FANDOM


tabacheria sub

1 tabakswinkel, winkel voor rookartikelen, sigarenzaak


tabachero sub

1 tabakswinkelier, sigarenwinkelier


+ tabachicultor sub

1 tabakskweker, tabaksplanter


+ tabachicultura sub

1 tabakskwekerij, tabaksplantage, tabakscultuur


tabachiera sub

1 tabaksdoos
2 snuifdoos


tabaco sub

1 tabak
-- a/de/pro fumar = rooktabak
-- a/de/pro masticar = pruimtabak
-- de pipa = pijptabak
-- de cigarrettas = shag
-- de prisa/in pulvere = snuiftabak
-- hachate {sj} = kerftabak
-- crispe = krultabak
-- legier = lichte tabak
-- pungente = scherpe tabak
prisa de -- = snuifje tabak
folio de -- = tabaksblad
balla de -- = baal tabak
pipata de -- = pijp tabak
odor de -- = tabakslucht
recolta del -- = tabaksoogst
fermentation del -- = tabaksfermentatie
potto a/de -- = tabakspot
bursa a/de -- = tabakszak
fabrica de -- = tabaksfabriek
fabricante de -- = tabaksfabrikant
plantator/cultivator de -- = tabaksplanter
plantation de -- = tabaksplantage
recolta del -- = tabaksoogst
campo de -- = tabaksveld
cultura de -- = tabaksteelt
magazin de -- = tabakswinkel
planta de -- = tabaksplant
siccatorio a/de -- = tabaksschuur
fumo de -- = tabaksrook
odor de -- = tabakslucht
aroma de -- = tabaksaroma
residuos de -- = tabaksafval
cinere de -- = tabaksas
tractamento de -- = tabaksbewerking
importator de -- = tabaksimporteur
importation de -- = tabaksimport/invoer
exportator de -- = tabaksexporteur
exportation de -- = tabaksexport/uitvoer
masticator de -- = tabakspruimer/kauwer
commercio de -- = tabakshandel
commerciante de -- = tabakshandelaar
mercato de -- = tabaksmarkt
precio de -- = tabaksprijs
gusto del -- = tabakssmaak
semine de -- = tabakszaad
fumar -- = tabak roken
fumator de -- = tabaksroker
consumo/consumption de -- = tabaksverbruik
pais productor de -- = tabaksland
masticar -- = tabak pruimen
humidificar -- = tabak invochten


+ tabano sub

1 ZOOLOGIA brems, daasvlieg, paardevlieg
-- bovin = runderdaas


tabella sub

1 tabel
-- comparative = vergelijkingstabel
-- del distantias = afstandstabel
-- synoptic = sunoptische tabel
-- alphabetic = alfabetische tabel
-- de reduction = herleidingstabel
-- del precios = prijzentabel
-- de pesos = gewichtstabel
-- de determination = determineertabel


tabernaculo sub

1 BIBLIA tabernakel
Festa del Tabernaculos = Loofhuttenfeest
2 tabernakel (kastje voor de hosties)


+ tabes(dorsal) sub

1 MEDICINA ruggemergstering, tabes (dorsalis)


+ tabetic adj

1 MEDICINA tabes..., uitterend


+ tabetico sub

1 MEDICINA tabeslijder


+ tabi sub

1 tabijn, gewaterd taf


+ tabla sub

1 MUSICA tabla


tableau sub FRANCESE

1 tableau, tafereel, vertoning


+ table d'hôte sub FRANCESE

1 table d'hôte


tabletta sub

1 MEDICINA tablet(je)
-- de aspirina = aspirientje
-- de vitaminas = vitaminetablet
-- somnifere/de dormir = slaaptablet
-- effervescente = bruis/schuimtablet
2 tablet, plak, stuk, blokje
-- de chocolate {sj} = plak/reep/tablet chocola
-- de argilla = kleitablet
-- de marmore = marmertablet


tabouret sub FRANCESE

1 taboeret, kruk(je)
-- de bar (A) = barkruk
-- de cocina = keukenkruk
-- de piano = pianokruk
-- de mulgitor = melkstoeltje


tabu adj

1 taboe
armas -- = verboden wapens
iste subjecto es -- = dit onderwerp is taboe
declarar -- = taboe verklaren
esser strictemente -- = streng taboe zijn


tabu sub

1 taboe, verboden onderwerp
--s sexual = seksuele taboes
violar/infringer un -- = een taboe schenden
rumper/levar un -- = een taboe doorbreken


+ tabuisar v

1 taboe verklaren, tot een taboe maken, taboeïseren


+ tabuisation sub

1 (het) taboe verklaren, (het) taboeïseren


tabula sub

1 tafel (plat vlak van steen, etc.) plaat, plak, bord, platform
-- de commutatores = schakelbord
-- a/de claves = sleutelbord
Tabulas del Lege = Tafelen der Wet
-- rase = tabula rasa
-- nigre = schoolbord
-- de flanella = flanelbord
-- superior = bovenblad
-- del fenestra = vensterbank
-- de marmore/de cupro/de ferro = marmeren/koperen/ijzeren plaat
-- de lanceamento = lanceerplatform
2 tafel (meubelstuk)
-- de designo = tekentafel
-- a/de scriber = schrijftafel
-- de labor/de travalio = werktafel
-- anatomic/de dissection/de autopsia = snijtafel
-- rolante = serveertafel, serveerboy
-- de imballage = paktafel
-- a/de repassar = strijktafel
-- operatori/de operation = operatietafel
-- de projection = projectietafel
-- de tennis = tennistafel
tennis (A) de -- = tafeltennis
-- de lectura = leestafel
-- de biliardo = biljarttafel
-- de joco = speeltafel
-- de toilette (F) = toilettafel
-- de nocte = nachtkastje
-- de cocina = keukentafel
-- plicante/plicabile/basculante = klaptafel, vouwtafel
-- extendibile/extensibile/allongibile = uittrektafel
-- ronde/rotunde = ronde tafel, FIGURATE ronde-tafelgesprek, ronde-tafelconferentie
-- de ris = rijsttafel
GEOGRAPHIA Montania del Tabula = Tafelberg
utensiles de -- = eetgerei
plano del -- = tafelblad
football (A) de -- = tafelvoetbal
conversation de -- = tafelgesprek
vicino de -- = tafelgenoot, tafelbuurman
vicina de -- = tafeldame
musica de -- = tafelmuziek
discurso de -- = tafelrede
servicio de -- = eetservies
bibita/biberage de -- = tafeldrank
aqua de -- = tafelwater
uva de -- = tafeldruif
tiratorio de -- = tafellade
vino de -- = tafelwijn
bira de -- = tafelbier
sal de -- = tafelzout
placeres del -- = tafelgenoegens
tapis (F)/tapete de -- = tafelkleed
accenditor de -- = tafelaansteker
campanetto de -- = tafelbel/schel
panno de -- = tafellaken
gamba de -- = tafelpoot
biliardo de -- = tafelbiljart
seder se a -- = aan tafel gaan
poner le -- = de tafel dekken
levar le -- = de tafel afruimen
allongar le -- = de tafel uittrekken/uitschuiven
reservar un -- pro sex personas = een tafel voor zes personen reserveren
3 tafel, tabel, lijst, register, overzicht
-- logarithmic/de logarithmos = logaritmentafel
-- goniometric = goniometrische tafel
-- de multiplication = tafel van vermenigvuldiging
-- de dece = tafel van tien
--s mathematic = wiskundige tabellen
-- astronomic = astronomische tabel
-- de marea = getijtafel
-- alphabetic = alfabetisch register/index
-- chronologic = tijdtafel
-- genealogic = geslachtsregister
--s selenographic = maantafels
4 GEOLOGIA tafelland, plateau


tabular adj

1 (anque MATHEMATICA) tabelvormig, tabellarisch
libro de cassa -- = tabellarisch kasboek
arrangiate in forma -- = tabellarisch ingericht
2 tafelvormig, vlak, plat
massivo -- = tafelland


tabular v

1 tabelleren, tabellarisch rangschikken
arrangiate in forma tabulate = tabellarisch ingericht


+ tabula rasa sub LATINO

1 tabula rasa
facer -- = schoon schip maken


tabulation sub

1 het tabelleren, het tabellarisch rangschikken, tabellarische rangschikking


tabulator sub

1 tabulator, kolommenindeler
clave del -- = kolommentoets


+ tabulatura sub

1 HISTORIA MUSICA tab(u)latuur


+ tabuletta sub

1 tafeltje
-- de argilla = kleitafeltje
-- de cera = wastafeltje


tabuliero sub

1 bord, blad
-- de servicio = dienblad
-- de/pro the = theeblad
-- de/pro caffe = koffieblad
-- de designo = tekenbord
-- de chacos {sj} = schaakbord
jocar al chacos {sj} sin -- = blind schaken
-- de damas = dambord
-- de domino = dominoplankje
-- de instrumentos = dashboard


+ tabuliforme adj

1 BOTANICA tafelvormig


+ tac interj

1 tak, tik


+ tacama(ha)ca sub

1 BOTANICA balsempopulier


tacer v

1 zwijgen, stil/rustig zijn
facer -- le conscientia = zijn geweten sussen
2 verzwijgen
-- su affliction = zijn verdriet niet uiten
-- un secreto = een geheim verzwijgen
-- un cosa = ergens stilzwijgend aan voorbij gaan


+ tacet sub

1 MUSICA tacet, rust, pauze


+ tachismo sub

1 ARTES PLASTIC tachisme


+ tachista sub

1 ARTES PLASTIC tachist


+ tachista adj

1 ARTES PLASTIC tachistisch


+ tachistoscopic adj

1 mbt/van een/met een tachistoscoop


+ tachistoscopio sub

1 tachistoscoop


+ tachogenerator sub

1 tachogenerator


+ tachographo sub

1 tachograaf


+ tachometro sub

1 tachometer


+ tachycardia sub

1 MEDICINA tachycardie, hartversnelling
-- paroxysmic = paroxysmale tachycardie


tachygraphia sub

1 tachygrafie, snelschrijfkunst


tachygraphic adj

1 tachygrafisch


tachygrapho sub

1 tachygraaf, snelschrijver


tachymetria sub

1 tachymetrie, snelheidsmeting


+ tachymetric adj

1 tachymetrisch


tachymetro sub

1 tachymeter, snelheidsmeter, toerenteller


+ tachyon sub

1 PHYSICA tachyon


+ tacibile adj

1 wat kan/moet verzwegen worden


tacite adj

1 stilzwijgend, onuitgesproken, impliciet
approbation/consentimento -- = stilzwijgende goedkeuring
reproche {sj} -- = stil verwijt
condition -- = stilzwijgende voorwaarde
contracto/convention/accordo -- = stilzwijgende overeenkomst


taciturne adj

1 zwijgzaam, stil
Guilhelmo le Taciturno = Willem de Zwijger


taciturnitate sub

1 zwijgzaamheid, stilzwijgen


+ tacklar v

1 FOOTBALL tackelen


+ tackle sub ANGLESE

1 FOOTBALL tackle


+ taco sub

1 CULINARI taco


tactic adj

1 tactisch
aviation -- = tactische luchtmacht
arma atomic/nuclear -- = tactisch atoomwapen
missile -- = tactische raket
considerationes -- = tactische overwegingen
movimento -- = tactische zet
ager/proceder tacticamente = tactisch te werk gaan


tactica sub

1 tactiek
-- de un equipa de football (A) = tactiek van een voetbalelftal
-- parlamentari = parlementaire tactiek
-- obstructionista/obstructionistic = obstructietactiek
cambiar/alterar/mutar de -- = van tactiek veranderen
sequer un -- = een tactiek volgen
error de -- = tactische fout
isto non es le bon -- pro regular un tal cosa = dat is niet de juiste tactiek om zoiets te regelen
FOOTBALL jocar secundo le -- 4-3-3 = spelen volgens het 4-3-3-systeem


tactico sub

1 tacticus


tactile adj

1 tast...
corpusculos -- = tastlichaampjes
perceptiones -- = tastwaarnemingen
sensation -- = tastgewaarwording
sensibilitate -- = tastgevoeligheid
pilos -- = tast/voelharen
senso -- = tastzin, gevoelszin
impressiones -- = tactiele indrukken
organo/receptor -- = tastorgaan
2 tastbaar
corpore -- = tastbaar voorwerp


tactilitate sub

1 tastbaarheid, tastvermogen


tacto sub

1 het tasten, het betasten, het aanraken, het bevoelen
isto es frigide al -- = dat voelt koud/kil aan
esser grasse al -- = vettig aanvoelen
2 tastvermogen, tastzin, gevoel
organo de -- = tastorgaan
nervo de -- = gevoelszenuw
senso de -- = gevoelszin
3 tact, fijngevoeligheid, kiesheid
haber le -- de = de tact bezitten om
ager con -- e circumspection/discretion = iets met tact en beleid doen
ager sin --/con pauc --/con poc -- = ontactisch handelen
ager/proceder con -- = tactisch te werk gaan
non monstrar -- = tactloos optreden
manco de -- = tactloosheid
plen de -- = tactvol
tractar alco con -- = iets delicaat/tactvol behandelen


+ tadorna sub

1 ZOOLOGIA bergeend


+ Tadzhikistan sub n pr

1 Tadzhikistan


+ taedium vitae LATINO

1 levensmoeheid, levenszatheid


+ tael sub

1 GELpart , tael


taffeta sub

1 taf(zijde), taffetas
-- de Anglaterra = Engelse pleister
fabrica de -- = taffabriek
fabricante de -- = taffabrikant
fabrication de -- = taffabricage


+ tafia sub

1 tafia


+ tagmema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tagmeem (kleinste betekeniseenheid van een grammaticale vorm)


+ tagmemic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tagmemisch
grammatica -- = tagmemische grammatica
analyse (-ysis) -- = tagmemische analyse


+ tagmemica sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tagmemiek


Tago sub n pr

1 Taag


+ Tahiti sub n pr

1 Tahiti


+ tahitian adj

1 Tahitiaans


+ tahitiano sub

1 Tahitiaan
2 Tahitiaans (taal)


+ taichi sub

1 tai chi


+ taiga sub

1 taiga (naaldwoud langs de toendra)


taikun sub JAPONESE

1 taikun


+ Taiwan sub n pr

1 Taiwan


+ taiwanese sub

1 Taiwanees


+ taiwanese adj

1 Taiwanees


tal adj

1 zulk, zo, dergelijk
un -- persona = zo iemand
senior un -- = meneer die en die
-- e -- = dat en dat, die en die


+ tal(l)eth sub

1 RELIGION tallith (Joodse gebedsmantel)


+ talcar v

1 (iets) met talk bepoederen, (iets) met talkpoeder bestrooien


talco sub

1 talk
pulvere de --, -- in pulvere = talkpoeder, gemalen talk


talcose adj

1 talkachtig
schisto -- = talkschist
terra -- = talkaarde


talento sub

1 ANTIQUITATE talent (geldsom, gewicht)
-- attic = Attisch talent (26 kg zilver)
2 talent, aanleg, gave, begaafdheid
-- musical = muzikaal talent
-- oratori/de orator = redenaarstalent
-- poetic = dichtgave
-- artistic = kunsttalent
-- linguistic = talenaanleg, talenknobbel
prospection de -- = talentenjacht
haber -- = talent hebben
exploitar {plwa} su -- = met zijn talent woekeren
sin --, disproviste de -- = talentloos
3 begaafd persoon, talent
-- militar = krijgstalent
le --s juvene de iste schola = de jonge talenten van deze school


talentose adj

1 talentvol, begaafd, talentrijk, getalenteerd
homine -- = iemand met aanleg
scriptor/autor -- = talentvol schrijver


+ taler sub

1 HISTORIA thaler (munt)


talia sub

1 scherp(e kant/rand), snede (van mes/zwaard)
a duple --, a duo --s = tweesnijdend
spada a duple --/a duo --s = tweesnijdend zwaard (anque FIGURATE)
2 postuur, (lichaams)lengte, grootte, maat
-- median/medie = middelbare grootte
le -- exigite = de vereiste maat
de -- natural = op ware grootte, levensgroot
3 middel, taille
-- de vespa = wespetaille


+ taliamar sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES scheg, sneb, neus


+ taliaovos sub

1 eiersnijder


+ taliapenna(s) sub

1 pennemes


+ taliapetras sub

1 steenhouwer


taliar v

1 snijden, snoeien, hakken, slijpen, houwen
-- arbores = bomen snoeien
-- le haga/le sepa = de heg snoeien
-- un diamante = een diamant slijpen
-- un brillante = een briljant slijpen
-- un bloco de marmore = een blok marmer bewerken
-- ligno = hout hakken
-- un stilo de graphite = een potlood slijpen
-- le capillos = het haar knippen
-- se le capillos = zijn haar knippen
facer se -- le capillos = zijn haar laten knippen
-- in bisello/obliquemente = schuin afwerken, afschuinen
-- le nodo gordian = de Gordiaanse knoop doorhakken
-- via = wegsnijden
-- in pecias = stuksnijden
2 uitsnijden, uitknippen (stof)
-- un vestimento = een kledingstuk (uit een lap stof) knippen
3 JOCO DE CARTAS de bank houden


+ taliasepe sub

1 heggenschaar


+ taliastilos sub

1 punteslijper


+ taliate adj

1 gesneden
flores -- = snijbloemen


taliator sub

1 snijder, slijper, houwer (van edelstenen/hout/steen, etc.)
-- de petra = steenhouwer
-- de diamantes = diamantslijper


+ taliavento sub

1 stormzeil


+ talion sub

1 JURIDIC talio, wedervergelding, weerwraak
lege del -- = wet van oog om oog en tand om tand


talisman sub

1 talisman


talismanic sub

1 talisman...
formulas -- = bezweringsformules


+ talkshow sub ANGLESE

1 talkshow


talmente adv

1 zo
un libro -- belle = zo'n mooi boek


talmud sub HEBREE

1 RELIGION talmoed


talmudic adj

1 RELIGION talmoedisch
secundo le tradition -- = naar talmudisch gebruik


talmudista sub

1 RELIGION talmoedist


+ talocrural adj

1 ANATOMIA
articulation -- = spronggewricht


talon sub

1 hiel, hak
--es punctute/agulia = naaldhakken
--es alte = hoge hakken
--es platte/plan = platte hakken
-- de Achilles = Achilleshiel
osso del -- = hielbeen
-- de gumma/de cauchu = gummi/rubberhak
tendon del -- = hakpees
corregia de -- = hakband
monstrar le --es = zijn hielen lichten, er vandoor gaan
persequer un persona sur le --es = iemand op de hielen zitten
2 hiel (van sok/kous)
3 TECHNICA hiel, hak, achterstuk van voorwerp
4 ARTE DE CONSTRUER talon
5 souche (aan chequeboek, etc.), strookje
-- de controlo = controlestrook
-- de quitantia = kwitantiestrookje


talpa sub

1 ZOOLOGIA mol
monticulo de --s = molshoop
chassator {sj} de --s = mollenvanger
trappa pro --s = mollenval, mollenknip, mollenijzer
pelle de -- = mollenvel
plus cec que un -- = zo blind als een mol


+ talud sub

1 talud, glooiing


+ tamandua sub

1 ZOOLOGIA boommiereneter


+ tamari sub

1 CULINARI tamari


+ tamarindo sub

1 BOTANICA tamarinde
ligno de -- = tamarindehout
bosco de --s = tamarindenbos


+ tamarisco sub

1 BOTANICA tamarisk


tambur sub

1 MUSICA trommel
pelle de -- = trommelvel
bacchetta de -- = trommelstok
batter le -- = de trommel slaan
(a) -- battente = met slaande trom
le -- rola = de trom roffelt
rolamento de --es = tromgeroffel
sonator de -- = drummer
2 ANATOMIA trommelvlies
3 ARTE DE CONSTRUER tamboer (onderbouw van een koepelgewelf), trommel
4 TECHNICA cilinder, trommel (van horloge/wasmachine, etc.), raderkast
-- de catena = kettingkast
-- de freno = remtrommel
freno a/de -- = trommelrem
-- de cabestan = liertrommel
-- magnetic = magneettrommel
5 trommelslager, tamboer
-- major = tamboer-majoor


tamburino sub

1 tamboerijn, rinkelbom


tamen adv

1 toch, echter, evenwel, desondanks


+ Tamese sub n pr

1 Theems


+ tamia sub

1 ZOOLOGIA aardeekhoorn


+ tamil adj

1 Tamil...


+ tamil sub

1 Tamil (bewoner)
2 Tamil (taal)


+ tamis sub

1 zeef, teems, zift
-- de cocina = keukenzeef
-- de farina = meelzeef
-- molecular = molecuulzeef
-- vibrante = schudzeef
passar al -- = (uit)schiften, ziften, zorgvuldig uitzoeken


+ Tamisa sub n pr

1 Theems


+ tamisar v

1 (uit)ziften, zeven
-- sablo/arena = zand zeven


+ tamisation sub

1 het (uit)ziften, het zeven


+ tamisator sub

1 zifter, zever


+ tamiseria sub

1 zevenmakerij
2 handel in zeven


+ tamisero sub

1 zevenmaker
2 handelaar in zeven


+ tamisio sub

1 zeef, teems, zift


+ tamo sub

1 BOTANICA tamus
-- commun = spekwortel


tampon sub

1 prop, stop, tap, plug, tampon (anque COSMETICA, MEDICINA)
-- mucose = slijmprop
2 (ivm menstruatie) tampon
poner se/introducer/inserer/insertar un -- = een tampon inbrengen
3 buffer, stootkussen
zona -- = bufferzone
stock (A) -- = buffervoorraad
stato -- = bufferstaat
effecto -- = bufferwerking
memoria -- = buffergeheugen
servir de -- inter duo adversarios = als buffer dienen tussen twee tegenstanders
4 stempelkussen
5 CHIMIA buffer
solution -- = bufferoplossing
mixtura -- = buffermengsel


tamponamento sub

1 het betten, het deppen
2 het stoten tegen, het botsen tegen, het rammen
3 CHIMIA het bufferen


tamponar v

1 betten, deppen
2 stoten tegen, botsen tegen, rammen
3 CHIMIA bufferen


+ tamtam sub

1 tamtam


+ tanaceto sub

1 BOTANICA
-- vulgar = boerenwormkruid


+ tandem sub

1 tandem


+ tanga sub

1 tangaslipje, minislipje


+ tangara sub

1 ZOOLOGIA prachtmees, tangara


tangente adj

1 MATHEMATICA rakend, raak..., tangent...
circulo -- = raakcirkel, aangeschreven cirkel
curva -- = raakkromme
plano -- = raakvlak
chorda -- = raakkoorde
quadrangulo -- = raaklijnenvierhoek


tangente sub

1 MATHEMATICA raaklijn, tangente
2 MATHEMATICA tangens
calcular le -- de un angulo = de tangens van een hoek berekenen


tangentia sub

1 MATHEMATICA raking (van een lijn)
puncto de -- = raakpunt
angulo de -- = rakingshoek


tangential adj

1 MATHEMATICA tangentieel, tangens...
fortia -- = tangentiële kracht
acceleration -- = hoekversnelling
puncto -- = raakpunt
coordinatas -- = straal/lijncoördinaten
turbina -- = tangentiaalturbine


tanger v

1 aanraken, raken
vostre miseria non me tange = uw ellende raakt me niet (DANTE)


tangibile adj

1 tastbaar, voelbaar
realitate -- = tastbare werkelijkheid
resultato -- = tastbaar resultaat
prova/proba -- = tastbaar bewijs
le consequentias se face -- = de gevolgen worden voelbaar


tangibilitate sub

1 tastbaarheid


+ tango sub

1 tango
dansar le -- = de tango dansen


+ tangon sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bakspier


tank (I) sub ANGLESE

1 MILITAR tank
-- amphibie/amphibio = amfibietank
colonna/columna de --s = tankcolonne
brigada de --s = tankbrigade
battalion de --s = tankbataljon
combatto/battalia de --s = tankslag
conductor de un -- = tankbestuurder
commandante de un -- = tankcommandant


tank (II) sub ANGLESE

1 tank, reservoir
-- a/de benzina/gasolina = benzinetank
-- a/de oleo = olietank, oliereservoir
iste -- perdi gas = er ontsnapt gas uit die tank


+ tanker sub ANGLESE

1 tanker, tankschip
flotta de --s = tankervloot


+ tankista sub

1 MILITAR tanksoldaat


tannage sub

1 het (leer)looien
cupa de -- = looikuip
methodo de -- = looimethode
processo/procedimento de -- = looiproces


tannar v

1 looien, tanen
-- corio = leer looien/tanen


+ tannate adj

1 getaand
velas -- = getaande zeilen
2 taankleurig
pelle -- = getaande huid


tannator sub

1 (leer)looier


tanneria sub

1 (leer)looierij


tannic adj

1 CHIMIA looi(stof)..., tannine...
acido -- = looizuur


+ tannifere adj

1 tanninehoudend
plantas -- = tanninehoudende planten


tannino sub

1 looizuur, tannine


tanno sub

1 run, looi
extracto de -- = looiextract
color de -- = runkleur
de color de -- = runkleurig
caldiera de -- = taanketel
cupa de -- = runkuip


tantaal sub

1 CHIMIA tantalium


tantalic adj

1 CHIMIA tantalium..., tantaal...


+ tantalisar v

1 tantaliseren


+ tantalisation sub

1 tantalisatie, tantalisering


tantalite sub

1 MINERALOGIA tantaliet


tantalium sub

1 CHIMIA tantalium, tantaal


Tantalo sub n pr

1 MYTHOLOGIA Tantalus
vaso de -- = Tantalusbeker
supplicio/tormento de -- = Tantaluskwelling, tantalisatie, tantalisering


+ tantalo sub

1 ZOOLOGIA nimmerzat


tante adj

1 zoveel
non face -- complicationes! = doe niet zo moeilijk!
-- per cento = zoveel procent
cento e -- euros = honderd en zoveel euros


+ tantesime adj

1 zoveelste
le -- parte = het zoveelste deel
le -- de julio = de zoveelste juli


tanto adv

1 zo, zoveel, zozeer
-- melio = des te beter
tres vices -- = drie keer zoveel
-- plus que = des te meer daar
-- pauco/poco como = net zo min als
quanto plus vetule tanto plus belle = hoe ouder hoe mooier
amar -- A como B = evenveel houden van A als van B


+ tantra sub

1 RELIGION tantra


+ tantric adj

1 RELIGION tantristisch


+ tantrismo sub

1 RELIGION tantrisme


+ tantrista sub

1 RELIGION tantrist


+ Tanzania sub n pr

1 Tanzania


+ tanzanian adj

1 Tanzaniaans


+ tanzaniano sub

1 Tanzaniaan


+ Tao sub n pr

1 RELIGION Tao


+ taoismo sub

1 RELIGION taoïsme


+ taoista sub

1 RELIGION taoïst


+ taoista adj

1 taoïstisch
prestre -- = taoïstische priester


+ taoistic adj

1 RELIGION taoïstisch


+ tap dance sub ANGLESE

1 tapdans
facer le -- = tapdansen


+ tap dancer sub ANGLESE

1 tapdanser


+ tapedeck sub ANGLESE

1 tapedeck


tapete sub

1 tapijt, kleed, wandkleed, mat
-- de banio = badmat
-- de biliardo = biljartlaken
-- de solo = grondzeil (in tent)
-- de tabula = tafelkleed
-- de corridor = gangloper
-- de scala = traploper
-- volante = vliegend tapijt
-- mural = wandtapijt
-- de papiro = behang
-- vegetal = plantenkleed/dek, bodembedekking
-- mortuari = rouwkleed
-- perse/persic/persian/de Persia = Perzisch tapijt
-- de bombas = bomtapijt
batter/succuter le -- = het kleed uitkloppen
esser super le -- = het onderwerp van gesprek zijn
poner/mitter super le -- = (iets) ter sprake brengen
disrolar le -- rubie ante un persona = de rode loper voor iemand uitleggen


+ taphophilia sub

1 PSYCHOLOGIA tafefilie (ziekelijk aangetrokken zijn door kerkhoven)


+ taphophobia sub

1 PSYCHOLOGIA tafefobie (vrees levend begraven te worden)


tapioca sub

1 tapioca
farina de -- = tapiocameel
pappa de -- = tapiocapap
floccos de -- = tapiocavlokken
productos de -- = tapiocaprodukten


+ tapir sub

1 ZOOLOGIA tapir, moeraszwijn


tapis sub FRANCESE

1 tapijt, kleed, wandkleed, mat
-- de banio = badmat
-- de biliardo = biljartlaken
-- de scala = traploper
-- de solo = grondzeil (in tent)
-- de tabula = tafelkleed
-- volante = vliegend tapijt
-- de papiro = behang
-- vegetal = plantenkleed/dek, bodembedekking
-- mortuari = rouwkleed
-- perse/persic/persian/de Persia = Perzisch tapijt
-- de bombas = bomtapijt
batter un -- = een kleed (uit)kloppen
esser super le -- = het onderwerp van gesprek zijn
mitter/poner super le -- = (iets) ter sprake brengen


tapissar v

1 behangen, bekleden, stofferen
-- un sedia = een stoel bekleden/stofferen
-- un sedia con skai = een stoel met skai bekleden
camera tapissate = gestoffeerde kamer


tapisseria sub

1 wandtapijtkunst
2 tapijtwerk, wandtapijt, behangsel
lana de -- = tapisseriewol
fabrica de --s = tapisseriefabriek
3 stoffeerderij (werkplaats)


tapissero sub

1 tapijtwerker, behanger, stoffeerder
tabula del -- = behangerstafel


tappar v

1 bedekken, (toe)stoppen, afsluiten, dichtmaken, kurken
-- un fuga = een lek dichten
-- le bucca a un persona = iemand de mond snoeren
-- se le aures = zijn oren toestoppen


tappo sub

1 kraan, stop, prop, pen, kurk, dop
-- de bottilia = flessedop
-- a vite = schroefdop
-- de valvula = ventieldop
-- del radiator = radiateurdop
-- ornamental/decorative = sierkurk
-- pro le aure = oordopje
remover le -- = de stop verwijderen
-- que gutta = druppende kraan
le -- es aperte = de kraan loopt
lassar aperte le -- = de kraan laten lopen
aqua del -- = kraanwater, leidingwater
aperir le -- = de kraan opendoen/opendraaien
clauder le -- = de kraan dichtdraaien
biber aqua del -- = water uit de kraan drinken


+ tara (I) sub

1 COMMERCIO tarra
-- medie = gemiddelde tarra
-- usual = usotarra


+ tara (II) sub

1 MEDICINA (erfelijke) afwijking, gebrek
haber --s hereditari = erfelijk belast zijn


+ tarantella sub

1 ARTE DE DANSA tarantella


+ tarantula sub

1 ZOOLOGIA tarantula (giftige jachtspin)


+ tarar v

1 tarreren


+ taratantara interj

1 teterete, taterata (trompet/hoorngeluid)


+ taraxaco sub

1 BOTANICA paardenbloem


+ tardantia sub

1 het lang uitblijven, het lang op zich laten wachten, het dralen, het talmen


tardar v

1 lang uitblijven, op zich laten wachten, dralen, talmen, lang over iets doen
il tardara un pauco/un poco = het duurt nog wel even
-- in reager = traag reageren
non -- a vider = al gauw merken


tarde adv

1 laat
plus -- = 1. later, 2. vervolgens, nadien, daarna, 3. naderhand, verderop
al plus -- = op zijn laatst
tosto o -- = vroeg of laat
il es jam -- = het is al laat
facer se -- = laat worden
postponer un cosa usque a plus -- = iets tot een later tijdstip uitstellen


tarde adj

1 langzaam, traag, achterblijvend
progresso -- = trage vooruitgang


+ tardiflor adj

1 laatbloeiend


tardigrade adj

1 langzaam voortgaand


tardigrado sub

1 ZOOLOGIA luiaard (als soort)


+ tarditate sub

1 traagheid


tardive adj

1 laat, laatkomend, verlaat, traag
primavera -- = late lente
tulipa/tupipan -- = laatbloeiende tulp
fragas -- = late aardbeien
pagator -- = trage betaler
livration -- = trage levering
attinger le fama tardivemente = pas laat bekendheid krijgen
persona qui floresce tardivemente = laatbloeier
2 traag, langzaam


+ tardivitate sub

1 verlating, het te laat zijn


tarifa sub

1 tarief, prijs
-- alte/elevate = hoog tarief
-- basse/reducite = laag tarief
-- existente = bestaand tarief
-- nocturne/del nocte = nachttarief
-- del die/del jorno = dagtarief
-- de base = basistarief
-- postal = posttarief
-- doaner/doanal/de doana = douanetarief
-- horari = uurtarief
-- ferroviari/de ferrovia = treintarief, treinprijzen
-- de tramvia = tramtarief
-- preferential/de preferentia = voorkeurstarief
-- de interesse = rentetarief
-- salarial/del salarios = loontarief
-- de abonamento = abonnementstarief
-- de assecurantia = assurantietarief
--s prohibitive = prohibitieve tarieven
guerra de --s = tarievenoorlog
diminuer/bassar le -- = het tarief verlagen
augmentar/altiar le -- = het tarief verhogen
augmentation/altiamento del -- = verhoging van het tarief
2 prijslijst, prijsopgave, prijzen


tarifar v

1 tariferen, het tarief vaststellen van


+ tarifari adj

1 tarief..., tarifair
salario -- = tariefloon
dispositiones -- = tariefbepalingen
travalio/labor -- = tariefwerk
systema -- = tariefsysteem
augmentation/augmento -- = tariefverhoging


+ tarifation sub

1 tariefvaststelling


+ tarlatana sub

1 tarlatan (soort mousseline)


+ tarpan sub

1 ZOOLOGIA tarpan (kleine paardensoort)


+ tarsal sub

1 ANATOMIA voetwortelbeentje


+ tarsectomia sub

1 MEDICINA tarsectomie


+ tarsio sub

1 ZOOLOGIA spookdier


+ tarso sub

1 ANATOMIA voetwortel, tars (van insekten), loopbeen (van vogels)


+ tarsonemo sub

1 ZOOLOGIA
-- pallide = aardbeimijt


+ tart(a)ric adj

1 uit wijnsteen gevormd, wijnsteen...
acido -- = wijnsteenzuur


+ tartan sub

1 tartan
pista (de) -- = tartanbaan


+ tartana sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES tartaan (vaartuig)


+ tartare sub

1 Tartaar
2 tartaartje (vlees)


+ tartare adj

1 Tartaars
sauce -- = tartaarsaus


+ tartaric adj

1 wijnsteen...
acido -- = wijnsteenzuur


+ tartaro sub

1 CHIMIA wijnsteen
-- de dentes = tandsteen
remover -- = tandsteen verwijderen


+ Tartaro sub n pr

1 Tartarus, onderwereld, schimmen, dodenrijk


+ tartrato sub

1 CHIMIA tartraat, wijnsteenzuurzout


+ tartrazina sub

1 tartrazine


+ tartuf(F)eria sub

1 huichelarij, schijnheiligheid


tasca sub

1 zak (in kleding, etc.)
-- posterior/de detra = achterzak
-- interne/interior = binnenzak
-- exterior = buitenzak
-- de pantalon(es) = broekzak
-- genal = wangzak
horologio de -- = zakhorloge
calendario de -- = zakkalender
formato de -- = zakformaat
edition de -- = zakeditie, pocketeditie
dictionario de -- = zakwoordenboek
biblia de -- = zakbijbel
agenda de -- = zakagenda
cultello de -- = zakmes
transistor de -- = zakradio
pectine de -- = zakkammetje
atlas de -- = zakatlas
almanac de -- = zakalmanak
libro de -- = pocket(boek)
moneta de -- = zakgeld
lanterna/lampa de -- = zaklamp, zaklantaarn
tener le manos in le -- = de handen in zijn zak houden
illa non ha su lingua in su -- = zij is niet op haar mondje gevallen
venir a casa con le -- vacue = platzak thuiskomen


tascata sub

1 zakvol


+ Tasmania sub n pr

1 Tasmanië


+ tasmanian sub

1 van/uit Tasmanië


+ tasmaniano sub

1 bewoner van Tasmanië


tassa sub

1 kopje
-- de caffe/de the/de chocolate {sj} = kopje koffie/thee/chocola


+ tassili sub

1 GEOLOGIA tassili (zandsteenplateau in de Sahara)


+ tastamento sub

1 aanraking, betasting


tastar v

1 tasten, betasten, aftasten, bevoelen, aanraken
-- le pulso de un persona = iemand de pols voelen
2 FIGURATE peilen, polsen
-- le opinion = mening peilen
-- le terreno = het terrein aftasten


+ tastator sub

1 TECHNICA taster, sensor, voeler


+ tataric adj

1 saiga -- = steppeantiloop
alauda -- = steppeleeuwerik


tatu sub

1 het taoeëren, tatoeëring
instrumento de -- = tatoeëerinstrument
stilo de -- = tatoeeerstift
technica del -- = tatoeëertechniek
2 tatoeage (figuur)


tatuage sub

1 het tatoeëren, tatoeëring
instrumento de -- = tatoeëerinstrument
stilo de -- = tatoeëerstift
technica del -- = tatoeëertechniek
2 tatoeage (figuur)


tatuar v

1 tatoeëren
facer se -- = zich laten tatoeëren


+ tatuator sub

1 tatoeëerder


+ tau sub

1 tau (Griekse letter)
2 taukruis, (sint-) anthoniuskruis


taurides sub pl

1 ASTRONOMIA Tauriden (meteorenzwerm)


tauriforme adj

1 stierachtig


+ tauril sub

1 stierehok (bij arena)


taurin adj

1 van de stier, stiere(n)...


tauro sub

1 ZOOLOGIA stier
-- de un anno = pinkstier
-- furiose = dolle stier
collo de -- = stierenek
sanguine de -- = stierebloed
pilo de -- = stierehaar
ASTRONOMIA Tauro = Stier


taurobolio sub

1 taurobolium, stierenoffer


tauromachia sub

1 stieregevecht, het stierevechten


tauromachic adj

1 stieregevecht...


+ taurophobia sub

1 taurofobie, ziekelijke angst voor stieren


+ tautochrone adj

1 MATHEMATICA tautochroon
curva -- = tautochrone kromme


+ tautogramma sub

1 tautogram


tautologia sub

1 tautologie


tautologic adj

1 tautologisch
rationamento -- = tautologische redenering
expression -- = tautologische uitdrukking, tautologie


+ tautologisar v

1 hetzelfde zeggen met andere woorden, tautologieën gebruiken


+ tautomere adj

1 CHIMIA tautomeer
composito -- = tautomere verbinding, tautomeer


+ tautomeria sub

1 CHIMIA tautomerie


+ tautomeric adj

1 CHIMIA tautomeer
composito -- = tautomere verbinding, tautomeer


+ tautomero sub

1 CHIMIA tautomeer


+ tautosyllabic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tautosyllabic


taverna sub

1 eethuisje, taveerne, herberg
-- de marineros = zeemanskroeg, matrozenkroeg


tavernero sub

1 houder van een eethuisje/taveerne, waard, herbergier


taxa sub

1 vastgestelde prijs
-- supplementari = toeslag
-- de interesse = rentekoers, rentevoet
-- de (ex)cambio = ruilvoet
-- de disconto = discontovoet
2 belasting, tax
-- radiophonic/del apparatos de radio = luistergeld, luisterbijdrage
-- del apparatos de television = kijkgeld
-- de parcamento/de stationamento = parkeergeld
-- de valor adjuncte, T.V.A. = B.T.W
-- de pilotage = loodsbelasting
-- de canes = hondebelasting
exempte de -- = taxfree
imponer --s = belastingen opleggen
3 percentage, cijfer, getal, gehalte
-- de glucosa sanguinee = bloedsuikergehalte
-- de mortalitate = sterftecijfer
-- de crescentia/de crescimento = groeicijfer


taxabile adj

1 belastbaar, cijnsbaar
mercantias/merces -- = belastbare goederen


+ taxacea sub

1 BOTANICA taxusachtige


taxar v

1 (de prijs) vaststellen, taxeren
-- le valor de un casa = de waarde van een huis vaststellen
2 (iets) belasten, met accijns belasten
-- le biberages = accijns heffen op dranken
3 FIGURATE (iemand) beschuldigen
-- un persona de negligentia = iemand van nalatigheid beschuldigen


taxation sub

1 prijsvaststelling, taxatie
valor de(l) -- = taxatiewaarde
2 belastingheffing, aanslag


taxator sub

1 iemand die de prijs/waarde vaststelt/taxeert, taxateur
-- jurate = beëdigd taxateur
2 belastingvaststellende ambtenaar


taxi sub

1 taxi
conductor/chauffeur (F) de -- = taxichauffeur
passagero de -- = taxipassagier
station de --s = taxistandplaats
-- aeree = luchttaxi
-- de servicio regular = lijntaxi
cursa in -- = taxirit
tarifa de -- = taxitarief
appellar un -- = een taxi aanroepen


taxidermia sub

1 taxidermie, het opzetten van dieren


taxidermic adj

1 taxidermisch


taxidermista sub

1 taxidermist, opzetter van dieren


taximetro sub

1 taximeter


taxinomia sub

1 BIOLOGIA taxonomie, biologische systematiek


taxinomic adj

1 BIOLOGIA taxonomisch


taxinomista sub

1 BIOLOGIA taxonoom


taxis sub

1 MEDICINA induwing (van een orgaan)


+ taxista sub

1 taxichauffeur
-- illegal = snorder


taxo sub

1 BOTANICA taxus(boom)
folio de -- = taxusblad
ligno de -- = taxushout
sepe/haga de --s = taxushaag/heg


+ taxodio sub

1 BOTANICA moerascypres


taxon sub

1 ZOOLOGIA das
pilo de -- = dassenhaar
pelle de -- = dassenhuid/vel
pellicia de -- = dassenbont
trappa pro --es = dassenval
chassa {sj} de --es = dassenjacht


taxoniera sub

1 dassenburcht


+ taxonomia sub

1 taxonomie
-- botanic = taxo-nomie van planten
-- zoologic -- = taxonomie van dieren


+ taxonomic adj

1 taxonomisch
principios -- = taxonomische principes


+ taxonomista sub

1 BIOLOGIA taxonoom


+ taylorisar v

1 ECONOMIA het taylorsysteen toepassen


+ taylorisation sub

1 ECONOMIA taylorisatie


+ taylorismo sub

1 ECONOMIA taylorsysteem


+ taylorista sub

1 voorstander van het taylorsysteem


tchec {tsj} adj

1 Tsjechisch
Republica Tchec = Tsjechische Republiek
corono -- = Tsjechische kroon
lingua -- = Tsjechische taal
litteratura -- = Tsjechische literatuur


+ Tchechia {tsj} sub n pr

1 Tsjechië


tcheco {tsj} sub

1 Tsjech
2 Tsjechisch (taal)


tchecoslovac {tsj} adj

1 Tsjechoslowaaks


Tchecoslovachia {tsj} sub

1 Tsjechoslowakije


tchecoslovaco {tsj} sub

1 Tsjechoslowaak


te

1 pron pers je, jou
2 pron refl je, jezelf


+ team sub ANGLESE

1 team, ploeg
-- professional = beroepsploeg
secunde -- = B-team, B-elftal, B-ploeg
jocator de un -- = teamspeler
spirito de -- = teamgeest
componer un -- = een team samenstellen
travaliar/laborar in un -- = in een team/in ploegverband werken


+ tea-room sub ANGLESE

1 tearoom, theesalon


+ teca sub

1 djati(boom)
bosco de --s = djatibos
2 djati(hout)


+ technetium sub

1 CHIMIA technetium


technic adj

1 technisch
difficultate -- = technische moeilijkheid
inseniamento -- = technisch onderwijs
progresso -- = technische vooruitgang
termino -- = technische term
terminologia -- = technische terminologie
dictionario -- = technisch woordenboek
designator -- = technisch tekenaar
servicio -- = technische dienst
servicio -- de photographia = fototechnische dienst
adjuncto -- = technische medewerker
schola -- = technische school
schola -- superior = technische hogeschool
agentia -- = technisch bureau
linguage -- = technisch taalgebruik, technische taal
progresso -- = vooruitgang van de techniek
disciplinas -- = technische vakken


technica sub

1 techniek
-- del sono = geluidstechniek
-- de refrigeration = koeltechniek
-- de mesura = meettechniek
-- de reanimation = reanimatietechniek
-- del illumination = verlichtingstechniek
-- pictural = schildertechniek
-- pianistic = pianistiek
-- sophisticate = geavanceerde techniek
-- dramatic/de scena = toneeltechniek
-- microscopic = microtechniek
-- de un jocator de tennis (A) = techniek van een tennisser
-- narrative = verteltechniek
--s avantiate/sophisticate = geavanceerde technieken
meravilias del -- = wonderen van de techniek
apprender un -- = een techniek aanleren
applicar un -- = een techniek toepassen
posseder --s insufficiente = over onvoldoende techniek beschikken
le -- non ha limites = de techniek staat voor niets


technicismo sub

1 vertechnisering
2 s. groot vertrouwen in de techniek
3 technische term, vakterm


technicitate sub

1 technisch karakter
-- de un termino = technisch karakter van een term
-- de un exposition = technisch karakter van een uiteenzetting


technico sub

1 technicus
-- de interprisa = bedrijfstechnicus
-- del sono = geluidstechnicus
-- dental/dentari = tandtechniker


+ technicolor sub

1 FILM technicolor
film (A) in -- = film in technicolor


+ technisar v

1 vertechniseren, mechaniseren
agricultura technisate = vertechniseerde landbouw


+ technisation sub

1 vertechnisering


+ techno-agronomic adj

1 cultuurtechnisch
Servicio -- = Cultuurtechnische Dienst


technocrate sub

1 technocraat


technocratia sub

1 technocratie


technocratic adj

1 technocratisch
tendentias -- = technocratische neigingen


+ technolecto sub

1 (technische) vaktaal


technologia sub

1 technologie
-- alimentari = levensmiddelentechnologie
-- agronomic = cultuurtechniek, landbouwtechnologie
-- informatic = informatietechnologie
-- chimic = chemische technologie
-- medic = medische technologie
-- pharmaceutic = farmaceutische technologie
-- de production = produktietechnologie
-- de injection = injectietechnologie
-- del soldatura = lastechnologie


technologic adj

1 technologisch, technisch
pro-gresso -- = technologische vooruitgang
vocabulario -- = technische woordenlijst
pais --amente avantiate = technologisch hoogont-wikkeld land


+ technologista sub

1 technoloog


technologo sub

1 technoloog


+ technophile adj

1 ZOOLOGIA technofiel, zich aan de technische beschaving aanpassend


+ technostructura sub

1 technostructuur


+ teckel sub

1 teckel, dashond, taks


+ tecoma sub

1 BOTANICA trompetbloem


+ tectibranchiates sub pl

1 ZOOLOGIA bedektkieuwigen


+ tectiforme adj

1 dakvormig


+ tectite sub

1 MINERALOGIA tektiet


tecto sub

1 dak
-- protector = afdak, luifel
-- de palea = strodak
-- de ardesia = leien dak
-- de vitro = glazen dak
-- a cupola = koepeldak
-- plan/a terrassa = plat dak
-- in forma de sella = zadeldak
trabe/trave de -- = dakbint
latte de -- = daklat
bordo del -- = dakrand
longor del -- = daklengte
copertor de -- de ardesia = leidekker
fenestr(ett)a de -- = dakraam
tenta a -- duple = dubbeldakstent
culmine de -- = nok
linea del -- = daklijn
ventilator de -- = dakventilator
terrassa super le -- = dakterras
ornamento de -- = dakversiering
isolation/isolamento del -- = dakisolatie
auto(mobile) a -- pulsabile = auto met schuifdak
viver sub le mesme -- = onder één dak wonen
trovar un -- = onderdak vinden, onder dak komen
critar del --s/super omne tectos = van de daken schreeuwen
predicar del --s = van de daken verkondigen
2 plafond


+ tectogenese (-esis) sub

1 GEOLOGIA tektogenese


+ tectologia sub

1 tektologie


+ tectologic adj

1 tectologisch


+ tectona sub

1 BOTANICA djati
bosco de --s = djatibos
ligno de -- = djatihout


tectonic adj

1 GEOLOGIA tektonisch
tremor de terra -- = tektonische aardbeving
deformationes -- = tektonische deformaties
dislocationes -- = tektonische verschuivingen
movimentos -- = tektonische bewegingen


tectonica sub

1 GEOLOGIA tektoniek
-- de placas = plaattektoniek


+ Te Deum LATINO

1 CATHOLICISMO MUSICA Te Deum


+ tediar v

1 vervelen, tegenzin opwekken


tedio sub

1 verveling, tegenzin, afkeer
-- del vita = levensmoeheid


tediose adj

1 vervelend, saai, eentonig, langdradig


+ tediositate sub

1 verveling, saaiheid


+ teenager sub ANGLESE

1 teenager, tiener
idolo del --s = tieneridool
camera de -- = tienerkamer
vestimento de -- = tienerkleding
programma pro --s = tienerprogramma


+ teflon sub

1 teflon (merknaam)


+ tegenaria sub

1 ZOOLOGIA -- domestic = huisspin, kamerspin


teger v

1 bedekken, verbergen


tegula sub

1 dakpan
-- de ligno = dakspaan
argilla pro --s = pannenbakkersklei
industria de --s = dakpannenindustrie
le --s se coperi partialmente = de dakpannen liggen gedeeltelijk over elkaar


tegular v

1 dakpannen leggen op, van dakpannen voorzien


teguleria sub

1 dakpannenfabriek


tegulero sub

1 dakpannenlegger
2 pannenbakker


+ tegumentari adj

1 ANATOMIA tegumentaal
membrana -- = tegumentaal membraan


+ tegumento sub

1 BIOLOGIA MEDICINA integument, teg(u)men, vlies
-- seminal = zaadhulsel


+ Teheran sub n pr

1 Teheran


+ tek sub

1 BOTANICA teak(boom)
2 teakhout


tela sub

1 weefsel, geweven stof, (stuk) doek, linnen
-- de matras = (bedden)tijk
-- cerate = wasdoek
-- catranate = geteerd zeildoek
-- de coton = graslinnen, katoen
-- de Jeans (A) = spijkerstof
-- metallic = kippengaas
-- de tenta = tentdoek
-- a calcar = calqueerlinnen
-- de smerilio = schuurlinnen
-- a vela = zeildoek (weefsel voor zeilen)
button de -- = stofknoop
ligatura in/de -- de un libro = linnen band van een boek
canto de -- = spinnenlied
2 schilderij, doek
3 THEATRO doek, gordijn
4 (spinnen)web
-- de aranea = spinnenweb


+ telamon sub

1 ARTES PLASTIC telamon, schraagbeeld


telario sub

1 weefgetouw
-- manual = handgetouw
pectine de -- = weefkam
poner un cosa in le -- = iets op het getouw zetten
-- a tricotar = breimachine


teleautographo sub

1 teleautograaf


+ telecabina sub

1 kabelbaanschuitje


+ telecamera sub

1 telecamera


+ telecommandar v

1 (iets) op afstand bedienen/besturen


+ telecommando sub

1 afstandsbediening/besturing


+ telecommunication sub

1 telecommunicatie
satellite de -- = telecommunicatiesatelliet


+ teleconferentia sub

1 teleconferentie


+ telecontrolo sub

1 afstandsbediening/besturing


+ telecopia sub

1 beeldtelegrafie, fototelegrafie


+ telecopiator sub

1 telecopieerapparaat


+ teledetection sub

1 afstandsdetectie, teledetectie


+ telediagnose (-osis) sub

1 MEDICINA telediagnose


+ telediffunder v

1 per televisie uitzenden
programma telediffundite = per televisie uitgezonden programma


+ telediffusion sub

1 televisie-uitzending
2 het uitzenden per televisie


+ telediffusor sub

1 televisiezender


+ teledynamia sub

1 teledynamie


+ teledynamic adj

1 PHYSICA teledynamisch, op een afstand werkend


+ telefax sub

1 telefax


+ telefilm sub

1 televisiefilm, TV-film


+ telega sub

1 telega (Russisch boerenvoertuig)


+ telegenia sub

1 (het) telegeniek zijn, (het) goed overkomen op de televisie


+ telegenic adj

1 telegeniek, goed op de televisie overkomend
cantator -- = telegenieke zanger


+ telegonia sub

1 BIOLOGIA telegonie


+ telegonic adj

1 BIOLOGIA telegonisch


telegramma sub

1 telegram
-- del pressa = perstelegram
-- congratulatori/de congratulation(es)/de felicitation(es) = gelukstelegram
-- differite = uitgesteld telegram
-- urgente = dringend telegram
formulario de -- = telegramformulier
copiator de --s = telegramkopieboek
tarifa de --s = telegramtarief
scriber un -- = een telegram schrijven
presentar un -- = een telegram aanbieden
acceptar un -- = een telegram aannemen
inviar un -- = een telegram sturen
collationar un -- = een telegram collationeren


telegraph(i)ar v

1 telegraferen
-- un message = een bericht telegraferen
-- in morse = in morse seinen


telegraphia sub

1 telegrafie
-- over de oceaan = telegraphia transoceanic


telegraphic adj

1 telegrafisch
poste/palo -- = telegraafpaal
filo -- = telegraafdraad
cablo -- = telegraafkabel
linea -- = telegraaflijn
rete -- = telegraafnet
apparato -- = telegraaftoestel
stilo -- = telegramstijl
officio -- = telegraafkantoor
servicio -- = telegraafdienst
agentia -- = telegraafagenschap
station -- = telegraafstation
responsa -- = telegrafisch antwoord
offerta -- = telegrafische offerte
message -- = telegrafisch bericht
transferentia/transferimento -- = telegrafische overmaking
prevenir un persona telegraphicamente = iemand telegrafisch op de hoogte brengen


telegraphista sub

1 telegrafist
-- de bordo = marconist


telegrapho sub

1 telegraaf
-- optic/per signales = optische telegraaf
-- marin = scheepstelegraaf
servicio de -- = telegraafdienst
poste/palo de -- = telegraafpaal
apparato de -- = telegraaftoestel


+ teleguidage sub

1 afstandsbediening/besturing


+ teleguidar v

1 op afstand besturen, draadloos besturen
MILITAR tank teleguidate = tank met afstandsbesturing
avion teleguidate = op afstand bestuurd vliegtuig
missile teleguidate = op afstand bestuurde raket


+ teleimprimitor sub

1 teleprinter, telexapparaat, telex


+ tele-information sub

1 tele-informatie


+ tele-interruptor sub

1 afstandsschakelaar


+ telekinese (-esis) sub

1 telekinese


+ telekinetic adj

1 telekinetisch


+ telemanipulation sub

1 PHYSICA het hanteren (van radioactieve stoffen) met een manipulator


+ telemanipulator sub

1 PHYSICA op afstand bediende manipulator, telemanipulator


+ telemarketing sub ANGLESE

1 handel/verkoop via telefoon, telemarketing


+ telematica sub

1 telematica


telemechanica sub

1 afstandsbesturing/bediening, telemechanica


telemetria sub

1 telemetrie, afstandsmeting
-- infrarubie = infraroodtelemetrie


telemetric adj

1 telemetrisch, afstandsmeting...
systema -- = telemetrisch systeem
triangulo -- = telemetrische driehoek
observation -- = te-lemetrische observatie


telemetro sub

1 telemeter, afstandsmeter (anque PHOTOGRAPHIA)
-- incorporate/accopulate = ingebouwde afstandsmeter
-- laser (A) = lasertelemeter


+ telencephalo sub

1 ANATOMIA telecefalon, grote hersenen


+ teleobjectivo sub

1 teleobjectief, telelens


teleologia sub

1 PHILOSOPHIA teleologie, doelmatigheidsleer


teleologic adj

1 teleologisch
doctrina -- = teleo-logische leer
conception -- del universo = te-leologische opvatting van het universum


teleologista sub

1 teleoloog


+ teleonomia sub

1 PHILOSOPHIA, BIOLOGIA teleonomie


+ teleonomic adj

1 PHILOSOPHIA, BIOLOGIA teleonomisch


+ teleoperator sub

1 rijdende robot


teleostee adj

1 ZOOLOGIA van de beendervissen


teleosteos sub pl

1 ZOOLOGIA beendervissen


+ telepatha sub

1 telepaat


telepathia sub

1 telepathie


telepathic adj

1 telepathisch
phenomenos -- = telepathische verschijnselen


telepherage sub

1 transport per kabelbaan
linea de -- = kabeltransportbaan


telepherar v

1 transporteren per kabelbaan


telephere adj

1 luchtkabelcontainer...


+ telepherico sub

1 gondellift, kabelbaan, luchtkabelspoorweg


telephero sub

1 luchtkabelcontainer
-- de ski = skilift


telephonar v

1 telefoneren
-- un nova/notitia = een bericht doorbellen


+ telephonata sub

1 telefoontje, telefoongesprek
-- multo urgente = ijlgesprek
-- urban = lokaal gesprek
-- interurban = interlokaal gesprek
-- international = internationaal gesprek
facer un -- = opbellen
reciper un -- = een telefoontje krijgen
expectar un -- = een telefoontje verwachten


telephonia sub

1 telefonie
-- sin filo(s) = draadloze telefonie
-- automatic = het automatisch telefoneren


telephonic adj

1 telefonisch, telefoon...
appello -- = telefoontje
communication/connexion -- = telefoonverbinding
cabina -- = telefooncel
central -- = telefooncentrale
conversation -- = telefoongesprek
apparato -- = telefoontoestel
central -- = telefooncentrale
servicio -- = telefoondienst
traffico -- = telefoonverkeer
numero -- = telefoonnummer
message -- = telefonische boodschap
contacto -- = telefonisch contact
annuario/libro -- = telefoonboek
filo -- = telefoondraad
cablo -- = telefoonkabel
poste/palo -- = telefoonpaal
linea -- = telefoonlijn
contator -- = kostenteller
rete/systema -- = telefoonnet
rete -- aeree = bovengronds telefoonnet
rete -- subterranee = ondergronds telefoonnet


telephonista sub

1 telefonist


telephono sub

1 telefoon, telefoontoestel
-- interne/interior = huistelefoon
-- sin fila(s) = draadloze telefoon
-- mobile = draagbare telefoon
per -- = telefonisch
numero de -- = telefoonnummer
numero de -- secrete = geheim telefoonnummer
apparato de -- = telefoontoestel
servicio de -- = telefoondienst
nota de -- = telefoonrekening
colpo de -- = telefoontje
poste/palo de -- = telefoonpaal
tarifa de -- = telefoontarief
cabina de -- = telefooncel
le -- sona = er wordt gebeld
disdicer per -- = afbellen
communicar per -- = telefonisch contact hebben
on vos demanda al -- = er is telefoon voor U
facer/componer/formar un numero de -- = een telefoonnummer draaien
connecter/installar un -- = een telefoon aansluiten
trenchar {sj} le -- = de telefoon afsnijden
le -- non ha cessate de sonar = de telefoon staat roodgloeiend
esser collate al -- = aan de telefoon hangen


+ telephonophobia sub

1 telefonofobie


+ telephoraceas sub pl

1 BOTANICA korstzwammen


telephoto sub

1 toestel voor telefotografie
2 toestel voor het overbrengen van berichten dmv licht
3 toestel voor beeldtelegrafie
4 telefoto


telephotographia sub

1 beeldtelegrafie
2 telefotografie
3 telefoto


+ telephotographic adj

1 telefotografisch


+ telepredicator sub

1 televisiedominee


+ teleprinter sub ANGLESE

1 teleprinter


+ telequiz sub

1 telequiz, quiz op de televisie


+ teleradiographia sub

1 MEDICINA teleradiografie


+ telereportage sub

1 televisiereportage


+ telereporter sub

1 televisieverslaggever


+ telescapho sub

1 onderzeese kabelbaan


+ telescopage sub

1 het in elkaar schuiven


telescopar v

1 in elkaar schuiven


telescopic adj

1 telescopisch
speculo -- = telescopische spiegel
visor -- = vizierkijker
2 telescopisch, uitschuifbaar
antenna -- = telescopische antenne
tripode -- = uitschuifbaar statief
cuppa -- = inschuifbeker
canna a/de pisca/de piscar -- = telescoophengel


telescopio sub

1 telescoop, sterrekijker
-- catoptric = spiegeltelescoop
-- zenital = zenittelescoop
-- spatial = ruimtetelescoop
-- infrarubie = infraroodtelescoop
-- binocular = tweeogige telescoop
poter amplificante de un -- = vergroting van een telescoop


+ telescriptor sub

1 telex(apparaat)


+ telesedia

1 stoeltjeslift


+ teleserie sub

1 t.v.-serie


+ telesignalisation sub

1 afstandsbediening van een signaal


teleski sub

1 skilift


+ telespectator sub

1 televisiekijker
-- clandestin = zwartkijker


+ telesthesia sub

1 telepathie


+ telesurveliantia sub

1 afstandsbewaking


+ teletext sub ANGLESE

1 teletekst
pagina de -- = teletekstpagina


+ teletheca sub

1 televisiearchief


+ televisar v

1 op de televisie uitzenden, op televisie geven


+ televisate adj

1 televisie...
jornal -- = televisiejournaal
imagine -- = televisiebeeld
debatto -- = televisiedebat
reportage -- = televisiereportage
emission -- = televisieuitzending
joco -- = televisiespel


television sub

1 (het medium) televisie
camera de -- = televisiecamera
rete de -- = televisienet
antenna de -- = televisie-antenne
schermo de -- = televisiescherm
apparato de -- = televisietoestel
receptor de -- = televisie-ontvanger
circuito de -- = televisiecircuit
canal de -- = televisiekanaal
emission de -- = televisieuitzending
programma de -- = televisieprogramma
realisator de programmas de -- = televisiemaker
serie de -- = televisieserie
vespera/vespere de -- = televisieavond
adaptation pro le -- = televisiebewerking
tubo de -- = televisiebuis
studio de -- = televisiestudio
-- a/in colores = kleurentelevisie
-- per cablos = kabeltelevisie
connecter al -- per cablos = op het kabelnet aansluiten
-- scholar = schooltelevisie
-- pagante = abonneetelevisie
-- per satellite = satelliettelevisie
emitter per -- = per televisie uitzenden
reguardar/mirar le -- = naar de televisie kijken
comprar per medio de -- = telewinkelen
2 televisie(toestel)
-- portabile/portative = draagbare televisie
connecter/aperir le -- = de televisie aanzetten/aandoen
disconnecter/clauder le -- = de televisie afzetten/uitdoen


+ televisive adj

1 van de televisie, televisie...
canal -- = televisiekanaal
programma -- = televisieprogramma
realisator de programmas -- = televisiemaker
presentator -- = televisiepresentator
emission -- = televisieuitzending
serie -- = televisieserie
apparato -- = televisietoestel
publico -- = televisiepubliek
debatto -- = televisiedebat
jornal -- = telekrant


+ televisor sub

1 televisietoestel
-- a/de colores = kleurentelevisietoestel
-- portabile = draagbaar televisietoestel


+ televisual adj

1 televisueel


+ telex sub

1 telex
communication -- = telexverbinding
message -- = telexbericht
servicio -- = telexdienst
traffico --, transmissiones per -- = telexverkeer
transmitter per -- = telexen


+ telexar v

1 telexen


+ telexista sub

1 telexist


+ tell sub

1 tell (kunstmatige heuvel van prehistorische ruïnes)


+ tellina sub

1 ZOOLOGIA platschelp


+ tellurato sub

1 CHIMIA telluraat


+ tellure sub

1 aarde


+ telluric adj

1 aard..., tellurisch
succussa -- = aardschok
PHYSICA currente -- = aardstroom
GEOGRAPHIA aquas -- = onderaardse wateren
2 CHIMIA
acido -- = telluurzuur


+ tellurium sub

1 CHIMIA tellurium, telluur
composito de -- = telluriumverbinding
trioxydo de -- = telluurtrioxyde


+ telocentric adj

1 telocentrisch


+ telophase sub

1 BIOLOGIA telofase (eindstadium van de celdeling)


+ telson sub

1 ZOOLOGIA telson


temerari adj

1 vermetel, stoutmoedig, kloek, onversaagd
2 onbezonnen, roekeloos
conducer temerarimente = roekeloos rijden


+ temerario sub

1 iemand die vermetel/stoutmoedig is
Carolo le Temerario = Karel de Stoute
2 iemand die onbezonnen/roekeloos is, waaghals


temere adj

1 vermetel, stoutmoedig, kloek, onversaagd
2 onbezonnen, roekeloos


temeritate sub

1 vermetelheid, stoutmoedigheid
2 onbezonnenheid, roekeloosheid, waaghalzerij
le -- del juventute = de overmoed van de jeugd


tempera sub ITALIANO

1 ARTE tempera
pinger al -- = met tempera schilderen


temperamento sub

1 matiging, verzachting
2 temperament, natuur, gemoedsgesteldheid, aard
-- ardente/de foco = vurig/gloedvol temperament
-- sanguinee = sanguinisch temperament
-- choleric/biliose = cholerisch temperament
-- melancholic = melancholisch/zwaarmoedig temperament
-- phlegmatic = flegmatisch temperament
incompatibilitate de -- = incompatibiliteit van karakter
3 MUSICA temperatuur
-- equal = gelijkzwevende temperatuur


temperante adj

1 matigend, verzachtend, matig


temperantia sub

1 matiging, matigheid, soberheid
le -- es un del virtutes cardinal = matigheid is een van de hoofddeugden
societate de -- = geheelonthoudersvereniging


temperar v

1 matigen, temperen, verzachten
-- le aggressivitate de un persona = iemands agressiviteit beteugelen/intomen
2 temperen, harden, (van staal, etc.)
-- un metallo = een metaal harden
-- aciero = staal harden


temperate adj

1 gematigd
zona -- = gematigde luchtstreek
climate -- = gematigd klimaat
2 MUSICA gelijkzwevend


temperator sub

1 iemand die of iets dat matigt/tempert


temperatura sub

1 temperatuur
-- estive/de estate = zomertemperatuur
-- de hiberno = wintertemperatuur
-- exterior = buitentemperatuur
-- ambiente/de ambiente/de appartamento = kamertemperatuur, omgevingstemperatuur
-- de fusion = smelttemperatuur
-- de solidification = stollingstemperatuur
-- corporee = lichaamstemperatuur
PHYSICA -- absolute = absolute temperatuur
PHYSICA -- critic = kritische temperatuur
PHOTOGRAPHIA -- de color = kleurtemperatuur
-- dulce = milde temperatuur
-- glacial = ijzige temperatuur
-- medie = gemiddelde temperatuur
-- maximal/maxime = maximumtemperatuur
-- minimal/minime = minimumtemperatuur
curva de -- = temperatuurkromme
descendita de -- = temperatuursdaling
variation de -- = temperatuurschommeling
cambiamento de -- = temperatuurswisseling
-- in grados Celsius/Fahrenheit = temperatuur in graden Celsius/Fahrenheit
animales a/de -- fixe/cal(i)de = warmbloedige dieren
animales a/de -- variabile/frigide = koudbloedige dieren
haber -- = verhoging/koorts hebben
bassar/abassar le -- = de temperatuur verlagen
leger le -- = de temperatuur aflezen
prender su -- = zijn temperatuur meten/opnemen
le -- bassa = de temperatuur daalt
le -- monta = de temperatuur stijgt


+ temperie sub

1 weersgesteldheid
-- nivose/de nive = sneeuwweer
-- de canes = hondeweer


tempesta sub

1 storm
-- de nive = sneeuwstorm
-- de tonitro = onweersbui
-- de autumno = najaarsstorm
-- intense = zware storm
-- magnetic = magnetische storm
le -- de tonitro approcha {sj}/se approxima = het onweer komt opzetten
le -- de tonitro passa = het onweer drijft over
-- de arena/sablo = zandstorm
vento de -- = stormwind
bolla/cono de -- = stormbal
le -- se discatena = de storm barst los
le -- se calma/se placa = de storm luwt
provovar un -- de protestationes = een storm van protesten ontketenen
-- in un vitro de aqua = storm in een glas water
le -- se discatena = de storm barst los
le -- persisteva = het bleef stormen
resistente al -- = stormvast
marea basse de -- = stormeb
die de -- = stormdag
le barometro indica -- = de barometer staat op storm


tempestar v

1 stormen, razen, woeden
2 FIGURATE te keer gaan, uitvaren, donderen, van leer trekken, uitpakken, op zijn poot spelen
-- contra un persona = tegen iemand te keer gaan


tempestuose adj

1 stormachtig, onstuimig
tempore -- = stormweer
capo -- = stormkaap
debattos -- = stormachtige debatten
reunion -- = stormachtige vergadering
mar -- = stormachtige zee
depression -- = stormdepressie
nocte -- = stormnacht
vento -- = stormwind


+ templar sub

1 HISTORIA tempelridder, tempelier
biber como un -- = drinken/zuipen als een tempelier


templo sub

1 tempel
-- de Jano = Janustempel
-- de Venus = Venustempel
-- del sol = zonnetempel
-- de idolos = afgodentempel
-- clandestin = schuilkerk
-- funerari = graftempel
custode del -- = tempelwachter
prestre del -- = tempelpriester
servicio del -- = tempeldienst
consecration/dedication de un -- = tempelwijding
construction/edification de un -- = tempelbouw
constructor de un -- = tempelbouwer
porta de -- = tempeldeur
tecto de -- = tempeldak
Ordine del Templo = Tempelorde, Orde der Tempeliers


tempo sub ITALIANO

1 MUSICA tempo
-- de un marcha = marstempo
2 FIGURATE tempo, vaart, snelheid
-- lente = langzaam tempo
-- rapide = snel tempo
-- de un film (A) = tempo van een film
3 CHACO tempo
perder un -- = een tempo verliezen
ganio de un -- = tempowinst


tempora sub

1 ANATOMIA slaap (aan het hoofd)


temporal (I) adj

1 RELIGION tijdelijk, werelds, aards, wereldlijk, seculier, vergankelijk
benes -- = aardse goederen
leges -- = temporele wetten
poter -- = wereldlijke macht (van de paus), wereldlijk gezag
gloria -- = aardse glorie
2 PHILOSOPHIA temporeel, door tijd bepaald
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA van tijd, tijd...
adverbio -- = bijwoord van tijd
conjunction -- = voegwoord van tijd


temporal (II) adj

1 ANATOMIA slaap..., temporaal
osso -- = slaapbeen
lobo -- = temporale kwab


temporalitate sub

1 ECCLESIA wereldlijk karakter, wereldlijke macht (van bisschop, etc.)
2 PHILOSOPHIA tijdelijkheid, temporaliteit
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA tijdsaspect


temporanee adj

1 tijdelijk, voorlopig
solution -- = tijdelijke oplossing
intervallos -- de sol = tijdelijke opklaringen
cercar --mente un solution = tijdelijk een oplossing zoeken


temporari adj

1 tijdelijk, voorlopig
travalio/labor -- = tijdelijk werk
empleo -- = tijdelijke baan
appunctamento -- = tijdelijke aanstelling
regulamento -- = tijdelijke regeling
adjuta -- = tijdelijke hulp, noodhulp
collaborator -- = tijdelijke medewerker
empleato/obrero -- = losse kracht
ponte -- = noodbrug
le navigation esseva temporarimente interrumpite = de scheepvaart was tijdelijk gestremd
iste mesura ha un character -- = deze maatregel heeft een tijdelijk karakter


tempore sub

1 tijd, tijdstip
de -- a -- = van tijd tot tijd, nu en dan, af en toe
a -- = op tijd, bijtijds
justo a -- = juist op tijd, op het nippertje
a -- debite = te zijner tijd
al/in mesme -- = meteen, tegelijkertijd
in -- opportun = te gelegener tijd
ante le -- = te vroeg, vroegtijdig
parlar ex -- = onvoorbereid spreken
-- medie de Greenwich = middelbare Greenwich tijd
2 tijd, tijdsduur, tijdperk, periode
unitate de -- = eenheid van tijd
in -- de guerra = in tijd van oorlog
in ille -- = toenmaals
de ille -- = toenmalig
PHOTOGRAPHIA -- de posa/de exposition = belichtingstijd
-- de crise/crisis = crisistijd
-- de proba/de prova/de essayo = proeftijd
-- de vacantias = vakantietijd
-- de lucto = rouwtijd
-- record (A) = recordtijd
-- de emission = zendtijd
(anque CHIMIA) -- de reaction = reactietijd
haber -- libere = vrije tijd hebben
-- passate = verleden (tijd)
(anque LINGUISTICA E GRAMMATICA) -- presente = tegenwoordige tijd
SPORT le prime -- = de eerste helft
SPORT le secunde -- = de tweede helft
ante multe -- = lang geleden
quante --? = hoe lang?
notion de -- = tijdsbesef
bomba a -- = tijdbom
manco/mancantia de -- = tijdgebrek
lapso de -- = tijdruimte, tijdsverloop
injuria del -- = tand des tijds
perdita de -- = tijdverlies/verspilling
perder le -- = zijn tijd verknoeien/verdoen
ganio de -- = tijdwinst
ganiar -- = tijd winnen
occider/facer passar le -- = de tijd doden
occupar/consumer multe -- = veel tijd vragen/in beslag nemen
limitation de -- = tijdslimiet, tijdsbeperking
sparnio/economia de -- = tijdbesparing
SPORT realisar/registrar un bon -- = een goede tijd neerzetten
in un minimo de -- = in een mum van tijd
le -- porta consilio = komt tijd, komt raad
3 maatdeel, tel (eenheid), slag
mesura a/de quatro --s = vierkwartsmaat
dansa a/de tres --s = dans in driekwartsmaat
motor a/de duo/quatro --s = twee/viertaktmotor
a -- de musica = op de maat van de muziek
esser foris de -- = uit de maat zijn
4 weer, weersgesteldheid
-- primaveral = lenteweer
-- exquisite/magnific/splendide = heerlijk/prachtig/prima weer
-- radiose = stralend weer
-- pluviose/de pluvia = regenachtig weer
-- nivose/de nive = sneeuwweer
-- tempestuose = stormweer
-- abominabile = rot weer
-- inclemente = ruig weer
-- de canes = hondeweer
-- inconstante/instabile/variabile/cambiante/capriciose = veranderlijk/onbestendig/wisselvallig weer
inconstantia/instabilitate del -- = veranderlijkheid/wisselvalligheid/onbestendigheid van het weer
il face belle/bon -- = het is mooi/goed weer
le -- cambiara = er is ander weer op komst
5 LINGUISTICA E GRAMMATICA tijd
--s composite = samengestelde tijden
--s simple = enkelvoudige tijden
proposition (subordinate) de -- = bijzin van tijd


temporisar v

1 temporiseren, uitstellen, dralen, afwachten, proberen tijd te winnen


temporisation sub

1 temporisering, temporisatie, afwachtende houding, uitstel


temporisator sub

1 uitsteller, draler, talmer


+ temporofacial adj

1 ANATOMIA tenporofaciaal


+ temporofrontal adj

1 ANATOMIA temporofrontaal


+ temporomaxillar adj

1 ANATOMIA kaak...
articulation -- = kaakgewricht


tenace adj

1 vasthoudend, standvastig, hardnekkig, onverzettelijk
prejudicios -- = hardnekkige vooroordelen
rumor -- = hardnekkig gerucht
febre -- = hardnekkige koorts
migraine (F) -- = hardnekkige migraine
resistentia -- = hardnekkige tegenstand
persistentia -- = taaie volharding
homine -- = volhouder, drammer
isto es un habitude -- = deze gewoonte houdt nog steeds stand
2 taai (anque TECHNICA), bestendig, sterk, hecht
colla -- = goed klevende/hechtende lijm


tenacitate sub

1 vasthoudendheid, standvastigheid, hardnekkigheid
facer proba/prova de -- = doorzettingsvermogen tonen
2 taaiheid (anque TECHNICA), bestendigheid, sterkte, hechtheid
-- de un metallo = taaiheid van een metaal
-- de un strato de color = taaiheid van een verflaag


tenalia sub

1 tang, nijptang, knijptang, knijper, klem
-- perforatori = gaatjestang MILITAR prender in -- = in de tang nemen, door een tangbeweging insluiten
2 FORTIFICATION angulo de -- = inspringende hoek van een vestingwerk


tendentia sub

1 neiging, tendens, strekking, tendentie, geneigdheid
-- de un libro = strekking van een boek
-- politic = politieke richting/stroming
-- artistic = kunststroming, kunstrichting
--s perverse = tegennatuurlijke neigingen
-- bisexual = biseksuele gerichtheid
-- a exaggerar = neiging tot overdrijven
-- perverse = perverse neiging
politico de clar --s de dext(e)ra = politicus van uitgesproken rechtse signatuur
haber -- a = de neiging vertonen om
2 COMMERCIO stemming (op de beurs)
-- del mercato = stemming op de markt
--s e cursos = stemmingen en koersen
-- hesitante = lusteloze stemming
-- firme = vaste stemming


tendentiose adj

1 tendentieus, gekleurd
information -- = tendentieuze berichtgeving
historia -- = gekleurd verhaal
interpretation -- del factos = tendentieuze interpretatie van de feiten
presentar le cosas de maniera -- = een gekleurde voorstelling van zaken geven


+ tendentiositate sub

1 tendentieus karakter
le -- de iste information = het tendentieus karakter van die berichtgeving


tender sub ANGLESE

1 FERROVIA tender, kolenwagen (van locomotief)


tender v

1 (aan)spannen, strak trekken, rekken
-- un arco/un resorto = een boog/een veer spannen
-- su musculos = zijn spieren spannen
-- un rete = een net uitzetten
-- un corda = een touw spannen
-- chordas = snaren spannen
-- un resorto con un clave = een veer met een sleutel opdraaien
2 uitstrekken, uitspannen, uitspreiden
-- le mano = de hand reiken
-- le bracio = de arm uitsteken
-- le collo = de hals uitstrekken, reikhalzen
-- le aures = de oren spitsen (hond), FIGURATE scherp toeluisteren
3 -- a = A. streven naar, beogen, gericht zijn op, leiden tot, strekken tot, B. een neiging vertonen/hebben om
-- al perfection = naar volmaaktheid streven
-- al mesme resultato = naar hetzelfde resultaat leiden
-- al mal = naar het kwade overhellen, neiging tot het kwade vertonen
io tende a pensar que vos ha ration = ik neig ertoe te geloven dat U gelijk hebt


tendine sub

1 ANATOMIA pees
-- de talon/de Achilles = Achillespees


+ tendinitis sub

1 MEDICINA tendinitis, peesontsteking


tendinose adj

1 ANATOMIA pezig, peesachtig, pees...
carne -- = pezig vlees
vaina -- = peesschede
nodo -- = peesknobbel
dolor/algia -- = peespijn


tenditor sub

1 iemand die of iets dat (uit)strekt/spant, etc., spanner
-- de catena = kettingspanner
-- de pantalon(es) = broekspanner
-- de filo = draadspanner
-- pro scarpas/pro calceos = schoenspanner
vite -- = spanschroef


tendon sub

1 ANATOMIA pees
-- de talon/de Achilles = hakpees, Achillespees
vaina de -- = peesschede


+ tendovaginitis sub

1 MEDICINA tendovaginites


tenebras sub pl

1 duisternis, het donker
imperio del -- = rijk der duisternis, hel
angelo del -- = engel der duisternis, duivel
prince/principe del -- = hellevorst, vorst der duisternis
disparer in le -- = in de duisternis verdwijnen
2 ECCLESIA de donkere metten


tenebrion sub

1 ZOOLOGIA meeltor, rouwkever


tenebrionides sub pl

1 ZOOLOGIA tenebrionidae


tenebrose adj

1 duister, donker
nocte -- = donkere nacht
2 duister, verdacht, obscuur, slecht, verdorven
pensatas -- = duistere gedachten


tenebrositate sub

1 duisternis
2 verdorvenheid


tenente sub

1 huurder, pachter
-- hereditari = erfpachter


tenentia sub

1 huur(termijn), pacht(termijn/tijd)
-- hereditari = erfpacht


tener v

1 houden, vasthouden, hebben, bezitten
-- a un cosa = gehecht zijn aan iets
-- a un opinion = een mening zijn toegedaan
-- a un persona = aan iemands zijde staan
-- conto de = rekening houden met
-- nota de = aantekening houden van
-- in mente/in memoria = in gedachten houden
-- in deposito = in bewaring houden
-- in movimento = in beweging houden
-- a distantia = op een afstand houden
-- se preparate = zich gereed houden
-- se a retro = zich op de achtergrond houden
-- un boteca/un magazin = een winkel houden
-- un tassa inclinate = een kopje scheef houden
-- su parola = zijn woord houden
-- un promissa = een belofte houden
-- le sinistra = links houden
-- le dext(e)ra = rechts houden
iste colla non tene = deze lijm houdt niet


tenere adj

1 teder, gevoelig, innig, lief(devol), zacht(aardig)
amor -- = tedere liefde
reguardo -- = liefdevolle blik
a corde -- = teerhartig
reguardar un persona teneremente = iemand teder aankijken
amar un persona teneremente = iemand innig liefhebben
2 teer, zacht, mals, week
pan -- = zacht brood
carne -- = zacht/mals vlees
-- como le butyro = boterzacht
rocca -- = zacht gesteente
ligno -- = zachthout
galera -- = kaneelklokje
3 zacht (van kleur), licht
colores -- = zachte kleuren


teneressa sub

1 tederheid, gevoeligheid, innigheid, genegenheid, (tedere) liefde
-- materne/maternal = moederliefde
reguardar un persona con -- = iemand teder aankijken
2 zachtheid, teerheid


+ tenericaule adj

1 BOTANICA met tengere stengels of stelen


+ tenesmo

1 MEDICINA tenesme, loze aandrang


tenia sub

1 ZOOLOGIA lintworm
-- armate = gewapende lintworm, kettinglintworm
-- inerme = ongewapende lintworm
-- de can = hondenlintworm
infection de -- = lintworminfectie


+ teniase (-asis) sub

1 MEDICINA lintwormziekte


tenibile adj

1 houdbaar, verdedigbaar
position -- = houdbare positie
theoria -- = houdbare theorie


tenibilitate sub

1 houdbaarheid, verdedigbaarheid


tenifuge adj

1 lintwormverdrijvend
remedio -- = lintwormverdijvend middel


tenifugo sub

1 lintwormverdrijvend middel


+ tenitor sub

1 houder
-- de libros = boekhouder
-- de actiones = aandeelhouder
-- de un polissa = polishouder


tennis sub ANGLESE

1 SPORT tennis
campo/terreno/corte/pista de -- = tennisveld
balla de -- = tennisbal
incontro de -- = tennisontmoeting
rete de -- = tennisnet
rachetta de -- = tennisracket
joco de -- = tennisspel
-- de tabula = tafeltennis
tabula de -- = tennistafel
calceos/scarpas/sandalias de -- = tennisschoenen
partita/match (A) de -- = partij tennis
club (A) de -- = tennisclub
campion de -- = tenniskampioen
campionato de -- = tenniskampioenschap
torneo de -- = tennistoernooi
cubito de -- = tennisarm
jocar al -- = tennissen


+ tennistic adj

1 SPORT tennis...
complexe -- = tenniscomplex
costume -- = tenniskostuum


+ tenon sub

1 pen, pin, tap, stift
dente a -- = stifttand
-- de securitate/de arresto = borgpen


tenor sub

1 gang, (ver)loop, (algemene) richting
-- de vita = levensstijl
2 gehalte
-- molecular = molariteit
-- cuprifere/in cupro = kopergehalte
-- plumbifere/in plumbo = loodgehalte
-- in vitaminas = vitaminegehalte
-- in humiditate = vochtgehalte
-- in argilla = kleigehalte
-- alcoholic = alcoholspiegel
le -- aurifere/in argento de un alligato = het gehalte aan goud/zilver in en alliage
3 teneur, strekking, zin, betekenis, bedoeling
un littera de iste -- = een brief van deze strekking
le -- del historia = de strekking van het verhaal
le -- del emendamento = de strekking van het amendement
parolas de equal/del mesme -- = woorden van dezelfde geest/strekking
4 MUSICA tenor, tenorstem, tenorzanger, tenorinstrument
solo de -- = tenorsolo
voce de -- = tenorstem
-- dramatic = heldentenor
saxophono -- = tenorsaxofoon
tuba -- = tenortuba
trompetta -- = tenortrompet
fagotto -- = tenorfagot


tenorino sub

1 MUSICA tenorino, falsetstem


+ tenorite sub

1 GEOLOGIA tenoriet


+ tenosynovitis sub

1 MEDICINA peesschedeontsteking


+ tenotomia sub

1 MEDICINA tenotomie, peessnede


+ tenotomo sub

1 MEDICINA tenotoom


tense adj

1 gespannen, strak/stijf (gespannen)
corda -- = strakke koord
con le aures -- = met gespitste oren
2 FIGURATE in/vol spanning, gespannen, zenuwachtig
ambiente -- = gespannen sfeer
il regnava un atmosphera -- = er heerste een gespannen sfeer
-- al maximo = tot het uiterste gespannen


+ tensile adj

1 (uit)rekbaar


+ tensilitate sub

1 rekbaarheid


+ tensioactive adj

1 CHIMIA tensioactive


+ tensiometro sub

1 spanningmeter


tension sub

1 ELECTRICITATE spanning
pylon a/de alte -- = hoogspanningsmast
filo a/de alte -- = hoogspanningsdraad
cablo a/de alte -- = hoogspanningskabel
currente de alte -- = sterkstroom
basse -- = laagspanning
currente de basse -- = zwakstroom
cadita de -- = terugvallen van de spanning
perdita de -- = spanningsverlies
transformator de -- = spanningstransformator
variation de -- = spanningsvariatie
diminution de -- = spanningsvermindering
distribution de -- = spanningsverdeling
distributor de -- = spanningsverdeler
-- alternative = wisselspanning
-- de carga = laadspanning
-- de fuga = lekspanning
-- normal = normaalspanning
-- anodic/de placa = anodespanning, plaatspanning
detector de --s = lekzoeker
differentia de -- = spanningsverschil
arco de -- = spanningsboog
2 spanning, druk
-- superficial/de superficie = oppervlaktespanning
-- de un corda = spanning in een touw
-- nervose = nerveuze spanning
-- de vapor = dampspanning
-- de compression = drukspanning
-- de flexion = buigspanning
-- racial = spanning tussen de verschillende rassen
--es social = soviale spanningen
--es politic = politieke spanningen
coefficiente de -- = spanningscoëfficiënt
campo de -- = spanningsveld
sin -- = slap
3 bloeddruk
-- sanguinee/de sanguine/arterial/arteriose = bloeddruk
-- arterial = arteriële bloeddruk
-- systolic = systolische bloeddruk
-- diastolic = diastolische bloeddruk
prender le -- de un persona = iemands bloeddruk meten


+ tensional adj

1 spanning..., druk...
variation -- = drukwisseling


+ tensitate sub

1 spanning, gespannenheid


+ tensive adj

1 van/mbt spanning, spannend, span...


+ tenson sub

1 HISTORIA tenzone (strijdgedicht in dialoogvorm)


+ tensonar v

1 HISTORIA in een tenzone met elkaar redetwisten


tensor sub

1 ANATOMIA strekspier
2 MATHEMATICA tensor
-- de curvatura = krommingstensor
-- de inertia = traagheidstensor
-- mixte = gemengde tensor
3 spanner


+ tensorial adj

1 MATHEMATICA tensor...
algebra -- = tensoralgebra
calculo -- = tensorrekening
analyse (-ysis) -- = tensoranalyse


tenta sub

1 tent
-- a cupola = koepeltent
-- a tecto duple = dubbeldakstent
-- legier = lichtgewicht tent
-- de armea = legertent
-- annexe, extension de -- = aanbouwtent
tela de -- = tentdoek
tecto de -- = tentdak
campo/campamento de --s = tentenkamp
palo/pertica de -- = tentpaal
corda de -- = tentlijn
picchetto/paletto de -- = tentpen
locator de --s = tentenverhuurder
location de --s = tentenverhuur
eriger/montar/plantar un -- = een tent opzetten
dismontar un -- = een tent afbreken/opbreken
2 scherm, zonnescherm, markies


+ tentabile adj

1 wat geprobeerd/beproefd kan worden


+ tentacular adj

1 tentakel..., voelhoorn...


tentaculo sub

1 tentakel, voelspriet, voelhoorn, vangarm
-- filiforme = draadvormig tentakel
--s de un sepia = vangarmen van een inktvis
FIGURATE extender su --s = zijn voelhoorns uitsteken


tentar v

1 proberen, beproeven, op de proef stellen, de proef nemen
-- le fortuna = het geluk beproeven
-- le patientia de un persona = iemands geduld op de proef stellen
-- non noce = baat het niet, het schaadt ook niet
2 in verleiding brengen, verleiden, RELIGION verzoeken
-- Deo = God verzoeken
3 pogen, trachten, proberen
-- le impossibile = het onmogelijke proberen


tentation sub

1 verleiding, verzoeking, beproeving, RELIGION bekoring, aanvechting
-- diabolic = duivelse verleiding
-- de Sancte Antonio = beproeving van de Heilige Antonius
--es del carne = verlokkingen van het vlees, begeerlijkheid des vlezes
-- del mal = lokkend kwaad
inducer in -- = in verzoeking leiden
poter resister al -- = de verleiding kunnen weerstaan
succumber/ceder al -- = voor de verleiding bezwijken


tentativa sub

1 poging
-- de (re)conciliation = poging tot verzoening
-- de fuga/de evasion = ontsnappingspoging
-- de assassinato = poging tot moord
-- de homicidio = poging tot doodslag
-- de suicidio = zelfmoordpoging
-- de mediation = bemiddelingspoging
-- de pace = vredespoging
-- de corruption = poging tot omkoping
-- de record (A) = recordpoging
-- de automutilation = poging tot zelfverminking
-- de conversion = bekeringspoging
-- de intimidation = intimidatiepoging
-- van = vruchteloze poging
-- desperate = wanhoopspoging
-- ultime/supreme = uiterste poging
facer --s = pogingen aanwenden


tentative adj

1 tentatief, voorlopig
conclusion -- = voorzichtige conclusie


tentator sub

1 verleider
resister al --es = de verleiders weerstaan


+ tentator adj

1 verleidend, verleidelijk


+ tenthredo sub

1 ZOOLOGIA zaagwesp, bladwesp


tenue adj

1 fijn, dun, ijl, teer
pluver tenuemente = motregenen
intestino -- = dunne darm
2 subtiel
3 klein, gering, nietig, onaanzienlijk, onbeduidend, zwak
un -- sperantia = een lichte hoop
4 PHONETICA
consonante -- = tenuis


tenue sub

1 PHONETICA tenuis


+ tenuicaule adj

1 BOTANICA dunstengelig, dunstelig


+ tenuicorne adj

1 dunhoornig


+ tenuicoste adj

1 dunribbig


+ tenuiflor adj

1 BOTANICA dunbloemig, met dunne bloeiwijzen


+ tenuifoliate adj

1 Vide: tenuifolie


+ tenuifolie adj

1 BOTANICA met dunne of fijne bladeren
ornithogalo -- = smalbladige vogelmelk


tenuirostre adj

1 ZOOLOGIA fijnsnavelig, dunsnavelig
ave -- = fijnsnavelige vogel


tenuirostro sub

1 ZOOLOGIA fijnsnavelige zangvogel
--s = (Familie der) Fijnsnaveligen


+ tenuisepale adj

1 BOTANICA met dunne kelkbladen


tenuitate sub

1 fijnheid, dunheid, ijlheid, ielheid, teerheid
-- de un color = teerheid van een kleur
2 subtiliteit
3 kleinheid, geringheid, nietigheid, onbeduidendheid, onaanzienlijkheid


+ tenuto ITALIANO

1 MUSICA tenuto


tenzone sub

1 Vide: tenson


+ teocalli sub

1 HISTORIA teocalli (Aztekenpyramide met tempel)


teper v

1 lauw zijn


+ tephra sub

1 GEOLOGIA tefra


tepidar v

1 lauw maken, de kou afhalen van


+ tepidarium sub

1 HISTORIA ROMAN tepidarium (Romeins lauwwarm bad)


tepide adj

1 lauw, halfwarm
vento -- = zoele wind
ducha {sj} -- = lauwe douche


tepiditate sub

1 lauwheid


tepor sub

1 lauwheid
2 zoelte, luwte


+ tequila sub

1 tequila (Mexicaanse drank)


+ teragono sub

1 veelhoek met een zeer groot aantal zijden


+ terathopioecaudate sub

1 ZOOLOGIA buitelarend, bateleur


+ teratismo sub

1 aangeboren misvorming


+ teratogene adj

1 MEDICINA teratogeen, misvormingen veroorzakend
medicamento -- = teratogeen geneesmiddel


+ teratogenese (-esis) sub

1 MEDICINA teratogenese


+ teratologia sub

1 BIOLOGIA teratologie (studie van monsterlijke en abnormale vormen bij planten en dieren)
-- experimental = experimentele teratologie


+ teratologic adj

1 BIOLOGIA teratologisch
anatomia -- = teratologische anatomie
caso -- = teratologisch geval


+ teratologista sub

1 MEDICINA specialist in de teratologie, teratoloog


+ teratologo sub

1 MEDICINA specialist in de teratologie, teratoloog


+ teratoma sub

1 MEDICINA teratoom, goedaardig gezwel


+ terbium sub

1 CHIMIA terbium


+ tercet sub

1 LITTERATURA terzet, drieregelige strofe


+ terebella sub

1 schelpkokerworm


terebinthin adj

1 van de terpentijnboom
2 van de terpentijn


terebinthina sub

1 terpentijn
essentia de -- = terpentijnolie
odor de -- = terpentijnlucht


terebinthinar v

1 met terpentijn behandelen/insmeren


terebintho sub

1 BOTANICA terpentijnboom, terebint


terebra sub

1 ZOOLOGIA legboor (van insekt)
2 ZOOLOGIA boorschelp


+ terebrante adj

1 ZOOLOGIA borend (mbt insekten)
2 MEDICINA borend, stekend
dolor -- = borende pijn
ulceration -- = stekende verzwering


terebrar v

1 (door)boren


+ terebration sub

1 MEDICINA perforatie


+ terebratula sub

1 ZOOLOGIA terebratula


+ teredo(naval) sub

1 ZOOLOGIA paalworm


tergiversar v

1 tijd rekken, uitvluchten verzinnen, talmen, op de lange baan schuiven


tergiversation sub

1 gedraal, getalm, uitvlucht, smoes, draaierij
assatis de --es! = en nu geen smoesjes meer!


tergiversator sub

1 iemand die uitvluchten zoekt/die talmt/die draalt


terminabile adj

1 beëindigbaar, aflopend


+ terminabilitate sub

1 mogelijkheid tot beëindiging, beëindigbaarheid


terminal adj

1 eind..., slot..., het uiteinde vormend, laatst, MEDICINA terminaal, BOTANICA eindstandig
station -- = eindstation, kopstation
phase -- de un maladia = eindstadium van een ziekte
malado -- = terminale patiënt
inseniamento -- = eindonderwijs
classe -- = eindexamenklas
formula -- = slotformule
morena -- = eindmorene
cellulas -- = terminale cellen
BOTANICA flor -- = eindbloem
BOTANICA button -- =
eindstandige knop
velocitate -- = eindsnelheid
anello -- de un catena = eindschakel van een ketting


+ terminal sub

1 eindpunt, terminal
-- de oleoducto = olieterminal


terminar v

1 beëindigen, een einde maken aan, besluiten, afsluiten
-- un debatto = een debat afsluiten
-- un pregnantia/graviditate = een zwangerschap onderbreken/afbreken
-- su studios = afstuderen
-- un transaction = een transactie afwikkelen
le ceremonia se termina = de plechtigheid loopt ten einde
verbos que se termina in -ar = werkwoorden die op -ar eindigen/uitgaan
-- in puncta = spits toelopen SPORT -- in secunde loco = op de tweede plaats eindigen


termination sub

1 beëindiging, einde, slot, afloop
al -- del guerra = aan het eind van de oorlog
dar a un cosa un bon -- = iets goed/netjes afwerken
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA uitgang
-- del plural = meervoudsuitgang
-- diminutive = verkleiningsuitgang


terminative adj

1 einde..., slot...


terminator sub

1 iemand die of iets dat iets beëindigt/aan iets een einde maakt


+ terminismo sub

1 PHILOSOPHIA THEOLOGIA terminisme


+ terministic adj

1 PHILOSOPHIA THEOLOGIA terministisch
logica -- = terministische logica


termino sub

1 termijn, limiet, grens, uiteinde
-- del vita = levenseinde
-- extreme, ultime -- = uiterste termijn
sin -- = eindeloos
station de -- = kopstation
2 termijn, periode, duur, tijd
expiration de un -- = afloop van een termijn
a/in curte/medie/longe -- = op korte/middellange/lange termijn
mercato a -- = termijnmarkt
operation/transaction a -- = termijnaffaire, termijntransactie, tijdaffaire
vendita a -- = termijnverkoop
precio a -- = termijnprijs
deposito a -- (fixe) = termijndepositie
bursa a -- = termijnbeurs
livration a -- = termijnlevering
-- mensual = maandelijkse termijn
-- de amortisation = aflossingstermijn
-- de pagamento = betalingstermijn
-- de annullation/annullamento = opzegtermijn
pagamento a -- = termijnbetaling
pagar in duo --s = in twee termijnen afbetalen
le -- comencia = de termijn gaat in
fixar un -- = een termijn vaststellen
fracturar in --s = in termijnen verdelen
prolongar/prorogar un -- = een termijn verlengen
compra a --s = koop op afbetaling
3 term, woord, uitdrukking, bewoording
in altere --s = met andere woorden, anders gezegd
in --s general = in algemene bewoordingen
in --s multo vage = in zeer vage bewoordingen
in --s velate/coperte/occulte = in bedekte termen
-- de parentato = verwantschapsterm
-- technic = technische term
-- scientific = wetenschappelijke term
-- juridic/judiciari = rechtsterm
-- commercial/mercantil/de commercio = handelsterm
-- de bursa = beursterm
-- maritime/naval = scheepsterm
--s de un contracto = bewoordingen (voorwaarden) van een contract
-- popular = volksuitdrukking
-- de affection = liefkozend woord
-- cynegetic = jagersterm
-- consecrate/appropriate = geijkte term
-- pejorative = pejoratief
-- militar = militaire term
-- de football (A) = voetbalterm
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- generic = soortnaam
parlar in --s general = in algemene termen spreken
in -- s breve ma rigorose = kort maar krachtig
parlar in --s explicite = zich ondubbelzinnig uitdrukken
contradiction in le --s = tegenstelling in de bewoordingen
4 MATHEMATICA PHILOSOPHIA term, lid
le duo --s de un fraction = teller en noemer van een breuk
-- additive = door plusteken voorafgegane term
--s de un proportion = termen van een evenredigheid
le tres --s de un syllogismo = de drie termen van een syllogisme
--s de un serie/un progression = termen van een reeks
5 voet, relatie, verhouding
esser in bon/mal --s con = op goede/slechte voet staan met


+ terminographia sub

1 terminografie


+ terminographic adj

1 terminografisch


terminologia sub

1 terminologie
-- technic = technische terminologie
-- commercial = handelstaal
-- juridic = rechtstaal, wetstaal
-- scientific = wetenschappelijke terminologie
-- medic/del medicina = medische terminologie
-- de Heidegger = terminologie van Heidegger


terminologic adj

1 terminologisch
innovationes -- = terminologische vernieuwingen
dictionario -- = vakwoordenboek


+ terminologista sub

1 terminoloog, terminologiedeskundige


+ terminologo sub

1 Vide: terminologista


terminus sub LATINO

1 eindpunt, laatste gedeelte
station -- = eindstation


+ termite sub

1 ZOOLOGIA termiet
colonia de --s = termietenkolonie
stato de -- = termietenstaat


+ termitiera sub

1 termietenheuvel, termietennest


ternari adj

1 driedelig, drietallig, drieledig, uit drie delen bestaand, ternair
systema -- = ternair systeem
logica -- = ternaire logica
MUSICA mesura -- = driedelige maat


terno sub

1 groep van drie, drietal
2 LOTTTERIA terne (drie bezette en uitgekomen nummers)


+ terpene sub

1 CHIMIA terpeen


+ terpenic adj

1 CHIMIA terpeen...


+ terpinol sub

1 CHIMIA terpinol


terra sub

1 aarde, aardbol, wereld
tremor de -- = aardbeving
orbita de -- = aardbaan
axe del -- = aardas
curvatura del -- = aardkromming
inter celo e -- = tussen hemel en aarde
mover celo e -- = hemel en aarde bewegen BIBLIA le sal del -- = het zout der aarde
scientias del -- = aardwetenschappen
2 aarde, vast oppervlak, vasteland, wal, vaste grond
lingua de -- = landtong
vento de -- = landwind
fame de -- = landhonger
armeas/fortias de -- = landmacht
-- fixe/firme = vaste wal/grond
-- basse = laagland
-- austral = zuidland
mitter pede a -- = voet aan wal zetten
3 grond, bodem, land, veld, akker
-- arabile = bouwland
-- inculte = woeste grond
--s inundate = verdronken land
productos de nostre -- = producten van eigen bodem
morsello de -- = stuk grond
tortuca de -- = landschildpad
-- benedicte = gewijde aarde
cultivar le -- = de grond bebouwen
cader per -- = op de grond vallen
jectar per terra = op de grond gooien
seder per -- = op de grond zitten
seder se per -- = op de grond gaan zitten
4 grond, grondbezit, landbezit, landgoed, landerij
proprietario de --s = grondbezitter
-- senioral = heerlijkheid, gebied van een heer
viver de su --s = leven van de opbrengst van zijn land
5 land, landstreek, gebied
-- de election = uitverkoren vaderland
Terra Sancte = Heilige Land
-- promittite/de promission = beloofde land, land van belofte
Terra del Foco = Vuurland
Terra Nove = Newfoundland
(can del ) terra nove = Newfoundlander (hond)
--s arctic = noordpoolgebieden
-- antarctic/austral = zuidpoolgebieden
-- natal/native = geboorteland/streek
-- de nemo/de necuno = niemandsland
fortias de -- = landstrijdkrachten, landleger
6 aarde
-- cocte = terracotta
urceo de -- cocte = terracotta kruik
-- de pipa = pijpaarde
-- micacee = glimmeraarde
-- cretose = krijtaarde
-- ferruginose = ijzeraarde
-- argillose/argillacee = kleigrond
patata de -- argillose = kleiaardappel
-- jalne = löss
-- nigre = zwarte grond/aarde
-- vegetal = teelaarde, bladaarde, humus
strato de -- = aardlaag
verme de -- = aardworm
cammino de -- = onverharde weg
odor de -- = grondlucht
7 aarde, massa
prisa de -- = aarde, contactdoos met aardverbinding
filo de -- = aardedraad, aardleiding
placa de -- = aardplaat
connecter al -- = aarden


+ terracotta sub

1 terracotta
quadrello de -- = terracottategel


terrage sub

1 HISTORIA korentiend


+ terramycina sub

1 PHARMACIA terramycine


+ terraplenar v

1 ophogen, dempen, een aarden wal vormen


terrapleno sub

1 FORTIFICATION ophoging, terreplein
2 FERROVIA ballastbed (van spoorweg)


terraquee adj

1 uit land en water bestaande
nostre terra es un planeta -- = onze aarde is een planeet met land en water


+ terrario sub

1 terrarium


terrassa sub

1 (verhoogd vlak) oppervlak, dak/wandelterras, (café)terras, bordes
-- de café = caféterras
-- super le tecto = dakterras
pais de --s = terrasland
parco con --s = park met terrasvormige aanleg
cultura in --s = terrascultuur
tecto a -- = plat dak
terrassa continental = continentaalplat
construer in forma de --s = terrasgewijs aanleggen


+ terrazzo sub ITALIANO

1 terrazzo
solo de -- = terrazzovloer
quadrello de -- = terrazzotegel


terren adj

1 aards
existentia -- = aards bestaan
benes -- = aardse goederen
etage (F) -- = parterre, begane grond
2 land..., aard...


terreno sub

1 terrein, stuk grond, land
precio del -- = grondprijs
-- cultivate = bebouwd terrein
-- a cultivar = bouwland
-- de construction/pro constructiones = bouwterrein
-- undulate = golvend terrein
-- aurifere = goudveld
-- de campamento/de camping = kampeerterrein
plica de -- = terreinplooi
glissamento de -- = aard/grondverschuiving
comprar un -- = een (stuk) land kopen
vender un -- = een (stuk) land verkopen
ganiar -- = terrein winnen, terreinwinst boeken
ceder/perder -- = terrein prijs geven
2 terrein, veld
-- de aviation = vliegveld
-- de atterrage = landingsplaats/terrein
-- de football (A) = voetbalveld/terrein
-- de camping = kampeerterrein, camping
-- del festa(s) = feestterrein
-- de joco(s) = speelterrein/veld
-- de sport (A) = sportterrein/veld
-- de tennis (A) = tennisveld
-- de golf (A) = golfterrein, golflinks, golfcourse
-- de chassa {sj} = jachtterrein
condition del -- = grondgesteldheid
3 terrein, (grond)gebied (anque FIGURATE)
-- del arte = gebied van de kunst
cognoscer le -- = op bekend terrein zijn (anque FIGURATE)
recognoscer/tastar le -- = het terrein aftasten/verkennen
4 grond, bodem
-- paludose = moerasgrond
stato del -- = bodem/terreingesteldheid


terrer v

1 angst/schrik aanjagen, verschrikken, afschrikken, bang maken


terrestre adj

1 aard...
crusta -- = aardkorst
nucleo -- = aardkern
axe -- = aardas
orbita -- = aardbaan
sphera/globo -- = aardbol
polo -- = aardpool
profilo -- = aardprofiel
relievo -- = aardrelief
solo -- = aardbodem
superficie -- = aardoppervlak
magnetismo -- = aardmagnetisme
attraction -- = aardaantrekking
benes -- = aardse goederen
2 aards
paradiso -- = aards paradijs
vita -- = aardse bestaan/leven
3 land...
provincia -- = landprovincie
viage -- = landreis, reis over land
animales -- = landdieren
aves -- = landvogels
animal -- = landdier
salamandra -- = landsalamander
crabba -- = landkrab
frontiera -- = landgrens
mina -- = landmijn
MILITAR fortias -- = landstrijdkrachten
armea/fortias -- = landleger
millia -- = landmijl
transporto -- = vervoer over land


terribile adj

1 verschrikkelijk, vreselijk, ontzettend, schrikwekkend
catastrophe -- = vreselijke ramp
2 verschrikkelijk, buitengewoon, in hoge mate, geweldig, enorm
ruito -- = held kabaal
appetito -- = ontzettende honger
vento -- = keiharde wind


+ terribilitate sub

1 verschrikkelijk karakter (Vide: terribile)


terricola sub

1 ZOOLOGIA in de aarde levend dier


terricola adj

1 ZOOLOGIA in de aarde levend


terrier sub ANGLESE

1 terrier (hond)


terrific adj

1 schrikwekkend, verschrikkelijk, ontzettend
calor -- = verschrikkelijke hitte
2 geweldig (goed), fantastisch, uitstekend


+ terrificante adj

1 angst/schrikaanjagend
roman -- = griezelroman
historia -- = griezelverhaal


terrificar v

1 angst/schrik aanjagen, bang maken, verschrikken, afschrikken
lor critos terrificava le infante = hun geschreeuw maakte het kind bang


terrigene adj

1 uit de aarde geboren, GEOLOGIA terrigeen
depositos -- = terrigene afzettingen


terrina sub

1 terrine, soepkom


territorial adj

1 territoriaal
aquas -- = territoriale wateren
expansion -- = territoriale expansie
integritate -- = territoriale integriteit/onschendbaarheid
instincto -- = territoriuminstinct
defensa -- = territoriale verdediging


+ territorialisar v

1 een territoriaal karakter aan iets geven


territorialitate sub

1 territorialiteit, territoriaal gebied
principio de -- = territorialiteitsbeginsel


territorio sub

1 grondgebied, (rechts)gebied, territoir, territorium
-- national/del stato = rijksgebied
-- communal/municipal = gemeentegrond
-- neutre = neutraal grondgebied
-- limitrophe/peripheric = randgebied
-- sub mandato = mandaatgebied
-- contestate = betwist gebied
-- costari = kustgebied
-- linguistic = taalgebied
-- feudal = leengoed
abandono de -- = gebiedsafstand
transferentia/transferimento de -- = gebiedsoverdracht
augmento de -- = gebiedsvergroting/winst
perdita de -- = gebiedsverlies


terror sub

1 ontzetting, ontsteltenis, angst, schrik
-- panic = panische angst/schrik
attacco de -- = terreuraanval
mute de -- = sprakeloos van ontzetting
paralysate de -- = verlamd van schrik/angst
glaciate de -- = verstijfd van angst/schrik
seminar le -- = schrik zaaien, ontzetting wekken
inspirar le -- a un persona = iemand angst inboezemen
infunder/causar -- a un persona = iemand schrik aanjagen
viver in -- = in angst leven
Carlo es le -- de iste quartiero = Karel is de schrik van deze buurt
2 schrikbewind, terreur
governar per -- = een schrikbewind uitoefenen


terrorisar v

1 terroriseren
-- un population = een bevolking terroriseren


+ terrorisation sub

1 terrorisatie, het terroriseren


terrorismo sub

1 terrorisme
le -- international = het internationale terrorisme
acto de -- = terreurdaad
frenar le -- = het terrorisme een halt toeroepen


terrorista sub

1 terrorist
organisation de --s = terreurorganisatie
banda de --s = terroristenbende


+ terrorista adj

1 terroristisch
organisation -- = terreurorganisatie
action/operation -- = terreuractie
attentato -- = terroristische aanslag
gruppo -- = terroristische groep
methodo -- = terreurmethode


+ terroristic adj

1 terroristisch


terrose adj

1 vol aarde, aard..., grond..., aardachtig, gronderig, grondachtig
aqua -- = gronderig water
haber un gusto -- = gronderig smaken


+ terse adj

1 kort, bondig, zakelijk, helder (van stijl)


tertia sub

1 MUSICA terts
intervallo de -- = terts
-- major = grote terts
-- minor = kleine terts
-- augmentate = overmatige terts
-- diminuite = verminderde terts
2 SCHERMA terz (derde handpositie)
3 ECCLESIA terts


tertian adj

1 MEDICINA anderdaags, derdedaags
febre -- = anderdaagse koorts


tertiana sub

1 MEDICINA anderdaagse koorts


tertiar v

1 in drieën verdelen
2 AGRICULTURA voor de derde keer ploegen


tertiari adj

1 tertiair
(anque CHIMIA GEOLOGIA etc) colores -- = tertiaire kleuren
ECONOMIA sector -- = tertiaire sector
GEOLOGIA era/periodo -- = Tertiair
GEOLOGIA terreno -- = tertiaire formatie


+ tertiario sub

1 CATHOLICISMO tertiaris
2 GEOLOGIA tertiair


tertie num ord

1 derde
le -- parte = het derde (deel)
reducer al -- parte = tiërceren
HISTORIA -- stato = derde stand
-- mundo = derde wereld
pais del -- mundo = derde-wereldland
caffe del -- mundo = derde-wereldkoffie
studente de -- anno = derdejaarsstudent


+ tertio adv

1 tertio


+ tertio sub

1 derde deel
le largor es equal a duo --s del longor = de lengte verhoudt zich tot de breedte als 3 tot 2
reducer al -- = tiërceren


+ tertiodecime num ord

1 dertiende


+ tertium non datur LATINO

1 tertium non datur


+ terylene sub

1 terylene (polyestervezel)


+ terzarima sub ITALIANO

1 terzine


+ terzetto sub ITALIANO

1 MUSICA terzet


+ tesla sub

1 PHYSICA tesla (eenheid van magnetische inductie)


+ tessitura sub ITALIANO

1 MUSICA tessituur, stemomvang, (stem)register


test sub ANGLESE

1 test, toets(ing), proef
-- scholar = schooltoets
-- de intelligentia = intelligentietest
-- a selection multiple = merkeuzetoets
-- de comprehension oral = luistervaardigheidstoets
-- de laboratorio = laboratoriumproef
-- de frenage = remtest
-- de fission = splijtproef
-- antidoping = dopingtest
-- sexuologic = geslachtstest
-- de ingresso/entrata = instaptest
SPORT -- del sexo = geslachtstest
auto(mobile) de -- = testauto, testwagen
pista/percurso de -- = testbaan
pilota de -- = testpiloot
laboratorio de -- = testlaboratorium
methodo de -- = testmethode
systema de -- = testsysteem
resultato de -- = testresultaat
submitter a un -- = aan een toets onderwerpen


testa sub

1 ZOOLOGIA, BOTANICA schelp, schaal, schulp
2 hoofd (van mens), kop (van dier)
dolor/mal de -- = hoofdpijn
le -- me dole = ik heb hoofdpijn
-- coronate = gekroond hoofd
-- calve = kale kop, kaal hoofd, kaalkop
-- cave = holhoofd
-- punctate/punctute = punthoofd
-- o cruce = kruis of munt
-- atomic/nuclear = atoomkop
-- a duple facie = januskop
-- de clavo = spijkerkop
voce de -- = kopstem
a -- nude/discoperte = blootshoofds
cossino de -- = hoofdkussen
ornamento de -- = hoofdtooi
signo/movimento de -- = hoofdknik
receptor de -- = hoofd/koptelefoon
-- de morto = doodshoofd
labor de -- = hoofdarbeid FIGURATE perder le -- = het hoofd verliezen
haber le -- dur = een harde kop hebben
del -- al pedes = van top tot teen
station de -- = kopstation
succuter le -- = het hoofd schudden, nee zeggen
rumper le -- a un persona = iemand de hersens inslaan
rumper se le -- = zich het hoofd breken
abassar le -- = het hoofd laten hangen
pender super le -- = boven het hoofd hangen
le -- me torna = het duizelt me, ik ben duizelig
facer tornar le -- a un persona = iemand duizelig maken
batter le -- contra = zijn hoofd stoten tegen
montar al -- = naar het hoofd stijgen
sin -- ni caude = zonder kop of staart
tante --s , tante ideas = zoveel hoofden, zoveel zinnen
3 hoofd, opschrift, titel, kop
articulo de -- de un jornal = hoofdartikel van een krant
-- de littera = briefhoofd
4 hoofd, leiding
-- del opposition = leider van de oppositie
al -- de = aan het hoofd/leiding van
prender le -- de = de leiding nemen van
5 hoofd (zetel van verstand en gevoel), verstand, hersens, humeur
6 kop, top, bovenkant, voorkant, voorste gedeelte
-- de ponte = bruggehoofd
-- de un clavo = kop van een spijker
clavo a -- = spijker met kop
clavo sin -- = spijker zonder kop
-- de martello = hamerkop
-- de spinula = speldeknop
-- de pipa = pijpekop
-- de puteo = ingang van boorput/schacht
-- del femore = kop van het dijbeen
-- de lactuca = krop sla
-- del peloton = kop van het peloton
peloton/gruppo de -- = kopgroep
ir/currer al -- = op kop liggen, aan de kop gaan


+ testabile adj

1 testbaar, toetsbaar, beproefbaar
2 wat het voorwerp van een testamentaire beschikking van kan zijn


+ testabilitate sub

1 testbaarheid, toetsbaarheid, beproefbaarheid
2 mogelijkheid voor een testamentaire beschikking


testacee adj

1 ZOOLOGIA schelp..., schaal...


testaceos sub pl

1 ZOOLOGIA testacea, schelpdieren


testamentari adj

1 JURIDIC testamentair
tutor -- = testamentair voogd
executor -- = executeur testamentair
le ultime dispositiones -- = de uiterste wilsbeschikking


testamento sub

1 JURIDIC testament
-- nuncapative = mondeling testament
-- (h)olographe = eigenhandig geschreven testament
-- reciproc = wederkerig testament
forma de -- = testamentsvorm
registro de --s = testamentenregister
codicillo de un -- = aanhangsel bij een testament
validation de un -- = verificatie van een testament
lectura de un -- = voorlezing van een testament
apertura de un -- = opening van een testament
cassar/annullar un -- = een testament nietig verklaren
cassation/annullation de un -- = nietigverklaring van een testament
facer un -- = een testament maken
legar per -- = per testament vermaken
revocar un -- = een testament herroepen
aperir un -- = een testament openen
mitter un persona in su -- = iemand in zijn testament zetten
2 Vetule/Vetere/Antique Testamento = Oude Testament
Nove Testamento = Nieuwe Testament


testar (I) v

1 getuigen, als getuige ondertekenen
-- ante le tribunal = voor de rechtbank getuigen
2 testeren, een testament maken


+ testar (II) v

1 testen
-- un candidato = een kandidaat testen
-- le frenos = een remtest uitvoeren
-- un nove producto = een nieuw produkt uitproberen


testate adj

1 JURIDIC een rechtsgeldig testament nalatend


testator sub

1 testateur, erflater


teste (I) sub

1 getuige
-- a/de carga = getuige à charge
-- a/de discarga = getuige à décharge
-- visual/ocular = ooggetuige
-- auricular = oorgetuige
-- principal = hoofdgetuige, kroongetuige, stergetuige
-- jurate = beëdigd getuige
--s matrimonial = getuigen bij een huwelijk
--s in un duello = getuigen bij een duel
-- biblic = bijbelse getuige
--s de Jehovah = Jehova's getuigen
-- sub juramento = getuige onder ede
BIBLIA illes presentava --s false = zij stelden valse getuigen
indemnisation del --s = getuigengeld
declaration de(l) --s = getuigenverklaring
audir/ascoltar/examinar/interrogar le --s = een getuigenverhoor afnemen, getuigen horen
audition/interrogatorio de(l) -- = getuigenverhoor
esser -- de = getuige zijn van
declarar como -- = als getuige verklaren
ante duo --s = ten overstaan van twee getuigen
banco/tribuna del --s = getuigenbank


teste (II) sub

1 ANATOMIA testis, teelbal, zaadbal, testikel


testicular adj

1 ANATOMIA teelbal..., zaadbal..., testikel..., testiculair


testiculo sub

1 ANATOMIA teelbal, zaadbal, testikel, testis


testiera sub

1 hoofdstel (van paard)


testificar v

1 getuigen
-- de mal gusto = van slechte smaak getuigen
isto testifica de su valor = dat getuigt van zijn moed


testification sub

1 getuigenis


testificator sub

1 iemand die getuigenis aflegt


testimonial adj

1 getuigenis gevend
prova/proba -- = getuigenbewijs
examine/audition -- = getui-genverhoor


+ testimonial sub

1 testimonium, getuigschrift, certificaat, attest(atie), (schriftelijke) verklaring


testimoniar v

1 getuigenis afleggen, getuigen, betuigen
-- su amicitate a un persona = iemand zijn vriendschap betuigen


testimonio sub

1 getuigenis, (getuigen)verklaring, betuiging
-- de sympathia = blijk/betuiging van sympathie
-- de adhesion = adhesiebetuiging
-- ver = waarheidsgetrouw getuigenis
-- oral = mondeling getuigenis
-- jurate = beëdigd getuigenis
-- irrecusabile = onwraakbare getuigenis
-- false = valse getuigenis
-- suspecte = verdacht getuigenis
render -- de = getuigenis afleggen van


testo sub

1 aarden pot
2 potscherf
strato de --s = schervenlaag


+ testologia sub

1 testleer


teston sub

1 HISTORIA teston (zilveren munt)


+ testosteron sub

1 BIOCHIMIA testosteron


testudine sub

1 ZOOLOGIA schildpad
-- marin = waterschildpad
carapace de un -- = schild van een schildpad
2 ANTIQUITATE schilddak, stormdak
3 ANTIQUITATE militaire formatie waarbij de schilden naast elkaar gehouden worden


testudinee adj

1 schildpad..., schildpadachtig


+ tetania sub

1 MEDICINA tetanie


tetanic adj

1 MEDICINA tetanisch, tetanus...
infection -- = tetanusinfectie
spasmo -- = tetanuskramp
bacillo -- = tetanusbacil
veneno -- = tetanusgif


+ tetanico sub

1 MEDICINA tetanuspatiënt


+ tetanigene adj

1 MEDICINA tetanigeen


+ tetanisar v

1 tetanische krampen opwekken


+ tétanisate adj

1 verstijfd


+ tetanisation sub

1 opwekking van tetanische krampen


tetano sub

1 tetanus, (kaak)klem, stijfkramp, wondkramp


+ tête-à-tête sub FRANCESE

1 tête-à-tête


+ tetraborato sub

1 CHIMIA tetraboraat


+ tetracephale adj

1 vierhoofdig


+ tetrachloruro sub

1 CHIMIA tetrachloride
-- de carbon = tetra(chloorkoolstof)


+ tetrachordo sub

1 MUSICA tetrachord, viersnarige lier
2 ANTIQUITATE viertonige toonladder


+ tetracyclina sub

1 MEDICINA tetracycline


tetradactyle adj

1 ZOOLOGIA viervingerig, viertenig


+ tetrade sub

1 tetrade


+ tetragonal adj

1 MATHEMATICA vierhoekig, tetragonaal
systema -- de symmetria = tetragonaal systeem van symmetrie


tetragone adj

1 MATHEMATICA vierhoekig, tetragonaal


tetragono sub

1 MATHEMATICA vierhoek


+ tetragonolobo sub

1 BOTANICA hauwklaver


+ tetragramma sub

1 woord van vier letters
2 uit vier letters bestaand magisch teken


tetrahedric adj

1 MATHEMATICA viervlak...
figura -- = viervlakkige figuur


tetrahedro sub

1 viervlak, tetraëder
-- regular = regelmatig viervlak


+ tetrahydrocannabinol sub

1 hasjolie


+ tetralina sub

1 CHIMIA tetralien


tetralogia sub

1 LITTERATURA MUSICA MEDICINA tetralogie


tetramere adj

1 BOTANICA ZOOLOGIA vierledige tarsen bezittend


tetrametro sub

1 LITTERATURA tetrameter


+ tetrandre adj

1 BOTANICA met vier meeldraden, vierhelmig


+ tetrapetale adj

1 BOTANICA met vier kroonbladen


+ tetraplegia sub

1 MEDICINA tetraplegie


+ tetraploide adj

1 BIOLOGIA tetraploïde


+ tetraploidia sub

1 BIOLOGIA tetraploïdie


tetrapode adj

1 ZOOLOGIA viervoetig, vierpotig


+ tetrapodia sub

1 LITTERATURA tetrapodie


+ tetrapodos sub pl

1 ZOOLOGIA viervoetige dieren


tetraptere adj

1 ZOOLOGIA, BOTANICA viervleugelig


tetrarcha sub

1 viervorst, tetrarch


tetrarchato sub

1 ANTIQUITATE waardigheid/gebied/ambtsperiode van viervorst


tetrarchia sub

1 ANTIQUITATE viervorstendom, tetrarchie


+ tetras sub

1 ZOOLOGIA woudhoen, boshoen


+ tetrasperme adj

1 BOTANICA vierzadig


+ tetrastyle adj

1 ARTE DE CONSTRUER vierzuilig
templo -- = tempel met een front van vier zuilen


+ tetrastylo sub

1 ARTE DE CONSTRUER tempel met een front van vier zuilen


+ tetrasyllabe adj

1 vierlettergrepig


+ tetrasyllabic adj

1 vierlettergrepig
verso -- = vierlettergrepig vers


+ tetrasyllabo sub

1 vierlettergrepig vers


tetrathlon sub

1 vierkamp


+ tetratomic adj

1 CHIMIA uit vier atomen bestaand


+ tetravalente adj

1 CHIMIA vierwaardig
atomo -- = vierwaardig atoom


+ tetravalentia sub

1 CHIMIA vierwaardigheid


+ tetrice sub

1 ZOOLOGIA auerhaan, woerhaan


+ tetrodo sub

1 tetrode


+ tetruste sub

1 ZOOLOGIA hazelhoen


tetta sub

1 moederborst, tepel
inflammation del -- = tepelontsteking
dar le -- = de borst geven
2 uier


+ tettar v

1 zogen


+ tettina sub

1 (fop)speen


Teutoburgo sub n pr

1 Battalia de -- = Slag in het Teutoburger Woud


teutomania sub

1 streven om Duitsland oppermachtig te maken


teutone adj

1 Teutoons


teutonic adj

1 Teutoons
linguas -- = Teutoonse talen
Ordine -- = Duitse Orde


teutono sub

1 Teutoon, Germaan


texer v

1 weven
arte de -- = weefkunst


texito sub

1 (geweven) stof, weefsel
-- de lana/de coton/de lino = wollen/katoenen/linnen stof
-- de fibras synthetic = synthetisch weefsel
-- de feltro = vilt
-- vegetal = plantaardig weefsel
-- metallic = metaalgaas
mercante de --s = manufacturier
magazin de --s = manufacturenwinkel
2 ANATOMIA weefsel
-- muscular = spierweefsel
-- cutanee = huidweefsel
-- organic = organisch weefsel
-- glandular = klierweefsel
-- cellular = celweefsel
-- ossose = beenweefsel, botweefsel
-- adipose = vetweefsel
-- erectile = erectiel weefsel
-- cicatricial = littekenweefsel
-- vascular = vaatweefsel
-- cancerose = kankerweefsel
cultura de --s = weefselkweek
3 FIGURATE aaneenschakeling
-- de contradictiones = web van tegenstrijdigheden
-- de absurditates = aaneenschakeling van dwaasheden


texitor sub

1 wever
-- de calceas = kousenwever
-- de lino = linnenwever
-- de seta = zijdewever
-- de lana = wolwever
nodo de -- = weversknoop


textile adj

1 textiel...
productos -- = textiel(produkten)
fibra -- = textielvezel
industria -- = textielindustrie
fabrica -- = textielfabriek
fabricante -- = textielfabrikant
travaliator/laborator/obrero -- = textielarbeider
planta -- = textielplant


textile sub

1 textiel, (geweven) stof, textielvezel, textielprodukt
--s artificial = kunststoffen
--s natural = natuurlijke stoffen
--s synthetic = synthetische stoffen
commercio del -- = handel in textiel
chimia del --s = textielchemie


texto sub

1 tekst
-- original = oorspronkelijke tekst, grondtekst
-- de base = basistekst
-- de un canto = tekst van een lied
-- de un lege = wettekst
-- de un opera = operatekst, libretto
-- biblic/del biblia = bijbeltekst
-- sacrate = heilig geschrift
-- in prosa = prozatekst
-- publicitari = reclametekst
-- condensate = samenvatting
COMPUTATOR tractamento de --s = tekstverwerking
COMPUTATOR machina de tractamento de --s = tekstverwerker
analyse (-ysis) de -- = tekstanalyse
libro de -- = leerboek
critica de --s = tekstkritiek
edition de (un) -- = tekstuitgave
restituer un -- = de oorspronkelijke tekst reconstrueren
falsificar un -- = een tekst vervalsen
corrumper un -- = een tekst verminken


textual adj

1 tekstueel, woordelijk, woord voor woord, letterlijk
copia -- = exacte copie
traduction -- = woordelijke/letterlijke vertaling
interpretation -- = tekstinterpretatie
citation -- = letterlijke aanhaling
reportar textualmente le parolas de un persona = letterlijk de woorden van iemand rapporteren
2 tekstueel, tekst...
analyse (-ysis) -- = tekstanalyse
critica -- = tekstkritiek


textura sub

1 textuur, manier van weven, weefsel
falta de -- = weeffout
2 FIGURATE (op)bouw, samenhang, opzet
-- de un roman = opzet van een roman


+ thai(landese) adj

1 Thailands


+ thai(landese) sub

1 Thailander


+ Thailandia sub n pr

1 Thailand


+ thalamic adj

1 thalamus...
syndrome -- = thalamussyndroom


+ thalamo sub

1 BIOLOGIA thalamus
2 ANTIQUITATE huwelijksbed
conducer al -- = naar het huwe-lijksbed leiden
3 BOTANICA bloembodem


+ thalassemia sub

1 MEDICINA thalassemie


+ thalassemic adj

1 lijdend aan thalassemie


+ thalassemico sub

1 thalassemiepatiënt


+ thalassic adj

1 zee..., binnenzee..., oceaan...., oceanisch, pelagisch
BOTANICA dissemination -- = verspreiding door de zee


+ thalassobiologia sub

1 thalassobiologie


+ thalassocrate sub

1 ANTIQUITATE heerser van de zee


+ thalassocratia sub

1 ANTIQUITATE thalassocratie, zeeheerschappij, macht op zee
-- carthaginese = Carthaagse zeeheerschappij
-- de Venetia = zeeheerschappij van Venetië


+ thalassographia sub

1 zeebeschrijving


+ thalassographic adj

1 van/mbt de beschrijving van de zee


+ thalassophobia sub

1 vrees voor de zee


+ thalassotherapia sub

1 MEDICINA thalassotherapie, behandeling met zeewater en zeelucht


+ thalictro sub

1 BOTANICA ruit
-- flave = poelruit, waterruit


+ thalidomida sub

1 MEDICINA thalidomide, softenon


+ thallic adj

1 CHIMIA thalli...


+ thallium sub

1 CHIMIA thallium (element 81)
composito de -- = thalliumverbinding


+ thallo sub

1 BOTANICA thallus, loof
-- de lichenes = loof van korstmossen


thallogeno sub

1 BOTANICA thallofyt, thallusplant


+ thallophyto sub

1 BOTANICA thallofyt, thallusplant
-- unicellular = eencellige thallofyt


+ thanatologia sub

1 thanatologie, leer van de dood


+ thanatologic adj

1 thanatologisch


+ thanatologo sub

1 thanatoloog


+ thanatophobia sub

1 ziekelijke angst voor de dood


+ thanatos sub

1 thanatos, doodsdrift


+ thaumatologia sub

1 thaumatologie, studie en beschrijving van wonderen


+ thaumatologic adj

1 thaumatologisch


+ thaumatologista sub

1 thaumatoloog


+ thaumatologo sub

1 thaumatoloog


+ thaumaturge adj

1 thaumaturgisch, wonderdadig, wonderdoend


thaumaturgia sub

1 wonderdadig vermogen, wonderdoenerij


thaumaturgic adj

1 thaumaturgisch, wonderdadig, wonderdoend


thaumaturgo sub

1 wonderdoener, thaumaturg


the sub

1 thee
-- forte = sterke thee
-- legier = slappe thee
-- nigre = zwarte thee
-- verde = groene thee
-- con lacte = thee met melk
-- al/con citro = citroenthee
-- al fructos de rosa = rozebottelthee
sacchetto de -- = theezakje
aqua pro le -- = theewater
tassa a/de -- = theekopje
servicio a/de -- = theeservies
coclear/coclearetto a/de -- = theelepeltje
cassa a/pro -- = theebus
tabuliero de -- = theeblad
mixtura de -- = theemelange
hora del -- = thee-uurtje, theetijd
importation de -- = thee-import/invoer
importator de -- = thee-importeur
exportation de -- = thee-export/uitvoer
exportator de -- = thee-exporteur
commercio de -- = theehandel
interprisa de -- = theeonderneming
cultura de -- = theecultuur
plantation de -- = theeplantate
plantator de -- = theeplanter
recolta de -- = theepluk
rosa de -- = theeroos
casa de -- = theehuis
colatorio de -- = theezeefje
salon de -- = theesalon
consumo/consumption de -- = theeverbruik
pais productor de -- = theeland
facer/preparar -- = thee zetten
servir -- = thee serveren/schenken
lassar infunder le -- = de thee laten trekken
io ha ordinate duo --s = ik heb twee thee besteld
prender/biber -- = thee drinken
invitar un persona a prender le -- = iemand op de thee vragen


+ theandria sub

1 THEOLOGIA het godmens-zijn (vnl van Christus)


+ theandric adj

1 THEOLOGIA godmenselijk, goddelijk en menselijk


+ theanthropia sub

1 Vide: theandria


+ theanthropic adj

1 Vide: theandric


+ theatino sub

1 CATHOLICISMO theatijn


theatral adj

1 toneel...
arte -- = toneelspeelkunst
obra -- = toneelwerk
chronica -- = toneelrubriek
critico -- = toneelkritikus
critica -- = toneelkritiek
compania -- = toneelgezelschap
vita -- = toneelleven
autor -- = toneelschrijver
effecto -- = toneeleffect
adaptation -- = toneelbewerking
representation -- = toneelvoorstelling
vespera/vespere -- = toneelavond
saison (F) -- = toneelseizoen
litteratura -- = toneelliteratuur
manifestation -- = toneelmanifestatie
linguage -- = toneeltaal
tradition -- = toneeltraditie
2 theatraal, toneelmatig
medios -- = theatrale middelen
effecto -- = theatraal effect
3 theatraal, overdreven, onnatuurlijk
gestos -- = theatrale gebaren
tono -- = theatrale toon


+ theatralisar v

1 voor het toneel bewerken, theatraliseren


+ theatralisation sub

1 het bewerken voor toneel, toneelbewerking, dramatisering, theatralisering


+ theatralismo sub

1 theatraal gedrag


theatralitate sub

1 toneelmatig/theatraal karakter
2 geschiktheid voor het toneel
3 theatraal gedrag, aanstellerij


theatro sub

1 schouwburg, theater, toneel
-- de marionettes = marionettentheater
-- de varietates = varietétheater
-- baroc = baroktoneel
-- de umbras = schimmenspel
-- al/in aere libere = openluchttheater
-- radiophonic = hoorspel
-- de repertoire (F)/de repertorio = repertoiretheater
-- municipal = stadsschouwburg
-- complete = uitverkochte schouwburg
billet de -- = kaartje voor de schouwburg
abonamento de -- = schouwburgabonnement
sala de -- = schouwburgzaal
servitrice de -- = ouvreuse
publico de -- = schouwburgpubliek
agentia de -- = theaterbureau
incendio de -- = schouwburgbrand
director de -- = schouwburgdirekteur
inventario de -- = schouwburginventaris
mobiliario de -- = schouwburgmeubilair
personal de -- = schouwburgpersoneel
ir al -- = naar de schouwburg gaan
frequentator de --s = regelmatige schouwburgbezoeker
representar un pecia/obra de -- = een toneelstuk opvoeren
dar representationes in un -- = een schouwburg bespelen
2 toneel, toneelkunst, theater
pièce (F)/pecia/obra de -- = toneelstuk
-- classic = klassiek toneel
-- total = totaaltheater
-- experimental = experimenteel theater
-- absurde/del absurdo = absurdistisch toneel
-- existentialista = existentialistisch toneel
-- popular = volkstoneel
critico de -- = toneelkriticus
critica de -- = toneelkritiek
masca/mascara de -- = toneelmasker
compania de -- = toneelgezelschap
representation de -- = toneelvoorstelling
-- filmate = verfilmd toneel
scientia del -- = theaterwetenschap
historia del -- = toneelgeschiedenis
adaptar pro le -- = voor het toneel bewerken
3 toneel, toneelwerk
4 toneelgezelschap
-- del riso = theater van de lach
5 toneelspeelkunst, kunst van het acteren
6 aanstellerij, gemaakte vertoning
de -- = theatraal, gemaakt, overdreven
voce de -- = theatrale stem
facer -- = zich aanstellen
7 FIGURATE schouwtoneel, terrein, toneel
le -- del mundo = het schouwtoneel der wereld
le -- del crimine = de plaats van de misdaad
MILITAR -- del guerra/de lucta = krijgstoneel


theatromania sub

1 manie om naar de schouwburg te gaan


theatromano sub

1 persoon met een manie voor de schouwburg


+ thebaide sub

1 oase van rust, eenzame verblijfplaats


+ thebaina sub

1 PHARMACIA thebaïne, paramorphina


+ theban adj

1 Thebaans


+ thebano sub

1 Thebaan


+ Thebas sub n pr

1 Thebe


theca sub

1 ANATOMIA, BOTANICA, ZOOLOGIA vlies, kapsel, omhulsel


theiera sub

1 theepot


theiero sub

1 theestruik


theina sub

1 CHIMIA theïne


theismo sub

1 theïsme
2 MEDICINA theïnevergiftiging


theista sub

1 theïst


+ theista adj

1 theïstisch
philosopho -- = theïstische filosoof


theistic adj

1 theïstisch
philosophia -- = theïstische filosofie


thema sub

1 thema, onderwerp, stof, punt van behandeling
-- fundamental = grondthema
-- de conversation = onderwerp van gesprek
-- preferite = stokpaardje
abordar un -- = een onderwerp aansnijden
esser -- de discussion = onderwerp van bespreking zijn
2 MUSICA thema, motief
variationes super un -- = variaties op een thema
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA thema, grondvorm, basis, stam


thematic adj

1 thematisch (anque LINGUISTICA E GRAMMATICA, MUSICA)
cartographia -- = thematische cartografie
catalogo -- = thematische catalogus
vocal -- = themavocaal, stamklinker
consonante -- = stammedeklinker
syllaba -- = stamlettergreep
verbos -- = thematische werkwoorden
analyse (-ysis) -- = thematische analyse
approche {sj} -- = thematische aanpak
studios -- = thematologie


+ thematica sub

1 thematiek


+ thenar sub

1 ANATOMIA muis (van de hand)


theobroma sub

1 BOTANICA cacaoboom


+ theobromina sub

1 CHIMIA theobromine


+ theocentric adj

1 theocentrisch


+ theocentrismo sub

1 theocentrisme


theocrate sub

1 theocraat


theocratia sub

1 theocratie, priesterheerschappij


theocratic adj

1 theocratisch
governamento -- = theocratische regering


theodicea sub

1 PHILOSOPHIA theodicee


+ theodolite sub

1 theodoliet, meetschijf
-- laser (A) = lasertheodoliet
nivello de -- = niveau van theodoliet


+ theodolitic adj

1 theodolitisch


+ theodosian adj

1 van/mbt tot de Romeinse keizer Theodosius I
2 van/mbt tot de Romeinse keizer Theodosius II
codice -- = wetboek van Theodosius (438)


theogonia sub

1 RELIGION theogonie, godenwording
-- perse = Perzische theogonie
-- egyptian = Egyptische theogonie


theogonic adj

1 RELIGION theogonisch
systema -- = theogonisch systeem
mytho -- = theogonische mythe


+ theogonista sub

1 theogoniekenner


+ theologal adj

1 theologaal
virtutes -- (fide, sperantia, amor) = theologale deugden, goddelijke deugden (geloof, hoop en liefde)


theologia sub

1 theologie, godgeleerdheid
-- moral = moraaltheologie
-- dogmatic = dogmatische theologie
-- feminista = feministische theologie
-- de liberation = bevrijdingstheologie
-- biblic = bijbelse theologie
-- moderne = moderne theologie
facultate de -- = faculteit der godgeleerdheid
studente/studiante de -- = theologant, theologiestudent
professor de -- = professor/hoogleraar in de godgeleerdheid


theologic adj

1 godgeleerd, theologisch
studente/studiante -- = theologant, theologiestudent
libros -- = theologische boeken
querela/disputa/controversia -- = leergeschil
studer/studiar problemas -- = theologiseren


+ theologisar v

1 theologiseren


theologo sub

1 godgeleerde, theoloog
-- orthodoxe = orthodoxe theoloog
disputa de --s = theologentwist


+ theomania sub

1 theomanie, godswaan, godsdienstwaanzin


+ theomaniac adj

1 behept met godsdienstwaanzin


+ theomaniaco sub

1 godsdienstwaanzinnige


theomantia sub

1 theomantie, voorspelling door goddelijke ingeving


+ theomorphe adj

1 theomorfisch, god(e) gelijk


+ theomorphic adj

1 Vide: theomorphe


+ theonomia sub

1 theonomie


+ theophania sub

1 theofanie, godsverschijning


+ theophore adj

1 de naam van een god dragend


+ theophoric adj

1 Vide: theophore


+ theophyllina sub

1 CHIMIA theophylline


+ theophyllinic adj

1 theophylline bevattend


+ theorba sub

1 MUSICA teorbe


+ theorbista sub

1 teorbespeler


theorema sub

1 (grond)stelling, theorema
-- mathematic = wiskundige stelling
-- de Pythagoras = stelling van Pythagoras
-- del cosinus = cosinustheorema
-- del momentos = momentenstelling
-- de continuitate = continuïteitstheorema
-- de addition = additietheorema
-- de convolution = convolutietheorema
demonstrar un -- = een stelling bewijzen


theorematic adj

1 theorema..., theorematisch
scientias -- = theorematische wetenschappen


theoretic adj

1 theoretisch
2 theoretisch, hypothetisch, speculatief


theoretica sub

1 PHILOSOPHIA theoretische/bespiegelende wijsbegeerte


theoretico sub

1 theoreticus


theoria sub

1 RELIGION GREC gezantschap afgevaardigd naar plechtige feesten
2 theorie, leer
-- e practica = theorie en praktijk
-- de litteratura = literatuurtheorie
-- del cognoscimento/del cognoscentia = kennisleer, kennistheorie
-- del perspectiva = leer van het perspectief
-- del evolution = evolutietheorie
-- del relativitate = relativiteitstheorie
-- undulatori/del undas = golftheorie
-- quantic/del quantos = quantumtheorie
-- del sono = leer van het geluid
-- moral = moraaltheorie
-- corpuscular del lumine/luce = corpusculaire theorie van het licht
-- atomic/nuclear = atoomtheorie
-- cellular = celtheorie
-- demographic = bevolkingstheorie
-- de Newton = theorie van Newton
-- darwinian = Darwinleer
-- domino = domino-theorie
-- consistente = consistente theorie
-- inconsistente = niet consistente leer
-- fragile = slecht gefundeerde theorie
-- cosmogonic = kosmogonische theorie
fundamento de un -- = grondprincipe van een theorie
formular/elaborar un -- = een theorie opstellen
defender un -- = een theorie verdedigen
applicar un -- = een theorie toepassen
oppugnation de un -- = bestrijding van een theorie
in -- isto es possibile = in theorie is dat mogelijk
isto ha un explication in -- = dat is theoretisch verklaarbaar
maestrar/dominar le -- de un technica = een techniek theoretisch beheersen
in -- isto pare multo facile, ma le realitate es altere = in theorie lijkt dat heel makkelijk, maar in de praktijk valt dat tegen


theoric adj

1 theoretisch
physica -- = theoretische natuurkunde
chimia -- = theoretische scheikunde
examine -- = theoretisch examen
manual -- = theorieboek
isto es un puncto de vista purmente -- = dat is een zuiver theoretisch standpunt
theoricamente nos ha nulle possibilitate = theoretisch zijn we kansloos


+ theoricitate sub

1 het theoretisch zijn


theorisar v

1 theoretiseren, een theorie opbouwen, theoretisch analyseren


+ theorisation sub

1 het theoretiseren


+ theorisator sub

1 iemand die theoretiseert


theorista sub

1 theoreticus


theosophe adj

1 theosofisch


theosophia sub

1 theosofie


theosophic adj

1 theosofisch


+ theosophista sub

1 theosoof


theosopho sub

1 theosoof


therapeuta sub

1 MEDICINA therapeut


therapeutic adj

1 MEDICINA therapeutisch
tractamento -- = geneeswijze
efficacia/virtute -- = geneeskracht
methodo -- = therapeutische methode


therapeutica sub

1 MEDICINA behandeling, therapie, geneeswijze
-- solar = zonnetherapie
2 MEDICINA therapeutiek


therapia sub

1 therapie, geneeswijze, behandeling
-- familial = gezinstherapie
-- del comportamento = gedragstherapie
-- per le joco = speltherapie
-- de choc {sj} = therapia de choc
-- manual = manuele therapie


+ theriaca sub

1 HISTORIA, MEDICINA theriakel, triakel


+ theriacal adj

1 triakel...


+ theriomorphe adj

1 theriomorf


+ theriomorphic adj

1 theriomorf


+ therm sub

1 PHYSICA therm (een miljoen calorieën)


thermal adj

1 warmte..., temperatuur..., thermisch
barriera -- = hittebarrièra
capacitate -- = warmtecapaciteit
equator -- = thermische evenaar
pollution -- = thermische verontreiniging
central -- = thermische centrale
reactor -- = thermische reactor
unitate -- = warmte-eenheid
diffusion -- = thermodiffusie
ionisation -- = thermische ionisatie
evaporation -- = thermische verdamping
CHIMIA analyse (-ysis) -- = thermische analyse
2 thermaal, badkuur...
banios -- = thermale baden
aqua -- = warm bronwater
fonte -- = warmwaterbron
cura -- = badkuur
station -- = kuuroord
stabilimento/establimento -- = kurhaus


+ thermalismo sub

1 kuurwezen


+ thermalitate sub

1 thermale eigenschappen


thermas sub pl

1 ANTIQUITATE thermen, badhuis


thermic adj

1 warmte..., temperatuur..., thermisch
excambiator -- = warmte(uit)wisselaar
wattimetro -- = hittedraadmeter
central -- = warmtekrachtcentrale
energia -- = warmte-energie
isolation -- = warmte-isolatie
conductibilitate/conductivitate -- = warmtegeleidingsvermogen, thermische geleiding
effecto -- = warmte-effect, temperatuursinvloed
propulsion -- = warmte-aandrijving
irradiation -- = warmtestraling
ionisation -- = thermische ionisatie
evaporation -- = thermische verdamping
fonte -- = warmwaterbron
scientia -- = warmteleer
pollution -- = thermische verontreiniging/vervuiling
sensation -- = warmtegewaarwording
scuto -- = hitteschild
radiation -- = hittestraling
diffusion -- = thermodiffusie
equator -- = thermische evenaar
inversion -- = temperatuursinversie
carta -- = temperatuurskaart
motor -- = heteluchtmotor
CHIMIA analyse (-ysis) -- = thermische analyse
ascendentia -- = thermiek


+ thermica sub

1 warmteleer


thermidor sub

1 HISTORIA FRANCESE thermidor


thermidorian adj

1 HISTORIA FRANCESE van de 9-de thermidor


thermidorianos sub pl

1 HISTORIA FRANCESE afgevaardigden die Robespierre ten val brachten


+ thermion sub

1 PHYSICA thermion (door verhit metaal uitgezonden ion)


+ thermionic adj

1 PHYSICA thermionisch
currente -- = thermionenstroom


+ thermionica sub

1 PHYSICA thermionenfysica


+ thermistor sub

1 PHYSICA thermistor


thermite sub

1 thermiet (lasmengsel)
soldatura al -- = thermietlassen, lassen met thermiet
aciero al -- = thermietstaal
reaction de -- = thermietreactie


+ thermobarometro sub

1 thermobarometer


+ thermobatteria sub

1 thermobatterij


+ thermocaustico sub

1 thermocausticum


thermocauterio sub

1 brandijzer, thermocauter


+ thermochimia sub

1 CHIMIA thermochemie


+ thermochimic adj

1 thermochemisch


+ thermocoagulation sub

1 thermocoagulatie


+ thermocompression sub

1 thermocompressie


+ thermocopula sub

1 PHYSICA thermokoppel, thermo-element


+ thermodetector sub

1 thermodetector


+ thermodiffusion sub

1 thermodiffusie


+ thermodynamic adj

1 PHYSICA thermodynamisch
cyclo -- = thermodynamische cyclus
systema -- = thermodynamisch systeem
stato -- = thermodynamische toestand
processo -- = thermodynamisch proces
equilibrio -- = thermodynamisch evenwicht
potential -- = thermodynamische potentiaal


thermodynamica sub

1 PHYSICA thermodynamica


+ thermoelasticitate sub

1 thermo-elasticiteit


+ thermoelectric adj

1 thermo-elektrisch
pila -- = thermo-elektrische zuil, thermozuil
copula -- = thermokoppel, thermo-element
effecto -- = thermo-elektrisch effect
cossino -- = verwarmingskussen


+ thermoelectricitate sub

1 PHYSICA thermo-elektrische energie


+ thermoelectron sub

1 thermo-elektron


+ thermoelectronic adj

1 PHYSICA thermo-elektronisch
emission -- = thermo-elektronische emissie


+ thermogene adj

1 thermogeen
watta -- = thermogene watten


+ thermogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA warmteontwikkeling


+ thermogenia sub

1 PHYSICA thermogenie


+ thermogenic adj

1 warmtegevend


+ thermogramma sub

1 thermogram


+ thermographia sub

1 thermografie


+ thermographic adj

1 thermografisch


+ thermographo sub

1 thermograaf, zelfregistrerende thermometer


+ thermogravimetria sub

1 thermogravimetrie


+ thermogravimetric adj

1 thermogravimetrisch


+ thermolabile adj

1 BIOLOGIA thermolabiel (niet bestand tegen warmte)


+ thermolabilitate sub

1 BIOLOGIA thermolabiliteit


+ thermologia sub

1 warmteleer, thermologie


+ thermoluminescentia sub

1 PHYSICA thermoluminescentie (oplichten bij warmte)
methodo de -- = thermoluminescentiemethode


+ thermolyse (-ysis) sub

1 MEDICINA thermolyse, warmteverlies
2 CHIMIA pyrolyse


+ thermolytic adj

1 thermolytisch


+ thermomagnetic adj

1 PHYSICA thermomagnetisch
phenomenos -- = thermomagnetische verschijnselen
effecto -- = thermomagnetisch effect


+ thermomagnetismo sub

1 PHYSICA thermomagnetisme


+ thermometria sub

1 thermometrie, temperatuurmeting


+ thermometric adj

1 thermometrisch, thermometer...
scala -- = thermometerschaal


thermometro sub

1 thermometer
-- centesimal = honderddelige thermometer
-- de Celsius = Celsiusthermometer
-- de Fahrenheit = Fahrenheitthermometer
-- clinic/medical = koortsthermometer
-- a/de alcohol = alcoholthermometer
-- a/de mercurio = kwikthermometer
-- a/de gas = gasthermometer
-- metallic = metaalthermometer
-- a bimetallo/a lamina bimetallic = bimetaalthermometer
-- a maximo = maximumthermometer
-- a minimo = minimumthermometer
-- graduate = thermometer met schaalverdeling
-- de camera = kamerthermometer
tubo del -- = thermometerbuis
sensibilitate de un -- = gevoeligheid van een thermometer
le -- descende/bassa = de thermometer zakt, de temperatuur daalt
le -- monta = de thermometer gaat omhoog, de temperatuur stijgt
le -- indica 30 grados = de thermometer wijst 30 graden aan
mirar/reguardar le -- = op de thermometer kijken


+ thermomigration sub

1 PHYSICA thermomigratie


+ thermonastia sub

1 BIOLOGIA thermonastie


+ thermonastic adj

1 BIOLOGIA thermonastisch
movimentos -- = thermonastische bewegingen


+ thermonuclear adj

1 thermonucleair
armas -- = thermonucleaire wapens
bomba -- = waterstofbom
reaction -- = thermonucleaire reactie
fusion -- = kernfusie


+ thermopalpation sub

1 thermopalpatie


+ thermoperiodicitate sub

1 thermoperiodiciteit


+ thermophile adj

1 thermofiel


+ thermophilo sub

1 thermofiele bacterie


+ thermophobia sub

1 thermofobie


+ thermophono

1 thermofoon


+ thermopila sub

1 thermozuil, thermo-elektrische zuil, thermobatterij


+ thermoplastic adj

1 thermoplastisch
resina -- = thermoplastische (kunst)hars


+ thermoplasticitate sub

1 thermoplasticiteit


+ thermoplastico sub

1 thermoplast


Thermopylas sub n pr pl

1 Thermopylae


+ thermoreactor sub

1 thermoreactor


+ thermoreceptor sub

1 thermoreceptor


+ thermoregulation sub

1 warmteregeling, warmteregulatie, temperatuurregeling, temperatuurregulatie


+ thermoregulator sub

1 warmteregelaar, temperatuurregelaar, thermoregulateur, thermostaat
-- a lamina bimetallic = thermoregulateur met bimetaal


+ thermoregulator adj

1 thermoregulatorisch, warmteregelend


+ thermoresistente adj

1 warmtebestendig
materia plastic -- = warmtebestendige plastische stof


+ thermoresistentia sub

1 warmtebestendigheid


thermos sub ANGLESE

1 thermosfles, thermoskan


+ thermoscopia sub

1 thermoscopie


thermoscopic adj

1 thermoscopisch


+ thermoscopio sub

1 thermoscoop


+ thermosensibile adj

1 warmtegevoelig, thermosensibel
materiales -- = warmtegevoelige materialen


+ thermosensibilitate sub

1 warmtegevoeligheid, thermosensibiliteit


+ thermosiphon sub

1 verwarmingstoestel met circulerend warm water


+ thermosolubile adj

1 warm oplosbaar


+ thermosphera sub

1 thermosfeer


+ thermostabile adj

1 thermostabiel, warmtebestendig, warmtevast


+ thermostabilisar v

1 thermostabilisatie tot stand brengen


+ thermostabilisation sub

1 thermostabilisatie


+ thermostabilitate sub

1 thermische stabiliteit, hittebestendigheid, warmtebestendigheid, warmtevastheid


+ thermostatar v

1 met een thermostaat regelen


+ thermostatic adj

1 thermostatisch, warmtegevoelig
interruptor -- = warmtegevoelige schakelaar


thermostato sub

1 thermostaat


+ thermotherapia sub

1 MEDICINA thermotherapie, warmtebehandeling


+ thermotolerante adj

1 thermotolerant


+ thermotrope adj

1 Vide: thermotropic


+ thermotropic adj

1 BOTANICA thermotropisch


+ thermotropismo sub

1 BOTANICA thermotropisme


+ therophyto sub

1 therofyt


thesaureria sub

1 schatkamer, schatkist
bonos del -- = schatkistpapier
2 ministerie van financiën


thesaurero sub

1 schatkistbewaarder, thesaurier
function/carga de -- = schatmeesterschap


thesaurisar v

1 (bij elkaar) sparen, opzij leggen, (op)potten


+ thesaurisation sub

1 het (op)potten (van geld)


thesaurisator sub

1 potter (van geld)


thesauro sub

1 schat
2 ECCLESIA verzameling van kerkschatten
3 schatkamer
4 (vak)woordenboek, lexicon


these (-esis) sub

1 these (anque PHILOSOPHIA), stelling, bewering
-- principal = hoofdstelling
-- audace/audaciose = gedurfde stelling
-- indefendibile/indefensibile/intenibile/insustenibile = onhoudbare stelling
formular un -- = een stelling formuleren
defender/sustener un -- = en stelling verdedigen
contestar un -- = een stelling betwisten
refutar un -- = een stelling weerleggen
avantiar un -- = een stelling poneren
roman a/de -- = tendensroman
arte a/de -- = tendenskunst
pièce (F) a/de -- = tendensstuk
film (A) a/de -- = tendensfilm
2 these, proefschrift, dissertatie
-- doctoral/de doctorato = proefschrift


+ thesio sub

1 BOTANICA bergvlas
-- alpin = alpenbergvlas
-- pratense = weidebergvlas


+ Thessalia sub n pr

1 Thessalië


+ thessalic adj

1 van/uit Thessalië, Thessalisch


+ theta sub

1 theta (Griekse letter) MATHEMATICA function -- = thetafunctie


thetic adj

1 LITTERATURA tendens...
2 PHILOSOPHIA thetisch, van een stelling
judicamento -- = thetische uitspraak
dogmatica -- = thetische dogmatiek


theurgia sub

1 PHILOSOPHIA theürgie
2 wonderkracht, wonderdadigheid


theurgic adj

1 PHILOSOPHIA theürgisch
2 wonderdadig


theurgista sub

1 Vide: theurgo


theurgo sub

1 wonderdoener, geestenbezweerder, tovenaar


+ thiamina sub

1 BIOCHIMIA thiamine, vitamine B1


+ thigmomorphose (-osis) sub

1 thigmomorfose


+ thigmotropismo sub

1 thigmotropisme


+ thioacido sub

1 CHIMIA thiozuur


+ thiol sub

1 CHIMIA thiol, thio-alcohol


+ thionic adj

1 CHIMIA thio...
serie -- = reeks thiozuren


+ thionina sub

1 CHIMIA thionine


+ thiosulfato sub

1 CHIMIA thiosulfaat


+ thiosulfuric adj

1 CHIMIA thiozwavel...
acido -- = thiozwavelzuur


+ thixotropia sub

1 CHIMIA thixotropie


+ thixotropic,thixotrope adj

1 CHIMIA thixotroop
substantia/agente -- = thixotrope stof
pasta -- = thixotropische pasta
adhesivo -- = thixotropische lijm
suspension -- = thixotrope suspensie


+ thladiantha sub

1 BOTANICA thladiantha


+ thlaspi sub

1 BOTANICA boerenkers, thlaspi


Thomas sub n pr

1 Thomas
de ongelovige -- = Thomas le incredulo
aciero -- = thomasstaal
scorias -- = thomasslakkenmeel


+ thomice sub

1 ZOOLOGIA krabspin


thomismo sub

1 PHILOSOPHIA thomisme


thomista sub

1 PHILOSOPHIA thomist


thomista adj

1 PHILOSOPHIA thomistisch
philosophia -- = thomistische filosofie


+ thomistic adj

1 PHILOSOPHIA thomistisch
philosophia -- = thomistische filosofie


Thor sub n pr

1 MYTHOLOGIA Thor


thorace sub

1 ANATOMIA borst(kas), borstholte, thorax
chirurgia del -- = thoraxchirurgie


thoracic adj

1 borst..., thorax..., thoracaal
vertebra -- = borstwervel
cavitate -- = borstholte
ducto -- = borstbuis
cassa -- = ribbenkast
capacitate -- = capaciteit van de borstholte
perimetro -- = borstomvang/wijdte
pariete -- = borstwand
nervo -- = borstzenuw
membrana -- = borstvlies
aorta -- = borstaorta
respiration -- = borstademhaling
chirurgia -- = thoraxchirurgie
vulnere -- = borstwond


+ thoracocentese (-esis) sub

1 MEDICINA borstholtepunctie


+ thoracometro sub

1 MEDICINA thoracometer


+ thoracoplastica sub

1 MEDICINA thoracoplastiek


+ thoracoscopia sub

1 thoracoscopie


+ thoracoscopio sub

1 thoracoscoop


+ thoracotomia sub

1 MEDICINA thoracotomie


thoric adj

1 CHIMIA thorium...


thorite sub

1 MINERALOGIA thoriet


thorium sub

1 CHIMIA thorium


+ thoron sub

1 CHIMIA thoron, radon-220


+ thrace sub

1 Thraciër
2 Thracisch (taal)


+ thrace adj

1 Thracisch


+ Thracia sub n pr

1 Thracië


+ thracic adj

1 van Thracia


+ threno sub

1 ANTIQUITATE threnos (Grieks klaaglied)


+ threnodia sub

1 ANTIQUITATE klaagzang


+ threonina sub

1 BIOCHIMIA threonine


+ thriller sub ANGLESE

1 FILM, LITTERATURA thriller


+ thrips sub

1 ZOOLOGIA thrips (insekt)


+ thrombina sub

1 BIOCHIMIA trombine, trombase


+ thrombo sub

1 MEDICINA trombus, bloedprop


+ thromboblasto sub

1 MEDICINA tromboblast


+ thrombocyto sub

1 MEDICINA bloedplaatje, trombociet


+ thrombophlebitis sub

1 MEDICINA tromboflebitis


thrombose (-osis) sub

1 MEDICINA trombose
-- cerebral = hersentrombose
-- obstetric = kraambeen


+ thrombotic adj

1 trombose...
patiente -- = trombosepatiënt


throno sub

1 troon
-- episcopal = bisschopstroon
-- hereditari = troon met erfopvolging
-- royal/regal = koningstroon
baldachino de un -- = hemel van een troon
sala del -- = troonzaal
pretendente/candidato al -- = troonpretendent
herede/successor al/del -- = troonopvolger, kroonplaats
candidato al -- = troonkandidaat
candidatura al -- = troonkandidatuur
succession al -- = troonopvolging
abdicar/renunciar al -- = afstand doen van de troon
FIGURATE poner un persona super le -- = iemand op een voetstuk plaatsen


+ thujopsis sub

1 BOTANICA hibacypres


+ thulium sub

1 CHIMIA thulium (element 69)
composito de -- = thuliumverbinding
sal de -- = thuliumzout


thunnero sub

1 tonijnenvisser/handelaar


thunno sub

1 ZOOLOGIA tonijn
pisca del -- = tonijnvisserij


+ thuriferario sub

1 wierookdrager


+ Thuringia sub n pr

1 Thüringen


+ thuringian adj

1 van/uit Thüringen


+ thuringiano sub

1 bewoner van Thüringen


+ thuya sub

1 BOTANICA thuja, thuya, levensboom


+ thyade sub

1 ANTIQUITATE thyade


+ thylacino sub

1 ZOOLOGIA Tasmaanse buidelwolf


+ thymeleaceas sub pl

1 BOTANICA thymeleaceae, peperboompjesfamilie


thymic adj

1 thymus..., zwezerik...
glandula -- = thymus, thymklier, zwezerik


+ thymidina sub

1 thymidine


+ thymina sub

1 BIOCHIMIA thymine


thymo (I) sub

1 BOTANICA tijm
-- salvage = wilde tijm
aroma de -- = tijmgeur


thymo (II) sub

1 thymus, thijmklier, zwezerik


thymol sub

1 CHIMIA thymol


+ thyratron sub

1 PHYSICA thyratron


+ thyristor sub

1 PHYSICA thyristor


+ thyristorisate adj

1 PHYSICA van een thyristor voorzien


+ thyroglobulina sub

1 BIOCHIMIA thyroglobuline


thyroide adj

1 ANATOMIA schild..., schildvormig
cartilagine -- = schildkraakbeen
glandula -- = schildklier
hormon -- = schildklierhormoon


+ thyroide sub

1 ANATOMIA schildklier


+ thyroidectomia sub

1 schildklieroperatie


+ thyroiditis sub

1 MEDICINA schildklierontsteking


thyrotomia sub

1 MEDICINA thyr(e)otomie (gehele of gedeeltelijke wegneming van de schildklier)


+ thyrotrophina sub

1 BIOCHIMIA thyrotropine


+ thyroxina sub

1 BIOCHIMIA thyroxine, schildklierhormoon
le -- favori/favora le crescentia = thyroxine bevordert de groei


+ thyrso sub

1 ANTIQUITATE Bacchusstaf
2 BOTANICA thyrsus, kaars


+ tiara sub

1 tiara, drievoudige pauselijke kroon
portar le -- = paus zijn


Tibere sub n pr

1 Tiber


+ tiberin adj

1 van de Tiber


Tibet sub n pr

1 Tibet


tibetan adj

1 Tibetaans


tibetano sub

1 Tibetaan


tibia sub

1 ANATOMIA scheenbeen
2 MUSICA fluit


tibial sub

1 ANATOMIA scheenbeen..., tibiaal
musculo -- = scheenbeenspier
nervos -- = tibiale zenuwen
malleolo -- = binnenenkel


+ tibialgia sub

1 pijn in het scheenbeen


tic sub FRANS

1 tic, zenuwtrekking
-- nervose = zenuwtrek
-- spasmodic = spasmodische tic


+ tic interj

1 tik
facer -- = tikken, klikken (van geluid)


+ tical sub

1 tical (munteenheid van Siam)


+ ticca sub

1 ZOOLOGIA teek


+ ticker sub ANGLESE

1 tikker (toestel voor beursnoteringen)


ticket sub ANGLESE

1 kaart(je), biljet, toegangsbewijs, plaatsbewijs, prijskaartje, bon
-- de rationamento = distributiebon


tictac sub

1 tiktak, getik
facer -- = tikken, tiktakken
le horologio face -- = de klok tikt
io audi le -- del horologio = ik hoor het tikken van de klok
le pluvia face -- contra le vitros = de regen tikt tegen de ruiten


+ tictac interj

1 tik tak


+ tictacar v

1 tikken, tiktakken


+ tiebreak sub ANGLESE

1 SPORT tie-break


tigrate adj

1 getijgerd, gevlekt, gevlamd, gestreept
catto -- = cyperse kat
cavallo -- = getijgerd paard
can -- = tijgerhond
ligno -- = tijgerhout
lilio -- = tijgerlelie


tigre sub

1 ZOOLOGIA tijger
squalo -- = tijgerhaai
catto -- = tijgerkat
-- regal/royal = koningstijger
-- de papiro = papieren tijger


tigressa sub

1 tijgerin


Tigris sub n pr

1 Tigris


+ tilbury sub ANGLESE

1 tilbury (tweewielig rijtuigje)


+ tilde sub ESPANIOL

1 tilde (golflijntje op n)


tilia sub

1 BOTANICA linde
-- argentate/tomentose = zilverlinde
-- ulmifolie = steenlinde
-- platyphylle = zomerlinde
ligno de -- = lindehout
flor de -- = lindebloem
folios/foliage de -- = lindeloof
bosco de --s = lindebos
2 BOTANICA lindebloesem
infusion/tisana de -- = lindebloesemthee


tiliaceas sub pl

1 BOTANICA tiliaceae, lindefamilie


tiliacee adj

1 BOTANICA lindeachtig


+ tilintilin! interj

1 tingeling!


+ tilleamuscose sub

1 BOTANICA mosbloempje


+ tilt sub ANGLESE

1 tilt
facer -- = op tilt staan


timbal sub

1 MUSICA pauk, keteltrom
baston de -- = pauk(e)stok
2 CULINARI pasteivormpje, timbale
3 CULINARI vleespastei (bereid in een timbale)


timbalero sub

1 paukenist, pauker, paukslager


timbrar v

1 van een (officieel) stempel voorzien, (af)stempelen, zegelen
tinta a/de/pro -- = stempelinkt
machina a/de/pro -- = stempelmachine
cossinetto de -- = stempelkussen


+ timbrate v

1 gezegeld
papiro -- = gezegeld papier


timbro sub

1 toonkleur, timbre
-- de un sono = timbre van een klank
-- del voce = stemtimbre
2 stempel (gereedschap)
-- de cauchu = rubberstempel
-- de cupro = koperstempel
-- de/pro sigillar = lakstempel
3 stempel(afdruk)
4 postmerk, poststempel
-- de data = dagtekeningstempel
5 zegel, (post)zegel
-- de rebatto = spaarzegel
-- de quitantia = kwitantiezegel
-- (postal) = postzegel
-- (postal) de Natal = kerstzegel
bloco de --s (postal) = blok postzegels
collectionar --s (postal) = postzegels verzamelen
obliterar un -- (postal) = een postzegel afstempelen
le obliteration de un -- (postal) = het afstempelen van een postzegel
-- (postal) de avion = luchtpostzegel
-- (postal) commemorative = herdenkingszegel
album de --s (postal) = postzegelalbum
collection de --s (postal) = postzegelverzameling
derecto de -- = zegelrecht


+ time out sub ANGLESE

1 SPORT spelonderbreking, time out


timer v

1 vrezen, duchten
-- le morte = de dood vrezen
-- le periculo = het gevaar vrezen
-- le lumine/le luce = het licht schuwen
non -- ni Deo ni Diabolo = nergens voor terugschrikken
non -- nihil e nemo = voor niets en niemand bang zijn, voor geen kleintje vervaard zijn


+ time-sharing sub ANGLESE

1 COMPUTATOR time-sharing


timibile adj

1 te vrezen, te duchten


timide adj

1 schuchter, bedeesd, verlegen, geremd, beschroomd, schroomvallig, angstvallig
voce -- = bedeesde stem
reguardo -- = schuchtere blik
protestation -- = voorzichtig/zwak protest


timiditate sub

1 schuchterheid, bedeesdheid, verlegenheid, geremdheid, beschroomdheid, schroomvalligheid, angstvalligheid
-- invincibile = onoverkomelijke verlegenheid
-- paralysante = verlammende verlegenheid
surmontar/vincer su -- = zijn schroom overwinnen


+ timing sub ANGLESE

1 timing, tijdsmeting
-- perfecte = perfecte timing


+ timite adj

1 gevreesd, geducht
critico -- = gevreesd kritikus
facer se -- = zich gevreesd maken


+ timocratia sub

1 timocratie


+ timocratic adj

1 timocratisch


timon sub

1 dissel(boom), lamoen (van wagen)
corregia de -- = disselriem
uncino de -- = disselhaak
2 ploegdissel
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES roer
-- de direction = richtingroer
-- de profunditate = hoogteroer
esser al -- = aan het roer staan
barra del -- = helmstok
rota del -- = stuurrad
nave sin -- = stuurloos schip
esser al -- = aan het roer staan (anque FIGURATE)
cambiar le direction del -- = het roer omgooien
obedir al -- = naar het roer luisteren
disobedir al -- = niet meer naar het roer luisteren


timonero sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES roerganger, stuurman
SPORT quatro sin/con -- =
vier zonder/met stuurman


timor sub

1 vrees, schroom
sperantia e -- = hoop en vrees
-- injustificate/infundate/non fundate = ongerechtvaardigde vrees, koudwatervrees
per -- de = uit vrees voor
de -- que = uit vrees dat
infunder/causar -- a un persona = iemand vrees inboezemen
le infusion de -- = het inboezemen van vrees


+ Timor sub n pr

1 Timor


timorate adj

1 angstvallig, overvoorzichtig, benepen


+ timorese sub

1 Timorees


+ timorese adj

1 Timorees


timorose adj

1 vreesachtig


Timotheo sub n pr

1 Timotheus


+ tin! interj

1 ting!


+ tinca sub

1 ZOOLOGIA zeelt


+ tincal sub

1 tinkal (ruwe natuurlijke borax)


tincto sub

1 kleur, tint, (voor textiel) verf(stof), kleur(stof)


tinctor sub

1 verver (van textiel)
-- de seta = zijdeverver
-- de coton = katoenverver
-- de drappo = lakenverver
-- de lana = wolverver
-- de lino = linnenverver


tinctori adj

1 verf..., kleur..., om te verven
substantias -- = verfstoffen
plantas -- = verfplanten
genista -- = akkerbrem, verfbrem
rocella -- = verfmos


tinctorial adj

1 verf..., kleur..., om te verven
substantias -- = verfstoffen
plantas -- = verfplanten


tinctura sub

1 (van textiel/haar) het kleuren, het verven, verfkunst
2 verf, kleurstof (voor textiel/haar)
-- capillar/pro capillos = haarkleurmiddel, haarverf
banio de -- = verfbad
3 kleurschakering, tint
4 oppervlakkige kennis, flauw begrip, vernisje
5 PHARMACIA tinctuur
-- de iodo = jodiumtinctuur
-- de valeriana = valeriaantinctuur


tinctureria sub

1 ververij (voor textiel)
-- de lana = wolververij
-- de coton = katoenververij
-- de seta = zijdeververij
-- de pellicias = bontververij
-- de drappo = lakenververij
-- de lino = linnenververij


tincturero sub

1 verver (van textiel)
-- de lana = wolverver
-- de coton = katoenverver
-- de seta = zijdeverver
-- de drappo = lakenverver
-- de lino = linnenverver
cupa de -- = ververskuip


tinea sub

1 MEDICINA ringworm, ringvuur (huidziekte)
-- favose = hoofdzeer
2 ZOOLOGIA mot
larva de -- = mottenlarf
plaga/invasion de --s = mottenplaag
rodite per --s = aangevreten door de mot
a prova/proba de --s, resistente al --s = motvrij


tineose adj

1 door de motten aangevreten
2 MEDICINA lijdend aan ringvuur
ove -- = schurftig schaap


tinger v

1 (van haren/textiel) verven, kleuren
-- drappo = laken verven
-- se le capillos = zijn haar verven, zijn haar een kleurspoeling geven
-- se le cilios = de wimpers kleuren
-- alco de blau = iets blauw verven


+ tinnitus sub

1 MEDICINA oorsuizing


tinta sub

1 kleur(schakering), tint
-- autumnal/de autumno = herfsttint
2 inkt
-- a/de/pro scriber = schrijfinkt
-- a/de/pro copiar = copieerinkt
-- a/de/pro polycopiar = stencilinkt
-- a/de/pro timbrar = stempelinkt
-- de China {sj} = Oostindische inkt
-- typographic/de imprimeria = drukinkt
-- stilographic = vulpeninkt
-- lithographic = lakinkt
-- autographic = autografische inkt
-- sympathic = onzichtbare inkt
-- delibile = uitwisbare inkt
-- indelibile = onuitwisbare inkt
scriber con -- rubie = met rode inkt schrijven
bottilia de -- = inktfles
gumma de/pro -- = inktgom
macula de -- = inktvlek
stilo a -- = inktpotlood
fabrica de -- = inktfabriek
fabricante de -- = inktfabrikant


tintar v

1 verven, kleuren


tintiera sub

1 inktpot


+ tintin interj

1 tingeling


tintinnamento sub

1 geklingel, getingel, gelui


tintinnar v

1 klingelen, tingelen, luiden
facer -- le claves = met sleutels rammelen


tintinno sub

1 geklingel, getingel, gelui


+ tipula sub

1 ZOOLOGIA langpootmug
larva del -- = emelt


tiracorcos sub

1 kurketrekker
spiral de un -- = schroef van een kurketrekker


tirada sub

1 het trekken, het uittrekken
2 het drukken, het afdrukken (foto's/boek/tekening)
3 het afschieten (vuurpijl, etc.)
4 tirade, lange ononderbroken monoloog (in toneelstuk) (anque FIGURATE)


tirage sub

1 het trekken, het uittrekken, het voorttrekken
cordon de -- = trekkoord
-- al sorte/de lotteria = trekking
2 het trekken (van een schoorsteen/kachel)
3 het drukken, het afdrukken (van foto's/boek, etc.)
4 oplage, druk
-- limitate/restringite = beperkte oplage
prime -- = eerste druk
-- a parte = overdruk


+ tiralineas sub

1 trekpen


tiramento sub

1 het (aan)trekken, het optrekken
-- al sorte = het loten, loting
2 het uittrekken, het onttrekken, onttrekking


+ tirante sub

1 bintbalk, hanebalk, spantbalk


tirar v

1 (aan)trekken, optrekken, voorttrekken
-- le carro = de kar trekken
-- su calcettas = zijn sokken optrekken
-- le cordon = aan het touw trekken, FIGURATE aan de touwtjes trekken
-- le cortinas = de gordijnen opentrekken/dichttrekken
-- le campanetta = aan de bel trekken
-- le attention = de aandacht trekken
-- al sorte = lootsjes trekken, loten
2 uittrekken, onttrekken, halen uit, ontlenen
-- su bursa = zijn beurs te voorschijn halen
-- su lingua = zijn tong uitsteken
-- le spada/le cultello = het zwaard/het mes trekken
-- del oblido/del oblivion = aan de vergetelheid onttrekken/ontrukken
-- conclusiones = conclusies trekken
3 schieten, (af)vuren
-- al aere = in de lucht schieten
-- con le/al arco = boogschieten
-- un colpo de foco = een schot lossen, vuren
-- un foco de artificio = vuurwerk afsteken
FOOTBALL -- a goal = op doel schieten
4 trekken, tekenen, (af)drukken
-- un linea = een lijn trekken
-- le horoscopio = de horoscoop trekken


tirator sub

1 iemand die (aan iets) trekt/(iets) aantrekt, etc.
2 schutter
-- de precision/de elite/selecte = scherpschutter
-- imboscate = sluipschutter
-- al arco = boogschutter
-- de bordo = boordschutter
club (A)/association de --es = schietclub/vereniging
rege del --es = schutterskoning
franc -- = franc-tireur


tiratorio sub

1 (schuif)lade
-- de tabula = tafellade
-- a cultellos = messenla
-- a pipas = pijpenla
-- secrete = geheime lade
aperir/tirar le -- = de la uitschuiven


tiro sub

1 het schieten, het vuren, het afvuren
campo de -- = schietterrein, schietbaan
schola de -- = schietschool
exercitios de -- = schietoefeningen
barraca de -- = schiettent
masca/mascara de -- = schietmasker
concurso de -- = schietwedstrijd
campion de -- = schietkampioen
societate de -- = schietvereniging
festa de -- = schuttersfeest
angulo de -- = schootshoek
portata de -- = schootsafstand, dracht
angulo de -- = richthoek
le -- al arco = het boogschieten
2 schot, vuur
-- al nuca = nekschot
-- de cannon = kanonschot, kanonvuur
-- de fusil = geweerschot, geweervuur
-- de mitralia = kartetsvuur
-- de artilleria = kanonvuur
-- al arco = boogschot
-- de advertimento = waarschuwingsschot
-- rapide = snelvuur
a -- rapide = snelvurend
discargar un -- = een schot lossen


+ Tirol sub n pr

1 Tirol


+ tirolese sub

1 Tiroles
2 Tirools (taal)


+ tirolese adj

1 uit/van Tirol


tisana sub

1 kruidenthee, kruidenaftreksel, kruidendrankje
-- de camomilla = kamillethee
-- de tilia = lindebloesemthee
-- de mentha = pepermuntthee
-- de fenuculo = venkelthee
-- purgative/laxative = purgeerthee
-- de liquiritia = dropwater


Titan sub n pr

1 MYTHOLOGIA Titan
FIGURATE titan = gigant, reus, reusachtige figuur


+ titanato sub

1 CHIMIA titanaat


titanic (I) adj

1 van de Titanen
2 FIGURATE reusachtig, gigantisch
interprisa -- = titanische/bovenmenselijke onderneming
effortios -- = gigantische inspanningen


titanic (II) adj

1 CHIMIA, MINERALOGIA titanium...


titanifere adj

1 titaniumhoudend
sablo/arena -- = titaanzand


titanite sub

1 MINERALOGIA titaniet


titanium sub

1 CHIMIA titanium, titaan (element 22)
mineral de -- = titaanerts
composito de -- = titaanverbinding


titanomachia sub

1 titanenstrijd


titillar v

1 kittelen, kietelen, kriebelen


titillation sub

1 kitteling, kieteling, kriebeling
sensibile al -- = kietelig


+ titillomania sub

1 MEDICINA titillomanie


+ titoismo sub

1 titoïsme


+ titrabile adj

1 CHIMIA titreerbaar


titrar v

1 CHIMIA titreren


titration sub

1 CHIMIA het titreren, titratie
-- potentiometric = potentiometrische titratie
-- conductometric = conductometrische titratie
methodo de -- = titratiemethode
apparato de -- = titreertoestel
liquido de -- = titreervloeistof


+ titrimetria sub

1 CHIMIA titrimetrie


+ titrimetric adj

1 CHIMIA titrimetrisch


titubar v

1 waggelen, wankelen, zwaaien, slingeren
ambulatura titubante = slingerende gang, waggelgang
bibulo titubante = waggelende dronkenlap


titubation sub

1 het waggelen, het wankelen, wankeling, onvaste gang


titular adj

1 titulair
episcopo -- = titulaire bisschop


titular v

1 een titel geven (boek, etc.), als titel geven
2 een titel/rang verlenen


+ titular sub

1 bezitter, houder (van aandelen, etc.)
-- de un conto = rekeninghouder
-- de un licentia de emission = zendgemachtigde
-- de un patente = octrooihouder
-- de un concession = concessionaris
2 bekleder (van ambt, etc.), titularis


titulo sub

1 titel, hoedanigheid, benaming (van rang/ambt/waardigheid, etc.)
-- de conte = titel van graaf
-- imperial = keizerstitel
-- regal/royal = koningstitel
-- de doctor = doctorstitel
-- de campion = kampioenstitel
-- nobile/nobiliari = adellijke titel
-- universitari = academische titel
-- honorific/honorari/de honor = eretitel
detentor del -- = titelhouder
obtener un -- = een titel behalen/verwerven
conferer un -- = een titel verlenen
SPORT conservar le -- = de titel behouden
SPORT defender le -- = de titel verdedigen
dar le -- de = betitelen
a -- de = in de hoedanigheid van, bij wijze van, op grond van, als
a -- de comparation = bij wijze van vergelijking
a -- personal = op persoonlijke titel
2 aanspraak, recht, rechtstitel, akte, bewijsstuk, titel
authenticitate de un -- = echtheid van een titel
--s de proprietate = eigendomsbewijzen
-- hypothecari = hypotheekbewijs
3 titel (van een boek/hoofdstuk/lied/lezing, etc.), kop (in krant)
-- evocatori = suggestieve titel
pagina de -- = titelpagina
catalogo de --s = titelcatalogus
4 CHIMIA etc., titer (normaliteit van een oplossing), gehalte
-- de argento = zilvergehalte
-- de un moneta = gehalte van een munt
5 JURIDIC titel, onderdeel van een wet
contracto a -- onerose = contract onder bezwarende titel
6 effect, waardestuk, waardepapier
-- de action = aandeelbewijs
-- hypothecari = pandbrief
-- negotiabile = verhandelbaar stuk
--s de crescimento, --s con perspectivas de crescentia = groeifondsen
7 PALEOGRAPHIA tittel, afkortingsstreepje boven woord


+ tmese (-esis) sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tmesis, snijding


toalia {alja} sub

1 handdoek
-- continue = handdoek op rol


toast sub ANGLESE

1 geroosterd brood, toost
butyrar --s = toostjes smeren
2 (heil)dronk, toost, toast
dar le benvenita a un persona con un -- = iemand een welkom toedrinken


toastar {oo} v

1 roosteren, toost maken van
2 toosten (op)


toboggan sub ANGLESE

1 bobslee
pista de -- = bobbaan
ir in -- = bobsleeën


tocca sub

1 het (aan)raken
2 toets (manier van schilderen), (schilder)streek, toets
iste pictor ha un -- fin/delicate = deze schilder heeft een fijne toets
adder le -- finiente = de laatste toets aanbrengen
dar le ultime -- a un cosa = de laatste hand aan iets leggen
3 toets, proef ter bepaling van zilver/goudgehalte
petra de -- = toetssteen (anque FIGURATE)
4 hoofddeksel, kap, muts, toque
-- blanc de cocinero = witte koksmuts
-- de monacha/de religiosa = nonnenkap
-- de banio = badmuts


toccabile adj

1 wat kan worden aangeraakt


toccante adj

1 roerend, aandoenlijk, treffend
parolas -- = roerende woorden


toccar v

1 aanraken, beroeren, betasten, (be)voelen
-- un objecto = een voorwerp aanraken
-- le chordas de un gitarra/guitarra = op een gitaar tokkelen
-- un clave = een toets aanslaan
non --! = niet aankomen!, afblijven!
2 bereiken, raken, grenzen aan, in contact komen, treffen,
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES aandoen
(van haven)
-- un porto = een haven aandoen
lor jardines se tocca = hun tuinen grenzen aan elkaar
que tocca le celo = hemelhoog
3 treffen, aan het hart gaan, (ont)roeren
-- le chorda sensibile = de gevoelige snaar raken
4 betreffen, aangaan
iste cosa non me tocca = deze zaak gaat me niet aan


toccata sub ITALIANO

1 MUSICA toccata


toccator sub

1 iemand die of iets dat (aan)raakt


tocco sub

1 het aanraken, aanraking, beroering
le ultime -- = de finishing touch
isto revela le -- de un maestro = dit verraadt een meesterhand


+ tocologia sub

1 MEDICINA baringleer, tocologie


+ tocopherol sub

1 BIOCHIMIA tocoferol, vitamine E


+ tocophobia sub

1 tocofobie, angst voor de bevalling


+ toddy sub ANGLESE

1 grog


+ toeclip sub ANGLESE

1 toeclip


+ tofu sub

1 tofoe, sojakaas


toga sub

1 ANTIQUITATE toga, tabbaard, tabberd
2 toga (van hoogleraar, etc.)


togate adj

1 in toga


+ Togo sub n pr

1 Togo


+ togolese adj

1 Togolees


+ togolese sub

1 Togolees, Togoër


toilette sub FRANS

1 toilettafel, kaptafel
tabula de -- = toilettafel
sapon de -- = toiletzeep
2 toilet (handeling om zich te kappen/te kleden en op te maken)
articulo de -- = toiletartikel
facer su -- = zijn toilet maken
3 toilet, kleding, tooi
un -- legier = een licht toilet
un -- vistose = een opzichtig toilet
4 toilet, w.c.
-- chimic = chemisch toilet
-- de/pro catto = kattenbak


Tokai sub n pr HUNGARO

1 Tokay
tokai = tokayer (wijn)


Tokyo sub n pr

1 Tokio


+ toledan adj

1 Toledaans


+ toledano sub

1 Toledaan


+ Toledo sub n pr

1 Toledo


tolerabile adj

1 draaglijk, te verdragen
2 toelaatbaar, vergeeflijk


tolerabilitate sub

1 draaglijkheid
2 toelaatbaarheid


tolerante adj

1 toegeeflijk, verdraagzaam, tolerant, inschikkelijk


tolerantia sub

1 verdraagzaamheid, toegeeflijkheid, tolerantie
-- religiose = godsdienstige verdraagzaamheid
-- repressive = repressieve tolerantie
2 het dulden, het toestaan
3 TECHNICA etc., tolerantie, toegestane afwijking, speling
-- dimensional = maattolerantie
-- immunologic = immunotolerantie
4 MUSICA tolerantie


tolerar v

1 verdragen, dulden, toelaten, toestaan, tolereren, gedogen
-- certe infractiones al regulamento = bepaalde inbreuken op het reglement toestaan
le policia tolera le vendita de drogas legier = de politie gedoogt de verkoop van softdrugs
2 MEDICINA verdragen (van geneesmiddelen)


toleration sub

1 het verdragen, het dulden, het tolereren


tolerator sub

1 iemand die iets tolereert/duldt


+ tolete sub

1 roeipin, riemdol


+ toluene sub

1 CHIMIA tolueen


+ toluidina sub

1 CHIMIA toluïdine


+ toluol sub

1 CHIMIA toluol, tolueen


tomahawk sub ANGLESE

1 tomahawk, strijdbijl


+ toman sub

1 toman (gouden munt)


tomate sub

1 tomaat
-- de estufa = kastomaat
succo de --s = tomatesap
sauce (F) de --s = tomatensaus
salata de --s = tomatensla
suppa de --s = tomatensoep
ketchup (A) de --s = tomatenketchup
gelea de --s = tomatengelei
puree (F)/concentrato de --s = tomatenpuree
estufa de --s = tomatenkas
cultura de --s = tomatenteelt
cultor/cultivator de --s = tomatenkweker
cultivar --s = tomaten kweken


tomatiero sub

1 tomatenplant


+ tombac sub

1 tombak, halfgoud


tombola sub ITALIANO

1 tombola


+ tombolo sub

1 GEOGRAPHIA tombolo


+ tomentose adj

1 BIOLOGIA, BOTANICA viltig, wollig, behaard, harig, pluizig
carex/carice -- = behaarde zegge
cerastio -- = viltige hoornbloem
rosa -- = viltroos
tilia -- = zilverlinde


tomo sub

1 (boek)deel
libro in quatro --s = boek in vier delen
un tomo riccamente illustrate = een rijk geïllustreerd boekdeel


+ tomodensitometro sub

1 MEDICINA CT-scanner


+ tomogramma sub

1 tomogram


+ tomographia sub

1 MEDICINA tomografie, planigrafie
-- infrarubie = infraroodtomografie


tonal adj

1 tonaal, toon...
musica -- = tonale muziek
systema -- = tonaal systeem
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA) tonisch
accento -- = tonisch accent


+ tonalismo sub

1 MUSICA, PICTURA tonalisme


+ tonalista sub

1 MUSICA, PICTURA tonalist


+ tonalista adj

1 MUSICA, PICTURA tonalistisch


tonalitate sub

1 MUSICA tonaliteit, toon(aard), toonsoort
regulator de -- = tonaliteitsregelaar
2 PICTURA tonaliteit, kleur(schakering)


tonar v

1 bulderen, donderen
il tona = het dondert, het onweert


tonder v

1 (af)scheren, kort knippen, snoeien, (af)maaien
-- un ove = een schaap scheren
-- le gazon = het gazon maaien
-- le capillos = de haren kort knippen
-- un sepe/un haga = een haag snoeien


+ tonditor sub

1 scheerder
2 scheermachine, tondeuse


+ tonema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA toneem


+ Tonga sub n pr

1 Tonga


tonic adj

1 MEDICINA tonisch (mbt spieren)
spasmo/convulsion -- = tonische kramp
2 tonisch, versterkend, stimulerend, prikkelend, opwekkend
lotion -- = gezichtslotion
substantia/medicamento -- = tonicum, versterkend middel
3 MUSICA tonica..., grondtoon...
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA beklemtoond, tonisch, toonhebbend
vocal -- = beklemtoonde klinker
accento -- = tonisch accent, toonhoogteaccent


+ tonic sub ANGLESE

1 tonic


tonica sub

1 MUSICA tonica, grondtoon


tonicitate sub

1 PHYSIOLOGIA tonus, toniciteit
-- muscular = spiertonus
-- vascular = vaattonus, vasotonie


+ tonico sub

1 tonicum, versterkend middel
-- nervin = zenuwsterkend middel


+ tonificante adj

1 MEDICINA opwekkend, versterkend, tonisch
effecto -- = versterkende uitwerking


+ tonificante sub

1 MEDICINA tonicum


+ tonificar v

1 MEDICINA veerkrachtig maken, versterken, toniseren
-- le musculos = de spieren versterken


+ tonification sub

1 MEDICINA versterking


tonitro sub

1 donder
tempesta de -- = onweer, onweersbui
borrasca de -- = onweersvlaag
le -- rola = de donder rolt
le (tempesta de) -- se discatena = het onweer barst los


+ tonitruante adj

1 (met) donderend (lawaai), dreunend, donder..., daverend, bulderend
voce -- = donderstem, bulderstem
riso -- = bulderlach


+ tonitruar v

1 donderen, daveren, bulderen, dreunen


+ tonka sub

1 BOTANICA tonka(boom)
faba de -- = tonkaboon


+ Tonkin sub n pr

1 Tonkin
canna de -- = tonkinstok


+ tonkinese sub

1 Tonkinees , bewoner van Tonkin
2 Tonkinees (taal)


+ tonkinese adj

1 Tonkinees
canetto -- = tonkineesje (hondje)


tonna sub

1 ton, vat, fust
camion de dece --s = tientonner
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES ton
-- metric = metrieke ton
-- de registro = registerton
3 ton (gewicht)


tonnage sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES tonnage, tonnenmaat
-- de registro = registertonnage
-- nette = nettotonnage
-- brute = brutotonnage
certificato de -- = meetbrief


+ tonnellage sub

1 tonnage
-- mundial = wereldtonnage


+ tonnelleria sub

1 kuiperij


+ tonnellero sub

1 kuiper
utensiles de -- = kuipersgereedschap
martello de -- = kuipershamer


tonnello sub

1 ton, vat, fust
-- a/de farina = meelton
-- a/de catran = teerton/vat
-- cisterna = regenton


tono sub

1 toon, toonhoogte, klank (van de stem), intonatie
cambiamento de -- = verandering van toon, stembuiging
-- equal = vlakke toon
-- frigide = kille toon
-- de commandamento = commandotoon
-- de disputa = ruzietoon
-- dispreciante = smalende toon
-- sever = strenge toon
-- oratori/de orator = redenaarstoon
-- de conversation = conversatietoon
-- popular = volkstoon
-- inaudibile = onhoorbare toon
-- declamatori = hoogdravende toon
-- planctive = klagende toon
-- pur = zuivere toon
-- derivate = afgeleide toon
lingua a -- = toontaal
--s cardiac = harttonen
generator de --s = toongenerator
2 PICTURA toon, tint, kleur(schakering)
--s cal(i)de = warme tinten/tonen/kleuren
--s frigide


koele/koude kleuren

3 PHYSIOLOGIA tonus, spanning (van spieren), FIGURATE veerkracht, energie
-- muscular = musculaire tonus, spiertonus
-- vascular = vaattonus
4 MUSICA toon(aard), toonsoort, toonhoogte, interval, grondtoon
-- major = grote hele toon, majeur
-- minor = kleine hele toon, mineur
--s harmonic = boventonen
dar le -- = de toon aangeven (anque FIGURATE)


+ tonographia sub

1 tonografie


+ tonographic adj

1 tonografisch


+ tonologia sub

1 spanningsleer


+ tonometria sub

1 tonometrie


+ tonometric adj

1 tonometrisch


+ tonometro sub

1 spanningmeter, tonometer


+ tonoplasto sub

1 tonoplast


+ tonoscopia sub

1 tonoscopie


+ tonoscopio sub

1 tonoscoop


tonsilla sub

1 ANATOMIA amandel, tonsil


tonsillar adj

1 ANATOMIA van de amandelen, tonsilair


tonsillectomia sub

1 ANATOMIA het knippen van de amandelen


tonsillitis sub

1 MEDICINA ontstoken amandelen, tonsillitis


tonsillotomia sub

1 MEDICINA het knippen van de amandelen, tonsillotomie, amygdalotomie


tonsion sub

1 vacht, vlies (van schaap, etc.)
-- de agno = lamsvacht
-- de ariete = ramsvacht
-- de estate = zomervacht
le Tonsion de Auro = het Gulden Vlies


tonsor sub

1 iemand die (af)scheert/snoeit/maait
-- de oves = schaapscheerder


tonsura sub

1 het (af)scheren, het kortknippen, het snoeien
2 ECCLESIA kruinschering, tonsuur


tonsurar v

1 tonsureren, de tonsuur toedienen
testa/capite tonsurate = hoofd met tonsuur


tonsurato sub

1 tonsuurdragend geestelijke


topazo sub

1 topaas
color -- = topaaskleur


+ tophus sub

1 MEDICINA (jicht)knobbel


+ topiari adj

1 mbt vormsnoei (van bomen/heesters/struiken)
arte -- = vormsnoei(kunst)
arbore -- = vormboom


topic adj

1 plaatselijk, lokaal
divinitates -- = plaatselijke godheden
2 MEDICINA topisch, lokaal, plaatselijk, uitwendig
medicamento -- = topisch geneesmiddel
anesthesia -- = plaatselijke verdoving
de/pro uso -- = voor uitwendig gebruik, percutaan
3 het gespreksonderwerp betreffend


topico sub

1 topisch/uitwendig/plaatselijk geneesmiddel
2 gespreksonderwerp
-- del conversation = gesprek van de dag


+ topless adj ANGLESE

1 topless


topographia sub

1 topografie, plaatsbeschrijving
-- urban = stadsbeschrijving
2 ligging (van terrein/plaats)


topographic adj

1 topografisch, plaatsbeschrijvend
carta/mappa -- = topografische kaart
atlas -- = topografische atlas
bussola -- = topografisch kompas
geographia -- = topografische aardrijkskunde
observation -- = topografische waarneming
recognoscentia -- = topografische verkenning


topographo sub

1 topograaf, plaatsbeschrijver


+ topologia sub

1 MATHEMATICA, GEOGRAPHIA, LINGUISTICA E GRAMMATICA topologie


+ topologic adj

1 MATHEMATICA, GEOGRAPHIA ,LINGUISTICA E GRAMMATICA topologisch
algebra -- = topologische algebra
isomorphismo -- = topologische isomorfie
spatio -- = topologische ruimte
transformation -- = topologische transformatie


+ topologista sub

1 topoloog


+ topologo sub

1 topoloog


+ topometria sub

1 het landmeten
2 ANATOMIA topometrie


toponymia sub

1 toponymie, plaatsnaamkunde


+ toponymic adj

1 toponymisch, plaatsnaamkundig


+ toponymista sub

1 toponymist, plaatsnaamkundige


+ toponymo sub

1 toponiem, plaatsnaam


+ topophobia sub

1 topofobie, plaatsvrees


+ top secret adj ANGLESE

1 top secret, uiterst geheim
documentos -- = uiterst geheime dokumenten


+ topspin sub ANGLESE

1 SPORT topspin
dar -- a un balla = topspin aan een bal geven


+ torah sub

1 RELIGION tora(h)


torcha {sja} sub

1 toorts, fakkel, flambouw
portator de -- = toortsdrager
luce/lumine de --(s) = toortslicht
marcha {sj} con --/a --s = fakkeloptocht
arder como un -- = branden als een fakkel


toreador sub ESPANIOL

1 toreador, stierenvechter


+ torero sub ESPANIOL

1 stierenvechter


+ toreutica sub

1 toreutiek, drijfwerk van goud/zilver/brons


+ toric adj

1 MATHEMATICA torisch, torus...
superficie -- = torisch oppervlak


+ torilis sub

1 doornzaad


+ tormalina sub

1 toermalijn


tormentar v

1 pijnigen, martelen, folteren
le dolor de testa/capite la tormentava = zij werd gekweld door hoofdpijn
tormentate per remorso de conscientia = gefolterd door gewetenswroeging
2 FIGURATE kwellen, tergen, treiteren
-- su parve fratre = zijn kleine broertje treiteren


tormentator sub

1 pijniger, folteraar
2 FIGURATE kweller, kwelgeest


tormentilla sub

1 BOTANICA tormentil, meerwortel


tormento sub

1 pijniging, marteling, foltering
instrumento de -- = folterwerktuig
palo/poste de -- = folterpaal, martelpaal
abbreviamento del --s del agonia = stervensbekorting
2 FIGURATE kwelling, pijn, smart
-- del incertitude = kwellende onzekerheid
--s del amor = liefdeleed
-- del carne = kwellingen des vlezes


tormentose adj

1 kwellend, pijnlijk
sete -- = kwellende dorst


+ tornabroca sub

1 spitdraaier


+ tornadiscos sub

1 platenspeler


tornado sub

1 tornado, windhoos, wervelwind
entrar como un -- = als een wervelwind binnenstormen


+ tornante adj

1 draaiend, draai...
FERROVIA placa/platteforma -- = draaischijf
serra -- = draaizaag
scena -- = draaitoneel
bibliotheca -- = boekenmolen


tornar v

1 (rond)draaien
le motor torna = de motor loopt
le testa/capite me torna = het duizelt me, ik ben duizelig
facer -- le testa/capite a un persona = iemand duizelig maken
facer -- un disco = een plaat draaien/afspelen
2 omdraaien
-- le clave = de sleutel omdraaien
-- un pagina = een bladzijde omslaan
-- pagina! = zie ommezijde!
3 draaien, op een draaibank bewerken
-- le ebure = ivoor bewerken (op de draaibank)
4 draaien, van richting veranderen
-- mal = een ongunstige wending nemen
-- (circum) le angulo = de hoek omgaan/omslaan
le vento torna = de wind draait


tornasol sub

1 BOTANICA zonnebloem
oleo de -- = zonnebloemolie
grana de -- = zonnebloempit
pedunculo de -- = zonnebloemstengel
2 CHIMIA lakmoes
papiro de -- = lakmoespapier
tinctura de -- = lakmoestinctuur, lakmoesoplossing


tornator sub

1 draaier
-- de ligno/de ebure/de metallo = hout/ivoor/metaaldraaier
-- de objectos de arte = kunstdraaier
utensiles de -- = draaiersgereedschap
martello de -- = draaiershamer
2 bankwerker
utensiles de -- = bankwerkersgereedschap
martello de -- = bankwerkershamer


tornavite sub

1 schroevendraaier
-- cruciforme = kruiskopschroevendraaier
-- a batteria con systema de energia intercambiabile = oplaadbare schroevendraaier met
uitwisselbaar batterij-systeem


+ torneamento sub

1 (rond)draaiing, rondtolling, werveling
le --s de folios morte = het dwarrelen van dode bladeren


tornear v

1 ronddraaien, wentelen, (rond)tollen, wervelen, (rond)dwarrelen
2 een toernooi houden, aan een toernooi deelnemen


torneo sub

1 toernooi
-- de tennis (A) = tennistoernooi
-- de chacos {sj} = schaaktoernooi
-- zonal = zonetoernooi
-- de bridge (A) = bridgedrive
-- de football (A) = voetbaltoernooi
-- de eloquentia = wedstrijd in welsprekendheid
-- scholar/interscholar = schooltoernooi


torneria sub

1 werkplaats van een draaier
-- de ligno = houtdraaierij


torno sub

1 draaibank, draaimachine
-- de vapor = stoomdraaibank
travaliar al -- = aan de draaibank werken/staan
-- a/de revolver = revolverdraaibank
-- de pottero = pottenbakkersschijf/wiel
2 omloop, omwenteling (van een wiel, etc.), slag, toer (van een motor)
contator de --s = toerenteller
numero de --s = toerental
in un -- de mano = in een handomdraai
(disco de) trenta-tres --s = drieëndertigtoerenplaat, langspeelplaat, l.p.
(disco de) quaranta-cinque --s = vijfenveertigtoerenplaat, single
3 beurt, slag (kaartspel), toer, ronde
cata uno a su -- = ieder/elk op zijn beurt
a qui le -- ? = wie is aan de beurt ?
a/per -- = bij toerbeurt
-- de leger = leesbeurt
-- de nocte = nachtdienst
le signal del ultime -- = de bel voor de laatste ronde


+ toro sub

1 ARTE DE CONSTRUER torus, voetring (van zuil)
2 MATHEMATICA torus, omwentelingslichaam, ringoppervlak
3 BOTANICA torus, bloembodem


+ toroidal adj

1 toroïdaal
coordinatas -- = toroïdale coördinaten


+ toroide sub

1 toroïde


torpedar v

1 torpederen


torpedinar v

1 torpederen


torpedine sub

1 ZOOLOGIA sidderrog, kramprog
2 MILITAR torpedo
3 torpedo, open sportauto


torpedinero sub

1 torpedoboot


+ torpedista sub

1 torpedist


torpedo sub

1 MILITAR torpedo
-- aeree = luchttorpedo
2 torpedo, open sportauto


torper v

1 verdoofd/versuft/gevoelloos/bevangen zijn


torpide adj

1 verdoofd, versuft, gevoelloos, bevangen
mi gamba es -- = mijn been slaapt


torpiditate sub

1 verdoofdheid, versuftheid, gevoelloosheid, bevangenheid


torpor sub

1 verdoving, versuffing, bevangenheid, slaperigheid, apatie
stato de -- = toestand van verdoving
sortir de su -- = uit zijn verdoving ontwaken
-- maladive = ziekelijke slaperigheid


torquer v

1 wringen, draaien, twijnen, ineendraaien
-- un corda = een touw slaan
-- tabaco = tabak spinnen
2 verdraaien (anque FIGURATE), verwringen, omdraaien
-- le bracio de un persona = iemands arm omdraaien
-- le collo a un persona = iemand de nek omdraaien
-- le pulsos de un persona = iemands polsen verwringen
-- se le pede = zijn voet verstuiken
-- se un musculo = een spier verrekken
-- se de rider = zich kromlachen, zich een bult lachen
-- le collo a un gallina = een kip de nek omdraaien
-- su visage in un grimasse = zijn gezicht tot een grimas plooien
-- le bucca in un rictus = de mond tot een grijns vertrekken
-- le parolas de un persona = iemands woorden verdraaien
3 buigen, ombuigen, verbuigen, krommen, krom slaan
-- un barra de ferro = een ijzeren staaf buigen
un rota torquite = een verbogen wiel
4 uitwringen
-- su calcettas molliate = zijn natte sokken uitwringen


torquimento sub

1 het wringen, het draaien, het verwringen, etc.


torrefacer v

1 branden (van koffie/cacao, etc.)
-- caffe = koffie branden


+ torrefacite adj

1 gebrand (koffie/cacao, etc.)
caffe (non) -- = (on)gebrande koffie


torrefaction sub

1 het branden (van koffie/cacao, etc.)


+ torrefactor sub

1 (persoon en apparaat) brander (van koffie/cacao, etc.)
-- de caffe = koffiebrander


torrente adj

1 verzengend, brandend, zeer heet


torrente sub

1 (berg)stroom, stortvloed (anque FIGURATE)
-- glaciari/glacial = gletsjerbeek
-- de lacrimas = tranenvloed
-- de parolas = woordenvloed, verbaal geweld
-- de invectivas/injurias = stortvloed van scheldwoorden


torrential adj

1 (als) van een bergstroom
pluvia -- = stortregen, wolkbreuk
pluver torrentialmente = stortregenen


torrer v

1 (ver)schroeien, verzengen


torride adj

1 verzengend, brandend, zeer heet, gloeiend heet
climate -- = heet klimaat
zona -- = hete zone


+ torsiometro sub

1 torsiemeter


torsion sub

1 het draaien, verdraaiing, torsie, het wringen, gedraaidheid
balancia de -- = torsiebalans
barra de -- = torsiestaaf
resorto a/de -- = torsieveer
angulo de -- = torsiehoek
resistentia al -- = torsiesterkte, wringweerstand
angulo de -- = torsiehoek, wringingshoek
copula de -- = torsiekoppel, draaimoment
fortia de -- = torsiekracht
vibration de -- = torsietrilling
deformation de -- = torsievervorming, wringdeformatie
-- del pede = voetverstuiking
pendulo de -- = torsiependel
-- del leges = rechtsverdraaiing


+ torsional adj

1 torsie..., wringings...
momento -- = wringingsmoment
vibration -- = torsietrilling
deformation -- = vervorming door wringing


torso sub ITALIANO

1 torso, bovenlijf, romp
a -- nude = met ontbloot bovenlijf


torta sub

1 taart, koek, pastei
-- al/de crema = (slag)roomtaart
-- de avena = haverkoek
-- al/de fructos = vruchtentaart
-- al/de prunas = pruimentaart
-- al/de malos = appeltaart
-- al/de ris = rijstetaart
-- al/de amandolas = amandelgebak
-- de gelato = ijstaart
-- caseo blanc = kwarktaart
-- de patella = pannenkoek
-- de patella al lardo = spekpannenkoek
-- foliate = gebak van bladerdeeg
-- de lino = lijnkoek
-- de mais = maïskoek
-- nuptial = bruidstaart
fundo de -- = taartbodem
pasta a/de -- = taartdeeg
paletta a/de -- = taartschep
campana a/de -- = taartstolp
furchetta a/de -- = taartvorkje
facer un -- = een taart bakken


torte adj

1 gedraaid, verdraaid, krom(gegroeid), verwrongen, scheef
bucca -- = scheve mond
gambas -- = kromme benen
colonna/columna -- = slangezuil


torteletta sub

1 gebakje, taartje
-- inflate de crema = soes


+ torticollis sub

1 stijve nek
haber -- = een stijve nek hebben, zijn nek verrekken


tortiera sub

1 koekepan
2 koek/gebakschotel


+ tortilla sub ESPANIOL

1 tortilla


torto sub

1 iets dat gedraaid/verdraaid is
2 draai, buiging, kromming, bocht, knik
3 aangedaan onrecht, nadeel, schade
reparar un -- = een onrecht ongedaan maken
a -- = ten onrechte
4 ongelijk
le absentes habeva -- = de thuisblijvers hadden ongelijk


tortuca sub

1 ZOOLOGIA schildpad
-- marin = zeeschildpad
-- terrestre/de terra = landschildpad
-- gigantesc = reuzenschildpad
-- de aqua dulce = zoetwaterschildpad
carapace de un -- = schild van een schildpad
suppa de -- = schildpadsoep
a passo de -- = op z'n elfendertigst


tortuose adj

1 kronkelend, slingerend, bochtig
riviera -- = bochtige rivier
sentiero -- = kronkelpad, slingerpaadje
2 FIGURATE slinks, achterbaks, onoprecht
comportamento/conducta -- = achterbaks gedrag
manovras -- = kuiperijen, intriges, slinkse praktijken


tortuositate sub

1 kronkeligheid, bochtigheid, kromming
-- de un fluvio = bochtigheid van een rivier
2 FIGURATE slinksheid, achterbaksheid, onoprechtheid


tortura sub

1 foltering, pijniging, marteling
--s del inferno = hellepijn
camera a/de -- = folterkamer
instrumentos de -- = folterwerktuigen, marteltuig
banco de -- = pijnbank, folterbank
poste/palo de -- = martelpaal, folterpaal
supportar --s = martelingen verdragen


torturar v

1 folteren, pijnigen, martelen
-- usque al morte, -- a morte = doodmartelen


+ torturator sub

1 folteraar


+ torve adj

1 grommig, nijdig, nors, bars, grimmig
reguardo -- = grimmige blik


+ torvitate sub

1 nijdigheid, norsheid, barsheid


tory sub ANGLESE

1 Tory
partito -- = Tory-partij, de Tories


toscan adj

1 Toscaans
ordine -- = Toscaanse bouwstijl


Toscana sub n pr

1 Toscane


+ toscanisar v

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA een Toscaanse vorm geven


+ toscanismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA typisch Toscaanse uitdrukking


toscano sub

1 Toscaan
2 Toscaans (taal)
3 Toscaanse bouwstijl


+ toss sub ANGLESE

1 SPORT opgooi, toss


+ tostapan sub

1 broodrooster


tostar v

1 roosteren, poffen
-- castanias = kastanjes poffen
2 branden (koffie/cacao, etc.)
amandolas tostate = gebrande amandelen


+ tostate adj

1 geroosterd, gebrand
pan -- = geroosterd brood
melassa -- = gebrande stroop


tostator sub

1 iemand die of iets dat roostert, broodrooster
2 iemand die of iets dat (koffie/cacao, etc.) brandt


tosto adv

1 vroeg(tijdig)
-- o tarde = vroeg of laat
le plus -- serea le melior = hoe vroeger/eerder hoe beter
plus -- = A. nogal, tamelijk, B. liever, eerder
2 spoedig, weldra, snel, gauw
si -- que = zodra, onmiddellijk nadat


total adj

1 totaal, geheel, volkomen, algeheel
summa -- = totaalbedrag
guerra -- = totale oorlog
football (A) -- = totaalvoetbal
theatro -- = totaaltheater
confidentia -- = volledig vertrouwen
liquidation -- = totale uitverkoop
eclipse/eclipsis -- del sol = totale zonsverduistering
additionar le --es = de totalen bij elkaar optellen


total sub

1 totaal, geheel, som
le -- del population = het geheel der bevolking
columna/colonna del --es = totaalkolom


totalisar v

1 optellen, bijeentellen, samentellen, het totaal opmaken van, alles optellen
-- multe punctos = veel punten behalen


totalisation sub

1 optelling, samentelling, totalisatie


totalisator sub

1 totalisator (anque EQUITATION)


totalitari adj

1 totalitair
regime (F) -- = totalitair regime
stato -- = totalitaire staat
politica -- = totalitaire politiek


totalitario sub

1 voorstander van een totalitair regime


totalitarismo sub

1 totalitarisme


totalitate sub

1 geheel, totaal, totaliteit
-- de un hereditage = gehele erfenis
in -- = in totaal, in zijn geheel
iste problema debe esser considerate in su -- = dit probleem moet in zijn totaliteit beschouwd worden


tote adj

1 (ge)heel
esser -- aures = geheel en al oor zijn
-- le caseo = de hele kaas
de -- (le) corde = van ganser harte
2 alle
-- le homines = alle mensen
-- (le) duo = allebei, beiden
-- le alteres = alle anderen
3 elk, ieder
-- homine = elk mens


totem sub

1 totem


totemic adj

1 totemistisch
systema -- = totemisme
mast/palo -- = totempaal
statua -- = totembeeld
signo -- = totemteken
clan -- = totemclan
populo -- = totemvolk
conceptos/notiones -- = totemistische begrippen


totemismo sub

1 totemisme


+ totemista sub

1 totemist


totes pron indef

1 (pl ) allen, iedereen
-- minus ille = allen behalve hij
accessibile a -- = toegankelijk voor ieder, laagdrempelig


totevia adv

1 toch, echter, evenwel


toto pron indef

1 alles
le -- = het geheel
parte/portion de un -- = deel van een geheel
super -- = bovenal, vooral
ante -- = voor alles
in -- = in zijn geheel, in totaal
non del -- = in het geheel niet


toto adv

1 heel, helemaal
-- aperte = wijd open


+ toupet sub FRANCESE

1 toupet, haarstukje


tour sub FRANCESE

1 trip, uitstapje, excursie, uitje


tour de force sub FRANCESE

1 krachttoer, FIGURATE schitterende prestatie
un -- intellectual = een intellectueel hoogstandje


tourismo {toe} sub

1 toerisme
-- de massa = massatoerisme
-- a pede = wandeltoerisme
-- nautic = watertoerisme
agentia de -- = reisbureau
officio de -- = V.V.V.-kantoor
association de -- = toeristenbond
industria del -- = toeristenindustrie
autocar de -- = touringcar


tourista {toe} sub

1 toerist
classe -- = toeristenklasse, economy-class
taxa pro --s = toeristenbelasting
transporto de --s = toeristenvervoer
hotel (F) pro --s = toeristenhotel
association de --s = toeristenvereniging


touristic {toe} adj

1 toeristisch
information -- = toeristische informatie
centro -- = centrum van toerisme, toeristenoord
region -- = toeristische streek
attraction -- = toeristische trekpleister
visa -- = toeristenvisum, bezoekersvisum
brochure (F) -- = toeristische folder
guida -- = reisgidsje
menu -- = toeristenmenu
union/liga -- = toeristenbond
taxa -- = toeristenbelasting
visita -- = toeristenbezoek
hotel -- = toeristenhotel
industria -- = toeristenindustrie
traffico -- = toeristenverkeer
carta/mappa -- = toeristenkaart
saison (F) -- = toeristenseizoen
classe -- = toeristenklasse
officio -- = VVV-kantoor


+ tournedos sub FRANCESE

1 CULINARI tournedos


+ tournée sub FRANCESE

1 tournee
-- de adeo/de adieu (F) = afscheidstournee


tourniquet sub FRANCESE

1 MEDICINA tourniquet, knevel
2 tourniquet, draaihek(je)


+ tour-operator sub

1 reisorganisator, tour-operator


+ toxemia sub

1 MEDICINA toxemie, bloedvergiftiging


+ toxemic adj

1 toxemisch, bloedvergiftiging...


toxic adj

1 toxisch, giftig, gif...
planta -- = gifplant
gas -- = gifgas
nube -- = gifwolk
bibita -- = gifdrank, venijndrank
substantia/materia -- = giftige stof, gifstof
dose/dosis -- = toxische dosis
vapores -- = giftige dampen
effecto -- = gifwerking
symptomas -- = toxische symptomen
non -- = gifvrij
productos -- = gifstoffen
discargatorio de productos/residuos -- = gifbelt, gifstortplaats


+ toxicitate sub

1 giftigheid, toxiciteit
-- de un droga = giftigheid van een drug
coefficiente de -- = (graad van) giftigheid


toxico sub

1 (ver)gif, toxicum
-- animal = dierlijk gif
-- vegetal = plantaardig gif
-- gasose = gifgas


+ toxicodependente adj

1 drugsverslaafd


+ toxicodependente sub

1 drugsverslaafde


+ toxicodependentia sub

1 drugsverslaving


+ toxicodermia sub

1 MEDICINA toxicodermie


toxicologia sub

1 toxicologie, leer der vergiften


toxicologic adj

1 toxicologisch
analyse (-ysis) -- = toxicologische analyse


+ toxicologista sub

1 toxicoloog


toxicologo sub

1 toxicoloog


+ toxicomane adj

1 toxicomaan, verslaafd


+ toxicomania sub

1 toxicomanie, verslaving aan drugs, het verslaafd zijn aan drugs, druggebruik
symptomas de -- = verslavingsverschijnselen


+ toxicomano sub

1 toxicomaan, verslaafde, druggebruiker


+ toxicophobia sub

1 toxicofobie, vergiftigingsvrees/waan


+ toxicose (-osis) sub

1 toxicose (vergiftigingstoestand)


toxina sub

1 BIOCHIMIA toxine, giftige stof


toxoplasma sub

1 BIOLOGIA toxoplasma


+ toxoplasmose (-osis) sub

1 MEDICINA toxoplasmose


trabe sub

1 dat waarmee men voorwerpen samenvoegt/aan elkander verbindt: (verbindings)balk, dwarsbalk, spantouw,
kluister, etc.
-- transversal = dwarsbalk
-- posterior/de detra = achterspant
-- principal = hoofdbalk
-- de equilibrio = evenwichtsbalk
armatura de --s = gebint(e), dakkap, dakspant
le -- reposa super le muro = de balk rust op de muur
poner --s a = bemoeilijken


+ trabea sub

1 HISTORIA ROMAN trabea (purperen toga)


trabecula sub

1 ANATOMIA, ZOOLOGIA etc., spierbundel, bindweefselbundel, dwarsstukje


trachea sub

1 luchtpijp, trachea


tracheal adj

1 luchtpijp..., trachea..., tracheaal
musculo -- = luchtpijpspier
vena - = luchtpijpader
arteria -- = luchtpijpslagader
vasculo -- = luchtpijpvat
respiration -- = trachee-ademhaling
systema -- = tracheeënstelsel


tracheitis sub

1 MEDICINA luchtpijpontsteking, tracheïtis


+ tracheocele sub

1 MEDICINA luchtpijpbreuk


+ tracheoscopia sub

1 MEDICINA tracheoscopie


tracheotomia sub

1 MEDICINA tracheotomie, luchtpijpsnede


+ trachoma sub

1 MEDICINA trachoom


+ trachomedusas sub pl

1 ZOOLOGIA ruwkwallen


+ trachyte sub

1 GEOLOGIA trachiet
bloco de -- = trachietblok
mina de -- = trachietgroeve


+ trachytic adj

1 GEOLOGIA trachietachtig


tracia sub

1 spoor (anque FIGURATE), indruk, voetspoor, merkteken
--s de civilisationes ancian = overblijfselen/sporen van oude beschavingen
--s de frenage = remsporen
-- de sanguine = bloedspoor
-- de rota = wagenspoor, karrespoor
non le minime -- de = geen spoor van
lassar --s = sporen achterlaten
sin (lassar) -- = spoorloos
perder le -- = het spoor bijster worden
haber perdite le -- = het spoor bijster zijn


traciar v

1 het spoor volgen van, opsporen
-- personas disparite = vermiste personen opsporen
-- un criminal = een misdadiger opsporen
2 schetsen, (af)tekenen, uitzetten, trekken
-- le via = de weg uitstippelen
-- un linea = een lijn trekken
-- un linea divisori = een scheidingslijn trekken
-- le grande lineas = de grote lijnen aangeven
-- un percurso de marathon = een parcours voor een marathon uitzetten
cammino/via traciate = tracé


traciator sub

1 iemand die of iets dat opspoort/schetst/(af)tekent, etc.
-- de curvas = krommentekenaar
2 CHIMIA, MEDICINA merkstof


+ tracta sub

1 HISTORIA slavenhandel


tractabile adj

1 handelbaar, gewillig, meegaand, inschikkelijk


tractabilitate sub

1 handelbaarheid, meegaandheid, gewilligheid, inschikkelijkheid


tractamento sub

1 behandeling (anque MEDICINA), bejegening
-- chirurgic = heelkundige behandeling
-- therapeutic = geneeswijze
-- postoperative/postoperatori = nabehandeling (na operatie)
-- pro magrir = vermageringskuur
-- medicamentose = behandeling met medicijnen
-- antirabic = behandeling tegen hondsdolheid
-- urgente/de urgentia/de emergentia = spoedbehandeling
-- medical = medische behandeling
-- de choc {sj} = schoktherapie
-- diurne = dagbehandeling
-- ulterior = nabehandeling
costos de -- = behandelingskosten
maniera de -- = behandelingswijze
sequer un -- medical = onder doktersbehandeling zijn
prescriber un -- = een behandeling voorschrijven
esser in -- = in behandeling zijn
poner se sub -- = zich onder behandeling stellen
-- preferential/de prioritate/de favor = voorkeursbehandeling
2 COMPUTATOR verwerking
unitate central de -- = centrale verwerkingseenheid, processor
tempore de -- = verwerkingstijd
-- de textos = tekstverwerking
machina de -- de textos = tekstverwerker


tractar v

1 onderhandelen (over)
-- del pace = over de vrede onderhandelen
2 handelen (over)
il se tracta de = het gaat over, het betreft
3 behandelen (anque MEDICINA), bejegenen
-- un malado = een zieke behandelen
-- un persona con mano dur = iemand hard aanpakken
4 behandelen, bespreken, spreken over
-- un subjecto = een onderwerp behandelen/bespreken
-- un cosa superficialmente = iets vluchtig/oppervlakkig behandelen
5 TECHNICA bewerken, behandelen, verwerken
-- un mineral = een erts bewerken
iste fabrica tracta mille tonnas de aciero per anno = die fabriek verwerkt duizend ton staal per jaar


tractato sub

1 beschouwing, verhandeling, handleiding
-- de interlinguistica = leerboek over interlinguïstiek
-- de gnomonica = verhandeling over het maken van zonnewijzers
2 tractaat, verdrag, overeenkomst, pact, contract
-- de amicitate = vriendschapsverdrag
-- commercial/de commercio = handelsovereenkomst
-- de navigation = scheepvaartverdrag
-- de non-proliferation = non-proliferatieverdrag
-- naval = vlootverdrag
-- de clearing (A) = clearingverdrag
-- de excambio = uitwisselingsverdrag
-- de pace = vredesverdrag
-- de Versailles = Verdrag van Versailles
conditiones de un -- = voorwaarden van een verdrag
concluder un -- = een verdrag sluiten
signar un -- = een verdrag ondertekenen
signatura de un -- = ondertekening van een verdrag
denunciar un -- = een verdrag opzeggen
rumper un -- = een verdrag verbreken
ratificar un -- = een verdrag ratificeren/bekrachtigen


traction sub

1 (trek)kracht, aandrijving, tractie, het trekken, trekbeweging
fortia de -- = trekkracht
-- animal = dierlijke trekkracht
-- mechanic = mechanische aandrijving
-- diesel = dieseltractie
-- electric = elektrische tractie
-- a vapor = stoomtractie, stoomaandrijving
-- del rotas posterior = achterwielaandrijving
-- del rotas anterior = voorwielaandrijving
resorto de -- = trekveer
test (A)/essayo de -- = trekproef


+ tractive adj

1 trek..., trekkend
fortia -- = trekkracht


tracto sub

1 het trekken
pisca al -- = sleepvisserij
animal/bestia de -- = trekdier
bestial/bestias de -- = trekvee
bove de -- = trekos
can de -- = trekhond
cavallo de -- = trekpaard
2 ruimte tussen twee plaatsen
3 tijdruimte, tijdsverloop
de un -- = pardoes, ineens
aperir de un -- = openspringen
4 tractus (liturgisch gezang)
5 ANATOMIA tractus, kanaal
-- gastrointestinal = maag-darmkanaal
-- nervose = zenuwbaan
6 gelaatstrek
--s regular = regelmatige gelaatstrekken, regelmatig gezicht
--s nobile = edele gelaatstrekken
-- contemptuose circa le bucca = minachtende trek om de mond
le pavor convulsava su --s = de angst verkrampte zijn gelaatstrekken
7 trek, kenmerk, karakteristiek
-- principal = hoofdtrek
-- racial = raskenmerk
-- familial/de familia = familietrek
--s caricatural = karikaturale trekken
--s characteristic/de character = karaktertrekken/eigenschappen
-- permanente = relevante trek/kenmerk
-- dominante = grondtrek
-- distinctive = onderscheidingsteken
8 lijn, streep(je), streek
-- de union = verbindingsstreepje, koppelteken
-- de penna = pennestreek
-- de creta = krijtstreep
-- de serra = zaaglijn
-- separative = scheidingsstreepje
marcar per un -- = aanstrepen


tractor sub

1 tractor, trekker
-- agricole = landbouwtrekker
-- a erucas = tractor op rupsbanden
rota de -- = tractorwiel
pneu(matico) de -- = tractorband
motor de -- = tractormotor
sedia de -- = tractorstoel/zetel
sella de -- = tractorzadel
fabrica de --es = tractorenfabriek


+ tractorista sub

1 bestuurder van een tractor


+ trademark sub ANGLESE

1 fabrieksmerk


+ tradescantia sub

1 BOTANICA tradescantia
-- virginic = eendagsbloem


trade-union sub ANGLESE

1 vakbond, vakvereniging


trade-unionismo sub

1 vakbondswezen


trade-unionista sub

1 vakbondslid, aanhanger van een vakbond


tradition sub

1 traditie (anque RELIGION), overlevering, (overgeleverd) gebruik
-- de familia = familietraditie
-- de gruppo = groepstraditie
-- oral = mondelinge overlevering
-- scripte = schriftelijke overlevering
--es ecclesiastic = kerkelijke tradities
fidel al --(es) = traditiegetrouw
un homine de --s = een man van tradities
fidel al -- = traditiegetrouw
offensa al -- = vergrijp tegen de traditie
continuar un -- = een traditie voortzetten
mantener/perpetuar un -- = een traditie in stand/ere houden
perpetuation de --es = instandhouding van tradities
isto ha un longe -- , isto es le resultato/fructo de un longe -- = daar is een lange traditie aan verbonden


traditional adj

1 traditioneel, gebruikelijk
isto es traditionalmente un mestiero de homines = dit is traditioneel een mannenberoep
isto eveni traditionalmente in septembre = dit gebeurt traditioneel in september


traditionalismo sub

1 traditionalisme


traditionalista sub

1 traditionalist


+ traditionalista adj

1 traditionalistisch


+ traditionalistic adj

1 traditionalistisch
formas -- de arte = traditionalistische kunstvormen


traducer v

1 veranderen van plaats, overbrengen, vervoeren
2 vertalen
-- in Interlingua = in Interlingua vertalen
-- ab Interlingua = uit Interlingua vertalen
-- liberemente = vrij vertalen
-- litteralmente = letterlijk vertalen
derecto de -- = vertaalrecht
arte de -- = vertaalkunst


traducibile adj

1 vertaalbaar
un texto difficilemente -- in nederlandese = een moeilijk in het Nederlands te vertalen tekst
emotiones non -- in paroles = emoties die niet in woorden zijn weer te geven


+ traducibilitate sub

1 vertaalbaarheid
-- de un texto = vertaalbaarheid van een tekst


traduction sub

1 het vertalen, vertaling
-- textual/litteral = woordelijke/letterlijke vertaling
-- libere = vrije vertaling
-- simultanee = simultaanvertaling
-- autorisate = geautoriseerde vertaling
-- excellente = uitstekende vertaling
-- interlinear = interlineaire vertaling
-- exacte/fidel = getrouwe/juiste/exacte vertaling
-- biblic/del biblia = bijbelvertaling
computator/computer (A) de -- = vertaalcomputer
COMPUTATOR programma de -- = vertaalprogramma
servicio de -- = vertaaldienst
agentia/officio/bureau (F) de -- = vertaalbureau
machina a/de -- = vertaalmachine
derecto de -- = vertaalrecht
error/falta de -- = vertaalfout
exercitio de -- = vertaaloefening
derecto de -- = vertaalrecht
fidelitate de un -- = exactheid/nauwgezetheid van een vertaling


traductor sub

1 vertaler
-- servil = slaafse vertaler
-- biblic/del biblia = bijbelvertaler
-- jurate = beëdigd translateur
-- professional = beroepsvertaler
traductor-interpretator = tolk-vertaler


+ trafficante sub

1 handelaar
-- de drogas = drugshandelaar, drugsdealer
ille es -- de heroina = hij dealt in heroïne


trafficar v

1 handel drijven (in), handelen (in)
2 zwarte handel drijven, sjacheren
ille traffica in narcoticos/drogas = hij handelt in drugs


trafficator sub

1 handelaar, smokkelaar
-- de sclavos = slavenhandelaar
-- de opium = opiumhandelaar
-- de drogas = drugshandelaar, drugssmokkelaar
-- de heroina = dealer in heroïne
-- de bibitas alcoholic = dranksmokkelaar
2 zwartehandelaar, sjacheraar


traffico sub

1 handel, koophandel
-- de merces/de mercantias = goederenhandel/verkeer
-- de drogas/narcoticos = drugshandel
-- de indulgentias = aflaathandel
-- de contrabando = smokkelhandel
-- del heroina = heroïnehandel
2 verkeer (anque van goederen)
-- maritime = scheepvaartverkeer
-- fluvial = scheepvaartverkeer (op rivieren)
-- portuari = scheepvaartverkeer (in de haven)
-- ferroviari = spoorwegverkeer, treinverkeer
-- automobile = autoverkeer
prohibite/interdicte al -- automobile = autovrij
-- motorisate = gemotoriseerd verkeer
-- stratal = verkeer op straat/in de straten
-- rapide = snelverkeer
-- aeree = luchtverkeer
-- contrari/in senso contrari/in senso inverse/in senso opposite = tegemoetkomend/naderend verkeer
-- urban = stadsverkeer
-- local = lokaalverkeer, plaatselijk verkeer
-- de ir e venir = pendelverkeer
-- postal = postverkeer
-- telephonic = telefoonverkeer
-- de passageros = personenverkeer
-- commercial = handelsverkeer
-- de transito = transitoverkeer
-- de frontiera = grensverkeer
-- de pagas/de pagamentos = betalingsverkeer
-- animate/intense = druk verkeer
-- transversal = dwarsverkeer
-- interinsular = interinsulair verkeer
-- interplanetari = interplanetair verkeer
delicto de -- = verkeersdelict, verkeersovertreding
arteria del -- = hartader van het verkeer
accidente de -- = verkeersongeluk
policiero/agente de -- = verkeersagent
policia de -- = verkeerspolitie
lumine/luce de -- = verkeerslicht
regulation del -- = verkeersregeling
congestion/paralyse (-ysis) del -- = verkeersopstopping
signo/signal de -- = verkeersteken
augmentation del -- = verkeerstoename
-- de direction unic/de senso unic = éénrichtingsverkeer
-- in le duo sensos = tweerichtingverkeer
regular/diriger le -- = het (straat)verkeer regelen
blocar/paralysar le -- = het verkeer blokkeren/lamleggen
arrestar le -- = het verkeer stopzetten
deviar le -- = het verkeer omleiden
claudite al -- = afgesloten voor het verkeer


tragacantha sub

1 BOTANICA hokjespeul (genus Astragalus)
2 dragant, tragant(gom)


tragedia sub

1 tragedie, tragische gebeurtenis, drama
scena del -- = huis/plaats, etc. waar de tragedie zich heeft voltrokken
2 LITTERATURA tragedie, treurspel
le -- grec = de Griekse tragedie


tragediano sub

1 treurspelspeler


tragedo sub

1 treurspelspeler
2 schrijver van treurspelen


+ tragelaphoscripte sub

1 ZOOLOGIA bosbok


tragic adj

1 tragisch, treurig, noodlottig
fin -- = tragisch einde
ille ha habite un fin -- = hij is tragisch aan zijn eind gekomen
personage -- = tragische figuur
historia -- = treurig verhaal
terminar/finir tragicamente = tragisch eindigen
2 LITTERATURA tragisch, van het treurspel, behorend tot de tragedie
autor/poeta -- = treurspeldichter
actor -- = treurspelspeler
personage -- = tragische figuur


+ tragicitate sub

1 tragisch karakter
le -- de un scena = het tragische van een scène


tragicomedia sub

1 tragicomedie (anque FIGURATE)


tragicomic adj

1 tragicomisch (anque FIGURATE)


+ tragopogon sub

1 BOTANICA boksbaard


+ tragulo sub

1 ZOOLOGIA dwerghert


+ tragus sub

1 ANATOMIA tragus (klepje aan de voorste oorschelprand)


traha sub

1 sleperswagen
2 slede, slee


traher v

1 trekken, voorttrekken, slepen, meeslepen, voortslepen
-- via = wegtrekken
-- un lection de = lering trekken uit
-- le signification del contexto = uit de samenhang van de zin de betekenis opmaken
-- le consequentias de = de consequentias trekken uit
-- un cosa per le capillos = iets met de haren er bij slepen
-- fortias de = kracht putten uit
un obligation trahe un altere = wie A zegt, moet ook B zeggen


+ trainamento sub

1 het trainen, training
-- excessive = overtraining


trainar v

1 trekken, voorttrekken, slepen, meeslepen, voortslepen
-- un valise pesante = een zware koffer slepen
-- un persona in le fango = iemands naam door het slijk sleuren
2 trainen
-- un equipa de football (A) = een voetbalelftal trainen
un natator trainate = een geoefend zwemmer


trainator sub

1 iemand die (voort)trekt/sleept, sleper
2 SPORT trainer
-- national = bondstrainer, bondscoach


+ trainer sub ANGLESE

1 SPORT trainer


+ training sub ANGLESE

1 SPORT training
-- dur = zware training
methodo de -- = trainingsmethode
schema de -- = trainingsschema
reducer methodicamente le -- = aftrainen


traino sub

1 sleep (van japon)
2 reeks, opeenvolging, sleep, rij, stel
3 stoet, optocht, gevolg
4 MILITAR trein, tros
5 trein, spoortrein
-- de dece horas = trein van tien uur
-- electric = elektrische trein
-- international = traino international
-- in marcha {sj} = rijdende trein
-- de personas/de viagiatores/de passageros = personentrein
-- directe = doorgaande trein
-- correspondente = aansluitende trein
-- expresse/rapide = sneltrein, exprestrein
-- omnibus = stoptrein, boemeltrein
-- local/suburban = lokaaltrein
-- de mercantias/de merces = goederentrein
-- de carbon = kolentrein
-- de metro = metrotrein
-- postal = posttrein
-- hospitalari/sanitari = hospitaaltrein
-- diurne = dagtrein
-- nocturne/de nocte = nachttrein
-- complete = volledig bezette trein
-- a vapor = stoomtrein
-- (a traction) diesel (G) = dieseltrein
-- blindate/cuirassate = pantsertrein
-- miniatura = miniatuurtrein
-- supplementari = extra/ingelaste trein
-- de corridor = harmonikatrein
transporto per -- = spoorwegvervoer
chef (F) de -- = hoofdconducteur
personal de -- = treinpersoneel
robator de -- = treinrover
viage in -- = treinreis
billet de -- = treinkaartje
retardo del -- = treinvertraging
derailamento {e} de un -- = treinontsporing
sinistro/disastro/catastrophe de -- = treinramp
ir in --, prender le -- = met de trein reizen
montar in le -- = in de trein stappen
cambiar de -- = overstappen
mancar/perder su -- = zijn trein missen
haber su -- = zijn trein halen
accompaniar al -- = naar de trein brengen
jectar se sub le -- = zich voor de trein gooien


trair v

1 verraad plegen, verraden
-- un amico = een vriend verraden
-- un secreto = een geheim verraden
-- su patria = zijn (vader)land verraden
vostre voce vos trai = Uw stem verraadt U
su nomine de familia ha traite su origine irlandese = zijn achternaam verried zijn Ierse afkomst


+ trait d'union sub FRANCESE

1 trait d'union


traition sub

1 verraad
alte -- = hoogverraad, landverraad
processo de alte -- = hoogverraadproces
salario del -- = verradersloon
stigma del -- = brandmerk van het verraad
committer un -- = verraad plegen


traitor sub

1 verrader
--del patria = landverrader
a basso le --es! = weg met de verraders!


trajan adj

1 van Trajanus, Trajanus betreffend
columna -- = Zuil van Trajanus


Trajano sub n pr

1 HISTORIA ROMAN Trajanus


+ trajecto sub

1 traject, afstand, (afgelegde) weg, reis
-- de tramvia = tramtraject
-- urban = stadsrit (met bus, etc.)


+ trajectographia sub

1 ASTRONAUTICA baanberekening


+ trajectographic adj

1 ASTRONAUTICA baanberekenings...


trajectoria sub

1 baan (van kogel/raket/planeet, etc.)
-- de un tempesta = baan waarlangs een storm zich verplaatst, stormbaan
-- ballistic = ballistische vliegbaan
-- inclinate = hellende baan
-- isogonal = isogone baan
equation del -- = baanvergelijking


tram sub ANGLESE

1 tram
-- a cavallos/ a traction cavallin = paardetram
-- a vapor = stoomtram
-- expresse/rapide = sneltram
tarifa de -- = tramtarief
billet de -- = tramkaartje
trajecto de -- = tramtraject
communication de -- = tramverbinding
linea de -- = tramlijn
ir in --, prender le -- = met de tram gaan
montar in le -- = in de tram stappen
descender del -- = uit de tram stappen
le -- numero duo va usque al porto = tram twee gaat naar de haven


+ trama sub

1 inslag
filo de -- = inslagdraad


+ tramar v

1 inschieten, inslaan
2 beramen, smeden, brouwen, in de zin hebben
-- un complot/conspiration = een complot smeden
-- un intriga = een intrige beramen


+ tramontan adj

1 van over de bergen


+ tramontana sub

1 koude noordenwind
2 noordelijke richting
perder le -- = in de war raken, zijn hoofd verliezen


+ tramp sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES tramp
navigation de -- = wilde vaart


+ trampolino sub

1 springplank, trampoline, springschans
saltar al -- = schansspringen
le salto al -- = het schansspringen


tramvia sub

1 tram
-- expresse/rapide = sneltram
-- a vapor = stoomtram
-- a cavallo(s)/a traction cavallin = paardentram
billet de -- = tramkaartje
tarifa de -- = tramtarief
trajecto de -- = tramtraject
linea de -- = tramlijn
communication de -- = tramverbinding
ir in --, prender le -- = met de tram gaan
montar in le -- = in de tram stappen
descender de -- = uit de tram stappen
le -- numero duo va usque al porto = tram twee gaat naar de haven


tramviari adj

1 tram...
billet/ticket (A) -- = tramkaartje
abonamento -- = tramabonnement
servicio -- = tramdienst


tramviero sub

1 trambestuurder


tramway sub ANGLESE

1 tram
-- a vapor = stoomtram
-- a cavallo(s)/a traction cavallin = paardetram
-- expresse/rapide = sneltram
billet de -- = tramkaartje
tarifa de -- = tramtarief
trajecto de -- = tramtraject
linea de -- = tramlijn
communication de -- = tramverbinding
ir in --, prender le -- = met de tram gaan
montar in -- = in de tram stappen
descender del -- = uit de tram stappen
le -- numero duo va usque al porto = tram twee gaat naar de haven


trance sub

1 trance
entrar/cader in -- = in trance geraken


tranquille adj

1 rustig, stil, kalm, bedaard
-- como le morte = doodstil
mar -- = kalme zee
loco -- = rustige/stille plek
passo -- = rustige stap


+ tranquillisante sub

1 kalmerend middel, tranquillizer


tranquillisar v

1 kalmeren, tot kalmte brengen, geruststellen
-- su conscientia = zijn geweten geruststellen/in slaap sussen
-- se = tot rust komen, zich geruststellen, kalm worden


tranquillitate adj

1 rust, kalmte, stilte
-- de anima = zielerust
-- imperturbabile = onverstoorbare kalmte
con tote -- = op zijn dooie gemak
disturbantia del -- = verstoring van de rust
(dis)turbar le -- = de rust verstoren
recuperar le -- = zijn kalmte hervinden


trans prep

1 over, voorbij, aan de andere kant van
scander -- un muro = over een muur klauteren
saltar -- fossatos = slootjespringen


transaction sub

1 schikking (anque JURIDIC), vergelijk, compromis
2 ECONOMIA transactie
--es commercial = zaken, handelstransacties
--es financiari = financiële transacties
-- bancari = banktransactie
-- de effectos/de valores = effectentransactie
realisar/concluder un -- = een transactie aangaan/afsluiten
terminar un -- = een transactie afwikkelen


transactional adj

1 compromis..., een vergelijk betreffend
2 ECONOMIA van een transactie


transactor sub

1 iemand die een transactie aangaat


+ transafrican adj

1 dwars door Afrika lopend
ferrovia -- = spoorweg van de Kaap naar Caïro


transalpin adj

1 GEOGRAPHIA transalpijns, aan gene zijde van de Alpen
Gallia -- = Gallia Transalpina


transalpino sub

1 iemand die aan gene zijde van de Alpen woont (vanuit Italië)


+ transamazonian adj

1 dwars door het Amazonegebied (lopend)
chemin -- = cammino transamazonian


+ transaminase sub

1 BIOCHIMIA transaminase


+ transandin adj

1 dwars door het Andesgebergte lopend
2 aan gene zijde van de Andes gelegen of wonend


+ transatlantic adj

1 transatlantisch
volo -- = transatlantische vlucht


+ transatlantico sub

1 oceaanschip, oceaanstomer


transbordar v

1 overladen, overslaan, verschepen
-- le mercantias = goederen van het ene schip in het andere laden
2 (passagiers) laten overstappen (naar een ander schip)


transbordo sub

1 het overladen, het overslaan, overslag
-- de tritico/frumento = overslag van tarwe
-- de merces/de mercantias = goederenoverslag
porto de -- = overslaghaven
interprisa de -- = overslagbedrijf
2 het overstappen (van passagiers naar een ander schip)


+ transcanadian adj

1 dwars door Canada (lopend)


+ transcaspie adj

1 aan gene zijde van de Kaspische Zee (gelegen)


+ transcaucasian adj

1 aan gene zijde van de Kaukasus (gelegen)


transcendental adj

1 PHILOSOPHIA transcendentaal, transcendent
philosophia -- = transcendentale filosofie
cognition -- = a priori-kennis
meditation -- = transcendente meditatie


transcendentalismo sub

1 PHILOSOPHIA transcendentalisme


transcendentalista sub

1 PHILOSOPHIA transcendentalist


transcendente adj

1 transcendent
experientia -- = transcendente ervaring
meditation -- = transcendente meditatie


transcendentia sub

1 PHILOSOPHIA transcendentie


transcender v

1 transcenderen, uitstijgen boven, uitreiken boven
-- le materia = zich boven het aardse verheffen
isto transcende le politica del partito = dat gaat boven de partijpolitiek uit


+ transcervical adj

1 transcervicaal


+ transcontinental adj

1 transcontinentaal
linea aeree -- = transcontinentale luchtlijn
linea ferroviari -- = transcontinentale spoorlijn


transcriber v

1 overschrijven, afschrijven, kopiëren
2 overbrengen (van de ene schrijfwijze in de andere)
-- un libro in braille = een boek overbrengen in braille
3 MUSICA transcriberen, bewerken, arrangeren


+ transcriptase sub

1 BIOCHIMIA transcriptase


transcription sub

1 het overschrijven, het afschrijven, het kopiëren, transcriptie, afschrift, kopie, transcript
LINGUISTICA E GRAMMATICA -- phonetic = fonetische transcriptie, klankschrift
BIOLOGIA -- genetic = genetische transcriptie
2 MUSICA het transcriberen, het bewerken, het arrangeren, transcriptie, bewerking, arrangement


+ transcriptional adj

1 transcriptie..., afschrijf..., overschrijf...


transcripto sub

1 transcript, afschrift, kopie


transcriptor sub

1 overschrijver, afschrijver, kopiïst
2 kopieerapparaat, kopieermachine


+ transcultural adj

1 transcultureel


+ transduction sub

1 BIOLOGIA transductie
clon de -- = transductiekloon


+ transepto sub

1 ARTE DE CONSTRUER transept, dwarsschip, dwarsbeuk, kruisbeuk
ecclesia a -- = transeptkerk, kruiskerk
altar de -- = transeptaltaar


+ transfemoral adj

1 transfemoraal


+ transferase sub

1 BIOCHIMIA transferase


transferentia sub

1 overbrenging, verplaatsing, overplaatsing
-- de energia = energieoverbrenging
2 overdracht, transfer
-- de soveranitate = soevereiniteitsoverdracht
-- de territorio = gebiedsoverdracht
-- de votos/de suffragios = stemmenoverdracht
3 SPORT transfer
systema de --s = transfersysteem/regeling
summa/amonta de -- = transfersom


transferer v

1 overbrengen, verplaatsen, overplaatsen
-- un prisionero = een gevangene overbrengen
-- su competentias a su successor = zijn bevoegdheden overdragen aan zijn opvolger
2 storten (van geld)
-- a un fundo = in een fonds storten
-- per giro = gireren
3 JURIDIC overdragen, cederen
-- un obligation = een obligatie overdragen
-- un derecto = een recht overdragen


transferibile adj

1 overdraagbaar, transferabel
valor -- = transferabel waardepapier


+ transferibilitate sub

1 overdraagbaarheid, transferabiliteit


transferimento sub

1 overbrenging, verplaatsing, overplaatsing
-- de energia = energieoverbrenging
2 overdracht, transfer
-- del derecto de proprietate = overdracht van het eigendomsrecht
-- de soveranitate = soevereiniteitsoverdracht
-- de territorio = gebiedsoverdracht
-- de votos/de suffragios = stemmenoverdracht


transfiger v

1 doorboren, doorsteken (met lans, etc.)


transfigurar v

1 van gedaante veranderen, een ander aanzien geven, een ander karakter geven
2 RELIGION transfigureren


transfiguration sub

1 gedaanteverandering, transfiguratie (anque RELIGION)


+ transfinite adj

1 MATHEMATICA oneindig
numero -- = oneindig getal


+ transfixar v

1 doorboren, doorsteken, doorsnijden


transfixion sub

1 transfixio, doorboring, doorsteking, doorsnijding


transformabile adj

1 vervormbaar, veranderbaar, te veranderen
sedia -- in lecto = stoel die te veranderen is in een bed


+ transformabilitate sub

1 vervormbaarheid, veranderbaarheid


transformar v

1 (van gedaante) veranderen, omzetten, omvormen, (verder) verwerken, transformeren
-- un materia prime = een grondstof verwerken
-- oleo in margarina = olie tot margarine verwerken
-- un castello in hotel = van een kasteel een hotel maken
-- in actos = in daden omzetten
le servicio militar le ha transformate = hij is een ander mens geworden door de militaire dienst
(un cosa) se transforma in habito = er treedt gewoontevorming op
un grippe que se transforma in pulmonia/pneumonia = een griep die overgaat in longontsteking


transformation sub

1 (gedaante)verandering, het transformeren, transformatie, omzetting, (verdere) verwerking
-- de materias prime = verwerking van grondstoffen
MATHEMATICA -- canonic = canonieke transformatie
-- de movimento in calor = omzetting van beweging in warmte
-- nuclear = kerntransformatie
factor de -- = transformatiefactor
formula de -- = transformatieformule


+ transformational adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA transformationeel
grammatica -- = transformationele grammatica


+ transformationalismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA transformationalisme, transformationele taalkunde


+ transformationalista sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA transformationalist


transformative adj

1 transformerend, herscheppend, veranderend


transformator sub

1 iemand die iets verandert/omvormt, etc.
2 ELECTRICITATE transformator
-- de soldatura = lastransformator
-- variabile = regeltransformator
-- de separation = scheidingstransformator
-- de microphono = microfoontransformator


+ transformatori adj

1 veranderend, vervormend, verwerkend


transformismo sub

1 transformisme


transformista sub

1 transformist


+ transformista adj

1 transformistisch
theoria -- = transformistische theorie


+ transfuga sub

1 wegloper, overloper, deserteur


transfunder v

1 (een vloeistof) overgieten, overtappen
2 MEDICINA (bloed) transfuseren


transfusion sub

1 het overgieten (van een vloeistof), overgieting, overtapping
2 MEDICINA transfusie
-- sanguinee/de sanguine = bloedtransfusie


+ transfusional adj

1 MEDICINA (bloed)transfusie...
centro -- = (bloed)transfusiecentrum


+ transfusor sub

1 MEDICINA transfusieapparaat


transgreder v

1 overtreden, schenden
-- un lege = een wet overtreden/schenden
-- ordines = in strijd met bevelen handelen
-- un tabu = een taboe doorbreken
-- le leges del grammatica = de grammatica geweld aandoen


transgressar v

1 overtreden, schenden
-- un lege = een wet overtreden/schenden
-- ordines = in strijd met bevelen handelen
-- un tabu = een taboe doorbreken


transgression sub

1 overtreding, schending, inbreuk
-- del lege = wetsschennis, wetsovertreding
-- de un interdiction = overtreding van een verbod
2 GEOLOGIA transgressie
-- marin = mariene transgressie
mar de -- = transgressiezee


transgressive adj

1 overtredend, in strijd met
2 GEOLOGIA transgressie...


+ transgressor sub

1 overtreder, schender
-- del lege = wetsovertreder


+ transhumantia sub

1 transhumance (seizoentrek van vee tussen bergweidegebieden)


+ transhumar v

1 (vee) naar bergweiden overbrengen


transiente adj

1 voorbijgaand, kortstondig, vergankelijk
le vita -- = het vergankelijke leven
2 slechts korte tijd verblijvend (als gast in een hotel, etc.)


transigente adj

1 tot compromis/schikking bereid, plooibaar


+ transigentia sub

1 bereidheid tot compromis/schikking, plooibaarheid


transiger v

1 een schikking treffen, tot een vergelijk/compromis komen, transigeren
2 schipperen, geven en nemen, water bij de wijn doen, concessies doen
-- con su conscientia = het met zijn geweten op een akkoordje gooien


transir v

1 overgaan, gaan naar de andere zijde, doorgaan


+ transistor sub

1 transistor (halfgeleider)
-- alligate = gelegeerde transistor
-- unipolar/monopolar = eenpolige transistor
-- ballistic = ballistische transistor
-- bipolar = bipolaire transistor
--es complementari = complementaire transistors
action de -- = transistor-werking
catena de --s = transistor-keten
2 transistor(radio)
-- de tasca = zakradio
pila de -- = transistorbatterij


+ transistorisar v

1 met transistors uitrusten, transistoriseren


+ transistorisate adj

1 met transistors uitgerust


+ transistorisation sub

1 transistorisering, uitrusting met transistors


transition sub

1 overgang
-- gradual = graduele overgang
-- brusc = plotselinge overgang
-- electronic = elektronensprong
governamento de -- = overgangsregering
epocha/tempore de -- = overgangstijd(vak)
periodo de -- = overgangsperiode
stadio/phase de -- = overgangsstadium/fase
processo de -- = overgangsproces
situation de -- = overgangstoestand
forma de -- = overgangsvorm
ARTE DE CONSTRUER stilo de -- = overgangsstijl
credito de -- = overbruggingskrediet
curso de -- = schakelcursus
classe de -- = schakelklas
zona de -- = overgangszone


+ transitional adj

1 tussenliggend, overgangs..., tussen...
stadio/phase -- = overgang
disposition -- = overgangsbepaling
periodo -- = overgangsperiode
derecto -- = overgangsrecht
situation -- = overgangstoestand
mesura -- = overgangsmaatregel


transitive adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA transitief, overgankelijk
verbo -- = overgankelijk werkwoord
non -- = onovergankelijk
2 MATHEMATICA transitief, overdraagbaar
relationes -- = transitieve relaties


+ transitivitate sub

1 transitiviteit, LINGUISTICA E GRAMMATICA overgankelijkheid
-- de un verbo = overgankelijkheid van een werkwoord


transito sub

1 COMMERCIO transit(o), doorvoer
porto de -- = doorvoerhaven
commercio de -- = transitohandel
traffico de -- = transitoverkeer
merces/mercantias de -- = transitogoederen
derectos de -- = transitorechten
costos de -- = doorvoerkosten
2 doorreis
esser de/in -- = op doorreis zijn
viagiatores de/in -- = doorgaande reizigers
visa de -- = transitovisum, doorreisvisum
campo de -- = doorgangskamp


transitori adj

1 overgangs..., voorlopig, tijdelijk, transitoir
dispositiones -- = overgangsbepalingen
mesura -- = overgangsmaatregel
situation -- = overgangstoestand
forma -- = overgangsvorm
stadio/phase -- = overgangsstadium/fase
lege -- = overgangswet
function -- = tijdelijke functie
phase -- = overgangsfase
processo -- = overgangsproces
epocha -- = overgangstijd(vak)
periodo -- = overgangsperiode
solution -- = voorlopige oplossing


+ Transjordania sub n pr

1 Transjordanië


translatar v

1 verplaatsen, overbrengen, overdragen
2 vertalen
derecto de -- = vertaalrecht
arte de -- = vertaalkunst
-- liberemente = vrij vertalen
-- litteralmente = letterlijk vertalen
3 MATHEMATICA parallel verplaatsen


translation sub

1 het verplaatsen, verplaatsing, het overbrengen, overbrenging, het overdragen, overdracht
2 vertaling
officio/agentia/bureau (F) de -- = vertaalbureau
servicio de -- = vertaaldienst
error/falta de -- = vertaalfout
exercitio de -- = vertaaloefening
cumputator/computer (A) de -- = vertaalcomputer
COMPUTATOR programma de -- = vertaalprogramma
derecto de -- = vertaalrecht
dar un -- libere = vrij vertalen
dar un -- litteral = letterlijk vertalen
3 MATHEMATICA translatie, parallelle verplaatsing


+ translative adj

1 JURIDIC overdrachts..., translatief
acto -- = overdrachtsakte


+ translator sub

1 vertaler
-- servil = slaafse vertaler
-- jurate = beëdigd vertaler
-- professional = beroepsvertaler


+ translitterar v

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA in andere lettertekens overbrengen


+ translitteration sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA translitteratie
-- del russo in characteres latin = translitteratie van het Russisch in Latijnse letters


+ translocar v

1 verplaatsen, overplaatsen
2 verhuizen


+ translocation sub

1 verplaatsing, overplaatsing
2 het verhuizen, verhuizing
3 MEDICINA, BIOLOGIA
translocatie


+ translucente adj

1 doorschijnend
vitro -- = gewolkt glas


translucer v

1 doorschijnend zijn, lichtdoorlatend zijn


translucide adj

1 doorschijnend, lichtdoorlatend
colores -- = doorschijnende kleuren
non -- = lichtdicht


transluciditate sub

1 doorschijnendheid


+ transmigrar v

1 transmigreren, verhuizen (van de ziel/van een volk)


+ transmigration sub

1 transmigratie, volksverhuizing
2 RELIGION
-- del anima = zielsverhuizing


transmissibile adj

1 overdraagbaar (anque BIOLOGIA)
derecto -- = overdraagbaar recht
2 MEDICINA besmettelijk
morbo/maladia -- = besmettelijke ziekte
-- per contagion aeree = luchtbesmettelijk
maladia sexualmente -- = sexueel overdraagbare ziekte


transmissibilitate sub

1 overdraagbaarheid (anque BIOLOGIA)
-- de un derecto = overdraagbaarheid van een recht
2 MEDICINA besmettelijkheid, overdraagbaarheid
-- de un morbo/maladia = besmettelijkheid van een ziekte


transmission sub

1 het overbrengen, het overdragen, het overleveren, het overmaken, het doen toekomen, overdracht
-- de un derecto a un altere persona = overdracht van een recht aan iemand anders
-- de un message = overbrenging van een bericht
-- de pensata/pensamento = gedachtenoverbrenging
-- de undas sonor = overbrenging van geluidsgolven
-- de un imagine = beeldoverbrenging
-- de calor = warmteoverdracht
-- de energia = energie-overdracht
-- acustic/sonor = geluidoverdracht, geluiddoorlating
-- oral = mondelinge overdracht
MATHEMATICA -- angular = hoekoverbrenging
costos de -- = overdrachtskosten
2 asoverbrenging, transmissie
-- anterior = voorwielaandrijving
-- posterior = achterwielaandrijving
-- transversal = transversale aandrijving
-- a manivella = krukmechanisme
-- flexibile/elastic = flexibile overbrenging
-- hydraulic = hydraulische overbrenging
-- per rota helicoidal/spiral = wormwieloverbrenging
-- per corregia = riemoverbrenging
-- per erucas = rupsaandrijving
-- per chordas = snaaroverbrenging
-- automatic = automatische transmissie
systema de -- = transmissiesysteem
rota de -- = overbrengwiel
arbore de -- = drijfstang
polea de -- = riemschijf
corregia de -- = drijfriem, transmissieriem
cablo de -- = transmissiekabel
catena de -- = transmissieketting
3 MEDICINA het overbrengen, overbrenging, het overdragen, het besmetten
-- de un morbo/maladia = overbrenging van een ziekte


transmissor sub

1 iemand die of iets dat overbrengt/overdraagt
2 seintoestel
3 RADIO, TELEVISION zender
-- ultrasonic = ultrasonore zender
transmissor-receptor portabile = walkie-talkie


transmitter v

1 overbrengen, overdragen, overleveren, overmaken, doen toekomen, (TELEVISION, RADIO) uitzenden
-- un message a un persona = een boodschap aan iemand overbrengen
-- le salutes a un persona = iemands groeten overbrengen
-- un nova per telephono = een bericht telefonisch doorgeven
-- traditiones al posteritate = tradities aan het nageslacht overleveren
iste tradition se transmitte de patres a filios = deze traditie wordt van vader op zoon doorgegeven
2 MEDICINA overbrengen, overdragen, besmetten
-- un morbo/maladia contagiose = een besmettelijke ziekte overbrengen


transmontan adj

1 aan gene zijde van de bergen gelegen of wonend


+ transmural adj

1 transmuraal


transmutabile adj

1 om te zetten, veranderbaar, transmutabel


transmutabilitate sub

1 veranderbaarheid, transmutabiliteit


transmutar v

1 omzetten, veranderen, transmuteren
-- cupro in auro = koper in goud veranderen


transmutation sub

1 omzetting, verandering, transmutatie
-- radioactive = radioactieve transmutatie


+ transmutative adj

1 transmuterend, transmutatie...


+ transnasal adj

1 transnasaal


+ transneptunic adj

1 transneptunisch
planeta -- = transneptunische planeet


+ transoceanic adj

1 aan de andere zijde van de oceaan liggend
regiones -- = aan de andere zijde van de oceaan gelegen streken
2 over de oceaan
volo -- = oceaanvlucht
navigation -- = scheepvaart over de oceaan
telegraphia -- = telegrafie over de oceaan
traffico -- = handel over de oceaan


transparente adj

1 doorzichtig, doorschijnend, transparant
texitos -- = doorschijnende stoffen
papiro -- = doorzichtig papier, overtrekpapier, calqueerpapier
folio -- = transparant(je)
vitro -- = helder glas
FIGURATE allusion -- = doorzichtige toespeling


+ transparente sub

1 transparant, voorwerp of gordijn dat doorschijnt op bepaalde plaatsen
-- pro retroprojector = overheadsheet


transparentia sub

1 doorzichtigheid, doorschijnendheid, transparantie
-- de aqua = helderheid van water


transparer v

1 doorschijnen, schijnen door, doorzichtig zijn


+ transparietal adj

1 transpariëtaal


transpassamento sub

1 het verscheiden, het overlijden


transpassar v

1 een overtreding begaan
2 verscheiden, overlijden, sterven


+ transpassato sub

1 gestorvene, overledene


transpasso sub

1 overtreding, inbreuk, schending
2 het verscheiden, het overlijden


+ transperciar v

1 doorsteken, doorboren, perforeren


transpirabile adj

1 MEDICINA wat men door zweten kan uitscheiden


transpirar v

1 transpireren, zweten
2 uitzweten, uitwasemen, uitslaan
3 FIGURATE uitlekken, bekend worden
le nova ha transpirate = het nieuws is uitgelekt


transpiration sub

1 het transpireren, het zweten
2 transpiratie, zweet
odor de -- = zweetlucht
3 uitwaseming


+ transplant sub

1 MEDICINA transplantaat


+ transplantabile adj

1 te verplanten, over te planten, verplantbaar
2 MEDICINA te transplanteren


transplantar v

1 overplanten, verplanten
2 MEDICINA transplanteren
-- un ren = een nier transplanteren


transplantation sub

1 overplanting, verplanting
2 MEDICINA transplantatie
-- de organo = orgaantransplantatie
-- cardiac/renal = hart/niertransplantatie
-- del cornea = hoornvliestransplantatie
-- del pelle = huidtransplantatie
methodo de -- = transplantatiemethode


+ transpolar adj

1 transpolair
linea aeree -- = transpolaire luchtverbinding
route (F) -- = poolroute
volo -- = poolvlucht


transponer v

1 verplaatsen, overbrengen, verschikken
-- le realitate in un film (A) = de werkelijkheid in een film verwerken
2 verwisselen, omkeren, omzetten
-- le parolas de un phrase = de woorden van een zin in een andere volgorde zetten
3 MUSICA transponeren


transportabile adj

1 transportabel, vervoerbaar, te transporteren
malado -- = zieke die vervoerd kan worden


+ transportabilitate sub

1 vervoerbaarheid
-- de un malado = vervoerbaarheid van een zieke


transportar v

1 vervoeren, overbrengen, transporteren
-- merces/viagiatores = goederen/reizigers vervoeren
-- un roman al scena = een roman voor toneel bewerken
-- per via = over de weg/per as vervoeren
-- per aqua = over het water vervoeren
FIGURATE -- a un altere epocha = naar en ander tijdperk verplaatsen
2 meeslepen, verrukken, in vervoering brengen


+ transportate adj

1 verheugd, verrukt
esser -- de joia/gaudio = buiten zichzelf van vreugde zijn


transportation sub

1 het vervoeren, het transporteren, vervoer, transport
-- de bestias/de bestial = veetransport
-- de truppas = transport van troepen
medio de -- = transportmiddel
facilitates de -- = transportmogelijkheden
costos de -- = transportkosten


transportator sub

1 transporteur, transportondernemer, verlader, vervoerder
2 TECHNICA transporttoestel, transporteur, transportband
-- de carbon = kolentransporteur
-- pneumatic = zuigtransportband
-- a catena = kettingtransporteur
-- automatic = automatische transportband
-- automatic a succussas = schudgoot
-- helicoidal = wormtransporteur


+ transportator adj

1 transport...
corregia/banda -- = transportband


transporto sub

1 transport, vervoer
-- de bestial/de bestias = veevervoer
-- mercantil/de merces/de mercantias = goederenvervoer
-- de personas/de viagiatores/de passageros = personen/reizigers/passagiersvervoer
-- de truppas = troepenvervoer/transport
le -- de truppas se faceva per avion = troepen werden per vliegtuig aangevoerd
--s de petroleo = tankvaart
-- aeree = luchtvervoer
-- per aqua = vervoer te water
-- ferroviari/per ferrovia/per via ferree/per traino/per rail {e} = spoorwegvervoer
-- maritime/per mar = vervoer over zee, zeetransport
-- per via = vervoer over de weg/per as
-- postal = postvervoer
-- urban = stadsvervoer
--s public = openbaar vervoer
-- de grande velocitate = snelvervoer
material de -- = transportmateriaal
assecurantia de -- = transportverzekering
facilitates de -- = transportmogelijkheden
section/departimento de --s = transportafdeling
obrero de --(s) = transportarbeider
costos de -- = transportkosten
grue de -- = transportkraan
avion de -- = transportvliegtuig, vrachtvliegtuig
nave de -- = transportschip
contracto de -- = vervoersovereenkomst
interprisa/compania de --s = vervoermaatschappij, transportbedrijf
interprenditor de --s = transportondernemer
risco de -- = transportrisico
medio de -- = vervoermiddel, transportmiddel
2 vervoering, extase, enthousiasme, uitbarsting
--s amorose = hartstocht
-- de cholera = woede-uitbarsting


transposition sub

1 transpositie, verplaatsing, overbrenging, verschikking
2 verwisseling, omkering, omzetting
3 MUSICA transpositie


transpositor sub

1 iemand die of iets dat verplaatst/overbrengt, etc.


+ transpyrenee adj

1 aan de andere kant van de Pyreneeën (gelegen)


+ transrhenan adj

1 aan de overzijde van de Rijn (gelegen)


+ transsaharian adj

1 door de Sahara (gaand)
itinerario -- = door de Sahara lopende route


+ transsexual adj

1 transseksueel


+ transsexual sub

1 transseksueel


+ transsexualismo sub

1 transseksualisme


+ transsexualista sub

1 transseksueel


+ transsexualitate sub

1 transseksualiteit


+ transsiberian adj

1 transsiberisch
ferrovia -- = transsiberische spoorweg/lijn


+ transsonic adj

1 PHYSICA transsoon, transsonisch
aerodynamica -- = transsonische aërodynamica


transsubstantiar v

1 THEOLOGIA transsubstantiëren, brood en wijn in het lichaam en bloed des Heren veranderen


transsubstantiation sub

1 THEOLOGIA transsubstantiatie, verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed des Heren


transsudar v

1 transsuderen, doorzweten, uitzweten, vochtig uitslaan
le humiditate transsuda del parietes = de wanden slaan vochtig uit
2 MEDICINA transsuderen, doorzweten, uitzweten


+ transsudat sub

1 transsudaat


transsudation sub

1 het doorzweten, het uitzweten, het vochtig uitslaan
le -- del pariete = het vochtig uitslaan van de muur
2 MEDICINA transsudatie, het doorzweten, het uitzweten


+ transumpto sub

1 JURIDIC transsumpt


+ transuranic adj

1 CHIMIA transuranisch
elemento -- = transuraan


Transvaal sub n pr

1 Transvaal


+ transvalian adj

1 Transvaals


+ transvaliano sub

1 Transvaler


+ transvasabile adj

1 wat kan worden overgegoten, etc. (Vide: transvasar)


+ transvasamento sub

1 het overgieten, het overschenken, het overtappen, overheveling


transvasar v

1 overgieten, overschenken, overhevelen (anque FIGURATE)


transversa sub

1 dwarsbalk, dwarshout, kruisbalk, FOOTBALL doellat
-- de puteo = putbalk
2 FERROVIA biels, dwarsligger
3 FORTIFICATION traverse, dwarswal
4 dwarsstraat, zijweg, binnenweg, doorsteek, oversteek, traverse


+ transversabile adj

1 over te steken
riviera -- a pede = doorwaadbare rivier


transversal adj

1 transversaal, (over)dwars, dwarsliggend, dwarslopend
strata -- = dwarsstraat
via/cammino -- = dwarsweg
section -- = dwarsdoorsnede
profilo -- = dwarsprofiel
GEOGRAPHIA valle/vallea -- = dwarsdal
linea -- = dwarslijn, dwarsstreep
a lineas -- = dwarsgestreept
nave -- = dwarsschip
trave/trabe -- = dwarsbalk
muro -- = dwarsmuur
strata -- = dwarsstraat
duna -- = dwarsduin
canal -- = dwarskanaal/gracht
fossato -- = dwarssloot
sutura -- = dwarsnaad
fissura -- = dwarsscheur
soldatura -- = dwarslasnaad
cavilia -- = dwarsspie
traffico -- = dwarsverkeer
barra -- = dwarslat, dwarsstang,
FERROVIA dwarsligger, biels
ligation -- = dwarsverbinding
transmission -- = transversale aandrijving
flauta -- = dwarsfluit
unda -- = transversale golf
canal -- = kruisvaart
modulation -- = transversale modulatie
oscillationes -- = transversale trillingen
displaciamento -- = dwarsverschuiving
acceleration -- = dwarsversnelling
vibrationes/oscillationes -- = dwarstrillingen, transversale trillingen


transversal sub

1 GEOMETRIA transversaal, dwarslijn


+ transversalitate sub

1 transversaliteit
condition de -- = transversaliteitsvoorwaarde


transversar v

1 oversteken, overgaan, overtrekken
-- un ponte = een brug overgaan
-- le strata = de straat oversteken
-- in diagonal = schuin oversteken
-- le riviera/fluvio = de rivier oversteken
-- le oceano = de oceaan oversteken
-- le montanias = de bergen overtrekken
le riviera transversa le parc = de rivier stroomt door het park heen
FIGURATE -- le Rubicon =
de Rubicon overtrekken
2 doorboren, doordringen, gaan (dwars) door
le clavo transversa le planca = de spijker gaat door de plank heen
le balla transversa le mur = de kogel doorboort de muur
le aqua transversa le tela = het water gaat door het doek heen
-- le multitude = zich een weg banen door de menigte
3 dwarsbomen, tegenwerken
mille obstaculos me ha transversate = duizend hindernissen hebben me gedwarsboomd


+ transversata sub

1 het oversteken, overtocht, overvaart, oversteek
le -- del Atlantico = de overtocht over de Atlantische Oceaan


transverse adj

1 dwars, transversaal
MATHEMATICA
axe -- de un hyperbola = transversale as van een hyperbool
MATHEMATICA
section -- = dwarsdoorsnede
ANATOMIA
apophyse (-ysis) -- = dwarsuitsteeksel
ANATOMIA musculo -- = dwarsspier
sentiero -- = dwarspad
cammino -- = dwarsweg
valle/vallea -- = dwarsdal


transverso sub

1 breedte, wijdte
-- de digito = vingerbreedte
a -- = door, dwarsdoor
le luce/lumine filtrava a -- le cortinas = het licht filterde door de gordijnen
a -- le etates = door de eeuwen heen, in de loop der tijden
passar a -- le malias de un rete = door de mazen van een net glippen
reguardar/mirar a -- le vitro = door het raam kijken
de -- = scheef, schuin, verkeerd
taliar de -- = verkerven
reguardar/mirar de -- = scheef kijken (anque FIGURATE)
rationar de -- = krom redeneren
responder de -- = een verkeerd/onjuist antwoord geven
glutir de -- = zich verslikken


transverter v

1 omgooien, omverwerpen, neergooien


+ transvesical adj

1 transvesicaal


+ transvestismo sub

1 transvestisme, travestie


+ transvestito sub

1 tra(ns)vestiet


transylvan adj

1 Transsylvaans, Zevenburgs
Alpes -- = Transsylvanische Alpen


Transylvania sub n pr

1 Transsylvanië, Zevenburgen


transylvano sub

1 Transsylvaniër, Zevenburger


+ trapa sub

1 BOTANICA waternoot, waterkastanje


+ trapeziflor adj

1 BOTANICA met in een trapezium geranschikte bloemen


+ trapezifolie adj

1 BOTANICA met trapeziumvormige bladeren of blaadjes


trapeziforme adj

1 trapezevormig


trapezio sub

1 GEOMETRIA trapezium
-- isoscele = gelijkbenig trapezium
2 CIRCO trapeze
-- volante = zweefrek
exercitio de -- = oefening aan de trapeze
3 musculo -- = monnikskapspier


+ trapezista sub

1 trapezist, trapezewerker


+ trapezoidal adj

1 trapezevormig, trapezoïdaal
formula -- = trapezeformule


trapezoide sub

1 GEOMETRIA trapezoïde


+ trapezoide adj

1 trapezevormig, trapezoïdaal
filetto -- = trapezium(schroef)draad


trappa sub

1 val, valkuil, klem, valstrik
-- de mures/muses = muizenval
-- de vulpe = vossenklem
2 (val)luik, valdeur, klep
-- de succurso = noodluik
-- de discarga/de discargamento = stortluik
-- pro bombas = bommenluik


trappar v

1 vallen zetten, strikken, (in de val) vangen
2 FIGURATE in de val laten lopen


trappator sub

1 vallenzetter, pelsjager, trapper


+ trappista sub

1 CATHOLICISMO trappist
bira del --s = trappistenbier
monasterio de --s = trappistenklosster
signo de -- = trappistenteken


+ trass sub

1 tras
strato de -- = traslaag
coperir/cementar con -- = trassen


tratta sub

1 FINANCIAS wissel, traite
-- documentari/documental = documentaire wissel
--s solvente = solide wissels
le -- expira deman = de wissel vervalt morgen


+ trattoria sub ITALIANO

1 trattoria (Italiaans restaurantje)


+ trauma sub

1 PSYCHOLOGIA MEDICINA trauma
-- psychic = psychotrauma
-- acustic = akoestisch trauma
iste accidente le ha date un -- = dat ongeluk heeft bij hem een trauma veroorzaakt


+ traumatic adj

1 MEDICINA PSYCHOLOGIA traumatisch
experientia -- = traumatische ervaring
febre -- = wondkoorts
neurose (-osis) -- = schrikneurose
psychose (-osis) -- = schrikpsychose


+ traumatina sub

1 traumatine


+ traumatisar v

1 MEDICINA PSYCHOLOGIA traumatiseren, (hevig) schokken
iste accidente le ha traumatisate = dat ongeluk heeft bij hem een trauma veroorzaakt


+ traumatisation sub

1 MEDICINA PSYCHOLOGIA traumatisering


+ traumatismo sub

1 MEDICINA traumatisme, trauma, letsel
-- cranian/cranial = schedelletsel
-- acustic = akoestisch trauma
iste accidente le ha date un -- = dat ongeluk heeft bij hem een trauma veroorzaakt


+ traumatologia sub

1 MEDICINA traumatologie


+ traumatologic adj

1 MEDICINA traumatologisch
febre -- = wondkoorts
chirurgia -- = wondheelkunde
clinica -- = traumatologische kliniek


+ traumatologista sub

1 MEDICINA traumatoloog


+ traumatologo sub

1 MEDICINA traumatoloog


+ traumatophobia sub

1 traumatofobie, ziekelijke angst voor ongevallen


travaliar v

1 hard/zwaar werken, zwoegen
2 arbeid verrichten, werken, arbeiden


travaliator sub

1 iemand die werk verricht, arbeider, werkman, werker
-- forestal = bosarbeider
-- metallurgic = metaalarbeider, metaalbewerker
-- portuari = havenwerker, havenarbeider
-- municipal = gemeentewerkman
-- agricole/campestre = landarbeider
-- textile = textielarbeider
-- de fabrica = fabrieksarbeider
-- qualificate/specialisate = vakarbeider, geschoold arbeider
-- sin instruction = ongeschoold arbeider
-- saisonal {e} = seizoenarbeider
-- manual = handarbeider
-- intellectual = hoofdarbeider
-- social = sociaal werker
-- immigrate = gastarbeider
-- a domicilio = thuiswerker
-- de fortia = dwangarbeider
-- a tempore partial = deeltijdwerker
-- clandestin/nigre = zwartwerker, beunhaas
-- salariate = loontrekker
licentiar --es = arbeiders ontslaan
ingagiar -- = arbeiders ontslaan


travalio sub

1 zware arbeid, gezwoeg
2 werk, arbeid, karwei
-- professional = beroepsarbeid
-- corporal = lichamelijke arbeid
-- de precision = precisiewerk
-- administrative = administratief werk
-- lucrative = winstgevende arbeid
-- salariate = loonarbeid
-- domiciliari/a domicilio = huisarbeid
--(s) fortiate = dwangarbeid
--s public = openbare werken
--s public del municipalitate = gemeentewerken
-- collective/in equipa = groepswerk, werk in groepsverband
--s annexe/accessori/secundari = nevenwerkzaamheden
--s domestic = huishoudelijke werkzaamheden
--s de irrigation = irrigatiewerken
-- nocturne/de nocte = nachtarbeid/werk
-- ingrate = ondankbaar werk
-- cerebral/intellectual = intellectuele arbeid
-- manual = hand(en)arbeid
-- corporal/corporee = lichaamsarbeid, lichamelijke arbeid
-- gigantesc = reuzenarbeid
-- de sclavo = slavenarbeid
-- saisonal = seizoenarbeid
-- nigre/clandestin = zwart werk
-- sedentari = zittend werk
-- occasional = los werk
--es de restauration = restauratiewerkzaamheden
incapace de /inhabile al -- = arbeidsongeschikt
incapacitate de/inhabilitate al -- = arbeidsongeschiktheid
lege general super le incapacitate de -- = algemene arbeidsongeschiktheidswet
contracto/convention de -- = arbeidscontract
contracto/convention collective de -- = collectieve arbeidsovereenkomst, C.A.O.
productivitate del -- = arbeidsproduktiviteit
penuria/scarsitate de -- = arbeidsschaarste
reduction del tempore/del horas de -- = arbeidstijdverkorting
servicio de -- = arbeidsdienst
officio del -- = arbeidsbureau
inspection/inspectorato del -- = arbeidsinspectie
inspector de -- = arbeidsinspecteur
conflicto de -- = arbeidsconflict
bursa de -- = arbeidsbeurs
die/jorno/jornata de -- = arbeidsdag, werkdag
duration/durata (del jornata/del horas) de -- = arbeidsduur
capacitate de -- = arbeidsvermogen
mercato de -- = arbeidsmarkt
methodo de -- = arbeidsmethode
accidente de -- = arbeidsongeval
banco de -- = werkbank
visita de -- = werkbezoek
consilio de -- = arbeidsraad
derecto de -- = arbeidsrecht
aversion/repugnantia pro le -- = arbeidsschuwheid
lunch (A)/prandio de -- = werklunch
suspension/interruption/arresto del -- = werkonderbreking
schema de -- = werkschema
horas de -- = arbeidstijd
conditiones de -- = arbeidsvoorwaarden
relationes de -- = arbeidsverhoudingen
division del -- = arbeidsverdeling
legislation del -- = arbeidswetgeving
posto de -- = arbeidsplaats
gaudio/joia del -- = arbeidsvreugde
application al -- = arbeidzaamheid
-- al catena = lopende band werk
gruppo de -- = werkgroep
camera/cabinetto de -- = werkkamer
excesso de -- = te veel werk
dator de -- = werkgever
conductor/surveliante de -- = opzichter
plano de -- = werkplan
programma de -- = werkprogramma
horario de -- = werkrooster
pecia de -- = werkstuk
permisso/certificato de -- = werkvergunning
tabula de -- = werktafel
campo de -- = arbeidskamp, werkkamp
vestimentos de -- = bedrijfs/werkkleding
ambiente de -- = werkklimaat, werkmilieu
mitter se/poner se al -- = aan het werk gaan
esser al -- = aan het werk zijn
cercar -- = werk zoeken
dar -- a = werk verschaffen aan
sin -- = werkloos


trave sub

1 dat waarmee men voorwerpen samenvoegt/aan elkander verbindt: (verbindings)balk, dwarsbalk, spantouw,
kluister, etc.
-- transversal = dwarsbalk
-- posterior/de detra = achterspant
-- principal = hoofdbalk
-- armate = gewapende balk
-- de equilibrio = evenwichtsbalk
armatura de --s = gebint(e), dakkap, dakspant
le -- reposa super le muro = de balk rust op de muur
poner --s a = bemoeilijken


+ travertino sub

1 travertijn


travestimento sub

1 het vermommen, vermomming, het verkleden, verkleding
2 het parodiëren, parodie


travestir v

1 vermommen, verkleden
2 parodiëren


+ travestismo sub

1 transvestisme, travestie


+ travestito sub

1 tra(ns)vestiet


travestitor sub

1 vermommer
2 parodist


+ trecentesime num ord

1 driehonderdste


+ trecento sub ITALIANO

1 trecento (14-de eeuw in de Italiaanse kunst)


tredece sub num card

1 dertien


+ tredecesime num ord

1 dertiende


+ tregua sub

1 bestand, wapenstilstand
linea de -- = bestandslijn
accordo/pacto de -- = bestandsovereenkomst
violation de -- = bestandsschending
expiration de un -- = einde van een bestand
Tregua de Deceduo Annos = Twaalfjarig Bestand
-- de Deo = Godsvrede
SPORT -- hibernal = winterstop
-- atomic = opschorting van atoomproeven
denunciar un -- = een bestand opzeggen
violar un -- = een bestand schenden
prorogar un -- = een bestand verlengen
2 rust, adempauze
sin -- = opophoudelijk, aan een stuk door


+ trema sub

1 trema, deelteken


+ tremaculo sub

1 schakelnet


+ trematodo sub

1 ZOOLOGIA zuigworm, trematode


tremende adj

1 verschrikkelijk, ontzettend, geducht
calor -- = verschrikkelijke hitte
causar/facer devastationes -- = verschrikkelijke verwoestingen aanrichten
2 buitengemeen, fantastisch, geweldig, enorm
(a)melioration -- = geweldige verbetering
volar la da un sensation -- = zij vindt vliegen een geweldige sensatie
tremendemente forte = beresterk


tremer v

1 beven, bibberen, sidderen, trillen, flakkeren, flikkeren
-- como un canna = beven als een riet
le terra ha tremite iste nocte = er is vannacht een aardbeving geweest
-- de febre = rillen van de koorts
-- de frigido = rillen/huiveren van de kou
le lumine treme = het licht flikkert
su voce treme = zijn stem trilt
2 FIGURATE huiveren, beven, in angst zitten


+ tremolite sub

1 MINERALOGIA tremoliet


tremolo sub ITALIANO

1 MUSICA tremolo, triller


+ tremophobia sub

1 tremofobie, beefangst


tremor sub

1 beving, siddering, trilling, rilling
-- de terra = aardbeving
-- de luna = maanbeving
-- de mar = zeebeving


tremulamento sub

1 het beven, beving, het trillen, trilling, het sidderen, siddering, het rillen, rilling


tremulante adj

1 bevend, trillend, sidderend, rillend
voce -- = beverige stem


tremular v

1 beven, trillen, sidderen, rillen
-- de pavor = beven van angst
-- de tote su membros/corpore = over al zjn leden beven
-- como un canna = beven als een riet
-- de frigido = rillen van koude
-- de febre = rillen van koorts


+ tremulation sub

1 het beven, beving, het trillen, trilling, het sidderen, siddering, het rillen, rilling


tremulator sub

1 iemand die beeft/trilt, etc.


tremule adj

1 bevend, trillend, sidderend, rillend
con voce -- = met bevende stem
poplo -- = trilpopulier, ratelpopulier, esp(eboom)
pteris -- = wortelvaren, siddervaren


tremulo sub

1 BOTANICA trilpopulier, ratelpopulier, esp(eboom)


trenchamento {sj} sub

1 het snijden, het afsnijden, het doorsnijden, het doorhakken


trenchante {sj} adj

1 snijdend, scherp (anque FIGURATE)
instrumento -- = snij-apparaat
cultello -- = scherp mes
spada -- = scherp zwaard
plana -- = scherpe beitel
linguage -- = scherpe taal


trenchar {sj} v

1 snijden, afsnijden, doorsnijden, doorhakken
-- un corda = een touw doorsnijden
-- le nodo gordian = de gordiaanse knoop doorhakken
-- le collo = de hals afsnijden
- le filo del vita = de levensdraad afsnijden
-- le capite/testa de un persona = iemand onthoofden
CULINARI -- in cubos = in blokjes/dobbelsteentjes snijden
-- le aqua/le electricitate/le telephono = de waterleiding/de elektricteit (stroom)/de telefoon afsnijden
-- per le lima = doorvijlen
-- un pira in duo (partes) = een peer half doorsnijden


trenchator {sj} sub

1 iemand die of iets dat (af/door)snijdt/doorhakt


+ trench-coat sub ANGLESE

1 trench-coat, (soort regenjas)


trenchea {sj} sub

1 geul, greppel, sleuf
-- de fundation = funderingssleuf
2 MILITAR loopgraaf
-- in zigzag = zigzagloopgraaf
systema de --s = loopgravenstelsel
linea de --s = loopgravenlinie
position de --s = loopgravenstelling
guerra de --s = loopgravenoorlog
febre de -- = loopgravenkoorts
mortero de -- = loopgraafmortier


trencho {sj} sub

1 snede, schijf, plak, stuk
-- de torta/de pastisseria = stuk gebak
-- de pan = snee/plak brood
-- de pan butyrate/con butyro = gemeerde boterham
--s de pan frite = wentelteefjes
-- de carne = plak/lap vlees
-- de vitello = kalfslap(je)
-- de melon = stuk meloen
-- de gambon = plak ham
-- de marmore = marmerplaat


+ trend sub ANGLESE

1 trend, tendens
subjecte al --s = trendgevoelig


trenta sub num card

1 dertig


trentena sub

1 dertigtal, een stuk of dertig


trentesime num ord

1 dertigste
le -- parte = het dertigste (deel)


trentesimo sub

1 dertigste deel


trentin adj

1 Trents


Trento sub n pr

1 Trente
Concilio de -- = Concilie van Trente


+ trentuple adj

1 dertigvoudig


+ trentuplo sub

1 dertigvoud


+ trepanar v

1 MEDICINA met de schedelboor opereren, de schedel lichten, trepaneren


+ trepanation sub

1 MEDICINA schedelboring, trepanatie


+ trepano sub

1 MEDICINA schedelboor, trepaneerboor, trepaan
2 MINAS grondboor, aardboor, schachtboor


trepidar v

1 trillen, schudden, vibreren
2 beven (van angst), ongerust zijn


trepidation sub

1 het trillen, het schudden, het vibreren
-- de un motor = getril/schokken van een motor
2 angst, ongerustheid, onrust


trepide adj

1 trillend, bevend


trepiditate sub

1 ongerustheid, onrust


+ treponema sub

1 BIOLOGIA spirochaete, treponema


+ treponematose (-osis) sub

1 MEDICINA treponematose


tres sub num card

1 drie
de -- sortas = drieërlei
nos esseva -- = wij waren met zijn drieën
regula de -- = regel van drieën
LITTERATURA regula del -- unitates = regel van de drie eenheden


tresor sub

1 schat (anque JURIDIC, ARCHEOLOGIA), kunstschat, kerkschat, rijkdom
cercator de --es = schatzoeker/graver
--es del Louvre = kunstschatten van het Louvre
-- de libros = boekenschat
-- linguistic/de un lingua = taalschat
bono del -- = schatkistpapier
interrar un -- = een schat begraven/ingraven
cercar --es = schatzoeken, schatgraven
disinterrar/exhumar --es = schatten opgraven/opdelven


tresoreria sub

1 schatkamer
2 schatkist, staatskas
bono del -- = schatkistpapier


tresorero sub

1 penningmeester, betaalmeester, schatbewaarder (in kerk)
discargar le -- = de penningmeester dechargeren


tressa sub

1 (haar)vlecht


tressage sub

1 het vlechten
le -- de un corbe = het vlechten van een mand
material de -- = vlechtmateriaal


tressar v

1 vlechten
-- corbes = manden vlechten
-- un corona = een krans vlechten


tressator sub

1 vlechter
-- de corbes = mandenvlechter


+ triacido sub

1 CHIMIA driebasisch zuur, driewaardig zuur


triade sub

1 drietal, drieëenheid
2 GEOMETRIA triade, MUSICA drieklank
-- augmentate = overmatige drieklank
-- minor = kleine drieklank
-- major = grote drieklank


triadic adj

1 een drietal betreffend, triade..., triadisch


+ triandre adj

1 BOTANICA met drie meeldraden


triandria sub

1 BOTANICA driehelmigheid


triangular adj

1 driehoekig, driehoeks...
musculo -- = driehoeksspier
lima -- = driekante vijl
ferro -- = driehoeksijzer
filetto -- = driehoekige schroefdraad
2 MATHEMATICA triangulair, trigonaal, driehoeks...
prisma -- = trigonaal prisma
numeros -- = triangulaire getallen
methodo -- = driehoeksmethode
projection -- = driehoeksprojectie
ECONOMIA accordo monetari -- = monetair driehoeksakkoord


triangular v

1 door driehoeksmeting opmeten, trianguleren
2 in driehoeken verdelen, driehoeken


+ triangularitate sub

1 driehoekigheid


triangulation sub

1 het trianguleren, driehoeksmeting, triangulatie
methodo de -- = triangulatiemethode


+ triangulipetale adj

1 BOTANICA met driehoekige kroonbladen


triangulo sub

1 driehoek (anque MATHEMATICA)
-- equilatere/equilateral = gelijkzijdige driehoek
-- rectangule/rectangular = rechthoekige driehoek
-- acutangule/acutangular = scherphoekige driehoek
-- obtusangule/obtusangular = stomphoekige driehoek
-- isocele = gelijkbenige driehoek
-- non equilatere/non equilateral = ongelijkzijdige driehoek
--s semblabile/simile/similar/similabile = gelijkvormige driehoeken
similitude de --s = gelijkvormigheid van driehoeken
-- spheric = boldriehoek
-- parallactic = parallactische driehoek
-- pedal = voetpuntsdriehoek
-- de fortias = krachtendriehoek
ANATOMIA -- occipital = hoofddriehoek
summitate de un -- = top van een driehoek
base de un -- = basis van een driehoek
altor de un -- = hoogte van een driehoek
construer un -- = een driehoek construeren
-- adhesive (pro photos) = fotohoekje
2 MEDICINA triangel


+ triarchia sub

1 triarchie (regering van drie personen of van drie partijen)


trias sub

1 GEOLOGIA Trias


triassic adj

1 GEOLOGIA triassisch
formation -- = triasformatie
sedimento -- = triasafzetting


+ triathleta sub

1 SPORT triatleet


+ triathlon sub

1 SPORT driekamp, triathlon


+ triatomic adj

1 CHIMIA drie atomen bezittend
molecula -- = uit drie atomen bestaand molecuul


+ triatomicitate sub

1 CHIMIA drieatomigheid


+ triaxial adj

1 triaxiaal
seismographo -- = triaxiale seismograaf


+ tribade sub

1 tribade, lesbienne


+ tribadismo sub

1 tribadisme, lesbische liefde


tribal adj

1 stam..., tribaal
mores -- = stamgewoonten
tradition -- = stamtraditie
conscientia -- = stambewustzijn
organisation -- = stamorganisatie
territorio -- = stamgebied
guerra -- = stammenoorlog
chef (F) -- = stamhoofd
deo -- = stamgod
le vita -- = het leven in de stam


+ tribalismo sub

1 tribalisme, organisatie in stamverband


+ tribasic adj

1 CHIMIA driebasisch
acido -- = driebasisch zuur


+ tribasicitate sub

1 CHIMIA driebasigheid


tribo sub

1 ANTIQUITATE stam
le deceduo --s de Israel = de twaalf stammen van Israël
2 stam, volksstam
-- nomade = nomadenstam
-- salvage = wilde stam
-- arabic = Arabische stam
-- de Beduines = Bedoeïnenstam
chef (F) de -- = stamhoofd
3 BIOLOGIA tribus, geslachtengroep


+ triboelectric adj

1 PHYSICA wrijvingselektriciteits...


+ triboelectricitate sub

1 PHYSICA wrijvingselektriciteit, tribo-elektriciteit


+ tribologia sub

1 PHYSICA tribologie, wrijvingsleer


+ triboluminescente adj

1 triboluminescentie...


+ triboluminescentia sub

1 PHYSICA triboluminescentie


+ tribometria sub

1 PHYSICA meting van de wrijvingselektriciteit


+ tribometro sub

1 PHYSICA wrijvingsmeter


+ tribonica sub

1 tribonica


+ tribophysica sub

1 tribofysica


+ tribracho sub

1 LITTERATURA tribrachys (versmaat met drie korte lettergrepen)


+ tribracteate adj

1 BOTANICA met drie schutbladen


tribuer v

1 toewijzen, toekennen, toebedelen
-- laude a un persona = iemand lof toezwaaien


tribular v

1 dorsen
2 kwellen, bezoeken, zwaar beproeven


tribulation sub

1 beproeving, bezoeking, plaag, rampspoed, ellende


tribulo sub

1 dorsmachine


tribuna sub

1 tribune
-- public/del publico = publieke tribune
-- de pressa = perstribune
-- de honor = eretribune
-- principal = hoofdtribune
-- coperte = overdekte tribune
2 spreekgestoelte, podium
-- del testes = getuigenbank
3 ARTE DE CONSTRUER galerij


tribunal sub

1 rechterstoel
-- de Deo = Gods rechterstoel
-- de penitentia = biechtstoel
2 rechtbank, gerecht(sgebouw), tribunaal, rechtsprekend college, rechtscollege
-- civil = burgerlijke rechtbank
-- militar = militaire rechtbank
-- de commercio = handelsrechtbank
-- ecclesiastic = kerkelijke rechtbank
-- popular = volksgericht
-- inferior = lagere rechtbank
-- superior = hogere rechtbank
evocar a un -- superior = voor een hogere rechtbank brengen
-- cantonal = kantongerecht
-- arbitral/de arbitrage = scheidsgerecht, arbitragehof
-- supreme = hooggerechtshof
-- pro infantes = kinderrechtbank
presidente del -- = president van de rechtbank
sala del -- = (ge)rechtszaal
session del -- = (ge)rechtszitting
comparer ante le -- = voor het gerecht verschijnen
le -- se ha declarate competente = de rechtbank heeft zich bevoegd verklaard
declinar le competentia de un -- = de bevoegdheid van een rechtbank niet erkennen
testar ante le -- = voor de rechtbank getuigen


tribunato sub

1 HISTORIA ROMAN (volks)tribunaat


tribunitie adj

1 HISTORIA ROMAN van een volkstribuun, van het volkstribunaat
2 van een volksleider/menner


tribuno sub

1 HISTORIA ROMAN (volks)tribuun
-- del populo = volkstribuun
2 volksleider, volksmenner


tributari adj

1 tribuutplichtig, schatplichtig
populo -- = schatplichtig volk
2 GEOGRAPHIA zij..., die uitmondt in
riviera -- = zijrivier


+ tributario sub

1 tribuutplichtige, cijnsplichtige, belastingplichtige


tributo sub

1 HISTORIA tribuut, cijns, schatting, heffing
-- de guerra = oorlogsschatting
imponer un -- = een schatting opleggen
FIGURATE pagar le -- al natura = de tol aan de natuur betalen, sterven
2 FIGURATE tribuut, eerbetoon, hulde(blijk)
-- floral = bloemenhulde


trica sub

1 kleinigheid, wissewasje, habbekrats, prikje, schijntje
2 belemmering, complicatie, beletsel


tricennal adj

1 dertigjarig
2 om de dertig jaren voorkomend


+ tricentenari adj

1 driehonderdjarig
monumento -- = monument dat driehonderd jaar oud is


+ tricentenario sub

1 driehonderjarig bestaan, derde eeuwfeest


+ tricephale adj

1 driekoppig, driehoofdig
monstro -- = driekoppig monster


+ tricephalia sub

1 driekoppigheid, driehoofdigheid


+ trichiasis sub

1 MEDICINA trichiasis (het naar binnen groeien van de oogharen)


trichina sub

1 ZOOLOGIA trichine, haarworm


+ trichinal adj

1 MEDICINA trichine...
infection -- = trichine-infectie


+ trichinisar v

1 met trichinen besmetten


trichinose adj

1 MEDICINA trichineus, trichinen bevattend


trichinose (-osis) sub

1 trichinose, trichinenziekte


+ trichite sub

1 MINERALOGIA trichiet


+ trichlorethyleno sub

1 CHIMIA trichlorethyleen, tri


trichlorido sub

1 CHIMIA trichloride


+ trichocephalo sub

1 ZOOLOGIA dunkop
-- dispar = platworm


+ trichogramma sub

1 MEDICINA trichogram


+ trichologia sub

1 haarkunde, trichologie


+ trichologic adj

1 MEDICINA van de trichologie, haar...
producto -- = haarprodukt


+ tricholoma sub

1 BOTANICA ridderzwam, tricholoma
-- saponacee = zeepzwam


+ trichoma sub

1 MEDICINA Poolse (haar)vlecht
2 BOTANICA trichoom


+ trichomoniasis sub

1 MEDICINA trichomoniasis (i.h.b. witte vloed)


+ trichophytia sub

1 MEDICINA trichofytie, ringvuur


+ trichopteros sub pl

1 ZOOLOGIA haarvleugeligen


+ trichordo sub

1 driesnarig muziekinstrument


+ trichotomia sub

1 verdeling in drieën, driedeling, drieledigheid, trichotomie


+ trichotomic adj

1 de verdeling in drieën betreffend, in drieën gesplitst, driedelig, drieledig


+ trichroic adj

1 driekleurig (van kristal)


+ trichroismo sub

1 driekleurigheid (van kristal), trichroïsme


+ trichromia sub

1 driekleurendruk


+ triciliate adj

1 BOTANICA met drie wimpers, met drie wimperharen


tricipite adj

1 ANATOMIA
musculo -- = driehoofdige spier, triceps


tricipite sub

1 ANATOMIA triceps


+ triclin adj

1 Vide: triclinic


+ triclinic adj

1 triclien (mbt kristalstelsel)


+ triclinio sub

1 HISTORIA triclinium


tricolor adj

1 driekleurig
bandiera -- = driekleur
viola -- = driekleurig viooltje, akkerviooltje
convolvulo -- = dagschone


tricolor sub

1 driekleur (vlag)


tricorne adj

1 driekantig, driehoornig


tricorno sub

1 driekantige steek/hoed


+ tricostate adj

1 BOTANICA drieribbig


tricot sub FRANCESE

1 gebreide stof, tricot, jersey
articulos de -- = tricotage
camisa de -- = tricothemd
vestimentos de -- = tricotkleding
2 gebreid kledingstuk: trui, jumper, pullover, sweater


tricotage sub

1 het breien, breiwerk
2 gebreide kleding


tricotar v

1 breien
machina a/de -- = breimachine
coton a/de -- = breikatoen
lana a/de -- = breiwol
agulia/aco a/de -- = breinaald/pen


tricotator sub

1 breier, iemand die breit


tricotatrice sub

1 breister


+ trictrac sub

1 SPORT triktrak
tabuliero de -- = triktrakbord


+ tricuspidal adj

1 Vide: tricuspide


+ tricuspidate adj

1 ANATOMIA, BOTANICA driepuntig


+ tricuspide adj

1 ANATOMIA driepuntig
valvula -- = driepuntige hartklep


+ tricyclista sub

1 rijder op een driewieler


tricyclo sub

1 driewieler


+ tridacna sub

1 reuzenmossel, bakschelp, doopvontschelp


+ tridactyle adj

1 ZOOLOGIA drievingerig, drietenig, driehoevig
laro -- = drieteenmeeuw
le rhinocerote es un animal -- = de rinoceros is een driehoevig dier


+ tridentate adj

1 met de drietand gewapend
2 BOTANICA drietandig


tridente sub

1 mestvork, hooivork
2 MYTHOLOGIA drietand, Neptunusvork


+ tridentin adj

1 Trents, Tridentijns
2 van het Trents concilie


tridimensional adj

1 driedimensionaal, ruimtelijk
film (A) -- = driedimensionale film
imagine -- = driedimensionaal beeld
character -- = ruimtelijkheid
MATHEMATICA curva -- = ruimtekromme
representation -- = ruimtelijke voorstelling
le spatio euclidian es -- = de euclidische ruimte is tridimensionaal
effecto -- de un decoration parietal = ruimtelijke werking van een wandversiering
pensar tridimensionalmente = ruimtelijk denken


+ tridimensionalitate sub

1 tridimensionaliteit, ruimtelijkheid


+ triduo sub

1 triduüm, driedaagse kerkelijke viering


triennal adj

1 driejaarlijks (één keer per drie jaar plaats vindend/voorkomend)
premio -- = eens in de drie jaar toegekende prijs
celebration -- = driejaarlijkse viering
exposition/exhibition -- de picturas = driejaarlijkse tentoonstelling van schilderijen
2 driejarig (drie jaar durend)
function -- = driejarige functie
plano -- = driejarenplan
studio -- = driejare studie


+ triennalitate sub

1 driejaarlijkse periodiciteit, het een keer per drie jaar plaatsvinden/voorkomen


trienne adj

1 driejaarlijks (één keer per drie jaar plaats vindend/voorkomend)
premio -- = eens in de drie jaar toegekend eprijs
2 driejarig (drie jaar durend)
function -- = driejarige functie
plano -- = driejarenplan


triennio sub

1 tijdvak van drie jaar, triënnium


+ trientalis sub

1 BOTANICA zevenster


Trieste sub n pr

1 Triëst


+ triestin adj

1 van/uit Triëst


trifacial adj

1 ANATOMIA
musculo -- = gelaatsspier die uit driemaal twee delen bestaat


trifide adj

1 in drieën gespleten, driespletig, drieslippig, driedelig


+ triflor adj

1 BOTANICA driebloemig


+ trifocal adj

1 OPTICA trifocaal (van brilleglazen)


trifoliate adj

1 BOTANICA driebladig


+ trifolie adj

1 Vide: trifoliate


trifolio sub

1 BOTANICA klaver
-- de quatro folios = klavertje vier
-- fragifere = aardbeiklaver
-- incarnate = incarnaatklaver
-- pratense/agrari = akkerklaver, beemdklaver
-- hybride = bastaardklaver, Zweedse klaver
mel de -- = klaverhoning
semine de -- = klaverzaad
campo de -- = klaverveld
feno de -- = klaverhooi
recolta de -- = klaveroogst
specie de -- = klaversoort
cultura de -- = klaverbouw/teelt
cruciata de vias/camminos in -- = klaverblad (wegkruising)
2 ARTE DE CONSTRUER driepas
3 klaver (bij het kaartspel)
dece de -- = klavertien


+ triforio

1 ARTE DE CONSTRUER triforio, driespleet, drieglief


triforme adj

1 drievormig


+ trifurcar v

1 verdelen in drie takken of delen


+ trifurcate adj

1 in drieën gevorkt, met drie takken


trigemine adj

1 drieling...
nervo -- = drielingszenuw


trigemino sub

1 één van een drieling
--s = drieling(en)


+ trigesime num ord

1 dertigste


+ trigla sub

1 ZOOLOGIA knorhaan, poon


+ triglochin sub

1 BOTANICA zoutgras
-- palustre = moeraszoutgras
-- marin/maritime = strandzoutgras


+ triglycerido sub

1 CHIMIA triglyceride


+ triglyphic adj

1 triglifisch, versierd met trigliefen, uit trigliefen bestaand


+ triglypho sub

1 triglief, driespleet (in Dorische fries)


+ trigonal adj

1 trigonaal, driehoekig, driezijdig
systema -- = trigonaal stelsel
numeros -- = trigonale getallen


+ trigone adj

1 trigonaal, driezijdig, driehoekig


+ trigonella sub

1 BOTANICA hoornklaver


+ trigono sub

1 trigonum, driehoek
-- cerebral = fornix cerebri


+ trigonocephale adj

1 trigonocefaal


+ trigonocephalia sub

1 trigonocephalie, driehoekig-hoofdigheid


+ trigonocephalo sub

1 persoon met driehoekig hoofd
2 ZOOLOGIA lansslang


+ trigonometria sub

1 MATHEMATICA trigonometrie, driehoeksmeting
-- plan = vlakke driehoeksmeting
-- spheric = boldriehoeksmeting


+ trigonometric adj

1 MATHEMATICA trigonometrisch
functiones -- = trigonometrische functies
equationes -- = trigonometrische vergelijkingen


+ trigramma sub

1 woord bestaande uit drie letters, trigram


+ trihebdomadari adj

1 driemaal per week verschijnend


+ trihedre adj

1 MATHEMATICA drievlakkig, triëdrisch
angulo -- = drievlakshoek


+ trihedro sub

1 MATHEMATICA drievlak


+ trihybridismo sub

1 trihybridisme


+ trilateral sub

1 trilateraal, driezijdig


trilatere adj

1 trilateraal, driezijdig


+ trilinear adj

1 trilineair, drielijnig


+ trilineate adj

1 BOTANICA met drie lijnen, driestrepig


+ trilinee adj

1 Vide: trilinear


trilingue adj

1 drietalig, in drie talen
dictionario -- = drietalig woordenboek
inscription -- = drietalige inscriptie


+ trilinguismo sub

1 drietaligheid


+ trilitho sub

1 (soort) hunebed


+ trilitteral adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA drieletterig, uit drie letters bestaand
parola -- = drieletterig woord


+ trilittere adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA drieletterig, uit drie letters bestaand
parola -- = drieletterig woord


trillar v

1 trillers zingen/spelen


trillion sub

1 triljoen (één met 12 nullen)
2 triljoen (één met 18 nullen)


trillionesime adj

1 triljoenste
le -- parte = het triljoenste (deel)


trillionesimo sub

1 triljoenste deel


trillo sub

1 MUSICA triller
facer --s = trillers spelen/zingen


trilobate adj

1 BOTANICA drielobbig
folio -- = drielobbig blad
2 ARTE DE CONSTRUER klaverbladvormig
ogiva -- = driepas(boog)


+ trilobe adj

1 Vide: trilobate


trilobite sub

1 PALEONTOLOGIA trilobiet


+ trilocular adj

1 BOTANICA driehokkig
ovario -- = driehokkig vruchtbeginsel
fructo -- = driehokkige vrucht
2 BIOLOGIA driecellig


trilogia sub

1 LITTERATURA trilogie


+ trimaran sub

1 trimaran


+ trimembre adj

1 uit drie leden bestaand


trimere adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA trimeer (uit drie overeenkomstige delen samengesteld)
coleoptero -- = trimere kever
planta -- = trimere plant


trimestral adj

1 driemaandelijks, kwartaal...
revista -- = driemaandelijks tijdschrift
reporto/bulletin -- = kwartaalbericht
abonamento/subscription -- = kwartaalabonnement
pagamento -- = kwartaalbetaling
dividendo -- = kwartaaldividend
(precio de) location -- = kwartaalhuur
pagar trimestralmente = per kwartaal betalen


+ trimestralisar v

1 driemaandelijks maken


trimestre sub

1 trimester, kwartaal


trimetro sub

1 LITTERATURA trimeter, drievoetig vers, alexandrijn met twee cesuren
-- iambic = jambische trimeter


+ trimorphe adj

1 trimorf, drievormig


+ trimorphic adj

1 Vide: trimorphe


+ trimorphismo sub

1 drievormigheid


+ trimotor adj

1 driemotorig
avion -- = driemotorisch vliegtuig


+ trimotor sub

1 driemotorisch vliegtuig


trin adj

1 drievuldig, drievoudig, drieënig
2 ASTROLOGIA aspecto -- = driehoeksaspect, trine


+ trincar v

1 zuipen, pimpelen


+ trincator sub

1 zuiper, pimpelaar


+ trinchetto sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES stagfok, kluiffok, kluiver
mast de -- = fokkemast
vela de -- = fokkezeil
anello de -- = kluiverring


+ trinervate adj

1 BOTANICA drienervig
folios -- = bladeren met drie nerven


+ trinerve adj

1 BOTANICA drienervig
carex/carice -- = drienervige zegge


Trinidad sub n pr ESPANIOL

1 Trinidad


+ trinitari adj

1 RELIGION trinitarisch, trinitair
dogma -- = dogma van de triniteit
le formula -- = de trinitaire formule


trinitario sub

1 THEOLOGIA trinitariër
2 lid van de trinitarissenorde


trinitate sub

1 drieëenheid, triade
Trinitate = A.(THEOLOGIA Drieëenheid, Drievuldigheid, B. Triniteitszondag
dogma/doctrina del Trinitate = leer van de Drieëenheid
festa del -- = triniteitsfeest


+ trinitrobenzene sub

1 CHIMIA trinitrobenzeen


+ trinitrotoluene sub

1 CHIMIA trinitrotolueen, TNT


+ trinitrotoluol sub

1 CHIMIA trinitrotoluol, TNT


trinomic adj

1 MATHEMATICA drietermig


+ trinominal

1 MATHEMATICA drietermig


trinomio sub

1 MATHEMATICA drieterm


trio sub

1 trio, drietal MUSICA
-- a chordas = strijktrio
MUSICA -- canor = vocaal trio


+ triodo sub

1 PHYSICA triode


+ triol sub

1 CHIMIA alcohol trivalente, triol


+ triolet sub

1 LITTERATURA triolet (dichtvorm)


+ triolismo sub

1 trioseks


+ trionice sub

1 ZOOLOGIA drieklauw, grote zoetwaterschildpad


+ triose sub

1 BIOCHIMIA triose


trioxydo sub

1 CHIMIA trioxyde


+ trip sub ANGLESE

1 trip (mbt drugs)
facer un -- = een trip maken


tripa sub

1 CULINARI pens, trijp, triep
--s = pens, ingewanden
chorda de -- = darmsnaar


+ tripale adj

1 driebladig (mbt propeller/hefschroef)
helice -- = driebladige propeller


tripartir v

1 in drieën delen verdelen


tripartite adj

1 tripartiet, drieledig, driedelig, driezijdig
accordo -- = tripartiete overeenkomst
commission -- = driedelige commissie
folio -- = driedelig blad
pacto -- = driemogendhedenpact
governamento -- = driepartijenregering


tripartition sub

1 driedeling, tripartitie


+ tripartitismo sub

1 driepartijenstelsel


tripede sub

1 driepoot, drievoet, statief
vaina de -- = statieffoedraal
extender un -- = een statief uitschuiven


+ tripennate adj

1 BIOLOGIA drievoudig geveerd


+ tripeptido sub

1 BIOCHIMIA tripeptide


+ tripetale adj

1 BOTANICA met drie kroonbladen


+ triphasate adj

1 Vide: triphase


+ triphase adj

1 driefasig, driefasen...
currente -- = driefasenstroom, draaistroom
generator a currente -- = draaistroomgenerator
motor a currente -- = draaistroommotor
transformator a currente -- = draaistroomtransformator
rete a currente -- = draaistroomnet


+ triphasic adj

1 Vide: triphase


+ triphthongal adj

1 PHONETICA drieklank...


+ triphthongar v

1 PHONETICA als drieklank uitspreken


+ triphthongation sub

1 PHONETICA het als drieklank uitspreken


triphthongo sub

1 PHONETICA drieklank


+ triphylle adj

1 BOTANICA driebladig


+ tripinnate adj

1 BOTANICA drievoudig geveerd (van blad)


triplamento sub

1 het verdrievoudigen, verdrievoudiging


triplano sub

1 AVIATION driedekker


triplar v

1 verdrievoudigen


triple adj

1 drievoudig, driemaal zo groot
mento -- = driedubbele onderkin
quantitate -- = driedubbele hoeveelheid
nascentia/parto -- = geboorte van een drieling
PHYSICA puncto -- = tripelpunt
salto -- = driesprong, hinkstapsprong
prisa -- = driewegstekker
missile -- = drietrapsraket
concerto -- = tripelconcert
speculo -- = tripelspiegel
-- corona = tiara


tripletto sub

1 triplet, drietal


triplicar v

1 verdrievoudigen, in triplo schrijven/typen/maken, driemaal kopiëren
le beneficio/profito ha triplicate = de winst is verdrievoudigd
quantitate triplicate = driedubbele hoeveelheid


triplication sub

1 verdrievoudiging
-- del beneficio/profito = verdrievoudiging van de winst


triplicato sub

1 triplicaat, drievoudig afschrift


triplice adj

1 drievoudig, driemaal zo groot
missile -- = drietrapsraket
salto -- = driesprong, hinkstapsprong


triplicitate sub

1 drievoudigheid, tripliciteit


+ triplo sub

1 drievoud, triplo


+ triploide adj

1 BIOLOGIA triploïde


+ triploidia sub

1 BIOLOGIA triploïdie


+ tripode sub

1 drievoet, driepoot, statief
-- telescopic = uitschuifbaar statief
vaina de -- = statieffoedraal
extender un -- = een statief uitschuiven


+ tripodia sub

1 tripodie, drievoetig vers


+ tripodic adj

1 met drie poten
mast -- = driepotige mast
2 verso -- = drievoetig vers


+ tripolar adj

1 ELECTRICITATE driepolig, tripolair


Tripole sub n pr

1 Tripoli


+ tripoli sub

1 tripelaarde, poetsgoed


tripolitan adj

1 Tripolitaans


tripolitano sub

1 Tripolitaan


+ triptico sub

1 ARTES PLASTIC drieluik, triptiek
2 LITTERATURA driedelig werk, trilogie, triptiek
3 JURIDIC driedelig document, triptiek


+ trireactor sub

1 driemotorig straalvliegtuig


trireme adj

1 nave -- = schip met drie rijen roeiers


trireme sub

1 schip met drie rijen roeiers


+ trisannual adj

1 driejaarlijks
fête --le = festa trisannual


+ trisava sub

1 oudovergrootmoeder


+ trisavo sub

1 oudovergrootvader


+ trisecante sub

1 MATHEMATICA trisecant


trisecar v

1 MATHEMATICA in drie (gelijke) delen verdelen (hoek)


trisection sub

1 MATHEMATICA verdeling in drie (gelijke) delen, trisectie, driedeling
-- de un angulo = trisectie van een hoek


+ trisector sub

1 iemand die of instrument waarmee men iets in drie (gelijke) delen verdeelt


+ trisepale adj

1 BOTANICA met driebladige kelk


+ trismic adj

1 MEDICINA kaakkramp...


trismo sub

1 MEDICINA kaakkramp, (mond)klem


+ trisomia sub

1 BIOLOGIA trisomie (aanwezigheid van drie chromosomen)


+ trisomic adj

1 BIOLOGIA trisomisch


+ trisperme adj

1 BOTANICA driezadig


+ trispicate adj

1 BOTANICA drie-arig


+ trisrectangule adj

1 drie rechte hoeken hebbend


triste adj

1 triest, treurig, droevig, verdrietig, bedroefd
historia -- = droevige geschiedenis
reguardo -- = treurige blik
visage -- = verdrietig gezicht
cavallero del -- figura = ridder van de droevige figuur
2 triest, naargeestig, troosteloos, somber, neerslachtig
colores -- = sombere kleuren
vita -- = troosteloos leven


tristessa sub

1 triestheid, treurigheid, droevigheid, droefgeestigheid, droefenis, treurnis
2 triestheid, naargeestigheid, troosteloosheid, somberheid
-- de su vita = troosteloosheid van zijn bestaan


trisyllabe adj

1 drielettergrepig
parola -- = drielettergrepig woord
verso -- = drielettergrepig vers


+ trisyllabic adj

1 drielettergrepig
parola -- = drielettergrepig woord
verso -- = drielettergrepig vers


trisyllabo sub

1 drielettergrepig woord


+ tritheismo sub

1 RELIGION tritheïsme, driegodendom


+ tritheista sub

1 RELIGION tritheïst


+ tritheista adj

1 RELIGION tritheïstisch


+ tritheistic adj

1 RELIGION tritheïstisch


tritico sub

1 tarwe
-- de panification = broodkoren/graan
-- de hiberno = wintertarwe
-- estive/de estate = zomertarwe
-- turgide = engelse tarwe
-- dur = harde tarwe
-- polonic = poolse tarwe
-- repente = kweek, duinreep, lidgras, leedgras
recolta de -- = tarweoogst
pan de -- = tarwebrood
spica de -- = tarweaar
pedunculo de -- = tarwehalm
germine de -- = tarwekiem
campo de -- = tarweveld
farina de -- = tarwemeel
flor de farina de -- = tarwebloem
precio de -- = tarweprijs
grano de -- = tarwekorrel
bran de = tarwezemel
palea de -- = tarwestro
vannatura de -- = tarwekaf
fasce de -- = tarweschoof
cultura de -- = tarweteelt/bouw
importation de -- = tarwe-import/invoer
exportation de -- = tarwe-export/uitvoer
importator de -- = tarwe-importeur
exportator de -- = tarwe-exporteur
ligar le -- in fasces = de tarwe tot schoven binden
precio del -- = tarweprijs
quotation del -- = tarwenotering (op de beurs)


+ tritium sub

1 CHIMIA tritium (waterstofisotoop)


Triton sub n pr

1 MYTHOLOGIA Triton, meerman


triton sub

1 ZOOLOGIA tritonshoorn, trompetslak, trompetschelp
2 PHYSICA triton


+ tritono sub

1 MUSICA overmatige kwart, tritonus


tritura sub

1 het verpulveren, verpulvering, het vergruizelen, vergruizeling, het fijnstampen, het fijnwrijven, het fijnkauwen


triturabile adj

1 verpulverbaar, vermaalbaar, vergruizelbaar, fijn te stampen, fijn te kauwen


+ trituramento sub

1 Vide: trituration


triturar v

1 tot poeder vermalen, vergruizelen, verpulveren, fijnwrijven, fijnstampen, fijnkauwen
-- minerales = erts vergruizelen
-- cereales = graan vermalen
le dentes tritura le cibo = het gebit kauwt het voedsel fijn


trituration sub

1 het verpulveren, verpulvering, het vergruizelen, vergruizeling, het fijnstampen, het fijnwrijven, het fijnkauwen
le -- del cibo per le dentes = het fijnkauwen van het voedsel met het gebit


+ triturator sub

1 iemand die verpulvert, etc. (Vide: triturar)
2 (ver)maalmachine, hakmachine, hakmolen
-- de papiro = papierversnipperaar


+ trituro sub

1 ZOOLOGIA -- cristate = kamsalamander


triumphal adj

1 zege..., triomf..., overwinnings...
carro -- = zegekar, zegewagen
crito -- = zegekreet
arco -- = triomfboog, erepoort
carro -- = zegekar
hymno/canto -- = zegezang, overwinningslied
corona -- = zegekrans, kroon der overwinning
cruce -- = triomfkruis
columna/colonna -- = overwinningszuil
marcha {sj} -- = triomfmars, overwinningsmars
successo -- = enorm succes
entrata -- = zegevierende intocht
facer un entrata -- = in triomf binnenkomen
dar un benvenita -- a un persona = iemand in triomf binnenhalen


+ triumphalismo sub

1 triomfalisme, overdreven zelfverzekerde houding


+ triumphalista adj

1 triomfalistisch


+ triumphalistic adj

1 triomfalistisch


triumphante adj

1 zegevierend, triomferend
Ecclesia -- = zegevierende Kerk


triumphar v

1 ANTIQUITATE een triomftocht houden
2 triomferen, jubelen, juichen
3 zegevieren, de overwinning behalen, overwinnen
4 introeven


triumphator sub

1 ANTIQUITATE triomfator, zegevierend veldheer
2 winnaar, overwinnaar


triumpho sub

1 ANTIQUITATE triomf(tocht), zegetocht
2 groot succes
obtener un -- resonante = een daverend succes boeken
3 zege, triomf, zegepraal, overwinning
crito de -- = triomfkreet
hymno/canto de -- = zegezang
columna/colonna de -- = zegezuil
goal (A) de -- = winnende doelpunt
4 JOCO DE CARTAS troef, troefkaart
asse de -- = troefaas
octo de -- = troefacht
jocar un -- = een troefkaart opspelen
jocar un -- plus alte = overtroeven


triumviral adj

1 ANTIQUITATE van de triumvir


triumvirato sub

1 ANTIQUITATE triumviraat, driemanschap


triumviro sub

1 ANTIQUITATE triumvir, drieman


+ trivalente adj

1 CHIMIA trivalent, driewaardig
elemento -- = driewaardig element


+ trivalentia sub

1 CHIMIA driewaardigheid


+ trivalve adj

1 met drie kleppen


+ trivalvular adj

1 met drie kleppen


trivial adj

1 het trivium betreffend
2 triviaal, banaal, vulgair, plat(vloers)
3 triviaal, alledaags, onbeduidend, banaal
observation -- = triviale/banale opmerking
cerastio -- = hoornbloem, bastaardmuur
antho -- = boompieper


+ trivialisar v

1 triviaal/onbelangrijk maken


trivialitate sub

1 trivialiteit, alledaagsheid, onbeduidendheid
2 trivialiteit, banaliteit, vulgariteit, platvloersheid


trivio sub

1 HISTORIA trivium


trobador sub

1 troubadour


+ trocabile adj

1 verruilbaar, uitwisselbaar


trocar v

1 (ver)ruilen, wisselen
-- timbros postal pro marmores = postzegels inruilen voor knikkers


trocator sub

1 ruiler, ruilhandelaar


+ trochanter sub

1 ANATOMIA trochanter, draaier, draaigewricht, rolheuvel
2 ZOOLOGIA trochanter (tweede segment van achterpoot van insekt)


trocheic sub

1 LITTERATURA trocheïsch
versos -- = trocheïsche verzen


trocheo sub

1 LITTERATURA trochee, trocheus


trochlea sub

1 MEDICINA trochlea, katrol, katrolvormig lichaamsdeel (bovenste deel van sprongbeen)


+ trochlear adj

1 MEDICINA trochlea..., van de trochlea


+ trochoide sub

1 MATHEMATICA, ASTRONOMIA trochoïde


troco sub

1 ruil
in -- de = in ruil voor
2 ruilhandel
commercio de -- = ruilhandel


+ troglodyta sub

1 holbewoner
2 ZOOLOGIA winterkoning


+ troglodytic adj

1 hol(bewoners)...
habitation -- = holwoning


+ trogo sub

1 trog, voerbak


+ trogon sub

1 ZOOLOGIA trogon
-- de Cuba = Cubaanse trogon


Troia sub n pr

1 ANTIQUITATE Troje
cavallo de -- = paard van Troje
guerra de -- = Trojaanse oorlog


troian adj

1 Trojaans
cavallo -- = Paard van Troje
guerra -- = Trojaanse Oorlog


+ troiano sub

1 Trojaan


troika sub RUSSO

1 trojka, driespan
2 trojka (paardendressurnummer)
3 trojka, driemanschap


+ trokyl sub

1 trokyl (T.N.T.)


+ troll sub

1 trol


trolley sub ANGLESE

1 beugel (van tram/trolleybus), stroomafnemer, loopkat


+ trolleybus sub ANGLESE

1 trolleybus


+ trollio sub

1 BOTANICA
-- europee = kogelbloem


tromba sub ITALIANO

1 METEO hoos, windhoos, waterhoos


+ trombidio sub

1 ZOOLOGIA oogstmijt, herfstmijt, aardmijt


+ trombidiose (-osis)

1 MEDICINA trombidiose


trombon sub

1 MUSICA trombone, bazuin
sonar le -- = op de trombone blazen/spelen
-- a pistones = ventieltrombone
2 trombonist
3 trombone (orgelregister)


trombonista sub

1 trombonist, trombonespeler


trompa sub

1 hoorn (anque MUSICA), toeter, claxon
-- de chassa {sj} = jachthoorn ANATOMIA
-- de Eustachio = buis van Eustachius
ANATOMIA -- de Fallopio = eileider
2 (lucht)zuigpomp
3 zuigsnuit (van insekten), slurf (van olifant)


+ trompe-d'oeil sub FRANCESE

1 trompe-d'oeil


trompetta sub

1 MUSICA trompet
MILITAR -- militar = signaal/seinhoorn
-- guerrier/de guerra = oorlogstrompet
-- a pistones = ventieltrompet
-- tenor = tenortrompet
sonar le -- = trompet spelen/blazen
le -- sona = de trompet schalt
narcissa -- = trompetnarcis
con/in forma de -- = trompetvormig
2 trompetter, trompettist


trompettar v

1 op de trompet blazen
2 FIGURATE rond trompetten, uitbazuinen, van de daken schreeuwen


trompettero sub

1 trompetter


+ trompettista sub

1 trompettist


+ tropeolaceas sub pl

1 BOTANICA klimkersfamilie


+ tropeolo sub

1 BOTANICA klimkers
-- tuberose = knolkers


tropheo sub

1 trofee, zegeteken, overwinningsteken
-- cynegetic/de chassa {sj} = jachttrofee
-- sportive = sporttrofee
vitrina de --s = prijzenkast


trophic adj

1 trofisch, nutritief, voedings...
nervos -- = trofische zenuwen
disordine -- = voedingsstoornis


+ trophoblasto sub

1 BIOLOGIA trofoblast


tropic adj

1 (van de tropen) tropisch
climate -- = tropisch klimaat
2 ASTRONOMIA tropisch
anno -- = tropisch jaar, keerkringsjaar
revolution -- = tropische omlooptijd


tropical adj

1 tropisch, tropen...
calor -- = tropische hitte
die (de calor) -- = tropische dag
climate -- = tropisch klimaat, tropenklimaat
zona -- = tropische luchtstreek, keerkringsgordel
maladia/morbo -- = tropische ziekte
costume -- = tropenpak/kostuum
equipamento -- = tropenuitrusting
region -- = tropisch gebied
pluvia -- = tropische regenbui
foreste -- = regenwoud
fauna -- = tropische fauna
flora -- = tropische flora
vegetation -- = tropische vegetatie/plantengroei
plantas -- = tropische planten/gewassen
nocte -- = tropennacht
sol -- = tropenzon
calor -- = tropenwarmte
aquario -- = tropisch aquarium
casco -- = tropenhelm


+ tropicalisar v

1 aanpassen (van apparatuur) aan tropische omstandigheden
machinas tropicalisate = machines in tropenuitvoering


+ tropicalisation sub

1 aanpassing (van apparatuur) aan tropische omstandigheden


tropico sub

1 keerkring
Tropico del Cancere = Kreeftskeerkring
Tropico del Capricorno = Steenbokskeerkring
--s = A. keerkringen, B. tropen
follia del --s = tropenkolder/waanzin
maladia/morbo del --s = tropenziekte
climate del --s = tropenklimaat
calor del --s = tropenwarmte
inter le --s = tussen de keerkringen


tropismo sub

1 BIOLOGIA tropie, tropisme
-- positive = positief tropisme
-- negative = negatief tropisme


tropo sub

1 troop, overdrachtelijke zegswijze, figuurlijke uitdrukking
2 MUSICA troop, trope


tropologia sub

1 beeldrijke taal
-- biblic = beeldrijke taal van de bijbel
2 tropologie, leer der figuurlijke uitdrukkingen


tropologic adj

1 figuurlijk, tropologisch
linguage -- = tropologische taal


+ tropopausa sub

1 METEO tropopauze


+ tropophyto sub

1 tropofyt


+ troposphera sub

1 METEO troposfeer


+ tropospheric adj

1 METEO van de troposfeer


troppo adv ITALIANO

1 te, teveel, tezeer, al te
-- (de) aqua = teveel water
-- (de) libros = teveel boeken
un libro de -- = een boek teveel


+ trotsk(y)ismo sub

1 trotskisme


+ trotsk(y)ista sub

1 trotskist


+ trotsk(y)ista adj

1 trotskistisch


+ trotsk(y)istic adj

1 trotskistisch


trottar v

1 draven, in draf gaan


trottator sub

1 draver (paard)


trotto sub

1 draf
-- regular = gelijkmatige draf
pista de -- = drafbaan
ir/cavalcar/currer al -- = draven
cursa de -- = draverij
montar le scala al -- = de trap opdraven
2 draverij, drafsport


trottoir sub FRANCESE

1 trottoir
bordura/bordo del -- = trottoirband
quadrello del -- = trottoirtegel


troubadour sub FRANCESE

1 troubadour


trousseau sub FRANCESE

1 uitzet (voor huwelijk)


trovabile v

1 vindbaar, te vinden


trovar v

1 vinden
-- se = zich bevinden


trovator sub

1 vinder
2 troubadour


trovero sub

1 trouvère (Middeleeuwse Noordfranse zanger)


+ trucabile adj

1 wat getruqueerd kan worden


+ trucar v

1 trucs gebruiken, truqueren


+ trucate adj

1 getruqueerd, met trucs
electiones -- = schijnverkiezingen
photo -- = trucfoto
scenas -- de un film (A) = getruqueerde scènes van een film


+ trucator sub

1 iemand die trucs gebruikt
2 FILM THEATRO trucagespecialist


+ truck sub ANGLESE

1 truck
-- pro oleo = olietankwagen


+ truco sub

1 truc(je), foefje, kunstje
--s del prestidigitator = trucs van de goochelaar
-- de cartas = truc met kaarten
-- de cambio = wisseltruc
-- publicitari/de publicitate/de reclamo = reclamestunt
-- mnemotechnic = geheugensteun(tje)
le --s del mestiero = de kneepjes van het vak, het geheim van de smid
film a --s = trucfilm
saper --s = kunstjes kennen
inseniar --s a un can = een hond kunstjes leren
iste can sape facer --s = die hond kan kunstjes


tructa sub

1 ZOOLOGIA forel
-- de mar = zeeforel
-- del Rheno = Rijnforel
-- de riviera = rivierforel
-- arco del celo = regenboogforel
-- salmonate = zalmforel
hamo a/de -- = forelhaak


+ tructicultor sub

1 forellenkweker


+ tructicultura sub

1 forellenkwekerij


trufa sub

1 BOTANICA truffel
-- de cervo = hertetruffel
-- de chocolate {sj} = chocoladetruffel


trufar v

1 CULINARI truffelen, met truffels vullen


trufari adj

1 truffel...
can -- = truffelhond
terreno -- = truffelgrond


+ truficultor sub

1 iemand die truffels kweekt, truffelkweker


+ truficultura sub

1 truffelteelt


trufiera sub

1 truffelgrond, truffelveld


+ truismo sub

1 truïsme, afgezaagd gezegde, gemeenplaats, waarheid als een koe


+ truistic adj

1 voor de hand liggend, vanzelfsprekend


trulla sub

1 troffel, truweel


+ truncabile adj

1 afknotbaar, aftopbaar


truncamento sub

1 het afknotten, afknotting, het aftoppen, aftopping, het verminken (anque FIGURATE), verminking (anque
FIGURATE)


truncar v

1 afknotten, aftoppen, verminken (anque FIGURATE)
-- un texto = een tekst verminken


truncate adj

1 afgeknot
columna/colonna -- = afgeknotte zuil
cono -- = afgeknotte kegel
pyramide -- = afgeknotte piramide
turre -- = stompe toren
residuo -- = stomp


+ truncatilobe adj

1 BOTANICA met afgeknotte lobben


truncation sub

1 Vide: truncamento


+ truncatisepale adj

1 BOTANICA met afgeknotte kelkbladen


+ truncator sub

1 iemand die afknot/aftopt


trunco sub

1 stam, tronk, stronk
-- de arbore = boomstam
-- de caule = koolstronk
de -- alte = hoogstammig
2 romp (van mens en dier)
3 ANATOMIA stam
-- cerebral = hersenstam
4 ARTE DE CONSTRUER schacht
-- de columna/colonna = zuilschacht


+ trunculate adj

1 afgeknot


truppa sub

1 troep, schare
2 MILITAR troep, eenheid
--s de assalto/de choc = stoottroepen
--s de disbarcamento/disimbarcation = landingstroepen
--s de occupation = bezettingstroepen
--s regular = geregelde/reguliere troepen
--s de guarda = bewakingstroepen
--s auxiliar/subsidiari/de succurso = hulptroepen
--s de reserva = reservetroepen
--s mercenari = huurtroepen
--s colonial = koloniale troepen
--s governamental/del governamento = regeringstroepen
--s paracaditistas = parachutetroepen
--s aero(trans)portate = luchtlandingstroepen
-- fresc = verse troepen
transporto/transportation de --s = troepenvervoer
movimento de --s = troepenbeweging
numero de --s = troepenaantal
contingente de --s = troepencontingent
displaciar --s = troepen verplaatsen
displaciamento/movimento de --s = troepenverplaatsing
concentration de --s = troepenconcentratie
mobilisar --s = troepen mobiliseren
licentiar --s = troepen ontslaan/afdanken
3 troep, toneel/dans/zanggroep/gezelschap


trust sub ANGLESE

1 trust
-- del aciero = staaltrust
-- de investimentos = beleggingstrust
fundar un -- = een trust oprichten


+ trypanosoma sub

1 MEDICINA trypanosoom


+ trypanosomiasis sub

1 MEDICINA trypanosomiasis


+ trypsina sub

1 BIOLOGIA trypsine


+ tryptamina sub

1 BIOCHIMIA tryptamine


+ tryptic adj

1 tryptisch


+ tryptophano adj

1 BIOCHIMIA tryptofaan (een aminozuur)


tsar sub RUSSO

1 tsaar


tsarevich {evitsj} sub RUSSO

1 tsarevits (kroonprins)


tsarevna sub RUSSO

1 tsarewna (dochter van de tsaar)


tsarian adj

1 van de tsaar


tsarina sub RUSSO

1 tsarina


tsarismo sub

1 tsarisme


tsarista sub

1 voorstander van het tsarisme


+ tsetse sub

1 ZOOLOGIA
musca -- = tsetsemug


+ T-shirt sub ANGLESE

1 T-shirt
-- con (designo e) texto stampate = T-shirt met opdruk


tsigan adj

1 zigeuner...
lingua -- = zigeunertaal
musica -- = zigeunermuziek
orchestra -- = zigeunerorkest
populo -- = zigeunervolk
dansa -- = zigeunerdans
typo -- = zigeunertype
rege -- = zigeunerkoning
vita -- = zigeunerleven


tsigano sub

1 zigeuner
campo/campamento de --s = zigeunerkamp
2 zigeunertaal


+ tsuga sub

1 BOTANICA hemlockspar


+ tsunami sub JAPONESE

1 tsunami (seismische vloedgolf)


tu

1 pron pers jij, je
2 pron poss adjec jouw, je


+ tuareg sub

1 (persoon) Toeareg
2 (taal) toeareg


+ tuareg adj

1 van de Tuareg


tuba sub

1 MUSICA tuba
-- tenor = tenortuba
sonator de -- = tubaspeler/blazer
2 ANTIQUITATE rechte trompet met wijde monsuur


tubar v

1 van buizen voorzien, buizen aanleggen


tuberaceas sub pl

1 BOTANICA tuberaceae, truffels


tuberacee adj

1 BOTANICA truffelachtig


tubercular adj

1 tuberculeus, tuberculose..., t.b.c....
bacillo -- = tuberkelbacil
foco -- = t.b.c.-haard


tubercularisar v

1 tuberculeus maken


+ tuberculifere adj

1 BOTANICA knobbeltjes of knolletjes dragend


tuberculina sub

1 tuberculine
injection de -- = tuberculine-injectie
reaction de -- = tuberculinereactie


+ tuberculinic adj

1 tuberculinisch, tuberculine...


+ tuberculinisar v

1 een injectie met tuberculine geven


+ tuberculinisation sub

1 injectie met tuberculine


tuberculo sub

1 knobbel(tje), knol(letje)
2 BOTANICA knol(letje)
-- axillar = wortelknol(letje)
-- caulinar = stengelkno(letje)
3 MEDICINA tuberkel, knobbeltje


+ tuberculoma sub

1 MEDICINA tuberculoma


tuberculose adj

1 tuberculeus, tuberculose..., t.b.c....
affectiones -- = tuberculeuze aandoeningen
bacillo -- = tuberkelbacil
foco -- = t.b.c.-haard
bestial -- = tuberculeus vee


tuberculose (-osis) sub

1 tuberculose, t.b.c.
-- pulmonar = longtuberculose, t.b.c.
-- intestinal = ingewandstuberculose
-- articular = gewrichtstuberculose
-- bovin = rundertuberculose
-- renal = niertuberculose
-- cerebral = hersentuberculose
caso de -- = tuberculosegeval
vaccination contra le -- = vaccinatie tegen tuberculose


tubere sub

1 bobbel, bult, buil, opzwelling
2 BOTANICA knol
-- de dahlia = dahliaknol


+ tuberia sub

1 buisleiding, buizenstelsel
-- de vapor = stoomleiding
-- de aqua = waterleiding
-- del freno = remleiding
-- clause = gesloten buizenstelsel


+ tuberifere adj

1 knoldragend


+ tuberiforme adj

1 knolvormig


+ tuberisation sub

1 tuberkelvorming
2 wortelknolvorming


tuberosa sub

1 BOTANICA tuberoos, herfsthyacint


tuberose adj

1 met wortelknollen, knol..., knolvormig
planta -- = knolgewas
fenuculo -- = knolvenkel
heliantho -- = aardpeer
cherophyllo -- = knolribzaad, knolkervel


tuberositate sub

1 tuberositeit, verdikking, knobbel, uitwas


+ tubetto sub

1 buisje, tube
-- de dentifricio = tube tandpasta
-- de color = tube verf


tubicola sub

1 ZOOLOGIA in (zelfgebouwde) koker levend dier


+ tubifere adj

1 BOTANICA buis- of trompetvormige organen dragend


+ tubifex sub

1 ZOOLOGIA slingerworm, tubifex


+ tubiflor adj

1 BOTANICA buisbloemig


+ tubiforme adj

1 buisvormig


+ tubilingual adj

1 tubilinguaal, met buisvormige tong (van vogels)


+ tubipora sub

1 pijpkoraal


+ tubista sub

1 MUSICA tubaspeler


tubo sub

1 pijp, buis (anque RADIO etc.), (ANATOMIA) kanaal
-- de disaquamento/de discarga/de discargamento = afvoerpijp
-- de admission/de adduction/de entrata = inlaat, toevoerpijp
-- de escappamento = uitlaat (van auto, etc.)
-- de calefaction = verwarmingsbuis
-- de refrigeration = koelbuis
-- de estufa = kachelpijp
-- aerifere/de aere = luchtbuis
-- de aqua = water(leiding)pijp
-- de aspirina = buisje aspirine
-- de essayo/de reaction = reageerbuis
-- de lanceamento = lanceerbuis
-- de un cannon = loop van een kanon
-- de direction = stuurkolom (in auto)
TELEVISION -- cathodic/de imagine = beeldbuis
-- de neon = neonbuis
-- electronic = elektronenbuis
-- de organo = orgelpijp
-- de pipa = pijpesteel
-- de respiration = luchtpijp
-- a jecto = spuitstuk
-- de laton = geelkoperen pijp
-- cloacal/de cloaca = rioolbuis
-- de cauchu/de gumma = rubber/gummislang
-- luminescente/fluorescente = T.L.-buis
-- lanceatorpedos = torpedolanceerbuis
BOTANICA -- pollinic = stuifmeelbuis
-- digestive/digerente/cibari/alimentari = spijsverteringskanaal, darmkanaal
-- de Fallopio = eileider
rete de --s = buisleiding, buizenstelsel, buizennet
clave a/de -- = dopsleutel, pijpsleutel
2 tube
-- de dentifricio = tube tandpasta
-- de color = tube verf


tubular adj

1 buisvormig, pijp/kokervormig, buizen..., buis..., pijp..., koker...
clave -- = pijpsleutel, dopsleutel
caldiera -- = buizenketel
furno -- = buisoven
penna -- = trekpen
ponte -- = kokerbrug
apertura -- = kokergat
palo -- = kokerpaal
rivete -- = popnagel
accopulamento -- = buiskoppeling


+ tubularia sub

1 ZOOLOGIA pijppoliep, buispoliep


tubulate adj

1 buisvormig, buis..., van buizen voorzien, buizen...
flor -- = buisbloem
retorta -- = woulfefles


tubulation sub

1 buizenstelsel


tubulatura sub

1 buizennet, pijpleiding


+ tubulifere adj

1 met (vele) buisjes


+ tubuliflor adj

1 BOTANICA buisbloemig


+ tubuliforme adj

1 BOTANICA buisvormig


tubulo sub

1 buisje, kokertje, pijpje
-- renal/urinifere = nierbuisje


tubulose adj

1 met buizen, buizen..., buisvormig, tubuleus
flor -- = buisbloem
corolla -- = buisvormige bloemkroon
glandulas -- = buisvormige/tubuleuze klieren


+ tucano sub

1 ZOOLOGIA toekan, pepervreter


tue pron poss

1 (het/de) jouwe


+ tufacee adj

1 tuf(steen)achtig, tufsteen...


+ tuffo sub

1 bosje, kwastje, kuifje


+ tufo sub

1 GEOLOGIA tuf(steen)
-- calcari/calcaree = kalktuf
beton/concreto de -- = tufsteenbeton


+ tularemia sub

1 tularemie, konijnenziekte


+ tularemic adj

1 tularemisch


tulipa,tulipan sub

1 tulp
-- silvestre = bostulp
-- Darwin = darwintulp
cultura de --s/es = tulpenteelt
bulbo de -- = tulpenbol
varietate de -- = tulpenvariëteit
folio de -- = tulpenblad
cultor/cultivator de --s/es = tulpenkweker
campo de --s/es = tulpenveld


tulipaniero

1 BOTANICA tulpenboom


+ tulipifere adj

1 BOTANICA tulpen dragend


+ tulle sub

1 tule (zeer fijn weefsel)


tumba sub

1 graf, graftombe, grafsteen, grafzerk, tombe
-- a cupola = koepelgraf
-- regal/royal = koningsgraf
-- de honor = eretombe
profanar un -- = een graf onteren/schenden
profanation de -- = grafschending/schennis
profanator de --s = grafschenner
vacuar un -- = een graf ruimen
esser un -- = zwijgen als het graf


tumbal adj

1 graf...
inscription -- = grafschrift
petra/lapide -- = grafsteen, zerk
cruce -- = grafkruis


tumefacer v

1 MEDICINA doen (op)zwellen


+ tumefacite adj

1 (op)gezwollen, opgezet
visage -- = opgezet gezicht


tumefaction sub

1 MEDICINA (op)zwelling, gezwel


tumer v

1 MEDICINA gezwollen zijn
2 MEDICINA (op)zwellen


tumescente adj

1 MEDICINA (op)zwellend, zwel...


tumescentia sub

1 MEDICINA (op)zwelling
-- pathologic = gezwel, tumor


tumescer v

1 MEDICINA (op)zwellen, opzetten


tumide adj

1 MEDICINA gezwollen
pedes -- = gezwollen voeten
2 FIGURATE gezwollen, bombastisch


+ tumidifolie adj

1 BOTANICA met gezwollen bladeren, dikbladig


tumiditate sub

1 MEDICINA gezwollenheid
2 FIGURATE gezwollenheid, bombast


tumor sub

1 MEDICINA gezwel, tumor
-- cerebral/del cerebro = hersentumor
-- pulmonar/del pulmon = longtumor
-- intestinal = darmgezwel
-- labial/del labio = lipgezwel
-- nasal/del naso = neusgezwel
-- scrofulose/glandular/glandulose = kliergezwel
-- benigne = goedaardig gezwel
-- maligne = kwaadaardig gezwel
-- villose = vlokkig gezwel
extirpar/excisar un -- = een gezwel uitsnijden
enucleation de un -- = enucleatie van een tumor


+ tumoral adj

1 gezwel..., tumor...
cellulas -- = tumorcellen


tumorose adj

1 tumoren hebbend
cellula -- = kankercel


+ tumtum sub

1 tumtum


tumular adj

1 grafheuvel..., tumulus..., tumulusachtig, tumulusvormig


tumulo sub

1 grafheuvel, tumulus


tumulto sub

1 rumoer, lawaai, tumult, opschudding, drukte
-- del strata = straatrumoer
-- de voces = stemmengeraas
-- bellic/del battalia = krijgsrumoer/gewoel


tumultuar v

1 in opschudding brengen, tumult veroorzaken
-- le populo = het volk in op-schudding brengen


tumultuari adj

1 woelig, wanordelijk


tumultuose adj

1 rumoerig, lawaaierig, tumultueus
assemblea -- = rumoerige vergadering
strata -- = lawaaierige straat


tunc adv

1 toen, op dat ogenblik
2 toen, alsdan, daarna, daarop, hierop


tunder v

1 hard (toe)slaan, flinke klappen uitdelen, afranselen


tundra sub RUSSO

1 toendra
-- siberian = Siberische toendra
fauna de -- = toendrafauna
flora de -- = toendraflora
planta de -- = toendraplant
climate de -- = toendraklimaat
paisage de -- = toendralandschap
zona del --s = toendragebied


tungstato sub

1 CHIMIA wolframaat


tungsten sub SVEDESE

1 CHIMIA wolfraam, wolframium
filamento de -- = wolfraamdraad


tungstic adj

1 CHIMIA wolfraam...


tungstite sub

1 MINERALOGIA tungstiet


tungstosilicato sub

1 wolfraamsilicaat


+ tunica sub

1 tuniek, tuniek
-- militar = wapenrok
2 ANATOMIA vlies
-- del oculo = oogrok, oogvlies
-- mucose del stomacho = maagvlies
3 BOTANICA rok
4 BOTANICA mantelanjelier


+ tunicate adj

1 BOTANICA geschubd, gerokt
tuberculos -- = gerokte knollen
2 ANATOMIA met een vlies


+ tunicatos sub pl

1 ZOOLOGIA manteldieren


+ tunicella sub

1 tunicel


+ Tunis sub n pr

1 Tunis


+ Tunisia sub n pr

1 Tunesië


+ tunisian adj

1 Tunesisch


+ tunisiano sub

1 Tunesiër


tunnel sub ANGLESE

1 tunnel
-- de metro = metrotunnel
-- aerodynamic = windtunnel
-- de accesso = toegangstunnel
-- hydraulic = watertunnel


+ tupi sub

1 Tupi, Tupi-indiaan
2 Tupi (taal)


tupinamba sub

1 aardpeer


turba (I) sub

1 menigte, schare
-- innumerabile = ontelbare schare
2 gepeupel, grauw, plebs, schorem


+ turba (II) sub

1 veen, turf
un pecia/grumo de -- = een turf
pulvere de -- = turfstrooisel/molm/mot
-- extrahite = baggerturf
-- del superficie = bankveen
-- comprimite = persturf
strato de -- = veenlaag
-- (de/pro uso) domestic = huisbrandturf
extraher/excavar le -- = turf steken/graven/baggeren
le extraction de -- = het turfsteken
extractor/excavator de -- = veenarbeider, turfsteker
commercio de -- = turfhandel
commerciante de -- = turfhandelaar
deposito de -- = turfhok/schuur
transformar se in -- = tot veen worden


+ turbabile adj

1 wat (gemakkelijk) kan worden verstoord, etc.


+ turbabilitate sub

1 mogelijkheid om (gemakkelijk) te worden verstoord, etc.


turban sub

1 tulband


turbar v

1 verstoren, verwarring stichten, onrust zaaien, wanorde veroorzaken, verontrusten
-- le somno = de slaap verstoren
-- le silentio = de rust verstoren
-- le tranquillitate = de rust verstoren


turbation sub

1 verwarring, onrust, wanorde, beroering


turbator sub

1 rustverstoorder, onruststoker, stokebrand


+ turbero sub

1 veenarbeider, turfsteker


turbide adj

1 troebel, drabbig, modderig
piscar in aqua -- = in troebel water vissen


+ turbidimetria sub

1 turbidimetrie


+ turbidimetric adj

1 turbidimetrisch


+ turbidimetro sub

1 turbidimeter


turbiditate sub

1 troebelheid, troebeling, drabbigheid
grado de -- = troebelingsgraad


+ turbiera sub

1 stuk veenland, veenderij, turfgraverij
-- alte = hoogveen(grond/gebied)
-- basse = laagveen(grond/gebied)
incendio de -- = veenbrand
exploitar {plwa} un -- = veengrond uitgraven, vervenen


+ turbification sub

1 veenvorming, turfvorming


turbina sub

1 turbine, schoepenrad, schoepenwiel
-- a/de gas = gasturbine
-- a/de vapor = stoomturbine
-- a/de aere = luchtturbine
nave/vapor a/de --(s) = turbineboot/schip
-- a/de reaction = straalturbine, reactieturbine
-- a/de alte pression = hogedrukturbine
-- hydraulic = waterturbine
-- a palas regulabile/adjustabile = turbine met verstelbare schoepen
-- conic = conische turbine
-- diagonal = diagonaalturbine
-- tangential = tangentiaalturbine
-- auxiliar = hulpturbine
rota de -- = turbinewiel, turbinerad
ala/pala/paletta de -- = turbineblad/schoep
rendimento del -- = turbinerendement


turbinate sub

1 ANATOMIA, BOTANICA, ZOOLOGIA kegelvormig, tolvormig, conisch
concha -- = kegelschelp


turbine sub

1 ZOOLOGIA rondmond
2 (draai)tol (speelgoed)
jocar al -- = tollen


+ turbiniforme adj

1 tolvormig


+ turboalternator sub

1 wisselstroomturbine


turbocompressor sub

1 TECHNICA turbocompressor


turbodynamo sub

1 TECHNICA turbodynamo, turbogenerator


+ turboelectric adj

1 turbo-elektrisch


+ turbofan sub

1 AVIATION turbofan, omloopmotor


+ turbofiltro sub

1 CHIMIA turbofilter


turbogenerator sub

1 TECHNICA turbogenerator, turbodynamo, stroomturbine


+ turbomachina sub

1 turbomachine


+ turbomolecular adj

1 turbomoleculair
pumpa -- = turbomoleculaire pomp


+ turbomotor sub

1 turbomotor


+ turbopropulsor sub

1 schroefturbinemotor


+ turbopumpa sub

1 turbinepomp


+ turboreactor sub

1 turboreactormotor, straalturbine


+ turbose adj

1 veenachtig, veen..., turfachtig, turf...
solo -- = veengrond


+ turbotraino sub

1 turbotrein


turbulente adj

1 onstuimig, woelig, uitgelaten, druk
infante -- = woelwater
evolution -- = stormachtige ontwikkeling
2 PHYSICA turbulent
fluxo/currente = turbulente stroming
diffusion -- = turbulente diffusie


turbulentia sub

1 onstuimigheid, woeligheid, uitgelatenheid
2 PHYSICA turbulentie
coefficiente de -- = turbulentiecoëfficiënt


turc adj

1 Turks
banio -- = Turks bad
caffe -- = Turkse koffie
marcha {sj} -- = Turkse mars
tambur -- = Turkse trom
restaurante/restaurant (F) -- = Turks restaurant


turchese sub

1 turquoise


Turchia sub n pr

1 Turkije


turco sub

1 Turk (bewoner van Turkije)
le grande Turco = de grote Turk, de Sultan
2 HISTORIA Algerijnse tirailleur in Franse dienst
3 Turks (taal)


turcoman adj

1 van de Turcomannen


turcoman sub

1 Turcoman


+ turcophile adj

1 pro-Turks, Turks gezind


+ turcophobe adj

1 anti-Turks, Turken hatend


+ turcophone adj

1 turks sprekend, turkstalig


+ turcophono sub

1 turkssprekende, turkstalige


turdides sub pl

1 ZOOLOGIA turdidae, lijsterachtigen


turdo sub

1 ZOOLOGIA lijster
-- torquate = kraagmerel, ringlijster, beflijster, berglijster
-- viscivore = mistellijster
-- iliac = koperwiek
-- pilar = veldlijster, kramsvogel
nido de --s = lijsternest
cavia de --s = lijsterkooi
canto de -- = lijsterzang


turf sub ANGLESE

1 EQUITATION renbaan


turfa sub

1 turf, veen
un pecia/grumo de -- = een turf
-- extrahite = baggerturf
-- del superficie = bankveen
-- comprimite = persturf
strato de -- = veenlaag
pulvere de -- = turfstrooisel/molm/mot
commercio de -- = turfhandel
mercante/commerciante de -- = turfhandelaar
deposito de -- = turfhok/schuur
-- (de/pro uso) domestic = huisbrandturf
excavar/extraher -- = turf steken/graven/baggeren
excavator/extractor de -- = turfsteker, veenarbeider
le extraction de -- = het turfsteken
transformar se in -- = tot veen worden


+ turgenialatifolie sub

1 BOTANICA borstelscherm


turger v

1 (op)zwellen


turgescente adj

1 MEDICINA gezwollen
2 FIGURATE gezwollen, bombastisch


turgescentia sub

1 MEDICINA (op)zwelling, gezwollenheid
2 FIGURATE gezwollenheid, bombast


turgescer v

1 (op)zwellen


turgide adj

1 MEDICINA gezwollen
2 FIGURATE gezwollen, bombastisch


turgiditate sub

1 MEDICINA gezwollenheid, (op)zwelling
2 FIGURATE gezwollenheid, bombast


turgor sub

1 MEDICINA (op)zwelling


Turin sub n pr

1 Turijn


+ turinese sub

1 inwoner van Turijn


+ turinese adj

1 van/uit Turijn


+ turion sub

1 BOTANICA winterknop, hibernakel
--es del asparago = winterknoppen van de asperge


+ Turkestan sub n pr

1 Turkestan


+ Turkmenistan sub

1 Turkmenistan


+ turpide adj

1 eervergeten, schandelijk, verdorven


+ turpitude sub

1 eervergetenheid, schande, verdorvenheid
committer --s = zich schandelijk gedragen


turre sub

1 toren (hoog bouwwerk)
-- de luce = vuurtoren
-- de aqua = watertoren
-- de Babylon = toren van Babylon
-- de sondage = boortoren
-- de controlo = verkeerstoren
-- de observation = uitkijktoren
-- de ecclesia = kerktoren
-- de guarda = wachttoren
-- a cupola = koepeltoren
-- angular/de angulo = hoektoren
-- de radar = radartoren
-- inclinate = scheve toren
-- truncate = stompe toren
-- de ebore = ivoren toren
-- de cubos = blokkentoren
-- blindate = gevechtstoren
altor/altura de un -- = hoogte van een toren
puncta de -- = torenspits
guardiano de -- = torenwachter
construction de un --/de --s = torenbouw
incendio in un -- = torenbrand
camera in un turre = torenkamer
horologio del -- = torenklok, torenuurwerk
cruce de -- = torenkruis
fenestra de -- = torenraam
entrata de -- = toreningang
tecto de -- = torendak
scala de -- = torentrap
alte como un -- = torenhoog
2 CHACO turre
sacrificio de un -- = torenoffer


+ turrero sub

1 torenwachter
casa del -- = torenwachterswoning


+ turretta sub

1 torentje
-- de tecto = dakruiter
2 MILITAR geschutskoepel


+ turriculate adj

1 (v. slakken) torenvormig


turriforme adj

1 torenvormig


+ turritis sub

1 BOTANICA torenkruid


+ turture sub

1 ZOOLOGIA tortel(duif)


tusse sub

1 hoest, kuch
-- sic = droge hoest
-- irritative = prikkelhoest
-- matinal = ochtendhoest
-- catarrhal = slijmhoest
-- persistente = hardnekkige hoest
-- rauc/latrante = blafhoest
-- spasmodic = kramhoest
-- asthmatic = astmatische hoest
accesso/colpo de -- = hoestbui
sirop contra le -- = hoestsiroop
remedio contra le -- = hoestmiddel
pastilla contra le -- = hoestpastille
caramello contra le -- = hoestbonbon
comprimito contra le -- = hoesttablet
guttas contra le -- = hoestdruppels


+ tussigene adj

1 hoestverwekkend


tussilagine sub

1 BOTANICA klein hoefblad


tussir v

1 hoesten, kuchen, zijn keel schrapen


+ tussor sub

1 tussor(zijde)


+ tut! interj

1 toet!


+ tuteamento sub

1 tutoyering


+ tutear v

1 tutoyeren, jijen (en jouwen)


tutela sub

1 JURIDIC voogdij, voogdijschap
-- legal = wettige voogdij
-- familial = gezinsvoogdij
consilio de -- = voogdijraad
poner sub -- = onder voogdij stellen
esser sub -- = onder voogdij staan
2 bescherming, hoede


tutelar adj

1 JURIDIC voogdij..., voogd...
2 beschermend, bescherm...
angelo -- = beschermengel


tutor sub

1 JURIDIC voogd
-- legal = wettige voogd
-- testamentari = testamentair voogd
-- dative = toeziend voogd
-- familial/de familia = gezinsvoogd
esser le -- de = als voogd optreden voor


tutorar v

1 voogd zijn van, als voogd optreden voor


tutoria sub

1 voogdij, voogdijschap


tutrice sub

1 JURIDIC voogdes


+ tutti adv ITALIANO

1 MUSICA tutti


+ tutti frutti sub ITALIANO

1 tutti frutti


+ tutu sub

1 tutu (kort balletrokje)


+ TVA sub

1 (Afk.: taxa de valor adjungite) BTW
sin (includer le) -- = exclusief BTW
le precio include le -- = de prijs is inclusief BTW


+ tweed sub ANGLESE

1 tweed
mantello de -- = tweedmantel


+ tweeter sub ANGLESE

1 tweeter, hogetonenluidspreker


+ twill sub ANGLESE

1 keper(stof)


+ twinset sub ANGLESE

1 twinset


+ twist sub ANGLESE

1 ARTE DE DANSA twist


+ tylencho sub

1 ZOOLOGIA narcisaaltje


tympanic adj

1 trommel...
2 ANATOMIA van het trommelvlies
membrana -- = trommelvlies
cassa/cavitate -- = trommelholte
3 ARTE DE CONSTRUER van de timpaan


+ tympanismo sub

1 MEDICINA tympanisme, tympanie


tympanista sub

1 paukenist


tympano sub

1 MUSICA soort pauk, hakkebord
2 TYPOGRAPHIA timpaan, persraam
3 ANATOMIA trommelvlies
cavitate/cassa de -- = trommelvliesholte
inflammation del -- = trommelvliesontsteking
4 ARTE DE CONSTRUER timpaan, boogtrommel, gevelveld


+ typamento sub

1 het typen
error de -- = typefout
velocitate de -- = tiksnelheid


+ typar v

1 typen, machineschrijven


+ typha sub

1 BOTANICA lisdodde, biezenbos
-- latifolie = grote lisdodde
-- angustifolie = kleine lisdodde


+ typhaceas sub pl

1 BOTANICA typhaceae, typhaceeën, lisdoddefamilie


+ typhic adj

1 MEDICINA tyfeus, tyfus..., tyfoïde
bacillo -- = tyfusbacterie


+ typhico sub

1 MEDICINA tyfuspatiënt


+ typhlitis sub

1 MEDICINA blindedarmontsteking, typhlitis


typho sub

1 MEDICINA tyfus
-- hepatic = ziekte van Weil
-- exanthematic/exanthematose = vlektyfus
-- abdominal = zenuwzinkingskoorts
epidemia de -- = tyfusepidemie


typhoide adj

1 tyfeus
febre -- = buiktyfus, tyfeuze koorts


typhon sub

1 tyfoon


+ typhonic v

1 tyfoonachtig


typic adj

1 typisch, karakteristiek, kenmerkend
caso -- = typisch geval
exemplo -- = typisch voorbeeld
typicamente danese = typisch Deens
un cosa typicamente hollandese = iets specifiek Hollands


+ typicitate sub

1 typisch/kenmerkend karakter
-- de un phenomeno = kenmerkende karakter van een verschijnsel


+ typificar v

1 typeren, karakteriseren


+ typification sub

1 typering, karakterisering


+ typista sub

1 typist


typo sub

1 type, model, (school)voorbeeld, typische vertegenwoordiger
-- human = mensentype
nove -- de sedia = nieuw model stoel
2 TYPOGRAPHIA (letter)type, drukletter
-- de character = lettertype, lettersoort
imprimite per --s grasse = vergedrukt
3 grondvorm, soort, type
-- de solo = grondsoort
-- de caseo = kaassoort
-- de mesura = maatsoort
-- de societate = maatschappijvorm
-- de schola = schooltype
4 ZOOLOGIA, BOTANICA, PHILOSOPHIA, MEDICINA type
5 (rare) vent, type, kerel
-- curiose = typische vent
-- choleric = driftig heertje
-- indifferente = onverschillige kerel
-- extravagante = snaak, vreemde snuiter
ille es un -- curiose/particular/special = hij is een aparte figuur


typographia sub

1 typografie
2 drukkersvak


typographic adj

1 typografisch
imperfection/error -- = drukfout
pressa -- = drukpers
tinta -- = drukinkt
marca -- = drukkersmerk/teken
alligato -- = letterspecie/spijs
officina -- = (letter)zetterij
apprentisse -- = drukkersleerling
character -- = drukletter


typographo sub

1 typograaf


+ typolithographia sub

1 steenboekdruk(kunst)


+ typologia sub

1 typologie
-- linguistic = taaltypologie


+ typologic adj

1 typologisch
classification -- = typologische rangschikking


+ typolyse (-ysis) sub

1 typolyse


typometria sub

1 TYPOGRAPHIA typometrie, kaartendrukkunst


typometro sub

1 TYPOGRAPHIA typometer


+ typtologia sub

1 SPIRITISMO tafelklopperij


+ tyramina sub

1 BIOCHIMIA tyramine


tyrannia sub

1 tirannie, dwingelandij


tyrannic adj

1 tiranniek


tyrannicida sub

1 tirannenmoordenaar


tyrannicidio sub

1 tirannenmoord


tyrannisar v

1 tiranniseren


tyranno sub

1 tiran, dwingeland, machtswellusteling
-- cruel = wrede tiran
-- domestic = huistiran
2 ZOOLOGIA tiran


tyrannosauro sub

1 ZOOLOGIA tyrannosaurus


+ tyrosina sub

1 BIOCHIMIA tyrosine


+ tyrosinase sub

1 BIOCHIMIA tyrosinase


+ tyrothricina sub

1 PHARMACIA tyrotricine


tyrrhen adj

1 Tyrrheens
Mar -- = Tyrrheense Zee


Tyrrhenia sub n pr

1 Tyrrhenië, Etrurië


tyrrheno sub

1 Tyrrheniër, Etruriër


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori