FANDOM


rabbi sub

1 rabbi


rabbin sub

1 rabbijn
-- militar = legerrabbijn


rabbinato sub

1 rabbinaat, rabbijnendom


rabbinic adj

1 rabbijns, rabbinaal, rabbijnen...
schola -- = rabbijnenschool
titulo -- = rabbijnentitel
philosophia -- = rabbijnse wijsbegeerte
caseo -- = rabbinale kaas
sub surveliantia -- = onder rabbinaal toezicht


rabbinismo sub

1 rabbijnse leer, rabbinisme
-- medieval = middeleeuws rabbinisme
-- moderne = modern rabbinisme


rabbinista sub

1 rabbinist, aanhanger van de rabbijnse leer


+ rabelesian, rabelaisian adj

1 rabelaisiaans, vrijgevochten


rabiar v

1 woedend zijn, razend zijn, razen, tieren
2 rabies krijgen, hondsdolheid ontwikkelen


+ rabic adj

1 rabies..., hondsdolheids...


rabide adj

1 woedend, razend
2 (honds)dol


rabie sub

1 hondsdolheid, rabies
2 woede, razernij
accesso de -- = woedeaanval
cec de -- = blind van woede
critar de -- = brullen van woede
exploder de -- = van woede ploffen
3 hevige begeerte, zucht, rage, manie
-- del moneta = zucht naar geld
-- de destruction = vernielzucht


rabiose adj

1 (honds)dol
can -- = dolle hond
2 woedend, razend, dol
homine -- = dolleman


+ racemato sub

1 CHIMIA racemaat


racemic adj

1 CHIMIA racemisch
mixtura -- = racemisch mengsel
acido -- = druivenzuur


racemiforme adj

1 trosvormig


+ racemisar v

1 CHIMIA racemiseren


+ racemisation sub

1 CHIMIA omzetting in een racemisch mengsel


racemo sub

1 tros
-- de uvas = druiventros
-- de bananas = tros bananen
-- de flores = bos bloemen, boeket


racemose adj

1 BOTANICA met een tros of met trossen
cytiso -- = kamerbrem
bromo -- = trosdravik
sambuco -- = bergvlier


+ rachetta sub

1 racket
-- de tennis (A) = tennisracket
oleo pro --s = racketolie
corda de -- = racketsnaar


racia sub

1 ras
-- human = mensenras
-- de negros = negerras
-- caucasian = Kaukasische/blanke ras
-- alpin = alpiene ras
-- felin = katteras
-- bovin = runderras
(a)melioration del -- bovin = rasveredeling van runderen
-- blanc/nigre/jalne = blanke/zwarte/gele ras
-- bastarde = bastaardras
animal/bestia de -- = rasdier
cavallo de -- = raspaard
lucta del --s = rassenstrijd
fusion de --s = rassenvermenging
puressa de -- = raszuiverheid
de -- pur = raszuiver, ras...
can de -- = rashond


racial adj

1 ras..., rassen..., raciaal
politica -- = rassenpolitiek
differentia -- = rassenverschil
paritate -- = rassengelijkheid
theoria -- = rassentheorie
integration -- = rassenintegratie
prejudicio -- = rassenvooroordeel
segregation -- = rassenscheiding
discrimination -- = rassendiscriminatie
odio -- = rassenhaat
guerra -- = rassenoorlog
question -- = rassenkwestie
problema -- = rassenprobleem/vraagstuk
characteristica/tracto -- = raskenmerk
odio -- = rassenhaat
violentia -- = rassengeweld
equalitate -- = rassengelijkheid
distinction -- = rassenonderscheid
lucta -- = rassenstrijd
disordines/disturbantias -- = rassenrellen, rassenonlusten


racialismo sub

1 racisme


+ racismo sub

1 racisme


+ racista sub

1 racist


+ racista adj

1 racistisch


+ racket sub ANGLESE

1 afpersing, bedreiging
2 racket (misdadige organisatie)
membro de un -- = racketeer


+ rad sub

1 PHYSICA rad (eenheid van straling)


+ rada sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES rade, rede, ankerplaats
-- de Brest = rede van Brest


radar sub

1 radar
-- laser (A) = laserradar
-- del porto = walradar
schermo de -- = radarscherm
systema de -- = radarsysteem
installation/equipamento de -- = radarinstallatie
posto de -- = radarpost
station de -- = radarstation
catena de stationes de -- = radarketen
rete de stationes de -- = radarnet
antenna de -- = radarantenne
turre de -- = radartoren
detector de -- = radarverklikker
apparato de -- = radarapparaat/toestel
echo de -- = radarecho
imagine de -- = radarbeeld
unda de -- = radargolf
signal de -- = radarsignaal
controlo (de velocitate per) -- = radarcontrole


+ radarastronomia sub

1 ASTRONOMIA radarastronomie


+ radarista sub

1 radartechnicus


+ radente adj

1 volo -- = scheervlucht


rader v

1 schuren, schrapen, strijken
2 (uit)schrappen, wegschrappen, raderen
-- un cosa de su memoria = iets uit zijn geheugen wissen
-- su passato = een streep door zijn verleden halen
-- un persona del lista = iemand van de lijst schrappen
-- le mention inutile = doorhalen wat niet van toepassing is
gumma pro -- = vlakgummi
machina a/de -- = radeermachine
3 scheren, schampen, rakelings gaan langs
le auto(mobile) ha radite su bicycletta = de auto schampte langs zijn fiets
colpo radente = schampschot


+ radiabilitate sub

1 PHYSICA doorlaatbaarheid voor straling


radial adj

1 radiaal, straal..., straalsgewijs
pneu(matico) -- = radiaalband
ASTRONOMIA velocitate -- = radiale snelheid
corona -- = stralenkrans/kroon
compression -- = radiale samendrukking
2 ANATOMIA spaakbeen...
nervo -- = spaakbeenzenuw
arteria -- = onderarmslagader, polsader


radiano sub

1 MATHEMATICA radiaal


radiante adj

1 uitstralend, uitstralings...
calor -- = (uit)stralingswarmte
puncto -- = radiatiepunt, uitstralingspunt
poter -- = uitstralingsvermogen
energia -- = stralingsenergie
2 stralend, schitterend
surriso -- = stralende glimlach
visage -- = stralend gezicht


+ radiante sub

1 ASTRONOMIA radiant


+ radiantia sub

1 (uit)straling
2 PHYSICA belichtingssterkte, lichtstroom


radiar v

1 stralen, uitstralen
-- joia/gaudio = glunderen van blijdschap
-- felicitate = stralen van geluk
le pace radia ab su facie = de rust schijnt/straalt van haar gezicht


+ radiate adj

1 straalvormig, straal..., stralen..., straalsgewijs
raia -- = sterrog


radiation sub

1 het stralen, straling, het uitstralen, uitstraling
-- solar = zonnestraling
-- de particulas = deeltjesstraling
-- de cyclotron = cyclotronstraling
-- ultraviolette = ultravioletstraling
-- gamma = gammastraling
-- corpuscular = corpusculaire straling, deeltjesstraling
-- atmospheric = atmosferische straling
-- electromagnetic = elektromagnetische straling
-- coherente = coherente straling
-- continue = continue straling
-- nuclear = kernstraling
-- radioactive = radioactieve straling
-- ionisante = ioniserende straling
-- dur = harde straling
-- invisibile = onzichtbare straling
fonte de -- = stralingsbron
energia de -- = stralingsenergie
nivello de -- = stralingsniveau
dose/dosis de -- = stralingsdosis
risco de -- = stralingsgevaar
cinctura de --(es) = radiatiegordel, stralingsgordel
calor de -- = stralingswarmte
resistentia de -- = stralingsweerstand
fuga de -- = stralingslek
impedantia de -- = stralingsimpedantie
syndrome del -- = stralingsziekte
protection contra le -- del sol = bescherming tegen de straling van de zon


+ radiative adj

1 PHYSICA stralings..., straling veroorzakend


radiator sub

1 radiator (kachel)
-- parabolic = parabolische radiator
elementos de un -- = ribben van een radiator
lacca pro --es = radiatorlak
valvula de -- = radiatorkraan
2 radiateur (koeler in automotor)
tappo del -- = radiateurdop


radical adj

1 tot de wortel behorend, wortel...
folio -- = wortelblad
2 POLITICA, MATHEMATICA etc., radicaal
signo -- = wortelteken
MATHEMATICA axe -- = machtlijn
MATHEMATICA centro -- = machtpunt
partito -- = radicale partij
LINGUISTICA E GRAMMATICA
vocal -- = stamklinker
linguas -- = radicale talen
medicina/medicamento -- = radicaal geneesmiddel
curation -- = grondige genezing
modificationes -- = ingrijpende veranderingen
reforma -- = radicale hervorming
mesuras -- = radicale maatregelen


radical sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA stamwoord, stamvorm
vocal del -- = stamklinker
consonante del -- = stammedeklinker
2 POLITICA, MATHEMATICA etc., radicaal
CHIMIA
-- libere = vrije radicaal
CHIMIA
-- acide = zuurrest


+ radicalisar v

1 radicaliseren
-- le lucta politic = de politieke strijd radicaliseren


+ radicalisation sub

1 radicalisering


radicalismo sub

1 POLITICA radicalisme


+ radicalitate sub

1 radicaliteit


+ radicando sub

1 MATHEMATICA radicand, wortelgrootheid


radicante adj

1 BOTANICA hechtwortels bezittend


radicar v

1 wortel schieten
2 wortels vormen


radication sub

1 wortelvorming


radice sub

1 wortel
-- dental/dentari/de dente = tandwortel
-- de naso = neuswortel
-- tuberose = wortelknol
-- aeree = luchtwortel
-- principal = hoofdwortel
-- lateral = bijwortel
extirpar un cosa usque al -- = iets met wortel en tak uitroeien
2 FIGURATE wortel, oorsprong, uitgangspunt
attaccar le mal a su -- = het kwaad in de wortel aantasten
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA wortel, stam, woordkern
4 MATHEMATICA wortel
-- quadrate/quadratic = vierkantswortel
-- cubic = derdemachtswortel
extraher le -- = worteltrekken
extraction del -- = het worteltrekken, worteltrekking
determinar le --s de un equation = de wortels van een vergelijking bepalen
5 radijs
-- nigre = rammenas
fasce de --s = bos radijs
quadro/quadrato de --s = radijsbed
gusto de -- = radijssmaak
semine de -- = radijszaad
seminar --s = radijs zaaien


radicella sub

1 BOTANICA haarwortel, wortelhaar, wortelvezel


+ radiciforme adj

1 wortelvormig


+ radicivore adj

1 worteletend


radicula sub

1 BOTANICA wortelkiem, kiemwortel


radicular adj

1 BOTANICA kiemwortel..., wortel...
tuberculo -- = wortelknol
pilo -- = wortelhaar
systema -- = wortelsysteem
2 MEDICINA wortel..., tandwortel..., ruggenmergswortel..., zenuwwortel..., radiculair


+ radiculitis sub

1 MEDICINA radiculitis


+ radiesthesia sub

1 radiësthesie, ontvankelijkheid voor aardstralen


+ radiesthesic adj

1 wichelroede...


+ radiesthesista sub

1 wichelroedeloper


+ radifere adj

1 radiumhoudend


radimento sub

1 schraping, schuring, schamping


radio (I) sub

1 straal (van licht, etc.)
-- luminose/de lumine/de luce = lichtstraal
-- de luna = manestraal
-- solar/de sol = zonnestraal
-- actinic = actinische lichtstraal
-- de neutrones = neutronenstraal
-- incidente = invallende straal
--s infrarubie = infrarode stralen
--s cosmic = kosmische stralen
--s-X = X-stralen, röntgenstralen
--s alpha = alfastralen
--s gamma = gammastralen
-- laser (A) = laserstraal
-- de sperantia = straal van hoop
corona de --s = stralenkrans
circumferer de --s = omstralen
2 ANATOMIA spaakbeen
3 ZOOLOGIA vinstraal
4 MATHEMATICA straal
-- de un circulo = straal van een cirkel
-- vector = radius vector, voerstraal
5 radius, bereik
-- visual = gezichtskring
-- de action = actieradius, werkterrein, vliegbereik, vaarbereik, etc.
intra un certe -- = binnen een zekere radius
6 spaak (van wiel)
rota a --s = spaakwiel


radio(II) sub

1 radio, radio-omroep
-- scholar = schoolradio
-- de bordo = boordradio
programma de -- = radioprogramma
auditor/ascoltator de -- = radioluisteraar
musica de -- = radiomuziek
orchestra del -- = radio-orkest, omroeporkest
concerto de -- = radioconcert
reporter (A) de -- = radioreporter
collaborator de -- = radiomedewerker
rubrica de -- = radiorubriek
apparato/receptor de -- = radiotoestel
communication per -- = radioverbinding
antenna de -- = radio-antenne
annunciator de -- = radio-omroeper
emission de -- = radio-uitzending
licentia de -- = luistervergunning
choral del -- = radiokoor
iets via de -- verspreiden = diffunder un cosa per le radio
audir un cosa per le -- = iets via de radio horen
2 radio(toestel)
-- de auto(mobile) = autoradio
fabrica de --s = radiofabriek
fabricante de --s = radiofabrikant
fabrication de --s = radiofabricage
button de -- = radioknop
partes de -- = radio-onderdelen
connecter/aperir le -- = de radio aandoen/aanzetten
disconnecter/clauder le -- = de radio uitdoen/afzetten


radioactive adj

1 radioactief
radiation -- = radioactieve straling
elemento -- = radioactief element
carbon -- = radioactieve koolstof
mineral -- = radioactief mineraal
contamination -- = radioactieve besmetting
residuos -- = kernafval
cadita/precipitation/fall-out (A) -- = radioactieve neerslag
campo -- = stralingsveld


radioactivitate sub

1 radioactiviteit
-- natural = achtergrondstraling
-- artificial = kunstmatige radioactiviteit
-- inducite = geïnduceerde radioactiviteit


+ radioaltimetro sub

1 AVIATION radiohoogtemeter


+ radioamator sub

1 radioamateur


+ radioannunciator sub

1 radio-omroeper


+ radioascoltator sub

1 radioluisteraar


+ radioastronomia sub

1 radioastronomie
observatorio de -- = radiosterrenwacht


+ radioastronomic adj

1 radioastronomisch


+ radioastronomo sub

1 radioastronoom


+ radioauditor sub

1 radioluisteraar


+ radiobiologia sub

1 radiobiologie


+ radiobiologic adj

1 radiobiologisch


+ radiobiologista sub

1 radiobioloog


+ radiobiologo sub

1 radiobioloog


+ radiocarbon sub

1 radioactieve koolstof


+ radiochimia sub

1 radiochemie


+ radiochimic adj

1 radiochemisch


+ radiochromatogramma sub

1 radiochromatogram


+ radiochromatographia sub

1 radiochromatografie


+ radiocobalt sub

1 radioactieve kobalt, radiokobalt


+ radiocomedia sub

1 hoorspel, luisterspel


+ radiocommandar v

1 via de radio/op afstand leiden/besturen
missiles radiocommandate = op afstand geleide raketten
un nave radiocommandate = een draadloos bestuurd schip


+ radiocommando sub

1 radiobesturing


+ radiocommunication sub

1 radiocommunicatie, radioverbinding


+ radiocompasso sub

1 AVIATION radiokompas


radioconductor sub

1 PHYSICA coherer


+ radiocrystallographia sub

1 radiokristallografie


+ radiocubital adj

1 ANATOMIA van spaakbeen en elleboog


+ radiodermitis sub

1 MEDICINA radiodermitis


radiodiffunder v

1 (via de radio) uitzenden
-- un message del regina = een boodschap van de koningin uitzenden


radiodiffusion sub

1 het uitzenden (via de radio), radio-omroep, radio
station de -- = radiozender
-- per cablo = radiodistributie
societate/association de -- (e de television) = omroepvereniging
consilio del -- (e del television) = omroepraad


radiodiffusor sub

1 (radio)zender


+ radioelectric adj

1 radio...
unda -- = radiogolf


+ radioelectricitate sub

1 hertzgolventechniek, zendertechniek


+ radioelemento sub

1 PHYSICA radio-element, radioactief element


+ radioemission sub

1 radio-uitzending
interferer un -- = een radio-uitzending storen
installation de -- = radiozendinstallatie


radiofrequentia sub

1 radiofrequentie


+ radiogalaxia sub

1 radiomelkwegstelsel


+ radiogenetica sub

1 radiogenetica


+ radiogenic adj

1 radiogeen, door radioactiviteit ontstaan/veroorzaakt
2 geschikt voor radio-uitzending
voce -- = (goede) radiostem, microfoonstem


+ radiogoniometria sub

1 TECHNICA radiopeiling


+ radiogoniometric adj

1 TECHNICA radiopeil...
antenna -- = peilantenne
quadro -- = peilraam


+ radiogoniometro sub

1 TECHNICA radiopeiler, richtingzoeker


radiogramma sub

1 radio(tele)gram


+ radiogrammophono sub

1 radiogrammofoon


+ radiographar v

1 doorlichten, röntgenen
-- se = zich laten doorlichten
2 draadloos overseinen


+ radiographia sub

1 radiografie
section/departimento de -- = röntgenafdeling (in ziekenhuis)
apparato de -- = röntgenapparaat
2 radiografie, radiogram, röntgenfoto


radiographic adj

1 radiographisch, röntgen...
apparato -- = röntgenapparaat
examine -- = doorlichting, röntgenonderzoek


radiographo sub

1 röntgenfotograaf


+ radioguidar v

1 via de radio/op afstand leiden/besturen
missile radioguidate = op afstand geleide raketten


+ radioheliographo sub

1 radioheliograaf


+ radio-isotopo sub

1 PHYSICA radio-isotoop, radioactieve isotoop


+ radiolalinoide sub

1 BOTANICA dwergvlas


+ radiolaria sub pl

1 ZOOLOGIA straaldiertjes, radiolarieën
fango/limo de -- = radiolariënslik


+ radiolarite sub

1 MINERALOGIA radiolariet


+ radiolesion sub

1 schade door (röntgen)straling


+ radiolocalisation sub

1 radarlocalisatie


radiologia sub

1 radiologie, röntgenologie


radiologic adj

1 radiologisch, röntgen...
examine -- = doorlichting, röntgenonderzoek


radiologista sub

1 radioloog, röntgenoloog


radiologo sub

1 radioloog, röntgenoloog


+ radioluminescentia sub

1 radioluminescentie


+ radiolyse (-ysis) sub

1 CHIMIA radiolyse


+ radiomanometria sub

1 radiomanometrie


+ radiomensuration sub

1 radiologische meting


+ radiomessage sub

1 (persoonlijke) mededeling via de radio


+ radiometria sub

1 PHYSICA radiometrie


radiometric adj

1 PHYSICA radiometrisch


+ radiometro sub

1 PHYSICA radiometer, stralingsmeter
-- acustic = akoestische stralingsmeter


+ radiomicrometro sub

1 radiomicrometer


+ radiomimetic adj

1 radiomimetisch
substantias/agentes -- = radiomimetische stoffen


+ radiomutation

1 MEDICINA radiomutatie


+ radionavigation sub

1 radionavigatie, radioloodsing


+ radionuclide sub

1 radionuclide (kern van atoom)


+ radio-operator sub

1 radiotelegrafist, marconist


+ radiopac adj

1 PHYSICA ondoorlaatbaar voor straling


+ radiopacitate sub

1 PHYSICA ondoorlaatbaarheid voor straling


+ radiopathologia sub

1 radiopathologie


+ radiopharo sub

1 radiobaken, peilstation


radiophonia sub

1 radio, draadloze omroep


+ radiophonic adj

1 radio... (radio-uitzendingen betreffend)
reception -- = radio-ontvangst
perturbation -- = radiostoring
emission -- = radio-uitzending
programma -- = radioprogramma
discurso -- = radiorede
allocution -- = radiotoespraak
commentario -- = radiocommentaar
commentator -- = radiocommentator
presentator -- = radiopresentator
orchestra -- = radio-orkest
musica -- = radiomuziek
joco -- = radiospelletje
comedia -- = hoorspel, luisterspel
taxa -- = luisterbijdrage, luistergeld
publicitate -- = radioreclame


+ radiophysica sub

1 radiofysica


+ radioprogramma sub

1 radioprogramma


+ radioprotection sub

1 stralingsbescherming


+ radioprotector sub

1 radioprotector


+ radioreception sub

1 radio-ontvangst


+ radioreceptor sub

1 radio-ontvangtoestel


+ radioreportage sub

1 radioreportage


+ radioresistente adj

1 radioresistent


+ radioresistentia sub

1 radioresistentie
-- acquirite = radio-immuniteit


+ radiosarcoma sub

1 MEDICINA radiosarcoom, stralensarcoom


+ radioscopia sub

1 radioscopie, doorlichting
facer un -- = doorlichten
schermo (fluorescente) pro -- = röntgenscherm


+ radioscopic adj

1 radioscopisch
examine -- = doorlichting
schermo (fluorescente) -- = röntgenscherm
submitter a un examine -- = doorlichten
submitter se a un examine -- = zich laten doorlichten


+ radioscopio sub

1 radioscoop


radiose adj

1 stralend
sol -- = stralende zon
tempore -- = stralend weer


+ radiosensibile sub

1 radiosensibil, gevoelig voor straling


+ radiosensibilisar v

1 radiosensibiliseren


+ radiosensibilitate sub

1 radiosensibilitate, stralingsgevoeligheid


+ radiositate sub

1 stralend karakter/aspect
-- del celo = stralend karakter van de hemel


+ radiosonda sub

1 METEO radiosonde


+ radiosondage sub

1 METEO meteorologische bepaling met radiosonde


+ radiospectroscopia sub

1 radiospectroscopie


+ radiostella sub

1 ASTRONOMIA radioster


+ radiostrontium sub

1 radiostrontium


+ radiotechnic adj

1 radiotechnisch


+ radiotechnica sub

1 radiotechniek


+ radiotechnico sub

1 radiotechnicus


+ radiotelegramma sub

1 radiotelegram


radiotelegraphia sub

1 radiotelegrafie, draadloze telegrafie


+ radiotelegraphic adj

1 radiotelegrafisch
messa-ges -- = radiotelegrafische berichten


+ radiotelegraphista sub

1 radiotelegrafist, marconist


+ radiotelegrapho sub

1 radiotelegraaf


+ radiotelemetria sub

1 radiotelemetrie


radiotelephonia sub

1 radiotelefonie, draadloze telefonie


+ radiotelephonic adj

1 radiotelefonisch, mobilofonisch
rete -- = mobilofoonnet
transmitter --amente un message = radiotelefonisch een bericht overbrengen


+ radiotelephono sub

1 radiotelefoon, mobilofoon
rete de --s = mobilofoonnet


+ radiotelescopio sub

1 radiotelescoop


+ radiotelevisate adj

1 door radio en televisie uitgezonden


+ radiotherapeuta sub

1 MEDICINA radiotherapeut


+ radiotherapeutic adj

1 MEDICINA radiotherapeutisch


radiotherapia sub

1 radiotherapie, röntgentherapie


+ radiothorium sub

1 radiothorium


+ radiotoxic adj

1 (van kernenergie) stralingsgevaar bevattend


+ radiotoxitate sub

1 stralingsgevaar (van kernenergie)


+ radiotransparente adj

1 straling doorlatend


+ radio-unda sub

1 radiogolf


radium sub

1 CHIMIA radium
sal de -- = radiumzout
radio/(ir)radiation de -- = radiumstraal
fabrica de -- = radiumfabriek


+ radome sub ANGLESE

1 radarkoepel


radon sub

1 CHIMIA radon


+ radontherapia sub

1 MEDICINA radontherapie


+ radula sub

1 ZOOLOGIA tongrasp, radula
2 BOTANICA schijfjesmos


+ raffia,raphia sub

1 raffia
un parve tela de -- = een kleedje van raffia


+ raffica sub

1 (wind/regen/sneeuw/hagel)vlaag, rukwind, windstoot
-- de pluvia = regenvlaag


+ raffinamento sub

1 het zuiveren, het raffineren, raffinage (suiker/olie, etc.), het kraken (olie)
interprisa de -- = raffinagebedrijf
methodo de -- = raffinagemethode
processo de -- = raffinageproces
2 verfijndheid, raffinement


raffinar v

1 zuiveren, raffineren (suiker/olie), kraken (olie)


+ raffinate adj

1 geraffineerd
petroleo -- = geraffineerde olie
sucro -- = geraffineerde suiker
2 verfijnd
elegantia -- = verfijnde elegantie
manieras -- = verfijnde omgangsvormen
gusto -- = verfijnde smaak
plattos -- = uitgelezen gerechten


+ raffinato sub

1 raffinaat


raffinator sub

1 raffinagespecialist, raffinadeur


raffineria sub

1 raffinaderij (suiker/olie, etc.)
-- de sucro = suikerraffinaderij
-- de sal = zoutraffinaderij


+ rafflesia sub

1 BOTANICA rafflesia


rage {zj} sub

1 woede, razernij
accesso de -- = woedeaanval
2 rage


ragiar {zj} v

1 razend zijn, razen, tieren


ragiose {zjo} adj

1 razend, woedend


raglan sub ANGLESE

1 raglanjas
modello -- = raglanmodel
manica -- = raglanmouw


ragout sub FRANCESE

1 ragoût
panetto al -- = ragoûtbroodje


+ ragtime sub ANGLESE

1 MUSICA ragtime


+ raia sub

1 ZOOLOGIA rog
-- radiate = sterrog
-- spinose = stekelrog
cauda de -- = roggenstaart
pisca de --s = roggenvangst


raid sub ANGLESE

1 raid
-- aeree = luchtraid, luchtaanval
facer un -- = een raid uitvoeren


rail sub ANGLESE

1 rail
-- de protection/de securitate = vangrail
-- de cortina = gordijnrail FERROVIA -- unic/singule = enkelspoor
vehiculo super -- = railvoertuig
ruptura de -- = railbreuk
levator de -- = raillichter
juncto de -- = raillas
profilo de -- = railprofiel
aciero de -- = railstaal
construction de --s = railconstructie
collapso de -- = railverzakking
per -- = per rail, per trein
transporto per -- = railtransport, vervoer per trein
traffico per -- = railverkeer


railway sub ANGLESE

1 spoorweg


raja sub HINDU

1 radja(h)


+ ralinga (I) sub

1 ZOOLOGIA bloedzuiger


+ ralinga (II) sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES lijk


+ ralingar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES lijken


+ rallentando sub ITALIANO

1 MUSICA rallentando


+ rallo sub

1 ZOOLOGIA ral (vogel)
-- aquatic/de aqua = waterral


+ rally sub ANGLESE

1 rally, sterrit
-- de auto(mobile)s = autorally


+ RAM (=random acces memory) sub ANGLESE

1 COMPUTATOR RAM


ramada sub

1 de takken, takwerk


+ Ramadan sub

1 RELIGION ramadan
festa de -- = ramadanfeest


ramage {azje} sub

1 de takken, takwerk


+ Raman sub n pr

1 Raman
effecto de -- = ramaneffect


+ rametto sub

1 twijg, takje
-- de betula = berkerijs


+ ramifere adj

1 met veel takken


ramificar v

1 doen vertakken
-- se = zich vertakken
cornos ramificate del cervo = vertakt gewei van een hert
organisation ramificate = vertakte organisatie
CHIMIA catena ramificate = vertakte keten


ramification sub

1 het vertakken
2 verdeling in takken, vertakking (anque FIGURATE)
-- de un conspiration = vertakking van een samenzwering
--es de un societate secrete = vertakkingen van een geheim genootschap
organisation con numerose --es = organisatie met vele vertakkingen
--es nervose = zenuwvertakkingen
le --es del zoologia = de vertakkingen van de dierkunde


+ ramiflor adj

1 BOTANICA met bloemen aan de takken
parietaria -- = liggend glaskruid


ramo sub

1 tak
--s sic = rijshout, sprokkelhout
-- lateral = zijtak
-- flexibile = buigzame tak
nove -- = uitloper, scheut, zijtak
Dominica del --s = palmzondag


ramose adj

1 BOTANICA met (veel) takken, vertakt
bromo -- = vertakte dravik
2 FIGURATE
cornamento/cornatura -- = getakt gewei


rampa sub

1 helling, glooiing, hellende rijstrook, afrit, oprit
2 lanceerbasis/toren/baan (voor raketten, etc.)
-- de lanceamento de rocchettas/missiles = lanceerinrichting voor raketten


rampante adj

1 kruipend
animal -- = kruipend dier
planta -- = kruipplant
rosa -- = klimroos
2 HERALDICA op de achterpoten, staand, klimmend


rampar v

1 kruipen
le hedera rampa contra le muros = de klimop kruipt tegen de muren
2 HERALDICA op de achterpoten staan (leeuw)


rana sub

1 ZOOLOGIA kikvors, kikker
-- dalmatin = springkikker
larva de -- = kikkervisje, dikkop(je)
ovos de -- = kikkerdril/rit/eieren
testa/capite de -- = kikkerkop
pata de -- = kikkerpoot
corde de -- = kikkerhart
metamorphoses del -- = gedaanteverwisselingen van de kikvors
homine -- = kikvorsman


+ ranareaction sub

1 MEDICINA kikkertest


ranario sub

1 kikvorsvijver, kikkerpoel


rancer v

1 ranzig worden


ranchero {tsj} sub

1 bezitter van een rancho


rancho sub ESPANIOL

1 hut (voor veehoeders)
2 ranch, boerderij


rancide adj

1 ranzig
butyro -- = ranzige/sterke boter
haber un odor -- = ranzig ruiken


ranciditate sub

1 ranzigheid


rancor sub

1 wrevel, wrok, verbittering, rancune, vete
guardar/haber -- a/contra un persona = rancune blijven koesteren tegen iemand
-- eternal = eeuwigdurende vete


rancorose adj

1 rancuneus, haatdragend


+ randomisar v

1 randomiseren


+ randomisation sub

1 randomisatie


rangiar v

1 op een rij zetten, rangschikken, opstellen
2 opruimen, opbergen
-- libros = boeken opbergen


rango sub

1 MILITAR gelid
sortir del -- = uit het gelid treden
2 plaats, rang, rangorde
al prime/primer -- = op de eerste rang
ascender in -- = in rang opklimmen
3 rang, stand
differentias de -- = standsverschillen
de alte -- = hooggeplaatst


rani sub HINDU

1 rani (vrouwelijke radja of vrouw/weduwe van radja)


ranides sub pl

1 ZOOLOGIA ranidae, kikkers


raniera sub

1 kikkervijver


raniforme adj

1 kikkervormig, kikkerachtig


ranin adj

1 ZOOLOGIA kikvors..., kikker...
2 ANATOMIA
vena -- = kikvorsader


ranina sub

1 ANATOMIA kikvorsader


ranula sub

1 MEDICINA kikvorsgezwel, ranula


ranunculaceas sub pl

1 BOTANICA ranunculaceae, ranonkelfamilie


ranunculacee adj

1 BOTANICA ranonkelachtig


ranunculo sub

1 BOTANICA boterbloem, ranonkel
-- hybride = bastaardboterbloem
-- scelerate = blaartrekkende boterbloem, jeukkruik, kikkerbloempje
-- arvense = akkerboterbloem
-- alpestre = alpenboterbloem
-- repente = kruipende boterbloem
-- bulbose = knolboterbloem
-- glacial = ijsranonkel, gletsjerboterbloem
-- asiatic = tuinranonkel
-- aquatic = waterranonkel


rapa sub

1 raap, knol
campo de --s = knollenland, raapakker


rapace adj

1 roofzuchtig, roofgierig
bestia/animal -- = roofdier
ave -- = roofvogel
2 FIGURATE hebzuchtig, inhalig


rapacitate sub

1 roofzucht, roofgierigheid
2 FIGURATE hebzucht, inhaligheid


raper v

1 met geweld wegnemen, kapen, roven
2 ontvoeren, kidnappen
-- un femina = een vrouw schaken
3 verrukken, in vervoering brengen


+ raphaelesc adj

1 van Raphaël, op de manier van Raphaël, in de stijl van Raphaël


+ raphaelismo sub

1 raphaëlisme, stijl van Raphaël


+ raphano sub

1 BOTANICA radijs


+ rapharustro sub

1 BOTANICA hederik, herik


rapide adj

1 snel, vlug
traino -- = sneltrein
tramvia -- = sneltram
MEDICINA pulso -- = snelle pols

SPORT pista -- = snelle baan

PHOTOGRAPHIA
pellicula -- = snelle/gevoelige film
decision -- = snelgenomen/snelle beslissing
lectura -- = haastige/vluchtige lezing
medicina/medicamento -- = snelwerkend medicijn
tiro -- = snelvuur
a effecto -- = snelwerkend
-- como le fulmine = bliksemsnel
-- como un sagitta = pijlsnel


rapiditate sub

1 snelheid, vlugheid


PHOTOGRAPHIA -- de un pellicula = snelheid/gevoeligheid van een film
con le -- del fulmine = als de (gesmeerde) bliksem


rapido sub

1 stroomversnelling
-- de canal = stroomversnelling in kanaal
2 sneltrein
-- de nocte = nachtsneltrein


+ rapiforme adj

1 BOTANICA knolvormig


rapimento sub

1 roof, diefstal
2 verrukking, vervoering


rapina sub

1 roof, diefstal, buit
appetito de -- = rooflust, roofgierigheid


rapinar v

1 roven, stelen


+ rapineria sub

1 roverij, plundering, het stelen


+ rapistro sub

1 BOTANICA rapistrum


+ rapitor sub

1 onvoerder, schaker, kidnapper, gijzelhouder


rapto sub

1 ontvoering, schaking, kidnapping
-- de virgines = maagdenroof
committer un -- = ontvoeren
2 verrukking, vervoering


raptor sub

1 rover, dief
2 ontvoerder, schaker, kidnapper, gijzelhouder


+ raptus sub

1 PSYCHOLOGIA raptus, plotselinge opwindingstoestand


+ rapunculo sub

1 BOTANICA rapunzel


rar adj

1 zeldzaam, zelden, schaars, dungezaaid
caso -- = zeldzaam geval
objecto -- = zeldzaam voorwerp
planta -- = zeldzame plant
visitatores -- = zeldzame bezoekers
le paneteros son -- in iste quartiero = er zijn maar enkele bakkers in deze buurt
CHIMIA terras -- = zeldzame aardmetalen
FIGURATE ave -- = witte raaf
2 dun, niet dicht op elkaar staand
capillatura -- = dunne haardos
3 ongebruikelijk, vreemd, verbazingwekkend, buitengewoon


+ rara avis sub LATINO

1 FIGURATE witte raaf, zeldzaamheid


rarefacer v

1 verdunnen, dunner/ijler maken
le aere se rareface = de lucht wordt ijler


rarefactibile adj

1 verdunbaar


rarefaction sub

1 het dunner/ijler worden/maken, verdunning (van gas/lucht, etc.)
-- del aere = luchtverdunning
le -- del aere = het ijler worden van de lucht
le -- del nebula = het dunner worden van de mist


rarefactive adj

1 verdunnend


raritate sub

1 zeldzaamheid
2 zeldzaam voorwerp, rariteit, curiosum
collection de --s = rariteitenverzameling
collector de --s = rariteitenverzamelaar


rasar v

1 scheren, afscheren, gladscheren
-- se le mustachio = zijn snorharen afscheren
crema a/de/pro -- = scheercrème
corio/corregia a -- = aanzetriem
villuto rasate = geschoren fluweel
2 slechten, met de grond gelijk maken


rasator sub

1 iemand die scheert, scheerder


rasorio sub

1 scheermes, scheerapparaat
lamina de -- = scheermesje
-- de securitate = veiligheidsscheermes
-- electric = elektrisch scheerapparaat, shaver
corio/corregia a -- = scheerriem, aanzetriem


+ raspa sub

1 rasp


raspar v

1 afschrapen, afkrabben
2 raspen (van kaas, etc.)


raspator sub

1 schraper, krabber, rasp


raspatura sub

1 het afschrapen, het afkrabben
2 het raspen (van kaas, etc.)
3 schraapsel


rastrellage sub

1 het (aan)harken, het bijeenharken


rastrellar v

1 (aan)harken, bijeenharken, losharken
-- le terra = de grond losharken


+ rastrellata sub

1 harkvol


rastrellator sub

1 harker, iemand die harkt
2 hark (voor hooi, etc.)
-- de feno = hooihark/rijf


rastrello sub

1 tuinhark, hekel


rastro sub

1 tuinhark, etc.


rasura sub

1 het scheren
utensiles de -- = scheerspullen
2 het afschrapen, het afkrabben, het afraspen
3 het uitwissen, het uitvegen, het uitvlakken
4 radering, uitwissing, uitgewiste plaats


rata sub

1 aandeel
pagar le prime -- = aanbetalen
pagar per --s = afbetalen
pagamento per --s = afbetaling
in/per -- = op afbetaling


ratafia sub

1 ratafia (vruchtenlikeur)


+ rataplan interj

1 rataplan


+ ratatouille sub FRANCESE

1 CULINARI ratatouille


rate sub

1 vlot
-- de salvamento = reddingsvlot
-- de balsa = balsavlot
-- de ligno = houtvlot
-- de canna = rietvlot
-- pneumatic = rubbervlot, rubberbootje
arrivar super un -- = op een vlot komen aandrijven


rate adj

1 JURIDIC geratificeerd


+ ratel(e) sub

1 ZOOLOGIA ratel


ratificar v

1 ratificeren, bekrachtigen, (officieel) goedkeuren
-- un tractato = een verdrag ratificeren
-- un contracto = een contract geldig verklaren
-- un declaration con un juramento = een verklaring met een eed bevestigen


ratification sub

1 ratificatie, bekrachtiging, (officiële) goedkeuring
-- de un tractato de pace = ratificatie van een vredesverdrag
protocollo de -- = ratificeringsprotocol


ratificator sub

1 iemand die ratificeert


+ ratina sub

1 ratijn, ratiné


+ ratinar v

1 ratineren


ratiocinar v

1 redeneren


+ ratiocination sub

1 redenering


ratiocinative adj

1 (logisch) redenerend


ration sub

1 rede, ratio
-- theoric/pur = theoretische/zuivere rede
2 rede, verstand, oordeel
-- human = menselijke rede, mensenverstand
recovrar su -- = zijn verstand terugkrijgen
matrimonio/maritage de -- = verstandshuwelijk
dotate de -- = met rede begaafd
haber tote su -- = bij zijn volle verstand zijn
annos del -- = jaren des onderscheids
3 oorzaak, reden, grond, drijfveer
-- de esser/de existentia = reden van bestaan
haber mille --es pro = alle aanleiding hebben om
4 gelijk
haber -- = gelijk hebben
tu ha tote le -- del mundo = je hebt schoon gelijk
dar -- a un persona = iemand gelijk geven
5 -- social = firmanaam
6 argument, reden
--es sanitari/de sanitate = gezondheidsredenen
--es fundate = gegronde redenen
-- dominante = voornaamste reden
pro iste/ille -- = daarom, hierom
con -- = met reden
adducer/allegar --es = redenen aanvoeren
7 MATHEMATICA reden, verhouding
a -- de un dollar le hora = tegen de prijs van een dollar per uur
8 rantsoen, portie
-- de carne = portie vlees
-- supplementari = extrarantsoen
-- de reserva = noodrantsoen
un -- extra de verdura = een extra portie groente


rationabile adj

1 redelijk, verstandig
2 redelijk, aanvaardbaar, billijk
su revindicationes esseva -- = hij was redelijk in zijn eisen
precio -- = redelijke/schappelijke prijs


+ rationabilitate sub

1 redelijk karakter (Vide: rationabile)


rational adj

1 rationeel, verstandelijk, verstandig, redelijk, op de rede gegrond
cognoscimento/cognoscentia -- = rationele kennis
esser un spirito -- = rationeel ingesteld zijn
examinar rationalmente un puncto de vista = een standpunt beredeneren
pensar rationalmente = redelijk denken
2 MATHEMATICA rationeel, rationaal (ten volle berekenbaar)
numero -- = rationeel getal


rational sub

1 (ECCLESIAHISTORIA) borstlap, pectorale


rationalisar v

1 (rationeel zijn/handelen) rationaliseren
2 (doelmatig maken) rationaliseren, efficiënter inrichten/opzetten (van bedrijven)
-- le production industrial = de industriële produktie rationaliseren


rationalisation sub

1 (het rationele handelen) rationalisatie
2 (het doelmatig maken) rationalisatie, het efficiënter inrichten/opzetten (van bedrijven)
-- del production = rationalisering van de produktie


rationalismo sub

1 rationalisme


rationalista sub

1 rationalist


rationalista adj

1 rationalistisch
currentes -- = rationalistische stromingen


+ rationalistic adj

1 rationalistisch
movimentos -- = rationalistische bewegingen
doctrina -- = rationalistische leer


rationalitate sub

1 rationaliteit
-- de un principio = rationaliteit van een principe
-- de un systema politic = rationaliteit van een politiek sys-teem
proceder con -- = rationeel te werk gaan


rationamento sub

1 het redeneren, redenering, gedachtengang, bewijsvoering, argumentatie
-- logic = logische redenering
sequer un -- logic = logisch redeneren
-- absurde = absurde/dwaze redenering
-- abstruse = duistere redenering
-- coherente = samenhangende redenering
-- convincente = overtuigende redenering
-- deductive = deductieve redenering
-- futile = oppervlakkige redenering
-- per le absurdo = redenering uit het ongerijmde
2 het rantsoeneren, rantsoenering
-- de sucro = rantsoenering/distributie van suiker
-- de aqua potabile = rantsoenering van drinkwater
ticket (A)/bono de -- = distributiebon
mesura de -- = distributiemaatregel
periodo de -- = distributieperiode
systema de -- = distributiesysteem
regulamento de -- = distributieregeling


rationar v

1 redeneren, argumenteren
-- per le absurdo = uit het ongerijmde redeneren
2 rantsoeneren, op rantsoen stellen
on ha comenciate a -- le sucro = suiker ging op de bon


rationate adj

1 doordacht, overdacht, beredeneerd


rationator sub

1 iemand die redeneert, redeneerder


+ Ratisbona sub n pr

1 Regensburg


rattero sub

1 rattenvanger


ratticida sub

1 rattenverdelgingsmiddel, rattegif


rattiera sub

1 ratteval


ratto sub

1 ZOOLOGIA rat
-- nigre = zwarte rat
-- brun/del cloacas = bruine rat
-- pestose = pestrat
-- de aqua = waterrat
-- de hotel (F) = hotelrat
-- de bibliotheca = boekenwurm
plaga/invasion de --s = rattenplaag
nido de --s = rattennest
veneno pro --s = rattengif
trappa pro --s = rattenval
morsura de -- = rattenbeet
cauda de -- = rattenstaart (anque soort vijl)
chassator {sj} de --s = rattenjager/vanger


rauc adj

1 hees, schor (van stem)
sonos -- = hese geluiden
tusse -- = blafhoest


raucitate sub

1 heesheid, schorheid (van stem)


+ rauwolfia sub

1 BOTANICA rauwolfia (maagdenpalmachtige)


+ ravelin sub

1 FORTIFICATION ravelijn
fossato de -- = ravelijnsgracht


+ ravigote sub

1 ravigote
herbas de -- = ravigotekruiden


ravina sub

1 ravijn


ravioli sub pl ITALIANO

1 CULINARI ravioli


rayon sub ANGLESE

1 rayon, kunstzijde
-- de acetato = acetaatzijde
filo de -- = rayongaren
tela de -- = rayonstof
fibra de -- = rayonvezel


razzia sub

1 strooptocht, inval, (verrassings)aanval
2 politieoverval, razzia


razziar v

1 overvallen, binnenvallen, invallen
2 een razzia uitvoeren


razziator sub

1 overvaller, invaller


re prep

1 betreffende, aangaande, over


re sub

1 MUSICA re, de noot D


+ reabandonar v

1 weer verlaten/in de steek laten, etc. (Vide: abandonar)


+ reabonamento sub

1 het zich opnieuw abonneren


+ reabonar v

1 weer abonneren


+ reabsolver v

1 weer vergeven/vrijspreken/kwijtschelden


reabsorber v

1 weer absorberen, opnieuw opzuigen


reabsorption sub

1 het weer absorberen, het opnieuw opzuigen


+ reacceptar v

1 opnieuw accepteren


+ reacclamar v

1 weer toejuichen


+ reaccompaniar v

1 weer vergezellen/begeleiden


+ reaccrescer v

1 weer (aan)groeien


+ reaccusar v

1 weer beschuldigen


+ reacquirer v

1 wederverkrijgen, wederverwerven, wederbekomen


reactantia sub

1 ELECTRICITATE reactantie, inductieweerstand
bobina de -- = smoorspoel
tension de -- = reactantiespanning
-- de massa = massareactantie
-- de aere = luchtreactantie
-- acustic = akoestische reactantie


reaction sub

1 reactie (anque MEDICINA, PHYSICA, PSYCHOLOGIA , CHIMIA etc.) reflex, respons
-- chimic = scheikundige/chemische reactie
-- endothermic = endotherme reactie
-- nuclear/atomic = kernreactie
-- irreversibile = onomkeerbare reactie
-- catenari/in catena = kettingreactie
-- de defensa = afweerreactie
-- de pavor = schrikreactie
-- affective = gevoelsreactie
action e -- = actie en reactie
tempore/durata/duration de -- = reactietijd/duur
velocitate de -- = reactiesnelheid
provocar --es = reacties opwekken
motor a/de -- = straalmotor
turbina a/de -- = straalturbine
avion a/de -- = straalvliegtuig
bombardero a/de -- = straalbommenwerper
propulsion per -- = straalaandrijving
tubo de -- = reageerbuisje
2 POLITICA reactie, behoudende krachten, conservatieven
partito de -- = conservatieve partij


reactionari adj

1 reactionair, behoudend, conservatief, behoudzuchtig
partito -- = reactionaire partij
puncto de vista -- = reactionair standpunt
zich -- opstellen = adoptar un postura/attitude reactionari


+ reactionario sub

1 reactionair


reactionismo sub

1 reactionaire houding/opvattingen


reactionista sub

1 reactionair


+ reactivar v

1 reactiveren, doen opleven


+ reactivation sub

1 reactivering, het doen opleven


+ reactive adj

1 PHYSICA, CHIMIA etc., reactief
fortia -- = reactiekracht
currente -- = reactieve stroom
substantia -- = reactieve stof
papiro -- = reageerpapier, p.h.-papier


reactivitate sub

1 CHIMIA etc., reactiviteit


reactivo sub

1 CHIMIA reagens


reactor sub

1 CHIMIA reagens
2 reactor
-- nuclear/atomic = kernreactor
-- regenerative = kweekreactor
-- a/de aqua pesante = zwaarwaterreactor
-- a fusion = fusiereactor
-- de plasma = plasmareactievat
accidente de -- = reactorongeval


+ reactualisar adj

1 weer actueel/up-to-date maken
-- un dictionario = een woordenboek weer up-to-date maken


+ reactualisation sub

1 het weer actueel/up-to-date maken
-- de un dictionario = het weer up-to-date maken van een woordenboek


+ readaptabile adj

1 wederaanpasbaar


+ readaptar v

1 wederaanpassen


+ readaptation sub

1 wederaanpassing


+ readjudicar adj

1 heraanbesteden


+ readjudication sub

1 heraanbesteding


readjustamento sub

1 aanpassing, herziening, bijstelling
-- del salarios = aanpassing van de salarissen


readjustar v

1 (weer) aanpassen, herstellen, weer goed/recht zetten, opnieuw instellen, bijstellen, afstellen, herzien
-- le salarios = de salarissen herzien/aanpassen


readjustator sub

1 iemand die herziet/weer aanpast/bijstelt/afstelt, etc.


+ readjutar v

1 weer helpen


readmission sub

1 het weer toelaten, wederopneming


readmitter v

1 weer toelaten, weer opnemen


+ readornar v

1 weer versieren/verfraaien


reaffirmar v

1 opnieuw verzekeren, opnieuw beweren, opnieuw verklaren, bevestigen


+ reaffrontar v

1 opnieuw trotseren/tarten
-- un situation periculose = opnieuw het hoofd bieden aan een gevaarlijke situatie


reagente sub

1 CHIMIA reagens
-- electrophile = elektrofiel reagens


reager v

1 reageren, een reactie vertonen, CHIMIA een reactie aangaan
-- super un cosa/persona = op iets/op iemand inwerken, zijn weerslag op iets/op iemand hebben
-- adequatemente/de maniera adequate = adequaat reageren
-- contra = reageren tegen, ingaan tegen
capacitate de -- = reactievermogen


+ reaggravar v

1 weer verergeren, weer erger maken


+ reaggruppamento sub

1 het hergroeperen, hergroepering, andere groepering


+ reaggruppar v

1 hergroeperen, anders groeperen


real adj

1 reëel, werkelijk, wezenlijk, tastbaar, echt
avantages -- = tastbare voordelen
facto -- = reëel feit
personage -- = bestaande figuur
placer -- = echt plezier
MATHEMATICA numero -- = reëel getal
THEOLOGIA presentia -- = werkelijke aanwezigheid
2 JURIDIC zakelijk (tgov persoonlijk)
derecto -- = zakelijk recht
imposto -- = zakelijke belasting


+ real sub

1 HISTORIA reaal


+ realgar sub

1 MINERALOGIA realgar, robijnzwavel


realisabile adj

1 realiseerbaar, uitvoerbaar, haalbaar, doenlijk
projecto -- = uitvoerbaar plan


+ realisabilitate sub

1 realiseerbaarheid, uitvoerbaarheid


realisar v

1 realiseren, uitvoeren, verwezenlijken, bewerkstelligen, tot stand brengen, waar maken
-- un film (A) = een film maken
-- un ideal = een ideaal bereiken
-- su promissas = zijn beloften waar maken
-- beneficios/profitos = winsten maken
SPORT -- un bon tempore = een goede tijd neerzetten
2 te gelde maken, verzilveren, verkopen
-- su possessiones = zijn bezittingen verzilveren


realisation sub

1 realisatie, verwerkelijking, uitvoering
-- de un projecto = uitvoering van een plan
-- de un contracto = afsluiting van een contract
2 realisatie, het te gelde maken, verkoop
-- de su possessiones = verzilvering van zijn bezittingen


+ realisator sub

1 iemand die iets maakt/uitvoert/verwezenlijkt, maker, uitvoerder


realismo sub

1 PHILOSOPHIA, ARTE, LITTERATURA etc., realisme
-- magic = magisch realisme
affrontar un situation con -- = een situatie realistisch tegemoet treden


realista sub

1 realist


+ realista adj

1 realistisch
pictura -- = realistische schilderkunst
libro -- = realistisch boek
description -- = realistische beschrijving


realistic adj

1 realistisch
pictura -- = realistische schilderkunst
libro -- = realistisch boek


realitate sub

1 realiteit, werkelijkheid
senso del --(s) = realiteitszin/gevoel
conscientia del -- = realiteitsbewustzijn/besef
iste representation non corresponde al -- = dit is geen juiste voorstelling van zaken
le dur --s del vita = de harde werkelijkheden van het leven
in -- = inwerkelijkheid, in feite
2 JURIDIC zakelijk karakter (tgov persoonlijk)


+ reallogiamento sub

1 herhuisvesting


+ reallogiar v

1 opnieuw huisvesten


+ realpolitik sub GERMANO

1 realpolitik


+ realtiamento sub

1 ophoging, verhoging
-- de un dica = verhoging van een dijk
2 FIGURATE het sterker doen uitkomen


realtiar v

1 verhogen, hoger plaatsen
-- un dica = een dijk verhogen
2 FIGURATE sterker doen uitkomen


reanimar v

1 reanimeren, doen herleven, nieuw leven inblazen (anque FIGURATE)
-- un persona con aqua frigide = iemand met koud water bijbrengen


+ reanimation sub

1 het reanimeren, reanimatie, het weer opwekken van de levensgeesten
technica de -- = reanimatietechniek
sala de -- = recover-kamer


+ reanimator sub

1 reanimist, intensive care dokter
2 zuurstofapparaat


+ reannunciar v

1 weer aankondigen, weer bekend maken


reaperir v

1 weer openen, heropenen
on reaperiva le debatto = het debat werd heropend


reapertura sub

1 heropening, wederopenstelling
-- de un hotel (F) = heropening van een hotel
-- del debattos = heropening van de debatten
post -- del reunion = na heropening van de vergadering


reapparer v

1 weer/opnieuw verschijnen, weer de kop opsteken
le ancian sentimentos de amicitate ha reapparite = de oude vriendschapsgevoelens kwamen weer boven


reapparition sub

1 het weer/opnieuw verschijnen, wederverschijning, rentree
facer su -- = zijn rentree maken


+ reapplauder v

1 opnieuw applaudisseren


+ reapprender v

1 opnieuw leren


+ reapprovisionamento sub

1 (het) opnieuw provianderen, aanvulling van de voorraad


+ reapprovisionar v

1 opnieuw provianderen, van nieuwe voorraad voorzien


+ reapproximar v

1 weer naderbij brengen


+ reappunctamento sub

1 herbenoeming


+ reappunctar v

1 herbenoemen


+ reargentar v

1 opnieuw verzilveren, opnieuw van een laagje zilver voorzien


rearmamento sub

1 herbewapening
programma de -- = herbewapeningsprogramma
-- moral = morele herbewapening, ethisch reveil


rearmar v

1 herbewapenen, zich opnieuw van wapens voorzien, opnieuw met wapens uitrusten


+ reascoltar v

1 opnieuw luisteren (naar), weer beluisteren
-- un concerto = weer naar een concert luisteren


+ reassalir v

1 weer aanvallen/bestormen


+ reassaltar v

1 weer aanvallen/bestormen


reassecurantia sub

1 geruststelling
2 herverzekering, reassurantie
polissa de -- = herverzekeringspolis
contracto de -- = herverzekeringscontract


reassecurar v

1 geruststellen, weer vertrouwen geven
parolas reassecurante = geruststellende woorden
2 herverzekeren


+ reassecurator sub

1 herverzekeraar


+ reassediar v

1 opnieuw belegeren


reassemblar v

1 (weer) verzamelen, bijeenbrengen
-- su fortias = zijn krachten verzamelen
-- tote su corage = al zijn moed verzamelen


reassumer v

1 weer opnemen, hervatten
-- le poter = de macht weer opnemen
-- le negotiationes = de onderhandelingen hervatten
-- le servicio de ferry (A) = de veerdiensten hervatten


reattaccar v

1 opnieuw/weer aanvallen


reattachamento {sj} sub

1 het opnieuw/weer vastmaken


reattachar {sj} v

1 weer/opnieuw vastmaken/verbinden/aanhechten
-- un button = een knoop weer vastmaken


+ reattisar v

1 weer oppoken
-- le foco = het vuur weer oppoken


+ reattrappar sub

1 (een achterstand) inlopen/wegwerken/inhalen
io le habeva reattrappate in duo menses = in twee maanden was ik met hem gelijk gekomen


reavivar v

1 weer verlevendigen, (weer) opfrissen


rebaptisar v

1 herdopen, wederdopen
-- un nave = een schip herdopen
-- un strata = een straat omdopen


rebaptismo sub

1 wederdoop, herdoop


+ rebarbative adj

1 bars, nors, stuurs, grimmig, afstotend, afstotelijk
visage -- = nors gezicht


+ rebassar v

1 weer dalen
le precio del benzina ha rebassate = de prijs van de benzine is weer gedaald


rebatter v

1 weer/opnieuw slaan
2 terugslaan


+ rebatto sub

1 COMMERCIO rabat, korting, reductie
timbro de -- = spaarzegel
dar/conceder un -- = korting geven


rebellar v

1 tot opstand aanzetten, oproer veroorzaken
-- se = in opstand komen, oproerig worden, rebelleren, aan het muiten slaan


rebelle adj

1 opstandig, oproerig, rebellerend, muitend
fortias -- = opstandige strijdkrachten
2 weerspannig, weerbarstig, onhandelbaar
capillos -- = springerig haar


rebellion sub

1 opstand, oproer, rebellie, muiterij
-- popular = volksopstand
menar un -- = een opstand leiden
reprimer un -- = een opstand onderdrukken
2 opstandigheid, verzet, weerstand
spirito de -- = oproerigheid


rebello sub

1 opstandeling, oproerling, rebel, muiter
banda de --s = opstandelingenbende
general del --s = opstandelingengeneraal
chef (F) del --s = opstandelingenleider
armea de -- = opstandelingenleger


+ rebesoniar v

1 weer nodig hebben, weer behoeven


+ rebobinage sub

1 (het) terugspoelen


+ rebobinar v

1 opnieuw opwinden, terugwinden, terugspoelen
-- un film (A) = een film terugspoelen
-- un cassetta = een cassette terugspoelen


+ reboscamento sub

1 herbebossing


+ reboscar sub

1 herbebossen, weer met bos beplanten


+ rebound sub ANGLESE

1 SPORT rebound
marcar (un goal (A)) post le -- = uit de rebound scoren


+ rebrunir v

1 weer bruineren/polijsten


+ rebuffar v

1 onheus bejegenen, afsnauwen


+ rebuffo sub

1 onheuse bejegening, affront


rebus sub

1 rebus


+ rebuttonar adj

1 weer (dicht)knopen, herknopen


recader v

1 terugvallen, weer vervallen (in), weer instorten
-- in un error = in een fout vervallen
isto recadera super vos = dat zal op uw hoofd neerkomen
-- in le barbaria = terugvallen in de barbarij


recadita sub

1 terugval, wederinstorting (van een zieke)
haber un -- = een terugval hebben


recalcitrante adj

1 recalcitrant, weerbarstig, weerspannig, koppig, tegenstribbelend
comportamento -- = recalcitrant gedrag


recalcitration sub

1 het weerbarstig/weerspannig/koppig zijn, tegenstribbeling, verzet, weerspannigheid


+ recalcular v

1 overrekenen, opnieuw berekenen, narekenen


+ recalefacer v

1 opwarmen


+ recalefaction sub

1 opwarming


+ recalumniar v

1 weer belasteren


+ recambio sub

1 vervanging
pecia de -- = reserve-onderdeel
rota de -- = reservewiel


+ recancellar v

1 weer annuleren, etc. (Vide: cancellar)


recantar v

1 weer zingen, nog eens zingen
2 (zijn bewering) herroepen, terugkomen op


recantation sub

1 herroeping


recapitular v

1 recapituleren, in 't kort herhalen, samenvatten
-- le punctos de un discurso = de punten van een rede samenvatten


recapitulation sub

1 het recapituleren, recapitulatie, korte herhaling, samenvatting, overzicht


+ recapitulative adj

1 recapitulerend, in het kort herhalend, samenvattend
capitulo -- = samenvattend hoofdstuk
lista -- = verzamelstaat


recapturar v

1 heroveren, weer innemen, weer gevangen nemen


+ recardar v

1 opnieuw kaarden


+ recarga sub

1 (anque ELECTRICITATE) (het) opnieuw (be)laden
station de -- (de accumulatores) = laadstation


+ recargabile adj

1 ELECTRICITATE oplaadbaar
pila -- = oplaadbare batterij


+ recargamento sub

1 (anque ELECTRICITATE) (het) opnieuw (be)laden, herlading


+ recargar v

1 (anque ELECTRICITATE) weer (op)laden
-- un accumulator = een accu weer opladen
-- un arma = een wapen opnieuw laden
-- un camion = een vrachtwagen opnieuw laden


receder v

1 achteruitgaan, terugwijken, zich terugtrekken
muro recedente = inspringende muur


recensente sub

1 recensent
-- de arte = kunstrecensent


recenser v

1 recenseren, een recensie schrijven
exemplar pro -- = recensie-exemplaar


recension sub

1 nauwkeurig onderzoek (van een tekst)
2 recensie, boekbespreking
-- de arte = kunstrecensie


recente adj

1 recent, kort geleden, nieuw, vers
passato -- = jongste verleden
evento -- = recente gebeurtenis
de -- construction = pas gebouwd
casas de -- construction = nieuwbouwhuizen
lacte recentemente cocite = vers gekookte melk
recentemente pingite! = nat!


recepta sub

1 COMMERCIO het ontvangen, ontvangst, inontvangstneming
-- brute = bruto ontvangst
-- nette = netto ontvangst
imposto super le --s = inkomstenbelasting
--s de un match (A) de football (A) = recette van een voetbalwedstrijd
2 ontvangstbewijs, reçu
3 recept (anque FIGURATE), keukenrecept
-- de cocina = keukenrecept
-- vegetarian = vegetarisch recept
-- dietetic = dieetrecept
libro de --s = kookboek
4 MEDICINA recept
repetition del -- = herhalingsrecept
scriber un -- = een recept uitschrijven


receptaculo sub

1 verzamelplaats, vergaarbak, container, stortvat
-- de immunditias = vuilnisbak
2 BOTANICA bloembodem


receptar v

1 helen


+ receptario sub

1 receptenboek, kookboek


+ receptation sub

1 heling


receptator sub

1 heler


reception sub

1 het ontvangen, ontvangst, inontvangstneming
luisterrijke -- = reception magnific
accusar -- de = ontvangst berichten van
centro de -- = opvangcentrum
data de -- = ontvangstdatum
confirmation del -- = ontvangstbevestiging
2 receptie (hotel, etc.)
registro de -- = gastenboek
presentar se al -- = zich melden bij de receptie
3 receptie (feest)
sala de --(es) = receptiezaal, ontvangstzaal
4 ontvangst
RADIO -- radiophonic = radio-ontvangst


+ receptionista sub

1 receptionist


receptive adj

1 receptief, ontvankelijk, gevoelig
-- a nove ideas = voor nieuwe ideeën openstaan
esser -- al beltate de un paisage = ontvankelijk zijn voor de schoonheid van een landschap
nostre facultates/aptitudes -- = onze receptieve vermogens
2 vatbaar (voor ziekte)


receptivitate sub

1 receptiviteit, ontvankelijkheid, gevoeligheid
2 vatbaarheid (voor ziekte)


receptor sub

1 iemand die ontvangt, ontvanger
2 FINANCIAS etc., belastingontvanger, etc
3 RADIO ontvangtoestel, ontvanger
apparato -- = radio-ontvanger
-- a undas curte = kortegolfontvanger
-- stereo(phonic) = stereo-ontvanger
-- heterodyne = heterodyne ontvanger
-- ultrasonic = ultrasonore ontvanger
-- logarithmic = logarithmische ontvanger
4 (telefoon)hoorn
-- de testa/capite = hoofdtelefoon
distachar {sj} le -- = de hoorn van de haak nemen
5 MEDICINA, PHYSICA receptor
-- alpha = alfareceptor


recerca sub

1 het zoeken, nasporing, speurwerk
le -- de un objecto perdite = het zoeken naar een verloren voorwerp
esser al -- de un altere empleo = uitkijken naar een andere baan
2 (wetenschappelijk) onderzoek, research
-- scientific = wetenschappelijk onderzoek
-- atomic/nuclear = kernonderzoek
--s spatial = ruimteonderzoek
-- futurologic = toekomstonderzoek
-- systematic = systematisch onderzoek
resultato del --s = onderzoeksresultaat
centro de --(s) = onderzoekscentrum
laboratorio de --(s) = researchlaboratorium
instituto de --(s) = researchinstituut
programma de --(s) = researchprogramma
projecto de --(s) = researchproject
equipa de --(s) = researchteam


recercar v

1 zoeken (naar), opzoeken, speuren naar
-- le causas del guerra = de oorzaken van de oorlog nasporen
2 uitzoeken, onderzoeken, een onderzoek instellen naar, researchwerk verrichten


+ recercate adj

1 (waar naar gezocht wordt) gezocht
un criminal -- del policia = een door de politie gezochte crimineel
2 gezocht, verfijnd, gekunsteld
usar parolas -- = gekunstelde woorden gebruiken
3 gezocht, gewild, in trek
producto -- = gewild produkt
un architecto -- = een veel gevraagd architect
su compania es multo -- = zijn gezelschap is zeer gewild


recercator sub

1 iemand die iets zoekt/naar iets op zoek is
2 (wetenschappelijke) onderzoeker
-- scientific = wetenschappelijke onderzoeker


recession sub

1 terugtrekking, terugwijking, terugtreding
2 ECONOMIA recessie, economische teruggang, achteruitgang


recessive adj

1 BIOLOGIA recessief, latent
gen -- = recessief gen
characteristica/tracto -- = recessieve eigenschap


+ recessivitate sub

1 BIOLOGIA recessiviteit


recesso sub

1 het terugtrekken, terugtrekking, het terugwijken, het terugtreden, terugtreding
2 plaats waar men zich terugtrekt


+ rechristianisar v

1 herkerstenen


+ rechristianisation sub

1 herkerstening


+ recidiva sub

1 JURIDIC recidive, herhaling (van misdrijf)
2 MEDICINA recidive, herhaling (van ziektegeval)
3 het in dezelfde fout vervallen


+ recidivar v

1 opnieuw in dezelfde fout vervallen
2 JURIDIC recidiveren
3 MEDICINA (mbt ziekte) opnieuw optreden, terugkeren


+ recidivista sub

1 recidivist


recidivitate sub

1 MEDICINA (mbt ziekte) neiging om opnieuw op te treden
2 JURIDIC neiging tot recidive


reciper v

1 ontvangen, in ontvangst nemen, krijgen
-- un littera = een brief ontvangen
-- instructiones = instructies krijgen
-- un colpo = een klap krijgen
-- in presto de = lenen van


recipiente adj

1 ontvangend


recipiente sub

1 CHIMIA recipiënt, kolf
-- graduate = maatbeker
2 bak, kom, container, reservoir
-- isotherme = koelbox
-- de aqua = waterreservoir/bassin
-- de gas = gashouder


reciproc adj

1 wederkerig, wederzijds
amor -- = wederzijdse liefde
relationes -- = wederzijdse betrekkingen
servicio -- = wederdienst
action -- = wisselwerking
amicitate -- = wederzijdse vriendschap
contracto -- = wederzijdse overeenkomst
monopolio -- = wederzijds monopolie
concession -- = geven en nemen
LINGUISTICA E GRAMMATICA
pronomine -- = wederkerig voornaamwoord
testamento -- = wederkerig testament
facer se reproches {sj} -- = elkaar over en weer verwijten maken


reciprocar v

1 reciproceren, (op wensen/gevoelens, etc.) antwoorden


reciprocation sub

1 het reciproceren, het antwoorden (op wensen/gevoelens, etc.), wisselwerking


reciprocitate sub

1 wederkerigheid, wederzijdse betrekking, reciprociteit
-- de sentimentos = wederkerigheid van gevoelens
systema de -- = stelsel van wederkerigheid
principio de -- = reciprociteitsprincipe
coefficiente de -- = reciprociteitscoëfficiënt
JURIDIC clausula de -- = reciprociteitsclausule


+ reciproco sub

1 MATHEMATICA, PHILOSOPHIA tegendeel, omgekeerde


+ recirculator sub

1 recirculator
-- de aqua = waterrondpompinstallatie


+ recitabile adj

1 wat gereciteer/opgezegd kan worden


recital sub ANGLESE

1 MUSICA recital, soloconcert, solo-uitvoering
-- de piano = pianorecital
-- de violino = vioolrecital
-- de canto = liederavond
dar un -- = een recital geven


+ recitalista sub

1 uitvoerder van een recital


recitar v

1 opzeggen (les, etc.)
2 reciteren, voordragen


recitation sub

1 het opzeggen (van les, etc.)
2 het reciteren, het voordragen, voordracht


recitative adj

1 recitativisch
stilo -- = verhalende stijl


recitativo sub

1 MUSICA recitatief, verhalende zang
-- sic = droog recitatief
-- instrumental = instrumentaal recitatief
cantar le -- = het recitatief zingen


+ recitator sub

1 iemand die iets reciteert/opzegt


reclamabile adj

1 opeisbaar


reclamar v

1 opeisen, eisen, verlangen, met aandrang vragen (om), (terug)vorderen
-- contra = protesteren tegen, reclameren tegen, bezwaar maken tegen, protest aantekenen tegen
-- le attention = de aandacht opeisen
-- moneta prestate = te leen gegeven geld opeisen
-- un explication/explanation = een verklaring eisen
-- al ordine = tot de orde roepen


reclamation sub

1 eis, vordering
2 protest, bezwaar, klacht, reclame
-- infundate/immotivate/injustificate = ongegronde klacht
littera de -- = bezwaarschrift
libro/registro de --es = klachtenboek
cassa de --es = klachtenbus
officio de --es = klachtenbureau
derecto de -- = klachtrecht
facer --es = reclames indienen
presentar un -- = een klacht/bezwaarschrift indienen
pro --es, dirige vos al fenestretta numero tres = voor klachten kunt u bij loket drie terecht


reclamator sub

1 iemand die reclameert, eiser


reclamo sub

1 TYPOGRAPHIA custos, bladwachter
2 reclame
-- luminose = lichtreclame
-- per posta = postreclame, mailing
-- fallace/deceptive = misleidende reclame
-- non commercial = ideële reclame
film (A) de -- = reclamefilm
folio de -- = reclameblaadje
officio de -- = reclamebureau
campania de -- = reclamecampagne
codice de -- = reclamecode
brochure (F) de -- = reclamefolder
truco/stratagema de -- = reclamestunt
imprimitos de -- = reclamedrukwerk
columna/colonna de -- = reclamezuil
pagina de -- = pagina de reclamo
avion de -- = reclamevliegtuig
volo de -- = reclamevlucht
precio -- = reclameprijs
facer le -- pro un cosa = reclame voor iets maken


+ reclassificar v

1 weer/opnieuw indelen


+ reclinabile adj

1 wat omgebogen/achterover gebogen kan worden
dorso -- (de un sedia) = verstelbare rugleuning (van een stoel)


reclinar v

1 achterover buigen, laten leunen of rusten, ombuigen


+ reclination sub

1 achteroverbuiging, terugbuiging, ombuiging


recluder v

1 opsluiten, afzonderen, isoleren
-- se in su casa = zich in zijn huis opsluiten


recluse adj

1 teruggetrokken, afgezonderd, geïsoleerd, eenzaam


reclusion sub

1 afzondering, teruggetrokkenheid
2 opsluiting, gevangenschap
-- perpetue/a perpetuitate = levenslange opsluiting/gevangenisstraf
-- in cella de isolamento = eenzame opsluiting


recluso sub

1 kluizenaar, recluse
cabana de -- = kluizenaarshut


recocer v

1 opnieuw koken, opkoken
2 ontlaten (metaal, etc.)


recognition sub

1 herkenning
choc de -- = schok van de herkenning


+ recognoscente adj

1 dankbaar, erkentelijk
un publico -- = een dankbaar publiek


recognoscentia sub

1 herkenning, het herkennen
signo de -- = teken van herkenning
2 het erkennen, erkenning
-- de un stato = erkenning van een staat
-- de facto = de facto erkenning
-- de jure = de jure erkenning
3 het verkennen, verkenning, het onderzoeken
avion de -- = verkenningsvliegtuig
volo de -- = verkenningsvlucht
patrulia de -- = verkenningspatrouille
4 erkentelijkheid, dankbaarheid
exprimer su = zijn dankbaarheid betuigen/uiten
monstrar -- verso un persona = zich erkentelijk betonen tegenover iemand
con -- = met dank


recognoscer v

1 herkennen, onderkennen, identificeren
-- un loco = een plaats herkennen
io le recognosceva per su ambulatura = ik herkende hem aan zijn gang
2 erkennen
-- le superioritate de un persona = iemands superioriteit erkennen
-- un governamento = een regering erkennen
-- le competentia de un tribunal = de bevoegdheid van een rechtbank erkennen
-- su error = zijn fout/dwaling inzien
-- un infante = een kind erkennen
-- de jure le existentia de un stato = het bestaan van een staat de jure erkennen
installator recognoscite = erkend installateur
3 verkennen, onderzoeken
-- un terreno = een terrein verkennen
4 dankbaar zijn, erkentelijk zijn


recognoscibile adj

1 herkenbaar, (gemakkelijk) te herkennen
ille es a pena -- = hij is nauwelijks te herkennen
2 erkenbaar


recolar v

1 weer/opnieuw zeven/filtreren/filteren


recollection sub

1 RELIGION recollectie, bezinning, meditatie
jorno/die de -- = dag van bezinning


recolliger v

1 verzamelen, bijeenbrengen
2 oogsten, vergaren
3 opnemen, ontvangen, herbergen
4 -- se = mediteren, zich aan overpeinzingen overgeven, tot zichzelf keren, RELIGION in stilte bidden


recolligimento sub

1 stille overpeinzing, RELIGION stil gebed


+ recollocar v

1 terugplaatsen, terugzetten, terugleggen
-- le libros = de boeken terugzetten


+ recolonisar v

1 opnieuw koloniseren, herkoloniseren


+ recolonisation sub

1 herkolonisatie


+ recolorar v

1 weer kleuren, weer verven


recolta sub

1 oogst
-- del tabaco = tabaksoogst
-- de cereales = graanoogst, korenoogst
-- del tritico/del frumento = tarweoogst
-- abundante = rijke oogst
-- exuberante = overvloedige oogst
-- disastrose = rampzalige oogst
protection del -- = gewasbescherming
die de -- = oogstdag
saison (F) del -- = oogstseizoen


+ recoltabile adj

1 die/dat geoogst kan worden
fructos -- un augusto = fruit dat in augustus geoogst kan worden


recoltar v

1 oogsten, verzamelen, vergaren
machina a/de -- = oogstmachine


+ recoltator sub

1 oogster
-- de patatas = aardappelrooier
-- de bulbos = bollenrooier


+ recombinante adj

1 recombinant
ADN -- = recombinant D.N.A.


+ recombinar v

1 recombineren


+ recombination sub

1 recombinatie
-- genic/de genes = genrecombinatie
analyse (-ysis) del -- = recombinatie-analyse
frequentia de -- = recombinatiefrequentie


recomenciamento sub

1 het opnieuw beginnen, hervatting, herbegin


recomenciar v

1 weer/opnieuw beginnen


recommendabile adj

1 aanbevelenswaardig, aan te bevelen
poco/pauco -- = onwenselijk
isto non es un exemplo -- = dat voorbeeld verdient geen navolging


recommendar v

1 aanbevelen, aanraden, adviseren
-- un producto = een produkt aanbevelen
io te lo recommenda = dat kan ik je aanbevelen


+ recommendate adj

1 aanbevolen, aangeraden
orthographia -- = voorkeursspelling
calidemente -- = warm aanbevolen


recommendation sub

1 aanbeveling, recommendatie
littera de -- = aanbevelingsbrief


+ recommitter v

1 weer begaan
-- le mesme error = weer dezelfde fout maken


+ recomparer v

1 weer/opnieuw verschijnen (voor de rechtbank)


recompensa sub

1 vergoeding, schadeloosstelling
2 beloning
-- conveniente/appropriate = passende beloning
-- juste/meritate = juiste beloning
-- generose = royale/ruime beloning
-- condigne/ben meritate = welverdiende beloning
promitter/offerer un -- = een beloning uitloven
reciper un -- = een beloning krijgen
in -- de = als beloning voor


recompensar v

1 vergoeden, schadeloosstellen
2 belonen
-- con generositate = gul belonen


recompensator sub

1 iemand die schadeloos stelt/beloont


+ recompilar v

1 opnieuw compileren


+ recompilation sub

1 nieuwe compilatie


recomponer v

1 weer samenstellen, herstellen
-- un cabinetto = een kabinet reconstrueren
-- un pagina = een pagina opnieuw samenstellen


+ recomponibile adj

1 weer samen te stellen, weer op te bouwen


recomposition sub

1 het weer samenstellen, het herstellen


+ recompra sub

1 terugkoop


+ recomprabile adj

1 terug te kopen


+ recomprar v

1 terugkopen


+ reconceder v

1 weer toestaan/verlenen, etc. (Vide: conceder)


+ reconcentrar v

1 weer concentreren
-- le truppas super le lineas de defensa = de troepen weer bijeenbrengen op de verdedigingslinies


reconciliabile sub

1 verzoenbaar, verenigbaar


+ reconciliabilitate sub

1 verenigbaarheid, verzoenbaarheid


reconciliar v

1 verzoenen, tot elkaar brengen
ille vole -- le opponentes = hij wil de tegenstanders verzoenen
2 RELIGION weer verzoenen (met de Kerk)


reconciliation sub

1 verzoening, bijlegging
tentativa de -- = poging tot verzoening
2 RELIGION reconciliatie


reconciliator sub

1 bemiddelaar, verzoener


reconciliatori adj

1 verzoenend, bemiddelend
gesto -- = verzoenend gebaar


+ reconciper v

1 opnieuw een denkbeeld/begrip vormen, etc, (Vide: conciper)


+ recondemnar v

1 weer veroordelen
on le ha condemnate pro le mesme delicto = ze hebben hem weer veroordeeld voor hetzelfde delict


+ reconditionar v

1 opnieuw in goede staat brengen, herstellen, restaureren


reconducer v

1 terugbrengen
-- al calma = weer tot bedaren brengen
-- un persona al ration = iemand weer tot rede brengen
2 JURIDIC verlengen, vernieuwen (huur/pacht, etc.)


+ reconducibile adj

1 terug te brengen
phenomenos -- al mesme causas = verschijnselen die zijn terug te brengen tot dezelfde oorzaken


+ reconduction sub

1 het terugbrengen
2 JURIDIC verlenging, vernieuwing (huur/pacht, etc.)


+ reconfiscar v

1 opnieuw confisqueren


+ reconfortante adj

1 opbeurend
parolas -- = opbeurende woorden
tassa de caffe -- = bakkie troost


reconfortar v

1 sterken, moed geven, bemoedigen, opbeuren
2 versterken, kracht geven


+ reconforto sub

1 troost, steun, toeverlaat
parolas de -- = opbeurende woorden
-- moral = morele steun
-- potente = grote troost
cercar un -- in le religion = troost zoeken in het geloof


+ reconfutar v

1 opnieuw weerleggen


+ recongelar v

1 opnieuw doen bevriezen, weer invriezen, weer diepvriezen


+ recongregar v

1 weer samenbrengen/vergaderen


+ reconjugar v

1 weer koppelen/verbinden


+ reconjunger v

1 weer samenvoegen/verenigen/combineren


+ reconnecter v

1 weer aansluiten, etc. (Vide: connecter)


+ reconquesta sub

1 herovering
-- de un territorio = herovering van een gebied
-- del libertate = herovering van de vrijheid


+ reconquirer v

1 heroveren
-- un fortalessa = een fort heroveren
-- le independentia = de onafhankelijkheid heroveren
-- le titulo europee = de Europese titel heroveren
-- le fiducia de un persona = iemands vertrouwen terugkrijgen


+ reconsentir v

1 weer toestaan/goedkeuren, opnieuw instemmen (met)


reconsiderar v

1 nader overwegen, opnieuw in overweging nemen, heroverwegen
le presidente reconsiderava su candidatura = de voorzitter heroverwoog zijn kandidatuur
-- un question = een kwestie heroverwegen
-- un decision = een beslissing herzien


+ reconsideration sub

1 heroverweging, nadere overweging
-- de un decision = heroverweging van een beslissing


+ reconsolar v

1 weer troosten, etc. (u: consolar)


+ reconsolidar v

1 opnieuw verstevigen, opnieuw consolideren


reconstituer v

1 reconstitueren, opnieuw samenstellen, opnieuw vormen, in vroegere/normale staat terugbrengen


+ reconstituibile adj

1 wat kan worden gereconstitueerd


reconstitution sub

1 het opnieuw samenstellen, het opnieuw vormen, het terugbrengen in vroegere/normale staat
-- economic = economisch herstel


reconstruction sub

1 wederopbouw, herbouw, reconstructie
plano de -- = herbouwplan
le -- del citate = de herbouw van de stad
politica de -- = politiek van wederopbouw
2 reconstructie (van gebeurtenissen, etc.)
designo de -- = reconstructietekening
-- de un crimine = reconstructie van een misdaad


+ reconstructive adj

1 reconstructief
methodo -- = reconstructieve methode
technicas -- = re-constructieve technieken


+ reconstructor sub

1 iemand die reconstrueert (Vide: reconstruer)


reconstruer v

1 weer opbouwen, herbouwen, reconstrueren
2 reconstrueren, weer in scène zetten
-- un crimine = een misdaad reconstrueren


+ reconstruibile adj

1 wat kan worden gerecon-strueerd


+ reconsultar v

1 weer beraadslagen, weer overleg plegen
2 weer raadplegen, weer consul-teren


+ recontar v

1 opnieuw tellen, hertellen
-- un summa = een som weer tellen


+ reconto sub

1 hertelling
-- de un summa = hertelling van een som


+ reconvention sub

1 JURIDIC tegenklacht, tegeneis


+ reconventional adj

1 JURIDIC reconventioneel
demanda -- = tegeneis


+ reconversion sub

1 ECONOMIA omschakeling
-- de un fabrica de tanks (A) in un fabrica de auto(mobile)s = omschakeling van een tankfabriek naar een autofabriek


+ reconverter v

1 ECONOMIA omschakelen


+ reconvocar v

1 weer oproepen, weer bijeen-roepen, weer samenroepen, weer convoceren
-- un teste = een getuige weer oproepen
-- un assemblea = een vergadering weer bijeenroepen


+ reconvocation sub

1 nieuwe oproep, nieuwe bij-eenroeping
-- de un teste = nieuwe oproep van een getuige


recoperir adj

1 weer bedekken, overtrekken
-- un libro = een boek kaften
le tegulas se recoperi partialmente = de dakpannen liggen gedeeltelijk over elkaar


+ recopiar v

1 opnieuw copiëren


record sub ANGLESE

1 record
-- de velocitate = snelheidsrecord
-- de altura/de altitude = hoogterecord
-- mundial/del mundo = wereldrecord
-- europee = Europees record
-- olympic = Olympisch record
-- de pista = baanrecord
-- de patinage = schaatsrecord
-- de durata/de duration = duurrecord
velocitate -- = recordsnelheid
tempore -- = recordtijd, toptijd
numero -- = recordaantal
volo -- = recordvlucht
cifra -- = recordcijfer
temperatura -- = recordtemperatuur
amonta/summa -- = recordbedrag
visita -- = recordbezoek
recolta -- = recordoogst
anno -- = recordjaar, topjaar
mense -- = recordmaand, topmaand
consumo/consumption -- = topverbruik
production -- = recordproduktie
affluentia -- = recorddrukte, topdrukte
tentativa de -- = recordpoging
establir un -- = een record vestigen
detener un -- = een record hebben/houden
detentor de un -- = recordhouder
batter un -- = een record slaan/breken/verbeteren
pulverisar un -- = een record vermorzelen
pulverisation de un -- = vermorzeling van een record
le hiberno de 1963 ha battite tote le --s = de winter van 1963 sloeg alle records


recordar v

1 in herinnering brengen, aan (iets) herinneren
-- un cosa a un persona = iemand aan iets herinneren
-- se = zich herinneren
io non me recorda multo del russo = er is niet veel van mijn Russisch blijven hangen
recorda te mi parolas = let op mijn woorden


+ recordation sub

1 herinnering
-- nebulose/vage = vage herinnering
digne de -- = gedenkwaardig
de felice -- = zaliger gedachtenis


+ recorrection sub

1 hercorrectie


+ recorrector sub

1 iemand die hercorrigeert


+ recorriger v

1 hercorrigeren


recovrabile adj

1 terug te krijgen, recupereerbaar, inbaar
debitas -- = inbare schulden


recovrar v

1 herkrijgen, terugkrijgen, herwinnen, recupereren
-- su fortias = weer op krachten komen, weer op verhaal komen
-- le sanitate = weer gezond worden
-- le vista = het gezichtsvermogen terugkrijgen
-- su benes = zijn bezittingen terugkrijgen
-- su ration = zijn verstand terugkrijgen, weer verstandig worden
-- su splendor = zijn luister herkrijgen
-- le tempore perdite = de verloren tijd inhalen
-- su expensas/costos ab alteres = de kosten op anderen verhalen


recovrator sub

1 iemand die iets herwint/terugkrijgt


recrear v

1 herscheppen, opnieuw vormen, opnieuw opbouwen
2 ontspannen, afleiding/verstrooiing/vermaak geven
-- se = zich ontspannen, recreëren


recreation sub

1 het herscheppen, herschepping
2 recreatie, ontspanning, amusement, vermaak, afleiding, verstrooiing
-- de massa = massarecreatie
corte de -- = speelplaats
hora del -- = speeluur, speeltijd
parco de -- = recreatiepark
centro de -- = recreatiecentrum
zona/region de -- = recreatiegebied/streek
terreno de -- = recreatieterrein
sala de -- = recreatiezaal
local de -- = ontspanningslokaal
loco de -- = ontspanningsoord
plano de -- = recreatieplan
lectura de -- = ontspanningslectuur
programma de -- = ontspanningsprogramma


recreative adj

1 ontspannend, ontspannings..., vermakelijk
film (A) -- = amusementsfilm
lectura -- = ontspanningslectuur
programma -- = ontspanningsprogramma


recrescer v

1 weer groeien, weer aangroeien (haar/staart, etc.)


recrescimento sub

1 het weer groeien/wassen/toenemen


+ recrescita sub

1 Vide: recrescimento


recriminar v

1 tegenverwijten of tegenbeschuldigingen inbrengen tegen, met verwijten of beschuldigingen beantwoorden


recrimination sub

1 tegenverwijt, tegenbeschuldiging
--es mutual = beschuldigingen over en weer


recriminator sub

1 iemand die tegenverwijten of tegenbeschuldigingen inbrengt, iemand die verwijten met verwijten beantwoordt


recriminatori adj

1 een verwijt of beschuldiging met een tegenverwijt of tegenbeschuldiging beantwoordend


+ recrucifiger v

1 opnieuw kruisigen


recrudescente adj

1 oplaaiend
epidemia -- = weer oplaaiende epidemie


recrudescentia sub

1 hernieuwde uitbarsting, het opnieuw oplaaien, toename, verergering
-- del combattos = het weer oplaaien van de gevechten
-- del frigido = verhevigde terugkeer van de koude
-- de un epidemia = hernieuwde uitbarsting van een epidemie


recrudescer v

1 opnieuw uitbreken, opnieuw oplaaien, toenemen, verergeren, heviger terugkeren


recruta sub

1 recrutering, (aan)werving
centro de -- = rekruteringscentrum
2 rekruut


recrutamento sub

1 rekrutering, (aan)werving
campania de -- = wervingscampagne
premio de -- = aanbrengpremie
centro de -- = rekruteringscentrum
agente de -- = werfagent
officio/bureau (F) de -- = werfkantoor/bureau
premio de -- = werfpremie
systema de -- = werfstelsel


recrutar v

1 rekruteren, (aan)werven
-- obreros = arbeiders aannemen
-- marineros = matrozen werven
-- soldatos = soldaten werven
-- nove personal = nieuw personeel aantrekken
-- nove membros/adherentes/socios = nieuwe leden aanbrengen
-- un armea = een leger op de been brengen


recrutator sub

1 werver, ronselaar


+ recrystallisar v

1 herkristalliseren, omkristalliseren


+ recrystallisation sub

1 herkristallisatie, omkristallisering
temperatura de -- = herkristallisatietemperatuur


rectal adj

1 ANATOMIA rectaal
tumor -- = tumor in de endeldarm
speculo -- = rectaalspeculum
prender su temperatura -- = zijn temperatuur rectaal opnemen


+ rectalgia sub

1 MEDICINA rectalgie


rectangular adj

1 rechthoekig, recht
tabula -- = rechthoekige tafel
triangulo -- = rechthoekige driehoek
parallelepipido -- = recht parallelepipidum, balk


+ rectangularitate sub

1 rechthoekigheid


rectangule adj

1 rechthoekig, recht
triangulo -- = rechthoekige driehoek
quadrilatero -- = rechthoekige vierhoek
tabula -- = rechthoekige tafel
parallelepipedo -- = recht parallelepipedum, balk


rectangulo sub

1 rechthoek
le lateres de un -- = de zijden van een rechthoek


recte adj

1 recht (niet gebogen)
linea -- = rechte lijn
angulo -- = rechte hoek
latere de angulo -- = rechthoekszijde
formar un angulo -- = rechthoekig op elkaar staan
ASTRONOMIA ascension -- = rechte klimming
2 rechtvaardig


rectificabile adj

1 herstelbaar, rectificeerbaar, te rectificeren, te corrigeren
iste error essera facilemente -- = die fout zal gemakkelijk te corrigeren zijn


+ rectificabilitate sub

1 rectificeerbaarheid, corrigeerbaarheid, herstelbaarheid


rectificar v

1 rectificeren, rechtzetten, herstellen, corrigeren
-- un procedura = een procedure rectificeren
-- un error = een vergissing herstellen
-- un omission = een verzuim goedmaken
2 CHIMIA rectificeren, verder zuiveren
-- alcohol = alcohol verder zuiveren
3 ELECTRICITATE gelijkrichten


rectification sub

1 rectificatie, rechtzetting, herstel, correctie
-- de un error = herstel van een vergissing
2 CHIMIA tweede zuivering, tweede destillatie
-- de alcohol = tweede zuivering van alcohol
3 ELECTRICITATE gelijkrichting


+ rectificative adj

1 rectificerend, corrigerend, een wijziging aanbrengend
littera -- = rectificerende brief
budget (A) -- = bijstelling van de begroting


rectificator sub

1 hersteller, rectificeerder
2 ELECTRICITATE gelijkrichter


+ rectifolie adj

1 BOTANICA rechtbladig


+ rectiglume adj

1 BOTANICA met rechte kafjes


+ rectilinear adj

1 Vide: rectilinee


+ rectilinearitate sub

1 rechtlijnigheid


rectilinee adj

1 (kaars)recht
litore -- = rechte kustlijn
2 MATHEMATICA recht(lijnig)
movimento -- = rechtlijnige beweging
figura -- = rechtlijnige figuur
trajectoria -- = rechtlijnige baan
angulo -- = standhoek


+ rectinerve adj

1 rechtnervig


+ rectitis sub

1 MEDICINA endeldarmontsteking, rectitis


rectitude sub

1 rechtheid, rechtlijnigheid
-- de un linea = rechtheid van een lijn
2 FIGURATE juistheid
-- de un rationamento = juistheid van een redenering
-- de un judicamento = juistheid van een oordeel
3 rechtschapenheid, onkreukbaarheid, oprechtheid, eerlijkheid


recto sub

1 TYPOGRAPHIA recto, voorzijde (van blad)
al -- = op de voorzijde
2 ANATOMIA endeldarm, rectum
orificio del -- = anus


+ rectogenital adj

1 rectogenitaal


rector sub

1 rector, directeur, leider, chef, hoofd, etc.
-- magnific = rector magnificus


rectoral adj

1 rectoraal
dignitate -- = rectorale waardigheid
discurso -- = rectorale rede


rectorato sub

1 rectoraat


+ rectoscopia sub

1 MEDICINA rectoscopie


+ rectoscopic adj

1 MEDICINA rectoscopisch
examine -- = rectoscopisch onderzoek


+ rectoscopio sub

1 MEDICINA rectoscoop, endeldarmspiegel


+ rectovaginal adj

1 rectovaginaal


+ rectovesical adj

1 rectovesicaal


+ rectrice sub

1 rectrix


reculamento sub

1 het achteruitgaan, het terugwijken
2 FIGURATE het verliezen van terrein, het achteruitgaan
3 het terugkrabbelen
4 het terugslaan, terugslag (van vuurwapens)


recular v

1 achteruitgaan, achteruitlopen, achteruitrijden, terugwijken, terugdeinzen
le cavallo recula = het paard wijkt achteruit
le auto(mobile) recula = de auto rijdt achteruit
non avantiar es -- = stilstand is achteruitgang
2 terrein verliezen, teruggaan, achteruitgaan
le epidemia recula = de epidemie verliest terrein
3 terugkrabbelen, terugschrikken, aarzelen, niet durven
4 terugslaan (van vuurwapens)


+ recunear v

1 hermunten


recuperabile adj

1 terug te krijgen, recupereerbaar
imballage -- = retouremballage


+ recuperabilitate sub

1 recupereerbaarheid
-- del vista = mogelijkheid om gezichtsvermogen terug te krijgen


recuperar v

1 terugkrijgen, herkrijgen, wederbekomen, herwinnen
-- calor = warmte terugwinnen
-- un nave = een schip bergen
2 terugkrijgen (gezondheid/verliezen), herstellen
-- le vista = het gezichtsvermogen terugkrijgen
-- su sanitate = zijn gezondheid terugkrijgen
-- su fortias = aansterken
-- le tempore perdite = de verloren tijd inhalen
-- le sensos = weer tot bewustzijn komen, weer bijkomen
-- se de un perdita = zich van een verlies herstellen
COMPUTATOR -- datos = gegevens opvragen


recuperation sub

1 het terugwinnen, terugwinning, terugkrijging, wederbekoming, recuperatie
-- de un missile = berging van een raket
-- del calor = terugwinning van de warmte
-- de metallos non ferrose = terugwinning van non-ferro metalen
-- del jornos de travalio/de labor = het inhalen van de arbeidsdagen


recuperator sub

1 iemand die iets terugwint/wederbekomt
-- de naves = berger
2 warmte(uit)wisselaar, recuperator


recurrente adj

1 terugkomend, terugkerend, recurrent
febre -- = wisselende/terugkomende koorts (soort typhus)
dolor -- = gedurige pijn
selection -- = recurrente selectie
MATHEMATICA serie/progression -- = teruglopende reeks
BIOLOGIA selection -- = recurrente selectie


recurrentia sub

1 het terugkomen, herhaling


recurrer v

1 weer (hard)lopen
SPORT -- le cento metros = opnieuw de honderd meter lopen
2 zijn toevlucht nemen (tot), zich wenden (tot), de hulp inroepen (van),
overgaan (tot), gebruik maken (van)
-- al intervention de = de bemiddeling inroepen van
-- al violentia/al fortia = tot geweld overgaan
-- al armas = naar de wapens grijpen
-- al armea = het leger inschakelen
-- al adjuta medic = medische hulp inroepen
-- a su sparnios = zijn spaargelden/spaarpot aanspreken
-- a un stratagema = zijn toevlucht nemen tot een list
--a un advocato = een advokaat in de arm nemen
3 JURIDIC in beroep gaan
-- (in appello) contra un persona = tegen iemand in beroep gaan


+ recursion sub

1 recursie


+ recursive adj

1 recursief
processo -- = herhalingsproces
LOGICA function -- = recursieve functie
algorithmo -- = recursief algoritme
regulas -- del grammatica generative = recursieve regels van de generatieve grammatica


+ recursivitate sub

1 recursiviteit


recurso sub

1 toevlucht, redmiddel, uitweg
-- al fortia/violentia = toevlucht tot geweld
le ultime -- = het laatste redmiddel
--s primitive = primitieve hulpmiddelen
haber -- al fortia/violentia = geweld gebruiken
haber -- al justitia = gerechtelijke stappen ondernemen
esser le sol -- de un persona = iemands enige toevlucht zijn
ille ha -- pro toto = hij weet overal raad op
2 JURIDIC beroep, appel, regres
obtener -- contra un persona = verhaal op iemand krijgen
rejectar un -- = een beroep verwerpen
derecto de -- = regresrecht
obligation de -- = regresplicht
salvo -- = behoudens regres
sin -- = zonder regres


recurvar v

1 weer buigen
2 terugbuigen, ombuigen, neerbuigen


+ recurvate adj

1 omgebogen, neergebogen


+ recurviflor adj

1 BOTANICA met teruggekromde bloemen of bloeiwijzen


+ recurvifoliate adj

1 BOTANICA met teruggekromde bladeren


+ recurvifolie adj

1 Vide: recurvifoliate


+ recurvimarginate adj

1 BOTANICA met teruggekromde rand


+ recurvirostre adj

1 BOTANICA met teruggekromde snavel
2 (van vogels) met omgebogen snavel


+ recurvivenose adj

1 BOTANICA met teruggekromde aderen


recusabile adj

1 betwistbaar, aanvechtbaar
2 JURIDIC wraakbaar
teste -- = wraakbare getuige


+ recusabilitate sub

1 betwistbaarheid, aanvechtbaarheid
2 JURIDIC wraakbaarheid


recusar v

1 verwerpen, niet erkennen, betwisten, aanvechten, recuseren
-- un carga = een opdracht weigeren
-- le autoritate de un historico = de autoriteit van een historicus betwisten
2 JURIDIC wraken, verwerpen, onbevoegd verklaren
-- un teste = een getuige wraken
-- le judice = de rechter wraken


+ recusation sub

1 JURIDIC recusatie, wraking, verwerping
motivo de -- = wrakingsgrond
-- de un teste = wraking van een getuige


+ recyclabile adj

1 die/dat hergebruikt kan worden, die/dat geschikt is voor recycling/hergebruik
papiro -- = kringlooppapier


+ recyclage sub

1 het weer bruikbaar maken (van gebruikte stoffen), recycling, hergebruik, recirculatie
aqua de -- = water voor hergebruik
2 omscholing
curso de -- = omscholingscursus


+ recyclar v

1 reeds gebruikte grondstoffen weer gebruiken, hergebruiken
2 omscholen


+ recyclate adj

1 weer in gebruik gebracht, kringloop...
papiro -- = kringlooppapier


redaction sub

1 het redigeren, het opstellen, opstelling, redactie
2 redactie, de redacteuren
secretario de -- = redactiesecretaris
reunion del -- = redactievergadering
membro del -- = redactielid
tabula de -- = redactietafel
3 redactie (gebouw, kamer)


+ redactional adj

1 redactioneel, redactie...
officio -- = redactiekantoor
articulo -- = redactioneel artikel
secreto -- = redactiegeheim
commission -- = redactiecommissie


redactor sub

1 opsteller, redacteur
2 redacteur (lid van de redactie)
-- sportive = sportredacteur


+ redan sub

1 ARTE DE CONSTRUER zigzagsgewijze vestingwerk


+ redefinir v

1 herdefiniëren, opnieuw omschrijven
-- le grande lineas de un plano = de grote lijnen van een plan opnieuw omschrijven


redemption sub

1 (anque RELIGION) redding, verlossing, bevrijding
le -- del peccatos = de verlossing van de zonden
2 JURIDIC vrijkoping, afkoping, afkoop, losgeld
exiger un -- = losgeld eisen
pagar un -- = een losprijs betalen


redemptive adj

1 (anque RELIGION) reddend, verlossend, bevrijdend


redemptor sub

1 verlosser, bevrijder, loskoper
2 RELIGION Verlosser, Heiland


+ redemptori adj

1 verlossend, verlossing brengend, zaligmakend, redemptorisch


+ redemptorista sub

1 redemptorist


redente sub

1 FORTIFICATION pijlschans
2 ARTE DE CONSTRUER tandvormig ornament


+ redepinger v

1 opnieuw (af)schilderen, weer afbeelden


redescender v

1 weer naar beneden gaan, weer afdalen
le cammino redescende = de weg gaat weer naar beneden
le barometro redescende = de barometer daalt weer


+ redesignar v

1 opnieuw tekenen, overtekenen


+ redevenir v

1 weer worden


+ redhiber v

1 JURIDIC de koop vernietigen


+ redhibition sub

1 JURIDIC koopvernietiging, redhibitie


redhibitori adj

1 JURIDIC koopvernietigend, redhibitoir
vitio -- = koopvernietigend gebrek


+ rediffusion sub

1 RADIO, TELEVISION heruitzending, herhaling


rediger v

1 redigeren, (op)stellen, schrijven, opmaken
-- un brochure (F) = een brochure samenstellen
-- un processo verbal = een proces verbaal opmaken
2 redigeren, de redactie voeren van


redimer v

1 terugkopen, afkopen
2 aflossen (hypotheek, etc.)
3 vrijkopen, loskopen, bevrijden
-- un persona de su obligation = iemand van zijn verplichting ontslaan
4 RELIGION verlossen, vrijkopen
-- le peccatores = de zondaren vrijkopen


redimibile adj

1 afkoopbaar, aflosbaar, terugkoopbaar
obligation -- = aflosbare obligatie
2 RELIGION te verlossen, te redden


+ redimibilitate sub

1 (anque RELIGION) aflosbaarheid, afkoopbaarheid


+ redina sub

1 teugel, toom, leidsel
sin --s = teugelloos
anello de -- = teugelring
tener le -- = de teugel houden,
FIGURATE de touwtjes in handen hebben)
laxar le --s = de teugels vieren
FIGURATE guidar con le --s = de teugels in handen hebben


redingote sub FRANCESE

1 lange jas


+ redintegration sub

1 PSYCHOLOGIA herstel (van voorbije bewustzijnstoestand)


+ rediscontabile adj

1 herdiscontabel


+ rediscontar v

1 herdisconteren


+ redisconto sub

1 herdisconto


+ rediscoperir v

1 opnieuw ontdekken, herontdekken


+ rediscoperta sub

1 herontdekking


+ rediscuter v

1 nog eens bespreken, weer discussiëren over


+ redisplicamento sub

1 het opnieuw ontvouwen, het weer ontplooien, MILITAR hergroepering, herschikking
-- de truppas = hergroepering van troepen


+ redisplicar v

1 opnieuw ontvouwen, weer ontplooien, MILITAR hergroeperen, herschikken
-- truppas = troepen hergroeperen


+ redistillar v

1 opnieuw distilleren, nog eens distilleren


+ redistribuer v

1 opnieuw uitdelen, opnieuw verspreiden
2 opnieuw indelen, herverdelen


+ redistribution sub

1 nieuwe uitdeling, nieuwe verspreiding
2 nieuwe indeling, herverdeling


+ redivider v

1 opnieuw verdelen, herverdelen, herindelen
-- le lotes = herverkaveling


+ redivisibile adj

1 wat herverdeeld/heringedeeld kan worden


+ redivision sub

1 herverdeling, herindeling


redolente adj

1 geurig, welriekend


redolentia sub

1 geurigheid, geur, welriekendheid


redoler v

1 (lekker) ruiken (naar), geuren (naar)


+ redonar v

1 opnieuw geven, opnieuw schenken
-- fiducia = weer vertrouwen geven
2 teruggeven


+ redormir v

1 weer slapen


+ redowa sub

1 ARTE DE DANSA redowa (soort mazurka)


+ redox adj

1 redox
systema -- = redoxsysteem
potential -- = redoxpotentiaal
reaction -- = redoxreactie


+ redubitar v

1 opnieuw twijfelen, etc. (Vide: dubitar)


reducer v

1 terugbrengen (tot), verminderen, verkleinen, reduceren
-- le precios = de prijzen afslaan/verlagen
-- al minimo = tot een minimum terugbrengen
-- le effortio = de krachtsinspanning verminderen
-- le pression = de druk verminderen
-- un cosa a su proportiones real = iets tot zijn ware proporties terugbrengen
-- le expensas = de uitgaven besnoeien
-- le inflation = de inflatie terugdringen
-- le (intensitate del) luce(s)/lumine(s) = dimmen
-- in morsellos = kleinmaken, fijnmaken
-- le passo = de gang vertragen
iste berillos reduce = deze bril verkleint
2 brengen (tot), dwingen (tot)
-- al sclavitude = knechten, onderwerpen
-- al mendicitate/al miseria = tot de bedelstaf brengen
-- un persona al silentio = iemand het zwijgen opleggen, iemand tot zwijgen brengen
3 terugbrengen, omzetten
-- un fraction = een breuk herleiden/vereenvoudigen
-- fractiones al mesme denominator = breuken onder dezelfde noemer brengen, breuken gelijknamig maken
-- in pulpa = tot moes maken
-- a/in pulvere = tot stof doen vergaan, vernietigen
4 MEDICINA zetten (been)
-- un fractura = een beenbreuk zetten
5 CHIMIA reduceren


reducibile adj

1 herleidbaar, te herleiden, terug te brengen
2 die verminderd/verkleind/verlaagd kan worden
3 CHIMIA reduceerbaar
4 MEDICINA die gezet/op zijn plaats geduwd kan worden
5 MATHEMATICA
fraction -- = breuk die vereenvoudigd kan worden


reducibilitate sub

1 herleidbaarheid
2 verminderbaarheid, verkleinbaarheid
3 CHIMIA reduceerbaarheid


+ reducte adj

1 gereduceerd, verlaagd
a precio -- = tegen gereduceerde prijs, met korting
benzina/gasolina a precio -- = witte benzine
magazin a precios -- = kortingswinkel, discountzaak


reduction sub

1 vermindering, verkleining, verlaging, verkorting, korting, reductie
-- del disconto = discontoverlaging
-- de precios = prijsverlaging
-- de pena = strafvermindering
-- del expensas = bestedingsbeperking
-- de salario = loonsverlaging
-- del luce/del lumine = het dimmen
-- del horas de travalio/de labor = arbeidstijdverkorting
-- del demanda = vermindering van de vraag
-- del proportiones = schaalverkleining
BIOLOGIA division de -- = reductiedeling
carta de -- = kortingskaart
commutator pro le -- del luce/del lumine = dimschakelaar
dar/conceder un -- = een reductie toestaan
2 voorwerp op verkleinde schaal, verkleining
3 terugbrenging, herleiding, omrekening
tabella de -- = herleidingstabel
formula de -- = herleidingsformule
4 MEDICINA zetting (been), inbrenging, induwing
5 CHIMIA reductie
reaction de -- = reductiereactie
6 MATHEMATICA herleiding
-- de un fraction = vereenvoudiging van een breuk


+ reductionismo sub

1 reductionisme


+ reductionista sub

1 reductionist


+ reductionista adj

1 reductionistisch


reductive adj

1 reducerend, verminderend


reducto sub

1 FORTIFICATION schans, reduit
2 casino, speelzaal


reductor sub

1 iemand die/iets dat iets vermindert/verkleint/verlaagt, etc.
-- de ruito = ruisonderdrukker
2 CHIMIA reductiemiddel


+ reduellar v

1 weer duelleren


redundante adj

1 overtollig, overbodig
2 omstandig, wijdlopig, breedsprakig, omslachtig
stilo -- = wijdlopige stijl
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA redundant


redundantia sub

1 overtolligheid, overbodigheid, omhaal (van woorden), nodeloze herhaling
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA redundantie


redundar v

1 overvloedig voorhanden zijn, overvloeien, overlopen
2 bijdragen (tot), ten goede komen (aan), ten deel vallen (aan)


reduplamento sub

1 verdubbeling, vermeerdering, verheviging, versterking, toename


reduplar v

1 verdubbelen, sterker maken, versterken, vermeerderen
-- su fortias/su effortios = zijn inspanningen verdubbelen
2 sterker worden, toenemen, verhevigen


reduplicar v

1 verdubbelen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA verdubbelen, herhalen, redupliceren


reduplication sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA reduplicatie, verdubbeling, herhaling
syllaba de -- = reduplicatiesyllabe
2 BIOLOGIA reduplicatie
-- de genes = genreduplicatie


reduplicative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA reduplicerend, reduplicatie vertonend


+ reduvio sub

1 ZOOLOGIA roofwants


+ redynamisar v

1 weer energie geven aan, nieuw leven inblazen


+ reedificabile adj

1 wat kan worden herbouwd


reedificar v

1 weer opbouwen, herbouwen


reedification sub

1 herbouw, wederopbouw, herstel


+ reeditar adj

1 opnieuw uitgeven, opnieuw publiceren
-- un libro = een boek opnieuw uitgeven


+ reedition sub

1 nieuwe uitgave, heruitgave, opnieuw uitgegeven boek


+ reeducabile adj

1 heropvoedbaar
2 revalideerbaar


+ reeducar v

1 heropvoeden, herscholen
2 revalideren


+ reeducation sub

1 heropvoeding, herscholing
-- de delinquentes juvenil = reëducatie van jeugdige delinquenten
2 revalidatie


+ reelaborar v

1 opnieuw uitwerken/bewerken/verwerken


+ reelaboration sub

1 hernieuwde uitwering/bewerking/verwerking


reelection sub

1 herverkiezing
-- de un deputato = herverkiezing van een afgevaardigde
presentar su -- = zich herkiesbaar stellen


reeliger v

1 herverkiezen
-- un deputato = een afgevaardigde herverkiezen


reeligibile adj

1 herkiesbaar
le presidente es -- = de voorzitter is herkiesbaar


+ reeligibilitate sub

1 herkiesbaarheid
-- del presidente = herkiesbaarheid van de voorzitter


+ reemendar v

1 weer emenderen, etc. (Vide: emendar)


+ reemerger v

1 weer oprijzen (uit) (Vide: emerger)


+ reemigrar v

1 weer emigreren


reemplear v

1 opnieuw gebruiken
2 weer in dienst nemen
-- disoccupatos = werklozen weer in dienst nemen


+ reempleo sub

1 hergebruik
materiales de -- = materiales die weer gebruikt kunnen worden
2 (het) weer in dienst nemen
-- de disoccupatos = wederindienstneming van werklozen


+ reemption sub

1 wederinkoop


+ reentrar v

1 weer binnengaan, weer ingaan
2 teruggaan


+ reentrata sub

1 het weer binnengaan
2 het teruggaan


+ reequilibrar v

1 weer in evenwicht brengen, het evenwicht herstellen


+ reestimar v

1 herschatten, herwaarderen


+ reestimation sub

1 herschatting, herwaardering


+ reevalutar v

1 herschatten, herwaarderen


+ reevalutation sub

1 herschatting, herwaardering


+ reevocar v

1 weer inherinnering brengen, weer voor de geest halen


+ reevocation sub

1 het weer in herinnering brengen, het wederon voor de gest halen


+ reexaminar v

1 opnieuw onderzoeken, herkeuren, herexamineren


+ reexamination sub

1 hernieuwd onderzoek, herkeuring, herexaminering


+ reexhumar v

1 weer opgraven


+ reexhumation sub

1 (hernieuwde) opgraving


+ reexilar v

1 opnieuw verbannen


reexpedir v

1 opnieuw verzenden, doorzenden
-- un littera = een brief doorzenden


reexpedition sub

1 het doorzenden
-- de un littera = het doorzenden van een brief


+ reexplorar v

1 opnieuw exploreren, etc. (Vide: explorar)


reexponer v

1 weer uitstallen, weer tentoon-stellen, weer exposeren
2 weer blootstellen (aan)
3 weer uiteenzetten, weer ontvouwen
4 PHOTOGRAPHIA weer belichten


reexportar v

1 weer uitvoeren, weer exporteren, herexporteren


reexportation sub

1 wederuitvoer, heruitvoer, herexport


+ reexprimer v

1 opnieuw uitdrukken, opnieuw uiten


+ reexpugnar v

1 opnieuw veroveren


+ reextinguer v

1 weer (uit)blussen, etc. (Vide: extinguer)


refacer v

1 weer/opnieuw doen/maken
2 herstellen, repareren
-- se = weer op krachten komen, opknappen


+ refacibile adj

1 wat opnieuw gedaan/gemaakt kan worden (Vide: refacer)


refaction sub

1 het opnieuw/weer doen/maken
2 het herstellen, het repareren, herstel(ling), reparatie


refection sub

1 verkwikking, lafenis


refectorio sub

1 eetzaal (van kostschool/ziekenhuis, etc.), refter, refectorium (eetzaal in klooster)
MILITAR
-- militar = kantine


+ refecundar v

1 opnieuw bevruchten, weer vruchtbaar maken


+ referendari adj

1 het referendum betreffend
lege -- = wet op het referendum


referendario sub

1 referendaris
function de -- = refendarisambt


referendum sub

1 POLITICA referendum
organisar un -- = een referendum houden
2 DIPLOMATIA verzoek om (nieuwe) instructies


+ referente sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA referent


referentia sub

1 verwijzing, referentie
-- bibliographic = literatuurverwijzing
systema de -- = referentiesysteem
puncto de -- = referentie/oriëntatie/aanknopingspunt, richtpunt
signo/marca/symbolo de -- = verwijzingsteken
quadro de -- = referentiekader
gruppo de -- = referentiegroep
numero de -- = machtigingsnummer
monstra de -- = referentiemonster
calibre de -- = referentiekaliber
material de -- = vergelijkingsmateriaal
2 --s = referenties, getuigschriften, aanbevelingen
haber bon --s = goede referenties/papieren hebben
3 bron (mbt citaat)
obra/libro de -- = naslagwerk
mention/indication de -- = bronvermelding


+ referential adj

1 referentieel, referentie...
quadro -- = referentiekader
function -- del linguage = referentiële functie van de taal


referer v

1 verslag/rapport uitbrengen, verhalen, vertellen
2 toeschrijven (aan), terugvoeren (tot), verwijzen (naar)
-- se a = A. refereren aan, verwijzen naar, B. zinspelen op, doelen op, C. betrekking hebben op
-- se a un littera = refereren aan een brief
-- un cosa al regno del fabulas = iets naar het rijk der fabelen verwijzen
nos refere a nostre littera del duo de maio = wij verwijzen naar onze brief van 2 mei
-- un persona al secunde rango = iemand naar het tweede plan verwijzen
-- se subtilmente a un cosa = een bedekte toespeling op iets maken


+ referibile adj

1 toe te schrijven (aan), terug te voeren (tot), te verwijzen (naar)


+ referimento sub

1 verwijzing, referentie
--s bibliographic = bibliografische verwijzingen
puncto de -- = referentie/oriëntatie/aanknopingspunt
quadro de -- = referentiekader
gruppo de -- = referentiegroep
monstra de -- = referentiemonster
calibre de -- = referentiekaliber
con -- a = onder vermelding van, o.v.v.
material de -- = vergelijkingsmateriaal
facer -- a un cosa = naar iets verwijzen


+ refiltrar v

1 opnieuw filtreren


+ refinanciamento sub

1 het opnieuw financieren, hernieuwde financiering


+ refinanciar v

1 weer financieren


+ reflar v

1 ECONOMIA reflatie veroorzaken


+ reflation sub

1 ECONOMIA reflatie


reflecter v

1 reflecteren, weerspiegelen, weerkaatsen
le legislation debe -- le opinion public = de wetgeving moet de neerslag zijn van de publieke opinie
2 nadenken, overwegen
-- profundemente = diep nadenken


+ reflective adj

1 reflectief, denk...
psychologia -- = reflectiepsychologie
2 weerspiegelend, reflecterend
schermo -- = reflectiescherm


+ reflectivitate sub

1 reflectievermogen
2 PHYSICA reflectiviteit


+ reflectogramma sub

1 reflectogram


+ reflectographia sub

1 reflectografie


+ reflectographic adj

1 reflectografisch


+ reflectographo sub

1 reflectograaf


reflector sub

1 terugkaatsend voorwerp of vlak, reflector


reflexe adj

1 weerspiegelend, reflecterend
apparato/camera -- = reflexcamera
visor -- = reflexzoeker
2 PHYSIOLOGIA reflex...
movimento -- = reflexbeweging
arco -- = reflexboog


reflexibile adj

1 weerkaatsbaar, reflecteerbaar
radio -- = reflecteerbare straal


reflexibilitate sub

1 reflexibiliteit, weerkaatsbaarheid, reflecteerbaarheid


reflexion sub

1 OPTICA, ACUSTICA weerkaatsing, terugkaatsing, reflectie
-- diffuse = diffuse terugkaatsing
coefficiente de -- = reflectiecoëfficiënt
factor de -- = reflectiefactor
angulo de -- = reflectiehoek
luce/lumine de -- = refelctielicht
puncto de -- = refelctiepunt
plano de -- = reflectievlak
2 het nadenken, overdenking
facite con -- = doordacht
post -- (matur) = bij nader inzien


+ reflexipetale adj

1 BOTANICA met teruggeslagen kroonbladen


+ reflexisepale adj

1 BOTANICA met teruggeslagen kelkbladen


reflexive adj

1 weerspiegelend, reflecterend
schermo -- = reflectiescherm
2 nadenkend, bedachtzaam, reflectief
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA wederkerend
pronomine -- = wederkerend voornaamwoord
verbo -- = wederkerend werkwoord
forma/voce -- = wederkerende vorm
4 MATHEMATICA
relation -- = reflexieve relatie


+ reflexivitate sub

1 het reflexief-zijn, reflexiviteit


+ reflexivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA reflexief werkwoord


reflexo sub

1 weerspiegeling, FIGURATE afspiegeling
un pallide -- del original = een slap aftreksel van het origineel
2 PHYSIOLOGIA reflex, onwillekeurige beweging/reactie
martello a --s = reflexhamer
tempore/durata/duration del -- = reflextijd
-- pupillar = pupilreflex
-- palpebral = reflex van de oogleden
-- rotulee/rotulian = kniereflex
-- conditionate = geconditioneerde/voorwaardelijke reflex
-- incontrolabile = willekeurige reflex


+ reflexogramma sub

1 MEDICINA reflexogram (grafische voorstelling van een reflexbeweging)


+ reflexologia sub

1 MEDICINA reflexologie
-- pedal/del pedes = voetzoolmassage


+ reflexologista sub

1 reflexoloog


+ reflexologo sub

1 reflexoloog


+ reflexometria sub

1 MEDICINA reflexometrie


+ refluente adj

1 terugvloeiend, terugstromend
marea -- = afnemend tij, eb


+ refluentia sub

1 terugvloeiing, terugstroming


refluer v

1 terugvloeien, terugstromen
le aqua reflue = het water stroomt terug
2 eb worden


refluxo sub

1 het terugvloeien, het terugstromen, terugstroming
2 eb, afgaand tij
fluxo e -- = eb en vloed
currente de -- = ebstroom


+ refoderar v

1 opnieuw voeren, opnieuw voe-ring aanbrengen
-- un jachetta = een nieuwe voering in een jack zetten


+ reforar v

1 weer boren, etc. (Vide: forar)


reforestar v

1 herbebossen, weer met bos beplanten


reforestation sub

1 herbebossing


reforma sub

1 hervorming, vernieuwing, (geleidelijke) verbetering
-- constitutional/del constitution = grondwetsherziening
-- monetari/financiari = munt/geldhervorming
-- fiscal = belastinghervorming
-- agrari = landhervorming
-- orthographic/del orthographia = spellinghervorming
-- scholar = schoolhervorming
-- del inseniamento = onderwijsvernieuwing
-- del stato = staatshervorming
-- electoral = kiesrechthervorming
-- integral = volledige hervoming
programma de --s = hervormingsprogramma
projecto de -- = hervormingsplan
--s social = sociale hervormingen
realisar --s = hervormingen doorvoeren
introducer --s = hervormingen invoeren
2 ECCLESIA, HISTORIA Hervorming, Reformatie


reformabile adj

1 hervormbaar, verbeterbaar


reformar v

1 opnieuw formeren, opnieuw vormen/samenstellen
2 hervormen, verbeteren
-- leges = wetten herzien


+ reformatar sub

1 COMPUTATOR opnieuw formateren


reformate adj

1 hervormd, verbeterd
2 ECCLESIA, HISTORIA hervormd, protestants
religion -- = hervormde/protestantste godsdienst
doctrina -- = hervormde leer


reformation sub

1 hervorming, verbetering
2 ECCLESIA, HISTORIA Hervorming, Reformatie


reformative adj

1 hervormend, verbeterend
mesura -- = hervormingsmaatregel


reformator sub

1 hervormer, vernieuwer
-- del mundo = wereldhervormer
-- del inseniamento = onderwijshervorming
-- (del structura) social = maatschappijhervormer
2 ECCLESIA, HISTORIA hervormer, reformator
-- (religiose) = kerkhervormer


+ reformatori adj

1 hervormend, reformatorisch


+ reformatorio sub

1 verbeteringsgesticht, heropvoedingsgesticht, tuchtschool


reformismo sub

1 reformisme


reformista sub

1 reformist


reformista adj

1 reformistisch
mesura -- = hervormingsmaatregel
currentes -- = reformisti-sche stromingen


+ reformistic adj

1 reformistisch
facer un politica -- = een reformistische politiek voeren


+ reformular v

1 herformuleren


+ reformulation sub

1 herformulering


refractar v

1 PHYSICA breken (van lichtstralen)
le prisma refracta le luce/lumine = het prisma breekt het licht
luce/lumine refractate = gebroken licht
radio refractate = gebroken straal
unda refractate = gebroken golf


refractari adj

1 weerspannig, weigerachtig om te gehoorzamen, gekant, wars
-- al autoritate = nietgezagsgetrouw
2 MEDICINA moeilijk te genezen, hardnekkig, refractair
3 vuurvast, hittebestendig
material -- = hittebestendig materiaal
petra/bricca -- = brandsteen
argilla -- = vuurvaste klei


refraction sub

1 PHYSICA (straal)breking, refractie
-- luminose/del lumine/del luce = lichtbreking
-- del colores = kleurbreking
-- multiple = meervoudige refractie
-- atmospheric = atmosferische refractie
-- acustic = akoestische refractie
valor de -- = refractiewaarde
indice/index/coefficiente de -- = brekingsindex, refractiecoëfficiënt
angulo de -- = brekingshoek
superficie de -- = brekend oppervlak
axe de -- = brekingsas
lege de -- = brekingswet


refractive adj

1 PHYSICA brekend, straalbreking veroorzakend
poter -- = straalbrekend vermogen
indice/index -- = brekingsindex, refractiecoëfficiënt
planos de division -- = lichtbrekende scheidingsvlakken


refractivitate sub

1 PHYSICA breekbaarheid (van lichtstralen), refractiviteit


+ refractometria sub

1 PHYSICA refractometrie


+ refractometric adj

1 PHYSICA refractometrisch


+ refractometro sub

1 PHYSICA refractometer


refractor sub

1 refractor, dioptrische kijker


+ refractura sub

1 (het) opnieuw breken


refrain sub FRANCESE

1 refrein
forma de -- = refreinvorm


+ refrangente adj

1 PHYSICA brekend, brekings... (mbt het licht)
poter -- = refractiviteit
planos de division/separation -- = lichtbrekende scheidingsvlakken


refranger v

1 PHYSICA breken (van lichtstralen)


refrangibile adj

1 PHYSICA breekbaar (van lichtstralen)


refrangibilitate sub

1 PHYSICA breekbaarheid (van lichtstralen), refrangibiliteit


+ refrenar sub

1 beteugelen, in toom houden, bedwingen, inhouden, afremmen
-- le enthusiasmo de un persona = iemand in zijn enthousiasme afremmen
-- su impatientia = zijn ongeduld beteugelen


refrescamento sub

1 verfrissing, verkoeling, verkwikking
2 verversing, koel drankje


+ refrescante adj

1 afkoelend, verkoelend, verfrissend
bibita -- = verkoelende drank, frisdrank


refrescar v

1 koelen, afkoelen, verfrissen
2 als nieuw maken, hernieuwen, opfrissen
-- le aere = de lucht verversen
-- le memoria de un persona = iemands geheugen opfrissen


+ refriger v

1 weer bakken, opbakken
-- patatas = aardappels opbakken


refrigerante adj

1 verkoelend, koel...
TECHNICA camisa/inveloppe -- = koelmantel
manica -- = koelslang
tubo -- = koelpijp/buis
aletta -- = koelrib
agente/fluido/liquido -- = koelmiddel
superficie -- = koeloppervlak


refrigerante sub

1 MEDICINA koortswerend middel
2 koelmiddel
-- fluide = koelvloeistof
mixtura -- = koudmakend mengsel
3 koeler, koelapparaat
-- de aere = luchtkoeler


refrigerar v

1 koelen, afkoelen


+ refrigerate adj

1 gekoeld, koel...
butyro -- = gekoelde boter
nave -- = koelschip
cala -- = koelruim
cella/camera -- = koelruimte
camion -- = koelwagen
wagon -- = koelwagon


refrigeration sub

1 het koelen, koeling, het afkoelen, afkoeling
aere de -- = koellucht
-- per aere = luchtkoeling
-- per liquido = vloeistofkoeling
a -- per aere = luchtgekoeld
-- per aqua = waterkoeling
-- fortiate = geforceerde koeling
apparato de -- = koelapparaat
tubo/conducto de -- = koelleiding/pijp/buis
aletta de -- = koelrib
systema de -- = koelsysteem
technica de -- = koeltechniek
superficie de -- = koeloppervlak


refrigerative adj

1 (ver)koelend, afkoelend, koel...


refrigerativo sub

1 MEDICINA koortswerend middel


refrigerator sub

1 ijskast, koelkast, koelruimte, koeler
-- cryogenic = diepvriezer
-- de aere = luchtkoeler


refrigeratori adj

1 (ver)koelend, afkoelend, koel...
machina -- = koelmachine
compartimento -- = koelvak


refrigidar v

1 koelen
2 koel worden, afkoelen


+ refrir v

1 weer bakken, opbakken
-- patatas = aardappels opbakken
patatas refrite = opgebakken aardappels


refugiar v

1 in veiligheid brengen, onderdak verlenen aan
-- se = een toevlucht zoeken, de wijk nemen, schuilen
-- se del pluvia = voor de regen schuilen
loco pro -- se del pluvia = schuilplaats tegen de regen
-- se in un libro = vluchten in een boek


refugiato sub

1 vluchteling
adjuta al --s = vluchtelingenhulp
campo de --s = vluchtelingenkamp
fluxo de --s = vluchtelingenstroom
problema/question del --s = vluchtelingenvraagstuk
installar le --s in campos = de vluchtelingen in kampen onderbrengen


refugio sub

1 toevluchtsoord, schuilplaats, FIGURATE toevlucht, toeverlaat
-- in le montania = berghut
-- alpin = alpenhut
-- antiaeree = schuilkelder
-- antiatomic = atoomschuilkelder
-- fiscal = belastingparadijs
porto de -- = vluchthaven, noodhaven
servir de -- = als schuilplaats dienen
offerer un -- a un persona = iemand een schuilplaats bieden
cercar un -- = een schuilplaats/toevlucht zoeken
2 TRAFFICO vluchtheuvel


refugir v

1 terugvluchten
2 weer vluchten


refulgente adj

1 schitterend, glanzend


refulgentia sub

1 schittering, glans


refulger v

1 schitteren, glanzen


+ refumar v

1 weer roken
le Vesuvio ha comenciate a -- = de Vesuvius is weer begonnen te roken


refunder v

1 opnieuw smelten
2 oversmelten, omsmelten, overgieten, hergieten


refusa sub

1 het weigeren, weigering, het afwijzen, afwijzing, het afslaan
-- de portar le armas = dienstweigering
persister in un -- = in/bij een weigering volharden


+ refusabile adj

1 te weigeren, die/dat men kan weigeren


refusar v

1 weigeren, afwijzen, afslaan
-- de obedir = weigeren te gehoorzamen
-- de accompaniar un persona = weigeren met iemand mee te gaan
-- un candidato = een kandidaat afwijzen
esser refusate a un examine = afgewezen worden, zakken voor een examen
-- un invitation = een uitnodiging afslaan
-- un offerta = een aanbod afslaan
-- un succession = een nalatenschap verwerpen


refusion sub

1 oversmelting, omsmelting


refutabile adj

1 weerlegbaar, te weerleggen
argumento -- = weerlegbaar argument


refutar v

1 weerleggen
-- un these/thesis = een stelling weerleggen
-- un autor = de beweringen van een auteur weerleggen
-- un supposition = een veronderstelling logenstraffen
isto refuta tote critica = dit kan elke kritiek doorstaan


refutation sub

1 het weerleggen, weerlegging
-- de un these/thesis = weerlegging van een stelling
-- de un argumento = weerlegging van een argument


regal adj

1 koninklijk, konings...
familia -- = koninklijke familie
dynastia -- = koningsdynastie
par -- = koningspaar
titulo -- = koninklijke titel, koningstitel
decreto -- = koninklijk besluit
missiva -- = koninklijk schrijven
autoritate -- = koninklijk gezag
poter -- = koningsmacht
palatio -- = koninklijk paleis
diadema -- = koninklijke diadeem
bibliotheca -- = koninklijke bibliotheek
casa -- = koninklijk huis, koningshuis
corona -- = koningskroon
prerogativa -- = regaal voorrecht
sceptro -- = koningsstaf
filio -- = koningszoon
tumba -- = koningsgraf
tigre -- = koningstijger
aquila -- = koningsadelaar
pinguin -- = koningspinguin
CHIMIA aqua -- = koningswater
standardo -- = koninklijke standaard/vlag
obtener le approbation/autorisation -- = de koninklijke goedkeuring krijgen


regal sub

1 koninklijk recht of privilege
--es = regalia, regaliën


regalamento sub

1 het onthalen, onthaal, het vergasten, tractatie, het tracteren


regalar v

1 vergasten (op), onthalen (op), tracteren (op)
-- se = zich te goed doen, smullen, schransen
-- le aure = een streling voor het oor zijn


+ regaleco sub

1 ZOOLOGIA haringhaai


regalitate sub

1 koningschap
-- constitutional = grondwettig koningschap


regalo sub

1 onthaal, tractatie, gastmaal, feest
esser un -- pro le oculos = een lust voor het oog zijn
esser un -- pro le aure = een streling voor het oor zijn


reganiar v

1 herwinnen, terugwinnen
-- su libertate = zijn vrijheid terugkrijgen
-- su sanitate = zijn gezondheid herkrijgen
-- su forma original = zijn oude vorm herkrijgen
-- le amicitate de un persona = iemnds vriendschap terugwinnen
2 weer bereiken


regata sub

1 regatta


rege sub

1 koning
-- tsigan = zigeunerkoning
-- del tiratores = schutterskoning
-- sin corona = ongekroonde koning
le -- del --s = de koning der koningen
coronar un -- = een koning kronen
in nomine del -- = in naam des konings
2 JOCO DE CARTAS koning, heer
-- de quadro = ruitenheer
3 CHACO koning
pedon del -- = koningspion
ala del -- = koningsvleugel
chaco {sj} al --! = de koning schaak!
mitter le -- in chaco {sj} = de koning schaak zetten


+ regelar adj

1 weer bevriezen, herbevriezen


+ regelation sub

1 herbevriezing


regenerar v

1 regenereren, herstellen, hernieuwen, vernieuwen
2 doen herleven, doen opbloeien, nieuw leven inblazen


regeneration sub

1 herstel, vernieuwing
2 FIGURATE wedergeboorte, wederopleving, regeneratie
3 BIOLOGIA regeneratie
capacitate/poter de -- = regeneratievermogen


regenerative adj

1 regenererend, herstellend, regeneratief
reactor -- = kweekreactor
BIOLOGIA capacitate/poter -- = regeneratievermogen


+ regenerator sub

1 regenerator


+ regeneratori adj

1 Vide: regenerative


regentar v

1 onderrichten, les geven
2 besturen (als een regent)


regente sub

1 regent (iemand die het rijksbestuur waarneemt)
prince/principe -- = prins-regent
2 HISTORIA regent (regerend aristocraat)
3 bestuurder (van een ziekenhuis/bank/universiteit, etc.)


regentia sub

1 ambt of waardigheid van regent, regentschap
consilio de -- = regentschapsraad
2 duur van het regentschap


reger v

1 regelen
2 regeren, besturen
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA regeren
iste prepositiones rege le accusativo = deze voorzetsels regeren de vierde naamval
le regulas que rege le construction del phrase = de regels die aan de zinsbouw ten grondslag liggen


+ regerminar v

1 regermineren, weer (ont)kiemen/ontspruiten


+ regermination sub

1 regerminatie, het opnieuw (ont)kiemen/ontspruiten


+ reggae sub

1 MUSICA reggae


regicida sub

1 koningsmoordenaar


+ regicida adj

1 koningsmoord...
complot -- = complot om de koning te vermoorden


regicidio sub

1 koningsmoord


regime sub FRANCESE

1 regime, regeringsstelsel
-- autoritari = autoritair regime
-- totalitari = totalitair regime
-- del colonellos = kolonelsbewind
paises sub -- dictatorial = dictatoriaal geregeerde landen
2 MEDICINA leefregel, dieet, regime, regiem
-- proteic = eiwitrijk dieet
malado a -- = dieetpatiënt
alimentos a -- = dieetvoeding
repasto de -- = dieetmaaltijd
sequer un -- pro magrir/de magrimento = een vermageringsdieet volgen
3 stelsel
-- fiscal = belastingstelsel
-- lingual del Union Europee = taalregiem van de Europese Unie
-- penitentiari = gevangeniswezen/stelsel
prision de -- aperte = open gevangenis


regimental adj

1 regiments...
banda -- = muziekkorps van het regiment
colores -- = regimentskleuren


regimento sub

1 regime, regeringsstelsel
2 MILITAR regiment
commandante de -- = regimentscommandant
-- de infanteria = regiment infanterie
-- del hussares = regiment der huzaren
-- del guardas = garderegiment
standardo del -- = regimentsvlag
cassa del -- = regimentskas
3
-- de muses/mures = een heel regiment muizen


regina sub

1 (anque CHACO) koningin
-- matre = koningin moeder
esser tractate como un -- = als een koningin behandeld worden
(que) vive le --! = leve de koningin!
titulo de -- = koninginnetitel


region sub

1 streek, gebied, gewest, regio
le -- parisian = de regio Parijs
--es arctic = noordpoolgebieden
-- natural = natuurgebied
-- vinicole = wijnstreek
-- horticole = tuinbouwgebied
-- agricole = landbouwstreek/gebied
-- industrial = industriegebied
-- pectoral = borststreek
-- abdominal = buikstreek
-- renal = nierstreek
-- montuose/montaniose = berggebied
-- del dunas = duinstreek
-- atmospheric = luchtstreek
METEO -- de precipitationes = neerslaggebied
-- seismic = aardbevingsgebied
-- de frontiera = grensgebied
-- linguistic = taalgebied
-- sub mandato = mandaatgebied
-- del celo = hemelstreek
--es polar = poolstreken
-- del corde = hartstreek


regional adj

1 streek..., regionaal
jornal -- = streekblad
centro -- = streekcentrum
autobus -- = streekbus
museo -- = streekmuseum
consilio -- = streekraad
roman -- = streekroman
hospital -- = streekziekenhuis
planification -- = streekplan
disconto -- = regiokorting
accento -- = regionaal accent, streekaccent
schola -- = streekschool
transporto -- = streekvervoer
division -- = regionale indeling
radio -- = regionale omroep


+ regionalisar v

1 regionaliseren


+ regionalisation sub

1 regionalisatie


regionalismo sub

1 regionalisme


regionalista sub

1 regionalist, provincialist


+ regionalista adj

1 regionalistisch, provincialistisch
politica -- = regionalistische politiek
scriptor -- = regionalistische schrijver


+ regionalistic adj

1 regionalistisch, provincialistisch
litteratura -- = regionalistische literatuur
haber un vision -- de un problema = een regionalistische kijk op een probleem hebben


+ registrabile adj

1 registreerbaar


registrar v

1 in een register opnemen, registreren, inschrijven, boeken
-- super discos = op de plaat zetten
-- un littera = een brief aantekenen
littera registrate = aangetekende brief
-- resultatos = resultaten boeken


registration sub

1 het registreren, registratie, het inschrijven, inschrijving, boeking
-- super discos = plaatopname
-- super banda = bandopname
-- phonic = geluidsopname
certificato de -- = registratiebewijs
le -- de un littera = het aantekenen van een brief
imposto/taxa de -- = registratiebelasting
bureau (F)/officio de -- = registratiekantoor


registrator sub

1 registrator, inschrijver, boeker
2 registreertoestel
-- de cassa = kasregister


+ registrator adj

1 (zelf)registrerend
barometro -- = zelfregistrerende barometer


registro sub

1 register, lijst, boek, inhoudsopgave
-- criminal/penal = strafregister
-- commercial/mercantil/del commercio = handelsregister
-- catastral = grondregister, kadaster
-- del impostos = belastingkohier
-- del matrimonios/del maritages = huwelijksregister
-- del nascentias = geboortenregister
-- del baptismos = doopregister
-- del population = bevolkingsregister
-- del hypothecas = hypotheekregister
-- del obligationes = obligatieregister
-- del guilda = gildeboek
-- del stato civil = register van de burgelijke stand
-- genealogic = geslachtsregister
-- de bordo/maritime/nautic = scheepsregister
-- de reclamationes = klachtenboek
-- de reception = gastenboek (in hotel)
2 orgelregister
3 MUSICA register (deel van de toonomvang van een instrument/stem)
-- del voce = stemregister
-- basse del clarinetto = laag register van de klarinet
button de -- = registerknop
tirar tote le --s = alle registers opentrekken
4 regelschuif, klep (in oven/kachel, etc.) trekschuif
5 TYPOGRAPHIA register


regnante adj

1 regerend, heersend, die aan de macht is, die aan het bewind is
regina -- = de (nu) regerende koningin
2 (over)heersend, het meest voorkomend, algemeen
vento -- = heersende wind
opinion -- = heersende mening
gusto -- = heersende smaak


+ regnante sub

1 heerser


regnar v

1 regeren, heersen
-- con le sceptro de ferro = met de knoet regeren
divide e regna/impera = verdeel en heers
2 beheersen, meester zijn (over/in)
3 heersen, bestaan, veel voorkomen, in zwang zijn


regnicola sub

1 onderdaan, inwoner


regno sub

1 regering, bewind, bestuur
le -- de Napoleon = de regering van Napoleon
sub/durante le -- de Juliana = onder de regering van Juliana
2 koninkrijk, rijk
-- animal = dierenrijk
-- vegetal = plantenrijk
-- floral = bloemenrijk
-- mineral = delfstoffenrijk
-- de Deo = Godsrijk
-- celeste/del celo = koninkrijk der hemelen
-- millenari = duizendjarig rijk
Regno Unite de Grande Britannia e Irlanda del Nord = Verenigd Koninkrijk van Groot Britannië en Noord-Ierland


+ regrandinar v

1 METEO weer hagelen


+ regratiamento sub

1 het bedanken, dank, dankzegging
littera de -- = dankbrief
psalmo de -- = dankpsalm


regratiar v

1 danken, bedanken, zijn dankbaarheid tonen voor
nos regratia le publico pro su attention = wij danken het publiek voor de aandacht


+ regrattar v

1 weer (af)krabben


regreder v

1 achteruitgaan, teruggaan, teruglopen, afnemen, verminderen


regressar v

1 achteruitgaan, teruggaan, teruglopen, afnemen, verminderen
le delinquentia regressa = de criminaliteit neemt af


regression sub

1 regressie, achteruitgang, teruggang, terugval, retrogressie
-- de un interprisa = achteruitgang/verloop van een bedrijf
-- del criminalitate = daling van de criminaliteit
-- del production = daling van de produktie
-- economic = economische regressie
2 MATHEMATICA, ASTRONOMIA etc., regressie
equation de -- = regressievergelijking
coefficiente de -- = regressiecoëfficiënt
linea de -- = regressielijn


regressive adj

1 regressief, teruggaand, terugwerkend. achteruitgaand, teruglopend, retrograde
LINGUISTICA E GRAMMATICA
assimilation -- = regressieve assimilatie
BIOLOGIA evolution -- = regressieve ontwikkeling
PHILOSOPHIA rationamento -- = regressieve redenering
MATHEMATICA numeration -- = aflopende nummering


regret sub

1 spijt, berouw
plen de -- = vol spijt
exprimer su --es a un persona = iemand zijn leedwezen betuigen


regrettabile adj

1 betreurenswaardig, te betreuren, jammer, spijtig
un error -- = een betreurenswaardige fout
un incidente -- = een betreurenswaardig incident


regrettar v

1 het verlies betreuren, terug verlangen naar, missen
nos regrettara su absentia = node zullen wij hem missen
-- su juventute = terug verlangen naar zijn jeugd
2 betreuren, spijt hebben van
-- un error = een vergissing betreuren
tu va -- lo = daar zul je spijt van krijgen


+ regruppamento sub

1 hergroepering
-- familial = gezinshereniging
-- parcellari = ruilverkaveling
-- de un armea = hergroepering van een leger


+ regruppar v

1 hergroeperen
-- un armea = een leger hergroeperen


reguardar v

1 kijken naar, (be)kijken
-- le horologio = op zijn horloge kijken
-- un persona fixemente = iemand strak aankijken
-- fixemente ante se = strak voor zich uitkijken
2 beschouwen, bekijken, letten op
-- como = beschouwen als
3 betreffen, aangaan
isto non me reguarda = dat gaat me niet aan, dat is ver van mijn bed


+ reguardator sub

1 iemand die kijkt, kijker


reguardo sub

1 het kijken, blik
a prime -- = op het eerste gezicht
-- diffidente = argwanende blik
-- frigide = koude blik
-- malevole/malevolente = boosaardige blik
-- interrogatori = vragende blik
-- penetrante = doordringende blik
-- accusatori = beschuldigende blik
-- amical = vriendelijke blijk
-- inamical = onvriendelijke blik
-- imperative/imperiose = gebiedende blik
-- dominator = heersersblik
-- incisive = vlijmscherpe blik
-- anxiose = angstige blik
-- inexpressive = uitdrukkingsloze blik
-- fixe = strakke blik
-- oblique = zijdelingse blik
-- furtive/subrepticie = steelse/verholen blik
-- luminose = stralende blik
-- confidente = blik vol vertrouwen
-- de intelligentia = blik van verstandhouding
-- aquilin = arendsblik
-- timide = schuchtere blik
--s lascive/concupiscente = wellustige blikken
-- sever = strenge blik
-- distracte/absente = afwezige blik
-- de reproche = verwijtende blik
-- scrutator = vorsende blik
con le -- perdite = met de blik op oneindig
attraher tote le --s = veel bekijks hebben
2 zorg, aandacht, egard
sin -- de = ongeacht, zonder rekening te houden met


+ reguidar v

1 weer leiden, etc. (Vide: guidar)


regula sub

1 regel, voorschrift, richtsnoer
--s del joco = spelregels
-- del avantage = voordeelregel
--s del grammatica = spraakkunstregels
-- de orthographia = spellingregel
-- de conducta/comportamento = gedragsregel
-- de selection = selectieregel
-- de vita = levensregel
-- de derecto = rechtsregel
-- mnemonic = ezelsbruggetje
-- fundamental = grondregel
-- principal = hoofdregel
-- monachal/monastic/claustral/religiose = kloosterregel, orderegel, ordevoorschrift
le exceptiones confirma le -- = de uitzonderingen bevestigen de regel
respectar/observar le --s = de regels in acht nemen, zich aan de regels houden
secundo tote le --s del arte = volgens alle regels van de kunst
2 MATHEMATICA bewerking, regel
le quatro -- = de vier hoofdbewerkingen
-- de tres = regel van drieën
3 liniaal, meetlat, duimstok
-- de calculo = rekenliniaal
-- de designo = tekenliniaal
-- adjustabile = stelliniaal
4 --s = menstruatie


+ regulabile adj

1 regelbaar, verstelbaar, instelbaar, reguleerbaar
velocitate -- = regelbare snelheid
lampa -- = verstelbare lamp
turbina a palas -- = turbine met verstelbare schoepen


+ regulabilitate sub

1 regelbaarheid, reguleerbaar-heid, verstelbaarheid, instelbaarheid


+ regulamentabile adj

1 reglementeerbaar


+ regulamentar v

1 reglementeren
-- le commercio = de handel reglementeren
-- un cosa = iets reglementair vastleggen


regulamentari adj

1 reglementair, voorgeschreven, volgens voorschrift
tempore -- (del joco) = reglementaire speeltijd
le durata/duration -- del match (A) = de reglementaire speelduur
in le forma -- = in de voorgeschreven vorm


+ regulamentate adj

1 gereglementeerd
prostitution -- = gereglementeerde prostitutie


+ regulamentation sub

1 reglementering, regeling
-- del precios = prijsregeling


regulamento sub

1 het regelen, regeling
-- legal = wettelijke regeling
-- del visitas = bezoekregeling
-- del derecto de visita = bezoekregeling, omgangsregeling
2 reglement
-- de ordine (interne) = reglement van orde
-- interior/interne = huishoudelijk reglement
-- del bursa = beursreglement
-- portuari = havenreglement
-- de servicio = dienstreglement
-- policiari/de policia = politiereglement
projecto de -- = ontwerp-reglement
3 verordening, voorschrift
-- municipal = gemeenteverordening
-- de construction(es) = bouwverordening


regular adj

1 regelmatig, volgens de regels, volgens de normen, volgens de wet
verbo -- = regelmatig werkwoord
versos -- = gebonden verzen
vita -- = geregeld leven
2 regelmatig, gelijkmatig, met vaste tussenpozen plaats hebbend of bewegend
pulso -- = regelmatige pols(slag)
progresso -- = gestadige vooruitgang
taxi de servicio -- = lijntaxi
volo -- = lijnvlucht
respiration -- = regelmatige ademhaling
pulso -- = regelmatige pols(slag)
scriptura -- = regelmatig handschrift
a intervallos -- = op gezette tijden
3 nauwkeurig, stipt
4 RELIGION, MILITAR regulier, geregeld
armea -- = geregeld leger
truppas -- = geregelde troepen
clero -- = reguliere geestelijkheid, ordegeestelijken


regular v

1 onderstrepen, strepen trekken (onder)
2 regelen, vaststellen, bepalen, organiseren
-- su jorno = zijn dag indelen
-- le circulation/le traffico = het verkeer regelen
mania de -- = regelzucht
3 regelen, bijstellen, aanpassen
-- un motor = een motor afstellen
-- le frenos = de remmen stellen
4 regelen, vereffenen, afwikkelen, bijleggen
-- un querela/un litigio = een geschil beslechten


regularisar v

1 regelen, in orde brengen, in overeenstemming met de voorschriften brengen


regularisation sub

1 het regelen, het in orde brengen, het in overeenstemming met de voorschriften brengen


regularitate sub

1 regelmatigheid, geregeldheid, ordelijkheid
2 regelmaat, gelijkmatigheid, goede verhouding, juiste proportie
met de -- van de klok = con le regularitate de un horologio
3 nauwkeurigheid, stiptheid


regulation sub

1 het regelen, regeling
-- limitative = limitatief voorschrift
-- del nascentias = geboortenregeling
-- thermic = temperatuurregeling
-- del circulation/del traffico = verkeersregeling
2 het bijstellen, het regelen
-- de contrasto = contrastregeling
vite de -- = stelschroef
mechanismo de -- = regelingsmechanisme


+ regulative adj

1 regulatief


regulator sub

1 iemand die regelt, regelaar
2 regelaar, regulateur, regulator, regelmechanisme
-- de velocitate = snelheidsregulateur
-- de currente = stroomregelaar
-- de pression = drukregelaar
-- de voltage/tension = spanningsregelaar
-- de gas = gasregulateur
-- electrohydraulic = elektrohydraulische regulator
vite de -- = regulateurschroef
valvula de -- = regulateurklep
rondella de -- = drukring (op pakking)


regulator adj

1 regelend, regel..., regulerend, regulatorisch
factor -- = regulerende factor
effecto -- = regulerende werking/effect
dispositivo -- = regelmechanisme


reguletto sub

1 liniaaltje
2 ARTE DE CONSTRUER plat lijstje


regulo (I) sub

1 CHIMIA metaalkoning, regulus
2) antifrictiemiddel, regulus


+ regulo (II) sub

1 ZOOLOGIA goudhaantje


regurgitar v

1 oprispen, (uit)braken, overgeven


regurgitation sub

1 oprisping, MEDICINA regurgitatie
-- acre/acide = zure oprisping


+ regustar v

1 weer proeven
2 weer genieten van


+ rehaber v

1 weer hebben


rehabilitar v

1 in eer herstellen, rehabiliteren
-- se = zich rehabiliteren
2 herstellen, restaureren, renoveren, weer opknappen
-- le centro del urbe = de binnenstad saneren
3 MEDICINA revalideren, rehabiliteren


rehabilitation sub

1 eerherstel, rehabilitatie
2 herstelling, renovatie, restauratie
-- del centro del urbe = sanering van de binnenstad
3 MEDICINA revalidatie, rehabilitatie


+ rehabitabile adj

1 te rehabiliteren, rehabiliteerbaar


+ rehabitar v

1 weer bewonen


+ rehabituar v

1 weer laten (ge)wennen
-- se a un travalio/labor = weer aan een werk wennen


+ reharmonisar v

1 (anque MUSICA) opnieuw harmoniseren


+ rehydratar v

1 rehydrateren


Reich sub GERMANO

1 Reich, Rijk


Reichstag sub GERMANO

1 Reichstag, Rijksdag


+ reificar v

1 PHILOSOPHIA omzetten in of beschouwen als een concreet ding, (iemand) tot een object maken


+ reification sub

1 PHILOSOPHIA het omzetten in of het beschouwen als een concreet ding


+ reimbarcamento sub

1 (het) weer inschepen, wederinscheping


+ reimbarcar v

1 weer aan boord gaan, weer inschepen


+ reimbarcation sub

1 (het) opnieuw inschepen, wederinscheping


reimbursabile adj

1 terug te betalen, aflosbaar
obligation -- = aflosbare obligatie


+ reimbursabilitate sub

1 mogelijkheid tot terugbetaling, aflosbaarheid


reimbursamento adj

1 terugbetaling, aflossing
reclamar le -- de un avantia = een voorschot opvragen
2 rembours
inviar contra -- = onder rembours verzenden
invio contra -- = rembourszending
pagamento del -- = remboursbetaling
factura de -- = remboursfactuur
amonta/summa del -- = remboursbedrag


reimbursar v

1 terugbetalen, aflossen
-- un avantia = een voorschot terugbetalen
-- su creditores = zijn schuldeisers terugbetalen


+ reimpermeabilisar v

1 weer waterafstotend/waterdicht maken


+ reimpermeabilisation sub

1 (het) weer waterafstotend/waterdicht maken


+ reimplaciabile adj

1 vervangbaar, te vervangen
un tal empleato es difficilemente -- = zo'n kracht is moeilijk te vervangen


reimplaciamento sub

1 (plaats)vervanging, het vervangen
-- de un vitro rumpite = vervanging van een gebroken ruit
valor de -- = vervangingswaarde
costos de -- = vervangingskosten
producto de -- = vervangingsmiddel


reimplaciante sub

1 (plaats)vervanger, waarnemer, invaller, SPORT invaller, wissel(speler)
esser le -- de = als invaller optreden voor


reimplaciar v

1 vervangen, in de plaats komen van, de plaats innemen van, aflossen, invallen voor
-- un parola per un altere = een woord door een ander vervangen
le traction electric reimplacia de plus in plus le traction a vapor = de elektrische tractie vervangt steeds meer de stoomtractie
necessitar urgentemente esser reimplaciate = hard aan vervanging toe zijn


+ reimplantar v

1 weer inplanten


+ reimplantation sub

1 wederinplanting


reimpler v

1 (weer) vullen
-- un vitro = een glas vullen
2 opvullen
-- de fango = dichtslibben, aanslibben


+ reimportar v

1 COMMERCIO reimporteren, weder invoeren


+ reimportation sub

1 COMMERCIO wederinvoer


reimpression sub

1 het herdrukken
2 herdruk


reimprimer v

1 herdrukken, overdrukken
-- un libro = een boek herdrukken


+ reincarcerar v

1 weer opsluiten
-- un criminal = een misdadiger opnieuw opsluiten


+ reincarceration sub

1 hernieuwde opsluiting


reincarnar v

1 reïncarneren


reincarnation sub

1 reïncarnatie
theoria/doctrina del -- = reïncarnatieleer


reincassamento sub

1 het weer in de kassa/doos, etc. doen, het weer incasseren


reincassar v

1 weer in de kassa/doos, etc. doen, weer incasseren
2 terug ontvangen (geld)


+ reincorporar v

1 weder inlijven
on le habeva reincorporate in le mesme regimento = ze hadden hem weer in hetzelfde regiment ingelijfd
-- se al peloton = zich laten terugzakken in het peloton


+ reincorporation sub

1 wederinlijving


+ reinetta sub

1 renet, reinet
-- dorate = goudrenet


reinfectar v

1 weer infecteren/besmetten/aansteken
le plaga se ha reinfectate = de wond is opnieuw besmet


+ reinfection sub

1 hernieuwde besmetting, herinfectie
-- de un plaga = hernieuwde besmetting van een wond


reinfortiamento sub

1 versterking, versteviging
-- del dica = dijkversterking
truppas de -- = versterkingstroepen


reinfortiar v

1 versterken
het leger -- = reinfortiar le armea
-- un dica = een dijk versterken
-- un persona in su opinion = iemand in zijn mening versterken
angulo reinfortiate = stoothoek


+ reinfortio sub

1 versterking MILITAR
--s = versterkingen
le armea recipe --s = het leger krijgt versterkingen


+ reinfusion sub

1 reïnfusie


reingagiar v

1 opnieuw in dienst nemen


+ reinitiar v

1 weer beginnen, herbeginnen


+ reinjectar v

1 herinjiceren


+ reinjicer v

1 herinjiceren


+ reinocular adj

1 herinenten, revaccineren


+ reinoculation sub

1 herinenting, revaccinatie


+ reinquadrar v

1 opnieuw inlijsten, etc. (Vide: inquadrar)


+ reinscriber v

1 weer inschrijven


+ reinscription sub

1 wederinschrijving


+ reinserer v

1 weer invoegen/bijsluiten, etc. (Vide: inserer)


+ reinsertion sub

1 (het) weer invoegen/bijsluiten, etc. (Vide: insertion)


+ reinspectar v

1 weer inspecteren, weer controleren
2 opnieuw aandachtig bekijken/onderzoeken


+ reinspection sub

1 hernieuwde inspectie/controle/nauwkeurig onderzoek


reinstallar v

1 in ambt/waardigheid/functie herstellen
2 opnieuw inrichten, weer vestigen


reinstallation sub

1 herinstallatie, herstel in ambt/waardigheid/functie
2 hernieuwde vestiging


+ reintegrabile adj

1 reïntegreerbaar


reintegrar v

1 weer in het bezit stellen van, teruggeven, herstellen (in), reïntegreren
-- un persona in su function = iemand in zijn functie herstellen
-- un amonta/summa = een bedrag terugstorten


reintegration sub

1 het weer in het bezit stellen van, het herstellen (in), reïntegratie
-- de un functionario = herstel in ambt van een ambtenaar


+ reintegrator sub

1 iemand die reïntegreert, etc.


+ reinterpretar v

1 herinterpreteren


+ reinterpretation sub

1 herinterpretatie


+ reintroducer v

1 weer invoeren
-- in un texto lo que on habeva removite de illo = weer invoeren in een tekst wat men er uit had verwijderd


+ reintroduction sub

1 het weer invoeren, herinvoering


+ reinventar v

1 weer uitvinden


+ reinvention sub

1 (het) weer uitvinden


+ reinvestimento sub

1 herinvestering


+ reinvestir v

1 herinvesteren


+ reinviar v

1 terugzenden, terugsturen
-- le pacco al expeditor = het pakket retourneren aan de afzender


+ reinvio sub

1 terugzending, retourzending
le -- al expeditor = het terugsturen aan de afzender
inveloppe de -- = retourenvelop


+ reinvitar v

1 opnieuw uitnodigen, hernoden


reiterabile adj

1 wat herhaald kan worden
un therapia non -- = een therapie die niet herhaald kan worden


+ reiterabilitate sub

1 mogelijkheid om herhaald te worden


reiterar v

1 herhalen
-- le promissas = de beloften herhalen


reiteration sub

1 herhaling
-- de un therapia = herhaling van een therapie


reiterative adj

1 JURIDIC reïteratief, nogmaals herhaald


rejectabile adj

1 wat verworpen moet worden, verwerpelijk
un puncto de vista -- = een verwerpelijk standpunt


rejectar v

1 weer werpen, opnieuw gooien
2 terugwerpen, teruggooien
3 uitwerpen, uitbraken, uitspuwen, wegwerpen
4 MEDICINA afstoten (bij transplantatie)
le corde transplantate esseva rejectate = het ruilhart werd afgestoten
5 verwerpen, afslaan, afwijzen
-- un pensata/pensamento = een gedachte verwerpen
-- un offerta = een aanbod afslaan
-- un consilio = een raad in de wind slaan
-- un accusation = een beschuldiging van de hand wijzen
-- un projecto de lege = een wetsontwerp verwerpen
JURIDIC -- un recurso = een beroep verwerpen


rejection sub

1 verwerping, afkeuring, afwijzing
JURIDIC -- de un recurso = verwerping van een beroep
2 uitwerping, uitspuwing, wegwerping
3 MEDICINA afstoting (bij transplantatie)


+ rejunger v

1 weer samenvoegen, etc. (Vide: junger)
2 inhalen


rejuvenescer v

1 weer jong maken, verjongen
iste pectinatura te rejuvenesce = dit kapsel maakt je jonger
sentir se como rejuvenescite = zich als herboren voelen


rejuvenescimento sub

1 het weer jong maken/worden, verjonging
cura de -- = verjongingskuur


+ relacerar v

1 weer (ver)scheuren


relais sub FRANCESE

1 TECHNICA relais
-- electromagnetic = elektromagnetisch relais
-- de microphono = microfoonrelais
emissor/transmissor de -- = relaiszender
connexion de -- = relaisschakeling
ancora de -- = relaisanker
contacto de -- = relaiscontact
protection per -- = relaisbeveiliging


+ relancear v

1 weer gooien
2 teruggooien


+ relapse adj

1 RELIGION relaps, weder afvallig


+ relapso sub

1 RELIGION relaps


relatar v

1 vertellen, verhalen, weergeven, verslag doen


relation sub

1 relaas, verslag, verhaal, bericht
-- de viage = reisverslag, reisverhaal
interrumper su -- = zijn relaas onderbreken
facer -- de = verslag doen van
2 relatie, betrekking, verband, verhouding
le -- inter le duo eventos = de samenhang van de twee gebeurtenissen
-- causal = causaal/oorzakelijk verband
-- de parentato = verwantschapsbetrekking
in -- con, con -- a = in relatie tot
3 omgang, verkeer, betrekking, relatie
--es amorose = liefdesbetrekkingen
--es sexual = sexuele omgang
--es extramarital = overspel
--es de amicitate = vriendschappelijke betrekkingen
--es cordial = hartelijke betrekkingen
--es diplomatic = diplomatieke betrekkingen
--es cultural = culturele betrekkingen
--es human = intermenselijke betrekkingen
--es politic = politieke betrekkingen
--es public = public relations
--es de familia = familiebetrekkingen
--es de travalio/de labor = arbeidsverhoudingen
--es epistolari = briefwisseling
-- fixe/stabile = vaste relatie
circulo de --es = kennissenkring
entrar in --es con = relaties aanknopen met
mantener bon --es con = goede betrekkingen onderhouden met


+ relational adj

1 van de relatie, relatie..., relationeel
therapia -- = relatietherapie
problema -- = relatieprobleem


+ relationismo sub

1 PHILOSOPHIA relationisme


relative adj

1 relatief, betrekkelijk
humiditate -- = relatieve vochtigheid
majoritate -- = relatieve meerderheid
notion/concepto -- = relatief begrip
JURIDIC competentia -- = relatieve competentie
2 betrekking hebbend (op)
-- a = betreffende
le leges -- al divortio = de wetten betreffende de echtscheiding
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA betrekkelijk, naar een antecedent verwijzend
pronomine -- = betrekkelijk voornaamwoord
proposition -- = betrekkelijke bijzin


+ relativisar v

1 relativeren
-- un concepto = een begrip relativeren
su capacitate de -- = zijn vermogen om te relativeren


+ relativisation sub

1 het relativeren, relativering


relativismo sub

1 relativisme
le -- de Kant = het relativisme van Kant


+ relativista sub

1 relativist


+ relativista adj

1 relativistisch
philosophia -- = relativistische filosofie


+ relativistic adj

1 relativistisch
doctrina -- = relativistische leer
un interpretation -- del realitate = een relativistische interpretatie van de werkelijkheid


relativitate sub

1 betrekkelijkheid, betrekkelijk karakter
concepto/notion de -- = relativiteitsbesef
2 PHYSICA relativiteit
theoria del -- = relativiteitstheorie/leer
principio de -- = relativiteitsbeginsel


relator sub

1 verteller, verhaler


+ relavar v

1 nogmaals wassen


+ relavatura sub

1 het nogmaals wassen


+ relax sub ANGLESE

1 ontspanning, rust, relaxatie, relax


relaxamento sub

1 het ontspannen, ontspanning
-- del musculos = ontspanning van de spieren
politica de -- = ontspanningspolitiek
2 het verslappen, verslapping
-- de disciplina = verslapping van de discipline


+ relaxante adj

1 ontspannend, ontspannen
massage -- = ontspannende massage
un banio -- = een ontspannend bad


relaxar v

1 losser maken, ontspannen, verslappen
-- le musculos = de spieren ontspannen, zich warm lopen
musculos relaxate = ontspannen spieren
moral relaxate = losse moraal
-- le surveliantia = de waakzaamheid verslappen
-- se = 1. slapper worden, verslappen, 2. zich ontspannen, relaxen
le attention se relaxa = de aandacht verslapt
2 in vrijheid stellen
3 ontslaan (van verplichting, etc.)


relaxation sub

1 het ontspannen, ontspanning
politica de -- = ontspanningspolitiek
exercitio de -- = ontspanningsoefening
massage de -- = ontspannende massage
2 het verslappen, verslapping
-- muscular = spierverslapping
3 JURIDIC (gedeeltelijke) kwijtschelding (van straf/plicht, etc.)


+ relaxotherapia sub

1 MEDICINA relaxotherapie, ontspanningstherapie


+ relectura sub

1 herlezing
-- de un articulo interessante = herlezing van een interessant artikel


relegar v

1 verbannen, deporteren
2 verwijzen (naar een lagere positie of klasse)
-- un cosa al regno/region del fabulas = iets naar het rijk der fabelen verwijzen
-- al secunde plano = iets op de achtergrond schuiven
-- al oblido/oblivion = aan de vergetelheid prijsgeven
iste equipa ha essite relegate al secunde division = deze club is naar de tweede divisie gedegradeerd


relegation sub

1 verbanning, deportatie
2 verwijzing (naar lagere positie of klasse), SPORT degradatie
match (A) de -- = degradatiewedstrijd
risco de -- = degradatiegevaar
zona de -- = degradatiezone


releger v

1 herlezen
-- un articulo interessante = een interessant artikel nog eens lezen


relentamento sub

1 vertraging, vermindering, verslapping, verflauwing
-- del production = teruglopen van de produktie


relentar v

1 vaart/snelheid minderen
2 vertragen, matigen, afremmen, doen verflauwen, temperen
-- le expansion economic = de economische groei afremmen
-- le passo = de pas inhouden
-- le production = de produktie afremmen
-- se = langzamer gaan/verlopen, verflauwen, afzwakken, afnemen
le offensiva comencia de -- se = het offensief begint te verflauwen
film (A) relentate = vertraagde film


relevamento sub

1 het weer oprichten, het overeind zetten
2 het verlichten, verlichting, het opluchten, opluchting, het ontlasten, ontlasting
3 het ondersteunen, ondersteuning, het helpen, hulp, het bijstaan, bijstand
4 het aflossen, aflossing


+ relevante adj

1 relevant, van belang, belangrijk


+ relevantia sub

1 relevantie, belang
iste facto non ha -- = dit feit is niet van belang


relevar sub

1 releveren, doen opmerken, de aandacht vestigen op, naar voren brengen, ingaan op
2 verlichten, opluchten, ontlasten
3 ondersteunen, helpen, bijstaan
4 ontslaan (van), ontzetten (uit), ontheffen (van)
-- un persona de su deberes = iemand van zijn verplichtingen ontheffen
5 aflossen
-- le guarda = de wacht overnemen
-- le sentinellas = de schildwachten aflossen
-- un persona = het van iemand overnemen
6 doen uitsteken, naar voren doen springen, opheffen, omhoog doen, opzetten (kraag)
-- le manicas = de mouwen omslaan
7 weer overeind/rechtop zetten, weer overeind helpen
-- un persona qui ha cadite = iemand die gevallen is weer overeind helpen
8 ARTE in relief werken (schilderen/beeldhouwen, etc.)


relevator sub

1 iemand die hulp/steun/bijstand geeft (bijv. aan armen)


+ reliberar v

1 weer bevrijden


relicte adj

1 in onbruik


relievo sub

1 reliëf
-- terrestre = aardreliëf
mappa/carta in --/del --s = reliëfkaart
solea a -- = profielzool
pictura in -- = reliëfschildering
designo in -- = reliëftekening
iste pneu(matico) ha perdite su -- = er zit geen profiel meer op deze band
mitter/poner in -- = doen uitkomen, naar voren brengen, in het licht stellen
gravar in -- = bosseleren, voorzien van reliëfversieringen
alte -- = haut-relief
basse -- = bas-relief
-- in ligno = houtreliëf
-- de un fortalessa = relief van een vestingwerk
perspectiva in -- = reliëfperspectief
lithographia/impression in -- = diepdruk
2 FIGURATE contrast, afwisseling, levendigheid
dar -- a un cosa = een zaak meer relief geven


religar v

1 opnieuw vastbinden


+ religiographia sub

1 religiografie


+ religiographic adj

1 religiografisch


religion sub

1 religie, geloof, godsdienst
libertate de -- = godsdienstvrijheid
-- del natura = natuurgodsdienst
-- de stato = staatsgodsdienst
-- catholic = katholieke godsdienst
-- protestante/reformate = hervormde/protestantse godsdienst
-- revelate = geopenbaarde godsdienst
-- formalista = vormelijk geloof
philosophia del -- = godsdienstfilosofie
psychologia del -- = godsdienstpsychologie
phenomenologia del -- = godsdienstfenomenologie
historia del -- = godsdienstgeschiedenis/historie
historico del -- = godsdiensthistoricus
sociologia del -- = godsdienstsociologie
odio de -- = godsdiensthaat
guerras de -- = godsdienstoorlogen
abjurar un -- = een geloof verzaken
converter se a un -- = zich tot een godsdienst bekeren
professar/practicar un -- = een godsdienst belijden


religiosa sub

1 kloosterlinge, non
habito de -- = nonnengewaad, nonnenkleed
choro de --s = nonnenkoor
tocca de -- = nonnenkap
ordine de --s = nonnenorde
velo de -- = nonnensluier


religiose adj

1 godsdienstig, religieus, geloofs..., kerkelijk
arte -- = religieuze kunst, kerkelijke kunst
festas -- = kerkelijke feesten
institution -- = kerkelijke instelling
autoritates -- = kerkelijke gezagsdragers
reformator -- = kerkhervormer
indifferentia -- = onverschilligheid in godsdienstzaken
coercition/compulsion -- = godsdienstdwang
odio -- = godsdiensthaat
maritage/matrimonio -- = kerkelijk huwelijk
musica -- = gewijde muziek
persecutiones -- = geloofsvervolgingen
scientias -- = godsdienstwetenschappen
secta -- = godsdienstige sekte
deber -- = godsdienstplicht
controversia/disputa/dissension -- = godsdiensttwist
divergentia -- = godsdienstgeschil
pace -- = godsdienstvrede
libertate -- = godsdienstvrijheid
inseniamento/instruction -- = godsdienstonderwijs/onderricht
deber -- = godsdienstplicht
sentimento -- = godsdienstzin
follia/delirio/mania -- = godsdienstwaanzin
crise/crisis -- = geloofscrisis
question -- = geloofskwestie
meditationes -- = godsdienstige overdenkingen
doctrina -- = geloofsleer
vita -- = geloofsleven
servicio -- = godsdienstoefening
fervor/zelo -- = geloofsijver
association -- = godsdienstige vereniging
reunion -- = godsdienstige samenkomst
opponente/adversario -- = godsdienstige tegenstander
ceremonias/ritos -- = godsdienstige plechtigheden
education -- = godsdienstige opvoeding
lor convictiones -- non lo permitte = dat mag niet volgens hun godsdienstige overtuiging
2 van het klooster, klooster...
congregation -- = religieuze congregatie
ordines -- = geestelijke orden
regula -- = kloosterregel
3 scrupuleus, gewetensvol, stipt, nauwgezet
con exactitude -- = met pijnlijke nauwgezetheid
sequer religiosemente le indicationes = de aanwijzingen stipt opvolgen


religiositate sub

1 godsdienstigheid, religiositeit
2 stiptheid, nauwgezetheid, trouw


religioso sub

1 ordegeestelijke, kloosterling, monnik
convento de --s = mannenklooster


relinquer v

1 opgeven, prijsgeven (geloof, etc.)
2 afstand doen van (aanspraak/recht, etc.)


reliquario sub

1 relikwieënschrijn, reliquarium


reliquia sub

1 (anque FIGURATE) relikwie, reliek
--s = overblijfselen, resten


+ relotisar v

1 herverkavelen


+ relotisation sub

1 ruilverkaveling, herverkaveling


+ relucente adj

1 schitterend, stralend, helder


relucer v

1 blinken, glanzen, glimmen, glinsteren, schitteren, stralen
il non es auro tote lo que reluce = het is niet alles goud wat er blinkt


reluctante adj

1 onwillig, weerspannig
--mente = met tegenzin, ongaarne, schoorvoetend


reluctantia sub

1 tegenkanting, tegenzin, weerspannigheid
2 PHYSICA reluctantie, magnetische weerstand
-- specific = soortelijke reluctantie


reluctar v

1 weer strijden
2 weerstand bieden, zich verzetten, vechten (tegen)


+ rem sub

1 PHYSICA, BIOLOGIA rem


+ remage sub

1 het roeien


+ remake sub ANGLESE

1 remake (nieuwe versie van film)


+ remaneabile adj

1 die/dat veranderd kan worden


+ remaneamento sub

1 verandering, wijziging, reorganisatie
-- ministerial = kabinetswijziging
2 herschrijving, omwerking
-- de un texto = omwerking van een tekst


+ remanear v

1 veranderen, wijzigen, reorganiseren
-- le cabinetto = het kabinet wijzigen
-- le constitution = de grondwet wijzigen
2 herschrijven, omwerken, verbeteren
-- un texto = een tekst omwerken


remanente adj

1 achterblijvend, resterend, remanent
le moneta -- = het resterende geld
magnetismo -- = remanent magnetisme


remanentia sub

1 remanentie


remaner v

1 VERBO COPULATIVE blijven
-- san = gezond blijven
2 blijven, verblijven, zich ophouden
3 overblijven, overschieten, over zijn, achterblijven, resten
-- sin medios = onverzorgd achterblijven
-- le bucca aperte = sprakeloos zijn


+ remangiar v

1 weer eten


remar v

1 roeien
-- verso le ripa opponite/opposite = naar de overkant roeien


+ remarca sub

1 opmerking
-- subtil = subtiele opmerking
-- spiritual = geestige opmerking


remarcabile adj

1 opmerkelijk, opvallend
transformation/cambiamento -- = opmerkelijke verandering


remarcar v

1 opnieuw merken, opnieuw van een merk voorzien
2 (op)merken, bemerken, waarnemen, bespeuren, acht slaan op, aandacht schenken aan


+ remaritage sub

1 tweede huwelijk


remaritar v

1 weer uithuwelijken, opnieuw in de echt verbinden
-- se = hertrouwen


remasticar v

1 herkauwen
2 FIGURATE nadenken, overdenken, piekeren over


remate adj

1 met (roei)riemen
barca -- = roeiboot


remator sub

1 roeier
banco del --(es) = roeibank
club (A) de --es = roeiclub


+ rembrandtesc adj

1 rembrandtiek


remediabile adj

1 te verhelpen, waar iets aan te doen is, herstelbaar


remediar v

1 verhelpen, iets vinden op, voorzien in
-- a un defecto = een gebrek verhelpen/herstellen
-- a un deficit = voorzien in een tekort
-- a un abuso = een einde maken aan een misbruik
-- a un inconveniente = een bezwaar verhelpen
2 genezen


remedio sub

1 middel om iets te verhelpen, (hulp)middel, redmiddel, remedie
-- efficace = afdoend middel
-- caustic = bijtmiddel
-- universe/universal = universeel middel
2 (genees)middel, remedie
-- purgative = purgeermiddel
-- specific = specifiek geneesmiddel
-- salutar = heilzaam middel
-- contra le tusse = hoestmiddel
-- domestic = huismiddel(tje)


+ remeditar v

1 weer nadenken over, etc. (Vide: meditar)


+ remembrantia sub

1 herinnering, gedachtenis
in -- de = ter gedachtenis aan


+ remembrar v

1 herinneren, in herinnering brengen


rememorar v

1 weer in herinnering brengen, herinneren
-- un cosa a un persona = iemand aan iets herinneren
-- se = zich herinneren
-- se un festa de anniversario con placer = met genoegen op een verjaardag terugzien


+ rememoration sub

1 het zich weer herinneren, herinnering


+ rememorative adj

1 herinnerend, in herinnering brengend


+ remesurar v

1 hermeten, weer meten


+ remesuration sub

1 hermeting


+ remilitarisar v

1 remilitariseren, herbewapenen


+ remilitarisation sub

1 remilitarisering, herbewapening
-- del zona rhenan = herbewapening van het Rijngebied


+ remineralisar v

1 remineraliseren


+ remineralisation sub

1 remineralisatie


remington sub ANGLESE

1 Remington (geweer)


+ reminiscente adj

1 de herinnering(en) betreffend, herinnerings...


+ reminiscentia sub

1 (vage) herinnering
--s personal = persoonlijke herinneringen
-- de juventute = jeugdherinnering


remissa sub

1 overhandiging, aflevering
2 overschrijving (van geld), overmaking
-- in moneta contante = overmaking in baar geld
3 schuur, loods, koetshuis, garage, remise
-- ferroviari = spoorwegloods
4 SPORT -- in joco = ingooi, inworp
mal -- in joco = verkeerde/foute inworp


remissibile adj

1 verschoonbaar, vergeeflijk
peccato -- = vergeeflijke zonde


remissibilitate sub

1 verschoonbaarheid, vergeeflijkheid


remission sub

1 vergeving, vergiffenis
-- del peccatos = vergeving van zonden
2 strafvermindering
3 MEDICINA verzwakking, remissie
-- del febre = remissie van de koorts


+ remittente adj

1 MEDICINA remitterend, intermitterend
febre -- = remitterende koorts


+ remittentia sub

1 MEDICINA remissie


remitter v

1 weer op zijn plaats zetten, weer/opnieuw leggen
SPORT -- in joco = ingooien
2 overhandigen, overdragen, verzenden, zenden, overmaken
3 kwijtschelden (straf)
4 verslappen, verflauwen, afnemen, verminderen, zwakker worden
le febre remitte = de koorts neemt af
5 uitstellen, opschorten, verdagen JURIDIC -- un judicamento = een uitspraak uitstellen


remo sub

1 (roei)riem
colpo de -- = riemslag
canota/barca a/de --s = roeiboot
impugnatura del -- = greep van de roeiriem


+ remodellar v

1 remodelleren, opnieuw vorm geven aan, omwerken, omvormen


+ remodellation sub

1 het opnieuw vorm geven, omwerking, omvorming


+ remoderar v

1 opnieuw matigen, etc. (Vide: moderar)


+ remolcage sub

1 het slepen, het voorttrekken
servicio/interprisa de -- = sleepdienst
catena de -- = sleepketting
cablo de -- = sleepkabel/lijn, jaaglijn
costos de -- = sleepkosten
cammino/pista de -- = jaagpad
cavallo de -- = jaagpaard
flotta de -- = sleepvloot


+ remolcar v

1 slepen, voorttrekken, op sleeptouw hebben
-- un nave = een schip slepen
convoyo remolcate = sleep (van schepen)


+ remolcator sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES sleepboot
-- a/de vapor = stoomsleepboot
-- a/de rotas = radersleepboot
assistentia de un -- = sleepbootassistentie
auxilio de un -- = sleepboothulp
capitano de un -- = sleepbootkapitein


+ remolco sub

1 aanhangwagen, aanhanger, bijwagen
cablo de -- = sleepkabel
croc de -- = trekhaak
attachar {sj} le -- = de aanhanger vastkoppelen
distachar {sj} le -- = de aanhanger loskoppelen


+ remonetisar v

1 hermunten


+ remonetisation sub

1 hermunting


remonstrantia sub

1 remonstrantie, vermaning, protest


remonstrar v

1 tegenwerpingen maken, tegenwerpen, protesteren


+ remonstrator sub

1 protesteerder


remonta sub

1 MILITAR jaarlijkse aanvulling van de paarden, remonte
cavallo de -- = remontepaard
deposito de -- = remontedepot
commission de -- = remontecommissie


+ remontage

1 hermontage, hermontering
2 (het) opwinden (van een uurwerk)


remontar v

1 weer naar boven gaan, weer stijgen
2 weer monteren, weer in elkaar zetten
3 opwinden (horloge)
button de -- = horlogeknopje


remora sub

1 hinderpaal, obstakel, blok aan het been
2 ZOOLOGIA zuigvis
3 ZOOLOGIA loodsmannetje


remorar v

1 hinderen, ophouden


remorder v

1 opnieuw bijten, weer toehappen
2 wroeging doen gevoelen


+ remorir v

1 FIGURATE weer sterven


remorso sub

1 (gewetens)wroeging, schuldgevoel, zelfverwijt
esser torturate de -- = door wroeging gekweld worden


remote adj

1 ver(weg), verwijderd, afgelegen, lang vervlogen
in tempores multo -- = in oeroude tijden
via -- = achterweg
strata -- = achterafstraat
angulo -- = uithoek
pais -- = ver land
controlo -- = afstandsbediening
le futuro -- = de verre toekomst
le passato -- = het verre verleden
causas -- = verwijderde oorzaken
BOTANICA lolio -- = vlasdolik


+ remotiflor adj

1 BOTANICA met uiteengeplaatste bloemen


+ remotifolie adj

1 BOTANICA met uiteengeplaatste bladeren


remotion sub

1 verplaatsing
2 verwijdering
-- del corco = ontkurking
-- del torto = ontknikking
-- del crusta = ontkorsting
3 afzetting, ontslag, ontheffing (uit functie)


+ remotisepale adj

1 BOTANICA met uiteengeplaatste kelkbladen


+ removenive sub

1 sneeuwschuiver, sneeuwploeg


remover v

1 verplaatsen, een andere plaats geven, anders zetten
2 verwijderen, wegnemen
-- obstaculos = hindernissen uit de weg ruimen
-- del lista = van de lijst afvoeren
-- le stercore = de mest verwijderen, uitmesten
-- le nive = sneeuw ruimen
-- le tappo = de stop/dop verwijderen
-- le causa = de oorzaak wegnemen
3 afzetten, ontslaan, ontheffen (uit functie)


removibile adj

1 verplaatsbaar
2 verwijderbaar
3 afzetbaar


+ removibilitate sub

1 verplaatsbaarheid
2 verwijderbaarheid
3 afzetbaarheid


remunerabile adj

1 te vergelden, te belonen, te bezoldigen


remunerar v

1 honoreren, betalen, bezoldigen
labor/travalio non remunerate = onbetaald werk
2 belonen, vergelden
punir le crimine e -- le virtute = de misdaad bestraffen en de deugd belonen


remuneration v

1 loon, betaling, bezoldiging, honorering, vergoeding
-- per die = dagvergoeding
2 beloning, vergelding


remunerative adj

1 lonend, winstgevend, profijtelijk, voordelig
activitate -- = winstgevend activiteit
2 belonend, vergeldend


remunerator sub

1 iemand die een ander iets vergeldt/voor iets beloont, beloner


remuneratori adj

1 lonend, winstgevend, profijtelijk, voordelig
2 belonend, vergeldend, remuneratoir
dono -- = remuneratoire schenking


ren (I) sub

1 nier
-- mobile/flottante = wandelende nier
-- artificial = kunstnier
cancere del -- = nierkanker
tumor del -- = niertumor
capsula del -- = nierbed
ablation de un -- = wegneming van een nier
renes = (anque) lendenen
patir del --es = het aan de nieren hebben


ren (II) sub

1 ZOOLOGIA rendier
corio de -- = rendierleer
pelle de -- = rendierhuid/vel
cornos/cornamento/cornatura de -- = rendiergewei
carne de -- = rendiervlees
lacte de -- = rendiermelk
vitello de -- = rendierkalf
grege de -- = rendierkudde


renal adj

1 nier..., renaal
tubulo -- = nierbuisje
capsula -- = nierkapsel, nierbed
bassino/pelve -- = nierbekken
region -- = nierstreek
papilla -- = nierpapil
cortice -- = nierschors
arteria -- = nierslagader
vena -- = nierader
plexo -- = niervlecht
lesion -- = nierwond
colica -- = nierkoliek
calculo/petra -- = niersteen
graffo/transplantation -- = niertransplantatie
grassia -- = niervet
medulla -- = niermerg
cinctura -- = niergordel
induration -- = nierverharding
dialyse (-ysis) -- = nierdialyse
cirrhose (-osis) -- = niercirrose
lithiase (-asis) -- = niersteenvorming
tuberculose (-osis) -- = niertuberculose
cinctura/cincturon -- = niergordel


renascente adj

1 herlevend, hernieuwd, opnieuw beginnend, weer oplaaiend (conflict, etc.)
fortias -- = hernieuwde krachten


Renascentia sub

1 Renaissance
-- carolinge/carolingian = Karolingische Renaissance
architectura del -- = renaissance-architectuur
spirito del -- = renaissancegeest
stilo del -- = renaissancestijl
forma del -- = renaissancevorm
pictor del -- = renaissanceschilder


renascentia sub

1 herleving, opleving
2 wedergeboorte


renascer v

1 herleven, opleven, weer tot bloei komen, tot nieuw leven komen
le natura renasce in primavera = in de lente ontwaakt de natuur
le industria renasceva post le guerra = de industrie herleefde na de oorlog
facer -- le passato = het verleden doen herleven
-- como un phenice de su cineres = als een fenix uit zijn as verrijzen
2 herboren worden, herrijzen
-- in Jesus-Christo = in Christus herboren worden
-- de su cineres = uit zijn as herrijzen


render v

1 teruggeven, geven, vergelden
-- le libertate a un persona = iemand de vrijheid teruggeven
-- le mal pro le mal = kwaad met kwaad vergelden
-- le vista a un ceco = een blinde weer ziende maken
-- le salute = teruggroeten
2 overgeven, overleveren, prijsgeven
-- se = zich overgeven, capituleren
-- se sin combatto = zich zonder slag of stoot overgeven
3 weergeven, uitdrukken, vertolken, vertalen
4 (+ adj ) maken
-- felice = gelukkig maken
-- responsabile = aansprakelijk stellen


rendez-vous sub FRANCESE

1 rendez-vous, afspraak, ontmoeting, samenkomst
-- spatial = ontmoeting in de ruimte


rendimento sub

1 opbrengst, produktie, rendement, prestatie, resultaat
-- magre = armoedige opbrengst
-- maxime = maximale opbrengst/rendement
-- de obligationes = rendement van obligaties
-- de un jacimento de petroleo = opbrengst van een olieveld
curva de -- = rendementskromme
ECONOMIA -- marginal = meeropbrengst
ECONOMIA lege del --s non proportional = wet van de afnemende meeropbrengst
2 PHYSICA rendement, nuttig effect
le -- de un machina = het rendement van een machine
-- del turbina = turbinerendement


rendition sub

1 overgave, capitulatie
le Rendition de Breda = de Overgave van Breda (schilderij van Velazquez)


renegamento sub

1 het met nadruk loochenen/ontkennen/weigeren


renegar v

1 met nadruk (ver)loochenen/ontkennen/weigeren
-- su fide = zijn geloof vaarwelzeggen
-- su origines = zijn afkomst verloochenen


renegate adj

1 afvallig, het geloof verzakend


renegato sub

1 RELIGION afvallige, renegaat, geloofsverzaker, apostaat
2 FIGURATE afvallige, verrader, verzaker, verloochenaar


+ renegotiar v

1 opnieuw onderhandelen


+ renegotiation sub

1 nieuwe onderhandeling


+ renifolie adj

1 BOTANICA met niervormige bladeren


reniforme adj

1 niervormig
folios -- = niervormige bladeren


+ renion sub

1 CULINARI niertje
sandwich (A)/panetto al -- = nierbroodje
--es frite = gebakken niertjes
ragout (F) de --es = nierragoût


+ renipetale adj

1 BOTANICA met niervormige kroonbladen


+ renitente adj

1 taai, stevig, resistent


+ renitentia sub

1 weerstand, resistentie


renivar v

1 weer sneeuwen


+ renogramma sub

1 renogram


+ renographia sub

1 renografie


renominar v

1 weer benoemen, herbenoemen
2 bekendheid/faam geven aan


renominate adj

1 beroemd, vermaard, gerenommeerd
le cocina francese es -- = de Franse keuken is beroemd


renomine sub

1 naam, faam, vermaardheid, bekendheid, reputatie
establir su -- = zijn roem vestigen


+ renopathia sub

1 nierziekte


renovabile adj

1 vernieuwbaar, verlengbaar
le passaporto es -- = het paspoort is verlengbaar


+ renovabilitate sub

1 vernieuwbaarheid, verlengbaarheid
-- de un passaporto = verlengbaarheid van een paspoort


renovar v

1 renoveren, herstellen, restaureren
facer -- su casa = zijn huis laten verbouwen
-- un quartiero = een wijk renoveren
-- le inseniamento = het onderwijs vernieuwen
2 vernieuwen, vervangen, hernieuwen
-- le cognoscentia = de kennismaking hernieuwen
-- su promissa = zijn belofte hernieuwen
-- su candidatura = zich herkiesbaar stellen
-- le abonamento = weer een abonnement nemen
-- un passaporto = een paspoort verlengen
-- un stock (A) = een voorraad vervangen
vitalitate/vigor renovate = herwonnen levenskracht
con renovate energia = met hernieuwde kracht, met frisse moed


renovation sub

1 renovatie, herstel, restauratie
travalios de -- = herstelwerkzaamheden, restauratiewerkzaamheden
-- urban = stadsvernieuwing
-- de un quartiero = renovatie van een wijk
-- de casas = renovatie van huizen
2 vernieuwing, vervanging
-- del inseniamento = onderwijsvernieuwing
promover un -- politic = een politieke vernieuwing bevorderen


renovator sub

1 vernieuwer, hervormer, iemand die iets tot nieuw leven brengt


renta sub

1 jaargeld, rente
-- a vita = lijfrente
viver de su --s = rentenieren


+ rentabile adj

1 rendabel, renderend, rentegevend, winstgevend, lonend
interprisa -- = renderend bedrijf
le interprise es pauco/poco -- = de zaak brengt niet veel op
exploitation {plwa} -- = rendabele exploitatie


+ rentabilisar v

1 rentabiliseren, rendabel maken


+ rentabilisation sub

1 rentabilisering, het rendabel maken


+ rentabilitate sub

1 rentabiliteit, rendabelheid
principio del -- = rentabiliteitsprincipe
valor del -- = rentabiliteitswaarde
calculo/calculation del -- = rentabiliteitsberekening


rentero sub

1 rentenier


+ renumerar sub

1 opnieuw nummeren, hernummeren


renunciamento sub

1 het afstand doen, het opgeven, het afzien


renunciar v

1 afzien (van), opgeven, afstand doen (van), laten varen
-- a su fide = zijn geloof vaarwelzeggen
-- al mundo = de wereld afzweren
2 verzaken (bij het kaartspel)


renunciation sub

1 het afstand doen, het opgeven, het afzien


renunciator sub

1 JURIDIC iemand die afstand doet (van een recht, etc.)


+ reobscurar v

1 weer verduisteren/donker maken


+ reobservar v

1 opnieuw observeren


reoccupar v

1 opnieuw bezetten, weer innemen


reoccupation sub

1 herbezetting


+ reoffender v

1 weer beledigen, etc. (Vide: offender)


+ reofferer v

1 weer aanbieden, etc (  : offerer)


+ reoperar v

1 weer opereren
-- un patiente = een patiente weer opereren


+ reorchestrar v

1 opnieuw orkestreren


+ reorchestration sub

1 herorkestratie


reordinar v

1 ECCLESIA opnieuw wijden, weer ordineren
2 weer in orde brengen, weer schikken, reorganiseren


reordination sub

1 ECCLESIA nieuwe wijding, nieuwe ordinatie
2 hernieuwde schikking, reorganisatie
-- del systema fiscal = hervorming van het belastingstelsel


reorganisar v

1 reorganiseren
-- le servicios public = de openbare diensten reorganiseren
iste interprisa vole -- = dat bedrijf wil reorganiseren


reorganisation sub

1 reorganisatie
-- de un interprisa = reorganisatie van een bedrijf
plano de -- = reorganisatieplan
commission de -- = reorganisatiecommissie


+ reorganisator sub

1 reorganisator


+ reorganisatori adj

1 reorganiserend


reorientar v

1 reoriënteren, heroriënteren, omschakelen, aanpassen


reorientation sub

1 reoriëntatie, heroriëntatie, omschakeling, aanpassing
-- del politica = beleidsombuiging


+ reovirus sub

1 reovirus


+ reoxydar v

1 reoxyderen


+ reoxydation sub

1 reoxydatie


+ reoxygenation sub

1 reoxygenatie


repagamento sub

1 het opnieuw betalen
2 terugbetaling


repagar v

1 weer betalen, nog eens betalen
2 terugbetalen
-- del mesme moneta = met gelijke munt betalen


reparabile adj

1 repareerbaar, herstelbaar, te herstellen
horologio -- = uurwerk dat gerepareerd kan worden
error -- = herstelbare fout
isto es un perdita facilemente -- = dat is een gemakkelijk te herstellen verlies


+ reparabilitate sub

1 repareerbaarheid, herstelbaarheid


reparar v

1 repareren, herstellen, weer in orde brengen, maken
-- un machina = een machine repareren
-- un damno = een schade herstellen
-- un omission = een verzuim herstellen/goedmaken
2 (weer) goed maken, compenseren, vergoeden, schadeloosstellen
-- un perdita = een verlies goedmaken
-- le honor de un persona = iemand in zijn eer herstellen


reparation sub

1 reparatie, herstel(ling)
costos de -- = reparatiekosten
factura/nota de -- = reparatierekening
officina de -- = reparatiewerkplaats
interprisa de --es = reparatiebedrijf
labores/travalios de -- = herstelwerkzaamheden
-- provisori = noodreparatie
-- de honor = eerherstel
--s de guerra = herstelbetalingen
2 het vergoeden, het compenseren, het schadeloosstellen
3 genoegdoening, vergoeding, schadeloosstelling, compensatie


reparator sub

1 reparateur, hersteller
-- de scarpas/de calceos/de calceaturas = schoenmaker
-- de bicyclettas = rijwielhersteller, fietsenmaker
-- de auto(mobile)s = autoreparateur
-- de pupas = poppendokter


+ reparatori adj

1 herstellend


+ reparcellamento sub

1 herverkaveling


+ reparcellar v

1 hetverkavelen


+ reparlar v

1 nog eens spreken, weer spreken


reparo sub

1 herstelling, herstel, reparatie


+ repartibile adj

1 die men kan verdelen/uitdelen/omslaan
summa -- = som (geld) die men kan omslaan


repartir (I) v

1 verdelen, uitdelen, omslaan
-- le riscos = de risico's spreiden
-- le labores = de taken verdelen
-- le poter = de macht spreiden
-- in partes equal = gelijkelijk verdelen
-- in lotes = in percelen verdelen
-- le butino = de buit verdelen
-- de novo = herverdelen
-- colpos = klappen uitdelen
-- ben le peso = het gewicht goed verdelen
-- un programma super plure annos = een programma verdelen over verscheidene jaren


+ repartir (II) (A) v

1 weer vertrekken


repartition sub

1 verdeling, uitdeling, omslag, repartitie
-- individual/per testa/per capite = hoofdelijke omslag
-- proportional = evenredige verdeling
-- del costos = omslag van de kosten
-- del beneficios/del profitos = winstdeling
-- geographic de animales = geografische verspreiding van dieren
-- del sedes = zetelverdeling
-- del labor/travalio = arbeidsverdeling
clave de -- = verdeelsleutel
systema de -- = repartitiestelsel


repartitor sub

1 verdeler, uitdeler


repascer v

1 opnieuw weiden, opnieuw (laten) grazen


+ repassage sub

1 het strijken (met strijkijzer)
die/jorno de -- = strijkdag
resistente al -- = strijkecht
officina de -- = strijkinrichting


repassar v

1 weer voorbijkomen, weer langskomen
passar e -- = heen en weer komen
2 nog eens bestuderen, herhalen, nakijken, nog eens doornemen
-- le contos = de rekeningen nazien
-- un lection = een les nog eens doornemen
tu debe -- iste capitulos a fundo = je moet die hoofdstukken nog eens goed doornemen
3 strijken (met strijkijzer)
ferro de -- = strijkijzer
tabula de -- = strijktafel
planca de -- = strijkplank
le nylon (A) non se repassa = nylon mag (hoeft) niet gestreken te worden


repasto sub

1 maal(tijd), eten
-- de regime = dieetmaaltijd
horo de -- = etenstijd
-- cal(i)de = warme maaltijd
-- frigide = koude maaltijd
-- principal = hoofdmaaltijd
-- legier = lichte maaltijd
-- frugal = sobere maaltijd
-- copiose = overvloedige maaltijd
-- gustose = smakelijke maaltijd
-- substantial = stevige/voedzame maaltijd
-- del vespera/vespere = avondeten
-- de Natal = kerstmaaltijd
-- sacrificial = offermaal
-- sabbatic = sabbat(s)maal
durante le -- = onder het eten
prender un -- = een maaltijd gebruiken
preparar/apprestar/facer le -- = de maaltijd bereiden, het eten klaarmaken/koken
servir le -- = de maaltijd/het eten opdienen


repatriar v

1 repatriëren


repatriation sub

1 repatriëring
-- del prisioneros de guerra = repatriëring van de krijgsgevangenen
nave de -- = repatriëringsschip


+ repavir v

1 opnieuw bestraten/plaveien/bevloeren/betegelen


+ repeciamento sub

1 het verstellen (van kleren), het op/inzetten (van textiel/leer)


+ repeciar v

1 verstellen (van kleren), een stuk (stof/leer, etc.) zetten in, oplappen


+ repellente adj

1 afstotend, afwerend, afwijzend
character -- = afstotend karakter
odor -- = walgelijke lucht


+ repellentia sub

1 afstoting, afwering, afwijzing


repeller v

1 terugdrijven, afweren, terugwerpen, afstoten
-- le inimico = de vijand terugdrijven
-- un attacco = een aanval terugslaan
2 afslaan, weigeren, afwijzen (verzoek)
-- un proposition = een voorstel verwerpen
-- un projecto de lege = een wetsvoorstel verwerpen


+ repente adj

1 BOTANICA kruipend
ranunculo -- = kruipende boterbloem
salice -- = kruipwilg
ononis -- = kruipend stalkruid
tritico -- = leedgras, lidgras, kweek, duinreep
planta -- = kruipende plant, kruiper


repentente adj

1 berouwvol
peccator -- = berouwvolle zondaar


repententia sub

1 berouw
jorno/die de -- = boetedag
2 (gevoel van) spijt


repentir v

1 -- se = 1. berouw hebben, 2. spijt hebben, betreuren


reper v

1 kruipen


+ repercurrer v

1 teruglopen, terugrijden
-- le cammino = dezelfde weg teruglopen


repercussion sub

1 weerkaatsing, terugkaatsing
2 terugslag, terugsprong, terugstoot, weerslag, weerstuit, repercussie
le -- de iste mesura = de weerslag van die maatregel
de -- mundial = wereldschokkend
le -- super le commercio del lege del TVA = de nawerking van de BTW -wet op de handel
3 MEDICINA het terugdrijven, het afweren


repercussive adj

1 terugkaatsend
2 terugstotend
3 MEDICINA terugdrijvend


+ repercussivitate sub

1 terugslagvermogen, repercussiviteit


repercuter v

1 weerkaatsen, terugkaatsen, weerklinken
le sono se repercuta in le sala vacue = het geluid wordt door de lege zaal weerkaatst
2 terugslaan, terugspringen, terugstoten, FIGURATE zijn weerslag hebben
le crise/crisis se repercute super le precios = de crisis heeft zijn weerslag op de prijzen
3 MEDICINA terugdrijven, afweren


repertoire sub FRANCESE

1 repertoire
theatro de -- = repertoiretheater


+ repertorio sub

1 repertoire
theatro de -- = repertoiretheater
cantar tote le -- = het hele repertoire afzingen
isto non forma parte de su -- = dat staat niet op zijn repertoire


+ repesar v

1 nogmaals wegen, weer wegen


repeter v

1 herhalen, repeteren, weer zeggen, opzeggen
-- su rolo = zijn rol repeteren
le historia se repete = de geschiedenis herhaalt zich
2 doorvertellen, weergeven, napraten
-- un nova = een nieuwtje doorvertellen
3 overdoen, herhalen
-- le provas/probas = de proefnemingen herhalen
4 JURIDIC terugeisen, terugvorderen


+ repetibile adj

1 herhaalbaar
parolas non -- = niet herhaalbare woorden


+ repetibilitate sub

1 herhaalbaarheid


+ repetite adj

1 herhaald
a requesta -- = op herhaald verzoek
repetitemente = meermaals, herhaaldelijk


repetition sub

1 herhaling, het terugkeren
fusil de -- = repeteergeweer
mechanismo de -- = repetitiemechanisme
cader in --es = in herhalingen vervallen
2 repetitie, het repeteren
le -- de un rolo/parte = het repeteren van een rol
3 JURIDIC terugvordering
-- contra un creditor = terugvordering tegen een schuldeiser


+ repetitive adj

1 terugkerend, zich herhalend
isto es un labor -- = het is steeds hetzelfde werk
effecto visual -- = droste-effect


repetitor sub

1 iemand die iets herhaalt
2 repetitor


+ repetivitate sub

1 terugkerend/zich herhalend karakter, monotonie
le -- del labor = de monotonie van het werk


+ repigmentation sub

1 repigmentatie


+ repinger v

1 opnieuw schilderen, herschilderen, overschilderen


+ replaciamento sub

1 herplaatsing


+ replaciar v

1 herplaatsen


replantabile adj

1 die/dat kan worden herbeplant
2 die/dat kan worden overgeplant


replantar v

1 weer beplanten, herbeplanten
2 overplanten, verplanten


+ replantation sub

1 herbeplanting
2 overplanting, verplanting


replenamento sub

1 het weer vullen, aanvulling, bijvulling


replenar v

1 weer vullen, aanvullen, bijvullen


repler v

1 weer vullen, aanvullen, bijvullen


+ replete adj

1 dik, gevuld, gezet, propvol
un articulo -- de mentitas = een van leugens bolstaand artikel
strata -- (de gente/de auto(mobile)s) = overvolle straat
sala -- (de publico) = overvolle zaal
programma -- = druk programma


repletion sub

1 gezetheid, zwaarlijvigheid, repletie
2 MEDICINA maagoverlading


replica sub

1 antwoord, repliek, weerwoord
-- lapidari/laconic = bondig antwoord
prompte al -- = gevat
2 ARTE copie, reproduktie, replica
-- in bronzo de un statua in petra = bronzen replica van een stenen beeld


+ replicabile adj

1 opvouwbaar
manica -- = opvouwbare mouw
mechanismo de atterrage -- = intrekbaar landingsgestel


+ replicabilitate sub

1 opvouwbaarheid


replicamento sub

1 het opvouwen, het toevouwen
2 MILITAR terugtrekking


replicar v

1 weer (op)vouwen
-- su jornal = zijn krant weer opvouwen
2 vouwen, opvouwen, toevouwen
le ave replica su alas = de vogel vouwt zijn veren
3 repliceren, antwoorden, weerwoord/bescheid geven, van repliek dienen
-- a un objection = op een tegenwerping antwoorden
4 MILITAR
-- se = zich terugtrekken


+ réplicative adj

1 replicatief


+ repluver v

1 weer regenen


+ repolarisation sub

1 repolarisatie


+ repolir v

1 weer polisten, overpolijsten


+ reponderar v

1 weer overdenken/overwegen


+ repopulamento sub

1 herbevolking


+ repopular v

1 weer bevolken


+ repopulation sub

1 herbevolking


reportage sub

1 reportage, verslag, rapportering
-- filmate/televisate/photographic = film/televisie/fotoreportage
-- sportive = sportreportage
un serie de --s de guerra = een serie oorlogsrepor-tages
auto(mobile) de -- = reportagewagen


reportamento sub

1 het terugbrengen, het terugplaatsen
2 het verslaan, het maken/uitbrengen van een verslag


reportar v

1 terugbrengen, terugplaatsen
2 verslaan, een verslag maken/uitbrengen


reporter sub ANGLESE

1 reporter, verslaggever
-- de radio = radioreporter
-- de guerra = oorlogsverslaggever


reporto sub

1 verslag, rapport
-- annual = jaarverslag
-- septimanal/hebdomadari = weekrapport
-- ben documentate = goed gedocumenteerd rapport
-- succincte/concise = kort/beknopt verslag
-- stenographic = stenografisch verslag
-- metereologic = weerrapport


reposante adj

1 rustgevend, rustig


+ reposapedes sub

1 voet(en)steun


reposar v

1 rusten, uitrusten, liggen
ille non dormi, ille reposa = hij slaapt niet, hij ligt te rusten
hic reposa = hier rust (op grafsteen)
2 (be)rusten (op), steunen (op)
rationamento que reposa super un hypothese = redenering die op een veronderstelling berust
3 laten rusten, rust geven
-- su gamba super un sede = zijn been op een stoel laten rusten


+ reposition sub

1 het op zijn plaats terugbrengen, repositie


+ repositionar v

1 weer in de juiste positie brengen, herpositioneren


+ repositorio sub

1 rustaltaar, repositorium


reposo sub

1 rust, rusttijd, pauze, onbeweeglijkheid, stilte
die/jorno de -- = rustdag
-- dominical = zondagsrust
-- nocturne = nachtrust
RELIGION -- eternal = eeuwige rust
prender -- = rust nemen, gaan rusten
cura de -- = rustkuur
casa de -- = rusthuis
sedia de -- = ruststoel
lecto de -- = rustbed
loco de -- = rustoord
oase de -- = oase van rust
momento de -- = ogenblik rust
jorno de -- = rustdag
hora de -- = rustuur
periodo de -- = rustperiode
tempore de -- = rusttijd
absentia de -- = rusteloosheid
mancantia de -- = gebrek aan rust
position de -- = ruststand
lassar un persona in -- = iemand met rust laten
terra in -- = braakliggende grond
machina in -- = stilstaande machine, machine buiten werking


reprehender v

1 aanmerkingen maken op, berispen, terechtwijzen, laken, gispen
-- asperemente un persona = iemand de mantel uitvegen


reprehensibile adj

1 afkeurenswaardig, berispelijk, laakbaar
comportamento/conducta -- = laakbaar gedrag
puncto de vista -- = verwerpelijk standpunt


reprehensibilitate sub

1 afkeurenswaardigheid, berispelijkheid, laakbaarheid
-- de un puncto de vista = verwerpelijkheid van een standpunt


reprehension sub

1 berisping, blaam, laking, aanmerking


reprehensive adj

1 berispend, afkeurend, lakend


reprender v

1 weer nemen, hernemen, terugnemen, weer opnemen
-- cognoscentia/cognoscimento/le sensos = weer bij (kennis) komen
-- le fortias = weer op krachten komen
-- halito = herademen
le vita reprende su curso = het leven herneemt zijn gewone gang
-- su placia = zijn plaats weer innemen
-- le travalio/le labor = het werk hervatten
-- benzina/gasolina = bijtanken
2 opnieuw beginnen, herhalen
-- le lucta = de strijd opnieuw beginnen/hervatten


represalia sub

1 represaille, weerwraak, vergelding(smaatregel)
attacco de --s = vergeldingsaanval
action de -- = vergeldingsaktie
mesura de -- = vergeldingsmaatregel
derecto de -- = represaillerecht
prender --s = vergeldingsmaatregelen nemen


representabile adj

1 af te beelden, zichtbaar voor te stellen, voorstelbaar
2 te vertonen, op te voeren


+ representabilitate sub

1 voorstelbaarheid


representante sub

1 (anque DIPLOMATIA, POLITICA, JURIDIC) vertegenwoordiger, afgevaardigde, plaatsvervanger
Camera del --s = Kamer van Afgevaardigden
-- de commercio = (handels)vertegenwoordiger
-- exclusive/unic = alleenvertegenwoordiger
-- principal = hoofdvertegenwoordiger/agent
-- popular/del populo = volksvertegenwoordiger
-- del pressa = persvertegenwoordiger
-- del movimento pacifista = vertegenwoordiger van de vredesbeweging


representar v

1 opnieuw aanbieden/voorleggen
2 (anque DIPLOMATIA, POLITICA, JURIDIC) vertegenwoordigen
3 uitbeelden, weergeven, voorstellen
le scena representa un foreste = het toneel stelt een bos voor
-- un periculo = een gevaar opleveren
4 een voorstelling geven van, opvoeren (toneelstuk, etc.), vertonen
-- un ballet (F) = een ballet uitvoeren


representation sub

1 het opnieuw aanbieden/voorleggen
2 uitbeelding, afbeelding, weergave, beeld
-- schematic = schematische voorstelling
-- graphic = grafische voorstelling
--es pagan = heidense voorstellingen
iste -- non corresponde al realitate = dit is geen juiste voorstelling van zaken
3 voorstelling, opvoering, uitvoering
-- theatral/de theatro = toneelvoorstelling
-- de cinema = bioscoopvoorstelling
-- de gala = galavoorstelling
-- pro infantes = kindervoorstelling
-- del passion = passiespel
-- del vespera/vespere = avondvoorstelling
-- nocturne/de nocte = nachtvoorstelling
-- scholar = schoolvoorstelling
-- in plen aere/al aere libere = openluchtvoorstelling
-- al beneficio de ... = benefietvoorstelling
prime -- = première
dar --es in un theatro = een schouwburg bespelen
4 (anque DIPLOMATIA, POLITICA, JURIDIC) het vertegenwoordigen, vertegenwoordiging,
representatie
-- popular = volksvertegenwoordiging
-- proportional = evenredige vertegenwoordiging
-- diplomatic = diplomatieke vertegenwoordiging
COMMERCIO
-- exclusive = lleenvertegenwoordiging


representative adj

1 representatief
persona -- = representatieve figuur
le systema -- = het representatieve stelsel


+ representativitate sub

1 representativiteit
-- de un organisation syndical = representativiteit van een vakorganisatie


representator sub

1 vertegenwoordiger, afgevaardigde


repressibile adj

1 bedwingbaar, te onderdrukken
enzyma -- = repressibel enzym


repression sub

1 repressie, onderdrukking, beteugeling, bedwinging
-- del revolta = onderdrukking van de opstand
-- politic = politieke onderdrukking
-- religiose = religieuze onderdrukking
mesuras de -- = repressiemaatregelen
methodo de -- = onderdrukkingsmethode


repressive adj

1 repressief, onderdrukkend, repressie...
mesuras -- = repressieve maatregelen
tolerantia -- = repressieve tolerantie


repressor sub

1 iemand die beteugelt/onderdrukt, onderdrukker
2 BIOCHIMIA repressor


reprimenda sub

1 berisping (anque JURIDIC), terechtwijzing, uitbrander, reprimande, standje
dar un -- = een reprimande geven
reciper un -- = een reprimande krijgen


reprimendar v

1 berispen, terechtwijzen, een standje geven


reprimer v

1 onderdrukken, bedwingen, beteugelen, betomen
-- un crito = een kreet onderdrukken
-- un riso = een lach onderdrukken
-- le lacrimas = zijn tranen bedwingen
-- un revolta/rebellion/sedition = een opstand onderdrukken
-- le mal = het kwaad beteugelen


+ reprimibile adj

1 bedwingbaar, te onderdrukken
passiones difficilemente -- = moeilijk te onderdrukken hartstochten


+ reprincipiar v

1 weer beginnen, opnieuw aanvangen


reprisa sub

1 het weer nemen, herneming, terugneming, het weer opnemen JURIDIC derecto de -- = recht van
terugneming/reprise
2 hervatting, opnieuw beginnen, herhaling,
MUSICA, FILM reprise
-- del hostilitates = hervatting van de vijandelijkheden
MUSICA signo de -- = herhalingsteken


reprobabile adj

1 verwerpelijk, afkeurenswaardig, laakbaar


reprobar v

1 opnieuw beproeven/testen/toetsen, op de proef stellen
2 afkeuren, veroordelen
3 berispen, terechtwijzen, een standje geven
4 RELIGION verdoemen, verwerpen
-- un doctrina = een leer verwerpen


reprobate adj

1 RELIGION verdoemd


reprobation sub

1 afkeuring, veroordeling, blaam
incurrer le -- de un superior = zich de afkeuring van een meerdere op de hals halen
2 RELIGION verdoemenis, verwerping


reprobative adj

1 afkeurend


reprobato sub

1 RELIGION verdoemde


reprobator sub

1 iemand die iets afkeurt/die iemand anders berispt


+ reprobatori adj

1 afkeurend, lakend


reprochabile {sj} adj

1 verwijtbaar
comportamento/conducta -- = verwijtbaar gedrag


reprochar {sj} v

1 verwijten, kwalijk nemen, voor de voeten werpen, aanrekenen
-- un cosa a un persona = iemand iets verwijten


reproche {sj} sub

1 verwijt
-- mute/silente = stom verwijt
reguardo de -- = verwijtende blik
tono de -- = verwijtende toon
facer un -- a un persona = iemand iets verwijten
cargar un persona de --s = iemand met verwijten overladen/overstelpen
lancear un reguardo de -- a un persona = iemand een verwijtende blik toewerpen
sin -- = onberispelijk


reproducer v

1 weer voortbrengen
2 weergeven
3 reproduceren, vermenigvuldigen, kopiëren
machina a/de -- = kopiëermachine
BIOLOGIA -- se = zich voortplanten, zich vermenigvuldigen


reproducibile adj

1 reproduceerbaar
experimento non-reproducibile = niet herhaalbaar experiment
2 BIOLOGIA voortplantbaar, geschikt voor voortplanting


+ reproducibilitate sub

1 reproduceerbaarheid


reproduction sub

1 het weer voortbrengen
2 het reproduceren, het vermenigvuldigen, het kopiëren, BIOLOGIA voortplanting, het voortplanten
organos de -- = voortplantingsorganen
-- sexual/sexuate = geslachtelijke voortplanting
-- asexuate = ongeslachtelijke voortplanting
instincto de -- = voortplantingsinstinct
3 weergave
-- de alte fidelitate del sono = natuurgetrouw weergave van het geluid
-- stereophonic = stereofonische weergave
-- de colores = kleurweergave
4 heruitgave, herdruk, reprint
-- interdicite/prohibite = herdruk verboden
5 reproductie, kopie
-- a/in colores = kleurenreproductie
-- fidel = (natuur)getrouwe nabootsing
-- photographic = fotografische reproductie
apparato de -- = reproduktieapparaat
processo/procedimento de -- = reproduktieprocédé


reproductive adj

1 reproductief, reproducerend, weergevend
2 BIOLOGIA voortplantings...
organos -- = voortplantingsorganen
phase -- = vruchtbare periode
systema -- = voortplantingssysteem


+ reproductor adj

1 voortbrengend, voortplantings...
organo -- = voortplantingsorgaan
cavallo -- = dekhengst
cellula -- = voortplantingscel
cyclo -- = voortplantingscyclus
systema -- = voortplantingssysteem


+ reprogrammar v

1 herprogrammeren


+ reprogrammation sub

1 herprogrammering


+ reprographar v

1 reprograferen


+ reprographia sub

1 reprografie


+ reprographic adj

1 reprografisch


+ reprographo sub

1 reprograaf


+ repromitter v

1 weer beloven


+ reproponer v

1 weer voorstellen
-- le mesme alternativa = hetzelfde alternatief weer voor-stellen


+ reprovocar v

1 weer provoceren, etc. (Vide: provocar)


+ reps sub

1 rips, geribde stof


+ reptante adj

1 BIOLOGIA kruipend, kruip...


reptar v

1 kruipen


reptation sub

1 het kruipen
exercitios de -- = kruipoefeningen


reptatori adj

1 ZOOLOGIA kruipend


reptile adj

1 kruipend


reptile sub

1 ZOOLOGIA reptiel


republica sub

1 gemenebest, staat, rijk
2 republiek
-- federal = bondsrepubliek
-- popular = volksrepubliek
Republica Arabe Unite = Verenigde Arabische republiek
Republica del Paises Basse Unite = Republiek der Verenigde Nederlanden
instaurar le -- = de republiek vestigen/stichten
proclamar le -- = de republiek uitroepen


republican adj

1 republikeins
partito -- = republikeinse partij
constitution -- = republikeinse regeringsvorm
calendario -- = republikeinse kalender
ideas -- = republikeinse ideeën


republicanisar v

1 republikeins maken, tot een republiek maken


+ republicanisation sub

1 het maken tot een republiek


republicanismo sub

1 republikanisme, republikeinse gezindheid


republicano sub

1 republikein


+ republicar v

1 weer publiceren, etc. (Vide: publicar)


+ republicar v

1 weer publiceren/drukken, herdrukken


+ republication sub

1 herdruk, heruitgave


repudiabile adj

1 verstootbaar (echtgenote)
2 afwijsbaar (erfenis)


repudiar v

1 verstoten (van een echtgenote)
2 verwerpen, afwijzen, verloochenen, opgeven
-- su fide = zijn geloof afzweren
3 JURIDIC verwerpen, afstand doen van, repudiëren
-- su nationalitate = afstand doen van zijn nationaliteit
-- un succession = een nalatenschap verwerpen


repudiation sub

1 verstoting (van zijn echtgenote)
2 het afstand nemen, het opgeven
3 JURIDIC verwerping, het afstand doen, afstand, repudiatie


repudiator sub

1 iemand die (zijn echtgenote) verstoot
2 iemand die van iets afstand doet


repudio sub

1 verstoting (van zijn echtgenote)


repugnante adj

1 tegenstrijdig, strijdig
-- al veritate = strijdig met de waarheid
2 halsstarrig
3 weerzinwekkend, afstotend, walgelijk
scenas -- = weerzinwekkende taferelen
visage -- = afstotend gezicht
facer un travalio/labor -- = een smerig klusje opknappen
isto me es -- = dat stuit me tegen de borst


repugnantia sub

1 tegenstrijdigheid, tegenspraak
2 afkeer, weerzin, tegenzin
-- pro le travalio/le labor = arbeidsschuwheid
sentir -- a facer un cosa = weerzin voelen om iets te doen
facer un cosa con -- = iets met tegenzin doen
causar/inspirar -- = afkeer inboezemen


repugnar v

1 tegenstrijdig zijn
2 een afkeer/tegenzin hebben, tegen de borst stuiten, walgen
isto me repugna = dat stuit me tegen de borst
le violentia me repugna = ik heb een gruwel van geweld


+ repugnatori adj

1 glandula -- = stinkklier


repulsa sub

1 terugdrijving, afstoting
2 afwijzing, weigering, verwerping


repulsar v

1 terugdrijven, terugslaan
-- le inimico = de vijand terugdringen
-- un attacco = een aanval afslaan
2 afslaan (verzoek), afwijzen (hulp/bijstand), verwerpen
-- un projecto de lege = een wetsontwerp verwerpen
-- un proposition = een voorstel verwerpen


repulsion sub

1 het terugdrijven, het terugslaan (vijand)
2 afwijzing (hulp/aanbod), weigering, verwerping
3 tegenzin, afkeer, walging
-- fervente = hartgrondige afkeer
sensation de -- = gewaarwording van afkeer
causar/inspirar -- = afkeer inboezemen
4 PHYSICA afstoting
le -- reciproc de polos equal = onderlinge afstoting van gelijknamige polen
motor de -- = repulsiemotor
fortia de -- = repulsiekracht


repulsive adj

1 afstotend, afstotelijk, afzichtelijk, weerzinwekkend, walgelijk
crueltates -- = weerzinwekkende wreedheden
2 PHYSICA repulsief, afstotend, terugdrijvend
fortia -- = afstotende kracht


+ repurificar v

1 opnieuw zuiveren, weer reinigen


reputar v

1 achten, oordelen, menen, vinden


+ reputate adj

1 bekend, beroemd, vermaard
un del restaurantes le plus -- del capital = een van de vermaardste restaurants van de hoofdstad
esser -- = bekend staan, de naam hebben


reputation sub

1 reputatie, (goede/slechte) naam
-- sin macula = vlekkeloze reputatie
-- mundial/universal = wereldreputatie
-- dubitose = twijfelachtige reputatie
su -- es inattaccabile/es foras de dubitas = zijn reputatie staat buiten kijf
producto de -- mundial = wereldbefaamd produkt
haber un bon/mal -- = goed/slecht bekend staan
gauder de un bon -- = een goede reputatie genieten
attaccar le -- de un persona = iemand in zijn goede naam aantasten
denigrar/macular le -- de un persona = iemands goede naam bekladden
compromitter le -- de un persona = iemand in diskrediet brengen
ruinar/destruer le -- de un persona = iemand reputatie vernietigen
mantener su -- = zijn reputatie ophouden
haber le -- de un sancto = in een geur van heiligheid staan


+ requalificar v

1 opnieuw kwalificeren, etc. (Vide: qualificar)
-- professionalmente = omscholen


+ requalification sub

1 hernieuwde kwalificatie
-- professional = omscholing


requesta sub

1 verzoek, bede, (aan)vraag, verzoekschrift
acceder a un -- = een verzoek inwilligen, op een verzoek ingaan
al -- de multe personas = op veelvuldig verzoek
al -- urgente de mi patre = op aandringen van mijn vader
a -- repetite = op herhaald verzoek
offerer/presentar un -- = een verzoekschrift aanbieden


requestar v

1 verzoeken, vragen (om)
-- respectuosemente = eerbiedig verzoeken


requiem sub

1 requiem
missa de -- = requiemmis
Requiem de Mozart = Requiem van Mozart
componer un -- = een requiem componeren


requiescat in pace, R.I.P. LATINO

1 requiescat in pace, hij/zij/het ruste in vrede


requirente sub

1 JURIDIC eiser


requirer v

1 nodig hebben, behoeven
on require le participation financiari = financiële deelneming is gewenst
2 vereisen, eisen, vergen, vorderen, verlangen, vragen
isto require multe tempore = dat vereist veel tijd
isto require vostre presentia = dat eist uw tegenwoordigheid
isto require precision = dat luistert nauw
le cognoscentia/cognoscimento de linguas non es requirite = talenkennis is niet vereist
iste situation require un action immediate = in deze situatie is onmiddellijk handelen geboden
isto require certe reserva = enige reserve is hierbij geboden
io vos require de inserer mi rectification = ik eis van u mijn rectificatie op te nemen
3 JURIDIC (op)vorderen, rekwireren, opeisen
-- cavallos = paarden opeisen


requirimento sub

1 behoefte, benodigdheid
2 eis, vereiste
--s legal = wettelijke vereisten


requisite adj

1 vereist, nodig


requisition sub

1 (op)vordering, rekwisitie, beslag


requisitionar v

1 in beslag nemen, opeisen, vorderen, rekwireren
-- bicyclettas = fietsen vorderen


requisito sub

1 vereiste, noodzakelijke voorwaarde
-- essential/fundamental/indispensabile = eerste vereiste, onmisbare voorwaarde
responder a/complir tote le --s = aan alle vereisten voldoen


requisitorio sub

1 JURIDIC FIGURATE requisitoir
iste libro es un -- contra le guerra = dit boek is een requisitoir tegen de oorlog


+ reraffinar v

1 weer/opnieuw zuiveren/raffineren (van bijv. motorolie)


+ rerumper v

1 weer breken


+ resacca sub

1 branding
planca de -- = surfplank, zeilplank


+ resalar v

1 weer zouten/pekelen


+ resalutar v

1 weer groeten
2 teruggroeten


+ resalvar v

1 opnieuw redden


+ resanguinar v

1 weer bloeden


rescinder v

1 afsnijden, verwijderen
2 JURIDIC herroepen, afschaffen, intrekken, annuleren, vernietigen, ongeldig/nietig verklaren (contract,
etc.)
-- un bancarupta = een faillissement opheffen


+ rescindibile adj

1 JURIDIC vernietigbaar, verbreekbaar, annuleerbaar
contracto -- = annuleerbaar contract


+ rescindibilitate sub

1 JURIDIC vernietigbaarheid, verbreekbaarheid, annuleerbaarheid
-- de un contracto = vernietigbaarheid van een contract


+ rescissibile adj

1 JURIDIC vernietigbaar, verbreekbaar, annuleerbaar


rescission sub

1 ongeldig/nietigverklaring (van contract, etc.), vernietiging, annulering
-- de un vendita = vernietiging van een verkoop
-- de un compra = koopontbinding
-- de un bancarupta = opheffing van een faillissement


rescissori adj

1 nietig/ongeldig verklarend, te niet doend (clausule van een contract, etc.)


rescriber v

1 weer schrijven, herschrijven, omwerken


rescripto sub

1 rescript (schriftelijk stuk van een minister/vorst of paus
2 omwerking, bewerkt stuk/boek/artikel


resecar v

1 MEDICINA (gedeeltelijk) verwijderen, uitsnijden, wegsnijden, wegnemen
-- un costa = een rib wegsnijden


resection sub

1 MEDICINA resectie, (gedeeltelijke) verwijdering, wegsnijding, uitsnijding, wegneming
-- de un segmento intestinal = darmresectie
-- de un parte del glandula thyroide = wegneming van een deel van de schildklier
cultello de -- = resectiemes
serra de -- = resectiezaag


+ resectoscopio sub

1 MEDICINA resectoscoop


reseda sub

1 BOTANICA reseda
semine de -- = resedazaad
odor de -- = resedageur
2 reseda(kleur), resedagroen


resedaceas sub pl

1 BOTANICA resedaceae, resedafamilie


resedacee adj

1 BOTANICA resedaäachtig


reseminar v

1 opnieuw zaaien, weer bezaaien
-- un campo = een akker opnieuw bezaaien


resentimento sub

1 verontwaardiging, boosheid, verstoordheid, woede
2 wrok, rancune, gevoel van verbittering
nutrir -- = wrok koesteren
isto excita -- = dat zet kwaad bloed


resentir v

1 diep (ge)voelen, ervaren, ondervinden
-- se de = de nawerking ondervinden van, de nadelige gevolgen ondervinden van, nog lijden aan de gevolgen van
2 kwalijk nemen, verontwaardigd zijn over, zich storen aan


+ reserpina sub

1 reserpine


reserva sub

1 reserve, (nood)voorraad, apart gehouden zaken
-- bancari = bankreserve
-- monetari = monetaire reserve
-- auree/in auro/de auro = gouddekking, goudreserve
-- de devisas = deviezenreserve
-- statutari = statutaire reserve
-- de dividendo = dividendreserve
--s de gas = gasreserves
--s de gas natural = aardgasreserves
-- physic = fysische reserve
-- mental = geestelijke reserve
-- de capitales = kapitaalreserve
-- celate/occulte/latente = stille reserve
capital de -- = reservekapitaal
personal de -- = reservepersoneel
pneu(matico) de -- = reserveband
rota de -- = reservewiel
ancora de -- = noodanker
artilleria de -- = reservegeschut
pumpa de -- = reservepomp
locomotiva de -- = reservelocomotief
material de -- = reservemateriaal
cavallo de -- = reservepaard
conto de -- = reserverekening
installation de -- = noodinstallatie
lampa de -- = reservelamp
viveres/ration de -- = noodrantsoen
generator de -- = noodaggregaat
fundo de -- = bufferfonds, reservefonds
haber/tener un cosa in -- = iets achter de hand houden
recurrer a su --s = zijn reserves aanspreken
il le resta/remane ancora --s = hij heeft nog niet alle reserves aangesproken
-- de mano de obra = arbeidsreserve, reservoir van arbeidskrachten
SPORT jocator de -- = reservespeler
SPORT banco del jocatores de -- = reservebank
BIOLOGIA lipides de -- = reservevetstoffen
2 MILITAR reserve (leger/troepen)
officiero de -- = reserveofficier
capitano de -- = reservekapitein
quadro de -- = reservekader
truppas de -- = reservetroepen
esser de -- = bij de reserves ingedeeld
3 SPORT reserve(speler)
esser de -- = op de reservebank zitten
4 voorbehoud, beding, reserve
con le major -- = met het grootste voorbehoud
con le --s usual/normal = met het gebruikelijke voorbehoud
sin alicun -- = zonder enig voorbehoud
sub -- de modificationes = wijzigingen voorbehouden
facer --s = voorbehoud maken
un certe -- es requirite, isto require un certe -- = enige reserve is hierbij geboden
5 gereserveerdheid, terughoudendheid
6 reservaat
-- natural = beschermd natuurgebied, natuurreservaat
-- ornithologic = vogelreservaat


reservar v

1 reserveren, bewaren, wegleggen, achterhouden, opzij leggen
-- moneta pro le vacantias = geld voor de vakantie reserveren
-- le beneficios del interprisa = de bedrijfswinst reserveren
-- se pro = zich (het recht) voorbehouden om
2 reserveren, bespreken (plaats, etc.)
-- un viage = een reis bespreken
-- un tabula = een tafel reserveren
-- per telephono = telefonisch reserveren


reservate adj

1 terughoudend, gereserveerd, gesloten


reservation sub

1 het reserveren, het bewaren, het wegleggen, het achterhouden, het opzijleggen, het in reserve houden
2 het reserveren, reservering, het bespreken (plaats, etc.), (plaats)bespreking, boeking
annular un -- = een boeking annuleren


reservir v

1 weer dienen


reservista sub

1 MILITAR reservist


reservoir sub FRANCESE

1 opslagplaats
2 reservoir, tank, bekken, bak, vat
-- a/de benzina/gasolina = benzinetank
plenar le -- = de tank volgooien
-- de stockage = opslagtank
3 GEOLOGIA
rocca -- = reservoirgesteente


residente adj

1 woonachtig, residerend


residente sub

1 ingezetene, (vaste) inwoner, bewoner
2 DIPLOMATIA resident
3 resident (hoge bestuursambtenaar in het voormalige Nederlands Indië)


residentia sub

1 woonplaats, verblijfplaats
-- estive/de estate = zomerverblijf(plaats)
-- de hiberno = winterverblijf
-- del corte = hofstad
pais de -- = land van verblijf
permisso de -- = verblijfsvergunning
indemnitate de -- = verblijfsvergoeding
adequate pro un -- permanente = geschikt voor permanente bewoning
2 residentie, residentswoning


+ residential adj

1 woon..., van een woonwijk, residentieel
zona -- = woongebied
quartiero -- = (mooie) woonwijk


resider v

1 resideren, verblijf houden, wonen, zetelen
2 gebaseerd zijn (op), liggen (in), bestaan (in/uit)


residual adj

1 overblijvend, achterblijvend, rest..., residueel, residuaal, residuair
valor -- = residuwaarde, restwaarde
la parte -- de un pagamento = het resterende deel van een betaling


+ residuari adj

1 overblijvend, achterblijvend, rest..., residuair, residueel, residuaal
aquas -- = afvalwater
producto -- = afvalprodukt
calor -- = afvalwarmte


residue adj

1 overblijvend, achterblijvend, rest..., residuair, residueel, residuaal
valor -- = restwaarde
sede -- = restzetel
materiales -- = restmateriaal


residuo sub

1 overschot, overblijfsel, rest
--s de combustion = verbrandingsresten
--s de latta = blikafval
-- truncate = stomp
-- de caffe = koffiedik
--s de cocina = keukenafval
--s nocive = schadelijke afvalstoffen
--s industrial = industrieel afval
--s atomic/nuclear = atoomafval, kernafval
discargatorio de --s toxic = gifbelt, gifstortplaats
PHYSICA --s de fission = splijtingsresten
2 CHIMIA bezinksel, residu
3 MATHEMATICA rest


+ resigillar v

1 weer zegelen, etc. (Vide: sigillar)


resignar v

1 afstand doen van, neerleggen
-- su functiones = zijn functies neerleggen
-- se a = berusten in, zich neerleggen bij
-- se a su sorte = met berusting zijn lot dragen


resignation sub

1 het afstand doen, afstand
2 het berusten
3 berusting, gelatenheid
-- calme/quiete = stille berusting
-- seren = kalme berusting
con -- = berustend, gelaten
illes accepta con -- le morte de lor infante = zij berusten in het verlies van hun kind
suffrer su sorte con -- = met berusting zijn lot dragen


+ resiliente adj

1 veerkrachtig


+ resilientia sub

1 veerkracht
iste resorto ha perdite su -- = die veer is verlamd


resimilante adj

1 (ge)lijkend


resimilantia sub

1 gelijkenis, overeenkomst
monstrar/presentar/offerer -- = gelijkenis/overeenkomst vertonen


resimilar v

1 (ge)lijken op


resina sub

1 hars
oleo de -- = harsolie
gumma -- = gomhars
unguento de -- = harszalf
gutta de -- = harsdruppel
-- vegetal = boomhars
-- gummose = gomhars
-- synthetic/artificial = kunsthars
-- de polyester = polyesterhars
-- de silicone = siliconenhars
-- de color = kleurhars
-- de pino = pijnhars
-- de abiete = sparrehars
-- de cedro = cederhars
-- de ambra (jalne)/succino = barnsteenhars
-- fluide = vloeibare hars
exsudar -- = hars afscheiden
coperir de -- = harsen


+ resinar v

1 hars winnen uit, hars aftappen, hars halen uit
2 met hars doortrekken/kruiden, resineren
vino resinate = geresineerde wijn


+ resinato sub

1 CHIMIA resinaat


+ resinic sub

1 hars... CHIMIA
acido -- = harszuur


resinifere adj

1 harshoudend
plantas -- = harsachtige planten
cellulas -- = hardhoudende cellen


resinificar v

1 harsachtig maken, verharsen CHIMIA in hars omzetten


+ resinification sub

1 harsachtig worden, harsachtig maken, verharsing
CHIMIA omzetting in hars


+ resiniforme adj

1 harsvormig


+ resinite sub

1 MINERALOGIA resiniet


resinose adj

1 harsachtig, harshoudend, harsig, resineus
arbore -- = harsboom
lacca -- = harslak
oleo -- = harsolie
odor -- = harslucht
ligno -- = harsig hout
vernisse -- = harsvernis


+ resinose (-osis) sub

1 harsvloed


+ resipiscentia sub

1 RELIGION inkeer, bekering, berouw, boetvaardigheid


+ resistente adj

1 resistent, weerstand biedend, bestand
-- al calor = hittebestendig
-- al foco = vuurvast
-- al gelo = vorstbestendig, winterhard
-- al vento = windvast
-- al tempesta = stormvast
-- al luce/lumine = lichtecht
-- al intemperie = bestand tegen slecht weer, weerbestendig
-- al ruptura = breukvast
-- al repassage = strijkecht
-- a maladias = resistent tegen ziekten
-- a acidos = zuurbestendig


resistentia sub

1 weerstand, verzet, tegenstand, tegenkanting
-- organisate = georganiseerd verzet
-- armate = gewapend verzet
-- vigorose = krachtig verzet
-- granitic = keihard verzet
-- passive/non-violente = lijdelijk/geweldloos verzet
-- al autoritate = verzet tegen het gezag
opponer/facer -- = weerstand/verzet bieden
opponer forte -- = krachtig weerstand bieden
incontrar -- = op verzet stuiten
rumper le -- = het verzet breken
2 PHYSICA weerstand
-- del aere = luchtweerstand
-- electric/ohmic = elektrische weerstand
-- de filamento = gloeiweerstand
filo de -- = weerstanddraad
-- specific = specifieke/soortelijke weerstand
-- linear = lineaire weerstand
-- de friction = wrijvingsweerstand
-- de fuga = lekweerstand
-- interne = inwendige weerstand
-- de conduction = geleidingsweerstand
-- de inertia = traagheidsweerstand
-- acustic = akoestische weerstand
3 verzet, verzetsbeweging, verzetslieden, ondergrondse
heroe del -- = verzetsheld
gruppo de -- = verzetsgroep
monumento al -- = verzetsmonument
unir se/adherer al -- = in het verzet gaan
4 uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen
5 weerstandsvermogen, bestendigheid, sterkte, hardheid, resistentie
cassa de -- = weerstandskas
capacitate de -- = weerstandsvermogen
-- al calor = hittebestendigheid
-- al foco = vuurvastheid
-- al luce/al lumine = lichtechtheid
-- al torsion = torsiesterkte
-- al flexion = buigvastheid
-- al ruptura = breukvastheid
-- al pression/al compression = drukweerstand
-- al humiditate = vochtbestendigheid


resister v

1 zich verzetten, weerstand/tegenstand/verzet bieden, het hoofd bieden, niet wijken
-- a un persona = zich tegen iemand verzetten
-- al violentia = het hoofd bieden aan geweld
2 weerstaan, niet bezwijken, stand houden, niet meegeven
-- a un cosa = iets weerstaan, niet voor iets bezwijken
-- al tentation = de verleiding weerstaan
3 bestand zijn (tegen), doorstaan, verdragen
-- al foco = vuurbestendig/vuurvast zijn
-- al proba/prova = de proef doorstaan
io non resiste al calor = ik kan niet tegen warmte


resistibile adj

1 weerstaanbaar


+ resistibilitate sub

1 weerstaanbaarheid, weerstandsvermogen


+ resistive adj

1 weerstand biedend (anque ELECTRICITATE), resistent, bestand


+ resistivitate sub

1 weerstandsvermogen
2 PHYSICA soortelijke weerstand


+ resocialisar v

1 resocialiseren


+ resocialisation sub

1 resocialisatie, resocialisering


+ resolear v

1 van nieuwe zolen voorzien, verzolen


resolubile adj

1 oplosbaar
2 ontbindbaar, ontleedbaar


+ resolubilitate sub

1 oplosbaarheid
2 ontbindbaarheid, ontleedbaarheid


resolute adj

1 vastbesloten, vastberaden, beslist, kordaat, resoluut, ferm, koen
attitude -- = ferme houding
decision -- = koen besluit
typo -- = resolute vent
dicer resolutemente le veritate = resoluut de waarheid zeggen


resolution sub

1 het uiteenvallen, het ontbinden
2 oplossing, resolution
capacitate de -- = oplossend vermogen
-- maximal = maximale resolutie
3 besluit, beslissing, resolutie
-- firme = vast besluit
prender un -- = een besluit nemen
persister in/mantener un -- = bij een besluit blijven
4 vastberadenheid, beslistheid
ager con -- = resoluut optreden
5 MEDICINA het verdwijnen (tumor, etc.), resorptie
6 MUSICA oplossing


+ resolutive adj

1 een oplossing biedend, beslissend (anque JURIDIC)
clausula/condition -- = ontbindende voorwaarde/beding
2 MEDICINA oplossend (het einde van het ziekteproces bevorderend)


+ resolutori adj

1 JURIDIC ontbindend, opheffend, vernietigend
clausula/condition -- = ontbindend beding/voorwaarde


resolvente adj

1 oplossend
poter -- de un objectivo = oplossend vermogen van een lens
2 MEDICINA die/dat een tumor, etc. doet verdwijnen


resolvente sub

1 MEDICINA oplossend middel, middel dat een tumor, etc. doet verdwijnen
2 MATHEMATICA resolvente
-- de un equation = resolvente van een vergelijking


resolver sub

1 uiteenvallen, zich ontbinden
2 oplossen, een oplossing vinden voor
-- difficultates = moeilijkheden uit de weg ruimen
-- un enigma = een raadsel oplossen
-- un problema mathematic = een wiskundig vraagstuk oplossen MATHEMATICA -- un equation = een
vergelijking oplossen
3 besluiten, beslissen
-- se a = besluiten om, een besluit nemen om
-- le perdita de un persona = tot iemands ondergang besluiten
4 MEDICINA doen verdwijnen (tumor, etc.)
-- un tumor = een tumor doen verdwijnen
5 MUSICA oplossen
-- un dissonantia = een dissonantie oplossen


resonante adj

1 weerklinkend, weergalmend, PHYSICA resonantie...
cassa -- = klankbodem, klankkast
camera -- = resonantieruimte
frequentia -- = resonantiefrequentie
obtener un triumpho -- = een daverend succes boeken


resonantia sub

1 resonantie, (weer)klank, (weer)galm, nagalm, echo
-- de un campana = naklank van een klok
tecto de -- = galmdak
cassa de -- = klankbodem, klankkast
2 FIGURATE weerklank, uitwerking, indruk
3 PHYSICA resonantie
-- magnetic = magnetische resonantie
phenomeno de -- = resonatieverschijnsel
oscillationes de -- = resonantietrillingen
curva de -- = resonantiekromme
particula de -- = resonantiedeeltje
absorption de -- = resonantieabsorptie


resonar v

1 weerklinken, weergalmen, galmen, resoneren


+ resonation sub

1 weerklinking, weergalming


resonator sub

1 resonator, klankbodem, klankkast
-- acustic = akoestische resonator
-- plan-parallel = planparallele resonator
-- de Helmholz = Helmholz-resonator


resorber v

1 doen verdwijnen, wegnemen, opzuigen
2 MEDICINA resorberen, opzuigen, in het lichaam opnemen


+ resorcina sub

1 CHIMIA resorcine, resorcinol


+ resorcinol sub

1 CHIMIA resorcinol, resorcine


resorption sub

1 verdwijning, oplossing, opheffing
2 MEDICINA resorptie


resortir v

1 weer uitgaan, weer naar buiten gaan, weer uitkomen


resorto sub

1 veer, springveer
--s dur = stugge vering
-- laminate/a laminas = bladveer
-- a filo = draadveer
-- (a) spiral = spiraalveer
-- a (com)pression = drukveer
-- de traction = trekveer
-- de securitate = borgveer
-- de horologio = horlogeveer
-- de freno = remveer
-- anterior = voorveer
-- giratori/rotatori = draaiveer
lamina de -- = veerblad
suspension a -- = veerophanging
mechanismo a -- = veermechanisme
propulsion a -- = veeraandrijving
serratura a -- = veerslot
pessulo a -- = veergrendel
cardine a -- = veerscharnier
matras a/de --s = springveermatras


respectabile adj

1 achtenswaardig, eerbiedwaardig, respectabel
femina -- = achtenswaardige vrouw
2 aanzienlijk, behoorlijk, respectabel
haber un numero -- de decorationes = een respectabel aantal onderscheidingen hebben


respectabilitate sub

1 achtenswaardigheid, eer(bied), fatsoen


respectar v

1 respecteren, eerbiedigen, eren, (hoog)achten
-- su parentes = zijn ouders eren, eerbied voor zijn ouders hebben
-- le tradition = de traditie in ere houden
2 respecteren, eerbiedigen, naleven, in acht nemen, zich houden aan
-- le regulas = zich aan de regels houden
-- le formas/le convenientias = de vormen/de fatsoensnormen in acht nemen
facer -- le lege = het gezag handhaven
3 respecteren, ontzien, sparen, rekening houden met, ongemoeid laten


respective adj

1 respectief, respectievelijk
lor nomines -- = hun respectieve namen
lor duo filios ha respectivemente vinti e vinti-duo annos = hun beide zonen zijn respectievelijk twintig en tweeëntwintig
jaar


respecto sub

1 eerbied, (hoog)achting, ontzag, respect
-- al/pro le vita = eerbied voor het leven
imponer/infunder -- = eerbied afdwingen
con tote -- = met alle eerbied
con le debite -- = met verschuldigde eerbied
haber -- pro = eerbied hebben/koesteren voor
illa merita mi -- = ik ben haar eerbied verschuldigd
2 --s = betuigingen van hoogachting, (beleefde) groeten
presentar su --s a un persona = iemand de groeten doen
3 betrekking, relatie, verhouding, opzicht
in omne --s = in alle opzichten
in iste -- = in dit opzicht
con -- a, in -- de = met betrekking tot, wat betreft


respectuose adj

1 eerbiedig, respectvol
silentio -- = eerbiedige stilte
restar a distantia -- = op eerbiedige afstand blijven


respicer v

1 terugkijken, achteromkijken
2 toezien op, passen op, zich bekommeren om
3 nauwkeurig onderzoeken, controleren


respirabile adj

1 (geschikt om) in te ademen, geschikt voor inademing


respirabilitate sub

1 geschiktheid voor inademing, inadembaarheid


respirar v

1 (in)ademen, ademhalen
-- aere = lucht inademen
-- constantemente = doorademen
-- per le bucca = door de mond ademen/ademhalen
-- de novo = herademen
-- profundemente = diep ademhalen
difficultate de -- = benauwdheid
iste vulnerato respira ancora = die gewonde ademt nog
reguardar sin -- = ademloos toekijken
su parolas respira amor e sinceritate = zijn woorden ademen liefde en oprechtheid
2 weer op adem komen, uitblazen
da me le tempore de -- un pauco/un poco = laat me nou even op verhaal komen
3 herademen, zich opgelucht voelen
4 uitwasemen, uitdampen, exhaleren


respiration sub

1 het ademhalen, ademhaling
-- thoracic/costal = borstademhaling
-- cutanee = huidademhaling
-- nasal/per le naso = neusademhaling
-- abdominal = buikademhaling
-- pulmonar = longademhaling
-- artificial = kunstmatige ademhaling
-- regular/equal = regelmatige ademhaling
-- tranquille = rustige ademhaling
-- agitate = onrustige ademhaling
-- bucca a bucca = mond-op-mond beademing
tubo de -- = luchtpijp
organos del -- = ademhalingsorganen
exercitios de -- = ademhalingsoefeningen
centro de -- artificial = beademingscentrum
perder le -- = de adem kwijtraken, buiten adem raken
reprender su -- = weer op adem komen
retener su -- = zijn adem inhouden


respirator sub

1 ademhalingstoestel, respirator
2 snorkel
3 gas/rook/stofmasker


respiratori adj

1 ademhalings..., respiratorisch
organos -- = ademhalingsorganen
vias/conductos -- = luchtwegen
insufficientia/difficultate -- = ademnood
intensitate -- = ademhalingsintensiteit
rhythmo -- = ritme van de ademhaling
exercitio -- = ademoefening
pausa -- = adempauze
apparato -- = ademhalingsapparaat
casco -- = rookhelm, rookmasker
centro -- = beademingscentrum
accento -- = respiratorisch accent
quotiente -- = respiratorisch quotiënt


+ respirometria sub

1 respirometrie


+ respirometric adj

1 respirometrisch


+ respirometro sub

1 respirometer


resplendente adj

1 schitterend, FIGURATE stralend, prachtig
beltate -- = stralende schoonheid
lumine/luce -- = hel licht


resplendentia sub

1 schittering, flonkering, glans, FIGURATE pracht, praal


resplender v

1 vonkelen, schitteren, flonkeren, FIGURATE fonkelen, stralen


respondente adj

1 overeenkomstig, passend, conform


responder v

1 antwoorden, antwoord geven
-- evasivemente = een ontwijkend antwoord geven
2 beantwoorden, antwoorden (op), beantwoorden (aan)
-- a un persona/un littera/un question = iemand/een brief/een vraag beantwoorden
-- al amor de un persona = iemands liefde beantwoorden
-- a un besonio = in een behoefte voorzien
-- a un description = met een beschrijving overeenkomen
-- a un invitation = aan een uitnodiging gehoor geven
3 instaan (voor), garant staan (voor), borg staan (voor)
-- del debitas de un persona = voor iemands schulden garant staan
-- pro un debitor = borg staan voor een debiteur


+ responditor sub

1 telefoonbeantwoorder, antwoordapparaat


responsa sub

1 antwoord
-- exacte = juist antwoord
-- directe = rechtstreeks antwoord
-- premeditate = weloverwogen antwoord
-- ambigue = dubbelzinnig antwoord
-- discortese = onbeleefd antwoord
-- evasive/dilatori = ontwijkend antwoord
-- laconic = laconiek antwoord
-- insolente = brutaal antwoord
-- pagate = betaald antwoord
-- affirmative/positive/favorabile = bevestigend/gunstig antwoord
-- negative = ontkennend antwoord
-- clarificante = verhelderend antwoord
-- explicite = expliciet antwoord, klaar en duidelijk antwoord
-- caustic = sarcastisch antwoord
-- brusc = bars antwoord
-- argute = snedig antwoord
-- spiritual = geestig antwoord
-- diplomatic/politic = diplomatiek antwoord
in -- a = in antwoord op
carta -- = antwoordkaart
coupon (F) -- = antwoordcoupon
inveloppe -- = antwoordenveloppe


responsabile adj

1 verantwoordelijk, rekenschap verschuldigd
le ministro -- = de verantwoordelijke minister
esser -- del bon marcha {sj} del cosas = verantwoordelijk zijn voor de goede gang van zaken
esser -- del infantes = de verantwoordelijkheid voor de kinderen hebben
2 JURIDIC aansprakelijk
render un persona -- = iemand aansprakelijk stellen


+ responsabilisar v

1 verantwoordelijk maken/stellen
-- le opinion public = de openbare me-ning verantwoordelijk stellen


+ responsabilisation sub

1 het verantwoordelijk maken/stellen


responsabilitate sub

1 verantwoordelijkheid
-- moral = morele verantwoordelijkheid
-- contractual = contractuele verantwoordelijkheid
-- ministerial = ministeriële verantwoordelijkheid
senso/sentimento de -- = verantwoordelijkheidsgevoel
prender/assumer le -- de un cosa = de verantwoordelijkheid voor iets op zich nemen
portar le -- de un cosa = verantwoordelijk voor iets zijn
declinar omne/tote -- = alle verantwoordelijkheid afwijzen
cargar un persona con le -- = de verantwoordelijkheid op iemand afschuiven
rejectar --s nuclear = kerntaken afstoten
isto non es de mi -- = dat valt niet onder mijn verantwoordelijkheid
2 JURIDIC aansprakelijkheid
-- legal = wettelijke aansprakelijkheid
-- excludite = uitgesloten aansprakelijkheid
question/problema del -- = schuldvraag


responsive adj

1 dat/die antwoordt, antwoordend
nota -- = nota van antwoord
-- a vostre littera = in antwoord op uw brief


responso sub

1 ECCLESIA responsorie, responsorium


responsorio sub

1 ECCLESIA responsorie, responsorium


resposar v

1 opnieuw (iemand) trouwen
-- se = hertrouwen


ressource sub FRANCESE

1 (hulp)middel, redmiddel, uitweg
--s = middelen (van bestaan), bronnen (van inkomsten)
--s natural de un pais = natuurlijke hulpbronnen van een land
--s de aqua = watervoorkomens
--s de aqua subterranee = grondwatervoorkomens
conservation de --s = behoud van hulpbronnen
exploitation {plwa} de --s = exploitatie van hulpbronnen
gestion de --s = beheer van hulpbronnen


restab(i)limento sub

1 herstelling, herstel, het weer instellen, het terugbrengen in de vroegere staat
-- del ordine = herstel van de orde
-- del derectos = rechtsherstel
-- de un texto = reconstructie van een tekst
-- del financias = sanering van de financiën
2 herstel, genezing, beterschap


restab(i)lir v

1 herstellen, weer instellen, weer invoeren, weer in de vroegere toestand plaatsen/terugbrengen
-- le communicationes = de verbindingen herstellen
-- le equilibrio = het evenwicht herstellen
-- le ordine = de orde herstellen
-- le pace = de vrede herstellen
-- un persona in su derectos = iemand in zijn rechten herstellen
-- se = weer hersteld worden, weer ingevoerd worden, weer in de vroegere toestand komen
2 -- le sanitate de = gezond maken, genezen
-- le sanitate de un persona = iemand beter maken/genezen
-- se = beter worden, genezen, herstellen


+ restante sub

1 restant, overschot, rest
qui compra le --? = wie maakt me los?


+ restante adj

1 resterend, overblijvend
categoria -- = restcategorie
gruppo -- = restgroep
sede -- = restzetel


restar v

1 VERBO COPULATIVE blijven
2 blijven, verblijven, zich ophouden
3 overblijven, overschieten, over zijn, resten
-- sin medios = onverzorgd achterblijven
-- le bucca aperte = sprakeloos zijn


+ restaurabile adj

1 herstelbaar, te restaureren, restaureerbaar


+ restaurabilitate sub

1 herstelbaarheid, herstelvermogen


restaurant sub FRANCESE

1 restaurant, eetgelegenheid
-- vegetarian = vegetarisch restaurant
-- del station = stationsrestauratie
-- stellate/con stella(s) = sterrenrestaurant
personal de -- = restaurantpersoneel


restaurante sub

1 restaurant, eetgelegenheid
-- vegetarian = vegetarisch restaurant
-- macrobiotic = macrobiotisch restaurant
-- universitari = mensa
-- stellate/con stella(s) = sterrenrestaurant
-- a tres stellas = driesterrenrestaurant
-- del station = stationsrestauratie
personal de -- = restaurantpersoneel


restaurante adj

1 herstellend, restaurerend


restaurar v

1 restaureren (gebouw/kunstwerk)
-- picturas = schilderijen restaureren
-- un edificio = een gebouw restaurer
-- un monumento = een monument restaureren
-- le centro del urbo = de binnenstad saneren
2 herstellen, weer invoeren, weer tot bloei brengen
-- un costume = een gewoonte weer invoeren
-- le pace = de vrede herstellen
3 op de troon herstellen
-- un dynastia = een vorstengeslacht op de troon herstellen


restauration sub

1 restauratie
-- de un pictura = restauratie van een schilderij
-- de un edificio = restauratie van een gebouw
travalios/labores de -- = restauratiewerkzaamheden
budget (A de -- = restauratiebudget
costos de -- = restauratiekosten
plano de -- = restauratieplan
2 het in ere herstellen, het weer tot bloei brengen
le -- del religion catholic = het in ere herstellen van de katholieke godsdienst
3 restauratie (van vorstengeslacht op de troon)
-- del Stuarts = restauratie van de Stuarts


restaurative adj

1 herstellend, versterkend
technicas -- = herstellende technieken


restaurator sub

1 restaurateur, iemand die restauraties verricht
2 restaurateur, restauranthouder
3 iemand die herstelt/weer invoert/in ere herstelt/weer tot bloei brengt


restauribile adj

1 te restaureren


restituer v

1 teruggeven, terugbetalen, terugbezorgen, vergoeden, restitueren
-- le costos = de kosten terugbetalen
-- le precio de entrata/ingresso = de toegangsprijs terugbetalen
-- le libertate a un (h)ostage = een gijzelaar de vrijheid teruggeven
2 in zijn vroegere vorm herstellen (tekst/gebouw/fresco, etc.)
-- un inscription mutilate = een verminkte inscriptie in zijn vroegere staat terugbrengen


restituibile adj

1 te restitueren, terug te betalen, terug te geven
un presto -- intra un anno = een binnen een jaar terug te betalen lening
2 wat in zijn vroegere vorm hersteld kan worden


restitution sub

1 teruggave, terugbetaling, terugbezorging, vergoeding, restitutie
exiger le -- de un presto = te leen gegeven geld opeisen
2 herstel in de vroegere vorm
-- de un fresco = herstel van een fresco


restitutor sub

1 iemand die iets teruggeeft/restitueert
2 iemand die iets in de vroegere vorm herstelt


restitutori adj

1 JURIDIC restitutie...
decision -- = restitutiebesluit


restive adj

1 weerspannig, onhandelbaar, dwars
cavallo -- = weerspannig paard


resto sub

1 rest, overblijfsel, overschot, restant
-- del material utilisate = rest van het gebruikte materiaal
tu divina le -- = de rest kun je wel raden
del -- = overigens
2 -s = overblijfselen, ruïnes, resten
3 -s (mortal) = stoffelijk overschot
4 MATHEMATICA rest
le division es sin --, le division non lassa un -- = de deling gaat op


restriction sub

1 restrictie, voorbehoud, beperking, beperkende bepaling
-- del nascentias = geboortenbeperking
-- del expensas = bestedingsbeperking
-- del production = produktiebeperking
-- del libertate = vrijheidsbeperking
-- mental = reservatio mentalis, geestelijk/innerlijk voorbehoud
-- del campo visual = blikvernauwing
-- de credito = kredietbeperking
politica de --es = restrictiepolitiek
acceptar con -- = onder voorbehoud aanvaarden
facer --es = restricties maken
sin -- = zonder voorbehoud, zonder restrictie


restrictive adj

1 beperkend, een voorbehoud bevattend, restrictief
condition -- = beperkende voorwaarde
clausula -- = beperkende bepaling
mesuras -- = restrictiemaatregelen
LINGUISTICA E GRAMMATICA
proposition -- = bijwoordelijke bijzin van beperking
dar un interpretation -- de un lege = een restrictieve interpretatie van een wet geven


restringer v

1 kleiner maken, beperken, inperken, beknotten
-- un derecto = een recht beperken
-- le libertate de un persona = iemands vrijheid inperken/beknotten
le possibilitates de successo se restringe = de kansen op succes nemen af
-- su expensas/dispensas = zijn uitgaven beperken
haber un opinion restringite = beperkt in zijn oordeel zijn


+ restringimento sub

1 (het) krimpen, (het) smaller worden


restringitor sub

1 iemand die/iets dat iets beperkt, beperker
-- de velocitate = snelheidsbeperker


+ restructurar v

1 herstructureren
-- un industria = een industrie herstructureren


+ restructuration sub

1 herstructurering
-- del centro de un urbe = herstructurering van een stadscentrum


+ restuccar v

1 opnieuw (be)pleisteren


+ restudiar v

1 opnieuw studeren, etc. (Vide: studiar)


resultante adj

1 die/dat voortkomt/volgt (uit)
2 MATHEMATICA PHYSICA resulterend
(fortia) -- = resulterende kracht, resultante


+ resultante sub

1 MATHEMATICA FIGURATE resultante
-- de duo fortias = resultante van twee krachten


resultar v

1 resulteren, volgen (uit), voortvloeien (uit), resulteren (uit/in)
-- de un cosa = uit iets voortvloeien, een gevolg zijn van iets
-- in un cosa = iets tot gevolg hebben, in iets resulteren
de illo resulta que = dat heeft tot gevolg dat


resultato sub

1 uitkomst (van rekensom)
2 resultaat, uitkomst, uitslag, afloop
-- felice = gelukkige afloop
-- final = eindresultaat, einduitslag, eindscore
-- previste = verwacht resultaat
--s sportive = sportuitslagen
--s de football (A)= voetbaluitslagen
--s de exploitation {plwa} bedrijfs resultaten
-- del electiones = verkiezingsuitslag
3 resultaat, gevolg, effect, uitvloeisel, uitwerking, voortvloeisel
registrar --s = resultaten boeken
-- palpabile = tastbaar resultaat
-- magre = mager resultaat
sin -- = zonder resultaat, vruchteloos, tevergeefs
isto da como -- = daaruit vloeit voort


résumé sub FRANCESE

1 resumé, samenvatting, beknopt overzicht, korte inhoud
facer/rediger un -- = een samenvatting maken/opstellen, excerperen
facer le -- de un cosa = iets kort samenvatten
facer le -- de un libro = een boek uittrekken
in -- on pote dicer = samenvattend/resumerend kunnen we zeggen


resumer v

1 beknopt/kort samenvatten, resumeren
-- le contento de un libro = de inhoud van een boek kort weergeven


resumitor sub

1 iemand die iets kort samenvat/resumeert


resurger v

1 opnieuw oprijzen/verschijnen/te voorschijn komen
2 doen herleven, doen herrijzen
economia resurgente = oplevende economie
fascismo resurgente = herlevend fascisme
3 uit de dood verrijzen, weder opstaan


+ resurgimento sub

1 opleving, herleving, herstel
un -- economic = een oplevende economie


resurrection sub

1 herleving, opleving, opbloei, hernieuwde bloei
2 RELIGION opstanding, verrijzenis
le miraculo del -- de Lazaro = het wonder van de opwekking van Lazarus
-- del carne = verrijzenis des vleses
festa/celebration del -- (de Nostre Senior) = feest van de Verrijzenis (des Heren)


+ resurrectional adj

1 de opstanding betreffend


resuscitar v

1 herleven, weer opleven, weer tot leven komen
2 opstaan (uit de dood), verrijzen
-- de su cineres como un phenice = als een feniks uit zijn as herrijzen
3 doen herleven, doen opleven, nieuw leven inblazen, weer tot leven brengen
-- memorias = oude herinneringen ophalen
-- un persona = bij iemand de levensgeesten weer opwekken
4 opwekken (uit de dood), doen opstaan (uit de dood)
5 MEDICINA reanimeren


resuscitation sub

1 het herleven, het weer opleven, herleving, opleving
2 het doen herleven, het doen opleven
3 het opstaan (uit de dood)
4 het opwekken (uit de dood), het doen opstaan (uit de dood)


resuscitor sub

1 iemand die doet herleven, etc.


retabulo sub

1 ECCLESIA retabel


retaliar (I) v

1
opnieuw snijden, oversnijden

retaliar (II) v

1
wraaknemen, represailles nemen, terugslaan

retaliation sub

1 wraak, vergelding
action de -- = vergeldingsaktie
mesura de -- = vergeldingsmaatregel


retalio sub

1 afknipsel, snipper, reepje, stukje
-- de jornal/de pressa = krantenknipsel
jornal con --s de pressa = knipselkrant
album de --s de jornal/de pressa = knipselalbum
--s de ligno = houtspanen


retardamento sub

1 vertraging, oponthoud, uitstel
bomba a -- = tijdbom
detonator a -- = tijdontsteker
button a -- de un apparato de photo = zelfontspanknop van een fototoestel


retardar v

1 ophouden, langzamer doen lopen
2 vertragen, uitstellen, opschorten
3 later komen, later zijn, achter zijn
4 achterlopen (van uurwerk)
5 achteruitzetten (van uurwerk)


retardatario sub

1 laatkomer


+ retardate adj

1 vertraagd
movimento uniformemente -- = eenparig vertraagde beweging
film (A) -- = vertraagde film
bomba -- = tijdbom
ignition -- = naontsteking
expedition -- = vertraagde verzending
traino -- = vertraagde trein
littera -- = vertraagde brief


retardation sub

1 vertraging, oponthoud, uitstel


retardative adj

1 vertragend, terughoudend, ophoudend


retardator sub

1 iemand die of toestel dat vertraagt
-- de cemento = verhardingsvertrager (van cement)


+ retardatori adj

1 vertragend
action -- = vertragende actie
friction -- = vertragende wrijving
fortia -- = vertragende kracht


retardo sub

1 vertraging, oponthoud, achterstand
un hora de -- = een uur vertraging
-- de un hora = vertraging van een uur
-- de un traino = vertraging van een trein
arrivar/venir in -- = te laat komen
-- mental = geestelijke achterstand
-- linguistic = taalachterstand
tempore de -- = vertragingstijd
esser in -- a un rendez-vous (F) = te laat komen op een afspraak
disculpa mi -- = neemt u mij niet kwalijk dat ik te laat ben
haber travalio/labor in -- = achterstallig werk hebben
sin -- = zonder oponthoud, zonder dralen, onverwijld
con -- = met vertraging
isto non admitte -- = het kan geen uitstel lijden
2 het achterlopen (van uurwerk)


+ retata sub

1 haal, trek, vangst (in het net)


rete sub

1 net, draagnetje, haarnetje, bagagenet
-- de pisca/de pisce = visnet
-- a/de/pro le capillos = haarnetje
-- flottante = drijfnet
-- de tennis (A) = tennisnet
-- lateral = zijnet
-- a/de/pro bagages (F) = bagagenet
-- a crangones = garnalennet
-- de camouflage {oe} = helmnet
balla in/de -- = netbal
prender in un -- = in een net vangen
malias de un -- = mazen van een net
maliar un -- = een net knopen/breien
SPORT inviar le ballon in le -- = de bal in het net trappen
2 netwerk, net
-- de camminos/de vias = wegennet
-- de canales = kanalennet
-- fluvial/de fluvios = rivierstelsel
-- de lineas = lijnennet
-- ferroviari/de ferrovia = spoorwegennet
-- urban = stadsnet
-- de television = t.v.-zendernet
-- telephonic = telefoonnet
-- telephonic aeree/subterranee = bovengronds/ondergronds telefoonnet
-- telegraphic = telegraafnet
-- de connexion = koppelnet
-- electric = elektrisch net
connexion al -- electric = netaansluiting
-- de basse tension/voltage = laagspanningsnet
-- del luce/de lumine electric = lichtnet
-- de condensatores = condensatornetwerk
-- de communicationes aeree = luchtnet
-- commercial = verkoopapparaat
-- de spionage = spionagenet(werk)
-- de intrigas = netwerk van intriges
-- de tubos = buizennet, buizenstelsel
-- de filo metallic = kippegaas
spectroscopio a -- = roosterspectroscoop


+ retelephonar v

1 weer opbellen, nog eens telefoneren, terugbellen
io te retelephonara in le vespere/vespera = ik bel je vanavond wel terug


retemperar v

1 INDUSTRIA opnieuw temperen (van staal)


retener v

1 tegenhouden, terughouden, weerhouden
-- su respiration/sufflo/halito = zijn adem inhouden
2 behouden, in stand houden, bewaren, vasthouden
-- un cosa pro se ipse = iets voor zichzelf houden
3 onthouden
-- un cosa in le memoria = iets in gedachten houden
4 in bedwang houden, weerhouden, inhouden
-- se = zich inhouden, zich bedwingen


retenibile adj

1 wat kan worden tegen gehouden/behouden/onthouden, etc.


retention sub

1 JURIDIC retentie
derecto de -- = retentierecht
2 het vasthouden, het behouden, het bewaren
3 het onthouden, geheugen (anque COMPUTATOR)
4 MEDICINA retentie
-- de urina = urineretentie
symptoma de -- = retentieverschijnsel


retentive adj

1 goed kunnend onthouden, sterk (van geheugen)
memoria -- = goed geheugen
potentia -- = herinneringsvermogen


retentivitate sub

1 herinneringsvermogen


retentor sub

1 iemand die iets onder zich houdt
2 iemand die iets bewaart/in stand houdt, handhaver, behoeder


retiario sub

1 HISTORIA ROMAN retiarius (kampvechter met net en drietand)


reticente adj

1 die iets verzwijgt, die iets achterhoudt
teste -- = zwijgende getuige
2 terughoudend, gereserveerd
responsa -- = terughoudend antwoord


reticentia sub

1 verzwijging, achterhouding
2 terughoudendheid, reserve, gereserveerdheid
parlar sin --s = ronduit zeggen waar het op staat
3 JURIDIC reticentie (het achterhouden van feiten/informatie)


reticular v

1 een netwerk maken, reticuleren


reticular adj

1 netvormig, reticulair, raster...
PHYSICA NUCLEAR structura -- = rasterstructuur
BIOLOGIA texito -- = reticulair weefsel
BIOLOGIA membrana -- = reticulair membraan


reticulate adj

1 netvormig, reticulair
python -- = netpython


reticulation sub

1 netwerk, raster
2 PHOTOGRAPHIA reticulatie


+ reticulina sub

1 reticuline


reticulo sub

1 BIOLOGIA reticulum, netwerk (van vezeltjes in cellen/intracellulaire elementen)
-- chromatic = chromatinenetwerk
-- endoplasmic = endoplasmatisch reticulum
2 ZOOLOGIA netmaag (van herkauwers)
3 damestasje, netje
4 dradenkruis (in optische instrumenten), raster
-- de lineas = lijnenraster
-- de un microscopio micrometric = dradenkruis van een micrometrische microscoop
5 raster
-- crystallin = kristalrooster


+ reticulocyto sub

1 BIOLOGIA reticulocyt


+ reticuloendothelial adj

1 BIOLOGIA systema -- = reticulo-endothelial systeem


+ reticulosarcoma sub

1 MEDICINA reticulosarcoom


+ retiforme adj

1 netvormig


retina sub

1 ANATOMIA netvlies, retina
cellula del -- = gezichtscel
inflammation del -- = ontsteking van het netvlies
tumor del -- = netvliesgezwel
hemorrhagia del -- = netvliesbloeding


retinaculo sub

1 BOTANICA hechtschijfje


+ retinic adj

1 van het netvlies
lesiones -- = letsel aan het netvlies


+ retinite sub

1 MINERALOGIA retiniet


retinitis sub

1 MEDICINA netvliesontsteking, retinitis


+ retinopathia sub

1 MEDICINA netvliesaandoening, retinopathie


+ retinoscopia sub

1 MEDICINA retinoscopie


+ retinoscopic adj

1 MEDICINA retinoscopisch


+ retinoscopio sub

1 MEDICINA retinoscoop


+ retirabile sub

1 die/dat uitgedaan/afgenomen, etc. kan worden, afneembaar, wegneembaar


retirada sub

1 FORTIFICATION verschansing


retiramento sub

1 het terugtrekken, terugtrekking
2 toevluchtsoord, rustig hoekje, rustplaats


retirar v

1 afnemen, ontnemen, wegnemen, onttrekken
-- al circulation = aan de circulatie onttrekken
-- le parola a = het woord ontnemen aan
-- se = A. zich verwijderen, weggaan, zich terugtrekken, B zich terugtrekken (uit zaken), met pensioen gaan,
MILITAR zich terugtrekken
-- un libro del vendita = een boek uit de handel nemen
-- le agrafes = de hechtingen verwijderen
-- un motion/voto = een motie intrekken
-- su parolas = zijn woorden terugnemen
-- un offerta = een offerte terugnemen
-- del uso = buiten gebruik stellen
vita retirate = afgezonderde levenswijze
viver retirate del mundo = van de buitenwereld afgezonderd leven


retiro sub

1 het terugtrekken, terugtrekking, pensioen
etate de -- = pensioengerechtigde leeftijd
prender su -- anticipate = in de vut gaan, gaan vutten
2 MILITAR het terugtrekken, terugtrekking, aftocht
-- libere = vrije aftocht
-- honorabile = eervolle aftocht
FIGURATE coperir le -- de un persona = iemands aftocht dekken
3 toevluchtsoord, rustig hoekje, rustplaats


retoccar v

1 opnieuw aanraken
2 omwerken (tekst), verbeteren, corrigeren
-- le color = bijkleuren
on ha retoccate multo iste texto = er is flink aan deze tekst gesleuteld
3 retoucheren
-- un photo(graphia) = een foto retoucheren


retoccator sub

1 retoucheur


retocco sub

1 omwerking (van tekst), verbetering, correctie
2 retouche
stilo a/de -- = retoucheerstift/potlood


+ retornabile adj

1 terug te geven/te brengen/te sturen, te retourneren
bottilia non -- = wegwerpfles


retornar v

1 teruggeven, terugbrengen, terugsturen, retourneren
2 terugkeren, teruggaan, terugkomen
-- currente = terugrennen
-- volante = terugvliegen
-- al fide = tot het geloof terugkeren
-- a su occupationes = zijn werkzaamheden hervatten
-- super su passos = op zijn schreden terugkeren
io va -- a isto = straks meer hierover


retorno sub

1 het terugkeren, terugkeer, terugkomst, terugreis
viage de -- = terugreis, reis terug
volo de -- = retourvlucht
esser de -- = terug zijn
via de -- = terugweg
-- a casa = thuiskomst
puncto de non-retorno = point of no return, punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is
billet de -- = retourbiljet, retourkaartje
SPORT match (A)/partita de -- = returnwedstrijd
per -- del currero/del posta = per kerende post, per ommegaande
desi(de)rar le -- de = terugwensen
2 beloning, vergoeding


retorquer v

1 weer verdraaien, weer (ver)wringen, terugdraaien
2 weerleggen met eigen bewijsgronden


retorsion sub

1 het weer (ver)draaien, het weer (ver)wringen, het terugdraaien
2 weerlegging met eigen bewijsgronden
mesura de -- = retorsiemaatregel


retorsive adj

1 met eigen bewijsgronden weerleggend, met eigen wapens bestrijdend, met dezelfde middelen bestrijdend


retorta sub

1 CHIMIA retort, kromhals, destillatiekolf
-- de gas = gasretort
-- tubulate = woulfefles


retraciar v

1 herleiden, terugvoeren tot
2 weer nagaan (in het geheugen)


+ retractabile adj

1 JURIDIC herroepbaar
2 intrekbaar (bijv. nagels), optrekbaar, die/dat ingetrokken kan worden


retractabilitate sub

1 intrekbaarheid (nagels van kat, etc.)
2 herroepbaarheid


retractar v

1 weer/opnieuw behandelen
2 herroepen, intrekken, terugnemen
-- un promissa = een belofte herroepen/intrekken
-- lo que on diceva = zijn woorden terugnemen
3 samentrekken, intrekken, terugtrekken
-- le antennas = de voelsprieten intrekken


retractile adj

1 intrekbaar (nagels van kat, etc.)
ungues -- = intrekbare nagels
antennas -- = intrekbare voelsprieten


+ retractilitate sub

1 intrekbaarheid (nagels van een kat, etc.)
-- de ungues = intrekbaarheid van nagels
-- de antennas = intrekbaarheid van voelsprieten


retraction sub

1 het herroepen, herroeping, het intrekken, intrekking, retractatie
2 het terugtrekken, terugtrekking, het intrekken (van nagels, etc.)


retractive adj

1 terugtrekkend, intrekkend


+ retraducer v

1 opnieuw vertalen (van een tekst die een vertaling is), hervertalen


+ retraduction sub

1 het opnieuw vertalen (van een tekst die een vertaling is), hervertaling


retraher v

1 wegtrekken, terugtrekken
-- del circulation = uit de circulatie nemen
-- le mano = de hand wegtrekken
-- se = zich terugtrekken
-- le ungues = de nagels intrekken
-- le antennas = de voelsprieten intrekken
2 herroepen, intrekken


retraite sub FRANCESE

1 het terugwijken, achterwaartse beweging
2 MILITAR terugtocht, aftocht
sonar le -- = de aftocht blazen


+ retranscriber v

1 opnieuw overschrijven, een afschrift maken van


+ retranscription sub

1 nieuwe overschrijving, retranscriptie


+ retransfusion sub

1 retransfusie


+ retransmission sub

1 RADIO heruitzending, relayering


+ retransmissor sub

1 RADIO heruitzender, relaiszender


+ retransmitter v

1 RADIO heruitzenden, relayeren


+ retransplantation sub

1 retransplantatie


+ retransversar v

1 weer oversteken, weer overgaan, weer overtrekken


+ retribuer v

1 betalen, belonen, bezoldigen, honoreren, vergoeden
nostre interprisa retribuera vostre collaboration = ons bedrijf zal voor uw medewerking betalen
non retribuite = onbezoldigd


retribution sub

1 betaling, beloning, bezoldiging, honorering, vergoeding


retro adv

1 achter, achteruit
a -- = naar achteren, achterwaarts
reguardar (a) -- = terugkijken, terugblikken
tener se a -- = zich op de achtergrond houden
2 geleden
multe annos -- = vele jaren geleden
pauc/poc tempore -- = onlangs, kort geleden
3 terug
dar -- = teruggeven
a --! = terug!, ga achteruit!
billet de ir e -- = retourbiljet, retourkaartje


retroaction sub

1 terugwerking, achterwaartse beweging
2 terugkoppeling, "feedback"
systema de -- del informationes = informatie-terugkoppelingssysteem


retroactive adj

1 terugwerkend, retroactief
con effecto/con vigor -- = met terugwerkende kracht
le lege non es -- = de wet heeft geen terugwerkende kracht
iste lege es --/ha un effecto -- usque a 1960 = deze wet werkt terug tot 1960


retroactivitate sub

1 terugwerkende kracht, retroactiviteit
-- de un lege = terugwerkende kracht van een wet
-- de un clausula contractual = terugwerkende kracht van een contractuele clau-sule


retroager v

1 terugwerkende kracht hebben, terugslag hebben


retroceder v

1 achteruitgaan, achteruitlopen, terugdeinzen, wijken
-- ante le consequentias = huiveren voor de gevolgen
2 weer afstaan, teruggeven
-- un derecto = een recht teruggeven


retrocession sub

1 het achteruitgaan, het achteruitlopen, het terugdeinzen, het wijken, retrocessie
2 het weer afstand doen, teruggave, retrocessie


+ retrocessive adj

1 achteruitgaand, teruggaand, retrocessief
2 teruggevend, retrocessief


+ retrococina sub

1 bijkeuken


+ retrodatar v

1 antedateren


+ retrofeudo sub

1 achterleen


+ retroflexe adj

1 MEDICINA, PHONETICA achterwaarts omgebogen
consonante -- = retroflexe medeklinker (met omgekrulde tongpunt gearticuleerd)
2 BOTANICA teruggebogen
amarantho -- = papagaaienkruid


+ retroflexion sub

1 MEDICINA PHONETICA achterwaartse ombuiging
-- del utero = achterwaartse ombuiging van de baarmoeder


retrogradar v

1 achteruitgaan, teruggaan
ille ha facite progressos, ma ora ille retrograda = hij heeft vorderingen gemaakt, maar nu gaat hij achteruit
-- del tertie acceleration al secunde = terugkoppelen van de derde naar de tweede versnelling
2 ASTRONOMIA teruglopen


retrogradation sub

1 het achteruitgaan, achteruitgang, teruggang
2 ASTRONOMIA het teruglopen


retrograde adj

1 achteruitgaand, achterwaarts, retrograde
movimento -- = rugwaartse beweging
MEDICINA amnesia -- = retrograde geheugenverlies
LITTERATURA verso -- =
kreeftdicht
BILIARDO effecto -- = trekeffect, trekstoot
MUSICA imitation -- = retrograde imitatie
dictionario -- = retrograde woordenboek
action -- = terugkoppeling
2 tegen de vooruitgang gekant, reactionair
politica -- = reactionaire politiek
ideas -- = reactionaire ideeën
3 ASTRONOMIA teruglopend
movimento -- = retrograde beweging


retrogression sub

1 teruggang, terugval
2 MEDICINA, BIOLOGIA retrogressie
3 MATHEMATICA, ASTRONOMIA retrogressie


retroguarda sub

1 MILITAR achterhoede


+ retrogusto sub

1 nasmaak, afdronk


+ retrolingual adj

1 retrolinguaal


+ retronasal adj

1 retronasaal


+ retropedal sub

1 terugtrappedaal
freno a/de -- = terugtraprem


+ retropedalage sub

1 het terugtrappen (mbt fiets)
freno a/de -- = terugtraprem


+ retropedalar v

1 terugtrappen


+ retroposition sub

1 MEDICINA retropositie, achterwaartse verplaatsing( van een orgaan)


+ retroprojector sub

1 overheadprojector
transparente pro -- = overheadsheet


+ retrorectal adj

1 retrorectaal


+ retrorocchetta sub

1 remraket


+ retrosaltar v

1 terugspringen, terugkaatsen, ketsen
iste balla retrosalta ben = deze bal kaatst goed


+ retrosapor sub

1 nasmaak


+ retrospection sub

1 het terugblikken, terugblik, retrospectie


+ retrospectiva sub

1 retrospectief
in -- = in retrospectief
reguardate in -- = achteraf beschouwd
2 overzichtstentoonstelling (van kunstenaar)


retrospective adj

1 terugblikkend, retrospectief
reguardo -- = terugblik
scena -- = flash-back
sagessa -- = wijsheid achteraf
exposition -- = retrospectieve tentoonstelling


retrospecto sub

1 het terugblikken, terugblik


+ retrovabile adj

1 terug te vinden


+ retrovar v

1 hervinden, terugvinden
-- su calma = weer kalm worden


+ retrovender v

1 terugverkopen


+ retrovendita sub

1 terugverkoop


+ retroversion sub

1 MEDICINA retroversie, achteroverkanteling
-- del utero = achteroverkanteling van de baarmoeder


+ retroviral adj

1 retroviraal


+ retrovirus sub

1 retrovirus


+ retrovisive adj

1 dat achteruitkijkt, waarmee men achteruitkijkt
speculo -- = achteruitkijkspiegel


retrovisor sub

1 achteruitkijkspiegel
-- exterior = buitenspiegel (van auto)
-- interior = binnenspiegel (van auto)


+ returbar v

1 weer verstoren, etc. (Vide: turbar)


+ reunificar v

1 herenigen
-- un pais = een land herenigen
-- un partito politic = een politieke partij herenigen


+ reunification sub

1 hereniging
le -- de Germania = de hereniging van Duitsland
-- de un partito politic = hereniging van een politieke partij


reunion sub

1 samenvoeging, bijeenbrenging, verzameling
2 bijeenkomst, samenkomst, vergadering
derecto de -- = recht van vergadering
libertate de -- = vrijheid van vergadering
loco de -- = vergaderplaats
sala de --es = vergaderzaal
-- electoral = verkiezingsbijeenkomst
-- annual = jaarvergadering
-- plenari = plenaire vergadering
-- urgente/de urgentia/de emergentia = spoedvergadering
-- extraordinari = buitengewone vergadering
-- de protestation = protestvergadering
-- de section = sectievergadering
-- religiose = godsdienstige samenkomst
-- marathon = marathonvergadering
-- del matino = ochtendvergadering
convocar un -- = een vergadering bijeenroepen/uitschrijven
facer/tener un -- = een vergadering houden
presider un -- = een vergadering voorzitten
aperir un -- = en vergadering openen
clauder un -- = een vergadering sluiten
prorogar un -- = een vergadering verdagen


reunir v

1 (weer) verenigen, herenigen
2 verenigen, samenvoegen, bijeenbrengen, verzamelen
-- truppas = troepen samenbrengen
-- se = A. bijeenkomen, samenkomen, vergaderen, B. zich herenigen, zich bij elkaar voegen
-- se circum le foco = zich om het vuur scharen
-- un summa = een bedrag bij elkaar krijgen
-- information = informatie verzamelen
-- datos pro un recerca = gegevens verzamelen voor een onderzoek


+ reusabile adj

1 geschikt voor hergebruik


+ reusar v

1 weer gebruiken, hergebruiken


+ reutilisabile adj

1 weer te gebruiken, weer te benutten, weer aan te wenden


+ reutilisar v

1 weer gebruiken, weer gebruik maken van, weer benutten, weer aanwenden


+ reutilisation sub

1 het hergebruiken, hergebruik


revaccinar v

1 opnieuw vaccineren, opnieuw inenten


revaccination sub

1 het opnieuw vaccineren, het opnieuw inenten, hervaccinatie, hernieuwde vaccinatie


+ revalidar v

1 weer geldig maken


+ revalidation sub

1 wedergeldigmaking


revalorisar v

1 FINANCIAS opwaarderen, herwaarderen, revaloriseren
-- un moneta = een munt opwaarderen


+ revalorisation sub

1 FINANCIAS revalorisatie, opwaardering, herwaardering, waardestijging
-- de un moneta = opwaardering van een munt


+ revalutar v

1 revalueren, herwaarderen, opwaarderen
-- un moneta = een munt opwaarderen
-- un autor minor = een minder bekende auteur herwaarderen


+ revalutation sub

1 revaluering, herwaardering, opwaardering


+ revanchar {sj} v

1 -- se = zich wreken, wraak nemen, revanche nemen


+ revanche sub FRANCESE

1 revanche
guerra de -- = revanche-oorlog
conceder le -- a un persona = iemand revanche geven


+ revanchismo {sj} sub

1 POLITICA revanchisme, revanchepolitiek


+ revanchista {sj} sub

1 revanchist


+ revanchista {sj} adj

1 revanchistisch


+ revascularisar v

1 revasculariseren


+ revascularisation sub

1 revascularisatie


+ revelabile adj

1 wat kan/mag worden onthuld/geopenbaard
veritate -- = waarheid die mag worden onthuld


+ revelabilitate sub

1 mogelijkheid om onthuld/geopenbaard te worden


revelamento sub

1 onthulling, openbaarmaking


revelar v

1 openbaren, onthullen, aan het licht brengen, kenbaar maken
-- su ver facie = zijn ware gezicht tonen
-- se como un homine de character = zich een man van karakter betonen
-- su intentiones = zijn bedoelingen kenbaar maken
-- secretos = geheimen prijsgeven/verklappen
-- un complot = een komplot aan het licht brengen
iste odor revela le presentia de gas = deze geur verraadt de aanwezigheid van gas
illes se ha revelate como ver leaders = ze hebben zich als echte leiders ontpopt
le veritate revelate per Deo = de door God geopenbaarde waarheid
2 PHOTOGRAPHIA ontwikkelen


+ revelate adj

1 onthuld, geopenbaard
religion -- = geopenbaarde godsdienst


revelation sub

1 onthulling, openbaarmaking
-- de un secreto = onthulling van een geheim
facer --es surprendente = opzienbarende onthullingen doen
2 RELIGION openbaring
Revelation = Openbaring, Apocalyps
-- christian = christelijke openbaring
-- divin = goddelijke openbaring
3 ontwikkeling
PHOTOGRAPHIA
banio de -- = ontwikkelbad
cuppa de -- = ontwikkeldoos
bassino de -- = ontwikkelbak
4 iste jocator ha essite le -- del match (A) = deze speler is de openbaring van de wedstrijd geweest


revelator sub

1 onthuller, openbaarder
2 PHOTOGRAPHIA ontwikkelaar
-- pro photo(graphia)s in colores = kleurontwikkelaar
-- de inversion = omkeerontwikkelaar


+ revelator adj

1 onthullend
phenomeno -- = onthullend verschijnsel
signo -- = onthullend teken
sonio -- = droom waarin iets geopenbaard wordt
isto esseva alco -- pro me = dat was een openbaring voor mij


reveller v

1 MEDICINA naar buiten afleiden (van een ziekte)


revender v

1 doorverkopen, weder verkopen, in 't klein verkopen
-- como nove un cosa = iets voo nieuw doorverkopen


+ revendibile adj

1 doorverkoopbaar, wederverkoopbaar


+ revendibilitate sub

1 doorverkoopbaarheid, wederverkoopbaarheid


revendita sub

1 wederverkoop, doorverkoop
prijs bij -- = precio de revendita


revenditor sub

1 wederverkoper, kleinhandelaar, detaillist


revenir v

1 opnieuw komen
2 terugkomen, terugkeren


reverberar v

1 weerkaatsen (geluid/licht/hitte), terugkaatsen, terugstralen, echoën
le mur blanc reverberava le calor = de witte muur straalde de warmte terug


reverberation sub

1 weerkaatsing (geluid/licht/warmte), weerschijn, terugstraling
--es de un campana = naklank van een klok
effecto de -- stereophonic = stereo-nagalmeffect


reverbero sub

1 reflector
furno a/de -- = vlamoven, roeroven


reverende adj

1 achtenswaardig, eerwaardig
multo -- = hoogeerwaard


+ reverendissime adj

1 hoogeerwaard, zeereerwaard


reverendo sub

1 eerwaarde (titel van geestelijke/predikant)


reverente adj

1 zeer eerbiedig, respectvol


reverentia sub

1 ontzag, eerbied, respect
2 hoffelijke buiging, revérence
facer un -- = een buiging maken
facer --s obsequiose = buigen als een knipmes


reverentiose adj

1 eerbiedig, vol eerbied, respectvol
tono -- = eerbiedige toon


+ reverentiosemente

1 eerbiedig, respectvol


reverer v

1 eren, vereren, eerbied/ontzag/respect hebben voor
-- Deo = God eren
-- le memoria de un persona = iemands nagedachtenis eren


+ revergoniarse v

1 zich weer schamen


rêverie sub FRANCESE

1 dromerij, mijmerij
2 MUSICA rêverie


+ reverificar v

1 opnieuw verifiëren


+ revernissar v

1 opnieuw lakken, overlakken


reverse adj

1 tegen(over)gesteld, omgekeerd
in ordine -- = in omgekeerde volgorde
discrimination -- = positieve discriminatie


reversibile adj

1 omkeerbaar
le historia non es -- = je kunt de klok niet terugzetten
2 CHIMIA, PHYSICA reversibel, omkeerbaar
reaction -- = omkeerbare reactie
accopulamento -- = omkeerkoppeling
PHOTOGRAPHIA film (A) /pellicula -- = omkeerfilm
3 JURIDIC overdraagbaar, terugvallend (aan de vorige eigenaar)
terras -- = aan de eigenaar terugvallende grond


reversibilitate sub

1 omkeerbaarheid
-- de un reaction chimic = omkeerbaarheid van een chemische reactie


+ reversiflor adj

1 BOTANICA met omgekeerde bloemen


reversion sub

1 terugkeer (tot eerdere toestand), het terugvallen (in gewoonte)
2 JURIDIC het terugkeren (van bezit aaan schenker/diens erfgenamen)
3 BIOLOGIA reversie, atavisme


reverso sub

1 tegengestelde, tegenovergestelde
2 achterkant, achterzijde, keerzijde, rug
-- del mano = rug van de hand
-- de un folio = achterkant van een blad
-- del medalia = keerzijde van de medaille
obverso e -- = bovenzijde en onderzijde (van een munt/penning)
3 tegenslag, tegenspoed
-- del fortuna = tegenspoed, klap
4 omslag, revers
-- del manica = omslag van de mouw
-- de un botta = kap van een laars
bottas a -- = kaplaarzen
guanto a -- = kaphandschoen


reverter v

1 draaien, omkeren, omwerpen
-- un turre de cubos = een blokkentoren omgooien
-- le governamento = de regering ten val brengen
-- le situation = de situatie terugdraaien
-- se = kantelen, omslaan


revestimento sub

1 het opnieuw kleden (van iemand)
2 bekleding, bedekking, mantel, beschoeiing, voering (van machine)
-- mural = wandbekleding
-- del cammino = wegdek
-- in gypso = bepleistering
-- in zinc = zinkbedekking
-- metallic = beplating
-- de mobiles = meubelbekleding
-- de caldiera = ketelbekleding
-- de ligno = lambrizering, paneelwerk
-- de petras = steenbekleding
-- de argilla = kleibekleding
-- de plumbo = loodmantel
-- de dica = dijkbeslag
-- de un tubo de aciero = mantel van een stalen buis
-- de solo = vloerbedekking
ligno de -- = bekistingshout
planca de -- = bekistingsplank, schoeibord


revestir v

1 (iemand) opnieuw kleden
2 (be)kleden, aandoen, hullen, tooien met
3 bekleden met, in het bezit stellen van, voorzien van
4 bekleden, bedekken, beschieten, beschoeien


+ revibrar v

1 weer vibreren


revider v

1 weerzien, terugzien
a --! = tot ziens!
2 opnieuw onderzoeken, opnieuw bekijken
3 herzien, verbeteren, corrigeren
-- leges = wetten herzien


+ revigorar v

1 nieuwe kracht geven
-- un institution = een instelling nieuw leven inblazen


+ revigoration sub

1 het geven van nieuwe kracht


+ revincer v

1 weer overwinnen/zegevieren


revindicar v

1 eisen, opeisen, aanspraak maken op
le obreros revendica un augmentation de salario = de arbeiders eisen een loonsverhoging
-- le responsabilitate = de verantwoordelijkheid opeisen
-- un attentato = een aanslag opeisen
-- un succession = een nalatenschap opeisen


revindication sub

1 het opeisen, eis
--es salarial/de salario = looneisen
--es legitime = rechtmatige eisen
-- minime = minimumeis
lista de --es = eisenpakket


+ revindicative adj

1 eisen stellend


+ revindicator adj

1 eisend
littera -- = brief waarin eisen worden gesteld


+ revindicator sub

1 iemand die eisen stelt, eiser


+ revisar v

1 herzien (een tekst), bewerken, heroverwegen, reviseren, nazien, controleren, wijzigen, verbeteren, corrigeren
-- un conto = een rekening nazien
edition revisate = herziene uitgave
le accordo governamental essera revisate = het regeerakkoord zal worden bijgesteld
2 JURIDIC revideren
3 repeteren (een les), herhalen, opnieuw bestuderen
4 (een auto) reviseren


revision sub

1 herziening, revisie
-- partial = partiële herziening
-- constitutional/del constitution = grondwetsherziening
-- del lege = wetsherziening
-- del contos = herberekening
le contracto es subjecte a -- cata dece annos = het contract wordt elke tien jaar herzien
2 correctie, bewerking, revisie
-- de un proba/prova de impression = revisie van een drukproef
3 JURIDIC revisie, nieuw onderzoek
-- de un processo = revisie van een proces
4 onderhoudsbeurt
facer un -- = een onderhoudsbeurt geven


+ revisional adj

1 revisie..., herzienings...
procedura -- = revisieprocedure


+ revisionismo sub

1 revisionisme


revisionista sub

1 revisionist


+ revisionista adj

1 revisionistisch
theses -- = revisionistische stellingen


+ revisionistic adj

1 revisionistisch
principios -- = revisionistische principes
facer un politica -- = een revisionistische politiek voeren


+ revisitar v

1 opnieuw bezoeken


revisor sub

1 corrector, revisor
-- de contos = accountant


revista sub

1 het opnieuw onderzoeken, het opnieuw bekijken
2 het inspecteren
passar in -- = de revue (laten) passeren, één voor één bekijken, inspectie
3 MILITAR parade, wapenschouw
-- naval = vlootrevue, vlootschouw
4 tijdschrift, magazine, revu
-- septimanal/hebdomadari = weekblad
-- mensual = maandblad
-- bimensual = halfmaandelijks tijdschrift
-- bimestr(i)al = tweemaandelijks tijdschrift
-- illustrate = geïllustreerd tijdschrift
-- litterari = letterkundig tijdschrift
-- scientific = wetenschappelijk tijdschrift
-- medic = medisch tijdschrift
-- de arte = kunsttijdschrift
-- de musica = muziektijdschrift
-- de programmation = programmablad
-- de modas = modeblad
-- de opinion = opinieblad
-- sportive = sportblad
-- professional = vakblad/tijdschrift
-- porno(graphic) = pornoblad
-- pop (A) = popblad
diffunder un -- = een tijdschrift verspreiden
abonar se a un revista = zich op een tijdschrift abonneren
disabonar se a un -- = een tijdschrift opzeggen
5 THEATRO revue
star de -- = revuester
artista de --s = revue-artiest
dansator de --s = revuedanser
texto de -- = revuetekst


+ revitalisar v

1 nieuwe (levens)kracht geven, oppeppen


+ revitalisation sub

1 het opnieuw tot leven brengen


+ revitar v

1 weer aanschroeven


+ revival sub ANGLESE

1 revival


reviver v

1 herleven, weer opleven, tot nieuw leven komen, opbloeien
facer -- le passato = het verleden doen herleven
sentir se -- = zich voelen herleven
-- un experientia = een ervaring herbeleven


revivificar v

1 doen opleven, verlevendigen, opfrissen, reactiveren


revivification sub

1 het tot nieuw leven wekken, het weer doen opleven


reviviscente adj

1 herlevend, weer opbloeiend


reviviscentia sub

1 het weer levendig worden (van herinneringen), herleving, wederopleving (van dieren en
planten)


reviviscer v

1 herleven, tot nieuw leven komen


revocabile adj

1 (anque JURIDIC) herroepbaar
credito -- = herroepbaar krediet
sententia -- = herroepbare uitspraak
concession -- = herroepbare concessie


revocabilitate sub

1 (anque JURIDIC) herroepbaarheid
-- de un decision = herroepbaarheid van een be-sluit


revocar v

1 opnieuw roepen, terugroepen
2 herroepen, intrekken, opzeggen
-- un decision = een besluit herroepen
-- su parolas = zijn woorden terugnemen


revocation sub

1 terugroeping
2 herroeping, intrekking, opzegging
-- de un edicto = herroeping van een edict
-- del fallimento = opheffing van het faillissement
usque a -- = tot wederopzegging


+ revocative adj

1 herroepend


revocator sub

1 iemand die iets herroept/intrekt/opzegt


revocatori adj

1 JURIDIC herroepend
decision -- = herroepend besluit


revoco sub

1 herroeping, intrekking, opzegging, annulering


revolar v

1 opnieuw vliegen
2 terugvliegen


revolta sub

1 opstand, oproer, rebellie
incitation al -- = opruiing
spirito de -- = oproerigheid
reprimer/comprimer/jugular/suffocar un -- = een oproer dempen/onderdrukken/de kop indrukken


+ revoltante adj

1 schandelijk, ergerlijk, aanstotelijk, weerzinwekkend, stuitend
spectaculo -- = weerzinwekkend schouwspel
injustitia -- = schandelijk onrecht(vaardigheid)
contar un historia -- = iets onsmakelijks vertellen


revoltar v

1 in opstand brengen, oproerig maken
-- se = in opstand komen, opstaan, rebelleren, muiten


revolute adj

1 BOTANICA omgekruld, opgerold, achterwaarts/naar buiten gekruld


revolution sub

1 omwenteling (van een voorwerp om zijn as)
ASTRONOMIA (periodo de) -- = omlooptijd
ASTRONOMIA -- sideral = siderische omlooptijd
ASTRONOMIA -- synodic = synodische omlooptijd
ASTRONOMIA -- tropic = tropische omlooptijd
-- del terra = omwenteling van de aarde
contator de --es = toerenteller
numero de --es = toerental
velocitate de -- = omloopsnelheid
MATHEMATICA cono de -- = omwentelingskegel
disco de trenta-tres --es = drieëndertig toeren plaat
2 (anque POLITICA) revolutie, omwenteling, ommekeer, algehele verandering
-- de palatio = paleisrevolutie
-- cultural = culturele revolutie
-- industrial = industriële revolutie
-- de octobre = oktoberrevolutie
-- de julio = julirevolutie
-- verde = groene revolutie
spectro del -- = spook(beeld) der revolutie


revolutionar v

1 een omwenteling teweeg brengen, radicaal veranderen
-- un scientia = een wetenschap totaal veranderen
le machina a vapor ha revolutionate le industria = de stoommachine heeft een omwenteling in de industrie
teweeg gebracht
2 een regering omverwerpen


revolutionari adj

1 revolutionair
movimento -- = revolutionaire beweging
fortias -- = revolutionaire strijdkrachten
ideas -- = revolutionaire ideeën
innovation -- = revolutionaire vernieuwing
extremista -- = revolutionaire extremist


revolutionario sub

1 revolutionair


+ revolutionarismo sub

1 revolutionarisme


revolver sub ANGLESE

1 revolver
vaina de -- = revolvertas
heroe del -- = revolverheld
tiro/colpo de -- = revolverschot
balla de -- = revolverkogel
cartucha {sj} de -- = revolverpatroon
torno a/de -- = revolverdraaibank
diaphragma a/de -- = revolverdiafragma


revolver v

1 doen (rond)wentelen, (rond)draaien
2 (goed) overwegen, overpeinzen, overdenken


+ revomitar v

1 weer braken/overgeven


+ revotar v

1 opnieuw stemmen
le electores debera -- = de kiezers zullen opnieuw moeten stemmen


+ revulsar

1 MEDICINA een revulsie toepassen op


revulsion sub

1 MEDICINA revulsie, gebruik van een afleidend middel


revulsive adj

1 MEDICINA afleidend


+ rewriter sub ANGLESE

1 rewriter


+ rewriting sub ANGLESE

1 rewriten, het herschrijven


+ rexismo sub

1 POLITICA rexisme


+ rexista sub

1 POLITICA rexist


+ rhabdocarpe adj

1 BOTANICA met gestreepte vruchten


+ rhabdologia sub

1 rabdologie, rekenkunst met staafjes


+ rhabdologic adj

1 rabdologisch


+ rhabdomante sub

1 wichelroedeloper


+ rhabdomantia sub

1 het wichelroedelopen


+ rhabdomantic adj

1 van het wichelroedelopen


+ rhabdomantico sub

1 wichelroedeloper


+ rhabdophylle adj

1 BOTANICA met een streep of strook (van andere kleur) over de bladeren


+ rhachialgia sub

1 MEDICINA rachialgie, wervelkolompijn


+ rhachidee adj

1 ANATOMIA wervelkolom..., ruggengraats...
canal -- = wervelkanaal
nervo -- = ruggenmergszenuw


rhachis

1 ANATOMIA wervelkolom, ruggengraat
2 BOTANICA spil (van een aar), nervatuur
3 (van een veer) schacht


rhachitic adj

1 rachitisch, aan Engelse ziekte lijdend


+ rhachitico sub

1 lijder aan rachitis


rhachitis sub

1 rachitis, Engelse ziekte


+ rhachitismo sub

1 rachitis, Engelse ziekte


rhachitomia sub

1 MEDICINA rachitomie


+ rhamnaceas sub pl

1 BOTANICA rhamnaceae, rhamnaceeën, wegedoornfamilie


+ rhamno sub

1 BOTANICA wegedoorn


rhapsodia sub

1 HISTORIA GREC door rapsode voorgedragen epische fragmenten
2 LITTERATURA mengelwerk
3 MUSICA rapsodie
le Rhapsodias Hungare de Liszt = de Hongaarse Rapsodieeën van Liszt


rhapsodic adj

1 rapsodisch
le arte -- del Grecia antique = de rapsodische kunst van het oude Griekenland
litteratura -- = rapsodische lite-ratuur
le compositiones -- pro piano de Franz Liszt = de rapsodische composities voor piano van Franz Liszt


rhapsodista sub

1 HISTORIA GREC rapsode
2 iemand die rapsodieën maakt


rhapsodo sub

1 HISTORIA GREC rapsode, volkszanger


+ rhapsodomantia sub

1 rapsodomantie


rhenan adj

1 Rijnlands
navigation -- = Rijnvaart
frontiera -- = Rijngrens
region -- = Rijnstreek
provincia -- = Rijnprovincie
bassino -- = stroomgebied van de Rijn
gravella -- = rijngrind


Rhenania sub n pr

1 Rijnland
-- Palatinato = Rijnland-Palts


+ rhenium sub

1 CHIMIA rhenium


Rheno sub n pr

1 Rijn
-- Inferior = Beneden-Rijn
Basse -- = Nederrijn
curso del -- = loop van de Rijn
aqua del -- = Rijnwater
valle/vallea del -- = Rijndal
vino del -- = Rijnwijn
tructa del -- = Rijnforel
salmon del -- = Rijnzalm
ponte del -- = rijnbrug
delta del -- = Rijndelta
dica del -- = Rijndijk
navigation del -- = Rijnvaart
Statos ripari del -- = Rijnoeverstaten
bucca/imbuccatura del -- = Rijnmond
bassino del -- = stroomgebied van de Rijn
al altere -- del -- = aan de overzijde van de Rijn


+ rheogramma sub

1 reogram


+ rheologia sub

1 PHYSICA reologie, stromingsleer


+ rheologic adj

1 PHYSICA reologisch, de stromingsleer betreffend


+ rheologo sub

1 PHYSICA specialist in de reologie


+ rheometro sub

1 PHYSICA reometer


+ rheophile adj

1 BIOLOGIA reofiel


rheophoro sub

1 PHYSICA stroomgeleider


+ rheoscopic adj

1 reoscopisch


+ rheoscopio sub

1 PHYSICA reoscoop, stroomaanwijzer


+ rheostatic adj

1 PHYSICA reostatisch, reostaat...


+ rheostato sub

1 PHYSICA reostaat, regelbare weerstand
-- a cursor = schuifweerstand


rheotomo sub

1 PHYSICA onderbreker, interruptor, reotoom


+ rheotropismo sub

1 rheotropisme


+ rhesus sub

1 ZOOLOGIA resusaap
2 BIOLOGIA
(factor) -- = resusfactor


Rhetia sub n pr

1 Rhaetië


rhetian adj

1 Rhaetisch, de provincie Rhaetië betreffend


rhetic adj

1 Retisch, de provincie Retië betreffend
Alpes Rhetic = Retische Alpen
2 GEOLOGIA retisch


rhetico sub

1 GEOLOGIA Retien


rheto sub

1 bewoner van Retië


rhetor sub

1 retor
2 fraseur, praatjesmaker


rhetoric adj

1 retorisch, redekundig, redekunstig
poesia -- = retorische dichtkunst
question -- = retorische vraag
figura -- = stijlfiguur, stijlmiddel


rhetorica sub

1 retorica, welsprekendheid
camera de -- = rederijkerskamer
figura de -- = redekunstige figuur
maestro de -- = rederijker
festa de -- = rederijkersfeest
tractato de -- = verhandeling over retorica
2 bombast, holle frazen, retoriek
-- vacue = holle retoriek


rhetorico sub

1 leraar voor retorica
2 rederijker
litteratura del --s = rederijkersliteratuur
poesia del --s = rederijkerspoëzie
stilo del --s = rederijkersstijl
guilda del --s = rederijkersgilde


rhetoroman adj

1 Reto-romaans


rhetoromano sub

1 Reto-romaans (taal)


rheubarbaro sub

1 BOTANICA rabarber
compota de -- = rabarbermoes/compote
marmelada de -- = rabarbermarmelade
succo de -- = rabarbersap
sirop de -- = rabarberstroop
vino de -- = rabarberwijn
radice de -- = rabarberwortel
pedunculo de -- = rabarbersteel
folio de -- = rabarberblad


rheuma sub

1 (neus)verkoudheid
attrappar un -- = verkouden worden


rheumatic adj

1 catarraal, (neus)verkouden
2 reumatisch
arthritis -- = reumatische artritis
affectiones -- = reumatische aandoeningen
dolores -- = reumatische pijnen
febre -- = reumatische koorts


rheumatico sub

1 reumapatiënt


rheumatisar v

1 reumatisch maken
2 verkouden maken
-- se = verkouden worden, kouvatten


rheumatismo sub

1 MEDICINA reuma(tiek)
-- articular = gewrichtsreumatiek
-- nodose = knobbelreumatiek
-- muscular = spierreumatiek
-- chronic = chronische reuma
lucta contra le -- = reumabestrijding


+ rheumatoide adj

1 MEDICINA reumatoïde


+ rheumatologia sub

1 MEDICINA reumatologie


+ rheumatologic adj

1 MEDICINA reumatologisch


+ rheumatologista sub

1 MEDICINA reumatoloog


+ rheumatologo sub

1 MEDICINA reumatoloog


rhinal adj

1 van de neus, neus...


rhinalgia sub

1 MEDICINA neuspijn, rhinalgie


+ rhinantho sub

1 BOTANICA ratelaar


+ rhinencephalo sub

1 ANATOMIA rhinencefalon (reuklob van de hersenen)


rhinitis sub

1 MEDICINA rhinitis, neuscatarre


rhinocerote sub

1 ZOOLOGIA rinoceros, neushoorn
-- lanose = wollige neushoorn
-- unicorne = eenhoornige neushoorn


+ rhinolaryngitis sub

1 MEDICINA rhinolaryngitis, neuskeelholte-ontsteking


rhinologia sub

1 MEDICINA rhinologie, neusheelkunde
specialista de -- = neusspecialist


rhinologic adj

1 MEDICINA rhinologisch, neusheelkundig


rhinologista sub

1 MEDICINA neusspecialist


rhinologo sub

1 MEDICINA neusspecialist


+ rhinolopho sub

1 ZOOLOGIA hoefijzerneus


+ rhinopharynge sub

1 ANATOMIA neuskeelholte, nasofarynx


+ rhinopharyngee adj

1 MEDICINA neus-keelholte...


+ rhinopharyngitis sub

1 MEDICINA neus-keelholte-ontsteking


rhinoplastia sub

1 MEDICINA rhinoplastiek


rhinoplastic adj

1 MEDICINA rhinoplastisch


rhinorrhea sub

1 MEDICINA rhinorrhoea


rhinoscopia sub

1 MEDICINA rhinoscopie, geneeskundig onderzoek van de neusholten


rhinoscopic adj

1 MEDICINA rhinoscopisch


rhinoscopio sub

1 MEDICINA rhinoscoop, neusspiegel


+ rhinovirus sub

1 BIOLOGIA rhinovirus


+ rhizobio sub

1 BIOLOGIA rizobium (geslacht van de knolletjesbacterie)


+ rhizocarpe adj

1 BOTANICA met (schijnbaar) uit de wortels ontspruitende vruchten


+ rhizocaule adj

1 BOTANICA met wortelende stengels


+ rhizogenese (-esis) sub

1 BOTANICA rhizogenese, wortelvorming


rhizoide sub

1 BOTANICA rizoïde (wortel van lagere plantensoorten)


+ rhizoma sub

1 BOTANICA wortelstok, rizoom
-- de gingibre = gemberwortel
-- del filice = varenwortel


+ rhizomatose adj

1 BOTANICA met wortelstok
plantas -- = planten met een wortelstok


rhizophage adj

1 zich met wortels voedend


+ rhizophoro sub

1 BOTANICA rizofoor, luchtwortelboom


+ rhizophylle adj

1 BOTANICA met wortels voortbrengende bladeren


rhizopode adj

1 ZOOLOGIA wortelpotig


rhizopodo sub

1 ZOOLOGIA wortelpotige


+ rhizosphera sub

1 BIOLOGIA rizosfeer (groeimiddel van bomen/planten)


+ rhizostoma sub

1 ZOOLOGIA wortelkwal, knolkwal


+ rhizotomia sub

1 rhizotomie


+ rho sub

1 rho (Griekse letter)


+ rhodamina sub

1 rodamine (rode, fluorescerende kleurstof)


Rhodano sub n pr

1 Rhône
canal del -- al Rheno = Rijn-Rhônekanaal


+ rhodeo sub

1 ZOOLOGIA
-- amar = bittervoorn


+ Rhodesia sub n pr

1 Rhodesië
-- del Nord = Noord-Rhodesië
-- del Sud = Zuid-Rhodesië


+ rhodesian adj

1 Rhodesisch


+ rhodesiano sub

1 Rhodesiër


+ rhodian adj

1 van Rhodos


+ rhodiano sub

1 bewoner van Rhodos


rhodic adj

1 CHIMIA rhodium...


rhodie adj

1 van Rhodos


rhodio sub

1 bewoner van Rhodos


rhodium sub

1 CHIMIA rhodium


+ rhodobractee adj

1 BOTANICA met rozerode schutbladen


+ rhodocarpe adj

1 BOTANICA met rozerode vruchten


+ rhodochrosite sub

1 rodochrosiet, mangaanspaat, dialogiet


rhododendro sub

1 BOTANICA rhododendron
-- hirsute = alpenroos
folio de -- = rhododendronblad
flor de -- = rhododendronbloem
button de -- = rhododendronknop
arbusto de -- = rhododendronstruik


rhodonite sub

1 MINERALOGIA rhodoniet


+ rhodopetale adj

1 BOTANICA met rozerode kroonbladen


+ rhodophylle adj

1 BOTANICA met rozerode bladeren


+ rhodophytos sub pl

1 rode algen


+ rhodopsina sub

1 MEDICINA rodopsine, staafjesrood


+ rhodora sub

1 BOTANICA Canadese azalea


Rhodos sub n pr

1 Rhodos


+ rhodosepale adj

1 BOTANICA met rozerode kelkbladen


+ rhodosperme adj

1 BOTANICA met rozerode zaden


+ rhombencephalo sub

1 ANATOMIA rhombencefalon, achterhersenen, ruithersenen


rhombic adj

1 rombisch, ruitvormig
sulfure -- = rombische zwavel
systema -- = rombische stelsel


+ rhombifoliate adj

1 BOTANICA met ruitvormige blaadjes


+ rhombifolie adj

1 Vide: rhombifoliate


+ rhombiforme adj

1 ruitvormig, rombisch


+ rhombipetale adj

1 BOTANICA met ruitvormige kroonbladen


rhombo sub

1 GEOMETRIA ruit
2 ZOOLOGIA tarbot
pisca de --s = tarbotvisserij
piscator de --s = tarbotvisser


+ rhombododecahedro sub

1 MATHEMATICA rombendodecaëder


rhombohedric adj

1 MATHEMATICA, CHIMIA romboëdrisch
crystallos -- = romboëdrische kristal-len
systema -- = rombiëdrische stelsel


rhombohedro sub

1 MATHEMATICA romboëder, scheve kubus


rhomboidal adj

1 ruitvormig, romboidaal
campanula -- = bergklokje


+ rhomboide adj

1 ruitvormig, rhomboidaal
musculo -- = ruitvormige spier


rhomboido sub

1 MATHEMATICA romboïde


+ rhotacismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA rotacisme
le -- latin = het rotacisme van het Latijn
2 MEDICINA verkeerde uitspraak van de letter r


+ rhumbo sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES windstreek (op kompasroos), kompasstreek,
kompasrichting
cambiar de -- = het roer omgooien


+ rhynchite sub

1 ZOOLOGIA snuitkever


+ rhynchocarpe adj

1 BOTANICA met gesnavelde vruchten


+ rhynchophylle adj

1 BOTANICA met gesnavelde bladeren


+ rhynchospora sub

1 BOTANICA snavelbies
-- albe = wit snavelbies
-- fusc = bruine snavelbies


+ rhyolite sub

1 MINERALOGIA ryoliet


rhythmar v

1 ritmeren, ritmisch maken, een bepaald ritme geven aan
-- le passo = in de maat lopen
-- su marcha {sj} al sono del tambur = zijn pas aan het ritme van de trommel aanpassen


rhythmic adj

1 ritmisch, het ritme betreffend, ritme hebbend, gebaseerd op ritme
dansa -- = ritmische dans
musica -- = ritmische muziek
gymnastica -- = ritmische gymnastiek
peculiaritates/characteristicas
-- = ritmische eigenaardigheden


rhythmica sub

1 ritmiek, leer der ritmen


+ rhythmicitate sub

1 ritmisch karakter, het ritmisch zijn, ritmiek
-- de versos = ritmiek van verzen
-- de un movimento = ritmisch karakter van een beweging


rhythmo sub

1 ritme, tempo, maat
-- cardiac = ritme van de hartslag, hartritme
-- respiratori = ritme van de ademhaling
-- vital/del vita = levensritme
sequer le -- = het tempo volgen
augmentar le -- = het tempo verhogen
marcar le -- = het ritme aangeven
mantener le -- = het tempo volhouden
al -- de = op de maat van


+ rhytidoma sub

1 BOTANICA rytidoma, schors, bast, schil
-- squamiforme = schubachtige bast


+ rhyton sub

1 HISTORIA ryton


+ ria sub

1 GEOLOGIA ria (door zee overstroomd rivierdal), brede riviermond
costa a --s = riaskust


+ rial sub

1 rial (munteenheid van Perzië)


ribes sub

1 (de plant) ribes, (aal)bes
sirop de -- = bessensap
baca de -- = (de bes zelf) aalbes
-- nigre = zwarte bes
-- rubre/rubie = aalbes
-- sanguinee = sieraalbes


+ ribesiaceas sub pl

1 BOTANICA ribesiaceeën, aalbessenfamilie


+ riboflavina sub

1 BIOCHIMIA riboflavine, lactoflavine, vitamina B2


+ ribonuclease sub

1 BIOCHIMIA ribonuclease


+ ribonucleic adj

1 BIOCHIMIA
acido -- = ribonucleïnezuur


+ ribonucleoproteina sub

1 BIOCHIMIA ribonucleoproteïne


+ ribosa sub

1 BIOCHIMIA ribose


+ ribosoma sub

1 BIOCHIMIA ribosoom


+ ribosomal adj

1 BIOCHIMIA ribosomaal


+ ribosomic adj

1 BIOCHIMIA ribosomaal


+ ribovirus sub

1 ribovirus


+ ribozyma sub

1 BIOCHIMIA ribozym


ric adj

1 rijk, vermogend, welgesteld
pais -- = rijk land
2 rijk, weelderig, overvloedig
lingua -- = rijke taal
iste casa es riccamente mobilate = dat huis is rijk gemeubileerd
3 rijk, kostbaar


Ricardo sub n pr

1 Richard
-- Corde de Leon = Richard Leeuwehart


ricchessa sub

1 rijkdom
2 kostbaarheid, weelde, pracht
-- de colores = weelde van kleuren, kleurenpracht
3 kostbaar voorwerp
--s natural de un pais = natuurlijke rijkdommen van een land
amassar --s = rijkdommen vergaren
repartition del --s = verdeling van de rijkdommen
--s de un museo = schatten van een museum


ricco sub

1 rijke (persoon)
nove -- = nouveau riche


+ ricercare sub ITALIANO

1 MUSICA ricercare


+ Richter sub n pr

1 Richter
scala (de) -- = schaal van Richter


+ ricina sub

1 ricine


+ ricinismo sub

1 MEDICINA ricinisme


+ ricino sub

1 ricinus(boom)
oleo de -- = ricinusolie, wonderolie, castorolie


+ rickettsia sub

1 BIOLOGIA rickettsia (bacterie)


+ rickettsiose (-osis) sub

1 MEDICINA rickettsiose (vlektyphusachtige ziekte)


+ ricochetar {sj} v

1 keilen, laten opspringen, afschampen, ricocheren


+ ricochete {sj} sub

1 het keilen, het laten opspringen, het afschampen, het ricocheren


+ ricotta sub ITALIANO

1 CULINARI ricotta


+ rictus sub

1 grijns, grimas, vertrokken mond
-- de dolor = vertrokken gezicht van de pijn
torquer le bucca in un -- = de mond tot een grijns vertrekken


rider v

1 lachen
-- (se) de un persona = iemand uitlachen
facer -- un persona = iemand aan het lachen maken
torquer se de -- = zich kromlachen
morir de -- = zich doodlachen
pro -- = voor de grap


ridicule adj

1 bespottelijk, belachelijk, ridicuul
precio -- = belachelijke (lage) prijs
render un persona -- = iemand belachelijk maken
illa es ridiculemente vestite = zij heeft belachelijke kleren aan


+ ridiculessa sub

1 belachelijkheid, bespottelijkheid, absurditeit


+ ridiculisar v

1 belachelijk maken, in het belachelijke trekken, voor joker zetten
ille se ridiculisa = hij maakt zich belachelijk
on le ha ridiculisate in publico = men heeft hem publiekelijk voor schut gezet


+ ridiculitate sub

1 belachelijkheid, bespottelijkheid, absurditeit


ridiculo sub

1 het belachelijke, belachelijke toestand, iets belachelijks
2 spot, hoon


+ riel sub

1 riel (munt van Cambodja)


riemannian adj

1 geometria -- = meetkunde van Riemann, elliptische meetkunde
spatio -- = ruimte van Riemann


+ riesling sub

1 riesling(druif)
2 riesling(wijn)


rift sub

1 GEOLOGIA rift(dal), slenk


+ riga sub

1 scheiding (in het haar)
ille porta/ha le -- in le medio = hij draagt de scheiding in het midden


+ rigar v

1 nat maken, bevochtigen, begieten
-- le plantas = de planten gieten/water geven


+ rigatorio sub

1 gieter


rigaudon sub FRANCESE

1 rigaudon (dans)


rigide adj

1 stijf, hard, onbuigzaam
corio -- = stug leer
tela de lino -- = stijflinnen
collar -- = stijve boord
movimentos -- = stijve bewegingen
2 streng, star, onverbiddelijk, rigide
education -- = strenge opvoeding


+ rigidicaule adj

1 BOTANICA stijfstengelig, stijfstelig


+ rigidificar v

1 stijf/stijver maken


+ rigidiflor adj

1 BOTANICA stijfbloemig


+ rigidifolie adj

1 BOTANICA stijfbladig


+ rigidir v

1 stijf maken
-- se = stijf worden


rigiditate sub

1 stijfheid, onbuigzaamheid, hardheid
-- cadaveric = lijkstijfheid
-- muscular = spierstijfheid
-- de un construction = stijfheid van een constructie
2 starheid, strengheid, onverbiddelijkheid
-- de mores = strengheid van zeden


rigor sub

1 strengheid, hardheid, onbuigzaamheid, onverbiddelijkheid
-- del hiberno = strengheid van de winter
esser de -- = volstrekt noodzakelijk/vereist/verplicht zijn
intervenir con -- = fors ingrijpen
2 strengheid, stiptheid, striktheid, uiterste nauwkeurigheid
-- de un calculo = uiterste nauwkeurigheid van een berekening
3 strengheid, wreedheid
4 MEDICINA, PHYSIOLOGIA stijfheid (van spieren), rigor


rigorismo sub

1 rigorisme, overdreven strengheid/striktheid
-- religiose = religieus rigorisme


rigorista sub

1 rigorist


+ rigorista adj

1 rigoristisch
attitude -- = rigoristische houding
conceptos -- = steile begrippen
calvinista -- = steile Calvinist


+ rigoristic adj

1 rigoristisch
moral -- = rigoristische moraal
le character -- del calvinismo = het rigoristische karakter van het calvinisme


rigorose adj

1 streng, onverbiddelijk, onbuigzaam
hiberno -- = strenge winter
moral -- = strenge/starre moraal
mesuras -- = strenge maatregelen
dieta -- = streng dieet
su medico la controla rigorosemente = zij staat onder strenge controle van haar arts
rigorosemente orthodoxe = streng orthodox
2 stipt, strikt, uiterst nauwkeurig
analyse (-ysis) -- = uiterst nauwkeurige analyse
neutralitate -- = strenge neutraliteit
logica -- = onweerlegbare logica
isto exige un precision -- = dat luistert heel nauw
3 streng, wreed


+ rigorositate sub

1 (ge)strengheid, hardheid
2 strengheid, stiptheid, uiterste nauwkeurigheid


+ rigoroso ITALIANO

1 MUSICA rigoroso


rima sub

1 rijm
-- final = eindrijm
-- cruciate/alternate/alternante/alternative = gekruist rijm
-- masculin = mannelijk rijm
-- feminin = vrouwelijk/slepend rijm
-- ric = rijk rijm
-- duple/duplice = dubbelrijm
-- assonante = assonerend rijm, halfrijm
-- alternante = alternerend rijm
dictionario de --s = rijmwoordenboek
ordine/schema de --s = rijmschema
arte de facer --s = rijmkunst


rimar v

1 rijmen, dichten, verzen maken
2 berijmen, op rijm zetten, in verzen brengen


rimario sub

1 rijmwoordenboek


+ rimate adj

1 berijmd, rijm...
biblia -- = rijmbijbel
chronica -- = rijmkroniek
littera -- = rijmbrief


rimator sub

1 rijmer, verzenmaker


+ rinciage sub

1 het spoelen, het omspoelen


+ rinciamento sub

1 het spoelen, het omspoelen


+ rinciar v

1 spoelen, omspoelen, uitspoelen
-- bottilias = flessen spoelen
-- se le bucca = zijn mond spoelen


+ rinciator sub

1 iemand die spoelt
2 spoeler, spoelapparaat
-- de/pro bottilias = flessenspoelmachine


+ rinforzando ITALIANO

1 MUSICA rinforzando


+ ring sub ANGLESE

1 (boks)ring


ripa sub

1 oever, waterkant
-- dextere/dextre/derecte = rechteroever
-- leve/sinistre = linkeroever
pila/pylon de -- = landpijler
le --s se dispecia = de oevers kalven af
protection del --s = oeververdediging
erosion del -- = oevererosie
connexion inter le --s = oeververbinding


ripari adj

1 oever...
planta -- = oeverplant
hirundine/clivicola -- = oeverzwaluw
carex/carice -- = oeverzegge
stato -- = oeverstaat
le Statos -- del Rheno = de Rijnoeverstaten


+ ripicola sub

1 BOTANICA aan de waterkant groeiende plant


+ ripicole adj

1 BOTANICA aan de waterkant groeiend
vegetation -- = oeverbegroeiing


+ riposta sub

1 gevat/vinnig antwoord
2 SCHERMA riposte, tegenstoot, nastoot


+ ripostar v

1 vinnig/gevat antwoorden, riposteren


+ ripple-mark sub ANGLESE

1 ribbeling in het zand (door kabbelend water)


+ ripuari adj

1 HISTORIA Ripuarisch


ris sub

1 rijst
-- decorticate = gepelde rijst
-- integre/integral/non decorticate = ongepelde rijst
-- con/al lacte/bullite in lacte = rijstebrij
-- safranate = saffraanrijst
-- al cari/curry (A) = kerrierijst
farina de -- = rijstemeel
flor de farina de -- = rijstebloem
torta al/de -- = rijstetaart
floccos de -- = rijstvlokken
pasta de -- = rijstedeeg
biscuit al -- = rijstkoekje
crema dulce al/de -- = rijstpudding
suppa al/de -- = rijstsoep
aqua al/de -- = rijstwater, rijstnat
bolla de -- = rijstbal
platto de -- = rijstschotel/gerecht
grano de -- = rijstkorrel
recolta de -- = rijstoogst
palea de -- = rijststro
cultura del -- = rijstcultuur
campo de -- = rijstveld
papiro de -- = rijstpapier
tabula de -- = rijsttafel
mallear -- = rijst stampen


risada sub

1 (schater)lach, schaterend gelach
-- convulsive, convulsion de -- = lachstuip, lachkramp
-- inextinguibile/irresistibile = onbedaarlijke lach
explosion de -- = lachsalvo
salutar con --s de derision = op hoongelach onthalen


riscar v

1 riskeren, wagen, het risico lopen van
-- le morte = de dood riskeren
-- le pelle = zijn hachje wagen
-- toto super un carta = alles op een kaart zetten
-- multo = grote risico's nemen
ille risca tote su fortuna = hij riskeert zijn hele vermogen
ille risca un dimission = hij riskeert ontslag
interprisa riscate = gewaagde onderneming, gok


risco sub

1 risico, gevaar, kans op gevaar
currer le -- = het risico/de kans lopen
-- professional = beroepsrisico
--s del mar = gevaren van de zee
-- de morte = doodsgevaar
-- de incendio = brandgevaar
-- de inflation = inflatiegevaar
-- de transporto = transportrisico
-- de radiation = stralingsgevaar
-- conditional = voorwaardelijk risico
disproviste de --s = safe
a -- de = op gevaar af van
a -- del vita = met levensgevaar
al -- del proprietario = voor het risico van de eigenaar
al -- del expeditor = op risico van de afzender
gruppo a/de alte -- = risicogroep
assecurantia contra --s = risicoverzekering
assecurantia (contra) tote --s = all-riskverzekering
exponer se a un -- = zich aan een risico blootstellen
coperir le -- = het risico dekken
repartition/distribution del --s = risicospreiding
repartir le --s = de risico's spreiden


riscose adj

1 riskant, gewaagd, gevaarlijk, hachelijk, gedurfd
interprisa -- = riskante onderneming
isto es troppo -- pro me = dat is mij te riskant


riseria sub

1 rijstmolen, rijstpellerij


risibile adj

1 kunnend lachen, tot lachen in staat
2 belachelijk, lachwekkend, bespottelijk


risibilitate sub

1 lachvermogen
2 belachelijkheid, lachwekkendheid, bespottelijkheid


+ risicultor sub

1 rijstverbouwer, rijstteler


+ risicultura sub

1 rijstbouw, rijstcultuur, rijstteelt


risiera sub

1 rijstveld


+ risma sub

1 riem
-- de papiro = riem papier


riso sub

1 het lachen, gelach, lach
-- sardonic = sardonische lach
-- irresistibile = onbedaarlijke lach
-- contagiose = aanstekelijke lach
-- convulsive = lachstuip
-- reprimite = onderdrukte lach
-- de Judas = judaslach
-- mephistophelic = duivelse lach
film de -- = lachfim
accesso de -- = lachbui
explosion de -- = lachsalvo
reprimer/continer un -- = een lach onderdrukken
non poter tener le -- = zijn lachen niet kunnen houden


+ risorio sub

1 ANATOMIA lachspier


+ risotto sub ITALIANO

1 CULINARI risotto


+ rissole sub

1 CULINARI rissole


+ ritardando ITALIANO

1 MUSICA ritardando


+ ritenuto ITALIANO

1 MUSICA ritenuto


rito sub

1 ritus, geheel van rituele/godsdienstige gebruiken
--s druidic = duïdische riten
--s masonic = vrijmetselaarsriten
--s esoteric = esoterische riten
--s de initiation = inwijdingsritueel
--s de fertilitate/fecunditate = vruchtbaarheidsritueel


+ ritornello sub ITALIANO

1 MUSICA ritornel


ritual adj

1 ritueel
prescriptiones -- del liturgia = rituele voorschriften van de liturgie
cantos -- = rituele liederen
le dansa -- de foco = de rituele vuurdans (Manuel de Falla)


ritual sub

1 ritueel, geheel van gebruiken en gewoonten
-- funeral/funebre = begrafenisritueel
-- de benediction = inzegeningsritueel
observar/respectar le -- = het ritueel in acht nemen
2 rituaal (boek beschrijvingen van rituelen)


+ ritualisar v

1 ritualiseren


+ ritualisation sub

1 ritualisatie (het aannemen van de vorm van een rite)


ritualismo sub

1 hang naar rituelen
2 RELIGION ritualisme


ritualista sub

1 ritualist


ritualista adj

1 ritualistisch


+ ritualistic adj

1 ritualistisch


+ ritualitate sub

1 ritueel karakter/aspect
-- de un gesto = ritueel karakter van een gebaar


rival adj

1 mededingend, wedijverend, rivaliserend, concurrerend


rival sub

1 rivaal, mededinger, concurrent


rivalisar v

1 wedijveren, om de voorrang strijden, mededingen, concurreren
-- con un persona = met iemand wedijveren


rivalitate sub

1 rivaliteit, wedijver, mededinging, concurrentie
-- politic = politieke rivaliteit
-- del linguas = taalstrijd
-- inter duo villages = rivaliteit tussen twee dorpen


rivetage sub

1 het klinken (met klinknagels), klinkwerk


rivetar v

1 klinken, vastklinken, vastnagelen
martello a/de -- = klinkhamer
machina a/de -- pneumatic = pneumatische klinkmachine
juncto rivetate = klinknaad


rivetator sub

1 iemand die (vast)klinkt, klinker
2 klinkhamer


rivete sub

1 klinknagel
-- tubular = popnagel
testa/capite de -- = klinknagelkop
unir con --s = samenklinken


+ rivetto sub

1 beekje


riviera sub

1 rivier, stroom
-- crescite = gezwollen rivier
-- de marea = getijrivier
bracio de -- = rivierarm
tructa de -- = rivierforel
arena/sablo de -- = rivierzand
FIGURATE -- de lacrimas = stortvloed van tranen


rivo sub

1 beek, stroompje
-- de bosco = bosbeek
valle de -- = beekdal


+ rivularia sub

1 BOTANICA rivularia


+ rixa sub

1 vechtpartij, knokpartij


+ rixar v

1 vechten, knokken, plukharen


+ rixdale sub

1 HISTORIA rijksdaalder


+ RNA sub

1 RNA (acido ribonucleic), ribonucleïnezuur


roastbeef sub ANGLESE

1 rosbeef


roba sub

1 kleding, kledingstuk
-- de camera = kamerjas/japon
-- de vespera/vespere = avondjapon
-- de graviditate = positiejurk
-- de banio = badmantel
2 (ambts)gewaad
-- de advocato = toga
-- de prestre = soutane


robamento sub

1 diefstal, roof
-- con fractura = diefstal met braak
-- con violentia = diefstal met geweldpleging
assassinato pro/sequite de -- = roofmoord
committer un -- = een diefstal plegen
denunciar un -- = een diefstal aangeven
suspectar un persona como autor de un --, suspectar que un persona ha committite un -- = iemand van diefstal
verdenken


robar v

1 stelen, roven
-- un banca = een bank beroven
objectos robate = gestolen voorwerpen


robator sub

1 dief, rover
-- habitual = gewoontedief
banda/gang (A) de --es = rovers/dievenbende
nido de --es = roversnest
cava/spelunca/caverna de --es = rovershol
-- de cavallos = paardendief
-- de ecclesia = kerkdief
capturar/attrappar un -- = een dief grijpen/pakken
denunciar un -- = een dief aangeven
persequer le -- = de dief nazitten


+ robinia sub

1 BOTANICA robinia (soort acacia)


+ roborante adj

1 versterkend
medicamentos -- = versterkende middelen, roborantia


+ roborante sub

1 versterkend middel


roborar v

1 versterken, sterk maken


+ roboration sub

1 versterking


+ roborative sub

1 krachtgevend
remedio -- = krachtgevend middel


robore sub

1 BOTANICA Britse of rode eik
2 sterkte


roboreto sub

1 bosje met Britse of rode eiken


robot sub TCHECO

1 robot
photo(graphia) -- = compositiefoto
-- culinari/de cocina = foodprocessor
-- administrative = administratieve robot
-- hydraulic = geheel hydraulische robot
-- agricole/agricultural = landbouwrobot
-- industrial = industrierobot
-- marin = waterrobot
-- anthropomorphe = antropomorfe robot, mensrobot
-- universal/multifunctional = universele robot
-- a alte velocitate = hoge-snelheidsrobot
-- de soldatura = lasrobot


+ robotic adj

1 robotachtig, robot...
technologia -- = robottechnologie


+ robotica sub

1 robotica, robottechnologie
-- avantiate = geavanceerde robotica


+ robotisar v

1 robotiseren
-- un catena de montage = een montageband robotiseren
equipamento robotisate = robotuitrusting
installation robotisate = robotinstallatie
linea robotisate = robotlijn
systema robotisate = robotsysteem


+ robotisation sub

1 robotisering


+ robotomorphic adj

1 robotachtig


+ roburite sub

1 roburiet (springstof)


robuste adj

1 robuust, sterk, krachtig, stevig (gebouwd), gespierd
motor -- = krachtige motor
homine -- = robuuste/stevig gebouwde man
planta -- = sterke plant
sanitate -- = sterke gezondheid
stilo -- = krachtige stijl


robustessa sub

1 robuustheid, sterkte, kracht, stevigheid
-- de corporatura = robustheid van lichaamsbouw
-- de un edificio = robuustheid van een gebouw


+ robustitate sub

1 Vide: robustessa


roc sub

1 toren (van het schaakspel)
pedon del -- = randpion
sacrificio de un -- = torenoffer


+ rocaille sub FRANCESE

1 rocaille (grotwerk)
2 rocaille (decoratieve stijl)


+ rocambolesc adj

1 fantastisch, ongelofelijk, onwaarschijnlijk


+ rocambula sub

1 BOTANICA slangelook


+ rocar v

1 CHACO rocheren


rocca (I) sub

1 (spin)rokken


rocca (II) sub

1 rots, gesteente
-- nude = naakte rots
-- punctate/punctute = puntige rots
-- cretacee/calcari/calcaree = kalkgesteente
-- clastic = klastisch gesteente
-- endogene = endogeen gesteente
-- fluviatile = fluviatiel gesteente
-- sedimentari = sedimentgesteente
-- eruptive = eruptief gesteente
-- vulcanic = vulkanisch gesteente
-- abyssal = abyssaal gesteente
-- granitic = granietrots
-- quarzifere {ts} = kwartshoudend gesteente
-- de intrusion = intrusiegesteente
-- plutonic/plutonie = plutonisch gesteente
-- organogene = organogeen gesteente
-- aquifere = waterhoudend gesteente
-- permeabile = doorlatend gesteente
-- matre = moedergesteente
Rocca de Gibraltar = Rots van Gibraltar
stratification de -- = gelaagdheid van gesteente
firme como un -- = rotsvast
bloco de -- = rotsblok
puncta de -- = rotspunt
crystallo de -- = bergkristal
lana de -- = steenwol
pariete de -- = rotswand
pipion de -- = rotsduif
corde de -- = hart van steen
formation de --s = rotsvorming
scalar le --s = bergbeklimmen
scalada de --s = het bergbeklimmen
scalator de --s = bergbeklimmer
paisage de --s = rotslandschap


roccata sub

1 (spin)rokkenvol


rocchetta sub

1 raket
-- lunar = maanraket
-- portator/propulsori = draagraket
-- luminose = lichtraket
-- vernier/de controlo = stuurraket
propulsion per --s = raketaandrijving
base de --s = raketbasis
avion a/de -- = raketvliegtuig
arma -- = raketwapen
motor a -- = raketmotor
combustile pro --s = raketbrandstof


+ rocchetto sub

1 rochet


roccose adj

1 rotsachtig, steenachtig
insula -- = rotseiland
solo -- = rotsbodem
costa -- = rotskust
pariete -- = rotswand
montania -- = rotsgebergte
massivo -- = rotsmassief
deserto -- = rotswoestijn, steenwoestijn
formation -- = steenformatie


+ rock sub ANGLESE

1 rock
musica -- = rockmuziek
opera -- = rockopera
cantator de -- = rockzanger
-- symphonic = symfonische rock
-- latino-american = latinrock
ballar/dansar le -- = rocken
jocar -- = rocken


+ rock and roll sub ANGLESE

1 MUSICA rock (and roll)
cantator de -- = rockzanger


rococo sub

1 rococo(stijl)


rococo adj

1 rococo...
mobile -- = rococomeubel
mobiliario -- = rococo-ameublement
architectura -- = rococo-architectuur
litteratura -- = rococoliteratuur
musica -- = rococomuziek
ornamento -- = rococo-ornament
palatio -- = rococopaleis
parco -- = rococopark
jardin -- = rococotuin
pictor -- = rococoschilder
periodo -- = rococotijd


+ rodage sub

1 (van auto) het inrijden
periodo de -- = inrijperiode, aanloopperiode, beginfase


+ rodar v

1 inrijden (van auto)


rodente adj

1 knaag..., knagend


+ rodente sub

1 knaagdier


+ rodeo sub

1 rodeo


roder v

1 (af)knagen
-- un osso = aan een been knagen, een been afknagen
-- se le ungulas = op zijn nagels bijten
2 invreten, corrosie veroorzaken


+ rodimento sub

1 geknaag, knaging


+ roditor sub

1 ZOOLOGIA knaagdier, knager


rodomontata sub

1 opschepperij, pocherij, snoeverij


Rodomonte sub n pr

1 Rodomonte (figuur bij Ariosto)
rodomonte = pocher, snoever, opschepper


rogar sub

1 vragen (om), verzoeken


rogation sub

1 JURIDIC verzoek
2 ECCLESIA
--es = (plechtigheden tijdens de) kruisdagen
dies del --es = kruisdagen
Septimana del --es = Kruisweek


rogatori sub

1 JURIDIC verzoekend, rogatoir
formula -- = rogatoire formule
commission -- = rogatoire commissie


rolamento sub

1 het rollen, het voortrollen, het doen rollen, het oprollen
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES het slingeren
3 het roffelen, geroffel
-- del tambures = tromgeroffel
-- del tonitro = rollen van de donder


+ Rolando sub

1 Roeland
como un -- furiose = als een razende Roeland


+ rolante adj

1 rollend, rol...
scala -- = roltrap
ponte -- = rolbrug
tabula -- = serveertafel, serveerboy
sedia -- = rolstoel
material -- = rollend materieel
boteca -- = rijdende winkel


rolar v

1 OVERG doen rollen, rollen, voortrollen, oprollen
-- un cigarretta = een sigaret rollen
2 ONOVERG rollen, voortrollen
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES slingeren
le nave rola = het schip slingert
4 rollen, roffelen, grommen
le tambur rola = de trom roffelt
le tonitro rola = de donder rolt


+ rollmops sub ANGLESE

1 rolmops


+ roll-on-roll-off sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES roll-on-roll-off
systema -- = roll-on-roll-off-systeem
nave -- = roll-on-roll-off-schip


rolo sub

1 rol (iets dat is opgerold)
-- de tabaco = rolletje tabak
-- de papiro = rol papier
-- de papiro hygienic = rol closetpapier
-- de papyro = papyrusrol
-- de pellicula (photographic) = fotorolletje
-- de liquiritia = rolletje drop
-- de mentha piperate = rolletje pepermunt
2 rol, cylinder, wals
-- de un machina a/de scriber = schrijfmachinerol
-- de un piano mechanic = rol van een pianola
-- de imprimeria = drukrol/wals
-- a vapor = stoomwals
-- a color = verfrol(ler)
3 deegrol
-- de pastisseria = deegrol
4 rol, register, lijst
-- de equipage = scheepsrol
5 rol, functie, taak
-- secundari = nevenrol
-- subalterne = ondergeschikte rol
-- preponderante = overwegende rol
-- decorative = onbelangrijke rol
-- clave = sleutelrol
-- de Judas = judasrol
le -- de benefactor = de rol van weldoener
attribuer un -- = een rol toewijzen
inverter le --s = de rollen omdraaien/omkeren
6 THEATRO rol
-- principal = hoofdrol
-- secundari = nevenrol
-- masculin = mannenrol
-- de figurante = figurantenrol
-- mute = stomme rol
facer/jocar/interpretar un -- = een rol spelen
apprender su -- = zijn rol instuderen
distribuer le --s = de rollen verdelen
distribution del --s = rolverdeling, rolbezetting


Roma sub n pr

1 Rome
Tractato de -- = Verdrag van Rome


Romagna sub n pr

1 Romagna


romagnol adj

1 van/uit de Romagna


romagnolo sub

1 bewoner van de Romagna


romaic adj

1 Nieuwgrieks
lingua -- = Nieuwgriekse taal, Nieuwgrieks


romaico sub

1 Nieuwgrieks (taal)


+ roman sub

1 LITTERATURA roman
-- regional = streekroman
-- historic = historische roman
-- rustic = boerenroman
-- serial = roman in afleveringen, vervolgverhaal, feuilleton
-- amorose = liefdesroman
-- de guerra = oorlogsroman
-- a sensation = sensatieroman
-- psychologic = psychologische roman
-- social = sociale roman
-- terrificante = griezelroman
-- epistolari = roman in brieven
personage de -- = romanfiguur
plano/construction de un -- = opzet/opbouw van een roman
action de un -- = handeling van een roman
intriga de un -- = romanverwikkeling


roman adj

1 Romeins, Latijns
Imperio Roman = Romeinse Rijk
Antiquitate Roman = Romeinse Oudheid
derecto -- = Romeins recht
cifra/numero -- = Romeins cijfer
characteres -- = Latijnse letters
lactuca -- = bindsla
balancia -- = Romeinse balans, unster


+ romance adj

1 Romaans
linguas -- = Romaanse talen
philologia -- = Romaanse filologie


romance sub

1 roman, romance (episch gedicht)
-- cavalleresc/de cavalleria = ridderroman
-- cortese = hoofse roman
-- celtic = Keltische roman
-- oriental = oosterse roman
-- del Graal = graalroman
2 MUSICA romance
3 LITTERATURA roman
-- historic = historische roman
-- rustic = boerenroman
-- psychologic = psychologische roman
-- social = sociale roman
-- epistolari = roman in brieven
-- serial = roman in afleveringen, vervolgverhaal, feuilleton
-- amorose = liefdesroman
-- de guerra = oorlogsroman
-- regional = streekroman
-- terrificante = griezelroman
-- a sensation = sensatieroman
personage de -- = romanfiguur
plano/construction de un -- = opzet/opbouw van een roman
action de un -- = handeling van een roman


romancero (I) sub

1 schrijver van romances
2 romanschrijver


romancero (II) sub ESPANIOL

1 romancero (verzamelbundel van Spaanse epische poëzie)


romancio sub

1 Romanche (taal)


+ romande adj

1 van/uit Frans(talig) Zwitserland
Suissa -- = Frans-Zwitserland


romanesc adj

1 van de romance
2 van de roman, roman...
heroe -- = romanheld
litteratura -- = romanliteratuur
intriga -- = romanverwikkeling


Romania sub n pr

1 Roemenië
2 Romeinse/Latijnse wereld


romanian adj

1 Roemeens


romaniano sub

1 Roemeen
2 Roemeens (taal)


+ romanic adj

1 Romaans
linguas -- = Romaanse talen
philologia -- = Romaanse filologie
2 ARTE DE CONSTRUER Romaans
stilo -- = Romaanse stijl, rondbogenstijl


romanisar v

1 romaniseren
-- Gallia = Gallië romaniseren


+ romanisation sub

1 romanisering
-- de Gallia = romanisation de Gallia


romanismo sub

1 romanisme


romanista sub

1 romanist (kenner van het Romeinse recht)
2 romanist (kenner van de Romaanse talen en letterkunde)


romano sub

1 Romein (inwoner van Rome)


romantic adj

1 (anque LITTERATURA) romantisch
litteratura -- = romantische literatuur
pictura -- = romantische schilderkunst
loco -- = romantisch plekje
musica -- = romantische muziek
ille es de character -- = hij is romantisch van aard
haber un vision -- de un cosa = een romantische kijk op iets hebben


romanticismo sub

1 (anque LITTERATURA) romantiek
-- del juventute = romantische aard van de jeugd
le -- francese = de Franse romantiek
le -- in le litteratura = de romantiek in de literatuur
le -- del 19-me seculo = de Romantiek van de 19-de eeuw


romantico sub

1 romanticus


+ romantisar v

1 romantiseren
biographia romantisate = geromantiseerde biografie


+ römertopf sub GERMANO

1 römertopf


Romulo sub n pr

1 Romulus


roncar v

1 snurken
2 ronken
motor que ronca = ronkende motor


roncator sub

1 snurker


ronco sub

1 het snurken, gesnurk
2 het ronken, geronk
-- del motor = geronk van de motor, motorgeronk


ronda sub

1 ronde, omgang, rondgang, MILITAR patrouille, wacht, (tractatie) rondje
-- de surveliantia = controleronde
facer su -- = zijn ronde doen, wachtlopen
pagar un -- = een rondje geven
un -- del casa = een rondje van de zaak
Ronda de Nocte = Nachtwacht (schilderij van Rembrandt)


ronde adj

1 rond, bol(vormig)
ventro -- = dikke buik, bolbuik
genas -- = bolle wangen
2 rond, cirkelvormig
tabula -- = ronde tafel
3 rond, gebogen, gewelfd
arco -- = rondboog


rondeau sub FRANCESE

1 LITTERATURA rondeel, rondeau
2 MUSICA rondo, rondeau


+ rondella sub

1 TECHNICA ringetje, onderleg/sluit/drukring
rondella-resorto = veerring
2 schijfje
-- de citro = schijfje citroen
-- de salsicia = plakje worst
-- de chocolate {sj} = chocoladeflik
taliar/trenchar {sj} in --s fin = fijnsnijden


+ rondello sub

1 LITTERATURA rondeel, rondeau
2 MUSICA rondo, rondeau


rondo sub

1 bolvormig voorwerp
2 cirkel, kring, ring, schijf
tornear in -- = in een kringetje ronddraaien
seder se in -- = in een kring gaan zitten
facer --s de fumo = kringetjes blazen (bij het roken)
-- de servietta = servetring
-- de citro = schijfje citroen
-- de salsicia = plakje worst


+ ronron sub

1 gespin (van kat), gesnor (van kat)


+ ronronar v

1 spinnen (van kat), snorren (van kat)


Röntgen sub n pr

1 Röntgen
radios -- = röntgenstralen


röntgen sub

1 PHYSICA röntgen (eenheid van stralingshoeveelheid)


röntgenogramma sub

1 röntgenfoto


röntgenologia sub

1 röntgenologie


röntgenologista sub

1 röntgenoloog


+ röntgenologo sub

1 röntgenoloog


+ röntgenotherapia sub

1 röntgentherapie, röntgenbehandeling


+ Roquefort sub n pr

1 Roquefort
caseo de -- = roquefort


+ roquefort sub FRANCESE

1 roquefort (kaas)


roral adj

1 van de dauw, dauw...


rore sub

1 dauw
gutta de -- = dauwdruppel
METEO puncto de -- = dauwpunt
formation de -- = dauwvorming
le -- baniava le campos, le campos esseva coperite de -- = over de velden lag dauw
con un celo coperite il ha pauc/poc -- = bij betrokken hemel dauwt het weinig


roriflue adj

1 dauwend


+ rorippa sub

1 BOTANICA waterkers
-- sylvestre = akkerkers
-- islandic = moeraskers
-- austriac = oostenrijkse waterkers


+ rorqual sub

1 ZOOLOGIA vinvis
-- blau = blauwe vinvis


+ Rorschach sub n pr GERMANO

1 Rorchach
test (A) de -- = rorschachtest


ros sub

1 Vide: rore


rosa sub

1 roos (bloem), rozeplant, rozestruik
-- rugose = rimpelroos
-- tomentose = viltroos
-- canin = hondsroos
-- de the = theeroos
-- de Natal = kerstroos
-- pomifere = bottelroos
aqua de -- = rozenwater
jardin de --s = rozentuin
button de -- = rozenknop
odor/perfumo/flagrantia/aroma de --s = rozengeur
folio de -- = rozenblad
fructo de -- = rozenbottel
galla de -- = rozengal, rozenspons
planton de -- = rozenstek
corona de --s = rozenkrans
cultivator de --s = rozenkweker
cultura de --s = het rozenkweken, rozenkwekerij
oleo/essentia de --s = rozenolie
saison (F) del --s = rozentijd
mense de --s = rozenmaand
guerra del duo --s = Rozenoorlog
fresc como un -- = zo fris als een hoentje
FIGURATE esser super un lecto de --s = op rozen zitten
2 rozegeur, rose
3 roosvormig voorwerp
-- del ventos = windroos
-- nautic = kompasroos
4 ARTE DE CONSTRUER roosvenster, vensterrozet, rozetvenster, radvenster
5 MEDICINA erysipelas, roos, belroos, wondroos
6 diamantroosje


rosaceas sub pl

1 BOTANICA rosaceae, rozenfamilie


rosacee adj

1 BOTANICA roosachtig


+ rosacruce sub

1 genootschap der Rozenkruizers
2 lid van de Rozenkruizers, Rozenkruizer


+ rosacruce adj

1 rozenkruizers...


+ rosacrucian adj

1 rozenkruizers...


+ rosacruciano sub

1 lid van de Rozenkruizers, Rozenkruizer


+ rosalia sub

1 ZOOLOGIA
-- alpin = alpenboktor


+ rosalina sub

1 rosaline (kant)


+ rosanilina sub

1 CHIMIA rosaniline


rosar v

1 roze kleuren


rosario sub

1 ECCLESIA rozenkrans
perlas de un -- = kralen van een rozenkrans
recitar/dicer su -- = de rozenkrans bidden
2 rozenstruik
3 rozentuin, rosarium


rosate sub

1 rozerood, rooskleurig
2 roos.., rozen..., rosé
vino -- = rosé(wijn)
unguento -- = rozenzalf


rosee adj

1 roze
althea -- = stokroos, herfstroos


+ roseibractee adj

1 BOTANICA met rozenrode schutbladen


+ roseiflor adj

1 BOTANICA met rozenrode bloemen


roseina sub

1 CHIMIA rosaniline


roseola sub

1 MEDICINA roseola, rodehond


+ roseto sub

1 rozentuin, rozenperk, rosarium


rosetta sub

1 roosje
2 rozet (anque BOTANICA)
3 ARTE DE CONSTRUER rozetvenster, roosvenster, radvenster


+ rosicultor sub

1 rozenkweker


+ rosicultura sub

1 rozenkwekerij


+ rosiflor adj

1 BOTANICA met roosachtige bloemen


rosmarino sub

1 BOTANICA rozemarijn
folio de -- = rosmarijnblad


+ rossastre adj

1 rossig, roodharig


+ rosse adj

1 rossig, roodharig


rossiniolo sub

1 ZOOLOGIA nachtegaal
-- major = noordse nachtegaal
nido de -- = nachtegaalnest
canto de -- = nachtegaalzang/slag
cantar como un -- = kwinkeleren als een nachtegaal


rostimento sub

1 het braden, het bakken, het grillen, het roosteren


rostir v

1 braden, bakken, grillen, roosteren
-- carne = vlees braden


+ rostite adj

1 gebraden, gebakken, gegrild, geroosterd
carne -- = gebraden vlees
mais -- = popcorn
castanias -- = gepofte kastanjes


+ rostito sub

1 gebraden vlees, gebraad
-- de bove = rosbeef
-- de vitello = gebraden kalfsvlees
-- de capreolo = reegebraad
-- de chassa {sj} = wildbraad


rostral adj

1 snavelvormig
2 snebvormig


rostrate adj

1 voorzien van een snavel (anque BOTANICA)
carex/carice -- = snavelzegge
solano -- = stekelnachtschade
2 voorzien van een sneb


+ rostrifere adj

1 een snavel dragend, gesnaveld


+ rostriforme adj

1 snavelvormig, snebvormig


rostro sub

1 snavel, bek
-- de suction = zuigsnuit
2 HISTORIA ROMAN (scheeps)sneb
3 HISTORIA ROMAN --s = rostra, spreekgestoelte (op het Forum)


rota sub

1 wiel, rad
-- dentate/a dentes = tandrad, tandwiel
-- helicoidal = schroefrad
-- dentate helicoidal = schroeftandwiel
-- cylindric = cilinderrad
-- a radios = spaakwiel
-- a catenas = kettingrad
-- a palas = scheprad
-- a/de filar = spinnewiel
-- del fortuna = rad van fortuin
-- de recambio/de reserva/de succurso = reservewiel
-- posterior = achterwiel
traction del --s posterior = voorwielaandrijving
-- anterior = voorwiel
traction del --s anterior = voorwielaandrijving
-- volante = vliegwiel
-- de molino = molenrad
-- del timon = stuurrad
-- libere = freewheel
ir a -- libere = freewheelen
circulo de -- = velg
nave/vapor a/de --s = raderboot, raderschip
remolcator a/de --s = radersleepboot
grassia/lubricante/lubrificante pro --s = radersmeer
flangia de -- = radflens
radio de -- = spaak
sedia a/de --s = rolstoel
tracia de -- = wagenspoor, karrespoor
suspension del --s = wielophanging
transmission per --s = raderoverbrenging
centrar un -- = een wiel uitbalanceren
equilibrar le --s = de wielen uitlijnen
mitter un baston in le -- = een spaak in het wiel steken
patin de --s = rolschaats
patinar super --s = rolschaatsen
patinage super --s = het rolschaatsen
cambiar un -- = een wiel verwisselen (van auto)
quinte -- del carrossa/carro/carretta = vijfde wiel aan de wagen
2 rad (folterwerktuig)
le supplicio del -- = het radbraken
submitter al supplicio del -- = radbraken
3 rota (middeleeuws tokkelinstrument)
4 CATHOLICISMO Rota


+ rotacee adj

1 BOTANICA radvormig
corolla -- = radvormige bloemkroon


rotar v

1 roteren, om een as draaien, wentelen
porta rotante = draaideur


rotarian adj

1 rotary...


rotariano sub

1 rotarylid


Rotary sub ANGLESE

1 Rotary
-- Club (A) = Rotary Club
-- International = Rotary International


rotation sub

1 omwenteling, draaiing, rotatie, draaiende beweging
axe de -- = draaias
-- del terra = draaiing van de aarde
movimento de -- = ronddraaiende beweging
senso de -- = draairichting
angulo de -- = draaiingshoek
plano de -- = draaiingsvlak
velocitate de -- = omwentelingsnelheid
axe de -- = rotatieas
vector de -- = rotatievector
pressa de -- = rotatiepers
periodo de -- = omwentelingstijd
numero de --es = toerental
contator de --es = toerenteller
executar un -- = een omwenteling maken


+ rotational adj

1 rotatie..., roterend, omwentelings..., om zijn as draaiend, wentelend
velocitate -- = omwentelingssnelheid
symmetria -- = omwentelingssymmetrie


rotative adj

1 rotatie..., roterend, omwentelings..., om zijn as draaiend, wentelend
movimento -- = draaiende beweging, rotatie
inertia -- = rotatietraagheid
forator -- = roterende boor
scopa -- = rolbezem, rolveger
pressa -- = rotatiepers
pumpa -- = rotatiepomp
motor -- = rotatiemotor
motor a piston -- = draaizuigermotor, wankelmotor
systema agrari -- = wisselbouw


+ rotator sub

1 rotator


rotatori adj

1 rotatie..., omwentelings..., draai..., draaiend
poter -- = draaiingsvermogen
musculo -- = draaispier, draaier, rotator
luce/lumine -- = zwaailicht
movimento -- = ronddraaiende beweging
palo -- = draaipaal, rolpaal
grue -- = draaikraan
on ha installate un parte superior -- = het bovenstuk is draaibaar bevestigd


rotifero sub

1 ZOOLOGIA raderdiertje


+ rotiforme adj

1 wielvormig


rotisserie sub FRANCESE

1 grill(restaurant), grillroom


rotogravure sub

1 koperdiepdruk, rasterdiepdruk, rotogravure


rotor sub

1 rotor, schoepenrad, anker (van een dynamo), draaischroef (van helicopter)
-- tripale = driebladige rotor
-- quadripale = vierbladige rotor
-- de cauda = staartschroef
-- de generator = generatorrotor
ala del -- = rotorblad
axe de -- = rotoras


+ rotterdamese adj

1 Rotterdams


+ rotterdamese sub

1 Rotterdammer
2 Rotterdams (dialect)


+ rottweiler sub GERMANO

1 Rottweiler (hond)


rotula sub

1 ANATOMIA knieschijf
ligamento de -- = kniepees


+ rotulee adj

1 ANATOMIA knie...
ligamentos -- = kniebanden
reflexo -- = kniereflex


+ rotulian adj

1 ANATOMIA knie...
ligamentos -- = kniebanden
reflexo -- = kniereflex


rotunda sub

1 ARTE DE CONSTRUER rond gebouw, ronde hal
2 verkeersplein, rotonde


rotundar v

1 rond maken
-- un bloco de ligno = een stuk hout rond maken
le precios se rotunda in florinos = de prijzen worden op een gulden afgerond


rotunde adj

1 rond, cirkelvormig
un numero -- = een rond getal


+ rotundiflor adj

1 BOTANICA met ronde bloemen, rondbloemig


+ rotundifoliate adj

1 Vide: rotundifolie


+ rotundifolie adj

1 BOTANICA met ronde bladen
campanula -- = grasklokje, zandklokje
geranio -- = rondbladige ooievaarsbek
smyrnio -- = rondbladkervel
drosera -- = ronde zonnedauw


+ rotundilobe adj

1 BOTANICA rondlobbig


rotunditate sub

1 rondheid, ronding, het rond zijn, ronde vorm
-- del terra = het rond zijn/de rondheid van de aarde
-- spheric = bolvorm


rotundo sub

1 iets dat rond is, rond voorwerp


rouge sub FRANCESE

1 rouge, lippestift


+ roulade sub FRANCESE

1 MUSICA roulade


roulette sub FRANCESE

1 roulette
-- russe = Russische roulette
tabula de -- = roulettetafel
joco de -- = roulettespel
jocator de -- = roulettespeler
jocar al -- = roulette spelen


+ round sub ANGLESE

1 BOXA ronde, round


route sub FRANCESE

1 route, koers, richting
-- transpolar = poolroute
-- aeree = luchtroute, vliegroute
-- de navigation = vaarroute


routinari {oe} adj

1 uit gewoonte handelend, routinematig, gewoonte..., routine...
labor/travalio -- = sleurwerk


routine sub FRANCESE

1 routine, gewoonte, sleur, gebruikelijke procedure
inquesta de -- = routineonderzoek
inspection de -- = routine-inspectie
cosa de -- = routinezaak
visita de -- = routinebezoek
travalio/labor de -- = routinewerk
controlo de -- = routinecontrole
gesto de -- = routinegebaar
procedura/procedimento de -- = routineprocedure
esser sclavo de su -- = een slaaf van zijn gewoonten zijn
2 routine, vaardigheid, handigheid, slag


routinero {oe} sub

1 gewoontemens, routinier


+ roux sub FRANCESE

1 CULINARI roux


royal adj

1 koninklijk, konings...
casa -- = koningshuis
familia -- = koninklijke familie
par -- = koningspaar
titulo -- = koninklijke titel
autoritate -- = koninklijk gezag
poter -- = koningsmacht
dynastia -- = koningsdynastie
diadema -- = koninklijke diadeem
Altessa Royal = Koninklijke Hoogheid
corona -- = koningskroon
prince/principe -- = kroonprins
question -- = koningskwestie
mantello -- = koningsmantel
sceptro -- = koningstaf
throno -- = koningstroon
palatio -- = koninklijk paleis
decreto -- = koninklijk besluit
missiva -- = koninklijk schrijven
guarda -- = koninklijke garde
pinguin -- = koningspinguin
tigre -- = koningstijger
bibliotheca -- = koninklijke bibliotheek
standardo -- = koninklijke standaard/vlag
BIOLOGIA gelea -- = koninginnenbrood
obtener le approbation/autorisation -- = de koninklijke goedkeuring krijgen


royalismo sub

1 royalisme, koningsgezindheid


royalista sub

1 royalist, koningsgezinde


royalista adj

1 royalistisch, koningsgezind


+ royalties sub pl ANGLESE

1 royalties


+ Ruanda sub n pr

1 Rwanda


+ ruandese sub

1 Rwandees


+ ruandese adj

1 Rwandees


+ rubato ITALIANO

1 MUSICA rubato


+ rubeastre adj

1 roodachtig


+ rubecula sub

1 ZOOLOGIA roodborstje


rubee adj

1 rood, roodachtig


rubefacer v

1 MEDICINA rood maken, irriteren, rode vlekken veroorzaken op


rubefaciente adj

1 MEDICINA (huid) roodmakend, een brandend gevoel veroorzaken (in de huid)


rubefaction sub

1 MEDICINA het rood worden, huidirritatie


+ rubellite sub

1 rode toermalijnsteen


+ rubenesc adj

1 Rubens...
figura -- = Rubensfiguur


rubeola sub

1 MEDICINA mazelen


ruber v

1 rood worden
2 blozen


rubescente adj

1 rood wordend
2 blozend


rubescer v

1 rood worden
2 blozen


+ rubeto sub

1 braambos
-- ardente = brandende braambos


rubia sub

1 BOTANICA meekrap
cultura de -- = meekrapteelt
campo de -- = meekrapakker/veld


rubiaceas sub pl

1 BOTANICA rubiaceae, sterbladigen


rubiacee adj

1 BOTANICA sterbladig


+ Rubicon sub n pr

1 Rubicon
FIGURATE transversar/passar le -- = de Rubicon overtrekken


rubicunde adj

1 hoogrood (van gelaatskleur), met rood gelaat
facie -- = hoogrood gezicht
naso -- = jeneverneus


rubide adj

1 (donker)rood


+ rubidiflor adj

1 BOTANICA met donkerrode bloemen


rubidium sub

1 CHIMIA rubidium


rubie adj

1 rood
-- clar/pallide = lichtrood
cupro -- = rood/zuiver koper
auro -- = rood goud
corallo -- = roodkoraal, bloedkoraal
crusta -- = roodkorst
pisce -- = goudvis
Cruce Rubie = Rode Kruis
Armea Rubie = Rode Leger
Cappucietto Rubie = Roodkapje


+ rubie sub

1 rood, rode kleur
-- de chromo = chromaatrood
2 rode, rooie (socialist, communist)
ille vota le --s = hij stemt rood


rubificar v

1 rood maken


+ rubigine sub

1 roest (plantenziekte)


+ rubiginose adj

1 (mbt planten) roestig, met roest bedekt
2 (mbt planten) roestkleurig, roestbruin
rosa -- = egelantier


rubino sub

1 robijn
vitro -- = robijnglas
laser (A) a -- = robijnlaser


+ rubirostre adj

1 roodsnavelig
ave -- = roodsnavel


rublo sub

1 roebel
curso/cambio del -- = roebelkoers


rubo sub

1 BOTANICA (struik) braam
-- arctic = poolbraam
-- saxatile = steenbraam
mora de -- = (vrucht) braam
saison (F) de moras de -- = bramentijd


rubor sub

1 roodheid, rode kleur
2 blozing


rubre adj

1 rood
acere -- = zilverahorn


+ rubribractee adj

1 BOTANICA met rode schutbladen


rubrica sub

1 JURIDIC rubriek, titel (van hoofdstuk van wetboek)
2 categorie, klasse
3 rubriek (in krant/radio/t.v., etc.)
-- litterari = letterkundige rubriek
-- sportive/del sports (A) = sportrubriek
-- de arte = kunstrubriek
-- de enigmas = raadselrubriek
-- del femina = vrouwenrubriek
-- de actualitates = actualiteitenrubriek
4 ECCLESIA rubriek (liturgisch voorschrift)
--s liturgic = liturgische rubrieken
5 rood merkteken
6 rode oker, roodaarde


rubricar v

1 rubriceren, indelen


+ rubrication sub

1 rubricering, indeling


rubricator sub

1 iemand die rubriceert


+ rubricaule adj

1 BOTANICA roodstelig, roodstengelig


rubricista sub

1 iemand die een rubriek in een krant verzorgt
2 ECCLESIA kenner der rubrieken (liturgische voorschriften)


+ rubriflor adj

1 BOTANICA roodbloemig


+ rubrifolie adj

1 BOTANICA met rode bladen


+ rubripede adj

1 roodvoetig


+ ruche sub FRANCESE

1 strook(je), plooisel


+ rucksack sub GERMANO

1 rugzak


ructar v

1 boeren, oprispen
2 uitbraken


ructator sub

1 iemand die boert/oprispingen heeft


ructo sub

1 boer, oprisping


+ rudbeckia sub

1 BOTANICA rudbeckia


rude adj

1 ruw, grof, plomp, bars, onbeleefd, onbehouwen
voce -- = barse stem
observation -- = botte opmerking
homine -- = kinkel
2 ruw, onbewerkt


+ ruderal adj

1 BOTANICA ruderaal
lepidio -- = steenkers


+ rudessa sub

1 ruwheid, grofheid, hardheid, barsheid
le -- del hiberno = de strengheid van de winter
tractar un persona con -- = iemand ruw behandelen


+ rudimentari adj

1 oppervlakkig, summier
2 ANATOMIA rudimentair
organo -- = rudimentair orgaan


+ rudimento sub

1 rudiment, onderontwikkeld lichaamsdeel
2 rudiment, aanvangsgrond, eerste begin, eerste aanzet
--s del economia = grondbeginselen van de economie


+ ruffianar v

1 souteneur zijn, pooieren


+ ruffianeria sub

1 souteneurschap
2 schurkerij


+ ruffianesc adj

1 pooierachtig
2 schofterig


+ ruffiano sub

1 souteneur, pooier
2 schurk, schoft
banda de --s = schurkentroep


ruga sub

1 rimpel, plooi, kreukel
-- del fronte = plooi van het voorhoofd
facie coperte de --s = doorgroefd gelaat
vetula plen de --s = rimpelig oudje
iste camisa es plen de --s = er zitten veel kreukels in dit overhemd


rugar v

1 rimpelen, plooien
-- le fronte = het voorhoofd fronsen
-- le supercilios = de wenkbrauwen fronsen


+ rugby sub ANGLESE

1 SPORT rugby
jocar al -- = rugby spelen
jocator de -- = rugbyspeler
club (A) de -- = rugbyclub
equipa de -- = rugbyploeg
match (A) de -- = rugbywedstrijd


+ rugbyista sub

1 SPORT rugbyspeler


rugir v

1 brullen, schreeuwen, bulderen


rugito sub

1 gebrul, geschreeuw, gebulder


rugose adj

1 oneffen, hobbelig, ruw
planca -- = ruwe plank
superficie -- = oneffen/ongelijk oppervlak
2 rimpelig
rosa -- = rimpelroos
rapistro -- = eenjarige rapistrum


rugositate sub

1 oneffenheid, hobbeligheid, ruwheid, ruwe plek
-- relative = relatieve ruwheid
2 rimpeligheid
le -- es le prime symptoma del vetulessa = rimpeligheid is het eerste symptoom van ouderdom


ruina sub

1 ruïne, bouwval
cader in --(s) = vervallen, instorten
converter se in --s = verkrotten
2 verval, neergang, ondergang, ineenstorting
ir a su -- = zich te gronde richten
causar le -- de un persona = iemand te gronde richten
esser menaciate de un -- total = door een totale ondergang bedreigd worden
salvar del -- = van de ondergang redden


ruinamento sub

1 het ruïneren, het te gronde richten, het ten onder gaan, het verwoesten


ruinar v

1 de ondergang veroorzaken van, ruïneren, te gronde richten, verwoesten, vernietigen
-- le sperantias de un persona = iemands hoop de grond inboren
-- su sanitate = zijn gezondheid ruïneren
-- le reputation de un persona = iemands reputatie vernietigen


+ ruiniforme adj

1 op een ruïne gelijkend (door erosie)
roccas -- = rotsen die er als ruïnes uitzien


+ ruinista sub

1 schilder van ruïnes


ruinose adj

1 vervallen, ingestort, bouwvallig
edificio -- = vervallen gebouw
2 verderfelijk, schadelijk, ruïneus


ruitar v

1 geluid maken


ruito sub

1 geluid, gedruis, lawaai
-- surde = zacht geluid, geroezemoes
-- legier = zwak geluid
-- de un motor = motorgeronk
-- stridente = doordringend geluid
-- metallic = blikkerig geluid
-- de sablas = sabelgekletter
--s cardiac = hart(ge)ruis
-- assurdante = oorverdovend lawaai
-- infernal/de inferno = hels lawaai
filtro (reductor) de -- = ruisfilter
facer -- = lawaai maken
coperir le -- = het lawaai overstemmen
a proba/prova de --s = geluiddicht
2 gerucht, praatje(s)
facer circular un --, propagar un -- = een gerucht verbreiden
secundo --s non confirmate = volgens niet bevestigde geruchten


ruitose adj

1 lawaaiig, luidruchtig


rum sub ANGLESE

1 rum
distilleria de -- = rumstokerij
distillator de -- = rumstoker
bonbon al/con -- = rumboon
crema/pudding (A) al -- = rumpudding
gelea al -- = rumgelei
gusto de -- = rumsmaak
bottilia de -- = rumfles
un gutta de -- in le caffe = een scheutje rum in de joffie


+ ruman adj

1 Roemeens


+ Rumania sub n pr

1 Roemenië


+ rumano sub

1 Roemeen
2 Roemeens (taal)


+ rumba sub

1 MUSICA, ARTE DE DANSA rumba


+ rumbo sub

1 Vide: rhumbo


+ Rumelia sub n pr

1 Roemelië


+ rumeliota sub

1 bewoner van Roemelië


+ rumex sub

1 BOTANICA zuring
-- acetose = veldzuring
-- hydrolapathe = waterzuring
-- palustre = moeraszuring
-- obtusifolie = ridderzuring
-- salicifolie = wilgebladzuring
-- maritime = zeezuring
-- crispe = kruizuring
-- conglomerate = kluwenzuring


ruminante sub

1 ZOOLOGIA herkauwer
-- cavicorne = holhoornige herkauwers


+ ruminante adj

1 herkauwend


ruminar v

1 herkauwen
2 piekeren, nadenken, overwegen
-- un idea = broeden op een idee


rumination sub

1 het herkauwen
2 het piekeren, het nadenken, het overwegen


rumine sub

1 kauwmaag (van herkauwers)


rumor sub

1 gerucht, praatje(s)
--es de pace = vredesgeruchten
le -- curre que = het gerucht gaat dat
facer currer un -- = een gerucht de wereld insturen
facer circular un --, propagar un -- = een gerucht verspreiden
iste --es noce a nostre reputation = die geruchten tasten onze goede naam aan
2 gerucht, verward geluid van stemmen, gedruis, geluid, rumoer
-- approbatori/de approbation = goedkeurend gemompel
-- disapprobatori/de disapprobation = gemompel van afkeuring


rumorar v

1 geruchten verspreiden, praatjes rondstrooien


rumorose adj

1 vol geluiden, rumoerig, luidruchtig
un strata -- = een lawaaierige straat
biber rumorosemente = slurpen


+ rumorositate sub

1 luidruchtigheid


+ rumpecapite sub

1 hoofdbrekend werk, onontwarbaar probleem, breinbreker


+ rumpeexoperos sub

1 stakingsbreker


rumpeglacie sub

1 ijsbreker


rumpente sub

1 roller, breker (zware golf)


rumpenuces sub

1 notekraker


rumper v

1 breken, stuk maken, verbreken
-- le capite/cranio a un persona = iemand de hersens inslaan
-- se le capite/le testa = zich het hoofd breken
-- se le collo = zijn hals breken
-- le silentio = de stilte verbreken/doorbreken
-- le equilibrio = het evenwicht verbreken
-- le filas = de gelederen breken
-- con un persona = met iemand breken
-- con un habitude = met een gewoonte breken
-- le strata = de straat opbreken
-- le pan = het brood breken
-- le contacto = het contact verbreken
-- un pacto = een pact verbreken
-- le communication/connexion = de (telefoon)verbinding verbreken
-- le negotiationes = de onderhandelingen afbreken
-- (se) = stuk gaan, stuk vallen, etc., breken
-- con le dentes = stukbijten
-- un exopero = een staking breken
-- un fidantiamento = een verloving uitmaken
-- le relationes diplomatic = de diplomatieke betrekkingen verbreken
-- su catenas = zijn ketenen/boeien verbreken
-- un sigillo = een zegel verbreken
-- le barriera del sono = de geluidsbarrière doorbreken
-- le corde de un persona = iemands hart breken
-- le solite rhythmo = de sleur doorbreken
distachar {sj} per -- = losbreken


+ rumpeundas sub

1 golfbreker


+ rumpevento sub

1 windsingel, windscherm (van haag, bomen)


+ rumpibile sub

1 (door)breekbaar


rumpimento sub

1 het breken, breuk


+ rumpitor sub

1 iemand die (door)breekt, instrument dat (door)breekt


+ rumpsteak sub ANGLESE

1 lendebiefstuk


runa sub

1 rune


runic adj

1 runisch, rune(n)...
scriptura -- = runenschrift
alphabeto -- = runenalfabet
character -- = runeteken, rune
inscription -- = opschrift in runen
petra/lapide -- = runensteen
formula -- = runenspreuk


+ runologia sub

1 runologie


+ runologic adj

1 runologisch


+ runologista sub

1 runoloog


+ runologo sub

1 runoloog


+ rupestre adj

1 rots...
planta ... = rotsplant
arte -- = holenkunst
pictura ... = rotsschildering
sedo -- = tripmadam


rupia sub

1 roepia (munteenheid)
2 MEDICINA soort huidziekte


+ rupicola sub

1 BOTANICA op rotsen groeiende plant
2 ZOOLOGIA rotshaan


+ rupicole adj

1 rotsen bewonend, op rotsen groeiend, steen..., rots...


+ rupophobia

1 MEDICINA besmettingsangst


+ ruppia sub

1 BOTANICA ruppia


rupte adj

1 gebroken
un gamba -- = een gebroken been


ruptura sub

1 het breken, breuk
-- de un contracto = contractbreuk
-- de parola = woordbreuk
-- de axe = asbreuk
-- de dica = dijkbreuk, dijkdoorbraak
-- del equilibrio = verstoring van het evenwicht
-- del relationes diplomatic = verbreking van de diplomatieke betrekkingen
-- inter amicos = breuk tussen vrienden
-- inter le passato e le presente = breuk tussen heden en verleden
-- de tono = plotselinge verandering van toon
-- del electricitate = stroomstoring
-- del corde = hartscheur
puncto de -- = breekpunt
linea de -- = breuklijn
limite de -- = breukgrens, breekpunt
damnos de -- = breekschade
resistente al -- = breukvast
resistentia al -- = breukvastheid
essayar de provocar un -- = op een breuk aansturen


rural adj

1 plattelands..., landelijk, ruraal
exodo -- = trek van het platteland naar de stad
communa -- = plattelandsgemeente
schola -- = plattelandsschool
mores -- = plattelandsgebruiken
vita -- = leven op het platteland
dominio -- = landgoed
population -- = plattelandsbevolking
districto -- = plattelandsdistrict
cammino -- = landbouwweg


+ rural sub

1 plattelander


ruralisar v

1 landelijk maken


+ ruralisation sub

1 (het) landelijk maken


+ rusco sub

1 BOTANICA
-- aculeate = muisdoorn


+ rush sub ANGLESE

1 rush


russe adj

1 Russisch
lingua -- = Russische taal
capital -- = Russische hoofdstad
parlamento -- = Russische parlament
roulette (F) -- = Russische roulette


Russia sub n pr

1 Rusland
corio de -- = Russisch leer
the de -- = Russische thee
-- Sovietic = Sovjet-Rusland
-- europee = Europees Rusland
-- Blanc = Wit-Rusland


russificar v

1 russificeren, Russisch maken, een Russisch karakter geven aan


+ russification sub

1 russificatie


russo sub

1 lid van het Russische/Oostslavische volk
2 Rus (bewoner van Rusland)
3 Russisch (taal)


+ russomania sub

1 russomanie


russophile adj

1 russofiel, Russisch gezind


+ russophilia sub

1 Russische gezindheid, russofilie


russophilo sub

1 russofiel, Russisch gezinde


+ russophobe adj

1 anti-Russisch(gezind)


+ russophobia sub

1 russofobie


+ russophobo sub

1 iemand die anti-Russisch(gezind) is


+ russophone adj

1 Russischtalig


+ russophono

1 iemand die Russischtalig is


+ russula sub

1 BOTANICA russula


rustic adj

1 rustiek, landelijk, van het platteland
vita -- = leven op het platteland
village -- = boerendorp
orgolio -- = boerentrots
vestimentos -- = boerenkleding
2 eenvoudig, ongekunsteld


rusticar v

1 op het platteland wonen
2 ARTE DE CONSTRUER in rustiek werk uitvoeren


rusticitate sub

1 landelijke eenvoud, boersheid, ruwheid


rustico sub

1 plattelander, buitenman, boer


+ ruta sub

1 BOTANICA wijnruit


+ rutabaga sub

1 BOTANICA Zweedse koolraap


rutaceas sub pl

1 BOTANICA rutaceae, wijnruitfamilie


+ rutacee adj

1 BOTANICA wijnruitachtig


Ruth sub n pr

1 Ruth


ruthen adj

1 Rutheens


Ruthenia sub n pr

1 Ruthenië


ruthenic (I) adj

1 Rutheens


ruthenic( II) adj

1 CHIMIA ruthenium...


ruthenium sub

1 CHIMIA ruthenium


rutheno sub

1 Rutheen


+ rutherford sub ANGLESE

1 PHYSICA rutherford (eenheid)


rutilante adj

1 rood fonkelend, schitterend


rutilar v

1 rood stralen, schitteren, fonkelen


rutile adj

1 schitterend rood, fonkelend


rutilo sub

1 MINERALOGIA rutiel, rutilium
2 ZOOLOGIA blankvoren


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori