FANDOM


fa sub

1 MUSICA fa, de noot f
clave de -- = f-sleutel, bassleutel


faba sub

1 boon
farina de --s = bonenmeel
suppa de --s = bonensoep


+ fabianismo sub

1 fabianisme


+ fabismo sub

1 MEDICINA fabisme


+ fabliau sub FRANCESE

1 LITTERATURA fabliau


fabrica sub

1 fabriek
-- de bira = bierfabriek, (bier)brouwerij
-- de scarpas/de calceaturas = schoenfabriek
-- de gas = gasfabriek
-- de butyro = boterfabriek
-- metallurgic = metaalfabriek
-- de pneumaticos = bandenfabriek
-- de auto(mobile)s = autofabriek
fumo de --s = fabrieksrook
precio de -- = fabrieksprijs
obrero/laborator/travaliator de -- = fabrieksarbeider
director de -- = fabrieksdirecteur
chef (F) de -- = fabriekschef
personal de -- = fabriekspersoneel
garantia de -- = fabrieksgarantie
cantina de -- = fabriekskantine
laboratorio del -- = fabriekslaboratorium
equipamento de -- = fabrieksuitrusting/outillage
producto de -- = fabrieksprodukt
butyro de -- = fabrieksboter
sirena de -- = fabriekssirene
installation de -- = fabrieksinstallatie
marca de -- = fabrieksmerk
construction de --s = fabrieksbouw
defecto/vitio de -- = fabrieksfout
residuos de -- = fabrieksafval
contabilitate de -- = fabrieksboekhouding
articulo de -- = fabrieksartikel
comprar a precio de -- = tegen fabrieksprijs kopen
2 smidse, smederij
3 beheerders van kerkvermogen, kerkfabriek


+ fabricabile adj

1 fabriceerbaar


fabricante sub

1 vervaardiger, maker, samensteller, producent
-- de automobiles = autofabrikant
2 fabrikant, fabriekseigenaar
association de --s = fabrikantenvereniging


fabricar v

1 vervaardigen, maken, fabriceren, produceren
-- in serie = in serie/massa produceren
-- automobiles = auto's produceren
2 bouwen (brug, gebouw, etc.)
3 verzinnen (leugens, verhaal), fingeren, uit zijn duim zuigen
-- se un alibi = een smoes bedenken
-- se un nove identitate = een nieuwe identiteit aannemen
-- mentitas = leugens verzinnen
4 namaken, vervalsen
5 bewerken (ijzer, zilver, etc.)


fabrication sub

1 vervaardiging, fabricering, fabricage, fabrikatie, aanmaak
-- in serie = serie/massafabricage
secreto de -- = fabrieksgeheim
defecto/vitio de -- = fabrieksfout
costos de -- = fabricagekosten
methodo de -- = fabricagemethode
datos de -- = fabricagegegevens
de -- nederlandese = van Nederlandse makelij


fabricato sub

1 fabrikaat, makelij, maaksel, produkt


fabula sub

1 fabel
-- de animales = dierenfabel
collection de --s = fabelboek
--s de Esopo = fabels van Esopus
2 historische legende of mythe
3 verzinsel, verdichtsel, fabeltje
4 handeling van een epos of drama, plot
-- de un tragedia = intrige van een tragedie


fabular v

1 fabels vertellen
2 verzinsels vertellen, fantaseren


+ fabulario sub

1 fabelboek, fabelverzameling


fabulista sub

1 fabeldichter


fabulose adj

1 van de fabel, fabel...
animal -- = fabeldier
2 fabelachtig, fabuleus, onwaarschijnlijk, buitengewoon, ongelooflijk
precios -- = onwaarschijnlijk hoge prijzen
summa -- = fabelachtig bedrag
ille es fabulosemente ric = hij is fabelachtig rijk


+ fabulositate sub

1 fabelachtigheid


face sub

1 toorts, fakkel


facer v

1 maken, vervaardigen
2 doen, uitvoeren, verrichten
-- un effortio = zijn best doen
-- toto le possibile = al het mogelijke doen
3 doen, laten, veroorzaken dat
-- venir = laten komen
4 (+ sub ) -- le barba, -- allusion, etc. = Vide: barba, allusion, etc
5 -- se tarde = laat worden
le situation se face explosive = de vlam slaat in de pan


facete adj

1 grappig, geestig


facetia sub

1 grap, mop, geestige opmerking, streek
esser victima de un -- = het slachtoffer van een grap zijn
--s = 1. geestigheden, 2. grof-humoristische boeken


facetiose adj

1 grappig, geestig, snaaks
conto -- = grappig verhaal
2 die geestig is, die grappen maakt
spirito -- = grappenmaker


faciada sub

1 ARTE DE CONSTRUER (voor)gevel, façade, pui
-- de un ecclesia = gevel van een kerk
-- lateral = zijgevel
-- superior = bovenpui
-- posterior/de detra = achtergevel
-- campaniforme/de campana = klokgevel
-- retirate = terugspringende gevel
FIGURATE -- de honest(it)ate = façade van eerlijkheid
bricca de -- = puisteen
muro de -- = gevelmuur
fenestra de -- = gevelvenster
ornamento de -- = gevelversiering
plastica de -- = gevelplastiek
largor del -- = gevelbreedte


facial adj

1 (aan)gezichts..., gelaats..., faciaal, facialis
expression -- = gelaatsuitdrukking
angulo -- = gelaatshoek
indice/index -- = gelaatsindex
massage -- = gezichtsmassage
musculo -- = gelaatsspier
nervo -- = aangezichtszenuw
paralyse -- = aangezichtsverlamming
operation plastic -- = facelift
neuralgia -- = aangezichtspijn


facibile adj

1 doenlijk, uitvoerbaar, mogelijk
un projecto -- = een realiseerbaar project
isto es -- = dat is een haalbare kaart


facibilitate sub

1 uitvoerbaarheid, realiseerbaarheid


facie sub

1 ANATOMIA gezicht, aangezicht, gelaat
-- pallide = bleek gezicht
-- magre = mager gezicht
-- oval = ovaal gezicht
-- de funeral = begrafenisgezicht
-- a -- = tegenover (elkaar), van aangezicht tot aangezicht, oog in oog
-- a -- con le morte = in het aanschijn van de dood
in -- de = tegenover
testa/capite a duple -- = januskop
lavar se le -- = zijn gezicht wassen
perder le -- = gezichtsverlies lijden
salvar le -- = zijn gezicht redden
monstrar/revelar su ver -- = zijn ware gezicht tonen
vider/reguardar le morte in -- = de dood in de ogen zien, de dood voor ogen hebben
2 aanzien, voorkomen, uiterlijk, aspect
le numerose --s de un question = de vele kanten van een kwestie
dar un altere -- a un organisation = een organisatie een ander gezicht geven
3 (opper)vlak, (buiten)kant/zijde
le duo --s de un folio = de twee zijden/kanten van een blad
--s de un prisma = vlakken van een prisma
-- epigraphic = epigrafische zijde
-- externe = buitenzijde


facietta sub

1 vlak, (slijp/splijt/slijtvlakje, facet
--s de un diamante = facetten van een diamant
ZOOLOGIA oculo a --s = facetoog
ANATOMIA -- articular = gewrichtsvlakte


faciettar v

1 met facetten slijpen (diamant), facetteren


facile adj

1 gemakkelijk, licht, vlot, vloeiend, los, moeiteloos
labor/travalio -- = gemakkelijk werk
subjecto/thema -- = gemakkelijk onderwerp
texto -- = gemakkelijke tekst
calculo -- = gemakkelijke berekening
cosa -- a comprender = gemakkelijk te begrijpen zaak


facilitar v

1 gemakkelijk maken, vergemakkelijken, verlichten
-- le digestion = de spijsvertering bevorderen
-- le solution de un problema = de oplossing van een probleem vergemakkelijken
-- le execution de un labor/travalio = de uitvoering van een werk vergemakkelijken
isto non facilita le cosas = dat maakt het er niet gemakkelijker op
-- le progresso = de vooruitgang bevorderen


facilitate sub

1 gemak(kelijkheid)
-- de un labor/travalio = gemakkelijkheid van een werk
-- de un examine = gemakkelijkheid van een examen
le -- de su successos = het gemak waar-mee hij successen behaalt
orator dotate de grande -- de parola = redenaar die heel gemak-kelijk spreekt
2 handigheid, gave, vaardigheid
-- de parola = flux de bouche
ille ha un grande -- de parola = hij is een vlotte prater, hij is welbespraakt
3 --s = faciliteiten
--s de credito = kredietfaciliteiten
--s fiscal = belastingfaciliteiten
--s de pagamento = gemakkelijke betalingsvoorwaarden
--s de transporto = transportmogelijkheden
--s portuari = havenfaciliteiten
--s special pro personas handicapate = speciale voorzieningen voor mensen met een handicap
--s sanitari = hygiënische voorzieningen
accordar --s = faciliteiten verlenen


facilitation sub

1 het vergemakkelijken, vergemakkelijking, steun


facitor sub

1 maker, vervaardiger, iemand die iets doet
-- de versos = verzenschrijver


facsimile sub

1 facsimile, getrouwe nabootsing, reproductie
--s de documentos = facsimiles van documenten
gravure (F) in -- = facsimile-gravure
edition in -- = facsimile-uitgave


facticie adj

1 kunstmatig, nagemaakt, nagebootst, onecht, kunst...
barba -- = valse baard
bottilia -- = fopfles
grotta -- = nagebootste grot
marmore -- = kunstmarmer, marmerimitatie, stucmarmer
simplicitate -- = gekunstelde eenvoud
gaitate -- = gekunstelde vrolijkheid


faction sub

1 factie, actievoerende partij
-- dissidente = dissidente factie
2 schildwacht, wachtpost
esser de/in -- al angulo del strata = op wacht staan op de hoek van de straat
3 vorm, snit
4 wijze, manier


factionario sub

1 actievoerder van een factie


factiose adj

1 oproerig, muitziek, rebels
spirito -- = oproerige geest
partito -- = rebelse partij


+ factitive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA factitief
verbo -- = verbo factitive


+ factitivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA factitivum


facto sub

1 daad, handeling
2 feit, werkelijkheid, realiteit
-- de experientia = ervaringsfeit
-- historic = historisch feit
-- juridic = rechtsfeit

--s concrete = harde feiten

-- certe = vaststaand feit
-- insolite = ongewoon feit
-- nude/crude = naakt feit
-- delictuose/punibile = strafbaar feit
question de --s = feitenkwestie
relation de --s = feitenrelaas
le --s parla pro se ipse/mesme = de feiten spreken voor zichzelf
cognoscentia/cognoscimento del --s = feitenkennis
de -- = feitelijk, de facto
de -- ille es le culpabile = feitelijk is hij de schuldige
recognoscer un governamento de -- = een regering de facto erkennen
in -- = in feite
3 vias de -- = gewelddadigheden
passar a vias de -- = handtastelijk worden


factor sub

1 zaakgelastigde, makelaar, commissionair
2 factor, element, omstandigheid
-- social = sociale factor
-- economic = economische factor
-- politic = politieke factor
-- rhesus = resusfactor
-- de hereditate = erffactor
-- de crescentia/crescimento = groeifactor
-- climatic = klimaatfactor
le -- clave = de doorslaggevend factor
3 MATHEMATICA factor


factoria sub

1 factorij, handelskantoor (in vreemde landen)


+ factorial adj

1 MATHEMATICA factor...
analyse (-ysis) -- = factoranalyse


+ factorial sub

1 MATHEMATICA factoriaal


+ factoring sub ANGLESE

1 factoring, factorkrediet


+ factorisar v

1 MATHEMATICA in factoren ontbinden
-- polynomios = veeltermen in factoren ontbin-den


+ factorisation sub

1 MATHEMATICA ontbinding in factoren


factotum sub LATINO

1 manusje-van-alles, duvelstoejager, klusjesman


+ factual adj

1 feitelijk, feiten...
cognoscentias/cognoscimentos -- = feitenkennis
datos -- = feitelijke gegevens
consideration -- = overweging/beschouwing/bestudering van de feiten


+ factualitate sub

1 feitelijkheid


factura sub

1 COMMERCIO factuur, rekening
-- specificate/detaliate = gespecificeerde rekening
precio de -- = factuurprijs
data de -- = factuurdatum
numero de -- = factuurnummer
-- de compras = inkoopfactuur
inviar un -- = een rekening sturen
inscriber le --s = de rekeningen inboeken
pagar un -- = een factuur betalen
vender al precio de -- = verkopen tegen factuurprijs
2 makelij, factuur, techniek, opbouw
3 vervaardiging, het maken


facturar v

1 factureren, een factuur opmaken van, op een factuur vermelden
iste articulo non ha essite facturate = dit artikel staan niet op de factuur


+ facturation sub

1 facturering
section/departimento del -- = factureerafdeling


+ facturista sub

1 facturist


facula sub

1 toorts, fakkel
marcha {sj} con/a --s = fakkeloptocht
2 ASTRONOMIA zonnefakkel, facula


facular adj

1 ASTRONOMIA de zonnefakkel/facula betreffend


facultate sub

1 geschiktheid, bekwaamheid, vermogen, eigenschap, gave, talent
--s mental/intellectual = geestvermogens
non esser in plen possession de su --s mental = niet bij zijn volle verstand zijn
-- creative = scheppend/creatief vermogen
illa subestima su --s = zij onderschat haar mogelijkheden
-- de discernimento = onderscheidingsvermogen
-- gustative = smaakvermogen
-- visual/visive = gezichtsvermogen
-- de apperception = apperceptievermogen
2 recht, bevoegdheid, macht
haber le -- de facer un cosa = de bevoegdheid hebben iets te doen
3 faculteit (van een universiteit)
-- de medicina = medische faculteit
-- litterari/del litteras = letterenfaculteit, letterkundige faculteit
-- combinate/pluridisciplinari = interfaculteit
camera de -- = faculteitskamer
presidente de -- = faculteitsvoorzitter
reunion del -- = faculteitsvergadering
consilio de -- = faculteitsraad


facultative adj

1 facultatief, niet verplicht, naar verkiezing
FERROVIA station -- = halte
arresto/halto -- = stopplaats op verzoek
le cognoscentia/cognoscimento de linguas es -- = talenkennis is niet vereist


+ facunde adj

1 welbespraakt, welsprekend
advocato -- = welbespraakte advokaat


+ facundia sub

1 welbespraaktheid, welsprekendheid
orator de grande -- = zeer welsprekende redenaar


+ fading sub ANGLESE

1 RADIO TELEVISION fading, sluiereffect, (ver)sluiering
-- local/de proximitate = lokale fading
facer un -- = faden


+ fado sub PORTUGESE

1 MUSICA fado


+ fagiforme adj

1 BOTANICA van de gedaante van een beuk, beukachtig


fago sub

1 BOTANICA beuk
foreste de --s = beukenwoud
cortice de -- = beukenschors
trunco de -- = beukenstam
branca de -- = beukentak
folio de -- = beukenblad


+ fagopyro sub

1 BOTANICA boekweit


fagottar v

1 tot takkenbossen binden


fagottista sub

1 MUSICA fagottist


fagotto sub

1 (takke)bos
2 MUSICA fagot
-- tenor = tenorfagot


Fahrenheit, Gabriel Daniel sub n pr

1 Fahrenheit
thermometro (de) -- = thermometer volgens/van Fahrenheit
grado -- = graad Fahrenheit
scala (de) -- = schaal volgens/van Fahrenheit


+ faience sub FRANCESE

1 (geglazuurd) aardewerk, plateel(werk), faïence


faisan sub

1 ZOOLOGIA fazant
-- mascule = fazantenhaan
-- dorate/aurate = goudfazant
ovo de -- = fazante-ei
nido de --es = fazantennest
pastata de -- = fazantepastei
ragout (F) de -- = fazanteragoût
chassa {sj} de --es = fazantenjacht


+ faisaneria sub

1 fazantenpark


+ faisanero sub

1 fazantenhouder


+ fait accompli sub FRANCESE

1 fait accompli


+ fakir sub

1 fakir


+ fakirismo sub

1 fakirpraktijken


Falange sub n pr ESPANIOL

1 Falange (Spaans fascistische beweging)


+ falangismo sub

1 falangisme


+ falangista sub

1 falangist


+ falangista adj

1 falangistisch
partito -- = falangistische partij


falcar v

1 maaien, afmaaien, wegmaaien
-- le herba = gras maaien
-- un prato = een weiland maaien
machina a/de -- = maaimachine


+ falcaria sub

1 BOTANICA sikkelkruid


falcata sub

1 zwade, hoeveelheid gras/koren, etc. die met één slag van de zeis of sikkel wordt gemaaid


falcate adj

1 BOTANICA sikkelvormig


falcator sub

1 maaier


falcatura sub

1 het maaien, het af/wegmaaien


falce sub

1 zeis, sikkel
facitor de --s = zeisensmeder
secar con le -- = met de zeis afmaaien
le homine con le -- = de man met de zeis
POLITICA -- e martello = hamer en sikkel
-- del luna = maansikkel


+ falcetto sub

1 kleine zeis, kleine sikkel, pik


+ falcibractee adj

1 BOTANICA met sikkelvormige schutbladen


falcifere adj

1 sikkeldragend, zeisdragend


+ falcifolie adj

1 BOTANICA met sikkelvormige bladeren of blaadjes


+ falciforme adj

1 sikkelvormig, zeisvormig
cellula -- = sikkelvormige cel


+ falcipetale

1 BOTANICA met sikkelvormige kroonbladen


falcon sub

1 ZOOLOGIA valk
-- peregrin = slechtvalk
-- columbari = steenvalk
dressar un -- = een valk africhten
2 (ouderwets kanon) valkenet


falconar

1 op de valkenjacht gaan


falconeria

1 valkerij, valkendressuur, valkenjacht


falconero sub

1 valkenier


falconetto sub

1 ZOOLOGIA smelleken
2 valkenet (ouderwets kanon)


falconides sub pl

1 ZOOLOGIA valkachtigen


+ falconiforme sub

1 ZOOLOGIA valkachtige


+ faldistorio sub

1 ECCLESIA bisschopsstoel, faldistorium


Falia sub n pr

1 Falen (Westfalen


+ Oostfalen)

fallace adj

1 bedriegijk, leugenachtig, vals, misleidend
argumentos -- = drogredenen
promissas -- = valse beloften
sperantia -- = valse hoop
publicitate -- = misleidende reclame
doctrina -- = valse leer


fallacia sub

1 bedrog, valsheid, bedrieglijkheid


faller v

1 falen, te kort schieten, niet beantwoorden aan
2 bankroet gaan, failliet gaan, over de kop gaan


fallia sub

1 GEOLOGIA breuk, verschuiving
-- abyssal = abyssale breuk
-- anticlinal = anticlinale breuk
-- isoclinal = isoclinale breuk
-- clause = afgesloten breuk
-- oblique = scheve breuk
-- radial = radiale breuk
-- passive = uitgewerkte breuk
-- seismogenic = seismogene breuk
-- de compression = samendrukkingsbreuk
-- complexe/composite = samengestelde breuk
-- diagonal = diagonale breuk
-- transverse/transversal = dwarsbreuk
-- longitudinal = langsbreuk
-- de horst (G) = horstbreuk
-- del seismo = aardbevingsbreuk
-- a plica = plooibreuk
linea de -- = breuklijn
movimento del -- = breukbeweging
direction de un -- = strekking van een breuk
depression de -- = slenk
vallea de -- = breukdal


fallibile adj

1 feilbaar, onvolmaakt
le ration human es -- = de menselijke rede is feilbaar


fallibilitate sub

1 feilbaarheid
le -- del ration human = de feilbaarheid van de menselijke rede


fallimento sub

1 mislukking, ineenstorting, ondergang, fiasco
tote iste planos es condemnate al -- = al deze plannen zijn gedoemd te mislukken
le -- del fascismo = de ineenstorting van het fascisme
2 faillissement, failliet, bankroet
procedura/procedimento de -- = faillissementsprocedure
facer -- = failliet gaan
in stato de -- = in staat van faillissement
revocar/annullar/rescinder un -- = een faillissement opheffen
liquidar un -- = een faillissement afwikkelen
liquidation de un -- = afwikkeling van een faillissement


fallito sub

1 bankroetier, iemand die failliet is, FIGURATE mislukkeling


+ Fallopio sub n pr

1 Fallopio
tubo/trompa de -- = eileider (van de mens)


+ fall-out sub ANGLESE

1 fall-out, radio-actieve neerslag


falsar v

1 vervalsen
-- un documento = een dokument vervalsen
apparato que falsa le voce = apparaat dat de stem vervormt
2 verdraaien (van feiten)
3 MUSICA een wanklank vormen, dissoneren


falsario sub

1 vervalser, namaker, falsaris
-- de un signatura = vervalser van een handtekening
-- de moneta = valse munter
un banda de --s = een bende vervalsers


+ falsator sub

1 vervalser
-- del veritate = ver-valser van de waarheid
-- de moneta = valse munter


false adj

1 vals, onwaar, onjuist, verkeerd, nep...
-- clave = valse sleutel, loper
lumine/luce -- = vals licht
costas -- = valse ribben
interpretation -- = verkeerde interpretatie
juramento -- = meineed
2 onwaarachtig, onoprecht, vals, voorgewend, geveinsd
modestia -- = valse bescheidenheid
3 onecht, nagemaakt, vervalst, schijn..., imitatie...
moneta -- = vals geld
propheta -- = valse profeet
4 MUSICA onzuiver, vals


+ falsetto sub

1 falsetstem, faussetstem, kopstem
tonos de -- = falsettonen
cantar in -- = falset zingen
2 falsetzanger, falset


falsificabile adj

1 te vervalsen


falsificar v

1 knoeien met, vervalsen, valselijk namaken, valselijk opmaken, falsifiëren, falsificeren
-- billetes/notas de banca = bankbiljetten vervalsen
-- moneta = geld vervalsen
-- un texto = een tekst vervalsen
-- un contracto = een contract vervalsen
-- un documento = een document vervalsen
-- un passaporto = een paspoort vervalsen
-- un signatura = een handtekening vervalsen
-- le veritate = de waarheid vervalsen
-- le pensata/pensamento de un persona = iemands gedachten verdraaien/verkeerd weergeven
iste diario es falsificate = dat dagboek is gefaked


falsification sub

1 het vervalsen, het valselijk namaken, vervalsing, falsificatie, verdraaiing
-- del veritate = verdraaiing van de waarheid
-- del historia = geschiedvervalsing
-- de scriptos/documentos/textos = schriftvervalsing


falsificator sub

1 vervalser, falsaris, knoeier
-- de moneta = valse munter
-- de scriptos/documentos/textos = schriftvervalser


falsitate sub

1 valsheid, onwaarheid, onjuistheid
-- de un judicio = onjuistheid van een oordeel
-- de un affirmation = onwaarheid van een bewering
demonstrar le -- de un accusation = de valsheid van een beschuldiging aantonen
2 onoprechtheid, oneerlijkheid, veinzerij, hypocrisie, leugenachtigheid
revelar le -- de un persona = de onoprechtheid van iemand aan het licht brengen


falso sub

1 vervalsing, namaak
-- historic = geschiedvervalsing
un -- de Van Gogh = een vervalsing van Van Gogh


falta sub

1 tekortkoming, nalatigheid, onachtzaamheid
a -- de = bij gebrek aan
camouflar {oe} un -- = een tekortkoming/fout bewimpelen
2 fout, vergissing
-- orthographic/de orthographia = schrijffout
scriber sin --s (de orthographia) = zonder fouten schrijven
-- de traduction = vertaalfout
-- de construction = constructiefout
-- de copista = afschrijffout
-- irreparabile = onherstelbare fout
-- initial = beginfout
lista de --s = lijst van drukfouten, errata
sin -- = foutloos, feilloos
3 vergrijp, overtreding, fout, misstap
committer un -- = een overtreding begaan


fama sub

1 gerucht, mare
il curre le -- que = het gerucht/verhaal gaat dat
2 goede naam, reputatie
mal -- = slechte reputatie
de mal -- = berucht
de -- mundial/universe/universal = wereldberoemd
le precio del -- = de prijs van de roem
haber le -- de un sancto = in een geur van heiligheid staan
3 beroemdheid, vermaardheid
predicator de -- = beroemd/vermaard prediker
un medico de grande -- = een beroemd arts


fame sub

1 honger
suffritor de -- = hongerlijder
suffrer -- = honger lijden
morir de -- = doodgaan van de honger
edema de -- = hongeroedeem
exopero de -- = hongerstaking
exoperante de -- = hongerstaker
morte per -- = hongerdood
morir de -- = doodhongeren, sterven van honger, de hongerdood sterven
crepar de -- = van honger omkomen
salario de -- = hongerloon
-- horribile = geweldige honder
-- de lupo = honger als een paard
-- de terra = landhonger
haber -- = honger hebben
comenciar a sentir -- = honger krijgen
facer venir le -- = hongerig maken
satiar/appaciar su -- = zijn honger stillen
-- insatiabile/inappaciabile = niet te stillen honger
le spectro del -- = het spook van de honger
le -- es le expression de un besonio = honger is de uiting van een behoefte
manifestation del -- = hongerbetoging
motin de -- = hongeroproer
isto te da -- = je krijgt er honger van
2 hongersnood


famelic adj

1 hongerig, uitgehongerd
homine -- = hongerlijder
mendicante -- = uitgehongerde bedelaar
catto -- = hongerige kat


familia sub

1 huisgezin, gezin
patre de -- = huisvader
membros del -- = gezinsleden
festa de -- = familiefeest
die de -- = familiedag
drama de -- = familiedrama
derecto de -- = familierecht
cronica de -- = familiekroniek
vita de -- = familieleven, gezinsleven, huiselijk leven
nomine de -- = familienaam
circumstantias de -- = familieomstandigheden
pension de --/pro --s = familiepension
hotel de --/pro --s = familiehotel
portrait {e} de -- = familieportret
relationes de -- = familierelaties/betrekkingen
planification del -- = gezinsplanning
reunion de -- = familiereünie
auto(mobile) de -- = gezinsauto
circulo/sino de -- = familiekring
maladia de -- = familiekwaal
tracto de -- = familietrek
querela de -- = familietwist/ruzie
tradition de -- = familietraditie
orgolio de -- = familietrots
questiones de -- = familiezaken
le Sancte Familia = de Heilige Familie
le -- regal/royal = koninklijke familie, koninklijk huis
-- adoptive = pleeggezin
-- numerose = groot gezin
-- sin patre/sin matre = onvolledig gezin
juvene -- = gezin met kleine kinderen
-- amic = bevriende familie
fundar un -- = een gezin stichten
sustener/sustentar un -- = een gezin onderhouden
ille es de bon -- = hij is van goeden huize
ille es como del -- = hij is er kind aan huis
2 familie (anque BIOLOGIA, LINGUISTICA E GRAMMATICA)
-- de linguas = taalfamilie
-- de parolas/de vocabulos = woordfamilie
3 geslacht, huis, afstammelingen


familial adj

1 familie..., gezins..., huiselijk
maladia -- = familiekwaal
vita -- = gezinsleven
tracto -- = familietrek
vinculos -- = familiebanden
budget (A) -- = gezinsbegroting
interprisa -- = familiebedrijf
adjuta -- = gezinshulp
carta -- = gezinskaart
credito -- = gezinskrediet
regruppamento -- = gezinshereniging
planification -- = gezinsplanning
servicio social -- = gezinszorg
therapia -- = gezinstherapie
tutor -- = gezinsvoogd
tutela -- = gezinsvoogdij
bottilia/flacon -- = gezinsfles
imballage -- = gezinsverpakking
auto(mobile) -- = gezinsauto
enoios -- = gezinsmoeilijkheden


familiar adj

1 van het huisgezin, huis..., familie...
animal -- = huisdier
auto(mobile) -- = gezinsauto
circulo -- = huiselijke kring
insignia -- = wapenschild, familiewapen
unitate -- de un sol persona = eenpersoonshuishouden
esser acceptate in le circulo -- = bij iemand aan huis komen
vinculos -- = familiebanden
2 ongedwongen, vrij
haber contactos -- con un persona = met iemand gemeenzaam omgaan
3 vrijpostig, te familiair
4 (wel)vertrouwd, bekend, gewoon
ambiente -- = vertrouwde omgeving
linguage -- = omgangstaal, gemeenzaam taalgebruik
expression -- = uitdrukking uit de omgangstaal
esser -- con = vertrouwd/bekend zijn met
tu facie me es -- = je komt me bekend voor


familiar sub

1 huisvriend, goede kennis
2 dienaar van de inquisitie


familiarisar v

1 vertrouwd maken, (ge)wennen
-- un soldato con le maneamento del armas = een soldaat vertrouwd maken met het omgaan met wapens
-- se con un ambiente nove = ver-trouwd raken met een nieuwe omgeving


familiarisation sub

1 het vertrouwd maken, het (ge)wennen, gewenning


familiaritate sub

1 vertrouwdheid, bekendheid
io non ha -- con motores = ik heb geen verstand van motoren
2 vertrouwelijkheid, ongedwongenheid, vertrouwelijke omgang, gemeenzaamheid
3 --s = vrijpostigheden
haber troppo grande -- con un persona = al te familiaar met iemand omgaan
permitter se -- = zich vrijpostigheden veroorloven


famose adj

1 beroemd, befaamd, vermaard, gevierd
poeta -- = gevierd dichter
facer se -- = naam maken


+ fan sub ANGLESE

1 fan


fanal sub

1 (grote) lantaarn, (scheeps)licht, seinlicht
2 vuurtoren, vuurbaak, fanaal, kustlicht
nave -- = lichtschip


fanatic adj

1 fanatiek, dweepziek
zelator -- = fanatieke ijveraar
admirator -- = fanatiek bewonderaar
un secta -- = een fanatieke secte
2 overenthousiast


fanatico sub

1 fanaticus, fanatiekeling, dweper, fan
-- de football (A) = voetbalfan
-- del opera = operafreak
ille es un -- del bandas designate = hij is bezeten van stripverhalen


fanatisar v

1 dweepziek maken, fanatiek maken, opzwepen, ophitsen
-- le publico = het publiek opzwepen


+ fanatisation sub

1 (het) dweepziek maken, ophitsing


fanatismo sub

1 fanatisme, geestdrijverij, dweepzucht
-- cec = blind fanatisme
-- religiose = godsdienstig fanatisme
2 fanatiek gedrag, fanatieke houding


+ fandango sub

1 fandango (Spaanse dans)


fanfar sub

1 fanfare
2 FIGURATE ophef, tamtam


fanfaron sub

1 opschepper, snoever, pocher, opsnijder, windbuil, lefgozer, branieschopper


fanfaronada sub

1 opschepperij, snoeverij, pocherij, opsnijderij, grootspraak


fanfaronar v

1 opscheppen, snoeven, pochen, opsnijden


fango sub

1 modder, slijk, slib
banio de -- = modderbad
macula de -- = moddervlek
vulcano de -- = moddervulkaan
fossato de -- = moddersloot
sentiero de -- = modderpad
gabarra pro -- = modderschuit
currente/fluxo de -- = modderstroom
-- de fundo = bodemslib
-- cloacal/de cloaca = rioolslib
reimpler de -- = aanslibben, dichtslibben
luctar in le -- = modderworstelen
le infante esseva coperte de -- = het kind zat onder de modder
viver in le -- = in de goot leven
traher un persona del -- = iemand uit de goot halen
trainar un persona in le -- = iemands naam door het slijk sleuren


fangose adj

1 modderig, modderachtig, slijkerig, slibachtig
fossato -- = moddersloot
strata -- = modderachtige straat
cammino -- = modderweg
terreno -- = modderig terrein
terra -- = moddergrond
aqua -- = modderwater
botta -- = modderlaars
gusto -- = moddersmaak


fangositate sub

1 modderigheid, slijkerigheid
-- del terreno = modderigheid van het terrein


+ fangotherapia sub

1 MEDICINA fangotherapie, modderbaden


fano sub

1 HISTORIA ROMAN tempel, heiligdom


+ fanon sub

1 ZOOLOGIA baard (van walvis)


farad sub

1 ELECTRICITATE farad


Faraday,Michael sub n pr

1 Faraday
cavia de -- = kooi van Faraday
effecto -- = Faraday-effect, Faraday-draaiing


faradic adj

1 ELECTRICITATE Faraday..., faradisch
currente -- = faradische stroom, inductiestroom


faradisar v

1 MEDICINA faradiseren


faradisation sub

1 MEDICINA faradisering, faradotherapie


+ faradismo sub

1 ELECTRICITATE faradisme, inductie-elektriciteit


+ farandole sub FRANCESE

1 MUSICA farandole


farce sub FRANCESE

1 THEATRO klucht, farce
2 vulsel (voor vlees en gevogelte), farce


+ farcir v

1 CULINARI farceren
pancia de bove farcite = rolpens


+ farcitura sub

1 CULINARI vulling


fardar v

1 schminken, opmaken, blanketten
-- un actor = een acteur schminken
-- se = zich schminken, zich opmaken
-- se discretemente = zich bescheiden opmaken
femina fardate = opgemaakte vrouw


+ fardator sub

1 grimeur


fardello sub

1 last, vracht
-- del annos = last del jaren
-- de su responsabilitates = last van zijn verantwoordelijkheden
portar un pesante -- de suffrentias e de luctos = een zware last van smart en rouw dragen
2 pak, bundel, baal


fardo (I) sub

1 (COSMETICA) opmaak(sel), make-up, maquillage, blanketsel
-- del oculos = oogmake-up


fardo (II) sub

1 pak, bundel, baal
merces in --s = stukgoederen


farina sub

1 meel
-- de tritico = tarwemeel
flor de -- de tritico = tarwebloem
-- de mais = maïsmeel
-- de ris = rijstebloem
-- de avena = havermeel
-- de hordeo = gerstemeel
-- de sago = sagomeel
-- de lino = lijnmeel
-- de patatas = aardappelmeel
-- lactee = kindermeel
-- de pisce = vismeel
-- de ossos = beendermeel
-- de ligno = zaagmeel, zaagsel
-- con levatura = zelfrijzend bakmeel
fabrica de -- = meelfabriek
fabricante de -- = meelfabrikant
commercio de -- = meelhandel
barrica a/de -- = meelvat
balla/sacco a/de -- = meelbaal
flor de -- = meelbloem
pappa de -- = meelpap
tonnello a/de -- = meelton
sacco a/de -- = meelzak
verme de -- = meelworm
pan de -- integral = volkorenbrood
diluer -- = meel beslaan


farinacee adj

1 meelachtig, melig
alimento -- = meelspijs
productos -- = meelprodukten


farinar v

1 met meel bestrooien, in meel wentelen


farinero sub

1 meelfabrikant, meelhandelaar


fariniera sub

1 meeltrog
2 meelpakhuis


farinose adj

1 meelachtig, melig, meelhoudend
alimento -- = meelspijs
pappa -- = meelpap
patatas -- = melige aardappels, afkokers
malo/pomo -- = melige appel
pisos -- = melige erwten
nive -- = poedersneeuw


+ farragine sub

1 rommel(tje), hoop, wanorde
-- de libros = verwarde hoop boeken


+ farraginose adj

1 rommelig, wanordelijk
discurso -- = verward betoog
texto -- = verwarde tekst
exposition -- = verwarde uiteenzetting


farsa sub

1 klucht


farsal adj

1 klucht...


+ farsar v

1 pret maken


farsator sub

1 grappenmaker


farsista sub

1 schrijver van kluchten


fasce sub

1 bundel, bos
-- luminose/de lumine/de luce = lichtbundel
-- convergente = convergerende bundel
-- divergente = divergerende bundel
-- muscular = spierbundel
-- de nervos = zenuwbundel
-- electronic/de electrones = elektronenbundel
-- del projector = (licht)bundel van de projector
-- de claves = sleutelbos, bos sleutels
-- de brancas = takkenbos
-- de palea = strobos
-- de radices = bos radijs
-- de sagittas/flechas {sj} = pijlenbundel
-- de neutrones = neutronenbundel
-- de radios = stralenbundel


+ fascia sub

1 BIOLOGIA fascia, fascie
2 luier (voor baby)
-- de un sol uso = wegwerpluier
parve pantalon pro -- = luierbroekje
corbe de --s = luiermand
texito pro --s = luierstof
cambiar le -- = een schone luier omdoen
lavage de --s = luierwas
illa habeva ancora un pila de --s a lavar = zij had nog een enorme luierwas staan


fasciate adj

1 BIOLOGIA bandvormig
amadina -- = bandvink


+ fasciation sub

1 BIOLOGIA bandvorming, fasciatie


fascicular adj

1 bundelvormig, in bundels, fasciculair
cambio -- = fasciculair cambium


+ fasciculate adj

1 BOTANICA bundelsgewijs, bundelvormig
radice -- = wortelbundel
2 ARTE DE CONSTRUER bundel...
columna/colonna -- = bundelpijler


+ fasciculation sub

1 fasciculatie


fasciculo sub

1 bundeltje, aflevering (van boek)
-- final = slotaflevering
libro publicate in --s = boek in losse afleveringen
-- nervose = zenuwbundel
2 LIGATURA DE LIBROS signatuur, katernmerk


fascina sub

1 bundel, (takken)bos


fascinante adj

1 fascinerend, onweerstaanbaar, betoverend, boeiend
persona -- = boeiende persoonlijkheid
spectaculo -- = fascinerend schouwspel
musica -- = meeslepende muziek


fascinar v

1 met de blik willoos maken, verlammen, hypnotiseren
2 fascineren, biologeren, betoveren, onweerstaanbaar aantrekken
iste libro fascina del principio usque al fin = dat boek boeit van begin tot eind


+ fascinata sub

1 zinkstuk


fascination sub

1 het fascineren, betovering, aantrekkingskracht, hypnotische kracht, onweerstaanbare invloed


fascinator sub

1 iemand die fascineert/betovert, etc.


+ fascinator sub

1 iemand die fascineert


fascino sub

1 boze oog
2 betovering, aantrekkingskracht, charme
le -- del beltate feminin = de aantrekkingskracht van het vrouwelijk schoon
le -- del montania = de betovering van de bergen


fascismo sub

1 fascisme


fascista sub

1 fascist


+ fascista adj

1 fascistisch
movimento -- = fascistische beweging
partito -- = fascistische partij
governamento -- = fascistische regering
dictatura -- = fascistische dictatuur
usar methodos -- = fascistische methoden gebruiken


+ fascistic adj

1 fascistisch


+ fascistoide adj

1 fascistoïde


fashion sub ANGLESE

1 vorm, trant, snit, mode, aard, manier


fashionable sub ANGLESE

1 modieus, chic, elegant


+ fastidiar v

1 ergeren, vervelen, hinderen, klieren


+ fastidiose adj

1 vervelend, lastig, langdradig, saai
labor/travalio -- = eentonig werk
detalios -- = vervelende details
enumeration -- = saaie opsomming


+ fastidiositate sub

1 vervelend karakter (van iets), langdradigheid, saaiheid
-- de un enumeration = saaiheid van een opsomming


+ fastigiate adj

1 BOTANICA met verticaal groeiende/recht omhooggaande takken, opstaand, opgaand, omhoog wijzend, fastigiaat
brancas -- del poplo = opgaande takken van de populier


+ fastigio sub

1 gevelspits, top
-- de un edificio = gevelspits van een gebouw
FIGURATE attinger le -- del gloria = het hoogtepunt van de roem berei-ken


fasto sub

1 praal, pracht, luister, weelde
-- oriental = oosterse weelde


fastose adj

1 luisterrijk, met pracht en praal


+ fastuose adj

1 luisterrijk, met pracht en praal
ceremonia -- = plechtigheid met veel pracht en praal
defilata -- = luisterrijke optocht
on le ha recipite fastuosemente = men heeft hem luisterrijk ontvangen


+ fastuositate sub

1 pracht, praal, luister
-- de un ceremonia = praal van een ceremonie
le -- del corte de Ludovico XIV = de praal van het hof van Lodewijk XIV


fatal adj

1 door het lot beschikt, voorbeschikt, beslissend
2 rampzalig, funest, fataal, noodlottig, heilloos
colpo -- = dodelijke slag
hora -- = uur van de dood
interprisa -- = heilloze onderneming
femina -- = fatale vrouw


fatalismo sub

1 PHILOSOPHIA fatalisme (leer dat alles is voorbeschikt door het lot)
2 fatalisme (gelaten aanvaarding van het lot), berusting
le -- del religion islamic = het fatalisme van de islam


fatalista sub

1 fatalist, persoon die in het lot berust, gelaten iemand


+ fatalista adj

1 fatalistisch
drama -- = noodlotsdrama
motivo -- = noodlotsmotief
attitude -- = fatalistische houding


+ fatalistic adj

1 fatalistisch
doctrina -- = fatalis-tische leer
attitude -- = fatalistische houding


fatalitate sub

1 fataliteit, het onvermijdelijke, noodwendigheid
le -- del morte = het onvermijdelijke van de dood
2 noodlot, noodlottigheid, ramp, onheil


+ fatamorgana sub

1 fata morgana


fathom sub ANGLESE

1 vadem ( = 1,828 m)


+ fatidic adj

1 voorspellend, fataal, noodlottig


fatiga sub

1 vermoeidheid, moeheid, vermoeienis
-- nervose = zenuwinzinking
-- cerebral/intellectual/mental = overspanning, geestelijke uitputting
-- muscular = spiervermoeidheid
excesso de -- = oververmoeidheid
cader de -- = omvallen van vermoeidheid
manifestar signos de -- = tekenen van vermoeidheid vertonen
esser resistente al -- = niet gauw moe worden
2 vermoeidheid, moeheid (van metalen, etc.)
-- mechanic = mechanische moeheid
-- de materiales = materiaalmoeheid
-- de metallo = metaalmoeheid
resistentia al -- = vermoeidheidssterkte
fissura de -- = vermoeidheidsscheur
ruptura de -- = vermoeidheidsbreuk
symptoma de -- = vermoeidheidsverschijnsel
puncto de -- = vermoeidheidspunt
curva de -- = vermoeidheidskromme
test (A) de -- = vermoeidheidsproef


fatigabile adj

1 geneigd tot vermoeid zijn


+ fatigabilitate sub

1 BIOLOGIA vermoeibaarheid


fatigante adj

1 (moe makend) vermoeiend
labor/travalio -- = vermoeiend werk
jornata -- = vermoeiende dag
stilo -- = vermoeiende stijl
2 vervelend, vermoeiend, lastig


fatigar v

1 (moe maken) vermoeien
iste exercitio fatiga le bracios = die oefening vermoeit de armen
iste longe marcha {sj} me ha fatigate = die longe mars heeft me moe gemaakt
ille non se ha troppo fatigate = hij heeft zich niet al te zeer vermoeid
2 vervelen, vermoeien, lastig vallen, storen
-- su auditores = zijn toehoorders vermoeien
-- se de un cosa = genoeg van iets krijgen


fatigate adj

1 vermoeid, moe, afgemat
visage -- = vermoeid gezicht
musculo -- = vermoeide spier
sentir se -- = zich moe voelen
clauder le oculos -- = de vermoeide ogen sluiten
haber le aere -- = er vermoeid uitzien


fato sub

1 lot, noodlot, fatum
ironia del -- = ironie van het lot
le -- la persecutava = het noodlot achtervolgde haar


+ fatsia sub

1 BOTANICA vingerplant


fatue adj

1 dwaas, dom, onnozel, mal
2 verwaand, kwasterig
3 foco -- = ignis fatuus, dwaallicht, sint-antoniusvuur
BOTANICA avena -- = oot


fatuitate sub

1 dwaasheid, onnozelheid, domme oppervlakkigheid
-- de un conversation = domme oppervlakkigheid van een gesprek
2 verwaandheid, kwasterigheid
un aere de -- = een verwaand air


fauna sub

1 fauna, dierenwereld
-- marin/maritime = zeefauna
-- abyssal = diepzeefauna
-- endemic = endemische fauna
-- de aqua dulce = zoetwaterfauna
-- del solo = bodemfauna
-- alpin/alpestre = alpenfauna
-- steppic = steppefauna
-- forestal = bosfauna
-- tropical = tropische fauna
-- subtropic = subtropische fauna
-- polar = poolfauna
-- antarctic = antarctische fauna
-- paleozoic = paleozoïsche fauna
-- prehistoric = prehistorische fauna
-- fossile = fossiele fauna
-- microscopic = microfauna


+ faunal adj

1 fauna...
region/zona -- = faunagebied


+ faunesc adj

1 faunesk
visage -- = faunesk gezicht


faunic adj

1 fauna...
region/zona -- = faunagebied


+ faunistic adj

1 fauna...
region/zona -- = faunagebied
elemento -- = fauna-element
equilibrio -- = fauna-evenwicht
characteristicas -- de un region = faunakenmerken van een streek


+ faunistica sub

1 faunistiek


fauno sub

1 RELIGION ROMAN faun, bosgod, veldgod
"Le postmeridie de un --" = "De namiddag van een faun" (Mallarmé)
"Preludio al postmeridie de un --" = "Voorspel tot de namiddag van een faun" (Debussy)


+ faustian adj

1 faustisch


+ fauteuil sub FRANCESE

1 THEATRO stalles


+ fauvismo sub

1 fauvisme


+ fauvista sub

1 fauvist


+ fauvista adj

1 fauvistisch


+ favismo sub

1 MEDICINA favisme


favo sub

1 honingraat
melle de -- = raathoning
2 MEDICINA hoofdzeer, kletskop, favus


favor sub

1 gunst, welgezindheid, welwillendheid
-- popular = volksgunst
-- aulic/del corte = hofgunst
con -- del obscuritate = onder bescherming van de duisternis
in -- de = ten gunste van, voor
pronunciar se in -- de un cosa = zich voor iets uitspreken
billet de -- = vrijkaartje
precio de -- = speciale prijs, vriendenprijs
tractamento de -- = voorkeursbehandeling
gauder/haber le -- de un persona = bij iemand in de gunst staan
accordar un -- a un persona = iemand een gunst verlenen
facer un -- a un persona = iemand een gunst bewijzen
ganiar le -- de un persona = bij iemand in de gunst komen
gauder de un -- special = een streepje voor hebben
incontrar le -- del publico = bij het publiek in de gunst vallen
per -- = alstublieft


favorabile adj

1 gunstig, voordelig
occasion -- = gunstige gelegenheid
circumstantias -- = gunstige omstandigheden
responsa -- = gunstig antwoord
saldo -- = batig saldo
le vento esseva -- = de wind was gunstig
2 gunstig gezind, welgezind


favorar v

1 gunstig gestemd zijn (voor), goed gezind zijn
2 begunstigen, steunen, bevoordelen
-- un interprisa = een onderneming steunen
-- le crescentia = de groei bevorderen
-- le artes = de kunsten begunstigen/beschermen
-- un projecto = een plan steunen


favorir v

1 gunstig gestemd zijn (voor), goed gezind zijn
2 begunstigen, steunen, bevoordelen
-- un interprisa = een onderneming steunen
-- le crescentia = de groei bevorderen
-- le artes = de kunsten bevorderen/steunen
-- un projecto = een plan steunen


+ favorita sub

1 favoriete, gunstelinge


favorite adj

1 favoriet, geliefkoosd, lievelings..., lijf...
platto -- = lievelingskost
parola -- = stopwoord
autor -- = lievelingsschrijver
poeta -- = lievelingsdichter
libro -- = lievelingsboek
occupation -- = lievelingsbezigheid
thema/subjecto -- = stokpaardje
loco -- = lievelingsoord/plaats


favoritismo sub

1 vriendjespolitiek, protectiesysteem, (stelsel van) begunstiging


favorito sub

1 gunsteling, lieveling(etje)
un -- del rege = een gunsteling van de koning
2 SPORT favoriet, kanshebber
le grande -- del 5000 metros = de grootste kanshebber op/voor de 5000 meter


favose adj

1 MEDICINA hoofdzeer...
tinea -- = hoofdzeer


+ fax sub

1 fax


+ faxar v

1 faxen


febre sub

1 koorts
-- scarlatin = roodvonk
-- typhoide = tyfus
-- paratyphoide = paratyfus
-- paludic = moeraskoorts
-- nervose = zenuwkoorts
-- rheumatic = reumatische koorts
-- ganglionar = klierkoorts
-- biliose = galkoorts
-- sudoral = zweetkoorts
-- del feno = hooikoorts
-- puerperal = kraamvrouwenkoorts
-- quartan = vierdedaagse koorts (vorm van malaria)
-- jalne = gele koorts
-- mucose = slijmkoorts
-- remittente = remitterende koorts
-- intermittente/recurrente = wisselkoorts
-- tenace = hardnekkige koorts
-- exanthematic/exanthematose = vlektyfus
-- lactee/de lacte = melkkoorts
-- del auro = goudkoorts
-- de gloria/de fama = koorts naar roem
FIGURATE -- del electiones = verkiezingskoorts
ille ha quaranta grados de -- = hij heeft veertig graden koorts
stato sin -- = koortsvrije toestand
button de -- = koortspuistje
accesso/attacco de -- = koortsaanval
curva de -- = koortskromme, koortscurve
mesurar le -- = de koorts opnemen
tremular de -- = rillen van koorts
libere de/sin -- = koortsvrij
le -- augmenta/monta = de koort neemt toe
le -- decresce/discresce/bassa/declina = de koorts neemt af
io es ardente de -- = ik ben gloeierig van de koorts


febricitante adj

1 koortsig, koortsachtig


febricitar v

1 koorts hebben, koortsig zijn


febrifuge adj

1 MEDICINA koortswerend, koortsverdrijvend, antipyretisch
potion -- = koortsdrank
medicamento -- = koortsmiddel


+ febrifugo sub

1 koortswerend middel, koortsverdrijvend middel, antipyreticum
administrar un -- = een koortswerend middel toedienen


febril adj

1 MEDICINA koortsig, koorts...
temperatura -- = koortstemperatuur
convulsion -- = koortsstuip
attacco/accesso -- = koortsaanval
eruption -- = koortsuitslag
stato -- = koortstoestand
calor -- = koortshitte
curva -- = koortskromme
2 koortsig, koortsachtig, onrustig, zenuwachtig, gejaagd, heftig, onstuimig
impatientia -- = koortsachtig ongeduld
haste -- = koortsachtige haast
activitate -- = koortsachtige bedrijvigheid
movimentos -- = koortsige bewegingen
laborar febrilmente = koortsachtig werken


febrilitate sub

1 MEDICINA koortsigheid
2 koortsigheid, koortsachtigheid, nervositeit, zenuwachtigheid, onstuimigheid, opgewondenheid, gejaagdheid, onrust


februario sub

1 februari


fecal adj

1 fecaal
materias -- = uitwerpselen
atonia -- = trage stoelgang
pollution -- = vervuiling/verontreiniging door fecaliën


fece sub

1 uitwerpsel
evacuation de --s = stoelgang
2 PHARMACIA bezinksel, drab, droesem
-- de vino = wijnmoer
3 FIGURATE heffe, uitschot
le -- del populo = de heffe des volks
le -- del societate = het uitschot van de maatschappij


fecula sub

1 zetmeel
-- de patatas = aardappelmeel
grano de -- = zetmeelkorrel
fabrica de -- de patatas = aardappelmeelfabriek


+ fecular v

1 in zetmeel omzetten


feculente adj

1 drabbig, droesemig, troebel
vino -- = drabbige wijn
2 zetmeelhoudend


feculentia sub

1 drabbigheid, troebelheid
2 zetmeelgehalte


feculeria sub

1 zetmeelfabriek, aardappelmeelfabriek
2 zetmeelindustrie, aardappelmeelindustrie


+ feculose adj

1 zetmeelrijk


+ fecundabile adj

1 bevruchtbaar


+ fecundabilitate sub

1 bevruchtbaarheid
-- de un gameta feminin = bevruchtbaarheid van een vrouwelijke gameet


fecundar v

1 bevruchten, vruchtbaar maken
-- un gameta feminin = een vrouwelijke gameet bevruchten
-- un ovo = een ei bevruchten
le sol fecunda le campos = de zon maakt de velden vruchtbaar


fecundation sub

1 het bevruchten, bevruchting
-- artificial = kunstmatige bevruchting, K.I.
-- duple = dubbele bevruchting


fecundator sub

1 bevruchter, inseminator


fecunde adj

1 vruchtbaar
pluvia -- = groeizaam regentje
racia -- = vruchtbaar ras
fonte -- = rijkvloeiende bron
spirito -- = creatieve/vindingrijke geest
subjecto -- = onderwerp dat veel stof oplevert, dankbaar onderwerp
autor -- = auteur die veel produceert


fecunditate sub

1 vruchtbaarheid
etate del -- = leeftijd van de vruchtbaarheid
periodo del -- = periode van de vruchtbaarheid
le -- de un terreno = de vruchtbaarheid van een stuk grond
le -- de un scriptor = de vruchtbaarheid van een schrijver
-- del imagination = rijkdom der verbeelding
culto de -- = vruchtbaarheidscultus
ritos de -- = vruchtbaarheidsritueel


fede adj

1 lelijk
abominabilemente -- = foeilelijk


federal adj

1 bonds..., bondgenootschappelijk, federaal, federatief, federalistisch
organisation -- = federale organisatie
districto -- = federaal district
governamento -- = federale regering, bondsregering
consilio -- = bondsraad
consiliero -- = lid van de bondsraad
stato -- = federale staat, bondsstaat
republica -- = bondsrepubliek


federalismo sub

1 federalisme
-- europee = Euro-pees federalisme
-- mundial = wereldfederalis-me


federalista sub

1 federalist


+ federalista adj

1 federalistisch
systema -- = federalistisch systeem
stato -- = federalistische staat
currentes -- = federalistische stromingen
doctrina -- = federalistische leer


+ federalistic adj

1 federalistisch
ideas -- = federalistische ideeën
programma -- = federalistisch programma


federar v

1 verenigen in een federatie, verenigen in een (ver)bond, federaliseren, tot een

federatie/(ver)bond maken

federate adj

1 (ver)bonds..., deel...
stato -- = deelstaat, bondsland
le cantones -- de Suissa = de gefedereerde kantons van Zwitserland


federation sub

1 federatie, bondsstaat, statenbond, (ver)bond
2 bond, federatie
-- sportive = sportfederatie, sportbond
-- de football (A) = voetbalbond


federative adj

1 federatief, bonds...
stato -- = bondsstaat
principios =federatieve principes
programmas -- = federatieve programma's


+ feditate sub

1 lelijkheid
-- de un edificio = lelijkheid van een gebouw


fee {fee} sub

1 fee
pais del --s = sprookjesland, feeënland
regina del --s = feeënkoningin
conto del --s = sprookje


+ feedback sub ANGLESE

1 feedback, terugkoppeling
dar -- = terugkoppelen


feeria sub

1 sprookjeswereld, toverwereld
2 THEATRO feeërie, sprookjestoneel


feeric adj

1 sprookjesachtig, toverachtig, feëriek
mundo -- = sprookjeswereld
beltate -- = sprookjesachtige schoonheid


+ feldmarechal {sj} sub

1 veldmaarschalk


+ feldspat sub

1 MINERALOGIA veldspaat


+ feldspatic adj

1 veldspaat...
gres -- = veldspaatzandsteen


+ felibre sub

1 felibre (schrijver in het Provençaals)


felice adj

1 gelukkig
render -- = gelukkig maken
un resultato -- = een gelukkige afloop
-- Natal! = gelukkig Kerstfeest!
esser totalmente -- = volmaakt gelukkig zijn
non haber nascite pro esser -- = niet voor het geluk geschapen zijn


felicitar v

1 gelukwensen, feliciteren, complimenten, een compliment maken
tu pote -- te = je mag van geluk spreken


felicitate sub

1 gelukzaligheid
2 geluk, vreugde
-- domestic = huiselijk geluk
-- apparente = schijngeluk
-- incerte/instabile = wankel geluk
sentimento de -- = geluksgevoel
radiante de -- = stralend van geluk
participar in le -- de un persona = in iemands geluk delen


felicitation sub

1 het gelukwensen, het feliciteren, gelukwens, felicitatie
littera de --(es) = felicitatiebrief
telegramma de --(es) = gelukstelegram
visita de -- = felicitatiebeziek
registro de -- = felicitatieregister


+ felides sub pl

1 ZOOLOGIA katachtigen


+ felin adj

1 ZOOLOGIA katachtig, kat...
racia -- = katteras
predator -- = katachtig roofdier
oculo -- = kat(te)oog
exposition/exhibition -- = kattententoonstelling
movimentos -- = katachtige bewegingen
agilitate -- = katachtige beweeglijkheid


+ felinitate sub

1 katachtigheid


+ felino sub

1 ZOOLOGIA katachtige, katachtig roofdier


+ fellah sub

1 fellah


+ fellatio sub

1 fellatio


+ felle sub

1 FIGURATE ZOOLOGIA gal


+ felon adj

1 HISTORIA trouweloos
vassalo -- = trouweloos leenman


+ felon sub

1 HISTORIA felon


felonia sub

1 HISTORIA felonie
accusar de -- = van felonie beschuldigen


feltrar v

1 vervilten, tot vilt maken/worden
2 met vilt bedekken, met vilt opvullen


+ feltrate adj

1 vilten, van vilt


+ feltration sub

1 (het) vilten, vervilting


feltrero sub

1 iemand die vilt verwerkt en bewerkt, viltwerker


feltro sub

1 vilt
papiro -- = viltpapier
revestimento de -- = viltbekleding
fabrica de -- = viltfabriek
fabrication de -- = viltbereiding
cossino de -- = viltkussen
strato de -- = viltlaag
texito de -- = viltweefsel
2 vilthoed
(cappello de) -- = vilthoed
-- flexibile = slappe (vilt)hoed
3 viltpen, viltstift
stilo/penna a/de -- = viltpen, viltstift


+ feluc(c)a sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES feloek


+ femic adj

1 GEOLOGIA femisch


femina sub

1 vrouw
vestimentos de -- = dameskleding
subvestimentos -- = damesondergoed
cappello de -- = dameshoed
bicycletta de -- = damesfiets
sartor pro --s = dameskleermaker
perrucchero pro --s = dameskapper
emancipation del -- = vrouwenemancipatie
-- emancipate = geëmancipeerde vrouw
professor -- = vrouwelijke professor, lerares
-- de mal vita = vrouw van lichte zeden, straatmeid
violar un -- = een vrouw verkrachten
2 vrouwelijk dier, wijfje, vrouwtje
cavallo -- = vrouwelijk paard


feminin adj

1 vrouwelijk, de vrouw eigen, voor de vrouw
labor/travalio -- = vrouwenarbeid
emancipation -- = vrouwenemancipatie
logica -- = vrouwenlogica
intuition -- = vrouwelijke intuïtie
figura -- = vrouwenfiguur
sexo -- = vrouwelijk geslacht
choro -- = vrouwenkoor
rima -- = vrouwelijk rijm
portrait {e} -- = vrouwenportret
voce -- = vrouwenstem
persona -- = vrouwspersoon
vita -- = vrouwenleven
vestimentos -- = dameskleding
subvestimentos -- = damesondergoed
sella -- = dameszadel
moda -- = damesmode
revista -- = dames/vrouwentijdschrift
suffragio -- = vrouwenkiesrecht
linea -- = vrouwelijke lijn
feudo -- = spilleleen
2 BIOLOGIA vrouwelijk, wijfjes..., vrouwtje...
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA vrouwelijk
substantivo -- = vrouwelijk zelfstandig naamwoord
termination -- = vrouwelijke uitgang
genere -- = vrouwelijk geslacht


femininitate sub

1 vrouwelijkheid


feminino sub

1 het vrouwelijke (anque LINGUISTICA E GRAMMATICA) femininum
le eterne -- = het eeuwig vrouwelijke, "das ewig Weibliche"


feminisar v

1 vrouwelijk maken, vervrouwelijken


+ feminisation sub

1 feminisatie, het vrouwelijk maken


feminismo sub

1 feminisme, vrouwenbeweging


feminista sub

1 feminist(e)
-- militante/active = militante feministe


+ feminista adj

1 feministisch
movimento -- = feministische beweging
theologia -- = feministische theologie
litteratura -- = feministische literatuur


+ feministic adj

1 feministisch


femoral adj

1 ANATOMIA dij..., dijbeen..., femoraal
arteria -- = dijslagader
vena -- = dijader
nervo -- = dijzenuw
musculo -- = dijspier


femore sub

1 ANATOMIA dij, dijbeen
testa/capite del -- = kop van het dijbeen
collo del -- = hals van het dijbeen
fractura (del collo) del -- = dijbreuk


fenar v

1 hooien


+ fenation sub

1 het hooien, hooioogst


+ fenator sub

1 hooier


fenestra sub

1 venster, vensteropening, raam
quadro de -- = raamkozijn
appoio/bordo/tabula de -- = vensterbank
porta -- = openslaande (terras)deur
-- grilliate = tralievenster
-- cantilever (A) = klapraam
-- lateral = zijraam
-- basculante/a bascula = kantelvenster/raam, tuimelraam
-- murate = blind venster
-- paramuscas = hor
-- saliente = erker
-- panoramic = panoramaraam
-- que da super le strata = raam aan de straat
inveloppe a -- = vensterenvelop
aperir un -- = een raam openzetten
reguardar/mirar per le -- = door het raam kijken
jectar per le -- = door het raam gooien


fenestrar v

1 vensters aanbrengen, vensters/openingen maken in


fenestrate adj

1 BOTANICA ZOOLOGIA met vensterachtige openingen


fenil sub

1 hooischuur, hooizolder, hooiberg


+ fennec sub

1 ZOOLOGIA fennek, woestijnvos


feno sub

1 hooi
-- pressate/comprimite = pershooi
febre del -- = hooikoorts
campo de -- = hooiland
pila de -- = hooiberg
furca de -- = hooivork
rastrellator de -- = hooihark/rijf
pressa de -- = hooipers
machina a/de feno = hooimachine
fermentation del -- = hooibroei


fenuculo sub

1 BOTANICA venkel
-- tuberose = knolvenkel
bulbo de -- = venkelknol
folio de -- = venkelblad
oleo de -- = venkelolie
tisana de -- = venkelthee
semine de -- = venkelzaad
resina de -- = venkelhars


+ fenugreco sub

1 BOTANICA fenegriek


fer adj

1 fel, onstuimig, woest
2 trots
-- como un pavon = zo trots als een pauw


+ ferace adj

1 (anque FIGURATE) vruchtbaar
terra -- = vruchtbare grond
phantasia -- = vruchtbare fantasie


+ feracitate sub

1 (anque FIGURATE) vruchtbaarheid


Ferdinando sub n pr

1 Ferdinand


feretro sub

1 doodkist, (lijk)baar
portator de -- = baardrager
sequer le -- = de baar volgen
isto es un clavo in mi -- = dit is een nagel aan mijn doodkist
le nave esseva un -- flottante = het schip was een drijvende doodkist


feria sub

1 jaarmarkt, kermis
campo de -- = kermisterrein
barraca de -- = kermistent
joco de -- = kermisspel
septimana de -- = kermisweek
visitator del -- = kermisganger
amusamento/distraction/diversion de -- = kermisvermaak
attraction de -- = kermisattractie/vermakelijkheid
-- del vanitate = kermis der ijdelheid
2 (jaar)beurs
-- commercial = handelsbeurs
-- de monstras = monsterbeurs
-- autumnal/de autumno = najaarsbeurs
-- agricole = landbouwbeurs
-- philatelic/pro philatelistas = postzegelbeurs
3 CATHOLICISMO weekdag (behalve zaterdag)
4 --s = vakantie


ferial adj

1 CATHOLICISMO niet op zaterdag of zondag vallend
officio -- = doordeweekse kerkdienst


+ feriante sub

1 iemand die met vakantie is, vakantieganger


feriar v

1 met vakantie zijn, vakantie houden, vakantie hebben, vrije dag(en) hebben


+ feriate sub

1 die/jorno -- = vrije dag


ferimento sub

1 het slaan, het beuken
2 het verwonden, (door slaan)


ferir v

1 slaan, treffen, beuken
-- le adversario con un pugnal = de tegenstander treffen met een dolk
2 verwonden
-- se in le testa/capite = zich aan het hoofd verwonden
-- le amor proprie de un persona = iemands eigenwaarde kwetsen


+ ferita sub

1 wond
-- grave = ernstige wond
-- legier = lichte wond
-- mortal/lethal = dodelijke wond
-- de testa/capite = hoofdwond
-- del carne = vleeswond
-- de balla = schotwond
-- de talia = snijwond
causar un -- = een wond veroorkan
curar un -- = een wond genezen


feritate sub

1 wildheid, onstuimigheid, woestheid
2 trots
-- paternal = vadertrots
-- legitime = gerechtvaardigde trots
illa es le -- de su patre = zij is de trots van haar vader


ferma sub

1 boerderij, hoeve
-- pyramidal, -- in forma de pyramide = stolpboerderij
-- capital = kapitale boerderij
-- de bestial = veeboerderij, veebedrijf
butyro de -- = boerenboter
caseo de -- = boerenkaas
gambon de -- = boerenham
cavallo de -- = boerenpaard
can de -- = boerenhond
carro/carretta de -- = boerenkar


+ fermata sub

1 MUSICA fermate, orgelpunt


fermentabile adj

1 vergistbaar, fermenteerbaar


fermentar v

1 aan het gisten zijn, gisten, vergisten, fermenteren
vinagre fermentate = gistingsazijn
lacte fermentate = zure melk
2 gisting veroorzaken, doen gisten, vergisten, doen fermenteren


fermentation sub

1 het gisten, gisting, fermentatie
-- alcoholic = alcoholische gisting
-- lactic = melkzure gisting
-- butyric = boterzure gisting
-- acetic = azijnzure gisting
-- putride = rottende gisting
-- del feno = hooibroei
-- secundari = nagisting
bacterio de -- = gistingsbacterie
processo de -- = fermentatieproces
gas de -- = gistingsgas
cellario de -- = gistingskelder
phenomeno de -- = gistingsverschijnsel
camera de -- = gistingskamer
cupa de -- = gistingskuip


fermentative adj

1 gisting veroorzakend, gistings..., fermentatief
processo -- = gistingsproces


fermento sub

1 gist, giststof, ferment
-- digestive = verteringsferment


fermero sub

1 boer


+ fermi sub

1 PHYSICA fermi


+ fermion sub

1 PHYSICA fermion


+ fermium sub

1 CHIMIA fermium (element 100)


feroce adj

1 wild, woest, verscheurend
le leon es un animal -- = de leeuw is een wild dier
reguardo -- = woeste blik
2 wreed, meedogenloos
tyranno -- = wrede tiran
persecutiones -- = meedogenloze vervolgingen


ferocitate sub

1 wildheid, woestheid
-- del tigre = woestheid van de tijger
2 wreedheid, meedogenloosheid


ferralia sub

1 schroot, oud ijzer, oud roest, ijzerafval
commercio del -- = schroothandel
pila/cumulo de -- = schroothoop
valor mercante del --, valor como -- = schrootwaarde
precio de -- = schrootprijs
recuperar -- = schroot regenereren
inviar al -- = naar de sloop zenden
jectar al -- = op de schroothoop gooien
vender como -- = als schroot verkopen
iste auto(mobile) es destinate al/pro le -- = deze auto is goed voor de schroothoop


+ ferraliero sub

1 handelaar in schroot/oud ijzer, schroothandelaar


ferramento sub

1 ijzerwerk
negotiante in --s = ijzerhandelaar


ferrar v

1 van ijzer(s) voorzien, met ijzer beslaan
-- un botta = een laars met ijzer beslaan
2 (met hoefijzers) beslaan
-- un cavallo = een paard beslaan
-- un asino = een ezel beslaan


ferrato sub

1 CHIMIA ferrizuurzout, ferraat
-- de sodium = natriumferraat


ferrator sub

1 smid, hoefsmid


ferratura sub

1 het beslaan (van een paard)
clavo de -- = hoefnagel
sin --s = onbeslagen
2 ijzerbeslag, ijzerwerk
-- de fenestra = raambeslag


+ ferredoxina sub

1 ferredoxina


ferree adj

1 ijzeren, van ijzer
corona -- = ijzeren kroon
via -- = spoorbaan
2 als van ijzer, zeer krachtig, hard
haber un voluntate -- = een ijzeren wil hebben
mantener un disciplina -- = een ijzeren discipline handhaven
governar con mano -- = met ijzeren hand regeren


ferreria sub

1 smederij, smidse
2 smeedwerk


ferrero sub

1 smid, hoefsmid
malleo de -- = voorhamer, smidshamer


ferric adj

1 ijzer...
2 CHIMIA ferri...
oxydo -- = ferrioxyde, ijzermenie, dodekop
sal -- = ijzerzout, ferrizout


+ ferricyanido sub

1 CHIMIA ferricyanide


ferrifere adj

1 ijzerhoudend
terreno -- = ijzerhoudend terrein
minerales -- = ijzerhoudende mineralen


+ ferrite sub

1 ferriet
antenna de -- = ferrietantenne


+ ferritic adj

1 ferritisch
aciero -- = ferritisch staal
electrodo (de soldatura) -- = ferritische laselektrode


+ ferritina sub

1 BIOCHIMIA ferritine


ferro sub

1 ijzer
cortina de -- = ijzeren gordijn
circulo de -- = ijzeren hoepel/ring
filo de -- = ijzerdraad
serra a/de -- = ijzerzaag
barra de -- = ijzeren staaf/stang
levator de -- = breekijzer
limatura de -- = ijzervijlsel
mina de -- = ijzermijn
mineral de -- = ijzererts
industria del -- = ijzerindustrie
alligato de -- = ijzerlegering
construction in -- = ijzerconstructie
funderia de -- = ijzergieterij
pugno de -- = ijzeren vuist, boksbeugel
-- angular = hoekijzer
--s = boeien, ketenen
manicas de -- = handboeien
-- de cavallo = hoefijzer
-- de repassar = strijkijzer
-- de calfatar = breeuwijzer
-- de soldar = soldeerbout
-- fundite = gietijzer
-- magnetic = magneetijzer
-- manganesifere = mangaanijzer
-- spatic = ijzerspaat
-- in lamina = plaatijzer
-- in T = T-ijzer
Porta de Ferro = IJzeren Poort
objectos de -- = ijzerwaren
guarnition/guarnitura de -- = ijzerbeslag
carbonato de -- = ijzercarbonaat
oxydo de -- = ijzeroxyde
etate de -- = ijzertijd, ijzeren tijdperk
-- galvanisate = gegalvaniseerd ijzer
-- forgiate = smeedijzer
stomacho de -- = ijzeren maag
mitralia de -- = ijzerschroot
voluntate de -- = ijzeren wil
sanitate de -- = ijzeren gezondheid
disciplina de -- = ijzeren discipline
dur como le -- = ijzerhard
forgiar/batter -- = ijzer smeden
on debe batter le -- quando illo es cal(i)de = men moet het ijzer smeden als het heet is
acierar -- = ijzer verstalen
extraher -- = ijzer delven


+ ferrochromo sub

1 ferrochroom
cassetta de -- = ferrochroomcassette


+ ferrocyanido sub

1 CHIMIA ferrocyanide


+ ferrodoxina sub

1 ferrodoxine


+ ferroelectric adj

1 PHYSICA ferro-elektrisch


+ ferroelectricitate sub

1 PHYSICA ferro-elektriciteit


ferroina sub

1 ferroïne


+ ferromagnetic adj

1 ferromagnetisch


+ ferromagnetismo sub

1 ferromagnetisme


+ ferromanganese sub

1 ferromangaan, mangaanijzer


+ ferrophosphoro sub

1 ferrofosfor


+ ferroproteina sub

1 BIOCHIMIA ferroproteïne


ferrose adj

1 ijzerhoudend
mineral -- = ijzerhoudend erts
metallo non-ferrose = non-ferrometaal
2 CHIMIA ijzer..., ferro
oxydo -- = ijzeroxyde, ferro-oxyde


+ ferrosilicium sub

1 ferrosilicium


+ ferrotypia sub

1 ferrotypie


ferrovia sub

1 spoorweg
station de -- = spoorwegstation
guida de -- = spoorboekje
rete de -- = spoorwegnet
ponte de -- = spoorbrug
linea de -- = spoorlijn
billet/ticket (A) de -- = spoorkaartje
abonamento de -- = treinabonnement
compania de -- = spoorwegmaatschappij
empleato del -- = spoorwegbeambte
tarifa de -- = treintarief
transporto per -- = spoorwegvervoer
-- statal = staatsspoorweg
-- vicinal = buurt-spoorweg
-- suburban = lokaalspoorweg
-- a cremaliera = tandradspoorweg
-- subterranee = ondergrondse spoorweg
construer un -- = een spoorweg aanleggen
viagiar per -- = per trein reizen
expedir per -- = per trein verzen-den


ferroviari adj

1 spoor(weg)...
station -- = (spoorweg)station
guida -- = spoorboekje
billet/ticket (A) -- = spoorkaartje
tarifa -- = treintarief, treinprijzen
linea -- = spoorlijn
connexion/communication -- = spoorverbinding
wagon -- = spoorwagon
viage -- = treinreis
viagiator -- = treinreiziger
empleato -- = spoorwegbeambte
personal -- = spoorwegpersoneel
policia -- = spoorwegpolitie
material -- = spoorwegmaterieel
traffico -- = spoorwegverkeer, treinverkeer
transporto -- = spoorwegvervoer
collision -- = treinbotsing
accidente -- = spoorwegongeluk, treinongeluk
sinistro/disastro/catastrophe -- = treinramp
exopero -- = spoorwegstaking
horario -- = dienstregeling (van de spoorwegen)
nodo -- = spoorwegknooppunt
rete -- dense = dicht spoorwegnet
compania/societate/interprisa -- = spoorwegmaatschappij
ponte -- = spoorbrug


+ ferroviario sub

1 spoorwegman, beambte bij de spoorwegen
exopero de --s = spoorwegstaking


ferrugine sub

1 roest
color de -- = roestkleur
macula de -- = roestvlek


ferruginose adj

1 ijzerachtig, ijzerhoudend, ijzer...
pilula -- = staalpil
medicamento -- = ijzerpreparaat
sapor/gusto -- = ijzersmaak
aqua -- = staalwater
vino -- = staalwijn
guttas -- = staaldruppels
terra -- = ijzeraarde, oergrond
sablo/arena -- = ijzerzand
fonte -- = staalbron
2 roestig
3 roestkleurig


+ ferruginositate sub

1 ijzerhoudendheid


ferry-boat sub ANGLESE

1 veerboot, pont
-- a duo pontes = dubbeldeks veerboot
connexion/communication per -- = pontverbinding
prender le -- = de veerboot nemen


fertile adj

1 vruchtbaar
solo/terra -- = vruchtbare grond, vette grond
anno -- = vruchtbaar jaar
imagination -- = rijke verbeelding


fertilisabile adj

1 bevruchtbaar, bemestbaar, fertiliseerbaar


fertilisante adj

1 vruchtbaar makend, bemestend, groeizaam


fertilisante sub

1 bemestingsmiddel, mest
-- organic = organische mest
-- de calce = kalkmeststof


fertilisar v

1 vruchtbaar maken, bemesten


fertilisation sub

1 het vruchtbaar maken, het bemesten, bemesting
-- del solo = bodemverbetering
-- con calce = kalkbemesting
2 bevruchting
-- duple/duplice = dubbele bevruchting
-- in vitro = in vitrofertilisatie


fertilitate sub

1 vruchtbaarheid, fertiliteit
-- del solo = vruchtbaarheid van de bodem
-- del imagination = rijke verbeelding
culto de -- = vruchtbaarheidscultus
ritos de -- = vruchtbaarheidsritueel


+ ferula sub

1 plak (van schoolmeester) (anque FIGURATE)
esser sub le -- de un persona = bij iemand onder de plak zitten
2 BOTANICA ferula


fervente adj

1 heet
2 vurig, hartstochtelijk
admirator -- = vurig/fanatiek bewonderaar
desiro/desiderio -- = vurig verlangen
repulsion -- = hartstochtelijke afkeer
catholico -- = vurig katholiek
christiano -- = ijverig christen
precaria -- = vurig/krachtig gebed
fide -- = vurig geloof
amator -- del patinage = verwoede schaatsliefhebber


ferventia sub

1 vuur, gloed, innigheid, ferventie


ferver v

1 kokend heet zijn, koken
2 vurig/hartstochtelijk zijn


fervide adj

1 heet, gloeiend, brandend
2 vurig, hartstochtelijk
recommendar --mente = van harte aanbevelen


fervor sub

1 hitte, gloed, vuur
2 vurigheid, hartstocht, gedrevenheid
-- religiose = geloofsijver
in le -- del discussion = in het vuur/heetst van de discussie
con -- = met vuur, vurig, hartstochtelijk
precar con -- = vol overgave bidden
parlar con -- = met gloed spreken


+ fescennin adj

1 grof, obsceen
versos -- = grove spotliederen


festa sub

1 feest, feestelijkheid
jorno/die de -- = feestdag
sala de --/del --s = feestzaal
terreno del --(s) = feestterrein
participante al -- = feestganger
commission/committee (A) de -- = feestcommissie
repasto de -- = feestmaal
platto de -- = feestgerecht
guida de -- = feestgids, feestwijzer
sono de -- = feestklank
discurso de -- = feestrede
orator de -- = feestredenaar
tabula de -- = feesttafel
dinar de -- = feestdiner
habito de -- = feestgewaad, feestkleding
programma del -- = feestprogramma
illumination del -- = feestverlichting
septimana de --(s) = feestweek
-- pop (A) = popfeest
-- del matres = moederdag
-- de familia = familiefeest
-- national = nationale feestdag
-- de flores = bloemenfeest
-- de coronation = kroningsfeest
-- de corte = hoffeest
-- de ramadan = ramadanfeest
-- popular = volksfeest
-- scholar = schoolfeest
-- sportive = sportfeest
-- stratal/in le strata = straatfeest
-- inaugural = inwijdingsfeest
-- de tiro = schuttersfeest
-- de estate = zomerfeest
-- de Natal = kerstfeest
--s christian = christelijke feestdagen
-- commemorative = herdenkingsfeest
-- matrimonial = huwelijksfeest
-- campestre = landelijk feest
-- annual = jaarlijks feest
-- fixe = vaste feestdag
-- mobile = veranderlijke feestdag
celebrar un -- = een feest vieren/houden
celebration de un -- = feestviering
facer -- a un persona = iemand zeer hartelijk ontvangen


festar v

1 vieren (een feest), houden (een feest)
-- su dece annos de servicio = zijn tienjarig dienstverband vieren
2 feestelijk onthalen, fêteren


festear v

1 feestvieren, fuiven


+ festeator sub

1 feestvierder


festinar v

1 feestelijk onthalen, fêteren


festino sub

1 festijn, feestmaal, banket


+ festival sub

1 festival
-- de Cannes = (film)festival van Cannes
-- de jazz (A) = jazzfestival
-- cinematographic = filmfestival
-- pop (E) = popfestival


festive adj

1 feestelijk, in feestelijke stemming, feest...
jorno/die -- = feestdag
septimana -- = feestweek
ambiente -- = feeststemming
occasion -- = feestelijke gelegenheid
repasto -- = feestelijke maaltijd


festivitate sub

1 feestelijkheid, festiviteit
--s annue = jaarlijkse feestelijkheden


feston sub

1 (bloem)festoen, (bloem)slinger
2 ARTE DE SUER festo(e)n, schulpvormig geborduurde rand
puncto de -- = festonsteek, knoopsgatensteek
filo de -- = festoneergaren
ornar con --es = festoneren


festonar v

1 met festoenen versieren, met (bloem)slingers versieren, festoneren
manicas festonate = gefestoneerde mouwen


+ festuca sub

1 BOTANICA zwenkgras, langbloem
-- pratense = beemdlangbloem
-- arundinacee = rietzwenkgras
-- ovin = schapegras, schaapsdravik
-- rubre = rood zwenkgras
-- gigante = reuzenzwenkgras
-- rigide = stijf zwenkgras


+ feta sub

1 CULINARI feta


fetal adj

1 van de foetus, foetus...
vita -- = ongeboren leven
position -- = foetushouding


fetar v

1 jongen voortbrengen


fetation sub

1 dracht(tijd), foetatie


fetiche sub FRANCESE

1 fetisj
2 mascotte, amulet, talisman, gelukspoppetje
3 idool, aanbeden figuur


fetichismo {sj} sub

1 fetisjisme, fetisjdienst
2 afgodische verering, blinde verering, het dwepen


fetichista {sj} adj

1 fetisjistisch, fetisj...
populos -- = fetisjistische volken
ritos -- = fetisjistische riten


+ fetichista {sj} sub

1 fetisjdienaar


+ fetichistic {sj} adj

1 fetisjistisch, fetisj...
formas -- de religiositate = fetisjistische vormen van religiositeit
ritos -- = fetisjistische riten


feticida sub

1 vruchtafdrijver, aborteur


+ feticida adj

1 vruchtafdrijvend


feticidio sub

1 vruchtafdrijving, abortus


+ fetide adj

1 stinkend, walgelijk, verpestend
odor -- = stinklucht
bomba -- = stinkbom
fossato -- = stinksloot
canal -- = stinkkanaal/gracht
cadavere -- = stinkend kadaver
BOTANICA camomilla -- = runderoog, koedille
helleboro -- = stinkend nieskruid


+ fetidessa sub

1 stank, walgelijke lucht, smerige stank


+ fetiditate sub

1 stank, walgelijke lucht, smerige stank


feto sub

1 foetus, onvoldragen vrucht
-- viabile = levensvatbare vrucht
position del -- in le utero = ligging van het kind in de baarmoeder


+ fetor sub

1 stank, walgelijke lucht, smerige stank
-- de cadaveres = lijkenlucht


feudal adj

1 feudaal, feodaal
territorio -- = leengoed
systema -- = leenstelsel, feudalisme, feodalisme
derecto -- = leenrecht
secundo le derecto -- = leenrechtelijk
principato -- = leenvorstendom


feudalisar v

1 leenroerig maken


+ feudalisation sub

1 feodalisering


feudalismo sub

1 leenstelsel, feudalisme, feodalisme


feudalista sub

1 kenner van het feudalisme


feudalitate sub

1 leenroerigheid, feudaliteit, feodaliteit


feudatario sub

1 leenman, vazal


+ feudista sub

1 kenner van het leenrecht


+ feudo sub

1 leen
-- masculin = zwaardleen
-- feminin = spilleleen
-- ecclesiastic = kerkleen
reciper in -- = in leen ontvangen
dar in -- a = als leengoed geven aan


+ feuilleton sub FRANCESE

1 feuilleton


Fez sub n pr

1 GEOGRAPHIA Fez
fez = fez


+ fi interj

1 foei, bah


Fiacre sub n pr

1 Fiacre
fiacre = huurrijtuig, aapje, bakje, fiaker


fiasco sub

1 mislukking, echec, fiasco
le nove film (A) es un -- colossal = de nieuwe film is een geweldig fiasco
facer -- = falen, mislukken, fiasco lijden
finir in un -- = op een mislukking uitlopen


+ fiat sub

1 fiat, toestemming, machtiging


fibra sub

1 vezel, draad, fiber
--s del carne = vezels van het vlees
-- muscular = spiervezel
-- nervose = zenuwvezel
-- vascular = vaatbundel
-- lignose/del ligno = houtvezel
-- de vitro = glasvezel, glasfiber
-- de lino = vlasvezel
-- de coco = kokosvezel
-- de cannabe/cannabis = hennepvezel
-- textile = textielvezel
-- de coton = katoenvezel
-- de polyester = polyestervezel
-- (de origine) vegetal = plantaardige vezel
-- (de origine) animal = dierlijke vezel
-- (de origine) mineral = minerale vezel
-- synthetic = synthetische vezel
-- artificial = kunstvezel
planta a -- = vezelplant
strato de --s = vezellaag
longor de -- = vezellengte
structura de -- = vezelstructuur
producto de --s = vezelprodukt
production de --s = vezelproduktie
pannello de --s = vezelplaat
tractamento de --s = vezelverwerking
toccar le -- sensibile de un persona = iemands gevoelige snaar raken, op iemands gemoed werken


fibrilla sub

1 vezeltje, draadje, fibril
-- muscular = spierfibril
2 wortelhaar


+ fibrillar v

1 MEDICINA fibrilleren


+ fibrillar adj

1 fibrillair


+ fibrillation sub

1 MEDICINA fibrillatie
-- cardiac = fibrillatie van het hart


fibrillose adj

1 vezelachtig


fibrina sub

1 MEDICINA vezelstof, fibrine


+ fibrinogeno sub

1 BIOLOGIA fibrinogeen


+ fibrinolyse (-ysis) sub

1 fibrinolyse


fibrinose adj

1 MEDICINA fibrinerijk


+ fibroblasto sub

1 fibroblast


+ fibrocartilagine sub

1 vezelkraakbeen


+ fibroina sub

1 fibroïne


+ fibroma sub

1 MEDICINA fibroom


+ fibromatose (-osis) sub

1 MEDICINA fibromatose, fibroomontwikkeling


+ fibromyalgia sub

1 MEDICINA fibromyalgie, spierreuma


+ fibrosarcoma sub

1 MEDICINA fibrosarcoma, fibrosarcoom


+ fibroscopia sub

1 fiberscopie


+ fibroscopic adj

1 fiberscopisch


+ fibroscopio sub

1 fiberscoop


fibrose adj

1 vezelig, vezelachtig, vezel..., fibreus
ligno -- = vezelig hout
structura -- = vezelige structuur
planta -- = vezelplant
texito -- = vezelig weefsel, vezelweefsel


+ fibrose (-osis) sub

1 MEDICINA fibrose
-- hepatic = leverfibrose
-- cystic = taaislijmziekte


+ fibrositate sub

1 vezelachtigheid
-- de amianto = vezelachtigheid van asbest/steenvlas


+ fibrositis sub

1 MEDICINA fibrositis


fibula sub

1 ANATOMIA kuitbeen
2 ANTIQUITATE fibula (kledinggesp of -speld)
3 sluitspeld, doekspeld


+ ficaria sub

1 BOTANICA speenkruid


ficato sub

1 ANATOMIA, CULINARI lever
salsicia de (pastata de) -- = leverworst
pastata de -- de oca = ganzeleverpastei
sandwich (A)/panetto al -- = broodje lever
oleo de -- de gado = levertraan
-- de vitello = kalfslever
extracto de -- = leverextract
tumor de -- = levergezwel
cancere de -- = leverkanker
lobo de -- = leverkwab
affection del -- = leveraandoening
maladia del -- = leverziekte
inflammation del -- = leverontsteking
atrophia del -- = leveratrofie
suffrer de -- = last van zijn lever hebben


+ ficedula sub

1 ZOOLOGIA vliegenvanger


+ fiche sub FRANCESE

1 fiche, kaartje, briefje, blaadje, strookje, formulier(tje)
cassa de --s = fichesdoos
tiratorio de --s = ficheslade
2 speelmerk, fiche


fichiero sub

1 vijgeboom
jardin de --s = vijgeboomgaard
bosco de --s = vijgebos


fichu sub FRANCESE

1 sjaal, hoofddoek, halsdoek


+ ficifolie adj

1 chenopodio -- = stippelganzevoet


fico sub

1 vijg (vrucht)
-- elastic = rubberplant


ficoide adj

1 vijgachtig


ficticie adj

1 gefingeerd, verdicht, verzonnen, ingebeeld
historia -- = verzonnen verhaal
profito -- = denkbeeldige winst
matrimonio/maritage -- = schijnhuwelijk
compra -- = schijnkoop
periculo -- = denkbeeldig gevaar
sub un nomine -- = onder een valse naam


fiction sub

1 fictie, verzinsel, verdichtsel, verdichting JURIDIC
-- legal = wettelijke fictie


+ fictional adj

1 fictioneel
litteratura -- = fictionele literatuur


+ fictionalisar v

1 fictionaliseren, als fictie beschrijven
autobiographia fictionalisate = gefictionaliseerde autobiografie


+ fictionalitate sub

1 fictionaliteit


fictive adj

1 fictief, denkbeeldig, verzonnen, gefingeerd
nomine -- = gefingeerde naam
adresse -- = fictief adres
interprisa -- = brievenbusfirma
compra -- = schijnkoop
beneficio -- = gefingeerde winst
ECONOMIA valor -- = aangenomen waarde


+ ficus sub

1 BOTANICA ficus


fidantia sub

1 vertrouwen


fidantiamento sub

1 verloving
anello de -- = verlovingsring
festa de -- = verlovingsfeest
die/jorno de -- = verlovingsdag
rumper un -- = een verloving uitmaken


fidantiar v

1 -- se a = zich verloven met
-- se officialmente = zich officieel verloven
un par fidantiate = een verloofd paar/stel


fidantiato sub

1 verloofde


fide sub

1 geloof, vertrouwen
dar -- = vertrouwen schenken
haber -- in = vertrouwen hebben in
ager de/in bon -- = in goed vertrouwen handelen
2 geloof, het geloven
profession de -- = geloofsbelijdenis
acto de -- = geloofsdaad
heroe de -- = geloofsheld
doctrina del -- = geloofsleer
veritate de -- = geloofswaarheid
curation per -- = gebedsgenezing
propagation del -- = verbreiding van het geloof
propagator del -- = verbreider van het geloof
predicar le -- christian = het christelijk geloof verkondigen
professar un -- = een geloof belijden
perder le -- = het geloof verliezen
repudiar su -- = zijn geloof afzweren
le dece-duo articulos del -- = de twaalf artikelen des geloofs
-- fervente/ardente = vurig geloof
-- false = schijngeloof
-- cec = blind geloof
-- catholic = katholieke geloof
-- protestante = protestantse geloof
viver sin -- ni lege = zich aan God noch gebod storen
3 trouw, gegeven woord
bon -- = goede trouw, oprechtheid, eerlijkheid
mal -- = kwade trouw, onoprechtheid, oneerlijkheid
in bon -- = te goeder trouw
in mal -- = te kwader trouw
-- punic = ontrouw, onbetrouwbaarheid
pauco/poco digne de -- = ongeloofwaardig


fideicommissari adj

1 JURIDIC de fideïcommissaris betreffend, fideï-commissair


fideicommissario sub

1 JURIDIC fideï-commissaris, fideï-commissair erfgenaam, fiduciaris, trustee


fideicommisse adj

1 JURIDIC de erfstelling over de hand betreffend, de fideï-commis betreffend


fideicommisso sub

1 JURIDIC erfstelling over de hand, fideï-commis


fideicommitter v

1 JURIDIC erfstellen over de hand


fideismo sub

1 PHILOSOPHIA fideïsmo


fideista sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van het fideïsme


+ fideista adj

1 PHILOSOPHIA fideïstisch


+ fidejussion sub

1 borgstelling


+ fidejussor sub

1 borg


+ fidejussori adj

1 borgtochtelijk


fidel adj

1 trouw, getrouw
servitor -- = trouwe bediende
clientes -- = vaste klanten
le can es un animal -- = de hond is een trouw dier
reproduction -- del texto original = juiste weergave van de originele tekst
-- usque al morte = trouw tot in de dood
esser -- a su principios = trouw zijn aan zijn beginselen
tener fidelmente su promissas = zijn beloften trouw nakomen
restar -- a su principios = trouw blijven aan zijn principes
-- al parola date = zijn gegeven woord nakomen, zijn woord houden
2 betrouwbaar, nauwkeurig, exact
balancia -- = nauwkeurige weegschaal
memoria -- = goed geheugen
traduction -- = exacte vertaling


+ fidel sub

1 getrouwe, aanhanger
2 gelovige


fidelitate sub

1 trouw, getrouwheid
-- conjugal/marital/nuptial = echtelijke trouw, huwelijkstrouw
-- fraternal = broedertrouw
jurar -- = trouw zweren
2 betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, exactheid
-- de un traduction = exactheid/nauwkeurigheid van een vertaling
reproducer un cosa con grande -- = iets met grote nauwkeurigheid reproduceren
alte -- = RADIO, etc. hi-fi, natuurgetrouwe weergave


fider v

1 toevertrouwen
-- un cosa a un persona = iemand iets toevertrouwen
-- se a un persona = op iemand vertrouwen, vertrouwen hebben in iemand


fiducia sub

1 vertrouwen
-- cec = blind vertrouwen
-- inconditionate = onvoorwaardelijk vertrouwen
-- absolute = absoluut vertrouwen
-- in Deo = Godsvertrouwen
-- in le victoria = vertrouwen in de overwinning
posto de -- = vertrouwenspositie
plen -- = volledig vertrouwen
inspirar/infunder -- = vertrouwen inboezemen
medico de -- = vertrouwensarts
homine de -- = vertrouwensman
persona de -- = vertrouwenspersoon
dar -- a un persona = iemand zijn vertrouwen schenken
haber -- in le honestate de un persona = geloven in iemands oprechtheid
perder le -- de un persona = iemands vertrouwen verliezen
perder le -- in un persona = het vertrouwen in iemand verliezen
motion/voto de -- = motie van vertrouwen
poner le question de -- = de vertrouwenskwestie stellen


fiducial adj

1 op vertrouwen berustend
2 TECHNICA vast, ijk...
linea -- = meetlijn
puncto -- = vast punt


fiduciari adj

1 DERECTO ROMAN, ECONOMIA., etc. fiduciair
acto -- = fiduciaire handeling
valores -- = fiduciaire waarden
moneta -- = fiduciair geld
emission -- = ongedekte uitgifte van bankbiljetten
circulation -- = omloop van papiergeld
fundo -- = trustfonds
2 op vertrouwen berustend


+ fifty-fifty adv ANGLESE

1 fifty-fifty


figer v

1 induwen, insteken, indrijven, vasthechten


figura sub

1 gedaante, gestalte, voorkomen, vorm, figuur
-- de cera = wassen beeld
-- de proa = boegbeeld (schip)
-- paternal = vaderfiguur
-- human = menselijke gedaante
-- magic = toverfiguur
MATHEMATICA -- geometric = meetkundige figuur
facer bon/belle -- = een goed figuur slaan
facer un -- ridicule = een gek figuur slaan
brodar --s = figuren borduren
2 afbeelding, illustratie, plaatje, figuur
3 personage, figuur
le grande --s del historia = de belangrijke figuren uit de geschiedenis
-- equestre = ruiterfiguur
--s de un pictura = personnages van een schilderij
le -- del fundo = de figuur op de achtergrond
4 ARTE MUSICA etc., figuur
--s melodic melodische figuren
--s de un tango = figuren van een tango
5 LINGUISTICA E GRAMMATICA beeld, figuur
-- rhetoric = rhetorische figuur
6 DANSA, PATINAGE ARTISTIC figuur
-- de dansa = dansfiguur
--s imponite del patinage artistic = verplichte figuren bij het kunstrijden
-- libere = vrije figuur
7 (lichaamsvorm) figura
un bon -- = een goed figuur
8 wijze (van spreken)
9 gezicht, gelaatsuitdrukking
cavallero del triste -- = ridder van de droevige figuur (CERVANTES: Don Quijote)


+ figurabile adj

1 voorstelbaar


+ figurabilitate sub

1 voorstelbaarheid


+ figural adj

1 figuraal
musica -- = figurale muziek


figurante sub

1 THEATRO figurant, bij-figuur, bij-rol
parte/rolo de -- = figurantenrol


figurar v

1 afbeelden, voorstellen, uitbeelden
-- se = zich voorstellen, zich verbeelden
in le antique Grecia le olivo figurava le pace e le prosperitate = in het oude Griekenland stelde de olijfboom de vrede en

de voorspoed voor

2 voorkomen, vermeld worden
-- in un lista = op een lijst voorkomen
ille figura como guardiano del ordine = hij figureert als ordebewaarder


figurate adj

1 met afbeeldingen, met figuren
vitro -- = gefigureerd glas
2 beeldrijk, beeldend
stilo -- = beeldende stijl
MATHEMATICA numeros -- = figuurlijke getallen
3 MUSICA met figuren, met versieringen
4 figuurlijk, overdrachtelijk
linguage -- = figuurlijk taalgebruik, beeldspraak
senso -- de un parola = figuurlijke betekenis van een woord
expression -- = figuurlijke uitdrukking
parola usate --mente = figuurlijk ge-bruikt woord
exprimer se --mente = zich over-drachtelijk uitdrukken


figuration sub

1 voorstelling, uitbeelding, afbeelding, figuratie
-- de un scena campestre = uitbeelding van een landelijk tafereel


figurative adj

1 figuratief, in beelden
artes -- = beeldende kunsten
scriptura -- = figuratief schrift
alphabeto -- = figuratief alfabet
pictura -- = figuratieve schilderkunst
2 figuurlijk, overdrachtelijk
senso -- = figuurlijke betekenis
linguage -- = beeldspraak


+ figurativitate sub

1 figuratief karakter, het figuratieve


figurina sub

1 beeldje, figuurtje, poppetje
-- de cera = wasfiguur(tje)


+ figurismo sub

1 THEOLOGIA figurisme


+ figurista sub

1 THEOLOGIA aanhanger van het figurisme


fila sub

1 rij, reeks, file
in -- = achter elkaar
in -- indie = in ganzenorde, in ganzenmars
-- de casas = rij huizen
-- de sedias = rij stoelen
duple -- de spectatores = dubbele rij toeschouwers
mantello con duo --s de buttones = jas met twee rijen knopen
-- de octo kilometros = file van acht kilometer
star in/facer -- = in de rij staan
ir in -- = in de rij lopen
mitter/poner in -- = in een rij zetten
parcar/stationar in duple -- = dubbelparkeren
serrar/stringer le --s = de rijen sluiten
illes es sedite in -- = ze zitten op een rijtje
in --s serrate = in gesloten gelederen
rumper le --s = de gelederen breken


+ filabile adj

1 spinbaar
fibras -- = spinbare vezels


+ filago sub

1 BOTANICA viltkruid
-- spatulate = spatelviltkruid


filamento sub

1 draad, gloeidraad, filament, vezel
-- de carbon = kooldraad
-- de tungsten/wolfram = wolfraamdraad
-- incandescente = gloeidraad
-- de mycelio = schimmeldraad
-- caudal = staartdraad
-- nervose = zenuwvezel
lampa de -- metallic/de metallo = metaaldraadlamp
tension de -- = filamentspanning
resistentia de -- = gloeiweerstand


filamentose adj

1 vezelig, draderig, met draden, vezelachtig
structura -- de amianto = vezelach-tige structuur van asbest/steenvlas
algas -- = draadalgen
materia -- = draderige stof


filanda sub

1 spinnerij
-- de seta = zijdespinnerij
-- de coton = katoenspinnerij
-- de stamine/de lana cardate = kamgarenspinnerij


filandera sub

1 spinster


+ filanderia sub

1 spinnerij
-- de seta = zijdespinnerij
-- de coton = katoenspinnerij
-- de stamine/de lana cardate = kamgarenspinnerij


filandero sub

1 spinner
-- de lana = wolspinner
-- de coton = katoenspinner


filar v

1 spinnen, tot draden trekken
machina de -- = spinmachine
-- filos = garen spinnen
-- lana = wol spinnen
-- a mano = met de hand spinnen
-- a machina = machinaal spinnen
sucro filate = suikerspin


filaria sub

1 ZOOLOGIA draadworm, spoelworm, haarworm


+ filariasis sub

1 draadwormziekte


filator sub

1 spinner
-- de lino = vlasspinner
-- de lana = wolspinner
-- de coton = katoenspinner


filatorio sub

1 spinnewiel


filatura sub

1 het spinnen
-- a mano = handmatig spinnen
le -- de fibras synthetic = le spinnen van synthetische vezels
2 spinnerij, spinbedrijf
-- de lino = vlasspinnerij
-- de lana = wolspinnerij
-- de stamine/de lana cardate = kamgarenspinnerij
-- de coton = katoenspinnerij


+ file sub ANGLESE

1 COMPUTATOR bestand
consultar un -- = een bestand opvragen


filet sub FRANCESE

1 (vlees van de ) haas, filet, gefileerd vlees, gefileerde vis
-- de anchova {sj} = ansjovisfilet
-- de pisce = visfilet
-- de solea = tongfilet
-- de bove = ossenhaas, runderhaas


filettar v

1 met een hoofdband/haarband versieren
2 van een schroefdraad voorzien, tappen
machina a/de -- = tapboormachine


filetto sub

1 band, strook, strip, hoofdband, haarband
2 (schroef)draad
-- de vite = schroefdraad
-- de matre vite = moerdraad
-- triangular = driehoekige schroefdraad
-- ronde/rotunde = ronde schroefdraad
-- simple = eengangige schroefdraad
-- multiple = veelvoudige schroefdraad
-- trapezoide = trapezium(schroef)draad
-- triple = driegangige schroefdraad
-- conic = tapse/conische schroefdraad
-- exterior = buitendraad
-- fin = fijne schroefdraad
forator de --s = tapboor
vite a -- fin = schroef met fijne schroefdraad
summitate/cresta/crista del -- = schroefdraadkruin
diametro (interior/exterior) del -- = (inwendige/uitwendige) schroefdraaddiameter


filia sub

1 dochter
-- affin = schoondochter
-- adoptive = pleegdochter
-- regal/royal = koningsdochter


filial adj

1 kinderlijk, kinder...
amor -- = liefde van de kinderen tot de ouders
deber -- = kinderplicht
vinculo -- = filiale band


filial sub

1 filiaal, hulpkantoor, bijkantoor, dochteronderneming, dochtermaatschappij
instituto -- = dochterinstelling


filiar v

1 het leven schenken aan (een kind), baren
2 jongen krijgen/werpen, jongen
-- porchettos = biggen werpen
3 als kind aannemen, adopteren


filiastra sub

1 stiefdochter


filiastro sub

1 stiefzoon, stiefkind


filiation sub

1 het schenken van leven, het baren
saison (F) del -- = werptijd
2 adoptie
3 afstamming, verwantschap
-- natural = onwettige afstamming
-- legitime = wettige afstamming
-- matrilinee/matrilinear = matrilineaire afstamming
4 samenhang, aaneenschakeling, logische verbinding
-- del eventos = aaneenschakeling van de gebeurtenissen
-- de manuscriptos = filiatie van manuscripten


+ filibusteria sub

1 zeeroverij, vrijbuiterij, zeeschuimerij


+ filibustero sub

1 vrijbuiter, zeerover, zeeschuimer, piraat, boekanier, flibustier


filical adj

1 BOTANICA van de varen, varen...


+ filicaule adj

1 BOTANICA met draaddunne stengels


filice sub

1 BOTANICA varen
-- aquilin = adelaarsvaren
-- mascule = mannetjesvaren
folio de -- = varenblad
pedunculo de -- = varenstengel
spora de -- = varenspore
corona de --s = varenkrans
prothallio de -- = varenprothallium
estufa de --s = varenkas
extracto de -- = varenextract


+ filicifolie adj

1 BOTANICA met varenachtige bladeren


filiciforme adj

1 BOTANICA varenachtig, varenvormig


filiera sub

1 TECHNICA trekplaat, trekbank, draadbus


+ filifolie adj

1 BOTANICA met draadvormige bladeren


filiforme adj

1 draadvormig, filiform
tentaculo -- = draadvormig tentakel
cicendia -- = draadgentiaan
junco -- = draadrus


filigrana sub

1 filigraan, fijn draadwerk, filigraanwerk
filo de -- = filigraandraad
vitro de -- = filigraanglas
2 watermerk


filigranar v

1 van filigraanwerk voorzien
2 van een watermerk voorzien
papiro filigranate = papier met watermerk


filio sub

1 zoon
Pietersen -- = Pietersen junior
-- affin = schoonzoon
-- adoptive = pleegzoon
-- primogenite = stamhouder
-- bastarde = bastaardzoon
-- legitime = wettige zoon
-- regal/royal = koningszoon
-- de mamma = moederszoontje
-- de su tempore = kind van zijn tijd
-- del populo = zoon van het volk
BIBLIA -- del Homine = Zoon des Mensen


filiola sub

1 peetdochter


filiolo sub

1 petekind
2 peetzoon


+ filipendula sub

1 BOTANICA moerasspirea


+ filipendule adj

1 ZOOLOGIA, BOTANICA aan een draad hangend (mbt spin of zaad)


film sub ANGLESE

1 TECHNICA dun laagje, vliesje, film
-- de oleo = oliefilm
-- de liquido = vloeistoffilm
-- aquee = watervliesje
2 (anque PHOTOGRAPHIA) film
-- in rolo = rolfim
-- in color = kleurenfilm
-- principal = hoofdfilm
-- in nigre e blanc = zwart-wit film
-- burlesc = gooi-en-smijtfilm
-- educative = leerfilm
-- educative/documentari = leerfilm, documentaire (film)
-- mute = stomme film
-- parlante/sonor = sprekende film
-- de animation = animatiefilm
-- de horror = griezelfilm
-- de aventuras = avonturenfilm
-- de riso/comic/burlesc = lachfilm
-- juvenil/pro juvenes = jeugdfilm
-- sensational = sensatiefilm
-- de disastros/de catastrophes = rampenfilm
-- bellic/de guerra = oorlogsfilm
-- de actualitates = (bioscoop)journaal
-- publicitari/de reclamo = reklamefilm
-- de propaganda = propagandafilm
-- recreative/de intertenimento = amusementsfilm
-- a episodios = seriefilm
-- retardate/relentate = vertraagde film
-- video = videofilm
-- fixe, banda de -- = filmstrook
musica de -- = filmmuziek
scenario de -- = filmscenario
presentar/projectar/projicer un -- = een film vertonen
synchronisar un -- = een film synchroniseren
synchronisation de un -- = synchronisatie van een film


+ filmabile adj

1 geschikt voor verfilming
roman -- = roman die verfilmd kan worden
un scena facilmente -- = gemakkelijk te verfilmen scène


filmar v

1 filmen, verfilmen
-- un libro = een boek verfilmen
2 draaien (van een film)


+ filmation sub

1 verfilming
-- de un libro = verfilming van een boek
2 (het) filmen, (het) draaien (v.e. film)


+ filmic adj

1 filmisch


+ filmographia sub

1 lijst van films (v.e. auteur, school, etc.)


filmographic adj

1 filmhistorisch


+ filmographo sub

1 filmhistoricus


+ filmologia sub

1 filmologie


+ filmologic adj

1 filmologisch


+ filmotheca sub

1 filmotheek


filo sub

1 draad, garen, snoer, lijn
-- de aciero/de ferro/de cupro/de argento/de auro = staal/ijzer/koper/zilver/gouddraad
-- metallic/de metallo = metaaldraad
-- de lana = wollen draad
-- de cannabe/cannabis = hennepgaren
-- telegraphic = telegraafdraad
-- telephonic = telefoondraad
-- de Ariadna = draad van Ariadne, leidraad
-- electric = snoer
-- de suer a machina = machinegaren
-- piccante/spinose/spinal = prikkeldraad
-- electrificate = schrikdraad
-- de perlas = parelsnoer
-- de plumbo = loodkoord, loodveter
-- a/de suer = naaigaren
-- a/de alte tension = hoogspanningsdraad
-- de un historia = draad van een verhaal
rete de -- metallic = kippegaas
bolla/pelota de -- = kluwen garen
resorto a -- = draadveer
passar un -- = een draad doorhalen
trenchar {sj} le -- del vita = de levensdraad doorsnijden
su vita pende a un -- = zijn leven hangt aan een zijden draadje
perder le -- = de draad/kluts kwijtraken
2 snede, scherpte (van lemmet)
passar al -- del spada = over de kling jagen


+ filoguidate adj

1 TECHNICA met draadbesturing


filon sub

1 ader, ertsader
-- principal = hoofdader
-- aurifere/de auro = goudader
-- argentifere/de argento = zilverader
-- plumbifere/de plumbo = loodader
-- stannifere/de stanno = tinader
-- carbonifere/de carbon = kolenader
-- metallifere = metaalader
-- de sal = zoutader


+ filopluma sub

1 BIOLOGIA haarveer


+ filovirus sub

1 filovirus


filtrabile adj

1 filtreerbaar
substantia -- = filtreerbare stof


+ filtrabilitate sub

1 filtreerbaarheid
-- de un virus = filtreerbaarheid van een virus


filtrar v

1 filtreren
-- caffe = koffie filtreren/filteren
le luce/lumine filtrava a transverso le cortinas = het licht filterde door de gordijnen


filtration sub

1 het filtreren, filtratie


+ filtrato sub

1 filtraat
-- sterile/sin germines = kiemvrij filtraat


+ filtrator sub

1 filter


filtro sub

1 filter
-- a/de aere = luchtfilter
-- a/de oleo = oliefilter
-- a membrana = membraanfilter
-- solar = zonnefilter
-- de polarisation = polarisatiefilter
-- (reductor) de ruito = ruisfilter
-- pro caffe = koffiefilter
-- de luce/lumine = lichtfilter
-- de ruitos parasite = storingsfilter/zeef
-- biologic = biologisch filter
-- bipolar = bipolair filter
-- sub pression = drukfilter
papiro -- = filtreerpapier
cigarretta con/a -- = filtersigaret
PHOTOGRAPHIA -- chromatic = kleurfilter
PHOTOGRAPHIA -- blau/verde/jalne, etc. = blauw/groen/geel, etc.-filter
PHOTOGRAPHIA -- de contrasto = contrastfilter


+ filtropressa sub

1 filterpers


fimbria sub

1 BOTANICA, ZOOLOGIA, ANATOMIA etc., zoom, rand


fimbriar v

1 BOTANICA, ZOOLOGIA, ANATOMIA etc., omzomen, een zoom maken om


fimbriate adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA, ANATOMIA etc., omzoomd, met een zoom


fimbriation sub

1 BOTANICA, ZOOLOGIA, ANATOMIA etc., het omzomen, het voorzien van een zoom,

omzoming

2 BOTANICA, ZOOLOGIA, ANATOMIA etc., zoom


fin sub

1 einde, slot
-- del die/jorno = einde van de dag
-- de un roman = einde van een roman
-- de septimana = weekeinde, weekend
-- disastrose = noodlottige afloop
al -- del anno = aan het eind van het jaar
poner -- a = een eind maken aan
conducer a bon -- = tot een goed einde brengen
al -- = aan het einde, ten slotte, uiteindelijk
esser al -- de su latino = aan het eind van zijn latijn zijn
in -- = 1. tenslotte (als conclusie), 2. kortom
serra sin -- = lintzaag
2 doel, doeleinde, doelwit, oogmerk
--es de guerra = oorlogsdoeleinden
pro --es militar = voor militaire doeleinden
pro --es pacific = voor vreedzame doeleinden
le -- justifica le medios = het doel heiligt de middelen
a -- de = teneinde, om
a -- que = opdat
isto es pro un bon -- = het is voor een goed doel


fin adj

1 fijn, zuiver, van eerste kwaliteit
auro -- = zuiver goud
argento -- = fijn zilver
2 fijn, dun, klein, slank, spits, puntig, scherp
pluvia -- = motregen
farina -- = fijn meel
pectine -- = fijne kam
aciero -- = fijnstaal
scriptura -- = fijn schrift
lana -- = fijne wol
visage -- = fijn gezicht(je)
puncta -- = 1. fijne punt, 2. fijnschrijver
a grano -- = fijnkorrelig
pluver finmente = motregenen


final adj

1 laatst, eindigend, aan het einde, slot..., eind...
victoria -- = eindoverwinning
decision -- = eindbeslissing, eindbesluit
conclusion -- = eindconclusie
lucta -- = eindstrijd
clausula -- = slotbepaling
communicato -- = slotcommuniqué
choro -- = slotkoor
parola -- = slotwoord
remarca -- = slotopmerking
scena -- = slotscène
impression -- = eindindruk
precaria -- = slotgebed
protocollo -- = eindprotocol
littera -- = eindletter
station -- = eindstation
puncto -- = eindpunt
accento -- = eindaccent
sono -- = eindklank
consonante -- = slotmedeklinker
vocal -- = slotklinker
syllaba -- = eindlettergreep
scopo/objectivo; -- = einddoel, eindoogmerk
phase -- = eindfase
resultato -- = eindresultaat, einduitslag, eindscore
controlo -- = eindcontrole
calculo -- = eindberekening
nivello -- = eindniveau
opinion -- = eindmening
salario -- = eindsalaris
forma -- = eindvorm
termino -- = eindtermijn
classification -- = eindklassering, eindklassement
resultato -- = eindresultaat, einduitkomst
rima -- = eindrijm
MUSICA accordo -- = slotakkoord
velocitate -- = eindsnelheid
producto -- = eindprodukt
cadentia -- = eindcadens
formula -- = eindformule
PHILOSOPHIA causa -- = doeloorzaak
finalmente = ten slotte


final sub

1 MUSICA finale
2 finale, eindrit, eindrace, slotrace, eindwedstrijd, beslissende wedstrijd
-- del cuppa = bekerfinale
quarto del -- = kwartfinale
qualificar se pro le -- = zich plaatsen voor de finale


+ finalisar v

1 voltooien, beëindigen, afmaken (werk)


+ finalisation sub

1 het voltooien, het beëindigen, het afmaken, voltooiing, beëindiging


finalismo sub

1 PHILOSOPHIA finalisme, teleologie, doelmatigheidsleer


finalista sub

1 PHILOSOPHIA finalist, aanhanger van het finalisme
2 SPORT finalist
-- de un campionato de tennis (A) = finalist van een tenniskam-pioenschap


+ finalista adj

1 PHILOSOPHIA finalistisch


+ finalistic adj

1 PHILOSOPHIA finalistisch
theoria -- = finalistische theorie


finalitate sub

1 finaliteit, doelgerichtheid
PHILOSOPHIA principio de -- = finaliteitsprincipe


financero sub

1 financier, geldman, geldmagnaat


financia sub

1 geldhandel, geldwezen
--s = financiën, geld(middelen)
-- communal/municipal = gemeentefinanciën
le controlo del --s = het beheer over de geldmiddelen
ministro del --s = minister van financiën
ministerio del --s = ministerie van financiën
commission de --s = financiële commissie


+ financiamento sub

1 het financieren, financiering
-- de un industria per le stato = financiering van een industrie door de staat
societate/compania de -- = financieringsmaatschappij
banca de -- = financieringsbank
plano/projecto de -- = financieringsplan
saldo de -- = financieringssaldo
deficit de -- = financieringstekort
surplus (F)/excedente de -- = financieringsoverschot
maniera/modo de -- = financieringswijze
methodo de -- = financieringsmethode
obtener un -- del banca = financiering van de bank krijgen


financiar v

1 financieren, bekostigen, geld uitgeven voor
-- un plano/projecto = een plan financieren
-- un partito politic = een politieke partij financieren


financiari adj

1 financieel, geldelijk, geld...
crise/crisis -- = geldcrisis
reforma -- = geldhervorming
mercato -- = geldmarkt
damno -- = geldelijke schade
gruppo -- = financiële groep
embarasso -- = geldverlegenheid
situation/position -- = financiële toestand
difficultates -- = geldzorgen
assistentia -- = financiële bijstand
injection -- = financiële injectie
collapso -- = financiële ineenstorting


+ financiation sub

1 Vide: financiamento


+ financiator sub

1 iemand die iets bekostigt, financier
-- de un interprisa = financier van een onderneming


finder v

1 splijten, splitsen
-- ligno = hout klieven
-- diamante = diamant klieven
cultello a -- = kloofmes, kliefmes
le ave finde le aere = de vogel klieft de lucht
le nave finde le aquas = het schip klieft (door) de golven
iste ligno se finde facilemente = dit hout laat zich gemakkelijk splijten
-- le movimento pro le pace = een scheuring veroorzaken in de vredesbeweging
-- capillos in quatro = haarkloven, muggeziften


+ findimento sub

1 splijting, splitsing, klieving


+ finditor sub

1 klover, kliever, splijter
-- de capillos in quatro = haarklover, muggezifter
utensiles de -- = kloversgereedschap


+ finditura sub

1 splijting, splitsing, klieving
resistentia al -- = splitsingsweerstand


finessa sub

1 finesse, fijnheid, dunte, slankheid, bevalligheid
2 sluwheid, handigheid, listigheid, spitsvondigheid


finger v

1 fingeren, veinzen, huichelen, voorwenden, doen alsof, simuleren
-- interesse = belangstelling veinzen
-- amor = liefde veinzen
-- amicitate = vriendschap veinzen
-- indifferentia = onverschilligheid voorwenden
alumno qui finge un maladia = schoolzieke leerling
attacco fingite = schijnaanval
combatto fingite = schijngevecht
nomine fingite = gefingeerde naam
virtute fingite = schijndeugd
indifferentia fingite = voorgewende onverschilligheid
somno fingite = schijnslaap
manovra fingite = schijnmanoeuvre
con amabilitate fingite = gewild vriendelijk


+ fingibile adj

1 wat gefingeerd/geveinsd kan worden


fingimento sub

1 veinzerij, huichelarij
2 bedrieglijk voorwendsel, list, smoes, misleiding


fingitor sub

1 veinzer, huichelaar


+ finibile adj

1 wat kan worden beëindigd


finir v

1 eindigen, ophouden, uitscheiden
-- mal = slecht aflopen
non -- plus = eindeloos zijn
le sentiero finiva bruscamente = het pad hield plotseling op
2 (be)eindigen, afmaken, voltooien
io ha finite de leger le libro = ik heb het boek uitgelezen
3 -- in le prision = in de gevangenis terechtkomen


+ finish sub ANGLESE

1 finish


+ finissime adj

1 ragfijn


+ finitate sub

1 PHILOSOPHIA eindigheid


finite adj

1 af, voltooid, voorbij
producto -- = eindprodukt
2 MATHEMATICA eindig
numero -- = eindig getal
serie -- = eindige reeks
quantitate -- = eindige hoeveelheid


+ finition sub

1 afwerking, nabewerking
fresa de -- = eindfrees


finitor sub

1 afwerker, iemand die iets afmaakt/voltooit
2 afwerkmachine


+ finitude sub

1 PHILOSOPHIA eindigheid, begrensdheid


+ finlandese adj

1 Fins


+ finlandese sub

1 Fin


Finlandia sub n pr

1 Finland


+ finlandisar v

1 finlandiseren


+ finlandisation sub

1 finlandisering


+ finnese adj

1 Fins
lingua -- = Finse taal
litte-ratura -- = Finse literatuur


+ finnese sub

1 Fins (taal)


finno sub

1 Fin


finno-ugrian adj

1 Fins-Oegrisch, Finoegrisch
linguas -- = Finoegrische talen


finno-ugriano sub

1 Fins-Oegriër, persoon die een Finoegrische taal spreekt


+ finta sub

1 SPORT schijnbeweging


+ fintar v

1 SPORT een schijnbeweging maken


fiord sub NOORS

1 fjord
--es norvegian = Noorse fjorden
costa de --es = fjordenkust


+ fioritura sub ITALIANO

1 MUSICA versiering, fiorituur


+ firewall sub ANGLESE

1 COMPUTATOR firewall


firma sub

1 handtekening, ondertekening
-- legalisate = gelegaliseerde handtekening
-- illegibile = onleesbare handtekening
-- false = valse handtekening
mitter le -- = de handtekening zetten, tekenen
colliger/reassemblar --s = handtekeningen verzamelen
2 firma, onderneming, bedrijf
-- commercial = handelsfirma
-- de expedition = expeditiefirma
-- de exportation = exportfirma
-- de demolition(es) = sloopbedrijf, sloperij
-- bancari = bankfirma


firmamento sub

1 uitspansel, hemelgewelf, firmament
-- stellifere = sterrenhemel
le stellas del -- = de sterren van de hemel


firmar v

1 vast maken, stevig maken, stabiel maken
2 zijn handtekening zetten, ondertekenen, tekenen
adjunger pro -- = ter tekening insluiten
presentar pro -- = ter tekening voorleggen
-- un tractato = een verdrag ondertekenen
-- un decreto = een decreet ondertekenen


firme adj

1 stevig, vast, hard, sterk, hecht
un mano -- = een vaste hand
solo -- = harde bodem
terra -- = vaste wal
-- como un rocca = rotsvast
esser -- super su gambas = stevig op zijn benen staan
2 standvastig, vastberaden, volhardend, ferm
resolution/decision -- = vast/kloek besluit
attitude -- = ferme houding
tener -- = standhouden
star -- = pal staan
-- in su principios = beginselvast
prender un decision -- = een kloek besluit nemen
3 GELpart , stabiel, prijshoudend


+ firmessa sub

1 vastberadenheid, standvastigheid
abordar un problema con -- = een probleem flink aanpakken
ager con -- = vastberaden handelen
ille ha demonstrate -- = hij heeft getoond standvastig te zijn
2 vastheid, stevigheid, stabiliteit


firn sub

1 firn
campo de -- = firnveld


fiscal adj

1 fiscaal, belasting...
consiliero -- = belastingconsulent/adviseur
cargas/oneres -- = fiscale lasten
politica -- = fiscale politiek
legislation = fiscale wetgeving
pression -- = belastingdruk
debita -- = belastingschuld
systema -- = belastingstelsel
balancio -- = fiscale balans
avantage -- = belastingvoordeel
derecto -- = belastingrecht
lege -- = belastingwet
inspector -- = belastinginspecteur
officio -- = belastingkantoor
timbro -- = belastingzegel
fraude/defraudation -- = belastingontduiking
defraudator -- = belastingontduiker
reforma -- = belastinghervorming
anno -- = belastingjaar
transferentia/transferimento -- = belastingoverdracht
contabilitate -- = belastingboekhouding
administration -- = belastingadministratie
consilio -- = belastingadvies
deduction -- = belastingaftrek
facilitates -- = belastingfaciliteiten
tabella -- = belastingtabel
obligation -- = belastingverplichting
franchitia -- = belastingvrijdom
registro -- = belastingkohier
(formulario del) declaration -- = belastingbiljet
paradiso/refugio -- = belastingparadijs
vite -- = belastingschroef
serrar le vite -- = de belastingschroef aandraaien


+ fiscal sub

1 fiscaal


+ fiscalisar v

1 fiscaliseren
-- le oneres/cargas social del industria = de sociale lasten van de industrie fiscaliseren


+ fiscalisation sub

1 fiscalisering
attenuar le -- del oneres/cargas social = de fiscalisering van de sociale lasten verminderen


+ fiscalitate sub

1 fiscaliteit


fisco sub

1 fiscus
functionario del -- = belastingambtenaar
fraudator del -- = belastingontduiker
fraudar le -- = de belasting ontduiken
declarar su salario al -- = zijn salaris aan de belasting opgeven


+ fishburger sub ANGLESE

1 CULINARI visburger


+ fish-eye sub ANGLESE

1 OPTICA fish-eye


fisse adj

1 gespleten, gesplitst


+ fissibile adj

1 splijtbaar, splitsbaar
materia -- = splijtbaar materiaal, splijtstof


+ fissifolie adj

1 BOTANICA met gespleten bladeren


fissile adj

1 splijtbaar, splitsbaar
materia -- = splijtbaar materiaal, splijtstof
nucleo -- = splijtbare kern, splijtkern


+ fissilitate sub

1 splijtbaarheid, splitsbaarheid
-- de un nucleo = splijtbaarheid van een kern


fission sub

1 BIOLOGIA ,PHYSICA etc., het splijten, het splitsen, splijting, splitsing
-- nuclear/de atomos = kernsplijting, kernsplitsing
reaction de -- = splijtreactie
neutron de -- = splijtingsneutron
producto de -- = splijtingsprodukt
residuos de -- = splijtingsresten
rendimento de -- = splijtingsopbrengst
test (A) de -- = splijtproef
fungo de -- = splijtzwam
-- binari = binaire celdeling


+ fissipare adj

1 BIOLOGIA fissipaar


+ fissiparitate sub

1 BIOLOGIA voortplanting door deling


fissipede adj

1 ZOOLOGIA met gepleten hoeven, tweehoevig
le urso es un animal -- = de beer is een tweehoevig dier


+ fissipetale adj

1 BOTANICA met gespleten kroonbladen


fissirostros sub pl

1 ZOOLOGIA spleetsnaveligen


fissura sub

1 spleet, barst, scheur
-- de un muro = scheur in een muur
-- de glaciero = gletscherspleet
-- buccal/del bucca = mondspleet
-- cranian/cranial = schedelfissuur
-- branchial = kieuwspleet
-- de desiccation = uitdrogingsscheur
-- de dilatation = uitzettingsscheur
-- longitudinal = scheur in lengterichting
-- transversal = dwarsscheur
-- de fatiga = vermoeidheidsscheur


+ fissural adj

1 barst..., spleet..., scheur...


+ fissurar v

1 doen openbarsten, doen openscheuren


+ fissuration sub

1 (haar)scheurtjesvorming, het optreden van (haar)scheurtjes


+ fistula sub

1 MEDICINA fistel, pijpzweer, pijpgezwel
-- gastric = maagfistel
-- biliar = galfistel
-- intestinal = darmfistel
-- lacrimal = traanfistel
-- maxillar = kaakfistel
-- stercoral = drekfistel
-- anal/del ano = aarsfistel
-- complete = volkomen fistel
incision de -- = fistelsnede/snijding


+ fistular adj

1 MEDICINA fistelachtig, fistel...


+ fistulation sub

1 MEDICINA fistelvorming, fistulatie


+ fistulina sub

1 BOTANICA
-- hepatic = biefstukzwam


+ fistulose adj

1 MEDICINA fistelachtig, fistel..., fistuleus
ulcere -- = fistelzweer
clavaria -- = pijpachtige knotszwam


+ fitis sub

1 ZOOLOGIA fitis


+ fitness sub ANGLESE

1 fitness, fitnestraining


fixabile adj

1 bevestigbaar, te bevestigen


+ fixa-cravata sub

1 dashouder


fixar v

1 vastmaken, bevestigen, vasthechten, vastzetten
-- un pictura al muro/pariete = een schilderij aan de muur hangen
-- le oculos super = de ogen vestigen op
-- le attention super un cosa = de aandacht op iets richten
2 vaststellen, bepalen
-- le precio del butyro = de prijs van de boter bepalen
-- le conditiones = de voorwaarden vaststellen
-- le hora = de tijd vaststellen
-- un limite = een limiet stellen
-- un norma = een norm vaststellen
clausula fixate in un contracto = clausule neergelegd in een contract
3 CHIMIA -- un gas = een gas binden
4 PHOTOGRAPHIA fixeren
sal pro -- = fixeerzout


fixation sub

1 het vastmaken, het bevestigen, het vasthechten, het vastzetten, bevestiging, vasthechting
-- a bayonetta = bajonetsluiting
crampa de -- = bevestigingshaakje
bulon de -- = bevestigingsbout
vite de -- = bevestigingsschroef
2 het vaststellen, het bepalen, vaststelling, bepaling
3 CHIMIA -- de oxygeno = zuurstofbinding
4 PHOTOGRAPHIA het fixeren
tempore de -- = fixeertijd
platto de -- = fixeerschaal


fixative adj

1 bevestigend, vastmakend, fixerend, fixeer...


fixativo sub

1 fixatief, haarplakmiddel, fixeermiddel (voor tekeningen)


fixator sub

1 iemand die bevestigt/vastmaakt
2 fixeerspuit, fixatiespuit
3 MEDICINA fixator
4 PHOTOGRAPHIA fixeer, fixeerbad
5 -- pro le capillos = haarversteviger


fixe adj

1 vast, onbeweeglijk, onveranderlijk, bestendig, aanhoudend
stella -- = vaste ster
idea -- = idee-fixe, obsessie
reguardo -- = strakke blik
capital -- = vast kapitaal
puncto -- = vast punt
ponte -- = vaste brug
polea -- = vaste katrol
domicilio -- = vaste woonplaats
salario -- = vast inkomen
empleo -- = vaste betrekking
costos -- = vaste kosten
terra -- = vaste grond, vaste wal
festa -- = vaste feestdag
tarifa -- = vast tarief
amonta/summa -- = vast bedrag
data -- = vaste datum
grue -- = vaste kraan
expression -- = staande uitdrukking
a precio -- = tegen een vaste prijs
sin domicilio -- = zonder vaste verblijfplaats
mirar/reguardar fixemente in le flammas/foco = in het vuur staren


+ fixismo sub

1 BIOLOGIA fixisme (leer van de onveranderlijkheid van de soorten), creationisme


+ fixista sub

1 BIOLOGIA aanhanger van het fixisme


fixitate sub

1 vastheid, onbeweeglijkheid, onveranderlijkheid, bestendigheid
BIOLOGIA doctrina del -- del species = leer van de onveranderlijkheid van de soorten


+ fjeld sub NORVEGIANO

1 GEOGRAPHIA fjeld


flabellar v

1 waaieren, koelte toewaaien


flabellate adj

1 waaiervormig
folios -- del palma = waaiervormige bladeren van de palm


flabellation sub

1 het waaieren, het toewaaien van koelte


+ flabellifere adj

1 waaierdragend


flabelliforme adj

1 waaiervormig
folios -- del palma = waaiervormige bladeren van de palm
palma -- = waaierpalm


flabello sub

1 waaier
-- japonese = Japanse waaier
pictor de --s = waaierschilder
forma de -- = waaiervorm
2 flabellum (grote waaier van pauwe- of struisveren die in processies naast de paus wordt gedragen)


flaccide adj

1 slap, week, zacht
pelle -- = slappe huid
musculos -- = slappe spieren
sinos -- = slappe borsten


flacciditate sub

1 slapheid, weekheid, zachtheid


flacon sub FRANCESE

1 flacon, fles
-- a/de perfumo = reukflesje
-- de pilulas = flesje pillen
-- familial = gezinsfles
-- platte = zakfles, platvink


flagellante sub

1 geselbroeder, flagellant, geselaar


+ flagellantismo sub

1 flagellantisme


+ flagellantista adj

1 flagellantistisch
litteratura -- = flagellantistische literatuur


flagellar v

1 geselen, kastijden
le soldatos de Pilato ha flagellate Jesus = de soldaten van Pilatus hebben Jezus gegeseld
2 hekelen, aan de kaak stellen
-- le vitios = de ondeugden aan de kaak stellen
3 dorsen


flagellate adj

1 BIOLOGIA van een zweepdraad voorzien
cellula -- = zweepcel


flagellation sub

1 het geselen, het kastijden, geseling, kastijding
le -- de Christo = de geseling van Christus
palo de -- = geselpaal


+ flagellato sub

1 ZOOLOGIA geseldiertje


flagellator sub

1 geselaar, folteraar


flagellifere adj

1 BIOLOGIA van een zweepdraad voorzien


+ flagelliflor adj

1 BOTANICA met aan rankachtige twijgen geplaatste bloemen


+ flagelliforme adj

1 BIOLOGIA zweepvormig


flagello sub

1 gesel, zweep, roede
-- de cavallero = rijzweep
-- de Deo = gesel Gods
choccar {sj} le -- = met de zweep knallen
dar colpos de -- a un cavallo = een paard de zweep geven
colpo de -- = 1. zweepslag, 2. MEDICINA zweepslag, plotselinge spierscheuring
2 BIOLOGIA zweepdraad, zweephaar, flagellum
3 dorsvlegel


+ flageolet sub FRANCESE

1 MUSICA flageolet
sonator de -- = flageoletblazer/speler


flagrante adj

1 flagrant, overduidelijk, zonneklaar, in het oog springend
injustitia -- = schreeuwend onrecht
violation -- del derectos humnan = flagrante schending van de mensenrechten
in --e tegenspraak met = in contradiction flagrante con
JURIDIC in -- delicto = op heter daad


flagrantia sub

1 het op heter daad ontdekt zijn (van een misdaad), flagrant karakter (van een misdaad)


flagrar v

1 fel branden, vlammen


flair sub FRANCESE

1 flair, fijn instinct, voorgevoel, intuïtie, fijne "neus"


+ flairar {e} v

1 (be)ruiken, (be)snuffelen
2 FIGURATE vermoeden, een voorgevoel hebben, lucht krijgen van, in de smiezen hebben


+ flambar v

1 CULINARI flamberen


+ flamboyant adj FRANCESE

1 flamboyant
gothico -- = flamboyante gothiek
stilo -- = flamboyant-stijl


+ flamenco sub ESPANIOL

1 flamenco


flaminge adj

1 Vlaams
movimento -- = Vlaamse beweging
lingua -- = Vlaamse taal, Vlaams
paisage -- = Vlaams landschap
le schola -- = de Vlaamse school
pictores -- = Vlaamse schilders
stilo -- = Vlaamse stijl


+ flamingisar v

1 vervlaamsem
-- le universitate de Gent = de Gentse universiteit vervlaamsen


+ flamingisation sub

1 vervlaamsing
le -- del universitate de Gent = de vervlaamsing van de Gentse universiteit


flamingo(I) sub

1 ZOOLOGIA flamingo
collo de -- = flamingohals
pata de -- = flamingopoot


flamingo(II) sub

1 Vlaming
2 Vlaams (taal)


flamma sub

1 vlam
-- clar = heldere vlam
-- de gas = gasvlam
-- pilota/de securitate = waakvlam
-- del vita = levensvlam
-- amorose/de amor = liefdevlam
mar de --s = vlammenzee
jecto de -- = steekvlam
tubo de -- = vlampijp
in -- = in brand
toto in --s = in lichterlaaie
esser le preda del --s = een prooi van de vlammen zijn
perir in/inter le --s = in de vlammen omkomen
esser consumite/devorate per le --s = in vlammen opgaan


+ flammabile adj

1 ontvlambaar, brandbaar


+ flammabilitate sub

1 brandbaarheid, ontvlambaarheid


flammante adj

1 vlammend, fel brandend
2 fonkelnieuw, splinternieuw, gloednieuw
auto(mobile) -- = gloednieuwe auto


flammar v

1 fel branden, vlammen, laaien
un foco clar flammava in le camino = in de haard brandde een helder vuur
le foco flammava vivemente = het vuur laaide helder op


flammee adj

1 vlammend
2 gevlamd (kleur)
ligno -- = gevlamd hout
fringilla -- = brandsijs
strige -- = kransuil, kerkuil
acanthis -- = barmsijsje, paapje


+ flammetta sub

1 kleine vlam, vlammetje


flammifero sub

1 lucifer
-- de cera = waslucifer
-- de securitate = veiligheidslucifer
-- svedese = Zweedse lucifer
cassa/cassetta a --s = luci-fersdoosje
capite/testa de un -- = kop van een lucifer
fabrica de --s = lucifersfabriek
fabrication de --s = lucifersfabricage
accender un -- = een lucifer aansteken


+ flan sub FRANCESE

1 flan, puddinkje, vla
-- de caramello = karamelpudding/vla


flanar v

1 (rond)slenteren, flaneren, kuieren


+ flanator sub

1 s. slenteraar, flaneur


flancar v

1 MILITAR van terzijde dekken, in de flank dekken
-- un colonna = een colonne in de flank dekken
2 flankeren, zich bevinden naast, staan naast, liggen naast
le duo turres flancava le castello = er stonden twee torens naast het kasteel


flanco sub

1 flank, zijde, kant
le -- dextre del strata = de rechterkant van de straat
-- de collina = helling (van de heuvel)
foco de -- = flankvuur
movimento de -- = flankbeweging
defensa del --s = flankverdediging
copertura/protection del --s = flankdekking
attaccar de -- = in de flank aanvallen
attacco/carga de -- = flankaanval
mitter se le manos super le --s = de handen in de zijden doen


Flandra sub n pr

1 Vlaanderen
-- Occidental = West-Vlaanderen
-- Oriental = Oost-Vlaanderen
le Leon de -- = de Leeuw van Vlaanderen


flanella sub

1 flanel
tabula de -- = flanelbord
camisa de -- = flanellen hemd
drappos de -- = flanellen lakens
puncto de -- = flanelsteek
-- de coton = katoenflanel
-- cruciate = keperflanel
-- pro camisas = hemdenflanel


+ flangia sub

1 TECHNICA flens, radkrans, opstaande rand, opstaande kraag
-- de rota = radflens
-- cec = blinde flens
bulon de -- = flensbout
anello a -- = flensring
tubo a -- = flenspijp
accopulamento per --s = flenskoppling
juncto de -- = flensverbinding
largor de -- = flensbreedte
altor de -- = flenshoogte
diametro de -- = flensdikte


flaon sub

1 CULINARI flan, vla, puddinkje
-- de caramello = karamelpudding/vla
2 TYPOGRAPHIA matrijs, flan, styp


flar v

1 blazen


flasco sub

1 (platte) fles
-- de aqua = fles water
-- de vino = fles wijn
-- de duo litres = twee-litersfles
-- con tappo de vitro = stopfles
-- pro le pulvere = kruithoorn


+ flash sub ANGLESE

1 PHOTOGRAPHIA flits, flitslicht
ampulla -- = flitslampje
-- cubo = flitsblokje
lampa -- = flitslamp
photographia -- = flitsfotografie
durata/duration del -- = flitstijd
-- electronic = elektronenflitser


+ flash-back sub ANGLESE

1 flash-back


flato sub

1 wind, scheet, veest, flatus


flattar v

1 vleien, naar de mond praten
iste musica flatta le aure = deze muziek streelt het oor
2 flatteren, mooier doen lijken
un imagine flattate del situation = een geflatteerd beeld van de situatie


flattator sub

1 vleier


flatteria sub

1 vleierij, gevlei


flatulente adj

1 winderig
2 winden veroorzakend


flatulentia sub

1 winderigheid, flatulentie


flatuose adj

1 winderig


flatuositate sub

1 winderigheid


flauta sub

1 MUSICA fluit
sonar le -- = op de fluit spelen, fluitspelen
-- transverse/transversal = dwarsfluit
-- dulce = blokfluit
-- dulce basse = basblokfluit
-- alto = altfluit
-- magic/incantate = toverfluit
-- de Pan = panfluit
-- de canna = rietfluit, mirliton
solo de -- = fluitsolo
registro de -- = fluitregister
musica scribite pro -- = voor fluit geschreven muziek


flautar v

1 fluiten, op de fluit spelen, fluitspelen
2 fluiten (met de mond)


flautista sub

1 fluitist, fluitspeler


flave adj

1 (goud)geel
motacilla -- = gele kwikstaart
thalictro -- = poelruit


+ flavescente adj

1 geel wordend, geelachtig, gelig
cypero -- = geel cypergras
avena -- = goudhaver


+ flavina sub

1 flavine, lyochromo


flavipede adj

1 ZOOLOGIA geelvoetig, geelpotig


+ flavipunctate adj

1 BOTANICA lichtgeel gestippeld


+ flavoproteina sub

1 BIOLOGIA flavoproteina


+ flebile adj

1 MUSICA flebile


flecha {sj} sub

1 pijl, schicht
fasce de --s = pijl(en)bundel
puncta de -- = pijlpunt
colpo de -- = pijlschot
-- invenenate/venenose = gifpijl
-- amorose/de amor = minneschicht
2 GEOMETRIA pijl (in een cirkelsegment)


flechar {sj} v

1 met een pijl schieten op (iemand), met pijlen wonden toebrengen of doden
2 versieren met pijlen
cruce flechate = pijlkruis


flechator {sj} sub

1 boogschutter


+ flechetta {sj} sub

1 pijltje (van spel), pluimpje (van windbuks)
joco de --s = dartspel, darts


+ flechiera sub

1 pijl(en)koker


flecter v

1 doen buigen, buigen, krommen


fleur de lis sub FRANCESE

1 fleur de lis, Franse Lelie (Frans Koninklijk Wapen)


flexibile adj

1 flexibel, buigzaam, soepel
transmission -- = flexibile verbinding/koppeling
cablo -- = buigzame kabel
cappello -- = slappe hoed
horarios (de labor/travalio) -- = glijdende werktijden
haber un corpore -- = een lenig lichaam hebben
2 gedwee, meegaand
persona -- = flexibel persoon
character -- = meegaand karakter


+ flexibilisar v

1 lexibel(er)/buigz(a)am(er)/soepel(er) maken,

flexibiliseren

flexibilitate sub

1 flexibiliteit, buigzaamheid
-- de un cablo = buigzaamheid van een kabel
FIGURATE -- del precios = prijsflexibiliteit
2 meegaandheid, aanpassingsvermogen


flexion sub

1 het buigen, het krommen, buiging, kromming
tension de -- = buigspanning
resistentia al -- = buigvastheid
invariante de -- = buigingsinvariante
plica de -- = buigingsplooi
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA (ver)buiging, vervoeging, flexie
perder le -- = deflecteren


flexional adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA buigings..., met verbuigingen
lingua -- = flecterende taal
desinentias -- = buigingsuitgangen
morphologia -- = buigingsleer


flexo sub

1 elektrisch snoer
tenditor de -- = snoerspanner
interruptor a/con -- = snoerschakelaar, trekschakelaar


+ flexographia sub

1 flexografie, offsetdruk


+ flexographic adj

1 flexografisch


+ flexor adj

1 ANATOMIA buig...
musculo -- = buigspier


+ flexor sub

1 ANATOMIA buigspier


flexuose adj

1 vol krommingen, in bochten gewrongen
curso -- de un fluvio = bochtige loop van een rivier
BOTANICA deschampsia -- = bochtige smele


flexuositate sub

1 bochtigheid
-- de un linea = bochtigheid van een lijn


flexura sub

1 het buigen, het krommen
2 buiging, kromming


+ flicflac sub

1 GYMNASTICA) flick-flack, handstandoverslag achterover


+ flight-recorder sub ANGLESE

1 flight-recorder


flint sub ANGLESE

1 kei, vuursteen


+ flint-glass sub ANGLESE

1 flintglas, loodglas


+ flip-flop sub ANGLESE

1 ELECTRICITATE flip-flop


+ flippar v

1 flipperen, op de flipperkast spelen


+ flipper sub ANGLESE

1 flipperkast


flirt sub ANGLESE

1 het flirten, flirt
2 scharrel, vlam


flirtar v

1 flirten
-- con un persona = een scharrel hebben met iemand
FIGURATE ministro qui flirta con le opposition = minister die met de oppositie flirt


flirtation sub

1 het flirten, geflirt


floccate adj

1 bedekt met vlokken


flocco sub

1 pluk(je) (wol, haar), toefje
-- de capillos = toefje haar
2 kwast(je)
3 vlok, pluimpje, donsje
-- de nive = sneeuwvlok
-- de lana = wolvlok
-- de sapon = zeepvlok
--s de avena = havermout
--s de frumento = tarwevlokken
--s de ris = rijstvlokken
--s de mais = maïsvlokken


floccose sub

1 vlokkig
sedimento -- = vlokkig sediment


+ floccular v

1 MEDICINA, CHIMIA uitvlokken
sedimento flocculate = vlokkig sediment


+ flocculation sub

1 MEDICINA, CHIMIA flocculatie
reaction de -- = flocculatiereactie


+ floppy sub ANGLESE

1 floppy
-- disk = floppy disk


flor sub

1 bloem
-- de lilio = leliebloem
-- de prato = weidebloem
-- del campo(s) = veldbloem
-- de primavera = lentebloem
-- estive = zomerbloem
HERALDICA -- de lis = fleur de lis
--es taliate/secate = snijbloemen
--es de pruina = ijsbloemen
-- nocturne = nachtbloem
-- tubulate/tubulose = buisbloem
-- artificial = kunstbloem
-- siccate = droogbloem
-- de cucu = koekoeksbloem
-- cyclic = cyclische bloem
-- acyclic = acyclische bloem
corona de --es = bloemenkrans
guirlanda de --es = bloemslinger
racemo/bouquet (F) de --es = boeket, bos bloemen
bouquet de --es siccate = droogboeket
potto a/de --es = bloempot
vaso a/de --es = bloemvaas
bulbo de -- = bloembol
profusion de --es = bloemenweelde
corbe de --es = bloemenmand
commercio de --es = bloemenhandel
mercato de --es = bloemenmarkt
odor/perfumo de --es = bloemengeur
melle de --es = bloemenhoning
jardin de --es = bloementuin
campo de --es = bloemenveld
festa de --es = bloemenfeest
mercante/venditor de --es = bloemenverkoper, bloemenman
venditora/venditrice de --es = bloemenverkoopster
magazin de --es = bloemenwinkel
caule -- = bloemkool
arrangiamento de --es = bloemstuk
a -- de = aan de oppervlakte van
in forma de -- = bloemvormig
disponer --es in un vaso = bloemen in een vaas schikken
le serpente se occulta inter le --es = er schuilt een addertje onder het gras
2 bloesem, bloei
3 in -- = in bloei, bloeiend
le -- del vita/del etate = de bloei van het leven/der jaren
4 bloeiende plant
5 het beste, keur, puik, bloem
6 bloem (van meel, etc.), poeder
-- de farina = bloem (van meel)
-- de farina de tritico = tarwebloem
-- de malt = moutmeel
CHIMIA -- de sulfure = bloem van zwavel
CHIMIA -- de cupro = kopergroen
7 maagdelijkheid


Flora sub n pr

1 RELIGION ROMAN Flora
2 Flora, Floor


flora sub

1 flora (plantenwereld)
-- forestal = bosflora
-- alpestre = Alpenflora
-- montan/monticola = montane flora
-- herbal = kruidenflora
-- steppic = steppeflora
-- marin/maritime = zeeflora
-- del flora = bodemflora
-- polar = poolflora
-- de aqua dulce = zoetwaterflora
-- subequatorial = subequatoriale flora
-- subtropical = subtropische flora
-- endemic = endemische flora
-- intestinal = darmflora
-- microscopic = microflora
2 flora (boek met opsomming en beschrijving der plantenwereld)


floral adj

1 bloem..., bloemen..., floraal
exposition -- = bloemententoonstelling
composition/arrangiamento -- = bloemstuk
arte de composition -- = bloemschikkunst
mercato -- = bloemenmarkt
formula -- = bloemformule
folio -- = bloemblad
button/gemma -- = bloemknop
axe -- = knopas
regno -- = bloemenrijk
tributo -- = bloemenhulde
jocos -- = dichtersjuweel
motivos -- in le ornamentos = florale motieven in de versiering


florar v

1 bloeien, in bloei staan, bloesemen
cessar de -- = uitbloeien
2 floreren, bloeiend zijn, bloeien, gedijen, tieren, hoogtij vieren


floration sub

1 het bloeien, bloei, bloeitijd
-- del arbores fructifere/fructal = bloei van de vruchtbomen
le -- approcha {sj} = de bloeitijd nadert
periodo de -- = bloeiperiode
axe de un -- = as van een bloeiwijze
planta a/de -- nocturne = nachtbloeier


+ floreal sub

1 floreal, bloeimaand (van de Franse Republikeinse Kalender)


Florentia sub n pr

1 Florence


florentin adj

1 Florentijns
flasco -- = florentijnse fles
iris/iride -- = florentijnse lis


florentino sub

1 Florentijn


florer v

1 bloeien, in bloei staan, bloesemen
branca florite = bloesemtak
2 floreren, bloeiend zijn, bloeien, gedijen, tieren, hoogtij vieren


+ floreria sub

1 bloemenwinkel


+ florescentia sub

1 bloei


florescer v

1 bloeien, in bloei staan, bloesemen
2 floreren, bloeiend zijn, bloeien, gedijen, tieren, hoogtij vieren
le commercio floresce = de handel bloeit
le artes floresceva in le Seculo de Auro = de kunsten bloeiden in de Gouden Eeuw


floretta sub

1 bloempje


+ florettista sub

1 floretschermer


floretto sub

1 floret, schermdegen
button de -- = floretknopje
scherma al -- = floretschermen
schermitor al -- = floretschermer, florettist


+ floribunde adj

1 met een overvloed van bloemen, rijkbloeiend
oxalide -- = rijkbloeiende klaverzuring


+ floribunditate sub

1 bloemrijkheid, bloemenpracht


+ floricole adj

1 in/op bloemen levend
insecto -- = insekt dat op bloemen leeft


+ floricultor sub

1 bloemenkweker, bloemist


+ floricultura sub

1 bloementeelt, bloemisterij


Florida sub n pr

1 Florida


floride adj

1 bloeiend, in bloei, vol bloemen
2 bloemrijk (taalgebruik, stijl, etc.)
prosa -- = bloemrijk prosa
linguage -- = bloemrijke taal
stilo -- = bloemrijke stijl


floriditate sub

1 bloemenweelde
2 bloemrijkheid (taalgebruik, stijl, etc.)


+ floriera sub

1 bloemenbak, plantenbak


+ florifere adj

1 bloemdragend
plantas -- = bloemdragende planten
axe -- = bloemspil


+ florilegio sub

1 bloemlezing, florilegium


florimento sub

1 bloei, het in bloei staan
2 florering, gedijing, bloei


florino sub

1 florijn, gulden
quarto de -- = kwart-je
-- de auro = goudgulden


florista sub

1 bloemist
boteca de -- = bloemenwinkel
kiosque (F) de -- = bloemenstalletje
2 maker van kunstbloemen


+ floristic adj

1 floristisch


+ floristica sub

1 floristiek


+ floritura sub

1 MUSICA versiering, fiorituur


floron sub

1 ARTE DE CONSTRUER fleuron (bloemvormige versiering), kruisbloem


flosculo sub

1 BOTANICA (schijf)bloempje (der samengesteldbloemigen)


flosculose adj

1 BOTANICA schijfbloemig
flor -- = schijfbloem


+ flossa sub

1 seta de -- = vloszijde, floretzijde


+ flotar v

1 CHIMIA floteren


+ flotation sub

1 CHIMIA flotatie


flotta sub

1 vloot
-- mercantil/commercial/de commercio = handelsvloot, koopvaardijvloot
-- de argento = zilvervloot
-- de pisca = vissersvloot
-- de remolcage = sleepvloot
-- fluvial = riviervloot
-- de tankers (E) = tankervloot
2 (oorlogs)vloot
-- de guerra = oorlogsvloot
-- de combatto = slagvloot
-- de convoyo = geleidevloot
-- de disbarcamento/disimbarcation = landingsvloot
-- auxiliar = hulpvloot
-- aeree = luchtvloot
-- de escorta = geleivloot


flottabile adj

1 vlotbaar, drijfbaar
2 bevlotbaar (rivier)


flottabilitate sub

1 drijfvermogen
2 bevlotbaarheid (rivier)


flottante adj

1 drijvend
rete -- = drijfnet
ligno -- = drijfhout
glacie -- = drijfijs
bloco de glacie -- = ijsschots
mina -- = drijvende mijn
casa -- = woonboot
ponte -- = schipbrug
boia -- = drijvende boei
grue/derrick (A) -- = drijvende bok
scirpo -- = vlottende bies
presto -- = vlottende lening
2 (zwevend (in de lucht), vlottend
costas -- = zwevende ribben
ren -- = wandelende nier
electorato -- = zwevende kiezers
moneta -- = zwevende valuta
capital -- = vlottend kapitaal
polissa -- = vlottende polis
population -- de un schola = vlottende schoolbevolking
linguage -- = zwevend taalgebruik


flottar v

1 drijven, dobberen
venir flottante = komen aandrijven
-- al mercede del undas = ronddobberen
2 zweven (in de lucht)
bruma que flotta super le campos = mist die boven de velden zweeft
3 wapperen
facer -- un bandiera = een vlag laten wapperen
capillos flottante = wapperende haren


flottation sub

1 het drijven, het dobberen
2 het zweven (in de lucht)
3 het wapperen
le -- de un bandiera = het wapperen van een vlag


flottator sub

1 iemand die drijft
2 drijver, dobber (van hengel), vlotter
valvula/valva de -- = vlotterklep
-- de un carburator = vlotter van een carburator
3 PHYSICA drijvend lichaam


flottilia sub

1 flottielje, smaldeel
2 vloot (kleine schepen)
-- de pisca = vissersvloot


flucto sub

1 vloed, overstroming


fluctuante adj

1 fluctuerend, schommelend, veranderlijk, onbestendig
debita -- = vlottende schuld
precios -- = schommelende prijzen
temperatura -- = schommelingen in de temperatuur
electorato -- = zwevende kiezers
ille es -- in su opiniones = hij verandert nog al eens van mening


fluctuar v

1 heen en weer gaan, golven
-- inter le vita e le morte = tussen dood en leven zweven
-- inter le pavor/timo e le spero/sperantia = tussen hoop en vrees heen en weer geslingerd worden
2 fluctueren, schommelen, wisselen
le precios fluctua = de prijzen schommelen


fluctuation sub

1 het heen en weer gaan, het golven
2 fluctuatie, schommeling, onbestendigheid, veranderlijkheid
-- del precios = prijsschommeling
-- del opinion public = veranderlijkheid van de publieke opinie
-- de temperatura = temperatuurschommeling
--s thermic/thermal = thermische fluctuaties
sensibile al --es del moda = modegevoelig
3 MEDICINA golving


fluente adj

1 vloeiend, stromend
stilo -- = losse stijl


fluentia sub

1 het vloeien, het stromen


fluer v

1 vloeien, stromen
le sanguine flueva del ferita = het bloed stroomde uit de wond
le parolas flueva de su labios = de woorden stroomden uit haar mond


fluide adj

1 vloeibaar, niet vast, vloeiend (anque FIGURATE)
resinas -- = vloeibare harsen
refrigerante -- = koelvloeistof
stilo -- = vlotte/soepele stijl
movimento -- = vloeiende beweging
linea -- = vloeiende lijn
2 vluchtig, vliedend, ongrijpbaar, ondoorzichtig
situation politic -- = onbestendige politieke situatie


+ fluidica sub

1 fluïdica, fluïdiek


+ fluidificabile adj

1 vloeibaar te maken


fluidificar v

1 vloeibaar maken, fluïdiseren


fluidification sub

1 het vloeibaar maken, vloeibaarmaking, fluïdisering


fluiditate sub

1 vloeibaarheid, dunne toestand (van vloeistof)
le -- de oleo = de vloeibaarheid van olie
2 vlotheid, soepelheid (stijl, etc.)
3 veranderlijkheid, ongrijpbaarheid, onbestendigheid, instabiliteit
-- de un situation politic = instabiliteit van een politieke situatie


fluido sub

1 niet-vaste stof, gas, vloeistof
-- refrigerante/frigorigene = koelvloeistof, koelmiddel
-- non viscose = niet-viskeuse vloeistof
-- intercellular = intercellulair vocht
mechanica del --s = vloeistoffenmechanica
2 fluïdum, stroom, uitstraling
-- electric = elektrisch fluïdum
-- magnetic = magnetisch fluïdum


fluor sub

1 CHIMIA fluor
spat -- = vloeispaat
composito de -- = fluorverbinding


+ fluorar v

1 fluoreren


+ fluorate adj

1 gefluoreerd, fluorhoudend
aqua -- = gefluoreerd water


fluoresceina sub

1 CHIMIA fluoresceïne


fluorescente adj

1 fluorescerend, fluorescentie..., fluorescent
lampa -- = fluorescentielamp
tubo -- = fluorescentiebuis, TL-buis
illumination -- = TL-verlichting
schermo -- = lichtscherm
corpore -- = fluorescerend lichaam
luce/lumine -- = fluorescentielicht


fluorescentia sub

1 fluorescentie
-- de crystallos de fluorite = fluorescentie van fluorietkristallen
rendimento de -- = fluorescentieopbrengst


fluorescer v

1 fluoresceren


+ fluorescopia sub

1 fluorescopie


+ fluorescopio sub

1 fluorescoop


fluoric adj

1 CHIMIA fluor...


+ fluorifere adj

1 fluorhoudend


+ fluorimetria sub

1 fluorimetrie


+ fluorimetric adj

1 fluorimetrisch


+ fluorimetro sub

1 fluorimeter


fluorina sub

1 MINERALOGIA vloeispaat, calciumfluoride


+ fluorisar v

1 fluorideren


+ fluorisation sub

1 fluoridering
-- de aqua potabile/pro biber = fluoridering van drinkwater


fluorite sub

1 MINERALOGIA fluoriet
fluorescentia de crys-tallos de -- = fluorescentie van fluorietkristallen


fluoroscopia sub

1 fluoroscopie


fluoroscopic adj

1 fluoroscopisch


fluoroscopio sub

1 fluoroscoop


+ fluorose (-osis) sub

1 MEDICINA fluorose, fluorvergiftiging


fluoruro sub

1 CHIMIA fluoride
-- de calcium = calciumfluoride


+ flush sub ANGLESE

1 JOCO DE CARTAS flush (serie kaarten van dezelfde kleur)


+ flute sub FRANCESE

1 fluitglas


fluvial adj

1 rivier...
lecto -- = rivierbedding
dica -- = rivierdijk
porto -- = rivierhaven
planta -- = rivierplant
pedage -- = riviertol
argilla -- = rivierklei
sablo/arena -- = rivierzand
sedimento -- = riviersediment
nave -- = rivierschip
flotta -- = riviervloot
rete/systema -- = rivierstelsel
erosion -- = riviererosie
abrasion -- = fluviatiele abrasie
aqua -- = rivierwater
navigation -- = riviervaart, binnen(scheep)vaart
pisca -- = riviervisserij
piscator -- = riviervisser
policia -- = rivierpolitie
deitate -- = riviergod
vallea -- = rivierdal
esclusa -- = riviersluis
paisage -- = rivierlandschap
urbe/citate -- = rivierstad
derecto -- = rivierenrecht


fluviatile adj

1 GEOLOGIA rivier..., fluviatiel sedimento -- = rivierafzetting
petra/rocca -- = fluviatiel gesteente
deposito -- = fluviatiele afzetting
abrasion -- = fluviatiele abrasie
erosion -- = fluviatiele erosie, riviererosie
planta -- = fluviatiele plant
perca -- = rivierbaars
lampreda -- = rivierprik
locustella -- = rivierrietzanger


+ fluviation sub

1 fluviatie


fluvio sub

1 rivier
-- sinuose = bochtige rivier
-- a marea = getijrivier
-- glaciari/glacial = gletsjerrivier
-- costari = kustrivier
-- limitrophe/de frontiera = grensrivier
bracio de -- = rivierarm
rete/systema de --s = rivierstelsel
le --s conflue illac = de rivieren vloeien daar samen


+ fluvioglacial adj

1 fluvioglaciaal
riviera -- = fluvioglaciale rivier


+ fluvioglaciari adj

1 fluvioglaciaal
riviera -- = fluvioglaciale rivier


+ fluviologia sub

1 fluviologie


+ fluviologic adj

1 fluviologisch


+ fluviometria sub

1 fluviometrie


+ fluviometric adj

1 fluviometrisch
scala -- = peilschaal (in rivier)


+ fluviometro sub

1 fluviometer


+ fluviomorphologia sub

1 riviermorfologie


fluxion sub

1 MATHEMATICA fluxie
2 MEDICINA (op)zwelling, stuwing (van bloed)
-- del pectore = longontsteking
-- ganglionari = lymfeklierzwelling


fluxo sub

1 stroom, vloed, stroming, (uit)vloeiing
-- de emigrantes = vloed(stroom) van emigranten
-- oratori/de parolas = woordenvloed, verbaal geweld
-- de invectivas/injurias = stortvloed van scheldwoorden
-- de pensatas/pensamentos = gedachtenstroom
-- de energia = energiestroom
-- luminose = lichtstroom
-- magnetic = magneetstroom
-- monetari = geldstroom
-- de lava = lavastroom
-- de fango = modderstroom
-- de armas = wapenstroom, wapentoevoer
2 vloed (tgov eb), opkomend tij
-- e refluxo = eb en vloed
3 MEDICINA vloed, bloeding
-- blanc = witte vloed
-- menstrual = menstruele bloeding
-- de sanguine = bloeduitstorting
-- alvin/de ventre = buikloop


+ fluxometro sub

1 fluxmeter


+ foc sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES fok(zeil)
-- de artimon = bezaansstagzeil
plicar le -- = de fok zwichten
grande -- = kluiver, kluiffok


focage sub

1 (soort) personele belasting (afhankelijk van het aantal haarden)


focal adj

1 van het brandpunt, brandpunts...
distantia -- de un lente = brandpuntsafstand van een lens
puncto -- = brandpunt
plano -- = brand(punts)vlak


focalisar v

1 PHYSICA (lichtbundel, stralen) in een brandpunt verenigen, doen samenkomen, bundelen,

focusseren, PHOTOGRAPHIA scherpstellen

-- radios solar = zonnestralen focussen
-- un camera = een fototoestel scherp stellen
2 FIGURATE (verschillende elementen) concentreren, in/op één punt verenigen/samentrekken
-- le attention super un cosa = de aandacht op iets concentreren


+ focalisation sub

1 (anque FIGURATE) het focusseren, het verenigen in een brandpunt, PHOTOGRAPHIA scherpstelling
le -- de un camera = het scherpstellen van een camera
bobina de -- = focusseringsspoel
magnete de -- = focusseringsmagneet


focar sub

1 haard, haardvuur, stookplaats
-- de incendio = vuurhaard
2 -- (domestic) = huiselijke haard, gezin, tehuis, haardstede
-- de incontro = ontmoetingscentrum


+ fochero sub

1 stoker


foco sub

1 vuur
prender -- = vlam vatten
mitter/poner -- a = in brand steken
jocar con (le) -- = met vuur spelen
-- artificial/de artificio = vuurwerk
-- de Sancte Elmo = Sint Elmusvuur
-- de Sancte Antonio = Sint Antoniusvuur
Terra de Foco = Vuurland
-- de Bengala = Bengaals vuur
-- de campo/de campamento = kampvuur
-- celeste/de celo = hemelvuur
-- de ligno = houtvuur
-- de carbon = kolenvuur
-- de palea = strovuur (anque FIGURATE)
-- fatue = dwaallicht, FIGURATE ongrijpbaar persoon, hersenschim
-- grec = Grieks vuur
-- nude = open vuur
-- de marea = getijlicht
-- del passion = de gloed van de hartstocht
mar de -- = vuurzee
columna/colonna de -- = vuurzuil
adorator del -- = vuuraanbidder
lingua de -- = vuurtong
proba/prova de -- = vuurproef
HISTORIA ordalia del -- = vuurproef, vuur-ordale
resistente al --, que resiste al -- = vuurbestendig, vuurvast
resistentia al -- = vuurvastheid
temperamento de -- = gloedvol temperament
accender le -- = het vuur aansteken
extinguer le -- = het vuur doven/blussen
attisar le -- (del discordia) = het vuur opstoken
vomitar -- = vuur spuwen
esser in -- = in brand staan
seder se circa/circum le -- = om het vuur gaan zitten
vider se/trovar se/esser inter duo --s = tussen twee vuren zitten
illes son como le aqua e le -- = zij zijn water en vuur
tirar le castanias del -- = de kastanjes uit het vuur halen
il non ha fumo sin -- = er is geen rook zonder vuur
mitter le mano in le -- = zijn hand in het vuur steken
isto es jectar oleo in le -- = dit is olie op het vuur gooien
mitter/poner -- al pulvere = de lont in kruitvat steken
cocer a -- lente = koken op een zacht vuurtje/op een laag pitje
propagar se como -- grec = als een lopend vuurtje rondgaan
village de cento --s = dorp van honderd huizen
parlar con -- = met gloed spreken
2 geweer/kanon/etc.-vuur
arma a/de -- = vuurwapen
bucca a/de -- = vuurmond
-- de artilleria = kanonvuur
-- de carros de combatto/de tanks (A) = tankvuur
-- de barrage = spervuur
-- cruciate = kruisvuur
linea de -- = vuurlijn, vuurlinie
baptismo del -- = vuurdoop
aperir le -- contra = het vuur openen op
cessar le -- = het vuren staken
sub le -- del inimico = onder vijandelijk vuur
3 brandpunt, focus
-- virtual/imaginari = denkbeeldig/virtueel brandpunt
-- anterior = voorbrandpunt
objectivo a curte -- = lens met korte brandpuntsafstand, groothoeklens
4 haard, middelpunt, brandpunt, zetel
-- de arte = kunstcentrum
-- de civilisation = brandpunt van een beschaving
-- del incendio = brandhaard
-- infectuose/de infection/de contagion = besmettingshaard
-- de peste = pesthaard
-- de un revolta = haard van een opstand
-- de cultura = cultuurcentrum
-- seismic/de un seismo = haard van een aardbeving


+ focometria sub

1 OPTICA focometrie


+ focometric adj

1 OPTICA focometrisch
mesurationes -- = focometrische metingen


+ focometro sub

1 OPTICA focometer


+ focose adj

1 vurig, onstuimig, hartstochtelijk, wild, driftig
character -- = onstuimig karakter
discurso -- = hartstochtelijke/meeslepende redevoering
cavallo -- = vurig/onstuimig paard
amante -- = onstuimige minnaar
reguardo -- = vurige blik
temperamento -- = gloedvol temperament


+ focositate sub

1 vurigheid, onstuimigheid, hartstochtelijkheid


foder v

1 graven, uitgraven, uithollen


foderar v

1 voeren, voering aanbrengen (in een kledingstuk)
-- un mantello = een mantel voeren
non foderate = ongevoerd


foderatura sub

1 het voeren, het aanbrengen van voering (in een kledingstuk)


fodero sub

1 voering (in een kledingstuk)
-- distachabile {sj}/amovibile = losse voering


+ föhn sub GERMANO

1 (valwind) föhn


foliacee adj

1 BOTANICA bladachtig, bladvormig, blad...
arbore -- = loofboom
le partes -- del plantas = de bladachtige plantendelen


foliage sub

1 gebladerte, loof, lover, lommer
-- de ulmo = olmeloof
-- ornamental = loofwerk
-- vernal/primaveral/de primavera = lentegroen


foliar v

1 bladeren krijgen, in blad komen, foliëren
2 bladeren in
-- un libro = in een boek bladeren


foliar adj

1 BOTANICA blad...
glandula -- = bladklier
vaina -- = bladschede
apice -- = bladpunt
nervura -- = bladnerf
spina -- = bladdoorn
parenchyma -- = bladweefsel
disposition -- = bladschikking
transpiration -- = bladtranspiratie
maladia -- = bladziekte


foliate adj

1 bebladerd, met bladeren, blader...
pasta -- = bladerdeeg
torta -- = gebak van bladerdeeg
ARTE DE CONSTRUER friso -- = rankenfries


foliation sub

1 het krijgen van bladeren, het in blad komen, bladvorming


+ folic adj

1 BIOCHIMIA acido -- = folinezuur, foliumzuur


folio sub

1 blad (van boom, plant)
-- de herba = grasspriet
corona de --s = bladerkrans
axilla del -- = bladoksel
-- floral = bloemblad
-- composite = samengesteld blad
verduras de -- = bladgroenten
in forma de -- = bladvormig
2 blad (van boek, zaag, etc.)
-- de un libro = blad van een boek
-- de un serra = blad van een zaag
-- intercalari = inlegvel
-- transparente = transparant(je)
-- de presentia = presentielijst
3 blad (krantje)
-- publicitari/de annuncios = advertentieblad
4 folio (formaat)
in -- = in folio
5 ARTE DE CONSTRUER blad
-- de acantho = acanthusblad
6 folie, blad, lamel
-- de stanno/de auro/etc. = tinfolie, goudfolie, etc.


foliolo sub

1 BOTANICA blaadje (van samengesteld blad), foliolum


foliose adj

1 BOTANICA met (veel) bladeren, bladerrijk


folklore sub ANGLESE

1 folklore


+ folkloric adj

1 folkloristisch
dansa -- = volksdans
gruppo -- = volksdansgroep
musica -- = folkmuziek


folklorista sub

1 folklorist


+ folkloristic adj

1 folkloristisch
dansa -- = folkloristische dans


folle adj

1 gek, dwaas, idioot
esser -- de gaudio/joia = gek van vreugde zijn


folle sub

1 balg, blaasbalg, orgeltrapper
pumpa a -- = balgpomp
mover le --s del organo = het orgel trappen
2 PHOTOGRAPHIA balg


follero sub

1 maker van blaasbalgen


follia sub

1 waanzin, krankzinnigheid, dwaasheid, zotheid
accesso de/colpo de -- = aanval van waanzin
-- religiose = godsdienstwaanzin
-- collective = massawaanzin
-- del tropicos = tropenkolder
-- de persecution = achtervolgingswaanzin
-- hereditari = erfelijke krankzinnigheid
--s carnavalesc = carnavalsdwaasheden
--s de juventute = jeugdige dwaasheden
elogio del -- = lof der zotheid


follicular adj

1 ANATOMIA folliculair
hormon -- = folliculair hormoon
2 mbt/als/met/van (een) kokervrucht(en)


+ folliculina sub

1 BIOLOGIA follikelhormoon, oestron


+ folliculitis sub

1 MEDICINA ontsteking van het haarzakje, folliculitis


folliculo sub

1 ANATOMIA zakje, follikel
-- ovarian/de De Graaf = eifollikel van de Graaf
-- dentari = tandzakje
-- pilose = haarzakje
2 BOTANICA zaadhuls, zaadvlies
3 BOTANICA kokervrucht


folliculose adj

1 voorzien van follikels


+ follo sub

1 gek, dwaas, idioot


fomentar v

1 MEDICINA fomenteren, met warme pappen behandelen
2 aanstoken, aanwakkeren, aanzetten tot, zaaien (onrust, tweedracht)
-- le (foco del) discordo/discordia = het vuur van de tweedracht aanblazen


+ fomentari adj

1 ungulira -- = tondelzwam, vuurzwam


fomentation sub

1 MEDICINA het aanbrengen van warme omslagen, het pappen
2 het aanstoken, het aanwakkeren, het aanzetten tot


fomentator sub

1 MEDICINA warm omslag
2 aanstoker, (onrust)stoker


fomento sub

1 MEDICINA warm omslag
2 aansporing, stimulering, aanmoediging, prikkeling, FIGURATE voedsel (tot)


fomite sub

1 tondel, zwam
2 MEDICINA infecterende stof
3 beweegkracht, drijfkracht


fondant sub FRANCESE

1 fondant, borstplaat, zacht suikergoed


+ fondue sub FRANCESE

1 CULINARI fondue
-- al caseo = kaasfondue
casserola de -- = fonduepan
furchetta de -- = fonduevork
joco de -- = fondueset


fontal adj

1 van/uit de bron
2 eerste, oorspronkelijk
3 doop...


fontana sub

1 bron, wel
2 fontein
tubo de -- = fonteinbuis
aperir le --s = de fonteinen in werking stellen


fontanari adj

1 van de bron, bron...


fontanella sub

1 ANATOMIA fontanel
grande --, -- anterior/bregmatic = grote fontanel
parve --, -- posterior/lambdatic/occipital = kleine fontanel
ossification del -- = vergroeiing van de fontanel


fontanero sub

1 waterfitter
2 maker/onderhoudsman/toezichthouder van fonteinen


fonte sub

1 bron
--s del Nilo = bronnen van de Nijl
-- de calor = warmtebron
-- de energia = energiebron
-- de radiation = stralingsbron
-- de gas = gasbron
-- de gas natural = aardgasbron
-- de currente = stroombron
-- luminose/de lumine/de luce = lichtbron
-- sonor = geluidbron
aqua de -- = bronwater
-- saliente = springbron
-- de aqua dulce = zoetwaterbron
-- sulfurose/de sulfure = zwavelbron
-- medicinal = geneeskrachtige bron
-- thermic/thermal/cal(i)de = hete bron, warmwaterbron
-- intermittente = intermitterende bron
--s de nostre saper = bronnen van onze kennis
-- de information = bron van informatie
-- de inspiration = inspiratiebron
-- de discordo = bron van onenigheid
mention/indication del --(s) = bronvermelding
studio del --s = bronnenstudie
critica del --s = bronnenkritiek
-- de joia/gaudio = bron van vreugde
-- de suffrentia = bron van lijden
2 (doop)vont
-- baptismal = doopvont


football sub ANGLESE

1 voetbal
match (A) de -- = voetbalwedstrijd
torneo de -- = voetbaltoernooi
campion de -- = voetbalkampioen
campionato de -- = voetbalkampioenschap
jocar al -- = voetballen
jocator al -- = voetballer
terreno/campo de -- = voetbalveld
termino de -- = voetbalterm
jersey (A) de -- = voetbaltrui/shirt
stadio de -- = voetbalstadion
resultatos de -- = voetbaluitslagen
sport (A) de -- = voetbalsport
scarpa/calceo de -- = voetbalschoen
-- feminin = damesvoetbal
-- professional = beroepsvoetbal
jocator professional de -- = beroepsvoetballer
-- amateur (F) = amateurvoetbal
-- pro le Cuppa de Europa = Europacupvoetbal
-- offensive = aanvallend voetbal
-- incoherente = paniekvoetbal
-- total = totaalvoetbal
-- in sala = zaalvoetbal
-- de tabula = tafelvoetbal


+ footballero {foet} sub

1 voetballer


+ footballista {foet} sub

1 voetballer


+ forage sub

1 boring
-- de un puteo = putboring
-- offshore (A)/in mar = zeeboring
loco/terreno de -- = boorlocatie
material de -- = boormaterieel
manivella de -- = booromslag, boorzwengel
equipa de -- = boorploeg
concession de -- = boorvergunning


+ foraminate adj

1 BIOLOGIA poriën hebbend, gaatjes hebbend


foramine sub

1 opening, gat, doorgang
-- del serratura = sleutelgat
-- de mures/muses = muizengat
-- de accesso = mangat (van stoomketel, etc.)
-- de spia = kijkgat
-- del manica = armsgat


foraminiferos sub pl

1 ZOOLOGIA foraminiferen, foraminifera


foraminose adj

1 geperforeerd, poreus, met gaatjes


+ foranee adj

1 vreemd


forar v

1 een gat/gaten maken in, boren, aanboren, uitboren, doorboren
- un puteo = een put slaan
-- le billet = het kaartje knippen


foras prep

1 -- de = buiten, aan de andere kant van
-- de bordo = buitenboord
-- de concurso = buiten mededinging
-- de dubita = buiten/zonder twijfel, ongetwijfeld
-- de uso = fuiten gebruik
SPORT -- de joco = buitenspel
-- de matrimonio = buitenechtelijk
-- del casa = buitenshuis
-- del citate/del urbe = buiten de stad, uitstedig
-- del lege = buiten de wet, vogelvrij
-- del portata de = buiten het bereik van
-- de se = buiten zichzelf
-- de isto = buitendien
mitter/poner -- de combatto = buiten gevecht stellen
mitter/poner -- de servicio = buiten dienst stellen
restar -- del conflicto = buiten het conflict blijven, er buiten blijven


foras adv

1 buiten (de deur), weg
verso -- = naar buiten, buitenwaarts
2 van buiten


+ forastero sub

1 vreemdeling


+ forate adj

1 met gaatjes
patella -- = gaatjespan


forator sub

1 iemand die boort
2 boor (instrument)
-- pneumatic = pneumatische boor
-- rotative = roterende boor
-- punctate/punctute = puntboor
-- a vite = schroefboor
-- a/de centrar = centerboor
-- de filettos = tapboor
puncta del -- = boorpunt


foratura sub

1 boorgat, booropening


forcipe sub

1 MEDICINA verlostang, forceps


forense adj

1 gerechtelijk, (ge)rechts..., forensisch, van de balie
medico -- = medische deskundige bij een strafproces
medicina -- = gerechtelijke/forensische geneeskunde
termino -- = rechtsterm, juridische term
expertise (F) -- = gerechtelijk geneeskundige expertise


forestal adj

1 van de bossen, bos..., woud...
schola -- = bosbouwschool
guarda -- = boswachter
inspector -- = houtvester
obrero/laborator/travaliator -- = bosarbeider
functionario -- = bosbouwkundig ambtenaar
flora -- = bosflora
incendio -- = bosbrand
exploitation {plwa} -- = bosbeheer
Exploitation {plwa} Forestal del Stato = Staatsbosbeheer
perfumo -- = bosgeur
cammino -- = bosweg
sentiero -- = bospad
producto -- = bosprodukt
ecosystema -- = boomgemeenschap


forestar v

1 met bos(sen) beplanten, bebossen


foreste sub

1 woud, bos
-- virgine = maagdelijk woud, oerwoud, oerbos
-- natural = natuurbos
-- de coniferes = naaldwoud
-- pluvial/pluviose/tropical/de pluvia = regenwoud
-- umbrose = lommerrijk/lommerig woud
Foreste Nigre = Zwarte Woud, Schwarzwald
parcella de -- = bosperceel
incendio de -- = bosbrand
le arbores cela le -- = door de bomen het bos niet meer zien


foresteria sub

1 bosbouw, bosbedrijf, houtvesterij


forestero sub

1 boswachter
2 houtvester


+ forfait sub FRANCESE

1 forfait
pagar a -- = à forfait betalen


forfeit sub ANGLESE

1 EQUITATION boete


+ forficula sub

1 ZOOLOGIA
-- auricular = oorworm


forgia sub

1 smederij, smidse
martello de -- = smeedhamer


+ forgiabile adj

1 smeedbaar
aciero -- = smeedstaal


+ forgiabilitate sub

1 smeedbaarheid
le -- del ferro = de smeedbaarheid van ijzer


forgiar v

1 smeden (door hameren bewerken)
-- argento = zilver smeden
-- armas = wapens smeden
ferro forgiate = smeedijzer
aciero forgiate = smeedstaal
FIGURATE -- un character = een karakter vormen
2 smeden, beramen, bedenken (plan, etc.)
-- se illusiones = zich illusies maken


+ forgiator sub

1 iemand die smeedt


+ forgiatura sub

1 het smeden
2 resultaat van het smeden


+ forint sub

1 forint


foris prep

1 Vide: foras


foris adv

1 Vide: foras


forma sub

1 vorm, gedaante, gestalte
prender le -- de = de vorm/gedaante aannemen van
in debite -- = in de vereiste vorm
vitio/defecto de -- = vormfout
-- de cultura = cultuurvorm
-- artistic/de arte = kunstvorm
-- poetic = dichtvorm
-- dialectal = dialectische vorm
-- juridic/judiciari = rechtsvorm
-- de pensata/pensamento = denkvorm
-- de politessa/cortesia = beleefdheidsvorm
-- de governamento = regeringsvorm
-- de transition = overgangsvorm
-- secundari = nevenvorm
-- de exister = bestaansvorm
-- intermedie/intermediari = tussenvorm
-- cylindric = cilindervorm
-- aerodynamic = stroomlijn(vorm)
-- crystallin = kristalvorm
-- ogival = ogiefvorm
-- spheric/de sphera/de globo = bolvorm
-- statal = staatsvorm
in -- spheric/de sphera/de globo = bolvormig
-- verbal = werkwoordsvorm
-- active = bedrijvende vorm
-- passive = lijdende vorm
-- plural/del plural = meervoudsvorm
-- epistolari = briefvorm
-- de dialogo = dialoogvorm
-- corporee = lichaamsvorm
-- del cranio = schedelvorm
-- del visage/facie = gezichtsvorm
-- benigne/maligne de un maladia = goedaardige/kwaadaardige vorm van een ziekte
2 vorm, gietvorm, leest, matrijs
-- de caseo = kaasvorm
-- a/de pastisseria = bakvorm
-- pro scarpas/calceos = (schoen)leest
mesura de un -- = leestmaat
3 SPORT vorm, conditie, fitheid
esser in -- = in vorm/conditie zijn
guardar le --, mantener se in -- = in conditie blijven
poner se in -- = een conditie opbouwen


+ formabile adj

1 wat gevormd kan worden, vormbaar


formal adj

1 duidelijk, uitdrukkelijk, stellig
ordine -- = uitdrukkelijk bevel
distantiar se formalmente de = zich uitdrukkelijk distantiëren van
2 vormelijk, de vorm betreffend, volgens de vormen, formeel
logica -- = formele logica
3 JURIDIC formeel


+ formaldehyde sub

1 CHIMIA formaldehyde


+ formalina sub

1 CHIMIA formaline


+ formalisar v

1 formaliseren


+ formalisation sub

1 formalisering


formalismo sub

1 formalisme, vormelijkheid


formalista sub

1 formalist


+ formalista adj

1 formalistisch, vormelijk
religion -- = vormelijk geloof
christianismo -- = vormelijk christendom


+ formalistic adj

1 formalistisch, vormelijk
currentes -- = formalistische stromingen
schola -- = formalistische school


formalitate sub

1 formaliteit, voorgeschreven vorm, formeel gebaar, uiterlijke vorm
sin --s = zonder plichtplegingen
2 JURIDIC vormvoorschrift, voorgeschreven vorm, formaliteit, formele procedure


formar v

1 vormen, maken, scheppen, voortbrengen, formeren
-- se un idea de = zich een idee vormen van
2 opstellen, samenstellen, formeren
-- un numero de telephono = een telefoonnummer draaien
-- un cabinetto = een kabinet samenstellen
-- un armea = een leger op de been brengen
3 vormen, een element zijn van, een bestanddeel zijn van, uitmaken
-- parte de = deel uitmaken van


formation sub

1 vorming, formering, het vormen, opstellen
-- de precios = prijsvorming
tentativa de -- = formatiepoging
2 (opleiding) formation
centro de -- professional = opleidingscentrum
-- universitari = universitaire opleiding
-- preliminar/preparatori = vooropleiding
-- medie = middelbare opleiding
-- superior = hogere opleiding
-- professional = beroepsopleiding
3 formatie, groep, partij-organisatie
4 MILITAR formatie, opstellingsvorm
-- de 18 chassatores {sj} a reaction = formatie van 18 straaljagers
volar in -- = in formatie vliegen
5 GEOLOGIA formatie
-- tertiari = tertiaire formatie
-- geologic = geologische formatie
-- devonian = devonische formatie


formative adj

1 vormgevend, vormend
influentia -- = vormende invloed
valor -- = vormende waarde
studios -- = vormende studiën
-- del character = karaktervormend


formato sub

1 formaat, afmetingen, grootte
-- de tasca = zakformaat, pocketformaat
-- folio = folioformaat
-- quarto = kwartoformaat
-- standard (A) = standaardformaat, normaal formaat
film (A) de -- standard (A) = normaalfilm


formator sub

1 vormer, samensteller, schepper, formeerder, formateur
2 machine of apparaat waar iets mee wordt gevormd/gemaakt/vervaardigd


+ formattar v

1 TYPOGRAPHIA COMPUTATOR formatteren


+ formiato sub

1 CHIMIA formiaat, mierenzuurzout
-- de sodium/natrium = natriumformiaat


formic adj

1 CHIMIA
acido -- = mierenzuur
aldehyde -- = formaline
oleo -- = mierenolie


formica sub

1 ZOOLOGIA mier
-- rubie = rode (bos)mier
-- blanc = witte mier, termiet
-- obrera = werkmier
-- migratori = trekmier
piccatura de -- = mierebeet
colonia de --s = mierenkolonie


+ formica sub

1 formica


+ formica-leon sub

1 ZOOLOGIA mierenleeuw


formicamento sub

1 gekrioel, gewriemel, gewemel (van mensen, etc.)
2 gekriebel, jeuk
3 MEDICINA jeuk


formicante adj

1 MEDICINA
pulso -- = zwakke pols


formicar v

1 zwermen, krioelen, wemelen
2 jeuken


formicario sub

1 mierenhoop/nest


+ formication sub

1 MEDICINA kriebeling, jeuk


formichero sub

1 ZOOLOGIA miereneter


formicida sub

1 mierendoder


formicivore adj

1 mierenetend


formidabile adj

1 geducht, gevreesd, ontzagwekkend
2 formidabel, geweldig, enorm


+ formidabilitate sub

1 formidabel karakter


+ formol sub

1 formol, formaline, sterkwater
conservar un cosa in -- = iets op sterk water zetten
pastilla de -- = formolpastille


formula sub

1 formule, model, voorgeschreven vorm, voorgeschreven methode
-- de cortesia/de politessa = beleefdheidsformule
-- floral = bloemformule
-- dentari/dental = tandformule
-- magic = toverformule
-- runic = runenspreuk
-- de juramento = eedsformule
2 recept, voorschrift
3 MATHEMATICA formule
-- algebric/algebraic = algebraïsche formule
4 CHIMIA formule
-- chimic = scheikundige formule
-- structural = structuurformule
le -- de aqua es H2O = de formule van water is H2O


formular v

1 formuleren, duidelijk onder woorden brengen
-- un theoria = een theorie opstellen


formulario sub

1 formularium, formulierenboek, modellenboek
2 formulier
-- de inscription = inschrijvingsformulier
-- de demanda = aanvraagformulier
-- baptismal/de baptismo = doopformulier
-- de telegramma = telegramformulier
-- de pagamento/versamento = stortingsformulier
plenar/completar un -- = een formulier invullen


+ formulation sub

1 het formuleren, formulering
le -- de un problema = het formuleren van een probleem


fornace sub

1 oven
-- de vitro = glasoven
-- a cupola = koepeloven
2 smoorhete plaats, vuurgloed, vuurzee


+ fornibile adj

1 leverbaar
merces -- = leverbare goederen


+ fornicar v

1 ontucht plegen


+ fornication sub

1 ontucht


+ fornicator sub

1 iemand die ontucht pleegt, ontuchtpleger


+ fornicatori adj

1 ontucht...


fornimento sub

1 het leveren, het verschaffen, levering, verschaffing
-- de viveres = levensmiddelenvoorziening
-- de aqua potabile = drinkwatervoorziening
-- de electricitate = elektriciteitsvoorziening
-- de lectura = lectuurvoorziening


fornir v

1 leveren, verschaffen, voorzien (in/van), uitrusten
-- adjuta a un persona = iemand hulp verschaffen
-- in le besonios de un persona = in iemands behoeften voorzien
-- se un alibi acceptabile = zich een aanvaardbaar alibi verschaffen


fornitor sub

1 leverancier, iemand die iets levert/verschaft/in iets voorziet
-- de capital = kapitaalverschaffer
-- del corte/del casa regal/del casa royal = hofleverancier


fornitura sub

1 het verschaffen, het leveren, verschaffing, levering
-- de armas = wapenlevering
-- de benzina/gasolina = levering van benzine
contracto de -- = leveringscontract
data de -- = leveringsdatum
mense de -- = leveringsmaand
precio de -- = leveringsprijs
termino de -- = leveringstermijn
porto de -- = leveringshaven
obligation de -- = leveringsplicht
conditiones de -- = leveringscondities/voorwaarden
2 --s = fournituren, toebehoren, benodigdheden
--s scholar = schoolbehoeften


foro sub

1 forum, panel
membro de -- = forumlid, lid van een panel
2 rechtbank


+ forometria sub

1 forometrie


+ forometric adj

1 forometrisch


+ forometro sub

1 forometer


+ foronomia sub

1 foronomie


forrage sub

1 veevoer, veevoeding
-- sic = droogvoer
-- mixte/composite = mengvoeder
-- verde = groenvoer
-- grossier = ruwvoer
insilar -- verde = groenvoer inkuilen
-- de hiberno = wintervoer
-- concentrate/multo nutritive = krachtvoer
-- pro conilios = konijnenvoer
cereales de -- = voedergranen
beta de -- = voederbiet, mangel(wortel)
hordeo de -- = voedergerst
avena de -- = voederhaver
herba de -- = voedergras
caule de -- = voederkool
patatas de -- = voeraardappelen
pisos de -- = voererwten
2 het leveren van veevoer


forragiar v

1 foerageren, op foerage gaan, foerage verschaffen


forragiator sub

1 MILITAR foerageur


forsan adv

1 misschien


forsythia sub

1 BOTANICA forsythia


fortalessa sub

1 vesting, fort, bolwerk
-- de montania = bergvesting
-- de frontiera = grensvesting
-- a cupola = koepelfort
-- defensibile = weerbare vesting
-- imprendibile = onneembare vesting
-- volante = vliegend fort
commandante de -- = fortcommandant
cinctura/cincturon de --s = fortengordel
linea de --s = fortenlinie
le relievo de un -- = het relief van een vestingwerk
detention in un -- = vestingstraf
expugnar un -- = een vesting (stormenderhand) innemen


forte adj

1 sterk, krachtig, hard
tabaco -- = zware tabak
caffe -- = sterke koffie
stato -- = sterke/machtige staat
liquores -- = sterke dranken
sexo -- = sterke geslacht
bracio -- = sterke arm (politie)
vento -- = harde wind
colpo -- = harde slag/klap/schop
filo -- = sterke draad
papiro -- = stevig papier
armea -- = sterk leger
mustarda -- = scherpe mosterd
stoffa -- = sterke stof
moneta -- = harde valuta
-- pluvia = stortbui, plensbui
esser -- in historia, etc. = goed zijn in geschiedenis, etc.


forte sub

1 fort, sterkte, vesting
-- a cupola = koepelfort
cinctura/cincturon de --s = fortengordel
linea de --s = fortenlinie
commandante de -- = fortcommandant
2 (van persoon) sterkste zijde, sterkste gedeelte, fort
le amibilitate non es su -- = le amabilitate non es su forte
3 MUSICA forte


forte adv

1 sterk, hard
2 MUSICA forte, sterk, luid, krachtig


+ forte-piano sub

1 forte-piano


fortia sub

1 kracht, sterkte, macht, geweld
per -- brutal = met bruut geweld
--s armate = gewapende macht, strijdkrachten
--s maritime = zeestrijdkrachten
--s aeree = luchtstrijdkrachten
-- terrestre/de terra = landstrijdkrachten
medios de -- = geweldmiddelen
position de -- = machtspositie
politica de -- = machtspolitiek
-- public = openbaar gezag, politie
-- expressive/de expression = uitdrukkingskracht
-- numeric = getalssterkte
camisa/jachetta de -- = dwangbuis
-- de traction = trekkracht
-- propulsori = drijfkracht
-- aspiratori = zuigkracht
-- portative = draagkracht
-- mechanic = mechanische kracht
-- electric = elektrische kracht
-- magnetic = magnetische kracht
-- del argumento = bewijskracht van het argument
-- de lege = kracht van wet
-- de compression = perskracht
-- cohesive/de cohesion = cohesiekracht
-- persuasive/convincente/de persuasion = overtuigingskracht
-- corporal/corporee = lichaamskracht
-- manual = handkracht
-- human = mensenkracht
-- de sono = geluidssterkte
-- muscular = spierkracht
-- vegetative = groeikracht
-- del vento = windkracht/sterkte
-- major = overmacht, "force majeur"
-- del voluntate = wilskracht
-- vital = levenskracht
-- mental/de spirito = geestkracht
-- magic = magische kracht
-- occulte = verborgen/stille kracht
alimento de -- = krachtvoedsel
perdita de -- = krachtverlies
con tote su -- = met alle kracht
a medie -- = op halve kracht
isto es superior a mi --s = dit gaat mijn krachten te boven
recovrar su --s = weer op krachten komen
reprender le --s = aansterken
confider in le proprie --s = op eigen kracht vertrouwen
equilibrar le --s = de krachten in evenwicht brengen
a -- de = door maar steeds, dankzij heel veel, met behulp van veel, door (middel van)
le union es/face le -- = eendracht maakt macht
traher -- de = kracht putten uit
2 geestelijke druk, dwang
mesura de -- = dwangmaatregel
travaliator/laborator/obrero de -- = dwangarbeider
3 PHYSICA kracht
-- de inertia = traagheid
-- centrifuge = middelpuntvliedende kracht
-- de Lorentz = Lorentzkracht
-- centripete = middelpuntzoekende kracht
lineas de -- de un campo magnetic = krachtlijnen van een magnetisch veld
campo de --s = kracht(en)veld
triangulo de --s = krachtendriehoek


fortiamento sub

1 het forceren, etc.
le -- de un serratura = het forceren van een slot


fortiar v

1 openbreken, forceren, geweld gebruiken
-- un porta = een deur forceren
-- un serratura = een slot openbreken
2 met geweld nemen, overweldigen
3 druk uitoefenen, dwingen, noodzaken (tot), verplichten
-- a facer, etc. = dwingen om te doen, etc.


+ fortiate adj

1 gedwongen
labor(es)/travalio(s) -- = dwangarbeid
atterrage -- = noodlanding
position -- = dwangpositie
vendita -- = noodverkoop
presto -- = gedwongen lening
hospitalisation -- = dwangopname
matrimonio/maritage -- = gedwongen huwelijk, moetje
surriso -- = krampachtige glimlach
dimission -- = gedwongen ontslag
con amabilitate -- = gewild vriendelijk
-- del necessitate = noodgedwongen
prender un banio -- = een nat pak halen


fortiato sub

1 galeislaaf, galeiboef
2 dwangarbeider


fortiator sub

1 iemand die forceert, etc.
-- de cassas forte = brandkastkraker


fortificabile adj

1 wat kan worden versterkt, versterkbaar
position facilemente -- = positie die gemakkelijk kan worden versterkt


fortificante sub

1 opwekkend middel, versterkend middel


fortificar v

1 sterk(er) maken, versterken
-- le corpore = het lichaam sterken
le labor/travalio nos fortifica = werken maakt ons sterker
2 FORTIFICATION van versterkingen voorzien
urbe fortificate = versterkte stad


fortification sub

1 FORTIFICATION het versterken, vestingbouw
2 FORTIFICATION vestingwerk
--es maritime = kustversterking(en)


fortino sub

1 klein fort, schans, bunker


fortissimo adv

1 MUSICA fortissimo, zeer luid, zeer krachtig


fortitude sub

1 geestkracht, kloekmoedigheid, vastberadenheid, standvastigheid


fortuite sub

1 toevallig, onverwacht
JURIDIC caso -- = toeval
incontro -- = toevallige ontmoeting
coincidentia -- = toevallige samenloop


fortuna sub

1 fortuin, vermogen, bezit, rijkdom
facer -- = fortuin maken
le union de duo --s = het samengaan van twee vermogens
2 kans, (gelukkig) toeval, gelukkige omstandigheid
le cambio del -- = het keren van de kans
3 lot, fortuin, Fortuna, geluk
capricios del -- = grillen van het lot
anello de -- = geluksring
le rota del -- = het rad van Fortuin
cercar le -- = het geluk zoeken
tentar le -- = het geluk beproeven
probar/provar le -- = het fortuin beproeven
-- cec = blind geluk
esser filio del -- = veel geluk hebben
esser le joculo del -- = de speelbal der fortuin zijn
-- adverse = tegenspoed


fortunate adj

1 fortuinlijk, gelukkig
victoria -- = fortuinlijke zege
le vincitor -- = de gelukkige winnaar
in terminos pauco/poco -- = in ongelukkig gekozen bewoordingen
2 gefortuneerd, welgesteld, rijk


fossa sub

1 kuil, groeve, put, gat, graf(kuil)
-- commun = massagraf, algemeen graf
-- aperte = geopende groeve
star con/esser con/haber un pede in le -- = een been in het graf hebben
portar un persona al -- = iemand ten grave dragen
-- del leones = leeuwenkuil
-- del serpentes = slangenkuil
-- del ursos = berenkuil
-- de calce = kalkput
-- de stercore = mestput
-- septic = septictank, rottingsput
-- del generator = generatorput
-- de fundation = funderingsput
-- de reparationes = werkkuil, smeerkuil (in garage)
2 ANATOMIA holte
-- nasal = neusholte
obstruction del --s nasal = neusverstopping
-- orbital = oogholte
-- frontal = voorhoofdsholte


fossar v

1 graven (kuil, groeve, etc.)


fossato sub

1 sloot, gracht
-- de un castello = kasteelgracht
-- fangose/de fango = moddersloot
-- de defluxo/de escolamento/de drainage {e} = afvoergeul/sloot
-- antitank = tankval
-- circular/peripheric/de cinctura = ringsloot
-- lateral = zijsloot
-- transversal = dwarssloot
-- parallel = parallelsloot
-- cec = doodlopende sloot
aqua de -- = slootwater
fango de -- = slootmodder
bordo del -- = slootkant
excavar un -- = een sloot graven
plenar un -- = een sloot plempen
2 GEOLOGIA slenk


fossetta sub

1 kuiltje
-- del gena = kuiltje in de wang, wangkuiltje
-- del mento = kuiltje in de kin, kinkuiltje


fossile adj

1 fossiel, versteend
planta -- = fossiele plant
fauna -- = fossiele fauna
corallo -- = koraalverstening
combustibiles -- = fossiele brandstoffen
cera -- = bergtalk
resina mineral -- = fossiele minerale hars
restos -- = fossiele resten
ideas -- = ideeën uit het jaar nul


fossile sub

1 fossiel
-- eocen/eocenic = fossiel uit het eoceen
-- marin = zeefossiel
--es index/indice/characteristic/guida = gidsfossielen
-- false = schijnfossiel
-- vivente = levend fossiel


fossilifere sub

1 fossielen bevattend, fossielen houdend
sitos -- = vindplaatsen van fossielen
strato -- = fossielen houdende laag
sedimento -- = fossielen houdend sediment
calcario -- = fossielen houdende kalksteen


fossilisar v

1 fossiliseren, verstenen
le glacie ha fossilisate multe animales prehistoric = het ijs heeft vele prehistorische dieren gefossiliseerd
ligno fossilisate = kienhout
traditiones fossilisate = verstarde tradities


fossilisation sub

1 het fossiliseren, het verstenen, fossilisatie, verstening


fossor sub

1 geestelijke die begrafenissen in de catacomben leidt
2 doodgraver, grafdelver


fossori adj

1 graaf..., (aangepast/uitgerust) om te graven
vespa -- = graafwesp


foulard sub FRANCESE

1 halsdoek, hoofddoek


+ fovea sub

1 fovea centralis (putje/kuiltje in gele vlek van het oog)


fox-terrier sub ANGLESE

1 foxterrier (hond)


+ foxtrott sub ANGLESE

1 foxtrott


foyer sub FRANCESE

1 foyer, lobby, koffiekamer (in bioscoop, schouwburg)


+ frac sub

1 smoking, rok(kostuum)
jachetta de -- = rokjas
gilet (F) de -- = rokvest
cravata de -- = rokdas
camisa de -- = rokoverhemd
-- de gala/de ceremonia = staatsierok


fracassar v

1 verbrijzelen, vermorzelen, stukslaan
-- le cranio = de schedel inslaan
-- un vitro = een raam verbrijzelen
-- se le gambas = zijn benen breken
le barca se ha fracassate super un scolio = de boot sloeg te pletter op een klip


fracasso sub

1 hevig gekraak, hevig geweld, lawaai, geraas
-- de armas = wapengekletter
-- terribile = geweldige herrie
-- infernal = hels lawaai


fracassura sub

1 het verbrijzelen, het vermorzelen, het stukslaan, verbrijzeling, vermorzeling


+ fractal sub

1 fractal


fraction sub

1 het breken, breking, het stukmaken
2 breuk, deel, gedeelte, onderdeel, fractie
in un -- de secunda = in een fractie van een seconde
3 CHIMIA fractie
4 MATHEMATICA breuk
-- algebric/algebraic = algebraïsche breuk
-- ordinari = gewone breuk
-- decimal = decimale/tiendelige breuk
-- periodic = repeterende breuk
-- composite = samengestelde breuk
-- reducibile = herleidbare breuk
-- irreducibile = onherleidbare breuk
--es del mesme denominator/a denominator commun = gelijknamige breuken
--es sin denominator commun = ongelijknamige breuken
simplificar/reducer un -- = een breuk vereenvoudigen


+ fractionabile adj

1 wat kan worden verdeeld


fractional adj

1 gebroken, fractioneel, gedeeltelijk
differentias -- = fractionele verschillen
MATHEMATICA numero -- = gebroken getal


fractionamento sub

1 het verdelen, het opdelen, het opsplitsen, (op)splitsing, opdeling, verdeling, verbrokkeling, versnippering
2 CHIMIA het fractioneren, trapsgewijze distillatie
tubo de -- = fractioneerbuis
recipiente de -- = fractioneerkolf
3 MATHEMATICA verdeling (in breuken)


+ fractionar v

1 opdelen, verbrokkelen, fractioneren, splitsen in fracties, verdelen
le assemblea se ha fractionate in tres gruppos = de vergadering is in drie groepen uiteengevallen
2 CHIMIA fractioneren, gefractioneerd distilleren
distillation fractionate = gefractioneerde distillatie


fractionari adj

1 gebroken, in delen, in stukken MATHEMATICA
numero -- = gebroken getal
gruppo -- = splintergroep
partito -- = splinterpartij


fractura sub

1 (open)breking, braak, breuk
furto con -- = inbraak
-- in le relationes international = breuk in de internationale betrekkingen
2 MEDICINA breuk, fractuur
-- simplice = enkelvoudige breuk
-- composite/a complicationes = gecompliceerde breuk
-- aperte = open breuk
-- cranian/cranial/del cranio = schedelbreuk
-- del bracio = armbreuk, gebroken arm
-- clavicular/del claviculo = sleutelbeenbreuk
-- del femore = dijbreuk
-- del gamba = beenbreuk
-- del osso = botbreuk
-- pelvic/del pelve = bekkenfractuur
-- del base cranian = schedelbasisfractuur
-- del maxilla = kaakfractuur
-- metatarsal = marsfractuur
-- comminutive = splinterbreuk
superficie/plano de -- = breukvlak


fracturar v

1 openbreken
-- un porta = een deur openbreken/forceren
-- un serratura = een slot openbreken/forceren
2 breken (botten, etc.)
-- se un gamba = een been breken
-- se le cranio = een schedelbreuk oplopen


fraga sub

1 aardbei
-- silvatic/del bosco = bosaardbei
--s cultivate sub vitro = glasaardbeien
confectura/confitura de --s = aardbeienjam
gelato al --s = aardbeienijs
cocktail (A) de --s = aardbeiencocktail
gelea de --s = aardbeiengelei
crema dulce al --s = aardbeienpudding/vla
cultor/cultivator de --s = aardbeienkweker
cultura de --s = aarbeienteelt
saison (F) del --s = aardbeientijd
campo de --s = aardbeienveld
semine de -- = aardbeizaadje/pitje


+ fragaria sub

1 BOTANICA aardbei(plant)


fragero sub

1 aardbeienverkoper


frageto

1 aardbeienveld, aardbeienbed


fragiero sub

1 aardbeiplant


+ fragifere adj

1 BOTANICA
trifolio -- = aardbeiklaver


fragile adj

1 breekbaar, broos
-- como vitro = breekbaar als glas
pacco -- = pak met breekbare inhoud
2 teer, zwak, kwetsbaar
constitution -- = zwak/teer gestel
corpore -- = zwak lichaam
sanitate -- = zwakke/tere gezondheid
prosperitate -- = onzekere welvaart
felicitate -- = broos geluk
illa es un femina -- = zij is een teer poppetje
theoria -- = slecht gefundeerde theorie
3 (moreel) zwak


+ fragilisar v

1 breekbaar(der) maken
alkalische zeep maakt het haar breekbaarder = le sapon alcalin fragilisa le capillos


+ fragilisation sub

1 het breekbaarder maken/worden


fragilitate sub

1 breekbaarheid, broosheid
-- del vitro = breekbaarheid van glas
2 teerheid, zwakte, kwetsbaarheid
-- de su sanitate = kwetsbaarheid van zijn gezondheid
3 morele zwakheid


fragmentar v

1 in stukken verdelen, in fragmenten verdelen, fragmenteren
-- le publication de un obra = een werk in gedeelten uitgeven
-- un bloco de petra = een blok steen in stukken hakken


fragmentari adj

1 fragmentarisch, in brokstukken, stuksgewijs
manuscripto -- = fragmentarisch manuscript
ille habeva un vista -- del situation = hij had een onvolledig beeld van de situatie


fragmentation sub

1 het in stukken verdelen, het in fragmenten verdelen, het fragmenteren, fragmentatie
bomba a/de -- = fragmentatiebom
granata a/de -- = fragmentatiegranaat, granaatkartets
BIOLOGIA -- chromosomic = deling van de chromosomen


fragmento sub

1 brokstuk, scherf, splinter, overblijfsel
--s de un vaso = scherven van een vaas
2 fragment, gedeelte, deel
--s de un littera = gedeelten van een brief
--s de lor conversation = flarden van hun gesprek


fragrante adj

1 geurig, welriekend
mixtura -- = geurige melange


+ fragrantia sub

1 geur, geurigheid, parfum, aroma
-- de rosas = rozengeur
-- de flores = geur van bloemen
-- de caffe = koffiearoma
-- dulce = zoete geur
exhalar -- = geuren


+ fragrantissime adj

1 BOTANICA zeer geurig, sterk geurend


fragrar v

1 geuren, rieken


frambese sub

1 framboos
confitura/confectura de --s = frambozenjam
gelato al --s = frambozenijs
limonada de -- = frambozenlimonade
succo de -- = frambozensap
sirop de -- = frambozensiroop


frambesia sub

1 MEDICINA framboesia


frambesiero sub

1 frambozestruik


franc (I) adj

1 vrij
porto -- = vrijhaven
citate -- = vrijstad
SPORT colpo -- = vrije schop, vrije worp
-- de porto = franco
-- a bordo = f.o.b., free on bord
2 frank, vrij, vrijmoedig, rondborstig, oprecht, open
visage -- = open gezicht
homine -- = franke/rondborstige man
conversation -- = open gesprek
io essera -- = ik zal het maar eerlijk zeggen
parlar francamente = vrijuit spreken
dicer francamente le veritate a un persona = iemand openlijk de waarheid zeggen
francamente, io non lo crede = eerlijk gezegd geloof ik het niet
iste carne es francamente non mangiabile = dat vlees is gewoon niet te eten


franc(II) adj

1 Frankisch
lingua -- = Frankische taal
tribos -- = Frankische stammen
2 lingua -- = lingua franca


+ francar v

1 frankeren
-- un littera = een brief frankeren


+ francatura sub

1 frankering
costos de -- = frankeerkosten
valor de -- = frankeerwaarde
maniera/modo de -- = frankeringswijze


francese sub

1 Fransman
2 Frans (taal)


francese adj

1 Frans
le version -- del accordo = het Franse exemplaar van het verdrag


francesismo sub

1 gallicisme


franchitia sub

1 vrijstelling, vrijdom, franchise
-- fiscal = belastingvrijdom
-- postal/de porto = vrijdom van port
littera de -- = vrijbrief
2 vrijmoedigheid, rondborstigheid, ongedwongenheid
3 burgerrecht, privilege
-- de un citate = stadsrecht


Francia sub n pr

1 Frankrijk


+ francic adj

1 Frankisch
lingua -- = Frankische taal, Frankisch


+ francico sub

1 Frankisch


francisar v

1 verfransen, franciseren


francisation sub

1 het verfransen, verfransing, francisering


francisca sub

1 HISTORIA Frankische strijdbijl


Francisca sub n pr

1 Francisca


franciscan adj

1 franciscaans
mystica -- = fran-ciscaanse mystiek


franciscano sub

1 franciscaan, franciscaner monnik, minderbroeder


Francisco sub n pr

1 Franciscus, Frans


+ francitate sub

1 Franse cultuurgemeenschap


+ francium sub

1 CHIMIA francium


francmason sub

1 vrijmetselaar


francmasoneria sub

1 vrijmetselarij


+ francmasonic adj

1 vrijmetselaars..., maçonniek


+ franco adv

1 franco, portvrij


franco (I) sub

1 frank
billet de dece --s = briefje van tien


franco (II) sub

1 HISTORIA Frank


+ franco-belge adj

1 Frans-Belgisch


+ franco-canadian adj

1 Frans-Canadees


+ franco-german adj

1 Frans-Duits
guerra -- = Frans-Duitse oorlog


+ franco-italian adj

1 Frans-Italiaans
coproduction -- = Frans-Italiaanse coproduktie


+ francolin sub

1 ZOOLOGIA frankolijn (soort patrijs)


Franconia sub n pr

1 Frankenland


franconian adj

1 Frankisch


franconiano sub

1 Frank, bewoner van Frankenland


francophile adj

1 pro-Frans, Frans gezind, francofiel


+ francophilia sub

1 francofilie, pro-Franse gezindheid


francophilo sub

1 Frans gezinde, francofiel


francophobe adj

1 anti-Frans, francofoob, Fransen hatend


+ francophobia sub

1 anti-Franse gezindheid


francophobo sub

1 francofoob, iemand met anti-Franse gezindheid


+ francophone adj

1 Frans sprekend, Franstalig, francofoon


+ francophonia sub

1 gemeenschap van Frans sprekenden, Franstalig deel van de wereld


+ francophono sub

1 Franssprekende
le --s de Canada = de Franssprekenden van Canada


franger v

1 doen breken, breken


+ frangeundas sub

1 golfbreker


+ frangia, sub

1 franje
-- de cortina = gordijnfranje
ornamentar con -- = met franje versieren
2 pony(haar)


frangiar v

1 met franje(s) versieren


frangiate adj

1 met franje versierd, van franje voorzien


frangiatura sub

1 franje, rand, zoom


frangibile adj

1 breekbaar
ligno -- = breekbaar hout


frangibilitate sub

1 breekbaarheid


frangiero sub

1 iemand die franje maakt/verkoopt


+ frangula sub

1 BOTANICA vuilboom


+ frankfurter sub GERMANO

1 Frankfurter worstje


fraternal adj

1 broederlijk, broeder...
amor -- = broederliefde
exhortationes -- = broederlijke vermaningen
fidelitate -- = broederlijke trouw
servicio -- = broederdienst
deber -- = broederplicht
osculo/accollada -- = broederkus


fraterne adj

1 broederlijk, broeder...
amor -- = broederliefde


fraternisar v

1 (zich) verbroederen, vriendschappelijk omgaan met


+ fraternisation sub

1 het verbroederen, verbroedering


fraternitate sub

1 verwantschap tussen broers en zusters
2 broederschap, (gevoel van) saamhorigheid, (gevoel van) verbondenheid,

kameraadschap

-- de armas = wapenbroederschap


fratrastro sub

1 stiefbroeder


fratre sub

1 broer
-- cadette = jongste/jongere broer
-- de lacte = zoogbroeder
-- adoptive = pleegbroer
-- affin = zwager
-- consanguinee = halfbroer (van vaderszijde)
-- uterin = halfbroer (van moederszijde)
-- de armas = wapenbroeder
querela inter --s = broedertwist
2 CATHOLICISMO (klooster)broeder, frater
-- laic = lekebroeder
-- morave = hernhutter
Fratres del Vita Commun = Broeders del Gemenen Levens


fratricida sub

1 broedermoordenaar, zustermoordenaar


fratricida adj

1 de broeder/zustermoordenaar betreffend


fratricidal adj

1 de broeder/zustermoordenaar betreffend


fratricidio sub

1 broedermoord


fraudar v

1 frauderen, bedrog plegen, knoeien
-- le fisco = de belasting ontduiken
jocator fraudante = valsspeler
2 bedriegen, benadelen, oplichten, bedonderen


fraudator sub

1 fraudeur, bedrieger, knoeier
-- del fisco = belastingontduiker
-- de maritage/matrimonio = huwelijkszwendelaar


fraude sub

1 fraude, bedrog
committer/perpetrar un -- in un examine = fraude plegen bij een examen
-- electoral = verkiezingsfraude
-- fiscal = belastingfraude, belastingontduiking
-- per computator/computer (A) = computerfraude


fraudulente adj

1 frauduleus, bedrieglijk, met bedrog
commercio -- = sluikhandel
bancarupta -- = bedrieglijke bankbreuk, frauduleus bankroet
jocator -- = valsspeler
actiones/activitates -- = bedrieglijke handelingen


+ fraudulentia sub

1 bedrag, bedrieglijkheid, valsheid


fraxinella sub

1 BOTANICA essenkruid


fraxineto sub

1 essenbos(je), essenlaan


fraxino sub

1 BOTANICA es, es(sen)boom
-- excelsior = woudes
folio de -- = essenblad
branca de -- = essentak
trunco de -- = essenstam
ligno de -- = essenhout
de ligno de -- = essenhouten, essen


Frederico sub n pr

1 Frederik


+ free-lance adj ANGLESE

1 free-lance
collaborator -- = free-lance medewerker
traductor -- = free-lance vertaler


+ free-lance sub ANGLESE

1 free-lancer


+ freesia sub

1 BOTANICA fresia


+ freezer sub ANGLESE

1 diepvriesvak (in koelkast)


+ fregar v

1 kuitschieten, paaien


+ fregata sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES fregat
2 ZOOLOGIA fregatvogel, zeegier


+ fregola sub

1 het kuitschieten
tempore/saison (F) del -- = paartijd van de vissen
loco del -- = paaiplaats
region del -- = paaigebied
le pisca es interdicite durante le -- = gedurende de paaitijd is het vissen verboden


+ fregolo sub

1 visbroed(sel)


+ Freinet sub n pr

1 Freinet
methodo (de inseniamento) -- = Freinetonderwijs


fremer v

1 rillen (van kou, koorts), beven (van angst), huiveren (van afschuw)
iste pensata/pensamento me face fremer = die gedachte doet me ijzen
2 ruisen (van bladeren, stoffen), trillen (van lucht, snaar), gonzen (van

insekten)

3 bulderen (van de zee), razen (van de wind)


fremito sub

1 het rillen, rilling, het beven, het huiveren, huivering
-- de febre = koortshuivering/rilling
isto me da --s de horror = ik griezel ervan
2 MEDICINA fremitus
3 het bulderen (van de zee), het razen (van de wind)


frenabile adj

1 wat kan worden (af)geremd/gebreideld
non -- = ongebreideld, onstuitbaar


+ frenage sub

1 het remmen
dispositivo/mechanismo de -- = reminrichting
catena de -- = remketting
motor de -- = remmotor
pedal de -- = rempedaal
cablo de -- = remkabel
systema de -- = remsysteem
luce/lumine de -- = remlicht
circuito de -- = remcircuit
distantia de -- = remafstand, remweg
missile de -- = remraket
tracia de -- = remspoor
prova/proba de -- = remproef
test (A) de -- = remproef
defecto de -- = remdefect
potentia de -- = remvermogen
radiation de -- = remstraling
momento/copula de -- = remmoment


frenar v

1 teugelen, optomen (van paard)
2 (af)remmen, aan de rem trekken
-- le bicycletta = de fiets afremmen
-- le enthusiasmo de un persona = iemand remmen


+ frenator sub

1 iemand die (af)remt, remmer


freno sub

1 breidel, bit (van paard)
2 TECHNICA rem
-- mechanic = mechanische rem
-- hydraulic/ aere comprimite = hydraulische rem
-- hydropneumatic = hydropneumatische rem
-- a/de disco = schijfrem
-- a/de tambur = trommelrem
-- al janta = velgrem
guarnitura/guarnition de -- = remvoering
-- a pression de oleo = oliedrukrem
-- de alarma/de succurso/de emergentia = noodrem
-- de mano = handrem
-- de pede/a pedal = voetrem
-- (del rota) anterior = voorrem
-- super pneu(matico) = bandrem
-- pneumatic = pneumatische rem, luchtdrukrem
-- (electro)magnetic = magneetrem
-- a retropedalage/a retropedal/a contrapedal = terugtraprem
--s cantilever (E) = cantilerremmen
systema de --s = remsysteem
tuberia del -- = remleiding
banda de -- = remband
liquido/fluido de -- = remvloeistof, remolie
levator de -- = remhandel/hendel
tirar/serrar le -- = aan de rem trekken
dar un colpo de -- = krachtig remmen
pedal de -- = rempedaal
manivella de -- = remkruk
cablo de -- = remkabel
modiolo de -- = remnaaf
disco de -- = remschijf
catena de -- = remketting
tambur de -- = remtrommel
bloco de -- = remblok
resorto de -- = remveer
apparato de -- = remtoestel
paracadita -- = remparachute
adjustar/regular le --s = de remmen bijstellen
le --s ha essite blocate = de remmen zijn geblokkeerd
3 FIGURATE breidel
4 MEDICINA fraenum
-- del lingua = tongriem
-- del preputio = voorhuidbandje


+ frenulo sub

1 ANATOMIA band, riem
-- lingual/del lingua = tongriem
-- del preputio = voorhuidbandje


+ freon sub

1 freon


+ frequentabile adj

1 die men kan bezoeken
2 waarmee men kan omgaan


frequentar v

1 frequenteren, veel komen (bij), vaak bezoeken, regelmatig gaan naar (plaats, schouwburg, kerk, café,

etc.)

-- le schola = schoolgaan
-- determinate circulos = in bepaalde kringen verkeren


+ frequentate adj

1 (veelvuldig) bezocht
loco multo -- = veel bezochte plaats


frequentation sub

1 het regelmatig bezoeken, het regelmatig bezoeken, het gaan naar (schouwburg, kerk, school, café, etc.),

veelvuldig gebruik (van)

-- scholar/del schola = schoolbezoek
-- del obras classic = regelmatig lezen van de klassieke literatuur
2 omgang, relatie


frequentative adj

1 herhalend, herhalings..., frequentatief, iteratief
verbo -- = frequentatief werkwoord
prefixo -- = frequentatief voorvoegsel
suffixo -- = frequentatief achtervoegsel


+ frequentativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA frequentatief


frequentator sub

1 iemand die iets vaak gebruikt, iemand die vaak ergens komt, trouw bezoeker, stamgast
-- de theatros = (regelmatige) schouwburgbezoeker
-- de bursa = beursganger


frequente adj

1 herhaald, veelvuldig, frequent, gebruikelijk, veel voorkomend (woord, verschijnsel)
un problema -- = een veel voorkomend probleem


frequentemente adv

1 herhaaldelijk, vaak, dikwijls


frequentia sub

1 frequentie, menigvuldigheid, talrijkheid, overvloed
-- de un parola/vocabulo = frequentia van een woord
lista de -- = frequentielijst
cifra de -- = frequentiecijfer
scala de -- = frequentieschaal
con -- = vaak, veelvuldig, dikwijls
con bastante -- = vrij vaak
2 PHYSICA frequentie, trillingsgetal
-- cumulative = cumulatieve frequentie
-- cyclic = cyclische frequentie
-- de entrata = ingangsfrequentie
-- intermediari = middenfrequentie
gamma de -- = frequentiebereik
alte -- = hoge frequentie
bandas de --s = frequentiebanden
amplificator a alte -- = hoogfrequente versterker
curva de -- = frequentiekromme
basse -- = laagfrequentie
de basse -- = laagfrequent
3 MEDICINA frequentie
-- del pulso = polsfrequentie, frequentie van de hartslag
-- respiratori = frequentie van de ademhalingsbewegingen
-- cardiac = hartfrequentie


+ frequential adj

1 frequentie...
characteristica -- = frequentiekarakteristiek


+ frequentimetro sub

1 frequentie-indicator


+ fresa sub

1 TECHNICA MEDICINA frees, soevereinboor
-- a/de profilar = profielfrees
-- a/de disco = schijffrees
-- a/de mano = handfrees
-- spheric = kogelfrees
-- a dentatura fin = fijntandige frees
-- de finition = eindfrees
modulo de -- = freesmal


+ fresar v

1 (uit)fresen, (uit)boren, opboren
machina a/de -- = freesmachine
forator a/de -- = freesboor
lima a/de -- = freesvijl
serra a/de -- = freeszaag
utensiles a/de -- = freesgereedschap


+ fresator sub

1 iemand die freest


+ fresatrice sub

1 freesmachine
-- automatic = freesmachine
-- horizontal = horizontale freesmachine
-- vertical = verticale freesmachine


+ fresatura sub

1 freeswerk


fresc adj

1 fris, koel
aqua -- = koel helder water
halito -- = frisse adem
brisa -- = frisse bries
2 vers, fris, recent, nieuw, pas (aangevoerd)
ovos -- = verse eieren
butyro -- = verse boter
pan -- = vers brood
lacte -- = verse melk
verduras -- = verse groenten
colores -- = frisse kleuren
3 fris (onbedorven)
4 vers (niet kunstmatig geconserveerd)
fructos -- e fructos sic = verse en gedroogde vruchten


+ freschista sub

1 schilder van fresco's


fresco sub

1 koelte, frisse lucht, buitenlucht
prender le -- = een luchtje scheppen, een frisse neus halen
2 fresco (grote muurschildering)
arte del -- = frescokunst
pictor de --s = frescoschilder, fresquist
pinger al -- = al fresco schilderen


frescor sub

1 frisheid, koelte
-- nocturne/del nocte = nachtkoelte
-- matinal/matutin/matutinal/del matino = morgenkoelte
2 frisheid, versheid


+ fretamento sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bevrachting
contracto de -- = bevrachtingscontract, chertepartij
agente de -- = bevrachtingsagent
mercato de -- = bevrachtingsmarkt


+ fretar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bevrachten, vervrachten, charteren


+ fretator sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bevrachter, vervrachter


+ frete sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES vracht
tonna de -- = scheepston, vrachtton
-- aeree = luchtvracht
-- nette = nettovracht
-- de retorno = retourvracht, thuisvracht
mercato del --s = scheepsvrachtenmarkt
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES vrachtprijs


+ freudian adj

1 freudiaans
lapso/lapsus (L) -- = freudiaanse vergissing/verspreking


+ freudiano sub

1 Freudiaan


+ freudismo sub

1 freudisme


+ friabile adj

1 bros, brokkelig, kruimelig


+ friabilitate sub

1 brosheid, brokkeligheid, kruimeligheid


+ friar v

1 (doen) brokkelen, (doen) kruimelen


fricamento sub

1 het wrijven, het schuren, wrijving, schuring
panno de -- = dweil
electrisation per -- = elektrisering door wrijving


fricar v

1 wrijven, schuren
-- se le oculos = zijn ogen uitwrijven
-- se le manos = in zijn handen wrijven
panno de -- = dweil


fricassar v

1 fricassee (ragoût) maken van


fricassear v

1 fricassee (ragoût) maken van


fricassee sub FRANCESE

1 fricassee, ragoût (van gevogelte, vlees)
-- de vitello = kalfsfricassee


fricativa sub

1 PHONETICA fricatief, schuurklank, glijder


fricative adj

1 PHONETICA schuur...
consonante -- = fricatief, schuurklank, glijder


friction sub

1 het wrijven, het schuren, wrijving, schuring
2 PHYSICA, TECHNICA wrijving, frictie
-- del catena = kettingwrijving
-- del chorda = snaarwrijving
-- interne = inwendige wrijving
-- glissante = slepende wrijving
-- rolante/de rolamento = rollende wrijving
-- intermittente = intermitterende wrijving
-- cinetic = kinetische wrijving
-- de contacto = contactwrijving
coefficiente de -- = wrijvingscoëfficiënt
angulo de -- = wrijvingshoek
accopulamento a/de -- = frictiekoppeling
disco a/de -- = frictieplaat
calandra a/de -- = frictiekalander
rolo a/de -- = frictierol
superficie de -- = wrijvingsvlak/strijkvlak
resistentia al -- = wrijvingsweerstand
3 FIGURATE wrijving, onenigheid, strubbeling, botsing, geschil
causar/provocar --es = wrijving/onenigheid veroorzaken
--es politic = politieke strubbelingen
4 haarwassing
5 haarwater


+ frictional adj

1 wrijvings..., (ECONOMIA) frictie..., frictioneel
perdita -- = wrijvingsverlies
disoccupation -- = frictionele werkloosheid


frictionar v

1 (in)wrijven, masseren, met een friction behandelen


friger v

1 bakken, braden
solea pro -- = baktong
platessa pro -- = bakschol


frigidar v

1 koelen, koel maken
2 afkoelen, koel worden


frigidarium sub

1 HISTORIA ROMAN frigidario


frigide adj

1 koud, koel, kil (anque FIGURATE)
guerra -- = koude oorlog
repasto/plattos -- = koude maaltijd
platto -- = koude schotel, koud gerecht
tono -- = koele toon
colores -- = koele kleuren
METEO
fronte -- = koufront
cella -- = koelcel
sudor -- = angstzweet, klamme zweet
a/de sanguine -- = koudbloedig
-- e humide = waterkoud
tractar un persona frigidemente = iemand koel bejegenen
2 MEDICINA frigide, seksueel ongevoelig, koel


frigiditate sub

1 kou(de)
2 koelheid, onverschilligheid, onbewogenheid
3 MEDICINA frigiditeit, seksuele ongevoeligheid


frigido sub

1 koude, kou
-- hibernal/de hiberno = winterkoude
-- intense = hevige kou
-- penetrante = snerpende/felle kou
-- pungente = nijpende/bittere kou
uitzonderlijke -- = frigido excessive
unda de -- = koudegolf
haber -- = het koud hebben, koud zijn
esser armate contra le -- = gewapend zijn tegen de kou
prender -- = 1. het koud krijgen, 2 kou vatten
il face -- = het is koud (weer)
fremer/tremer/tremular de -- = huiveren/rillen van koude
indurar le -- = de koude verduren
2 verkoudheid
prender -- = kou vatten, verkouden worden
3 FIGURATE koelheid, onverschilligheid


frigitoria sub

1 braadpan, koekepan


frigor sub

1 koelte, koude, kou


+ frigoria sub

1 PHYSICA frigorie


frigorifere adj

1 koudmakend
deposito -- = koelhuis
camera -- = koelruimte
cella -- = koelcel
nave -- = koelschip


frigorific adj

1 koudmakend, koel...
camera -- = koelkamer, koelruimte
deposito -- = koelhuis
cella -- = koelcel
apparato -- = koelapparaat
installation -- = koelinstallatie
machina -- = koelmachine
camion -- = koelauto
nave -- = koelschip
carro/wagon -- = koelwagon
mixtura -- = koudmakend mengsel


+ frigorificar v

1 in de koelkast bewaren, koelen


+ frigorigene adj

1 koudmakend
fluido -- = koelmiddel


+ frimario sub

1 frimaire, rijpmaand (Franse Republikeinse Kalender)


+ fringilla sub

1 ZOOLOGIA vink
-- flammee = brandsijs
-- montan = ringmus, grauwvink, veldmus
-- domestic = huismus


+ fringillides sub pl

1 ZOOLOGIA vinkachtigen


frir v

1 bakken, braden, frituren
grassia a/pro -- = braadvet
grillia de -- = braadrooster
patella de -- = braadpan
pisce a/pro -- = panvis
platessa pro -- = bakschol
solea pro -- = baktong
pisce frite = gebakken vis


+ frisbee sub ANGLESE

1 frisbee
jocar al -- = frisbeeën


+ Frisia sub n pr

1 Friesland
-- occidental = West-Friesland
lacos de -- = Friese meren
cavallo de -- = Spaanse ruiter


+ frisismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA frisisme


+ frisista sub

1 frisist, frisicus


+ friso sub

1 ARTE DE CONSTRUER ARTE fries
-- foliate = rankenfries


+ frison sub

1 (persoon) Fries


+ frison adj

1 Fries


frite adj

1 gebakken, gefrituurd
ovo -- = gebakken ei
pisce -- = gebakken vis
patatas -- = friet
salsicia -- = braadworst


+ fritillaria sub

1 BOTANICA kievitsbloem
-- imperial = keizerskroon


fritoria sub

1 bakpan


fritura sub

1 het bakken, het braden, het frituren
scumatoria a/de -- = frituurspaan
casserola a/de/pro -- = frituurpan
oleo a/de -- = frituurvet
odor de -- = baklucht
2 gebakken/gefrituurde spijzen (vis, aardappelen), frituur


frivole adj

1 onbeduidend, oppervlakkig, beuzelachtig, luchtig, nietszeggend
lectura -- = luchtige/oppervlakkige lectuur
persequer placeres -- = onbenullige pelziertjes najagen
2 frivool, lichtzinnig, luchthartig, wuft
tono -- = luchthartige toon
character -- = lichtzinnig karakter


frivolitate sub

1 onbeduidenheid, oppervlakkigheid, beuzelachtigheid, nietszeggendheid
2 frivoliteit, lichtzinnigheid, luchthartigheid, wuftheid


+ Fröbel sub n pr

1 Fröbel
schola -- = fröbelschool
methodo -- = fröbelmethode


+ fronda sub

1 gebladerte, tak met bladeren
arbore de -- = loofboom
bosco/foreste de arbores de -- = loofbos


+ fronde sub

1 HISTORIA fronde


+ frondifere adj

1 BOTANICA bladeren dragend
arbore -- = loofboom
bosco/foreste de arbores -- = loofbos


+ frondose adj

1 BOTANICA loofrijk, bladerrijk
cucumaria -- = zeebuidel
polyporo -- = eikhaas


frontal adj

1 ANATOMIA
voorhoofds...
osso -- = voorhoofdsbeen
sino/sinus/fossa -- = voorhoofdsholte
musculos -- = voorhoofdsspieren
arteria -- = voorhoofdslagader
vena -- = voorhoofdsader
lobo -- = voorhoofdskwab
cresta/crista -- = voorhoofdskam
2 frontaal
attacco -- = frontale aanval
attaccar frontalmente = frontaal aanvallen
pagina -- = frontpagina
altoparlator -- = frontale luidspreker
METEO perturbation -- = frontale storing, golfstoring
METEO zona -- = frontale zone
pluvia -- = frontregen


+ frontal sub

1 voorhoofdsriem, frontstuk, frontaal, frondeel


fronte sub

1 voorhoofd
-- lisie = glad voorhoofd
-- alte = hoog voorhoofd
arrugar/corrugar le -- = het voorhoofd fronsen
corrugation del -- = fronsing van het voorhoofd
essugar se le -- = zijn voorhoofd afwissen
in le sudor de su -- = in het zweet zijns aanschijns
facer -- al concurrentia = de concurrentie het hoofd bieden
2 voorzijde, gevel, front
-- de un edificio = voorkant van een gebouw
balcon de -- = voorbalkon (van huis)
3 MILITAR front, voorste gelid
-- de battalia = front, voorste gelid
-- oriental/del est = oostfront, oostelijk front
sector de -- = frontsector
cambio de -- = frontverandering
rectification del -- = frontcorrectie
partir al -- = naar het front gaan
4 front (partij, beweging)
-- de liberation = bevrijdingsfront
-- popular = volksfront
5 METEO front
-- frigide = koufront
-- cal(i)de = warmtefront
-- polar = poolfront
-- pluviose/de pluvia = regenfront
-- oceanic = oceaanfront
-- stationari = stationair front
passage de un -- = frontpassage


frontiera sub

1 grens
-- francese = Franse grens
-- natural = natuurlijke grens
-- terrestre = landgrens
-- interior = binnengrens
-- linguistic = taalgrens
-- septentrional = noordgrens
-- meridional = zuidgrens
-- artificial = kunstmatige grens
passage de -- = grensovergang
palo/poste de -- = grenspaal
incidente de -- = grensincident
posto de -- = grenspost
station de -- = grensstation
rectification de -- = grenscorrectie
linea de -- = grenslijn
urbe de -- = grensstad
litigio/conflicto/controversia de -- = grensconflict/geschil
forte/fortalessa de -- = grensvesting
violation de -- = grensschending
region de -- = grensstreek
traffico de -- = grensverkeer
communa de -- = grensgemeente
fluvio/riviera de -- = grensrivier
passar le -- = de grens overgaan
aperir le --s = de grenzen openstellen
clauder le --s = de grenzen sluiten
viver al -- del humanitate = aan de zelfkant van de maatschappij leven


frontispicio sub

1 ARTE DE CONSTRUER fronton, frontispice, geveldriehoek
2 versierd titelblad (van boek)


+ frontogenese (-esis) sub

1 METEO frontogenese


+ fronton sub

1 ARTE DE CONSTRUER fronton, geveldriehoek


+ frontonasal adj

1 frontonasaal


+ frottis sub FRANCESE

1 MEDICINA uitstrijkje
-- vaginal = vagina-uitstrijkje


fructar v

1 vruchten dragen, vruchten voortbrengen


fructeria sub

1 fruitwinkel, fruithandel


fructero sub

1 fruitkoopman, fruithandelaar
-- ambulante = fruitventer


+ fructicultor sub

1 fruitkweker


+ fructicultura sub

1 fruitteelt
interprisa de -- = fruitkwekerij


fructidor sub

1 Fructidor (12e maand van de Franse Republikeinse kalender)


fructiero sub

1 bewaarplaats voor fruit, fruitschuur, fruitkelder, fruitzolder


fructifere adj

1 vruchtdragend, vruchten voortbrengend
arbore -- = vruchtboom
corpore -- = vruchtlichaam
pedunculo -- = vruchtsteel
2 FIGURATE winstgevend, voordelig


fructificar v

1 vrucht dragen, vruchten voortbrengen
arbore que fructifica tardivemente = boom die laat vrucht zet
2 FIGURATE nut afwerpen, voordeel/winst opleveren, gedijen
idea que fructifica = vruchtdragend idee


fructification sub

1 vruchtvorming, vruchtzetting


+ fructivore adj

1 vruchtenetend
animal -- = vruchteneter, fructivoor


+ fructivoro sub

1 vruchtenetend dier, vruchteneter, fructivoor


fructo sub

1 vrucht
cultura de --s = fruitteelt
succo de --s = vruchtensap
pulpa de --s = vruchtenpulp, vruchtvlees
salata de --s = vruchtensalade
compota de --s = vruchtenmoes/puree
cocktail (A) de --s = vruchtencocktail
conservas de --s = vruchtenconserven
gelato de --s = vruchtenijs
pastisseria al/de --s = vruchtentaart/gebak
vino de --s = vruchtenwijn
pressa a --s = vruchtenpers
jardin de --s = boomgaard
boteca de -- = fruitwinkel
stand (A) de --s = fruitstalletje
auction de --s = fruitveiling
cuppa a/de --s = fruitschaal
commercio de --s = fruithandel
venditor de --s = fruitverkoper/handelaar
mercato de --s = fruitmarkt
production de --s = fruitproduktie
corbe a/de --s = fruitmand
cultello a/de --s = fruitmes(je)
--s meridional/subtropical = zuidvruchten
-- aquose = waterige vrucht
-- acerbe/amar = wrange vrucht
-- conic = kegelvormige vrucht
-- immatur/verde = onrijpe vrucht
-- matur = rijpe vrucht
-- de pepita(s) = kernvrucht, pitvrucht
-- de rosa = rozebottel
--s guastate = stek
-- de estufa = kasvrucht
--s de estufa = kasfruit
--s siccate = gedroogde vruchten
--s candite = suikervruchten
2 opbrengst, vrucht (van de arbeid, etc.), resultaat, produkt
le -- de su labor = de vrucht van zijn arbeid
dar --s = vruchten afwerpen
--s de mar = eetbare zeevis en schaal- en schelpdieren, "fruits de mer"


+ fructosa sub

1 CHIMIA fructose


fructuose adj

1 vruchten voortbrengend, vruchtbaar
2 succesvol, winstgevend, lucratief, voordelig, profijtelijk
recercas -- = succesvolle onderzoekingen
commercio -- = lucratieve handel
speculation -- = winstgevende speculatie
laborar/travaliar fructuosemente = succesvol werken


+ fructuositate sub

1 vermogen om vruchten voort te brengen
2 winstgevendheid


fruer v

1 genieten, vreugde beleven
-- de = in het genot zijn van
-- de un pension = van een pensioen genieten


frugal adj

1 matig, eenvoudig, ingetogen, sober (in spijs en drank, leven, etc.), karig
repasto -- = sober maal
vita -- = sober/eenvoudig leven
viver frugalmente = sober leven


frugalitate sub

1 soberheid, matigheid, eenvoud, karigheid
-- de un repasto = soberheid van een maaltijd


+ frugifere adj

1 vruchtendragend


+ frugilego sub

1 ZOOLOGIA roek
colonia de --s = roekenkolonie


+ frugivore adj

1 ZOOLOGIA vruchtenetend


+ frugivoro sub

1 ZOOLOGIA vruchteneter


+ fruibile adj

1 waarvan genoten kan worden


+ fruibilitate sub

1 mogelijkgeid om van iets te genieten


fruition sub

1 genot
-- de un pension = genot van een pensioen
con -- = vergenoegd


+ fruitor sub

1 iemand die van iets geniet


+ frullania sub

1 BOTANICA
-- ditatate = roestmos


+ frumentaceas sub pl

1 BOTANICA tarwegrassen


frumentacee adj

1 tarweachtig
plantas -- = tarwe-achtige planten


frumentari adj

1 tarwe...
commercio -- = tarwehandel
mercato -- = tarwemarkt
HISTORIA ROMAN
lege -- = lex frumentaria, korenwet


frumento sub

1 tarwe
-- de hiberno = wintertarwe
farina de -- = tarwemeel
pan de -- = tarwebrood
semola de -- = tarwegries
spica de -- = tarweaar
pedunculo de -- = tarwehalm
fasce de -- = tarweschoof
germine de -- = tarwekiem
bran de -- = tarwezemel
recolta de -- = tarweoogst
floccos de -- = tarwevlokken
cultura de -- = tarweteelt/bouw
campo de -- = tarweveld
precio del -- = tarweprijs
vannatura de -- = tarwekaf
quotation de -- = tarwenotering (op de beurs)
exportation de -- = tarwe-export/uitvoer
importation de -- = tarwe-import/invoer
exportator de -- = tarwe-exporteur
importator de -- = tarwe-importeur


frustanee adj

1 niet het gewenste effect opleverend, teleurstellend
resultatos -- = teleurstellende resultaten


frustrar v

1 frustreren, teleurstellen, beschamen, te kort doen
-- se = gefrustreerd raken
-- le sperantias de un persona = iemands hoop teleurstellen, iemand in zijn verwachtingen teleurstellen
amor frustrate = teleurgestelde liefde
2 verijdelen, doen mislukken, te niet doen
-- le projectos de un persona = iemands plannen verijdelen


frustration sub

1 het frustreren, frustratie, teleurstelling


frustratori adj

1 JURIDIC nodeloos, overbodig, frustratoir


+ frustulo sub

1 BOTANICA diatomeeënschelp


+ frutescente adj

1 struikachtig
planta -- = struikachtige plant


+ frutice sub

1 BOTANICA struik
-- de ribes rubre/rubie = aalbessenstruik


fuchsia sub

1 BOTANICA fuchsia


fuchsina sub

1 CHIMIA fuchsine


+ fuchsite sub

1 fuchsiet, chroomglimmer


+ fuco sub

1 BOTANICA zeewier
-- vesiculose = blaaswier


+ fuegian adj

1 Vuurlands


+ fuegiano sub

1 Vuurlander


fuga sub

1 het weglopen, het (weg)vluchten, het ontvluchten, vlucht
mitter/poner in -- = op de vlucht drijven
mitter se/poner se in -- = op de vlucht gaan
prender le -- = de vlucht nemen, op de vlucht slaan
cercar le salvation in le -- = zijn heil in de vlucht zoeken
-- del electron = elektronenvlucht
-- de capitales = kapitaalvlucht
-- precipitose = overhaaste vlucht
-- disordinate = ongeregelde vlucht
tentativa de -- = ontsnappingspoging
plano de -- = ontsnappingsplan
possibilitate de -- = ontsnappingsmogelijkheid
comportamento de -- = vluchtgedrag
-- (foris) del realitate = vlucht uit de werkelijkheid
2 het ontsnappen, ontsnapping (vloeistof, gas), lekkage, lek
-- de gas = gaslek
-- de aere = luchtlek
-- de radiation = stralingslek
currente de -- = lekstroom
resistentia de -- = lekweerstand
impedantia de -- = lekimpedantie
voltage/tension de -- = lekspanning
detector de --s = lekzoeker
tappar un -- = een lek dichten
3 gloed, ijver, onstuimigheid, elan, verve
4 MUSICA fuga
choral e -- = koraalfuga
-- duple = dubbele fuga


fugace adj

1 vluchtig, kortstondig, snel voorbijgaand, snel vervliegend, vergankelijk
sperantia -- = vluchtige hoop
joia/gaudio -- = kortstondige vreugde
memoria -- = vluchtige herinnering
impression -- = vluchtige indruk


fugacitate sub

1 vluchtigheid, vergankelijkheid
-- del vita = vergankelijkheid van het leven
-- de un illusion = kortstondigheid van een illusie
-- de un impression = vluchtigheid van een indruk


+ fugato adj

1 MUSICA fugato


fugir v

1 (weg)vluchten, weglopen, ontvluchten, er vandoor gaan
-- del carcere/del prision = uit de gevangenis ontvluchten
-- de un persona como del peste = iemand mijden als de pest
-- a tote velocitate = zich snel uit de voeten maken
instincto de -- = vluchtinstinct


fugita sub

1 het (weg)vluchten, het weglopen, het ontvluchten, vlucht
-- de capitales = kapitaalvlucht
poner se/mitter se in -- = op de vlucht slaan


fugitive adj

1 voortvluchtig, op de vlucht, vluchtend
soldato -- = vluchtende soldaat
2 vluchtig, vergankelijk, snel voorbijgaand, kortstondig
beltate -- = vergankelijke schoonheid
emotion -- = voorbijgaande emotie
joia/gaudio -- = kortstondige vreugde
vision -- = kortstondig visioen


fugitivo sub

1 vluchteling, voortvluchtige


+ fugitor sub

1 vluchter, wegloper


+ fuina sub

1 ZOOLOGIA steenmarter, edelmarter


+ fulcro sub

1 draaipunt (van hefboom), dol, riem/roeiklamp
2 BOTANICA fulcrum, aanhangsel


fulgente adj

1 schitterend


fulger v

1 schitteren, glanzen


fulgide adj

1 schitterend
stellas -- = schitterende sterren


fulgiditate sub

1 schittering, glans


fulgor sub

1 schittering, glans
-- argentin = zilverglans


fulgural adj

1 van de bliksem, bliksem...
2 schitterend


fulgurante adj

1 lichtend, flitsend (anque FIGURATE), bliksemend
idea -- = flitsend idee
2 bliksemsnel
progresso -- = bliksemsnelle vooruitgang
carriera -- = bliksemcarrière
le progression -- del computator/computer (A) = de zegetocht van de computer
3 MEDICINA stekend
dolor -- = stekende pijn, pijnscheut


fulgurar v

1 schitteren, lichten, flitsen, bliksemen
2 uitstralen


fulguration sub

1 weerlicht, bliksem
2 het inslaan van een bliksem, blikseminslag
3 MEDICINA bliksemslag, fulguratie


fulgure sub

1 bliksemflits


fulgurite sub

1 GEOLOGIA dondersteen, bliksempijp, fulguriet


+ fulgurose adj

1 Vide: fulgurante-1


+ fulica sub

1 ZOOLOGIA meerkoet


fuligine sub

1 roet
macula de -- = roetvlek
color de -- = roetkleur
odor de -- = roetlucht
nebula de -- = smog
gusto/sapor de -- = roetachtige smaak
deposito de -- = roetaanzetting
particula de -- = roetdeeltje
flocco de -- = roetvlok
nigre como -- = roetzwart
formation de -- = roetvorming
producer -- = roeten


fuliginose adj

1 roetachtig, roeterig, roet..., roetkleurig
carbon -- = roetkool
gusto/sapor -- = roetachtige smaak
odor -- = roetlucht
flamma -- = roetende vlam


+ fuliginositate sub

1 roetachtigheid, roeterigheid


fullar v

1 vollen, persen, kneden, touwen
-- drappo = laken vollen
-- le pasta = het deeg kneden
2 betreden, de voet zetten op, treden op, vertrappen
-- al pedes = met voeten treden
-- flores al pede = bloemen vertrappen
3 uitpersen (van druiven)


fullator sub

1 (laken)voller, touwer
2 druivenperser


fullatorio sub

1 stamper, persmachine (voor druiven)


fullatura sub

1 het vollen, etc.
2 het trappen op, etc.


+ fulmaro sub

1 ZOOLOGIA
-- glacial = Noordse stormvogel


fulmicoton sub

1 schietkatoen


fulminante adj

1 CHIMIA knallend, knal...
pulvere -- = knalpoeder
auro -- = knalgoud
argento -- = knalzilver
mercurio -- = knalkwik
capsula -- = knalkurk
bonbon -- = knalbonbon


fulminar v

1 bliksemen (tijdens onweer)
2 CHIMIA knallen, ontploffen, exploderen
3 FIGURATE fulmineren, heftig uitvaren, foeteren, donderen, van leer trekken, uitpakken
4 ECCLESIA in de ban doen, de banvloek uitspreken


fulmination sub

1 CHIMIA het knallen, het ontploffen, het exploderen, ontploffing, explosie
2 FIGURATE het heftig uitvaren, het foeteren, het donderen
3 ECCLESIA afkondiging van een banvloek


fulminato sub

1 CHIMIA fulminaat, knalzuurzout
-- de argento = knalzilver, zilverfulminaat
-- de mercurio = knalkwik, kwik(zilver)fulminaat


fulminator sub

1 iemand die fulmineert/heftig uitvaart


fulminatori adj

1 bliksem slingerend, knallend, ontploffend, donderend
2 fulminant, heftig uitvarend, tierend
3 CATHOLICISMO ban...
sententia -- = banvloek


fulmine sub

1 weerlicht, bliksem, bliksemstraal
colpo de -- = blikseminslag
le -- ha colpate le ecclesia = de bliksem is in de kerk ingeslagen
rapide como le/un -- = bliksemsnel
guerra -- = blitzkrieg
serratura -- = ritssluiting
curso -- = stoomcursus
action -- = bliksemactie
visita -- = bliksembezoek
carriera -- = bliksemcarrière
operation -- = bliksemoperatie


fulminee adj

1 van de bliksem, bliksem...


fulminic adj

1 CHIMIA knal..., ontploffings...
acido -- = knalzuur


+ fulve adj

1 getaand, taankleurig, geelbruin
hirundine -- = rotszwaluw


+ fulvicaule adj

1 BOTANICA met geelbruine stengel of steel


+ fumabile adj

1 rookbaar, te roken
tabaco -- = rookbare tabak


fumar v

1 roken (van schoorsteen, vuur, as, vulkaan, etc.), walmen (van lamp), dampen
2 roken (tabak, pijp, opium, etc.)
tabaco a/de/pro -- = rooktabak
prohibition/interdiction de -- = rookverbod
salon de -- = rooksalon, rookkamer
habitude de -- = rookgewoonte
3 roken (vlees, vis, etc.)
4 ziedend zijn, razend zijn
-- de cholera = schuimbekkend van woede zijn


+ fumarato sub

1 CHIMIA fumaraat


+ fumaria sub

1 -- officinal = duivenkervel


+ fumaric adj

1 CHIMIA acido -- = fumaarzuur


fumarola sub

1 GEOLOGIA fumarole


+ fumarolic adj

1 fumarole...


+ fumate adj

1 gerookt
anguilla -- = gerookte paling
haringo -- = bokking
salmon -- = gerookte zalm
salsicia -- = rookworst
carne -- = rookvlees
gambon -- = gerookte ham
lardo -- = gerookt spek, rookspek
vitro -- = gerookt glas, rookglas


fumator sub

1 roker (van tabak, pijp, etc.)
-- de opium = opiumschuiver
-- de tabaco = tabaksroker
-- compulsive = verslaafd roker
-- inveterate = kettingroker
tusse de --es = rokershoest
non-fumatores = niet-rokers, (opschrift) niet-roken, verboden te roken
compartimento pro/de --es = rookcoupé
tabuletta pro --es = rooktafeltje
articulos pro --es = tabaksartikelen, rookartikelen
2 roker (voor vlees, vis, etc.)
3 rookapparaat


+ fumeria sub

1 opiumkit


+ fumifuge adj

1 rookverdrijvend


fumigar v

1 beroken, uitroken, ontsmetten (d.m.v. rook)


fumigation sub

1 het beroken, het uitroken, het ontsmetten (d.m.v. rook), beroking, uitroking, ontsmetting

(d.m.v.) rook, fumigatie

apparato de -- = fumigeerapparaat


fumigator sub

1 iemand die berookt/uitrookt
2 fumigeerapparaat


fumigatori adj

1 voor beroking dienend, fumigeer...
apparato -- = fumigeerapparaat


+ fumigene adj

1 rook veroorzakend, rookvormend
bomba -- = rookbom
granata -- = rookgranaat
cortina -- = rookgordijn
potto -- = rookpot/bus


+ fumigeno sub

1 rookontwikkelaar


fumista sub

1 kachelsmid
2 schoorsteenveger


+ fumisteria sub

1 beroep van schoorsteenveger en kachelsmid
2 fopperij, bedotterij


+ fumivore adj

1 rookverbrandend, rookverterend
apparato -- = rookverdrijver, rookverbrandingstoestel, rookvang


+ fumivoro sub

1 rookverdrijver, rookverbrandingstoestel, rookvang


fumo sub

1 rook (van schoorsteen, kaars, vuur, vulkaan, etc.)
-- de tabaco = tabaksrook
-- grasse = walm
-- de fabricas = fabrieksrook
impermeabile al -- = rookdicht
sin -- = rookvrij
odor de -- = rooklucht
nube de -- = rookwolk
cortina de -- = rookgordijn
signal de -- = rooksignaal
intoxication/invenemento per le -- = rookvergiftiging
converter se/disparer/ir in -- = in rook opgaan
chassar {sj} le -- = de rook verdrijven
ARTE DE CONSTRUER conducto de -- = rookkanaal
2 damp, walm


fumose adj

1 rokerig, walmend
flamma -- = walmende vlam
candela -- = walmende kaars
polyporo -- = rookzwam


+ fumositate sub

1 rokerigheid
-- de un lampa a/de oleo = rokerigheid van een olielamp


fumoterra sub

1 BOTANICA duivenkervel


fun sub

1 touw, koord
scala de -- = touwladder


+ funambulesc adj

1 koorddansers...


funambulo sub

1 koorddanser


function sub

1 functie, taak, rol, ambt, beroep, post, betrekking, bezigheid
-- legislative = wetgevende functie
-- honorific = onbezoldigd ambt
-- additional/annexe = nevenfunctie
-- de un condensator = functie van een condensator
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- de subjecto = functie van onderwerp
BIOLOGIA
-- del corde = functie van het hart
BIOLOGIA --es de reproduction = voortplantingsfuncties
-- stomachal/gastric disturbate = gestoorde maagfunctie
--es vital = levensfuncties
ager in -- de su interesses = in zijn eigen belang handelen
in -- de = terwille van, ten behoeve van
in -- de lo que precede = op grond van het voorafgaande
le -- de secretario = de functie van secretaris
examine del -- visual = oogmeting
occupar un -- = een functie bekleden
relevar un persona de su --(es) = iemand van zijn functie ontheffen
entrar in -- = in functie treden
2 MATHEMATICA functie
-- algebraic/algebric = algebraïsche functie
-- circular = circulaire functie
-- analytic = analytische functie
-- composite = samengestelde functie
-- derivate = afgeleide functie
-- harmonic = harmonische functie
x es un -- de y = x is een functie van y


functional adj

1 een functie hebbend, functioneel, praktisch, doelmatig (anque ANATOMIA, MATHEMATICA, LINGUISTICA E GRAMMATICA, etc.)
MATHEMATICA calculo -- = functionaalrekening
MATHEMATICA equation -- = functionaalvergelijking, functievergelijking
LINGUISTICA E GRAMMATICA
grammatica -- = functionele grammatica
psychologia -- = functiepsychologie
architectura -- = functionele bouwkunst
mobiles -- = functionele meubels


functionalismo sub

1 functioneel karakter, functionalisme
-- de Le Corbusier = functionalisme van Le Corbusier


functionalista sub

1 functionalist


+ functionalista adj

1 functionalistisch


+ functionalitate sub

1 functioneel karakter, func-tionaliteit
-- de un edificio = functioneel karak-ter van een gebouw
-- de un organo = functionaliteit van een orgaan
-- de un schema = functionaliteit van een schema


functionamento sub

1 het functioneren, werking (van machine), loop, gang, werkwijze
le -- de un motor = het functioneren van een motor
le -- de un interprisa = het functioneren van een onderneming
io non cognosce le -- del computer (A)/computator = ik weet niet hoe een computer werkt
-- defectuose = gebrekkige werking, storing
-- del corde = hartwerking
-- cerebral/del cerebro = hersenwerking
mitter/poner in -- = in werking stellen
esser in plen -- = in volle werking/gang zijn
verificar le -- de = proefdraaien


functionar v

1 functioneren, dienst doen, werken, draaien (machine), lopen (werktuig), in beweging zijn, in

werking zijn

facer -- = laten bewegen, aanzetten, aandoen (apparaat, etc.)
iste auto(mobile) functiona con benzina/gasolina = deze auto loopt op benzine
iste machina functiona mal = deze machine loopt slecht
non functiona! = buiten dienst (lift, automaat, etc.)!


functionario sub

1 functionaris
-- de securitate = veiligheidsfunctionaris
-- (public) = ambtenaar
-- municipal = gemeenteambtenaar
-- de stato = rijksambtenaar
-- del fisco = belastingambtenaar
bosbouwkundig -- = functionario forestal
-- del partito = partijfunctionaris
alte -- = hoge ambtenaar
-- competente = bevoegde ambtenaar
le -- cargate del dossier (F) = de betrokken ambtenaar
Syndicato general de --s (public) = Algemene Bond van Ambtenaren, ABVA
corrupte/omkoopbare -- = functionario corruptibile
een -- omkopen = corrumper un functionario
omkoping van een -- = corruption de un functionario
reintegrar un -- = een ambtenaar in zijn functie herstellen
reintegration de un -- = herstel in functie van een ambtenaar


funda sub

1 slinger (wapen)
colpo de -- = slingerworp
lanceator de -- = slingerwerper


fundamental adj

1 fundamenteel, de grondslag uitmakend, essentieel, grond...
sono -- = grondtoon
MUSICA accordos -- = grondakkoorden
critica -- = fundamentele kritiek
petra -- = grondsteen
idea -- = grondgedachte, basisgedachte
veritate -- = grondwaarheid
lege -- = fundamentele wet
question -- = kernvraag
regula -- = grondregel
obra -- = standaardwerk


+ fundamentalismo sub

1 fundamentalisme


+ fundamentalista sub

1 fundamentalist


+ fundamentalista adj

1 fundamentalistisch


fundamento sub

1 fundament, basis, grondslag, grondvesten
-- de un theoria = grondprincipe van een theorie
poner/stabilir/establir le --s de = de grondslagen leggen voor
tremular super su -- = op zijn grondvesten schudden
2 grond, reden, oorzaak
iste affirmation es disproviste de tote -- = deze bewering mist alle grond
sin -- = ongegrond, ongefundeerd
su insatisfaction non esseva sin -- = niet zonder grond was hij ontevreden


fundar (I) v

1 funderen, stichten, oprichten, instellen, opstellen
-- un casa super palos = een huis op palen funderen
-- un schola = een school stichten
-- un partito = een partij stichten
-- un colonia = een kolonie stichten
-- un familia/un focar = een gezin stichten, trouwen
2 baseren, funderen
-- se super = zich baseren op
-- un puncto de vista theoricamente = een standpunt theoretisch funderen


fundar (II) v

1 werpen met een slinger (wapen)


fundate adj

1 gegrond, gerechtvaardigd
un plancto -- = een gegronde klacht
objectiones -- = gegronde bezwaren
rationes -- = gegronde/geldige redenen
pavor non -- = ijdele vrees


fundation sub

1 fundament(en), fundering, fundatie
fossa/puteo de -- = funderingsput
trabe/trave de -- = fundatiebalk
palo/poste de -- = funderingspaal
placa de -- = funderingsplaat
muro de -- = funderingsmuur
trenchea {sj} de -- = funderingssleuf
-- de grilliage = roosterfundering
le ruptura del -- = het bezwijken van de fundering
2 het stichten, het oprichten, het instellen, stichting, oprichting, instelling
acto de -- = stichtingsakte/brief
-- de un partito = stichting van een partij
-- de un casa de commercio = oprichting van een handelsfirma
reunion de -- = stichtingsbijeenkomst
costos de -- = stichtingskosten
capital de -- = stichtingskapitaal
die de -- = stichtingsdag
anno de -- = stichtingsjaar
data de -- = stichtingsdatum
3 stichting, instelling
-- Rockefeller = Rockefellerstichting


fundator sub

1 stichter, oprichter, grondlegger
-- de un partito = stichter van een partij
-- del Imperio Perse = stichter van het Perzische Rijk


funder v

1 smelten, versmelten
-- como nive in le sol = smelten als sneeuw voor de zon
-- ferro = ijzer smelten
-- auro con cupro = goud met koper versmelten
-- grassia = vet smelten
-- se in le population local = in de plaatselijke bevolking opgaan
-- se = samengevoegd worden, samensmelten
isto funde in le bucca = het is zo zacht/mals als boter
2 gieten (metaal)
-- campanas = klokkengieten
-- characteres/litteras = lettergieten
aciero fundite = gietstaal
ferro fundite = gietijzer


funderia sub

1 gieterij, (metaal)gieterij, (metaal)smelting
-- de arte = kunstgieterij
-- de ferro = ijzergieterij
-- de cupro = kopergieterij
-- de aciero = staalgieterij
-- de campanas = klokkengieterij
-- de characteres/de litteras = lettergieterij
-- de oleo de balena = traankokerij
alligato de -- = gietlegering


+ funditor sub

1 smelter, gieter
-- de metallo = metaalgieter
-- de ferro = ijzergieter
-- de stanno = tingieter
-- de cupro = kopergieter
-- de aciero = staalgieter
-- de campanas = klokkengieter
-- de characteres/de litteras = lettergieter


fundo sub

1 bodem
-- del mar = zeebodem
-- de un fossato = bodem van een sloot
-- de un bottilia = bodem van een fles
-- de torta = taartbodem
fango de -- = bodemslib
ir al -- = zinken
sin -- = bodemloos
puteo sin -- = bodemloze put
a -- = grondig, tot op de bodem
examinar un cosa a -- = iets tot de bodem uitzoeken
articulo de -- = achtergrondartikel, hoofdartikel (in krant)
in le -- = eigenlijk, in wezen
basse -- = ondiepte
duple -- = dubbele bodem
-- de un conflicto = achtergronden van een conflict
isto veni del -- de su corde = dat komt uit de grond van zijn hart
comprender le -- del cosas = de grond van de dingen begrijpen
cognoscer un cosa a -- = iets onder de knie hebben
discuter un question a -- = een kwestie goed doorspreken
2 achterste gedeelte, verste gedeelte
al/in le -- del sala = achter in de zaal
camera in -- del corridor = kamer achter in de gang
al/in le -- de mi tasca = onder in mijn zak
le basse -- del societate = de onderste lagen van de maatschappij
le basse --s de Amsterdam = de achterbuurten van Amsterdam
in le -- de su corde = diep in zijn hart
pariete del -- = achterwand
3 TECHNICA fundering, fundament
4 achtergrond, ondergrond
restar/remaner in -- = op de achtergrond blijven
musica de -- = achtergrondmuziek
choro de -- = achtergrondkoor
-- sonor = achtergrondmuziek, achtergrondgeluiden
-- musical = achtergrondmuziek
-- historic de un legenda = historische achtergrond van een legende
ruitos de -- = ruis (op de achtergrond)
5 fonds
--s public = overheidsfondsen
-- de stato = staatsfonds
-- de calamitates = rampenfonds
-- de investimento = beleggingsfonds
-- de reserva = reservefonds/kas, bufferfonds
-- de succurso/de adjuta = steunfonds, hulpfonds
-- de garantia = garantiefonds
-- de amortisation = delgingsfonds
-- de presto = leningsfonds
-- salarial = loonfonds
-- electoral = verkiezingsfonds
--s disponibile = beschikbare fondsen
-- editorial = uitgeversfonds
-- de sparnio = spaarfonds
-- fiduciari = trustfonds
Fundo Monetari International, FMI = Internationaal Monetair Fonds, IMF
summa (versate) a -- perdite = som (geld) waarvan niet verwacht wordt dat deze terug betaald wordt
prestator de --s = geldgever
crear/instituer/establir un -- = een fonds stichten
transferer a un -- = in een fonds storten
procurar a un persona le --s necessari = iemand de nodige gelden verstrekken


funebre adj

1 begrafenis..., rouw..., lijk..., doods...
carro -- = lijkkoets
ceremonia -- = begrafenisplechtigheid
marcha -- = treurmars
musica -- = treurmuziek
poesia -- = lijkdicht
cappella -- = rouwkapel
velia -- = dodenwacht
servicio -- = rouwdienst
oration -- = lijkrede
missa -- = dodenmis
convoyo -- = rouwstoet, begrafenisstoet
pompa -- = begrafenisplechtigheid
interprisa de pompas -- = begrafenisonderneming
empleato de pompas -- = lijkbezorger, lijkdrager
2 somber, treurig, luguber
silentio -- = doodse stilte


funeral adj

1 begrafenis..., lijk..., graf..., doods...
monumento -- = grafmonument
columna/colonna -- = grafzuil
petra -- = grafsteen
urna -- = lijkurn, grafurn
carro -- = lijkkoets
corona -- = grafkrans, lijkkrans
discurso/oration -- = lijkrede
convoyo -- = rouwstoet, begrafenisstoet


funerales sub pl

1 begrafenis, ter aarde bestelling, bijzetting
-- national = staatsbegrafenis
su -- esseva strictemente private = hij is in alle stilte begraven


funerari adj

1 begrafenis..., lijk..., doods..., graf..., funerair
monumento -- = grafmonument
columna/colonna -- = grafzuil
statua -- = grafbeeld
statuetta -- = grafbeeldje
petra -- = grafsteen
inscription -- = grafinscriptie
camera -- = grafkamer
cappella -- = grafkapel
urna -- = lijkurn, grafurn
flor -- = grafbloem
niche (F) -- = grafnis
sculptura -- = grafsculptuur
centro -- = rouwcentrum
costos -- = begrafeniskosten
poesia -- = funeraire poëzie


funere sub

1 begrafenis
--s = begrafenisplechtigheid


funero sub

1 touwslager


funeste adj

1 rampzalig, verderfelijk, schadelijk, funest, noodlottig, heilloos
error -- = rampzalige/noodlottige vergissing
projecto -- = heilloos plan
interprisa -- = heilloze onderneming
haber un influentia -- = een funeste invloed hebben


funger v

1 fungeren, in functie zijn, zijn ambt of betrekking waarnemen
-- de presidente = als president fungeren


+ fungia sub

1 sponskoraal


fungibile adj

1 JURIDIC, ECONOMIA fungibel, vervangbaar, verwisselbaar


+ fungibilitate sub

1 JURIDIC, ECONOMIA fungibiliteit, verwisselbaarheid


+ fungic adj

1 paddenstoel...
flora -- de un foreste = paddenstoelenflora van een woud
vegetation -- = schimmelachtige groei
intoxication -- = schimmelvergiftiging
affection -- = schimmelziekte
damno(s) -- = schimmelschade


fungicida adj

1 schimmelwerend, schimmeldodend, fungicide


fungicida sub

1 schimmelwerend middel, schimmeldodend middel


+ fungicultor sub

1 paddenstoelenkweker


+ fungicultura sub

1 het kweken van paddenstoelen
2 paddenstoelenkwekerij


fungiforme adj

1 paddenstoelvormig, fungoïd
nube -- del explosion de un bomba atomic = paddenstoelvormige wolk van een atoombomexplosie


+ fungivore adj

1 zwammenetend, fungivoor


+ fungivoro sub

1 zwammeneter, fungivoor


fungo sub

1 BOTANICA paddenstoel, zwam
-- venenose = giftige paddenstoel
-- comestibile/edibile = eetbare paddenstoel
-- de fission = splijtzwam
-- symbiotic = trawant
cappello de un -- = hoed van een paddenstoel
crescer/surger como --s = als paddenstoelen uit de grond schieten
2 MEDICINA sponsgezwel, sponsachtige uitwas


+ fungoide adj

1 op een paddenstoel gelijkend


fungologia sub

1 fungologie, studie van de paddenstoelen


fungologista sub

1 fungoloog, kenner van paddenstoelen


+ fungologo sub

1 fungoloog, kenner van paddenstoelen


fungose adj

1 zwamachtig, paddenstoelachtig


fungositate sub

1 zwamachtigheid, schimmelachtigheid
2 MEDICINA wildvlees, granulatieweefsel


funicular adj

1 kabel...
ferrovia -- = kabelspoor(weg)
polygono -- = kabelveelhoek
2 ANATOMIA van de navelstreng
3 BOTANICA van de zaadstreng


funicular sub

1 kabelspoor(weg), funiculair


funiculo sub

1 (dun) touwtje
2 ANATOMIA navelstreng
3 BOTANICA zaadstreng


funiforme adj

1 touwvormig, touwachtig


fur sub

1 dief
-- de magazin(es) = winkeldief
-- occasional = gelegenheidsdief
-- de bestias = veedief
-- de gallinas = kippendief
-- de bicyclettas = zwijntjesjager
jargon de --es = dieventaal
banda de --es = dievenbende
cava de --es = dievenhol
denunciar un -- = een dief aangeven
persequer le -- = de dief nazitten
capturar/attrappar un = een dief grijpen/pakken
le occasion face le -- = de gelegenheid maakt de dief


furar v

1 stelen
een diamant -- = furar un diamante
-- le corde de un persona = iemands hart stelen


furbir adj

1 (op)poetsen, polijsten, bruineren


furbitor sub

1 iemand die polijst/(op)poetst/bruineert


furca sub

1 (landbouw)vork, vork, gaffel
-- de bicycletta = vork van een fiets
-- a/de feno = hooivork
-- a/de stercore = mestvork
elevator a -- = vorkhefwerktuig
2 vorkvormig voorwerp
3 vork (om mee te eten)
4 tweesprong
5 galg
executar un persona al -- = iemand ophangen
condenmar un persona al -- = iemand tot de galg/strop veroordelen


furcar v

1 met een vork bewerken, op de vork nemen
2 de vorm van een vork geven/hebben/krijgen


furcata sub

1 vorkvol, hooivorkvol, mestvorkvol


furcate adj

1 gevorkt, vorkvormig, gaffelvormig, gespleten
mento -- = kin met een kuiltje
pede -- = gespleten hoef, bokkepoot
cammino -- = weg die zich splitst
TECHNICA biella -- = gevorkte drijfstang/krukstang
metzgeria -- = boomvorkjes (soort levermos)


furchetta sub

1 vork (om mee te eten)
-- a dessert = dessertvorkje
-- de sterno = vorkbeen (van vogel)


+ furchettata sub

1 vorkvol
un -- de spaghetti (It) = een vork spaghetti


furer v

1 woedend zijn, buiten zich zelf zijn


furetto sub

1 ZOOLOGIA fret
chassa {sj} con -- = frettejacht
chassar {sj} con -- = fretten


furfuracee adj

1 MEDICINA schubachtig, roosachtig
desquamation -- = schubachtige huidschilfering


furfure sub

1 zemelen
2 MEDICINA huidschilfer, roos (op het hoofd)


+ furfurol sub

1 CHIMIA furfurol


furfurose sub

1 MEDICINA schilferig, roosachtig


+ furgon sub

1 wagen (voor goederen, etc.)
-- de bagage = bagagewagen
-- militar = legerwagen
-- cellular = boevenwagen
-- postal = postwagen


furia sub

1 MYTHOLOGIA Furie, wraakgodin
2 (razende) woede, razernij, furie
-- discatenate = uitzinnige woede
le -- del passiones = de woede der hartstochten
accesso de -- = woedeuitbarsting


furiar v

1 woedend maken


furibunde adj

1 woedend, razend, woest, wild, verwoed
cholera -- = razende woede
assalto -- = verwoede aanval
lancear reguardos -- a un persona = iemand woedende blikken toewerpen
2 FIGURATE verwoed


furiose adj

1 woedend, razend, woest, wild
parolas -- = boze woorden
littera -- = boze brief
reguardos -- = woedende blikken
tauro -- = dolle stier
critar furiosemente a un persona = woedend tegen iemand uitvaren


furiositate sub

1 woede, razernij


furnata sub

1 ovenvol (brood, etc.)


furnero sub

1 bakker
2 ZOOLOGIA ovenvogel


furno sub

1 oven, fornuis, kachel
-- a petroleo = petroleumkachel
-- a gas = gasoven
-- a micro-undas = magnetronoven
tubo de -- = fornuispijp
grillia de -- = fornuisrooster
placa de -- = ovenplaat, bakplaat
oleo de -- = huisbrandolie
temperatura del -- = oventemperatuur
2 (smelt)oven
-- de fusion = smeltoven
-- de aurifice = goudsmidoven
alte -- = hoogoven
-- a/de cemento = cementoven
-- a/de coke (A) = cokesoven
-- a/de briccas = steenoven
-- a/de calce = kalkoven
-- a/de vitro = glasoven
-- de soldar = lasoven
-- de pottero/ceramica = pottebakkersoven
-- campaniforme = klokoven
laccar al -- = moffelen


furor sub

1 (hevige) woede, razernij
-- popular/del populo = volkswoede
-- cec = blinde woede
accesso de -- = aanval van woede, woedeaanval
discargar su -- = uitrazen
scumar/spumar de -- = schuimbekken van woede
2 verwoedheid, hartstocht, vervoering, verbetenheid, wild enthousiasme
-- poetic = dichtvuur, dichterlijke vervoering
-- creative = scheppingsdrift
-- del joco = hartstocht voor het spel
3 facer -- = opgang maken, succes hebben, furore maken


furtive adj

1 steels, heimelijk, tersluiks
gesto -- = tersluikse beweging, onopvallend gebaar
lacrima -- = onopvallende traan
reguardo -- = verholen/tersluikse/steelse blik
edition -- = clandestiene uitgave
chassator {sj} -- = stroper
entrar furtivemente = binnensluipen
introduction -- = insluiping


furto sub

1 het stelen, diefstal
-- de magazin(es) = winkeldiefstal
-- de arte = kunstdiefstal
-- con effraction = diefstal met braak
committer un -- = een diefstal plegen
committer un -- con fractura = een diefstal met inbraak plegen, inbreken
assecurar se contra le -- = zich tegen diefstal verzekeren
assecurantia contra --s = inbraakverzekering
accusar un persona de -- = iemand van diefstal beschuldigen
suspectar un persona como autor de un --, suspectar que un persona ha committite un -- = iemand van diefstal

beschuldigen

2 gestolen goed(eren)


furunculo sub

1 MEDICINA steenpuist, furunkel
eruption de -- = uitslag van steenpuisten
aperir un -- = een steenpuist openen


+ furunculose adj

1 MEDICINA steenpuist..., furunkuleus
abscesso -- = furunkuleus abces


furunculose (-osis) sub

1 MEDICINA steenpuistziekte, furunculose


+ furunculoso sub

1 MEDICINA steenpuistlijder


+ fusario sub

1 BOTANICA voetrot (plantenziekte)
-- nival = sneeuwschimmel


+ fusc adj

1 donker, duister
2 donkerbruin
arion -- = tuinaardslak
cypero -- = bruin cypergras
rhynchospora -- = bruin snavelbies


+ fusciflor adj

1 BOTANICA met donkerbruine bloemen


+ fuscina sub

1 HISTORIA drietand


fuselage sub FRANCESE

1 AVIATION (vliegtuig)romp, geraamte


+ fuselar v

1 een spilvorm geven aan, stroomlijnen


+ fuselate sub

1 ZIE: fusiforme


fusero sub

1 iemand die spoelen/klossen/spillen maakt


fusibile adj

1 smeltbaar, smelt... ELECTRICITATE
(filo/curte circuito) -- = smeltdraad, smeltveiligheid, stop, zekering
clavo -- = loodnagel


+ fusibile sub

1 smeltveiligheid, zekering, stop
cassa de --s = stoppenkast
cambiar un -- = een nieuwe stop indraaien


fusibilitate sub

1 smeltbaarheid
-- de metallos = smeltbaarheid van metalen
grado de -- = graad van smeltbaarheid


fusiforme sub

1 spoelvormig, spilvormig, fusiform
concha -- = spoelvormige schelp
clavaria -- = spoelvormige knotszwam


fusil sub

1 vuurslag
petra a -- = vuursteen
2 geweer
arresto de un -- = pal van een geweer
cannon de -- = geweerloop
colpo de -- = geweerschot
tiro de -- = geweervuur
cargar un -- = een geweer laden
discargar un -- = een geweer afschieten
le discarga de un -- = het afschieten van een geweer
portata de un -- = schootsafstand van een geweer
poner le -- al spatula/humero = het geweer schouderen
-- de chassa {sj} = jachtgeweer
-- a/de repetition = repeteer/snelvuurgeweer
-- a/de percussion = percussiegeweer
-- a/de duo colpos/cannones = dubbelloopsgeweer
-- a/de vento = windbuks
-- automatic = automatisch geweer
-- semi-automatic = halfautomatisch geweer
-- al spatula = geweer in de aanslag


fusilada sub

1 schietpartij, vuurgevecht
2 geweervuur
3 het fusilleren, fusillering, fusillade


fusilar v

1 neerschieten, doodschieten, fusilleren, met geweerschoten neerschieten


fusilero sub

1 fuselier
-- de assalto = stormfuselier


fusion sub

1 het smelten, smelting, fusie, (metaal)gieting
temperatura de -- = smelttemperatuur
calor de -- = smeltingswarmte
velocitate de -- = smeltsnelheid
aqua de -- = smeltwater
furno de -- = smeltoven
agente de -- = smeltmiddel
puncto de -- = smeltpunt
elevation del puncto de -- = smeltpuntsverhoging
abassamento del puncto de -- = smeltspuntsverlaging
determination del puncto de -- = smeltpuntsbepaling
2 samensmelting, versmelting, vermenging, fusie
-- de interprisas = fusie van bedrijven
-- bancari = bankfusie
-- de duo populos = versmelting van twee volken
-- de racias = rassenvermenging
accordo de -- = fusieovereenkomst
plano de -- = fusieplan
conditiones de -- = fusievoorwaarden
BIOLOGIA -- chromosomic = chromosoomfusie
-- (thermo)nuclear = kernfusie


fusionar(se) v

1 een fusie aangaan (met), fuseren (met), (door een fusie) samenvoegen,

samensmelten

le duo partitos (se) ha fusionate = de twee partijen zijn samengesmolten


+ fusionismo sub

1 POLITICA, ECONOMIA neiging tot fuseren, fusionisme


+ fusionista sub

1 POLITICA, ECONOMIA fusionist


+ fusionista adj

1 POLITICA, ECONOMIA fusionistisch
politica -- = fusionistische politiek


+ fusionistic adj

1 POLITICA, ECONOMIA fusionistisch
tendentias -- = fusionistische tendensen


fuso sub

1 spil, klos, spoel
2 GEOMETRIA bolvlakgedeelte


fusta sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES feloek (tweemaster)


+ fustanella sub

1 fustanella (Albanese of Griekse mannenrok)


+ fustaniero sub

1 fusteinwever


+ fustanio sub

1 fustein, bombazijn


fuste sub

1 knuppel, knots, stok
-- de gumma/cauchu = gummiknuppel
2 schacht (van zuil, schoorsteen)
3 schacht (van speer, lans, harpoen, etc.)
-- de lancea = lansschacht
4 lade (van geweer, pistool, etc.)


fustigar v

1 geselen, tuchtigen, afrossen, een pak rammel geven
-- usque a effusion de sanguine = tot bloedens toe geselen


fustigation sub

1 het geselen, het tuchtigen, het afrossen, geseling, tuchtiging, afrossing, pak rammel
esser condemnate al -- = tot geseling veroordeeld worden


+ fustigator sub

1 afranselaar, afrosser


futile adj

1 onbeduidend, nietszeggend, oppervlakkig, beuzelachtig
occupar se de cosas -- = zich met onbeduidende dingen/futiliteiten bezighouden
pretexto -- = onbeduidend smoesje/voorwendsel
rationamento -- = oppervlakkige redenering


futilitate sub

1 futiliteit, ondeduidendheid, nietszeggendheid, oppervlakkigheid, beuzelachtigheid
-- de un rationamento = oppervlakkigheid van een redenering
-- de un objection = onbeduidendheid van een bezwaar
perder se in --s = zich in oppervlakkigheden verliezen


+ futuer v

1 neuken, naaien


futur adj

1 toekomstig, aanstaand
matre -- = aanstaande moeder
sposo -- = toekomstige echtgenoot
sposa -- = toekomstige echtgenote
generationes -- = komende generaties
pro uso -- = voor toekomstig gebruik
LINGUISTICA E GRAMMATICA
tempore -- = toekomende tijd


futura sub

1 toekomstige echtgenote


futurismo sub

1 ARTE futurisme


futurista sub

1 ARTE futurist


+ futurista adj

1 futuristisch
pictor -- = futuristische schilder
litteratura -- = futuristische lite-ratuur
arte -- = futuristische kunst


+ futuristic adj

1 futuristisch


futuro (I) sub

1 toekomst
-- proxime/immediate = nabije toekomst
-- radiante = zonnige toekomst
-- lontan/remote/distante = verre toekomst
haber ante se un -- incerte/insecur = een onzekere toekomst tegemoet gaan
promissa pro le -- = toekomstbelofte
sonio del -- = toekomstdroom
musica del -- = toekomstmuziek
perspectivas del -- = toekomstperspectief
planos/projectos de -- = toekomstplannen
confidentia in le -- = toekomstvertrouwen
le -- es del juvenes = wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
iste interprisa non ha -- = dit bedrijf heeft geen toekomst
iste profession ha -- = er zit toekomst in dat beroep
il non ha -- in iste empleo = er zit geen toekomst(perspectief) in die baan
su -- es assecurate, ille ha un -- assecurate = zijn kostje is gekocht, zijn bedje is gespreid
io vide un grande -- pro iste producto = ik zie grote mogelijkheden voor dit produkt
carriera con -- = loopbaan met mogelijkheden
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA toekomende tijd


futuro (II) sub

1 toekomstige echtgenoot


+ futurologia sub

1 futurologie, toekomstkunde


+ futurologic adj

1 futurologisch, toekomst...
recerca -- = toekomstonderzoek


+ futurologista sub

1 futuroloog


+ futurologo sub

1 futuroloog


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori