FANDOM


ma conj

1 maar
non solmente... ma alsi = niet alleen ... maar ook


macabre adj

1 macaber, dood...
dansa -- = dodendans
discoperta -- = macabere ontdekking
vista -- = macaber gezicht
burla -- = macabere grap
humor -- = galgenhumor


+ macaca sub

1 ZOOLOGIA makaak, Javaanse aap
-- rhesus = resusaapje


macadam sub ANGLESE

1 macadam


macadamisar v

1 macadamiseren
-- un cammino = een weg macadamiseren
cammino macadamisate = macadamweg


macadamisation sub

1 macadamisering
-- del strata = macadamisering van de straat


macaron sub

1 bitterkoekje, makaron
pudding (A) al -- = bitterkoekjespudding


macaronea sub

1 macaronische tekst


macaroni sub pl

1 CULINARI macaroni
fabrica de -- = macaronifabriek
platto de -- = macaronischotel
pappa de -- = macaronipap
croquette (F) de -- = macaronikroket
suppa de -- = macaronisoep


macaronic adj

1 macaronisch (in koddig Latijn geschreven)
latino -- = potjeslatijn
poesia -- = potsierlijke poëzie
versos -- = macaronische verzen
texto -- = macaronische tekst


+ Macassar sub n pr

1 Makassar
oleo de -- = makassarolie


Maccabeos sub pl

1 BIBLIA Maccabeeërs


macedone sub

1 Macedoniër


macedone adj

1 Macedonisch


Macedonia sub n pr

1 Macedonië


macedonia sub

1 CULINARI macedoine


macedonie adj

1 Macedonisch
phalange -- = Macedonische falanx


+ macellabile adj

1 wat kan worden geslacht


macellar v

1 slachten
-- un vacca = een koe slachten


+ macellation sub

1 (het) slachten, slacht, slachting
masca/mascara de -- = slachtmasker
methodo de -- = slachtmethode
saison (F) de -- = slachttijd
bon/preste pro -- = slachtrijp


+ macellator sub

1 slachter


macelleria sub

1 slagerij, slagerswinkel
-- bovin = runderslagerij
-- porcin/de porcos = varkensslagerij
-- equin/hippophagic = paardenslagerij


macellero sub

1 slager
-- bovin = runderslager
-- porcin/de porcos = varkensslager
-- hippophagic/de cavallos = paardenslager
garson -- = slagersknecht


macello sub

1 slachthuis
banco de -- = slachtbank
bestial de -- = slachtvee
animal de -- = slachtdier, slachtbeest
porco de -- = slachtvarken
FIGURATE carne de -- = kanonnenvlees


+ maceramento sub

1 weking, het laten weken, het laten uittrekken
2 RELIGION zelfkastijding


+ macerar v

1 weken, laten weken, (laten) (uit)trekken, roten (van vlas)
-- pisos = erwten (laten) weken
2 RELIGION kastijden, kwellen


+ maceration sub

1 weking, het laten weken, het laten uittrekken, het roten (van vlas)
aqua de -- = rootwater
bassino de -- = rootbassin
2 RELIGION zelfkastijding
3 MEDICINA verweking, maceratie


+ macerator adj

1 week...


+ macerator sub

1 weekketel
2 vlasroter


+ Mach sub n pr

1 Mach
numero de -- = getal van Mach


+ machaon sub

1 ZOOLOGIA koninginnepage


+ machete {sj} sub

1 machete, kapmes
aperir un cammino in le bosco con le -- = een weg door het bos kappen


machiavellic adj

1 machiavellistisch, sluw, gewetenloos, arglistig
procedimento -- = machiavellistische manier van doen


+ machiavellismo sub

1 machiavellisme, staatsleer van Machiavelli
2 gewetenloosheid, trouweloosheid, sluwheid, list


machiavellista sub

1 sluw politicus, machiavellist


machina sub

1 machine, werktuig, apparaat, instrument, toestel
-- a/de tonder/falcar = maaimachine
-- a/de crampar = nietmachine
-- a/de scriber = schrijfmachine
-- a/de calcular = rekenmachine
-- a/de summar/adder = telmachine
-- a/de suer = naaimachine
-- a/de filar = spinmachine
-- a/de lavar = wasmachine
-- a/de lavar plattos = vaatwasmachine
-- a/de traducer = vertaalmachine
-- a/de tricotar = breimachine
-- a/de vapor = stoommachine
-- electric = elektrische machine
-- partinive/removenive = sneeuwploeg, sneeuwruimer
-- agricole/agrari = landbouwmachine
-- compound (A) = compoundmachine
-- infernal = helse machine
camera/sala/compartimento del --(s) = machinekamer
scriptura a -- = machineschrift
oleo pro --s = machineolie
parco de --s = machinepark
fabrica de --s = machinefabriek
fabricante de --s = machinefabrikant
constructor de --s = machinebouwer, machineconstructeur
montar un -- = een machine monteren
lubrificar/ingrassar un -- = een machine smeren/invetten
examinar un -- = een machine nazien
manear/operar un -- = een machine bedienen
poner in marcha {sj} un -- = een machine aanzetten
linguage de -- = machinetaal


machinal adj

1 machinaal, werktuiglijk, automatisch
reaction -- = automatische reactie
recitar machinalmente = opdreunen


machinar v

1 beramen, smeden, bekonkelen, kuipen
-- un conspiration = samenzweren, een komplot smeden


machination sub

1 intrige, kuiperij, samenzwering, komplot, machinatie


machinator sub

1 smeder van een komplot, aanstoker, intrigant


machineria sub

1 machinerie (samenstel van machines)


machinista sub

1 iemand die machines onderhoudt en repareert
2 machinist
-- de traino = treinmachinist
formation de --s = machinistenopleiding
diploma de -- = machinistendiploma
3 toneelmeester, toneelknecht


+ machismo {tsj} sub

1 machisme, fallocratie


+ machmetro sub

1 machmeter


+ macho {tsj} sub

1 macho, (overdreven) viriele kerel


+ macho {tsj} adj

1 macho, (overdreven) viriel


machopolypo {tsj} sub

1 ZOOLOGIA machopoliep


macie sub

1 slankheid, dunte


+ macis sub

1 foelie (specerij), macis
essentia/oleo de -- = macisolie


+ macla sub

1 holspaat


+ macrame sub

1 macramé


+ macrobiotic adj

1 macrobiotisch
dieta -- = macrobiotisch dieet
nutrimentos -- = macrobiotisch voedsel
restaurante -- = macrobiotisch restaurant


+ macrobiotica sub

1 macrobiotiek


+ macrobiotismo sub

1 macrobiotiek


+ macrocarpe adj

1 BOTANICA met lange of grote vruchten


+ macrocellula sub

1 macrocel


macrocephale adj

1 groothoofdig, megalocefaal
individuo -- = groothoofdig individu


macrocephalia sub

1 groothoofdigheid, megalocefalie, macrocefalie


+ macroclimate sub

1 macroklimaat


macrocosmic adj

1 macrokosmisch
speculationes -- = macrokosmische speculaties


macrocosmo sub

1 macrokosmos


+ macrocrystallin adj

1 macrokristallijn


macrocyste sub

1 BIOLOGIA, BOTANICA macrocyste


+ macrocyto sub

1 BIOLOGIA macrocyt (abnormaal groot rood bloedlichaampje)


+ macrodactyle adj

1 BIOLOGIA langtenig, langvingerig


+ macrodactylia sub

1 BIOLOGIA langtenigheid, langvingerigheid


+ macrodecision sub

1 macro-economische beslissing


+ macrodefinition sub

1 macrodefinitie


+ macroeconomia sub

1 macro-economie


+ macroeconomic adj

1 macro-economisch
recercas/studios -- = macro-economische verkenningen


+ macroeconomista sub

1 macro-econoom


+ macroevolution sub

1 macro-evolutie


+ macroexpansion sub

1 macro-expansie


+ macrofauna sub

1 macrofauna


+ macroflora sub

1 macroflora


+ macrogameta sub

1 BIOLOGIA macrogameet


+ macrogenerator sub

1 macrogenerator


+ macrogeographia sub

1 macrogeografie


+ macrogeographic adj

1 macrogeografisch


+ macroglobulina sub

1 macroglobuline


+ macroglossia sub

1 MEDICINA ongewone vergroting van de tong, macroglossie


+ macrographia sub

1 TECHNICA macrografie


+ macrographic adj

1 TECHNICA macrografisch


+ macrohistoria sub

1 macrohistoria


+ macrolinguage sub

1 macrotaal


+ macrolobe adj

1 BOTANICA met lange of grote lobben


+ macrologia sub

1 omslachtige wijze van uitdrukken


+ macromethodo sub

1 macromethode


+ macromolecula sub

1 CHIMIA macromolecuul


+ macromolecular adj

1 CHIMIA macromoleculair
structura -- = macromoleculaire structuur


+ macromutation sub

1 BIOLOGIA macromutatie


+ macronucleo sub

1 macronucleus


+ macroorganismo sub

1 macro-organisme


+ macrophage adj

1 BIOLOGIA macrofaag


+ macrophago sub

1 BIOLOGIA macrofaag


+ macrophoto sub

1 macrofoto


+ macrophotographia sub

1 macrofotografie
2 macrofoto


+ macrophotographic adj

1 macrofotografisch


+ macrophylle adj

1 BOTANICA met lange of grote bladen


+ macrophylogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA macrofylogenese


+ macroplasia sub

1 MEDICINA macroplasie, ongewone vergroting


+ macropode adj

1 BOTANICA langstelig (mbt mossen)
2 ZOOLOGIA langpotig, langvoetig


+ macropsia sub

1 MEDICINA macropsie


macroscele adj

1 langpotig


macroscelia sub

1 langpotigheid


macroscelide sub

1 ZOOLOGIA springspitsmuis


+ macroscopia sub

1 macroscopie


macroscopic adj

1 macroscopisch
parasito -- = macroparasiet
structura -- = macroscopische structuur


+ macroseismic adj

1 sterke aardschokken betreffend


macroseismo sub

1 (zonder instrumenten) duidelijk waarneembare aardbeving


+ macrosociologia sub

1 macrosociologie


+ macrosociologic adj

1 macrosociologisch


+ macrosociologista sub

1 macrosocioloog


+ macrosociologo sub

1 macrosocioloog


+ macrosomia sub

1 MEDICINA macrosomie


+ macrosomic adj

1 MEDICINA macrosomisch


+ macrospora sub

1 BOTANICA macrospore, megaspore


+ macrosporangio sub

1 BOTANICA macrosporangium (sporenkapsel), megasporangium


+ macrostructura sub

1 macrostructuur


+ macrostructural adj

1 macrostructureel


+ macrotia sub

1 MEDICINA macrotie


+ macuba sub

1 makuba


macula sub

1 vlek
-- de fuligine = roetvlek
-- hepatic = levervlek
-- mongolic = mongolenvlek
-- vinose/de vino = wijnvlek
-- de oleo = olievlek
-- de sudor = zweetvlek
-- de grassia = vetvlek
-- de sanguine = bloedvlek
-- de mucor = schimmelvlek/plek
-- solar/del sol = zonnevlek
cyclo del --s solar/del sol = zonnevlekkencyclus
-- de infamia = schandvlek
-- de tinta = inktvlek
-- luminose/de lumine/de luce = lichtvlek
-- cec del oculo = blinde vlek van het oog
levar un -- = een vlek verwijderen
sin -- = vlekkeloos
reputation sin -- = vlekkeloze reputatie
tu comportamento/conducta es un -- pro le honor del familia = jouw gedrag is een vlek op de eer van de familie


maculabile adj

1 besmettelijk (wat gemakkelijk vuil wordt)


maculamento sub

1 het bevlekken, het maken van vlekken


macular v

1 vlekken, bevlekken, bezoedelen, bevuilen
-- su habitos = zijn kleren vuilmaken
le blanco se macula facilemente = wit is erg besmettelijk
isto macula su bon nomine = dit werpt een smet op zijn goede naam
le bira non macula = bier vlekt niet


maculate adj

1 bevlekt, met vlekken, vuil
orchis -- = gevlekte orchis
collybia -- = roestvlekkenzwam


+ maculation sub

1 bevuiling, bezoedeling, bevlekking, smet, vlek


+ maculator sub

1 iemand die bevlekt/bezoedelt


+ maculatura sub

1 TYPOGRAPHIA maculatuur, misdruk
2 TYPOGRAPHIA doorschietvel, smetvel


+ maculetta sub

1 stip, spikkel, vlekje, stip(je), plekje


+ maculettar v

1 (be)spikkelen


+ maculiflor adj

1 BOTANICA gevlektbloemig


+ maculifolie adj

1 BOTANICA gevlektbladig


+ maculiforme adj

1 BOTANICA vlekvormig


+ maculose adj

1 bevlekt, met (veel) vlekken
salamandra -- = gevlekte landsalamander, vuursalamander


+ Madagascar sub n pr

1 Madagaskar


+ madapolam sub

1 madapolam (Indische stof)


+ madeira sub PORTUGESE

1 madeira(wijn)
bottilia de -- = madeirafles
carrafa de -- = madeirakaraf


madonna sub

1 madonna, Mariabeeld
statua de -- = madonnabeeld
visage de -- = madonnagezichtje


+ madras sub

1 (madras)hoofddoek


+ madrepora sub

1 ZOOLOGIA kalkkoraal, madrepoor


+ madreporic adj

1 ZOOLOGIA madreporen..., kalkkoraal...


Madrid sub n pr

1 Madrid


madrigal sub

1 LITTERATURA MUSICA madrigaal
--es de Monteverdi = madrigalen van Monteverdi


+ madrigalesc adj

1 in de vorm van/als een madrigaal


+ madrigalisar v

1 schrijven of componeren van madrigalen


+ madrigalista sub

1 schrijver of componist van madrigalen


+ madrilen sub

1 van/uit Madrid


+ madrileno sub

1 Madrileen


+ Madura sub n pr

1 Madoera


+ madurese sub

1 bewoner van Madoera, Madoerees
2 Madoerees (taal)


+ madurese adj

1 Madoerees


+ maelstrom {aa} sub

1 maalstroom


+ maestoso adv ITALIANO

1 MUSICA maestoso, langzaam en plechtig


maestra sub

1 meesteres
-- del casa = vrouw des huizes
2 onderwijzeres, schooljuffrouw
-- de schola = schooljuffrouw


maestrabile adj

1 wat kan worden onderricht/onderwezen


maestral adj

1 van de meester, meester..., meesterlijk
obra -- = meesterstuk, meesterwerk


maestramento sub

1 onderricht, opleiding


maestrar v

1 beheersen, machtig zijn
-- Interlingua = Interlingua beheersen
-- su passiones = zijn hartstochten beheersen
-- le massa = de menigte beheersen
ille maestra le situation = hij heeft een goede greep op de zaak
2 onderrichten, opleiden, onderwijzen


maestrative adj

1 instructief, leerzaam


maestria sub

1 meesterschap, bekwaamheid, vakkundigheid, beheersing (van), kennis (van)
-- del lingua = taalbeheersing
-- de un subjecto = stofbeheersing
in le limitation reside le -- = in de zelfbeperking blijkt pas het meesterschap
exequer/executar un pecia musical con grande maestria = een muziekstuk op meesterlijke wijze uitvoeren


maestro sub

1 heer, meester, gebieder, heerser, patroon, baas, leider
-- de ceremonias = ceremoniemeester
-- de un can = baas van een hond
-- de un populo = heerser over een volk
le -- e le sclavo = de meester en de slaaf
-- del casa = heer des huizes
-- del stabulos = stalmeester
-- del choro = koormeester
-- de cappella = kapelmeester
le --s del Kremlin = de heersers in het Kremlin
le oculo del -- = het oog van de meester
esser -- de su decisiones = zelf beslissingen nemen
esser -- de su objecto = zijn onderwerp beheersen
esser -- del situation = de toestand beheersen
esser -- de su destino = het lot in zijn eigen hand hebben
2 onderwijzer, (school)meester
-- de schola = schoolmeester
-- de musica = muziekleraar
-- de ballet = balletmeester
-- de ski = skileraar
-- principal = hoofdonderwijzer
association de --s = onderwijzersbond
diploma de -- = onderwijzersakte
penuria de --s = onderwijzersnood
formation de --s = onderwijzersopleiding
salario de -- = onderwijzerssalaris
3 meester (in bepaalde beroepen)
-- carpentero = meestertimmerman
-- de scherma = schermmeester
obra -- = meesterwerk
mano del -- = meesterhand
grande -- = grootmeester (schaken, etc.)
le grande --s del schola hollandese = de Hollandse meesters
obtener le titulo de -- = de meesterstitel behalen


+ mafia sub

1 maffia


+ mafiose adj

1 maffia...


+ mafiositate sub

1 maffiakarakter
-- de un association = maffiakarakter van een vereniging


+ mafioso sub

1 lid van de maffia


maga sub

1 tovenares
2 heks


magazin sub

1 magazijn, opslagplaats, pakhuis, entrepôt
libro de -- = magazijnboek
incendio de -- = pakhuisbrand
personal de -- = pakhuispersoneel
2 winkel, zaak
-- de flores = bloemenwinkel
-- de discos = platenzaak
-- de vestimentos = kledingzaak
-- de confection = confectiewinkel
-- de calceaturas/de calceos/de scarpas = schoenwinkel
-- de joculos = speelgoedwinkel
-- de musica = muziekwinkel
-- specialisate = speciaalzaak
-- de quartiero = buurtwinkel
-- statal/del stato = staatswinkel
-- car = dure winkel
campana de -- = winkelbel
entrata de -- = winkelingang
porta de -- = winkeldeur
inventario de -- = winkelinventaris
grande -- = warenhuis
catena de --es = winkelketen, winkelbedrijf
robamento/furto de --(es) = winkeldiefstal
robator/fur de --(es) = winkeldief
empleato de -- = winkelbediende
tener un -- = een winkel houden
vendita in --(es) = winkelverkoop
3 MILITAR munitiekamer, munitiedepot
4 tijdschrift, magazine


+ magazinage sub

1 het opslaan in een pakhuis
costos de -- = opslagkosten


magazine sub ANGLESE

1 tijdschrift, magazine
-- septimanal = weekblad
-- mensual = maandblad
-- illustrate = geïllustreerd tijdschrift
-- de radio e television = radiogids, radiobode


magazinero sub

1 magazijnmeester, magazijnbeheerder


+ Magdaleniano sub

1 (tijdperk) Magdalénien


+ Magdeburg sub

1 Maagdenburg
hemispherios de -- = Maagdenburgse halve bollen


+ magenta sub

1 magenta (kleur)


magenta adj

1 magenta (kleur)


+ maggi sub

1 maggi
tabletta de -- = maggitablet
suppa al -- = maggisoep


+ Maghreb sub n pr

1 Maghreb


magia sub

1 magie, toverkunst, toverij, hekserij
-- blanc = witte magie, goochelkunst
-- nigre = zwarte magie/kunst, toverij
mundo del -- = toverwereld
exercer le -- = toveren
como per -- = als bij toverslag
2 FIGURATE betovering, bekoring
le -- del amor = de betovering van de liefde


magic adj

1 magisch, tover..., toverachtig
arte -- = toverkunst
fortia/poter/virtute -- = magische kracht, toverkracht
potentia de attraction -- = magische aantrekkingskracht
lampa -- = toverlamp
speculo -- = magische spiegel, toverspiegel, lachspiegel
fonte -- = toverbron
lanterna -- = toverlantaarn
formula -- = toverspreuk
circulo -- = tovercirkel/kring
numero -- = magisch getal
quadrato -- = magisch vierkant
figura -- = toverfiguur
flauta -- = toverfluit
virga -- = toverstaf
cassa -- = toverdoos
herba -- = toverkruid
parola -- = toverwoord
fortia -- = magische kracht
oculo -- = toveroog, magisch oog
jardin -- = tovertuin
potion -- = toverdrank
realismo -- = magisch realisme


magico sub

1 tovenaar, waarzegger


+ Maginot sub n pr

1 Maginot
le linea (de) -- = de Maginotlinie


magistral adj

1 van de meester
2 meesterlijk, magistraal
colpo -- = meesterlijke zet
obra -- = meesterwerk
tono -- = magistrale toon
3 PHARMACIA medicamento -- = geneesmiddel volgens recept


magistrato sub

1 magistraat, gezagshebber, overheidspersoon, overheid


magistratura sub

1 magistratuur, de magistraten, de hoge gezagsdragers
-- elective = gekozen magistratuur
2 waardigheid/ambt/gebouw/zetel van een magistraat


magistro sub

1 meester, magister


+ magma sub

1 magma


+ magmatic adj

1 magmatisch
roccas -- = magmatische gesteenten, stollingsgesteenten


+ magnalio sub

1 magnalium


magnanime sub

1 grootmoedig, edelmoedig, edel
heroe -- = grootmoedige held
corde -- = edel hart
sentimentos -- = verheven gevoelens
monstrar se -- = zich grootmoedig betonen


magnanimitate sub

1 grootmoedigheid, edelmoedigheid
le -- de un pardono = de grootmoedig-heid van een vergiffenis


magnate sub

1 magnaat (anque HISTORIA)
-- del petroleo = oliemagnaat
-- del industria textile = textielbaron
-- de pressa = persmagnaat, krantenmagnaat


magne adj

1 groot, eminent, beroemd
Alexandro Magne = Alexander de Grote
Carolo Magne = Karel de Grote


magnesia sub

1 CHIMIA magnesia ( = magnesiumoxyde), bitteraarde


magnesian adj

1 CHIMIA magnesium..., magnesiumhoudend
serie -- = magnesiumreeks


magnesic adj

1 CHIMIA magnesium..., magnesiumhoudend


+ magnesifere adj

1 magnesiumhoudend


+ magnesite sub

1 MINERALOGIA magnesiet (magnesiumcarbonaat)


magnesium sub

1 CHIMIA magnesium
composito de -- = magnesiumverbinding
carbonato de -- = magnesiumcarbonaat
sulfato de -- = magnesiumsulfaat
lumine/luce de -- = magnesiumlicht
-- pulverisate, -- in pulvere, pulvere de -- = magnesiumpoeder


magnete sub

1 magneet
-- artificial = kunstmagneet
-- natural = natuurlijke magneet
-- ceramic = keramische magneet
-- in ferro de cavallo = hoefijzermagneet
-- de focalisation = focusseringsmagneet
attraction de un -- = aantrekking van een magneet


magnetic adj

1 magnetisch, magneet..., FIGURATE onweerstaanbaar
attraction -- = magnetische aantrekking
fortia -- = magneetkracht
campo -- = magnetisch veld
declination -- = magnetische declinatie
resonantia -- = magnetische resonantie
axe -- = magneetas
polo -- = magnetische pool, magneetpool
ferro -- = magneetijzer
barra -- = magneetstaaf
detector -- = magneto-detector
mina -- = magneetmijn, kleefmijn
aco/agulia -- = magneetnaald
banda -- = magneetband, bandrecorderband
banda -- video = videoband
spectro -- = magnetisch spectrum
codice -- = magneetcode
grue -- = magneetkraan
cossino -- = magneetkussen
carta -- = magneetkaart
passe/permisso -- = magneetpas
clausura -- = magneetsluiting
equator -- = magnetische evenaar
COMPUTATOR disco -- = magneetschijf
COMPUTATOR memoria a disco
-- = magneetschijfgeheugen
freno -- = magnetische rem
tempesta -- = magnetische storm


+ magnetisabile adj

1 magnetiseerbaar


+ magnetisabilitate sub

1 magnetiseerbaarheid


magnetisar v

1 magnetiseren, magnetisch maken
2 PSYCHOLOGIA magnetiseren, biologeren, fascineren, mesmeriseren


+ magnetisation sub

1 het magnetiseren, magnetisering, magnetisatie
currente de -- = magnetiseringsstroom
curva de -- = magnetiseringskromme


+ magnetisator sub

1 magnetiseur, strijker


magnetismo sub

1 magnetisme
-- permanente = permanent magnetisme
-- remanente = remanent magnetisme
-- terrestre = aardmagnetisme
PSYCHOLOGIA -- animal = dierlijk magnetisme, mesmerisme


+ magnetite sub

1 MINERALOGIA magnetiet, ferroferriet, magneet(ijzer)steen


+ magneto sub

1 inductor, inductiespoel/klos, (auto)bobine


+ magnetocardiogramma sub

1 MEDICINA magnetocardiogram


+ magnetochimia sub

1 magnetochemie


+ magnetodielectrico sub

1 magnetodiëlektricum


+ magnetodynamic adj

1 magneto-dynamisch
elemento -- = magneto-dynamisch element


magnetoelectric adj

1 magneto-elektrisch
induction -- = magneto-elektrische induktie
machina -- = magneto-elektrische machine
generator -- = magneto-elektrische generator


+ magnetoelectricitate sub

1 magneto-elektriciteit


+ magnetogramma sub

1 magnetogram


+ magnetographo sub

1 magnetograaf


+ magnetohydrodynamic adj

1 magnetohydrodynamisch
unda -- = magnetohydrodynamische golf
generator -- = magnetohydrodynamische generator


+ magnetohydrodynamica sub

1 magnetohydrodynamica


+ magnetometria sub

1 PHYSICA magnetometrie


+ magnetometric adj

1 PHYSICA magnetometrisch


+ magnetometro sub

1 PHYSICA magnetometer


+ magnetomotor adj

1 magnetomotorisch
fortia -- = magnetomotorische kracht


+ magneton sub

1 PHYSICA magneton (eenheid)
-- nuclear = kernmagneton


+ magneto-optic adj

1 magneto-optisch


+ magneto-optica sub

1 magneto-optica


+ magnetopausa sub

1 magnetopauze (grens van het aardmagnetische veld)


+ magnetophonic adj

1 geluidsopname...
banda -- = geluidsband


+ magnetophono sub

1 bandrecorder, bandopnameapparaat, magnetofoon


+ magnetoresistive adj

1 magnetoresistive
effecto -- = magnetoresistief effect


+ magnetoscopic adj

1 videorecorder...
banda -- = videotape


+ magnetoscopio sub

1 toestel voor geluids- en beeldopname, videorecorder


+ magnetosphera sub

1 PHYSICA magnetosfeer


+ magnetostatic adj

1 magnetotatisch
unda -- = magnetostatische golf


+ magnetostatica sub

1 magnetostatica


+ magnetostriction sub

1 PHYSICA magnetostrictie


+ magnetostrictive adj

1 magnetostrictief
altoparlator -- = magnetostrictieve luidspreker
microphono -- = magnetostrictieve microfoon
vibrator -- = magnetostrictieve triller


magnetron sub

1 magnetron


magnific adj

1 magnifiek, prachtig, heel mooi, geweldig, fantastisch, prima
spectaculo -- = magnifiek schouwspel
castello -- = prachtig kasteel
reception -- = luisterrijke ontvangst
tempore -- = heerlijk/prima weer
idea -- = schitterend idee
2 vrijgevig, gul, royaal


magnificar v

1 verheerlijken, ophemelen, roemen, prijzen


+ magnificat sub

1 CATHOLICISMO magnificat


magnification sub

1 het verheerlijken, verheerlijking, het ophemelen, ophemeling, het roemen, het prijzen


+ magnificator sub

1 iemand die ophemelt


magnificente adj

1 prachtig, schitterend
defilata/convoyo/procession -- = schitterende optocht
2 gul, royaal, vrijgevig


magnificentia sub

1 pracht, luister, weelderigheid
le -- del firmamento = de pracht van het firmament
con grande -- = met pracht en praal
2 vrijgevigheid, gulheid, mildheid


+ magniloquente adj

1 hoogdravend, gezwollen, bombastisch
stilo -- = hoogdravende stijl
tono -- = hoogdravende toon
discurso -- = bombastische redevoering
orator -- = hoogdravende spreker


+ magniloquentia sub

1 bombastische spreekstijl/wijze van spreken, hoogdravendheid, gezwollenheid
-- de stilo = gezwollenheid van stijl


magnitude sub

1 grootheid, grootte
-- de un poema = omvang van een dichtwerk
un catastrophe de un tal -- = een ramp van een dergelijke omvang
2 ASTRONOMIA magnitude, helderheidsgraad, grootte
-- apparente = schijnbare grootte
-- absolute = absolute grootte
stella del secunde -- = ster van de tweede grootte


+ magnolia sub

1 BOTANICA magnolia
-- stellate = sterbloem-magnolia
-- tripetale = westerse magnolia


+ magnoliaceas sub pl

1 BOTANICA magnoliaceae, magnoliaceeën, tulpeboomfamilie


+ magnum sub

1 magnum (wijnfles van 2,5 liter)


mago sub

1 magiër, tovenaar
le -- Merlino = de tovenaar Merlijn
apprentisse -- = tovenaarsleerling
io non es un -- = ik kan niet heksen
2 BIBLIA wijze (uit het Oosten)


magre adj

1 mager, dun
corpore -- = mager lichaam
2 mager (met weinig vet)
carne -- = mager vlees
lardo -- = mager/doorregen spek
costas de bove -- = magere riblappen
caseo -- = magere kaas
ECCLESIA die -- = vastendag
3 karig, schraal, mager, niet groot
vegetation -- = geringe plantengroei
salario -- = karig/pover salaris
solo -- = onvruchtbare grond
resultatos -- = magere resultaten
consolation -- = magere/schrale troost
character -- = magere drukletter
calce -- = magere kalk
argilla -- = magere klei


magressa sub

1 magerte, magerheid
2 karigheid, schraalheid, geringheid


+ magrimento sub

1 het vermageren, vermagering
cura de -- = vermageringskuur
dieta/regime (F) de -- = vermageringsdieet


magrir v

1 mager(der) worden, vermageren
tractamento pro -- = vermageringskuur
producto pro -- = slankmaker


+ magyar sub

1 Magyaar
2 (taal) Magyaars, Hongaars


+ magyar adj

1 Magyaars, Hongaars


mahagoni sub

1 mahonieboom
2 mahonie (hout of kleur)


maharaja sub HINDU

1 maharadja


maharani sub HINDU

1 maharani (vrouw van een maharadja)


mahatma sub

1 mahatma


mahdi sub

1 mahdi


+ mahdismo sub

1 mahdisme


+ mahdista sub

1 mahdist


+ mahdista adj

1 mahdisten...


+ mah-jong sub

1 mah-jong(spel)


Mahomet sub n pr

1 Mohammed


mahometan adj

1 mohammedaans


mahometanismo sub

1 mohammedanisme


mahometista sub

1 mohammedaan


+ mahonia sub

1 BOTANICA mahonia


+ maieutic adj

1 PHILOSOPHIA maieutisch
methodo -- = maieutische methode


+ maieutica sub

1 PHILOSOPHIA maieutiek


+ mailing sub ANGLESE

1 mailing
facer un -- = een mailing doen


+ mainframe sub ANGLESE

1 COMPUTATOR mainframe


maio sub

1 mei
butyro de -- = meiboter, grasboter
pluvia de -- = meiregen
sol de -- = meizon
arbore de -- = meiboom
nocte de -- = meinacht
mense de -- = meimaand
ceresia de -- = meikers
festa de Prime Maio = meifeest
manifestation de Prime Maio = meibetoging


mais sub

1 maïs
pan de -- = maïsbrood
grano de -- = maïskorrel
campo de -- = maïsveld
spica de -- = maïskolf
pedunculo de -- = maisstengel
farina de -- = maïsmeel
torta de -- = maïskoek
pappa de -- = maïspap
oleo de -- = maïsolie
cultura de -- = maisteelt
cultor/cultivator de -- = maisteler
-- ornamental = siermaïs
-- rostite = gepofte maïs, popcorn


+ maizena sub

1 maïzena, maïsmeel
pappa de -- = maïzenapap


+ majanthemo sub

1 BOTANICA dalkruid


majestate sub

1 majesteit, verhevenheid, grootheid
-- divin = goddelijke majesteit/grootheid
2 majesteit (aanspraaktitel)


majestatic adj

1 majestueus, verheven, groots


majestose adj

1 majestueus, verheven, groots
panorama -- = groots panorama


+ majolica sub

1 majolica, glei(s)werk
vaso de -- = majolicavaas
quadrello de -- = majolicategel


major adj

1 groter, grootst, belangrijkst, voornaamst, gewichtigst
fortia -- = overmacht, force majeur
in -- mesura/grado = in meerdere mate
in su -- parte = grotendeels
le -- parte de = het grootste deel van, de meeste
le -- parte del tempore = meestal
altar -- = hoofdaltaar
bombylio -- = wolvlieg
MILITAR stato -- = generale staf
carta del stato -- = stafkaart
vela -- = grootzeil
valvula -- = hoofdkraan
2 MUSICA majeur
sonar in modo -- = in majeur spelen
3 JURIDIC meerderjarig, volwassen


major sub

1 MILITAR majoor
uniforme de -- = majoorsuniform
2 oudere persoon
3 MUSICA majeur


+ majorana sub

1 BOTANICA marjolein, majoraan
essentia de -- = marjoleinolie


+ majorante sub

1 MATHEMATICA majorant
-- de un function = majorant van een functie


majorar v

1 verhogen, vermeerderen, optrekken, doen opslaan, doen toenemen, doen stijgen, opvoeren
-- le tarifas existente = de bestaande tarieven optrekken/verhogen


+ majoration sub

1 verhoging, vermeerdering, optrekking, opslag, toeslag
-- de imposto = belastingtoeslag


+ Majorca sub n pr

1 Majorca


+ majorchese adj

1 van/uit Majorca


+ majorchin adj

1 van/uit Majorca


+ majorchino sub

1 bewoner van Majorca


majordomo sub

1 majordomus, hofmeester, intendant, hoofdbutler


+ majorette sub ANGLESE

1 majorette
uniforme de -- = majorettenuniform


majoria sub

1 MILITAR rang van majoor
2 meerderjarigheid


+ majoritari adj

1 meerderheids...
esser -- = in de meerderheid zijn
POLITICA systema -- = meerderheidsstelsel
governamento -- = meerderheidsregering
cabinetto -- = meerderheidskabinet
partito -- = meerderheidspartij
participation -- = meerderheidsdeelneming
decision -- = meerderheidsbesluit
reporto -- = meerderheidsrapport
actionista -- = hoofdaandeelhouder
scrutinio -- = verkiezing bij meerderheid van stemmen
obtener le consenso -- del parlamento = de meerderheid van het parlement meekrijgen


majoritate sub

1 meerderheid, merendeel, majoriteit
in le -- del casos = in de meeste gevallen
-- del votos = meerderheid van stemmen
-- absolute = absolute/volstrekte meerderheid
-- relative = betrekkelijke meerderheid
-- qualificate = gekwalificeerde meerderheid
-- simple = eenvoudige meerderheid
-- del tres quartos = drie-vierde meerderheid
-- silente/silentiose = zwijgende meerderheid
-- parlamentari = parlementaire meerderheid, kamermeerderheid
decision del -- = meerderheidsbesluit
obtener le -- = de meerderheid behalen
consilio con supporto del -- = meerderheidscollege
2 meerderjarigheid, mondigheid, majoriteit
-- penal = strafrechterlijke meerderjarigheid
3 MILITAR rang van majoor


majuscula sub

1 hoofdletter
A -- = hoofdletter A
scriptura de --s = majuskelschrift
scriber in --s = in hoofdletters schrijven


majuscule adj

1littera/character -- = kapitale letter, hoofdletter


+ make-up sub ANGLESE

1 make-up


+ maki sub

1 ZOOLOGIA maki (halfaap)


mal adj

1 slecht, kwaad, kwaad...
le -- oculo = het boze oog
le -- via = het slechte pad
-- jocator = slechte verliezer
-- voluntate = onwil
-- pagator = wanbetaler
-- tempores = slechte tijden
-- stato = slechte toestand, verval, bouwvalligheid
de -- fama = een slechte naam/reputatie hebbend, berucht
de -- augurio = onheilspellend, dreigend
de -- in pejor = van kwaad tot erger


mal adv

1 slecht, verkeerd
cader -- = slecht vallen, niet goed uitkomen
sentir se -- = zich onwel/niet goed voelen
comprender/intender -- un cosa = iets verkeerd begrijpen
-- accordate = vals
de -- in pejo = van kwaad tot erger


mal sub

1 het kwade, het slechte
le ben e le -- = goed en kwaad
-- indispensabile = noodzakelijk kwaad
castigar le -- = het kwaad bestraffen
combatter le -- = het kwaad bestrijden
extirpar le -- = het kwaad uitroeien
render le -- pro le -- = kwaad met kwaad vergelden
facer -- a un persona = iemand kwaad doen
facer plus de -- que de ben = meer kwaad dan goed doen
non vider necun -- = ergens geen kwaad in zien
il non ha necun -- in illo = daar steekt geen kwaad in
illa non vole facer -- a nemo = zij bedoelt daar geen kwaad mee
BIBLIA delivra nos del --! = verlos ons van het kwaad!
2 ziekte, kwaal
-- caduc = vallende ziekte
-- de mar = zeeziekte
-- de aere/de aviatores = luchtziekte
-- de pais = heimwee
un remedio contra tote sorta de --es = een geneesmiddel tegen allerlei kwalen
FIGURATE -- del seculo = "Weltschmerz"
3 pijn, smart
-- de capite/de testa = hoofdpijn
-- de gorga/de gurgite = keelpijn
-- de dentes = kiespijn
-- de amor = minnepijn


+ Malacca sub n pr

1 Malakka


malaceas sub pl

1 BOTANICA malaceae


malacee adj

1 BOTANICA behorend tot de malaceae


+ malachio sub

1 BOTANICA watermuur


+ malachite sub

1 MINERALOGIA malachiet, berggroen


+ malacia sub

1 MEDICINA malacie, verweking


+ malacic adj

1 verweekt


+ malacoderme adj

1 ZOOLOGIA weekhuidig


+ malacologia sub

1 malacologie, kennis van de weekdieren


+ malacologic adj

1 malacologisch


+ malacologista sub

1 malacoloog, kenner van weekdieren


+ malacologo sub

1 malacoloog, kenner van weekdieren


malade adj

1 ziek, ongesteld, aangetast, rot
arbore -- = aangetaste boom
dente -- = rotte tand
spirito -- = gestoorde geest


maladia sub

1 ziekte, aantasting, bederf
-- mental = geestesziekte
-- professional = beroepsziekte
-- allergic = allergische ziekte
-- hereditari = familiekwaal
-- epidemic = epidemische ziekte
-- imaginari = ingebeelde ziekte
-- infantil = kinderziekte
-- cardiac/del corde = hartkwaal
-- pulmonar = longziekte
-- hepatic = leverziekte
-- infectuose/infective/contagiose = infectieziekte
-- chronic/prolongate = slepende ziekte
-- nervose/del nervos = zenuwziekte
-- gynecologic = vrouwenziekte
-- vascular = vaatziekte
-- gastric/stomachal/de stomacho = maagkwaal
-- del sanguine = bloedziekte
-- del somno = slaapziekte
-- tropical/del tropicos = tropenziekte
-- del ulmas = iepziekte
-- incurabile/insanabile/immedicabile/irremediabile = ongeneeslijke ziekte
-- simulate = geveinsde ziekte
-- de deficientia = gebreksziekte
-- viral = virusziekte
-- del vetulessa = ouderdomskwaal
caso de -- = ziektegeval
subsidio de -- = ziektegeld
predisposition a un -- = aanleg voor een ziekte
curar --s = ziekten genezen
luctar contra le --s = ziekten bestrijden
attrappar/contraher/contractar un -- = een ziekte oplopen


+ malado sub

1 zieke
-- mental/de mente = geesteszieke
-- imaginari = ingebeelde zieke
camera de -- = ziekenkamer
condemnar un -- = een zieke opgeven


+ malaga sub

1 malaga (wijn)


+ malandrino sub

1 misdadiger, boosdoener, schelm, boef


+ malapteruro sub

1 ZOOLOGIA
-- electric = siddermeerval


+ malar adj

1 ANATOMIA van de wang, wang...
osso -- = jukbeen


malaria sub ITALIANO

1 malaria
malado de -- = malariapatiënt
parasito de -- = malariaparasiet
bacillo de -- = malariabacil
epidemia de -- = malaria-epidemie
infection de -- = malaria-infectie
lucta contra le -- = malariabestrijding


+ malariatherapia sub

1 malariatherapie


malaric adj

1 malaria...
febre -- = malariakoorts
attaccos -- = aanvallen van malaria


+ malato sub

1 CHIMIA malaat, zout van appelzuur


+ Malawi sub n pr

1 Malawi


+ malawian adj

1 Malawisch


+ malawiano sub

1 Malawiër


+ malaxar v

1 kneden, mengen (door kneden)
-- argilla = klei kneden
-- butyro = boter kneden


+ malaxation sub

1 het kneden, het dooreenmengen


+ malaxator sub

1 iemand die kneedt/dooreenmengt
2 kneedmachine, malaxeur
-- a/de beton = betonmolen
-- a/de mortero = mortelmolen
camion -- = betonvrachtauto, truckmixer


+ malaxatori adj

1 kneed...
machina -- = kneedmachine


malay sub

1 Maleier
2 Maleis (taal)


malay adj

1 Maleis
dollar -- = Maleise dollar


Malaya sub n pr

1 Malakka


+ malayo-polynesian adj

1 Maleis-Polynesisch
linguas -- = Maleis-Polynesische talen


+ Malaysia sub n pr

1 Maleisië


+ malaysian adj

1 Maleisisch


+ malaysiano sub

1 Maleisiër


malcontente adj

1 ontevreden, misnoegd


+ Maldivas (le) sub n pr pl

1 Malediven


+ maldivian adj

1 Maledivisch


+ maldiviano

1 Malediviër


maledicente adj

1 kwaadsprekend, lasterend


+ maledicente sub

1 kwaadspreker, lasteraar


maledicentia sub

1 kwaadsprekerij, lasterpraat


maledicer v

1 vervloeken, een vloek uitspreken over, verwensen, verdoemen


maledicte adj

1 vervloekt, verdoemd
casa -- = huis waar een vloek op rust
iste dictionario -- = dat verrekte woordenboek


malediction sub

1 vervloeking, verwensing, vloek, doem
un -- pesa/grava super iste casa = er rust een vloek op dat huis


malefic adj

1 onheilbrengend, noodlottig
signos -- = onheilbrengende tekens
planeta -- = onheilsplaneet
haber un influentia -- = een kwade invloed hebben


maleficentia sub

1 verdorven neiging, boosaardigheid, kwaadwilligheid


maleficio sub

1 schanddaad
2 schade of nadeel door hekserij berokkend


malevole adj

1 kwaadwillig
reguardo -- = boosaardige blik
stupiditate -- = kwaadaardige domheid
intentiones -- = boosaardige bedoelingen


malevolente adj

1 kwaadwillig, kwaadaardig, boosaardig
reguardo -- = boosaardige blik
stupiditate -- = kwaadaardige domheid
intentiones -- = boosaardige bedoelingen
surriso -- = kwaadaardige glimlach
accusation -- = verdachtmaking


malevolentia sub

1 kwaadwilligheid, boosaardigheid


malfacer v

1 misdoen, kwaaddoen


malfaciente adj

1 misdadig, boosaardig, verderfelijk


+ malfacientia sub

1 misdadigheid, boosaardigheid, verderfelijkheid


+ malfacto sub

1 wandaad, euveldaad, misdrijf


malfactor sub

1 misdadiger, boosdoener, kwaaddoener, booswicht
banda de --es = boevenbende


malfamate adj

1 van slechte reputatie, in kwade reuk staand, berucht
quartiero -- = beruchte buurt
le Heydrich -- = de beruchte Heydrich


malformation sub

1 misvorming, afwijking, gebrek
-- congenite/congenital = aangeboren afwijking
-- cardiac/del corde = hartafwijking


malgrado prep

1 ondanks, niettegenstaande
-- toto = ondanks alles


malgratiose adj

1 onbeleefd, boers, ongelikt, lomp


+ Mali sub n pr

1 Mali


malia sub

1 maas (van net/gaas, etc.)
passar inter le --s del rete = tussen de mazen van het net doorglippen
a/de --s fin/stricte = fijnmazig
nodo de un -- = maasknoop
dimension del --s = maaswijdte
rete de parve --s = net met kleine maaswijdte
2 steek (van handwerken), maas (van breiwerk)
--s al inverso = averechtse steken
3 malie (ijzeren ringetje)
cotta de --s = maliënkolder


+ malian adj

1 Malisch


+ maliano sub

1 Maliër


maliar v

1 knopen (van netten), breien (van netten), van maliën voorzien
-- un rete = een net knopen
-- un catena = een ketting aaneenschakelen


malic adj

1 appel...
acido -- = appelzuur


malignar v

1 boosaardig zijn, boosaardig handelen


maligne adj

1 schadelijk, verderfelijk, kwaadaardig (ziekte)
influentia -- = verderfelijke invloed
maladia -- = kwaadaardige/boze ziekte
tumor -- = kwaadaardige tumor
melanoma -- = kwaadaardig melanoom
febre -- = kwaadaardige koorts
placer/gaudio/joia -- = leedvermaak
spirito -- = boze geest
2 kwaadwillig, boosaardig
interpretation -- = boosaardige interpretatie
insinuation -- = kwaadwillige insinuatie


malignitate sub

1 schadelijkheid, verderfelijkheid, kwaadaardigheid (ziekte)
-- de un tumor = kwaadaardigheid van een tumor
2 kwaadwilligheid, boosaardigheid, slechtheid
-- del fortuna = boosheid van het lot


+ malintentionate adj

1 met slechte voornemens, kwaadwillig, slechtgezind
considerar -- le action de un persona = iemand iets als boze opzet aanrekenen


malitia sub

1 kwaadwilligheid, boosaardigheid, slechtheid, arglistigheid
non me reguarda/mira con tante --! = kijk me niet zo kwaadaardig aan!
2 plaagzucht, ondeugendheid, guitigheid, schalksheid


malitiose adj

1 kwaadwillig, boosaardig, arglistig, slecht
placer/gaudio/joia -- = leedvermaak
2 plaagziek, plagerig, ondeugend, guitig, schalks
su oculos brillava malitiosemente = haar ogen tintelden ondeugend


malleabile adj

1 smeedbaar, pletbaar (metaal)
substantia/materia -- = kneedbare stof
-- como le cera = zacht als was
metallo -- = zacht metaal
ferro -- = smeedijzer
2 FIGURATE kneedbaar, buigzaam, meegaand


+ malleabilisar v

1 smeedbaar/pletbaar maken (van metaal)


+ malleabilisation sub

1 (het) smeedbaar/pletbaar maken (van metaal)


malleabilitate sub

1 smeedbaarheid, pletbaarheid (metaal)
2 FIGURATE kneedbaarheid, buigzaamheid, meegaandheid
-- de character = meegaandheid van karakter


mallear v

1 hameren, mokeren
2 dorsen
-- ris = rijst stampen


malleo sub

1 hamer (bij het maliespel), malie
2 maliespel
3 plaats waar malie wordt gespeeld, maliebaan, malieveld
4 voorhamer, plethamer, moker
colpo de -- = mokerslag


+ malleolar adj

1 ANATOMIA enkel..., malleolair
ligamentos -- = enkelbanden
fractura -- = en-kelbreuk


+ malleolo sub

1 ANATOMIA enkel


mallette sub

1 houten hamer
-- de croquet (A) = croquethamer


+ mallophagos sub pl

1 ZOOLOGIA haar- en veerluizen


+ malnutrite adj

1 ondervoed


+ malnutrition sub

1 onjuiste voeding, ondervoeding, malnutritie
edema de -- = hongeroedeem


malo sub

1 appel
-- acide = zure appel
-- dulce = zoete appel
-- silvestre = wilde appel
-- farinose = melige appel
-- a cocer = moesappel
corde de un -- = klokhuis
vino de --s = appelwijn, cider
torta de --s = appeltaart
puree (F)/compota de --s = appelmoes
bolletta de --s = appelbol
melassa de --s = appelstroop
succo de --s = appelsap


malodor adj

1 onwelriekend, stinkend
pedes -- = stinkende voeten
halito -- = stinkende adem


+ malpighia sub

1 BOTANICA malpighia


+ malpighiageas sub pl

1 BOTANICA malpighiaceae


+ malposition sub

1 MEDICINA verkeerde stand/ligging (o.a. van de foetus)


malsan adj

1 ongezond, schadelijk voor de gezondheid
climate -- = ongezond klimaat
2 ongezond, ziekelijk (anque FIGURATE)
curiositate -- = ongezonde nieuwsgierigheid
influentia -- = verderfelijke invloed
lectura -- = ongezonde lectuur


malsonante adj

1 onwelluidend
2 ongepast, aanstootgevend, onbehoorlijk, stuitend, ergerlijk (woord)


malt sub

1 mout
extracto de -- = moutextract
gin (A) de -- = moutjenever
bira de -- = moutbier
flor de -- = moutbloem
caffe de -- = moutkoffie
fabrica de -- = mouterij
sucro de -- = moutsuiker
facer -- = mouten


+ Malta sub n pr

1 Malta
Cruce de -- = Maltezer Kruis
febre de -- = maltakoorts
ordine de -- = Maltezer orde
Cavallero de -- = Maltezer ridder


+ maltage sub

1 moutbereiding, het mouten, mouterij


maltar v

1 mouten
pan maltate = moutbrood


+ maltase sub

1 BIOCHIMIA maltase


maltator sub

1 mouter


+ malteria sub

1 mouterij, mouterijbedrijf


+ maltese adj

1 Maltees, Maltesisch
Cruce -- = Maltezer Kruis
can -- = maltezerhond, Maltezer leeuwtje


+ maltese sub

1 Maltees, Maltezer, inwoner van Malta
2 Maltees (taal)


+ malthusian adj

1 malthusiaans


+ malthusianismo sub

1 malthusianisme


+ malthusiano sub

1 aanhanger van het malthusianisme


+ maltificar v

1 mouten


maltosa sub

1 CHIMIA moutsuiker, maltose


maltractamento sub

1 mishandeling, slechte behandeling, toetakeling
-- de animales = dierenmishandeling


maltractar v

1 mishandelen, slecht behandelen, toetakelen, brutaliseren
-- le grammatica = de grammatica geweld aandoen


+ malva sub

1 BOTANICA kaasjeskruid, malve, maluwe


+ malvaceas sub pl

1 BOTANICA malvaceae, malvaceeën, kaaskruidfamilie


+ malvacee adj

1 BOTANICA malveachtig, maluweachtig


malversar v

1 verduisteren (geld), malverseren, knoeien


malversation sub

1 verduistering (van geld), malversatie, knoeierij, fraude


+ Malvinas sub n pr pl

1 (Argentijnse naam voor:) Falkland Eilanden


+ mambo sub

1 mambo (dans)


+ mameluk sub

1 HISTORIA mammeluk (Egyptische ruiter)


mamilla sub

1 ANATOMIA mamma, melkklier, borstklier, borst, tepel
-- artificial = tepelhoedje
inflammation del -- = tepelontsteking


mamillar adj

1 mamilair, borst..., tepel...
musculo -- = tepelspier
cacto -- = tepelcactus
2 borstvormig, tepelvormig


+ mamillaria sub

1 BOTANICA wratdistel


mamillate adj

1 van de borst, borst..., van de tepel, tepel...
2 met borsten, met tepels


mamilliforme adj

1 borstvormig, tepelvormig


mamillon sub

1 GEOGRAPHIA bult, heuvel(top)


mamma sub

1 ANATOMIA mamma, borstklier, borst
cancere/carcinoma del -- = borstkanker
2 moeder, mama, moe, ma
papa e -- = pa en ma


mammal sub

1 zoogdier


mammalogia sub

1 mammalogie (leer der zoogdieren)


mammalogic adj

1 de mammalogie betreffend


+ mammalogista sub

1 kenner van zoogdieren


+ mammalogo sub

1 kenner van zoogdieren


mammari adj

1 borst..., tepel...
vena -- = borstader
glandulas -- = borstklieren, melkklieren (anque van zoogdieren)
extirpation del glandula -- = mamma-amputatie
carcinoma/carcere -- = mamma-carcinoom, borstkanker


+ mammectomia sub

1 MEDICINA borstamputatie, mamma-amputatie
-- partial = mammasparende behandeling


mammifere adj

1 zoog...
animal -- = zoogdier


mammifero sub

1 zoogdier
ordine del -- = orde der zoogdieren
--s carnivore = vleesetende zoogdieren


mammiforme adj

1 borstvormig, tepelvormig


+ mammitis sub

1 MEDICINA borstontsteking


+ mammogramma sub

1 MEDICINA mammogram (röntgenfoto van de borst)


+ mammographia sub

1 mammografie, het doorlichten van de borst


+ mammographic adj

1 mbt het doorlichten van de borst
examine -- = doorlichting van de borst


mammona sub

1 BIBLIA mammon
servir le -- = de mammon dienen


mammut sub

1 ZOOLOGIA mammoet
projecto -- = mammoetproject
ordine -- = mammoetorder
hall (A)-- = mammoethal
interprisa = monsterbedrijf
processo -- = monsterproces
victoria -- = monsterzege
alliantia -- = monsterverbond


+ Man sub n pr

1le Insula de -- = het Eiland Man


+ management sub ANGLESE

1 management


+ manager sub ANGLESE

1 manager


manar v

1 vloeien, sijpelen, druppelen
2 voortvloeien (uit), voortkomen (uit), uitgaan (van), afkomstig zijn

(van), ontstaan (uit)

manata sub

1 handvol


+ mancamento sub

1 mankement, fout, defect, tekortkoming


+ mancantia sub

1 gebrek, tekortkoming
-- de prole = kinderloosheid
-- de attention = achteloosheid
-- de tempore = tijdgebrek
-- de spatio = ruimtegebrek
-- de fide = trouweloosheid
-- de gusto = smakeloosheid
-- de reposo = gebrek aan rust
-- de somno = gebrek aan slaap
-- de personal = personeelsgebrek
-- de perspicacia/perspicacitate = kortzichtigheid
in -- de melio = bij gebrek aan beter
per -- de spatio = wegens/door plaatsgebrek


mancar v

1 ontbreken, afwezig zijn, verstek laten gaan, verzuimen, te kort schieten
-- de corde = geen hart hebben
-- de corage = gebrek aan moed hebben
-- a su deberes = in gebreke blijven
il non debe -- un iota = er mag geen tittel aan ontbreken
-- su salto = misspringen
-- le occasion = de gelegenheid voorbij laten gaan
-- su traino = zijn trein missen
2 gebrek hebben (aan)


+ manche sub FRANCESE

1 SPORT manche


manchette sub FRANCESE

1 manchet
button de -- = manchetknoop
--s amovibile = losse manchetten


manchu {tsj} adj

1 Mantsjoerijs


manchu {tsj} sub

1 Mantsjoerijer
2 Mantsjoerijs (taal)


Manchukuo {tsj} sub n pr

1 Mantsjoekwo


Manchuria {tsj} sub n pr

1 Mantsjoerije


mancipar v

1 JURIDIC overgeven (van iets) als eigendom


+ mancipation sub

1 JURIDIC overgave (van iets) als eigendom


mancipe sub

1 (in)koper, aankoper


manco sub

1 gebrek, tekort, tekortkoming, lacune, leemte, manco
-- de aqua = watergebrek
-- de gusto = smakeloosheid
-- de interesse = gebrek aan belangstelling
-- de vitaminas = vitaminegebrek
-- de pecunia = geldgebrek
-- de oxygeno = zuurstofgebrek
-- de tempore = tijdgebrek
-- de spatio = ruimtegebrek
-- de memoria = vergeetachtigheid
-- de perspicacia/perspicacitate = kortzichtigheid
-- de viveres/de productos alimentari = gebrek aan levensmiddelen
per -- de provas/probas = wegens gebrek aan bewijs


+ mandala sub

1 mandala


+ mandamento sub

1 RELIGION herderlijke brief, mandement
2 HISTORIA bevelschrift
3 JURIDIC rechtsgebied (van rechtbank)


mandante sub

1 JURIDIC lastgever, opdrachtgever, mandator


mandar v

1 bevelen, gelasten
passion/fame de -- = machtswellust
2 ontbieden, bij zich laten komen
-- un prestre = een priester laten halen
JURIDIC -- un teste = een getuige oproepen


mandarin sub

1 HISTORIA mandarijn (hoge staatsambtenaar in China)
anate -- = mandarijneend


mandarina sub

1 BOTANICA mandarijn(tje)


mandarinato sub

1 mandarijnendom, waardigheid/status van mandarijn
2 mandarijnendom, gezamelijke mandarijnen


mandariniero sub

1 mandarijnboom


mandarinismo sub

1 mandarinisme


mandatario sub

1 ge(vol)machtigde, lasthebber, mandataris


mandato sub

1 order, bevel, opdracht
-- de perquisition = bevel(schrift) tot huiszoeking
-- de expulsion = ontruimingsbevel
-- contrari = tegenbevel
-- de arresto = arrestatiebevel
-- de pagamento = bevel(schrift) tot betaling, betalingsbevel
-- postal = postwissel
incassar un -- postal = een postwissel verzilveren
non haber recipite -- = geen mandaat hebben
per -- de = op last van
2 JURIDIC, POLITICA mandaat
-- parlamentari = kamerlidmaatschap
renunciar a/deponer su -- = zijn mandaat neerleggen
prorogar un -- = een mandaat verlengen
prorogation de un -- = verlenging van een mandaat
region/territorio sub -- = mandaatgebied
illes recipe lor -- del electorato = zij ontvangen hun mandaat van de kiezers
sub -- del Nationes Unite = onder mandaat van de Verenigde Naties


+ mandator sub

1 JURIDIC lastgever, opdrachtgever, mandator


mandibula sub

1 ANATOMIA (onder)kaak
colpo de -- = kaakslag
2 onderste deel van een vogelsnavel, kauwwerktuig (van een insekt)


mandibular sub

1 ANATOMIA van de kaak
arco -- = kaakboog
musculos -- = kaakspieren
nervo -- = kaakzenuw


mandola sub ITALIANO

1 MUSICA mandola, mandora


+ mandolinista sub

1 mandolinespeler
club (A) de --s = mandolineclub
orchestra de --s = mandoline-orkest


mandolino sub ITALIANO

1 MUSICA mandoline


+ mandragora sub

1 BOTANICA alruin, heksenwortel, mandragora


+ mandril sub

1 ZOOLOGIA mandril


manducabile adj

1 eetbaar


manducar v

1 eten


manducation sub

1 het eten


maneabile adj

1 gemakkelijk te hanteren, handzaam
formato -- = handzaam formaat
2 handelbaar, gemakkelijk bestuurbaar


maneabilitate sub

1 handzaamheid
-- de un formato = handzaamheid van een formaat
2 handelbaarheid


maneamento sub

1 het hanteren (van gereedschap, etc.), het bedienen, het omgaan (met)
le -- de un machina = het bedienen van een machine
le -- del penna = het hanteren van de pen
le -- del pincel = het voeren van het penseel
2 het africhten (van paarden), het dresseren


manear v

1 hanteren (van gereedschap, etc.), bedienen, gebruiken, omgaan (met)
-- le penna = de pen hanteren
-- le pincel = het penseel voeren
-- un machina = een machine bedienen
-- un arma = met een wapen omgaan
difficile/dur a/de -- = moeilijk te hanteren
saper (como) -- un cosa = met iets overweg kunnen
saper (como) -- un persona = iemand weten te bespelen
2 africhten (van paarden), dresseren


maneo sub

1 listig gekonkel, listig gedoe, geknoei, intrige, kuiperij, machinatie
2 rijkunst (paarden)
3 manege, rijschool
cavallo de -- = manegepaard


+ manes sub pl

1 manen (geesten der afgestorvenen bij de Romeinen)
culto del -- = manisme
invocar le -- del ancestres = de geesten der voorvaderen aanroepen


+ manese adj

1 van het eiland Man


+ manese sub

1 taal van het eiland Man
2 bewoner van het eiland Man


manganato sub

1 CHIMIA manganaat


manganese sub

1 CHIMIA mangaan
mineral de -- = mangaanerts
aciero al -- = mangaanstaal
composito de -- = mangaanverbinding


+ manganesifere adj

1 mangaanhoudend
ferro -- = mangaanijzer


manganic adj

1 CHIMIA mangaan..., mangani...
compositos -- = maangaanvebindingen
acido -- = mangaanzuur
oxydo -- = mangaanoxyde, mangani-oxyde


manganifere adj

1 mangaanhoudend


+ manganina sub

1 manganine
filo de -- = manganinedraad


manganite sub

1 MINERALOGIA manganiet


manganose adj

1 CHIMIA mangaan...
oxydo -- = mangaan(di)oxyde, mangano-oxyde


mangiabile adj

1 eetbaar


+ mangiabilitate sub

1 eetbaarheid


+ mangiante sub

1 iemand die eet, eter


mangiar v

1 eten
camera a/de -- = eetkamer
sala a/de -- = eetzaal
-- a satietate = zich rond eten
-- cal(i)de = warm eten
-- se le ungulas = op zijn nagels bijten
invitar a -- = te eten vragen
il es al hora de -- = het is etenstijd
al hora de -- = onder etenstijd


mangiar sub

1 het eten, maaltijd
le -- e le biber = eten en drinken
le casa e le -- = kost en inwoning


mangiator sub

1 eter
-- de homines = menseneter


mangiatoria sub

1 trog, voerbak, etensbak
grillia de -- = ruif


+ mango sub

1 BOTANICA manga


+ mangrove sub

1 BOTANICA mangrove
bosco de --s = mangrovenbos


+ mangusta,mangosta sub

1 ZOOLOGIA mangoeste


mania sub

1 PSYCHOLOGIA manie
-- persecutor/de persecution = vervolgingswaanzin
-- religiose = godsdienstwaanzin
2 manie, (overdreven) voorliefde
-- de luxo = pronkzucht
-- de construer = bouwwoede
-- de comprar = koopzucht, koopziekte
-- de regular = regelzucht
3 stokpaardje, hebbelijkheid
haber le -- de leger = een leeswoede hebben
haber le -- de facer un cosa = een handje van iets hebben


maniac adj

1 PSYCHOLOGIA manisch
euphoria -- = manie
2 maniakaal, overdreven


maniaco sub

1 maniak
-- de exactitude = Pietje Precies
-- del ordine = iemand met een ziekelijke opruimwoede
-- sexual = seksmaniak


+ maniacodepressive adj

1 manisch-depressief
tendentia -- = manisch-depressieve neiging
psychose (-osis) -- = manisch-depressieve psychose


manica sub

1 mouw
-- curte = korte mouw
-- longe = lange mouw
-- medie = halve/halflange mouw
-- tres quartos = driekwart mouw
-- buffante = pofmouw
-- campaniforme = klokmouw
-- festonate = gefestoneerde mouw
-- replicabile = opvouwbare mouw
gilet a --s = mouwvest
relevar le --s = de mouwen omslaan
reverso del -- = omslag van de mouw
foramine del -- = armsgat
longor del -- = mouwlengte
largor del -- = mouwwijdte
emblema de -- = mouwembleem
in --s de camisa = in hemdsmouwen
plicar a supra le --s = de mouwen opstropen
2 slang, buigzame buis/pijp, tuinslang, brandslang
-- refrigerante = koelslang
3 zeeëngte
le (Canal del) Manica = het Kanaal
tunnel sub (le Canal) del Manica = Kanaaltunnel
4 handboei
5 gasgloeikous


+ manicate adj

1 BOTANICA
begonia -- = manchetbegonia


+ manichee adj

1 RELIGION van de Manicheeërs


+ manicheismo sub

1 RELIGION manicheïsme


+ manicheo sub

1 RELIGION Manicheeër


manichetto sub

1 mof
-- conic = verloopmof
accopulamento a -- = mofkoppeling/verbinding
tubo a -- = mofpijp
-- de assemblage = verbindingsmof


+ manichordio sub

1 MUSICA spinet met beklede snaren


manico sub

1 hecht, heft, steel, handvat(sel), greep, hals (van viool)
-- de scopa = bezemsteel
-- de cultello = mesheft
-- de coclear = lepelsteel
-- de hacha {sj} = bijlsteel
-- de martello = hamersteel
-- de pincel = penseelsteel
-- de lima = vijleheft
berillos con -- = face-à-main
patella a -- = steelpan


+ manicura sub

1 manicure, handverzorging


+ manicurar v

1 manicuren, iemands handen en nagels verzorgen


+ manicurista sub

1 manicure (persoon)


manicuro sub

1 manicure (persoon)


maniera sub

1 manier, wijze
adverbio de -- = bijwoord van wijze
--s = manieren
--s vulgar = onbeschaafde manieren
--s raffinate = verfijnde manieren/omgangsvormen
bon/mal --s = goede/slechte manieren
-- de viver = levenswijze
-- de pensar = denkwijze
-- de argumentar = betoogtrant
de -- que = zodat
in qualque -- = enigszins
de nulle -- = op geen enkele manier
del mesme -- = op dezelfde manier
de/per un -- o de/per un altere = op de een of andere manier
de qualcunque -- = hoe dan ook


manierar sub

1 op gekunstelde en gemaakte wijze uitdrukken/weergeven
ille ha alco de manierate = hij heeft iets gekunstelds


manierismo sub

1 maniërisme, gekunsteldheid, gemaaktheid


manierista sub

1 maniërist


+ manierista adj

1 maniëristisch


+ manieristic adj

1 maniëristisch


manierose adj

1 goedgemanierd, beleefd


+ manifestabile adj

1 waarvan blijk kan worden gegeven, wat kan worden geuit
sentimentos difficilemente -- = gevoelens die moeilijk kunnen worden geuit


+ manifestante sub

1 manifestant, demonstrant, betoger
le --s afflue de tote partes al placia = de betogers stromen van alle kanten het plein op
dispersion del --s = verspreiding van de betogers


manifestar v

1 blijk geven van, te kennen geven, betonen, uiten
-- su gaudio/joia = zijn vreugde tonen/uiten
-- su adhesion a = zijn adhesie betuigen aan
-- su accordo con un cosa = zijn instemming betuigen met iets
-- su satisfaction = zijn tevredenheid betuigen
-- signos de fatiga = tekenen van vermoeidheid vertonen
-- su sentimentos = zijn gevoelens uiten
-- su voluntate = zijn wil tonen
-- su intentiones = zijn bedoelingen te kennen geven
2 manifesteren, demonstreren, betogen, een betoging houden
-- pro le pace = betogen voor de vrede


manifestation sub

1 uiting, het aan de dag treden
--es artistic = kunstuitingen
-- sportive = sportmanifestatie
-- theatral = toneelmanifestatie
-- de gaudio/de joia = uiting van vreugde
-- de fortia = machtsvertoon
JURIDIC
-- de voluntate = wilsverklaring
2 manifestatie, demonstratie, betoging
-- de agricultores = betoging van boeren
-- de Prime Maio = meibetoging
-- del fame = hongerbetoging
-- pro le pace = vredesbetoging
libertate de -- = demonstratievrijheid


+ manifestator sub

1 POLITICA demonstrant


manifeste adj

1 duidelijk, zichtbaar, manifest, evident, in 't oog springend
differentia -- = zichtbaar/duidelijk verschil
error -- = duidelijke vergissing
opinion -- = uitgesproken mening
devenir -- = bekend worden
esser in stato de ebrietate -- = in kennelijke staat verkeren


manifesto sub

1 manifest, openbare verklaring
-- electoral = verkiezingsmanifest
-- communista = communistisch manifest
-- seditiose = opruiend manifest


+ maniforme adj

1 handvormig


+ Manila sub n pr

1 Manilla
tabaco de -- = manillatabak
cigarro de -- = manilla sigaar
cannabe/cannabis de -- = manillahennep, abaca
corda de (cannabe/cannabis de) -- = manillatouw


manilla sub

1 armband
catenetta de -- = armbandkettinkje
2 handboei
poner le --s a un persona = iemand de handboeien omdoen


maniluvio sub

1 MEDICINA handbad


+ manioc sub

1 BOTANICA broodwortel, cassave, maniok
radice de -- = maniokwortel
farina de -- = maniokmeel
pan de -- = maniokbrood
raspa de -- = maniokrasp


+ manipetale adj

1 BOTANICA met handvormig ingesneden kroonbladen


+ manipulabile adj

1 manipuleerbaar


manipular v

1 hanteren, behandelen, omgaan met, bezigen, manipuleren
2 de zaken op zijn wijze regelen, knoeien met (tekst/cijfers, etc.), vervalsen, manipuleren
-- un persona = iemand naar zijn hand stellen
-- le electiones = de verkiezingen manipuleren
lassar se -- = zich laten manipuleren


manipulation sub

1 hantering, behandeling, bediening, bewerking, manipulatie
effectuar --es = handelingen verrichten
-- chimic = scheikundige manipulaties
-- genetic = genetische manipulatie
con alicun --es simple on pote dismontar iste bicycletta = met een paar eenvoudige handelingen is die fiets uit elkaar te

halen

2 geknoei, gekuip, gekonkel, manipulatie
--es financiari = financiële manipulaties
-- electoral = geknoei bij de verkiezingen


manipulative adj

1 manipulatief, manipulerend


manipulator sub

1 manipulator, hanteerder, bewerker, bedienings(vak)man, operator


+ manipulatori adj

1 manipulerend


+ manipulo sub

1 manipel


+ manismo sub

1 RELIGION manisme


+ Manitu sub n pr

1 RELIGION Manitoe, Grote Geest, God


manivella sub

1 (hand)kruk, zwengel, slinger, (kruk)arm, draaikruk, hendel, omslag
-- de pumpa = pompzwengel
-- de freno = remkruk
-- de securitate = veiligheidskruk
button/cavilia del -- = krukpen/tap
transmission a -- = krukoverbrenging
transmission sin -- = krukloze overbrenging
movimento de -- = krukbeweging
arbore a -- = krukas, krukstang, drijfstang
tornar/girar le -- = aan de slinger draaien


manivellar v

1 aan de kruk, etc. draaien, de kruk, etc. omdraaien


manna sub

1 BIBLIA manna, hemels voedsel
2 PHARMACIA manna (van de manna-es)


mannequin sub FRANCESE

1 mannequin
defilata de --s = modeshow
2 (etalage)pop


+ mannite sub

1 CHIMIA mannasuiker, manniet, mannitol


+ mannitol sub

1 Vide: mannite


+ mannosa sub

1 CHIMIA mannose, moutsuiker


mano sub

1 hand
--s callose = vereelte handen
palma del -- = handpalm
dorso del -- = rug van de hand
cavo del -- = holle van de hand
le -- del artista = de hand van de kunstenaar
freno a/de -- = handrem
pumpa a/de -- = handpomp
serra a/de -- = handzaag
interruptor a -- = handschakelaar
labor/travalio a -- = handwerk
gesto/movimento de -- = handbeweging
sub -- = onderhands, "in 't handje"
del -- al -- = regelrecht, rechtstreeks
de prime -- = uit de eerste hand
un -- lava le altere = de ene hand wast de andere
-- dext(e)re = rechterhand
scriber per le -- dext(e)re = rechts(handig) schrijven
-- leve/sinistre = linkerhand
scriber per le -- leve/sinistre = links(handig) schrijven
-- infantil = kinderhand
-- sacrilege = schennende hand
--s in alto! = handen omhoog!
movimento de -- = handbeweging
bagage a/de -- = handbagage
basio/osculo de -- = handkus
peso de -- = halter
perforator a/de -- = handboor
carretta de -- = handkar
granata a/de -- = handgranaat
portata de -- = handbereik
haber un cosa al portata del -- = iets bij de hand hebben
esser a portata de -- = voor het grijpen liggen
batter le --s = in de handen klappen
lavar se le --s = zijn handen wassen
venir al --s = op de vuist gaan, handgemeen worden
levar le -- = de hand opsteken
lassar le -- libere a un persona = iemand de vrije hand laten
peter/demandar le -- de = dehand vragen van
passar per multe --s = door de handen van velen gaar
esser in bon --s = in goede handen zijn
dar/stringer le -- a un persona = iemand de hand geven/drukken/schudden
de secunde -- = tweedehands
con -- de ferro = met ijzeren hand
con su proprie -- = eigenhandig
a plen --s = met handenvol
benes in --(s) morte = goederen in de dode hand
haber le --s libere = de handen vrij hebben, de vrije hand hebben, vrij spel hebben
haber le --(s) in un cosa = de hand in iets hebben
haber le --s dur = hardhandig zijn
dar un --/prestar le/tender le -- a un persona = iemand een handje helpen
dar le ultime -- a = de laatste hand leggen aan
mitter le -- super = de hand leggen op
cader inter/in le --s de = in handen vallen van
leger (in) le lineas del -- = de hand lezen
levar le -- contra un persona = de hand tegen iemand opheffen
tender le -- a un persona = iemand de hand reiken/toesteken
prender a duo --s = met beide handen aangrijpen
passar de -- in -- = van hand tot hand gaan
junger/cruciar le --s = de handen vouwen
conducer un persona per le -- = iemand bij de hand leiden
escappar de -- = uit de hand lopen
facite a -- = met de hand gemaakt, handwerk
scribite a -- = met de hand geschreven
suite a -- = met de hand genaaid
sacco a -- = handtas
cambiar/mutar de --s = in andere handen overgaan
passar in altere --s = in andere handen overgaan
demandar le -- de un persona = de hand van iemand vragen
poner in --s de = ter hand stellen
poner le -- al obra = de hand aan de ploeg slaan
poner le -- in le foco pro = zijn hand in het vuur steken voor
votar a -- levate = stemmen bij handopsteken
mangiar un pira con le --s = een peer uit de hand eten
fricar se le --s = zich in de handen wrijven
un pictura del -- de Goya = een schilderij van Goya
con le --s in alto = met opgeheven handen
con -- firme = met vaste hand
prisa de --s = handdruk
-- de obra = mankracht, arbeidskracht
-- de obra disponibile = arbeidsreserve
-- de obra immigrate = gastarbeid, gastarbeiders
-- de obra interimari = uitzendkrachten
cura del --s = manicure
curar le --s = manicuren
a -- armate = gewapenderhand
in un torno de -- = in een handomdraai
2 SPORT handsbal, hands
-- involuntate = aangeschoten hands
3 handschrift
haber un belle -- = een mooi handschrift hebben
4 LIGATURA DE LIBROS katern, boek (25 vel papier)
un -- de papiro = een boek papier


manographo sub

1 TECHNICA (registrerende) manometer, drukmeter, indicateur


+ manometria sub

1 manometrie, druk/spanningsmeting


+ manometric adj

1 manometrisch


manometro sub

1 manometer
-- a aere comprimite = gesloten manometer
-- a aere libere = open manometer
-- a liquido = vloeistofmanometer
-- a gas = gasmanometer
-- a mercurio = kwikmanometer
-- a membrana = membraanmanometer
-- metallic = metaalmanometer
-- registrator = registrerende manometer
-- de Bourdon = buisveermanometer


manomorte sub

1 JURIDIC dode hand
benes de -- = goederen in de dode hand


+ manostato sub

1 manostaat


manovra sub

1 behandeling, bediening, het sturen
2 FERROVIA het rangeren
station de --s = rangeerstation
via de --s = rangeerspoor
locomotiva de --s = rangeerlocomotief
3 zeemanschap
4 kunstgreep, list, manoeuvre
-- de diversion = afleidingsmanoeuvre
-- electoral = verkiezingsmanoeuvre
5 MILITAR
--s = manoeuvres
6 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES
--s = tuigage, takelage


manovrabile adj

1 manoeuvreerbaar, (gemakkelijk) bestuurbaar


manovrabilitate sub

1 manoeuvreerbaarheid, bestuurbaarheid
-- de un nave = manoeuvreer-baarheid van een schip
-- de un grue = be-stuurbaarheid van een kraan


manovrar v

1 manoeuvreren, bedienen, besturen
-- un grue = een hijskraan besturen
2 manoeuvreren (van vaar- en voertuigen)
3 FERROVIA rangeren
4 MILITAR manoeuvres houden
5 FIGURATE handig manoeuvreren, handig opereren, slinks handelen
-- un persona = iemand naar zijn hand stellen


manovrator sub

1 iemand die manoeuvreert


mansarda sub

1 ARTE DE CONSTRUER mansardedak (gebroken kap)
2 zolder, zolderruimte, dakkamer, zolderkamertje


mansuete adj

1 tam
2 zachtmoedig, vriendelijk, mild


mansuetude sub

1 tamheid
2 zachtmoedigheid, vriendelijkheid, mildheid
-- evangelic = evangelische zachtmoedigheid


+ mansuk sub

1 mansoek


+ manta sub

1 (vis) manta


mante sub

1 ZOOLOGIA roofsprinkhaan
-- religiose = bidsprinkhaan


mantelletto sub

1 manteltje, jasje
2 FORTIFICATION draagbare borstwering


mantello sub

1 (over)jas, mantel
-- de pluvia = regenjas
-- de hiberno = winterjas
-- de pellicia = pelsmantel/jas
-- de vison = nertsmantel, minkmantel
-- de armenio = hermelijnen mantel
-- de jeans (A) = spijkerjas
-- de/in loden = lodenjas
-- parapulvere = stofjas
-- del camino = schoorsteenmantel
mitter un -- = een jas aantrekken
distachar {sj} su -- = zijn jas losknopen


mantenentia sub

1 handhaving, instandhouding, bewaring, onderhoud
-- del dicas = instandhouding van de dijken
-- del ordine establite = handhaving van de bestaande orde
-- del poter de compra del consumitor = behoud van koopkracht
-- de un computator/computer (A) = onderhoud van een computer
servicio de -- = onderhoudsdienst
contracto de -- = onderhoudscontract
personal de -- = onderhoudspersoneel
mechanico de -- = onderhoudsmonteur
obligation de -- = onderhoudplicht
costos/expensas de -- = onderhoudskosten
2 levensmiddelen, voedsel, levensbehoeften


mantener v

1 handhaven, (in stand) houden, behouden, bewaren, onderhouden
-- su reputation = zijn reputatie ophouden
-- le poter = de macht handhaven
-- le ordine = de orde handhaven
-- le disciplina = de tucht handhaven
-- in marcha {sj} = aan de gang houden
-- se al superficie = bovenblijven (niet zinken)
-- fresc le flores = de bloemen fris houden
-- relationes commercial/mercantil con = handelsbetrekkingen onderhouden met
-- un tradition = een traditie in ere/stand houden
-- un persona in vita = iemand in leven houden
-- un persona in su function = iemand in zijn functie handhaven
-- un familia = een gezin onderhouden
-- un servicio = een dienst onderhouden
-- su jardin = zijn tuin onderhouden
2 volhouden, staande houden (mening)
-- su opinion = bij zijn mening blijven
-- un promissa = een belofte houden
-- su parola = zijn woord houden


+ mantenibile adj

1 handhaafbaar


mantenimento sub

1 handhaving, instandhouding, bewaring, onderhoud
-- del disciplina/ordine = handhaving van de orde
-- del pace = handhaving van de vrede
-- de un computator/computer (A) = onderhoud van een computer
-- arretrate = achterstallig onderhoud
servicio de -- = onderhoudsdienst
contracto de -- = onderhoudscontract
mechanico de -- = onderhoudsmonteur
personal de -- = onderhoudspersoneel
costos/expensas de -- = onderhoudskosten
obligation de -- = onderhoudplicht
travalio/labor benevole con -- de allocution = vrijwilligerswerk met behoud van uitkering
con alte costos de uso e -- = duur in het gebruik
2 levensmiddelen, voedsel, levensbehoeften


mantenitor sub

1 iemand die iets in stand houdt/bewaart/behoudt/handhaaft, instandhouder, handhaver


mantic adj

1 de mantiek betreffend


mantica sub

1 waarzeggerskunst, waarzeggerij, wichelaarskunst, mantiek, divinatie


mantilla sub ESPANIOL

1 mantilla


mantissa sub

1 MATHEMATICA mantisse


+ mantra sub

1 mantra


+ Mantua sub n pr

1 Mantua


+ mantuan adj

1 van/uit Mantua, Mantuaans
cygno -- = Mantuaanse zwaan (bijnaam van Virgilius)


manual sub

1 handboek, leerboek
-- de historia = geschiedenishandboek
-- de mathematica = wiskunde(leer)boek
-- hydrologic = hydrologisch handboek
-- culinari/de cocina = kookboek
consultar le -- = het handboek raadplegen
2 manuaal (van orgel)


manual adj

1 hand..., met de hand gedaan, manueel
obrero/laborator/travaliator -- = handarbeider
labor/travalio -- = hand(en)arbeid
soldatura -- = handmatig lassen
controlo -- = handbediening
pressa -- = handpers
fortia -- = handkracht
therapia -- = manuele therapie
usar fortia -- pro le excavation = handkracht gebruiken voor de graafwerkzaamheden
dictionario -- = handwoordenboek
interruptor -- = handschakelaar
habilitate -- = handvaardigheid


+ manualitate sub

1 manueel karakter
-- de un la-bor/travalio = manueel karakter van een werk


manufactura sub

1 fabriek, bedrijf
-- de fusiles = geweerfabriek
-- de porcellana(s) = porseleinfabriek
2 vervaardiging, bewerking, fabricage, fabricatie


+ manufacturabile adj

1 verwerkbaar, bewerkbaar


manufacturar v

1 vervaardigen, verwerken, (aan)maken, fabriceren, voortbrengen, produceren


manufacturari adj

1 fabrieks..., industrie...
urbe -- = fabriekstad, industriestad


manumission sub

1 JURIDIC vrijlating (van een slaaf/lijfeigene), manumissie


manuscripte adj

1 handgeschreven
character -- = schrijfletter


manuscripto sub

1 manuscript, handschrift
--s medieval/del medievo = middeleeuwse handschriften
catalogo de --s = handschriftencatalogus
collection de --s = handschriftenverzameling
deciframento de un -- = het ontcijferen van een handschrift


+ maoismo sub

1 maoïsme


+ maoista sub

1 maoïst


+ maoista adj

1 maoïstisch


+ maori adj

1 Maori...


+ maori sub

1 Maori
2 Maori (taal)


mappa sub

1 landkaart
-- de Europa = kaart van Europa
-- celeste = hemelkaart, sterrenkaart
-- scholar = schoolkaart
-- topographic = topografische kaart
-- touristic {oe} = toeristenkaart
-- (topographic) del stato major = stafkaart
-- de stratas = plattegrond
-- de camminos = wegenkaart
-- meteorologic = meteorologische kaart
-- geologic = geologische kaart
-- astronomic = astronomische kaart
-- hydrographic = hydrografische kaart
-- nautic/marin/maritime = zeekaart
-- orographic = bergkaart
-- selenographic/del luna = maankaart
-- linguistic = taalkaart
-- regional = streekkaart
-- additional = bijkaart
-- mute = blinde kaart
disrolar/extender un -- = een kaart uitrollen


mappamundi sub LATINO

1 wereldkaart


maquerello sub

1 ZOOLOGIA makreel
pisca de -- = makreelvisserij/vangst
piscator de --s = makreelvisser
rete de --s = makreelnet
filet de -- = makreelfilet
fritura de -- = gebakken makreel


+ maquette sub FRANCESE

1 maquette
-- de un nave = scheepsmodel
construction de --s = maquettebouw
constructor de --s = maquettenbouwer/maker


mar sub

1 zee
-- agitate = onstuimige zee
-- grosse = ruwe zee, hoge zee
-- calme/tranquille = kalme zee
-- platte = gladde zee
-- libere = vrije zee
in alte --, in plen -- = in volle zee
homine de -- = zeeman
gente de -- = zeelui/lieden
aqua de -- = zeewater
mal de -- = zeeziekte
haber le mal de -- = zeeziek zijn
compasso de -- = zeekompas
armea de -- = marine
nivello del -- = zeeniveau
dica de -- = zeedijk
delta de -- = zeedelta
ave de -- = zeevogel
tructa de -- = zeeforel
laro de -- = zeemeeuw
brema de -- = zeebrasem
monstro de -- = zeemonster
combatto de -- = zeegevecht, zeeslag
heroe de -- = zeeheld
viage de -- = zeereis
serpente de -- = zeeslang
limace de -- = zeeslak
scuma/spuma de -- = zeeschuim
pisca de -- = zeevisserij
pisce de -- = zeevis
sablo/arena de -- = zeezand
porto de -- = zeehaven
costa del -- = zeekust
esclusa de -- = zeesluis
stricto de -- = zeestraat, zeeëngte
vento de -- = zeewind
ZOOLOGIA stella de -- = zeester
leon de -- = zeeleeuw
planta de -- = zeeplant
spergula de -- = zeespurrie
ananas de -- = zeeananas
anguilla de -- = zeepaling
tremor -- = zeebeving
fundo del -- = zeebodem
aere del -- = zeelucht
ericio de -- = zeeëgel
bracio de -- = zeearm
lupo de -- = 1 zeewolf, 2 zeebink
hirundine de -- = zeezwaluw
alga de -- = zeewier
currente del -- = zeestroming
latere del -- = zeekant, zeezijde
superficie del -- = zeeoppervlak, zeespiegel
per -- e per terra = te land en ter zee
transporto per -- = vervoer over zee
-- de foco = vuurzee
-- interne/interior = binnenzee
-- polar/glacial = poolzee
Mar Nigre = Zwarte Zee
Mar Morte = Dode Zee
Mar del Nord = Noordzee
Mar de Irlanda = Ierse Zee
Mar de China {sj} Meridional = Zuidchinese Zee
Mar de Bering = Beringzee
Mar de Corallo = Koraalzee
Mar Baltic = Oostzee
Mar Caribe = Caribische Zee
Mar Egee = Egeïsche Zee
Mar de China {sj} = Chinese Zee
Mar Caspie = Kaspische Zee
Mar Adriatic = Adriatische Zee
Mar Jalne = Gele Zee
Mar Blanc = Witte Zee
Mar Rubie = Rode Zee
un -- de sanguine = een grote plas bloed
-- de parolas = woordenvloed
-- de lacrimas = vloed van tranen
-- del vita/del existentia = levenszee
portar aqua al -- = water naar de zee dragen
fructos del -- = eetbare zeevis en schaal- en schelpdieren, "fruits de mer"
homine in --! = man overboord!
haber le dominio del -- = de heerschappij ter zee hebben


marabu sub

1 ZOOLOGIA maraboe


marabut sub

1 maraboet (mohammedaanse kluizenaar in Noordwest Afrika)


+ maracuja sub

1 BOTANICA maracuja


+ maranta sub

1 BOTANICA maranta, arrownoot


marasca sub ITALIANO

1 BOTANICA maraskijnkers (soort morel)


maraschino sub

1 maraskijn, marasquin
pudding (A) al -- = maraskijnpudding
sauce (F) al -- = maraskijnsaus


+ marasmic adj

1 krachteloos, kwijnend


+ marasmo sub

1 krachteloosheid, inzinking, uittering, kwijning, marasme
-- economic = econo-mische inzinking


+ marathon sub

1 SPORT marathon
cursor/currero de -- = marathonloper
2 FIGURATE marathonzitting, marathonwedstrijd, etc.
-- de dansa = lange danspartij
debatto -- = marathondebat
discurso -- = marathonrede
session -- = marathonzitting
reunion -- = marathonvergadering


marca (I) sub

1 (ken)teken, merkteken, (ken)merk, stempel
-- distinctive = kenmerk, merkteken, herkenningsteken, onderscheidingsteken
-- typographic = drukkersteken
-- figurative = beeldmerk
portar le --s de un cosa = de kenmerken van iets dragen
-- de vino = wijnmerk
-- de auto(mobile) = automerk
-- transparente/de aqua = watermerk
-- de qualitate = keurmerk
-- incognite = onbekend merk
a vostre --(s)! preste! partir! = op uw plaatsen! klaar! af!
2 bewijs, blijk, teken
-- de favor = gunstbetoon/bewijs
-- de respecto = eerbetoon
-- de confidentia = blijk van vertrouwen
le malado ha recipite multe --s de sympathia = de patiënt ontving vele blijken van belangstelling
3 (waar)merk, (keur)merk, waarborg(merk), handelsmerk
producto de -- = merkartikel
-- commercial/de commercio = handelsmerk
-- de fabrica = fabrieksmerk
-- discographic = platenmerk, platenlabel
-- (de fabrica) registrate/depositate = gedeponeerd fabrieksmerk
lege de --s commercial = merkenwet
JURIDIC derecto de --s = merkenrecht
de -- superior = van uitstekende kwaliteit
vino de -- = uitstekende wijn
4 prent, spoor, afdruk, indruk
--s de digitos = vingerafdrukken
--s de passos in le nive = voetsporen in de sneeuw
-- de variola = pokput
--s de vitros in un tabula = kringen van glazen in een tafelblad
5 stempel (instrument), merktang


marca(II) sub

1 mark, grensgewest, grensgebied


+ marcage sub

1 merking
2 SPORT mandekking
error de -- = dekkingsfout


+ marcapaginas sub

1 bladwijzer, boekelegger


marcar v

1 markeren, aanduiden, aangeven, aanwijzen, merken
-- per un cruce = aankruisen
-- per un tracto = aanstrepen
-- per un puncto = aanstippen
-- de tinta = inkten
-- le contornos de un cosa = de contouren van iets aangeven
tinta pro -- = merkinkt
marcate de variolas = pokdalig
SPORT -- un goal (A) = een doelpunt maken


+ marcasite sub

1 GEOLOGIA marcasiet, zwavelijzer


marcate adj

1 duidelijk, uitgesproken, opvallend
differentia -- = duidelijk verschil
preferentia -- = uitgesproken voorkeur
tractos -- = duidelijke trekken
contornos -- = duidelijke contouren
-- per le variola = pokdalig


marcator sub

1 merker, stempelaar
2 SPORT mandekker


marcer sub

1 BOTANICA verwelken, verdorren


marcescente adj

1 BOTANICA verwelkend


marcescentia sub

1 BOTANICA het verwelken, verwelking


marcescer v

1 BOTANICA verwelken, verdorren


marcescibile adj

1 BOTANICA verwelkbaar


marcha {sj} sub

1 mars, gang, tred
duo horas de -- = twee uur lopen
Marcha {sj} de Quatro Dies = Vierdaagse
-- de pace = vredesmars
-- victoriose = zegetocht
-- del fame = hongermars
-- fortiate = geforceerde mars
-- triumphal = triomfmars
-- vive = vlugge tred
ordine de -- = marsbevel
un hora de -- = een uur gaans
facer un -- = een mars maken
continuar le -- = doormarcheren
esser in plen -- = in volle gang zijn
mantener in -- = aan de gang houden
ordine de -- = marsorder
traino in -- = rijdende trein
mitter se/poner se in -- = beginnen te lopen, zich op mars begeven, op weg gaan
mitter/poner un cosa in -- = iets in werking stellen
mitter/poner le motor in -- = de motor starten
functionar a plen --s = op volle toeren draaien
le -- del cosas = de loop der dingen
le -- normal del cosas = de gewone gang van zaken
preste pro le -- = marsklaar
si toto marcha {sj} ben = als alles goed gaat/meezit
frenar le -- de un cosa = iets in zijn vaart stuiten
2 MUSICA mars
-- turc = Turkse mars
-- de Radetsky = Radetsky mars
-- militar = militaire mars
-- funebre = treurmars
-- nuptial = bruiloftsmars
canto de -- = marslied
musica de -- = marsmuziek


marchar {sj} v

1 marcheren, lopen


marchesa sub

1 markiezin, markgravin


marchesato sub

1 markizaat, markgraafschap


marchese sub

1 markies, markgraaf


marcide adj

1 verwelkt, verdord
2 lusteloos, hangerig, slap


marco sub

1 gewicht van 230 gram voor het wegen van goud en zilver
2 mark (munt)


Marco sub n pr

1 Markus
evangelio de/secundo -- = evangelie van Marcus
-- 6, versetto 10 = Marcus 6, vers 10


marcor sub

1 verwelking, verdorring
2 kwijning, lusteloosheid


+ mare (pl: maria) sub LATINO

1 ASTRONOMIA mare (op de maan, op Mars)


marea sub

1 getij(de), tij
-- alte = vloed, hoog water
-- basse = eb, laag water
-- medie = halftij
-- morte = doodtij
-- de equinoctio = springtij
-- contrari = tegentij
-- crescente/ascendente = opkomend/wassend tij
bassino a -- = getijbekken
movimento del -- = getijbeweging
action de -- = getijdenwerking
cambio/cambiamento del -- = keren van het tij
porto a/de -- = getijhaven
fluvio/riviera a/de -- = getijrivier
energia de -- = getijenergie
currente de -- = getijstroom
esclusa de -- = getijsluis
foco/lumine/luce/pharo de -- = getijlicht
bolla de -- = getijbal
indicator del horas de --/del --s = getijtafel
tabula de -- = getijtafel
-- human = stroom mensen


marechal sub FRANCESE

1 maarschalk
baston de -- = maarschalkstaf


marechala {sj} sub

1 maarschalksvrouw


marechalato {sj} sub

1 maarschalksrang


maremma sub

1 moeras, maremma, moerassige kuststreek


+ maremmatic adj

1 moeras...
febre -- = moeraskoorts, malaria


+ marena sub

1 (vis) marene


+ mareogramma sub

1 getijdendiagram


+ mareographo sub

1 getijmeter


+ mareometro sub

1 getijmeter


margaric adj

1 CHIMIA
acido -- = margarinezuur


margarina sub

1 margarine
-- dietetic = dieetmargarine
-- semigrasse = halvarine
-- vegetal = plantaardige margarine
fabrica de -- = margarinefabriek
fabricante de -- = margarinefabrikant
fabrication de -- = margarinefabricage
marca de -- = margarinemerk


margarita sub

1 parel
jectar --s ante le porcos = paarlen voor de zwijnen werpen
2 BOTANICA
parve -- = madelief(je)
3 BOTANICA margriet


Margarita sub n pr

1 Margaretha, Margriet, Griet, Greet


+ margaritifere adj

1 parelhoudend, parel...
ostrea -- = pareloester
margaritana -- = rivierparelmossel


marginal adj

1 rand..., marginaal, in de marge geschreven
phenomeno -- = randverschijnsel
persona -- = randfiguur
adornamento -- = randversiering
cristo/cresta -- = randlijst, opstaande rand
designo -- = randtekening
adjustator -- = margetoets (op schrijfmachine)
nota/glossa -- = kanttekening
existentia -- = marginaal bestaan
2 marginaal, bijkomstig, ondergeschikt, secundair
interprisa -- = marginaal bedrijf
de importantia -- = van ondergeschikt belang
METEO perturbation -- = randstoring
MATHEMATICA valor -- = randwaarde
ECONOMIA costos -- = marginale kosten
ECONOMIA utilitate -- = grensnut
ECONOMIA
compratores -- = marginale kopers
function -- = randfunctie
analyse (-ysis) -- = randanalyse
3 BOTANICA randstandig


+ marginalia sub pl LATINO

1 korte aantekeningen


+ marginalisar v

1 marginaliseren


+ marginalisation sub

1 marginalisatie


+ marginalitate sub

1 marginaliteit, het marginaal zijn


marginar v

1 margineren, de marges instellen, een witte rand laten om
2 kanttekeningen maken bij


marginate adj

1 met een rand, gerand


+ marginator sub

1 margetoets (van schrijfmachine), margesteller


+ marginatura sub

1 het margineren, marginering


margine sub

1 boord, kant, rand
al -- del cammino = aan de kant van de weg
viver in le/al -- del societate = aan de zelfkant van de samenleving leven
2 (witte) rand, marge, kantlijn
-- stricte = smalle marge
-- large = brede marge
linea de -- = kantlijn
nota in/a -- = aantekening in de marge
3 marge, speelruimte, speling
-- stricte = smalle marge TECHNICA
-- de securitate = veiligheidsmarge
TECHNICA -- de tolerantia = tolerantiegrens
COMMERCIO -- beneficiari/de beneficio/de profito = winstmarge
-- de reflexion = bedenktijd
lassar -- al phantasia = ruimte voor fantasie overlaten


+ marginifere adj

1 BOTANICA een rand dragend, gerand


marginose adj

1 met een ruime marge


+ margrave sub

1 HISTORIA markgraaf


+ margraviato sub

1 HISTORIA markgraafschap


Maria sub n pr

1 Maria


+ marial adj

1 CATHOLICISMO van Maria, Maria...
culto -- = Mariaverering
canto -- = Marialied
legenda -- = Marialegende
congregation -- = Mariacongregatie


marian adj

1 Maria...
culto -- = Mariaverering
die -- = Mariadag
anno -- = Mariajaar
congregation -- = Mariacongregatie


marianismo sub

1 (overdreven) Mariaverering


Marianna sub n pr

1 Marianne
GEOGRAPHIA
Mariannas = Marianen


+ maricultura sub

1 zeeteelt (het kweken van zeegewas en zeedieren)


+ marihuana,marijuana sub

1 marihuana
cigarretta de -- = marihuanasigaret


+ marimba sub

1 MUSICA marimba


marin adj

1 zee..., van de zee
millia -- = zeemijl
aere -- = zeelucht
odor -- = zeelucht (geur)
vento -- = zeewind
cura -- = herstellingskuur aan zee
monstro -- = zeemonster
sal -- = zeezout
planta -- = zeeplant
costa -- = zeekust
vacca -- = zeekoe
bivalvo -- = kokkel(schelp)
leon -- = zeeleeuw
blau -- = zeeblauw
animal -- = zeedier
aquila -- = zeearend
cavallo -- = zeepaardje
corvo -- = zeeraaf
ave -- = zeevogel
tortuca -- = zeeschildpad
arenicola -- = zeepier
pisca -- = zeevisserij
pisce -- = zeevis
elephante -- = zeeolifant
flora -- = zeeflora
fauna -- = zeefauna
anemone -- = zeeanemoon
alga -- = zeewier
plancton -- = zoutwaterplankton, haloplankton
scout (A) -- = zeeverkenner
nation -- = zeenatie
collo -- = matrozenkraag
costume -- = matrozenpak
biologia -- = biologie van de zee
ecologia -- = ecologie van de zee


marina sub

1 zeewezen, zeevaart, marine, vloot, zeemacht
-- de guerra = oorlogsvloot, oorlogsmarine
-- mercante/mercantil/commercial/de commercio = handelsvloot, koopvaardij
capitano del -- mercante = koopvaardijkapitein
officiero de -- = marine-officier
attaché (F) de -- = marine-attaché
base del -- = marinebases
ministerio de -- = ministerie van marine
infanteria de -- = mariniers
avion/aeroplano de -- = marinevliegtuig
nave/vascello del -- = marinevaartuig
budget (A) del -- = marinebegroting
recruta del -- = marinerekruut
2 PICTURA zeegezicht
pictor de --s = zeeschilder


marinada sub

1 marinade, marineersaus, pekelsaus, gemarineerd vlees
mitter un cosa in le -- = iets in de marinade zetten


marinar v

1 marineren, inmaken, pekelen


+ marinate adj

1 gemarineerd
haringo -- = gemarineerde haring
cucumbres/cucumeres -- = zure bommen


marinero sub

1 zeeman, matroos
-- de aqua dulce = binnenschipper
apprentisse -- = lichtmatroos
pantalon(es) de -- = matrozenbroek
taverna de --s = zeemanskroeg
blusa de -- = matrozenkiel/buis
habito de -- = matrozenpak
linguage de -- = zeemanstaal


+ marinismo sub

1 LITTERATURA marinisme


+ marinista sub

1 LITTERATURA marinist


Mario sub n pr

1 Marius


+ mariolatria sub

1 ziekelijke verering van Maria, mariolatrie


+ mariologia sub

1 RELIGION mariologie


+ mariologic adj

1 RELIGION mariologisch


+ mariologo sub

1 RELIGION marioloog


Marion sub n pr

1 Marion


marionette sub FRANCESE

1 marionet, ledepop
theatro de --s = marionettentheater
governamento -- = marionettenregering


marionettista sub

1 marionettenspeler


marisco sub

1 moeras
(de)siccar/drainar {e} un -- = een moeras droogleggen


marista sub

1 CATHOLICISMO marist


+ marita sub

1 echtgenote
2 bruid


maritabile adj

1 huwbaar, geschikt voor het huwelijk, van huwbare leeftijd


maritage sub

1 huwelijk, echtverbintenis
certificato/acto de -- = huwelijksakte
contracto de -- = huwelijkscontract
projectos de -- = huwelijksplannen
offerta de -- = huwelijksaanzoek
impedimento de -- = huwelijksbeletsel
promissa de -- = huwelijksbelofte
ceremonia de -- = trouwplechtigheid
annuncio de -- = huwelijksadvertentie
registro del --s = huwelijksregister
photo(graphia) de -- = trouwfoto
-- infantil = kinderhuwelijk
per -- = aangetrouwd
-- civil = burgerlijk huwelijk
-- religiose = kerkelijk huwelijk
-- mixte = gemengd huwelijk
-- legitime = wettig huwelijk
-- illegitime = onwettig huwelijk
legitimitate de un -- = wettigheid van een huwelijk
-- consanguinee = huwelijk tussen bloedverwanten
-- de ration = verstandshuwelijk
-- blanc = platonisch huwelijk
-- per procuration = huwelijk bij volmacht/met de handschoen
-- de gruppo = groepshuwelijk
-- sterile = kinderloos huwelijk
-- fortiate = gedwongen huwelijk
contraher/contractar un -- = een huwelijk sluiten
contraction de un -- = sluiting van een huwelijk
dissolver/disfacer un -- = een huwelijk ontbinden
dissolution de un -- = ontbinding van een huwelijk


marital adj

1 huwelijks..., echtelijk
vita -- = huwelijksleven
fidelitate -- = huwelijkstrouw, echtelijke trouw
problemas -- = huwelijksmoeilijkheden
ligamine/vinculo -- = huwelijksband
2 JURIDIC maritaal
autoritate -- = maritale macht
autorisation -- = machtiging van de echtgenoot


maritar v

1 in de echt verbinden, uithuwelijken, ten huwelijk geven
-- se = trouwen, in het huwelijk treden, huwen
-- se con = trouwen met
-- se religiosemente = in de kerk trouwen
-- se civilmente = voor de wet trouwen
-- se per procuration = met de handschoen trouwen
appetente/desirose/desiderose de - se = trouwlustig


maritime adj

1 zee..., maritiem, scheepvaart...
climate -- = zeeklimaat
commercio -- = zeehandel
compania -- = scheepvaartmaatschappij
agentia -- = scheepsagentuur
agente -- = scheepsagent
assecurantia -- = zeeverzekering, verzekering tegen zeeschade
bursa -- = scheepvaartbeurs
lege -- = scheepvaartwet
derecto/legislation -- = zeerecht
navigation -- = zeevaart
pisca -- = zeevisserij
canal -- = zeekanaal
provincia -- = zeeprovincie
potentia -- = zeemogendheid
nation -- = zeenatie
fortia(s) -- = zeemacht
guerra -- = zeeoorlog
catastrophe/disastro -- = scheepsramp
termino -- = scheepsterm
circulos -- = scheepvaartkringen
museo -- = scheepvaartmuseum
politica -- = scheepvaartpolitiek
planta -- = zeegewas/plant
flora -- = zeeflora
fauna -- = zeefauna
pino -- = zeeden
hordeo -- = zeegerst
eryngio -- = blauwe zeedistel, meerdistel
scirpo -- = zeebies
beta -- = strandbiet, zeebiet
artemisia -- = zeealsem
puccinellia -- = zeevlotgras
rumex -- = zeezuring
matricaria -- = strandkamille, zeekamille, zeekantsmaartel
crambe -- = zeekool
agropyro -- = zeekweek
urginea -- = zeeajuin, zeelook
cakile -- = zeeraket
junco -- = zeerus
alysso -- = zeeschildzaad
batthyergo -- = zandmol
viage -- = zeereis
transporto -- = zeetransport
fortias -- = zeestrijdkrachten
porto -- = zeehaven
flotta -- = zeevloot
via -- = zeeweg
inviar per via -- = verschepen
region/zona -- = kuststreek, kustgebied
mappa/carta -- = zeekaart
atlas -- = zeeatlas
registro -- = scheepsregister
historia -- = zeegeschiedenis
navigation -- = scheepvaartverkeer
servicio postal -- = maildienst
provisiones -- = scheepsbehoeften


marito sub

1 bruidegom
2 echtgenoot
ex-marito = voormalige echtgenoot
trovar un -- = aan de man komen


+ mark sub

1 mark (munteenheid)


+ marketing sub ANGLESE

1 marketing, afzetbevordering, marktanalyse
strategia de -- = marketingstrategie


+ markka sub

1 markka (Finse munteenheid)


+ Marmara sub n pr

1 Marmara
Mar de -- = Zee van Marmara


marmelada sub

1 marmelade, jam, confiture
-- de oranges = oranjemarmelade
-- de prunas = pruimemarmelade


marmita sub

1 kookpot, kookketel, kookpan
-- de suppa = pan soep
ansa de un -- = oor van een pan
2-- autoclave = hogedrukpan, snelkookpan, snelkoker


marmorar v

1 marmeren, (be)spikkelen


marmorari adj

1 marmer...
industria -- = marmerindustrie


+ marmorate adj

1 gemarmerd
papiro -- = gemarmerd papier, marmerpapier
ligno -- = gemarmerd hout


marmorator sub

1 marmersteenhouwer, bewerker van marmer, marmerwerker, marmerslijper


marmore sub

1 marmer
bloco de -- = marmerblok
placa de -- = marmerplaat
statua de -- = marmeren standbeeld
vena de -- = marmerader
tabletta de -- = marmertablet
mosaico de -- = marmermozaïek
relievo de -- = marmerreliëf
de color de -- = marmerkleurig
-- de Carrara = Carrarisch marmer
-- pentelic = Pentelisch marmer
-- salin = zoutmarmer
-- artificial/facticie = stucmarmer, kunstmarmer, marmerimitatie
2 voorwerp van marmer (beeld, etc.)
3 knikker
sacco a/de --s = knikkerzak
joco de --s = knikkerspel, het knikkeren
jocar al --s = knikkeren
saison (F) del joco de --s = knikkertijd


+ marmoree adj

1 marmerachtig, marmer...
petra -- = marmersteen


marmoreria sub

1 marmerbewerking
2 werkplaats van marmerwerker


marmorero sub

1 marmersteenhouwer, marmerwerker, bewerker van marmer, marmerslijper
serra de -- = steenzaag


marmoriera sub

1 marmergroeve


marmorisar v

1 GEOLOGIA in marmer omzetten
2 marmeren, (be)spikkelen
papiro marmorisate = gemarmerd papier


+ marmorisation sub

1 marmering, bespikkeling


+ marmotta sub

1 ZOOLOGIA marmot
pelle de -- = marmottevel
dormir como un -- = slapen als een marmot


+ marna sub

1 GEOLOGIA mergel(aarde)
-- argilose/argillacee = kleimergel, leemmergel
-- calcari/calcaree = kalkmergel
-- sablose/arenari = zandmergel
bloco de -- = mergelblok
extraction/exploitation {plwa} de -- = mergelwinning


+ marnar v

1 mergelen, het land met mergel bestrooien


+ Marne,(Le--) sub n pr

1 de Marne
le battalia del -- = de slag aan de Marne


+ marniera sub

1 mergelgroeve


+ marnose adj

1 mergelhoudend, mergelachtig, mergel...
calcario -- = mergelkalk
petra -- = mergelsteen
gres -- = mergelzandsteen
solo/terra -- = mergelaarde
argilla -- = mergelklei
creta -- = krijtmergel
strato -- = mergellaag


marocchin adj

1 Marokkaans
2 marokijn
corio -- = marokijnleer


marocchin sub

1 marokijnleer


marocchinar v

1 als marokijnleder bewerken


marocchineria sub

1 marokijnfabricage
2 marokijnfabriek
3 handel in marokijnleder


marocchinero sub

1 marokijnwerker, marokijnfabrikant
2 marokijnhandelaar


marocchino sub

1 Marokkaan


Marocco sub n pr

1 Marokko


+ maronita sub

1 RELIGION maroniet


+ maronita adj

1 RELIGION maronitisch
ecclesia -- = maronitische kerk


Marquesas sub n pr pl ESPANIOL

1 Markiezeneilanden


+ marquetar v

1 inleggen
solo marquetate = ingelegde vloer, mozaïekvloer


+ marquetator sub

1 mozaïekwerker


+ marqueteria sub

1 marqueterie, inlegwerk
ligno de -- = inleghout


marquis sub FRANCESE

1 markies


+ marquisato sub

1 markizaat, marklandgraafschap


marquise sub FRANCESE

1 markiezin
2 markies, zonnescherm, luifel, afdak, kap
-- mobile = rolzonnescherm


marron sub

1 tamme kastanje
--es rostite = gepofte kastanjes


marroniero sub

1 tamme kastanjeboom


+ marrubio sub

1 BOTANICA malrove


+ marsala sub

1 marsala (wijn)


+ Marsilia sub n pr

1 Marseille


+ Marsiliesa, (Le--) sub n pr

1 (De) Marseillaise


+ marsiliese adj

1 van/uit Marseille


+ marsupial sub

1 ZOOLOGIA buideldier


+ marsupial adj

1 ZOOLOGIA buidel..., buidelvormig
urso -- = buidelbeer


+ marsupio sub

1 ZOOLOGIA buidel


+ martagon sub

1 BOTANICA Turkse lelie


+ martara sub

1 ZOOLOGIA marter
-- commun = boommarter
pilo de -- = marterhaar
pincel de pilo de -- = marterpenseel
pelle de -- = martervel


Marte sub n pr

1 RELIGION ROMAN Mars
2 ASTRONOMIA Mars


martedi sub

1 dinsdag
-- grasse/de carnaval = vastenavond


+ martellamento sub

1 het hameren, gehamer


martellar v

1 hameren, met een hamer bewerken, behameren
-- clavos in le ligno = spijkers in het hout hameren/slaan
cupro martellate = gehamerd koper


+ martellata sub

1 slag/klap met de hamer, hamerslag
dar se un -- super le digito = met een hamer op zijn vinger slaan


+ martellato adv ITALIANO

1 MUSICA martellato


martellator sub

1 iemand die hamert, hameraar


+ martelletto sub

1 hamertje


martello sub

1 hamer
-- a dentes = klauwhamer
-- rotunde/ronde = bolhamer
-- punctate/punctute = drevelhamer
MEDICINA -- a reflexos = reflexhamer
-- pneumatic = luchthamer, pneumatische hamer
-- a/de vapor = stoomhamer
-- perforator = boorhamer
-- a/de rivetar = klinkhamer
-- a/de percussion = percussiehamer
-- de porta = deurklopper
colpo de -- = hamerslag
testa/capite del -- = hamerkop
manico de -- = hamersteel
in forma de -- = hamervormig
le falce e le -- = hamer en sikkel
lanceamento del -- = kogelslingeren
lanceator del -- = kogelslingeraar
2 hamerkop (van haai)
squalo -- = hamerhaai


+ martensite sub

1 martensiet


+ Martha sub n pr

1 Martha


martial adj

1 krijgs..., de oorlog betreffend
lege -- = krijgswet
corte -- = krijgsraad
artes -- = (Oosterse) vechtsporten
2 martiaal, krijgshaftig
character -- = krijgshaftigheid


+ martialitate sub

1 martialiteit, krijgshaftig vertoon, krijgshaftig uiterlijk


+ martian adj

1 Martiaans, van Mars, Mars...


+ martiano sub

1 Marsbewoner, marsmannetje


Martin sub n pr

1 Martin
ZOOLOGIA martin-piscator = ijsvogel


+ martingala sub

1 martingaal, hulpteugel, polsriempje


+ martini sub

1 martini (drank)


Martino sub n pr

1 Martin


martio sub

1 maart
pluvias de -- = maartse buien


martyre sub

1 martelaar
corona del -- = martelaarskroon
aere de -- = martelaarsgezicht
lista del --s = lijst van martelaars
historia del --s = martelaarsgeschiedenis
sanguine de -- = martelaarsbloed
corona de -- = martel(aars)kroon


martyrio sub

1 martelaarschap, marteldood


martyrisar v

1 de marteldood laten sterven
2 martelen, pijnigen, kwellen (anque FIGURATE)


martyrologio sub

1 geschiedenis der martelaren, martelaarsboek, martyrologium


+ martyrologista sub

1 kenner van de martyrologie


marxismo sub

1 marxisme


+ marxismo-leninismo sub

1 marxisme-leninisme


marxista sub

1 marxist


marxista adj

1 marxistisch
ideologia -- = marxistische ideologie
historismo/historicismo -- = marxistisch historisme


+ marxiste-léniniste adj

1 marxistisch-leninistisch


+ marxiste-léniniste sub

1 marxista-leninista


marzapane sub ITALIANO

1 marsepein


+ Mas(s)ora sub

1 RELIGION Massora


+ mas(s)oreta sub

1 RELIGION massoreet


+ mas(s)oretic adj

1 RELIGION massoretisch


masca sub

1 masker, mombakkes,
FIGURATE dekmantel -- antigas/a gas = gasmasker
-- mortuari/de morto = dodenmasker
-- de apicultor = bijenkap
-- de protection = beschermingsmasker
-- de argilla = kleimasker
-- de gypso = gipsmasker
-- de beltate = schoonheidsmasker
-- de scherma = schermmasker
-- de tiro = schietmasker
-- de un soldator = masker van een lasser
ballo de --s = gemaskerd bal
microphono a -- = maskermicrofoon
sub le -- de amicitate = onder het masker/mom van vriendschap
poner su -- = zijn masker opzetten
remover se le -- = zijn masker afdoen
lassar cader le -- = zijn masker laten vallen
2 gemaskerde persoon, masker


mascar v

1 vermommen, maskeren, een masker opzetten
ille mascava su mal intentiones = hij maskeerde zijn slechte bedoelingen


mascara sub

1 masker, mombakkes, FIGURATE dekmantel
-- antigas/a gas = gasmasker
-- mortuari/de morto = dodenmasker
-- de scherma = schermmasker
-- de tiro = schietmasker
-- de apicultor = bijenkap
-- de protection = beschermmasker
-- de argilla = kleimasker
-- de gypso = gipsmasker
-- de un soldator = masker van een lasser
-- de beltate = masca de beltate
poner su -- = zijn masker opzetten
remover se le -- = zijn masker afdoen
lassar cader le -- = zijn masker laten vallen
ballo de --s = gemaskerd bal
sub le -- de amicitate = onder het masker/mom van vriendschap
2 gemaskerde persoon, masker
3 mascara, oogmake-up, ogenzwart


mascarada sub

1 maskerade, optocht met gemaskerde personen
festa de -- = maskeradefeest
costume de -- = maskeradepak


mascarar v

1 vermommen, maskeren, een masker opzetten
ille mascarava su mal intentiones = hij maskeerde zijn slechte bedoelingen
-- le veritate = de waarheid verbloemen


+ mascaron sub

1 ARTE DE CONSTRUER mascaron


+ mascon sub

1 ASTRONOMIA mascon (massa met grote dichtheid/zwaarte op maan)


mascotte sub FRANCESE

1 mascotte, gelukspoppetje


mascule adj

1 mannelijk
voce -- = mannenstem
fortia -- = mannenkracht
choro -- = mannenkoor
animal -- = mannetjesdier, mannetje
can -- = reu
anate -- = woerd
ape -- = dar
pipion -- = doffer
agno -- = ramlam
filice -- = mannetjesvaren
communitate -- = mannengemeenschap


+ masculiflor adj

1 BOTANICA mannelijke bloemen betreffend


masculin adj

1 mannelijk (anque LINGUISTICA E GRAMMATICA), van de man(nen), mannen..., heren...,

manachtig

moda -- = herenmode
sexo -- = mannelijk geslacht
voce -- = mannenstem
choro -- = mannenkoor
linea -- = mannelijke lijn
substantivo -- = mannelijk zelfstandig naamwoord
rima -- = mannelijk rijm
societate/communitate -- = mannengemeenschap
feudo -- = zwaardleen
parte/rolo -- = mannenrol
labor/travalio -- = mannenwerk
gente -- = mansvolk


masculinisar v

1 mannelijk maken
(anque LINGUISTICA E GRAMMATICA), vermannelijken, het mannelijk geslacht

geven

+ masculinisation sub

1 het ontwikkelen van man-nelijke trekken en eigenschappen, het mannelijk maken/worden van zelfstandige

naamwoorden

masculinitate sub

1 mannelijkheid, mannelijke hoedanigheid, mannelijke aard, mannelijk karakter
JURIDIC privilegio de -- = bevoorrechting in de mannelijke lijn


+ masculino sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA masculinum


masculo sub

1 mannelijk persoon, mannelijk dier (mannetje)
-- de oca = ganzerik


+ maser sub

1 PHYSICA maser

(ANGLESE: Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation = INTERLINGUA: Amplification de microundas mediante emissiones stimulate de radiationes)</I>

+ masochismo sub

1 masochisme


+ masochista sub

1 masochist


+ masochista adj

1 masochistisch
comportamento -- = masochistisch gedrag


+ masochistic adj

1 masochistisch
comportamento -- = masochistisch gedrag


mason sub

1 metselaar
-- apprentisse = leerling-metselaar
adjuta -- = opperman
utensiles/instrumentos de -- = metselaarsgereedschap
filo de -- = metselkoord/draad
2 vrijmetselaar


masoneria sub

1 metselwerk
2 metselvak
3 vrijmetselarij


+ masonic adj

1 vrijmetselaars...
logia -- = vrijmetselaarsloge
symbolo -- = vrijmetselaarsteken
salute -- = vrijmetselaarsgroet
rito -- = vrijmetselaarsrite
emblemas -- = vrijmetselaarsemblemen
assemblea -- = vergadering van vrijmetselaars


+ masora sub

1 masora (Hebreeuwse tekst van het O.T.)


+ masoreta sub

1 masoreet, schriftgeleerde


+ masoretic adj

1 masoretisch


massa (I) sub

1 knots, knuppel, HISTORIA goedendag
colpo de -- = knotsslag
-- de golf (A) = golfclub, golfstok
-- plumbate = ploertendoder
-- de Hercules = herculesknots
2 moker, voorhamer, drijfhamer, klophamer
colpo de -- = mokerslag
3 scepter, staf


massa (II) sub

1 massa, massief stuk, klomp, blok
-- de carne = vleesklomp
-- de aqua = watermassa
-- compacte = dichte massa
-- cerebral/cephalic = hersenmassa
2 PHYSICA massa
-- inerte = trage massa
-- de un puncto material = puntmassa
-- del proton/del neutron/del electron = massa van het proton/van het neutron/ven het elektron
particula de -- = massadeeltje
-- critic = kritische massa
kilogramma-massa = kilogrammassa
numero de -- = massagetal
spectrometro de -- = massaspectrometer
spectrographo de -- = massaspectrograaf
spectrographia de -- = massaspectrografie
3 ELECTRICITATE massa
filo de -- = massadraad
4 massa, menigte, groot aantal
-- human = mensenmassa
-- popular = volksmassa
le grande -- = de grote massa
--s silente/silentiose = zwijgende massa
movimento de -- = massabeweging
destruction in -- = massavernietiging
production in -- = massaproduktie
fabrication in -- = massafabricage
homicidio in -- = massamoord
deportation in -- = massadeportatie
resistentia in -- = massaal verzet
detention in -- = massa-aanhouding
arresto in -- = massa-arrestatie
conversion in -- = massabekering
manifestation de -- = massabetoging
tourismo {oe} de -- = massatoerisme
phenomeno de -- = massaverschijnsel
communication de -- = massacommunicatie
medio de communication de -- = massacommunicatiemiddel
meeting (A) de -- = massabijeenkomst
consumo/consumption de -- = massaconsumptie
instincto del --s = massa-instinct
recreation de -- = massarecreatie
scena de -- = massascène
le -- del electores = de grote meerderheid der kiezers
ille ha un -- de amicos = hij heeft een massa vrienden
psychologia del --s = massapsychologie
perder se/disparer in/inter le -- = in de massa opgaan
5 (totaal)bedrag, fonds, inleg
-- de un patrimonio = totaal van een erfdeel


massacrar v

1 afslachten, afmaken, vermoorden
-- un gruppo de prisioneros = een groep gevangenen afslachten


massacrator sub

1 moordenaar


massacro sub

1 moordpartij, afslachting, bloedbad
causar un -- = een bloedbad aanrichten
-- de juvene phocas = moordpartij op jonge zeehonden
-- de prisioneros = afslachting van gevangenen
-- de un minoritate ethnic = moord op een ethnische minderheid, genocide
HISTORIA Massacro del Sancte Bartholomeo = Bloedbruiloft, Bartholomeusnacht
BIBLIA Massacro de Bethlehem = Kindermoord te Bethlehem


massage sub

1 het masseren, massage
-- cardiac = hartmassage
-- vibratori = vibratiemassage
-- facial = gelaatsmassage
-- de relaxation = ontspannende massage
tabula de -- = massagetafel
instrumento de -- = massagetoestel/werktuig
instituto de -- = massage-instituut
oleo de -- = massage-olie


massar (I) v

1 slaan (met een knots/knuppel)
2 rammen, beuken op


massar (II) v

1 verzamelen, opeendrijven, concentreren, in massa opstellen
MILITAR -- truppas = troepenconcentraties vormen


massar (III) v

1 masseren


+ massé sub FRANCESE

1 BILIARDO massé


massero sub

1 stafdrager


+ masseter sub

1 ANATOMIA kaakspier, kauwspier


massetta sub

1 hamertje


masseur sub FRANCESE

1 masseur


masseuse sub FRANCESE

1 masseuse


+ massic adj

1 massa...
calor -- = soortelijke warmte
densitate -- = massadichtheid
numero -- = massagetal


+ massicot sub

1 loodmonoxyde, loodgeel, massicot


+ massificar v

1 massificeren, tot een (onpersoonlijke) massa maken, op één hoop gooien
le communismo massifica le individuos = het communisme massificeert de individuen


+ massification sub

1 massificatie, het op één hoop gooien


massive adj

1 massief, uit één stuk
joiel de auro -- = juweel van massief goud
2 compact, zwaar
quercos -- = machtige eiken
turre -- = massieve/zware toren
le portas -- del castello = de zware deuren van het kasteel
3 massaal, in groten getale, op grote schaal
attacco -- = grootscheepse aanval
presentia -- de truppas = massale aanwezigheid van troepen
participation -- = massale deelneming/opkomst
effortio -- = massale inspanning
sprint -- = massasprint, massaspurt
disoccupation -- = massawerkloosheid
emigration -- = emigratie op grote schaal
dimission/licentiamento -- = massaal ontslag


+ massivitate sub

1 massiefheid, massiviteit


+ massivo sub

1 massief, berggroep
-- roccose = rotsmassief
-- tabular = tafelland


+ mass media sub pl ANGLESE

1 (massa)media


+ massora sub

1 RELIGION massora


+ massoreta sub

1 RELIGION massoreet


+ massoretic adj

1 RELIGION massoterisch


mast sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES mast
-- de proa = boegspriet
goletta/veliero a/de duo --es = tweemaster
2 paal, stok
-- totemic = totempaal
-- de bandiera = vlaggestok/mast
poner le bandiera a medie - = de vlag halfstok hijsen
grue a -- = mastkraan


+ mastaba sub

1 ARTE DE CONSTRUER mastaba (oudegyptisch graf)


+ mastectomia sub

1 MEDICINA borstamputatie, mamma-amputatie
-- partial = mammasparende behandeling


+ masticabile adj

1 wat gekauwd kan worden


masticar (I) v

1 kauwen, vermalen
gumma a/de -- = kauwgom
tabaco a/de/pro -- = pruimtabak
-- tabaco = tabak pruimen


masticar (II) sub

1 dichten, stoppen (met stopverf/kit, etc.)
-- un fuga = een lek dichtstoppen
cultello a/de -- = stopverfmes


mastication sub

1 het kauwen, kauwing, kauwproces, masticatie


masticator sub

1 kauwer
-- de tabaco = pruimer


masticatori adj

1 kauw...
musculos -- = kauwspieren


mastico sub

1 stopverf, kit, verkitsel, mastiek, plamuur
-- bituminose = bitumenmastiek
revestir con -- = met mastiek bedekken, mastieken
clauder/obturar con -- = met stopverf dichtstoppen


+ mastiff sub

1 Engelse buldog, mastiff


+ mastitis sub

1 MEDICINA borstklierontsteking, mastitis


+ mastocyto sub

1 BIOLOGIA mastcel


mastodonte sub

1 ZOOLOGIA mastodont


+ mastodontic adj

1 enorm, kolossaal
edificio -- = enorm groot gebouw
un -- complexo industrial = een kolossaal industriecomplex


mastoide adj

1 ANATOMIA
tepelvormig
apophyse (-ysis) -- = tepelvormig uitsteeksel van het slaapbeen


+ mastoide sub

1 (tepelvormig uitsteeksel van het slaapbeen) mastoïd


mastoiditis sub

1 MEDICINA mastoïditis (ontsteking van het tepelvormig uitsteeksel bij het oor)


+ masturbar v

1 masturberen


+ masturbation sub

1 masturbatie


+ masturbator sub

1 masturbeerder, onanist


+ masturbatori adj

1 masturbatie...


mat adj

1 (schaak)mat
chaco {sj} e -- = schaakmat
esser chaco {sj} e -- = mat staan
facer chaco {sj} e -- = mat zetten
menacia de -- = matdreiging
action de -- = matvoering
2 mat (anque FIGURATE), dof, ongepolijst
auro -- = dof goud
papiro -- = mat papier
lacca -- = matlak
vernisse -- = matvernis
sono -- = dof geluid
jorno -- = grijze/grauwe dag


matador sub ESPANIOL

1 matador, stierenvechter


matar v

1 (schaak)mat zetten
menacia de -- = matdreiging
2 mat maken, matteren, dof maken


+ mataxa sub

1 kluwen


match sub ANGLESE

1 match, wedstrijd
-- de football (A)/de tennis (A)/de hockey (A)/de boxa = voetbal/tennis/hockey/bokswedstrijd
-- de cuppa = bekerwedstrijd
-- de competition = competitiewedstrijd
-- a domicilio = thuiswedstrijd
-- de retorno = returnwedstrijd
-- amical = vriendschappelijke wedstrijd
-- international = interlandwedstrijd
-- eliminatori = afvalwedstrijd
-- al beneficio de .. = benefietwedstrijd voor ...
-- nulle = remise, gelijk spel


+ mater dolorosa sub LATINO

1 ARTE mater dolorosa, piëta


materia sub

1 materie, stof, grondstof, bouwstof, materiaal (anque FIGURATE)
-- vivente = levende materie/stof
-- fissibile = splijtbaar materiaal
-- plastic = kunststof
-- explosive = springstof
--s organic = organische stoffen
--s inorganic = anorganische stoffen
--s synthetic = synthetische stoffen
--s nutritive = voedingsstoffen
-- brute = onbewerkt/ruw materiaal
-- prime = grondstof
--s grasse = vetten
-- gris = grijze cellen, hersenen
-- cerebral = hersenmassa
-- de inseniamento = leerstof
-- obligatori pro un examine = verplichte stof voor een examen
-- colorante = kleurstof
-- contagiose = smetstof
-- toxic = vergiftige stof, gifstof
-- malleabile = kneedbare stof
nomine de -- = stofnaam
2 PHILOSOPHIA stof, materie
transcender le -- = zich boven het aardse verheffen
3 onderwerp, inhoud, vak, materie
-- de examine = examenstof
dominar le -- = de stof beheersen
tractamento de un -- = behandeling van een onderwerp
tabula de --s = inhoudsopgave
in -- de = op het gebied van, op het stuk van, inzake
in -- de religion = in godsdienstige zaken


material adj

1 materieel, stoffelijk
adjuta -- = materiële hulp
damnos -- = materiële schade
interesses -- = stoffelijke belangen
benes -- = stoffelijke goederen
proba/prova -- de estima = stoffelijk blijk van waardering
unda -- = materiegolf
PHYSICA puncto -- = stoffelijk punt
2 feitelijk, werkelijk, concreet
3tempore -- = tijd die nodig is om iets te doen
4 materieel (tgov formeel)


material sub

1 materiaal (stof)
-- genetic = erfelijk materiaal
-- photographic = fotografisch materiaal
fatiga de --es = materiaalmoeheid
2 materiaal, materieel, uitrusting, gereedschap, gerei, tuig
-- de guerra = oorlogsmaterieel, oorlogstuig
-- de camping/de campamento = kampeerbenodigdheden
-- human = mensenmateriaal
-- scenic = toneelbenodigdheden
FERROVIA
-- rolante = rollend materieel
-- ferroviari = spoorwegmaterieel
--es de construction = bouwmaterialen
-- visual = beeldmateriaal
-- publicitari = reclamemateriaal
-- de propaganda = propagandamateriaal
-- de pisca = vistuig
-- agricole = landbouwwerktuigen
-- isolante/de isolation = isolatiemateriaal
-- de imballage = verpakkingsmateriaal
-- de lectura = leesstof
-- de studio = studiemateriaal
-- statistic = statistisch materiaal
-- didactic/de inseniamento = leermiddelen


materialisar v

1 stoffelijk maken of voorstellen, materialiseren, verwerkelijken, verwezenlijken


materialisation sub

1 het stoffelijk maken of voorstellen, het materialiseren, materialisering, verwezenlijking, verwerkelijking
-- de un idea = verwezenlijking van een idee


materialismo sub

1 materialisme
-- historic = historisch materialisme


materialista sub

1 materialist


+ materialista adj

1 materialistisch
philosophia -- del vita = materialistische levensbeschouwing
monismo -- = materialistisch monisme


materialistic adj

1 materialistisch
philosophia -- del vita = materialistische levensbeschouwing
interpretar --amente le realitate = de werkelijkheid materialistisch interpreteren
viver --amente = materialistisch leven


materialitate sub

1 PHILOSOPHIA stoffelijkheid, materialiteit
-- del anima = stoffelijkheid van de ziel
2 werkelijkheid, stoffelijkheid, stoffelijke zijde


maternal adj

1 moeder..., van een moeder
lacte -- = moedermelk
amor/affection/teneressa -- = moederliefde
deber -- = moederplicht
complexo -- = moedercomplex
instincto -- = moederinstinct
sollicitude/cura -- = moederzorg
pectore/sino -- = moederborst
ligamine -- = moederband
corde -- = moederhart
lingua -- = moedertaal
oncle -- = oom van moederszijde
2 moederlijk, als (van) een moeder
gesto -- = moederlijk gebaar


materne adj

1 moeder..., van een moeder
lacte -- = moedermelk
amor/affection/teneressa -- = moederliefde
sollicitude/cura -- = moederzorg
pectore -- = moederborst
ligamine -- = moederband
lingua -- = moedertaal
oncle -- = oom van moederszijde
2 moederlijk, als (van) een moeder
gesto -- = moederlijk gebaar


maternitate sub

1 moederschap, het moeder zijn
le gaudios/joias del -- = de vreugden van het moederschap
2 kraamkliniek


mathematic adj

1 wiskundig, mathematisch
statistica -- = mathematische statistiek
logica -- = mathematische logica
theorema -- = wiskundige stelling
equation -- = wiskundige vergelijking
problema -- = wiskundevraagstuk
tabulas -- = wiskundige tabellen
induction -- = wiskundige inductie
modello -- = mathematisch model


mathematica sub

1 wiskunde, mathematica
-- applicate = toegepaste wiskunde
-- pur/abstracte = zuivere wiskunde
-- superior, alte -- = hogere wiskunde
-- actuarial = levensverzekeringswiskunde
-- de adresse = adreswiskunde
-- elementari = elementaire wiskunde, beginselen van de wiskunde
problema de -- = wiskundevraagstuk
manual de -- = wiskunde(leer)boek
ille es dotate pro le -- = hij heeft veel aanleg voor wiskunde


mathematico sub

1 wiskundige, mathematicus


+ mathematisar v

1 mathematiseren, wiskundig inkleden/formuleren


+ mathematisation sub

1 mathematisatie, wiskundige inkleding/formulering


Mathusala sub n pr

1 BIBLIA Methusalem


matinal adj

1 ochtend..., morgen...
gymnastica -- = ochtendgymnastiek
tusse -- = ochtendhoest
flores -- = bloemen die 's morgens opengaan
luce/lumine -- = morgenlicht
canto -- = morgenzang/lied
hora -- = morgenuur
missa -- = vroegmis
sol -- = morgenzon
visita -- = morgenbezoek
banio -- = ochtendbad
jornal -- = ochtendkrant/blad
edition -- = ochtendeditie
precaria -- = ochtendgebed
frescor -- = ochtendkoelte
frigido -- = ochtendkoude
crepusculo -- = ochtendschemering
session -- = ochtendzitting
2 matineus, vroeg uit de veren
ille es -- = hij is een vroege opstaander


matinas sub pl

1 CATHOLICISMO metten
2 ANGLICANISMO ECCLESIA ochtenddienst


matinata sub

1 voormiddag, morgen(tijd), ochtend
tote le -- = de hele morgen
un -- plen de appunctamentos = een ochtend vol afspraken
-- primaveral = lentemorgen


matinee sub FRANCESE

1 los vrouwenjak, soort ochtendjapon
2 THEATRO matinee


matinero sub

1 iemand die vroeg opstaat


matino sub

1 ochtend, morgen
heri -- = gisterochtend
-- primaveral = voorjaarsmorgen
jornal del -- = ochtendblad/krant
edition del -- = ochtendeditie
currero del -- = ochtendpost
stella del -- = morgenster (Venus)
precaria del -- = morgengebed
crepusculo del -- = morgenschemering
sol del -- = morgenzon
equipa del -- = ochtendploeg
banio del -- = morgenbad
visita del -- = ochtendbezoek
salute del -- = ochtendgroet
frescor del -- = ochtendkoelte
frigido del -- = ochtendkoude
hora del -- = morgenuur
vigilia del -- = ochtendwake
session del -- = ochtendzitting
vigilia del -- = ochtendwake
hora de puncta del -- = ochtendspits
le -- ha le auro in bucca = de morgenstond heeft goud in de mond
a novem horas del -- = om negen uur 's morgens


+ matitate sub

1 matheid, dofheid


matras sub

1 matras
-- inflabile/pneumatic/de camping = luchtmatras, luchtbed
-- de aqua = waterbed
-- a/de resortos = springveermatras
-- de palea = stromatras
tela de -- = (bedden)tijk
borrar un -- = een matras opvullen


matrassero sub

1 matrassenmaker


matrastra sub

1 stiefmoeder


matre sub

1 moeder
-- de familia = huismoeder
-- affin = schoonmoeder
-- futur = aanstaande moeder
-- adoptive = pleegmoeder
-- de substitution = donormoeder, draagmoeder
-- voluntarimente celibatari = bommoeder
le --s del Plaza de Mayo = de dwaze moeders
COMPUTATOR etc. banda -- = moederband, originele band
regina -- = koningin-moeder
nave -- = moederschip
fabrica -- = moederfabriek
societate -- = moedermaatschappij
ecclesia -- = moederkerk
planta -- = moederplant
cellula -- = moedercel
rocca -- = moedergesteente
festa del --s = moederdag
orphano de -- = moederloos
-- vite = moer (schroef)
-- vite con alettas = vleugelmoer
lingua -- = stamtaal, oertaal
carta -- = stamkaart
sino del -- = moederborst
-- natura = moeder natuur
devenir -- = moeder worden


matreperla sub

1 parelmoer


matriarcha sub

1 vrouwelijk stamhoofd, vrouwelijk gezinshoofd


matriarchal adj

1 matriarchaal
societate -- = matriarchale maatschappij


matriarchato sub

1 matriarchaat


+ matricaria sub

1 BOTANICA kamille
-- discoide = schijfkamille
-- inodor = reukloze kamille
-- maritime = strandkamille


matrice sub

1 ANATOMIA baarmoeder, uterus
2 matrijs, model, gietvorm, persvorm
3 MATHEMATICA COMPUTATOR matrix
-- adjuncte = geadjugeerde matrix
-- correlative = correlatiematrix
-- orthogonal = orthogonale matrix
-- symmetric = symmetrische matrix
-- antisymmetric = antisymmetrische matrix
-- diagonal = diagonaalmatrix
-- conjugate = geconjugeerde matrix
-- complexe-conjugate = complex-geconjugeerde matrix
-- dynamic = dynamische matrix
-- dimensional = dimensiematrix
-- finite = eindige matrix
-- semidefinite = halfgedefiniëerde matrix
-- nulle = nulmatrix
-- modal = modale matrix
-- normal = normale matrix
-- unimodular = unimodulaire matrix
-- del momentos = momentenmatrix
-- non-negative = niet-negatieve matrix
-- non-positive = niet-positieve matrix
-- bipolar = bipolaire matrix
-- cellular = celmatrix
anello del --s = matrixring
norma de un -- = matrixnorm
inversion del --s = matrix-inversie
determinante de un -- = determinant van een matrix
diagonalisation de --s = diagonalisering van matrixen


+ matriceria sub

1 matrijzengietwerk
2 matrijzengieterij


+ matricial adj

1 matrix...
calculo -- = matrixrekening
algebra -- = matrixalgebra
imprimitor/impressor -- = matrixprinter
equation differential -- = matrix-differentiaalvergelijking
mechanica -- = matrixmechanica
theoria -- = matrixtheorie
logica -- = matrixlogica


matricida sub

1 moedermoordenaar


+ matricidal adj

1 mbt moedermoord, moedermoordend


matricidio sub

1 moedermoord


matricula sub

1 inschrijvingsregister, lijst, rol, matrikel, stamboek
porto de -- = thuishaven
2 (registratie)nummer, inschrijvings/leger/stamboeknummer, kenteken (van

auto)

-- gris/commercial = grijs kenteken
placa de -- = nummerbord (van auto)
io ha notate le -- de iste auto(mobile) = ik heb het nummer van die auto genoteerd


matricular adj

1 inschrijving in een register, etc. betreffend


matricular v

1 in een register, etc. inschrijven
-- se = zich laten inschrijven (als student, etc.)


matriculation sub

1 het inschrijven/inschrijving in register, etc. (als student, etc.)
placa de -- = nummerbord (van auto)


+ matrilinear adj

1 matrilineair
filiation -- = matrilineaire afstamming


+ matrilinee adj

1 Vide: matrilinear


+ matrilocal adj

1 matrilocaal
matrimonio -- = matrilocaal huwelijk


matrimonial adj

1 huwelijks..., van het huwelijk, matrimoniaal
agentia -- = huwelijksbureau
agente -- = huwelijksmakelaar
conditiones -- = huwelijkse voorwaarden
vita -- = huwelijksleven
legislation -- = huwelijkswetgeving
derecto -- = huwelijksrecht
contracto -- = huwelijkscontract
festa -- = huwelijksfeest
projecto -- = trouwplan
lecto -- = huwelijksbed
vinculo -- = huwelijksband
altar -- = trouwaltaar
photo(graphia) -- = trouwfoto


matrimonio sub

1 huwelijk, echt(elijke staat)
-- civil = burgerlijk huwelijk
-- religiose = kerkelijk huwelijk
-- mixte = gemengd huwelijk
-- legitime/legal = wettig huwelijk
-- illegitime/illegal = onwettig huwelijk
legitimitate de un -- = wettigheid van een huwelijk
-- mixte = gemengd huwelijk
-- blanc = platonisch huwelijk
-- consanguinee = huwelijk tussen bloedverwanten
per -- = aangetrouwd
die de -- = trouwdag
offerta de -- = huwelijksaanzoek
impedimento de -- = huwelijksbeletsel
annuncio de -- = huwelijksadvertentie
ceremonia de -- = trouwplechtigheid
aviso de -- = ondertrouw
registro del --s = huwelijksregister
-- infantil = kinderhuwelijk
-- de ration = verstandshuwelijk
-- per procuration = huwelijk bij volmacht/met de handschoen
-- de gruppo = groepshuwelijk
-- sterile = kinderloos huwelijk
projecto de -- = trouwplan
certificato de -- = huwelijksakte, trouwakte
conditiones de -- = huwelijkse voorwaarden
contracto de -- = huwelijkscontract
promissa de -- = huwelijksbelofte
ligamine/vinculo del -- = huwelijksband
anello de -- = trouwring
agente de --s = huwelijksmakelaar
agentia de --s = huwelijksbureau
contraher/contractar un -- = een huwelijk sluiten
contraction de un -- = sluiting van een huwelijk
disfacer/dissolver un -- = een huwelijk ontbinden
dissolution de un -- = ontbinding van een huwelijk


matrina sub

1 meter, peettante, peet


matrona sub

1 matrone, deftige bedaagde vrouw


matronal adj

1 van een matrone, matroneachtig


+ matronymic adj

1 (van moederszijde) persoonsnaam..., familienaam..., matronymisch, metronymisch


+ matronymico sub

1 matronymicum, metronymicum


matta sub

1 mat
-- de palea = stromat
-- de porta = deurmat
-- de junco = biezen mat
fabrica de --s = mattenfabriek
fabricante de -- = mattenfabrikant
fabrication de --s = mattenfabricage
batter --s = matten kloppen
2 METALLURGIA (ruw)steen
-- de cupro = kopersteen
-- de plumbo = loodkoning


mattar v

1 met een mat beleggen


Mattheo sub n pr

1 Mattheus
evangelio de/secundo -- = evangelie van Mattheus


matthiola sub

1 BOTANICA violier


matur adj

1 rijp (anque FIGURATE)
fructo -- = rijpe vrucht
abscesso -- = rijp gezwel
homine -- = gerijpt man, volwassen man
etate -- = rijpere leeftijd
judicamento -- = rijp oordeel
troppo -- = overrijp
post reflexion -- = na rijpe overweging


maturar v

1 rijpen, rijp worden, tot rijpheid komen
le piras comencia jam a -- = de peren beginnen al te rijpen
2 rijpen, rijp maken
le sol matura le fructos = de zon rijpt de vruchten
le experientia le ha maturate = de ervaring heeft hem gerijpt


+ maturase sub

1 BIOCHIMIA maturase


maturation sub

1 het rijpen, rijping, rijpwording, maturatie
processo de -- = rijpingsproces
periodo de -- = rijpingsperiode
-- del fructos = rijping van de vruchten
-- de un projecto = rijping van een plan


maturative adj

1 rijpend


maturitate sub

1 rijpheid, volkomen ontwikkeling
-- de un fructo = rijpheid van een vrucht
-- de un abscesso = rijpheid van een gezwel
-- de spirito = rijpheid van geest
-- de judicio/judicamento = rijpheid van oordeel
-- de pensata/pensamento = rijpheid van gedachte
-- precoce = vroegrijpheid
-- sexual = geslachtsrijpheid
-- artistic = kunstzinnige rijpheid


matutin adj

1 ochtend..., morgen...
edition -- = ochtendeditie (van krant)
precaria -- = ochtendgebed
gymnastica -- = ochtendgymnastiek
banio -- = ochtendbad
jornal -- = ochtendkrant/blad
visita -- = ochtendbezoek
salute -- = ochtendgroet
frescor -- = ochtendkoelte
frigido -- = ochtendkoude
crepusculo -- = ochtendschemering
hora -- = ochtenduur
session -- = ochtendzitting
sol -- = ochtendzon


matutinal adj

1 Vide: matutin


matutinas sub pl

1 CATHOLICISMO metten
2 ANGLICANISMO ECCLESIA ochtenddienst


matutino sub

1 ochtend, morgen


+ maurandia sub

1 BOTANICA maurandia


maure adj

1 Moors


mauresc adj

1 Spaans-Moors, Moors
dansa -- = morendans
visage -- = morengezicht


mauresca sub

1 ARTE DE DANSA moreske


Mauretania sub n pr

1 HISTORIA Mauretanië (deel van het Romeinse Rijk in Noord-Afrika)
2 Mauretanië (moderne staat in West-Afrika)


+ mauretaniano sub

1 Mauretaniër


+ mauretarian adj

1 Mauretaniaans


+ mauritiaflexuose sub

1 BOTANICA mauritiuspalm


+ mauritian adj

1 Mauritiaans


+ mauritiano sub

1 Mauritiaan


Mauritio sub n pr

1 Maurits
2 GEOGRAPHIA Mauritius (Ile de France)


mauro sub

1 Moor


mauser sub GERMANO

1 mauser(geweer)


mausoleo sub

1 mausoleum, praalgraf


Mausolo sub n pr

1 ANTIQUITATE Mausolus


mauve sub FRANCESE

1 mauve, zachtpaarse kleur


mauve adj FRANCESE

1 mauve, zachtpaars


+ maxi adj

1 maxi
moda -- = maximode
gonna/gonnella -- = maxirok


+ maxigonna,maxigonnella sub

1 maxirok


maxilla sub

1 kaak, kaakbeen
colpo al -- = kaakslag
fractura del -- = kaakfractuur


maxillar adj

1 van de kaak, kaak...
osso -- = kaakbeen
nervo -- = kaakzenuw
arteria -- = kaakslagader
glandula -- = kaakklier, oorspeekselklier
fistula -- = kaakfistel
abscesso -- = kaakabces
inflammation -- = kaakontsteking
luxation -- = kaakontwrichting
cavitate -- = kaakholte


maxilliforme adj

1 kaakvormig


+ maxillofacial adj

1 MEDICINA maxillofaciaal
chirurgia -- = kaakchirurgie


+ maxillolabial adj

1 MEDICINA maxillolabiaal


maxim sub ANGLESE

1 machinegeweer


maxima sub

1 grondstelling, stelregel, grondbeginsel
--s del politica = grondbeginselen van de politiek
2 (kern)spreuk, uitspraak
-- juridic = rechtsspreuk
-- popular = volksgezegde
--s de un autor celebre = uitspraken van een beroemd schrijver


maximal adj

1 maximaal, hoogst, maximum...
hypotheca -- = tophypotheek
velocitate -- = hoogste snelheid


+ maximalismo sub

1 maximalisme


+ maximalista sub

1 maximalist


+ maximalista adj

1 maximalistisch


+ maximantello sub

1 maxi-jas


maxime adj

1 grootst, hoogst, meest, maximaal, maximum...
precio -- = hoogste prijs, maximumprijs
amonta/summa -- = hoogste bedrag
tarifa -- = hoogste tarief
velocitate -- = maximumsnelheid
capacitate -- = piekvermogen
un mulcta -- de vinti euros = een boete van ten hoogste twintig euros
iste camion ha un carga -- de dece tonnas = deze vrachtauto kan niet meer dan tien ton laden


maxime adv

1 meest
2 zeer, het meest
3 vooral, in het bijzonder


+ maximisar v

1 tot een maximum brengen


+ maximisation sub

1 maximalisering, het tot een maximum brengen


maximo sub

1 maximum, hoogste, hoogtepunt, top
le -- de velocitate = de hoogste snelheid
-- barometric = barometrisch maximum
thermometro a -- = maximumthermometer
augmentar al -- = maximaliseren, tot het uiterste vergroten
tirar le -- de un cosa = er uit halen wat er in zit
iste debe costar al -- dece euros = dit mag hoogstens tien euros kosten
isto pote durar un mense al -- = dit kan op zijn langst een maand duren
effortiar al -- = zich tot het uiterste inspannen
fixar/establir un -- = maximeren, een bovengrens stellen
tense al -- = tot het uiterste gespannen
disveloppar su talento al -- = zijn talent ten volle ontplooien


Maximo sub

1 Maximus


+ maxwell sub

1 PHYSICA maxwell (eenheid)


+ Maxwell sub n pr

1 Maxwell
equationes de -- = Maxwellvergelijkingen


+ maya adj

1 Maya...
civilisation -- = Mayabeschaving


+ maya sub

1 Maya
2 Maya (taal)


mayonnaise sub FRANCESE

1 mayonnaise
patatas frite con -- = patat met


+ mazdaic adj

1 mazdaïstisch


+ mazdeismo, mazdaismo sub

1 RELIGION mazdaïsme


+ mazdeista, mazdaista sub

1 RELIGION mazdaïst


+ mazdeista,mazdaista adj

1 RELIGION mazdaïstisch


mazurka sub POLONESE

1 mazurka


me 1 pron pers e refl me, mij

+ meandric adj

1 meander..., bochtig, kronkelig


+ meandro sub

1 meander, bocht, kronkeling
-- irregular = onregelmatige meander
-- in/de un riviera = bocht in een rivier
-- in/de un cammino = bocht in een weg
--s del pensata/pensamento = kronkelige gedachtengang
le --s del politica = de kronkelwegen van de politiek
2 ARTE DE CONSTRUER randversiering


mear v

1 gaan, lopen


meato sub

1 ANATOMIA gang, buis, opening
-- urinari = pisbuis
-- acustic/auditive/auditori = gehoorbuis, gehoorgang


+ meatoscopia sub

1 MEDICINA meatoscopie


+ Mecca sub n pr

1 Mekka


+ meccano sub

1 meccano


+ mecenas sub

1 mecenas, kunstbeschermer


+ mecenate sub

1 mecenas, kunstbeschermer


+ mecenato sub

1 mecenaat


mechanic adj

1 de bewegingsleer/mechanica betreffend, mechanisch
energia -- = bewegingsenergie
ingeniero -- = werktuigkundig ingenieur
equivalente -- de calor = mechanisch warmte-equivalent
2 mechanisch, werktuigelijk, machinaal, met behulp van apparaten
scala -- = roltrap
serra -- = zaagmachine, zaagmolen
scopa -- = rolbezem, rolveger
traction -- = mechanische trekkracht/aandrijving
arte -- = machinale kunst
production -- = machinale produktie
proprietates -- = mechanische eigenschappen
3 ABSTRACTE machinaal, automatisch, willekeurig
movimento -- = reflexbeweging


mechanica sub

1 mechanica, bewegingsleer
-- hydraulic = hydromechanica
-- quantic = quantummechanica
-- undulatori = golfmechanica
-- applicate = toegepaste mechanica
-- celeste/celestial = hemelmechanica
-- classic/traditional = klassieke mechanica
-- matricial = matrixmechanica
2 werktuigkunde
3 mechanisme (binnenwerk van een machine/apparaat), werking (van een

machine/apparaat)

-- de un horologio = werking van een uurwerk


+ mechanicismo sub

1 PHILOSOPHIA mechanistische theorie


+ mechanicista sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van de mechanistische theorie


+ mechanicistic adj

1 PHILOSOPHIA mechanistisch
interpretation -- del realitate = mechanistische inter-pretatie van de werkelijkheid


+ mechanicitate sub

1 FIGURATE mechanisch karakter
-- de un gesto = mechanisch karakter van een gebaar
-- de un labor = mechanisch karakter van een werk


mechanico sub

1 monteur, technicus
chef (F) -- = chef monteur
-- de bordo = boordwerktuigkundige


mechanisar v

1 mechaniseren, door machines vervangen
-- le agricultura = de landbouw mechaniseren
2 MILITAR motoriseren
-- le armea = het leger motoriseren


mechanisation sub

1 mechanisering, mechanisatie
-- del agricultura = mechanisatie van de landbouw


mechanismo sub

1 mechanisme, binnenwerk (van apparaat), inrichting
-- de manovra/de commando = bedieningsmechanisme
-- de frenage = reminrichting
-- de direction = stuurmechanisme, stuurinrichting
-- a resorto = veermechanisme
2 werkwijze, werking, het functioneren
le -- de un machina = de werking van een machine
-- economic = marktmechanisme/de mercato


+ mechanostriction sub

1 mechanostrictie


mechanotherapia sub

1 MEDICINA mechanotherapie, heilgymnastiek


+ meconio sub

1 MEDICINA darmpek, meconium


+ mecopteros sub pl

1 ZOOLOGIA schorpioenvliegen


medalia sub

1 medaille, (ere) penning, munt, plaatje
-- de auro/de argento/de bronzo = gouden/zilveren/bronzen medaille
-- honorari/de honor = erepenning
-- de salvamento = reddingsmedaille
-- commemorative = gedenkpenning
-- olympic = olympische medaille
-- de can = hondepenning
-- de identitate = identiteitsplaatje
reverso del -- = keerzijde/onderzijde van de medaille
obverso del -- = bovenzijde van de medaille
collection/cabinetto de --s = penningkabinet


+ medaliar v

1 met een medaille bekronen, decoreren


medaliario sub

1 medaillecollectie, medaillekast, penningkast
2 penningkabinet


medalion sub

1 medaillon
2 medaillonportret
3 ARTE DE CONSTRUER medaillon


medalista sub

1 medaillist, penningverzamelaar, penningkundige
2 medailleur, penningsnijder


mede adj

1 Medisch, van de Meden


Media sub n pr

1 Medië


media (I) sub

1 gemiddelde
-- arithmetic = rekenkundig gemiddelde
-- geometric = meetkundig gemiddelde
-- ponderate = gewogen gemiddelde
-- horari = uurgemiddelde
-- per die/jorno = daggemiddelde
variante del -- = afwijking van het gemiddelde
calcular le -- = het gemiddelde berekenen
in -- = gemiddeld
inferior al -- = onder het gemiddelde
superior al -- = boven het gemiddelde


media (II) sub pl

1 media


medial adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA in het midden gelegen, middelst, midden...
consonante -- = tussen klinkers geplaatste medeklinker
littera -- = middenletter (midden in een woord)


+ medial sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA middenletter


median adj

1 middel..., midden..., middelst
ARTE DE CONSTRUER
columna/colonna -- = middenzuil
filio -- = middelste zoon
classe -- = middenklasse
linea -- = middenlijn
peso -- = middengewicht
color -- = middenkleur
axe -- = middenas
unda -- = middengolf
vocal -- = middenklinker
aure -- = middenoor
otitis -- = middenoorontsteking
nervo -- = middenzenuw
de etate -- = van middelbare leeftijd
interprisa de importantia -- = middelgroot bedrijf
BOTANICA nervura -- = middelnerf
plano -- = mediaanvlak
SPORT linea -- = halflinie
tener un position -- inter A e B = het midden houden tussen A en B
illa es plus que medianmente dotate = zij is meer dan gewoon begaafd


mediana sub

1 GEOMETRIA zwaartelijn, mediaan
-- de un triangulo = zwaartelijn van een driehoek


+ mediano sub

1 FOOTBALL, etc. midden/halfspeler
-- dext(e)re/derecte = rechtshalf


mediante sub

1 MUSICA mediant(e)


mediar v

1 een verbindende schakel zijn tussen
exprimer se mediante gestos = gebarentaal gebruiken
2 bemiddelen, bemiddelend optreden


mediastino sub

1 ANATOMIA mediastinum (middelste deel van de borstholte)


mediate adj

1 middellijk, niet rechtstreeks, indirect
causa -- = indirecte oorzaak MEDICINA
auscultation -- = auscultatie met een stethoscoop


+ mediatheca sub

1 mediotheek


mediation sub

1 bemiddeling, tussenkomst
tentativa de -- = bemiddelingspoging
centro de -- = bemiddelingscentrum
offerer/proponer su -- = zijn bemiddeling aanbieden
facer appello al -- de un persona = iemands tussenkomst inroepen
gratias a vostre -- = door uw toedoen
per -- de = door tussenkomst van


+ mediatisar v

1 mediatiseren


+ mediatisation sub

1 mediatisatie


mediator sub

1 bemiddelaar, tussenpersoon, scheidsman
-- governamental = rijksbemiddelaar
-- de pace = vredesonderhandelaar
intervention de un -- = tussenkomst van een bemiddelaar
-- immobiliari = makelaar in onroerend goed
-- de effectos = makelaar in effecten
2 ombudsman
3 RELIGION middelaar


+ mediator adj

1 bemiddelend, bemiddelings...
2 mbt/van een bemiddelaar


+ mediatrice (I) sub

1 middelloodlijn


+ mediatrice (II) sub

1 bemiddelaarster, (be)middelares


medic adj

1 medisch, geneeskundig
examine -- = geneeskundig onderzoek
tractamento -- = medische behandeling
assistentia/adjuta -- = medische hulp
practica -- = medische praktijk
consulta -- = medisch consult
tractato -- = medische verhandeling
terminologia -- = medische terminologie
bulletin -- = medisch bulletin
revista -- = medisch/geneeskundig tijdschrift
equipa/team (A) -- = medisch team
technologia -- = medische technologie
tractar un persona medicamente = iemand medisch behandelen


+ medica sub

1 vrouwelijke arts


medicabile adj

1 geneselijk, te genezen
vulnere/ferita -- = te genezen wond


+ medicago sub

1 BOTANICA rupsklaver
-- falcate = sikkelklaver


medical adj

1 medisch, geneeskundig
examine -- = geneeskundig onderzoek
servicio -- = medische dienst
gymnastica -- = heilgymnastiek
thermometro -- = koortsthermometer
prescription -- = doktersvoorschrift
assistentia -- = medische hulp
assistente -- = doktersassistent(e)
tractamento -- = doktersbehandeling
costos -- = ziektekosten
collegio -- = medisch college
isto non es medicalmente impossibile = dat is medisch niet onmogelijk


medicamentar v

1 geneesmiddelen toedienen


medicamento sub

1 geneesmiddel, medicijn, medicament
-- radical = radicaal geneesmiddel
iste -- es efficace = dat geneesmiddel helpt
-- a/pro uso externe/interne = medicijn voor uitwendig/inwendig gebruik


medicamentose adj

1 medicamenteus, met medicijnen
tractamento -- = behandeling met medicijnen


medicar v

1 medisch behandelen
-- un vulnere = een wond behandelen


medicastro sub

1 kwakzalver


medication sub

1 medische behandeling, medicatie
-- compulsori/fortiate = dwangmedicatie
usar -- = medicatie toepassen


medicina sub

1 geneeskunde
facultate de -- = medische faculteit
-- interne = interne geneeskunde
-- infantil = kindergeneeskunde
-- dentari = tandkunde
-- veterinari = diergeneeskunde, veeartsenijkunde
-- preventive = preventieve geneeskunde
-- sportive = sportgeneeskunde
-- judicial/legal = gerechtelijke geneeskunde
-- parallel/non official = alternatieve geneeswijze
doctor de -- = doctor in de geneeskunde/medicijnen
professor de -- = hoogleraar in de geneeskunde
armario del --s = medicijnkast
exercer le -- = de geneeskunde uitoefenen
studiar/studer -- = in de medicijnen studeren
2 geneesmiddel, medicijn, medicament
-- domestic = huismiddel(tje)
prender --s = medicijnen innemen


medicinal adj

1 medicinaal, geneeskrachtig
herbas -- = geneeskrachtige kruiden
fonte -- = geneeskrachtige bron
aquas -- = medicinale wateren
pro uso -- = voor medisch gebruik


medicinar v

1 medicijnen toedienen


medico sub

1 dokter, geneesheer, arts, medicus
-- de familia/de casa = huisarts
-- del quartiero = wijkdokter
-- infantil = kinderarts
-- personal = lijfarts
-- specialista = specialist
-- legista = medisch expert bij het gerecht
-- militar = legerarts, officier van gezondheid
-- scholar = schoolarts
-- naval/de bordo = scheepsarts
-- de interprisa = bedrijfsarts
-- de fiducia/de confidentia = vertrouwensarts
-- sportive = sportarts
-- de controlo = controlerend geneesheer
-- veterinari = dierenarts
visita de -- = doktersvisite
conto de -- = doktersrekening
auto(mobile) de -- = doktersauto
telephono de -- = dokterstelefoon
facer venir un -- = een dokter laten komen


+ medicochirurgic adj

1 medisch-chirurgisch


+ medicolegal adj

1 gerechtelijk geneeskundig
expertise (F) -- = gerechtelijk geneeskundig onderzoek
instituto -- = gerechtelijk geneeskundig instituut


+ medicosocial adj

1 medisch-sociaal


medie adj

1 half
-- peseta = halve peseta
-- hora = half uur
un hora e -- = anderhalf uur
-- luna = halve maan
-- pension = halfpension
-- kilogramma = pond
-- porta = halve deur
a -- precio = voor half geld
a -- mast = halfstok
a -- fortia = op halve kracht
a -- via/cammino/strata = halverwege
a -- repasto = halverwege de maaltijd
a -- matino = halverwege de morgen
a/de -- tempore = halftime
empleato a/de -- tempore = halftimer
usque a -- corpore = tot aan het middel
-- soror/fratre = halfzuster/broer
SPORT
peso -- = halfzwaargewicht SPORT
-- tempore = rust, "half time"
caseo de -- crema = halfvette kaas
2 midden
digito -- = middelvinger
aure -- = middenoor
otitis -- = middenoorontsteking
missile a -- portata = raket voor de middellange afstand
Medie Oriente = Midden-Oosten
evo/etate/seculos -- = middeleeuwen
PHILOSOPHIA, MATHEMATICA
termino -- = middelste term
classe -- = middenklasse, middenstand
unda -- = middengolf
peso -- = middengewicht
vocal -- = middenklinker
axe -- = middenas
color -- = middenkleur
3 gemiddeld
precio -- = gemiddelde prijs
peso -- = doorsneegewicht
temperatura -- = gemiddelde temperatuur
lector -- = gemiddelde lezer
pluviositate -- annual = gemiddelde hoeveelheid regen per jaar
ille travalia/labora in -- tres dies/jornos per septimana = hij werkt gemiddeld drie dagen per week


mediedie sub

1 middaguur, twaalf uur, middag
le deceduo colpos de -- = de twaalf slagen van twaalf uur
pausa de -- = middagpauze
clausura de -- = middagpauzesluiting
a -- = om 12 uur, tussen de middag
ante le -- = voor de middag
verso -- = tegen twaalf uur, tegen de middag
2 zuiden
le -- de Anglaterra = het zuiden van Engeland
le -- insolate = het zonnige zuiden


medienocte sub

1 middernacht, twaalf uur 's nachts
missa de -- = nachtmis
sol de -- = middernachtzon
hora de -- = middernachtsuur


medietate sub

1 helft
le -- del mundo = de halve wereld
a -- = half, voor de helft
a -- de septembre = half september
a -- claudite/clause = half gesloten
a -- cocite = halfgaar
a -- folle = halfgek
a -- obscur = halfduister
a -- del altor = halverhoogte
a -- del cammino = halfweg, halverwege
pro le -- del precio = voor half geld
le labor/travalio es finite a -- = het werk is half af
mi car -- = mijn dierbare wederhelft
reimpler un vitro a -- = een glas halfvol doen


medieval adj

1 middeleeuws, van de middeleeuwen
latino -- = middeleeuws latijn
manuscripto -- = middeleeuws manuscript
archeologia -- = middeleeuwse archeologie
castello -- = middeleeuws kasteel
edificio -- = middeleeuws gebouw
casa -- = middeleeuws huis
poesia -- = middeleeuwse poëzie
Europa -- = Europa in de middeleeuwen
obscurantismo -- = duistere middeleeuwen


+ medievalismo sub

1 mediaevistiek, kennis van de middeleeuwen


+ medievalista adj

1 de mediaevistiek betreffend


+ medievalistic adj

1 Vide: medievalista


+ medievismo sub

1 mediaevistiek, kennis van de middeleeuwen


+ medievista sub

1 madiaevist, kenner van de middeleeuwen


medievo sub

1 middeleeuwen
cultura del -- = cultuur van de middeleeuwen
arte del -- = kunst van de middeleeuwen
manuscriptos del -- = middeleeuwse handschriften
declino del -- = herfsttij der middeleeuwen
le basse -- = de late middeleeuwen
le prime/alte -- = de vroege middeleeuwen


medio adv

1 half
lacte -- discremate = halfvolle melk
-- vacue = halfleeg
-- obscur = halduister
-- folle = halfgek
-- addormite = half slapend, suffig


medio sub

1 midden
le porta de -- = de middelste deur
le juste -- = de gulden middenweg, het juiste midden
-- del estate = midzomer
-- del hiberno = midwinter
in le -- del nave = midscheeps
in le -- del battalia = in het heetst van de strijd
in -- de = te midden van, midden in
2 milieu, omgeving, kring
-- ambiente = leefomgeving, milieu
--s financiari = financiële kringen
--s governamental = regeringskringen
--s (ben) informate = welingelichte kringen
3 middel, manier, procedé, weg
-- legal = rechtsmiddel
-- coercitive/de coercition = dwangmiddel
-- appropriate = geëigend middel
-- efficace = werkzaam middel
-- de pression = drukmiddel, pressiemiddel
-- de combatto = strijdmiddel
-- de proba/prova = bewijsmiddel
--s de fortia = geweldmiddelen
--s de production = produktiemiddelen
--s audiovisual = audiovisuele hulpmiddelen
-- de transporto = vervoermiddel
-- de salvamento = reddingsmiddel
-- de communication = communicatiemiddel
-- expressive/de expression = uitdrukkingsmiddel
-- de propaganda = propagandamiddel
-- de pagamento = betaalmiddel
-- de cambio/excambio = ruilmiddel
--s de publicitate/de reclamo = reklamemedia
--s de existentia/de subsistentia/de vita = middelen van bestaan
-- anticonceptional/contraceptive = anticonceptiemiddel, voorbehoedmiddel
-- auxiliar = hulpmiddel
-- radical = afdoend middel
-- defensive/de defensa = afweermiddel
-- legitime de pagamento = wettig betaalmiddel
--s pecuniari/financiari) = geldmiddelen
le fin sanctifica/justifica le --s = het doel heiligt de middelen
per -- de = door middel van
contribuer secundo su --s = naar vermogen bijdragen
viver secundo su --s = de tering naar de nering zetten
restar sin --s = onverzorgd achterblijven
recurrer a tote le --s = alle middelen in het werk stellen


mediocre adj

1 matig, middelmatig, niet zo goed
scholar -- = zwakke leerling
intelligentia = middelmatige intelligentie
salario -- = bescheiden/laag salaris
prestation -- = niet al te goede prestatie
concerto -- = matig concert


mediocritate sub

1 middelmatigheid, middelmaat
non salir del -- = de middelmaat niet te boven gaan
2 iemand met een laag niveau, iemand van lage intelligentie


+ mediodorsal adj

1 MEDICINA mediodorsaal


+ mediopalatal adj

1 mediopalataal
consonante -- = mediopalatale medeklinker


+ meditabile adj

1 waarover kan worden nage-dacht, wat waard(ig) is om te beschouwen


meditar v

1 nadenken over, overwegen, overdenken, overpeinzen, beschouwen, RELIGION mediteren
-- un veritate = een waarheid overpeinzen
-- un projecto = nadenken over een plan
un rationamento multo meditate = een diepdoordacht betoog


meditation sub

1 overpeinzing, overdenking, overweging, beschouwing, RELIGION meditatie
-- nocturne/del vespera/del vespere = avondwijding, dagsluiting
-- matinal = dagopening
-- transcendente/transcendental = transcendente meditatie
-- philosophic = wijsgerige beschouwing
-- religiose = godsdienstige overdenking


meditative adj

1 nadenkend, peinzend, beschouwend, meditatief
un spirito -- = een meditatieve geest
un vita -- = een beschouwend leven


meditator sub

1 iemand die nadenkt/overweegt/overdenkt/overpeinst/beschouwt/mediteert


mediterranee adj

1 midden in het land gelegen, binnenlands, middellands
Mar -- = Middellandse Zee
2 mediterraan, van de Middellandse Zee of van haar kustlanden
climate -- = mediterraan klimaat
un (persona/homine/femina de) typo -- = een zuidelijk type


mediterraneo sub

1 binnenzee


Mediterraneo sub n pr

1 Middellandse Zee


medium sub LATINO

1 SPIRITISMO medium


mediumnic adj

1 SPIRITISMO mediamiek, mediumiek


+ mediumnitate sub

1 mediamieke aanleg


medo sub

1 Mediër
2 Medisch (taal)


medulla sub

1 merg
-- ossee/ossose = beenmerg
cancere del -- ossee/ossose = beenmergkanker
-- spinal = ruggemerg, verlengde merg
-- renal = niermerg
usque al -- (del ossos) = door merg en been
ille es democrate usque al -- del ossos = hij is tot hart en nieren een democraat
2 merg (van planten), kern, pit (anque FIGURATE)


medullar adj

1 merg..., ruggemerg..., beenmerg..., medullair
spatio -- = beenholte
membrana -- = mergvlies
cordon -- = ruggemerg
osso -- = mergpijp
radio -- (interne) = mergstraal
punction -- = beenmergpunctie
MEDICINA
interruption -- = dwarslaesie
oleo -- = mergolie


+ medullitis sub

1 MEDICINA medullitis, ruggemergontsteking


medullose adj

1 van het (rugge)merg
osso -- = mergpijp
FIGURATE problema -- = kernprobleem


Medusa sub n pr

1 MYTHOLOGIA Medusa


medusa

1 ZOOLOGIA zeekwal
piccatura de -- = kwallenbeet


meeting sub ANGLESE

1 meeting, bijeenkomst
-- electoral = verkiezingsbijeenkomst
-- de massa = massabijeenkomst
-- de propaganda = propagandameeting
-- de protesto/protestation = protestmeeting


+ megabar sub

1 METEO megabar


+ megabyte sub ANGLESE

1 COMPUTATOR megabyte


+ megacaloria sub

1 megacalorie


+ megacarpe adj

1 BOTANICA grootvruchtig


+ megacero sub

1 reuzenhert, megaceros


+ megachip sub ANGLESE

1 COMPUTATOR megachip


+ megacolon sub

1 MEDICINA dikke-darmverwijding, megacolon


+ megacyclo sub

1 TECHNICA megacycle, megahertz


+ megadose/dosis sub

1 zeer grote dosis


+ megadyne sub

1 PHYSICA megadyne


+ megaevolution sub

1 mega-evolutie


+ megafarad sub

1 PHYSICA megafarad


+ megahertz sub

1 TECHNICA megahertz, megacycle


+ mega-interprisa sub

1 miljoenenbedrijf


+ megajoule {zjoel} sub

1 PHYSICA megajoule


+ megalithic adj

1 megalithisch
era -- = megalithisch tijdperk
civilisation -- = megalithische beschaving
monumentos -- = megalithische monumenten


+ megalitho sub

1 reuzensteen, megaliet
le --s de Carnac = de megalieten van Carnac


+ megaloblasto sub

1 MEDICINA megaloblast


+ megalocardia sub

1 MEDICINA hartvergroting


megalocephale adj

1 megalocefaal, groothoofdig


+ megalocephalic adj

1 Vide: megalocephale


megalomane adj

1 megalomaan, lijdend aan grootheidswaan(zin)


megalomania sub

1 megalomanie, grootheidswaan(zin)


+ megalomaniac adj

1 megalomaan...


+ megalomaniaco sub

1 megalomaan, lijder aan grootheidswaan(zin)


megalomano sub

1 megalomaan, lijder aan grootheidswaan(zin)


+ megalophylle adj

1 BOTANICA grootbladig


megalopole sub

1 megalopolis (conglomeraat van grote steden)


+ megalopteros sub pl

1 ZOOLOGIA grootvleugeligen


megalosauro sub

1 PALEONTOL megalosaurus, reuzenhagedis


+ megalosperme adj

1 BOTANICA grootzadig


megametro sub

1 megameter


+ megaohm, megohm sub

1 PHYSICA megohm


+ megaohmetro, megohmetro sub

1 PHYSICA megohmmeter (hoge-weerstandsmeter)


megaphono sub

1 megafoon, spreektrompet, scheepsroeper


+ megaphylle adj

1 BOTANICA grootbladig


+ megaptere adj

1 grootvleugelig


+ megaptero sub

1 ZOOLOGIA bultrug


+ megascopio sub

1 megascoop


megasperme adj

1 BOTANICA grootzadig


+ megaspora sub

1 megaspore, macrospore


+ megatherio sub

1 PALEONTOLOGIA reuzenluiaard


+ megatonna sub

1 megaton
un bomba a/de hydrogeno de cinque --s = een waterstofbom van vijf megaton


+ megatonnic adj

1 met de kracht van één megaton


+ megavolt sub

1 megavolt


+ megawatt sub

1 megawatt


+ megohm sub

1 Vide: megaohm


+ megohmetro sub

1 Vide: megaohmetro


+ mehari sub

1 mehari, rijdromedaris


+ meharista sub

1 kameelruiter


+ meiose (-osis) sub

1 BIOLOGIA reductiedeling, meiose


+ meiospora sub

1 BIOLOGIA meiospoor


+ meiotic adj

1 BIOLOGIA meiotisch
reduction -- = reductiedeling
producto -- = meioseprodukt


+ melamina sub

1 CHIMIA melamine


+ melampyro sub

1 BOTANICA zwartkoren


melancholia sub

1 melancholie, zwaarmoedigheid, weemoedigheid, droefgeestigheid, neerslachtigheid
ille ha un tendentia al -- = hij is een melancholisch type
2 MEDICINA melancholie, depressie
accesso de -- = aanval van melancholie


melancholic adj

1 melancholisch, weemoedig, neerslachtig, droefgeestig, zwaarmoedig
temperamento -- = melancholisch temperament
reguardos -- = weemoedige blikken


+ melancholico sub

1 melancholicus


+ melanemia sub

1 MEDICINA aanwezigheid van melanine in het bloed, melanemie


+ Melanesia sub n pr

1 Melanesië


+ melanesian adj

1 Melanesisch
linguas -- = Melanesische talen
cultura -- = Melanesische cultuur


+ melanesiano sub

1 Melanesiër
2 Melanesisch (taal)


+ melanic adj

1 BIOLOGIA MEDICINA melanine
tumor -- = pigmentgezwel, melanoom
sarcoma -- = melanosarcoom
pigmento -- = donker pigment


+ melanina sub

1 BIOCHIMIA melanine, donker pigment


+ melanismo sub

1 BIOLOGIA melanisme
2 MEDICINA donkerkleurigheid (van de huid)


+ melanite sub

1 melaniet


+ melanitta sub

1 ZOOLOGIA zeeëend
-- nigre = zwarte zeeëend


+ melanoblasto sub

1 MEDICINA melanoblast


+ melanoblastoma sub

1 MEDICINA melanoblastoom


+ melanocarpe adj

1 BOTANICA met zwarte vruchten


+ melanocaule adj

1 BOTANICA zwartstengelig


+ melanocephale adj

1 zwarthoofdig, zwartkoppig
laro -- = zwartkopmeeuw


+ melanodermia sub

1 MEDICINA melanodermie


+ melanoma sub

1 MEDICINA pigmentgezwel, pigmentkanker, melanoom
-- benigne = goedaardig melanoom
-- maligne = kwaadaardig melanoom


+ melanophylle adj

1 BOTANICA zwartbladig


+ melanopode adj

1 BOTANICA zwartvoetig, zwartstelig


+ melanoptere adj

1 ZOOLOGIA zwartvleugelig


+ melanosarcoma sub

1 MEDICINA melanosarcoma


+ melanose (-osis) sub

1 MEDICINA zwartzucht, melanose, melanosis


+ melanostimulina sub

1 BIOCHIMIA melanostimuline


+ melanotic adj

1 MEDICINA melanoma...


+ melanuria sub

1 MEDICINA melanurie


+ melasma sub

1 MEDICINA melasma


melassa sub

1 melasse, kandijstroop, (suiker)stroop
-- de pomos/malos = appelstroop
potto de -- = strooppot, stroopkan
fabrica de -- = stroopfabriek


+ melatonina sub

1 BIOLOGIA melatonine


+ meleagrina sub

1 ZOOLOGIA pareloester


+ melée sub FRANCESE

1 handgemeen, schermutseling


+ melena sub

1 MEDICINA zwarte ontlasting


+ melia sub

1 BOTANICA melia (Aziatische boom)


melic adj

1 behorend tot de zang, zangerig


+ melica sub

1 BOTANICA parelgras
-- ciliate = wimperparelgras
-- uniflor = eenbloemig parelgras
-- nutante = knikkend parelgras


+ melilite sub

1 MINERALOGIA meliliet


+ meliloto sub

1 BOTANICA honingklaver
-- blanc = witte honingklaver
-- officinal = akkerhoningklaver


+ melinite sub

1 meliniet (springstof)


melio adv

1 beter
tanto -- = des te beter


melior adj

1 beter
le plus tosto serea -- = hoe eerder/vroeger hoe beter
le -- = het/de beste
in le -- caso = in het gunstigste geval
le -- possibile = zo goed mogelijk


+ meliorabile adj

1 verbeterbaar


meliorar v

1 beter maken, verbeteren
-- le solo = de grond verbeteren
-- su sorte = zijn lot verbeteren
-- su notas del bulletin scholar = zijn rapportcijfers ophalen


melioration sub

1 het beter maken, het verbeteren, verbetering
-- del solo = grondverbetering
-- de su sorte = verbetering van zijn lot


+ meliorative adj

1 melioratief, gunstig
adjectivo -- = melioratief bijvoeglijk naamwoord


+ meliorativo sub

1 melioratief woord


meliorativo sub

1 melioratief woord


meliorator sub

1 iemand die iets beter maakt/verbetert


meliorismo sub

1 de leer dat de wereld beter wordt door menselijke inspanning, meliorisme


+ melisma sub

1 MUSICA melisme


+ melismatic adj

1 MUSICA melismatisch


+ melissa sub

1 BOTANICA melisse(kruid)
folio de -- = melisseblad


+ melituria sub

1 MEDICINA meliturie


mellar v

1 honing maken


+ mellata sub

1 mierenhoning


mellate adj

1 met honing
aqua -- = honingwater
2 honingkleurig
BOTANICA armillaria -- = honingzwam


+ mellatura sub

1 mierenhoning


melle sub

1 honing
-- salvage = wilde honing
-- virgine = maagdenhoning, lekhoning, ongepijnde honing
-- solidificate = stijve honing
-- de flores = bloemenhoning
-- de trifolio = klaverhoning
-- centrifugate = slingerhoning
-- pressate/exprimite = pershoning, gepijnde honing
-- de favo = raathoning
-- de vespa = wespenhoning
-- de extractor = slingerhoning
-- artificial = kunsthoning
odor de -- = honinggeur
torta al -- = honingkoek
potto a/de -- = honingpot
pressa a -- = honingpers
extractor de -- = honingslinger
gusto/sapor de -- = honingsmaak
luna de -- = wittebroodsweken
dulce como le -- = honingzoet
armillaria de -- = honingzwam


mellero sub

1 honingverkoper


+ mellicolor adj

1 honingkleurig, honingeel


mellifere adj

1 honinggevend, honingvoortbrengend, honingafscheidend, honingdragend
insecto -- = honingvoortbrengend insekt
ape -- = honingbij
planta -- = honingplant
flor -- = honingbloem


+ mellific adj

1 honingbereidend
ape -- = honingbij


mellificar v

1 honing maken, honing puren


mellification sub

1 het maken van honing, honingvorming


melliflue adj

1 honingzoet (anque FIGURATE), gemaakt vriendelijk
parolas -- = honingzoete woorden


+ mellifluentia sub

1 honingzoetheid


mellifluitate sub

1 FIGURATE honingzoetheid, gemaakte vriendelijkheid


+ mellino sub

1 ZOOLOGIA
-- arvense = vliegendoder


+ melliphage adj

1 honingetend


+ mellito sub

1 PHARMACIA honingstroop


mellose adj

1 honingachtig, honingzoet
2 FIGURATE honingzoet, zoetvloeiend
parolas -- = honingzoete woorden


+ mellositate sub

1 honingzoetheid
2 poeslief gedrag


+ melocacto sub

1 BOTANICA meloencactus


melodia sub

1 melodie, wijs
-- del phrase = zinsmelodie


melodic adj

1 melodisch
figura -- = melodische figuur
thema -- = melodisch thema
intervallo -- = melodisch interval
linea -- = melodische lijn


melodiose adj

1 melodieus, welluidend, zangerig
lingua -- = zangerige taal
voce -- = welluidende stem
versos -- = zangerige verzen


+ melodiositate sub

1 melodieusheid, welluidendheid, zangerigheid


melodista sub

1 melodieëncomponist


melodrama sub

1 melodrama


melodramatic adj

1 melodramatisch
genere -- = melodramatische genre
gesto -- = melodramatisch gebaar
tono -- = melodramatische toon
canto -- = smartlap
repertorio -- = melodramatisch repertoir


+ melodramatisar v

1 een melodrama maken van, melodramatisch voorstellen


+ meloe sub

1 ZOOLOGIA oliekever, meiworm


+ melolontha sub

1 ZOOLOGIA meikever
larva de -- = engerling
anno de --s = meikeverjaar
plaga/invasion de --s = meikeverplaag


melomane adj

1 melomaan, met hartstochtelijke liefde voor muziek


melomania sub

1 melomanie, hartstochtelijke liefde voor muziek


+ melomaniac adj

1 melomaan, een hartstochtelijke liefde voor muziek hebbend


+ melomaniaco sub

1 melomaan, iemand met een hartstochtelijke liefde voor muziek


+ melomano sub

1 melomaan, hartstochtelijke liefhebber van muziek


melon sub

1 meloen
-- de aqua = watermeloen
semine de -- = meloenzaad
succo de -- = meloensap
compota de -- = meloencompote
cocktail (A) de -- = meloencocktail
cultura de --es = meloenenteelt
cultor/cultivator de --es = meloenenteler/kweker


+ melonero sub

1 meloenenkweker/teler


meloniera sub

1 meloenenbed, meloenenveld, meloenenkas


melopeia sub

1 ANTIQUITATE melopee, recitatief, eentonig gezang


+ melophago sub

1 ZOOLOGIA
-- ovin = schapenluis


+ melopsittaco sub

1 ZOOLOGIA
-- undulate = grasparkiet


+ melotherapia sub

1 MEDICINA melotherapie


membrana sub

1 vlies, membraan, plaatje (anque ANATOMIA)
-- mucose = slijmvlies
-- de cellula = celvlies
-- de polline = stuifmeelvlies
-- vascular = vaatvlies
-- false = pseudomembraan
-- synovial = gewrichtsvlies
-- tympanic = trommelvlies
-- cerebral = hersenvlies
-- arterial = slagadervlies
-- medullar = mergvlies
-- natatori = zwemvlies
-- vitellin = dooiervlies
-- pulmonar = longvlies
-- virginal = maagdenvlies
-- placentari = moederkoekvlies
-- alar = vlieghuid (van vleermuis)
-- vibrante = trilplaatje
-- de protection = beschermende film/vlies
-- semipermeabile = halfdoorlatend membraan
filtro a -- = membraanfilter
manometro a -- = membraanmanometer
microphono sin -- = membraanloze microfoon
permeabilitate de un -- = doorlaatbaarheid van een membraan


membranacee adj

1 vliezig, vliesachtig


+ membranifolie adj

1 BOTANICA met vliezige bladeren


+ membraniforme adj

1 de vorm van een membraan/vlies hebbend


membranose adj

1 uit vliezen bestaand, vliezig, vliesachtig, membraanachtig
alas -- = vliezige vleugels
fructos -- = vliezige vruchten
folios -- = vliezige bladeren
radices -- = vliezige wortels
labyrintho -- del aure = vliezige labyrint van het oor
filtro -- = membraanfilter


+ membranula sub

1 BIOLOGIA vliesje


+ membrato sub

1 lidmaatschap
-- de honor = erelidmaatschap
-- familiar/familial = gezinslidmaatschap


membratura adj

1 geraamte, karkas, skelet, raam(werk)


membro sub

1 (onder)deel, element (van geheel)
MATHEMATICA --s de un equation = leden van een vergelijking
-- del phrase = zinsdeel
2 lidmaat, lid (van vereniging, etc.)
--s de un ecclesia = lidmaten van een kerk
--s de un equipage = bemanning(sleden)
--s de un partito = leden van een partij
-- del parlamento = parlementslid
-- honorari/de honor = erelid
lista de --s = ledenlijst
perdita de --s = ledenverlies
numero de --s = ledental
recrutar --s = leden werven
inscriber un -- = een lid inschrijven
qualitate de -- = lidmaatschap
stato -- = lidstaat
3 lichaamsdeel
-- inferior = benedenste ledematen
-- viril = mannelijk lid


membrute adj

1 grofgebouwd (mbt mensen)


+ memento sub

1 CATHOLICISMO memento


+ memento mori LATINO

1 memento mori


memorabile adj

1 gedenkwaardig
jornata -- = gedenkwaardige dag
evento -- = gedenkwaardige gebeurtenis
facto -- = gedenkwaardig/heuglijk feit
2 gemakkelijk te onthouden


+ memorabilitate sub

1 gedenkwaardigheid
2 onthoudbaarheid


memoralista sub

1 schrijver van gedenkschriften/memoires


memorandum sub

1 notitie, aantekening
2 memorandum, (diplomatieke) nota
3 notitieboekje, opschrijfboekje, agenda


memorar v

1 herinneren aan, in herinnering brengen, memoreren
-- se = zich herinneren


+ memoration sub

1 het terugroepen in het geheugen, herinneringsvermogen


memorative adj

1 ter nagedachtenis, gedenk...


memore adj

1 gedachtig, indachtig


memoria sub

1 geheugen
-- auditive = auditief geheugen
-- visual = visueel geheugen
-- selective = selectief geheugen
-- de locos = plaatsgeheugen
-- verbal = woordgeheugen
-- prodigiose = fabelachtig geheugen
-- photographic = fotografisch geheugen
-- de computator/computer (A) = computergeheugen
COMPUTATOR -- interne = intern geheugen
COMPUTATOR -- operative = werkgeheugen
COMPUTATOR unitate de -- = geheugeneenheid
COMPUTATOR -- magnetic accessibile = bellengeheugen
-- electronic = elektronisch geheugen
mal -- = slecht geheugen, vergeetachtigheid
perdita de -- = geheugenverlies
exercitio de -- = geheugenoefening
lacunas de -- = hiaten in het geheugen
exercer su -- = zijn geheugen oefenen
apprender de -- = uit het hoofd/van buiten leren
cognoscer de -- = uit het hoofd/van buiten kennen
lacunas de -- = gaten in het geheugen
haber un lacuna de -- = er niet op kunnen komen
esser de -- curte, haber le -- curte, non haber -- = vergeetachtig zijn, kort van memorie zijn
esser presente al -- = in het geheugen liggen
retener/guardar un cosa in su -- = iets in zijn geheugen bewaren
isto permanera sempre/semper in mi -- = dat zal me altijd bijblijven
gravar in su -- = in zijn geheugen prenten
cercar in su -- = proberen zich iets te herinneren
perder le -- = alles vergeten
manco de -- = vergeetachtigheid
retener in le -- = onthouden (niet vergeten)
refrescar le -- de un persona = iemands geheugen opfrissen COMPUTATOR
le information es stockate in le -- = de informatie wordt opgeslagen in het geheugen
2 herinnering, nagedachtenis
-- de viage = reisherinnering
--s personal = persoonlijke herinneringen
-- de juventute = jeugdherinnering
-- fugace = vluchtige herinnering
pro -- = pro memorie
item pro -- = memoriepost
lassar un -- indelibile (detra se) = een onuitwisbare herinnering achterlaten
rehabilitar le -- de un persona = de nagedachtenis van iemand in ere herstellen
conservar le -- de = de herinnering levendig houden aan
honorar le -- de = de nagedachtenis eren van
profanar le -- de un persona = iemands nagedachtenis bezoedelen
in/al -- de = ter herinnering aan
facer -- de = gedenken
de -- de homine = sedert mensenheugenis
renovar le -- = oude herinneringen ophalen
tener in -- = in gedachten houden
3 geschrift, verslag, memorie, memorandum
-- explicative = memorie van toelichting


memorial sub

1 gedenkschriften, dagboek, memoires
le -- de Sancte Helena = het dagboek van Sint Helena
2 memorandum
3 gedenkteken


+ memorialista sub

1 schrijver van gedenkschriften


+ memorisar v

1 in het geheugen opnemen, uit het hoofd leren, van buiten leren, memoriseren
2 COMPUTATOR inlezen, in het geheugen opslaan


+ memorisation sub

1 het van buiten leren, het memoriseren
2 COMPUTATOR opslag in het computergeheugen


menacia sub

1 (be)dreiging, dreigement
littera de --s = dreigbrief
-- nuclear = atoomdreiging
-- in le aere = loze dreigementen
-- de guerra = oorlogsdreiging, dreigend oorlogsgevaar
-- permanente = voortdurende dreiging
-- rubie/communista = rode gevaar
-- jalne = gele gevaar
esser sub le -- de = bedreigd worden door
proferer --s = bedreigingen uiten
constituer un -- pro un cosa = een bedreiging vormen voor iets


+ menaciante adj

1 dreigend, bedreigend
tono -- = dreigende toon
aere -- = dreigende houding
postura -- = dreighouding (van dier)
declaration -- = bedreigende verklaring


menaciar v

1 (be)dreigen
-- un pais = een land bedreigen
-- de mulcta = met boete bedreigen
-- de punition = met straf bedreigen


+ menaciate adj

1 bedreigd, in gevaar
sanitate -- = wankele gezondheid


+ menade sub

1 maenade, bacchante (priesteres van Bacchus)


menage sub FRANCESE

1 huishouding, huishouden
schola de -- = huishoudschool
facer le -- = het huishouden doen


+ menagera sub

1 huisvrouw


menagerie sub FRANCESE

1 menagerie


menar v

1 (INTRANSITIVE) leiden (naar/tot), lopen (naar), voeren

(naar)

omne camminos mena a Roma = alle wegen leiden naar Rome
2 (TRANSITIVE) leiden
-- un dama = een dame begeleiden
-- un banda = de leiding over een bende hebben
-- un vita/existentia modeste = een bescheiden leven leiden
-- un rebellion = een opstand leiden
-- bestial al abiberatorio = vee naar de drenkplaats brengen
-- per le naso = bij de neus nemen, er tussen nemen


+ menarche sub

1 MEDICINA menarche, eerste menstruatie


menchevico {sj} sub

1 mensjewiek


+ menchevismo {sj} sub

1 mensjewisme


+ menchevista {sj} sub

1 mensjewiek


+ menchevista {sj} adj

1 mensjewistisch


menda sub

1 gebrek, onvolkomenheid
2 onjuistheid, fout


mendace adj

1 leugenachtig, bedrieglijk
historia -- = leugenverhaal
linguage -- = leugentaal
assertiones -- = leugenachtige beweringen
2 vals, onwaar


+ mendacietta sub

1 leugentje
-- officiose = leugentje om bestwil


mendacio sub

1 leugen, onwaarheid
-- flagrante = besliste leugen
-- infame = schandelijke leugen
-- officiose = leugen om bestwil
detector de --s = leugendetector
campania de --s = leugencampagne
dicer --s a un persona = iemand beliegen


+ mendacitate sub

1 leugenachtigheid
-- de un teste = leugenachtigheid van een getuige


+ Mendel sub n pr

1 Mendel
leges de -- = wetten van Mendel


+ mendelevium sub

1 CHIMIA mendelevium (element 101)


+ mendelian adj

1 van Mendel
theoria -- = theorie van Mendel
leges -- = wetten van Mendel
genetica -- = genetica van Mendel
factor -- = factor van Mendel


+ mendeliano sub

1 volgeling van Mendel


+ mendelismo sub

1 BIOLOGIA mendelisme


mendic adj

1 bedelachtig, bedelend


mendicante sub

1 bedelaar
-- famelic = uitgehongerde bedelaar
baston de -- = bedelstaf
asylo pro --s = bedelaarsgesticht
2 ECCLESIA bedelmonnik


+ mendicante adj

1 bedelend, bedel...
ordine -- = bedelorde


mendicar v

1 bedelen
-- un pan = om een brood bedelen
-- su vita = zijn kostje bij elkaar schooien


mendication sub

1 het bedelen, bedelarij


mendicitate sub

1 bedelarij, bedelstand, armlastigheid
reducer al -- = tot de bedelstaf brengen


mendico sub

1 bedelaar
-- professional/de profession = beroepsbedelaar
baston de -- = bedelstaf
asylo pro --s = bedelaarsgesticht


mendose adj

1 vol gebreken, vol fouten, vol onjuistheden, gebrekkig, onjuist


menestrel sub

1 minstreel, minnezanger
le --es medieval = de middeleeuwse minstreels


+ menhir sub

1 menhir


meninge sub

1 ANATOMIA hersenvlies
-- dur = harde hersenvlies
-- molle = weke hersenvlies


+ meningee adj

1 ANATOMIA hersenvlies...


+ meningioma sub

1 MEDICINA hersenvliesgezwel


+ meningitic adj

1 MEDICINA hersenvliesontstekings...., nekkramp...


meningitis sub

1 MEDICINA meningitis, hersenvliesontsteking
-- spinal = ruggemergsontsteking
-- cerebrospinal = nekkramp


+ meningococco sub

1 MEDICINA meningococcus (nekkrampbacterie)


+ meningoencephalitis sub

1 MEDICINA meningoencefalitis


+ meniscal adj

1 ANATOMIA van de meniscus
lesion -- = meniscusletsel/beschadiging/aandoening


+ menisco sub

1 ANATOMIA meniscus
lesion/luxation del -- = voetbalknie
2 OPTICA meniscus (concaaf-convexe lens)


+ mennonita sub

1 RELIGION doopsgezinde, menist, mennoniet


+ menologio sub

1 martelaarskalender van de Grieks-Katholieke Kerk


+ menopausa sub

1 BIOLOGIA menopauze, climacterium


+ menopausic adj

1 BIOLOGIA van de menopauze, climacterisch


+ menorah sub

1 menora


+ menorrhagia sub

1 MEDICINA menorragie, overvloedige menstruatie


+ menostase (-asis) sub

1 MEDICINA menostase


+ mensa sub

1 tafel
seder a -- con un persona = met iemand aan tafel zitten


mense adv

1 maand
le -- de januario = de maand januari
-- autumnal/de autumno = herfstmaand
-- primaveral/de primavera = lentemaand
-- de hiberno = winternacht
-- currente/presente = lopende maand
le -- anterior = de vorige maand
per -- = per maand
cata tres --s = om de drie maanden
tres --s de hodie = over drie maanden
intra tres --s = binnen drie maanden
2 maandsalaris, maandloon


mensor sub

1 iemand die meet
2 meetinstrument: meter, meetlint, peilglas, maatstok, etc.


menstrual adj

1 menstrueel, menstruaal, menstruatie...
cyclo -- = menstruatiecyclus
sanguine/fluxo -- = menstruatiebloed
dolor -- = menstruatiepijn, ovulatiepijn


menstruar v

1 menstrueren, ongesteld zijn


menstruation sub

1 menstruatie, ongesteldheid, maandbloeding, maandstonden
-- irregular = onregelmatige menstruatie


menstruo sub

1 menstruatie, ongesteldheid, maandbloeding, maandstonden


+ menstruose adj

1 de menstruatie betreffend, menstruaal


mensual adj

1 maandelijks, maand...
salario -- = maandsalaris/loon
reporto -- = maandrapport, maandelijks verslag
paga/pagamento -- = maandelijkse betaling
abonamento -- = maandabonnement
ticket (A) -- = maandkaart (voor trein, bus)
revista -- = maandblad
bulletin -- = maandbericht
cargas -- = maandlasten
location -- = maandhuur
balancio -- = maandbalans
lista -- = maandlijst
receptas -- = maandontvangsten
volumine -- del venditas = maandomzet
production -- = maandomzet
total -- = maandtotaal


mensualitate sub

1 maandelijkse termijn, maandelijkse afbetaling, maandelijkse uitkering
2 maandsalaris/loon


mensura sub

1 maat, afmeting, proportie
precision de -- = meetnauwkeurigheid
le homine es le -- de tote le cosas = de mens is de maat van alle dingen


mensurabile adj

1 meetbaar
MATHEMATICA quantitate -- = meetbare grootheid


mensurabilitate sub

1 meetbaarheid


mensurar v

1 meten, afmeten


mensurate adj

1 gematigd


mensuration sub

1 het meten, meting, het afmeten, afmeting


mensurator sub

1 iemand die meet/afmeet


mental adj

1 mentaal, geestelijk, psychisch
stato -- = geestestoestand
fortia -- = geestkracht
effortio -- = geestelijke inspanning
facultates -- = geestvermogens
equilibrio -- = geestelijk evenwicht
aberration -- = geestesafwijking
handicapato -- = geestelijk gehandicapte
sanitate -- = geestelijke gezondheid
crueltate -- = geestelijke mishandeling
colpo -- = mentale klap
restriction -- = geestelijk voorbehoud
tension -- = gesstesspanning
malado -- = geesteszieke
maladia -- = geestesziekte
deficientia/degenerentia/debilitate -- = zwakzinnigheid
disordine/perturbation -- = geestverwarring
alienation -- = krankzinnigheid
incapacitate -- = ontoerekenbaarheid
pace -- = gemoedsrust
disturbate mentalmente = psychisch gestoord
2 intellectueel, verstandelijk
calculo -- = hoofdrekenen
calcular mentalmente = uit het hoofd rekenen


+ mentalismo sub

1 PHILOSOPHIA, PSYCHOLOGIA, LINGUISTICA E GRAMMATICA mentalisme


mentalitate sub

1 mentaliteit, geestesgesteldheid, houding, instelling
-- burgese = burgerlijkheid
-- de gruppo = groepsmentaliteit
-- postbellic = naoorlogse mentaliteit
haber un -- commercial = een zakelijke instelling hebben
haber le -- appropriate pro un cosa = de juiste instelling voor iets hebben
ille ha le -- typic del avaro = hij heeft de typische mentaliteit van de vrek
que --! = wat een mentaliteit!


mente sub

1 geest, verstand, gedachten, hoofd
malado de -- = geesteszieke
-- san in corpore san = een gezonde geest in een gezond lichaam
-- aperte = open geest
-- vive = sprankelende geest
-- speculative = speculatieve geest
offuscar le -- = de geest benevelen
venir in -- = te binnen schieten
tener in -- = in gedachten houden
esser presente in le -- = voor de geest staan
instillar odio in le -- de un persona = iemands geest vergiftigen


mentecapte adj

1 zwakzinnig, dom, onnozel


mentha sub

1 BOTANICA munt
-- crispate = kruizemunt
-- aquatic = watermunt
-- arvense = akkermunt, veldmunt
-- piperate = pepermunt
-- salvage = hertsmunt
infusion de -- = muntthee
oleo de -- = muntolie
essentia de -- piperate = pepermuntolie
pastilla de -- (piperate) = pepermuntje


menthol sub

1 menthol


mentholate adj

1 mentholbevattend, met menthol, menthol...


+ mentholic adj

1 menthol...


+ mentifere adj

1 BOTANICA een kin dragend


mention sub

1 vermelding, gewag, aantekening
facer -- de = gewag maken van, vermelden
meritar un -- special = een bijzondere vermelding verdienen
rader le -- inutile = doorhalen wat niet van toepassing is
-- honorific/honorabile = eervolle vermelding
-- del fontes = bronvermelding
con -- multo honorabile = cum laude
digne de -- = vermeldenswaardig


mentionabile sub

1 wat vermeld kan worden


mentionar v

1 vermelden, noemen, gewag maken van
-- casualmente/incidentalmente = terloops ter sprake brengen
le historia non lo mentiona = dat vermeldt de geschiedenis niet
anteriormente mentionate = bovenvermeld
non -- un cosa = iets onvermeld laten


mentir v

1 liegen, onwaarheid spreken
esser incapabile de -- = niet kunnen liegen


mentita sub

1 leugen, onwaarheid
-- infame = schandelijke leugen
-- evidente = aperte leugen
detector de --s = leugendetector
campania de --s = leugencampagne
abhorrer le -- = een hekel aan liegen hebben


mentitor sub

1 leugenaar
-- incorrigibile = ongeneeslijke leugenaar
-- sin vergonia = schaamteloze leugenaar
-- notori = notore leugenaar


mento sub

1 kin
-- duplice/triplice = onderkin
-- glabre = gladgeschoren kin
-- furcate = kin met een kuiltje
-- punctate/punctute = spitse kin
-- quadrate = vierkante kin
-- avantiate = vooruitstekende kin
fossetta del -- = kuiltje in de kin, kinkuiltje


+ mentolabial adj

1 mentolabiaal


+ mentor sub

1 gids, leidsman, raadsman, mentor


menu sub FRANCESE

1 menu
-- touristic {oe}= toeristenmenu
2 COMPUTATOR menu


menuet sub

1 MUSICA menuet


+ menyanthe sub

1 BOTANICA waterdrieblad, bitterklaver


+ Mephistopheles sub n pr

1 Mefistofeles


+ mephistophelic adj

1 mefistofelisch, duivels
riso -- = duivelse lach


+ mephitic adj

1 giftig stinkend, verpestend, mefitisch
odor -- = rioolstank
gas -- = rioolgas
exhalationes -- = stinkende uitwasemingen


+ mephitismo sub

1 verstikkende stanklucht


+ mer adj

1 zuiver, louter, onvervalst, niets anders dan
-- nonsenso = pure onzin
le -- facto = het blote feit al
per -- curiositate = uit louter nieuwsgierigheid
per -- fortuna = door louter geluk


meravilia sub

1 wonder, wonderwerk, mirakel
--s del technica = wonderen van de techniek
--s del natura = wonderen van de natuur
le septe --s del mundo = de zeven wereldwonderen
Alice in le Pais del Meravilias = Alice in Wonderland
esser un -- de precision = ontzettend nauwkeurig zijn
iste apparato face --s = dit apparaat doet wonderen


meraviliose adj

1 verwonderlijk, bewonderenswaardig, bovennatuurlijk, buitengewoon
un homine de un intelligentia -- = een mens met een buitengewone intelligentie
un scriptor -- = een fantastische schrijver
Aladin e le Lampa Meraviliose = Aladin en de Wonderlamp


mercabile adj

1 verhandelbaar


+ mercabilitate sub

1 verhandelbaarheid


+ mercalia sub

1 ramsj, ongeregeld goed
partita de -- = ramsjpartij


mercante adj

1 handels..., koopmans...
nave -- = koopvaardijschip
flotta/marina -- = handelsvloot, koopvaardij
capitano (del marina) -- = koopvaardijkapitein
valor -- del ferralia = schrootwaarde


+ mercante sub

1 handelaar, winkelier, koopman
-- de vinos = wijnhandelaar
-- de antiquitates = antiquair
-- de flores = bloemenman
-- de verduras/de legumines = groenteman
-- de anguillas = palingboer
-- de pellicias = bonthandelaar
-- de patatas = aardappelboer
-- de gelatos = ijscoman
corporation de --s = gilde van kooplui


mercantia sub

1 goederenhandel
2 (koop)waar
-- defectuose/de mal qualitate = ondeugdelijke waar
--s prohibite = verboden waar
traino de --s = goederentrein
bursa de --s = goederenbeurs
station de --s = goederenstation
intercambio/commercio de --s = goederenhandel
--s de exportation = uitvoergoederen
--s de importation = invoergoederen
stock (A) de --s = goederenvoorraad
stockage de --s = goederenopslag
deposito de --s = goederenloods
transporto de --s = goederenvervoer
assecurantia de --s = goederenverzekering
ascensor de/pro --s = goederenlift
wagon de --s = goederenwagon
cargar --s = goederen laden
discargar --s = goederen lossen


mercantil adj

1 handels..., koopmans...
correspondentia -- = handelscorrespondentie
nave -- = koopvaardijschip
flotta/marina -- = koopvaardijvloot
compania -- = handelmaatschappij
citate -- = handelsstad
derecto -- = handelsrecht
interprisa -- = handelsonderneming
spirito -- = handelsgeest
inseniamento -- = handelsonderwijs
registro -- = handelsregister
arithmetica -- = handelsrekenen
termino -- = handelsterm
beneficio -- = handelswinst
transporto -- = goederenvervoer
banca -- = handelsbank
empleato -- = handelsbediende
relationes -- = handelsbetrekkingen
concession -- = handelsconcessie
porto -- = handelshaven
secreto -- = handelsgeheim
planta -- = handelsgewas
monopolio -- = handelsmonopolie
nation -- = handeldrijvende natie
2 geldbelust, op winst uit


mercantilismo sub

1 ECONOMIA mercantilisme
2 winstbejag


+ mercantilista sub

1 ECONOMIA mercantilist


+ mercantilista adj

1 ECONOMIA mercantilistisch
theorias -- = mercantillistische theorieën


+ mercantilistic adj

1 ECONOMIA mercantilistisch


+ mercaptan sub

1 CHIMIA mercaptan, thiol


mercar v

1 handelen, verhandelen, zaken doen


mercato sub

1 markt(plein)
placia de -- = marktplein
2 markt (plaats waar handel wordt gedreven)
die/jorno de -- = marktdag
visitator de mercato = marktbezoeker
-- coperte = markthal
-- floral/de flores = bloemenmarkt
-- de fructos = fruitmarkt
-- de verduras/de legumines = groentemarkt
-- de cereales = graanmarkt, korenmarkt
-- de pisces = vismarkt
-- de bestias/de bestial = veemarkt
-- de cavallos = paardenmarkt
-- de sclavos = slavenmarkt
-- de vaccas = koemarkt
-- de ocas = ganzemarkt
-- septimanal/hebdomadari = weekmarkt
-- annual = jaarmarkt
le -- del venerdis = de vrijdagse markt
precio de -- = marktprijs
superintendente del -- = marktmeester
3 ECONOMIA COMMERCIO markt
-- monetari/de moneta/de capitales = geld/kapitaalmarkt
-- monetari de bursa = beursgeldmarkt
-- de emissiones = emissiemarkt
-- de valores = effectenmarkt
-- del disconto = discontomarkt
-- interior/national = binnenlandse markt
-- de obligationes = obligatiemarkt
-- mundial = wereldmarkt
-- libere = vrije markt
-- in expansion = groeimarkt
-- de exportation = exportmarkt
-- de labor/de travalio = arbeidsmarkt
-- animate = levendige markt
-- stabile = prijshoudende/vaste markt
-- deprimite = gedrukte markt
-- pauco/poco active = luie markt
-- nigre = zwarte markt
saturation del -- = verzadiging van de markt
analyse (-ysis)/investigation del -- = marktanalyse, marktonderzoek
parte del -- = marktaandeel, marktsegment
economia de -- = markteconomie
structura del -- = marktstructuur
curso del -- = marktkoers
mechanismo de -- = marktmechanisme
previsiones del -- = marktprognose
segmentation del -- = marktsegmentatie
situation/position/stato/conditiones del -- = marktsituatie bon -- = goedkoop, (adv) a bon

mercato

acquisition bon -- = koopje
melior -- = goedkoper
Mercato Commun = Gemeenschappelijke Markt
Mercato Europee = Europese Markt
un vacuo in le -- = een gat in de markt
aperir un nove -- = een nieuwe markt openleggen
introducer in le -- = op de markt/in de verkoop brengen
supplantar in le -- = van de markt verdringen
vender sub le precio del -- = onder de markt verkopen
guastar le -- = de markt bederven


mercator sub

1 koopman, handelaar
-- de cavallos = paardehandelaar/koper
-- ambulante = marskramer
-- de antiqualias = uitdrager


+ Mercator sub n pr

1 Mercator
projection de -- = mercatorprojectie


merce sub

1 (koop)waar
--s defectuose/de mal qualitate = ondeugdelijke waar
--s in fardos = stukgoederen
--s de consumo/de consumption = gebruiksgoederen
--s prohibite = verboden waar
station de --s = goederenstation
traino de --s = goederentrein
deposito de --s = goederenloods
wagon de --s = goederenwagon
impacchettar --s = goederen inpakken
immagazinar --s = goederen opslaan
cargar --s = goederen laden
discargar --s = goederen lossen


mercede sub

1 genade, erbarmen, medelijden, willekeur, gunst
esser al -- de = overgeleverd aan de genade/willekeur van
lucta sin -- = genadeloze/meedogenloze/verbeten strijd
haber un persona a su -- = iemand in zijn macht hebben
al -- del inimico = in de greep van de vijand
flottar al -- del vento = stuurloos ronddrijven


mercenari adj

1 ingehuurd, betaald, mercenair, loon..., huur...
truppas -- = huurtroepen
armea -- = huurleger
soldato -- = huursoldaat


mercenario sub

1 gehuurde arbeider, dagloner
2 huurling
armea de --s = huurleger


merceria sub

1 garen en band, fournituren
2 garen en bandwinkel
3 garen en bandhandel


mercerisage sub

1 het merceriseren


mercerisar v

1 merceriseren


mercerisate adj

1 gemerceriseerd


mercerisation sub

1 mercerisatie


mercero sub

1 garen en bandhandelaar/winkelier


mercurial adj

1 kwikhoudend, kwikbevattend, kwik...
vapores -- = kwikdampen
barometro -- = kwikbarometer
columna/colonna -- = kwikkolom
tractamento -- = kwikkuur
emplastro -- = kwikpleister
preparation -- = kwikpreparaat/middel
intoxication -- = kwikvergiftiging
aqua -- = kwikwater
unguento -- = kwikzalf
sal -- = kwikzout
2 kwiek, beweeglijk
3 van Mercurius, Mercurius...


+ mercurialis sub

1 BOTANICA bingelkruid


+ mercurialismo sub

1 MEDICINA mercurialisme, kwikvergiftiging


mercuric adj

1 CHIMIA kwik..., mercuri...
oxydo -- = mercuri-oxyde
fulminato -- = knalkwik


mercuridi sub

1 woensdag
Mercuridi del Cineres = Aswoensdag


+ mercurifere adj

1 kwikhoudend


Mercurio sub n pr

1 MYTHOLOGIA Mercurius
2 ASTRONOMIA Mercurius


mercurio sub

1 CHIMIA kwik, kwikzilver
-- fulminante, fulminato de -- = knalkwik
columna/colonna de -- = kwikkolom
thermometro a/de -- = kwikthermometer
barometro a/de -- = kwikbarometer
mina de -- = kwikmijn
unguento de -- = kwikzalf
vapor de -- = kwikdamp
banio de -- = kwikbad
mineral de -- = kwikerts
composito de -- = kwikverbinding
sal de -- = kwikzout
sulfuro de -- = kwikzwavel
nivello de -- = kwikspiegel


mercuriose adj

1 CHIMIA kwik..., mercuro...
oxydo -- = mercuro-oxyde


+ mercurochromo sub

1 mercurochroom


+ merda sub

1 stront, poep, drek
-- de oca = ganzedrek
-- de can = hondepoep/stront
haber -- in le oculos = stront in de ogen hebben


+ merdivore adj

1 dreketend


+ merdose adj

1 bevuild, bekakt


+ merenda sub

1 lichte maaltijd (in de namiddag)


+ merendar v

1 een lichte maaltijd gebruiken (in de namiddag)


merer v

1 verdienen, waard zijn
iste proposition mereva le approbation de totes = dit voorstel droeg aller goedkeuring weg


meretrice sub

1 publieke/lichte vrouw, prostituée, hoer


meretricie adj

1 van een prostitué, hoeren..., hoerig


merger v

1 duiken (in), wegzinken (in)


+ mergitor sub

1 duiker


+ mergo sub

1 ZOOLOGIA zaagbek (vogel)


+ mericarpo sub

1 BIOLOGIA mericarp


meridian adj

1 middag...
hora -- = middaguur
umbra -- = middagschaduw
2 meridiaan...
plano -- = meridiaanvlak
altor -- = meridiaanshoogte


meridiano sub

1 meridiaan, middaglijn, middagcirkel, lengtecirkel
-- magnetic = magnetische meridiaan
-- terrestre = aardmeridiaan
-- celeste = hemelmeridiaan
prime -- = eerste meridiaan, nulmeridiaan


meridie sub

1 middaguur, twaalf uur
a -- = om twaalf uur, tussen de middag
verso -- = tegen de middag
ante -- = in de voormiddag, voor twaalf uur
post -- = in de namiddag, na twaalf uur
2 zuiden


meridional adj

1 zuidelijk, zuid.., meridional
latitude -- = zuiderbreedte
hemispherio -- = zuidelijk halfrond
costa -- = zuidkust
frontiera -- = zuidgrens
fructos -- = zuidvruchten
Hollanda Meridional = Zuid-Holland


meridional sub

1 bewoner van het zuiden


meringue sub FRANCESE

1 meringue, schuimgebak(je), schuimtaart(je), schuimdeeg


merino sub

1 ZOOLOGIA merinosschaap
2 merinoswol


+ meristema sub

1 BOTANICA deelweefsel, meristeem
-- secundari = secundair meristeem


+ meristematic adj

1 BOTANICA deelweefsel...
cellula -- = meristeemcel


meritar v

1 verdienen, waard zijn
-- un melior sorte = een beter lot verdienen
tu lo ha ben meritate = je hebt het er naar gemaakt
isto merita mi approbation = dit draagt mijn goedkeuring weg
reposo ben meritate = welverdiende rust


merito sub

1 verdienste, waarde
socio/membro de -- = lid van verdienste
homine de -- = man van verdienste
scriptor de -- = verdienstelijk schrijver
digne de -- = verdienstelijk
miscognoscer le --s de un persona = iemands verdiensten miskennen
judicar un cosa secundo su --s = een zaak op zijn merites beoordelen


+ meritocrate sub

1 meritocraat


+ meritocratia sub

1 meritocratie, prestatiemaatschappij


+ meritocratic adj

1 meritocratisch, prestatiegericht
principios -- = meritocratische principes
criterios -- = meritocratische criteria
societate -- = prestatiemaatschappij


meritori adj

1 verdienstelijk
conducta/comportamento -- = verdienstelijk gedrag
action -- = verdienstelijke daad
travalio/labor -- = verdienstelijk werk
effortio -- = verdienstelijke inspanning


merla sub

1 ZOOLOGIA merel
canto de -- = merelzang/gefluit/slag
nido de -- = merelnest


+ merlan sub

1 ZOOLOGIA wijting


+ merlin sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES marlijn, huizing, driedraads touw


+ merlon sub

1 kanteel (van oude stads/burchtmuur), tin(ne)
turre con --es = gekanteelde toren
muro con --es = gekanteelde muur


+ merlucio sub

1 ZOOLOGIA heek
2 CULINARI stokvis


+ merogamia sub

1 BIOLOGIA merogamie


+ meromorphe adj

1 MATHEMATICA meromorf
function -- = meromorfe functie


+ meromorphismo sub

1 MATHEMATICA meromorfisme


meropia sub

1 MEDICINA meropie (gedeeltelijke blindheid)


+ merostomo sub

1 ZOOLOGIA pijlstaartkreeft


+ merovingian adj

1 HISTORIA Merovingisch
dynastia -- = Merovingische dynastie
leges -- = Merovingische wetten


+ merovingiano sub

1 HISTORIA Merovingiër


+ merozygoto sub

1 merozygoot


+ merycismo sub

1 MEDICINA merycisme, (het) herkauwen, (het) rumineren


mésalliance sub FRANCESE

1 mesalliance, huwelijk beneden zijn/haar stand
facer un -- = beneden zijn/haar stand trouwen


+ mescal sub

1 mescal


+ mescalina sub

1 (hallucinogeen) mescaline


meschin adj

1 kleingeestig, bekrompen, benepen
un idea/pensata/pensamento -- = een benepen gedachte
homine -- = kleingeestig mannetje
2 karig, krenterig


meschineria sub

1 bekrompenheid, kleingeestigheid
-- typicamente hollandese = Holland op zijn smalst
2 karigheid, krenterigheid


+ meschinitate sub

1 kleingeestigheid, bekrompenheid, benepenheid


+ mesencephalic adj

1 ANATOMIA van de middenhersenen


+ mesencephalo sub

1 ANATOMIA middenhersenen, mesencefalon


+ mesenchyma sub

1 ANATOMIA mesenchym


+ mesenchymatose adj

1 ANATOMIA mesenchymaal
texito -- = mesenchymaal weefsel


mesenteric adj

1 ANATOMIA darmscheil..., mesenteriaal
vena -- = darmader
arteria -- = darmslagader


mesenterio sub

1 ANATOMIA darmscheil, darmscheel, mesenterium
inflammation del -- = darmscheilontsteking, mesenteritis


mesenteritis sub

1 MEDICINA mesenteritis, darmscheilontsteking


mesme adj

1 zelfde, gelijke
in -- grado = in dezelfde mate
in -- tempore = tegelijkertijd
del -- maniera = evenzo
esser del -- etate = van dezelfde leeftijd zijn
dicer semper/sempre le -- cosa = altijd hetzelfde zeggen
ora -- = nu meteen
2 zelf (ikzelf, jijzelf, hijzelf, etc.)


mesmerian adj

1 mesmeriaans
magnetismo -- = dierlijk magnetisme


+ mesmeric adj

1 mesmerisch


mesmerisar v

1 mesmeriseren


+ mesmerisation sub

1 mesmerisatie


mesmerismo sub

1 mesmerisme


mesmerista sub

1 mesmerist


mesmo adv

1 evenzo, evenzeer
hodie -- = vandaag nog
ora -- = juist nu, nu juist
2 zelfs
non -- zelfs niet


+ mesoblastic adj

1 BIOLOGIA mesoblastisch, mesoblast..., mesoderm...


+ mesoblasto sub

1 BIOLOGIA middelstkiemblad (van embryo), mesoblast, mesoderm


mesocarpio sub

1 BOTANICA vruchtvlees, middelste vruchthulsel, mesocarp


mesocephale adj

1 mesocefaal


+ mesocephalia sub

1 mesocefalie


mesocephalo sub

1 mesocefaal


+ mesoderma sub

1 ANATOMIA middelstkiemblad, mesoblast, mesoderm


+ mesodermic adj

1 ANATOMIA mesoderm..., mesoblast...


+ mesolithic adj

1 ARCHEOLOGIA mesolithisch
etate -- = mesolithisch tijdperk


+ mesolithico sub

1 ARCHEOLOGIA mesolithicum, middensteentijd


+ mesologia sub

1 mesologie


+ mesomorphe adj

1 CHIMIA een tussenvorm zijnd, mesomorf
stato -- = mesomorfe toestand


+ meson sub

1 PHYSICA meson
meson-pi = pi-meson


+ mesonic adj

1 PHYSICA meson...


+ mesopausa sub

1 METEO mesopause


+ mesophyllo sub

1 BOTANICA bladmoes


+ mesophyto sub

1 BIOLOGIA mesofyt


+ mesoplancton sub

1 mesoplankton


Mesopotamia sub n pr

1 Mesopotamië


mesopotamian adj

1 Mesopotamisch, van/uit Mesopotamië


+ mesopotamiano sub

1 Mesopotamiër


+ mesopotamic adj

1 Mesopotamisch, van/uit Mesopotamië


+ mesosphera sub

1 METEO mesosfeer


mesotherapeuta sub

1 mesotherapeut


+ mesotherapia sub

1 mesotherapie


+ mesothorace sub

1 ZOOLOGIA middenborststuk, mesothorax


+ mesothoracic adj

1 ZOOLOGIA het middenborststuk betreffend


+ mesothorium sub

1 CHIMIA mesothorium


+ mesotron sub

1 PHYSICA mesotron


+ mesotrophe adj

1 mesotroof


+ mesotrophic adj

1 mesotroof


mesozoic adj

1 GEOLOGIA mesozoïsch


+ mesozoico sub

1 GEOLOGIA mesozoïcum


+ mespila sub

1 BOTANICA mispel


+ mespiliero sub

1 BOTANICA mispelboom
folio de -- = mispelblad
branca de -- = mispeltak
ligno de -- = mispelhout


+ mess sub ANGLESE

1 mess, officierenkantine


message sub

1 boodschap, mededeling, bericht
-- publicitari = reclameboodschap, reclamespot
-- telephonic = telefonische boodschap
-- regal/royal = koninklijk schrijven
-- de pace = vredesboodschap
-- de Natal = kerstboodschap
-- de Anno Nove = nieuwjaarsboodschap
inviar un -- = een boodschap sturen
reciper un -- = een boodschap ontvangen


messageria sub

1 besteldienst,
FERROVIA snelgoedvervoer, (mbt periodieken) bestelhuis, distributiebedrijf,
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES pakketvaartmaatschappij


messagero sub

1 boodschapper, bode
pipion -- = postduif
-- de pace = vredebode
-- del celo = hemelbode
BIOLOGIA -- A.R.N = boodschapper R.N.A.
FIGURATE --s del primavera = voorboden van de lente


messe sub

1 graanoogst, korenoogst
mense de -- = oogstmaand


Messia sub n pr

1 Messias
le advenimento/venita del -- = de komst van de Messias
prefiguration del -- = voorafschaduwing van de Messias


messianic adj

1 Messiaans
prophetias -- = Messiaanse profetieën
ideologia -- = Messiaanse ideologie


+ messianicitate sub

1 messianiteit


messianismo sub

1 messianisme, geloof aan de Messias, Messiasverwachting
-- christian = Christelijke Messiasverwachting
-- hebraic = Joodse Messiasverwachting


+ messianista sub

1 messianist


messidor sub

1 messidor (Franse Revolutionaire Kalender)


mesticiage sub

1 rassenvermenging
2 ZOOLOGIA BOTANICA (ras)kruising, bastaardering, hybridisatie


mesticiar v

1 ZOOLOGIA BOTANICA kruisen, bastaardiseren


mesticio sub

1 iemand van gemengd ras, halfbloed


mestiero sub

1 beroep, ambacht, vak
armea de -- = beroepsleger
soldato de -- = beroepssoldaat
-- manual = handwerk
-- de arte = kunstambacht
schola de -- = ambachtsschool
homine de -- = vakman
zelosia de -- = broodnijd
saper su -- = zijn vak verstaan
apprender le -- de carpentero = voor timmerman leren
practicar un -- = een ambacht uitoefenen
ille cognosce le secretos del -- = hij kent het klappen van de zweep


mesura sub

1 maat, afmeting, dimensie
--s de un statua = maten/afmetingen van een standbeeld
-- interior = binnenmaat
-- exterior = buitenmaat
un -- de vino = een maat wijn
dar un bon -- = een goede/ruime maat geven
determinar le -- de un cosa = de maat van iets nemen
prender le --s de = de maten nemen van
le homine es le -- de tote le/de omne cosas = de mens is de maat van alle dingen
facer al -- = op maat maken
costume (facite/confectionate) al -- = maatkostuum
vestimentos (facite/confectionate) al -- = maatkleding
que -- ha vos? = wat is uw maat?
2 het meten, meting
instrumento de -- = meetinstrument
apparatos de -- = meetapparatuur
installation de -- = meetinstallatie
zona/campo de -- = meetbereik
technica de -- = meettechniek
precision de -- = meetnauwkeurigheid
-- de vibration = trillingsmeting
3 maat(eenheid), maatstelsel
unitate de -- = maateenheid
--s de longitude/longor = lengtematen
--s de superficie = oppervlaktematen
--s de volumine = inhoudsmaten
-- de pectore = borstomvang
haber duo --s = met twee maten meten
verificator/inspector de pesos e --s = ijkmeester, ijker
4 MUSICA maat
-- binari = tweekwartsmaat
-- ternari/a tres tempores = driekwartsmaat
senso del -- = maatgevoel
barra de -- = maatstreep
batter le -- = de maat slaan
guardar le -- = maat houden
perder le -- = uit de maat raken
5 LITTERATURA (vers)maat
6 mate
in equal/le mesme -- = in gelijke mate
in -- limitate = in beperkte mate
in -- sufficiente = in voldoende mate
in -- modeste = in bescheiden mate
in major -- = in meerdere mate
in minor -- = in mindere mate
in qual -- = in welke mate
in -- considerabile = in aanzienlijke mate
in certe -- = in zekere mate
in -- crescente = in stijgende mate
in -- decisive = in beslissende mate
in large/grande/ample -- = in ruime mate
in -- crescente = in stijgende mate
in -- decisive = in beslissende mate
a -- que = naarmate, naar gelang
ille non ha le senso del -- = hij weet van geen maathouden
7 maatregel
-- punitive/de pena/de sanction = strafmaatregel
-- disciplinari = disciplinaire maatregel
-- sanitari/de hygiene = gezondheidsmaatregel
-- salarial = loonmaatregel
-- administrative = administratieve maatregel
-- discriminatori = discriminerende maatregel
-- draconic/draconian = draconische maatregel
-- impopular = mesura impopular
-- defensive/de defensa = verdedigingsmaatregel
-- de securitate = veiligheidsmaatregel
-- de protection = beschermende maatregel
-- de emergentia/de urgentia = noodmaatregel
-- de guerra = oorlogsmaatregel
-- quarantenari = quarantainemaatregel
-- antidumping = antidumpingmaatregel
-- transitori/transitional/de transition = overgangsmaatregel
-- radical = afdoende maatregel
-- efficace/effective = doeltreffende/effectieve maatregel
-- inefficiente/inefficace/inoperante = ondoeltreffende maatregel
-- restrictive = beperkende maatregel
-- preventive/de precaution = preventieve maatregel, voorzorgsmaatregel
-- governamental = regeringsmaatregel
-- de economia = bezuinigingsmaatregel
-- appropriate = passende maatregel
-- corrective = corrigerende maatregel
-- attentatori al libertate = maatregel die de vrijheid aantast
-- dur/sever/rigorose = harde/strenge maatregel
-- repressive/de repression = repressieve maatregel, repressiemaatregel
-- drastic = ingrijpende maatregel
medie -- = halve maatregel
prender su --s = zijn maatregelen nemen
8 gematigdheid, evenwicht


mesurabile adj

1 meetbaar MATHEMATICA
quantitate -- = meetbare grootheid


mesurabilitate sub

1 meetbaarheid


mesurar v

1 meten, afmeten, opmeten, uitmeten, de maat nemen
-- le febre = de koorts opnemen
-- su parolas = zijn woorden wikken
-- se con un persona = zich met iemand meten
2 meten, de afmeting hebben van


mesurate adj

1 gematigd
2 afgemeten
quantitate -- = afgemeten hoeveelheid
3 FIGURATE afgemeten, omzichtig, behoedzaam, beheerst


mesuration sub

1 het meten, meting
-- de un distantia = meting van een afstand
-- de un spissor = meting van een dikte
--es bathygraphic = bathygrafische metingen


mesurator sub

1 iemand die meet/de maat neemt
2 iets waarmee gemeten kan worden, meetinstrument, meetapparaat
-- de angulos = gradenboog, hoekmeter
-- de spissor = pachometer


+ metabiose (-osis) sub

1 metabiose


+ metabletica sub

1 metabletica, leer van de veranderingen


+ metabolic sub

1 BIOLOGIA stofwisselings..., metabolisch
maladia/affection -- = stofwisselingsziekte
activitate -- = stofwisselingsactiviteit
processo -- = stofwisselingsproces
velocitate -- = stofwisselingssnelheid
energia -- = stofwisselingsenergie
reaction -- = stofwisselingsreactie
metabolicamente active = metabolisch actief
2 ZOOLOGIA metabolisch, gedaanteverwisselend


+ metabolimetro sub

1 metabolimeter


+ metabolisabile adj

1 metaboliseerbaar


+ metabolisar v

1 metaboliseren, verandering (doen) ondergaan door metabolisme


metabolismo sub

1 BIOLOGIA stofwisseling, metabolisme, metabolie
-- muscular = spierstofwisseling
-- del nitrogeno = stikstofstofwisseling
-- del lipides/del grassias = vethuishouding
-- mineral = minerale stofwisseling
-- oxydative = oxydatieve stofwisseling
-- basal = basale metabolie
-- aerobie = aërobe stofwisseling
-- autotrophe = autotrofe stofwisseling
producto terminal/final del -- = eindprodukt van de stofwisseling


+ metabolito sub

1 BIOLOGIA stofwisselingsprodukt, metaboliet


metacarpal adj

1 ANATOMIA middelhands...
osso -- = middelhandsbeentje


+ metacarpian adj

1 ANATOMIA middelhands...
osso -- = middelhandsbeentje


metacarpo sub

1 ANATOMIA middelhand


+ metacentric adj

1 PHYSICA het metacentrum betreffend, metacentrisch


+ metacentro sub

1 PHYSICA zwaaipunt, metacentrum


+ metachromatic adj

1 metachromatisch


+ metachromatismo sub

1 MEDICINA metachromatisme, metachromie


+ metachronismo sub

1 metachronisme


+ metacyclic adj

1 metacyclisch


+ metagenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA metagenesis, gedaanteverwisseling


+ metagenetic adj

1 BIOLOGIA metagenetisch


+ metageometria sub

1 metageometrie


+ metageometric adj

1 metageometrisch


+ metagramma sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metagram


+ metahemoglobina sub

1 BIOCHIMIA metahemoglobine


+ metaldehyde sub

1 CHIMIA metaldehyde


+ metalepse (-epsis) sub

1 metalepsis


+ metaleptic adj

1 metaleptisch


+ metalingua sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metataal


+ metalinguage sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metataal


+ metalinguistic adj

1 metataal...
function -- = zelfnoemfunctie
parolas -- = metataalwoorden


+ metalinguistica sub

1 metalinguïstiek


metallic adj

1 uit metaal vervaardigd, metalen, metaal..., metaalhoudend, metaalachtig, metalliek, metallisch
lucentia/lustro -- = metaalglans
filo -- = metaaldraad
rete/texito/tela -- = (metaal)gaas, afrastering
moneta -- = metaalgeld
revestimento -- = beplating
carburo -- = metaalcarbide
crystallo -- = metallisch kristal
color -- = metaalkleur
sono -- = metaalklank
ruito -- = blikkerig geluid
manometro -- = metaalmanometer
thermometro -- = (bi)metaalthermometer
sal -- = metaalzout
spongia -- = schuurspons, pannespons
imballage -- = blikverpakking
corrosion -- = metaalcorrosie


metallifere adj

1 metaalbevattend, metaalhoudend
vena -- = metaalader
jacimento -- = metaalhoudende laag


+ metalliforme adj

1 metaalachtig


metallin adj

1 van metaal, metalen, metaal...


+ metallina sub

1 metalline


metallisar v

1 TECHNICA metalliseren, schoperen


metallisation sub

1 TECHNICA metallisering, metallisatie, het schoperen
systema de -- = metalliseringssysteem


metallo sub

1 metaal
-- blanc = witmetaal
--s preciose = edele metalen
--s semipreciose = halfedele metalen
--s legier = lichte metalen
--s pesante = zware metalen
-- malleabile = zacht metaal
-- cuneate = gemunt metaal
cisorios a/de -- = blikschaar
filo de -- = metaaldraad, ijzerdraad
filo (de --) spinate/spinal/spinose/piccante = prikkeldraad
filamento de -- = metaaldraad (in lamp)
serra a/de -- = ijzerzaag, metaalzaag
oxydo de -- = metaaloxyde
residuos de -- = metaalafval
vite a --s = metaalschroef
fatiga de -- = metaalmoeheid
disco de -- = metalen schijf
clasma/fragmento de -- = metaalsplinter
vena de -- = metaalader
construction in -- = metaalconstructie
crystallo de -- = metaalkristal
commercio de --s = metaalhandel
commerciante de --s = metaalhandelaar
massa de -- = metaalmassa
plastica in -- = metaalplastiek
sculptura in -- = metaalsculptuur
articulos de/in -- = metaalwaren
funditor de -- = metaalgieter
CHIMIA composito de -- = metaalverbinding
temperar un -- = een metaal harden


+ metallochimia sub

1 metallochemie


+ metallochromia sub

1 metallochromie


metallographia sub

1 metallografie, studie van metalen
2 TYPOGRAPHIA metallografie


metallographic adj

1 metallografisch, metallografie...


+ metallographo sub

1 metallograaf


metalloide sub

1 CHIMIA metalloïde, niet-metaal


metalloidic adj

1 metalloïde...


+ metalloproteina sub

1 BIOCHIMIA metalloproteïne


metallotherapia sub

1 MEDICINA metallotherapie


metallurgia sub

1 metaalindustrie, metaalverwerkende industrie, metaalnijverheid, metallurgische industrie


metallurgic adj

1 metaalverwerkend, metaal...
obrero/laborator/travaliator -- = metaalarbeider, metaalbewerker, arbeider in de metaal
fabrica -- = metaalfabriek
industria -- = metaalindustrie


metallurgista sub

1 metaalbewerker, metaalarbeider
2 metallurg


metallurgo sub

1 metaalbewerker, metaalarbeider
2 metallurg


+ metalogic adj

1 metalogisch


+ metalogica sub

1 metalogica


+ metamagnetico sub

1 metamagneticum


+ metamathematica sub

1 metamathematica


metamere,metameric adj

1 ZOOLOGIA metameer
2 CHIMIA metameer


+ metameria sub

1 BIOLOGIA CHIMIA metamerie


metamero sub

1 ZOOLOGIA metameer
2 CHIMIA metameer


+ metamitose (-osis) sub

1 metamitose


metamorphe adj

1 metamorf
processos -- = meta-morfe processen
structura -- = metamorfe structuur
rocca -- = metamorf gesteente


metamorphic adj

1 metamorf
structura -- = meta-morfe structuur
processos -- = metamorfe pro-cessen
le micaschisto es un rocca -- = glimmerlei is een metamorf gesteente


metamorphismo sub

1 metamorfisme


+ metamorphosabile adj

1 veranderbaar/verwisselbaar (van gedaante)


metamorphosar v

1 metamorfoseren, (doen) veranderen (van gedaante), transformeren


metamorphose (-osis) sub

1 vormverandering, gedaanteverwisseling, gedaanteverandering, metamorfose
-- complete = volledige gedaanteverwisseling
--s del deos = gedaanteverwisselingen van de goden
--s del ranas = gedaanteverwisselingen van de kikkers


+ metaphase sub

1 BIOLOGIA metafase


metaphora sub

1 beeldspraak, metafoor, (onuitgesproken) vergelijking, overdrachtelijke uitdrukking
ric/abundante in --s = beeldenrijk


metaphoric adj

1 metaforisch, overdrachtelijk, beeldelijk
linguage -- = figuurlijk taalgebruik, beeldspraak
senso -- de un parola = figuurlijke betekenis van een woord
parlar metaphoricamente = in metaforen spreken


metaphorisar v

1 (vaak) metaforen gebruiken


+ metaphosphoric adj

1 CHIMIA
acido -- = metafosforzuur


metaphrasar v

1 letterlijk vertalen


metaphrase sub

1 letterlijke vertaling, metafrase


metaphraste sub

1 iemand die letterlijk/woord voor woord vertaalt


metaphrastic adj

1 metafrastisch


metaphysic adj

1 metafysisch
speculationes -- = metafysische bespiegelingen


metaphysica sub

1 metafysica


+ metaphysicitate sub

1 metafysisch karakter/aspect
-- de un problema


metafysisch aspect van een probleem

-- de un argumentation = metaphysisch karakter van een argumentatie


metaphysico sub

1 metafysicus


+ metaplasia sub

1 MEDICINA metaplasie


+ metaplasma sub

1 MEDICINA metaplasma


+ metapsychic adj

1 parapsychologisch
phenomenos -- = parapsychologische verschijnselen


+ metapsychica sub

1 parapsychologie


+ metapsychologia sub

1 metapsychologie


+ metastabile adj

1 metastabiel
atomo -- = metastabiel atoom
stato -- = metastabiele toestand
equilibrio -- = metastbiel evenwicht
nivello -- = metastabiel niveau


+ metastabilitate sub

1 metastabiliteit


metastase (-asis) sub

1 MEDICINA uitzaaiing, metastase
-- de un tumor = uitzaaiing van een tumor
-- in le hepate/ficato = uitzaaiingen in de lever


+ metastatic adj

1 MEDICINA metastatisch, metastase...


+ metatarsal adj

1 ANATOMIA van de middenvoet
fractura -- = marsfractuur


+ metatarso sub

1 ANATOMIA middelvoet


metathese (-esis) sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metathesis, metathese, klankomzetting


+ metathetic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metathetisch, metathese...
phenomenos -- = metathetische verschijnselen
formas -- = metathetische vormen


+ metathorace sub

1 ZOOLOGIA achterste borststuk (van insekten), metathorax


+ metathoracic adj

1 ZOOLOGIA de metathorax betreffend


+ metempsychosista sub

1 iemand die in zielsverhuizing gelooft


+ metempsychosose (-osis) sub

1 metempsychose, zielsverhuizing


+ metencephalic adj

1 ANATOMIA de achterste hersenen betreffend


+ metencephalo sub

1 ANATOMIA achterhersenen, metencefalon


meteoric adj

1 meteoor..., meteoren...
crater -- = meteoorkrater
petra -- = meteoorsteen, aëroliet
ferro -- = meteoorijzer
pluvia -- = meteorenregen
aqua -- = meteorisch water


+ meteorismo sub

1 MEDICINA windzucht, opgeblazenheid, meteorisme, flatulentie


meteorite sub

1 meteoriet, meteoorsteen, aëroliet
bombardamento de --s = meteorietenbombardement
impacto de --s = inslag van meteorieten


meteoro sub

1 meteoor
pluvia de --s = meteorenregen
2 vallende ster


+ meteorogramma sub

1 meteorogram


+ meteorographia sub

1 meteorografie


+ meteorographic adj

1 meteorografisch
registrationes -- = meteorografische registraties


+ meteorographo sub

1 meteorograaf


+ meteoroide sub

1 meteoroïde


meteorologia sub

1 meteorologie, weerkunde
-- synoptic = synoptische meteorologie


meteorologic adj

1 meteorologisch, weerkundig, weer(s)...
bulletin -- = weerbericht
prediction/prevision(es) -- = weersverwachting
previsiones -- pro plure jornos/dies = meerdaagse weersverwachting
observation -- = meteorologische waarneming
reporto -- = weerrapport
servicio -- = meteorologische dienst
satellite -- = weersatelliet
nave -- = weerschip
mappa/carta -- = weerkaart
situation -- = weersgesteldheid
station/officio -- = meteorologisch instituut, weerstation


meteorologista sub

1 meteoroloog, weerkundige
-- amateur (F) = weeramateur


meteorologo sub

1 meteoroloog, weerkundige
-- amateur = weeramateur


+ meteoropathologia sub

1 meteoropathologie


+ meteoroscopia sub

1 meteoroscopie


+ meteoroscopio sub

1 meteoroscoop


+ meteosat(ellite) sub

1 meteosat, weersatelliet


+ methacrylic adj

1 CHIMIA methacryl...
acido -- = methacrylzuur
resina -- = methacrylhars


+ methadon sub

1 methadon


+ methamphetamino sub

1 methamphetamine


+ methanal sub

1 CHIMIA methanal


+ methanic adj

1 van methaan, methaan...
gas -- = methaangas
fermentation -- = methaangis-ting


+ methanifere adj

1 methaanhoudend


methano sub

1 CHIMIA methaan, moerasgas, mijngas
-- biologic = biogas


+ methanol

1 CHIMIA methanol, methylalcohol


+ methemoglobina sub

1 MEDICINA methemoglobine


+ methionina sub

1 BIOCHIMIA methionine (een aminozuur)


methodic adj

1 methodisch, systematisch
classification -- = methodische classificatie
travalio/labor -- = systematisch werk
spirito -- = methodische geest
ager/proceder methodicamente = methodisch te werk gaan


+ methodica sub

1 methodiek


+ methodicitate sub

1 methodisch/systematisch karakter
-- del recercas = systematisch karakter van de onderzoekingen
laborar/travaliar con -- = methodisch werken


methodisar v

1 orde en methode brengen in, methodisch te werk gaan
-- le recercas = de onderzoekingen methodisch laten verlopen
-- su vita = orde en regelmaat in zijn leven brengen


methodismo sub

1 RELIGION Methodisme


methodista sub

1 RELIGION Methodist


+ methodista adj

1 RELIGION methodistisch
ecclesia -- = methodistische kerk


+ methodistic adj

1 RELIGION methodistisch
ecclesia -- = methodistische kerk
principios -- = me-thodistische principes


methodo sub

1 methode, wijze, systeem, handelwijze
-- de travalio/labor = werkwijze, werkmethode
manco de -- = gebrek aan systeem
-- analytic = analytische methode
-- empiric = proefondervindelijke/empirische methode
-- diagnostic = diagnostische methode
-- genetic = genetische methode
-- curative = geneeswijze
-- synthetic = synthetische methode
-- deductive = deductieve methode
-- iterative = iteratieve methode
-- experimental = experimentele methode
-- del carbon-14 = koolstof-14-methode
-- de investigation = methode van onderzoek, onderzoeksmethode
-- de discussion = discussiemethode
PHILOSOPHIA -- de concordantia = concordantiemethode
-- illicite = ongeoorloofde methode
-- historic = historische methode
-- infallibile = onfeilbare methode
-- de vendita = verkoopmethode
-- de canto = zangmethode
-- de inseniamento/pedagogic = leermethode, onderwijsmethode


methodologia sub

1 methodenleer, methodologie
-- del critica litterari = methodologie van de lite-raire kritiek


+ methodologic adj

1 methodologisch
principios -- = methodologische principes
criterios -- = methodologische criteria
incoherentia -- = me-thodologische incoherentie


+ methodologista sub

1 methodoloog


+ methodologo sub

1 methodoloog


methylamino sub

1 CHIMIA methylamine


+ methylation sub

1 CHIMIA methylering


+ methylbenzene sub

1 CHIMIA methylbenzeen, tolueen


+ methylcellulosa sub

1 CHIMIA methylcellulose


methyleno sub

1 CHIMIA methanol, methylalcohol, houtgeest


methylic adj

1 CHIMIA methyl...
compositos -- = methylverbindingen
derivatos -- = methylderivaten
alcohol -- = methanol, methylalcohol, houtgeest
chlorido -- = methylchloride
iodido -- = methyljodide


+ methylnaphthalene sub

1 CHIMIA methylnaftaleen


+ methylo sub

1 CHIMIA methyl
composito de -- = methylverbinding


meticulose adj

1 angstvallig, zorgvuldig, akelig precies, uiterst nauwgezet, pietluttig
ille es extrememente/excessivemente -- in su travalio/labor = hij is uiterst precies in zijn werk
persona -- = pietlut


meticulositate sub

1 angstvalligheid, akelige precisie, uiterste nauwgezetheid, pietluttigheid
-- exaggerate = overdreven pietluttigheid


metir v

1 meten, afmeten
corda pro -- = maattouw
-- un jardin = een tuin afmeten
-- su fortias con un persona = zijn krachten met iemand meten
-- con un altere criterio/mesura = een andere maatstaf aanleggen
saper -- su tempore = zijn tijd weten af te meten
-- le meritos de duo personas per comparar los = de verdiensten van twee personen tegen elkaar afmeten
2 scanderen (gedicht)
3 opmeten, karteren (terrein)
4-- se = gematigd zijn, matigheid betrachten


+ metonomasia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA metonomasie


+ metonyme sub

1 metoniem, metonymisch gebruikt woord


metonymia sub

1 metonymie


metonymic adj

1 metonymisch
expression -- = metonymische uitdrukking
empleo -- = metonymisch gebruik


+ metopa sub

1 ARTE DE CONSTRUER metope (tussenvlak van Dorisch fries)


metrage sub

1 het afmeten, het afpassen, afmeting, het opmeten, opmeting
2 lengte (aantal meters)
-- de un film (A) = lengte/speelduur van een film
(film (A de) -- curte = korte film
(film (A) de) -- longe = avondvullende film


metrar v

1 (op)meten (in meters)
-- un terreno = een terrein opmeten


metric adj

1 metriek
tonna -- = metrieke ton
systema -- = metrieke stelsel
banda -- = meetlint, maatband, "centimeter"
2 MATHEMATICA PHYSICA metrisch
spatio -- = metrische ruimte
geometria -- = metrische meetkunde
3 POESIA metrisch, metrum...
accento -- = metrisch accent
prosa -- = metrisch prosa
poesia -- = metrische poëzie
verso -- = metrische versregel
structura -- = versbouw


metrica sub

1 POESIA metriek, versleer, versbouw, prosodie
un tractato de -- = een verhan-deling over versleer
-- classic = klassieke me-triek


+ metritis sub

1 MEDICINA baarmoederontsteking, metritis


metro (I) sub

1 meter (lengtemaat)
-- international = internationale standaardmeter
-- quadrate, m2 = vierkante meter
-- cubic, m3 = kubieke meter
2 maatstok, meetstok, meetlint
-- plicante/plicabile = duimstok
3 POSESIA metrum, (vers)maat, dichtmaat
-- iambic = jambische versmaat


+ metro (II) sub

1 metro, ondergrondse stadsspoorweg
bucca de -- = metro-ingang
station de -- = metrostation
traino de -- = metrotrein
tunnel de -- = metrotunnel
ticket (A) de -- = metrokaartje
linea de -- = metrolijn
rete de -- = metronet
trajecto de -- = metrotraject
viaducto de -- = metroviaduct


metrologia sub

1 metrologie


+ metrologic adj

1 metrologisch, metrologie...
studios -- = metrologische studiën
problemas -- = metrologische problemen
recercas -- = me-trologische onderzoekingen


+ metrologista sub

1 metroloog


+ metrologo sub

1 metroloog


+ metromania sub

1 rijmwoede, dichtwoede, metromanie


+ metronomic adj

1 metronomisch


metronomo sub

1 metronoom, metrometer, maatmeter


+ metronymic adj

1 metronymisch, matronymisch


+ metronymico sub

1 metronymicum, matronymicum


metropole sub

1 HISTORIA moederstad (van kolonie)
2 ECCLESIA metropolis, aartsbisschopsstad
3 metropool, wereldstad, grote stad, hoofdstad
-- multiracial = metropole multiracial


metropolita sub

1 ECCLESIA GREC metropoliet (orthodoxe aartsbisschop)


metropolitan adj

1 HISTORIA behorend bij de moederstad (van kolonie)
2 ECCLESIA metropolitaans, aartsbisschoppelijk
3 hoofdstedelijk


metropolitano sub

1 ECCLESIA metropolitaan, metropoliet, aartsbisschop
2 stadsspoorweg, metro


+ metrorrhagia sub

1 MEDICINA baarmoederbloeding, metrorragia


+ metzgeriafurcate sub

1 (soort levermos) boomvorkjes


mexican adj

1 Mexicaans
costa -- = Mexicaanse kust
arte -- = Mexicaanse kunst


mexicano sub

1 Mexicaan


Mexico sub n pr

1 Mexico


+ mezzana sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES fok, stagzeil


mezzanin sub

1 tussenverdieping, insteek(verdieping)
2 tussenraampje, halfvenster, insteekvenster


+ mezza voce adv ITALIANO

1 mezza voce, halfluid, met halve stem


mezzosoprano sub ITALIANO

1 mezzosopraan


+ mezzotinto sub ITALIANO

1 ARTES PLASTIC zwartekunst(prent), mezzotint


mi sub

1 MUSICA mi, de noot E


mi pron poss pron adjec

1 mijn


miasma sub

1 miasme, smetstof, uitwaseming, ongezonde damp
-- paludose = moeraslucht


miasmatic adj

1 smetstoffen betreffend, miasmatisch
febre -- = miasmatische koorts
aere -- = miasmatische lucht


miau interj

1 miauw


miau sub

1 gemiauw


miaular v

1 miauwen


+ mibora sub

1 BOTANICA dwerggras


mica sub

1 kruimeltje, beetje
-- de pan = broodkruimel
2 MINERALOGIA mica, glimmer
-- blanc = wit glimmer
folio de -- = glimmerplaat
lamella de -- = dun plaatje mica


micacee adj

1 MINERALOGIA micahoudend, glimmerhoudend, mica..., glimmer...
schisto -- = glimmerlei
petra -- = glimmer
terra -- = glimmeraarde
sablo -- = glimmerzand


micar v

1 tot kruimels maken, (ver)kruimelen
-- pan = brood verkruimelen
le pan se mica = het brood verkruimelt


micaschisto sub

1 MINERALOGIA glimmerlei


micca sub

1 wiek, pit, kousje (van lamp)
coton a -- = pitgaren
2 MILITAR etc., lont, ontsteking


+ micella sub

1 CHIMIA micel


+ micellar adj

1 CHIMIA micellair
structura -- = micellaire structuur


Michael sub n pr

1 Michael, Michiel


+ michetta sub

1 kruimeltje


+ microampere sub

1 microampère


+ microamperometro sub

1 microampèremeter


+ microanalyse (-ysis) sub

1 CHIMIA microanalyse


+ microarchivo sub

1 microarchief


+ microbalancia sub

1 microbalans


+ microbar sub

1 PHYSICA microbar


+ microbarometro sub

1 microbarometer


+ microbic adj

1 microbieel, bacteriologisch


microbicida sub

1 bacteriedodend middel


+ microbicida adj

1 bacteriedodend


microbio sub

1 microbe, bacterie, bacil
-- parthogene = ziekteverwekker
cultura de --s = kweek van microben


microbiologia sub

1 microbiologie, bacteriologie


+ microbiologic adj

1 microbiologisch


+ microbiologista sub

1 microbioloog


microbiologo sub

1 microbioloog
-- specialisate in virologia = microbiolooog die gespecialiseerd is in virologie


+ microcalorimétrie sub

1 microcalorimetria


+ microcamera sub

1 zeer kleine camera, microcamera


+ microcarpe adj

1 BOTANICA met kleine vruchten


+ microcarta sub

1 microkaart, microfiche


+ microcellular adj

1 microcellulair


microcephale adj

1 kleinschedelig, microcefaal


microcephalia sub

1 microcefalie, kleinschedeligheid


+ microcephalic adj

1 Vide: microcephale


+ microchimia sub

1 microchemie


+ microchip sub ANGLESE

1 COMPUTATOR microchip


+ microchirurgia sub

1 microchirurgie


+ microchirurgic adj

1 microchirurgisch


+ microchirurgo sub

1 microchirurg


+ microchromosoma sub

1 microchromosoom


+ microcircuito sub

1 microschakeling


+ microclimate sub

1 microklimaat


+ microclimatic adj

1 microclimatisch


+ microclimatologia sub

1 microklimatologie


+ microclimatologic adj

1 microklimatologisch


+ microclin adj

1 CHIMIA microklien


+ micrococco sub

1 BIOLOGIA mikrokok, micrococcus


+ microcomputator sub

1 microcomputer


+ microcomputer adj ANGLESE

1 microcomputer


+ microcopia sub

1 microkopie


+ microcopiar v

1 microcopiëren


microcosmic adj

1 microkosmisch


microcosmo sub

1 microkosmos


+ microcrystallin adj

1 microkristallijn
minerales -- = microkristallijne mineralen


+ microcrystallo sub

1 microskopisch kristal


+ microcurie sub

1 PHYSICA microcurie


microcyste sub

1 BOTANICA microcyste


+ microcytose (-osis) sub

1 microcytose


+ microdactyle adj

1 BIOLOGIA korttenig, kortvingerig


+ microdactylia sub

1 BIOLOGIA korttenigheid, kortvingerigheid


+ microdialyse (-ysis) sub

1 MEDICINA microdialyse


+ microdispersion sub

1 microdispersie


+ microdissection sub

1 BIOLOGIA microdissectie (ontleding van micro-organismen)


+ microdistillation sub

1 microdistillatie


+ microdocumentation sub

1 microdocumentatie


+ microeconomia sub

1 micro-economie


+ microeconomic adj

1 micro-economisch


+ microelectrodo sub

1 micro-electrode


+ microelectronic adj

1 micro-elektronisch
technologia -- = micro-elektronische technologie
circuito -- = micro-electronische schakeling


+ microelectronica sub

1 micro-elektronika


+ microelemento sub

1 micro-element, sporenelement


+ microevolution sub

1 micro-evolutie


microfarad sub

1 ELECTRICITATE microfarad


+ microfauna sub

1 microfauna
-- del solo = microfauna van de grond


+ microfibra sub

1 microvezel


+ microfiche sub FRANCESE

1 microfiche, microkaart
on pote leger un -- per medio de un lector = een microkaart kan men teruglezen met een leesapparaat


microfilm sub

1 microfilm
lector de --s = leesapparaat


+ microfilmar v

1 microfilmen, op microfilm vastleggen
-- un documento = een document op microfilm vastleggen


+ microfissura sub

1 haarscheurtje


+ microflora sub

1 microflora
-- del solo = microflora van de grond


+ microfossile sub

1 microfossiel


+ microgalvanometro sub

1 microgalvanometer


+ microgameta sub

1 BIOLOGIA microgameet


+ microglossa sub

1 ZOOLOGIA snuitpapegaai


+ microgramma sub

1 microgram


+ micrographia sub

1 micrografie


+ micrographic adj

1 micrografisch
analyse (-ysis) -- = micrografische analyse


+ micrographo sub

1 micrograaf


+ microgravitate sub

1 microzwaartekracht


+ microhabitat sub

1 microhabitat


+ microinformatica sub

1 micro-informatica


+ microinjection sub

1 micro-injectie


+ microinstruction sub

1 micro-instructie, microcode


+ microinterferometro sub

1 micro-interferometer


+ microlector sub

1 leesapparaat (bijv. voor microfilms)


+ microlithic adj

1 microlithisch


+ microlitho sub

1 microliet


+ microlithographia sub

1 microlithografie


+ micrologia sub

1 micrologie


+ micromania sub

1 micromanie, kleinheidswaan


+ micromanipulation sub

1 micromanipulatie


+ micromanipulator sub

1 micromanipulator


+ micromanometro sub

1 micromanometer


+ micrometeorite sub

1 micrometeoriet


+ micrometeorologia sub

1 micrometeorologie


+ micromethodo sub

1 micromethode


+ micrometria sub

1 micrometing


+ micrometric adj

1 micrometrisch
vite -- = micrometerschroef, stelschroef
mesurationes -- = micrometrische metingen


micrometro sub

1 micrometer


+ micromillimetro sub

1 micromillimeter


+ microminiaturisation sub

1 microminiaturisatie, microverkleiningstechniek


+ micromodulo sub

1 micromoduul


+ micromorphologia sub

1 micromorfologie


+ micromorphologic adj

1 micromorphologisch


+ micromutation sub

1 micromutatie


micron sub

1 micron


Micronesia sub n pr

1 Micronesië


micronesian adj

1 Micronesisch


micronesiano sub

1 Micronesiër


+ micronuclear adj

1 micronucleair


+ micronucleo sub

1 microkern, micronucleus


+ micronutriente sub

1 micronutriënt, microbouwstof


+ microorganismo sub

1 micro-organisme


+ micropaleontologia sub

1 micropaleontologie


+ microparasito sub

1 microparasiet


+ micropetale adj

1 BOTANICA met kleine kroonbladen


+ microphago sub

1 BIOLOGIA microfaag


+ microphonia sub

1 microfonie


+ microphonic adj

1 microfonisch, microfoon...
amplificator -- = microfonische geluidversterker
capsula -- = microfoonkapsel
voltage/tension -- = microfoonspanning


microphono sub

1 microfoon
-- a crystallo = kristalmicrofoon
-- a carbon = koolmicrofoon
-- a contacto = contactmicrofoon
-- a masca = maskermicrofoon
-- mobile = beweeglijke microfoon
-- portative = draagbare microfoon
-- de buttoniera = knoopsgatmicrofoon
-- labial = lipmicrofoon
-- stereo(phonic) = stereomicrofoon
-- electrodynamic = elektrodynamische microfoon
-- magnetostrictive = magnetostrictieve microfoon
-- ionic = ionenmicrofoon
-- ultrasensibile = fonofoor
-- directional = gerichte microfoon
-- bidirectional = tweezijdig gevoelige microfoon
-- omnidirectional/multidirectional = ongerichte microfoon
-- differential = differentiaalmicrofoon
-- a banda large = breedbandige microfoon
-- sin membrana = membraanloze microfoon
-- de gradiente = gradiëntmicrofoon
-- a grillia = roostermicrofoon
amplificator de -- = microfoonversterker
supporto de -- = microfoonstatief
relais (F) de -- = microfoonrelais
transformator de -- = microfoontransformator
supercarga del -- = overbelasting van de microfoon
parlar ante le -- = voor de microfoon spreken


+ microphoto sub

1 microfoto


microphotographia sub

1 microfotografie
2 microfoto


+ microphotographic adj

1 microfotografisch


+ microphotometro sub

1 microfotometer


+ microphylle adj

1 BOTANICA met kleine bladeren of blaadjes, kleinbladig


+ microphylogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA microfylogenese


+ microphysica sub

1 microfysica


+ microphyto sub

1 microfiet


+ micropilula sub

1 micropil


+ micropipetta sub

1 micropipet


+ microplancton sub

1 microplankton


+ microprocessor sub

1 COMPUTATOR microprocessor
-- discrete = discrete microprocessor


microprogramma sub

1 COMPUTATOR microprogramma


+ microprogrammation sub

1 COMPUTATOR microprogrammering


+ microprojection sub

1 microprojectie


+ microproteina sub

1 BIOLOGIA microproteïne


+ microptere adj

1 kleinvleugelig


+ micropunction sub

1 MEDICINA micropunctie


+ micropylo sub

1 BIOLOGIA, ANATOMIA, BOTANICA poortje


+ microradiographia sub

1 microradiografie


+ microrobot sub

1 microrobot


microscopia sub

1 microscopie


microscopic adj

1 microscopisch
fauna/animales -- = microfauna
flora -- = microflora
reproduction -- = microreproduktie
organismo -- = micro-organisme
technica -- = microtechniek
theoria -- = microscopische theorie
observationes -- = microscopische waarnemingen


microscopio sub

1 microscoop
-- electronic = elektronenmicroscoop
-- optic = optische microscoop
-- interferential/de interferentia = interferentiemicoscoop
-- de emission = emissiemicroscoop
-- simple/monocular = enkelvoudige miscroscoop
-- binocular = samengestelde microscoop
-- a/de immersion = immersiemicroscoop
-- de dissection = prepareermicroscoop
-- a/de contrasto de phase = fasencontrastmicroscoop
imagine de -- = microscoopbeeld
copertura/camisa de -- = microscoophoes
cassetta de -- = microscoopkistje
lampa de -- = microscooplamp
tabula de -- = microscooptafel


microscopista sub

1 microscopist


+ microsecunda sub

1 microseconde


microseismo sub

1 zeer zwakke aardbeving, microseisme


microseismographo sub

1 microseismograaf


+ microsepale adj

1 BOTANICA met kleine kelkbladen


+ microsocietate sub

1 micromaatschappij


+ microsoma sub

1 microsoom


+ microsonda sub

1 microsonde


+ microspectrophotometria sub

1 microspectrofotometrie


+ microspectrophotometro sub

1 microspectrofotometer


+ microspectroscopio sub

1 micropspectroscoop


+ microsperme adj

1 BOTANICA kleinzadig


+ microsphera sub

1 BIOLOGIA microsfeer


+ microspora sub

1 BOTANICA microspoor


+ microsporangio sub

1 BOTANICA microsporangium


+ microstructura sub

1 microstructuur
-- de un corpore = microstructuur van een lichaam


+ microsulco sub

1 microgroef
disco -- = langspeelplaat


+ microtechnica sub

1 microtechniek


+ microtechnologia sub

1 microtechniek


+ microtomia sub

1 microtomie


microtomo sub

1 microtoom


+ microtono sub

1 MUSICA microtoon


+ microtubulo sub

1 microtubulus


+ microunda sub

1 microgolf
furno --/a --s = magnetronoven


+ microvolt sub

1 microvolt


+ microwatt sub

1 microwatt


+ micruro sub

1 ZOOLOGIA koraalslang


+ miction sub

1 MEDICINA mictie, urinelozing, het wateren
-- dolorose = pijnlijke urinelozing
-- involuntari(e) = onwillekeurige urinelozing


+ Midas sub n pr

1 Midas
aures de -- = midasoren


mie pron poss

1 (de/het) mijne
le -- e le tue = mijn en dijn
le mios = de mijnen


+ migmatite sub

1 MINERALOGIA migmatiet, menggesteente


migraine sub FRANCESE

1 migraine, schele hoofdpijn
accesso/crise/crisis de -- = migraineaanval
-- tenace = hardnekkige migraine


migrainose {gre} adj

1 migraine...


migrante adj

1 trekkend, trek...


+ migrante sub

1 migrant


migrar v

1 migreren, trekken, verhuizen
nostre siderurgia migra verso le portos = onze ijzerindustrie verplaatst zich naar de havens


migration sub

1 migratie, (volks)verhuizing, bevolkingsverplaatsing
HISTORIA le --es del barbaros = de grote volksverhuizing
-- del populos = volksverhuizing
RELIGION -- del anima = zielsverhuizing
--es alternante = pendel(aars)verkeer, het pendelen
surplus de -- = migratiesurplus
2 ZOOLOGIA trek, migratie
-- del anguillas = trek van de palingen
-- del aves = vogeltrek
-- del hirundines = trek van de zwaluwen
periodo/saison (F) del --es = trektijd


migrator sub

1 migrant


migratori adj

1 migratorisch, migratie...
movimento -- = trekbeweging
animal -- = trekdier
ave -- = trekvogel
pipion/columba -- = trekduif
pisce -- = trekvis
formica -- = trekmier
instincto -- = trekinstinct
impulsion -- = trekdrang


mikado sub JAPONESE

1 mikado


+ Milan sub n pr

1 Milaan


+ milanese sub

1 Milanees, inwoner van Milaan


+ milanese adj

1 Milanees, van/uit Milaan


+ milano sub

1 wouw
-- nigre = zwarte wouw
-- royal/rubie = rode wouw


mildew sub ANGLESE

1 meeldauw, witziekte


+ miliar adj

1 MEDICINA miliair, gierstekorrelachtig
febre -- = gierstkoorts
tuberculose (-osis) -- = vliegende tering, granulie


+ miliaria sub

1 MEDICINA miliaria, gierstuitslag


milieu sub FRANCESE

1 (sociaal) milieu, omgeving, leefklimaat
-- social = sociale milieu


+ milio sub

1 BOTANICA milium, sorghum, gierst, gierstgras
pappa de -- = gierstbrij


militante adj

1 militant, strijdend, actief, actievoerend
Ecclesia -- = strijdende Kerk
feminista -- = militante feministe
politico -- = militant politicus
ala -- de un partito = militante vleugel van een partij


+ militante sub

1 actievoerder, strijder
-- homosexual = relnicht


militantia sub

1 strijdlust, strijdbaarheid


militar adj

1 militair, van het leger, krijgs..., oorlogs..., krijgskundig
arte -- = krijgskunde
colpo de stato -- = militaire staatsgreep, putsch
aviation -- = luchtmacht, luchtwapen
servicio -- = militaire dienst
obligate al servicio -- = dienstplichtig
vita -- = soldatenleven
commandante -- = militaire commandant
medico -- = legerarts, officier van gezondheid
infirmero -- = hospitaalsoldaat, "hospik"
hospital -- = militair hospitaal
hospital -- ambulante/mobile = lazaret
policia -- = militaire politie
predicator -- = veldprediker
almosnero -- = legeraalmoezenier
furgon -- = legerwagen
truck (A) -- = legertruck
posta -- = veldpost
base -- = legerbasis
objectivos -- = militaire doelen
expedition -- = militaire expeditie
exercitio -- = militaire oefening
hierarchia -- = militaire hiërarchie
infrastructura -- = militaire infrastructuur
intendentia -- = militaire intendance
attaché (F) -- = militaire attaché
assistentia -- = militaire bijstand
derecto -- = militair recht
instruction -- = militaire training
expedition -- = militaire expeditie
honor(es) -- = militaire eer, krijgseer
interramento -- = begrafenis met militaire eer
judice -- = militaire rechter
tribunal -- = militaire rechtbank
valor -- = gevechtswaarde
cassa -- = krijgskas
fortias -- = krijgsmacht
ostentation de fortias -- = machtsvertoon
tribunal -- = krijgsraad (rechtbank)
disciplina -- = krijgstucht
operation -- = krijgsverrichting
scientia -- = krijgswetenschap
historia -- = krijgsgeschiedenis
strategia -- = krijgskunde
base -- = militaire basis
lege -- = krijgswet
tunica -- = wapenrok
sub escorta -- = onder militair geleide
exemptar del servicio -- = vrijstellen van militaire dienst
exemption del servicio -- = vrijstelling van militaire dienst
exempte del servicio -- = vrijgesteld van militaire dienst
occupar un region militarmente = een gebied met behulp van het leger bezetten


militar sub

1 militair, krijgsman
-- de carriera = beroepsmilitair
-- con permisso = verlofganger


militar v

1 dienen in het leger, soldaat zijn
2 strijden, actie voeren
-- in favor de = strijden voor
-- contra = strijden tegen
-- in un partito revolutionari = actie voeren in een revolutionaire partij
3 pleiten (voor iets)
probas/provas que milita in favor del accusato = bewijzen die voor de beklaagde pleiten


militarisar v

1 militariseren, op militaire leest schoeien
-- un region = een landstreek militariseren
2 een legermacht uitrusten, bewapenen


+ militarisation sub

1 militarisering


+ militarismo sub

1 militarisme


+ militarista sub

1 militarist


+ militarista adj

1 militaristisch


+ militaristic adj

1 militaristisch


+ militaro-communista adj

1 militair communistisch


+ militaro-industrial adj

1 militair-industrieel
complexo -- = militair-industrieel complex


+ military sub ANGLESE

1 SPORT military


milite sub

1 soldaat, krijgsman


militia sub

1 militie, leger, krijgsmacht
-- urban = schutterij
-- popular = volksmilitie
consilio de -- = militieraad


militiano sub

1 militialid


+ milk-shake sub ANGLESE

1 milk-shake


mille sub num card

1 duizend


+ milleflor adj

1 BOTANICA duizendbloemig


mille-flores sub

1 mille-fleurs (soort parfum)


+ millefolie adj

1 BOTANICA duizendbladig


+ mille-folios sub

1 BOTANICA duizendblad
2 (soort gebak) tompoes


+ millenari adj

1 duizendjarig, van een/van het millennium
regno -- = duizendjarig rijk
arbores -- = zeer oude bomen


+ millenario sub

1 duizendjarig bestaan (van een stad, etc.)


+ millenarismo sub

1 RELIGION chiliasme


+ millenarista adj

1 RELIGION van het chiliasme, chiliastisch


+ millenarista sub

1 RELIGION chiliasta


millennio sub

1 millennium, periode van duizend jaar


mille-pedes sub

1 ZOOLOGIA duizendpoot


millesime numord

1 duizendste
le -- parte = het duizendste (deel)


millesimo sub

1 duizendste deel


millia sub

1 mijl
-- marin = zeemijl
-- terrestre = landmijl
-- anglese = Engelse mijl


+ milliampere sub

1 milli-ampère


+ milliardari adj

1 die/dat miljarden bezit


milliardario sub

1 miljardair


milliardesime num ord

1 miljardste


milliardo sub num card

1 miljard


milliari adj

1 mijl...
columna/colonna -- = mijlpaal
petra -- = mijlsteen


+ millibar sub

1 METEO millibar


+ millicurie sub FRANCESE

1 PHYSICA millicurie


+ milliequivalente sub

1 milli-equivalent


+ milligrado sub

1 milligraad


milligramma sub

1 milligram


millilitro sub

1 milliliter


+ millimetrate adj

1 in millimeters verdeeld
papiro -- = millimeterpapier, grafiekenpapier


+ millimetric adj

1 millimeter...
scala -- = millimeterschaal
papiro -- = millimeterpapier, grafiekenpapier


millimetro,mm sub

1 millimeter
-- quadrate, mm2 = vierkante millimeter
-- cubic, mm3 = kubieke millimeter


+ millimicron sub

1 millimicron


million sub num card

1 miljoen
duo --es de homines = twee miljoen mensen


millionari adj

1 miljonair, zeer rijk


millionario sub

1 miljonair


millionesime num ord

1 miljoenste
le -- parte = het miljoenste (deel)


millionesimo sub

1 miljoenste deel


millirad sub

1 millirad


+ millirem sub

1 millirem


+ millivolt sub

1 millivolt


+ milliwatt sub

1 milliwatt


mimar v

1 nabootsen, nadoen, mimeren


mimeographar v

1 stencillen


+ mimeographic adj

1 mimeografisch


mimeographo sub

1 stencilapparaat/machine, mimeograaf


mimese (-esis) sub

1 BIOLOGIA nabootsing, mimicry


mimetic adj

1 BIOLOGIA mimetisch, nabootsend, camouflage...
phenomenos -- = mimetische verschijnselen
reactiones -- = mimetische reacties


mimetismo sub

1 BIOLOGIA nabootsing, mimicry
-- de colores = mimicry van kleuren
-- de formas = mimicry van vormen
-- del chameleonte = mimicry van de kameleon


mimic adj

1 de mimiek betreffend
linguage -- = gebarentaal
2 mimisch, nabootsend


mimica sub

1 mimiek, gebarentaal, gebarenspel


mimo sub

1 mime, pantomime, kluchtspel, gebarenspel
2 mimespeler, mimicus
gruppo de --s = mimegroep
3 imitator, nabootser


mimodrama sub

1 pantomime


mimographo sub

1 mimenschrijver
-- grec = Griekse mimenschrijver


mimologia sub

1 imiteerkunst


mimologo sub

1 mimespeler
2 nabootser, imitator


mimosa sub

1 BOTANICA mimosa(struik), mimosa(bloem)
-- sensitive/pudic = kruidje-roer-me-niet


mimosaceas sub pl

1 BOTANICA mimosaächtigen, mimosaceae, mimosafamilie


mimosacee adj

1 BOTANICA mimosaächtig


+ mimulo sub

1 BOTANICA maskerbloem
-- muscate = muskusplantje


mina sub

1 mijn
-- de carbon/de auro/de argento/de ferro/de cupro/de plumbo/de mercurio/de stanno =

steenkool/goud/zilver/ijzer/koper/lood/kwik/tinmijn

-- carbonifere = (steen)kolenmijn
-- statal = staatsmijn
galeria de -- = mijngang
puteo de -- = mijnschacht
cablo de -- = mijnkabel
ascensor/lift (A) de -- = mijnlift
ligno de -- = mijnhout
director de -- = mijndirecteur
direction de -- = mijndirectie
ingeniero de -- = mijningenieur
schola de --s = mijnschool
exploitation {plwa} de -- = mijnontginning
descender in un -- = in een mijn afdalen
exploitar {plwa} un -- = een mijn ontginnen
2 MILITAR mijn
campo/zona de --s = mijnenveld
barrage de --s = mijnenversperring
blocada de --s = mijnenblokkade
periculo de --s = mijnengevaar
detector de --s = mijndetector
lanceator de --s = mijnenwerper
dragator de --s = mijnenveger
chassator {sj} de --s = mijnenjager
collocar/poner/disseminar --s = mijnen leggen
-- terrestre = landmijn
-- aquatic = watermijn
-- flottante = drijvende mijn
-- magnetic = magnetische mijn
-- submarin = zeemijn
3 (stift van potlood) mina
4 mina (gewicht- en munteenheid in de Oudheid)


minar v

1 ondermijnen, ondergraven, aantasten, uithollen
-- su sanitate = zijn gezondheid ondermijnen
-- su fortias = zijn krachten ondermijnen
-- le bases del societate = de grondslagen van de maatschappij ondergraven
2 mijnen leggen onder, ondermijnen
zona minate = mijnenveld


minaret sub

1 ARTE DE CONSTRUER minaret


minator sub

1 mijnwerker
lanterna/lampa de -- = mijnlamp
village de --es = mijnwerkersdorp
vestimentos de -- = mijnwerkerskleren
exopero del --es = kolenstaking, mijnwerkersstaking
2 mineur, mijnenlegger (persoon)


mineral adj

1 mineraal, tot de delfstoffen behorend
regno -- = delfstoffenrijk
aqua -- = mineraalwater
fonte de aqua -- = minerale bron
oleo -- = minerale olie
grassia -- = mineraal vet
lana -- = steenwol
chimia -- = mineraalchemie
resina -- fossile = fossiele minerale hars


mineral sub

1 mineraal, erts, delfstof
-- aurifere/de auro = gouderts
-- plumbifere/de plumbo = looderts
-- cuprifere/de cupro = kopererts
-- stannifere/de stanno = tinerts
-- platinifere = platina-erts
-- de ferro = ijzererts
-- de manganese = mangaanerts
monstra de -- = ertsmonster
jacimento de -- = ertslaag, ertsafzetting
production de --es = delfstoffenproduktie
extraction/exploitation {plwa} de --es = ertswinning
extraher --es del solo = ertsen uit de grond halen
transporto de --es = ertsvervoer
tractamento/transformation de --es = ertsverwerking
chimia del --es = mineraalchemie
transformar in -- = mineraliseren


mineralisar v

1 mineraliseren, tot erts maken, in erts omzetten
con le tempore le ligno se mine-ralisa = op den duur mineraliseert hout


mineralisation sub

1 verertsing (van metaal), ertsvorming, mineralisering, mineralisatie
processo de -- = mineralisatieproces


mineralisator sub

1 GEOLOGIA ertsvormende stof


+ mineralisator adj

1 GEOLOGIA ertsvormend


mineralogia sub

1 mineralogie, delfstoffenkunde, delfstoffenleer


mineralogic adj

1 mineralogisch, delfstofkundig
collection -- = mineralogische verzameling


mineralogista sub

1 mineraloog, delfstofkundige


mineralogo sub

1 mineraloog, delfstofkundige


+ mineralographia sub

1 mineralografie


+ mineralographic adj

1 mineralographisch


+ minerari adj

1 mijn..., mijnbouw...
industria -- = mijnindustrie
urbe -- = mijnstad
centro -- = mijncentrum
exploitation {plwa}/extraction -- = mijnbouw
ingeniero -- = mijningenieur
scientia -- = mijnbouwkunde
productos -- = mijnbouwprodukten
concession -- = mijnconcessie
pumpa -- = mijnpomp
accidente -- = mijnongeluk
disastro/catastrophe -- = mijnramp


Minerva sub n pr

1 RELIGION ROMAN Minerva


minerval adj

1 Minerva...
culto -- = Minervaverering


+ minestrone sub

1 CULINARI minestrone


+ Ming sub n pr

1 Ming
dynastia -- = Mingdynastie
porcellana -- = Mingporselein


+ mini adj

1 mini, zeer klein
moda -- = minimode


miniar v

1 meniën, met menie verven
2 van illustraties voorzien, illustreren
3 miniaturen schilderen


+ miniaspirator sub

1 kruimeldief (soort stofzuiger)


miniatura sub

1 miniatuur, miniatuurschilderij (beginletter, schildering in handschrift)
--s byzantin = byzantijnse miniaturen
pictor de --es = miniaturenschilder
2 (klein afgebeeld) portret
3 kleine afbeelding, klein model, maquette, etc.
Walcheren in -- = Walcheren in het klein
golf (A) -- = mini-golf, miniatuurgolf
traino -- = miniatuurtrein
dictionario -- = miniatuurwoordenboek
formato -- = miniatuurformaat


miniaturar v

1 met miniaturen verluchten


+ miniaturisar v

1 verkleinen, kleiner maken (anque TECHNICA)
-- un circuito electronic = een elektronisch circuit verkleinen


+ miniaturisation sub

1 het kleiner maken (anque TECHNICA)


miniaturista sub

1 miniaturenschilder


+ minibus sub

1 klein busje, minibus


+ minicalculator sub

1 (klein) zakrekenmachientje, zakjapanner


+ minicassetta sub

1 minicassette


+ minicomputator sub

1 minicomputer


+ minicomputer sub ANGLESE

1 minicomputer


+ minidisco sub

1 diskette


+ miniformato sub

1 miniformaat


+ minigolf sub

1 SPORT minigolf


+ minigonna sub

1 minirok


+ minigonnella sub

1 minirok


minima sub

1 MUSICA halve noot


+ minimal adj

1 minimaal, minimum...
consumo -- = minimumverbruik
temperatura -- = minimumtemperatuur
tarifa -- = minimumtarief
arte -- = "minimal art"


+ minimax sub

1 MATHEMATICA minimax
theorema de -- = minimax-theorema


minime adj

1 kleinste, minste, geringste
precio -- = laagste prijs, minimumprijs
salario -- = minimumloon
formato -- = miniformaat
exigentia/revindication -- = minimumeis
quantitates -- = minimale hoeveelheden
narcisso -- = dwergnarcis
non haber le -- notion/idea de = geen flauwe notie/benul hebben van
2 miniem, gering, onbeduidend, heel klein
le differentia es -- = het verschil is nauwelijks te meten


+ minimicrophono sub

1 dwergmicrofoon


+ minimiflor adj

1 BOTANICA met zeer kleine bloemen


+ minimifolie adj

1 BOTANICA met zeer kleine bladeren


+ minimisar v

1 minimaliseren, bagatelliseren, als onbeduidend voorstellen
-- le differentias = de verschillen minimaliseren
-- le importantia del evento = het belang van de gebeurtenis bagatelliseren
factor que on non pote -- = niet te onderschatten factor


+ minimisation sub

1 minimalisering, bagatellisering, verkleining, verkleind voorstellen


minimo sub

1 minimum, het kleinste, het geringste, het laagste
reducer al -- = tot een minimum terugbrengen
in un -- de tempore = in een minimum van tijd
-- multiple commun = kleinste gemene veelvoud
thermometro a -- = minimumthermometer
-- vital = bestaansminimum
ECCLESIA Minimo = Minderbroeder


minio sub

1 menie
-- de plumbo = loodmenie
fabrica de -- = meniefabriek
fabricante de -- = meniefabrikant
fabrication de -- = meniefabricage
2 BOTANICA sterrenmos


+ minipilula sub

1 minipil


+ miniski sub

1 miniski


+ minislip sub ANGLESE

1 tangaslipje, minislip


ministerial adj

1 ministerieel
equipa -- = ministersploeg
sede -- = ministerszetel
crise/crisis -- = regeringscrisis, kabinetscrisis
remaneamento -- = kabinetswijziging
decision -- = ministeriële beslissing
decreto -- = ministerieel besluit/decreet
departimento -- = ministerieel departement
responsabilitate -- = ministeriële verantwoordelijkheid
a nivello -- = op ministerieel niveau


ministerio sub

1 RELIGION ambt, dienst, officie, functie
-- del evangelio = evenageliebediening
2 ministerie, departement
-- del Agricultura = Ministerie van Landbouw
-- del Justitia = Ministerie van Justitie
-- del Affaires Estranier = Ministerie van Buitenlandse Zaken
-- del Commercio = Ministerie van Handel
-- del Guerra/del Defensa = Ministerie van Oorlog/van Defensie
-- del Financias = Ministerie van Financiën
-- del Instruction Public/del Education (National) = Ministerie van Onderwijs
-- del Interior = Ministerie van Binnenlandse Zaken
-- del Labor = Ministerie van Arbeid
-- del Marina = Ministerie van Marine
-- del Sanitate = Ministerie van Gezondheid
-- del Obras Public = Ministerie van Openbare Werken
3 JURIDIC -- Public = Openbaar Ministerie


+ ministrabile adj

1 ministeriabel


ministrar v

1 (geestelijk) bijstaan/verzorgen
2 uitoefenen van het ambt van geestelijke of predikant


ministro sub

1 agent, vertegenwoordiger
2 minister (in regering)
consilio del --s = ministerraad
function/carga de -- = ministerschap
posto de -- = ministerspost
equipa de --s = ministersploeg
presidente del consilio del --s, prime ministro = premier, minister president, eerste minister
voormalige -- = ex-ministro
salario de -- = ministersalaris
-- plenipotentiari = gevolmachtigd minister
-- sin portafolio = minister zonder portefeuille
-- del Agricultura = minister van Landbouw
-- del Justitia = minister van Justitie
-- del Affaires Estranier


minister van Buitenlandse Zaken

-- del Guerra/del Defensa = minister van Oorlog/van Defensie
-- del Instruction Public/del Education (National) = minister van Onderwijs
-- del Financias = minister van Financiën
-- del Interior = minister van Binnenlandse Zaken
-- del Labor = minister van Arbeid
-- del Marina = minister van Marine
-- del Obras Public = minister van Openbare Werken
-- del Sanitate = minister van Gezondheid
-- del Commercio = minister van Handel
-- pro le ambiente (ecologic) = milieuminister
3 DIPLOMATIA diplomatiek vertegenwoordiger, gezant
4 PROTESTANTISMO predikant, dominee, pastor
-- del evangelio = evangeliedienaar
5 CATHOLICISMO (be)dienaar, priester
-- del Evangelio = bedienaar des Woords


+ minitrip sub ANGLESE

1 minitrip


minoan adj

1 ANTIQUITATE Minoïsch (uit de tijd van Koning Minos)
civilisation -- = Minoïsche beschaving
scriptura -- = Minoïsch schrift


minoano sub

1 ANTIQUITATE bewoner van Kreta (uit de tijd van Koning Minos)


minor adj

1 minder, kleiner, geringer
problema -- = minder belangrijk probleem
profitos/beneficios -- = verminderde winsten
in -- mesura/grado = in mindere mate
cosa de -- importantia = bijzaak
al -- contacto = bij de minste aanraking
Asia Minor = Klein-Azië
ECCLESIA ordines -- = lagere geestelijke orden
2 JURIDIC minderjarig
etate -- = minderjarigheid, onmondigheid
infantes -- = minderjarige kinderen
3 MUSICA kleine terts...
intervallo -- = kleine-terts-interval
gamma/scala -- = kleine-terts-toonladder, moltoonschaal, mineurtoonladder
isto es in sol -- = dat staat in g kleine terts


+ minor sub

1 minderjarige
labor/travalio de --es = kinderarbeid
maltractamento de --es = kindermishandeling
protection de --es = kinderbescherming
Consilio de Protection de Minores = Raad voor de Kinderbescherming
judice de --es = jeugdrechter


+ minorante sub

1 MATHEMATICA minorant


+ minorar v

1 verminderen, verkleinen, reduceren
-- le expensas = de uitgaven verminderen


+ minoration sub

1 vermindering, verkleining, afname, reductie


+ minorative adj

1 ondergewaardeerd, te laag geschat


+ Minorca sub n pr

1 Minorca


+ minorchin adj

1 van/uit Minorca


+ minorchino sub

1 bewoner van Minorca


Minorita sub

1 CATHOLICISMO Minderbroeder, Franciscaner monnik


+ minoritari adj

1 minderheids..., van de minderheid
partito -- = minderheidspartij
governamento -- = minderheidsregering
cabinetto -- = minderheidskabinet
interesse -- = minderheidsbelang
gruppo -- = minderheidsgroepering
nota -- = minderheidsnota
reporto -- = minderheidsrapport
problema -- = minderheidsprobleem
position -- = minderheidspositie
proposition -- = voorstel van de minderheid


minoritate sub

1 minderheid
--s ethnic = ethnische minderheden
-- linguistic = taalminderheid
politica del --s = minderhedenbeleid
problema del --s = minderhedenprobleem
nota del -- = minderheidsnota
opinion/puncto de vista del -- = minderheidsstandpunt
reporto del -- = minderheidsrapport
interesse del -- = minderheidsbelang
recognoscer/admitter su -- = zijn minderheid erkennen
esser in -- = in de minderheid zijn
illes esseva un multo parve -- = zij waren ver in de minderheid
2 JURIDIC minderjarigheid


Minos sub n pr

1 MYTHOLOGIA Minos


Minotauro sub

1 MYTHOLOGIA Minotaurus


minuendo sub

1 MATHEMATICA aftrektal


minuer v

1 verminderen, verkleinen


minus adv

1 minder, (met BEP LIDW) minst
ille mangia -- = hij eet minder
ille mangia le -- = hij eet het minst
-- belle que = minder mooi dan
le -- belle = het minst mooi
plus o -- = meer of minder
tanto -- = des te minder
-- de dece annos = minder dan tien jaar
a -- que = tenzij
al -- = minstens, op z'n minst
-- de moneta = minder geld
quatro -- tres = vier min drie
totes -- ille = allen behalve hij
totes -- un = allen op één na
haber duo annos de -- = twee jaar jonger zijn
nos ha terminate in -- de un hora = binnen een uur waren we klaar


minuscula sub

1 kleine letter, minuskel
a -- = kleine letter a
--s carolingian = Karolingische minuskels


minuscule adj

1 minuscuul, (zeer) klein
littera/character -- = kleine letter


minuspreciar v

1 verachten, minachten, geringschatten, kleineren


+ minuspreciator sub

1 verachter, minachter


minusprecio sub

1 verachting, minachting, geringschatting, kleinering
-- del morte = doodsverachting


minuta sub

1 minuut (tijdseenheid)
2 GEOMETRIA minuut (zestigste deel van een graad)
3 JURIDIC minuut, oorspronkelijk stuk, oorspronkelijke akte, origineel
registro del --s = minutenregister, minutenboek
facer le -- de = minuteren, de minuut maken van


minutar v

1 JURIDIC de minuut maken (van een akte), minuteren


+ minutari adj

1 JURIDIC in minuutvorm, oorspronkelijk
acto -- = minuut


minute adj

1 klein, dun, fijn, nietig, gering, onbeduidend
pluvia -- = fijne regen, motregen
gambas -- = dunne benen
voce -- = fijn stemmetje
carbon -- = kolengruis
nive -- = jachtsneeuw
moneta -- = kleingeld, wisselgeld
laro -- = dwergmeeuw
mus -- = dwergmuis
litteras/scriptura multo -- = kriebelschrift
2 uitvoerig, in bijzonderheden, gedetailleerd, minutieus
inquesta/investigation -- = gedetailleerd onderzoek
description -- = uitvoerige beschrijving


minutia sub

1 minutiositate, exactitude
2 bijzonderheid, detail, kleinigheid, bagatel
-- exaggerate = pietepeuterigheid


minutiar v

1 in kleine stukjes verdelen, fijnhakken


+ minutiflor adj

1 BOTANICA met zeer kleine bloemen


+ minutifolie adj

1 BOTANICA met zeer kleien bladeren


minutiose adj

1 nauwkeurig, uiterst precies, zeer nauwgezet
description -- = zeer nauwkeurige beschrijving
inquesta/investigation -- = minutieus onderzoek
submergite in -- observationes = in aandachtige beschouwing verdiept


+ minutiositate sub

1 (uiterste) zorgvuldigheid, nauwgezetheid, nauwkeurigheid


+ minutipetale adj

1 BOTANICA met zeer kleine kroonbladen


miocen adj

1 GEOLOGIA mioceen...


mioceno sub n pr

1 GEOLOGIA Mioceen


mira sub

1 het mikken, het richten, het aanleggen
puncto de -- = mikpunt
2 doel, bedoeling, oogmerk
3 vizierkorrel (van geweer, etc.)
angulo de -- = vizierhoek
linea de -- = vizierlijn
intalio de -- = vizierkeep


+ mirabella sub

1 BOTANICA mirabel, kroosje
2 mirabel(pruim)
confitura/confectura de --s = mirabeljam
3 mirabel(le), pruimenbrandewijn
un parve vitro de -- = een glaasje pruimenbrandewijn


mirabile dictu LATINO

1 mirabile dictu, wonderlijk om te zeggen, wonderlijk genoeg


+ mirabilis sub

1 BOTANICA nachtschone


miraculo sub

1 wonder, mysterie, mirakel
credentia in le --s = wondergeloof
le amor face --s = de liefde doet wonderen


miraculose adj

1 miraculeus, wonderbaarlijk, bo-vennatuurlijk, verbazingwekkend, buitengewoon, wonder...
curation -- = wonderbaarlijke genezing
apparition -- = bovennatuurlijke verschijning
remedio -- = wondermiddel
BIBLIA le pisca -- = de wonderbare visvangst


+ miraculositate sub

1 miraculeus karakter


+ mirador sub

1 mirador, belvedère, uitkijkpost, uitkijktoren


mirage sub

1 luchtspiegeling, fata morgana
2 FIGURATE gezichtsbedrog, zinsbegoocheling, bedrieglijke schijn, illusie


mirar v

1 oplettend bekijken, aankijken
-- un cosa = naar iets kijken
-- un persona fixemente = iemand strak aankijken
-- fixemente ante se = strak voor zich uitkijken
-- per le fenestra = uit het raam kijken
-- (a) retro = terugkijken
--, ma non comprar = kijken, maar niet kopen
2 mikken, richten, aanleggen


mirific adj

1 wonderbaarlijk, verbazingwekkend, buitengewoon
promissas -- = fantastische beloften


+ mirliton sub

1 mirliton


+ misandria sub

1 misandrie, mannenhaat


+ misandrista sub

1 mannenhaatser


misanthrope adj

1 misantropisch, mensenschuw, eenzelvig


misanthropia sub

1 misantropie, mensenhaat, mensenschuwheid, eenzelvigheid
accesso de -- = aanval van misanthropie


misanthropic adj

1 misantropisch, mensenschuw, eenzelvig
habitudes -- = misantropische ge-woonten


+ misanthropisar v

1 tot misantroop maken


misanthropo sub

1 misantroop, mensenhater, eenzelvig mens


+ misapplicar v

1 verkeerd/onjuist toepassen


+ misapplication sub

1 verkeerde/onjuiste toepassing


+ misaventura sub

1 tegenslag, tegenspoed, pech


+ misavisar v

1 verkeerd adviseren
2 verkeerd inlichten


+ miscalcular v

1 verkeerd berekenen, misrekenen


+ miscalculation sub

1 misrekening, rekenfout


miscellanea sub pl

1 miscellanea, verzamelbundel (met opstellen van allerlei aard), mengelwerk
-- litterari = letterkundige mengelingen


miscellanee adj

1 gemengd, gevarieerd
essayos -- = essays over uiteenlopende onderwerpen


miscer v

1 mengen, vermengen
cupa a/de -- = mengbak
ovos miscite = roereieren
-- le cartas = de kaarten schudden
le colores se misce = de kleuren lopen ineen


miscibile adj

1 mengbaar
liquidos -- = mengbare vloeistoffen


miscibilitate sub

1 mengbaarheid
-- de liquidos = mengbaarheid van vloeistoffen


+ miscitor sub

1 iemand die mengt, menger
-- de sonos = mixer, schakeltechnicus


+ miscognoscer v

1 miskennen


+ miscognoscimento sub

1 miskenning


+ miscolorar v

1 een verkeerde kleur geven


+ miscommunication sub

1 communicatiestoornis


+ miscomprension sub

1 misverstand


+ misconception sub

1 verkeerde opvatting, verkeerd begrip


+ misconciper v

1 verkeerd opvatten, verkeerd begrijpen


miscontente adj

1 ontevreden, misnoegd


miscredente adj

1 ongelovig


miscredente sub

1 ongelovige


miscredentia sub

1 ongelovigheid


+ miscreder v

1 niet geloven (in)
-- in Deo = niet in God geloven


+ misdatar v

1 verkeerd dateren


+ misdescriber v

1 een verkeerde beschrijving geven


mise en scène sub FRANCESE

1 mise en scène, enscenering, regie


+ misemplear v

1 verkeerd gebruiken


miserabile adj

1 beklagenswaardig, zielig, droevig
2 ellendig, ongelukkig
existentia -- = ellendig bestaan
3 armoedig, behoeftig
vestimentos -- = armoedige kleren
menar un vita -- = een armelijk leven leiden
viver in conditiones -- = leven in ellendige omstandigheden
4 verachtelijk, laag, verdorven


+ miserabilitate sub

1 beklagenswaardigheid, zieligheid
2 ellendigheid
3 armoedigheid, behoeftigheid
4 verachtelijkheid, laagheid


miserar v

1 betreuren, bewenen, bejammeren
-- se = jammeren (over), zich beklagen (over)


misere adj

1 beklagenswaardig, zielig, droevig
2 ellendig, ongelukkig
existentia -- = ellendig bestaan
3 armoedig, behoeftig
vestimentos -- = armoedige kleren
menar un vita -- = een armelijk leven leiden
ganiar un salario -- = een hongerloontje verdienen
4 verachtelijk, laag, verdorven


miserere sub

1 ECCLESIA MUSICA miserere (50-ste psalm)


miseria sub

1 ellende, armoede, gebrek (anque FIGURATE), misère
-- secrete/celate = stille armoede
-- dorate/aurate = vergulde armoede
un complete -- = een en al doffe ellende
esser/viver in le -- = gebrek lijden
esser in grande -- = zich in de allergrootste armoede bevinden
reducer un persona al -- = iemand tot de bedelstaf brengen
2 ellende, verdriet, ongeluk, nood


misericorde adj

1 barmhartig, genadig, goedertieren
Patre -- = goedertieren Vader


misericordia sub

1 (anque CATHOLICISMO) barmhartigheid, erbarmen, genade, goedertierenheid
haber -- con un persona = erbarmen met iemand hebben
-- christian = christelijke barmhartigheid
obras de -- = werken van barmhartigheid
--! = genade!
2 steunblokje aan een koorbank
3 dolk (om de genadestoot mee toe te brengen)


misericordiose adj

1 barmhartig, genadig, goedertieren
action -- = barmhartige daad


+ misfacer v

1 verkeerd doen, misdoen


+ misguidar v

1 verkeerd leiden, op een dwaalspoor brengen, misleiden


+ misguidator sub

1 iemand die (iemand) op een dwaalspoor brengt, misleider


+ misgurno sub

1 ZOOLOGIA modderkruiper


+ misinformar v

1 verkeerd informeren/inlichten


+ misinformation sub

1 verkeerde inlichting, onjuiste informatie


+ misinformator sub

1 iemand die onjuiste informatie geeft


misinterpretar v

1 verkeerd interpreteren


misinterpretation sub

1 verkeerde interpretatie/uitleg
aperte a -- = voor verkeerde uitleg vatbaar


+ misjudicamento sub

1 verkeerd oordeel/beoordeling


+ misjudicar v

1 verkeerd (be)oordelen


misogame adj

1 het huwelijk hatend, misogaam


misogamia sub

1 afkeer van het huwelijk, misogamie


misogamo sub

1 huwelijkshater, misogaam


misogyne adj

1 vrouwenhatend, misogyn


misogynia sub

1 misogynie, afkeer van vrouwen, vrouwenhaat


misogyno sub

1 vrouwenhater, misogyn


+ misologia sub

1 afkeer van kennis/wijsheid


misoneismo sub

1 afkeer van nieuwigheden, behoudzucht, conservatisme


misoneista sub

1 hater van nieuwigheden, behoudend persoon, conservatief


+ misoneista adj

1 afkerig van nieuwigheden, behoudend, conservatief


+ misoneistic adj

1 Vide: misoneista


+ mispickel sub

1 GEOLOGIA mispickel


misplaciar v

1 misplaatsen, verkeerd plaatsen


+ mispunctuar v

1 verkeerd interpungeren


+ misreportar v

1 verkeerd rapporteren, verkeerd verslaan


missa sub

1 CATHOLICISMO mis
-- basse = stille mis
-- solemne = hoogmis
-- pontifical = pontificale mis
-- gregorian = Gregoriaanse mis
-- de requiem/del mortos = dodenmis
-- votive = votiefmis
-- nocturne/de medienocte = nachtmis
-- matinal, prime -- = vroegmis
-- abbatial = abbatiale mis
-- del angelos = engelenmis
-- nuptial = huwelijksmis
(R.K.) hora del -- = kerktijd
vino de -- = miswijn
libro de -- = misboek, missaal
sacrificio del -- = misoffer
celebrar/dicer le -- = de mis opdragen
le celebration del -- = het opdragen van de mis
ir al -- = naar de mis gaan


missal sub

1 missaal, misboek


+ missile sub

1 (geleid) projectiel, raket
-- portator = draagraket
-- de freno/de frenage = remraket
-- nuclear = kernraket
-- strategic = strategische raket
-- tactic = tactische raket
-- de cruciera = kruisraket
installar/displicar --s de cruciera = kruisraketten plaatsen/opstellen
installation/displicamento de --s de cruciera = plaatsing/opstelling van kruisraketten
-- a medie portata = middellange-afstandsraket
-- ballistic = ballistische raket
-- intercontinental = intercontinentale raket
-- antimissile = antiraketraket
-- teleguidate/autoguidate/autodirigite = geleide raket
-- a etages (F) = meertrapsraket
-- triple/triplice/a tres etages = drietrapsraket
-- propulsive/de propulsion = stuwraket
-- spatial/interplanetari = ruimteraket
-- lunar = maanraket
-- antiaeree = luchtdoelraket
base de --s = raketbasis
arma -- = raketwapen
combustibile pro --s = rakerbrandstof
lancear un -- = een raket lanceren


mission sub

1 opdracht, taak, roeping
-- del artista = roeping van de kunstenaar
-- diplomatic = diplomatieke missie
MILITAR -- de interception = onderscheppingsvlucht (vliegtuig)
prender conscientia de su -- = zich van zijn roeping bewust worden
sequer su -- = aan zijn roeping gehoor geven
complir un -- = een roeping vervullen
2 missie, afvaardiging
3 RELIGION missie, zending
paises de -- = missielanden


+ missionari adj

1 missie..., zendings...
posto -- = missiepost, zendingspost
obra -- = missiearbeid/werk
ordine -- = missieorde


missionario sub

1 missionaris
-- (protestante) = zendeling


+ missionologia sub

1 zendingswetenschap


Mississippi sub n pr

1 Mississippi (rivier)
2 Mississippi (staat)


missiva sub

1 missive, officieel schrijven
-- regal/royal = koninklijk schrijven


+ mistella sub

1 mistella


+ mistral sub

1 METEO mistral


misusage sub

1 verkeerd gebruik
2 misbruik


misusar v

1 verkeerd gebruiken
2 misbruiken


misuso sub

1 verkeerd gebruik
2 misbruik


+ Mithra sub n pr

1 RELIGION Mithras
culto de -- = Mithrasdienst


+ mithra(c)ismo sub

1 RELIGION Mithrasdienst, Mithrasverering


+ mithraic adj

1 RELIGION Mithras...
culto -- = Mithrasdienst


+ Mithridates sub n pr

1 Mithridates


+ mithridatisar v

1 MEDICINA immuun maken (door gewenning)


+ mithridatisation sub

1 MEDICINA mithridatisering, gewenning aan gif


+ mithridatismo sub

1 MEDICINA mithridatisering, gewenning aan gif


+ mithridato sub

1 universeel tegengif


+ mitigabile adj

1 wat kan worden verzacht/getemperd/verlicht/gelenigd


mitigar v

1 verzachten, temperen, verlichten, lenigen
-- le dolor = de pijn verzachten
-- le pena = de straf verzachten
-- le tristessa de un persona = iemands droefheid temperen
-- le lumine/luce = het licht temperen


mitigation sub

1 verzachting, tempering, verlichting, leniging
-- del miseria human = leniging van de menselijke ellende


+ mitigatori adj

1 lenigend, verlichtend, verzachtend


+ mitochondrial adj

1 mitochondriaal


+ mitochondrio sub

1 BIOLOGIA mitochondrium


+ mitogenetic adj

1 BIOLOGIA mitogenetisch


miton sub

1 want (handschoen zonder vingers)
2 SPORT vanghandschoen (honkbal, etc.)


+ mitose (-osis) sub

1 BIOLOGIA mitose, (cel)kerndeling


+ mitosoma sub

1 mitosoom


+ mitotic adj

1 BIOLOGIA mitose...
division -- = mitotische deling, mitose
stadio -- = mitosestadium
cyclo -- = mitotische cyclus


mitra sub

1 mijter
-- episcopal = bisschopsmijter
reciper le -- = bisschop worden


+ mitral adj

1 mijtervormig, mitraal
valvula -- = mitraalklep, mijtervormig klapvlies


mitralia sub

1 schroot, metaalafval
-- de ferro = ijzerschroot
2 MILITAR mitrailleurvuur, mitrailleurbeschieting
3 MILITAR kartets, schro(o)t


mitraliar v

1 beschieten (met mitrailleur), mitrailleren


mitraliator sub

1 mitrailleurschutter


mitraliatrice sub

1 mitrailleur, machinegeweer
pistola -- = machinepistool, pistoolmitrailleur
-- antiaeree = luchtdoelmitrailleur
banda de -- = mitrailleurband
cartucha {sj} de -- = mitrailleurpatroon
salva de -- = mitrailleursalvo
nido de --s = mitrailleurnest
foco/tiro de --s = mitrailleurvuur
position de -- = machinegeweerstelling


mitrar v

1 de mijter opzetten, tot bisschop maken


mitter v

1 zetten, leggen, plaatsen
-- le naso in un cosa = zijn neus in iets steken
-- se in cammino = zich op weg begeven, op weg gaan
-- le rege in chaco {sj} = de koning schaak zetten
-- a puncto = tot een einde brengen, afronden
-- in periculo = in gevaar brengen
-- in practica = in praktijk brengen
-- in fuga = op de vlucht jagen
-- in pension = pensioneren, met pensioen sturen


+ mixage (sonor) sub ANGLESE

1 geluidsmenging


+ mixer sub ANGLESE

1 mixer, mengtoestel, mengapparaat
-- portative = handmixer


+ mixotrophe adj

1 BOTANICA mixotroof


mixte adj

1 gemengd, samengesteld, gecombineerd
commission -- = gemengde commissie
matrimonio/maritage -- = gemengd huwelijk
traino -- = personentrein waarmee ook goederen worden vervoerd
nave -- = vrachtschip met passagiersaccommodatie
economia -- = gemengde economie
choro -- = gemengd koor
interprisa -- = gemengd bedrijf
compania -- = bont gezelschap
schola -- = gemengde school
sauna -- = gemengde sauna
numero -- = gemengd getal
lingua -- = mengtaal
structura -- = mengvorm
forrage -- = mengvoeder
cemento -- = gemengd cement
con sentimentos -- = met gemengde gevoelens
de sanguine -- = van gemengd bloed
INSENIAMENTO
duple -- = gemengd dubbel


mixtelinee adj

1 GEOMETRIA gemengdlijnig (gevormd door een rechte en een gebogen lijn)
figuras geometric a contorno -- = geometrische figuren met gemengdlijnige omtrek


mixtion sub

1 het mengen, menging
calor de -- = mengwarmte
proportion de -- = mengverhouding
pannello de -- = mengpaneel
2 mengsel


mixtura sub

1 mengsel, mixtuur, melange, mengeling
-- de carburante = brandstofmengsel
-- (pro motor a duo tempores) = mengsmering
-- de caffe = koffiemelange
-- fragrante/odorante = geurige melange
-- indiluite/concentrate = unverdund mengsel
-- de liquidos = vloeistofmengsel
-- refrigerante/frigorific/cryogene = koudmakend mengsel
-- gasose = gasmengsel
-- racemic = racemisch mengsel
-- homogene = homogeen mengsel
-- multicolor/de colores = mengeling van kleuren
-- confuse/heteroclite/disparate = allegaartje, mengelmoes


mnemogenese (-esis) sub

1 mnemogenese


mnemonic adj

1 geheugen...
exercitio -- = geheugenoefening
regula -- = ezelsbruggetje
codice -- = mnemocodice


mnemonica sub

1 mnemo(tech)niek, herinneringskunst


+ mnemonicitate sub

1 geheugenkarakter


mnemotechnia sub

1 mnemo(tech)niek, herinneringskunst


mnemotechnic adj

1 mnemotechnisch
medio -- = geheugensteun(tje)
joco -- = geheugenspel
methodo -- = mnemotechnische methode


mnemotechnica sub

1 mnemo(tech)niek, herinneringskunst


mnesic adj

1 het geheugen betreffend
function -- = geheugenfunctie
disturbantia -- = geheugenstoornis


moa sub

1 moa


+ moabita sub

1 Moabiet


+ moabitic adj

1 Moabitisch


mobilar v

1 meubileren, van meubels voorzien
-- un casa = een huis inrichten
casa mobilate = gemeubileerd huis
camera mobilate = gemeubileerde kamer


mobile adj

1 beweeglijk, veranderlijk, los, verplaatsbaar
scala -- = 1
ECONOMIA glijdende loonschaal, 2 roltrap
guarda -- = mobiele eenheid
FERROVIA material -- = rollend materieel
ponte -- = beweegbare brug
benes -- = roerende goederen, tilbare have
arena/sablo -- = drijfzand
dunas -- = zandduinen, zandverstuiving
ren -- = wandelende nier
peso -- = schuifgewicht
polea -- = losse katrol
pharo -- = bermlamp (van auto)
terra -- = losse grond
RELIGION festas -- = veranderlijke feestdagen
cantina -- = kantinewagen
cocina -- = keukenwagen, veldkeuken
bibliotheca -- = rijdende bibiliotheek, bibliobus
imprimeria -- = mobiele drukkerij
a folios -- = losbladig


mobile sub

1 meubel(stuk)
--s = meubels, meubilair
-- scholar = schoolmeubel
--s imperio = empiremeubels
-- classificator = archiefkast
--s classic = klassieke meubelen
--s de stilo = stijlmeubelen
--s de officio = kantoormeubelen
-- pro le equipamento stereo(phonic) = stereomeubel
fabrica de --s = meubelfabriek
industria de --s = meubelindustrie
magazin de --s = meubelzaak/winkel
cera pro --s = meubelwas
revestimento pro --s = meubelovertrek/bekleding
commercio de --s = meubelhandel
commerciante de --s = meubelhandelaar
deposito de --s = meubelopslagplaats
pluche (F) pro --s = meubelpluche
2 mobile, mobiel (decoratief voorwerp)


mobiliari adj

1 roerend, roerende goederen betreffend, mobilair
benes -- = roerende goederen
hypotheca -- = mobilaire hypotheek


mobiliario sub

1 meubilair, de meubelen
-- scholar = schoolmeubilair


mobilisabile adj

1 mobiliseerbaar, inzetbaar


mobilisar v

1 beweeglijk maken, actief maken, vrijmaken (van kapitaal)
2 MILITAR etc., mobiliseren
-- un armea = een leger mobiliseren
-- le opinion public = de openbare mening mobiliseren
-- le electores = de kiezers optrommelen
ille ha mobilisate tote su familia = hij heeft zijn hele familie gemobiliseerd/opgetrommeld


mobilisation sub

1 het beweeglijk maken, het actief maken, het vrijmaken (van kapitaal)
2 MILITAR het mobiliseren, mobilisatie
plano de -- = mobilisatieplan
centro de -- = mobilisatiecentrum


+ mobilisator adj

1 MILITAR mobiliserend
centro -- = mobilisatiecentrum


mobilitate sub

1 mobiliteit, beweeglijkheid
-- horizontal = horizontale mobiliteit
-- vertical = verticale mobiliteit
-- de deriva = driftmobiliteit
-- social = sociale mobiliteit
2 veranderlijkheid, onbestendigheid
-- del voluntate = wispelturigheid


+ mobilophonic adj

1 mobilofonisch
rete -- = mobilofoonnet


+ mobilophono sub

1 mobilofoon
rete de --s = mobilofoonnet


+ mocar v

1 spotten


mocassin sub

1 mocassin


moda sub

1 mode, trend, gebruik
--s = damesmode
-- masculin = herenmode
-- capriciose = grillige mode
-- nostalgic = nostalgische mode
-- de capillatura = haarmode
in/al -- = in de mode
le -- in voga = de heersende mode
esser del -- = in de mode zijn
passar de -- = uit de mode raken
foras/passate de -- = uit de mode, ouderwets
al/secundo le ultime -- = naar/volgens de laatste mode
articulo de -- = modeartikel
novitate de -- = modesnufje
creator de -- = mode-ontwerper
revista/jornal de -- = modeblad
illustration de -- = modeplaat
libro de --s = modeboek
cappello de -- = modehoed
magazin/boteca de --s = modewinkel/zaak
color de -- = modekleur
capricio del -- = modegril
casa de -- = modehuis
sclavo del -- = modegek
introducer un nove -- = een nieuwe mode invoeren
esser subjecte al -- = aan de mode onderhevig zijn
sequer le -- = de mode volgen, zich naar de mode richten


modal adj

1 PHILOSOPHIA modaal
logica -- = modale logica
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA modaal, modus...
verbo auxiliar -- = modaal hulpwerkwoord
forma -- = modale vorm
3 MUSICA modaal
musica -- = modaal genoteerde muziek


modalitate sub

1 modaliteit
precisar le --s de pagamento = de betalingswijzen nauwkeurig aangeven
LINGUISTICA E GRAMMATICA
adverbio de -- = bijwoord van modaliteit


+ modellabile adj

1 modelleerbaar, kneedbaar


+ modellage sub

1 het modelleren, het vormen, het boetseren


+ modellamento sub

1 het modelleren, het vormen, het boetseren


modellar v

1 modelleren, vormen, boetseren
-- se super = zich richten naar, een voorbeeld nemen aan
-- un statua in argilla = een beeld uit klei vormen
un visage/facie ben modellate = een fraai gevormd gelaat


+ modellation sub

1 het modelleren, het vormen, het boetseren


modellator sub

1 modelleur, vormer, vormgever, boetseerder
-- in argilla = kleiwerker


+ modellista sub

1 modelmaker
2 modelbouwer


modello sub

1 model, voorbeeld, toonbeeld
-- de fidelitate = toonbeeld van trouw
-- de virtute = toonbeeld van deugd
-- de pictor = schildersmodel
-- de designo = tekenvoorbeeld
-- de gypso = gipsmodel
-- de fabrica = prototype
-- experimental = proefmodel
-- de littera = briefmodel
-- de correction = correctiemodel
-- de scriptura = schrijfvoorbeeld
-- conflictual = conflictmodel
marito -- = modelechtgenoot, voorbeeldige echtgenoot
infante -- = voorbeeldig kind
action -- = modelactie
libro de --s = model(len)boek
collection de --s de litteras = brievenboek
maritage/matrimonio -- = modelhuwelijk
interprisa -- = modelonderneming
ferma -- = modelboerderij
cocina/culina -- = modelkeuken
village -- = modeldorp
2 (foto)model, mannequin
agentia de --s = modellenbureau
defilata de --s = modeshow
3 TECHNICA (giet)vorm


+ modem sub ANGLESE

1 COMPUTATOR modem


moderante adj

1 matigend, temperend


moderantismo sub

1 POLITICA gematigdheid, politiek van schipperen


moderantista sub

1 POLITICA voorstander van gematigdheid


moderar v

1 matigen, verminderen, verzachten, temperen
-- le velocitate = de snelheid matigen, zachter gaan rijden
-- un pena = een straf verminderen
-- su ira/cholera = zijn woede temperen
-- le expensas = de uitgaven beperken
-- su marcha {sj} = zijn vaart minderen
-- le salarios = de lonen matigen
-- le enthusiasmo de un persona = iemands enthousiasme temperen/intomen


moderate adj

1 gematigd, matig
attitude -- = gematigde houding
precios -- = matige prijzen
vento -- = matige wind
velocitate -- = matige snelheid
bibitor -- = matige drinker
calor -- = matige warmte
successo -- = matig succes
partito politic -- = gematigde politieke partij
esser -- in su desiros/desiderios = gematigd in zijn wensen zijn
exprimer se in terminos -- = zich gematigd uitdrukken
biber moderatemente = maat houden met drinken


moderatessa sub

1 gematigdheid


moderation sub

1 gematigdheid, matiging
-- del consumos = bestedingsbeperking
-- del velocitate = matiging van de snelheid
-- salarial = loonmatiging
-- de un pena = verzachting van een straf
-- in le biber e le mangiar = matiging in eten en drinken
ille non ha le senso del -- = hij weet van geen maathouden
usar un cosa con -- = een karig gebruik maken van iets


+ moderatismo sub

1 moderantisme


+ moderato ITALIANO

1 MUSICA moderato


moderator sub

1 iemand die of iets dat matigt/verzacht/tempert
esser le -- inter duo personas = als buffer fungeren tussen twee personen
2 gespreksleider, discussieleider, moderator
3 TECHNICA regelaar, regelmechanisme, regulator, regulateur, moderateur
-- de un horologio = onrust van een uurwerk


moderne adj

1 modern, hedendaags
lingua -- = moderne taal
armas -- = moderne wapens
litteratura -- = moderne literatuur
scriptores/autores -- = moderne schrijvers
historia -- = moderne geschiedenis
theologia -- = moderne theologie
greco -- = Nieuwgrieks
haber un aere -- = modern aandoen
hospital equipate modernemente = modern ingericht ziekenhuis


modernisar v

1 moderniseren, vernieuwen
-- un casa = een huis moderniseren
-- un methodo = een methode vernieuwen
-- le legislation social = de sociale wetgeving vernieuwen
-- le technica = de techniek moderniseren


modernisation sub

1 het moderniseren, modernisering
le -- de un casa = de modernisering van een huis
le -- de un methodo = de vernieuwing van een methode


+ modernisator sub

1 iemand die vernieuwt, vernieuwer


modernismo sub

1 modernisme, voorkeur voor het moderne
2 RELIGION modernisme


modernista sub

1 modernist, iemand met voorkeur voor het moderne
2 RELIGION modernist


+ modernista adj

1 modernistisch


+ modernistic adj

1 modernistisch


modernitate sub

1 het moderne, modern karakter, het nieuwe


modeste adj

1 bescheiden, eenvoudig
salario -- = bescheiden salaris
location -- = niet al te hoge huur
in mesura -- = in bescheiden mate
de origine -- = van eenvoudige komaf
menar un vita -- = een gematigd leven leiden
comportar se modestemente = zich bescheiden gedragen


modestia sub

1 bescheidenheid, eenvoud
-- false/affectate = valse bescheidenheid
-- a parte = bescheidenheid daargelaten


modic adj

1 bescheiden, gering, matig
precio -- = matige prijs
salario -- = bescheiden salaris


modicitate sub

1 geringheid, kleinheid, laagheid
le -- del precios = de lage prijzen


modificabile adj

1 voor wijziging vatbaar, veranderbaar


+ modificabilitate sub

1 vatbaarheid voor wijziging, veranderbaarheid


+ modificante adj

1 wijzigend, veranderend


modificar v

1 wijzigen, veranderen
-- su habitudes = zijn gewoonten wijzigen
-- su planos = zijn plannen wijzigen
-- un projecto de lege = een wetsontwerp wijzigen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA de betekenis wijzigen van, nader aanduiden


modification sub

1 het wijzigen, wijziging, verandering
-- del disconto = discontowijziging
-- del lege = wetswijziging
-- imperceptibile = onmerkbare wijziging
-- rapide = snelle wijziging
-- brusc = plotselinge wijziging
-- in le stato de sanitate de un persona = verandering in iemands gezondheidstoestand
subjecte a --es = wijzigingen voorbehouden
sub reserva de --es = wijzigingen voorbehouden


modificative adj

1 wijzigings....
nota -- = wijzigingsnota
texto -- = wijzigingstekst
lege -- = wijzigingswet, novelle
propositiones -- = wijzigingsvoorstellen


modificator sub

1 iemand die wijzigt
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA wijzigende factor


+ modificatori adj

1 wijzigend, veranderend


modio sub

1 modius (Romeine korenmaat: 9 liter)
2 BIBLIA korenmaat


modiolo sub

1 naaf (van wiel)
-- de freno = remnaaf
-- de cambio/cambiamento de velocitate = versnellingsnaaf
-- de rota = wielnaaf
cappello de -- = naafdop


modista sub

1 (dames)hoedenmaker/ster, (dames)hoedenverkoper/ster
2 dameskleermaker/ster, naaister, modiste


modo sub

1 MUSICA toonaard
-- major = majeur, dur
-- minor = mineur, mol
2 manier, wijze
-- de empleo = gebruiksaanwijzing
accompaniate de su -- de empleo = met gebruiksaanwijzing
-- de expedition = verzendingswijze
-- de expression = uitdrukkingswijze
-- de parlar/dicer = manier van spreken
-- de vider = zienswijze
-- de viver = levenswijze
-- de vita = manier van leven, levensstijl
per/de un -- o per/de un altere = op de een of andere manier
in qualque -- = enigermate
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA wijs
-- conditional = voorwaardelijke wijs, conditionalis
-- infinitive = onbepaalde wijs, infinitief
-- imperative = gebiedende wijs, imperatief
-- indicative = aantonende wijs, indicatief
-- conjunctive/subjunctive = aanvoegende wijs, conjunctief
verbos auxiliar de -- = modale hulpwerkwoorden


+ modulabile adj

1 modelleerbaar, kneedbaar
so-nos -- = modelleerbare klanken


modular v

1 vormen, kneden, modelleren
-- candelas = kaarsen gieten
modulate a mano = handgevormd
2 gieten (van een beeld)
-- un statua = een standbeeld gieten
3 iets (soepel) aanpassen, buigen (van stem)
4 TECHNICA moduleren, regelen, afstemmen
oscillationes modulate = gemoduleerde trillingen
unda modulate = gemoduleerde golf
5 MUSICA moduleren


+ modular adj

1 modulair, moduul..., modulus...
angulo -- = modulaire hoek


+ modularitate sub

1 modulariteit


modulation sub

1 aanpassing, verandering
2 stembuiging, intonatie, modulatie
3 MUSICA modulatie
4 TECHNICA modulatie
-- transversal = transversale modulatie
-- complete/total = volledige modulatie
-- del amplitudo = amplitudemodulatie, A.M.
-- de frequentia = frequentiemodulatie, F.M.
frequentia de -- = modulatiefrequentie
convertitor de -- = modulatieomvormer
distortion/distorsion de -- = modulatievervorming
ruito de -- = modulatieruis
suppression de -- = modulatieonderdrukking


modulator sub

1 iemand die vormt/kneedt/modelleert
2 TECHNICA modulator
-- de luce/lumine = lichtmodulator


modulatura sub

1 ARTE DE CONSTRUER lijstwerk, profiel


modulo sub

1 vorm, mal, matrijs
-- de gypso = gipsvorm
2 model, voorbeeld
3 ARTE DE CONSTRUER bouwmodulus, modu(u)l, canon
4 MATHEMATICA modulus
5 maateenheid, standaardmaat, coëfficiënt
-- de elasticitate = elasticiteitsmodulus
6 module, eenheid, element
-- lunar = maanlander


+ modus vivendi LATINO

1 modus vivendi, voorlopige schikking


+ mofeta sub

1 GEOLOGIA mofette, gasbron


+ moffetta sub

1 ZOOLOGIA stinkdier


+ Mogol sub n pr

1 HISTORIA Mogol
le Grande -- = de Grootmogol


mohair sub ANGLESE

1 mohair, angorawol


Mohammed sub n pr

1 Mohammed


mohammedan adj

1 mohammedaans


mohammedanismo sub

1 mohammedanisme


mohammedano sub

1 mohammedaan


+ mohicanos sub pl

1 Mohikanen
le ultime del -- = de laatste del Mohikanen


+ moiré adj FRANCESE

1 moiré, gevlamd, gewaterd


+ moiré sub FRANCESE

1 moiré


+ moka sub

1 mokka(koffie), mokka(smaak)
tassa a/de -- = mokkakopje
torta/pastisseria al/de -- = mokkataart
gelato al -- = mokkaijs
gusto de -- = mokkasmaak


+ mol sub

1 CHIMIA mol (grammolecule)


mola sub

1 maalsteen, molensteen
2 slijpsteen
axe de -- = slijpspil


+ molal adj

1 CHIMIA mbt/van één mol


+ molalitate sub

1 Vide: molaritate


molar adj

1 de kiezen betreffend
dente -- = (ware) kies, molaar, maaltand
-- del judicio = verstandskies
2 CHIMIA molair
solution -- = molaire oplossing
volumine -- = molair volume
fraction -- = molaire fractie
concentration -- = molariteit
3petra -- = maalsteen


molar sub

1 (ware) kies, molaar, maaltand
-- inferior = onderkies
-- superior = bovenkies
-- plumbate = gevulde kies
anesthesiar un -- = een kies verdoven
extraher un -- = een kies trekken


+ molaritate sub

1 CHIMIA molariteit


+ Moldava sub n pr

1 Moldau


+ moldave adj

1 Moldavisch


+ Moldavia sub n pr

1 Moldavië


+ moldavo sub

1 Moldaviër


mole sub

1 massa, hoop, stapel
2 havenhoofd, pier, strekdam


molecula sub

1 molecuul
-- gigante = reuzenmolecuul


molecular adj

1 moleculair, molecuul...
attraction -- = moleculaire aantrekkingskracht
fortias -- = moleculaire krachten
peso -- = muleculairgewicht
tenor/concentration -- = molariteit
spectro -- = moleculairspectrum
crystallo -- = moleculairkristal
massa -- = molecuulmassa
modello -- = molecuulmodel
formula -- = molecuulformule
structura -- = moleculaire structuur
tamis -- = molecuulzeef
biologia -- = moleculaire biologie
physica -- = moleculairfysica
spectroscopia -- = molecuulspectroscopie


+ molecular-cinetic adj

1 moleculairkinetisch
theoria -- = moleculairkinetische theorie


+ molecularitate sub

1 CHIMIA moleculariteit


moler v

1 malen
-- caffe = koffie malen
-- grano/cereales = graan malen
machina a/de -- = maalmachine


+ moleskin sub ANGLESE

1 leerdoek, imitatieleer


molestar v

1 molesteren, lastig vallen
-- un persona sexualmente = iemand seksueel lastig vallen
me permitte vos -- vos un momento? = mag ik u even plagen?


molestation sub

1 het molesteren, molestatie, hinder, overlast


+ molestator sub

1 iemand die anderen lastig valt


moleste adj

1 vervelend, lastig, hinderlijk, storend
vicino -- = lastige buurman
creditor -- = hinderlijke schuldeiser


molestia sub

1 storing, hinder, overlast
le -- del vento = de hinder van de wind
--s sexual = seksueel misbruik
procurar/causar/occasionar grande/multe -- a un persona = iemand veel last/hinder bezorgen


moletta sub

1 kleine molensteen
2 kleine slijpsteen
axe de -- = slijpspil
3 wrijfsteen


molinar v

1 malen (in een molen)


molinero sub

1 molenaar


+ molinetto sub

1 kleine molen, molentje
-- de utensiles = gereedschapsmolen


molinismo sub

1 molinisme (leer van Luis Molinos)


+ molinista sub

1 molinist (aanhanger van Luïs Molinos)


+ molinista adj

1 de leer van Luïs Molinos aanhangend


+ molinistic adj

1 Vide: molinista


molino sub

1 molen, maalderij
-- de vento = windmolen
combatter le --s de vento = tegen windmolens vechten
-- a galeria = stellingmolen
-- de aqua = watermolen
-- de caffe = koffiemolen
-- de oleo = oliemolen
-- de pipere = pepermolen
-- de mustarda = mosterdmolen
-- de papiro = papiermolen
-- de cereales = korenmolen
-- a precarias = gebedsmolen
-- giratori/a pivot = standerdmolen
cavallo de -- = molenpaard
ala de -- = molenwiek
petra de -- = molensteen
rota de -- = molenrad
dica de -- = molendam
collina del -- = molenwerf
rivo de -- = molenbeek/vliet
freno/arresto de -- = molenvang
constructor de --s = molenmaker


molinosismo sub

1 molinisme (leer van Miguel de Molinos)


molinosista sub

1 aanhanger van Miguel de Molinos


+ molitura sub

1 het malen, maling
2 maalsel, het gemalene
-- fin = snelfiltermaling


molle adj

1 zacht, week, slap
sapon -- = zachte zeep
caseo -- = smeerkaas
2 soepel, buigzaam, slap
cappello -- = slappe hoed


mollessa sub

1 weekheid, zachtheid
2 slapheid, gebrek aan wilskracht
3 soepelheid, buigzaamheid


+ molleton sub

1 molton
-- blanc = wit molton
coperturas de -- = dekens van molton, molton dekens


+ molliabile adj

1 bevochtigbaar


+ molliabilitate sub

1 bevochtigbaarheid


molliamento sub

1 het nat maken, het bevochtigen, bevochtiging
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA palatalisering, mouillering
theoria del -- = mouilleringstheorie


molliar v

1 nat maken, bevochtigen
-- de ros/rore = bedauwen
facer se -- per le pluvia = zich laten natregenen
-- se le pedes = natte voeten krijgen
-- se le labios = zijn lippen natmaken
le bebe/baby (A) se ha molliate = de baby is nat
molliate usque al ossos = doornat, doorweekt, kletsnat
-- un biscocto in lacte = een beschuitje in de melk dopen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA palataliseren


+ molliator sub

1 bevochtiger, invochter
-- pro timbros postal = postzegelbevochtiger


molliatura sub

1 het nat maken, het bevochtigen, bevochtiging
2 vocht, vochtigheid, nattigheid


+ mollicaule adj

1 BOTANICA zachtstengelig, zachtstelig


mollificar v

1 zacht maken, verzachten, week maken, weken


mollification sub

1 het zacht maken, het week maken, weking


+ molliflor adj

1 BOTANICA met zachte bloemen


+ mollifolie adj

1 BOTANICA met zachte bladeren


+ mollipile adj

1 BOTANICA zachtharig


mollir v

1 zacht worden, week worden, slap worden


mollusco sub

1 ZOOLOGIA weekdier, mollusk
-- univalve = eenschalig weekdier
-- nude = weekdier zonder schaal
-- lithophage = steeneter


+ molluscum sub

1 MEDICINA molluscum (fibreus huidgezwel)


+ moloch sub

1 ZOOLOGIA moloch, bergduivel, woestijnduivel


+ molotov sub

1 cocktail (A)/bomba/bottilia -- = molotovcoctail


molto adv ITALIANO

1 MUSICA molto
-- espressivo = molto espressivo


+ moluccan adj

1 Moluks


+ moluccano sub

1 Molukker
-- del sud = Zuid-Molukker


+ Moluccas sub n pr pl

1 Molukken
-- del sud = Zuid-Molukken


+ molucco sub

1 Molukker
-- del sud = Zuid-Molukker


+ molybdato sub

1 CHIMIA molybdaat


+ molybdenite sub

1 molybdeniet


+ molybdeno sub

1 CHIMIA molybdeen
composito de -- = molybdeenverbinding
trioxydo de -- = molybdeentrioxyde


+ molybdic adj

1 CHIMIA
acido -- = molybdeenzuur


momentanee adj

1 kortstondig, een ogenblik durend, voorbijgaand, vluchtig, momentaan
joia/gaudio -- = kortstondige vreugde
un calma -- = een ogenblik van kalmte
effortios -- = kortdurende inspanningen


momento sub

1 moment, ogenblik
le moda del -- = de mode van het moment
le -- psychologic = het psychologisch juiste ogenblik
le ultime --s de un persona = iemands laatste ogenblikken
a cata -- = ieder ogenblik, voortdurend
in un -- date = op een gegeven moment
in un -- determinate = op een bepaald moment
in le -- adequate = op het goede moment
post un -- de hesitation = na enige aarzeling
desde iste -- = vanaf dit ogenblik
le -- opportun = het geschikte ogenblik
al ultime -- = op het nippertje
desde ille -- = van toen af
tu ha un --? = heb je een ogenblikje?
in le -- que = op het moment dat
2 PHYSICA moment
-- de un fortia = moment van een kracht
-- de flexion = buigmoment
-- magnetic = magnetisch moment
-- de inertia = traagheidsmoment
matrice del --s = momentenmatrix
theorema del --s = momentenstelling
curva del --s = momentencurve
problema del --s = momentenprobleem


momentose adj

1 gewichtig, ernstig, belangrijk
decisiones -- = gewichtige beslissingen


+ momordica sub

1 BOTANICA momordica


+ mon(o)aural adj

1 BIOLOGIA TECHNICA monauraal, één oor betreffend
stethoscopio -- = monaurale stethoscoop


monacha sub

1 non
habito de -- = nonnengewaad, nonnenkleed
tocca de -- = nonnenkap
choro de --s = nonnenkoor
ordine de --s = nonnenorde
velo de -- = nonnensluier


monachal adj

1 monniken..., klooster..., monachaal, monastiek
vita -- = kloosterleven
ordine -- = kloosterorde
regula -- = kloosterregel
disciplina -- = kloostertucht
habito -- = monnikspij
bibliotheca -- = kloosterbibliotheek
archivo -- = kloosterarchief
schola -- = kloosterschool
vocation -- = kloosterroeping
cella -- = kloostercel
vita -- = monnikenleven


monachato sub

1 monnikendom


monachismo sub

1 monnikenwezen, monnikenleven


monacho sub

1 monnik
convento de --s = mannenklooster


+ Monaco sub n pr

1 Monaco
principato de -- = vorstendom Monaco


monade sub

1 PHILOSOPHIA MATHEMATICA ZOOLOGIA etc., monade


monadelphe adj

1 BOTANICA eenbroederig, monadelf
flores -- = eenbroederige bloemen


monadelphia sub

1 BOTANICA eenbroederigheid


monadic adj

1 monadisch


monadismo sub

1 PHILOSOPHIA monadisme, monadenleer


+ monadista sub

1 PHILOSOPHIA monadist


monadologia sub

1 PHILOSOPHIA monadologie


+ monadologic adj

1 PHILOSOPHIA monadologisch


monandre adj

1 BOTANICA eenhelmig, monandrisch
flor -- = eenhelmige bloem
2 ANTHROPOLOGIA monandrisch


monandria sub

1 BOTANICA eenhelmigheid, monandrie
2 ANTHROPOLOGIA monandrie


monarcha sub

1 monarch, vorst


monarchia sub

1 monarchie
-- constitutional = constitutionele monarchie
-- hereditari = erfelijke monarchie
-- parlamentari = parlementaire monarchie
-- de julio = julimonarchie


monarchic adj

1 monarchaal, eenhoofdig
2 monarchistisch, de monarchie toegedaan


monarchismo sub

1 monarchisme


monarchista sub

1 monarchist


+ monarchista adj

1 monarchistisch
doctrina -- = doctrina monarchista, monarchisme


monasterial adj

1 van het klooster, klooster..., monniken...
vita -- = kloosterleven
ecclesia -- = kloosterkerk
cappella -- = kloosterkapel
bibliotheca -- = kloosterbibliotheek
benes -- = kloostergoed(eren)


monasterio sub

1 klooster
-- cartusian = karthuizer klooster
-- prioral = priorij
-- de trappistas = trappistenklooster
-- de benedictinos = benedictijnenklooster
superior de un -- = abt


monastic adj

1 monastiek, klooster..., monachaal
ordine -- = kloosterorde
vita -- = kloosterleven
regula -- = kloosterregel
vocation -- = kloosterroeping
disciplina -- = kloostertucht
virtute -- = kloosterdeugd
canto -- = kloosterzang
schola -- = kloosterschool
habito -- = monnikspij
bibliotheca -- = kloosterbibliotheek
archivo -- = kloosterarchief


monasticismo sub

1 kloosterleven


monatomic,monoatomic adj

1 CHIMIA éénatomig
elemento -- = éénatomig element


+ monazite sub

1 GEOLOGIA monaziet


+ monedula sub

1 ZOOLOGIA kauw
nido de --(s) = kauwenest


+ monegasc adj

1 van/uit Monaco, Monegaskisch
population -- = Monegaskische bevolking


+ monegasco sub

1 bewoner van Monaco, Monegask


+ monema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA moneem


moner v

1 vermanen


+ monergol sub

1 (soort raketstuwstof) monergol


Moneta sub n pr

1 RELIGION ROMAN Moneta


moneta sub

1 munt (waar munten worden geslagen)
2 munt, geldstuk
-- de auro = goudstuk
-- de argento = zilverstuk
titulo de un -- = gehalte van een munt
stampage de --s = muntslag
pecia de -- = geldstuk
collector de --s = muntverzamelaar
batter -- = munten slaan
3 geld
tempore es -- = tijd is geld
papiro -- = papiergeld
falsario/falsificator de -- = valse munter
summa de -- = geldsom, bedrag
contator de -- = geldtelmachine
-- de papiro = papiergeld
-- de auro = goudgeld
-- de argento = zilvergeld
-- cuneate = gemunt geld
-- currente = gangbaar geld
-- fiduciari = fiduciair geld
-- false = vals geld
-- de tasca = zakgeld
-- divisionari = pasmunt
-- minute = kleingeld, wisselgeld
-- forte = harde valuta
-- contante = contant geld
-- sonante = klinkende munt
-- legal = wettig betaalmiddel
-- stabile = stabiele munt
avide de -- = geldzuchtig
aviditate de -- = gelddorst, geldzucht
question de -- = geldkwestie
mercato de -- = geldmarkt
problema de -- = geldprobleem
perdita de -- = geldverlies
invio de -- = geldzending
esser curte de -- = krap bij kas zijn
cambiar -- = geld wisselen
acceptar -- = geld aannemen
imprimer -- = geld drukken
prestar -- a un persona = aan iemand geld lenen
investir -- in un cosa = geld in iets steken
reservar -- = geld reserveren
pagar con le mesme -- = met gelijke munt betalen
jectar le -- del fenestra = het geld over de balk smijten
isto es -- perdite = dit is weggegooid geld
-- face -- = met geld maakt men geld


monetage sub

1 het (aan)munten, aanmunting
derecto de -- = muntrecht
2 HISTORIA recht voor aanmunting betaald aan de vorst


monetar v

1 (aan)munten, munten slaan


monetari adj

1 monetair, munt..., geld...
esser in difficultates -- = financiële problemen hebben
politica -- = geldpolitiek
accordo -- = monetair akkoord
Fundo Monetari International, F.M.I = Internationaal Monetair Fonds, I.M.F.
systema -- = muntstelsel, monetair stelsel
unitate -- = munteenheid
reforma -- = munt/geldhervorming
union -- = muntunie
convention -- = muntconventie
stabilisation -- = muntstabilisatie
lege -- = muntwet
mercato -- = geldmarkt
valor -- = geldswaarde
fluxo -- = geldstroom
pressa -- = muntpers
reserva -- = monetaire reserve
equilibrio -- = monetair evenwicht
interesses -- = pecuniaire belangen
amontas compensatori -- = monetair compenserende bedragen


+ monetarismo sub

1 ECONOMIA monetarisme


+ monetarista adj

1 ECONOMIA monetaristisch


+ monetarista sub

1 ECONOMIA monetarist


monetero sub

1 munter, muntslager
-- false = valse munter


monetisar v

1 tot munten verwerken, aanmunten


+ monetisation sub

1 het aanmunten, aanmunting


mongol adj

1 Mongools


mongol sub

1 Mongool
2 Mongools


Mongolia sub n pr

1 Mongolië


mongolic adj

1 Mongools
macula -- = mongolenvlek
brida -- = mongolenplooi
linguas -- = Mongoolse talen


mongolico sub

1 Mongoliër
2 Mongools (taal)
3 mongool (ras)


mongolismo sub

1 MEDICINA mongol(oïd)isme, ziekte van Down


mongoloide adj

1 MEDICINA mongoloïde
tractos -- = mongoloïde trekken
imbecillitate -- = mongoloïde imbecilliteit, mongolisme


+ monilia sub

1 vruchtrot


monismo sub

1 PHILOSOPHIA monisme
-- materialista = materialistisch momisme
-- idealista = idealistisch monisme


monista sub

1 PHILOSOPHIA monist


+ monista adj

1 PHILOSOPHIA monistisch
doctrina -- = monistische leer


monistic adj

1 PHILOSOPHIA monistisch
doctrina -- de Spinoza = monistische leer van Spinoza


monition sub

1 vermaning, berisping


monitor sub

1 vermaner, waarschuwer
2 MEDICINA bewakingsapparaat, monitor
esser ligate/connectite al --, esser surveliate per un -- = aan de monitor liggen
vigilantia con --es = bewaking met monitoren
3 TECHNICA monitor
4 instructeur, trainer, mentor, groepsleider
-- de ski = skileraar
5 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES monitor (soort oorlogsschip)


monitori adj

1 waarschuwend, vermanend
littera -- = maanbrief


monitorio sub

1 waarschuwing, vermaning (anque CATHOLICISMO)


+ monoacide adj

1 CHIMIA éénzurig


+ monobasic adj

1 CHIMIA éénbasisch, monobasisch
acido -- = éénbasisch zuur


+ monoblasto sub

1 monoblast


+ monobloco adj

1 uit één heel bestaand
W.C. -- = uit één stuk gegoten W.C. met rugspoeling


monocâble

1 s. monocablo


+ monocameral adj

1 POLITICA éénkamer...
systema -- = éénkamerstelsel
parlamento -- = uit één kamer bestaand parlement


monocarpic adj

1 BOTANICA slechts één keer bloeiend, monocarpisch
plantas -- = monocarpische planten


+ monocarpo sub

1 BOTANICA plant die slechts één keer bloeit


+ monocaule adj

1 BOTANICA eenstengelig


+ monocausal adj

1 monocausaal


+ monocellular adj

1 BIOLOGIA ééncellig
organismos -- = ééncellig organismen


+ monocephale adj

1 éénhoofdig


+ monochorde adj

1 éénsnarig


+ monochordista sub

1 monochordiumspeler


monochordo sub

1 monochord(ium)


+ monochromasia sub

1 monochromasie


monochromatic adj

1 monochromatisch, éénkleurig
luce/lumine -- = monochromatisch licht


+ monochromaticitate sub

1 éénkleurigheid


+ monochromatisar v

1 monochromatiseren


+ monochromatisation sub

1 monochromatisatie


+ monochromatismo sub

1 monochromatisme


+ monochromator sub

1 monochromator


monochrome adj

1 monochroom, éénkleurig, éénkleuren...
pictura -- = monochroom schilderij
televisor -- = zwartwittelevisie(toestel)


+ monochromia sub

1 monochromie, éénkleurigheid


+ monoclinal adj

1 GEOLOGIA monoclinaal
structura -- = monoclinale structuur


+ monoclinic adj

1 CHIMIA monoklien
crystallos -- = monokliene kristallen


+ monoclonal adj

1 BIOLOGIA monoclonaal


+ monococco sub

1 monokok, monococcus


+ monocotyledon adj

1 BOTANICA eenzaadlobbig, monocotyl


+ monocotyledon sub

1 BOTANICA eenzaadlobbige, monocotyl


+ monocrate sub

1 monocraat


+ monocratia sub

1 POLITICA alleenheerschappij, monocratie


+ monocratic adj

1 POLITICA monocratisch


+ monocrystallin adj

1 monokristallijn
semi-conductor -- = monokristallijne halfgeleider
film (A) -- = monokristallijne laag


+ monocrystallo sub

1 CHIMIA monokristal, eenkristal


+ monocular adj

1 één oog betreffend, voor één oog bestemd
strabismo -- = scheelheid aan één oog
lente -- = lens voor één oog
microscopio -- = microscoop voor één oog


monoculo sub

1 monocle, oogglas
2 ZOOLOGIA schildvlo, eenoog


+ monocultura sub

1 monocultuur
-- de ris = monocultuur van rijst


+ monocycle adj

1 éénwielig


+ monocyclic adj

1 monocyclisch


+ monocyclo sub

1 fiets met één wiel, éénwieler


+ monocylindric adj

1 TECHNICA ééncilinder...
motor -- = ééncilindermotor


+ monocyto sub

1 BIOLOGIA monocyt


+ monodactyle adj

1 eenvingerig


+ monodia sub

1 MUSICA monodie, éénstemmig gezang


+ monodic adj

1 MUSICA de monodie betreffend, monodisch


+ monodrama sub

1 monodrama


+ monodromia sub

1 MATHEMATICA monodromie


+ monofactorial adj

1 monofactorieel


+ monofilamento sub

1 monofilament


monogame adj

1 monogaam
2 BOTANICA monogaam, tweehuizig


monogamia sub

1 monogamie
2 BOTANICA monogamie, tweehuizigheid


monogamic adj

1 monogaam
familia -- = monogaam gezin
societate -- = monogame maatschappij


+ monogamista sub

1 monogamist


monogamo sub

1 monogamist


+ monogenese (-esis) sub

1 monogenesis, afstamming der mensen van één enkel paar


+ monogenetic adj

1 monogenetisch


+ monogenia sub

1 monogenesis, afstamming der mensen van één enkel paar


+ monogenic adj

1 monogenetisch


+ monogenismo sub

1 leer van de monogenesis


+ monogenista sub

1 aanhanger van de monogenesis


+ monogerminal adj

1 BIOLOGIA eenkiemig


+ monogonia sub

1 monogonie


monogramma sub

1 monogram
-- del Christo = kruismonogram


+ monogrammista sub

1 monogrammist


+ monogranular adj

1 monogranulair
structura -- = monogranulaire structuur


monographia sub

1 monografie
scriber un -- = een monografie schrijven


monographic adj

1 monographisch
scripto -- = monografisch geschrift
studio -- = monografi-sche studie


monographo sub

1 schrijver van een monografie


+ monohybride adj

1 monohybride


+ monoic adj

1 BOTANICA éénhuizig
planta -- = éénhuizige plant
character -- = éénhuizigheid


+ monoideismo sub

1 monoïdeaisme (het zich fixeren op één denkbeeld)


+ monokini sub

1 monokini, topless zwemkleding


+ monolingue adj

1 eentalig
individuo -- = iemand die maar één taal kent
inscription -- = inscriptie in één taal
dictionario -- = eentalig woordenboek


+ monolinguismo sub

1 eentaligheid


monolithic adj

1 monolithisch, uit één blok steen
bloco -- = monolietblok
crystallo -- = monokristal
construction -- = monolietbouw/constructie
systema politic -- = monolietisch politiek systeem


+ monolithismo sub

1 onwrikbaarheid, onbuigzaamheid, monolithisme


monolitho sub

1 monoliet


+ monolocular

1 Vide: unilocular


monologar v

1 een alleenspraak houden, een monoloog voordragen, in zichzelf praten, hardop denken, monologiseren


+ monologic adj

1 monologisch
forma -- = monologische vorm


monologo sub

1 monoloog, alleenspraak


+ monomane adj

1 monomaan


+ monomania sub

1 monomanie, dwangvoorstelling, obsessie, idee-fixe


+ monomaniac adj

1 monomaan


+ monomaniaco sub

1 monomaan


+ monomano sub

1 monomaan, lijder aan dwangvoorstellingen


+ monomere adj

1 CHIMIA monomeer


+ monomero sub

1 CHIMIA monomeer


monometallismo sub

1 ECONOMIA monometallisme


monometallista sub

1 ECONOMIA monometallist


+ monometallista adj

1 ECONOMIA monometallistisch


monometric adj

1 monometrisch


monometro sub

1 monometer (uit slechts één voet bestaand vers)


+ monomial adj

1 MATHEMATICA eentermig, monomoniaal
matrice -- = monomiale matrix


monomie adj

1 MATHEMATICA eentermig


monomio sub

1 MATHEMATICA eenterm


+ monomolecular adj

1 monomoleculair


+ monomorphe adj

1 monomorf
gruppos animal -- = monomorfe diergroepen


+ monomorphia sub

1 monomorfie


+ monomotor adj

1 éénmotorig
avion -- = éénmotorig vliegtuig


+ mononuclear adj

1 BIOLOGIA mononucleair, éénkernig
leucocyto -- = eenkernige leukocyt


+ mononucleose (-osis) sub

1 MEDICINA
mononucleose (toeneming van het aantal eenkernige witte

bloedlichaampjes)

-- infectiose = klierkoorts, ziekte van Pfeiffer


+ monoparental adj

1 éénouder...
familia -- = éénoudergezin


+ monopetale adj

1 BOTANICA met één bloemblad


+ monophage adj

1 monofaag


+ monophago sub

1 monofaag


+ monophasate adj

1 Vide: monophasic


+ monophase adj

1 éénfasig
currente -- = éénfasige stroom


+ monophasic adj

1 éénfasig
currente -- = éénfasige stroom


+ monophobia sub

1 monofobie


+ monophonematic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA monofonematisch


+ monophonia,mono sub

1 mono-geluidsproductie, mono
emission in -- = uitzending in mono
2 MUSICA homofonie


+ monophonic,mono adj

1 MUSICA eenstemmig, gelijkluidend, homofoon
2 TECHNICA mono..., monauraal, monofonisch
registration -- = mono-opname
magnetophono -- = monorecorder


+ monophthongal adj

1 PHONETICA monoftongisch


+ monophthongar v

1 PHONETICA monoftongeren


+ monophthongation sub

1 PHONETICA monoftongering


+ monophthonge adj

1 PHONETICA één klinker betreffend


+ monophthongisar v

1 PHONETICA monoftongeren


+ monophthongisation sub

1 PHONETICA monoftongering


+ monophthongo sub

1 PHONETICA monoftong, enkele klinker


+ monophyletic adj

1 BIOLOGIA monofyletisch


+ monophylle adj

1 BOTANICA maar één blad hebbend, éénbladig


monophysita sub

1 THEOLOGIA monofysiet


+ monophysita adj

1 THEOLOGIA monophysita


+ monophysitismo sub

1 THEOLOGIA monofysitisme


monoplano sub

1 eendekker, monoplaan


+ monoplegia sub

1 MEDICINA monoplegie (verlamming van een lidmaat)


+ monoplegic adj

1 MEDICINA monoplegisch


+ monopolar adj

1 Vide: unipolar


monopolio sub

1 monopolie, alleenrecht, alleenhandel, alleenverkoop(recht)
-- commercial/mercantil/de commercio = handelsmonopolie
-- legal = wettelijk monopolie
-- natural = natuurlijk monopolie
-- mundial = wereldmonopolie
-- statal/del stato = staatsmonopolie
-- bilateral/reciproc = wederzijds monopolie
-- de vendita = alleenverkoop
precio de -- = monopolieprijs
situation de -- = monopoliepositie
ille crede haber le -- de isto = hij meent daarvan het monopolie te hebben


monopolisar v

1 monopoliseren
-- le industria pesante = de zware industrie monopoliseren
-- le arte = de kunst monopoliseren


monopolisation sub

1 het monopoliseren, monopolisering


+ monopolisator sub

1 monopoliseerder


monopolismo sub

1 monopolisme


monopolista sub

1 monopolist


+ monopolista adj

1 monopolistisch, monopolie...
situation -- = monopoliepositie
systema -- = monopoliesysteem


+ monopolistic adj

1 monopolistisch, monopolie...
systema -- = monopoliesysteem
situation -- = monopoliepositie
economia -- = monopolistische economie
gruppos -- = monopolisti-sche groepen
industria -- = monopolistische industrie


+ monopolo sub

1 monopool


+ monoproduction sub

1 voortbrenging van één enkel produkt


+ monopsonio sub

1 ECONOMIA monopsonie
grado de -- = monopsoniegraad


+ monoptere adj

1 éénvleugelig
2 ARTE DE CONSTRUER
templo -- = tempel die op één zuilenrij rust


+ monorail {reel} sub

1 monorail(baan), monorail(rijtuig)


+ monorhythmic adj

1 met één en hetzelfde ritme


+ monorime adj

1poema -- = gedicht met één rijm


+ monorimo sub

1 slagrijm, eenrijm


+ monosaccharido sub

1 CHIMIA monosacharide


+ monosepale adj

1 BOTANICA met één kelkblad
flor -- = bloem met één kelkblad


+ monoski sub

1 monoski


+ monoskiator sub

1 iemand die aan monoski doet


+ monosoma sub

1 monosoom


+ monosperme adj

1 BIOLOGIA éénzadig
fructo -- = éénzadige vrucht


+ monospermia sub

1 BIOLOGIA monospermie


monosticho sub

1 éénregelig gedicht


+ monostrophic adj

1 monostrofisch


+ monostyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER
columna/colonna -- = zuil met één schacht


monosyllabe adj

1 eenlettergrepig


+ monosyllabic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA éénlettergrepig


+ monosyllabismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA éénlettergrepigheid


monosyllabo sub

1 eenlettergrepig woord, monosyllabe


monotheismo sub

1 monotheïsme


monotheista sub

1 monotheïst


monotheista adj

1 monotheïstisch
populo -- = monotheïstisch volk


monotheistic adj

1 monotheïstisch
populo -- = monotheïstisch volk


+ monothelismo sub

1 THEOLOGIA monothelisme


+ monothelita sub

1 THEOLOGIA monotheliet


+ monothelita adj

1 THEOLOGIA monothelitisch


+ monothematic adj

1 monothematisch


monotone adj

1 monotoon, eentonig, lijzig, eenvormig, saai
quartiero -- = saaie wijk
paisage -- = eentonig landschap
parla con voce -- = lijzig spreken
cantar monotonemente = psalmodiëren
2 MATHEMATICA monotoon


monotonia sub

1 monotonie, eentonigheid, eenvormigheid, saaiheid
-- de un paisage = saaiheid van een landschap
rumper le -- = voor afwisseling zorgen
rumper le -- del vita = afwisseling brengen in het leven


+ monotonic adj

1 MUSICA monotonisch


+ monotrema sub

1 ZOOLOGIA snaveldier, vogelbekdier, monotrema


+ monotropa sub

1 BOTANICA stofzaad


+ monotropia sub

1 monotropie


+ monotropic adj

1 monotropisch


monotypo sub

1 TYPOGRAPHIA monotype


+ monovalente adj

1 CHIMIA monovalent, eenwaardig
radicales -- = eenwaardige radicalen
metallos -- = eenwaardige metalen


+ monovalentia sub

1 CHIMIA eenwaardigheid


+ monoxydo sub

1 CHIMIA monoxyde


+ monoxyle adj

1 uit één stuk hout vervaardigd


+ monozygote sub

1 monozygoot


+ monozygote adj

1 monozygoot


+ monozygotic adj

1geminos -- = ééneiige tweelingen


+ monsenior sub

1 RELIGION monseigneur


+ monson sub

1 moesson (wind)
2 moesson (jaargetijde)
-- sic/del estate = zomermoesson, oostmoesson, regenmoesson
-- pluviose = natte moesson
pluvia de -- = moessonregen


+ monsonic adj

1 moesson...
climate -- = moessonklimaat
pluvia -- = moessonregen


monstra sub

1 vertoon, tentoonspreiding, blijk
-- de amor = liefdeblijk
-- de habilitate = kunststukje
mitter in -- = uitstallen
facer -- de corage = blijk geven van moed
facer -- de su ricchessas = pronken met zijn rijkdom
2 uitstalkast, uitstalling, etalage
3 (proef)monster, staal, voorbeeld
collection/libro de --s = stalenboek, stel monsters
carta de --s = staalkaart
-- gratuite = gratis monster
-- sin valor = monster zonder waarde
-- de compra = koopmonster
-- de aqua = watermonster
-- de sanguine = bloedproef
offerta accompaniate de --(s) = bemonsterde offerte
secundo le -- = volgens het monster
sala de --s = monsterzaal
feria de --s = monsterbeurs
sacchetto de --s = monsterzakje
lot de --s = monsterpartij
esser equal al -- = met het monster overeenkomen
esser inferior al -- = slechter zijn dan het monster
prender --s = monsters trekken/nemen
examinar --s = monsters keuren


monstrabile adj

1 toonbaar


+ monstrantia sub

1 CATHOLICISMO monstrans


monstrar v

1 tonen, laten zien
-- un libro a un persona = iemand een boek laten zien
-- su dentes = zijn tanden laten zien
-- lacunas = leemten vertonen
-- le cammino a un persona = iemand de weg wijzen
-- le lingua a un persona = de tong tegen iemand uitsteken
-- le pugno a un persona = iemand een vuist tonen
-- un visage dolorose = een pijnlijk gezicht zetten
2 laten zien, uitleggen


monstrator sub

1 iemand die iets toont/laat zien
-- de marionnettes = marionettenspeler
2 iemand die uitleg geeft


monstravento sub

1 windwijzer, windvaan


monstro sub

1 monster, monstrum, wanschepsel, gedrocht, ondier
le --s del mythologia = de monsters van de mythologie
-- bicephale = tweekoppig monster
-- marin/de mar = zeemonster
alliantia -- = monsterverbond


monstro adj

1 monster..., immens, kolossaal, reusachtig
travalio/labor -- = immens werk
meeting (A) -- = monstermeeting
interprisa -- = monsterbedrijf
processo -- = monsterproces
score (A) -- = monsterscore
victoria -- = monsterzege


monstruose adj

1 monstrueus, monsterachtig, gedrochtelijk, wanstaltig
alliantia -- = monsterverbond
2 monsterlijk, afschuwelijk, vreselijk
idea -- = afschuwelijk idee
3 enorm, reusachtig
le cosa prende proportiones -- = de zaak neemt enorme proporties aan


monstruositate sub

1 monsterachtigheid, wanstaltigheid
2 monsterlijkheid, afschuwelijkheid
-- de un crimine = afschuwelijkheid van een misdaad
3 reusachtigheid, enormiteit


montacargas sub

1 goederenlift, hijstoestel


montage sub

1 het monteren, het in elkaar zetten, montage, montering, assemblage, constructie, installatie
catena de -- = montagelijn/band, lopende band
sala de -- = montageruimte
officina de -- = montageatelier/werkplaats
terreno de -- = montageterrein
defecto de -- = montagefout
le -- de un film (A) = het monteren van een film
designo de -- = montagetekening
photo(graphia) de -- = montagefoto


montan adj

1 van de berg, berg..., montaan
plantas -- = montane planten
flora -- = montane flora
fringilla/passere -- = ringmus, grauwvink, veldmus
2 bergachtig, berg...


montania sub

1 berg, gebergte
alte -- = hooggebergte
catena de --s = bergketen
pariete de -- = bergwand
picco de -- = bergspits
dorso de -- = bergrug
valle de -- = bergdal
passo de -- = bergpas
scarpas/calceos de -- = bergschoenen
guida de -- = berggids
--s cretose/cretacee/de creta = krijtgebergte
--s costari/litoral = kustgebergte
Montanias Roccose = Rotsgebergte, Rocky Mountains
-- calcari = kalkgebergte
--s russe = roetsjbaan, achtbaan
-- lunar = maanberg
-- del tabula = tafelberg
-- de butyro = boterberg
BIBLIA Sermon super le -- = Bergrede
baston de -- = bergstok
SPORT cursa/etape (F) de -- = bergrit
scalator de --s = bergbeklimmer
village de -- = bergdorp
gente de -- = bergbewoners
aere de -- = berglucht
sport(s) (A) de -- = bergsport
hotel (F) de -- = berghotel
refugio in le -- = berghut
sentiero de -- = bergpad
cammino de -- = bergweg
foreste de -- = bergwoud
al summitate de un -- = boven op een berg
scalar --s = bergen beklimmen
facer un -- de un grano de sablo/arena = van een mug een olifant maken


+ montanic adj

1 CHIMIA montaan...
acido -- = montaanzuur


montaniero sub

1 bergbewoner


montaniose adj

1 bergachtig, berg...
pais -- = bergland, bergachtig land
region -- = bergstreek
systema -- = gebergtestelsel


+ montanismo sub

1 RELIGION montanisme


+ montanista sub

1 RELIGION montanist


+ montanista adj

1 RELIGION montanistisch


+ montante adj

1 stijgend
gamma -- = stijgende toonladder


+ montante sub

1 post (van deur), stijl (van raam/ladder)


+ montaplattos sub

1 bordenlift, etenslift, keukenlift, spijslift


montar v

1 naar boven gaan, klimmen, stijgen
le barometro monta = de barometer stijgt
su gloria monta = zijn roem neemt toe, zijn ster stijgt
le mar monta = het wordt vloed
le precios monta = de prijzen stijgen
le cursos monta = de koersen stijgen
le temperatura monta = de temperatuur stijgt
-- in/per ascensor = met de lift naar boven gaan
-- super un sedia = op een stoel klimmen
- super un cavallo = een paard bestijgen
2 bestijgen, beklimmen, opgaan, instappen
-- in le traino = in de trein stappen
-- a bordo de un avion = in een vliegtuig stappen
-- un scala = een trap opgaan
-- un cavallo = paardrijden
policia montate = bereden politie
3 monteren, in elkaar zetten
-- un guida super un cyclomotor = een stuur op een bromfiets monteren
-- un diamante = een diamant zetten/monteren
-- un film (A) = een film monteren
-- un tenta = een tent opzetten
4 dekken (een koe, etc.), bespringen


montata sub

1 het klimmen, klim, beklimming
2 helling, omhooggaande weg, oprit
-- abrupte = steile helling


+ montator sub

1 TECHNICA monteur
2 FILM cutter


montatura sub

1 het monteren, het in elkaar zetten, montage, montering, assemblage, constructie
2 montering, montuur
-- de berillos = brilmontuur


+ montbretia sub

1 BOTANICA montbretia


monte sub

1 berg
le -- Etna = de Etna
-- de Olivos = Olijfberg
-- del luna = maanberg
-- campaniforme = klokberg
-- de pietate = bank van lening, lommerd, pandjeshuis
-- de Venus/de Venere = Venusberg/heuvel
a -- = A. bergop, B. stroomopwaarts
per --s e per valles = over bergen en dalen, langs berg en dal
promitter --s de auro = gouden bergen beloven


+ montenegrin adj

1 Montenegrijns, van/uit Montenegro


+ montenegrino sub

1 Montenegrijn


+ Montenegro sub n pr

1 Montenegro


+ Montessori sub n pr

1 Montessori
schola -- = Montessorischool
methodo -- = Montessorimethode
inseniamento -- = Montessori-onderwijs


+ montessorian adj

1 van Montessori, Montessori...
schola -- = Montessorischool
inseniamento -- = Montessori-onderwijs


+ monticole adj

1 in de bergen levend/groeiend
plantas -- = montane planten
flora -- = montane flora


monticulo sub

1 bergje, hoogte, heuveltje
-- de talpas = molshoop
-- de nive = sneeuwhoop, berg sneeuw
SPORT -- del lanceator/pitcher (A) = werpheuvel


montuose adj

1 bergachtig, heuvelachtig, sterk golvend
region -- = bergstreek
pais -- = bergland
paisage -- = berglandschap


+ montuositate sub

1 bergachtigheid, heuvelachtigheid
le -- del Peninsula Balkanic = de berg-achtigheid van het Balkanschiereiland


monumental adj

1 van de monumenten, monumentaal, FIGURATE imposant, enorm
statua -- = monumentaal standbeeld
scala -- = monumentale trap
arte -- = monumentale kunst
plano -- de Roma = plattegrond met de monumenten van Rome


+ monumentalitate sub

1 monumentaliteit
-- de un edificio = monumentaliteit van een gebouw


monumento sub

1 monument
protection del --s = monumentenzorg
-- commemorative = gedenkteken
-- sepulcral/funeral/funebre/funerari = grafmonument
-- natural = natuurmonument
-- historic = monumento historic
-- national = nationaal monument
lista/registro/catalogo del --s = monumentenlijst
eriger un -- = een monument oprichten


+ moon boot sub ANGLESE

1 moon boot


+ moquette sub FRANCESE

1 trijp, moquette
2 vloerbedekking, (vast) vloertapijt


+ mor(pho)phonologia sub

1 morfonologie


+ mor(pho)phonologic adj

1 morfonologisch


mora (I) sub

1 uitstel, vertraging


mora (II) sub

1 BOTANICA moerbei(bes)
gelea de --s = moerbeigelei
succo de -- = moerbeisap
-- de rubo = braam


+ moraceas sub pl

1 BOTANICA moraceae, moerbeiachtigen


+ moracee adj

1 BOTANICA moerbeiachtig, moracee


moral adj

1 de zedenleer betreffend, zedekundig
lege -- = zedewet
theologia -- = moraaltheologie
philosophia -- = moraalfilosofie
theoria -- = moraaltheorie
2 moreel, zedelijk, deugdzaam
obligation -- = morele verplichting
conscientia -- = zedelijk bewustzijn
culpabilitate -- = morele schuld, morele verantwoordelijkheid
victoria -- = morele overwinning
appoio -- = morele steun
rearmamento -- = morele herbewapening, ethisch reveil
dilemma -- = gewetensnood
isto es moralmente irresponsabile = dat is moraliter onverantwoordelijk
sentir se moralmente obligate = zich moreel verplicht voelen


moral sub

1 moraal, heersende zeden en gebruiken, zedelijke beginselen
-- conjugal = huwelijksmoraal
-- laic = lekenmoraal
-- de sclavo = slavenmoraal
-- de gruppo = groepsmoraal
-- de classe = klassemoraal
-- intransigente/rigorose = strenge/starre moraal
attentato al -- = aanslag op de goede zeden
2 zedeles, moraal, lering
-- de un fabula = moraal van een fabel
isto es le -- del historia = dat is de moraal van het verhaal
3 moreel, stemming
le -- es bon = de stemming is goed
mantener le -- = het moreel op peil houden
levar le -- = het moreel opkrikken
sappar le -- = het moreel ondermijnen
4 zedenleer, moraal, ethiek


moralisar v

1 zedelijk verheffen, zedelijk verbeteren, zedelessen geven
2 moraliseren, zedelijke beschouwingen houden


moralisation sub

1 het zedelijk verbeteren, het zedelijk verheffen
2 moralisatie, zedelijke bespiegeling


moralisator sub

1 zedenpreker


+ moralisator adj

1 moraliserend, stichtelijk
sermon -- = zedenpreek


moralismo sub

1 moralisme
-- kantian = kanti-aans moralisme


moralista sub

1 moralist


+ moralista adj

1 moralistisch


+ moralistic adj

1 moralistisch


moralitate sub

1 moraliteit, zedelijkheid
-- discutibile = discutabele moraliteit
principio de -- = moraliteitsbeginsel
conscientia de -- = moraliteitsbesef
apostolo del -- = zedelijkheidsapostel
examinar le -- de un cosa = de zedelijkheid van iets onderzoeken
2 moraal, zedeles (van een fabel, etc.)
3 zinnespel


morar v

1 uitstellen, treuzelen, talmen, dralen, op zich laten wachten


moratori adj

1 JURIDIC moratoir, moratoor, achterstalligheids...
interesses -- = wettelijke interesses


moratorio sub

1 uitstel (van schuldbetaling), opschorting, moratorium
-- bancari = bankmoratorium
-- de armas nuclear/atomic = moratorium van kernwapens
promulgar un -- = een moratorium afkondigen
levar un -- = een moratorium opheffen


+ morave adj

1 Moravisch
fratres -- = Moravische broeders, hernhutters


+ Moravia sub n pr

1 Moravië
fratres de -- = Moravische broeders, hernhutters


+ moravo sub

1 Moraviër


morbide adj

1 ziekelijk, ongezond, morbide, pathologisch
germine -- = ziektekiem
impulsion -- = ziekelijke neiging
interesse -- = morbide belangstelling
curiositate -- = ziekelijke nieuwsgierigheid
2 ARTE week, zacht, mollig


morbiditate sub

1 ziekelijkheid, ongezondheid, morbiditeit
risco de -- = morbiditeitsrisico
2 ziektecijfer, aantal ziektegevallen, morbiditeit
statistica de -- = morbiditeitsstatistiek


morbifere adj

1 ziekmakend


morbific adj

1 ziekteveroorzakend, ziektebrengend, ziekteverspreidend


+ morbillo sub

1 MEDICINA mazelen


+ morbillose adj

1 MEDICINA mazelen...


morbo sub

1 ziekte, kwaal
-- acute = acute ziekte
-- insidiose = verradelijke ziekte
-- complicate = ziekte met complicaties
-- contagiose/transmissibile = besmettelijke ziekte
-- chronic/prolongate = slepende ziekte
-- latente = sluimerende ziekte
-- del sanguine = bloedziekte
-- de somno = slaapziekte
le -- ha causate la decimation del population = de ziekte heeft de bevolking gedecimeerd


+ morbose adj

1 ziekte...
symptoma -- = ziekteverschijnsel
processo -- = ziekteproces


+ morbositate sub

1 het ziek zijn


mordace adj

1 bijtend, invretend, corrosief
2 FIGURATE bijtend, scherp, vinnig, bits
critica -- = bijtende kritiek
lingua -- = scherpe tong


mordacia sub

1 mondprop, mondbal


mordacitate sub

1 inbijtende kracht, corrossief vermogen
-- de acido sulfuric = corrossief vermogen van zwavelzuur
2 FIGURATE scherpte, vinnigheid, bitsheid
-- de un critica = scherpte van een kritiek


mordente adj

1 bijtend, corrossief
2 FIGURATE bijtend, vinnig, scherp, bits
ironia -- = bijtende spot
haber un penna -- = een scherpe pen voeren


+ mordente sub

1 bijtend middel


morder v

1 bijten
-- in un fructo = in een vrucht bijten
-- le pulvere = in het stof bijten, languit vallen, FIGURATE een nederlaag lijden
mi can le ha mordite = mijn hond heeft hem gebeten


+ mordettar v

1 knabbelen
aan -- un pecia de caseo = op een stukje kaas knabbelen
op een koekje -- = mordettar un biscuit


more sub

1 gewoonte, gebruik
--s = zeden, mores
-- patriarchal = aartsvaderlijke zeden
description de --s = zedenschildering
corrumper/depravar le --s = de zeden bederven
corruption/depravation/dissolution/gangrena del --s = zedenbederf
le --s se corrumpe/se deprava = de zeden raken in verval
crimine contra le --s = zedenmisdrijf
certificato de bon --s = bewijs van goed zedelijk gedrag


+ morella sub

1 BOTANICA morel
-- salvage = wilde morel


morena sub

1 GEOLOGIA morene
-- terminal = eindmorene
-- lateral = zijmorene, randwal


+ morendo adv ITALIANO

1 MUSICA morendo


+ morenic adj

1 GEOLOGIA morene(n)...


+ morganatic adj

1 morganatisch
matrimonio/maritage -- = morganatisch huwelijk


morgue sub FRANCESE

1 lijkenhuis, lijkkamer


moribunde adj

1 stervend, zieltogend, wegkwijnend (anque FIGURATE)
industria -- = op zijn eind lopende industrie


+ moribundo sub

1 stervende
assister le --s = de stervenden ter zijde staan
assistentia al --s = stervenshulp/begeleiding


moriente adj

1 stervend


+ moriente sub

1 stervende
assister le --s = de stervenden ter zijde staan
assistentia al --s = stervenshulp/begeleiding


+ moriero sub

1 BOTANICA moerbeiboom
folio de -- = moerbeiblad
ligno de -- = moerbeihout
bosco de --s = moerbeibos
bombyce del -- = moerbeivlinder


+ morilla sub

1 BOTANICA morielje, morille


+ morinda sub

1 BOTANICA inktwortel


+ morion sub

1 HISTORIA stormhoed


morir v

1 sterven, overlijden, doodgaan
-- in plen activitate = in het harnas sterven
-- se = langzaam sterven, stervende zijn, op sterven liggen
-- de fame = doodhongeren
-- de vergonia = zich dood schamen
-- de rider/de risada = zich doodlachen
-- congelate = doodvriezen
pavor de -- = doodsangst
malade a -- = doodziek
lasse a -- = stervensmoe


+ morisco sub

1 (in Spanje) bekeerde moslim, morisco, morisk


Mormon sub n pr

1 Mormon
le libro de -- = het boek van Mormon


mormon sub

1 mormoon


mormonic adj

1 mormoons
doctrina -- = mor-moonse leer
ritos -- = mormoonse riten


mormonismo sub

1 mormonengeloof


moro sub

1 moerbei(boom)
-- nigre = zwarte moerbei
ligno de -- = moerbeihout


morose adj

1 zwaarmoedig, somber, traag
2 humeurig, gemelijk, sikkeneurig


morositate sub

1 zwaarmoedigheid, somberheid, traagheid, laksheid, inertie
2 humeurigheid, gemelijkheid, sikkeneurigheid


+ morphema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA morfeem (kleinste betekeniseenheid)
-- grammatical = grammaticaal morfeem
-- lexical = lexicaal morfeem
analyse (-ysis) de -- = morfeemanalyse
structura de -- = morfeemstructuur


+ morphematic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA van/mbt een morfeem


Morpheo sub n pr

1 MYTHOLOGIA Morfeus


morphina sub

1 morfine
syringa de -- = morfinespuitje
injection de -- = morfine-inspuiting
intoxication per -- = morfinevergiftiging


morphinismo sub

1 morfinisme, morfineverslaving


+ morphinista sub

1 morfinist


+ morphinomane adj

1 aan morfineverslaving lijdend


morphinomania sub

1 morfineverslaving, het morfinespuiten, morfinisme


morphinomano sub

1 morfinespuiter, morfineverslaafde, morfinist


+ morphismo sub

1 morfisme


+ morphogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA morfogenese, (leer van de) vormontwikkeling bij organismen


+ morphogenetic adj

1 BIOLOGIA morfogenetisch
studio -- de un embryon = morfogenetische studie van een embryo


+ morphogenia sub

1 BIOLOGIA morfogenese


+ morphogenic adj

1 BIOLOGIA morfogenetisch


morphologia sub

1 morfologie


morphologic adj

1 morfologisch
LINGUISTICA E GRAMMATICA
valentia -- = morfologische valentie
LINGUISTICA E GRAMMATICA
variante -- = vormvariant
LINGUISTICA E GRAMMATICA
analyse (-ysis) -- = taalkundige ontleding


morphologista sub

1 morfoloog


morphologo sub

1 morfoloog


+ morphopsychologia sub

1 morfopsychologie


+ morsa sub

1 ZOOLOGIA walrus
dente de -- = walrustand
pelle de -- = walrushuid
chassa {sj} de --s = walrussenjacht
chassator {sj} de --s = walrussenjager


Morse sub n pr

1 Morse
alphabeto -- = morse-alfabet
apparato -- = morsetoestel
clave -- = morsesleutel
signo -- = morseteken
telegrapho -- = morsetelegraaf
codice -- = morsecode


+ morsellabile

1 opdeelbaar, verkavelbaar


+ morsellamento sub

1 verdeling, verkaveling, versnippering


morsellar v

1 (in stukken) verdelen, verbrokkelen, versnipperen, verkavelen (grond)
-- se = in brokken uiteenvallen


morsello sub

1 stuk, hap, brok, gedeelte
sucro in --s = suikerklontjes, suikerblokjes
-- de terra = stuk grond
-- de ligno = houtspaan(der)
cader in --s = in stukken vallen, kapot vallen
in mille --s = in/aan gruis
un bon -- = een lekker hapje
vole tu mangiar un -- con nos? = wil je ook een hapje meeëten?
-- exquisite = verrukkelijk hapje
-- saporose = lekker hapje
2 stuk, fragment, gedeelte, passage, onderdeel (van programma)
-- de piano = muziekstuk voor piano


morso sub

1 bit (van paard)
poner/mitter le -- = bitten


morsura sub

1 het bijten
2 beet (wond)
-- de serpente = slangenbeet
-- de vipera = adderbeet
-- de can = hondenbeet
-- de can rabiose = dollehondsbeet
-- de ratto = rattenbeet
-- de mosquito = muggenbeet
-- de crabro = horzelbeet
-- de becco = snavelbeet


+ mortadello sub

1 boterhamworst


mortal adj

1 sterfelijk
2 dodelijk, doods..., noodlottig
inimico -- = doodsvijand
peccato -- = doodzonde
colpo -- = doodsteek, genadeslag
dar le colpo -- = de doodsteek toebrengen
colpo -- de pede = doodtrap
odio -- = dodelijke haat
cadita -- = dodelijke val
sudor -- = doodszweet
vulnere -- = dodelijke verwonding
lesiones -- = dodelijk letsel
accidente -- = dodelijk/noodlottig ongeluk
angustia -- = doodsangst
silentio -- = dodelijke stilte
calor -- = moordende hitte
salto -- = salto mortale
restos -- = stoffelijk overschot
veneno -- = dodelijk gif
caso -- = geval met dodelijke afloop
haber un pavor -- = doodsbang zijn
esser mortalmente pallide = doodsbleek zijn


mortal sub

1 sterveling


mortalitate sub

1 sterfelijkheid, sterfelijke natuur
2 sterfte
(taxa de) -- = sterftecijfer
tabellas/tabulas/graphicos de -- = sterftetabellen
-- infantil = kindersterfte
-- perinatal = verloskundige sterfte
-- cancerose/per cancere = kankersterfte
regression del -- = teruggang van de sterfte
accrescimento del -- = toename van de sterfte
statistica del -- = sterftestatistiek


+ mortasa sub

1 pengat
juncto per -- e tenon = pen-en-gatverbinding


morte sub

1 dood, het overlijden, het sterven
certificato de -- = overlijdensakte
sententia de -- = doodvonnis
pronunciar le sententia de -- contra = het doodvonnis uitspreken tegen
condemnar a -- = ter dood veroordelen
condemnation a -- = terdoodveroordeling
batter a -- = doodslaan
mitter/poner a -- = ter dood brengen
pena de -- = doodstraf
risco/periculo de -- = doodsgevaar
hora del -- = doodsuur
angelo de -- = doodsengel
crito de -- = doodskreet
sudor de -- = doodszweet
somno del -- = doodsslaap
desiro/desiderio del -- = doodsverlangen
causa de -- = doodsoorzaak
caso de -- = sterfgeval
lecto de -- = sterfbed
angustia/pavor de -- = doodsangst
instincto de -- = doodsdrift
esquadra de -- = doodseskader
minusprecio/contempto/disdigno del -- = doodsverachting
dansa del -- = dodendans
silentio de -- = doodse stilte
tranquille como le -- = doodstil
fidel usque al -- = trouw tot in de dood
-- cardiac = hartdood
-- de cruce = kruisdood
-- per suffocation/per asphyxia = verstikkingsdood
-- per hypothermia = bevriezingsdood
-- natural = natuurlijke dood
-- violente = gewelddadige dood
-- apparente/in apparentia = schijndood
-- clinic = klinische dood
-- heroic = heldendood
-- expiatori = verzoeningsdood
pallide como le -- = doodsbleek
fluctuar/esser inter le vita e le -- = tussen dood en leven zweven
sanguinar a -- = doodbloeden
torturar a -- = doodmartelen
escappar al -- = aan de dood ontkomen
bravar le -- = de dood tarten/trotseren
trovar le -- = de dood vinden
seminar -- e destruction = dood en verderf zaaien
vider le -- in le facie = de dood in de ogen zien, de dood voor ogen hebben
facie a facie con le -- = in het aanschijn van de dood
a vita o -- = op leven of dood


morte adj

1 dood, gestorven, overleden
-- e interrate = dood en begraven
-- o vive = dood of levend
plus -- que vive = meer dood dan levend
2 zonder leven, levenloos, dood
corpore -- = lijk
nascite -- = dood geboren
natura -- = stilleven
aqua -- = stilstaand water
JURIDIC littera -- = dode letter
remaner littera -- = een dode letter blijven
moneta -- = dood geld
puncto -- = dood punt
citate -- = dode stad
folios -- = dorre bladeren
angulo -- = dode hoek
lingua -- = dode taal
Mar Morte = Dode Zee


mortero sub

1 vijzel, mortier
2 MILITAR mortier
-- de trenchea {sj} = loopgraafmortier
batteria de --s = mortierbatterij
3 mortel, metselspecie
-- de construction = bouwspecie
-- de calce = kalkmortel
calce de -- = mortelkalk
-- de cemento = cementmortel
-- de cemento liquide = cementspecie
-- argillose = leemmortel
cupa de -- = mortelbak, speciekuip
malaxator a/de -- = mortelmolen


mortifere adj

1 dodelijk, de dood veroorzakend, verderfelijk
foco -- = moorddadig vuur
veneno -- = dodelijk gif


mortificar v

1 RELIGION versterven, kastijden, tuchtigen
2 vernederen, kwetsen, krenken
3 MEDICINA doen afsterven
gangrena mortifica le carne = koudvuur doet het vlees afsterven


mortificate adj

1 bestorven, adellijk
2 vernederd


mortification sub

1 RELIGION versterving, kastijding, tuchtiging
2 vernedering, kwetsing, krenking
3 MEDICINA afsterving (van weefsel), necrose


mortificator sub

1 iemand die vernedert/kwetst/krenkt


+ mortinatalitate sub

1 aantal doodgeborenen, mortinataliteit


morto sub

1 dode, gestorvene, overledene, lijk
-- vivente/ambulate = levend lijk
lista de --s = dodenlijst
masca/mascara de -- = dodenmasker
cassa de -- = doodkist
testa/capite de -- = doodshoofd
numero de --s = dodental
die del --s = allerzielen
culto del/al --s = dodenverering
commemoration del --s = dodenherdenking
liturgia del --s = dodenliturgie
missa del --s = dodenmis
ossos de --(s) = doodsbeenderen
evocar le --s = de doden oproepen
evocation del --s = het oproepen van de doden
livide/pallide/blanc como un -- = zo bleek als een lijk, doodsbleek, lijkbleek
2 blinde (bij het kaartspel)


mortuari adj

1 doden..., sterf..., overlijdens...
corona -- = grafkrans, lijkkrans
drappo -- = lijkwade, baarkleed
tapis (F)/tapete -- = rouwkleed
registro -- = dodenregister, doodboek
masca/mascara -- = dodenmasker
ceremonia -- = uitvaartplechtigheid
servicio -- = rouwdienst
camera -- = sterfkamer
casa -- = sterfhuis
deposito -- = lijkenhuis
annuncio -- = overlijdensadvertentie
poema -- = lijkdicht


+ morula sub

1 BIOLOGIA moerbeistadium, morula


+ Mosa sub n pr

1 Maas
porto del -- = Maashaven
urbe del -- = Maasstad
imbuccatura del -- = Maasmonding
gravella del -- = Maasgrind
ripa del -- = Maasoever
aqua del -- = Maaswater


mosaic adj

1 Mozaïsch, van Mozes
le Lege -- = de Wet van Mozes


+ mosaicista sub

1 mozaïekwerker


mosaico sub

1 mozaïek, inlegwerk
-- de/in folios = bladmozaiek
pavimento/solo de -- = mozaïekvloer
quadrello de -- = mozaïektegel


mosaismo sub

1 Mozaïsche leer


+ mosan adj

1 van de Maas, Maas...
arte -- = Romaanse stijl in het Maasbekken


+ mosasauro sub

1 PALEONTOL mosasaurus, maashagedis


moschea sub

1 moskee


Moscova sub n pr

1 Moskou
2 Moskva (rivier)


Moscovia sub n pr

1 Moscovië


moscovita sub

1 Moscoviet


+ moscovita adj

1 Moskous


+ Mosella sub n pr

1 Moezel
vino del -- = moezelwijn
region del -- = Moezelstreek


+ mosellan adj

1 van de Moezel


Moses sub n pr

1 Mozes


moslem sub

1 mohammedaan


moslem adj

1 mohammedaans


+ mosqueton sub

1 musketonhaak


mosquitiera sub

1 muggegordijn, muggescherm, muskietennet, klamboe


mosquito sub ESPANIOL

1 mug, muskiet
oleo contra le --s = muggenolie
plaga/invasion de --s = muggenplaag
rete de --s = klamboe
piccatura/morsura de -- = muggebeet, muskietebeet
nube de --s = muggenzwerm
un -- me ha piccate = ik ben door een mug gestoken/gebeten


+ mosso adv ITALIANO

1 MUSICA mosso


+ motacilla sub

1 ZOOLOGIA kwikstaart
-- flave = gele kwikstaart
-- albe/blanc = witte kwikstaart


+ motel sub

1 motel


motetto sub

1 MUSICA motet
--s de Palestrina = motetten van Palestrina


+ motile adj

1 BIOLOGIA bewegend, beweegbaar


+ motilitate sub

1 BIOLOGIA beweeglijkheid, bewegingsvermogen, motiliteit
-- del protoplasma = motiliteit van het protoplasma


motin sub

1 muiterij, opstand, oproer
-- de fame = hongeroproer
reprimer un -- = een oproer onderdrukken/beteugelen


motinar v

1 een muiterij veroorzaken
-- contra = in opstand komen tegen
le soldatos ha comenciate a -- se = de soldaten sloegen aan het muiten


motinero sub

1 muiter


motinose adj

1 muitend, opstandig


motion sub

1 beweging
mitter se in -- = zich in beweging zetten
2 POLITICA motie, voorstel
-- de ordine = ordevoorstel, motie van orde
-- de censura = motie van wantrouwen
-- de fiducia/de confidentia = motie van vertrouwen
facer/rediger un -- = een motie opstellen
presentar un -- = een motie indienen
votar un -- = over een motie stemmen
acceptar/approbar un -- = een motie aannemen
rejectar un -- = een motie verwerpen
retirar un -- = een motie intrekken
commentar un -- = een motie toelichten
supportar/appoiar un -- = een motie steunen


+ motivabile adj

1 wat kan worden gemotiveerd. te motiveren


motivar v

1 motiveren, redenen aanvoeren voor, met redenen omkleden
2 een aanleiding vormen, een beweegreden opleveren


motivation sub

1 motivering, motivatie
-- de voto = motivation de voto
analyse (-ysis) del -- = motivatie-analyse
perder su -- = gedemotiveerd raken
ille non ha -- = het ontbreekt hem aan motivatie


+ motivational adj

1 de motivatie betreffend
recerca -- = motievenonderzoek
studio -- = motievenstudie


motive adj

1 beweging veroorzakend
poter -- = beweegkracht, drijfkracht


motivo sub

1 motief, (beweeg)reden, drijfveer, grond
-- urgente = dringende reden
-- principal = hoofdmotief
pro --s personal = om persoonlijke redenen
dar -- a = aanleiding geven tot
JURIDIC -- de recusation = wrakingsgrond
sin -- = zonder reden
con -- = met reden
2 motief (vorm, figuur)
-- floral = bloemenmotief
3 (leid)motief, (grond)thema, MUSICA motief


+ motobarca sub

1 motorboot


+ motocross sub

1 SPORT motorcross


+ motocrossista sub

1 SPORT motorcrosser


motocultura sub

1 gemechaniseerde landbouw


motocycletta sub

1 motorrijwiel, motor(fiets)
-- con sidecar (A) = motor met zijspan


+ motocyclismo sub

1 het motorrrijden


motocyclista sub

1 motorrijder
agente -- = motoragent


motocyclo sub

1 tweewielig motorrijwiel
-- legier = lichte motor


+ motolancha {sj} sub

1 motorboot


+ motonautic adj

1 speedboat...


+ motonautica sub

1 (het) speedboatracen


+ motonautismo sub

1 (het) speedboatracen


+ motonave sub

1 motorschip


+ motopropulsor adj

1 voortstuwings...
gruppo -- = voortstuwingseenheid


+ motopumpa sub

1 motorspuit


motor sub

1 motor
-- economic = zuinige motor
-- hydraulic = hydraulische motor
-- a/de combustion interne = verbrandingsmotor
-- a/de explosion = explosiemotor
-- a/de currente alternative/alternate = wisselstroommotor
-- a/de piston = zuigermotor
-- a/de piston rotative = draaizuigermotor, wankelmotor
-- a/de quatro tempores = 4-taktmotor
-- a/de duo tempores = 2-taktmotor
-- a/de gas = gasmotor
-- a/de benzina = benzinemotor
-- de frenage = remmotor
-- auxiliar = hulpmotor
-- exterior = buitenboordmotor
-- a/de jecto = straalmotor
-- de avion = vliegtuigmotor
-- rotative = rotatiemotor
-- amovibile/distachabile/auxiliar/exterior = aanhangmotor
-- compound (A) = compoundmotor
-- electric = elektrische motor, elektromotor
-- diesel (G) = dieselmotor
-- synchrone = synchroonmotor
-- asynchrone = asynchrone motor
-- con cylindros in linea = lijnmotor
-- silentiose = stille motor
suspension del -- = motorophanging
propulsion per -- = motoraandrijving
vehiculo a -- = motorvoertuig
bicycletta a/con -- = bromfiets
imbarcation a -- = motorvaartuig
yacht (A) a -- = motorjacht
barca a -- = motorboot
fabrica de --es = motorenfabriek
panna de -- = motorpech, panne
damno al -- = motorschade
oleo pro --es = motorolie
coperculo del -- = motorkap
cassa de protection del -- = motorkast
ronco/ruito de -- = motorgeronk
FIGURATE esser le -- del interprisa = de stuwende kracht van de onderneming zijn
fortia -- = motorkracht, motorische kracht
nervos -- = motorische zenuwen
mitter/poner le -- in marcha = de motor aanzetten/starten
arrestar le -- = de motor afzetten
adjustar/regular un -- = een motor afstellen
adjustage/adjustamento de un -- = afstelling van een motor
le arresto del -- = het stilvallen van de motor
le -- es disregulate = de motor loopt onregelmatig
ille es le -- de tote isto = hij is de drijvende kracht achter het geheel


+ motor adj

1 motorisch
fortia -- = motorische kracht
catena -- = aandrijfketting
disco -- = aandrijfschijf
mechanismo -- = aandrijfmechanisme
combination calefaction-fortia
-- = warmte-krachtkoppeling
handicapato -- = motorisch gehandicapte


motorcyclista sub

1 motorrijder


motorcyclo sub

1 tweewielig motorrijwiel


motorisar v

1 motoriseren
-- le armea = het leger motoriseren
truppas motorisate = gemotoriseerde troepen
policia motorisate = motor-politie
patrulia motorisate = gemotoriseerde patrouille
traffico/circulation motorisate = gemotoriseerd verkeer


motorisation sub

1 motorisering
-- del armea = motorisering van het leger


+ motoslitta sub

1 motorslee


+ mototractor sub

1 motortrekker, tractor


motto sub

1 motto, devies, lijfspreuk


+ motu proprio LATINO

1 eigener beweging


+ mouse sub ANGLESE

1 COMPUTATOR muis


+ mousse sub FRANCESE

1 CULINARI mousse


+ movente adj

1 bewegend
sablo/arena -- = stuifzand
terreno de sablo/arena -- = stuifzand(gebied)
partes -- = loopwerk


mover v

1 bewegen, in beweging zetten/brengen, van plaats doen veranderen, verroeren (van

lichaamsdelen)

-- le cauda = kwispelstaarten
-- celo e terra = hemel en aarde bewegen
-- un machina = een machine aandrijven
-- de un latere al altere = heen en weer bewegen
non -- un passo = geen stap verzetten
2 aansporen, aanzetten, aandrijven


movibile adj

1 beweegbaar, beweeglijk, verplaatsbaar, verstelbaar


+ movimentar v

1 levendig maken, verlevendigen
-- un conto = een verhaal levendig maken
un vita multo movimentate = een veelbewogen leven


movimento sub

1 het bewegen, beweging, plaatsverandering
-- accelerate = versnelde beweging
-- apparente = schijnbeweging
-- ascensional = stijgbeweging
-- aspiratori = zuigbeweging
-- serpentin = kronkel/wriemelbeweging
-- curvilinee/curviforme = kromlijnige beweging
-- rectilinee = rechtlijnige beweging
-- circular/orbicular = cirkelgang
-- retardate = vertraagde beweging
-- pendular = slingerbeweging
-- retrograde = achterwaartse beweging, kreeftegang
-- absolute = absolute beweging
-- in avante = voorwaartse beweging
MILITAR -- de truppas = troepenverplaatsing
-- del testa/del capite = (hoofd)knik
-- del precios = prijsbeweging
-- perpetue = altijddurende beweging
-- reflexe/mechanic = reflexbeweging
-- del astros = beweging der hemellichamen
-- ferroviari = treinenloop
-- undulatori/de undas = golfbeweging
-- rotatori/giratori = draaiende beweging
-- conjunctural = conjunctuurbeweging
-- uniforme = eenparige beweging
-- uniformemente accelerate/retardate = eenparig versnelde/vertraagde beweging
-- brownian = Brownse beweging
-- vive = vlugge beweging
mechanismo de -- = bewegingsmechanisme
stilo de -- = bewegingsstijl
turbation de -- = bewegingsstoornis
stato de -- = bewegingstoestand
guerra de -- = bewegingsoorlog
--s del anima = zielroerselen
libertate de -- = bewegingsvrijheid
communicar un -- = een beweging overbrengen
-- giratori = draaiende beweging
imprimer -- a un cosa = iets in beweging brengen
poner in -- = op gang brengen
poner se in -- = zich in beweging zetten
2 stroming, beweging, partij
-- de protesto(s) = protestbeweging
-- de resistentia = verzetsbeweging
-- de liberation = bevrijdingsbeweging
-- pacifista/pro le pace = vredesbeweging
-- de ideas = geestesstroming
-- popular = volksbeweging
-- de independentia = onafhankelijkheidsbeweging
-- separatista = afscheidingsbeweging
-- revolutionari = revolutionaire beweging
-- clandestin = ondergrondse beweging
-- syndical/syndicalista = vakbeweging
-- feminista = feministische beweging
-- social = sociale beweging
-- de massa = massabeweging
-- litterari = literaire beweging
-- antialcoholic = geheelonthoudersbeweging
-- juvenil/del juventute = jeugdbeweging
-- ecumenic = oecumenische beweging
-- ecologic/ambiental/del ambiente (ecologic) = milieubeweging


Moyse sub n pr

1 Mozes


+ Mozambique {mozambik} sub n pr

1 Mozambique


mozarabe sub

1 HISTORIA Spaanse Christen onder moors bestuur in Spanje


+ mozarabe adj

1 mozarabisch
arte -- = mozarabische kunst
rito -- = mozarabische rite


mozarabic adj

1 mozarabisch
arte -- = mozarabische kunst
rito -- = mozarabische rite


+ mozartian adj

1 van Mozart, in de trant van Mozart


+ mozzarella sub ITALIANO

1 CULINARI mozzarella


+ mozzetta sub ITALIANO

1 mozzetta, schoudermanteltje


+ mu sub

1 mu (Griekse letter)


mucer v

1 muf zijn, schimmelig zijn, schimmelen


+ mucic adj

1 acido -- = slijmzuur


mucide adj

1 muf, schimmelig
iste pan ha un gusto -- = dat brood smaakt schimmelachtig


+ mucigene adj

1 mucigeen, slijmvormend


mucilagine sub

1 BOTANICA slijm
producer/formar -- = slijm afscheiden


mucilaginose adj

1 BOTANICA slijmig, slijmachtig
substantia -- = slijmstof


mucina sub

1 BIOCHIMIA mucine, slijmstof


+ mucinose adj

1 mucineus, slijmerig


mucipare adj

1 BOTANICA slijm veroorzakend, slijm voortbrengend
cellulas -- = slijmproducerende cellen


muco sub

1 slijm (van slijmvliezen)
-- nasal = neusslijm, snot
secretion de -- = slijmafscheiding
producer/formar -- = slijm afscheiden
haber un naso plen de -- = een snotneus hebben


+ mucolytic adj

1 mucolytisch


mucor sub

1 mufheid, schimmelachtigheid
macula de -- = schimmelvlek/plek
damno(s) causate per le -- = schimmelschade
2 BOTANICA knopschimmel


mucosa sub

1 ANATOMIA slijmvlies
-- olfactive = reukslijmvlies
-- buccal = mondslijmvlies
-- intestinal = darmslijmvlies
-- nasal = neusslijmvlies
-- vaginal = vaginaal slijmvlies
-- epiglottic = slijmvlies van het strotklepje


mucose adj

1 slijm afscheidend, slijm...
secretion -- = slijmafscheiding
membrana -- = slijmvlies
glandula -- = slijmklier
febre -- = slijmkoorts
naso -- = snotneus


mucositate sub1 slijmerigheid, slijm (van slijmvliezen)

-- sanguinolente = bloederig slijm
le cavitate nasal secreta -- = de neusholte scheidt slijm af


+ mucoviscidose (-osis) sub

1 MEDICINA mucoviscidose


+ mucron sub

1 BOTANICA stekelpunt


+ mucronate adj

1 BOTANICA met stekelpunten


muezzin sub

1 RELIGION moëddzin, gebedsomroeper


+ muffin sub ANGLESE

1 CULINARI muffin


+ mufla sub

1 moffel


+ muflon sub

1 ZOOLOGIA moeflon


mufti sub

1 RELIGION moefti


mugir v

1 loeien (van koeien)
2 gieren, huilen (wind), bulderen (zee)


+ mugito sub

1 het loeien, geloei, het huilen, gehuil (van de wind), het bulderen, gebulder (van de

zee)

+ muguette sub

1 BOTANICA lelietje-van-dalen


mula sub

1 wijfjesmuildier


mulatto sub

1 mulat


mulcta sub

1 (geld)boete
-- commutative = vervangende boete
-- de parking (A)/stationamento/parcamento = parkeerboete
clausula de -- = strafbeding, strafbepaling
imponer/dar un -- = een boete opleggen
imposition de un -- = heffing van een boete
menaciar de -- = met boete bedreigen
pagar un -- = een boete betalen


+ mulctabile adj

1 beboetbaar


+ mulctabilitate sub

1 beboetbaarheid


mulctar v

1 beboeten, een boete geven, een boete opleggen
esser mulctate = een boete krijgen


mulero sub

1 muildierdrijver


+ muleta sub ESPANIOL

1 muleta, rode lap


mulger v

1 melken (koe, etc.)
situla de/pro -- = melkemmer
tabouret (F)/scabello de/pro -- = melkstoeltje


+ mulgition sub

1 het melken
hora de -- = melktijd


mulgitor sub

1 melker
-- de vaccas = koeiemelker
-- de oves = schapemelker


mulgitura sub

1 het melken


mullah sub

1 RELIGION mulla(h)


mulo sub

1 muildier


mulsion sub

1 het melken


mult(i)articulate adj

1 ZOOLOGIA uit veel geledingen bestaand


multe adj

1 veel
ante -- tempore = lang geleden


+ multiangular adj

1 met veel hoeken


+ multibracteate adj

1 BOTANICA met veel schutbladen


+ multicanal adj

1 multikanaal...
altoparlator -- = luidsprekercombinatie


multicapsular adj

1 BOTANICA multicapsulair


+ multicaudate adj

1 BOTANICA veelstaartig


multicaule adj

1 BOTANICA veelstengelig
planta -- = plant met veel stengels


multicellular adj

1 BOTANICA veelcellig, meercellig
organismo -- = veelcellig organisme
TECHNICA altoparlator -- = meercellige luidspreker


+ multicellularitate sub

1 BOTANICA, TECHNICA veelcelligheid, meercelligheid


+ multicentric adj

1 Vide: polycentric


+ multicephale adj

1 veelhoofdig


multicolor adj

1 veelkleurig, bont, polychroom
aves -- = bonte vogels
impression -- = meerkleurendruk
stilo -- = meerkleurenpotlood
illustration -- = meerkleurenillustratie/plaat
mixtura -- = mengeling van kleuren
con plumas -- = bontgevederd
con nuances (F) -- = bontgeschakeerd


+ multiconfessional adj

1 multiconfessioneel


+ multicultural adj

1 veel verschillende culturele elementen hebbend


+ multiculturalismo sub

1 het naast elkaar bestaan van verschillende culturen in een land


multicuspide adj

1 BOTANICA met veel scherpe punten
2 ANATOMIA met veel knobbelpunten (kies)


+ multidentate adj

1 BOTANICA veeltandig


+ multidimensional adj

1 MATHEMATICA meerdimensionaal


+ multidimensionalitate sub

1 meerdimensionaliteit


+ multidirectional adj

1 ongericht
microphono -- = ongerichte microfoon


+ multidisciplinari adj

1 multidisciplinair
un inseniamento -- = een multidisciplinaire onderwijsvorm


+ multiethnic adj

1 multi-etnisch


multifide adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA in vele delen gespleten, veelspletig
corolla -- = veelspletige bloemkroon


+ multifilar adj

1 meerdraads..., meeraderig
cablo -- = meeraderige kabel


multiflor adj

1 BOTANICA veelbloemig
pedunculo -- = steel met veel bloemen
phaseolo -- = pronkboon, pronker
polygonato -- = veelbloemig salomonszegel


+ multifocal adj

1 multifocaal
berillos -- = multifocale bril


+ multifoliate adj

1 met veel bladen, veelbladig


+ multifolie adj

1 Vide: multifoliate


multiforme adj

1 veelvormig, pluriform
societate -- = pluriforme gemeenschap


multiformitate sub

1 veelvormigheid, pluriformiteit


+ multifunctional adj

1 multifunctioneel
furno -- = combioven


+ multifunctionalitate sub

1 multifunctionaliteit


+ multiglandulose adj

1 BOTANICA veelklierig


+ multigrade adj

1 multigrade
oleo -- = multigrade olie


+ multilateral adj

1 multilateraal, meerzijdig, veelzijdig
accordo -- = multilaterale overeenkomst
fortia -- = multilaterale strijdmacht
commercio -- = multilaterale handel


+ multilateralitate sub

1 veelzijdigheid


multilatere adj

1 veelzijdig, meerzijdig, multilateraal


+ multilinear adj

1 MATHEMATICA veellijnig


multilineate adj

1 veelstrepig


+ multilingual adj

1 veeltalig
dictionario -- = veeltalig woordenboek


+ multilingue adj

1 veeltalig
dictionario -- = veeltalig woordenboek


+ multilinguismo sub

1 veeltaligheid


multilobate adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA veellobbig


multilobe adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA veellobbig


multilocular adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA veelcellig, veelhokkig, meerhokkig


multiloque adj

1 praatgraag, praatziek


multiloquente adj

1 praatgraag, praatziek


multiloquentia sub

1 praatziekte


+ multimedia sub pl

1 multimedia


+ multimedial adj

1 multimediaal


+ multimetro sub

1 multimeter


+ multimilliardari adj

1 vele miljarden bezittend


+ multimilliardario sub

1 multimiljardair


+ multimillionari adj

1 vele miljoenen bezittend


multimillionario sub

1 multimiljonair


+ multimodal adj

1 multimodaal


+ multimotor adj

1 meermotorig, veelmotorig
avion -- = meermotorig vliegtuig


+ multinational adj

1 multinationaal, vele naties omvattend, over veel landen verspreid
interprisa -- = multinational


+ multinational sub

1 multinational


+ multinerve adj

1 BOTANICA veelnervig


+ multinodular adj

1 multinodulair


+ multinomial adj

1 MATHEMATICA veeltermig, multinomiaal
coefficiente -- = multinomiale coëfficiënt


multinomie sub

1 MATHEMATICA veeltermig, multinomiaal


multinomio sub

1 MATHEMATICA veelterm


+ multinuclear adj

1 veelkernig


+ multinucleate adj

1 veelkernig


multipara sub

1 vrouw die meermaals heeft gebaard
2 vrouw die meer kinderen tegelijk baart
3 ZOOLOGIA dier dat veel jongen tegelijk voortbrengt


multipare adj

1 meermaals gebaard hebbend
2 meer dan één kind tegelijk barend
3 ZOOLOGIA veel jongen tegelijk voortbrengend


multiparitate sub

1 eigenschap om veel jongen tegelijk voort te brengen


multipartite adj

1 in vele delen verdeeld, meerdelig


multipede adj

1 die vele voeten heeft, veelvoetig, veelpotig


+ multipetale adj

1 BOTANICA met veel kroonbladen


+ multiphase adj

1 ELECTRICITATE veelfasig


multiple adj

1 meervoudig, veelvoudig (anque MATHEMATICA)
CHIMIA lege del proportiones -- = wet van de multiple proporties
assassino -- = massamoordenaar
refraction -- = meervoudige refractie
test (A) a selection -- = meerkeuzetest
question a selection -- = meerkeuzevraag
minimo -- commun = kleinste gemene veelvoud
echo -- = meervoudige echo
2 velerlei, verschillend, herhaald, talrijk, gevarieerd
causas -- = velerlei oorzaken
pro usages -- = voor verschillende doeleinden


+ multiplet sub

1 PHYSICA, OPTICA, COMPUTATOR multiplet


+ multiplex sub

1 COMMUNICATION multiplex


+ multiplex adj

1 COMMUNICATION multiplex...
systema -- = multiplexsysteem


multiplicabile adj

1 MATHEMATICA vermenigvuldigbaar


+ multiplicabilitate sub

1 MATHEMATICA mogelijkheid om te worden vermenigvuldigd


multiplicando sub

1 MATHEMATICA vermenigvuldigtal


multiplicar v

1 verveelvoudigen, vermeerderen, uitbreiden
-- se = zich verveelvoudigen, zich vermeerderen, toenemen in aantal
-- le tentativas = herhaalde pogingen doen
-- le contactos = de contacten uitbreiden
2 MATHEMATICA vermenigvuldigen
-- per mille = verduizendvoudigen
-- se = vermenigvuldigd worden


multiplication sub

1 verveelvoudiging, vermeerdering, toeneming in aantal
BIOLOGIA -- vegetative = vegetatieve vermeerdering
-- asexual/asexuate = ongeslachtelijke voortplanting
-- cellular = celvermeerdering
BIBLIA le -- del panes (e del pisces) = de wonderbare spijziging
2 MATHEMATICA vermenigvuldiging
tabulas de -- = tafels van vermenigvuldiging
factor de -- = vermenigvuldigingsfactor
3 verzet, fietsversnelling
-- de 48 a 24 = verzet van 48:24


multiplicative adj

1 vermenigvuldigings..., multiplicatie...
signo -- = vermenigvuldigingsteken


multiplicator sub

1 iemand die/iets dat vermenigvuldigt/verveelvoudigt/vermeerdert
-- electronic = elektronenvermenigvuldiger
2 MATHEMATICA vermenigvuldiger, multiplicator


multiplice adj

1 veelvoudig, veelzijdig, talrijk
2 MATHEMATICA multipel, veelvoudig


+ multiplicitate sub

1 veelvuldigheid, multipliciteit
-- algebric/algebraic = algebraïsche multipliciteit
2 het grote aantal, de veelheid, menigte
le -- del sensationes confunde le anima = veelheid aan indrukken brengt de ziel in verwarring


multiplo sub

1 MATHEMATICA veelvoud
minime commun -- = kleinste gemene veelvoud, K.G.V.


multipolar adj

1 ANATOMIA, ELECTRICITATE meerpolig, multipolair
cellula -- = meerpolige cel
dynamo -- = meerpolige dynamo


+ multipolaritate sub

1 ANATOMIA ELECTRICITATE meerpoligheid, multipolariteit


+ multipolo sub

1 multipool


+ multiprogrammation sub

1 multiprogrammering


+ multiracial adj

1 veelrassig, multiraciaal, waar meer rassen samenleven
societate -- = multiraciale samenleving
metropole -- = wereldstad met vele rassen


+ multiradiate adj

1 veelstralig


+ multiramose adj

1 BOTANICA met vele takken of twijgen, sterk vertakt


+ multiregional adj

1 multiregionaal


+ multiresistente adj

1 multiresistent
virus -- = multiresistent virus


+ multiresistentia sub

1 multiresistentie


+ multisecular adj

1 eeuwenoud, eeuwendurend


multisense adj

1 vele betekenissen hebbend


+ multisiliquose adj

1 BOTANICA met vele peulen of hauwen


multisone adj

1 vele klanken voortbrengend


+ multispicate adj

1 BOTANICA veelarig


+ multisyllabe adj

1 Vide: polysyllabe


multitubular adj

1 TECHNICA met vele pijpen
caldiera -- = pijpketel


multitude sub

1 massa, groot aantal, menigte
-- de spectatores = groot aantal toeschouwers
2 (mensen)menigte
dissipar/dispersar le -- = de menigte uiteendrijven
aperir se un passage a transverso le -- = door de menigte dringen
perder se/disparer in/inter le -- = in de menigte opgaan
le circo attrahe semper/sempre un -- = het circus trekt altijd veel volk/mensen aan


+ multiungulate adj

1 veelhoevig


multivage adj

1 die veel rondzwerft


+ multivalente adj

1 CHIMIA veelwaardig, polyvalent


multivalve adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA veelkleppig


multivalvular adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA veelkleppig


+ multivariabile adj

1 multivariabel, multivariaal


+ multivariate adj

1 multivariabel, multivariaal


+ multivibrator sub

1 multivibrator


multivie adj

1 vele wegen hebbend


+ multivoc adj

1 meerduidig, met veel betekenissen


multo adv

1 zeer, erg
-- populate = dicht bevolkt


multungulate adj

1 ZOOLOGIA met veel nagels


multungule adj

1 ZOOLOGIA met veel nagels


mumia sub

1 mummie
masca/mascara de -- = mummiemasker


mumificar v

1 mummificeren
cadavere mumificate = gemummificeerd lijk


mumification sub

1 mummificering, mummificatie
-- natural per desiccation = natuurlijke mummificatie door uitdroging


+ mumificator sub

1 iemand die mummificeert


+ mundabile adj

1 wat gereinigd kan worden


mundadentes sub

1 tandenstoker


mundan adj

1 wereldlijk, van de wereld
2 werelds, mondain
chronica -- = societynieuws


mundanitate sub

1 wereldsgezindheid, mondaniteit
2 wereldse ijdelheid


mundapipa sub

1 pijperager


+ mundapista(s) sub

1 (op ijsbaan) baanveger


mundar v

1 schoonmaken, reinigen, zuiveren
sablo/arena de -- = schuurzand
-- con sablator = zandstralen
FIGURATE -- un lista de abonatos = een lijst van abonnees opschonen


munde adj

1 schoon, helder, rein, zuiver
copia -- = netschrift, net


mundial adj

1 van de (gehele) wereld, wereld...
de fama -- = wereldberoemd
actualitate -- = toestand in de wereld
guerra -- = wereldoorlog
crise/crisis -- = wereldcrisis
conferentia -- = wereldconferentie
congresso -- = wereldcongres
consilio -- = wereldraad
revolution -- = wereldrevolutie
federalismo -- = wereldfederalisme
conflagration -- = wereldbrand
die/jorno -- del precaria = wereldgebedsdag
die/jorno -- del sanitate = wereldgezondheidsdag
organisation -- del sanitate = wereldgezondheidsorganisatie
record (A) -- = wereldrecord
reputation -- = wereldvermaardheid
opinion -- = wereldopinie
politica -- = wereldpolitiek
situation -- = wereldsituatie
consumo -- = wereldverbruik
flotta -- = wereldvloot
pace -- = wereldvrede
commercio -- = wereldhandel
banca -- = wereldbank
economia -- = wereldeconomie
hegemonia/dominio -- = wereldheerschappij
historia -- = wereldgeschiedenis
production -- = wereldproduktie
marca -- = wereldmerk
evento -- = wereldgebeurtenis
potentia -- = wereldmacht
porto -- = wereldhaven
celebritate -- = wereldberoemdheid
population -- = wereldbevolking
reputation -- = wereldreputatie
campionato -- = wereldkampioenschap
campion -- = wereldkampioen
litteratura -- = wereldliteratuur
mercato -- = wereldmarkt
Union -- pro Interlingua, U.M.I = Wereldbond voor Interlingua
de repercussion -- = wereldschokkend


+ mundialisar v

1 mondialiseren, globaliseren


+ mundialisation sub

1 mondialisatie, globalisatie


mundificar v

1 schoonmaken, reinigen, zuiveren


mundification sub

1 het schoonmaken, schoonmaak, het reinigen, reiniging, het zuiveren, zuivering
servicio de -- public = reiniging(sdienst)
-- public del stratas = straatreiniging
personal de -- = schoonmaakpersoneel, schoonmakers
equipa de -- = schoonmaakploeg


+ mundificative adj

1 schoonmakend, reinigend


munditia sub

1 zindelijkheid, netheid


mundo sub

1 wereld, heelal, kosmos, sfeer, kring van verschijnselen
-- animal = dierenwereld
-- vegetal = plantenwereld
-- habitate = bewoonde wereld
-- litterari = literaire wereld
-- del spiritos = geestenwereld, geestenrijk
-- commercial/del negotios = zakenwereld
-- del sonios = droomwereld
-- sensibile = zintuiglijk waarneembare wereld
2 wereld, aarde, aardbol, gedeelte van de aarde
vetule -- = oude wereld
nove -- = nieuwe wereld
tertie -- = derde wereld
pais del tertie -- = derde-wereldland
le cinque partes del -- = de vijf werelddelen
le altere -- = de andere wereld, het hiernamaals
campion del -- = wereldkampioen
campionato del -- = wereldkampioenschap
record (A) del -- = wereldrecord
-- sportive/del sport = sportwereld
cuppa del -- = wereldbeker
meravilia del -- = wereldwonder
religion del -- = wereldgodsdienst/religie
hegemonia/dominio del -- = wereldhegemonie/heerschappij
3 wereld, maatschappij
homine del -- = man van de wereld
femina del -- = vrouw van de wereld
le -- libere = de vrije wereld
le -- antique = de oudheid
le joias/gaudios del -- = de aardse vreugden
conception del -- = wereldbeschouwing
-- incantate = toverwereld
4 tote le -- = iedereen


munerar v

1 schenken, geven


+ Munich sub n pr

1 München


municipal adj

1 gemeentelijk, gemeente...
electiones -- = gemeenteraadsverkiezingen
consilio -- = gemeenteraad
consiliero -- = gemeenteraadslid
budget (A)-- = gemeentebegroting
autoritates -- = stadsbestuur
theatro -- = stadsschouwburg
secretario -- = gemeentesecretaris
architecto -- = gemeentearchitect
functionario -- = gemeenteambtenaar
ostiero -- = stadhuisbode, raadhuisbode
casa -- = raadhuis, stadhuis
parco -- = stadspark
derecto -- = gemeenterecht
archivo -- = gemeentearchief
administration -- = gemeentebeheer
imposto -- = gemeentebelasting
cassa -- = gemeentekas
museo -- = gemeentemuseum
politica -- = gemeentepolitiek
decreto -- = raadsbesluit
regulamento -- = gemeenteverordening
schola -- = gemeenteschool
bibliotheca -- = stadsbibliotheek
theatro -- = stadsschouwburg
cammino -- = gemeenteweg
obrero/laborator/travaliator -- = gemeentewerkman
lege -- = gemeentewet
hospital -- = gemeenteziekenhuis
servicios e industrias -- = gemeentebedrijven
distribution -- del aqua = stadswaterleiding


municipalisar v

1 onder beheer van de gemeente brengen
-- un fabrica de gas = een gasfabriek onder gemeentebeheer brengen


+ municipalisation sub

1 het onder gemeentelijk beheer brengen
le -- del servicios de transporto urban = het in gemeentelijke handen brengen van het stadsvervoerbedrijf


municipalitate sub

1 (grondgebied van de) gemeente
travalios/labores public (del --) = gemeentewerken
2 gemeentebestuur
3 gemeentehuis, raadhuis


municipe sub

1 inwoner van een gemeente


municipio sub

1 HISTORIA ROMAN municipium
2 grondgebied van de gemeente, gemeente
-- limitrophe/peripheric = randgemeente
3 gemeentebestuur


munificente adj

1 vrijgevig, gul, royaal


munificentia sub

1 vrijgevigheid, gulheid, munificentie


munir v

1 versterken (een stad, etc.)
2 voorzien (van), verschaffen
-- de personal = bemannen
-- un violino de chordas = een viool met snaren bespannen


munition sub

1 krijgsvoorraad, krijgsbehoeften
2 (am)munitie
deposito/magazin de --es = munitiedepot, munitiemagazijn
nave de --es = (am)munitieschip
traino de --es = (am)munitietrein
cassa a/de munition = munitiekist
pan de -- = kuch, kazernebrood


munitionar v

1 van (am)munitie voorzien


munitionero sub

1 munitieleverancier


+ muon sub

1 PHYSICA muon


mural adj

1 muur..., wand...
planta -- = klimplant
pictura -- = muurschildering
mappa -- = wandkaart
calendario -- = wandkalender
jornal -- = muurkrant
decoration -- = muurversiering
revestimento -- = wandbekleding
tapis (F)/tapete -- = wandtapijt
armario -- = wandkast
horologio/pendula -- = hangklok
platto -- = wandbord
mobile -- = wandmeubel
modello -- = wandmodel
quadrello -- decorative = wandtegel
lampa -- = wandlamp
spot (A) -- = wandspotje
cassa forte -- = wandkluis
molino a/de caffe -- = wandkoffiemolen


muralia sub

1 FORTIFICATION vestingmuur, stadsmuur
-- circular/circumvallante = ringmuur
le Grande Muralia de China = de Chinese Muur
le Muralia del Lamentos/del Lamentationes = de Klaagmuur
cinger un citate de --s = een stad met muren/wallen omgeven


+ muralista sub

1 muurschilder


murar v

1 ommuren
-- un citate = een stad bemuren
2 dichtmetselen
-- un porta = een deur dichtmetselen
ille habeva murate su tresor = hij had zijn schat ingemetseld


mure sub

1 Vide: mus


+ murena sub

1 ZOOLOGIA moeraal, murene


+ murex sub

1 stekelhoornslak, purperslak, murex


muria sub

1 pekelwater, brijn, brem


muriate adj

1 zoutzuurhoudend


muriatic adj

1 zoutzuur bevattend, muriatisch
fontes -- = muriatische bronnen
acido -- = zoutzuur


muriato sub

1 zoutzuurzout, chloride


+ murice sub

1 Vide: murex


murides sub pl

1 ZOOLOGIA muisachtigen, muridae


+ murin adj

1 ratten...
plaga -- = rattenplaag
2 muizen...


murmurar v

1 murmelen (water), ritselen (bladeren), ruisen (bomen), kabbelen

(beek), etc.

2 mompelen, zachtjes praten
-- parolas inintelligibile = onverstaanbaar mummelen
3 mopperen, pruttelen, morren


murmuration sub

1 gemurmel (water), geritsel (bladeren), het ruisen (bomen),

gekabbel (beekje), etc.

2 gemompel, zacht gepraat
campania de -- = fluistercampagne
3 gemopper, gemor, afkeurend commentaar


murmurator sub

1 mompelaar, prevelaar
2 mopperaar, brompot, knorrepot


murmure sub

1 gemurmel (water), geritsel (bladeren), het ruisen (bomen),

gekabbel (beekje), etc.

-- cardiac = hartgeruis
2 gemompel, zacht gepraat
-- approbatori/de approbation = goedkeurend gemompel
-- inintelligibile = onverstaanbaar gemompel
un -- se ha elevate in le sala = er ging een gemompel in de zaal op
3 gemopper, gemor, afkeurend commentaar
tono de -- = moppertoon


murmurear v

1 murmelen (water), ritselen (bladeren), ruisen (bomen), kabbelen

(beekje), etc.

2 mompelen, zacht praten
3 mopperen, pruttelen, morren


murmurose adj

1 murmelend, ritselend, ruisend, kabbelend
2 mompelend, zachtjes pratend
3 mopperend, morrend


muro sub

1 muur, wand, wal
-- exterior/externe = buitenmuur
-- interior/interne = binnenmuur
-- de sustenimento = schoormuur, steunmuur
-- divisori = tussenmuur, tussenwand, scheidingswand
-- separative/de separation = scheidingsmuur, scheidsmuur
-- transversal = dwarsmuur
-- refractari = brandmuur
-- angular/de angulo = hoekmuur
-- urban = stadsmuur
-- cec = blinde muur
-- de terra = aarden wal
-- del sono = geluidsbarrière
-- de calor = hittebarrière
-- antiruito = geluidsmuur/wal
Muro del Lamentos/del Lamentationes = Klaagmuur
Muro de Berlin = Berlijnse Muur
Muro de Hadriano = Hadrianusmuur
choccar {sj} contra un -- de incomprension/incomprehension = op een muur van onbegrip

stuiten

le --s audi, le --s ha aures = de muren hebben oren


mus sub

1 ZOOLOGIA muis
-- minute = dwergmuis
foramine de --es = muizegat
trappa a/pro --es = muizeval
nido de --es = muizenest
veneno de --es = muizegif
merda/excrementos de --es = muizendrek
plaga/invasion de --es = muizenplaag
chassator {sj} de --es = muizenvanger
jocar como un catto con un -- = een spel van kat en muis spelen
2 COMPUTATOR muis


musa sub

1 muze
montania del --s = muzenberg
dedicar se al --s = zich aan de muzen wijden


musaranea sub

1 ZOOLOGIA spitsmuis


musca sub

1 ZOOLOGIA vlieg
-- domestic = huisvlieg, kamervlieg
-- carnivore = aasvlieg
-- tsetse = tsetsevlieg
-- de carne = vleesvlieg
-- de Espania/Hispania = Spaanse vlieg
-- artificial = kunstvlieg (voor het vissen)
MEDICINA --s volante = beweeglijke punten voor de ogen
larva de -- = vliegenlarve
corpore de -- = vliegenlijf
merda/cacata de -- = vliegenstront
colla a --s = vliegenlijm
plaga/invasion de -- = vliegenplaag
BOXA peso -- = vlieggewicht
non facer mal a un -- = geen vlieg kwaad doen
facer de un -- un elephante = van een mug een olifant maken
2 vlokje baard (op de onderlip), kinbaardje, sikje
3 schoonheidsvlekje (in 't gezicht)


+ muscardino sub

1 ZOOLOGIA hazelmuis


+ muscari sub

1 BOTANICA druifhyacint


+ muscarina sub

1 BIOCHIMIA muscarine


+ muscario sub

1 BOTANICA vliegenzwam


muscate adj

1 muskus...
ratto -- = muskusrat
pira -- = muskuspeer
confitura -- = muskuscitroenjam
odor -- = muskusgeur
2 muskaat...
nuce -- = muskaatnoot, nootmuskaat
rosa -- = muskaatroos
uva -- = muskaatdruif
capricorno -- = rozenboktor


muscatello sub

1 muskadeldruif
2 muskaatwijn, muscadelwijn


muscato sub

1 muscadeldruif
2 muskaatwijn, muscadelwijn


+ muscheton sub

1 (haak) musketon


muschettero sub

1 musketier


muschetto sub

1 musket


muscides sub pl

1 ZOOLOGIA Vliegenfamilie, Muscidae


+ muscifere adj

1 ophrys -- = vliegenorchis


+ muscivore adj

1 vliegen etend


musco (I) sub

1 mos
extender se super le -- = zich op het mos neervlijen


musco (II) sub

1 muskus
-- artificial = kunstmuskus
2 muskusgeur, muskusreuk


muscologia sub

1 muscologie, studie van de mossen


muscose adj

1 bemost, mossig, mos...
muros -- = mosachtige muren
rosa -- = mosroos


muscular adj

1 van de spieren, spier...
fortia -- = spierkracht
exercitio -- = spieroefening
travalio/labor -- = spierarbeid
contraction/succussion -- = spiersamentrekking
action -- = spierwerking
activitate -- = spierwerking
crampo -- = spierkramp
texito -- = spierweefsel
stomacho -- = spiermaag
rheumatismo -- = spierreumatiek
rigiditate -- = spierstijfheid
metabolismo -- = spierstofwisseling
fibra -- = spiervezel
fibrilla -- = spierfibril
fasce -- = spierbundel
systema -- = spierstelsel
cellula -- = spiercel
dolores -- = spierpijn
atrophia -- = spieratrofie
relaxation -- = spierverslapping
elongation -- = spierverrekking
atonia -- = slapheid van de spieren
dystrophia -- = spierdystrofie
paralyse (-ysis) -- = spierverlamming
physiologia -- = spierfysiologie


+ muscularitate sub

1 gespierdheid


musculate adj

1 gespierd (anque FIGURATE), krachtig, stevig
bracios -- = gespierde armen
collo -- = gespierde nek
stilo -- = gespierde stijl


musculatura sub

1 spierstelsel, musculatuur


musculina sub

1 BIOCHIMIA musculine


musculo (I) sub

1 spier
-- abdominal = buikspier
-- pectoral = borstspier
-- cervical = nekspier
-- facial = gelaatsspier, aangezichtsspier
-- labial = lipspier
-- dorsal = rugspier
-- clavicular = sleutelbeenspier
-- intercostal = tussenribspier
-- del gena = kniespier
-- del collo = halsspier
-- deltoide = deltaspier
-- palatal = gehemeltespier
-- masticatori = kauwspier
-- tracheal = luchtpijpspier
-- plantar = zoolspier
-- zygomatic = wangspier
-- coracoide = ravenbekspier
-- pectinate = kamspier
-- cubital = elleboogspier
-- lisie = gladde spier
-- extensori = strekspier, strekker
-- contractile = samentrekbare spier
-- flexori = buigspier
-- triangular = driehoeksspier
-- piriforme = peervormige spier
-- rotatori = draaispier, draaier, rotator
--s laxe = slappe spieren
--s accommodatori = accommoderende spieren
-- lumbrical = wormvormige spier
-- trapezio = monnikskapspier
--s de aciero = stalen spieren
contraction de un -- = samentrekking van een spier
elasticitate del --s = spankracht van de spieren
distender un -- = een spier verrekken


musculo (II) sub

1 mossel
le --s es molluscos acephale = mossels zijn koploze weekdieren
-- comestibile/edibile = eetbare mossel
concha de -- = mosselschelp
pisca de --s = mosselvisserij
banco de --s = mosselbank
venditor de --s = mosselman
saison (F) del --s = mosselseizoen
2 tweekleppig schelpdier


musculose adj

1 (sterk) gespierd, spier...
gambas -- = gespierde benen
collo -- = gespierde nek


musculositate sub

1 gespierdheid
2 de spieren


+ museal adj

1 museum..., museaal


musellar v

1 muilkorven, muilbanden
-- le pressa = de pers breidelen/muilkorven


+ muselliera sub

1 muilkorf, muilband


musello sub

1 muilkorf, muilband


museo sub

1 museum
-- de antiquitates = museum van oudheden
Museo de Arte Moderne = Museum voor Moderne Kunst
-- naval/maritime/nautic = scheepvaartmuseum
-- de picturas = schilderijenmuseum
-- de archeologia = oudheidkundig museum
Museo (de Figuras) de Cera = Wassenbeeldenmuseum
-- de aviation = luchtvaartmuseum
-- al aere libere = openluchtmuseum
-- municipal = stedelijk museum, gemeentemuseum
-- regional = streekmuseum
-- scholar/pedagogic = schoolmuseum
-- national/statal = rijksmuseum
director de -- = museumdirecteur
direction de -- = museumdirectie
functionario de -- = museumbeambte
personal de -- = museumpersoneel
surveliante/custode de -- = suppoost in een museum
guida de -- = museumgids
visitante/visitator de -- = museumbezoeker
objecto de -- = museumstuk
catalogo de -- = museumcatalogus


+ museographia sub

1 museografie


+ museographic adj

1 museografisch


+ museographo sub

1 museograaf


+ museologia sub

1 museologie, museumkunde


+ museologic adj

1 museologisch, museumkundig


music adj

1 gevoel hebbend voor kunst, muzisch
education -- = muzische vorming
2 van de muziek, muziek...
poter -- = muziekvermogen


musica sub

1 muziek
-- pop (A) = popmuziek
-- beat (A) = beatmuziek
-- punk (A) = punkmuziek
-- soul (A) = soulmuziek
-- disco = discomuziek
-- dixieland (A) = dixielandmuziek
-- instrumental = instrumentale muziek
-- vocal = vocale muziek
-- religiose/sacre = gewijde muziek
-- legier = lichte muziek
-- popular = populaire muziek
-- excitante = meeslepende muziek
-- classic = klassieke muziek
-- baroc = barokmuziek
-- symphonic = symfonische muziek
-- moderne = moderne muziek
-- romantic = romantische muziek
-- concrete = concrete muziek
-- atonal = atonale muziek
-- de jazz (A) = jazzmuziek
-- tsigan = zigeunermuziek
-- funebre = treurmuziek
-- de/pro harmonia = harmoniemuziek
-- de dansa/de ballo/pro dansar/pro ballar = dansmuziek
-- de camera = kamermuziek
-- de tabula = tafelmuziek
-- de ambiente/de fundo = achtergrondmuziek
-- radiophonic/de radio = radiomuziek
-- de circo = cirkusmuziek
-- sacrate/liturgic/de ecclesia = kerkmuziek
-- tonal = tonale muziek
-- de film (A) = filmmuziek
-- de negros = negermuziek
-- pro piano/pro organo/pro violino = piano/orgel/vioolmuziek (compositie)
-- de piano/de organo/de violino = piano/orgel/vioolmuziek (uitvoering)
libro de -- = muziekboek
folio de -- = muziekblad
amator de -- = muziekliefhebber
critico de -- = muziekkritikus
critica de -- = muziekkritiek
cassa de -- = muziekdoos
historia del -- = muziekgeschiedenis
instrumento de -- = muziekinstrument
lection de -- = muziekles
papiro de -- = muziekpapier
schola/academia de -- = muziekschool
sala de -- = muziekzaal
morsello/pecia de -- = muziekstuk
kiosque (F) a/de -- = muziektent
professor/maestro de -- = muziekleraar
festa/festival de -- = muziekfeest, muziekfestival
curso de -- = muziekcursus
magazin/boteca de -- = muziekwinkel
societate de -- = muziekgezelschap
cognoscitor de -- = muziekkenner
inseniamento del -- = muziekonderwijs
theatro de -- = muziektheater
stilo de -- = muziekstijl
facer -- = muziek maken
mitter/poner in -- = op muziek zetten


+ musicabile adj

1 op muziek te zetten
un poema facilemente -- = een gedicht dat gemakkelijk op muziek is te zetten


+ musicabilitate sub

1 mogelijkheid om (iets) op muziek te zetten


musical adj

1 muzikaal, muziek..., tot de muziek behorend
aure -- = muzikaal gehoor
emission -- = muziekuitzending
comedia -- = musical
historia -- = muziekgeschiedenis
voce -- = welluidende stem
inseniamento -- = muziekonderwijs
nota -- = muzieknoot
vita -- = muziekleven
festa/festival -- = muziekfeest
programma -- = muziekprogramma
accento -- = muzikaal accent
talento -- = muziektalent
nota -- = muzieknoot
notation/scriptura -- = muziekschrift, notenschrift
vespera/vespere -- = muziekavond
instrumento -- = muziekinstrument
societate -- = muziekgezelschap
theoria -- = muziekleer
bibliotheca -- = muziekbibliotheek
critico -- = muziekkritikus
critica -- = muziekkritiek
obra -- = muziekwerk
drama -- = muziekdrama
signo -- = muziekteken
fundo -- = achtergrondmuziek


+ musical sub ANGLESE

1 musical


+ musicalitate sub

1 muzikaliteit
-- de un melodia = muzikaliteit van een melodie
-- de un lingua = muzikaliteit van een taal


musicante sub

1 muzikant, musicus


musicar v

1 musiceren, muziek maken
2 op muziek zetten
-- un poesia = een gedicht op muziek zetten


+ musicassetta sub

1 cassettebandje, musicassette


+ musicastro sub

1 slecht musicus


+ music hall sub ANGLESE

1 music-hall
artista de -- = music-hallartiest


musichetta sub

1 pretentieloze muziek, muziekje


musico sub

1 musicus, muzikant
-- ambulante/stratal = straatmuzikant
-- pop (A) = popmuzikant/musicus
corpore de --s militar = militair muziekkorps


+ musicographia sub

1 musicografie


+ musicographo sub

1 musicograaf


musicologia sub

1 musicologie, muziekwetenschap


+ musicologic adj

1 musicologisch
problemas -- = musicologische problemen


+ musicologista sub

1 musicoloog, muziekwetenschapper


musicologo sub

1 musicoloog, muziekwetenschapper


+ musicomane adj

1 een overdreven liefde voor muziek hebbend


musicomania sub

1 overdreven liefde voor muziek


musicomano sub

1 hartstochtelijk liefhebber van muziek


+ musicotheca sub

1 verzameling platen/banden/C.D.'s


+ musicotherapia sub

1 muziektherapie


+ müsli sub GERMANO

1 müsli


muso sub

1 snuit (van dieren)
-- de can = hondesnuit
-- de cavallo = paardebek


musselina sub

1 mousseline, neteldoek


+ mussitation sub

1 MEDICINA lipbewegingen zonder geluid, mussitation


+ mussive adj

1 mussief
auro -- = mussiefgoud, tinbisulfide
argento -- = mussiefzilver


+ Mussolini sub n pr

1 Mussolini


+ mussolinian adj

1 van Mussolini


mustachio sub

1 snor, knevel, snorharen
rasar se le -- = zijn snorharen wegscheren
lassar se crescer le -- = zijn snor laten staan


mustang sub ANGLESE

1 mustang


mustarda sub

1 mosterd
-- forte = scherpe/sterke mosterd
-- extraforte = extrasterke mosterd
fabrica de -- = mosterdfabriek
fabricante de -- = mosterdfabrikant
molino de -- = mosterdmolen
sauce (F) de -- = mosterdsaus
coclear a/de -- = mosterdlepel(tje)
oleo/essentia de -- = mosterdolie
pulvere de -- = mosterdpoeder
grana de -- = mosterdzaad
gas de -- = mosterdgas


mustardero sub

1 mosterdmaker, mosterdfabrikant


mustardiera sub

1 mosterdpot


mustela sub

1 ZOOLOGIA wezel
pellicia de -- = wezelbont


mustelides sub pl

1 ZOOLOGIA marterachtigen


musto sub

1 most, wijnmost, appelmost, perenmost


musulman sub

1 muzelman, mohammedaan


+ musulman adj

1 mohammedaans, islamitisch, moslim...
arte -- = islamitische kunst
mundo -- = mohammedaanse wereld
religion -- = mohammedaanse godsdienst
population -- = mohammedaanse bevolkingsgroep


muta (I) sub

1 het ruien, rui, het verharen, verharing, haarwisseling, het vervellen, vervelling
2 verandering, verwisseling, omwisseling
-- de voce = stemwisseling


+ muta (II) sub

1 CHASSA meute (anque FIGURATE)
un -- de creditores = een horde schuldeisers


mutabile adj

1 veranderbaar, mutabel
vento -- = veranderlijke wind
gen -- = mutabel gen
MATHEMATICA quantitate -- = veranderlijke grootheid


+ mutabilitate sub

1 veranderbaarheid, verwisselbaarheid, mutabiliteit
-- de un specie = veran-derbaarheid van een soort
MATHEMATICA -- de un quantitate = veranderlijkheid van een grootheid


+ mutagene adj

1 BIOLOGIA mutageen (mogelijk mutaties veroorzakend)
factores -- = mutagene factoren
agentes/substantias -- = mutagene stoffen
specificitate -- = mutagene specificiteit
stabilitate -- = mutagene stabiliteit


+ mutagenese (-esis) sub

1 mutagenese


+ mutagenic adj

1 Vide: mutagene


+ mutageno sub

1 stof/stralen die mutaties kan/kunnen veroorzaken, mutageen


+ mutante sub

1 BIOLOGIA mutant


mutar v

1 ruien, verharen, vervellen
-- le pelle = vervellen (slang)
le serpentes muta de pelle cata anno = slangen werpen jaarlijks hun huid af
2 veranderen, verwisselen, omwisselen
-- de opinion = van mening veranderen
-- de domicilio/de casa/de domo/de habitation = verhuizen
-- le disco = een andere plaat opzetten
-- de tactica = van tactiek veranderen
-- de lecto = verbedden
-- de color = van kleur veranderen
3 BIOLOGIA muteren


mutation sub

1 verandering, verwisseling, omwisseling
-- del voce = stemwisseling
PHONETICA -- consonantic = klankverschuiving
2 BIOLOGIA mutatie
-- progressive = progressieve mutatie
-- spontanee = spontane mutatie
-- punctual = puntmutatie
-- parallel = parallele mutatie
-- saltatori/subite = sprongvariatie, sprongmutatie
-- chromosomic = chromosomenmutatie
-- lethal = letale mutatie
factor de -- = mutatiefactor
pression de -- = mutatiedruk


+ mutational adj

1 mutatie...
equilibrio -- = mutatie-evenwicht


+ mutationismo sub

1 BIOLOGIA mutatieleer, mutatietheorie


+ mutationista sub

1 BIOLOGIA aanhanger van de mutatietheorie


+ mutationista adj

1 BIOLOGIA de mutatietheorie aanhangend


mutatis mutandis LATINO

1 mutatis mutandis, met de voor de toepassing in een ander geval nodige veranderingen


+ mutative adj

1 mutatief


+ mutator sub

1 mutator


mute adj

1 stom, zwijgend, sprakeloos, stil
cinema/film -- = stomme film
parte/rolo -- = stomme rol
can de chassa {sj} -- = stomme jachthond
PHONETICA vocal -- = stomme klinker
syllaba -- = toonloze lettergreep
surde e -- = doofstom
carta/mappa -- = blinde kaart
animal/bestia -- = stom dier/beest


mutescer v

1 stil worden, stom worden


+ mutilante adj

1 misvormend, verminkend
gangrena -- = verminkend gangreen
plaga -- = verminkende wond


mutilar v

1 misvormen, verminken (anque FIGURATE)
-- un texto = een tekst verminken
-- le veritate = de waarheid geweld aandoen


mutilate adj

1 verminkt
telegramma -- = verminkt telegram


mutilation sub

1 het verminken, verminking
le telegramma non ha arrivate sin -- = het telegram is niet onverminkt overgekomen


mutilato sub

1 verminkte, invalide
-- de guerra = oorlogsinvalide


mutilator sub

1 verminker


+ mutilator adj

1 verminkend
cultello -- = mes waarmee de verminking is toegebracht


mutile adj

1 verminkt, geschonden


mutismo sub

1 het stilzwijgen, stomheid
-- de nascentia = aangeboren stomheid


+ mutitate sub

1 stomheid


+ muto sub

1 stomme


mutual adj

1 wederzijds, wederkerig, onderling
amor -- = wederzijdse liefde
responsabilitate -- = wederzijdse verantwoordelijkheid
incompre(he)nsion -- = wederzijds onbegrip:
compre(he)nsion -- = wederzijds begrip
recriminationes -- = beschuldigingen over en weer
relationes -- = wederzijdse betrekkingen
influentia -- = wederzijdse beïnvloeding
adjuta/succurso/assistentia -- = wederzijdse hulp
concessiones -- = concessies van beide kanten
societate de assecurantia -- = onderlinge verzekeringsmaatschappij
con assentimento/consentimento -- = met onderling goedvinden
facer se reproches {sj} -- = elkaar over en weer verwijten maken


+ mutualismo sub

1 mutualisme


+ mutualista sub

1 mutualist


+ mutualista adj

1 onderling
societate -- = onderlinge maatschappij


mutualitate sub

1 wederkerigheid
2 onderlinge verzekeringsmaatschappij, "onderlinge"


mutue adj

1 wederzijds, wederkerig, onderling
con -- consenso/consentimento de = met onderling goedvinden van
adjuta/assistentia/succurso -- = onderlinge/wederzijdse hulp
compre(he)nsion -- = wederzijds begrip
relationes -- = wederzijdse betrekkingen
influentia -- = wederzijdse beïnvloeding
securitate -- = wederzijdse veiligheid
cassa de succurso -- = ondersteuningskas
fundo de succurso -- = ondersteuningsfonds
inductantia -- = wederkerige inductantie
tender se le mano mutuemente = elkaar de hand reiken


+ mutulo sub

1 ARTE DE CONSTRUER balkhoofd, balkkop, kraagsteen


muzhik sub RUSSO

1 moesjiek


+ mya sub

1 -- arenari = strandgaper


+ myalgia sub

1 MEDICINA spierpijn, myalgie


+ myalgic adj

1 spierpijn...


+ myasthenia sub

1 MEDICINA spierzwakte, myasthenie


+ myasthenic adj

1 MEDICINA spierzwakte..., myasthenisch


+ mycelian adj

1 BOTANICA mycelium..., zwamvlok...


+ mycelio sub

1 BOTANICA zwamvlok, mycelium


+ mycenee adj

1 HISTORIA Mykeens, Myceens


+ myceneo sub

1 HISTORIA Mycener


+ Mycenes sub n pr

1 Mycene


+ mycenian adj

1 HISTORIA Mykeens, Myceens


+ myceniano sub

1 HISTORIA Mycener


+ myceto sub

1 schimmel


+ mycetologia sub

1 mycetologie


+ mycetoma sub

1 MEDICINA madoeravoet (schimmelinfectie)


+ mycobacterio sub

1 BIOLOGIA mycobacterie


+ mycoderma sub

1 BOTANICA mycoderma


+ mycodermic adj

1 BOTANICA mycoderma...


+ mycologia sub

1 myc(et)ologie, kennis van zwammen en paddenstoelen


+ mycologic adj

1 mycologisch
studios -- = mycologische studiën


+ mycologista sub

1 mycoloog, paddenstoelenkenner


+ mycologo sub

1 mycoloog, paddenstoelenkenner


+ mycophage adj

1 paddenstoelenetend


+ mycoplasma sub

1 BIOLOGIA mycoplasma


+ mycorrhiza sub

1 BOTANICA zwamwortel, wortelschimmel, mycorrhiza


+ mycorrhizal adj

1 BOTANICA mycorrhizaal


+ mycose (-osis) sub

1 MEDICINA mycose, wortelbrand (schimmelaandoening)


+ mycotrophia sub

1 BOTANICA mycotrofie


+ mycotrophic adj

1 BOTANICA mycotroof


+ mydriasis sub

1 MEDICINA pupilverwijding, mydriasis


+ mydriatic adj

1 MEDICINA pupilverwijdend


+ mydriatico sub

1 MEDICINA pupilverwijder, mydriaticum


+ myelencephalo sub

1 ANATOMIA nahersenen, myelencefalon


+ myelina sub

1 BIOLOGIA myeline


+ myelitis sub

1 MEDICINA ruggemergontsteking, myelitis


+ myeloblasto sub

1 MEDICINA myeloblast


+ myelocyto sub

1 MEDICINA beenmergcel, myelocyto


+ myelographia sub

1 MEDICINA myelografie


+ myeloma sub

1 MEDICINA myeloom, tumor van het beendermerg
-- multiple = multiple myeloom, ziekte van Kahler


+ myelopathia sub

1 myelopathie, ruggemergsziekte


+ mygale sub

1 ZOOLOGIA vogelspin


+ myiasis sub

1 MEDICINA myiasis (infestatie van vliegenlarven)


+ myoblastic adj

1 myoblastisch


+ myoblasto sub

1 myoblast


+ myocardio sub

1 ANATOMIA hartspier, myocard(ium)


+ myocardiopathia sub

1 MEDICINA myocardiopathie


+ myocarditis sub

1 MEDICINA hartspierontsteking, myocarditis


+ myocyto sub

1 spiercel


+ myofibrilla sub

1 myofibril, spierfibril


+ myofibroma sub

1 MEDICINA myofibroom


+ myoglobina sub

1 BIOCHIMIA myoglobine


+ myogramma sub

1 MEDICINA myogram


+ myographia sub

1 myografie, spierbeschrijving


+ myographo sub

1 MEDICINA myograaf


+ myologia sub

1 MEDICINA myologie, spierleer, spiertheorie


+ myologic adj

1 MEDICINA myologisch


+ myologo sub

1 MEDICINA myoloog


+ myoma sub

1 MEDICINA spiergezwel, vleesboom, myoom


+ myomero sub

1 myomeer


+ myonecrose (-osis) sub

1 MEDICINA myonecrose, spiernecrose


+ myopathia sub

1 MEDICINA spierziekte, spieraandoening, myopathie


+ myopathic adj

1 MEDICINA myopathisch


myope adj

1 bijziend, kippig


myopia sub

1 bijziendheid, kippigheid


+ myopic adj

1 Vide: myope


+ myoplasma sub

1 PHYSIOLOGIA myoplasma


+ myopotamo sub

1 ZOOLOGIA beverrat, moerasrat


+ myose (-osis) sub

1 MEDICINA pupilvernauwing, myosis


+ myositis sub

1 MEDICINA spierontsteking, myositis


myosotis sub

1 BOTANICA vergeet-mij-nietje
-- versicolor = veelkleurig vergeet-mij-nietje
-- palustre = moerasvergeet-mij-niet
-- silvatic = bosvergeet-mij-niet


+ myosuro sub

1 BOTANICA muizestaart


+ myotic adj

1 MEDICINA pupilvernauwend, miotisch


+ myotomo sub

1 myotoom


myriade sub

1 HISTORIA tienduizendtal, myriade
2 ontelbare menigte, myriade


myriagramma sub

1 myriagram


+ myrialitro sub

1 myrialiter


myriametro sub

1 myriameter


myriapode sub

1 duizendpotig


myriapodo sub

1 ZOOLOGIA duizendpoot
--s = duizendpoten, myriapoda


+ myrica sub

1 BOTANICA gagel


+ myricaceas sub pl

1 BOTANICA myricaceae, myricaceeën, gagelfamilie


+ myringitis sub

1 MEDICINA trommelvliesontsteking


+ myriocarpe adj

1 BOTANICA met zeer vele vruchten


+ myriocephale adj

1 BOTANICA met zeer vele hoofdjes


+ myriophylle adj

1 BOTANICA met zeer vele bladeren of blaadjes


+ myriophyllo sub

1 BOTANICA vederkruid, waterduizendblad
-- spicate = aarvederkruid


+ myrmecologia sub

1 studie van mieren, myrmecologie


+ myrmecologic adj

1 myrmecologisch
recercas -- = myrmecologische onderzoekingen


+ myrmecologo sub

1 mierenkenner


+ myrmecophage adj

1 zich voedend met mieren


+ myrmecophile adj

1 myrmecofiel, mieren...
planta -- = mierenplant, myrmecofiele plant


+ myrmecophilia sub

1 voorkeur voor mieren


+ myrmecophilo sub

1 iemand met voorkeur voor mieren


+ myrmeleon sub

1 ZOOLOGIA mierenleeuw


+ myrobalano sub

1 PHARMACIA myrobalaan, zalfnoot


+ myrosina sub

1 BIOCHIMIA myrosine


myrrha sub

1 mirre
balsamo de -- = mirrebalsem
tinctura de -- = mirretinctuur


myrrhar v

1 met de geur van mirre omgeven


myrrhic adj

1 mirre...


+ myrrhis sub

1 BOTANICA roomse kervel


myrtaceas sub pl

1 BOTANICA mirteachtigen, myrtaceae, myrtefamilie


myrtacee adj

1 BOTANICA mirteachtig


myrtiforme adj

1 ANATOMIA mirtebladvormig


myrtillo sub

1 bosbes, blauwbes
-- rubie = veenbes, vossebes
gelea de --s = bosbessengelei
confitura/confectura de --s = bosbessenjam
succo de --s = bosbessensap


myrto sub

1 BOTANICA mirt(e), mirtestruik, mirteboom
corona de --s = mirtekrans, mirtekroon
folio de -- = mirteblad
branca de -- = mirtetak
bacca de -- = mirtebes
odor/fragrantia de -- = mirtegeur
bosco de --s = mirtenbos
essentia/oleo de -- = mirte-olie


mysta sub

1 RELIGION GREC myste (ingewijde in een mysterie)


mystagogia sub

1 RELIGION GREC mystagogie (inwijding in de mysteriën)


+ mystagogic adj

1 RELIGION GREC mystagogisch


mystagogo sub

1 RELIGION GREC mystagoog


mysterio sub

1 RELIGION GREC mysterie
--s grec = Griekse mysteriën
2 ECCLESIA geloofsgeheim, mysterie
-- del Trinitate = mysterie van de H. Drieëenheid
3 geheim, raadsel, mysterie
--s del natura = geheimen van de natuur
-- insondabile/impenetrabile/incompre(he)nsibile = ondoorgrondelijk mysterie
disvelar un -- = een mysterie onthullen
Frits es un -- complete pro me = Frits is een volslagen mysterie voor mij
haber un halo de -- = in duisternis gehuld zijn
4 LITTERATURA mysteriespel


mysteriose adj

1 geheimzinnig, raadselachtig, mysterieus, geheim
dossier (F) -- = geheim dossier
comportamento -- = mysterieus optreden
disparition -- = mysterieuze verdwijning
figura -- = geheimzinnige gestalte
ager --mente = geheimzinnig te werk gaan


+ mysteriositate sub

1 mysterieusheid, geheimzinnigheid, raadselachtigheid


mystic adj

1 mystiek
fide -- = mystiek geloof
experientia -- = mystieke ervaring
union -- = mystieke eenwording
ecstase (-asis)/extase (-asis) -- = mystieke extase


mystica sub

1 mystiek
-- christian = christelijke mystiek
-- franciscan = franciscaanse mystiek


+ mysticeto sub

1 ZOOLOGIA baardwalvis


mysticismo sub

1 mysticisme, mystiek
-- christian = christelijke mystiek


mysticitate sub

1 mystiek karakter, mystieke vervoering


mystico sub

1 mysticus
--s = mystieken


mystificar v

1 misleiden, bedotten, foppen, om de tuin leiden
lassar se -- per un propaganda demagogic = zich om de tuin laten leiden door een demagogische propaganda


mystification sub

1 misleiding, fopperij
-- litterari = literaire vervalsing
-- del electorato/del electores = kiezersbedrog
esser victima de un -- = slachtoffer van een misleiding zijn


mystificator sub

1 misleider, bedotter, fopper


+ mystificatori adj

1 misleidend, bedottend, foppend
intentiones -- = misleidende bedoelingen


mythic adj

1 mythisch
heroe -- = mythische held
tradition -- = mythische traditie


+ mythicisar v

1 mythisch maken, mythisch behandelen/uitleggen


+ mythicisation sub

1 het mythisch maken, mythische behandeling/uitleg


+ mythicitate sub

1 mythisch karakter
-- de un tradition = mythisch karakter van een traditie


+ mythificar v

1 tot een mythe maken
Carolo Magne ha essite mythificate = Karel de Grote is een mythe geworden


+ mythification sub

1 (het) tot eenmythe maken


mytho sub

1 mythe
-- de Sisypho = mythe van Sisyphus
-- de Faust = mythe van Faust
-- vive = levende mythe
le -- del superioritate germanic = de mythe van de Germaanse superioriteit


mythographia sub

1 mythografie
-- medieval = middeleeuwse mythografie


+ mythographic adj

1 mythografisch


mythographo sub

1 mythograaf


mythologia sub

1 mythologie


mythologic adj

1 mythologisch
traditiones -- = mythologische tradities
poema -- = mythologisch gedicht
factos --amente interpretate = feiten die mythologisch worden geïnterpreteerd


+ mythologisar v

1 mythologiseren


mythologista sub

1 mytholoog


mythologo sub

1 mytholoog


+ mythomane adj

1 mythomaan


+ mythomania sub

1 leugenzucht, mythomanie


+ mythomaniac adj

1 mythomaan


+ mythomaniaco sub

1 mythomaan, ziekelijke leugenaar, leugenmaniak, fantast


+ mythomano sub

1 mythomaan, ziekelijke leugenaar, leugenmaniak, fantast


+ mytilicultor sub

1 mosselkweker


+ mytilicultura sub

1 mosselcultuur, mosselkwekerij


+ mytilin adj

1 ZOOLOGIA mossel..., mosselachtig


+ mytilo sub

1 ZOOLOGIA mossel


+ mytilotoxina sub

1 BIOCHIMIA mosselengif
intoxication per -- = mosselvergiftiging


+ myxedema sub

1 MEDICINA myxoedeem


+ myxofibroma sub

1 myxofibroom


+ myxoma sub

1 MEDICINA myxoom, myxoma


+ myxomatose adj

1 myxomateus


+ myxomatose (-osis) sub

1 myxomatose


+ myxomyceto sub

1 BOTANICA slijkzwam


+ myxovirus sub

1 MEDICINA myxovirus


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori