FANDOM


ubere sub

1 uier
-- de vacca = koeie-uier


ubere adj

1 vruchtbaar, overvloedig


ubertate sub

1 rijke opbrengst, overvloed, vruchtbaarheid, uberteit


ubi adv

1 waar
a -- = waarheen, waar naar toe
de -- = van waar, waar vandaan, waaruit


ubi conj

1 waar


ubicar v

1 zich bevinden, (ergens) zijn/liggen
esser ubicate = gelegen zijn


ubication sub

1 ligging, plaats
le -- pictoresc del castello = le schilderachtige ligging van het kasteel


ubicunque

1 (adv/conj ) waar dan ook, waar het ook zij, overal


ubique adv

1 waar dan ook, waar het ook mag zijn, overal
insinuar se -- = zich overal indraaien
il surgeva difficultates -- = overal ontstonden er moeilijkheden


+ ubiquitari adj

1 alomtegenwoordig, ubiquitair
le passeres es -- in Nederland = mussen zijn ubiquitair in Nederland
natrium es un elemento -- = natrium is een ubiquitair element


ubiquitate sub

1 alomtegenwoordigheid, ubiquiteit


+ udometria sub

1 udometrie, meting van de regenval


+ udometric adj

1 udometrisch


+ udometro sub

1 regenmeter, pluviometer


+ uf! interj

1 oef!


+ ufologia sub

1 ufologie


+ ufologista sub

1 ufoloog


+ ufologo sub

1 ufoloog


+ Uganda sub n pr

1 Oeganda


+ ugandese sub

1 Oegandees


+ ugandese adj

1 Oegandees
population -- = Oegandese bevolking


+ ugrian adj

1 oegrisch
linguas -- = oegrische talen


ukaz sub RUSSO

1 oekaze


Ukraina sub n pr

1 Oekraïne


ukrainian adj

1 van/uit de Oekraïne, Oekraiens
Republica -- = Oekraïense Republiek


ukrainiano sub

1 Oekraïner
2 Oekraïens (taal)


+ ukulele sub

1 MUSICA ukulele


+ ulano sub

1 HISTORIA ulaan


ulcerar v

1 MEDICINA een zweer veroorzaken, doen zweren
-- se = (ver)zweren
2 zweren, etteren, ulcereren


ulceration sub

1 MEDICINA (ver)zwering


+ ulcerative adj

1 MEDICINA met zweervorming gepaard gaand, verzwerend, ulceratief


ulcere sub

1 MEDICINA zweer
-- gastric/stomachal/del stomacho = maagzweer
-- duodenal = zweer aan de twaalfvingerige darm
-- de gamba = beenzweer
-- fistulose = fistelzweer


+ ulcerogene adj

1 MEDICINA ulcerogeen


+ ulceroide adj

1 MEDICINA zweerachtig
plaga/vulnere -- = zweerachtige wond


ulcerose adj

1 MEDICINA zwerend, vol zweren
plaga/vulnere -- = zwerende wond
colitis -- = zwerende colitis


+ ulema sub

1 ISLAM oelema


+ ulex sub

1 BOTANICA gaspeldoorn


+ uligine sub

1 vochtigheid van de bodem


+ uliginose adj

1 drassig, vochtig, vochtrijk
terrenos -- = drassige gronden, moerasgronden
2 BOTANICA op drassige bodem groeiend
stellaria -- = moerasmuur
vaccinio -- = rijsbes


ulle pron dem adjec

1 enig, welk dan ook


ulle pron dem

1 wie dan ook


+ ulluco sub

1 BOTANICA ullucus


+ ulmaceas sub pl

1 BOTANICA ulmaceae, olmenfamilie


ulmacee adj

1 BOTANICA olmachtig, iepachtig


ulmariapalustre sub

1 BOTANICA moerasspirea


ulmeto sub

1 iepenbos(je), olmenbos(je)


+ ulmifolie adj

1 BOTANICA
tilia -- = steenlinde


ulmo sub

1 BOTANICA olm, iep
-- montan = bergiep
-- suberose = kurkiep
-- campestre = veldiep
maladia del --s = iepziekte
ligno de -- = olmenhout, iepenhout
branca de -- = iepentak
folio de -- = iepenblad
trunco de -- = iepenstam


+ ulna sub

1 el (lengtemaat)
2 ANATOMIA ellepijp


+ ulnar adj

1 ANATOMIA ellepijp...


Ulster sub n pr ANGLESE

1 Ulster
ulster = (korte) winterjas, ulster


ulterior adj

1 verder gelegen, aan gene zijde
2 later, komende na, volgend, verder
informationes -- = nadere mededelingen
detalios -- = meerdere bijzonderheden
novas -- = nadere/latere berichten
discussion -- = nabespreking
tractamento -- = nabehandeling
in annos -- = in latere jaren


ulteriormente adv

1 later, hierna, daarna


ultimar v

1 ten einde brengen, voltooien, afmaken


ultimate adj

1 ultiem, uiteindelijk, laatst
causa -- = uiteindelijke oorzaak


ultimation sub

1 het voltooien, voltooiing, het afmaken


+ ultimative adj

1 het karakter van een ultimatum hebbend, ultimatief


ultimatum sub LATINO

1 ultimatum
un limite de tempore esseva attachate {sj} al -- = aan het ultimatum was een tijdslimiet
verbonden
lassar expirar un -- = een ultimatum laten verlopen


ultime adj

1 laatst, uiterst
-- hora = doodsuur
-- demora = laatste rustplaats
-- tentativa = uiterste poging
-- sacramentos = laatste sacramenten
studente/studiante del -- anno = laatstejaars
al -- minuta = op het laatste ogenblik, op de valreep
usque al -- suspiro = tot de laatste zucht
-- limite, data -- = tijdslimiet, deadline, uiterste (lever)datum
dar le -- mano a = de laatste hand leggen aan


+ ultimogenite adj

1 laatstgeboren, jongste


+ ultimogenito sub

1 laatstgeborene, jongste kind


+ ultimogenitura sub

1 laatstgeborenen


ultra prep

1 aan gene zijde van, over
2 behalve, buiten, naast
-- omne sperantia = boven alle verwachting
-- illo = bovendien, daarenboven, daarnaast
-- toto = bovenal
-- que = behalve dat


ultra adv

1 aan de andere kant, verder, verderop
in -- = bovendien


+ ultrabasse adj

1 ultralaag
frequentia -- = ultralaagfrequentie


+ ultrabreve adj

1 ultrakort
unda -- = ultrakorte golf


+ ultracentrifuga sub

1 ultracentrifuge


+ ultracentrifugar v

1 ultracentrifugeren


+ ultracentrifugation sub

1 het ultracentrifugeren


+ ultracentrifugator sub

1 ultracentrifuge


+ ultraconfidential adj

1 strict vertrouwelijk


+ ultraconservative adj

1 oerconservatief, ultraconservatief, aartsconservatief


+ ultraconservatori adj

1 oerconservatief, ultraconservatief, aartsconservatief


+ ultracorrecte adj

1 hypercorrect


+ ultracurte adj

1 ultrakort
unda -- = ultrakorte golf


+ ultrafiltrabile adj

1 ultrafiltreerbaar, ultrafiltrabel


+ ultrafiltrar v

1 ultrafiltreren


+ ultrafiltration sub

1 ultrafiltratie


+ ultrafiltro sub

1 ultrafilter


+ ultrafin adj

1 ultrafijn, ultradun
section -- = ultrafijne snede
membrano -- = ultradun membraan


ultrage sub

1 belediging, smaad
-- al decentia public, -- public al pudor = openbare schennis van de eerbaarheid


ultragiar v

1 beledigen, smaden
linguage ultragiante = beledigende taal, schimptaal


ultragiose adj

1 beledigend, smadelijk, schimp...
discurso -- = smaadrede
parola -- = smaadwoord
linguage -- = schimptaal
canto -- = schimplied


+ ultralegier adj

1 ultralicht
metallos -- = ultralichte metalen


+ ultraliberal adj

1 ultraliberaal


ultramar sub

1 de -- = overzees
paises de -- = overzeese landen
territorios de -- = overzeese gebieden/rijksdelen
communicationes postal de -- = overzeese postverbindingen


ultramarin adj

1 ultramarijn (kleur)
2 van overzee, overzees
commercio -- = overzeese handel
paises -- = overzeese landen
territorios -- del Paises Basse = overzeese gebiedsdelen van Nederland, Nederland overzee


+ ultramicrobalancia sub

1 ultramicrobalans


+ ultramicrometro sub

1 ultramicrometer


+ ultramicroscopia sub

1 ultramicroscopie


+ ultramicroscopic adj

1 ultramicroscopisch


+ ultramicroscopio sub

1 ultramicroscoop


+ ultramicrosoma sub

1 ultramicrosoom


+ ultramicrotomo sub

1 ultramicrotoom


+ ultramoderne adj

1 ultramodern, hypermodern


ultramontan adj

1 aan de overzijde van de bergen gelegen
2 CATHOLICISMO ultramontaans


ultramontanismo sub

1 CATHOLICISMO ultramontanisme


+ ultramontano sub

1 CATHOLICISMO ultramontaan


+ ultramundan adj

1 buitenwerelds


ultrantia sub

1 overdrijving, buitensporigheid
pulsar un cosa a -- = iets op de spits drijven
a -- = tot het uiterste, op de spits gedreven, extreem, overdreven
sexualisation a -- = verseksualisering
guerra a -- = oorlog op leven en dood
defender a -- = tot het uiterste verdedigen


+ ultrapassabile adj

1 wat overschreden/overtreden kan worden


ultrapassar v

1 overschrijden, te buiten gaan, overtreden
-- le proprie competentia/su competentias/su instructiones = zijn boekje te buiten gaan
-- le limites = de grenzen te buiten gaan, uit de band springen
-- le limites del decentia = de grenzen van de welvoeglijkheid overschrijden


+ ultrapression sub

1 uiterst hoge druk


+ ultra-pur adj

1 ultra-zuiver
aqua -- = ultra-zuiver water


ultrar v

1 (iets) overdrijven, te ver (door)drijven, aandikken


+ ultraradical adj

1 ultraradicaal


+ ultrarapide sub

1 uiterst snel, zeer snel, supersnel, razendsnel, ultrasnel
auto(mobile) -- = razendsnelle auto
photographia -- = ultrasnelle fotografie


+ ultrararissime adj

1 uiterst zeldzaam


+ ultraroyalista adj

1 overdreven koningsgezind


+ ultraroyalista sub

1 overdreven koningsgezinde


+ ultrasecrete adj

1 uiterst geheim


+ ultrasensibile adj

1 uiterst gevoelig, ultragevoelig, overgevoelig
balancia -- = uiterst gevoelige balans
PHOTOGRAPHIA pellicula -- = zeer "snelle" film


+ ultrasonic adj

1 PHYSICA ultrasoon, ultrasonoor, ultrasonisch
vibration -- = ultrasoontrilling
unda -- = ultrageluidgolf
detector -- = ultrasonore detector
generator -- = ultrasonore generator
receptor -- = ultrasonore ontvanger
stroboscopio -- = ultrasonore stroboscoop
transmissor -- = ultrasonore zender
soldatura -- = ultrasoon lassen


+ ultrasono sub

1 ultrasone trilling


+ ultrasonotherapia sub

1 MEDICINA ultrasoontherapie


+ ultrastructura sub

1 ultrastructuur


+ ultrastructural adj

1 ultrastructureel
recercas -- = ultrastructureel onderzoek


ultraviolette adj

1 ultraviolet
radios -- = ultraviolette stralen
radiation -- = ultraviolette straling
spectro -- = ultraviolet spectrum
photographia -- = ultravioletfotografie
spectroscopia -- = ultravioletspectroscopie


+ ultravirus sub

1 ultravirus, filtreerbaar virus


uluco sub

1 ZOOLOGIA uil
pelota de -- = uilenbal
nido de -- = uilennest
pluma de -- = uilenveer


ulula sub

1 ZOOLOGIA sperweruil


ulular v

1 krijsen, huilen (van wolf/wind, etc.), brullen (van brulaap)
le sirenas ulula = de sirenes huilen
-- con le lupos = huilen met de wolven in het bos


ululation sub

1 gekrijs, gehuil (van wolf/wind, etc.), gebrul (van brulaap)


ululator sub

1 krijser, huiler (wolf, etc.)
2 ZOOLOGIA brulaap


+ ulva sub

1 BOTANICA zeesla


+ ulvaceas sub pl

1 BOTANICA vlieswieren


Ulysses sub n pr

1 MYTHOLOGIA Ulysses, Odysseus


umbella sub

1 BOTANICA (bloem)scherm
-- simple = enkelvoudig scherm
-- componite/composite = samengesteld scherm


umbellate adj

1 BOTANICA schermbloemig
flores -- = schermbloemen
holosteo -- = schermdragend heelbeen
butomo -- = zwanebloem


+ umbelliferas sub pl

1 BOTANICA umbelliferae, schermbloemenfamilie


umbellifere adj

1 BOTANICA schermdragend
plantas -- = schermdragende planten


umbelliforme adj

1 BOTANICA schermvormig


+ umbellula sub

1 BOTANICA schermpje


umbilical adj

1 ANATOMIA navel...
cordon -- = navelstreng
region -- = navelstreek
hernia -- = navelbreuk
bandage -- = navelbandje
PHYSICA puncto -- = ombiliek, navelpunt


umbilicate adj

1 een navel hebbend
2 navelvormig


umbilico

1 ANATOMIA navel
2 MATHEMATICA ombilicaal punt


umbra (I) sub

1 duister, duisternis, donker
2 schim, schaduw, schaduwbeeld, spoor
theatro de --s = schimmenspel
-- de sperantia = vleugje hoop
-- de dubita = spoor/schijn van twijfel
-- de sperantia = zweempje hoop
nulle -- de = geen schaduw van
ille non es plus que le -- de lo que ille ha essite = hij is nog maar een schaduw van wat hij is geweest
3 schaduw
latere del/in le -- = schaduwzijde/kant
joco del -- e del lumine = spel van licht en schaduw
--s del nocte = schaduwen der nacht, diepe duisternis ASTRONOMIA cono de -- = schaduwkegel
-- acustic/sonor = geluidsschaduw
--s impalpabile = ontastbare schaduwen
esser sedite al -- = in de schaduw zitten
jectar/projicer/projectar un -- super un cosa = een schaduw op iets werpen
arbores que da -- = bomen die schaduw geven/bieden
sequer un persona como su --, esser (como) le -- de un persona = iemand als zijn schaduw volgen
governamento/cabinetto -- = schaduwkabinet
ministro -- = schaduwminister
planta de -- = schaduwplant
arbore de -- = schaduwboom


umbra (II) sub

1 MINERALOGIA omber
terra de -- = omberaarde
2 omberkleur


umbrar v

1 schaduw geven, beschaduwen


+ umbrate adj

1 schaduw...
littera/character -- = schaduwletter


umbratile adj

1 schaduwrijk, schaduw gevend


umbre adj

1 Umbrisch


umbrella sub

1 paraplu
aperir le -- = de paraplu opsteken
clauder le -- = de paraplu afzetten
2 parasol
aperir le -- = de parasol opsteken
clauder le -- = de parasol afzetten
3 organisation de -- = koepelorganisatie


+ umbrellero sub

1 paraplumaker


Umbria sub n pr

1 Umbrië


umbrifere adj

1 schaduwrijk, schaduw gevend


umbrina sub

1 ZOOLOGIA ombervis


umbro sub

1 Umbriër
2 Umbrisch (dialect)


+ umbrophile adj

1 BOTANICA schaduwminnend


+ umbrophilia sub

1 BOTANICA voorkeur voor schaduw


umbrose adj

1 schaduwrijk, met veel schaduw
foreste -- = lommerrijk woud
saxifraga -- = porseleinbloempje
erythrina -- = dadap


+ umbrositate sub

1 schaduwrijkheid
-- de un jardin = schaduwrijkheid van een tuin


+ umlaut sub GERMANO

1 umlaut
factor de -- = umlautsfactor


un

1 sub num card één
2 art indef een
le -- le altere = elkaar, elkander
le --es le alteres = elkaar, elkander


unaltere pron

1 elkaar, elkander


unanime adj

1 unaniem, eenstemmig, eensgezind, eenparig
consentimento/approbation -- = algemene instemming
declarar unanimemente = unaniem verklaren


+ unanimismo sub

1 LITTERATURA unanimisme


+ unanimista sub

1 LITTERATURA unanimist


+ unanimista adj

1 LITTERATURA unanimistisch
le gruppo -- = de unanimistische groep


unanimitate sub

1 unanimiteit, eenstemmigheid, eensgezindheid, eenparigheid
approbar al -- = eenstemmig goedkeuren
a -- de votos = met algemene stemmen
principio/regula del -- = unanimiteitsbeginsel
iste proposition esseva approbate al -- = dit voorstel droeg aller goedkeuring weg


uncia (I) sub

1 ons (gewicht)
2 FIGURATE greintje, aasje
3 duim (lengtemaat), inch
non ceder un -- de terreno = geen duimbreed wijken


+ uncia (II) sub

1 ZOOLOGIA sneeuwpanter


uncial adj

1 unciaal
scriptura -- = unciaal(schrift)
littera -- = unciaal(letter)


unciforme adj

1 haakvormig ANATOMIA
osso -- del carpo = haakvormig been van de handwortel


uncinate adj

1 haakvormig
cruce -- = hakenkruis


+ uncinetto sub

1 haakje


uncino sub

1 haak
-- adhesive = plakhaak


unco sub

1 haak
-- de vestes = kleerhaak
-- de clausura = sluithaak, klink, pal


+ unctar v

1 zalven (anque RELIGION)
2 insmeren
-- con vaselina = met vaseline insmeren
-- con/de butyro = beboteren
unctate de paraffina = geparaffineerd


unction sub

1 zalving, het zalven, het oliën, het inwrijven
2 RELIGION zalving
-- de baptismo = zalving bij de doop
Extreme -- = Laatste Oliesel


uncto(I) sub

1 gezalfde
le Uncto del Senior = de Gezalfde des Heren


uncto(II) sub

1 zalf, smeersel, wrijfmiddel, pommade


unctuose adj

1 zalfachtig, olieachtig, vettig
liquido -- = vettige vloeistof
2 FIGURATE zalvend, vleierig, femelachtig
manieras -- = zalvende manieren


unctuositate sub

1 zalfachtigheid, vettigheid
-- del talco = vettigheid van talk


unda sub

1 golf (anque PHYSICA)
-- de calor = hittegolf
-- sonor = geluidsgolf
-- luminose = lichtgolf
-- de frigido = koudegolf
-- de calor = hittegolf
-- electromagnetic = elektromagnetische golf
-- longitudinal = longitudinale golf
-- transversal = transversale golf
-- continue = continue golf
-- pulsatori = pulserende golf
-- seismic = seismische golf
-- de emigration = emigratiegolf
-- de immigration = immigratiegolf
-- de exoperos = stakingsgolf
-- de choc {sj} = schokgolf
-- explosive = ontploffingsgolf
-- de assalto = aanvalsgolf
-- de inflation = inflatiegolf
-- demographic = geboortengolf
--s tanto alte como un casa = huizenhoge golven
theoria del --s = golftheorie
RADIO -- curte = korte golf
receptor a --s curte = kortegolfontvanger
emissor a --s curte = kortegolfzender
RADIO -- ultracurte = ultrakorte golf
RADIO -- medie/median = middengolf
RADIO -- longe = lange golf
gamma de --s = golfbereik
longor/longitude de -- = golflengte
movimento de --s = golfslag
crista/cresta de un -- = golftop
cavo de -- = golfdal
piscina a --s (artificial) = golfslagbad
le joco del vento e del --s = het spel van wind en golven


unde adv

1 vanwaar, waarvandaan
2 om welke reden, door welke oorzaak


undear v

1 golven


undece sub num card

1 elf
le -- del -- = de elfde van de elfde


+ undecesime num ord

1 elfde


+ undecime num ord

1 elfde


+ underground adj ANGLESE

1 underground
cultura -- = undergroundcultuur
musica -- = undergroundmuziek


undina sub

1 MYTHOLOGIA waternimf


undisone adj

1 ruisend door de golven


undose adj

1 rijk aan golven, golvend


+ undulante adj

1 golvend, golf...
movimento -- = golvende beweging, golfbeweging
paisage -- = golvend landschap


undular v

1 golven
le tritico undulante = het wuivende koren
2 een golvend uiterlijk (aan iets) geven
-- le capillos = het haar onduleren
-- al aqua = watergolven


undulate adj

1 gegolfd, golvend, golf...
capillos -- = golvend haar, gegolfd haar
linea -- = golflijn
lamina -- = golfsnede
cultello con lamina -- = mes met golfsnede
terreno -- = golvend terrein
carton -- = golfkarton
ferro -- = golfijzer
atricho -- = rimpelmos


undulation sub

1 golving, golvende beweging, ondulatie
2 golfvorm, golving
3 golf (in het haar)
-- permanente = permanent
-- al aqua = watergolf


undulatori adj

1 golvend, golf...
movimento -- del sono = golfbeweging van het geluid
mechanica -- = golfmechanica
theoria -- = golftheorie


undulose adj

1 golvend, met veel golven
linea/curva -- = golvende lijn
movimento -- = golvende beweging
terreno -- = golvend terrein
plana -- = golvende vlakte


+ UNESCO sub n pr ANGLESE

1 UNESCO


ungue sub

1 nagel (van vinger of teen)
-- del pede = voetnagel
-- retractile = intrekbare nagel
retractar/retraher le --s = de nagels intrekken
pinger se le --s = de nagels lakken
resister se con --s e dentes = zich met hand en tand verzetten


+ ungueal adj

1 BIOLOGIA nagel...
matrice -- = nagelbed
phalange -- = nagelkootje


unguentari sub

1 zalf inhoudend


unguento sub

1 zalf, smeersel, smeermiddel, wrijfmiddel, pommade
-- boric = boorzalf
-- iodic = jodiumzalf
-- lauric = laurierzalf
-- de mercurio = kwikzalf
-- de zinc = zinkzalf
-- de resina = harszalf
-- vulnerari = wondzalf
-- pro le labios = lippenzalf
-- ophthalmic/pro le oculos = oogzalf
-- pro le pelle = huidzalf
-- contra (le) callos = likdoornzalf
-- rosate = rozenzalf


unguer v

1 zalven, oliën, met zalf/olie inwrijven/insmeren
2 RELIGION zalven


unguiculate adj

1 BOTANICA met nagels of klauwen, geklauwd, genageld
petalo -- = genageld bloemblad


unguiculo sub

1 kleine nagel, nageltje, kleine klauw, klauwtje


unguifere adj

1 nageldragend


+ unguiforme adj

1 nagelvormig


ungula sub

1 nagel (van vinger of teen), (van dier OOK) klauw
-- del pede = voetnagel
-- de catto = katteklauw
-- retractile = intrekbare nagel
retractar/retraher le --s = de nagels intrekken
lima pro le/a --s = nagelvijl
limar su --s = zijn nagels vijlen
brossetta pro le/a --s = nagelborsteltje
vernisse a --s = nagellak
cisorios a --s = nagelschaar(tje)
in forma de -- = nagelvormig
radice del -- = nagelwortel
lunula del -- = maantje van de nagel
grattar con le --s = met de nagels krabben
mangiar se/roder se le --s = op zijn nagels bijten
2 ZOOLOGIA hoef
-- de cavallo = paardehoef
ruito de --s = hoefgetrappel


ungulate adj

1 behorend tot de hoefdieren
animal -- = hoefdier
2 van hoeven voorzien, van nagels voorzien


ungulato sub

1 ZOOLOGIA hoefdier


+ unguligrade adj

1 ZOOLOGIA
op hoeven lopend
animal -- = hoefganger


+ unguligrado sub

1 ZOOLOGIA hoefganger


+ ungulira sub

1 BOTANICA
-- fomentari = tondelzwam, vuurzwam


+ uniangular adj

1 éénhoekig


+ uniaxe adj

1 éénassig, met één as
crystallo -- = eenassig kristal
anisotropia -- = eenassige anisotropie


+ uniaxial adj

1 éénassig, met één as
anisotropia -- = eenassige anisotropie


unibile adj

1 verenigbaar


+ unibilitate sub

1 verenigbaarheid


+ unibrac(h)ial adj

1 eenarmig


unic adj

1 enig (in aantal), uniek
edition -- = éénmalige uitgave
exemplaar -- = uniek exemplaar
filio -- = enige zoon
-- in su genere = enig in zijn soort
magazin a precio -- = eenheidsprijzenwinkel
hereditario -- = enige erfgenaam
representante -- = alleenvertegenwoordiger
illo ha unicamente un valor practic = het heeft louter praktische waarde
2 uniek, onvergelijkelijk
libro -- = uniek boek
occasion -- = unieke gelegenheid
talento -- = buitengewoon talent


+ unicameral adj

1 POLITICA
systema -- = éénkamerstelsel
parlamento -- = uit één kamer bestaand parlement


+ unicameralismo sub

1 POLITICA éénkamerstelsel


+ unicaudate adj

1 BOTANICA eenstaartig


+ unicaule adj

1 BOTANICA met één steel (uitgerust), éénstengelig


+ UNICEF sub n pr ANGLESE

1 UNICEF


+ unicellular adj

1 BIOLOGIA eencellig
organismo -- = eencellig organisme
algas -- = eencellige algen


unicitate sub

1 enigheid, het enig/uniek zijn, uniciteit
le -- de un caso = de uniciteit van een geval
le -- de un exemplo = de uniciteit van een voorbeeld
2 uniek karakter


unicolor adj

1 eenkleurig, effen


unicorne adj

1 eenhoornig
rhinocerote -- = eenhoornige neushoorn


unicorne sub

1 MYTHOLOGIA eenhoorn


unicornio sub

1 MYTHOLOGIA eenhoorn


+ unicursal adj

1 MATHEMATICA unicursaal


+ unicyclo sub

1 éénwiel (soort fiets met één wiel)


+ unidimensional adj

1 eendimensionaal


+ unidirectional sub

1 gericht (in één richting), éénrichting...
strata -- = straat met éénrichtingsverkeer
receptor -- = éénrichtingontvanger


+ unifamilial adj

1 eengezins
casa -- = eengezinswoning


+ unifamiliar adj

1 eengezins...
casa -- = eengezinswoning


+ unificabile adj

1 verenigbaar
principios -- = verenigbare principes


+ unificabilitate sub

1 verenigbaarheid


unificar v

1 verenigen, tot één geheel maken, tot eenheid brengen
-- Europa = Europa verenigen
-- un partito = een partij tot eenheid brengen


unification sub

1 vereniging, eenwording, unificatie
-- de un pais = unificatie van een land
-- politic de Europa = politieke eenwording van Europa
-- de textos de lege = unificatie van wetsteksten


+ unificator sub

1 vereniger


+ unificatori adj

1 verenigend, éénmakend
movimento -- = eenheid scheppende beweging


+ unifilar adj

1 eendraads..., eendradig
antenna -- = eendraadsantenne
cablo -- = éénaderige kabel


uniflor adj

1 BOTANICA eenbloemig
planta -- = eenpoter
melica -- = eenbloemig parelgras
littorella -- = oeverkruid


+ unifocal adj

1 unifocaal


unifoliate adj

1 BOTANICA eenbladig


+ unifolie adj

1 BOTANICA eenbladig


uniformar v

1 uniform maken, uniformeren, standaardiseren
2 in uniform steken


+ uniformate adj

1 in uniform, geüniformeerd


uniforme adj

1 uniform, eenvormig, eentonig
2 uniform, gelijk(soortig), identiek, gelijkvormig, gelijkaardig
precios -- = uniforme prijzen
tarifa -- = uniform tarief
MATHEMATICA convergentia -- = uniforme convergentie
3 gelijkmatig, onveranderlijk, zonder afwisseling, eenparig
PHYSICA movimento -- = eenparige beweging
movimento uniformemente retardate/accelerate = eenparig vertraagde/versnelde beweging


uniforme sub

1 uniform, dienstkleding, beroepskleding
-- khaki = khaki-uniform
-- de guarda = garde-uniform
-- de infirmera = verpleegstersuniform
-- de gala = gala-uniform


+ uniformisar v

1 uniform/eenvormig maken, uniformeren
-- le programmas = de programma's uniform maken
2 in uniform steken


+ uniformisation sub

1 het uniform/eenvormig maken, uniformering


uniformitate sub

1 uniformiteit, eenvormigheid, eentonigheid
2 gelijkvormigheid, gelijkheid, gelijkmatigheid
-- de precios = eenheid van prijzen
3 eenparigheid, overeenstemmig
un total -- de punctos de vista = een volledige overeenstemming van de standpunten
in plen -- con = geheel in overeenstemming met


+ unigenite adj

1 eniggeboren


+ unigenito sub

1 eniggeborene


+ unigerminal adj

1 BIOLOGIA eenkiemig


+ uniglandulose adj

1 BOTANICA eenklierig


+ unilabiate adj

1 BOTANICA eenlippig


unilateral adj

1 eenzijdig, enkelzijdig, één zijde betreffend
paralyse (-ysis) -- = enkelzijdige verlamming
stationamento -- = parkeren aan één zijde (van de straat)
2 (anque JURIDIC) eenzijdig, unilateraal
contracto -- = unilateraal contract
decision -- = eenzijdige beslissing
disarmamento -- = eenzijdige ontwapening
interpretation -- del factos = eenzijdige interpretatie van de feiten
3 BOTANICA aan één zijde ingeplant
flores -- = eenzijdig ingeplante bloemen


+ unilateralitate sub

1 eenzijdigheid, unilateraliteit
-- de un contracto = unilateraliteit van een con-tract


+ unilingue adj

1 eentalig, monolinguaal
dictionario -- = eentalig woordenboek


+ unilinguismo sub

1 eentaligheid


+ unilobate adj

1 BOTANICA een(zaad)lobbig


+ unilocular adj

1 BOTANICA eenhokkig
ovario -- = eenhokkig vruchtbeginsel
capsula -- = eenhokkige doosvrucht


+ unimaculate adj

1 BOTANICA met een vlek


+ unimane adj

1 éénhandig


+ unimodular adj

1 unimodulair
matrice -- = unimodulaire matrix


+ unimolecular adj

1 unimolecular


+ unimotor adj

1 éénmotorig


+ uninominal adj

1 éen naam betreffend
scrutinio -- = stemming voor één kandidaat
voto -- = stem voor éen kandidaat


union sub

1 unie, (ver)bond, vereniging, genootschap
-- de statos = statenbond
-- de syndicatos = vakcentrale
-- touristic {oe} = toeristenbond
-- postal = postunie
-- doanal/doaner = douane-unie
-- monetari = muntunie
-- personal = personele unie
Union Atlantic = Atlantische Unie
Union Europee de pagamentos = Europese Betalingsunie
Union del Republicas Socialista Sovietic = Unie van Socialistische Sovjetrepublieken
2 vereniging, samenvoeging, verbinding
tracto de -- = verbindingsstreepje, koppelteken
3 eensgezindheid, eendracht(igheid), eenheid
le -- face le fortia, -- es le fortia = eendracht maakt macht
4 TECHNICA verbinding, koppelstuk
5 huwelijk(sverbintenis)
6 le -- mystic = de mystieke eenwording


unionismo sub

1 unionisme


unionista sub

1 unionist


+ unionista adj

1 unionistisch


+ uniovular adj

1 BOTANICA één zaadbeginsel hebbend, uniovulair


+ uniovulate adj

1 BOTANICA één zaadbeginsel hebbend, uniovulair


unipare adj

1 (mbt dier) één jong per keer werpend
2 (mbt vrouw) slechts één maal gebaard hebbend


+ unipede adj

1 éénvoetig


unipersonal adj

1 unipersonal
interprisa -- = eenmansbedrijf
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA onpersoonlijk
verbo -- = onpersoonlijk werkwoord


+ unipetale adj

1 BOTANICA met één bloemblad


unipolar adj

1 PHYSICA eenpolig, unipolair
interruptor -- = eenpolige schakelaar
induction -- = unipolaire inductie
transistor -- = eenpolige transistor
technologia -- = unipolair-technologie
BIOLOGIA neuron -- = eenpolig neuron


+ unipolaritate sub

1 PHYSICA, BIOLOGIA eenpoligheid, unipolariteit


unir v

1 verenigen, samenvoegen, samenbundelen, één maken
-- le effortios/fortias = de krachten bundelen, de handen ineen slaan
-- le action al parola = de daad bij het woord voegen
-- le fortias = de krachten samenbundelen, de handen ineenslaan
uniente le fortias = met vereende krachten


+ uniregional adj

1 uniregionaal


+ unisex adj

1 VESTIMENTOS uniseks
moda -- = uniseksmode
pantalon(es) -- = uniseksbroek


unisexual adj

1 BIOLOGIA eenslachtig


+ unisexualitate sub

1 BIOLOGIA eenslachtigheid


+ unisexuate adj

1 eenslachtig (mbt mens/dier), één geslacht hebbend


+ unisonante adj

1 gelijkklinkend


+ unisonantia sub

1 eenstemmigheid


unisone adj

1 eenstemmig, gelijkluidend, eensluidend


unisono sub

1 harmonie, overeenstemming
2 MUSICA gelijkluidendheid, unisono


+ unistratificate adj

1 eenlagig


unitari adj

1 eenheids..., naar eenheid strevend
partito -- = eenheidspartij
syndicato -- = eenheidsvakbond
precio -- = eenheidsprijs
stato -- = eenheidsstaat
2 THEOLOGIA unitaristisch
Ecclesia -- = Unitaristische Kerk


unitario sub

1 unitariër
2 THEOLOGIA unitariër


+ unitarismo sub

1 unitarisme


+ unitarista adj

1 unitaristisch


+ unitarista sub

1 unitarist


unitate sub

1 eenheid, innerlijke samenhang, harmonie
-- de puncto de vista = eensgezind standpunt
-- de jurisprudentia = eenheid van rechtspraak
-- de principios = eenheid van beginselen
-- de corpore e anima = eenheid van lichaam en ziel
-- linguistic = eenheid van taal
LITTERATURA regula del tres --s = regel van de drie eenheden
LITTERATURA le tres --s aristotelic = de drie eenheden van Aristoteles
2 eenheid, onderdeel, stuk
-- de production = produktie-eenheid (in fabriek)
constituer un -- = een eenheid vormen
3 (meet)eenheid, grootheid
-- de longor/de longitude = lengteëenheid
-- de peso = eenheid van gewicht
-- de volumine = ruimte-eenheid
systema de --s = eenhedensysteem
-- monetari = monetaire eenheid, munteenheid
--s e decenas = eenheden en tientallen
4 MILITAR eenheid, onderdeel, afdeling
-- militar = legereenheid, legeronderdeel
-- de combatto = gevechtseenheid
-- policiari mobile/de policia mobile = mobiele eenheid


unite adj

1 effen, gelijk, vlak, glad
terreno -- = effen/vlak terrein
2 verenigd, verbonden
Statos Unite = Verenigde Staten
Nationes Unite = Verenigde Naties
le Regno Unite de Grande Britannia e Irlanda del Nord = het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië e Noord-Ierland


unitive adj

1 verenigend
fibras -- = bindweefsel
anello -- = verbindende schakel


+ univalente adj

1 éénwaardig
function -- = eenwaardige functie
2 CHIMIA éénwaardig, monovalent
atomo -- = eenwaardig atoom


+ univalentia sub

1 eenwaardigheid
-- de un function = eenwaardigheid van een functie
2 CHIMIA éénwaardigheid


univalve adj

1 ZOOLOGIA éénschalig
mollusco -- = eenschalig weekdier
2 BOTANICA met één klep (uitgerust)


universal adj

1 universeel, algemeen, algemeen geldend
clave -- = Engelse sleutel
pincia(s) -- = combinatietang
remedio -- = universeel middel, panacee
phenomeno -- = universeel verschijnsel
suffragio -- = algemeen kiesrecht
herede/hereditario -- = universeel erfgenaam
gravitation -- = universele aantrekkingskracht
declaration -- del derectos del homine = universele verklaring van de rechten van de mens
2 allesomvattend, alzijdig, veelzijdig
homine -- = alzijdig ontwikkeld mens/man
cargator -- = universeel laadwerktuig
3 wereld..., wereldomvattend
lingua -- = wereldtaal
exhibition/exposition -- = wereldtentoonstelling
pace -- = wereldvrede
historia -- = wereldgeschiedenis
reputation -- = wereldvermaardheid
de fama -- = wereldberoemd


universalisar v

1 algemeen verbreiden, alom verspreiden, tot gemeengoed maken
2 veralgemenen, generaliseren


+ universalisation sub

1 wereldwijde verbreiding
2 veralgemening, generalisering


universalismo sub

1 THEOLOGIA, PHILOSOPHIA universalisme


universalista sub

1 THEOLOGIA, PHILOSOPHIA universalist


+ universalista adj

1 PHILOSOPHIA, THEOLOGIA universalistisch
conception -- del historia = universalistische geschiedschrijving


+ universalistic adj

1 PHILOSOPHIA, THEOLOGIA universalistisch


universalitate sub

1 universaliteit, allesomvattendheid
2 algemeenheid, algemeen karakter, algemene geldigheid
-- de un lege = algemene geldigheid van een wet
3 alzijdigheid, veelzijdigheid


universe adj

1 universeel, algemeen, algemeen geldend
clave -- = Engelse sleutel
pincia(s) -- = combinatietang
remedio -- = universeel middel, panacee
suffragio -- = algemeen kiesrecht
herede/hereditario -- = universeel erfgenaam
2 allesomvattend, alzijdig, veelzijdig
homine -- = alzijdig ontwikkeld mens/man
3 wereld..., wereldomvattend
exposition -- = wereldtentoonstelling
historia -- = wereldgeschiedenis
de fama -- = wereldberoemd


+ universiade sub

1 wereldwijde kampioenschappen tussen universititen


universitari adj

1 universitair, universiteits..., academisch
studios -- = universitaire studies
inseniamento -- = universitair onderwijs
grado -- = academische graad
titulo -- = academische titel
formation -- = universitaire opleiding
professor -- = hoogleraar
anno -- = academiejaar
centro -- = universiteitsgebouwen
citate/urbe -- = universiteitsstad
quartiero -- = universiteitswijk
edificio -- = universiteitsgebouw
bibliotheca -- = universiteitsbibliotheek
laboratorio -- = universiteitslaboratorium
communitate -- = universiteitsgemeenschap
circulos -- = universiteitskringen
restaurante -- = mensa


universitate sub

1 universiteit
bibliotheca del -- = universiteitsbibliotheek
these/thesis de -- = academisch proefschrift
consilio del -- = universiteitsraad
professor (de --) = professor
-- statal/del stato = rijksuniversiteit
-- agronomic/agrari/agricultural/de agricultura = landbouwuniversiteit
-- popular = volksuniversiteit
-- aperte = open universiteit
studer/studiar in le -- = aan de universiteit studeren


universo sub

1 heelal, universum
creation del -- = schepping van het heelal
expansion del -- = uitdijing van het heelal
immensitate del -- = onmetelijkheid/oneindigheid van het heelal


+ univitellin adj

1 eeneiïg
geminos -- = eeneiïge tweelingen


+ univoc adj

1 éénduidig
responsa -- = eenduidig antwoord
planos -- = vastomlijnde plannen


+ univocation sub

1 éénduidigheid


+ univocitate sub

1 éénduidigheid, univociteit
-- de un responsa = eenduidigheid van een ant-woord


uno pron indef

1 men
como on complica le vita a --! = wat maken ze het iemand toch lastig!


+ unocule adj

1 éénogig


unquam adv

1 eenmaal, eens, ooit


upas sub

1 BOTANICA oepas(boom)


+ uperisation sub

1 uperisatie, ultrapasteurisatie


+ uppercut sub ANGLESE

1 BOXA uppercut, opstoot


+ up-to-date adj ANGLESE

1 up-to-date


+ upupa sub

1 ZOOLOGIA hop (vogel)


+ uracyl sub

1 BIOCHIMIA uracyl
sal de -- = uracylzout


Ural sub n pr

1 Oeral (rivier)
2 Oeral (gebergte)


uralian adj

1 van de Oeral, Oeraals
linguas -- = Oeraalse talen


+ uralistica sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA oeralistiek


uraloaltaic adj

1 Oeral-Altaïsch


+ uranato sub

1 CHIMIA uranaat


Urania sub n pr

1 MYTHOLOGIA Urania (muze van de sterrenkunde)
2 MYTHOLOGIA Afrodite


+ urania sub

1 ZOOLOGIA urania (vlinder)


uranic adj

1 CHIMIA uraan..., uranium...
acido -- = uraanzuur


uranie adj

1 van de god Uranus
2 van de planeet Uranus
3 van Urania
4 van de sterren


+ uranifere adj

1 uraniumhoudend
minerales -- = uraniumhoudende ertsen
jacimento -- = uraniumhoudende laag


+ uranismo sub

1 uranisme (mannelijke homoseksualiteit)


+ uranista sub

1 mannelijke homoseksueel


uranite sub

1 MINERALOGIA uraniet


uranium sub

1 CHIMIA uranium, uraan
isotopo de -- = uraniumisotoop
composito de -- = uraniumverbinding
sal de -- = uraniumzout
jacimento de -- = uraniumlaag
mineral de -- = uraniumerts
inricchir -- = uranium verrijken
inricchimento de -- = uraniumverrijking
-- inricchite = verrijkt uranium
extraction de -- = uraniumwinning
mina de -- = uraniummijn


Urano sub n pr

1 MYTHOLOGIA Uranus
2 ASTRONOMIA Uranus


uranographia sub

1 ASTRONOMIA uranografie, hemelbeschrijving


+ uranographic adj

1 ASTRONOMIA uranografisch


uranographo sub

1 ASTRONOMIA uranograaf, hemelbeschrijver


+ uranologia sub

1 ASTRONOMIA uranologie


+ uranologic adj

1 ASTRONOMIA uranologisch


uranometria sub

1 ASTRONOMIA uranometrie


+ uranometric adj

1 ASTRONOMIA uranometrisch


+ urato sub

1 CHIMIA uraat (zout van urinezuur)


urban adj

1 stads..., stedelijk
centro -- = stadscentrum
nucleo -- = stadskern
vita -- = stadsleven
infante -- = stadskind
gente -- = stadslui
juventute -- = stadsjeugd
novas/informationes -- = stadsnieuws
population -- = stadsbevolking
muro/muralia -- = stadsmuur
habitante -- = stadsbewoner
medico -- = stadsgeneesheer, stadsdokter
circulation/traffico -- = stadsverkeer
appello -- = stads(telefoon)gesprek
guerrilla -- = stadsguerrilla
agglomeration -- = stadagglomeratie
renovation/rehabilitation -- = stadsvernieuwing/sanering
rete -- = stadsnet
trajecto/percurso -- = stadsrit
expansion/extension -- = stadsuitbreiding
calefaction -- = stadsverwarming
transporto -- = stadsvervoer
zona/area -- = stadsgebied, stedelijke zone
districto -- = stedelijk district
autobus -- = stadsbus
militia -- = schutterij
topographia -- = stadsbeschrijving
2 hoffelijk, wellevend, beleefd
homine -- = hoffelijk man


urbanisar v

1 verstedelijken, urbaniseren


+ urbanisate adj

1 verstedelijkt, geürbaniseerd
zonas -- = verstedelijkte gebieden


urbanisation sub

1 verstedelijking, urbanisatie
grado de -- = urbanisatiegraad


urbanismo sub

1 stedenbouwkunde, stadsplanning


urbanista sub

1 stedenbouwkundige, planoloog
2 ECCLESIA urbanist


+ urbanista adj

1 urbanistisch, stedenbouwkundig, planologisch


+ urbanistic adj

1 urbanistisch, stedenbouwkundig, planologisch


urbanitate sub

1 stadsleven
2 hoffelijkheid, wellevendheid, beleefdheid


urbe sub

1 stad
-- industrial = industriestad
-- minerari = mijnstad
-- portuari = havenstad
-- de frontiera = grensstad
-- morte = dode stad
centro del -- = stadscentrum, binnenstad
foris/foras del -- = buiten de stad


+ urbi et orbi sub LATINO

1 CATHOLICISMO
benediction -- = zegen urbi et orbi (Pauselijke zegen)


urceo sub

1 kruik, kan


+ urceolate adj

1 BOTANICA napvormig, kruikvormig, kroesvormig
corolla -- = napvormige bloemkroon


+ urceolo sub

1 BOTANICA napvormig orgaan


+ urdu sub

1 urdu (officiële taal van Pakistan)


+ urea sub

1 CHIMIA ureum
resina de -- = ureumhars


+ ureal adj

1 CHIMIA ureum...


uredine sub

1 BOTANICA roestzwam, brandzwam, brandschimmel


uredineas sub pl

1 BOTANICA uredinales, roestzwammen


+ uredospora sub

1 BOTANICA uredospore (door roestzwam gevormde spore)


+ ureic adj

1 CHIMIA ureum...


uremia sub

1 uremie, niervergiftiging


uremic adj

1 MEDICINA uremie...


urente adj

1 heet, gloeiend, brandend (smaak, etc.)
febre -- = brandende koorts


+ ureometria sub

1 MEDICINA ureometrie


+ ureometro sub

1 MEDICINA ureometer


urer v

1 gloeien, branden, opbranden
2 MEDICINA cauteriseren


ureter sub

1 ANATOMIA urineleider, ureter
-- derecte = rechter urineleider
-- leve = linker urineleider


ureteral adj

1 ANATOMIA urineleider..., ureter...


ureteritis sub

1 MEDICINA ureterontsteking


ureterotomia sub

1 MEDICINA operatie aan de ureter


urethra sub

1 ANATOMIA urinebuis, pisbuis, urethra


urethral adj

1 ANATOMIA van de urinebuis/pisbuis, urethra...
meato -- = pisbuis
strictura -- = pisbuisvernauwing


urethritis sub

1 MEDICINA ontsteking van de urinebuis/pisbuis, urethritis


urethroscopia sub

1 MEDICINA urethroscopie


urethroscopio sub

1 MEDICINA urethroscoop


+ urethrostenose (-osis) sub

1 MEDICINA pisbuisvernauwing


urgente adj

1 urgent, dringend, spoedeisend
besonio -- = dringende behoefte
motivo -- = dringende reden
caso -- = urgent geval, spoedgeval
operation -- = spoedoperatie
reunion -- = spoedvergadering
travalio/labor -- = werk waar haast bij is
littera -- = expresbrief
message -- = spoedbericht
invio -- = spoedzending
esser -- = dringend zijn, dringen
per posta -- = per expresse
necessitar urgentemente esser reimplaciate = hard aan vervanging toe zijn


urgentia sub

1 urgentie, dringende noodzaak, spoedeisend karakter
stato de -- = noodtoestand
porta/exito de -- = nooduitgang, nooddeur
scala de -- = brandladder/trap
signal de -- = noodsignaal
hospital de -- = noodhospitaal
mesura de -- = noodmaatregel
plano de -- = noodplan
schema de -- = urgentieschema
programma de -- = urgentieprogramma
tractamento de -- = spoedbehandeling
caso de -- = urgentiegeval
operation de -- = spoedoperatie
hospitalisation de -- = spoedopname
reunion de -- = spoedvergadering
session de -- = spoedzitting
declaration de -- = urgentieverklaring
in casos de -- = in dringende gevallen, in spoedgevallen


urger v

1 dringend verzoeken, aandringen op
-- esser silente/quiete = tot stilte manen
2 urgent/dringend zijn
le tempore urge = de tijd dringt


+ urginea sub

1 BOTANICA
-- maritime = zeeajuin, zeelook


+ uric adj

1 urik..., urinezuur...
acido -- = urinezuur


+ uricemia sub

1 MEDICINA urikemie


+ uricemic adj

1 MEDICINA urikemie...


urina sub

1 urine
-- de catto = kattepis
excretion de -- = urinelozing
vesica del -- = urineblaas
incontinentia de -- = onwillekeurige urinelozing


urinal sub

1 urinaal, pisglas, pisfles


+ urinalata sub

1 een pispotvol
2 klap met een pispot


urinar v

1 urineren, wateren


+ urinari adj

1 urine...
vias -- = urinewegen
vesica -- = urineblaas


+ urination sub

1 urinelozing, urinering


urinatorio sub

1 urinoir, pisplaats


+ urinifere adj

1 BIOLOGIA urine bevattend
tubos/tubulos -- = urinekanaaltjes (in de nieren)


urinose adj

1 urine..., urineachtig
odor -- = urinelucht, pislucht


urna sub

1 urn, vaas
-- cinerari = asurn
-- campaniforme = klokurn
campo de --s = urnenveld
2 stembus
-- electoral = stembus
ir al --s (electoral) = naar de stembus gaan, gaan stemmen


+ uro sub

1 ZOOLOGIA oeros


+ urobilina sub

1 urobilime


+ urobilinuria sub

1 MEDICINA urobilinurie


+ urochromo sub

1 BIOCHIMIA urochroom


+ urodelos sub pl

1 ZOOLOGIA salamanderachtigen


+ urogallo sub

1 ZOOLOGIA auerhaan, woerhaan


+ urogenital adj

1 BIOLOGIA urogenitaal
systema -- = urogenitaal systeem


+ urologia sub

1 MEDICINA urologie


+ urologic adj

1 MEDICINA urologisch
affection -- = urologische aandoening
clinica -- = urologi-sche kliniek


+ urologista sub

1 MEDICINA uroloog


+ urologo sub

1 MEDICINA uroloog


+ uromantia sub

1 urine-waarzeggerij


+ urometro sub

1 MEDICINA urometer


+ uropathia sub

1 ziekte van de urinewegen


+ uropepsina sub

1 uropepsine


+ uropygial adj

1 ZOOLOGIA stuit... (bij vogels)
plumas -- = stuitveren
glandula -- = stuitklier


+ uropygian adj

1 stuit... (van vogels)
plumas -- = stuitveren
glandula -- = stuitklier


+ uropygio sub

1 ZOOLOGIA stuit (van vogels)


+ uroscopia sub

1 MEDICINA uroscopie, urineonderzoek


+ uroscopic adj

1 MEDICINA uroscopisch


+ urotropina sub

1 urotropine


ursa sub

1 ZOOLOGIA berin
ASTRONOMIA Ursa Major = Grote Beer
ASTRONOMIA Ursa Minor = Kleine Beer


ursin adj

1 van de beer, bere(n)...
dendrolago -- = boomkangeroe
allio -- = daslook


urso sub

1 ZOOLOGIA beer
-- polar/blanc = ijsbeer
-- marsupial = buidelbeer
-- del cavernas = holenbeer
-- de pluche (F) = teddybeer
pelle de -- = berenvel
fossa del --s = berenkuil
domator de -- = berenleider
chassa {sj} de -- = berenjacht
chassator {sj} de --s = berenjager BOTANICA aure/auricula de -- = berenoor


U.R.S.S. sub n pr

1 U.S.S.R.


+ ursulina sub

1 CATHOLICISMO ursuline, ursuliner non


urtica sub

1 BOTANICA brandnetel
--s picca/punge = brandnetels prikkelen


urticaceas sub pl

1 BOTANICA urticaceae, brandnetelfamilie


urticacee adj

1 BOTANICA brandnetelachtig


urticante adj

1 (als brandnetels) prikkend, een brandend gevoel gevend
cellula -- = netelcel
organo -- = netelorgaan
pilo -- = brandhaar, netelhaar


urticar v

1 een brandend gevoel geven


urticaria sub

1 MEDICINA netelroos, netelkoorts


urtication sub

1 MEDICINA uredo, brandend gevoel (in de huid)


urubu sub

1 ZOOLOGIA zwarte gier


+ urugayan sub

1 Uruguees


Uruguay sub n pr

1 Uruguay (rivier)
2 Uruguay (republiek)


+ uruguayan adj

1 Uruguayaans


+ uruguayano sub

1 Uruguayaan


U.S.A. sub ANGLESE

1 U.S.A , V.S.


usabile adj

1 bruikbaar


usabilitate sub

1 bruikbaarheid


usage sub

1 het gebruiken, gebruik ECONOMIA
valor de -- = gebruikswaaarde
-- externe = uitwendig gebruik
-- interne = inwendig gebruik
-- prolongate = duurzaam gebruik
-- de alcohol = drankgebruik
-- improprie de un parola = onjuist gebruik van een woord
pro le -- domestic = voor huishoudelijk gebruik
objecto de -- currente = gebruiksvoorwerp
facer -- de = gebruik maken van
facer un -- frequente de un cosa = iets vaak gebruiken
mitter un cosa foris de -- = iets buiten gebruik stellen
2 gewoonte, gebruik, usance
--s del corte = hofgebruiken
--s secular = eeuwenoude gebruiken
--s in vigor = bestaande gewoontes


usantia sub

1 gewoonte, gebruik, usance
-- popular = volksgebruik
--s barbaric = barbaarse gewoonten
-- de bursa = beursusantie
tener in honor un -- = een gebruik in ere houden


usar v

1 gebruiken, aanwenden, zich bedienen van, gebruik maken van
-- violentia = gewelddadig te werk gaan
2 verbruiken, opgebruiken
3 gewoon zijn, plegen


+ usate v

1 gebruikt
aqua(s) -- = afvalwater
oleo -- = afgewerkte olie
vestimentos -- = gedragen kleren


+ usator sub

1 gebruiker
-- linguistic = taalgebruiker


+ usnea sub

1 BOTANICA baardmos


uso sub

1 het gebruiken, gebruik, aanwending
-- improprie de un parola = verkeerd gebruik van een woord
-- del lingua = taalgebruik
-- idiomatic = idiomatisch gebruik
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- como substantivo = zelfstandig gebruik
--s establite = bestaande gewoontes
con -- del cocina = met gebruik van keuken
objecto de -- currente = gebruiksvoorwerp
pro -- scholar = voor schoolgebruik
pro -- domestic = voor huishoudelijk gebruik
articulo de -- domestic = huishoudelijk artikel
pro su/mi/tu, etc. -- particular/personal/proprie = voor eigen gebruik
pro -- currente = voor dagelijks gebruik
pro -- medicinal = voor medisch gebruik
pro -- externe = voor uitwendig gebruik
pro -- personal = voor persoonlijk gebruik
pro -- general = voor algemeen gebruik
apte pro le -- = geschikt voor gebruik
esser in -- = in gebruik zijn
esser foris de/sin -- = buiten gebruik zijn
preste al/pro le --, pro (le) -- immediate = gereed voor gebruik, gebruiksklaar
instructiones pro le -- = gebruiksaanwijzing
facer -- del coercition = dwang gebruiken
facer bon -- de = een goed gebruik maken van
perder le -- del audition = het gehoor verliezen
facer un -- discrete de = een gepast gebruik maken van
retirar del -- = buiten gebruik stellen
2 gewoonte, gebruik, usance
-- popular = volksgebruik
--s judaic = joodse gebruiken
-- local/del loco = plaatselijk gebruik
--s e costumes = zeden en gebruiken


usquam adv

1 ergens


usque prep

1 tot (plaats en tijd)
-- nunc/ora = tot nu toe, tot dusver
-- a = tot aan
-- al presente = tot op heden
-- al fin = tot het einde
-- al ultime momento = tot het laatste ogenblik


ustion sub

1 het (op)branden, het gloeien, gloeiing
odor de -- = brandlucht
que ole le -- = branderig
marca de -- = brandmerk
2 brandwond, verbranding
-- de tertie grado = derdegraadsverbranding
3 MEDICINA het cauteriseren, cauterisatie


+ ustori adj

1 brand...
lente/speculo -- = brandglas


usual adj

1 gewoonlijk, gebruikelijk
objecto -- = gebruiksvoorwerp
expression -- = gangbare uitdrukking
scriptura -- = gangbaar schrift
lingua -- = omgangstaal
como on face usualmente, como (il) es -- = zoals (te doen) gebruikelijk is


+ usualitate sub

1 gebruikelijkheid


+ usucapio sub LATINO

1 JURIDIC acquisitieve verjaring, usucapio


+ usucapion sub

1 JURIDIC acquisitieve verjaring, usucapio


usufructo sub

1 JURIDIC vruchtgebruik, usufructus
haber le -- de un cosa = iets in vruchtgebruik hebben
alienation de un -- = vervreemding van een vruchtgebruik


usufructuari adj

1 JURIDIC vruchtgebruik...
derecto -- = recht van vruchtgebruik


usufructuario sub

1 JURIDIC vruchtgebruiker


usufruer v

1 JURIDIC het vruchtgebruik genieten van


+ usufruibile adj

1 waarvan men het vruchtgebruik kan genieten


usura sub

1 woeker, woekerrente
moneta/profitos/beneficios de -- = woekergeld
pagar un cosa con -- = iets met woeker vergelden
inricchir se per le -- = zich rijk woekeren
ruinar un persona per le -- = iemand arm woekeren


usurar v

1 woekeren, met woeker geven


usurari adj

1 woeker..., woekerachtig
profito/beneficio -- = woekerwinst
interesse -- = woekerrente
commercio -- = woekerhandel
precio -- = woekerprijs
spirito -- = woekerzucht
prestar usurarimente = tegen woekerrente lenen


usurero sub

1 woekeraar


usuria sub

1 woeker, woekerrente


usurpar v

1 zich onrechtmatig/wederrechtelijk toeëigenen, zich aanmatigen, usurperen


usurpation sub

1 wederrechtelijke inbezitneming, overweldiging, aanmatiging, usurpatie


usurpator sub

1 iemand die wederrechtelijk (iets) in bezit neemt, overweldiger, usurpator


usurpatori adj

1 wederrechtelijk, onrechtmatig, usurperend


ut sub

1 MUSICA de noot C
clave de -- = sopraansleutel


utensile sub

1 stuk gerei, werktuig, stuk gereedschap
--s de cocina = keukengerei
--s de tabula = eetgerei
--s de jardinage = tuingereedschap
--s de toilette (F) = toiletgerei
--s de rasura = scheerspullen
--s de aciero = stalen gereedschap
--s lithic = stenen werktuigen
molinetto de --s = gereedschapsmolen


+ uteriforme adj

1 BOTANICA baarmoedervormig


uterin adj

1 ANATOMIA baarmoeder...
prolapso -- = baarmoederverzakking
collo -- = baarmoederhals
cancere del collo -- = baarmoederhalskanker
cavitate -- = baarmoederholte
involution -- = baarmoederinvolutie
hemorrhagia -- = baarmoederbloeding
2 van moederszijde verwant
sorores -- = zusters die dezelfde moeder hebben, maar verschillende vaders


utero sub

1 ANATOMIA baarmoeder
apertura del -- = baarmoedermond
aquas del -- = vruchtwater
collo del -- = baarmoederhals
prolapso del -- = uitzakking van de baarmoeder
inflammation del -- = baarmoederontsteking
tumor/carcinoma del -- = baarmoedergezwel
cancere del collo del -- = baarmoederhalskanker
position del feto in le -- = ligging van het kind in de baarmoeder


uterologia sub

1 MEDICINA uterologie


+ uterorectal adj

1 MEDICINA uterorectaal


utile adj

1 nuttig, voordelig, bruikbaar, van dienst
effecto -- = nuttig effect
render se -- = zich nuttig maken
esser -- a un persona = nuttig zijn voor iemand, iemand van nut zijn


utilisabile adj

1 bruikbaar, te gebruiken
articulo -- = bruikbaar artikel
medio -- = bruikbaar middel


+ utilisabilitate sub

1 bruikbaarheid
-- de un bicycletta = bruikbaarheid van een fiets


utilisar v

1 gebruiken, gebruik maken van, benutten, aanwenden
-- un medio = een middel aanwenden
-- le stocks (A) existente = de aanwezige voorraden verbruiken
-- un sabliero pro mesurar le tempore = een zandloper als tijdmeter gebruiken


utilisate adj

1 gebruikt


utilisation sub

1 gebruik, gebruikmaking, aanwending
-- pacific del energia nuclear = vreedzame toepassing van kernenergie


utilisator sub

1 gebruiker


utilitari adj

1 utilitair, nuttigheid beogend, nuttigheids..., nut..., utilitaristisch
principio -- = utiliteitsbeginsel


utilitario sub

1 utilitarist


utilitarismo sub

1 PHILOSOPHIA utilitarisme
-- de Stuart Mill = utilitarisme de Stuart Mill


+ utilitarista sub

1 PHILOSOPHIA utilitarist


+ utilitarista adj

1 PHILOSOPHIA utilitaristisch


+ utilitaristic adj

1 PHILOSOPHIA utilitaristisch
doctrina -- = utilitaristische leer
principios -- = utilitaris-tische principes
un ethica -- = een utilitaristi-sche ethiek


utilitate sub

1 nut, nuttigheid, bruikbaarheid, doelmatigheid
principio de -- = nuttigheidsbeginsel
coefficiente de -- = nuttigheidscoëfficiënt
grado de -- = nuttigheidsgraad
-- public = algemeen nut/belang/profijt
ECONOMIA -- marginal = grensnut


Utopia sub n pr

1 Utopia
utopia = utopie, droombeeld, hersenschim


utopic adj

1 utopisch, hersenschimmig
plano/projecto -- = utopisch plan
ideales -- = utopische idealen
socialismo -- = utopisch socialisme


utopismo sub

1 utopisme, het maken van onuitvoerbare plannen


utopista sub

1 utopist


+ utopista adj

1 utopistisch


+ utopistic adj

1 utopistisch
conceptiones -- = utopistische opvattingen
socialismo -- = utopisch socialisme


+ utre sub

1 leren zak, wijnzak, waterzak


+ utricular adj

1 blaasvormig


+ utricularia sub

1 BOTANICA blaasjeskruid


+ utriculariaceas sub pl

1 BOTANICA blaasjeskruidachtigen


+ utriculo sub

1 BOTANICA kiemzak
2 BOTANICA blaasje (van blaasjeskruid)
3 ANATOMIA utriculus (het achterste voorhofblaasje van het inwendige oor)


+ utriculose adj

1 BOTANICA van blaasjes voorzien, blaasvormig


uva sub

1 druif
-- de estufa = kasdruif
-- blanc = witte druif
-- de vino = wijndruif
-- de tabula = tafeldruif
-- sic = rozijn
amandolas e --s sic = studentenhaver
-- de Corintho = krent
pan al --s sic = rozijnebrood
pan al --s de Corintho = krentenbrood
panetto al --s de Corintho = krentenbroodje
panetto rotunde al --s de Corintho = krentenbol
racemo de --s = druiventros
grana/semine de -- = druivenpit
succo de -- = druivensap
pressar/fullar --s = wijn persen


+ uval adj

1 druif..., van druiven
cura -- = druivenkuur


uvea sub

1 ANATOMIA uvea (deel van het oog), druifvlies


+ uveal adj

1 ANATOMIA van de uvea, van het druifvlies
inflammation -- = ontsteking van de uvea, uveïtis


+ uveitis sub

1 MEDICINA uveïtis (ontsteking van de uvea)


+ uvifere adj

1 BOTANICA druifachtige vruchten dragend


+ uviforme adj

1 druifvormig, druifachtig


uvula sub

1 ANATOMIA huig


uvular adj

1 huig..., uvulair, uvulaar
PHONETICA le "r" -- francese = de Franse huig-r
phonema -- = uvulair foneem
sono -- = huigklank


+ uvulitis sub

1 MEDICINA huigontsteking, uvulitis


uxor sub

1 vrouw


uxoricida sub

1 man die zijn vrouw vermoordt


uxoricidio sub

1 moord door de man op zijn vrouw begaan


+ uzbek sub

1 Uzbeek


+ Uzbekistan sub n pr

1 Uzbekistan


+ uzi sub

1 uzi


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori