FANDOM


iambic adj

1 LITTERATURA jambisch
metro -- = jambische versmaat
trimetro -- = jambische trimeter


iambico sub

1 LITTERATURA jambisch vers


iambo sub

1 LITTERATURA jambe


+ iatrochimia sub

1 iatrochemie


+ iatrochimic adj

1 iatrochemisch


+ iatrochimico sub

1 iatrochemicus


+ iatrogene adj

1 iatrogeen (door de arts veroorzaakt)


+ iatrogenic adj

1 Vide: iatrogene


+ iatroleptic adj

1 iatroleptisch


+ iatrotechnica sub

1 iatrotechniek


iber adj

1 Iberisch
civilisation -- = Iberische beschaving


Iberia sub n pr

1 Iberia


iberic adj

1 Iberisch
Peninsula -- = Iberisch Schiereiland


+ iberis sub

1 BOTANICA scheefbloem, iberis


ibero sub

1 Iberiër


+ iberoamerican adj

1 Ibero-Amerikaans


ibi adv

1 daar


+ ibice sub

1 ZOOLOGIA steenbok


ibidem adv

1 terzelfder plaats, op de aangehaalde plaats, aldaar, ibidem


+ ibis sub

1 ZOOLOGIA ibis, nijlreiger, koereiger


+ icarian adj

1 van Icarus, als van Icarus


icarie adj

1 Icarisch
Mar Icarie = Icarische Zee


icaro sub n pr

1 MYTHOLOGIA Icarus


iceberg sub ANGLESE

1 ijsberg
le summitate/puncta del -- = het topje van de ijsberg
lactuca -- = ijsbergsla


+ ice-cream sub ANGLESE

1 roomijs


+ icefield sub ANGLESE

1 GEOGRAPHIA ijsveld, ijsvlakte, ijsbank, pakijs


+ ichneumon sub

1 ZOOLOGIA sluipwesp, ichneumon
2 ZOOLOGIA spoorwezel, spoorrat, faraorat, ichneumon


+ ichor sub

1 GEOLOGIA ichor (magma-emanatie der gesteenten)
2 MEDICINA dunne etter, bloederige etter


+ ichorose adj

1 MEDICINA etterig


ichthyic adj

1 ZOOLOGIA vis...


ichthyocolla sub

1 (VITICULTURA) vislijm, ichthyocol


+ ichthyographia sub

1 ichthyografie


+ ichthyographic adj

1 ichthyografisch


+ ichthyoide adj

1 visachtig, visvormig


ichthyol sub

1 PHARMACIA ichthyol, olie uit fossiele vissen


ichthyolitho sub

1 versteende vis, ichthyoliet


ichthyologia sub

1 viskunde, ichthyologie


ichthyologic adj

1 viskundig, ichthyologisch


ichthyologista sub

1 viskundige, ichthyoloog


ichthyologo sub

1 viskundige, ichthyoloog


ichthyophage adj

1 ZOOLOGIA visetend


ichthyophagia sub

1 THEATRO het zich voeden met vis, visvoeding


ichthyophago sub

1 ZOOLOGIA viseter, ichthyofaag


+ ichthyophobia sub

1 ichthyofobie


ichthyosauro sub

1 PALEONTOL ichthyosaurus, vishagedis


+ ichthyose (-osis) sub

1 MEDICINA ichthyose, schubbige uitslag, visschubbenziekte, visschubuitslag


+ icing sub ANGLESE

1 SPORT icing


icone sub

1 icoon, heiligenbeeld


iconic adj

1 iconisch
arte -- = iconische kunst
pictura -- = iconische schilderkunst
sculptura -- = iconische beeldhouwkunst


+ iconicitate sub

1 iconiciteit, icoonkarakter


iconoclasma sub

1 beeldenstorm(erij), iconoclasme


iconoclasta sub

1 beeldenstormer


iconoclastic adj

1 beeldenstormend, iconoclastisch
furia/furor -- = beeldenstorm
mivimento -- = iconoclastische beweging


iconographia sub

1 beeldbeschrijving, iconografie
2 verzameling van prenten (van een bepaalde persoon), iconografie


iconographic adj

1 iconografisch


iconographo sub

1 iconograaf, beeldenbeschrijver


iconolatra sub

1 beeldenvereerder, beeldenaanbidder


iconolatria sub

1 beeldenverering, beeldendienst, iconolatrie


iconologia sub

1 verklaring en beschrijving der beelden, beeldenleer, iconologie


+ iconologic adj

1 iconologisch


+ iconologista sub

1 iconoloog


iconologo sub

1 iconoloog


+ iconometro sub

1 PHOTOGRAPHIA iconometer, raamzoeker


iconoscopio sub

1 TELEVISION iconoscoop, opneembuis


iconostase (-asis) sub

1 iconostase


+ iconotheca sub

1 verzameling van iconen
2 gebouw met een verzameling iconen


+ icosahedro sub

1 MATHEMATICA twintigvlak, icosaeder


+ icteric adj

1 MEDICINA geelzuchtig, icterisch
color -- del pelle = icterische huidkleur


+ icterico sub

1 MEDICINA lijder aan geelzucht, geelzuchtpatiënt


+ ictero sub

1 MEDICINA geelzucht, icterus
-- gravidic = zwangerschapsgeelzucht


+ ictus sub

1 MEDICINA stoot, ictus, aanval
-- apoplectic = attaque, beroerte
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA ictus, heffing
verso con quatro --es = versregel met vier heffingen


id

1 (pron pers het
2 (pron dem dat
-- es, i.e. = dat wil zeggen


idea sub

1 idee, gedachte, begrip, voorstelling, opvatting
le -- del justitia = de idee van het recht
association de --s = gedachtenassociatie
confusion de --s = begripsverwarring
ordine de --s = gedachtengang
currente de --s = gedachtenstroom
movimento de --s = geestesstroming
conformitate de --s = geestverwantschap
association de --s = ideeënassociatie
battalia/lucta/querela de --s = ideeënstrijd
cassa de --s = ideeënbus
-- fixe = idee fixe, dwanggedachte, dwangvoorstelling
-- essential/fundamental = kerngedachte
-- erronee = wanbegrip
-- felice = gelukkig idee
--s avantiate = geavanceerde denkbeelden
non haber -- de un cosa = geen begrip van iets hebben
adoptar un -- = een idee overnemen
facer se/formar se un -- de = zich een idee vormen van
cambiar de -- = van gedachte veranderen
dar un -- a un persona = iemand op een idee brengen
tante testas/capites, tante --s = zoveel hoofden, zoveel zinnen
2 idee, plan, inval
cassa a --s = ideeënbus


+ ideabile adj

1 waarvan men een denkbeeld kan vormen, denkbaar


ideal sub

1 ideaal, volmaaktheid
-- de libertate = vrijheidsideaal
--es utopic = utopische idealen
realisar un -- = een ideaal verwezenlijken/bereiken
persequer un -- = een ideaal nastreven


ideal adj

1 ideaal, volmaakt
imagine -- = ideaalbeeld
2 denkbeeldig
3 PHILOSOPHIA ideëel, conceptueel


+ idealisabile adj

1 wat geïdealiseerd kan worden


idealisar v

1 idealiseren
Dante ha idelisate le figura de Beatrice = Dante heeft de figuur van Beatrice geïdealiseerd


idealisation sub

1 het idealiseren, idealisering
le -- del paisage in le pictura del primitivos = de idealisering van het landschap in de schilderkunst van de primitieven


idealisator sub

1 iemand die idealiseert


idealismo sub

1 PHILOSOPHIA idealisme
-- transcendental de Kant = transcendentaal idealisme van Kant
2 idealisme


+ idealista adj

1 PHILOSOPHIA idealistisch
philosophia -- = idealistische filosofie
monismo -- = idealistisch monisme
dialectica -- de Hegel = idealistische dialectiek van Hegel
2 idealistisch
intentiones -- = idealistische bedoelingen


idealista sub

1 PHILOSOPHIA idealist
2 idealist


+ idealistic adj

1 idealistisch
intentiones -- = idealistische bedoelingen


idealitate sub

1 idealiteit, ideale toestand


idear v

1 een denkbeeld vormen omtrent, uitdenken, verzinnen, bedenken
-- un projecto = een plan opstellen
-- un nove methodo = een nieuwe methode bedenken


+ ideario sub

1 het geheel van denkbeelden van een auteur of van een school


ideation sub

1 PHILOSOPHIA ideatie, het vormen van een denkbeeld, begripsvorming
-- incoherente = incoherente ideatie


idem adv

1 idem, eveneens


+ idempotente adj

1 MATHEMATICA idempotent


+ idempotentia sub

1 MATHEMATICA idempotentie


identic adj

1 identiek, volkomen gelijk (aan), precies hetzelfde (als)
casos -- = identieke geval-len
geminos -- = identieke tweelingen
MATHEMATICA equationes -- = identieke vergelijkingen
iste duo sorores es -- = die twee zusters zijn volko-men gelijk


+ identicitate sub

1 het identiek zijn, het volkomen gelijk zijn
le -- de opiniones = het identiek zijn van meningen


identificabile adj

1 identificeerbaar, te identificeren
le autor del furto ha lassate multe tracias e debera esser facilemente -- = de dader van de diefstal heeft vele sporen

achtergelaten en zal gemakkelijk moeten zijn te identificeren

identificar v

1 vereenzelvigen, gelijkstellen, identificeren
-- duo conceptos = twee begrippen vereenzelvigen
2 de identiteit vaststellen, identificeren
-- un criminal = een misdadiger identificeren
-- le causas de un phenomeno = de oorzaken van een verschijnsel onderkennen
-- un persona como le perpetrator = iemand herkennen als de dader


identification sub

1 identificering, identificatie, vereenzelviging, gelijkstelling
-- de duo conceptos = vereenzelviging van twee begrippen
-- de imagines = beeldherkenning
numero de -- = identificatienummer
processo de -- = identificatieproces
servicio de -- = identificatiedienst


+ identificator sub

1 identificator


identitate sub

1 volkomen gelijkheid, overeenstemming, identiteit
-- judiciari = gerechtelijke identiteit
documento/certificato/carta de -- = identiteitskaart, persoonsbewijs
photo(graphia) de -- = pasfoto
crise/crisis de -- = identiteitscrisis
placa/medalia de -- = identiteitsplaat(je)
relation de -- = identiteitsrelatie


ideogramma sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ideogram, begripsteken
le --s del scriptura chinese {sj} = de ideogrammen van het Chinese schrift


+ ideogrammatic adj

1 ideogrammatisch


ideographia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA beeldschrift, ideografie, begrippenschrift


ideographic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ideografisch
scriptura -- = beeldschrift
signos -- = ideografische tekens


ideologia sub

1 PHILOSOPHIA ideologie, begripsleer, ideeënleer
2 politieke theorie, ideologie
-- marxista = marxistische ideologie
-- liberal = liberale ideologie
-- de gruppo = groepsideologie
conflicto de --s = ideologisch conflict


ideologic adj

1 ideologisch
conflicto -- = ideologisch conflict
lucta -- = ideologische strijd
guerra -- = ideologische oorlogvoering
contrastos -- = ideologische tegenstellingen
systemas politic --amente inconciliabile = politieke systemen die ideologisch onverenigbaar zijn


+ ideologisar v

1 ideologiseren


+ ideologisation sub

1 ideologisering


+ ideologista sub

1 ideoloog


ideologo sub

1 ideoloog


+ idioblasto sub

1 BOTANICA idioblast


+ idiogramma sub

1 idiogram


+ idiolecto sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA idiolect


idioma sub

1 taal, streektaal, dialect


idiomatic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA idiomatisch
phrases -- = idiomatische zinnen
expression -- = idiomatische uitdrukking, gezegde
uso -- = idiomatisch gebruik


IdiomNeutral sub n pr

1 Idiom Neutral


+ idiomorphe adj

1 idiomorf (van kristallen)


+ idiomorphic adj

1 Vide: idiomorphe


+ idiomuscular adj

1 idiomusculair


+ idiopathia sub

1 idiopathie (niet met een andere samenhangende ziekte)


+ idiopathic adj

1 MEDICINA idiopatisch
maladia -- = idiopathische ziekte


+ idiophone adj

1 MUSICA idiofoon


+ idioplasma sub

1 BIOLOGIA idioplasma, plasma genitive/germinal


idiosyncrasia sub

1 idiosyncrasie, persoonlijke eigenaardigheid/gesteldheid/neiging, etc.


idiosyncrasic adj

1 betrekking hebbend op idiosyncrasie, idiosyncratisch


+ idiosyncratic adj

1 Vide: idiosyncrasic


idiota sub

1 MEDICINA idioot, diep zwakzinnige
2 idioot, halve gare
-- del village = dorpsgek


+ idiota adj

1 idioot, zwakzinnig
2 idioot, bespottelijk
question -- = idiote vraag
facer un cosa -- = iets stoms doen


idiotia sub

1 MEDICINA idiotie, diepe zwakzinnigheid
2 stompzinnigheid


idiotic adj

1 idioot


idiotismo sub

1 taaleigenaardigheid, idiotisme
2 stompzinnigheid, idiotisme


+ idiotypo sub

1 idiotype


+ idiovariation sub

1 BIOLOGIA idiovariatie


idista sub

1 Idist


Ido sub n pr

1 Ido


+ ido sub

1 ZOOLOGIA winde (vis)


idolatra sub

1 afgodendienaar
converter le --s al christianismo = de afgodendienaren bekeren tot het christendom


idolatra adj

1 afgodisch
populos -- = afgodische volken
cultos -- = afgodische cultussen
2 FIGURATE verzot (op), idolaat (van)


idolatrar v

1 verafgoden, een afgod maken van
multe populos antique idolatrava le fortias del natura = vele volken van de Oudheid veraf-goodden de

natuurkrachten

idolatria sub

1 afgodendienst, afgoderij, afgodische verering
practicar le -- = afgoderij bedrijven


idolatric adj

1 afgodisch
religiones -- = afgodi-sche godsdiensten
veneration -- = afgodische verering


idolisar v

1 idoliseren, verafgoden, een afgod maken van


+ idolisation sub

1 idolisering, verafgoding


idolo sub

1 afgod, idool, afgodsbeeld
templo de --s = afgodentempel
-- pop (A) = popidool
-- del juvenes/del teenagers (A) = tieneridool
venerar/adorar le --s = de afgoden vereren/aanbidden


+ idonee adj

1 geschikt, passend, deugdelijk
-- al servicio militar = geschikt voor de militaire dienst
ille es le persona -- pro illo = hij is er de geknipte persoon voor
esser -- pro un bursa de studio = in aanmerking komen voor een studiebeurs


+ idoneitate sub

1 geschiktheid, deugdelijkheid
-- de un methodo = geschiktheid van een methode


idyllic adj

1 idyllisch
scena -- = idyllisch tafereel
in un sito -- = idyllisch gelegen


idyllio sub

1 idylle


+ idyllista sub

1 schrijver van idyllen


igitur adv LATINO

1 dan, dus, derhalve, bijgevolg


+ igloo {iglu} sub

1 igloo, sneeuwhut


+ igname sub

1 BOTANICA jam(swortel)


+ ignar adj

1 onkundig, onwetend, dom


igne sub

1 vuur


ignee adj

1 vuurachtig, vurig, vuur..., brandend
2 GEOLOGIA eruptief
petra/rocca -- = oergesteente, stollingsgesteente


ignicola sub

1 vuuraanbidder


+ ignifere adj

1 vuurhoudend
spirito -- = vuurgeest


+ ignifugar v

1 brandwerend maken, brandvrij maken


+ ignifugation sub

1 het brandwerend maken
2 brandwerendheid


+ ignifuge adj

1 brandwerend, brandvrijmakend
materia -- = brandwerende stof
color -- = vuurbestendige verf


+ ignifugo sub

1 brandwerend middel


+ ignipunctura sub

1 brandpunctuur, ignipunctuur


ignir v

1 in brand steken, ontsteken, (doen) ontbranden


ignition sub

1 het (doen) ontbranden, ontbranding, het ontsteken, ontsteking
-- retardate = naontsteking
temperatura de -- = ontstekingstemperatuur
scintilla de -- = ontstekingsvonk
dispositivo de -- = ontstekingsmechanisme


ignivome adj

1 vuurbrakend, vuurspuwend


+ ignivore adj

1 vuuretend


+ ignivoro sub

1 vuureter


ignobile adj

1 van lage geboorte of lage maatschappelijke positie
2 laag, laaghartig, gemeen, verachtelijk
individuo -- = schoft
sentimentos -- = lage gevoelens


ignobilitate sub

1 laagheid, laaghartigheid, gemeenheid, verachtelijkheid


ignominia sub

1 schande, schandelijkheid, schanddaad, oneer, smaad
coperir se -- = zich met schande overladen
le -- de iste offensa = het smadelijke van deze belediging


ignominiose adj

1 schandelijk, onterend, infaam, smadelijk
comportamento -- = schandelijk gedrag
tractamento -- = schandelijke behandeling


ignorabile adj

1 wat men niet behoeft te weten


ignorante adj

1 onwetend, onkundig
massa -- = domme massa
esser completemente/totalmente -- = van toeten noch blazen weten


ignorantia sub

1 onwetendheid, onkundigheid, onkunde
-- del factos = onbekendheid met de feiten
-- simulate = voorgewende onwetensheid
lassar un persona in le -- de un cosa = iemand onkundig van iets laten
mantener un persona in le -- = iemand dom houden, iemand in het ongewisse laten
ille lo ha facite in su -- = hij heeft dat in zijn onwetendheid gedaan
peccar per -- = zondigen uit onkunde/onwetendheid


ignorantismo sub

1 systeem van domhouden


ignorar v

1 onkundig zijn, niet weten
-- un cosa = geen kennis dragen van iets, iets niet weten
que tu mano leve ignora lo que face tu mano dextre = laat de linkerhand niet weten wat de rechter doet
2 niet willen weten, niet willen kennen, negeren
-- un prohibition/interdiction = een verbod negeren
non -- = zeker weten, heel goed weten
nos ha ignorate le provocationes = wij zijn niet ingegaan op de provocaties
-- completemente un persona = iemand straal negeren


+ iguana sub

1 ZOOLOGIA kamhagedis, leguaan, iguana


+ iguanodonte sub

1 ZOOLOGIA iguanodon (prehistorische reuzenhagedis)


+ ikebana sub

1 ikebana (Japanse bloemsierkunst)


il sub

1 (ONP pron ) er, het
il ha = er is, er zijn
il gela = het vriest


+ ileal adj

1 ANATOMIA kronkeldarm..., ileaal


+ ileitis sub

1 MEDICINA kronkeldarmontsteking, ileïtis


+ ileo sub

1 MEDICINA darmafsluiting, ileus


+ ileocecal adj

1 MEDICINA kronkel- en blindedarm..., ileocecaal


+ ileon sub

1 ANATOMIA kronkeldarm, ileum


+ ileotomia sub

1 MEDICINA ileotomie


+ iliac adj

1 ANATOMIA darmbeen..., iliacaal
osso -- = darmbeen
fossa -- = darmbeenholte
vena -- = heupader


ilice sub

1 BOTANICA hulst
bacca/fructo de -- = hulstbes


+ ilio sub

1 ANATOMIA darmbeen, ilium


+ iliocostal adj

1 iliocostaal


+ iliodorsal adj

1 iliodorsaal


+ iliofemoral adj

1 iliofemoraal


+ iliospinal adj

1 iliospinaal


+ iliotibial adj

1 iliotibiaal


illa pron pers

1 zij
2 haar (na VZ)


illac adv

1 daar


+ illation sub

1 gevolgtrekking, besluit, conclusie


+ illative adj

1 gevolgtrekkend, illatief
phrase -- = illative zin
argumentar --mente = gevolg-trekkend argumenteren


ille (I)

1 pron dem adjec 1. die, dat, 2 . eerstgenoemd
in -- tempore = toenmaals
de -- tempore = toenmalig
2 pron dem 1. die, dat, 2. eerstgenoemd


ille (II) pron pers

1 hij
2 hem (na VZ)


illegal adj

1 illegaal, onwettig, wederrechtelijk, onrechtmatig
activitates -- = illegale activiteiten
practicas -- = illegale praktijken
importation -- = illegale invoer
discargas -- de residuos toxic = illegale gifstortingen
action -- = onrechtmatige handeling
aborto -- = illegale abortus
salarios -- = zwarte lonen
exercitio -- de un profession = onwettige uitoefening van een beroep
usar medios -- = onwettige middelen gebruiken
ager --mente = illegaal handelen


illegalitate sub

1 illegaliteit, onwettigheid, wederrechtelijkheid
-- de un acto = onwettigheid van een handeling


illegibile adj

1 onleesbaar, niet te lezen, niet te ontcijferen
signatura -- = onleesbare handtekening
scriptor -- = onleesbare schrijver


illegibilitate sub

1 onleesbaarheid
-- de un signatura = onleesbaarheid van een handtekening


illegitime adj

1 onwettig, ongeoorloofd, illegitiem
acto -- = onrechtmatige daad
matrimonio/maritage -- = onwettig huwelijk
2 JURIDIC onecht, buitenechtelijk
infante -- = buitenechtelijk kind
filio -- = buitenechtelijke zoon


illegitimitate sub

1 onwettigheid, onrechtmatigheid, illegitimiteit
-- de un acto = onrechtma-tigheid van een handeling
2 JURIDIC onechtheid


illes sub

1 (pron pers ) 1. zij, ze, 2 hen (na prep )
2 pron dem 1. die, 2. eerstgenoemden


illese adj

1 ongedeerd, niet gewond, zonder letsel
remaner -- in un grave accidente = ongedeerd blijven bij een ernstig ongeluk


illesibile adj

1 niet te verwonden, onkwetsbaar


illiberal adj

1 bekrompen
2 gierig


illiberalitate sub

1 bekrompenheid
2 gierigheid


illic adv

1 daar, op die plaats


illicite adj

1 ongeoorloofd, onwettig, verboden, clandestien
importation -- = illegale invoer
chassator {sj} -- = stroper
chassar {sj} illicitemente = stropen
methodos -- = ongeoorloofde methoden
medios -- = ongeoorloofde middelen
commercio -- = verboden handen
exercitio -- del medicina = onbevoegde uitoefening van de geneeskunde
action -- = onrechtmatige handeling


illimitabile adj

1 onbegrensbaar, grenzeloos


+ illimitabilitate sub

1 grenzeloosheid


illimitate adj

1 onbegrensd, grenzeloos, onbeperkt, onbepaald, ongelimiteerd
poter -- = onbegrensde macht
confidentia -- = onbeperkt vertrouwen
credito -- = onbepaald/onbeperkt krediet
le universo es -- = het heelal is onbegrensd


+ illiquiditate sub

1 FINANCIAS illiquiditeit


illitterate adj

1 ongeletterd
2 analfabetisch, niet kunnende lezen en schrijven


illo pron pers

1 het, hij, zij, dat
con -- le cosa es finite = daarmee is de zaak afgedaan


+ illocution sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA, PHILOSOPHIA illocutie (handeling die in het spreken

gebeurt)

illogic adj

1 onlogisch, ongerijmd
rationamento -- = onlogische redenering


+ illogicitate sub

1 onlogisch karakter, het onlogische
le -- de un conclusion = het onlogische van een conclusie
le -- de su affirmationes = het onlogische van zijn beweringen


+ illogismo sub

1 het onlogische, gebrek aan logica


illuder v

1 bedriegen, foppen, er in laten lopen


illuminabile adj

1 wat verlicht kan worden


illuminante adj

1 lichtgevend, verlichtend
corpores -- = lichtgevende lichamen
le gratia -- de Deo = de verlichtende gratie van God


illuminar v

1 verlichten (in het licht zetten)
le sol illumina le terra = de zon verlicht de aarde
2 feestelijk verlichten, illumineren
-- un monumento = een monument (feestelijk) verlichten
3 FIGURATE verlichten (van de geest), klaarheid geven, verhelderen
un radio de sperantia illuminava le prisioneros = er gloorde iets van hoop voor de gevangenen


illuminate adj

1 verlicht
strata -- = verlichte straat
despota -- = verlichte despoot


illumination sub

1 het verlichten, verlichting
-- a/per gas = gasverlichting
-- electric = elektrische verlichting
-- artificial = kunstverlichting
-- stratal/del stratas = straatverlichting
technica de -- = verlichtingstechniek
installation de -- = verlichtingsinstallatie
2 het feestelijk verlichten, feestverlichting
-- del monumentos = (feestelijke) verlichting van monumenten
3 FIGURATE het verlichten (van de geest), het geven van klaarheid, het verhelderen, verheldering
4 illuminatie


illuminative adj

1 verlichtend


illuminato sub

1 illuminaat (persoon die deel uitmaakt van de sekte der illuminaten)


illuminator sub

1 verlichter


illuminismo sub

1 leer van de illuminaten


illuminista sub

1 illuminaat (persoon die deel uitmaakt van de sekte der illuminaten)


illusion sub

1 zinsbedrog, bedrieglijke schijn, waan, illusie
le --es del prestidigitator = de bedrieglijke kunsten van de goochelaar
-- optic = gezichtsbedrog
perder su --es = zijn illusies laten varen
crear --es = illusies wekken
destruer un -- = een illusie in de grond boren/verstoren
facer se/forgiar se --es = zich illusies maken
2 hersenschim, droombeeld


illusionar v

1 een illusie geven aan, begoochelen, verblinden


illusionismo sub

1 het niet geloven aan het objectief bestaan der dingen, illusionisme
2 goochelkunst
spectaculo de -- = goochelvoorstelling


illusionista sub

1 niet-gelover aan de objectiviteit der dingen
2 goochelaar, illusionist


illusori adj

1 bedrieglijk
promissas -- = bedrieglijke beloften
2 denkbeeldig, illusoir
avantage -- = denkbeeldig voordeel
prosperitate -- = schijnbloei


illustrar (I) v

1 verduidelijken, verklaren, ophelderen
-- un cosa con exemplos = iets verduidelijken/toelichten met voorbeelden
2 met illustraties versieren, illustreren
poema illustrate = rijmprent
revista illustrate = geïllustreerd tijdschrift
carta postal illustrate = ansicht


illustrar (II) v

1 beroemd/vermaard maken


illustration(I) sub

1 het verduidelijken, verduidelijking, het verklaren, verklaring, het ophelderen, opheldering
material de -- = illustratiemateriaal
2 illustratie, plaat, prent, afbeelding
-- de moda = modeplaat


illustration(II) sub

1 het beroemd/vermaard maken


illustrative adj

1 illustratief
exemplos -- = illustratieve voorbeelden
designos -- = illustratieve tekeningen


illustrator sub

1 illustrator, tekenaar


illustre adj

1 beroemd, vermaard, doorluchtig, illuster
exemplos -- = illustere voorbeelden
compania -- = illuster gezelschap
artista -- = beroemde kunstenaar
scientista -- = beroemde wetenschapper


+ illustrissime adj

1 allerdoorluchtigst


+ illuvial adj

1 GEOLOGIA illuvium..., accumulatie..., illuviaal
zona -- = illuviale zone


+ illuviation sub

1 GEOLOGIA accumulatieproces (door illuvium)


+ illuvion sub

1 GEOLOGIA illuvium


Illyria sub n pr

1 Illyrië


illyric adj

1 Illyrisch
civilisation -- = Illyrische be-schaving
lingua -- = Illyrische taal


illyrie adj

1 Illyrisch


illyrio sub

1 Illyriër


+ ilmenite sub

1 MINERALOGIA titaanijzer


+ ilota sub

1 heloot


+ ilotismo sub

1 helotendom


imaginabile adj

1 denkbaar, voorstelbaar
tote le servicios -- = alle mogelijke diensten


imaginar v

1 verbeelden, voorstellen
io pote -- me lo multo ben = ik kan het mij zeer goed voorstellen
tu te pote -- le resto = de rest kun je wel raden
imagina te que il non ha iste edificio = denk dat gebouw even weg
2 uitvinden, verzinnen, bedenken, op het idee komen


imaginari adj

1 denkbeeldig, fictief, ingebeeld
periculo -- = denkbeeldig gevaar
maladia -- = ingebeelde ziekte
malado -- = ingebeelde zieke
un mundo -- = een gefingeerde wereld
profito/beneficio -- = imaginaire winst
2 MATHEMATICA imaginair
numero -- = imaginair getal
punctos -- = imaginaire punten
planos -- = imaginaire platte vlakken


imagination sub

1 het verbeelden
2 verbeelding(skracht), voorstellingsvermogen, fantasie
fortia/poter de -- = verbeeldingskracht
-- popular = volksverbeelding
le joco/curso del -- = het spel der verbeelding
excitar le -- = de verbeelding prikkelen


imaginative adj

1 vindingrijk, vernuftig, met een rijke verbeelding, vol verbeeldingskracht
poter/potentia/fortia -- = verbeeldingskracht
spirito -- = vindingrijke geest


imagine sub

1 beeld
--s de archivo = archiefbeelden
qualitate del -- = beeldkwaliteit
ric in --s = beeldrijk
PHOTOGRAPHIA campo del -- = beeldveld
PHOTOGRAPHIA -- negative = negatief beeld
-- virtual = virtueel beeld
plano del -- = beeldvlak
TELEVISION tubo de -- = beeldbuis
creation de un -- = beeldvorming
-- televisate = televisiebeeld
-- stereoscopic = stereoscopisch beeld
-- specular = spiegelbeeld
-- sonor = klankbeeld
-- del futuro = toekomstbeeld
-- del societate = maatschappijbeeld
-- human/del homine = mensbeeld
exprimer se in --s = zich in figuren uitdrukken
2 evenbeeld
illa es le vive -- de su matre = zij is het evenbeeld van haar moeder
3 afbeelding, plaat(je), prent, illustratie
libro de --s = prentenboek
collection de --s = prentenverzameling
historia in --s = beeldverhaal
4 dar un altere -- a un organisation = een organisatie een ander gezicht geven


+ imago sub

1 PSYCHOLOGIA imago
-- paterne/paternal = vaderimago
2 ZOOLOGIA imago (volledig ontwikkeld insekt)


+ imam sub

1 RELIGION imam


+ imamato sub

1 RELIGION imamaat


+ imballage sub

1 het inpakken, het verpakken, verpakking
cassa de -- = pakkist, pakdoos
material de -- = verpakkingsmateriaal
corbe de -- = pakkorf/mand
corda de -- = paktouw
banda de -- = wikkel
tela de -- = paklinnen/doek
aco/agulia de -- = paknaald
papiro de -- = pakpapier
palea de -- = pakstro
tabula de -- = paktafel
costos de -- = verpakkingskosten
modo de -- = verpakkingswijze
-- metallic = blikverpakking
-- a uso unic = eenmalige verpakking
-- alveolate/a alveolos = doordrukverpakking
-- insufficiente/deficiente = gebrekkige verpakking
-- familial = gezinsverpakking
-- recuperabile = retouremballage
-- biodegradabile = milieuvriendelijke verpakking


imballar v

1 (in)pakken, verpakken
-- mercantias/merces = goederen inpakken
hermeticamente imballate = luchtdicht verpakt


+ imballator sub

1 inpakker
2 inpakmachine


imbalsamar v

1 balsemen
2 met balsemgeuren vervullen, lekker ruiken, geuren


+ imbalsamator sub

1 balsemer


imbalsamento sub

1 het balsemen, balseming
2 het lekker ruiken, het geuren


imbarcamento sub

1 inscheping, het aan boord gaan/brengen
jectata de -- = inschepingspier


imbarcar v

1 inschepen, aan boord nemen
-- se = aan boord gaan
FIGURATE -- se in = verwikkeld raken in


imbarcation sub

1 het inschepen, inscheping, het aan boord gaan/nemen
2 boot(je), vaartuig
-- a motor = motorvaartuig
ponte del --es = sloependek


imbarcatorio sub

1 aanlegsteiger, laadsteiger, landingshoofd, pier, havenhoofd


imbarrilar v

1 inkuipen, op fust doen


+ imbattibile adj

1 onverslaanbaar
un campion -- = een onverslaanbare kampioen


+ imbattibilitate sub

1 onverslaanbaarheid


imbecille adj

1 MEDICINA imbeciel, zwakzinnig
2 imbeciel, achterlijk, stom, idioot, onnozel


imbecille sub

1 MEDICINA imbeciel, zwakzinnige
2 imbeciel, stommeling, idioot, onnozeling
banda de --s = stelletje idioten


imbecillitate sub

1 MEDICINA imbeciliteit, zwakzinnigheid
2 imbeciliteit, achterlijkheid, stompzinnigheid, onnozelheid
-- mongoloide = mongolisme
facer un -- = een stomme streek uithalen


imbellimento sub

1 het verfraaien, het mooier maken, het opsmukken
2 verfraaiing, versiering


imbellir v

1 verfraaien, mooier maken, versieren
-- un historia = een verhaal opsmukken
-- un interior = een interieur verfraaien
-- le realitate = de werkelijkheid (te) mooi voorstellen


+ imberbe adj

1 baardeloos


imbiber v

1 drenken (in), doordrenken, nat maken, inzuigen, opzuigen, doorweken
vestimentos imbibite = doorweekte kleren
-- de oleo = inoliën
2 doordrenkt zijn, volgezogen zijn
3 FIGURATE doordrenken, in zich opnemen (ideeën)
esser imbibite de prejudicios = doortrokken zijn van vooroordelen


imbibibile adj

1 ondrinkbaar, niet te drinken
bira -- = ondrinkbaar bier


imbibimento sub

1 het doordrenken, doordrenking, het doorweken, doorweking, het nat worden, het nat maken


imbibition sub

1 het doordreken, doordrenking, het doorweken, doorweking, het nat worden, het nat maken, (TECHNICA

BOTANICA) imbibitie

imboscada sub

1 hinderlaag
esser in -- = in hinderlaag liggen
preparar un -- = een hinderlaag leggen
cader in un -- = in een hinderlaag vallen
attraher le inimico in un -- = de vijand in een hinderlaag lokken


imboscar v

1 in hinderlaag liggen
-- se = in hinderlaag gaan liggen
tirator imboscate = sluipschutter


+ imbottiliamento

1 het bottelen, bottelarij
catena de -- = bottellijn
2 verkeersopstopping


imbottiliar v

1 bottelen, in flessen doen
-- aqua mineral = mineraalwater bottelen
bira imbottiliate = flessebier
vino imbottiliate = wijn op flessen


+ imbottiliator sub

1 iemand die flessen vult, bottelaar
2 instrument dat flessen vult


imbraciamento sub

1 omhelzing, omarming


imbraciar v

1 omhelzen, omarmen
2 aannemen, kiezen (carrière, etc.), zich wijden aan
-- un fide/religion = een geloof/godsdienst aannemen
3 omvatten, bevatten


+ imbricar v

1 overlappen, gedeeltelijk samenvallen


+ imbricate adj

1 dakpansgewijze geplaatst, overlappend
plumas -- = over elkaar heen liggende veren
le duo problemas es strictemente -- = beide problemen staan nauw met elkaar in verband


+ imbricatiflor adj

1 BOTANICA met dakpansgewijs dekkende bloemen


+ imbrication sub

1 overlapping, het gedeeltelijk samenvallen


imbroglio sub ITALIANO

1 imbroglio, verwarring, verwikkeling


imbroliamento sub

1 het verward maken/zijn, verwarring, warboel
-- de parolas = warboel van woorden
-- de ideas = een stel verwarde ideeën
-- de filos = warrige massa draden


imbroliar v

1 in de war maken, in verwarring brengen, verwarren, ingewikkeld maken
-- le cosas = de boel in het honderd sturen
-- le precios = met de prijzen foezelen
ille se imbroliava in su explicationes = hij verwarde zich in zijn uiteenzettingen


imbrunir v

1 bruin maken


imbrutiente adj

1 afstompend


imbrutimento sub

1 het afstompen, afstomping


imbrutir v

1 afstompen
un effortio intellectual prolongate/incessante imbruti le mente = aanhoudende geestelijke arbeid versuft


imbuccamento sub

1 het in de mond stoppen/leggen (voedsel/woorden, etc.)
2 MUSICA het aan de lippen zetten (van een blaasinstrument), het blazen (op een

blaasinstrument)

3 het uitmonden, het uitstromen


imbuccar v

1 in de mond stoppen/leggen (voedsel/woorden, etc.), voeren
-- un bebe/baby (A) = een baby voeren
2 MUSICA aan de lippen zetten (van blaasinstrumenten), blazen (op een

blaasinstrument)

-- le trompetta = de trompet aan de mond zetten
3
-- in = uitmonden in, uitstromen in


imbuccatura sub

1 MUSICA aanzetting aan de mond (van blaasinstrument)
2 MUSICA mondstuk, blaasgat, riet
3 mondstuk (van een bit)
4 (uit)monding, mond (van een rivier)
-- del Mosa = Maasmonding


+ imbuer v

1 doordrenken, doortrekken (anque FIGURATE)
esser imbuite de un idea = geheel van een idee vervuld zijn


+ imburgesamento sub

1 verburgelijking


+ imburgesar v

1 verburgelijken


imbursar v

1 in de buidel/beurs steken (geld)


imitabile adj

1 navolgbaar, na te doen, te imiteren
exemplo -- = na te volgen voorbeeld
su signatura es facilemente -- = zijn handtekening is gemakkelijk na te maken


+ imitabilitate sub

1 navolgbaarheid, imiteerbaarheid


imitar v

1 imiteren, nadoen, navolgen, nabootsen
-- le signatura de un persona = iemands handtekening nabootsen
-- le exemplo de un persona = iemands voorbeeld volgen
-- un modello litterari = een literair model navolgen


imitate adj

1 geïmiteerd, nagemaakt, namaak..., nagebootst


imitation sub

1 het imiteren, imitatie, het namaken, namaak, namaking, het navolgen, navolging, het nabootsen, nabootsing
digne de -- = navolgenswaardig
-- de Rembrandt = nabootsing van rembrandt
-- de un signatura = nabootsing van een handtekening
-- perfecte = volmaakte nabootsing
-- servil = slaafse navolging
-- de pergamena = imitatieperkament


imitative adj

1 imitatorisch, nabootsend, nabootsings...
le instincto -- del simias = het nabootsingsinstinct van de apen


imitator sub

1 nabootser, navolger, imitator
le --es de Boccacio = de nabootsers van Boccacio


imitator adj

1 nabootsend, navolgend, imiterend


immaculate adj

1 onbevlekt, smetteloos, rein, onbezoedeld
nive -- = vlekkeloze/ongerepte sneeuw
papiro -- = vlekkeloos papier
reputation -- = onbezoedelde reputatie/naam
le -- Conception = de Onbevlekte Ontvangenis
comportamento/conducta -- = vlekkeloos gedrag


+ immagazinabile adj

1 wat kan worden opgeslagen


immagazinage sub

1 het opslaan, het bewaren, het bergen, opslag, bewaring, berging
tank (A)/reservoir (F) de -- = opslagtank


immagazinar v

1 opslaan, bewaren, bergen
-- mercantias/merces = goederen opslaan
-- grano = graan opslaan
COMPUTATOR -- datos = gegevens opslaan
COMPUTATOR -- in le memoria = in het geheugen opslaan


immaliar v

1 omstrikken, verstrikken


+ immancabile adj

1 wat niet kan/mag ontbreken
in omne reuniones su presentia es -- = in alle vergaderingen moet hij aanwezig zijn
2 onvermijdelijk, onafwendbaar, onontkoombaar, gewis


immaneabile adj

1 onhandelbaar, moeilijk (of: niet) te hanteren


immanente adj

1 PHILOSOPHIA immanent, in zichzelf besloten
--e gerechtigheid = justitia immanente


immanentia sub

1 PHILOSOPHIA immanentie, imanent karakter
principio de -- = immanentiebeginsel


+ immanentismo sub

1 PHILOSOPHIA immanentisme


+ immanentista sub

1 PHILOSOPHIA aanhager van het immanentisme


immaner v

1 PHILOSOPHIA immanent zijn


+ immangiabile adj

1 oneetbaar, niet te eten


immanicar v

1 een handvat/steel, etc. zetten aan bezem/stuk gereedschap, etc., een heft zetten aan een mes


immarcescibile adj

1 wat niet kan verwelken, onvergankelijk
gloria -- = onverwelkbare/onvergankelijke roem


immaterial adj

1 immaterieel, onstoffelijk
benesser -- = geestelijk welzijn
apparition -- = etherische verschijning
benes -- = immateriële goederen
placer -- = immaterieel plezier


+ immaterialisar v

1 immaterieel maken, vergeestelijken


+ immaterialismo sub

1 PHILOSOPHIA immaterialisme
le -- de Berkeley = het immaterialisme van Berkeley


+ immaterialista sub

1 PHILOSOPHIA immaterialist


+ immaterialista adj

1 PHILOSOPHIA immaterialistisch


+ immaterialistic adj

1 PHILOSOPHIA immaterialistisch


immaterialitate sub

1 onstoffelijkheid
-- del anima = onstoffelijkheid van de ziel


+ immatricular v

1 inschrijven (in een register), registreren, immatriculeren
-- un auto(mobile) een auto registreren
-- un studente/studiante = een student inschrijven


+ immatriculation sub

1 inschrijving (in een register), registratie, immatriculatie, immatriculering
lista de -- = immatriculatielijst
registro de -- = immatriculatieregister


immatur adj

1 onrijp, onvolgroeid, onvoldragen
fructo -- = onrijpe vrucht
un technica ancora -- = een nog niet volledig ontwikkelde techniek


immaturitate sub

1 BIOLOGIA onrijpheid, immaturiteit
FIGURATE
le -- politic de un populo = de poli-tieke onrijpheid van een volk
PSYCHOLOGIA -- affective = affectieve onrijpheid, infantiliteit


immediate adj

1 direct, onmiddellijk, rechtstreeks, dichtstbijzijnd
causa -- = directe oorzaak
vicino -- = naaste buurman
chef (F) -- = directe chef
futuro -- = nabije toekomst
dimission -- = ontslag op staande voet
servicio -- = prompte bediening
de effecto -- = direct werkend
iste casa pote esser occupate immediatemente = deze woning is direct te aanvaarden
immediatemente al arrivata = direct bij aankomst
dimitter immediatemente = op staande voet ontslaan


immedicabile adj

1 niet te genezen, ongeneeslijk
maladia -- = ongeneeslijke ziekte
ferita -- = niet te genezen wond


immemorabile adj

1 onheuglijk, oeroud
in tempores -- = in oeroude tijden


immemorial adj

1 onheuglijk, oeroud
usage -- = oeroud gebruik
desde/depost un tempore -- = sinds onheuglijke tijden, sedert mensenheugenis


immense adj

1 onmetelijk, oneindig, ontzaglijk (groot), enorm, immens
spatio -- = onafzienbare ruimte
ricchessas -- = onmetelijke rijkdommen
un amor -- = een heel grote liefde
illes es immensemente felice = ze zijn eindeloos geluk-kig


immensitate sub

1 onmetelijkheid, oneindigheid, ontzaglijke grootte, uitgestrektheid
-- del universo = onmetelijkheid van het heelal
le -- del genio de Leonardo da Vinci = de ontzaglijke grootte van het genie van Leonardo da Vinci


immensurabile adj

1 onmeetbaar, onmetelijk
profundo -- = onpeilbare diepe plaats/diepte


immensurabilitate sub

1 onmeetbaarheid, onmetelijkheid


immentionabile adj

1 wat niet vermeld kan worden


immerger v

1 (onder)dompelen (in vloeistof/zee), doen zinken
2 overstromen, doen overlopen (land)
le dica es immergite = de dijk loopt over
3 (onder)duiken (duikboot)


+ immeritate adj

1 onverdiend, onterecht
laude -- = onverdiende lof
honores -- = onverdiende eer
reproches {sj} -- = onverdiende verwijten
punition -- = onverdiende straf
victoria -- = onverdiende overwinning


immersion sub

1 het onderdompelen (in vloeistof/zee), onderdompeling, indompeling
banio de -- = dompelbad
baptismo per -- = doop bij/door onderdompeling
baptisar per -- = dopen bij/door onderdompeling
microscopio a/de -- = immersiemicroscoop
objectivo a/de -- = immersieobjectief
thermometro a/de -- = immersiethermometer
2 het onderlopen (land), overstromen
3 ASTRONOMIA intrede in de schaduw van een ster, immersie


immesurabile adj

1 onmeetbaar, onmetelijk


immesurabilitate sub

1 onmeetbaarheid, onmetelijkheid


immigrante sub

1 immigrant
clauder le frontieras al --s = de grenzen voor immigranten sluiten


immigrar v

1 immigreren


immigrate adj

1 travaliator/laborator/obrero
-- = gastarbeider


immigration sub

1 het immigreren, immigratie
unda de -- = immigratiegolf
politica de -- = toelatingsbeleid


immigrato sub

1 immigrant, geïmmigreerde


imminente adj

1 dreigend, naderend, op handen zijnd, zeer nabij, boven het hoofd hangend, zeer binnenkort te verwachten, aanstaande
periculo -- = acuut/dreigend gevaar
eventos -- = ophanden zijnde gebeurtenissen
le guerra es -- = de oorlog kan ieder ogenblik uitbreken
le estate es -- = het is zo zomer


imminentia sub

1 het dreigen (van gevaar), nadering, het naderbij komen, het op handen zijn
-- del morte = nabijheid van de dood
-- de un conflicto = het op handen zijn van een conflict


immiscer v

1 mengen, vermengen
-- se in = zich mengen in, zich bemoeien met, zich inlaten met
io non vole -- me in vostre lites familiar = ik wil me niet mengen in jullie familietwisten


+ immiscibile adj

1 niet (ver)mengbaar
liquidos -- = niet mengbare vloeistoffen


+ immiscibilitate sub

1 on(ver)mengbaarheid


+ immission sub

1 immissie; valvula de -- = inlaatventiel


+ immitigabile adj

1 wat niet kan worden verzacht/getemperd/verlicht/gelenigd


immixtion sub

1 (ver)menging
2 inmenging, bemoeienis
-- del stato = staatsbemoeiing
-- in le vita private de un persona = inmenging in het privéleven van iemand


immobile adj

1 onbeweeglijk, bewegingloos, roerloos, stilstaand, vast, onwrikbaar
dogma -- = onwankelbaar dogma
aqua -- = stilstaand water
JURIDIC benes -- = onroerende goederen


immobile sub

1 JURIDIC onroerend goed, pand
vender un -- = een pand verkopen
comprar un -- = een pand kopen


immobiliari adj

1 JURIDIC onroerend
benes -- = onroerende goederen
mediator -- = makelaar in onroerend goed
agentia -- = makelaardij
societate -- = bouwfonds
mercato -- = huizenmarkt


immobilisar v

1 stopzetten, stilleggen, doen stilstaan, tot staan/stilstand brengen
-- le traffico = het verkeer lamleggen/blokkeren
2 FIGURATE verlammen, verstarren
3 ECONOMIA (kapitaal) vastleggen
4 JURIDIC (roerend goed) onroerend maken


immobilisation sub

1 het blokkeren, stillegging, stopzetting, het stilhouden
2 FIGURATE het verlammen, verlamming, het verstarren, verstarring
3 ECONOMIA het vastleggen (van kapitaal)
4 JURIDIC verandering van roerend goed in onroerend goed


+ immobilismo sub

1 immobilisme, verstarring, stilstand
-- politic = politiek immobilisme
-- economic = economische stilstand


immobilitate sub

1 onbeweeglijkheid, bewegingsloosheid, roerloosheid
le theoria copernican del -- del sol al centro del universo = de Copernicaanse theorie van de onbeweeglijkheid

van de zon in het centrum van het heelal

2 verstarring, stilstand
-- politic = politieke verstarring


immoderate adj

1 onmatig, bovenmatig, buitensporig
expensas/dispensas -- = buitensporige uitgaven
usage -- del alcohol = onmatig alcoholgebruik
desiros/desiderios -- = tomeloze wensen


immoderatessa sub

1 mateloosheid, onmatigheid


immoderation sub

1 mateloosheid, onmatigheid


immodeste adj

1 onbescheiden
2 onbeschaamd, onbetamelijk, onwelvoeglijk


immodestia sub

1 onbescheidenheid
2 onbeschaamdheid, onbetamelijkheid, onwelvoeglijkheid


+ immodificabile adj

1 onveranderbaar


immolar v

1 offeren, doden, slachten, opofferen (anque FIGURATE)
-- un victima = een slachtoffer offeren
-- un vitello = een kalf offeren
-- su vita pro le patria = zijn leven offeren voor het vaderland


immolation sub

1 het offeren, offering
-- de esseres human = mensenoffers


immolator sub

1 offeraar


immoral adj

1 immoreel, onzedelijk, zedeloos, onfatsoenlijk
actos -- = immorele handelingen
conducta/comportamento -- = onfatsoenlijk/immoreel gedrag
libro -- = onzedelijk boek
imagines -- = zedeloze plaatjes
viver -- = immo-reel leven


+ immoralisar v

1 immoreel maken


immoralismo sub

1 immoralisme
2 immoreel gedrag


immoralista sub

1 aanhanger van het immoralisme
2 iemand die zich immoreel gedraagt


+ immoralista adj

1 immoralistisch


immoralitate sub

1 immoraliteit, onzedelijkheid
-- de un conducta/comportamento = onzedelijkheid van een gedrag


immortal adj

1 onsterfelijk
le anima es -- = de ziel is onsterfelijk
poetas -- = onsterfelijke dichters
gloria -- = onsterfelijke roem
2 onvergankelijk, blijvend
amor -- = blijvende liefde
odio -- = blijvende haat


+ immortal sub

1 strobloem


immortalisar v

1 onsterfelijk maken, vereeuwigen
-- su nomine = zijn naam vereeuwigen


+ immortalisation sub

1 vereeuwiging


immortalitate sub

1 onsterfelijkheid
-- del anima = onsterfelijkheid van de ziel
doctrina del -- = onsterfelijkheidsleer
2 onvergankelijkheid
-- del gloria = onvergankelijkheid van de roem


immortificate adj

1 onbekeerlijk, onboetvaardig


immortification sub

1 onbekeerlijkheid, onboetvaardigheid


+ immotivate adj

1 ongemotiveerd
attacco -- = ongemotiveerde aanval


immun adj

1 JURIDIC vrijgesteld (van lasten, etc.), immuun, onschendbaar
-- de un pagamento = vrijgesteld van een betaling
2 onvatbaar (voor ziekten/vergif), immuun
-- al stress (A) = stressbestendig


immunde adj

1 smerig, vuil, vies, onzindelijk
2 onrein
spirito -- = onreine geest
animal -- = onrein dier
3 obsceen


immunditia sub

1 vuil, smerigheid, vuiligheid
--s = straatvuil, afval
--s domestic = huisvuil
-- voluminose = grofvuil
--s de cocina = keukenafval
collector de --s = vuilnisophaler
colliger --s = vuilnis ophalen
receptaculo de --s = vuilnisbak
situla al --s = vuilnisemmer
carro de --s = vuilniswagen
deposito/cumulo de --s = (vuilnis)belt
2 RELIGION onreinheid


immunisar v

1 MEDICINA onvatbaar maken (voor infectieziekten), immuun maken, immuniseren


immunisation sub

1 MEDICINA het onvatbaar maken (voor infectieziekten), immunisatie, immunisering
-- active/passive = actieve/passieve immunisatie


+ immunisator sub

1 immunisator


+ immunitari adj

1 MEDICINA immuniteits...
systema -- = immuunsysteem
reaction -- = immuniteitsreactie, immuunreactie
mechanismo -- = immuunmechanisme


immunitate sub

1 MEDICINA onvatbaarheid (voor infectieziekten), immuniteit
-- natural = natuurlijke immuniteit
-- cellular = cellulaire immuniteit
-- congenital = aangeboren immuniteit
-- acquirite = verworven immuniteit
-- hereditari = overgeërfde immuniteit
-- passive = passieve immuniteit
-- active = actieve immuniteit
-- chimic = chemo-immuniteit
2 JURIDIC vrijstelling, ontheffing, vrijdom
-- de impostos = vrijdom van belasting
-- del servicio militar = vrijgesteld van militaire dienst
3 onschendbaarheid, immuniteit
-- diplomatic = diplomatieke onschendbaarheid
-- parlamentari = parlementaire onschendbaarheid
-- ecclesiastic = kerkelijke immuniteit


+ immunobiologia sub

1 immunobiologie


+ immunochimia sub

1 immunochemie


+ immunodeficientia sub

1 immunodeficiëntie


+ immunodepressivo sub

1 MEDICINA immunodepressivum


+ immunofluorescentia sub

1 MEDICINA immunofluorescentie


+ immunogene adj

1 MEDICINA immunogeen


+ immunogenetic adj

1 immunogenetisch


+ immunogenetica sub

1 immunogenetica


+ immunoglobulina sub

1 BIOLOGIA immunoglobuline


+ immunologia sub

1 immunologie


+ immunologic adj

1 immunologisch
studios -- = immunologische studiën
tolerantia -- = immunotolerantie
reaction -- = immuniteitsreactie, immuunreactie
mechanismo -- = immuunmechanisme


+ immunologista sub

1 immunoloog


+ immunologo sub

1 immunoloog


+ immunomechanismo sub

1 immunomechanisme


+ immunopathia sub

1 MEDICINA immunopathie


+ immunoreaction sub

1 MEDICINA immuunreactie


+ immunoreactive adj

1 MEDICINA immunoreactief


+ immunoreactivitate sub

1 MEDICINA immunoreactiviteit


+ immunosero sub

1 MEDICINA immuunserum


+ immunosuppression sub

1 onderdrukking van de immuniteit


+ immunosuppressive adj

1 immuniteitsonderdrukkend, immunosuppressief


+ immunosuppressivo sub

1 immunosuppressief middel, immunosuppressivum


+ immunosuppressor adj

1 immuniteitsonderdrukkend, immunosuppressief


+ immunosuppressor sub

1 immunosuppressief middel, immunosuppressivum


+ immunotherapia sub

1 immunotherapie, immunogene therapie


+ immunotolerantia sub

1 immunotolerantie


+ immurar v

1 opsluiten door inmetselen
-- un tresor = een schat inmetselen


+ immuration sub

1 opsluiting door inmetseling


immutabile adj

1 onveranderlijk, bestendig, duurzaam, onwankelbaar
decision -- = onwankelbaar besluit
le leges -- de natura = de onveranderlijke wetten van de natuur
felicitate -- = duurzaam geluk


immutabilitate sub

1 onveranderlijkheid, bestendigheid, duurzaamheid
-- de un decision = onveranderlijkheid van een besluit
-- del leges natural = onveranderlijkheid van de natuurwetten


impaccar v

1 inpakken


impaccator sub

1 inpakker


impacchettar v

1 inpakken, inwikkelen
-- mercantias/merces = goederen inpakken


+ impacchettator sub

1 inpakker


impaction sub

1 schok, stoot, botsing, inslag (van projectiel)
puncto de -- = trefpunt


impacto sub

1 effect, uitwerking, gevolg
-- ambiental = milieueffect
2 effect, invloed, indruk
facer -- = effect hebben, indruk maken
3 schok, stoot, botsing, inslag (van projectiel)
-- de meteorites = inslag van meteorieten
crater de -- = inslagkrater
-- de granata = granaattrechter
resistentia al -- = stootweerstand
loco/puncto de -- = trefpunt, plaats van inslag
causar un -- in = een schok veroorzaken in


impagabile adj

1 (niet genoeg te waarderen) onbetaalbaar
collaborator -- = onbetaalbare medewerker


+ impala sub

1 ZOOLOGIA impala


impalamento sub

1 het opspietsen
2 het opgespietst zijn


impalar v

1 spietsen, aan een spiets rijgen, met een spiets doorboren


impaleage sub

1 het verpakken in stro


impalear v

1 in stro verpakken
2 met stro bedekken (dak), matten (stoelen)
3 opzetten (van dieren)


+ impaleator sub

1 opzetter van dieren, taxidermist


impalpabile adj

1 ontastbaar, ongrijpbaar
umbras -- = ontastbare schaduwen


impalpabilitate sub

1 ontastbaarheid, ongrijpbaarheid


+ impaludamento sub

1 Vide: impaludation


impaludar v

1 tot een moeras maken
-- se = een moeras worden


+ impaludation sub

1 het maken tot een moeras, verandering in een moeras, moerasvorming


impanar v

1 gelijktijdig bestaan van het brood en van Jesus' lichaam in het Avondmaalsbrood


impanation sub

1 CATHOLICISMO consubstantiatie, impanatio


impar adj

1 oneven (anque MATHEMATICA)
numero -- = 1. oneven nummer, 2. oneven getal
MATHEMATICA function -- = oneven functie
versos -- = verzen met een oneven aantal lettergrepen
dies -- = oneven dagen
2 BIOLOGIA ongepaard
organo -- = ongepaard orgaan


+ imparabile adj

1 onhoudbaar, onafwendbaar
colpo -- = onhoudbaar schot (bij balsporten)


impardonabile adj

1 onvergeeflijk, onverschoonbaar
error/falta -- = onvergeeflijke fout
gaffe -- = onvergeeflijke blunder
omission/negligentia -- = onvergeeflijke nalatigheid


+ impardonabilitate sub

1 onvergeeflijkheid, onverschoonbaarheid


+ imparidigitate adj

1 ZOOLOGIA onevenhoevig
animales -- = onevenhoevige dieren, oneven-hoevigen


+ imparipennate adj

1 BIOLOGIA oneven geveerd, imparipinnaal


+ imparipinnate adj

1 BIOLOGIA oneven geveerd, imparipinnaal


imparisyllabe adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ongelijklettergrepig, bij de verbuiging één of meer lettergrepen meer hebbend
substantivos -- = ongelijklettergrepige woorden


+ imparisyllabic adj

1 Vide: imparisyllabe


imparisyllabo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA ongelijklettergrepig woord, woord dat bij de verbuiging één of meer lettergrepen meer

heeft

imparitate sub

1 onevenheid (anque MATHEMATICA)
-- de fortias = onevenheid van krachten
-- numeric = numerieke onevenheid


impartial adj

1 onpartijdig, objectief
judice -- = onpartijdige rechter
inquesta/examine -- = onpartijdig onderzoek
critico -- = objectieve kritikus


impartialitate sub

1 onpartijdigheid, objectiviteit
-- de un judice = onpartijdigheid van een rechter
judicar con -- = onpartijdig/objectief oordelen


+ impartibile adj

1 ondeelbaar


+ impartibilitate sub

1 ondeelbaarheid


impartir v

1 toewijzen, toekennen, verlenen, toebedelen, geven, schenken, verstrekken
-- le benediction papal = de pauselijke zegen geven
-- le sacramentos = de sacramenten toedienen
le donos que le natura nos ha impartite = de gaven die de natuur uns heeft geschonken


impartitor sub

1 iemand die iets toewijst/toekent/verstrekt, etc.


impasse sub FRANCESE

1 impasse, moeilijke situatie, dood punt, patstelling
trovar se in un -- = zich in een impasse bevinden
le negotiationes es in un -- = de onderhandelingen zijn vastgelopen
superar un -- = uit een impasse komen


impassibile adj

1 onbewogen, ongevoelig, onverstoorbaar, zonder een spier te vertrekken
examinator -- = onverstoorbare/koele examinator
visage -- = ondoorgrondelijk gezicht, stalen gezicht
affrontar --mente le morte = onbewogen de dood trotseren


impassibilitate sub

1 onbewogenheid, ongevoeligheid, onverstoorbaarheid
-- del stoicos = onbewogenheid van de stoïcijnen


+ impastabile adj

1 (samen)kneedbaar (tot deeg)


impastamento sub

1 kneding (van deeg)
2 PICTURA het opleggen van een dikke verflaag
3 PICTURA pasteuse verflaag


impastar v

1 samenkneden tot deeg, kneden
-- le argilla = de klei kneden
2 met deeg bestrijken
3 PICTURA dikke verflagen opbrengen


+ impastator sub

1 kneedmachine
2 kneder, iemand die kneedt


+ impastatori adj

1 kneed...
machina -- = kneedmachine


impatientar v

1 ongeduldig maken, het geduld doen verliezen
su lentor me impatienta = zijn traagheid maakt me ongeduldig
-- se = ongeduldig worden


impatiente adj

1 ongeduldig
2 hunkerend, vol (ongeduldig) verlangen


impatientia sub

1 ongeduld, ongeduldigheid
le -- del juventute = het ongeduld van de jeugd
movimentos de -- = ongeduldige bewegingen
monstrar --, dar signos de -- = tekenen van ongeduld geven
2 sterk verlangen
attender un cosa con -- = iets reikhalzend tegemoet zien


impavide adj

1 onverschrokken, onversaagd, onvervaard, stoutmoedig, koen
soldato -- = onverschrokken soldaat


+ impeachment sub ANGLESE

1 POLITICA impeachment


impeccabile adj

1 RELIGION zondeloos, rein
2 onfeilbaar, feilloos
3 onberispelijk
comportamento/conducta -- = onberispelijk/onbesproken gedrag
traduction/translation -- = vlekkeloze vertaling
vestir se impeccabilemente = zich onberispelijk kleden


impeccabilitate sub

1 RELIGION zondeloosheid, reinheid
2 onfeilbaarheid
3 onberispelijkheid


impecuniose adj

1 zonder geld, om geld verlegen, berooid
un nobile -- = een kale jonker


+ impecuniositate sub

1 geldgebrek, berooidheid


+ impedantia sub

1 PHYSICA impedantie
-- acustic = akoestische impedantie
-- characteristic = karakteristieke impedantie
-- complexe = complexe impedantie
-- copulate = gekoppelde impedantie
-- mutual = wederzijdse impedantie
-- de massa = massa-impedantie
-- de carga = belastingsimpedantie
-- de radiation = stralingsimpedantie
-- de fuga = lekimpedantie
-- de curte circuito = kortsluitimpedantie


+ impedibile adj

1 wat verhinderd/belet/belemmerd kan worden


impedimento sub

1 het verhinderen, het belemmeren, het beletten
2 hindernis, hinderpaal, belemmering, beletsel
-- de maritage/matrimonio = huwelijksbeletsel
in caso de -- = in geval van/bij verhindering
incontrar un -- = op een hindernis stuiten
remover un -- = een hindernis opruimen


impedir v

1 verhinderen, beletten, belemmeren
le arbores le impedi vider le foreste/le bosco = door de bomen ziet hij het bos niet meer
-- un maritage/matrimonio = een huwelijk tegenhouden
isto me impedi de dormir = dat bezorgt me slapeloze nachten


impeditive adj

1 belemmerend, belettend


impejorar v

1 slechter maken/worden, verslechteren


impellente adj

1 voortdrijvend, aandrijvend, aanzettend
motivo -- = beweegreden
necessitate -- = dringende noodzaak


impeller v

1 voortdrijven, aandrijven, aanzetten, stimuleren, aanwakkeren
fortia impellente = stuwkracht


+ impellucide adj

1 ondoorschijnend


impenetrabile adj

1 ondoordringbaar, ontoegankelijk
foreste -- = ondoordringbaar woud
blindage -- = ondoordringbare bepantsering
2 ondoorgrondelijk, gesloten
personage -- = gesloten persoon
3 niet te doorgronden, onkenbaar
mysterio -- = ondoorgrondelijk mysterie


impenetrabilitate sub

1 ondoordringbaarheid
-- de un foreste = ondoordringbaarheid van een woud
-- de un blindage = ondoordringbaarheid van een bepantsering
2 ondoorgrondelijkheid, geslotenheid
3 ontoegankelijkheid, duisterheid, onkenbaarheid


impenitente adj

1 onboetvaardig, zonder berouw
2 onverbeterlijk, verstokt
bibitor -- = verstokte drinker
jocator -- = verstokt speler
peccator -- = verstokte zondaar


impenitentia sub

1 onboetvaardigheid
2 verstoktheid


+ impensabile adj

1 ondenkbaar, onvoorstelbaar


+ impensate adj

1 ongedacht, onvermoed
possibilitates -- = ongedachte mogelijkheden


imperar v

1 heersen over, regeren
divide e impera/regna = verdeel en heers
povressa imperante = heersende armoede
gusto imperante = heersende smaak


imperative adj

1 gebiedend, bevelend, gelastend, dwingend, imperatief
disposition/prescription -- = dwingend/imperatief voorschrift
tono -- = gebiedende toon
voce -- = gebiedende stem
reguardo -- = gebiedende blik
signo -- = gebiedend teken
attitude -- = gebiedende houding
clausula -- = gebodsbeding
mandato -- = imperatief mandaat
exigentia -- = onafwijsbare eis
precepto -- = dwingend voorschrift
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA
modo -- = gebiedende wijs, imperatief


imperativo sub

1 PHILOSOPHIA gebod, voorschrift, imperatief
-- categoric = categorische imperatief, praktische imperatief
-- hypothetic = hypothetische imperatief
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA gebiedende wijs, imperatief


imperator sub

1 keizer
devote/dedicate al -- = keizersgezind
coronar un -- = een keizer kronen


imperatrice sub

1 keizerin


imperceptibile adj

1 nauwelijks waarneembaar, onmerkbaar, onhoorbaar, onzichtbaar
nuances (F) -- = onmerkbare nuances
sono -- = onhoorbaar geluid
differentia -- = onmerkbaar verschil
cambio/cambiamento -- = ongemerkte verandering
odor -- = onmerkbare geur
progressos -- = nauwelijks merkbare vorderingen
modification -- = onmerkbare wijziging


imperceptibilitate sub

1 onwaarneembaarheid, onmerkbaarheid, onhoorbaarheid, onzichtbaarheid


imperdibile adj

1 niet te verliezen, wat men niet kan verliezen
processo -- = proces dat men niet kan verliezen


imperfecte adj

1 onvolmaakt, onvolledig, onvoltooid, onvolkomen
cognoscentia/cognoscimento/saper -- = onvolledige kennis
instrumentos -- = gebrekkige toestellen
organisation -- = gebrekkige organisatie
crystallo -- = imperfect kristal
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA onvoltooid


imperfectibile adj

1 niet te volmaken, niet voor verbetering vatbaar


imperfectibilitate sub

1 onvolmaaktheid, onvoltooidheid, onvolledigheid
le -- human = de menselijke onvolmaaktheid


imperfection sub

1 onvolmaaktheid
le -- del intelligentia human = de onvolmaaktheid van de menselijke intelligentie
2 gebrek, tekortkoming, fout
-- typographic = drukfout


+ imperfective adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA imperfectief
aspecto -- = imperfectief aspect


imperfecto sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA imperfectum. onvoltooid verleden tijd


imperforabile adj

1 niet te doorboren, niet te perforeren


+ imperforabilitate sub

1 onvermogen om doorboord te worden


imperforate adj

1 niet doorboord, niet geperforeerd, ondoorboord


imperforation sub

1 MEDICINA vergroeiing, stresie, afsluiting, verstoptheid


imperial adj

1 keizerlijk, keizer..., keizerrijk...
Su Majestate Imperial = Zijne Keizerlijke Majesteit
familia/casa -- = keizerlijke familie, keizerlijk gezin
corte -- = keizerlijk hof
coronation -- = keizerskroning
dignitate -- = keizerlijke waardigheid, keizerschap
corte -- = keizerlijk hof
corona -- = keizerskroon
throno -- = keizerstroon
culto -- = keizercultus
monogramma -- = keizersmonogram
titulo -- = keizerstitel
autoritate -- = keizerlijk gezag
citate -- = keizersstad
aquila -- = keizerarend
decreto -- = keizerlijk decreet
le latino -- = het Latijn van de Keizertijd
guarda -- = keizerlijke garde
2 van betere kwaliteit
papyro -- = betere papyrus, papyrus van hogere kwaliteit


imperial sub

1 imperiaal (op auto/bus, etc.)


imperialismo sub

1 imperialisme
le -- de Carolo V = het imperialisme van Karel de Vijfde
-- cultural = cultureel imperialisme


imperialista sub

1 imperialist
2 HISTORIA aanhanger van de keizer/het keizerrijk


+ imperialista adj

1 imperialistisch
politica -- = imperialistische politiek


+ imperialistic adj

1 imperialistisch
politica -- = imperialistische politiek


imperibile adj

1 onvergankelijk


impericular v

1 in gevaar brengen, belagen


imperio sub

1 heerschappij, gezag, macht
2 keizerrijk
Imperio Byzantin = Byzantijnse Rijk
Imperio Celeste = Hemelse Rijk (China)
Imperio del Sol Levante = Land van de Rijzende Zon (Japan)
Imperio Perse = Perzische Rijk
Imperio Britannic = Britse Imperium
le Secunde Imperio = het Tweede Keizerrijk
-- industrial = industrieel imperium
mobiles -- = empiremeubels
horologio -- = empireklok
stilo -- = empirestijl
le -- se dismembrava/se disintegrava = het rijk viel uiteen


imperiose adj

1 gebiedend, heerszuchtig, autoritair
character -- = heerszuchtig karakter
tono -- = gebiedende toon
2 dringend, onweerstaanbaar
besonio -- = dringende behoefte
necessitate -- = dringende noodzaak


+ imperite adj

1 onervaren, onbedreven
medico -- = onervaren dokter


+ imperitia sub

1 onervarenheid, onbedrevenheid
-- de un ministro = onervarenheid van een minister


+ impermanente adj

1 tijdelijk, niet-duurzaam, voorbijgaand, onbestendig


+ impermanentia sub

1 tijdelijkheid, voorbijgaande aard


impermeabile adj

1 ondoorlatend (voor water), waterdicht, waterafstotend, waterproof
junctura -- = afdichting
texito -- = waterafstotende stof
papiro -- al grassia = vetvrij papier
mantello -- = regenjas
botta -- = waterlaars
-- al aere = luchtdicht
-- al fumo = rookdicht


impermeabile sub

1 regenjas


+ impermeabilisar v

1 waterafstotend/waterdicht maken
-- un texito = een weefsel water-dicht maken


+ impermeabilisation sub

1 het waterafstotend/waterdicht maken
le -- de un texito = het water-dicht maken van een weefsel


impermeabilitate sub

1 ondoorlatendheid (voor water), waterdichtheid, waterafstotendheid


+ impermissibile adj

1 ontoelaatbaar, ongeoorloofd


+ impermissibilitate sub

1 ontoelaatbaarheid


impermutabile adj

1 onverwisselbaar


impermutabilitate sub

1 onverwisselbaarheid


+ imperscrutabile adj

1 wat niet in detail/nauwkeurig bekenen kan worden


+ imperscrutabilitate sub

1 onmogelijkheid om in detail/nauwkeurig bekeken te worden


impersonal adj

1 onpersoonlijk
gusto -- = onpersoonlijke smaak
stilo -- = onpersoonlijke stijl
verbo -- = onpersoonlijk werkwoord
forma -- del verbo = onpersoonlijke vorm van het werkwoord
linguage -- = onpersoonlijke taal


+ impersonalisar v

1 onpersoonlijk maken (van een werkwoord)


+ impersonalitate sub

1 onpersoonlijkheid, objectiviteit
-- del scientia = objectiviteit van de wetenschap
-- de un critica = objectiviteit van een kritiek
-- de un judicio = objectiviteit van een oordeel


+ impersuadibile adj

1 Vide: impersuasibile


+ impersuasibile adj

1 niet gemakkelijk de overtuigen/te overreden/over te halen


impertinente adj

1 JURIDIC impertinent, irrelevant, niet ter zake dienend (bij)
2 onbeschaamd, onbeschoft, brutaal, impertinent
infante -- = brutaal kind
comportamento/conducta -- = impertinent gedrag
attitude -- = onbeschofte houding
responsa -- = brutaal antwoord


impertinentia sub

1 JURIDIC impertinentie, irrelevantie
2 onbeschaamdheid, onbeschoftheid, brutaliteit, impertinentie


imperturbabile adj

1 onverstoorbaar, onwankelbaar, imperturbabel
confidentia/fiducia -- = rotsvast/onwankelbaar vertrouwen
calma -- = onverstoorbare kalmte
aplomb -- (F) = onverstoorbaar zelfvertrouwen
visage -- = onbewogen gelaat


imperturbabilitate sub

1 onverstoorbaarheid, imperturbabiliteit


impervie adj

1 ondoordringbaar, ontoegankelijk, onbegaanbaar
cammino -- = onbegaanbare weg


+ impervietate sub

1 ondoordringbaarheid, ontoegankelijkheid, onbegaanbaarheid


+ impetiginose adj

1 MEDICINA impetigo..., impetigineus


+ impetigo sub

1 MEDICINA impetigo (huidontsteking met korstvorming), huiduitslag, krentenbaard


impeto sub

1 beweegkracht, drijfkracht, stuwkracht, stoot, aandrift, impuls
-- del vento = beweegkracht van de wind


+ impetrabile adj

1 JURIDIC wat men kan verkrijgen/verwerven (door een verzoek)


impetrar v

1 JURIDIC verkrijgen/verwerven (door een verzoek)
-- gratia pro le condemnatos a morte = gratie verkrijgen voor de terdoodver-oordeelden


impetration sub

1 JURIDIC het verkrijgen, verkrijging/verwerving (door een verzoek)


impetrative adj

1 JURIDIC verkrijgend/verwervend (door een verzoek)


impetuose adj

1 onstuimig, heftig, bruisend, driftig, vurig
orator -- = vurige redenaar
movimento -- = onstuimige beweging
temperamento -- = onstuimig temperament
vento -- = onstuimige wind


impetuositate sub

1 onstuimigheid, heftigheid, geweld, kracht, drift, vuur
-- del juventute = onstuimigheid/vuur van de jeugd
-- de un passion = heftigheid van een hartstocht


+ impetuoso adv ITALIANO

1 MUSICA impetuoso


impie adj

1 goddeloos, godslasterlijk
parolas -- = godslasterlijke taal
action -- = goddeloze daad


impietate sub

1 goddeloosheid, ongelovigheid


impietose adj

1 meedogenloos, liefdeloos


+ impignorabile adj

1 niet beleenbaar, niet verpandbaar


+ impignorabilitate sub

1 onmogelijkheid om beleend/verpand te worden


+ impilabile adj

1 (op)stapelbaar
sedias -- = stapelbare stoelen


+ impilar v

1 opstapelen


+ impilator sub

1 (op)stapelaar


impinger v

1 (toe)slaan, stoten (op), botsen (met)


implacabile adj

1 onverzoenlijk, onverbiddelijk, niet te vermurwen
logica -- = onverbiddelijke logica
adversario -- = onverzoenlijke tegenstander
inimico -- = onverzoenlijke vijand
sorte -- = onverbiddelijk/onafwendbaar lot
odio -- = onverzoenlijke haat


implacabilitate sub

1 onverzoenlijkheid, onverbiddelijkheid, onvermurwbaarheid
le -- de un inimico = de onverzoenlijkheid van een vijand
-- del destino = onafwendbaarheid van het noodlot


implaciamento sub

1 plaats, plek, stand, ligging, plaatsing
2 MILITAR emplacement


implaciar v

1 plaatsen, zetten, op zijn plaats zetten


+ implant sub

1 MEDICINA onderhuids implantaat


+ implantabile adj

1 MEDICINA implanteerbaar


implantar v

1 (in)planten
2 invoeren (gebruik, etc.), in zwang brengen
3 MEDICINA implanteren


implantation sub

1 het (in)planten, inplanting
2 invoering (gebruik, etc.)
3 MEDICINA inplanting, implantatie


+ implantologia sub

1 implantologie


+ implausibile adj

1 onaannemelijk, ongeloofwaardig, niet plausibel


+ implausibilitate sub

1 onaannemelijkheid


+ implementar v

1 implementeren, ten uitvoer brengen/leggen, uitvoeren, volvoeren, effectueren


+ implementation sub

1 implementering, tenuitvoerbrenging/legging, uitvoering


impler v

1 vullen, vol maken


impletion sub

1 het vullen, vulling, het vol maken
2 vulling (resultaat van vullen)
3 vulling (waarmee gevuld wordt)
-- isolante = isolerende vulling


implicar v

1 (iets) impliceren, betekenen, inhouden, willen zeggen
isto implica un grande sacrificio = dit houdt een grote opoffering in
illo implica un grande periculo = daarin schuilt een groot gevaar
-- un contradiction = een tegenstrijdigheid bevatten
2 (iemand) impliceren, betrekken, verwikkelen
-- in un scandalo = in een schandaal betrekken
-- in un processo = in een proces verwikkelen
3 (iets) tot gevolg hebben


implication sub

1 het verwikkeld zijn, het betrokken zijn
2 het impliceren
3 implicatie, gevolg, uitvloeisel, uitwerking, consequentie
isto ha --es politic = dit heeft politieke implicaties
io non me habeva date conto de tote le --es = de draagwijdte hiervan was niet tot me doorgedrongen


implicative adj

1 insluitend


implicite adj

1 impliciet, stilzwijgend
voluntate -- = onuitgesproken wil
condition -- = impliciete/stilzwijgende voorwaarde


+ imploder v

1 imploderen, ineenklappen, ineenploffen


+ implorabile adj

1 wat kan worden afgesmeekt


implorar v

1 smeken, aanroepen
-- le sanctos = de heiligen aanroepen
2 smeken om, afsmeken
-- pardono = om vergeving smeken


imploration sub

1 het aanroepen, aanroeping
2 smeekbede
ceder al --es del matres = bezwijken voor de smeekbeden van de moeders


implorator sub

1 iemand die om iets smeekt/iets afsmeekt


+ implosion sub

1 PHYSICA, PHONETICA implosie


+ implosive adj

1 PHONETICA implosief, door/met implosie uitgesproken
sono -- = implosieve klank
consonante -- = implosief


implumar v

1 van veren voorzien, met veren versieren


+ implumate adj

1 bedekt met veren, voorzien van veren, versierd met veren
cappello -- = met veren versierde hoed
nostre amicos -- = onze gevederde vrienden


impluvio sub

1 HISTORIA ROMAN impluvium


+ impolarisabile adj

1 onpolariseerbaar


+ impolderar v

1 inpolderen


impolite adj

1 niet gepolijst, ruw
2 onbeleefd, onhoffelijk, onwellevend, ongemanierd, lomp
manieras -- = onbehoorlijke manieren
extrememente -- = hoogst onbeleefd


impolitessa sub

1 onbeleefdheid, onhoffelijkheid, onwellevendheid, ongemanierdheid, lompheid
de -- van een antwoord = le impolitessa de un responsa
committer un -- = een onbeleefdheid begaan


impolitic adj

1 onpolitiek, (uit politiek oogpunt) niet verstandig


imponderabile adj

1 PHYSICA onweegbaar
2 FIGURATE ongrijpbaar, onberekenbaar, onvoorspelbaar, niet te voorspellen
factores -- = ongrijpbare factoren


imponderabile sub

1 --s = imponderabilia


imponderabilitate sub

1 PHYSICA onweegbaarheid
2 FIGURATE ongrijpbaarheid, onberekenbaarheid


+ imponderate adj

1 wat niet gewogen is
2 FIGURATE wat niet goed overwogen/overdacht is


imponente adj

1 indrukwekkend, imposant, imponerend, ontzagwekkend groot, geweldig groot
edificio -- = indrukwekkend gebouw
spectaculo -- = indrukwekkend schouwspel
figura -- = imponerende figuur
cognoscentia/cognoscimento/saper -- = eerbiedwekkende kennis


+ imponentia sub

1 imposant/indrukwekkend ka-rakter


imponer v

1 er op leggen, opleggen
RELIGION
-- le manos = de handen opleggen
2 opleggen
-- un mulcta = een boete opleggen
-- silentio = stilte gebieden
le attention se impone = oplettendheid is geboden
le amor non se impone per le fortia = liefde laat zich niet dwingen
-- respecto = eerbied afdwingen/inboezemen
-- deberes = plichten opleggen
-- admiration = bewondering afdwingen
-- se sacrificios = zich opofferingen getroosten
-- un limite = een limiet stellen
-- impostos/taxas = belastingen opleggen
-- regulas = regels opleggen
-- un tributo = een schatting opleggen
-- su voluntate = zijn zin doordrijven
-- un prohibition de conducer a un persona = iemand een rijverbod opleggen
-- a un persona le pagamento de 10 000 florinos = iemand voor f. 10 000 aanslaan
3 imponeren, indruk maken, ontzag inboezemen


+ imponibile adj

1 wat kan worden opgelegd


+ imponibilitate sub

1 mogelijkheid tot het opleggen (van iets)


impopular adj

1 impopulair, niet bemind, niet geliefd
mesuras -- = impopulaire maatregelen
lege -- = impopulaire wet
ministro -- = impopulaire minister
governamento -- = impopulaire regering


impopularitate sub

1 impopulariteit, het onbemind zijn
-- de un ministro = impopulariteit van een minister
-- de un lege = impopulariteit van een wet


importabile adj

1 invoerbaar, wat kan worden ingevoerd, importabel
mercantias/merces -- = goederen die kunnen worden ingevoerd


+ importabilitate sub

1 importeerbaarheid, invoerbaarheid


importante adj

1 belangrijk, gewichtig, bijzonder, aanzienlijk
evento -- = belangrijke gebeurtenis
rolo -- = belangrijke rol


importantia sub

1 gewicht, gewichtigheid, belang, belangrijkheid, importantie
-- vital = levensbelang
question de -- vital = levenskwestie
cosa de minor -- = bijzaak
esser de prime/primari -- = van het allergrootste belang zijn
isto es sin -- = dit heeft niets te betekenen
attachar {sj}/dar/conceder -- a un cosa = gewicht aan iets hechten
isto ha un grande -- pro me = er is voor mij veel aan gelegen


importar v

1 importeren, invoeren
Nederland importa caffe e coton = Nederland importeert koffie en katoen
-- contrabando = smokkelen
2 van belang zijn, er op aankomen
non importa! = het doet er niet toe!
que importa ! = wat kan het schelen !
il importa que = het is van belang dat
il non vos importa = het is uw zaak niet
il me importa multissimo = er is mij veel aan gelegen


importation sub

1 het importeren, import, het invoeren, invoer
-- illegal/clandestin = illegale invoer
articulo de -- = invoerartikel
commercio de -- = invoerhandel
excesso de -- = invoeroverschot
derectos de -- = invoerrechten
credito de -- = importkrediet
permisso/licentia de -- = invoervergunning
valor de -- = invoerwaarde
pais de -- = inportland
casa de -- = importfirma
cigarros de -- = importsigaren
reduction de -- = invoerbeperking
contingente/quota de -- = invoercontingent
prohibition/interdiction de -- = invoerverbod


importator sub

1 importeur, invoerder, importhandelaar


+ importator adj

1 importerend, invoerend
pais -- de petroleo = olie-invoerend land


importun adj

1 lastig, hinderlijk, opdringerig, ongelegen
curiositate -- = hinderlijke nieuwsgierigheid
visita -- = ongelegen bezoek


importunar v

1 lastig vallen, hinderen, ongelegen komen
-- un persona con demandas enoiose = iemand met vervelende vragen lastig vallen


importunitate sub

1 lastigheid, opdringerigheid, hinderlijkheid
2 aanhoudend gevraag, gezeur, gezanik


+ importuno sub

1 lastig persoon, lastpost, lastpak


imposition sub

1 het er op leggen, oplegging
RELIGION -- del manos = handoplegging
2 het opleggen van belasting/boete/een wet, etc.
-- de un mulcta = heffing van een boete
3 opgelegde belasting/boete, etc.


+ impositor sub

1 iemand die oplegt


impossibile adj

1 onmogelijk
aventura -- = onmogelijk avontuur
infante -- = onmogelijk/vervelend kind
solution -- = onmogelijke oplossing
problema -- = onmogelijk probleem, buitengewoon lastig probleem
amor -- = onmogelijke liefde
tentar le -- = het onmogelijke proberen


+ impossibile sub

1 het onmogelijke
facer/demandar/tentar le -- = het onmogelijke doen/vragen/proberen


impossibilitate sub

1 onmogelijkheid
-- practic = practische onmogelijkheid
recognoscer le -- de un cosa = de onmogelijkheid van iets inzien


imposta sub

1 ARTE DE CONSTRUER uitstekende rand, bovenlicht, impost


+ imposto sub

1 belasting
-- municipal = gemeentebelasting
-- national/statal/de stato = rijksbelasting
-- super salarios = loonbelasting
-- super le receptas = inkomstenbelasting
-- super le venditas = omzetbelasting
-- super le dividendo = dividendbelasting
-- directe = directe belasting
-- indirecte = indirecte belasting
-- super le valor adjungite, I.V.A. = B.T.W.
--s onerose = drukkende belastingen
perceptor/receptor de --s = belastingontvanger
exempte de --s = belastingvrij
exemption de --s = belastingvrijdom
systema de --s = belastingstelsel
registro del --s = belastingkohier
administration del --s = belastingadministratie
pagamento de --s = belastingbetaling
transferentia/transferimento de --s = belastingoverdracht
lege de --s = belastingwet
folio de --s = belastingbiljet/formulier
question de --s = belastingkwestie
limite del --s = belastinggrens
tabella del --s = belastingtabel
cifras del --s = belastingcijfers
edificio del --s = belastinggebouw
imponer --s = belastingen opleggen
stabilir/estabilir un -- = een belasting instellen/invoeren
augmentar le --s = de belastingen verhogen


impostor sub

1 bedrieger, huichelaar
dismascar un -- = een bedrieger ontmaskeren
-- de maritage/matrimonio = huwelijkszwendelaar


impostura sub

1 bedrog, huichelarij, veinzerij


impotente adj

1 onmachtig, machteloos, niet in staat
rabie -- = machteloze woede
esser -- ante un disastro = machteloos/hulpeloos staan tegenover een ramp
2 impotent


impotentia sub

1 onmacht, machteloosheid, onvermogen
le -- del ration = de onmacht van de rede
senso de -- = gevoel van onmacht
reducer al -- = machteloos maken
2 impotentie


impovrimento sub

1 het verarmen, verarming
-- economic de un pais = economische verarming van een land
-- cultural = culturele verarming
-- linguistic = taalverarming


impovrir v

1 arm maken, verarmen
le crise/crisis agricole/agricultural ha impovrite le campania = de landbouwcrisis heeft het platteland

verarmt

le solo se impovri = de grond verarmt


+ impovrite adj

1 verarmd
familia -- = verarmde familie


+ impractic adj

1 onpraktisch


impracticabile adj

1 onuitvoerbaar, niet realiseerbaar, onbruikbaar
methodo -- = onbruikbare methode
idea -- = onbruikbaar idee
2 onbegaanbaar, onberijdbaar, onbevaarbaar, onbespeelbaar (sportveld)
cammino/via -- = onbegaanbare/onberijdbare weg


impracticabilitate sub

1 onuitvoerbaarheid
2 onbegaanbaarheid, onberijdbaarheid, onbevaarbaarheid, onbespeelbaarheid (van sportveld)


imprecar v

1 verwensen, vervloeken


imprecation sub

1 het verwensen, het vervloeken, verwensing, vervloeking, vloek, krachtterm, imprecatie
erumper/exploder in --es = in verwensingen uitbarsten


imprecator sub

1 iemand die verwenst/vervloekt


imprecatori adj

1 vervloekend, verwensend, vloek...
formula -- = vloekformule
sonetto -- = vloeksonnet


+ imprecisabile adj

1 niet te preciseren


+ imprecisate adj

1 niet gepreciseerd, niet nader aangegeven
un quantitate -- = een niet nader aangegeven hoeveelheid


imprecise adj

1 vaag, onduidelijk, onnauwkeurig
contornos -- = vage contouren
informationes -- = onnauwkeurige inlichtingen
parolas -- = vage woorden
ideas -- = vage ideeën
tiro/colpo -- = onzuiver schot


imprecision sub

1 vaagheid, onduidelijkheid, onnauwkeurigheid
-- del contornos = vaagheid van de contouren


impregnabile adj

1 te bevruchten, wat bevrucht kan worden
2 doordrenkbaar, impregneerbaar


impregnar v

1 bevruchten, zwanger maken
2 (door)drenken (met), impregneren (met)


impregnation sub

1 het bevruchten, bevruchting, het zwanger maken
2 het (door)drenken, het impregneren


impremeditate adj

1 ondoordacht, onbezonnen


imprendibile adj

1 onneembaar
position -- = onneembare positie
fortalessa -- = onneembare vesting
le citate es -- = de stad is onneembaar


imprendibilitate sub

1 onneembaarheid
-- del citate = onneembaarheid van de stad


impresario sub ITALIANO

1 impresario


imprescriptibile adj

1 JURIDIC onverjaarbaar, blijvend geldig, van verjaring uitgesloten
derecto -- = onverjaarbaar recht


imprescriptibilitate sub

1 JURIDIC onverjaarbaarheid, blijvende geldigheid


+ impresentabile adj

1 ontoonbaar, niet presentabel
un littera -- = een brief die zo niet kan


impression sub

1 het drukken, druk, afdruk
-- digital = vingerafdruk
-- del pede = voetafdruk
-- auditive = gehoorindruk
-- visual = gezichtsindruk
2 indruk, gevoel, impressie, inwerking
facer -- = indruk maken
--es de viage = reisindrukken
-- final = eindindruk
3 TYPOGRAPHIA het (af)drukken, druk
littera de -- = drukletter
-- in colores = kleurendruk
falta de -- = drukfout
proba de -- = drukproef
costos de -- = drukkosten
secunde -- de un libro = tweede druk van een boek
PHOTOGRAPHIA -- al carbon = kooldruk


impressionabile adj

1 ontvankelijk, fijngevoelig, vatbaar voor indrukken


impressionabilitate sub

1 ontvankelijkheid/vatbaarheid/gevoeligheid voor indrukken


impressionar v

1 afdrukken, stempelen, een stempel zetten
2 PHOTOGRAPHIA inwerken op, op fotografisch materiaal vastleggen
3 indruk maken op
voler -- = effect najagen
isto non me impressiona tanto = ik ben daar niet zo stuk van
figura impressionante = indrukwekkende figuur
haber un aspecto -- = er indrukwekkend uitzien


impressionismo sub

1 impressionisme


impressionista sub

1 impressionist
le --s francese = de Franse impressionisten


+ impressionista adj

1 Vide: impressionistic


+ impressionistic adj

1 impressionistisch
scriptor -- = impressionistische schrijver
pictor -- = impressionistische schilder
pictura -- = 1. impressionistische schilderkunst, 2. impressionistisch schilderij
stilo -- = impressionistische stijl
le aspectos -- del musica de Debussy = de impressionistische aspecten van de muziek van Debussy
representar --amente le realitate = op impressionistische wijze de werkelijkheid weergeven


impressive adj

1 indrukwekkend, imponerend
su confidentia (in se ipse) es -- = zijn zelfvertrouwen imponeert


+ impressor sub

1 drukker, typograaf
-- de jornales = krantendrukker
2 COMPUTATOR printer
-- a jecto de tinta = ink-jet printer
-- laser = laserprinter
-- matricial/a matrice de punctos = matrixprinter
-- alphanumeric = alfanumerieke printer


+ imprestar v

1 overnemen, ontlenen
-- un parola a un altere lingua = een woord aan een andere taal ontlenen


+ impresto sub

1 ontlening
-- a un altere lingua = ontlening uit een andere taal


imprevidente adj

1 zorgeloos, onbedachtzaam


imprevidentia sub

1 gebrek aan voorzorg, zorgeloosheid, onbedachtzaamheid


imprevisibile adj

1 onvoorzien, niet te voorzien, onverwacht, onvoorspelbaar
eventos -- = onvoorziene/onverwachte gebeurtenissen
hic le tempore es semper/sempre -- = het weer is hier altijd onvoorspelbaar


+ imprevisibilitate sub

1 onvoorzienbaarheid, onvoorspelbaarheid
-- de un evento = onvoorzienbaarheid van een gebeurtenis
factor de -- = toevalsfactor


impreviste adj

1 onvoorzien, onverwacht
expensas/dispensas -- = onvoorziene uitgaven
casos -- = onvoorziene gevallen
circumstantias -- = onvoorziene omstandigheden
attacco -- = verrassingsaanval


imprimatur sub

1 ECCLESIA imprimatur, verlof tot drukken
obtener le -- = het imprimatur verkrijgen


imprimer v

1 (richting) geven, (beweging) overbrengen
-- movimento a un cosa = iets in beweging brengen
2 (indruk) achterlaten, indrukken
3 TYPOGRAPHIA drukken, in druk doen verschijnen
-- un libro = een boek drukken
-- un stoffa = een stof bedrukken


+ imprimeria sub

1 drukkerij
-- de jornales = krantendrukkerij
-- de libros = boekdrukkerij
-- de musica = muziekdrukkerij
pressa de -- = drukpers
tinta de -- = drukinkt
character de -- = drukletter
rolo de -- = drukrol/wals
technica de -- = druktechniek
2 boekdrukkunst
invention del -- = uitvinding van de boekdrukkunst


imprimibile adj

1 geschikt om gedrukt te worden


+ imprimitor sub

1 drukker, typograaf
-- de jornales = krantendrukker
-- de libros = boekdrukker
-- de musica = muziekdrukker
imprimitor-editor = drukker-uitgever
2 COMPUTATOR printer
-- a jecto de tinta = ink-jet printer
-- laser (A) = laserprinter
-- matricial/a matrice de punctos = matrixprinter
-- alphanumeric = alfanumerieke printer


+ imprimitos sub pl

1 drukwerk
-- publicitari = reclamedrukwerk
tarifa de -- = drukwerktarief
invio de -- = drukwerkzending


imprisionamento sub

1 gevangenhouding, gevangenzetting, opsluiting, gevangenisstraf, hechtenis
-- cellular = celstraf
-- alternative = subsidiaire hechtenis
-- a perpetuitate = levenslange gevangenisstraf
infliger un pena de -- = met hechtenis straffen


imprisionar v

1 gevangen zetten, (in de gevangenis) opsluiten
esser imprisionate = opgesloten/gevangen zitten, achter slot en grendel zitten
FIGURATE -- in regulas stricte = een keurslijf aanleggen aan


+ imprisionator sub

1 iemand die (een ander) gevangen zet


improbabile adj

1 onwaarschijnlijk
historia -- = onwaarschijnlijk verhaal
hypothese (-esis) -- = onwaarschijnlijke hypothese


improbabilitate sub

1 onwaarschijnlijkheid
-- de un hypothese (-esis) = onwaarschijnlijkheid van een hypothese


+ improbation sub

1 afkeuring, improbatie


+ improbative adj

1 afkeurend


improbe adj

1 oneerlijk, onrechtschapen, slecht


improbitate sub

1 onrechtschapenheid, oneerlijkheid, slechtheid


+ improcrastinabile adj

1 niet uit te stellen


+ improcrastinabilitate sub

1 ommogelijkheid van uitstel


+ improducibile adj

1 niet te produceren


improductive adj

1 onproduktief, improduktief, niets opleverend, niets voortbrengend, onvruchtbaar, niet renderend
mina -- = improduktieve mijn
capital -- = renteloos/dood kapitaal
scriptor/autor -- = onproduktieve schrijver
non lassar -- le moneta = het geld niet renteloos laten liggen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA improductief


+ improductivitate sub

1 improduktiviteit
-- de un terreno = improduktiviteit van een terrein
-- de un capital = improduktiviteit van een kapitaal
-- de un interprisa = improduktiviteit van een onderneming


impromptu sub FRANCESE

1 THEATRO een in enkele dagen geschreven toneelstukje, improvisatie
2 MUSICA impromptu


impronunciabile adj

1 onuitspreekbaar, niet uit te spreken
nomine -- = onuitspreekbare naam
le "th" anglese es -- pro multes = de Engelse "th" is voor velen onuitspreekbaar


+ improponibile adj

1 die men niet moet/mag voorstellen
conditiones -- = voorwaarden die men niet moet voorstellen


+ improponibilitate sub

1 onmogelijkheid te worden voorgesteld


improprie adj

1 onjuist, verkeerd
titulo -- = verkeerde titel
expression -- = verkeerde uitdrukking
MATHEMATICA fraction -- = onechte breuk
empleo/uso -- de un parola = verkeerd gebruik van een woord
2 ongeschikt, onbekwaam
-- pro le consumo/consumption = ongeschikt voor consumptie
-- facer un cosa = ongeschikt om iets te doen
3 onbetamelijk, ongepast, onfatsoenlijk


improprietate sub

1 onjuistheid, verkeerd gebruik (woord)


+ improrogabile adj

1 onverlengbaar
2 onverdaagbaar, onuitstelbaar


+ improrogabilitate sub

1 onmogelijkheid tot verlenging
2 onmogelijkheid tot verdaging/tot uitstel


improvisar v

1 improviseren
-- un discurso = onvoorbereid spreken
le actores del commedia dell'arte improvisava lor texto = de acteurs van de commedia dell'arte impriviseerden hun

tekst

improvisation sub

1 (anque MUSICA) het improviseren, improvisatie
capacitate de -- = improvisatietalent
-- musical = muziekimprovisatie


improvisator sub

1 improvisator


+ improvisatori adj

1 improvisatorisch


improvise adj

1 onverwachts, onvoorbereid, plotseling
cambiamento -- del pensamento = gedachtensprong
passage -- = plotseling overgang


imprudente adj

1 onvoorzichtig, onbezonnen, ondoordacht, onnadenkend, onachtzaam
automobilista -- = onvoorzichtige automobilist
projecto -- = onbezonnen plan


imprudentia sub

1 onvoorzichtigheid, onbezonnenheid
su -- le expone a multe periculos = zijn onvoorzichtigheid stelt hem aan vele gevaren bloot
tu ha operate con multe -- = je hebt zeer onvoorzichtig gehandeld
committer un -- = een onvoorzichtigheid begaan


impubere adj

1 nog niet geslachtsrijp
2 JURIDIC de huwbare leeftijd niet bereikt hebbend, niet volwassen


+ impubertate sub

1 geslachtelijke onrijpheid, impuberteit


impublicabile adj

1 niet voor publicatie geschikt, niet publiceerbaar


impudente adj

1 onbeschaamd, schaamteloos, brutaal
vanitate -- = schaamteloze ijdelheid
linguage -- = schaamteloze taal
parolas -- = schaamteloze woorden
gestos -- = schaamteloze gebaren
mentir impudentemente = onbeschaamd liegen


impudentia sub

1 onbeschaamdheid, schaamteloosheid, brutaliteit
mentir con -- = onbeschaamd liegen
le -- de su mentitas = de onbeschaamdheid van zijn leugens
con le -- que le characterisa ille ha negate toto = met de onbeschaamdheid die hem kenmerkt heeft hij alles ontkend


impudic adj

1 onkuis, onzedig, zedeloos, ontuchtig, obsceen
actiones -- = oneerbare handelingen
gestos -- = obscene gebaren
lascivitate/voluptate -- = schaamteloze wellust


+ impudicitate sub

1 onkuisheid, onzedigheid, ontuchtigheid, obsceniteit


+ impudor sub

1 schaamteloosheid, onbeschaamdheid


+ impugnabile adj

1 betwistbaar, aanvechtbaar
sententia -- = aanvechtbaar vonnis


+ impugnabilitate sub

1 betwistbaarheid, aanvechtbaarheid
-- de un sententia = aanvechtbaarheid van een vonnis


impugnar (I) v

1 bestrijden, betwisten, aanvechten
-- un opinion = een mening weerspreken
-- un testamento = een testament aanvechten
-- un these (-esis) = een stelling aanvechten
-- le authenticitate de un documento = de echtheid van een dokument bestrijden
-- un sententia = een vonnis aanvechten


impugnar (II) v

1 grijpen, vastpakken, (beet)pakken
-- le penna = in de pen klimmen


impugnation sub

1 het bestrijden, bestrijding, het betwisten, betwisting, het aanvechten, aanvechting
-- de un sententia = aanvechting van een vonnis


+ impugnator sub

1 iemand die iets betwist/bestrijdt/aanvecht


+ impugnatura sub

1 greep, handvat, gevest
-- del remo = greep van de roeiriem
-- de sabla = sabelgevest
-- de spada = degengreep


+ impulsar v

1 voortdrijven, aandrijven, aanzetten, stimuleren, aanwakkeren
-- un secteur industrial = een sector in de industrie stimuleren
que le ha impulsate a facer lo? = wat noopte hem daartoe?


impulsator sub

1 iemand die aandrijft/voortdrijft/aanzet/aanspoort/aanmoedigt


impulsion sub

1 het aandrijven, het voortdrijven, het aanzetten, het aansporen, het aanmoedigen
fortia de -- = aandrijfkracht
2 impuls, impulsie, aandrift, drang, prikkel, aansporing
-- de currente = stroomimpuls
dar un -- a = een aanzet geven tot
3
-- acustic = geluidstoot


impulsive adj

1 voortdrijvend, aandrijvend
fortia -- = stuwkracht
2 impulsief, spontaan
infante -- = impulsief kind
movimento -- = impulsieve beweging
comportamento/conducta -- = impulsief gedrag
comprator/emptor -- = impulsieve koper
decision -- = impulsieve beslissing
ille ha agite impulsivemente = hij handelde in een impuls


impulsivitate sub

1 impulsiviteit, impulsief karakter
-- del juventute = impulsiviteit van de jeugd


+ impulsivo sub

1 impulsief individu, driftmens


impulso sub

1 het aandrijven, het voortdrijven, het aanzetten, het aansporen, het aanmoedigen
2 impuls, impulsie, aandrift, drang, prikkel, aansporing
-- instinctive = onbewuste aandrang
-- sexual = geslachtsdrift
reciper un nove -- = een nieuwe impuls krijgen
de mi/tu/su, etc. proprie -- = uit eigen beweging
3 afzet (bij sprong)
4 ELECTRICITATE impuls
5 -- acustic = geluidstoot


+ impulverar v

1 bestoft maken, met stof bedekken
2 -- se = onder het stof raken


+ impulverate adj

1 stoffig


impun adj

1 ongestraft, straffeloos
restar -- = on-gestraft blijven
on non pote facer isto impun-mente = men kan dit niet straffeloos doen


impunctual adj

1 onnauwkeurig
2 niet op één punt gericht


impunctualitate sub

1 onnauwkeurigheid
2 het niet gericht zijn op één punt


impunibile adj

1 straffeloos, wat niet kan worden gestraft, onstrafbaar


+ impunibilitate sub

1 onstrafbaarheid


impunitate sub

1 straffeloosheid, het uitblijven van straf


impunite adj

1 ongestraft
delicto -- = niet bestraft delict
malfactor -- = ongestrafte misdadiger


impur adj

1 onzuiver, onrein, verontreinigd
RELIGION animales -- = onreine dieren
aqua -- = onzuiver/troebel water
2 onkuis, onzedelijk, ontuchtig, immoreel
pensata/pensamento -- = onzedelijke gedachte


impuressa sub

1 onzuiverheid, onreinheid
2 onkuisheid, zedeloosheid, ontuchtigheid, immoraliteit


impuritate sub

1 onzuiverheid, onreinheid
eliminar le --s = de vuil(deeltjes)/ongerechtigheden verwijderen
--s in un crystallo = onzuiverheden in een kristal
2 onkuisheid, zedeloosheid, ontuchtigheid, immoraliteit


imputabile adj

1 toe te schrijven, toerekenbaar, te wijten
errores -- a distraction = fouten die te wijten zijn aan onoplettendheid
iste disveloppamento es -- al politica del governamento = deze ontwikkeling kun je terugvoeren op het

kabinetsbeleid

imputabilitate sub

1 toerekenbaarheid, aanspreekbaarheid, verantwoordelijkheid


imputar v

1 toerekenen, toeschrijven, wijten (aan), de schuld geven, ten laste leggen
-- un accidente al mal pavimento = een ongeluk aan het slechte wegdek toeschrijven


imputation sub

1 aantijging, beschuldiging, verwijt
-- de furto = beschuldiging van diefstal
--es calumniose/infamante = lasterlijke aantijgingen
-- injustificate = ongegronde aantijging


imputrescibile adj

1 niet aan bederf onderhevig
iste ligno es -- = dit hout is tegen rotting bestand


+ imputrescibilitate sub

1 niet-onderhevigheid aan bederf


in prep

1 in
in plus, in fin, etc. = Vide: plus, fin, etc.


+ inabordabile adj

1 ontoegankelijk, niet te bereiken, ongenaakbaar
un persona -- = een ongenaakbaar persoon
in le hiberno iste porto es -- = in de winter is deze haven niet te bereiken


+ inabordabilitate sub

1 ontoegankelijkheid, ongenaakbaarheid


+ inabrogabile adj

1 onherroepelijk, onintrekbaar
leges -- = wetten die niet kunnen worden ingetrokken


+ in absentia LATINO

1 in absentia, bij afwezigheid


+ in abstracto LATINO

1 in abstracto, op zichzelf beschouwd


+ inaccentuate adj

1 PHONETICA onbeklemtoond
syllaba -- = onbeklemtoonde lettergreep
vocal -- = onbeklemtoonde klinker


inacceptabile adj

1 niet acceptabel, niet aanvaardbaar, onaannemelijk, onaanvaardbaar
proposition -- = onaanvaardbaar voorstel
comportamento/conducta -- = onaanvaardbaar gedrag


+ inacceptabilitate sub

1 onaanvaardbaarheid


inaccessibile adj

1 ontoegankelijk, onbereikbaar
foreste -- = ondoordringbaar woud
montanias -- = ontoegankelijke bergen
summitate -- = onbereikbare top
objectivo -- = onbereikbaar doel
-- al publico = niet toegankelijk voor het publiek
2 ongenaakbaar
persona -- = ongenaakbaar persoon


inaccessibilitate sub

1 ontoegankelijkheid
2 ongenaakbaarheid


+ inaccommodabile adj

1 niet aanpasbaar


+ inaccordabile adj

1 wat niet kan worden toegestaan/ingewilligd
2 MUSICA niet stembaar
un vetule piano -- = een niet stembare oude piano


+ inaccostabile adj

1 (anque FIGURATE) niet te genaken, ontoegankelijk


inaccostumate adj

1 ongewoon, ongebruikelijk, abnormaal
zelo -- = ongewone ijver
esser -- a un genere de vita = niet gewend zijn aan een (bepaalde) levensstijl


+ inaccurate adj

1 inaccuraat, onnauwkeurig, onzorgvuldig, slordig


+ inaccusabile adj

1 niet laakbaar, niet afkeurenswaardig


+ inactinic adj

1 niet-actinisch
lumine/luce -- = niet-actinisch licht, "dokalicht"


inaction sub

1 werkeloosheid, ledigheid, het niets doen


+ inactivar v

1 onwerkzaam maken, inactiveren


+ inactivation sub

1 inactivering


+ inactivator sub

1 inactivator


inactive adj

1 inactief, onwerkzaam, niet werkzaam, werkeloos, niets doend, lui, traag, vadsig, passief
vulcano -- = inactieve vulkaan
restar/remaner -- = inactief blijven


inactivitate sub

1 inactiviteit, het niets doen, leegloop, gebrek aan bedrijvigheid
-- noce al organismo = inactiviteit schaadt het organisme
-- de un vulcano = inactiviteit van een vulkaan


+ inactuabile adj

1 wat niet in beweging gebracht kan worden, wat niet in werking gesteld kan worden


+ inactual adj

1 niet actueel
un programma politic -- = een niet actueel politiek programma


+ inactualitate sub

1 het niet actueel (meer) zijn
le -- de un argumento = het niet actueel meer zijn van een argument


inadaptabile adj

1 wat niet kan worden aangepast
iste edificio es -- a usos scholar = dit gebouw kan niet worden aangepast voor onderwijsdoeleinden
2 zich niet kunnend aanpassen, asociaal


+ inadaptabilitate sub

1 onmogelijkheid tot aanpassing


+ inadaptate adj

1 onaangepast


+ inadaptation sub

1 onaangepastheid
2 onaangepastheid, asocialiteit


+ inadaptato sub

1 onaangepast persoon


inadequate adj

1 ontoereikend (voor), ongeschikt (voor), inadequaat (voor), niet

beantwoordend (aan)

iste terreno es -- pro le construction = dit terrein is ongeschikt voor bebouwing


+ inadequation sub

1 ontoereikendheid, inadequatie


inadmissibile adj

1 onaannemelijk, onontvankelijk, niet acceptabel, ontoelaatbaar
attitude -- = onduldbare houding
situation -- = onduldbare toestand
practicas -- = onoorbare praktijken
su comportamento es -- = zijn gedrag is ontoelaatbaar


inadmissibilitate sub

1 onaannemelijkheid, ontoelaatbaarheid


inadmission sub

1 weigering om toe te laten


inadoptabile adj

1 onaannemelijk, niet aanvaardbaar


inadvertente adj

1 onachtzaam, onoplettend, nonchalant


inadvertentia sub

1 onachtzaamheid, onoplettendheid, nonchalance
per -- = bij vergissing, door onachtzaamheid, zonder er bij na te denken
facer un error per -- = door onachtzaamheid een fout maken


+ inagglutinabile adj

1 niet agglutineerbaar, inagglutinabel


+ inaggregabile adj

1 wat niet verenigd/samengevoegd/samengebracht kan worden


inalienabile adj

1 JURIDIC onvervreemdbaar
derectos -- = onvervreemdbare rechten
benes -- = onvervreemdbare goederen


inalienabilitate sub

1 JURIDIC onvervreemdbaarheid
-- de benes dotal = onvervreemdbaarheid van dotale goederen


+ inalienation sub

1 JURIDIC niet-vervreemding


+ inalligabile adj

1 TECHNICA niet allieerbaar, niet samensmeltbaar
metallos -- = niet allieerbare metalen


inalterabile adj

1 onvergankelijk, bestendig, constant, stabiel, permanent
amicitate -- = onwankelbare vriendschap
calma -- = onverstoorbare kalmte
color -- = lichtechte/permanente kleur
humor -- = onverwoestbaar humeur
metallo -- = roestvrije metaalsoort


inalterabilitate sub

1 onveranderlijkheid, bestendigheid, constantheid, kleurechtheid, onaantastbaarheid, onvergankelijkheid, onverstoorbaarheid,

onvervalstheid, permanentheid, roestvrijheid, slijtvastheid, stabiliteit

+ inalterate adj

1 ongeschonden, intact, gaaf, ongerept, puur


inambigue adj

1 ondubbelzinnig


inambiguitate sub

1 ondubbelzinnigheid


inamical adj

1 onvriendelijk, onvriendschappelijk
reguardo -- = onvriendelijke/vijandige blik
gesto -- = onvriendelijk gebaar


+ inammissibile adj

1 THEOLOGIA etc., onverliesbaar


+ inammissibilitate sub

1 THEOLOGIA etc., onver-liesbaarheid


+ inamoramento sub

1 verliefdheid
-- passager = kortstondige verliefdheid


inamorar v

1 verliefd maken
-- se de = verliefd worden op


inamorate adj

1 verliefd


inamovibile adj

1 onafzetbaar, voor het leven benoemd
magistratos -- = onafzetbare overheidspersonen
judice -- = onafzetbare rechter


+ inamovibilitate sub

1 onafzetbaarheid
-- de magistratos = onafzetbaarheid van overheidspersonen


+ inan adj

1 ledig, zinledig, nutteloos, inhoudloos, zinloos, betekenisloos, hol
effortios -- = nutteloze inspanningen


+ inanalysabile adj

1 niet analyseerbaar, niet te analyseren, onontleedbaar


inanimate adj

1 levenloos, ontzield, dood
corpores -- = levenloze dingen
oculos -- = levenloze ogen


+ inanitate sub

1 ledigheid, leegte, betekenisloosheid, zinloosheid, nutteloosheid, ijdelheid
-- del cosas terrestre = ijdelheid der aardse dingen
-- de un remarca = nutteloosheid van een opmerking
-- de un spero = ijdelheid van een hoop


+ inanition sub

1 uitputting, krachteloosheid door gebrek aan voedsel, inanitie
morir/perir de -- = verhongeren


inappaciabile adj

1 onbevredigbaar, niet te stillen (honger), niet te lessen (dorst), niet te bedaren


+ inappaciate adj

1 ongestild, onbevredigd, ongelest (dorst)


inappellabile adj

1 JURIDIC waarvan geen appèl mogelijk is, geen beroep toelatend
sententia -- = vonnis dat geen beroep toelaat


+ inappellabilitate sub

1 JURIDIC onmogelijkheid van appèl/beroep


inappetente adj

1 zonder eetlust


inappetentia sub

1 gebrek aan eetlust
suffrer de -- = aan gebrek aan eetlust lijden


+ inappetibile adj

1 onappetijtelijk


inapplicabile adj

1 niet toepasselijk, niet van toepassing, niet toepasbaar, onuitvoerbaar
methodo -- = niet toepasbare methode
normas -- = normen die niet toepasbaar zijn


inapplicabilitate sub

1 ontoepasselijkheid
le -- de un lege = het niet van toepassing zijn van een wet


inapplication sub

1 gebrek aan ijver, luiheid
-- de un alumno = gebrek aan ijver bij een leerling
2 JURIDIC (het) niet toepassen


inappreciabile adj

1 niet vast te stellen, uiterst klein, uiterst gering, te verwaarlozen
2 onschatbaar, niet genoeg te waarderen


+ inappreciate adj

1 niet-gewaardeerd
un labor modeste e -- = een bescheiden en niet-gewaardeerd werk


+ inapprendibile adj

1 niet leerbaar


+ inapprendibilitate sub

1 onmogelijkheid om geleerd te worden


+ inapprensibile adj

1 niet leerbaar


+ inapprensibilitate sub

1 onmogelijkheid om geleerd te worden


+ inappropriate adj

1 niet geschikt, ongeschikt, niet passend, ongepast
observation/remarca -- = misplaatste opmerking


inapte adj

1 ongeschikt, onbekwaam, onbruikbaar


inaptitude sub

1 ongeschiktheid, onbekwaamheid, onbruikbaarheid


+ inarabile adj

1 onbeploegbaar, onbebouwbaar
terreno -- = onbeploegbaar terrein


+ inargentar v

1 met een laagje zilver bedekken, verzilveren


+ inargentator sub

1 verzilveraar


+ inargentatura sub

1 het verzilveren, verzilvering


+ inarrugabile adj

1 onkreukbaar
seta -- = onkreukbare zijde


inarticulabile adj

1 onuitspreekbaar


inarticulate adj

1 ZOOLOGIA ongeleed, ongeleedpotig
2 ongearticuleerd (woord, geluid), onduidelijk (uitgesproken)
ille non parla, ille emitte solo sonos -- = hij spreekt niet, hij brengt alleen maar ongearticuleerde klanken voort


in articulo mortis sub LATINO

1 in articulo mortis


+ inartificial adj

1 ongekunsteld, natuurlijk


+ inartistic adj

1 onartistiek, onkunstzinnig, zonder gevoel voor kunst


+ inascoltabile adj

1 niet te beluisteren


+ inassimilabile sub

1 niet assimileerbaar, voor assimilatie ongeschikt


inattaccabile adj

1 onaantastbaar, onaanvechtbaar, onweerlegbaar, onomstotelijk
position -- = onaantastbare positie
prova/proba -- = onaanvechtbaar/onomstotelijk bewijs
texto -- = onweerlegbare teksto
su reputation es -- = zijn reputatie staat buiten kijf


+ inattaccabilitate sub

1 onaanvechtbaarheid, onaantastbaarheid, onomstotelijkheid


+ inattente adj

1 onachtzaam, onoplettend
un lectura -- e superficial de un libro = een onop-lettende en oppervlakkige lezing van een boek


inattention sub

1 onachtzaamheid, onoplettendheid


+ inattentive adj

1 onachtzaam, onoplettend
lector -- = onoplettende lezen


+ inattingibile adj

1 onbereikbaar


+ inattingibilitate sub

1 onbereikbaarheid


inaudibile adj

1 onhoorbaar
tono -- = onhoorbare toon


+ inaudibilitate sub

1 onhoorbaarheid


inaudite adj

1 FIGURATE ongehoord
un caso -- = een ongehoord geval
impudentia -- = ongehoorde onbeschaamdheid
violentia -- = buitengewoon geweld


+ inaugural adj

1 inaugureel, inwijdings...
discurso -- = inaugurele rede, openingsrede
session -- = openingszitting
ceremonia/solemnitate -- = inwijdingsplechtigheid


inaugurar v

1 inaugureren, installeren, inwijden, feestelijk openen, onthullen (van een standbeeld,etc.)
-- un exposition = een tentoonstelling feestelijk openen
-- un linea ferroviari = een spoorweg openen
-- le anno academic = het academisch jaar openen


inauguration sub

1 het inaugureren, inauguratie, inwijding, feestelijke opening, onthulling (van een standbeeld, etc.)
-- de un templo = plechtige inwijding van een tempel
-- de un theatro = feestelijke opening van een schouwburg
-- gloriose = glorieuze inhuldiging
-- solemne = plechtige inhuldiging
solemnitate/ceremonia de -- = inhuldigingsplechtigheid
discurso de -- = openingsrede, inaugurale rede


+ inaugurative adj

1 inwijdings..., inauguraal
ceremonia/solemnitate -- = inwijdingsplechtigheid


inaugurator sub

1 inwijder


+ inaugurator adj

1 Vide: inaugurative


inauthentic adj

1 onecht, niet autentiek
reporto -- = niet autentiek rapport


inauthenticitate sub

1 onechtheid, het niet autentiek zijn


+ inbreeding sub ANGLESE

1 BIOLOGIA inteelt
coefficiente de -- = inteeltcoëfficiënt


+ Inca sub n pr

1 Inka


+ inca adj

1 Inka...
civilisation -- = Inkabeschaving
architectura -- = Inkabouwkunst
imperio -- = Inkarijk


incalculabile adj

1 onberekenbaar, talloos, ontelbaar
damno(s) -- = onberekenbare schade
consequentias -- = onberekenbare consequenties
distantia -- = onmeetbare afstand
haber un valor -- = van onschatbare waarde zijn


+ incalculabilitate sub

1 onberekenbaarheid


+ incalmabile adj

1 niet te kalmeren


+ incambiabile adj

1 onverwisselbaar
2 onveranderlijk, niet te veranderen


+ incambiate adj

1 onveranderd, ongewijzigd


incamminar v

1 op de goede weg brengen
-- se = op weg gaan


incanaliar v

1 -- se = zich encanailleren, zich verlagen, zich afgeven met het rapalje


+ incancellabile adj

1 niet nietig verklaarbaar, FIGURATE onuitwisbaar
lassar un memoria/recordation -- = een onuitwisbare herinnering achterlaten
un impression -- = een onuitwisbare indruk


incandescente adj

1 gloeiend, roodgloeiend, roodheet
ferro -- = gloeiend ijzer
tubo -- = gloeibuisje
cathodo -- = gloeikathode
manichetto -- = gloeikousje
spiral -- = gloeispiraal
carbones -- = vurige kolen
render -- = doen gloei-en
restar/remaner/permaner -- = nagloeien


incandescentia sub

1 het gloeien, gloeiing, gloeihitte
lampa a/de -- = gloeilamp
lumine/luce a/de -- = gloeilicht
spiral a/de -- = gloeispiraal


incandescer v

1 witgloeiend maken


incantamento sub

1 het betoveren, betovering
como per -- = als bij toverslag
illo habeva perdite le -- del novitate = het nieuwtje was eraf
2 verrukking, opgetogenheid


incantar v

1 betoveren (anque FIGURATE), beheksen
2 verrukken, bekoren, in vervoering brengen
esser incantate de un cosa = wild enthousiast over iets zijn
le color la incantava = zij was verrukt van de kleur


+ incantate adj

1 betoverd, tover...
palatio = toverpaleis
jardin -- = tovertuin
prince/principe -- = toverprins
pais -- = toverland
castello -- = toverkasteel
flauta -- = toverfluit
anello -- = toverring
speculo -- = toverspiegel
esser -- de un persona = van iemand gecharmeerd zijn


incantation sub

1 bezwering, betovering
formula de -- = bezweringsformule
ceremonia de = bezweringsceremonie
ceremonial de -- = bezweringsceremonieel
dansa de -- = bezweringsdans
2 toverspreuk, bezweringsformule


incantator sub

1 tovenaar, bezweerder
-- de serpentes = slangenbezweerder


incantator adj

1 bezwerend, bezwerings..., tover...
formula -- = bezweringsformule, toverformule
ceremonia -- = bezweringsceremonie
ceremonial -- = bezweringsceremonieel
dansa -- = bezweringsdans
illa habeva un aspecto -- = ze zag er hartveroverend uit


incapabile adj

1 niet in staat, niet bij machte, onbekwaam, onbevoegd


incapabilitate sub

1 onbekwaamheid, onbevoegdheid


incapace adj

1 niet in staat, niet bij machte, onbekwaam, onbevoegd
-- de labor/de travalio = arbeidsongeschikt


+ incapacitar v

1 onbekwaam/onbevoegd verklaren


incapacitate sub

1 onvermogen, ongeschiktheid, onbekwaamheid, onbevoegdheid
-- mental = ontoerekenbaarheid
-- permanente/partial/total de labor/de travalio = blijvende/gedeeltelijke/volledige arbeidsongeschiktheid
lege general super le -- de travalio/de labor = algemene arbeidsongeschiktheidswet


+ incapacitation sub

1 het onbekwaam/onbevoegd verklaren


+ incapistrar v

1 halsteren


incappuciar v

1 de kap/de capuchon over het hoofd trekken


+ incapsulamento sub

1 inkapseling
2 een cap-sule/dop zetten (op flessen, etc.)


+ incapsular v

1 inkapselen
2 (flessen, etc.) van een capsule/dop voorzien


+ incapsulation sub

1 het inkapselen, inkapseling
2 een capsule/dop zetten (op flessen, etc.)


incarcerar v

1 gevangen zetten, opsluiten
-- un criminal = een misdadige opsluiten
condemnatos incarcerate = opgesloten veroordeelden


incarceration sub

1 het gevangenzetten, het opsluiten, gevangenzetting, opsluiting


+ incarcerato sub

1 gevangene


+ incardinar v

1 CATHOLICISMO incardineren


+ incardination sub

1 CATHOLICISMO incardinatie


incargar v

1 (be)laden, bevrachten, bepakken, opladen, inladen
2 belasten, opdragen
-- un persona de un cosa = iemand iets opdragen
esser incargate del representation = belast zijn met de vertegenwoordiging
esser incargate del administration = met de administratie belast zijn
esser incargate del vigilantia de = belast zijn met het toezicht op
-- se de facer un cosa = zich tot taak stellen iets te doen


incaritabile adj

1 liefdeloos, onbarmhartig, hard (in oordeel, etc.)


incarnar v

1 RELIGION vlees worden, mens worden
-- se in un corpore human = zich incarneren in een menselijk lichaam
2 belichamen, personifiëren
le diabolo incarnate = de baarlijke duivel
ille es le avaritia incarnate = hij is de geïncarneerde gierigheid


incarnate adj

1 incarnaat, hoogrood, rozerood
trifolio -- = incarnaatklaver


incarnatin adj

1 bleekrood, vleeskleurig


incarnation sub

1 RELIGION menswording, vleeswording
-- de Christo = menswording van Christus
le dogma del -- = het dogma van de menswording (van Christus)
2 incarnatie (het aannemen van een gestalte)
3 FIGURATE belichaming, verpersoonlijking, incarnatie


incassamento sub

1 het inpakken (in doos/kist/krat, etc.)
2 inbedding, indijking, bekading
3 het incasseren, incassering, inning, verzilvering, incasso, invordering, incassatie
banca de -- = incassobank
agentia de -- = incassobureau
section de -- = incassoafdeling
cheque (A) de -- = incassocheque
servicio de -- = incassodienst
credito de -- = incassokrediet
commission de -- = incassoprovisie
costos de -- = incassokosten
effecto de -- = incassowissel
costos de -- = incassokosten
-- de effectos/titulos = verzilvering van effecten
-- de un mandato postal = verzilvering van een postwissel


incassar v

1 in een doos/kist/krat, etc. doen, inpakken
2 inbedden, insluiten, indijken, bekaden
3 incasseren, innen, verzilveren, invorderen
-- effectos/titulos = effecten verzilveren
-- un mandato postal = een postwissel verzilveren
4
-- un goal (A) = een doelpunt incasseren
-- un colpo = een slag/klap incasseren/krijgen


incassator sub

1 kwitantieloper, wisselloper, bankloper, geldophaler, kassier, incasseerder


+ incastrabile adj

1 inbouw...
spot -- = inbouwspot


incastrar v

1 invoegen, inpassen, inbouwen, inzetten
-- un trave/trave in le muro = een balk in de muur zetten
-- a caude de hirundine = zwaluwstaarten, met een zwaluwstaart verbinden
armario incastrate = muurkast
cassa forte incastrate = muurkluis
bulon a testa/capite incastrate = verzonken bout
2 (in)vatten (van edelsteen), inkassen
-- un anello con petras preciose = een ring met edelstenen bezetten


incastratura sub

1 invoeging, inpassing, inbouwing, inzetting, inklemming
2 (in)vatting, inkassing (van edelsteen)


incatenamento sub

1 het ketenen, het aan de ketting leggen
2 het aaneenschakelen, aaneenschakeling, opeenvolging, samenhang
-- logic de factos = logische opeenvolging van feiten


incatenar v

1 (vast)ketenen, aan de ketting leggen
-- le libertate = de vrijheid aan banden leggen
-- un persona = iemand in de boeien slaan
2 (logisch) verbinden, samenvoegen, in samenhang brengen
-- phrases = zinnen aan elkaar lassen
le eventos se incatenava con un logica impressionante = de gebeurtenissen volgden op elkaar met een indrukwekkende

logica

incaute adj

1 onvoorzichtig, onberaden
action -- = onvoorzichtige handeling
dicer parolas -- = onvoorzichtige woorden zeggen
responder --mente = onvoorzichtige antwoorden geven


+ incaviar v

1 in een kooi opsluiten, kooien


incaviliar v

1 met pinnen/pennen vastmaken, vastpinnen


+ incedibile adj

1 wat niet afgestaan/overgedragen/gecedeerd kan worden


incender v

1 aansteken, ontsteken


+ incendiabile adj

1 brandbaar


incendiar v

1 in brand steken
-- se = in brand raken/vliegen
-- un casa = een huis in brand steken


incendiari adj

1 brandveroorzakend, brand...
bomba -- = brandbom
capsula -- = slaghoedje
plachetta -- = brandplaatje
2 opruiend
publicar scriptos/articulos -- = opruiende stukken publiceren
facer discursos -- = opruiende redevoeringen houden


incendiario sub

1 brandstichter
2 opruier


incendiarismo sub

1 brandstichting
2 opruiing


incendio sub

1 brand
pumpa a/de -- = brandpomp/spuit
alarma de -- = brandalarm
focar de -- = vuurhaard
scala de -- = brandladder/trap
damno(s) de -- = brandschade
guarda de -- = brandwacht
assecurantia contra --s = brandverzekering
compania de assecurantia contra --s = brandverzekeringsmaatschappij
assecurantia mutue contra --s = onderlinge brandverzekering
assecurator contra --s = brandverzekeraar
esser assecurate contra --s = tegen brandschade verzekerd zijn
polissa de -- = brandpolis
medios pro extinguer --s = brandblusmiddelen
servicio de --s = brandweer
auto(mobile) del servicios de --s = brandweerauto
extinctor de --s = brandblusser, brandblustoestel
advertitor de --s = brandmelder
periculo/risco de -- = brandgevaar
propagation/progresso del -- = uitbreiding van de brand
a proba/prova de -- = brandvrij
-- interior/interne = binnenbrand
-- con flammas (visibile) = uitslaande brand
-- forestal/de foreste/de bosco = bosbrand
-- de turbiera = veenbrand
-- de fabrica = fabrieksbrand
-- criminal/intentionate/voluntari = brandstichting
extinguer un -- = een brand blussen
le extinction de un -- = het blussen van een brand
provocar un -- = een brand stichten
le -- gania terreno = de brand breidt zich verder uit
il ha periculo de -- = er is gevaar voor brand
le -- se extende/gania terreno = de brand breidt zich uit
cassa forte a prova/proba de --s = brandvrije kluis


+ incensamento sub

1 bewieroking (anque FIGURATE), het zwaaien met het wierookvat


incensar v

1 ECCLESIA bewieroken, met het wierookvat zwaaien
2 uitbundig lof toezwaaien, overmatig prijzen, bewieroken


incensario sub

1 wierookvat


incensation sub

1 bewieroking, het zwaaien met het wierookvat


incensator sub

1 ECCLESIA wierookdrager
2 vleier, flikflooier


incenso sub

1 wierook
altar de -- = reukaltaar
platto de -- = wierookschaal
arbore de -- = wierookboom
fumo de -- = wierookdamp
odor de -- = wierookgeur
navetta de -- = wierookscheepje
offerenda/sacrificio de -- = reukoffer
offerer -- al deos = de goden een reukoffer brengen


incensorio sub

1 wierookvat


+ incensurabile adj

1 onberispelijk
conducta/comportamento -- = onberispelijk gedrag


+ incensurabilitate sub

1 onberispelijkheid
-- de un functionario (public) = onberispelijkheid van een ambtenaar


incentive adj

1 aansporend, prikkelend, stimulerend, motiverend


incentivo sub

1 aansporing, prikkel(ing), impuls, drijfveer, motief


inceptar v

1 beginnen


inception sub

1 begin
le movimento ha plaitate/plaidate pro isto desde su -- = de beweging heeft sinds haar ontstaan hiervoor gepleit
verbo de -- = inchoatief werkwoord


inceptive adj

1 beginnend, begin..., aanvangs...
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA inchoatief, ingressief
verbo -- = inchoatief werkwoord


inceramento sub

1 het met was inwrijven/bestrijken, het in de was zetten


incerar v

1 met was inwrijven/bestrijken, in de was zetten
-- le parquet (F) = het parket in de was zetten
filo incerate = wasdraad
tela incerate = wasdoek
papiro incerate = waspapier


+ inceration sub

1 met was bestrijken, wasachtig maken


inceremoniose adj

1 zonder complimenten, familiaar


incerte adj

1 onzeker, niet vaststaand, onbepaald, twijfelachtig
auxilio -- = hulp waarop men niet kan rekenen, onbetrouwbare hulp
interprisa -- = twijfelachtige/gewaagde onderneming
futuro -- = onzekere toekomst
felicitate -- = wankel geluk
de origine -- = van dubieuze herkomst
2 onzeker, weifelend, besluiteloos, in twijfel
passos -- = onzekere passen, onzekere tred


incertitude sub

1 onzekerheid, twijfelachtigheid
-- del futuro = onzekerheid van de toekomst
lassar un persona in le -- = iemand in het ongewisse/onzekere laten
2 onzekerheid, twijfel, besluiteloosheid
esser in -- = in onzekerheid verkeren, twijfelen
3 PHYSICA, MATHEMATICA onzekerheid, onbepaaldheid
principio de -- de Heisenberg = onzekerheidsprincipe van Heisenberg


+ incerto sub

1 onzekere


+ incessabile adj

1 niet te stoppen, onophoudelijk, voortdurend
le -- mutationes del fortuna = de voortdurende wisselingen van het lot


incessante adj

1 onophoudelijk, voortdurend, aanhoudend
affluentia -- = onophoudelijke toeloop
un effortio intellectual -- imbruti le mente = aanhoudende geestelijke arbeid versuft
le refugiatos passava in un fluxo -- = in een ononderbroken stroom kwamen de vluchtelingen voorbij


+ incessibile adj

1 JURIDIC onoverdraagbaar, onvervreemdbaar
derecto -- = onvervreemdbaar recht
privilegio -- = onoverdraagbaar privilege


+ incessibilitate sub

1 JURIDIC onoverdraagbaarheid, onvervreemdbaarheid


incestar v

1 incest bedrijven


inceste adj

1 onkuis, wulps, wellustig


incesto sub

1 incest, bloedschande, bloedschennis
committer -- = incest plegen


incestuose adj

1 incestueus, bloedschendig, bloedschennig
relation -- = incestueuze verhouding


+ inch sub ANGLESE

1 inch, duim


+ inchoar v

1 beginnen, aanvangen
-- un labor/travalio = een werk aanvangen


+ inchoation sub

1 begin, aanvang


+ inchoative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA inchoatief
verbo -- = inchoatief werkwoord (werkwoord dat het begin der handeling of werking uitdrukt)


incholerisar v

1 woedend maken, vertoornen
ille se incholerisa facilemente = hij is gauw aangebrand


incidental adj

1 incidenteel, toevallig, terloops
observation -- = terloopse opmerking
mentionar incidentalmente = terloops ter sprake brengen


incidente adj

1 PHYSICA invallend (lichtbundel, etc.), invals...
radio -- = invallende straal
electron -- = invallend elektron
fasce -- = invallende bundel
luce/lumine -- = opvallend licht
unda -- = aankomende golf
2 incidenteel, toevallig, terloops
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA tussengevoegd, ingelast
proposition -- = tussenzin


incidente sub

1 incident, voorval, (onvoorziene) gebeurtenis
un -- comic = een grappig voorval
passar sin --s = zonder incidenten verlopen
inflar un -- = een voorval opblazen
het -- is gesloten = le incidente es clause
2 LITTERATURA bijkomstige gebeurtenis (in roman, etc.), bijkomstige handeling


incidentia sub

1 PHYSICA invalsrichting (van lichtstralen, etc.), trefrichting
angulo de -- = invalshoek
plano de -- = invalsvlak
puncto de -- = invalspunt
axe de -- = invalsas
linea de -- = invalslijn


incider (I) v

1 snijden in, insnijden, opensnijden, een incisie maken in, kerven
-- un arbore a cauchu = een rubberboom insnijden
-- un vena = aderlaten
isto incide profundemente in le vita social = dat grijpt diep in in het maatschap-pelijk leven


incider (II) v

1 (ver)vallen (in)
-- in un falta = in een fout vervallen


incinerar v

1 (tot as) verbranden, verassen
-- un cadavere = een lijk verbranden


incineration sub

1 het verbranden (tot as), verassing, lijkverbranding, crematie
furno de -- = crematie-oven
-- de cadaveres = lijkverbran-ding


incinerator sub

1 verbrandingsoven
-- pro immunditias/detrito domestic = huisvuilverbrandingsoven


inciper v

1 beginnen


incipiente adj

1 beginnend, begin...
barba -- = vlasbaard
amor -- = ontluikende/prille liefde
talento -- = ontluikend talent
calvitia -- = beginnende kaalhoofdigheid
cancere -- = kanker in een vroeg stadium


+ incirculamento sub

1 omcirkeling, MILITAR omsingeling, insluiting
manovra de -- = omsingelingsbeweging, tangbeweging
battalia de -- = omsingelingsslag
truppas de -- = insluitingstroepen
politica de -- = omsingelingspolitiek
tactica de -- = omsingelingstactiek
rumper le -- = de omsingeling doorbreken


incircular v

1 omcirkelen, omringen, omsluiten, MILITAR omsingelen
-- le bon responsa = het goede antwoord omcirkelen
un cordon del policia ha incirculate le casa = een politiecordon heeft het huis omsingeld


incircumcise adj

1 RELIGION onbesneden


+ incircumcision sub

1 RELIGION onbesnedenheid


incisar v

1 insnijden, opensnijden, incideren, een incisie maken in
-- le cortice de un arbore = de bast van een boom insnijden
-- un plaga = een wond insnijden


incision sub

1 het insnijden, het opensnijden, het incideren
2 incisie, insnijding, snede, keep, kerf
-- crucial = kruissnede, kruisvormige incisie
-- in ligno = houtsnede
un -- in le digito = een jaap in de vinger


incisive adj

1 snijdend, scherp, snij..
dente -- = snijtand
2 FIGURATE scherp, bijtend
critica -- = bijtende kritiek
reguardo -- = vlijmscherpe blik


incisivo sub

1 snijtand


+ inciso sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tussenzinnetje
2 MUSICA geleding (van een thema)


incisori adj

1 snijdend, snij...
instrumento -- = snijwerktuig


+ incisura sub

1 ANATOMIA insnijding


incitabile adj

1 prikkelbaar


incitabilitate sub

1 prikkelbaarheid


incitamento sub

1 het opwekken, het aanzetten, het aansporen, het prikkelen, opwekking, aansporing, prikkeling, aanzetting, stimulering
2 prikkel, spoorslag


incitar v

1 opwekken, aanzetten, aandrijven, aansporen, prikkelen, stimuleren
-- al victoria = aansporen tot de overwinning
-- un persona al violentia = iemand provoceren tot geweld


incitation sub

1 het opwekken, het aanzetten, het aansporen, het prikkelen, het stimuleren, opwekking, aanzetting, aansporing, prikkeling


+ incitative adj

1 aansporend, prikkelend, aanzettend (tot), aanmoedigend
adjuta -- = als aansporing bedoelde hulp
mesuras -- = aanmoedigende maatregelen


+ incitator sub

1 aanzetter, aanstichter, stimulator, aanspoorder


+ incitator adj

1 Vide: incitative


incivil adj

1 onbeleefd, onheus, onbeschaafd, onwellevend, lomp, ongemanierd
comportamento/conducta -- = lomp gedrag


+ incivilisabile adj

1 niet te beschaven, niet te civiliseren


+ incivilisate adj

1 ongeciviliseerd, onbeschaafd


incivilitate sub

1 onbeleefdheid, onheusheid, onbeschaafdheid, onwellevendheid, lompheid, ongemanierdheid
2 onbeleefde handeling, lompe daad


+ incivismo sub

1 gebrek aan burgerdeugd, incivisme


+ inclassabile adj

1 Vide: inclassificabile


+ inclassificabile adj

1 niet te classificeren
obra -- = werk dat in geen enkele categorie thuishoort
un nove varietate de insectos -- = een nieuwe niet te classificeren variëteit insecten


+ inclassificate adj

1 niet geclassificeerd


inclavar v

1 vernagelen (van een paard)
2 vernagelen (van een kanon)


inclavatura sub

1 vernageling


inclemente adj

1 hardvochtig, onverbiddelijk, onbarmhartig, onmeedogend
judice -- = onverbiddelijke rechter
sententia -- = hard vonnis
2 hard, streng, guur, bar
tempore -- = guur weer
climate -- = guur klimaat
hiberno -- = strenge winter


inclementia sub

1 hardvochtigheid, onverbiddelijkheid, onbarmhartigheid, meedogenloosheid
-- de un sententia = hardheid van een vonnis
2 hardheid, strengheid, guurheid (weer, klimaat)
-- del climate = het harde klimaat
-- del hiberno = strengheid van de winter


+ inclinabile adj

1 te buigen, te neigen, die/dat in een schuine stand gezet kan worden


inclinar v

1 buigen (het hoofd, etc.), neigen, doen hellen
-- se = een buiging maken, buigen
2 doen overhellen (tot), doen neigen (tot), brengen (tot), overhalen,

overreden

le balancia se inclina in favor de = de balans slaat door ten gunste van
3 neigen (tot), overhellen (tot)
-- a un opinion differente = tot een andere mening overhellen
4 geneigd zijn, de neiging vertonen


+ inclinate adj

1 hellend, schuin (aflopend), (mbt hoofd) gebogen
volta -- = schuin gewelf
plano -- = hellend vlak
turre -- de Pisa = scheve toren van Pisa
radios solar -- = schuin invallende zonnestralen
le tabula es -- = de tafel staat scheef
tener un tassa -- = een kopje scheef houden
ir le testa/capite -- = met gebogen hoofd lopen
2 FIGURATE geneigd
esser -- a facer un cosa = geneigd zijn iets te doen
ille es -- a collaborar = hij is tot medewerking genegen


inclination sub

1 het buigen (van het hoofd, etc.), het neigen, het schuin houden, het doen hellen
-- lateral/a un latere = slagzij
2 helling, schuinte, glooiing, overhelling
-- le turre de Pisa = overhelling van de toren van Pisa
3 neiging, lust, trek, voorkeur, voorliefde
haber un certe -- a mentir = een zekere neiging tot liegen hebben
io ha perdite tote -- = de lust vergaat mij
4 buiging, neiging
-- del testa/capite = knik(je) (met het hoofd)
5 MATHEMATICA helling, inclinatie
6 ASTRONOMIA inclinatie
-- del axe terrestre = helling van de aardas
angulo de -- = inclinatiehoek, hellingshoek


inclinometro sub

1 inclinometer, hellingmeter


includer sub

1 omvatten, bevatten, omsluiten, insluiten
-- mesuras de securitate = veiligheidsmaatregelen inbouwen
-- in le vendita = op de koop toegeven
includente = met inbegrip van
2 insluiten
-- un factura in un littera = een factuur bij een brief insluiten
-- dies/jornos libere in le horario = vrije dagen inroosteren
io include vostre nomine in le lista = ik neem uw naam in de lijst op
3 omheinen


incluse adj

1 ingesloten, inbegrepen, tot en met, incluis
toto -- = alles inbegrepen
secundo copia -- = volgens ingesloten afschrift
usque al 10 de januario -- = tot en met 10 januari


inclusion sub

1 het omvatten, het bevatten, het omsluiten, het insluiten
2 het insluiten (van iets bij een brief/pakje, etc.)
3 het omheinen
4 inlassing, opneming, tussenvoeging
le -- de nove parolas in le dictionario = het opnemen van nieuwe woorden in het woordenboek


inclusive adj

1 (alles) omvattend, (alles) insluitend, inclusief
le jovedi proxime -- = a.s. donderdag meegerekend
usque al pagina quatro -- = tot en met bladzijde vier
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA inclusief (de aangesproken persoon omvattend)


incluso sub

1 ingesloten/bijgesloten brief/cheque/foto, etc., bijlage


inclusura sub

1 het omvatten, het bevatten
2 het insluiten
3 het omheinen
4 omheining
5 omsloten ruimte


+ incoagulabile adj

1 oncoaguleerbaar, onstolbaar


+ incoagulabilitate sub

1 oncoaguleerbaarheid, onstolbaarheid


incoercibile adj

1 onbedwingbaar, niet te onderdrukken
ira/cholera -- = onbedwingbare woede
2 PHYSICA onsamendrukbaar


+ incoercibilitate sub

1 onbedwingbaarheid
-- de un desiro/desiderio = onbedwingbaarheid van een wens
2 PHYSICA onsamendrukbaarheid


incoffrar v

1 in een koffer/kist, etc. sluiten
2 beplanking voor betonwerk maken, kisten


+ incognita sub

1 MATHEMATICA onbekende
equation a duo --s = vergelijking met twee onbekenden


incognite adj

1 onbekend
causas -- = onbekende oorzaken
autor -- = onbekende auteur
MATHEMATICA grandor -- = onbekende grootheid
tumba del Soldato Incognite = graf van de Onbekende Soldaat


incognito sub

1 incognito
conservar/guardar/mantener le -- = onbekend willen blijven, het incognito bewaren
viagiar -- = incognito reizen


incognoscibile adj

1 onkenbaar
realitate -- = onkenbare werkelijkheid
veritate -- = onkenbare waarheid


+ incognoscibilitate sub

1 onkenbaarheid
-- del realitate = onkenbaarheid van de werkelijkheid


incoherente adj

1 incoherent, onsamenhangend, verward
discurso -- = warrig betoog
conversation -- = onsamenhangend gesprek
comportamento -- = verward gedrag
football (A) -- = paniekvoetbal
stilo -- = warrige stijl
parlar incoherentemente = verward spreken
PHYSICA fasce de radiationes -- = bundel incoherente stralingen


incoherentia sub

1 incoherentie, onsamenhangendheid, gebrek aan samenhang
-- de stilo = onsamenhangendheid van stijl
-- de un discurso = gebrek aan samenhang van een redevoering
le -- de su comportamento = de verwardheid van zijn gedrag


incolor adj

1 kleurloos, ongekleurd
liquido -- = kleurloze vloeistof
vitro -- = kleurloos glas
vita -- = kleurloos leven
stilo -- = kleurloze stijl


+ incombinabile adj

1 niet te combineren


incombramento sub

1 belemmering, versperring, verstopping, hindernis, stremming


incombrar v

1 belemmeren, versperren, verstoppen, (geheel) bedekken


incombustibile adj

1 onbrandbaar, brandvrij, vuurvast
le amianto es practicamente -- = asbest/steenvlas is praktisch onbrandbaar


incombustibilitate sub

1 onbrandbaarheid, vuurvastheid


incommensurabile adj

1 onmetelijk
2 MATHEMATICA onmeetbaar
numeros -- = onmeetbare getallen


incommensurabilitate sub

1 onmetelijkheid
2 MATHEMATICA onderlinge onmeetbaarheid
-- de duo grandores = onderlinge onmeetbaarheid van twee grootheden


+ incommerciabile adj

1 niet te verhandelen, niet verhandelbaar
benes dominial -- = niet verhandelbare domaniale goederen


+ incommerciabilitate sub

1 het niet verhandelbaar zijn


+ incommodante adj

1 hinderlijk, storend
ruito -- = storend geluid
calor -- = hinderlijke warmte


incommodar v

1 hinderen, storen, lastig vallen
esser incommodate per le calor = gehinderd worden door de warmte
iste ruito me incommoda = dat geluid stoort me


+ incommodator sub

1 iemand die stoort/hindert/lastig valt, verstoorder


incommode adj

1 onhandig, ongemakkelijk, onpraktisch, lastig (te hanteren)
2 oncomfortabel, ongerieflijk, ongemakkelijk
in un postura/position -- = in een ongemakkelijke houding
esser sedite incommodemente = ongemakkelijk zitten
esser in un situation -- = in een ongunstige positie verkeren


incommoditate sub

1 onhandigheid, onpraktischheid
2 hinder, last, ongemak
le -- de habitar lontande su loco de travalio/labor = het ongemak ver van zijn werkplek te wonen


incommunicabile adj

1 onmededeelbaar, onmededeelzaam (niet onder woorden te brengen)
2 onverenigbaar (niet met elkaar te verenigen)


incommunicabilitate sub

1 onmededeelbaarheid, onmededeelzaamheid
2 onvermogen tot communicatie, communicatieprobleem


incommutabile adj

1 onveranderlijk, onverwisselbaar
2 JURIDIC onvervreemdbaar
proprietate -- = onvervreemdbare eigendom


incommutabilitate sub

1 onveranderlijkheid, onverwisselbaarheid
2 JURIDIC onvervreemdbaarheid


incompacte adj

1 niet compact, los


incomparabile adj

1 onvergelijkelijk, weergaloos
duo cosas absolutemente -- = twee volstrekt onvergelijkelijke dingen
beltate -- = weergaloze schoonheid


incomparabilitate sub

1 onvergelijkbaarheid, weergaloosheid


+ incompassibile adj

1 meedogenloos, liefdeloos, hardvochtig


incompatibile adj

1 onverenigbaar, strijdig, niet overeenstemmend, niet te verzoenen, incompatibel
characteres -- = strijdige/(te) uiteenlopende karakters
functiones -- = niet met elkaar te verenigen ambten
le declarationes esseva -- = de verklaringen waren onverenigbaar
le duo cosas non es -- = het een sluit het ander niet uit


incompatibilitate sub

1 onverenigbaarheid, strijdigheid, incompatibiliteit
-- pharmacologic = onverenigbaarheid van geneesmiddelen
factor de -- = incompatibiliteitsfactor


+ incompenetrabile adj

1 wat niet in elkaar kan overgaan, wat elkaar niet wederzijds kan beïnvloeden


+ incompenetrabilitate sub

1 onmogelijkheid in elkaar over te gaan, onmogelijkheid elkaar wederzijds te beïnvloeden


+ incompensabile

1 niet te compenseren


incompetente adj

1 onbekwaam, ongeschikt, ondeskundig, incompetent
esser -- in materia de pictura = ondeskundig zijn op het gebied van de schilderkunst
2 JURIDIC niet bevoegd, onbevoegd
le judice se ha declarate -- = de rechter heeft zich onbevoegd verklaard


incompetentia sub

1 onbekwaamheid, ongeschiktheid, ondeskundigheid, incompetentie
2 JURIDIC onbevoegdheid


incomplete adj

1 incompleet, onvolledig, onvoltallig
definition -- = onvolmaakte/ontoereikende definitie
collection -- = onvolledige verzameling
enumeration -- = onvolledige opsomming
lista -- = incomplete lijst
serie -- = onvolledige serie
labor -- = werk dat niet af is
skeleto incompletemente ossificate = onvolledig verbeend skelet


+ incomplexe adj

1 enkelvoudig, eenledig


+ incomplexitate sub

1 enkelvoudigheid, eenvoud


+ incomplite adj

1 onvervuld, niet nagekomen


incomprehensibile adj

1 onbegrijpelijk, raadselachtig, ondoorgrondelijk
conducta/comportamento -- = onbegrijpelijk/onverklaarbaar gedrag
mysterio -- = ondoorgrondelijk mysterie
enigma -- = onbegrijpelijk raadsel
le natura de Deo es -- = de goddelijke natuur is onbegrijpelijk


incomprehensibilitate sub

1 onbegrijpelijkheid, raadselachtigheid, ondoorgrondelijkheid
-- de un mysterio = ondoorgrondelijkheid van een mysterie


incomprehension sub

1 onbegrip, gebrek aan begrip, wanbegrip
un poeta qui suffre del -- del publico = een dichter die lijdt onder het onbegrip van het publiek


+ incomprehensive adj

1 niet-begrijpend, zonder begrip, vol onbegrip


incomprensibile sub

1 onbegrijpelijk, raadselachtig, ondoorgrondelijk
conducta/comportamento -- = onbegrijpelijk/onverklaarbaar gedrag
mysterio -- = ondoorgrondelijk mysterie
le natura de Deo es -- = de godddelijke natuur is onbegrijpelijk


incomprensibilitate sub

1 onbegrijpelijkheid, raadselachtigheid, ondoorgrondelijkheid


incomprension sub

1 onbegrip, gebrek aan begrip, wanbegrip


incompressibile adj

1 onsamendrukbaar
corpores -- = onsamendrukbare lichamen


incompressibilitate sub

1 onsamendrukbaarheid
-- de un substantia = onsamendrukbaarheid van een stof


+ incomprimibile v

1 Vide: incompressibile


+ incomprimibilitate sub

1 Vide: incompressibilitate


+ incomputabile adj

1 onberekenbaar
differentias -- = onberekenbare verschillen


+ inconciliabile adj

1 niet te verzoenen, onverzoenbaar, onverenigbaar
interesses -- = strijdige belangen
principios -- = onverenigbare principes
un differentia de opiniones -- = een niet te overbrengen meningsverschil


+ inconciliabilitate sub

1 onverzoenbaarheid, onverenigbaarheid
-- de principios = onverenigbaarheid van principes


inconcipibile adj

1 onbegrijpelijk, ondenkbaar, onvoorstelbaar
mysterio -- = onbegrijpelijk mysterie
iste situation es -- = die situatie is ondenkbaar
le dimensiones del universo es -- = de afmetingen van het heelal zijn niet voorstelbaar


inconcipibilitate sub

1 onbegrijpelijkheid, ondenkbaarheid, onvoorstelbaarheid


+ inconcrete adj

1 niet-concreet, vaag


+ incondite adj

1 (van literair produkt) onverzorgd, verward, slordig
stilo -- = warrige stijl


inconditional adj

1 onvoorwaardelijk
acceptation -- = onvoorwaardelijke aanvaarding
submission -- = onvoorwaardelijke onderwerping
capitulation -- = onvoorwaardelijke overgave
obedientia -- = onvoorwaardelijke gehoorzaamheid
prestar su appoio -- a un persona = iemand onvoorwaardelijk steunen


+ inconditionalitate sub

1 onvoorwaardelijkheid, onvoorwaardelijk karakter


+ inconditionate adj

1 niet aan voorwaarden gebonden, onvoorwaardelijk
approbation -- = onvoorwaardelijke goedkeuring
fiducia -- = onvoorwaardelijk vertrouwen
reflexo -- = onvoorwaardelijke reflex


+ inconfessabile adj

1 wat men niet kan bekennen, waarvoor men zich schaamt
pensata -- = gedachte waarvoor men zich schaamt
peccato -- = zonde die men niet durft bekennen


+ inconfirmate adj

1 ongeconfirmeerd
credito -- = ongeconfirmeerd krediet


+ inconforme adj

1 niet overeenkomstig (met)


+ inconformitate sub

1 gebrek aan overeenstemming


+ inconfortabile adj

1 oncomfortabel, ongeriefelijk, ongemakkelijk
situation -- = onaangename situatie
casa -- = ongeriefelijk huis


+ inconfundibile adj

1 die/dat niet kan worden verward, onmiskenbaar
le stilo -- de un scriptor = de onmiskenbare stijl van een schrijver


+ inconfundibilitate sub

1 onmiskenbaarheid
-- del stilo de un scriptor = onmiskenbaarheid van de stijl van een schrijver


+ inconfutabile adj

1 onweerlegbaar
argumentos -- = onweerlegbare argumenten
demonstrar --mente su innocentia = op onweerlegbare wij-ze zijn onschuld aantonen


+ incongelabile adj

1 onstolbaar, onbevriesbaar
liquidos -- = onstolbare vloeistoffen


incongenial adj

1 niet verenigbaar, niet passend, ongelijksoortig


incongrue adj

1 onverenigbaar, (tegen)strijdig, niet passend
conclusiones -- = strijdige conclu-sies
2 ongepast, misplaatst
tono -- = onwelvoeglijke toon
persona -- = ongemanierd persoon
manieras -- = ongepaste manieren
remarca -- = ongepaste opmerking


incongruente adj

1 incongruent, niet passend, onverenigbaar
conclusiones -- = onverenigbare conclusies


incongruentia sub

1 incongruentie, gebrek aan overeenstemming, wanverhouding, onevenredigheid, tegenstrijdigheid
le deposition del teste es plen de -- = de verklaring van de getuige zit vol tegenstrijdigheden


incongruitate sub

1 gebrek aan overeenstemming, ongelijk(soortig)heid


+ inconjugabile adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onvervoegbaar


inconsciente adj

1 onbewust, onkundig, onwetend
2 bewusteloos


+ inconsciente sub

1 onbewuste


inconscientia sub

1 onbewustheid, onwetendheid
2 bewusteloosheid
remaner in stato de -- = in een toestand van bewusteloosheid verkeren


inconsequente adj

1 inconsequent, onlogisch, onsamenhangend, incoherent, tegenstrijdig
comportamento/conducta -- = inconsequent gedrag
rationamento -- = incoherente redenering


inconsequentia sub

1 inconsequentie, gebrek aan consequentie, gebrek aan logisch verband, onsamenhangendheid, incoherentie
-- de un rationamento = incoherentie van een redenering


inconsequential adj

1 zonder logische samenhang, inconsequent, incoherent


+ inconsiderabile adj

1 onaanzienlijk, onbetekenend, gering, luttel
objection -- = gering bezwaar


inconsiderate adj

1 ondoordacht, onbezonnen, onberaden, onbekookt
zelo -- = onbezonnen ijver
parlar inconsideratemente = onbekookt spreken


+ inconsideration sub

1 onberadenheid, onbedachtzaamheid


inconsistente adj

1 onvast, onbestendig, veranderlijk
2 inconsequent, onlogisch, tegenstrijdig, niet consistent
theoria -- = niet consistente theorie
equationes -- = inconsistente vergelijkingen
isto es -- con lo que illa ha dicite le septimana passate = dat is in strijd met wat zij verleden week zei


inconsistentia sub

1 onvastheid, onbestendigheid, veranderlijkheid
2 inconsistentie, inconsequentie, inconsequentheid, gebrek aan logische samenhang


inconsolabile adj

1 ontroostbaar, troosteloos
vidua -- = ontroostbare weduwe


inconsolate adj

1 ongetroost


inconsonante adj

1 onverenigbaar, niet overeenstemmend


inconspicue adj

1 onopvallend, niet in het oog lopend


inconstante adj

1 onstandvastig, onbestendig, veranderlijk, wispelturig
character -- = onstandvastig/trouweloos karakter
humor -- = wispelturig humeur
temperamento -- = wispelturig temperament
persona -- = wispelturig iemand


inconstantia sub

1 onstandvastigheid, onbestendigheid, veranderlijkheid, wispelturigheid
-- del publico = wispelturigheid van het publiek
-- del destino = het ongestadige lot


+ inconstatabile adj

1 niet constateerbaar


inconstitutional adj

1 JURIDIC ongrondwettig, inconstitutioneel
mesura -- = ongrondwettige maatregel
modificar --mente un lege = een wet op ongrondwettige wijze veranderen


inconstitutionalitate sub

1 JURIDIC ongrondwettigheid
-- de un decreto = ongrondwettelijkheid van een decreet


+ inconsumibile adj

1 ongeschikt voor consumptie, oneetbaar, ondrinkbaar


+ incontaminabile adj

1 wat niet kan worden be-smet


incontaminate adj

1 niet besmet


+ incontemplabile adj

1 wat niet (aandachtig) beschouwd kan worden


incontentabile adj

1 niet tevreden te stellen, veeleisend


+ incontentabilitate sub

1 onmogelijkheid om tevreden te stellen


incontestabile adj

1 onbetwistbaar, onomstotelijk, zeker, ontegenzeggelijk, onweerlegbaar, onweersprekelijk, onaantastbaar, vaststaand
facto -- = onomstotelijk feit
veritate -- = onbetwistbare waarheid
fornir provas/probas -- = iets onweerlegbaar bewijzen
isto es -- = daarover valt niet te twisten


incontestabilitate sub

1 onbetwistbaarheid, onweersprekelijkheid, onomstotelijkheid, onweerlegbaarheid, onaantastbaarheid


+ incontestate adj

1 onbetwist, onbestreden, onomstreden
derectos -- = onbetwiste rechten


+ inconteste adj

1 onbetwist, onbestreden, onomstreden
derectos -- = onbetwiste rechten


incontinente adj

1 zonder zelfbeheersing, onbeheerst
2 oningetogen, onkuis, ontuchtig
3 MEDICINA incontinent


+ incontinentia sub

1 gebrek aan zelfbeheersing, onbeheerstheid
2 MEDICINA incontinentie
-- del urina = onwillekeurige urinelozing


incontrar v

1 tegenkomen, ontmoeten
-- obstaculos = op bezwaren stuiten
-- un fin ingloriose/obscur/sin gloria = een roemloos einde vinden
2 ondervinden, ontmoeten
-- amabilitate = vriendelijkheid ontmoeten


+ incontrastabile adj

1 wat geen tegenstelling kan/mag vormen
leges -- = wetten die elkaar niet mogen tegenspreken


incontro sub

1 ontmoeting, samenkomst
een -- hebben met iemand = haber un incontro con un persona
ir al -- de un persona = iemand tegemoet gaan
ir al -- de un futuro incerte = een ongewisse toekomst tegemoet gaar
focar de -- = ontmoetingscentrum
loco/puncto de -- = ontmoetingsplaats
-- accidental/fortuite/casual = toevallige ontmoeting
-- sportive = sportontmoeting
-- de tennis (A) = tennisontmoeting


+ incontrolabile adj

1 oncontroleerbaar, niet na te gaan
rumores -- = wilde geruchten
affirmation -- = niet controleerbare bewering
testimonio -- = oncontroleerbaar getuigenis
rabie -- = onbeheerbare woede
su comportamento/conducta -- = zijn onbeheerste optreden
reaction nuclear -- = onbeheerste kernreactie
haber un risada/un accesso de riso -- = een onbedaarlijke lachbui hebben


+ incontrolabilitate sub

1 oncontroleerbaarheid
-- de diverse datos = oncontroleerbaarheid van verschillende gegevens


+ incontrolate adj

1 ongecontroleerd, onbeheerst
movimento -- = dwangbeweging
rumores -- = wilde geruchten


incontrovertibile adj

1 onomstotelijk, onweerlegbaar, spijkerhard
prova/proba -- = spijkerhard bewijs
argumentos -- = spijkerharde argumen-ten


+ incontrovertibilitate sub

1 onomstotelijkheid, onweerlegbaarheid
-- de un argumento = onweerlegbaarheid van een argument


inconveniente adj

1 ongepast, onbehoorlijk, onbetamelijk, onbeleefd, indecent
question -- = indiscrete vraag
acto -- = onbetamelijke daad
un pauco/poco plus de modestia non esserea -- pro te = wat meer bescheidenheid zou je niet misstaan


inconveniente sub

1 nadeel, schade, hinder, ongemak, ongerief, bezwaar
considerar le avantages e --s de un cosa = de voor- en nadelen van iets tegen elkaar afwegen
le avantages contrabalancia le --s = de voordelen wegen op tegen de nadelen
toto ha su avantages e su --s = alles heeft zijn keerzijden
il existe ancora alicun --s = er kleven nog enkele bezwaren aan
obviar/remediar a un -- = een bezwaar verhelpen


inconvenientia sub

1 ongepastheid, onbehoorlijkheid, onbetamelijkheid, onbeleefdheid, onwelvoeglijkheid
committer un -- = een onbeleefdheid begaan


inconvertibile adj

1 onverwisselbaar
2 PHILOSOPHIA onomkeerbaar
3 COMMERCIO niet converteerbaar, oninwisselbaar
billet/nota de banca -- = oninwisselbaar bankbiljet


inconvertibilitate sub

1 onverwisselbaarheid
2 PHILOSOPHIA onomkeerbaarheid
3 COMMERCIO onconverteerbaarheid, oninwisselbaarheid
-- de un moneta = oninwisselbaarheid van een muntsoort


+ inconvincibile adj

1 niet te overtuigen, onovertuigbaar


+ incoordinabile adj

1 niet te coördineren


+ incoordinate adj

1 ongecoördineerd


+ incoordination sub

1 gebrek aan coördinatie, incoördinatie
-- de operationes militar = gebrek aan coördinatie bij militaire operaties
2 MEDICINA stoornis in de spiercoördinatie


incoragiamento sub

1 aanmoediging, bemoediging, aansporing
premio de -- = aanmoedigingspremie


incoragiar v

1 aanmoedigen, bemoedigen, moed geven, aansporen
2 steunen, stimuleren
-- le participation del obreros = de inspraak van de arbeiders bevorderen


+ incoragiator sub

1 iemand die/iets dat aanmoedigt


+ incorporabile adj

1 wat kan worden opgenomen (in)/ingedeeld (in)/ingelijfd (bij)


incorporal adj

1 onlichamelijk, onstoffelijk, immaterieel
Deo es -- = God is immaterieel
le anima es -- = de ziel is onstoffelijk
benes -- = onstoffelijke goederen


incorporalitate sub

1 onlichamelijkheid, onstoffelijkheid
-- del anima = onstoffelijkheid van de ziel


incorporar v

1 opnemen (in), indelen (bij), inlijven (bij)
-- un persona in un gruppo = iemand in een groep opnemen
-- un recruta in un battalion = een recruut bij een bataljon indelen
-- un territorio in un altere = een gebied bij een ander inlijven
garage (F) incorporate = inpandige garage
camera con exposimetro incorporate = camera met ingebouwde belichtingsmeter
2 vermengen, bijmengen


incorporation sub

1 het opnemen, opneming, het indelen, indeling, het inlijven, inlijving
-- de un persona in un gruppo = opneming van een persoon in een groep
-- de recrutas in un regimento = indeling van recruten in een regiment
-- de un territorio in un altere = inlijving van een gebied in een ander
2 oprichting van een onderneming


+ incorporative adj

1 inlijvend, inlijvings...
processo -- = inlijvingsproces


+ incorporator sub

1 iemand die opneemt (in)/indeelt (bij)/inlijft (bij)


incorporee adj

1 onlichamelijk, onstoffelijk, immaterieel
le anima es -- = de ziel is onstoffelijk


incorporeitate sub

1 onlichamelijkheid, onstoffelijkheid
-- del anima = onstoffelijkheid van de ziel


incorrecte adj

1 incorrect, onnauwkeurig, onjuist, verkeerd, fout
usage linguistic -- = verkeerd taalgebruik
stilo -- = incorrecte stijl
responsa -- = foutief antwoord
termino -- = onjuiste term
solution -- = verkeerde oplossing
interpretation -- del factos = onjuiste interpretatie van de feiten
2 incorrect, ongepast, onbehoorlijk, niet netjes
manieras -- = ongepaste manieren


incorrection sub

1 (in taalgebruik) onjuistheid, slordigheid, incorrectheid
texto plen de --es = tekst vol slordigheden
2 ongepastheid, onbehoorlijkheid, incorrectheid


incorrigibile adj

1 onverbeterlijk, verstokt, aarts.... FIGURATE ongeneeslijk
mentitor -- = verstokte leugenaar, aartsleugenaar
peccator -- = verstokte zondaar
criminal -- = verstokte misdadiger
pigressa -- = ongeneeslijke luiheid
optimista -- = onverbeterlijke optimist
impostor/fraudator -- = aartsbedriger
scelerato -- = aartsbooswicht
fur/robator -- = aartsdief
avaro -- = aartsluiaard
sceptico/dubitator -- = aartstwijfelaar
hypocrita -- = aartshuichelaar
libertino -- = onverbeterlijke losbol


incorrigibilitate sub

1 onverbeterlijkheid, verstoktheid


incorrupte adj

1 onbedorven
2 onomkoopbaar
judice -- = onomkoopbare rechter


incorruptibile adj

1 niet aan bederf onderhevig, duurzaam
ligno -- = duurzaam hout
2 onomkoopbaar, onkreukbaar, integer
judice -- = onomkoopbare rechter


incorruptibilitate sub

1 onvatbaarheid voor bederf, duurzaamheid
-- de un substantia = duurzaamheid van een stof
2 onomkoopbaarheid, integriteit
-- de un judice = integriteit van een rechter


+ incorruption sub

1 onverdorvenheid


+ incorsetar v

1 in een corset rijgen


incortinar v

1 van gordijnen voorzien, gordijnen ophangen in


increate adj

1 ongeschapen


incredibile adj

1 ongelofelijk, onwaarschijnlijk, onvoorstelbaar
historia -- = ongeloofwaardig verhaal
assertion -- = onaannemelijke bewering
numero -- de errores = ongelofelijk aantal fouten
mangiar quantitates -- = verbazend veel eten
haber un imagination -- = iets uit zijn duim zuigen
ille ha facite progressos -- = hij heeft ongelofelijke vorderingen gemaakt
nostre mundo es incredibilemente variate = onze wereld is ongelofelijk gevarieerd


incredibilitate sub

1 ongelofelijkheid, ongeloofwaardigheid
-- de un conto = ongeloofwaardigheid van een verhaal


incredule adj

1 ongelovig, sceptisch
philosopho -- = ongelovige filosoof


incredulitate sub

1 ongelovigheid, ongeloof, scepticisme
un surriso de -- = een sceptisch lachje


+ incremental adj

1 aangroeiend, stijgend, oplopend, incrementeel
integrator -- = incrementele integrator
systema de mesura -- = incrementeel meetsysteem


+ incrementar v

1 vermeerderen, vergroten, verhogen
-- le activitate industrial = de industriële bedrijvigheid opvoeren
-- le volumine de venditas = de omzet vergroten


+ incremento sub

1 aangroeiing (anque MATHEMATICA), toeneming, increment, accres
-- de sparnios = spaaraccres
-- in votos = stemmenwinst
-- salarial/del salario(s) = salarisverhoging
-- demographic = bevolkingsaanwas
promover le -- del production national = de groei van de nationale produktie bevorderen


+ incriminabile adj

1 laakbaar, afkeurenswaardig, berispelijk
action -- = laakbare handeling


incriminar v

1 (van misdaad) beschuldigen, aanklagen, aantijgen, betichten, incrimineren


incrimination sub

1 het beschuldigen (van een misdaad), het aanklagen, beschuldiging (van een misdaad),

aanklacht, aantijging, incriminatie

+ incriminato sub

1 beschuldigde


+ incriticabile adj

1 wat men niet kan/moet kritiseren


incrustar v

1 met een korst/ketelsteen/kalkaanslag, etc. bedekken
-- se = aankoeken
le aqua ric de sales incrusta le caldiera = het water dat rijk aan zouten is vormt een aanslag in de ketel
2 COMMERCIO DE ARTE met inlegwerk versieren, inleggen, incrusteren
marmore incrustate de jaspe = marmer met jaspis ingelegd


incrustation sub

1 het bedekken met een korst/ketelsteen/kalkaanslag, etc., het aankoeken
2 korst, aankorsting, kalkaanslag, ketelsteen
-- de caldiera = ketelsteen
3 COMMERCIO DE ARTE het inleggen, incrustatie
--es de auro = gouden inlegwerk
0un broche (F) con --es de diamantes = een met diamanten ingelegde broche
4 COMMERCIO DE ARTE inlegwerk, ingelegd werk


+ incrystallisabile adj

1 CHIMIA onkristalliseerbaar


incubar v

1 (be)broeden, uitbroeden
-- ovos = eieren uitbroeden
2 zich onmerkbaar ontwikkelen (ziekte)


incubation sub

1 het (be)broeden, het uitbroeden
le -- artificial = het kunstmatig uitbroeden
le -- de ovos = het uitbroeden van eieren
durata/duration de -- = broedduur/tijd
comportamento de -- = broedgedrag
region de -- = broedgebied
terreno de -- = broedterrein
2 MEDICINA onmerkbare ontwikkeling van een ziekte, incubatietijd
periodo de -- de un maladia contagiose = incubatieperiode van een besmettelijke ziekte


+ incubational adj

1 incubatorisch, incubatie..., broed..., (uit)broedings...


incubator sub

1 incubator, broedmachine, broedstoof, kunstmoeder, kuikenbroeder


incubo sub

1 incubus, nachtduivel
2 nachtmerrie, (bij uitbr.) drukkende last, zorg


incude sub

1 aanbeeld
2 ANATOMIA aanbeeldsbeentje (in 't oor)


inculcar v

1 inprenten, inscherpen, instampen
-- a un persona le notion de su deberes = iemand zijn plichten inprenten
-- bon manieras a un persona = iemand goede manieren bijbrengen
on le lo ha inculcate desde su plus tenere infantia = dat is hem met de paplepel ingegeven


inculcation sub

1 het inprenten, het inscherpen, het instampen, inprenting, inscherping, instamping


inculcator sub

1 iemand die een ander iets inprent/inscherpt


inculpabile adj

1 onschuldig, schuldeloos


+ inculpabilitate sub

1 onschuld, onschuldigheid, schuldeloosheid


inculpar v

1 beschuldigen, de schuld geven, aanklagen, ten laste leggen, betichten
-- un persona de un furto = iemand van diefstal beschuldigen


+ inculpate adj

1 beschuldigd, aangeklaagd, beticht


inculpation sub

1 het beschuldigen, het aanklagen, het ten laste leggen, beschuldiging, aanklacht, tenlastelegging, betichting


+ inculpato sub

1 JURIDIC verdachte


inculte adj

1 (mbt terreinen) onbebouwd, onontgonnen, braakliggend, woest
lassar su jardin -- = zijn tuin laten verwilderen
2 (mbt iemand) onbeschaafd, onontwikkeld, grof
3 (mbt uiterlijk) onverzorgd, verwaarloosd, verwilderd
barba -- = woeste baard


+ incultivabile adj

1 onbebouwbaar
terras -- = onbebouwbare gronden


+ incultivate adj

1 onbebouwd, onontgonnen, braakliggend, woest


+ incultura sub

1 onontwikkeldheid, onwetendheid, onkunde
2 (mbt gronden) onbebouwd karakter, woestheid


incumbente adj

1 moreel verplichtend, als plicht opgelegd


incumbentia sub

1 plicht, last
esser del -- de = ressorteren onder
il non es mi -- solver isto = het is niet mijn taak/niet aan mij dit op te lossen
isto non es de mi -- = dat valt niet onder mijn verantwoordelijkheid


incumber v

1 rusten (op), neerkomen (op), opgelegd zijn (aan)
le costos incumbe al proprietario = de eigenaar moet de kosten op zich nemen
le responsabilitates e le deberes que me incumbe = de verantwoordelijkheden en plichten die op mij rusten


+ incunabulista sub

1 kenner van incunabelen, incunabulist, incunabelkenner


incunabulo sub

1 wiegedruk, incubabel


incunar v

1 (een kind) in de wieg leggen


+ incupar v

1 in kuipen doen, inkuipen


incurabile adj

1 ongeneeslijk
maladia/morbo -- = ongeneeslijke ziekte
vulnere -- = blijvend letsel
malado -- = ongeneeslijk zieke
alcoholico/bibitor -- = onverbeterlijke alcoholist


incurabilitate sub

1 ongeneeslijkheid
-- de un maladia = ongeneeslijkheid van een ziekte


incuria sub

1 zorgeloosheid, onachtzaamheid, onoplettendheid, slordigheid


incuriose adj

1 niet nieuwsgierig, onverschillig, zonder belangstelling
2 oninteressant, niet de belangstelling opwekkend


+ incuriositate sub

1 gebrek aan weetgierigheid, gebrek aan belangstelling, onverschilligheid


incurrer v

1 binnenvallen, invallen (in een vijandelijk land)
2 zich op de hals halen, oplopen
-- le critica = zich blootstellen aan kritiek
-- un mulcta = een boete oplopen/krijgen
-- un condemnation = zich een veroordeling op de hals halen
-- le odio de un persona = zich bij iemand gehaat maken
-- le reprobation de un superior = zich de afkeuring van een meerdere op de hals halen
-- expensas = kosten maken


incursion sub

1 inval, strooptocht, militaire expeditie (op vijandelijk terrein), raid
-- aeree = luchtaanval
2 FIGURATE het zich op vreemd terrein wagen


incurvar v

1 naar binnen krommen, buigen, een gebogen/kromme vorm geven aan
-- se = instulpen


+ incurvate adj

1 gekromd, naar binnen gebogen
linea -- = gekromde/gebogen lijn


+ incurvation sub

1 kromming, (in)buiging, instulping


incurvatura sub

1 kromming, buiging, welving


+ indatabile adj

1 niet te dateren
documento -- = niet te dateren dokument


+ indebitamento sub

1 schuld(enlast)


indebitar v

1 met schulden overladen, in de schulden steken
-- se = schulden maken, zich in de schulden steken
esser indebitate usque al collo = tot over de oren in de schuld zitten


indecente adj

1 indecent, onzedig, onfatsoenlijk, onbetamelijk
conversation -- = schunnige praatjes
parola -- = onvertogen woord
comportamento/conducta -- = aanstotelijk gedrag
propositiones -- = oneerbare voorstellen
intentiones -- = oneerbare bedoelingen
actiones -- = oneerbare handelingen
precio -- = schandalige prijs


indecentia sub

1 onzedigheid, onfatsoenlijkheid, onbetamelijkheid


+ indecidibile adj

1 MATHEMATICA onbeslisbaar


+ indecidibilitate sub

1 MATHEMATICA onbeslisbaarheid


indecifrabile adj

1 niet te ontcijferen, onontcijferbaar, onleesbaar, onbegrijpelijk
cryptogramma -- = niet te ontcijferen cryptogram
scriptura -- = onleesbaar handschrift
manuscripto -- = onbegrijpelijk manuscript


indecise adj

1 onbeslist, twijfelachtig, onzeker
pace -- = twijfelachtige vrede
duello -- = onbeslist duel
le question resta -- = de kwestie blijft onbeslist
le victoria es -- = de overwinning is onzeker
2 besluiteloos, aarzelend, weifelachtig
character -- = besluiteloos karakter
-- in su conducta = besluiteloos in zijn gedrag


indecision sub

1 besluiteloosheid, aarzeling, onzekerheid
haber un momento de -- = een ogenblik van besluiteloosheid hebben, even aarzelen


indeclinabile adj

1 onafwijsbaar, wat niet geweigerd kan worden
deber -- = onafwijsbare plicht
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA onverbuigbaar
adjectivo -- = onverbuigbaar bijvoeglijk naamwoord


+ indeclinabilitate sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onverbuigbaarheid


+ indecomponibile adj

1 niet te ontleden, onontleedbaar, onontbindbaar
substantia -- = onontleedbare stof


+ indecoro sub

1 onfatsoen(lijkheid), onwelvoeglijkheid, onbehoorlijkheid, onkiesheid, onverkwikkelijkheid


indecorose adj

1 onfatsoenlijk, onbehoorlijk, onbetamelijk, onwelvoeglijk, ongepast, onnet
comportamento/conducta -- = onbehoorlijk gedrag


indefectibile adj

1 onvergankelijk, eeuwigdurend
amicitate -- = eeuwigdurende vriendschap
2 onfeilbaar
memoria -- = onfeilbaar geheugen


+ indefectibilitate sub

1 onvergankelijkheid
2 onfeilbaarheid


indefendibile adj

1 onverdedigbaar, onhoudbaar
these/thesis -- = onhoudbare stelling
fortalessa -- = onverdedigbare vesting
position -- = niet te verdedigen positie
affirmationes/assertiones -- = onhoudbare beweringen


+ indefense adj

1 onverdedigd, onbeschermd, weerloos
lassar -- un sector del fronte = een frontsector onverdedigd laten
victima -- = weerloos slachtoffer
esser -- contra le tentation = weerloos tegen de verleiding zijn


indefensibile adj

1 Vide: indefendibile


+ indefensibilitate sub

1 onverdedigbaarheid, onhoudbaarheid


indefinibile adj

1 ondefinieerbaar, niet te definiëren, niet te omschrijven
color -- = ondefinieerbare/onbestemde kleur
sentimento -- = onbestemd gevoel


+ indefinibilitate sub

1 ondefinieerbaarheid
-- de un sentimento = ondefinieerbaarheid van een gevoel


indefinite adj

1 onbegrensd, onbepaald
le spatio -- = de onbegrensde ruimte
prolongar le negotiationes indefinitemente = de onderhandelingen eindeloos rekken LINGUISTICA E

GRAMMATICA

articulo -- = onbepaald lidwoord
pronomine -- = onbepaald voornaamwoord


+ indeformabile adj

1 niet te vervormen, vormvast
vestimento -- = vormvast kledingstuk


+ indeformabilitate sub

1 vormvastheid
-- de un cappello = vormvastheid van een hoed


+ indehiscente adj

1 BOTANICA niet-openspringend
fructo -- = niet-openspringende vrucht


+ indehiscentia sub

1 BOTANICA het niet openspringen


+ indeliberate adj

1 onopzettelijk, onberaden, impulsief, onoverlegd, onoverdacht
acto -- = onberaden daad


+ indeliberation sub

1 onopzettelijkheid


indelibile adj

1 onuitwisbaar, blijvend
impression -- = onuitwisbare indruk
dishonor -- = onuitwisbare schande
tinta -- = onuitwisbare inkt
de color -- = kleurecht
lassar un memoria -- (detra se) = een onuitwisbare herinnering achterlaten
iste evento es gravate indelibilemente in su memoria = die gebeurtenis is onuitwisbaar in zijn geheugen gegrift


indelibilitate sub

1 onuitwisbaarheid
-- de color = kleurechtheid


indelicate adj

1 onkies, niet fijngevoelig, tactloos, grof
expression -- = onkiese uitdrukking
persona -- = tactloos iemand


indelicatessa sub

1 onkiesheid, tactloosheid, grofheid


indemne adj

1 zonder schade, ongedeerd, zonder kleerscheuren
2 JURIDIC schadeloos (gesteld)


+ indemnisabile adj

1 voor (schade)vergoeding in aanmerking komend


indemnisar v

1 vergoeden, schadeloosstellen


indemnisation sub

1 het vergoeden, het schadeloosstellen, vergoeding, schadeloosstelling
-- del testes = getuigengeld
adjudicar un -- a un persona = iemand een schadevergoeding toekennen


indemnitate sub

1 ongeschonden geheel
2 vergoeding, uitkering, toelage, premie
-- de disoccupation = werkloosheidsuitkering
-- de sojorno/de residentia = verblijfsvergoeding
3 schadevergoeding, schade-uitkering, schadeloosstelling
--s de guerra imponite al vincito = herstelbetalingen opgelegd aan de overwonnene


indemonstrabile adj

1 onaantoonbaar, onbewijsbaar
hypothese (-esis) -- = onbewijsbare hypothese
axioma -- = onbewijsbaar axioma
veritate -- = waarheid die a priori vaststaat


+ indemonstrabilitate sub

1 onbewijsbaarheid
-- de un axioma = onbewijsbaarheid van een axioma
-- de un culpa = onbewijsbaarheid van een schuld


+ indemonstrate adj

1 niet aangetoond, onbewezen
ille se basa super hypotheses -- = hij baseert zich op onbewezen hypothesen


+ indenegabile adj

1 niet te ontkennen, onloochenbaar


indentar v

1 intanden, van tanden voorzien, inkepen
2 TYPOGRAPHIA inspringen
3 (de tanden) in elkaar doen grijpen
4 met een zwaluwstaart verbinden


indentation sub

1 het voorzien van tanden, intanding, het inkepen, inkeping
2 keep, kerf, snede, inkeping
3 TYPOGRAPHIA het inspringen, inspringing
4 het in elkaar doen grijpen (van de tanden)
5 zwaluwstaart (houtverbinding)
6 GEOLOGIA insnijding, inham


independente adj

1 onafhankelijk, zelfstandig, autonoom, op zich zelf staand
stato -- = onafhankelijke staat
LINGUISTICA E GRAMMATICA
proposition -- = hoofdzin
habitation/casa -- = vrijstaande woning
artista -- = niet gebonden kunstenaar


independentia sub

1 onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autonomie
-- national = nationale zelfstandigheid
-- economic = economische onafhankelijkheid
-- politic = politieke onafhankelijkheid
sentimento de -- = onafhankelijkheidsgevoel
movimento pro le -- = onafhankelijkheidsbeweging
partito pro le -- = onafhankelijkheidspartij
lucta pro le -- = onafhankelijkheidsstrijd
guerra de -- = onafhankelijksoorlog
proclamation de -- = onafhankelijkheidsverklaring


+ independentismo sub

1 POLITICA onafhankelijkheidsstreven


+ independentista sub

1 POLITICA voorstander van onafhankelijksheidsstreven
-- wallon = wallingant


+ independentista adj

1 POLITICA naar onafhankelijkheid strevend
movimento -- = onafhankelijkheidsbeweging
partito -- = onafhankelijkheidspartij


+ inderogabile adj

1 waarvan niet kan/mag afwij-ken
fixar principios -- = principes vaststellen waarvan men niet mag afwijken


+ inderogabilitate sub

1 onmogelijkheid om (van iets) af te wijken


indescriptibile adj

1 onbeschrijfelijk
un sensation -- = een niet te omschrijven gevoel
confusion -- = onbeschrijfelijke verwarring
disordine -- = onbeschrijfelijke wanorde/chaos
joia/gaudio -- = onbeschrijfelijke vreugde


+ indescriptibilitate sub

1 onbeschrijfelijkheid


indesiderabile adj

1 ongewenst
persona -- = ongewenst persoon
presentia -- = ongewenste aanwezigheid
expeller/expulsar estranieros -- = ongewenste vreemdelingen uitzetten


+ indesiderabilitate sub

1 het ongewenst zijn, ongewenstheid


+ indesiderate adj

1 ongewenst
visita -- = ongewenst bezoek


indesirabile adj

1 ongewenst
persona -- = ongewenst persoon
expeller/expulsar estranieros -- = ongewenste vreemdelingen uitzetten


+ indesirate adj

1 ongewenst
hospite -- = ongewenste gast


indestructibile adj

1 onverwoestbaar, onvernietigbaar, onvergankelijk
materiales -- = onverwoestbare materialen
fide -- = onverwoestbaar geloof


indestructibilitate sub

1 onverwoestbaarheid, onvernietigbaarheid
-- del materia = onvernietigbaarheid van de materie


+ indetectabile adj

1 niet te ontdekken, niet aantoonbaar


indeterminabile adj

1 onbestemd, ondefinieerbaar, onbepaald, niet te bepalen
color -- = ondefinieerbare/onbestemde kleur
periodo -- = onbepaalde periode
capillos de un color -- = haar van een onbestemde kleur


+ indeterminabilitate sub

1 onbepaaldheid, onbeschrijfbaarheid


indeterminate adj

1 onbepaald, onbestemd, ondefinieerbaar
data -- = onbepaalde datum
tempore -- = onbepaalde tijd
prolongar un cosa pro un durata/duration -- = iets onbepaald verlengen
sentimentos -- = onbestemde gevoelens
2 besluiteloos


indetermination sub

1 onbepaaldheid, onduidelijkheid
-- de un texto de lege = onduidelijkheid/vaagheid van een wetstekst
2 besluiteloosheid, aarzeling


indeterminismo sub

1 PHILOSOPHIA indeterminisme


indeterminista sub

1 PHILOSOPHIA indeterminist


+ indeterminista adj

1 PHILOSOPHIA indeterministisch


+ indeterministic adj

1 PHILOSOPHIA indeterministisch


indevote adj

1 ongodsdienstig


indevotion sub

1 ongodsdienstigheid


+ index sub

1 Vide: indice


+ indexar v

1 ECONOMIA indexeren, aan de index aanpassen, aan de index koppelen


+ indexation sub

1 ECONOMIA indexering, koppeling aan de (prijs)index


India sub n pr

1 India
--s Oriental = Oost-Indië
Compania del --s Oriental = Oostindische Compagnie
--s Occidental = West-Indië
Compania del --s Occidental = Westindische Compagnie
gallo de -- = kalkoense haan
gallina de -- = kalkoense hen
junco de -- = rotting


indiabolar v

1 des duivels worden, razend worden


indiabolate adj

1 (des) duivels, razend, woedend


indian adj

1 Indisch, Indiaas
Oceano -- = Indische Oceaan
2 Indiaans


indiana sub

1 sits, fijne Indische bedrukte katoenen stof


Indiana sub n pr

1 Indiana


Indianapolis sub n pr

1 Indianapolis


+ indianismo sub

1 Indiakunde
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA Indiase wending


+ indianista sub

1 Indiakenner


indiano sub

1 Indiër
2 Indiaan
dansa de --s = indianendans
lingua de --s = indianentaal
historia de --s = indianenverhaal
tribo de --s = indianenstam
jocar al --s = indiaantje spelen


+ indic adj

1 Indisch
Oceano -- = Indische Oceaan
canna -- = Indisch bloemriet


indicar v

1 aanwijzen, aanduiden, wijzen, wijzen op, aangeven, voorschrijven, indiceren
-- le cammino a un persona = iemand de weg wijzen
-- a un persona su mal conducta/comportamento = iemand zijn slechte gedrag voorhouden
le horologio indica le hora = de klok wijst de tijd aan
le horologio indica le hora exacte = het horloge loopt gelijk
le thermometro indica 30 grados = de thermometer wijst 30 graden aan
le symptomas indica que = de verschijnselen duiden erop dat


+ indicate adj

1 aangewezen, geschikt, passend
persona -- = aangewezen persoon
diriger se al persona -- = bij de juiste persoon aankloppen


indication sub

1 aanwijzing, aanduiding, indicatie
-- del fontes = bronvermelding
-- scenic = toneelaanwijzing
-- del tempore = tijdaanwijzing
-- del volumine = volumeaanduiding


indicative adj

1 aanwijzend, aanduidend
signo -- de un morbo/maladia = aanwijzing voor het bestaan van een ziekte
precio -- = adviesprijs, richtprijs
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA
modo -- = aantonende wijs, indicativus


indicativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA aantonende wijs, indicativus


indicator sub

1 iemand die aanwijst/aanduidt
2 aanwijzer, bladwijzer, meter, verklikker, peilglas, peilschaal, peilstok, maatstok, gidsboekje, spoorboekje, adresboek,

CHIMIA indicator, etc.

-- economic = economische indicator
-- ecologic = ecologische indicator
-- de stratas = straatnamenlijst
-- de cammino = wegwijzer
-- de lectura = boekenlegger
-- de direction = richtingwijzer
-- de pression = drukmeter
-- de velocitate = snelheidsmeter
-- del nivello del aqua = peilschaal
-- del horas de marea/del mareas = getijtafel
-- de qualitate = kwaliteitsaanduiding
3 index(cijfer), variabele, veranderlijke grootheid, kencijfer


+ indicatori adj

1 aanwijzend, aanwijs..., aanduidend
baston -- = aanwijsstok
palo -- = handwijzer
lampa -- = verklikkerlichtje


indice sub

1 wijsvinger
2 wijzer, naald
3 index, inhoudsopgave, klapper, register
-- alphabetic = alfabetisch register
4 index (lijst van verboden boeken voor katholieken)
mitter/poner al -- = op de index plaatsen
5 SCIENTIFIC index(cijfer), cijfer, coëfficiënt, percentage, getal
-- colorimetric del hemoglobina = kleurindex van hemoglobine
-- del precios = prijsindex
-- cephalic/cranian = schedelindex
-- facial = gelaatsindex
-- de refraction = brekingsindex
-- del costos del vita = index van de kosten van levensonderhoud
-- de octano = octaangetal
-- de color = kleurindex
-- ponderate = gewogen index
-- Dow Jones = Dow Jones index
-- de audientia = kijkcijfer
6 MATHEMATICA index, subscript, wortelexponent
a -- n = a index n


indicer v

1 aankondigen, bekend maken
-- un referendum = een referendum uitschrijven


+ indiciar v

1 een aanwijzing zijn voor, wijzen op


+ indiciari adj

1 welke een teken is


indicibile adj

1 onzegbaar, onuitsprekelijk
joia/gaudio -- = onuitsprekelijke vreugde
tristessa -- = onuitspreekbare droefheid
isto es -- = dat is niet in woorden te vatten


indicio sub

1 aanwijzing, teken, symptoom, spoor, aanknopingspunt
-- de un disequilibrio = aanwijzing voor een verstoord evenwicht
haber --s de un cosa = aanwijzingen voor iets hebben
mal -- = veeg teken
-- vage = vage aanduiding
-- significante = belangrijke aanwijzing
--s del primavera = voorboden van de lente
non le minime -- de = geen spoor van
2 JURIDIC grond van vermoeden, indicie


+ indico sub

1 Indiër
2 Indisch (taal)


indiction sub

1 vijftienjarige cyclus, indictie (van de Juliaanse kalender)
2 HISTORIA ROMAN indictie (belasting)
3 CATHOLICISMO bijeenroeping (van een concilie)


indifferente adj

1 onverschillig, onbelangrijk
vostre difficultates non me lassa -- = uw moeilijkheden laten me niet onverschillig
2 PHYSICA indifferent
equilibrio -- = indifferent evenwicht


indifferentia sub

1 onverschilligheid
gesto de -- = achteloos gebaar
operar con -- = achteloos te werk gaan
finger -- = onverschilligheid voorwenden
2 PHYSICA indifferentie
-- magnetic = magnetische indifferentie/ongevoeligheid


indifferentismo sub

1 indifferentisme, onverschilligheid
-- religiose = godsdienstige onverschilligheid
-- politic = politieke onverschilligheid


indifferentista sub

1 indifferentist


+ indifferibile adj

1 wat niet kan worden uitgesteld/opgeschort


+ indifferibilitate sub

1 het feit dat iets niet kan worden uitgesteld/opgeschort


indigena sub

1 inlander, inboorling
population de --s = inboorlingenbevolking
quartiero de --s = inboorlingenwijk


indigena adj

1 inheems, inlands, autochtoon
plantas -- = inheemse planten
population -- = inheemse bevolking
puera -- = inlands meisje
productos -- = inlandse produkten
lingua -- = inheemse taal
derecto -- = inlands recht


indigente adj

1 arm, behoeftig, nooddruftig, noodlijdend
familia -- = behoeftig gezin


+ indigente sub

1 arme, behoeftige, nooddruftige, noodlijdende
succurrer le --s = de behoeftigen bijstaan
adjuta al --s = hulp aan de armen


indigentia sub

1 armoede, behoeftigheid, nooddruft, gebrek
-- intellectual = geestelijke armoede
prova/proba/certificato de -- = testimonium paupertatis
extreme -- = bittere/schrijnende armoede
reducer al -- = tot de bedelstaf brengen
viver in le -- = in armoede leven


indiger v

1 ontberen


+ indigeribile adj

1 onverteerbaar


+ indigeribilitate sub

1 onverteerbaarheid


indigeste adj

1 onverteerbaar, zwaar (van spijzen)
2 FIGURATE verward, niet om door te komen, taai, onverteerbaar
iste poesia es -- = die poëzie is zware kost


indigestibile adj

1 onverteerbaar


indigestibilitate sub

1 onverteerbaarheid


indigestion sub

1 indigestie, bedorven maag, slechte spijsvertering


indignar v

1 verontwaardigd maken, de verontwaardiging opwekken van
su comportamento/conducta ha indignate totes = zijn gedrag heeft de verontwaardiging van allen opgewekt
-- se contra un persona/de un cosa = verontwaardigd zijn over iemand/over iets, zich ergeren aan iemand/aan iets, zich boos

maken over iemand/over iets

indignate adj

1 verontwaardigd, boos, geërgerd
visage -- = geërgerd gezicht
reguardos -- = verontwaardigde blikken
littera -- = boze brief


indignation sub

1 verontwaardiging, boosheid, geërgerdheid
-- nobile = edele verontwaardiging
-- selective = selectieve verontwaardiging
-- general = algemene verontwaardiging
-- sincer = heilige verontwaardiging
exprimer su -- = zijn verontwaardiging uiten
discatenar un tempesta de -- = een storm van verontwaardiging ontketenen


indigne adj

1 onwaardig, niet waardig
spectaculo -- = onwaardig schouwspel
ille es -- de nostre confidentia = hij is ons vertrouwen niet waard
2 verachtelijk, minderwaardig, schandelijk, laag
comportamento/conducta -- = schandelijk gedrag


indignitate sub

1 onwaardigheid, verachtelijkheid, schandelijkheid, laagheid
le -- de su comportamento/conducta = de schandelijkheid van zijn gedrag
2 smaad, hoon, belediging


indigo sub

1 indigo (verfstof)
2 indigo (kleur)
3 indigo (plant)
folio de -- = indigoblad
flor de -- = indigobloem
plantation de -- = indigoplantage
plantator de -- = indigoplanter
cultura de -- = indigocultuur


+ indigofere adj

1 BOTANICA indigo bevattend


indigotina sub

1 CHIMIA indigotine


+ indilatabile adj

1 niet uitzetbaar, niet verwijdbaar


+ indiligente adj

1 achteloos, slordig


+ indiligentia sub

1 achteloosheid, slordigheid


+ indiluite adj

1 onverdund, onvermengd
mixtura -- = onverdund mengsel


indirecte adj

1 niet rechtstreeks, indirect, zijdelings
critica -- = zijdelingse/bedekte kritiek
allusion -- = zijdelingse toespeling
effecto -- = indirect gevolg
imposto -- = indirecte belasting
question -- = indirecte vraag
lumine/luce -- = indirect licht, strooilicht
illumination -- = indirecte verlichting
echo -- = indirecte echo
isto se adressava indirectemente a me = dat was indirect tot mij gericht
via -- = omweg
election/suffragio -- = getrapte verkiezing
SPORT colpo franc -- = indirecte vrije trap
LINGUISTICA E GRAMMATICA
complemento -- = oorzakelijk voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp
pollinisation -- = kruisbestuiving


indiscernibile adj

1 niet te onderscheiden, niet te onderkennen, niet zichtbaar
nuances (F) -- = nauwelijks merkbare nuances


+ indiscernibilitate sub

1 onmogelijkheid (iets) te onderscheiden/onderkennen


+ indisciplina sub

1 tuchteloosheid, bandeloosheid, gebrek aan krijgstucht, insubordinatie
le -- del truppas = het gebrek aan krijgstucht bij de troepen
spirito de -- = bandeloze geest


+ indisciplinabile adj

1 ongezeglijk, onhandelbaar, weerspannig, ongevoelig voor tucht
character -- = onhandelbaar karakter
infante -- = ongezeglijk kind


+ indisciplinabilitate sub

1 ongezeglijkheid, onhandelbaarheid, weerspannigheid, ongevoeligheid voor tucht
-- de un infante = indisciplinabilitate de un infante


+ indisciplinate adj

1 ongedisciplineerd, tuchteloos, bandeloos
un truppa -- = een troep zonder discipline


indiscrete adj

1 onbezonnen, onberaden
2 onbescheiden, indiscreet
commatrages -- = onbescheiden geroddel
disvelar indiscretemente un secreto = op indiscrete wijzen een geheim openbaar maken


indiscretion sub

1 onbezonnenheid
2 onbescheidenheid, indiscretie
le -- de su questiones = de onbescheidenheid van zijn vragen
3 uitgelekte mededeling
secundo alicun --es = naar is uitgelekt


+ indiscriminate adj

1 zonder aanzien des persoons, ongeselecteerd, aselect


indiscutibile adj

1 onbetwistbaar, onweerlegbaar
veritate -- = onbetwistbare/onweerlegbare waarheid
successo -- = onbetwistbaar succes
superioritate -- = onbetwistbare superioriteit
testimonio -- = onweerlegbaar getuigenis
isto es -- = daarover valt niet te twisten
illo es indiscutibilemente le melior roman del anno = dat is onbetwistbaar de beste roman van het jaar
le investigation se ha realisate con un serietate -- = de grondigheid van het onderzoek is onomstreden


+ indiscutibilitate sub

1 onbetwistbaarheid, onomstotelijkheid, onweerlegbaarheid


+ indismaliabile adj

1 die/dat niet kan ladderen
calceas -- = laddervrije kousen


indispensabile adj

1 onontbeerlijk, onmisbaar, noodzakelijk, essentieel
condition -- = noodzakelijke voorwaarde
cognoscentias/cognoscimentos -- = onontbeerlijke kennis
garantias -- = essentiële garanties
precautiones -- = noodzakelijke voorzorgsmaatregelen
mal -- = noodzakelijk kwaad
strictemente/absolutemente -- = beslist/absoluut onontbeerlijk


indispensabilitate sub

1 onontbeerlijkheid, onmisbaarheid, noodzakelijkheid


indisponer v

1 onwel/niet lekker/misselijk/onpasselijk maken
2 afkerig maken, onwelwillend stemmen, ontstemmen, ergeren
-- un persona contra un persona = iemand tegen iemand anders in het harnas jagen


+ indisponibile adj

1 niet beschikbaar, indisponibel


+ indisponibilitate sub

1 het niet-beschikbaar zijn


indisposite adj

1 onwel, niet lekker, misselijk, onpasselijk
ille se senti -- = hij voelt zich niet lekker
2 misnoegd, ontstemd, onwelwillend
esser -- contra un persona = onwelwillend tegenover iemand staan


indisposition sub

1 onwel zijn, lichte ziekte, ongesteldheid, misselijkheid
ille ha un -- gastric/stomachal = zijn maag is van streek
2 ontstemming, afkerigheid, onwelwillendheid


indisputabile adj

1 onbetwistbaar


+ indisputabilitate sub

1 onbetwistbaarheid


+ indisputate adj

1 onbetwist
su direction -- = zijn onbetwist leiderschap


+ indissociabile adj

1 niet te scheiden, onverbrekelijk, onlosmakelijk verbonden
notiones -- = onlosmakelijk met elkaar verbonden begrippen
-- de su epocha = tijdgebonden


indissolubile adj

1 onoplosbaar
2 onontbindbaar, onverbreekbaar, onverbrekelijk, onopzegbaar
ligamines -- = onverbrekelijke banden
contracto -- = onopzegbare verbintenis
indissolubilemente unite per le maritage/matrimonio = onverbrekelijk door het huwelijk verenigd
questiones indissolubilemente ligate = onverbrekelijk met elkaar verbonden kwesties


indissolubilitate sub

1 onoplosbaarheid
2 onontbindbaarheid, onverbreekbaarheid, onverbrekelijkheid, onopzegbaarheid
-- de un contracto = onontbindbaarheid van een contract
-- del maritage/matrimonio catholic = onontbindbaarheid van het katholieke huwelijk


indistincte adj

1 onduidelijk, vaag, niet goed te onderscheiden, verward
voce -- = onduidelijke stem
le frontieras ha devenite -- = de grenzen zijn verdoezeld
perciper indistinctemente objectos in le penumbra = onduidelijk voorwerpen waarnemen in het halfduister
pronunciar indistinctemente = onduidelijk uitspreken


indistinction sub

1 gebrek aan duidelijkheid, vaagheid


+ indistinguibile adj

1 ononderscheidbaar, niet te onderscheiden
iste cosas es -- = die dingen zijn niet te onderscheiden


+ indistinguibilitate sub

1 ononderscheidbaarheid


+ indisturbate adj

1 ongestoord
2 onverstoord


+ indium sub

1 CHIMIA indium


individual adj

1 individueel, (zuiver) persoonlijk
responsabilitate -- = eigen/persoonlijke verantwoordelijkheid
initiativa -- = eigen initiatief
camera -- = éénpersoonskamer
libertate -- = persoonlijke/individuele vrijheid
repartition -- = hoofdelijke omslag
2 individueel, afzonderlijk, bijzonder, apart, speciaal
caso -- = bijzonder/apart geval


individualisar v

1 individualiseren, verbijzonderen, een individueel karakter geven aan, (iemand) tot een individu maken,

(van eigenschappen) op het individu/op het bijzondere geval afstemmen

inseniamento individualisate = geïndividualiseerd onderwijs


individualisation sub

1 het individualiseren, individualisering, verbijzondering


individualismo sub

1 individualisme


individualista sub

1 individualist


individualista adj

1 individualistisch
adoptar un attitude -- = zich als een eenling opstellen


+ individualistic adj

1 individualistisch
tendentias -- = individualistische tendenties
ager --amente = individualistisch handelen


individualitate sub

1 individualiteit, persoonlijkheid
2 eigen/bijzonder karakter, eigenaardigheid, oorspronkelijkheid


individuar v

1 tot een individu maken, individueel maken


individuation sub

1 het maken tot een individu, individuatie
2 individualiteit, persoonlijke identiteit


individuo sub

1 enkeling, eenling, persoon, individu
le --s de un formicario = de individuen van een mierenhoop
sacrificar le -- al specie = het individu opofferen aan de soort
le -- e le societate = het individu en de maatschappij
un -- bizarre = een rare vent
un -- periculose = een gevaarlijk sujet


indivise adj

1 onverdeeld, ongedeeld
hereditage -- = onverdeelde nalatenschap
proprietates -- = ongedeelde bezittingen
felicitate -- = ongedeeld geluk


indivisibile adj

1 ondeelbaar, onsplitsbaar, onscheidbaar, onverbrekelijk
momento -- = ondeelbaar ogenblik
numero -- = ondeelbaar getal


indivisibilitate sub

1 ondeelbaarheid, onsplitsbaarheid, onverbrekelijkheid
-- de un numero = ondeelbaarheid van een getal


indivision sub

1 onverdeeldheid
mantener le -- = de onverdeeldheid handhaven


Indo sub n pr

1 Indus


+ indoaryan adj

1 Indo-Arisch


Indochina {sj} sub n pr

1 Indo-China


indochinese {sj} adj

1 Indochinees
linguas -- = Indochinese talen


indocile adj

1 ongezeglijk, ongehoorzaam, weerspannig
infante -- = ongezeglijk kind
alumno -- = ongehoorzame leerling
cavallo -- = weer-spannig paard


indocilitate sub

1 ongezeglijkheid, ongehoorzaamheid, weerspannigheid
-- de un cavallo = weer-spannigheid van een paard


+ indoctrinamento sub

1 het indoctrineren, indoctrinatie


+ indoctrinar v

1 indoctrineren
-- le massas = de massa's indoctrineren
-- le electorato = het electoraat/de kiezers indoctrineren


indoeuropee adj

1 Indo-Europees
linguas -- = Indo-Europese talen
phonetica -- = Indo-Europe-se fonetiek
morphologia -- = Indo-Europese morfologie


indoeuropeo sub

1 Indo-Europeaan


+ indogermanic adj

1 Indogermaans


+ indo-iranian adj

1 Indoïraans


+ indol sub

1 CHIMIA indool, indol


+ indole sub

1 natuurlijke aard, karakter, inborst
haber un -- jovial = een joviaal karakter hebben


indolente adj

1 MEDICINA pijnloos, gevoelloos
2 indolent, lui, traag, gezapig, vadsig, lusteloos, verveeld, apatisch


indolentia sub

1 MEDICINA pijnloosheid, ongevoeligheid
2 indolentie, luiheid, traagheid, gezapigheid, vadsigheid, lusteloosheid, apathie
-- de character = traagheid van karakter


+ indologia sub

1 indologie


+ indologic adj

1 indologisch


+ indologista sub

1 indoloog


indolor adj

1 pijnloos
parto/parturition -- = pijnloze bevalling
tractamento -- = pijnloze behandeling
tumor -- = pijnloze tumor


indomabile adj

1 ontembaar (van dieren)
cavallo -- = ontembaar paard
2 FIGURATE onbedwingbaar, onbuigzaam, onverzettelijk
character -- = onverzettelijk karakter
voluntate -- = ontembare wil


indomabilitate sub

1 ontembaarheid (van dieren)
2 onbedwingbaarheid, onbuigzaamheid, onverzettelijkheid


+ indo-malay sub

1 Indomaleis


indomate adj

1 ongetemd, wild
passiones -- = onbeteugelde/wilde hartstochten
2 onbedwongen, onverzettelijk


+ indomesticabile adj

1 ontembaar


Indonesia sub n pr

1 Indonesië


indonesian adj

1 Indonesisch
Archipelago -- = Indonesische Archipel


indonesiano sub

1 Indonesiër


+ indoor adj ANGLESE

1 indoor..., overdekt, zaal...
sport (A) -- = zaalsport
handball (A) -- = zaalhandbal
football (A) -- = zaalvoetbal
hockey (A) -- = zaalhockey
campionato de tennis (A) -- = indoortenniskampioenschap


+ indophenol sub

1 CHIMIA indofenol


+ indorsabile adj

1 COMMERCIO endossabel


indorsamento sub

1 COMMERCIO endossement
-- complete = volledig endossement
-- conditional = voorwaardelijk endossement
-- restrictive = recta-endossement
-- in blanco = blanco endossement


indorsar v

1 COMMERCIO endosseren
-- in blanco = in blanco endosseren


indorsator sub

1 COMMERCIO endossant
-- anterior/precedente = voorafgaande endossant
-- posterior/sequente = volgende endossant


+ indri sub

1 ZOOLOGIA indri (halfaap van Madagascar)


indubitabile adj

1 ontwijfelbaar, onbetwistbaar, zeker, stellig, overtuigend
veritate -- = onbetwistbare/stellige waarheid
successo -- = overtuigend succes
isto es -- = daaraan valt niet te twijfelen


+ indubitabilitate sub

1 onbetwistbaarheid, stelligheid, zekerheid


indubitate adj

1 ontwijfelbaar, zonder twijfel, buiten twijfel
factos -- = zekere feiten


inducer v

1 bewegen (tot), brengen (tot), overhalen (tot), overreden

(tot)

-- in un error = op een dwaalspoor brengen
-- in tentation = in verzoeking leiden
-- al prostitution = tot prostitutie aanzetten
2 LOGICA afleiden, opmaken (uit)
3 PHYSICA induceren
radioactivitate inducite = geïnduceerde radio-activiteit


+ inductantia sub

1 PHYSICA wisselstroomweerstand, inductantie
-- mutue = wederkerige inductantie
-- acustic = akoestische inductantie
bobina de -- = inductantiespoel


induction sub

1 LOGICA inductie, afleiding, gevolgtrekking
-- apodictic = apodictische inductie
-- mathematic = mathematische inductie
proceder per -- = inductief te werk gaan
2 PHYSICA inductie
bobina de -- = inductieklos/spoel
currente de -- = inductiestroom
electricitate de -- = inductie-elektriciteit
-- magnetic = magnetische inductie
-- electromagnetic = elektromagnetische inductie
-- electrostatic = elektrostatische inductie
-- unipolar/monopolar = eenpolige inductie
motor a -- = inductiemotor


inductive adj

1 die/dat brengt/leidt (tot)
2 LOGICA inductief
methodo -- = inductieve methode
rationamento -- = inductieve redenering
applicar le methodo -- = inductief te werk gaan
3 PHYSICA inducerend, inductie...
currentes -- = inducerende stromen


inductor sub

1 aanstichter, bewerker
2 PHYSICA inductor


inductor adj

1 PHYSICA inductie...
currente -- = inductiestroom


indulgente adj

1 toegeeflijk, vergevingsgezind, inschikkelijk, meegaand, welwillend, clement
matre -- = toegeeflijke moeder
judice -- = welwillende rechter
critica -- = welwillende/milde kritiek
moral -- = losse moraal


indulgentia sub

1 toegeeflijkheid, inschikkelijkheid, vergevensgezindheid, clementie, begrip
tractar un persona con -- = iemand clement behandelen
haber -- = toegeeflijk zijn
2 CATHOLICISMO vergiffenis, strafontheffing, aflaat
littera de -- = aflaatbrief
traffico de --s = aflaathandel
-- partial = gedeeltelijke aflaat
-- plenari = volle aflaat
-- jubilar = jubilee-aflaat
meritar un -- = aflaat verdienen
conceder/accordar un -- a un persona = iemand aflaat schenken/verlenen


indulgentiar v

1 CATHOLICISMO strafontheffing/aflaat toekennen/verbinden aan


indulger v

1 toegeeflijk/inschikkelijk/clement zijn


+ indulina sub

1 CHIMIA induline


indurabile adj

1 die/dat hard gemaakt kan worden
2 uit te houden, te verdragen, draaglijk


indurar v

1 verharden, hard maken, harden
-- se contra le frigido = zich harden tegen de kou
tumor que se indura = tumor die hard wordt
2 verdragen, verduren, uitstaan, ergens tegen kunnen
deber -- le fame e le sete = honger en dorst moeten verduren
-- privationes = ontberingen lijden
-- privationes terribile = het zwaar te verduren hebben


indurate adj

1 gehard
-- contra le frigido = gehard tegen de kou
celibatario -- = verstokte vrijgezel
criminal -- = verstokte misdadiger
2 (anque MEDICINA) verhard, MEDICINA vereelt
tumor -- = verharde tumor
3 verdragen, gedragen
suffrentia patientemente -- = geduldig gedragen lijden


induration sub

1 het verharden
processo de -- = (ver)hardingsproces
2 FIGURATE verharding, gebrek aan gevoel
3 MEDICINA (weefsel)verharding, vereelting, harde plek, eeltplek
-- glandular = klierverharding
-- renal = nierverharding


+ indusio sub

1 BOTANICA dekvlies, indusium


industria sub

1 handigheid, bekwaamheid
cavallero de -- = oplichter, flessentrekker
2 industrie, nijverheid, industrietak
obrero de -- = industriearbeider
grande -- = grootindustrie
branca de -- = tak van industrie
-- domestic/a domicilio/domiciliari = huisindustrie
-- agricole/agricultural = landbouwindustrie
-- lactee/lactic/de lacte = zuivelindustrie
-- de aciero = staalindustrie
-- metallurgic = metaalindustrie
-- de mobiles = meubelindustrie
-- graphic = grafische industrie
-- de auto(mobile)s = auto-industrie
-- de guerra = oorlogsindustrie
-- de armamento = wapenindustrie
-- de petroleo = olie-industrie
-- petrochimic = petrochemische industrie
-- chimic = chemische industrie
-- ceramic = keramische industrie
-- textile = textielindustrie
-- de ligno = houtindustrie
-- de cauchu = rubberindustrie
-- de papiro = papierindustrie
-- de discos = platenindustrie
-- del carne = vleesindustrie
-- naval = scheepsbouw
-- de ferro = ijzerindustrie
-- de conservas = conservenindustrie
-- cosmetic/de cosmeticos = kosmetische industrie
-- minerari = mijnindustrie
-- pesante = zware industrie
-- legier = lichte industrie
-- de exportation = exportindustrie
-- informatic/de informatica = informatica-industrie
-- del tourismo = toeristenindustrie
-- basic/de base = basisindustrie
-- clave = sleutelindustrie
-- touristic {oe} = toeristenindustrie
discentralisar le -- = de industrie spreiden
discentralisation del -- = spreiding van de industrie
3 onderneming, fabriek, bedrijf
-- secundari = nevenbedrijf
-- continue = continubedrijf


industrial adj

1 industrieel, industrie..., nijverheids...
artes -- = kunstnijverheid
revolution -- = industriële revolutie
banca -- = industriebank
urbe/citate -- = industriestad
schola -- = technische school, nijverheidsschool
producto -- = industrieprodukt
diamante -- = industriediamant
patata -- = fabrieksaardappel
pais -- = industrieland
region -- = fabrieksstreek
politica -- = industriebeleid
complexo -- = industriecomplex
interprisa -- = industriële onderneming
stabilimento/establimento -- = industriële vestiging
centro -- = industrieel centrum
exposition -- = industrietentoonstelling
imperio -- = industrieel imperium
epocha -- = industrieel tijdperk/tijdvak
esthetica -- = industriële vormgeving
decentralisation -- = industriespreiding
porto -- = industriehaven
sector -- = industriesector
progresso -- = industriële vooruitgang
zona/area -- = industriezone/terrein
obrero -- = industriearbeider
spia/spion -- = bedrijfsspion
spionage -- = bedrijfsspionage
residuos -- = industrieafval


industrial sub

1 industrieel, fabrikant
grande -- = grootindustrieel


+ industrialisar v

1 industrialiseren
-- le agricultura = industriële methoden in de landbouw invoeren
-- le production del vino = de wijnproduktie industrialiseren
le region circum Rotterdam es multo industrialisate = rondom Rotterdam is veel industrie


+ industrialisate adj

1 geïndustrialiseerd
un pais altemente -- = een sterk geïndustrialiseerd land


+ industrialisation sub

1 industrialisatie, industrialisering
-- del agricultura = industrialisering van de landbouw
politica de -- = industrialisatiepolitiek
processo de -- = industrialisatieproces


industrialismo sub

1 industrialisme


+ industrialista sub

1 industriëel


industriose adj

1 handig, bekwaam, vaardig, vindingrijk
2 arbeidzaam, werkzaam, nijver, ijverig, vlijtig, naarstig


+ induvia sub

1 BOTANICA vruchthulsel, vruchtvlies


+ inebriante adj

1 dronken makend, bedwelmend, benevelend, koppig
vino -- = koppige wijn


inebriar v

1 dronken maken, beschonken maken
-- se = inebriar se
2 FIGURATE bedwelmen
-- se = zich bedwelmen


+ inebriation sub

1 dronkenschap
sequelas de -- = kater, houten kop
-- extatic/ecstatic = extatische roes


+ ineconomic adj

1 oneconomisch


inedibile adj

1 oneetbaar, niet te eten


inedibilitate sub

1 oneetbaarheid


inedite adj

1 onuitgegeven, niet gepubliceerd
correspondentia -- = onuitgegeven correspondentie
2 ongeredigeerd, ongewijzigd uitgegeven, ongeannoteerd


+ ineducabile adj

1 niet op te voeden, onopvoedbaar
publico -- = onopvoedbaar publiek


+ ineducabilitate sub

1 onopvoedbaarheid


+ ineducate adj

1 onopgevoed


+ ineducation sub

1 onopgevoedheid, ongemanierdheid


+ ineducato sub

1 onopgevoed persoon


ineffabile adj

1 onuitsprekelijk, onverwoordbaar, onzegbaar, onnoembaar, onuitdrukbaar, waar geen woorden voor zijn
joia/gaudio -- = onuitsprekelijke vreugde
tristessa -- = onuitspreekbare droefheid


ineffabilitate sub

1 onuitsprekelijkheid
-- de un sentimento = onuitsprekelijkheid van een gevoel


+ ineffective adj

1 ineffectief, onwerkzaam, ondoeltreffend


+ ineffectuabile adj

1 onuitvoerbaar, niet realiseerbaar
projecto -- = onuitvoerbaar plan


+ ineffectuabilitate sub

1 onuitvoerbaarheid
-- de un projecto = onuitvoerbaarheid van een plan


inefficace adj

1 ondoeltreffend, niet werkzaam, vruchteloos, niet effectief
remedio/medicamento -- = niet werkzaam geneesmiddel
mesura -- = ondoeltreffende maatregel


inefficacia sub

1 ondoeltreffendheid, het niet werkzaam zijn, het niet effectief zijn, vruchteloosheid


+ inefficacitate sub

1 ondoeltreffendheid, het niet werkzaam zijn, het niet effectief zijn, vruchteloosheid


inefficiente adj

1 ongeschikt, onbruikbaar, geen effect sorterend, ondoeltreffend, inefficiënt
un systema -- = een inefficiënt systeem


inefficientia sub

1 ongeschiktheid, onbruikbaarheid, ondoeltreffendheid, inefficiëntie


+ inelastic adj

1 inelastisch, onelastisch, onrekbaar
collision -- = inelastische collisie


+ inelasticitate sub

1 onrekbaarheid, inelasticiteit


inelegante adj

1 onelegant, onbevallig, lomp, smakeloos


inelegantia sub

1 gebrek aan elegantie, onbevalligheid, smakeloosheid


ineligibile adj

1 niet verkiesbaar, onverkiesbaar
2 ongewenst, niet in aanmerking komend


ineligibilitate sub

1 onverkiesbaarheid
causas de -- = oorzaken van onverkiesbaarheid


+ ineliminabile adj

1 niet te elimineren


+ ineloquente adj

1 niet welsprekend, niet eloquent


ineluctabile adj

1 onvermijdelijk, onontkoombaar, onafwendbaar, onverbiddelijk
destino -- = onontkoombaar lot
necessitate -- = onvermijdelijke noodzakelijkheid
consequentia -- = onvermijdelijke consequentie


+ ineluctabilitate sub

1 onvermijdelijkheid, onontkoombaarheid, onafwendbaarheid, onverbiddelijkheid
-- del morte = onvermijdelijkheid van de dood


+ ineludibile adj

1 onvermijdbaar, onvermijdelijk, onontkoombaar
destino -- = onontkoombaar lot


+ ineludibilitate sub

1 onontkoombaarheid, onvermijdbaarheid


+ inemendabile adj

1 wat niet kan worden verbeterd
vitio -- = onverbeterlijke ondeugd


inenarrabile adj

1 onbeschrijfelijk, onbeschrijfbaar, niet te beschrijven, niet onder woorden te brengen
dolor -- = niet te beschrijven pijn


inepte adj

1 inept, absurd, onzinnig, idioot, dwaas, ongerijmd
rationamento -- = absurde redenering


ineptia sub

1 ineptie, absurditeit, onzinnigheid, dwaasheid, ongerijmdheid
dicer --s = absurde dingen zeggen


ineptitude sub

1 onzinnigheid, domheid, stommiteit, dwaasheid, onzin
2 ongeschiktheid, onbeholpenheid


inequabile adj

1 ongelijk (verdeeld), onevenwichtig


inequal adj

1 ongelijk, ongelijkmatig
versos -- = ongelijke versregels
fortias -- = ongelijke krachten
lucta/combatto -- = ongelijke strijd
adversarios -- = ongelijk(waardig)e tegenstanders
jocatores -- = ongelijke spelers
con un successo -- = met wisselend succes


+ inequalabile adj

1 niet te evenaren, weergaloos, onnavolgbaar
qualitate -- = niet te evenaren kwaliteit


+ inequalifolie adj

1 BOTANICA met ongelijke of ongelijkzijdige bladeren


+ inequaliserrate adj

1 BOTANICA ongelijkmatig gezaagd


inequalitate sub

1 ongelijkheid, ongelijkmatigheid
-- juridic = rechtsongelijkheid
-- social = sociale/maatschappelijke ongelijkheid
-- del pulso = ongelijkmatigheid van de pols(slag)
2 hobbel
plen de --s = vol hobbels en bobbels


+ inequation sub

1 MATHEMATICA voorwaardelijke ongelijkheid
resolver un -- = een voorwaardelijke ongelijkheid oplossen


+ inequilateral adj

1 ongelijkzijdig, ongelijkbenig


+ inequitabile adj

1 onbillijk, onrechtmatig, ongerechtvaardigd


+ inequitate sub

1 onbillijkheid, onrechtvaardigheid


+ inequivoc adj

1 ondubbelzinnig, ontwijfelbaar
in terminos -- = in niet mis te verstane bewoordingen


+ ineradicabile adj

1 niet uit te roeien, niet te verdelgen, onuitroeibaar


+ ineradicabilitate sub

1 onuitroeibaarheid, onverdelgbaarheid


+ inerme adj

1 ZOOLOGIA ongewapend BOTANICA zonder stekels of doornen
tenia -- = ongewapende lintworm
pedunculo -- = stengel zonder stekels of doornen
bromo -- = kweekdravik


inerte adj

1 bewegingloos, onbeweeglijk
2 futloos, lusteloos, traag, slap, vadsig, apatisch
3 PHYSICA CHIMIA inert, niet reagerend
massa -- = trage massa
helium es chimicamente -- = helium is chemisch inert


inertia sub

1 futloosheid, lusteloosheid, traagheid, vadsigheid, slapheid, apathie
-- mental = geestelijke traagheid
2 PHYSICA inertie
-- rotative = rotatietraagheid
-- acustic = akoestische traagheid
axe de -- = traagheidsas
fortia de -- = traagheid(skracht)
massa de -- = traagheidsmassa
pression de -- = traagheidsdruk
resistentia de -- = traagheidsweerstand
tensor de -- = traagheidstensor
starter (A) de -- = traagheidsstarter
principio de -- = wet van de traagheid
momento de -- central = centraal traagheidsmoment


+ inertial adj

1 PHYSICA inertie betreffend, traagheids..., inertiaal
massa -- = trage massa


+ inerudite adj

1 onwetend


+ inerudition sub

1 onwetendheid


+ inerudito sub

1 iemand met weinig kennis, onontwikkeld persoon


+ inescappabile adj

1 onontkoombaar, onvermijdelijk, onafwendbaar


+ inescappabilitate sub

1 onontkoombaarheid, onvermijdelijkheid, onafwendbaarheid


+ inessential adj

1 bijkomstig, onbelangrijk, niet van wezenlijk belang


+ inesthetic adj

1 onesthetisch
cicatrice -- = onesthetisch litteken


inestimabile adj

1 onschatbaar, ontaxeerbaar
servicios -- = onschatbare diensten
pictura de valor -- = schilderij van onschatbare waarde
documento de valor -- = document van onschatbare waarde


+ inevidente adj

1 niet evident, niet vanzelfsprekend


+ inevidentia sub

1 het niet vanzelfsprekend zijn


inevitabile adj

1 onvermijdelijk, onontkoombaar, onafwendbaar, noodzakelijk
periculo -- = onafwendbaar gevaar
disfacta -- = onafwendbare nederlaag
consequentia -- = onvermijdelijk/noodwendig gevolg


+ inevitabilitate sub

1 onvermijdelijkheid, onontkoombaarheid


inexacte adj

1 inexact, incorrect, inaccuraat, onnauwkeurig, onjuist, fout, verkeerd
calculo -- = onjuiste berekening
traduction -- = onnauwkeurige vertaling
informationes -- = verkeerde inlichtingen
dar un version -- de un evento = een onjuiste versie van een gebeurtenis geven


inexactitude sub

1 onnauwkeurigheid, onjuistheid
-- de un calculo = onnauwkeurigheid van een berekening
-- de un testimonio = onjuistheid van een getuigenis


inexcitabile adj

1 onprikkelbaar, voor prikkels ongevoelig


+ inexcitabilitate sub

1 ongevoeligheid voor prikkels


+ inexcogitabile adj

1 wat niet uitgedacht/bedacht/verzonnen kan worden


inexcusabile adj

1 niet te verontschuldigen, onvergeeflijk, niet goed te praten
error/falta -- = onvergeeflijke fout
negligentia -- = onvergeeflijke slordigheid
su conducta/comportamento es -- = zijn gedrag is niet te verontschuldigen


+ inexcusabilitate sub

1 niet te verontschuldigen karakter (van iets)


inexecutabile adj

1 onuitvoerbaar
planos -- = onuitvoerbare plannen
musica -- = onspeelbare muziek


+ inexecutate adj

1 onuitgevoerd
travalios/labores -- = onuitgevoerde werken


+ inexecution sub

1 niet-nakoming, niet-naleving
-- de un contracto = niet-nakoming van een contract


inexhauribile adj

1 onuitputtelijk
fonte -- = onuitputtelijke bron
patientia -- = onuitputbaar/onuitputtelijk geduld


+ inexhauribilitate sub

1 onuitputtelijkheid
le -- de vostre energia = de onuitputtelijkheid van uw energie


inexhauste adj

1 niet uitgeput, onuitgeput


inexhaustibile adj

1 onuitputtelijk
fonte -- = onuitputtelijke bron
patientia -- = onuitputbaar/onuitputtelijk geduld


+ inexhaustibilitate sub

1 onuitputtelijkheid


inexigibile adj

1 onopeisbaar, onopvorderbaar
debita -- = onopvorderbare schuld


+ inexigibilitate sub

1 onopeisbaarheid, onopvorderbaarheid
-- de un debita = onopvorderbaarheid van een schuld


inexistente adj

1 niet bestaand, niet aanwezig
ricchessa -- = niet bestaande rijkdom
le mundo -- del legenda = de niet bestaande wereld van de legende


inexistentia sub

1 het niet-bestaan, afwezigheid
-- de un testamento = afwezigheid van een testament


inexorabile adj

1 onverbiddelijk, onvermurwbaar, meedogenloos, onontkoombaar
judice -- = onverbiddelijke rechter
frigido -- = meedogenloze koude
monstrar se -- = zich onverbiddelijk tonen, zich niet laten verbidden
le maladia evolve inexorabilemente verso le morte = de ziekte ontwikkelt zich onverbiddelijk naar de

dood

inexorabilitate sub

1 onverbiddelijkheid, onvermurwbaarheid
le -- del destino = de onverbiddelijkheid van het lot


+ inexpectate adj

1 onverwacht
successo -- = onverwacht succes
visitator -- = onverwachte bezoeker


inexperientia sub

1 onervarenheid, gebrek aan ervaring
-- juvenil = jeugdige onervarenheid
-- del juventute = onervarenheid van de jeugd
su -- del vita = zijn gebrek aan levenservaring


inexperimentate adj

1 onervaren, ongeoefend
mano -- = ongeoefende hand
amante -- = onervaren minnaar
photographo -- = fotograaf zonder ervaring
alpinista -- = ongeoefende bergbeklimmer
un juvene homine -- = een onervaren jongeman
un arma nove ancora -- = een wapen waarmee men nog geen ervaring heeft


inexperte adj

1 ondeskundig, onervaren, onhandig, onbedreven
mano -- = onbedreven hand


inexpiabile adj

1 onvergeeflijk, niet goed te maken, niet te verzoenen, onverzoenlijk
crimine -- = onvergeeflijke misdaad
odio -- = onverzoenlijke haat


inexpiate adj

1 niet verzoend, straffeloos, ongestraft


+ inexplanabile adj

1 onverklaarbaar, onbegrijpelijk


inexplicabile adj

1 onverklaarbaar, onbegrijpelijk
comportamento/conducta -- = onverklaarbaar/vreemd gedrag
mysterio -- = onverklaarbaar misterie
enigma -- = onbegrijpelijk raadsel
motivo -- = onverklaarbaar motief
phenomeno -- = onverklaarbaar verschijnsel


inexplicabilitate sub

1 onverklaarbaarheid, onbegrijpelijkheid
le -- de su conducta/comportamento surprende totes = zijn onverklaarbaar gedrag verrast allen


inexplicate adj

1 onverklaard, niet opgehelderd, onopgelost
phenomeno -- = onverklaard verschijnsel
crimine -- = onopgeloste misdaad
mysterio -- = onopgelost mysterie
le catastrophe remane/resta -- = de ramp blijft onopgehelderd


+ inexploitabile {plwa} adj

1 niet exploiteerbaar
jacimento -- de mineral = niet exploiteerbare ertslaag


+ inexploitate {plwa} adj

1 niet geëxploiteerd, onontgonnen
ricchessas -- = onontgonnen rijkdommen
ressources (F) -- = onontgonnen hulpbronnen


inexplorabile adj

1 niet te exploreren, onexploreerbaar, ontoegankelijk
foreste -- = ontoegankelijk woud


inexplorate adj

1 niet doorzocht, niet geëxploreerd
camminos -- = onbetreden wegen
possibilitate -- = niet onderzochte mogelijkheid
le fundo del mar es ancora -- = de zeebodem is nog niet doorzocht


+ inexplosive adj

1 onontplofbaar


inexpressive adj

1 nietszeggend, uitdrukkingsloos, zonder expressie
parolas -- = nietszeggende woorden
reguardo -- = uitdrukkingsloze blik
visage -- = uitdrukkingsloos gezicht
oculos -- = weinig sprekende ogen
stilo -- = stijl zonder veel expressie


inexprimibile adj

1 onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk, niet onder woorden te brengen
pensatas/pensamentos -- = niet onder woorden te brengen gedachten
joia/gaudio -- = onuitsprekelijke vreugde


+ inexprimite adj

1 onuitgesproken, ongeuit
reproches {sj} -- = onuitgesproken verwijten


inexpugnabile adj

1 onneembaar, tegen elke aanval bestand
virtute -- = onwankelbare deugd(zaamheid)
castello -- = onneembaar kasteel
obstaculo -- = onneembare hindernis
defensa -- = onoverwinnelijke verdediging


+ inexpugnabilitate sub

1 onneembaarheid
le -- del castello = de onneembaarheid van het kasteel


inextensibile adj

1 onrekbaar, niet rekbaar, onelastisch
material -- = onelastisch materiaal, materiaal dat niet uitrekt
texito -- = niet rekbaar weefsel
filo -- = onrekbare draad
concession -- = niet rekbare concessie


+ inextensibilitate sub

1 onrekbaarheid


inextension sub

1 gebrek aan uitgestrektheid, beperktheid


+ in extenso LATINO

1 in extenso, in zijn volle lengte, woordelijk, onverkort
publicar un discurso -- = een rede in zijn geheel/onverkort publiceren
reproducer un cosa -- = iets in extenso weergeven


inextinguibile adj

1 on(uit)blusbaar, onlesbaar, onverzadigbaar, onbedaarlijk
foco -- = onblusbaar vuur
odio -- = on(uit)blusbare haat
sete -- = onlesbare dorst
risada -- = onbedaarlijk gelach


inextirpabile adj

1 onverdelgbaar, onuitroeibaar
mal herba -- = onuitroeibaar onkruid
radice -- = onuitroeibare wortel
mal -- = onuitroeibaar kwaad


+ inextirpabilitate sub

1 onverdelgbaarheid, onuitroeibaarheid


in extremis sub LATINO

1 in extremis, in de laatste ogenblikken (van het leven)
disposition testamentari -- = testamentaire beschikking in extremis
2 FIGURATE op het laatste moment, op het nippertje


+ inextricabile adj

1 onontwarbaar
nodo -- = onontwarbare knoop
dedalo -- de camminos/vias = onontwarbare wirwar van wegen
2 uiterst verward, uiterst ingewikkeld
problema -- = uiterst ingewikkeld probleem
confusion -- = chaotische verwarring


+ inextricabilitate sub

1 onontwarbaarheid


infacete adj

1 niet leuk, flauw, zouteloos


infacibile adj

1 ondoenlijk, niet te doen
iste ascension es -- = die bestijging is niet te doen


infacibilitate sub

1 ondoenlijkheid, onuitvoerbaarheid


+ infacunde adj

1 onwelsprekend, weinig spraakzaam


+ infacundia sub

1 onwelsprekendheid


infallibile adj

1 onfeilbaar
instincto -- = onfeilbaar instinct
methodo -- = onfeilbare methode
medicina -- = onfeilbaar geneesmiddel
le papa es -- quando ille parla ex cathedra = de paus is onfeilbaar wanneer hij ex cathedra spreekt


+ infallibilismo sub

1 principe van de pauselijke onfeilbaarheid


infallibilitate sub

1 onfeilbaarheid
dogma del -- pontifical/del papa = dogma van de pauselijke onfeilbaarheid
-- de un judicamento = onfeilbaarheid van een oordeel


+ infalsificabile adj

1 onvervalsbaar
documento -- = document dat niet vervalst kan worden


infamante adj

1 JURIDIC smadelijk, onterend
accusation -- = onterende beschuldiging
imputation -- = smadelijke aantijging
nomine -- = schandnaam
pena -- = smadelijke straf


infamar v

1 onteren, belasteren, bekladden
-- un juvena = een meisje haar eer ontnemen


+ infamation sub

1 ontering, schandvlek


+ infamator sub

1 eerrover, lasteraar


+ infamatori adj

1 onterend, lasterlijk
scripto -- = schandschrift


infame adj

1 verachtelijk, schandelijk, minderwaardig, infaam, eerloos, snood, onterend
traition -- = snood verraad
scripto -- = schotschrift
calumnia -- = smerige laster
mendacio/mentita -- = schandelijke leugen
acto -- = eerloze daad
individuo -- = verachtelijk individu


infamia sub

1 schandelijkheid, schande, gemeenheid, laagheid
-- de un crimine = laagheid van een misdaad
macula de -- = schandvlek
coperir se de -- = zijn goede naam te grabbel gooien
2 schandelijke daad, infamie
committer un -- = een schanddaad begaan


infante sub

1 zuigeling, baby, kleuter
guardiana de --s = kinderjuffrouw, kinderoppas
cochietta {sj} de -- = kinderwagen
2 kind
-- adoptive = pleegkind
-- trovate = vondeling
-- substituite = ondergeschoven kind
-- prodigio = wonderkind
-- illegitime = buitenechtelijk kind
biblia pro --s = kinderbijbel
baptismo de -- = kinderdoop
festa pro le --s = kinderfeest
bicycletta de/pro -- = kinderfiets
vestimentos de/pro --s = kinderkleding
mano de -- = kinderhand
corde de -- = kinderhart
capite/testa de -- = kinderhoofd
choro de --s = kinderkoor
tarifa reducite pro --s = kinderkorting
ticket (A) (a tarifa reducite) pro --s = kinderkaartje
cruciada del --s = kinderkruistocht
litteratura pro --s = kinderliteratuur
programma pro --s = kinderprogramma
judice del --s = kinderrechter
calceo/scarpa de -- = kinderschoen
casa de --s = kindertehuis
hospital de --s = kinderziekenhuis
protection de --s = kinderbescherming
JURIDIC parte de -- = kindsdeel
numero de --s = kindertal
sedia de -- = kinderstoel
educar --s = kinderen opvoeden
adoptar un -- = een kind adopteren/aannemen
isto es un joco de -- = dat is kinderspel, een kind kan de was doen
3 ESPANIA infante


infanteria sub

1 MILITAR infanterie
regimento de -- = infanterieregiment
battalion de -- = infanteriebataljon
brigada de -- = infanteriebrigade
caserna de -- = infanteriekazerne
-- aeroportate = luchtinfanterie
soldato de -- = infanterist


infantia sub

1 kleuterjaren, kleutertijd
desde le plus tenere -- = van jongs af, van kindsbeen af
2 kinderjaren, kindsheid
amico de -- = jeugdvriend
evocar le -- = terugdenken aan zijn kinderjaren


infanticida sub

1 kindermoordenaar


+ infanticida adj

1 matre -- = kindermoordenares
patre -- = kindermoordenaar


infanticidio sub

1 kindermoord


infantil adj

1 kinderachtig, kinderlijk, kinder...
festa -- = kinderfeest
baptismo -- = kinderdoop
choro -- = kinderkoor
biblia -- = kinderbijbel
cruciada -- = kinderkruistocht
corpore -- = kinderlichaam
alimentation -- = kindervoeding
canto -- = kinderzang
anima -- = kinderziel
clinica -- = kinderkliniek
mortalitate -- = kindersterfte
2 MEDICINA kinder...
paralyse (-ysis) -- = kinderverlamming
medico -- = kinderarts
3 PSYCHOLOGIA infantiel


+ infantilisar v

1 infantiliseren


+ infantilisation sub

1 infantilisatie


infantilismo sub

1 PSYCHOLOGIA infantilisme, infantiel gedrag (van volwassene)


+ infantilitate sub

1 kinderlijkheid


+ infantin adj

1 kinderlijk, kind...
amor -- = kinderlijke liefde
canto -- = kinderzang
voce -- = kinderstem
linguage -- = kindertaal
joco -- = kinderspel
festa -- = kinderpartij
pavor -- = kinderangst
naivitate/candor -- = kinderlijke naïveteit
remarca -- = kinderlijke opmerking


+ infarcto sub

1 infarct, verstopping
-- cardiac = hartinfarct
-- cerebral = herseninfarct


+ infarctogene adj

1 MEDICINA infarctogeen


+ infarctual adj

1 mbt een infarct


infarinar v

1 met meel bestrooien/bestuiven


infatigabile adj

1 onvermoeibaar, onverdroten
laborator -- = onvermoeibare/noeste werker
camminator -- = onvermoeibare (lange-afstands)wandelaar
zelo -- = onverdroten ijver


+ infatigabilitate sub

1 onvermoeibaarheid


+ infatigate adj

1 onvermoeid


infatuar v

1 verdwazen, verblinden, overdreven enthousiast maken
-- se = dol worden (op), een dwaze voorliefde opvatten (voor), hoog weglopen

(met) (ook: met zichzelf)

infatuation sub

1 dwaze ingenomenheid (ook: met zichzelf), verdwaasdheid, bevlieging, overdreven en oppervlakkig

enthousiasme

infebramento sub

1 het koortsig maken
2 koortsigheid


infebrar v

1 koortsig maken


+ infectante adj

1 infecterend, aanstekend, besmettend


infectar v

1 MEDICINA infecteren, besmetten, aansteken
-- un plaga = een wond infecteren
2 verpesten (lucht, etc.), bederven, doen stinken
le fabrica de productos chimic infecta le atmosphera = de fabriek van chemische produkten verpest de atmosfeer


infecte adj

1 walgelijk, weerzinwekkend, stinkend
odor -- = walgelijke stank
gusto -- = walgelijke smaak
caronia -- = stinkend kadaver
halito -- = stinkende adem
cloaca -- = stinkend riool


infection sub

1 MEDICINA infectie, besmetting, aansteking
-- cutanee = huidinfectie
-- viral = virusinfectie
-- tetanic = tetanusinfectie
-- aural = oorontsteking
-- del sanguine = bloedvergiftiging
-- intestinal = darminfectie
foco de -- = besmettingshaard
2 verpesting, verrotting, bederf


infectiose adj

1 besmettelijk, infectie...
foco -- = besmettingshaard
maladia -- = infectieziekte


+ infectiositate sub

1 besmettelijkheid, infectiositeit


infective sub

1 besmettelijk, infectie...
maladia -- = besmettelijke ziekte
foco -- = besmettingshaard


+ infectivitate sub

1 besmettingsvermogen, contagiositeit


infecunde adj

1 onvruchtbaar
animal -- = onvruchtbaar dier
solo/terra -- = onvruchtbare grond/aarde


infecunditate sub

1 onvruchtbaarheid
-- de un animal = onvruchtbaarheid van een dier
-- del solo = onvruchtbaarheid van de bodem
-- de un polemica = onvruchtbaarheid van een polemiek


infelice adj

1 ongelukkig
amor -- = ongelukkige liefde
vita -- = ongelukkig leven


+ infelicissime adj

1 doodongelukkig


infelicitate sub

1 het ongelukkig zijn
2 (tegenslag) ongeluk


infere adj

1 BOTANICA onderstandig
ovario -- = onderstandig vruchtbeginsel


inferentia sub

1 het infereren, afleiding, gevolgtrekking, inferentie
-- deductive = deductieve inferentie


inferer v

1 infereren, afleiden, besluiten, opmaken


inferibile adj

1 afleidbaar, op te maken


inferior adj

1 lager, onderst, onder..., beneden...
curso -- de un fluvio = benedenloop van een rivier
etage (F) -- = benedenverdieping
mandibula/maxilla -- = onderkaak
labio -- = onderlip
passage -- = onderdoorgang, tunnel(tje)
planeta -- = binnenplaneet
angulo -- = benedenhoek
latere -- = onderkant
bordo -- = onderrand
strato -- = onderlaag
Egypto Inferior = Beneden-Egypte
Danubio Inferior = Beneden-Donau
Rheno Inferior = Beneden-Rijn
(op schip) ponte -- = benedendek
ASTRONOMIA culmination -- = onderste culminatie
-- al media = beneden het gemiddelde
esser -- a = onderdoen voor
2 kleiner, minder, lager, ondergeschikt, inferieur
tribunal -- = lagere rechtbank
animales -- = lagere dieren
plantas -- = lagere planten
classes -- del societate = lagere maatschappelijke klassen
position -- = ondergeschikte positie
duo es -- a tres = twee is kleiner dan drie


+ inferior sub

1 ondergeschikte


inferioritate sub

1 inferioriteit, minderheid, minderwaardigheid, ondergeschiktheid
complexo de -- = minderwaardigheidscomplex, minusbesef
sentimento de -- = minderwaardigheidsgevoel
-- technic = technische achterstand
nostre -- numeric = onze geringere getalssterkte
2 lagere ligging


infernal adj

1 hels, helle..., duivels
petra --


helse steen (

zilvernitraat)

machina -- = helse machine
potentias -- = helse machten
astutia -- = duivelse list
ruito/strepito/fracasso -- = hels lawaai
2 zeer slecht, afschuwelijk
calor -- = bloedhitte


+ infernalitate sub

1 hels karakter


inferno sub

1 hel, onderwereld, dodenrijk
ruito/fracasso/strepito de -- = hels kabaal
le portas del -- = de poorten der hel
pavor del -- = angst voor de hel
le antecamera/antesala del -- = het voorportaal van de hel
le celo, le purgatorio e le -- = de hemel, het vagevuur en de hel
2 FIGURATE hel, inferno
-- del jungla = groene hel
-- de foco = hel van vuur
le -- de Stalingrad = de hel/het inferno van Stalingrad
converter le vita de un persona in un -- = het leven van iemand tot een hel maken


infertile adj

1 onvruchtbaar, schraal, dor, steriel
terra/solo -- = onvruchtbare grond
campo -- = onvruchtbare akker
discussion -- = steriele discussie
spirito -- = steriele geest


infertilitate sub

1 onvruchtbaarheid, schraalheid, dorheid, infertiliteit


infestar v

1 (mbt ongedierte/plunderaars) teisteren, onveilig maken
le robatores infestava le camminos = dieven maakten de wegen onveilig
infestate de mosquitos = vergeven van de muggen


infestation sub

1 teistering (door plunderaars, ongedierte), plaag


infestator sub

1 teisteraar, plunderaar


infeste adj

1 nadelig, schadelijk
2 vijandig


infeudar v

1 HISTORIA als leengoed geven aan, belenen, met een leen begiftigen, tot leenman maken


infeudation sub

1 HISTORIA het begiftigen met een leengoed


+ infibular v

1 afsluiten van de geslachtsorganen van een dier, ringen


+ infibulation sub

1 het afsluiten van de geslachtsorganen van een dier, infibulatie, het ringen


infidel adj

1 ontrouw, trouweloos, niet getrouw
spo(n)so/marito -- = ontrouwe echtgenoot
2 onbetrouwbaar, onjuist, onnauwkeurig
traductor -- = onnauwkeurige vertaler
traduction -- = onnauwkeurige vertaling
historia -- = onbetrouwbaar/onjuist verhaal
balancia -- = onnauwkeurige balans
3 ongelovig, heidens
populos -- = heidense volken


infidelitate sub

1 ontrouw, trouweloosheid
-- conjugal/nuptial = echtelijke ontrouw
2 onbetrouwbaarheid, onjuistheid, onnauwkeurigheid
-- de un historico = onbetrouwbaarheid/onnauwkeurigheid van een geschiedschrijver


infilada sub

1 aaneengesloten reeks, rij, aaneenschakeling


infilar v

1 (de draad) in de naald steken, (kralen) rijgen (aan een draad)
-- un aco/un agulia = een draad in de naald steken
-- perlas = parels rijgen
2 op een rij plaatsen, een rij vormen, rangschikken (in een rij)


infiltrar v

1
-- se = 1. binnen/doordringen (in), doorsijpelen (in), doorzijgen, inwateren, 2.

FIGURATE tersluiks/ongemerkt binnendringen, infiltreren

-- in un movimento = in een beweging infiltreren


+ infiltrat sub

1 MEDICINA infiltraat


infiltration sub

1 insijpeling, doorsijpeling, doorzijging, inwatering, langzame indringing, infiltratie
processo de -- = infiltratieproces
velocitate de -- = infiltratiesnelheid
-- anisotrope = anisotrope kwel
2 FIGURATE infiltratie
tentativa de -- = infiltratiepoging


+ infiltrator sub

1 infiltrant


+ infiltrometro sub

1 infiltratiemeter


+ infime adj

1 gering, uiterst klein, miniem, zeer laag
detalio -- = minuscuul detail
differentia -- = miniem verschil
quantitate -- = uiterst kleine hoeveelheid


infinitate sub

1 oneindigheid, oneindig karakter
-- del spatio = oneindigheid van de ruimte
axioma del -- = infiniteitsaxioma
2 oneindig aantal, oneindige hoeveelheid, massa, grote menigte
un -- de personas = een massa mensen
un -- de questiones = ontelbaar aantal vragen


infinite adj

1 oneindig, eindeloos (groot), eeuwig, grenzeloos, mateloos
beatitude -- = eeuwige gelukzaligheid
deserto -- = eindeloze/onafzienbare woestijn
spatio -- = eindeloze ruimte
misericordia -- de Deo = Gods oneindige barmhartigheid
patientia -- = eindeloos/grenzeloos/onuitputtelijk geduld
de -- bontate = algoed, door en door goed
MATHEMATICA numero -- = oneindig getal
MATHEMATICA quantitate -- = oneindige hoeveelheid
MATHEMATICA erie/progression -- = oneindige reeks
MATHEMATICA infinitemente grande = oneindig groot
MATHEMATICA infinitemente parve = oneindig klein
diversitate -- del natura = oneindige verscheidenheid van de natuur


infinitesimal adj

1 oneindig klein, ontzettend klein, minuscuul, zeer gering
2 MATHEMATICA oneindig klein
calculo -- = infinitesimaalrekening, differentiaal- en integraalrekening


infinitesime adj

1 ontzettend klein, minuscuul, miniem, zeer gering


+ infinitival adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA mbt/van de infinitief


infinitive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA
modo -- = onbepaalde wijs, infinitief, infinitivus


infinitivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onbepaalde wijs, infinitief, infinitivus


infinito sub

1 oneindige, oneindigheid, PHOTOGRAPHIA oneindig
-- del oceano = oneindigheid van de oceaan
extender se al -- = zich eindeloos uitstrekken
(usque) al -- = tot in het oneindige
2 MATHEMATICA oneindige hoeveelheid


infinitude sub

1 PHILOSOPHIA oneindigheid, infiniteit


infirmar v

1 ontkrachten, verzwakken, krachteloos maken, ontzenuwen (argumenten)
-- un prova/proba = een bewijs ontzenuwen
-- un testimonio = een getuigenis ontkrachten
-- un declaration = een verklaring ontkrachten
2 JURIDIC vernietigen, nietig verklaren, te niet doen, ongeldig verklaren, ongedaan maken
-- un judicamento = een oordeel nietig verklaren


infirmation sub

1 het ontkrachten, ontkrachting, het verzwakken, verzwakking, het ontzenuwen (van argumenten),

ontzenuwing

-- de un prova/proba = ontzenuwing van een bewijs
2 JURIDIC ongeldige verklaring, nietigverklaring, vernietiging


infirme adj

1 zwak, krachteloos
2 onvast, weifelend
3 invalide, hulpbehoevend, gebrekkig


infirmera sub

1 verpleegster
-- principal = hoofdzuster
-- auxiliar = verpleeghulp
-- de nocte = nachtzuster
-- de jorno = dagzuster
-- geriatric = bejaardenverpleegster
-- obstetrice = kraamverpleegster
diploma de -- = verpleegstersdiploma


infirmeria sub

1 ziekenhuis, ziekenzaal, ziekenboeg


infirmero sub

1 verpleger, (zieken)broeder
-- geriatric = bejaardenverzorger
-- militar = hospitaalsoldaat
-- de jorno = dagverpleger
-- de nocte = nachtverpleger


infirmitate sub

1 gebrek, kwaal, ziekte, zwakte, zwakheid
--s del vetulessa = kwalen van de ouderdom


+ infixo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA infix, tussenvoegsel


+ inflabile adj

1 opblaasbaar
animal -- = opblaasbeest
pupa -- = opblaaspop


inflammabile adj

1 (ont)brandbaar, ontvlambaar, brandgevaarlijk
materia -- = brandbare stof
liquido -- = brandbare vloeistof
2 FIGURATE (licht) ontvlambaar


inflammabilitate sub

1 brandbaarheid, ontvlambaarheid
-- de benzina/gasolina = brandbaarheid van benzine
2 FIGURATE ontvlambaarheid


inflammar v

1 doen branden, doen vlammen, in brand steken, aansteken
2 MEDICINA een ontsteking veroorzaken
3 aanvuren, geestdriftig maken


inflammate adj

1 brandend, vurig
2 MEDICINA ontstoken


inflammation sub

1 ontbranding, ontvlamming
-- spontanee = zelfontbranding
2 MEDICINA ontsteking, brand, vurigheid
-- del retina = netvliesontsteking
-- del aure(s) = oorontsteking
-- del hepate/ficato = leverontsteking
-- del lingua = tongontsteking
-- labial = lipontsteking
-- pulmonar = longontsteking
-- maxillar = kaakontsteking


inflammative adj

1 brandend, ontstekend


inflammatori adj

1 MEDICINA ontstekings..., met ontsteking gepaard gaande
maladia -- = ziekte die met ontstekingen gepaard gaat
2 aanvurend, opwinding beögend


inflar v

1 opblazen, doen zwellen, doen opzetten, vullen, oppompen (fietsband/ballon), FIGURATE

aandikken

-- le voce = de stem doen aanzwellen
-- su genas = zijn wangen opblazen
-- un incidente = een voorval opblazen
2 (kunstmatig) opdrijven, vergroten, inflatie teweegbrengen, inflateren, inflationeren
3 MEDICINA (op)zwellen, opzetten


+ inflate adj

1 opgeblazen, gezwollen
visage -- = opgezet/opgezwollen gezicht
haber le glandulas -- = opgezette klieren hebben
haber le labio -- = een dikke lip hebben
haber un aspecto -- = er opgeblazen uitzien


inflation sub

1 het opblazen, het doen zwellen, het oppompen (fietsband, ballon)
2 FIGURATE overdreven toename
3 ECONOMIA inflatie
-- del precios = prijsinflatie
-- galopante = hollende inflatie
percentage de -- = inflatiepercentage
processo de -- = inflatieproces
risco de -- = inflatiegevaar
unda de -- = inflatiegolf
reducer le -- = de inflatie terugdringen
jugular le -- = de inflatie een halt toeroepen
4 MEDICINA opgeblazenheid, opzetting, opzwelling


inflationismo sub

1 inflationisme


inflationista sub

1 inflationist


+ inflationista adj

1 inflationistisch, inflatoir, inflatoor
politica -- = inflatiepolitiek, inflatiebeleid
processo -- = inflatieproces
spiral -- = inflatiespiraal
fortias -- = inflatore krachten


inflecter v

1 buigen, ombuigen, afbuigen
-- su voce = zijn stem buigen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA verbuigen
3 OPTICA
-- se = gebroken worden (van lichtstralen)


inflexibile adj

1 onbuigbaar
metallo -- = onbuigbaar metaal
2 FIGURATE onbuigzaam, onverbiddelijk, onvermurwbaar, onverzettelijk, koppig, star, stug
logica -- = onverbiddelijke logica
voluntate -- = overbiddelijke/ijzeren wil
character -- = onbuigzaam karakter


inflexibilitate sub

1 onbuigbaarheid
-- de aciero = onbuigbaarheid van staal
2 FIGURATE onbuigzaamheid, onverbiddelijkheid, onvermurwbaarheid, onverzettelijkheid, koppigheid, starheid,

stugheid

inflexion sub

1 het buigen, buiging, ombuiging, afbuiging, inflexie
-- del voce = stembuiging
salutar de un legier -- del testa/capite = groeten met een hoofdknikje
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA het verbuigen, (ver)buigingsuitgang,

(ver)buigingsvorm

3 OPTICA refractie, breking


infliction sub

1 het opleggen (van straf), het toebrengen (van schade/slag, etc.)
2 strafoplegging, straf


infliger v

1 opleggen (straf, etc.), toebrengen (schade/slag, etc.), doen ondergaan
-- un mulcta = een boete opleggen
-- un pena/un punition = een straf opleggen
-- un punition disciplinari = disciplinair straffen
-- un correction a un infante = een kind straffen
-- un vulnere a un persona = iemand een verwonding toebrengen
-- perditas = verliezen toebrengen


infloramento sub

1 het tooien met bloemen, het bestrooien met bloemen


inflorar v

1 tooien/opsieren/bestrooien met bloemen
FIGURATE -- un discurso = een rede opsieren


inflorescentia sub

1 BOTANICA bloei
2 BOTANICA bloeiwijze
typo de -- = bloeiwijze


inflorescer v

1 BOTANICA in bloei komen


influente adj

1 invloedrijk, (veel) invloed hebbend


influentia sub

1 invloed, inwerking
-- nefaste = schadelijke invloed
-- climatologic = klimatologische invloed
exercer -- = invloed uitoefenen
sensibile al --s del mercato = marktgevoelig
2 invloed, gezag, (persoonlijk) overwicht, macht
sphera/zona de -- = invloedssfeer, machtssfeer
homine de -- = man van invloed
esser sub le -- de un persona, esser submittite al -- de un persona = onder iemands invloed staan
extender su -- a = zijn invloed uitstrekken tot
facer uso de su -- = zijn invloed aanwenden
facer sentir su -- = zijn invloed laten gelden
non haber necun -- = niets in te brengen hebben
lucta de --s = machtsstrijd
emplear su -- in favor de = zijn invloed aanwenden ten gunste van
3 PHYSICA influentie


+ influentiabile adj

1 ontvankelijk voor invloeden, beïnvloedbaar, (gemakkelijk) te beïnvloeden
spirito -- = beïnvloedbare geest


influentiar v

1 beïnvloeden, invloed hebben op, invloed uitoefenen op
-- le opinion public = de openbare mening beïnvloeden
ille se lassa facilemente influentiar = hij laat zich gemakkelijk beïnvloeden


+ influentiation sub

1 beïnvloeding
-- del opinion public = beïnvloeding van de openbare mening


influenza sub ITALIANO

1 influenza, griep
epidemia de -- = griepepidemie
virus de -- = influenzavirus
bacillo de -- =influenzabacil
malado de -- = influenzapatiënt


influer v

1 invloed hebben, invloed uitoefenen, van invloed zijn
-- super un persona = iemand beïnvloeden
-- super un cosa = van invloed zijn op iets
-- favorabilemente = een gunstige invloed hebben


influxo sub

1 het binnenstromen, toevloed, instroom
le -- de capital = het binnenstromen van kapitaal


+ info sub

1 (afkorting van) informatie, info


in-folio sub

1 foliant
un enorme -- = een geweldige foliant


+ informal adj

1 informeel, onofficieel, vrijblijvend
reception -- = informele ontvangst
conversation -- = vrijblijvend gesprek
discurso -- = causerie


+ informalitate sub

1 informaliteit


informante sub

1 informant, zegsman
secundo nostre -- = volgens onze zegsman


informar v

1 vorm geven aan, vormen
2 op de hoogte brengen (van), inlichten (over), in kennis stellen (van),

meedelen, informeren (over)

mal/ben informate = slecht/goed op de hoogte
-- se concernente le projectos de un persona = iemand polsen aangaande zijn plannen


+ informatic adj

1 informatica...
industria -- = informatica-industrie
technologia -- = informaticatechnologie
systema -- = informatiesysteem
centro -- = rekencentrum
linguage -- = computertaal
pirateria -- = computerkraak


+ informatica sub

1 informatica, computerwetenschap
era del -- = informaticatijdperk
industria de -- = informatica-industrie
centro de -- = rekencentrum


information sub

1 het geven van informatie, het informeren, voorlichting, het verstrekken van inlichtingen
servicio de -- = inlichtingendienst
servicio de -- del stato = rijksvoorlichtingsdienst
bulletin de -- = nieuwsbulletin
agentia de -- = informatiebureau
pro vostre -- = te uwer informatie
2 informatie, inlichting, mededeling, bericht (in krant, op radio/t.v.)
--es = nieuws (op radio/t.v.)
--es sportive = sportnieuws, sportberichten
fonte de -- = bron van informatie
mina de -- = schat aan informatie
dar --es = inlichtingen geven
prender --es = inlichtingen inwinnen
transmitter un -- = een informatie overbrengen
-- confidential = vertrouwelijke informatie
-- ulterior/complementari = nadere informatie
BIOLOGIA -- genetic = genetische informatie
3 (het zich verschaffen van) informatie, onderzoek, nasporing, het inwinnen van inlichtingen
4 JURIDIC (gerechtelijk) onderzoek
aperir un -- = een gerechtelijk onderzoek instellen
5 CYBERNETICA COMPUTATOR informatie
theoria de -- = informatietheorie
tractamento de -- = data/informatieverwerking


+ informatisar v

1 met/in de computer verwerken, informatiseren, automatiseren
-- le calculo del salarios = de salarisberekening in de computer verwerken


+ informatisation sub

1 verwerking met/in de computer, informatisering, automatisering
-- del calculo del salarios = verwerking van de salarisberekening in de computer


+ informative adj

1 informatief
littera -- = nieuwsbrief
programma -- = informatief programma
brochure (F) -- = informatieve brochure


informator sub

1 informant, zegsman, berichtgever, informateur
-- de pressa = persvoorlichter
-- del policia = informant van de politie


+ informatori adj

1 informerend, informatief


informe adj

1 vormloos, ongevormd
massa -- = vormloze massa


+ informitate sub

1 vormloosheid


infortuna sub

1 ongeluk, tegenspoed, tegenslag, ramp, ellende
propheta de -- = ongeluksprofeet


infortunate adj

1 ongelukkig, door rampspoed getroffen
fortunate in le joco, -- in amor = gelukkig in het spel, ongelukkig in de liefde


infra prep

1 onder, beneden


infra adv

1 hierna, hieronder, verder(op), beneden, lager
non usar le spatio hic --! = de ruimte hieronder niet beschrijven!


infraction sub

1 inbreuk, schending, afwijking, overtreding
-- al/del lege = wetsovertreding
-- del derectos de autor = schending van het auteursrecht
committer un -- = een overtreding begaan
esser in -- = in overtreding zijn


+ infractor sub

1 overtreder
-- del lege = wetsovertreder


+ infracultura sub

1 ondercultuur


+ infralingual adj

1 MEDICINA infralinguaal


infrangibile adj

1 onbreekbaar
vitro -- = onbreekbaar glas
2 FIGURATE onaantastbaar


infrangibilitate sub

1 onbreekbaarheid
2 FIGURATE onaantastbaarheid


infrarubie adj

1 infrarood
luce/lumine -- = infrarood licht
radio -- = infrarode straal
lampa -- = infraroodlamp, infraroodstraler
photographia -- = infraroodfotografie
spectroscopia -- = infraroodspectroscopie
telescopio -- = infraroodtelescoop
microscopio -- = infraroodmicroscoop
fonte -- = infraroodbron
tomographia -- = infraroodtomografie
siccator -- = infrarooddroger


+ infrascapular adj

1 Vide: subscapular


+ infrasonic adj

1 infrasoon


+ infrasono sub

1 infrasoon


+ infrasonor adj

1 infrasoon


+ infraspinal adj

1 infraspinaal


infrastructura sub

1 infrastructuur
-- de un region = infrastructuur van een streek
-- economic = economische infrastructuur
-- militar = militaire infrastructuur
-- commercial = verkoopapparaat


+ infrastructural adj

1 infrastructureel
organisation -- = infrastructurele organisatie


+ infrenabile adj

1 (anque FIGURATE) niet te remmen
passion -- = niet te remmen hartstocht


infrequente adj

1 zeldzaam, schaars
phenomeno -- = zeldzaam verschijnsel


infrequentia sub

1 zeldzaamheid, het weinig frequent voorkomen


infringer v

1 overtreden, schenden, inbreuk maken op
-- dispositiones legal = wettelijke bepalingen overtreden
-- le lege = de wet overtreden, een wetsovertreding begaan
-- un tabu = een taboe schenden
-- le commandamentos de un persona = iemands geboden overtreden
-- derectos = rechten schenden
-- le leges del grammatica = de grammatica geweld aandoen


infringimento sub

1 inbreuk, schending, afwijking, overtreding
-- del neutralitate de nostre pais = schending van onze neutraliteit
-- del derectos human/del homine = schending van de mensenrechten
-- del derectos de autor = schending van het auteursrecht
-- del lege = schending van de wet
-- del libertate personal = inbreuk op de persoonlijke vrijheid


+ infru(c)tescentia sub

1 BOTANICA wijze van vruchtzetting


+ infructifere adj

1 vruchtloos, onvruchtbaar (anque FIGURATE)
plantas -- = onvruchtbare planten
capitales -- = niet renderende kapitalen


infructuose adj

1 geen vruchten gevend
arbore -- = boom die geen vruchten oplevert
2 FIGURATE vruchteloos, vergeefs, nutteloos, zonder succes
effortios/tentativas -- = vruchteloze pogingen
discussion -- = vruchteloze/onvruchtbare discussie


+ infructuositate sub

1 vruchteloosheid


+ infula sub

1 HISTORIA infula (soort hoofdband)


+ infumabile adj

1 niet te roken (bijv. tabak)
cigarro -- = sigaar die niet te roken is


+ infundate adj

1 verzonken, ingegraven, verlaagd
oculos -- = diepliggende ogen
2 ongefundeerd, ongegrond
affirmation -- = ongegronde bewering
accusation -- = uit de lucht gegrepen beschuldiging
timor/pavor -- = ongemotiveerde/ongegronde vrees


infunder v

1 ingieten, inspuiten, RELIGION uitstorten (genade, Heilige Geest)
-- gutta a gutta = indruppelen
-- sanguine in le venas = bloed inspuiten in de aderen
2 FIGURATE ingeven, inboezemen, inspreken
-- respecto = respect inboezemen
-- confidentia/fiducia = vertrouwen inboezemen
-- ardor a un persona = iemand geestdrift ingeven
-- corage a un persona = iemand moed inspreken
-- pavor/timor a un persona = iemand vrees inboezemen
3 (af)trekken, afkoken
lassar -- le the = de thee laten trekken


+ infundibular adj

1 infundibulair


+ infundibuliforme adj

1 trechtervormig
corolla -- = trechtervormige bloemkroon


infundibulo sub

1 trechter
-- separatori/a separation/a decantation = scheitrechter
orificio de un -- = mond van een trechter
2 ANATOMIA trechter (holte in organen, etc.)


+ infungibile adj

1 JURIDIC ECONOMIA niet fungibel, onvervangbaar, onverwisselbaar


+ infungibilitate sub

1 JURIDIC ECONOMIA onvervangbaarheid


infuriar v

1 razend maken, woedend maken
-- se = in drift ontsteken


infuriate adj

1 razend, woedend


infusibile adj

1 onsmeltbaar


infusibilitate sub

1 onsmeltbaarheid


infusion sub

1 het ingieten, ingieting, het inspuiten, inspuiting
2 uitstorting (van genade, Heilige Geest)
3 FIGURATE het ingeven (moed, etc.), ingeving, het inboezemen (van vrees),

inboezeming, het inspreken

4 het laten trekken (thee), het aftrekken, het afkoken
5 aftreksel
-- de camomilla = (kopje) kamillethee
-- de mentha = muntthee
facer un -- de = aftrekken (van kruiden)
biber un -- de tilia = lindebloesemthee drinken
6 MEDICINA infuus
liquido de -- = infuusvloeistof
poner/introducer un -- = een infuus inbrengen


infusiorial adj

1 infusiediertjes betreffend, infusiediertjes bevattend


infusorio sub

1 infusiediertje, afgietseldiertje, infusorie


ingagiamento sub

1 het in dienst nemen, indienstneming, het inhuren, inhuring, het aanwerven, aanwerving, recrutering
2 begin, aanvang
3 verbintenis, verplichting


ingagiar v

1 in dienst nemen, inhuren, aanwerven
-- un jocator = een speler contracteren
-- obreros = arbeiders in dienst nemen
-- un cocinero = een kok huren
2 beginnen, openen
-- le combatto/le lucta = de strijd beginnen
3 verbinden, verplichten


ingagiator sub

1 iemand die in dienst neemt/inhuurt/aanwerft


ingemmar v

1 met edelstenen versieren


ingeneramento sub

1 het verwekken, verwekking
2 FIGURATE het voortbrengen, het veroorzaken


ingenerar v

1 verwekken
-- infantes = kinderen verwekken
2 FIGURATE doen ontstaan, voortbrengen, veroorzaken
-- odio = haat kweken


ingenerose adj

1 niet edel
2 niet edelmoedig, zelfzuchtig


ingenerositate sub

1 gebrek aan edelmoedigheid, zelfzuchtigheid


ingeniar v

1
-- se = op middelen zinnen, zijn best doen (om), zich het hoofd breken


ingenieria sub

1 engeneering, techniek
-- mechanic = werktuigbouwkunde
-- naval = scheepsbouwkunde
-- hydraulic = waterbouwkunde
-- chimic = chemische techniek
-- genetic = genetische manipulatie
obra de -- = kunstwerk


ingeniero sub

1 ingenieur, technicus
-- in chef (F) = hoofdingenieur
-- agronomo = landbouwkundig ingenieur
-- architecto = bouwkundig ingenieur
-- civil = civiel ingenieur
-- minerari/de minas = mijningenieur
-- chimic/chimista = scheikundig ingenieur
-- de camminos, canales e pontes = ingenieur bij de waterstaat
-- hydraulic = waterbouwkundige
-- naval = scheepsbouwkundig ingenieur, scheepsbouwkundige
titulo de -- = ingenieurstitel
diploma de -- = ingenieursdiploma
officio/firma de --s = ingenieursbureau


ingenio sub

1 genie, aanleg, begaafdheid, vernuft
le -- human/del homine = het menselijk vernuft
2 gerei, inrichting, werktuig, machine, toestel, instrument, tuig
-- spatial = ruimtevoertuig
-- ballistic = ballistisch projectiel
-- guidate = geleid wapen


ingeniose adj

1 vernuftig, schrander, vindingrijk, handig, ingenieus, uitgekiend
solution -- = vindingrijke oplossing
inventor -- = ingenieuze uitvinder
2 vernuftig bedacht, vernuftig gemaakt, ingenieus
invention -- = ingenieuze uitvinding
calculo -- = rekenkunstje


ingeniositate sub

1 vernuft(igheid), vindingrijkheid, handigheid, schranderheid
le -- human/del homine = het menselijk vernuft


ingenue adj

1 HISTORIA ROMAN vrij geboren
2 onbedorven, ongekunsteld, argeloos, naïef, onschuldig, onbevangen
reguardar/mirar ingenuemente circa/circum se = onbevangen om zich heen kijken


ingenuitate sub

1 HISTORIA ROMAN het vrij geboren zijn
2 onbedorvenheid, naïeve eenvoud, ongekunsteldheid, argeloosheid, onschuld
illa dice le cosas con un -- que disarma = ze zegt de dingen met een ontwapenende ongekunsteldheid


ingerentia sub

1 inmenging (in), bemoeienis (met), het ingrijpen (in), tussenkomst

(in)

-- (in)directe = (in)directe inmenging
-- del stato = staatsbemoeienis
politica de non-ingerentia = niet-inmengingspolitiek


ingerer v

1 steken (in), brengen (in)
-- se = zich mengen (in), zich inlaten (met), zich bemoeien (met)
2 in de maag brengen, tot zich nemen (spijzen en dranken), innemen
-- medicamentos = medicijnen innemen
-- alimento(s) = voedsel tot zich nemen


ingestion sub

1 het (in)slikken (van iets), het doorslikken, het opnemen (in het organisme),

inname, opneming, opname

inglobar v

1 omvatten, opnemen (in), verenigen (in), bij elkaar nemen, samenvatten

(in)

-- sub le nomine de = samenvatten onder de naam van
le mesme accusation vos ingloba totes = dezelfde beschuldiging richt zich tegen jullie allemaal


ingloriose adj

1 roemloos
haber un fin -- = een roemloos einde hebben
morir --mente = roemloos sterven
un poter --mente obtenite e --mente perdite = een roemloos verkregen en roemloos verloren macht


inglutimento sub

1 het verzwelgen, het opslokken, het inslikken
2 het verzwolgen worden, het opgeslokt worden


inglutir v

1 verzwelgen, opslokken, inslikken, achterover slaan
FIGURATE le mar ha inglutite le nave e su equipage = de zee heeft het schip en zijn bemanning verzwolgen


+ ingluvie sub

1 krop (bij vogels)


ingorgamento sub

1 verstopping, opstopping
2 MEDICINA stuwing (van bloed), opzwelling


ingorgar v

1 verstoppen, versperren
2 MEDICINA stuwing veroorzaken in


ingovernabile adj

1 onregeerbaar, onbestuurbaar
populo -- = onregeerbaar volk
2 onhandelbaar, weerbarstig


+ ingovernabilitate sub

1 onregeerbaarheid, onbestuurbaarheid
2 onhandelbaarheid, weerbarstigheid


ingranage sub

1 drijfwerk (met tandwielen), tandwieloverbrenging, tandradoverbrenging, stel(sel van)

tandwielen, raderwerk

-- a catena = kettingoverbrenging
-- conic = conische tandwieloverbrenging
-- helicoidal = helicoïdale tandwieloverbrenging
-- cylindric = cilindrische tandwieloverbrenging
-- helicoidal = schroefwieloverbrenging
-- a vite sin fin = wormoverbrenging
-- de rotas dentate = in elkaar grijpende tandwielen


+ ingranamento sub

1 in(een)grijping (van raderen/tandwielen)


ingranar v

1 (raderen/tandwielen) ineen doen grijpen
le dentes del rotas se ingrana = de tanden van de raderen grijpen ineen
2 inschakelen, koppelen (automotor)


ingrassar v

1 smeren, insmeren, doorsmeren, invetten
-- un machina = een machine smeren
oleo pro -- = smeerolie


+ ingrassator sub

1 smeerder, invetter, insmeerder, doorsmeerder
2 smeerapparaat, smeerbus


ingrassiar v

1 vet(ter) maken/worden, dikker worden, vetmesten
bestias a -- = mestvee
porco a -- = mestvarken
vacca a -- = mestkoe
vitello a -- = mestkalf


ingrate adj

1 onaangenaam, onprettig, ondankbaar
subjecto -- = ondankbaar onderwerp
2 ondankbaar (anque FIGURATE), niet lonend
travalio/labor -- = ondankbaar werk
le mundo es -- = ondank is 's werelds loon


ingratiar v

1 aangenaam maken, prettig maken
-- se = zich bemind maken, trachten in de gunst te komen bij


ingratiose adj

1 onaangenaam, onvriendelijk, onheus


ingratitude sub

1 ondankbaarheid, ondank


ingrediente sub

1 bestanddeel, ingrediënt, component
-- principal/essential/fundamental = hoofdbestanddeel
--s active de un detergente = werkzame bestanddelen in een waspoeder


+ ingressar v

1 binnenkomen, zijn intrede doen


ingresso sub

1 het binnentreden, het komen in, intocht, intrede
le rege face su -- = de koning doet zijn intocht
2 ingang, toegang
carta/billet/ticket (A) de -- = toegangsbewijs, entreekaartje
precio de -- = toegangsprijs
visa de -- = inreisvisum
scala de -- = toegangstrap
-- lateral = zij-ingang
dar -- a = toegang verlenen tot
-- prohibite = verboden toegang
-- libere = vrije toegang
test (A) de -- = instaptest


+ ingrossamento sub

1 het dik(ker)/groter worden, vergroting, zwelling


+ ingrossar sub

1 dik(ker)/groter maken/worden


+ in grosso adv

1 engros
negotiante al -- = groothandelaar


+ inguinal adj

1 ANATOMIA lies...
canal -- = lieskanaal
hernia -- = liesbreuk
tumor -- = liesgezwel
glandulas -- = liesklieren
inflammation -- = liesontsteking
granuloma -- = donovaniosis


+ inguine sub

1 ANATOMIA lies
region del -- = liesstreek
plica del -- = liesplooi
inflammation del -- = liesontsteking


inguirlandar {gi} v

1 omkransen, met slingers versieren
-- un arbore de Natal = slingers in een kerstboom hangen


ingummar v

1 met gom bestrijken/insmeren
-- un inveloppe = een envelop gommen


ingurgitar v

1 naar binnen proppen, opslokken, naar binnen zwelgen
facer -- un cosa a un persona = iemand iets in zijn keel proppen


ingurgitation sub

1 het opslokken, het naar binnen proppen, het naar binnen zwelgen


+ ingustabile adj

1 wat men niet kan proeven


ingypsar v

1 (iets) van gips maken
bandage ingypsate = gipsverband
2 bepleisteren


inhabile adj

1 onbekwaam, ondeskundig, onbedreven, onhandig
-- al labor = arbeidsongeschikt


inhabilitate sub

1 onbekwaamheid, ondeskundigheid, onbedrevenheid, onhandigheid
-- al labor = arbeidsongeschiktheid


+ inhabitabile adj

1 onbewoonbaar
casa -- = onbewoonbaar huis
zona -- = onbewoonbaar gebied


+ inhabitabilitate sub

1 onbewoonbaarheid
-- de un zona = onbewoonbaarheid van een gebied
declaration de -- = onbewoonbaarverklaring


+ inhabitate adj

1 onbewoond
casa -- = onbewoond huis


+ inhabitual adj

1 ongewoon, abnormaal, niet alledaags
experientia -- = ongewone ervaring


+ inhalante sub

1 inhalatiemiddel, (drugs)snuifmiddel


inhalar v

1 inhaleren, inademen
-- al fumar = inhaleren bij het roken


inhalation sub

1 MEDICINA het inhaleren, het inademen, inhalering, inademing


inhalator sub

1 iemand die inhaleert
2 inhalatietoestel, inhalator
-- de oxygeno = zuurstofmasker


+ inhalatori adj

1 inhalatie..., inhaleer...
apparato -- = inhalatie/inhaleertoestel


inhardir v

1 aanmoedigen, moedig maken, moed doen vatten


inharmonia sub

1 gebrek aan harmonie/overeenstemming


inharmonic adj

1 onharmonisch, niet bij elkaar passend, niet met elkaar overeenstemmend, onwelluidend


inharmoniose adj

1 onharmonisch, niet bij elkaar passend, niet met elkaar overeenstemmend, onwelluidend
colores -- = kleuren die met elkaar vloeken


inherente adj

1 onafscheidelijk (verbonden aan), samengaand (met), eigen (aan), inherent

(aan)

inherentia sub

1 inherentie, innig verband


inherer v

1 onafscheidelijk verbonden zijn, een noodzakelijk onderdeel vormen, inherent zijn


inhiber v

1 JURIDIC verbieden, ontzeggen, inhiberen
2 MEDICINA PSYCHOLOGIA belemmeren, remmen, stuiten, hinderen
3 TECHNICA vetragen, afremmen


+ inhibite adj

1 PSYCHOLOGIA geremd


inhibition sub

1 JURIDIC verbod, ontzegging
2 MEDICINA inhibitie
3 BIOLOGIA remming
-- enzymatic = enzymremming
4 PSYCHOLOGIA remming, belemmering, geremdheid
-- competitive = competitieve remming


+ inhibitive adj

1 remmend, belemmerend, inhiberend


+ inhibito sub

1 psychisch geremd persoon


+ inhibito sub

1 geremd persoon


+ inhibitor sub

1 inhibitor, remmer, remstof
BIOLOGIA -- enzymatic = enzymremmer
-- de corrosion = corrosiewerend middel, antiroestmiddel
-- de oxydation = oxydatievertrager


inhibitori adj

1 JURIDIC verbiedend, verbods...
2 GEOGRAPHIA, PSYCHOLOGIA, TECHNICA remmend, belemmerend


+ inhomogen(e)itate sub

1 gebrek aan homogeniteit, inhomogeniteit


+ inhomogene adj

1 inhomogeen
campo -- = inhomogeen veld


+ inhonest(it)ate sub

1 onfatsoenlijkheid, onbetamelijkheid


inhoneste adj

1 onfatsoenlijk, onbetamelijk


inhospital adj

1 ongastvrij
gente -- = ongastvrije mensen
population -- = ongastvrije bevolking
2 onherbergzaam (land, etc.)
region -- = onherbergzame streek


inhospitalitate sub

1 ongastvrijheid
2 onherbergzaamheid (land, etc.)


+ inhospite adj

1 onherbergzaam
loco -- = onherbergzaam oord


inhuman adj

1 onmenselijk, wreed, meedogenloos, inhumaan
acto -- = wrede/meedogenloze daad
tractar inhumanmente un prisionero = een gevangene onmenselijk behandelen


inhumanitate sub

1 onmenselijkheid, wreedheid, meedogenloosheid


inhumar v

1 begraven, ter aarde bestellen
-- un morto = een dode begraven


inhumation sub

1 het begraven, begrafenis, teraardebestelling
-- de un cadavere = begrafenis van een lijk
-- solemne = begrafenisplechtigheid


inhygienic adj

1 niet hygiënisch, onhygiënisch


+ inidentificabile adj

1 niet identificeerbaar, niet te identificeren


+ inimaginabile adj

1 onvoorstelbaar, ondenkbaar
luxo -- = onvoorstelbare luxe
pigritia/pigressa -- = onvoorstelbare luiheid
le dimensiones del universo es -- = de afmetingen van het heelal zijn niet voorstelbaar


+ inimaginabilitate sub

1 onvoorstelbaarheid, ondenkbaarheid


inimic adj

1 vijandig
armea -- = vijandelijk leger
offensiva -- = vijandelijk offensief
lineas -- = vijandelijke linies
invasion -- = vijandelijke invasie
avion -- = vijandelijk vliegtuig
intentiones -- = vijandige bedoelingen
2 schadelijk


inimicar v

1 vijanden maken
-- se con = een vijand worden van


inimicitate sub

1 vijandigheid, vijandschap
-- declarate = verklaarde vijandschap


inimico sub

1 vijand
-- mortal = doodsvijand, aartsvijand
-- hereditari = erfvijand
-- del populo = volksvijand
-- potente/forte = machtige vijand
repeller/repulsar le -- = de vijand terugdringen
jectar se/lancear se/precipitar se super le -- = zich op de vijand storten
complotar con le/esser de conniventia con le/esser de accordo con le -- = het met de vijand houden


inimitabile adj

1 onnavolgbaar, niet te evenaren, uniek, zonder weerga
arte -- = onnavolgbare kunst
artista -- = onnavolgbaar kunstenaar
talento -- = uniek talent
producto de un qualitate -- = produkt van ongeevenaarde kwaliteit


+ inimitabilitate sub

1 onnavolgbaarheid, weergaloosheid, onvergelijkelijkheid


+ inimportante adj

1 onbelangrijk


+ ininflammabile adj

1 onontvlambaar, onbrandbaar, vuurvast
substantias -- = onbrandbare stoffen


+ ininflammabilitate sub

1 onontvlambaarheid, onbrandbaarheid, vuurvastheid


inintelligente adj

1 niet intelligent, onverstandig, dom, niet schrander
alumno -- = domme leerling
rationamento -- = domme redenering


inintelligentia sub

1 onverstand, domheid, onwetendheid, onbegrip, gebrek aan schranderheid, gebrek aan inzicht


inintelligibile adj

1 onbegrijpelijk, onverstaanbaar, duister, niet te volgen
parola -- = onbegrijpelijk woord
murmures -- = onverstaanbaar gemompel
murmurar parolas -- = onverstaanbaar mummelen
su rationamento es -- = zijn redenering is niet te volgen
producer/emitter/proferer sonos -- = onverstaanbare klanken uitbrengen/uitstoten


+ inintelligibilitate sub

1 onbegrijpelijkheid, duisterheid


+ inintentionate adj

1 onopzettelijk
joco de parolas -- = onbedoelde woordspeling


+ ininteressante adj

1 oninteressant, niet interessant


+ ininterrumpite adj

1 onafgebroken, ononderbroken, doorlopend
volo -- = non-stopvlucht
sequentia -- = ononderbroken opeenvolging
le refugiatos passava in un fluxo -- = in een ononderbroken stroom kwamen de vluchtelingen voorbij


ininterrupte adj

1 onafgebroken, ononderbroken, doorlopend
volo -- = non-stopvlucht
le refugiatos passava in un fluxo -- = in een ononderbroken stroom kwamen de vluchtelingen voorbij


+ ininvestigabile adj

1 niet onderzoekbaar, niet navorsbaar


inique adj

1 zeer onbillijk, zeer onrechtvaardig
judice -- = zeer onrechtvaardige rechter
imposto -- = zeer onbillijke belasting


iniquitate sub

1 grove onbillijkheid, grote onrechtvaardigheid, groot onrecht
-- de un lege = grove onrechtvaardigheid van een wet


initial adj

1 eerste, voorste, aanvangs..., begin..., aanvankelijk, uitgangs..., aanloop...
causa -- = eerste oorzaak, grondoorzaak
littera -- = beginletter
accento -- = beginaccent
periodo -- = beginperiode
phase -- = beginfase
stato -- = aanvangstoestand, begintoestand
puncto -- = beginpunt
salario -- = beginsalaris
position -- = uitgangspositie
velocitate -- = aanvangssnelheid, beginsnelheid
capital -- = beginkapitaal, oprichtingskapitaal
hora -- = aanvangsuur
stadio -- = aanvangsstadium
annos -- = beginjaren
falta -- = beginfout
vocal -- = beginklinker
precio -- = openingsprijs
verso -- = aanvangsregel
costos -- = initiële kosten, aanloopkosten
pavor -- = drempelvrees
balancio -- = openingsbalans
linea -- = beginregel
saldo -- = beginsaldo
temperatura -- = begintemperatuur
vocabulo/parola -- = beginwoord
jecto -- = beginworp
signal -- = beginsignaal


initial sub

1 eerste letter, voorletter, initiaal


+ initialisar v

1 COMPUTATOR initialiseren


initiar v

1 een begin maken met
-- un campania contra = een campagne op touw zetten tegen
-- le offensiva = tot het offensief overgaan
-- un reaction chimic = een chemische reactie in gang zetten
2 inwijden (in) (geheim), inleiden, de grondbeginselen bijbrengen (van)

(wetenschap/methode)

-- un persona in un scientia = iemand de grondbeginselen van een wetenschap bijbrengen
3 RELIGION inwijden, initiëren


+ initiatic adj

1 inwijdings..., initiatie...
ritos -- = initiatieriten


initiation sub

1 inleiding (in) (wetenschap/kunst/spel, etc.), het vertrouwd maken (met),

het leren van de grondbeginselen (van), eerste kennismaking (met)

-- al politica = initiatie in de politiek
-- al pictura = grondbeginselen van de schilderkunst
curso de -- = initiatiecursus
2 RELIGION inwijding, initiatie
rito de -- = initiatierite
solemnitate/ceremonia de -- = initiatieplechtigheid


initiativa sub

1 initiatief, eerste stoot, eerste stap
spirito de -- = ondernemingsgeest
prender le -- = het initiatief nemen
guardar/conservar le -- = het initiatief houden
per/a(l) -- de = op initiatief van
de proprie -- = op eigen initatief
JURIDIC derecto de -- = recht van initiatief


initiative adj

1 de eerste stoot gevend, begin..., inleidend


initiato sub

1 RELIGION ingewijde
2 FIGURATE insider
non -- = buitenstaander


initiator sub

1 inleider, inwijder, initiatiefnemer, wegbereider, baanbreker, gangmaker
2 mystagoog (inwijder in mysteriën)


+ initiatori adj

1 inleidend, aanvangs..., eerste, begin...


initio sub

1 begin, aanvang
al -- del libro = voor in het boek
al -- = in de aanvang, aanvankelijk
desde le -- = van de aanvang af


+ injectabile adj

1 inspuitbaar, injecteerbaar
solution -- = injecteerbare oplossing
scuma/spuma -- = spuitschuim


injectar v

1 inspuiten, injecteren, injiceren
-- le aure = het oor inspuiten
-- sero a un persona = serum bij iemand inspuiten
scuma/spuma a -- = spuitschuim
-- creosoto in ligno = creosoot in hout injecteren


injectate adj

1 ontstoken, gezwollen
2 belopen
oculos -- de sanguine = met bloed belopen ogen


injection sub

1 het inspuiten, inspuiting, injectie
agulia a/de -- = injectienaald
motor a -- = inspuitmotor, injectiemotor
liquido de -- = injectievloeistof
-- rectal = darmspoeling
-- intravenose = intraveneuze injectie
-- subcutanee/hypodermic = onderhuidse inspuiting
-- anticonceptional/contraceptive = prikpil
facer --es de sero a un persona = serum bij iemand inspuiten
-- financiari = financiële injectie


+ injective adj

1 MATHEMATICA injectief


injector sub

1 MEDICINA injectiespuit(je)
2 TECHNICA injector
-- de benzina/gasolina = inspuitmondstuk
orificio del -- = injectoringang
resorto de -- = injectorveer


+ injector adj

1 injectie..., inspuitings...
syringa -- = injectiespuitje


injicer v

1 inspuiten, injecteren, injiceren
-- le aure = het oor inspuiten
-- sero a un persona = serum bij iemand inspuiten


+ injocabile adj

1 onspeelbaar (toneelstuk)


+ injudiciose adj

1 onverstandig, onoordeelkundig, niet slim


injunction sub

1 injunctie, uitdrukkelijk bevel, aanmaning, sommatie, gebod
-- de pagar = betalingsbevel


+ injunctive adj

1 gebiedend, imperatief, bevelend
forma -- del verbo = gebiedende wijs van het werkwoord


injunger v

1 gelasten, bevelen


injuria sub

1 onrecht, onbillijkheid
2 schade, nadeel
-- del tempore = tand des tijds
le --s del sorte = de slagen van het noodlot
3 scheldwoord, belediging, beledigend woord
un fluxo/torrente/bordata de --s = een stortvloed van scheldwoorden
vomer --s = verwensingen uitbraken


+ injuriante adj

1 beledigend


injuriar v

1 beledigen, uitschelden, beschimpen
-- un persona = op iemand schelden, iemand uitschelden
vanitate injuriate = gekrenkte ijdelheid


+ injuriator sub

1 iemand die anderen beledigt


+ injuriator adj

1 beledigend


injuriose adj

1 beledigend, smadelijk, scheld..., schimp...
nomine -- = scheldnaam
appellation -- = beledigende benaming
parola -- = scheldwoord
discurso -- = smaadrede
linguage -- = schimptaal
riso -- = schimplach


injuste adj

1 onrechtvaardig, onbillijk
sorte -- = onrechtvaardig lot
societate -- = onrechtvaardige maatschappij
sententia/judicio/judicamento -- = onrechtvaardig vonnis
exigentias -- = onbillijke eisen
io ha essite -- con ille = ik ben onrechtvaardig tegen hem geweest


injustificabile adj

1 niet te rechtvaardigen, onverdedigbaar, niet goed te praten
politica -- = niet te rechtvaardigen politiek
su modo de comportar se es -- = zijn gedragswijze is niet te recht-vaardigen


injustificate adj

1 ongerechtvaardigd, ongegrond, niet gemotiveerd
mesuras -- = ongerechtvaardigde maatregelen
punition -- = ongerechtvaardigde bestraffing
dubitas -- = ongerechtvaardigde twijfels
diffidentia -- = ongerechtvaardigd wantrouwen
imputation -- = ongegronde aantijging
pavor -- = koudwatervrees


injustitia sub

1 onrecht(vaardigheid), onbillijkheid
facer un -- a un persona = iemand onrecht aandoen
reparar un -- = een aangedaan onrecht weer goed maken
combatter le -- = strijden tegen het onrecht
-- flagrante/critante = schreeuwend onrecht
-- horribile/abhorrite = gruwelijk onrecht


+ inlandsis sub ZWEEDS

1 landijs
le -- de Groenlandia = het landijs van Groenland


+ inlattar v

1 inblikken
verduras inlattate = ingeblikte groenten
musica inlattate = ingeblikte muziek


+ in-line ANGLESE

1 in-line
tractamento -- = in-line-verwerking


in medias res LATINO

1 in medias res, in het midden van de dingen


innate adj

1 aangeboren, ingeboren, ingeschapen
ideas -- = ingeschapen denkbeelden
civilisation -- = innerlijke beschaving
inclination -- = aangeboren neiging
talento -- = natuurlijke aanleg, natuurtalent
aversion -- = ingeboren afkeer


+ innatismo

1 PHILOSOPHIA innatisme


+ innatista

1 aanhanger van het innatisme


innatural adj

1 onnatuurlijk
morte -- = onnatuurlijke dood
ambulatura -- = onnatuurlijke manier van lopen


innavigabile adj

1 onbevaarbaar
canal -- = onbevaarbaar kanaal
2 onzeewaardig


innavigabilitate sub

1 onbevaarbaarheid
2 onzeewaardigheid


+ innegabile adj

1 niet te ontkennen, onloochenbaar, onmiskenbaar
veritate -- = niet te ontkennen waarheid


innervar v

1 BOTANICA nerven krijgen/hebben
2 BIOLOGIA innerveren, van zenuwen voorzien


innervation sub

1 zenuwwerking
2 BIOLOGIA innervatie (voorziening van zenuwen)


+ inning sub ANGLESE

1 SPORT inning


innobilimento sub

1 het verheffen in de adelstand, verheffing in de adelstand
2 (zedelijke) verheffing, het adelen, verlening van een edel karakter
-- linguistic = taalveredeling


innobilir v

1 in de adelstand verheffen
2 (zedelijk) verheffen, adelen, een edel karakter verlenen
le pardono innobili le anima = vergiffenis veredelt de ziel


innocente adj

1 onschuldig, schuldeloos
declarar -- un persona = iemand onschuldig verklaren
2 rein, onschuldig, onverdorven, naïef
3 onschadelijk, ongevaarlijk, onschuldig
jocos -- = onschuldige spelletjes
joculos -- = ongevaarlijk speelgoed
passatempore -- = onschuldig tijdverdrijf
mentita/mendacio -- = onschuldig leugentje
distraction/divertimento -- = onschuldig vermaak


innocentia sub

1 onschuld, schuldeloosheid
establir le -- de un persona = establir le innocentia de un persona
ille es le -- personificate/in persona = hij is de onschuld zelve
2 onschuld (van kind), reinheid (van gemoed), onverdorvenheid
conservar le -- = de onschuld bewaren
perder le -- = de onschuld verliezen
3 onschadelijkheid, ongevaarlijkheid, onschuldigheid


innocue adj

1 onschadelijk, ongevaarlijk, onschuldig
producto -- = onschadelijk produkt
animal -- = onschadelijk dier
can -- = hond die niet kwaadaardig is


innocuitate sub

1 onschadelijkheid, ongevaarlijkheid, onschuldigheid
-- de un vaccino = onschadelijkheid van een vaccin


innominabile adj

1 onnoemelijk, niet te noemen


innominate adj

1 ongenoemd, niet genoemd
2 onbenoemd, naamloos, zonder naam


innovar v

1 vernieuwen, vernieuwingen invoeren, als nieuwigheid invoeren, lanceren (mode, etc.), innoveren
-- un technica = vernieuwingen in een techniek invoeren
-- un moda = een mode lanceren


innovation sub

1 het vernieuwen, het invoeren van iets nieuws, vernieuwing
-- del constitution = vernieuwing van de constitutie
programma de -- = innovatieprogramma
2 nieuwigheid, iets nieuws
introducer --es = nieuwigheden invoeren
--es technic = technische nieuwigheden


+ innovative adj

1 Vide: innovator


innovator sub

1 invoerder van vernieuwing, baanbreker, wegbereider, vernieuwer


+ innovator adj

1 vernieuwend, innovatief, baanbrekend
attitude -- = vernieuwingsgedachte
recercas -- = baanbrekende onderzoekingen


innumerabile adj

1 niet te tellen, ontelbaar, talloos, legio
turba -- = ontelbare schare
-- exemplos = tal van voorbeelden


innumerabilitate sub

1 een legio aantal, grote menigte


+ inobediente adj

1 ongehoorzaam, ongezeglijk


+ inobedientia sub

1 ongehoorzaamheid, ongezeglijkheid


inoblidabile adj

1 onvergetelijk, om nooit te vergeten


inobservabile adj

1 niet waar te nemen, niet observeerbaar
phenomeno -- = niet waar te nemen verschijnsel
microbio -- sin microscopio = microbe die zonder microscoop niet is waar te nemen
2 niet na te komen/leven
precepto/regula -- = voorschrift/regel die niet is na te komen


inobservante adj

1 veronachtzamend, verwaarlozend, niet nakomend (regel, etc.)


inobservantia sub

1 veronachtzaming, verwaarlozing, het niet waarnemen (plicht), het niet nakomen, niet naleving
-- de un pacto = niet nakoming van een pact


+ inobservate adj

1 niet waargenomen, onopgemerkt, ongezien
2 niet nagekomen, niet nageleefd
remaner -- = een dode letter blijven
un clausula -- del contracto = een niet nageleefde clausule van het contract


+ inobservation sub

1 veronachtzaming, het niet naleven, het niet nakomen
-- de un contracto = niet nakoming van een contract
-- del regulas = verontachtzaming van de regels


+ inoccultabile adj

1 wat niet verborgen/verhuld kan/moet worden
vitios -- = ondeugden die niet verhuld moeten worden


+ inoccupate adj

1 ledig, niets doend
persona -- = iemand die niet te doen heeft
vita -- = ledig leven
2 niet bezet, onbewoond, leeg, niet in gebruik, braak (van terrein)
terreno -- = braakliggend terrein
appartamento -- = lege flat


+ inoccupation sub

1 (van personen) ledigheid, het niets doen
2 (van dingen) het onbezet zijn
le -- de un appartamento = het leegstaan van een flat


inoculabile adj

1 MEDICINA (in)entbaar, inoculeerbaar


+ inoculabilitate sub

1 MEDICINA (in)entbaarheid


inocular v

1 enten (bomen, struiken)
2 MEDICINA inenten, inoculeren
3 (anque FIGURATE) overdragen (op), overbrengen (op), doorgeven

(aan)

-- un virus a un persona = een virus op iemand overdragen


inoculation sub

1 het enten (bomen, struiken), enting
2 MEDICINA het inenten, inenting, inoculatie
-- preventive = preventieve inenting


+ inoculator sub

1 iemand die inent/inoculeert/vaccineert, inenter


inodor adj

1 reukloos, geurloos
liquido -- = reukloze vloeistof
gas -- = reukloos gas
flores -- = geurloze bloemen


+ inodorifere adj

1 niet welriekend, niet geurig


inoffensive adj

1 onschadelijk, ongevaarlijk, onschuldig
can -- = ongevaarlijke/goedaardige hond
remedio -- = ongevaarlijk/onschuldig geneesmiddel
joculos -- = ongevaarlijk speelgoed
isto pare -- = dat ziet er onschuldig uit
render -- = uitschakelen


inofficiose adj

1 JURIDIC nietig (van testament)
testamento -- = nietig testament


inofficiositate sub

1 JURIDIC nietigheid (van testament)


+ inomittibile adj

1 wat niet kan worden weggelaten


inope adj

1 hulpeloos, machteloos
2 arm, behoeftig, berooid, verstoken


+ inoperabile adj

1 niet opereerbaar, inoperabel
vulnerato -- = niet opereerbare gewonde
car-cinoma -- = inoperabel carcinoom


+ inoperabilitate sub

1 inoperabiliteit
-- de un malado = inoperabiliteit van een patiënt


+ inoperante adj

1 ondoeltreffend, inefficiënt, onwerkzaam, zonder uitwerking
mesuras -- = ondoeltreffende maatregelen
contos -- = slapende rekeningen


inopia sub

1 hulpeloosheid, machteloosheid
2 gebrek, armoede, nood(druft)
-- de un lingua = armoede van een taal


+ inopinabile adj

1 onvermoed
cosas -- = onvermoede dingen


inopinate adj

1 onverwacht, onvoorzien, plotseling
morte -- = plotselinge dood
nova -- = verrassend nieuws
accidente -- = onverwacht ongeluk
caso -- = onvoorzien geval


inopportun adj

1 ongelegen, niet gelegen komend, ontijdig
visita -- = ongelegen bezoek
a/in un momento -- = op een ongelegen ogenblik


inopportunitate sub

1 ongelegenheid, het ongelegen komen, ontijdigheid
-- de un visita = het ongelegen komen van een bezoek
-- de un mesura = ontijdigheid van een maatregel


+ inoppugnabile adj

1 wat niet bestreden/tegengesproken kan worden
argumentos -- = argumen-ten die niet tegengesproken kunnen worden


+ inoppugnabilitate sub

1 onmogelijkheid tot bestrijding/tegenspraak


+ inordinate adj

1 ongeordend


inorganic adj

1 anorganisch
chimia -- = anorganische scheikunde
materias/substantias -- = anorganische stoffen


+ inorganicitate sub

1 anorganisch karakter
-- de un substantia = anorganisch karakter van een stof


+ inorganisabile adj

1 niet organiseerbaar, niet te organiseren


inorgoliar v

1 trots maken, hoogmoedig maken


inoxydabile adj

1 niet oxydeerbaar
2 roestvrij
aciero -- = roestvrij staal
metallo -- = roestvrij metaal
cultellos -- = roestvrije messen


+ inoxydabilitate sub

1 roestvrijheid


+ in petto adv ITALIANO

1 in petto


+ input sub ANGLESE

1 COMPUTATOR input


inquadramento sub

1 het inlijsten, het omlijsten, het omlijnen, het omringen, inlijsting, omlijning
-- de un pictura = inlijsting van een schilderij
2 omlijsting, lijst, rand, kader
-- del porta = deuropening
-- del pictura = schilderijlijst
-- del speculo = spiegellijst


inquadrar v

1 inlijsten, in een lijst zetten, omlijsten, omlijnen, omgeven, omringen
-- un pictura = een schilderij inlijsten


inquadrator sub

1 lijstenmaker


inqualificabile adj

1 ongehoord, beneden peil, niet te kwalificeren, uiterst kwalijk
su comportamento/conducta es -- = zijn gedrag is beneden peil


inquesta sub

1 onderzoek, navraag, enquête
-- parlamentari = parlementaire enquête
-- policiari = politie-onderzoek
-- objective = onpartijdig onderzoek
-- preliminar/preparatori = vooronderzoek
derecto de -- = enquêterecht
question de -- = enquêtevraag
commission de -- = onderzoekscommissie
aperir un -- = een onderzoek instellen
facer un -- = een enquête houden, enquêteren
2 JURIDIC verhoor, getuigenverhoor, ondervraging


+ inquestar v

1 enquêteren


+ inquestator sub

1 enquêteur


+ inquietante adj

1 onrustbarend, zorgwekkend, verontrustend
phenomeno -- = onrustbarend verschijnsel
novas -- = verontrustende berichten
circumstantias -- = zorgelijke omstandigheden
disveloppamento -- = zorgelijke ontwikkeling


inquietar v

1 verontrusten, ongerust maken, bezorgd maken
su sanitate me inquieta = ik maak me ongerust over zijn gezondheid


inquietator sub

1 rustverstoorder, onruststoker


inquiete adj

1 bezorgd, ongerust
reguardo -- = ongeruste blik
2 onrustig, ongedurig
somno -- = onrustige slaap


inquietude sub

1 ongerustheid, bezorgdheid, zorg
continer su -- = zijn ongerustheid bedwingen
2 onbehagen, gevoel van onzekerheid
momentos de -- = onrustige momenten


+ inquilina sub

1 inquiline


inquirer v

1 onderzoeken, inlichtingen inwinnen, onderzoek doen naar, (na)vragen, informeren


inquiritor sub

1 iemand die (een gerechtelijk) onderzoek naar iets doet/die navraagt, etc., ondervrager, navrager


+ inquisibile adj

1 wat het voorwerp van een onderzoek kan zijn


inquisition sub

1 (gerechtelijk) onderzoek
2 ECCLESIA (streng) onderzoek, opsporing
3 ECCLESIA inquisitie


inquisitor sub

1 iemand die een (gerechtelijk) onderzoek instelt, etc., ondervrager, navrager
2 CATHOLICISMO inquisiteur
grande -- = grootinquisiteur


inquisitori adj

1 van de inquisitie, inquisitie...


inquisitorial adj

1 van de inquisitie, inquisitoriaal, inquisitie...
judices -- = inquisitierechters
tribunal -- = geloofsrechtbank


inrabiamento sub

1 woede, razernij


inrabiar v

1 razend maken
2 razend zijn


inragiamento sub

1 woede, razernij


inragiar v

1 razend maken
2 razend zijn


inraucamento sub

1 schorheid, heesheid


inraucar v

1 schor maken, hees maken
-- se = hees/schor worden


inregimentar v

1 inlijven (in een regiment)


+ inregimentation sub

1 inlijving (in een regiment)


I.N.R.I. LATINO

1 I.N.R.I. (= Iesus Nazarenius Rex Iudaeorum)


inricchimento sub

1 verrijking, uitbreiding, verdieping
-- de su cognoscentias/cognoscimentos = verdieping van zijn kennis
-- del spirito = verrijking van de geest
-- de un collection = verrijking/uitbreiding/aanwinst van een verzameling
-- linguistic = taalverrijking
-- de uranium = uraniumverrijking
-- de residuos radioactive = opwerking van radioactief afval


inricchir v

1 rijk maken, verrijken
le commercio inricchi le pais = de handel verrijkt het land
-- su cognoscentias/cognoscimentos = zijn kennis uitbreiden
-- su vocabulario = zijn woordenschat uitbreiden
2 verrijken (met), overvloedig voorzien (van)
3 het gehalte verhogen (van)
-- uranium = uranium verrijken
-- residuos radioactive = radioactief afval opwerken


inrobar v

1 omhullen, bekleden, dekken


+ inrolabile adj

1 oprolbaar


inrolamento sub

1 MILITAR dienstneming, aanwerving, aanmonstering (matrozen)
contracto de -- = monsterrol
certificato de -- = monsterboekje
centro de -- = rekruteringscentrum


inrolar (I) v

1 MILITAR in dienst nemen, aanwerven, rekruteren, aanmonsteren (matrozen)
-- marineros = matrozen aanmonsteren
-- soldatos = soldaten recruteren
-- se como soldato = dienst nemen in het leger
2 opnemen (in groep/partij)


inrolar (II) v

1 oprollen, inrollen
-- un corda = een touw oprollen
haringo inrolate = rolmops
inrolate in spiral = schroefvormig gewonden


insablamento sub

1 het verzanden (haven, etc.)
2 het bedekken met zand, het vullen met zand
3 het stranden (van schip), het vastlopen in het zand
4 zandbank


insablar v

1 met zand bedekken, met zand vullen
2 (doen) dichtslibben
3 op een zandbank zetten, in het zand laten vastlopen
-- se = 1. dichtslibben, verzanden, 2. stranden, op een zandbank lopen (schip), in het zand vastraken

(auto, etc.)

insaccar v

1 in zakken doen


+ insaccator sub

1 iemand die zakken vult, zakkenvuller


+ insaccharar v

1 met suiker bestrooien


insalar v

1 zouten, inzouten, in de pekel leggen
-- carne = vlees zouten


+ insalivar v

1 BIOLOGIA met speeksel in de mond mengen


+ insalivation sub

1 BIOLOGIA vermenging met speeksel van het voedsel


insalubre adj

1 ongezond
climate -- = ongezond klimaat
alimento -- = ongezond voedsel
aere -- = ongezonde lucht


insalubritate sub

1 ongezondheid, schadelijkheid voor de gezondheid
-- del climate = ongezondheid van het klimaat


+ insalvabile adj

1 niet te redden


insan adj

1 dwaas, gek, zot, onzinnig
planos -- = onzinnige plannen
2 geestelijk gestoord, krankzinnig, waanzinnig


insanabile adj

1 ongeneeslijk
maladia -- = ongeneeslijke ziekte
plaga -- = ongeneeslijke wond


insanabilitate sub

1 ongeneeslijkheid


+ insanguinamento sub

1 bevlekking/besmeuring met bloed


insanguinar v

1 met bloed bevlekken/besmeuren
-- se le manos = zijn handen met bloed bevlekken


+ insanguinate adj

1 met bloed bedekt/bevlekt/besmeurd


insanitate sub

1 dwaasheid, onzinnigheid
dicer --s = onzin uitkramen
2 krankzinnigheid, waanzinnigheid, waanzin
-- moral = afwezigheid van het gevoel voor goed en kwaad


insatiabile adj

1 onverzadigbaar, onverzadelijk, niet te bevredigen, onvervulbaar
sete -- = onlesbare dorst
fame -- = onstilbare/onverzadigbare honger
desiro/desiderio -- = onblusbaar verlangen
aviditate -- = onverzadelijke begeerte
curiositate -- = niet te bevredigen nieuwsgierigheid
su ambition es -- = zijn eerzucht is niet te verzadigen


insatiabilitate sub

1 onverzadigbaarheid, onverzadelijkheid, onvervulbaarheid
-- de un desiro/desiderio = onvervulbaarheid van een wens


insatiate adj

1 onverzadigd
appetito -- = onverzadigde eetlust
sete -- de gloria = onverzadigde dorst naar roem


+ insatisfacte adj

1 onvoldaan, onbevredigd, ontevreden
curiositate -- = onbevredigde nieuwsgierigheid


+ insatisfaction sub

1 ontevredenheid, onvoldaanheid, onbevredigdheid
multe -- = een stuk onvrede
reguardo de -- = onvoldane blik
su -- non esseva sin fundamento = niet zonder grond was hij ontevreden
manifestar su -- = zijn ontevredenheid duidelijk laten blijken


+ insatisfactori adj

1 onbevredigend
qualitate -- = onvoldoende kwaliteit
resultatos -- = onbevredigende resultaten
responsa -- = onbevredigend antwoord


insaturabile adj

1 onverzadigbaar, onverzadelijk


+ insaturate adj

1 onverzadigd
acidos grasse -- = onverzadigde vetzuren
hydrocarburos -- = onverzadigde koolwaterstoffen


inscenar v

1 in scène zetten, ensceneren, regisseren
2 FIGURATE in scène zetten, op touw zetten


inscenation sub

1 het in scène zetten, het ensceneren, het regisseren
2 FIGURATE het in scène zetten, het op touw zetten


inscenator sub

1 regisseur


insciente adj

1 onwetend


inscientia sub

1 onwetendheid, gebrek aan kennis, gebrek aan informatie


+ inscindibile adj

1 niet splijtbaar, niet (op)splitsbaar, niet (onder)verdeelbaar


+ inscindibilitate sub

1 onmogelijkheid tot splijten/(op)splitsen/(onder)verdelen


inscriber v

1 graveren (als opschrift), inbeitelen
2 GEOMETRIA inschrijven (figuur)
-- un triangulo in un circulo = in een cirkel een driehoek tekenen
3 inschrijven, opschrijven, noteren, boeken, op de lijst zetten
-- le facturas = de rekeningen inboeken
-- un participante = een deelnemer inschrijven
-- un persona in un lista = iemand op een lijst zetten
-- se = zich (laten) inschrijven, zich opgeven
facer se -- pro un examine = zich voor een examen laten inschrijven


+ inscribibile adj

1 GEOMETRIA die/dat ingeschreven kan worden


+ inscripte adj

1 GEOMETRIA ingeschreven
angulo -- = ingeschreven hoek, omtrekshoek
polygono -- = ingeschreven veelhoek, koordenveelhoek
pentagono -- = ingeschreven vijfhoek, koordenvijfhoek


+ inscriptibile adj

1 die/dat ingeschreven kan worden, inschrijfbaar
2 GEOMETRIA inschrijfbaar
le polygonos regular es -- in un circumferentia = regelmatige veelhoeken zijn inschrijfbaar in een

cirkelomtrek

inscription sub

1 inscriptie, opschrift
-- sepulcral/funerari/tumbal = grafinscriptie
2 GEOMETRIA het inschrijven (van een figuur)
3 het inschrijven, inschrijving, het opschrijven, het noteren, het boeken, boeking
certificato de -- = bewijs van inschrijving
formulario/scheda/folio de -- = inschrijfformulier
aperir le -- = de inschrijving openen


+ inscriptional adj

1 mbt/van de/een inscriptie


inscrupulose adj

1 zonder scrupules, onscrupuleus, gewetenloos, nietsontziend
criminal -- = nietsontziende misdadiger
politico -- = onscrupuleus politicus


inscrutabile adj

1 ondoorgrondelijk, onnaspeurlijk, ondoordringbaar, raadselachtig
mysterio -- = ondoorgrondelijk mysterie


inscrutabilitate sub

1 ondoorgrondelijkheid, onnaspeurlijkheid, ondoordringbaarheid, raadselachtigheid


insecabile adj

1 ondeelbaar, onscheidbaar, onsplitsbaar


+ insecabilitate sub

1 ondeelbaarheid, onscheidbaarheid, onsplitsbaarheid


insecar v

1 insnijden, inkepen, kerven


+ insectario sub

1 insektarium


insecticida sub

1 insekticide, insektenverdelger, insektendodend middel


+ insecticida adj

1 insektendodend
pulvere -- = insektenpoeder


+ insectifere adj

1 BOTANICA ophrys -- = vliegenorchis


+ insectiforme adj

1 de vorm van een insekt hebbend


+ insectifuge adj

1 insektenwerend


+ insectifugo sub

1 insektenwerend middel, insectifugum


insectivore adj

1 insektenetend, insektivoor
plantas -- = insektenetende planten
animales -- = insektenetende dieren
ave -- = insektenetende vogel


insectivoro sub

1 insekteneter, insektivoor


insecto sub

1 insekt
-- alate = gevleugeld insekt
-- hemiptere = halfvleugelig insekt
punctura/piccatura/morsura de -- = insektenbeet
plaga/flagello de --s = insektenplaag
libro de --s = insektenboek
studio de -- = insektenstudie
societate de --s = insektenstaat
mundo del --s = insektenwereld/rijk


insectologia sub

1 insektenkunde, insektologie, entomologie


+ insectologic adj

1 insektologisch


+ insectologo sub

1 insektenkenner, insektenkundige, insektoloog, entomoloog


insecur adj

1 onveilig
situation -- = onveilige situatie
2 onzeker
homine -- = onzekere man


+ insecurisar v

1 onzeker maken, een gevoel van onzekerheid geven


insecuritate sub

1 onveiligheid
zona de -- = onveilig gebied (in oorlogstijd)
sensation/sentimento de -- = gevoel van onveiligheid
2 onzekerheid
-- juridic = rechtsonzekerheid


+ inseducibile adj

1 niet te verleiden, niet te verlokken


insellar v

1 opzadelen
-- un cavallo = een paard opzadelen


insellate adj

1 hol, ingezakt
cavallo -- = paard met een zadelrug


inseminar v

1 insemineren


insemination sub

1 het insemineren, inseminatie
-- artificial = kunstmatige inseminatie
centro de -- artificial = K.I.-station


+ inseminator sub

1 inseminator


inseniabile adj

1 wat onderwezen kan worden


inseniamento sub

1 het onderwijzen, het onderrichten
2 onderwijs, onderricht
-- scholar = schoolonderwijs
-- postscholar = herhalingsonderwijs, vervolgonderwijs
-- preparatori = voorbereidend onderwijs
-- primari = lager onderwijs, basisonderwijs
diploma de -- primari = onderwijzersakte
-- secundari = voortgezet/middelbaar onderwijs
-- superior = hoger onderwijs
-- technic = technisch onderwijs
-- universitari = universitair onderwijs
-- musical/de musica = muziekonderwijs
-- Dalton = Daltononderwijs
-- Montessori = Montessorionderwijs
-- domestic/a domicilio = huisonderwijs
-- a tempore partial = part-time onderwijs
-- popular = volksonderwijs
-- professional = beroepsonderwijs
-- public = openbaar onderwijs
-- laic = lekenonderwijs
-- obligatori = leerplicht
-- gratuite = kosteloos onderwijs
-- programmate = geprogrammerd onderwijs
-- religiose = godsdienstonderwijs
-- de lectura = leesonderwijs
-- terminal = eindonderwijs
-- individualisate = geïndividualiseerd onderwijs
-- per correspondentia = schriftelijk onderwijs
-- commercial/mercantil = handelsonderwijs
-- agrari/agricole = landbouwonderwijs
-- del canto = zangonderwijs
-- de linguas/de un lingua = taalonderwijs
renovation/reforma del -- = onderwijsvernieuwing
renovar le -- = het onderwijs vernieuwen
libro de -- = leerboek
material de -- = leermiddel(en)
materia de -- = leerstof
systema de -- = onderwijssysteem
methodo de -- = onderwijsmethode
lege de -- = onderwijswet
institution/stabilimento/establimento de -- = onderwijsinrichting/instelling


+ inseniante sub

1 onderwijsgevende, leerkracht, onderwijzer, leraar


inseniar v

1 onderwijzen, onderrichten, les geven (in)
illa insenia Interlingua = zij geeft (les in) Interlingua
-- historia = geschiedenis doceren
-- un cosa a un persona = iemand iets leren
-- a leger a un persona = iemand leren lezen


+ inseniator sub

1 onderwijsgevende, onderwijzer, leraar


insensate adj

1 dom, dwaas, onzinnig
interprisa -- = onzinnige onderneming
responsa -- = onzinnig antwoord
garrulada -- = geleuter


insensibile adj

1 gevoelloos, zonder gevoel
membro -- = lichaamsdeel waar geen gevoel meer in zit
2 FIGURATE ongevoelig, koel, onverschillig
-- als criticas = ongevoelig voor kritiek
3 harteloos, ongevoelig
monstrar se -- = zich ongevoelig tonen
4 onmerkbaar, nauwelijks merkbaar
progresso -- = geleidelijke vooruitgang


+ insensibilisar v

1 MEDICINA gevoelloos maken, onder narcose brengen, verdoven
-- le nervos de un dente = de zenuwen van een tand verdoven
-- un malado = een patiënt onder narcose brengen


+ insensibilisation sub

1 MEDICINA het gevoelloos maken, het onder narcose brengen, verdoving


insensibilitate sub

1 gevoelloosheid
-- de un nervo = gevoelloosheid van een zenuw
2 FIGURATE ongevoeligheid, koelheid, onverschilligheid
-- apparente = schijnbare onverschilligheid
3 harteloosheid


+ insensitive adj

1 niet sensitief, niet (fijn)gevoelig


+ insensitivitate sub

1 afwezigheid van sensitiviteit/(fijn)gevoeligheid


inseparabile adj

1 onafscheidbaar, onafscheidelijk, onverbrekelijk/innig verbonden (met)
amicos -- = onafscheidbare vrienden
prefixo -- = onscheidbaar voorvoegsel
verbos con prefixos -- = onscheidbare werkwoorden
inseparabilemente unite = onafscheidelijk verenigd/verbonden
con su -- cigarretta in le bucca = met zijn eeuwige sigaret in zijn mond


inseparabilitate sub

1 onafscheidelijkheid, innige verbondenheid
-- de duo amicos = onafscheidelijkheid van twee vrien-den
-- de duo conceptos = onafscheidelijkheid van twee opvattingen


+ insequestrabile adj

1 wat niet in beslag kan worden genomen


+ insequetrabilitate sub

1 onmogelijkheid tot be-slagneming


inserer v

1 opnemen, invoegen, bijsluiten, inlassen, inschuiven, inzetten, plaatsen
-- un articulo = een artikel plaatsen (in een krant)
-- un clausula = een clausule opnemen
-- un parola = een woord tussenvoegen


insertar v

1 opnemen, invoegen, bijsluiten, inlassen, inschuiven, inzetten, plaatsen
-- un articulo = een artikel plaatsen (in een krant)
-- un clausula = een clausule opnemen
-- un parola = een woord tussenvoegen
2 enten


insertion sub

1 opname, invoeging, bijsluiting, inlassing, plaatsing (in een krant), inworp (in automaat)
-- de un clausula in un contracto = opname van een clausule in een contract
2 ELECTRICITATE tussenschakeling


+ inservibile adj

1 onbruikbaar


+ inservibilitate sub

1 onbruikbaarheid


insidia sub

1 val, valstrik
poner/tender un -- = valstrik spannen
eluder un -- = een val ontlopen
cader in le -- = erin lopen, erin vliegen, erin tuinen, erin tippelen
2 arglistigheid, geniepigheid, verraderlijkheid
le --s del mar = de onbetrouwbaarheid van de zee


insidiar v

1 een hinderlaag leggen, opwachten (om te overvallen)
2 samenspannen, samenzweren, intrigreren


insidiator sub

1 iemand die in hinderlaag ligt, belager
2 samenzweerder


insidiose adj

1 verraderlijk, geniepig, arglistig
question/demanda -- = strikvraag
morbo/maladia -- = verraderlijke/sluipende ziekte


insigne adj

1 beroemd, vermaard
2 voortreffelijk, uitstekend, opmerkelijk


insignia sub

1 onderscheidingsteken, insigne, speldje
--s de un ordine = onderscheidingstekenen van een orde
-- sportive = sportinsigne
-- familiar = familiewapen
2 uithangbord
3 vaandel, vlag, banier
4 vaandeldrager


insignificante adj

1 onbeduidend, onbetekenend, onbelangrijk
detalio -- = onbetekenend detail
cosa -- = bagatel, kleinigheid, wissewasje
parolas -- = nietszeggende woorden
summa -- = luttele som geld
damno(s) -- = geringe schade
quantitate -- = verwaarloosbare hoeveelheid


insignificantia sub

1 onbeduidendheid, onbetekenendheid, nietigheid


+ insilage sub

1 AGRICULTURA het bewaren in een silo, het inkuilen, inkuiling
methodo de -- = inkuilmethode


+ insilar v

1 AGRICULTURA in een silo bewaren, kuilen, inkuilen
-- forrage verde = groenvoer inkuilen
forrage insilate = kuilvoer
herba insilate = kuilgras


insimul adv

1 samen, met elkaar, bij elkaar, tegelijk
toto -- = alles bij elkaar
totes -- = met z'n allen
star -- = bij elkaar staan
mitter -- = bijeenbrengen, verzamelen
viver -- = samenwonen
dormir -- = met elkaar slapen


insimul sub

1 (samenhangend) geheel, totaliteit, alles te zamen
-- coherente = samenhangend geheel
photo(graphia) de -- = overzichtsfoto
MATHEMATICA -- de punctos = puntverzameling
MATHEMATICA theoria del --es = verzamelingenleer
2 ensemble (anque MUSICA), gezelschap, groep
-- de musica de camera = kamermuziekensemble
3 MUSICA samenspel, samenzang
4 pak, kostuum


insincer adj

1 onoprecht, geveinsd
enthusiasmo -- = geveinsde geestdrift


insinceritate sub

1 onoprechtheid, geveinsdheid


insinuante adj

1 indringerig, (zich) indringend
2 vleierig, innemend (door list/vleierij)
voce -- = vleierige stem


insinuar v

1 insteken, inbrengen
2 handig of ongemerkt indringen
-- se in un gruppo = zich handig indringen in een groep
3 insinueren, bedekte toespelingen maken, bedekt te kennen geven, bedekt te verstaan geven
4 JURIDIC inschrijven, betekenen


insinuation sub

1 het insinueren, het maken van bedekte toespelingen
2 het ongemerkt indringen
3 insinuatie, bedekte toespeling, verdachtmaking
--s perfide = perfide/valse insinuaties
4 JURIDIC inschrijving (van akte)


insinuative adj

1 (zich) indringend
2 vleierig


insinuator sub

1 iemand die zich indringt
2 iemand die insinueert


insipide adj

1 flauw, smakeloos, laf
platto -- = smakeloos/flauw gerecht
2 vervelend, saai, zouteloos
film (A) -- = saaie film
libro -- = vervelend boek
spectaculo -- = kleurloze vertoning
persona -- = kleurloze figuur, saaie vent, droogstoppel
conversation -- = zouteloos gesprek


insipiditate sub

1 flauwheid, smakeloosheid, lafheid
-- de un platto = smakeloosheid van een gerecht
2 saaiheid, zouteloosheid
-- de un film = saaiheid van een film


insipiente adj

1 dwaas, onbenullig, dom


insipientia sub

1 dwaasheid, onbenulligheid, domheid


+ insistente adj

1 aanhoudend, nadrukkelijk
supplication -- = aanhoudende smeekbede
toccar --mente = peuteren


insistentia sub

1 het aanhouden, aandrang
-- indiscrete = te ver gaande opdringerigheid
con -- = met nadruk, uitdrukkelijk
al -- de mi patre = op aandringen van mijn vader


insister v

1 de nadruk leggen (op), benadrukken, accentueren
-- in su negativa = bij zijn weigering blijven
2 aandringen, aanhouden
-- pro obtener un cosa = aandringen om iets te krijgen


in situ adv LATINO

1 in situ, ter plaatse, op de plaats van ontstaan, in de oorspronkelijke toestand
studiar un planta -- = een plant in situ bestuderen


insobrie adj

1 onmatig (speciaal mbt drinken)


insobrietate sub

1 onmatigheid (speciaal mbt drinken)


insociabile adj

1 eenzelvig, mensenschuw, teruggetrokken, ongezellig, op zich zelf
haber un character -- = niet gemakkelijk in de omgang zijn


insociabilitate sub

1 eenzelvigheid, ongezelligheid


insolar v

1 aan het zonlicht blootstellen, in de zon zetten
le mediedie insolate = het zonnige zuiden


insolation sub

1 het blootstellen aan de inwerking van de zon
siccar plantas per -- = planten drogen door ze aan de zon bloot te stellen
2 zonnesteek
prender un -- = een zonnesteek oplopen


insolente adj

1 brutaal, onbeschaamd, onbeschoft, impertinent, vrijpostig
responsa -- = brutaal antwoord
tono -- de su parolas = brutale toon van zijn woorden
comportamento/conducta -- = brutaal gedrag
observation/remarca -- = onbeschofte opmerking
esser -- con un persona = brutaal tegen iemand zijn
responder insolentemente = brutaal antwoorden


insolentia sub

1 brutaliteit, onbeschaamdheid, onbeschoftheid, impertinentie
tractar un persona con -- = brutaal tegen iemand zijn
io es lasse de vostre --s = ik ben uw onbeschaamdheden moe


+ insolidari adj

1 niet solidair


+ insolidaritate sub

1 gebrek aan gemeenschapsgevoel/saamhorigheid/solidariteit


+ insolide adj

1 niet solide, niet duurzaam, onvast


insolite adj

1 ongewoon, vreemd, ongebruikelijk
facto -- = ongewoon feit
comportamento/conducta -- = vreemd gedrag
qualcosa de -- = iets bijzonders


insolubile adj

1 onoplosbaar (van een vaste stof in een vloeistof)
-- in aqua = onoplosbaar in water
2 onoplosbaar (probleem, etc.)
mysterio -- = onoplosbaar mysterie
difficultate -- = onoplosbare moeilijkheid


+ insolubilisar v

1 onoplosbaar maken


insolubilitate sub

1 onoplosbaarheid (van een vaste stof in een vloeistof)
-- in aqua = onoplosbaarheid in water
2 onoplosbaarheid (van een probleem, etc.)
-- de un mysterio = onoplosbaarheid van een mysterie
-- de un difficultate = onoplosbaarheid van een moeilijkheid


insolvente adj

1 COMMERCIO niet in staat om te betalen, insolvent
debitor -- = insolvente debiteur


insolventia sub

1 COMMERCIO onvermogen om te betalen, insolventie
declaration de -- = insolventverklaring


insomne adj

1 slapeloos
passar un nocte -- = een nacht slapeloos doorbrengen


insomnia sub

1 slapeloosheid
nocte de -- = slapeloze nacht
pastilla contra le -- = slaappil
suffrer de -- = aan slapeloosheid lijden
isto me causa -- = dat bezorgt me slapeloze nachten


+ insomniac adj

1 slapeloos


+ insomniaco sub

1 lijder aan slapeloosheid


+ insondabile adj

1 grenzeloos, mateloos, onvoorstelbaar
miseria -- = peilloze ellende
2 onpeilbaar, niet te peilen
mysterio -- = ondoorgrondelijk misterie
profunditates -- = diepten die niet te gronden zijn


+ insonor adj

1 geluiddicht, geluiddempend
material -- = geluiddempend materiaal
2 geluidloos


+ insonorisar v

1 geluiddicht maken


+ insonorisate adj

1 geluiddicht
mal -- = gehorig


+ insonorisation sub

1 het geluiddicht maken, geluiddemping


+ insonoritate sub

1 klankloosheid, geluidloosheid


inspectar v

1 inspecteren, controleren
-- le truppas = de troepen inspecteren
2 aandachtig bekijken, goed nakijken, onderzoeken


inspection sub

1 het inspecteren, het controleren, inspectie, controle, nauwkeurig onderzoek, toezicht
-- scholar = schoolinspectie
-- del labor/del travalio = arbeidsinspectie
-- de un nave = inspectie van een schip
-- a fundo = grondige inspectie
consilio de -- = raad van toezicht
servicio de -- = keuringsdienst
viage de -- = inspectiereis
facer un -- = een inspectie houden
facer le -- del dormitorios = de slaapzalen inspecteren
deponer pro -- = ter inzage leggen
2 (persoon/personen) inspection
-- principal = hoofdinspectie


inspector sub

1 inspecteur, opziener, opzichter, controleur
-- fiscal/del impostos = belastinginspecteur
-- de policia = inspecteur van politie
-- de travalio/de labor = arbeidsinspecteur
-- del inseniamento secundari = inspecteur bij het middelbaar onderwijs
-- de assecurantias/de un compania de assecurantia = inspecteur bij een verzekeringsmaatschappij
-- principal = hoofdinspecteur
-- general = inspecteur generaal


+ inspectoral adj

1 inspectie..., inspecteurs...


inspectorato sub

1 ambt van inspecteur, inspecteurschap, inspectoraat, inspectie
-- del labor/del travalio = arbeidsinspectie


insperabile adj

1 niet te hopen, wat men niet mag hopen


insperate adj

1 onverhoopt, onverwacht, plotseling, buiten verwachting
succurso -- = onverwachte hulp
successo -- = onverwacht succes


inspicer v

1 inspecteren, toezicht houden over, controleren


inspirar v

1 inademen
2 FIGURATE inspireren, inblazen, ingeven, bezielen (met)
-- confidentia = vertrouwen inboezemen
-- diffidentia = achterdocht inboezemen/wekken
-- repugnantia/repulsion = afschuw/afkeer inboezemen
-- commiseration = deernis wekken
-- interesse = belangstelling inboezemen
-- respecto = eerbied inboezemen
-- antipathia = antipathie opwekken
-- vergonia a = beschamen


+ inspirate adj

1 geïnspireerd, bezield
poeta -- = bezielde dichter
artista -- = geïnspireerde kunstenaar
propheta -- = geïnspireerde profeet
architectura -- del antiquitate = architectuur die geïnspireerd is door de oudheid


inspiration sub

1 het inademen, inademing
-- e expiration = inademing en uitademing
2 FIGURATE het inspireren, inspiratie, het inblazen, het ingeven, ingeving, bezieling
fonte de -- = inspiratiebron
artista con -- = geïnspireerd kunstenaar
association de -- calvinista = vereniging op calvinistische grondslag
3 inval, (spontaan) idee, ingeving, inspiratie


inspirator sub

1 beademingstoestel, beademingsmachine
2 inspirator, bezieler, initiatiefnemer, aanstichter


+ inspiratori adj

1 de inademing betreffend, inspiratorisch
difficultates -- = ademhalingsmoeilijkheden
capacitate -- = longcapaciteit
consonante -- = inspiratorische medeklinker
2 bezielend, inspirerend


inspissar v

1 dikker maken, indikken, dichter maken


inspissation sub

1 het dikker maken, het indikken, het dichter maken, verdikking, indikking, verdichting
agente de -- = verdikkingsmiddel


instabile adj

1 onstabiel, labiel, onvast, wankelbaar, wisselvallig, onzeker
character -- = wankelmoedig karakter
felicitate -- = wankel geluk
equilibrio -- = wankel/labiel evenwicht
construction -- = labiele constructie
persona -- = wankelmoedig mens
sentimentos -- = veranderlijke gevoelens
tempore -- = veranderlijk/wisselvallig weer
base -- = wankele basis
bursa -- = verdeelde beurs
CHIMIA composito -- = onstabiele verbinding
ille ha un humor multo -- = hij is zeer ongelijk van humeur


instabilitate sub

1 instabiliteit, labiliteit, onvastheid, onstandvastigheid, veranderlijkheid, wisselvalligheid, wankelmoedigheid
-- de un equilibrio = labiliteit van een evenwicht
-- de un situation = het instabiele van een situatie
-- de un character = onstandvastigheid van een karakter
-- de humor = wisselvalligheid van stemming
-- del opiniones = veranderlijkheid van de meningen
-- del tempore = wisselvalligheid/veranderlijkheid van het weer


installar v

1 aanstellen, installeren, in ambt bevestigen
2 plaatsen, een plaats geven, neerzetten, opstellen, installeren, aanleggen, (van leidingen), inrichten

(huis)

-- se = 1. gaan zitten, zich installeren, 2. zich installeren, gaan wonen, zich vestigen
-- le refugiatos in campos = de vluchtelingen in kampen onderbrengen
in iste edificio on va -- botecas = in dat gebouw worden winkels ondergebracht


installation sub

1 het aanstellen, het bevestigen in ambt, het installeren, installatie
solemnitate/ceremonia de -- = inhuldigingsplechtigheid
2 plaatsing, opstelling, aanleg (van leidingen), inrichting (van huis), installatie
-- de un machina a lavar = plaatsing van een wasmachine
prescriptiones de -- = installatievoorschriften
costos de -- = installatiekosten, plaatsingskosten
3 apparatuur, machines, toestellen, installatie
-- de tubos = buizennet
-- de calefaction central = verwarmingsinstallatie
-- electric = elektrische apparatuur
-- stereophonic = stereoapparatuur, stereoinstallatie
-- de fabrica = fabrieksinstallatie
-- industrial = bedrijfsinstallatie
--es portuari/del porto = havenwerken, haveninstallaties
-- frigorific/de refrigeration = vriesinstallatie
--es sanitari = sanitair
-- de radar = radarinstallatie
-- de reserva/de succurso = noodinstallatie
-- de alarma = alarminstallatie
-- de controlo = controle-installatie
material de -- = installatiemateriaal


+ installator sub

1 iemand die iets of iemand installeert/iets plaatst, installateur, aanlegger
-- de calefaction central = verwarmingsinstallateur


instantanee adj

1 kort(stondig), een ogenblik durend, ogenblikkelijk, onmiddellijk
effecto -- = onmiddellijk effect
photo(graphia) -- = momentopname, snapshot
designator -- = sneltekenaar
bascula/balancia -- = snelweger
caffe -- = instantkoffie
instantaneemente = onmiddellijk, stante pede


instantaneitate sub

1 kortstondigheid, ogenblikkelijkheid, korte duur


+ instantaneo sub

1 PHOTOGRAPHIA momentopname, kiekje


instante adj

1 dringend, ogenblikkelijk, onmiddellijk, op handen zijnd
periculo -- = dreigend gevaar
menacia -- = onmiddellijke bedreiging


instante sub

1 ogenblik, moment
sin perder un -- = zonder een moment te verliezen, onverwijld
le -- ephemere = het vlietende ogenblik
(a) omne/cata -- = telkens, ieder ogenblik, steeds, voortdurend


instantia sub

1 dringend verzoek, aandrang
al --s de mi patre = op aandrang/aandringen van mijn vader
supplicar con -- = bezweren
2 aanleg, instantie, procedure
in prime -- = in eerste instantie/aanleg
in ultime -- = in laatste instantie


instar v

1 aandringen, aanhouden


instaurar v

1 stichten, oprichten, instellen, invoeren, grondvesten
-- le republica = de republiek stichten/vestigen/uitroepen
-- un nove moda = een nieuwe mode invoeren
-- un usage = een gebruik in zwang brengen


instauration sub

1 het stichten, het oprichten, stichting, oprichting, instelling, invoering, grondlegging
le-- del republica = de vestiging van de republiek
le -- del dictatura = het instellen van de dictatuur
le -- de un usage = het invoeren van een gebruik


instaurator sub

1 stichter, oprichter, insteller, grondlegger


instigar v

1 aansporen, ophitsen, aanstoken, aanzetten (tot), aanstichten
-- un persona al vengiantia = iemand aanzetten tot wraak
le ambition le instigava = eerzucht dreef hem aan


instigation sub

1 het aansporen, het ophitsen, instigatie, aansporing, aandrijving, opstoking, ophitsing
per/a -- de = op aansporing/instigatie van


instigator sub

1 instigator, aanstoker, aanzetter, inspirator, bezielende kracht, stuwende kracht
-- de guerra = oorlogsophitser
-- principal = hoofdaanlegger


instigatrice sub

1 aanstookster, aanzetster, inspiratrice, bezielende kracht, stuwende kracht


instillar v

1 indruppelen
-- un oculo = een oog indruppelen
2 FIGURATE geleidelijk inprenten
-- odio in le mente de un persona = iemands geest vergiftigen


instillation sub

1 het indruppelen, indruppeling
2 FIGURATE geleidelijke inprenting


instinctive adj

1 instinctief, instinctmatig
aversion/antipathia -- = instinctieve/gevoelsmatige afkeer
gesto -- = instinctmatig/onwillekeurig gebaar
action -- = instincthandeling
movimento -- = instinctieve/onwillekeurige beweging
comportamento/conducta -- = instinctief gedrag
ille ha reagite instinctivemente = hij heeft instinctief gereageerd


+ instinctivitate sub

1 instinctmatigheid, instincti-viteit
-- del sentimento materne = instinctiviteit van het moedergevoel


instincto sub

1 instinct, (natuur)drift
-- materne/maternal = moederinstinct
-- basse = laag instinct
-- sexual = geslachtsdrift
-- vital = levensinstinct
-- de conservation = instinct tot zelfbehoud
-- animal = dierlijk instinct
-- gregari = kudde-instinct
-- de morte = doodsdrift
-- linguistic = taalgevoel
-- primari = oerinstinct
-- de classe = klasse-instinct
-- territorial = territoriuminstinct
--s bestial = dierlijke instincten
ager per -- = instinctief handelen


+ instinctual adj

1 PSYCHOLOGIA instinctief, instinctmatig
comportamento/conducta -- = instinctmatig gedrag


instituer v

1 instellen, stichten, invoeren
-- un bursa de studio = een studiebeurs instellen
-- un ordine religiose = een religieuze orde stichten
2 JURIDIC aanstellen als, aanwijzen als
-- un persona herede = iemand als erfgenaam benoemen


instituta sub

1 DERECTO ROMAN --s = instituten


institution sub

1 het instellen, het oprichten, het invoeren, het tot stand brengen
2 instelling, stichting, inrichting
-- bancari = bankinstelling
-- de inseniamento/de instruction = onderwijsinstelling
-- de beneficentia = weldadigheidsinstelling
-- de credito = kredietinstelling
-- statal = rijks/staatsinstelling
--es democratic = democratische instellingen
--es international = internationale instellingen
3 instituut
4 ingewortelde gewoonte, gebruik


+ institutional adj

1 institutioneel
investitores -- = institutionele beleggers


+ institutionalisar v

1 institutionaliseren, tot een officiële instelling maken
-- un uso/usage/consuetude = een gebruik institutionaliseren


+ institutionalisate adj

1 geïnstitutionaliseerd


institutionalisation sub

1 institutionalisering, het tot instelling worden/maken
-- de un uso/usage/consuetude = institutionalisering van een ge-bruik


+ institutionalismo sub

1 institutionalisme


+ institutionalista sub

1 institutionalist


instituto sub

1 instituut, instelling, genootschap
-- Pasteur = Pasteurinstituut
-- del cancere, -- pro le lucta contra le cancere = kankerinstituut
-- obstetric = kraaminrichting
-- de clearing (A) = clearinginstituut
-- pro cecos = blindeninstituut
-- pro surdes = doveninstituut
-- de beltate = schoonheidsinstituut
-- de sinologia = sinologisch instituut
-- seismologic = seismologisch instituut


institutor sub

1 stichter, oprichter, grondlegger
2 onderwijzer
-- private = huisleraar
diploma de -- = onderwijzersakte
diploma de -- principal = hoofdakte


instruction sub

1 onderwijs, onderricht, opleiding, vorming
-- primari = lager onderwijs, basisonderwijs
-- public = openbaar onderwijs
-- professional = beroepsopleiding
-- obligatori = leerplicht
-- militar = militaire training
-- religiose = godsdienstonderwijs
-- civic = burgerkunde
-- domestic/a domicilio = huisonderwijs
institution/stabilimento/establimento de -- = onderwijsinstelling/inrichting
volo de -- = oefenvlucht
sin -- = onontwikkeld, zonder enige scholing
conformar se al/sequer le --es = de instructies opvolgen
2 instructie, voorschrift, richtlijn
-- pro le uso = gebruiksaanwijzing
libretto de --(es) = handleiding
executar --es = instructies nakomen
3 JURIDIC (vóór)onderzoek
judice de -- = rechter van instructie, onderzoeksrechter


instructive adj

1 leerzaam, leerrijk, instructief
libro -- = leerzaam boek
conversation -- = leerzaam gesprek
exemplos -- = leerzame voorbeelden


instructor sub

1 opleider, instructeur
-- de autoschola = rijinstructeur
2 JURIDIC
(judice) -- = rechter van instructie, rechter-commissaris


instruer v

1 onderwijzen, opleiden, vormen, les geven aan, instrueren
2 inlichten, op de hoogte brengen, instrueren
3 JURIDIC een vooronderzoek instellen


+ instruite adj

1 ontwikkeld, goed onderricht, op de hoogte
persona pauco/poco -- = iemand zonder scholing


instrumental adj

1 MUSICA instrumentaal
musica -- = instrumentale muziek
recitativo -- = instrumentaal recitatief
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA
caso -- = instrumentalis


+ instrumentalismo sub

1 PHILOSOPHIA instrumentalisme


instrumentar v

1 JURIDIC instrumenteren, akten opmaken
2 MUSICA instrumenteren, orkestreren, zetten


instrumentation sub

1 JURIDIC het instrumenteren, instrumentering
2 MUSICA instrumentering, orkestratie, zetting


instrumentista sub

1 MUSICA instrument(al)ist, musicus, executant
2 PHILOSOPHIA instrumentalist


instrumento sub

1 gereedschap, werktuig, instrument (anque FIGURATE)
FIGURATE devenir le -- de un persona = tot iemands werktuig worden
-- de guerra = oorlogstuig
-- de mesura = meetinstrument
-- de precision = precisie-instrument
-- aratori = landbouwwerktuig
-- chirurgic = chirurgisch instrument
-- astronomic = astronomisch instrument
-- incisori = snijwerktuig
cassa de --s = instrumentendoos
armario de --s = instrumentenkast
quadro/pannello/tabuliero a/de --s = instrumentenbord, dashboard
-- de tormento/tortura/supplicio = folterwerktuig
constructor de --s = instrumentmaker
2 MUSICA instrument
-- musical/de musica = muziekinstrument
-- de percussion = slaginstrument
-- a/de chorda(s) = strijkinstrument
-- de vento = blaasinstrument
-- de ligno = houten blaasinstrument


+ insubmergibile adj

1 onzinkbaar


+ insubmergibilitate sub

1 onzinkbaarheid


insubmersibile adj

1 onzinkbaar
nave -- = onzinkbaar schip


+ insubmersibilitate sub

1 onzinkbaarheid
-- de un nave = onzinkbaarheid van een schip


+ insubmisse adj

1 weerspannig


insubmission sub

1 weerspannigheid, ongehoorzaamheid,
MILITAR dienstweigering


insubordinate adj

1 weerspannig, ongehoorzaam
truppas -- = weerspannige troepen


insubordination sub

1 weerspannigheid, ongehoorzaamheid, verzet, insubordinatie,
MILITAR dienstweigering


+ insubornabile adj

1 onontkoopbaar
judice -- = onomkoopbare rechter


insubstantial adj

1 niet stoffelijk
2 onwerkelijk


insubstantialitate sub

1 onstoffelijkheid
2 onwerkelijkheid


+ insubstituibile adj

1 onvervangbaar
un technico -- = een onvervangbare technicus
creder se -- = zich onvervangbaar achten
necuno es -- = niemand is onvervangbaar


+ insubstituibilitate sub

1 onvervangbaarheid


insuccesso sub

1 mislukking, fiasco, flop
-- de un interprisa = mislukking van een onderneming
-- de un pecia/obra de theatro = fiasco van een toneelstuk


+ insucrar v

1 met suiker bestrooien


insufficiente adj

1 onvoldoende, ontoereikend, gebrekkig
cognoscentia/cognoscimento -- de un lingua = ontoereikende kennis van een taal
imballage -- = gebrekkige verpakking
quantitate -- = onvoldoende hoeveelheid
offerta de labor/travalio -- = onvoldoende aanbod van werk
dar un responsa -- = een vraag onvoldoende beantwoorden
le medios es -- = de middelen zijn niet toereikend
insufficientemente assecurate = onderverzekerd
2 onbekwaam, ongeschikt


insufficientia sub

1 het onvoldoende zijn, ontoereikendheid, tekort, gebrek
-- auditive = hardhorendheid
-- de peso = ondergewicht
-- respiratori = ademnood
-- cardiac/del corde = hartzwakte
-- vitaminic/de vitaminas = vitaminegebrek
-- de capitales = kapitaalschaarste
per -- de provas/probas = bij gebrek aan bewijs
2 onbekwaamheid, ongeschiktheid


insufflar v

1 inblazen (anque MEDICINA)
Deo insufflava le vita a Adam = God blies Adam de levensadem in
2 FIGURATE inblazen (moed), inboezemen (vrees), aanjagen

(angst), ingeven (verlangen)

insufflation sub

1 het inblazen, inblazing
2 MEDICINA inblazing, insufflatie


insufflator sub

1 TECHNICA aanblazer, blaastoestel
2 MEDICINA insufflator


insuffribile adj

1 onduldbaar, ondraaglijk, onuitstaanbaar
individuo -- = onuitstaanbare kerel


+ insuffribilitate sub

1 onduldbaarheid, ondraaglijkheid, onuitstaanbaarheid


insula sub

1 eiland
Insulas Canari = Kanarische Eilanden
Insulas Anglonormanne = Kanaaleilanden
Insula de Man (A) = (het eiland) Man
Insula de Pascha = Paaseiland
Insula del Diabolo = Duivelseiland
Le Insulas Britannic = De Britse Eilanden
-- de forage = booreiland
-- corallin/corallifere = koraaleiland
-- roccose = rotseiland
-- artificial = kunstmatig eiland
-- linguistic = taaleiland
-- ethnic = etnische enclave
viver in un -- = op een eiland wonen
2 blok huizen


insulamento sub

1 isolering, isolatie, het afzonderen, afzondering
2 ELECTRICITATE etc., isolatie


+ insulan adj

1 eiland...


+ insulano sub

1 eilandbewoner


insular v

1 isoleren, afzonderen
2 ELECTRICITATE etc., isoleren


insular adj

1 van een eiland, eiland..., insulair, op een eiland wonend
population -- = eilandbevolking


insulario sub

1 eilandbewoner, eilander


insularitate sub

1 het feit uit eilanden te bestaan
le -- del Regno Unite = Engelands insulaire positie
2 het aan eilandbewoners eigen karakter


insulation sub

1 ELECTRICITATE etc., het isoleren, isolatie


insulator sub

1 ELECTRICITATE etc., isolator, niet-geleider


insulina sub

1 insuline
injection de -- = insuline-injectie


+ insulinase sub

1 BIOCHIMIA insulinase


+ insulinic adj

1 insuline...


+ insulinotherapia sub

1 MEDICINA insulinetherapie


+ insultante adj

1 beledigend, schimp...
crito -- = schimpkreet
riso -- = schimplach
canto -- = schimplied
nomine -- = schimpnaam
linguage -- = schimptaal
discurso -- = schimprede


insultar v

1 aanvallen
2 beledigen, uitschelden, beschimpen, honen
-- un persona = op iemand schelden, iemand uitschelden


insultator sub

1 aanvaller, agressor
2 belediger, beschimper, iemand die uitscheldt/hoont


insulto sub

1 aanval, insult
-- epileptic/de epilepsia = epileptisch insult
-- apoplectic/de apoplexia = apoplectisch insult
2 belediging, smaad, hoon
--s grossier = grove beledigingen
isto es un -- al bon gusto = dit druist tegen de goede smaak in
retornar le --(s) = terugschelden


insuperabile adj

1 onoverkomelijk, onneembaar, onoverwinnelijk
obstaculo -- = onoverkomelijke hindernis
difficultates -- = onoverkomelijke moeilijkheden
aversion -- = onoverwinbare afkeer
2 onovertrefbaar, niet te overtreffen


+ insuperabilitate sub

1 onoverkomelijkheid, onoverwinnelijkheid
2 onovertrefbaarheid


+ insuperate adj

1 onovertroffen


insupportabile adj

1 on(ver)draaglijk, niet te verdragen
dolor -- = ondraaglijke pijn
suffrentia -- = ondraaglijk lijden
odor -- = ondraaglijke stank/lucht
isto es -- = het is niet te harden
le tension se face -- = de spanning is niet langer te dragen


+ insupportabilitate sub

1 on(ver)draaglijk karakter, niet te verdragen karakter


+ insupprimibile adj

1 wat men niet kan onderdrukken


+ insupprimibilitate sub

1 onmogelijkheid om te onderdrukken


insurgente adj

1 oproerig, opstandig
fortias -- = opstandige strijdkrachten


+ insurgente sub

1 oproerling, opstandeling


insurger v

1 -- se = in opstand komen, zich verzetten, opstaan (tegen), muiten
--se contra un tyranno = in opstand komen tegen een tiran
FIGURATE -- se contra un interpretation tendentiose del factos = zich verzetten tegen een tendentieuze

interpretatie van de feiten

insurgite adj

1 oproerig, opstandig
provincias -- = opstandige provincies
population -- = oproerige bevolking


insurgito sub

1 oproerling, opstandeling


insurmontabile adj

1 onoverkomelijk
difficultates -- = onoverkomelijke moeilijkheden
obstaculo -- = onoverkomelijk obstakel
aversion -- = niet te overwinnen afkeer


+ insurmontabilitate sub

1 onoverkomelijkheid


insurrection sub

1 (anque FIGURATE) opstand, oproer, rebellie
-- armate = gewapende opstand
-- popular/del populo = volksopstand
-- de paisanos = boerenopstand
-- del conscientia = opstand van het geweten
foco de -- = verzetshaard, haard van de opstand


insurrectional adj

1 van de opstand, opstand..., opstandig, oproerig
governamento -- = door opstandelingen gevormde regering
movimento -- = opstandige beweging
foco -- = haard van de opstand


+ insusceptibile adj

1 onvatbaar, onontvankelijk, ongevoelig


+ insusceptibilitate sub

1 onvatbaarheid, onontvankelijkheid, ongevoeligheid


+ insuspectabile adj

1 die/dat men niet kan verdenken, boven verdenking verheven


+ insuspectate adj

1 onverdacht


+ insustenibile adj

1 onhoudbaar, onverdedigbaar, niet vol te houden
opinion -- = niet vol te houden mening
position -- = onhoudbare positie
these/thesis -- = onhoudbare stelling


+ insustenibilitate sub

1 onhoudbaarheid, onverdedigbaarheid
-- de un these/thesis = onhoudbaarheid van een stelling


+ insystematic adj

1 onsystematisch


intabulamento sub

1 ARTE DE CONSTRUER kroonwerk


intabular v

1 dichtspijkeren met planken, met planken beleggen, bevloeren
2 ter tafel/te berde brengen, aankaarten


intacte adj

1 intact, gaaf, heel, onbeschadigd, ongeschonden, ongerept, onbedorven (van levensmiddelen)
dentatura -- = gaaf gebit
reputation -- = onbeschadigde reputatie
iste vitreria ha arrivate -- = dat glaswerk is behouden aangekomen
lassar -- un cosa = iets intact laten
su honor remaneva -- = haar eer bleef onaangetast


intactile adj

1 ontastbaar


+ intaliar v

1 inkepen, insnijden, inzagen, inkerven, canneleren, groeven
nomines intaliate in ligno = in hout gekerfde namen


+ intalio sub

1 inkeping, insnijding, snee, sponning, sleuf
il ha un grande -- in le tabula = er is een hele hak uit de tafel


intangibile adj

1 ontastbaar, ongrijpbaar
un gas es -- = een gas is ontastbaar
2 onaantastbaar
principios -- = onaantastbare principes
derectos -- = onaantastbare rechten


intangibilitate sub

1 ontastbaarheid, ongrijpbaarheid
2 onaantastbaarheid
-- de un principio = onaantastbaarheid van een principe
-- de un lege = onaantastbaarheid van een wet


+ intarsia sub

1 intarsia (soort inlegwerk)


intascar v

1 in de zak steken, opstrijken
-- moneta = geld opstrijken


integrabile adj

1 MATHEMATICA integreerbaar
function -- = integreerbare functie


integrabilitate sub

1 MATHEMATICA integreerbaarheid


integral sub

1 MUSICA volledige uitvoering (op band, op plaat)
le integral del symphonias de Beethoven = de complete symfonieën van Beethoven
2 LITTERATURA volledige uitgave
3 MATHEMATICA integraal
-- complete = volledige integraal
-- definite = bepaalde integraal
-- indefinite = onbepaalde integraal
-- improprie = oneigenlijke integraal
-- de action = werkingsintegraal
-- de contorno = contourintegraal
-- de probabilitate = waarschijnlijkheidsintegraal
-- de phase = fase-integral
-- de convolution = convolutie-integraal
-- elliptic = elliptische integraal
-- exponential = exponentiële integraal
signo de -- = integraalteken
calcular le -- = de integraal berekenen


integral adj

1 volledig, integraal, (al)geheel, compleet
edition -- = volledige uitgave
pagamento -- = volledige betaling
reimbursamento -- = volledige terugbetaling
pan -- = volkorenbrood, kropbrood
farina -- = ongebuild meel
salario -- = vol salaris/loon
reforma -- = volledige hervorming
casco -- = gesloten valhelm, integraalhelm
2 MATHEMATICA integraal...
calculo -- = integraalrekening
equation -- = integraalvergelijking
cosinus -- = integraalcosinus


+ integralismo sub

1 integralisme, fundamentalisme


+ integralista sub

1 integralist, fundamentalist


+ integralista adj

1 integralistisch, fundamentalistisch
movimento -- = fundamentalistische beweging


+ integralistic adj

1 integralistisch, fundamentalistisch
movimento -- = fundamentalistische beweging


integralitate sub

1 volledigheid
in su -- = in zijn geheel


integrante adj

1 integrerend
facer/formar parte -- de = een integrerend deel uitmaken van


integrar v

1 integreren, (als bestanddeel) invoegen, (in 't geheel) opnemen, tot één geheel maken
ECONOMIA gestion integrate = geïntegreerd beheer
2 MATHEMATICA integreren, de integraal berekenen van


integration sub

1 het integreren, integratie, opneming (in 't geheel), samensmelting, samenvoeging
-- racial/del racias = rassenintegratie
politica de -- = integratiebeleid
2 MATHEMATICA het integreren, integratie
-- partial = partiële integratie
constante de -- = integratieconstante


+ integrationisme sub

1 integrationisme


+ integrationista sub

1 voorstander van integratie


+ integrationista adj

1 naar integratie strevend


+ integrationistic adj

1 integrationistisch


+ integrative adj

1 integratief
norma -- = integratieve norm


integrator sub

1 MATHEMATICA integrator


integre adj

1 volledig, ongeschonden, geheel, gaaf
lacte -- = volle melk
hora -- = vol uur
le die -- = de ganse/hele dag
durante jornatas -- = dagen aaneen
publicar un articulo integremente = een artikel onverkort publiceren
2 integer, onkreukbaar, rechtschapen, onomkoopbaar
politico -- = onkreukbare politicus
judice -- = onkreukbare rechter


+ integrifolie adj

1 BOTANICA met gave bladeren


+ integrilabie adj

1 BOTANICA gaaflippig


+ integripetale adj

1 BOTANICA met gave kroonbladen


integritate sub

1 integriteit, ongeschonden toestand, volledigheid
conservar le -- del territorio = de integriteit van het grondgebied bewaren
2 integriteit, onkreukbaarheid, rechtschapenheid, onomkoopbaarheid
conservar su -- = zijn integriteit bewaren


+ integumento sub

1 (anque ANATOMIA) bekleedsel, hulsel


intellection sub

1 PHILOSOPHIA het begrijpen, het bevatten, het kennen door het intellect


intellective adj

1 verstandelijk, verstands...
persona -- = verstandsmens


intellecto sub

1 intellect, verstand
un -- acute = een scherp intellect


intellectual adj

1 intellectueel, geestelijk, verstandelijk
facultates/capacitates -- = verstandelijke vermogens
cultura -- = geestesbeschaving
affinitate -- = geestverwantschap
formation -- = intellectuele vorming
decadentia -- = geestelijke aftakeling
paupertate/povressa/indigentia -- = geestelijke armoede
nivello -- = intelligentieniveau
medio -- = intellectueel milieu
effortio -- = geestelijke inspanning
travalio/labor -- = intellectuele arbeid
obrero/laborator/travaliator -- = hoofdarbeider
vita -- = geestelijk leven
quotiente --, Q.I. = intelligentiequotiënt, I.Q.
proletariato -- = intellectueel proletariaat
typo -- = verstandelijk type


intellectual sub

1 intellectueel
-- cryptocommunista = cryptocommunistische intellectueel
classe del --es = klasse van de intellectuelen


+ intellectualisar v

1 intellectueel verwerken


+ intellectualisation sub

1 verwerking door het intellect, intellectualisering


+ intellectualismo sub

1 intellectualisme


+ intellectualista adj

1 intellectualistisch


+ intellectualista sub

1 intellectualist


+ intellectualistic adj

1 intellectualistisch


intellectualitate sub

1 intellectualiteit, verstandelijkheid


intelligente adj

1 intelligent, verstandig, begaafd, schrander
alumno -- = intelligente leerling
can -- = schrandere hond
visage -- = intelligent gezicht
2 begiftigd met verstand
le homine es un esser -- = de mens is een met verstand begiftigd wezen


intelligentia sub

1 intelligentie, (hoog) verstandelijk vermogen, verstand, schranderheid, intellect
test (A) de -- = intelligentietest
quotiente de -- = intelligentiequotiënt
-- human = menselijk verstand
-- artificial = kunstmatige intelligentie
-- practic = practische intelligentie
-- social = sociale intelligentie
-- acute/vive/subtil = scherp/helder verstand
brillar per su -- = door verstand schitteren
2 inzicht, begrip, kennis
haber -- de = kennis hebben van
3 verstandhouding (ook: met de vijand), geheime verbindingen/contacten
reguardo de -- = blik van verstandhouding
signo de -- = teken van verstandhouding
haber -- con le inimico = in geheime verstandhouding staan met de vijand


+ intelligential adj

1 intelligentie...


intelligentsia sub RUSSO

1 intelligentia, intellectuele klasse
le representantes del -- = de vertegenwoordigers van het intellect


intelligibile adj

1 begrijpelijk, verstaanbaar, duidelijk, intelligibel
linguage -- = verstaanbare taal
le mundo -- = de intelligibele wereld
render un cosa -- a un persona = iets duidelijk voor iemand maken
parlar a alte e intelligibile voce = luid en duidelijk spreken
exprimer se intelligibilemente = zich duidelijk uitdrukken


+ intelligibilitate sub

1 begrijpelijkheid, duidelijkheid, verstaanheid
-- de un rationamento = begrijpelijkheid van een redenering


intemperante adj

1 onmatig (van eten en drinken), overmatig, buitensporig
consumo -- de alcohol = overmatig alcoholgebruik


intemperantia sub

1 onmatigheid, overdaad, uitspatting, losbandigheid


intemperate adj

1 onmatig, drankzuchtig
2 overdreven, onbeheerst


+ intemperie sub

1 slecht weer, slechte weersomstandigheden
exponite al -- = blootgesteld aan weer en wind
resistente al -- = bestand tegen slecht weer, weerbestendig


+ intempestive adj

1 ontijdig, op een ongelegen moment komend, inopportuun
question -- = ongepaste vraag
zelo -- = misplaatste ijver
a un hora -- = op een onmogelijke tijd


+ intempestivitate sub

1 het ongelegen komen, ontijdigheid


+ intemporal adj

1 tijdeloos, buiten de tijd staand
2 immaterieel, onwerkelijk


+ intemporalitate sub

1 tijdeloosheid


intendente sub

1 intendant, zaakwaarnemer, rentmeester, beheerder, administrateur


intendentia sub

1 kantoor/bureau van een intendant
2 het ambt van intendant, intendantschap
3 intendance, beheer, bewind, administratie
-- militar = militaire intendance
officiero del -- = intendance-officier


intender v

1 voorhebben, van plan zijn, de bedoeling hebben, bedoelen
2 begrijpen, verstaan
facer --, dar a -- = te verstaan geven
-- se/un altere = elkaar begrijpen, het met elkaar eens zijn/worden, het met elkaar kunnen vinden
-- nihil de nihil = er niets van kunnen begrijpen, ergens geen touw aan vast kunnen knopen


intendimento sub

1 begrip, verstand
-- human = mensenverstand
dur/curte de -- = traag van begrip
aberration del -- = verstandsverbijstering


intenibile adj

1 onhoudbaar
fortalessa -- = onhoudbare/onverdedigbare vesting
situation -- = onhoudbare toestand
position -- = onhoudbare positie
these/thesis -- = onhoudbare stelling


intenibilitate sub

1 onhoudbaarheid
-- de un fortalessa = onhoudbaarheid/onverdedigbaarheid van een vesting
-- de un these/thesis = onhoudbaarheid van een stelling


intense adj

1 intens, zeer sterk, hevig
frigido -- = hevige kou
blau -- = diep blauw
traffico/circulation -- = zeer druk verkeer
gaudio/joia -- = intense vreugde
lumine/luce -- = fel licht
esser laborante/travaliante intensemente = druk aan het werk zijn


intensificar v

1 intensiveren, versterken, verhevigen, heviger maken, krachtiger maken, opvoeren (produktiviteit), uitbreiden

(betrekkingen)

-- attaccos = aanvallen verhevigen
-- le surveliantia = het toezicht verscherpen
-- le sono = het geluid versterken
-- le production = de produktie opvoeren


intensification sub

1 het intensiveren, intensivering, versterking, verheviging, opvoering (produktie), uitbreiding

(betrekkingen)

-- del surveliantia = verscherping van het toezicht


intension sub

1 intensiteit, sterkte, hevigheid, kracht


intensitate sub

1 intensiteit, sterkte, hevigheid, kracht
-- de un currente electric = sterkte van een elektrische stroom
-- luminose/del lumine/del luce = lichtsterkte
-- del vento = windsterkte
-- de un sentimento = hevigheid van een gevoel
-- de un passion = hevigheid van een hartstocht
-- del sono = geluidssterkte
augmentar in -- = in hevigheid toenemen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA nadruk, klemtoon
accento de -- = klemtoon


+ intensitometro sub

1 intensitometer


intensive adj

1 intensief, sterk, hevig, krachtig
propaganda -- = intensieve propaganda
AGRICULTURA cultura -- = intensieve cultuur, intensief bodemgebruik
LINGUISTICA E GRAMMATICA
prefixo -- = versterkend voorvoegsel
LINGUISTICA E GRAMMATICA
verbo -- = intensief werkwoord
utilisar intensivemente un cosa = druk gebruik maken van iets


+ intensivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA intensief werkwoord, intensief


intentar v

1 JURIDIC (een proces) aanspannen, aanhangig maken, aandoen, aanleggen, instellen
-- un processo = een proces aanhangig maken
-- un causa contra un persona = een rechtszaak tegen iemand aanhangig maken


intente adj

1 ingespannen, strak
2 gericht (op), uit (op), geneigd (tot)


intention sub

1 intentie, oogmerk, bedoeling, (vast) voornemen, opzet, doel
con -- = met opzet, opzettelijk
facer/dicer un cosa con bon -- = iets goed bedoelen
iste non esseva mi -- = zo was het niet bedoeld
io habeva le -- de = het lag in mijn voornemen om
animate del melior --es = bezield met de beste voornemens
--es dishoneste = onzuivere bedoelingen
declaration de --(es) = intentieverklaring
-- celate, secunde -- = bijbedoeling
sin mal -- = zonder bijbedoeling
illa non lo face con mal -- = zij bedoelt daar geen kwaad mee, zij meent het niet zo kwaad
facer cognoscer/exponer/revelar su
--es = zijn bedoelingen kenbaar maken
2 ECCLESIA intentie


intentional adj

1 opzettelijk, bedoeld, voorbedacht
JURIDIC delicto -- = met opzet bedreven strafbaar feit
error -- = opzettelijke fout
omission -- = opzettelijke weglating


+ intentionalitate sub

1 opzettelijkheid, gerichtheid, intentionaliteit


intentionate adj

1 gezind
ben -- = goed gezind, met goede bedoelingen, welmenend
mal -- = slecht gezind, kwaadgezind, met slechte bedoelingen, kwaadwillig
incendio -- = brandstichting


intento sub

1 bedoeling, oogmerk, opzet, doel
ager con --s nobile = met edele bedoelingen handelen


inter prep

1 tussen
B es -- A e C = B staat tussen A en C
-- celo e terra = tussen hemel en aarde
2 te midden van, onder
-- altere cosas = onder anderen


+ interacademic adj

1 interacademiaal


+ interaction sub

1 wisselwerking, interactie
-- collective = collectieve wisselwerking
-- forte = sterke wisselwerking
-- debile = zwakke wisselwerking
-- de fortias = krachtenspel
-- electromagnetic = elektromagnetische wisselwerking
-- interatomic = interatomaire wisselwerking
-- intermolecular = intermoleculaire wisselwerking
-- gravitational = gravitatiewisselwerking
-- nuclear = kernwisselwerking
--es acustic = akoestische wisselwerkingen


+ interactive adj

1 interactief, op elkaar inwerkend/reagerend
television -- = interactieve televisie
systema -- = interactiefsysteem
robot -- = interactieve robot
functionar --mente = interactief werken


interacto sub

1 onderbreking, tussenpoos, pauze
2 entr'acte, intermezzo, tussenspel
musica de -- = entr'actemuziek


+ interager v

1 elkaar wederzijds beïnvloeden, op elkaar inwerken


+ interalliate adj

1 intergeallieerd
conferentia -- = intergeallieerde conferentie


+ interalveolar adj

1 interalveolair


+ interamerican adj

1 tussen de Amerikaanse staten onderling


+ interaperir v

1 op een kier zetten/laten staan


+ interaperte adj

1 op een kier
lassar le porta -- = de deur een eindje openlaten


+ interatomic adj

1 interatomair
interaction -- = interatomaire wisselwerking
distantia -- = interatomaire afstand
spatio -- = ruimte tussen de atomen
fortias -- = interatomaire krachten


+ interbancari adj

1 interbancair
accordo -- = interbancaire overeenkomst


intercalar v

1 inlassen, invoegen, tussenvoegen
-- illustrationes in un texto = illustraties in een tekst plaatsen
-- un clausula in un contracto = een clausule invoegen in een contract
passage intercalate = ingelaste passage
on ha intercalate un pausa = er werd een pauze ingelast
ille sapeva -- anecdotas amusante in su discurso = hij wist in zijn rede vermakelijke anecdotes in te weven


intercalari adj

1 ingevoegd, ingelast, tussengevoegd
folio -- = inlegvel
anno -- = schrikkeljaar
die/jorno -- = schrikkeldag
mense -- = schrikkelmaand
cultura -- = bijgewas
LINGUISTICA E GRAMMATICA
proposition -- = tussenzin
LITTERATURA
verso -- = herhalingsvers


intercalation sub

1 het inlassen, inlassing, invoeging, tussenvoeging, intercalatie
-- de un syllaba = tussenvoeging van een lettergreep
-- de un pausa = inlassing van een pauze
-- de un clausula in un contracto = invoeging van een clausule in een contract
-- de exemplos in un dictionario = invoeging van voorbeelden in een woordenboek


intercambiabile adj

1 (onderling) verwisselbaar, vervangbaar, fungibel
libro de folios -- = losbladig boek
PHOTOGRAPHIA objectivo -- = verwisselbaar objectief
montatura -- = passe-partout
functionarios -- = verwisselbare functionarissen


+ intercambiabilitate sub

1 (onderlinge) verwisselbaarheid, fungibiliteit
-- de pecias de recambio/distachate {sj} fabricate in serie = verwisselbaarheid van reserve-onderdelen

die in serie zijn vervaardigd

intercambiar v

1 verwisselen, uitwisselen, vervangen
-- experientias = ervaringen uitwisselen
-- professores universitari = hoogleraren uitwisselen


intercambio sub

1 het verwisselen, het uitwisselen
-- commercial = handelsverkeer
-- de mercantias/merces = goederenverkeer
-- intellectual = intellectuele uitwisseling
-- de calor = warmte-uitwisseling
tractato de -- = uitwisselingsverdrag


+ intercapillar adj

1 intercapillair


interceder v

1 tussenbeide komen, zijn invloed aanwenden, een goed woordje doen, in de bres springen
-- in favor de un culpabile = voor een schuldige in de bres springen
-- pro un persona = iemands voorspraak zijn


+ intercellular adj

1 BIOLOGIA intercellulair
liquido/fluido -- = intercellulair vocht
spatio -- = intercellulaire ruimte


+ intercensitaire adj

1 (van) tussen twee volkstellingen


interceptar v

1 onderscheppen, opvangen, tegenhouden
-- un littera = een brief onderscheppen
-- un message = een bericht onderscheppen
-- un balla/ballon = een bal onderscheppen/opvangen
-- le telephono = de telefoon aftappen
-- le communicationes del inimico = de vijand beluisteren
un nube que intercepta le sol = een wolk die de zon tegenhoudt
le policia ha interceptate un grande quantitate de hasch = de politie heeft een grote hasjvangst gedaan


+ interceptation sub

1 Vide: interception


+ interceptator sub

1 onderschepper


interception sub

1 het onderscheppen, onderschepping, het opvangen, het tegenhouden
avion de -- = onderscheppingsvliegtuig
chassator {sj} de -- = onderscheppingsjager
le -- del radios del sol per un nube = tegenhouden van de zonnestralen door een wolk


+ interceptor sub

1 onderschepper, ondervanger, onderscheppingsvliegtuig


intercession sub

1 intercessie, tussenkomst, bemiddeling, voorspraak, RELIGION voorbede
-- del sanctos = tussenkomst van de heiligen
-- del Sancte Virgine = voorspraak van de Heilige Maagd
per -- de Maria = op voorspraak van Maria
facer appello al -- de un persona = iemands tussenkomst inroepen


intercessor sub

1 bemiddelaar, RELIGION middelaar, voorbidder
esser -- pro un persona = bemiddelaar voor iemand zijn


+ intercity sub ANGLESE

1 intercity(trein)


+ intercity adj ANGLESE

1 intercity...
rete ferroviari -- = intercitynet


+ interclavicular adj

1 interclaviculair


+ intercolonial adj

1 interkoloniaal


+ intercommunal adj

1 intergemeentelijk, intercommunaal, interlokaal
servicio telephonic -- = intercommunale telefoondienst
telephonata -- = interlokaal telefoongesprek


+ intercommunicar v

1 onderling communiceren


+ intercommunication sub

1 onderlinge communicatie


+ intercomprehension sub

1 (het) onderling begrijpen


+ intercomprension sub

1 (het) onderling begrijpen


+ interconfederal adj

1 interconfederaal


+ interconfessional adj

1 interconfessioneel
congresso -- = interconfessioneel congres
schola -- = samenwerkingsschool


+ interconfessionalitate sub

1 interconfessioneel karakter


+ interconnecter v

1 met elkaar verbinden, koppelen


+ interconnectibile adj

1 koppelbaar


+ interconnexion sub

1 onderlinge verbinding


+ interconsonantic adj

1 tussen twee medeklinkers staand
vocal -- = klinker die tussen twee medeklinkers staat
position -- de un phonema = positie tussen twee medeklinkers van een foneem


+ intercontinental adj

1 intercontinentaal
missile -- = intercontinentale raket
linea aeree -- = intercontinentale luchtlijn
volo -- = intercontinentale vlucht


+ interconvertibile adj

1 onderling verwisselbaar


intercostal adj

1 ANATOMIA tussenrib..., intercostaal
musculos -- = tussenribspieren
dolor -- = pijn tussen de ribben
spatio -- = ruimte tussen de ribben


+ intercotidal sub

1 linea -- = vloedlijn
zona -- = zone der getijdebewegingen


intercruciar v

1 doen kruisen, elkaar laten kruisen
-- lineas = lijnen elkaar laten kruisen
-- se = elkander kruisen
lineas que se intercrucia = lijnen die elkaar kruisen


+ intercultural adj

1 intercultureel


intercurrente adj

1 tussenkomend
difficultates -- = tussenkomende moeilijkheden
2 MEDICINA intercurrent, bijkomend
maladias -- = intercurrente ziekten
pulso -- = intercurrente hartslag


intercutanee adj

1 MEDICINA tussenhuids, intercutaan


+ interdental adj

1 tussen de tanden liggend
PHONETICA
consonante -- = interdentaal
phonenas -- = interdentale fonemen


+ interdentari adj

1 tussen de tanden liggend
spatio -- = tandkuil


+ interdepartimental adj

1 interdepartementaal, bovendepartementaal
commission -- = interdepartementale commissie


+ interdependente adj

1 onderling afhankelijk, vervlochten
factos -- = feiten die onderling af-hankelijk zijn
phenomenos -- = verschijnselen die samenhangen


+ interdependentia sub

1 interdependentie, onderlinge afhankelijkheid, onderlinge samenhang, vervlechting
-- del eventos = onderlinge samenhang tussen de gebeurtenissen


interdicer v

1 verbieden, ontzeggen
-- le accesso a = de toegang ontzeggen aan
2 schorsen, tijdelijk uit zijn functie ontzeggen, zijn rechten ontnemen
3 ECCLESIA het interdikt uitspreken over, schorsen, suspenderen
-- un prestre = een priester suspenderen


interdiction sub

1 verbod, ontzegging
-- de stationar/de parcar = parkeerverbod
-- de stoppar = stopverbod
-- de construer = bouwverbod
-- de conducer = rijverbod
-- de parlar = spreekverbod
-- de sortir = uitgaansverbod
-- de navigar = vaarverbod
-- de piscar = vangverbod
-- de volar/de volo = vliegverbod
-- de exoperos = stakingsverbod
-- stricte = streng verbod
bravar un -- = een verbod trotseren
levar un -- = een verbod opheffen
2 schorsing, ontzetting uit ambt
3 ECCLESIA schorsing, suspensie, interdikt


interdicto sub

1 ECCLESIA interdict, suspensie, schorsing
promulgar un -- = een interdict uitvaardigen


+ interdiffusion sub

1 interdiffusie


interdigital adj

1 BIOLOGIA interdigitaal (tussen tenen en/of vingers zittend)
spatio -- = ruimte tussen twee vingers
membrana -- = zwemvlies


+ interdiocesan adj

1 interdiocesaan
consultation(es) -- = interdiocesaan beraad


+ interdisciplinari adj

1 interdisciplinair
equipa -- = interdisciplinaire werkgroep
character -- del recerca(s) = interdisciplinair karakter van het onderzoek


+ interdisciplinaritate sub

1 interdisciplinair karakter
-- de un problema = interdisciplinair karakter van een probleem
-- de un recerca = inter-disciplinair karakter van een onderzoek


interdum adv

1 somtijds, soms
2 voor enige tijd
3 ondertussen


interea adv

1 ondertussen, onderwijl


interessante adj

1 belangwekkend, boeiend, interessant
2 interessant, voordelig
offerta -- = interessante aanbieding


interessar v

1 interesseren, de belangstelling wekken, belang doen stellen
-- se = zich interesseren


interessate adj

1 geïnteresseerd, belangstellend
2 belanghebbend, betrokken bij
3 op eigen belang uit, baatzuchtig


interessato sub

1 belanghebbende
le contracto debe esser signate per tote le --s = het contract moet door alle belanghebbenden getekend worden
2 belangstellende
tote le --s es benvenite = alle belangstellenden zijn welkom


interesse sub

1 interesse, belangstelling, aandacht
prender -- = zich interesseren
demonstrar -- pro = belangstelling tonen voor
inspirar/suscitar -- pro = belangstelling inboezemen voor
iste articulo suscitava un grande -- = voor dit artikel bestond grote belangstelling
libro sin -- = oninteressant boek
marca/proba/prova de -- = bewijs van belangstelling
manco de -- = gebrek aan belangstelling
campo de -- = aandachtsveld
digne de -- = belangwekkend
-- composite = niet gemeende belangstelling
2 belang, voordeel, eigenbelang
-- commun = gemeenschappelijk belang
-- vital = levensbelang
-- del partito = partijbelang
-- del stato = staatsbelang
-- national/del pais = landsbelang
--s commercial = handelsbelangen
--s personal = persoonlijke belangen
gruppamento de --s = belangengroep
sphera de --s = belangensfeer
concentration de --s = belangenconcentratie
opposition de --s = belangentegenstelling
in le -- de un persona = in iemands belang
--s inconciliabile/contrari/opposite/adverse = strijdige belangen
de -- secundari/subalterne = van ondergeschikt belang
coalition/communitate de --s = belangengemeenschap
collision de --s = botsing van belangen
defender su --s = zijn belangen verdedigen
3 FINANCIAS rente, interest
-- simple/simplice = enkelvoudige interest
-- composite/componite = samengestelde interest, rente op rente
-- debitori = debetrente
-- deductibile = renteaftrek
-- usurari = woekerrente
-- de sparnio = spaarrente
-- de capital = kapitaalrente
-- bancari = bankrente
arbitrage de -- = rentearbitrage
deduction de -- = renteaftrek
pagamento de -- = rentebetaling, rentevergoeding
taxa de -- = rentevoet, rentekoers
die de -- = rentedag
debita sin -- = renteloze schuld
perdita de -- = renteverlied
tarifa de -- = rentetarief
bassa del -- = rentedaling
garantia de -- = rentegarantie
presto a -- = lening tegen rente
avantia/presto sin -- = renteloos voorschot
dar/producer -- = rente opbrengen/dragen
poner/mitter a -- = op rente zetten
perciper un -- = rente trekken


+ interethnic adj

1 tussen de volkeren onderling


+ intereuropee adj

1 intereuropees
commission -- = intereuropese commissie
cooperation -- = intereuropese samenwerking


+ interface sub ANGLESE

1 COMPUTATOR interface


+ interfacial adj

1 CHIMIA PHYSICA grensvlak...


+ interfacie sub

1 CHIMIA, PHYSICA grensvlak (tussen bijv. vast en vloeibaar)
--s refractive = lichtbrekende scheidingsvlakken
2 COMPUTATOR interface (koppeling tussen verschillende systemen)


+ interfacultate sub

1 interfaculteit


+ interfascicular adj

1 interfasciculair
cambio -- = interfasciculair cambium


+ interfederal adj

1 interfederaal
reunion -- = in-terfederale vergadering
pacto -- = interfederaal pact


+ interfemoral adj

1 interfemoraal


+ interferente adj

1 interfererend
sono -- = bijgeluid


interferentia sub

1 interferentie, storing
-- constructive = constructieve interferentie
-- destructive = destructieve interferentie
-- de luce/lumine = lichtinterferentie
colores de -- = interferentiekleuren
TELEVISION barra de -- = ruisbalk
elimination/suppression de -- = storingsonderdrukking
sensibilitate al --s = storingsgevoeligheid
le linea ha/il ha --s = de lijn is gestoord
localisator de --s = storingszoeker
microscopio de -- = interferentiemicroscoop
libere/exempte de -- = storingsvrij
-- del linguas materne e estranier = interferentie van moedertaal en vreemde taal


+ interferential adj

1 interferentie...
filtro -- = interferentiefilter
microscopio -- = interferentiemicroscoop
spectrographo -- = interferentiespectrograaf


interferer v

1 interfereren, storen
-- un radioemission = een radiouitzending storen
lor initiativas risca de -- = hun initiatieven lopen gevaar elkaar te storen


+ interferogramma sub

1 interferogram


+ interferometria sub

1 PHYSICA interferentiemeting, interferometrie
-- holographic = holografische interferometrie


+ interferometric adj

1 PHYSICA interferometrisch
mesurationes -- = interferometrische metingen


+ interferometro sub

1 PHYSICA interferometer
-- acustic = akoestische interferometer


+ interferon sub

1 BIOCHIMIA interferon


+ interfibrose adj

1 interfibreus


+ interfluvio sub

1 GEOGRAPHIA waterscheiding


interfoliar v

1 met wit (papier) doorschieten, interfoliëren


+ interfoliate adj

1 libro -- = doorschoten boek


+ interfoliation sub

1 (het) doorschieten, (het) interfoliëren


+ intergalactic adj

1 intergalactisch
spatio -- = intergalactische ruimte


+ interganglionar adj

1 MEDICINA interganglionair


+ interglacial adj

1 GEOLOGIA interglaciaal
periodo -- = interglaciaal, tussenijstijd


+ interglaciari adj

1 Vide: interglacial


+ interglandular adj

1 MEDICINA interglandulair


+ intergovernamental adj

1 intergouvernementeel


+ intergranular adj

1 korrel...
friction -- = korrelwrijving


+ intergruppo sub

1 intergroep
-- del linguas minoritari in le parlamento europee = intergroep van de minderheidstalen in het Europese

parlement

+ interhemispheric adj

1 interhemisferisch


+ interhuman adj

1 intermenselijk


interim adv

1 ondertussen, intussen, onderwijl


interim sub

1 interim, tussentijd, overgangsperiode, overbruggingstijd
in le -- = ondertussen
ministro ad -- = minister ad interim


+ interimari adj

1 interimair, tijdelijk, waarnemend
function -- = tijdelijke functie
personal -- = tijdelijk personeel
mano de obra -- = uitzendkrachten
2 tussentijds
balancio -- = tussenbalans


interime adj

1 tijdelijk, waarnemend
personal -- = tijdelijk personeel
2 tussentijds
dividendo -- = interimdividend
balancio -- = tussenbalans
producto -- = tussenprodukt
governamento -- = tussenregering


+ interindividual adj

1 intermenselijk
psychologia -- = psychologie van de intermenselijke relaties


+ interinsular adj

1 interinsulair, tussen (de) eilanden
traffico -- = interinsulair verkeer


interior adj

1 binnen..., inwendig, innerlijk
corte -- = binnenplaats
mar -- = binnenzee
porto -- = binnenhaven
dica -- = binnendijk
frontiera -- = binnengrens
porta -- = binnendeur
corridor -- = binnengang
muro -- = binnenmuur
curva -- = binnenbocht
spatio -- = binnenruimte
SPORT pista -- = binnenbaan
latere/facie -- = binnenkant/zijde
angulo -- = binnenhoek
dimension/mesura -- = binnenmaat
citate/urbe -- = binnenstad
aqua -- = binnenwater
cammino -- = binnenweg
tasca -- = binnenzak
dolor -- = inwendige pijn
aure -- = binnenoor
pagina -- = binnenpagina
planeta -- = binnenplaneet
polder (Ne) -- = binnenpolder
navigation -- = binnenscheepvaart
retrovisor -- = binnenspiegel (in auto)
voce -- = innerlijke stem
vita -- = innerlijk leven
lucta -- = innerlijke strijd
joia/gaudio -- = binnenpret
le homine -- = de inwendige mens
2 binnenlands
politica -- = binnenlandse politiek
commercio -- = binnenlandse handel
mercato -- = binnenlandse markt, thuismarkt
consumo -- = binnenlands verbruik
demanda -- = binnenlandse vraag
navigation -- = binnenscheepvaart
fortias armate -- = binnenlandse strijdkrachten


interior sub

1 binnenste, inwendige, binnenzijde, binnenkant
-- del nave = scheepsruim
verso le -- = binnenwaarts
verso le -- del pais = landinwaarts
2 interieur, binnenhuis (anque ARTE)
decorator de --es = interieurontwerper
3 binnenland
Ministerio del Interior = Ministerie van Binnenlandse zaken
telegramma pro le -- = binnenlands telegram


+ interiorisar v

1 verinnerlijken


+ interiorisation sub

1 verinnerlijking


+ interioritate sub

1 innerlijkheid, intimiteit


+ interjacente adj

1 tussenliggend


interjection sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tussenwerpsel
-- postponite/final = postjectie


interjective adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tussenwerpsel...
locution -- = als tussenwerpsel gebruikte uitdrukking


+ interlabial adj

1 interlabiaal


+ interlaciamento sub

1 ineenvlechting, verstrengeling
-- de lineas = wirwar van lijnen


+ interlaciar v

1 ineenvlechten, verstrengelen


interlardamento sub

1 CULINARI het doorspekken (met), het larderen
2 FIGURATE het larderen


interlardar v

1 CULINARI doorspekken (met), larderen
2 FIGURATE larderen
-- un texto de/con citationes = een tekst larderen met citaten
un discurso interlardate de expressiones latin = een met Latijn doorspekte redevoering


interlinea sub

1 interlinie, regelafstand
2 interlinie, regel wit


interlinear v

1 tussen de regels schrijven of invoegen
2 interliniëren, met regels wit doorschieten


interlinear adj

1 interlineair, tussen de regels (gedrukt of geschreven)
traduction -- = interliniaire vertaling
glossas -- = glossen tussen de regels
2 interlineair, met regels wit doorschoten


interlineation sub

1 het tussen de regels schrijven of drukken
2 het interliniëren, het doorschieten met regels wit


interlingua sub

1 intertaal (internationale taal)
2 Interlingua
Union Mundial pro Interlingua, U.M.I. = Wereldbond voor Interlingua


interlingual adj

1 de intertaal betreffend
2 tussen talen onderling


interlinguista sub

1 interlinguïst


+ interlinguistic adj

1 interlinguïstisch


interlinguistica sub

1 interlinguïstiek


+ interlobular adj

1 tussen de kwabben gelegen


+ interlock sub ANGLESE

1 interlock


interlocution sub

1 gesprek, bespreking, samenspraak


interlocutor sub

1 deelnemer aan een gesprek, gesprekspartner


interlocutori adj

1 van het geprek, in de vorm van een gesprek
2 JURIDIC interlocutoir
judicamento/sententia -- = tussenvonnis


+ interlope adj

1 illegaal, zwart, smokkel...
commercio -- = zwarte handel, sluikhandel
nave -- = smokkelschip


interloquer v

1 zich in een gesprek mengen, deelnemen in een gesprek
2 JURIDIC een interlocutoir vonnis uitspreken


interludio sub

1 MUSICA interludium, intermezzo
2 THEATRO tussenspel, intermezzo
3 TELEVISION pauzefilmpje


interlunio sub

1 nieuwe maan


intermaxillar adj

1 ANATOMIA tussenkaaks
osso -- = tussenkaaksbeen


+ intermediar v

1 tussenbeide komen, bemiddelend optreden


intermediari adj

1 tussenliggend, tussen..., overgangs..., middel..., midden...
epocha -- = tussenperiode, overgangstijd
position -- = tussenpositie, middenpositie
tempore -- = tussentijd
solution -- = tussenoplossing
forma -- = tussenvorm
commercio -- = tussenhandel
sono -- = tussenklank
color -- = tussenkleur
strato -- = tussenlaag
phase -- = tussenfase
spatio -- = tussenruimte
station -- = tussenstation
hora -- = tussenuur
osso -- = tussenbeentje
atterrage -- = tussenlanding
generation -- = tussengeneratie
qualitate -- = tussenkwaliteit
stato -- = tussentoestand
mesura -- = tussenmaat
producto -- = tussenprodukt
stadio -- = tussenstadium
frequentia -- = middenfrequentie
amplificator -- = tussenversterker


intermediario sub

1 tussenpersoon, bemiddelaar, tussenhandelaar
servir de -- = bemiddelen


+ intermediation sub

1 bemiddeling, tussenkomst


intermedie adj

1 tussenliggend, tussen..., overgangs..., middel..., midden...
epocha -- = tussenperiode, overgangstijd
position -- = tussenpositie, middenpositie
commercio -- = tussenhandel
tempore -- = tussentijd
sono -- = tussenklank
color -- = tussenkleur
strato -- = tussenlaag
spatio -- = tussenruimte
hora -- = tussenuur
osso -- = tussenbeentje
phase -- = tussenfase
solution -- = tussenoplossing
forma -- = tussenvorm
copia -- = lavendelkopie
station -- = tussenstation
atterrage -- = tussenlanding
arbore -- = tussenas
porta -- = tussendeur
porto -- = tussenhaven
qualitate -- = tussenkwaliteit
mesura -- = tussenmaat
climate -- = overgangsklimaat
proposition -- = tussenvoorstel
stadio -- = tussenstadium


intermedio sub

1 THEATRO tussenspel, intermezzo


+ intermembranose adj

1 intermembraneus


+ intermenstrual adj

1 intermenstrueel


intermezzo sub ITALIANO

1 intermezzo
-- de Schubert = intermezzo van Schubert


+ intermigration sub

1 wederzijdse migratie


interminabile adj

1 eindeloos, oneindig
conversationes -- = eindeloze/oeverloze gesprekken
discussion -- = eindeloze discussie
labor/travalio -- = onbegonnen werk


+ interminabilitate sub

1 eindeloosheid


+ interministerial adj

1 interministerieel
projecto -- = interministerieel plan
reunion -- = interministeriële vergadering
commission -- = interministeriële commissie


intermission sub

1 onderbreking, tussenpoos, tussentijd, intermissie
sin -- = zonder onderbre-king, continu


intermittente adj

1 intermitterend, met tussenpozen optredend, onderbroken, discontinu, periodiek, onregelmatig
MEDICINA pulso -- = onregelmatige pols(slag)
MEDICINA febre -- = wisselkoorts
lumine/luce -- = knipperlicht
friction -- = intermitterende wrijving
lampa -- = knipperlamp
signal -- = knipperlichtsignaal
fonte -- = intermitterende bron
exopero -- = prikactie
essugavitros -- = ruitewisser met interval


intermittentia sub

1 intermitterend karakter, intermittentie, periodiciteit
-- de un sono = intermitterend karakter van een geluid
2 tijdelijke onderbreking, tussenpoos


intermitter v

1 (steeds) even ophouden, (regelmatig) onderbreken, (telkens) afbreken,

intermitteren

+ intermodulation sub

1 kruismodulatie
distortion/distorsion de -- = vervorming door kruismodulatie


+ intermolecular adj

1 intermoleculair
fortias -- = intermoleculaire krachten, Van der Waalskrachten
interaction -- = intermoleculaire wisselwerking


+ intermunicipal adj

1 intergemeentelijk


intermuscular adj

1 intermusculair


internamento sub

1 internering, opsluiting, vrijheidsberoving, gevangenzetting, gevangenhouding
campo de -- = interneringskamp
-- de refugiatos politic = internering van politieke vluchtelingen


internar v

1 interneren, opsluiten, gevangen zetten
-- refugiatos politic = politieke vluchtelingen interneren


+ internasal adj

1 ANATOMIA in de neus gelegen
septo -- = neustussenschot


international adj

1 internationaal
match (A) -- = interlandwedstrijd
traino -- = internationale trein
conferentia -- = internationale conferentie


+ International sub

1 Internationale (arbeidersverbond, strijdlied)


internationalisar v

1 internationaliseren
-- un debatto = een debat op internationaal niveau gaan voeren
-- un zona/un territorio = een gebied onder internationaal gezag plaatsen


internationalisation sub

1 internationalisering, internationalisatie
impedir le -- de un conflicto = de internationalisering van een conflict verhinderen


internationalismo sub

1 internationalisme


internationalista sub

1 internationalist


+ internationalista adj

1 internationalistisch


+ internationalistic adj

1 internationalistisch


internationalitate sub

1 het internationaal zijn, internationaal karakter, internationaliteit


internato (I) sub

1 internaat, kostschool
director de un -- = kostschoolhouder
vita de -- = kostschoolleven


+ internato (II) sub

1 geïnterneerde, opgeslotene


interne adj

1 inwendig, binnen..., intern
structura -- = inwendige structuur
GEOMETRIA angulo -- = binnenhoek
medicina -- = interne geneeskunde
medicamento pro uso -- = medicijn voor inwendig gebruik
ANATOMIA aure -- = binnenoor
ANATOMIA organo -- = inwendig orgaan
secretion -- = inwendige secretie
lesion -- = inwendige kneuzing
hemorrhagia -- = inwendige bloeding
navigation -- = binnenscheepvaart
porto -- = binnenhaven
commercio -- = binnenlandse handel
corte -- = binnenhof/plein
piscina -- = binnenbad
scala -- = binnentrap
muro -- = binnenmuur
pariete -- = binnenwand
tasca -- = binnenzak
mar -- = binnenzee
solea -- = binnenzool
voce -- = stem van het geweten
2 inwonend
scholar/alumno -- = inwonende leerling


+ internebular adj

1 ASTRONOMIA zich tussen de nevels bevindend


+ interneuron sub

1 MEDICINA schakelcel


+ internista sub

1 MEDICINA internist


interno sub

1 inwonende leerling
2 inwonend medewerker (in ziekenhuis)


+ internodal adj

1 BIOLOGIA internodaal
cellula -- = internodale cel


internodio sub

1 ruimte tussen twee knopen


+ internuclear adj

1 BIOLOGIA tussen de celkernen gelegen


+ internunciatura sub

1 waardigheid/zetel van een internuntius, internuntiatuur


internuncio sub

1 internuntius


+ interoceanic adj

1 interoceanisch
canal -- = interoceanisch kanaal
linea ferroviari -- = inter-oceanische spoorlijn


+ interoceptive adj

1 BIOLOGIA interoceptief


+ interocular adj

1 ANATOMIA tussen de ogen gelegen


interossee adj

1 ANATOMIA tussenbeen...
musculo -- = tussenbeenspier


+ interpalpebral adj

1 MEDICINA interpalpebraal


+ interparietal adj

1 ANATOMIA tussen de wandbenen gelegen, interpariëtaal
osso -- = interpariëtaal been


+ interparlamentari adj

1 interparlementair
commission -- = interparlementaire commissie
reunion -- = interparlementaire vergadering


+ interpartitic adj

1 mbt/van twee of meer partijen


interpellante sub

1 interpellant


interpellar v

1 (luid) toeroepen, aanroepen
2 aanmanen, sommeren, opheldering vragen
3 interpelleren (in het parlement)


interpellation sub

1 aanroeping, aanspreking
2 aanmaning, sommatie, verzoek (om opheldering)
3 interpellatie (in het parlement)
derecto de -- = recht van interpellatie


interpellator sub

1 interpellant


+ interpenetrar v

1 wederzijds bij elkaar binnendringen, elkaar wederzijds beïnvloeden


+ interpenetration sub

1 wederzijdse doordringing, wederzijdse beïnvloeding, interpenetratie


+ interphase sub

1 BIOLOGIA interfase


+ interphono sub

1 intercom
installation de -- = intercominstallatie
systema de -- = intercomsysteem


+ interplanetari adj

1 interplanetair
spatio -- = interplanetaire ruimte
navigation -- = ruimtevaart
traffico -- = interplanetair verkeer
viages -- = interplanetaire reizen
missile -- = ruimteraket


+ Interpol sub n pr

1 Interpol


+ interpolabile adj

1 interpoleerbaar


interpolar v

1 inlassen, tussenvoegen, inschuiven, interpoleren (anque MATHEMATICA)
glossa interpolate per un copista = glosse die er door een kopiïst tussengevoegd is


interpolation <I>sub

1 inlassing, tussenvoeging, inschuiving, interpolatie (anque MATHEMATICA)
formula de -- = interpolatieformule
-- circular = circulaire interpolatie


interpolator sub

1 iemand die interpoleert, inlasser, tussenvoeger, interpolator


interponer v

1 plaatsen tussen, tussenvoegen
2 FIGURATE
-- se = tussenbeide komen
-- se in un disputa = in een twist bemiddelen


+ interponte sub

1 tussendek
passagero de -- = tussendekspassagier
serie de cannones de -- = tussendeksbatterij


interposition sub

1 het tussenplaatsen, tussenplaatsing
2 JURIDIC tussenkomst, bemiddeling, interpositie


interprendente adj

1 ondernemend


interprender v

1 ondernemen, beginnen, aannemen


interprenditor sub

1 iemand die iets onderneemt, ondernemer, aannemer
-- de transportos = vervoerder, transporteur, transportondernemer
-- de constructiones = bouwondernemer
-- de demolitiones = sloper
risco del -- = ondernemersrisico
combination de --es = ondernemerscombinatie


interpretabile adj

1 interpreteerbaar, interpretabel, uitlegbaar, vatbaar voor uitlegging
iste texto es diversemente -- = die tekst is op verschillende manieren verklaarbaar


+ interpretabilitate sub

1 interpreteerbaarheid, interpretabiliteit


interpretar v

1 verklaren, uitleggen, duiden, interpreteren
-- sonios = dromen uitleggen
-- un texto = een tekst uitleggen/verklaren
-- mal un cosa = iets verkeerd opvatten
-- un cosa a su maniera = een eigen interpretatie aan iets geven
2 vertolken, uitbeelden, voordragen, interpreteren
-- sentimentos = gevoelens vertolken
-- le rolo/parte de Othello = de rol van Othello spelen
3 tolken, vertalen, als tolk fungeren


+ interpretariato sub

1 tolkenberoep
schola de -- = tolkenschool


interpretation sub

1 verklaring, uitleg(ging), duiding, interpretatie, invulling
-- del leges = wetsuitlegging
-- del sonios = droomuitlegging
-- del biblia = bijbelbeschouwing
-- textual/de un/del texto = tekstinterpretatie
-- al pede del littera = letterlijke interpretatie
-- ample = ruime interpretatie
mal -- = foute/verkeerde interpretatie
-- erronee = misvatting
dar un -- multo personal a un cosa = een geheel eigen invulling aan iets geven
in terminos foras de tote mal -- = in niet mis te verstane bewoordingen
2 vertolking, voordracht, uitbeelding, interpretatie, uitvoering
-- servil = letterknechterij
-- integral del concerto = integrale uitvoering van het concert
3 het tolken, het vertalen
le -- simultanee = het simultaan tolken
le -- consecutive = het consecutief tolken


interpretative adj

1 uitleggend, verklarend, interpretatief
declaration -- = interpretatieve verklaring


interprete sub

1 verklaarder, uitlegger
-- del biblia = bijbelverklaarder
-- de sonios = droomuitlegger
2 vertolker, uitbeelder
3 tolk
-- simultanee = simultaan tolk
-- quadrilingue = tolk in vier talen
schola/academia de --s = tolkenschool
ager como -- = als tolk optreden


interprisa sub

1 onderneming, bedrijf
-- agrari/agricole = landbouwbedrijf
-- bancari = bankonderneming
-- de autobus = busonderneming
-- mercantil/commercial = handelsonderneming
-- de location de auto(mobile)s = autoverhuurbedrijf
-- de demolition de auto(mobile)s = autosloperij
-- de demolition(es) = sloperij, sloopbedrijf
-- a travalio continue = continubedrijf
-- familial = familiebedrijf
-- de constructiones = bouwonderneming
-- industrial = industriële onderneming
-- de transportos = transportbedrijf
-- de stockage = opslagbedrijf
-- de remolcage = sleepdienst
-- multinational/plurinational = multinational, wereldconcern
-- statal/del stato = staatsonderneming/bedrijf
-- private = particuliere onderneming
direction del -- = bedrijfsleiding
clausura de un -- = bedrijfssluiting
technico de -- = bedrijfstechnicus
medico de -- = bedrijfsarts
gestion del -- = bedrijfsvoering
consilio del -- = ondernemingsraad
informator de un -- = bedrijfsvoorlichter
auto(mobile) de -- = bedrijfsauto/wagen
spirito de -- = ondernemingsgeest
2 onderneming, werk, plan, poging
-- audace/audaciose = stoutmoedige onderneming
-- periculose = hachelijke onderneming
-- hasardose/incerte = gewaagde onderneming
-- insensate = onzinnige onderneming


+ interprofessional adj

1 verschillende beroepen betreffend


+ interprovincial adj

1 tussen de provincies onderling, interprovinciaal
accordo -- = overeenkomst tussen provincies


+ interpsychologia sub

1 interpsychologie


+ interracial adj

1 bestaande tussen de rassen, interraciaal
communitate -- = interraciale ge-meenschap


interramento sub

1 begrafenis, teraardebestelling
-- civil = burgerbegrafenis
-- militar = begrafenis met militaire eer
habitude de -- = begrafenisgewoonte
repasto de -- = begrafenismaal(tijd)
registro del --s = begrafenisregister, grafboek
assister a un -- = een begrafenis bijwonen


interrar v

1 begraven, ter aarde bestellen, ten grave dragen
-- le hacha {sj} de guerra = de strijdbijl begraven
-- un tresor = een schat begraven/ingraven
esser interrate in un avalanche F) = onder een lawine bedolven liggen
morte e interrate = dood en begraven


+ interregional adj

1 tussen de gewesten onderling, interregionaal
initiativa -- = interregionaal initiatief


interregno sub

1 tussenregering, interregnum


+ interrelatar v

1 met elkaar in verband staan, met elkaar verbonden zijn
2 met elkaar in verband brengen, met elkaar verbinden


+ interrelation sub

1 onderling verband, wederzijdse betrekking, interrelatie
-- de factos = onderling verband van feiten


+ interrenal adj

1 interrenaal


interrogar v

1 ondervragen, verhoren, onderzoeken, examineren
-- un persona pro obtener informationes = iemand ondervragen om inlichtingen te krijgen
le policia interroga un teste ocular = de politie ondervraagt een ooggetuige


interrogation sub

1 het ondervragen, ondervraging, vraag
signo/puncto de -- = vraagteken
submitter un persona a un -- = iemand aan een verhoor onderwerpen


interrogative adj

1 vragend
reguardo -- = vragende blik
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA vragend, vraag...
pronomine -- = vragend voornaamwoord
adverbio -- = vragend bijwoord
phrase -- = vraagzin
parola -- = vraagwoord


interrogator sub

1 ondervrager
2 examinator


interrogatori adj

1 (onder)vragend
reguardo -- = vragende blik


interrogatorio sub

1 JURIDIC ondervraging, verhoor
-- del testes = getuigenverhoor
-- contradictori = kruisverhoor
-- preliminar = voorverhoor
-- sever = streng verhoor
-- de tertie grado = derdegraadsverhoor


interrumper v

1 verbreken, afbreken, onderbreken
-- un conversation = een gesprek afbreken
-- un pregnantia/graviditate = een zwangerschap onderbreken/afbreken
le negotiationes se ha interrumpite = de onderhandelingen zijn afgesprongen
2 (iemand) onderbreken, in de rede vallen, interrumperen
-- un orator = een spreker in de rede vallen
3 storen, hinderen, belemmeren (uitzicht)


interrupte adj

1 onderbroken
linea -- = gebroken lijn
practicar le coito -- = voor het zingen de kerk uit


interruption sub

1 het verbreken, verbreking, afbreking, onderbreking
-- de currente = stroomstoring
-- de labor/de travalio = werkonderbreking
il pluveva sin -- = het regende aanhoudend
2 het in de rede vallen, interruptie


interruptive adj

1 JURIDIC die een opschorting van de procesgang bewerkstelligt


interruptor sub

1 iemand die interrumpeert
2 ELECTRICITATE schakelaar
-- principal = hoofdschakelaar
-- unipolar/monopolar = eenpolige schakelaar
-- del luce = lichtschakelaar/knopje
-- a/de mano = handschakelaar
-- bidirectional = hotelschakelaar
-- a/con cordon/flexo = snoerschakelaar, trekschakelaar
-- a tempore = tijdklok, tijdschakelaar
ubi es le -- del lumine/luce ? = waar zit het knopje van het licht?


+ interscapular adj

1 interscapulair


+ interscholar adj

1 tussen (de) scholen
correspondentia -- = schoolcorrespondentie
torneo -- = schooltoernooi


+ intersecar v

1 (elkaar) snijden, kruisen


intersection sub

1 (door)snijding, kruising
puncto de -- = knooppunt (van wegen)
-- al mesme nivello = gelijkvloerse kruising
-- a nivellos diverse = ongelijkvloerse kruising
2 GEOMETRIA doorsnede, kruising, intersectie
linea de -- = snijlijn
puncto de -- = snijpunt
-- de curvas = krommenkruising
-- de superficies/superfacies = vlakkensnijding


+ intersectional adj

1 kruisings..., snijpunt..., intersectie...
2 tussen afdelingen/secties


+ intersectorial adj

1 intersectorieel


+ intersexo sub

1 BIOLOGIA interseks


+ intersexual adj

1 BIOLOGIA interseksueel
2 tussen de seksen
le relationes -- = de verhouding tussen de seksen


+ intersexualitate sub

1 BIOLOGIA interseksualiteit


+ intersideral adj

1 ASTRONOMIA interstellair
spatio -- = interstellaire ruimte


+ interspecific adj

1 uit (twee) verschillende soorten (gevormd), met de kenmerken van twee soorten


+ interspinal adj

1 MEDICINA tussen twee wervels gelegen, interspinaal


interstellar adj

1 tussen (de) sterren, interstellair
spatio -- = interstellaire ruimte
materia -- = interstellaire materie
distantias -- = interstellaire afstanden
gas -- = interstellair gas


+ intersterilitate sub

1 BIOLOGIA intersteriliteit


interstitial adj

1 MEDICINA, BIOLOGIA interstitieel, tussenliggend, mbt/van een tussenruimte
inflammation -- = interstitiële ontsteking
aqua -- = interstitieel water, hechtwater
cellula -- = interstitiële cel
texito -- = interstitieel weefsel, bindweefsel
2 PHYSICA
atomo -- = interstitieel atoom


interstitio sub

1 tussenruimte, reet, kier, spleet, gleuf
2 RELIGION interstitie (tijdruimte tussen twee opeenvolgende wijdingen)


+ interstratificate adj

1 afgezet in afwisselende lagen, laagsgewijs


+ interstratification sub

1 afzetting in afwisselende/tussen andere lagen


+ intersubjective adj

1 PSYCHOLOGIA intersubjectief


+ intersubjectivitate sub

1 PSYCHOLOGIA intersubjectiviteit


+ intersyndical adj

1 verschillende vakbonden betreffend
reunion -- = vergadering van verschillende vakbonden


intertanto adv

1 intussen, ondertussen, onderwijl, onderhand, inmiddels
tu promitte multo, ma -- tu face lo que te place = je belooft veel, maar onderhand doe je waar je zin in hebt
-- io poterea haber lo facite jam tres vices = ik had het onderhand drie keer zelf kunnen doen


intertener v

1 onderhouden, vermaken, amuseren


intertenimento sub

1 vermaak, amusement
centro de -- = uitgaanscentrum
industria del -- public = vermakelijkheidsindustrie
loco de -- = uitgaansgelegenheid
film (A) de -- = amusementsfilm
servir de -- = tot vermaak dienen


+ intertextual adj

1 intertekstueel


+ intertextualitate sub

1 intertekstualiteit


+ intertextura sub

1 het dooreengewevene, vlechtwerk, weefsel
2 het dooreenweven, vervlechting


+ intertribal adj

1 tussen de stammen, intertribaal
guerra -- = stammenoorlog


+ intertrigo sub

1 MEDICINA doorgelopen huid, roodheid van de huid


intertropical adj

1 intertropisch, tussen de keerkringen liggend/groeiend
zona -- = keerkringsgordel
vegetation -- = tropische plantengroei


+ interurban adj

1 interlokaal
servicio telephonic -- = interlokale telefoondienst
appello (telephonic)/telephonata/communication -- = interlokaal telefoongesprek


+ intervallar adj

1 in de tussenruimte gelegen


+ intervallic adj

1 in de tussenruimte gelegen


intervallo sub

1 tussenpoos, tussentijd, pauze, onderbreking, interval
-- de un hora = pauze/onderbreking van een uur
MATHEMATICA -- aperte = open interval
MATHEMATICA -- clause = gesloten interval
ECONOMIA
-- de acceptation = accepttijd
2 tussenruimte, opening, gaping, interval
3 MUSICA interval
-- musical = muzikaal interval
-- atonal = atonaal interval
-- augmentate = overmatig interval
-- chromatic = chromatisch interval


+ intervalvular adj

1 intervalvulair


+ intervascular adj

1 intervasculair


intervenir v

1 tussenbeide komen, zich mengen, zich bemoeien, ingrijpen, bemiddelen, als bemiddelaar optreden, interveniëren
-- chirurgicamente = operatief ingrijpen
-- con rigor = fors ingrijpen
non -- in un cosa = iets op zijn beloop laten
in illo interveni le interesses personal = daarin spelen persoonlijke belangen mee
io me vidite fortiate/obligate a
-- = ik zag mij genoodzaakt om in te grijpen


intervention sub

1 tussenkomst, inmenging, bemoeiing, bemoeienis, bemiddeling, interventie
-- statal/del stato = staatsinmenging, staatsbemoeiing
recurrer al -- de = de bemiddeling inroepen van
gratias a vostre -- = door uw toedoen
2 ingreep (anque MILITAR), het invallen, interventie
politica de non-intervention = non-interventiepolitiek
le -- russe in Afghanistan = de Russische interventie in Afganistan
-- armate = gewapende interventie
-- chirurgic = chirurgische ingreep
-- operatori/operative = operatief ingrijpen
-- del policia = politieoptreden/ingrijpen


+ interventionismo sub

1 POLITICA, ECONOMIA interventionisme
-- statal = staatsbemoeiing


+ interventionista sub

1 interventionist, voorstander van interventie


+ interventionista adj

1 interventie voorstaand


+ interventricular adj

1 MEDICINA interventriculair


+ interversion sub

1 omkering, omzetting, verwisseling, verplaatsing, verschikking, permutatie, interversie
-- del carga de proba/prova = interversie van de bewijslast
-- de parolas in un phrase = omzetting van woorden in een zin
-- del factores de un multiplication = verwisseling van de factoren van een vermenigvuldiging


intervertebral adj

1 ANATOMIA tussenwervel...
articulation -- = intervertebraal gewricht
disco -- = tussenwervelschijf


+ interverter v

1 omdraaien, omkeren, omzetten, verwisselen, inverteren
-- le parolas de un phrase = de woordvolgorde in een zin omkeren
-- le rolos = de rollen omkeren


intervider v

1 half en half zien, vluchtig zien, onduidelijk zien, ontwaren, in het oog krijgen, een glimp opvangen van


interview sub ANGLESE

1 interview, vraaggesprek
-- con le ministro = vraaggesprek met de minister
peter un -- = een interview vragen
conceder un -- a un persona = iemand een vraaggesprek toestaan


interviewar v

1 interviewen
-- le ministro = de minister interviewen


interviewer sub ANGLESE

1 interviewer


intervista sub

1 samenkomst, onderhoud, interview, vraaggesprek
peter un -- = om een onderhoud vragen
conceder un -- a un persona = iemand een onderhoud toestaan
-- con le ministro = vraaggesprek met de minister


intervocalic adj

1 intervocalisch (tussen twee klinkers geplaatst)
consonante -- = tussen klinkers staande medeklinker
liaison (F) -- = intervocalische verbinding


+ interzonal adj

1 interzonaal


+ intestatario sub

1 intestaat erfgenaam


intestate adj

1 JURIDIC intestaat (zonder geldig testament)
herede/hereditario -- = intestaat erfgenaam


+ intestato sub

1 JURIDIC intestaat
morir/deceder ab -- = zonder testament sterven
succession ab -- = erfopvolging bij versterf


intestin adj

1 inwendig
guerra -- = burgeroorlog


intestinal adj

1 darm..., ingewands...
occlusion -- = darmafsluiting, ileus
succo -- = darmsap
conducto/tubo/canal -- = darmkanaal
pariete -- = darmwand
function -- = darmwerking
verme -- = ingewandsworm, darmworm
bacillo -- = bacillo intestinal
infection -- = darminfectie
maladia -- = ingewandsziekte
cancere -- = darmkanker
tumor -- = darmgezwel, darmtumor
maladia -- = darmziekte
tuberculose (-osis) -- = darmtuberculose
movimento -- = darmbeweging
resection de un segmento -- = darmresectie
paralyse (-ysis) -- = darmverlamming
calculo -- = darmsteen
ulcere -- = darmzweer
fistula -- = darmfistel
colica -- = darmkoliek
volvulo -- = darmkronkel
nervo -- = darmzenuw
dolor/algia -- = ingewandspijn
contento -- = darminhoud
gas(es) -- = darmgas
examine -- = darmonderzoek
parasito -- = darmparasiet
villositates -- = darmvlokken
lavage -- = lavement
perforation -- = darmperforatie
flora -- = darmflora


intestino sub

1 (darm)kanaal, ingewanden
-- rectal/terminal = endeldarm
-- cec = blinde darm
hernia del -- = darmbreuk
catarrho del --s = darmcatarre
infection del -- = darminfectie
cancere del intestino


inthronamento sub

1 het plaatsen op de troon


inthronar v

1 op de troon plaatsen


+ inthronisar v

1 tot de troon verheffen, inhuldigen, installeren


+ inthronisation sub

1 troonsbestijging, intronisatie, inhuldiging, installatie
-- de un rege = troonsbestijging van een koning
-- del papa = installatie van de paus


+ intifada sub

1 intifada


intimar v

1 (van hogerhand) gelasten/bekend maken
2 JURIDIC dagvaarden


intimation sub

1 JURIDIC dagvaarding


intime adj

1 innerlijk, in het binnenste
conviction -- = innerlijke overtuiging
vita -- = gemoedsleven, innerlijk leven
2 intiem, vertrouwelijk
amico -- = boezemvriend
amica -- = boezemvriendin
amicitate -- = boezemvriendschap
relation -- = intieme/nauwe relatie
conversation -- = vertrouwelijk gesprek
repasto -- = intiem etentje
conversation -- = intiem gesprek
angulo -- = intiem hoekje
jornal -- = dagboek
esser -- con un persona = intiem zijn met iemand, vertrouwelijk met iemand omgaan


intimidabile adj

1 te intimideren, van zijn stuk te brengen


+ intimidante adj

1 intimiderend, angstaanjagend


intimidar v

1 intimideren, bang maken, angst aanjagen, vrees inboezemen
-- un persona per menacias = iemand met bedreigingen intimideren


intimidation sub

1 het intimideren, het angst aanjagen, intimidatie
tentativa de -- = intimidatiepoging
methodo de -- = intimidatiemethode


+ intimidator sub

1 iemand die bang maakt/die schrik aanjaagt


+ intimidatori adj

1 intimiderend, intimidatie..., angstaanjagend
littera -- = intimiderende brief
parolas -- = intimiderende woorden


+ intimismo sub

1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC intimisme


+ intimista sub

1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC intimist


+ intimista adj

1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC intimistisch
litteratura -- = intimistische literatuur
pictura -- = intimistische schilderkunst


intimitate sub

1 intimiteit, vertrouwelijkheid, intiem karakter, privacy
haber -- con un persona = intiem/eigen zijn met iemand
io vole que on respecta mi -- = ik ben op mijn privacy gesteld
isto es un violation de mi -- = dat is een inbreuk op mijn privacy


+ intinction sub

1 indoping van het Avondmaalsbrood in de wijn


intitular v

1 betitelen, een titel geven aan, noemen
-- un roman = een roman een titel geven
le libro es intitulate "Discussiones de Interlingua" = het boek heet "Discussiones de Interlingua"


intitulation sub

1 het betitelen, het geven van een titel, betiteling
le -- de un libro = het geven van een titel aan een boek


+ intoccabile adj

1 onaanraakbaar, onaantastbaar


+ intoccabile sub

1 onaanraakbare, paria
le casta del --s = de kaste van de onaanraakbaren


+ intoccabilitate sub

1 onaanraakbaarheid, onaantastbaarheid


intolerabile adj

1 ondraaglijk, onverdraaglijk, onuitstaanbaar
calor -- = ondraaglijke hitte
dolor -- = ondraaglijke pijn
2 ontoelaatbaar, onduldbaar
situation -- = onduldbare toestand


intolerabilitate sub

1 ondraaglijkheid, onverdraaglijkheid, onuitstaanbaarheid
2 ontoelaatbaarheid, onduldbaarheid


intolerante adj

1 onverdraagzaam, intolerant
spirito -- = onverdraagzame geest
2 MEDICINA intolerant


intolerantia sub

1 onverdraagzaamheid, intolerantie
-- religiose = godsdienstige intolerantie
-- ideologic = ideologische intolerantie
2 MEDICINA intolerantie


intonar v

1 aanheffen (een lied), inzetten (een toon), de toon aangeven van, intoneren
-- le hymno national = het volkslied aanheffen


intonation sub

1 MUSICA intonatie, het inzetten, inzet, aanhef
-- false = valse inzet
-- juste = zuivere inzet
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA intonatie, stembuiging, verloop van de toonhoogte, zinsmelodie
-- interrogative = vragende intonatie


intonnar v

1 in tonnen doen, inkuipen


intorquer v

1 naar binnen draaien, verdraaien


intorsion sub

1 het naar binnen draaien, het verdraaien, verdraaiing


+ intoxicante adj

1 vergiftigend, bedwelmend
odor -- = bedwelmende geur


intoxicar v

1 vergiftigen, vergeven
-- le sanguine = het bloed vergiftigen


intoxication sub

1 het vergiftigen, het vergeven, vergiftiging
-- alimentari = voedselvergiftiging
-- alcoholic = alcoholvergiftiging
-- saturnin = loodvergiftiging
-- fungic = schimmelvergiftiging
-- mercurial = kwikvergiftiging
-- del sanguine = bloedvergiftiging
-- per monoxydo de carbon = kolendampvergiftiging
-- per parathion = parathionvergiftiging
-- per carne = vleesvergiftiging
-- botulinic = botulismevergiftiging
morir per -- = door vergiftiging sterven


intra prep

1 binnen
-- le frontieras = binnen de landsgrenzen
-- tres menses = binnen drie maanden
-- le terminos del lege = binnen de perken van de wet
-- un radio de dece kilometros = binnen een straal van tien kilometer
-- le possibilitates existente = binnen de bestaande mogelijkheden


intra adv

1 binnen


+ intra-alveolar adj

1 intra-alveolair


+ intra-articular adj

1 ANATOMIA intra-articulair


+ intra-atomic adj

1 PHYSICA intra-atomair
physica -- = intra-atomaire fysica
energia -- = intra-atomaire energie


+ intra-aural adj

1 intra-auraal


+ intrabuccal adj

1 intrabuccaal
basio -- = tongkus


+ intracardiac adj

1 MEDICINA intracardiaal
injection -- = intracardiale injectie


+ intracellular adj

1 intracellulair
parasito -- = intracellulaire parasiet


+ intracerebral adj

1 intracerebraal


+ intracervical adj

1 intracervicaal


+ intracommunitari adj

1 intracommunautair


+ intracranian adj

1 pression -- = hersendruk


+ intracranic adj

1 Vide: intracranian


intractabile adj

1 onhandelbaar, stijfkoppig
persona -- = onhandelbaar persoon
2 onmogelijk/moeilijk te behandelen/bewerken
metallo -- = moeilijk te bewerken metaal
problema -- = moeilijk te behandelen probleem


intractabilitate sub

1 onhandelbaarheid, stijfkoppigheid
2 onmogelijkheid/moeilijkheid om te behandelen/bewerken


+ intradermic adj

1 intradermaal
injection -- = intradermale injectie


intradorso sub

1 ARTE DE CONSTRUER binnenwelfvlak, intrados, soffiek


intraducibile adj

1 onvertaalbaar
expression dialectal -- = onvertaalbare dialectische uitdruk-king
poeta -- = onvertaalbare dichter
joco de parolas -- = onvertaalbare woordspeling


+ intraducibilitate sub

1 onvertaalbaarheid
-- de un expression dialectal = onvertaalbaarheid van een dialectische uitdrukking


+ intraduodenal adj

1 intraduodenaal


+ intragastric adj

1 intragastrisch


+ intralingual adj

1 intralinguaal


+ intramarginal adj

1 BOTANICA tussen de rand geplaatst


+ intramesso sub

1 tussengerecht


+ intramolecular adj

1 BIOLOGIA PHYSICA intramoleculair
fortias -- = intramoleculaire krachten


intramural adj

1 binnen de stadsmuren, intramuraal


+ intramuscular adj

1 MEDICINA intramusculair
injection -- = intramusculaire injectie


+ intranasal adj

1 intranasaal


+ intranquille adj

1 onrustig
haber un somno -- = een onrustige slaap hebben
2 ongerust


+ intranquillitate sub

1 rusteloosheid
2 ongerustheid


intransferibile adj

1 onoverdraagbaar, niet over te dragen


+ intransferibilitate sub

1 onoverdraagbaarheid


intransigente adj

1 onverzettelijk, onbuigzaam, ontoegeeflijk, wars van geschipper, niet tegemoetkomend, star
character -- = onverzettelijk karakter
doctrina -- = strenge leer
moral -- = starre moraal
moralista -- = strenge moralist
monstrar se -- = zich onverzettelijk tonen


intransigentia sub

1 onverzettelijkheid, onbuigzaamheid, ontoegeeflijkheid, het niet tegemoet willen komen, het van geen compromis willen

weten

-- calvinistic = calvinistische onverzettelijkheid


+ intransitive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onovergankelijk, intransitief
verbo -- = onovergankelijk werkwoord
senso -- = onovergankelijke betekenis
construction -- = onovergankelijke conbstructie
empleo -- = onovergankelijk gebruik


+ intransitivitate sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onovergankelijkheid
-- de un verbo = onovergankelijkheid van een werkwoord


+ intransitivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onovergankelijk werkwoord


intransmissibile adj

1 onoverdraagbaar


+ intransmissibilitate sub

1 onoverdraagbaarheid


intransmutabile adj

1 niet om te zetten, niet te veranderen, niet transmutabel


+ intransmutabilitate sub

1 het niet kunnen ondergaan van een mutatie


+ intransportabile adj

1 onvervoerbaar, niet te vervoeren
le malado es -- = de zieke kan niet vervoerd worden


+ intranuclear adj

1 PHYSICA intranucleair
fortias -- = intranucleaire krachten


+ intraocular adj

1 ANATOMIA binnen in de ogen


+ intrapelvic adj

1 ANATOMIA in het bekken


+ intrapulmonar adj

1 ANATOMIA in de long(en)


+ intrarectal adj

1 intrarectaal


+ intrarenal adj

1 intrarenaal


+ intrascrotal adj

1 intrascrotaal


+ intraspinal adj

1 intraspinaal


+ intratelluric adj

1 intratellurisch


+ intratesticular adj

1 intratesticulair


+ intrathoracic adj

1 ANATOMIA in de borstkas


+ intratumoral adj

1 intratumoraal


+ intrauterin adj

1 MEDICINA intra-uterien
vita -- = intra-uterien leven
contraceptivos/anticonceptivos -- = intra-uterine voorbehoedsmiddelen
dispositivo -- = spiraaltje


+ intravaginal adj

1 intravaginaal


+ intravascular adj

1 intravasculair


intravenose adj

1 intraveneus
injection -- = intraveneuze injectie
alimentation -- = intraveneuze voeding


+ intraventricular adj

1 intraventriculair


+ intravertebral adj

1 intravertebraal


+ intravesical adj

1 intravesicaal


+ intrazonal adj

1 intrazonal


intrepide adj

1 onverschrokken, onversaagd, stoutmoedig, koen
heroe -- = onverschrokken held
resistentia -- = koen verzet


intrepiditate sub

1 onverschrokkenheid, onversaagdheid, stoutmoedigheid, koenheid
-- de un heroe = onverschrokkenheid van een held


intricar v

1 verwarren, in de war maken, verstrengelen
-- le cordas = de touwen in de war maken
-- se = in de war raken
2 intrigeren, nieuwsgierig maken
3 kuipen, konkelen, intrigeren


intricate adj

1 ingewikkeld, complex, verward
situation -- = complexe situatie


intrication sub

1 ingewikkeldheid, verwardheid, verstrengeling
-- del problemas economic = ingewikkeldheid van de economische problemen


intrico sub

1 ingewikkeldheid, verwardheid, verstrengeling, wirwar
un -- de sensationes confuse = een mengeling van verwarde gewaarwordingen
2 intrige, kuiperij, gekonkel


intriga sub

1 intrige, kuiperij, gekonkel
--s de corte = hofintriges
-- politic = politieke intrige
tramar un -- = een intrige beramen
2 LITTERATURA intrige, plot, verwikkeling
-- amorose/galante = liefdesavontuur
-- romanesc = romanverwikkeling


intrigante adj

1 kuipend, intrigerend, arglistig


intrigante sub

1 intrigant, konkelaar, kuiper


intrigar v

1 nieuwsgierig maken, intrigeren
iste poesia me intriga = dat gedicht intrigeert me
2 kuipen, konkelen, intrigeren
-- pro obtener un posto = intrigeren om een ambt te krijgen


intrinsec adj

1 wezenlijk, innerlijk, intrinsiek
importantia -- de un facto = wezenlijk belang van een feit
valor -- de un moneta = intrinsieke waarde van een munt
viscositate -- = intrinsieke viscositeit
semiconductor -- = intrinsieke halfgeleider
factor -- = intrinsieke factor


+ intrinsecar v

1 intrinsiek maken


+ intrinsecitate sub

1 intrinsiek karakter


intro adv

1 binnen, binnen in, in, naar binnen, inwendig
portar -- = binnenbrengen


introducer v

1 binnenleiden, binnenlaten, introduceren
2 erin doen, erin brengen, erin steken
-- le clave in le serratura = de sleutel in het slot steken
-- le bulon in le perforation = de bout doorsteken
-- un moneta = een muntstuk inwerpen
COMPUTATOR -- datos = gegevens invoeren
3 invoeren, doorvoeren
-- un reforma = een hervorming doorvoeren
-- un nove moda = een nieuwe mode invoeren


+ introducibile adj

1 wat geïntroduceerd kan worden


+ introducibilitate sub

1 hoedanigheid van wat kan worden geïntroduceerd


introduction sub

1 het binnenleiden, het binnenbrengen, het introduceren, introductie
littera de -- = aanbevelingsbrief
precio de -- = introductieprijs
2 inbrenging, het erin doen, het erin steken
le -- de un sonda gastric = het inbrengen van een maagsonde
-- le clave in le serratura = de sleutel in het slot steken
3 invoering, doorvoering
4 introductie, inleiding (van boek/speech, etc.)
-- del Interlingua-English Dictionary = de inleiding van de I.E.D.
5 MUSICA voorspel


introductive adj

1 inleidend, voorbereidend, introductief
discurso -- = inleidende rede
capitulo -- = inleidend hoofdstuk
curso -- = beginnerscursus


introductor sub

1 inleider, binnenleider, initiatiefnemer
le -- de un reforma = de initiatiefnemer van een hervorming


introductori adj

1 inleidend, binnenleidend, preliminair
hymno -- = voorzang
un guida -- = een algemeen oriënterend boek


+ introgression sub

1 BIOLOGIA binnendringing, introgressie (van genen)


+ introgressive adj

1 introgressief
hybridation -- = introgressieve hybridisatie


+ introito sub

1 RELIGION intredezang, introïtus


+ introjection sub

1 PSYCHOLOGIA introjection


intromission sub

1 inmenging, tussenkomst, bemoeienis


intromitter v

1 zich mengen (in), tussenbeide komen, zich bemoeien (met)


+ intron sub

1 BIOCHIMIA intron


+ introrse adj

1 BOTANICA introrse, met een paar naar binnen toe openspringende helmknoppen
stamine -- = introrse meeldraad


introspection sub

1 PSYCHOLOGIA introspectie, zelfbeschouwing, (innerlijke) zelfwaarneming, zelfanalyse,

zelfonderzoek

introspective adj

1 PSYCHOLOGIA introspectief, zelfbeschouwend
psychologia -- = introspectieve psychologie


introspicer v

1 kijken in, onderzoeken
2 PSYCHOLOGIA aan introspectie onderwerpen


introvabile adj

1 onvindbaar, niet te vinden, zoek
persona qui remane/resta -- = iemand die onvindbaar blijft
objecto que es -- = voorwerp dat zoek is


+ introvabilitate sub

1 onvindbaarheid
-- de un persona/objecto = onvindbaarheid van een persoon/voorwerp


introversion sub

1 het in zichzelf gekeerd zijn, opsluiting in zichzelf
2 PSYCHOLOGIA inkering, introversie


introverter v

1 ZOOLOGIA naar binnen keren, instulpen, inkokeren
2 de aandacht/geest naar binnen richten
3 naar binnen gekeerd zijn, in zichzelf gekeerd zijn


introvertite adj

1 PSYCHOLOGIA introvert, in zich zelf gekeerd


introvertito sub

1 PSYCHOLOGIA introverte persoon


intruder v

1 opdringen (aan), indringen (in), (iemand) lastig vallen


intruse adj

1 binnengedrongen


intrusion sub

1 indringing, binnendringing
2 GEOLOGIA intrusie
rocca de -- = intrusiegesteente


+ intrusive adj

1 indringerig, binnendringend
2 GEOLOGIA intrusief
rocca -- = intrusief gesteente


intruso sub

1 indringer, ongenode gast
esser tractate como un -- = als een indringer worden behandeld


+ intubar v

1 MEDICINA inbrengen van een (buigzame) buis, catheteriseren


+ intubation sub

1 MEDICINA inbrenging van een (buigzame) buis, intubatie, het catheteriseren


+ intubator sub

1 intubateur


intuer v

1 bij intuïtie begrijpen, dadelijk doorhebben, aanvoelen, intueren
isto es plus facile de -- que de rationar/que de explicar rationalmente = men kan zo iets beter aanvoelen dan

beredeneren

+ intuibile adj

1 wat bij intuïtie begrepen kan worden, wat men kan aanvoelen


+ intuibilitate sub

1 hoedanigheid van wat bij intuïtie begrepen kan worden


intuition sub

1 intuïtie
-- linguistic = taalgevoel
-- feminin = vrouwelijke intuïtie
-- secur = feilloze intuïtie
per -- = bij intuïtie, gevoelsmatig
refusar un persona per -- = iemand gevoelsmatig afwijzen


+ intuitionismo sub

1 PHILOSOPHIA, MATHEMATICA intuïtionisme
-- bergsonian/de Bergson = intuïtionisme van Bergson


+ intuitionista sub

1 PHILOSOPHIA, MATHEMATICA intuïtionist


+ intuitionista adj

1 PHILOSOPHIA, MATHEMATICA intuïtionistisch


intuitive adj

1 intuïtief
cognoscentia/cognoscimento -- = intuïtieve kennis
methodo -- = intuïtieve methode
veritate -- = intuïtieve waarheid


+ intuitivitate sub

1 intuïtiviteit


intumescente adj

1 MEDICINA opzwellend


intumescentia sub

1 MEDICINA (op)zwelling, opzetting


intumescer v

1 MEDICINA (op)zwellen, opzetten


intus adv

1 binnen, van binnen
2 naar binnen


intussusception sub

1 MEDICINA darminstulping


+ inula sub

1 BOTANICA alant(swortel)


+ inulina sub

1 CHIMIA inuline


+ inunction sub

1 MEDICINA inunctie, inzalving, inwrijving


+ inundabile adj

1 die/dat onder water gezet kan worden, die/dat overstroomd kan worden
terras -- = land dat (gemakkelijk) onder water kan komen te staan


inundar v

1 onder water zetten, inunderen, overstromen
le fluvio ha inundate le plana = de rivier heeft de vlakte overstroomd
terras inundate = verdronken land
vallea inundate = dat dat onder water staat
FIGURATE un nove producto que inunda le mercato = een nieuw produkt dat de markt overstroomt


inundation sub

1 het onder water zetten, het inunderen, het overstromen, onderwaterzetting, inundering, inundatie, overstroming
zona de -- = inundatiegebied
canal de -- = inundatiekanaal
nivello de -- = inundatiepeil
esclusa de -- = inundatiesluis
aqua de -- = inundatiewater
damno(s) de -- = inundatieschade
originar --es = overstromingen veroorzaken
le -- se extende super decenas de kilometros quadrate = de overstroming strekt zich uit over tientallen

vierkante kilometers uit

inurban adj

1 onbeleefd, grof, lomp
comportamento/conducta -- = lomp/grof gedrag


+ inurbanitate sub

1 onbeleefdheid, grofheid, lompheid


inusabile adj

1 onbruikbaar, nutteloos


inusual adj

1 ongewoon, ongebruikelijk
extrememente -- = hoogst ongebruikelijk
2 uitzonderlijk, buitengewoon


inutile adj

1 nutteloos, onnodig, overbodig, vruchteloos, vergeefs
cognoscentia/cognoscimento -- = overbodige/nutteloze kennis
objecto -- = nutteloos voorwerp
tentativas -- = nutteloze pogingen
parolas -- = holle/lege woorden
esser completemente -- = geen enkel nut hebben
rader le mention -- = doorhalen wat niet van toepassing is
il es -- opponer se = verzet is nutteloos


inutilisabile adj

1 onbruikbaar, niet te gebruiken
un vetule machina -- = een oude onbruikbare machine
SPORT declarar -- le campo = het veld afkeuren


+ inutilisabilitate sub

1 onbruikbaarheid


inutilisar v

1 onbruikbaar maken
-- un arma = een wapen onbruikbaar maken


inutilisate adj

1 ongebruikt, onbenut


+ inutilisation sub

1 onbruikbaarmaking
-- de un arma = onbruikbaarmaking van een wapen


inutilitate sub

1 nutteloosheid, onnodigheid, overbodigheid, vruchteloosheid
-- de un effortio = vruchteloosheid van een inspanning


+ invadabile adj

1 niet doorwaadbaar


invader v

1 een inval doen, invallen, binnendringen
FIGURATE le desiro/desiderio me invadeva = het verlangen bekroop mij


invaginar v

1 MEDICINA instulpen (van darm), ineenschuiven


invaginate adj

1 MEDICINA ingestulpt (van darm), ineengeschoven


invagination sub

1 ineenschuiving
2 MEDICINA het ineenstulpen (van darm), instulping, invaginatie


invainar v

1 in de schede steken (zwaard, etc.)


+ invalidabile adj

1 die/dat ongeldig gemaakt/verklaard kan worden
un testamento non -- = een testament dat niet ongeldig verklaard kan wor-den


+ invalidabilitate sub

1 mogelijkheid tot ongeldig maken/verklaren


invalidar v

1 (anque JURIDIC) ongeldig maken, ongeldig/krachteloos verklaren, nietig verklaren
iste clausula non invalida mi derectos = deze clausule tast de geldigheid van mijn rechten niet aan
-- un contracto = een contract ongeldig verklaren
-- un bono de transporto public = een strippenkaart afstempelen
-- un goal (A) = een doelpunt afkeuren
-- un election = een verkiezing ongeldig verklaren
2 krachteloos maken, ontzenuwen
-- argumentos = argumenten ontzenuwen


invalidation sub

1 (anque JURIDIC) ongeldigverklaring, nietigverklaring
-- de un contracto = ongeldigverklaring van een contract
-- de un election = ongeldigverklaring van een verkiezing
2 het krachteloos maken, het ontzenuwen, ontzenuwing
le -- de un argumento = de ontzenuwing van een argument


invalide adj

1 ongeldig
bulletin de voto -- = ongeldig stembiljet
2 invalide, arbeidsongeschikt, gebrekkig


invaliditate sub

1 JURIDIC ongeldigheid
-- de un contracto = ongeldigheid van een contract
-- de un bulletin de voto = ongeldigheid van een stembiljet
2 invaliditeit, arbeidsongeschiktheid
pension de -- = invaliditeitspension
assecurantia contra le -- = invaliditeitsverzekering


invalido sub

1 invalide
-- de guerra = oorlogsinvalide
village de --s = invalidendorp
cura de --s = invalidenzorg


+ invar sub

1 invar (ijzer-nikkellegering)


invariabile adj

1 onveranderlijk, steeds dezelfde, steeds hetzelfde, invariabel
leges -- = onveranderlijke wetten
ille es -- in su opinion = hij blijft bij zijn mening


invariabilitate sub

1 onveranderlijkheid
-- del leges = onveranderlijkheid van de wetten


+ invariante adj

1 onveranderlijk, invariant
ele-mento -- = onveranderlijk element


+ invariante sub

1 invariant
-- adiabatic = adiabatische invariant
-- de flexion = buigingsinvariante
-- differential = differentiële invariante
theoria del --s = invariantentheorie


+ invariantia sub

1 onveranderlijkheid, invariantie


+ invariate adj

1 onveranderd


invasar v

1 in bakken/vaten/bussen/blikken, etc. doen


invasion sub

1 het binnendringen, invasie, (vijandelijke) inval
-- inimic = vijandelijke invasie
truppas/fortias de -- = invasietroepen
via/cammino de -- = invalsweg
plano de -- = invalsplan, invasieplan
flotta de -- = invasievloot
2 plaag
-- de locustas = sprinkhanenplaag
-- de culices/de mosquitos = muggenplaag
-- de erucas = rupsenplaag
-- de rattos = rattenplaag


invasive adj

1 invallend, binnendringend


invasor sub

1 invaller, binnendringer, overweldiger, binnendringende vijand
le -- estranier = de vreemde overweldiger


invectiva sub

1 scheldwoord, scheldpartij, gescheld
fluxo/torrente de --s = stortvloed van scheldwoorden


+ invectivar v

1 uitschelden, schelden
-- (contra) un persona = iemand uitschelden


invective adj

1 scheld..., schimp..., smaad...
sonetto -- = scheldsonnet


inveher v

1 (heftig) uitvaren, schelden, schimpen


inveloppamento sub

1 het omhullen, het omwikkelen, het inpakken
2 omhulsel, bekleding, mantel


inveloppar v

1 omhullen, wikkelen (in), hullen (in), verpakken, omsluiten
-- un persona in un cappa = iemand een cape omhangen
le fructero inveloppa le oranges in un jornal = de fruitverkoper pakt de sinaasappelen in een krant


inveloppe sub

1 omhulsel, wikkel, hoes, verpakking, bekleedsel, mantel, envelop, briefomslag, couvert
-- de un littera = envelop van een brief
-- de reinvio = retourenvelop
-- a fenestra = vensterenvelop
-- gummate = gegomde envelop
TECHNICA -- refrigerante = koelmantel
TECHNICA -- de plumbo = loodmantel
BOTANICA -- floral = bloembekleedsel
ingummar un -- = een envelop gommen
le corpore es le -- del anima = het lichaam is het stoffelijk omhulsel van de ziel


invendibile adj

1 onverkoopbaar
libros -- = onverkoopbare boeken


+ invendibilitate sub

1 onverkoopbaarheid


+ invendite adj

1 onverkocht, niet verkocht
mercantias -- = onverkochte goederen
jornales -- = onverkochte kranten


invenenamento sub

1 het vergiftigen, vergiftiging
symptomas/signos de -- = vergiftigingsverschijnselen
-- de sanguine = bloedvergiftiging
-- per parathion = parathionvergiftiging
-- per gas = gasvergiftiging


invenenar v

1 vergiftigen, vergeven
-- un bibita = een drank vergiftigen
-- un can = een hond vergiftigen
-- le vita de un persona = iemand het leven vergallen
sagitta/flecha {sj} invenenate = vergiftige pijl


+ invenenator sub

1 gifmenger


+ invengiate adj

1 ongewroken


inventar v

1 uitvinden, ontdekken
-- un nove typo de motor = een nieuw type motor uitvinden
ille non ha inventate le pulvere = hij heeft het buskruit niet uitgevonden
2 bedenken, uitdenken, verzinnen
-- un subterfugio = een uitvlucht bedenken
le accusato ha inventate toto = de verdachte fantaseerde alles


inventariar v

1 inventariseren, een boedelbeschrijving maken van


+ inventariation sub

1 inventarisatie


inventario sub

1 inventaris, inventarisatie, boedelbeschrijving
-- annual = jaarlijkse inventarisatie
lista de -- = inventarislijst
libro de -- = inventarisboek
numero de -- = inventarisnummer
JURIDIC beneficio de -- = voorrecht van boedelbeschrijving
facer le -- = de inventaris opmaken, inventariseren
2 FIGURATE opsomming, lijst, overzicht
facer le -- del damno(s) = de schade opnemen


invention sub

1 het uitvinden, het ontdekken, het verzinnen, het bedenken
RELIGION Invention del Cruce = Kruisvinding
spirito de -- = vindingrijke geest
2 uitvinding, ontdekking, ontwerp, vondst, (artistieke) schepping
3 verzinsel, bedenksel, verdichtsel


+ inventiva sub

1 vindingrijkheid


inventive adj

1 inventief, vindingrijk
imagination -- = rijke fantasie


+ inventivitate sub

1 vindingrijkheid, inventiviteit, fantasie


inventor sub

1 uitvinder, bedenker, ontdekker, ontwerper
-- ingeniose = ingenieuze uitvinder
-- del telescopio = uitvinder van de telescoop
-- del imprimeria = uitvinder van de boekdrukkunst


+ inverificabile adj

1 niet verifieerbaar, niet te verifiëren, niet na te gaan, niet te controleren
affirmation/assertion -- = niet controleerbare bewering
hypothese (-esis) -- = niet te verifiëren hypothese


inverisimile,inverosimile adj

1 onwaarschijnlijk, ver gezocht
supposition -- = onwaarschijnlijke veronderstelling
historia -- = onwaarschijnlijk/sterk verhaal


inverosimilante adj

1 onwaarschijnlijk


inverosimilantia sub

1 onwaarschijnlijkheid
historia plen de --s = verhaal vol onwaarschijnlijkheden


inverse adj

1 omgekeerd, tegengesteld, tegenovergesteld
dictionario -- = retrograde woordenboek
logarithmo -- = inverte logaritme
in direction/senso -- = in tegengestelde richting
in ordine -- = in omgekeerde volgorde
inversemente proportionate/proportional = omgekeerd evenredig


+ inversiflor adj

1 BOTANICA met omgekeerde bloemen


inversion sub

1 het omkeren, omkering, omzetting, inversie
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- del subjecto = omzetting van het onderwerp
METEO -- thermic/del temperatura = temperatuurinversie
METEO strato de -- = inversielaag
-- del polaritate/del polos = poolwisseling
theorema del -- = inversietheorema
symmetria del -- = inversiesymmetrie
prisma de -- = omkeerprisma
2 PHOTOGRAPHIA
omkeerontwikkeling, omkeerprocedé
disveloppator/revelator de -- = omkeerontwikkelaar
optica de -- = omkeeroptiek


inversive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA inversie...
construction -- = inversie(constructie)


inverso sub

1 omgekeerde, tegengestelde, tegenovergestelde
mitter su calceas al -- = zijn kousen verkeerd aantrekken
cader al -- = ruggelings vallen, achterover vallen
-- de un soldatura = achterkant van een las


inversor sub

1 ELECTRICITATE stroomwisselaar, om(keer)schakelaar


+ invertase sub

1 CHIMIA invertase


invertebrate adj

1 ZOOLOGIA ongewerveld
animales -- = ongewervelde dieren


invertebrato sub

1 ZOOLOGIA ongewerveld dier


inverter v

1 omkeren, verwisselen, omzetten
-- le currente electric = de stroom omschakelen
-- le rolos/partes = de rollen omdraaien
-- le ordine = de volgorde omdraaien
scriptura invertite = spiegelschrift
2
-- se = kapseizen
le nave se ha invertite = het schip kapseisde
3 CHIMIA inverteren (suiker)


+ invertibile adj

1 omkeerbaar
ordine -- = omkeerbare volgorde
movimento -- = omkeerbare beweging
PHOTOGRAPHIA pellicula -- = omkeerfilm


+ invertibilitate sub

1 omkeerbaarheid
-- de factores = omkeerbaarheid van factoren


invertina sub

1 BIOCHIMIA invertine, invertase, saccharase


+ invertito sub

1 homoseksueel


+ investibile adj

1 investeerbaar
capitales -- = kapitalen die geïnvesteerd kunnen worden


+ investibilitate sub

1 investeerbaarheid


investigabile adj

1 onderzoekbaar, navorsbaar


investigar v

1 onderzoeken, navorsen, nasporen
-- un cosa a fundo = iets tot op de bodem uitzoeken


investigation sub

1 het onderzoeken, het navorsen, onderzoek, navorsing, research
-- scientific = wetenschappelijk onderzoek
-- biologic = biologisch onderzoek
-- extrajudicial = buitengerechtelijk onderzoek
-- spatial = ruimteonderzoek
-- nuclear = kernonderzoek
-- del solo/del terreno = bodemonderzoek
ECONOMIA -- del mercato = marktonderzoek
-- a fundo = diepgaand/grondig onderzoek
methodo de -- = methode van onderzoek
laboratorio de --(es) = researchlaboratorium
instituto de --(es) = researchinstituut
programma de --(es) = researchprogramma
equipa de --(es) = researchteam
aperir un -- = een onderzoek instellen


investigator sub

1 onderzoeker, vorser
-- scientific = wetenschappelijk onderzoeker


+ investigator adj

1 onderzoekend, onderzoeks..., nasporings..., speur..., research...


investimento sub

1 het bekleden (met ambt/waardigheid, etc.)
2 het omsingelen, het belegeren, omsingeling, belegering, insluiting
3 FINANCIAS het beleggen, het investeren, belegging, investering
societate de -- = beleggingsmaatschappij
climate favorabile pro le/al --s = gunstig investeringsklimaat
fundo de -- = beleggingsfonds
costos de -- = investeringskosten
benes de -- = investeringsgoederen
banca de --s = investeringsbank
trust (A) de investimentos = beleggingstrust
compra de -- = beleggingsaankoop
consiliero de -- = beleggingsadviseur
consilio de -- = beleggingsadvies
experto de -- = beleggingsexpert/deskundige
analysta/analysator de --s = beleggingsanalyst
forma de -- = beleggingsvorm
certificato de -- = beleggingscertificaat
politica de -- = investeringsbeleid
credito de -- = investeringskrediet
programma de -- = investeringsprogramma
-- productive = rentedragende investering
-- de capitales = kapitaalinvestering
attraher nove --s = nieuwe investeringen aantrekken
diversificar le --s = de investeringen spreiden


investir v

1 bekleden (met ambt/waardigheid, etc.)
2 omsingelen, belegeren, insluiten
3 FINANCIAS beleggen, investeren
-- un capital = een kapitaal beleggen
-- moneta in un cosa = geld in iets steken
4 -- multe tempore in un cosa = ergens veel tijd in investeren


+ investitor sub

1 investeerder, (geld)belegger
--es institutional = institutionele beleggers


investitura sub

1 het bekleden (met ambt/waardigheid, etc.), plechtige bevestiging (in ambt/waardigheid,

etc.)

lucta/querela del --s = investituurstrijd


inveterar v

1 verouderen
mi patre ha inveterate multo desde le anno passate = mijn vader is sinds verleden jaar erg verouderd
2 inwortelen, inkankeren, erger worden


inveterate adj

1 ingeworteld, ingekankerd, verstokt, onverbeterlijk, aarts...
habitude -- = ingekankerde/ingeroeste gewoonte
vitio -- = ingekankerde ondeugd
bibitor/alcoholico -- = verstokte dronkaard
fur -- = verstokte dief


+ inviabile v

1 levensonvatbaar
feto -- = levensonvatbare vrucht


inviar v

1 (ver)zenden, (ver)sturen
-- un littera = een brief (ver)sturen
-- un message = een bericht (ver)sturen
-- un infante al schola = een kind naar school sturen
SPORT -- le ballon in le rete = de bal in het net trappen
-- truppas al fronte = troepen naar het front sturen


inviato sub

1 afgezant, boodschapper, koerier
-- special = speciale verslaggever
2 gezant
-- de Deo = Godsgezant


invicte adj

1 onoverwonnen
un equipa de football (A) -- = een ongeslagen voetbalelftal


invide adj

1 afgunstig, jaloers, naijverig


invidia sub

1 begeerte, hebzucht
2 afgunst, jaloezie, naijver, nijd
-- professional = broodnijd
reguardos (plen) de -- = afgunstige blikken
per pur -- = uit louter nijd
isto es pur -- = dat is de kif
dar -- a un persona = iemands afgunst opwekken
esser devorate per le -- = verteerd worden door jaloezie


invidiabile adj

1 benijdenswaardig, begerenswaardig
sorte -- = benijdenswaardig lot
appetito -- = gezegende eetlust


invidiar v

1 begeren
2 benijden, jaloers zijn, misgunnen


invidiose adj

1 afgunstig, jaloers, naijverig
-- de qualcuno = jaloers zijn op iemand
-- de qualcosa = jaloers zijn op iets
reguardos -- = af-gunstige blikken


invincibile adj

1 onoverwinnelijk, niet te verslaan
corage -- = onoverwinnelijke moed
armea -- = onoverwinnelijk leger
Armada Invincibile = Onoverwinnelijke Vloot
2 onoverkomelijk, onweerlegbaar
argumento -- = onweerlegbaar argument
obstaculo -- = onoverkomelijk obstakel
timiditate -- = onoverkomelijke verlegenheid


invincibilitate sub

1 onoverwinnelijkheid
2 onoverkomelijkheid


+ invindicate adj

1 ongewroken


invio sub

1 het (ver)zenden, verzending, het (ver)sturen
modo de -- = verzendingswijze
-- per via maritime = verzending per schip, verscheping
2 zending, pakje
-- postal = postzending
-- assortite/a vista = zichtzending
-- urgente = spoedzending
-- de fructos = zending fruit
reciper un -- = een zending binnenkrijgen
completar le -- de un cosa = iets nazenden


inviolabile adj

1 onschendbaar, onaantastbaar, inviolabel
asylo -- = onschendbaar asiel
derectos -- = onschendbare rechten
le rege es -- = de koning is onschendbaar


inviolabilitate sub

1 onschendbaarheid, onaantastbaarheid
-- parlamentari = parlementaire onschendbaarheid
-- del domicilio = onschendbaarheid van de woning


inviolate adj

1 ongeschonden, maagdelijk, onaangetast, niet overtreden
foreste -- = onbetreden woud
sepultura -- = ongeschonden graf
interdiction -- = niet overtreden verbod


invirgar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES (een zeil) aanslaan, aanhalen, aan de ra

bevestigen

invirgatura sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES het aanslaan (van een zeil)
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES aangeslagen zeil
3 spanwijdte, vleugelwijdte, vleugelspanning
-- de un ave = vleugelwijdte van een vogel


invisibile adj

1 onzichtbaar, niet te zien, niet waarneembaar
le mundo -- = de onzichtbare wereld
periculo -- = verborgen gevaar
tinta -- = onzichtbare inkt
radiation -- = onzichtbare straling


invisibilitate sub

1 onzichtbaarheid
le -- de undas sonor = de onzichtbaarheid van geluidsgolven


+ invitante adj

1 uitnodigend
pais -- = gastland


invitar v

1 uitnodigen, (iemand) vragen (voor), inviteren
-- a dansar = ten dans vragen
ille me ha invitate a dinar = hij nodigde mij uit voor een etentje
orator invitate = gastspreker
le tempore non invita a un promenada = het weer noodt niet tot een wandeling


invitation sub

1 uitnodiging, invitatie
carta de -- = invitatiekaart
acceptar un -- = op een uitnodiging/invitatie ingaan
refusar/declinar un -- = een uitnodiging afslaan
reciper un -- = een uitnodiging ontvangen
inviar un -- = een uitnodiging ontvangen
a(l) -- de = op uitnodiging van


invitato sub

1 gast, genodigde
-- de honor = eregast
-- al nuptias = bruiloftsgast
lecto pro --s = logeerbed
nos expecta nostre --s iste vespera/vespere = wij verwachten onze gasten vanavond


invitator sub

1 iemand die uitnodigt


invitatori adj

1 uitnodigend, uitnodigings...
2 RELIGION intrede...


invitatorio sub

1 RELIGION intrede-antifoon, aanvangspsalm


+ in vitro LATINO

1 BIOLOGIA in vitro, in een reageerbuis
fecundation/fertilisation -- = in vitrofertilisatie


+ invivibile adj

1 onleefbaar
existentia -- = onleefbaar bestaan
circumstantias -- = onleefbare omstandigheden
situation -- = onleefbare situatie


+ invivo

1 BIOLOGIA in vivo, op het levende organisme


invocar v

1 aanroepen, inroepen
-- Deo = God aanroepen
-- le sanctos = de heiligen aanroepen
-- le misericordia de Deo = Gods ontferming inroepen
-- le adjuta de un persona = iemands hulp inroepen
2 zich beroepen op, aanvoeren, aanhalen
-- un precedente = zich op een precedent beroepen
-- circumstantias attenuante = verzachtende omstandigheden aanvoeren


invocation sub

1 het aanroepen, het inroepen, aanroep, inroeping
2 aanhaling, aanvoering, beroep


+ invocative adj

1 aanroep..., om aan te roepen
formula -- = aanroepformule


+ invocator sub

1 aanroeper, inroeper


invocatori adj

1 aanroepend, inroepend, aanroep..., om aan te roepen
formula -- = aanroepformule


+ involucello sub

1 BOTANICA omwindseltje


+ involucrate adj

1 BOTANICA voorzien van een omwindsel van kelkblaadjes
davidia -- = zakdoekenboom, parkboom


+ involucro sub

1 BOTANICA omwindsel
-- floral = bloemomwindsel
-- de un inflorescentia = omwindsel van een bloeiwijze


involuntari(e) adj

1 onopzettelijk, onwillekeurig, automatisch
2 onopzettelijk, ongewild, zonder het te willen, onvrijwillig
allusion -- = onopzettelijke toespeling
consequentia -- = ongewild gevolg


involute adj

1 ingewikkeld
2 BOTANICA naar binnen gekruld
paxillo -- = krulzoom (soort paddenstoel)


involution sub

1 het inwikkelen, inwikkeling
2 teruggang, teruggaande ontwikkeling, regressie, involutie
3 BOTANICA het ingerold zijn
4 MATHEMATICA involutie
5 MEDICINA involutie, inschrompeling (van een orgaan)
-- uterin = baarmoederinvolutie
-- senil = ouderdomsinvolutie
maladia de -- = involutieziekte


+ involutive adj

1 BOTANICA naar binnen gekruld
2 MATHEMATICA MEDICINA involutie...


involver v

1 (in)wikkelen, hullen, omhullen
-- in nebulas/brumas = in nevelen hullen, omnevelen
esser involvite in un disputa = strijd hebben (over iets)
-- in mysterio = in mysterie hullen
-- un contradiction = een tegenstrijdigheid bevatten
2 verwikkelen, verwarren
3 (indirect) te kennen geven of aanduiden, impliceren


invulnerabile adj

1 onkwetsbaar


invulnerabilitate sub

1 onkwetsbaarheid
-- de Achilles = de onkwetsbaarheid van Achilles


io pron pers

1 ik


iodar v

1 joderen
aqua iodate = gejodeerd water
2 met jodium(tinctuur) behandelen


iodato sub

1 CHIMIA jodaat


+ iodhydric adj

1 CHIMIA
acido -- = joodwaterstof(zuur)


iodic adj

1 CHIMIA jodium..., jood...
acido -- = jodiumzuur
unguento -- = jodiumzalf


+ iodido sub

1 CHIMIA jodide
-- de kalium = kaliumjodide, joodkalium


+ iodifere

1 jodiumhoudend


iodismo sub

1 MEDICINA jodiumvergiftiging


iodo sub

1 jodium, jood
tinctura de -- = jodiumtinctuur
vapor/emanation de -- = jodiumdamp
composito de -- = jodiumverbinding
oxydo de -- = jodiumoxide
sal de -- = jodiumzout
solution de -- = jodiumoplossing
odor de -- = jodiumlucht


iodoformo sub

1 jodoform


iodometria sub

1 CHIMIA jodometrie


iodometric adj

1 CHIMIA jodometrisch


iodose adj

1 jodiumhoudend, gejodeerd, jood...


+ iodurar v

1 PHOTOGRAPHIA met een jodiumlaag bedekken


+ ioduration sub

1 PHOTOGRAPHIA het bedekken met een jodiumlaag


+ ioduro sub

1 CHIMIA jodide
-- de argento = zilverjodide
-- de plumbo = loodjodide


ion sub

1 PHYSICA ion
-- negative = negatief ion, anion
-- positive = positief ion, kation
-- hydrogene = waterstofion
-- atomic = atoomion
--es polymere = polymere ionen
emission de --es = ionenemissie
theoria del --es = ionentheorie
(ex)cambiator de --es = ionenwisselaar
concentration de --es = ionenconcentratie
equilibrio de --es = ionenevenwicht
reaction de --es = ionenreactie
antagonismo de --es = ionenantagonisme
transporto de --es = ionentransport
nube de --es = ionenwolk


ionic adj

1 Ionisch
ordine -- = Ionische bouworde
capitello -- = Ionisch kapiteel
dialecto -- = Ionisch dialect
colonia -- = Ionische kolonie
2 PHYSICA ionisch, ionen...
pumpa -- = ionenpomp
missile -- = ionenraket
microphono -- = ionenmicrofoon
altoparlator -- = ionenluidspreker
theoria -- = ionentheorie
temperatura -- = ionentemperatuur
equilibrio -- = ionenevenwicht
concentration -- = ionenconcentratie
bombardamento -- = ionenbombardement
antagonismo -- = ionenantagonisme


+ ionico sub

1 Ionisch (taal)


+ ionisabile adj

1 ioniseerbaar
gas -- = ioniseerbaar gas


+ ionisante adj

1 ioniserend
radiation -- = ioniserende straling


ionisar v

1 PHYSICA ioniseren


ionisation sub

1 PHYSICA ionisering, ionisatie
-- multiple = meervoudige ionisatie
-- electronic = elektronenionisatie
-- electrolytic = elektrolytische ionisatie
-- thermal/thermic = thermische ionisatie
-- per radiation = stralingsionisatie
grado de -- = ionisatiegraad
energia de -- = ionisatie-energie
potential de -- = ionisatiepotentiaal
camera de -- = ionisatiekamer/vat


+ ionisator sub

1 ionisator


+ ionium sub

1 CHIMIA ionium (element 90)


+ ionogramma sub

1 ionogram


+ ionometria sub

1 ionometrie


+ ionometric adj

1 ionometrisch


+ ionometro sub

1 ionometer


+ ionophono sub

1 ionofoon


+ ionosphera sub

1 METEO ionosfeer


+ ionospheric adj

1 METEO ionosferisch
strato -- = ionosferische laag


iota sub

1 jota, iota (negende letter van het Griekse alfabet)
2 iets onbeduidends, ietsje, kleinigheid, tittel
il non debe mancar un -- = er mag geen jota aan ontbreken


+ iotacismo sub

1 PHONETICA i(o)tacisme


+ ipecacuanha sub

1 BOTANICA braakwortel, ipecacuanha
sirop de -- = braakwortelsiroop


Iphigenia sub n pr

1 MYTHOLOGIA Iphigenie


ipse sub

1 zelf
io -- = ikzelf
hodie -- = vandaag nog


+ ipso facto LATINO

1 ipso facto, feitelijk, door de daad zelf, noodzakelijkerwijs


+ ipso jure sub LATINO

1 ipso jure, door dit recht zelf


ir v

1 gaan
-- e venir = heen en weer lopen
2 (kledingstuk, etc.) staan
iste cappello me va ben = die hoed staat me goed


ira sub

1 toorn, woede
accesso de -- = woede-aanval, woede-uitbarsting


+ iracunde adj

1 driftig, opvliegend


+ iracundia sub

1 drift, opvliegendheid


+ Irak sub n pr

1 Irak


+ irakian adj

1 Iraaks
population -- = Irakese bevolking


+ irakiano sub

1 Irakees


+ Iran sub n pr

1 Iran


+ iranian adj

1 Iraans
lingua -- = Iraanse taal
population -- = Iraanse bevolking


+ iraniano sub

1 Iraniër


irascer v

1 toornig/woedend worden


irascibile adj

1 prikkelbaar, opvliegend, lichtgeraakt, driftig
humor -- = prikkelbaar humeur
character -- = opvliegend karakter, driftkop
persona -- = driftkop


irascibilitate sub

1 prikkelbaarheid, opvliegendheid, lichtgeraaktheid, driftigheid


irate adj

1 boos, woedend, toornig, verbolgen
esser -- contra un persona = boos zijn op iemand


+ irenic adj

1 irenisch, vredestichtend


+ irenismo sub

1 irenisme


iridaceas sub pl

1 BOTANICA iridaceae, iridaceeën, lissenfamilie


iridacee adj

1 BOTANICA lisachtig


Iride sub n pr

1 MYTHOLOGIA Iris


iride sub

1 regenboog
2 ANATOMIA iris (van het oog), regenboogvlies
PHOTOGRAPHIA diaphragma -- = irisdiafragma
3 BOTANICA iris, lis


+ iridectomia sub

1 MEDICINA irisverwijdering, iridectomie


iridescente adj

1 met regenboogkleuren, iriserend, iridescent


iridescentia sub

1 regenboogachtige weerschijn, iridescentie


iridescer v

1 de kleuren van de regenboog hebben/uitstralen


+ iridic adj

1 CHIMIA iridium...
composito -- = iridiumverbinding


iridium sub

1 CHIMIA iridium
composito de -- = iridiumverbinding


+ iridotomia sub

1 MEDICINA irisverwijdering, iridotomie


iris sub n pr

1 MYTHOLOGIA Iris


iris sub

1 regenboog
2 ANATOMIA iris (van het oog), regenboogvlies
PHOTOGRAPHIA
diaphragma -- = irisdiafragma
PHOTOGRAPHIA
obturator a/de iris = kringsluiter
3 BOTANICA iris, lis
-- fetidissime = stinkende lis
-- germanic = duitse lis
-- florentin = florentijnse lis
-- pallide = bleke lis


irisar v

1 de kleuren van de regenboog geven aan, iriseren
le luce/lumine solar irisa le faciettas de un crystallo = het zonlicht iriseert de slijpvlakjes van een kristal


+ irisate adj

1 regenboogkleurig, geïriseerd, iris...
vitro -- = geïriseerd glas
quarz -- = geïriseerd kwarts
TYPOGRAPHIA impression -- = irisdruk


irisation sub

1 irisering, irisatie
-- de un prisma = irisatie van een prisma


+ irish coffee sub ANGLESE

1 irish coffee


iritis sub

1 MEDICINA regenboogvliesontsteking, iritis


Irlanda sub n pr

1 Ierland
-- del Nord = Noord-Ierland


irlandese adj

1 Iers
lingua -- = Ierse taal
setter (A) -- = Ierse setter


irlandese sub

1 Ier
2 Iers (taal)


ironia sub

1 PHILOSOPHIA ironie
-- socratic = Socratische ironie
2 ironie, spot
-- mordente = bijtende spot
-- amar = bittere ironie
-- del sorte = ironie van het lot


ironic adj

1 ironisch, spottend
tono -- = spottende toon
surriso -- = ironische glimlach
rider ironicamente = grijnslachen


ironisar v

1 ironiseren, spottende opmerkingen maken


ironista sub

1 spotter, ironisch schrijver


+ iroquese adj

1 Irokees


+ iroquese sub

1 Irokees


irradiante adj

1 uitstralend


irradiar v

1 uitstralen, stralen uitzenden
-- calor = warmte uitstralen/afstralen
-- lumine/luce = licht uitstralen
2 FIGURATE stralen, uitstralen (ook: pijn), zich verspreiden (naar)
-- de gaudio/joia = stralen van vreugde
-- confidentia in se mesme = zelfvertrouwen uitstralen


irradiation sub

1 het uitstralen, uitstraling, straling
le -- del sol a transverso le nubes = de straling van de zon door de wolken
2 uitstraling (toestand)
MEDICINA -- dolorose/de un dolor = uitstraling van pijn
3 OPTICA irradiatie


irradiator sub

1 uitstraler


irrationabile adj

1 strijdig met de rede, irrationeel
2 onverstandig


irrational adj

1 strijdig met de rede, irrationeel
pavor/angustia -- = onberedeneerde angst
comportamento/conducta -- = irrationeel gedrag
2 niet met rede begaafd, redeloos
esseres -- = redeloze wezens
3 MATHEMATICA irrationeel, onmeetbaar
equation -- = irrationele vergelijking
numero -- = irrationeel/onmeetbaar getal


+ irrationalismo sub

1 irrationalisme


+ irrationalista adj

1 irrationalistisch


irrationalitate sub

1 redeloosheid, onverstand
2 onredelijkheid, irrationaliteit
3 MATHEMATICA irrationaliteit


irreal adj

1 irreëel, onwerkelijk, niet bestaand
un periculo -- = een denkbeeldig gevaar


irrealisabile adj

1 niet te realiseren, niet te verwezelijken, onverwezenlijkbaar, onuitvoerbaar, onvervulbaar
projecto -- = onuitvoerbaar plan
desiro/desiderio -- = onvervulbare wens


+ irrealisabilitate sub

1 onverwezenlijkbaarheid, onuitvoerbaarheid, onvervulbaarheid


+ irrealisate adj

1 niet verwezenlijkt, niet uitgevoerd, niet verwerkelijkt, onvervuld


+ irrealismo sub

1 gebrek aan realisme/werkelijkheidszin
-- de un politica = gebrek aan werkelijkheidszin van een politiek


+ irrealista sub

1 niet-realistisch aangelegd mens


+ irrealista adj

1 irrealistisch


irrealitate sub

1 irrealiteit, onwerkelijkheid
le -- del sonio = de onwerkelijkheid van de droom


+ irrecipibile adj

1 niet-ontvankelijk
declarar -- un recurso = een beroep niet-ontvankelijk verklaren


+ irrecipibilitate sub

1 niet-ontvankelijkheid
-- de un recurso = niet-ontvankelijkheid van een beroep


irreclamabile adj

1 niet opeisbaar, onopeisbaar, niet terug te vorderen, onopvorderbaar


+ irreclamabilitate sub

1 onopeisbaarheid, onopvorderbaarheid


+ irrecognoscibile adj

1 onherkenbaar


+ irrecognoscibilitate sub

1 onherkenbaarheid


irreconciliabile adj

1 onverzoenlijk
adversario -- = onverzoenlijke tegenstander
inimico -- = onverzoenlijke vijand
attitude -- = onverzoenlijke houding
le declarationes esseva -- = de verklaringen waren onverenigbaar


irreconciliabilitate sub

1 onverzoenlijkheid


+ irrecovrabile adj

1 niet terug te krijgen, niet recuperabel
debitas -- = ininbare schulden
amonta -- = oninbaar bedrag
aqua subterranee -- = niet-herwinbaar grondwater


irrecuperabile adj

1 niet meer te gebruiken, niet meer terug te winnen
debitas -- = oninbare schulden
ferralia -- = niet meer te gebruiken/waardeloos schroot


+ irrecuperabilitate sub

1 onmogelijkheid om weer te gebruiken of om terug te winnen


irrecusabile adj

1 onweerlegbaar, onweersprekelijk
signos -- = onweersprekelijke tekenen
2 JURIDIC onwraakbaar, irrecusabel
testimonio -- = onwraakbare getuigenis
judice -- = onwraakbare rechter


+ irrecusabilitate sub

1 onweerlegbaarheid, onweersprekelijkheid
2 JURIDIC onwraakbaarheid
-- de un testimonio = onwraakbaarheid van een getuigenis


irredenta sub ITALIANO

1 irredenta (verkorting van 'Italia irredenta')


irredentismo sub

1 irredentisme


irredentista sub

1 irredentist


+ irredentista adj

1 het irredentisme voorstaand, irredentistisch


irredimibile adj

1 onafkoopbaar, onaflosbaar, onopzegbaar
hypotheca -- = onopzegbare hypotheek
derectos -- = onafkoopbare rechten


+ irredimibilitate sub

1 onafkoopbaarheid, onaflosbaarheid, onopzegbaarheid


irreducibile adj

1 niet herleidbaar, onherleidbaar (anque MATHEMATICA)
fractiones -- = onherleidbare breuken
equation -- = onherleidbare vergelijking
2 CHIMIA niet reduceerbaar
oxydo -- = niet reduceerbaar oxyde
3 onbuigzaam, onwrikbaar, onvermurwbaar, onverzettelijk
opposition -- = onwrikbaar verzet
voluntate -- = onbuigzame wil


irreducibilitate sub

1 onherleidbaarheid (anque MATHEMATICA)
-- de fractiones = onherleidbaarheid van breuken
-- de un equation = onherleidbaarheid van een breuk
2 CHIMIA niet-reduceerbaarheid
-- de un oxydo = niet-reduceerbaarheid van een oxyde
3 onbuigzaamheid, onwrikbaarheid, onvermurwbaarheid, onverzettelijkheid
-- de un voluntate = onbuigzaamheid van een wil


+ irreductibile adj

1 Vide: irreducibile


+ irreductibilitate sub

1 Vide: irreducibilitate


irreflexion sub

1 onnadenkendheid, onbezonnenheid
momento de -- = ogenblik van onbedachtzaamheid


+ irreflexive adj

1 ondoordacht, onnadenkend, klakkeloos
judicamento -- = onbekookt oordeel
decision -- = onberaden beslissing
reaction -- = ondoordachte reactie
actos -- = onbezonnen/roekeloze daden


+ irreflexivitate sub

1 ondoordachtheid, onnaden-kendheid
-- del juventute = ondoordachtheid van de jeugd


irreformabile adj

1 onveranderlijk
2 JURIDIC onherroepelijk
judicamento -- = onherroepelijk oordeel


+ irrefragabile adj

1 onweerlegbaar, onwraakbaar, waartegen niets valt in te brengen
testimonio -- = onweerlegbaar getuigenis


+ irrefragabilitate sub

1 onweerlegbaarheid


irrefrangibile adj

1 onverbreekbaar, onschendbaar
2 OPTICA onbreekbaar (van lichtstralen)


irrefrangibilitate sub

1 onverbreekbaarheid, onschendbaarheid
2 OPTICA onbreekbaarheid (van lichtstralen)


+ irrefrenabile adj

1 niet te breidelen, teugelloos
ille ha habite un attacco de riso -- = hij had een onbedaarlijke lachbui


+ irrefrenabilitate sub

1 teugelloosheid


+ irrefrenate adj

1 ongeremd


irrefutabile adj

1 onweerlegbaar
probas/provas -- = harde/onweerlegbare bewijzen
veritates -- = onomstotelijke waarheden
su argumentation es -- = zijn argumentatie is niet weerlegbaar


irrefutabilitate sub

1 onweerlegbaarheid


irrefutate adj

1 niet weerlegd, onweersproken


irregular adj

1 onregelmatig, ongelijk(matig), ongeordend
scriptura -- = onregelmatig handschrift
forma -- = onregelmatige vorm
pulso -- = onregelmatige pols(slag)
verbo -- = onregelmatig werkwoord
polygono -- = onregelmatige veelhoek
vita -- = ongeregeld leven
menstruation -- = onregelmatige menstruatie
dentatura -- = onregelmatig gebit
horas de labor/travalio -- = onregelmatige werktijden
2 onregelmatig, onbevoegd, onwettig
detention -- = wederrechtelijke vrijheidsberoving
situation -- = onwettige toestand
3 (van personen) niet regelmatig, wisselvallig, ongelijk
alumno -- = leerling met wisselende prestaties
4 ongeregeld, irregulier
MILITAR truppas -- = ongeregelde/irreguliere troepen


irregularitate sub

1 onregelmatigheid, ongeregeldheid, ongelijkheid
le -- del figura = de onregelmatigheid van de figuur
-- del intervallos = ongelijkheid van de tussenpozen
2 onregelmatigheid, iets wat niet in de haak is, iets wat niet door de beugel kan
-- administrative = administratieve onregelmatigheid
committer un -- = iets doen wat niet door de beugel kan


+ irreimplaciabile adj

1 onvervangbaar
cata instante de nostre vita es -- (André Gide) = elk oogenblik van ons leven is onvervangbaar
collaborator -- = onvervangbare medewerker


+ irrelevante adj

1 niet relevant, niet ter zake dienend, irrelevant
facto -- = irrelevant feit
observation/remarca -- = irrelevante opmerking
detalio -- = onbeduidend detail
iste question es -- = die vraag is niet relevant


+ irrelevantia sub

1 ontoepasselijkheid, het niet ter zake zijn, irrelevantie


irreligion sub

1 ongodsdienstigheid, ongeloof, buitenkerkelijkheid


irreligiose adj

1 ongodsdienstig, buitenkerkelijk
scriptor/autor -- = ongodsdienstige schrijver


irreligiositate sub

1 ongodsdienstigheid, ongeloof, buitenkerkelijkheid


irremediabile adj

1 onherstelbaar, ongeneeslijk, zonder uitweg, hopeloos, niet meer ongedaan te maken
disastro -- = onherstelbare ramp
falta -- = onherstelbare fout
morbo -- = ongeneeslijke ziekte
mal -- = onverbeterlijk kwaad
situation -- = hopeloze toestand
aggravation -- de un stao de sanitate = hopeloze verergering van een gezondheidstoestand
irremediabilemente perdite = onherroepelijk verloren


+ irremediabilitate sub

1 onherstelbaarheid


irremissibile adj

1 onvergeeflijk
falta/error -- = onvergeeflijke fout
peccato -- = onvergeeflijke zonde


irremissibilitate sub

1 onvergeeflijkheid
-- de un culpa = onnvergeeflijkheid van een schuld


+ irremovibile adj

1 niet verplaatsbaar
2 niet verwijderbaar
3 niet afzetbaar


irremunerabile adj

1 niet te belonen


+ irremunerate adj

1 onbezoldigd


+ irrenunciabile adj

1 waarvan men niet kan afzien


+ irrenunciabilitate sub

1 onmogelijkheid om (van iets) af te zien


irreparabile adj

1 onherstelbaar (anque FIGURATE)
perdita -- = onherstelbaar verlies
falta -- = onherstelbare fout
damno -- = onherstelbare schade
disastro -- = onherstelbare ramp
auto(mobile) -- = auto die niet te repareren is, auto die total loss is
pronunciar parolas -- = dingen zeggen die niet ongedaan zijn te maken


irreparabilitate sub

1 onherstelbaarheid (anque FIGURATE)
-- de un error = onherstelbaarheid van een fout


+ irrepetibile v

1 niet voor herhaling vatbaar, onherhaalbaar, eenmalig
tentativa -- = een poging die niet herhaald kan worden


+ irrepetibilitate sub

1 onherhaalbaarheid
-- de un experimento = onherhaalbaarheid van een expe-riment


irreprehensibile adj

1 onberispelijk, waar geen kwaad in steekt
comportamento/conducta -- = onberispelijk gedrag
placeres -- = onschuldige genoegens


+ irreprehensibilitate sub

1 onberispelijkheid
-- del stilo = onberispelijkheid van de stijl


irrepressibile adj

1 niet te onderdrukken, niet in toom te houden, onbedwingbaar, niet te beteugelen
passion -- = onbedwingbare hartstocht
riso -- = niet in te houden lach


+ irreprimibile adj

1 niet te onderdrukken, niet in toom te houden, onbedwingbaar, niet te beteugelen
passion -- = onbedwingbare hartstocht
riso -- = niet in te houden lach
progresso -- = onstuitbare vooruitgang
impulso -- = niet te onderdrukken impuls


irreprochabile {sj} adj

1 onberispelijk, onbesproken, waar niets op aan te merken valt, keurig
comportamento/conducta -- = onberispelijk gedrag, onbesproken gedrag
vestimentos -- = onberispelijke kleding
viver irreprochabilemente = keurig leven


+ irreprochabilitate {sj} sub

1 onberispelijkheid
-- de su comportamento/conducta = onberispelijkheid van zijn gedrag


+ irreproducibile adj

1 niet reproduceerbaar
un photo(graphia) -- = een niet reproduceerbare foto


+ irreproducibilitate sub

1 onmogelijkheid om (iets) te reproduceren


irresistibile adj

1 onweerstaanbaar
fortia -- = onweerstaanbare kracht
necessitate -- = onweerstaanbare noodzaak
eloquentia -- = onweerstaanbare welsprekendheid


irresistibilitate sub

1 onweerstaanbaarheid


irresolubile adj

1 onoplosbaar
problema -- = onoplosbaar vraagstuk


+ irresolubilitate sub

1 onoplosbaarheid
-- de un problema = onoplosbaarheid van een probleem


irresolute adj

1 besluiteloos, aarzelend, weifelend, onzeker, wankelmoedig
character -- = besluiteloos/aarzelend karakter


irresolution sub

1 besluiteloosheid, wankelmoedigheid


+ irrespecto sub

1 gebrek aan respect


+ irrespectuose adj

1 oneerbiedig
manieras -- = oneerbiedige manieren
parlar irrespectuosemente a un superior = op oneerbiedige wijze tegen een meerdere spreken


+ irrespectuositate sub

1 oneerbiedigheid


irrespirabile adj

1 moeilijk in te ademen, verstikkend
atmosphera -- = bedompte atmosfeer


+ irrespirabilitate sub

1 moeilijkheid om in te ademen


irresponsabile adj

1 onbezonnen, onbedachtzaam, onnadenkend, onvoorzichtig, roekeloos
gente -- = onbezonnen lieden
2 ontoerekeningsvatbaar, ontoerekenbaar, niet aansprakelijk, niet verantwoordelijk


irresponsabilitate sub

1 gebrek aan verantwoordelijksgevoel
2 ontoerekeningsvatbaarheid, ontoerekenbaarheid, onverantwoordelijkheid


+ irrestaurabile adj

1 niet te restaureren, niet restaureerbaar


+ irretractile adj

1 onsamentrekbaar


+ irretractilitate sub

1 onsamentrekbaarheid


+ irrevelabile adj

1 wat niet kan/mag worden ont-huld/geopenbaard
un secreto -- = een geheim dat niet mag worden onthuld


+ irrevelabilitate sub

1 onmogelijkheid van iets dat niet kan/mag worden onthuld


+ irrevelate adj

1 ongeopenbaard


irreverente adj

1 oneerbiedig
allusion -- = oneerbiedige toespeling
responder irreverentemente = een oneerbiedig antwoord geven


irreverentia sub

1 oneerbiedigheid
un -- impardonabile = een onvergeeflijke oneerbiedigheid
comportar se con -- = zich oneerbiedig gedragen


+ irreversibile adj

1 onomkeerbaar, irreversibel
processo -- = onomkeerbaar proces
cyclo -- = onomkeerbare cyclus
transformation -- = onomkeerbare transformatie
deformation -- = blijvende vervorming
coma -- = hersendood
CHIMIA reaction -- = aflopende reactie


+ irreversibilitate sub

1 onomkeerbaarheid, irreversibiliteit
lege del -- = onomkeerbaarheidswet
-- del evolution = onomkeerbaarheid van de evolutie


irrevocabile adj

1 onherroepelijk, niet terug te draaien
decision -- = onherroepelijke beslissing
sententia/judicio/judicamento -- = onherroepelijk vonnis
refusa -- = onherroepelijke weigering


irrevocabilitate sub

1 onherroepelijkheid
-- de un decision = onherroepelijkheid van een beslis-sing
-- del passato = onherroepelijkheid van het verleden


irrider v

1 bespotten, belachelijk maken


irrigabile adj

1 bevloeibaar, irrigeerbaar
terreno/terra -- = bevloeibaar land
area/region -- = bevloeibaar gebied


+ irrigabilitate sub

1 mogelijkheid om te irrigeren


irrigar v

1 bevloeien, irrigeren
-- terras = land bevloeien
2 MEDICINA irrigeren, uitspoelen


irrigation sub

1 het bevloeien, bevloeiing, irrigatie
-- artificial = kunstmatige bevloeiing/irrigatie
systema de --es = irrigatiesysteem, bevloeiingssysteem
fossato de -- = irrigatiesloot
canal de -- = irrigatiekanaal
systema de canales de -- = irrigatiekanalenstelsel
esclusa de -- = irrigatiesluis
rete de -- = irrigatienet
nivello de -- = irrigatiepeil
periodo de -- = irrigatieperiode
travalios/labores de -- = irrigatiewerken
carro/auto(mobile) de -- = sproeiwagen
avion de -- = sproeivliegtuig
puteo de -- = irrigatieput
tubo de -- = irrigatiebeuis
2 MEDICINA irrigatie, uitspoeling
3 MEDICINA doorstroming
-- sanguinee = doorbloeding, bloeddoorstroming


irrigator sub

1 (be)sproeier, sproeitoestel
2 MEDICINA irrigator


irrigatori adj

1 sproei..., bevloeiings...
canal -- = bevloeiingskanaal
installation -- = sproei/regeninstallatie
labores -- = bevloeiingswerken


irrision sub

1 bespotting, spot


irrisor sub

1 spotter, spotvogel


irrisori adj

1 bespottelijk, belachelijk
argumentos -- = belachelijke argumenten
salario -- = belachelijk laag loon
precio -- = spotprijs
spectaculo -- = schertsvertoning


irritabile adj

1 lichtgeraakt, prikkelbaar, irritabel
2 BIOLOGIA prikkelbaar, irritabel


irritabilitate sub

1 lichtgeraaktheid, prikkelbaarheid, irritabiliteit
2 BIOLOGIA prikkelbaarheid, irritabiliteit


irritante adj

1 hinderlijk, ergerniswekkend, irritant


irritante sub

1 irriterend middel (anque MEDICINA)


irritar v

1 irriteren, prikkelen, boos maken, ergeren
tu conducta me irrita = jouw gedrag irriteert me
ille se irrita facilemente = hij wordt gauw boos
2 MEDICINA irriteren, prikkelen, licht doen ontsteken, schrijnen
iste sapon irrita le pelle = de huid wordt door deze zeep geïrriteerd
3 PHYSIOLOGIA (zenuw/spier) prikkelen


+ irritate adj

1 MEDICINA geïrriteerd, geprikkeld
pelle -- = branderige huid
oculos -- = branderige ogen
2 (boos) irritate, geprikkeld
esser profundemente -- = zich dood ergeren


irritation sub

1 geprikkeldheid, geërgerdheid, boosheid, irritatie
exprimer su -- = zijn irritatie uitspreken
2 irritatie, prikkeling, branderigheid
-- del gorga = prikkeling in de keel
3 PHYSIOLOGIA prikkeling


+ irritative adj

1 MEDICINA irritatie..., prikkelend
tusse -- = prikkelhoest


+ irritator sub

1 iemand die irriteert, iets dat irriteert


irrite adj

1 JURIDIC ongeldig


+ irrorabile adj

1 wat kan worden besprenkeld/bevochtigd


irrorar v

1 bedauwen
2 nat maken, besprenkelen, bevochtigen


irroration sub

1 bedauwing
2 het nat maken, het bevochtigen, het besprenkelen, bevochtiging, besprenkeling


+ irrorator sub

1 iemand die/iets dat besprenkelt/bevochtigt


irrumper v

1 (plotseling) binnenvallen, (plotseling) binnendringen, binnenstormen
-- in le casa de un persona = bij iemand binnendringen


+ irrumpibile adj

1 onbreekbaar, onverbreekbaar
objectos -- = onbreekbare voorwerpen
vitro -- = onbreekbaar glas
catenas -- = onverbreekbare boeien


+ irrumpibilitate sub

1 onbreekbaarheid, onverbreekbaarheid


irruption sub

1 het plotseling binnenvallen, het plotseling binnendringen, het binnenstormen
--es del barbaros = invallen der barbaren
-- del manifestantes in le ambassada = het binnendringen van de betogers in de ambassade
facer -- in = binnenstormen, binnenstuiven


+ irruptive adj

1 invallend, binnenvallend, binnendringend


Isaac sub n pr

1 Isaäc


+ isagoge sub

1 inleiding, isagoge


+ isagogic adj

1 inleidend, isagogisch


Isaia sub n pr

1 BIBLIA Jesaja


+ isallobare adj

1 METEO isallobaar


+ isallobaro sub

1 METEO isallobaar (lijn tussen gelijke drukveranderingen)


+ isallotherma sub

1 METEO isallotherm


+ isatis sub

1 BOTANICA -- tinctori = wede


+ isba sub

1 sparrenhouten hutje (Rusland)


+ ischemia sub

1 MEDICINA ischemie, plaatselijke bloedeloosheid


+ ischemic adj

1 MEDICINA ischemisch
necrose (-osis) ischemic = ischemische necrose


+ ischiatic adj

1 ANATOMIA zitbeens...
osso -- = zitbeen
tuberositate -- = zitbeensknobbel


+ ischio sub

1 ANATOMIA zitbeen


+ isentropic adj

1 PHYSICA isentropisch


+ isiac adj

1 ANTIQUITATE Isis...
mysterios -- = Isismysteriën


+ isiaco sub

1 Isispriester


islam sub

1 islam


islamic adj

1 islamitisch, mohammedaans
studios -- = islamitische studiën
fundamentalismo -- = islamisch fundamentalisme
le mundo -- = de wereld van de islam


islamisar v

1 islamiseren, tot de islam bekeren
regiones islamisate de Africa nigre = geïslamiseerde streken van zwart Afrika


+ islamisation sub

1 islamisering
-- de partes de Espania post le octave seculo = islamisering van gedeelten van Spanje na de achtste eeuw


islamismo sub

1 islam, islamisme, mohammedanisme


islamita sub

1 islamiet, mohammedaan


islamita adj

1 islamitisch, mohammedaans


islamitic adj

1 islamitisch, mohammedaans


+ islamologo sub

1 islamkenner, islamoloog


Islanda sub n pr

1 IJsland
spat de -- = kalkspaat
crystallo de -- = IJslands kristal
zona depressionari de -- = lagedrukgebied bij IJsland


islandese adj

1 IJslands
lingua -- = IJslandse taal, IJslands
litteratura -- = IJslandse literatuur
sagas -- = IJslandse sagen


islandese sub

1 IJslander
2 IJslands (taal)


islandic adj

1 IJslands


+ ismaelita adj

1 Ismaëlitisch


+ ismaelita sub

1 Ismaëliet


+ ismo sub

1 isme


+ isoagglutinisation sub

1 MEDICINA iso-agglutinatie


isobare adj

1 METEO, GEOLOGIA isobarisch
superficie -- = isobarisch oppervlak
linea/curva -- = isobaar


isobaric adj

1 METEO, GEOLOGIA isobarisch
linea/curva -- = isobaar


isobaro sub

1 METEO GEOLOGIA isobaar


+ isobarometric adj

1 METEO isobarometrisch
lineas -- = isobarometrische lijnen


+ isobatha adj

1 GEOGRAPHIA diepte...
linea/curva -- = dieptelijn, isobaat


+ isobatha sub

1 GEOGRAPHIA dieptelijn, isobaat


+ isocahedro sub

1 MATHEMATICA twintigvlak, icocaëder


+ isocardia sub

1 ZOOLOGIA ossehart, hartschelp


+ isocellular adj

1 isocellulair


+ isochore adj

1 PHYSICA isochoor, een gelijk volume hebbend


+ isochromatic adj

1 isochroom, van gelijke kleur, gelijkkleurig, isochromatisch
lente -- = isochromatische lens


+ isochrome adj

1 Vide: isochromatic


isochrone adj

1 isochroon
oscillationes -- = isochrone trillingen


isochronismo sub

1 isochronisme, gelijkheid van duur


+ isochrono sub

1 isochroon


+ isoclinal adj

1 GEOLOGIA isoclinaal
plica -- = isoclinale plooi
fallia -- = isoclinale breuk
stratos geologic -- = isoclinale geologische la-gen


isocline adj

1 PHYSICA GEOLOGIA isoclinisch
linea -- = isoclinische lijn, isocline


isoclino sub

1 PHYSICA GEOLOGIA isocline


+ isocoagulabilitate sub

1 isocoagulabiliteit


+ isodiametric adj

1 isodiametrisch


+ isodynamia sub

1 isodynamie


isodynamic adj

1 isodynamisch


+ isoelectric adj

1 PHYSICA iso-elektrisch


+ isoenergetic adj

1 PHYSICA iso-energetisch


+ isoete sub

1 BOTANICA biesvaren


isogame adj

1 BIOLOGIA isogaam


isogameta sub

1 BIOLOGIA isogameet


isogamia sub

1 BIOLOGIA isogamie


+ isoglossa sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA isoglosse


+ isoglosse adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA isoglossen...
linea -- = isoglosse


+ isogonal adj

1 gelijkhoekig


isogone adj

1 gelijkhoekig, isogonisch


+ isogonic adj

1 gelijkhoekig


+ isohedric adj

1 gelijkvlakkig


+ isohyete sub

1 isohyeet
carta del --s = isohyetenkaart


+ isohypsa sub

1 GEOGRAPHIA isohypse, hoogtelijn


+ isohypse adj

1 GEOGRAPHIA hoogte...
linea -- = hoogtelijn, isohypse


+ isoionic adj

1 PHYSICA een gelijk aantal ionen bezittend


+ isolabile adj

1 isoleerbaar, afzonderbaar


isolamento sub

1 eenzaamheid, afzondering, isolement, het isoleren
-- cellular = eenzame opsluiting
camera de -- = isolatiekamer
dica de -- = afsluitdijk
2 afzondering, afgelegenheid, eenzame ligging
3 ELECTRICITATE etc., isolatie, isolering
-- sonor/acustic = geluidsisolatie


+ isolante adj

1 isolerend
material -- = isolatiemateriaal
placa -- = isolatieplaat
strato -- = isolerende laag, isolatielaag


isolar v

1 isoleren, afzonderen
-- un cosa de su contexto = iets uit zijn verband rukken
-- se de un gruppo = zich van een gezelschap afzonderen
isolar le vaccas malade (del vaccas san) = de zieke koeien afzonderen
2 ELECTRICITATE etc., isoleren


isolate adj

1 afgezonderd, afgelegen, geïsoleerd (anque ELECTRICITATE)
casa -- = afgelegen huis
caso -- = alleenstaand geval
posto -- = buitenpost
tabulas -- = aparte tafels
factos -- = losse feiten


isolation sub

1 het isoleren, het afzonderen, isolering, isolatie, afzondering
2 ELECTRICITATE etc., het isoleren, isolering, isolatie
-- thermic = warmte-isolatie
-- dielectric = diëlektrische isolatie
material de -- = isolatiemateriaal


+ isolationismo sub

1 isolationisme


+ isolationista sub

1 isolationist


+ isolationista adj

1 isolationistisch


+ isolator adj

1 ELECTRICITATE etc., niet-geleidend, isolerend, isolatie...
2 lingua -- = isolerende taal


isolator sub

1 iemand die of iets dat isoleert
2 ELECTRICITATE etc., niet-geleider, isolator


+ isoleucina sub

1 isoleucine


+ isologe adj

1 CHIMIA isoloog (dezelfde koolstofketen hebbend)


isomere adj

1 CHIMIA isomerisch, isomeer...


+ isomeria sub

1 PHYSICA, CHIMIA isomerie
-- nuclear = kernisomerie


+ isomeric adj

1 CHIMIA isomerisch, isomeer...


+ isomerisation sub

1 PHYSICA, CHIMIA isomerisatie


isomerisme sub

1 CHIMIA isomerie


+ isomero sub

1 isomeer


+ isometria sub

1 isometrie


isometric adj

1 CHIMIA, MEDICINA etc., isometrisch
crystallos -- = isometrische kristallen
perspectiva -- = isomerisch perspectief
spatios -- = isomerische ruimten


isomorphe adj

1 gelijkvormig, isomorf


+ isomorphic adj

1 isomorf


isomorphismo sub

1 SCIENTIFIC isomorfisme, isomorfie


+ isonomia sub

1 CHIMIA gelijke kristallisatiewijze


+ isoperimetric adj

1 MATHEMATICA isoperimetrisch, van gelijke omtrek
polygono -- = isoperimetrische veelhoek


+ isophylle adj

1 BOTANICA met gelijke bladen, gelijkbladerig
campanula -- = ster van Bethlehem


+ isopode sub

1 ZOOLOGIA gelijke poten hebbend


+ isoptere adj

1 met onderling gelijke vleugels


isoscele adj

1 GEOMETRIA gelijkbenig
triangulo -- = gelijkbenige driehoek
trapezio -- = gelijkbenig trapezium
non -- = ongelijkbenig


+ isoscelia sub

1 GEOMETRIA gelijkbenigheid
-- de un triangulo = gelijkbenigheid van een driehoek


+ isosensibilisation sub

1 isosensibilisatie


+ isospin sub

1 PHYSICA isospin, isotopische spin


+ isostasia sub

1 GEOLOGIA isostasie


+ isostatic adj

1 isostatisch


+ isostaticitate sub

1 eigenschap van isostatisch te zijn


+ isosyllabe adj

1 met een gelijk aantal lettergrepen


+ isosyllabic adj

1 met een gelijk aantal lettergrepen


+ isosyllabismo sub

1 isosyllabisme


isotherma sub

1 METEO isotherm


+ isothermal adj

1 Vide: isothermic


isotherme adj

1 METEO etc., isothermisch
linea -- = isotherm
recipiente -- = koelbox
sacco -- = koeltas


+ isothermia sub

1 isothermie


+ isothermic adj

1 METEO etc., isothermisch
transformationes -- de un gas = isothermische veranderingen van een gas


+ isotonia sub

1 PHYSICA, BIOLOGIA isotonie


+ isotonic adj

1 PHYSICA, BIOLOGIA isotonisch, isotoon


isotope adj

1 CHIMIA, PHYSICA isotopisch, isotopen...
spin (A) -- = isotopische spin, isospin
separation -- = isotopenscheiding


+ isotopic adj

1 CHIMIA PHYSICA isotopisch, isotopen...
spin (E) -- = isotopische spin, isospin
separation -- = isotopenscheiding
analyse (-ysis) -- = isotopische analyse


isotopo sub

1 CHIMIA PHYSICA isotoop
separation del --s = isotopenscheiding
-- radioactive = radioactieve isotoop
-- stabile = stabiele isotoop
-- del uranium = uraniumisotoop
-- del carbon = koolstofisotoop


+ isotransplant sub

1 isotransplantaat


+ isotransplantation sub

1 MEDICINA isotransplantatie


+ isotron sub

1 isotron


+ isotrope adj

1 PHYSICA, MATHEMATICA isotroop


+ isotropia sub

1 PHYSICA, MATHEMATICA isotropie


+ isotropic adj

1 PHYSICA, MATHEMATICA isotroop


+ isotropo sub

1 PHYSICA, MATHEMATICA isotroop


+ isotypo sub

1 isotype


Israel sub n pr

1 Israël


+ israeli sub

1 Israëli


israeli adj

1 van/uit Israël, Israëlisch


+ israelian adj

1 van/uit Israël, Israëlisch


+ israeliano sub

1 Israëli, Israeliër


israelita sub

1 Israëliet


israelita adj

1 Israëlitisch
festa -- = Israëlitisch feest
calendario -- = joodse tijdrekening


+ israelo-arabe adj

1 Israelisch-Arabisch


+ israelo-palestinian adj

1 Israelisch-Palestijns


iste

1 pron dem adjec 1. deze, dit, 2. laatstgenoemd
2 pron dem 1. deze, 2. (de/het) laatstgenoemde


isthmic adj

1 istmisch
jocos -- = istmische spelen


isthmo sub

1 GEOLOGIA landengte, istmus


+ isto pron dem

1 dit, dat
a parte -- = afgezien daarvan


Italia sub n pr

1 Italië


italian adj

1 Italiaans


italianisar v

1 italianismen gebruiken
2 Italiaans maken, veritaliaansen, een Italiaans karakter geven aan


+ italianisation sub

1 het geven van een Italiaans karakter aan, veritaliaansing


italianismo sub

1 italianisme, Italiaanse trek, Italiaanse uitdrukking


+ italianitate sub

1 Italiaans karakter
2 eenheid van de Italiaanse natie


italiano sub

1 Italiaan
2 Italiaans (taal)


italic adj

1 Italisch
derecto -- = Italisch recht
lingua -- = Italische taal, Italisch
populo -- = Italische volksstam
2 TYPOGRAPHIA cursief
littera/character -- = cursiefletter, italiek


+ italica sub

1 italiek


italico sub

1 TYPOGRAPHIA cursieve (druk)letter


+ italophone adj

1 Italiaans sprekend


+ italophono sub

1 Italiaans sprekende


item adv

1 op dezelfde wijze, evenzo, en ook


+ item sub

1 onderdeel, bestanddeel, (programma)punt, item
-- pro memoria = memoriepost


iterabile adj

1 in staat herhaald te worden, voor herhaling vatbaar, herhaalbaar


iterar v

1 herhalen, opnieuw doen
2 herhalen, opnieuw zeggen


iteration sub

1 PSYCHOLOGIA, MATHEMATICA, COMPUTATOR herhaling, iteratie


iterative adj

1 herhaald, herhalend, iteratief, frequentatief
MATHEMATICA methodo -- = iteratieve methode
MATHEMATICA operation -- = iteratieve bewerking
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA iteratief, frequentatief
verbo -- = iteratief/frequentatief werkwoord, iteratief, frequentatief, werkwoord van herhaling
prefixo -- = herhalingsaanduidend prefix


+ iterativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA iteratief/frequentatief werkwoord, iteratief, frequentatief


iterator sub

1 iemand die herhaalt


itero adv

1 weer, opnieuw, nog eens
-- e -- = nog eens en nog eens, steeds opnieuw


+ ithyphallia sub

1 ithyfallie


+ ithyphallic adj

1 ithyfallisch
statuas -- = ithyphallische beelden


itinerante adj

1 (rond)reizend, rondtrekkend
ambassador -- = reizend ambassadeur
exposition/exhibition -- = reizende tentoonstelling
circo -- = rondreizend circus
predicator -- = rondreizend prediker


itinerantia sub

1 het rondreizen, het rondtrekken


itinerar v

1 rondreizen, rondtrekken


itinerari adj

1 de reisweg betreffend, de routebeschrijving betreffend


itinerario sub

1 reisweg, route
-- touristic {oe} = toeristische route
sequer un -- = een route volgen
2 routebeschrijving, reisgids


itinere sub

1 (reis)route, (reis)weg
sequer un -- = een route volgen


+ ition sub

1 (het) gaan
cammino de -- = heenweg


+ Ivan sub n pr

1 Iwan
-- le Terribile = Iwan de Verschrikkelijke


+ ixia sub

1 BOTANICA ixia, zwaardlelie


+ ixobrycho sub

1 ZOOLOGIA
-- minute = wouwaapje (vogel)


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori