FANDOM


nabab sub

1 nabob
2 rijkaard, schatrijke man


Nabuchodonosor sub n pr

1 BIBLIA Nebukadnezar


+ nacella sub

1 mand (van luchtballon), schuitje, gondel


nacrar v

1 een paarlemoerkleur/glans geven aan


nacrate adj

1 paarlemoeren, paarlemoerachtig, paarlemoerkleurig
libellulas con alas -- = libellen met paarlemoerkleurige vleugels
2 met paarlemoer ingelegd


nacre sub

1 paarlemoer
buttones de -- = paarlemoeren knopen


nadir sub

1 ASTRONOMIA nadir, voetpunt


+ naga, naja sub

1 ZOOLOGIA brilslang, cobra, naga, naja


+ nagana sub

1 nagana, tsetseziekte


+ naiade sub

1 MYTHOLOGIA waternimf, bronnimf, najade


naive adj

1 naïef, onbevangen, ongekunsteld, argeloos, onnozel
arte -- = naïeve/primitieve kunst


naivitate sub

1 onbevangenheid, eenvoud, argeloosheid, onnozelheid
-- infantin = kinderlijke eenvoud


+ najadaceas sub pl

1 BOTANICA najadaceeën, nimfkruidfamilie


+ najas sub

1 BOTANICA nimfkruid


nam conj

1 want


+ Namibia sub n pr

1 Namibië


+ namibian adj

1 Namibisch


+ namibiano sub

1 Namibiër


nana sub

1 (vrouwelijke) dwerg


+ nandu sub

1 ZOOLOGIA nandoe


+ nanificar v

1 (m.b.t. planten) de groei verhinderen, de groei onmogelijk maken


+ nanismo sub

1 MEDICINA dwerggroei, nanisme


nano sub

1 dwerg, kabouter
-- de jardin = tuinkabouter
stella -- = dwergster
arbore -- = dwergboom
querco -- = dwergeik
gigante e -- = anderhalve cent


+ nanobacterio sub

1 nanobacterie


+ nanocephale adj

1 MEDICINA nanocefaal


+ nanocephalia sub

1 MEDICINA nanocefalie, dwerghoofdigheid


+ nanoelectronica sub

1 nano-electronica


+ nanometro sub

1 nanometer


+ nanoplancton sub

1 nanoplankton


+ nanoprocessor sub

1 nanoprocessor


+ nanosecunda sub

1 nanoseconde


+ napalm sub

1 napalm
bomba al -- = napalmbom


naphtha sub

1 nafta


+ naphthalene sub

1 CHIMIA naftaleen


naphthalina sub

1 naftaline
bolla de -- = mottebal


+ naphthene sub

1 CHIMIA nafteen


+ naphthenic adj

1 CHIMIA
acido -- = nafteenzuur


naphthol sub

1 naftol


+ napoleon sub

1 napoleon (goudstuk van 25 frank)


Napoleon sub n pr

1 Napoleon


+ napoleonic adj

1 Napoleontisch
guerras -- = Napoleontische oorlogen
le strategia -- durante le campania de Russia = de strategie van Napoleon tijdens de Russische veldtocht


+ Napoli sub n pr

1 Napels


+ napolitan adj

1 Napolitaans
cantos -- = Napolitaanse liederen


+ napolitano sub

1 Napolitaan
2 Napolitaans (dialect)


+ nappa sub

1 nappa(leer)


+ narceina sub

1 CHIMIA narceïne


+ narcissic adj

1 narcistisch, ikzuchtig


narcissismo sub

1 narcisme, verliefdheid op zich zelf


+ narcissista sub

1 narcist, zelfingenomene


+ narcissista adj

1 narcistisch, zelfingenomen, ikzuchtig


+ narcissistic adj

1 narcistisch, zelfingenomen, ikzuchtig


narcisso sub

1 BOTANICA narcis
-- silvestre = wilde narcis
-- trompetta = trompetnarcis
-- poetic = dichter(s)narcis, witte narcis
-- minime = dwergnarcis
flor de -- = narcisbloem
bulbo de -- = narcisbol
campo de --s = narcissenveld


Narcisso sub n pr

1 MYTHOLOGIA Narcissus


+ narcoanalyse (-ysis) sub

1 narcoanalyse


+ narcodollar sub

1 drugdollar


+ narcolepsia sub

1 MEDICINA (onbedwingbare) slaapzucht, narcolepsie


+ narcoleptic adj

1 MEDICINA narcoleptisch


+ narcoleptico sub

1 slaapzuchtpatiënt, narcolepticus


+ narcomane adj

1 aan drugs verslaafd


+ narcomania sub

1 narcomanie, verslaving aan verdovende middelen


+ narcomano sub

1 drugsverslaafde


narcose (-osis) sub

1 MEDICINA narcose, verdoving, bedwelming
apparato de -- = narcoseapparaat
masca/mascara de -- = narcosemasker/kapje


+ narcotherapia sub

1 MEDICINA slaapkuur


narcotic adj

1 MEDICINA narcotisch, verdovend, bedwelmend


narcotico sub

1 verdovend middel, narcoticum
traffico de --s = drugshandel
transporto de --s = drugstranport
consumo de --s = druggebruik
abuso de --s = drugsmisbruik
problema del --s = drugsprobleem
ille traffica in --s = hij handelt in drugs


narcotina sub

1 CHIMIA narcotine


narcotisar v

1 onder narcose brengen, "wegmaken", verdoven, bedwelmen


narcotisation sub

1 verdoving, bedwelming


narcotismo sub

1 verdoving(stoestand), bedwelming, roes (door bedwelmende middelen)


+ narcotrafficante sub

1 drugshandelaar


nardin adj

1 nardus..., met nardus bereid


nardo sub

1 BOTANICA nardus, borstelgras
odor de -- = nardusgeur
2 nardusolie


nare sub

1 neusgat, neusvleugel


narghile sub

1 nargileh, (Turkse) waterpijp


+ narrabile adj

1 wat verteld/verhaald kan worden


narrar v

1 vertellen, verhalen
-- un aventura = een avontuur vertellen


narration sub

1 het vertellen, het verhalen
stilo de -- = verteltrant
2 vertelling, verhaal
-- biblic = bijbelverhaal
-- infantin/infantil = kinderverhaal


narrative adj

1 vertellend, verhalend, verhaal..., narratief
genere -- = verhalend genre
prosa -- = verhalend proza
poesia -- = verhalende poëzie
stilo -- = verhaaltrant
technica -- = verhaaltechniek


+ narrativitate sub

1 verhalend karakter, narrativiteit


+ narratologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA narratologie


+ narratologic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA narratologisch


narrator sub

1 verteller
un bon -- = een goede verteller


+ narratori adj

1 vertellend, verhalend


+ narthecio sub

1 BOTANICA beenbreek


+ narthrex sub

1 ARTE DE CONSTRUER (voor)portaal (van basiliek), voorhal,

narthrex

+ narval sub

1 ZOOLOGIA narwal


nasal adj

1 van de neus, neus...
cavitates/fossas -- = neusholten
orificio -- = neusopening
obstruction del fossas -- = neusverstopping
affection -- = neusaandoening
cartilagine -- = neuskraakbeen
muco -- = neusslijm, snot
arteria -- = neusslagader
vena -- = neusader
nervo -- = neuszenuw
osso -- = neusbeen
septo -- = neustussenschot
sono -- = neusklank, nasaal geluid
voce -- = neusstem
respiration -- = neusademhaling
orificio -- = neusgat
pilo -- = neushaar
aletto -- = neusvleugel
catarrho -- = neusverkoudenheid
hemorrhagia -- = neusbloeding, bloedneus
polypo -- = neuspoliep
speculo -- = neusspiegel
anello -- = neusring
linea/profilo -- = neuslijn
2 PHONETICA nasaal
consonante -- = nasale medeklinker
vocal -- = nasale klinker


nasal sub

1 neusstuk (van helm, etc.)
2 PHONETICA neusklank, nasaal


nasalisar v

1 nasaleren, door de neus uitspreken
vocales nasalisate = genasaliseerde klinkers


+ nasalisation sub

1 nasalering, het nasaleren


nasalitate sub

1 neusgeluid, neusklank
2 PHONETICA nasaliteit (nasaal karakter van een foneem)


nascente adj

1 aanbrekend, beginnend, wordend, ontluikend
jorno -- = aanbreken van de dag
barba -- = opkomend baardje
CHIMIA stato -- = statu nascendi, wordingsstadium


nascentia sub

1 geboorte
numero de --s = aantal geboorten, geboortecijfer
controlo/regulation de --s = geboortecontrole/regeling
limitation/restriction del --s = geboortebeperking
stimulation del --s = geboortebevordering
statistica del --s = geboortestatistiek
privilegio de -- = geboorteprivilege
curva del --s = geboortecurve
anno de -- = geboortejaar
die de -- = geboortedag, verjaardag
data de -- = geboortedatum
loco de -- = geboorteplaats
registro de --s = geboorteregister
registration de -- = geboorteaangifte
extracto/certificato de -- = geboortebewijs
declaration de -- = geboorteaangifte
acto de -- = geboorteakte
billet de -- = geboortekaartje
de -- illustre = van hoge geboorte
-- virgine = maagdelijke geboorte
-- difficile = moeilijke bevalling
surde/cec de -- = doof/blind geboren
de -- humile = van nederige geboorte
desde su -- = van zijn geboorte af
un nederlandese de -- = een geboren Nederlander
2 ontstaan, wording, begin
-- del primavera = begin van de lente


nascer v

1 geboren worden, ter wereld komen
ille non ha nascite pro isto = daar is hij niet voor in de wieg gelegd
2 FIGURATE ontstaan
facer -- = laten ontstaan, in het leven roepen, oprichten
facer -- le dubita in le spirito de un persona = iemand aan het twijfelen brengen


nascite adj

1 geboren
ben -- = met goede karaktereigenschappen, van goeden huize
mal -- = met slechte karaktereigenschappen, van lage komaf
infante non -- = ongeboren kind
-- morte = dood geboren
recentemente -- = pasgeboren


nasica sub

1 ZOOLOGIA neusaap
2 ZOOLOGIA neusslang (Indiase boomslang)


nasiforme adj

1 neusvormig


+ nasilabie adj

1 BOTANICA met neusvormig verlengde lip


naso sub

1 neus
pannello de -- = zakdoek
-- aquilin = haviksneus
-- ascendente = wipneus
-- recte = rechte neus
-- punctate/punctute = puntneus, spitse neus
-- mucose = snotneus, loopneus
-- de boxator = boksersneus
ala/aletta del -- = neusvleugel
osso del -- = neusbeen
guttas pro le -- = neusdruppels
tumor del -- = neusgezwel
pilos del -- = neushaar
radice del -- = neuswortel
puncta del -- = punt(je) van de neus
haber bon -- = een fijne neus hebben
sufflar (se)/essugar le -- = zijn neus snuiten
perder sanguine del -- = uit zijn neus bloeden
mitter le -- in un cosa = zijn neus in iets steken
conducer/menar un persona per le -- = iemand bij de neus hebben
non vider ultra su -- = niet verder kijken dan zijn neus lang is
torquer le -- = de neus optrekken


+ nasobuccal adj

1 nasobuccaal


+ nasolabial adj

1 nasolabiaal


+ nasopharynge sub

1 neus-keelholte, nasofarynx


+ nassa sub

1 (vis)fuik, (vogel)vangnet
-- de pisca = fuik
-- pro homaros/langustas = kreeftefuik
poner un -- = een fuik uitzetten
levar un -- = een fuik lichten


+ nastic adj

1 BOTANICA nastisch
movimentos -- = nastische bewegingen


nasturtio sub

1 BOTANICA oostindische kers, nasturtium
-- silvestre = akkerkers, boswaterkers


+ nasua sub

1 ZOOLOGIA neusbeer


natal adj

1 van de geboorte, geboorte...
die -- = geboortedag, verjaardag
casa -- = geboortehuis
terra/solo -- = geboortegrond
citate/urbe -- = geboortestad
terra/pais -- = geboorteland
village -- = geboortedorp
loco -- = geboorteplaats
pais -- = geboorteland
solo -- = geboortegrond


Natal sub

1 Kerstmis
canto/cantico de -- = kerstlied/zang
patre -- = kerstman
arbore de -- = kerstboom
decorar le arbore de -- = de kerstboom optuigen
crippa de -- = kerstkribbe
vigilia de -- = kerstavond
nocte de -- = kerstnacht
matinas/matutinas de -- = kerstmetten
festa de -- = kerstfeest
predica/predication de -- = kerstpreek
evangelio de -- = kerstevangelie
narration de -- = kerstvertelling
dono/presente de -- = kerstcadeau
gratification de -- = kerstgratificatie
libro de -- = kerstboek
articulos de -- = kerstartikelen
carta de -- = kerstkaart
campana de -- = kerstklok
repasto/cena de -- = kerstmaal
pan de -- = kerstbrood
cantata de -- = kerstcantate
collecta de -- = kerstcollecte
pastisseria de -- = kerstgebak
salute de -- = kerstgroet
rosa de -- = kerstroos
arrangiamento floral de -- = kerststukje
allocution de -- = kersttoespraak
timbro (postal) de -- = kerstzegel
tempore de -- = kersttijd
conto de -- = kerstverhaal
decorationes de -- = kerstversiering
septimana de -- = kerstweek
vacantias de -- = kerstvakantie
message de -- = kerstboodschap
ambiente/atmosphera de -- = kerststemming/sfeer
felice --! = gelukkig kerstfeest!, prettige kerstdagen!


natalitate sub

1 aantal geboorten, geboortencijfer
limitation del -- = geboortenbeperking
excedente del -- = geboortenoverschot
stimulation del -- = geboortenbevordering
statistica del -- = geboortenstatistiek
curva del -- = geboortenkromme
regression/decrescimento/discrescimento del -- = teruggang van het aantal geboorten


natante adj

1 zwemmend
2 drijvend


natar v

1 zwemmen
-- como un pisce = zwemmen als een vis
-- super le dorso = rugzwemmen
-- sub le aqua = onder water zwemmen
-- in le abundantia = in weelde baden
-- in su proprie sanguine = in zijn bloed baden
2 drijven


natation sub

1 het zwemmen, zwemkunst, zwemsport
schola de -- = zwemschool
curso de -- = zwemcursus, zwemles
exercitio de -- = zwemoefening
movimento de -- = zwembeweging
piscina de -- = zwembassin, zwembad
club (A) de -- = zwemclub
campion de -- = zwemkampioen
campionato de -- = zwemkampioenschap
lection de -- = zwemles
concurso de -- = zwemwedstrijd
cinctura de -- = zwemgordel
-- scholar = schoolzwemmen
-- super le dorso = rugzwemmen
instructor de -- = zwemleraar
practicar le -- = zwemmen (de zwemsport beoefenen)
stabilimento/establimento de -- = zweminrichting


natator sub

1 zwemmer
-- experimentate/trainate = geoefend zwemmer
-- competitive/de competition = wedstrijdzwemmer


natatori adj

1 tot de zwemkust behorend, zwem...
arte -- = zwemkunst
exercitio -- = zwemoefening
movimento -- = zwembeweging
vesica -- = zwemblaas
membrana -- = zwemvlies


natatorio sub

1 zwemgelegenheid, zwembad


nate adj

1 geboren
cec -- = blindgeboren
surde -- = doofgeboren
esser poeta -- = een geboren dichter zijn
artista -- = rasartiest


+ natica sub

1 achterste, achterwerk


+ naticute adj

1 met een dik achterste/achterwerk


nation sub

1 natie, volk, staat
-- marin/maritime = zeenatie
-- commerciante/mercantil = handeldrijvende natie
(Organisation del) Nationes Unite = Verenigde Naties, U.N.O.
Societate/Liga del Nationes = Volkenbond


national adj

1 nationaal, van de staat, van het volk, vaderlands, binnenlands
hymno -- = volkslied
historia -- = vaderlandse geschiedenis
politica -- = nationale politiek, landspolitiek
mercato -- = binnenlandse markt
concilio -- = nationaal concilie
archivo -- = rijksarchief
imposto -- = rijksbelasting
territorio -- = rijksgebied
proprietate -- = staatseigendom
institution -- = rijksinstelling
bibita -- = volksdrank
moneta -- = rijksmunt
museo -- = rijksmuseum
policia -- = rijkspolitie
cammino -- = rijksweg
Assemblea -- = Nationale Vergadering
debita -- = staatsschuld
militia -- = nationale militie
governamento -- = landsregering
defensa -- = landsverdediging
parco -- = nationaal park
capital -- = nationaal vermogen
producto -- brute, P.N.B = bruto nationaal produkt, B.N.P.
campion -- = landskampioen
campionato -- = landskampioenschap


nationalisar v

1 nationaliseren
-- interprisas = bedrijven nationaliseren
sector nationalisate = genationaliseerde sector


nationalisation sub

1 nationalisering, nationalisatie
-- de interprisas = nationalisatie van bedrijven


nationalismo sub

1 nationalisme
-- extreme = extreem nationalisme


nationalista sub

1 nationalist


nationalista adj

1 nationalistisch
politica -- = nationalistische politiek


nationalitate sub

1 nationaliteit
-- nederlandese = Nederlanderschap


+ nationalsocialismo sub

1 POLITICA nationaal-socialisme


+ nationalsocialista sub

1 POLITICA nationaal-socialist


+ nationalsocialista adj

1 POLITICA nationaal-socialistisch


+ nationalsocialistic adj

1 POLITICA nationaal-socialistisch


native adj

1 geboren, geboortig
loco -- = geboorteplaats
puera -- = inlands meisje
pais/terra -- = geboorteland
citate/urbe -- = geboortestad
casa -- = geboortehuis
derecto -- = geboorterecht
ille es -- de Zwolle = hij is in Zwolle geboren
2 aangeboren, ingeboren
inclination -- = aangeboren neiging
3 gedegen, zuiver
auro -- = gedegen goud


nativismo sub

1 neiging de eigen landgenoten te bevoorrechten boven buitenlanders
2 PHILOSOPHIA nativisme


nativista sub

1 iemand die de neiging heeft de eigen landgenoten te bevoorrechten boven buitenlanders
2 PHILOSOPHIA nativist


+ nativista adj

1 PHILOSOPHIA nativistisch


nativitate sub

1 geboorte
Nativitate = geboorte(feest) van Christus, kerstmis


nativo sub

1 inwoner, bewoner
2 inboorling, inlander, autochtoon
quartiero de --s = inboorlingenwijk


natrium sub

1 CHIMIA natrium
lampa a -- = natriumlamp
luce/lumine de -- = natriumlicht
exclaramento/illumination de -- = natriumverlichting
composito de -- = natriumverbinding
carbonato de -- = natriumcarbonaat
nitrato de -- = natriumnitraat
sulfato de -- = natriumsulfaat
bromido/bromuro de -- = natriumbromide


+ natrix,natrice sub

1 ZOOLOGIA ringslang


natrolitho sub

1 MINERALOGIA natroliet


+ natrometro sub

1 instrumento voor het meten van het natron/sodagehalte


natron sub

1 natron, (natuurlijke) soda


natura sub

1 natuur, schepping
matre -- = moeder natuur
lege del -- = natuurwet
le cyclo del -- = de kringloop der natuur
conservation/preservation/protection del -- = natuurbescherming, natuurbehoud
poesia del -- = natuurpoëzie
amator/amante/amico del -- = natuurliefhebber, natuurvriend
descriptor del -- = natuurbeschrijver
description del -- = natuurbeschrijving
film (A) de -- = natuurfilm
philosophia del -- = natuurfilosofie
sentimento del -- = natuurgevoel
cognoscentia/cognoscimento del -- = natuurkennis
fortia del -- = natuurkracht
beltate del -- = natuurschoon
prodigalitate del -- = weelde van de natuur
stato de -- = natuurstaat/toestand
phenomeno del -- = natuurverschijnsel
secretos/mysterios del -- = geheimen van de natuur
meravilia del -- = natuurwonder
capricio del -- = speling van de natuur
amor del -- = liefde voor de natuur
religion del -- = natuurgodsdienst
ode/hymno al -- = loflied op de natuur
studio del -- = bestudering van de natuur, natuurstudie
in plen -- = in de vrije natuur
-- virgine = ongerepte natuur
-- morte = stilleven
pagar in -- = in natura betalen
2 natuur, aard, wezen, karakter, temperament
-- human = menselijke natuur
-- orgoliose = trotse natuur
isto es contrari al -- = dat gaat tegen de natuur in
duo --s opponite/opposite/discorde/discordante = twee tegenstrijdige/tegengestelde naturen
le habitude es un secunde -- = gewoonte is een tweede natuur
isto non es in su -- = dat ligt niet in zijn aard
de -- = van aard
le voce del -- = de stem van het bloed
ceder al -- = aan zijn instincten toegeven


natural sub

1 aard, karakter, inborst
ille es de -- dulce = hij heeft een zachtzinnige inborst
le -- cambia de pilo, ma non de -- = een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken


natural adj

1 natuurlijk, natuur...
de talia -- = op ware grootte, levensgroot
filio -- = natuurlijke zoon
morte -- = natuurlijke dood
barriera -- = natuurlijke hindernis
besonios -- = natuurlijke behoeften
logarithmo -- = natuurlijke logaritme
attitude -- = natuurlijke houding
frontiera -- = natuurlijke grens
historia -- = natuurlijke historie
philosophia -- = natuurfilosofie
museo de historia -- = natuurhistorisch museum
monumento -- = natuurmonument
ricchessas -- = natuurlijke rijkdommen
combustibiles -- = natuurlijke brandstoffen
disastro/calamitate/catastrophe -- = natuurramp
foreste -- = natuurbos
region -- = natuurgebied
reserva -- = natuurreservaat
immunitate -- = natuurlijke immuniteit
poesia -- = natuurpoëzie
derecto -- = natuurrecht
petra -- = natuursteen
glacie -- = natuurijs
producto -- = natuurprodukt
cauchu -- = natuurrubber
fibra -- = natuurvezel
lana -- = natuurwol
seta -- = natuurzijde
alimentation -- = natuurvoeding
alimentos -- = natuurvoeding
butyro -- = natuurboter
banio -- = natuurbad
scientias -- = natuurwetenschappen
phenomeno -- = natuurverschijnsel
talento -- = natuurtalent
leges -- = natuurwetten
fortia -- = natuurkracht
gas -- = aardgas
rete de gas -- = aardgasnet
magnete -- = natuurlijke magneet
porto -- = natuurlijke haven
parco -- = natuurpark
numero -- = natuurlijk getal
scala/gamma -- = natuurlijke toonladder
radioactivitate -- = achtergrondstraling
selection -- = natuurlijke selectie/teeltkeus
2 natuurlijk, vanzelfsprekend
3 eenvoudig, spontaan, ongekunsteld


naturalisar v

1 JURIDIC naturaliseren, burgerrecht verlenen aan
--se = zich laten naturaliseren
2 acclimatiseren (van plant/dier)


naturalisation sub

1 JURIDIC naturalisatie
procedura/procedimento de -- = naturalisatieprocedure
2 acclimatisatie (van plant/dier)


naturalismo sub

1 PHILOSOPHIA, LITTERATURA, ARTE etc., naturalisme


naturalista sub

1 natuuronderzoeker, natuurkenner
2 PHILOSOPHIA, ARTE, LITTERATURA etc., naturalist


+ naturalista adj

1 naturalistisch
roman -- = naturalistische roman


naturalistic adj

1 naturalistisch
currentes -- = naturalistische stromingen
roman -- = naturalistische roman
religion -- = naturalistische religie
un interpretation -- del realitate = een naturalistische interpretatie van de werkelijkheid


naturalitate sub

1 natuurlijkheid, natuurstaat
-- de un phenomeno = natuurlijkheid van een ver-schijnsel
ille parlava con multe -- = hij sprak zeer ongedwongen


naturalmente adv

1 op natuurlijke wijze
2 van nature
3 natuurlijk, vanzelfsprekend


+ naturismo sub

1 naturisme, nudisme
2 natuurgeneeswijze, natuurgeneeskunde


+ naturista sub

1 naturist, nudist
camping de/pro --s = nudistencamping
plagia de/pro --s = nudistenstrand
2 natuurgenezer


+ naturista adj

1 naturistisch, nudistisch
revista -- = naturistentijdschrift
medico -- = natuurgenezer


+ naturopathe sub

1 naturopaat, natuurgenezer


+ naturopathia sub

1 natuurgeneeswijze


+ naturopathic adj

1 naturopathisch


naufragar v

1 schipbreuk lijden, vergaan
-- al/in vista del porto, -- con le porto in vista = schipbreuk lijden in het gezicht van de haven
-- al litore = stranden
nave naufragate = wrak


naufrage adj

1 schipbreuk geleden hebbend, vergaan


naufragio sub

1 schipbreuk, het vergaan
facer -- = schipbreuk lijden
facer -- al/in vista del porto = schipbreuk lijden in het gezicht van de haven
-- al litore = stranding
superviventes del -- = overlevenden van de schipbreuk


naufrago sub

1 schipbreukeling
salvamento de --s = redding van schipbreukelingen
piscar --s = schipbreukelingen oppikken


naumachia sub

1 HISTORIA ROMAN naumachie (zeeslag als circusspel)


+ naupathe sub

1 zeezieke


+ naupathia sub

1 MEDICINA zeeziekte


+ naupathic adj

1 MEDICINA zeeziek


+ naupathico sub

1 zeezieke


+ nauplio sub

1 ZOOLOGIA nauplius(larve)


nausea sub

1 misselijkheid
sentir/haber --s = misselijk zijn
isto me da --s = 't is om van te kotsen, daar ga ik van over mijn nek
2 walging


nauseabunde adj

1 misselijkmakend, walgingwekkend, walgelijk, weerzinwekkend
odor -- = misselijkmakende stank
sapor/gusto -- = walgelijke smaak


nausear v

1 misselijk worden, FIGURATE van walging vervuld worden, walgen
su empleo le nausea = hij is (dood)ziek van zijn baan, hij walgt van zijn werk
2 misselijk maken, doen walgen
iste odor me nausea = die lucht maakt me misselijk


nauseose adj

1 misselijkmakend, walgingwekkend, walgelijk, weerzinwekkend
medicamento -- = walgelijk geneesmiddel


nauta sub

1 zeeman


+ nautaphono sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES nautafoon


nautic adj

1 nautisch, zeevaart...
arte -- = zeemanskunst
scientia -- = zeevaartkunde
mappa/carta -- = zeekaart
registro -- = scheepsregister
barometro -- = scheepsbarometer
bussola/compasso -- = zeekompas
termino -- = scheepsterm
museo -- = scheepvaartmuseum
instrumento -- = nautisch instrument
2 water...
club (A) -- = watersportclub
sport (A) -- = watersport
ski -- = het waterskiën
facer ski -- = waterskiën
skiator -- = waterskiër
tourismo {oe} -- = watertoerisme
tourista {oe} -- = watertoerist


nautica sub

1 zeevaartkunde, nautiek


nautilo sub

1 ZOOLOGIA nautilus


+ navaja sub

1 dolkmes


naval adj

1 tot de scheepvaart of het zeewezen behorend, scheeps..., marine..., vloot...
fortia -- = zeemacht, marine
base -- = marinebasis
porto -- = marinehaven
cantier --, sito de constructiones -- = scheepswerf
guerra -- = zeeoorlog
battalia/combatto -- = zeeslag
revista/parada -- = vlootdemonstratie, vlootschouw, vlootrevue
manovras -- = vlootmanoeuvres
artilleria -- = scheepsgeschut
cannon -- = scheepskanon
accordo/tractato -- = vlootverdrag/overeenkomst
conferentia -- = vlootconferentie
catastrophe/disastro -- = scheepsramp
termino -- = scheepsterm
construction -- = scheepsbouw
constructor -- = scheepsbouwer
architectura -- = scheepsbouwkunde
architecto -- = scheepsbouwkundige
traffico -- = scheepvaartverkeer
grue -- = scheepskraan
compasso -- = scheepskompas
hypotheca -- = scheepshypotheek
banca hypothecari -- = scheepshypotheekbank
museo -- = scheepvaartmuseum
medico -- = scheepsarts
attaché (F) -- = marine-attaché
carpentero -- = scheepstimmerman
suprematia -- = zeeheerschappij
stato major -- = marinestaf


navarcha sub

1 ANTIQUITATE navarch, vlootvoogd


nave sub

1 schip
-- a motor = motorschip
-- de passageros = passagiersschip
-- de transporto/de cargo/de carga = transportschip, vrachtschip
-- mercante/mercantil/de commercio = koopvaardijschip, handelschip
-- meteorologic = weerschip
-- pharo/fanal = lichtschip
-- cisterna = tankschip, tanker
-- pirata = zeeroverschip
-- de pisca = vissersschip
-- interlope/de contrabandero = smokkelschip
-- de guerra = oorlogsschip
-- de battalia = slagschip
-- schola = opleidingsschip
-- sanitari/hospital = hospitaalschip
-- de cabotage = kustvaarder
-- de approvisionamento = bevoorradingsschip
-- fluvial = rivierschip
-- a/de vela(s) = zeilschip
-- recuperator = bergingsschip
-- refrigerate/frigorific = koelschip
-- de escorta = escortevaartuig
-- de transporto de truppas = troepentransportschip
-- de rotas = raderboot
-- admiral = admiraalschip
-- de nocte = nachtboot
-- (de) pilota = loodsboot
-- aeree = luchtschip
-- spatial = ruimteschip
-- viking = Vikingschip
-- phantasma = spookschip
-- naufragate = scheepswrak
-- del deserto = schip van de woestijn
-- del stato = schip van staat
carcassa de -- = casco, romp, hulk
ventre de un -- = buik van een schip
interior del -- = scheepsruim
constructor de --s = scheepsbouwer
ammarrar un -- = een schip aanleggen
cargar un -- = een schip laden
discargar un -- = een schip lossen
abordar un -- = een schip enteren
recuperar un -- = een schip bergen
le entrata de un -- = het binnenlopen van een schip
le -- displacia 1000 tonnas = het schip heeft een waterverplaatsing van 1000 ton
in le medio del -- = midscheeps
2 ARTE DE CONSTRUER schip, beuk
-- principal/central = hoofdschip
-- central = middenschip, langschip
-- lateral/collateral = zijbeuk, zijschip
-- transversal = dwarsschip, dwarsbeuk


+ nave(de)pilota sub

1 loodsboot


+ navel sub

1 navelappel, navelsinaasappel


+ naveschola sub

1 opleidingsschip


navetta sub

1 bootje
-- rapide = snelboot
2 RELIGION wierookscheepje
3 weefspoel
4 pendel(voertuig), pendeltrein, ruimteveer
traino -- = pendeltrein
servicio -- = pendeldienst
-- spatial = ruimteveer, space-shuttle
facer le -- = pendelen, heen en weer reizen, forenzen


+ navicert sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES navicert


+ navicula sub

1 BOTANICA navicula (soort kiezelwier)


+ navicular adj

1 BIOLOGIA schuitvormig
osso -- = schuitvormig been, handwortelbeentje


navigabile adj

1 bevaarbaar
fluvio -- = bevaarbare rivier
vias -- = waterwegen
2 zeewaardig


navigabilitate sub

1 bevaarbaarheid
2 zeewaardigheid
certificato de -- = bewijs van zeewaardigheid


+ navigante adj

1 (zee)varend
populo -- = zeevarend volk


navigar v

1 varen (op een schip)
-- al vela = zeilen
-- in convoyo/in convio = in konvooi/onder geleide varen
interdiction de -- = vaarverbod
2 bevaren
3 navigeren


navigation sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES AVIATION het navigeren, navigatie
libro/jornal/diario de -- = logboek
schola de -- = zeevaartschool
permisso de -- = vaarbewijs
systema de -- = navigatiesysteem
2 scheepvaart, scheepsverkeer, luchtvaart
duo horas de -- = twee uur varen
-- al estima = navigation al estima
-- mercante/mercantil/commercial/de commercio = koopvaardij
-- fluvial = rivierscheepvaart
-- interior/interne = binnenscheepvaart
-- de alte mar = grote vaart, (over de oceaan) navigation oceanic
(-- de) cabotage = kleine vaart
-- libere/irregular = wilde vaart
-- a vela = zeilvaart
-- aeree = luchtvaart
-- spatial/interplanetari = ruimtevaart
-- rhenan = Rijnvaart
-- de linea = lijnvaart
canal de -- = scheepvaartkanaal
compania de -- = rederij
compania de -- aeree = luchtvaartmaatschappij
circulos del -- = scheepvaartkringen
retirar del -- = uit de vaart nemen/halen
3 stuurmanskunst, navigatie
instrumento de -- = navigatieinstrument
bussola/compasso de -- = navigatiekompas


navigational adj

1 de zeevaart betreffend
2 de navigatie/stuurmanskunst betreffend


navigator sub

1 zeevaarder, zeeman, zeevarende


+ navigator adj

1 (zee)varend
populo -- = zeevarend volk


nazaren adj

1 van/uit Nazareth


nazareno sub

1 Nazarener, Nazareeër


Nazareth sub n pr

1 Nazareth


nazi {ts} sub

1 nazi


+ nazificar {ts} v

1 nazificeren


+ nazification {ts} sub

1 nazificering, nazificatie


nazismo {ts} sub

1 nazisme


+ nazista {ts} sub

1 nazi


+ nazista {ts} adj

1 nazistisch
methodos -- = na-zistische methoden


+ neanderthaloide adj

1 neanderthaloïed


Neapole sub n pr

1 Napels


neapolita sub

1 Napolitaan


neapolitan adj

1 Napolitaans
allio -- = sierui


neapolitano sub

1 Napolitaan


+ nearctic adj

1 nearctisch
fauna -- = nearctische fauna


+ nearthrose (-osis) sub

1 MEDICINA neartrose


nebula sub

1 mist, nevel
-- dense/spisse = dichte mist
-- legier = dunne mist
-- de fuligine = smog
-- autumnal = najaarsmist
-- basse = grondmist
banco de -- = mistbank
corno/sirena de -- = misthoorn
signal de -- = mistsignaal
velo de -- = nevelsluier
cortina de -- = nevelgordijn
camera de -- = nevelkamer
il face -- = het is mistig, het mist
involver in --s = in nevelen hullen, omnevelen
il pende un -- super le pratos = er hangt een mist boven de weilanden
2 ASTRONOMIA nevel
3 MEDICINA nebula, vlekje in het hoornvlies, troebeling in de urine


nebular adj

1 mbt een nevel/nevels, nevelachtig, nevel...
hypothese (-esis) -- = nevelhypothese (mbt het ontstaan van het zonnestelsel)


+ nebulisar v

1 vernevelen, verstuiven


+ nebulisation sub

1 verneveling, verstuiving


+ nebulisator sub

1 nevelspuit, verstuiver, spuitbus


+ nebulium sub

1 CHIMIA nebulium


nebulosa sub

1 ASTRONOMIA nevel
-- galactic = galactische nevel
-- extragalactic = extragalactische nevel
-- planetari = planetaire nevel
-- spiral = spiraalnevel
-- de Orion = Orionnevel


nebulose adj

1 nevelig
METEO bewolkt
2 FIGURATE vaag, onduidelijk, verward, onbegrijpelijk
projectos -- = onduidelijke plannen
imagines -- = vage beelden


nebulositate sub

1 METEO nevelachtigheid, bewolking, bewolkingsgraad
-- variabile = wisselend bewolkt
scala de -- = bewolkingsschaal
2 FIGURATE duisterheid, verwardheid, vaagheid


nec conj

1 noch
nec ... nec .. = noch... noch ...


necamento sub

1 het verdrinken, verdrinking
morte per -- = verdrinkingsdood


necar v

1 (doen) verdrinken
-- un catto = een kat verdrinken
-- se = verdrinken
ille se ha necate in le mar = hij is in zee verdronken


necessaire sub FRANCESE

1 necessaire
-- de toilette = toiletnecessaire


necessari adj

1 noodzakelijk, nodig, benodigd
estimar -- facer un cosa = het noodzakelijk achten iets te doen
isto non implica/significa necessarimente que = daaruit volgt niet noodzakelijk dat


necesse adj

1 noodzakelijk, nodig, benodigd


+ necessitante adj

1 THEOLOGIA
gratia -- = dwingende genade


necessitar v

1 noodzakelijk maken, nodig maken, vereisen
iste operation necessita un grande maestria del technica = deze operatie vereist een grote beheersing van de

techniek

-- alco urgentemente = zitten te gillen om iets
-- urgentemente esser reimplaciate = hard aan vervanging toe zijn
2 noodzaken, dwingen


necessitate sub

1 noodzakelijkheid, noodzaak
-- imperative/imperiose = gebiedende noodzaak
-- care de lege/non ha lege = nood breekt wet
sentir le -- de = de aandrang/noodzaak voelen om
in caso de -- = in geval van nood(zaak), als het nodig is
facer de -- virtute = van de nood een deugd maken
obligate/fortiate per le -- = noodgedwongen
2 behoefte, nood
-- de credito = kredietbehoefte
--s vital/del vita = levensbehoeften
--s del traffico/del circulation = verkeersbehoeften
--s corporal = natuurlijke behoeften
le --s de nostre tempore = de behoeften/noden van onze tijd
satisfaction de un -- = behoeftebevrediging
expensas de prime -- = uitgaven voor de eerste levensbehoeften
facer su --s = zijn behoefte doen
responder al -- = inspelen op de behoefte


necessitose adj

1 behoeftig, noodlijdend, nooddruftig
ecclesia -- = noodlijdende kerk


nec plus ultra LATINO

1 nec plus ultra, (tot hier toe) en niet verder


+ necrobiose (-osis) sub

1 necrobiose, celafsterving


+ necrobiotic adj

1 necrobiotisch


necrologia sub

1 necrologie, levensbericht, in memoriam
2 necrologie (lijst van gestorvenen)


necrologic adj

1 necrologisch
notitia -- = doodbericht, levensbericht, in memoriam
session -- = rouwzitting


+ necrologista sub

1 necroloog, schrijver van een in memoriam


necrologo sub

1 necroloog, schrijver van een in memoriam


+ necromania sub

1 necromanie


necromante sub

1 dodenbezweerder, geestenbezweerder, necromant


necromantia sub

1 dodenbezwering, necromantie
2 magie, zwartekunst


necromantic adj

1 necromantisch
practicas -- = necromantische praktijken
ritos -- = necroman-tische riten


necrophage adj

1 aasvretend, aasetend, necrofaag
animal -- = aaseter
insecto -- = aasetend insekt


+ necrophagia sub

1 necrofagie


+ necrophago sub

1 aasvreter, aaseter, necrofaag


+ necrophile adj

1 necrofiel


+ necrophilia sub

1 necrofilie


+ necrophilo sub

1 necrofiel


+ necrophobe adj

1 MEDICINA met vrees voor lijken


+ necrophobia sub

1 MEDICINA lijkevrees, necrofobie


+ necrophobo sub

1 MEDICINA iemand met vrees voor lijken


+ necrophoro sub

1 ZOOLOGIA aaskever, aastor, krengtor, doodgraver


necropole (-olis) sub

1 necropolis, necropool, dodenstad
-- subterranee = ondergrondse dodenstad
--s etrusc = Etruskische dodensteden


necropsia sub

1 MEDICINA lijkschouwing, autopsie


+ necrosar v

1 BIOLOGIA (mbt weefsel) doen afsterven, necroseren
le texito se ha necrosate = het weefsel is afgestorven


necroscopia sub

1 lijkschouwing, autopsie


necroscopic adj

1 MEDICINA van de lijkschouwing


necrose (-osis) sub

1 necrose, weefselafsterving, weefselversterf
-- del osso = beenversterf
-- ischemic = ischemische necrose


+ necrotic adj

1 BIOLOGIA die/dat necrose vertoont, necrose..., necrotisch
texito -- = necrotisch weefsel
processo -- = necrotisch proces
stomatitis -- = waterkanker


+ necrotomia sub

1 MEDICINA necrotomie


+ necrotoxina sub

1 BIOCHIMIA necrotoxine


nectare sub

1 MYTHOLOGIA godendrank, mede, nectar
2 BOTANICA nectar, honingsap


+ nectarifere adj

1 honingdragend, nectarvoortbrengend
BOTANICA glandula -- = honingkliertje


nectarin adj

1 nectar..., naar nectar smakend


+ nectarina sub

1 nectarine (vrucht)


nectario sub

1 BOTANICA nectarklier, nectarschijf, nectarschubje, nectarie


+ necton sub

1 nekton


necun indef pron adj

1 geen enkel
illa non ha -- gratia = zij mist alle gratie


necuno indef pron

1 niemand
-- altere = niemand anders
-- de illes = geen van hen
-- del duo = geen van beiden
terra de -- = niemandsland


+ Nederland sub n pr

1 Nederland


+ nederlandese sub

1 Nederlander
2 Nederlands (taal)
-- standard (A) = Aadj , algemeen beschaafd Nederlands
annuncio in -- = nederlandstalige advertentie
parlar un -- defectuose/deficiente, parlar mal le -- = gebrekkig Nederlands spreken


+ nederlandese adj

1 Nederlands
nationalitate -- = Nederlanderschap
lingua -- = Nederlandse taal
grammatica -- = Nederlandse spraakkunst
cannabe/cannabis -- = nederwiet


+ nederlandophone adj

1 nederlandssprekend, nederlandstalig


+ neerlandese adj

1 Nederlands


+ neerlandese sub

1 Nederlander
2 Nederlands (taal)


+ nefaste adj

1 noodlottig, rampzalig, fataal
influentia -- = schadelijke invloed
anno -- = rampjaar
die/jorno -- = ongeluksdag
hasardo -- = noodlottig toeval


+ negabile adj

1 te ontkennen, loochenbaar


+ negabilitate sub

1 het loochenbaar-zijn


negar v

1 loochenen, ontkennen
-- un facto = een feit ontkennen
-- le evidentia = iets niet willen inzien
-- le salute de un persona = iemand opzettelijk niet willen groeten
-- obstinatemente = hardnekkig ontkennen
-- con le testa/capite = nee schudden
on non pote -- que = het valt niet te ontkennen dat
2 ontzeggen, weigeren


negation sub

1 ontkenning, loochening
2 weigering
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA ontkenning
-- duple = dubbele ontkenning


negativa sub

1 ontkenning, loochening
responder a un question con un -- = een vraag ontkennend beantwoorden
2 afwijzing, verwerping, weigering
persister/insister in su -- = bij zijn weigering blijven, in zijn weigering volharden
in caso de -- = bij/ingeval van weigering
reciper un -- a un cosa = nul op zijn rekest krijgen


negative adj

1 ontkennend, negatief
electricitate -- = negatieve elektriciteit
imagine -- = negatief beeld
PHOTOGRAPHIA pellicula -- = negatieffilm
PHOTOGRAPHIA disveloppamento del pellicula -- = negatiefproces
adverbio -- = ontkennend bijwoord
signo -- = minteken
pone iste phrase in le forma -- = zet deze zin in de ontkennende vorm
2 weigerend, negatief
attitude -- = afwijzende houding
responsa -- = afwijzend antwoord
enunciation -- = negatieve verklaring
appreciation -- = negatieve waardering
effectos -- = nadelige gevolgen
responder negativemente a un question = een vraag met nee beantwoorden


negativismo sub

1 negativisme


negativista sub

1 negativist


+ negativista adj

1 negativistisch


+ negativitate sub

1 negatieve houding, negatief karakter, negativiteit
-- de un judicio = negatief karakter van een oordeel
2 PHYSICA negatieve geladenheid


negativo sub

1 PHOTOGRAPHIA etc., negatief
-- in colores = kleurennegatief


+ negator sub

1 loochenaar, iemand die ontkent


+ negatori adj

1 ontkennend


+ negatoscopio sub

1 MEDICINA lichtbak (voor bestudering van röntgenfoto's)


neglecte adj

1 verwaarloosd, slecht onderhouden, slecht verzorgd
verdiero -- = verwilderde boomgaard
2 onverzorgd, slordig, slonzig


négligé sub FRANCESE

1 négligé, ochtendgewaad, huisjapon


negligente adj

1 slordig
2 onachtzaam, achteloos
3 nalatig


negligentia sub

1 slordigheid
-- stilistic = slordigheid van stijl
reprochar {sj} a un persona su -- = iemand zijn slordigheid verwijten
2 onachtzaamheid, achteloosheid
3 nalatigheid, verzuim
committer un -- = een nalatigheid begaan


negliger v

1 veronachtzamen, verwaarlozen, niet goed zorgen voor, geen aandacht schenken aan
-- su sanitate = zijn gezondheid verwaarlozen
-- su deber = zijn plicht verzaken
-- le interesses de un persona = iemands belangen veronachtzamen
iste patre neglige su infantes = deze vader verwaarloost zijn kinderen
-- se = zich verwaarlozen
ille se neglige = hij ziet er onverzorgd uit
2 verzuimen, nalaten
-- de facer un cosa = verzuimen iets te doen
-- un occasion = een gelegenheid voorbij laten gaan
3 geen rekening houden met
MATHEMATICA -- le decimales = de decimalen niet meerekenen


+ negligibile adj

1 te verwaarlozen, niet noemenswaardig, onbelangrijk
quantitate -- = verwaarloosbare hoeveelheid
un factor non -- = een niet te verwaarlozen factor


negotiabile adj

1 COMMERCIO verhandelbaar, inwisselbaar
titulo -- = verhandelbaar stuk
2 voor onderhandeling vatbaar, onderhandelbaar, bespreekbaar


negotiabilitate sub

1 COMMERCIO verhandelbaarheid, inwisselbaarheid
-- de un titulo = verhandelbaarheid van een stuk
2 onderhandelbaarheid, bespreekbaarheid
-- de un accordo = bespreekbaarheid van een overeenkomst


negotiante sub

1 handelaar, koopman, winkelier
-- de/in vinos = handelaar in wijnen, wijnhandelaar
-- de/in granos = graanhandelaar
-- de/in ferramentos = ijzerhandelaar
-- al in grosso = groothandelaar


negotiar v

1 handel drijven
-- in caffee = in koffie doen
-- cavillosemente = marchanderen, sjacheren, pingelen
2 onderhandelen, besprekingen voeren
-- le/del pace = onderhandelen over de vrede
3 verhandelen, inwisselen, verzilveren


negotiation sub

1 onderhandeling
initiar/comenciar/establir/aperir --es = onderhandelingen aanknopen
reassumer le --es = de onderhandelingen hervatten
rumper le --es = de onderhandelingen afbreken
le --es non jam ha date resultato = de onderhandelingen hebben nog niet tot bevredigende resultaten geleid
--s de pace = vredesonderhandelingen
--es super le disarmamento = onderhandelingen over ontwapening
--es salarial = loononderhandelingen
apertura del --es = opening van de onderhandelingen
durante le --es = hangende de onderhandelingen
2 verhandeling, verkoop


negotiator sub

1 onderhandelaar
le --es del tractato de pace = de onderhandelaars van het vredesverdrag
delegation de --es = onderhandelingsdelegatie


negotio sub

1 handel
-- de vinos = wijnhandel
homine de --s = zakenman
gente de --s = zakenlieden
viage de --s = zakenreis
relation de -- = zakenrelatie
mundo del --s = zakenwereld
le --s es le --s = zaken zijn zaken
liquidar un -- = een zaak/handel opdoeken
2 onderhandeling


negrero sub

1 slavenhandelaar
2 slavenschip, slavenhaler


+ negressa sub

1 negerin


+ negrito sub

1 negrito
del --s = negritisch


+ negritude sub

1 het neger-zijn, negerschap


negro sub

1 neger
racia de --s = negerras
lingua de --s = negertaal
musica de --s = negermuziek
cantor/cantator -- = negerzanger
canto de --s = negerlied
sanguine de --s = negerbloed
visage de -- = negergezicht
capillos de -- = negerhaar
rege de --s = negerkoning
cabana de --s = negerhut
litteratura de --s = negerliteratuur
ballo/dansa de --s = negerdans
-- del boscos = bosneger


+ negroafrican adj

1 van zwart Afrika
linguas -- = talen van zwart Afrika


+ negroafricano sub

1 zwarte Afrikaan


+ negroamerican adj

1 zwart-Amerikaans


+ negroamericano sub

1 zwarte Amerikaan


negroide adj

1 negroïde
typo -- = negertype
labios -- = negerlippen


+ negro-spiritual sub ANGLESE

1 negro spiritual, gospelsong


negus sub

1 negus


+ nelumbio sub

1 BOTANICA Indische lotus, nelumbium


nemathelminthe sub

1 ZOOLOGIA ronde worm


+ nematocida sub

1 nematicide


+ nematocysto sub

1 ZOOLOGIA netelkapsel, nematocyste


+ nematodo sub

1 ZOOLOGIA draadworm, spoelworm, reup, nematode


+ nematosepale adj

1 BOTANICA met draaddunne kelkbladen


+ nemesia sub

1 BOTANICA nemesia


Nemesis sub n pr

1 RELIGION GREC Nemesis
nemesis = wreker


nemo indef pron

1 niemand
terra de -- = niemandsland


+ nemobiosilvestre sub

1 ZOOLOGIA boskrekel


+ nenuphar sub

1 BOTANICA waterlelie
-- jalne = plomp


+ neocalvinismo sub

1 neocalvinisme


+ neocapitalismo sub

1 ECONOMIA neokapitalisme


+ neocapitalista sub

1 ECONOMIA neokapitalist, voorstander van het neokapitalisme


+ neocapitalista adj

1 ECONOMIA neokapitalistisch


+ neocapitalistic adj

1 ECONOMIA neokapitalistisch


+ neocatholic adj

1 nieuwkatholiek


+ neocatholicismo sub

1 nieuwkatholicisme


+ neocatholico sub

1 nieuwkatholiek


+ neoceltic adj

1 nieuwkeltisch
linguas -- = nieuwkeltische talen


+ neochristianismo sub

1 nieuw-christendom


+ neoclassic adj

1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC neoklassiek
architectura -- = neoklassieke bouwkunst


+ neoclassicismo sub

1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC neoklassicisme


+ neoclassicista sub

1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC neoclassicist


+ neoclassico sub

1 LITTERATURA, ARTES PLASTIC neoklassicus


+ neocolonialismo sub

1 POLITICA neokolonialisme


+ neocolonialista sub

1 POLITICA neokolonialist


+ neocolonialista adj

1 POLITICA neokolonialistisch


+ neocolonialistic adj

1 POLITICA neokolonialistisch


+ neocommunista sub

1 neocommunist


+ neoconfucianismo sub

1 neoconfucianisme


+ neoconservatismo sub

1 neoconservatisme


+ neoconservative adj

1 neoconservatief


+ neocorporatismo sub

1 neocorporatisme


+ neocortical adj

1 BIOLOGIA neocorticaal


+ neocortice sub

1 BIOLOGIA neocortex


+ neocriticismo sub

1 PHILOSOPHIA neocriticisme, neokantianisme


+ neodadaismo sub

1 neodadaïsme


+ neodarwinismo sub

1 neodarwinisme


+ neodarwinista sub

1 neodarwinist


+ neodarwinista adj

1 neodarwinistisch


+ neodymium sub

1 CHIMIA neodymium


+ neo-expressionismo sub

1 neo-expressionisme


+ neo-expressionista sub

1 neo-expressionist


+ neo-expressionista adj

1 neo-expressionistisch


+ neofascismo sub

1 POLITICA neofascisme


+ neofascista sub

1 POLITICA neofascist


+ neofascista adj

1 POLITICA neofascistisch


+ neofascistic adj

1 POLITICA neofascistisch


+ neofigurative adj

1 neofiguratief


+ neoformation sub

1 MEDICINA, BIOLOGIA, LINGUISTICA E GRAMMATICA nieuwvorming


+ neogene adj

1 GEOLOGIA neogeen


+ neogenic adj

1 GEOLOGIA neogeen


+ neogeno sub

1 GEOLOGIA neogeen


+ neogothic adj

1 ARTE DE CONSTRUER neogotisch


+ neogothico sub

1 ARTE DE CONSTRUER neogotiek


+ neogrammatico sub

1 neogrammaticus


+ neogrec adj

1 Nieuwgrieks
lingua -- = Nieuwgriekse taal, Nieuwgrieks
litteratura -- = Nieuwgriekse literatuur


+ neogreco sub

1 Nieuwgrieks (taal)


+ neo-impressionismo sub

1 ARTES PLASTIC neo-impressionisme


+ neo-impressionista sub

1 ARTES PLASTIC neo-impressionist


+ neo-impressionista adj

1 ARTES PLASTIC neo-impressionistisch


+ neokantian adj

1 PHILOSOPHIA neokantiaans


+ neokantiano sub

1 PHILOSOPHIA neokantiaan


+ neokantismo sub

1 PHILOSOPHIA neokantianisme


+ neolamarckismo sub

1 neolamarckisme


+ neolamarckista sub

1 neolamarckist


neolatin adj

1 Neolatijns, Romaans
linguas -- = Romaanse talen


+ neolatinista sub

1 neolatinist


neolatino sub

1 Nieuwlatijn, Neolatijn


+ neoliberal sub

1 neoliberaal


+ neoliberal adj

1 neoliberal


+ neoliberalismo sub

1 POLITICA, ECONOMIA neoliberalisme


+ neoliberalista sub

1 POLITICA, ECONOMIA neoliberalist


+ neoliberalista adj

1 POLITICA, ECONOMIA neoliberalistisch


neolithic adj

1 ARCHEOLOGIA neolithisch
etate/epocha -- = Jongere Steentijd, Neolithicum
civilisation -- = neolithische beschaving


+ neolithico sub

1 ARCHEOLOGIA Neolithicum, Jongere Steentijd


neolitho sub

1 ARCHEOLOGIA stenen voorwerp uit het neolithicum


neologia sub

1 nieuwvorming(sproces), vorming van neologismen


neologic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA neologisch
locution/expression -- = nieuwe uitdrukking
formation -- = nieuwvorming


+ neologisar v

1 nieuwe woorden maken


neologismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA neologisme, nieuw woord


neologista sub

1 iemand die nieuwe woorden gebruikt of invoert


+ neomalthusian adj

1 neomalthusiaans


+ neomalthusianismo sub

1 neomalthusianisme


+ neomalthusiano sub

1 aanhanger van het neomalthusianisme


+ neomarxismo sub

1 neomarxisme


+ neomarxista sub

1 neomarxist


+ neomarxista adj

1 neomarxistisch


+ neomercantilismo sub

1 ECONOMIA neomercantilisme


+ neomycina sub

1 PHARMACIA neomycine


neon sub

1 CHIMIA neon
lampa de -- = neonlamp
tubo de -- = neonbuis
lumine/luce de -- = neonlicht
gas -- = neongas
exclaramento/illumination de -- = neonverlichting


+ neonatal adj

1 zuigeling(en)...
medicina -- = zuigelingengeneeskunde
mortalitate -- = zuigelingensterfte
curas -- = zuigelingenzorg


+ neonate adj

1 pasgeboren
cavallo -- = veulen
asino -- = ezelsveulen
vitello -- = nuchter kalf


neonato sub

1 pasgeborene, pasgeboren kind, baby
ir a visitar le matre e le -- = op kraamvisite gaan/komen


+ neonatologia sub

1 neonatologie (kennis mbt pasgeborenen)
clinica de -- = zuigelingenkliniek
section de -- = zuigelingenafdeling
diploma de -- = aantekening/diploma voor kraamverzorging


+ neonatologic adj

1 neonatologisch


+ neonatologo sub

1 neonatoloog


+ neonazi {ts} sub

1 neonazi


+ neonazismo {ts} sub

1 neonazisme


+ neonazista {ts} sub

1 neonazi


+ neonazista {ts} adj

1 neonazistisch


+ neontologia sub

1 neontologie


+ neophobia sub

1 neofobie, vrees voor nieuwigheden


+ neophyto sub

1 nieuwgedoopte, neofiet
2 (monnik, priester) neofiet
3 BOTANICA neofiet


neoplasma sub

1 neoplasma, nieuwvorming, wildgroei


+ neoplastic adj

1 neoplastisch


+ neoplasticismo sub

1 neoplasticisme


neoplatonic adj

1 PHILOSOPHIA neoplatonisch


neoplatonico sub

1 PHILOSOPHIA neoplatonist


neoplatonismo sub

1 PHILOSOPHIA neoplatonisme
-- de Plotino = neoplatonisme van Plotinus
-- chris-tian = christelijk neoplatonisme


+ neoplatonista sub

1 PHILOSOPHIA neoplatonist


+ neopositivismo sub

1 PHILOSOPHIA neopositivisme


+ neopositivista sub

1 PHILOSOPHIA neopositivist


+ neopositivista adj

1 PHILOSOPHIA neopositivistisch


+ neopositivistic adj

1 PHILOSOPHIA neopositivistisch


+ neopreno sub

1 neopreen


+ neopythagoric adj

1 neopythagorisch


+ neopythagorismo sub

1 neopythagorisme


+ neorama sub

1 neorama


+ neorealismo sub

1 neorealisme


+ neorealista sub

1 neorealist


+ neorealista adj

1 neorealistisch
cineasta -- = neorealistische filmmaker
film (A) -- = neorealistische film


+ neorealistic adj

1 neorealistisch


+ neorenascentia sub

1 neo-Renaissance


+ neoromanticismo sub

1 neoromantiek


+ neoscholastic adj

1 PHILOSOPHIA neoscholastisch


+ neoscholasticismo sub

1 PHILOSOPHIA neoscholastiek


+ neoscholastico sub

1 PHILOSOPHIA neoscholasticus


+ neostalinista sub

1 neostalinist


+ neostalinista adj

1 neostalinistisch


+ neotenia sub

1 BIOLOGIA neotenie


+ neotenic adj

1 BIOLOGIA neoteen


+ neotestamentari adj

1 RELIGION nieuwtestamentisch


+ neothomismo sub

1 PHILOSOPHIA neothomisme


+ neothomista sub

1 PHILOSOPHIA neothomist


+ neothomista adj

1 PHILOSOPHIA neothomistisch


+ neothomistic adj

1 PHILOSOPHIA neothomistisch


+ neottia sub

1 BOTANICA vogelnestje


+ neovitalismo sub

1 neovitalisme


+ neoyorkese adj

1 Newyorks


+ neoyorkese sub

1 Nieuwyorker


neozelandese adj

1 Nieuwzeelands
population -- = Nieuwzeelandse bevolking


neozelandese sub

1 Nieuwzeelander


+ neozoic adj

1 Neozoïsch


+ neozoico sub

1 GEOLOGIA Neozoïcum


+ Nepal sub n pr

1 Nepal


+ nepalese adj

1 Nepalees


+ nepalese sub

1 Nepalees, bewoner van Nepal
2 Nepalees (taal)


+ nepenthaceas sub pl

1 BOTANICA familie van de bekerplanten


+ nepenthe sub

1 bekerplant, kannetjeskruid, nepent(hes)
-- distillatori = Oostindische bekerplant
2 toverkruid, wondermiddel


+ neper sub

1 PHYSICA neper (eenheid)


+ neperian adj

1 MATHEMATICA nepers, neperiaans
logarithmo -- = neper(iaan)se logaritme


+ nepeta sub

1 BOTANICA kattenkruid


+ nephelogic adj

1 nefelogisch


+ nephelometria sub

1 CHIMIA nefelometrie


+ nephelometric adj

1 CHIMIA nefelometrisch


+ nephelometro sub

1 nefelometer


+ nephologia sub

1 wolkenkunde


+ nephoscopio sub

1 METEO nefoscoop


+ nephralgia sub

1 MEDICINA nierpijn, nefralgie


+ nephrectomia sub

1 MEDICINA nefrectomie (het wegnemen van een nier)


+ nephrite sub

1 nefriet


nephritic adj

1 MEDICINA nier..., renaal
petra -- = niersteen
colica -- = niersteenkoliek
dolores -- = nierpijn
attacco -- = nieraanval
patiente -- = nierlijder, nierpatiënt


+ nephritico sub

1 nierlijder, nierpatiënt


nephritis sub

1 MEDICINA nierontsteking, nefritis


nephrocele sub

1 MEDICINA nierbreuk


+ nephrographia sub

1 MEDICINA nierbeschrijving, röntgenonderzoek van de nieren


+ nephrolithiasis sub

1 niersteenvorming, (kwaal) nierstenen


+ nephrolitho sub

1 niersteen


+ nephrologia sub

1 MEDICINA nefrologie, leer der nierziekten


+ nephrologic adj

1 MEDICINA nefrologisch


+ nephrologista sub

1 MEDICINA nierspecialist, nefroloog


+ nephrologo sub

1 MEDICINA nierspecialist, nefroloog


+ nephropathia sub

1 MEDICINA nieraandoening


+ nephrorrhagia sub

1 MEDICINA nierbloeding


+ nephrose (-osis) sub

1 MEDICINA nierziekte, nefrose


nepote sub

1 kleinkind
2 kleinzoon
3 neef ("oomzegger")


nepotismo sub

1 nepotisme


+ nepotista sub

1 nepotist


nepta sub

1 kleindochter
2 nicht ("oomzegster")


nepto sub

1 kleinkind
2 kleinzoon
3 neef ("oomzegger")


neptunian adj

1 RELIGION ROMAN ASTRONOMIA van Neptunus
2 GEOLOGIA neptunisch, sedimentair


neptunismo sub

1 GEOLOGIA neptunisme


neptunista sub

1 neptunist


neptunium sub

1 CHIMIA neptunium


Neptuno sub n pr

1 RELIGION ROMAN Neptunus
le tridente de -- = de drietand van Neptunus
2 ASTRONOMIA Neptunus


+ nereide sub

1 MYTHOLOGIA zeenimf, waternimf, nereïde


+ neritic adj

1 GEOLOGIA neritisch
zona -- = neritische zone, vlakzeezone
jacimentos -- = neritische afzettingen


+ Neron sub n pr

1 Nero


+ neronian adj

1 van Nero


nerval adj

1 zenuw..., neuraal


nervation sub

1 (blad)nervatuur, bladskelet, (mbt insekten) adering (van

vleugels)

nervatura sub

1 (blad)nervatuur, bladskelet, (mbt insekten) adering (van

vleugels)

+ nervifoliate adj

1 BOTANICA met nervige bladen


+ nervifolie adj

1 Vide: nervifoliate


nervin adj

1 betrekking hebbend op de zenuwen
2 PHARMACIA zenuwsterkend
tonico -- = zenuwsterkend middel


nervo sub

1 ANATOMIA zenuw
fasce de -- = zenuwbundel
guerra del --s = zenuwoorlog
-- acustic/auditive = gehoorzenuw
-- optic/ophthalmic/visual = gezichtszenuw
-- hepatic = leverzenuw
-- olfactive = reukzenuw
-- gustative/del gusto = smaakzenuw
-- sensitive = gevoelszenuw
-- gastric = maagzenuw
-- dentari/dental = tandzenuw
-- thoracic = borstzenuw
-- cervical = halszenuw
-- maxillar = kaakzenuw
-- pulmonar = longzenuw
-- sciatic = heupzenuw
-- dorsal = rugzenuw
-- spinal = ruggemergszenuw
-- costal = ribzenuw
-- otic = oorzenuw
-- cutanee/del pelle = huidzenuw
-- radial = spaakbeenzenuw
-- splanchnic = splanchnische zenuw
-- sensorial/sensitive = gevoelszenuw
-- efferente = efferente zenuw
-- sympathic = sympathische zenuw
--s solide = sterke zenuwen
--s superexcitate = overspannen zenuwen
maladia de --s = zenuwziekte
malado de --s = zenuwzieke
attacco de --s = zenuwaanval
excitar le --s = de zenuwen prikkelen
excitation/excitamento del --s = prikkeling van de zenuwen
2 pees
-- de bove = bullepees
3 pit, energie, kracht


nervose adj

1 van de zenuw(en), zenuw...
collapso/crise/crisis/depression -- = zenuwinstorting/crisis
maladia -- = zenuwziekte
malado -- = zenuwzieke
exaltation -- = zenuwoverspanning
contraction -- = zenuwtrek
texito -- = zenuwweefsel
affection -- = zenuwaandoening
attacco -- = zenuwaanval
febre -- = zenuwkoorts
choc {sj}/succussa -- = zenuwschok
tic -- = zenuwtrek
cellula -- = zenuwcel
systema -- = zenuwstelsel
systema -- vegetative = vegetatief zenuwstelsel
centro -- = zenuwcentrum
tracto -- = zenuwbaan
cordon -- = zenuwstreng
fasciculo -- = zenuwbundel
2 zenuwachtig, nerveus, opgewonden
3 gespierd, krachtig
stilo -- = gespierde stijl


nervosismo sub

1 MEDICINA zenuwachtigheid, nervositeit


nervositate sub

1 zenuwachtigheid, nervositeit


nervura sub

1 (blad)nervatuur, bladskelet, (mbt insekten) adering (van

vleugels)

-- foliar/de folio = bladnerf
-- central = hoofdnerf


nescie adj

1 onkundig, onwetend, dom


nescietate sub

1 onkunde, onwetendheid, domheid


+ neslia sub

1 BOTANICA vinkenzaad


+ Nesso sub n pr

1 Nessus
tunica de -- = nessushemd, nessuskleed


+ Nestor sub n pr

1 Nestor


+ nestorian adj

1 RELIGION nestoriaans
doctrina -- = nestoriaanse leer
heresia -- = nestoriaanse ket-terij
Ecclesia -- = nestoriaanse Kerk


+ nestorianismo sub

1 RELIGION leer van Nestorius


+ nestoriano sub

1 RELIGION nestoriaan


+ nettacamino sub

1 schoorsteenveger


+ nettapenna sub

1 inktlap, pennelap/wisser


+ nettapipa sub

1 pijperager


nettar v

1 reinigen, schoonmaken
-- a sic = chemisch reinigen, stomen
panno a/de/pro -- = poetslap


+ nettation sub

1 het reinigen, het schoonmaken, reiniging
personal de -- = schoonmaakpersoneel, schoonmakers
equipa de -- = schoonmaakploeg
cassetta de -- = reinigingscassette
-- biologic = biologische reiniging


+ nettator sub

1 schoonmaker


+ nettatrice sub

1 schoonmaakster
-- domestic = werkster


nette adj

1 zuiver, schoon, rein, helder, keurig
2 duidelijk, helder, nauwkeurig, scherp
scriptura -- = duidelijk handschrift
contrasto -- = scherpe tegenstelling
distinction -- = scherp onderscheid
photo(graphia) -- = scherpe foto
demarcation -- = duidelijke afbakening
lineas -- = scherpe lijnen
distinguer nettemente = scherp onderscheiden
facer un copia -- = in het net schrijven
3 netto
beneficio/profito -- = netto winst, zuivere winst
precio -- = nettoprijs
peso -- = nettogewicht
frete -- = nettovracht
saldo -- = nettosaldo
tarra -- = nettotarra
tonnage -- = nettotonnage
valor -- = nettowaarde
production -- = nettoproduktie
amonta -- = nettobedrag
salario -- = nettosalaris
salario mensual -- = nettomaandsalaris
illa gania mille euros -- = zij verdient duizend euros netto


nettitate sub

1 helderheid, duidelijkheid, netheid, properheid, schoonheid, scherpte
-- de un photo(graphia) = scherpte van een foto
exprimer se con -- = zich duidelijk uitdrukken


+ neuma sub

1 MUSICA neum


+ neural adj

1 BIOLOGIA neuraal, zenuw...
placa -- = neurale plaat
arco -- = zenuwboog
tubo -- = neurale buis


neuralgia sub

1 MEDICINA zenuwpijn, neuralgie
-- facial = aangezichtspijn
-- intercostal = intercostale neuralgie


neuralgic adj

1 MEDICINA neuralgisch
dolor -- = neuralgische pijn
puncto -- = pijnpunt, gevoelige plek


neurasthenia sub

1 MEDICINA zwaarmoedigheid, neurasthenie


neurasthenic adj

1 MEDICINA zwaarmoedig, neurasthenisch


neurasthenico sub

1 MEDICINA neurasthenicus


neuritis sub

1 MEDICINA zenuwontsteking, neuritis


+ neurobiologia sub

1 neurobiologie


+ neurobiologic adj

1 neurobiologisch


+ neurobiologo sub

1 neurobioloog


+ neuroblasto sub

1 neuroblast


+ neurochimia sub

1 neurochemie


+ neurochimic adj

1 neurochemisch


+ neurochirurgia sub

1 MEDICINA neurochirurgie


+ neurochirurgic adj

1 MEDICINA neurochirurgisch
clinica -- = neurochirurgische kliniek


+ neurochirurgo sub

1 MEDICINA neurochirurg


+ neurocybernetica sub

1 neurocybernetica


+ neurodepressor sub

1 PHARMACIA op het centrale zenuwstelsel werkend middel


neuroendocrin adj

1 MEDICINA neuro-endocrien


+ neuroendocrinologia

1 MEDICINA neuro-endocrinologie


+ neurofibrilla sub

1 neurofibril


+ neurofibroma sub

1 neurofibroom


+ neurogenese (-esis) sub

1 neurogenese, ontwikkeling van het zenuwstelsel


+ neuroglia sub

1 BIOLOGIA zenuwkleefstof, zenuwsteunweefsel


+ neurohormon sub

1 neurohormoon


+ neuroleptic adj

1 zenuwstillend, neuroleptisch
substantia -- = neuroleptische stof


+ neuroleptico sub

1 PHARMACIA zenuwstillend middel, neurolepticum


+ neurolinguistica sub

1 MEDICINA neurolinguïstiek


neurologia sub

1 MEDICINA zenuwleer, neurologie


neurologic adj

1 MEDICINA neurologisch
examine -- = neurologisch onderzoek
clinica -- = neuro-logische kliniek


neurologista sub

1 MEDICINA neuroloog, zenuwarts


neurologo sub

1 MEDICINA neuroloog, zenuwarts


neuroma sub

1 neuroma, neuroom, zenuwgezwel


+ neuromediator sub

1 BIOCHIMIA eurotransmitter


+ neuromuscular adj

1 MEDICINA van zenuwen en spieren


neuron sub

1 zenuwcel, neuron
-- unipolar/monopolar = eenpolig neuron
-- bipolar = tweepolig neuron
--es peripheric = perifere neuronen
-- connective = schakelcel


+ neuronal adj

1 neuronaal


+ neuronic adj

1 neuronaal


+ neuronolyse (-ysis) sub

1 neuronolyse


+ neuropathe sub

1 MEDICINA zenuwlijder, neuropaat


+ neuropathe adj

1 MEDICINA zenuwziek


+ neuropathia sub

1 MEDICINA neuropathie, zenuwziekte, zenuwaandoening


+ neuropathic adj

1 MEDICINA neuropathisch, zenuwziek


+ neuropathico sub

1 zenuwpatiënt


neuropathologia sub

1 MEDICINA neuropathologie


neuropathologic adj

1 MEDICINA neuropathologisch
clinica -- = neuropathologische kliniek


neuropathologico sub

1 MEDICINA neuropatholoog


+ neuropathologista sub

1 neuropatholoog


+ neuropathologo sub

1 neuropatholoog


+ neurophylle adj

1 BOTANICA met opvallend generfde bladeren


+ neurophysiologia sub

1 MEDICINA neurofysiologie


+ neurophysiologic adj

1 MEDICINA neurofysiologisch


+ neurophysiologista sub

1 MEDICINA neurofysioloog


+ neurophysiologo sub

1 MEDICINA neurofysioloog


+ neuroplasma sub

1 neuroplasma


+ neuroplegic adj

1 MEDICINA neuroplegisch


+ neuroplegico sub

1 MEDICINA neuroplegicum


+ neuropsychiatria sub

1 MEDICINA neuropsychiatrie


+ neuropsychiatric adj

1 MEDICINA neuropsychiatrisch


+ neuropsychiatro sub

1 MEDICINA zenuwarts


+ neuropsychologia sub

1 MEDICINA neuropsychologie


+ neuropsychologic adj

1 MEDICINA neuropsychologisch


+ neuropsychologista sub

1 MEDICINA neuropsycholoog


+ neuropsychologo sub

1 MEDICINA neuropsycholoog


+ neurosarcoma sub

1 MEDICINA neurosarcoom


neurose (-osis) sub

1 MEDICINA zenuwstoornis, neurose
-- obsessive = dwangneurose
-- phobic = angstcomplex
-- causate per le cancer = kankerneurose
provocar un -- = neurotiseren


+ neurosepale adj

1 BOTANICA met duidelijk generfde kelkbladen


neurotic adj

1 MEDICINA lijdend aan neurose, neurotisch
comportamento/conducta -- = neurotisch gedrag
affectiones -- = neurotische aandoeningen


+ neurotico sub

1 neuroticus, neuroot


+ neurotomia sub

1 MEDICINA doorsnijding van een zenuw, neurotomie


+ neurotoxic adj

1 neurotoxisch


+ neurotoxina sub

1 neurotoxine


+ neurotrope adj

1 neurotroop (zich op zenuwen vastzettend)
toxicos -- = neurotrope giften
viruses -- = neurotrope virussen


+ neurotropismo sub

1 neurotropisme


+ neurovegetative adj

1 neurovegetatief
systema -- = neurovegetatief systeem


+ neurovirus sub

1 neurovirus


+ neurula sub

1 BIOLOGIA neurula


+ neuston sub

1 BIOLOGIA neuston


neutral adj

1 Vide: neutre


neutral sub

1 neutrale, onpartijdige


+ neutralisabile adj

1 te neutraliseren
influentias -- = invloeden die men kan neutraliseren
CHIMIA solution -- = oplossing die geneutraliseerd kan worden


+ neutralisabilitate sub

1 mogelijkheid om te wor-den geneutraliseerd


neutralisar v

1 neutraliseren (anque CHIMIA)
-- un zona = een zone neutraliseren
-- un solution acide con soda = een zure oplossing met soda neutraliseren
2 neutraliseren, krachteloos maken, onschadelijk maken, onzijdig maken
-- le influentia de un doctrina = de invloed van een leer neutraliseren
-- un adversario = een tegenstander uitschakelen


neutralisation sub

1 neutralisering, het neutraliseren (anque CHIMIA), neutralisatie


+ neutralismo sub

1 neutralisme, niet-gebondenheid, neutraliteitspolitiek, onzijdigheid, afzijdigheid


+ neutralista sub

1 neutralist


+ neutralista adj

1 neutralistisch
attitude -- = neutralistische houding
politica -- = neutralistische politiek


+ neutralistic adj

1 neutralistisch
attitude -- = neutralistische houding
politica -- = neutralistische politiek


neutralitate sub

1 neutraliteit (anque CHIMIA), onpartijdigheid, onzijdigheid, afzijdigheid
politica de -- = neutraliteitspolitiek
tractato de -- = neutraliteitsverdrag
declaration de -- = neutraliteitsverklaring
proclamation de -- = neutraliteitsproclamatie
-- armate = gewapende neutraliteit
guardar/observar un stricte -- = een stricte neutraliteit in acht nemen
garantir le -- = de neutraliteit garanderen
violar le -- = de neutraliteit schenden
abandonar le -- = de neutraliteit opgeven


neutre adj

1 neutraal, onpartijdig, onzijdig
color -- = neutrale kleur
attitude -- = neutrale houding
schola -- = neutrale school
territorio -- = neutraal grondgebied
terreno -- = neutraal terrein
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA onzijdig
substantivo -- = onzijdig zelfstandig naamwoord
articulo -- = onzijdig lidwoord
genere -- = onzijdig geslacht
3 ZOOLOGIA, BOTANICA onzijdig
ape -- = werkbij
4 CHIMIA, ELECTRICITATE neutraal


+ neutrino sub

1 PHYSICA neutrino


+ neutro sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA neutrum


neutron sub

1 PHYSICA neutron
bomba a/de --es = neutronenbom
granata a/de --es = neutronengranaat
-- retardate = langzaam/vertraagd neutron
-- rapide = snel neutron
-- de fission = splijtingsneutron
-- thermic/thermal = thermisch neutron
nucleo ric in --es = neutronenrijke kern
stella de --es = neutronenster
radio de --es = neutronenstraal
fasce de --en = neutronenbundel
detector de --es = neutronendetector
densitate de -- es = neutronendichtheid
radiation de --es = neutronenstraling
deficit de --es = neutronendeficit
physica del --es = neutronenfysica


+ neutronic adj

1 neutronen...
stella -- = neutronenster
radio -- = neutronenstraal


+ neutrophile adj

1 CHIMIA neutrofiel


+ ne varietur sub LATINO

1 definitief
edition -- = definitieve uitgave
facer paraphar un acto -- = een akte ne variatur laten paraferen


nevo sub

1 MEDICINA pigmentvlek
-- materne = moedervlek


+ nevroptere adj

1 ZOOLOGIA netvleugelig, gaasvleugelig, peesvleugelig


+ nevroptero sub

1 ZOOLOGIA netvleugelige, gaasvleugelige, peesvleugelige


+ new-look sub ANGLESE

1 new-look


+ newton sub

1 PHYSICA newton (eenheid)


+ Newton sub n pr

1 Newton
disco de -- = kleurenschijf
PHOTOGRAPHIA annellos (colorate) de -- = Newton-ringen


+ newtonian adj

1 newtoniaans
le lege -- del gravitation universal = de newtoniaanse wet van de algemene aantrekkingskracht


nexo sub

1 samenhang, verband


ni conj

1 noch
ni ... ni .. = noch ... noch ...
non timer -- Deo -- Diabolo = nergens voor terugschrikken
-- le un -- le altere = noch de een noch de andere
-- un cosa -- le altere = noch het een noch het andere
-- ille -- su marita esseva presente = noch hij noch zijn vrouw waren er


+ niacina sub

1 niacine, nicotinezuur


+ Niagara sub n pr

1 Niagara
cataracto del -- = Niagara-waterval


+ Nicaragua sub n pr

1 Nicaragua


+ nicaraguen adj

1 van/uit Nicaragua


+ nicaragueno sub

1 bewoner van Nicaragua


+ Nicea sub n pr

1 Nicea


+ nicen adj

1 Niceens


nichar {sj} v

1 in een nis zetten


niche sub FRANCESE

1 nis
-- sepulcral/funerari = grafnis
2 (natuurlijk leefmilieu) niche
-- ecologic = ecologische niche
3 FIGURATE stek, plek(je), hoekje


+ nichromo sub

1 TECHNICA nichroom (legering)


nickel sub

1 CHIMIA nikkel
filo de -- = nikkeldraad
composito de -- = nikkelverbinding
alligato de -- = nikkellegering
mineral de -- = nikkelerts
sal de -- = nikkelzout
production de -- = nikkelproduktie
mina de -- = nikkelmijn
recoperir de -- = vernikkelen
2 vijfcentstuk (in Canada en V.S.), nikkelen muntstukje


nickelage sub

1 het vernikkelen, vernikkeling
banio de -- = nikkelbad


nickelar v

1 vernikkelen


+ nickelator sub

1 (ver)nikkelaar


nickelatura sub

1 vernikkeling, het vernikkelen


nickelifere adj

1 nikkelhoudend


+ nicol sub

1 PHYSICA nicol(prisma), polarisatieprisma


Nicolaus sub n pr

1 Nicolaas
Sancte -- = 1 Sinterklaas, 2 Kerstman
Sancte --, homine sancte e bon = Sinterklaas, goedheilig man
vespere/vespera de Sancte -- = sinterklaasavond
canto de Sancte -- = sinterklaasliedje
presente de Sancte -- = sinterklaasgeschenk/cadeau
poema de Sancte -- = sinterklaasgedicht
festa de Sancte -- = sinterklaasfeest
entrata/ingresso de Sancte -- = intocht van Sinterklaas


nicotiana sub

1 tabaksplant, nicotiana
-- alate = siertabak
-- rustic = boerentabak


nicotina sub

1 CHIMIA nicotine
intoxication de -- = nicotinevergiftiging
macula de -- = nicotinevlek
sin -- = nicotinevrij


+ nicotinamido sub

1 CHIMIA nicotinezuuramide


nicotinic adj

1 nicotine... CHIMIA
acido -- = nicotinezuur


nicotinismo sub

1 MEDICINA nicotinevergiftiging


+ nicotinose adj

1 nicotinehoudend


nidata sub

1 broed, legsel, nest eieren, nest met jonge vogels


+ nidation sub

1 MEDICINA nidatie


+ nidicole adj

1 ave -- = nestblijver


nidificar v

1 nestelen, een nest bouwen


nidification sub

1 het nestelen, het bouwen van een nest, nestbouw
instincto de -- = nestdrift


+ nidifuge adj

1 nestvliedend
ave -- = nestvlieder


nido sub

1 nest, hol
-- de aves = vogelnest
-- de aquilas = arendsnest
-- de perdices = patrijzennest
-- de robatores/de brigantes = roversnest, rovershol
-- de piratas = zeeroversnest
calor del -- = nestwarmte
facer un -- = een nest bouwen
vacuar un --, prender le ovos de un -- = een nest uithalen


+ nidulario sub

1 BOTANICA nestbromelia


+ niellar v

1 niëlleren
-- le auro = goud niël-leren
-- un medalia = een medaille niëlleren
argento niellate = geniëlleerd zilver


+ niellator sub

1 niëllograveerder


+ niellatura sub

1 niëllering, niëllowerk, het niëlleren


+ niello sub

1 niëllo


+ nietzschean adj

1 nietzscheaans
pessimismo -- = nietzscheaans pessimisme
ethica -- = nietzscheaanse ethiek
de --e "Übermensch" = le superhomine nietzschean


+ nietzscheanismo sub

1 nietzscheanisme


+ nietzscheano sub

1 nietzscheaan


+ nife sub

1 GEOLOGIA aardkern, ni-fe-kern


+ nigella sub

1 BOTANICA nigelle
-- damascen = juffertje-in-het-groen


+ Niger sub n pr

1 Niger (rivier)
2 Niger (staat)


+ Nigeria sub n pr

1 Nigeria


+ nigerian adj

1 Nigeriaans


+ nigeriano sub

1 Nigeriaan


+ night-club sub ANGLESE

1 nachtclub


nigrar v

1 zwart maken
-- le reputation de un persona = iemands goede naam bekladden


+ nigrastre adj

1 zwartachtig


nigre adj

1 zwart (anque FIGURATE), donker, somber
Mar -- = Zwarte Zee
pan -- = zwart brood
caffe -- = zwarte koffie, koffie zonder melk
tabula -- = schoolbord
humor -- = galgenhumor
travalio/labor -- = zwart werk
obrero/travaliator/laborator -- = zwartwerker, beunhaas
mercato -- = zwarte markt
lista -- = zwarte lijst
continente -- = zwarte werelddeel
salarios -- = zwarte lonen
PHOTOGRAPHIA camera -- = camera obscura, donkere kamer, doka
-- como (le) pice = pikzwart


+ nigriflor adj

1 BOTANICA zwartbloemig


+ nigrilabie adj

1 BOTANICA zwartlippig


nigritia sub

1 zwartheid, zwarte/donkere kleur


+ nigro sub

1 zwart (kleur)
le -- del capillos = het zwart van de haren
photo(graphia) in -- e blanco = zwartwitfoto
2 zwart(sel)
-- animal = beenzwart
-- de fumo = lampzwart
-- de carbon = steenkoolzwart
-- de platino = platinazwart/moor
3 wat zwart is
jocar con le --s = met zwart spelen


nihil,nil sub

1 niets
pro -- = voor niets
-- altere = niets anders
crear del -- = uit het niets te voorschijn roepen
-- nove sub le sol = niets nieuws onder de zon
-- es plus difficile que = niets is moeilijker dan
isto non costa -- = dat kost niets
conducer a -- = op niets uitlopen
in iste vita -- es gratis = voor niets gaat de zon op
timer -- e nemo = voor niets en niemand bang zijn


nihilismo sub

1 nihilisme


nihilista sub

1 nihilist
le attentatos del --s russe = de aanslagen van de Russische nihilisten


+ nihilista adj

1 nihilistisch


+ nihilistic adj

1 nihilistisch


+ nihilitate sub

1 het niets


+ Nilo sub n pr

1 Nijl
-- Azur = Blauwe Nijl
-- Blanc = Witte Nijl
vallea del -- = Nijldal
delta del -- = Nijldelta
cataractas del -- = watervallen van de Nijl


+ nilotic adj

1 van de Nijl, Nijl..., nilotisch
crocodilo -- = nijlkrokodil


+ nilpotente adj

1 nilpotent
gruppo -- = nilpotente groep
operator -- = nilpotente operator


+ nimbar v

1 met een stralenkrans/aureool omgeven
sancto con le capite/testa nimbate = heilige met een stralenkrans om het hoofd


+ nimbo sub

1 halo, stralenkrans, aureool, nimbus
2 METEO nimbus, regenwolk


+ nimbostratus, nimbostrato sub

1 METEO nimbostratus, dicht grijs wolkendek


nimie adj

1 te, al te, te veel, te zeer


+ nimietate sub

1 overdreven precisie, buitensporigheid (van details)]


nimis adv

1 te, al te, te veel, te zeer


Ninive sub n pr

1 Ninive(h)


ninivita sub

1 bewoner van Ninive(h)


+ niobium sub

1 CHIMIA niobium


+ niple sub

1 nippel
-- conic = verloopnippel
-- fresate = verzinknippel


Nippon sub n pr JAPONESE

1 Japan


nirvana sub SANSKRIET

1 nirvana


+ nirvanic adj

1 van het nirvana, nirvana...


nitide adj

1 glanzend, schitterend, helder
2 scherp (grens/foto, etc.)
imagine -- = scherp/duidelijk beeld
photo(graphia)s multo -- = haarscherpe foto's


+ nitidicaude adj

1 BOTANICA met een glanzende staart


+ nitidiflor adj

1 BOTANICA met glanzende bloemen


nitiditate sub

1 glans, schittering, helderheid
2 scherpheid, scherpte (van foto, etc.)


nitor sub

1 glans, schittering, helderheid


+ nitrar v

1 CHIMIA nitreren


+ nitration sub

1 CHIMIA nitrering, nitratie


nitrato sub

1 salpeter
2 -- de Chile {tsj} = Chilisalpeter
3 CHIMIA nitraat
-- de argento = zilvernitraat


nitric adj

1acido -- = salpeterzuur
pulvere -- = salpetermeel


nitrido sub

1 CHIMIA nitride


+ nitriera sub

1 salpetergroeve, salpetermijn
le --s de Chile = de salpetermijnen van Chili


+ nitrificante adj

1 nitraatvormend, salpetervormend
bacterios -- = nitraatvormende bacteriën


nitrificar v

1 omzetten in nitraat/in salpeter


nitrification sub

1 nitraatvorming, salpetervorming, nitrificatie


+ nitrillo sub

1 nitril


nitrito sub

1 CHIMIA nitriet


nitro sub

1 salpeter
-- de Chile = chilisalpeter
composito de -- = nitroverbinding


nitrobacterio sub

1 nitrobacterie


+ nitrobenzene sub

1 CHIMIA nitrobenzeen


nitrobenzina sub

1 nitrobenzeen, nitrobenzol


nitrocellulosa sub

1 nitrocellulose, schietkatoen


nitrogeno sub

1 CHIMIA stikstof
-- liquide = vloeibare stikstof
oxydo de -- = stikstofoxyde
composito de -- = stikstofverbinding
metabolismo del -- = stikstofstofwisseling


nitroglycerina sub

1 CHIMIA nitroglycerine, glyceroltrinitraat


+ nitrometro sub

1 nitrometer


+ nitrophile adj

1 BOTANICA nitraatvergend, nitrofiel
planta -- = nitraatplant


+ nitrophosphato sub

1 nitrofosfaat


nitrose adj

1 salpeterhoudend
2 CHIMIA salpeterig..., nitreus
acido -- = salpeterigzuur
vapores -- = nitreuze dampen


+ nitrotoluene sub

1 CHIMIA nitrotolueen


+ nival adj

1 sneeuw...
precipitation -- = sneeuwval
flora -- = sneeuwflora
BOTANICA galantho -- = sneeuwklokje
calcario -- = strandputter, zeeputter, sneeuwgors


nivar v

1 sneeuwen
il niva = het sneeuwt, er valt sneeuw


+ nivata sub

1 sneeuwval, sneeuwbui


nivate adj

1 besneeuwd, met sneeuw bedekt
paisage -- = sneeuwlandschap


nive sub

1 sneeuw
homine/bonhomo de -- = sneeuwpop
bolla de -- = sneeuwbal
tempore/temperie de -- = sneeuwweer
huragan/tempesta de -- = sneeuwstorm
celo de -- = sneeuwlucht
monticulo de -- = sneeuwhoop
cinctura de -- = sneeuwgordel
oca de -- = sneeuwgans
campo de -- = sneeuwveld
aqua de -- = sneeuwwater
nube de -- = sneeuwwolk
vortice de -- = sneeuwjacht
cadita de -- = sneeuwval
berillos contra le/a -- = sneeuwbril
pala a/de -- = sneeuwschep
aqua de --, -- fundite = sneeuwwater
-- semifundite = sneeuwbrij
-- immaculate/virgine = ongerepte/maagdelijke sneeuw
-- fresc = verse sneeuw
-- minute/pulverose = stuifsneeuw, jachtsneeuw
cec per le -- = sneeuwblind
strato de -- = sneeuwlaag/dek
paisage coperte de -- = sneeuwlandschap
catena a -- = sneeuwketting
flocco de -- = sneeuwvlok
crystallo de -- = sneeuwkristal
si/tanto blanc como le -- = zo wit als sneeuw
--s eterne/perpetue/perpetual/persistente = eeuwige sneeuw
limite del --s eterne/perpetue = sneeuwgrens
remover le -- = sneeuw ruimen


+ niveal adj

1 BOTANICA 's winters bloeiend


nivee adj

1 sneeuwachtig, sneeuwwit
hygrophoro -- = sneeuwzwammetje


nivellamento sub

1 het egaliseren, het nivelleren, het effenen, het vlak maken
le -- del solo = het egaliseren van de grond
2 FIGURATE het gelijk maken, gelijkmaking, nivellering, gelijkschakeling
-- salarial/del salarios = inkomensnivellering
processo de -- = nivelleringsproces
tendentia de -- = nivelleringstendens
mania de -- = nivelleringsmanie
3 waterpassing, het waterpassen
plano de -- = waterpasvlak


nivellar v

1 egaliseren, gelijk maken, nivelleren, effenen, vlak maken
-- un terreno = een terrein egaliseren
2 FIGURATE gelijk maken, nivelleren, gelijkschakelen
-- le salarios = de lonen gelijktrekken
3 waterpassen


nivellator sub

1 nivelleerder, iemand die nivelleert, etc.
2 instrument dat gelijk maakt/effent, etc.


nivello sub

1 waterpas, libel
-- de mason = waterpas
-- agrimensor = landmeterswaterpas
-- de aere, -- a bulla (de aere) = luchtbelwaterpas
verificar le horizontalitate de un superfacie/superficie per medio de un -- = de horizontale stand van een oppervlak

controleren door middel van een waterpas

2 niveau, peil, hoogte, stand, gehalte
-- de aqua = waterstand
indicator del -- de aqua = peilschaal
-- de oleo = oliepeil
-- de mar = zeeniveau
-- phreatic = grondwaterstand/spiegel
-- del salarios = loonpeil FERROVIA
passage a -- (non) guardate/signalisate = (on)bewaakte overweg
-- vital/de vita = levensstandaard
-- intellectual = geestelijk niveau
-- de cultura = cultuurniveau
-- de energia = energieniveau
-- de civilisation = beschavingspeil
-- de subsistentia = bestaansniveau
-- de precios = prijspeil
-- del joco = spelpeil
-- de hiberno = winterpeil
-- sonor = geluidsniveau
-- de audientia = kijkcijfer
investigation de -- = onderzoek van niveau
un alte/elevate -- de civilisation = een hoog peil van beschaving
a -- ministerial = op ministerieel niveau
conversationes al maxime -- = besprekingen op het hoogste niveau


+ nivicola sub

1 BOTANICA in of bij de sneeuw groeiende plant


+ nivicole adj

1 BOTANICA in of bij de sneeuw groeiend


+ niviforme adj

1 sneeuwvormig


+ nivologo sub

1 sneeuw(des)kundige


+ nivometria sub

1 sneeuwvalmeting


+ nivometro sub

1 sneeuwmeter


nivose adj

1 sneeuw..., besneeuwd, met sneeuw bedekt
precipitation -- = sneeuwval
temperie -- = sneeuwweer
celo -- = sneeuwlucht
hiberno -- = winter met (veel) sneeuw
le cyma -- de un monte = de met sneeuw bedekte top van een berg
2 sneeuwwit


nivositate sub

1 sneeuwtoestand, sneeuwhoogte, sneeuwdichtheid
le -- del Alpes = de sneeuwhoogte in de Alpen


nivoso sub

1 sneeuwmaand, nivose (van de Franse republikeinse kalender)


+ nizam sub

1 nizam (titel van de vorst van Haiderabad)


+ nizzarde adj

1 van/uit Nice


no interj

1 nee
no! = neen! (weigering)
no e mille vices no! = nee, nee en nog eens nee!
nunquam dicer -- = nooit nee zeggen
ille diceva -- = hij zei van nee


+ Nobel sub n pr

1 Nobel
premio -- = Nobelprijs


+ nobelium sub

1 CHIMIA nobelium (element 102)


nobile adj

1 van adel, adellijk, edel
familia -- = adellijke familie
titulo -- = adellijke titel
esser de nascentia -- = van adellijke geboorte zijn
facer -- = in de adelstand verheffen
2 nobel, verheven, edel
stilo -- = verheven stijl
tractos -- = edele gelaatstrekken
indignation -- = edele verontwaardiging
aspiration(es)/ambition -- = edel streven
3 gas -- = edelgas


nobile sub

1 adellijk persoon, edelman
un -- impecuniose = een kale jonker
2 HISTORIA nobel (munt)


nobiliari adj

1 van de adel, adellijk
casta -- = adelstand
titulo -- = adellijke titel
orgolio -- = adeltrots


+ nobiliario sub

1 adelboek


nobilitate sub

1 adeldom, verhevenheid, voortreffelijkheid
2 adel (personen), adelstand
-- rural = landadel
privilegios del -- = voorrechten van de adel


noblesse oblige FRANCESE

1 noblesse oblige, adeldom verplicht


nocente adj

1 schadelijk, nadelig


nocer(a) v

1 schaden, schadelijk zijn, benadelen
iste rumores noce a nostre reputation = die geruchten tasten onze goede naam aan
-- a un persona/un cosa = iemand/iets benadelen
-- a su sanitate = zijn gezondheid benadelen
tu te noce a te mesme/ipse = je hebt je er zelf mee
tentar non noce = baat het niet, het schaadt ook niet


+ nociceptive adj

1 BIOLOGIA nociceptief
reflexos -- = nociceptieve reflexen


+ nociceptor sub

1 BIOLOGIA nociceptor


nocive adj

1 schadelijk, nadelig
residuos -- = schadelijke afvalstoffen
insectos -- = schadelijke insekten
gases -- = schadelijke gassen
influentias -- = schadelijke invloeden
fumar es -- pro le sanitate = roken is schadelijk voor de gezondheid


+ nocivitate sub

1 schadelijkheid. nociviteit
-- de un substantia = schadelijkheid van een stof
-- de un doctrina = schadelijkheid van een leer


noctambule adj

1 die slaapwandelt
2 die nachtbraakt


noctambulismo sub

1 slaapwandelen
2 nachtbraken


+ noctambulo sub

1 slaapwandelaar
2 nachtmens, nachtbraker


noctata sub

1 nacht, een nacht lang (tijdsverloop van een nacht)


nocte sub

1 nacht
heri -- = gisternacht
-- e jorno, jorno e -- = dag en nacht
-- de hiberno = winternacht
-- polar = poolnacht
-- tempestuose = stormnacht
durante le --, de -- = 's nachts
iste -- = vannacht
-- de Natal = kerstnacht
asylo de -- = nachtasiel/verblijf
servicio de -- = nachtdienst
servicio de vigilantia/surveliantia de -- = nachtveiligheidsdienst
-- nigre = pikdonkere nacht
passar le -- = de nacht doorbrengen, overnachten, slapen
bon --! = goede nacht!, welterusten!
volo de -- = nachtvlucht
vaso de -- = po
bonetto de -- = slaapmuts
veste de -- = nachtgewaad
camisa de -- = nachthemd
vestimentos de -- = nachtgoed
crema de -- = nachtcrème
animal de -- = nachtdier
ave de -- = nachtvogel
papilion de -- = nachtvlinder
cavia de -- = nachthok
exercitio de -- = nachtoefening
equipa de -- = nachtploeg
tarifa de -- = nachttarief
licentia de -- = nachtvergunning
session de -- = nachtzitting
traino de -- = nachttrein
travalio/labor de -- = nachtarbeid
allogio pro le -- = slaapplaats
tabula de -- = nachtkastje
representation de -- = nachtvoorstelling
vigilator/guardiano de -- = nachtwaker
infirmera de -- = nachtverpleegster
viagiator de -- = nachtreiziger
viage de -- = nachtreis
sentinella de -- = nachtschildwacht
guarda de -- = 1 nachtwaker, 2 nachtwacht
in le obscuritate del -- = in het nachtelijk duister
al approche {sj} del -- = bij het vallen van de nacht
il se face -- = het schemert


+ noctiflor adj

1 's nachts bloeiend
planta -- = nachtbloeier


+ noctiluca sub

1 ZOOLOGIA
-- miliar = zeevonk


+ noctiluce adj

1 ZOOLOGIA lichtgevend, glim...
animal -- = lichtgevend dier


noctivage adj

1 's nachts bij de weg zwervend, nachtbrakend


+ noctuella sub

1 ZOOLOGIA uil (vlinder)


noctula sub

1 ZOOLOGIA rosse vleermuis


nocturne adj

1 nacht..., nachtelijk
ave -- = nachtvogel
animal -- = nachtdier
papilion -- = nachtvlinder
flor -- = nachtbloem
vita -- = nachtleven
volo -- = nachtvlucht
reposo -- = nachtrust
missa -- = nachtmis
schola -- = avondschool
café (F) -- = nachtcafé
club (A) -- = nachtclub
servicio -- = nachtdienst
servicio de vigilantia -- = nachtveiligheidsdienst
frescor -- = nachtkoelte
aere -- = nachtlucht
traino -- = nachttrein
viage -- = nachtreis
reunion -- = nachtvergadering
temperatura -- = nachttemperatuur
gelo -- = nachtvorst
session -- = nachtzitting
guardiano -- = nachtwaker
guarda -- = 1 nachtwacht (groep), 2 nachtwacht (persoon), nachtwaker
travalio/labor -- = nachtwerk
representation -- = nachtvoorstelling
attacco -- = nachtaanval
chassator {sj} -- = nachtjager
nave -- = nachtboot
cabaret (F) -- = nachtcabaret
tarifa -- = nachttarief


nocturno sub

1 MUSICA nocturne
2 ECCLESIA nocturne


nocue adj

1 schadelijk, nadelig


+ nocuitate sub

1 MEDICINA schadelijkheid, nadeligheid


+ nodal adj

1 (anque MEDICINA) knoop..., nodaal
ASTRONOMIA, PHYSICA
linea -- = knooplijn
puncto -- = knooppunt


nodar v

1 knopen, strikken, binden, vastknopen, dichtknopen
-- un cravata = een das knopen


+ nodicaule adj

1 BOTANICA met geknobbelde stengels of twijgen


+ nodiflor adj

1 BOTANICA met bloemen op de knoppen, knoopbloemig


nodo sub

1 knoop (in touw)
-- platte = platte knoop
-- inextricabile = onontwarbare knoop
-- gordian = gordiaanse knoop
facer un -- = een knoop leggen
disfacer un -- = een knoop losmaken
attachar {sj} duo cordas per un -- = twee touwen aan elkaar knopen
haber un -- in le gurgite/gorga = een brok in de keel hebben
(capillos inrolate in) -- = (haar)knot(je)
2 strik, lint
-- papilion = vlinderstrikje
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES knoop (zeemijl per uur)
4 knoest (in hout), kwast, noest
5 kernpunt, hoofdzaak
vos es al -- del problema = U raakt de kern van het probleem
6 kronkel, kronkeling
-- de viperas = adderkluwen
7 lus
8 ASTRONOMIA knoop
-- ascendente = klimmende knoop
-- descendente = dalende knoop
9 knooppunt, kruispunt
-- ferroviari = knooppunt van spoorwegen
10 knokkel
-- del digito = vingergewricht, knokkel
11 MEDICINA zenuwknoop
-- sinusal = sinusknoop
12 BOTANICA (gelid)knoop
13 PHYSICA ventres/antinodos e --s de un unda = buiken en knopen van een golf
-- de vibration = trillingsknoop


nodose adj

1 knoestig, kwastig, knobbelig
baston -- = knoestige stok
arthritis/gutta -- = knobbeljicht


nodositate sub

1 knoestigheid, kwasterigheid, knobbeligheid
2 MEDICINA knobbel, nodus


nodular adj

1 knobbelachtig, knobbelig, knobbel..., knoesterig, knopig, nodulair


nodulo sub

1 MEDICINA knobbeltje, verdikking, opzwelling, nodulus
-- in le pectore = knobbeltje in de borst
2 GEOLOGIA klomp, kluit
--s de manganese = mangaanknollen


+ nodulose adj

1 knobbel(acht)ig, knoesterig, knopig, nodulair, knobbel...


Noe sub n pr

1 Noach
arca de -- = ark van Noach


+ noema sub

1 PHILOSOPHIA noëma (denkbeeld, voorstelling)


+ noematic adj

1 PHILOSOPHIA noëmatisch, noëma...


+ noesis sub

1 PHILOSOPHIA noësis (denkproces)


+ noetic adj

1 PHILOSOPHIA noëtisch


+ noetica sub

1 PHILOSOPHIA theorie van het denken, noëtica, kenleer


+ nolens volens LATINO

1 nolens volens, goed- of kwaadschiks, tegen wil en dank


nolente adj

1 met tegenzin


nolente adv

1 tegen zijn wil


+ noli me tangere sub LATINO

1 noli me tangere, raak mij niet aan
2 HISTORIA huidzweer


+ noma sub

1 MEDICINA noma, waterkanker


nomade adj

1 nomadisch, nomaden..., zwervend, rondtrekkend
vita -- = nomadenleven, nomadenbestaan
populo -- = nomadenvolk
population -- = nomadenbevolking
tribo -- = nomadenstam


nomade sub

1 nomade
le --s del deserto = de nomaden van de woestijn
2 iemand zonder vaste verblijfplaats, zwerver


nomadismo sub

1 nomandenbestaan, zwervend leven, nomadisme


+ noman's land sub ANGLESE

1 niemandsland


nomenclar v

1 de naamlijst opstellen van, de nomenclatuur maken van


nomenclator sub

1 HISTORIA ROMAN nomenclator
2 naamlijstmaker, naamgever


nomenclatura sub

1 naamregister, naamlijst, terminologie, nomenclatuur
-- botanic = botanische nomenclatuur
BIOLOGIA -- binominal = binominale nomenclatuur
-- chimic = chemische nomenclatuur
-- systematic = systematische nomenclatuur


nomic adj

1 gebruikelijk, gangbaar, nomisch
orthographia -- = gangbare spelling


nominal adj

1 van de naam, naam...
error -- = naamsverwisseling
lista -- = naamlijst
facer le appello -- = de namen aflezen/oplezen
votar per appello -- = hoofdelijk stemmen
votation/voto per appello -- = hoofdelijke stemming
2 in naam (alléén), niet echt
3 ECONOMIA, TECHNICA, PSYCHOLOGIA etc., nominaal
valor -- = nominale waarde
capital -- = nominaal kapitaal
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA naamwoord..., naamwoordelijk
predicato -- = naamwoordelijk gezegde
parte -- del predicato = naamwoordelijk deel van het gezegde


nominalismo sub

1 PHILOSOPHIA nominalisme
-- medieval de Occam = middeleeuws nominalisme van Oc-cam
-- scientific = wetenschappelijk nominalis-me


nominalista sub

1 PHILOSOPHIA nominalist


+ nominalista adj

1 PHILOSOPHIA nominalistisch
doctrina -- = nominalistische leer


+ nominalistic adj

1 PHILOSOPHIA nominalistisch
doctrina -- = nominalistische leer


nominar v

1 noemen, een naam geven aan, de naam noemen van
-- explicitemente = met name noemen
2 benoemen
-- un persona a/in un posto fixe = iemand vast benoemen
-- un persona director = iemand tot directeur benoemen


nomination sub

1 het noemen, het geven van namen, naamgeving
2 benoeming
acto de -- = akte van benoeming
-- provisional = voorlopige aanstelling
-- definitive = vaste aanstelling


nominative adj

1 de namen bevattend
lista -- del electores = naamlijst van de kiezers
designar/mentionar nominativemente = bij name noemen
2 op naam
action/titulo -- = aandeel op naam
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA nominatief


+ nominativitate sub

1 het nominatief zijn


nominativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA nominatief, eerste naamval


nominator sub

1 noemer, naamgever, benoemer


nomine sub

1 naam
in -- de = in naam van, namens
in -- del rege = in naam des konings
in -- del lege = in naam der wet
in -- de Deo = in godsnaam
a -- de = op naam van
in mi -- = uit mijn naam
sin -- = naamloos
-- de familia = familienaam, achternaam
-- baptismal/de baptismo = doopnaam, voornaam
-- de persona = persoonsnaam
-- de animal = dierennaam
-- de planta = plantennaam
-- de caressa = koosnaam
-- commercial = handelsnaam, firmanaam
-- proprie = eigennaam
-- de loco = plaatsnaam
-- hypocoristic = streelnaam, vleinaam
-- collective = verzamelnaam
-- fingite/fictive = gefingeerde naam
-- injuriose = scheldnaam
cambio/cambiamento de -- = naamsverandering
confusion de --s = naamsverwisseling
non mentionar --s = geen namen noemen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA naamwoord
-- substantive = zelfstandig naamwoord
-- numeral = telwoord


+ nomismo sub

1 nomisme


nomocratia sub

1 nomocratie


+ nomogramma sub

1 MATHEMATICA nomogram, abacus


+ nomographia sub

1 MATHEMATICA nomografie


+ nomographic adj

1 MATHEMATICA nomografisch


+ nomographo sub

1 MATHEMATICA nomograaf


nomologia sub

1 nomologie, studie van de wetten


+ nomologic adj

1 nomologisch


+ nomothetic adj

1 HISTORIA nomothetisch, wetgevend


+ nomotheto sub

1 HISTORIA wetgever, wettensteller, nomotheet


non adv

1 niet, geen
io -- pote venir = ik kan niet komen
io spera que -- = ik hoop van niet
proque --? = waarom niet?
-- del toto = in het geheel niet, totaal niet
si -- = 1 zo niet, anders, 2 behalve, anders
2 neen!


+ non sub

1 (het) nee
un -- categoric/inconditional = een onvoorwaardelijk nee


+ non-activitate sub

1 non-activiteit


nonagenari adj

1 negentigjarig


+ nonagenario sub

1 negentigjarige (tussen 90 e 99 jaren oud)


+ nonagesime num ord

1 negentigste


non-aggression sub

1 non-agressie
pacto de -- = niet-aanvalsverdrag, non-agressiepact


+ nonagono sub

1 MATHEMATICA negenhoek


+ nonagria sub

1 (vlindersoort) rietuil


+ non-alineamento sub

1 POLITICA niet-gebondenheid


+ non-alineate adj

1 niet-gebonden
statos/paises -- = niet-gebonden landen


+ non-aquose adj

1 niet-waterig
solution -- = niet-waterige oplossing


nonas sub pl

1 HISTORIA ROMAN nonas (negende dag voor de idus)
2 ECCLESIA dienst ter 9-de ure


+ non-belligerente adj

1 niet-oorlogvoerend, non-belligerent
pais -- = niet-oorlogvoerend land


+ non-belligerente sub

1 niet-oorlogvoerende, non-belligerent


+ non-belligerentia sub

1 non-belligerentie


nonchalance sub FRANCESE

1 nonchalance, onverschilligheid, achteloosheid, zorgeloosheid


nonchalant adj FRANCESE

1 nonchalant, onverschillig, achteloos, zorgeloos


+ non-combattente sub

1 niet-strijder, non-combattant


+ non-combattente adj

1 niet-strijdend


+ non-commutativitate sub

1 non-commutativiteit


+ non-comparition sub

1 JURIDIC het niet-verschijnen, non-comparitie


+ non-conformismo sub

1 non-conformisme


non-conformista sub

1 non-conformist
un -- intransigente = een onverzettelijke non-conformist


+ non-conformista adj

1 non-conformistisch
intellectual -- = non-conformistische intellectueel
spirito -- = non-conformistische geest
attitude -- = non-conformistische houding
doctrina -- = non-conformistische leer


+ non-conformistic adj

1 Vide: non-conformista


non-conformitate sub

1 niet-overeenstemming, gebrek aan overeenstemming, non-conformiteit


+ non-constructive adj

1 niet-constructief
definition -- = niet-constructieve definitie


+ non-contradiction sub

1 niet-tegenstrijdigheid
-- absolute = absolute niet-tegenstrijdigheid


+ non-cooperation sub

1 het niet-meewerken, non-coöperatie


+ non-degradabile adj

1 niet (chemisch) afbreekbaar


+ non-dimensional adj

1 dimensieloos


+ non-discrimination sub

1 POLITICA niet-discriminatie


+ non-dissemination sub

1 niet-verspreiding, niet-proliferatie
le -- de armas nuclear = de niet-verspreiding van kernwapens


none numord

1 negende
le -- parte = het negende (deel)
le -- Symphonia de Beethoven = de Negende Symfonie van Beethoven
Ludovico None = Lodewijk de Negende


+ nonetto sub

1 nonet


non-euclidian adj

1 MATHEMATICA niet-euclidisch


+ non-execution sub

1 JURIDIC niet-nakoming, niet-uitvoering
in caso de -- = bij wanprestatie


non-existente adj

1 niet-bestaand


+ non-existentia sub

1 niet-bestaan


+ non-exoperante sub

1 werkwillige


+ non-ferree adj

1 Vide: non-ferrose


+ non-ferrose adj

1 niet ijzerhoudend, non-ferro...


+ non-fiction sub

1 non-fiction


+ non-figurative adj

1 non-figuratief, afiguratief, abstract
arte -- = non-figuratieve kunst
pictura -- = non-figuratieve/abstracte schilderkunst
pictor -- = non-figuratieve/abstracte schilder


+ non-fumator sub

1 niet-roker
compartimento pro/de --es = niet-rokencoupé


+ non-ingerentia sub

1 POLITICA niet-imenging


non-initiato sub

1 niet-ingewijde


+ non-intervention sub

1 POLITICA niet-interventie
politica de -- =
non-interventiepolitiek


+ non-interventionista sub

1 POLITICA voorstander van
non-interventie


+ non-interventionista adj

1 non-interventie...
attitude -- = houding van non-interventie
politica -- = non-interventiepolitiek


+ nonius sub

1 nonius


+ non-lethal adj

1 niet-dodelijk


+ non-linear adj

1 MATHEMATICA niet-lineair


non-me-oblida sub

1 BOTANICA vergeetmijnietje


nonne? interj

1 is 't niet?, niet waar?, hè
isto non es compulsori, --? = het is niet verplicht, nietwaar?


+ non-negative adj

1 niet-negatief
forma -- = niet-negatieve vorm
matrice -- = niet-negatieve matrix


nono sub

1 negende deel


nonobstante adv

1 desondanks, echter


nonobstante prep

1 niettegenstaande, in weerwil van, ondanks


+ non-pagamento sub

1 het niet-betalen
in caso de -- = bij wanbetaling


non plus ultra sub LATINO

1 non plus ultra, verder (kan men) niet, het hoogste niveau
le -- del technica = het non plus ultra van de techniek
le -- del precision = het non plus ultra van precisie
le -- del incompetentia = het non plus ultra van incompetentie


+ non-positive adj

1 niet-positief
forma -- = niet-positieve vorm
matrice -- = niet-positive matrix


+ non-proliferation sub

1 POLITICA non-proliferatie
tractato de -- = non-proliferatieverdrag


+ non-recognition sub

1 het niet erkenen


+ non-residente adj

1 niet-ingezetene zijnde


+ non-residente sub

1 niet-ingezetene


+ non-retorno sub

1 puncto de -- = "point of no return"


+ non-salariato sub

1 niet-loontrekkende


nonsenso sub

1 nonsens, onzin, mallepraat
mer -- = pure onzin


+ non-spheric adj

1 niet-sferisch


+ non-stop adj

1 non-stop, ononderbroken, onafgebroken
concerto -- = non-stop muziekprogramma
volo -- = non-stopvlucht, vlucht zonder tussenlanding(en)


+ non-taxabile adj

1 onschatbaar


nonuplar v

1 met negen vermenigvuldigen, vernegenvoudigen


nonuple adj

1 negenvoudig


+ nonuplo sub

1 negenvoud


+ non-verbal adj

1 non-verbaal
communication -- = non-verbale communicatie


+ non-viabile adj

1 niet levensvatbaar


+ non-violente adj

1 geweldloos
resistentia -- = geweldloos verzet
marcha {sj} de protestation -- = geweldloze protestmars


+ non-violentia sub

1 geweldloosheid


+ nopal sub

1 BOTANICA nopal(cactus)


+ noradrenalina sub

1 noradrenalina


+ norbertino sub

1 RELIGION Norbertijn


nord sub

1 noorden
ir al -- = noordwaarts gaan
vento del -- = noordenwind
-- magnetic = magnetisch noorden
polo -- = noordpool
Capo Nord = Noordkaap
Mar del Nord = Noordzee
America del Nord = Noord-Amerika
Africa del Nord = Noord-Afrika
Beveland del Nord = Noord-Beveland
le -- de Overijssel = de kop van Overijssel


+ nord adj

1 noordelijk, noord...


+ nord-african adj

1 Noordafrikaans


+ nord-africano sub

1 Noordafrikaan


+ nord-american adj

1 Noordamerikaans


+ nord-americano sub

1 Noordamerikaan


+ nord-corean adj

1 Noordkoreaans


+ nord-coreano sub

1 Noordkoreaan


nord-est sub

1 noordoosten
nord-nord-est = noord-noord-oost


+ nord-europee adj

1 Noordeuropees


+ nord-europeo sub

1 Noordeuropeaan


nordic adj

1 noords, noordelijk
populos -- = noordse volken
mythologia -- = noordse mythologie


+ nord-vietnamese sub

1 Noord-Vietnamees


+ nord-vietnamese adj

1 Noord-Vietnamees


nord-west sub

1 noordwesten
nord-nord-west = noord-noord-west


+ noria sub

1 noria, emmerladder, jakobsladder


+ noric adj

1 Norisch
Alpes -- = Norische Alpen


norma sub

1 norm, regel, maatstaf, standaard
-- de productivitate = produktiviteitsnorm
--s de fabrication = fabricagenormen
--s in vigor = heersende normen
-- de vita = levensnorm
-- de conducta/de comportamento = gedragsnorm
-- juridic = rechtsnorm
-- linguistic = taalnorm
-- ethic = ethische norm
-- de tempore = tijdnorm
-- de judicio/judicamento = beoordelingsnorm/maatstaf
senso del -- = normbesef
systema de --s = normenstelsel
applicar un -- = een criterium aanleggen
deviar del -- = van de norm afwijken
fixar un -- = een norm vaststellen
acceptar como -- = als norm aanvaarden
valer como --, esser considerate como -- = als norm gelden


normal adj

1 normaal, gewoon, natuurlijk, regelmatig
die -- de labor/travalio = normale arbeidsdag
ir toto normalmente = normaal verlopen
2 MATHEMATICA loodrecht (staand op raaklijn of rakend vlak)
linea -- = loodlijn, normaal
plano -- = loodrecht vlak, normaalvlak
3 CHIMIA normaal...
solution -- = normaaloplossing


normal sub

1 GEOMETRIA normaal, loodlijn


+ normalisabile adj

1 normaliseerbaar
function -- = normeerbare functie
nucleo -- = normeerbare kern


normalisar v

1 normaliseren


+ normalisation sub

1 normalisatie
factor de -- = normalisatiefactor
-- del relationes diplomatic = normalisatie van de diplomatieke betrekkingen


+ normalisator sub

1 normalisator


normalitate sub

1 het normaal zijn, normale toestand
2 CHIMIA normaliteit


+ normande adj

1 Normandisch
costa -- = Normandische kust
insulas -- = Normandische eilanden, Kanaaleilanden
conquesta -- = Normandische verovering


Normandia sub n pr

1 Normandië


+ normandisar v

1 Normandisch maken


+ normando sub

1 Normandiër


normanne adj

1 Normandisch
costa -- = Normandische kust
conquesta -- = Normandische verovering
Insulas -- = Normandische eilanden, Kanaaleilanden


normanno sub

1 Noorman
2 Normandiër


normar v

1 aan een norm aanpassen, normaliseren


normative adj

1 normatief
valor -- = normatieve waarde
criterios -- = normatieve criteria
principios -- = normatieve principes
moral -- = normatieve moraal
scientias -- = normatieve wetenschappen
linguistica -- = normatieve taalkunde
grammatica -- = normatieve grammatica


+ normativitate sub

1 het normatief zijn, normativiteit
-- de un principio = normativiteit van een principe


+ normographo sub

1 normograaf


+ norton adj

1 norton
puteo -- = nortonput
pumpa -- = nortonpomp
tubo -- = nortonbuis


Norvega sub n pr

1 Noorwegen


+ Norvegia sub n pr

1 Noorwegen


norvegian adj

1 Noors, Noorweegs


norvegiano sub

1 Noor
2 Noors (taal)


nos

1 pron pers wij, ons
2 pron recip ons


+ nosocomial adj

1 nosocomiaal, ziekenhuis...
infection -- = in het ziekenhuis opgelopen infectie


+ nosographia sub

1 MEDICINA nosografie, beschrijving der ziekten


+ nosographic adj

1 MEDICINA nosografisch


+ nosologia sub

1 MEDICINA nosologie, ziektenleer


+ nosologic adj

1 MEDICINA nosologisch


+ nosophobe adj

1 MEDICINA nosofoob


+ nosophobia sub

1 MEDICINA nosofobie, ziektevrees


nostalgia sub

1 nostalgie, heimwee


nostalgic adj

1 nostalgisch, vol heimwee, vol verlangen
canto -- = nostalgisch lied
moda -- = nostalgische mode
reguardo -- = nostalgische blik
pensatas/pensamentos -- = nostalgische gedachten


+ nostoc sub

1 (soort blauwwier) nostoc


nostre

1 pron poss pron adjec ons, onze
-- bicyclettas = onze fietsen
2 pron poss (het/de) onze
lor bicyclettas e le nostres = hun fietsen en de onze


nota sub

1 aantekening, notitie
prender -- de = nota nemen van
prender --s = aantekeningen maken
tener -- de = aantekening houden van
bloco de --s = notitieblok
carnet (F)/libretto de --s = aanteken/notitieboekje
quaderno de --s = aantekenschrift
poner un -- critic a un cosa = ergens een kritische noot plaatsen
transcriber/recopiar --s = aantekeningen uitschrijven
2 annotatie, (voet)noot, aantekening
-- explicative = verklarende noot/aantekening
-- marginal = kanttekening
-- al pede del pagina = voetnoot
3 DIPLOMATIA nota, memorandum
-- diplomatic = diplomatieke nota
-- de protesto = protestnota
-- responsive = nota van antwoord
excambio de --s = notawisseling
4 MUSICA noot
-- musical/de musica = muzieknoot
5 INSENIAMENTO cijfer, beoordeling
-- insufficiente = onvoldoende
-- final = eindcijfer
6 rekening, nota
-- del gas = gasrekening
-- del electricitate = stroomrekening
-- de energia = energienota
-- de telephono = telefoonrekening
-- de hotel (F) = hotelrekening
-- de credito = creditnota
7 biljet, briefje
-- bancari/de banca = bankbiljet


+ nota bene LATINO

1 nota bene, let wel


+ notabilato sub

1 de gezamenlijke notabelen


notabile adj

1 opmerkelijk, belangrijk
progresso -- = aanzienlijke vooruitgang
differentia -- = aanzienlijk verschil
2 opmerkelijk, opvallend
3 aanzienlijk, voornaam
persona -- = aanzienlijk persoon, notabel


notabiles sub pl

1 notabelen, aanzienlijken


notabilitate sub

1 gewicht, betekenis, belangrijkheid
2 notabel, prominente figuur, vooraanstaand persoon


notacanthe adj

1 ZOOLOGIA met een stekelrug


notacantho sub

1 notacanthus (vis)


notal adj

1 ZOOLOGIA van de rug, rug...


notar v

1 opschrijven, optekenen, noteren, aantekeningen maken
-- le cursos = de koersen noteren
esser ben notate presso = goed aangeschreven staan bij
2 nota nemen van, bespeuren, waarnemen, opmerken
-- un irritation legier = een lichte ergernis bespeuren
3 (met een teken) aangeven, een (merk)teken zetten bij, aanstrepen


notarial adj

1 notarieel, notaris...
acto -- = notariële akte
archivo -- = notarisarchief
cargas -- = notariskosten
functiones -- = notariële functies
lege -- = wet op het notarisambt


notariato sub

1 notarisambt, notariaat


notario sub

1 notaris
officio/studio de -- = notariskantoor
empleato de -- = notarisklerk
ante un -- = ten overstaan van een notaris


notation sub

1 het opschrijven, het noteren, het optekenen MUSICA, CHIMIA notatie, schrijfwijze
-- musical = notenschrift
-- chimic = chemisch tekenschrift


note adj

1bekend
ben -- = goed aangeschreven, wel bekend
mal -- = slecht aangeschreven, berucht


+ notebook sub ANGLESE

1 COMPUTATOR notebook


notificar v

1 aanzeggen, bekend maken, aankondigen, mededelen
-- judicialmente = gerechtelijk aanzeggen


notification sub

1 aanzegging, bekendmaking, aankondiging, kennisgeving
-- judicial = gerechtelijke aanzegging


+ notificative

1 ter kennisgeving, bij wijze van aanzegging, als notificatie
littera -- = communicatiebrief


notificator sub

1 iemand die aanzegt/bekend maakt/aankondigt/mededeelt


notion sub

1 notie, begrip, idee, besef
-- de tempore =- tijdsbesef
-- fundamental/de base = basisbegrip, grondbegrip
-- abstracte = abstract begrip
-- concrete = concreet begrip
--es relative = betrekkelijke begrippen
--es (general) = grondbeginselen
--es de mathematica = inleiding in de wiskunde
-- philologic = taalbegrip
--es elemental = elementaire beginselen
-- false = wanbegrip
copula de --es = begrippenpaar
non haber -- de un cosa = geen begrip van iets hebben
haber perdite omne -- del tempore = alle besef van tijd kwijt zijn


notional adj

1 behorend bij het begrip/notie
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA notioneel
campo -- = begripsveld


notitia sub

1 bericht, tijding, kennisgeving, nieuws
-- de pressa = persbericht
-- de sensation = sensatiebericht
--s variate = gemengd nieuws
-- biographic = levensbericht
previe/prior -- = voorafgaande kennisgeving
2 korte uiteenzetting, mededeling, handleiding
-- biographic = korte levensbeschrijving
-- necrologic = in memoriam
-- technic = technische instructie (handleiding)
-- explicative/de empleo = bijsluiter


noto sub

1 ZOOLOGIA notum, rug (van insekt)


notochordo sub

1 ZOOLOGIA rudimentaire ruggengraat/ruggenmerg


notonecta sub

1 ZOOLOGIA rugzwemmer, waterwants, bootsmannetje


+ notonectal adj

1 ZOOLOGIA
insecto -- = rugzwemmer


notori adj

1 algemeen bekend, notoir, notoor
mentitor -- = notore leugenaar
bibon/bibulo -- = notore dronkaard


notorietate sub

1 het algemeen bekend zijn, faam, reputatie
-- de un facto = algemeen bekend zijn van een feit
acto de -- = akte van notoriteit


+ nougat sub FRANCESE

1 noga
-- dur = taaie noga
bloco de -- = nogablok
barra/tabletta de -- = nogareep
biscuit de -- = nogakoekje


+ noumenal adj

1 PHILOSOPHIA noumenaal


+ noumeno sub

1 PHILOSOPHIA noumenon


nova sub

1 (nieuws)bericht, tijding
--s = nieuws, nieuwsberichten (anque RADIO, TELEVISION etc.)
--s sportive = sportberichten
bulletin de --s = nieuwsbulletin, nieuws (op RADIO, TELEVISION)
2 ASTRONOMIA nova


noval adj

1 pas ontgonnen (land)


novanta sub num card

1 negentig


+ novantena sub

1 groep van negentig


novantesime num ord

1 negentigste
le -- parte = het negentigste (deel)


novantesimo sub

1 negentigste deel


novar v

1 JURIDIC vernieuwen (contract), noveren


novation sub

1 JURIDIC het vernieuwen (van contract), vernieuwing


+ novator sub

1 vernieuwer


+ Nova Zembla sub n pr

1 Nova Zembla
hibernation a -- = overwintering op Nova Zembla


nove adj

1 nieuw (vroeger niet bestaand), nieuw (ongebruikt), pas verschenen
anno -- = nieuwjaar
message de anno -- = nieuwjaarsboodschap
vigilio de anno -- = Oudejaarsavond
-- luna, luna -- = nieuwe maan
urbe -- = moderne/pas gebouwde stad
libro -- = nieuw/pas verschenen boek
vino -- = nieuwe wijn
-- mundo = Nieuwe Wereld
Nove Testamento = Nieuwe Testament
de -- = opnieuw, weer
facer de -- = overdoen
usque a -- aviso = tot nader order
-- venito = nieuwkomer
-- ramo = uitloper, scheut
ille es -- hic = hij is hier nieuw
nihil -- sub le sol = niets nieuws onder de zon
esque isto es alco --? = is dat iets nieuws?


Nove-Caledonia sub n pr

1 Nieuw-Caledonië


NoveGuinea sub n pr

1 Nieuw Guinea


novella sub

1 novelle, kort verhaal
collection de --s = novellenbundel
2 DERECTO ROMAN, JURIDIC novelle


novelle adj

1 nieuw, onbekend, ongekend


novellista sub

1 novellist


novellitate sub

1 nieuwheid, nieuwigheid, nieuws, iets onbekends


+ novem sub num card

1 negen
Ludovico Novem = Lodewijk de Negende
MATHEMATICA circulo de -- punctos = negenpuntscirkel, cirkel van Feuerbach
proba/prova del -- = negenproef


novembre sub

1 november


+ novemlobate adj

1 negenlobbig


+ novemnervate adj

1 BOTANICA negennervig


novena sub

1 ECCLESIA noveen, novene


Nove Orleans sub n pr

1 New Orleans


novesime num ord

1 negende
le -- parte = het negende (deel)


novesimo sub

1 negende deel


NoveYork sub n pr

1 New York


Nove Zelanda sub n pr

1 Nieuw Zeeland


+ Nove Zelanda sub n pr

1 Nieuw Zeeland


Novial sub

1 Novial (taal van Jespersen)


novialista sub

1 novialist, aanhanger van Novial


+ novicia sub

1 ECCLESIA novice, kloosterlinge in de proeftijd
2 beginnelinge, nieuwelinge


noviciato sub

1 ECCLESIA noviciaat, proeftijd van kloosterling
2 FIGURATE proeftijd, leertijd


novicio sub

1 ECCLESIA novice, kloosterling in de proeftijd
maestro del --s = novicenmeester
maestra del novicias = novicenmeesteres
2 beginneling, beginner, nieuweling, groentje


+ novilunar adj

1 van de nieuwe maan


novilunio sub

1 nieuwe maan


novitate sub

1 nieuwheid, nieuwe, nieuwigheid, nieuws, iets onbekends
le -- de un methodo = het nieuwe van een methode
le ultime -- = het nieuwste snufje
le attraction del -- ha disparite = het nieuwe is eraf
2 nieuw artikel, pas verschenen boek, mode-artikel, etc.
-- de moda = modesnufje


+ novo

1de -- = opnieuw, weer


+ novocaina sub

1 PHARMACIA novocaïne


nuance sub FRANCESE

1 nuance, schakering
--s imperceptibile = onmerkbare nuances
-- de color = kleurnuance
-- de ironia = vleugje ironie
-- conceptual = begripsnuance
-- de lumine/de luce = lichtschakering


+ nuanciar v

1 nuanceren


nube sub

1 wolk
-- de pluvia = regenwolk
-- de nive = sneeuwwolk
-- de grandines = hagelwolk
-- de fumo = rookwolk
-- de gas = gaswolk
-- de pulvere = stofwolk
-- de saltatores = wolk sprinkhanen
-- electronic = elektronenwolk
-- toxic = gifwolk
-- artificial = rookgordijn
--s superior = hoge wolken
--s medie = middelbare wolken
--s inferior/basse = lage wolken, laaghangende bewolking
--s cosmic = kosmische wolken
formation de --s = wolkenformatie
cortina de --s = wolkengordijn
strato de --s = wolkenlaag/dek
esser in le --s = in de wolken zijn, in hogere sferen zijn
elevar un persona al --s = iemand hemelhoog verheffen


Nubia sub n pr

1 Nubië


+ nubian adj

1 Nubisch


+ nubiano sub

1 Nubiër


nubie adj

1 Nubisch


nubifere adj

1 wolken dragend, wolken brengend


nubile adj

1 huwbaar
etate -- = huwbaarheid


nubilitate sub

1 huwbaarheid
2 huwbare leeftijd


nubilo sub

1 donderwolk, onweerswolk


nubilose adj

1 bewolkt, bedekt met wolken


+ nubilositate sub

1 bewolktheid, bewolking


nubio sub

1 Nubiër


+ nuca sub

1 nek
rigiditate del -- = nekstijfheid
tiro al -- = nekschot
rumper le -- = de nek breken
torquer le -- = de nek omdraaien
rasar le -- = de nek uitscheren


+ nucal adj

1 ANATOMIA van de nek, nek...


nuce sub

1 BOTANICA noot, (in 't bijzonder) walnoot
-- de coco = kokosnoot
-- de palma = palmpit
-- de galla = galnoot
-- vomic = braaknoot
concha de -- = notedop
-- muscate = 1 muskaatnoot, 2 notemuskaat
-- vacue = loze noot
ligno de -- = notehout


+ nucello sub

1 BOTANICA zaadknopkern, nucellus


+ nuciero sub

1 BOTANICA (wal)notenboom
ligno de -- = notehout
bosco de --s = notebomenbos


+ nucifere adj

1 BOTANICA noten of daarop gelijkende vruchten voortbrengend, nootdragend


nuciforme adj

1 nootvormig


nucleal adj

1 nucleair


nuclear v

1 de kern vormen
2 tot kern maken


nuclear adj

1 PHYSICA kern..., nucleair, atoom...
bomba -- = kernbom, atoombom
chimia -- = kernchemie
energia -- = kernenergie, atoomenergie
fission -- = kernsplitsing, atoomsplitsing
fusion -- = kernfusie
interaction -- = kernwisselwerking
physica -- = kernfysica, atoomfysica
reaction -- = kernreactie, atoomreactie
fortia -- = kernkracht, atoomkracht
theoria -- = atoomtheorie
reactor/pila -- = kernreactor, atoomreactor, atoomzuil
central -- = atoomcentrale
structura -- = kernstructuur, atoomstructuur
particula -- = kerndeeltje
BIOLOGIA partition -- = kerndeling
residuos -- = kern/atoomafval
carga -- = kernlading
proba/prova/essayo -- = kernproef
parapluvia -- = atoomparaplu
explosion -- = kernontploffing
capite/testa -- = atoomkop
armamento -- = kernbewapening
disarmamento -- = kernontwapening
pacifismo -- = atoompacifisme
guerra -- = kernoorlog, atoomoorlog
attacco -- = atoomaanval
arma -- = kernwapen
missile -- = kernraket
combustibile -- = kernbrandstof
parapluvia -- = atoomparaplu
disastro/catastrophe -- = kernramp
rejectar responsabilitates -- = kerntaken afstoten
propulsion -- = kernaandrijving
menacia -- = atoomdreiging
potentia -- = kernmogendheid
pacto -- = kernverdrag
recerca/investigation -- = kernonderzoek
centro de recercas -- = atoomcentrum
2 BIOLOGIA (cel)kern...
membrana -- = kernmembraan


+ nuclease sub

1 BIOCHIMIA nuclease


+ nucleato sub

1 CHIMIA nucleaat (zout van nucleïnezuur)


+ nucleic adj

1 BIOCHIMIA
acido -- = nucleïnezuur


+ nucleido sub

1 PHYSICA nucleido, nuclido


+ nucleiforme adj

1 kernvormig


nucleina sub

1 CHIMIA nucleïne, nucleoptroteïne


nucleo sub

1 kern, pit, steen
-- de pruna = pruimepit
-- de ceresia = kersepit
apparato a extirpar le --s = kersenontpitmachine
2 BIOLOGIA, ASTRONOMIA etc., nucleus, kern
-- terrestre/del terra = aardkern
-- urban = stadskern
-- de population = bevolkingskern
-- de un magnete = magneetkern
-- de condensation = condensatiekern
-- de crystallisation = kristallisatiekern
BIOLOGIA -- generative = generatieve kern
BIOLOGIA partition/division del -- = kerndeling
FIGURATE -- de veritate = kern van waarheid


+ nucleolar adj

1 BIOLOGIA nucleolair, mbt de nucleolus


+ nucleolina sub

1 nucleoline


nucleolo sub

1 BIOLOGIA kernlichaampje, nucleolus


+ nucleolyse (-ysis) sub

1 MEDICINA nucleolyse, kerndestructie


+ nucleoma sub

1 nucleoom


+ nucleon sub

1 PHYSICA nucleon, kerndeeltje


+ nucleonic adj

1 PHYSICA mbt een nucleon
2 PHYSICA mbt de nucleonica


+ nucleonica sub

1 PHYSICA nucleonica, kernenergietechniek


+ nucleophile adj

1 CHIMIA nucleofiel


nucleophilo sub

1 CHIMIA nucleofiel


+ nucleoplasma sub

1 nucleoplasma


+ nucleoplasmic adj

1 nucleoplasma...


+ nucleoproteina sub

1 BIOCHIMIA nucleoproteïne, nucleïne


+ nucleosido sub

1 BIOCHIMIA nucleoside


+ nucleotidic adj

1 BIOCHIMIA nucleotide...


+ nucleotido sub

1 BIOCHIMIA nucleotide


+ nucleotoxic adj

1 nucleotoxisch


+ nuclido sub

1 nuclide


+ nuda sub

1 ARTE (vrouwelijk) naakt
-- photographic = naaktfoto
photographia de --(s) = naaktfotografie
photo(graphia) de un -- = naaktfoto
photographo de --s = naaktfotograaf
pictor de --s = naaktschilder
pinger --s = naakten schilderen
scena con --s = naaktscène


nude adj

1 naakt, bloot, kaal, onbedekt
arbore -- = kale boom
cranio -- = kale schedel, kale kop
pedes -- = blote voeten
muro -- = kale muur
spada -- = blank zwaard
molluscos -- = weekdieren zonder schaal
limaces -- = naaktslakken
parietes -- = naakte muren
roccas -- = naakte rotsen
factos -- = naakte feiten
cavallo a dorso -- = ongezadeld paard
le veritate -- = de naakte waarheid
mitter a -- = blootleggen
a capite/testa -- = blootshoofds
-- usque al cinctura = halfnaakt
a oculo -- = met het blote oog
a pedes -- = blootsvoets
ir -- = naakt rondlopen


+ nudicaule adj

1 BOTANICA met naakte/bladerloze stengel


+ nudiflor adj

1 BOTANICA naaktbloemig
jasmin -- = winterjasmijn


+ nudiglume adj

1 BOTANICA met naakte (onbehaarde) kafjes


nudismo sub

1 nudisme


+ nudispiculate adj

1 BOTANICA met kale aartjes


nudista sub

1 nudist
campo de/pro --s = nudistenkamp
camping de/pro --s = nudistencamping
plagia de/pro --s = naaktstrand


+ nudista adj

1 nudistisch
natation -- = naaktzwemmen


nuditate sub

1 naaktheid, kaalheid
coperir/velar su -- = zijn naaktheid bedekken/verhullen
le miseria in tote su -- = de ellende in al haar naaktheid


+ nudo sub

1 ARTE (mannelijk) naakt
-- photographic = naaktfoto
photographia de --(s) = naaktfotografie
photo(graphia) de un -- = naaktfoto
photographo de --s = naaktfotograaf
pictor de --s = naaktschilder
scena con --s = naaktscène


+ nudophobia sub

1 nudofobie, naaktvrees


nulle indef pron adj

1 geen, geen enkel
illa non ha -- gratia = zij mist alle gratie
-- e sin valor = nul en generlei waarde
de -- maniera = op geen enkele wijze


nulle adj

1 nietig, waardeloos, ongeldig
bulletin de voto -- = ongeldig stembiljet
esser -- = ongeldig zijn
declarar -- = ongeldig verklaren
2 MATHEMATICA nul...
curva -- = nulkromme
matrice -- = nulmatrix
spatio -- = nulruimte
tensor -- = nultensor
transformation -- = nultransformatie
vector -- = nulvector
3 SPORT

partita/match (A) -- = gelijk spel

nullemente adv

1 geenszins, helemaal niet


nullificar v

1 nietig verklaren, ongeldig verklaren
su dimission ha essite nullificate = zijn ontslag is ongeldig (verklaard)
2 opheffen, tenietdoen


nullification sub

1 nietigverklaring, ongeldigverklaring
-- formal = formele nietigverklaring
-- de un contracto = nietigverklaring van een contract
-- de un dimission = ongeldigverklaring van een ontslag
2 opheffing, het tenietdoen


+ nullipara sub

1 nullipara, vrouw die geen kinderen heeft gebaard


+ nullipare adj

1 nullipaar, geen kinderen gebaard hebbende


+ nulliparitate sub

1 nullipariteit, toestand van een vrouw die nog geen kinderen heeft gebaard


+ nullipore sub

1 BOTANICA roodwier


+ nullisomia sub

1 nullisomie


nullitate sub

1 nietigheid, ongeldigheid
-- de un contracto = ongeldigheid van een contract
-- de un argumento = ongeldigheid van een argu-ment
-- de un election = ongeldigheid van een verkiezing
2 onbetekende persoon, (grote) nul


+ numantin adj

1 Numantijns


+ numantino sub

1 Numantijn


numerabile adj

1 telbaar


+ numerabilitate sub

1 telbaarheid


numeral adj

1 van getallen, getal(s)..., numeriek
systema -- = numeriek systeem
symbolo -- = getalsymbool
littera -- = getalletter
valor -- = numerieke waarde


numeral sub

1 telwoord
-- cardinal = hoofdtelwoord
-- ordinal = rangtelwoord
-- (in)definite = onbepaald telwoord


numerar v

1 tellen
2 nummeren, nummers geven, pagineren
-- le paginas = pagineren
-- consecutivemente/in sequentia = in volgorde nummeren
disco numerate = kiesschijf (van telefoon)


+ numerari adj

1 numerair
valor -- de pecias de moneta = numeraire waarde van munten


numerario sub

1 gemunt geld, baar geld, klinkende munt, specie
pagar in -- = met contant geld betalen


+ numerate v

1 genummerd
edition -- = genummerde uitgave


numeration sub

1 het tellen
systema de -- = talstelsel
-- binari = tweetallig stelsel
-- quaternari = viertallig stelsel
-- quinari = vijftallig stelsel
-- duodecimal = twaalftallig stelsel
-- vigesimal = twintigtallig stelsel
2 nummering


numerator sub

1 MATHEMATICA teller
-- de un fraction = teller van een breuk
2 iemand die of iets dat telt/nummert, teller, teltoestel, pagineertoestel, nummerstempel


numeric adj

1 numeriek, getals..., cijfer...., aantal...
fortia -- = numerieke sterkte, getalsterkte
superioritate -- = getalsoverwicht
esser superior numericamente = numeriek overtreffen
valor -- = getalswaarde
systema -- = getalstelsel
2 COMPUTATOR digitaal
calculo -- = digitale berekening
horologio -- = digitaal uurwerk
computator/computer (A) -- = digitale computer


+ numerisar v

1 COMPUTATOR digitaliseren


+ numerisation sub

1 COMPUTATOR digitalisering


numero sub

1 cijfer
-- roman = Romeins cijfer
-- arabe/arabic = Arabisch cijfer
2 getal
-- natural = natuurlijk getal
-- negative = negatief getal
-- positive = positief getal
-- integre = geheel getal
-- decimal = decimaal getal
-- indivisibile = ondeelbaar getal
-- fractional/fractionari = gebroken getal, breuk
-- composite = samengesteld getal
-- complexe = complex getal
-- mixte = gemengd getal
-- algebric/algebraic = algebraïsch getal
-- imaginari = imaginair getal
-- rational = rationaal getal
-- irrational = irrationaal getal
-- triangular = driehoeksgetal
-- abstracte = abstract getal
-- proportional = verhoudingsgetal
--s distributive = distributieve getallen
-- par = even getal
-- impar = oneven getal
-- binari = binair getal
-- massic/de massa = massagetal
-- de octano = octaangetal
-- de Mach = getal van Mach
-- indice/index = indexgetal
serie de --s = getallenreeks
3 nummer
-- telephonic/de telephono = telefoonnummer
-- atomic = atoomnummer
-- de casa = huisnummer
-- de auto(mobile) = autonummer
-- de ordine = rangnummer
-- de circo = circusnummer
-- serial/de serie
4 tal, aantal, menigte, hoeveelheid
-- maximal/maxime = maximumaantal
-- de tornos/rotationes/revolutiones = toerental
-- de bestial = veestapel
-- del membros/adherentes = ledental
in -- de = ten getale van
in grande --, sin -- = in groten getale, talloos
-- fixe = numerus fixus
-- clause = numerus clausus
5 telwoord
-- cardinal = hoofdtelwoord
-- ordinal = rangtelwoord
6 LINGUISTICA E GRAMMATICA getal
-- plural = meervoud
-- singular = enkelvoud
7 POESIA, MUSICA cadans, ritme, harmonie, welluidendheid


+ numerologia sub

1 getallensymboliek, numerologie


+ numerologic adj

1 numerologisch


+ numerologo sub

1 numeroloog


numerose adj

1 talrijk, in groten getale
familia -- = groot gezin
2 POESIA, MUSICA ritmisch, harmonisch, welluidend
sonos -- = harmonische klanken


numerositate sub

1 talrijkheid, het talrijk zijn
2 POESIA, MUSICA) harmonie, welluidendheid


+ numerus clausus LATINO

1 numerus clausus


+ numerus fixus LATINO

1 numerus fixus


numida sub

1 Numidiër


Numidia sub n pr

1 Numidië


numidic adj

1 Numidisch
populos -- = Numidische volken


+ numinose adj

1 numinose


+ numinositate sub

1 numinositeit


numisma sub

1 munt, penning


numismatic adj

1 van de munt- en penningkunde, numismatisch
arte -- = penningkunst
collection -- = munten/penningkabinet
collector -- = munten/penningverzamelaar


numismatica sub

1 munt- en penningkunde, numismatica
cabinetto de -- = penningenkabinet


numismatico sub

1 munt- en penningdeskundige, numismaticus


+ numismatographia sub

1 muntbeschrijving


+ numismatographic adj

1 numismatografisch


+ numismatographo sub

1 muntbeschrijver


+ nummularia sub

1 BOTANICA penningkruid, muntkruid


+ nummulite sub

1 GEOLOGIA nummuliet, penningsteen


+ nummulithico sub

1 nummulithicum


+ nummulitic adj

1 GEOLOGIA nummulitieten...


nunc adv

1 nu (op dit ogenblik)
usque a -- = tot nu (toe)
justo -- = juist nu
hic e -- = hier en nu
nunc ... nunc .. = nu eens ... dan weer ...


nunciatura sub

1 ambt of waardigheid van de nuntius, nuntiatuur
2 paleis van de nuntius, nuntiatuur


nuncio sub

1 bode, boodschapper
2 pauselijk gezant, nuntius
-- apostolic = apostolische nuntius, pauselijk gezant


+ nuncupation sub

1 JURIDIC mondelinge aflegging van een testamentaire verklaring


+ nuncupative adj

1 JURIDIC nuncupatief, mondeling
testamento -- = mondeling testament


nunquam adv

1 nooit, nimmer
-- dicer no = nooit nee zeggen
ora o -- = nu of nooit


nuper adv

1 onlangs, kortgeleden, pas


+ nuphar sub

1 BOTANICA gele plomp


nuptial adj

1 van het huwelijk, huwelijks..., bruilofts..., bruids...
viage -- = huwelijksreis
anello -- = trouwring
festa -- = huwelijksfeest, bruiloft
ceremonia -- = huwelijksplechtigheid
sala -- = trouwzaal
fidelitate -- = huwelijkstrouw
marcha {sj} -- = bruiloftsmars
velo -- = bruidssluier
lecto -- = bruidsbed
corona -- = bruidskrans
camera -- = bruidskamer
canto -- = bruiloftslied
missa -- = huwelijksmis
banchetto -- = bruiloftsmaal
torta -- = bruidstaart
dote -- = bruidsschat
procession -- = trouwstoet
benediction -- = huwelijkszegen
dar le benediction -- = het huwelijk inzegenen


+ nuptialitate sub

1 huwelijkscijfer, aantal huwelijken


nuptias sub pl

1 huwelijk, echt
-- de argento = zilveren bruiloft
-- de auro = gouden bruiloift
viage de -- = huwelijksreis
dono de -- = huwelijksgeschenk/cadeau
die de -- = trouwdag
invitato/convitato al -- = bruiloftsgast
celebrar -- = een bruiloft vieren


+ Nuremberg sub n pr

1 Nuremberg


+ nurse sub ANGLESE

1 kindermeisje


nursery sub ANGLESE

1 kinderkamer


+ nursing sub ANGLESE

1 verpleegkunde


nusquam adv

1 nergens
-- altere = nergens anders


+ nutantiflor adj

1 BOTANICA met knikkende bloemen


+ nutantifolie adj

1 BOTANICA met knikkende bladeren


nutar v

1 knikken (met het hoofd)
2 ASTRONOMIA, BOTANICA etc., knikken, slingeren, schommelen
silene nutante = knikkende silene, nachtsilene


nutation sub

1 het knikken, knikbeweging (met het hoofd)
2 ASTRONOMIA, BOTANICA etc., nutatie
-- del axe de un astro = nutatie van de as van een hemellichaam
-- polar/del polo = poolschommeling


+ nutria sub

1 ZOOLOGIA beverrat
2 nutria, beverbont


+ nutribile adj

1 wat gevoed kan worden


nutrice sub

1 voedster, min


nutriente adj

1 voedzaam, voedend
le ris es plus -- que le patatas = rijst is voedzamer dan aardappelen


+ nutriente sub

1 nutriënt, voedzame stof


+ nutrimental adj

1 van/mbt de voeding


nutrimento sub

1 voedingsmiddel, voeding
-- principal = hoofdvoedsel
-- substantial = degelijke kost
-- macrobiotic = macrobiotisch voedsel
-- vegetal = plantaardige voeding
-- de gallinas = kippevoer
-- de hiberno = winterkost
-- speciate/condimentate = hete kost
-- del spirito = geestelijk voedsel


nutrir v

1 voeden, zogen, de borst geven
2 voeden (anque FIGURATE), voeren, van voedsel voorzien
-- un projecto = een plan koesteren
-- odio/resentimento contra un persona = een haatgevoel tegen iemand koesteren
-- un foco = een vuur onderhouden
-- se de = zich voeden met, leven van


nutrition sub

1 het voeden, voeding, voedselopname
scientia del -- = voedingsleer


+ nutritional adj

1 voedings..., nutritioneel
composition -- del lacte = voedingsbestanddelen van melk


nutritive adj

1 voedzaam, voedend, voedings...
solo -- = voedingsbodem
materias -- = voedingsstoffen
succos -- = voedingssappen
valor -- = voedingswaarde
grassia -- = voedingsvet
alimentos -- = voedzame spijzen/kost
suppa -- = krachtige soep, maaltijdsoep
parte -- = voedselbestanddeel
sal -- = voedingszout
substrato -- = voedingssubstraat
deficientia -- = gebrek aan voedingsstoffen
forrage multo -- = krachtvoer


+ nutritivitate sub

1 voedzaamheid


nutritor sub

1 iemand die voedt


+ nyctaginaceas sub pl

1 BOTANICA nyctaginaceeën, nachtschonefamilie


+ nyctalgia sub

1 MEDICINA nyctalgie, nachtelijke pijn


+ nyctalis sub

1 BOTANICA
-- asterophore = sterzwammetje


+ nyctalope adj

1 dagblind, nachtziend, nyctaloop
ave -- = dagblinde vogel


nyctalopia sub

1 MEDICINA dagblindheid, nyctalopie, het nachtzien


+ nyctalopo sub

1 dagblinde, nachtziende


+ nycthemeral adj

1 vierentwintiguurs...


nycticorace sub

1 ZOOLOGIA kwak (reigerachtige)


+ nyctinastia sub

1 BOTANICA nyctinastische beweging, planteslaap


+ nyctinastic adj

1 BOTANICA nyctinastisch
movimento -- = nyctinastische beweging, planteslaap


nyctiphobia sub

1 MEDICINA nyctifobie, vrees voor de nacht


+ nyctitante adj

1membrana/palpebra -- = derde ooglid (van vogels), knipvlies


+ nyctitation sub

1 MEDICINA, ZOOLOGIA geknip(per) (met

oogleden/knipvlies)

+ nycturia sub

1 MEDICINA nycturie (nachtelijke urinelozing)


nylon sub ANGLESE

1 nylon
brossa de -- = nylonborstel
calceas de -- = nylonkousen
calcettas de -- = nylonsokken
filo de -- = nylondraad


nympha sub

1 MYTHOLOGIA, ZOOLOGIA nimf


nymphal adj

1 MYTHOLOGIA, ZOOLOGIA van de nimf, nimf...
stadio -- = nimfstadium


+ nymphea sub

1 BOTANICA waterlelie


+ nympheaceas sub pl

1 BOTANICA nympheaceae, nympheaceeën, waterleliefamilie


nymphee adj

1 MYTHOLOGIA nimf...


nymphomana sub

1 nymfomane, lolita, mannengek


nymphomane adj

1 nymfomaan, manziek


nymphomania sub

1 nymfomanie, manziekte


+ nymphomaniac adj

1 nymfomaan, manziek


+ nymphomaniaca sub

1 nymfomane, lolita, mannengek


+ nymphose (-osis) sub

1 ZOOLOGIA nymfose


+ nyroca sub

1 ZOOLOGIA duikeend, duikereend


+ nystagmo sub

1 MEDICINA oogtrilling, oogsiddering, nystagmo


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori