FANDOM


e conj

1 en
-- ... -- = zowel ... als


eau de Cologne sub FRANCESE

1 eau de Cologne


ebenisar v

1 als ebbehout kleuren


ebenista sub

1 meubelmaker, schrijnwerker
banco de -- = schrijnwerkersbank
apprentisse de -- = schrijnwerkersknecht


ebenisteria sub

1 meubelwerk, schrijnwerk
2 meubelmakerij


ebeno sub

1 ebbeboom
2 ebbehout
mobilario de -- = ebbehouten ameublement


+ ebola sub

1 MEDICINA ebola
contamination/infection per -- = ebolabesmetting


+ ebonite sub

1 eboniet, hardrubber


ebore sub

1 ivoor
-- artificial = kunstivoor
color de -- = ivoorkleur
taliar -- = ivoor snijden
retirar se in su turre de -- = zich in zijn ivoren toren terugtrekken


eboree adj

1 ivoorachtig, ivoren, van ivoor
laro -- = ivoormeeuw


ebrie adj

1 dronken
a medietate -- = halfdronken
un pauco/poco -- = lichtelijk aangeschoten
-- de sanguine = bloeddorstig
-- de joia/de gaudio/de allegressa = dronken van vreugde, vreugdedronken


ebrietate sub

1 dronkenschap
in stato de -- manifeste = in kennelijke staat van dronkenschap


ebulliente adj

1 kokend, ziedend


ebullientia sub

1 het koken, koking, het zieden, zieding


+ ebulliometria sub

1 PHYSICA kookpuntsbepaling


+ ebulliometro sub

1 PHYSICA kookpuntmeter


+ ebullioscopia sub

1 PHYSICA kookpuntsbepaling


+ ebullioscopic adj

1 PHYSICA kookpuntsbepaling betreffend


+ ebullioscopio sub

1 PHYSICA kookpuntmeter, ebullioscoop


ebullir v

1 koken, zieden


ebullition sub

1 het koken, koking, kook, het zieden, zieding
puncto/temperatura de -- = kookpunt
elevation del puncto de -- = kookpuntsverhoging
le temperatura de -- varia con le pression = de kooktemperatuur varieert met de druk
esser in -- = aan de kook zijn, koken


+ eburina sub

1 eburine


+ eburnation sub

1 MEDICINA ivoorachtige verkalking van beenderen


+ eburnee adj

1 van ivoor, ivoorachtig, ivoor...


+ ecarté sub FRANCESE

1 ecarté
jocar al -- = ecarteren


+ ecballio sub

1 BOTANICA springkomkommer


ecce adv LATINO

1 ziehier, hier is, hier zijn, kijk


ecce homo LATINO

1 ecce homo (beeld van de lijdende Christus)


+ ecceitate sub

1 PHILOSOPHIA "Dasein"


eccentric adj

1 uitmiddelpuntig, buiten het centrum gelegen, niet centraal, excentrisch
quartiero -- = buitenwijk
2 vreemd, raar, buitenissig, grillig, excentriek, zonderling, ongewoon, extravagant


eccentricitate sub

1 uitmiddelpuntigheid, niet-centrale ligging, ligging buiten het centrum
2 zonderlingheid, buitenissigheid, buitensporigheid, grilligheid, extravagantheid, excentriciteit


+ eccentrico sub

1 excentriek(eling), vreemd iemand


+ ecchymose (-osis) sub

1 MEDICINA bloeduitstorting, kneuzing, blauwe plek, ecchymose


+ ecchymotic adj

1 bloeduitstortings...


ecclesia sub

1 kerk
-- national/de stato = staatskerk
-- Anglican = Anglikaanse Kerk
-- Reformate = Gereformeerde Kerk
-- Oriental = Oosterse Kerk
-- Latin/Roman = Latijnse Kerk
-- suffrente = lijdende kerk
-- militante = strijdende kerk
-- triumphante = zegevierende kerk
-- gothic = gotische kerk
-- conventual = kloosterkerk
-- abbatial = abdijkerk
-- a cupola = koepelkerk
-- a transepto/a cruce/in forma de cruce = kruiskerk
-- parochial = parochiekerk
-- succursal = hulpkerk
-- votive = votiefkerk
-- capitular = kapittelkerk
-- monasterial/conventual = kloosterkerk
-- clandestin = schuilkerk
Consilio Mundial del Ecclesias = Wereldraad van Kerken
banco de -- = kerkbank
administration del -- = kerkbestuur
construction de --s = kerkbouw
cantor/cantator de -- = kerkzanger
musica de -- = kerkmuziek
concerto de -- = kerkconcert
organo de -- = kerkorgel
portal de -- = kerkportaal
benes del -- = kerkelijke goederen
campana de(l) -- = kerkklok
approbation del -- = kerkelijke goedkeuring
horologio del -- = kerkklok (uurwerk)
latino de -- = kerklatijn
membro de -- = kerklid
tresor del -- = kerkschat
placia del -- = kerkplein
incendio de -- = kerkbrand
tecto de -- = kerkdak
porta de -- = kerkdeur
interior de -- = kerkinterieur
exclaramento del -- = kerkverlichting
calefaction del -- = kerkverwarming
cupola de -- = kerkkoepel
mobiliario de -- = kerkmeubilair
robator/fur de -- = kerkdief
patre de -- = kerkvader
principe de -- = kerkvorst
separation del -- e le stato = scheiding van kerk en staat


+ ecclesial adj

1 kerkelijk, geestelijk


ecclesiasta sub

1 geestelijke, priester BIBLIA
Ecclesiasta = Ecclesiasticus, schrijver van het bijbelboek Prediker


Ecclesiastes sub n pr

1 BIBLIA Prediker (bijbelboek)


ecclesiastic adj

1 kerkelijk, geestelijk
vita -- = kerkelijk leven
contribution -- = kerkbelasting
historia -- = kerkgeschiedenis
tribunal -- = kerkelijke rechtbank
provincia -- = kerkelijke provincie
decreto -- = kerkverordening
benes -- = kerkelijke goederen
latino -- = kerklatijn
derecto -- = kerkelijk recht
function -- = kerkambt
approbation -- = kerkelijke goedkeuring
doctrina -- = kerkleer
canto -- = kerkzang
traditiones -- = kerkelijke tradities
autoritate -- = kerkgezag
solemnitate/ceremonia -- = kerkplechtigheid
historico -- = kerkhistoricus
feudo -- = kerkleen


+ ecclesiasticitate sub

1 kerkelijk karakter
-- de un ceremonia = kerkelijk karakter van een plechtigheid


ecclesiastico sub

1 geestelijke


ecclesiologia sub

1 CATHOLICISMO ecclesiologie, kerkleer


+ ecclesiologic adj

1 CATHOLICISMO ecclesiologisch


+ ecclesiologista sub

1 CATHOLICISMO ecclesioloog


+ ecclesiologo sub

1 CATHOLICISMO ecclesioloog


echelon {sj} sub

1 MILITAR echelon


echelonar {sj} v

1 MILITAR (troepen) echelonsgewijs opstellen


+ echeveria {sj} sub

1 BOTANICA echeveria


+ echidna sub

1 ZOOLOGIA mierenegel


+ echinate adj

1 hydractinia -- = zeerasp (kwal)
cynosuro -- = stekelkamgras


echino sub

1 zeeëgel
2 ARTE DE CONSTRUER echinus


+ echinocacto sub

1 BOTANICA egelcactus


echinococco sub

1 ZOOLOGIA blaasworm


echinoderme adj

1 ZOOLOGIA stekelhuidig


echinodermo sub

1 ZOOLOGIA stekelhuidige


echinoides sub pl

1 ZOOLOGIA Zeeëgels, Echinoidea


echo sub

1 echo, weerklank, nagalm
-- artificial = kunstmatige echo
-- indirecte = indirecte echo
-- multiple = meervoudige echo
-- musical = muzikale echo
effecto de -- = echo-effect
microphono de -- = nagalmmicrofoon
suppressor de -- = echo-onderdrukker
sonda a -- = echolood
puteo con -- = echoput
studio sin -- = galmvrije studio
facer -- a = echoën


echoar v

1 echoën, weergalmen
puteo echoante = echoput


+ echocardiogramma sub

1 MEDICINA echocardiogram


+ echocardiographia sub

1 echocardiografie


+ echocardiographic adj

1 echocardiografisch


+ echogramma sub

1 echogram


+ echographia sub

1 echografie


+ echographic adj

1 echografisch


+ echographo sub

1 echograaf


echoic adj

1 behorend tot de echo, echo...


echolalia sub

1 MEDICINA echolalie


+ echolocation sub

1 echolokatie


echometria sub

1 echometrie


echometric adj

1 echometrisch


echometro sub

1 echometer
-- optic = optische echometer
-- acustic = acustische echometer


+ echoscopia sub

1 echoscopie


+ echoscopio sub

1 echoscoop


+ eclampsia sub

1 MEDICINA eclampsie, stuip
-- puerperal = kraamstuipen
-- infantil = kinderstuipen


+ eclamptic adj

1 MEDICINA stuip..., kramp...


eclectic conj

1 eclectisch, vrijelijk uitkiezend, vrijelijk ontlenend aan verschillende bronnen
methodo -- = eclectische methode
theoria -- = eclectische theorie
systema -- = eclectisch systeem
philosophia -- = eclectische filosofie
stilo -- = eclectische stijl


eclecticismo sub

1 eclect(ic)isme
le -- de un scriptor = het eclecticisme van een schrijver


+ eclecticitate sub

1 eclectisch karakter
-- de un methodo = eclectisch karakter van een methode


eclectico sub

1 eclecticus


eclectismo sub

1 eclect(ic)isme
-- ciceronian = Ciceroniaans eclectisme


+ eclecto sub

1 ZOOLOGIA edelpapegaai


eclipsar v

1 ASTRONOMIA verduisteren
le luna eclipsa a vices le sol = de maan verduistert soms de zon
2 FIGURATE eclipseren, verduisteren, onzichtbaar maken
-- se = stilletjes verdwijnen, er tussen uit knijpen, de plaat poetsen
su sperantias se eclipsa = zijn hoop gaat in rook op
su fama eclipsava le de su collega = zijn roem overstraalde die van zijn collega


eclipse (-ipsis) sub

1 ASTRONOMIA eclips, verduistering
-- lunar/del luna = maansverduistering
-- solar/del sol = zonsverduistering
-- total = totale verduistering
-- partial = gedeeltelijke verduistering


ecliptic adj

1 ASTRONOMIA mbt een eclips, tot een eclips behorend, ecliptisch
2 ASTRONOMIA mbt de ecliptica, ecliptica...


ecliptica sub

1 ASTRONOMIA ecliptica, zonneweg, zonnebaan
obliquitate del -- = helling van de ecliptica
axe del -- = as der ecliptica


ecloga sub

1 herdersdicht, herderszang, ecloge
--s de Virgilio = ecloges van Virgilius


+ ecobiotic adj

1 ecobiotisch


+ ecogeographia sub

1 ecogeografie


+ ecogeographic adj

1 ecogeografisch


ecologia sub

1 ecologie, milieukunde
-- vegetal = plantenecologie


ecologic adj

1 ecologisch, milieu...
agricultura -- = ecologische landbouw
partito -- = milieupartij, groene partij
defensa -- = milieudefensie
zona/region -- = natuurgebied
isolation/isolamento -- = ecologische isolatie
equilibrio/balancia -- = ecologisch evenwicht/balans
systema -- = ecologisch systeem
niche (F) -- = ecologische niche
disastro -- = ecologische ramp, milieuramp
isolamento/isaolation -- = ecologisch isolament
damno -- = ecologische schade
crise/crisis -- = ecologische crisis
detersivo/detergente -- = milieuvriendelijk wasmiddel


ecologista sub

1 ecoloog, milieudeskundige, milieubeschermer


ecologo sub

1 ecoloog, milieudeskundige, milieubeschermer


economato sub

1 ambt van (huis)beheerder, rentmeestersambt, ambt van huismeester
assumer le -- de un instituto = het ambt van beheerder van een instituut aanvaarden


+ econometria sub

1 econometrie
-- industrial/de interprisa = bedrijfseconometrie


+ econometric adj

1 econometrisch
datos -- = econometrische gegevens


+ econometrista sub

1 econometrist


economia sub

1 economie
-- mundial = wereldeconomie
-- politic = staathuishoudkunde
-- de guerra = oorlogseconomie
-- planificate/dirigite = geleide economie
-- capitalista = kapitalistische economie
-- socialista = socialistische economie
-- de mercato = markteconomie
-- de abundantia = economie van de overvloed
-- domestic = huishoudkunde
2 zuinigheid, spaarzaamheid
3 besparing
-- de tempore = tijdbesparing
-- de spatio = ruimtebesparing
-- de combustibile/de carburante = brandstofbeparing
-- de energia = energiebesparing
--s = spaarcenten, spaargeld
facer --s = zuinig zijn


economic adj

1 economisch, de economie betreffend
infrastructura -- = economische infrastructuur
structura -- = economische structuur
systema -- = economisch stelsel/systeem
crise/crisis -- = economische crisis
situation/position -- = economische situatie
reconstitution -- = economisch herstel
geographia -- = economische aardrijkskunde
sanctiones -- = economische sancties
politica -- = economische politiek
historia -- = economische geschiedenis
vita -- = economisch leven
delicto -- = economisch delict
schola superior de scientias -- = economische hogeschool
studiar scientias -- = economie studeren
2 economisch, zuinig, spaarzaam, voordelig, goedkoop
motor -- = zuinige motor
gestion -- = zuinig beheer
becco -- = spaarbrander
lampa -- = spaarlamp
un version plus -- = een goedkopere versie/uitvoering
viver economicamente = het zuinig aanleggen


economisar v

1 spaarzaam zijn met, (be)sparen, bezuinigen
-- moneta = geld besparen
-- spatio = ruimte besparen
-- pro su vetulessa = sparen voor zijn oude dag
-- pro comprar un nove bicycletta = sparen voor een nieuwe fiets


+ economisation sub

1 bezuiniging, besparing
mesura de -- = bezuinigingsmaatregel
plano de -- = bezuinigingsplan
proposition de -- = bezuinigingsvoorstel
decreto de -- = bezuinigingsdecreet


economista sub

1 econoom, economist
-- rural/agrari = landhuishoudkundige


economo sub

1 (huis)beheerder, huismeester, rentmeester, administrateur


+ ecophysiologia sub

1 ecofysiologie


+ ecophysiologic adj

1 ecofysiologisch


+ ecosphera sub

1 ecosfeer


+ écossaise sub FRANCESE

1 MUSICA écossaise


+ ecosystema sub

1 ecosysteem, ecologisch systeem
-- forestal = boomgemeenschap
-- aquatic/aquatile = aquatisch ecosysteem
-- del solo = bodemecosysteem
-- del stagno = vijverecosysteem
-- fluvial = fluviaal ecosysteem


+ ecotypo sub

1 BIOLOGIA ecotype


ecstase (-asis) sub

1 extase, geestvervoering, verrukking
-- celeste = hemelse verrukking
-- mystic = mystieke extase


ecstasiar v

1 in vervoering brengen
-- se = in vervoering geraken


+ ecstasy sub ANGLESE

1 ecstasy


ecstatic adj

1 extatisch
vision -- = extatisch visioen
inebriation -- = extatische roes


+ ecstatico sub

1 iemand die vaak in extase is


+ ecthyma sub

1 MEDICINA ecthyma (korstige huidinfectie)


+ ectoblasto sub

1 BIOLOGIA ectoderm


ectoderma sub

1 BIOLOGIA ectoderm


+ ectogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA ectogenese


+ ectoparasito sub

1 ZOOLOGIA ectoparasiet


+ ectopia sub

1 MEDICINA ectopie (abnormale plaats van organen, etc.)


+ ectopic adj

1 MEDICINA ectopisch
pregnantia/graviditate -- = ectopische zwangerschap


ectoplasma sub

1 BIOLOGIA ectoplasma, teleplasma


ectoplasmic adj

1 BIOLOGIA ectoplasma...


+ ectosomatic adj

1 ectosomatisch


+ ectropion sub

1 MEDICINA ectropion


+ ecu sub

1 ecu


Ecuador sub n pr ESPANIOL

1 Ecuador


+ ecuadorian adj

1 van/uit Ecuador


+ ecuadoriano sub

1 bewoner van Ecuador


+ ecumene sub

1 oecumene


ecumenic adj

1 oecumenisch
concilio -- = oecumenisch concilie
movimento -- = oecumenische beweging
servicio -- = oecumenische dienst
ecclesia -- = oecumenische kerk
Consilio Ecumenic del Ecclesias = Wereldraad van Kerken


+ ecumenicitate sub

1 oecumenusch karakter
-- de un concilio = oecumenisch karakter van een concilie


+ ecumenismo sub

1 oecumene, oecumenische beweging


eczema sub

1 eczeem


eczematose adj

1 eczeemachtig, eczeem...


+ eczematoso sub

1 lijder aan eczeem


edace adj

1 vraatzuchtig, gulzig


edacitate sub

1 vraatzucht, gulzigheid


+ Edam sub n pr

1 Edam
(caseo de) Edam = Edammer kaas


+ edaphic adj

1 BIOLOGIA edafisch
factor -- = edafische factor
climax -- = edafische climax


+ edaphologia sub

1 edafologie


+ edelweiss sub GERMANO

1 BOTANICA edelweiss


edema sub

1 MEDICINA oedeem, watergezwel
-- pulmonar/del pulmon = longoedeem
-- cerebral = hersenoedeem
-- de fame/de denutrition = hongeroedeem


+ edematic adj

1 MEDICINA oedeem...
syndrome -- = oedeemsyndroom


edematose adj

1 MEDICINA watergezwelachtig, oedeem...


Eden sub n pr

1 BIBLIA Eden


+ edenic adj

1 paradijselijk, paradijsachtig, paradijs...


eder (I) v

1 eten


eder (II) v

1 uitgeven, publiceren, drukken
2 redigeren (krant, etc.), een uitgave bezorgen van


edibile adj

1 eetbaar
musculo -- = eetbare mossel
ostreas -- = eetbare oesters
grassia -- = spijsvet
champignon (F) -- = eetbare paddenstoel


edibilitate sub

1 eetbaarheid


+ edictal adj

1 JURIDIC edictaal
citation -- = edictale citatie


edicto sub

1 edict, bevelschrift, verordening, plakkaat
Edicto de Nantes = Edict van Nantes
revocation del Edicto de Nantes = herroeping van het Edict van Nantes
Edicto Perpetue/Perpetual = Eeuwig Edict
--s contra le heresia = plakkaten tegen de ketters
een -- uitvaardigen = publicar un edicto


+ edicula sub

1 gebouwtje


edificante adj

1 stichtelijk, zedelijk verheffend
libro -- = stichtelijk boek
lectura -- = stichtelijke lectuur
spectaculo -- = geestverheffend schouwspel
vita -- = zedig leven
conducta -- = zedig gedrag
exemplo -- = lichtend voorbeeld
sermon -- = stichtelijke preek


edificar v

1 bouwen
2 stichten, oprichten, instellen, opzetten
3 stichten, tot godvrucht opwekken
-- su proximo con su exemplo = zijn naaste door zijn voorbeeld stichten


edification sub

1 het bouwen, bouw
2 het stichten, stichting, het oprichten, oprichting, instelling, opzet
3 stichting, vroomheid


edificative adj

1 stichtelijk
exemplo -- = stichtelijk voorbeeld


edificator sub

1 bouwer
2 bouwheer


edificio sub

1 gebouw, bouwwerk
-- scholar = schoolgebouw
-- bancari = bankgebouw
-- de officios = kantoorgebouw/pand
-- universitari = universiteitsgebouw
-- del station = stationsgebouw
-- del stato = rijksgebouw
--s public = openbare gebouwen
-- annexe = bijgebouw, dependance
--s de construction recente = nieuwbouw
ala de un -- = vleugel van een gebouw


+ edil sub

1 HISTORIA ROMAN aedilus
2 HISTORIA gemeenteraadslid
le --es = de vroede vaderen


+ edilitate sub

1 HISTORIA ROMAN aedilitas
2 HISTORIA vroedschap


+ edimburgese adj

1 van/uit Edinburg


+ edipal adj

1 oedipaal


+ edipic adj

1 oedipaal


Edipo sub n pr

1 MYTHOLOGIA Oedipus
complexo de -- = Oedipuscomplex


+ edison sub ANGLESE

1 edison


editar v

1 uitgeven, publiceren, drukken
2 redigeren (krant, etc.), een uitgave bezorgen van
-- Molière = een uitgave van Molière bezorgen
3 COMPUTATOR editen


edition sub

1 het uitgeven, het publiceren, publicatie
2 uitgave, editie, druk, oplaag
-- principe = editio princeps
-- complete/integral = volledige uitgave
-- de luxo = luxeuitgave
-- popular = volksuitgave
-- scholar = schooleditie
-- portative/de tasca = zakuitgave
-- (pro uso/usage) scholar = uitgave voor schoolgebruik
-- augmentate = vermeerderde druk
-- revidite/revisate = herziene druk
-- corrigite = verbeterde druk
-- critic = kritische uitgave
-- purgate = gekuiste uitgave
-- unic = eenmalige uitgave
-- del vespera/vespere = avondeditie (van krant)
-- del matino = ochtendeditie
-- extra/special = extra editie
-- de tasca = pocketuitgave/editie
prime/secunde/etc. -- = eerste/tweede/etc. druk


editio princeps sub LATINO

1 editio princeps


editor sub

1 uitgever
2 redacteur (van krant, etc.), bezorger van een uitgave


editorial adj

1 van de uitgever
2 van de uitgeverij
casa -- = uitgeverij, uitgever(sfirma)
compania/societate/interprisa -- = uitgeversmaatschappij
centro -- = uitgeverscentrum
fundo -- = uitgeversfonds
successo -- = uitgeverssucces


editorial sub

1 hoofdartikel (in krant)


+ editorialista sub

1 hoofdartikelschrijver


Eduardo sub n pr

1 Eduard
-- le Confessor = Eduard de Belijder


educabile adj

1 opvoedbaar, op te voeden


+ educabilitate sub

1 opvoedbaarheid


educar v

1 opvoeden, opleiden, ontwikkelen, scholen, vormen
-- infantes = kinderen opvoeden
ben educate = welopgevoed, beleefd
mal educate = slecht opgevoed, onbeleefd
infantes difficile de -- = moeilijk opvoedbare kinderen
on le habeva educate in le religion catholic = hij was opgevoed in het katholieke geloof


education sub

1 opvoeding, opleiding, ontwikkeling, educatie, onderwijs, vorming, scholing
-- physic = lichamelijke opvoeding, gymnastiek
-- sexual = seksuele opvoeding
systema de -- = opvoedingssysteem
methodo de -- = opvoedingsmethode
persona con mal -- = onopgevoed persoon
-- civic = opvoeding tot burger
-- religiose = godsdienstige opvoeding
-- scholar = schoolopleiding
-- sever/stricte/rigide = strenge opvoeding
-- solide = gedegen opvoeding
-- coercitive = dwangopvoeding
non haber recipite -- = geen opvoeding genoten hebben


educational adj

1 opvoedings..., scholings..., vormings..., onderwijs...
revista/jornal -- = schoolblad
television -- = televisieonderwijs, tele-televisie
radio -- = schoolradio
specialista -- = onderwijsspecialist
problema -- = onderwijsprobleem
psychologo -- = onderwijspsycholoog
legislation -- = onderwijswetgeving
politica -- = onderwijspolitiek/beleid


educative adj

1 educatief, instructief, leerzaam, vormend, opvoedings..., vormings...
film (A) -- = leerfilm, documentaire (film)
systema -- = opvoedingssysteem
ideal -- = opvoedingsideaal
objectivo -- = opvoedingsdoel
methodo -- = opvoedingsmethode
un elemento -- = een opvoedend element


educator sub

1 opvoeder, pedagoog, leraar


+ edulcorante adj

1 (ver)zoetend


+ edulcorante sub

1 zoetstof, zoetmiddel


edulcorar v

1 zoet maken, verzoeten
-- un tisana = een kruidendrankje verzoeten
bibitas edulcorate = gezoete dranken
2 CHIMIA zuiveren


edulcoration sub

1 het (ver)zoeten, (ver)zoeting, aanzoeting
-- de un tisana = verzoeting van een kruidendrankje
2 CHIMIA zuivering


effabile adj

1 uit te spreken, te uiten


effective adj

1 effectief, werkzaam, doeltreffend, probaat
mesura -- = effectieve maatregel
tension/voltage -- = effectieve spanning
in servicio -- = in effectieve dienst
le innovationes ha essite multo -- = de vernieuwingen waren zeer succesvol
2 werkelijk, wezenlijk, feitelijk, effectief
valor -- = effectieve waarde


+ effectivitate sub

1 effectiviteit


effectivo sub

1 sterkte, bezetting, aantal, grootte, effectief
-- in tempores de pace = vredessterkte
-- de guerra = oorlogssterkte
-- de combatto/de combattentes = gevechtssterkte
-- del battalion = sterkte van het bataljon
-- de un partito = aantal leden van een partij
-- de personal = personeelsbestand, personeelsbezetting


effecto sub

1 gevolg, resultaat, (uit)werking, effect
causa e -- = oorzaak en gevolg
-- Doppler = Dopplereffect
-- placebo = placebo-effect
POLITICA -- domino = domino-effect
-- tampon = bufferwerking
-- de choc = schokeffect
-- luminose/de lumine/de luce = lichteffect
-- optic = optische werking/effect
-- theatral = theatraal effect
-- decorative = decoratief effect
-- e curte termino = kortetermijneffect
-- secundari/colateral = bijwerking, neveneffect/werking
-- retroactive = terugwerkende kracht
con/a -- retroactive = met terugwerkende kracht
-- stimulante = stimulerende werking
-- indirecte = indirect gevolg
-- posterior = nawerking
--s negative = nadelige gevolgen
haber (un) -- posterior = nawerken
haber un -- salutar = gunstig werken
-- prolongate = doorwerking
-- contrari = tegeneffect
-- suspensive = opschortende werking
-- thermic = warmte-effect
FOOTBALL (A) ballon con -- interior = inswinger
BILIARDO -- retrograde = trekeffect, trekstoot
a duple -- = met dubbele werking
de -- immediate, a -- rapide = snelwerkend
-- utile = nuttig effect, rendement
-- scenic = toneeleffect
-- sonor/acustic = geluidseffect
facer -- = effect sorteren
veneno de -- retardate = langzaamwerkend gif
veneno de -- rapide = snelwerkend gif
su tentativa habeva le -- desirate = zijn poging had het gewenste gevolg
in -- = inderdaad
2 effect, wissel, geldswaardig papier
-- documentari/documental = documentaire wissel
incassar --s = effecten verzilveren
-- de incassamento = incassowissel
compra de --s = effectenaankoop
banca de --s = effectenbank
commerciante de --s = effectenhandelaar
angulo del --s = effectenhoek
transaction de --s = effectentransactie
3 --s = spullen, goederen, zaken, voorwerpen, hebben en houden
--s date in deposito = in depot gegeven stukken


+ effector sub

1 PHYSIOLOGIA effector


+ effectuabile adj

1 uitvoerbaar, realiseerbaar


+ effectuabilitate sub

1 uitvoerbaarheid, realiseerbaarheid
-- de un projecto = uitvoerbaarheid van een plan


effectuar v

1 uitvoeren, verwezelijken, bewerkstelligen, tot stand brengen, verrichten, doorvoeren
-- manipulationes = handelingen verrichten
-- un plano = een plan uitvoeren
-- un viage = een reis volbrengen
-- un operation arithmetic = een berekening maken
-- reparationes = reparatiewerkzaamheden verrichten
-- labores/travalios manual = handwerk verrichten
-- reformas social = sociale hervormingen doorvoeren


effectuation sub

1 het uitvoeren, het verwezelijken, het bewerkstelligen, uitvoering, verwezelijking, tot stand brenging
-- de un programma = verwezelijking van een programma


effeminar v

1 verwijfd maken
le ricchessa e le luxo ha effeminate le romanos = de rijkdom en de luxe hebben de Romeinen verwijfd gemaakt


effeminate adj

1 verwijfd
typos -- = verwijfde kerels, nichterige types


effemination sub

1 het verwijfd maken, verwijfdheid


effendi sub TURCO

1 effendi


+ efferente adj

1 PHYSIOLOGIA efferent, wegleidend, afleidend
nervos -- = efferente zenuwen


+ efferentia sub

1 PHYSIOLOGIA efferentie


effervescente adj

1 (op)bruisend, borrelend, gistend
tabletta/comprimito -- = bruistablet
pulvere -- = bruispoeder
2 woelig, onrustig, opgewonden, onstuimig


effervescentia sub

1 opbruising, borreling, gisting
2 onrust, onstuimigheid, opwinding, beroering, woeling
esser in -- = in beroering zijn
mitter in -- = in beroering brengen


effervescer v

1 (op)bruisen, gisten, mousseren
2 woelig worden, onstuimig worden, opgewonden worden, in beroering raken


efficace adj

1 doeltreffend, doelmatig, efficiënt, werkzaam, probaat
mesuras -- = afdoende/krachtige maatregelen
remedio -- = afdoend middel
iste medicamento es -- = dat geneesmiddel helpt
CATHOLICISMO gratia -- = werkzame genade
travaliar/laborar efficacemente al pace = op doelmatige wijze aan de vrede werken


efficacia sub

1 doeltreffendheid, doelmatigheid, efficiëntie, efficiency, rendement, (uit)werking, werkzaamheid
-- curative/medical/therapeutic = geneeskracht
-- de un medicina/remedio = doeltreffendheid van een geneesmiddel


+ efficacitate sub

1 doeltreffendheid, doelmatigheid, efficiëntie, rendement, (uit)werking
-- de un methodo = doeltreffendheid van een methode
-- al combatto = gevechtswaarde
manco de -- = ondoelmatigheid, inefficiëntie


efficiente adj

1 doelmatig, werkzaam, efficiënt
PHILOSOPHIA causa -- = werkende oorzaak


efficientia sub

1 PHILOSOPHIA werking
2 werking, uitwerking, doelmatigheid, doeltreffendheid, efficiency, efficiëntie
-- de un machina = nuttige werking van een machine
-- economic = economische doeltreffendheid


effigiamento sub

1 het afbeelden, afbeelding


effigiar v

1 afbeelden, een afbeelding vervaardigen


effigie sub

1 afbeelding, beeld, beeltenis, portret, beeldenaar (op munt)
in -- = in beeltenis, in effigie


+ efflorescente adj

1 bloeiend, bloesemend
2 verwerend, uiteenvallend
3 salpeter/muuruitslag vormend


efflorescentia sub

1 het ontluiken, ontluiking, aanvang der bloei
2 het verweren, verwering
3 CHIMIA muuruitslag, salpeteruitslag
4 MEDICINA (huid)uitslag


efflorescer v

1 ontluiken, beginnen te bloeien
2 CHIMIA verweren


effluente adj

1 uitstromend, uitvloeiend, effluent
fluvio -- = effluente rivier


+ effluentia sub

1 uitvloeisel, afvloeisel
2 uitvloeiing, uitstroming


effluer v

1 uitstromen, uitvloeien, wegstromen


effluvio sub

1 uitwaseming, uitdamping, damp, wasem
2 fluïdum, fluïde, uitstraling


+ effluxo sub

1 het uitstromen, uitstroming, uitloop


effortiar v

1
-- se = zijn best doen, moeite doen, proberen
tote le participantes se ha effortiate al maximo = alle deelnemers hebben zich volledig ingezet


effortio sub

1 inspanning, kracht(sinspanning) moeite, poging
-- intellectual/mental = geestelijke inspanning
-- supreme = uiterste inspanning
--s commendabile/laudabile = loffelijk streven
--s van/inutile/infructuose = vergeefse pogingen
facer un -- = moeite doen, z'n best doen, zich inspannen
facer un supreme --/tote su --s = alle krachten inspannen
facer un -- special = extra moeite doen
exiger -- = moeite kosten
accentuar su -- = zich sterker inspannen
reduplar su --s = zijn krachten verdubbelen, zich dubbel inspannen
ille debe facer un grande -- pro aperir le porta = hij moet zich flink inspannen om de deur open te krijgen
orientar su --s verso un cosa = zijn inspanningen/krachten op iets richten
unir su --s = de handen ineenslaan, de krachten bundelen
tote -- esseva in van = alle moeite was vergeefs
-- superhuman/suprahuman = bovenmenselijke inspanning
lor --s conjuncte = hun gezamelijke inspanningen
con -- = moeizaam
sin -- = moeiteloos, met gemak
que nos uni nostre --s! = laten we onze krachten verenigen!
2 MEDICINA verrekking, verstuiking


effraction sub

1 braak, inbraak, inbreking, kraak
furto con -- = diefstal met braak
tentativa de -- = inbraakpoging
a proba/prova de -- = inbraakvrij


effractor sub

1 inbreker
instrumento de -- = inbrekerswerktuig
banda de --es = inbrekersbende


+ effrangiar v

1 rafelen
seta effrangiate = rafelzijde


+ effronteria sub

1 onbeschaamdheid, schaamteloosheid, brutaliteit


effunder v

1 uitgieten, vergieten, uitstorten
-- sanguine = bloed vergieten
2 FIGURATE uitstorten (van het hart, etc.), openhartig zijn


effusion sub

1 het uitgieten, het vergieten, het uitstorten, uitstorting
-- de un gas/un liquido = het wegstromen van een gas/vloeistof
-- de sanguine = bloedvergieten
cellula de -- = effusiecel
fustigar usque a -- de sanguine = tot bloedens toe geselen
revolution sin -- de sanguine = onbloedige revolutie
2 ontboezeming, uitstorting (van het hart), openhartigheid, hartelijkheid
con -- = hartelijk, gevoelvol


egee adj

1 Egeïsch
Mar -- = Egeïsche Zee
insulas -- = Egeïsche eilanden


Egeo (I) sub n pr

1 MYTHOLOGIA Aegeus


Egeo (II) sub n pr

1 Egeïsche Zee


egide sub

1 ANTIQUITATE aegis, schild
2 bescherming, beschermheerschap, aegide, protectie
sub le -- de = onder beschermheerschap van


eglefino sub

1 ZOOLOGIA schelvis


ego sub

1 PHILOSOPHIA PSYCHOLOGIA ego, ik
mi altere -- = mijn tweede ik
notion del -- = ik-besef


egocentric adj

1 egocentrisch
character -- = egocentrisch karakter
comportamento -- = egocentrisch gedrag


+ egocentricitate sub

1 egocentriciteit, egocentrisme


+ egocentrismo sub

1 egocentrisme, zelfzucht


egoismo sub

1 egoïsme, zelfzucht
-- de gruppo = groepsegoïsme


egoista sub

1 egoïst, zelfzuchtige


egoista adj

1 egoïstisch, zelfzuchtig, baatzuchtig
sentimentos -- = egoïstische gevoelens


egoistic adj

1 egoïstisch, zelfzuchtig, baatzuchtig
comportamento -- = egoistisch gedrag


egolatria sub

1 zelfverheerlijking, zelfverheffing


+ egomania sub

1 extreem egotisme


+ egomaniaco sub

1 extreem egotistisch persoon


+ egopodio sub

1 BOTANICA zevenblad


+ egotic adj

1 egotisch


egotismo sub

1 egotisme, zelfvergoding, cultus van het ik, narcisme
-- de Rousseau = egotisme van Rousseau


egotista sub

1 iemand die veel en graag over zichzelf praat/met zichzelf bezig is, egotist


egotista adj

1 egotistisch, zichzelf vergodend
character -- = egotistisch karakter
attitude -- = egotistische houding


+ egotistic adj

1 egotistisch, zichzelf vergodend
character -- = egotistisch karakter


+ egotrip sub

1 egotrip
facer un -- = egotrippen


egregie adj

1 voortreffelijk, uitstekend, uitnemend


egresso sub

1 uitgang


+ egretta sub

1 ZOOLOGIA zilverreiger


egyptian adj

1 Egyptisch
archeologia -- = Egyptische archeologie
arte -- = Egyptische kunst
2 zigeuner...


egyptiano sub

1 Egyptenaar
2 Egyptisch (taal)
3 zigeuner
4 zigeunertaal


egyptie adj

1 Egyptisch
2 zigeuner...


egyptio sub

1 Egyptenaar
2 Egyptisch (taal)
3 zigeuner
4 zigeunertaal


Egypto sub n pr

1 Egypte
-- Inferior = Beneden-Egypte


egyptologia sub

1 egyptologie


+ egyptologic adj

1 egyptologisch


+ egyptologista sub

1 egyptoloog


egyptologo sub

1 egyptoloog


eider sub

1 ZOOLOGIA eidereend


eiderdun sub

1 eiderdons
2 donzen deken


+ eidetic adj

1 eidetisch
imagines -- = eidetische beelden
PSYCHOLOGIA
reduction -- = eidetische reductie


+ eidetico sub

1 eideticus, eidetisch waarnemer


+ einsteinian adj

1 van Einstein
le theoria -- del relativitate = de theorie van Einstein van de relativiteit


+ einst&einium sub

1 CHIMIA einsteinium


Eire sub n pr IRLANDESE

1 Ierland


ejacular v

1 uitstoten, uitspuiten, lozen (zaad)


+ ejaculat sub

1 ejaculaat


ejaculation sub

1 het uitstoten, het uitspuiten, het lozen (zaad), uitstoting, uitspuiting, (zaad)lozing
-- precoce = voortijdige zaadlozing


ejaculatori adj

1 PHYSIOLOGIA zaadschietend
canal/ducto/conducto -- = zaadkanaal


+ ejectabile adj

1 actionar le sedia -- = de schietstoel in werking stellen


+ ejectar v

1 uitwerpen
le vulcano ejecta cineres e lava = de vulkaan werpt as en lava uit


ejection sub

1 uitwerping
sedia de -- = schietstoel
-- del pilota = uitwerping van de piloot
2 PHYSIOLOGIA ontlasting, defecatie, uitscheiding


ejector sub

1 TECHNICA uitstoter, uitwerper, ejecteur, ejector


elaborar v

1 uitwerken, bewerken, verwerken
-- un projecto/un plano = een plan uitwerken
-- un theoria = een theorie opstellen


elaboration sub

1 het uitwerken, het bewerken, het verwerken, uitwerking, bewerking, verwerking
-- de un plano = uitwerking van een plan


+ Elam sub n pr

1 Elam


+ elamic adj

1 van Elam
cultura -- = cultuur van Elam
lingua -- = taal van Elam
religion -- = godsdienst van Elam


+ elamita sub

1 bewoner van Elam


+ elan sub FRANCESE

1 vervoering, geestdrift, bezieling, vuur, impuls, opwelling
-- creator = scheppingsdrang/drift


elastic adj

1 rekbaar, elastisch, veerkrachtig, soepel, buigzaam
deformation -- = elastische vervorming
texitos -- = elastische weefsels
banda -- = elastiekje
defensa -- = elastische verdediging
mente -- = soepele geest
notion -- = rekbaar begrip
ille ha un conscientia -- = hij heeft een ruim/rekbaar geweten


elasticitate sub

1 elasticiteit, spankracht, veerkracht, soepelheid, buigzaamheid
-- de forma = vormelasticiteit
-- del musculos = spankracht van de spieren
limite del -- = elasticiteitsgrens


elastico sub

1 elastiek
-- a buttonieras = knoopsgatenelastiek


+ elastina sub

1 elastine


+ elastina sub

1 BIOCHIMIA elastine


+ elastomero sub

1 CHIMIA elastomeer


+ elastometria sub

1 elastometrie


+ elastometric adj

1 elastometrisch


+ elastometro sub

1 elastometer


+ elaterio sub

1 PHARMACIA elaterium


+ elaterite sub

1 MINERALOGIA elateriet


+ elatina sub

1 BOTANICA elatine, glaskroos


+ elatinaceas sub pl

1 BOTANICA elatinaceae, elatinaceeën, elatinefamilie


+ eldorado sub

1 eldorado, land van overvloed, luilekkerland


+ eleagnaceas sub pl

1 BOTANICA eleagnaceae, eleagnaceeën, duindoornfamilie


+ eleagno sub

1 BOTANICA olijfwilg


+ eleatic adj

1 GEOGRAPHIA van Elea, Eleatisch
2 PHILOSOPHIA eleatisch
doctrina -- = eleatische leer
schola -- = eleatische school


electe adj

1 RELIGION uitverkoren, gekozen
populo -- = uitverkoren volk


election sub

1 het kiezen, keuze, keus
-- facile = gemakkelijke keuze
-- de domicilio = domiciliekeuze
le profession de su -- = het vak van zijn keuze
RELIGION
le populo de -- = het uitverkoren volk
vaso de -- = uitverkoren vat
su patria de -- = het land van zijn keus, zijn tweede vaderland
le -- es vostre = aan u de keus
a -- = naar keus
2 het verkiezen, verkiezing, stemming
--es directe = rechtstreekse verkiezingen
--es indirecte = trapsgewijze verkiezingen
--es anticipate = vervroegde verkiezingen
-- secrete = geheime verkiezing
--es presidential = presidentsverkiezingen
-- papal = pauskeuze
-- episcopal = bisschopskeuze
-- municipal = gemeenteraadsverkiezing
resultato del --es = verkiezingsuitslag
die del --es = verkiezingsdag
le prime torno del --es = de eerste ronde van de verkiezingen
invalidar/annullar un -- = een verkiezing nietig verklaren


elective adj

1 door keuze benoemd, door verkiezing verkregen
presidente -- = gekozen president
magistratura -- = gekozen magistratuur
2 keur..., kies..., verkiezings...
systema -- = kiesstelsel
affinitate -- = 1 CHIMIA affiniteit, 2. keurverwantschap, diepe verstandhouding, affiniteit


electivitate sub

1 BIOLOGIA electief vermogen


electo sub

1 uitverkorene, gekozene


elector sub

1 kiezer, stemmer
carta de -- = kiezerskaart
lista de --es = kiezerslijst
association de --es = kiesvereniging
mystification del --es = kiezersbedrog
2 keurvorst
le -- de Bohemia =de keurvorst van Bohemen


electoral adj

1 kies..., verkiezings..., stem..., kiezers..., electoraal
districto -- = kiesdistrict
collegio -- = kiescollege
systema -- = kiesstelsel
registro -- = kiezersregister
quotiente -- = kiesdeler
consilio -- = kiesraad
lege -- = kieswet
legislation -- = kieswetgeving
lista -- = kiezerslijst
reunion -- = verkiezingsbijeenkomst
debatto -- = verkiezingsdebat
slogan (A) -- = verkiezingsleus
victoria -- = verkiezingsoverwinning
disfacta -- = verkiezingsnederlaag
fundo -- = verkiezingsfonds
score (A) -- = verkiezingsuitslag
participation -- = verkiezingsopkomst
programma -- = verkiezingsprogramma
periodo -- = verkiezingstijd
torneo -- = verkiezingstoernee
manifesto -- = verkiezingsmanifest
placard (F) -- = verkiezingsaffiche
propaganda -- = verkiezingspropaganda
discurso -- = verkiezingsrede
lucta -- = verkiezingsstrijd
fraude -- = verkiezingsfraude
urna -- = stembus
deber -- = stemplicht
limine -- = kiesdrempel
circumscription -- = kieskring
reforma -- = kiesrechthervorming
comité (F)/association -- = kiesvereniging
ganio -- = stemmenwinst
2 keurvorstelijk


+ electoralismo sub

1 POLITICA electoralisme


electorato sub

1 kiesbevoegdheid
2 kiezersvolk, kiezerscorps, electoraat
-- nederlandese = Nederlands kiezerscorps
-- flottante = zwevende kiezers
mystification del -- = kiezersbedrog
3 keurvorstelijke waardigheid
4 keurvorstendom


+ electret sub

1 elektreet


electric adj

1 elektrisch
energia -- = elektrische energie
luce/lumine -- = elektrisch licht
succussa -- = elektrische schok
central -- = elektrische centrale
carga -- = elektrische lading
discarga -- = elektrische ontlading/schok
currente -- = elektrische stroom
resistentia -- = elektrische weerstand
propulsion -- = elektrische aandrijving
conductor -- = elektrische geleider
fluido -- = elektrisch fluïdum
traino -- = elektrische trein
sede/sedia -- = elektrische stoel
oculo -- = elektrisch oog
campo -- = elektrisch veld
motor -- = elektrische motor
organo -- = elektrisch orgel
furno -- = elektrisch fornuis
guitarra/gitarra -- = elektrische gitaar
cablo -- = elektrische kabel
illuminate electricamente = elektrisch verlicht


electricista sub

1 electriciën
montator -- = elektromonteur


electricitate sub

1 elektriciteit
-- negative/positive = negatieve/positieve elektriciteit
-- static = statische elektriciteit
-- galvanic = galvanische elektriciteit
-- inducite = geïnduceerde elektriciteit
contator de -- = elektriciteitsmeter
panna de -- = elektriciteitsstoring
compania de -- = elektriciteitsbedrij/maatschappij
production de -- = elektriciteitsproduktie
tarifas del -- = elektriciteitstarieven
consumo de -- = elektriciteitsverbruik
trenchar {sj} le -- = de elektriciteit afsnijden
generar -- = stroom opwekken


electrificar v

1 elektrificeren


electrification sub

1 het elektrificeren, elektrificatie, elektrificering
-- del ferrovias = elektrificatie van de spoorwegen


+ electrisabile adj

1 elektriseerbaar


electrisar v

1 elektriseren
-- per fricamento = elektriseren door wrijven


electrisation sub

1 het elektriseren, elektrisering
-- per fricamento = elektrisering door wrijving
le -- de un baston de vitro = het elektriseren van een glazen staaf


+ electroacustic adj

1 elektro-akoestisch


+ electroacustica sub

1 elektro-akoestiek, elektrogeluidstechniek


+ electroanalyse (-ysis) sub

1 elektro-analyse


+ electrobiologia sub

1 MEDICINA elektrobiologie


+ electrobiologic adj

1 MEDICINA electrobiologisch


+ electrocardiogramma sub

1 MEDICINA elektrocardiagram, ECG


+ electrocardiographia sub

1 MEDICINA elektrocardiografie


+ electrocardiographic adj

1 MEDICINA elektrocardiografisch


+ electrocardiographo sub

1 MEDICINA elektrocardiograaf


+ electrocauterio sub

1 MEDICINA elektrocauter


electrochimia sub

1 elektrochemie


electrochimic adj

1 elektrochemisch
equivalente -- = elektrochemisch equivalent
polarisation -- = elektrochemische polarisatie


electrochimista sub

1 elektrochemicus


+ electrochoc {sjok} sub

1 MEDICINA elektroschok
tractamento al --s = schokbehandeling
le -- utilisate in psychiatria face parte del methodo somatopsychic = de elektroschok maakt deel

uit van de somato-psychische methode

+ electrocinetic adj

1 elektrokinetisch


+ electrocinetica sub

1 PHYSICA elektrokinetica


+ electrocoagulation sub

1 MEDICINA elektrocoagulatie


+ electroconvulsion sub

1 elektroconvulsie, elektroshock


+ electroconvulsive adj

1 elektroconvulsief
shock (A) -- = elektroshock


electrocutar v

1 elektrocuteren, door elektriciteit doden, terechtstellen op de elektrische stoel
-- un condemnato = een veroordeelde elektrocuteren


electrocution sub

1 het elektrocuteren, elektrocutie, terechtstelling door elektriciteit


+ electrodiagnose (-osis) sub

1 MEDICINA elektrodiagnose


+ electrodiagnostica sub

1 MEDICINA elektrodiagnostiek


+ electrodialyse (-ysis) sub

1 elektrodialyse


+ electrodialytic adj

1 elektrodialytisch


electrodo sub

1 elektrode
-- negative = kathode
-- positive = anode
-- de vitro = glaselektrode
-- de soldatura = laselektrode, lasstaaf
-- de deviation = afwijkingselektrode
--s coplanar = coplanaire elektroden
diametro de -- = elektrodediameter


+ electrodomestic adj

1
apparatos -- = huishoudelijke elektrische apparaten


+ electrodynamic adj

1 elektrodynamisch
phenomenos -- = elektrodynamische verschijnselen
microphono -- = elektrodynamische microfoon


electrodynamica sub

1 elektrodynamica


+ electrodynamometro sub

1 elektrodynamometer, galvanometer, stroommeter


+ electroencephalogramma sub

1 MEDICINA elektro-encefalogram, EEG


+ electroencephalographia sub

1 MEDICINA elektro-encefalografie


+ electroencephalographic adj

1 MEDICINA elektro-encefalografisch


+ electroencephalographo sub

1 MEDICINA elektro-encefalograaf


+ electrogene adj

1 elektriciteit voortbrengend/opwekkend
gruppo -- = aggregaat


+ electrographic adj

1 elektrografisch


+ electrographo sub

1 elektrometer


+ electrohydraulic adj

1 elektrohydraulisch
convertitor -- = elektrohydraulische omvormer
regulator -- = elektrohydraulische regulator


+ electrologia sub

1 elektriciteitsleer, elektrologie


+ electrologic adj

1 elektrologisch, de elektrologie betreffend


+ electrologo sub

1 deskundige op het gebied van de elektrologie


+ electroluminescentia sub

1 elektrische luminescentie, elektroluminescentie


+ electrolysabile adj

1 elektrolyseerbaar


electrolysar v

1 elektrolyseren


electrolysation sub

1 het elektrolyseren, elektrolyse


+ electrolysator sub

1 elektrolyse-apparaat


electrolyse (-ysis) sub

1 elektrolyse
decomponer aqua per -- = water splitsen door elektrolyse


electrolytic adj

1 elektrolytisch
condensator -- = elektrolytische condensator
dissociation -- = elektrolytische dissociatie
ionisation -- = elektrolytische ionisatie


electrolyto sub

1 elektrolyt


electromagnete sub

1 elektromagneet
bobina de un -- = magneetspoel


electromagnetic adj

1 elektromagnetisch
unda -- = elektromagnetische golf
campo -- = elektromagnetisch veld
relais (F) -- = elektromagnetisch relais
freno -- = magneetrem
energia -- = elektromagnetische energie
induction -- = elektromagnetische inductie
radiation -- = elektromagnetische straling
oscillationes -- = elektromagnetische trillingen
interaction -- = elektromagnetische wisselwerking
altoparlator -- = elektromagnetische luidspreker
theoria -- del lumine/del luce = elektromagnetische lichttheorie


electromagnetismo sub

1 elektromagnetisme


+ electromechanic adj

1 elektromechanisch
analogia -- = elektromechanische analogie


+ electromechanica sub

1 elektromechanica


+ electrometallurgia sub

1 elektrometallurgie


+ electrometallurgic adj

1 elektrometallurgisch


+ electrometallurgista sub

1 elektrostaalgieter


electrometria sub

1 stroommeting, spanningsmeting


+ electrometric adj

1 elektrometrisch


electrometro sub

1 stroommeter, spanningsmeter, elektrometer
-- a filo = snaarelektrometer


electromotor sub

1 elektromotor


+ electromyogramma sub

1 MEDICINA elektromyogram, EMG


+ electromyographia sub

1 MEDICINA elektromyografie


+ electromyographic adj

1 MEDICINA elektromyografisch


+ electromyographo sub

1 MEDICINA elektromyograaf


electron sub

1 elektron
orbita de --es = elektronenbaan
fasce de --es = elektronenbundel
gruppo de --es = elektronengroep
accelerator de --es = elektronenversneller, betatron
cannon a --es = elektronenkanon
fuga del -- = elektronenvlucht
currente de --s = elektronenstroom
-- libere = vrij elektron
-- rapide = snel electron
-- positive = positief elektron, positron
-- incidente = invallend elektron
-- de valentia = valentie-elektron
-- de conduction = geleidingselektron


+ electronarcose (-osis) sub

1 MEDICINA elektronarcose


+ electronegative adj

1 elektronegatief, elektrisch negatief geladen


electronic adj

1 elektronisch, elektronen...
theoria -- = elektronentheorie/leer
emission -- = elektronenemisssie
transition -- = elektronensprong
musica -- = elektronische muziek
tubo -- = elektronenbuis
fasce -- = elektronenbundel
currente -- = elektronenstroom
flash (A) -- = elektronenflitser
nube -- = elektronenwolk
lente -- = elektronenlens
memoria -- = elektronisch geheugen
ionisation -- = elektronenionisatie
conductibilitate/conductivitate -- = elektronengeleiding
configuration -- = elektronenconfiguratie
microscopio -- = elektronenmicroscoop
cannon -- = electronenkanon
ruitos -- = elektronenlawaai
machina a/de scriber electronic = elektronische schrijfmachine
pagar per via -- = elektronisch betalen
pagamento per via -- = elektronische betaling


electronica sub

1 elektronica
-- molecular = moleculaire elektronica
-- analoge = analoge elektronica


+ electronuclear adj

1 mbt elektriciteit die door kernenergie wordt opgewekt, elektronucleair
central -- = elektronucleaire centrale


+ electronvolt sub

1 elektronvolt


+ electro-optic adj

1 elektro-optisch
effecto -- = elektro-optische effect
technologia -- = elektro-optische technologie


+ electro-optica sub

1 elektro-optiek


+ electro-osmose (-osis) sub

1 elektro-osmose


+ electro-osmotic adj

1 elektro-osmotisch
drainage {e} -- = elektro-osmotische ontwatering


+ electrophile adj

1 elektrofiel
reagente -- = elektrofiel reagens


+ electrophore adj

1 elektrofoor


+ electrophorese (-esis) sub

1 elektroforese


+ electrophoretic adj

1 elektroforetisch


+ electrophoro sub

1 elektrofoor (toestel voor de opwekking van statische elektriciteit)


+ electrophysiologia sub

1 elektrobiologie


+ electrophysiologic adj

1 elektrobiologisch


+ electropneumatic adj

1 elektropneumatisch


+ electropositive adj

1 elektropositief, elektrisch positief geladen


+ electropumpa sub

1 elektrische pomp


+ electropunctura sub

1 elektropunctuur, galvanopunctuur, galvanocaustiek


+ electroradiologia sub

1 MEDICINA elektroradiologie


+ electroradiologista sub

1 MEDICINA electroradioloog


+ electroretinogramma sub

1 elektroretinogram


electroscopia sub

1 elektroscopie


electroscopic adj

1 elektroscopisch


electroscopio sub

1 elektroscoop


electrostatic adj

1 elektrostatisch
machina -- = elektriseermachine
deflexion -- = elektrostatische deflexie
energia -- = elektrostatische energie
carga -- = elektrostatische lading
campo -- = elektrostatisch veld
induction -- = elektrostatische inductie
lente -- = elektrostatische lens
voltimetro -- = elektrostatische voltmeter


electrostatica sub

1 elektrostatica


+ electrostriction sub

1 elektrostrictie


+ electrotechnic adj

1 elektrotechnisch
glossario -- = elektrotechnische woordenlijst


+ electrotechnica sub

1 elektrotechniek


+ electrotechnico sub

1 elektrotechnicus


electrotherapeutica sub

1 elektrotherapie


electrotherapia sub

1 elektrotherapie


+ electrothermia sub

1 elektrothermie, elektrowarmte


+ electrothermic adj

1 elektrothermisch


electrotypia sub

1 TYPOGRAPHIA elektrotypie


+ electrotypic adj

1 TYPOGRAPHIA elektrotypisch


electrotypo sub

1 TYPOGRAPHIA elektrotype


+ electrovalentia sub

1 CHIMIA elektrovalentie


+ electuario sub

1 PHARMACIA electuario


eleemosyna sub

1 aalmoes
cassetta del --s = offerblok, offerbus


eleemosynari adj

1 liefdadigheids..., van aalmoezen levend


elegante adj

1 sierlijk, bevallig, mooi, gracieus, elegant
formas -- = sierlijke vormen
stilo -- = elegante stijl
habito -- = elegante kleding
vaso -- = sierlijke vaas


elegantia sub

1 sierlijkheid, bevalligheid, gratie, elegantie
-- raffinate = verfijnde elegantie
-- del formas = sierlijkheid van de vormen
-- del stilo = zwierige stijl


elegia sub

1 elegie, treurdicht, treurzang, klaagdicht, klaagzang
--s de Ronsard = klaagdichten van Ronsard


elegiac adj

1 elegisch, de elegie betreffend, treur...
poeta -- = treurdichter
poema -- = treurdicht
poesia -- = elegische poëzie
2 weemoedig, melancholiek
accentos -- = weemoedige accenten, weemoedige ondertonen


+ elegiaco sub

1 treurdichter, elegiacus


elemental adj

1 elementair
besonios -- = basisbehoeften
notiones -- = primaire begrippen


elementari adj

1 elementair, wat betrekking heeft op de elementen
analyse (-ysis) -- = elementairanalyse
particulas -- = elementaire deeltjes
carga -- = elementaire lading
2 elementair, grond..., uiterst eenvoudig
notiones -- = grondbegrippen
cognoscentia/cognoscimento -- = elementaire kennis
precautiones -- = meest voor de hand liggende voorzorgsmaatregelen
geometria -- = beginselen van de meetkunde
curso -- = basiscursus
error/falta -- = elementaire fout


+ elementaritate sub

1 elementair karakter


elemento sub

1 element, (onder)deel, ingrediënt
-- de base = basiselement
--s de un accumulator = accucellen
--s prefabricate = geprefabriceerde elementen
--s del mathematica = grondbegrippen/grondslagen van de wiskunde
le quatro --s = de vier elementen (aarde, water, vuur en lucht)
2 CHIMIA, PHYSICA, PHILOSOPHIA element
-- chimic = chemisch element
-- radioactive = radioactief element
classification del --s = periodiek systeem
3 (kracht der natuur) elemento
defiar le --s = de elementen trotseren
4 esser in su -- = in zijn element zijn


elephante sub

1 olifant
chassa {sj} de --s = olifantenjacht
-- marin/de mar = zeeolifant
defensa de un -- = slagtand van een olifant
memoria de -- = olifantsgeheugen


elephantiasis sub

1 MEDICINA elefantiasis, olifantsziekte, roosbeen


elephantin adj

1 olifant(s)..., olifantachtig
gratia -- = logge gratie
danthonia -- = olifantsgras


+ eleusin adj

1 Eleusinisch


+ elevamento sub

1 het fokken, fokkerij
-- de bestial = veefokkerij
-- de oves = schapefokkerij
-- de cavallos = paardefokkerij


elevar v

1 opheffen, in de hoogte heffen, ophijsen, optillen
-- le voce = zijn stem verheffen
-- un perpendiculo = een loodlijn oprichten
-- un muro = een muur optrekken
-- un persona al nubes = iemand hemelhoog verheffen
-- se = zich verheffen, oprijzen (berg, muur, etc.)
-- se super le mediocritate = zich boven de middelmaat verheffen
le ballon se elevava in le celo/in alto = de ballon steeg op
2 ophogen
-- un dica = een dijk ophogen
-- un (nivello del) terreno = een terrein ophogen
3 verhogen (in rang), verheffen, bevorderen
-- un persona a un rango superior = iemand tot een hogere rang verheffen, iemand bevorderen
4 MATHEMATICA machtsverheffen
-- un numero al quadrato = een getal in het kwadraat verheffen
-- al cubo = tot de derde macht verheffen
5 grootbrengen, opvoeden
-- cattones con biberon = katjes met de fles grootbrengen
6 fokken, houden
-- oves/cavallos = schapen/paarden fokken
-- gallinas = kippen houden


elevate adj

1 hoog, hooggelegen
scafoltage -- = hoge steiger
precio -- = hoge prijs
temperatura -- = hoge temperatuur
2 hoog, verheven, voornaam, edel
posto -- = hoge/leidinggevende positie
stilo -- = verheven stijl


elevation sub

1 het opheffen, het optillen, stijging (temperatuur, waterspiegel, ballon, levenspeil, polsslag, etc.)
apparato de -- = hijswerktuig, hijstoestel
-- del voce = stemverheffing
-- del puncto de ebullition = kookpuntsverhoging
2 verhevenheid, hoogte, heuvel(tje)
-- del terreno = bodem/terreinverheffing
le inimico ha occupate le -- = de vijand heeft de hoogte bezet
3 verhevenheid (mbt gevoelens, karakter, stijl)
4 ASTRONOMIA elevatie
5 MATHEMATICA machtsverheffing
6 RELIGION opheffing (mbt hostie)


elevator sub

1 iemand die of mechanisme dat opheft/optilt/ophijst, elevator, hijsmachine, heftoestel
-- de grano = graanelevator
-- hydraulic = hydraulisch heftoestel
-- a furca = vorkhefwerktuig
-- a vite = vijzel
2 ANATOMIA elevatorium, opheffer, elevateur
3 fokker
-- de oves = schapenfokker
-- de cavallos = paardenfokker
-- de vaccas = koeienfokker


elevatori adj

1 opheffend, optillend, hef..., hijs...
capacitate/potentia -- = hefvermogen
pumpa -- = jaknikker
ANATOMIA musculo -- = hefspier
apparato -- = hijstoestel/werktuig
rota hydraulic -- = scheprad
musculo -- del palpebra = hefspier van het ooglid


elf sub ANGLESE

1 elf, kabouter, dwerg


Elia sub n pr

1 BIBLIA Elia


elider v

1 weglaten (een klinker), elideren


eliger v

1 kiezen, uitkiezen
JURIDIC -- domicilio = domicilie kiezen
-- un profession = een beroep kiezen
un momento mal eligite = een ongelukkig gekozen ogenblik
2 POLITICA (ver)kiezen
-- un persona como membro del parlamento = iemand tot lid van het parlement verkiezen
-- per acclamation = bij acclamatie verkiezen


eligibile adj

1 POLITICA verkiesbaar
candidato -- = verkiesbare kandidaat


eligibilitate sub

1 POLITICA verkiesbaarheid
-- de un candidato = verkiesbaarheid van een kandidaat


+ eligito sub

1 gekozene
multes es le appellatos e pauches/poches es le --s = velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren


eliminar v

1 uitschakelen, uitsorteren, schiften, uitsluiten, verwijderen, weggooien
-- un concurrente/rival = een concurrent verdrijven
-- un adversario = een tegenstander uitschakelen
-- problemas = problemen wegnemen
-- un inconveniente = een bezwaar ondervangen
-- le errores typographic del texto = de drukfouten uit de tekst halen
-- obstaculos = hindernissen uit de weg ruimen
iste possibilitate es eliminate = deze mogelijkheid vervalt
2 MATHEMATICA elimineren


elimination sub

1 het uitschakelen, het verwijderen, verwijdering, eliminatie, eliminering, uitschakeling, opruiming, wegwerking
-- de un adversario = uitschakeling van een tegenstander
SPORT cursa per/de -- = afvalrace
SPORT systema per/de -- = afvalsysteem
2 MATHEMATICA het elimineren, eliminatie
COMPUTATOR -- del zeros = onderdrukking van de nullen


eliminator sub

1 iemand die of iets dat elimineert/verwijdert, etc.


eliminatori adj

1 uitschakelend, selecterend, schiftend
SPORT match (A) -- = afvalwedstrijd
SPORT cursa -- = afvalrace


Elisabeth sub n pr

1 Elisabeth


elisabethan adj

1 Elisabethaans, uit de tijd van Elisabeth I (1533 - 1603) stammend


elision sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA elisie, weglating
signo de -- = weglatingsteken


+ elitari adj

1 elite..., elitair


élite sub FRANCESE

1 elite, bloem, crème de la crème, keur, puikje
corpore de -- = elitecorps
truppas de -- = keurtroepen
tirator de -- = scherpschutter


+ elitismo sub

1 elitarisme


+ elitista adj

1 elitair


elixir sub

1 elixer
-- de longa vita = levenselixer
-- stomachal = maagbitter


ella (=illa) pron pers

1 zij, (na prep ) haar


ellipse (-ipsis) sub

1 ovaal
2 MATHEMATICA ellips
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA ellips, weglating


+ ellipsographo sub

1 ellipspasser, ellipsograaf


+ ellipsoidal adj

1 ellipsoïde, ellipsoidaal


ellipsoide sub

1 MATHEMATICA ellipsoïde
-- de inertia = traagheidsellipsoïde
-- de polarisation = polarisatie-ellipsoïde


ellipsoide adj

1 ellipsoïde, ellipsoïdaal
superficie -- = ellipsoïde oppervlakte


+ ellipsometro sub

1 ellipsometer


elliptic adj

1 MATHEMATICA elliptisch
function -- = elliptische functie
integral -- = elliptische integraal
compasso -- = ellipsograaf, ellipspasser
arco -- = ellipsboog
orbita -- = elliptische baan
axe -- = ellipsas
forma -- = ellipsvorm
puncto -- = elliptisch punt
polarisation -- = elliptische polarisatie
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA elliptisch
phrase -- = elliptische zin
construction -- = elliptische constructie


+ ellipticitate sub

1 ellipticiteit, het ellips zijn, elliptische vorm


+ Elmo sub n pr

1 Elmus
foco de Sancte -- = Sint Elmusvuur


elocution sub

1 uitspraak, voordracht, spreekwijze, spreektrant, wijze van zeggen, elocutie
facilitate de -- = gemakkelijkheid van spreken
illa ha un grande dono de -- = zij is verbaal bijzonder begaafd


+ elodea sub

1 BOTANICA waterpest


elogio sub

1 lof, lofrede, lofspraak, loftuiting, compliment
-- funebre = grafrede
-- del follia = lof der zotheid
digne de -- = lofwaardig
reciper --s = lof oogsten
meritar --s = lof verdienen
facer --s a un persona = iemand lof toezwaaien
facer le -- de un persona = iemand ophemelen/prijzen, vol lof over iemand zijn, de loftrompet over iemand steken
haber parolas de -- pro totes = voor iedereen een prijzend woord hebben
esser superior a tote/omne -- = boven alle lof verheven zijn


elogiose adj

1 lovend, prijzend, waarderend
articulo -- = lovend artikel
parolas -- = waarderende woorden
critica -- = lovende recensie
in terminos -- = in lovende bewoordingen


elogisar v

1 hemelhoog prijzen/loven/ophemelen


elogista sub

1 lofredenaar


elogistic adj

1 prijzend, lovend


+ Elohim sub n pr

1 BIBLIA Elohim


+ Elohista sub n pr

1 BIBLIA Elohist


elongar v

1 verlengen, uitrekken


+ elongate adj

1 verlengd, uitgerekt
terreno -- = langgerekt stuk grond
brassica -- = troskool
carex/carice -- = uitgerekte zegge


elongation sub

1 het verlengen, het uitrekken, verlenging, uitrekking
-- relative = relatieve verlenging
2 ASTRONOMIA afstandshoek, elongatie
3 MEDICINA verrekking, verstuiking
-- muscular = spierverrekking


eloquente adj

1 (wel)bespraakt, eloquent, welsprekend
silentio -- = veelzeggende stilte, welsprekend zwijgen
parolas -- = welsprekende woorden
gesto -- = veelzeggend gebaar
reguardo -- = veelzeggende blik
exprimer se in terminos -- = zich in welsprekende termen uiten


eloquentia sub

1 welbespraaktheid, eloquentie
2 welsprekendheid, retorica, redekunst
-- del pulpito = kanselwelsprekendheid
torneo de -- = wedstrijd in welsprekendheid


eloquer v

1 welbespraakt zijn, zich welsprekend uiten


+ ElSalvador sub n pr

1 El Salvador


elucidar v

1 toelichten, ophelderen, verhelderen, verklaren
-- ambiguitates = onduidelijkheden ophelderen
-- le intention del legislator = de bedoeling van de wetgever toelichten
-- un enigma = een raadsel verklaren


elucidation sub

1 het toelichten, het ophelderen, het verhelderen, toelichting, opheldering, verheldering, uitleg, verklaring, elucidatie
provider un -- = opheldering verschaffen


+ elucidative adj

1 toelichtend, verklarend, ophelderend, verhelderend


+ elucidator sub

1 toelichter, uitlegger, verklaarder


eluctabile adj

1 vermijdbaar


eluctar v

1 zich ontworstelen aan


+ elucubrar adj

1 uitbroeden, bedenken, wrochten
-- un plano = een plan uitbroeden


+ elucubration sub

1 bedenksel, geestesgewrocht, elucubratie


eluder v

1 ontwijken, omzeilen, vermijden, ontduiken, ontsnappen aan, ontgaan
-- difficultates = moeilijkheden omzeilen
-- un lege = een wet ontduiken
-- le controlo del fisco = de controle van de fiscus omzeilen
-- le surveliantia = de bewaking ontwijken


eludibile adj

1 vermijdbaar, ontwijkbaar, ontduikbaar


+ eluer v

1 CHIMIA uitlogen


elusion sub

1 het ontwijken, het vermijden, het ontduiken, ontwijking, vermijding, ontduiking


elusive adj

1 ontwijkend
gesto -- = ontwijkend gebaar
responder --mente = een ontwijkend antwoord geven


+ elution sub

1 CHIMIA uitloging


+ eluvial adj

1 GEOLOGIA eluviaal, eluvium...
formationes -- = eluviale formaties


+ eluvio sub

1 GEOLOGIA eluvium


+ elymo sub

1 BOTANICA
-- arenari = zandhaver


+ elysia sub

1 ZOOLOGIA fluweelslak


elysie adj

1 Elysisch, Elyzees, Elizeïsch


elysio sub

1 Elysium


+ elytro sub

1 ZOOLOGIA dekschild, schildvleugel


+ elzevir sub

1 TYPOGRAPHIA elzevier (uitgave en lettertype)


+ elzevirian adj

1 elzevier...
formato -- = elzevierformaat
editiones -- = elzevieruitgaven


emaciar v

1 doen vermageren, uitmergelen, uitteren
le longe maladia le ha emaciate = de langdurige ziekte teerde hem uit


emaciate adj

1 uitgemergeld, uitgeteerd, sterk vermagerd
visage -- = uitgeteerd gezicht
un cavallo -- = een uitgemergeld paard


emaciation sub

1 het uitmergelen, het uitteren, uitmergeling, uittering, sterke vermagering


émail sub FRANCESE

1 émail(le)


emailliar {emaljar} v

1 emailleren


emanar v

1 voortvloeien (uit), voortkomen (uit), uitgaan (van), afkomstig zijn

(van), ontstaan (uit)

ille emana un influentia positive = er gaat een goede invloed van hem uit
2 PHYSICA vrijkomen (uit), opstijgen (uit), stralen (uit)


emanation sub

1 uitwaseming, uitstroming, uitvloeiing, uitdamping, uitvloeisel
-- de iodo = damp van jodium, jodiumdamp
2 CHIMIA emanatie
3 RELIGION emanatie
theoria del -- = emanatietheorie/leer/stelsel


+ emanatismo sub

1 emanatisme, leer van de emanatie


+ emanatista sub

1 emanatist


+ emanatistic adj

1 emanatistisch


emancipar v

1 emanciperen, mondig verklaren, zelfstandig verklaren, JURIDIC meerderjarig verklaren
-- le feminas = de vrouwen gelijke rechten toekennen
2 vrijmaken (van drukkend gezag), vrijlaten (slaven)
-- un populo = een volk ontvoogden


+ emancipate adj

1 geëmancipeerd
femina -- = geëmancipeerde vrouw


emancipation sub

1 emancipatie, ontvoogding, mondigverklaring, mondigwording, JURIDIC meerderjarigverklaring
politica de -- = emancipatiebeleid
-- del judeos = jodenemancipatie
-- del femina = emancipatie van de vrouw
2 vrijmaking (van drukkend gezag), bevrijding (slaven)
-- de un populo = ontvoogding van een volk


emancipator sub

1 emancipator, bevrijder


+ emancipatori adj

1 emancipatoir
politica de personal -- = emancipatoir personeelsbeleid


emarginar v

1 de marge afsnijden van


emarginate adj

1 ingesneden/ingekerfd aan de top


emascular v

1 ontmannen, castreren, lubben, snijden, emasculeren


emasculation sub

1 het ontmannen, het castreren, het lubben, ontmanning, castratie, lubbing, emasculatie


embarassar v

1 hinderen, belemmeren, versperren, in de weg staan, in de weg liggen
2 in verlegenheid/verwarring/onzekerheid brengen


embarasso sub

1 moeilijkheid, hindernis, hinderpaal, moeilijke situatie, probleem, last, hinder
-- financiari/de moneta = geldverlegenheid
-- gastric = maagstoornis
2 verlegenheid, verwarring, onzekerheid, gêne
mitter in -- = in verlegenheid brengen
isto non me trahe del -- = daarmee ben ik niet gebaat


embarassose adj

1 hinderlijk, moeilijk, lastig
complication -- = lastige complicatie
2 lastig, genant, pijnlijk
silentio -- = pijnlijke stilte
mitter un persona in un situation -- = iemand in een lastig parket brengen


embargo sub ESPANIOL

1 embargo, blokkade
-- de petroleo = olie-embargo
-- de armas = wapenembargo
2 JURIDIC embargo, beslag
-- judicial = gerechtelijk embargo
poner/mitter un -- a = embargo leggen op
levar un -- = een embargo opheffen


+ emberiza sub

1 ZOOLOGIA geelgors
-- rustic = bosgors


emblema sub

1 embleem, zinnebeeld, zinnebeeldig teken
-- de manica = mouwembleem
-- phallic = fallisch embleem
litteratura de --s = emblemataliteratuur
collection de --s = emblematabundel
le balancia e le gladio son le --s del Justitia = weegschaal en zwaard zijn de attributen der Gerechtigheid (van

Vrouwe Justitia).

emblematic adj

1 zinnebeeldig
figura -- = zinnebeeld


+ emblematisar v

1 verzinnebeelden


+ emblematisation sub

1 verzinnebeelding


embolia sub

1 MEDICINA embolie, bloedprop, luchtbel
-- cerebral = hersenembolie
-- pulmonar = longembolie


+ embolic adj

1 MEDICINA embolisch, embolie...


+ embolismo sub

1 MEDICINA embolisme, embolie
2 RELIGION embolisme


+ embracage sub

1 het koppelen, koppeling (auto)
pedal de -- = koppelingspedaal
disco de -- = koppelingsplaat
levator de -- = koppelingshendel
-- de pedal = pedaalkoppeling
-- conic/a cono = conuskoppeling, kegelkoppeling
-- centrifuge = centrifugaalkoppeling
-- hydraulic = hydraulische koppeling
-- automatic = automatische koppeling
-- sic = droge koppeling


+ embracar v

1 koppelen (auto)


+ embroca sub

1 smeersel, liniment, wrijfpommade


+ embrocar v

1 insmeren met wrijfpommade


+ embrocation sub

1 smeersel, liniment, wrijfpommade


embryogenese (-esis) sub

1 embryogenese, embryo-ontwikkeling


embryogenetic adj

1 embryogenetisch


embryogenia sub

1 embryogenese, embryo-ontwikkeling


embryogenic adj

1 embryogenetisch


embryologia sub

1 embryologie


embryologic adj

1 embryologisch


+ embryologista sub

1 embryoloog


embryologo sub

1 embryoloog


embryon sub

1 embryo
-- de ave = vogelembryo
-- de mammifero = zoogdierembryo
in -- = embryonaal, in wording, FIGURATE in de dop


embryonal adj

1 embryonaal, embryo...
stato -- = embryonale toestand
vita -- = embryonaal leven
dente -- = eitand


embryonari adj

1 embryonaal, embryo...
stato -- = embryonale toestand
sacco -- = embryozak
texito -- = embryonaal weefsel
stadio -- = embryonaal stadium


embryonic adj

1 embryonaal, embryo...
stadio -- = embryonaal stadium
texito -- = embryonaal weefsel


+ embryopathia sub

1 MEDICINA embryopathie


+ embryotomia sub

1 MEDICINA embryotomie


+ emendabile adj

1 wat kan worden verbeterd
errores -- = fouten die men kan herstellen


emendamento sub

1 het verbeteren, verbetering, correctie
-- del constitution = grondwetsherziening
-- de un texto = verbetering van een tekst
introducer un -- = een verbetering invoeren
2 POLITICA amendement, voorstel tot wetswijziging
approbar een -- = een amendament aannemen


emendar v

1 verbeteren, beter maken, corrigeren, emenderen
texto emendate = geëmendeerde tekst
-- leges = wetten herzien
2 POLITICA amenderen, bij amendement wijzigen


emendation sub

1 het verbeteren, verbetering, correctie
2 POLITICA amendering


+ emendator sub

1 corrector


+ emendatori adj

1 corrigerend, verbeterend


emer v

1 kopen


+ emeraldina sub

1 emeraldine


emergente adj

1 oprijzend, te voorschijn komend


emergentia sub

1 het oprijzen (uit), het opdoemen (in), het opduiken (uit), het verschijnen,

het aan de dag treden (uit), het verschijnen, het te voorschijn treden (uit), het aan de oppervlakte komen

2 onverwachte gebeurtenis, geval van nood, spoedgeval
caso de -- = spoedgeval
decreto de -- = noodverordening
scala de -- = brandtrap
stato de -- = noodtoestand, uitzonderingstoestand
freno de -- = noodrem
exito/porta de -- = nooduitgang/deur
mesura de -- = noodmaatregel
servicios de -- = nooddiensten
equipa de -- = hulpploeg
telephono de -- = praatpaal
bandage de -- = snelverband, noodverband
operation de -- = spoedoperatie
tractamento de -- = spoedbehandeling
reunion de -- = spoedvergadering
session de -- = spoedzitting


emerger v

1 oprijzen (uit), bovenkomen (in), opdoemen (uit), opdagen

(in), opduiken (uit), uitsteken (boven), aan de oppervlakte komen, aan de dag treden (uit), te voorschijn treden (uit)

le insula emerge a marea basse = het eiland komt bij laagtij boven water
-- del bruma = uit de nevel opdoemen


emerite adj

1 rustend, gepensioneerd, emeritus
medico -- = rustend arts
professor -- = emeritus hoogleraar


emersion sub

1 oprijzing, opduiking
le -- de un submarino = opduiken van een onderzeeër
phase de -- = emersiefase
effectuar le -- = bovenkomen
2 ASTRONOMIA emersie, uittreding


emetic adj

1 MEDICINA braakwekkend, braak...
substantia/pharmaco -- = braakmiddel
gas -- = braakgas
bibita/biberage -- = braakdrank
vino -- = braakwijn
pulvere -- = braakpoeder


emetico sub

1 MEDICINA braakmiddel


+ emetina sub

1 (braakmiddel) emetine


emigrante sub

1 landverhuizer, emigrant
hotel (F) de --s = landverhuizershotel
nave de --s = landverhuizersschip


emigrar v

1 emigreren, uitwijken
2 wegtrekken (dieren)


emigration sub

1 het emigreren, het uitwijken, emigratie, uitwijking
-- de gruppo = groepsemigratie
unda de -- = emigratiegolf
centro de -- = emigratiecentrum
2 gezamelijke emigranten
3 trek, migratie (dieren)


emigrato sub

1 uitgewekene, vluchteling
litteratura de --s = emigrantenliteratuur
pressa de --s = emigrantenpers
governamento de --s = emigrantenregering
nave de --s = emigrantenschip


+ emigratori adj

1 emigratie..., emigranten...
fluxo -- = emigrantenstroom
unda -- = emigratiegolf


eminente adj

1 hoog, verheven
occupar un position -- = een hoge positie innemen
2 uitstekend, voortreffelijk, uitblinkend, uitnemend, buitengewoon (knap), eminent
scriptor -- = voortreffelijk schrijver


eminentia sub

1 bodemverheffing, hoogte, heuvel(tje)
-- del terreno = terreinverheffing
-- thenar = muis van de hand, thenar
2 uitstekendheid, het uitblinken
3 Eminentie (titel van kardinaal)


+ eminentissime adj

1 eminentissime, zeer verheven (aanspreektitel van kardinalen)


+ emir sub

1 emi(e)r


+ emirato sub

1 emiraat
--s del Golfo (Persic) = de Golfemiraten
Emiratos Arabe Unite = Verenigde Arabische Emiraten


+ emissari adj

1 ANATOMIA uitvoer.... afvoer..., uitscheidings


emissario (I) sub

1 afvoerkanaal, afvoerweg, afvoerrivier, afvoerwater, afvoersloot


emissario (II) sub

1 geheime bode, afgezant, afgevaardigde (met geheime missie)


emission sub

1 het uiten, uiting, het uitstoten, uitstoting (klanken)
2 het uitzenden, uitzending RADIO
-- radiophonic = radio-uitzending
-- stereo(phonic)/in stereo = stereo-uitzending
-- scholar = schooluitzending
-- special = special
licentia/permisso de -- = zendvergunning
station de -- = zendstation
tempore de -- = zendtijd
hic termina nostre -- = hiermee besluiten we onze uitzending
3 PHYSICA uitstraling, uitzending, afgifte, emissie
-- electronic = elektronenemissie
-- corpuscular = deeltjesstraling
-- de iones = ionenemissie
linea de -- = emissielijn
spectro de -- = emissiespectrum
potentia de -- = emissievermogen
theoria de -- = emissietheorie
microscopio de -- = emissiemicroscoop
4 lozing (sperma, urine, etc.)
-- de urina = lozing van urine
5 FINANCIAS uitgifte, het in omloop brengen, emissie
banca de -- = emissiebank
mercato de --es = emissiemarkt
precio de -- = emissieprijs
curso de -- = uitgiftekoers
-- de actiones = uitgifte van aandelen
-- de obligationes = obligatieuitgifte
-- de capital = kapitaaluitgifte
-- de un impresto = uitgifte van een lening


+ emissive adj

1 uitstralend, uitzendend
fortia -- = uitstralende kracht


+ emissivitate sub

1 stralingsvermogen, emitterend vermogen, emissiviteit


emissor sub

1 iemand die iets uitzendt/in omloop brengt, etc.
2 radiozender, zendstation
-- a undas curte = kortegolfzender
-- interferente = stoorzender
-- de television = televisiezender
-- pop (A) = popzender
-- estranier = buitenlandse zender
-- clandestin/pirata = piratenzender, clandestiene zender
nave -- = radioschip, zendschip
portata de un -- = zendbereik


+ emissor adj

1
station -- = radiozender


+ emittente sub

1 emittent


emitter v

1 uiten, uitspreken, voortbrengen
-- un opinion = een mening formuleren/uiten
-- un sono = een geluid voortbrengen
2 RADIO uitzenden
-- undas hertzian = hertzgolven uitzenden
iste station cessa de -- a 21 horas = dit station houdt om 21 uur op met uitzenden
3 PHYSICA uitstralen, uitzenden, afgeven
-- lumine/luce = licht uitstralen
-- calor = warmte verspreiden/afgeven
4 uitgeven, in omloop brengen, emitteren
-- un cheque (A) = een cheque uitschrijven
-- un presto = een lening uitschrijven
-- actiones = aandelen uitgeven
-- un communicato = een communiqué uitgeven


+ Emmaus sub n pr

1 BIBLIA Emmaus
discipulos/peregrinos de -- = Emmausgangers


emmenagoge adj

1 MEDICINA menstruatie bevorderend


emmenagogo sub

1 MEDICINA middel tot opwekking van de menstruatie


+ emmenthal sub

1 emmenthaler (kaas)


+ emmetrope adj

1 emmetroop, normaalziend
oculo -- = normaalziend oog


+ emmetropia sub

1 BIOLOGIA emmetropie, lichtbreking van het oog


+ emmetropic adj

1 BIOLOGIA emmetroop, normaalziend
oculo -- = normaalziend oog


emolliente adj

1 verzachtend, weekmakend, verwekend


emolliente sub

1 MEDICINA verzachtend middel


+ emollimento sub

1 weekmaking, zachtmaking, verweking, verzachting
-- cerebral = hersenverweking


emollir v

1 verzachten, week maken


emolumento sub

1 bezoldiging, loon, beloning, emolumenten, bijkomende verdiensten


emotion sub

1 emotie, ontroering, aandoening, gemoedsbeweging
-- violente/forte = heftige emotie
profunde -- = diepe ontroering
occultar su -- = zijn ontroering verbergen
non continer su -- = zijn ontroering niet meer meester zijn
sentir un vive -- = diep geroerd zijn
su voce traduceva un profunde --, in su voce se manifestava un profunde -- = uit zijn stem sprak een diepe bewogenheid


emotional adj

1 gevoels..., gemoeds..., van het gemoed, emotioneel
stato -- = gemoedstoestand
vita -- = gevoelsleven
experientia -- = gevoelservaring
factor -- = gevoelsfactor
unda -- = gevoelsgolf
explosion -- = gevoelsuitbarsting
impression -- = gevoelsuitdrukking
reaction -- = emotionele reactie
tension -- = emotionele spanning
pression -- = emotionele drang
con forte carga -- = emotioneel zeer geladen


+ emotionalitate sub

1 emotionaliteit, geëmotioneerdheid


emotionante adj

1 ontroerend, aangrijpend
spectaculo -- = aangrijpend schouwspel


emotionar v

1 ontroeren
iste puella se emotiona facilemente = dit meisje wordt gemakkelijk ontroerd


+ emotionate adj

1 aangedaan, ontroerd
esser profundemente -- = diep ontroerd zijn


emotive adj

1 emotief, op het gemoed/het gevoel werkend, gevoels..., gemoeds...
vita -- = gevoelsleven
stato -- = gevoelstoestand
crise/crisis -- = emotionele crisis
experientia -- = gevoelservaring
factor -- = gevoelsfactor
explosion -- = gevoelsuitbarsting
expression -- = gevoeluitdrukking


emotivitate sub

1 vatbaarheid voor ontroering, gevoeligheid, emotionaliteit


emover v

1 ontroeren, aangrijpen, treffen
-- le corde de un persona = op iemands gemoed werken
sin -- se = zonder zich druk te maken, kalm, gelaten, onbewogen


empathia sub

1 PHILOSOPHIA, PSYCHOLOGIA empathie


+ empathic adj

1 empathisch


+ empetronigre sub

1 BOTANICA kraaiheide, besheide


emphase (-asis) sub

1 klem, nadruk
mitter/poner le -- super = de nadruk leggen op
2 gezwollenheid, hoogdravendheid, pathos, bombast
discurso plen de -- = gezwollen redevoering
sin -- = eenvoudigweg, simpelweg, zonder enige drukte


emphatic adj

1 nadrukkelijk, met klem, met nadruk
exhortation -- = nadrukkelijke aansporing/oproep
plural -- = emfatisch meervoud
accento -- = emfatisch accent
forma -- = nadrukvorm
2 gezwollen, hoogdravend, bombastisch
stilo -- = gezwollen stijl
tono -- = gezwollen toon
orator -- = hoogdravende spreker
discurso -- = bombastische redevoering


+ emphysema sub

1 MEDICINA emfyseem
-- pulmonar = longemfyseem
-- senil = ouderdomsemfyseem


+ emphysematose adj

1 MEDICINA emfysemateus (het karakter van emfyseem bezittend)


+ emphyteose (-osis) sub

1 erfpacht


+ emphyteota sub

1 erfpachter, erfpachthouder


+ emphyteotic adj

1 erfpacht...
contracto -- = erfpachtcontract/overeenkomst
acto -- = erfpachtakte
derecto -- = erfpachtrecht
systema -- = erfpachtstelsel
termino -- = erfpachttermijn
conditiones -- = erfpachtvoorwaarden


empiric adj

1 proefondervindelijk, empirisch, experimenteel
philosophia -- = empirische wijsbegeerte
scientia -- = empirische wetenschap
methodo -- = empirische methode
CHIMIA
formula -- = empirische formule
regula -- = ervaringsregel


empirico sub

1 empiricus


empirismo sub

1 empirisme
le -- de un systema = het empirisme van een systeem


empirista sub

1 empiricus


emplastrar v

1 een pleister leggen op


emplastro sub

1 pleister
-- mercurial = kwikpleister
-- adhesive/collante = kleefpleister
-- vesicante/vesicatori = blaartrekkend pleister
-- a pice = pekpleister


empleabile adj

1 bruikbaar


+ empleabilitate sub

1 bruikbaarheid


emplear v

1 gebruiken, zich bedienen van, aanwenden, besteden
-- un instrumento = een instrument gebruiken
-- materiales = materialen gebruiken
-- tote le medios = alle middelen aanwenden
-- fortia = geweld gebruiken
2 in dienst hebben, werk geven aan, te werk stellen
iste interprisa emplea mille personas = die onderneming heeft duizend mensen in dienst


empleato sub

1 werknemer, beambte, bediende, employé
-- bancari/de banca = bankbediende
-- de bursa = beursbediende
-- ferroviari/de(l) ferrovia(s) = spoorwegbeambte/arbeider
-- de(l) posta(s) = postbeambte
-- de officio/bureau (F) = kantoorbediende
-- de magazin = winkelbediende
-- de pompas funebre = lijkbezorger
-- del stato = staatsbeambte
-- commercial/mercantil/de commercio = handelsbediende
-- a plen tempore = full-timer
participation del --s = medezeggenschap (in bedrijven)


empleator sub

1 werkgever
organisation del --es = werkgeversorganisatie
contribution del --es = werkgeversbijdrage


empleo sub

1 gebruik, besteding, aanwending
modo de -- = gebruiksaanwijzing
notitia de -- = bijsluiter
facer un bon/mal -- de su tempore = zijn tijd goed/slecht gebruiken
-- del tempore = tijdsbesteding
-- de tractores = gebruik van tractoren
facer -- del fortia = geweld gebruiken
preste al -- = gebruiksklaar
2 baan, betrekking, functie, ambt, werk(gelegenheid)
-- temporari = tijdelijke betrekking
-- a tempore partial = deeltijdbaan
-- a plen tempore/a tempore complete = full-timebaan
-- de officio/bureau = kantoorbaan
-- del stato = staatsbetrekking, overheidsbaan
-- secundari/accessori = bijbaan
-- sedentari = zittend beroep
bursa del -- = banenmarkt
sin -- fixe = zonder vaste betrekking
procurar un -- a un persona = iemand een baan bezorgen
dar -- a un persona = iemand in dienst nemen


+ emporio sub

1 HISTORIA emporium, stapelplaats
2 stapelplaats
porto -- = tussenhaven


emption sub

1 het kopen, koop
illa face su --es in le supermercato = zij haalt haar boodschappen bij de supermarkt
poter de -- = koopkracht


emptor sub

1 koper


+ empyema sub

1 MEDICINA empyeem


+ empyemic adj

1 MEDICINA als (van) een empyeem


empyree adj

1 van de hoogste hemel


empyreo sub

1 hoogste hemel, verblijf der gelukzaligen, empyreum


empyreuma sub

1 (sterke) brandgeur en brandsmaak


empyreumatic adj

1 bitter-branderig (mbt smaak, geur), aangebrand


+ emu sub

1 ZOOLOGIA emoe


+ emular v

1 wedijveren, om de voorrang strijden, naar de kroon steken


+ emulation sub

1 wedijver, mededinging, rivaliteit
un san -- regnava in le equipa = er heerste een gezonde wedijver in de ploeg


+ emulative adj

1 wedijverig, wedijverend, eerzuchtig


+ emulator sub

1 mededinger, rivaal


+ emule adj

1 wedijverig, wedijverend, eerzuchtig


emulgente adj

1 PHYSIOLOGIA drainerend, opdrogend
vena -- = drainerende ader


emulger v

1 een emulsie maken, emulgeren


+ emulo sub

1 mededinger, rivaal


+ emulsificar v

1 emulgeren


+ emulsification sub

1 emulgering


emulsina sub

1 CHIMIA emulsine (emulgerend middel uit amandelen)


emulsion sub

1 emulsie
lacte es un -- natural = melk is een natuurlijke emulsie
-- grasse = vetemulsie
2 PHOTOGRAPHIA emulsielaag, gevoelige laag
-- photographic/sensibile = lichtgevoelige laag
3 PHARMACIA dispersie


emulsionabile adj

1 geschikt om er een emulsie van te maken
grassias -- = vetten waarvan (gemakkelijk) een emulsie gemaakt kan worden


emulsionar v

1 emulgeren, dispergeren
substantia -- = emulgator
2 PHOTOGRAPHIA van een gevoelige laag voorzien


+ emulsionator sub

1 emulgeerapparaat


emulsive adj

1 emulsieachtig


+ emulsoide adj

1 emulsoide


emulsor sub

1 toestel om emulsies te maken, emulgeertrommel, emulgator


+ emunctori adj

1 ANATOMIA excretie..., afscheidend


+ emunctorio sub

1 ANATOMIA excretieorgaan, afscheidend orgaan, afvoerkanaal


+ enanthema sub

1 MEDICINA enantheem (uitslag op de slijmvliezen)


+ enantiomorphe adj

1 CHIMIA elkaars spiegelbeeld vormend, symmetrisch, enantiomorf


+ enantiomorphic

1 Vide: enantiomorphe


+ enantiomorphismo sub

1 CHIMIA enantiomorfie


+ enantiotrope adj

1 CHIMIA enantiotroop (twee verschillende fysische vormen hebbend)


enarrabile adj

1 verklaarbaar, uit te leggen


enarrar v

1 vertellen, uiteenzetten, uitleggen, verklaren


enarration sub

1 uiteenzetting, verklaring


+ enarthrose (-osis) sub

1 ANATOMIA kogelgewricht, enarthrose


+ encaustic adj

1 pictura -- = wasschilderkunst
tegula -- = tegel met ingebrande kleuren


+ encaustica sub

1 wasschilderkunst, encaustiek


+ encaustico sub

1 wrijfwas, boenwas


+ encephalic adj

1 ANATOMIA hersen...
massa -- = hersenmassa
trunco -- = hersenstam


+ encephalina sub

1 encefaline


+ encephalitic adj

1 MEDICINA hersenontsteking betreffend, encefalitisch


+ encephalitis sub

1 MEDICINA hersenontsteking, encefalitis
-- lethargic = slaapziekte
-- purulente = etterende encefalitis
-- spongiforme bovin = gekkekoeienziekte, BSE


+ encephalo sub

1 ANATOMIA (grote en kleine) hersenen, encephalon
trunco del -- = hersenstam


+ encephalocele sub

1 hersenbreuk


+ encephalogramma sub

1 MEDICINA encefalogram


+ encephalographia sub

1 MEDICINA encefalografie


+ encephalographic adj

1 MEDICINA encefalografisch


+ encephalographo sub

1 MEDICINA encefalograaf


+ encephalomalacia sub

1 MEDICINA encefalomalacie, hersenverweking


+ encephalomyelitis sub

1 MEDICINA encefalomyelitis (ontsteking van hersenen en ruggemerg)


+ encephalopathia sub

1 MEDICINA encefalopathie
-- bovin spongiforme = BSE gekkekoeienziekte


+ encephalotomia sub

1 MEDICINA hersenoperatie


+ enchondroma sub

1 MEDICINA kraakbeenachtig gezwel


+ enchondromatose adj

1 MEDICINA van/mbt tot/ een kraakbeenachtig gezwel


+ enclave sub FRANCESE

1 enclave, tussengebied


+ enclise (-isis) sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA enclise, enclisis


enclitic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA enclitisch


enclitico sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA enclitisch woord


+ encomiabile adj

1 prijzenswaard, prijzenswaardig, lovenswaardig, loffelijk, lofwaardig
gesto -- = lofwaardig gebaar
action -- = lovenswaardige daad


+ encomiar v

1 prijzen, loven, roemen
-- un soldato pro su coragiose comportamento


+ encomiasta sub

1 iemand die looft/prijst, lofredenaar


+ encomiastic adj

1 lovend, prijzend
poema -- = lofdicht


+ encomiator sub

1 iemand die looft/prijst, lofredenaar


+ encomio sub

1 lof, lofrede, lofzang, loflied
digne de -- = loffelijk


encyclic adj

1 rondgaand
littera -- = (pauselijke) zendbrief


encyclica sub

1 CATHOLICISMO encycliek
-- pontifical = pauselijk encycliek


encyclopedia sub

1 encyclopedie
-- general = algemene encyclopedie
-- del technica = technische encyclopedie
FIGURATE -- ambulante/vivente = wandelende encyclopedie


encyclopedic adj

1 encyclopedisch
dictionario -- = encyclopedisch woordenboek
saper/cognoscentias/cognoscimentos -- = encyclopedische kennis


encyclopedismo sub

1 het streven naar encyclopedische allesomvattende kennis
2 systeem van de encyclopedisten, encyclopedisme


encyclopedista sub

1 medewerker aan de Encyclopedie van Diderot, encyclopedist
2 maker van een encyclopedie


endemia sub

1 endemie, endemische ziekte


endemic adj

1 endemisch, inheems, plaatselijk
maladia/morbo -- = ziekte die veroorzaakt wordt door plaatselijke omstandigheden
fauna -- = endemische fauna
flora -- = endemische flora
planta = inheemse plant


+ endemicitate sub

1 endemisch karakter, endemicitate


+ endemiologia sub

1 endemiologie


+ endemiologic adj

1 endemiologisch


+ endemismo sub

1 endemisme


+ endermic adj

1 door de huid werkend


endivia sub

1 andijvie
-- crispe = krulandijvie
-- de Bruxelles (F) = witlof
quadro/quadrato de -- = andijviebed
folio de -- = andijvieblad
cultura de -- = andijvieteelt


+ endobuccal adj

1 MEDICINA endobuccaal


endocardio sub

1 endocard(ium) (binnenbekleding van het hart)


endocarditis sub

1 MEDICINA endocarditis


+ endocarp(i)o sub

1 BOTANICA endocarp(ium) (binnenste deel van vruchtwand)


+ endocentric adj

1 endocentrisch


endocrin adj

1 PHYSIOLOGIA endocrien
glandulas -- = endocriene klieren


endocrina sub

1 klier met inwendige secretie


endocrinologia sub

1 endocrinologie


+ endocrinologic adj

1 endocrinologisch


+ endocrinologista sub

1 endocrinoloog


endocrinologo sub

1 endocrinoloog


+ endoderma sub

1 BIOLOGIA endoderm (binnenste deel van een embryo)
2 BOTANICA endodermis (binnenste schorslaag)


+ endodermic adj

1 endoderm


+ endoenzyma sub

1 endoenzym


endogame adj

1 endogaam, endogamie bedrijvend
populationes -- = endogame bevolkingen


endogamia sub

1 endogamie, inteelt


+ endogamic adj

1 BOTANICA endogaam


endogene adj

1 endogeen, inwendig
BOTANICA organo -- = endogeen orgaan
GEOLOGIA petra/rocca -- = endogeen gesteente


+ endometrio sub

1 ANATOMIA baarmoederslijmvlies, endometrium


+ endometritis sub

1 MEDICINA endometritis (ontsteking van het baarmoederslijmvlies)


+ endomorphismo sub

1 endomorfisme


+ endoparasitari adj

1 endoparasitair


+ endoparasito sub

1 BIOLOGIA endoparasiet


+ endophytic adj

1 BOTANICA endofytisch


+ endophyto sub

1 BOTANICA endofyt


+ endophyto sub

1 endofyt


+ endoplasma sub

1 endoplasma


+ endoplasmatic adj

1 Vide: endoplasmic


+ endoplasmic adj

1 BIOLOGIA endoplasmatisch
reticulo -- = endoplasmatisch reticulum


+ endorheic adj

1 GEOLOGIA afvloeiingsloos, endoreïsch
zona/region -- = gebied met interne afwatering, afvloeiingsloos gebied
bassino -- = endoreïsch stroomgebied
le Jordan es un fluvio -- = de Jordaan is een endoreïsche rivier


+ endorheismo sub

1 GEOLOGIA interne afwatering


+ endorphina

1 BIOCHIMIA endorfine


+ endoscopia sub

1 MEDICINA endoscopie


+ endoscopic adj

1 endoscopisch
examine -- = endoscopisch onderzoek


+ endoscopio sub

1 MEDICINA endoscoop


endoskeleto sub

1 ZOOLOGIA endoskelet


+ endosmometro sub

1 PHYSICA endosmometer


endosmose (-osis) sub

1 PHYSICA endosmose


endosmotic adj

1 PHYSICA endosmotisch


endosperma sub

1 endosperma, eerste begin van de kiem in de embryozak bij planten


+ endosymbiose (-osis) sub

1 endosymbiose


+ endothelial adj

1 endotheliaal
cellulas -- = endotheliale cellen


+ endothelio sub

1 ANATOMIA endotheel


+ endothermic adj

1 CHIMIA endotherm, endothermisch
reaction -- = enthotherme reactie
processo -- = endothermisch proces


+ endotoxina sub

1 MEDICINA endotoxine


+ endotrophe,endotrophic adj

1 endotrofisch


+ endymion sub

1 BOTANICA wilde hyacint


Eneas sub n pr

1 MYTHOLOGIA Aeneas


Eneide sub

1 Aeneïde, Aeneïs, Eneïs


+ energetic adj

1 energetisch, energiedragend, energie...
theoria -- = energetica
ressources (F)/fontes -- de un pais = energiebronnen van een land
politica -- = energiebeleid
consumo -- = energieverbruik
nivello -- = energieniveau
2 krachtgevend
alimento -- = krachtvoedsel
valor -- = voedingswaarde


+ energetica sub

1 energetica
-- nuclear = kernenergetica
-- biologic = biologische energetica


energia sub

1 PHYSICA energie, arbeidsvermogen
-- cinetic = arbeidsvermogen van beweging, kinetische energie
-- potential = arbeidsvermogen van plaats, potentiële energie
-- mechanic = mechanische energie
-- thermic = warmte-energie
-- solar = zonneënergie
-- electric = elektrische energie
-- atomic/nuclear = atoomenergie, kernenergie
-- hydric/hydraulic = waterkracht
-- de radiation = stralingsenergie
-- luminose = lichtenergie
ressource (F)/fonte de -- = energiebron
economia de -- = energiebesparing
besonio de -- = energiebehoefte
politica de -- = energiebeleid
scarsitate de -- = energieschaarste
compania de -- = energiebedrijf
crise/crisis de -- = energiecrisis
consumo de -- = energieverbruik
perdita de -- = energieverlies
dilapidation/dissipation de -- = energieverspilling
conservation de -- = energiebehoud
approvisionamento in -- = energievoorziening
2 kracht, geestkracht, veerkracht, werkvermogen, wilskracht, dadendrang, energie
-- vital = levenskracht
con -- = krachtig


energic adj

1 energiek, doortastend, wilskrachtig
facer effortios -- = zich flink weren
prender mesuras -- contra le inflation = energieke maatregelen tegen de inflatie nemen


+ energumeno sub

1 bezetene, fanaticus, woesteling, dolleman


enervante adj

1 verzwakkend, krachteloos makend, afmattend


enervar v

1 verzwakken, afmatten


enervate adj

1 zwak, slap


enervation sub

1 het verzwakken, het afmatten, verzwakking, afmatting


+ enfant terrible sub FRANCESE

1 enfant terrible


+ engramma sub

1 engram, geheugenspoor


+ enharmonia sub

1 MUSICA enharmoniek


enharmonic adj

1 MUSICA enharmonisch


enigma sub

1 raadsel, mysterie, geheim
-- del vita = raadsel van het leven, levensraadsel
esser ante un -- = voor een raadsel staan
exprimer se per --s = in raadsels spreken
(re)solver un -- = een raadsel oplossen
exclarar/elucidar/explanar un -- = een raadsel ophelderen
iste persona es un -- pro me = die persoon is een raadsel voor mij
2 raadseltje, puzzle
-- de parolas cruciate = kruiswoordraadsel
-- cifrate = cijferraadsel
rubrica de --s = raadselrubriek
concurso de --s = raadselwedstrijd


enigmatic adj

1 raadselachtig, mysterieus, duister, ondoorgrondelijk
philosophia -- = duistere filosofie
reguardo -- = raadselachtige blik
persona -- = ondoorgrondelijk iemand
figura -- = raadselachtige figuur
responsa -- = raadselachtig/mysterieus antwoord
linguage -- = raadseltaal
parolas -- = duistere woorden


enigmatisar v

1 raadselachtig maken, tot een raadsel maken


+ enjambement sub FRANCESE

1 enjambement


+ enneade sub

1 negental


+ enneagonal adj

1 MATHEMATICA negenhoekig, negenzijdig
figura -- = negenhoekige figuur
prisma -- = negenhoekig prisma
pyramide -- = negenhoekige piramide


+ enneagone adj

1 MATHEMATICA negenhoekig, negenzijdig
figura -- = negenhoekige figuur
prisma -- = negenhoekig prisma
pyramide -- = negenhoekige piramide


+ enneagono sub

1 MATHEMATICA negenhoek


+ enneaphylle adj

1 BOTANICA negenbladig


+ enneasyllabe adj

1 negenlettergrepig


+ enneasyllabic adj

1 negenlettergrepig


enoiar v

1 hinderen, lastig vallen, overlast bezorgen
2 vervelen, vermoeien
illa enoiava su collegas con historias sin fin = zij verveelde haar collega's met ellenlange verhalen
-- se mortalmente = zich dodelijk/stierlijk vervelen
le orator enoia su auditores = de redenaar verveelt zijn gehoor


enoio sub

1 zorg, probleem
--s = moeilijkheden, problemen, onaangenaamheden
--s familial = gezinsmoeilijkheden
causar --s a un persona = iemand in moeilijkheden brengen
2 verveling, sleur
-- de viver = levensmoeheid


enoiose adj

1 vervelend, saai
un film -- = een saaie film
demandas -- = vervelende vragen


+ enologia sub

1 leer van de aanbouw en de behandeling van wijnen


+ enologic adj

1 enologisch
analyse (-ysis) -- = enologische analyse
medicamento -- = in wijn opgelost geneesmiddel


+ enologista sub

1 enoloog


+ enologo sub

1 enoloog


+ enometro sub

1 enometer


enorme adj

1 enorm, geweldig, onmetelijk, kolossaal, reusachtig
crimine -- = monsterlijke misdaad
successo -- = overweldigend succes
differentia -- = hemelsbreed verschil


enormitate sub

1 buitengewone grootte, reusachtigheid
-- de un travalio/de un labor = enorme omvang van een werk
2
-- de un crimine = monsterlijkheid van een misdaad
-- de un insulto = afschuwelijkheid van een belediging


+ enostose (-osis) sub

1 MEDICINA enostosis (abnormale botweefselvorming)


+ en passant adv FRANCESE

1 en passant


ensemble sub FRANCESE

1 MUSICA ensemble
-- de musica de camera = kamermuziekensemble
2 ensemble, dameskostuum


+ ensifolie adj

1 BOTANICA met zwaardvormige bladeren


+ ensiforme adj

1 ANATOMIA, BIOLOGIA, BOTANICA degenvormig, zwaardvormig
folio -- = zwaardvormig blad


ente sub

1 PHILOSOPHIA ens, iets zijnd, wat is


entelechia sub

1 PHILOSOPHIA entelechie


entente sub FRANCESE

1 entente, goede verstandhouding
-- cordial = entente cordiale (tussen Frankrijk en Engeland in 1904)


enteralgia sub

1 MEDICINA ingewandspijn, buikpijn, enteralgie


+ enteramina sub

1 BIOLOGIA enteramine, serotonina


enteric adj

1 ANATOMIA ingewands..., buik..., darm..., enteraal
succos -- = darmsappen


enteritis sub

1 MEDICINA dunne-darmontsteking, enteritis


+ enterocentese sub

1 MEDICINA enterocentese, darmpunctie


+ enterococco sub

1 MEDICINA enterococcus (darmmicrobe), enterokok


enterocolitis sub

1 MEDICINA dunne- en dikke-darmontsteking, enterocolitis


+ enterogene adj

1 enterogeen
infection -- = enterogene infectie


enterologia sub

1 MEDICINA enterologie


enteron sub

1 ANATOMIA, ZOOLOGIA voedselkanaal


+ enteropathia sub

1 MEDICINA enteropathie


+ enterorenal adj

1 MEDICINA enterorenaal, darmen-en nieren...
syndrome -- = enterorenaal syndroom


enterotomia sub

1 darmsnede, enterotomie


enterotomo sub

1 MEDICINA enterotoom


+ enterotoxemia sub

1 MEDICINA enterotoxemie


+ enterovaccino sub

1 MEDICINA oraal vaccin


+ enterovirus sub

1 MEDICINA enterovirus


+ enthalpia sub

1 PHYSICA enthalpie, warmtefunctie


enthusiasmar v

1 geestdriftig/enthousiast maken, verrukken


enthusiasmo sub

1 geestdrift, enthousiasme, vervoering, hartstochtelijke bewondering
suscitar -- = geestdrift opwekken


enthusiasta sub

1 iemand die snel enthousiast wordt, geestdriftig/enthousiast iemand


+ enthusiasta adj

1 enthousiast, geestdriftig


enthusiastic adj

1 geestdriftig, enthousiast
applauso -- = geestdriftig applaus


+ enthymema sub

1 PHILOSOPHIA enthymema (syllogisme met verzwegen premisse)


+ enthymematic adj

1 PHILOSOPHIA enthymematisch


entitate sub

1 eenheid, (samenhangend) geheel, afgeronde totaliteit
2 PHILOSOPHIA entiteit, wezen(lijk)heid, wezen, essentie


+ entoderme adj

1 BIOLOGIA entoterm


+ entomic adj

1 van insekten, insekten betreffend


+ entomographia sub

1 entomografie, beschrijving van insekten


+ entomographic adj

1 entomografisch


+ entomographo sub

1 entomograaf, beschrijver van insekten


+ entomolitho sub

1 entomoliet


entomologia sub

1 insektenkunde, insektologie, entomologie
-- applicate = toegepaste entomologie


entomologic adj

1 entomologisch
collection -- = insektenverzameling


+ entomologisar v

1 insekten bestuderen
2 insekten verzamelen


entomologista sub

1 insektenkenner, insektoloog, entomoloog


entomologo sub

1 insektenkenner, insektoloog, entomoloog


+ entomophage adj

1 ZOOLOGIA insektenetend, insektivoor, entomofaag


+ entomophago sub

1 ZOOLOGIA insekteneter


+ entomophile adj

1 BOTANICA insektenbloemig, entomofiel
flor -- = insektenbloem


+ entomophilia sub

1 BOTANICA entomofilie, bestuiving door insekten


+ entoscopia sub

1 MEDICINA entoscopie


+ entourage sub FRANCESE

1 entourage


+ entozoic adj

1 BIOLOGIA parisiterend in het lichaam van een dier


entozoon(pl :entozoa) sub

1 ingewandsparasiet


+ entracte sub FRANCESE

1 entr'acte, tussenbedrijf, tussenspel, intermezzo
musica de -- = entr'actemuziek


entranias sub pl

1 ingewanden
2 binnenste, midden
-- del terra = schoot der aarde
-- del citate = kloppend hart van de stad


entrar v

1 binnengaan, ingaan
-- in un casa = een huis binnengaan
-- in function = in functie treden
-- in servicio = in dienst treden
-- in le diplomatia = in diplomatieke dienst treden
-- in functionamento = in gebruik genomen worden
-- in vigor = van kracht worden
-- in action = in actie komen
-- in contacto con = in aanraking komen met
-- in relationes con = relaties aanknopen met
-- in collision con = in botsing komen met
-- in conflicto con = in conflict komen met
FERROVIA -- in le station = het station binnenrijden
-- in le detalios = in bijzonderheden treden
-- in exopero = in staking gaan
-- in possession de un cosa = in het bezit van iets komen
facer -- = binnenlaten
facer -- in le porto = de haven binnenloodsen
facer -- le clave in le serratura = de sleutel in het slot steken
-- in un aure e exir del altere = het ene oor in, het andere uit


entrata sub

1 het binnenkomen, intrede, intocht, entree
-- triumphal = zegevierende intocht
-- de un nave = binnenlopen van een schip
cammino de -- = toegangsweg
visa de -- = inreisvisum
al -- del hiberno/del autumno, etc. = bij het begin van de winter/van de herfst, etc
facer su -- = zijn intocht doen
billet/ticket (A)/carta de -- = entreekaartje
pagar -- = entree betalen
precio de -- = entreeprijs
-- libere = vrij entree, vrije toegang
magazin a -- libere = inloopzaak
-- in servicio = indiensttreding
-- in functiones = ambtsaanvaarding
2 deur, hal, poort, etc. waar men binnenkomt, ingang, toegang
-- del artistas = artiesteningang
porta de -- = huisdeur
-- principal = hoofdingang
-- lateral = zij-ingang
-- posterior/de detra = achteringang
-- de aere = luchttoevoer
-- de porto = havenmond
-- de aqua = waterinlaat
3 titelwoord, trefwoord, lemma, artikel
--s de un dictionario = titelwoorden van een woordenboek
4 COMPUTATOR toevoer, invoer, inbreng, input


+ entravar v

1 (voet)kluisters aanleggen
-- un cavallo pro ferrar lo = een paard de kluisters aandoen om hem te beslaan
2 FIGURATE belemmeren, hinderen, in de weg staan
-- le traffico/circulation = het verkeer belemmeren
-- le planos de un persona = iemands plannen in de weg staan


+ entrave sub

1 (voet)kluister
2 FIGURATE belemmering, hindernis, hinderpaal
--s al commercio = handelsbelemmeringen
liberar se del --s del dictatura = zich van de kluisters van de dictatuur ontdoen


+ entrecote sub FRANCESE

1 CULINARI entrecôte


entrée sub FRANCESE

1 CULINARI entrée, voorgerecht


+ entremets sub FRANCESE

1 CULINARI tussengerecht


entresol sub FRANCESE

1 tussenverdieping, entresol


+ entropia sub

1 PHYSICA entropie
-- conditional = voorwaardelijke entropie
-- negative = negatieve entropie
production de -- = entropieproduktie


+ entropic adj

1 entropisch
diagramma -- = entropisch diagram


+ entropio(n) sub

1 MEDICINA entropion, binnenwaartse omkrulling, instulping naar binnen (van ooglid)


+ enucleabile adj

1 MEDICINA enucleëerbaar


enuclear v

1 schillen, doppen, pellen, ontbolsteren
2 BOTANICA ontpitten
3 MEDICINA uitpellen, enucleëren (van gezwel, oog)


enucleation sub

1 het schillen, het doppen, het pellen, het ontbolsteren
2 BOTANICA het ontpitten, ontpitting
3 het uitpellen (gezwel, oog), enucleatie
-- de un tumor = enucleatie van een tumor


enumerar v

1 opsommen, opnoemen
-- le riscos de un interprisa = de risico's van een onderneming opnoemen


enumeration sub

1 het opsommen, het opnoemen, opsomming, opnoeming, enumeratie
-- limitative = limitatieve opsomming
-- exhaustive/complete/total = uitputtende opsomming
-- enunciative = enuntiatieve opsomming
-- sic = droge opsomming
-- interminabile = eindeloze opsomming
PHILOSOPHIA definition per -- = definitie door opsomming


enumerative adj

1 opsommend, opnoemend, enumeratief
lista -- = opsomming


enumerator sub

1 iemand die opsomt/opnoemt


enunciar v

1 uitdrukken, uiten, formuleren, aanduiden, vermelden
-- un judicio/judicamento = een oordeel uitspreken
-- un problema = een probleem formuleren
-- un theorema = een theorema formuleren


enunciation sub

1 verklaring, verwoording, uiteenzetting, vermelding, formulering
-- del pensata/pensamento = verwoording van gedachten
-- del factos = vermelding van de feiten
-- affirmative = bevestigende verklaring
-- negative = ontkennende verklaring
-- de un clausula in un acto = vermelding van een clausule in een akte


enunciative adj

1 uitdrukkend, verklarend, toelichtend, enuntiatief
proposition -- = verklarende zin
enumeration -- = enuntiatieve opsomming


enunciato sub

1 formulering, bewoordingen, (letterlijke) tekst
-- de un lege = letterlijke tekst van een wet


+ enurese,enuresis sub

1 MEDICINA het bedwateren, enuresis
suffrer de -- nocturne = bedwateren


+ enuretic adj

1 MEDICINA aan bedwateren lijdend
infante -- = bedplasser


+ enuretico sub

1 MEDICINA bedplasser


+ enzootia sub

1 MEDICINA enzoötie, plaatselijke ziekte van dieren


+ enzootic adj

1 enzoötisch


enzyma sub

1 BIOCHIMIA enzym, ferment, diastase, zymase
-- proteolytic = proteolytisch enzym
-- digestive = spijsverteringsenzym
-- constitutive = constitutief enzym
-- repressibile = repressibel enzym
-- aerobie = aëroob enzym
inhibition de --s = enzymremming
inhibitor de --s = enzymremmer


+ enzymatic adj

1 enzymatisch, enzym...
functiones -- enzymatishe functies
systema -- = enzymensysteem
inhibition -- = enzymremming
inhibitor -- = enzymremmer
induction -- = enzyminductie
activitate -- = enzymactiviteit
reaction -- = enzymreactie
catalyse (-ysis) -- = enzymkatalyse
synthese (-esis) -- = enzymsynthese


+ enzymologia sub

1 enzymologie


+ enzymologic adj

1 enzymologisch


+ enzymologista sub

1 enzymoloog


+ enzymologo sub

1 enzymoloog


eoanthropo sub

1 PALEONTOLOGIA eoanthropus


eocen adj

1 GEOLOGIA eoceen
le periodo -- precede le oligoceno = de oecene periode gaat aan het oligoceen vooraf


+ eocenic adj

1 eoceen, uit/van het eoceen
fossiles -- = fossielen uit het eoceen


eoceno sub

1 GEOLOGIA eoceen
le fauna del -- = de dierenwereld van het eoceen


eoe adj

1 van de dageraad, dageraad...
2 van het oosten


eohippo sub

1 PALEONTOLOGIA Eohippus


eolic adj

1 eolisch, wind...
erosion -- = winderosie
rocca -- = eolisch gesteente
deposito -- = eolische afzetting
energia -- = windenergie
fortia -- = windkracht
dynamo -- = winddynamo
pression -- = winddruk


eolie adj

1 eolisch, wind...
harpa -- = windharp, aeolusharp
machina -- = windmachine
fortia -- = windkracht
pression -- = winddruk
energia -- = windenergie
solo -- = eolische grond


eolithic adj

1 eolitisch


+ eolithico sub

1 eolithicum


eolitho sub

1 GEOLOGIA, ARCHEOLOGIA eoliet (onbewerkte brokken steen)


eolo sub n pr

1 MYTHOLOGIA Aeolus (god van de wind)


+ eon sub

1 aeon, eeuwigheid


+ eonismo sub

1 eonisme, transvestitisme


eos sub n pr

1 MYTHOLOGIA Eos


eosina sub

1 CHIMIA eosine


eosinophile adj

1 BOTANICA, MEDICINA eosinofiel (snel door eosine gekleurd rakend)
leucocytos -- = eosinofiele witte bloedlichaampjes


eosinophilia sub

1 MEDICINA eosinofilie


eosinophilo sub

1 MEDICINA eosinofielcel


+ ep(e)irogenese (-esis) sub

1 GEOLOGIA epirogenese


+ epacta sub pl

1 epacta, epacten


+ epagoge sub

1 LOGICA epagoge


+ epagogic adj

1 de epagoge betreffend


+ eparcha sub

1 HISTORIA eparch


+ eparchia sub

1 HISTORIA eparchie


epaulette sub FRANCESE

1 epaulet, schouderbedekking, schouderbelegsel


+ epeirogenese (-esis) sub

1 GEOLOGIA epirogenese


+ epeirogenic adj

1 GEOLOGIA epirogenetisch


+ epenthese (-esis) sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA epenthesis, inlassing


+ epenthetic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ingelast, epenthetisch
phonema -- = bindfoneem
morphema -- = bindmorfeem
vocal -- = bindvocaal


+ eperlano sub

1 ZOOLOGIA spiering
pisca de -- = spieringvangst/visserij
piscator de --s = spieringvisser
hamo de -- = spieringhaak


+ ephebic adj

1 efebisch


+ ephebo sub

1 efebe


ephedra sub

1 BOTANICA ephedra


ephedrina sub

1 PHARMACIA efedrine


ephelide sub

1 (zomer)sproet


ephemere adj

1 kortstondig, voorbijgaand, vluchtig, vergankelijk, efemeer
nostre existentia -- = ons vluchtige bestaan
le gloria es -- = de roem is vergankelijk


ephemeride sub

1 kalender, almanak
2 ASTRONOMIA
--s = efemeriden


+ ephemeritate sub

1 korte duur, kortstondigheid, vluchtigheid
-- del gloria = kortstondigheid van de roem


ephemero sub

1 ZOOLOGIA haft, eendagsvlieg
--s = Ephemera


+ ephod sub

1 RELIGION efod (kledingstuk der Levieten)


ephoro sub

1 ANTIQUITATE efoor (bijv in Sparta)


epic adj

1 episch, helden...
poesia -- = epische poëzie
poema -- = episch gedicht, heldendicht
poeta -- = episch dichter, heldendichter
metro -- = episch metrum
stilo -- = epische stijl
periodo -- = episch tijdvak


+ epica sub

1 LITTERATURA epiek, heldenpoëzie


+ epicantho sub

1 ANATOMIA epicanthus (plooi van bovenste ooglid), mongolenplooi


+ epicardio sub

1 epicardium


epicarpo sub

1 BOTANICA epicarp (buitenste deel van vruchtwand), schil (van vruchten)


+ epicedio sub

1 LITTERATURA GREC treurzang, rouwlied, lijkzang


epicen adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA gemeenslachtig, gemeenkunnig


+ epicentro sub

1 epicentrum
determinar le -- seismic = het epicentrum van een aardbeving bepalen


+ epicitate sub

1 episch karakter


+ epiclastic adj

1 GEOLOGIA epiklastisch


+ epiclese (-esis) sub

1 RELIGION epiclese (aanroeping van de H.Geest)


+ epico sub

1 epicus, episch dichter


+ epicondylitis sub

1 MEDICINA tennisarm


+ epicondylo sub

1 ANATOMIA epycondylus


+ epicontinental adj

1 epicontinentaal
le Mar del Nord es un mar -- = de Noordzee is een epicontinentale zee


+ epicrise (-isis) sub

1 epicrise (gedetailleerde kritische bespreking/analyse)


epicur(e)ismo sub

1 PHILOSOPHIA epicurisme
2 genotzucht


epicuree adj

1 betrekking hebbend op de leer van Epicurus, epicur(ist)isch
philosophia -- = epicur(ist)ische filosofie
doctrina -- = epicur(ist)ische leer
moral -- = epicur(ist)ische moraal
2 genotzuchtig, epicur(ist)isch


epicureo sub

1 aanhanger van het epicurisme, epicurist
2 genotzoeker, epicurist


Epicuro sub n pr

1 Epicurus
le doctrina eudemonistic de -- = de eudemonistische leer van Epicurus


+ epicyclic adj

1 ASTRONOMIA de epicycle betreffend


+ epicyclo sub

1 ASTRONOMIA epicycle, epicykel
le -- ha permittite al grecos de explicar le movimento del planetas = de epicykel maakte het de Grieken mogelijk de

beweging van de planeten uit te leggen

+ epicycloidal adj

1 MATHEMATICA epicycloïdaal
curva -- = epicycloidale curve


+ epicycloide sub

1 MATHEMATICA epicycloïde
-- plan = vlakke epicycloïde
-- spheric = bolepicycloïde


+ epideictic adj

1 RHETORICA epideiktisch, uiterlijk goed verzorgd
discurso -- = pronkrede


epidemia sub

1 epidemie
-- de grippe/de influenza = griepepidemie
-- de peste = pestepidemie
-- variolic/de variola = pokkenepidemie
-- de cholera = cholera-epidemie
-- recrudescente = weer oplaaiende epidemie
localisar un -- = een epidemie indammen


epidemic adj

1 epidemisch
maladia -- = epidemische ziekte
febre -- = epidemische koorts
character -- de un maladia = epidemisch karakter van een ziekte


+ epidemicitate sub

1 epidemisch karakter
-- del typho = epidemisch karakter van tyfus


+ epidemiologia sub

1 epidemiologie


+ epidemiologic adj

1 epidemiologisch
studios -- = epidemiologische studiën
investigation -- = epidemiologisch onderzoek
effectuar un inquesta -- in un region = een epidemiologische enquête uitvoeren in een streek


+ epidemiologista sub

1 epidemioloog


+ epidemiologo sub

1 epidemioloog


+ epidermic adj

1 van de opperhuid
texito -- = weefsel van de opperhuid
cellula -- = cel van de opperhuid
graffo -- = opperhuidtransplantatie


epidermis sub

1 opperhuid, epiderm(is)


+ epidermitis sub

1 MEDICINA epidermitis, ontsteking van de opperhuid


+ epidermophytia sub

1 zwemmerseczeem


+ epidiascopic adj

1 epidiascoop...


+ epidiascopio sub

1 epidiascoop


+ epidictic adj

1 Vide: epideictic


+ epididyme sub

1 ANATOMIA bijbal, epididymis


+ epigastric adj

1 ANATOMIA bovenbuik..., epigastrisch
dolores -- = pijn in de bovenbuik
arteria -- = slagader van de bovenbuik


+ epigastrio sub

1 ANATOMIA bovenbuik(streek), epigastrium


+ epigearepente sub

1 BOTANICA aardbeistruik


epigee adj

1 BOTANICA epigeïsch, bovengronds
planta -- = epigeïsche plant


+ epigenese (-esis) sub

1 epigenese


+ epigenetic adj

1 epigenetisch


+ epigenetica sub

1 epigenetica


+ epiglottic adj

1 ANATOMIA van de epiglottis, epiglottis...
mucosa -- = slijmvlies van het strotklepje


epiglottis sub

1 ANATOMIA strotklepje, keelklepje, epiglottis


+ epigonic adj

1 epigonistisch, naäperig, slaafs imiterend


+ epigonismo sub

1 epigonisme


epigono sub

1 epigoon, navolger, nabloeier
MYTHOLOGIA --s = Epigonen


epigramma sub

1 puntdicht, epigram, kort hekeldicht
-- politic = politiek epigram
autor de --s = puntdichter
collection de --s = epigrammenbundel/verzameling


epigrammatic adj

1 van een epigram, kort en zinrijk, scherp, epigrammatisch
stilo -- = epigrammatische stijl
litteratura -- = epigrammatische literatuur
poesia -- = epigrammatische poëzie
genere -- = epigrammatische genre


+ epigrammatica sub

1 het schrijven van punt-dichten, epigrammatica


+ epigrammatico sub

1 puntdichter, schrijver van epigrammen


+ epigrammatisar v

1 puntdichten/epigrammen maken


+ epigrammatista sub

1 puntdichter, schrijver van epigrammen


+ epigraphia sub

1 epigrafie, epigrafiek, epigrafica, opschriftkunde
-- classic = klassieke epigrafie
-- grec = Griekse epigrafie
-- hittita = Hittitiesceh epigrafie
-- assyrie = Assyrische epigrafie
-- babylonian = Babylonische epigrafie
-- christian = Christelijke epigrafie
-- humanistic = humanistische epigrafie
-- moderne = moderne epigrafie


+ epigraphic adj

1 epigrafisch
facie -- = epigrafische zijde
scriptura -- = epigrafisch schrift


+ epigraphista sub

1 epigrafist, epigraficus, epigraafkenner, opschriftkenner


+ epigrapho sub

1 epigraaf, opschrift, inschrift, inscriptie, motto


+ epigyn adj

1 BOTANICA bovenstandig, epigynisch
perianthos -- = bovenstandige bloembekleedsels


+ epilar v

1 ontharen, epileren
facer -- se le gambas = zijn benen laten epileren


+ epilation sub

1 ontharing, epilering, epilatie
-- electric = elektrisch ontharen


+ epilator sub

1 epileerder


+ epilatori adj

1 ontharings...
crema/unguento -- = ontharingscrème/zalf


epilepsia sub

1 epilepsie, vallende ziekte
attacco/accesso/crise/crisis de
-- = epileptische aanval, aanval van epilepsie


epileptic adj

1 epileptic
syndrome -- = epileptisch syndroom
accesso/attacco/crise/crisis -- = aanval van epilepsie, epileptische aanval
convulsiones -- = epileptische stuiptrekkingen
insulto -- = epileptisch insult


epileptico sub

1 epilepticus, toevallijder


+ epileptiforme adj

1 MEDICINA op epilepsie gelijkend, epileptiform
spasmo -- = epileptiforme kramp


+ epileptogene adj

1 MEDICINA epileptogeen


+ epileptoide adj

1 MEDICINA op epilepsie gelijkend


+ epileptologo sub

1 epileptoloog


+ epilobio sub

1 BOTANICA bastaardwederik, epilobium
-- angustifolie = wilgeroosje
-- hirsute = harig wilgeroosje


epilogar v

1 samenvatten, resumeren


+ epilogista sub

1 maker van een epiloog


epilogo sub

1 epiloog, slotwoord, narede, naspel (toneel)


+ epimacho sub

1 ZOOLOGIA kraagkop


+ epimorphose (-osis) sub

1 epimorfose


+ epiopactis sub

1 BOTANICA wespenorchis


+ epipelagic adj

1 epipelagisch
zona -- = epipelagische zone


+ Epiphania sub

1 Driekoningen(feest), Epifanie


+ epiphanic adj

1 Epifanie...


+ epiphenomen(al)ismo sub

1 PHILOSOPHIA epifenomenalisme (theorie van het bewustzijn als randverschijnsel)


+ epiphenomeno sub

1 PHILOSOPHIA randverschijnsel, begeleidend verschijnsel, begeleidingsverschijnsel
2 MEDICINA bijverschijnsel (bij ziekte)


+ epiphonema sub

1 slotuitroep, slotspreuk, uitroep aan het slot van een rede of betoog


+ epiphora sub

1 LITTERATURA epifoor
2 MEDICINA tranenvloed


+ epiphylle adj

1 BOTANICA zich op bladeren ontwikkelend, epiphyllisch


+ epiphyllo sub

1 BOTANICA epiphyllum


+ epiphysari adj

1 epifysair


+ epiphyse (-ysis) sub

1 ANATOMIA epifyse (dik uiteinde van pijpbeen), pijnappelklier


+ epiphyte adj

1 BOTANICA epiphytisch (op andere planten levend, maar niet parasiterend)
planta -- = gastplant, epifiet


+ epiphytia sub

1 BOTANICA epidemische planteziekte


+ epiphytic adj

1 epifytisch
vegetation -- = epyfytenvegetatie
deserto -- = epifytwoestijn


epiphyto sub

1 BOTANICA epifyt, gastplant
vegetation de --s = epifytenvegetatie
le lianas es --s = lianen zijn epifyten


+ epiploitis sub

1 MEDICINA darmvliesontsteking


+ epiploon sub

1 ANATOMIA darmvlies, darmnet, epiploön
hernia del -- = netbreuk
inflammation de -- = darmvliesontsteking


episcopal adj

1 bisschoppelijk, bisschops..., episcopaal
palatio -- = bisschoppelijk paleis
dignitate -- = bisschoppelijke waardigheid
cruce -- = bisschopskruis
sede -- = bisschopszetel/stoel
throno -- = bisschopstroon
mitra -- = bisschopsmijter
bonetto -- = bisschopsmuts
ordination/consecration -- = bisschopswijding
election -- = bisschopskeuze
synodo -- = bisschopssynode
2 Anglikaans, Episcopaal
Ecclesia -- = Anglikaanse Kerk, Episcopaalse Kerk


episcopal sub

1 anglikaan, lid van de Anglikaanse/Episcopaalse Kerk


+ episcopalismo sub

1 episcopalisme


+ episcopalista adj

1 het episcopalisme aanhangend


+ episcopalista sub

1 aanhanger van het episcopalisme


episcopato sub

1 episcopaat (de gezamelijke bisschoppen)
-- nederlandese = Nederlands episcopaat
2 bisschopsambt, bisschoppelijke waardigheid
3 ambtsperiode van een bisschop


+ episcopia sub

1 episcopie


+ episcopic adj

1 episcopisch
projection -- = opzichtprojectie


+ episcopio sub

1 episcoop


episcopo sub

1 bisschop
-- auxiliar = hulpbisschop
-- missionari = missiebisschop
-- titular = titulaire bisschop
-- suffraganee = suffragaanbisschop


+ episiotomia sub

1 MEDICINA episiotomia, inknipping
facer un -- = inknippen


episodic adj

1 bijkomend, secundair, ondergeschikt, ingeschoven, ingelast, bijkomstig, episodisch
occurrentia -- = ondergeschikte gebeurtenis


+ episodicitate sub

1 episodisch karakter


episodio sub

1 gebeurtenis, feit, voorval, verwikkeling, episode
un -- del vita real = een greep uit het leven
2 LITTERATURA bijhandeling, nevenhandeling, episode
3 deel, aflevering (bij film/roman/radio/tv)
film (A) a --s = seriefilm


+ episoma sub

1 BIOLOGIA episoom


+ epispastic adj

1 MEDICINA blaartrekkend


+ epispastico sub

1 MEDICINA blaartrekkend middel, trekpleister


+ epistasia sub

1 BIOLOGIA epistasie


+ epistatic adj

1 BIOLOGIA epistatisch


+ epistaxis sub

1 MEDICINA neusbloeding


+ epistemologia sub

1 epistemologie, kennisleer, wetenschapsleer


+ epistemologic adj

1 PHILOSOPHIA epistemologisch
problemas -- = epistemologische problemen


+ epistemologista sub

1 PHILOSOPHIA epistemoloog


+ epistemologo sub

1 PHILOSOPHIA epistemoloog


epistola sub

1 brief, epistel
-- dedicatori = opdracht in briefvorm
2 ECCLESIA epistel, (zend)brief (der Apostelen)
-- de Sancte Paulo = brief van Paulus
-- pastoral = pastorale brief


epistolari adj

1 brief..., epistolair
esser in relationes -- con un persona = met iemand in briefwisseling staan
mantener un relation -- = een briefwisseling onderhouden
excambio -- = briefwisseling
arte -- = briefschrijfkunst
stilo -- = briefstijl
forma -- = briefvorm
roman -- = roman in brieven, briefroman
secreto -- = briefgeheim


+ epistolario sub

1 brievenverzameling


epistolero sub

1 brievenschrijver


epistolographia sub

1 epistolografie, kunst van het briefschrijven
le genere litterari del -- = het literaire genre van het brievenschrijven


epistolographic adj

1 epistolografisch


epistolographo sub

1 epistolograaf, briefschrijver (inz. auteur van wie men de verzamelde brieven bezit)


+ epistropheo sub

1 ANATOMIA epistrofeus, draaier


+ epistylio sub

1 ARTE DE CONSTRUER epistyl(us), architraaf


+ epitaphic adj

1 van het grafschrift, het grafschrift betreffend


epitaphio sub

1 grafschrift, epitaaf, epitafium


+ epitase (-asis) sub

1 hoofdhandeling in een Grieks dramatisch werk


+ epitaxia sub

1 epitaxie
-- hydrothermal = hydrothermische epitaxie


+ epitaxial adj

1 epitaxiaal
corpore -- = epitaxiaal lichaam
collector -- = epitaxiale collector
crescentia -- = epitaxiale aangroei


+ epithalamie adj

1 bruilofts...
canto -- = bruiloftslied


+ epithalamio sub

1 bruiloftslied/dicht, epithalamium


+ epithelial adj

1 ANATOMIA epitheel..., epitheliaal
cellula -- = epitheelcel
texito -- = epitheelweefsel
tumor -- = epitheliale tumor


+ epithelio sub

1 ANATOMIA epitheel, epithelium, opperste laag van de huid
-- glandular = klierepitheel


+ epithelioma sub

1 epithelioom (gezwel van epitheelcellen), huidkanker
-- hepatic = levercarcinoom


epithema sub

1 PHARMACIA papkompres


epithetic adj

1 epithetisch
formas -- = epithetische vormen


epitheto sub

1 epitheton, toevoegsel, bijnaam, toenaam


+ epitomar v

1 resumeren, samenvatten, een uittreksel/overzicht/résumé maken van


+ epitomator sub

1 iemand die een uittreksel/overzicht/résumé maakt


+ epitome sub

1 epitoom, kort begrip, uittreksel, kort overzicht, résumé, schets


+ epitomic sub

1 epitoom/overzicht/résumé betreffend


+ epitomista sub

1 iemand die een uittreksel/overzicht/résumé maakt, excerpent


+ epitrope sub

1 epitrope


+ epizoic adj

1 epizoïsch
dissemination -- = epizoïsche verspreiding


epizoon(pl :epizoa) sub

1 insekt dat op of in de huid van dieren leeft, zoals luizen en teken


+ epizootia sub

1 epizoötie (besmettelijke veeziekte), runderpest


+ epizootic adj

1 epidemisch (ziekte onder dieren)
maladia -- = epidemische veeziekte
aphtha -- = epidemische klauwzeer


epocha sub

1 tijdperk, tijdvak, tijd, periode
-- glacial = ijstijd
facer -- = baanbrekend zijn, opgang maken, epoche maken, een nieuw tijdperk inluiden, stof doen opwaaien
-- transitori/de transition = overgangstijd
-- del cavalleria = riddertijd
-- del perrucas = pruikentijd
-- del revolution francese = tijdperk van de Franse revolutie
-- industrial = industriëel tijdperk
-- de gloria = glorietijd
le governamento del -- = de toenmalige regering
Picasso in su -- blau = Picasso in zijn blauwe periode
spirito del -- = geest van de tijd
le exigentias de nostre -- = de eisen des tijds
esser filio de su -- = een kind van zijn tijd zijn
tractar un autor in le quadro de su -- = een schrijver in het raam van zijn tijd behandelen


epochal adj

1 een tijdperk, etc. betreffende


+ epodic adj

1 epodisch
poesia -- = epodische poëzie


epodo sub

1 epode, nazang, slotzang, toezang (v.e. ode)


eponyme adj

1 eponiem, naamgevend


eponymia sub

1 HISTORIA ambt of ambtsduur van een eponieme magistraat


eponymo sub

1 naamgever


epopeia sub

1 epos
-- classic = klassieke epos
-- germanic = Germaanse epos
-- carolingian = Karolingische epos
-- animal = dierenepos
-- cavalleresc = ridderepos
2 heldenfeiten


+ epoptic

1 epoptisch
colores -- = epoptische kleuren


+ epoptica sub

1 epoptica


epos sub

1 epos, heldendicht


+ epoxydo sub

1 CHIMIA epoxide


+ epsilon sub

1 epsilon (vijfde letter van het Griekse alfabet)


+ epsomite sub

1 bitterzout, epsomzout, Engels zout


+ epulide sub

1 MEDICINA tandvleesgezwel, epulis


+ epurar adj

1 zuiveren, reinigen
-- aquas cloacal/de cloaca = rioolwater zuiveren
-- un gas = een gas zuiveren
-- un mineral = een erts zuiveren
FIGURATE -- un partito politic = een politieke partij zuiveren


+ epuration sub

1 zuivering, reiniging
-- del aere = luchtzuivering
-- biologic de aquas residuari = biologische zuivering/reiniging van afvalwater


equabile adj

1 gelijkmatig


+ equabilitate sub

1 gelijkmatigheid


equal adj

1 gelijk, eender, dezelfde, hetzelfde
paga -- = gelijke betaling
respiration -- = regelmatige ademhaling
pulso -- = regelmatige pols(slag)
scriptura -- = regelmatig handschrift
polos -- = gelijknamige polen
repartir in partes -- = gelijkelijk verdelen
2 gelijkmatig, gelijkvormig, in evenwicht, onveranderlijk
3 MUSICA gelijkzwevend


+ equal sub

1 gelijke
beltate sin -- = weergaloze schoonheid
non haber su -- = zijns gelijke niet hebben
tractar un persona de -- a --/como su -- = op gelijke voet met elkaar omgaan


equalar v

1 gelijk maken, effenen, egaliseren
2 gelijkstellen (met), evenaren, gelijk zijn aan, net zo goed, etc. zijn als
un e un equala duo = een en een is twee
-- se a un persona = zich gelijk achten aan iemand anders


equalator sub

1 iemand die of iets dat gelijk maakt/effent/egaliseert
2 SPORT het gelijkmakende doelpunt, gelijkmaker


+ equaliarista sub

1 egalitarist


equalisar v

1 gelijk maken, effenen, egaliseren (grond)
2 FIGURATE nivelleren, gelijkmaken
-- le salarios = de lonen nivelleren
3 SPORT gelijk spelen, gelijkspel maken
post le medie tempore Ajax ha equalisate = na de rust kwam Ajax gelijk


+ equalisation sub

1 het gelijkmaken, het effenen, het egaliseren (grond), gelijkmaking
2 FIGURATE het gelijk maken, het nivelleren, nivellering
-- del cursos = koersnivellering
3 SPORT gelijk spel
goal (A) de -- = gelijkmaker


+ equalisator sub

1 equaliser


+ equalitari adj

1 egalitair
theoria -- = egalitaire theorie
ideologia -- = egalitaire ideologie


+ equalitarismo sub

1 egalitarisme


equalitate sub

1 gelijkheid
-- de derectos = gelijkberechtiging
-- juridic = rechtsgelijkheid
-- racial = rassengelijkheid
-- del homine e del femina = gelijkstelling van man en vrouw
signo de -- = isgelijkteken
2 gelijkmatigheid, regelmatigheid
3 effenheid (grond)


equalmente adv

1 gelijkelijk, in gelijke mate, evenzeer, even
2 ook, eveneens


equanime adj

1 gelijkmoedig, onverstoorbaar


equanimitate sub

1 gelijkmoedigheid, onverstoorbaarheid


equar v

1 gelijkstellen (aan/met)
2 MATHEMATICA in een vergelijking uitdrukken


equation sub

1 MATHEMATICA CHIMIA vergelijking, equatie
-- algebric/algebraic = algebraïsche vergelijking
-- linear/del prime grado = vergelijking van de eerste graad
-- quadratic/del secunde grado = vierkantsvergelijking
-- cubic/del tertie grado = derdemachtsvergelijking
-- de un grado superior = hogeremachtsvergelijking
-- exponential = exponentiële vergelijking
-- differential = differentiaalvergelijking
-- integral = integraalvergelijking
-- trigonometric = goniometrische vergelijking
-- identic = identieke vergelijking
-- chimic = reactievergelijking
-- de regression = regressievergelijking
-- de continuitate = continuïteitsvergelijking
-- canonic = canonieke vergelijking
--es simultanee = simultaanvergelijkingen
-- de Euler = vergelijking van Euler
membro sinistre/leve de un -- = linkerlid van een vergelijking
poner un -- = een vergelijking opstellen
reducer un -- = een vergelijking herleiden
signo de -- = gelijkteken
resolver un -- = een vergelijking oplossen
2 ASTRONOMIA tijdsvereffening


equator sub

1 evenaar, evennachtslijn, linie, equator
-- celeste/celestial = hemelequator
-- magnetic = magnetische evenaar
-- thermic = thermische equator


equatorial adj

1 equatoriaal
zona -- = equatoriale zone
diametro -- = diameter van de equator
currente -- = equatoriale stroom
parallaxe -- = equatoriale parallax
ASTRONOMIA coordinatas -- = equatoriaalcoördinaten


eque adj

1 rechtmatig, billijk, gerechtvaardigd, integer, rechtvaardig
precio -- = redelijke prijs
sententia -- = rechtvaardig vonnis
judice -- = integere rechter
esser -- = rechtvaardig zijn
reciper un tractamento -- = een billijke behandeling krijgen


equestre adj

1 ruiter..., rij..., paarde...
statua -- = ruiterstandbeeld
festa -- = ruiterfeest
exercitio -- = rijoefening
circo -- = paardenspel
sport (A) -- = ruitersport
artista -- = kunstrijder
portrait (F) -- = ruiterportret


+ equeto sub

1 ZOOLOGIA
-- lanceolate = riddervis


+ equiangular adj

1 MATHEMATICA gelijkhoekig
quadrangulos -- = gelijkhoekige vierhoeken


+ equiangularitate sub

1 MATHEMATICA gelijkhoekigheid


+ equiangule adj

1 MATHEMATICA gelijkhoekig
quadrangulos -- = gelijkhoekige vierhoeken


+ equides sub pl

1 ZOOLOGIA paardachtigen


equidifferente adj

1 MATHEMATICA, FIGURATE op gelijke wijze verschillend


+ equidifferentia sub

1 MATHEMATICA, FIGURATE gelijkheid van verschil


equidistante adj

1 MATHEMATICA equidistant, op gelijke afstand
projection -- = equidistante projectie
urbes -- de Paris = steden die op gelijke afstand van Parijs liggen


equidistantia sub

1 MATHEMATICA gelijke afstand, equidistantie


+ equidistar v

1 MATHEMATICA op gelijke afstand liggen


equilateral adj

1 MATHEMATICA gelijkzijdig
non -- = ongelijkzijdig
triangulo -- = gelijkzijdige driehoek
polygono -- = gelijkzijdige veelhoek


+ equilateralitate sub

1 MATHEMATICA gelijkzijdigheid


equilatere adj

1 MATHEMATICA gelijkzijdig
triangulo -- = gelijkzijdige driehoek
hyperbola -- = hyperbool met rechthoekige asymptoten


+ equilibrante adj

1 tegenwicht vormend
peso -- = tegenwicht


equilibrar v

1 in evenwicht brengen
-- le fortias = de krachten in evenwicht brengen
-- le rotas de un auto(mobile) = de wielen van een auto uitlijnen
-- un budget = een begroting sluitend maken
-- le colores = de kleuren op elkaar afstemmen
-- le pression del pneus (F) = de banden op gelijke spanning brengen
un offerta ben equilibrate de programmas televisive/de television = een goed gedoseerd aanbod van tv-

programma's

2 in evenwicht houden, (uit)balanceren, stabiliseren, ondersteunen


equilibrate adj

1 evenwichtig, stabiel, uitgebalanceerd
esser -- = in evenwicht zijn
construction -- = evenwichtige constructie
homine -- = evenwichtig man
carga -- = evenwichtige belasting
fortia -- = evenwichtige kracht
judicio -- = evenwichtig oordeel
critica -- = evenwichtige kritiek


+ equilibration sub

1 MEDICINA evenwichtszin, evenwichtsgevoel
2 balancering, stabilisering, equilibrering


+ equilibrator sub

1 stabilisator, evenwichtsinrichting


equilibre adj

1 in evenwicht


equilibrio sub

1 evenwicht, balans
esser in -- = in evenwicht zijn
guardar/mantener le -- = het evenwicht bewaren
restabilir le -- = het evenwicht herstellen
rumper/perturbar le -- = het evenwicht verbreken/verstoren
perturbation/ruptura del -- = verstoring/verbreking van het evenwicht
perder le -- = het evenwicht verliezen
mitter un cosa in -- = iets in evenwicht brengen
-- de un construction = evenwicht van een constructie
-- politic = politiek/staatkundig evenwicht
-- mental = geestelijk evenwicht
-- hydric = waterbalans
-- europee = machtsevenwicht in Europa
-- strategic = strategisch evenwicht
-- demographic = bevolkingsevenwicht
-- biologic = biologisch evenwicht
-- ecologic = ecologisch evenwicht
-- hydric = waterevenwicht
-- osmotic = osmotisch evenwicht
-- ionic/de iones = ionenevenwicht
stato/situation de -- = evenwichtstoestand
senso de -- = evenwichtsgevoel
organo del -- = evenwichtsorgaan
trave/trabe de -- = evenwichtsbalk
gymnastica de -- = evenwichtsgymnastiek
exercitio de -- = evenwichtsoefening
PHYSICA -- de fortias = evenwicht van krachten
PHYSICA -- dynamic = bewegelijk evenwicht
PHYSICA -- indifferente = indifferent evenwicht
PHYSICA -- stabile = stabiel evenwicht
PHYSICA
-- instabile = instabiel evenwicht
PHYSICA -- labile = labiel evenwicht
CHIMIA -- chimic = chemisch evenwicht
ECONOMIA -- budgetari = begrotingsevenwicht
ECONOMIA -- del balancia del pagamentos = evenwicht op de betalingsbalans


equilibrista sub

1 koorddanser, evenwichtskunstenaar
--s de un circo = koorddansers/evenwichtskunstenaars van een circus


equilibristic adj

1 de koorddanser/evenwichtskunstenaar betreffend


+ equimolar adj

1 CHIMIA equimolair


+ equimolecular adj

1 CHIMIA equimoleculair (evenveel moleculen van elke soort bevattend)


+ equimolecularitate sub

1 CHIMIA equimoleculariteit


equin adj

1 paarde(n)...
pede -- = horrelvoet
racia -- = paarderas
carne -- = paardevlees
testa/capite -- = paardekop
variola -- = paardepokken


equinoctial adj

1 evennachts..., nachtevenings..., equinoctiaal
punctos -- = nachteveningspunten
linea -- = evennachtslijn, evenaar
flor -- = equinoctiale bloem (12 uur geopend)
marea -- = springvloed, springtij
pluvia -- = equinoctiaalregen
tempestas -- = equinoctiaalstormen


equinoctio sub

1 dag-en-nachtevening, aequinoctium, equinox
precession del --s = verplaatsing van de dag-en-nachteveningspunten
-- autumnal/de autumno = herfstnachtevening
-- vernal/de primavera = lentenachtevening
marea de -- = springvloed, springtij


equipa sub

1 team, ploeg (anque SPORT)
sport (A) de -- = teamsport
spirito de -- = teamgeest
labor/travalio in -- = ploegenarbeid
chef (F) de -- = voorman, ploegbaas
-- de salvamento = reddingsploeg
-- de succurso/de emergentia = hulpploeg
-- medic/medical = medisch team
-- ministerial/de ministros = ministersploeg
travaliar/laborar in un -- = in een team/in ploegverband werken
travalio/labor in/de -- = groepswerk, werk in groepsverband
systema de tres --s = drieploegenstelsel
jocator de un -- = teamspeler
-- diurne/de die/de jorno = dagploeg
-- nocturne/de nocte = nachtploeg
-- del matino = ochtendploeg
-- selectionate = kernploeg
-- national = nationale elftal, bondsploeg, bondselftal
-- de football (A) = voetbalelftal
-- feminin = damesploeg
le -- de Nederland = het Nederlands elftal
-- professional = beroepselftal/ploeg
secunde -- = B-ploeg, B-elftal, B-team
-- scholar = schoolelftal
-- complete = volledig elftal
-- homogene = homogene ploeg
classification/classamento per --s = ploegenklassement
etape (F) contra le horologio per --s = ploegentijdrit
formar/componer un -- = een team samenstellen


equipage sub

1 MILITAR legertros, legeruitrusting
2 rijtuig, reistoerusting
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bemanning
rolo de -- = monsterrol
-- de cento homines = bemanning van honderd koppen
perir con tote le -- = met man en muis vergaan
-- de avion = vliegtuigbemanning


equipamento sub

1 het uitrusten, het toerusten, het voorzien (van), het aanbrengen, het installeren
2 uitrusting, toerusting, outillage, gerei, voorziening, inrichting, installatie, apparatuur
-- sonor/audio = geluidsapparatuur, audioapparatuur
-- video = videoapparatuur
-- de combatto = gevechtsuitrusting
-- de skiator = ski-uitrusting
-- de alte fidelitate/de hi-fi (A) = hi-fi-installatie
-- de laboratorio = laboratoriumapparatuur
-- de camouflage {oe} = camouflageuitrusting
-- tropical = tropenuitrusting
-- del scaphandrero = duikeruitrusting
-- sanitari = sanitaire voorzieningen
-- de camping/de campamento = kampeeruitrusting
-- de radar = radarinstallatie
-- portuari = haveninstallaties
COMPUTATOR
-- peripheric = perifere apparatuur, randapparatuur


equipar v

1 uitrusten, toerusten, voorzien (van), inrichten, installeren
-- un armea = een leger uitrusten
-- un flotta = een vloot uitrusten
iste region non es equipate pro le tourismo {0e} = in deze streek zijn geen toeristische voorzieningen
cocina completemente equipate = compleet ingerichte keuken
equipate con le armas le plus moderne = uitgerust met de modernste wapens


+ equipartition sub

1 PHYSICA gelijke verdeling, equipartitie
-- de Boltzmann = Boltzmannverdeling
le -- del energia cinetic de un gas = de gelijke verdeling van de kinetische energie van een gas


+ equipollente adj

1 MATHEMATICA LOGICA aequipollent, equipollent, gelijkwaardig
vectores -- = aequipollente vectoren


+ equipollentia sub

1 MATHEMATICA LOGICA aequipollentie, equipollentie, gelijkwaardigheid
-- de duo vectores = aequipollentie van twee vectoren


equiponderante adj

1 van hetzelfde gewicht, evenveel wegend


equiponderantia sub

1 evenwicht, gelijkheid in gewicht


equiponderar v

1 hetzelfde gewicht hebben, evenveel wegen


+ equipotente adj

1 MATHEMATICA gelijkmachtig


+ equipotential adj

1 PHYSICA equipotentiaal
superficie/superfacie/plano -- = equipotentiaal oppervlak/vlak


+ equisetaceas sub pl

1 BOTANICA equisetaceae, equisetaceeën, paardestaartenfamilie


+ equiseto sub

1 BOTANICA paardestaart, hermoes
-- arvense = akkerpaardestaart
-- hyemal = schaafstro


+ equitabile adj

1 rechtmatig, billijk, gerechtvaardigd
judicamento -- = billijk oordeel
2 rechtschapen, integer, onkreukbaar, onpartijdig
judice -- = onkreukbaar rechter


equitar v

1 paardrijden


equitate sub

1 rechtvaardigheid, billijkheid, onpartijdigheid
-- de un decision = billijkheid van een beslissing
-- de un tractato de pace = rechtvaardigheid van een vredesverdrag
2 rechtsgevoel, (natuurlijke) rechtsovertuiging
sentimento/senso de -- = rechtvaardigheidsgevoel
isto es contrari al -- = dit is in strijd met de rechtvaardigheid


equitation sub

1 het paardrijden, paardrijkunst
-- de alte schola = hogeschoolrijkunst
schola/academia de -- = rijschool, manege
proprietario de un schola/academia de -- = rijschool-houder, manegehouder
lectiones de -- = rij-lessen
botta de -- = rijlaars
virtuoso del -- = meesterlijk ruiter


equite sub

1 HISTORIA ROMAN ridder (iemand die tot de Romeinse middenstand behoorde)


equivalente adj

1 gelijkwaardig (aan), equivalent (met)
MATHEMATICA equationes -- = gelijkwaardige vergelijkingen
MATHEMATICA elementos -- = equivalente elementen
circuito -- = equivalente schakeling
iste duo expressiones es -- = die beide uitdrukkingen zijn gelijkwaardig
lor partes de hereditage es -- = hun erfdelen zijn gelijkwaardig


equivalente sub

1 equivalent, tegenwaarde, synoniem
dar le -- de lo que on recipe = de tegenwaarde geven van wat men ontvangt
-- chimic = chemisch equivalent
-- electrochimic = elektrochemisch equivalent
-- mechanic de calor = mechanisch warmte-equivalent
-- de un vocabulo = equivalent/synoniem van een woord


equivalentia sub

1 gelijkwaardigheid, gelijkstelling
MATHEMATICA relation de -- = equivalentierelatie
MATHEMATICA -- de duo equationes = equivalentie van twee vergelijkingen
PHYSICA principio de -- = equivalentieprincipe


equivaler v

1 gelijke waarde hebben (als), gelijkstaan (met)
le millia marin/nautic equivale a 1852 m. = de zeemijl staat gelijk met 1852 m.
iste responsa equivale a un refusa = dit antwoord komt neer op een weigering


equivoc adj

1 dubbelzinnig, ambigu, meerduidig, duister, onduidelijk
phrase -- = zin die voor tweeërlei uitleg vatbaar is
terminos -- = dubbelzinnige termen
attitude -- = dubbelzinnige houding
joco de parolas -- = gewaagde woordspeling
su responsas esseva -- = zijn antwoorden waren dubbelzinnig
2 verdacht, louche, bedenkelijk
reputation -- = bedenkelijke reputatie
individuo -- = verdacht persoon
reguardos -- = louche blikken


equivocar v

1 dubbelzinnig spreken, draaien, er omheen praten, een slag om de arm houden, een ontwijkend antwoord geven


equivocation sub

1 dubbelzinnigheid
2 het draaien, het geven van een ontwijkend antwoord


+ equivocitate sub

1 dubbelzinnigheid, tweeslachtigheid, meerduidigheid, equivociteit
-- de un termino = dubbelzinnigheid van een term
-- de un phrase = meerduidigheid van een zin


equivoco sub

1 woordspeling, dubbelzinnigheid, onduidelijkheid
declaration sin -- = ondubbelzinnige verklaring


equo sub

1 paard


era sub

1 tijdperk, tijdvak, era, tijd
-- de Roma = tijdperk van Rome
-- del cruciadas = tijd van de kruistochten
-- de prosperitate = tijd van voorspoed
-- atomic = atoomtijdperk
-- spatial = ruimtetijdperk
-- geologic = geologisch tijdperk
-- victorian = Victoriaanse tijdperk
-- del informatica = informaticatijdperk
2 jaartelling, tijdrekening
-- christian = christelijke jaartelling


era = esseva

1 was, waren


+ eradicabile adj

1 te ontwortelen, uit te roeien, te verdelgen


eradicar v

1 ontwortelen, uitroeien, verdelgen


eradication sub

1 het ontwortelen, het uitroeien, het verdelgen, ontworteling, uitroeiing, verdelging


eradicative adj

1 ontwortelend, uitroeiend, verdelgend, uitroeiings..., verdelgings...


eradicator sub

1 iemand die ontwortelt/uitroeit/verdelgt, uitroeier, verdelger


+ eragrostis sub

1 BOTANICA liefdegras
-- mexican = mexicaans liefdegras
-- abyssinic = abyssinisch liefdegras


+ eranthis sub

1 BOTANICA
-- (hyemal) = winterakoniet


+ erasmian adj

1 Erasmiaans
pronunciation -- del greco = Erasmiaanse uitspraak van het Grieks
le ideal -- de tolerantia = het Erasmiaanse ideaal van verdraagzaamheid


+ erastian adj

1 volgens het erastianisme


+ erastianismo sub

1 HISTORIA erastianisme


+ erastiano sub

1 aanhanger van het erastianisme


+ erbium sub

1 CHIMIA erbium


erecte adj

1 opgericht, rechtop(gaand), loodrecht, overeind
aures -- = opstaande oren
star con le testa/capite -- = met geheven hoofd staan


erectile adj

1 wat zich kan oprichten, erectiel
texito -- = erectiel weefsel
pilos -- = haren die opgericht kunnen worden


erectilitate sub

1 erectiliteit, eigenschap om zich te kunnen oprichten


erection sub

1 het oprichten, oprichting, (op)bouw
le -- de un monumento = de oprichting van een monument
2 instelling, stichting
3 het stijf worden (van het manlijk lid), erectie


erector sub

1 oprichter, stichter, grondlegger
2 ANATOMIA oprichtende spier


eremita sub

1 kluizenaar, heremiet
cabana de -- = kluizenaarshut


eremitage sub

1 afgezonderde plaats, eenzame plek, afgelegen woning


eremiteria sub

1 kluizenaarswoning


eremitic adj

1 kluizenaars...
menar un vita -- = een kluizenaarsbestaan leiden


+ eremophilaalpestre sub

1 bergleeuwerik


+ eremuro sub

1 BOTANICA eremurus


+ erepsina sub

1 BIOCHIMIA erepsine (ingewandsenzym)


+ erethic adj

1 erethisch


+ erethismo sub

1 MEDICINA erethisme, overprikkeling, opwinding


erg sub

1 PHYSICA erg (eenheid)


+ ergastoplasma sub

1 ergastoplasma


+ ergastulo sub

1 HISTORIA ROMAN ergastulum (slaventuchthuis in Rome)


ergo adv

1 bijgevolg, dus, derhalve, ergo


+ ergocalciferol sub

1 ergocalciferol, vitamine D2


+ ergodic adj

1 ergodisch
processo -- = ergodisch proces
theorema -- = ergodisch theorema


+ ergographo sub

1 ergometer, ergograaf, spierkrachtmeter


+ ergologia sub

1 ergologie (bestudering van spierarbeid)


+ ergologic adj

1 ergologisch


+ ergometria sub

1 ergometrie (meting van spierarbeid)


+ ergometric adj

1 ergometrisch
MEDICINA bicycletta -- = fietsergometer


+ ergometro sub

1 ergometer, ergograaf, spierkrachtmeter


+ ergonomia sub

1 ergonomie, arbeidsleer


+ ergonomic adj

1 ergonomisch
controlos -- = ergonomische controles


+ ergonomista sub

1 ergonoom


+ ergonomo sub

1 ergonoom


+ ergosterol sub

1 ergosterol, provitamine D2


+ ergot sub

1 moederkoorn


+ ergotamina sub

1 ergotamine


+ ergotherapeuta sub

1 bezigheidstherapeut, ergotherapeut


+ ergotherapeutic adj

1 ergotherapeutisch


+ ergotherapeutica sub

1 Vide: ergotherapia


+ ergotherapia sub

1 ergotherapie, arbeidstherapie


+ ergotina sub

1 CHIMIA ergotine


+ ergotinina sub

1 ergotinine


+ ergotismo sub

1 MEDICINA ergotisme, antoniusvuur, kriebelziekte, moederkoornkramp


+ ergotoxina sub

1 ergotoxine


erica sub

1 BOTANICA erica, dopheide
-- arboree = boomheide
-- scopari = bezemdopheide


ericaceas sub pl

1 BOTANICA ericaceae, ericaceeën, heidekruidfamilie


+ ericacee adj

1 BOTANICA heideachtig


ericiar v

1 overeind zetten (stekels, haren, veren, etc.), opzetten, oprichten, doen opstaan
2 van stekels voorzien
3 volstoppen
esser ericiate de debitas = tot over de oren in de schuld zitten


ericio sub

1 egel
-- de mar = zeeëgel


+ Eridano sub n pr

1 ASTRONOMIA Eridanus


+ Erie sub n pr

1 Erie
Laco -- = Eriemeer


eriger v

1 oprichten, opzetten, bouwen
-- un monumento = een monument oprichten
-- un statua = een standbeeld oprichten
-- un tenta = een tent opzetten
-- un barricada = een barricade opwerpen
2 instellen, stichten, scheppen
-- un tribunal = een rechtbank instellen
-- un schola = een school stichten
3 verheffen
-- in principio = tot principe verheffen
-- se in = zich opwerpen tot, zich voordoen als


+ erigeron sub

1 BOTANICA fijnstraal


+ eriophoro sub

1 BOTANICA wollegras
-- vaginate = eenarig wollegras
-- latifolie = breed wollegras
-- angustifolie = veenpluis
-- gracile = slank wollegras


+ eriosoma sub

1 bloedluis
invasion de --s = bloedluizenplaag


+ eristic adj

1 PHILOSOPHIA disputeer...
arte -- = dispu-teerkunst


+ eristica sub

1 PHILOSOPHIA eristiek, twist/redeneerkunde


+ Eritrea sub n pr

1 Eritrea


+ eritree adj

1 Eritrees


+ erlenmeyer sub

1 phiola/flasco -- = erlenmeyer


eroder v

1 eroderen, aantasten, afknagen, afslijpen, afschuren, uitschuren, invreten, wegvreten, uithollen
le acido erode le metallo = het zuur tast het metaal aan
le aqua erode le lecto del fluvios = water schuurt het bed van de rivieren uit


+ erodibile adj

1 erodeerbaar, gevoelig voor erosie


+ erodio sub

1 BOTANICA reigersbek


erogar v

1 uitdelen, uitreiken


+ erogene adj

1 ero(to)geen
zonas -- del corpore = erogene zones van het lichaam


+ erophila sub

1 BOTANICA vroegeling


eros sub n pr

1 Eros


erosion sub

1 het eroderen, het aantasten, het uitschuren, het uithollen, erosie, aantasting, afslijping, invreting, wegvreting, wegslijping,

afschuring, uitschuring, uitholling

-- del solo = bodemerosie
-- eolic/per le vento = winderosie, deflatie
-- fluvial/fluviatile = riviererosie
-- costari/litoral/marin = kustafslag
-- glaciari = gletsjererosie
-- costari/litoral = kustafslag
-- local = plaatselijke erosie
-- del ripa = oevererosie
-- del dunas = duinafslag
-- monetari = geldontwaarding
cyclo de -- = erosiecyclus
factor de -- = erosiefactor
indice/index de -- = erosie-index
intensitate de -- = erosie-intensiteit
protection contra le -- = erosiebescherming


erosive adj

1 erosie..., eroderend, afslijpend, uitschurend, afschurend, wegvretend, invretend, uithollend
factores -- = eroderende factoren
le action -- del aqua = de eroderende werking van water


+ erosivitate sub

1 erosiviteit


erotic adj

1 erotisch, wellustig, zinnenprikkelend
genere -- = erotisch genre
poesias -- = erotische gedichten
film (A) -- = erotische film
libro/scripto -- = eroticum
litteratura -- = erotische literatuur
arte -- = erotische kunst
instinctos -- = erotische instincten
impulsos -- = erotische impulsen


+ erotica sub

1 erotiek


eroticismo sub

1 erotisch karakter


+ eroticitate sub

1 erotisch karakter, het erotisch zijn


+ erotisar v

1 erotiseren, erotisch kleuren


+ erotisation sub

1 erotisatie, erotisering


erotismo sub

1 erotiek, zinnelijkheid
-- homosexual = homo-erotiek
-- de un roman = erotisch karakter van een roman
le -- in le obras de Baudelaire = de erotiek in de werken van Baudelaire


+ erotologia sub

1 erotologie, beschrijving van liefdestechnieken


+ erotologo sub

1 erotoloog


+ erotomane adj

1 erotomaan, aan seks verslaafd
delirio -- = erotomane vervoering


erotomania sub

1 MEDICINA erotomanie, hyperseksualiteit


+ erotomaniac adj

1 erotomaan, aan seks verslaafd
delirio -- = erotomane vervoering


+ erotomaniaco sub

1 erotomaan


+ erotomano sub

1 erotomaan


+ erotophobia sub

1 erotofobie


errante adj

1 zwervend, dwalend, dolend (op zoek naar avontuur)
tribo -- = nomadenstam
stella -- = dwaalster, planeet
reguardos -- = dwalende blikken
animal -- = zwerfdier
can -- = zwerfhond
catto -- = zwerfkat
cavallero -- = dolende ridder (CERVANTES)
le Hebreo -- = de wandelende Jood


+ errantia sub

1 het (rond)zwerven, zwerftocht, dooltocht


errar v

1 dwalen, dolen, (rond)zwerven
-- in un foreste = door een bos dwalen
lassar -- su pensatas/pensamentos = zijn gedachten de vrije loop laten
lassar -- su reguardo = zijn blik/oog laten gaan
2 dwalen, zich vergissen
-- es human = vergissen is menselijk


erratic adj

1 zwervend, doelloos, ongeregeld
ave -- = zwerfvogel
bloco/rocca -- = zwerfsteen, zwerfkei, zwerfblok


erratum (pl: errata) LATINO

1 erratum, drukfout


erronee adj

1 verkeerd, foutief, onjuist
calculo -- = foutieve berekening
doctrina -- = dwaalleer
idea -- = wanbegrip
responsa -- = foutief antwoord
informationes -- = onjuiste inlichtingen
deduction -- = onjuiste gevolgtrekking
rationamento -- = onjuiste redenering
affirmation -- = onjuiste bewering/verklaring
conclusion -- = onjuiste conclusie
citation -- = verkeerd citaat
indication -- = miswijzing
opinion/interpretation -- = misvatting
linguage -- = verkeerd taalgebruik


+ erroneitate sub

1 het onjuist/verkeerd zijn
le -- de un these (-esis) = het onjuist zijn van een stelling


error sub

1 vergissing, fout, misrekening, abuis, dwaling
-- absolute = absolute fout
-- de calculo = rekenfout
-- judiciari/judicial = gerechtelijke dwaling
-- de grammatica = grammaticale fout
-- linguistic = taalfout
-- orthographic/de orthographia = spelfout
-- de impression = drukfout
-- typographic/de composition = zetfout
-- de typamento/de dactylographia = typefout, tikfout
-- de lectura = afleesfout
-- de commando = bedieningsfout
-- de addition = optelfout
-- de parallaxe = parallaxfout
-- de penna = verschrijving
-- de pensata/pensamento = denkfout
-- nominal = naamsverwisseling
-- de judicio/judicamento/de appreciation = beoordelingsfout
-- de procedura/procedimento = procedurefout, vormfout
-- del arbitro/de arbitrage = scheidsrechterlijke fout
-- impardonabile = onvergeeflijke fout
-- funeste = rampzalige fout
-- evidente = duidelijke fout
-- evitabile = fout die men kan vermijden
salvo --es = vergissingen voorbehouden
facer un -- = een fout maken
coefficiente de -- = foutenmarge
su --es de juventute = de dwalingen van zijn jeugd
isto es un -- evidente/obvie = het is een blijkbare vergissing
per -- = per abuis, abusievelijk, per vergissing
subjecte a -- = onderhevig aan dwaling
committer un -- = een vergissing maken, een fout begaan
corriger/rectificar un -- = een vergissing herstellen, een fout goed maken
recognoscer su -- = zijn fout/dwaling inzien
esser in -- = het mis hebben, het bij het verkeerde eind hebben
recader in un -- = in een oude fout vervallen
collectionar le --es = de ene fout op de andere stapelen
inducer in -- = op een dwaalspoor brengen
salvo -- e omission = vergissingen en weglatingen voorbehouden
le --es pullula in le traduction = de vertaling wemelt van de fouten


+ ersatz sub GERMANO

1 surrogaat, namaak, nep
-- de caffe = koffiesurrogaat


erubescente adj

1 rood wordend, blozend


erubescentia sub

1 het rood worden, het blozen
2 blos


erubescer v

1 rood worden, blozen


eruca sub

1 ZOOLOGIA rups
nido de --s = rupsennest
ovo de -- = rupse-ei
invasion de --s = rupsenplaag
damno(s) causate per --s = rupsenvraat
2 BOTANICA eruca
3 rupsband, rupsketting
rota de -- = rupswiel
vehiculo a --s = rupsvoertuig
tractor a --s = trekker met rupsbanden
grue a --s = rupskraan
carro a --s = rupswagen
bulldozer (A) a --s = rupsbulldozer
excavator super --s = rupsgraafmachine
transmission per --s = rupsaandrijving


+ eruciforme adj

1 ZOOLOGIA rupsvormig
larva -- = rupsvormige larve


eructar v

1 oprispen, oprispingen hebben, boeren


eructation sub

1 het oprispen, het boeren, oprisping, boer
-- acre/acide = zure oprisping


erudir v

1 onderwijzen, instructie geven, instrueren


erudite adj

1 erudiet, geleerd, geletterd, doorwrocht
autor/scriptor -- = geleerd schrijver


erudition sub

1 eruditie, geleerdheid, geletterdheid, doorwrochtheid
-- litterari = literaire eruditie
haber un -- encyclopedic = een encyclopedische geleerdheid hebben
-- false = schijngeleerdheid
-- sterile = steriele geleerdheid


erudito sub

1 geleerde
-- cameral = kamergeleerde
-- false = schijngeleerde


erumper v

1 barsten, springen, splijten
2 uitbarsten, losbarsten, openbarsten, doorbreken
-- in risada/riso = in lachen uitbarsten
-- in lacrimas = in tranen uitbreken
-- in planctos = in klachten uitbarsten
-- in imprecationes = in verwensingen uitbreken
le hostilitates erumpeva de novo in tote intensitate = de vijandelijkheden bastten weer in volle hevigheid los
un pluvia de questiones ha erumpite = een spervuur van vragen brandde los


eruption sub

1 het uitbarsten, het losbarsten, het openbarsten, het doorbreken, uitbarsting, erup-tie
le -- del Vesuvio del anno 79 = de uitbarsting van de Vesuvius van het jaar 79
-- submarin = onderzeese uitbarsting
2 MEDICINA (huid)uitslag
-- febril = koortsuitslag
-- de buttones = uitslag van puistjes


eruptive adj

1 eruptief, door uitbarsting gevormd, vulkanisch
petra/rocca -- = eruptief gesteente
activitate -- de un vulcano = eruptieve activiteit van een vulkaan
2 MEDICINA (huid)uitslag..., met uitslag (gepaard gaand)
febre -- = koorts met uitslag


eruptivitate sub

1 eruptieve toestand


+ ervo sub

1 BOTANICA wikerwt


+ erygnatobarbate sub

1 ZOOLOGIA baardrob


+ eryngio sub

1 BOTANICA kruisdistel, endeloos
-- maritime = zeekruisdistel, blauwe zeedistel, meerdistel
-- campestre = donderdistel, tuimeldistel
-- plan = vlakbladige kruisdistel


+ erysimo sub

1 BOTANICA steenraket


erysipela sub

1 MEDICINA huidroos, belroos, wondroos


+ erysipelatose adj

1 MEDICINA (bel)roosachtig
inflammation -- = roosachtige ontsteking
tumor -- = roosachtige tumor


+ erythema sub

1 MEDICINA rode uitslag, erythema
-- solar = zonnebrand


+ erythematose adj

1 erythema...
eruption -- = rode uitslag


+ erythrea sub

1 BOTANICA duizendguldenkruid


+ erythrina sub

1 BOTANICA koraalboom, koraalstruik
-- umbrose = dadap


+ erythroblasto sub

1 BIOLOGIA erythroblast (onrijp rood bloedlichaampje)


+ erythrocyto sub

1 BIOLOGIA erythrocyt, rood bloedlichaampje


+ erythromycina sub

1 erythromycine (antibioticum)


+ erythrophobia sub

1 MEDICINA bloosangst


+ erythropoetina sub

1 erytropoëtine


+ erythrosina sub

1 erythrosine (rode kleurstof voor voedingswaren)


es v

1 ben, bent, is, zijn, zijt


Esau sub n pr

1 BIBLIA Esau


+ esbossar v

1 een ruwe schets/opzet maken
-- un imagine = een beeld schetsen


+ esbosso sub

1 ruwe schets, ontwerp
album de --s = schetsboek


esca sub

1 (lok)aas, lokspijs, lokstem, verlokking
-- vivente = levend aas
-- artificial = kunstaas
ave de -- = lokvogel
anate de -- = lokeend
pipion de -- = lokduif
attachar {sj} le -- al hamo = het aas aan de haak doen
servir se de un agnetto vive como -- pro le lupos = een levend lam-metje gebruiken als lokaas voor de wolven
2 tondel


+ escalar v

1 escaleren, verhevigen
-- attaccos = aanvallen verhevigen
-- un conflicto = een conflict verscherpen


+ escalation sub

1 escalatie
-- de un conflicto = escalatie/verscherping van een conflict


+ Escalda sub

1 Schelde


escaldar v

1 met een hete vloeistof of stoom branden of uitwassen, met kokend water begieten
2 zich (ver)branden (onopzettelijk), een brandwond oplopen (door heet

water)

escaldatura sub

1 het uitwassen of branden met een hete vloeistof of stoom, het begieten met heet water
2 brandwond (door heet water)


+ escamotage sub

1 weggoocheling, wegmoffeling, ontfutseling
-- de un carta = weggoocheling van een kaart


escamotar v

1 weggoochelen, doen verdwijnen, rollen, (weg)moffelen, ontfutselen, verbergen; verdonkeremanen
un prestidigitator qui escamota cartas = een goochelaar die kaarten weggoochelt
-- un objecto in su tasca = een voorwerp in zijn zak moffelen
-- un passaporto = een pas rollen
-- papiros compromittente = bezwarende papieren doen verdwijnen
-- difficultates = moeilijkheden omzeilen
-- un conflicto = een conflict doodzwijgen


escampar v

1 wegrennen, er vandoor gaan


+ escappabile adj

1 vermijdbaar


escappada sub

1 slippertje, avontuurtje
un homine maritate qui face un -- = een getrouwd man die een slippertje maakt


escappamento sub

1 het ontsnappen, het ontvluchten, het ontkomen, het ontlopen, ontsnapping, ontvluchting
scala de -- = brandtrap
2 echappement (van uurwerk)
3 uitlaat (van motor)
tubo de -- = uitlaat, uitlaatbuis, uitlaatpijp
potto de -- = knalpot
gas de -- = uitlaatgas
valvula de -- = uitlaatklep


escappar v

1 ontsnappen (aan), ontvluchten, ontkomen (aan), ontlopen
lassar -- un prisionero = een gevangene laten ontsnappen
lassar -- le opportunitate = de gelegenheid laten glippen
-- al morte = aan de dood ontkomen
-- a un periculo = een een gevaar ontsnappen
-- al tentation = de verleiding ontvlieden
-- al policia = de politie ontlopen
-- del mano = uit de hand lopen
-- del peloton = zich losmaken van het peloton
-- con le cassa = er met de kas vandoor gaan


escappata sub

1 het ontsnappen, het ontvluchten, het ontkomen, het ontlopen, ontsnapping, ontvluchting


+ escappato sub

1 ontsnapte gevangene, vluchteling


escappatoria sub

1 uitweg (uit moeilijkheid), ontsnapping(smogelijkheid)
2 uitvlucht, voorwendsel, excuus


+ escappismo sub

1 escapisme


+ escappista adj

1 escapistisch
lectura -- = escapistische lectuur


+ escappista sub

1 escapist


escar v

1 van (lok)aas voorzien, beazen
2 lokken (met lokaas)


eschatologia sub

1 RELIGION eschatologie


eschatologic adj

1 RELIGION eschatologisch
doctrina -- = eschatologische leer
studio -- = eschatologische studie
perspectiva -- = eschatologisch perspectief


+ eschatologista sub

1 RELIGION kenner van de eschatologie, eschatoloog


eschatologo sub

1 RELIGION kenner van de eschatologie, eschatoloog


+ eschimese adj

1 eskimo...
can -- = eskimohond
lingua -- = eskimotaal


eschimo sub

1 Eskimo


eschylo sub n pr

1 Aeschylus


esclusa sub

1 sluis
porta de -- = sluisdeur
camera de -- = sluiskolk
derectos de -- = sluisgeld, schutgeld
-- de evacuation = uitwateringssluis, zijl
-- de mar = zeesluis
-- de marea = getijsluis
-- de admission = inlaatsluis
-- de un canal = kanaalsluis
-- a aere = luchtsluis
-- duple = dubbele sluis
construction de --s = sluizenbouw
aperir le --s = de sluizen openen
clauder le --s = de sluizen sluiten
2 afsluiting (in kanaal, rivier)


+ esclusage sub

1 het schutten


+ esclusar v

1 schutten, door een schutsluis brengen


+ esclusata sub

1 schutwater


+ esclusero sub

1 sluiswachter


escolamento sub

1 het doen wegstromen, afwatering, afvoer, afvloeiing, drainering, drainage, lozing
fossato de -- = kolksloot, afwateringsloot
orificio de -- = loosgat
tubo de -- = loospijp, draineerbuis
canal de -- = uitlozingskanaal


escolar v

1 doen wegstromen, doen wegvloeien, doen afvloeien, draineren, lozen


+ escolatorio sub

1 afdruipplaat/plank (van aanrecht)


escorta sub

1 MILITAR escorte, geleide, konvooi
nave de -- = escortevaartuig
flotta de -- = geleivloot
facer -- = geleide verlenen, escorteren
sub -- militar = onder militair geleide
2 stoet, gevolg
-- de honor = erewacht


escortar v

1 MILITAR escorteren, konvooieren, dekken
2 begeleiden, vergezellen


+ escortator sub

1 escortevaartuig


escudo sub PORTUGESE

1 escudo (munt)


Esculapio sub n pr

1 Asklepios
esculapio = dokter


+ esculente

1 eetbaar
cypero -- = aardamandel


+ esculina sub

1 CHIMIA esculine


+ esculo sub

1 BOTANICA paardenkastanje


+ esdras,Ezra sub n pr

1 BIBLIA Ezra


+ eserina sub

1 PHARMACIA eserine


+ eserina sub

1 PHARMACIA eserine


esmeraldin adj

1 smaragden, smaragdgroen
le mar -- = de smaragden zee


esmeraldo sub

1 smaragd, emerald
2 le Insula de Esmeraldo = het Groene Eiland (Ierland)


esophagee adj

1 ANATOMIA de slokdarm betreffend, slokdarm...


+ esophagismo sub

1 MEDICINA slokdarmobstructie, slokdarmvernauwing


+ esophagitis sub

1 slokdarmontsteking


esophago sub

1 ANATOMIA slokdarm
movimento del -- = slokdarmbeweging
pariete del -- = slokdarmwand
cancere/carcinoma de -- = slokdarmkanker


+ esophagoscopio sub

1 slokdarmendoscoop


esopic adj

1 Aesopisch


esopo sub n pr

1 Esopus
fabulas de -- = fabels van Esopus


esoteric adj

1 esoterisch, slechts voor ingewijden bestemd en/of te begrijpen, verborgen, geheim
libros -- = hermetische boeken
poesia -- = esoterische poëzie
ritos -- = esoterische riten
le doctrina -- de Pythagoras = le esoterische leer van Pythagoras


esoterismo sub

1 esoterische leer, geheimleer, geheime wetenschap
le -- del rosacruce = de esoterische leer van de Rozenkruisers


+ espagnolette sub FRANCESE

1 spanjolet


Espania sub n pr

1 Spanje
vinos de -- = Spaanse wijnen
blanco de -- = Spaans wit
musca de -- = Spaanse vlieg


espaniol adj

1 Spaans
lingua -- = Spaanse taal
sauce (F) -- = Spaanse saus
dansa -- = Spaanse dans
musica -- = Spaanse muziek


espaniol sub

1 Spanjaard
2 Spaans (taal)
3 patrijshond, spaniel


+ espaniol-francese adj

1 Spaans-Frans
dictionario -- = Spaans-Frans woordenboek


+ espaniolisar v

1 Spaans maken, verspaansen


+ espaniolisation sub

1 verspaansing


+ espaniolophone adj

1 Spaanssprekend
mundo -- = Spaanssprekende wereld


+ espaniolophono sub

1 Spaanssprekende


espaventaaves sub

1 vogelverschrikker


espaventabile sub

1 verschrikkelijk, vreselijk, ontzettend, afschuwelijk


+ espaventaculo sub

1 vogelverschrikker


espaventar v

1 bang maken, verschrikken, angst aanjagen
-- se = bang worden, schrikken


espavento sub

1 hevige schrik, ontsteltenis, angst, ontzetting
reaction de -- = schrikreactie


esperantismo sub

1 Esperantisme


esperantista sub

1 Esperantist


esperanto sub

1 Esperanto
curso de -- = Esperantocursus
litteratura de -- = Esperantoliteratuur


esplanada sub

1 voorplein, wandelplein, open ruimte, esplanade


+ espressivo ITALIANO

1 MUSICA espressivo


+ espresso adj ITALIANO

1 espresso
caffe -- = espressokoffie


esquadra sub

1 winkelhaak, T-ijzer, verstekhaak
-- de ferro = hoekijzer
-- de agrimensor = landmeterskruis
2 groep, troep, ploeg, afdeling
-- del morte = doodseskader
3 MILITAR eskader
-- de chassa {sj} = jachteskader
-- aeree/de aviones = luchteskader


esquadrar v

1 vierkant snijden/hakken, kanten, vierkanten, kanthouwen, kantrechten
ligno mal esquadrate = wanhout


+ esquadrilia sub

1 escadrille
-- de bombarderos = escadrille bommenwerpers
volo de -- = escadrillevlucht


esquadron sub

1 MILITAR eskadron


esque {eske}

1 PARTICULA INTERROGATIVE
-- ille ha le libro? = heeft hij het boek?


essamage sub

1 het (uit)zwermen, uitzwerming (van bijen, etc.)
2 zwermtijd (van bijen, etc.)


essamar v

1 (uit)zwermen (van bijen, etc.)


essamatura sub

1 het (uit)zwermen, uitzwerming


essame sub

1 zwerm, drom, menigte
-- de apes = bijenzwerm


essayabile adj

1 essaaieerbaar (metaal, erts)


essayage sub

1 het passen (van kleding)
cabina/cubiculo de -- = pashokje/kamer(tje)


essayar v

1 proberen, pogen, een poging doen
-- de provocar un ruptura = op een breuk aansturen
2 (uit)proberen, (be)proeven, keuren, testen
3 (aan)passen (van kleding, schoeisel)
4 keuren (van edele metalen)
-- le auro = goud keuren


essayator sub

1 keurmeester (van edele metalen), essayeur
2 coupeur (van kleding)
3 testrijder


essayista sub

1 essayist, schrijver van essays


essayo sub

1 proef(neming), keuring, test, toets
-- nuclear = kernproef
-- de traction = trekproef
-- de laboratorio = laboratoriumproef
perforation de -- = proefboring
pilota de -- = invlieger, testpiloot
volo de -- = proefvlucht
facer un volo de -- con un avion = een vliegtuig invliegen
pista/percurso de --s = proefbaan, testbaan
auto(mobile) de -- = testauto
abonamento de -- = proefabonnement
colpo de -- = proefschot
ballon de -- = proefballon
banco de -- = proefbank
periodo de -- = proefperiode
aco/agulia de -- = proefnaald
conilio de -- = proefkonijn
reactor de -- = proefreactor
tubo de -- = reageerbuisje
cabina/cubiculo de -- = pashokje
2 poging
--s timide = zwakke pogingen
3 essaai, essai, goudkeuring, zilverkeuring
peso de -- = keurgewicht
4 LITTERATURA essay


+ essenic adj

1 ANTIQUITATE RELIGION van de Essenen
textos -- = teksten van de Essenen


+ esseno sub

1 ANTIQUITATE RELIGION Esseen


essentia sub

1 essentie, wezen, natuur, substantie
-- de un doctrina = essentie van een leer
-- del cosas = wezen der dingen
-- del homine = menselijke natuur
2 essence, extract, olie, (aromatisch) aftreksel
-- de caffe = koffie-extract
-- de lavandula = lavendelolie
-- de rosas = rozenolie
-- de myrto = mirte-olie
-- de pipere = peperolie
-- de salvia = salieolie


essential adj

1 wezenlijk, essentieel, kenmerkend
differentia -- = wezenlijk verschil
character -- de un libro = wezenlijk kenmerk/hoofdkenmerk van een boek
puncto -- de un discussion = kernpunt van een discussie
2 noodzakelijk, fundamenteel, essentieel
pecia -- de un machina = essentieel onderdeel van een machine
le nutrition es -- al vita = voeding is essentieel voor het leven
duo cosas essentialmente differente = twee wezenlijk verschillende zaken
3
oleos -- = etherische oliën


essential sub

1 onontbeerlijk iets, hoofdzaak, kern, het wezenlijke
arrivar al -- = tot de kern komen
oblidar le -- = het belangrijkste vergeten


+ essentialismo sub

1 PHILOSOPHIA essentialisme
le -- de Platon = het essentialisme van Plato


essentialitate sub

1 essentieel karakter, het wezen


esser v

1 (er) zijn, bestaan (zelfstandig v )
2 zijn (koppelv )
3 worden


esser sub

1 PHILOSOPHIA het zijn, het bestaan
dar le -- a = het aanzijn geven aan
2 wezen, persoon, individu, schepsel
-- human = menselijk wezen
le Esser Supreme = het Opperwezen (God)
le homine es un -- rational = de mens is een redelijk wezen


+ essugacapillos sub

1 haardroger, haardroogapparaat


+ essugadiscos sub

1 platenreiniger


+ essugamano(s) sub

1 handdoek


+ essugamobiles sub

1 stofdoek


+ essugapedes sub

1 deurmat


+ essugapenna sub

1 inktlap, pennelap/wisser


essugar v

1 afdrogen (vaatwerk, handen), schoonmaken, afvegen (zweet, bloed, stof, tafel, etc.), afwissen

(bril, tafel, zweet), afstoffen (meubels), drogen (tranen)

-- se le fronte = het voorhoofd afwissen
-- se le manos = zijn handen (af)drogen
-- se le pedes = zijn voeten vegen
panno de -- = droogdoek, theedoek


+ essugator sub

1 droger, afdroger


essugavitros sub

1 ruitenwisser
-- intermittente = ruitewisser met interval


est sub

1 oost, oosten
ir al est = naar het oosten gaan, oostwaarts gaan
vento del -- = oostenwind, oostelijke wind


establimento sub

1 het opstellen, het vaststellen, het opmaken, het vastleggen
-- del factos = vaststelling van de feiten
2 het vestigen, het instellen, het installeren, het stichten, het invoeren
3 etablissement, instelling, inrichting, vestiging, firma
-- commercial = handelsfirma
-- public = openbare instelling
-- industrial/de industria = industriële vestiging
-- bancari/de banca = bankinstelling
-- de credito = kredietinstelling
-- de inseniamento = onderwijsinstelling
-- penitentiari = strafinrichting
-- thermal = kurhaus
JURIDIC
derecto de -- = vestigingsrecht


establir v

1 opstellen, vaststellen, opmaken, vastleggen
-- un processo verbal = een proces verbaal opmaken
-- un precio = een prijs vaststellen
-- un budget (A) = een begroting maken
-- le balancio = de balans opmaken
-- le innocentia de un persona = iemands onschuld aantonen
2 vestigen, instellen, installeren, stichten, invoeren
-- un colonia = een kolonie vestigen
-- un campamento = en kamp opslaan
-- un imposto = een belasting instellen/invoeren
-- un record (A) = een record vestigen
-- un regulamento = een reglement invoeren
-- le fundamentos de = de grondslag leggen voor
interesses establite = gevestigde belangen
practicas establite = gebruikelijke praktijken
reputation ben establite = gevestigde reputatie
prejudicio establite = ingeworteld vooroordeel
conformar se al usos/usages/costumes establite = zich conformeren aan de bestaande gewoonten
ordine establite = gevestigde orde
-- se


zich vestigen

zich vestigen, zich installeren, een (handels)zaak beginnen

ille se ha establite a/in Bilthoven = hij heeft zich in Bilthoven gevestigd
le officio es establite in iste edificio = het kantoor is in dit gebouw gevestigd
3 onderbrengen, een verzekerde positie bezorgen
-- su infantes = zijn kinderen een goede positie bezorgen


+ establishment sub ANGLESE

1 establishment


establitor sub

1 iemand die iets vestigt/opricht/sticht


+ est-african adj

1 Oost-afrikaans


+ est-africano sub

1 Oost-Afrikaan


+ est-asiatic adj

1 Oost-aziatisch


estate sub

1 zomer
-- cal(i)dissime = gloeiend hete zomer
sonio de un nocte de -- = zomernachtsdroom
semestre de -- = zomerhalfjaar
residentia de -- = zomerresidentie, zomerverblijf-(plaats)
solstitio de -- = zomerzonnewende
hora de -- = zomertijd
horario de -- = zomerdienstregeling
curso de -- = zomercursus
die/jorno de -- = zomerdag
medio de -- = midzomer
planta de -- = zomerplant/gewas
vestimentos de -- = zomerkleren/kleding
saison (F) de -- = zomerseizoen
sol de -- = zomerzon
servicio de -- = zomerdienst
festa de -- = zomerfeest
campamento de -- = zomerkamp
mense de -- = zomermaand
temperatura de -- = zomertemperatuur
sport (A) de -- = zomersport
vacantias de -- = zomervakantie
tritico de -- = zomertarwe
-- pluviose = regenachtige zomer
-- calorose = hete zomer
le hirundines annuncia le -- = de zwaluwen kondigen de zomer aan


+ ester sub

1 CHIMIA ester


+ esterase sub

1 CHIMIA esterase


+ esterificar v

1 CHIMIA veresteren, in een ester omzetten
-- un acido = een zuur in een ester omzetten


+ esterification sub

1 CHIMIA verestering


+ esterisar v

1 CHIMIA veresteren, in een ester omzetten


+ est-europee adj

1 Oost-Europees


Estfalia sub n pr

1 Oostfalen


+ est-german adj

1 Oostduits


+ est-germanic adj

1 Oostgermaans
linguas -- = Oostgermaanse talen


+ est-germano sub

1 Oostduitser


esthesia sub

1 BIOLOGIA (prikkel)gevoeligheid, prikkelbaarheid


+ esthesiogene adj

1 BIOLOGIA esthesiogeen, prikkelopwekkend, prikkelvergrotend


esthesiologia sub

1 BIOLOGIA waarnemingsleer, zintuigenleer


+ esthesiologic adj

1 BIOLOGIA esthesiologisch


+ esthesiometria sub

1 BIOLOGIA esthesiometrie, meting van de tastzin


+ esthesiometric adj

1 BIOLOGIA esthesiometrisch


esthesiometro sub

1 esthesiometer


esthesioneurose (-osis) sub

1 MEDICINA esthesioneurose


estheta sub

1 estheet, kunstvriend, schoonheidsaanbidder, kunstgevoelige


esthetic adj

1 esthetisch, kunstzinnig, smaakvol, schoonheids...
emotion -- = schoonheidservaring
placer -- = kunstgenot
gusto -- = esthetische smaak
valor -- = schoonheidswaarde
senso/sentimento -- = kunstgevoel
chirurgia -- = plastische chirurgie


esthetica sub

1 esthetica, esthetiek, schoonheidsleer
le -- dogmatic de Platon = de dogmatische esthetica de Plato
-- industrial = industriële vormgeving


+ estheticitate sub

1 esthetisch karakter/waarde


+ esthetisar v

1 esthetiseren
scriptor esthetisante = esthetiserende schrijver


+ esthetismo sub

1 esthetisme, cultus van de schoonheid
-- de Oscar Wilde = esthetisme van Oscar Wilde


+ esthetista sub

1 iemand met een cultus voor de schoonheid, schoonheidsaanbidder


estima sub

1 achting, respect, waardering
digne de -- = achtenswaardig, eerbaar
monstra/proba/prova material de -- = stoffelijk blijk van waardering
esser in grande -- = in hoog aanzien staan
tener in grande -- = hoogachten
montar in le -- de un persona = in iemands achting stijgen
haber le -- public = de algemene achting genieten
con le plus alte -- = met de meeste hoogachting
crescer in -- = in achting stijgen
gauder de -- general = algemeen geacht zijn
non gauder del -- de un persona = bij iemand niet erg gezien zijn
non haber in multe -- = geen hoge pet ophebben
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES gegist bestek, schatting, gissing
navigation al -- = vaart op gegist bestek


estimabile adj

1 achtenswaardig, prijzenswaardig, lofwaardig


+ estimabilitate sub

1 achtenswaardigheid, prijzenswaardigheid, lofwaardigheid


estimar v

1 schatten, gissen, ramen, begroten
facer -- un joiel = een juweel laten taxeren
-- un servicio a su juste valor = een dienst op zijn juiste waarde schatten
-- le damno(s) = de schade opnemen
2 menen, van mening zijn, vinden, achten
3 (hoog)achten, respecteren, waarderen
-- multo = hoogachten
estimate collega = waarde collega


+ estimate adj

1 geschat, getaxeerd
valor -- = geschatte waarde
2 gewaardeerd


estimation sub

1 het schatten, het gissen, het ramen, het begroten, schatting, gissing, raming, begroting, waardebepaling
-- prudente = voorzichtige raming/schatting
-- del production = produktieraming
-- budgetari/del budget (A) = budgettaire raming
-- de error = foutschatting
secundo mi -- = naar mijn schatting
2 achting, waardering, appreciatie


+ estimative adj

1 schattend, begrotend, ramend


+ estimator sub

1 schatter, taxateur


estivante sub

1 zomergast, zomervakantieganger


estivar v

1 de zomer doorbrengen
ille estiva tote le annos al campania = hij brengt elk jaar de zomer op het platteland door


+ estivation sub

1 zomerslaap


estive adj

1 zomers, zomer...
vacantias -- = zomervakantie
mense -- = zomermaand
jorno/die -- = zomerdag
tempore -- = zomerweer
residentia -- = zomerverblijf(plaats)
horario -- = zomerdienstregeling; tropenrooster
curso -- = zomercursus
flor -- = zomerbloem
temperatura -- = zomertemperatuur
viage -- = zomerreis
pluvia -- = zomerregen
dica -- = zomerdijk
leucojo -- = zomerklokje


Estonia sub n pr

1 Estland


estonian adj

1 Estlands


estoniano sub

1 Estlander
2 (lingua) Estlands


estrade sub FRANCESE

1 verhoging, podium
-- de honor = erepodium


+ estragon sub

1 BOTANICA dragon, klapperkruid
vinagre a -- = dragonazijn


+ estral

1 BIOLOGIA oestrisch
cyclo -- = oestrische cyclus, menstruatiecyclus


estraniamento sub

1 vervreemding


estraniar v

1 vervreemden, verwijderen, afkerig maken


estranie adj

1 vreemd, buitenlands
obrero/laborator/travaliator -- = gastarbeider
2 vreemd, ongewoon, zonderling, verwonderlijk, raar
un phenomeno -- = een vreemd/raar verschijnsel
isto ha un aspecto -- = dat ziet er vreemd uit MEDICINA
corpore -- = vreemd lichaam, "Fremdkörper"
un par -- = Jut en Jul
isto me pare -- = dat komt mij vreemd voor


+ estranier adj

1 buitenlands, vreemd
legion -- = vreemdelingenlegioen
lingua -- = vreemde taal
moneta -- = vreemd geld
sub le dominio -- = onder vreemde heerschappij
le pais suffreva sub domination -- = het land leed onder vreemde overheersing


estraniero sub

1 buitenlander, vreemdeling
2 buitenland
telegramma pro le -- = buitenlands telegram
al -- = in het buitenland
un viage al -- = een buitenlandse reis


+ estranietate sub

1 vreemdheid, vreemd aspect, zonderlingheid, wonderlijkheid, eigenaardigheid


+ estro sub

1 (mbt zoogdieren) oestrus


+ estrogene adj

1 BIOLOGIA eostrogeen


+ estrogeno sub

1 BIOLOGIA oestrogeen


+ estron sub

1 BIOLOGIA oestron


+ estuarial adj

1 mbt/van een estuarium


estuario sub

1 wijde riviermond, trechtermond(ing), estuarium
-- de marea = getijestuarium
porto de - estuariumhaven
pollution de -- = estuariumvervuiling


estufa sub

1 zweetbad, stoombad, dampbad, sauna
2 droogkamer, droogruimte, droogkast
3 ANTIQUITATE thermen
4 broeikas
-- sin calefaction = koude kas
-- de rosas = rozenkas
effecto de -- = broeikaseffect
uva de -- = kasdruif
planta de -- = kasplant
flor de -- = kasbloem
fructos de -- = kasfruit
verduras/legumines de -- = kasgroente
temperatura de -- = kastemperatuur
climate de -- = kasklimaat
construction de --s = kassenbouw
constructor de --s = kassenbouwer
5 kachel
tubo de -- = kachelpijp
-- a/de gas = gaskachel
-- a/de petroleo = petroleumkachel
-- a/de carbon = kolenkachel
-- a/de oleo = oliekachel
-- de disinfection = ontsmettingsoven
-- economic = spaarkachel
fumo de -- = kachelrook
foco de -- = kachelvuur
calor de -- = kachelwarmte
placa de -- = kachelplaat
accender le -- = de kachel aanmaken
le -- functiona ben = de kachel brandt lekker


estufar v

1 CULINARI stoven, smoren, sudderen
anguilla a -- = stoofpaling


+ estufato sub

1 CULINARI stamppot
-- de carotas = hutspot


+ estufatoria sub

1 stoofpan


esturdimento sub

1 verdoving, bedwelming, duizeling


esturdir v

1 verdoven, bedwelmen, doen duizelen, suf maken


esturdite adj

1 verdoofd, bedwelmd
2 onbezonnen, onbesuisd, dolzinnig
responsa -- = ondoordacht antwoord


etage sub FRANCESE

1 etage, verdieping
-- superior = bovenverdieping
-- inferior = benedenverdieping
missile a --s = meertrapsraket


+ étagère sub FRANCESE

1 étagère


+ etape sub FRANCESE

1 etappe, traject
-- de montania = bergetappe, bergrit
cursa per --s = etappewedstrijd
-- contra le horologio per equipas = ploegentijdrit
carta/mappa de -- = etappekaart
2 etappeplaats


etate sub

1 leeftijd, ouderdom
de -- median = van middelbare leeftijd
de medie --, de -- medie = van middelbare leeftijd
major --, -- major = meerderjarigheid
minor --, -- minor = minderjarigheid
-- adulte = volwassen leeftijd
-- matur = rijpere leeftijd
-- avantiate = hoge leeftijd, bedaagdheid
de -- avantiate = van gevorderde leeftijd
-- minime = vereiste leeftijd
in/de -- avantiate = bedaagd
de un certe -- = op leeftijd
a mi -- = op mijn leeftijd
differentia/disproportion/disparitate de -- = leeftijdsverschil
-- competente pro votar = stemgerechtigde leeftijd
-- de discernimento = jaren des onderscheids
gruppo/categoria de (un determinate) -- = leeftijdsgroep
gente de mi -- = mensen van mijn leeftijd
-- scholar = schoolplichtige leeftijd
haber le mesme -- = even oud zijn
que -- ha vos? = hoe oud bent U?
attinger al -- de vinti-un annos = de 21-jarige leeftijd bereiken
morite/decedite al -- de 98 annos = overleden in de leeftijd van 98 jaar
2 tijdperk
-- de auro = gouden tijdperk, gouden eeuw
-- del petra = stenen tijdperk, steentijd
-- del ferro = ijzertijd
-- augustee = augusteïsch tijdvak
-- antique = oudheid


etcetera LATINO

1 en zo voort, enz.


eternal adj

1 eeuwig, eeuwigdurend
vita -- = eeuwig leven
gloria -- = eeuwige glorie
adeo/adieu (F) -- = afscheid voor altijd
discussiones -- = eindeloze discussies
somno -- = eeuwige slaap
rancor -- = eeuwigdurende vete


eterne adj

1 eeuwig, eeuwigdurend
pace/reposo -- = eeuwige rust
vita -- = eeuwig leven
veritate -- = eeuwige waarheid
question -- = slepende kwestie
acquirer gloria -- = eeuwige roem ver-werven
Roma es le Citate Eterne = Rome is de Eeuwige Stad
principios --mente ver = eeuwig ware principes


eternisar v

1 eeuwig/eindeloos laten duren, rekken, op de lange baan schuiven, traineren
-- un discussion = een discussie rekken
le guerra se eternisa = de oorlog duurt maar voort
2 vereeuwigen, onsterfelijk maken
iste discoperta eternisara le memoria de iste grande scientista = deze ontdekking zal de herinnering aan deze

grote geleerde eeuwig doen voortduren

-- le nomine de un poeta = de naam van een dichter onsterfelijk maken


eternitate sub

1 eeuwigheid
le -- del tempore = de eeuwigheid van de tijd
2 heel lange tijd, eeuwigheid
durar un -- = een eeuwigheid duren


ethano sub

1 CHIMIA ethaan


+ ethanol sub

1 CHIMIA ethanol


+ etheno sub

1 CHIMIA etheen


ethere sub

1 hemel (dichterlijk)
2 PHYSICA ether (hypothetische fijne stof)
pollution del -- = ethervervuiling
pirata del -- = etherpiraat, zendpiraat
3 CHIMIA ether
odor de -- = etherlucht
masca/mascara de/a -- = ethermasker/kapje


etheree adj

1 etherhoudend, etherachtig
2 etherisch, vluchtig
corpore -- = etherisch lichaam
3 (POETIC) etherisch, hemels
volta -- = hemelgewelf, uitspansel


etherificar v

1 CHIMIA in een ether omzetten
-- alcohol = alcohol in ether omzetten


etherification sub

1 CHIMIA het omzetten in een ether, ethervorming


etherisar v

1 mengen of verbinden met ether, toevoegen van ether
2 verdoven met ether


etherisation sub

1 het verdoven met ether, ethernarcose
-- local = plaatselijke ethernarcose


+ etherismo sub

1 verdoving door ether


+ etheromane adj

1 etheromaan


+ etheromania

1 etheromanie


+ etheromano sub

1 etheromaan


ethic adj

1 ethisch, moreel, zedelijk
aspecto -- de un problema = ethische zijde van een probleem
judicio -- = ethisch oordeel
norma/regula -- = ethische norm
preceptos -- = ethische voorschriften
valores -- = ethische waar-den
principios -- = ethische principes
concessiones -- de Kant = ethische concessies van ant


ethica sub

1 ethiek, zedenleer
-- de Spinoza = ethiek van Spinoza
-- christian = Christelijke ethiek
-- professional = beroepsethiek
-- cynic = cynische ethiek
-- medic/medical = medische ethiek


+ ethicitate sub

1 ethisch karakter
le -- del stato = het ethische karakter van de staat


ethico sub

1 ethicus, moralist


ethiope sub

1 Ethiopiër
2 (taal) Ethiopisch


ethiope adj

1 Ethiopisch


Ethiopia sub n pr

1 Ethiopië


ethiopic adj

1 Ethiopisch
stato -- = Ethiopische staat
lingua -- = Ethiopische taal
litteratura -- = Ethiopische literatuur
fauna -- = Ethiopi-sche dierenwereld


+ ethmoidal adj

1 ANATOMIA zeefbeen...
cavitate -- = zeefbeenholte


+ ethmoide sub

1 ANATOMIA zeefbeen


+ ethmoide adj

1 ANATOMIA zeefbeen...
osso -- = zeefbeen


+ ethnarcha sub

1 ANTIQUITATE etnarch


+ ethnarchia sub

1 ANTIQUITATE etnarchie


+ ethnia sub

1 etnie, volksgroepbevolkingsgroep


ethnic adj

1 ANTIQUITATE heidens, afgodisch
2 ethnisch, volks..., ras...
musica -- = etnische muziek
gruppo -- = ethnische groep
insula -- = etnische enclave
minoritates -- = ethnische minderheden
differentias -- = etnische verschillen
characteristicas -- = ethnische kenmerken


+ ethniciser v

1 ethnicisar


+ ethnicitate sub

1 etniciteit


+ ethnobotanica sub

1 etnobotanica


+ ethnobotanista sub

1 etnobotanicus


+ ethnocentric adj

1 etnocentric


+ ethnocentricitate sub

1 etnocentrisme


+ ethnocentrismo sub

1 etnocentrisme
le -- del cultura europee = het etnocentrisme van de Europese cultuur


+ ethnocidio sub

1 etnocide


ethnogenia sub

1 etnogenie


ethnographia sub

1 etnografie, beschrijvende volkenkunde


ethnographic adj

1 etnografisch
studios -- = etnografische studiën
recercas -- = etnografische onderzoekingen
museo -- = etnografisch mu-seum


ethnographo sub

1 etnograaf


+ ethnolinguista sub

1 etnolinguïst


+ ethnolinguistic adj

1 etnolinguïstisch


+ ethnolinguistica sub

1 etnolinguïstiek


ethnologia sub

1 etnologie, volkenkunde


ethnologic sub

1 etnologisch, volkenkundig
recerca -- = etnologisch onderzoek


ethnologista sub

1 etnoloog, volkenkundige


ethnologo sub

1 etnoloog, volkenkundige


+ ethnomusicologia sub

1 etnomusicologie


+ ethnomusicologic adj

1 etnomusicologisch


+ ethnomusicologista sub

1 etnomusicoloog


+ ethnomusicologo sub

1 etnomusicoloog


+ ethnopsychiatria sub

1 etnopsychiatrie


ethnopsychologia sub

1 etnopsychologie


+ ethogramma sub

1 ethogram


+ ethographia sub

1 ethografie


+ ethographic adj

1 ethografisch


ethologia sub

1 ethologie, gedragsleer


+ ethologic adj

1 ethologisch
studios -- = etholo-gische studiën


+ ethologista sub

1 etholoog


+ ethologo sub

1 etholoog


ethopeia sub

1 RHETORICA schildering van iemands karakter en zeden


ethos sub

1 PHILOSOPHIA RHETORICA ethos, geest, karakter


ethylamino sub

1 CHIMIA ethylamine


ethyleno sub

1 CHIMIA ethyleen, etheen


ethylic adj

1 CHIMIA ethyl...
alcohol -- = ethylalcohol, ethanol
compositos -- = ethylverbindingen


ethylo sub

1 CHIMIA ethyl


etiam adv

1 ook, eveneens, evenzo
non solmente ... sed -- ... = niet alleen ... maar ook ...
2 zelfs


+ etiologia sub

1 etiologie, leer van de oorzaken
2 MEDICINA etiologie
3 HISTORIA etiologie


+ etiologic adj

1 etiologisch


+ etiopathe sub

1 etiopaat


+ étiopathia sub

1 etiopathie


etiquetta {kè} sub

1 etiket, label, (prijs/naam)kaartje, merk
-- autoadhesive = zelfklevend etiket
-- de garantia = garantielabel
-- de precio = prijskaartje
-- de adresse = adresstrookje
-- de qualitate = keurmerk
applicar un -- = een etiket aanbrengen
2 etiquette, omgangsvormen, ceremonieel, protocol
-- del corte = hofetiquette, hofceremonieel
respectar/observar le -- = de omgangsvormen in acht nemen


etiquettar {kè} v

1 etiketteren, van een etiket voorzien, labelen
-- pacchettos = pakjes etiketteren
machina a/de -- = etiketteermachine
le lattas es etiquettate mechanicamente = de blikken worden mechanisch gelabeld


Etna sub n pr

1 Etna


Etruria sub n pr

1 Etrurië


+ etrusc adj

1 Etruskisch
lingua -- = Etruskisch
civilisation -- = Etruskische beschaving
cultura -- = Etruskische cultuur
necropole (-olis) -- Etruskische dodenstad


etrusco sub

1 Etrusk (bewoner van Etrurië)
civilisation del -- = beschaving van de Etrusken
2 Etruskisch (taal)


+ etruscologia sub

1 etruscologie, studie van de Etrusken


+ etruscologic adj

1 etruscologisch
recercas -- = etruscologische onderzoekingen


+ etruscologo sub

1 etruscoloog, kenner van de Etrusken


etui sub FRANCESE

1 etui, doos, foedraal, koker, hoes
-- de berillos = briletui
-- de passaporto = paspoortetui
-- con serratura fulmine = ritsetui


etymo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA etymon, oerwoord
le -- de interlingua "verde" es le "viridis" latin = het etymon van "verde" in interlingua is het latijnse "viridis"


etymologia sub

1 etymologie (wetenschap)
2 oorsprong of afleiding van een woord
-- popular = volksetymologie


etymologic adj

1 etymologisch
dictionario -- = etymologisch woordenboek
senso -- = etymologische betekenis
orthographia -- = etymologische spelling


etymologisar v

1 de etymologie van een woord uitvorsen/nagaan, etymologiseren
-- un familia de paroles = en woordfamilie etymologiseren


etymologista sub

1 etymoloog


etymologo sub

1 etymoloog


+ euarctoamerican sub

1 ZOOLOGIA baribal


+ eubacterio sub

1 eubacterie


+ eubiotica sub

1 eubiotiek


+ eucalypto sub

1 BOTANICA eucalyptus, gomboom, koortsboom
cortice de -- = eucalyptusbast/schors
trunco de -- = eucalyptusstam
oleo de -- = eucalyptusolie
ligno de -- = eucalyptushout
de ligno de -- = eucalyptushouten


+ eucalyptol sub

1 PHARMACIA eucalyptol


+ eucaryote sub

1 BIOLOGIA eukaryoot


+ eucharidio sub

1 BOTANICA eucharidium


eucharistia sub

1 RELIGION eucharistie
celebration del -- = eucharistieviering


eucharistic adj

1 RELIGION eucharistisch
precaria -- = eucharistisch gebed
congresso -- = eucharistisch congres


+ euchromatic adj

1 euchromatisch


+ euchromatina sub

1 euchromatine


+ euchromosoma sub

1 euchromosoom


Euclides sub n pr

1 Euclides
algorithmo de -- = euclidisch algoritme


euclidian adj

1 MATHEMATICA euclidisch
geometria (non) -- = (niet-)euclidische meetkunde
le spatio -- = de euclidische ruimte


+ eucratea sub

1 ZOOLOGIA pijpcelpoliep


eudemonia sub

1 PHILOSOPHIA eudemonie, geluk, welzijn


eudemonismo sub

1 PHILOSOPHIA eudemonisme, leer van de gelukzaligheid
-- de Aristoteles = eudemonismo van Aristoteles


+ eudemonista sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van het eudemonisme


+ eudemonistic adj

1 PHILOSOPHIA eudemonistisch
le doctrina -- de Epicuro = de eudemonistische leer van Epicurus


eudiometria sub

1 eudiometrie


+ eudiometric adj

1 eudiometrisch
instrumento -- = eudiometrisch instrument


+ eudiometro sub

1 eudiometer


+ eugenetic adj

1 eugenetisch


+ eugenetico sub

1 eugeneticus


eugenic adj

1 eugenistisch
doctrina -- = eugenistische leer
mesuras -- = eugenistische maatre-gelen
practicas -- = eugenistische praktijken
sterilisation -- = eugenistische sterilisatie


eugenica sub

1 eugenetica, eugenese, eugenetiek


+ eugenista sub

1 eugeneticus


+ euglena sub

1 ZOOLOGIA oogdiertje


+ Euler sub n pr

1 Euler
equation de -- = vergelijking van Euler
axes de -- = Euler-assen


+ eulerian adj

1 MATHEMATICA van Euler
axes -- = assen van Euler
equation -- = vergelijking van Euler


eunucho sub

1 eunuch, haremwachter


+ eupatorio sub

1 BOTANICA leverkruid, boelkenskruid, eupatorium


+ eupepsia sub

1 MEDICINA goede spijsvertering


+ eupeptic adj

1 MEDICINA met/voor goede spijsvertering


+ eupeptico sub

1 middel voor de spijsvertering


euphemia sub

1 eufemisme


euphemic adj

1 eufemistisch, verbloemend, verschonend
expression -- = eufemistische uitdrukking
terminos -- = verbloemende termen


euphemismo sub

1 eufemisme


euphemistic adj

1 eufemistisch, verbloemend, verschonend
expression -- = eufemistische uitdrukking
terminos -- = verbloemende termen


euphone adj

1 eufonisch, welluidend


euphonia sub

1 welluidendheid, eufonie


euphonic adj

1 eufonisch, welluidend
sonos -- = welluidende klanken


+ euphonisar v

1 eufonisch/welluidend maken


+ euphorbia sub

1 BOTANICA wolfsmelk, euphorbia
-- amygdaloide = amandelwolfsmelk
-- palustre = moeraswolfsmelk
-- platyphylle = brede wolfsmelk
-- esule = heksenmelk
-- splendente = christusdoorn


+ euphorbiaceas sub pl

1 BOTANICA euphorbiaceae, euforbiaceeën, wolfsmelkfamilie


+ euphoria sub

1 euforie, opgetogenheid, goede stemming
-- del victoria = overwinningsroes
2 MEDICINA roes, vervoering
-- maniac = manie


+ euphoric adj

1 euforisch, opgetogen
esser in un stato -- = in een euforische staat verkeren
2 MEDICINA euforiserend, roesverwekkend


+ euphorisar v

1 euforiseren


+ euphotic adj

1 euphotisch
zona -- = euphotische zone


+ euphrasia sub

1 BOTANICA ogentroost


Euphrate sub n pr

1 Eufraat


+ euphuismo sub

1 LITTERATURA euphuïsme, gekunstelde stijl


+ euphuista sub

1 LITTERATURA euphuïst, eufuïstische schrijver


+ euphuista adj

1 LITTERATURA euphuïstisch


+ euphuistic adj

1 LITTERATURA euphuïstisch


+ eurafrican adj

1 Europees-Afrikaans


+ eurafricano

1 iemand waarvan de ene ouder Europees is en de andere ouder Afrikaans


Eurasia sub n pr

1 Eurazië


+ eurasian adj

1 Europees-Aziatisch


+ eurasiano sub

1 euraziër, iemand waarvan de ene oude ouder Europees is en de andere ouder Aziatisch, (in Nederlands-Indië)

Indo

eurasiatic adj

1 Euraziatisch
continente -- = Euraziatisch continent


eureka! interj GRECO

1 (h)eureka!


eurhythmia sub

1 evenwicht(igheid), harmonie
-- de colores = evenwichtigheid van kleuren
2 MEDICINA euritmie, regelmatige polsslag


eurhythmic adj

1 evenwichtig, harmonisch
2 MEDICINA euritmisch
pulso -- = euritmische pols-slag


+ euro sub

1 euro


+ Euro,eurus sub n pr

1 Eurus, (zuid)oostenwind


+ eurocentric adj

1 eurocentrisch


+ eurocheque sub

1 eurocheque


+ eurocommission sub

1 eurocommissie


+ eurocommunismo sub

1 eurocommunisme


+ eurocrate sub

1 eurocraat


+ eurodeputato sub

1 europarlementariër


+ eurodollar sub

1 eurodollar
mercato del -- = eurodollarmarkt


+ eurofunctionario sub

1 euroambtenaar


+ Euromercato sub

1 Euromarkt


Europa sub n pr

1 MYTHOLOGIA Europa
2 Europa (werelddeel)
-- Central = Midden-Europa
-- continental = vasteland van Europa
-- Meridional/del Sud = Zuid-Europa
-- Occidental/del West = West-Europa
-- Oriental/del Est = Oost-Europa
-- Septentrional/del Nord = Noord-Europa
carta/mappa de -- = kaart van Europa
Consilio de -- = Raad van Europa
Cuppa de -- = Eurocup
football (A) pro le Cuppa de -- = Europacupvoetbal


+ europarlamentario sub

1 europarlementariër


+ europarlamento sub

1 europarlement


europee adj

1 Europees, van Europa
Russia -- = Europees Rusland
Communitate -- = Europese Gemeenschap
Union -- = Europese Unie
Commission -- = Europese Commissie
Parlamento -- = Europees Parlement
commissario -- = lid van de Europese Commissie
Union -- de Pagamentos = Europese Betalingsunie
mercato -- = europese markt
Banca Europee de Investimentos = Europese Investeringsbank
le nationes/populos -- = de volkeren van Europa


europeisar v

1 vereuropesen, europeanisatie, Europees maken


+ europeisation sub

1 europeanisering, aanpassing aan Europese normen


+ europeismo sub

1 streven naar Europese eenwording


+ europeista sub

1 voorstander van Europese eenwording


+ europeista adj

1 pro-Europees


+ europeitate sub

1 Europees karakter


europeo sub

1 Europeaan


+ europhobia sub

1 eurofobie


europium sub

1 CHIMIA europium


+ eurosceptic adj

1 eurosceptisch


+ eurosceptico sub

1 euroscepticus


+ eurosocialismo sub

1 eurosocialisme


+ eurostrategic adj

1 MILITAR eurstrategisch


+ eurosummite sub

1 eurotop


+ euroterrorismo sub

1 euroterrorisme


+ Eurovision sub n pr

1 Eurovisie
festival de -- = Eurovisiesongfestival


+ eurystomooriental sub

1 dollarvogel


+ euscare adj

1 Baskisch
lingua -- = Baskische taal, Baskisch


+ euscaro sub

1 Bask
2 Baskisch (taal)


+ Eustachian adj

1 van Eustachius
trompa/tuba -- = buis van Eustachius


+ Eustachio sub n pr

1 Eustachius
tubo/trompa de -- = buis van Eustachius


+ eustatic adj

1 GEOLOGIA
movimentos -- = eustatische schommelingen


+ eustatismo sub

1 GEOLOGIA het rijzen en dalen van de zeespiegel, eustatische bewegingen


+ eutectic adj

1 PHYSICA eutectisch (met een vast smeltpunt)
puncta -- = eutectisch punt
mixtura -- = eutectisch mengsel
alligato -- = eutectische legering


+ eutectico sub

1 PHYSICA eutecticum, eutectische legering


+ eutexia sub

1 PHYSICA eutexie
puncto de -- = eutectisch punt


+ euthanasia sub

1 euthanasie, vrijwillige levensbeëindiging
-- active = actieve euthanasie
-- passive = passieve euthanasie
practicar le -- = euthanasie plegen


euthanasic adj

1 euthanasie...


+ euthanatico sub

1 MEDICINA euthanaticum


+ eutrophia sub

1 eutrofie, voedselrijkdom


+ eutrophic adj

1 eutroof


+ eutrophicar v

1 eutrofiëren


+ eutrophication sub

1 eutrofiëring


+ eutrophisation sub

1 eutrofiëring


Eva sub n pr

1 Eva


+ evacuamento sub

1 het afvoeren, het spuien, het lozen, het legen, het aftappen, het opruimen, het ontruimen, het evacueren, afvoering, spuiing,

lozing, aftapping, opruiming, ontruiming, evacuering, evacuatie

evacuante adj

1 MEDICINA laxatief, purgerend


evacuar v

1 afvoeren, spuien, lozen, legen, aftappen, opruimen, ontruimen, evacueren
-- un casa = een huis ontruimen
-- le aqua = afwateren
iste polder (Ne) evacua su aquas in le canal de cinctura = deze polder spuit/loost op de ringvaart
on faceva -- le tribuna public = men liet de publieke tribune ontruimen
2 MEDICINA uitwerpen, zich ontlasten, wateren, braken, spuwen


evacuation sub

1 het afvoeren, het spuien, het lozen, het legen, het aftappen, het opruimen, het ontruimen, het evacueren, afvoering, spuiing,

lozing, aftapping, opruiming, ontruiming, evacuering, evacuatie

esclusa de -- = uitwateringssluis
orificio de -- = loosgat
tubo de -- = loospijp
2 MEDICINA het uitwerpen, het ontlasten, het wateren, het braken, het spuwen, ontlasting, spuwsel, braaksel
-- urinari = pislozing
-- de feces = stoelgang


evacuative adj

1 MEDICINA ontlastend


evader v

1 ontvluchten, ontsnappen, ontkomen
-- del prision/carcere = uit de gevangenis ontsnappen
facer -- un prisionero = een gevangene laten ontsnappen
2 sluw vermijden, ontduiken, ontwijken (een voorziene moeilijkheid)


evaginar v

1 MEDICINA evagineren, aan een prolaps/uitzakking lijden


evagination sub

1 MEDICINA evaginatie, uitstulping, uitzakking, prolaps


evalutar v

1 schatten, taxeren, ramen, de prijs bepalen van
-- le numero de visitatores = het aantal bezoekers schatten
-- le costos = een schatting van de kosten maken, de kosten ramen
-- le damnos = de schade taxeren
io ha mal evalutate le distantia = ik heb mij op de afstand verkeken
2 nabespreken, evaluëren


evalutation sub

1 het schatten, het taxeren, het ramen, schatting, taxatie, raming
-- del impostos = belastingaanslag
-- del costos = raming van de kosten, kostenraming
-- del production = produktieraming
-- de un distantia = schatting van een afstand
facer un -- global/approximative = een ruwe/globale schatting maken
2 nabespreking, evaluatie


evanescente adj

1 geleidelijk aan verdwijnend, langzaam vervagend, vervliegend
imagines -- = langzaam vervagende beelden


evanescentia sub

1 het geleidelijk aan verdwijnen, het langzaam vaag en onduidelijk worden, het langzaam vervagen
le -- de un imagine = het langzaam verdwijnen van een beeld


evanescer v

1 geleidelijk aan verdwijnen, vervliegen, langzaam vervagen
2 flauwvallen, in zwijm vallen


+ evanescimento sub

1 het geleidelijk verdwijnen, het langzaam vervagen, het langzaam vaag en onduidelijk worden
2 het flauwvallen, flauwte, het bezwijmen


+ evangeliario sub

1 evangeliarium, evangelieboek, evangeliemissaal


evangelic adj

1 evangelisch, christelijk
doctrina -- = evangelieleer
parabola -- = evangelische parabel
mansuetude -- = evangelische zachtmoedigheid
humilitate -- = evangelische nederigheid
perfection -- = evangelische volmaaktheid
virtute -- = evangelische deugd
bontate -- = evangelische goedheid
2 protestants


Evangelina sub n pr

1 Evangelina


evangelio sub

1 evangelie
le quatro --s = de vier evangeliën
-- de/secundo Marco/Mattheo/Lucas/Johannes = evangelie van Marcus/Mattheus/Lucas/Johannes
-- de Natal/del Nativitate = kerstevangelie
-- apocryphe = apocrief evangelie
predicar le -- = het evangelie prediken/verkondigen
predication del -- = evangelieprediking
predicator del -- = verkondiger van het evangelie, evangelieprediker


evangelisar v

1 evangeliseren, het evangelie verkondigen, het evangelie prediken, kerstenen


evangelisation sub

1 het evangeliseren, het verkondigen van het evangelie, evangelieverkondiging, evangelieprediking, kerstening
le -- del populos slave = de kerstening van de slavische volken


evangelisator sub

1 evangelieprediker, evangelieverkondiger, evangelist, evangelisator
le monachos irlandese esseva le --es de Europa occidental = de Ierse monniken waren de evangeliepredikers

van West-Europa

evangelismo sub

1 evangelieleer, blijde boodschap, heilsleer


evangelista sub

1 Evangelist (schrijver van één van de vier evangeliën)
2 evangelist


+ evangelistica sub

1 evangelistiek


evangelo sub

1 evangelist


evaporabile adj

1 verdampbaar, indampbaar


+ evaporabilitate sub

1 het verdampbaar/indamp-baar zijn


evaporar v

1 doen verdampen, indampen, uitdampen
-- un liquido = een vloeistof verdam-pen
-- un solution = een oplossing indampen
-- se = verdampen, vervliegen, vervluchtigen
lacte evaporate = gecondenseerde melk


evaporation sub

1 het verdampen, verdamping, uitdamping, indamping, evaporatie
-- thermal/thermic = thermische verdamping
apparato de -- = verdampingsapparaat


evaporative adj

1 verdampings..., mbt verdamping, door verdamping


+ evaporator sub

1 verdampingstoestel, verdamper, evaporator


evaporatori adj

1 verdampings...


+ evaporite sub

1 MINERALOGIA evaporiet


evasion sub

1 ontsnapping, ontvluchting
-- del prision/carcere = ontsnapping uit de gevangenis
-- de un prisionero de guerra = ontsnapping van een krijgsgevangene
tentativa de -- = ontsnappingspoging
possibilitate de -- = ontsnappingsmogelijkheid
plano de -- = ontsnappingsplan
preparar/tramar un -- = middelen tot de vlucht beramen
2 verdwijning, vlucht, ontduiking
-- fiscal = belastingontduiking
-- de capitales = kapitaalvlucht
-- in le passato = vlucht in het verleden
-- foris del realitate = vlucht uit de werkelijkheid


evasive adj

1 ontwijkend, vaag
dar un responsa -- = een ontwijkend/vaag antwoord geven
gesto -- = vaag gebaar
reguardo -- = ontwijkende blik
remaner/restar -- = zich niet vastleggen, vaag blijven
responder --mente a un demanda = ontwijkend op een vraag antwoorden


+ evasivitate sub

1 het ontwijkend zijn, het vaag zijn
ille responde con -- al question = hij antwoordt ontwijkend op de vraag


+ evasor sub

1 iemand die zich aan iets onttrekt
-- fiscal = belastingontduiker


evection sub

1 ASTRONOMIA evectie (afwijking van de maan uit haar baan door de aantrekking van de zon),

maansvereffening

evelia sub

1 het ontwaken, het wakker worden


eveliar v

1 wekken, wakker maken
-- curiositate/amor/interesse = nieuwsgierigheid/liefde/belangstelling opwekken
-- un cosa in un persona = iets in iemand wakker roepen
-- se = wakker worden, ontwaken
-- se de un sonio = uit een droom ontwaken
-- se de un somnolentia = uit een sluimer ontwaken
soniator eveliate = dagdromer
le ruito non me ha eveliate = ik ben door het lawaai heen geslapen


eveliator sub

1 iemand die wakker maakt
-- de nove ideas = iemand die met nieuwe ideeën komt
2 wekker
-- de viage = reiswekker
-- a/de repetition = repeteerwekker
radio -- = wekkerradio
le -- sona = de wekker loopt af
non audir le -- = door de wekker heen slapen
poner/mitter le -- a sex horas = de wekker op zes uur zetten


eveller v

1 uittrekken, uitscheuren, uitrukken
-- un cosa al oblido/oblivion = iets aan de vergetelheid ontrukken
le morte nos le ha evellite = hij is ons door de dood ontrukt
-- le vestimentos del corpore = de kleren van het lijf rijten


+ evenimential adj

1 die alleen de feiten beschrijft
historia -- = geschiedenis die alleen de losse feiten beschrijft


+ evenimento

1 gebeurtenis, voorval
guardar le memoria d'un -- = de herinnering aan een gebeurtenis houden


evenir v

1 gebeuren, geschieden, plaats vinden


evento sub

1 gebeurtenis, voorval
--s historic = historische gebeurtenissen
-- memorabile = gedenkwaardige gebeurtenis
-- mundial = wereldgebeurtenis
curso del --s = loop der gebeurtenissen
incatenamento de --s = aaneenschakeling van gebeurtenissen
--s precipitate = snel opeenvolgende gebeurtenissen
ille ha passate per multe --s = hij heeft veel meegemaakt
su explanation del --s = haar uitleg van wat er gebeurd is


eventrar v

1 de buik openscheuren van
-- un animal = een dier de buik openscheuren
-- le solo = de grond openrijten


eventration sub

1 het openscheuren van de buik
2 MEDICINA eventratie (het naar buiten treden van ingewanden)


eventual adj

1 eventueel, mogelijk, gebeurlijk, bij vóórkomende gelegenheden
profitos -- = mogelijke winsten
costos -- = eventuele kosten
damno(s) -- = eventuele schade
successor -- = mogelijke opvolger


eventualitate sub

1 eventualiteit, mogelijkheid, gebeurlijkheid
ille es preparate a omne -- = hij is op alles bedacht
esser preste a tote -- = op alle mogelijkheden/eventualiteiten voorbereid zijn
2 mogelijke gebeurtenis, eventualiteit
in le -- = als het geval zich voordoet, eventueel


eversion sub

1 naar-buiten-draaiing
2 MEDICINA uitstulping, eversie
3 omverwerping, vernietiging, verwoesting, vernieling
-- del stato = omver-werping van de staat


everter v

1 binnenste buiten keren


eviction sub

1 JURIDIC evictie, uitwinning, uitzetting, verdrijving
ordine/mandato de -- = uitzettingsbevel


evidente adj

1 klaarblijkelijk, duidelijk, vanzelfsprekend, zonneklaar, evident
con satisfaction -- = met kennelijk genoegen
contrasto -- = schrille tegenstelling
error -- = duidelijke fout
mentita -- = aperte leugen
veritate -- = waarheid als een koe
un caso -- de suicidio = een geheid geval van zelfmoord
isto es un cosa -- = dit spreekt vanzelf, dit ligt voor de hand
il es -- que ille ha mentite = het is zeer duidelijk dat hij heeft gelogen


evidentia sub

1 klaarblijkelijkheid, duidelijkheid, vanzelfsprekendheid, evidentie
le -- del factos = de evidentie van de feiten
mitter/poner in -- = in het (dag)licht stellen, doen uitkomen, onderstrepen, de aandacht vestigen op
negar le -- de un cosa = iets niet willen inzien
demonstrar un -- = een open deur intrappen
le fortia del -- = de kracht van het vanzelfsprekende
render se al -- = zich buigen voor de feiten, zich door de feiten laten overtuigen


+ evidentiar v

1 duidelijk maken, doen blijken


evincer v

1 JURIDIC gerechtelijk hernemen
2 JURIDIC uitwinnen, uitzetten, verdrijven


+ eviscerar v

1 de ingewanden verwijderen


+ evisceration sub

1 verwijdering van de ingewanden


evitabile adj

1 te vermijden, vermijdbaar
error -- = vermijdbare fout
periculo -- = gevaar dat gemakkelijk kan worden vermeden


+ evitabilitate sub

1 vermijdbaarheid


evitar v

1 vermijden, ontwijken, ontlopen, voorkomen
-- le reguardo de un persona = iemands blik ontwijken
-- un discussion = een discussie uit de weg gaan
-- le combatto = de strijd ontwijken
-- difficultates = moeilijkheden uit de weg gaan
-- le apparentias = de schijn vermijden
-- le casa de un persona = iemands huis mijden
-- le mal compania = slecht gezelschap mijden
-- le pena a un persona = iemand de moeite besparen


evitation sub

1 het vermijden, het ontwijken, het ontlopen, het voorkomen, vermijding, ontwijking, voorkoming


+ evitator sub

1 iemand die (iets) vermijdt


evo sub

1 lange tijdsperiode, (historisch) tijdperk
medievo = Middeleeuwen
-- antique = oudheid


evocar v

1 oproepen (o.a. van geesten, van zielen), voor de geest halen, ophalen, in herinnering brengen, doen denken

aan

-- un problema = een probleem aanroeren
-- spiritos = geesten oproepen
-- le passato = het verleden oproepen
-- su vita anterior = op zijn vroegere leven terugzien
-- le infantia = terugdenken aan zijn kinderjaren
2 JURIDIC
-- a un tribunal superior = voor een hogere rechtbank brengen


evocation sub

1 het oproepen (o.a. van geesten, van zielen), het voor de geest roepen, het in het geheugen terugroepen
-- del mortos = het oproepen van de doden
2 JURIDIC het aan zich trekken van een zaak (door een hoger rechtscollege)
-- a un tribunal superior = het brengen voor een hogere rechtbank


+ evocative adj

1 die oproept, die voor de geest roept, die in herinnering roept
musica -- = mu-ziek die iets oproept
linguage -- = beeldende taal


evocatori adj

1 die oproept, die voor de geest roept, die in herinnering roept
stilo -- = beeldende stijl
titulo -- = suggestieve titel
linguage -- = beeldende taal
gesto -- = veelbetekenend gebaar
2 JURIDIC die verwijzing naar een hogere rechtbank met zich meebrengt (mbt hoger beroep)


+ evoluta sub

1 MATHEMATICA evolute


evolution sub

1 ontwikkeling (tot iets anders), (ver)loop, voortgang, verandering
-- del lingua = taalontwikkeling
-- del precios = prijsontwikkeling
-- del tempore = weersontwikkeling
-- del salarios = salarisontwikkeling
-- de un maladia = verloop van een ziekte
-- del eventos = loop der gebeurtenissen
-- del pensata/pensamento = ontwikkeling van het denken
-- linguistic = taalevolutie/ontwikkeling
-- tumultuose = stormachtige ontwikkeling
-- del mercato mundial = ontwikkelingen op de wereldmarkt
le sector del sanitate es in plen -- = de gezondheidszorg is volop in beweging
2 BIOLOGIA evolutie
-- del specie = evolutie van de soort
theoria del -- = evolutietheorie
-- convergente = convergente evolutie
-- continue = geleidelijke evolutie
-- discontinue = sprongsgewijze evolutie
-- regressive = regressieve ontwikkeling
3 MILITAR zwenking van troepen
4 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES verandering van koers
5 ASTRONOMIA omwenteling (van hemellichamen)


+ evolutionari adj

1 evolutionair
stadio -- = evolutiestadium


evolutionismo sub

1 evolutionisme
-- de Spencer = evolutionisme van Spencer
-- de Lamarck = evolutionisme van Lamarck
-- de Darwin = evolutionisme van darwin


evolutionista sub

1 evolutionist, aanhanger van de evolutietheorie


+ evolutionista adj

1 evolutie..., evolutionistisch
doctrina -- = evolutieleer
theoria -- = evolutionistische theorie


+ evolutionistic adj

1 evolutie..., evolutionistisch
doctrina -- = evolutionistische leer
these (-esis) -- = evolutionistische stelling
theoria -- = evo-lutionistische theorie
un interpretation -- del realitate = een evolutionistische interpretatie van de werkelijkheid


evolutive adj

1 ontwikkelings..., veranderend, evolutief
processo -- = ontwikkelingsproces
forma -- = ontwikkelingsvorm
phenomenos -- = ontwikkelingsverschijnselen
stadio -- = ontwikkelingsstadium


evolver v

1 een ontwikkeling doormaken, zich ontwikkelen
2 ontwikkelen, tot ontwikkeling brengen
-- un film (A) = een film ontwikkelen
3 MILITAR manoeuvres uitvoeren
4 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES de steven wenden, van koers veranderen


+ evonymo sub

1 BOTANICA kardinaalsmuts


evulsion sub

1 het uittrekken, het uitscheuren, het uitrukken, uittrekking, uitscheuring
le -- de un molar = het trekken van een kies


ex prep

1 uit, van, van...uit


+ ex sub

1 (Afk.: ex-marito/a) ex


exacerbar v

1 MEDICINA verergeren, erger maken (ziekte, pijn)
le dolor se exacerba = de pijn wordt heviger
2 verscherpen, heftig maken, tot het uiterste prikkelen, verbitteren
odio que se exacerba = haat die feller wordt


exacerbation sub

1 MEDICINA het verergeren, verergering (pijn, ziekte)
-- de un maladia = verergering van een ziekte
-- de un dolor = verergering van een pijn
2 het oplaaien, het verscherpen, het groter worden, verscherping, oplaaiing
-- de un desiro/desiderio = hevig oplaaien van een begeerte


exacte adj

1 nauwkeurig, juist, exact, precies, punctueel, stipt
scientias -- = exacte wetenschappen
copia -- = juiste kopie
traduction -- = nauwkeurige vertaling
description -- = nauwkeurige beschrijving
responsa -- = juist antwoord
venir al hora -- = op de juiste tijd komen
esser -- a un rendez-vous (F) = stipt op tijd komen bij een afspraak
exactemente lo que io ha dicite = juist wat ik zei
observar exactemente le regulas = de regels nauwkeurig in acht nemen


exaction sub

1 het afpersen, het knevelen, afpersing, knevelarij


exactitude sub

1 juistheid, nauwkeurigheid, precisie
-- historic = historische nauwgezetheid
fixar un cosa con -- = iets nauwkeurig vaststellen
2 stiptheid, punctualiteit, nauwgezetheid
observar su deberes con -- = zijn plichten nauwgezet waarnemen
met pijnlijke -- = con exactitude religiose


exactor sub

1 HISTORIA belastinggaarder
2 iemand die geld/betaling vordert, afperser


+ ex aequo LATINO

1 ex aequo


exaggerar v

1 overdrijven, te ver gaan, opblazen, groter maken
-- le sperantias = de verwachtingen (te) hoog spannen
grandemente exaggerate = schromelijk overdreven
exaggeratemente amabile = overdreven vriendelijk


exaggeration sub

1 het overdrijven, overdrijving


exaggerative adj

1 overdrijvend


exaggerator sub

1 iemand die overdrijft, overdrijver


exaltar v

1 verheffen (in rang, macht, etc.)
-- al pontificato = verheffen tot de pauselijke waardigheid
2 verheerlijken, prijzen, roemen, de lof zingen van
-- le virtutes de un sancto = de deugden van een heilige verheerlijken
-- se = in geestdrift geraken, enthousiast worden


exaltate adj

1 geëxalteerd, overspannen, heftig, in vervoering
sentimentos -- = heftige/hartstochtelijke gevoelens
ideas -- = overspannen denkbeelden
imagination -- = overspannen verbeelding
attitude -- = houding die vervoering uitdrukt


exaltation sub

1 het verheffen (in rang, macht, etc.), verheffing
2 het prijzen, het ophemelen, het verheerlijken, prijzing, ophemeling, verheerlijking
-- del (Sancte) Cruce = Kruisverheffing
3 opgewondenheid, overspannenheid, vervoering, verrukking, geëxalteerdheid, dweperij
-- intellectual = geestelijke overspannenheid
-- nervose = zenuwoverspanning
-- mystic = mystieke extase


+ examinabile adj

1 wat onderzocht (anque MEDICINA) kan worden
materiales -- solo al microscopio = materialen die alleen met de microscoop on-derzocht kunnen worden
2 wat geëxamineerd kan worden


examinante sub

1 examinator


examinar v

1 onderzoeken (anque MEDICINA), bekijken, nagaan
-- un machina = een machine nazien
-- un malado = een zieke onderzoeken
-- un texito al microscopio = een weefsel met de microscoop onderzoeken
-- un situation = een situatie onderzoeken
2 examineren, een examen afnemen aan


examinator sub

1 examinator
-- indulgente = wel-willende examinator
-- sever = strenge exami-nator


examine sub

1 onderzoek (anque JURIDIC MEDICINA etc.), beschouwing, analyse
spirito de -- = kritische instelling
-- medical = medisch onderzoek
-- de(l) oculos = oogonderzoek
-- intestinal = darmonderzoek
-- gastric = maagonderzoek
-- radioscopic = doorlichting
-- orthoptic/del function visual = oogmeting
libere -- = vrij onderzoek
-- psychotechnic = psychotechnische keuring
-- de conscientia = gewetensonderzoek
-- objective/impartial = onpartijdig onderzoek
2 examen
preparar se a un -- = zich op een examen voorbereiden
facer inscriber se pro un -- = zich voor een examen laten inschrijven
facer/passar un -- = examen doen/afleggen
refacer un -- = een examen overdoen
passar un -- con successo = met goed gevolg examen doen
esser refusate a un -- = voor een examen afgewezen worden, zakken
-- scholar = schoolexamen
-- del stato = staatsexamen
-- de admission/entrata/ingresso = toelatingsexamen
-- practic = praktijkexamen
-- final = afsluitend examen, eindexamen
-- scripte = schriftelijk examen
-- oral/verbal = mondeling examen
-- suppletive = aanvullingsexamen
-- comparative = vergelijkend examen
-- pro le permisso de conducer = rijexamen
commission de -- = examencommissie
durata/duration del -- = examenduur
periodo del --(s) = examenperiode
resultato del -- = examenuitslag
question de -- = examenvraag
sala de -- = examenzaal/lokaal
edificio de -- = examengebouw


+ exanime adj

1 levenloos, ontzield, dood
cader -- al solo = dood op de grond vallen


+ exanthema sub

1 MEDICINA exantheem


+ exanthematic adj

1 MEDICINA exanthematisch, exanthemateus
typho/febre -- = vlektyfus


+ exanthematose adj

1 MEDICINA exanthemateus, exanthematisch
eruption -- = exanthemateuze uitslag
typho/febre -- = vlektyfus


exarchato sub

1 exarchaat
-- de Ravenna = exarchaat van Ravenna (568-752)


exarcho sub

1 exarch
-- de Ravenna = exarch van Ravenna


exasperar v

1 zeer ergeren, woedend maken, buiten zichzelf brengen, tot wanhoop brengen, radeloos maken
su attitude me exaspera = zijn houding maakt me woedend
2 verergeren (pijn), doen toenemen, heviger doen worden (gevoelens, verlangens)
-- le odio de un persona = de haat van iemand verhevigen


exasperation sub

1 heftige verontwaardiging, verbittering, ergernis, woede
2 het heviger worden, het toenemen, het erger worden (ziekte, pijn, etc.)


+ exaudibile adj

1 wat verhoord (van gebed)/ingewilligd (van verzoek)/vervuld (van wens) kan

worden

desiros/desiderios -- = vervulbare wen-sen


+ exaudibilitate sub

1 verhoorbaarheid, vervulbaarheid


+ exaudimento sub

1 verhoring (van gebed), inwilliging (van verzoek), vervulling (van

wens)

+ exaudir v

1 verhoren (van gebed), inwilligen (van verzoek), vervullen (van wens)


+ exauditor sub

1 verhoorder (van gebed), inwilliger (van verzoek)


excambiabile adj

1 inwisselbaar, ruilbaar


+ excambiabilitate sub

1 ruilbaarheid, ver/in/uitwisselbaarheid


excambiar v

1 (in)ruilen, verruilen, (uit) wisselen, inwisselen
-- litteras = in briefwisseling staan
-- prisioneros de guerra = krijgsgevangenen uitwisselen
-- opiniones = meningen uitwisselen
-- impressiones = indrukken uitwisselen
-- experientias = ervaringen uitwisselen


excambiator sub

1 iets dat of iemand die (uit)wisselt, etc.
PHYSICA -- thermic = warmte(uit)wisselaar
-- ionic/de iones = ionen(uit)wisselaar


excambio sub

1 het (in)ruilen, het inwisselen, het uitwisselen, ruiling, inwisseling, uitwisseling
-- de calor = warmteuitwisseling
-- commercial = handelsverkeer
libere -- = vrijhandel
-- de vistas = gedachtenwisseling
-- epistolari/de litteras = briefwisseling
-- cultural = culturele uitwisseling
-- de prisioneros de guerra = uitwisseling van krijgsgevangenen
-- de datos = uitwisseling van gegevens
tractato de -- = uitwisselingsverdrag
programma de -- = uitwisselingsprogramma
contracto de -- = ruilcontract
offerta de -- = ruilaanbieding
medio de -- = ruilmiddel
objecto de -- = ruilobject
motor de -- = ruilmotor
ordine de -- = ruilorder
valor de -- = ruilwaarde
taxa de -- = ruilvoet
in -- de = in ruil voor


ex cathedra sub LATINO

1 ex cathedra
le papa es infallibile quando ille parla -- = de paus is onfeilbaar wanneer hij ex cathedra spreekt


excavar v

1 graven, uitgraven
-- asparagos = asperges steken
-- un canal = een kanaal graven
-- auro = goud graven


excavation sub

1 het uithollen, het uitgraven, uitholling, uitgraving, ontgraving
-- hydraulic = hydraulische ontgraving
--es de Pompei = opgravingen van Pompeji
2 holte, holle uitgraving, uitholling, putje


excavator sub

1 iemand die uitholt/uitgraaft
2 graafmachine, dragline
-- hydraulic = hydraulische graafmachine
-- pneumatic = pneumatische graafmachine
-- a/de vapor = stoomgraafmachine
-- de trenchea {sj} = sleuvengraafmachine


+ excedente sub

1 overschot, teveel, surplus
-- de production = produktieoverschot
-- de peso = overgewicht
-- demographic/del population = bevolkingsoverschot
-- de natalitate/de nascentias = geboorteoverschot
-- de/in moneta = overschot aan geld
-- migratori = migratieoverschot
-- agricole/agricultural = landbouwoverschot
-- de personal = overbezetting (van personeel)
-- de financiation/financiamento = financieringsoverschot
-- de cassa = kasoverschot
haber un -- de personal = overbezet zijn (met personeel)


exceder v

1 overschrijden (hoeveelheid, prijs, niveau, etc.), te buiten gaan, te boven gaan, groter, etc. zijn dan
-- le etate limite fixate = de leeftijdsgrens overschrijden
-- le limites = te ver gaan
-- le limite del velocitate = de maximumsnelheid overschrijden
-- le budget (A) = de begroting overschrijden
-- in severitate = te streng zijn
le casa es belle, ma excede nostre possibilitates economic = het huis is mooi, maar gaat onze economische

mogelijkheden te boven

le numero de mortes excede le numero de nascentias = de sterfgevallen overtreffen de

geboorten

le importationes non debe -- le exportationes = de import moet de export niet overtreffen
un mulcta que non excede vinti florinos = een boete van ten hoogste twintig gulden
isto excede su fortias = dit eist te veel van zijn krachten


excellente adj

1 voortreffelijk, uitnemend, uitstekend, zeer goed, uitmuntend, excellent
idea -- = zeer goed idee
traduction -- = uitstekende vertaling


excellentia sub

1 uitmuntendheid, voortreffelijkheid, uitstekendheid, uitnemendheid
region cognite pro le -- de su vinos = streek die bekend is om zijn uitstekende wijnen
per -- = bij uitnemendheid, bij uitstek
2 excellentie (titel)
Vostre Excellentia = Uwe Excellentie


exceller v

1 uitmunten, uitblinken
-- in su profession = uitblinken in zijn beroep, zeer goed zijn in zijn beroep
-- in linguas = uitmunten op taalgebied
-- in intelligentia = buitengewoon intelligent zijn
-- in beltate = uitzonderlijk mooi zijn


excelse adj

1 hoog, verheven
araucaria -- = kamerden


+ excelsior adj

1 fraxino -- = woudes


+ excelsitude sub

1 voortreffelijkheid, verhevenheid


+ excentric adj

1 uitmiddelpuntig, buiten het centrum gelegen, niet centraal, excentrisch
quartiero -- = buitenwijk
2 vreemd, raar, buitenissig, grillig, zonderling, excentriek, ongewoon, extravagant


+ excentricitate sub

1 uitmiddelpuntigheid, niet-centrale ligging, ligging buiten het centrum
-- del orbita de un planeta = uitmiddelpuntigheid van de ban van een planeet
2 zonderlingheid, buitenissigheid, buitensporigheid, grilligheid, extravagantheid, excentriciteit


+ excentrico sub

1 excentriek(eling), vreemd iemand


exceptar v

1 uitzonderen, een uitzondering maken van, uitsluiten


excepte prep

1 behalve, uitgezonderd
-- approbation ultime = behoudens nadere goedkeuring
io non sape nihil de ille, -- que ille fuma = ik weet niets van hem, behalve dat hij rookt
totes habeva venite -- ille = allen waren gekomen behalve hij


exception sub

1 het uitzonderen, het uitsluiten, uitzondering, uitsluiting
stato de -- = uitzonderingstoestand
formar/esser un -- = een uitzondering vormen/zijn
facer un -- in favor de = een uitzondering maken voor
le --es confirma le regula = uitzonderingen bevestigen de regel
con/a -- de = met uitzondering van, afgezien van
per -- = bij uitzondering
salvo pauc --es = op een enkele uitzondering na
caso de -- = uitzonderingsgeval
JURIDIC -- peremptori = peremptoire exceptie
JURIDIC -- dilatori = dilatoire exceptie


exceptional adj

1 buitengewoon, een uitzondering vormend, exceptioneel, uitzonderlijk, bijzonder, uiterst
mesura -- = uitzonderingsmaatregel
caso -- = uitzonderingsgeval
evento -- = buitengewone gebeurtenis
occasion -- = buitengewone/bijzondere gelegenheid
circumstantias -- = bijzondere omstandigheden
intelligentia -- = buitengewone intelligentie


+ exceptionalitate sub

1 uitzonderlijkheid, exceptionaliteit
le -- de un prestation = een fantastische prestatie


+ excerper v

1 excerperen, een uittreksel maken uit


+ excerpto sub

1 excerpt, uittreksel
libro de --s = excerptenboek
lista de --s = excerptenlijst
collection de --s = excerptenverzameling


+ excerptor sub

1 iemand die een excerpt/uittreksel maakt


excessive adj

1 excessief, bovenmatig, buitensporig, overdreven, buitengewoon, uitermate groot
joia/gaudio -- = overdreven/bovenmatige vrolijkheid
profitos -- = buitensporige winsten
zelo -- = overmatige ijver
dose -- = overdosis
frigido -- = uitzonderlijke koude
concentration -- = overconcentratie
capacitate -- = overcapaciteit
un carro excessivemente cargate = een zeer zwaar beladen wagen
excessivemente fatigate = oververmoeid
illa es excessivemente radical = zij is overdreven radicaal


+ excessivitate sub

1 excessiviteit, buitensporigheid


excesso sub

1 overdaad, overmaat, overschrijding, overschot, teveel, surplus
-- de zelo = te grote ijver
-- de civilisation = overbeschaving
-- de expensas = overbesteding
-- de fatiga = oververmoeidheid
-- de precaution = overmatige/overdreven voorzichtigheid
-- de velocitate = snelheidsoverschrijding
-- de production = productieoverschot
-- de exportation = exportoverschot
-- de importation = importoverschot
-- de peso = over(ge)wicht
-- de labor/travalio = te veel werk
-- de capacitate = overcapaciteit
-- de costos = meerdere kosten
-- de bagage(s) = teveel aan bagage
surditate per -- de ruito = lawaaidoofheid
passar de un -- in le altere = van het ene uiterste in het andere vervallen
2 buitensporigheid, uitspatting, exces
-- de conducta = losbandigheid
committer --s = zich aan excessen te buiten gaan


excider v

1 MEDICINA uitsnijden, wegsnijden
-- un tumor = een gezwel wegsnijden


excipiente sub

1 PHARMACIA excipiens, vulstof, constituens, vehiculum


excisar v

1 MEDICINA uitsnijden, wegsnijden
-- un tumor = een gezwel wegsnijden


excision sub

1 MEDICINA uitsnijding, wegsnijding


excitabile adj

1 prikkelbaar (anque BIOLOGIA)


excitabilitate sub

1 (anque BIOLOGIA) prikkelbaarheid
-- muscular = prikkelbaarheid van een spier/van spieren


excitamento sub

1 het opwekken (van medelijden, woede, lachen, eetlust, etc.), het prikkelen, het aanzetten

(tot), het aansporen (tot), het aanmoedigen, het aanvuren, het aanhitsen, het opstoken

excitante sub

1 opwekkend middel, stimulerend middel, pepmiddel


excitar v

1 opwekken (van medelijden, woede, lachen, eetlust, etc.), prikkelen, aanzetten (tot),

aansporen (tot), aanmoedigen, aanvuren, aanhitsen, opstoken

-- le curiositate de un persona = iemands nieuwsgierigheid opwekken
-- le imagination = de verbeelding prikkelen
-- le sensualitate = de zinnen prikkelen
-- le nervos = de zenuwen prikkelen
-- su can contra un persona = zijn hond op iemand aanhitsen
-- al rebellion = tot opstand aanzetten
2 ELECTRICITATE bekrachtigen (dynamo)


excitation sub

1 het opwekken (van medelijden, woede, lachen, eetlust, etc.), het prikkelen, het aanzetten

(tot), het aansporen (tot), het aanmoedigen, het aanvuren, het aanhitsen, het opstoken

2 opwinding, opgewondenheid
-- sexual = seksuele opwinding
mitter in -- = in opwinding brengen, opwinden
3 ELECTRICITATE bekrachtiging (dynamo), excitatie
-- in serie = seriebekrachtiging
stato de -- = excitatietoestand
energia de -- = excitatie-energie
tension de -- = opwekkingsspanning
nivello de -- = excitatieniveau
circuito de -- = excitatiecircuit
bobina de -- = excitatiespoel
dynamo de -- = bekrachtigingsdynamo
currente de -- = bekrachtigingsstroom


excitative adj

1 opwekkend, stimulerend, prikkelend


excitator sub

1 aanzetter, aanstoker, aanstichter
2 ELECTRICITATE ontlaadtang, ontlader


exclamar v

1 uitroepen, uitschreeuwen


exclamation sub

1 het uitroepen, uitroeping, uitroep, kreet
--es de surprisa = uitroepen van verbazing
-- admirative = bewonderende uitroep
signo/puncto de -- = uitroepteken


exclamative adj

1 een uitroep aanduidend, uitroepend
signo/puncto -- = uitroepteken
phrase -- = uitroepende zin
tono -- = luide toon


exclaramento sub

1 het verlichten, het licht geven, verlichting
-- electric = elektrische verlichting
-- per gas = gasverlichting
-- del stratas = straatverlichting
technica de -- = lichttechniek
2 FIGURATE opheldering, verklaring


exclarar v

1 licht geven, verlichten
2 FIGURATE ophelderen, verklaren, duidelijk maken, begrijpelijk maken
-- un enigma = een raadsel ophelderen
-- un cosa = iets tot klaarheid brengen, klaarheid brengen in iets
spiritos exclarate = verlichte geesten


+ exclaustrar v

1 exclaustreren


+ exclaustration sub

1 exclaustratie


+ exclave sub

1 exclave


excluder v

1 uitsluiten, buitensluiten, weren, uitzonderen, niet toelaten
-- un possibilitate = een mogelijkheid uitsluiten
-- un persona de un examine = iemand van een examen uitsluiten
un declaration excludeva le altere = de verklaringen waren onverenigbaar
le contrarios se exclude = de tegendelen sluiten elkaar uit


exclusion sub

1 het uitsluiten, het buitensluiten, het weren, uitsluiting, buitensluiting, wering
a -- de = met uitsluiting van


exclusive adj

1 apart, niet alom verkrijgbaar, exclusief
modello -- = exclusief model
esser mutualmente -- = elkaar uitsluiten
-- de = met uitsluiting van
2 (iets anders, andere personen) uitsluitend, alleen...
derecto -- = monopolie
representante -- = alleenvertegenwoordiger
representation -- = alleenvertegenwoordiging
vendita -- = alleenverkoop
mutualmente -- = elkaar uitsluitend
le jovedi proxime -- = a.s. donderdag niet meegerekend


exclusivismo sub

1 geest van uitsluiting, (geest van) stelselmatige uitsluiting, exclusivisme


exclusivista sub

1 exclusivist


+ exclusivista adj

1 exclusivistisch
politica economic -- = exclusivistische economische politiek


exclusivitate sub

1 alleenverkooprecht, alleenvertoningsrecht, alleenrecht op publicatie


+ excogitabile adj

1 wat uitgedacht/bedacht/verzonnen kan worden


excogitar v

1 uitdenken, bedenken, verzinnen


excogitation sub

1 het bedenken, het uitdenken, het verzinnen
2 vinding, dat wat bedacht/uitgedacht is


excogitative adj

1 denk..., vinding...


+ excogitator sub

1 iemand die uitdenkt/bedenkt/verzint


excommunicar v

1 in de (kerk)ban doen, uitstoten, excommuniceren
-- un heretico = een ketter excommuniceren


excommunication sub

1 (kerkelijke) ban, excommunicatie
bulla de -- = banbrief
ruptura de -- = banbreuk


+ excommunicative adj

1 excommunicatie...


+ excommunicator sub

1 excommuniceerder, banner


ex-communista sub

1 voormalige communist, excommunist


excoriar v

1 villen
2 ontvellen, schaven, schrammen
io me ha excoriate le mano = ik heb mijn hand geschramd/opengehaald


excoriation sub

1 villing
2 het ontvellen, het schaven, het schrammen, ontvelling, schaving, schram(ming), schaafwond


+ excoriator sub

1 vilder


excremental adj

1 drekkig, drek..., uitscheidings..., ontlastings..., fecaal, fecalisch


+ excremental adj

1 Vide: excrementose


excrementicie adj

1 de uitwerpselen betreffend, wat uitgescheiden wordt
residuos -- = uitwerpselen, derrie


excremento sub

1 uitwerpsel, drek(stof), mest, afgang, ontlasting, gevoeg, beer, excrement
-- de can = hondepoep/keutel
-- de ove = schapekeutel
--s de aves = vogelpoep
carro de --s = beerkar, beerwagen
cupa de --s = beerkuip
tank (A) de --s = beerbak
barril de --s = beerton


excrementose adj

1 drek..., uitscheidings..., ontlastings..., fecaal, fecalisch
materias -- = uitscheidingsprodukten, drekstoffen, fecale stoffen


excrescentia sub

1 uitwas (van planten, aan bomen, op de huid, etc.), uitgroeisel, uitgroeiing, aangroeisel, knoest, gezwel
FIGURATE le --s del civilisation = de uitwassen van de beschaving


+ excrescential adj

1 uitwas..., uitgroeisel...


excrescer v

1 uitgroeien


excretar v

1 zijn gevoeg/behoefte doen
2 PHYSIOLOGIA uitscheiden, afscheiden, uitwerpen


excretion sub

1 uitscheiding, afscheiding, ontlasting, excretie, secretie
-- de urina = urinelozing
-- de materias fecal = ontlasting
producto de -- = uitscheidingsprodukt, secreet
organo de -- = uitscheidingsorgaan, excretieorgaan


excretori adj

1 uitscheidings..., afvoer..., uitscheidend, afscheidend
organo -- = uitscheidingsorgaan, excretieorgaan
producto -- = uitscheidingsprodukt, secreet


+ excruciar v

1 folteren, martelen, pijnigen


+ excruciation sub

1 foltering, marteling, pijniging


+ exculpabile adj

1 te verontschuldigen


+ exculpar v

1 verontschuldigen


+ exculpation sub

1 verontschuldiging


+ exculpatori adj

1 verontschuldigend


excursion sub

1 uitstapje, tocht(je), reisje, excursie
-- scholar = schoolreisje
-- collective = groepsreis
-- de montania = bergwandeling, bergtocht
-- de auto(mobile) = autotochtje
-- a pede = voettocht, wandeltocht, wandeling
-- a bicycletta = fietstocht(je)
-- circular = rondrit
2 afwijking, uitweiding


+ excursionar v

1 op excursie gaan, een tochtje/excursie maken


+ excursionismo sub

1 het maken van excursies of uitstapjes


excursionista sub

1 deelnemer aan een excursie


excusa sub

1 excuus, verontschuldiging, uitvlucht
-- valide/valabile/admissibile = geldige reden
presentar (su) --s = zijn verontschuldigingen aanbieden
avantiar un cosa como -- = iets ter verontschuldiging aanvoeren
acceptar --s = verontschuldigingen aanvaarden
dar/presentar un -- pro un invitation = een uitnodiging afwimpelen
que -- ha ille date? = welk excuus gaf hij op


excusabile adj

1 vergeeflijk, te verontschuldigen


excusar v

1 verontschuldigen, excuseren
-- se = zich verontschuldigen
qui se excusa se accusa = wie zich verontschuldigt beschuldigt zich


excusation sub

1 verontschuldiging, excuus


excusatori adj

1 verontschuldigend, excuserend


execrabile adj

1 walgelijk, afschuwelijk, gruwelijk, verschrikkelijk slecht
delicto -- = afschuwelijk misdrijf
odor -- = walgelijke lucht
manieras -- = afschuwelijke manieren
systema -- = ver-foeid systeem
film (A) -- = heel slechte film


+ execrabilitate sub

1 walgelijk/afschuwelijk ka-rakter


execrar v

1 vervloeken, verwensen
2 verafschuwen, verfoeien, gruwen van, een vreselijke hekel hebben aan


execration sub

1 vervloeking, verwensing
2 afkeer, walging, afschuw, afgrijzen
esser le objecto del -- general = het voorwerp zijn van al-gemene afschuw


execrator sub

1 iemand die verafschuwt/verfoeit


execratori adj

1 verafschuwend, verfoeiend


executabile adj

1 uitvoerbaar, realiseerbaar
projecto facilemente -- = gemakkelijk uitvoerbaar plan


+ executante sub

1 uitvoerder
2 MUSICA uitvoerende
orchestra de cinquante --s = orkest van vijftig uitvoerenden


executar v

1 uitvoeren, realiseren (opdracht, plan, wet, contract, verdrag, etc.)
-- le ordines de un persona = iemands bevelen uitvoeren
-- un concerto = een concert uitvoeren/spelen
-- un decision = aan een besluit gevolg geven
-- un rotation/un giration = een omwenteling maken
2 JURIDIC ten uitvoer leggen, voltrekken
-- un sententia judicial = een rechterlijk vonnis ten uitvoer leggen
3 terechtstellen, ter dood brengen, executeren


execution sub

1 uitvoering, tenuitvoerlegging/brenging, volbrenging, realisering
-- de un sententia = tenuitvoerlegging van een vonnis
-- de un sonata = uitvoering van een sonate
dar -- a = uitvoering geven aan
2 JURIDIC executie, beslaglegging
3 executie, terechtstelling
-- al furca = ophanging, opknoping
poste de -- = executiepaal
peloton de -- = executiepeloton


+ executiva sub

1 dagelijks bestuur, uitvoerend orgaan
Executiva Provincial = Gedeputeerde Staten


executive adj

1 uitvoerend
poter -- = uitvoerende macht
phase -- = uitvoeringsfase
consilio -- del Union Mundial pro Interlingua (U.M.I.) = dagelijks bestuur van de U.M.I.
Consilio Executive del Provincia = Gedeputeerde Staten


executor sub

1 uitvoerder
ille es solo un -- de ordines = hij voert slecht bevelen uit
JURIDIC -- testamentari = executeur-testamentair
2 scherprechter, beul


executori adj

1 uitvoerbaar, invorderbaar, executoir, executoor, executoriaal
render un judicio/judicamento -- = een vonnis uitvoerbaar verklaren


+ exedra sub

1 exedra, spreekkamer, receptiezaal, salon
2 ARTE DE CONSTRUER diepe nis, halfronde ruimte


exegese (--esis) sub

1 tekstverklaring, uitleg, exegese
2 bijbeluitlegging, bijbelverklaring, bijbelexegese
-- historic = historische exegese


exegeta sub

1 tekstuitlegger, exegeet
-- de Homero = tekstuitlegger van Homerus
2 schriftverklaarder, bijbeluitlegger, bijbelexegeet


exegetic adj

1 verklarend, uitleggend, exegetisch
notas -- = verklarende aantekeningen
methodo -- = exegetische methode


exegetica sub

1 wetenschap der exegese, exegetica
-- humanistic = humanistische exegetica
-- moderne = moderne exegetica


exemplar adj

1 voorbeeldig, exemplarisch
infante -- = voorbeeldig kind
marito -- = modelechtgenoot
vita -- = voorbeeldig leven
castigation/castigamento -- = voorbeeldige bestraffing
comportamento/conducta -- = voorbeeldig gedrag
comportar se exemplarmente = zich voorbeeldig gedragen
2 als voorbeeld dienend
punition -- = straf om een voorbeeld te stellen


exemplar sub

1 voorbeeld, model, toonbeeld
2 exemplaar (van boek, tijdschrift, gravure, etc.), stuk, afdruk
-- gratuite = presentexemplaar


+ exemplaritate sub

1 voorbeeldigheid, exemplarisch karakter
-- de un punition = voorbeeldig-heid van een straf


exemplificar v

1 met voorbeelden illustreren, door voorbeelden aantonen
-- un regula grammatical = een grammaticale regel met voor-beelden verduidelijken


exemplification sub

1 het illustreren met voorbeelden, het aantonen door voorbeelden, exemplificatie


+ exemplificative adj

1 een voorbeeld gevend
lection -- = les die een voorbeeld inhoudt


exempli gratia,e.g. adv LATINO

1 exempli gratia, bijvoorbeeld


exemplo sub

1 monster, staal, specimen
2 model, toonbeeld, voorbeeld
facer un -- de un persona = iemand ten voorbeeld stellen
-- de bontate = toonbeeld van goedheid
-- de generositate = toonbeeld van edelmoedigheid
-- contagiose = aanstekelijk voorbeeld
-- de scriptura = schrijfvoorbeeld
sequer le -- de un persona = iemands voorbeeld volgen
prender un cosa como -- = iets tot voorbeeld nemen
dar un -- = een voorbeeld geven
per -- = bijvoorbeeld
sin -- = ongehoord, niet eerder voorgekomen
3 voorbeeld (ter verduidelijking)
-- de grammatica = grammaticaal voorbeeld


exemptar v

1 vrijstellen (van), ontheffen (van), ontslaan (van), dispensatie verlenen

(van)

-- un persona del servicio militar = iemand vrijstellen van de militaire dienst
-- un persona de un pena = iemand een straf kwijtschelden
-- un persona de impostos = iemand vrijstellen van belasting
-- un persona de un obligation = iemand ontslaan van een verplichting
-- del frequentation del lectiones = vrijstellen van het regelmatig bijwonen van de lessen


exempte adj

1 vrij(gesteld) (van), ontheven (van), bevrijd (van)
esser -- de(l) servicio militar = vrijgesteld zijn van de militaire dienst
-- de impostos = belastingvrij
-- de doana = vrij van invoerrechten
-- de pedage = tolvrij
-- de porto = vrij van portokosten
RADIO -- de parasitos = storingsvrij
esser -- del examine de mathematica = een vrijstelling voor wiskunde hebben
2 zonder, verstoken, verschoond (van), gespeend (van)
esser -- de phantasia = geen fantasie hebben, fantasieloos zijn, gespeend zijn van fantasie
-- de alcohol = alcoholvrij


exemption sub

1 het vrijstellen (van), het ontheffen (van), vrijstelling, ontheffing, dispensatie
-- de imposto(s) = belastingontheffing
-- de un obligation = ontslag van een verplichting
-- del servicio militar = vrijstelling van militaire dienst
JURIDIC derecto de -- = verschoningsrecht
conceder -- a un persona = iemand ontheffing verlenen


+ exequatur sub

1 JURIDIC exequatur, bekrachtiging


exequer v

1 uitvoeren, realiseren (opdracht, plan, wet, contract, verdrag, etc.)
-- un concerto = een concert uitvoeren
-- un lege = een wet uitvoeren
-- un ordine - een bevel uitvoeren
-- un testamento = een testament afwikkelen


exequias sub pl

1 uitvaartplechtigheden, plechtige uitvaart, plechtige begrafenis


exercer v

1 oefenen, uitoefenen, beoefenen, bedrijven
-- su memoria = zijn geheugen oefenen
-- controlo super = toezicht uitoefenen op
-- un profession = een beroep uitoefenen
-- le medicina = de geneeskunde uitoefenen
-- le magia = toveren
-- influentia = invloed uitoefenen
un aure exercite = een geoefend oor
le oculo exercite de un observator = het geoefende oog van een waarnemer


exercitar v

1 africhten (dier), oefenen (in), SPORT trainen
-- le gambas = de benen strekken, even een ommetje maken
-- le mente = de geest oefenen
-- le memoria = het geheugen scherpen/trainen
2 uitoefenen (van beroep, praktijk)
-- le advocatura = de advocatuur uitoefenen
-- le profession de pharmacista = apotheek houden


exercitation sub

1 oefening, africhting (dier), SPORT training
-- dur = zware training
granata de -- = oefengranaat
2 het beoefenen, uitoefening (beroep, praktijk)


exercitio sub

1 oefening
-- corporal/corporee/physic = lichamelijke oefening
-- respiratori/de respiration = ademhalingsoefening
-- muscular = spieroefening
-- mnemonic/de memoria = geheugenoefening
-- equestre = rijoefening
--s gymnastic = gymnastische oefeningen
--s militar = militaire oefeningen
--s pro le musculos abdominal = buikspieroefeningen
--s corrective de pronunciation = oefeningen ter verbetering van de uitspraak
-- natatori/de natation = zwemoefening
--s acrobatic = acrobatische oefeningen
facer --s de natation = zich in het zwemmen oefenen
le -- face le maestro = oefening baart kunst
2 oefening, opgave
-- preparatori = vooroefening
-- de traduction = vertaaloefening
-- de grammatica = grammatica-oefening
-- de calculo = rekenopgave
-- de lectura = leesoefening
-- de scriptura = schrijfoefening
-- de stilo = stijloefening
-- de canto = zangoefening
--s de piano = oefeningen in het pianospelen
-- a completar/de completamento = invuloefening
libro de --s = oefenboek
granata de -- = oefengranaat
3 uitoefening (van beroep, functie), bekleding, bediening (van ambt)
-- professional = beroepsuitoefening
-- de un function = ambtsbekleding
-- illegal del medicina = onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde
4 MILITAR exercitie
-- de nocte = nachtoefening
-- de tiro = schietoefening
5 begrotingsjaar


+ exfilar v

1 uitrafelen, uitpluizen
-- se = (uit)rafelen, rafelig worden


+ exfoliar v

1 (doen) ontbladeren
2 (doen) afschilferen, (doen) afbladderen


exfoliation sub

1 het vallen van de bladeren
2 het afschilferen, het afbladderen, afschilfering, afbladdering


exhalar v

1 uitwasemen, uitdampen
paludes que exhala miasmas pestilential/pestifere = moerassen die pestverwekkende dampen uitwasemen
-- fragrantia = geuren
2 uitademen, uitblazen
-- le ultime suspiro = de laatste adem uitblazen
su auto(mobile) exhalava le ultime suspiro = zijn auto gaf de geest


exhalation sub

1 uitwaseming, uitdamping
--es pestilential/pestifere = pest veroorzakende uit-wasemingen
2 damp, geur, reuk


exhauribile adj

1 uit te putten, uitputtelijk


+ exhauribilitate sub

1 uitputtelijkheid


exhaurir v

1 uitputten, verbruiken, uitpompen, leegpompen
2 FIGURATE uitputten
-- un subjecto = een onderwerp uitmelken
nos ha exhaurite nostre stock = we zijn totaal uitverkocht
isto non exhauri le possibilitates = daarmee zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput
-- tote le medios legal = alle rechtsmiddelen beproeven


exhauste adj

1 uitgeput, bekaf, uitgemergeld, krachteloos, verbruikt
mi patientia es -- = mijn geduld is op
2 op, uitverkocht
iste libro es -- = dit boek is niet meer te krijgen


exhaustibile adj

1 uit te putten


exhaustion sub

1 het uitputten, uitputting, uitpomping, afzuiging, leegzuiging
laborar/travaliar usque al -- = werken tot men er bij neervalt
in un stato de -- complete = totaal uitgeput


+ exhaustive adj

1 uitputtend, compleet, uitvoerig, volledig
description -- = volledige beschrijving
enumeration -- = volledige/uitputtende opsomming
lista -- = volledige lijst
bibliographia -- = volledige bibliografie
investigation -- = diepgaand onderzoek
studio -- = diepgaande studie
cultura -- = roofbouw
studer/studiar exhaustivemente un cosa = iets grondig bestuderen
tractar exhaustivemente un cosa = iets uitputtend behandelen


+ exhaustivitate sub

1 volledigheid, compleetheid
-- de un bibliographia = volledigheid van een bibliografie
-- de un lista = volledigheid van een lijst


exheredar v

1 onterven


exheredation sub

1 het onterven, onterving


exhiber v

1 tonen (paspoort, papieren, etc.), vertonen, overleggen, laten zien
-- le licentia de chassa {sj} = zijn jachtakte laten zien
2 te koop lopen met, pronken met, ten toon spreiden
-- su saper/cognoscentias/cognoscimentos = zijn kennis etaleren


exhibition sub

1 uitstalling, vertoning, tentoonstelling
-- flottante = drijvende tentoonstelling
-- itinerante = reizende tentoonstelling
-- de pictura = schilderijententoonstelling
-- horticole/de horticultura = tuinbouwtentoonstelling
sala de -- = tentoonstellingszaal/ruimte
organisar un -- = een tentoonstelling organiseren
inaugurar un -- = een tentoonstelling openen
visitar un -- = een tentoonstelling bezichtigen
2 JURIDIC overlegging (bewijsstukken, etc.)


exhibitionismo sub

1 exhibitionisme


exhibitionista sub

1 exhibitionist


+ exhibitionista adj

1 exhibitionistisch
comportamento -- = exhibitionistisch gedrag
gesto -- = exhibitionistisch gebaar
posa -- = exhibitionistische houding


+ exhibitionistic adj

1
Vide: exhibitionista


exhibitor sub

1 vertoner, exposant


exhibitori adj

1 op vertoon/effect berekend


exhilarante adj

1 opvrolijkend, opbeurend


+ exhilarante sub

1 opbeurend/stimulerend middel


exhilarar v

1 opwekken, opvrolijken, opbeuren, verblijden


exhilaration sub

1 het opvrolijken, het opbeuren, opvrolijking, vrolijkheid, verblijding, opbeuring


+ exhilarative adj

1 Vide: exhilarante


exhortar v

1 (ver)manen, aansporen
io te exhorta a dicer le veritate = ik maan je de waarheid te zeggen
-- un persona al patientia/al calma = iemand tot geduld/tot kalmte manen


exhortation sub

1 vermaning, aansporing
-- al patientia = aansporing tot geduld
-- al penitentia = boetepredicatie


exhortative adj

1 vermanend, aansporend
parolas -- = vermanende woorden


exhortator sub

1 iemand die vermaant/aanspoort


exhortatori adj

1 vermanend, aansporend


exhumar v

1 opgraven, opdelven
-- un cadavere = een lijk opgraven
-- tresores = schatten opgraven
2 FIGURATE opgraven, opdiepen, ophalen, oprakelen, voor de dag halen, aan het licht brengen, doen herleven, aan de

vergetelheid ontrukken

-- memorias = herinneringen ophalen


exhumation sub

1 het opgraven, het opdelven, opgraving, opdelving
-- de un cadavere = opgraving van een lijk
2 FIGURATE het opgraven, het opdiepen, het ophalen, het oprakelen, het voor de dag halen, het aan het licht brengen,

het aan de vergetelheid ontrukken

exigente adj

1 veeleisend, die/dat hoge eisen stelt
malado -- = lastige patiënt
publico -- = veeleisend/verwend publiek


exigentia sub

1 eis, aanspraak, vordering
le --s de nostre epocha = de eisen des tijds
-- minime = minimumeis
-- de aptitude/de capabilitate/de competentia = bekwaamheidseis
non haber le medios pro facer fronte al --s del vita = niet de middelen hebben om het hoofd te bieden aan de eisen van het

leven

imponer --s a = eisen stellen aan
2 verlangen, wens
satisfacer le -- del publico = aan de wens van het publiek voldoen


exiger v

1 eisen, opeisen, vorderen, verlangen
-- satisfaction = genoegdoening eisen
-- le attention = de aandacht opeisen
-- un explication/explanation = een verklaring eisen
-- indemnisation = een eis tot schadevergoeding instellen
-- un redemption = losgeld eisen
-- multo = hoge eisen stellen
2 vereisen, vergen, vragen, noodzakelijk maken
isto exige un precision rigorose = dat luistert heel nauw


exigibile adj

1 opeisbaar, invorderbaar
debita -- = invorderbare schuld


+ exigibilitate sub

1 opvorderbaarheid, opeisbaarheid, invorderbaarheid (van een schuld)
-- de un debita = invorderbaarheid van een schuld


exigue adj

1 (piep)klein, eng, beperkt, smal, krap, gering, karig
appartamento -- = piepklein flatje
medios/ressources (F) -- = karige/beperkte middelen
summa -- = bescheiden bedrag


exiguitate sub

1 kleinheid, engheid, geringheid
le -- del camera = de kleine afmetingen van het vertrek


exiliar v

1 verbannen
Ovidio esseva exiliate per Augusto a Tomi = Ovidius werd door Augustus verbannen naar Tomi


exiliato sub

1 balling, banneling
un gruppo de --s politic = een groep politieke ballingen


exilio sub

1 ballingschap, verbanning, verbanningsoord
loco de -- = verbanningsoord
-- voluntari = zelfverkozen ballingschap
ir in -- = in ballingschap gaan
inviar un persona in -- = iemand in ballingschap sturen
viver in -- = in ballingschap leven
condemnar al -- = tot ballingschap veroordelen


eximer v

1 vrijstellen, ontheffen
-- un persona del secreto professional = iemand van de zwijgplicht ontheffen
-- un persona de un promissa = iemand van een belofte ontslaan
-- un persona del excommunication = iemand van de ban ontslaan
esser eximite de pagar impostos = ontheffing van belasting krijgen


exir v

1 uitgaan, uitkomen, gaan uit, komen uit
-- de casa = de deur uitgaan
-- illese del lucta/battalia = ongehavend uit de strijd komen
entrar in un aure e -- del altere = het ene oor in, het andere oor uit


existente adj

1 bestaand, reëel, werkelijk
leges -- = bestaande wetten
majorar le tarifas -- = de bestaande tarieven optrekken/verhogen


existentia sub

1 bestaan, leven
menar un -- miserabile = een ellendig leven leiden
lucta pro le -- = strijd om het bestaan
ration de -- = bestaansreden
derecto al -- = bestaansrecht
-- marginal = marginaal bestaan
absurditate del -- = ongerijmdheid van het bestaan
-- de Deo = godsbestaan
negar/denegar le -- de Deo = God loochenen
2 bestaan, aanwezigheid
io ignorava le -- de iste testamento = ik wist niet dat dat testament bestond


existential adj

1 van het bestaan, existentieel
philosophia -- = existentiefilosofie, existentialisme
angustia -- = bestaansangst
problema -- = levensvraagstuk
le problematica -- de Kierkegaard = de existentiële problematiek van Kierkegaard


existentialismo sub

1 existentialisme, existentiefilosofie


existentialista sub

1 existentialist, existentiefilosoof


+ existentialista adj

1 existentialistisch
philosopho -- = existentialistische filosoof
philosophia -- = existentialistische filosofie
litteratura -- = existentialistische literatuur
theatro -- = existentialistisch toneel


exister v

1 bestaan, er zijn, leven
io pensa, dunque io existe (Cartesio) = ik denk, dus besta ik (Cartesius)
forma de -- = bestaansvorm
derecto de -- = bestaansrecht


exito sub

1 aftreden (van toneel), vertrek
2 uitgang, deur (naar buiten)
-- de urgentia/de succurso/de emergentia/de securitate = nooduitgang, nooddeur
-- del artistas = artiestenuitgang
via de -- = uitweg
non haber -- = doodlopen
strata sin -- = doodlopende straat
diriger se/ir al -- = zich naar de uitgang begeven


ex-libris sub

1 ex-libris, boekmerk, boekteken


ex-marito sub

1 voormalige echtgenoot


ex-ministro sub

1 voormalige minister


+ exobiologia sub

1 ruimtebiologie, astrobiologie, exobiologie


+ exobiologic adj

1 ruimtebiologisch, astrobiologisch, exobiologisch
experimentos -- = exobio-logische experimenten


+ exobiologista sub

1 ruimtebioloog, astrobioloog, exobioloog


+ exobiologo sub

1 ruimtebioloog, astrobioloog, exobioloog


+ exobuccal adj

1 MEDICINA exobuccal


+ exocentric adj

1 exocentrisch


+ exoceto sub

1 ZOOLOGIA springvis, vliegende vis


+ exocrin adj

1 exocrien
glandulas -- = exocriene klieren


+ exoderma sub

1 ANATOMIA exoderm


exodic adj

1 de exodus betreffend
2 PHYSIOLOGIA efferent, wegleidend, afleidend


exodista sub

1 iemand die deelneemt in een exodus


exodo sub

1 uittocht, trek, vlucht, exodus
Exodo = Exodus, Uittocht (uit Egypte)
-- rural = trek naar de stad, ontvolking van het platteland
-- del personal = personeelsverloop


exogame adj

1 exogaam
matrimonios -- = exoga-mische huwelijken


exogamia sub

1 exogamie


+ exogamic adj

1 exogaam
matrimonios -- = exogame huwelijken


+ exogastrulation sub

1 exogastrulatie


exogene adj

1 MEDICINA, GEOLOGIA van buiten(af) komend, naar buiten (aan)groeiend,

exogeen

factores -- = exogene factoren
intoxication -- = exogene vergiftiging


exonerar v

1 (van belasting, invoerrechten, verplichtingen, etc.) vrijstellen/ontheffen
-- del servicio militar = vrijstellen van militaire dienst
isto le exonera de qualcunque culpa = dit pleit hem vrij van iedere schuld


exoneration sub

1 vrijstelling (van belasting), ontheffing, ontlasting, vrijdom, vrijwaring, exoneratie
-- fiscal pro infantes = belastingaftrek voor kinderen, kinderaftrek


+ exonerative adj

1 vrijstellend


+ exoneratori adj

1 vrijstellend


exoperante sub

1 staker
-- del fame = hongerstaker
manifestation/demonstration de --s = stakersbetoging
se solidarisar con le --s = zich solidair verklaren met de stakers


exoperar sub

1 staken, in staking zijn


exopero sub

1 (werk)staking
-- general = algemene staking
-- de solidaritate = solidariteitsstaking
-- salvage/non official = wilde staking
-- ferroviari/de ferroviarios = spoorwegstaking
-- de fame = hongerstaking
-- de protesto/protestation = proteststaking
-- del zelo = langzaam-aan-staking/actie
-- del minatores = kolenstaking, mijnwerkersstaking
-- pro un salario plus alte, -- pro le augmento del salarios = loonstaking
die/jorno de -- = stakingsdag
unda de --s = stakingsgolf
derecto de -- = stakingsrecht
prohibition/interdiction de --s = stakingsverbod
picchetto de -- = stakingspiket
declarar se in -- indefinite = voor onbepaalde tijd in staking gaan
annunciar un -- = een staking afkondigen
entrar in -- = in staking gaan
arrestar/cessar un -- = een staking beëindigen
rumper un -- = een staking breken


+ exophthalmia sub

1 MEDICINA uitpuiling van de oogbol, koeieoog, exophtalmus


+ exophthalmic adj

1 MEDICINA met uitpuilende ogen gepaard gaande
struma -- = ziekte van Basedow


+ exophthalmo sub

1 MEDICINA uitpuiling van de oogbol


+ exoplaneta sub

1 exoplaneet, planeet in een ander sterrenstelsel


exorabile adj

1 te vermurwen, te verbidden


exorar v

1 vurig bidden/smeken om


exorbitante adj

1 buitensporig, overdreven, te ver gaand, exorbitant, alle perken te buiten gaand
opulentia -- = buitensporige rijkdom
precio -- = buitensporig hoge prijs
expensas -- = buitensporige uitgaven
summas -- = exorbitante sommen
exigentias -- = overdreven eisen
pretentiones -- = mateloze pretenties


exorbitantia sub

1 overdrevenheid, buitensporigheid


exorbitar v

1 overdrijven, buitensporig zijn, te ver gaan


+ exorbitation sub

1 overdrijving


exorcisar v

1 bezweren (duivel), uitdrijven (boze geest)
-- le demonio = de duivel uitbannen


+ exorcisation sub

1 uitbanning van duivels en geesten


exorcismo sub

1 duivel(uit)banning, duivelbannerij, (duivel)bezwering, geesten(uit)banning,

exorcisme

exorcista sub

1 duivelbanner, (duivel)bezweerder, geestenbanner, exorcist


exordial adj

1 inleidend


exordio sub

1 aanhef, begin, aanvang, inleiding (van rede), voorrede, voorspel, proloog, preambule, exordium


exordir v

1 beginnen (rede)
-- un discurso = met een rede beginnen


exoskeleto sub

1 ZOOLOGIA buitenskelet, huidskelet, huidpantser, exoskelet


exosmose (-osis) sub

1 PHYSICA ,CHIMIA exosmose


+ exosphera sub

1 ASTRONOMIA exosfeer (bovenste laag van de atmosfeer)


+ exospheric adj

1 ASTRONOMIA van de exosfeer
temperatura -- = temperatuur in de exosfeer


+ exostose (-osis) sub

1 MEDICINA beenuitwas, beenwoekering, exostose


+ exoteric adj

1 exoterisch
doctrina -- = exote-rische leer


+ exoterismo sub

1 exoterisme
-- de un doctrina philosophic = exoterisme van een filosofische leer


+ exothermic adj

1 CHIMIA exotherm, warmte afgevend


exotic adj

1 uitheems, vreemd, buitenlands, ongewoon, exotisch
plantas -- = uitheemse planten
animales -- = uitheemse dieren
productos -- = exotische produkten


+ exoticitate sub

1 vreemd/uitheems/exotisch ka-rakter
un individuo facilemente recognoscibile per le -- de su accento = iemand die gemakke-lijk herkenbaar is aan het

uitheemse karakter van zijn accent

exotismo sub

1 uitheemsheid, vreemdheid, exotisch cachet, exotisme


+ exotoxina sub

1 BIOCHIMIA, MEDICINA exotoxine (door bacterie afgescheiden toxine)


expander v

1 uitspreiden, uitbreiden, verbreiden, toenemen, (doen) uitzetten, (doen) opzwellen
-- su activitates = zijn werkzaamheden uitbreiden
le epidemia continua a -- se = de epidemie blijft zich verspreiden


expansibile adj

1 PHYSICA uitzetbaar


expansibilitate sub

1 PHYSICA uitzetbaarheid, uitzettingsvermogen


expansion sub

1 uitzetting, uitbreiding, verbreiding, vergroting, toeneming, groei, expansie
politica de -- = expansiepolitiek
mercato in -- = groeimarkt
sector in -- = groeisector
vaso de -- = expansievat
poter de -- = expansievermogen
grado de -- = uitzettingsgraad
spatio de -- = expansieruimte
vapor de -- = expansiestoom
-- del mercato de labor = verruiming van de arbeidsmarkt
-- economic = economische expansie
-- commercial = commerciële expansie
-- industrial = industriële expansie
-- linguistic = taalexpansie
-- del credito = kredietexpansie
-- urban = stadsuitbreiding
-- territorial = territoriale expansie
-- colonial = koloniale expansie
-- del universo = uitdijing van het heelal
-- de un gas = uitzetting van een gas
2 openhartigheid, mededeelzaamheid, uitbundigheid


+ expansionismo sub

1 POLITICA expansionisme
le -- colonial de Anglaterra in le etate/era victorian = het koloniale expansionisme van Engeland in het Victoriaanse

tijdperk

+ expansionista sub

1 POLITICA expansionist


+ expansionista adj

1 POLITICA expansionistisch
politica -- = expansiepolitiek


+ expansionistic adj

1 POLITICA expansionistisch
politica -- = expansionistische politiek


expansive adj

1 PHYSICA expansief, uitzettings...
fortia -- = uitzettende/expansieve kracht
2 open(hartig), mededeelzaam, expansief, extrovert, uitbundig


+ expansivitate sub

1 uitbundigheid, mededeelzaamheid, openheid
2 PHYSICA uitzetting, uitzetbaarheid


expatriar v

1 het (vader)land uitzetten, verbannen
-- se = zijn vaderland verlaten, naar het buitenland gaan, emigreren


expatriation sub

1 verdrijving uit het vaderland, uitwijking uit het vaderland
2 landverhuizing, emigratie


+ expectabile adj

1 te verwachten


expectante adj

1 afwachtend, verwachtend
attitude -- = afwachtende houding
politica -- = afwachtende politiek
medicina -- = geneeswijze die zo min mogelijk ingrijpt


expectar v

1 verwachten
-- multo de un persona = veel van iemand verwachten
tanto expectate = lang verwacht


expectation sub

1 verwachting
-- de vita = vermoedelijke levensduur, levensverwachting
grande --es = hooggespannen verwachtingen
plen de -- = vol verwachting
exceder le --es = de verwachtingen overtreffen
contrari al --(es) = tegen de verwachting in
responder al --es = aan de verwachtingen beantwoorden
in -- de = in afwachting van
2 MEDICINA expectatie, afwachtende houding


+ expectativa sub

1 verwachting, afwachting, afwachtende houding, (voor)uitzicht
haber un cosa in -- = het vooruitzicht op iets hebben, iets in het vooruitzicht hebben
responder al --s = beantwoorden aan de gestelde verwachtingen


expectative adj

1 afwachtend
medicina -- = expectatieve geneeskunde


+ expectator sub

1 iemand die (ver)wacht


expectorante adj

1 MEDICINA slijmoplossend
medicamento/substantia -- = slijmoplossend middel
sirop -- = slijmoplossende siroop


expectorante sub

1 MEDICINA slijmoplossend middel


expectorar v

1 opgeven, ophoesten, spuwen
-- sanguine = bloed opgeven


expectoration sub

1 expectoratie, het opgeven (van slijm, etc.), het ophoesten
-- sanguinolente/de sanguine = bloedspuwing


expedicular v

1 ontluizen


+ expediculation sub

1 ontluizing


expediente adj

1 nuttig, dienstig, passend, van pas, geschikt


expediente sub

1 noodoplossing, uitweg, redmiddel
cercar un -- = een uitweg zoeken
cognoscer mille --s = niet voor één gat te vangen zijn


expedir v

1 verzenden, versturen
-- un littera = een brief (ver)zenden
-- ulteriormente = nazenden (eerdere zending aanvullen)
-- per posta = per post verzenden
2 (snel) afmaken, (snel) afhandelen, afraffelen, zich afmaken van, afdoen


expedition sub

1 het verzenden, het versturen, verzending
servicio de -- = besteldienst
agentia de -- = expeditiekantoor
firma de -- = expeditiefirma
interprisa de -- = expeditiebedrijf
personal de -- = expeditiepersoneel
-- central = bestelhuis
-- per ferrovia = verzending per spoor
-- ulterior = nazending
costos de -- = expeditiekosten, verzendkosten
section/departimento del --es = expeditie-afdeling
modo de -- = verzendingswijze
aviso de -- = bericht van verzending
preste pro le -- = verzendklaar
2 het (snel) afhandelen, (snelle) afhandeling, het afdoen (van zaken)
3 vlugheid (in spreken of handelen), snelle reactie
4 expeditie, onderzoekingstocht
-- de succurso = hulpexpeditie
-- punitive/penal = strafexpeditie
-- polar = poolexpeditie
-- exploratori/explorative = ontdekkingsreis
-- scientific = wetenschappelijke expeditie
-- militar = militaire expeditie


+ expeditionari adj

1 expeditionair, expeditie...
armea/fortia -- = expeditieleger(macht)
truppas -- = expeditietroepen
corps (F)/corpore -- = expeditiecorps


expeditive adj

1 vaardig, vlug, voortvarend, doortastend, snel en doeltreffend


expeditor sub

1 afzender
2 expediteur


expeller v

1 verdrijven, uitdrijven, verbannen, wegzenden, wegjagen, royeren
-- un persona del partito = iemand uit de partij stoten
-- un persona del pais = iemand de grens overzetten
-- le dubitas = de twijfels uitbannen
-- un alumno del schola = een leerling van school sturen


expender v

1 uitgeven, besteden (geld)


expensa sub

1 uitgaaf (van geld), uitgaven, (on)kosten
--s superflue = overtollige uitgaven
--s del Stato = staatsuitgaven
--s pro le collectivitate = collectieve uitgaven
--s de exploitation {plwa} = exploitatiekosten, bedrijfskosten
--s salarial = loonuitgaven
--s impreviste = onvoorziene uitgaven
--s extravagante = buitensporige uitgaven
excesso de --s = overbesteding
reducer/restringer le --s = de uitgaven besnoeien
reduction/restriction del --s = besnoeiing van de uitgaven


experientia sub

1 ervaring, ondervinding
facto de -- = ervaringsfeit
notion/concepto de -- = ervaringsbegrip
dato de -- = ervaringsgegeven
homine de -- = man van ervaring/ondervinding
-- vital/del vita = levenservaring
-- del combatto = gevechtservaring
-- practic = praktijkervaring
-- dolorose = smartelijke ervaring
-- traumatic = traumatische ervaring
-- subjective = subjectieve ervaring
parlar per -- = uit ervaring spreken
per -- proprie = uit eigen ervaring
facer/acquirer -- = ervaring opdoen
excambiar --s = ervaringen uitwisselen
vantar un grande/longe -- = op een rijke ervaring bogen
mancar de -- = onervaren zijn
2 experiment, proef(neming)


+ experimentabile adj

1 waarmee kan worden ge-experimenteerd


experimental adj

1 proefondervindelijk, experimenteel, proef...
methodo -- = experimentele methode
scientia -- = experimentele wetenschap
physica -- = experimentele fysica
chimia -- = experimentele scheikunde
missile -- = proefraket
schola -- = experimenteerschool
interprisa -- = proefbedrijf
stadio -- = proefstadium
phase -- = experimentele fase
animal -- = proefdier


+ experimentalitate sub

1 experimenteel karakter
-- del litteratura de vanguarda = experimenteel karakter van de avant-garde-literatuur


experimentar v

1 beproeven, proeven nemen (met), experimenteren (met)
-- con un nove technica = experimenteren met een nieuwe techniek
2 ondervinden, ervaren, ondergaan
-- le sequelas del guerra = de naweeën van de oorlog ondervinden


experimentate adj

1 ervaren, bedreven, beproefd, geoefend, deskundig, (oordeel)kundig
natator -- = geoefend zwemmer
pianista -- = geoefend pianist


experimentation sub

1 het experimenteren, proefneming, experiment
campo de -- = proefveld


experimentator sub

1 proefnemer, experimentator


experimento sub

1 experiment, proef, proefneming
animal de --s = proefdier
tabula de/pro --s = experimenteertafel
-- chimic/de chimia = scheikundig experiment
-- de laboratorio = laboratoriumproef
facer un -- = een experiment uitvoeren


experir v

1 proberen, beproeven


experte adj

1 kundig, bekwaam, handig, bedreven, ervaren


+ expertise sub FRANCESE

1 expertise
-- graphologic = schriftexpertise
-- medicolegal = gerechtelijk geneeskundig onderzoek
esser submittite a un -- = een expertise ondergaan
reporto de -- = expertiserapport
agentia de --s = expertisebureau
costos del -- = expertisekosten
submitter a un -- = aan een expertise onderwerpen


experto sub

1 deskundige, expert, zaakkundige
-- de arte = kunstkenner
-- de investimento = beleggingsexpert/deskundige
commission/committee A) de --s = stuurgroep
reporto de --s = deskundigenrapport
consultar un -- = een deskundige raadplegen
esser -- in le materia = expert zijn in het vak
esser -- in un campo determinate = expert zijn op een bepaald gebied


expiabile adj

1 verzoenbaar, waarvoor boete gedaan kan worden, waarvoor vergiffenis mogelijk is
culpa -- = verzoenbare schuld


+ expiabilitate sub

1 verzoenbaarheid
-- de un culpa = verzoenbaarheid van een schuld


expiar v

1 boeten voor, boete doen voor, weer goedmaken, RELIGION verzoenen
-- un crimine = voor een misdaad boeten
-- un pena = een straf uitzitten
Jesus Christo ha expiate le peccatos del homines = Jezus Christus heeft de zonden van de mensen verzoend


expiation sub

1 boete(doening), verzoening
-- de peccatos = verzoening van zonden


expiator sub

1 iemand die boete doet, boetedoener


expiatori adj

1 verzoenend, zoen..., boete...
cappella -- = boetkapel
offerenda/sacrificio/victima -- = zoenoffer
altar -- = zoenaltaar
capro -- = zondebok
morte -- = verzoeningsdood
sanguine -- = zoenbloed
tentativa -- = verzoeningspoging
le function -- de un rito = de verzoenende functie van een rite


expirar v

1 uitademen, uitblazen
-- lentemente = langzaam uitademen
2 sterven, de laatste adem uitblazen, de geest geven
3 aflopen (termijn, contract, etc.), verlopen (paspoort), vervallen, verstrijken
le concession expira = de concessie vervalt
le credito expira = het krediet vervalt
lassar -- un ultimatum = een ultimatum laten verlopen


expiration sub

1 het uitademen, uitademing
inspiration e -- = inademing en uitademing
2 sterven, dood
3 het aflopen, afloop, vervaltijd, einde
-- del validitate de un passaporto = einde van de geldigheidsduur van een paspoort
-- de un contracto = het aflopen van een contract
-- de un termino = afloop van een termijn
-- de un tregua = einde van een bestand
data de -- = vervaldatum


+ expiratori adj

1 van de uitademing
dyspnea -- = kortademigheid bij het uitademen
musculos -- = uitademingsspieren
accento -- = expiratorisch accent


+ explanabile adj

1 verklaarbaar, te verklaren


explanar v

1 effen/vlak maken, effenen
2 uitleggen, verklaren, ophelderen, duidelijk maken, toelichten
-- un sonio = een droom uitleggen
-- un enigma = een raadsel ophelderen
-- su puncto de vista = zijn standpunt toelichten


explanation sub

1 het effen/vlak maken, het effenen
2 het uitleggen, het verklaren, het ophelderen, het toelichten, uitlegging, verklaring, opheldering, toelichting


explanator sub

1 iemand die effent/vlak maakt
2 iemand die uitlegt/verklaart, etc.


+ explanatori adj

1 verklarend, verhelderend
remarcas -- = verklarende opmerkingen


+ explant sub

1 BIOLOGIA explant(aat), weefselkweek


expler v

1 opvullen


expletive adj

1 aanvullend, opvullend, LINGUISTICA E GRAMMATICA wat niet bepaald nodig is (woord)
parola -- = lapwoord


explicabile adj

1 verklaarbaar, uitlegbaar, uit te leggen


explicar v

1 uitleggen, verklaren, ophelderen, duidelijk maken, toelichten
su maladia explica su absentia = zijn ziekte verklaart zijn afwezigheid
-- un texto = een tekst verklaren
-- un sonio = een droom uitleggen
-- su puncto de vista = zich standpunt toelichten


explication sub

1 het verklaren, het uitlegging, het duidelijk maken, het ophelderen, het toelichten, verklaring, uitleg, opheldering,

toelichting

-- de texto = tekstverklaring


explicative adj

1 verklarend, toelichtend
nota/notitia -- = verklarende noot/toelichting, bijsluiter
annotationes -- = verklarende aantekeningen
dictionario -- = verklarend woordenboek


explicator sub

1 uitlegger, verklaarder, explicateur


+ explicitar v

1 uitdrukkelijk formuleren, verduidelijken, expliciteren
-- su proprie pensatas = zijn eigen gedachten verduidelijken
MATHEMATICA -- un variabile = een variabele expliciteren


+ explicitation sub

1 explicitatie, het expliciteren, het ondubbelzinnig formuleren


explicite adj

1 ondubbelzinnig, uitdrukkelijk, duidelijk, expliciet
condition -- = uitdrukkelijke voorwaarde
critica -- = ondubbelzinnige kritiek
responsa -- = expliciet antwoord
definition -- = expliciete definitie
equation -- = expliciete vergelijking
contra mi prohibition -- = tegen mijn uitdrukkelijk verbod
exprimer se/parlar in terminos -- = zich ondubbelzinnig uitdrukken
formular un cosa explicitemente = iets ondubbelzinnig formuleren
distantiar se explicitemente de un cosa = zich uitdrukkelijk van iets distantiëren
prohiber/interdicer un cosa explicitemente = iets uitdrukkelijk verbieden


exploder v

1 exploderen, ontploffen


exploditor sub

1 ontstekingsmechanisme, ontsteker, exploder


exploitabile {plwa} adj

1 bruikbaar, ontginbaar, tot exploitatie geschikt, exploitabel
2 FIGURATE uitbuitbaar, exploiteerbaar


exploitar {plwa} v

1 ontginnen, exploiteren, winstgevend maken, rentegevend maken, rendabel maken
-- un turbiera = vervenen
2 uitbuiten, misbruiken, misbruik maken van, exploiteren
-- travaliatores/laboratores/obreros = arbeiders uitbuiten


exploitation {plwa} sub

1 het ontginnen, ontginning, het exploiteren, exploitatie
-- del solo = bodemexploitatie
-- de minas = mijnbouw
-- forestal = bosbeheer
compania pro le -- de = maatschappij tot exploitatie van
Exploitation Forestal del Stato = Staatsbosbeheer
terreno de -- = exploitatieterrein
forma de -- = exploitatievorm
resultatos de -- = bedrijfsresultaten/uitkomsten
cifras de -- = exploitatiecijfers
profitos/beneficios de -- = exploitatiewinst
expensas/costos de -- = bedrijfskosten
capital de -- = bedrijfskapitaal
loco de -- = bedrijfsruimte
-- de un rete ferroviari = exploitatie van een spoorwegnet
2 het uitbuiten, uitbuiting, misbruik, exploitatie
-- del homine per le homine = uitbuiting van de mens door de mens
3 onderneming, bedrijf
-- agricole = landbouwbedrijf
-- commercial = handelsonderneming
-- industrial = industriële onderneming


exploitator {plwa} sub

1 ondernemer, ontginner, exploitant
2 uitbuiter, profiteur


explorabile adj

1 wat kan worden onderzocht


explorar v

1 exploreren, ontdekkingsreizen doen, verkennen, afzoeken
-- le horizonte = de horizon afzoeken
2 onderzoeken, verkennen, bestuderen
-- un grotta = een grot onderzoeken
-- le terreno = het terrein verkennen
-- un question = een kwestie bestuderen
3 MEDICINA onderzoeken
-- un organo interne = een inwendig orgaan onderzoeken


exploration sub

1 het exploreren, ontdekking, verkenning, exploratie
-- de Africa Central = verkenning van Centraal Afrika
-- methodic de un caverna = methodisch onderzoek van een grot
-- spatial = ruimteonderzoek
-- polar = poolonderzoek
viage de -- = ontdekkingsreis
2 onderzoek, bestudering
-- del subconsciente = bestudering van het onderbewuste
3 MEDICINA onderzoek
-- radiologic = röntgenonderzoek


+ explorative adj

1 Vide: exploratori


explorator sub

1 ontdekkingsreiziger, onderzoeker
-- del natura = natuuronderzoeker
-- (del regiones) polar = poolreiziger
2 MEDICINA peilstift, sonde


exploratori adj

1 ontdekkings..., verkennings...
expedition -- = ontdekkingsreis
operation -- = kijkoperatie
perforation -- = proefboring


+ explosibile adj

1 ontplofbaar


+ explosibilitate sub

1 ontplofbaarheid


explosion sub

1 ontploffing, uitbarsting, losbarsting, knal, explosie
facer -- = ontploffen, exploderen, uitbarsten
-- de gas = gasontploffing
-- atomic/nuclear = atoomexplosie, kernexplosie
-- demographic = bevolkingsexplosie
-- supersonic = supersonische knal
risco/periculo de -- = ontploffingsgevaar
motor a/de -- = explosiemotor, verbrandingsmotor
2 FIGURATE uitbarsting, felle uiting, losbarsting, uitbreking
-- de ira/de cholera = woede-uitbarsting
-- de riso = lachsalvo


explosive adj

1 ontplofbaar, ontploffings.,.., explosief
situation -- = explosieve situatie, gespannen toestand
atmosphera -- = geladen atmosfeer
unda -- = ontploffingsgolf
progresso -- = onstuimige vooruitgang
carga -- = springlading
cigarro -- = klapsigaar
littera -- = bombrief
bomba -- = brisantbom
granata -- = brisantgranaat
haber un character -- = een explosief karakter hebben
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA explosief
consonante -- = explosieve medeklinker, ploffer


+ explosivitate sub

1 ontplofbaarheid, explosiviteit
-- de un gas = ontplofbaarheid van een gas


explosivo sub

1 springstof, explosief
-- conventional = conventionele springstof
poter destructive de un -- = verwoestende kracht van een explosief


exponente sub

1 MATHEMATICA exponent, machtsaanwijzer
CHIMIA -- de hydrogeno = waterstofexponent
2 representant, vertegenwoordiger
-- del burgesia = representant van de burgerij
-- del classe obrer = vertegenwoordiger van de arbei-dersklasse


exponential adj

1 met een exponent als veranderende grootheid, exponentieel
equation -- = exponentiële vergelijking
function -- = exponentiële functie
curva -- = exponentiële curve
integral -- = exponentiële integraal
(ac)crescimento/crescita/crescentia -- = exponentiële groei
phase -- = exponentiële fase


exponer v

1 uitstallen, tentoonstellen, vertonen, exposeren
-- su mercantias = zijn waren uitstallen
2 blootstellen (aan)
-- su vita = zijn leven in de waagschaal stellen
-- se a persecutiones = zich aan vervolgingen blootstellen
-- un persona al periculo = iemand aan het gevaar blootstellen
-- al sol = op de zon zetten
exponite a reguardos indiscrete/curiose = blootgesteld aan onbescheiden blikken
exponite al criticas = aan kritiek onderworpen
exponite al nord = op het noorden gelegen
exponite al vento = op de wind gelegen
muro exponite al nord = muur die op het noorden ligt
3 uiteenzetten, ontvouwen
-- un subjecto = een onderwerp behandelen
-- su intentiones = zijn bedoelingen kenbaar maken
4 PHOTOGRAPHIA belichten
-- un film (A) /pellicula = een film belichten


exportabile adj

1 exporteerbaar, uitvoerbaar, vatbaar voor uitvoer
productos -- = produkten die uitgevoerd kunnen worden


exportar v

1 exporteren, uitvoeren
-- merces/mercantias = goederen uitvoeren
-- contrabando = smokkelen


exportation sub

1 het exporteren, export, uitvoer
-- de capitales = kapitaalexport
-- de carbon = kolenuitvoer, kolenexport
licentia de -- = uitvoervergunning
articulo de -- = exportartikel
firma/interprisa de -- = exportfirma
commercio de -- = exporthandel
merces/mercantias de -- = exportgoederen
producto de -- = exportprodukt
patata de -- = exportaardappel
derectos de -- = uitvoerrechten
saldo de -- = exploitatiesaldo
prohibition de -- = uitvoerverbod
premio de -- = uitvoerpremie
mercato de -- = exportmarkt
interprisa de -- = exportbedrijf/onderneming
industria de -- = exportindustrie
porto de -- = uitvoerhaven
excesso de -- = exportoverschot
servicio de -- = exportafdeling
2 uitgevoerde goederen, export


exportator sub

1 exporteur, uitvoerder
-- de carbon = kolenexporteur
-- de cereales = exporteur van granen


+ exportator adj

1 uitvoerend, exporterend, uitvoer..., export...
pais -- de petroleo = olie uitvoerend land
Organisation del Paises -- de Petroleo, OPEP = Organisatie van Olie-exporterende Landen, OPEC


+ exposimetro sub

1 PHOTOGRAPHIA belichtingsmeter
camera con -- incorporate = camera met ingebouwde belichtingsmeter


exposition sub

1 uitstalling, tentoonstelling, expositie, beurs
-- mundial/universe/universal = wereldtentoonstelling
-- de picturas = schilderijententoonstelling
-- de sculpturas = beeldenexpositie
-- de auto(mobile)s = autotentoonstelling
-- agricole/agricultural = landbouwtentoonstelling
-- horticole/de horticultura = tuinbouwtentoonstelling
-- de arte = kunsttentoonstelling
-- floral = bloemententoonstelling
-- philatelic = postzegeltentoonstelling
-- industrial = industrietentoonstelling
-- itinerante = reizende tentoonstelling
-- flottante = drijvende tentoonstelling
sala de -- = expositiezaal/ruimte
jorno de -- = kijkdag
organisar un -- = een tentoonstelling organiseren
inaugurar un -- = een tentoonstelling openen
visitar un -- = een tentoonstelling bezichtigen
2 uiteenzetting, betoog, exposé
presentar un -- = een betoog houden
facer un -- = een exposé geven
3 blootstelling (aan gevaar, invloeden, etc.)
-- de un corpore al luce/lumine = blootstelling van een lichaam aan het licht
-- al sol = zonnebad
4 plaatsing, ligging (tov. wind, zon, etc.)
le -- de iste pictura es mal = dit schilderij wordt slecht belicht/hangt ongunstig
5 PHOTOGRAPHIA het belichten, belichting
durata/duration/tempore de -- = belichtingstijd
tabella de --es = belichtingstabel
-- duple = dubbele belichting
6 expositie (toneel, muziek)


expositive adj

1 uiteenzettend, verklarend, beschrijvend, vertolkend


expositor sub

1 iemand die iets verklaart/uiteenzet, verklaarder, uitlegger, commentator
2 tentoonsteller, exposant


+ expositori adj

1 verklarend, uiteenzettend, commentariërend, verhelderend


ex-presidente sub

1 voormalige president, voormalige voorzitter


expresse adj

1 uitdrukkelijk, expliciet
condition -- = uitdrukkelijke voorwaarde
approbation/consentimento -- = uitdrukkelijke goedkeuring
ordine -- = uitdrukkelijk bevel
contra mi desiro/desiderio -- = tegen mijn uitdrukkelijke wens
contra mi prohibition -- = tegen mijn uitdrukkelijk verbod
2 snel..., expres..., spoed...
via -- = snelweg
traino -- = sneltrein, intercity
tramvia -- = sneltram
littera -- = expresbrief
pacchetto -- = spoedzending
servicio -- = sneldienst


+ expressemente adv

1 uitdrukkelijk, nadrukkelijk
mentionar -- = uitdrukkelijk vermelden


expression sub

1 het uitpersen, uitpersing
2 uiting, uitdrukking
-- artistic = kunstuiting
fortia de -- = uitdrukkingskracht
facilitate/claritate de -- = uitdrukkingsvaardigheid
medio de -- = uitdrukkingsmiddel
modo de -- = uitdrukkingswijze
-- facial/del visage = gelaatsuitdrukking
le fame es le -- de un besonio = honger is de uiting van een behoefte
dar -- a = uiting/uitdrukking geven aan, onder woorden brengen
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA uitdrukking, gezegde
-- figurate = figuurlijke uitdrukking
-- currente/usual = gangbare uitdrukking
-- vulgar = vulgaire/platte uitdrukking
-- dialectal = dialectische uitdrukking
-- proverbial = spreekwoordelijke uitdrukking
-- popular = uitdrukking uit de volkstaal
-- consecrate/fixe = geijkte/staande uitdrukking
-- concise = puntig gezegde


expressionismo sub

1 expressionisme


expressionista sub

1 expressionist


+ expressionista adj

1 expressionistisch
pictura -- = expressionistisch schilderij
movimento -- = expressionistische beweging
currente -- = expressionistische stroming


+ expressionistic adj

1 expressionistisch
movimento -- = expressionistische beweging


expressive adj

1 expressief, vol uitdrukking, veelzeggend, veelbetekenend
linguage -- = beeldende taal
gesto -- = veelbetekenende gebaar
silentio -- = veelbetekenend zwijgen
visage -- = expressief/levendig gezicht
fortia -- = uitdrukkingskracht
medio -- = uitdrukkingsmiddel
surrider --mente = veelbetekenend glimlachen


+ expressivitate sub

1 expressiviteit, uitdrukkingskracht
le -- de un locution dialectal = de uit-drukkingskracht van een dialectische manier van zeggen


expresso sub

1 ijlbode
2 sneltrein, intercity, exprestrein


expresso adv

1 expres, met opzet, moedwillig
ille lo ha facite -- = hij heeft het expres gedaan
guastar un cosa -- = iets moedwillig bederven


exprimer v

1 uitpersen
-- le succo de un citro = het sap uit een citroen persen
2 uiten, uitdrukken, uiting geven aan, vertolken, te kennen geven
-- se in un Interlingua impeccabile = zich in een onberispelijk Interlingua uitdrukken
-- clarmente su pensata/pensamento = zijn gedachten duidelijk onder woorden brengen
-- se correctemente = zich correct uitdrukken
-- se per gestos = zich in gebarentaal uitdrukken
-- su recognoscentia = zijn dankbaarheid uiten
-- su sympathia = zijn medeleven tonen
-- su sentimentos = zijn gevoelens uiten
-- su condolentias = condoleren
-- se per enigmas = in raadsels spreken
si io pote -- me assi = als ik het zo mag zeggen


exprimibile adj

1 uit te drukken, onder woorden te brengen
un sentimento non -- in parolas = een gevoel dat niet in woorden is te vatten


+ exprimitor sub

1 toestel dat uitdrukt/uitperst/uitwringt, etc.
-- de aqua = mangel, wringer
passar per le -- = door de mangel/wringer halen (kleren)


+ ex professo sub LATINO

1 beroepshalve, ambtshalve
ille ha tractate iste materia -- = hij heeft deze materie beroepshalve behandeld
2 met kennis van zaken, deskundig


+ expromission sub

1 JURIDIC schuldoverneming, expromissie


expropriar v

1 onteigenen, expropriëren


expropriation sub

1 het onteigenen, onteigening, expropriatie, naasting
-- de un terreno = onteigening van een terrein
procedura/procedimento de -- = onteigeningsprocedure
-- pro utilitate public = onteigening ten algemenen nutte
clausula de -- = naastingsbeding/clausule


expropriator sub

1 onteigenaar, onteigenende instantie


expugnabile adj

1 inneembaar
un position solo -- a costo de grave perditas = een positie die alleen maar is te veroveren ten koste van zware

verliezen

+ expugnabilitate sub

1 inneembaarheid
le -- de un fortalessa = de inneembaarheid van een vesting


expugnar v

1 veroveren, overmeesteren, (stormenderhand) innemen, bedwingen
-- un fortalessa = een vesting innemen
-- le voluntate de un persona = iemands wil breken


+ expugnation sub

1 verovering, overmeestering, inname (van stad, etc.)


+ expugnator sub

1 veroveraar, stedendwinger


+ expugnator adj

1 veroverend


expulicar v

1 ontdoen van vlooien, (anque wel: ontluizen)


+ expulication sub

1 het ontdoen vlooien (en/of luizen), ontluizing


expulicatorio sub

1 plaats waar men van vlooien wordt ontdaan, plaats waar ontluisd wordt, ontluizingsstation


+ expulsar v

1 wegdrijven, uitdrijven, verdrijven, verbannen, wegzenden, wegjagen, royeren
-- un persona del partito = iemand uit de partij stoten
-- un persona del pais = iemand de grens overzetten
le judeos esseva expulsate de Espania in 1492 = de joden werden in 1492 uit Spanje verdreven SPORT

-- un jocator del campo = een speler het veld uitzenden/naar de kleedkamer sturen

expulsion sub

1 uitzetting, uitdrijving, uitstoting, uitwijzing, verdrijving, verjaging, verbanning, ontruiming, expulsie, royering (als

lid)

-- de un locatario qui non paga su location = uitzetting van een huurder die zijn huur niet betaalt
2 MEDICINA uitdrijving


expulsive adj

1 MEDICINA uitdrijvend, uitdrijvings...
dolores -- = uitdrijvingsweeën
medicamento -- = uitdrijvend middel


expunction sub

1 het uitwissen, uitwissing, het schrappen, het uitvegen


expunger v

1 uitwissen, schrappen, verwijderen


+ expurgabile adj

1 (in een boek) wat gezuiverd/gekuist kan worden


expurgar v

1 zuiveren, de aanstootgevende passages (in een boek) schrappen, censureren, kui-sen
edition expurgate del Decamerone = gekuiste uitgave van de Decamerone
-- un societate = een maatschappij van ongewenste elementen ontdoen


expurgation sub

1 het zuiveren, zuivering, het schrappen van aanstootgevende passages (in een boek), het kuisen


+ expurgator sub

1 zuiveraar (van boek, etc.)


+ expurgatori adj

1 reinigend, zuiverend
indice/index -- = lijst van boeken die gezuiverd moeten worden voordat gelovige katholieken ze mogen

lezen

+ exquisitate sub

1 uitgelezenheid, voortreffelijkheid, volmaaktheid, perfectie, verfijndheid, geraffineerdheid


exquisite adj

1 uitgelezen, voortreffelijk, uitstekend, volmaakt, perfect, exquis, verfijnd, geraffineerd
tempore -- = prachtig weer
vino -- = uitgelezen wijn
fragas -- = verrukkelijke aardbeien
morsello -- = verrukkelijk hapje
plattos -- = uitgelezen gerechten
harmonia -- = verfijnde harmonie
humor -- = verfijnde/fijnzinnige humor
pictura -- = prachtig schilderij
collection -- de poemas = uitgelezen gedichtenverzameling


exquisitessa sub

1 uitgelezenheid, voortreffelijkheid, volmaaktheid, perfectie, verfijndheid, geraffineerdheid


exsangue adj

1 bloedeloos, die veel bloed verloren heeft, slap, futloos
labios -- = bloedeloze lippen
vulnerato -- = gewonde die veel bloed heeft verloren
FIGURATE representation -- = bloedeloze voorstelling


+ exsanguinar v

1 MEDICINA bloed aftappen, aderlaten


+ exsanguination sub

1 MEDICINA aderlating, exsanguinatie


exsiccar v

1 droog maken
-- un palude = een moeras droogleggen
2 droog worden, opdrogen, uitdrogen


exsiccation sub

1 droogmaking, drooglegging
-- de un palude = drooglegging van een moeras
2 het opdrogen, het uitdrogen, opdroging, uitdroging
furno de -- = droogoven


exsiccative adj

1 opdrogend, uitdrogend
medios -- = opdrogende middelen


+ exsiccator sub

1 exsiccator


exspuer v

1 uitspuwen


exspuition sub

1 het uitspuwen


exsuction sub

1 het opzuigen, het uitzuigen


exsudar v

1 (uit)zweten (onoverg v )
2 (uit)zweten (overg v ), uitslaan, als zweet uitdrijven
-- resina = hars afscheiden


exsudat sub

1 MEDICINA, BOTANICA exsudaat, zweet
-- purulente = etterig exsudaat
-- mucose = slijmerig uitzweetsel
-- vegetal = plantaardig exsudaat


exsudation sub

1 het uitzweten


+ exsudative adj

1 exsudatief


+ extase (-asis) sub

1 extase, geestvervoering
-- mystic = mystieke extase


+ extasiar v

1 in vervoering brengen
-- se = in vervoering geraken, verrukt/opgetogen zijn


+ extatic adj

1 extatisch, verrukt, opgetogen
inebriation -- = extatische roes


+ extatico sub

1 iemand die vaak in extase is


extemporanee adj

1 geïmproviseerd, voor de vuist weg
discurso -- = voor de vuist weg uitge-sproken rede
poesia -- = geïmproviseerd gedicht
poeta -- = sneldichter


+ extemporaneitate sub

1 geïmproviseerd karakter
-- de un discurso = geïmproviseerd karakter van een redevoering


extender v

1 uitstrekken, uitspreiden, uitspannen, uitleggen
-- le mano = de hand uitsteken/toesteken/ophouden
-- le bracios = de armen uitslaan
le ave extende le alas = de vogel slaat de vleugels uit
-- un tabula = een tafel uitschuiven
-- se super un lecto = op een bed gaan liggen
-- se super le musco = zich op het mos neervlijen
le medievie se extende de 500 usque a 1500 = de middeleeuwen lopen van 500 tot 1500
2 uitsmeren, uitstrijken, uitrekken
iste margarina es facile de -- a qualcunque temperatura = deze margarine is bij elke temperatuur smeerbaar
3 uitbreiden, vergroten, vermeerderen
-- su cognoscentias/cognoscimentos = zijn kennis uitbreiden
-- un hospital = een ziekenhuis uitbreiden


extendibile adj

1 Vide: extensibile


extense adj

1 uitgestrekt, uitgebreid, wijd, ruim
reporto -- = uitvoerig/lijvig verslag
cognoscentias/cognoscimentos -- = omvangrijke kennis
on ha tractate le thema extensemente = het onderwerp kwam uitgebreid aan de orde


extensibile adj

1 wat uitgebreid of vergroot kan worden, te vergroten, uit te breiden, rekbaar, uitzetbaar
materia -- = rekbare stof
concepto -- = rekbaar begrip
tabula -- = uittrektafel
pariete -- = harmonikawand
scala -- = schuifladder
parapluvia -- = uitschuifbare paraplu
definition -- = rekbare definitie


extensibilitate sub

1 rekbaarheid, uitzetbaarheid
-- de certe fibras vegetal = rekbaarheid van bepaalde plantenvezels


+ extensiflor adj

1 BOTANICA met grote bloeiwijzen, met wijd vertakte bloeiwijzen


extension sub

1 het strekken, het (uit)rekken
2 uitzetting, uitbreiding, verspreiding, omvang
-- de un clausula de contracto = uitbreiding van een bepaling in een contract
-- de un concepto = verruiming van de inhoud van een begrip
-- de un epidemia = uitbreiding van een epidemie
le -- del damno = de omvang van de schade
-- urban = stadsuitbreiding
plano de -- = uitbreidingsplan
-- illimitate = onbeperkte omvang
in tote su -- = in zijn volle omvang
3 verlengstuk, verlenging
-- conic = tapse verlenging
4 LOGICA begripsomvang


extensive adj

1 uitgebreid, uitgestrekt, veelomvattend, extensief
competentias -- = uitgebreide/verregaande bevoegdheden
agricultura -- = extensieve landbouw
systema -- de camminos = uitgebreid wegennet
signification -- de un parola = uitgebreide betekenis van een woord


+ extensometro sub

1 rekmeter


extensor sub

1 iemand die of iets dat (uit)strekt/(uit)rekt, SPORT expander
2 strekspier, strekker, extensor
-- del antebracio = strekspier van de onderarm
-- del mano = handstrekker


+ extensor adj

1 strek...
musculo -- = strekspier, strekker, extensor


extenuar v

1 afmatten, uitputten, dodelijk vermoeien
le viage le ha extenuate = de reis heeft hem afgemat
-- se = zich uitputten, zich afmatten
labor/travalio extenuante = afmattende arbeid
calor extenuante = afmattende hitte
sentir se extenuate = zich uitgeput voelen


extenuation sub

1 afmatting, uitputting, (zware) vermoeienis, krachteloosheid, verzwakking
guerra de -- = uitputtingsoorlog
stato de -- = toestand van uitputting


extere adj

1 buitenlands, vreemd
valuta -- = buitenlandse valuta
politica -- = buitenlandse politiek


exterior adj

1 buiten..., uitwendig, buiten, buitenst, uiterlijk, zichtbaar
scala -- = buitentrap
porta -- = buitendeur
muro -- = buitenmuur
canal -- = buitengracht
porto -- = buitenhaven
quartiero -- = buitenwijk
mundo -- = buitenwereld
vista -- = buitenaanzicht
polder (Ne) -- = buitenpolder
lampa -- = buitenlamp
linea -- = buitenlijn
temperatura -- = buitentemperatuur
dica -- = buitendijk
antenna -- = buitenantenne
angulo -- = buitenhoek
galeria -- = buitengalerij
tasca -- = buitenzak
latere/parte -- = buitenkant/zijde
al latere -- = buitenop
commercio -- = buitenlandse handel
politica -- = buitenlandse politiek
dimension/mesura -- = buitenmaat
planeta -- = buitenplaneet
bordo -- = buitenrand
motor -- = aanhangmotor
aspecto -- = uiterlijk aspect
servicio -- = 1. buitendienst, 2. buitenlandse dienst
retrovisor -- = buitenspiegel (van auto)


exterior sub

1 buitenste deel, buitenkant, uiterlijk, voorkomen, het uitwendige
le -- de un casa = de buitenkant van een huis
mitter al -- = buiten zetten
judicar del -- = als buitenstaander beoordelen
travalios/labores al -- = buitenwerk
2 buitenland
Ministerio del Exterior = Ministerie van Buitenlandse Zaken
commercio con le -- = handel met het buitenland


exteriorisar v

1 aan de buitenwereld openbaren/tonen, uiten
-- su sentimentos = zijn gevoelens uiten
-- su joia/gaudio = zijn vreugde uiten
-- su cholera = wijn woede ventileren/uiten
-- un pensata/pensamento = een gedachte uiten


exteriorisation sub

1 het openbaren/tonen aan de buitenwereld, uiting
modo de -- = uitingsvorm, uitingswijze
-- de un sentiment = uiting van een gevoel


exterioritate sub

1 uitwendigheid, uiterlijkheid
-- de un sentimento = uiterlijkheid van een gevoel


+ exterminabile adj

1 uitroeibaar, vernietigbaar, verdelgbaar


exterminar v

1 uitroeien, vernietigen, verdelgen


extermination sub

1 het uitroeien, het vernietigen, het verdelgen, uitroeiing, vernietiging, verdelging
guerra de -- = vernietigingsoorlog


exterminator sub

1 uitroeier, vernietiger, vernieler, verwoester, verdelger (o.a. van ongedierte)


+ exterminatori adj

1 uitroeiend, vernietigend, verdelgings...
angelo -- = engel des verderfs
guerra -- = verdelgingsoorlog


+ externato sub

1 externaat, dagschool


externe adj

1 extern, uitwendig, buiten...
latere -- = buitenkant
aure -- = uitwendig oor
causas -- = externe oorzaken
GEOMETRIA angulo -- = buitenhoek
COMPUTATOR memoria -- = extern geheugen
beltate -- = uiterlijke schoonheid
scholar/discipulo/alumno -- = uitwonende/externe leerling, dagscholier
PHARMACIA pro uso/pro application -- = voor uitwendig gebruik


extero sub

1 buitenland
al -- = 1. in het buitenland, 2. naar het buitenland
io va al -- = ik ga naar het buitenland
io vive al -- = ik woon in het buitenland
commercio con le -- = buitenlandse handel
adjuta pro le -- = hulp aan het buitenland


+ exteroceptive adj

1 BIOLOGIA exteroceptief (prikkels ontvangend van buiten het lichaam)
sensibilitate -- = exteroceptieve sensibiliteit


exterritorial adj

1 ex(tra)territoriaal


exterritorialitate sub

1 ex(tra)territorialiteit


extincte adj

1 (uit)geblust, uitgedoofd, uitgestorven, niet meer bestaand
animal -- = uitgestorven dier
vulcano -- = uitgedoofde vulkaan
carbon -- = doofkool
un reguardo -- = een uitgebluste blik in de ogen
facer un impression -- = een uitgebluste indruk maken


extinction sub

1 (uit)blussing, uitdoving
-- de un incendio = blussing van een brand
material de -- = blusmateriaal
medio de -- = blusmiddel
le travalios de -- ha continuate usque a septe horas = tot zeven uur bleef men nablussen
2 uitsterving, verdwijning, uitroeiing
-- de un specie animal = uitsterving van een diersoort
3 aflossing, delging
-- de un debita = delging van een schuld


extinctive adj

1 uitroeiend, vernietigend, verdelgend, wat doet uitsterven


extinctor sub

1 (brand)blusapparaat, brandblusser
-- a/de scuma/spuma = schuimblusser
-- a mano = handblusapparaat
-- a pulvere = poederblusser
-- a nive carbonic = koolzuursneeuwblusser


extinguer v

1 (uit)blussen, uitdoven
-- le foco = het vuur blussen
-- un candela = een kaars doven
-- le luce/lumine = het licht uitdoen
2 doen verdwijnen, uitroeien, vernietigen, verdelgen
le tempore ha extinguite le memoria de iste factos = de tijd heeft de herinnering aan die feiten uitgewist
3 aflossen, delgen
-- un debita = een schuld aflossen/delgen


extinguibile adj

1 (uit)doofbaar, (uit)blusbaar
2 aflosbaar


+ extinguitor sub

1 iemand die uitdooft/blust


+ extiramento

1 (het) rekken, (het) uitrekken, (uit)rekking, verlenging


+ extirar v

1 rekken, uitrekken
-- se = rekken (van stof), wijder worden
-- le collo = de hals rekken
-- le musculos = de spieren rekken
-- un pauco/un poco le gambas = de benen even strekken


extirpabile adj

1 wegneembaar, uitroeibaar
tumor facilemente -- = tumor die gemakkelijk kan worden weggenomen


+ extirpamento sub

1 Vide: extirpation


extirpar v

1 uitroeien (onkruid), (met wortel) uittrekken, verdelgen
-- le mal = extirpar le mal
-- le urticas = de brandnetels uittrekken
-- le germines del rebellion = de opstand in de kiem smoren
2 geheel en al wegnemen (vooroordeel, misbruik, misverstand, etc.)
3 MEDICINA wegnemen, extirperen
-- un tumor = een gezwel wegnemen
-- un callo = een likdoorn wegsnijden
-- chirurgicamente = operatief verwijderen


extirpation sub

1 uitroeiing, verdelging
-- de un heresia = uitroeiing van een ketterij
-- de un vitio = uitroeiing van een ondeugd
2 onkruidverwijdering
le -- del urticas = het uittrekken van de brandnetels
3 MEDICINA wegneming, extirpatie
-- de un callo = wegsnijding van een likdoorn
-- de un tumor = wegneming van een gezwel
-- del amygdalas = wegneming van de amandelen


extirpator sub

1 verdelger, uitroeier, vernietiger
un inflexibile -- de omne formas de corruption = een onverbiddelijke uitroeier van alle vormen van corruptie
2 wiedmachine


+ extirpator adj

1 uitroeiend, verdelgend


extorquer v

1 afpersen, afdwingen, ontwringen, aftroggelen
-- moneta a un persona = iemand geld afpersen
-- un signatura a un persona = iemand een handtekening afdwingen


+ extorsion sub

1 het afpersen, afpersing
-- de un summa de moneta = afpersing van een geld-som
-- de un signatura = afdwinging van een handtekening


+ extorsive adj

1 afpersend


extra adv

1 aan de buitenkant, buiten
2 bovendien, extra
ganiar -- = bijverdienen


extra prep

1 buiten, zonder
2 uitgezonderd, met uitzondering van
3 benevens


+ extra adj

1 extra, bijkomend, bij..., over..., speciaal
costos -- = extra kosten, bijkomende kosten, meerkosten
salario/paga -- = loontoeslag
paga -- de vacantias = vakantiegeld
edition -- de un jornal = extra editie van een krant
facer horas -- = overuren maken
2 extra fijn, eerste klas, super, prima, buitengewoon goed
vino (de qualitate) -- = wijn van topkwaliteit
confitura -- = superjam


+ extra sub

1 toegift, extra(atje)


+ extrabuccal adj

1 extrabuccaal


+ extrabudgetari adj

1 buiten de begroting om


+ extracellular adj

1 BIOLOGIA extracellulair


+ extraclaustral adj

1 van buiten het klooster


+ extraconjugal adj

1 buitenechtelijk
relation -- = buitenechtelijke relatie


+ extracontractual adj

1 niet-contractueel


+ extracorporal adj

1 extracorporaal


+ extractibile adj

1 uittrekbaar, extraheerbaar


extraction sub

1 het winnen, winning (erts, marmer, steenkool, etc.), (op)delving
-- de oleo = oliewinning
-- de stanno = tinwinning
-- de sal = zoutwinning
-- de carbon = steenkoolwinning, kolenwinning
-- de phosphato = fosfaatwinning
-- de minerales = ertswinning
-- de gas natural = winning van aardgas
2 MEDICINA het (uit)trekken
-- de un dente = het trekken van een tand
-- de un balla = verwijdering van een kogel
3 MATHEMATICA het trekken (van een wortel)
-- del radice cubic = trekking van de derdemachtswortel
4 CHIMIA het extraheren, extractie
5 afkomst, komaf, afstamming, geboorte
esser de basse -- = van lage afkomst zijn


extracto sub

1 aftreksel, extract
-- aquose = waterig extract
-- de carne = vleesextract
-- de caffe = koffie-extract
-- de malt = moutextract
-- hepatic/de ficato = leverextract
2 uittreksel ( = geschrift), extract
-- de baptismo = uittreksel uit het doopboek
-- de nascentia = geboortebwijs
-- mortuari = uittreksel uit het sterfteregister
COMMERCIO -- de conto = (bank)afschrift
-- de conto de giro = giro-overschrijving


extractor sub

1 iemand die uittreksels maakt
2 iemand die aftreksels maakt
3 MEDICINA, CHIMIA etc., extractor, (uittrek)tang
-- de melle = honingslinger
melle de -- = slingerhoning
-- de clavos = spijkertang
4 patroontrekker


extrader v

1 uitleveren
-- un criminal = een misdadiger uitleveren


extradition sub

1 het uitleveren, uitlevering, overlevering (ter berechting)
tractato de -- = uitleveringsverdrag
petition/demanda de -- = uitleveringsverzoek


extradorso sub

1 ARTE DE CONSTRUER buitenwelfvlak, (welf)boogrug, gewelf(boog)rug


+ extraeuropee adj

1 buiteneuropees
--e naties = nationes extraeuropee


extrafin adj

1 extrafijn (erwt), prima, best, fijnst, uitstekend, bijzonder goed
chocolate {sj} -- = eerste kwaliteit chocolade


+ extraforte adj

1 extrasterk
mustarda -- = extrasterke mosterd


+ extragalactic adj

1 ASTRONOMIA buiten de melkweg liggend, extragalactisch
nebulosa -- = extragalactische nevel
materia -- = extragalactische materie


extraher v

1 trekken (uit), halen (uit), winnen uit) (erts, marmer, steenkool,

etc.)

-- le succo de un citro = sap uit een citroen persen
-- mineral del solo = erts uit de grond halen
-- sanguine a un persona = iemand bloed afnemen
-- moneta de un persona = geld van iemand lospeuteren
un nova extrahite de Panorama = een bericht ontleend aan Panorama
-- un secreto a un persona = iemand een geheim ontlokken
2 uittrekken, een uittreksel maken (van een boek, etc.)
3 verwijderen (uit), eruithalen, trekken
-- un dente = een tand trekken
4 CHIMIA extraheren
5 MATHEMATICA (de wortel) trekken (uit)
-- le radice cubic = de derdemachtswortel trekken


+ extrahuman adj

1 bovenmenselijk


+ extrajudicial adj

1 buitengerechtelijk, extrajudicieel
inquesta/investigation -- = buitengerechtelijk onderzoek
procedura/procedimento -- = buitengerechtelijke procedure


+ extrajudiciari adj

1 buitengerechtelijk, extrajudicieel
inquesta/investigation -- = buitengerechtelijk onderzoek
procedura/procedimento -- = buitengerechtelijke procedure


+ extralegal adj

1 buitenwettelijk, extralegaal
problema -- = buitenwettelijk probleem


+ extralegalitate sub

1 buitenwettelijkheid


+ extramarginal adj

1 extramarginaal


+ extramarital adj

1 buitenechtelijk
relationes -- = overspel
haber un relation -- = vreemdgaan


+ extramatrimonial adj

1 buitenechtelijk, extramatrimonieel


+ extramundan adj

1 bovenaards


extramural adj

1 buiten de (stads)muren plaatsvindend
2 buiten de school/instelling/universiteit plaatsvindend


extranee adj

1 vreemd, van buiten, niet behorend (bij)
corpore -- = vreemd lichaam
esser -- a un cosa = niets te maken hebben met iets


+ extraofficial adj

1 buitenambtelijk, niet tot het ambt behorend


extraordinari adj

1 buitengewoon, niet alledaags, ongebruikelijk, afwijkend
assemblea/reunion -- = buitengewone vergadering
qualitates -- = buitengewone kwaliteiten
2 ongewoon, bijzonder
3 opmerkelijk, geweldig, enorm
successo -- = geweldig succes
fortia -- = enorme kracht


+ extraparlamentari adj

1 extraparlementair, buitenparlementair
commission -- = extraparlementaire commissie
opposition -- = buitenparlementaire oppositie


+ extraparochial adj

1 niet tot de parochie behorend, buiten de parochie vallend


+ extrapolabile adj

1 extrapoleerbaar


+ extrapolar v

1 extrapoleren (anque MATHEMATICA)


+ extrapolation sub

1 extrapolatie (anque MATHEMATICA), afleiding, deductie, veralgemening, gevolgtrekking
-- statistic = statistische extrapolatie
-- del politica governamental = extrapolatie van het overheidsbeleid


+ extrapyramidal adj

1 extrapyramidaal


+ extrascholar adj

1 buitenschools
activitates -- = buitenschoolse activiteiten


+ extrasensorial adj

1 buitenzinnelijk
phenomenos -- = buitenzinnelijke verschijnselen
perception -- = buitenzinnelijke waarneming


+ extrasolar adj

1 buiten ons zonnestelsel


+ extrasystole sub

1 MEDICINA extrasystole (ontijdige samentrekking van het hart)


+ extratemporal adj

1 buitentijdelijk


+ extraterrestre adj

1 buitenaards
esser -- = buitenaards wezen


extraterritorial adj

1 ex(tra)territoriaal
diplomates ha derectos -- = diplomaten zijn niet onderworpen aan de rechtspraak van het land waar zij verblijven


extraterritorialitate sub

1 ex(tra)territorialiteit


+ extrauterin adj

1 MEDICINA buitenbaarmoederlijk, extra-uterien
graviditate/pregnantia -- = buitenbaarmoederlijke zwangerschap


extravagante adj

1 buitensporig, overdreven, extravagant
expensas -- = buitensporige uitgaven
un typo -- = een rare klant, een kwibus
modo de vita -- = buitensporige levenswijze
2 mal, dwaas, onzinnig
ideas -- = dwaze ideeën
conceptiones -- = onzinnige opvattingen


extravagantia sub

1 buitensporigheid, extravagantie
2 dwaasheid, dwaze daad, dwaas idee, absurditeit, onzin, onzinnigheid
facer --s = doldwaze dingen doen


extravagar v

1 onzin uitkramen, raaskallen, zwammen, zwetsen


+ extravaginal adj

1 extravaginaal


extravasar v

1 PHYSIOLOGIA
-- se = zich uitstorten, uitvloeien


extravasation sub

1 PHYSIOLOGIA extravasatie (uittreding van lichaamsvocht in het omringende weefsel)
-- de sanguine = bloeduitstorting


+ extravasato sub

1 PHYSIOLOGIA extravasaat


extreme adj

1 uiterst, verst, laagst, hoogst, eerst, laatst
limite -- = uiterste grens
-- unction = Heilig Oliesel
termino -- = uiterste termijn
2 buitengewoon, intens, enorm, ontzettend, hevig
3 bovenmatig, buitensporig, extreem, radicaal
mesuras -- = vergaande maatregelen
caso -- = extreem geval
esser extrememente subestimate = hooglijk onderschat worden


extremismo sub

1 extremisme, extremistische houding, extremistisch gedrag
-- in politica = politiek extremisme
-- de dextera/dextra = extre-misme van rechts
-- de sinistra = extremisme van links
-- de un gruppo extraparlamentari reactionari = extremisme van een buitenparle-mentaire reactionaire groep


+ extremista adj

1 extremistisch
gruppamento -- = extremistische groepering
programma politic -- = extremistisch politiek programma
solution -- = extremistische oplossing


extremista sub

1 extremist, doordrijver, radicaal
-- revolutionari = revolutionaire extremist


+ extremistic adj

1 extremistisch
theoria -- = ex-tremistische theorie
doctrina -- = extremisti-sche leer
proponer un programma -- = een ex-tremistisch programma voorstellen


extremitate sub

1 (uit)einde, uiterste, grens, rand
le --s de un corda = de (uit)einden van een touw
-- superior = boveneinde
-- inferior = ondereinde
-- del cauda = puntje van de staart
le duo --s del ponte = de beide uiteinden van de brug
al altere -- del citate/urbe = aan het andere eind van de stad
2 extremiteit, extreme beslissing, extreme gewelddaad
3 --s = ledematen (handen en voeten)


extremo sub

1 uiterste, extreme situatie, extreem geval
cader/ir de un -- al altere = van het ene uiterste in het andere vallen
le --s se tocca = de uitersten hebben steeds punten van aanraking
le --s se attrahe = de uitersten trekken elkaar aan
augmentar le precio usque al -- = de prijs tot het uiterste opdrijven
2 uiterste grens, toppunt
3 MATHEMATICA uiterste term (van evenredigheid)


+ extricabile adj

1 ontwarbaar, los te maken


+ extricar v

1 ontwarren, uit de knoop halen, losmaken


+ extrication sub

1 het ontwarren, het losmaken


extrinsec sub

1 uitwendig, uiterlijk, van buiten komend, extrinsiek
semiconductor -- = extrinsieke halfgeleider
causas -- de un facto = uitwendige oorzaken van een feit
motivos -- = van buiten komende motieven
valor -- de un moneta = nominale waarde van een munt


+ extrorse adj

1 BOTANICA extrors (naar de buitenzijde van een bloem opengaande)
stamine -- = extrorse meeldraad


extroversion sub

1 PSYCHOLOGIA het (geestelijk) naar buiten gekeerd zijn, extraversie, extroversie


extroverter v

1 naar buiten keren
2 PSYCHOLOGIA zijn geest richten op de dingen buiten zich


extrovertite adj

1 PSYCHOLOGIA extravert, extrovert, (geestelijk) naar buiten gekeerd


extrovertito sub

1 PSYCHOLOGIA iemand wiens geest is gericht op de dingen buiten hem, extraverte/extroverte persoon


+ extruder v

1 TECHNICA extruderen, in een intruder vormen, spuiten
machina a/de -- = extrusiemachine


+ extrusion sub

1 TECHNICA het persen (van metaal), extrusie


exuberante adj

1 overmatig, overvloedig, weelderig
vegetation -- = weelderige plantengroei
recolta -- = overvloedige oogst
production -- = overvloedige produktie
capillatura -- = weelderige haardos
formas -- = weelderige vormen
2 MEDICINA snel groeiend, woekerend
abscesso -- = woekerend abces
3 uitbundig, uitgelaten, opgewonden
gaudio/joia -- = uitgelaten vreugde
persona -- = uitbundig persoon
temperamento -- = uitbundig temperament
linguage -- = exuberant taalgebruik


exuberantia sub

1 overmaat, overvloed, weelderigheid, weelde
-- de parolas = woordenvloed
-- de vegetation = weelderige plantengroei
-- del formas = weelderigheid van de vormen
2 uitbundigheid, uitgelatenheid, opgewondenheid
manifestar/exprimer/exteriorisar su gaudio/joia con
-- = uitbundig zijn vreugde uiten


exuberar v

1 overmatig zijn, overvloedig zijn, weelderig zijn
2 uitbundig zijn, uitgelaten zijn


+ exulcerar v

1 MEDICINA licht verzweren, een lichte verzwering veroorzaken op


+ exulceration sub

1 MEDICINA lichte verzwering


+ exulcerative adj

1 MEDICINA licht verzwerend


exultante adj

1 juichend, jubelend, opgetogen


exultar v

1 juichen, jubelen, heel erg vrolijk zijn


exultation sub

1 het juichen, het jubelen, gejuich, gejubel, uitgelaten vreugde


+ exuvias sub pl

1 BIOLOGIA afgeworpen omhulsels/aanhangsels van het lichaam, afgeschudde overblijfsels, afgegooide delen,

exuviën

+ exuviation sub

1 het afschudden (van exuviën) BIOLOGIA afwerping (van huid/schaal)


+ exvoto sub

1 ex-voto, gelofte, votiefgeschenk


+ eye-liner sub ANGLESE

1 eye-liner (oogmake-up)


+ eyra sub

1 ZOOLOGIA felis eyra (soort poema)


Ezekiel sub n pr

1 BIBLIA Ezechiël


+ Ezra sub n pr

1 BIBLIA Ezra


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori