se agradabilemente = zich aangenaam vermaken/ontspannen/amuseren


+ diverticular adj

1 ANATOMIA mbt een divertikel


+ diverticulitis sub

1 MEDICINA ontsteking van een divertikel, diverticulitis


+ diverticulo sub

1 ANATOMIA uitstulping, divertikel


divertimento sub

1 ontspanning, afleiding, vermaak, plezier, tijdverdrijf, verzetje
-- public = openbare vermakelijkheid
-- popular = volksvermaak
-- costose = dure liefhebberij
-- innocente = onschuldig vermaak
centro de -- = vermaakcentrum
industria del -- public = vermakelijkheidsindustrie
le lectura es su sol -- = lezen is zijn enige liefhebberij
2 MUSICA divertimento


dividendo sub

1 MATHEMATICA deeltal
2 COMMERCIO dividend
coupon (F) de -- = dividendbewijs
-- interime = interimdividend
-- final = slotdividend
fixar un -- = een dividend vaststellen
annunciar un -- = een dividend aankondigen
dar/pagar/repartir/distribuer un -- = een dividend uitkeren
distribution/repartition/pagamento de --s = dividenduitkering/betaling
proposition de -- = dividendvoorstel
imposto super le -- = dividendbelasting
reserva de -- = dividendreserve
blocamento de --s = dividendstop
deduction de -- = dividendaftrek


divider v

1 delen, verdelen, indelen, opdelen
-- un terreno = een stuk land verdelen
-- un parola = een woord afbreken
-- le spiritos = de geesten scheiden
-- le butino = de buit verdelen
divide e regna/impera = verdeel en heers
le Rheno se divide in plure brancas/ramos = de Rijn splitst zich in verschillende takken
le organisation se divide in tres gruppos = de organisatie valt uiteen in drie groeperingen
2 MATHEMATICA delen
-- in quatro = in vieren delen


+ dividivi sub

1 dividivi


divin adj

1 goddelijk
revelation -- = goddelijke openbaring
providentia -- = Gods voorzienigheid
culto -- = eredienst
natura -- = goddelijke natuur
bontate -- = goddelijke goedheid
servicio/officio -- = kerkdienst
hora de servicio -- = kerktijd
musica -- = hemelse muziek
scintilla -- = goddelijke vonk
le justitia -- = het hemelse gerecht
comparer ante le Tribunal Divin = voor Gods Vierschaar verschijnen


divinar v

1 raden, gissen, voorspellen
divina qui me ha scribite = raad eens wie me heeft geschreven
-- le futuro = de toekomst voorspellen
2 vermoeden, een voorgevoel hebben
-- le intentiones de un persona = een vermoeden hebben van iemands bedoelingen
-- le pensamentos/pensatas de un persona = iemands gedachten lezen


divination sub

1 waarzeggerij, voorspelling
-- del futuro = voorspelling van de toekomst


divinator sub

1 waarzegger, wichelaar


divinatori adj

1 wichel..., waarzeggers..., wichelaars...


divinisar v

1 vergoddelijken, vergoden


divinisation sub

1 het vergoddelijken, vergoddelijking, het vergoden, vergoding, verheerlijking


divinitate sub

1 goddelijkheid, goddelijke natuur
le -- de Jesus = de goddelijke natuur van Jesus
2 godheid, god
-- aquatic = watergod
-- del montanias = berggod


divino sub

1 waarzegger, voorspeller, ziener, helderziende


+ divise adj

1 verdeeld
un familia -- = een verdeeld gezin
proprietates -- = verdeelde eigendommen
esser -- super un cosa = over iets verdeeld zijn


divisibile adj

1 deelbaar, verdeelbaar, splijtbaar
MATHEMATICA numero -- = deelbaar getal
le numeros par es -- per duo = de even getallen zijn deelbaar door twee


divisibilitate sub

1 deelbaarheid
MATHEMATICA characteres del -- = kenmerken van deelbaarheid
PHYSICA -- del materia = deelbaarheid van de stof


division sub

1 het delen, het verdelen, deling, verdeling
-- del die = dagverdeling
-- in duo = tweedeling
-- in syllabas = verdeling in lettergrepen
BIOLOGIA -- cellular/de cellula = celdeling
-- del labor/del travalio = werkverdeling
-- de un superficie = vlakverdeling
-- administrative = administratieve indeling
plano de -- = scheidingsvlak
linea de -- = scheidingslijn
-- del poteres = machtenscheiding
2 MILITAR divisie
general de -- = divisiegeneraal, generaal majoor
-- motorisate = gemotoriseerde divisie
-- blindate/cuirassate/de carros de combatto/de tanks (A) = pantser/tankdivisie
3 MATHEMATICA het delen, deling
le -- da un resto, le -- non es exacte = de deling gaat niet op
4 gedeelte, afdeling, deel, onderdeel, divisie
-- de chirurgia = afdeling chirurgie
FOOTBALL (A) jocar in le prime -- = spelen/uitkomen in de hoogste afdeling


divisional adj

1 de (ver)deling betreffend, deel...
2 afdelings..., (anque MILITAR) divisie...
director -- = leider van een afdeling


+ divisionari adj

1 Vide: divisional
moneta -- = pasmunt


+ divisionismo sub

1 ARTE divisionisme


+ divisionista sub

1 ARTE divisionist


divisive adj

1 verdelend, verdeling zaaiend, scheidend


divisor sub

1 MATHEMATICA deler
-- prime = priemdeler
(maxime) commun -- = (grootste) gemene deler
-- normal = normale deler
-- de tension/voltage = spanningsdeler


+ divisori adj

1 scheidings..., scheidend
traciar un linea -- = een scheidingslijn trekken
GEOLOGIA linea -- de aquas = waterscheiding
muro -- = scheidsmuur, tussenmuur


divo sub

1 (POEZIE) godheid, god


divorciar v

1 scheiden, het huwelijk ontbinden
divorciate permanentemente = duurzaam gescheiden
2 scheiden, verwijderen


divorcio sub

1 echtscheiding
comenciar/initiar un procedura/procedimento de -- = een echtscheidingsprocedure aanspannen
sententia de -- = echtscheidingsvonnis
legislation super le -- = echtscheidingswetgeving
2 scheiding, breuk, kloof, scherpe tegenstelling
il ha -- inter le theoria e le practica = er is een scherpe tegenstelling tussen de theorie en de

praktijk

+ divulgabile adj

1 wat verspreid/onthuld kan worden, wat openbaar gemaakt kan worden


divulgar v

1 verspreiden, openbaar maken, onthullen, ruchtbaar maken
-- un nova = een nieuwtje bekend maken


divulgation sub

1 het verspreiden, het openbaar maken, het onthullen, het ruchtbaar maken, verspreiding, openbaarmaking, onthulling
-- de un secreto = onthulling van een geheim


+ divulgator sub

1 iemand die iets openbaar maakt/bekend maakt/onthult


+ divulgatori adj

1 verspreidend, openbaar makend, onthullend


divulsion sub

1 het uit elkaar scheuren, het afscheuren, het losscheuren, afscheuring, losscheuring, uittrekking


+ dixieland sub ANGLESE

1 dixieland, oude-stijl-jazz
musica -- = dixielandmuziek


+ dizygote adj

1 BIOLOGIA twee-eiïg


+ djellaba sub

1 djellaba (lang Noord-Afrikaans opperkleed)


+ djinn sub

1 djinn, luchtgeest


do sub

1 MUSICA do, de noot C


doana sub

1 douane, tolwezen
derectos del -- = douanerechten
tarifa de -- = douanetarief
officio de -- = douanekantoor
declarar al -- = bij de douane aangeven
controlo del -- = grenscontrole
agente de -- = konvooiloper
formalitates de -- = douaneformaliteiten
2 in- en uitvoerrechten
exempte de -- = vrij van invoerrechten
costos de -- = douanekosten
3 douanekantoor, tolkantoor, douanehuisje
-- de un porto = douanekantoor van een haven
-- de un aeroporto = douanekantoor van een vliegveld


+ doanal adj

1 douane..., tol...
tarifa -- = douanetarief
visita -- = douaneonderzoek
controlo -- = douanecontrole
accordo -- = douaneovereenkomst
union -- = douane-unie
politica -- = douanebeleid
barrieras -- = tolmuren
franchitia -- = vrijdom van invoerrechten
costos -- = douanekosten
formalitates -- = douaneformaliteiten


+ doaner adj

1 douane...
tarifa -- = douanetarief
visita -- = douaneonderzoek
controlo -- = douanecontrole
accordo -- = douaneovereenkomst
union -- = douane-unie
politica -- = douanebeleid
barrieras -- = tolmuren
costos -- = douanekosten
franchitia -- = vrijdom van invoerrechten
formalitates -- = douaneformaliteiten


doanero sub

1 douane(beambte), douanier, kommies


+ Dobermann sub GERMANO

1 Dobermann (hond)


+ docente sub

1 docent
-- de mathematica = wiskundeleraar
sala/camera del --s = leraarskamer


+ docente adj

1 onderwijsgevend, onderwijzend, onderrichtend, docerend
personal -- = onderwijsgevend personeel, de docenten
reunion del personal -- = docentenvergadering


+ docentia sub

1 docentschap


docer v

1 onderwijzen, lesgeven, onderrichten


+ docetismo sub

1 RELIGION docetisme


docile adj

1 leergierig
2 meegaand, gedwee, gewillig, gezeglijk, volgzaam, onderdanig
persona -- = volgzaam iemand
infante -- = gezeglijk kind
animal -- = gewillig dier
cavallo -- = mak paard
character -- = meegaand karakter
monstrar se --, haber un attitude -- = zich gewillig tonen


docilitate sub

1 leergierigheid
2 meegaandheid, inschikkelijkheid, volgzaamheid, gewilligheid, gedweeheid


+ docimasia sub

1 HISTORIA, CHIMIA, MEDICINA docimasie, onderzoek, toetsing


+ docimastic adj

1 docimastisch


+ docimologia sub

1 docimologie


+ docimologic adj

1 docimologisch
theorias -- = docimologische theorieën
methodos -- = docimologische methoden


+ docimologo sub

1 docimoloog


+ dock sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES dok
entrar in -- = dokken
-- flottante = drijvend dok
derectos de -- = dokgeld


+ docker sub ANGLESE

1 dokwerker, havenarbeider
equipa de --s = walploeg


docte adj

1 geleerd, kundig, bekwaam
parlar doctemente = geleerd spreken


+ docto sub

1 geleerde


doctor sub

1 doctor (iemand in het bezit van de hoogste academische graad)
-- in medicina = doctor in de medicijnen
titulo de -- = doctorstitel
2 iemand die een wetenschap of kunst onderwijst, leraar
-- del Ecclesia = kerkleraar
3 dokter, arts, geneesheer


doctoral adj

1 doctoraal, doctors..., van een doctor
these/thesis/dissertation -- = proefschrift
grado -- = doctorsgraad
examine -- = doctoraal examen


doctorando sub

1 doctorandus


doctorar v

1 de doctorsgraad verlenen aan
-- se = tot doctor promoveren, de doctorsgraad behalen


doctorato sub

1 doctorsgraad, waardigheid van doctor, doctoraat
these/thesis/dissertation de -- = proefschrift
dar/conferer le -- = de doctorsgraad verlenen
illa ha un -- honorari = zij is doctor honoris causa


doctoressa sub

1 vrouwelijke dokter/arts


doctrina sub

1 leer, leerstelling, doctrine
-- de vita = levensleer
-- de stato = staatsleer
-- christian = christelijke leer
-- ecclesiastic = kerkleer
-- calvinista = leer van Calvijn
-- del predestination = predestinatieleer
-- catholic = katholieke leer
-- reformate = hervormde leer
-- biblic = bijbelleer
-- religiose/del fide = geloofsleer, godsdienstleer
-- evangelic = evangelieleer
-- eschatologic = eschatologische leer
-- demographic = bevolkingsleer
-- orthodoxe = orthodoxe leer
-- del gratia = genadeleer
-- del Trinitate = leer van de Drieëenheid
-- evolutionista = evolutieleer
-- brahmanic = brahmaanse leer
-- anabaptista = leer van de wederdopers
-- catharic/del catharos = leer van de Katharen
-- animista = animistische leer
-- del immortalitate del anima = de leer van de onsterfelijkheid van de ziel
-- de reincarnation = reïncarnatieleer
-- anarchista = anarchistische leer
-- perniciose = verderfelijke leer
-- stricte/intransigente = strenge leer
-- false/spurie/fallace = valse leer, dwaalleer
libertate de -- = leervrijheid
adoptar un -- = een leer aanvaarden
reprobar un -- = een leer verwerpen


doctrinal adj

1 leerstellig, de leer(stelling) betreffend
autoritate -- = leergezag
libertate -- = leervrijheid
disputa/querela/controversia -- = ruzie over de leer, leergeschil


doctrinari adj

1 leerstellig, vasthoudend aan een leerstelling, doctrinair
opinion/conception -- = doctrinaire opvatting
inseniamento -- = doctrinair onderwijs


doctrinario sub

1 doctrinair


doctrinarismo sub

1 doctrinarisme


+ docudrama sub

1 docudrama


+ documentabile adj

1 documenteerbaar, wat kan worden gedocumenteerd


documental adj

1 documental, op documenten gebaseerd, op documenten betrekking hebbend
proba/prova -- = op documenten gebaseerd bewijs
effecto/tratta -- = documentaire wissel
probar/provar un cosa documentalmente = iets met de stukken bewijzen


+ documentalista sub

1 documentalist


documentar v

1 documenteren, van bewijsstukken voorzien, van documentatiemateriaal voorzien, met bewijsstukken staven
-- un persona super un question = iemand documenteren over een kwestie
-- se = zich documenteren, zich op de hoogte stellen


documentari adj

1 documentair
studio -- = documentaire studie
effecto/tratta -- = documentaire wissel
film -- = documentaire


+ documentario sub

1 documentaire
-- super le animales = documentaire over dieren


+ documentarista sub

1 documentarist


+ documentate adj

1 gedocumenteerd
un reporto ben -- = een goed gedocumenteerd rapport


documentation sub

1 het documenteren, documentatie, documentatiemateriaal, bewijsstukken, dossier
-- ric = rijke documentatie
-- variate = gevarieerde documentatie
centro de -- = documentatiecentrum
servicio de -- = documentatiedienst
folio de -- = documentatieblad
systema de -- = documentatiesysteem
le labor de -- = het verzamelen van documentatiemateriaal
reunir un -- de/super = een dossier aanleggen/opstellen van


documento sub

1 document, stuk, bescheid, bewijsstuk, geschrift, akte, oorkonde, schriftuur
-- sigillate = gezegeld stuk
-- commercial = handelsdocument
-- scientific = wetenschappelijk dokument
-- historic = historisch document
-- de identitate = identiteitsbewijs
-- processual/de processo = processtuk
--s de bordo = scheepspapieren
copia de un -- = afschrift van een document
prender cognoscentia/cognoscimento del --s = de stukken inzien


+ documentotheca sub

1 verzameling documenten


dodecagonal adj

1 twaalfhoekig, twaalfzijdig


dodecagone adj

1 twaalfhoekig, twaalfzijdig


dodecagono sub

1 twaalfhoek


dodecahedric adj

1 twaalfvlakkig


dodecahedro sub

1 twaalfvlak, dodecaëder
-- regular = regelmatig twaalfvlak


+ dodecandre adj

1 BOTANICA twaalfhelmig


Dodecaneso sub n pr

1 Dodecanesus


dodecapetale adj

1 BOTANICA dodecapetaal


+ dodecaphonia sub

1 MUSICA twaalftoonstelsel, dodecafonie


+ dodecaphonic adj

1 MUSICA twaalftonig, dodecafonisch
systema -- = twaalftonig stelsel
musica -- = twaalftonige muziek


+ dodecaphonismo sub

1 MUSICA twaalftoonstelsel, dodecafonie


+ dodecaphonista sub

1 MUSICA dodecafonist


+ dodecastyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER twaalf zuilen tellend


dodecasyllabe adj

1 twaalflettergrepig
verso -- = twaalflettergrepig vers


dodecasyllabo sub

1 twaalflettergrepig vers
un alexandrino es un = een alexandrijn is een twaalflettergrepig vers


+ dodo sub

1 ZOOLOGIA dodo


+ dogaressa sub

1 HISTORIA echtgenote van de doge


+ doge sub

1 HISTORIA doge


dogma sub

1 dogma, leerstelling, leerstuk
-- christian = christelijk dogma
-- catholic = katholiek dogma
-- del Trinitate = dogma/leer van de Drieëenheid
--s heretic = ketterse leerstellingen
--s politic = politieke dogma's
promulgar/proclamar un -- = een dogma afkondigen


dogmatic adj

1 dogmatisch, leerstellig
theologia -- = dogmatische theologie (theologie die de dogma's tot onderwerp heeft)
philosophia -- = dogmatische filosofie


dogmatica sub

1 dogmatiek
-- thetic = thetische dogmatiek


dogmatisar v

1 dogmatiseren


dogmatisation sub

1 het dogmatiseren


dogmatisator sub

1 iemand die op leerstellige toon spreekt, iemand die zaken op leerstellige wijze behandelt


dogmatismo sub

1 dogmatisme


dogmatista sub

1 dogmatist


+ dogo sub

1 dog
-- danese = Deense dog


+ dolabriforme adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA bijlvormig


+ dolby sub

1 dolby (mechanisme voor ruisonderdrukking)
systema -- = dolbysysteem


+ dolcevita sub ITALIANO

1 luizeleventje


doler v

1 zeer doen, pijn doen
le capite/le testa me dole = ik heb hoofdpijn
le gorga me dole = ik heb keelpijn
-- se de = berouw hebben over


dolichocephale adj

1 langschedelig, langhoofdig, dolichocefaal
typos -- = langschedelige typen


+ dolichocephalia sub

1 langschedeligheid, langhoofdigheid, dolichocefalie


+ dolichocephalo sub

1 langschedelige, langhoofdige, dolichocefaal


+ dolichomorphe adj

1 dolichomorf


+ dolichopetale adj

1 BOTANICA met lange kroonbladen


+ dolichopode adj

1 ZOOLOGIA langbenig


+ dolina sub

1 GEOLOGIA doline (klein, komvormig dal)
--s karstic = dolinas karstic


dollar sub ANGLESE

1 dollar
-- american = Amerikaanse dollar
-- canadian = Canadese dollar
-- liberian = Liberiaanse dollar
-- malay = Maleise dollar
zona -- = dollargebied
curso del -- = dollarkoers
cadita del -- = val van de dollar


+ dolman sub

1 Turkse mantel
2 dolman, huzarenbuis
3 damesjasje, huisjasje


+ dolmen sub

1 dolmen (soort hunebed)


dolo sub

1 smart, droefheid
2 JURIDIC dolus


+ Dolomitas (Le--) sub n pr pl

1 De Dolomieten


+ dolomite sub

1 MINERALOGIA dolomiet, bitterkalk, bitterspaat


+ dolomitic adj

1 MINERALOGIA dolomiet..., dolomiet bevattend


dolor sub

1 (lichamelijke) pijn
-- de dentes = kiespijn
-- de capite/de testa = hoofdpijn
-- de ventre = buikpijn
-- de aure = oorpijn
-- abdominal/ventral = buikpijn
-- lumbar/de lumbos = pijn in de rug, rugpijn
-- stomachal/de stomacho = maagpijn
-- menstrual = menstruatiepijn
--es de parto = barensweeën
--es muscular = spierpijn
--es articular = pijn in de gewrichten
--es rheumatic = reumatische pijnen
-- intestinal = ingewandspijn
-- dorsal/in le/del dorso = rugpijn
-- spasmodic = kramppijn
-- pulsative = pulserende/kloppende pijn
-- acute = felle, intense pijn
-- atroce = vreselijke pijn
-- insupportabile = ondraaglijke pijn
sensibilitate al -- = pijngevoel(en), pijnzin
accesso de -- = pijnaanval
parto/parturition sin -- = pijnloze bevalling
attenuation de -- = verzachting van pijn
suffrer -- = pijn lijden
2 smart, kommer, droefheid, droefenis
le joia/gaudio e le -- = vreugde en verdriet
calice de -- = lijdensbeker


dolorose adj

1 pijnlijk (pijn veroorzakend), gevoelig
vulnere -- = pijnlijke wond/verwonding
gamba -- = zeer been
maladia -- = pijnlijke ziekte
operation -- = pijnlijke operatie
puncto -- = pijnpunt
sensibilitate -- = pijngevoel(en), pijnzin
monstrar un visage -- = een pijnlijk gezicht zetten
2 pijnlijk, smartelijk, vervuld van smart/leed
corde -- = hart vol leed
experientia -- = smartelijke ervaring
perdita -- = smartelijk verlies
separation -- = smartelijke scheiding
memoria -- = smartelijke herinnering
reguardo -- = blik vervuld van leed
necessitate -- = pijnlijke noodzakelijkheid


+ dolorositate sub

1 pijnlijkheid


domabile adj

1 tembaar
animales -- = tembare dieren


+ domabilitate sub

1 tembaarheid


domar v

1 temmen, tam maken
-- leones = leeuwen temmen


domator sub

1 (dieren)temmer
-- de cavallos = paardentemmer
-- de leones = leeuwentemmer
-- de urso = berenleider


domestic adj

1 huiselijk, huishoudelijk, huis...
animal -- = huisdier
catto -- = huiskat
grillo -- = huiskrekel
glycophago -- = huismijt
pace -- = huisvrede
circulo -- = huiselijke kring
vita -- = huiselijk leven
altar -- = huisaltaar
personal (de servicio) -- = huispersoneel
servitor -- = huisknecht
nettatrice -- = schoonmaakster, werkster
adjuta -- = huishoudelijke hulp
industria -- = huisindustrie
tyranno -- = huistiran
economia -- = huishoudkunde
aranea -- = huisspin
martara -- = huismarter
cappellano -- = huiskapelaan
immunditias/detrito -- = huisvuil
felicitate -- = huiselijk geluk
labores/travalios -- = huishoudelijke werkzaamheden
inseniamento/instruction -- = huisonderwijs
remedio/medicina -- = huismiddel(tje)
pro (le) de/uso/usage -- = voor huishoudelijk gebruik (van dingen)
pro (le) de/consumo/consumption -- = voor huishoudelijk gebruik (van eetwaren)
2 tam, mak
conilio -- = tam konijn
columba -- = tamme duif
anate -- = tamme eend
aves -- = pluimvee
numero de aves -- = pluimveestapel


+ domestica sub

1 dienstbode, gedienstige


+ domesticabile adj

1 tot huisdier te maken


domesticar v

1 temmen, tam/mak maken, tot huisdier maken


domestication sub

1 het temmen, het tam/mak maken, het tot huisdier maken, domesticatie
-- de animales salvage = domesticatie van wilde dieren


domesticator sub

1 temmer


domesticitate sub

1 huiselijkheid, huiselijke omgeving
2 staat van huisdier, tamheid, makheid


domestico sub

1 (huis)bediende, (huis)knecht


domiciliar v

1 zijn domicilie hebben, domicilie kiezen, zich metterwoon vestigen
esser domiciliate = woonachtig zijn
2 COMMERCIO domiciliëren, betaalbaar stellen
-- un littera de cambio = een wissel domiciliëren


domiciliari adj

1 huis..., woning..., domicilie...
perquisition -- = huiszoeking
arresto -- = huisarrest
labor/travalio -- = huisarbeid
industria -- = huisindustrie


domicilio sub

1 woonplaats, verblijfplaats, domicilie, woning
banca a -- = thuisbank
banchero a -- = thuisbankier
bancar a -- = thuisbankieren
cambiar de -- = verhuizen
livrar a -- = thuis bezorgen
livration a -- = thuisbezorging
franc a -- = franko thuis(bezorgd)
con -- in Bilthoven = gevestigd in Bilthoven
-- de un societate = zetel van een vereniging/genootschap, etc.
-- conjugal = echtelijke woning
abandono del -- conjugal = het verlaten van de echtelijke woning
violation de -- = huisvredebreuk
cambio de -- = domicilieverandering, verhuizing
travalio/labor a -- = huisarbeid, thuiswerk
travaliator/laborator/obrero a -- = thuiswerker
industria a -- = huisindustrie
parto/parturition a -- = thuisbevalling
visita a -- = huisbezoek
hospitalisation a -- = thuisverpleging
cura a -- = thuiszorg
sin -- fixe = zonder vaste verblijfplaats
ille ha su -- in Bilthoven = hij woont in Bilthoven
sin -- fixe = zonder vaste woonplaats


domina sub

1 vrouw des huizes


+ dominabile adj

1 wat kan worden beheerst, wat in toom kan worden gehouden


dominante adj

1 overheersend, heersend, hoofd..., uitstekend boven
vento -- = meest voorkomende wind
opinion -- = heersende mening
classe -- = heersende klasse
position -- = machtspositie
ration -- = voornaamste reden
character -- = dominerend karakter
accordo -- = dominant akkoord
frequentia -- = dominante frequentie
2 BIOLOGIA dominant
gen -- = dominant gen


dominante sub

1 MUSICA hoofdtoon, grote kwint, dominant


dominantia sub

1 overheersing, dominantie, overwicht, overheersende positie
2 BIOLOGIA overheersing (van een gen), dominantie
-- apical = apicale dominantie


dominar v

1 domineren, overheersen, beheersen, heersen, in toom houden, onder de knie hebben
-- un populo = een volk overheersen
-- su passiones = zijn hartstochten bedwingen
-- le situation = de toestand meester zijn
-- su subjecto = zijn onderwerp beheersen
-- Interlingua = Interlingua beheersen
ille non ancora domina le arte de scriber = hij is de schrijfkunst nog niet machtig
il existe pauc/poc dansatores qui domina iste salto = er zijn maar weinig dansers die deze sprong beheersen
2 uitsteken boven


domination sub

1 het overheersen, het beheersen, het heersen, heerschappij, overheersing, gezag
le pais suffreva sub -- estranier = het land leed onder vreemde overheersing
-- tyrannic = tyrannieke overheersing
-- spiritual = geestelijke overheersing


dominator sub

1 heerser, overheerser


+ dominator adj

1 overheersend, heersend, heerszuchtig
reguardo -- = heersersblik


dominial adj

1 domaniaal, tot het domein behorend, domein...
benes -- = domeingoederen
derecto -- = domeinrecht


dominica sub

1 zondag
-- de pascha = paaszondag
-- de pentecoste = pinksterzondag
servicio de -- = zondagsdienst
schola del -- = zondagschool
jornal del -- = zondagblad/krant
competition del -- = zondagcompetitie
le --s e dies feriate = op zon- en feestdagen
Dominica del Palmas = palmzondag
sanctification del -- = zondagsheiliging


dominical adj

1 zondags..., zondags, de zondag betreffend
promenada -- = zondagse wandeling
habito/vestimentos -- = zondagse kleren
schola -- = zondagschool
reposo -- = zondagsrust
servicio -- = zondagsdienst
missa -- = zondagsmist
2 RELIGION aan de Heer gewijd
oration -- = gebed des Heren


dominican adj

1 CATHOLICISMO dominikaner, dominikaans
2 Dominikaans
Republica Dominican = Dominikaanse Republiek


dominicano sub

1 CATHOLICISMO dominikaan, predikheer
monasterio de --s = dominikanenklooster
2 bewoner van de Dominikaanse Republiek


Dominico sub n pr

1 Dominicus


dominio sub

1 eigendomsrecht JURIDIC
-- public = publiek eigendom
2 gezag, heerschappij
-- mundial/universal = wereldheerschappij
haber le -- del mares = de heerschappij ter zee hebben
-- de se ipse = zelfbeheersing
recovrar le -- de se ipse/mesme = zichzelf weer meester worden
3 domein, (land)goed, gebied
-- rural = landgoed
-- de un cavallero = riddergoed
-- national = staatsdomein
4 FIGURATE (geestelijk) gebied, terrein, afdeling, branche, bevoegdheid
-- del spirito = rijk van de geest
-- linguistic = taalgebied
iste studio aperi un nove -- = deze studie ontsluit een nieuw terrein
iste activitates non es de nostre -- = deze activiteiten vallen buiten ons terrein
5 dominion


domino sub

1 heer, meester
2 domino (mantel met kap)
3 dominosteen
joco de --s = dominospel
jocar al --s = domino spelen, dominoën
tabuliero de -- = dominoplankje
POLITICA effecto -- = domino-effect
POLITICA theoria -- = domino-theorie


domo(I) sub

1 huis
-- de correction = tuchthuis
-- de detention = huis van bewaring
-- de angulo = hoekhuis
-- serial = rijtjeshuis
-- municipal/communal = gemeentehuis
-- de moda = modehuis
-- parochial = parochiehuis
-- de Deo = godshuis
-- de reposo = rusthuis
-- de povres/pauperes = armenhuis
-- natal = geboortehuis
-- del defuncto = sterfhuis
-- de campania = landhuis
-- locative/de location = huurhuis
-- proprie = eigen huis
clave del -- = huissleutel
a -- = 1. naar huis, huiswaarts, 2. thuis
verso -- = naar huis, huiswaarts
in -- de = in het huis van, bij


domo(II) sub

1 koepel, koepeldak
-- de ecclesia = kerkkoepel
-- del Pantheon = koepel van het Pantheon
-- de foliage = bladerdak
-- del sal = zoutkoepel


+ donabile adj

1 wat kan worden geschonken


+ donacia sub

1 ZOOLOGIA rietkever


donar v

1 schenken, geven, een schenking doen, begiftigen


donatario sub

1 JURIDIC begiftigde


donation sub

1 schenking, gift, donatie, begiftiging
-- generose = milde gift
facer -- de = schenken
acto de -- = schenkingsakte
acceptar un -- = een schenking aanvaarden
--es inter vivos = schenking onder levenden


+ donatismo sub

1 RELIGION donatisme


+ donatista sub

1 RELIGION donatist


donativo sub

1 gift, schenking
facer un -- = een gift doen, doneren


donator sub

1 schenker, gever, begiftiger, donateur, donor
-- liberal/generose = gulle gever
-- de sanguine = bloeddonor
-- de sperma = spermadonor, zaaddonor
-- de organo = orgaandonor
cellula -- = donorcel


+ donia sub

1 BOTANICA prachtbloem


donjon sub

1 donjon, slottoren, vestingtoren


+ donjuanesc adj

1 verleidersachtig


+ donjuanismo sub

1 donjuanisme


donna sub

1 vrouw, dame


dono sub

1 gift, schenking, cadeau
pacco -- = geschenkpakket
-- de moneta = gift in geld
-- de anniversario = verjaarscadeau
-- de Natal = kerstcadeau
-- de nuptias = huwelijksgeschenk/cadeau
-- de Deo/del celo = gave/geschenk van God
contribuer al -- = meedoen met het cadeau
2 gave, talent, aanleg, begaafdheid
--s del spirito = geestesgaven
--s charismatic = charismatische gaven
-- de observation = opmerkingsgave
-- del eloquentia = gave der welsprekendheid
-- del/pro le linguas = aanleg voor talen
-- del parola = gave des woords


+ dopar v

1 doping toedienen, een stimulerend middel geven aan
-- se = doping gebruiken


+ doping sub ANGLESE

1 doping
-- de sanguine = bloeddoping


+ Doppler sub n pr

1 Doppler
effecto -- = Dopplereffect


+ dorar v

1 vergulden
-- le pilula = de pil vergulden


+ dorate adj

1 verguld, als van goud
bronzo -- = goudbrons
faisan -- = goudfazant
hamster -- = goudhamster
pisce -- = goudvis
quadro -- = gouden lijst
miseria/povressa/paupertate -- = vergulde armoede
spicas -- = gulden aren
le radios -- del sol = de gulden stralen van de zon


+ dorator sub

1 vergulder
cultello de -- = verguldersmes, verguldmes
brossa de -- = verguldkwast
pincel de -- = verguldpenseel
pressa de -- = verguldpers


+ doratura sub

1 het vergulden
2 verguldsel


+ dorian adj

1 Dorisch


+ doriano sub

1 Doriër
2 Dorisch (taal)


+ doric adj

1 Dorisch
dialecto -- = Dorisch dialect
columna/colonna -- = Dorische zuil
capitello -- = Dorisch kapiteel
ordine -- = Dorische bouworde


+ dorico sub

1 Dorisch (taal)


+ doris sub

1 ZOOLOGIA sterreslak


+ dormettar v

1 sluimeren, licht slapen, doezelen


+ dormiente adj

1 slapend
infante -- = slapend kind
dica -- = slaperdijk


dormir v

1 slapen
sacco de -- = slaapzak
hora de -- = bedtijd
-- profundemente = diep slapen
-- troppo longemente = zich verslapen
passar le nocte sin -- = de nacht slapeloos doorbrengen
isto me impedi de -- = dat bezorgt me slapeloze nachten
-- al pertica = op stok zitten (van vogels), roesten


dormitive adj

1 slaapverwekkend, soporitief
bibita -- = slaapdrank
pilula/comprimito -- = slaappil


dormitivo sub

1 slaapmiddel, slaappil, slaapdrank


+ dormitor sub

1 slaper
grande -- = langslaper


dormitorio sub

1 slaapzaal
citate/suburbio -- = slaapstad


+ doronico sub

1 BOTANICA voorjaarszonnebloem, schorpioenwortel


Dorothea sub n pr

1 Dorothea, Door


dorsal adj

1 rug(ge)..., dorsaal
spina -- = ruggegraat
vertebra -- = rugwervel
musculo -- = rugspier
nervo -- = rugzenuw
arteria -- = rugslagader
latere -- = rugzijde
pinna -- = rugvin
dolor -- = rugpijn
position -- = rugligging
appoio -- = rugleuning
paracadita -- = op de rug bevestigde parachute


+ dorsalgia sub

1 MEDICINA pijn in de rug, rugpijn, rugklachten


+ dorsiventral adj

1 MEDICINA dorsiventral


+ dorsiventralitate sub

1 MEDICINA dorsiventraliteit


dorso sub

1 rug (van mens/dier)
sacco a/de -- = rugzak
-- curvate = kromme rug
-- voltate = hoge rug
-- de catto = katterug
dolores in le -- = rugklachten
mal de -- = rugpijn
appoio in le -- = rugsteun
décolleté in le -- = rugdécolleté
natar super le -- = rugzwemmen
natation super le -- = het rugzwemmen
curvar le -- = de rug krommen
tornar le -- a un persona = iemand de rug toekeren
cader super le -- = op de rug vallen
-- a -- = rug aan rug, ruggelings
2 rugzijde, achterzijde, achterkant
protection in le -- = rugdekking
3 rug (van hand/boek/kledingstuk, etc.)
-- del mano = rug van de hand
-- de un sedia = rug van een stoel
-- de montania = bergrug
serra a -- = kapzaag


+ dorsoventral adj

1 ANATOMIA BOTANICA dorsoventraal


+ doryphora sub

1 ZOOLOGIA
-- (del Colorado) = coloradokever


+ dosabile adj

1 doseerbaar


dosage sub

1 het doseren, dosering, afmeting, afpassing, menging, mengverhouding
coclear de -- = doseerlepel
capsula de -- = doseerdop, maatdop
balancia de -- = doseerweegschaal
installation de -- = doseerinstallatie


dosar v

1 doseren, afmeten, afpassen, afwegen
2 mengen in de juiste verhoudingen
3 een dosis toedienen


+ dosator sub

1 iemand die doseert
2 doseerapparaat
-- automatic = doseerautomaat
capsula dosator de un flacon = doseerdop/maatdop van een fles


dose,dosis sub

1 dosis, deel, portie
-- excessive/troppo forte = overdosis
-- lethal/mortal = dodelijke dosis
-- maximal/maxime = maximale dosis
diminuer le -- = de dosis verkleinen
augmentar le -- = de dosis vergroten
un bon -- de vanitate = een flinke dosis ijdelheid


+ dosimetria sub

1 PHYSICA, MEDICINA dosimetrie


+ dosimetric adj

1 PHYSICA, MEDICINA dosimetrisch


+ dosimetro sub

1 PHYSICA, MEDICINA (stralings)dosimeter


dossier sub FRANCESE

1 dossier, map
-- suspendite = hangmap
armario de --s = dossierkast
numero de -- = dossiernummeer
systema de --s = dossiersysteem


dotal adj

1 de bruidsschat betreffend, JURIDIC dotaal
benes -- = dotale goederen


dotar v

1 als bruidsschat meegeven, een uitzet geven aan
2 begiftigen, verrijken (met), voorzien (van), uitrusten (met), schenken
-- un persona generosemente = iemand ruim bedelen
un concurso dotate de un premio de mille florinos = een met duizend gulden gedoteerde wedstrijd
ille es multo ben dotate = hij is rijk bedeeld
dotate de ration = met rede begaafd
ille es dotate pro le mathematica = hij heeft veel aanleg voor wiskunde
ille non es dotate pro le patinage = hij is een kruk op schaatsen


dotation sub

1 schenking, dotatie, toelage, subsidie, gift
-- a un institution caritative = dotatie/gift aan een liefdadige instelling


+ dotator sub

1 iemand die iets schenkt, schenker


dote sub

1 bruidsschat, uitzet, huwelijksgift


dova sub

1 duig
ligno de --/pro --s = duighout, vathout
modulo de -- = duigmal


doxologia sub

1 PHILOSOPHIA doxologie
2 RELIGION lofprijzing, verheerlijking, doxologie


+ doxologic adj

1 doxologisch


dozena sub

1 dozijn, twaalf stuks, twaalftal
un medie -- de ovos = een half dozijn eieren


+ draba sub

1 BOTANICA hongerbloempje


+ dracena sub

1 BOTANICA drake(bloed)boom


drachma sub

1 drachma (Griekse munt)
2 drachma (medicinaal gewicht = ruim 3,5 gram)


+ dracocephalo sub

1 BOTANICA drakekop


dracon sub

1 MYTHOLOGIA draak, monster
testa/capite de -- = drakekop
dente de -- = draketand
-- con alas = gevleugelde draak
2 ZOOLOGIA boomhagedis
3 BOTANICA slangenkruid


Dracon sub n pr

1 HISTORIA GREC Draco


draconian adj

1 draconisch, zeer streng, rigoureus
lege(s) -- = draconische wet(ten)
mesuras -- = draconische maatregelen
un severitate vermente -- = een waarlijk draconische strengheid


+ draconic adj

1 draconisch, zeer streng, rigoureus
lege(s) = draconische wet(ten)
mesuras -- = draconische maatregelen


+ draconitic adj

1 ASTRONOMIA draconitisch
mense -- = draconitische maand
anno -- = draconitisch jaar


draga sub

1 baggermolen
-- de vapor = stoombaggermolen
-- aspirante = zandzuiger
excavar con un -- = uitbaggeren
2 sleepnet, schrobnet
pisca al -- = schrobnetvisserij


+ dragage sub

1 het (uit)baggeren, baggerwerk
le -- de un porto = het uitbaggeren van een haven
platteforma de -- = baggereiland
labores de -- = baggerwerken
interprisa/compania de -- = baggerbedrijf


dragaminas sub

1 mijnenveger


dragar v

1 (uit)baggeren
-- un porto = een haven uitbaggeren


+ dragator sub

1 baggeraar
2 baggermolen
-- de minas = mijnenveger


+ dragline sub ANGLESE

1 dragline, sleepgraver, trekgraver


+ dragon sub

1 dragonder
officiero de --es = dragonderofficier
uniforme de -- = dragonderuniform
cavallo de -- = dragonderpaard


+ dragona sub

1 degenkwast


+ drain sub ANGLESE

1 drain


+ drainabile {e} adj

1 draineerbaar
porositate -- = draineerbare porositeit


+ drainabilitate {e} sub

1 draineerbaarheid, ontwateringsvermogen


+ drainage {e} sub

1 drainage, drainering, drooglegging, afwatering, ontwatering
-- biologic = biologische ontwatering
-- electro-osmotic = elektro-osmotische ontwatering
-- de palude = moerasafwatering
fossato de -- = afvoergeul/sloot, tochtsloot
orificio de -- = loosgat
tubo de -- = draineerbuis, loospijp
2 MEDICINA het draineren, het afvoeren van vocht (uit holte/absces)


+ drainar {e} v

1 draineren, afwateren, droogleggen
-- un marisco = een moeras droogleggen
2 MEDICINA (een holte/absces) draineren, het vocht laten weglopen van


drama sub

1 drama
-- musical = muziekdrama
-- de familia = familiedrama


dramatic adj

1 dramatisch
situation -- = dramatische toestand
2 toneel...
autor -- = toneelschrijver
poeta -- = toneeldichter
poesia -- = toneelpoëzie
arte -- = toneelkunst
genere -- = toneelgenre
schola de arte -- = toneelschool
critico -- = toneelkriticus
critica -- = toneelkritiek
carriera -- = toneelloopbaan
compania -- = toneelgezelschap
tenor -- = heldentenor
artista -- = toneelkunstenaar
litteratura -- = toneelliteratuur
technica -- = toneeltechniek


+ dramatica sub

1 dramatiek


+ dramaticitate sub

1 dramatische spanning/kracht (van een kunstwerk)
2 dramatisch karakter
le -- del situation = het dramatische karakter van de situatie


dramatisar v

1 dramatiseren, dramatisch voorstellen
tu non debe --, le situation non es perdite = je moet niet dramatiseren, de toestand is niet hopeloos
2 als drama bewerken


+ dramatisation sub

1 dramatisering, overdreven voorstelling
2 toneelbewerking, dramatisering
-- de un roman = toneelbewerking van een roman


dramaturgia sub

1 dramaturgie, toneelschrijfkunst


+ dramaturgic adj

1 dramaturgisch


dramaturgo sub

1 dramaturg, toneelschrijver


drappar sub

1 draperen, bekleden, omhullen


drapperia sub

1 lakenindustrie, lakenhandel, handel in manufacturen, stoffenwinkel
2 draperie, geplooide stof, gordijn


drappero sub

1 lakenfabrikant, lakenhandelaar, manufacturier


drappo sub

1 laken (wollen) stof, laken
commercio del -- = lakenhandel
commerciante/mercante de -- = lakenhandelaar
fabrica de -- = lakenfabriek
fabricante de -- = lakenfabrikant
fabrication de -- = lakenfabricage
tinctor/tincturero de -- = lakenverver
tinctura de -- = (het) verven van laken
tinctureria de -- = lakenververij
-- de auro = goudlaken, goudbrokaat
-- mortuari = lijkkleed, baarkleed
2 (voor bed) laken
-- de lecto = beddelaken
-- superior = bovenlaken
-- de flanella = flanellen laken


drastic adj

1 MEDICINA drastisch, snelwerkend
2 drastisch, krachtig, ingrijpend, doortastend
mesuras -- = ingrijpende maatregelen
modificationes -- = ingrijpende veranderingen


+ drasticitate sub

1 drastisch karakter
-- de un remedio = drastische werking van een middel


+ dravidic adj

1 Dravidisch
linguas -- = Dravidische talen


+ dravidologia sub

1 dravidologie


dreadnought sub ANGLESE

1 groot pantserschip


+ drepanocyto sub

1 MEDICINA drepanocyt, sikkelcel


+ drepanocytose (-osis) sub

1 MEDICINA drepanocytose, sikkelcelziekte


+ dressage sub

1 dressuur, africhting


+ dribblar v

1 FOOTBALL dribbelen
-- le ballon circum le keeper = de keeper omspelen


+ dribblator sub

1 FOOTBALL dribbelaar


+ dribble sub ANGLESE

1 FOOTBALL dribbel, het dribbelen


+ drifter sub ANGLESE

1 drifter (schip met drijfnetten)


+ drive sub ANGLESE

1 drive (slag bij sommige sporten)


+ drive-in sub ANGLESE

1 drive-in (bioscoop in de open lucht voor automobilisten)


+ drizza sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES hijstouw (voor vlag/zeil)


droga sub

1 drogerij, kruid
2 bedwelmend middel, drug
--s dulce/legier = softdrugs
--s dur/forte = harddrugs
--s psychedelic = geestverruimende middelen
traffico del --s = drugshandel
problema del --(s) = drugsprobleem
prender --s = drugs gebruiken
ille traffica in --s = hij handelt in drugs


+ drogar v

1 verdovende middelen/drugs toedienen aan, aan de drugs brengen
-- se = drugs/verdovende middelen gebruiken, aan de drugs zijn


+ drogato sub

1 drugsverslaafde


drogeria sub

1 drogisterij


drogista sub

1 drogist


+ drogman sub

1 drogman, dragoman, tolk (bij Oosterse volken)


+ drolle adj

1 grappig, leuk
un parola -- = een grappig woord


+ drolleria sub

1 grappigheid, geestigheid


dromedario sub

1 dromedaris


+ dromia sub

1 ZOOLOGIA
-- vulgar = sponskrab


+ dronte sub

1 ZOOLOGIA walgvogel, dodaars, dodo


+ dropshot sub ANGLESE

1 TENNIS dropshot


+ drosera sub

1 BOTANICA drosera, zonnedauw
-- rotundifolie = ronde zonnedauw


+ droseraceas sub pl

1 BOTANICA zonnedauwachtigen


+ drosometria sub

1 drosometrie, dauwmeting


+ drosometric adj

1 drosometrisch


+ drosometro sub

1 drosometer, dauwmeter


+ drosophila sub

1 ZOOLOGIA bananevlieg, drosophila
-- funebre = azijnvliegje


+ drososcopio sub

1 dauwmeter, drososcoop


druida sub

1 druïde
templo de --s = druïdentempel


druidessa sub

1 vrouwelijke druïde


druidic adj

1 druïde(n)..., druïdisch
culto -- = druïdencultus
ritos -- = druïdische riten
monumento -- = druïdisch monument
sacrificios -- = druïdische offers


druidismo sub

1 druïdenleer, druïdendienst


+ drupa sub

1 steenvrucht (bijv. perzik, kers, pruim, etc.)


+ drupacee adj

1 als/van een steenvrucht


+ drusa sub

1 MINERALOGIA holte in gesteente, geode


+ dryade sub

1 bosnimf, woudnimf, dryade


+ dry farming sub ANGLESE

1 AGRICULTURA dry farming


dual adj

1 tweedelig, dubbel
canal -- = tweelingkanaal
modulation -- = dubbele modulatie
iste notion es -- = dit begrip is tweeledig
LINGUISTICA E GRAMMATICA
numero -- = dualis
analogia -- = duale analogie


dualismo sub

1 dualisme, dualiteit, tweeheidsleer


dualista sub

1 dualist (aanhanger van het dualisme)


dualista adj

1 dualistisch
theoria -- = dualistische theorie
systema -- = dualistisch systeem
philosophia -- = dualistische filosofie
religion -- = dualistische godsdienst


dualistic adj

1 dualistisch
theoria -- = dualistische theorie
systema -- = dualistisch systeem
philosophia -- = dualistische filosofie
religion -- = dualistische godsdienst
interpretar --amente le realitate = de werkelijkheid op dualistische wijze interpreteren


dualitate sub

1 dualiteit, tweeheid, dubbelheid
principio de -- = dualiteitsprincipe


dubita sub

1 twijfel, aarzeling, onzekerheid
esser in -- = in twijfel verkeren, zijn twijfels hebben, in dubio staan
sin -- = zonder twijfel, ongetwijfeld
foris de -- = aan geen twijfels onderhevig, buiten kijf
isto non admitte -- = daarover is geen twijfel mogelijk
mitter/poner un cosa in -- = iets in twijfel trekken
esser subjecte a/susceptibile de -- = aan twijfel onderhevig zijn
facer nascer le -- in le spirito de un persona = iemand aan het twijfelen brengen
lassar un persona in -- = iemand in twijfel laten
-- justificate = gerechtvaardigde twijfel
cambiar le --s in certitude = de twijfels in zekerheid doen verkeren
in caso de -- = bij twijfel


dubitabile adj

1 twijfelachtig, onzeker, dubieus


dubitar v

1 twijfelen, betwijfelen, in twijfel trekken, niet vertrouwen
-- del veracitate del historia = twijfelen aan de juistheid van het verhaal
io dubita de haber dicite isto = ik twijfel er aan dat te hebben gezegd


dubitation sub

1 het twijfelen, twijfel, onzekerheid, aarzeling
2 rhetorische figuur van de twijfel


dubitative adj

1 twijfelend, weifelend, twijfelachtig, in dubio staand, dubbend
gesto -- = weifelend gebaar
responsa -- = weifelend antwoord
responder dubitativemente = weifelend antwoord geven


dubitator sub

1 twijfelaar


dubitose adj

1 twijfelachtig
caso -- = dubieus geval, twijfelgeval
reputation -- = twijfelachtige reputatie
de qualitate -- = van twijfelachtige kwaliteit


+ dublinese sub

1 bewoner van Dublin


+ dublinese adj

1 van Dublin


+ duc(pl :duches) sub

1 hertog


ducal adj

1 hertogelijk, hertogs...
corona -- = hertogelijke kroon
titulo -- = hertogelijke titel
palatio -- = hertogelijk paleis
decision -- = hertogelijk besluit


ducato sub

1 hertogdom
-- de Parma = hertogdom Parma
-- de Normandia = hertogdom Normandïe
2 hertogelijke waardigheid
3 dukaat


ducaton sub

1 dukaton


ducer v

1 (ge)leiden, begeleiden, brengen
iste parve strata duce al mercato = dit straatje loopt op de markt uit
un parola duceva a un altere = het ene woord lokte het andere uit
2 besturen, de leiding hebben van, aanvoeren, het bevel voeren over


ducha {sj} sub

1 douche, stortbad
sala/local de --s = douchelokaal
cabina de -- = douchecel/hokje
cortina de -- = douchegordijn
valvula de -- = douchekraan
tubo de -- = doucheslang
aqua de -- = douchewater
(anque FIGURATE) un -- frigide = een koude douche
un -- cal(i)de = een warme douche
un -- tepide = een lauwe douche
prender un -- = een douche nemen
dar se un -- = onder de douche gaan


+ duchar {sj} v

1 douchen
-- un infante pro lavar le = een kind laten douchen om hem te wassen
io va -- me = ik ga douchen


duchessa sub

1 hertogin
-- de Windsor = hertogin van Windsor


ductile adj

1 smeedbaar, pletbaar, ductiel
metallo -- = smeedbaar metaal
ferro -- = modulair gietijzer
ruptura -- = ductiele breuk
2 handelbaar, inschikkelijk, plooibaar


ductilitate sub

1 smeedbaarheid, pletbaarheid, ductiliteit
-- del auro = smeedbaarheid van goud
test (A) de -- = ductiliteitsproef
le -- del auro permitte de extirar lo in filos multo fin = de ductiliteit van goud maakt het mogelijk het uit te trekken to zeer

fijne draden

2 inschikkelijkheid, plooibaarheid


ducto sub

1 ANATOMIA kanaal, buis
-- lacrimal = traanbuis
-- seminal = zaadbuis


+ duecento sub ITALIANO

1 duecento


duellar v

1 duelleren


+ duellator sub

1 duellist


duellista sub

1 duellist, vechtersbaas


duello sub

1 duel, tweegevecht
-- de artilleria = artillerieduel
-- oratori = woordenstrijd
-- judiciari = gerechtelijk duel
pistola de -- = duelleerpistool
testes in un -- = getuigen bij een duel


duettista sub

1 lid van een duo
--s comic = komisch duo


duetto sub

1 duet


+ dug out sub ANGLESE

1 SPORT dug-out


dulce adj

1 zoet (als suiker)
pomos -- = zoete appels
vino -- = zoete wijn, most
panetto -- = zoet bolletje, koffiebroodje
aqua -- = zoet water
aroma/fragrantia -- = zoete geur
-- como le melle = honingzoet
-- amar = bitterzoet
2 zacht, mild, teer, fijn
musica -- = zachte, lieflijke muziek
ruito -- = zacht geluid
pelle -- = zachte, tere huid
memoria -- = zoete herinnering
LINGUISTICA E GRAMMATICA
consonante -- = stemhebbende medeklinker
lima -- = gladvijl
brossa -- = zachte borstel
ferro -- = weekijzer
temperatura -- = milde temperatuur
poner dulcemente le testa/capite = het hoofd neervlijen
atterrage -- = zachte landing
3 zacht, vriendelijk, meegaand
femina -- = zachtaardige/vriendelijke vrouw
reguardo -- = vriendelijke blik


+ dulciastre adj

1 zoet(achtig), zoetig, wee (anque FIGURATE)
bibita -- = zoetige drank
gusto/sapor -- = zoetige smaak


+ dulcificante sub

1 zoetstof, zoetmiddel


dulcificar v

1 zoeten, verzoeten, zoet maken
-- le caffe con saccharina = koffie zoet maken met sacharine
2 zacht maken, verzachten
-- aqua = water zacht maken, water ontharden


dulcification sub

1 het zoet maken, verzoeting
le -- de bibitas = het zoet maken van dranken
2 het zacht maken, het verzachten, verzachting
le -- de aqua = het zacht maken van water, het ontharden van water


dulcor sub

1 het zoet zijn, zoetheid (van smaak)
2 zoetheid, zachtheid, mildheid
-- de un cigarretta = mildheid van een sigaret
3 zachtheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid
tractar un persona con -- = iemand zacht behandelen


+ dulia sub

1 CATHOLICISMO
culto de -- = heiligenverering, dulia


dum conj

1 terwijl, zo lang als
2 totdat
3 mits, als maar


duma sub RUSSO

1 doema


dumdum sub ANGLESE

1 dumdumkogel


dumping sub ANGLESE

1 dumping, prijsbederf
facer -- = onder de prijs duiken, dumpen


duna sub

1 duin
-- litoral = kustduin
-- maritime = zeeduin
-- transversal = dwarsduin
terreno de --s = duingrond
sentiero de --s = duinpad/slag
region del --s = duinstreek
bosco de --s = duinbos
valle de --s = duindal
vallea de --s = duinvallei
serie de --s = duinenrij, duinregel
flora del --s = duinflora
fauna del -- = duinfauna
conilio del --s = duinkonijn
lepore del --s = duinhaas
paisage de --s = duinlandschap
terreno de --s = duinterrein
altura/altor del --s = duinhoogte
latere del --s = duinkant
palude/marisca/maremma del --s = duinmoeras
aqua del --s = duinwater
costa de --s = duinkust
stagno in le --s = duinvijver/meer
vista super le --s = duingezicht
declivitate del dunas = duinhelling/glooiing
erosion del --s = duinafslag
stabilisation/fixation del --s per plantationes = duinbeplanting
applanar un -- = een duin afgraven


Dunkerque sub n pr FRANCESE

1 Duinkerken


dunque adv

1 daarom, om die reden, dus


duo (I) sub num card

1 twee
divider in duo = in tweeën delen, halveren
tote (le) -- = beide(n), alle twee
-- a -- = twee aan twee, paarsgewijs
cata -- minutas = om de twee minuten
Guilhelmo Duo = Willem de Tweede


duo (II) sub

1 MUSICA duo, duet, tweestemmig gezang, tweestemmig stuk
2 duo
komisch -- = duo comic


duodece sub num card

1 twaalf


+ duodecesime num ord

1 twaalfde


duodecimal adj

1 twaalftallig, duodecimaal
MATHEMATICA
systema de numeration --, systema/numeration -- = twaalftallig stelsel


duodecime num ord

1 twaalfde


duodenal adj

1 duodenum..., de twaalfvingerige darm betreffend
ulcere -- = zweer aan de twaalfvingerige darm


duodenitis sub

1 duodenumontsteking, ontsteking aan de twaalfvingerige darm


duodeno sub

1 ANATOMIA duodenum, twaalfvingerige darm


dupar v

1 bedriegen, beetnemen, er in laten lopen, een kool stoven
-- le confidentia de un persona = misbruik maken van iemands vertrouwen
lassar se -- = zich laten beetnemen


dupe sub

1 bedrogene, slachtoffer van bedrog, dupe


+ duperia sub

1 bedriegerij, oplichterij


+ duplage sub

1 FILM nasynchronisatie


duplamento sub

1 het verdubbelen, verdubbeling


duplar v

1 verdubbelen
-- le numero = het aantal verdubbelen
2 FILM nasynchroniseren
-- un film (A) = een film nasynchroniseren
duplate in Interlingua = in Interlingua nagesynchroniseerd
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES
-- un capo = een kaap ronden


duple adj

1 dubbel, tweevoudig, tweeledig
stella -- = dubbelster
nodo -- = dubbele knoop
vitro -- = dubbele beglazing/ramen
contabilitate in partita -- = dubbel boekhouden
vita -- = dubbelleven
spia/spion -- = dubbelspion
candidatura -- = dubbeltal
fundo -- = dubbele bodem
filo -- = dubbele draad
CHIMIA sal -- = dubbelzout
hacha {sj} -- = tweezijdige bijl
lecto -- = tweepersoonsbed
lectos -- = lits-jumeaux
chaco {sj} -- = dubbelschaak
concerto -- = dubbelconcert
porta -- = dubbele deur
cortina -- = overgordijn
PHOTOGRAPHIA exposition -- = dubbele belichting
rima -- = dubbelrijm
negation -- = dubbele ontkenning
hernia -- = dubbele breuk
modulation -- = dubbele modulatie
via ferree -- = dubbel spoor
a via ferree -- = tweesporig, dubbelsporig
-- v = (de letter) w
vitros a -- foco = dubbelfocusglazen
-- decision del OTAN = NAVO-dubbelbesluit
-- de longitude = dubbel zo lang
MATHEMATICA curva -- = dubbelkromme
BIOLOGIA helice -- = dubbele helix
vider -- = dubbel zien
SPORT -- mixte = gemengd dubbel


dupletto sub

1 doublet, stel, koppel, paar (voorwerpen)
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA doublet, dubbelvorm
3 valse (edel)steen
4 CHIMIA, PHYSICA elektronenpaar
5 OPTICA doublet


+ duplex sub

1 duplexsysteem, duplexverbinding
2 duplexwoning


+ duplex adj

1 duplex, dubbel, tweevoudig
papiro -- = duplexpapier
pumpa -- = duplexpomp
casa -- = duplexwoning


+ duplicabile adj

1 wat kan worden verdubbeld/gedupliceerd


duplicar v

1 verdubbelen, dupliceren, in duplo maken, stencillen
-- le numero = het aantal verdubbelen
-- un syllaba = een lettergreep verdubbelen
-- un documento = een dokument dupliceren
papiro pro -- = stencilpapier


duplication sub

1 het verdubbelen, verdubbeling, het dupliceren, duplicering, het stencillen
-- chromosomic = chromosomenverdubbeling
-- de un documento = duplicering van een dokument
-- de un syllaba = verdubbeling van een lettergreep


duplicative adj

1 verdubbelend


duplicato sub

1 afschrift, duplicaat, tweede exemplaar
in -- = in tweevoud
administration de --s = schaduwadministratie
archivo de --s = schaduwarchief


duplicator sub

1 duplicator, copiëermachine


duplicatura sub

1 het dupliceren
2 duplicaat, eensluidend afschrift
3 ANATOMIA duplicatuur, verdubbeling, angulatie


duplice adj

1 dubbel, tweevoudig, duplex...
lectos -- = lits-jumeaux
in -- copia = in duplo
a via ferree --, a rail {e} -- = tweesporig, dubbelsporig


duplicitate sub

1 tweevoudigheid, dubbelheid
-- de causas = dubbelheid van oorzaken
2 dubbelhartigheid, valsheid, schijnheiligheid


dur adj

1 hard (tgov zacht)
lecto -- = hard bed
crusta -- = harde korst
brossa -- = harde borstel
stilo de graphite -- = hard potlood
ovo -- = hard(gekookt) ei
droga -- = harddrug
-- de ventre = hardlijvig
-- de aure = hardhorend
-- de corde = hardvochtig
-- como le ferro = ijzerhard
ille ha le testa/capite -- = hij heeft een harde kop
2 hard, streng, bars, moeilijk, zwaar, ruw, ongevoelig, wreed, etc.
hiberno -- = strenge winter
persona -- = hard/streng persoon
parolas -- = harde woorden
linea -- = harde lijn
lege -- = harde wet
voce -- = harde/ruwe stem
durmente provate = zwaar beproefd
colpo -- = zware slag
verdicto -- = hard vonnis
mesura -- = harde maatregel


durabile sub

1 duurzaam, blijvend, bestendig, permanent
stato/situation -- = duurzame toestand
amicitate -- = blijvende vriendschap
pace -- = duurzame/bestendige vrede
colores -- = vaste kleuren
benes de consumo -- = duurzame gebruiksgoederen


durabilitate sub

1 duurzaamheid, bestendigheid, houdbaarheid
-- del amicitate = bestendigheid van de vriendschap
-- del pace = bestendigheid van de vrede


+ duraluminium sub

1 duraluminium


+ dura mater sub LATINO

1 ANATOMIA dura mater, hard hersenvlies


+ duramen sub

1 BOTANICA kernhout, harthout, rijphout


durante prep

1 gedurende
-- le die/jorno = overdag
-- le nocte = 's nachts
-- le horas de schola = onder schooltijd
-- le negotiationes = hangende de onderhandelingen
-- le deliberationes = hangende het beraad
-- mi absentia = tijdens mijn afwezigheid
-- que = terwijl


durar v

1 duren, voortduren, in stand blijven
le spectaculo ha durate duo horas = de voorstelling heeft twee uur geduurd
le belle tempore dura = het mooie weer duurt voort
isto ha assatis durate = dat heeft lang genoeg geduurd
que dura septe dies = zevendaags


+ durata sub

1 duur
-- del die/jorno = lengte van de dag
-- de vita = levensduur
-- de un oscillation = trillingstijd
-- (del jornata/del horas) de travalio/labor = werkduur/tijd, arbeidsduur
-- de validitate = geldigheidsduur, looptijd
-- de utilisation de un colla = levensduur van een lijm
-- de functionamento de un machina = levensduur van een machine
de curte/breve -- = van korte duur
de longe -- = van lange duur
record de -- = duurrecord
PHOTOGRAPHIA -- del flash (A) = flitstijd
PHOTOGRAPHIA -- de posa/de exposition = belichtingstijd
pro un -- illimitate = voor onbepaalde tijd
augmentar le -- = de duur verlengen


duration sub

1 het voortduren
2 duur
-- del vita = levensduur
-- (del jornata/del horas) de labor/de travalio = werktijd/duur, arbeidsduur
-- de oscillation = trillingstijd
-- del validitate = geldigheidsduur, looptijd
-- del pena = straftijd
disco a/de longe -- = langspeelplaat, lp
de curte/breve -- = kortstondig


+ durative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA duratief
forma -- = duratieve vorm
verbo -- = duratief werkwoord, duratief
aspecto -- = duratief aspect


+ durativitate sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA duratief karakter/aspect


+ durativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA duratief werkwoord, duratief


duressa sub

1 hardheid
le -- del aciero = de hardheid van staal
-- del diamante = hardheid van diamant
-- del aqua = hardheid van het water
scala/grado de -- = hardheidsgraad/schaal
test (A) de -- = hardheidsproef
2 hardvochtigheid, ruwheid
ager con -- = hardvochtig optreden


+ duro sub

1 zware jongen


duumviral adj

1 HISTORIA ROMAN duumviraal, tweemans...
functiones -- = duumvirale functies


duumvirato sub

1 HISTORIA ROMAN duumviraat, tweemanschap


duumviro sub

1 HISTORIA ROMAN duumvir, tweeman


+ dyade sub

1 tweetal, paar


+ dyadic adj

1 behorend tot een tweetal, tweetallig, tweeledig, tweewaardig, tweevoudig, dyadisch


dynamic adj

1 PHYSICA dynamisch
equilibrio -- = dynamisch evenwicht
pression de aqua -- = dynamische waterdruk
altoparlator -- = dynamische luidspreker
2 dynamisch, voortvarend, ijverig, bedrijvig, doortastend, energiek
personalitate -- = dynamische persoonlijkheid
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA dynamisch
-- dynamic = dynamisch accent


dynamica sub

1 PHYSICA dynamica, krachtenleer
equation de -- = dynamicavergelijking
2 MUSICA dynamica


+ dynamicitate sub

1 dynamiek, dynamisch karakter, voortvarendheid, doortastendheid, energie, vitaliteit
-- de un persona = voortvarendheid van een persoon
-- del vita moderne = dynamisch karakter van het moderne leven
le -- del phenomenos economic = het dynamisch karakter van de economische verschijnselen


+ dynamisar v

1 dynamisch maken


+ dynamisation sub

1 het dynamisch maken


dynamismo sub

1 PHILOSOPHIA dynamisme, vitalisme
-- de Leibniz = dynamisme van Leibniz
-- de Bergson = vitalisme van Bergson
2 dynamiek, voortvarendheid, energie, vitaliteit


dynamista sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van het dynamisme


dynamitar v

1 (met dynamiet) opblazen, laten springen, doen ontploffen
-- un ponte = een brug opblazen


dynamite sub

1 dynamiet
explosion de -- = dynamietontploffing/explosie
cartucha {sj} de -- = dynamietpatroon
carga de -- = dynamietlading


+ dynamiteria sub

1 dynamietfabriek


dynamitero sub

1 dynamiteur, pleger van dynamietaanslagen


dynamitic adj

1 dynamiet betreffend, dynamiet...


dynamo sub

1 dynamo, generator
-- compound (A) = compounddynamo
-- a currente alternative = wisselstroomdynamo
-- de bicycletta = fietsdynamo
-- de alte tension/voltage = hoogspanningsdynamo
-- de basse tension/voltage = laagspanningsdynamo
regulator de -- = dynamoregelaar


dynamoelectric adj

1 dynamo-elektrisch
machina -- = dynamo-elektrische machine


+ dynamogene adj

1 kracht opwekkend, spankracht verhogend, kracht...
alimento -- = krachtvoedsel


+ dynamographo sub

1 dynamograaf


+ dynamometria sub

1 dynamometrie, krachtmeting


+ dynamometric adj

1 dynamometrisch
essayo/test (A) -- = dynamometrische proef


dynamometro sub

1 dynamometer, krachtmeter, veerbalans
-- de absorption = remdynamometer


dynasta sub

1 ANTIQUITATE heerser, vorst, dynast


dynastia sub

1 dynastie, vorstenhuis, vorstengeslacht
-- regal/royal = koningshuis
-- merovingian = Merivingische dynastie
-- capetian = Capetingische dynastie


dynastic adj

1 dynastiek, dynastie...


+ dyne sub

1 PHYSICA dyne (eenheid van kracht)


+ dysarthria sub

1 MEDICINA dysartrie


+ dysbarismo sub

1 ASTRONAUTICA onderdrukziekte


+ dyscalculia sub

1 rekenstoornis


+ dyscalculic adj

1 dyscalculie..., rekenzwak...
infante -- = rekenzwak kind


+ dyschromatopsia sub

1 MEDICINA kleurenblindheid


+ dyschromia sub

1 MEDICINA pigmentatiestoornis


dysenteria sub

1 MEDICINA dysenterie


dysenteric adj

1 dysenterisch, dysenterie...
bacillo -- = dysenteriebacil
colica -- = dysenteriekoliek


+ dysfunction sub

1 MEDICINA dysfunctie, functiestoornis
-- gastric/stomachal = gestoorde maagfunctie


+ dysfunctional adj

1 disfunctioneel


+ dysgraphia sub

1 (functionele) schrijfzwakte


+ dyslexia sub

1 MEDICINA woordblindheid, leesblindheid, dyslexie


+ dyslexic adj

1 MEDICINA dyslexie betreffend, dyslexie..., leesblind, woordblind


+ dysmnesia sub

1 MEDICINA geheugenstoornis


+ dysmorphia sub

1 MEDICINA dysmorfie, misvorming, mismaaktheid


+ dysorexia sub

1 MEDICINA dysorexie, eetluststoornis


dyspepsia sub

1 MEDICINA dyspepsie, gestoorde spijsvertering


dyspeptic adj

1 MEDICINA dyspeptisch


dysphasia sub

1 MEDICINA dysphasie, spraakstoornis


+ dysphonia sub

1 stemstoornis MEDICINA dysfonie


+ dyspnea sub

1 MEDICINA ademnood, kortademigheid, aamborstigheid, dispnoe
-- cardiac = cardiale dyspnoe


+ dyspneic adj

1 MEDICINA kortademig, aamborstig


+ dysprosium sub

1 CHIMIA dysprosium


+ dystrophia sub

1 MEDICINA dystrofie
-- muscular = spierdystrofie
-- congenite = aangeboren dystrofie


+ dystrophic adj

1 MEDICINA dystrofisch


+ dysuria sub

1 MEDICINA dysurie, pijnlijke urinelozing, druppelpis


+ dytisco sub

1 ZOOLOGIA geelgerande watertor


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori