FANDOM


+ qat sub

1 BOTANICA qat


qua adv

1 als, in de hoedanigheid van, qua


+ quac! interj

1 kwak! (van eend, enz.)
facer quac-quac = kwaken


quaderno sub

1 schrift, cahier
-- scholar = schoolschrift
-- con anellos = ringband
-- de quitantias = kwitantieboekje
2 katern, aflevering
-- final = slotaflevering


quadrabile adj

1 in het kwadraat te brengen, te kwadrateren


quadragenari adj

1 veertigjarig, in de veertig


+ quadragenario sub

1 veertigjarige, iemand in de veertig


quadragesima sub

1 RELIGION eerste zondag van de vasten


+ quadragesimal adj

1 CATHOLICISMO vasten...


+ quadragesime num ord

1 veertigste
le -- parte = het veertigste (deel)


quadragesimo sub

1 veertigste deel


quadrangular adj

1 MATHEMATICA vierhoekig
pyramide -- = vierhoekige piramide
turre -- = vierhoekige toren


quadrangule adj

1 MATHEMATICA vierhoekig
pyramide -- = vierhoekige piramide
turre -- = vierhoekige toren


quadrangulo sub

1 MATHEMATICA vierhoek
--s equiangule/equiangular = gelijkhoekige vierhoeken
-- tangente = raaklijnenvierhoek


+ quadrantal adj

1 kwadrant...
triangulo -- = kwadrantdriehoek


quadrante sub

1 MATHEMATICA, ASTRONOMIA kwadrant
prime/secunde/tertie/quarte -- = eerste/tweede/derde/vierde kwadrant
2 wijzerplaat
-- de un compasso/bussola = roos van een kompas
-- solar = zonnewijzer
-- solar catoptric = spiegelzonnewijzer
-- luminose = lichtgevende wijzerplaat
horologio con -- digital = klok/horloge met digitale wijzerplaat
barometro a -- = wijzerbarometer


+ quadraphonia sub

1 quadrafonie


+ quadraphonic adj

1 quadrafonisch


quadrar v

1 een vierkante vorm geven
2 MATHEMATICA kwadrateren
3 rechthoekig maken


quadrate adj

1 vierkant
tabula -- = vierkante tafel
jardin -- = vierkante tuin
bandiera -- = vierkante vlag:
mento -- = vierkante kin
vela -- = vierkant zeil, razeil
centimetro -- = vierkante centimeter
radice -- = vierkantswortel, kwadraatwortel
numero -- = kwadraatgetal
bottilia -- = kelderfles
scriptura -- = vierkant handschrift


quadratic adj

1 MATHEMATICA kwadratisch, vierkants..., tweedegraads...
equation -- = vierkantsvergelijking
radice -- = vierkantswortel


quadratino sub

1 TYPOGRAPHIA pasje


quadrato sub

1 vierkant
-- magic = magisch vierkant
2 MATHEMATICA kwadraat, vierkant, tweede macht
numero al -- = getal in het kwadraat
elevar al -- = kwadrateren
3 TYPOGRAPHIA vierkantje, kwadraat
4 bed (in tuin)
-- de lactuca = slabed
-- de verduras = groentebed


quadratura sub

1 MATHEMATICA kwadratuur
FIGURATE -- del circulo = kwadratuur van de cirkel, iets onmogelijks
2 ASTRONOMIA kwadratuur(stand)
3 PHYSICA faseverschuiving van de kwartperiode


+ quadrellar v

1 betegelen
solo quadrellate = tegelvloer
pariete/muro quadrellate = tegelwand/muur


+ quadrellator sub

1 tegelzetter


+ quadrello sub

1 tegel, plavuis
-- mural (decorative) = wandtegel
-- de beton/concreto = betontegel
-- de trottoir (F) = trottoirtegel
sentiero de --s = tegelpad
pavimento/solo de --s = tegelvloer
fabrica de --s = tegelbakkerij
fabricante de --s = tegelbakker
industria de --s = tegelindustrie
revestimento de --s = tegelbekleding
mosaico de --s = tegelmozaïek
pictor de --s = tegelschilder
pavir de --s, poner --s = tegels leggen, betegelen


+ quadrennio sub

1 tijdvak van vier jaar


+ quadribracteate adj

1 BOTANICA met vier schutbladen


+ quadric adj

1 MATHEMATICA tweedegraads..., kwadratisch


+ quadrica sub

1 MATHEMATICA kwadriek
-- degenerate = gedegenereerde kwadriek


+ quadricaudate adj

1 BOTANICA vierstaartig


+ quadricentenario sub

1 vierde eeuwfeest


+ quadrichromia sub

1 vierkleurendruk


+ quadricipite sub

1 ANATOMIA vierhoofdige dijspier, quadriceps


+ quadricolor adj

1 vierkleurig


+ quadricorne adj

1 ZOOLOGIA vierhoornig


+ quadricyclo sub

1 vierwielige fiets, vierwieler


+ quadridentate adj

1 BOTANICA viertandig


+ quadridimensional adj

1 vierdimensionaal


+ quadridimensionalitate sub

1 vierdimensionaliteit


quadriennal adj

1 vierjarig, vierjaren..., vier jaar durend
2 vierjaarlijks, om de vier jaar plaats vindend


+ quadrifide adj

1 BOTANICA vierspletig


+ quadriflor adj

1 BOTANICA vierbloemig


+ quadrifoliate adj

1 Vide: quadrifolie


+ quadrifolie adj

1 BOTANICA met vier bladen, vierbladig
paris -- = eenbes


+ quadrifolio sub

1 ARTE DE CONSTRUER vierpas, vierblad


+ quadriforme adj

1 met vier vormen


+ quadriga sub

1 ANTIQUITATE quadriga (tweewielig wagentje getrokken door vier paarden)


quadrigemine adj

1 graviditate -- = vierlingszwangerschap


quadrigemino sub

1 één van de vierling
--s = vierling


+ quadriglandulose adj

1 BOTANICA met vier klieren


quadrilateral adj

1 vierzijdig


quadrilatere adj

1 vierzijdig
figura -- = vierzijdige figuur


quadrilatero sub

1 MATHEMATICA vierhoek
-- rectangule = rechthoekige vierhoek
-- spheric = bolviervlak


+ quadrilingual adj

1 viertalig
dictionario -- = viertalig woordenboek


+ quadrilingue adj

1 viertalig
interprete -- = viertalige tolk
texto -- = tekst in vier talen
dictionario -- = viertalig woordenboek


+ quadrilitteral adj

1 van vier letters


+ quadrilittere adj

1 van vier letters


quadrilla sub

1 ARTE DE DANSA quadrille
dansar le -- = quadrilleren
2 (dressuurproef) quadrille
3 (JOCO) quadrille
jocar al -- = quadrilleren


quadrillar v

1 een quadrille dansen
2 quadrille spelen


+ quadrillion sub

1 quadriljoen


+ quadrilobate adj

1 vierlobbig


+ quadrilobe adj

1 Vide: quadrilobate


+ quadrilobo sub

1 ARTE DE CONSTRUER vierpas, vierblad


+ quadrilobulate adj

1 vierlobbig


+ quadrilocular adj

1 vierhokkig


+ quadrimembre adj

1 met vier leden


+ quadrimestral adj

1 viermaandelijks


+ quadrimestre sub

1 viermaandelijks tijdvak


+ quadrimotor adj

1 viermotorig
avion -- = viermotorig vliegtuig


+ quadrimotor sub

1 viermotorig vliegtuig


+ quadrinomio sub

1 MATHEMATICA vierterm


+ quadripale adj

1 met vier bladen, vierbladig
helice -- = vierbladige propeller
rotor -- = vierbladige rotor


+ quadripare adj

1 quadripaar


+ quadripartir v

1 in vieren verdelen
-- un hereditage = een erfenis in vieren verdelen


+ quadripartite adj

1 vierledig, vierzijdig, vierdelig, vierpartijen...
governamento -- = vierpartijenregering
commission -- = vierdelige commissie
accordo -- = akkoord tussen vier partijen
pacto -- = viermogendhedenpact
2 BOTANICA vierdelig
folio -- = vierdelig blad


+ quadripartition sub

1 verdeling in vieren


+ quadripetale adj

1 BOTANICA met vier kroonbladen
flor -- = bloem met vier kroonbladen


+ quadriplegia sub

1 MEDICINA quadriplegie


+ quadriplegic adj

1 MEDICINA quadriplegisch


+ quadripolar adj

1 PHYSICA vierpolig, quadripolair


+ quadripolo sub

1 PHYSICA vierpool


+ quadrireactor sub

1 viermotorig straalvliegtuig


quadrireme adj

1 HISTORIA met vier rijen riemen


quadrireme sub

1 HISTORIA galei met vier rijen riemen


+ quadrisubulate adj

1 BOTANICA met vier priemvormige organen


+ quadrisulcate adj

1 BOTANICA viersporig


quadrisyllabe adj

1 vierlettergrepig
vocabulos -- = vierlettergrepige woorden


+ quadrisyllabic adj

1 vierlettergrepig
vocabulos -- = vierlettergrepige woorden


quadrisyllabo sub

1 vierlettergrepig woord
2 vierlettergrepig vers


+ quadrivalente adj

1 CHIMIA vierwaardig
ele-mento -- = vierwaardig element


+ quadrivalentia sub

1 CHIMIA vierwaardigheid


quadrivio sub

1 HISTORIA quadrivium


quadro sub

1 lijst (van schilderij/spiegel, etc.), omlijsting, kader, raam
-- del fenestra = raamkozijn
-- a brodar = borduurraam
-- de referentia = referentiekader
magazin de --s = lijstenwinkel
in le -- de = in het kader/raam van
TECHNICA -- radiogoniometric = peilraam
mitter un photo(graphia) in un -- = een foto inlijsten
antenna a/de -- = raamantenne
accordo -- = raamakkoord
plano -- = raamplan
lege -- = raamwet, kaderwet
tractar un autor in le -- de su epocha = een schrijver in het raam van zijn tijd behandelen
iste plano entra in le -- del reforma general = dit plan valt in het kader van de algemene hervorming
le bosco es un -- ideal pro un picnic = het bos is een ideale setting voor een piknik
2 frame (van een fiets/bed)
3 ruiten (bij het kaartspel)
asse de -- = ruitenaas
rege de -- = ruitenheer
dece de -- = ruiten tien
4 MILITAR kader
5 staf, kader
formation de --s = kaderopleiding
curso de formation de -- = kadercursus
reunion del -- = kadervergadering
entrar in le -- = tot het kader/de staf toetreden
6 bed (in tuin)
-- de lactuca = slabed
-- de verduras = groentebed


quadrumane adj

1 ZOOLOGIA vierhandig
le simia es un mammifero -- = de aap is een vierhandig zoogdier


quadrupede adj

1 ZOOLOGIA viervoetig


quadrupede sub

1 ZOOLOGIA viervoeter


quadruplar v

1 vier keer zo groot maken, verviervoudigen
-- su capital = zijn kapitaal verviervoudigen
-- le production = de produktie verviervoudigen
2 vier keer zo groot worden, verviervoudigen
le production ha quadruplate in dece annos = de produktie is vier keer zo groot geworden in tien jaar


quadruple adj

1 viervoudig
le Quadruple Alliantia = de Quadruple Alliantie
dispositivo de securitate -- = vierdubbele beveiliging


quadruplicar v

1 verviervoudigen


quadruplication sub

1 verviervoudiging


+ quadruplice adj

1 viervoudig, vierledig
nostre actiones ha un -- scopo = onze acties hebben een vierledig doel


+ quadruplicitate sub

1 viervoudigheid


+ quadruplo sub

1 viervoud


+ quagga sub

1 quagga, steppezebra


quai sub FRANCESE

1 kade
-- del porto = havenkade
grue de -- = havenkraan


quaker sub ANGLESE

1 Kwaker


quakerismo sub

1 kwakerij


qual 1 pron interr pron adj welk(e)

-- hora es il? = hoe laat is het?
2 pron interr welk(e), wat voor (een)


qual pron rel

1 le -- = welke, dewelke, hetwelk, die


qualcosa pron indef

1 iets
-- altere = iets anders
-- de insolite = iets bijzonders


qualcun pron indef adj

1 enige, enkele, een paar


qualcuno pron indef

1 iemand
-- altere = iemand anders


qualcunque pron indef adjec

1 welke dan ook
de -- maniera = hoe dan ook
a -- offerta acceptabile = tegen elk aanemelijk bod
isto excede -- description = dat gaat elke beschrijving te boven
ille non es uno/un persona -- = hij is niet de eerste de beste, hij is niet zomaar iemand
esser preparate pro -- cosa = op alle eventualiteiten voorbereid zijn
ille pote venir a/in -- momento = hij kan elk moment komen
a -- precio = tot elke prijs


+ qualia sub

1 ZOOLOGIA kwartel
chassa {sj} de --s = kwarteljacht
canto de -- = kwartelslag
ovo de -- = kwartelei


+ qualificabile adj

1 wat kan worden gekwalifi-ceerd
un acto -- como un infamia = een daad die als een schanddaad is te kwalificeren


qualificar v

1 kwalificeren, kenschetsen, betitelen
on non pote -- iste sentimento = dat gevoel is niet benoembaar
2 (voor betrekking/voorrecht) kwalificeren, geschikt maken
esser qualificate pro un posto = de gevraagde kwalificaties voor een baan bezitten


qualificate adj

1 bekwaam, bevoegd, aangewezen, geschikt, gerechtigd, gekwalificeerd
obrero/laborator/travaliator -- = geschoold arbeider, vakarbeider
technico -- = gekwalificeerd technicus
personal -- = geschoold personeel
personal non -- = ongeschoold personeel
travalio/labor -- = geschoold werk
2 JURIDIC gekwalificeerd
majoritate -- = gekwalificeerde meerderheid


qualification sub

1 kwalificatie, benaming, betiteling
2 JURIDIC kwalificatie


qualificative adj

1 kwalificerend, kwalificatief
adjectivo -- = kwalificerend adjectief


qualificator sub

1 iemand die kwalificeert
2 CATHOLICISMO geloofsonderzoeker, inquisiteur


qualitate sub

1 kwaliteit, hoedanigheid, gesteldheid
LINGUISTICA E GRAMMATICA adverbio de -- = bijwoord van hoedanigheid
-- del ambiente/milieu (F) = gesteldheid van het milieu
-- del sono = geluidskwaliteit
2 eigenschap, functie, bevoegdheid, titel, aanzien
-- essential = hoofdeigenschap
in -- de = in de hoedanigheid van, als
-- de membro = lidmaatschap
homine de -- = man van aanzien
3 kwaliteit, waarde, 't goede
-- del vita = kwaliteit van het bestaan
de melior -- = kwalitatief beter, beter van kwaliteit
de minor -- = kwalitatief minder, van mindere kwaliteit
vino de -- = zeer goede wijn
carne de prime -- = eerste kwaliteit vlees
-- superfin = extrafijne kwaliteit
de -- superior = van uitmuntende kwaliteit, hoogwaardig
de -- inferior = van slechte kwaliteit
controlo de -- = kwaliteitscontrole
jornal de -- = kwaliteitskrant
indicator de -- = kwaliteitsaanduiding


qualitative adj

1 kwalitatief
factos -- = kwalita-tieve feiten
datos -- = kwalitatieve gegevens
CHIMIA chimia -- = kwalitatieve scheikunde/chemie
CHIMIA analyse (-ysis) -- = kwalitatieve analyse


+ qualmente adv

1 hoe, op welke wijze


qualque pron indef adjec

1 enige, enkele, een paar
in/a -- parte = ergens
in -- modo = in zekere mate


quamoclit vulgar sub

1 BOTANICA pronkerwinde


quando conj

1 wanneer
justo -- = juist op het ogenblik dat
io esseva un adolescente de dece-sex annos, -- le guerra ha erumpite = ik was een knaap van zestien jaar, toen de oorlog
uitbrak


quando adv

1 wanneer


quandocunque

1 (adv) wanneer dan ook
2 (conj ) wanneer dan ook


quante pron interr adjec

1 hoeveel
-- vices? = hoe vaak
-- tempore? = hoe lang?


+ quantic adj

1 quantum..., quanten...
mechanica -- = quantummechanica
theoria -- = quantumtheorie, quantentheorie
physica -- = quantumfysica
chimia -- = quantumchemie
electronica -- = quantumelektronica
numero -- = quantumgetal
transition/salto -- = kwantumsprong


+ quantificabile adj

1 bepaalbaar, kwantificeerbaar


+ quantificabilitate sub

1 bepaalbaarheid, kwantificeerbaarheid


+ quantificar v

1 (iets) in cijfers uitdrukken, kwantificeren (anque PHILOSOPHIA)
-- datos = gegevens in cijfers vertalen
nos non pote ancora -- le damnos causate/provocate per le incendio = we kunnen schade, die de brand heeft
veroorzaakt, nog niet kwantificeren


+ quantification sub

1 uitdrukking in cijfers, kwantificering (anque PHILOSOPHIA)


+ quantificator sub

1 hoeveelheidsbepaler, kwantiteitsmeter, teller


+ quantile sub

1 MATHEMATICA kwantiel


+ quantisar v

1 PHYSICA kwantiseren


+ quantisation sub

1 PHYSICA kwantisering


quantitate sub

1 hoeveelheid, grootheid, kwantiteit
LINGUISTICA E GRAMMATICA
adverbio de -- = bijwoord van hoeveelheid
PHONETICA -- vocalic = klinkerlengte
in parve --s = in kleine hoeveelheden
in grande --s = in grote hoeveelheden
superpassar in -- = in kwantiteit overtreffen
2 MATHEMATICA, PHYSICA grootheid
-- algebraic/algebric = algebraïsche grootheid
-- cognite/date = bekende grootheid
-- incognite = onbekende grootheid
-- variabile/mutabile = veranderlijke/variabele grootheid
-- invariabile/constante = onveranderlijke grootheid
-- integre = gehele grootheid
--s equal = gelijksoortige grootheden
--s proportional = evenredige grootheden
-- me(n)surabile = meetbare grootheid


quantitative adj

1 kwantitatief
cambiamento = kwantitatieve verandering
analyse (-ysis) -- = kwantitatieve analyse
chimia -- = kwantitatieve scheikunde/chemie


quanto sub

1 kwantum, onbepaalde hoeveelheid
2 PHYSICA quant, quantum
theoria del --s = quantentheorie, quantumtheorie


quanto adv

1 hoe, hoezeer, hoeveel
-- plus vetule tanto plus belle = hoe ouder hoe mooier
-- costa isto? = hoeveel kost dit?
-- calcula vos pro illo? = hoeveel rekent u daarvoor?
-- ha tu mangiate? = hoeveel heb je gegeten?
-- fuma tu? = hoeveel rook jij?
-- a = wat betreft, over, betreffende
-- a me = wat mij betreft, voor mijn part
dicer qualcosa -- a su projectos = iets over zijn plannen zeggen
-- pesa iste machina? = hoe zwaar is/hoeveel weegt deze machine?


+ quantocunque adv

1 hoe ook, hoe zeer ook, hoeveel ook
-- ric ille es = hoe rijk hij ook is, al is hij nog zo rijk


+ quantomechanica sub

1 PHYSICA quantummechanica


quaranta sub num card

1 veertig


quarantena sub

1 veertigtal, een stuk of veertig
un -- de personas = een veertigtal personen
2 quarantaine (sanitaire afzondering)
porto de -- = quarantainehaven
bandiera de -- = quarantainevlag
poner/mitter un nave in -- = een schip in quarantaine plaatsen
levar le -- = de quarantaine opheffen


quarantenar v

1 in quarantaine houden/plaatsen


quarantenari adj

1 quarantaine...
mesuras -- = quarantainemaatregelen


quarantesime num ord

1 veertigste
le -- parte = het veertigste (deel)


quarantesimo sub

1 veertigste deel


quare adv

1 waarvoor, waarom


quaresima sub

1 vasten, vastentijd
mense de -- = vastenmaand
predicator de -- = vastenprediker
sermon de -- = vastenpreek
facer -- = vasten


quaresimal adj

1 van de vasten, vasten...


quaresimar v

1 vasten


+ quark sub

1 PHYSICA quark


quarta sub

1 MUSICA kwart
-- augmentate = overmatige kwart
2 SCHERMA vierde wering/parade
3 kompasstreek


quartan adj

1 vierdedaags


quartana sub

1 vierdedaagse koorts


quarte num ord

1 vierde
le -- parte = het vierde (deel)
HISTORIA le -- stato = de vierde stand
matre -- = betoudovergrootmoeder
patre -- = betoudovergrootvader


quarteron sub

1 quarteroom, quadroon (iemand die geboren is uit een mesties en een Spaanse of uit een Spanjaard en een
mesties)


quartetto sub

1 MUSICA kwartet
-- a/de chordas/de instrumentos de arco = strijkkwartet
musica pro -- = kwartetmuziek


+ quartic adj

1 MATHEMATICA van de vierde graad
equation -- = vierdegraadsvergelijking


quartierar v

1 vierendelen, in vier (gelijke) stukken verdelen
2 inkwartieren


+ quartiermaestro sub

1 MILITAR kwartiermeester/maker


quartiero sub

1 vierde deel, kwart
-- de un malo/pomo = kwartappel
2 wijk, buurt, kwartier
cinema/cine de -- = buurtbioscoop
habitante de -- = buurtbewoner
medico del -- = wijkdokter
curas obstetric de -- = wijkkraamverpleging
association de -- = buurtvereniging
agente de -- = wijkagent
jornal de -- = wijkkrant/blad
consilio consultative de -- = wijkraad
magazin de -- = buurtwinkel
centro de magazines del -- = wijkwinkelcentrum
-- de prostitution = rosse buurt
-- animate = drukke buurt
-- obrer = arbeiderswijk
-- popular = volksbuurt
-- judee = jodenbuurt
-- portuari/del porto = havenkwartier, havenwijk
-- residential/de habitation = woonwijk
-- universitari = universiteitswijk
-- de villas = villawijk
-- exterior/peripheric/excentric = buitenwijk
-- isolate = achter(af)buurt
-- paupere/povre = achterbuurt
-- polluite = gifwijk
3 MILITAR kwartier
-- general = hoofdkwartier
--s de hiberno = winterkwartieren
-- de nocte = nachtkwartier


+ quartile sub

1 MATHEMATICA STATISTICA kwartiel


quarto sub

1 kwart, vierde deel
-- de pira = kwart peer
-- de litro = kwart liter
-- de hora = kwartier
cata -- de hora = om het kwartier
septe horas e -- = kwart over zeven
septe horas minus -- = kwart voor zeven
SPORT -- de final = kwartfinale
manica tres --s = driekwart mouw
prime/ultime -- (del luna) = eerste/laatste kwartier (van de maan)
-- de florino = kwartje
-- de seculo = kwarteeuw
formato -- = kwartoformaat


+ quarto adv

1 ten vierde, kwarto


quarz sub GERMANO

1 MINERALOGIA kwarts
crystallo de -- = kwartskristal
horologio (bracialetto) a/de -- = kwartshorloge
lampa a -- = kwartslamp
-- hyalin = bergkristal
-- lactose/opalin = melkkwarts


quarzifere {tsi} adj

1 GEOLOGIA kwarts bevattend, kwartshoudend
rocca/petra -- = kwartsgesteente


quarzite {tsi} sub

1 GEOLOGIA kwartsiet


quarzose {tso} adj

1 kwartsachtig, kwartshoudend, kwarts...
arena/sablo -- = kwartszand
gres -- = kwartszandsteen


+ quasar sub

1 ASTRONOMIA quasar


quasi adv

1 bijna, nagenoeg, zo goed als
-- nigre = bij zwart af
-- que = alsof
il es -- sex horas = het loopt tegen zessen


+ quasi-absentia sub

1 bijna algehele afwezigheid


+ quasi-cecitate sub

1 bijna blindheid


+ quasi-collision sub

1 bijna-botsing, "near-misser"


quasi-contracto sub

1 JURIDIC oneigenlijk contract, stilzwijgende overeenkomst, quasi-contract


quasi-delicto sub

1 JURIDIC (onopzettelijke) onrechtmatige daad, quasi-delict


+ quasimodo sub

1 beloken pasen, eerste zondag na pasen


+ quasi-renta sub

1 ECONOMIA quasi-rente


+ quasi-synonymo sub

1 bijna-synoniem


+ quassia sub

1 BOTANICA kwassi(boom)
tinctura de -- = kwassietinctuur


+ quaterna sub

1 quaterne (serie van vier nummers in een loterij)


+ quaternari adj

1 CHIMIA quaternair
structura -- = quaternaire structuur
atomo de carbon -- = quaternair koolstofatoom
2 GEOLOGIA kwartair
3 MATHEMATICA viertallig
systema/numeration -- = viertallig stelsel
forma -- = quaternair


+ quaternario sub n pr

1 GEOLOGIA Kwartair


+ quaternifolie adj

1 BOTANICA met vier aan vier bijeengeplaatste bladeren of blaadjes


+ quaternion sub

1 viertal
2 MATHEMATICA quaternion
algebra de --es = algebra van quaterniones


+ quaternitate sub

1 viertal, groep van vier (mensen)


quatrillion sub

1 quadriljoen (getal met 15 nullen of getal met 24 nullen)


quatro sub num card

1 vier
MUSICA pro -- manos = voor vier handen
le -- stationes = de vier jaargetijden
le -- punctos cardinal = de vier windstreken
le -- Grande Potentias = de Grote Vier


quattar v

1 (neer)hurken, zich (laag) bukken, ineenduiken


quatte adj

1 gehurkt, ineengedoken


+ quattrocentista sub

1 ARTE quattrocentist


+ quattrocento sub ITALIANO

1 ARTE quattrocento


quattuor sun num card

1 vier


quattuordece sub num card

1 veertien


+ quattuordecesime num ord

1 veertiende


+ quatuor sub

1 MUSICA kwartet, quatuor
-- vocal = vocaal kwartet


que

1 conj 1. dat
Io sape que il venira = Ik weet dat hij zal komen
2. dan
minus belle que = minder mooi dan
2 pron interr adj welk, wat
a que distantia? = hoever?
que hora es ? = hoe laat is het?
3 pron rel die, dat, welke
le lingua que io apprende = de taal die ik leer
lo que = dat wat, hetgeen
lo que io apprende es un lingua = wat ik leer is een taal


+ Quebec sub n pr

1 Quebec


+ quebracho sub

1 BOTANICA quebracho(boom)


+ Quechua {tsj} sub

1 Quechua-indiaan
2 Quechua (officiële taal in het Incarijk)


quecunque {ke-, kwe-} pron rel

1 wat/welke dan ook, om het even wat/welke


+ querceto sub

1 eikenbos


+ quercitrina sub

1 CHIMIA quercitrine


+ quercitron sub

1 BOTANICA quercitron


querco sub

1 BOTANICA eik
-- palustre = moeraseik
-- rubre = Amerikaanse eik
-- robur = woudeik
-- pubescente = donzige eik
--s massive/enorme = machtige eiken
querco-suber, querco-corco = kurkeik
folio de -- = eikenblad
branca de -- = eikentak
ligno de -- = eikehout
-- natural = blank eiken(hout)
bloco de -- = eikenblok
residuo truncate de -- = eikenstobbe


querela sub

1 klacht, weeklacht
2 JURIDIC aanklacht
3 twist, geschil, onenigheid, ruzie
-- de parolas = woordenstrijd
-- de familia = familietwist
-- inter fratres = broedertwist
-- inter vicinos = burenruzie
-- religiose = kerktwist
-- theologic/doctrinal = leergeschil
-- del investituras = investituurstrijd
calmar un -- = een twist/ruzie sussen
regular un -- = een geschil beslechten


querelar v

1 twisten, ruzie maken


querelator sub

1 twistzoeker, ruziezoeker, ruziemaker


+ querelose adj

1 ruzieachtig, twistziek
in un tono -- = op ruzieachtige toon


querer v

1 zoeken
2 vragen


+ querquedula sub

1 ZOOLOGIA (zomer)taling


+ quesita sub

1 zoektocht, het zoeken, speurtocht


questa sub

1 inzameling, collecte
-- stratal/in le strata(s) = straatcollecte
cassa de -- = collectebus
sachetto de -- = collectezakje
facer/organisar un -- = een collecte houden
2 het zoeken, het speuren, zoektocht, speurtocht
3 queeste (middeleeuws gedicht)


question sub

1 vraag
-- aperte = open vraag
-- intempestive = ongepaste vraag
-- indirecte = indirecte vraag
-- rhetoric = retorische vraag
poner un -- = een vraag stellen
responder a un -- per un -- = een tegenvraag stellen
-- insidiose = strikvraag
2 kwestie, probleem, geschil(punt)
-- de confidentia = kwestie van vertrouwen
-- pecuniari/de moneta = geldkwestie
-- litigiose/de litigio = strijdvraag
-- de bursa = beurskwestie
-- de tempore = kwestie van tijd
-- de gusto(s) = kwestie van smaak
-- linguistic = taalkwestie
-- fundamental = fundamentele kwestie
-- pendente = hangende kwestie
-- delicate = delicate kwestie
-- spinose = netelige kwestie
-- eterne = slepende kwestie
-- racial = rassenkwestie
le persona in -- = de betrokken persoon, de persoon in kwestie
le libro in -- = het bewuste boek
discuter un -- = een kwestie behandelen
3 ondervraging op de pijnbank, foltering, pijniging


questionabile adj

1 betwistbaar, aanvechtbaar, twijfelachtig


+ questionamento sub

1 (het) stellen van vragen


questionar v

1 vraagtekens zetten bij, in twijfel trekken, aanvechten
2 (onder)vragen, vragen stellen aan


+ questionario sub

1 vragenlijst, stel vragen, enquêteformulier
preparar un -- = een vragenlijst opstellen


questionator sub

1 iemand die vragen stelt, ondervrager


questor sub

1 HISTORIA ROMAN quaestor
2 CATHOLICISMO collectant
3 IN DIVERSE PAISES quaestor, kwestor


questura sub

1 ambt en waardigheid van een quaestor, quaestuur
2 zetel van de quaestor


+ quetzal sub

1 ZOOLOGIA quetzal (vogel)
2 quetzal (munteenheid van Guatemala)


qui {ki, kwi} pron interr

1 wie
de -- = van wie, wiens, wier


quia conj

1 omdat


quicunque {ki, kwi} pron rel

1 wie dan ook, al wie
-- se abassara, essera elevate = wie zich verlaagt, zal verheven worden


+ quidam sub

1 zomaar iemand


+ quidditate sub

1 het wezen, het essentiële, quidditeit


quiescente adj

1 rustig, stil, kalm


quiescentia sub

1 rust, kalmte


quiescer v

1 rustig worden


quietar v

1 geruststellen
-- su conscientia = zijn geweten geruststellen
2 kalmeren


quiete adj

1 vredig, rustig, kalm, bedaard, stil, zacht
sia --! = wees stil!
sia -- con le pedes! = hou je voeten stil!


quiete sub

1 rust, stilte, kalmte
le -- del mar = de rust van de zee
amar le -- del familia = van de rust van het gezin houden
iste region spira -- = deze streek ademt rust
disturbar le -- public = de openbare rust verstoren


quietismo sub

1 RELIGION quiëtisme, kwiëtisme


quietista sub

1 RELIGION quiëtist, kwiëtist


+ quietista adj

1 RELIGION quietistisch
movimento -- = quietistische beweging


+ quietistic adj

1 quietistisch
movimento -- = quietistische beweging


quietude sub

1 kalmte, (gemoeds)rust, vrede


+ quilla sub

1 kiel (van een schip)
-- plan = plaatkiel
-- posterior/de detra = achterkiel
poner le -- = de kiel leggen
toccar fundo con le -- = met de kiel over de grond schuren
passar sub le -- = kielhalen, kielen


quillia sub

1 kegel (van het kegelspel)
joco de --s = kegelspel
jocar al --s = kegelen


quina (I) sub

1 kinaboom
2 kinabast
guttas de -- = kinadruppels


quina (II) sub

1 LOTTO vijf tegelijk uitgelote nummers
2 dubbel vijf (dobbelstenen)


quinaquina sub

1 kinaboom
2 kinabast


quinari adj

1 door vijf deelbaar
2 vijftallig


+ quinario sub

1 ANTIQUITATE quinarius (Romeinse munt)


quincalia sub

1 ijzerwaren


quincalieria sub

1 ijzerwarenwinkel


quincaliero sub

1 ijzerwarenhandelaar


+ quincunce sub

1 vijfpuntige vorm/rangschikking (als de vijf ogen op een dobbelsteen)
arbores disponite in -- = bomen geplant in groepen van vijf (als de ogen van een dobbelsteen)


+ quincuncial adj

1 in vijfpuntige rangschikking (als de ogen van een dobbelsteen)


quindece sun num card

1 vijftien


+ quindecena sub

1 vijftiental


+ quindecime num ord

1 vijftiende


quinic adj

1 CHIMIA
acido -- = kininezuur


quinina sub

1 CHIMIA kinine
pastilla de -- = kininetablet
pilula de -- = kininepil
sulfato de -- = kininesulfaat
derivato de -- = kininederivaat
fabrication de -- = kininebereiding
fabrica de -- = kininefabriek
cura/tractamento de -- = kininekuur/behandeling
invenenamento/intoxication per -- = kininevergiftiging


quininic adj

1 kinine...
acido -- = kinazuur


quininismo sub

1 MEDICINA verschijnselen door gebruik van kinine, kininevergiftiging


quinismo sub

1 MEDICINA verschijnselen door gebruik van kinine, kininevergiftiging


quinoidina sub

1 CHIMIA quinoïdine


quinoleina sub

1 CHIMIA chinoline


quinon sub

1 CHIMIA chinon


+ quinquagenari sub

1 vijftigjarig


+ quinquagenario sub

1 vijftigjarige


Quinquagesima sub

1 Quinquagesima (zevende zondag voor pasen, vastenavondzondag)


quinquagesime num ord

1 vijftigste
le -- parte = het vijftigste (deel)


quinquagesimo sub

1 vijftigste deel


quinquareme adj

1 met vijf rijen riemen


quinquareme sub

1 HISTORIA galei met vijf rijen riemen


+ quinquecaudate adj

1 BOTANICA vijfstaartig


+ quinquedentate adj

1 BOTANICA vijftandig


+ quinquefide adj

1 BOTANICA vijfspletig


+ quinqueflor adj

1 BOTANICA vijfbloemig


+ quinquefoliate adj

1 BOTANICA met vijf bladen


+ quinquefolie adj

1 Vide: quinquefoliate


+ quinquefurcate adj

1 BOTANICA vijfmaal gevorkt


+ quinquennal adj

1 vijfjaarlijks
2 vijfjarig
plano -- = vijfjarenplan


+ quinquennio sub

1 vijfjarige periode, quinquennium


+ quinquereme sub

1 HISTORIA galei met vijf rijen riemen


+ quinquevenose adj

1 BOTANICA vijfaderig


quinquina sub

1 kinaboom
2 kinabast


quinta sub

1 MUSICA kwint
-- augmentate = overmatige kwint
-- diminuite = verminderde kwint
accordo de -- = kwintakkoord
circulo de --s = kwintencirkel
2 JOCO DE CARTAS serie van vijf kaarten


+ quintal sub

1 kwintaal, centenaar


quintan adj

1 vijfdedaags


quintana sub

1 MEDICINA vijfdedaagse koorts


quintar v

1 in vijf (gelijke) delen verdelen
2 een vijfde deel nemen van


+ quintar sub

1 quintar (munteenheid van Albanië)


quinte num ord

1 vijfde
le -- parte = het vijfde (deel)
-- columna/colonna = vijfde colonne
Carolo Quinte = Karel de Vijfde
in -- loco = ten vijfde, in de vijfde plaats
le -- rota del carrossa/del carro/del carretta = het vijfde wiel aan de wagen


quintessentia sub

1 kwintessens


+ quintessential adj

1 van de kwintessens


+ quintettista sub

1 iemand die deel uitmaakt van een kwintet


quintetto sub

1 MUSICA kwintet


quintillion sub

1 quintiljoen (getal met 18 nullen of getal met 30 nullen)


quinto sub

1 vijfde deel


+ quinto adv

1 quinto, ten vijfde, in de vijfde plaats


quintuplar v

1 vervijfvoudigen


quintuple adj

1 vijfvoudig


quintuplicar v

1 vervijfvoudigen


+ quintuplication sub

1 vervijfvoudiging


+ quintuplice adj

1 vijfvoudig


+ quintuplo sub

1 vijfvoud


+ quipu sub

1 knopenschrift (Incaschrift)


+ quirite sub

1 HISTORIA ROMAN Romeinse burger


+ quisling sub

1 quisling


quitantia sub

1 kwitantie, kwijting, kwijtbrief
timbro de -- = kwitantiezegel
quaderno de --s = kwitantieboekje
talon de -- = kwitantiestrookje
dar un -- = een kwitantie geven
facer un -- = een kwitantie schrijven
incassar un -- = een kwitantie innen


quitar v

1 ontheffen (van verplichting), JURIDIC, ECONOMIA kwiteren
2 verlaten, weggaan uit
-- le governamento = uit de regering treden
-- le solo = opstijgen (vliegtuig)


quite adj

1 vrij, verlost, bevrijd
2 quitte
jocar -- = quitte spelen
nos es -- = wij staan quitte


quixoteria {kisjo, kicho} sub

1 overdreven ernstig optreden


quixotic {kisjo, kicho} adj

1 belachelijk ernstig (als Don Quichot)


quixotismo {kisj, kicho} sub

1 overdreven ridderlijke gevoelens


+ quiz sub ANGLESE

1 quiz


quod erat demonstrandum, Q.E.D. LATINO

1 MATHEMATICA quod erat demonstrandum, hetgeen te bewijzen was


+ quodlibet sub

1 quodlibet


+ quorum sub LATINO

1 quorum
-- constitutive = constitutief quorum


quota sub

1 quotum, evenredig deel, aandeel, contingent
-- de importation = invoerquotum/contingent
-- de haringo = haringquotum
-- del mercato = marktaandeel
JURIDIC -- legitime = legitieme portie
assignar/fixar --s = quoteren


quotar v

1 noteren (beurskoersen)
actiones quotate in le bursa = aan de beurs genoteerde aandelen


quotation sub

1 notering (op de beurs)
bulletin/lista de --es = koerslijst
-- de apertura = openingsnotering
registrate in le -- official = in de officiële notering opgenomen


quotidian adj

1 dagelijks, alledaags
le vita -- = het dagelijks leven
nostre pan -- = ons dagelijks brood
febre -- = alledaagse koorts
viagiator -- = forens, pendelaar
travalio/labor -- = dagelijkse arbeid
occupationes -- = dagelijkse bezigheden
preoccupationes -- = dagelijkse beslommeringen
existentia -- = dagelijks leven
leger quotidianmente le jornales = dagelijks de kranten lezen


+ quotidianitate sub

1 het dagelijkse, alledaagsheid
le -- del travalio/labor = de alledaagsheid van het werk


+ quotidianmente adv

1 dagelijks


+ quotidiano sub

1 dagblad


quotiente sub

1 quotiënt (anque MATHEMATICA)
-- differential/de differentiales = differentiaalquotiënt
-- electoral = kiesdeler
-- de intelligentia/intellectual/mental = intelligentiequotiënt
BIOLOGIA -- respiratori = ademhalingsquotiënt


quotisar v

1 een bijdrage laten betalen
-- se = bijdragen, lappen, botje bij botje leggen


quotisation sub

1 bijdrage, contributie


+ quotitate sub

1 JURIDIC quotiteit, evenredig bedrag
-- disponibile = beschikbare quotiteit


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori