FANDOM


ha (I)

1 PRESENTE DE haber


ha (II) (=hectar) sub

1 hectare


+ habanera sub

1 MUSICA habanera


habeas corpus LATINO

1 JURIDIC habeas corpus


haber v

1 hebben (bezitten)
ille ha un belle casa = hij heeft een mooi huis
ille ha 20 annos = hij is 20 (jaar oud)
2 hebben, zijn
ille ha mangiate = hij heeft gegeten
ille ha arrivate = hij is aangekomen
3-- moeten, behoeven te
4 -- frigido/ration, etc. = Vide: frigido, ration, etc.
5
il ha = er is, er zijn


haber sub

1 bezit(tingen), goed, have, vermogen, fortuin


habile adj

1 handig, bedreven, behendig, knap, vaardig
puero -- = behendige jongen
tactica -- = behendige tactiek
politico -- = handige politicus
ille manea le formas moderne de verso multo habilemente = hij hanteert met groot gemak de gangbare

versvormen

habilitar v

1 JURIDIC bevoegd verklaren, machtigen, habiliteren
-- se = zich kwalificeren (voor betrekking, etc.)


habilitate sub

1 handigheid, behendigheid, bedrevenheid
-- manual = handvaardigheid
-- professional = vakbekwaamheid
2 JURIDIC bevoegdheid, het gerechtigd zijn


habilitation sub

1 kwalificatie (voor betrekking, etc.)
2 JURIDIC bevoegdverklaring, habilitatie


habitabile adj

1 bewoonbaar, leefbaar
un casa a pena -- = een nauwelijks bewoonbaar huis


+ habitabilitate sub

1 bewoonbaarheid


+ habitaculo sub

1 ASTRONAUTICA stuurhut, cockpit
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES kompashuisje
lampa de -- = kompaslamp
3 woning, verblijf


habitante sub

1 inwoner, bewoner, ingezetene
-- urban/del urbe/del citate = stadsbewoner
-- del quartiero = buurtbewoner
-- del litoral = kustbewoner
-- del celo = hemelbewoner
-- aquatic = waterbewoner
--s de cavernas = hol/grotbewoners


habitar v

1 wonen, verblijf houden, huizen
-- (in) un loco = een plaats bewonen, op een plaats wonen
-- al campania = op het platteland wonen


habitat sub LATINO

1 habitat, natuurlijke woon/groeiplaats van dier of plant, woonplaats
iste plantas ha lor -- in turbieras humide = deze planten horen thuis op vochtige veengronden
-- aquatic/aquatile = waterhabitat


habitation sub

1 het wonen, het bewonen
costos fixe ligate al -- = woonlasten
2 woning, woonruimte, verblijf, woonplaats
-- de subsolo = kelderwoning
-- lacustre = paalwoning
-- pro vetule personas = bejaardenwoning
-- de servicio = dienstwoning
quartiero de -- = woonwijk
penuria de --es = woningnood
problema del --es = woningprobleem
cambiar de -- = verhuizen
disdicer un -- = een woning opzeggen


habito sub

1 kleren, kledij, kleding, klederdracht
-- de lucto = rouwkleding
-- de hiberno = winterkleding
-- de marinero = matrozenpak
-- de festa = feestkleding
-- de gala = galakostuum
in -- de ceremonia = in vol ornaat
2 priesterkleed, monnikspij, habijt
-- sacerdotal = priesterkleed
-- monachal = monnikengewaad
le -- non face le monacho = men moet niet naar de schijn oordelen
prender le -- = priester/monnik worden
jectar le -- = de kap over de haag smijten, uit de (klooster)orde treden
3 gewoonte, routine
-- fixe = vaste gewoonte
-- inveterate = ingekankerde gewoonte
prender/adoptar/acquirer un -- = een gewoonte aannemen
(un cosa) se transforma in -- = er treedt gewoontevorming op


habitual adj

1 gewoon, gebruikelijk, vertrouwd
occupationes -- = gewone bezigheden
bireria -- = stamkroeg
cliente -- = stamgast
bibitor -- = gewoontedrinker
maniera -- = gewone manier van doen
gesto -- = gewoontegebaar
delinquente -- = gewoontemisdadiger
como on face habitualmente, como (il) es habitual = zoals (te doen) gebruikelijk is


+ habitualitate sub

1 gewoonheid, gebruikelijkheid


habituar v

1 (ge)wennen (aan)
-- le corpore al fatiga = het lichaam aan vermoeidheid wennen
-- un persona a privationes = iemand aan ontberingen wennen
-- un infante a dicer le veritate = een kind eraan gewennen de waarheid te spreken
-- se a travaliar/laborar methodicamente = zich eraan wennen methodisch te werken
le oculos se habitua al obscuritate = de ogen wennen aan de duisternis
-- se al idea del morte = aan het idee van de dood wennen


+ habituation sub

1 gewenning, aanpassing
-- al somniferos = gewenning aan slaapmiddelen


habitude sub

1 gewoonte, gebruik, traditie
--s de vita = levensgewoonten
-- inveterate = ingekankerde/ingeroeste gewoonte
-- de fumar = rookgewoonte
fortia del -- = macht der gewoonte
mancantia de -- = ongewoonte
prender un -- = een gewoonte aannemen
perder un -- = een gewoonte verliezen
secundo mi -- = zoals ik gewoon ben
nos ha le -- de mangiar a cinque horas = wij eten gewoonlijk om vijf uur
corriger un -- = een gewoonte afleren
ille lo face per -- = hij doet het uit gewoonte
le homine es le sclavo de su --s = de mens is een gewoontedier


habitué sub FRANCESE

1 stamgast, vaste bezoeker


Habsburgo sub n pr

1 Habsburg
le casa de -- = het Habsburgse Huis


hacha {sj} sub

1 bijl
-- de combatto/de guerra = strijdbijl
interrar le -- de guerra = de strijdbijl begraven
-- de mano = handbijl
-- de carnifice = beulsbijl
-- punctate/punctute = puntbijl


hachamento {sj} sub

1 het (fijn)hakken
bloco de -- = hakblok
planca de -- = hakbord


hachar {sj} v

1 (fijn)hakken, met de bijl bewerken
carne hachate {sj} = hakvlees, gehakt
tabaco hachate {sj} = kerftabak
palea hachate {sj} = hakstro


hachatoria {sj} sub

1 hakmes
2 gehaktmolen, vleesmolen
3 hakbord, hakblok


hachetta {sj} sub

1 bijltje


+ hachura {sj} sub

1 arcering
-- duple = kruisarcering


+ hachurar {sj} v

1 arceren


+ hacienda sub ESPANIOL

1 haciënda


+ hack sub ANGLESE

1 COMPUTATOR hack, computerkraak


+ hacker sub ANGLESE

1 hacker, computerkraker


+ hadal adj

1 uit de diepere lagen van de diepzee


+ Hades sub

1 Hades


+ hadj sub

1 hadj (bedevaart naar Mekka)


+ hadji sub

1 hadzji (Mekkaganger)


+ hafnium sub

1 CHIMIA hafnium


haga sub

1 haag, heg
-- de spinas = doornhaag
-- de honor = erehaag
secator a -- = heggeschaar
tonder/secar/taliar le -- = de heg knippen
Haga = Den Haag, 's Gravenhage


+ hagarde adj

1 (van blik/gezicht) wild, woest, verwilderd


+ hagiographia sub

1 hagiografie, levensbeschrijving van heiligen


+ hagiographic adj

1 hagiografisch
legendas -- = hagiografische legenden


+ hagiographista sub

1 hagiograaf, schrijver van heiligenlevens


+ hagiographo sub

1 hagiograaf, schrijver van heiligenlevens


+ hagiolatria sub

1 heiligenverering


+ hagiologia sub

1 hagiologie


+ hagiologic adj

1 hagiologisch


+ hagiologista sub

1 hagioloog


+ hagiologo sub

1 hagioloog


+ hagioscopio sub

1 hagioscoop


+ hahnium sub

1 CHIMIA hahnium (element 105)


+ haiku sub JAPONESE

1 haïkoe (driedelig gedicht)


hairon sub

1 ZOOLOGIA reiger
-- purpuree = purperreiger
-- cineree = blauwe reiger, aalreiger
colonia de --es = reigerkolonie
nido de -- = reigernest
collo de -- = reigerhals
pluma de -- = reigerveer


+ Haiti sub n pr

1 Haïti


+ haitian adj

1 Haïtiaans


+ haitiano sub

1 Haïtiaan


+ halar v

1 voorttrekken, jagen, halen (van schip)


+ halation sub

1 PHOTOGRAPHIA halatie


+ halesia sub

1 BOTANICA sneeuwklokjesboom


+ halibut sub

1 ZOOLOGIA heilbot


+ halicto sub

1 ZOOLOGIA groefbij, halictus


+ halite sub

1 MINERALOGIA haliet


halito sub

1 adem(haling)
-- fresc = frisse adem
-- infecte = stinkende adem
-- vital/del vita = levensadem
de longe -- = van lange adem
suffocar le -- = de adem benemen
perder -- = buiten adem raken
retener le -- = de adem inhouden
reprender -- = weer op adem komen
toto de un -- = in één adem
curte de -- = kortademig
foras de/sin -- = ademloos, buiten adem
ille ha un mal -- = hij ruikt uit zijn mond


+ halitose (-osis) sub

1 MEDICINA halitose, slechte/stinkende adem


hall sub ANGLESE

1 (grote) zaal
-- del arrivatas = aankomsthal
-- del partitas = vertrekhal
-- de jocos = automatenhal
-- de concerto = concertzaal
2 hal, vestibule, gang


+ hallebarda sub

1 HISTORIA hellebaard


+ hallebardero sub

1 HISTORIA hellebaardier


hallelujah {ja}

1 (h)alleluja


hallo! interj

1 hallo!


+ hallucinante adj

1 Vide: hallucinogeen


hallucinar v

1 begoochelen, verbijsteren, hallucineren, hallucinaties veroorzaken
le drogas le habeva hallucinate = hij hallucineerde door het gebruik van drugs


hallucination sub

1 zinsbegoocheling, zinsbedrog, waan(voorstelling), droombeeld, hallucinatie
-- hypnagogic = hypnagogische hallucinatie
-- visual = visuele hallucinatie
-- collective = collectieve hallucinatie
suffrer de --es = aan hallucinaties lijden


hallucinatori adj

1 hallucinatorisch, hallucinatoir
vision -- = hallucinatie, waanvoorstelling
sensationes -- = hallucinatorische gewaarwordingen
psychose (-osis) -- = hallucinatorische psychose


+ hallucinogene adj

1 hallucinogeen, hallucinatieverwekkend, hallucinerend
substantia -- = hallucinogene stof


+ hallucinogenic adj

1 Vide: hallucinogene


+ hallucinogeno sub

1 hallucinerend middel, tripmiddel, hallucinogeen


+ hallucinose (-osis) sub

1 hallucinose


+ halma sub

1 halma (spel)


halo sub

1 METEO (licht)kring, (licht)krans, halo
-- del luna = krans/kring om de maan
FIGURATE haber un -- de mysterio = in duisternis gehuld zijn


+ halochimia sub

1 CHIMIA halochemie


+ halochromia sub

1 CHIMIA halochromie


+ haloflora sub

1 zoutflora


+ halogenation sub

1 CHIMIA halogenering


+ halogene adj

1 CHIMIA zoutvormend, halogeen


+ halogeno sub

1 CHIMIA halogeen


+ halogenuro sub

1 CHIMIA halogenide


+ halographia sub

1 zoutbeschrijving


+ halographic adj

1 de zoutbeschrijving betreffend


+ haloide adj

1 CHIMIA op zout gelijkend


+ halomantia sub

1 waarzeggerij d.m.v. zouten


+ halometria sub

1 zoutmeting (bepaling van de hoeveelheid zout in een oplossing)


+ halometric adj

1 de zoutmeting betreffend


+ halometro sub

1 zoutmeter, halometer


+ halon sub

1 (verbinding van koolwaterstof met fluor, chloor en/of broom) halon


+ halophile adj

1 zoutminnend, halofiel, zout...
planta -- = zoutplant


+ halophyte adj

1 BOTANICA zoutminnend


+ halophytic adj

1 BOTANICA zoutminnend, zout...


+ halophyto sub

1 zoutminnende plant, zoutplant


+ haloplancton sub

1 haloplankton, zoutwaterplankton


+ haloscopio sub

1 haloscoop


+ halotechnica sub

1 halotechniek


+ haltere sub

1 SPORT halter


+ halterophilia sub

1 gewichtheffen
practicar le -- = aan gewichtheffen doen


+ halterophilo sub

1 gewichtheffer


+ haltica sub

1 ZOOLOGIA aardvlo, aardluis


halto sub

1 halte, stop, rust(pauze), stilstand
facer -- = halt houden, stoppen
halto! = stop!, rust!
dicer (le) -- a = een halt toeroepen aan
dicer -- al energia nuclear = nee tegen de kernenergie zeggen
2 stopplaats (bus, etc.), halte
-- facultative = halte op verzoek


hamaca sub

1 hangmat
balanciar se in un -- = schommelen in een hangmat


hamacar v

1 -- se = schommelen in een hangmat


+ hamada sub

1 rotswoestijn, steenwoestijn


+ hamadryade sub

1 HISTORIA boomnimf, bosnimf, hamadryade


+ hamadryas sub

1 ZOOLOGIA mantelbaviaan


+ hamamelidaceas sub pl

1 BOTANICA hamamelidaceeën, toverhazelaarfamilie


+ hamamelis sub

1 BOTANICA toverhazelaar, hamamelis


hamate adj

1 krom, haakvormig, hakig


+ hamatifolie adj

1 BOTANICA met haakvormige bladeren


+ hamburger sub ANGLESE

1 CULINARI hamburger
-- al caseo = kaasburger


+ hamburgese adj

1 Hamburgs


+ hamburgese sub

1 Hamburger, bewoner van Hamburg


hamirostre adj

1 ZOOLOGIA met een haakvormige snavel


+ hamita sub

1 Hamiet


+ hamitic adj

1 Hamietisch, van de Hamieten


hamo sub

1 haak (met weerhaak), vishaak
-- pro anguillas = palinghaak
attachar {sj} le esca al -- = het aas aan de haak doen


hamster sub GERMANO

1 hamster
-- (de pelle) dorate = goudhamster


+ hamulate adj

1 BOTANICA met haakjes, haakvormig


hamulo sub

1 ANATOMIA ZOOLOGIA BOTANICA haakje


hanca sub

1 heup
affection del -- = heupaandoening
articulation del -- = heupgewricht
fractura de -- = heupbreuk
luxation del -- = heupluxatie, heupontwrichting
arthritis del -- = ontsteking van het heupgewricht
2 (van paard) bil, achterdeel


+ handball sub ANGLESE

1 SPORT handbal(spel)


handicap sub ANGLESE

1 handicap


+ handicapar v

1 handicappen (anque SPORT), benadelen, hinderen


+ handicapato sub

1 gehandicapte
-- motor = motorisch gehandicapte
-- visual = visueel gehandicapte
-- mental = debiel
schola pro --s mental = debielenschool
autocar pro --s = rolstoelbus


+ handicapator sub

1 SPORT handicapper


+ hangar sub FRANCESE

1 loods, schuur, hangar


+ hannoverian adj

1 van/uit Hannover, Hannoveriaans


+ hannoveriano sub

1 bewoner van Hannover, Hannoveriaan


+ Hanse sub n pr

1 HISTORIA Hanze


+ hanseatic adj

1 hanze..., hanzeatisch
Liga -- = Hanze (verbond)
citate -- = Hanzestad


+ hapax sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hapax (woord of woordvorm waarvan men slechts één voorbeeld

kent)

+ haplographia sub

1 haplografie (schrijffout)


+ haploide adj

1 BIOLOGIA haploïde
cellula -- = haploïde cel


+ haplolalia sub

1 haplolalie


+ haplologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA haplologie (weglating van één letter/lettergreep bij opeenvolging van twee

gelijke letters/lettergrepen)

+ haploscopic adj

1 MEDICINA haploscopisch


+ haploscopio sub

1 MEDICINA haploscoop


+ happening sub ANGLESE

1 happening, bijeenkomst, manifestatie


+ happyend sub ANGLESE

1 happy end, gelukkig einde, goede afloop


+ happyfew sub ANGLESE

1 happy few


+ haptonomia sub

1 haptonomie


+ haptonomic adj

1 haptonomisch


+ haptonomista sub

1 haptonoom


+ haptonomo sub

1 haptonoom


+ haptotropismo sub

1 haptotropisme


+ haquenea sub

1 hakkenei, telganger


harakiri sub JAPONESE

1 harakiri
facer/committer -- = harakiri plegen


+ haranga sub

1 plechtige of heftige toespraak


+ harangar v

1 een plechtige of heftige toespraak houden
-- le populo = het volk toespre-ken


+ harddisk sub ANGLESE

1 COMPUTATOR harddisk


hardimento sub

1 vermetelheid, stoutmoedigheid, onverschrokkenheid, moed, durf, lef, koenheid


hardir v

1 stoutmoedig/vermetel/moedig/onverschrokken zijn, durf/lef hebben


hardite adj

1 vermetel, stoutmoedig, onverschrokken, koen
spirito -- = onverschrokken geest
comportamento/conducta -- = stoutmoedig gedrag
assertion -- = boude bewering
Philippo le Hardito = Filips de Stoute


harditessa sub

1 vermetelheid, stoutmoedigheid, onverschrokkenheid, moed, durf, lef, koenheid


+ hardrock sub ANGLESE

1 MUSICA hardrock


+ hardware sub ANGLESE

1 COMPUTATOR hardware


harem sub

1 harem
pantalon(es) de -- = harembroek


haringo sub

1 haring
-- verde/fresc = groene haring
-- juvenil = maatjesharing
-- salmuriate = zoute haring
-- fumate = bokking
-- marinate = gemarineerde haring
-- rolate/inrolate = rolmops
nove -- = nieuwe haring
barril/barrica de --s = vaatje haring
rete de -- = haringnet
banco de --s = haringschool
pisca de --s = haringvangst, haringvisserij
piscator de -- = haringvisser
commercio de --s = haringhandel


harmonia sub

1 overeenstemming, harmonie (anque MUSICA)
-- de colores = harmonie van kleuren
-- del contrarios = harmonie der tegendelen
-- del proportiones = evenwicht in de verhoudingen
viver in perfecte -- = in perfecte harmonie leven
viver in bon -- con = in goede verstandhouding leven met
societate de -- = harmoniegezelschap
musica de/pro -- = harmoniemuziek
mitter in -- duo instrumentos de musica = twee muziekinstrumenten in samenklank brengen
2 MUSICA harmonieleer


harmonic adj

1 MUSICA harmonisch
tono -- = harmonische toon, boventoon
unda -- = harmonische golf
distortion/distorsion -- = harmonische vervorming
oscillationes/vibrationes -- = harmonische trillingen
2 harmonisch, harmonieus
formar un unitate -- = een harmonisch geheel vormen
3 MATHEMATICA harmonisch
analyse (-ysis) -- = harmonische analyse
progression -- = harmonische reeks
proportion -- = harmonische evenredigheid
function -- = harmonische functie


harmonica sub

1 harmonieleer, accoordenleer
2 -- a vitros = glasharmonica
3 trekharmonica
4 -- a/de bucca = mondharmonica


+ harmonico sub

1 MUSICA boventoon
-- inferior = ondertoon


harmoniose adj

1 harmonieus, evenwichtig, harmonisch (anque MUSICA), welluidend
canto -- = harmonisch gezang


+ harmoniositate sub

1 harmonieuze/welluidende klank


harmonisar v

1 MUSICA harmoniseren
-- duo instrumentos de musica = twee muziekinstrumenten in samenklank brengen
2 harmoniseren, doen overeenstemmen, op elkaar afstemmen
-- le colores de un pictura = de kleuren van een schilderij op elkaar afstemmen
3 harmoniëren, met elkaar in overeenstemming zijn, goed bij elkaar passen


+ harmonisation sub

1 harmonisatie (anque MUSICA, LINGUISTICA E GRAMMATICA)


+ harmonisator sub

1 iemand die harmoniseert


harmonista sub

1 harmoniseerder, arrangeur


harmonium sub

1 harmonium


harnesar v

1 optuigen (paard/rijdier)


harnese sub

1 harnas
2 tuig (van paard/rijdier), paardetuig
remover/levar le -- = aftuigen


harpa sub

1 MUSICA harp
-- eolie = windharp
-- chromatic = chromatische harp
-- a pedales = pedaalharp
-- a/de vitro = glasharp
chorda de -- = harpsnaar
musica de -- = harpspel
concerto pro -- = harpconcert (compositie)
concerto de -- = harpconcert (uitvoering)
sonar le -- = harpspelen


harpista sub

1 harpist, harpspeler


harpon sub

1 harpoen
fusil a -- = harpoengeweer


harponage sub

1 harpoenering


harponar v

1 harpoeneren


harponero sub

1 harpoenier


harpyia {ija} sub

1 MYTHOLOGIA harpij


+ haruspical adj

1 mbt de haruspex


+ haruspice sub

1 HISTORIA haruspex, vogelwichelaar


+ haruspicina sub

1 HISTORIA kunst van de haruspex


hasardar v

1 wagen, op het spel zetten, riskeren
-- un speculation = een speculatie wagen
-- su vita/su reputation = zijn leven/goede naam op het spel zetten
-- un opinion = een mening naar voren durven brengen


hasardate adj

1 gewaagd, hachelijk, riskant
responsa -- = gewaagd antwoord
judicio -- = gewaagd oordeel
interprisa -- = riskante onderneming


hasardo sub

1 risico
le --s del guerra = de risico's van de oorlog
2 toeval, kans
-- absurde = absurd toeval
-- felice = gelukkig toeval
-- cec, pur -- = blind toeval
incontro de -- = toevallige ontmoeting
al -- = op goed geluk, in 't wilde weg, willekeurig, lukraak
joco de -- = kansspel, hazardspel
jocator de -- = kansspeler, hazardspeler
imposto super le jocos de -- = loterijbelasting
PHILOSOPHIA leges del -- = wetten van de waarschijnlijkheid
ille lassa nihil al -- = hij is op alles bedacht
eliger uno al -- = iemand er zo maar uitpikken


hasardose adj

1 gewaagd, hachelijk, riskant, hazardeus
interprisa -- = gewaagde onderneming
speculationes -- = gewaagde speculaties


+ hasch sub

1 hasj
le policia ha interceptate un grande quantitate de - = de politie heeft een grote hasjvangst gedaan


haschich {sj}isj sub

1 hasjiesh
fumator de -- = hasjroker


+ haspa sub

1 haspel
-- de cablo = kabelhaspel


+ haspar v

1 haspelen


hastar v

1 verhaasten, bespoedigen, (tot spoed) aanzetten
-- su partita = zijn vertrek bespoedigen
-- se verso le exito = zich haasten naar de uitgang
isto ha hastate su morte = dat heeft zijn dood verhaast
hasta te lentemente = haast je langzaam
ille se hasta de terminar le travalio = hij haast zich het werk af te maken


+ hastate adj

1 BOTANICA spiesvormig


haste sub

1 haast, spoed
-- febril = koortsachtige haast
in grande/tote -- = in allerijl
partir in -- = wegrennen


+ hastifolie adj

1 BOTANICA met spiesvormige bladeren


+ hastilabie adj

1 BOTANICA met spiesvormige lip


+ hastipetale adj

1 BOTANICA met spiesvormige kroonbladen


+ hastisepale adj

1 BOTANICA met spiesvormige kelkbladen


hastive adj

1 (te) haastig, overhaast, overijld
disveloppamento -- = te snelle ontwikkeling
crescentia -- = te snelle groei
conclusion -- = te haastige conclusie


+ hattrick sub ANGLESE

1 SPORT hattrick


+ haubitze sub

1 houwitser
affuste de -- = houwitseraffuit
granata de -- = houwitsergranaat
batteria de --s = houwitserbatterij


haurir v

1 putten, hozen
vaso de -- = hoosvat


haustorio sub

1 BOTANICA haustorium (zuigorgaan van parasitisch levende plant)


+ haute couture sub FRANCESE

1 haute couture


+ haute cuisine sub FRANCESE

1 haute cuisine


Havana sub n pr

1 Havana
havana = havana (tabak, sigaar)


havanese adj

1 Havana...


+ havanese sub

1 bewoner van Havanna


hawaian adj

1 Hawaïaans, Hawaï...


+ Hawaii sub n pr

1 Hawai
Insulas -- = Hawai Eilanden


+ hebdomada sub

1 periode van zeven dagen, week


+ hebdomadari adj

1 wekelijks
revista -- = weekblad
programma -- = wekelijks programma
salario -- = weekloon
abonamento -- = weekabonnement
mercato -- = weekmarkt
reporto -- = weekrapport
consilio -- del ministros = wekelijks kabinetsberaad


+ hebdomadario sub

1 weekblad


+ hebeloma sub

1 BOTANICA radijszwam


+ hebephrenia sub

1 PSYCHOLOGIA hebefrenie, puberteitspsychose


+ hebephrenic adj

1 PSYCHOLOGIA hebefreen, hebefrenie...


+ hebetar v

1 doen afstompen (van geest/intelligentie), dom maken


+ hebetation sub

1 afgestomptheid


+ hebetismo sub

1 afstomping


+ hebetude sub

1 afgestomptheid


hebraic adj

1 Hebreeuws
le lege -- = de Hebreeuwse wet
lingua -- = Hebreeuwse taal
religion -- = Hebreeuwse godsdienst
scriptura -- = Hebreeuws schrift
traditiones -- = Hebreeuwse tradities
Universitate Hebraic de Jerusalem = Hebreeuwse Universiteit van Jerusalem


hebraisar v

1 hebraïsmen gebruiken
2 zich als Hebreeër gedragen
3 tot Hebreeër maken


hebraismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hebraïsme
2 Hebreeuws karakter, Hebreeuwse gewoonte, etc.


hebraista sub

1 hebraïst, hebraïcus


hebree adj

1 Hebreeuws
populo -- = volk van de Hebreeërs
texto -- = Hebreeuwse tekst


hebreo sub

1 Hebreeër (Israëliet, Jood)
Hebreo Errante = Wandelende Jood
2 Hebreeuws (taal)
-- moderne = Ivriet


+ Hebridas sub n pr pl

1 Hebriden


+ hecatombe sub

1 HISTORIA hecatombe, offer van honderd runderen
2 bloedbad, slachting


hectar sub

1 hectare


+ hectic adj

1 MEDICINA hectisch, teringachtig, slopend
febre -- = hectische koorts


hectogramma sub

1 hectogram


hectographar v

1 hectograferen


hectographic adj

1 hectographisch
papiro -- = hectografisch papier


hectographo sub

1 hectograaf


hectolitro,hl sub

1 hectoliter


+ hectometric adj

1 hectometer...


+ hectometro sub

1 hectometer


+ hectopascal sub

1 hectopascal


+ hectopede adj

1 honderdvoetig


+ hectowatt sub

1 hectowatt


hedera sub

1 BOTANICA klimop
folio de -- = klimopblad
corona de -- = klimopkrans/kroon
le -- involve le querco = de klimop omstrengelt de eik


+ hedonic adj

1 hedonisch


+ hedonismo sub

1 PHILOSOPHIA hedonisme
2 PSYCHOLOGIA hedonisme, luststreving, het genotzoeken


+ hedonista sub

1 hedonist, aanhanger van het hedonisme


+ hedonista adj

1 hedonistisch
philosophia -- = hedonistische filosofie
moral -- = hedonistische moraal


+ hedonistic adj

1 hedonistisch


+ Hegel sub n pr

1 Hegel
philosophia de -- = filosofie van Hegel


+ hegelian adj

1 van Hegel, Hegeliaans
philosophia -- = filosofie van Hegel
dialectica -- = Hegeliaanse dialectiek
le pensata -- = het Hegeliaanse denken


+ hegelianismo sub

1 PHILOSOPHIA hegelianisme, leer van Hegel


+ hegeliano sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van Hegel, hegeliaan


+ hegemonia sub

1 HISTORIA GREC hegemonie, militaire en politieke overheersing van een staat in een statenbond
Sparta aspirava al -- super tote le Grecia = Sparta streefde naar de hegemonie over heel Griekenland
2 opperheerschappij, macht, leiderschap, overwicht, hegemonie
-- militar = militaire hegemonie
-- economic = economische hegemonie
-- naval = hegemonie op zee
conquirer le -- mundial/del mundo = de wereldheerschappij veroveren
lucta pro le -- in le mundo =strijd om de hegemonie in de wereld


+ hegemonic adj

1 naar hegemonie strevend
2 overheersend, leidend, leiders...
le position -- del classe burgese = de leidende positie van de burgerklasse


+ hegemonisar v

1 onderwerpen aan de hegemonie (van een groep/van een klasse, etc.)


+ hegemonisation sub

1 onderwerping aan de hegemonie (van een groep/van een klasse, etc.)
-- un nation = een natie onder zijn heerschappij brengen


+ hegira sub

1 RELIGION hegira


Helena sub n pr

1 Helena


+ heleocharis sub

1 BOTANICA waterbies
-- palustre = gewone waterbies
-- multicaule = veelstengelige waterbies
-- pauciflor = armbloemige waterbies


+ Helgoland sub n pr

1 Helgoland


heliac adj

1 ASTRONOMIA schemerings..., heliakisch


helianthemo sub

1 BOTANICA zonneroosje, veldroosje


+ helianthina sub

1 CHIMIA helianthine, methyloranje


heliantho sub

1 BOTANICA zonnebloem, heliant
-- tuberose = aardpeer


+ heliasta sub

1 ANTIQUITATE heliast (Atheens gezworene)


helice sub 1 spiraal

scala in -- = wenteltrap
BIOLOGIA duple/duplice -- = dubbele helix
2 MATHEMATICA (cirkelvormige) schroeflijn
angulo de -- = schroeflijnhoek
3 ANATOMIA buitenste oorrand
4 ZOOLOGIA huisjesslak
5 schroef, propeller, scheepsschroef, luchtschroef
avion a --s = propellervliegtuig
pala de -- = propellerblad
-- con palas variabile = schroef met verstelbare bladen
-- bipale/de duo palas = tweebladige schroef
-- tripale/de tres palas = driebladige schroef
-- propulsive = duwschroef


+ helichryso sub

1 BOTANICA strobloem


+ helicicultor sub

1 slakkenkweker


+ helicicultura sub

1 het kweken van slakken, slakkenkwekerij


+ heliciforme adj

1 slakkenhuisvormig


+ helicitate sub

1 heliciteit


helicoidal adj

1 schroefvormig, spiraalvormig, schroeflijnig, helix...
movimento -- = schroefbeweging
superficie -- = schroefvlak
ingranage -- = schroefwieloverbrenging
rota -- = schroefrad, wormrad
rota dentate -- = schroeftandwiel
concha -- = ruishoorn
structura -- = helixstructuur
BOTANICA cyma -- = schicht, schroef


helicoide adj

1 schroefvormig, spiraalvormig, schroeflijnig
MATHEMATICA parabola -- = spiraalvormige parabool
scala -- = wenteltrap


helicoide sub

1 MATHEMATICA helicoïde, schroefvlak


helicon sub

1 MUSICA helicon (groot blaasinstrument)


+ Helicon sub n pr

1 Helicon


helicoptere sub

1 helicopter, hefschroefvliegtuig, wentelwiek
pilota de -- = helicopterpiloot
-- de combatto = gevechtshelikopter


heliocentric adj

1 ASTRONOMIA met de zon als middelpunt genomen, heliocentrisch
theoria -- de Copernico = heliocentrische theorie van Copernicus
systema -- = heliocentrisch stelsel
latitude -- = heliocentrische breedte
longitude -- = heliocentrische lengte
parallaxe -- = jaarlijkse parallax


+ heliochromia sub

1 PHOTOGRAPHIA heliochromie


+ heliochromic adj

1 de heliochromie betreffend


+ heliogramma sub

1 heliogram


+ heliographar v

1 heliograferen


+ heliographia sub

1 heliografie


+ heliographic adj

1 heliografisch
reproduction -- de un designo = heliografische reproduktie van een tekening


+ heliographo sub

1 heliograaf


heliogravure sub

1 heliogravure, fotogravure
libro ornate de --s = boek dat versierd is met heliogravures
2 (koper)diepdruk
tinta pro --s = diepdrukinkt
papiro pro --s = diepdrukpapier


+ heliolatra sub

1 zonaanbidder


+ heliolatria sub

1 zonaanbidding


+ heliometro sub

1 ASTRONOMIA heliometer


+ helion sub

1 CHIMIA heliumkern


+ heliophile adj

1 BOTANICA zonminnend
planta -- = zonminnende plant


+ heliophobe adj

1 heliofoob


+ heliophobia sub

1 zonnevrees, heliofobie


+ heliophyto sub

1 BOTANICA heliofiet, zonneplant


Helios sub n pr

1 RELIGION GREC Helios (zonnegod)


+ helioscopic adj

1 helioscopisch
prismas -- = helioscopische prisma's


+ helioscopio sub

1 helioscoop, zonnekijker


heliostatic adj

1 heliostatisch


heliostato sub

1 heliostaat, heliograaf


+ heliotherapia sub

1 MEDICINA heliotherapie, (hoogte)zontherapie


+ heliothermometro sub

1 zonnewarmtemeter


heliotrope adj

1 heliotroop


+ heliotropic adj

1 heliotropisch
curvatura -- = heliotropische krommingen
movimentos -- = heliotropische bewegingen


+ heliotropina sub

1 CHIMIA heliotropine


heliotropio sub

1 BOTANICA heliotroop, kreeftsbloem
-- peruvian = tuinheliotroop


heliotropismo sub

1 heliotropisme


heliotypia sub

1 heliotypie


heliotypo sub

1 heliotype


+ heliporto sub

1 helihaven, heliport


helium sub

1 CHIMIA helium
nucleo a -- = heliumkern
spectometro a -- = heliumspectrometer


Hellade sub n pr

1 Hellas


+ helladic adj

1 Helladisch


+ helleborina sub

1 helleborine


+ helleboro sub

1 BOTANICA nieskruid, nieswortel, kerstroosje
-- nigre = zwart nieskruid
-- viride = wrangkruid
-- fetide = stinkend nieskruid


Hellen sub n pr

1 MYTHOLOGIA Hellen (stichter van het Griekse volk)


hellenic adj

1 Helleens, Grieks, Oudgrieks
studios -- = Oudgriekse studiën


hellenisar v

1 zich met de studie van het Grieks bezighouden
2 helleniseren, Helleens/Grieks maken
-- un region = een streek helleniseren


hellenisation sub

1 het helleniseren, hellenisatie
-- del litteratura = hellenisering van de literatuur
-- del arte roman = hellenisering van de Romeinse kunst


hellenismo sub

1 typisch Griekse uitdrukking(swijze), hellenisme
latino miscite de --s = latijn vermengd met hellenismen
2 hellenisme (cultuur)
le seculo de Pericles marcava le triumpho del -- = de eeuw van Pericles markeert de triomf van het

hellenisme

hellenista sub

1 hellenist


hellenistic adj

1 hellenistisch
periodo -- = hellenistische periode
civilisation -- = hellenistische beschaving
cultura -- = hellenistische cultuur
litteratura -- = hellenistische literatuur
arte -- = hellenistische kunst
le grande monarchias -- = de grote hellenistische monarchieën


helminthe sub

1 ZOOLOGIA MEDICINA ingewandsworm


+ helminthia sub

1 BOTANICA dubbelkelk


helminthiasis sub

1 MEDICINA wormziekte (veroorzaakt door ingewandsworm)


helminthic adj

1 MEDICINA ingewandsworm...
2 wormverdrijvend


helminthico sub

1 wormverdrijvend middel


+ helminthochoro sub

1 BOTANICA
-- officinal = wormmos


helminthologia sub

1 helminthologie (leer van de ingewandswormen)


helminthologic adj

1 helminthologisch


helminthologo sub

1 helmintholoog


+ helophyto sub

1 helofiet, moerasplant


+ helota sub

1 ANTIQUITATE heloot


+ helotarsoecaudate sub

1 berghaan (soort arend)


+ helotismo sub

1 helotisme


+ helvella sub

1 BOTANICA kluifjeszwam
-- crispe = wittekluifjeszwam
-- lacunose = zwarte kluifjeszwam


Helvetia sub n pr

1 HISTORIA Helvetia


helvetic adj

1 Helvetisch, Zwitsers
le Confederation -- = de Zwitserse Confederatie


helvetio sub

1 Helvetiër


+ helvetismo sub

1 typisch Zwitserde uitdrukking(swijze)


+ hemangioma sub

1 hemangioom


+ hemapoietic adj

1 MEDICINA bloedvorming betreffend


+ hemarthrose (-osis) sub

1 MEDICINA hemartrose, gewrichtsbloeduitstorting


+ hematemesis sub

1 MEDICINA bloedbraking, bloedspuwing, hematemesis


+ hematia sub

1 BIOLOGIA rood bloedlichaampje


hematic adj

1 bloed...
sero -- = bloedserum
pigmento -- = bloedpigment
vesicula -- = bloedblaar
gruppo -- = bloedgroep
proteina -- = bloedeiwit
cyste -- = bloedcyste


+ hematina sub

1 CHIMIA hematine


hematite sub

1 MINERALOGIA hematiet, bloedsteen, roodijzersteen


+ hematocele sub

1 MEDICINA inwendige bloeding, bloedbreuk


+ hematocysto sub

1 netelorgaan


+ hematogenese (-esis) sub

1 hematogenese


+ hematographia sub

1 MEDICINA bloedbeschrijving, hematografie


+ hematographic adj

1 MEDICINA bloedbeschrijvend, hematografisch


+ hematologia sub

1 MEDICINA hematologie, leer van bloed en bloedziekten


+ hematologic adj

1 MEDICINA hematologisch


+ hematologista sub

1 MEDICINA hematoloog


+ hematologo sub

1 MEDICINA hematoloog


+ hematoma sub

1 MEDICINA bloeduitstorting, blauwe plek, blauw oog, bloedgezwel, hematoom, hematoma
-- subcutanee = bloedblaar


+ hematophage adj

1 bloedetend, bloedzuigend
insectos -- = bloedetende insecten


+ hematophagia sub

1 hematofagie


+ hematophago sub

1 organisme dat zich met bloed voedt, hematofaag


+ hematophobia sub

1 s. hematofobie, bloedvrees


+ hematopoiese (-esis) sub

1 MEDICINA bloedvorming, bloedaanmaak


+ hematopoietic adj

1 bloedvormend, bloed makend


+ hematoscopia sub

1 hematoscopie, bloedonderzoek


+ hematoscopic adj

1 hematoscopisch


+ hematoscopio sub

1 hematoscoop


hematose (-osis) sub

1 arterialisering, hematose


+ hematozoarios sub pl

1 hematozoën


+ hematuria sub

1 MEDICINA bloedwateren, bloedwatering


+ hemeralope adj

1 nachtblind


+ hemeralopia sub

1 nachtblindheid


+ hemerobio sub

1 ZOOLOGIA landjuffer


hemerocallide sub

1 BOTANICA daglelie


+ hemerotheca sub

1 kranten- en tijdschriftenarchief, hemerotheek


+ hemialgia sub

1 MEDICINA migraine, schele hoofdpijn, hemialgie, hemicranie


+ hemianopsia sub

1 hemianopsie


+ hemicellulosa sub

1 BIOCHIMIA hemicellulose


+ hemicrania sub

1 MEDICINA migraine, schele hoofdpijn, hemialgie, hemicranie


hemicyclo sub

1 halve cirkel, hemicyclus
-- de un theatro = hemicyclus van een theater
-- de un basilica = hemicyclus van een basiliek


+ hemicylindric adj

1 halfrond, half-cilindervormig, half-cilindrisch


+ hemigrammoocellifere sub

1 ZOOLOGIA lichtvisje


+ hemihedre adj

1 CHIMIA
crystallo -- = hemiëder, halfsymmetrisch kristal


+ hemihedric adj

1 Vide: hemihedre


+ hemina sub

1 MEDICINA hemine


+ hemiparasito sub

1 ZOOLOGIA BOTANICA halfparasiet


hemiplegia sub

1 MEDICINA hemiplegie, eenzijdige/enkelzijdige/halfzijdige verlamming
ille ha un -- del latere dext(e)re = hij is aan de rechterkant verlamd


hemiplegic adj

1 MEDICINA hemiplegisch, aan één zijde verlamd
syndrome -- = hemiplegisch syndroom
alterationes -- del reflexos = hemiplegische veranderingen van de reflexen


+ hemiplegico sub

1 MEDICINA aan een zijde verlamde


hemiprisma sub

1 hemiprisma


hemiprismatic adj

1 hemiprismatisch


hemiptere adj

1 ZOOLOGIA halfvleugelig
insecto -- = halfvleugelig insekt


hemiptero sub

1 ZOOLOGIA halfvleugelige
--s = Halfvleugeligen, Hemiptera


hemispheric adj

1 halfrond, halfbolvormig, hemisferisch
cupola -- = halfbolvormige koepel


hemispherio sub

1 halfrond, halve bol, hemisfeer
-- sud/meridional/austral = zuidelijk halfrond
-- nord/septentrional/boreal = noordelijk halfrond
-- occidental = westelijk halfrond
-- oriental = oostelijk halfrond
-- cerebral = hersenhelft
--s de Magdeburg = Maagdenburger halve bollen
aliseo del -- nord = noordoostpassaat


hemistichio sub 1 hemistiche, halve alexandrijn, halve versregel

le prime/secunde -- de un pentametro = de eerste/tweede hemistiche van een pentameter


hemitrope adj

1 hemitroop


hemitropia sub

1 hemitropie


+ hemochromatose (-osis) sub

1 MEDICINA hemochromatose


+ hemocyanina sub

1 BIOLOGIA hemocyanine


+ hemocyto sub

1 bloedcel, hemociet


+ hemodialyse (-ysis) sub

1 MEDICINA hemodialyse, nierdialyse


+ hemodynamic adj

1 BIOLOGIA hemodynamisch


+ hemodynamica sub

1 MEDICINA hemodynamica (leer van de bloedbewegingen)


hemoglobina sub

1 BIOCHIMIA hemoglobine, (rode) bloedkleurstof


+ hemoglobinemia sub

1 hemoglobinemie


+ hemoglobinometro sub

1 hemoglobinemeter


+ hemoglobinopathia sub

1 MEDICINA hemoglobinopathie


+ hemoglobinuria sub

1 MEDICINA lendeberoerte


+ hemogramma sub

1 MEDICINA hem(at)ogram, bloedbeeld


+ hemolympha sub

1 hemolymfe (lichaamsvloeistof van insecten)


+ hemolyse (-ysis) sub

1 MEDICINA hemolyse, bloedontleding


+ hemolysina sub

1 MEDICINA hemolysine


+ hemolytic adj

1 MEDICINA hemolyserend, bloedvernietigend
toxico -- = hemolyserend vergif
medios -- = hemolyserende middelen


+ hemopathia sub

1 MEDICINA bloedkwaal, bloedziekte


hemophile adj

1 hemofiel


hemophilia sub

1 hemofilie, bloederziekte


+ hemophiliac adj

1 Vide: hemophile


+ hemophiliaco sub

1 Vide: hemophilo


hemophilo sub

1 hemofiliepatiënt, bloeder


+ hemophobia sub

1 hemofobie, hematofobie, bloedvrees


+ hemoptyse (-ysis) sub

1 MEDICINA bloedspuwing, bloedhoest, hemoptyse


+ hemoptysic adj

1 MEDICINA bloedspuwings...


+ hemoptysico sub

1 MEDICINA bloedspuwer


hemorrhagia sub

1 MEDICINA bloeding, hemorragie
-- cerebral = hersenbloeding
-- gastric/stomachal/del stomacho = maagbloeding
-- nasal = neusbloeding, bloedneus
-- interne = inwendige bloeding
-- subcutanee = onderhuidse bloeding
-- arterial = slagaderlijke bloeding
-- labial = lipbloeding
-- pulmonar = longbloeding
-- buccal = mondbloeding
-- splenic = miltbloeding
-- vaginal = vaginale bloeding, vloeiing
arrestar le -- = de bloeding tot staan brengen


+ hemorrhagic adj

1 MEDICINA bloedings..., hemorragisch


+ hemorrhoidal adj

1 aambeien..., hemorroïdaal
venas -- = aambei-aderen


+ hemorrhoidari adj

1 MEDICINA aan aambeien lijdend


+ hemorrhoidario sub

1 MEDICINA aambeienlijder


hemorrhoide sub

1 MEDICINA aambei
--s sic = droge aambeien
--s sanguinante = bloedende aambeien


+ hemoscopia sub

1 hemoscopie, hematoscopie, bloedonderzoek


+ hemoscopic adj

1 hemoscopic


hemostase (-asis) sub

1 MEDICINA bloedstolling, hemostase, bloedstelping


hemostatic adj

1 MEDICINA bloedstelpend, hemostatisch
pincia -- = kocher
medicamento/pharmaco/remedio -- = bloedstelpend middel


+ hemostatica sub

1 MEDICINA hemostatica


+ hemostatico sub

1 MEDICINA bloedstelpend middel, hemostaticum


hemostato sub

1 MEDICINA bloedstelpend middel


+ hemotheca sub

1 bloedbank


+ hemotoxina sub

1 BIOLOGIA MEDICINA hemotoxine


+ hendecagone adj

1 MATHEMATICA elfhoekig, elfzijdig


+ hendecagono sub

1 MATHEMATICA elfhoek


+ hendecagyn adj

1 BOTANICA elfstijlig


+ hendecandre adj

1 BOTANICA elfhelmig


+ hendecasyllabe adj

1 LITTERATURA elflettergrepig
verso -- = elflettergrepige versregel


+ hendecasyllabic adj

1 LITTERATURA elflettergrepig
verso -- = elflettergrepige versregel


+ hendecasyllabo sub

1 LITTERATURA elflettergrepige versregel


+ hendiadys sub

1 LITTERATURA hendiadys


+ henna sub

1 henna (plant, verf)


+ henotheismo sub

1 henotheïsme


+ henotheista sub

1 henotheïst


+ henotheistic adj

1 henotheïstisch


Henrico sub n pr

1 Hendrik


henry sub

1 henry


+ heparina sub

1 CHIMIA heparine


hepatalgia sub

1 MEDICINA hepatalgie, pijn aan de lever


hepate sub

1 ANATOMIA lever
maladia del -- = leverziekte
inflammation del -- = leverontsteking
atrophia del -- = leveratrofie
lobo de -- = leverkwab
color de -- = leverkleur
de color de -- = leverkleurig


hepatic adj

1 ANATOMIA lever...
vena -- = leverader
arteria -- = leverslagader
ducto -- = leverbuis
colica -- = leverkoliek
cirrhose (-osis) -- = levercirrose
punction -- = leverpunctie
maladia -- = leverkwaal
macula -- = levervlek
color -- = leverkleur
affection -- = leveraandoening
parenchyma -- = leverparenchym
epithelioma -- = levercarcinoom
aloe -- = leveraloë
omphalia -- = levertrechtertje (zwam)


hepatica sub

1 BOTANICA gulden leverkruid, leverbloempje
-- stellate = sterleverkruid


+ hepatico sub

1 leverpatiënt, leverlijder


hepatisar v

1 MEDICINA hepatiseren


hepatisation sub

1 MEDICINA hepatisatie (verandering in op lever gelijkend weefsel)


+ hepatitic adj

1 MEDICINA hepatitisch


hepatitis sub

1 MEDICINA hepatitis, leverontsteking
-- viral = virale hepatitis, geelzucht
-- chronic = chronische hepatitis


+ hepatobiliar adj

1 MEDICINA van de lever en de galwegen


+ hepatocele sub

1 MEDICINA leverbreuk


+ hepatocyto sub

1 levercel, hepatocyt


+ hepatolitho sub

1 MEDICINA leversteen


hepatologia sub

1 MEDICINA hepatologie, leer van de leverziekten


+ hepatologic adj

1 MEDICINA hepatologisch


+ hepatologista sub

1 MEDICINA hepatoloog


+ hepatologo sub

1 MEDICINA hepatoloog


+ hepatomegalia sub

1 MEDICINA leververgroting


+ hepatopathia sub

1 MEDICINA hepatopathie


+ hepatotherapia sub

1 MEDICINA hepatotherapie


+ hepatotoxina sub

1 MEDICINA hepatotoxine


+ heptachorde adj

1 MUSICA zevensnarig
lyra -- = zevensnarige lier


+ heptachordo sub

1 MUSICA zevensnarige lier


heptagonal adj

1 MATHEMATICA zevenhoekig
pyramide -- = zevenhoekige piramide


heptagone adj

1 MATHEMATICA zevenhoekig
pyramide -- = zevenhoekige piramide


heptagono sub

1 MATHEMATICA zevenhoek, heptagon


heptahedre adj

1 MATHEMATICA met zeven vlakken, zevenvlakkig


+ heptahedric adj

1 Vide: heptahedre


heptahedro sub

1 MATHEMATICA zevenvlak, heptaëder
-- regular = regelmatig zevenvlak


+ heptametre adj

1 zevenvoetig
verso -- = zevenvoetig vers


heptametro sub

1 LITTERATURA heptameter, zevenvoetige versregel


+ heptandre adj

1 BOTANICA met zeven meeldraden, zevenhelmig


heptangular adj

1 zevenhoekig


+ heptano sub

1 CHIMIA heptaan


+ heptaphylle adj

1 BOTANICA zevenbladig


heptarchia sub

1 HISTORIA heptarchie, heerschappij van de zeven


+ heptasyllabe adj

1 LITTERATURA zevenlettergrepig


heptasyllabic adj

1 zevenlettergrepig


+ heptasyllabo sub

1 LITTERATURA zevenlettergrepige versregel


+ heptateucho sub

1 de eerste zeven boeken van de bijbel, Heptateuch


+ heptathleta sub

1 SPORT zevenkamper


+ heptathlon sub

1 SPORT zevenkamp


heptavalente adj

1 CHIMIA zevenwaardig, heptavalent


+ heptavalentia sub

1 CHIMIA zevenwaardigheid, heptavalentie


+ heracleo sub

1 BOTANICA bereklauw


+ Heraklion sub n pr

1 Heraklion


heraldic adj

1 heraldisch, wapenkundig
colores -- = heraldische kleuren
figura -- = wapenfiguur
scientia -- = wapenkunde, heraldiek
arte -- = wapenkunst


heraldica sub

1 heraldiek, wapenkunde


+ heraldico sub

1 heraldicus, wapenkundige


+ heraldista sub

1 heraldicus, wapenkundige


heraldo sub

1 heraut


herba sub

1 kruid, plant
--s aquatic = waterplanten
--s medicinal = geneeskrachtige kruiden
--s febrifuge = koortskruiden
--s aromatic/odorose = aromatische kruiden, tuinkruiden
-- pro le suppa = soepgroente
bitter (A) al --s aromatic = kruidenbitter
jardin de --s aromatic e medicinal = kruidentuin
mal -- = onkruid
in -- = groen, onrijp, FIGURATE in de dop
artista in -- = aankomend kunstenaar
2 gras
stirpetta de -- = grashalm
secar le -- = het gras maaien
secar le -- sub le pedes de un persona = iemand het gras voor de voeten wegmaaien


herbacee adj

1 kruidachtig
plantas -- = kruidachtige planten
pedunculo -- = kruidachtige stengel
2 grasachtig
savanna -- = grassavanne


herbage sub

1 kruiden
2 gras, groenvoer


herbal adj

1 kruiden...
flora -- = kruidenflora
facer extractos -- = kruiden uittrekken


herbario sub

1 herbarium
-- de folios = bladherbarium


+ herbicida sub

1 herbicide, onkruidverdelger
-- de contacto = contactherbicide


+ herbicida adj

1 onkruid verdelgend
substantia -- = onkruidverdelger


herbivore adj

1 ZOOLOGIA plantenetend, herbivoor
animal -- = plantenetend dier


+ herbivoro sub

1 ZOOLOGIA planteneter, herbivoor


herborisar v

1 planten zoeken, botaniseren, herboriseren
cassa a -- = botaniseertrommel
-- pro studiar le botanica = planten verzamelen om de plantkunde te bestuderen


herborisation sub

1 het planten zoeken, het botaniseren, het herboriseren


herborisator sub

1 kruidenzoeker, plantenverzamelaar


herborista sub

1 kruidenverkoper, drogist


+ herboristeria sub

1 kruidenwinkel, drogisterij


herbose adj

1 grazig, gras...
plana -- = grasvlakte
pratos -- = grazige weiden
sentiero -- = graspad


herculee adj

1 van Hercules, herculisch
fortia -- = herculeskracht, reuzenkracht
haber un statura -- = een herculische gestalte hebben
travalio/labor -- = herculesarbeid


Hercules sub n pr

1 Hercules
Columnas/Colonnas de = Zuilen van Hercules
massa de -- = herculesknots


+ hercynian adj

1 GEOLOGIA hercynisch
plicaturas -- = hercynische plooiingen


herede sub

1 erfgenaam
-- legal = wettelijk erfgenaam
-- universe/universal = universeel erfgenaam
--s collateral = (col)laterale erfgenamen
-- del corona/del throno = troonopvolger


hereditage sub

1 erfenis, nalatenschap, erfgoed, erfdeel
parte de -- = erfdeel
partir un -- = een boedel scheiden
partition de un -- = boedelscheiding
-- indivise = onverdeelde nalatenschap
-- cultural = cultuurbezit
acceptar un -- = een erfenis aanvaarden
repartir un -- inter le heredes = een erfenis onder de erfgenamen verdelen
dilapidar un -- = een erfenis er door jagen


hereditar v

1 erven
ille heredita le castello = hij erft het kasteel
-- un privilegio = een voorrecht vererven


hereditari adj

1 erfelijk, erf..., hereditair
monarchia -- = erfelijk koningschap
inimico -- = erfvijand
maladia -- = familiekwaal
terras -- = erfgrond
prince/principe -- = erfprins, erfvorst
princessa -- = erfprinses, erfvorstin
conte -- = erfgraaf
ben -- = erfgoed
pais -- = erfland
debita -- = erfschuld
possession -- = erfbezit
throno -- = troon met erfopvolging
follia -- = erfelijke krankzinnigheid
syphilis -- = hereditaire syfilis
maladias -- = erfelijke kwalen
tractos -- = erfelijke kenmerken
proprietate -- = erfelijke eigenschap
BIOLOGIA characteres -- = erfelijke kenmerken
BIOLOGIA information -- = erfelijke informatie
BIOLOGIA -- materiaal = material hereditari
JURIDIC derecto -- = erfrecht
haber defectos -- = erfelijk belast zijn


hereditario sub

1 erfgenaam
-- legal = wettelijk erfgenaam
-- universe/universal = universeel erfgenaam
-- presumptive = vermoedelijke erfgenaam
-- lateral = (col)laterale erfgenaam


hereditate sub

1 JURIDIC erfelijkheid, overerving
-- del corona = erfelijkheid van de kroon
2 BIOLOGIA erfelijkheid, herediteit
factor de -- = erffactor
haber un -- cargate = erfelijk belast zijn
lege del -- = erfelijkheidswet
studio del -- = studie van de erfelijkheid
3 BIOLOGIA erfmassa, geheel van overgeërfde kenmerken


+ heredosyphilis sub

1 MEDICINA aangeboren syfilis


+ heredosyphilitic adj

1 MEDICINA aan aangeboren syfilis lijdend


heresia sub

1 ketterij, dwaalleer, valse leer, heresie
-- pelagian = pelagiaanse ketterij
-- nestorian = nestoriaanse ketterij
esser suspecte de -- = verdacht worden van ketterij
processo de -- = ketterproces
le edictos contra le -- = de plakkaten tegen de ketters
abjurar le -- = de ketterij afzweren


heresiarcha sub

1 ketterhoofd, aartsketter, heresiarch


+ heresiologia sub

1 studie van de ketterij, heresiologie


+ heresiologic

1 de ketterij betreffend


+ heresiologo sub

1 kenner van de ketterij, heresioloog


heretic adj

1 ketters
opiniones -- = ketterse meningen
libros -- = ketterse boeken
sectas -- = ketterse sekten
dogmas -- = ketterse leerstellingen
fundator de un secta -- = stichter van een ketterse secte


+ hereticitate sub

1 ketters karakter
-- de un doctrina = ketters karakter van een leer
-- de un movimento = ketters karakter van een beweging


heretico sub

1 ketter
persecutor de --s = ketterjager
excommunicar un -- = een ketter excommuniceren


heri adv

1 gisteren
-- matino = gisterochtend
-- nocte = gisternacht
-- vespera/vespere = gisteravond
-- postmeridie = gistermiddag
le die de -- = de dag van gisteren


+ herma sub

1 Hermeszuil, mijlpaal met Hermeskop


+ herman sub

1 HISTORIA herman, kozakkenhoofdman


hermaphrodite adj

1 BIOLOGIA, PSYCHOLOGIA tweeslachtig, hermafrodiet
animales -- = tweeslachtige dieren
flores -- = tweeslachtige bloemen


+ hermaphroditic adj

1 BIOLOGIA, PSYCHOLOGIA tweeslachtig, hermafrodiet


hermaphroditismo sub

1 tweeslachtigheid, hermafroditisme


Hermaphrodito sub n pr

1 MYTHOLOGIA Hermaphroditus
2 BIOLOGIA hermaphrodito = hermafrodiet


+ hermeneuta sub

1 beoefenaar van de hermeneutiek, uitlegger, verklaarder


+ hermeneutic adj

1 RELIGION, PHILOSOPHIA hermeneutisch, verklarend, uitleggend
critica -- = hermeneutische kritiek
arte -- = hermeneutische kunst
methodos -- = hermeneutische methoden
problemas -- = hermeneutische problemen


+ hermeneutica sub

1 RELIGION PHILOSOPHIA hermeneutiek, uitlegging van teksten


Hermes sub n pr

1 RELIGION GREC Hermes


HermesTrismegisto sub n pr

1 Hermes Trismegistus


hermetic adj

1 hermetisch (gesloten), luchtdicht
bottilia a clausura -- = fles met een hermetische/luchtdichte sluiting
juncto -- = luchtdichte verbinding
claudite/clause hermeticamente = hermetisch gesloten
2 onbegrijpelijk, gesloten, duister, ontoegankelijk, hermetisch
poesia -- = moeilijk toegankelijk/hermetische poëzie
poeta -- = hermetische dichter
3 hermetisch, van de alchemie, occult
philosophia -- = hermetische filosofie
libros -- = hermetische boeken


+ hermeticitate sub

1 het hermetisch afgesloten zijn, hermetisch karakter
le -- de un clausura = het hermetisch dicht zijn van een sluiting
-- de un scripto = hermetisch karakter van een ge-schrift


+ hermetismo sub

1 PHILOSOPHIA leer van de alchemisten, alchemie, hermetische kunst
2 PHILOSOPHIA hermetische filosofie
3 LITTERATURA hermetisme, moeilijk toegankelijk/duister karakter (van teksten)


+ herminio sub

1 BOTANICA herminium


+ hermitage sub

1 hermitage


+ hernia sub

1 MEDICINA hernia, breuk
-- abdominal = buikbreuk
-- inguinal = liesbreuk
-- discal = discushernia (uitstulping van een tussenwervel)
-- scrotal = zakbreuk
-- del intestino = darmbreuk
-- cicatricial = littekenbreuk
-- strangulate = beklemde breuk
operation de un -- = breukoperatie


+ hernial adj

1 MEDICINA breuk..., hernia...
bandage/cinctura -- = breukband


+ herniari adj

1 breuk..., hernia...
cinctura/bandage -- = breukband
sacco -- = breukzak


+ herniaria sub

1 BOTANICA breukkruid
-- pubescente/hirsute = behaard breukkruid


+ herniose adj

1 MEDICINA aan een breuk lijdend
individuo -- = iemand met een breuk, breuklijder


+ hernioso sub

1 MEDICINA breuklijder


+ herniotomia sub

1 MEDICINA breukoperatie


Herode sub n pr

1 Herodes


Herodiade sub n pr

1 Herodias


herodian adj

1 van Herodes, Herodiaans


heroe sub

1 held
-- del mar = zeeheld
-- del aere = luchtheld
-- guerrier/de guerra = krijgsheld, oorlogsheld
-- romanesc = romanheld
sanguine de -- = heldenbloed
virtute de -- = heldendeugd
fama de -- = heldenroem
facer le -- = de held uithangen
2 ANTIQUITATE heros, halfgod


heroic adj

1 heldhaftig, helden...
epocha -- = heldentijdperk
morte -- = heldendood
spirito -- = heldengeest
saga -- = heldensage
acto -- = heldendaad
anima -- = heldenziel
2 drastisch, draconisch
MEDICINA remedio -- = paardenmiddel
mesuras -- = draconische maatregelen


heroicitate sub

1 heldhaftigheid
-- de un comportamento = heldhaftigheid van een gedrag


+ heroicomic adj

1 LITTERATURA half heroïsch-half komisch


heroificar v

1 als held vereren


heroina (I) sub

1 heldin


+ heroina (II) sub

1 PHARMACIA heroïne
traffico del -- = heroïnehandel
prostituta/puta/putana de -- = heroïnehoer
overdose (A) de -- = overdosis heroïne
linea de -- = heroïnelijn
syringa/injector de -- = heroïnespuit
prender -- = heroïne gebruiken


+ heroinomane adj

1 aan heroïne verslaafd


+ heroinomania sub

1 heroïnegebruik


+ heroinomano sub

1 heroïnegebruiker


heroismo sub

1 heldhaftigheid, heldenmoed, heroïsme
acto de -- = heldendaad


herpete sub

1 MEDICINA herpes
-- zoster = gordelroos
-- labial = lipuitslag, koortsuitslag
-- genital = herpes genitalis
-- facial = herpes facialis


herpetic adj

1 wat met herpes verband houdt, herpes...
eruption -- = (blaasachtige) huiduitslag
angina -- = herpangina
virus -- = herpesvirus


herpetiforme(I) adj

1 MEDICINA herpesachtig


herpetiforme(II) adj

1 ZOOLOGIA kruipend


herpetismo sub

1 MEDICINA aanleg voor huidziekten en ziekten van de slijmvliezen


herpetologia(I) sub

1 MEDICINA herpetologie, studie van herpes


herpetologia(II) sub

1 ZOOLOGIA herpetologie, leer van de kruipende dieren


+ herpetologic adj

1 herpetologisch


+ herpetologo sub

1 herpetoloog


+ herpocaule adj

1 BOTANICA met kruipende stengels


+ hertz sub

1 hertz


+ hertzian adj

1 hertz...
undas -- = hertzgolven
connexion de radio per undas -- = straalverbinding


+ Herzegovina sub n pr

1 Herzegovina


hesitante adj

1 aarzelend, weifelend
voce -- = onzekere stem


+ hesitantia sub

1 aarzeling, weifeling, onzekerheid


hesitar v

1 aarzelen, weifelen
-- ante le consequentias = huiveren voor de gevolgen


hesitation sub

1 aarzeling, weifeling
haber un momento de -- = een ogenblik van aarzeling heb-ben
prender un decision sin -- = zonder aarzelen een besluit nemen


+ Hesperia sub

1 ANTIQUITATE Hesperia
2 Westen, avondland


+ hesperia sub

1 dikkopvlinder


+ hesperide adj

1 van de Hesperiden
2 westers


+ Hesperides sub n pr pl

1 Hesperiden
jardin del -- = tuin van de Hesperiden


+ hesperidina sub

1 MEDICINA hesperidine


+ hesperidio sub

1 BOTANICA vrucht van een citrusplant


+ hesperie adj

1 van/uit Hesperia


+ hesperis sub

1 BOTANICA damastbloem


+ Hespero sub n pr

1 ASTRONOMIA Hesperus, avondster


+ Hesse sub n pr

1 Hessen


+ hessian adj

1 van/uit Hessen, Hessisch
mosquito -- = Hessische mug


+ hetera sub

1 hetaere, prostituée


heteratomic adj

1 CHIMIA heteratomisch


+ heterocarpe adj

1 vruchten van één soort dragend


+ heterocentric adj

1 heterocentrisch


+ heterocerc adj

1 ZOOLOGIA heterocercaal (een assymmetrische staartvorm hebbend)


+ heterochromatic adj

1 heterochromatisch, met verschillende kleuren


+ heterochromatina sub

1 heterochromatine


+ heterochromia sub

1 heterochromie


+ heterochromosoma sub

1 heterochromosoom


+ heterochrone sub

1 heterochroon


+ heterochtone adj

1 heterochtoon
flora -- = heterochtone flora


heteroclite adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onregelmatig verbogen (woord)
2 wisselend, bont, gevariëerd, ongelijk(soortig), uiteenlopend, niet bij elkaar passend, heterocliet
parolas -- = onsamenhangende woorden
confusion -- = mengelmoes
un societate -- = een bont gezelschap


heteroclito sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onregelmatig verbogen woord
2 zonderling/vreemd/bizar ding of persoon


+ heterocyclic adj

1 CHIMIA heterocyclisch
composito -- = heterocyclische verbinding


+ heterocyclo sub

1 CHIMIA heterocyclische verbinding


+ heterodonte adj

1 ZOOLOGIA onregelmatig getand, heterodont
mammiferos -- = heterodonte zoogdieren


heterodoxe adj

1 onrechtzinnig, niet orthodox, heterodox, ketters
opinion -- = heterodoxe mening
libro -- = ketters boek


heterodoxia sub

1 onrechtzinnigheid, heterodoxie
-- religiose = religieuze heterodoxie
-- politic = politieke heterodoxie
esser accusate de -- = van onrechtzinnigheid beschuldigd worden


+ heterodoxo sub

1 onrechtzinnige, ketter


heterodyne adj

1 RADIO heterodyne
receptor -- = heterodyne ontvanger
unda -- = heterodynegolf
generator -- = heterodyne generator


heterogame adj

1 BIOLOGIA heterogaam


+ heterogametic adj

1 BIOLOGIA heterogametisch


heterogamia sub

1 BIOLOGIA heterogamie, voortplanting door mannelijke én vrouwelijke gameten


heterogene adj

1 heterogene, ongelijksoortig, niet bij elkaar passend, ongelijkslachtig
corpore componite de partes -- = lichaam dat uit heterogene delen bestaat


heterogenee adj

1 heterogeen, ongelijksoortig, niet bij elkaar passend, ongelijkslachtig
elementos -- = heterogene elementen
un insimul de objectos -- = een geheel van ongelijksoortige voorwer-pen
un gruppo de individuos -- = een groep niet bij elkaar passende individuen


heterogeneitate sub

1 heterogeniteit, ongelijksoortigheid, verscheidenheid, ongelijkslachtigheid
-- de principios = verscheidenheid van principes
-- de methodos = ongelijksoortigheid van methoden


+ heterogenese (-esis) sub

1 heterogenesis


+ heterogenetic adj

1 heterogenetisch


+ heterolateral adj

1 heterolateraal


+ heterologe adj

1 MEDICINA heteroloog
texito -- = heteroloog weefsel


+ heterolyse (-ysis) sub

1 CHIMIA heterolyse


+ heterolytic adj

1 heterolytisch
reaction -- = heterolytische reactie


+ heteromorphe adj

1 heteromorf, polymorf
substantias -- = polymorfe stoffen
crystallos -- = heteromorfe kristallen
plantas -- = heteromorfe planten


+ heteromorphic adj

1 Vide: heteromorphe


+ heteromorphismo sub

1 heteromorfisme, polymorfisme
-- sexual = sexueel heteromorfisme


+ heteronome adj

1 heteronoom
ethica -- = hete-ronome ethiek


+ heteronomia sub

1 PHILOSOPHIA heteronomie
-- del voluntate = heteronomie van de wil
2 gebrek aan autonomie


+ heteronyme adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA MEDICINA heteroniem, ongelijknamig
diplopia -- = gekruiste diplopie


+ heteronymo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA heteronym


+ heterophonia sub

1 MUSICA heterofonie (afwijking van de eenstemmigheid)


+ heterophylle adj

1 BOTANICA met verschillende bladen
batrachio -- = ongelijkbladige waterranonkel


+ heterophyllia sub

1 BOTANICA heterofyllie


+ heteroplasma sub

1 heteroplasma


+ heteroplasma adj

1 MEDICINA heteroplasma


+ heteroplastia sub

1 MEDICINA heteroplastiek, heterotransplantatie


+ heteroplastic adj

1 MEDICINA heteroloog (mbt transplantatie)


+ heteropolar adj

1 PHYSICA heteropolair


+ heteroproteina sub

1 CHIMIA heteroproteïne


heteroptere adj

1 ZOOLOGIA van de wantsen


heteropteros sub pl

1 ZOOLOGIA wantsen, heteroptera


heterosexual adj

1 heteroseksueel, heterofiel


+ heterosexual sub

1 heterosexueel, heterofiel


+ heterosexualitate sub

1 heteroseksualiteit, heterofilie


+ heterospecific adj

1 heterospecifiek, met soortvreemde kenmerken


+ heterosporee adj

1 BOTANICA heterospoor
planta -- = heterospore plant


+ heterosporia sub

1 BOTANICA heterosporie


+ heterostructura sub

1 heterostructuur
-- ballistic = ballistische heterostructuur


+ heterosyllabe adj

1 heterosyllabisch


+ heterosyllabic adj

1 heterosyllabisch


+ heterosynapse (-apsis) sub

1 BIOLOGIA heterosynapse


+ heterotaxia sub

1 heterotaxie


+ heterotrophe adj

1 BIOLOGIA heterotroof
nutrition -- = heterotrofe voeding
organismos -- = hete-rotrofe organismen


+ heterotrophia sub

1 BIOLOGIA heterotrofie


+ heterotrophic adj

1 Vide: heterotrophe


+ heterotypic adj

1 BIOLOGIA heterotypisch


+ heterovaccino sub

1 heterovaccin


+ heterozygote adj

1 BIOLOGIA heterozygoot


+ heterozygotic adj

1 BIOLOGIA heterozygoot


+ heterozygoto sub

1 BIOLOGIA heterozygoot


+ hetman sub

1 hetman


+ heuristic adj

1 heuristisch, heuristiek
cognoscentia -- = heuristieke kennis
methodo -- = heuristische methode
programmation -- = heuristische programmering
hypothese (-esis) -- = heuristische hypothese


+ heuristica sub

1 heuristiek


+ hevea sub

1 BOTANICA hevea, rubberboom


hexachordio sub

1 MUSICA zessnarig instrument


hexachordo sub

1 hexachord, systeem van zes diatonische tonen


+ hexadecimal adj

1 hexadecimaal, zestientallig


+ hexadecime adj

1 hexadecimaal
systema/numeration -- = zestientallig stelsel


+ hexaflor adj

1 BOTANICA zesbloemig


hexagonal adj

1 hexagonaal, zeshoekig
pyramide -- = hexagonale piramide
testa/capite -- = zeskante kop
molecula a structura -- = molecuul met een hexagonale structuur


hexagone adj

1 zeshoekig
pyramide -- = zeshoekige piramide


hexagono sub

1 zeshoek, hexagon
-- regular = regelmatige zeshoek


+ hexagramma sub

1 MATHEMATICA hexagram


hexahedre adj

1 MATHEMATICA zesvlakkig, zeszijdig


+ hexahedric adj

1 MATHEMATICA zesvlakkig, zeszijdig


hexahedro sub

1 MATHEMATICA zesvlak
-- regular = regelmatig zesvlak, kubus


+ hexameron sub

1 hexameron


hexametre adj

1 LITTERATURA zesvoetig, hexametrisch
verso -- = zesvoetige versregel


+ hexametric adj

1 LITTERATURA van de hexameter, het zesvoetige vers betreffend


+ hexametrista sub

1 schrijver van hexameters


hexametro sub

1 LITTERATURA hexameter, zesvoetige versregel


+ hexamotor adj

1 zesmotorig


+ hexandre adj

1 BOTANICA met zes meeldraden, zeshelmig


+ hexano sub

1 CHIMIA hexaan


+ hexapetale adj

1 BOTANICA met zes bloembladen
flores --, flores con corolla -- = bloemen met zes bloembladen, bloemen met een kroon van zes bloembladen


+ hexaphylle adj

1 BOTANICA met zes bladeren of blaadjes bijeen


hexapode adj

1 ZOOLOGIA zespotig


hexapodo sub

1 ZOOLOGIA insekt met zes poten


+ hexaptere adj

1 zesvleugelig


+ hexastyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER zeszuilig, met zes zuilen


+ hexastylo sub

1 ARTE DE CONSTRUER zuilengang met zes zuilen


+ hexasyllabe adj

1 LITTERATURA zeslettergrepig


+ hexasyllabic adj

1 LITTERATURA zeslettergrepig


+ hexasyllabo sub

1 LITTERATURA zeslettergrepig vers


+ hexateuchal adj

1 van de hexateuch


+ hexateucho sub

1 hexateuch


+ hexavalente adj

1 CHIMIA zeswaardig
elemen-to -- = zeswaardig element


hiar v

1 open staan, een opening/hiaat laten, gapen


+ hiatal adj

1 hiataal
hernia -- = maagbreuk


hiato sub

1 gaping, leemte, hiaat, gat, onderbreking
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA hiaat
3 BIOLOGIA opening, hiaat


+ hibernaculo sub

1 BOTANICA winterknop


hibernal adj

1 winter...
somno -- = winterslaap
paisage -- = winterlandschap
frigido -- = winterkou
flor -- = winterbloem
lecto -- = winterbed(ding)
nocte -- = winternacht
die/jorno = winterdag
mense -- = wintermaand
aere -- = winterlucht
sport (A) -- = wintersport
sol -- = winterzon
vespere/vespera -- = winteravond
matino -- = wintermorgen, winterochtend
SPORT tregua -- = winterstop


+ hibernante sub

1 overwinteraar (anque dier)


hibernar v

1 de winter doorbrengen, overwinteren
2 een winterslaap houden


hibernation sub

1 overwintering
-- a Nova Zembla = hibernation a Nova Zembla
2 winterslaap, winterrust


+ hibernator sub

1 overwinteraar
2 dier dat een winterslaap heeft


+ Hibernia sub n pr

1 HISTORIA Ierland


hiberno sub

1 winter
tempore de -- = winterweer
planta de -- = winterplant/gewas
patata de -- = winteraardappel
collection de -- = wintercollectie
sport (A) de -- = wintersport
die/jorno de -- = winterdag
vespera/vespere de -- = winteravond
habito/vestimentos de -- = winterkleding
hora de -- = wintertijd
medio del -- = midwinter
servicio de -- = winterdienst
mantello de -- = winterjas
nutrimento de -- = winterkost
mense de -- = wintermaand
nocte de -- = winternacht
nivello de -- = winterpeil
jocos olympic de -- = olympische winterspelen
curso de -- = wintercursus
semestre de -- = winterhalfjaar
paisage de -- = winterlandschap/gezicht
tritico/frumento de -- = wintertarwe
secale de -- = winterrogge
palatio de -- = winterpaleis
jardin de -- = wintertuin
residentia de -- = winterverblijf
forrage de -- = wintervoer
saison (F) de -- = winterseizoen
frigido de -- = winterkou
temperatura de -- = wintertemperatuur
dica de -- = winterdijk
solsticio de -- = winterzonnestilstand
quartieros de -- = winterkwartieren
-- polar = poolwinter
-- aspere/rigorose = strenge winter
-- benigne = kwakkelwinter
-- precoce = vroege winter
passar le -- = overwinteren


+ hibisco sub

1 BOTANICA chinese roos, heemstroos, hibiscus


hic adv

1 hier
-- e nunc = hier en nu
-- e ibi = hier en daar
de -- a un hora = over een uur
-- juncto = hierbij, ingesloten
usque a -- = 1. tot hier, 2. tot nu toe, tot dusver


hidalgo sub ESPANIOL

1 hidalgo, edelman


+ hieracio sub

1 BOTANICA havikskruid
-- pratense = weidehavikskruid


hierarcha sub

1 hiërarch, opperpriester


hierarchia sub

1 hiërarchie, priesterregering
2 hiërarchie, rangorde, rangschikking, classificering (naar waarde(ring))
grados de -- = treden van de hiërarchie
-- militar = militaire hiërarchie
-- del poter = gezagspatroon
-- de professiones = beroepshiërarchie


hierarchic adj

1 hiërarchisch, hiërarchiek
ordine -- = rangorde
societate hierarchicamente organisate = hierarchisch georganiseerde maatschappij


+ hierarchisar v

1 hiërarchisch indelen/opbouwen/ordenen


+ hierarchisation sub

1 hiërarchische indeling/opbouw/ordening


hieratic adj

1 hiëratisch, priesterlijk
scriptura -- = hiëratisch schrift, priesterschrift
lingua -- = priestertaal
2 star, verstard, stijf, strak, onbeweeglijk, vormelijk
attitude -- = stijve houding


+ hieraticitate sub

1 hiëratisch karakter/aspect


+ hierocratia sub

1 POLITICA priesterheerschappij, hierocratie


+ hierocratic adj

1 POLITICA hierocratisch
governamento -- = hierocratische regering
stato -- = hierocratische staat


hierodulo sub

1 RELIGION GREC tempelslaaf, hiëroduul


hieroglyphic adj

1 hiëroglifisch
scriptura -- = hiëroglifisch schrift
signo -- = hiëroglifisch teken


hieroglyphico sub

1 hiëroglief


hierologia sub

1 hiërologia


hieromantia sub

1 hiëromantie


hierophanta sub

1 hiërofant (opperpriester bij de Eleusisfeesten)


+ hi-fi adj ANGLESE

1 hi-fi


+ highlander sub ANGLESE

1 (in Schotland) hooglander


highlife sub ANGLESE

1 high life, high society, grote wereld


+ hilar adj

1 BIOLOGIA hilus...


+ hilarante adj

1 het lachen opwekkend
gas -- = lachgas
historia -- = komisch verhaal


hilare adj

1 hilarisch, vrolijk, uitgelaten


hilaritate sub

1 hilariteit, grote vrolijkheid, gelach
suscitar/provocar/producer/causar le -- general = algemene hiraliteit veroorzaken


+ hilo sub

1 BOTANICA navel
2 ANATOMIA hilus, poort, steel, navel
-- del pulmon = longhilus, longpoort
-- del ren = hilus van de nier


+ Himalaya sub n pr

1 Himalaya(gebergte)


+ himalayan adj

1 van de Himalaya


+ himantoglosso sub

1 BOTANICA bokkenorchis


+ himation sub

1 HISTORIA himation (kledingstuk zonder mouwen)


hindu adj

1 Hindoes


hindu sub

1 Hindoe


hinduismo sub

1 hindoeïsme


Hindustan sub n pr

1 Hindoestan


hindustani sub

1 Hindoestaans (taal)


hinnimento sub

1 gehinnik
le -- de un cavallo = het hinniken van een paard


hinnir v

1 hinniken


hinterland sub GERMANO

1 achterland


+ hiperlink sub ANGLESE

1 COMPUTATOR hiperlink


+ hipparchia sub

1 HISTORIA hipparchie


+ hipparcho sub

1 HISTORIA hipparch


+ hipparion sub

1 (fossiele paardachtige) hipparion


hippiatra sub

1 paardenarts


hippiatria sub

1 paardenartsenijkunde, hippiatrie


hippiatric adj

1 paardemartsenijkundig, hippiatrisch


hippic adj

1 paarden.., hippisch
club (A) -- = rijvereniging
sport (A) -- = paardensport, hippische sport
concurso -- = concours hippique, springconcours
cursa -- = paardenrennen


+ hippismo sub

1 paardensport, ruitersport


+ hippobosca sub

1 ZOOLOGIA spinvlieg


hippocampo sub

1 MYTHOLOGIA hippocamp
2 ZOOLOGIA zeepaardje
3 ANATOMIA hippocampus


+ hippocastanacea sub

1 BOTANICA paardenkastanjeachtige


hippocentauro sub

1 centaur


Hippocrate sub n pr

1 Hippocrates


hippocratic adj

1 hippocratisch
schola -- = hippocratische school
juramento -- = hippocratische eed, ambtseed van de geneesheer


hippocratismo sub

1 leer van Hippocrates


hippodromo sub

1 renbaan (voor paarden), hippodroom


hippogrypho sub

1 MYTHOLOGIA gevleugeld paard met griffioenkop


hippolitho sub

1 MEDICINA steen/gruis in de ingewanden van een paard


hippologia sub

1 paardenkennis, paardenstudie, hippologie


+ hippologic adj

1 hippologisch, paarde(n)...


hippologo sub

1 hippoloog, paardenkenner


+ hippophae sub

1 BOTANICA duindoorn


hippophage adj

1 paardenvlees etend


hippophagia sub

1 het eten van paardenvlees


hippophago sub

1 paardenvleeseter


+ hippophilo sub

1 paardenvriend


+ hippopotamic adj

1 (als) van/mbt een nijlpaard


hippopotamo sub

1 ZOOLOGIA nijlpaard
pelle de -- = nijlpaardenhuid
carne de -- = nijlpaardenvlees


+ hippotrago sub

1 ZOOLOGIA schimmelantilope
-- nigre = paardantilope


+ hippuric adj

1 CHIMIA
acido -- = hippuurzuur, benzoylglycerol


+ hippy (pl: hippies) sub ANGLESE

1 hippie
movimento -- = hippie-beweging
cultura -- = hippie-cultuur


+ hircin adj

1 (geite)bokken..., bokkig
odor -- = bokkengeur
hyperico -- = bokkenkruid


hirpicar v

1 AGRICULTURA eggen
-- un terreno = een terrein eggen


+ hirpicatura sub

1 AGRICULTURA (het) eggen


hirpice sub

1 AGRICULTURA eg
-- a discos = schijveneg


hirsute adj

1 ruig, ruw(harig), harig, borstelig, behaard
barba -- = ruige baard
epilobio -- = harig wilgeroosje
kochia -- = zoutkruid
cardamine -- = kleine veldkers


+ hirsutismo sub

1 MEDICINA hirsutisme, overmatige beharing


+ hirudina sub

1 BIOCHIMIA hirudine


hirundine sub

1 ZOOLOGIA zwaluw
-- de mar = zeezwaluw
-- ripari = oeverzwaluw
-- domestic = huiszwaluw
-- fulve = rotszwaluw
sterna -- = visdiefje
nido de -- = zwaluwnest
pluma de -- = zwaluwveer
migration del --s = trek van de zwaluwen
le --s annuncia le estate = de zwaluwen kondigen de zomer aan


hispan adj

1 Spaans


Hispania sub n pr

1 Spanje
musca de -- = Spaanse vlieg


hispanic adj

1 Spaans
Instituto de Studios Hispanic = Instituut voor Spaanse Studiën


+ hispanisar v

1 Spaans maken, verspaansen


hispanismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hispanisme


hispanista sub

1 hispanist, hispanoloog


hispano sub

1 Spanjaard
2 Spaans (taal)


hispanoamerican adj

1 Spaans-Amerikaans
guerra -- = Spaans-Amerikaanse oorlog


hispanoamericano sub

1 Spaans-Amerikaan


+ hispanofrancese adj

1 Spaans-Frans
relationes -- = Spaans-Franse betrekkingen


hispanomauresc adj

1 ARTE ARTE DE CONSTRUER etc., Spaans-Moors


+ hispanoparlante adj

1 Spaanssprekend
le mundo -- = de Spaanssprekende wereld


+ hispanophile adj

1 spaansgezind


+ hispanophilia sub

1 spaansgezindheid


+ hispanophilo sub

1 spaansgezinde


+ hispanophobe adj

1 spaansvijandig


+ hispanophobia sub

1 anti-Spaanse gezindheid


+ hispanophobo sub

1 iemand die anti-Spaans gezind is


+ hispanophone adj

1 Spaans sprekend, Spaanstalig


hispanophone sub

1 Spaans sprekende, Spaanstalige


+ hispide adj

1 borstelig, stug, ruig
phoca -- = stinkrob
2 BOTANICA ruig, ruwharig, behaard
planta -- = ruwharige plant
pedunculo -- = behaarde stengel


hissar v

1 hijsen, ophijsen, omhoogtrekken, optrekken
-- un cassa de ligno = een houten kist naar boven hijsen
-- le velas = de zeilen hijsen
-- le bandiera blanc ante de capitular = de witte vlag hijsen alvorens zich over te geven
-- le bandiera a medie mast = de vlag halfstok hijsen


+ histamina sub

1 BIOLOGIA histamine


+ histaminic adj

1 BIOLOGIA histamine...


+ histidina sub

1 CHIMIA histidine


+ histiocyto sub

1 BIOLOGIA histiocyt, macrofaag


+ histo sub

1 BIOLOGIA weefsel


+ histochimia sub

1 histochemie


+ histochimic adj

1 histochemisch


histogene adj

1 BIOLOGIA histogeen


+ histogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA weefselvorming, histogenese


+ histogenetic adj

1 BIOLOGIA weefselvormend, mbt het ontstaan van weefsel


histogenia sub

1 BIOLOGIA histogenie, histogenese, weefselvorming


+ histogramma sub

1 histogram, staafgrafiek, staafdiagram, kolommendiagram


histographia sub

1 BIOLOGIA histografie


+ histographic adj

1 BIOLOGIA histografisch


histographo sub

1 BIOLOGIA histograaf


histoide adj

1 MEDICINA histoïde


histologia sub

1 BIOLOGIA histologie, weefselleer


histologic adj

1 BIOLOGIA histologisch
preparation -- = weefselpreparaat
examine -- = histologisch onderzoek


histologista sub

1 histoloog


histologo sub

1 histoloog


+ histolyse (-ysis) sub

1 histolyse, vernietiging van levend weefsel


+ histolytic adj

1 histolytisch


+ histomorphologia sub

1 histomorfologie


+ histon sub

1 BIOCHIMIA histon


histonomia sub

1 histonomie


+ histopathologia sub

1 histopathologie


+ histopathologic adj

1 histopathologisch


+ histophysiologia sub

1 histofysiologie


+ histophysiologic adj

1 histofysiologisch


+ histoplasmose (-osis) sub

1 MEDICINA histoplasmose


+ historadiographia sub

1 historadiografie


historia sub

1 geschiedenis, historie
-- del Paises Basse = geschiedenis van Nederland
fontes del -- = geschiedbronnen
-- del arte = kunstgeschiedenis, kunsthistorie
-- del civilisation = beschavingsgeschiedenis
-- del cultura = cultuurgeschiedenis
-- del theatro = toneelgeschiedenis
-- militar/del guerra = krijgsgeschiedenis
-- musical/del musica = muziekgeschiedenis
-- litterari/del litteratura = literatuurgeschiedenis
-- maritime = zeegeschiedenis
-- national/del patria = vaderlandse geschiedenis
-- mundial/del mundo/universe/universal = wereldgeschiedenis, algemene geschiedenis
-- ancian = oude geschiedenis, geschiedenis van de Oudheid
-- moderne/contemporanee = moderne/eigentijdse geschiedenis
-- ecclesiastic = kerkgeschiedenis
-- sancte/sacre = bijbelse/gewijde geschiedenis
-- del creation = scheppingsgeschiedenis
-- del vita = levensgeschiedenis
le curso del -- = de loop der geschiedenis
libro de -- = geschiedenisboek
manual de -- = geschiedenisleerboek
lection de -- = geschiedenisles
falsification del -- = geschiedvervalsing
2 verhaal, vertelsel
-- in imagines = beeldverhaal
-- hilarante = komisch verhaal
-- horripilante = griezelverhaal
-- mendace = leugenverhaal
--s de chassator {sj} = jagerslatijn
filo de un -- = draad van een verhaal
3 kennis, historie
-- natural = natuurlijke historie, kennis der natuur


historiar v

1 een verhaal vertellen
2 (bij het vertellen) illustreren met figuren/ornamenten
3 ARTE DE CONSTRUER versieren
capitello historié = versierd kapiteel


historic adj

1 historisch, geschiedkundig
Societate -- = Historisch Genootschap
scientia -- = geschiedwetenschap
obra -- = geschiedwerk
critica -- = historische kritiek
materialismo -- = historisch materialisme
dissertation -- = geschiedkundige verhandeling
narration -- = geschiedverhaal
eventos -- = historische gebeurtenissen
loco/sito -- = historische plaats
methodo -- = historische methode
facto -- = historisch feit
fonte -- = geschiedbron
demonstrar historicamente un cosa = iets historisch bewijzen
2 echt, reëel, echt bestaand hebbend, historisch
roman -- = historische roman
personage -- = historische figuur
3 beroemd, door/in de geschiedenis bekend, historisch
monumento -- = historisch monument


+ historicismo sub

1 historisme
-- marxista = marxistisch historisme


+ historicista adj

1 historistisch, historicistisch


historicitate sub

1 historiciteit, feitelijkheid


historico sub

1 geschiedschrijver
-- del arte = kunsthistoricus
2 kenner van de geschiedenis, historicus


+ historico-critic adj

1 historisch-kritisch


historietta sub

1 verhaaltje, historietje, schets
-- comic/amusante = grappig verhaaltje


historiographia sub

1 geschiedschrijving, historiografie
-- juridic = juridische historiografie
-- del Revolution Francese = geschiedschrijving van de Franse Revolutie


historiographic adj

1 historiografisch


historiographo sub

1 historiograaf (aangestelde geschiedschrijver)


+ historiologia sub

1 historiologie, geschiedkunde


+ historiologic adj

1 historiologisch


+ historiologo sub

1 historioloog, geschiedkundige


+ historisar v

1 historisch situeren, historiseren


+ historismo sub

1 historisme
marxistisch -- = historismo marxista


+ histrion sub

1 HISTORIA kluchtspeler, potsenmaker


+ histrionic adj

1 HISTORIA van de kluchtspeler
2 aanstellerig, gemaakt


+ histriophocafasciate sub

1 ZOOLOGIA bandrob


+ hit sub ANGLESE

1 MUSICA hit


+ hitlerian adj

1 Hitleriaans, Hitler...
movimento -- = hitlerbeweging
juventute -- = Hitlerju-gend
salute -- = hitlergroet


+ hitleriano sub

1 Hitleriaan, volgeling van Hitler, nazi


+ hitlerismo sub

1 Hitler-leer, nazisme


+ hit parade sub ANGLESE

1 MUSICA hit parade


+ hittita sub

1 Hittiet


+ hittita adj

1 Hittitisch
epigraphia -- = Hittitische epigrafie


+ hm! interj

1 hm!


+ hobby (pl: hobbies) sub ANGLESE

1 hobby, liefhebberij
loco pro practicar un -- = hobbyruimte


+ hobbyismo sub

1 hobbyisme


+ hobbyista sub

1 hobbyist


+ hockey sub ANGLESE

1 hockey
balla de -- = hockeybal
equipa de -- = hockeyelftal
club (A) de -- = hockeyclub
terreno/campo de -- = hockeyveld
torneo de -- = hockeytoernooi
jocar al -- = hockey spelen
jocator de -- = hockeyspeler
-- in sala = zaalhockey
-- super glacie = ijshockey


+ hockeyista sub

1 hockeyspeler, hockeyer


hodie adv

1 vandaag, heden, tegenwoordig
le die de -- = de dag van vandaag
octo dies de --, -- in octo dies = (vandaag) over acht dagen/over een week


+ hodierne adj

1 van vandaag
le problemas -- = de problemen van vandaag


hodographo sub

1 PHYSICA, MATHEMATICA hodograaf, snelheidskromme


+ hodologia sub

1 hodologie


+ hodologic adj

1 hodologisch


hodometria sub

1 afstandsmeting, hodometrie


hodometric adj

1 hodometrisch


hodometro sub

1 afstandsmeter, wegmeter, passenteller, hodometer


+ hodonymic adj

1 hodonymisch


+ hodonymo sub

1 hodoniem


hoi polloi sub GRECO

1 hoi polloi, de grote hoop, 't gepeupel, 't janhagel


holarctic adj

1 holarctisch
region/zona -- = holarctisch gebied


+ holco sub

1 BOTANICA witbol
-- molle = zachte witbol


+ holding sub ANGLESE

1 holding, houdstermaatschappij


holismo sub

1 PHILOSOPHIA holisme


+ holista sub

1 holist


+ holistic adj

1 holistisch


holla! interj

1 hola!


Hollanda sub n pr

1 Holland, Nederland
-- septentrional = Noord-Holland
-- meridional = Zuid-Holland
hollanda = 1. Hollands linnen, 2. Hollands porselein
le gloria de -- = Hollands glorie
Miss -- = Miss Holland
le -- verde = het groene hart van Holland


hollandese adj

1 Hollands, Nederlands


hollandese sub

1 Hollander, Nederlander
le Hollandese Volante = de Vliegende Hollander
2 Hollands, Nederlands (taal)


+ Hollerith sub n pr

1 Hollerith
systema -- = hollerithsysteem


+ hollywoodian adj

1 Hollywood...


+ holmium sub

1 CHIMIA holmium


+ holocausto sub

1 brandoffer, holocaust


+ holocen adj

1 GEOLOGIA holoceen, alluviaal


+ holoceno sub

1 GEOLOGIA holoceen, alluvium


+ holocephalo sub

1 draakvis


+ holocrystallin adj

1 holokristallijn


+ holoenzyma sub

1 holoënzym


+ hologame adj

1 hologaam


+ hologamia sub

1 BIOLOGIA hologamie


+ hologenese (-esis) sub

1 hologenese


+ hologramma sub

1 hologram
-- a/de/in colores = kleurenhologram


+ holographar v

1 een hologram maken van


holographe adj

1 holografisch
testamento -- = eigenhandig geschreven/holografisch testament


+ holographia sub

1 holografie
-- in colores = kleurenholografie


+ holographic adj

1 holografisch
photo -- = holografische foto


holographo sub

1 holograaf


+ holomorphe adj

1 MATHEMATICA holomorf
function -- = holomorfe functie


+ holomorphia sub

1 holomorfie


+ holonome adj

1 holonoom


+ holonomia sub

1 holonomie


+ holonomic adj

1 holonoom
systema -- = holonoom systeem


+ holoparasito sub

1 holoparasiet


holophrase sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA holofrase


holophrastic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA incorporerend, polisynthetisch


+ holoproteina sub

1 CHIMIA BIOLOGIA holoproteïne


+ holosteo sub

1 BOTANICA heelbeen
-- umbellate = schermdragend heelbeen


+ holothuria sub

1 ZOOLOGIA zeekomkommer


+ holter sub ANGLESE

1 MEDICINA holter


+ hom(e)otherme adj

1 BIOLOGIA homeotherm, warmbloedig


+ hom(e)othermia sub

1 BIOLOGIA homeothermie, warmbloedigheid


homage sub

1 HISTORIA leenhulde
2 bewijs van toewijding, beleefde begroeting
presentar su --s a un persona = iemand eerbiedig begroeten, bij iemand zijn opwachting maken
3 eerbewijs, hulde, bewijs van bewondering, erkentelijkheid
render -- a = hulde betuigen/brengen aan
4 eerbiedige schenking, opdracht (van schrijver in boek)
-- del autor = opdracht van de schrijver


homalographia sub

1 ANATOMIA homalografie


homalographic adj

1 homalografisch


homaloide adj

1 MATHEMATICA homaloïde, vlak


homarides sub pl

1 ZOOLOGIA kreeftachtigen, homaridae


homaro sub

1 ZOOLOGIA kreeft
-- terrestre = landkreeft
-- vulgar = zeekreeft
cocktail (A) de --s = kreeftcocktail
pisca de --s = kreeftenvisserij
piscator de --s = kreeftenvisser
pincia(s) de -- = kreeftenschaar
pata de -- = kreeftenpoot
salata de -- = kreeftensla
suppa de --s = kreeftensoep
sandwich (A) al -- = kreeftenbroodje
pastata de --s = kreeftenpastei
carne de -- = kreeftenvlees
sauce (F) al/de --s = kreeftensaus
ragout (F) de --s = kreeftenragoût


+ hombre sub

1 omber
jocar al -- = omberen, omberspelen
jocator de -- = omberspeler
partita de -- = omberpartij
tabula de -- = ombertafel


home sub ANGLESE

1 home, thuis, tehuis, huiselijke haard


homeomere adj

1 homeomeer, uit gelijksoortige delen bestaand (anque BOTANICA)


+ homeomorphe adj

1 MATHEMATICA, GEOLOGIA homeomorf


+ homeomorphismo sub

1 MATHEMATICA homeomorfisme, homeomorfie


homeopathe sub

1 MEDICINA homeopaat


homeopathia sub

1 MEDICINA homeopathie


homeopathic adj

1 MEDICINA homeopathisch
pharmacia -- = homeopathische apotheek
medicamento/remedio -- = homeopathisch middel
dose/dosis -- = homeopathische dosis
medico -- = homeopathische arts
tractar homeopathicamente = homeopatisch behandelen


+ homeopathista sub

1 homeopaat


+ homeostase (-asis) sub

1 BIOLOGIA homeostase, zelfregulering


+ homeostatic adj

1 homeostatisch
processos -- = homeostatische processen


+ homeostato sub

1 homeostaat (zelfregulerend mechanisme)


+ home referee sub ANGLESE

1 thuisfluiter


homeric adj

1 homerisch
riso -- = homerisch gelach, onbedaarlijk gelach
lucta -- = homerische strijd, grootse strijd


homeride sub

1 navolger van Homeros


Homero sub n pr

1 Homeros, Homerus


home rule sub ANGLESE

1 home rule, zelfbestuur


+ home-trainer sub ANGLESE

1 home-trainer


homicida sub

1 moordenaar


homicida adj

1 moorddadig, moordzuchtig
arma -- = moordwapen
combatto -- = moorddadig gevecht
plano -- = moordplan
foco -- = moordend vuur
aciero -- = moordend staal
commando -- = moordcommando
impulsion -- = moorddrang


homicidal adj

1 moorddadig, moordzuchtig


homicidio sub

1 moord, doding, manslag
tentativa de -- = poging tot doodslag
committer -- = een moord begaan
esser accusate de -- voluntari = beschuldigd worden van opzettelijke doodslag
-- culpabile = dood door schuld
-- premeditate = moord met voorbedachten rade


+ homiletic adj

1 de homilie betreffend, homiletisch


+ homiletica sub

1 homiletiek, kanselwelsprekendheid


+ homilia sub

1 homilie, kanselrede, preek


+ homiliario sub

1 prekenbundel


+ homilista sub

1 schrijver van homilies, kanselredenaar


hominal adj

1 van de mens, mens...


homine sub

1 mens RELIGION
Filio del Homine = Mensenzoon
--s de bon voluntate = mensen van goeden wille
-- de color = kleurling
pulice del -- = mensenvlo
le -- interior = de inwendige mens
2 man
-- de action = man van de daad
-- de honor = man van eer
-- de guerra/de armas = krijgsman, militair
-- de spada = houwdegen
-- de cavernas = holenmens
-- de ecclesia = geestelijke
-- de gusto = man van smaak
-- de lege = rechtsgeleerde
-- de litteras = letterkundige
-- de mar = zeeman
-- del mundo = man van de wereld
-- de palea = stroman
-- de parola = man van zijn woord
-- de scientia = wetenschapsman
-- del strata = man van de straat
-- de negotios/de affaires (F) = zakenman
-- politic = politicus
-- de character = man van karakter
-- sandwich (A) = sandwichman
-- de nive = sneeuwpop
-- rana = kikvorsman


+ hominide sub

1 BIOLOGIA hominide, mens


hominiforme adj

1 mensachtig, mensvormig


+ hominoide adj

1 hominoïde, mensachtig


homocentric adj

1 gelijkmiddelpuntig, homocentrisch
fasce luminose -- = homocentrische lichtbundel


+ homocentro sub

1 MATHEMATICA gemeenschappelijk middelpunt (van cirkels)


+ homocerc adj

1 ZOOLOGIA een symmetrische staartvin hebbend, homocercaal


homochrome adj

1 ZOOLOGIA homochroom, schutkleuren bezittend


+ homochromia sub

1 ZOOLOGIA homochromie, het bezit van schutkleuren


+ homocinetic adj

1 PHYSICA homokinetisch
juncto -- = kluts, klauwkoppeling, kruiskoppeling


+ homocyclic adj

1 CHIMIA homocyclisch


+ homocysteina sub

1 CHIMIA homocysteïne


+ homodonte adj

1 ZOOLOGIA gelijktands, homodont


+ homofocal adj

1 MATHEMATICA een gelijk brandpunt bezittend


homogame adj

1 BOTANICA homogaam, tweeslachtig


+ homogametic adj

1 homogametisch


homogamia sub

1 BOTANICA homogamie


+ homogamic adj

1 Vide: homogame


homogene adj

1 homogeen, gelijkaardig, gelijksoortig, gelijkmatig verdeeld
lumine/luce -- = homogeen licht
equipa -- = homogene ploeg
catalyse (-ysis) -- = homogene katalyse
reaction -- = homogene reactie
systema -- = homogeen systeem
mixtura -- = homogeen mengsel
2 MATHEMATICA gelijkslachtig
polynomio -- = gelijkslachtige veelterm


homogenee adj

1 homogeen, gelijkaardig, gelijksoortig, gelijkmatig verdeeld
suspension -- = homogene suspensie
luce/lumine -- = homo-geen licht
phenomenos -- = gelijkaardige verschijnselen


+ homogeneisar v

1 homogeniseren, homogeen maken, gelijksoortig maken
-- componentes de diverse natura = componenten van diverse aard homogeen maken


+ homogeneisation sub

1 het homogeen maken, homogenisering
-- del lacte = homogenisering van de melk


homogeneitate sub

1 homogeniteit, gelijkaardigheid, gelijksoortigheid
-- de un substantia = homogeniteit van een stof
-- de un gruppo social = homogeniteit van een sociale groep


+ homogenetic adj

1 homogenetisch


+ homogenisar v

1 Vide: homogeneisar


+ homogenisation sub

1 Vide: homogeneisation


+ homogenisator sub

1 homogenisator


+ homographe adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA homograaf, homografisch (op dezelfde wijze geschreven, maar met

verschillende betekenis)

parolas -- = homografische woorden


+ homographia sub

1 MATHEMATICA LINGUISTICA E GRAMMATICA homografie
-- de duo phonemas diverse = homografie van twee verschillende fonemen


+ homographic adj

1 homografisch
parolas -- = homografische woorden
phenomenos -- = homografische verschijnselen
processos -- = homografische processen


homographo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA homograaf (woord dat hetzelfde gespeld wordt als een ander)


+ homolateral adj

1 homolateral


+ homologar v

1 gerechtelijk bekrachtigen/goedkeuren, homologeren
le tribunal ha homologate le accordo = het akkoord is door de rechtbank gehomologeerd


+ homologation sub

1 homologatie


homologe adj

1 gelijkwaardig (met), equivalent (met), homoloog (met), gelijkwaardig

(met), gelijksoortig (aan), overeenkomstig (met)

MATHEMATICA serie -- = homologe reeks


homologia sub

1 homologie
-- de organos = homologie van organen


+ homologo sub

1 iets dat of iemand die homoloog/evenwaardig/equivalent is (met), evenknie, tegenhanger, equivalent,

pendant

+ homolyse (-ysis) sub

1 CHIMIA homolyse


homomorphe adj

1 homomorf, gelijkvormig


homomorphia sub

1 homomorfie


+ homomorphic adj

1 Vide: homomorphe


homomorphismo sub

1 homomorfisme


homonyme adj

1 gelijkluidend (met)
nostre nomines es --, ma nos non es parentes = onze namen zijn gelijkluidend, maar we zijn geen familie
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA homoniem (met)


homonymia sub

1 gelijknamigheid
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA homonymie


+ homonymic adj

1 gelijknamigheid...
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA homonymie...


homonymo sub

1 naamgenoot
ille es tu -- = dat is een naamgenoot van je
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA homoniem


+ homopetale adj

1 BOTANICA met gelijke bloembladen


+ homophile adj

1 homofiel, homoseksueel


+ homophilia sub

1 homofilie, homoseksualiteit


+ homophilo sub

1 homofiel, homoseksueel


homophone adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA MUSICA homofoon
parolas -- = homofone woorden
syllabas -- = homofone lettergrepen


+ homophonia sub

1 (LINGUISTICA E GRAMMATICA MUSICA) homofonie, gelijkluidendheid
-- de duo signos del alphabeto = homofonie van twee tekens van het alfabet
le rima es un -- = het rijm is een homofonie


+ homophonic adj

1 Vide: homophone


homophono sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA homofoon


+ homoplastia sub

1 MEDICINA homoplastiek, homotransplantatie


+ homoplastic adj

1 BIOLOGIA gelijksoortig (door gelijke evolutie)


+ homopolar adj

1 CHIMIA homopolair


+ homopolaritate sub

1 CHIMIA homopolariteit


homoptere adj

1 ZOOLOGIA gelijkvleugelig


homopteros sub pl

1 ZOOLOGIA gelijkvleugeligen, cicade-achtigen, plantenluizen


homosexual adj

1 homoseksueel
tendentias -- = homosexuele neigingen
erotismo -- = homoerotiek


homosexual sub

1 homoseksueel, homo
mundo del --es = wereldje van de homo's
maltractar --es = potenrammen
aggressor de--es = potenrammer


homosexualitate sub

1 homoseksualiteit


+ homosphera sub

1 METEO homosfeer


+ homothermia sub

1 PHYSICA homothermie (warmte-evenwicht)


+ homothetia sub

1 MATHEMATICA homothetie


+ homothetic adj

1 MATHEMATICA homothetisch


+ homotopia sub

1 MATHEMATICA homotopie


+ homotopic adj

1 MATHEMATICA homotopisch


+ homozygote adj

1 homozygoot


+ homozygoto sub

1 homozygoot


+ homunculo sub

1 homunculus


+ Honduras sub n pr

1 Honduras


+ hondurese adj

1 Hondurees


hondurese sub

1 Hondurese


honestate sub

1 eerlijkheid, integriteit, rechtschapenheid
2 deugdzaamheid


honeste adj

1 eerlijk, rechtschapen, fatsoenlijk, keurig, netjes, beschaafd, fair
isto non es un modo de action -- = dat is geen faire handelwijze
2 deugdzaam, eerbaar
proposition -- = eerbaar voorstel


honestitate sub

1 eerlijkheid, integriteit, rechtschapenheid
2 deugdzaamheid


+ honky-tonky sub ANGLESE

1 MUSICA honky-tonky


honor sub

1 eer
homine de -- = man van eer
dama de -- = hofdame
membro de -- = erelid
catena de -- = ereketen
medalia de -- = erepenning
escorta de -- = ere-escorte
arco de -- = ereboog
deber de -- = ereplicht
codice de -- = erecode
titulo de -- = eretitel
parola de -- = erewoord
debita de -- = ereschuld
haga de -- = erehaag
jury (A) de -- = ereraad
tribuna de -- = eretribune
presidente de -- = erevoorzitter
guarda de -- = erewacht
premio de -- = ereprijs
puncto/affaire (F) de -- = erezaak
sentimento de -- = eergevoel
reparation de -- = eerherstel
conviva/hospite de -- = eregast
palma de -- = erepalm
Legion de -- = Legioen van Eer
scala de -- = staatsietrap
in -- a/de = ter ere van
io te da mi parola de -- = op mijn woord van eer
isto te da -- = daar leg je eer mee in
salvar le -- = de eer redden/hoog houden
facer se -- de = een eer stellen in om
facer -- a su obligationes = zijn verplichtingen nakomen
facer -- a un cheque (A) = een cheque honoreren
ille es le -- de su parentes = hij is de glorie van zijn ouders
refusar un -- = voor een eer bedanken
considerar un cosa como un -- = iets als een eer beschouwen
rehabilitar un persona in su --, reparar le -- de un persona = iemand in zijn eer herstellen
haar -- verliezen = perder su honor
io ha le -- de communicar vos = ik heb de eer u mede te delen
2 (pl ) eerbetoon, hulde
facer le --es (del casa) = de honneurs waarnemen
-- der overwinning = gloria del victoria
render le --es militar a un persona = iemand de militaire eerbewijzen brengen
esser interrate con le --es militar = met militaire eer begraven worden
render le ultime --es = de laatste eer bewijzen
reciper con tote le --es = met veel eerbetoon ontvangen


honorabile adj

1 achtenswaardig, achtbaar, eervol
profession -- = achtenswaardig beroep
mention -- = eervolle vermelding
dimission -- = eervol ontslag
le -- Senior X = de geachte Heer X
2 aanzienlijk, voornaam


honorabilitate sub

1 achtenswaardigheid, achtbaarheid, eerbaarheid, fatsoenlijkheid, goede naam en faam
-- de un profession = achtenswaardigheid van een beroep


honorar v

1 eren, vereren
-- se de = vereerd zijn om, het tot een eer rekenen om
-- un persona con un visita = iemand met een bezoek vereren
sentir se multo honorate = zich zeer vereerd voelen
viver honorate e respectate = in eer en aanzien leven
2 tot eer strekken
iste conducta vos honora = dit gedrag strekt U tot eer
isto te honora = daar leg je eer mee in
3 COMMERCIO nakomen, betalen, honoreren


honorari adj

1 ere..., honorair
posto -- = honorair ambt
presidente -- = erevoorzitter
presidentia -- = erevoorzitterschap
consule -- = honorair consul
citatano -- = ereburger
membro -- = erelid
titulo -- = eretitel


honorario(s) sub

1 honorarium
-- de un medico = honorarium van een dokter
-- de un advocato = honorarium van een advokaat


honorific adj

1 ere..., onbezoldigd
titulo -- = eretitel
presidente a titulo -- = erevoorzitter
mention -- = eervolle vermelding
distinction -- = eervolle onderscheiding, ereonderscheiding, eremetaal
carga -- = ereambt
corona -- = gloriekroon


honoris causa LATINO

1 honoris causa


+ hooligan sub ANGLESE

1 hooligan, relschopper


+ hooliganismo sub

1 hooliganisme, relschopperij


+ hoplia sub

1 ZOOLOGIA schubkever


hoplita sub

1 HISTORIA GREC hopliet (zwaarbewapende krijgsman)


hora sub

1 uur (60 minuten)
septimana de 40 --s de travalio/labor = 40-urige werkweek
un -- e medie = anderhalf uur
quarto de -- = kwartier
agulia del --s = urenwijzer, grote wijzer
de hic a un -- = over een uur
un -- de marcha = een uur gaans
hora-homine = manuur
salario per -- = uurloon
--s de travalio/labor = werkuren, werktijd
--s e --s = urenlang
2 uur (op uurwerk)
le -- exacte = de juiste tijd
que --? = hoe laat?
qual -- es il? = hoe laat is het?
a qualcunque -- = hoe laat dan ook
io non sapeva le -- = ik wist niet hoe laat het was
a tal -- = zo en zo laat
un -- = één uur
duo --s = twee uur
iste duo pendulas indica sempre le mesme -- = die twee klokken gaan altijd gelijk
mitter mi horologio al -- juste = mijn horloge gelijk zetten
3 tijd, tijdstip, moment
de bon -- = vroeg (in de ochtend)
-- de affluentia/de puncta = spitsuur
su ultime -- = zijn laatste uur
-- del the = theetijd
-- de dormir = bedtijd
-- de repasto/de prandio/de cena = etenstijd
-- de recreation = speeltijd, speeluur
--s de servicio = diensturen
-- de clausura = sluitingsuur
-- de orationes = bidstond
CATHOLICISMO -- del missa = kerktijd
-- de estate = zomertijd
-- de hiberno = wintertijd
un -- avantiate = een laat uur
al -- convenite = op het afgesproken tijdstip
in le -- del periculo = in de ure des gevaars
a ultime -- = te(r) elfder ure
4 RELIGION (pl ) getijden
--s canonic = getijden
libro de --s = getijdenboek


horari adj

1 ASTRONOMIA uur...
circulos -- = uurcirkels
angulo -- de un astro = uurhoek van een ster
2 uur..., per uur, tijd...
velocitate -- = snelheid per uur, uursnelheid
tarifa -- = uurtarief
salario/paga -- = uurloon
servicio -- = uurdienst
sabliero -- = zandloper
signal -- = tijdsein


horario sub

1 dienstregeling, tijdschema, lesrooster, werkrooster, dienstrooster
-- ferroviari = dienstregeling van de spoorwegen
-- de estate = zomerdienstregeling
-- de hiberno = winterdienstregeling
-- fixe = vaste dienstregeling
-- del lectiones = lesrooster
-- de labor/de travalio = werkrooster
-- flexibile de labor/travalio = flexibile werktijden
-- de apertura = openingsuren/tijden
includer dies/jornos libere in le -- = vrije dagen inroosteren


+ horatian adj

1 Horatiaans


+ Horatio sub n pr

1 Horatius


+ horda sub

1 horde


hordeacee adj

1 BOTANICA gerst..., gerstkorrelachtig


+ hordeiforme adj

1 hordeïform, gerstekorrelvormig


hordeina sub

1 CHIMIA hordeïne (proteïne in gerst)


hordeo sub

1 BOTANICA gerst
-- perlate = parelgerst
-- maritime = zeegerst
-- pellate = gepelde gerst
farina de -- = gerstemeel
bira de -- = gerstebier
pan de -- = gerstebrood
grano de -- = gerstekorrel
sucro de -- = gerstesuiker
palea de -- = gerstestro
recolta de -- = gersteoogst
campo de -- = gersteakker
cultura de -- = gerstebouw/teelt


+ hordeolo sub

1 strontje (zweertje bij het oog)


horizontal adj

1 horizontaal, waterpas
linea -- = horizontale lijn
plano -- = horizontaal vlak
projection -- = horizontale projectie
section -- = horizontale doorsnede


+ horizontalismo sub

1 RELIGION horizontalisme


+ horizontalista adj

1 RELIGION horizontalistisch


+ horizontalista sub

1 RELIGION horizontalist


+ horizontalistic adj

1 RELIGION horizontalistisch


+ horizontalitate sub

1 horizontale stand/ligging
-- de un piano = horizontale stand van een piano
verificar le -- de un superfacie/superficie per medio de un nivello = de horizontale stand van een oppervlak controleren

met een waterpas

horizonte sub

1 horizon, gezichtseinder, verschiet, kim
-- visual/visibile = zichtbare horizon
-- del nord = noorderkim
linea del -- = horizon
-- astronomic = astronomische horizon
-- politic = politieke horizon
de -- afzoeken = explorar/scrutar le horizonte
isto es foris/foras de nostre -- = dat ligt buiten onze gezichtseinder/ons gezichtsveld
ampliar le --s = de blik verruimen


+ hormon sub

1 hormoon
-- de crescentia/crescimento/crescita = groeihormoon
-- lactogene = lactogeen hormoon
-- thyroide = schildklierhormoon
production de --es = hormonenproduktie


+ hormonal adj

1 van de hormonen, hormonaal
production -- = hormonenproduktie
systema -- = hormonaal systeem
equilibrio -- = hormonaal evenwicht
contraception -- = hormonale contraceptie
differentiation -- del sexos = hormonale differentiatie van de seksen


+ hormonogene adj

1 hormonenvormend


+ hormonogenese (-esis) sub

1 hormonogenese, hormonenvorming


+ hormonologia sub

1 MEDICINA hormonologie


+ hormonotherapia sub

1 MEDICINA hormoonbehandeling/kuur


+ hornablende sub

1 CHIMIA hoornblende


+ horologier adj

1 klokken..., uurwerk...
industria -- = klokkenindustrie


horologieria sub

1 klokkenmakerij, uurwerkindustrie
2 klokkenwinkel, horlogewinkel
3 tijdmechanisme
-- de precision = precisieuurwerk
bomba a -- = tijdbom


horologiero sub

1 klokkenmaker, uurwerkmaker, horlogemaker
lupa de -- = horlogemakersloep
utensiles de -- = horlogemakersgereedschap
officina de -- = horlogemakerswerkplaats


horologio sub

1 uurwerk, klok
-- del ecclesia = kerkklok
-- mural = hangklok
-- solar = zonnewijzer
-- digital = digitaal uurwerk
-- a pendulo = slingeruurwerk
-- de compensation = compensatieuurwerk
-- polytopic = polytopisch uurwerk
-- parlante = tijdmelding
-- de turre = torenklok
-- biologic/interne = biologische klok
le -- face tic tac = de klok tikt
con le regularitate de un -- = met de regelmaat van de klok
ille es como un -- = hij is een man van de klok
cursa contra le -- = race tegen de klok, SPORT tijdrit
cursa contra le -- in le montania = berg/klimtijdrit
2 horloge
-- de tasca = zakhorloge
-- ad/de arena/a/de sablo = zandloper
-- ad/de ancora = ankerhorloge
-- de auro = gouden horloge
-- a quarz (G) = kwartshorloge
-- digital = digitaal horloge
resorto de -- = horlogeveer
cassa de -- = horlogekast
catena de -- = horlogeketting
horologio-bracialetto = polshorloge
bracialetto de -- = horlogebandje
mitter mi -- al hora juste = mijn horloge gelijk zetten
reguardar/mirar/consultar su -- = op zijn horloge kijken
mi -- non es juste = mijn horloge gaat niet gelijk


+ horoscopic adj

1 van een horoscoop, horoscoop...


horoscopo sub

1 horoscoop
-- de nascentia = geboortehoroscoop
-- favorabile = gunstige horoscoop
tirar/facer le -- de un persona = iemands horoscoop trekken
consultar/leger su -- = zijn horoscoop raadplegen


+ horosphera sub

1 MATHEMATICA horosfeer


horrende adj

1 vreselijk, afschuwelijk, gruwelijk, afgrijselijk, akelig, verschrikkelijk
crimine -- = afgrijselijke misdaad
situation -- = afgrijselijk nare situatie


horribile adj

1 vreselijk, afschuwelijk, gruwelijk, afgrijselijk, akelig, verschrikkelijk
sete -- = vreselijke dorst
critos -- = akelige kreten
calor -- = verschrikkelijke hitte
tempore -- = afschuwelijk weer
cappello -- = heel lelijke hoed


horribilitate sub

1 afschuw, afkeer, afgrijzen


+ horride adj

1 Vide: horrende


+ horriditate sub

1 afschuwelijkheid, gruwelijkheid, afgrijselijkheid


horrific adj

1 afschuwelijk, afschuwwekkend


horrificar v

1 met afschuw vervullen, afschuw inboezemen


horripilante adj

1 ergerlijk, de rillingen over het lijf jagend
infante -- = kind dat het bloed onder je nagels vandaan haalt
historia -- = griezelverhaal


horripilar v

1 PHYSIOLOGIA kippevel bezorgen, doen rillen
2 op iemands zenuwen werken, dodelijke ergernis geven, ergeren, irriteren
su maniera de parlar me horripila = ik erger me vreselijk aan zijn manier van spreken


horripilation sub

1 kippevel
le frigido provoca le -- = van kou krijg je kippevel
2 ergernis, enorme irritatie


+ horripilatori adj

1 ANATOMIA musculos -- = haarspieren, spieren die de haren oprichten


horrisone adj

1 afschuwelijk klinkend, oorverdovend
producer un strepito/ruito -- = een oorverdovend lawaai maken


horror sub

1 huivering, afgrijzen, afschuw, afkeer, griezeling
crito de -- = schreeuw van afgrijzen
film (A) de -- = griezelfilm
camera de --es = griezelkamer
historia de --es = griezelverhaal
propaganda de --es = gruwelpropaganda
isto me da fremitos de -- = ik griezel ervan
que -- de tempore! = wat afschuwelijk weer!
2 iets afschuwelijks, verschrikking
le --es del guerra = de verschrikkingen van de oorlog
committer --es = afschuwelijke dingen doen
vision de -- = schrikbeeld


hors-d'oeuvre sub FRANCESE

1 CULINARI hors-d'oeuvre, voorgerecht


+ horsepower sub ANGLESE

1 horse-power, paardekracht


+ horst sub GERMANO

1 GEOLOGIA horst
fallia de -- = horstbreuk


hortative adj

1 aan/bemoedigend, stimulerend, vermanend, aansporend


Hortense sub n pr

1 Hortense


hortensia sub

1 BOTANICA hortensia


+ horticole adj

1 tuinbouw..., tuinderij..., tuinders...
region -- = tuinbouwgebied
producto -- = tuinbouwprodukt
planta -- = tuinbouwplant/gewas
solo/terra -- = tuinbouwgrond
societate -- = tuinbouwmaatschappij
exposition/exhibition -- = tuinbouwtentoonstelling
interprisa -- = kwekerij


horticultor sub

1 kweker, tuinbouwer


horticultura sub

1 tuinbouw
-- sub vitro = glastuinbouw
schola de -- = tuinbouwschool
inseniamento de -- = tuinbouwonderwijs
exhibition/exposition de -- = tuinbouwtentoonstelling
interprisa de -- = kwekerij
region de -- = tuinbouwgebied
utensiles/materia de -- = tuinbouwgereedschap


+ horticultural adj

1 de tuinbouw betreffend
cisorios -- = snoeischaar


horto sub

1 tuin
-- botanic = botanische tuin


+ hosanna sub

1 hosanna


+ hosophobia sub

1 smetvrees


hospital adj

1 gastvrij, herbergzaam


hospital sub

1 ziekenhuis, hospitaal
-- psychiatric = psychiatrische inrichting
-- municipal = gemeenteziekenhuis
-- militar = militair ziekenhuis
-- militar ambulante/mobile = lazaret, veldhospitaal
-- de urgentia = noodhospitaal
-- de/pro infantes = kinderziekenhuis
-- regional = streekziekenhuis
-- private = particulier ziekenhuis
-- pro animales = dierenkliniek
die/jorno in le -- = verpleegdag
nave -- = hospitaalschip


hospitalari adj

1 van een ziekenhuis, ziekenhuis..., hospitaal...
traino -- = hospitaaltrein
nave -- = zeehospitaal, hospitaalschip
servicio -- = hospitaaldienst
complexo -- = ziekenhuiscomplex
practica -- = ziekenhuispraktijk


hospitalero sub

1 (zieken)broeder, ziekenverpleger


Hospitalero sub

1 Hospitaalridder
cavalleros --s = Hospitaalridders


+ hospitalisar v

1 (laten) opnemen in een ziekenhuis
-- un vulnerato = een gewonde in het ziekenhuis opnemen


+ hospitalisation sub

1 ziekenhuisopname, opneming in het ziekenhuis, hospitalisatie
-- a domicilio = thuisverpleging
-- fortiate = dwangopname
die/jorno de -- = verpleegdag
costos de -- = verpleegkosten


hospitalitate sub

1 gastvrijheid
dar/offerer -- = gastvrijheid aanbieden/verlenen
reciper -- = gastvrijheid krijgen
gratias pro le -- = bedankt voor de gastvrijheid


hospite sub

1 gastheer
pais -- = gastland
2 herbergier, waard
3 gast (in hotel, etc.)
-- de honor = eregast
-- indesirate = ongewenste gast
-- de ultime hora = late gast


+ hospitio sub

1 hospitium, gastenverblijf, onderdak
2 gesticht, weeshuis, armenhuis, bejaardentehuis


+ hosta sub

1 BOTANICA hosta


hostage,ostage sub

1 gijzelaar, gegijzelde
prender --s = gijzelaars maken


hoste sub

1 HISTORIA leger


+ hostelleria sub

1 hotelwezen, hotelbedrijf
schola de -- = hotel(vak)school


+ hostellero sub

1 hotelhouder


+ hostello sub

1 hotel


+ hosteria sub

1 herberg, hotel


+ hostessa sub

1 gastvrouw
2 hostess, stewardes


+ hostia sub

1 RELIGION hostie, hostiebrood, misbrood
consecration del -- = consecratie van de hostie


hostil adj

1 vijandig, vijandelijk
attitude -- = vijandige houding
reguardos -- = vijandige blikken
-- al stato = staatsgevaarlijk
ille es -- a iste projecto = hij staat afwijzend tegenover dit plan


hostilitate sub

1 vijandigheid, vijandige houding
climate de -- = vijandelijk klimaat
acto de -- = vijandige daad
2 vijandige daad
comenciar/aperir le --s = de vijandigheden openen
reprender le --s = de vijandelijkheden hervatten
cessation/arresto/suspension/abandono del --s = staking van de vijandelijkheden


+ hot-dog sub ANGLESE

1 hot-dog


hotel sub FRANCESE

1 hotel
-- balneari = badhotel
-- de luxo = luxehotel
-- de montania = berghotel
-- pro familias = familiehotel
-- de prime categoria = eerste klas hotel
-- a/de tres stellas = driesterrenhotel
-- complete = volgeboekt hotel
camera de -- = hotelkamer
lecto de -- = hotelbed
guida de --s = hotelgids
inventario de -- = hotelinventaris
catena de --s = hotelketen
registro de -- = hotelregister
nota de -- = hotelrekening
tarifa de -- = hoteltarief
-- restaurante = hotel-restaurant
portero de -- = hotelportier
ratto de -- = hotelrat
lino de -- = hotellinnen
esser allogiate in un -- = in een hotel logeren


+ hoteler adj

1 het hotelbedrijf betreffend, hotel...
industria -- = hotelwezen, hotelbedrijf
schola -- = hotel(vak)school


+ hoteleria sub

1 hotelwezen, hotelbedrijf
schola de -- = hotel(vak)school


hotelier sub FRANCESE

1 hotelier, hotelhouder, hoteleigenaar


+ hot-jazz sub ANGLESE

1 hot-jazz


+ hottentot sub

1 Hottentot


+ hottentot adj

1 Hottentots


+ hottonia sub

1 BOTANICA
-- palustre = waterviolier


+ huerta ESPANIOL

1 GEOLOGIA bevloeide riviervlakte, huerta


huguenot sub

1 hugenoot


huguenot adj

1 hugenoots, hugenoten...
partito -- = hugenotenpartij


huguenotismo sub

1 hugenotisme


+ hulahup sub

1 hoelahoep
jocar al -- = aan hoelahoep doen


+ hum interj

1 hum
dicer -- = hummen


human adj

1 van de mens, menselijk, mensen...
natura -- = menselijke natuur
genere/specie/racia -- = mensengeslacht, mensheid
corde -- = mensenhart
sanguine -- = mensenbloed
fortia -- = mensenkracht
vita -- = mensenleven
material -- = mensenmateriaal
voce -- = mensenstem
fluxo -- = mensenstroom
lingua -- = mensentaal
typo -- = mensentype
sacrificio -- = mensenoffer
deber -- = mensenplicht
ration -- = menselijke rede, mensenverstand
sagessa -- = mensenwijsheid
imagine -- = mensbeeld
anima -- = mensenziel
carne -- = mensenvlees
cadavere -- = mensenlijk
societate -- = mensenmaatschappij
pulice -- = mensenvlo
massa -- = mensenmassa
racia -- = mensenras
derectos -- = mensenrechten
forma/figura -- = mensengedaante
corpore -- = menselijk lichaam
typo -- = mensentype
figura -- = menselijke gedaante
scientias -- = menswetenschappen
litteras -- = humaniora
secundo criterios -- = naar menselijke maatstaven
isto is humanmente impossibile = dat is menselijkerwijs gesproken onmogelijk
2 humaan, menslievend, zachtmoedig
tractamento -- = humane/menselijke behandeling


humanisar v

1 menselijker maken, humaniseren, beschaven
2 een menselijke gedaante geven, vermenselijken


humanisation sub

1 het menselijker maken, beschaving
2 het vermenselijken, vermenselijking


humanismo sub

1 humanisme


humanista sub

1 humanist


+ humanista adj

1 humanistisch


humanistic adj

1 humanistisch
consiliero -- = humanistisch raadsman


humanitari adj

1 humanitair, menslievend
sentimentos -- = humanitaire gevoelens
derecto -- = humanitair recht
organisation -- = humanitaire organisatie
pro rationes -- = om redenen van menselijkheid


humanitario sub

1 (fanatiek) humanitaire persoon


humanitarismo sub

1 (fanatieke) menslievende denkbeelden


humanitate sub

1 mensheid
-- suffrente = lijdende mensheid
2 menselijkheid
3 menselijke natuur
le -- e le divinitate de Jesus Christo = de menselijke en de goddelijke natuur van Jesus Christus
--s = humaniora (studie van Grieks en Latijn)


+ humano sub

1 mens, menselijk wezen, sterveling
nihil del -- le es alien = niets menselijks is hem vreemd


+ humanoide adj

1 mensachtig


+ humanoide sub

1 mensachtige


+ humectabile adj

1 bevochtigbaar


+ humectabilitate sub

1 bevochtigbaarheid


+ humectante sub

1 bevochtigingsmiddel


+ humectante adj

1 bevochtigend


humectar v

1 bevochtigen, natmaken, invochten
-- se le labios = zijn lippen bevochtigen


humectation sub

1 het bevochtigen, bevochtiging, het natmaken, het invochten
2 vochtigheid


+ humectator sub

1 bevochtiger, waterverdamper


humer v

1 vochtig zijn, nat zijn


humeral adj

1 ANATOMIA opperarm..., bovenarm...
arteria -- = opperarmslagader
2 schouder...
ligamento -- = schouderband
ECCLESIA velo -- = schoudervelum


humero sub

1 schouder
movimento de -- = schouderbeweging
luxation del -- = ontwrichting van de schouder
osso del -- = schouderblad
articulo del -- = schoudergewricht
largor del -- = schouderbreedte
altor de -- = schouderhoogte
fractura de -- = schouderbreuk
gambon de -- = schouderham
clausura super le -- = schoudersluiting
sacco de -- = schoudertas
con (le) --s large = breedgeschouderd
levar/altiar le --s = de schouders ophalen
2 ANATOMIA opperarmbeen
testa/capite del -- = gewrichtskop van het opperarmbeen


+ humic adj

1 humus...
CHIMIA acido -- = humuszuur
strato -- = humuslaag


humide adj

1 vochtig, nattig, nat
calor -- = vochtige warmte
muros -- = vochtige muren
climate -- = vochtig klimaat
frigide e -- = waterkoud


humidificar v

1 bevochtigen, vochtig maken, nat maken
-- tabaco = tabak invochten
-- con pincel = penselen


+ humidification sub

1 het bevochtigen, bevochtiging


+ humidificator sub

1 TECHNICA (lucht)bevochtiger


+ humidifuge adj

1 vochtwerend


humiditate sub

1 vochtigheid, nattigheid, vocht
-- del climate = vochtigheid van het klimaat
-- del solo = vochtigheid van de bodem
-- atmospheric = luchtvochtigheid
-- absolute/relative = absolute/relatieve vochtigheid
-- effective = effectieve vochtigheid
-- specific = specifieke vochtigheid
-- ambiente = omgevende vochtigheid
stato de -- = vochtigheidstoestand
macula de -- = vochtvlek
tenor in/grado de -- = vochtgehalte, vochtigheidsgraad
resistentia al -- = vochtbestendigheid


+ humifere adj

1 humushoudend
solo -- = humusgrond


+ humification sub

1 humusvorming


humile adj

1 onderdanig, onderworpen, deemoedig, ootmoedig
reguardo -- = deemoedige blik
peter humilemente pardono = nederig om vergiffenis vragen
confessar/recognescer un cosa humilemente = iets in alle nederigheid bekennen
2 eenvoudig, nederig, bescheiden
mi -- casa = mijn nederige woning
de familia/origine -- = van eenvoudige afkomst
secundo mi -- opinion = volgens mijn bescheiden mening


+ humiliante adj

1 vernederend
situation -- = vernederende situatie


humiliar v

1 vernederen, verootmoedigen, krenken
-- se ante Deo = zich voor God verootmoedigen
esser humiliate = een vernedering ondergaan


humiliation sub

1 vernedering, verootmoediging, krenking
-- ante Deo = verootmoediging voor God
infliger un -- a un persona = iemand een vernedering doen ondergaan


humiliator sub

1 iemand die anderen vernedert/krenkt


+ humilitate sub

1 nederigheid, ootmoed, deemoed
-- evangelic = evangelische nederigheid
confessar/recognoscer un cosa in/con tote -- = iets in alle nederigheid bekennen


humor sub

1 PHYSIOLOGIA (lichaams)vocht, (lichaams)sap
-- aquose/vitree del oculo = glasachtig vocht van het oog
-- synovial = gewrichtsvloeistof
le quatro --es = de vier lichaamsvochten
2 humeur, stemming, luim, gemoedsgesteldheid
esser de bon -- = goed geluimd zijn, goed gemutst zijn
esser de mal -- = slecht gehumeurd zijn, in een slecht humeur zijn
perder su bon -- = uit zijn luim raken
3 humor
-- nigre/patibular = galgehumor
-- vulgar = platte humor
-- e ironia = humor en ironie
-- popular = volkshumor
senso del -- = gevoel voor humor
le -- del situation = de humor van de situatie


humoral adj

1 PHYSIOLOGIA van de lichaamsvochten, humoraal
immunitate -- = humorale immuniteit


humorismo sub

1 MEDICINA humorale pathologie
2 humoristisch karakter, humor


humorista sub

1 MEDICINA aanhanger van de humorale pathologie
2 humorist


+ humorista adj

1 humoristisch


humoristic adj

1 humoristisch, geestig
remarca -- = humoristische opmerking
designo -- = humoristische tekening
scriptor -- = humoristische schrijver
conto -- = humoristisch verhaal
jornal -- = moppenblad


humorose adj

1 MEDICINA humoraal
2 humoristisch, vol humor, geestig


+ humorositate sub

1 geestigheid


humus sub LATINO

1 humus, teelaarde, tuinaarde
strato de -- = humuslaag
formation de -- = humusvorming


hungare adj

1 Hongaars


Hungaria sub n pr

1 Hongarije


hungaro sub

1 Hongaar
2 Hongaars (taal)


hunnic adj

1 van de Hunnen, Hunnen...


hunno sub

1 Hun


+ huppa sub

1 ZOOLOGIA hop, stronthaan


huracan sub

1 orkaan, wervelstorm
-- de nive = sneeuwstorm
-- de sablo/de arena = zandstorm


+ huri sub

1 (ISLAM) hoeri, houri


hurra

1 interj , sub hoera
on le dava le benvenita de tres --s = hij werd met een driewerf hoera begroet


+ husky sub

1 eskimohond, husky


hussar sub

1 MILITAR huzaar
regimento de --es = huzarenregiment, regiment der huzaren


+ hussita sub

1 RELIGION Hussiet


hyacinthin adj

1 van Hyacinthus
2 hyacintachtig, hyacint...


hyacintho sub

1 BOTANICA hyacint
bulbo de -- = hyacintenbol
quadro/quadrato de --s = hyacintenbed
campo de --s = hyacintenveld
cultor/cultivator de --s = hyacintenkweker
odor de -- = hyacintengeur
2 MINERALOGIA hyacint
carrafa/vitro a -- = hyacintenglas


Hyacintho sub n pr

1 MYTHOLOGIA Hyacinthus


+ hyades sub pl

1 ASTRONOMIA hyaden, regensterren
2 MYTHOLOGIA beeknimfen


+ Hyades sub n pr

1 Hyades


+ hyalin adj

1 GEOLOGIA glasachtig, helder, doorschijnend, hyalien
quarz (G) -- = bergkristal


+ hyalina sub

1 hyaline


+ hyalite sub

1 MINERALOGIA hyaliet, amiatiet, lavaglas, glasopaal


+ hyalographia sub

1 het glasschilderen, hyalografie


+ hyalographo sub

1 instrument waarmee men op glas schildert, hyalograaf
2 persoon die op glas schildert


+ hyaloide adj

1 BIOLOGIA glasachtig, hyaloïd
membrana -- = glasachtig vlies (van het oog)


+ hyaloma sub

1 MEDICINA hyaloma


+ hyaloplasma sub

1 MEDICINA hyaloplasma


+ hyalotechnia sub

1 glasbewerking


+ hyalotypia sub

1 glasdruk


hybridar v

1 BIOLOGIA hybridiseren, kruisen, bastaarderen


hybridation sub

1 BIOLOGIA het kruisen, hybridisatie, bastaardering
-- introgressive = introgressieve hybridisatie


hybride adj

1 hybridisch, bastaard...
parola -- = hybridisch woord
planta -- = bastaardplant
forma -- = bastaardvorm
vicia -- = bastaardwikke
ranunculo -- = bastaardboterbloem
computator/computer (A) -- = hybride computer


hybridismo sub

1 BIOLOGIA hybriditeit


+ hybriditate sub

1 hybriditeit


hybrido sub

1 hybride, hybridisch wezen (plant of dier), bastaard


+ hydarthrose (-osis) sub

1 MEDICINA gewrichtswaterzucht, hydarthrose


+ hydatic adj

1 MEDICINA blaaswormen bevattend, blaasworm...
cyste -- = blaaswormcyste


+ hydatide sub

1 ZOOLOGIA blaasworm, vin, fin, cystericus, hydatide
2 MEDICINA blaaswormcyste, hydatide


+ hydatitis sub

1 MEDICINA blaaswormziekte


+ hydno sub

1 BOTANICA stekelzwam


Hydra sub n pr

1 Hydra, zevenkoppige slang
FIGURATE
le -- del revolution = de hydra der revolutie
2 ASTRONOMIA Waterslang


hydra sub

1 ZOOLOGIA zoetwaterpoliep
-- fusc = bruine zoerwaterpoliep


hydracido sub

1 CHIMIA waterstofzuur


+ hydractinia sub

1 ZOOLOGIA
-- echinate = zeerasp (kwal)


hydrangea,hydrangea sub

1 BOTANICA hydrangea (soort hortensia)


hydrante sub

1 hydrant, standpijp


+ hydrargyrio sub

1 kwik


+ hydrargyrismo sub

1 MEDICINA kwikvergiftiging


+ hydratabile adj

1 hydrateerbaar, met water verbindbaar


+ hydratante adj

1 vochtinbrengend
crema -- = vochtinbrengende crème
lotion -- = vochtinbrengende lotion


hydratar v

1 CHIMIA hydrateren, met water verbinden
-- calce = kalk blussen


hydratation sub

1 CHIMIA, MEDICINA het hydrateren, hydratatie, hydratering, verbinding met water
-- de cemento = cementhydratatie


hydrato sub

1 CHIMIA hydraat
-- de carbon = koolhydraat


hydraulic adj

1 hydraulisch, water...
energia -- = waterkracht
fortia -- = hydraulische kracht
pression -- = waterdruk
pressa -- = hydraulische pers
freno -- = hydraulische rem
machina -- = hydraulische machine
pumpa -- = waterpomp
turbina -- = hydraulische turbine, waterturbine
cylindro -- = hydraulische cilinder
motor -- = hydraulische motor
pressa -- = hydraulische pers, waterpers
excavator -- = hydraulische graafmachine
grue -- = hydraulische (hijs)kraan
generator -- = waterkrachtgenerator
organo -- = hydraulisch orgel, waterorgel
embracage -- = hydraulische koppeling
transmission -- = hydraulische aandrijving
liquido -- = hydraulische vloeistof
rota -- = waterrad
tunnel -- = watertunnel
2 waterbouwkundig
architectura -- = waterbouwkunde
constructiones/structuras -- = waterwerken


hydraulica sub

1 PHYSICA hydraulica, hydromechanica


+ hydrazina sub

1 CHIMIA hydrazine


+ hydremia sub

1 MEDICINA bloedverdunning, hydremie


+ hydria sub

1 ANTIQUITATE hydria, waterkan


hydric adj

1 water...
dieta -- = waterdieet
equilibrio/balancia -- = waterbalans
rete -- = waternet
energia -- = waterkracht


hydrido sub

1 CHIMIA hydride


+ hydroaerodynamica sub

1 hydroaërodynamica


hydroaeroplano sub

1 watervliegtuig, vliegboot


+ hydroaerostatica sub

1 hydroaërostatica


+ hydroavion,hydravion sub

1 watervliegtuig, vliegboot


+ hydrobiologia sub

1 hydrobiologie


+ hydrobiologic adj

1 hydrobiologisch


+ hydrobiologo sub

1 hydrobioloog


+ hydrocarbonato sub

1 CHIMIA hydrocarbonaat


+ hydrocarburo sub

1 CHIMIA koolwaterstof
-- cyclic = cyclische koolwaterstof
-- acyclic = acyclische koolwaterstof
-- aliphatic = alifatische koolwaterstof
-- saturate = verzadigde koolwaterstof
-- insaturate/non saturate = onverzadigde koolwaterstof
composito de -- = koolwaterstofverbinding
catena de --s = koolwaterstofketen


hydrocele sub

1 MEDICINA waterbreuk, hydrocele
-- bilateral = tweezijdige waterbreuk


hydrocephale adj

1 MEDICINA hydrocephaal, een waterhoofd hebbend


hydrocephalia sub

1 MEDICINA hersenwaterzucht, hoofdwaterzucht, hydrocefalie


hydrocephalo sub

1 MEDICINA waterhoofd, hydrocefalus, hydrocefaal


+ hydrocharis sub

1 BOTANICA kikkerbeet


+ hydrocharitaceas sub pl

1 BOTANICA hydrocharitaceeën, waterkaardefamilie


+ hydrochimia sub

1 hydrochemie


+ hydrochimic adj

1 hydrochimic
recerca -- = hydrochemisch onderzoek


+ hydrochinon sub

1 CHIMIA, PHOTOGRAPHIA hydrochinon


+ hydrochlorato sub

1 CHIMIA hydrochloraat


+ hydrochloric adj

1 CHIMIA
acido -- = zoutzuur


+ hydrocoralliario sub

1 ZOOLOGIA hydrokoraal


+ hydrocortison sub

1 CHIMIA, BIOLOGIA hydrocortison


hydrocyanic adj

1 CHIMIA
acido -- = blauwzuur


hydrodynamic adj

1 hydrodynamisch
laboratorio -- = waterloopkundig laboratorium
lubrication/lubrification -- = hydrodynamische smering
resistentia -- = hydrodynamische weerstand
carga -- = hydrodynamische belasting
analogia -- = hydrodynamische analogie


hydrodynamica sub

1 PHYSICA hydrodynamica, waterloopkunde


+ hydroecologia sub

1 hydro-ecologie


+ hydroecologic adj

1 hydro-ecologisch


+ hydroeconomia sub

1 hydro-economie


+ hydroeconomic adj

1 hydro-economisch


hydroelectric adj

1 waterkracht..., hydro-elektrisch
energia -- = hydro-elektrische energie, waterkracht
central -- = waterkrachtcentrale


+ hydroelectricitate sub

1 hydro-elektriciteit, door waterkracht opgewekte elektriciteit


+ hydroenergia sub

1 waterkracht


+ hydrofoil sub

1 draagvleugelboot, hydrofoil


+ hydrofugar v

1 waterafstotend/waterdicht maken


+ hydrofuge adj

1 vochtwerend, waterafstotend, waterdicht
additivo -- = waterafstotende toevoeging
membrana -- = waterdicht membraan
strato -- = waterdichte laag


+ hydrogastria sub

1 MEDICINA hydrogastrie, maaguitzetting


+ hydrogel sub

1 hydrogel


hydrogenar v

1 CHIMIA hydrogeneren, hydreren


+ hydrogenation sub

1 CHIMIA hydrogenering


+ hydrogene adj

1 CHIMIA waterstof...
ion -- = waterstofion


+ hydrogenerator sub

1 waterkrachtgenerator


hydrogeno sub

1 CHIMIA waterstof
molecula de -- = waterstofmolecuul
ion de -- = waterstofion
isotopo de -- = waterstofisotoop
composito de -- = waterstofverbinding
ponte de -- = waterstofbrug
acceptor de -- = waterstofacceptor
exponente de -- = waterstofexponent
spectro de -- = waterstofspectrum
nucleo de -- = waterstofkern
bomba a/de -- = waterstofbom
cylindro de -- = waterstofcilinder
concentration del iones de -- = waterstofionenconcentratie


+ hydrogeologia sub

1 hydrogeologie


+ hydrogeologic adj

1 hydrogeologisch
carta/mappa -- = hydrogeologische kaart
unitate -- = hydrogeologische eenheid


hydrographia sub

1 hydrografie, waterbeschrijving
-- de Europa = hudrografie van Europa


hydrographic adj

1 hydrografisch
mappa/carta -- = hydrografische kaart, rivier- en zeekaart, waterkaart
atlas -- = stroomatlas
servicio -- = hydrografische dienst
anno -- = hydrografisch jaar
rete -- = hydrografisch net


hydrographo sub

1 hydrograaf


+ hydrolato sub

1 welriekend gedistilleerd water
-- de rosas = rozenwater


+ hydrolitho sub

1 CHIMIA hydroliet, calciumhydride


+ hydrologia sub

1 hydrologie, waterkunde
-- fluvial = potamologie
-- lacustre = limnologie
-- stochastic = stochastische hydrologie


+ hydrologic adj

1 hydrologisch, waterkundig
analogia -- = hydrologische analogie
apparato -- = hydrologisch apparaat
carta/mappa -- = hydrologische kaart
atlas -- = hydrologische atlas
manual -- = hydrologisch handboek
annuario -- = hydrologisch jaarboek
cyclo -- = hydrologische kringloop
equation -- = hydrologische vergelijking
analyse (-ysis) -- = hydrologische analyse
exploration -- = hydrologische verkenning
factor -- = hydrologische factor
prognostico -- = hydrologische voorspelling
modello -- = hydrologisch model
observation -- = hydrologische waarneming
station -- = hydrologisch station
anno -- = hydrologisch jaar


+ hydrologista sub

1 hydroloog


+ hydrologo sub

1 hydroloog


+ hydrolysabile adj

1 CHIMIA hydrolyseerbaar


+ hydrolysar v

1 CHIMIA hydrolyseren


hydrolyse (-ysis) sub

1 CHIMIA hydrolyse


hydrolytic adj

1 CHIMIA hydrolytisch
processo -- = hydrolyseproces
dissociation -- = hydrolytische dissociatie
velocitate -- = hydrolysesnelheid


+ hydromachina sub

1 hydraulische machine


+ hydromagnetic adj

1 hydromagnetisch


+ hydromagnetica sub

1 hydromagnetica


+ hydromantia sub

1 waarzeggerij uit het water


+ hydromechanic adj

1 hydromechanisch, hydraulisch


+ hydromechanica sub

1 hydromechanica


+ hydromel sub

1 honingwater, mede, hydromel
-- vinose = honingwijn


+ hydrometeoro sub

1 METEO hydrometeoor


+ hydrometeorologic adj

1 hydrometeorologisch
prognostico -- = hydrometeorolische voorspelling
relation -- = hydrometeorologische betrekking


+ hydrometra sub

1 ZOOLOGIA schaatsenrijder


+ hydrometria sub

1 hydrometrie, watermeetkunde


+ hydrometric adj

1 hydrometrisch, watermeetkundig
ponte -- = meetbrug
instrumentos -- = hydrometrische instrumenten


hydrometro sub

1 hydrometer, vochtweger, areometer, watermeter


+ hydromodulo sub

1 hydromodulus


+ hydronephrose (-osis) sub

1 MEDICINA hydronefrose, waterzaknier


+ hydronymia sub

1 naamkunde van waterlopen


+ hydropatha sub

1 waterdokter


hydropathia sub

1 MEDICINA hydropathie, watergeneeskunde, waterkuur


hydropathic adj

1 MEDICINA hydropathisch


+ hydropedologic adj

1 hydropedologisch
prospection -- =hydropedologische verkenning


+ hydroperoxydo sub

1 CHIMIA hydroperoxyde


+ hydrophile adj

1 wateraantrekkend, hydrofiel
gaza -- = hydrofielgaas
watta/coton -- = verbandwatten
2 BOTANICA in of bij water groeiend, op drassig terrein groeiend
planta -- = water minnende plant


+ hydrophilic adj

1 Vide: hydrophile


+ hydrophilo sub

1 ZOOLOGIA watertor


+ hydrophobe adj

1 waterafstotend, hydrofoob


hydrophobia sub

1 MEDICINA watervrees, hydrofobie
2 CHIMIA hydrofobie


+ hydrophobic adj

1 Vide: hydrophobe


+ hydrophobo sub

1 MEDICINA iemand die aan watervrees lijdt


+ hydrophono sub

1 hydrofoon, onderwatermicrofoon
-- de linea = lijnvormige hydrofoon


+ hydrophyto sub

1 BOTANICA hydrofyt


+ hydropic adj

1 MEDICINA waterzuchtig, hydropisch
ventre -- = waterbuik


+ hydropico sub

1 MEDICINA waterzuchtpatiënt


hydropisia sub

1 MEDICINA waterzucht, hydrop(i)sie, hydropisme, hydrops
-- subcutanee = huidwaterzucht
-- abdominal = buikwaterzucht
-- pulmonar = longwaterzucht


hydroplano sub

1 glijboot


+ hydropneumatic adj

1 hydropneumatisch
suspension -- = hydropneumatische vering
frenos -- = hydropneumatische remmen
accumulator -- = hydropneumatische accumulator


+ hydroponic adj

1 hydroponisch
cultura -- = hydrocultuur


+ hydroponica sub

1 hydroponica, hydrocultuur, watercultuur


+ hydrorrhea sub

1 MEDICINA watervloed


+ hydroscopio sub

1 hydroscoop


+ hydrosequentia sub

1 hydrologische reeks


+ hydrosilicato sub

1 CHIMIA hydrosilicaat


hydrosol sub

1 CHIMIA hydrosol


+ hydrosoluble sub

1 in water oplosbaar


+ hydrosphera sub

1 GEOGRAPHIA hydrosfeer


+ hydrostabilitate sub

1 hydrostabiliteit


hydrostatic adj

1 hydrostatisch
pression -- = hydrostatische druk
balancia -- = hydrostatische balans, waterwaag
paradoxo -- = hydrostatische paradox
equilibrio -- = hydrostatisch evenwicht
carga -- = hydrostatische belasting


hydrostatica sub

1 PHYSICA hydrostatica


+ hydrostructura sub

1 waterbouwkundige constructie


+ hydrotechnic adj

1 hydrotechnisch
recercas -- = hydrotechnisch onderzoek


+ hydrotechnica sub

1 hydrotechniek


+ hydrotherapeuta sub

1 waterdokter


+ hydrotherapeutic adj

1 MEDICINA hydrotherapeutisch


hydrotherapia sub

1 MEDICINA hydrotherapie, watergeneeskunde


+ hydrotherapic adj

1 MEDICINA hydrotherapeutisch
tractamento/cura -- = koudwaterkuur


+ hydrothermal adj

1 GEOLOGIA hydrothermaal


+ hydrothorace sub

1 MEDICINA borstwaterzucht, hydrothorax


+ hydrotimetria sub

1 hardheidsmeting (van water)


+ hydrotimetric adj

1 grado hydrotimetric = hardheidsgraad (van water)


+ hydrotimetro sub

1 hardheidsmeter (voor water)


+ hydrotropismo sub

1 hydrotropisme


hydroxydo sub

1 CHIMIA hydroxyde
-- de calcium = calciumhydroxyde


+ hydroxylamina sub

1 CHIMIA hydroxylamine


+ hydroxylation sub

1 CHIMIA hydroxylering


+ hydroxylo sub

1 CHIMIA hydroxylgroep


+ hydruro sub

1 CHIMIA hydride


+ hyemal adj

1 van de winter, winter...
plantas -- = wintergewassen
somno -- = winterslaap
eranthis -- = winterakoniet
clangula -- = ijseend
equiseto -- = schaafstro


hyena sub

1 ZOOLOGIA hyena
le --s del mundo financiari = de hyena's van het geldwezen


+ hyenidos sub pl

1 ZOOLOGIA hyena-achtigen


+ hyeniforme adj

1 ZOOLOGIA hyena-achtig


+ hyetal adj

1 regen...
coefficiente -- = neerslagcoëfficiënt


+ hyetographic adj

1 hyetografisch
curva -- = regenintensiteitskromme


+ hyetometro sub

1 regenmeter


+ hygiaphono sub

1 hygiafoon


hygiene sub

1 hygiëne, gezondheidsleer
2 hygiëne, zindelijkheid
mesuras de -- = gezondheidsmaatregelen
-- buccal/del bucca = mondverzorging
-- dentari = gebitsverzorging
-- corporal = lichaamshygiëne, lichaamsverzorging
-- mental = geestelijke hygiëne, geestelijke gezondheidszorg
-- scholar = schoolhygiëne
-- sportive = sporthygiëne
prescriptiones de -- = hygiënische voorschriften


hygienic adj

1 hygiënisch
servietta/panno -- = maandverband, damesverband
papiro -- = toiletpapier, closetpapier
rolo de papiro -- = rol closetpapiet
situla -- = toiletemmer


hygienista sub

1 hygiënist
-- dental/buccal = mondhygiënist


hygrographo sub

1 hygrograaf


+ hygrologia sub

1 hygrologie (leer der luchtvochtigheid)


+ hygrologic adj

1 hygrologisch


+ hygroma sub

1 MEDICINA watergezwel, hygroma


+ hygroma sub

1 MEDICINA hygroma


+ hygrometria sub

1 hygrometrie


+ hygrometric adj

1 hygrometrisch
regulation -- = vochthuishouding
carta -- de un zona = hygrometrische kaart van een gebied


+ hygrometricitate sub

1 luchtvochtigheidstoestand


hygrometro sub

1 hygrometer, vocht(igheids)meter
-- capillar/a capillo = haarhygrometer
-- a condensation = dauwpunthygrometer, condensatiehygrometer


+ hygrophile adj

1 vochtaantrekkend
2 BOTANICA op vochtig terrein groeiend
planta -- = vocht minnende plant, vochtplant


+ hygrophobe adj

1 waterafstotend, hygrofoob


+ hygrophobic adj

1 waterafstotend, hydrofoob


+ hygrophoro sub

1 BOTANICA
-- nivee = sneeuwzwammetje


+ hygrophyto sub

1 BOTANICA vochtplant


+ hygroscopia sub

1 vochtmeting, hygrometrie


hygroscopic adj

1 hygrometrisch
2 hygroscopisch, vochtaantrekkend, vochtbindend


+ hygroscopicitate sub

1 hygroscopisch karakter, hygroscopisciteit


hygroscopio sub

1 vocht(igheids)meter, hygroscoop


+ hygrostato sub

1 hygrostaat


+ hylocomio sub

1 BOTANICA woudmos
-- prolifere = etagemos


+ hylomorphismo sub

1 PHILOSOPHIA hylomorfisme


+ hylozoismo sub

1 PHILOSOPHIA hylozoïsme


+ hylozoista sub

1 PHILOSOPHIA hylozoïst


+ hylozoistic adj

1 PHILOSOPHIA hylozoïstisch


+ hymenal adj

1 mbt het hymen/maagdenvlies


Hymene sub n pr

1 MYTHOLOGIA Hymen


hymene sub

1 huwelijk, echt
2 ANATOMIA maagdenvlies


hymeneo sub

1 huwelijk, echt


Hymeneo sub n pr

1 MYTHOLOGIA Hymen (huwelijksgod)


hymenio sub

1 BOTANICA hymenium (fertiele laag bij een zwam)


+ hymenomycetos sub pl

1 BOTANICA vlieszwammen


hymenoptere adj

1 ZOOLOGIA vliesvleugelig


hymenopteros sub pl

1 ZOOLOGIA hymenoptera, vliesvleugeligen


hymnario sub

1 verzameling hymnen, gezangboek


+ hymnic adj

1 hymnisch


hymno sub

1 hymne, lofzang, loflied, RELIGION kerkgezang
-- al natura = loflied op de natuur
-- al amor = loflied op de liefde
-- national = volkslied
intonar le -- national = het volkslied inzetten
-- triumphal/de triumpho/de victoria = zegezang


hymnographia sub

1 hymnografie


hymnographo sub

1 hymnendichter


hymnologia sub

1 hymnologie


hymnologic adj

1 hymnologisch


+ hymnologista sub

1 hymnoloog


hymnologo sub

1 hymnoloog


+ hyoide adj

1 ANATOMIA
osso -- = tongbeen


+ hyoscina sub

1 MEDICINA hyoscine


+ hyoscyamina sub

1 MEDICINA hyoscyamine (kalmerend middel)


+ hypallage sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hypallage (stijlfiguur)


+ hypanthoido sub

1 BOTANICA bloemkoek (bloeiwijze)


+ hyperabrupte adj

1 hyperabrupt
profilo -- = hyperabrupt profiel


+ hyperaciditate sub

1 MEDICINA verhoogd zuurgehalte, hyperaciditeit, brandend maagzuur


+ hyperactive adj

1 hyperactief


+ hyperactivitate sub

1 hyperactivitate


+ hyperacusia sub

1 MEDICINA overgevoeligheid voor geluiden


+ hyperalgesia sub

1 MEDICINA hyperalgesie, verhoogde pijngewaarwording


+ hyperalgia sub

1 MEDICINA hyperalgie, overgevoeligheid voor pijn


+ hyperallergic adj

1 hyperallergisch


+ hyperbaton sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hyperbaton, woordverplaatsing, inversie


hyperbola sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hyperbool
2 MATHEMATICA hyperbool
-- oblique = hyperbola oblique
-- equilatere = hyperbool met rechthoekige asymptoten
axe transverse de un -- = transversale as van een hyperbool


hyperbolic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hyperbolisch, overdrijvend
expression -- = hyperbolische uitdrukking
linguage -- = hyperbolische taal
2 MATHEMATICA hyperbolisch
puncto -- = hyperbolisch punt, zadelpunt
curva -- = hyperbolische kromme
functiones -- = hyperbolische functies
paraboloide -- = zadelvlak


+ hyperbolicitate sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hyperbool/over-drijvend karakter
-- de un phrase = hyperbo-lisch karakter van een zin


+ hyperbolisar v

1 hyperboliseren, overdrijven


+ hyperbolismo sub

1 hyperbolisme, het (overdreven) gebruik van hyperbolen


hyperboloide sub

1 MATHEMATICA hyperboloïde
-- de revolution = hyperboloide de revolution


+ hyperboree adj

1 arctisch, noordelijk, noordpool...
2 BOTANICA in het hoge noorden groeiend


+ hypercarga sub

1 hyperlading


+ hypercatalectic adj

1 hypercatalectisch (van versregel)


+ hyperchlorhydria sub

1 MEDICINA hyperchlorhydrie


+ hyperchrome adj

1 MEDICINA hyperchroom (te sterk gepigmenteerd)


+ hyperchromia

1 MEDICINA overmaat aan pigment


+ hypercomplexe adj

1 hypercomplex
numeros -- = hypercomplexe getallen


+ hyperconjugation sub

1 hyperconjugatie


+ hypercorrecte adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hypercorrect
forma -- = hypercorrecte vorm
pronunciation -- = hypercorrecte uitspraak


+ hypercorrection sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hypercorrectie, hypercorrectheid


hypercritic adj

1 overdreven kritisch, hyperkritisch


hypercritica sub

1 overdreven kritiek, haarkloverij, letterzifterij, muggenzifterij


hypercritico sub

1 overstreng kritikus, vitter, haarklover, muggenzifter


+ hyperdulia sub

1 CATHOLICISMO hoogste verering (voor de Heilige Maagd)


+ hyperelliptic adj

1 MATHEMATICA hyperelliptisch


+ hyperemia sub

1 MEDICINA hyper(a)emie, bloedaandrang, congestie


+ hyperemotif adj

1 overdreven emotioneel, hypergevoelig


+ hyperemotivitate sub

1 overdreven emotionaliteit, hypergevoeligheid


+ hyperendemic adj

1 hyperendemisch


+ hyperendemicitate sub

1 hyperendemiciteit


+ hyperenthusiasta adj

1 wild enthousiast


+ hyperesthesia sub

1 MEDICINA hyperesthesie, overgevoeligheid


+ hyperexcitabile adj

1 overprikkelbaar


+ hyperexcitabilitate sub

1 overprikkelbaarheid


+ hyperexcitar v

1 overprikkelen


+ hyperexcitation sub

1 overprikkeling


+ hyperexcretion sub

1 MEDICINA hyperexcretie, overmatige uitscheiding


+ hyperextensibile adj

1 overrekbaar


+ hyperextension sub

1 overrekking


+ hyperfatigabilitate sub

1 oververmoeibaarheid


+ hyperfin adj

1 hyperfijn
structura -- = hyperfijne structuur


+ hyperfocal adj

1 PHOTOGRAPHIA hyperfocaal
distantia -- = hyperfocale afstand


+ hyperfrequentia sub

1 hyperfrequentie, hoogfrequentie


+ hypergenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA reuzengroei


+ hypergeometric adj

1 hypergeometrisch
function -- = hypergeometrische functie
serie/progression -- = hypergeometrische reeks
polynomios -- = hypergeometrische veeltermen


+ hyperglobulia sub

1 MEDICINA hyperglobulie


+ hyperglycemia sub

1 MEDICINA suikerziekte


+ hyperglycemia sub

1 hyperglycaemie (te hoge bloedsuikerspiegel)


+ hypergol sub

1 hypergol (raketbrandstof)


+ hyperhormonal adj

1 MEDICINA hyperhormonaal


+ hypericaceas sub pl

1 BOTANICA hypericaceeën, hertshooifamilie


+ hyperico sub

1 BOTANICA hertshooi
-- perforate = sint-janskruid
-- hircin = bokkekruid


+ hyperimmunitate sub

1 MEDICINA hyperimmuniteit


+ hyperinflation sub

1 hyperinflatie


+ hypermatur adj

1 overrijp


+ hypermaturitate sub

1 overrijpheid


+ hypermenorrhagia sub

1 MEDICINA overmatige menstruatiebloeding, hypermenorroe


+ hypermercato sub

1 hypermarkt, grote supermarkt, weidewinkel


+ hypermetamorphose (-osis) sub

1 hypermetamorfose


+ hypermetria sub

1 hypermetrie


+ hypermetric adj

1 hypermetrisch
verso -- = hypermetrisch vers, hypermetro


+ hypermetro sub

1 hypermetrisch vers


+ hypermetrope adj

1 verziend, hypermetroop


+ hypermetropia sub

1 MEDICINA verziendheid, hypermetropie


+ hypermetropo sub

1 verziende


+ hypermnesia sub

1 PSYCHOLOGIA hypermnesie


+ hypernervose adj

1 hypernerveus, zeer zenuwachtig


+ hypernucleo sub

1 hyperkern


+ hypernutrition sub

1 overvoeding


+ hyperon sub

1 PHYSICA hyperon (elementair deeltje)


+ hyperonymo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hyperoniem
"animal" es le -- de "vacca" = "dier" is het hyperoniem van "koe"


+ hyperparasitismo sub

1 BIOLOGIA hyperparasitisme


+ hyperparasito sub

1 BIOLOGIA hyperparasiet


+ hyperpepsia sub

1 MEDICINA hyperpepsie


+ hyperplano sub

1 hypervlak


+ hyperplas(t)ic adj

1 BIOLOGIA hyperplasie betreffend
phenomeno -- = verschijnsel van hyperplasie


+ hyperplasia sub

1 BIOLOGIA reuzengroei, hyperplasie


+ hyperpolarisation sub

1 hyperpolarisatie


+ hyperpyretic adj

1 MEDICINA hyperpyretisch


+ hyperpyrexia sub

1 hyperpyrexie, sterk verhoogde lichaamstemperatuur


+ hyperreactive adj

1 hyperreactief


+ hyperreactivitate sub

1 hyperreactiviteit


+ hyperrealismo sub

1 hyperrealisme


+ hyperrealista adj

1 hyperrealistisch


+ hyperrealistic adj

1 hyperrealistisch


+ hypersalivation sub

1 MEDICINA overvloedige speekselafscheiding


+ hypersecretion sub

1 MEDICINA hypersecretie (overmatige afscheiding)
-- de saliva = speekselvloed
-- lacrimal/de lacrimas = overvloedige traanafscheiding


+ hypersensibile adj

1 overgevoelig


+ hypersensibilisation sub

1 hypersensibilisatie


+ hypersensibilitate sub

1 overgevoeligheid, hypersensibiliteit


+ hypersensitive adj

1 hypergevoelig, hypersensitief


+ hypersensitivitate sub

1 hypergevoeligheid


+ hypersomnia sub

1 MEDICINA slaapzucht


+ hypersomniac adj

1 MEDICINA aan slaapzucht lijdend


+ hypersomniaco sub

1 MEDICINA patiënt die aan slaapzucht lijdt


hypersonic adj

1 hypersonisch, hypersoon, supersonisch
velocitate -- = supersonische snelheid
aerodynamica -- = hypersonische aërodynamica
frequentia -- = hypersonische frequentie


+ hypersono sub

1 hypergeluid


+ hyperspatio sub

1 MATHEMATICA hyperruimte (ruimte met meer dan drie dimensies)


+ hypersphera sub

1 hypersfeer


+ hyperstatic adj

1 hyperstatisch
structura -- = hyperstatische constructie


+ hyperstaticitate sub

1 de eigenschap van hyper-statisch te zijn


+ hypersynchrone adj

1 hypersynchroon


hypertension sub

1 MEDICINA bloeddrukverhoging, hoge bloeddruk, hypertensie


+ hypertensive adj

1 MEDICINA hypertensief, bloeddrukverhogend
medicamento/pharmaco -- = bloeddrukverhogend middel, hypertensivum, vasocompressor


+ hypertensivo sub

1 MEDICINA bloeddrukverhogend middel, hypertensivum, vasocompressor


+ hyperthermia sub

1 MEDICINA hoge koorts, hyperthermie


+ hyperthyroide adj

1 hyperthyroïde


+ hyperthyroidismo sub

1 MEDICINA te sterke werking van de schildklier


+ hypertonia sub

1 MEDICINA hypertonie, verhoogde druk, tonus, spanning


+ hypertonic adj

1 MEDICINA hypertonisch


hypertrophia sub

1 BIOLOGIA BOTANICA hypertrofie, vergroting, reuzengroei
-- cardiac/del corde = hartvergroting
-- del prostata = prostaatvergroting
-- compensatori = compensatorische hypertrofie


hypertrophiar v

1 hypertrofie veroorzaken in (orgaan)
corde hypertrophiate = sporthart


hypertrophic adj

1 MEDICINA hypertrofisch, aange-zwollen, opgezwollen
phenomenos -- = hypertrofische verschijnselen
cellula -- = hypertrofi-sche cel
organo -- = opgezwollen orgaan


+ hyperventilar v

1 MEDICINA hyperventileren


+ hyperventilation sub

1 MEDICINA hyperventilatie


+ hypervitaminose (-osis) sub

1 MEDICINA hypervitaminose


+ hypha sub

1 BOTANICA zwamdraad, hypha


+ hypholoma sub

1 BOTANICA zwavelkopje (een zwam)


+ hyphomycetos sub pl

1 BOTANICA draadzwammen


hypnagogic adj

1 hypnagoog, hypnagogisch
hallucination -- = hypnagogische hallucinatie
imagines -- = hypnagogische beelden


+ hypno sub

1 BOTANICA slaapmos, dekmos, loofmos


+ hypnoide adj

1 PSYCHOLOGIA hypnoïde (op slaap gelijkend)


hypnologia sub

1 hypnologie


hypnologic adj

1 hypnologisch


+ hypnologista sub

1 hypnoloog


hypnologo sub

1 hypnoloog


+ hypnopedia sub

1 hypnopedie


hypnophobia sub

1 hypnofobie


hypnose (-osis) sub

1 hypnose, hypnotische slaap


hypnotherapia sub

1 hypnotherapie, slaaptherapie


hypnotic adj

1 hypnotisch
stato -- = hypnotische toestand
reguardos -- = hypnotische blikken
somno -- = hypnotische slaap
lethargia -- = hypnotische lethargie
2 slaap(ver)wekkend, bedwelmend


hypnotico sub

1 slaap(ver)wekkend middel, bedwelmend middel, hypnoticum


+ hypnotisabile adj

1 (gemakkelijk) te hypnotiseren


hypnotisar v

1 hypnotiseren, onder hypnose brengen


hypnotisation sub

1 het hypnotiseren


hypnotisator sub

1 hypnotiseur


hypnotismo sub

1 hypnotisme


hypnotista sub

1 hypnotiseur


+ hypoacusia sub

1 MEDICINA hardhorendheid, hardhorigheid, hypoacusie


+ hypoalgesia sub

1 hypalgesie, verminderde gevoeligheid voor pijn


+ hypocalorique

1 adj. caloriearm
dieta -- = caloriearm dieet


+ hypocausto sub

1 HISTORIA hypocaustum


+ hypocentro sub

1 GEOLOGIA aardbevingshaard, hypocentrum


+ hypochlorhydria

1 MEDICINA hypochloorhydrie


hypochlorito sub

1 CHIMIA hypochloriet, zout van onderchlorigzuur


hypochlorose adj

1 CHIMIA
acido -- = onderchlorigzuur


hypochondria sub

1 MEDICINA hypochondrie, zwaarmoedigheid


hypochondriac adj

1 MEDICINA hypochondrisch, zwaarmoedig
2 ANATOMIA betrekking hebbend op de helft van de onderbuik
region -- = onderribbestreek


hypochondriaco sub

1 MEDICINA hypochonder, zwaarmoedig mens


hypochondrio sub

1 ANATOMIA helft van de onderbuik


+ hypochrome sub

1 MEDICINA hypochroom
anemia -- = hypochrome anemia


+ hypochromia sub

1 MEDICINA hypochromie


+ hypocoristic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA vlei..., koos...
nomine -- = streelnaam, koosnaam, troetelnaam


+ hypocoristico sub

1 streelnaam, koosnaam, troetelnaam


+ hypocotyle sub

1 BOTANICA hypocotyl


hypocrisia sub

1 hypocrisie, huichelarij, schijnheiligheid


hypocrita sub

1 hypocriet, huichelaar, schijnheilige, veinzer
facer le -- = huichelen


+ hypocrita adj

1 hypocriet, huichelachtig, schijnheilig


+ hypocycloide sub

1 MATHEMATICA hypocycloïde


hypodermatic adj

1 onderhuids, subcutaan
injection -- = onderhuidse inspuiting


+ hypoderme sub

1 BIOLOGIA onderhuid, lederhuid, hypodermis


+ hypodermic adj

1 BIOLOGIA onderhuids, subcutaan
injection -- = onderhuidse inspuiting
aco/agulia -- = injectienaald
syringa -- = injectiespuit


+ hypodermose (-osis) sub

1 hypodermose, onderhuids parasitisme


+ hypogastric adj

1 ANATOMIA onderbuik..., hypogastrisch
cinctura -- = buikgordel


+ hypogastrio sub

1 ANATOMIA hypogastrium, onderbuik


hypogee adj

1 BOTANICA onderaards, ondergronds, hypogeïsch
radices -- = ondergronds wortels


hypogeo sub

1 onderaards graf(gewelf), onderaardse grafkelder, hypogeum
-- egyptian = Egyptisch hypogeum


+ hypoglauc adj

1 BOTANICA met blauwgroene onderzijde


+ hypoglosse adj

1 hypoglossaal, ondertongs
nervos -- = tongzenuwen


hypoglosso sub

1 tongzenuw


+ hypoglycemia sub

1 MEDICINA hypoglycaemie, te lage bloedsuikerspiegel


+ hypoglycemic adj

1 MEDICINA hypoglycemisch


+ hypogyn adj

1 BOTANICA onderstandig
corolla -- = onderstandige bloemkroon


+ hypoide adj

1 hypoïd
rota dentate -- = hypoïdrad
ingranage -- = hypoïdoverbrenging


+ hyponymia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hyponymie


+ hyponymo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hyponiem


hypophosphato sub

1 CHIMIA hypofosfaat


hypophosphito sub

1 CHIMIA hypofosfiet


hypophosphoric adj

1 CHIMIA
acido -- = hypofosforzuur


hypophosphorose adj

1 CHIMIA
acido -- = hypofosforigzuur, onderfosforigzuur


+ hypophysari adj

1 BIOLOGIA hypofysair
hormon -- = hypofysair hormoon


+ hypophyse (-ysis) sub

1 ANATOMIA hypofyse, hersenaanhangsel


+ hypoproteic adj

1 MEDICINA eiwitarm


hyposcenio sub

1 ANTIQUITATE hyposcenium (ruimte onder het toneel)


+ hyposecretion sub

1 MEDICINA verminderde klierafscheiding, hyposecretie


+ hypospadia sub

1 MEDICINA hypospadie


+ hypospado sub

1 MEDICINA hypospadiepatiënt


hypostase (-asis) sub

1 RELIGION PHILOSOPHIA hypostase, zelfstandigheid
2 MEDICINA hypostase (bloedophoping in laag gelegen lichaamsdeel)
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA hypostase, klasseverhuizing


hypostatic adj

1 RELIGION PHILOSOPHIA MEDICINA hypostatisch
congestion -- = hypostatische congestie
union -- = hypostatische vereniging


+ hypostatisar v

1 PHILOSOPHIA hypostaseren (abstractie tot zelfstandigheid verheffen)


+ hypostatisation sub

1 PHILOSOPHIA hypostatisering


+ hypostyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER hypostyl..., door zuilen geschraagd
sala -- = hypostylzaal


+ hypostylo sub

1 dmv zuilen geschraagd bouwwerk


hyposulfato sub

1 CHIMIA hyposulfaat


hyposulfito sub

1 CHIMIA hyposulfiet


hyposulfurose adj

1 CHIMIA
acido -- = thiozwavelzuur


+ hypotactic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hypotactisch, hypotaxis..., onderschikkend


+ hypotaxis sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA hypotaxis, onderschikking


+ hypotension sub

1 MEDICINA te lage bloeddruk, bloeddrukverlaging, hypotensie


+ hypotensive adj

1 MEDICINA bloeddrukverlagend, hypotensief


+ hypotensivo sub

1 MEDICINA broeddrukverlagend middel


+ hypothalamic adj

1 ANATOMIA hypothalamisch


+ hypothalamo sub

1 ANATOMIA hypothalamus (onderdeel van de tussenhersenen)


hypotheca sub

1 hypotheek
-- naval = scheepshypotheek
-- maximal = tophypotheek
-- crescente = groeihypotheek
-- mobiliari = mobilaire hypotheek
-- con garantia municipal = hypotheek met gemeentegarantie
inscription/registration de un -- = inschrijving van een hypotheek
registro de --s = hypotheekregister
gravate de/con -- = met hypotheek bezwaard/belast
contractar un -- = een hypotheek afsluiten
prender un -- super un casa = een hypotheek nemen op een huis
amortisar un -- = een hypotheek aflossen
pagar un -- = een hypotheek afkopen
prestar moneta super -- = geld op hypotheek geven


+ hypothecabile adj

1 verhypothekeerbaar
benes -- = verhypothekeerbare goederen


+ hypothecabilitate sub

1 het verhypothekeerbaar zijn


hypothecar v

1 (ver)hypothekeren, met een hypotheek belasten/bezwaren
-- un casa = een huis met hypotheek bezwaren
-- le futuro = een wissel op de toekomst trekken
iste casa ha un tecto hypothecate = dit huis heeft een gouden dak


hypothecari adj

1 hypothecair, hypotheek...
banca -- = hypotheekbank
banca -- naval = scheepshypotheekbank
debita -- = hypotheekschuld
littera/schedula/titulo -- = pandbrief
presto -- = hypothecaire lening
sin carga -- = vrij van hypotheek


+ hypothenar sub

1 pinkmuis


hypothenusa sub

1 GEOMETRIA hypotenusa
le quadrato del -- es equal al summa del quadratos del duo altere lateres = het kwatraat van de hypotenusa is gelijk

aan de som van de kwadraten van de twee andere zijden

+ hypothermia sub

1 MEDICINA hypothermie, "koude koorts", onderkoeling
suffrer -- = onderkoeld raken


+ hypothermic adj

1 MEDICINA hypothermisch, onderkoeld


hypothese (-esis) sub

1 hypothese, (ver)onderstelling, aanneming
-- determinista = deterministische hypothese
-- gratuite = uit de lucht gegrepen veronderstelling
partir del -- que = van de veronderstelling uitgaan dat


hypothetic adj

1 hypothetisch, (ver)ondersteld, aangenomen
caso -- = denkbeeldig geval
PHILOSOPHIA imperativo -- = hypothetische imperatief
2 onzeker, twijfelachtig
un responsa a iste littera pare -- = een antwoord op deze brief schijnt onzeker


+ hypothetico-deductive adj

1 PHILOSOPHIA hypothetisch-deductief
le mathematica es un systema -- = de wiskunde is een hypothetisch-deductief systeem


+ hypothymia sub

1 MEDICINA hypothymie


+ hypotonia sub

1 MEDICINA PHYSICA hypotonie, bloeddrukverlaging


+ hypotonic adj

1 BIOLOGIA hypotonisch
solution -- = hypotonische oplossing
sero -- = hypotonisch serum


+ hypotrophia sub

1 BIOLOGIA hypotrofie, onvoldoende groei


+ hypotypose (-osis) sub

1 hypotypose, levendige beschrijving


+ hypovitaminose (-osis) sub

1 MEDICINA hypovitaminose, vitaminetekort


+ hypoxemia sub

1 MEDICINA hypoxemie, verminderd zuurstofgehalte in het bloed


+ hyppuris sub

1 BOTANICA
-- vulgar = lidsteng


+ hypsochromia sub

1 blauwverschuiving


+ hypsographia sub

1 hypsografie, hypsografische beschrijving


+ hypsographic adj

1 hypsografisch
curva -- = kombergingsgrafiek


+ hypsometria sub

1 hoogtemeting, hypsometrie


+ hypsometric adj

1 hoogte..., hypsometrisch
carta/mappa -- = hoogtekaart
curva -- = hypsometrische curve
gradiente -- = hypsometrische gradiënt


+ hypsometro sub

1 PHYSICA hoogtemeter, hypsometer


+ hyssopo sub

1 BOTANICA hyssop


+ hysterascopio sub

1 metroscoop


+ hysterectomia sub

1 MEDICINA hysterectomie, baarmoederextirpatie, het verwijderen van de baarmoeder


+ hysterese (-esis) sub

1 PHYSICA hysterese
cyclo de -- = hysteresecyclus


hysteria sub

1 hysterie
accesso/attacco de -- = hysterische aanval
-- collective = massahysterie


hysteric adj

1 hysterisch
critos -- = hysterisch gekrijs
accesso -- = hysterische aanval
symptomas -- = hysterische symptomen
haber un comportamento/conducta --, comportar se --amente = zich hysterisch gedragen
reager --amente = hysterisch reageren


+ hysterica sub

1 hysterica


hysterico sub

1 hystericus


+ hysteriforme adj

1 MEDICINA hysteriform, op hysterie gelijkend


+ hysterographia sub

1 hysterografie, röntgenogram van de baarmoeder


+ hysterologia sub

1 hysterologie


+ hysterologic adj

1 hysterologisch


+ hysterotomia sub

1 hysterotomie, baarmoedersnede
-- abdominal = keizersnede


+ hystiocyto sub

1 BIOLOGIA hystiocyt, schuimcel

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori