FANDOM


o conj

1 of
o ... o .. = of ... of ...


oasis (pl  :oases) sub

1 oase
-- saharian = oase in de Sahara
-- de reposo/de calma = oase van rust


obediente adj

1 gehoorzaam, volgzaam, meegaand, gedwee
infante -- = gehoorzaam kind
animal -- = mak dier


obedientia sub

1 gehoorzaamheid, volgzaamheid, meegaandheid, gedweeheid
-- cec = blinde gehoorzaamheid, kadaverdiscipline
-- servil = slaafse gehoorzaamheid
-- absolute = stricte gehoorzaamheid
-- inconditional = onvoorwaardelijke gehoorzaamheid


obedir v

1 gehoorzamen, luisteren (naar), gehoor geven (aan)
-- a un persona = iemand gehoorzamen
-- al moda = de mode volgen
-- al leges = de wetten in acht nemen
-- cecamente = blindelings gehoorzamen
-- a un ordine = aan een bevel gevolg geven
-- al timon = naar het roer luisteren


obelisco sub

1 obelisk, naaldvormige zuil
-- commemorative = gedenknaald


+ obelo sub

1 overlijdenskruisje (typografisch teken)


+ obese adj

1 zwaar(lijvig), corpulent


+ obesiologo sub

1 specialist op het gebied van verzucht


+ obesitate sub

1 zwaarlijvigheid, corpulentie


obir v

1 overlijden, sterven


obito sub

1 overlijden, dood
certificato de -- = overlijdensakte
2 ECCLESIA jaargetijde (mis voor overledene)


+ obitorio sub

1 lijkenhuis, mortuarium


obituari adj

1 doden..., overlijdens...
registro -- = dodenregister
annuncio -- = overlijdensadvertentie


obituario sub

1 CATHOLICISMO obituarium, necrologium, dodenregister


objectar v

1 tegenwerpen, inbrengen (tegen), bezwaar maken, in het midden brengen

(tegen)

-- bon rationes a/contra un argumento = goede redenen aanvoeren tegen een argument
on nos ha objectate le necessitate de reducer le expensas = men heeft tegen ons de noodzaak ingebracht de uitgaven te

beperken

objection sub

1 bezwaar, tegenwerping, bedenking
-- de conscientia = gewetensbezwaar
-- principal = hoofdbezwaar
--es fundate = gegronde bezwaren
haber --es de principio = principiële bezwaren hebben
facer/formular/sublevar/opponer un -- = een bezwaar opwerpen/inbrengen
poner --es a un cosa = bezwaar tegen iets hebben


+ objectivabile adj

1 objectiveerbaar


objectivar v

1 objectief maken, objectiveren, objectief beschouwen


+ objectivation sub

1 objectivering, het objectief beschouwen


objective adj

1 objectief, onpartijdig, feitelijk
realitate -- = objectieve werkelijkheid
inquesta -- = onpartijdig onderzoek
information -- = objectieve voorlichting
judicio/judicamento -- = objectief oordeel
veritate -- = objectieve waarheid
analyse (-ysis) -- del situation = objectieve analyse van de situatie


objectivismo sub

1 objectivisme (anque PHILOSOPHIA)


+ objectivista sub

1 objectivist (anque PHILOSOPHIA)


+ objectivistic adj

1 objectivistisch (anque PHILOSOPHIA)
le currentes -- del pensata moderne = de objecti-vistische stromingen in het moderne denken


objectivitate sub

1 objectiviteit, onpartijdigheid
-- del scientia = objectiviteit van de wetenschap
-- de un critica = objectiviteit van een kritiek
-- de un jornalista = objectiviteit van een journalist


objectivo sub

1 doel, bedoeling, oogmerk, opzet
-- inaccessibile = onbereikbaar doel
duple -- = tweeledig doel
le -- esseva = de opzet was
con le -- de = teneinde
2 PHOTOGRAPHIA objectief, lens
-- astigmatic = astigmatische lens
-- anastigmatic = anastigmatische lens
-- intercambiabile = verwisselbaar objectief
-- grandangular = groothoekobjectief, groothoeklens
-- zoom = zoomobjectief, zoomlens
-- achromatic = achromatische lens
fabrica de --s = lenzenfabriek
fabricante de --s = lenzenfabrikant
fabrication de --s = lenzenfabricage
achromatisar un -- = een objectief achromatisch maken
achromatisation de un -- = het achromatisch maken van een objectief
planchetta de -- = lensplankje
apertura de -- = lensopening
3 MILITAR doel(wit), operatiedoel


objecto sub

1 voorwerp, ding, artikel, object
--s perdite = gevonden voorwerpen
-- de arte = kunstvoorwerp
-- de excambio = ruilobject
commercio de --s de arte = kunsthandel
mercante/negotiante de --s de arte = kunsthandelaar
collection de --s de arte = kunstverzameling
-- de museo = museumstuk
-- de uso/usage currente = gebruiksvoorwerp
Objecto Volante Non Identificate, O.V.N.I = UFO
2 doel, bedoeling
-- principal = hoofdddoel
-- de mi visita = doel van mijn bezoek
3 onderwerp, voorwerp
-- del discussion = onderwerp van de discussie
-- de su cholera/ira = object van zijn woede
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA voorwerp
-- directe = direct object, lijdend voorwerp
-- indirecte = indirect object, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp


+ objector sub

1 iemand die bezwaar maakt, opponent, tegenspreker
-- de conscientia = gewetensbezwaarde


+ objurgar v

1 dringend waarschuwen, berispen, gispen, verwijten


+ objurgation sub

1 dringende waarschuwing, berisping, uitbrander, verwijt


+ objurgatori adj

1 berispend, gispend, verwijtend


+ oblata sub

1 oblatie


+ oblatif adj

1 belangeloos, (zelf)opofferend


oblation sub

1 ECCLESIA offerande, offer, oblatie
pan de -- = offerbrood


+ oblational adj

1 als een offer, offer...


+ oblative

1 adj. belangeloos, (zelf) opofferend, zichzelf wegcijferend


+ oblato sub

1 CATHOLICISMO oblaat (kloosterling)


oblidabile adj

1 te vergeten


oblidar v

1 vergeten
-- le titulo de un libro = de titel van een boek vergeten
morir completemente oblidate = volkomen vergeten sterven
-- omne vergonia = alle schaamte van zich af zetten
-- le vinagre in le salata = de azijn in de sla vergeten
-- un parapluvia = een paraplu vergeten
le plano se oblidava sin commentarios ulterior = het plan verdween geruisloos


oblido sub

1 het vergeten, vergetelheid
cader in -- = in vergetelheid geraken
eveller/tirar del -- = aan de vergetelheid onttrekken/ontrukken
abandonar/condemnar al -- = aan de vergetelheid prijsgeven
2 nalatigheid, verzuim
-- de su deber = plichtverzaking


obligante adj

1 attent, voorkomend, vriendelijk, behulpzaam, hulpvaardig
vicino -- = hulpvaardige buurman


obligar v

1 verplichten, verbinden, dwingen, noodzaken
-- un persona a obedir = iemand tot gehoorzaamheid dwingen
obligate per le circumstantias = door de omstandigheden gedwongen
obligate al servicio militar = dienstplichtig
accompaniamento obligate per violino = obligate vioolbegeleiding
vider se obligate a = zich gedwongen zien tot
sentir se moralmente obligate = zich moreel verplicht voelen
2 aan zich verplichten
multo obligate! = dank U zeer!


obligation sub

1 verplichting, plicht
-- professional = beroepsplicht
-- contractual = contractuele verplichting
-- financiari = financiële verplichting
-- moral = morele verplichting
-- legal = wettelijke verplichting
-- scholar = leerplichtigheid
-- de visa = visumplicht
facer honor a/satisfacer a/complir su --es = zijn verplichtingen nakomen
contraher/contractar --es = verplichtingen op zich nemen
exonerar/exemptar/discargar/relevar/disligar un persona de su --es = iemand van zijn verplichtingen

ontheffen/ontslaan

exemption de un -- = ontslag van een verplichting
subtraher se a su --es = zich aan zijn verplichtingen onttrekken
vider se in le -- de = zich gedwongen zien tot
2 JURIDIC verbintenis, contract
contraher/contractar un -- = een verbintenis aangaan
3 COMMERCIO, FINANCIAS obligatie, schuldbrief, schuldbekentenis
-- amortisabile/redimibile = aflosbare obligatie
-- perpetue/perpetual = onaflosbare obligatie
-- nominative = obligatie op naam
-- convertibile = converteerbare obligatie
-- privilegiate/preferential/de prioritate = prioriteitsobligatie
-- del stato = staatsobligatie
-- hypothecari = pandbrief
detentor de --es = obligatiehouder
registro de --es = obligatieregister
presto in --es = obligatielening
emission de --es = obligatieuitgifte
debita in --es = obligatieschuld
interesse de --es = obligatierente
capital in --es = obligatiekapitaal
mercato de --es = obligatiemarkt
emitter --es = obligaties uitgeven
transferer un -- = een obligatie overdragen
-- al portator = obligatie aan toonder
4 verschuldigdheid, schuldplichtigheid


+ obligationista sub

1 obligatiehouder


obligatori adj

1 verplicht, vereist, bindend
servicio militar -- = dienstplicht
inseniamento/instruction -- = leerplicht
suffragio -- = stemplicht
contribution -- = verplichte bijdrage
direction -- = eenrichtingsverkeer
render -- = verplicht stellen
esser obligatorimente assecurate = verplicht verzekerd zijn
vos debe obligatorimente presentar vostre passaporto al frontiera = u bent verplicht uw paspoort te laten zien aan de

grens

+ obligatorietate sub

1 verplichtend karakter
le -- del lege = het verplichtend karakter van de wet
le -- de un comportamento = het verplichtend karakter van een gedrag


+ obliquangule adj

1 MATHEMATICA scheefhoekig


obliquar v

1 schuin of scheef doen gaan of doen lopen
2 schuin of scheef gaan of lopen/uitwijken/afbuigen
-- verso le dext(e)ra = schuin naar rechts afbuigen


oblique adj

1 hellend, schuin, scheef
linea -- = schuine lijn
plano -- = schuin vlak, hellend vlak
angulo -- = scheve hoek
section -- = schuine doorsnede
hyperbola -- = scheve hyperbool
parallelepipedo -- = schuin parallelepipedum
prisma -- = scheef prisma
GEOLOGIA fallia -- = scheve breuk
ANATOMIA musculos -- = schuine spieren
2 van opzij, ontwijkend, indirect
reguardo -- = zijdelingse blik
radios solar -- = schuin invallende zonnestralen
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA
caso -- = verbogen naamval


+ obliquemente adv

1 schuin
taliar -- = schuin afwerken, afschuinen


obliquitate sub

1 schuinte, schuine richting, scheefheid, helling
ASTRONOMIA -- del ecliptica = helling van de ecliptica
-- del radios del sol = schuine richting van de zonnestralen


obliterar v

1 doen verdwijnen, uitwissen, doorhalen, vernietigen, onbruikbaar maken, onleesbaar maken, afstempelen

(postzegel, kaartje)

timbros (postal) obliterate = gestempelde postzegels
2 MEDICINA verstoppen, afsluiten


obliteration sub

1 uitwissing, doorhaling, vernietiging, onbruikbaarmaking, afstempeling (postzegel, kaartje)
-- de un timbro postal = afstempeling van een postzegel
2 MEDICINA dichtgroeiing, obliteratie


+ obliterative adj

1 uitwissend, doorhalend, vernietigend


+ obliterator sub

1 uitwisser, doorhaler, vernietiger
2 stempelmachine


oblivion sub

1 het vergeten, vergetelheid
cader in -- = in vergetelheid geraken
abandonar/condemnar/relegar al -- = aan de vergetelheid prijsgeven
eveller/tirar del -- = aan de vergetelheid onttrekken/ontrukken
2 nalatigheid, verzuim
-- de su deber = plichtsverzaking


obliviose adj

1 vergeetachtig, verstrooid, afwezig
-- de = niet lettend op, vergetend


oblonge adj

1 langwerpig, oblong
formato -- = oblongformaat
figura -- = langwerpige figuur
visage - = langwerpig gezicht
folios -- = lang-werpige bladeren


+ oblongibractee adj

1 BOTANICA met langwerpige schutbladen


+ oblongifolie adj

1 BOTANICA met langwerpige bladeren


obnubilar v

1 (de geest) verduisteren, verwarren, benevelen
su spirito/mente esseva obnubilate per le passion = zijn geest werd verduisterd door de hartstocht
le passion obnubila su judicamento = de hartstocht verwart zijn oordeel


obnubilation sub

1 verwarring van de geest, MEDICINA obnubilatie


oboe sub

1 hobo


oboista sub

1 hoboïst


+ obolo sub

1 HISTORIA obolus, obool (klein muntstuk), penninkske
le -- del vidua = het penninkske van de weduwe
2 bescheiden geldelijke bijdrage, kleine gift
apportar su -- = zijn steentje bijdragen


obra sub

1 werk, arbeid
-- human = mensenwerk
poner in -- = ten uitvoer brengen
poner se al -- = aan de slag gaan
poner le mano al -- = de hand aan de ploeg slaan
mano de -- = mankracht, arbeidskracht
--s public = openbare werken
servicio de --s public = dienst openbare werken
2 resultaat van werk: werk, werkstuk, bouwwerk, kunstwerk, boek, muziekstuk, etc.
-- de arte = kunstwerk
-- magistral/(de) maestro = meesterstuk
-- poetic = dichtwerk
-- theatral = toneelwerk
-- musical = muziekwerk
-- historic = geschiedwerk
-- fundamental = standaardwerk
--s de misericordia = werken van barmhartigheid
-- de su vita = zijn levenswerk
--s morte = dood werk (van een schip)
--s vive = onderwatergedeelte (van een schip)


+ obreption sub

1 verschalking, misleiding, verwerving/verkrijging door list/sluwheid


+ obreptitie adj

1 slinks, sluw, arglistig, op sluwe/listige wijze verkregen


+ obrer adj

1 arbeid(s)...
conflicto -- = arbeidsgeschil
population -- = arbeidersbevolking
juventute -- = arbeidersjeugd
movimento -- = arbeidersbeweging
familia -- = arbeidersgezin
massa -- = arbeidersmassa
partito -- = arbeiderspartij
classe -- = arbeidersklasse
ape -- = werkbij


obrero sub

1 werkman, arbeider
prime -- = voorman, ploegbaas
-- portuari = havenarbeider
-- municipal = gemeentewerkman
-- agricole/campestre = landarbeider
-- forestal = bosarbeider
-- manual = handarbeider
-- a domicilio = thuiswerker
-- a tempore partial = deeltijdwerker
-- clandestin/nigre = zwartwerker, beunhaas
-- salariate = loontrekker
-- textile = textielarbeider
-- metallurgic = metaalarbeider, metaalbewerker
-- de fabrica = fabrieksarbeider
-- de transporto(s) = transportarbeider
-- estranie/immigrate = gastarbeider
-- qualificate/specialisate = vakarbeider, geschoolde arbeider
-- sin instruction = ongeschoold arbeider
-- saisonal {e} = seizoenarbeider
studente/studiante -- = werkstudent
licentiar --s = arbeiders ontslaan
ingagiar --s = arbeiders in dienst nemen


obscen adj

1 obsceen, schunnig, onzedelijk, vuil, smerig, schaamteloos
gestos -- = obscene gebaren
parola -- = schuttingwoord
linguage/parolas -- = schuttingtaal


obscenitate sub

1 obsceniteit, schunnigheid, onzedelijkheid, smerigheid, schaamteloosheid
dicer --s = vuile taal uitslaan


obscur adj

1 obscuur, donker, duister (anque FIGURATE)
blau/brun/rubie, etc. -- = donkerblauw/bruin/rood, etc.
PHOTOGRAPHIA camera -- = donkere kamer, doka
practicas -- = duistere praktijken


+ obscurabile adj

1 wat verduisterd kan worden, wat duister/donker gemaakt kan worden, ver-duisterbaar


obscurante sub

1 obscurantist


obscurantismo sub

1 obscurantisme
-- medieval = duistere middeleeuwen
era de -- = tijdperk van duisternis


obscurantista sub

1 obscurantist


+ obscurantista adj

1 obscurantistisch
ideas -- = obscurantistische ideeën


+ obscurantistic adj

1 obscurantistisch
ideas -- = obscurantistische ideeën


obscurar v

1 verduisteren (anque FIGURATE), donker/duister maken
le nubes obscura le celo = de wolken verduisteren de lucht
le prejudicios obscura su intelligentia = de vooroordelen verduisteren zijn verstand
le celo se obscura = de lucht wordt donker
2 verduisteren (in oorlog, bij filmvoorstelling)


obscuration sub

1 (anque FIGURATE) het verduisteren, het duister maken, verduistering
le -- del celo = het donker worden van de lucht
2 ASTRONOMIA verduistering, eclips
3 verduistering (in de oorlog, bij filmvoorstelling)


obscuritate sub

1 het donker, duisternis
-- complete/total/absolute = volslagen duisternis
in le -- del nocte = in het nachtelijk duister
con favor del -- = onder bescherming van de duisternis
2 FIGURATE duisterheid, onduidelijkheid, onbegrijpelijkheid
-- de un texto = duisterheid van een tekst


obsecrar v

1 afsmeken, dringend verzoeken, aanroepen


obsecration sub

1 smeekbede, afsmeking, aanroeping, incantatie


obseder v

1 obsederen, kwellen, achtervolgen, geen rust laten


obsequer v

1 zich neerleggen bij, gehoor geven aan, zwichten voor, toegeven aan, zich onderwerpen aan, het hoofd buigen

voor

obsequiar v

1 voorkomend bejegenen, attenties bewijzen aan


obsequias sub pl

1 begrafenisplechtigheid, uitvaart
-- national = staatsbegrafenis


obsequio sub

1 voorkomende bejegening, voorkomendheid, beleefdheid, vriendelijkheid


obsequiose adj

1 onderdanig, overbeleefd, kruiperig
venditor -- = overbeleefde verkoper
facer reverentias -- = buigen als een knipmes


obsequiositate sub

1 onderdanigheid, overbeleefdheid, kruiperigheid


observabile adj

1 waarneembaar
phenomenos -- = waarneembare verschijnselen
2 die/dat nageleefd kan/moet worden
normas facilemente -- = normen die gemakkelijk nageleefd kunnen worden
3 vermeldenswaard, opmerkelijk


+ observabilitate sub

1 waarneembaarheid, etc. (Vide: observabile)


observante adj

1 nalevend, inachtnemend, opvolgend (voorschrift, gebruik, etc.)


observantia sub

1 naleving, inachtneming
-- del dominica = zondagsheiliging
-- del sabbato = viering van de sabbat
-- stricte/rigorose del regulas = strenge nakoming van de regels
2 RELIGION observantie, gebruik, voorschrift, regel


observar v

1 naleven, in acht nemen, zich houden aan
-- le silentio = het stilzwijgen in acht nemen
-- le regulas = de regels in acht nemen
-- le sabbato = de sabbat vieren
facer -- le lege = de wet doen naleven
2 gadeslaan, waarnemen, observeren, bespieden
3 opmerken, constateren
facer -- un cosa a un persona = iemand op iets opmerkzaam maken


observation sub

1 naleving, inachtneming (van voorschrift, etc.)
-- stricte/rigorose del regulation = stricte inachtneming van de regels
2 waarneming, observatie (anque MEDICINA)
--es astronomic = astronomische waarnemingen
--es barometric = barometrische waarnemingen
--es meteorologic = meteorologische/weerkundige waarnemingen
corriger un -- = een waarneming rechtzetten
satellite de -- = observatiesatelliet
dono de -- = opmerkingsgave
instrumentos de -- = waarnemingsapparatuur
posto de -- = waarnemingspost
turre de -- = uitkijktoren
-- aeree = luchtverkenning
ballon de -- = observatieballon
turre de -- = waarnemingstoren
avion de -- = waarnemingsvliegtuig
methodo de -- = waarnemingsmethode
error de -- = waarnemingsfout
3 opmerking, commentaar
--e insolente = onbeschofte opmerking
-- sarcastic = sarcastische opmerking
-- jocose = grappige/schertsende opmerking
-- acute = puntige/snedige opmerking
-- casual = terloopse opmerking
-- pauco/poco delicate = tactloze opmerking


observator sub

1 iemand die iets naleeft (voorschrift, gebruik, etc.)
2 waarnemer, observator, observeerder
-- official inviate per su pais a un congresso = officiële waarnemer die door zijn land naar een congres is gezonden


observator adj

1 opmerkzaam, aandachtig, alert
talento -- = opmerkingsgave


observatorio sub

1 observatieplaats
2 observatorium
-- astronomic = astronomisch observatorium


obsession sub

1 obsessie, dwangvoorstelling, dwanggedachte, idee-fixe, kwellende gedachte
2 bezetenheid


+ obsessional adj

1 tot een obsessie geworden, dwangmatig
idea -- = dwanggedachte
neurose (-osis)-- = dwangneurose


+ obsessive adj

1 dwangmatig
ideas -- = dwang-matige ideeën
representation -- = dwangvoor-stelling
travaliator -- = workaholic


+ obsessivitate sub

1 dwangmatigheid


+ obsidiana sub

1 GEOLOGIA obsidiaan, lavaglas


+ obsidional adj

1 belegerings...
moneta -- = noodgeld (tijdens belegering)
arte -- = belegeringskunst


obsolescente adj

1 verouderend, in onbruik gerakend
structuras social -- = verouderende maat-schappelijke structuren


obsolescentia sub

1 veroudering, het in onbruik geraken
-- de structuras social = veroudering van maatschappelijke structuren


obsolescer v

1 verouderen, in onbruik geraken


obsolete adj

1 verouderd, in onbruik geraakt, obsoleet
termino -- = verouderde uitdrukking
traditiones -- = verouderde tradities
articulo -- = winkeldochter


obstaculo sub

1 obstakel (anque FIGURATE), beletsel, hinderpaal, hindernis
poner un -- a un persona = iemand een hinderpaal in de weg leggen
poner --s al planos de un persona = iemand in zijn plannen tegenwerken
incontrar --s = op bezwaren stuiten
contornar le --s = de obstakels omzeilen
remover/eliminar -- = hindernissen uit de weg ruimen
cursa de --s = wedren met hindernissen


obstar v

1 belemmeren, in de weg staan, een hindernis vormen


obstetric adj

1 verloskundig, obstetrisch, vroedkundig
forcipe -- = verlostang
instituto -- = kraaminrichting
clinica -- = kraamkliniek
centro -- = kraamcentrum
thrombose (-osis) -- = kraambeen


obstetrice sub

1 vroedvrouw
adjuta -- = kraamhulp
infirmera -- = kraamverpleegster


obstetricia sub

1 verloskunde, obstetrie, vroedkunde
clinica de -- = kraamkliniek/inrichting


obstetrico sub

1 verloskundige


obstinar v

1-- se = (koppig/hardnekkig) volhouden, vasthouden (aan)
-- se in su error = koppig aan zijn fout vasthouden


obstinate adj

1 koppig, halsstarrig, hardnekkig, obstinaat
-- in su principios = onverzettelijk in zijn principes
travalio -- = onverdroten arbeid
negar obstinatemente = hardnekkig ontkennen
sustener/mantener obstinatemente que un cosa es ver = stokstijf volhouden dat iets waar is


obstination sub

1 vasthoudendheid, volharding, hardnekkigheid, koppigheid, halsstarrigheid


obstruction sub

1 het hinderen, het belemmeren (van het verkeer, etc.)
2 het versperren (van de weg), het blokkeren
SPORT committer -- = obstructie plegen
3 MEDICINA afsluiting, verstopping, obstructie
4 POLITICA obstructie, filibuster
facer -- in un assemblea = obstructie voeren in een vergadering


obstructionismo sub

1 POLITICA het obstructievoeren, obstructionisme


+ obstructionista sub

1 POLITICA obstructionist, obstructievoerder


+ obstructionista adj

1 POLITICA obstructie...
tactica -- = obstructietaktiek
politica -- = obstructiepolitiek


+ obstructionistic adj

1 POLITICA obstructie...


obstructive adj

1 obstructie veroorzakend, obstructie voerend, obstructief
isto es -- pro le commercio = dat is belemmerend voor de handel
esser -- = dwarsliggen


+ obstructor sub

1 iemand die (de doorgang) verspert
2 iemand die (de voortgang) belemmert, obstructionist


obstruer v

1 (het verkeer, etc.) hinderen, belemmeren
-- le passage = de doorgang belemmeren
2 versperren (weg), verstoppen, blokkeren
-- le vista de un persona = iemand het zicht belemmeren
3 MEDICINA afsluiten, verstoppen


obtemperar v

1 gehoorzamen (aan), gevolg geven (aan), voldoen (aan), zich

voegen (naar)

-- a un persona = iemand gehoorzamen
-- a un ordine = een bevel gehoorzamen
-- al desiros/desiderios de un persona = iemand terwille zijn


obtener v

1 verkrijgen, bekomen, verwerven, gedaan krijgen
-- un resultato = een resultaat bereiken
-- un diploma = een diploma behalen
-- le titulo de maestro = de meesterstitel behalen
-- satisfaction = genoegdoening verkrijgen
-- successo = succes boeken


obtenibile adj

1 verkrijgbaar, te verkrijgen, te behalen, te verwerven


obtenimento sub

1 verkrijging, verwerving


obtention sub

1 verkrijging, verwerving
-- de un titulo = verkrijging van een titel
-- de nove terras (del mar) = landaanwinning
le -- de un temperatura constante es difficile = het verkrijgen van een constante temperatuur is moeilijk


obtentor sub

1 verkrijger, verwerver


obtundente adj

1 bot, stomp, afgestompt (anque FIGURATE)


obtunder v

1 stomp/bot worden/maken, afstompen (anque FIGURATE)
iste es un labor que obtunde le mente = dat is geestdodend werk


+ obturante adj

1 afsluitend, (af)dichtend


+ obturar v

1 vullen (van tanden)
-- un dente = een tand vullen
2 (een opening) dichtstoppen, (af)dichten, afsluiten
-- un cavitate = een holte dichtstoppen
-- un apertura = een opening afsluiten
haber le naso obturate = een verstopte neus hebben


+ obturation sub

1 het vullen (van tanden)
2 vulling (van tanden)
-- provisori = noodvulling
-- de un dente cariate = vulling van een rotte kies
3 dichtstopping, dichting, afsluiting
-- de un cavitate = dichtstopping van een holte
-- de un apertura = afsluiting van een opening


+ obturator sub

1 TECHNICA (af)sluiter, obturator
-- de junctura = pakking
2 PHOTOGRAPHIA lensafsluiter, sluiter
-- a/de cortina = gordijnsluiter, spleetsluiter
-- automatic/a/de posa = zelfontspanner
-- a/de iris = kringsluiter
mechanismo de -- = sluitermechanisme
velocitate del -- = sluitersnelheid
tempore de -- = sluitertijd


+ obtusangular adj

1 GEOMETRIA stomphoekig
triangulo -- = stomphoekige driehoek


obtusangule adj

1 stomphoekig
triangulo -- = stomphoekige driehoek
callitriche -- = stomphoekig sterrenkroos


obtuse adj

1 bot, stomp
puncta -- = stompe punt
patin -- = botte schaats
2 GEOMETRIA stomp (van hoek)
3 dom, bot, traag (van begrip)


+ obtusiflor adj

1 BOTANICA met stompe bloemen


+ obtusifoliate adj

1 Vide: obtusifolie


+ obtusifolie adj

1 BOTANICA met stompe bladen, stompbladig
rumex -- = ridderzuring
potamogeton -- = stompbladig fonteinkruid


+ obtusilobe adj

1 BOTANICA stomp gelobd


+ obtusion sub

1 verstomping, afstomping, versuffing


+ obtusipetale adj

1 BOTANICA met stompe kroonbladen


+ obtusisepale adj

1 BOTANICA met stompe kelkbladen


obtusitate sub

1 stompheid, botheid (anque FIGURATE)
-- mental = geestelijke botheid


+ obumbrar v

1 beschaduwen


+ obverso sub

1 obvers (bovenzijde van een penning die geen beeldenaar draagt)


obviar v

1 ondervangen, afwenden, uit de weg ruimen, verhelpen
-- a un inconveniente = een bezwaar ondervangen
-- le necessitate de un cosa = iets overbodig maken


obvie adj

1 duidelijk, zonneklaar, voor de hand liggend, vanzelfsprekend
senso -- = evidente betekenis
mentita -- = doorzichtige leugen
il es -- que = het is duidelijk dat


+ obvietate sub

1 vanzelfsprekendheid


oca sub

1 ZOOLOGIA gans
-- de nive = sneeuwgans
joco del -- = ganzenbord(spel)
pluma de -- = ganzenveer
passo de -- = ganzenpas
mercato de --s = ganzenmarkt
merda de -- = ganzendrek/poep
chassa {sj} de --s = ganzenjacht
ficato de -- = ganzenlever
pastata/pastissa de ficato de -- = ganzenleverpastei
contos del -- = sprookjes van Moeder de Gans


+ ocarina sub

1 MUSICA ocarina


+ ocarinista sub

1 ocarinaspeler


+ occamismo sub

1 PHILOSOPHIA occamisme


+ occamista sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van de filosofie van Occam, occamist


occasion sub

1 (gunstige) gelegenheid, kans, mogelijkheid
-- favorabile/propitie = gunstige gelegenheid
al -- = bij gelegenheid
al prime -- = bij de eerste gelegenheid
profitar del -- = van de gelegenheid gebruik maken
fornir le -- de = de gelegenheid geven om
prender/sasir le -- = de gelegenheid aangrijpen
perder/negliger/lassar escappar le -- = de gelegenheid voorbij laten gaan
-- perdite = gemiste kans
le -- es perdite = de kans is verkeken
quando le -- se offere = als de gelegenheid zich voordoet
in omne/tote -- = bij elke gelegenheid
le -- face le fur = de gelegenheid maakt de dief
2 aanleiding, reden
dar -- a = aanleiding geven tot
3 koopje, buitenkansje, occasion
libro de -- = tweedehandsboek
auto(mobile) de -- = tweedehandsauto
venditor de merces de -- = handelaar in tweedehands goederen


occasional adj

1 occasioneel, nu en dan voorkomend, toevallig
poeta -- = gelegenheidsdichter
fur -- = gelegenheidsdief
travalio/labor -- = los werk
incontro -- = toevallige ontmoeting
senso -- de un parola = occasionele betekenis van een woord
pluvias -- = af en toe een bui
occasionalmente = bijwijlen


+ occasionalismo sub

1 PHILOSOPHIA occasionalisme


+ occasionar v

1 veroorzaken, teweegbrengen
-- damno(s) = schade aanrichten
-- costos considerabile = aanzienlijke kosten met zich medebrengen
-- multe/grande molestia a un persona = iemand veel last bezorgen


+ occasionator sub

1 veroorzaker


+ occidemuscas sub

1 vliegenmepper


occidental adj

1 westelijk, west..., westers, occidentaal
frontiera -- = westgrens
costa -- = westkust
latere -- = westkant/zijde
civilisation -- = westerse beschaving
cultura -- = westerse cultuur
democratias occidental = westerse democratieën
potentias -- = westerse mogendheden
longitude -- = westerlengte
Europa -- = West-Europa
fronte -- = westelijk front
platano -- = westerse plataan


occidental sub

1 westerling
2 Occidental (taal van E.de Wahl)


+ occidentalisar v

1 westers maken, verwestersen
-- le mores = de zeden verwestersen


+ occidentalisation sub

1 verwestersing, het verwestersen
-- del mores = verwestersing van de zeden


occidentalista sub

1 occidentalist (gebruiker van Occidental)


occidente sub

1 westen (windstreek), avondland
decadentia del -- = ondergang van het avondland
2 POLITICA Westen (NAVO-landen)


occider v

1 doden
-- con gas = vergassen
-- per strangulation = wurgen
esser occidite in un accidente = bij een ongeluk omkomen
-- duo muscas/aves/conilios, etc. con un petra = twee vliegen in een klap slaan
-- le tempore = de tijd doden
le gelo ha occidite tote mi rosas = al mijn rozen zijn doodgevroren
-- le personalitate de un persona = iemands persoonlijkheid vernietigen
-- se = zelfmoord plegen


+ occiderattos sub

1 rattengif


occipital adj

1 ANATOMIA achterhoofds..., occipitaal
osso -- = achterhoofdsbeen
sutura -- = achterhoofdsnaad
musculo -- = achterhoofdsspier
condylo -- = achterhoofdsknobbel
lobo -- = achterhoofskwab
presentation -- = kruinligging (bij geboorte)


occipite sub

1 ANATOMIA achterhoofd


+ occipitofrontal adj

1 MEDICINA occipitofrontaal


occision sub

1 het doden, doodslag


occisor

1 moordenaar, doder


occitan adj

1 Occitaans
litteratura -- = Occitaanse literatuur


+ Occitania sub n pr

1 gebied in Zuid-Frankrijk waar het Occitaans wordt gesproken


+ occitanic adj

1 Occitaans
lingua -- = Occitaans taal, Occitaans


+ occitanista sub

1 occitanist


+ occitano sub

1 bewoner van Zuid-Frankrijk die Occitaans spreekt
2 Occitaans (taal)


occluder v

1 afdichten, afsluiten (anque PHONETICA), verstoppen (anque MEDICINA)
METEO fronte occludite = occlusiefront
2 CHIMIA absorberen van gassen


occlusion sub

1 afsluiting (anque PHONETICA), verstopping (anque MEDICINA)
-- intestinal = darmafsluiting
2 METEO occlusie(front)
3 CHIMIA gasobsorptie


+ occlusiva sub

1 PHONETICA occlusief, plofklank, ploffer
-- surde = tenuis
-- bilabial = bilabiale occlusief
-- dental = dentale occlusief


+ occlusive adj

1 MEDICINA occlusief, afsluitend
fronte -- = occlusiefront
2 PHONETICA explosief, plof...
consonante -- = occlusief, ploffer
consonante -- sonor = media
3 METEO fronte -- = occlusiefront


+ occultabile adj

1 wat verborgen/verhuld kan/moet worden


occultar v

1 verbergen, bedekken, verschuilen, verhullen, aan het oog onttrekken, maskeren
-- se detra le porta = zich achter de deur verschuilen
le serpente se occulta inter le flores = er schuilt een addertje onder het gras
-- su emotion = zijn ontroering verbergen
non saper -- su joco/su intentiones = zich in de kaart laten kijken
2 ASTRONOMIA verduisteren, bedekken, eclipseren


occultation sub

1 het verbergen, het bedekken, bedekking, het verhullen, verhulling
-- del precios = prijsversluiering
2 ASTRONOMIA verduistering, eclips, occultatie
-- de un stella per le luna = verduistering van een ster door de maan


+ occultator sub

1 iemand die verbergt/bedekt/verhult


occulte adj

1 occult, geheim, verborgen
senso -- = verborgen betekenis
in terminos -- = in bedekte termen
scientias -- = occulte wetenschappen
camera -- = verborgen camera
defecto -- = verborgen gebrek
fortia/virtute -- = stille/verboren kracht
sentimentos -- = latente gevoelens
reserva -- = stille reserve
occultemente = in het geheim/verborgene


occultismo sub

1 occultisme
practicar le -- = aan occultisme doen


occultista sub

1 occultist


occultista adj

1 occultistisch
practicas -- = occul-tistische praktijken


+ occultistic adj

1 occultistisch
practicas --


+ occupabile adj

1 wat bezet, etc. moet/kan worden (Vide: occupar)


occupante sub

1 bewoner, inwonende
JURIDIC prime -- = hoofdbewoner
occupante-proprietario = eigenaar-bewoner
2 bezetter
rebellar se contra le -- = tegen de bezetter opstaan


+ occupante adj

1 bezettend
le fortias -- = de bezettende macht


occupantia sub

1 bewoning (van een huis)
2 inbezitneming, bezetting


occupar v

1 bezetten, in bezit nemen, innemen
-- un pais = een land bezetten
truppas occupante = bezettingstroepen
2 vullen, innemen (ruimte, plaats, tijd)
3 in beslag nemen, bezighouden
le fabrica occupa multe obreros = de fabriek heeft veel arbeiders in dienst
-- se de = zich bezig houden met
4 vervullen, innemen, bekleden (ambt, functie, etc.)
-- un placia prominente = een voorname plaats innemen


occupate adj

1 bezig (met), druk
esser multo -- = het erg druk hebben, druk bezig zijn
2 bezet
territorio -- = bezet gebied
iste placia es -- = deze plaats is bezet
3 (telefoon) bezet, in gesprek
ille es sempre/semper -- = hij is steeds in gesprek


occupation sub

1 het bezetten, bezetting, het in bezit nemen, inbezitneming, het innemen, inneming
-- del territorias capturate = bezetting van de veroverde gebieden
-- de un interprisa = bedrijfsbezetting
post un mense de -- le fabrica ha essite evacuate per le policia = na een bezetting van een maand werd de fabriek door

de politie ontruimd

armea de -- = bezettingsleger
truppas de -- = bezettingstroepen
autoritates de -- = bezettingsautoriteiten
mesura de -- = bezettingsmaatregel
zona de -- = bezettingszone
action de -- = bezettingsactie
costos de -- = bezettingskosten
fortias de -- = bezettingsmacht
tempore de -- = bezettingstijd
periodo de -- = bezettingsperiode
2 bezigheid, werk, betrekking, baan, beroep
ille non ha un -- actualmente = hij heeft geen werk op het ogenblik
esser sin -- = werkloos zijn, niets te doen hebben
ille ha multiple --es = hij houdt zich met vele dingen bezig
--es professional = beroepsbezigheden
--es quotidian = dagelijkse bezigheden
--es habitual = gewone bezigheden
-- favorite = lievelingsbezigheid
-- principal = hoofdbezigheid
--es urgente = drukke bezigheden


+ occupational adj

1 bezigheids...
therapia -- = bezigheidstherapie
therapeuta -- = bezigheidstherapeut


occupator sub

1 bezetter, inbezitnemer
2 iemand die iets of iemand bezighoudt


occurrentia sub

1 gebeurtenis, voorval
in le/al -- = als het geval zich voordoet, als het nodig mocht zijn


occurrer v

1 gebeuren, geschieden, zich voordoen, voorvallen
isto occurre rarmente = dat behoort tot de zeldzaamheden
isto occurre in le melior familias = dat komt in de beste families voor
2 te binnen schieten, invallen


+ oceanauta sub

1 diepzeeonderzoeker


Oceania sub n pr

1 Oceanië


oceanian adj

1 van/uit Oceanië
flora -- = flora van Oceanië


oceaniano sub

1 bewoner van Oceanië


oceanic adj

1 van de oceaan, oceaan..., oceanisch
volo -- = oceaanvlucht
climate -- = zeeklimaat
aere -- = oceaanlucht
METEO depression -- = oceaandepressie
METEO fronte -- = oceaanfront
exploration -- = diepzeeonderzoek
flora -- = oceaanflora
porto -- = oceaanhaven


oceanide sub

1 MYTHOLOGIA oceanide, zeenimf, nereïde


oceano sub

1 oceaan
-- Atlantic = Atlantische Oceaan
-- Pacific = Stille Oceaan, Grote Oceaan
-- Indian = Indische Oceaan
-- Arctic = Noordelijke IJszee
-- Antarctic = Zuidelijke IJszee
fundo del -- = oceaanbodem
de -- oversteken = transversar le oceano


+ Oceano sub n pr

1 Oceanus


oceanographia sub

1 oceanografie


oceanographic adj

1 oceanografisch
nave -- = meetboot, meetschip
studios -- = oceanografische studiën
le museo -- de Monaco = het oceanografisch museum van Monaco


oceanographo sub

1 oceanograaf


+ oceanologia sub

1 oceanologie


+ oceanologic adj

1 oceanologisch


+ oceanologista sub

1 oceanoloog


+ oceanologo sub

1 oceanoloog


+ ocellate adj

1gevlekt
smerintho -- = avondpauwoog
lacerta -- = parelhagedis
agriocharis -- = pauwkalkoen
2 met puntoogjes


+ ocellifere adj

1 hemigrammo -- = lichtvisje


+ ocello sub

1 ZOOLOGIA puntoog, ocel


+ ocelot sub

1 ZOOLOGIA ocelot, Amerikaanse tijgerkat, katpardel
mantello de -- = ocelotmantel


ochlocrate sub

1 ochlocraat, volksmenner, aanvoerder van het gepeupel


ochlocratia sub

1 ochlocratie, regering van het gepeupel


ochlocratic adj

1 ochlocratisch


+ ochre, ocre sub

1 oker, bergaarde, berggeel
color de -- = okerkleur


+ octachorde adj

1 achtsnarig


octagonal adj

1 MATHEMATICA octogonaal, achthoekig, achtzijdig
pyramide -- = achtzijdige pyramide


octagone adj

1 MATHEMATICA octagonaal, achthoekig, achtzijdig
pyramide -- = achthoekige piramide


+ octagono sub

1 MATHEMATICA octagoon, achthoek
-- spheric = bolvormige achthoek


octahedre adj

1 MATHEMATICA achtvlakkig


+ octahedric adj

1 MATHEMATICA achtvlakkig


+ octahedrite sub

1 MINERALOGIA octaëdriet, anataas


octahedro sub

1 MATHEMATICA achtvlak, octaëder


octametro sub

1 octameter, achtvoetige versregel


+ octandre adj

1 BOTANICA met acht meeldraden


+ octangular adj

1 achthoekig, octogonaal


octano sub

1 CHIMIA octaan
indice/index/numero de -- = octaangetal


octanta sub num card

1 tachtig


octante sub

1 GEOMETRIA, ASTRONOMIA octant


octantesime num ord

1 tachtigste
le -- parte = het tachtigste (deel)


octantesimo sub

1 tachtigste deel


+ octastylo sub

1 ARTE DE CONSTRUER gebouw met acht frontzuilen


octava sub

1 achttal
2 MUSICA octaaf
-- augmentate = verhoogd octaaf
-- diminuite = verlaagd octaaf
sonar un -- plus alte/plus basse = een octaaf hoger/lager spelen
filtro de -- = octaaffilter
3 CATHOLICISMO octaaf
4 CATHOLICISMO octaafdag
5 LITTERATURA octaaf (twee kwatrijnen van een sonnet)
6 SCHERMA octave


octavar v

1 in acht delen verdelen
2 octaven vormen


octave num ord

1 achtste
le -- parte = het achtste (deel)


octavino sub

1 MUSICA octaaffluitje, piccolo


octavo sub

1 octavo (boek/papierformaat)
2 achtste deel


octesime num ord

1 achtste
le -- parte = het achtste (deel)


octesimo sub

1 achtste deel


octetto sub

1 MUSICA oktet
2 COMPUTATOR acht bit, byte


octo sub num card

1 acht


octobre sub

1 oktober
die de -- = oktoberdag


+ octodecimo sub LATINO

1 TYPOGRAPHIA octodecimo


+ octoflor adj

1 BOTANICA achtbloemig


octogenari adj

1 tachtigjarig
esser -- = in de tachtig zijn


+ octogenario sub

1 tachtigjarige, tachtiger


octogesime num ord

1 tachtigste
le -- parte = het tachtigste (deel)


octogesimo sub

1 tachtigste deel


+ octopetale adj

1 BOTANICA met acht kroonbladen


+ octophylle adj

1 BOTANICA met 8 bladeren of blaadjes bijeen


octopode adj

1 ZOOLOGIA achtpotig, achtarmig


octopodo sub

1 ZOOLOGIA octopus


+ octostyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER achtzuilig


+ octosyllabe adj

1 achtlettergrepig, octosyllabisch


octosyllabic adj

1 achtlettergrepig, octosyllabisch


octosyllabo sub

1 achtlettergrepige versregel


octuplar v

1 verachtvoudigen


octuple adj

1 achtvoudig


octuplicar v

1 verachtvoudigen


+ octuplication sub

1 verachtvoudiging


+ octuplo sub

1 achtvoud


ocular v

1 bekijken, kijken naar, lonken naar


+ ocular sub

1 oculair (lens)
-- periplanatic = periplanatisch oculair


ocular adj

1 oog...
teste -- = ooggetuige
nervo -- = oogzenuw
globo/bulbo -- = oogbol
glandula -- = oogklier
musculo -- = oogspier
transplantation -- = oogtransplantatie
affection -- = oogaandoening


+ ocularista sub

1 kunstogenmaker


oculetto sub

1 klein oog, oogje
2 (kleine opening), oculetto, gaatje


+ oculiera sub

1 oogklep


+ oculiforme adj

1 oogvormig


oculista sub

1 oogarts


oculistic adj

1 oftalmologisch


+ oculistica sub

1 oftalmologie


oculo sub

1 oog
-- (de un agulia, etc.) = oog (van een naald, etc.)
-- (de un planta) = oog (van een plant)
-- del spirito = geestesoog
-- de serratura = sleutelgat
-- artificial = kunstoog
-- de vitro = glazen oog
-- a faciettas = facetoog
--s injectate de sanguine = met bloed doorlopen ogen
--s globulose = uitpuilende ogen
--s irritate = geïrriteerde/branderige ogen
-- prophetic = zienersblik
-- contuse/contusionate = blauw oog
--s cave/infundate/profunde = holle/diepliggende ogen
le -- del maestro = het oog van de meester
globo/bulbo del -- = oogbol
inflammation del --(s) = oogontsteking
inter quatro --s = onder vier ogen
colpo de -- = vluchtige blik, korte blik, oogopslag
saltar al -- = in het oog springen
banda pro le/de --s = blinddoek
bandar le --s = blinddoeken
(anque FIGURATE) aperir le --s = de ogen openen
clauder le --s = de ogen sluiten
FIGURATE clauder le --s a/un -- (a) = de ogen sluiten voor, door de vingers zien
instillar un oculo = een oog indruppelen
guardar le --s ben aperte = zijn ogen goed openhouden, goed opletten
bassar/abassar le --s = de ogen neerslaan
levar le --s = de ogen opslaan, opkijken
levar le --s al celo = de ogen ten hemel slaan
-- per/pro --, dente per/pro dente = oog om oog, tand om tand
PHOTOGRAPHIA -- electronic = foto-elektrische cel
RADIO -- magic = magisch oog, afstemindicator
a(l) -- nude = met het blote oog
a --s aperte = met open ogen
le mal -- = het boze oog
-- de bove = rond venster, patrijspoort, stationsklok
-- de catto = katoog (halfedelsteen)
con -- experte = met kennersblik
lontano del --s, lontano del corde = uit het oog, uit het hart
cec de un -- = blind aan een oog
-- grasse super le suppa = vetoogje op de soep
esser un spina in le -- = een doorn in het oog zijn


+ oculogramma sub

1 MEDICINA oculogram


+ oculomotor adj

1 oculomotorisch
nervo -- = gemeenschappelijke oogspierzenuw


+ oculonasal adj

1 MEDICINA oculonasaal


+ ocytocina sub

1 BIOCHIMIA ocytocine


+ odalisca sub

1 odalisk(e)


ode sub

1 ode, loflied
-- al natura = loflied op de natuur
-- al amor = loflied op de liefde
le --s erotic de Anacreonte = de erotische oden van Anacreon


+ odeletta sub

1 LITTERATURA kleine ode
--s de Nerval = kleine odes van Nerval


+ odeon sub

1 odeon, muziektheater


+ odiabile adj

1 waard om gehaat te worden


odiar v

1 haten
facer se -- de/per = zich gehaat maken bij


+ odiator sub

1 hater


odio sub

1 haat
-- e resentimento = haat en nijd
-- mortal = dodelijke haat
-- amar = bittere haat
-- cec = blinde haat
-- inextinguibile = on(uit)blusbare haat
-- implacabile/inexpiabile = onverzoenlijke haat
-- impotente = machteloze haat
-- latente = smeulende haat
-- racial = rassenhaat
-- de religion = godsdiensthaat
-- de classes = klassenhaat
ingenerar/inspirar -- = haat kweken
seminar -- = haat zaaien
predicar le -- = tot haat aanzetten
nutrir -- contra un persona = een haatgevoel tegen iemand koesteren
sentir -- pro un persona = iemand haat toedragen


odiose adj

1 hatelijk, onuitstaanbaar, verfoeilijk, ergerlijk
rider odiosemente = grijnslachen


+ odiositate sub

1 het verfoeilijk zijn, hatelijk/verfoeilijk karakter/aspect


+ odonates sub pl

1 ZOOLOGIA libellen, odonata


odontalgia sub

1 MEDICINA tandpijn, kiespijn


odontalgic adj

1 MEDICINA tandpijn..., kiespijn...


+ odontalgico sub

1 MEDICINA kiespijnmiddel


+ odontitis sub

1 MEDICINA tandontsteking


+ odontoblasto sub

1 tandkiem, odontoblast


+ odontocarpe adj

1 BOTANICA met getande vruchten


+ odontoceta sub

1 tandwalvis


+ odontogenese (-esis) sub

1 odontogenese


+ odontoide adj

1 tandvormig


+ odontolitho sub

1 tandsteen


odontologia sub

1 tandheelkunde, odontologie
studer/studiar -- = voor tandarts studeren


odontologic adj

1 tandheelkundig, odontologisch
tractamento -- = tandheelkundige behandeling


+ odontologista sub

1 tandheelkundige, odontoloog


odontologo sub

1 tandheelkundige, odontoloog


+ odontometria sub

1 odontometrie


+ odontometric adj

1 odontometrisch


+ odontometro sub

1 odontometer


+ odontopathia sub

1 odontopathie, tandziekte


+ odontoscopio sub

1 tandspiegeltje


+ odontostomatologia sub

1 MEDICINA leer van de tand- en mondziekten


+ odontotechnia sub

1 tandtechniek


+ odontotechnic adj

1 tandtechnisch


+ odontotechnica sub

1 tandtechniek


+ odontotechnico sub

1 tandtechniker


odor sub

1 geur, reuk, lucht
-- de gas = gaslucht
-- de ustion = brandlucht
-- marin/del mar = zeelucht
-- de terra = grondlucht
-- execrabile = walgelijke lucht
-- cadaverose = lijkenlucht
-- de rosas = rozengeur
-- de alcohol = dranklucht
-- de cannella = kaneelgeur
-- de pulvere = kruitlucht
-- de sudor/de transpiration = zweetlucht
-- agradabile = aangename geur
-- aromatic = welriekende geur
-- corporal/corporee = lichaamsgeur
-- putride = rotstank
aqua de -- = reukwater
sapon de -- = reukzeep
viver in (un) -- de sanctitate = in een geur van heiligheid leven
venir al -- de = op de geur afkomen van
sin -- = reukloos


odorante adj

1 welriekend, geurig, geurend
mixtura -- = geurige melange
jasmin -- = welriekende jasmijn


odorar v

1 (geur afgeven) geuren, rieken
2 (geur opnemen) ruiken


+ odorate adj

1 geurig, welriekend
asperula -- = lievevrouwenbedstro
viola/violetta -- = maarts viooltje
lepiota -- = odeurzwam
lathyro -- = pronkerwit


+ odoratiflor adj

1 BOTANICA met geurige bloemen


+ odoratissime adj

1 BOTANICA zeer welriekend


odorifere adj

1 welriekend, geurig
substantia -- = reukstof, geurstof
plantas -- = welriekende planten


odorose adj

1 welriekend, geurig
piso -- = siererwt


Odyssea sub

1 LITTERATURA Odyssee


odyssea sub

1 lange bewogen en moeilijke zwerftocht, odyssee


Odysseus sub n pr

1 MYTHOLOGIA Odysseus


+ oenanthe sub

1 BOTANICA torkruid, druivebloem
-- aquatic = waterkervel, watertorkruid, bothol


+ oersted sub

1 PHYSICA oersted (eenheid)


offender v

1 pijn doen aan, wonden toebrengen aan, kwetsen
2 beledigen, krenken, kwetsen
sentir se offendite = zich beledigd/gekwetst/verongelijkt voelen
-- Deo = God mishagen
parolas offendente = beledigense woorden


offenditor sub

1 belediger


offensa sub

1 het beledigen, belediging
-- al tradition = vergrijp tegen de traditie
-- al pudor = vergrijp tegen de eerbaarheid
-- al decentia public = schennis van de openbare eerbaarheid
le ignominia de iste -- = het smadelijke van deze belediging
attenuar un -- = een belediging afzwakken


offensiva sub

1 offensief, aanval
-- inimic = vijandelijk offensief
-- de pace = vredesoffensief
arma de -- = aanvalswapen
initiar le --, prender le --, passar al -- = tot het offensief overgaan, de aanval inzetten


offensive adj

1 aanvals..., aanvallend, offensief
arma -- = aanvalswapen
guerra -- = aanvalsoorlog
alliantia/liga -- = offensief verbond
football (A) -- = aanvallend voetbal
2 beledigend, grievend, kwetsend, aanstootgevend
linguage -- = kwetsende taal
suspicion -- = grievende verdenking
dar opiniones -- = persoonlijk worden


offensor sub

1 belediger


+ offerenda sub

1 (offer)gave, offer, offerande
-- expiatori = zoenoffer


+ offerente sub

1 die biedt, biedende
le melior -- = de meest biedende


offerer v

1 aanbieden
-- su servicios = zijn diensten aanbieden
-- su adjuta = zijn hulp aanbieden
-- un sedia a un persona = iemand een stoel aanbieden
-- un bracio a un dama = een dame een arm aanbieden
-- se a facer un cosa = zich aanbieden om iets te doen
un bon occasion se offere = er doet zich een goede gelegenheid voor
2 bieden, een bod doen


offerta sub

1 aanbod, aanbieding, offerte, bod, voorstel
le -- e le demanda = vraag en aanbod
acceptar un -- = een aanbod aannemen, op een aanbod ingaan
rejectar/refusar un -- = een aanbod afslaan
annullar/retirar un -- = een offerte/aanbod intrekken/terugnemen
meliorar su -- = zijn bod verbeteren
-- acceptabile = aannemelijk (aan)bod
-- avantagiose = voordelig aanbod
-- special = speciale aanbieding
-- de matrimonio/de maritage = huwelijksaanzoek
-- de pace = vredesaanbod
-- de saison (F) = seizoenaanbieding
precio de -- = aanbiedingsprijs


offertorio sub

1 ECCLESIA offertorium, offerande


official adj

1 officieel, ambtelijk, ambtshalve
candidato --mente designate = officieel aangewezen kandidaat
2 vormelijk, officieel


official sub

1 functionaris, beambte, ambtenaar
-- del partito = partijfunctionaris
2 CATHOLICISMO officiaal


+ officialisar v

1 officieel maken, officieel bekrachtigen
-- un nomination = een benoeming officieel bekrachtigen


+ officialisation sub

1 officialisering, officiële bekrachtiging
-- de un nomination = officiële bekrachtiging van een benoeming


officiante sub

1 ECCLESIA officiant, celebrant, dienstdoend geestelijke


officiar v

1 de mis opdragen, officiëren


officiator sub

1 ECCLESIA officiant, celebrant, dienstdoend geestelijke


officiero sub

1 officier
-- subalterne = subalterne/lagere officier
-- superior = hoofdofficier
-- naval/de marina = marineofficier
-- de reserva = reserveofficier
-- de infanteria = infanterieofficier
-- de stato major = stafofficier
-- cargate del commandamento = bevelvoerend officier
-- del Legion de Honor = officier van het Legioen van Eer
uniforme de -- = officiersuniform
cantina de --s = officierskantine
spada de -- = officiersdegen
salario de -- = officierstraktement


officina sub

1 werkplaats
-- de reparationes = reparatiewerkplaats
-- typographic/de composition = (letter)zetterij
-- de assemblage/montage = montageatelier
-- de lamination = pletterij
2 apothekerswerkplaats, apotheek


officinal adj

1 PHARMACIA officineel, officinaal, in de apotheek verplicht voorhanden
planta/herba -- = geneeskrachtige plant
productos -- = officinalia
veronica -- = mannetjesereprijs
helminthochoro -- = wormmos


officio sub

1 dienst, instantie
-- de tourismo = V.V.V.
-- meteorologic = meteorologisch instituut
offerer su bon --s = zijn goede diensten aanbieden
2 ambt, openbare betrekking, functie
ex/de -- = ambtshalve
assistentia juridic de -- = kosteloze rechtsbijstand
advocato de -- = toegewezen advocaat
assumer un -- = een ambt aanvaarden
3 kantoor, bureau
-- de assecurantias = verzekeringskantoor
-- postal/del posta = postkantoor
-- central del posta = hoofdpostkantoor
-- telegraphic = telegraafkantoor
-- de doana = douanekantoor
-- fiscal = belastingkantoor
-- de cambio = wisselkantoor
-- de stato civil = bureau van de burgelijke stand
-- del labor/del travalio = arbeidsbureau
-- de allogiamento = huisvestingsbureau
-- de reclamationes = klachtenbureau
empleato de -- = kantoorbediende
-- del porto = havenkantoor
-- central/principal = hoofdkantoor/bureau
personal/empleatos de -- = kantoorpersoneel
edificio de --s = kantoorgebouw/pand
articulos de -- = kantoorbehoeften/artikelen
mobiles/mobiliario de -- = kantoormeubelen
computator/computer (A) de -- = kantoorcomputer
administration de -- = kantooradministratie
adresse de -- = kantooradres
almanac de -- = kantooralmanak
travalio/labor de -- = kantoorwerk/arbeid
occupationes de -- = kantoorbezigheden
inventario de -- = kantoorinventaris
armario de -- = kantoorkast
machina de -- = kantoormachine
routine de {oe} -- = kantoorsleur
ir al -- = naar kantoor gaan
4 kerkdienst
-- divin = kerkdienst
-- ferial = doordeweekse kerkdienst
-- pro le morto = lijkdienst
-- paschal = paasdienst
libro de --s = gebedenboek, getijdenboek
assister al -- = de dienst bijwonen


officiose adj

1 gedienstig, hulpvaardig, attent
2 bemoeiziek, opdringerig
3 onofficieel, half-ambtelijk, half-officieel, officieus
nova -- = officieus bericht
jornal -- = half-officiële krant
pressa -- = half-officiële pers
resultatos -- de un election = onofficiële uitslagen van een verkiezing
4mendacio -- = leugentje om bestwil


+ officiositate sub

1 gedienstigheid, hulpvaardigheid, bereidvaardigheid, bereidwilligheid
2 het officieus zijn


+ off-line adj ANGLESE

1 COMPUTATOR off-line


+ offset sub ANGLESE

1 offset(druk), offsetprocédé
papiro -- = offsetpapier
pressa -- = offsetpers
imprimitor -- = offsetdrukker
imprimeria -- = offsetdrukkerij


+ offshore adj ANGLESE

1 offshore
prospection petrolifere -- = olieboring op zee


+ offside sub ANGLESE

1 SPORT offside, buitenspel
position de -- = buitenspelpositie
evitar le trappa de -- = de buitenspelval omzeilen
aperir le trappa de -- = de buitenspelval openzetten


+ offuscamento sub

1 verduistering, beneveling
-- del mente = beneveling van de geest


+ offuscar v

1 verduisteren, benevelen
-- le mente = de geest benevelen


+ offuscation sub

1 verduistering, beneveling
-- del mente = beneveling van de geest


+ offuscator sub

1 die/wat verduistert


+ og(h)am sub

1 ogam


+ ogamic adj

1 ogam...
inscriptiones -- = ogaminscripties


+ oginoismo sub

1 oginoïsme


+ ogiva sub

1 ARTE DE CONSTRUER spitsboog, puntboog, ogief
vertice de --s = kruising van spitsbogen


+ ogival adj

1 ARTE DE CONSTRUER spitsbogen..., spitsboog..., ogief..., ogivaal
arco -- = spitsboog
stilo -- = ogivale stijl, spitsbogenstijl


+ ogressa sub

1 (in sprookjes) menseneetster, reuzin


+ ogro sub

1 (in sprookjes) reus, menseneter


+ oh! interj

1 oh!


Ohm sub n pr

1 Ohm
lege de -- = wet van Ohm


ohm sub

1 ELECTRICITATE ohm


+ ohmic adj

1 PHYSICA ohms
resistentia -- = ohmse weerstand
ponte -- = ohmse brugschakeling


ohmmetro sub

1 ohmmeter


+ oidio sub

1 (soort schimmel op druiven) oidio


+ O.K. interj ANGLESE

1 O.K.


+ okapi sub

1 ZOOLOGIA okapi


oleaceas sub pl

1 BOTANICA oleaceae, oleaceeen, olijffamilie


oleacee adj

1 BOTANICA olijfachtig


oleage sub

1 (het) oliën, (het) smeren


oleaginose adj

1 olieachtig, vettig
planta -- = olieplant
fructo -- = olievrucht
grana -- = oliehoudend zaad
gusto -- = oliesmaak
substantia -- = vettige substantia


+ oleaginositate sub

1 olieachtigheid, vettigheid


+ oleandro sub

1 BOTANICA oleander
flor de -- = oleanderbloem
folio de -- = oleanderblad
branca de -- = oleandertak


olear v

1 oliën, smeren


oleastro sub

1 BOTANICA wilde olijfboom, oleaster


+ oleate adj

1 geolied, gesmeerd
machina ben -- = goed geoliede machine
interprisa ben -- = goed geolied bedrijf


oleato sub

1 CHIMIA oleaat (zout van oliezuur)
-- de plumbo = loodoleaat


+ oleator sub

1 oliespuit


+ olecrano sub

1 ANATOMIA ellepijpshoofd


+ olefina sub

1 CHIMIA olefine, alkeen


oleic adj

1 CHIMIA
acido -- = oliezuur, oleïnezuur


+ oleicole adj

1 mbt de olijventeelt


+ oleicultor sub

1 olijvenkweker


+ oleicultura sub

1 olijventeelt


oleifere adj

1 (mbt planten) oliehoudend
planta -- = olieplant, oliehoudende plant


oleina sub

1 CHIMIA oleïne, oleïen, olievet


olente adj

1 geurig, welriekend


olentia sub

1 geur, welriekendheid


oleo sub

1 olie
--s essential = etherische oliën
--s siccative = drogende oliën
--s fixe = niet-vluchtige oliën
-- de colza = koolzaadolie, raapolie
-- de lino = lijnolie
-- de cannabe/cannabis = hennepolie
-- de mustarda = mosterdolie
-- de oliva = olijfolie
-- de sesamo = sesamolie
-- resinose/de resina = harsolie
-- de rosas = rozenolie
-- de balena = walvistraan
-- de ficato de gado = levertraan
-- de catran = teerolie
-- brute/crude = ruwe olie
-- crasse/grasse = vette olie
-- de ricino = ricinusolie, wonderolie
-- de cannella = kaneelolie
-- lubricante/lubrificante = smeerolie
-- combustibile = stookolie
-- solar = zonnebrandolie
-- virgine = maagdenolie
-- vegetal/vegetabile = plantaardige olie
-- de granos de soya = soja-olie
-- pro motor(es) = motorolie
-- mineral = minerale olie
-- contra le mosquitos = muggenolie
-- diesel (G) = dieselolie
-- usate = afgewerkte olie
molino a/de -- = oliemolen
palma a/de -- = oliepalm
pumpa a/de -- = oliepomp
carter (A) de -- = oliecarter
pression de -- = oliedruk
filtro a/de -- = oliefilter
lampa a/de -- = olielamp
extraction de -- = oliewinning
deposito de -- = oliereservoir, olietank
barril/tonnello a de/pro -- = olievat
pression de -- = oliedruk
nivello de -- = oliepeil
indicator del pression de -- = oliedrukmeter
fabrica de -- = oliefabriek
productor/producente de -- = olieproducent
TECHNICA injector de -- = oliespuit
consumo de -- = olieverbruik
color a -- = olieverf
pinger a(l) -- = schilderen met olieverf
pictura a(l) -- = olieverfschilderij
jectar -- super le foco = olie op het vuur gooien
bidon/latta a -- = olieblik
cambiar le -- = olie verversen


+ oleoducto sub

1 oliepijplijding
terminal del -- = olieterminal


+ oleographia sub

1 oleografie


+ oleographic adj

1 oleografisch
reproduction -- = oleografische reproductie


oleomargarina sub

1 margarine bereid met plantaardige oliën


+ oleometro sub

1 TECHNICA oliemeter, oleometer, olieweger


+ oleopneumatic adj

1 oleopneumatisch


+ oleoresina sub

1 vloeibare hars


oleose adj

1 olieachtig
gusto -- = oliesmaak
pelle -- = vettige huid


oleositate sub

1 olieachtigheid


+ oleosolubile adj

1 oplosbaar in olie


oler v

1 ruiken, geuren, rieken
le carne ole mal = het vlees stinkt
il non ole ben hic = het ruikt hier niet fris
-- a caffe = naar koffie geuren
il ole a caule flor hic = het ruikt hier naar bloemkool
isto ole a fascismo = dat ruikt naar fascisme


oleria sub

1 olieslagerij, oliemolen, oliefabriek


+ oleum sub

1 CHIMIA rokend zwavelzuur, oleum


olfacer v

1 ruiken
-- le periculo = lont ruiken


olfaction sub

1 PHYSIOLOGIA het ruiken, reuk, olfactie
centro de -- = reukcentrum


olfactive adj

1 van de reuk, reuk...
nervo -- = reukzenuw
lobo -- = reukkwab
organo -- = reukorgaan
cellula -- = reukcel
senso -- = reukzin
mucosa -- = reukslijmvlies
perception -- = reukwaarneming
sensation -- = reukgewaarwording
stimulo -- = reukprikkel


+ olfactometria sub

1 MEDICINA olfactometrie


+ olfactometro sub

1 MEDICINA olfactometer


olfactori adj

1 van de reuk, reuk...
nervo -- = reukzenuw
lobo -- = reukkwab
organo -- = reukorgaan
senso -- = reukzin
cellula -- = reukcel
mucosa -- = reukslijmvlies
perception -- = reukwaarneming
sensation -- = reukgewaarwording
stimulo -- = reukprikkel


+ olibano sub

1 wierookhars


+ olifant sub

1 olifante
l'-- des Paladins de France = le elefante del Paladines de Francia


oligarcha sub

1 oligarch


oligarchia sub

1 oligarchie


oligarchic adj

1 oligarchisch
regime -- = oligarchisch regeringsstelsel
structura -- = oligarchische structuur


+ oligocarpe adj

1 BOTANICA met weinige vruchten


oligocen adj

1 GEOLOGIA oligoceen
flora e fauna -- = oligocene flora en fauna


+ oligoceno sub

1 GEOLOGIA oligoceen


oligochete adj

1 ZOOLOGIA ringworm..., behorend tot de Oligochaeta


oligochetos sub pl

1 ZOOLOGIA Oligochaeta (bijv. ringwormen)


+ oligochronic adj

1 kortstondig, vluchtig, oligochronisch


+ oligochronometro sub

1 oligochronometer


+ oligoclase sub

1 MINERALOGIA oligoklaas


+ oligocratia sub

1 oligocratie


+ oligodynamic adj

1 oligodynamisch, de groei belemmerend


+ oligopeptido sub

1 BIOCHIMIA oligopeptide


+ oligophrenia sub

1 MEDICINA oligofrenie, zwakzinnigheid


+ oligophrenic adj

1 MEDICINA oligofreen, zwakzinnig


+ oligophylle adj

1 BOTANICA met weinige bladeren of blaadjes


+ oligopolio sub

1 ECONOMIA oligopolie


+ oligopolista sub

1 ECONOMIA oligopolist


+ oligopolistic adj

1 oligopolistisch


+ oligopsonio sub

1 oligopsonie (marktvorm met weinig afnemers)


+ oligosperme adj

1 BOTANICA weinigzadig


+ oligotrophic adj

1 oligotroof


+ oliguria sub

1 MEDICINA zeer geringe urineafscheiding, oligurie


olim adv

1 eens (in het verleden), eertijds, vroeger
2 eens (in de toekomst), eenmaal


oliva sub

1 olijf (vrucht)
-- nigre = zwarte olijf
oleo de -- = olijfolie
pressa a/de --s = olijfpers
2 olijfschelpslak
3 olijfgroene kleur


olivacee adj

1 olijfgroen, olijfkleurig


olivari adj

1 olijfvormig, ovaal
2 ANATOMIA olivair


+ olivastre adj

1 olijfkleurig, olijfgroen


oliveto sub

1 olijfgaard, olijventuin, olijvenplantage


+ olivicultor sub

1 olijvenkweker


+ olivicultura sub

1 het kweken van olijfbomen, olijfboomkwekerij, olijventeelt


+ oliviforme adj

1 BOTANICA olijfvormig


olivina sub

1 MINERALOGIA olivien, olivijn, peridoot


olivo sub

1 olijfboom
branca de -- = olijftak
folio de -- = olijfblad
folio de -- = olijfblad
ligno de -- = olijfhout
Monte de Olivos = Olijfberg


olla sub

1 pot, ketel
-- de carne = vleespot
-- de unguento = zalfpot


olla podrida sub ESPANIOL

1 CULINARI olla podrida (mengsel van vlees, spek, groenten, ham, gevogelte, worst,

etc.)

2 ratjetoe, mengelmoes, allegaartje


+ ollar adj

1 petra -- = serpentijn(steen)


olleria sub

1 pottenbakkerij
2 pottenbakkersgoed, aardewerk, potten en pannen, serviesgoed


ollero sub

1 pottenbakker
torno de -- = pottenbakkerswiel/schijf
2 koopman in aardewerk/potten en pannen


Olympia (I) sub n pr

1 Olympia (plaats in Griekenland)


Olympia (II) sub n pr

1 Olympia (persoonsnaam)


olympiade sub

1 HISTORIA GREC olympiade (tijdvak van vier jaren tussen twee opeenvolgende Olympische

Spelen)

2 HISTORIA GREC olympiade (naam van het feest van de Olympische Zeus)
3 SPORT Olympische Spelen, Olympiade


olympic adj

1 olympisch (van de Olympus)
2 olympisch (van Olympia)
3 olympisch (overeenkomstig de reglementen van de Olympische Spelen)
Jocos Olympic = Olympische Spelen
Jocos Olympic del Hiberno = Olympische Winterspelen
Committee (A) Olympic = Olympisch Comité
campion -- = olympische kampioen
anno -- = olympisch jaar
medalia -- = olympische medaille
stadio -- = olympisch stadion
record (A) -- = olympisch record
flamma -- = olympische vlam/vuur


olympie adj

1 olympisch, tot de Olympus behorend, van de Olympus
deos -- = olympische goden
2 olympisch (als van de goden van de Olympus)
calma -- = olympische rust
3 van/uit Olympia


Olympo sub n pr

1 GEOGRAPHIA, ANTIQUITATE Olympus


+ omagra sub

1 MEDICINA jicht in de schouderstreek, omagra


+ omalgia sub

1 MEDICINA pijn in de schouderstreek, omalgie


+ Oman sub n pr

1 Oman


+ omanita adj

1 Omanitisch


+ omanita sub

1 Omaniet, inwoner van Oman


+ omaso sub

1 ANATOMIA boekmaag, boekpens


+ ombrographo sub

1 ombrograaf, registrerende regenmeter


+ ombrometro sub

1 regenmeter


+ ombudsman sub SVEDESE

1 ombudsman


omega sub

1 omega (laatste letter van het Griekse alfabet)
alpha e -- = het begin en het einde


omelette sub FRANCESE

1 omelet


+ omen sub LATINO

1 omen, voorteken, voorgevoel, teken aan de wand, voorbode
bon -- = goed teken
mal -- = veeg teken


+ omicron sub

1 omicron (Griekse letter)


+ ominose adj

1 onheilspellend, dreigend, veelbetekenend, omineus
silentio -- = onheilspellende stilte
propheta -- = onheilsprofeet


+ omissibile adj

1 wat kan worden weggelaten, etc.


omission sub

1 het weglaten, weglating, het overslaan
2 het verzuimen, verzuim, omissie
-- voluntari = opzettelijk verzuim
corriger un -- = een verzuim goedmaken
JURIDIC crimine/delicto de -- = omissiedelict


omitter v

1 weglaten, uitlaten, overslaan
-- un parola in un littera = een woord uit een brief weglaten
2 verzuimen, nalaten
-- de salutar = verzuimen te groeten


+ ommatidio sub

1 ZOOLOGIA element van samengesteld oog van insekten


omne adj

1 alle, al
-- homines = alle mensen
-- mi libros = al mijn boeken
2 elk, ieder
de -- latere = van elke kant
in -- caso = in ieder geval
-- cosa = alles
a -- costo = ten koste van alles, koste wat het koste
in -- parte = helemaal, door en door
in -- parte de = (helemaal) door, door heel


omnes pron

1 allen


omnibus sub

1 omnibus, autobus, bus
traino -- = stoptrein, boemeltrein


+ omnicolor adj

1 alle kleuren vertonend


+ omnidirectional adj

1 TECHNICA ongericht, omnidirectioneel
microphono -- = ongerichte microfoon
antenna -- = rondstralende antenne
radiation -- = ongerichte straling


+ omnifocal adj

1 omnifocaal


omniforme adj

1 in elke vorm


omnimode adj

1 alzijdig, veelsoortig, veelzijdig, veelvormig


omnipotente adj

1 almachtig, alvermogend, omnipotent
recognoscer le mano -- de un persona = iemands almachtige hand herkennen
le Omnipotente = de Almachtige
assi me assiste Deo -- = zo waarlijk helpe mij God almachtig


omnipotentia sub

1 almacht, alvermogen, omnipotentie
-- divin = goddelijke almacht
-- del stato = staatsalmacht
-- del moneta = almacht van het geld


+ omnipresente adj

1 alomtegenwoordig, overal aanwezig
Deo es -- = God is alomtegenwoordig


+ omnipresentia sub

1 alomtegenwoordigheid
-- de Deo = alomtegenwoordigheid van God


omnisciente adj

1 alwetend
narrator -- de un roman = alwetende verteller van een roman


omniscientia sub

1 alwetendheid
-- divin = goddelijke alwetendheid


+ omnivalente adj

1 omnivalent


omnividente adj

1 alziend
oculo -- = alziend oog


omnivore adj

1 allesetend, omnivoor
le porco es -- = het varken is een alleseter


+ omnivoro sub

1 alleseter, omnivoor


+ omophagia sub

1 het eten van rauw vlees, omofagie


omoplate sub

1 ANATOMIA schouderblad


+ omphalia sub

1 BOTANICA
-- hepatic = levertrechtertje


+ omphalic adj

1 van de navel


+ omphalitis sub

1 MEDICINA navelontsteking


+ omphalo sub

1 navel


+ omphalocele sub

1 MEDICINA navelbreuk


+ omphalorrhagia sub

1 MEDICINA navelbloeding


+ omphalotomia sub

1 MEDICINA doorsnijding van de navelstreng


on indef pron

1 men


+ onagra sub

1 BOTANICA teunisbloem


+ onagraceas sub pl

1 BOTANICA onagraceae, onagraceeën, teunisbloemfamilie


+ onagro sub

1 onager, wilde ezel
2 HISTORIA katapult, blijde


+ onanismo sub

1 onanie


+ onanista sub

1 man die masturbeert, onanist


+ onchocerciasis sub

1 MEDICINA rivierblindheid


oncle sub

1 oom
-- maternal/materne = oom van moederszijde
-- paternal/paterne = oom van vaderszijde
-- affin = behuwdoom
-- prestre/sacerdote = heeroom


+ oncogene adj

1 MEDICINA oncogeen, gezwellen veroorzakend
virus -- = oncogeen virus, tumorvirus


oncogenic adj

1 MEDICINA oncogeen, gezwellen veroorzakend
virus -- = oncogeen virus, tumorvirus


+ oncogenicitate sub

1 MEDICINA oncogeniteit


+ oncogolia sub

1 MEDICINA oncogolie


+ oncogolic adj

1 MEDICINA oncogolisch
instituto -- = oncologisch instituut


+ oncogolista sub

1 MEDICINA oncoloog, kankerspecialist


+ oncologo sub

1 MEDICINA oncoloog, kankerspecialist


+ ondatra sub

1 ZOOLOGIA muskusrat
mantello de -- = jas van muskusratvel


+ oneiric adj

1 droom..., droomachtig, dromerig
stato -- = droomtoestand
atmosphera -- = droomsfeer
imagine -- = droombeeld


+ oneirismo sub

1 MEDICINA onirisme (onirisch delirium)


+ oneirogene adj

1 droomveroorzakend


+ oneirogeno sub

1 middel dat in een droomtoestand brengt


+ oneirologia sub

1 dromenleer


+ oneirologo sub

1 droomkundige


oneiromantia sub

1 droomuitlegging, waarzeggerij uit dromen


+ one-manshow sub ANGLESE

1 one-man show


onerar v

1 belasten, beladen, bezwaren


onerari adj

1 last betreffend


onere sub

1 last, gewicht, druk
--s fiscal = fiscale lasten
2 verplichting


onerose adj

1 onereus, zwaar, belastend, bezwarend, drukkend
impostos -- = drukkende belastingen
contracto -- = onereus contract
conditiones multo -- = zeer bezwarende voorwaarden


onerositate sub

1 last, druk
-- del conditiones contractual = last van de contractvoorwaarden


+ one-step sub ANGLESE

1 one-step (dans)


+ oniric adj

1 droom..., droomachtig, dromerig, onirisch
stato -- = droomtoestand
atmosphera -- = droomsfeer


+ oniromantia sub

1 oniromancie


+ onisco sub

1 ZOOLOGIA pissebed, keldermot


+ on-line adj ANGLESE

1 COMPUTATOR on-line
tractamento -- = on-line-bewerking


+ onoclea (sensibile) sub

1 BOTANICA bolletjesvaren


+ onolatria sub

1 ezelsverering, ezelsdienst


+ onomasiologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onomasiologie


+ onomasiologic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onomasiologisch
recercas -- = onomasiologische onderzoekingen


+ onomasiologo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA onomasioloog


+ onomastic adj

1 naam..., onomastisch
tabula/lista -- = naamlijst, naamboek, onomasticon
indice/index -- = onomasticon
congresso de scientias -- = congres van onomastische weten-schappen


+ onomastica sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA naamkunde, onomastiek
-- latin = latijnse onomastiek
-- indoeuropee = indo-europese onomastiek


onomatologia sub

1 onomatologie, leer van de eigennamen


onomatomania sub

1 onomatomanie


+ onomatopea sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA klanknabootsing, onomatopee


onomatopeic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA klanknabootsend, onomatopeïsch
parolas -- = klanknabootsende woorden
formation -- = onomatopoësis


+ ononis sub

1 BOTANICA stalkruid
-- spinose = kattedoorn
-- repente = kruipend stalkruid


+ on the rocks adj ANGLESE

1 met ijsblokjes
whisky (A) -- = whisky met ijsblokjes


+ ontic adj

1 PHILOSOPHIA ontisch


ontogenese (-esis) sub

1 ontwikkelingsgeschiedenis, ontogenese, ontogenie


ontogenetic adj

1 ontogenetisch


ontogenia sub

1 ontwikkelingsgeschiedenis, ontogenese, ontogenie


ontogenista sub

1 ontogenist


ontologia sub

1 PHILOSOPHIA ontologie, zijnsleer
-- phenomenologic = fenomenologische ontologie


ontologic adj

1 PHILOSOPHIA ontologisch
proba/prova -- del existentia de Deo = ontologisch godsbewijs


+ ontologisar v

1 PHILOSOPHIA ontologiseren


+ ontologisation sub

1 PHILOSOPHIA ontologisering


+ ontologismo sub

1 PHILOSOPHIA ontologisme


ontologista sub

1 PHILOSOPHIA ontoloog


ontologo sub

1 PHILOSOPHIA ontoloog


onyche sub

1 onyx(marmer)
vaso de -- = oxyxvaas


+ onychia sub

1 MEDICINA onychie, nagelbedontsteking


+ onychophagia sub

1 MEDICINA het nagelbijten


+ onychophago sub

1 MEDICINA nagelbijter


+ oocyto sub

1 BIOLOGIA eicel, oöcyt, ovocyt
fecundation del -- = bevruchting van de eicel


+ oogenese (-esis) sub

1 eicelvorming, oögenese


+ oogonio sub

1 BOTANICA oögonium


+ oolithic adj

1 GEOLOGIA oölitisch, kuitsteenachtig


+ oolitho sub

1 MINERALOGIA eiersteen, kuitsteen, oöliet


+ ooplasma sub

1 oöplasma


+ oosphera sub

1 BOTANICA oösfeer (vrouwelijke voortplantingscel)


+ oospora sub

1 BOTANICA oöspore, (bevrucht) ei van wieren


+ ootheca sub

1 ZOOLOGIA eicocon (van kakkerlakken/bidsprinkhanen)


opac adj

1 ondoorschijnend, ondoorzichtig, lichtdicht
vitro -- = matglas
color -- = dekkende verf
2 donker, somber, mat, dof
3 FIGURATE ondoorgrondelijk, duister


+ opacificar v

1 opacificeren, opacifiëren


+ opacification sub

1 opacificatie


+ opacifolie adj

1 BOTANICA met ondoorschijnende bladeren


+ opacimetria sub

1 PHYSICA opacimetrie


+ opacimetro sub

1 PHYSICA opacimeter


opacitate sub

1 ondoorschijnendheid, ondoorlatendheid, ondoorzichtigheid, lichtdichtheid, opaciteit


opalescente adj

1 opaalachtig gekleurd, opaalachtig, met opaalachtige weerschijn, opaliserend


opalescentia sub

1 opaalachtige weerschijn, opaalachtige glans, opalescentie


opalescer v

1 een opaalachtige glans geven, opaalachtig maken, opaliseren


opalin adj

1 opaalkleurig, opaalachtig, opalen
porcellana -- = opaalkleurig porselein
quarz (G) -- = melkkwarts


+ opalina sub

1 melkglas, witglas, opaalglas, opalinglas
2 opaline (katoenen kostuumstof)


+ opalisar v

1 een opaalglans geven, opaalachtig maken, opaliseren
vitro opalisate = geopaliseerd glas


+ opalisation sub

1 het geven van een opaalglans, het opaalachtig maken, het opaliseren


opalo sub

1 opaal(steen), firmamentsteen
-- de foco = vuuropaal
-- nobile = edelopaal


+ op art sub ANGLESE

1 op art


+ open sub ANGLESE

1 open kampioenschap, open
le -- de Roland-Garros = het open van Roland-Garros


opera sub

1 werk, handeling
-- manual = handwerk
--s de misericordia = werken van barmhartigheid
2 opera
-- comic = komische opera
theatro del -- = operagebouw
compositor de -- = operacomponist
fragmento de -- = operafragment
texto de -- = operatekst
choro de -- = operakoor
sala de -- = operazaal
3 opera(gebouw)


operabile adj

1 doenlijk, uitvoerbaar, realiseerbaar
2 MEDICINA te opereren, opereerbaar, die geopereerd mag/kan worden
tumor -- = opereerbare tumor
malado -- = patiënt die geopereerd mag/kan worden


+ operabilitate sub

1 operabiliteit


operabuffa sub

1 komische opera


operante adj

1 werkzaam, efficiënt, doeltreffend
nostre mesura ha essite -- = onze maatregelen zijn doeltreffend geweest
RELIGION gratia -- = werkzame kracht der genade


operar v

1 werken, uitwerking/effect hebben
2 te werk gaan, een handeling/actie uitvoeren, opereren, handelen
-- con precaution = voorzichtig te werk gaan
-- con indifferentia = achteloos te werk gaan
-- disinteressatemente = onzelfzuchtig handelen
illes opera de commun accordo = zij trekken één lijn
3 verrichten, teweegbrengen, uitvoeren, doen, uitwerken
-- le junction = de verbinding tot stand brengen
-- miraculos = wonderen verrichten
4 MILITAR opereren
-- contra le inimico = tegen de vijand opereren
5 MEDICINA opereren
facer se -- = zich laten opereren
6 TECHNICA bedienen (van apparaten/machines, etc.)
-- un machina = een machine bedienen
-- un apparato = een apparaat sturen


operation sub

1 werking, handeling, verrichting
--es de bursa = beurshandelingen
imposto super le --es de bursa = beursbelasting
le quatro --es arithmetic = de vier rekenkundige bewerkingen
campo del --en = terrein van de werkzaamheden
MATHEMATICA, COMPUTATOR
-- binari = binaire bewerking
2 MILITAR etc., operatie
-- militar/de guerra = krijgsverrichting
-- militar amphibie = militaire amfibie-operatie
-- de commando = commando-actie
--es de disbarcamento/disimbarcation = landingsoperaties
diriger le --es = de operaties leiden
-- de salvamento = reddingsoperatie
3 MEDICINA operatie
-- chirurgic = chirurgische ingreep
-- urgente/de urgentia/de emergentia = spoedoperatie
-- de un hernia = breukoperatie
-- del pulmon = longoperatie
-- explorative/exploratori = kijkoperatie
sala de -- (es) = operatiezaal
-- plastic facial = facelift
submitter se a un -- = een operatie ondergaan


+ operational adj

1 bedrijfsklaar, inzetbaar, operationeel, paraat
amplificator -- = operationele versterker
render -- = operationaliseren
MILITAR base -- = operationele basis
iste methodo non es -- = deze methode is niet werkbaar


operative adj

1 werkend, werkzaam, operatief
MILITAR plano -- = operatieplan
intervention -- = operatieve ingreep
2 MEDICINA de operatie betreffend, operatie...


+ operativitate sub

1 het operatief zijn, mogelijkheid om operatief te zijn


operator sub

1 iemand die machines, etc. bedient, operateur
-- de cinema = filmoperateur, bioscoopoperateur
-- touristic {oe} = touroperator
2 MEDICINA operateur, chirurg
3 LOGICA, MATHEMATICA operator, zinsconstructor


operatori adj

1 MEDICINA de operatie betreffend, operatie..., operatief
medicina -- = chirurgie
sala/camera -- = operatiekamer
tabula -- = operatietafel
intervention -- = operatieve ingreep


+ opercular adj

1 mbt/als een (sluit)klep/(kieuw)deksel/dekvlies/lid


+ operculate adj

1 BIOLOGIA, TECHNICA van een deksel(tje) voorzien, een dekplaatje hebbend


+ operculo sub

1 ZOOLOGIA deksel, operculum
2 ZOOLOGIA kieuwdeksel
3 BOTANICA dekseltje (van sporenhouder van mos)
4 afsluitdeksel (van bijencellen)
5 TECHNICA sluitplaatje, dekseltje, dekplaatje, dekstukje


operetta sub

1 operette
choro de -- = operettekoor
compania de -- = operettegezelschap
texto de -- = operettetekst


+ operettista sub

1 operettecomponist


operose adj

1 arbeidzaam, vlijtig


+ operositate sub

1 arbeidzaamheid, vlijt


+ ophicleide sub

1 MUSICA ophicleïde, basbazuin


+ ophidie adj

1 ZOOLOGIA slangachtig, slangvormig


+ ophioglosso sub

1 BOTANICA addertong, natertong, slangebeet, speerkruid


+ ophiographia sub

1 slangenkunde, slangenleer, ofiologie


+ ophiographo sub

1 slangenkenner, ofioloog


ophiolatra sub

1 slangenaanbidder, slangenvereerder


ophiolatria sub

1 slangenaanbidding, slangenverering


+ ophiologia sub

1 slangenkunde, slangenleer, ofiologie


+ ophiologic adj

1 ofiologisch


+ ophiologista sub

1 slangenkenner, ofioloog


+ ophiologo sub

1 slangenkenner, ofioloog


+ ophiophage adj

1 slangenetend


+ ophiophago sub

1 slangeneter


+ ophite sub

1 GEOLOGIA ofiet, serpentijn
2 slangenaanbidder


+ ophitic adj

1 GEOLOGIA ofiet..., serpentijn...


+ ophiura sub

1 ZOOLOGIA slangster


+ ophrys sub

1 BOTANICA ofrys
-- apifere = bijenorchis
-- aranifere = spinneorchis
-- insectifere/muscifere = vliegenorchis


ophthalmia sub

1 MEDICINA oogontsteking, oogziekte, oftalmie
-- granulose = granuleuze ontsteking van de ogen


ophthalmic adj

1 MEDICINA oog..., oftalmisch
migraine -- = schele hoofdpijn
nervo -- = oogzenuw, gezichtszenuw
vena -- = oogader
arteria -- = oogslagader
unguento/pomada -- = oogzalf
guttas -- = oogdruppels
lotion -- = oogwater
clinica -- = oogkliniek


ophthalmologia sub

1 MEDICINA oogheelkunde, oftalmologie


ophthalmologic adj

1 MEDICINA oogheelkundig
clinica -- = ooglijderskliniek
recercas -- = oogheelkundige onderzoekingen


ophthalmologista sub

1 MEDICINA oogspecialist, oogarts
consultar un -- = naar een oogarts gaan


ophthalmologo sub

1 MEDICINA oogspecialist, oogarts
consultar un -- = naar een oogarts gaan


+ ophthalmometria sub

1 MEDICINA oftalmometrie


+ ophthalmometric adj

1 MEDICINA oftalmometrisch


+ ophthalmometro sub

1 MEDICINA oftalmometer


+ ophthalmoplegia sub

1 MEDICINA oftalmoplegie


+ ophthalmoscopia sub

1 MEDICINA oogonderzoek (met oogspiegel), oftalmoscopie


ophthalmoscopic adj

1 MEDICINA oftalmoscopisch


ophthalmoscopio sub

1 MEDICINA oogspiegel, oftalmoscoop


+ ophthalmotomia sub

1 MEDICINA oftalmotomie


+ opiacee adj

1 opiumhoudend, opium...
odor -- = opiumgeur
cigarretta -- = opiumsigaret
medicamento -- = opiaat


opiate adj

1 opium bevattend


opiato sub

1 opiaat, pijnstiller, slaapmiddel


opinabile adj

1 vatbaar voor discussie, discutabel
solution -- = discutabele oplossing
lo que ille dice es -- = wat hij zegt is vatbaar voor discussie


+ opinabilitate sub

1 vatbaarheid voor discussie


opinar v

1 een mening vormen, menen
2 een mening uiten
-- impartialmente = onbevangen zijn mening zeggen
esser sempre/semper disposite a -- = altijd met zijn mening klaarstaan


opinion sub

1 mening, opinie, gevoelen, oordeel, dunk
esser de -- que = van mening zijn dat
esser del mesme -- = dezelfde mening toegedaan zijn
dar su -- = zijn mening geven
exprimer/emitter un -- = een mening uiten
excambiar --es = meningen uitwisselen
mutar/cambiar de -- = van mening veranderen
haber un alte/bon/mal -- de un persona = een hoge/goede/slechte dunk van iemand hebben
formar se un -- super = zich een mening vormen over
formation del -- = opinievorming
mantener su -- = bij zijn mening blijven
hasardar un -- = een mening naar voren durven brengen
oppugnar un -- = een mening tegenspreken
jornal de -- = opinieblad
libertate de -- = vrijheid van meningsuiting
concordantia de --es = eensgezindheid van meningen
consultar le -- = de opinie peilen
sondage de -- = opiniepeiling, opinieonderzoek
-- public = publieke opinie, openbare mening
-- commun/dominante/regnante/currente = heersende mening
-- popular = volksmening
-- personal = persoonlijke mening
--es divergente/discrepante = afwijkende meningen
-- establite = gevestigde mening
--es opposite = tegengestelde meningen
in/secundo mi -- = volgens mij
esser de -- contrari = het oneens zijn
il ha discrepantia/differentia/divergentia de opinion = er is verschil van mening, de meningen zijn verdeeld


opiniose adj

1 koppig, eigenwijs


+ opiomania sub

1 opiumverslaving, opiomanie


+ opiomano sub

1 opiumverslaafde, opiumschuiver


+ opiophagia sub

1 verslaafdheid aan opium


+ opisthobranchios sub pl

1 ZOOLOGIA achterkieuwigen


+ opisthodomo sub

1 ARTE DE CONSTRUER opisthodomos (portaal aan achterzijde van tempel)


+ opistographe, opisthographic adj

1 TYPOGRAPHIA opistografisch, aan beide zijden bedrukt


opium sub

1 opium
masticar -- = opium kauwen
fumar -- = opium schuiven
fumator de -- = opiumschuiver
fumeria de -- = opiumkit
pipa a -- = opiumpijp
bolletta de -- = opiumballetje
extracto de -- = opiumextract
tinctura de -- = opiumtinctuur
traffico/commercio del -- = opiumhandel
contrabandista de -- = opiumsmokkelaar
consumo de -- = opiumverbruik
fabrica de -- = opiumfabriek
pulvere de -- = opiumpoeder
vendita de -- = opiumverkoop


+ opopanax sub

1 BOTANICA opopanax


opossum sub ANGLESE

1 ZOOLOGIA opossum (Amerikaanse buidelrat)
mantello de -- = opossumjas


+ opotherapia sub

1 MEDICINA opotherapie, hormoonbehandeling


+ opotherapic adj

1 MEDICINA opotherapeutisch


opponente adj

1 zich verzettend, zich verwerend
2 van de tegenpartij


opponente sub

1 tegenstander, opponent
-- religiose = godsdienstige tegenstander
-- del liberalisation del abortamento/aborto = tegenstander van de liberalisatie van abortus
ille vole reconciliar le --s = hij wil de tegenstanders verzoenen


opponer v

1 opponeren, tegenover elkander stellen, tegenover elkander plaatsen
2 met elkaar confronteren
3 opponeren, tegenwerpen, inbrengen (tegen), aanvoeren
-- objectiones = bezwaren inbrengen
-- forte resistentia = krachtig verzet bieden
-- un objection contra = een bezwaar maken tegen
-- se a = zich verzetten tegen, zijn tegen
-- se al difficultates = de moeilijkheden het hoofd bieden


+ opponibile adj

1 tegenoverstelbaar, opponeerbaar
pollice -- = opponeerbare duim
2 JURIDIC inroepbaar (tegen een derde), bestrijdbaar, opponeerbaar


+ opponibilitate sub

1 opponeerbaarheid
-- del pollice = opponeerbaarheid van de duim


opportun adj

1 geschikt, gelegen, gunstig (gekozen), opportuun
momento -- = goed gekozen moment
in hora/tempore --, in le momento -- = te gelegener ure/tijd
arrivar opportunmente = op het juiste/geschikte ogenblik aankomen


opportunismo sub

1 opportunisme
-- politic = po-litiek opportunisme
accusar un persona de -- = iemand van opportunisme beschuldigen


opportunista sub

1 opportunist


+ opportunista adj

1 opportunistisch
conducta/comportamento -- = opportunistisch gedrag
politico -- = opportunistisch politicus


+ opportunistic adj

1 opportunistisch
conducta/comportamento -- = opportunistisch gedrag
politico -- = opportunistisch politicus


opportunitate sub

1 geschiktheid, gepastheid
2 gunstige gelegenheid
sasir le -- = de kans/gelegenheid aangrijpen
profitar del -- = van de gelegenheid profiteren, de kans waarnemen
haber un secunde -- = een tweede kans krijgen
-- de goal (A) = doelkans
un -- date = een gerede aanleiding


opposite adj

1 tegen(over)gesteld, tegenoverstaand, tegenoverliggend
colores -- = contrastkleuren
polo -- = tegenpool
in le direction -- = in tegenovergestelde richting
BOTANICA folios -- = tegenoverstaande bladeren
remar al ripa -- = naar de overkant roeien
2 tegengesteld (aan)
illes ha opiniones diametralmente/totalmente -- = zij staan lijnrecht tegenover elkaar
esser -- a = afwijzend staan tegenover


opposition sub

1 tegenstand, verzet, POLITICA oppositie
partito del -- = oppositiepartij
circulos del -- = oppositiekringen
gruppo de -- = oppositiegroep
pressa del -- = oppositiepers
esser in le -- = in de oppositie zijn
facer -- contra = oppositie voeren tegen
2 verschil, contrast, tegenstelling, tegenspraak
-- de interesses = strijdigheid van belangen
3 ASTRONOMIA oppositie (van twee hemellichamen)


+ oppositional adj

1 oppositioneel, oppositie..., tegen...


+ oppositive adj

1 tegengesteld, tegenstellend, tegenwerkend, tegendraads


opposito sub

1 tegenovergestelde kant/richting
2 tegenovergestelde, tegendeel, het omgekeerde


+ oppositor sub

1 tegenstander, opponent
joco del -- = tegenspel


oppression sub

1 benauwdheid, benauwd gevoel
2 onderdrukking, verdrukking
regime (F) de -- = onderdrukkend regiem
methodo de -- = onderdrukkingsmethode


oppressive adj

1 benauwend, beklemmend
calor -- = drukkende hitte
2 onderdrukkend, verdrukkend
fiscalitate -- = zware belastingdruk
mesuras -- = onderdrukkingsmaatregelen, dwangmaatregelen
leges -- del libertate = wetten die de vrijheid onderdrukken


+ oppresso sub

1 verdrukte, onderdrukte, geknechte


oppressor sub

1 onderdrukker, verdrukker
luctar contra le --es del libertate = strijden tegen de onderdrukkers van de vrijheid
gemer sub le botta del -- = zuchten onder de laars van de onderdrukker


opprimer v

1 drukken op, benauwen, beklemmen
le sporones opprimeva le flancos del cavallo = de sporen drukten het paard in de flanken
2 onderdrukken, verdrukken
-- un populo = een volk onderdrukken


+ opprimito sub

1 onderdrukte, verdrukte, geknechte


+ opprobio sub

1 schande, smaad
esser le -- de su familia = de schande van de familie zijn
jectar le -- super un persona = schande op iemand werpen
coperir un persona de -- = iemand met schande overladen


+ opprobiose adj

1 smadelijk, schandelijk


+ oppugnabile adj

1 wat bestreden/tegengesproken kan worden


+ oppugnabilitate sub

1 mogelijkheid tot bestrijding/tegenspraak


+ oppugnar v

1 bestrijden, tegenspreken
-- un opinion = een mening tegenspreken


+ oppugnation sub

1 bestrijding, tegenspraak
-- de un theoria = bestrijding van een theorie


+ oppugnator sub

1 bestrijder, tegenspreker


+ opsonic adj

1 BIOCHIMIA opsonine...
indice/index -- = opsoninegehalte


+ opsonina sub

1 BIOCHIMIA opsonine
indice/index de -- = opsoninegehalte


+ optante sub

1 iemand die opteert, optant


optar v

1 opteren (voor), kiezen (voor), de voorkeur geven (aan),

prefereren

-- pro = opteren voor
-- pro le libertate = kiezen voor de vrijheid
-- pro le clementia = genade voor recht laten gelden
-- pro un solution intermedie = een tussenweg bewandelen


optative adj

1 optie...
porto -- = optiehaven
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA wensend, optatief
modo -- = wensende wijs, optatief


+ optativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA optatief, wensende wijs


optic adj

1 optisch, gezichts..., oog...
nervo -- = oogzenuw, gezichtszenuw
papilla -- = oogpapil
angulo -- = gezichtshoek
centro -- = optisch centrum
systema -- = optisch systeem
axe -- = optische as, gezichtsas
2 optisch, gezichtkundig
phenomeno -- = optisch verschijnsel
effecto -- = optische werking
instrumento -- = optisch instrument
microscopio -- = optische microscoop
illusion -- = optische illusie, gezichtsbedrog
vitros -- = lensglazen


optica sub

1 optica, optiek, gezichtkunde, leer van het zien/licht
2 FIGURATE gezichtspunt, standpunt, beschouwingspunt, optiek
in iste -- tu ha ration = als je het vanuit deze gezichtshoek bekijkt, heb je gelijk
vidite desde iste --, considerate ab iste -- = vanuit deze gezichtshoek bekeken
3 TECHNICA optiek (van camera/microscoop, etc.)
-- de inversion = omkeeroptiek


optico sub

1 opticus
2 opticien, brillenmaker, brillenverkoper


+ optimal adj

1 optimaal, best, gunstigst, zeer goed, voortreffelijk, uitstekend
functionamento -- = optimale werking
valor -- = optimale waarde
temperatura -- = optimale temperatuur
rendimento -- de un motor = optimaal rendement van een motor


+ optimalisar v

1 optimaliseren


+ optimalisation sub

1 optimalisering


+ optimalitate sub

1 optimaliteit
principio de -- = optimaliteitsprincipe
analyse (-ysis) del -- = optimaliteitsanalyse


optime adj

1 optimaal, best, gunstigst, zeer goed, voortreffelijk, uitstekend
functionamento -- = optimale werking
valor -- = optimale waarde
condition -- = topvorm


+ optimetro sub

1 optimeter


+ optimisar v

1 optimaliseren


+ optimisation sub

1 optimalisatie


optimismo sub

1 optimisme


optimista sub

1 optimist
-- incorrigibile = onverbeterlijke optimist


+ optimista adj

1 optimistisch
attitude -- = optimistische houding
prognose (-osis) -- = gunstige prognose
exprimer un vista -- = zich optimistisch uitlaten


+ optimistic adj

1 optimistisch
exprimer un vista -- = zich optimistisch uitlaten


optimo sub

1 optimum, het optimale, het beste, het gunstigste
-- de production = optimaal produceerniveau
-- thermic/de temperatura = temperatuuroptimum


option sub

1 het opteren (voor), het kiezen (voor), optie
2 optie, keus, voorkeur
3 COMMERCIO optie (recht van keur/voorkeur)
derecto de -- = optierecht
certificato de -- = optiebewijs
bursa/mercato a/de -- = optiebeurs
anno de -- = optiejaar
termino de -- = optietermijn
vendita de -- = optieverkoop


optional adj

1 keuze..., facultatief, optioneel
compra -- = optiekoop
derecto -- = recht van optie
porto -- = optiehaven


+ optoelectronic adj

1 opto-elektronisch
semiconductor -- = opto-elektronische halfgeleider


+ optoelectronica sub

1 opto-elektronica


+ optographia sub

1 MEDICINA optografie


optometria sub

1 MEDICINA optometrie, meting van ooglensafwijking, oogmeetkunde


+ optometric adj

1 MEDICINA optometrisch


optometrista sub

1 MEDICINA optometrist (specialist in de optometrie)


optometro sub

1 MEDICINA optometer, gezichtsmeter


+ optophonia sub

1 optofonie


+ optophono sub

1 optofoon (leesinstrument voor blinden)


+ optotypo sub

1 optotype


opulente adj

1 schatrijk
luxo -- = grote weelde
vita -- = zeer rijk leven
homine -- = zeer rijk man
2 FIGURATE weelderig (van vormen), rijk
pectore -- = weelderige boezem


+ opulentia sub

1 grote rijkdom, weelde
viver in le -- = in weelde leven
natar in le -- = in weelde baden
2 FIGURATE volheid, weelderigheid (van vormen), rijkdom
le -- del nudas de Rubens = de weelderigheid van de naakten van Rubens
-- de stilos = rijkdom aan stijlen


+ opuntia sub

1 BOTANICA opuntia, vijg(e)cactus, vijgdistel


opus (pl: opera) sub LATINO

1 MUSICA etc., opus


opusculo sub

1 werkje, boekje, geschriftje, opusculum
diffunder un -- de propaganda = een pro-pagandageschriftje verspreiden


ora adv

1 nu, nou, heden
a partir de -- = van nu af aan
ora ... ora .. = nu eens ... dan weer ...
que facera nos --? = wat moeten we nou doen?


oracular adj

1 orakel betreffend
2 dubbelzinnig, duister, mysterieus
responsa -- = dubbelzinnig antwoord
dicto -- = orakelspreuk
linguage -- = orakeltaal


+ oracular v

1 orakels uitspreken


oraculo sub

1 orakel (anque FIGURATE)
-- de Delphi = orakel van Delphi
-- de Apollo = orakel van Apollo
--s sibyllin = sibillijnse orakels
consultar le -- = het orakel raadplegen


oral adj

1 mondeling, oraal
examine -- = mondeling examen
declaration -- = mondelinge verklaring
litteratura -- = mondelinge overlevering
tradition -- = mondelinge overlevering
testimonio -- = mondeling getuigenis
tradition -- = mondelinge traditie
transmission -- = mondelinge overdracht
contraceptivo -- = oraal anticonceptiemiddel
interrogar un alumno oralmente = een leerling mondeling ondervragen
2 mond..., oraal
cavitate -- = mondholte
vaccino -- = oraal vaccin
phase -- = orale fase
sexo -- = orale seks
LINGUISTICA E GRAMMATICA
vocal -- = orale klinker


+ oralitate sub

1 oraliteit
-- de un tradition = oraliteit van een traditie
le -- del processo como principio juridic = oraliteit als juridisch principe


orange sub FRANCESE

1 sinaasappel
-- succose = sappige sinaasappel
succo de -- = sinaasappelsap
gusto de -- = sinaasappelsmaak
gelato al -- = sinaasappelijs
cassa de --s = sinaasappelkist
2 oranje (kleur)


orange {zje} adj

1 oranje


orangeria {zjeria} sub

1 oranjerie


orangiada {zjada} sub

1 sinaasappellimonade, orangeade


orangiero {zjero} sub

1 sinaasappelboom
plantation de --s = sinaasappelplantage/boomgaard


+ orangismo {zjismo}sub

1 orangisme


+ orangista {zjista} sub

1 orangist, prinsgezinde


+ orangista {zjista} adj

1 orangistisch, prinsgezind


+ orang-utan sub

1 ZOOLOGIA orang-oetan(g)


+ orante sub

1 ARTE DE CONSTRUER orante, biddende figuur


orar sub

1 een redevoering houden, oreren
2 bidden


oration sub

1 rede, redevoering, oratie
-- inaugural = inaugurale rede
-- funebre/funeral = lijkrede
2 gebed
-- liturgic = formuliergebed
-- jaculatori = schietgebed
-- de gratias = dankgebed
-- matinal/matutin/matutinal/del matino = morgengebed
die de --es = biddag
hora de --es = bidstond, biduur
libro de --es = gebedenboek
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA
le partes del -- = de rededelen


+ oratio pro domo LATINO

1 oratio pro domo


orator sub

1 redenaar, spreker
-- impetuose = vurige redenaar
-- popular = volksredenaar
-- bombastic = bombastische redenaar
-- charismatic = charismatische redenaar
-- invitate = gastspreker
-- stratal/del strata = straatredenaar
talento de -- = redenaarstalent


oratori adj

1 redekunstig, oratorisch, retorisch
arte -- = kunst van de welsprekendheid
talento -- = redenaarstalent
tono -- = redenaarstoon


oratoria sub

1 redenaarskunst, redenaarstalent
le grande maestros del -- grec = de grote meesters van de Griekse redenaarskunst


oratorian adj

1 ECCLESIA oratoriaans


oratorio (I) sub

1 huiskapel, bidvertrek, oratorium
2 oratorium (priestervereniging)


oratorio (II) sub

1 MUSICA oratorium
le --s de Händel = de oratoria van Händel
stilo de -- = oratoriumstijl


orbe sub

1 bol, globe


orbicular adj

1 kringvormig, rond(achtig), cirkelvormig, orbiculair
2 kring..., rondgaand
musculos -- = kringspieren
movimento -- = kringbeweging, kringloop, rondgang


orbita sub

1 oogholte, oogkas
2 ASTRONOMIA, PHYSICA baan
-- circular = cirkelbaan
-- elliptic = elliptische baan
-- circumterrestre = baan om de aarde
-- terrestre/del terra = aardbaan
-- lunar/del luna = maanbaan
-- planetari = planeetbaan
-- del electrones = elektronenbaan
-- de un satellite = satellietbaan
-- atomic = atoombaan
-- de Bohr = Bohr-baan
ASTRONAUTICA -- de parking (A) = parkeerbaan
describer un -- circum le terra = een baan om de aarde beschrijven
3 FIGURATE bereik, kring, kring van invloed


orbital adj

1 ASTRONOMIA baan..., orbitaal
movimento -- = beweging op een planetenbaan
station -- = ruimtestation
volo -- = baanvlucht
velocitate -- = baansnelheid, omloopsnelheid
2 ANATOMIA oogholte..., oogkas...


orbitar v

1 een cirkelvormige baan beschrijven (anque ASTRONOMIA), in een baan ronddraaien, rondcirkelen


orbitari adj

1 ANATOMIA oogholte..., oogkas...
arcada -- = boog van een oogholte
indice/index -- = oogkasindex


orbitelo sub

1 ZOOLOGIA wielspin
orbitelos = orbitelarriae


+ orbitonometria sub

1 orbitonometrie


+ orbitonometro sub

1 orbitonometer


+ orca sub

1 ZOOLOGIA orca


orchestra sub

1 ANTIQUITATE voortoneel, proscenium
2 orkest
-- symphonic = symfonie-orkest
-- de instrumentos de arco = strijkorkest
-- de dansa = dansorkest
-- tsigan = zigeunerorkest
-- radiophonic/del radio = radio-orkest
-- scholar = schoolorkest
-- componite de musicos de valor = sterk bezet orkest
sono de -- = orkestklank
suite (F) de -- = orkestsuite
partition/partitura de -- = orkestpartituur
diriger/conducer un -- = een orkest leiden
director de -- = orkestleider, dirigent
3 THEATRO stalles, voorste rijen


orchestral adj

1 orkestraal, orkest...
composition -- = orkeststuk
musica -- = orkestmuziek
accompaniamento -- = orkestbegeleiding


orchestrar v

1 orkestreren, voor orkest schrijven of bewerken


orchestration sub

1 orkestratie, orkestbewerking, bewerking voor orkest


orchestrator sub

1 bewerker van muziek voor orkest


orchestrion sub

1 orchestrion, kabinetorgel


+ orchidaceas sub pl

1 BOTANICA orchidaceae, orchidaceeën, orchideeënfamilie


orchidea sub

1 BOTANICA orchidee
cultor/cultivator de --s = orchideeënkweker


orchidee adj

1 BOTANICA orchidee...


orchidologia sub

1 orchidologie, studie der orchideeën


orchis sub

1 BOTANICA orchis, standelkruid
-- maculate = gevlekte orchis
-- mascule = mannetjesorchis
-- palustre = moerasorchis
-- latifolie = breedbladige orchis, venusbloem
-- fusc = bruine orchis
-- militar = soldaatje


orchitis sub

1 MEDICINA teelbalontsteking, orchitis


orchotomia sub

1 MEDICINA orchotomie


+ ordalia sub

1 HISTORIA godsoordeel
-- del aqua = waterproef


ordimento sub

1 WEVERIJ het scheren (van de ketting), het aanslaan, het spannen
2 begin, aanvang


ordinal adj

1 rang...
numeral -- = rangtelwoord


+ ordinal sub

1 MATHEMATICA richtgetal
2 (ANGLICANISMO, ECCLESIA) gebedenboek


ordinando sub

1 ECCLESIA wijdeling


ordinante sub

1 ECCLESIA wijbisschop, hulpbisschop


ordinantia sub

1 ordening, opstelling, indeling, volgorde, rangorde, opeenvolging
-- del parolas = woordorde, woordvolgorde
-- de un appartamento = indeling van een flat
-- de un pictura = compositie van een schilderij
-- del capillatura = haardracht
2 regeling, bepalingen, voorschrift, verordening
-- de policia = politieverordening
-- del consilio municipal = raadsverordening
-- de construction = bouwverordening
-- del constitution = bepalingen van de grondwet
-- ecclesiastic = kerkorde
observar un -- = een verordening nakomen
3 MILITAR ordonnans
servicio de -- = ordonnansdienst


ordinar v

1 ordenen, orde of regelmaat brengen in, in orde brengen, groeperen, rangschikken
-- alphabeticamente = alfabetisch rangschikken
2 order/bevel geven, bevelen, gelasten
-- le assalto = bevel geven tot de aanval
3 voorschrijven, opleggen
-- medicamentos = medicijnen voorschrijven
4 bestellen
io ha ordinate caffe = ik heb koffie besteld
5 ECCLESIA wijden (tot), de priesterwijding geven, ordineren


ordinari adj

1 gewoon, normaal, gebruikelijk
le curso/marcha {sj} -- del cosas = de gewone gang van zaken
2 gewoon, alledaags, doorsnee, middelmatig
qualitate -- = doorsneekwaliteit


+ ordinariato sub

1 ordinariaat


ordinario sub

1 dagelijkse zaken, het gewone, het alledaagse
2 ECCLESIA ordinarius, bisschop van dioscees
3 ECCLESIA ordinarium (vastgestelde regel van liturgische plechtigheid)


ordinata sub

1 MATHEMATICA ordinaat
axe del --s = as van de ordinaten


ordinate adj

1 geordend, regelmatig, methodisch
2 gewijd
prestre -- = gewijd priester


ordination sub

1 het ordenen, ordening, het opstellen, opstelling, het indelen, indeling, het rangschikken, rangschikking, volgorde,

rangorde

plano de -- = ordeningsplan
systema de -- = ordeningssysteem
2 het verordenen, verordening
3 ECCLESIA ordinatie, priesterwijding, het ordineren
-- sacerdotal/de sacerdote = priesterwijding
-- episcopal = bisschopswijding


ordinator sub

1 iemand die ordent/regelt, regelaar


ordine sub

1 orde, volgorde, rangorde, ordening, opstelling, indeling
-- de ideas = gedachtengang
-- de battalia = slagorde
-- statal = staatsorde
-- alphabetic = alfabetische indeling
-- invertibile = omkeerbare volgorde
sin -- = ordeloos, door elkaar, chaotisch
per -- chronologic = in chronologische volgorde
per -- alphabetic = in alfabetische volgorde
per -- de reception = in volgorde van ontvangst
pro le bon -- = voor de goede orde
numero de -- = volgnummer
-- del parolas = woordorde, woordschikking
de prime -- = eerste klas, uitstekend, voortreffelijk
de secunde -- = tweederangs, van minder kwaliteit
-- del die/del jorno = orde van de dag, dagorde, agenda
mitter al -- del die/del jorno = aan de orde stellen
passar al -- del die/del jorno = overgaan tot de orde van de dag
perturbar le -- = de orde verstoren
poner in -- = in orde maken
2 ARTE DE CONSTRUER stijl, bouwstijl
-- toscan = Toscaanse bouwstijl
3 orde, openbare orde, ordelijke toestand
-- public = openbare orde
-- establite = gevestigde orde
servicio de -- = orde/bewakingsdienst
fortias del -- = oproerpolitie, mobiele eenheid
mantener le -- = de orde handhaven
reclamar al -- = tot de orde roepen
restabilir/restabilir le ordine = de orde herstellen
mancar de -- = geen systeem hebben, slordig zijn
4 categorie, soort, aard
cosas del mesme -- = soortgelijke dingen
5 BIOLOGIA orde
6 orde, genootschap, vereniging, stand, kloosterorde
-- del medicos = artsengenootschap
-- de advocatos = orde der advocaten
-- cavalleresc/de cavalleria = ridderorde
-- monachal/monastic = kloosterorde
-- de Sancte Benedicto = Benedictijner orde
-- del Tonsion de Auro = orde van het Gulden Vlies
-- mendicante = bedelorde
-- contemplative = beschouwende orde
-- militar = militaire orde
7 orde, ordeteken, insigne
conferer un -- a = met een orde begiftigen
8 bevel, order, opdracht, last
-- de pagamento = bevel tot betaling, betalingsbevel
-- de arresto = bevel tot inhechtenisneming
-- de expulsion = bevel tot ontruiming/uitzetting
-- de perquisition = bevel tot huiszoeking
-- judicial = rechterlijk bevel
-- coercitive = dwangbevel
-- verbal = mondeling bevel
-- del die = dagorder
--s es --s = bevel is bevel
dar -- = bevel/opdracht geven
reciper le -- = het bevel/de opdracht krijgen
complir/executar un -- = een bevel/opdracht uitvoeren
critar un -- = een bevel schreeuwen
io ha sequite le --s = ik heb in opdracht gehandeld
per -- de = op last van
usque a nove -- = tot nader order
MILITAR -- de marcha {sj} = marsorder
obedir a un -- = een bevel opvolgen
COMPUTATOR --s initial = startcommandos
9 COMMERCIO order, bestelling
-- de compra = kooporder
-- de compensation = compensatieorder
-- de excambio = ruilorder
billet de -- = orderbriefje
prender --s = bestellingen opnemen


ordir v

1 (WEVERIJ) de ketting scheren
2 FIGURATE op touw zetten, beramen, bedenken, smeden
-- un conspiration/un complot = een samenzwering beramen
-- planos = plannen smeden
3 beginnen


orditor sub

1 samenzweerder


orditorio sub

1 TEXER spanraam


orditura sub

1 TEXER het scheren (van de ketting), het aanslaan, het spannen


ore sub

1 mond


+ oreade sub

1 MYTHOLOGIA bergnimf, berggodin, oreade


+ oremus sub

1 CATHOLICISMO oremus, gebed


organdi sub

1 organdie (soort mousseline)


+ organello sub

1 organel, cellichaampje


+ organetto sub

1 (straat)orgeltje
sonator de -- = orgeldraaier


organic adj

1 organisch
vita -- = organisch leven
chimia -- = organische chemie/scheikunde
materias/substantias -- = organische stoffen
stercore/fertilisante -- = organische mest
deficientia -- = organisch gebrek
maladia -- = organische ziekte
functiones -- = organische functies
unitate -- = organisch geheel
2 organiek
leges -- = organieke wetten (die door de grondwet zijn voorgeschreven)


+ organicismo sub

1 PHILOSOPHIA organicisme


+ organicista sub

1 PHILOSOPHIA organicist


+ organicista adj

1 PHILOSOPHIA organicistisch


+ organigramma sub

1 organisatieschema
2 COMPUTATOR stroomdiagram, flowchart


organisabile adj

1 te organiseren, te plannen, uitvoerbaar, te doen


organisar v

1 organiseren, samenstellen, inrichten, indelen
-- le empleo del tempore = een werkschema maken
2 organiseren, regelen, plannen, op touw zetten opzetten
-- un festa = een feest op touw zetten
-- un incontro = een ontmoeting tot stand brengen
-- un viage = een reis plannen
-- le administration = de administratie inrichten
-- su vita = zijn leven inrichten
-- un reunion = een vergadering beleggen


organisate adj

1 georganiseerd, gepland
crimine -- = georganiseerde misdaad
criminalitate -- = georganiseerde criminaliteit
2 methodisch, systematisch, coherent
3 bij een organisatie aangesloten


organisation sub

1 het organiseren, organisatie, planning, regeling
-- del labor/del travalio = werkverdeling
-- de un interprisa = bedrijfsvoering, management
-- del production = produktiebeleid
2 organisatie, opzet, structuur, samenstelling, werkwijze
-- del stato = inrichting van de staat
3 organisatie, vereniging, groepering
-- de viages = reisorganisatie
Organisation del Nationes Unite = Organisatie van de Verenigde Naties
Organisation Mundial del Sanitate = Wereldgezondheidsorganisatie
-- de juventute/de juvenes = jeugdorganisatie
-- syndical = vakorganisatie
-- agricole/agricultural = landbouworganisatie


+ organisative adj

1 organiserend, organisatie...
labor/travalio -- = organiserend werk
capacitate -- = organisatiecapaciteit


organisator sub

1 organisator
le --es del festa = de organisatoren van het feest


+ organisator adj

1 organiserend, organisatie...
talento -- = organisatietalent


organismo sub

1 organisme
-- animal = dierlijk organisme
le lingua es un -- vivente/vive = de taal is een levend organisme


organista sub

1 organist


organo sub

1 BIOLOGIA orgaan
-- interne = inwendig orgaan
--s genital/sexual = geslachtsorganen
-- auditive = gehoororgaan
-- del parola = spraakorgaan
-- visual/visive/del vista/del vision = gezichtsorgaan
-- gustative/del gustation/del gusto = smaakorgaan
-- de tacto = tastorgaan
-- olfactive/olfactori = reukorgaan
-- excretori/de excretion = uitscheidingsorgaan
-- digestive = spijsverteringsorgaan
-- luminose = lichtgevend orgaan
transplantation/graffo de -- = orgaantransplantatie
banca de --s = organenbank
2 orgaan, (staats)lichaam, instelling
-- del poter = machtsorgaan
3 FIGURATE orgaan, tolk, vertegenwoordiger
4 orgaan, blad
-- de pressa = persorgaan
5 FIGURATE middel, werktuig, instrument
6 TECHNICA orgaan, (bestand)deel, onderdeel
7 MUSICA orgel
-- electric = elektrisch orgel
-- de ecclesia = kerkorgel
-- portative = buikorgel
-- a cylindro = cilinderorgel, draaiorgel
-- Hammond = hammondorgel
-- hydraulic = waterorgel
MILITAR -- de Stalin = stalinorgel
tubo de -- = orgelpijp
pedal de -- = orgelpedaal
concerto pro -- = orgelconcert (compositie)
concerto de -- = orgelconcert (uitvoering)
musica pro -- = orgelmuziek (compositie)
musica de -- = orgelmuziek (uitvoering)
registro de -- = orgelregister
registro basse del -- = basregister van het orgel
sonar le -- = op het orgel spelen
mover le folles del -- = het orgel trappen
construction de --s = orgelbouw
constructor de --s = orgelbouwer
8 GEOLOGIA orgelpijp


+ organogene adj

1 organogeen
petra/rocca -- = organogeen gesteente


organogenese (-esis) sub

1 orgaanvorming, organogenese


organogenetic adj

1 organogenetisch


organogenia sub

1 orgaanvorming, organogenese


organogenic adj

1 organogenetisch


+ organogramma sub

1 organogram


+ organographia sub

1 MEDICINA organografie


+ organographic adj

1 organografisch


+ organoide adj

1 orgaanachtig


+ organoleptic adj

1 MEDICINA organoleptisch


+ organologia sub

1 MEDICINA organologie, orgaanleer


+ organologic adj

1 MEDICINA organologisch


+ organometallic adj

1 CHIMIA organometalliek, metaal-alkyl..., organo-metaal...
composito -- = organometallieke verbinding


organopathia sub

1 MEDICINA organopathie, orgaanziekte


organoplastic adj

1 BIOLOGIA organoplastisch


organoscopia sub

1 organoscopie


organotherapia sub

1 organotherapie


+ organotrophe adj

1 organotroof, organotrofisch


+ organotrophic adj

1 organotroof, organotrofisch


+ organzino sub

1 kettingzijde, organzinzijde


+ orgasmic adj

1 orgastisch


+ orgasmo sub

1 orgasme
haber un -- = een orgasme hebben, klaarkomen


+ orgastic adj

1 orgastisch


orgia sub

1 HISTORIA orgie (extatische feestelijkheid bij de mysteriën)
2 orgie, zwelgpartij, losbandig feest
3 orgie, (overdadige) weelde, overdaad
-- de colores = orgie van kleuren, overdaad aan kleuren


+ orgiac adj

1 van de orgieën, orgiastisch, wild, woest


orgiasta sub

1 deelnemer aan een orgie


orgiastic adj

1 orgiastisch
musica -- = orgiastische muziek
festas -- = orgiastische feesten


orgolio sub

1 trots, hoogmoed, hovaardigheid
-- de matre = moedertrots
-- de familia = familietrots
-- nobiliari = adeltrots
-- professional = beroepstrots
-- rustic = boerentrots
-- paterne/paternal = vadertrots
illa es le -- de su patre = zij is de trots van haar vader


orgoliose adj

1 trots, hoogmoedig, hovaardig
natura -- = trotse natuur


+ orgoliositate sub

1 trotsheid, hoogmoedigheid


+ orientabile adj

1 verstelbaar, draaibaar, richtbaar
instrumento -- in varie directiones = instrument dat draaibaar is in verschillende richtingen
antenna -- = peilantenne


oriental adj

1 oostelijk, oost...
parte -- de America = het oosten van Amerika
Frisia -- = Oost-Friesland
Indias -- = Oost-Indië
latere -- = oostkant, oostzijde
costa -- = oostkust
frontiera -- = oostgrens
2 oosters, oriëntaals
linguas -- = oosterse talen
populos -- = oosterse volken
splendor -- = oosterse pracht
platano -- = oosterse plataan
romance -- = oosterse roman
ampelopsis -- = kamerwingerd


oriental sub

1 oosterling


orientalisar v

1 een oosters karakter geven aan
-- un region = een oosters karakter geven aan een streek


+ orientalisation sub

1 het geven van een oosters karakter aan


orientalismo sub

1 oriëntalisme


orientalista sub

1 oriëntalist
congresso de --s = oriëntalistencongres


orientalitate sub

1 oosters karakter


orientar v

1 oriënteren, richten
orientate al publico = publiekgericht
orientate al clientes = klantgericht
2 oriënteren, de weg wijzen, inzicht geven, voorlichten


orientation sub

1 oriëntatie
puncto de -- = oriëntatiepunt
instincto de -- = oriëntatievermogen
senso de -- = oriëntatiegevoel
viage de -- = oriëntatiereis
schema de -- = oiëntatieschema


oriente sub

1 oost, oosten
Oriente = Oosten, Oriënt
-- Extreme = Verre Oosten
-- Medie = Midden Oosten
-- Proxime = Nabije Oosten
2 weerschijn (van parel)


orificio sub

1 opening, gat, mond, (uit)monding
-- del corpore = lichaamsopening
-- anal = aarsopening
-- del recto = anus
-- nasal = neusopening
-- buccal = mondopening
-- occipital = achterhoofdsgat
-- del conducto auditive/auditori = gehooropening
-- de un tubo = opening van een buis
-- del injector = injectoringang
-- de un infundibulo = trechteropening
-- de disaquamento/escolamento/evacuation/drainage = loosgat
-- de admission in un motor de explosion = toelaatopening in een explosiemotor


+ oriflamma sub

1 vaan, wimpel, (sier)vlag, standaard


+ origami sub JAPONESE

1 origami


+ origano sub

1 BOTANICA oregano, marjolein


+ Origenes sub n pr

1 Origenes


+ origenismo sub

1 leer van Origenes


+ origenista sub

1 aanhanger van (de leer van) Origenes


original adj

1 origineel, oorspronkelijk, de oorsprong of de oudste vorm uitmakend
copia -- = kopie van het origineel
edition -- = eerste uitgave
peccato -- = erfzonde
pecia -- = origineel stuk
texto -- = originele tekst
senso -- de un parola = oorspronkelijke betekenis van een woord
proprietario -- = oorspronkelijke eigenaar
le color esseva originalmente rubie = de kleur was oorspronkelijk rood
2 origineel, nieuw, fris, verrassend, oorspronkelijk
artista -- = oorspronkelijk kunstenaar
idea -- = origineel denkbeeld
conception -- = origineel ontwerp
3 zonderling


original sub

1 origineel, oorspronkelijk stuk/versie/taal, eerste stuk
copia conforme al -- = eensluidende copie van het origineel
2 zonderling (persoon)


originalitate sub

1 originaliteit, oorspronkelijkheid
-- de un artista = oorspronkelijkheid van een kunstenaar
2 bijzondere, nieuwe, nieuwe eigenschap
3 zonderlingheid


originar v

1 veroorzaken, doen ontstaan
-- inundationes = overstromingen veroorzaken
-- costos = (on)kosten veroorzaken
2 een begin hebben, beginnen
le aorta origina al ventriculo sinistre del corde = de aorta begint bij de linker hartkamer


originari adj

1 afkomstig (uit/van), geboortig (uit)
io es -- de Bilthoven = oorspronkelijk kom ik uit Bilthoven
2 oorspronkelijk
fonte -- = oerbron
significato -- = grondbetekenis
le slogan esseva originarimente un crito de guerra = de slogan was oorspronkelijk een oorlogskreet


+ origination sub

1 ontstaan, opkomst, oorsprong, begin


originator sub

1 voortbrenger, schepper, grondlegger


origine sub

1 oorsprong, afkomst, herkomst, afstamming
nederlandese de -- = Nederlander van geboorte
de -- francese = van Franse afkomst
pais de -- = land van herkomst
esser de -- nobile = van adellijke afkomst zijn
sin distinction de -- = zonder onderscheid naar afkomst
certificato de -- = bewijs van herkomst
porto de -- = haven van herkomst
2 oorsprong, bron, aanvang, begin, aanleiding, oorzaak
-- del tempores = begin der tijden
-- de un conflicto = oorzaak van een conflict
le foco habeva su -- in le sala de machinas = de brand ontstond in de machinekamer


oriolo sub

1 ZOOLOGIA wielewaal


+ Orion sub

1 ASTRONOMIA Orion


orlar v

1 omboorden, omzomen
FIGURATE -- de auro = met goud omranden


+ orlaya sub

1 BOTANICA straalscherm


orleanista sub

1 HISTORIA orleanist


+ orleanista adj

1 orleanistisch
partito -- = orleanistische partij


Orleans sub n pr

1 GEOGRAPHIA Orleans
2 Orleans (vorstenhuis)


orlo sub

1 rand, zoom
littera con un -- nigre = brief met een zwarte rand
-- de lucto = rouwrand
2 zoom, zelfkant, boordsel, belegsel
-- reinfortiate = stootkant
un mantello con -- de pelle = een jas afgezet met bont
3 HERALDICA zoom
4 ARTE DE CONSTRUER kapiteelring


ornamental adj

1 ornamenteel, sier..., decoratief
planta -- = sierplant
plantation -- = sieraanplanting
arbusto -- = sierheester
jardin -- = siertuin
mais -- = siermaïs
bordo -- = sierrand
pisce -- = siervis
stilo -- = decoratieve stijl
arte -- = versieringskunst
pictor -- = decoratieschilder
foliage -- = lofwerk
pavimento -- = sierbestrating
caule -- = sierkool
ceresiero -- = sierkers
corco/tappo -- = sierkurk, sierdop
littera -- = sierletter
barriera -- = sierhek
cucurbita -- = sierkalebas
candela -- = sierkaars
inquadramento/quadro -- = sierlijst
anello -- = sierring
vaso -- = siervaas
pluma -- = sierveer
platto/cuppa -- = sierschotel
ansa -- = sierhengsel


ornamentalista sub

1 decorateur


ornamentar v

1 ornamenteren, versieren


ornamentation sub

1 het ornamenteren, het versieren, het aanbrengen van ornamenten, ornamentatie


+ ornamentator sub

1 iemand die versieringen aanbrengt, ornamenteur


ornamento sub

1 versiering, sieraad, tooi, ornament (anque ARTE DE CONSTRUER MUSICA)
-- de capite/testa = hoofdtooi


ornar v

1 versieren, verfraaien, tooien
-- le veritate = de waarheid verbloemen
-- un parco de statuas = een park verfraaien met stand-beelden
-- un discurso de citationes = een speech doorspekken met citaten
-- con festones = festoneren
-- de perlas = beparelen


ornate adj

1 bloemrijk (stijl), overladen, barok


+ ornithina sub

1 ornithine
cyclo del -- = ornithinecyclus


+ ornithogalo sub

1 BOTANICA vogelmelk
-- nutante = knikkende vogelmelk
-- tenuifolie = smalbladige vogelmelk


+ ornithographia sub

1 ornithografie, vogelbeschrijving


+ ornithographic adj

1 ornithografisch


+ ornithographo sub

1 ornithograaf, vogelbeschrijver


ornithologia sub

1 vogelkunde, ornithologie


ornithologic adj

1 ornithologisch
reserva -- = vogelreservaat
population -- de un region = vogelstand van een streek
posto de observation -- = vogelwachtpost


ornithologista sub

1 vogelkenner, ornitholoog


ornithologo sub

1 vogelkenner, ornitholoog


ornithomantia sub

1 vogelwichelarij


ornithophile adj

1 de vogelliefhebbers betreffend


ornithophilo sub

1 vogelliefhebber


+ ornithopo sub

1 BOTANICA vogelpootje
-- sative = serradella


ornithorhynche adj

1 ZOOLOGIA de bek van een vogel hebbend


ornithorhynco sub

1 ZOOLOGIA vogelbekdier


+ ornithose (-osis) sub

1 MEDICINA ornithosis (vogelziekte)


+ orobanchaceas sub pl

1 BOTANICA orobanchaceae, orobanchaceeën, bremraapfamilie


+ orobanche sub

1 BOTANICA bremraap


+ orogenese (-esis) sub

1 orogenese, gebergtevorming


+ orogenetic adj

1 orogenetisch
phenomenos -- = orogenetische verschijnselen


+ orogenia sub

1 orogenese, gebergtevorming


+ orogenic adj

1 orogenetisch
phenomenos -- = orogenetische verschijnselen


+ orographia sub

1 orografie, bergbeschrijving
-- de Europa = bergbeschrijving van Europa


+ orographic adj

1 orografisch
mappa/carta -- = bergkaart
pluvia -- = stijgingsregen
bassino -- = orografisch bekken


+ orographo sub

1 bergbeschrijver


+ orologia sub

1 orologie, vergelijkende gebergtenleer


+ orologic adj

1 orologisch


+ orologista sub

1 oroloog


+ orologo sub

1 oroloog


+ oronymia sub

1 naamkunde (van bergnamen)


+ oropharynge sub

1 ANATOMIA mond-keelholte, orofarynx


+ orophobia sub

1 bergvrees


+ orphana sub

1 weesmeisje


orphanato sub

1 weeshuis
-- del diaconia = diaconieweeshuis


+ orphane adj

1 wees...


orphano sub

1 wees(kind), weesjongen
-- de guerra = oorlogswees
-- de matre = moederloos
casa/asylo de --s = weeshuis


Orpheo sub n pr

1 MYTHOLOGIA Orpheus


orphic adj

1 ANTIQUITATE orfisch
mysterios -- = orfische mysteriën
poesia -- = orfische poëzie


+ orphismo sub

1 ANTIQUITATE orfisme
2 PICTURA orfisme


+ orpimento sub

1 auripigment, operment, koningsgeel


+ orthese (-esis) sub

1 MEDICINA orthese


+ orthicon sub

1 orthicon (opneembuis van een televisiecamera)


+ orthobiotic adj

1 orthobiotisch


+ orthocarpe adj

1 BOTANICA met rechte vruchten


+ orthocentric adj

1 MATHEMATICA hoogtepunt betreffend, orthocentrisch


+ orthocentro sub

1 MATHEMATICA hoogtepunt, snijpunt van de hoogtelijnen


+ orthocephale adj

1 orthocefaal


+ orthocephalic adj

1 orthocefaal


+ orthochromatic adj

1 PHOTOGRAPHIA orthochromatisch


orthoclase sub

1 MINERALOGIA orthoklaas, kaliveldspaat


+ orthodactyle adj

1 rechtvingerig


+ orthodonte adj

1 rechttandig


+ orthodontia sub

1 orthodontie, gebitsregulatie


+ orthodontic adj

1 orthodontisch
apparato -- = beugel (mbt gebit)


+ orthodontista sub

1 orthodontist, tandorthopedist


orthodoxe adj

1 orthodox, rechtzinnig
doctrina -- = orthodoxe leer
theologo -- = orthodoxe theoloog
predicator -- = rechtzinnige predikant
conception -- = orthodoxe opvatting
-- in le fide = orthodox in het geloof
rigorosemente/strictemente -- = streng orthodox
2 orthodox, Grieks-katholiek
Ecclesia -- = Grieks-katholieke Kerk
le clero -- = de orthodoxe geestelijkheid


orthodoxia sub

1 orthodoxie, rechte leer, rechtzinnigheid
-- catholic = katholieke orthodoxie


orthodoxo sub

1 orthodoxe persoon
2 lid van de Grieks-katholieke Kerk


+ orthodromia sub

1 orthodromische lijn, NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES rechte koers


+ orthodromic adj

1 orthodromisch


+ orthoepia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA orthoëpie, leer van de juiste uitspraak


+ orthoepic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA orthoëpisch


+ orthoepista sub

1 uitspraakkundige


+ orthofrenia sub

1 MEDICINA orthofrenie


+ orthogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA orthogenesis, gerichte evolutie


+ orthogenetic adj

1 BIOLOGIA orthogenetisch
evolution -- = gerichte evolutie


+ orthognathe adj

1 MEDICINA orthognaat


+ orthognathismo sub

1 MEDICINA orthognatie, normale kaakstand


+ orthogonal adj

1 MATHEMATICA orthogonaal, loodrecht op elkaar staand, rechthoekig, rechtstandig
projection -- = orthogonale projectie
coordinatas -- = orthogonale coördinaten
functiones -- = orthogonale functies
matrice -- = orthogonale matrix
representation -- = orthogonale voorstelling
vectores -- = orthogonale vectoren
planos -- = orthogonale vlakken


+ orthogonalitate sub

1 MATHEMATICA het loodrecht op elkaar staan, orthogonaliteit


orthographia sub

1 spelling, orthografie, (juiste) schrijfwijze
-- nomic = gangbare spelling
-- simplificate = vereenvoudigde spelling
-- recommendate = voorkeursspelling
-- etymologic = etymologische spelling
reforma del -- = spellingshervorming
reformator del -- = spellingshervormer
simplification del -- = spellingsvereenvoudiging
problema/question de -- = spellingskwestie
regula de -- = spellingsregel
manual del -- nederlandese = groene boekje
isto non es le -- correcte = dat is niet de juiste spelling
2 MATHEMATICA orthografie, orthografische projectie


orthographiar v

1 (volgens de regels) spellen
ille orthographia correctemente = hij spelt correct
su nomine se orthographia con duo r = zijn naam schrijf je met twee r's


orthographic adj

1 spelling(s)..., orthografisch, spel...
falta/error -- = spelfout
regula -- = spellingsregel
systema -- = spellingsysteem
reforma -- = spellingshervorming
signo -- = spellingteken, leesteken
imagine -- = spellingsbeeld
norma -- = spellingnorm
simplification -- = spellingvereenvoudiging
modification -- = spellingswijziging
distinction -- = spellingsonderscheid(ing)
2 MATHEMATICA orthografisch
projection -- = orthografische projectie, orthografie


orthologia sub

1 orthologie (kunst om zich wél uit te drukken)


orthologic adj

1 de orthologie betreffend


+ orthometria sub

1 orthometrie


+ orthonormal adj

1 MATHEMATICA orthonormaal
functiones -- = orthonormale functies
base -- = orthonormale basis


+ orthonormate adj

1 MATHEMATICA georthonormeerd


+ orthopanchromatic adj

1 PHOTOGRAPHIA orthopanchromatisch


+ orthopedagogia sub

1 orthopedagogie


+ orthopedagogo sub

1 orthopedagoog


orthopedia sub

1 MEDICINA orthopedie


orthopedic adj

1 orthopedisch
calceo/scarpa -- = orthopedische schoen
solea -- = steunzool
calceo/scarpa a solea -- = steunschoen
cinctura -- = orthopedische gordel/corset
bracio -- = kunstarm
gamba -- = kunstbeen
chirurgia -- = orthopedische chirurgie


+ orthopedico sub

1 MEDICINA orthopedist, orthopeed


orthopedista sub

1 orthopedist, orthopeed


+ orthopetale adj

1 BOTANICA met opgerichte kroonbladen


+ orthophonia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA orthofonie
2 MEDICINA orthofonie, logopedie


+ orthophonic adj

1 MEDICINA orthofonisch, logopedisch
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA orthophonisch


+ orthophonista sub

1 logopedist


+ orthopnea sub

1 MEDICINA orthopnoe (ademnood bij het liggen)


+ orthopsychiatria sub

1 MEDICINA orthopsychiatrie, preventieve psychiatrie


+ orthopsychiatric adj

1 MEDICINA orthopsychiatrisch


orthoptere adj

1 ZOOLOGIA rechtvleugelig


orthopteros sub pl

1 ZOOLOGIA rechtvleugeligen, orthopteria


+ orthoptic adj

1 MEDICINA orthoptisch (betreffende de juiste oogstand)


+ orthoptica sub

1 MEDICINA orthoptica (behandeling van het scheelzien)


+ orthoptista sub

1 MEDICINA orthoptist


+ orthorhombic adj

1 CHIMIA, MINERALOGIA orthorombisch
crystallo -- = orthorombisch kristal
systema -- = orthorombisch stelsel


+ orthoscopia sub

1 PHOTOGRAPHIA orthoscopie


+ orthoscopic adj

1 PHOTOGRAPHIA orthoscopisch


+ orthosepale adj

1 BOTANICA met opgerichte kelkbladen


+ orthosympathic adj

1 BIOLOGIA orthosympatisch


+ orthotrope adj

1 BOTANICA orthotroop


+ orthotropic adj

1 BOTANICA orthotroop


+ orthotropismo sub

1 orthotropisme


+ ortolan sub

1 ZOOLOGIA ortolaan, korengors


+ orwellian adj

1 Orwelliaans


+ orycteropo sub

1 ZOOLOGIA aardvarken


+ oryx,oryce sub

1 ZOOLOGIA oryxantilope


+ oryziphage adj

1 rijstetend


+ oryzivore adj

1amandina -- = rijstvogeltje


osar v

1 durven, wagen


osate adj

1 gedurfd, gewaagd, vermetel, stoutmoedig, koen, driest
tentativa -- = gedurfde poging
burla -- = gewaagde grap
conclusion -- = gedurfde conclusie
vestimentos -- = gedurfde kleren
allusion ben -- = zeer gedurfde toespeling


+ osato sub

1 waaghals, durfal


+ oscar sub

1 FILM oscar


oscillar v

1 schommelen, slingeren
2 FIGURATE weifelen, aarzelen
3 PHYSICA oscilleren
circuito oscillante = trillingskring


oscillation sub

1 schommeling, slingering
FIGURATE -- del precios = schommeling van de prijzen
-- climatic = klimaatschommeling
2 oscillatie, slingering, trilling
-- acyclic = acyclische oscillatie
-- periodic = periodieke oscillatie
--es copulate = gekoppelde trillingen
--es elastic = elastische trillingen
--es electric = elektrische trillingen
--es electromagnetic = elektromagnetische trillingen
--es harmonic = harmonische trillingen
--es isochrone = isochrone trillingen
--es synchrone = synchrone trillingen
--es longitudinal = longitudinale trillingen
--es del aere = luchttrillingen
amplitude de -- = slingerwijdte
plano de -- = slingervlak
duration/durata de -- = slingertijd
amortisator de --es = trillingsdemper


+ oscillator sub

1 TECHNICA oscillator, trillingsgenerator
-- electric = elektrische oscillator
-- electronic = elektronische oscillator
-- a crystallo = kristaloscillator
-- harmonic = harmonische oscillator
-- sinusoidal = sinusoïdale oscillator


oscillatori adj

1 PHYSICA oscillatie...
phenomeno -- = oscillatieverschijnsel
systema -- = oscillatiesysteem
movimento -- del pendulo = schommelbeweging van de slinger


oscillo sub

1 ANTIQUITATE oscillum (klein masker aan een boom gehangen om de boze geesten af te

weren)

+ oscillogramma sub

1 PHYSICA oscillogram


+ oscillographic adj

1 oscillografisch
curva -- = oscillografische curve
representation -- de un phenomeno = oscillografische voorstelling van een verschijnsel


+ oscillographo sub

1 PHYSICA oscillograaf
-- mechanic = mechanische oscillograaf
-- electric = elektrische oscillograaf
-- electronic = elek-tronische oscillograaf
-- cathodic = kathode-straaloscillograaf


+ oscillometria sub

1 oscillometrie


+ oscillometric adj

1 oscillometrisch


+ oscillometro sub

1 PHYSICA oscillograaf, oscillometer


+ oscilloscopio sub

1 oscilloscoop


oscitar v

1 gapen, geeuwen
-- de fatiga = geeuwen van vermoeidheid


oscitation sub

1 het gapen, het geeuwen, geeuw
supprimer un -- = een geeuw onderdrukken


+ osco-umbre adj

1 Osco-Umbrisch


oscular v

1 kussen
2 GEOMETRIA raken, osculeren


osculation sub

1 het kussen
2 GEOMETRIA het raken, raking, osculatie
plana de -- = osculatievlak
linea de -- = osculatielijn


osculatori adj

1 van een kus, vergezeld gaand van een kus
2 GEOMETRIA osculatie..., raak...
plano -- = raakvlak
circulo -- = krommingscirkel


osculatorio sub

1 ECCLESIA Christus/Mariabeeld (vroeger gekust voor de communie)


osculo sub

1 ZOOLOGIA osculum, uitstroomopening (van sponsdieren)
2 kus
-- de pace = vredeskus
-- fraternal = broederkus
-- de Judas = Judaskus


osmanli sub

1 Ottoman, Osmaan, Turk


osmic adj

1 osmium...
regulation -- = osmoregulatie CHIMIA
acido -- = osmiumzuur


+ osmiridium sub

1 osmiridium (legering van osmium en iridium)


osmium sub

1 CHIMIA osmium (element 76)
filo de -- = osmiumdraad


+ osmolaritate sub

1 osmolariteit


osmologia sub

1 osmologie (leer der riekende stoffen)


+ osmometria sub

1 osmometrie


+ osmometro sub

1 PHYSICA osmometer
2 MEDICINA osmometer, reukzinmeter


+ osmoreceptor sub

1 osmoreceptor


+ osmoregulation sub

1 osmoregulatie


osmose (-osis) sub

1 osmose
-- inverse = omgekeerde osmose


osmotic adj

1 osmotisch
pression -- = osmotische druk
equilibrio/balancia -- = osmotisch evenwicht
coefficiente -- = osmotische coëfficiënt
valor -- = osmotische waarde


+ osmunda sub

1 BOTANICA koningsvaren, osmunda


ossario sub

1 ossuarium, hoop beenderen, knekelhuis, militaire begraafplaats


ossatura sub

1 gebeente, beendergestel, skelet, geraamte
-- robuste = stevige botten
-- de un volta = ribben van een gewelf
-- metallic = staalskelet
2 frame, geraamte, structuur, schema
-- de un discurso = grote lijnen van een redevoering


ossee adj

1 been..., bot..., benig
gelatina -- = beenderlijm
medulla -- = beenmerg
texito -- = botweefsel


osseina sub

1 BIOCHIMIA osseïne


+ Ossian sub n pr

1 LITTERATURA Ossian


+ ossianic adj

1 LITTERATURA Ossian...


+ ossianismo sub

1 LITTERATURA ossianisme


ossiculo sub

1 ANATOMIA beentje, koot(je)
-- auricular/auditive/del aure = gehoorbeentje
jocar al --s = bikkelen
joco del --s = bikkelspel


+ ossifere adj

1 beenhoudend


+ ossific adj

1 beenvormend


ossificar v

1 PHYSIOLOGIA verbenen, in been doen overgaan, tot been worden
cartilagine que se ossifica = kraakbeen dat verbeent
skeleto incompletemente ossificate = onvolledig verbeend skelet


ossification sub

1 PHYSIOLOGIA beenvorming, verbening, vergroeiing van het bot
-- del cartilagines de un articulation = verbening van het kraakbeen van een gewricht
-- del fontanella = vergroeiing van de fontanel


+ ossiforme adj

1 beenvormig, ossiform


ossifraga sub

1 ZOOLOGIA visarend


osso sub

1 bot, been
-- longe = pijpbeen
-- curte = koot(je)
-- nasal = neusbeen
-- lacrymal = traanbeen
-- navicular = schuitvormig been
-- maxillar = kaakbeen
-- occipital = achterhoofdsbeen
-- iliac/coxal = heupbeen
-- pubic = schaambeen
-- pisiforme = erwtbeentje, handwortelbeentje
-- medullose = mergpijp
-- del mano = handbeen
-- temporal = slaapbeen
-- frontal/coronal = voorhoofdsbeen
-- parietal = wandbeen
-- ethmoide/spongiose = zeefbeen
-- cuneiforme/sphenoide/pyramidal = wiggebeen
-- intermedie/intermediari = tussenbeentje
fractura de -- = botbreuk
colla de --(s) = beenderlijm
cinere de -- = beenderas
carie del --s = beeneter
inflammation del -- = beenbrand
pectine de -- = benen kam
--s de morto(s) = doodsbeenderen
usque al medulla del --s = door merg en been
roder un -- = aan een been knagen, een been afknagen


ossose adj

1 been..., bot..., benig
systema -- = beenderstelsel
medulla -- = beenmerg
texito -- = bot/beenweefsel
manos -- = knokige handen
maladia -- = beenaandoening
carie -- = beeneter


ossuario sub

1 ossuarium, hoop beenderen, knekelhuis, militaire begraafplaats


ossute adj

1 benig, knokig, sterk
manos -- = knokige handen


ostage,hostage sub

1 gijzelaar, gegijzelde
prisa/captura de --(s) = gijzeling


+ ostealgia sub

1 MEDICINA botpijn, ostealgie


+ ostealgic adj

1 MEDICINA botpijn...


osteitis sub

1 MEDICINA botontsteking, beenontsteking, osteïtis
-- septic = beenbederf


ostender v

1 vertonen, laten zien, te koop lopen met, pralen met


ostensibile adj

1 ostentatief, in 't oog lopend, opvallend, opzichtig
caritate -- = ostentatieve liefdadigheid
rider ostensibilemente = breeduit lachen


+ ostensive adj

1 ostensief, aanschouwelijk, aantonend


ostensorio sub

1 ECCLESIA ostensorium, monstrans


ostentar v

1 vertonen, laten zien, te koop lopen met, pralen met, geuren met
-- su cognoscentias = geuren met zijn kennis


ostentation sub

1 (uiterlijk) vertoon, tentoonspreiding, ostentatie
-- de fortias militar = machtsvertoon
facer -- de su cognoscentias = te koop lopen met zijn kennis


ostentatiose adj

1 opzichtig, praalziek, protserig
concentration/demonstration -- de poter = machtsvertoon
auto(mobile) -- = protserige auto


ostentator sub

1 praler, patser


+ ostentator adj

1 Vide: ostentatiose


+ osteoarthritis sub

1 MEDICINA osteoartritis


+ osteoblasto sub

1 BIOLOGIA osteoblast, beenmoedercel, beenweefselvormende cel


+ osteoclasia sub

1 MEDICINA osteoclasie (het chirurgisch breken van botten)


+ osteoclaste sub

1 MEDICINA osteoclast


+ osteocyto sub

1 osteocyt, beencel, beenlichaampje


+ osteogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA botvorming, osteogenese


+ osteographia sub

1 beenderbeschrijving


+ osteoide adj

1 osteoïd, benig, beenachtig


osteolitho sub

1 versteend been, osteoliet


osteologia sub

1 beenderleer, osteologie


osteologic adj

1 van de beenderleer, osteologisch


+ osteologista sub

1 beenderkenner, osteoloog


osteologo sub

1 beenderkenner, osteoloog, beenderspecialist


+ osteoma sub

1 MEDICINA osteoma, beengezwel


+ osteomalacia sub

1 MEDICINA osteomalacie, beenverweking


+ osteomalacic adj

1 MEDICINA osteomalacisch


+ osteometria sub

1 osteometrie


+ osteomuscular v

1 osteomusculair


+ osteomyelitis sub

1 MEDICINA osteomyelitis, beendermergontsteking


+ osteopathe sub

1 MEDICINA osteopaat


+ osteopathia sub

1 MEDICINA osteopathie, beenderziekte


+ osteopathic adj

1 MEDICINA osteopathisch


+ osteopathologia sub

1 osteopathologie


osteoplastia sub

1 osteoplastiek (vervanging van verloren gegane stukken been)


osteoplastic adj

1 osteoplastisch


+ osteoporose (-osis) sub

1 MEDICINA osteoporose, botontkalking


+ osteoporotic adj

1 MEDICINA osteoporose...


+ osteoporotico sub

1 osteoporosepatiënt


+ osteosarcoma sub

1 MEDICINA osteosarcoom, botsarcoom


osteotomia sub

1 osteotomie (het doorbeitelen van botten), beenafsnijding


ostiero sub

1 portier, plaatsaanwijzer (in bioscoop)
-- municipal = stadhuisbode, raadhuisbode
2 ECCLESIA broeder portier
3 gerechtsdienaar


+ ostinato ITALIANO

1 MUSICA ostinato


ostio sub

1 deur
2 ingang


+ ostiolo sub

1 BIOLOGIA, ANATOMIA openingetje, huidmondje


+ ostitis sub

1 MEDICINA ostitis


ostracisar v

1 uitstoten, uitsluiten


ostracismo sub

1 ANTIQUITATE schervengerecht, ostracisme
2 het streng weren van iemand uit ambt/vereniging, etc., uitsluiting


ostracodermo sub

1 PALEONTOLOGIA, ZOOLOGIA ostracoderm


ostracodes sub pl

1 ZOOLOGIA ostracoda, mosselkreeftjes


ostracon sub

1 HISTORIA ostrakon, potscherf


ostrea sub

1 ZOOLOGIA oester
-- perlifere/margaritifere = pareloester
-- edibile = eetbare oester
juvene --s = oesterbroed
concha/scalia de -- = oesterschelp
pisca de --s = oestervisserij
banco de --s = oesterbank
platto de --s = oesterschotel/gerecht
cocktail (A) de --s = oestercocktail
pastata de --s = oesterpastij
commercio de --s = oesterhandel
pisca de --s = oestervisserij
piscator de --s = oestervisser
restaurante de --s = oesterrestaurant
venditor de --s = oesterverkoper


ostreacee adj

1 ZOOLOGIA oesterachtig, oester...


+ ostreate adj

1pleuroto -- = oesterzwam


ostreicola adj

1 oesters kwekend
industria -- = oesterbedrijf


ostreicultor sub

1 oesterkweker


ostreicultura sub

1 oesterteelt, oestercultuur


ostreiera {jéra} sub

1 oesterkwekerij, oesterbank


+ ostreiforme adj

1 oestervormig


ostrero sub

1 oesterhandelaar, oesterverkoper


+ ostrogothic adj

1 Oostgotisch


+ ostrogotho sub

1 Oostgoot


+ ostrya sub

1 BOTANICA hopbeuk


+ otalgia sub

1 MEDICINA otalgie, oorpijn


+ otalgic adj

1 MEDICINA otalgisch, oorpijn...


+ otaria sub

1 ZOOLOGIA oorrob


otiar v

1 niets doen, vrije tijd hebben, ledig gaan, leeglopen, niksen


+ otic adj

1 ANATOMIA oor...
nervo -- = oorzenuw


otide sub

1 ZOOLOGIA grote trapgans


otio sub

1 vrije tijd, het leeglopen, lediggang, ledigheid
viver in -- = een lui leven leiden
le -- es le patre del vitios/de tote le vitios = ledigheid is des duivels oorkussen


+ otiorrhyncho sub

1 ZOOLOGIA lapsnuittor


otiose adj

1 niets doend, zonder bezigheid
2 nutteloos, nergens toe dienend


otiositate sub

1 het niets doen, ledigheid, leegloperij


otitis sub

1 MEDICINA oorontsteking, otitis
-- medie/median = middenoorontsteking


+ otocyon sub

1 grootoorvos, lepelhond, grootoorhond


+ otographia sub

1 otografie


+ otographic adj

1 otografisch


+ otolitho sub

1 ANATOMIA otoliet, oorsteentje, evenwichtssteentje


+ otologia sub

1 MEDICINA otologie, leer van het oor


+ otologic adj

1 MEDICINA otologisch
speculo -- = oorspeculum


+ otologista sub

1 otoloog, oorspecialist, oorarts


+ otologo sub

1 MEDICINA otoloog, oorspecialist, oorarts


+ otophotographia sub

1 otofotografie


otorhinolaryngologia sub

1 MEDICINA keel-, neus- en oorheelkunde


otorhinolaryngologic adj

1 MEDICINA keel-, neus- en oorheelkunde betreffend


otorhinolaryngologista sub

1 keel-, neus- en oorarts, K.N.O.-arts


+ otorhinolaryngologo sub

1 keel-, neus en oorarts, K.N.O.-arts


+ otorrhagia sub

1 MEDICINA oorbloeding, otorragie


+ otorrhea sub

1 MEDICINA oorvloed, loopoor, lopend oor, otorree


+ otoscopia sub

1 MEDICINA otoscopie


+ otoscopic adj

1 MEDICINA otoscopisch


+ otoscopio sub

1 MEDICINA oorspiegel, otoscoop


Ottoman sub n pr

1 HISTORIA Ottoman


ottoman adj

1 Ottomaans
Imperio -- = Ottomaanse Rijk


ottomana sub

1 ottomane (soort lage sofa)


ottomano sub

1 ottoman


+ out adj ANGLESE

1 SPORT uit, out
le balla/ballon es -- = de bal is uit


out! interj ANGLESE

1 SPORT uit!, out!


+ outcast sub ANGLESE

1 outcast


+ output sub ANGLESE

1 COMPUTATOR output
le -- de un computator/computer (E) = de output van een computer
potentia de -- = uitgangsvermogen


outsider sub ANGLESE

1 EQUITATION, etc. outsider


oval adj

1 ovaal, eirond, eivormig
facie -- = ovaal gelaat
profilo -- = eiprofiel


oval sub

1 ovaal


+ ovalbumina sub

1 BIOCHIMIA ovalbumine


+ ovalifolie adj

1 BOTANICA met eironde bladeren of blaadjes


+ ovalipetale adj

1 BOTANICA met eironde kroonbladen


+ ovalisar v

1 ovaal maken


+ ovalisation sub

1 het ovaal maken


+ ovalisepale adj

1 BOTANICA met eironde kelkbladen


+ ovalitate sub

1 ovaalvormigheid


ovante adj

1 zegevierend, jubelend, juichend, dolblij


ovar v

1 bejubelen, toejuichen
2 HISTORIA ROMAN een ovatie brengen aan


ovarian adj

1 ANATOMIA eierstok..., ovariaal
cyclo -- = oestrische cyclus


+ ovaric adj

1 van de eierstok


+ ovariectomia sub

1 MEDICINA wegneming van de eierstok(ken), ovariectomie


ovario sub

1 ANATOMIA eierstok, ovarium
inflammation del --s = eierstokontsteking
tumor del -- = eierstokgezwel/tumor
extirpar le -- = de eierstokken wegnemen
2 BOTANICA vruchtbeginsel, ovarium
-- infere = onderstandig vruchtbeginsel
-- unilocular/monolocular = eenhokkig vruchtbeginsel
-- trilocular = driehokkig vruchtbeginsel
-- supere/superior = bovenstandig vruchtbeginsel


ovariotomia sub

1 MEDICINA wegneming van de eierstok(ken), ovariotomie, ovariëctomie


+ ovaritis sub

1 MEDICINA eierstokontsteking, ovaritis


ovate adj

1 eivormig, eirond


ovation sub

1 HISTORIA ROMAN ovatie, zegevierende intocht
2 ovatie, huldiging, hulde
un -- spontanee = een open doekje
-- de pede = staande ovatie


+ ovationar v

1 een ovatie brengen aan, toejuichen
ille se ha facite -- = hij heeft zich laten toejuichen


ove sub

1 schaap
pelle de -- = schapenvacht
lana de -- = schapenwol
carne de -- = schapenvlees
costa de -- = schapenrib
pectore de -- = schaapsborst
grassia de -- = schapenvet
lingua de -- = schapentong
capite/testa de -- = schapenkop
cauda de -- = schapenstaart
lacte de -- = schapenmelk
butyro (de lacte) de -- = schapenboter
caseo (de lacte) de -- = schapenkaas
excremento de -- = schapenkeutel
mulgitor de --s = schapenmelker
grege de --s = kudde schapen
pastor de --s = schaapherder
tonsor de --s = schaapscheerder
tonder un -- = een schaap scheren
elevamento de --s = schapenfokkerij
elevator de --s = schapenfokker
pastura de --s = schapenweide
-- tineose = schurftig schaap
conducer --s = schapen hoeden
le -- nigre del familia = het zwarte schaap in de familie
2 ooi
3 schapevlees


+ overdose sub ANGLESE

1 overdosis (van drugs), te grote dosis
-- de heroina = overdosis heroïne
morir per un -- = sterven door een overdosis


+ overdrive sub ANGLESE

1 overdrive


overtura sub

1 voorstel
2 MUSICA ouverture


oviario sub

1 schaapskooi


ovibos sub

1 ZOOLOGIA muskusos, muskusstier


oviducto sub

1 ANATOMIA eileider


+ oviero sub

1 eierdopje


+ ovifere adj

1 eierdragend


+ oviforme adj

1 eivormig


+ ovil sub

1 schaapskooi


ovin adj

1 schaaps..., schapen...
racia -- = schapenras
bestial -- = schaapsstapel
festuca -- = schapengras, schaapsdravik
melophago -- = schapenluis


ovipare adj

1 ZOOLOGIA eierleggend, ovipaar
reproduction -- = voortplanting door het leggen van eieren


oviparitate sub

1 ZOOLOGIA voortplanting door het leggen van eieren


+ oviposition sub

1 ZOOLOGIA ei-afzetting, eilegging


+ ovipositor sub

1 ZOOLOGIA legbuis, legboor (van insekten)


+ oviscapto sub

1 ZOOLOGIA legbuis, legboor (van insekten)


+ ovivore adj

1 ZOOLOGIA eieretend


ovo sub

1 ei
--s miscite = roereieren
--s frite = gebakken eieren
--s (cocite) dur = hard(gekookt)e eieren
--s (cocite) molle = zacht(gekookte) eieren
-- super le platto = spiegelei
--s putrite = rotte eieren
-- crude = rauw ei
-- fresc = vers ei
-- de Pascha = paasei
--s in pulvere = eipoeder
-- con scalia rupte = kneus
-- de anate = eendenei
-- de serpente = slangenei
--s de rana = kikkerdril
le -- de Columbo = het ei van Columbus
plen como un -- = eivol
in forma de -- = eivormig
blanco de -- = eiwit
jalno de -- = eigeel
concha/scalia de -- = eierschaal, eierdop
pastisseria al --s eiergebak
torta de patella al --s = eierpannenkoek
production de --s = eierproduktie
mercante de --s = eierboer
commercio de --s = eierhandel
platto al --s = eiergerecht
collection de --s = eierverzameling
collector de --s = eierverzamelaar
battitor de --s = eierklutser, eiergarde
batter --s = eieren kloppen
poner/facer --s = eieren leggen
vacuar/sufflar un -- = een ei uitblazen
2 BIOLOGIA ovum, ei(tje), eicel


+ ovoblasto sub

1 ovoblast


+ ovocyto sub

1 BIOLOGIA eicel, oöcyt, ovocyt


+ ovogenese (-esis) sub

1 ovogenese


+ ovoglobulina sub

1 ovoglobuline


ovoide adj

1 eivormig, ovaal, eirond
cranio -- = eihoofd
fructo -- = ovale vrucht


+ ovomucina sub

1 ovomucine


+ ovoscopio sub

1 ovoscoop


ovovivipare adj

1 ZOOLOGIA eierlevendbarend, ovovivipaar


+ ovoviviparitate sub

1 ZOOLOGIA ovovivipare voortplanting


ovular adj

1 BOTANICA, PHYSIOLOGIA eicel...


ovular v

1 BIOLOGIA ovuleren


ovulation sub

1 BIOLOGIA ovulatie, eisprong


ovulo sub

1 BOTANICA, PHYSIOLOGIA eitje, eicel


oxalamido sub

1 CHIMIA oxaalamide, oxamide


oxalato sub

1 CHIMIA oxalaat, zuringzout


oxalic adj

1 CHIMIA oxaal...
acido -- = oxaalzuur, zuringzuur


oxalidaceas sub pl

1 BOTANICA oxalidaceae, zuringachtigen, klaverzuringfamilie


oxalidacee adj

1 BOTANICA zuringachtig


oxalide sub

1 BOTANICA klaverzuring
-- floribunde = rijkbloeiende klaverzuring


+ oxalismo sub

1 MEDICINA oxalisme


oxalite sub

1 MINERALOGIA oxaliet


oxamido sub

1 CHIMIA oxamide, oxaalamide


+ oxyacetylen sub

1 acetyleen-zuurstofmengsel


+ oxyacetylenic adj

1 apparato -- = snijbrander
flamma -- = acetyleen-zuurstofvlam


+ oxycarpe adj

1 BOTANICA met puntvormige vruchten


oxycocco sub

1 BOTANICA cranberry, Amerikaanse veenbes


oxydabile adj

1 oxydeerbaar


+ oxydabilitate sub

1 CHIMIA vatbaarheid voor verbinding met zuurstof, oxydeerbaarheid


+ oxydante adj

1 oxyderend, zuurstof afstaand
agente -- = oxydatiemiddel


+ oxydante sub

1 oxydeermiddel, oxydatiemiddel, oxydans


oxydar v

1 oxyderen
le aere oxyda le plus grande parte del metallos = lucht oxydeert de meeste metalen
-- se = geöxydeerd worden, roesten
iste auto(mobile) se ha oxydate completemente = deze auto is helemaal weggeroest


+ oxydase sub

1 BIOCHIMIA oxydase


oxydation sub

1 het oxyderen, oxydatie


+ oxydative adj

1 oxydatief
metabolismo -- = oxydatieve stofwisseling


+ oxydimetria sub

1 CHIMIA oxydimetrie


oxydo sub

1 CHIMIA oxyde
-- cupric = cupri-oxyde, koperoxyde, kopergroen
-- cuprose = cupro-oxyde, koperoxyde


+ oxydoreductase sub

1 oxydoreductase


+ oxydoreduction sub

1 oxydoreductie, redox
reaction de -- = redoxreactie
potential de -- = redoxpotentiaal
systema de -- = redoxsysteem


oxygenar v

1 met zuurstof verbinden


oxygenation sub

1 verbinding met zuurstof, zuurstoftoevoer, oxygenatie
2 zuurstofopname


oxygeno sub

1 zuurstof
composito de -- = zuurstofverbinding
BIOLOGIA absorption de -- = zuurstofopname
bottilia/cylindro de -- = zuurstoffles/cilinder
consumo/consumption de -- = zuurstofverbruik
balancia de --


zuurstofbalans

manco de -- = zuurstofgebrek


+ oxygenotherapia sub

1 MEDICINA oxygenotherapie


+ oxyhemoglobina sub

1 BIOCHIMIA oxyhemoglobine


+ oxyluminescentia sub

1 oxyluminescentie


+ oxymetria sub

1 oxymetrie


+ oxymetric adj

1 oxymetrisch


+ oxymoron sub

1 RHETORICA oxymoron


+ oxyopia sub

1 MEDICINA oxyopie


+ oxypetale adj

1 BOTANICA met spitse kroonbladen


+ oxyphylle adj

1 BOTANICA spitsbladig


+ oxyptere adj

1 spitsvleugelig


+ oxysepale adj

1 BOTANICA met spitse kelkbladen


oxysulfido sub

1 CHIMIA oxysulfide


+ oxytocina sub

1 BIOCHIMIA oxytocine


+ oxyton sub

1 PHONETICA oxytonon


oxytone adj

1 PHONETICA oxytoon


+ oxytonisar v

1 PHONETICA oxytoon maken


+ oxyuro sub

1 ZOOLOGIA springworm
-- vermicular = wormslak


ozena sub

1 MEDICINA stinkneus, ozaena


ozocerite sub

1 MINERALOGIA aardwas, ozokeriet, ceresine


+ ozonifere adj

1 ozonhoudend


ozonisar v

1 CHIMIA ozoniseren


+ ozonisation sub

1 CHIMIA het ozoniseren, ozonisatie


+ ozonisator sub

1 ozonisator


ozono sub

1 ozon
strato de -- = ozonlaag
odor de -- = ozonlucht
percentage de -- = ozongehalte
contator de -- = ozonometer


+ ozonometria sub

1 CHIMIA ozonometrie


+ ozonometric adj

1 CHIMIA ozonometrisch


+ ozonometro sub

1 CHIMIA ozonometro


+ ozonosphera sub

1 ozonsfeer, ozonlaag


+ ozonotherapia sub

1 MEDICINA ozontherapie


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori