FANDOM


va v

1 ga, gaat, gaan (O.T.T. en GEB W van vader)
2 zal, zult, zullen (HULPv van de TOEK TIJD)


Vaal sub n pr

1 Vaal (rivier)


vacante adj

1 vacant, onbezet, vrij, open
posto -- = vacante betrekking, vacature
appartamento -- = leegstaand appartement
sede -- = vacante zetel


vacantia sub

1 vacature, vacante post
plenar un -- = een vacature vervullen
2 --s = vakantie
--s estive/de estate = zomervakantie
--s paschal/de pascha = paasvakantie
--s de pentecoste = pinkstervakantie
--s de natal = kerstvakantie
--s scholar = schoolvakantie
--s active = doe-vakantie
--s parlamentari = reces (van het parlement)
--s non pagate = onbetaalde vakantie
casa de --s = vakantiehuis
colonia de --s = vakantiekolonie
pais de --s = vakantieland
tempore/saison (F)/periodo de --s = vakantieperiode/tijd/seizoen
curso de --s = vakantiecursus
campo de --s = vakantiekamp
scalonar le --s = de vakanties spreiden


vacar v

1 vacant/onbezet/open zijn, open staan
2 vakantie hebben


vacca sub

1 koe
butyro de -- = echte boter
lacte de -- = koemelk
carne de -- = rundvlees
corno de -- = koehoorn
ubere de -- = koeie-uier
stabulo de/pro --s = koeiestal
mercato de --s = koemarkt
-- a/de lacte = melkkoe
-- a ingrassiar = mestkoe
-- marin = zeekoe
-- sacrate = heilige koe
2 koeleder, rundleer


+ vaccaria sub

1 BOTANICAn -- parviflor = hazenbek, koekruid, wilde weit, doorblad


vaccheria sub

1 koestal
2 zuivelboerderij


vacchero sub

1 koeherder, koehoeder


vaccin adj

1 van de koe, koe...
lacte -- = koemelk


+ vaccinabile adj

1 inentbaar


vaccinal adj

1 MEDICINA vaccinaal, vaccinatie...
symptomas -- = vaccinale verschijnselen
reaction -- = vaccinale reactie


vaccinar v

1 vaccineren, inenten
-- un infante = een kind inenten
-- un persona contra le febre typhoide = iemand inenten tegen buiktyphus


vaccination sub

1 MEDICINA vaccinatie, inenting
-- obligatori = verplichte vaccinatie
-- antivariolic/contra le variola = pokkeninenting
-- antirabic = inenting tegen hondsdolheid
-- antituberculose/contra le tuberculose (-osis) = vaccinatie tegen tuberculose
methodo de -- = vaccinatiemethode
reaction de -- = vaccinatiereactie
certificato de -- = vaccinatiebewijs, pokkenbriefje


vaccinator sub

1 MEDICINA vaccinateur, inenter
2 instrument waarmee men vaccineert


+ vaccinia sub

1 koepokken


+ vacciniaceas sub pl

1 BOTANICA bosbesachtigen


vaccinic adj

1 vaccinaal, vaccinatie...


+ vaccinifere adj

1 MEDICINA koepokstof dragend, vaccinifeer


+ vaccinio sub

1 BOTANICA bosbes
-- macrocarpe = lepeltjesheide
-- uliginose = rijsbes
gelea de --s = bosbessengelei
confitura/confectura de --s = bosbessenjam
succo de --s = bosbessensap


vaccino sub

1 MEDICINA vaccin
-- antivariolic = pokkenprik
-- antipoliomyelitic = poliovaccin
-- antituberculose = tuberculosevaccin
-- antigrippal = griepvaccin, griepprik
-- antidiphteric = antidifterievaccin
-- antirabic = vaccin tegen hondsdolheid
-- antitetanic = vaccin tegen tetanus


vaccinogene adj

1 MEDICINA entstof vormend, vaccinogeen


+ vaccinophobia sub

1 vaccinofobie


+ vaccinostilo sub

1 vaccinatiepen, vaccinelancet


+ vaccinotherapia sub

1 MEDICINA vaccinotherapie


vacillamento sub

1 het wankelen, het waggelen, het schommelen
le -- de un barca = het schommelen van een bootje
2 het flikkeren, het flakkeren
3 FIGURATE onzekerheid, weifeling, aarzeling, besluiteloosheid


+ vacillante adj

1 wankelend, waggelend, onvast
passos -- = wankele/onvaste schreden
2 flikkerend
lumine/luce -- = flikkerlicht
flamma -- = flikkervlam
3 weifelend, aarzelend


vacillar v

1 wankelen, waggelen, schommelen
-- super su gambas = wankelen op zijn benen
2 flikkeren, flakkeren
un candela que vacilla = een kaars die flikkert
3 FIGURATE onzeker zijn, weifelen, aarzelen


vacillation sub

1 het wankelen, het waggelen, het schommelen
le -- de un barca = het schommelen van een bootje
2 het flikkeren, het flakkeren
-- de un flamma = flakkering van een vlam
3 FIGURATE onzekerheid, weifeling, aarzeling, besluiteloosheid
con --es ille lo ha admittite = hij gaf het schoorvoetend toe


vacillatori adj

1 wankelend, waggelend, schommelend
2 flikkerend, flakkerend
3 FIGURATE weifelend, aarzelend


vacuar v

1 ledigen, leeg maken
-- un cloaca = een riool leegzuigen
-- le cassa a litteras = de brievenbus lichten
-- con un coclear = uitlepelen
-- un ovo = een ei uitblazen


+ vacuation sub

1 Vide: evacuation


vacue adj

1 ledig, leeg
nuce -- = loze noot
spatio -- = lege ruimte
parolas -- = holle woorden
slogans (A) -- = loze kreten
stomacho -- = holle maag


vacuitate sub

1 ledigheid, leegheid, leegte


vacuo sub

1 luchtledige ruimte, vacuüm
-- de Torricelli = vacuüm van Torricelli
-- juridic = rechtsvacuüm
-- politic = politiek vacuüm
-- in le mercato = gat in de markt
clausura sub -- = vaccuümsluiting
imballage sub -- = vacuümverpakking
imballate sub -- = vacuümverpakt
distillation sub -- = vacuümdistillatie
pumpa a/de -- = vacuümpomp
tubo a/de -- = vacuümbuis
vitro a/de -- = vacuümglas
lampa a/de -- = vacuümlamp
freno a/de -- = vacuumrem
crear/formar un -- = luchtledig maken
plenar un -- = een leegte opvullen
parlar in le -- = zwammen (in de ruimte)
ille lassa un grande -- = hij laat een grote leegte achter
cader in un -- = in een vacuüm terechtkomen


+ vacuolar adj

1 vacuole..., vacuolair
systema -- = vacuolair systeem
membrana -- = vacuolair membraan
degenerescentia -- = vacuolaire degeneratie


vacuolo sub

1 BIOLOGIA holte, blaasje, vacuole
-- de gas = gasvacuole


+ vacuoma

1 BOTANICA vacuolair systeem, vacuoom


+ vacuometro sub

1 PHYSICA vacuümmeter


vadabile adj

1 doorwaadbaar
un torrente facilemente -- = een gemakkelijk doorwaadbare bergbeek
rivo non -- = ondoorwaadbare beek


+ vadabilitate sub

1 doorwaadbaarheid


vadar v

1 doorwaden
-- un fluvio = een rivier doorwaden
in iste puncto le -- es minus periculose = op dit punt is het doorwaden minder ge-vaarlijk


vademecum sub

1 vademecum, naslagwerk(je)


vader v

1 gaan
-- via = weggaan
-- in tram (A) = met de tram gaan
-- a terra = aan land gaan
-- a cavallo = paardrijden
-- al deriva = op drift gaan
-- de bucca a bucca = van mond tot mond gaan
-- contra (le) vento = de wind tegen hebben
-- curvate sub le peso de = gebukt gaan onder


vado sub

1 doorwaadbare plaats, voord, wed, wad
passar/transversar un -- = een voord oversteken


vagabundage sub

1 het zwerven, het rondzwerven, het ronddwalen, landloperij, vagebondage


vagabundar v

1 zwerven, rondzwerven, ronddwalen, landlopen


vagabunde adj

1 zwervend, rondzwervend, ronddolend, rondtrekkend, ronddwalend
animal -- = zwerfdier
can -- = zwerfhond
catto -- = zwerfkat
haber un existentia/vita -- = een zwerversbestaan hebben


vagabundo sub

1 zwerver, landloper, vagebond


vagar v

1 ronddolen, zwerven, rondzwerven, ronddwalen


vage adj

1 ronddolend, rondzwervend
2 vaag, onbepaald, onduidelijk, onbestemd, wazig
indicio -- = vage aanwijzing
inquietude -- = vage ongerustheid
tristessa -- = onbestemde treurigheid
contornos -- = wazige omtrekken


vagina sub

1 ANATOMIA vagina, schede
inflammation del -- = schedeontsteking
irrigation del -- = schedespoeling


vaginal adj

1 ANATOMIA vaginaal, schede...
frottis -- = vagina-uitstrijkje
speculo -- = vaginaalspeculum
vento/pedito -- = schedewind
mucosa -- = vaginaal slijmvlies
inflammation -- = vaginale ontsteking
prolapso -- = lijfbieden
haber un hemorrhagia -- = een vaginale bloeding hebben, vloeien


+ vaginectomia sub

1 MEDICINA vaginectomie


vaginismo sub

1 schedekramp, vaginisme


vaginitis sub

1 MEDICINA schedeontsteking, vaginitis


+ vaginoscopia sub

1 MEDICINA vaginoscopie


+ vaginoscopio sub

1 MEDICINA vaginoscoop


+ vaginovulvar adj

1 vaginovulvair, vulgovaginaal


+ vagir v

1 schreien, krijten (van zuigeling)


+ vagotonia sub

1 MEDICINA vagotonie


vaina sub

1 schede, foedraal, koker
-- tendinose = peesschede
-- de cultello = messchede
-- de parapluvia = paraplufoedraal
-- de revolver (A) = revolvertas
-- de plumbo = loodmantel, loodomhulsel
mitter le spada in le -- = het zwaard in de schede steken


vainero sub

1 maker van scheden


+ valache adj

1 Walachijs


+ Valachia sub n pr

1 Walachije


+ valacho sub

1 Walachijer


valdese adj

1 van de Waldenzen


valdese sub

1 Waldenz, Waldenzer


+ valdesian adj

1 RELIGION Waldenzisch


+ valdesianismo sub

1 RELIGION leer van de Waldenzen


+ valdesiano sub

1 RELIGION Waldenzer


Valdo sub n pr

1 Valdo


vale! interj

1 vaarwel!


+ Valencia sub n pr

1 Valencia


+ valencian adj

1 Valenciaans


+ valenciano sub

1 Valenciaan
2 (dialect) Valenciaans


valente adj

1 dapper, onverschrokken, heldhaftig, onversaagd, moedig, koen
resistentia -- = dappere weerstand
resister valentemente al inimico = dapper weerstand bieden tegen de vijand


valentia sub

1 dapperheid, onverschrokkenheid, heldhaftigheid, moed, onversaagdheid, koenheid
acto de -- = moedige daad
2 CHIMIA valentie, waardigheid
electron de -- = valentie-elektron
-- partial = partiële valentie
banda de -- = valentieband
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA valentie
-- morphologic = morfologische valentie


+ valentinite sub

1 GEOLOGIA valentiniet


valer v

1 waard zijn
le cosa non vale le pena = het is de moeite niet waard
facer -- se = zich doen gelden
besonio de facer -- se = geldingsdrang
-- como norma = als norm gelden
in le joco de cartas le rege e le regina vale vinti (punctos) = in het kaartspel tellen de heer en de vrouw voor twintig
(punten)
2 evenveel waard zijn (als)
3 moedig zijn


+ valeriana sub

1 BOTANICA valeriaan
-- sambucifolie = vliervaleriaan
(tinctura de) -- = valeriaantinctuur
-- officinal = koortswortel
extracto de -- = valeriaanextract
aqua de -- = valeriaanwater


+ valerianaceas sub pl

1 BOTANICA valerianaceae, valerianaceeën, valeriaanfamilie


+ valerianella sub

1 BOTANICA veldsla


+ valerianic adj

1 CHIMIA valeriaan...
acido -- = valeriaanzuur


+ valeta sub

1 (dans) valeta


valetude sub

1 gezondheidstoestand


valetudinar adj

1 ziekelijk, sukkelend, met een zwakke gezondheid
vetulo -- = ziekelijke grijsaard


valetudinario sub

1 iemand met een zwakke gezondheid, sukkelaar


valge adj

1 met o-benen


+ valgo sub

1 MEDICINA valgusstand (voetafwijking)


Valhalla sub n pr

1 MYTHOLOGIA Walhalla


validar v

1 geldig maken, geldig verklaren, bekrachtigen, valideren
-- un contracto = een contract geldig verklaren
-- un accusation = een beschuldiging staven


validation sub

1 geldigheidsverklaring, bekrachtiging, validatie
-- de un testamento = gerechtelijke verificatie van een testament


valide adj

1 gezond, krachtig, valide
2 (rechts)geldig, valabel, valide
argumentos -- = valide argumenten
passaporto -- = geldig paspoort
iste regula non es -- hic = deze regel geldt hier niet
isto non es -- pro le riccos = dat gaat niet op voor de rijken


validitate sub

1 kracht, gezondheid
-- mental = geestelijke gezondheid
2 (rechts)geldigheid, validiteit
-- legal = rechtsgeldigheid
termino de -- = geldigheidstermijn
periodo/durata/duration de -- = geldigheidsduur
-- de un billet = geldigheid van een kaartje
-- de un passaporto = geldigheid(sduur) van een paspoort
facer prorogar le -- de un passaporto = een paspoort laten verlengen
-- del test = validiteit van de test
de -- permanente = blijvend geldig
dar -- a = valideren
controlar/verificar le -- de = op geldigheid controleren


+ valina sub

1 BIOCHIMIA valine


valise sub FRANCESE

1 (hand)koffer, valies, reistas


+ valium sub

1 valium


valkyria sub

1 walkure


vallar v

1 omgeven met een wal/vestingmuur, omwallen


vallata sub

1 vallei


vallation sub

1 het omgeven met een wal/vestingmuur
2 omwalling, wal, vestingmuur


valle sub

1 dal
lilio del --s = lelietje der dalen
-- fluvial = rivierdal
-- glaciari/glacial = gletsjerdal
-- de montania = bergdal
-- sic = droogdal
-- transverse/transversal = dwarsdal
-- lateral = zijdal
-- longitudinal = lengtedal
per montes e per --s = over bergen en dalen, langs berg en dal
FIGURATE -- de lacrimas =
tranendal
a -- = stroomafwaarts


vallea sub

1 vallei, dal
-- del Nil = Nijlvallei
-- transverse/transversal = dwarsdal
-- longitudinal = lengtedal
-- de miseria = jammerdal
-- de lacrimas = tranendal
-- glaciari/glacial = gletsjerdal
-- fluvial = rivierdal


+ valletto sub

1 lijfknecht, (persoonlijke) bediende


+ vallisneria sub

1 BOTANICA vallisneria


vallo sub

1 wal, omwalling, vestingmuur


+ vallota sub

1 BOTANICA
-- speciose = septemberlelie


valor sub

1 waarde
-- nutritive/energetic = voedingswaarde
-- auro = goudwaarde
-- liminal = drempelwaarde
-- de usage = gebruikswaarde
-- locative = huurwaarde
-- pecuniari/monetari = geldswaarde
-- nominal/contabile = boekwaarde
-- approximative = approximatieve waarde
-- genetic = genetische waarde
--es moral = morele waarden
-- combattive/militar = gevechtswaarde
-- artistic = kunstwaarde
-- affective/emotive = gevoelswaarde
-- esthetic = schoonheidswaarde
-- effective = effectieve waarde
-- symbolic = symbolische waarde
-- sonor/phonetic = klankwaarde
ECONOMIA -- marginal = grenswaarde
-- residual/residuari = residuwaarde, restwaarde
-- de substitution/de reimplaciamento = vervangingswaarde
-- absolute = absolute waarde
-- numeric/numeral = numerieke waarde
-- nominal/intrinsec de un moneta = nominale/intrinsec de un moneta
-- fiduciari = fiduciaire waarde
-- fictive = aangenomen waarde
-- inestimabile = onschatbare waarde
-- vital = levenswaarde
-- litterari de un obra = literaire waarde van en werk
judicamento de -- = waardeoordeel
determination del -- = waardebepaling
scala de --es = waardeschaal
sin -- = waardeloos
nulle e sin -- = nul en generlei waarde
-- de bursa = beurswaarde
-- de taxation = taxatiewaarde
-- del die = dagwaarde
perder su -- = zijn waarde verliezen
perder de su -- = aan waarde inboeten
guardar su -- = zijn waarde houden
prestar/attachar {sj} -- a un cosa = waarde aan iets hechten
estimar un cosa in su juste -- = iets naar waarde schatten
2 waardepapier, effect
-- transferibile = transferabel waardepapier
bursa de --es = effectenbeurs
commercio de --es = effectenhandel
commerciante de --es = effectenhandelaar
compra de --es = effectenaankoop
angulo del --es = effectenhoek
transaction de --es = effectentransactie
banca de --es = effectenbank
mercato de --es = effectenmarkt
3 moed, dapperheid, durf, koenheid
le -- me abandona = de moed ontzinkt me
isto testifica de su -- = dat getuigt van zijn moed


valorisar v

1 valoriseren, de waarde verhogen van
-- un terreno = de waarde van een terrein verhogen


valorisation sub

1 valorisatie, verhoging van de waarde


valorose adj

1 dapper, moedig
acto -- = moedige daad
comportar se valorosemente = zich moedig gedragen


+ valorositate sub

1 dapperheid, moed


+ valsar v

1 walsen, dansen


+ valsator sub

1 iemand die de wals danst, walser


+ valse sub

1 MUSICA ARTE DE DANSA wals
--s de Johann Strauss = walsen van Johann Strauss
musica de -- = walsmuziek
figura de -- = walsfiguur
movimento de -- = walstempo
mesura de -- = walsmaat
compositor de --s = walscomponist
in rhythmo de -- = in walsmaat


valuta sub

1 (gelds)waarde
2 FINANCIAS muntsoort, valuta
-- national = nationale valuta
-- debile = zwakke valuta
-- forte = sterke valuta
-- stabile = stabiele valuta
-- convertibile = inwisselbare valuta
convertibilitate de --s = onderlinge inwisselbaarheid van valutas


valutar v

1 schatten, waarderen, taxeren
-- un casa = een huis taxeren
-- le damnos = de schade taxeren


valutation sub

1 schatting, waardering, taxering, taxatie
-- de un casa = taxatie van een huis
-- prudente = voorzichtige schatting


valva sub

1 één van de delen van een peul/van een vouwdeur, één van de schelpen van een schelpdier
--s de un concha = kleppen van een schelp
2 klep, ventiel, kraan
-- de aere = luchtklep
-- de alarma = alarmklep
-- de securitate = veiligheidsklep
-- de flottator = vlotterklep
-- de admission = inlaatklep
-- de escappamento = uitlaatklep
-- de clausura = afsluitklep
apertura del -- = klepopening


valvar adj

1 klep... BOTANICA
dehiscentia -- = openspringen met een klep


valvassor sub

1 HISTORIA achterleenman


valvate adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA klep...


+ valviforme adj

1 klepvormig


valvula sub

1 ANATOMIA klep(vlies)
--s cardiac/del corde = hartkleppen
-- venose = aderklep
2 klep, spon, stop, tap, kraan, ventiel
-- de securitate = veiligheidsklep
-- de pumpa = pompklep
-- de pression = drukventiel
-- de superpression = overdrukventiel
-- de aspiration = zuigklep/ventiel
-- de vapor = stoomklep
-- de admission = inlaatklep
-- de escappamento = uitlaatklep
-- de strangulation = smoorklep
-- de aere = luchtklep
-- a duo vias = tweewegskraan
-- de un pneu (F) de bicycletta = ventiel van een fietsband
-- de un matras pneumatic = ventiel van een luchtbed
tubetto pro le -- = ventielslangetje
adjustar le -- = de kleppen bijstellen
3 RADIO, ELECTRICITATE buis, lamp
-- de amplification = versterkerbuis


valvular adj

1 ANATOMIA etc., valvulair, klep...


+ valvulectomia sub

1 MEDICINA wegneming van een hartklep


vamos sub

1 laten wij gaan!
2 FUNCTION GRAMMATICAL hulpww. voor het uitdrukken van de toekomst of de nabije toekomst
3 FUNCTION GRAMMATICAL hulpww voor de vorming van de GEBIEDENDE WIJS
-- entrar! = laten wij naar binnen gaan!


+ vamp sub ANGLESE

1 vamp (verleidelijke vrouw)


vampir sub

1 FOLKLORE bloedzuigend nachtspook
2 ZOOLOGIA vampier
3 FIGURATE uitzuiger, woekeraar


+ vampiric adj

1 vampierachtig


vampirismo sub

1 vampirisme, geloof aan bloedzuigende nachtspoken
2 FIGURATE uitbuiting, afpersing


van adj

1 ijdel, vruchteloos, nutteloos, vergeefs
effortio/tentativa -- = vergeefse poging
in -- = tevergeefs, voor niets
tote le effortios ha essite in -- = alle inspanningen bleven tevergeefs
2 ijdel, ongegrond, hol, leeg
parola -- = hol/leeg woord
3 ijdel, verwaand


+ vanadic adj

1 CHIMIA vanadium...
acido -- = vanadiumzuur


+ vanadinite sub

1 GEOLOGIA vanadiniet


+ vanadium sub

1 CHIMIA vanadium (element 23)


+ vanda sub

1 BOTANICA vanda


vandale adj

1 HISTORIA Vandaals, van de Vandalen
invasion -- = invasie van de Vandalen
2 vernielzuchtig, vandaals


vandalic adj

1 HISTORIA Vandaals, van de Vandalen
barbaria -- = Vandaalse barbarij
2 vernielzuchtig, vandaals
destructiones -- = vandaalse vernielingen
actos -- = vernielzuchtige daden


vandalismo sub

1 vandalisme, vernielzucht
actos de -- = baldadigheid
-- del juvenes = baldadigheid van de jeugd


+ vandalistic adj

1 vandalistisch


vandalo sub

1 HISTORIA Vandaal
2 vernieler, vandaal


+ vanello sub

1 ZOOLOGIA kievit
ovo de -- = kievitsei
nido de -- = kievitsnest
colliger ovos de -- = kievitseieren rapen


+ vanessa sub

1 ZOOLOGIA vanessa, schoenlapper, dagpauwoog


vangloria sub

1 ijdelheid, verwaandheid, opschepperij


vangloriar v

1 -- se = zich beroemen (op), opscheppen (over), prat gaan (op), pochen
(op)


vangloriose adj

1 ijdel, verwaand, opschepperig


vanguarda sub

1 MILITAR voorhoede (anque FIGURATE)
combatto de -- = voorhoedegvecht
litteratura de -- = avantgarde-litteratuur
movimento de -- = avant-gardebeweging
film (A) de -- = avant-gardefilm
theatro de -- = avant-gardetheater/toneel


+ vanguardismo sub

1 avantgardisme


+ vanguardista sub

1 avantgardist


+ vanguardista adj

1 avantgardistisch


vanilla sub

1 vanille (anque plant)
-- sucrate = vanillesuiker
crema dulce al -- = vanillevla
extracto de -- = vanille-extract
gelato al -- = vanilleijs
gusto/sapor de -- = vanillesmaak
odor de -- = vanillegeur
fabrica de -- = vanillefabriek


vanillate adj

1 vanille..., met vanillesmaak
chocolate {sj} -- = vanillechocola
sucro -- = vanillesuiker
pastisseria -- = vanillegebak


vanillina sub

1 CHIMIA vanilline


vanillismo sub

1 MEDICINA vanillevergiftiging


vanitate sub

1 ijdelheid, nietigheid, vergankelijkheid
feria del -- = kermis der ijdelheid
demonio del -- = duivel der ijdelheid
BIBLIA -- del --s = ijdelheid der ijdelheden
2 ijdelheid, verwaandheid, zelfingenomenheid
flattar le -- de un persona = iemands ijdelheid strelen
-- impudente = schaamteloze ijdelheid/verwaandheid
-- injuriate = gekrenkte ijdelheid
ille es le -- personificate = hij is de personificatie van de ijdelheid


vanitose adj

1 ijdel, verwaand, met zichzelf ingenomen
parolas -- = ijdele woorden


vannar v

1 wannen


+ vannator sub

1 (koren)wanner


vannatura sub

1 kaf


vanno sub

1 (koren)wan
-- de tritico/de frumento = tarwewan
-- de avena = haverwan


vantar v

1 roemen, prijzen, ophemelen
-- su merces = zijn koopwaar aanprijzen
-- su proprie meritos = zijn eigen verdiensten ophemelen
-- un grande/longe experientia = op een rijke ervaring bogen
-- se = zich beroemen (op), opscheppen (over), prat gaan (op), pochen
(op)


+ vantator sub

1 iemand die roemt/prijst/ophemelt


vanteria sub

1 grootspraak, bluf, snoeverij


vapor sub

1 damp, stoom, nevel
-- aquee/de aqua = stoom, waterdamp
-- de mercurio = kwikdamp
-- de benzina/gasolina = benzinedamp
-- de carbon = kolendamp
-- sulfuree = zwaveldamp
-- pestilential = pestdamp/walm
-- consumite = afgewerkte stoom
--es toxic = giftige dampen
caldiera a/de -- = stoomketel
sibilo a -- = stoomfluit
prisa de -- = stoominlaat
valvula a -- = stoomklep
traction a -- = stoomtractie, stoomaandrijving
machina a/de -- = stoommachine
calefaction a/de/per -- = stoomverwarming
traino a -- = stoomtrein
tram (A)/tramway (A) a -- = stoomtram
nave/barca a/de -- = stoomboot/schip
rolo a -- = stoomwals
banio a/de -- = stoombad, zweetbad
locomotiva a -- = stoomlocomotief
navigation a -- = stoomvaart
pression/tension del -- = stoomdruk
a tote -- = op/met volle kracht
2 stoomboot/schip
-- a/de turbina = turbineboot
-- a/de rotas = raderschip/boot
compania de --es = stoomvaartmaatschappij


+ vaporimetro sub

1 dampmeter


+ vaporisabile adj

1 wat kan verdampen


vaporisar v

1 (doen) verdampen, (doen) vervluchtigen
2 verstuiven


vaporisation sub

1 verdamping, vervluchtiging
calor de -- = verdampingswarmte
2 verstuiving


vaporisator sub

1 vaporisator, verstuiver, TECHNICA verdamper (van stoomgenerator)
-- de perfumo = parfumverstuiver


vaporose adj

1 dampig, nevelig, wazig, vaag
celo -- = nevelige lucht
2 FIGURATE licht, doorzichtig, ijl


vaporositate sub

1 dampigheid, wazigheid
2 FIGURATE lichtheid, doorzichtigheid, ijlheid


var adj

1 met x-benen


+ varactor sub

1 varactor


+ varano sub

1 ZOOLOGIA varaan


+ varia sub

1 varia, mengelwerk


variabile adj

1 veranderlijk, wisselvallig, onbestendig
tempore -- = veranderlijk weer
vento -- = veranderlijke wind
nebulositate -- = wisselend bewolkt
2 wisselend, verschillend, variabel, veranderlijk
budget -- = variabel budget
resultatos -- = wisselvallige resultaten
horarios -- = glijdende/variabele werktijden
lentes a foco -- = lenzen met variabele focus
costos -- = variabele kosten
transformator -- = regeltransformator
animales a temperatura -- = koudbloedige dieren


+ variabile sub

1 MATHEMATICA variabile, veranderlijke grootheid
-- dependente = afhankelijke variabele
-- independente = onafhankelijk variabele
-- continue = continu-variabele
-- discontinue = discontinu-variabele
-- stochastic = stochastische variabele
-- apparente = schijnvariabele
-- controlate = gecontroleerde variabele
-- local = lokale variabele


variabilitate sub

1 variabiliteit, veranderlijkheid, wisselvalligheid, onbestendigheid
-- genetic = genetische variabiliteit
-- del tempore = onbestendigheid van het weer


variante adj

1 afwijkend


variante sub

1 afwijkende lezing/vorm/spelling, etc., variant
--s graphic de un parola = grafische varianten van een woord
MATHEMATICA -- combinatori =
combinatorische variant
-- linguistic = taalvariant
--es dialectal = dialectische varianten
--es stilistic = stilistische varianten
-- del media = afwijking van het gemiddelde


+ variantia sub

1 variantie
ECONOMIA, BIOLOGIA analyse (-ysis) del -- = varantie-analyse


variar v

1 veranderen, veranderlijk/verschillend zijn, variëren
le precios varia de cento a mille florinos = de prijzen lopen van honderd tot duizend gulden
le temperatura de ebullition varia con le pression = de kooktemperatuur varieert met de druk
2 afwisselen, afwisseling/variatie brengen in, variaties maken op, variëren
pro -- = voor de variatie/afwisseling


variate adj

1 afwisselend, gevariëerd
programma -- = gevariëerd/bont programma
vita -- = afwisselend leven
MUSICA thema -- = thema met variaties
2 uiteenlopend, verschillend
3 veelkleurig, bont


variation sub

1 verandering, afwisseling, spreiding, schommeling, variatie
MUSICA --es super un thema = variaties op een thema
MUSICA thema con --es = thema met variaties
--es de temperatura = temperatuurschommelingen
-- de precio = prijsschommeling
-- de lumine/de luce = lichtschakering
-- biologic = biologische variatie
BIOLOGIA -- discontinue = sprongvariatie
MATHEMATICA --es concomitante = gelijktijdige veranderingen
MATHEMATICA calculo del --es = differentiaalrekening
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- combinatori = combinatore variatie
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- accentual = accentverschuiving
STATISTICA coefficiente de -- = spreidingscoëfficiënt
ECONOMIA analyse (-ysis) de --es = variantie-analyse


+ variator sub

1 instrument dat regelt en controleert
-- de velocitate = snelheidsregelaar, toerenregelaar
-- de phase = faseregelaar
-- de tension = spanningsregelaar


varice sub

1 MEDICINA spatader
--s al ano = aambeien


varicella sub

1 MEDICINA waterpokken


varicocele sub

1 MEDICINA scrotumspatader, zakaderbreuk


varicose adj

1 MEDICINA spatader..., spataderachtig
vena -- = spatader


varie adj

1 verschillend, uiteenlopend, gevariëerd
2 verscheiden, talrijk, divers
-- vices = meerdere keren
in -- aspectos = in menig opzicht
3 veranderlijk, onbestendig


+ variegate adj

1 gespikkeld, gevlekt


+ varietal adj

1 BIOLOGIA variëteits...


varietate sub

1 afwisseling, verandering, variatie
2 verscheidenheid, diversiteit
-- de colores = kleurschakering
-- de culturas = verscheidenheid aan culturen
-- selecte de plattos deliciose = keur van lekkernijen
un grande -- de precios = een grote verscheidenheid aan prijzen
grande -- de modellos = grote keus aan modellen
3 BIOLOGIA variëteit, (onder)soort
4 spectaculo de --s = varietévoorstelling
theatro de --s = varietétheater
numero de -- = variéténummer
compania de --s = variétégezelschap
artista de --s = variété-artiest
programma de --s = variétéprogramma


variola sub

1 MEDICINA pokken
-- nigre = pestpokken
-- minor = kafferpokken, alastrim
marca de -- = pokput
marcate per le -- = pokdalig
vaccination contra le -- = koepokinenting
epidemia de -- = pokkenepidemie
vaccinar un persona contra le -- = iemand tegen de pokken inenten
disfigurate per le -- = door de pokken misvormd


variolar adj

1 MEDICINA pokken...


+ variolate adj

1 pokdalig, mottig


+ variolato sub

1 pokkenlijder


variolic adj

1 MEDICINA pokken...
eruption -- = pokkeneruptie
virus -- = pokkenvirus
epidemia -- = pokkenepidemie


+ variolite sub

1 MINERALOGIA varioliet, poksteen


varioloide sub

1 MEDICINA windpokken


variolose adj

1 van de pokken, pokken..., aan pokken lijdend, met de pokken besmet


+ varioloso sub

1 pokkenpatiënt


+ variometro sub

1 TECHNICA variometer, stijgsnelheidsmeter


varion sub

1 witvis


+ varmetro sub

1 varmeter


Varsovia sub n pr

1 Warschau


+ varsovian adj

1 Warschaus


+ varsoviano sub

1 Warschauer


vascello

1 vaartuig, schip
-- intergalactic = ruimteschip


vascular adj

1 BIOLOGIA vaat..., vasculair
texito -- = vaatweefsel
plantas -- = vaatplanten
systema -- = vaatstelsel
pariete --- = vaatwand
membrana -- = vaatvlies
cellula -- = vaatcel
crampo/spasmo -- = vaatkramp
maladia -- = vaatziekte
dilatation -- = vaatverwijding
affection -- = vaataandoening
chirurgia -- = vaatchirurgie


+ vascularisar v

1 BIOLOGIA vasculariseren


+ vascularisate adj

1 BIOLOGIA met veel vaten


+ vascularisation sub

1 BIOLOGIA vascularisatie, vaatvorming


vascularitate sub

1 BIOLOGIA het vasculair zijn, vatenrijkdom
2 BIOLOGIA vaatstelsel


vasculo sub

1 vat, bus
-- pro/a conservas = inmaakpot
2 botaniseertrommel
3 BIOLOGIA (bloed)vat, vat (in planten)
-- abdominal = ruggevat
-- lymphatic = lymfevat
-- tracheal = luchtpijpvat
constriction del --s sanguinee = vernauwing van de bloedvaten


vasculose adj

1 BIOLOGIA etc., vaat..., vaatrijk


+ vasectomia sub

1 MEDICINA vasectomie, operatieve verwijdering van de zaadleiders


vaselina

1 vaseline
potto de -- = vaselinepot
unctar con -- = met vaseline insmeren


+ vaselinar v

1 met vaseline insmeren


+ vasiforme adj

1 buisvormig
2 vaasvormig


vaso sub

1 vat
--s communicante = communicerende vaten
-- sanguinee/sanguinari = bloedvat
-- lymphatic = lymfevat
--s afferente = afferente vaten
-- de expansion = expansievat
-- de haurir = hoosvat
2 vaas, pot
-- a/de flores = bloemenvaas, bloempot
-- de onice = onyxvaas
-- de nocte = po
-- campaniforme = klokbeker
-- antique = antieke vaas
RELIGION -- de election = uitverkoren vat


+ vasoconstriction sub

1 MEDICINA vaatvernauwing


+ vasoconstrictive adj

1 MEDICINA vaatvernauwend


+ vasoconstrictor adj

1 MEDICINA vaatvernauwend


+ vasoconstrictor sub

1 MEDICINA vasoconstrictor (zenuw of stof met vaatvernauwende werking)


+ vasodepressor sub

1 MEDICINA vasodepressor


+ vasodilatation sub

1 MEDICINA vaatverwijding


+ vasodilatator adj

1 MEDICINA vaatverwijdend
nervos -- = vasodilatoren


+ vasodilatator sub

1 MEDICINA vasodilator (zenuw of stof met vaatverwijdende werking)


+ vasoligatura sub

1 MEDICINA vasoligatuur, bloedvatonderbinding


+ vasomotion sub

1 MEDICINA vasomotie


vasomotor adj

1 ANATOMIA vasomotorisch
nervos -- = vasomotoren


+ vasopressina sub

1 MEDICINA vasopressine


+ vasotomia sub

1 MEDICINA vasotomie


+ vassalisar v

1 HISTORIA leenplichtig maken


+ vassalisation sub

1 HISTORIA het leenplichtig maken


+ vassalitate sub

1 HISTORIA leenplicht, staat van vazal


vassallage sub

1 HISTORIA leenmanschap, vazalschap
deber de -- = vazallenplicht


vassallo sub

1 HISTORIA leenman, vazal
-- felon = trouweloos leenman
--s del rege = leenmannen des konings
stato -- = vazalstaat


vastar v

1 verwoesten


vaste adj

1 uitgestrekt, groot, wijd, ruim
un -- assortimento = een ruim assortiment
un publico = een breed publiek
de -- proportiones = van grote afmetingen


vastitate sub

1 uitgestrektheid, (enorme) omvang
le -- del mar = de uitgestrektheid van de zee


vatican adj

1 Vaticaans
bibliotheca -- = Vaticaanse bibliotheek
Citate Vatican = Vaticaanstad
concilio -- = Vaticaans concilie


+ vaticanista sub

1 vaticanist, specialist inzake het Vaticaan


Vaticano sub n pr

1 Vaticaanse heuvel
2 Vaticaan
Citate del -- = Vaticaanstad
pinacotheca del -- = pinacotheek van het Vaticaan


+ vaticinar v

1 voorspellen, waarzeggen, profeteren


+ vaticination sub

1 het waarzeggen, waarzegging, profetie


+ vaticinator sub

1 voorspeller, waarzegger, profeet, ziener


+ vaticinio sub

1 voorspelling, waarzegging, profetie


vaudeville sub FRANCESE

1 vaudeville, luchtig blijspel


+ vaudevillista {oo} sub

1 vaudevillist, schrijver van vaudevilles


vecte sub

1 koevoet, breekijzer, hefboom


vector sub

1 drager, overbrenger (anque MEDICINA)
-- de cultura = cultuurdrager
2 MATHEMATICA vector
campo de --es = vectorveld
summa de --es = vectorsom
componentes de un -- = componenten van een vector
norma de un -- = norm van een vector
radio -- = voerstraal
divergentia de un -- = divergentie van een vector
-- de base = basisvector
--es coplanar = coplanaire vectoren
-- libere = vrije vector
-- axial = axiale vector
-- orthogonal = orthogonale vector
-- de curvatura = krommingsvector
-- de unda = golfvector
-- nulle = nulvector
-- covariante = covariante vector
-- contravariante = contravariante vector
-- magnetic = magnetische vector
-- del prime curvatura = vector van de eerste kromming
-- proprie/characteristic = eigenvector
-- de campo = veldvector
-- polar = polaire vector


vectorial adj

1 MATHEMATICA vector..., vectorieel
calculo -- = vectoralgebra, vectorrekening
analyse (-ysis) -- = vectoranalyse
equation -- = vectorvergelijking
producto -- = vectorprodukt
diagramma -- = vectordiagram
summa -- = vectorsom
campo -- = vectorveld
spatio -- = vectorruimte


+ veda sub

1 RELIGION veda


+ vedic adj

1 RELIGION vedisch
lingua -- = vedische taal
periodo -- = vedische periode


+ vedismo sub

1 RELIGION vedisme


vegetabile adj

1 plante(n)..., plantaardig
oleo -- = plantaardige olie
proteina -- = plante-eiwit
ebore -- = plante-ivoor
seta -- = plantezijde
sal -- = plantezout
acido -- = plantezuur


vegetal adj

1 plante(n)..., plant..., plantaardig
oleo -- = plantaardige olie
butyro -- = plantenboter
texitos -- = plantaardige weefsels
fibra -- = plantenvezel
alimentos/nutrimento -- = plantaardig voedsel/voeding
productos -- = plantaardige produkten
odor -- = plantengeur
succo -- = plantensap
lacte -- = melksap
carbon -- = houtskool
cera -- = plantenwas
seta -- = plantenzijde
sal -- = plantenzout
acido -- = plantenzuur
pathologia -- = plantenziektenkunde
physiologia -- = plantenfysiologie
pigmento/colorante -- = plantenkleurstof
vita -- = plantenleven
resina -- = boomhars
proteina -- = planteneiwit
grassia -- = plantenvet
tapis (F)/tapete -- = plantendek/kleed, bodembedekking
specie -- = plantensoort
toxico/veneno -- = plantengif
mundo -- = plantenwereld
terra -- = teel/bladaarde
regno -- = plantenrijk
cellula -- = plantencel
ebore -- = plantenivoor
virologia -- = plantenvirologie


vegetal sub

1 plant, gewas
morphologia del --es = plantenmorfologie
(a)melioration genetic de --es = plantenveredeling


+ vegetalismo sub

1 streng vegetarisme


vegetar v

1 groeien (van planten)
2 vegeteren, een plantenleven leiden, verkommeren
-- in un empleo subalterne = vegeteren in een ondergeschikt baantje


vegetarian adj

1 vegetarisch
restaurante/restaurant (F) -- = vegetarisch restaurant
hotel (F) -- = vegetariërshotel
cocina -- = vegetariërskeuken
recepta -- = vegetarisch recept
regime (F) -- = vegetarische leefwijze


vegetarianismo sub

1 vegetarisme


vegetariano sub

1 vegetariër


+ vegetarismo sub

1 vegetarisme


vegetation sub

1 het vegeteren
2 vegetatie, plantengroei
-- arborescente/arboree = boomgroei
-- luxuriante/exuberante, exuberantia de -- = weelderige plantengroei
-- tropical = tropische vegetatie
-- steppic = steppevegetatie
-- ripicole = oeverbegroeiing
-- fungic = schimmelachtige groei
-- del deserto = woestijnvegetatie
zona de -- = plantengordel
limite del -- arborescente/arboree = boomgrens
3 MEDICINA vegetatie
--en adenoide = adenoïde vegetaties


vegetative adj

1 vegetatief
fortia -- = groeikracht
BIOLOGIA functiones -- = vegetatieve functies
propagation/reproduction/multiplication -- = vegetatieve vermeerdering
systema nervose -- = vegetatief zenuwstelsel
vita -- = vegetatief leven


vehemente adj

1 heftig, hevig, vurig, onstuimig
discurso -- = vurige rede


vehementia sub

1 heftigheid, hevigheid, vuur, onstuimigheid
parlar con -- = heftig spreken


vehicular adj

1 van het vervoer, vervoer...
parte -- del cammino = rijbaan
lingua -- = voertaal


vehicular v

1 vervoeren, transporteren, overbrengen


vehiculo sub

1 voertuig, vervoermiddel
-- spatial = ruimtevaartuig
-- a motor = motorvoertuig
-- amphibio = amfibievoertuig
-- a erucas = rupsvoertuig
2 middel om iets over te brengen (geluid/ziekte, etc.)
le lingua es le -- del pensata/pensamento = de taal is het voertuig der gedachten
3 PHARMACIA oplosmiddel, bindmiddel


vela sub

1 zeil (van schip)
-- de cappa = stormzeil
-- major, grande -- = grootzeil
-- basse = onderzeil
-- de trinchetto = fokkezeil
-- anterior = voorzeil
-- latin = Latijns zeil
-- quadrate = razeil
--s tannate = getaande zeilen
vela de -- = loggerzeil
tela a -- = zeildoek (weefsel voor zeilen)
planca a/de -- = zeilplank
yacht (A) a/de --s = zeiljacht
barca a/de --(s) = zeilboot
nave a/de --(s) = zeilschip
schola de -- = zeilschool
facer -- = (uit)zeilen, (uit)varen
poner al/prender le -- = onder zeil gaan
esser sub -- = onder zeil zijn
a plen -- = met volle zeilen
navigar a -- = zeilen
navigation a -- = zeilvaart
displicar le --s = de zeilen losgooien
altiar le --s = de zeilen hijsen
abassar le --s = de zeilen strijken
le abassamento del --s = het strijken van de zeilen


velar adj

1 ANATOMIA, PHONETICA velair
consonante -- = velaire medeklinker


velar v

1 (ver)sluieren, verhullen (anque FIGURATE)
-- su nuditate = zijn naaktheid verhullen
-- le veritate = de waarheid verhullen


velario sub

1 HISTORIA ROMAN tent


+ velarisar v

1 PHONETICA velariseren, een velaar karakter geven


+ velarisation sub

1 PHONETICA velarisering


+ velate adj

1 versluierd
con allusiones/in terminos -- = in bedekte termen/bewoordingen


+ veleria sub

1 zeilmakerij
2 zeilmakersvak
3 zeilmakerswerk


velero sub

1 zeilmaker
utensiles de -- = zeilmakersgereedschap
filo de -- = zeilmakersgaren
alesna de -- = zeilmakerpriem
aco/agulia de -- = zeilmakersnaald


velia sub

1 het waken, waak, het wakker zijn
stato de -- = waaktoestand
-- funebre = dodenwacht
nocte de -- = doorwaakte nacht


veliar v

1 waken, wakker zijn, opblijven
2 waken (voor/over), zorgen (voor), passen (op), de wacht hebben, waakzaam
zijn


veliero sub

1 zeilschip/boot
-- a/de duo mastes = tweemaster


+ velleitate sub

1 velleïteit


velo sub

1 sluier (anque FIGURATE)
-- nuptial = bruidsluier
-- de lucto = rouwfloers, rouwsluier
-- de gaza = gazen sluier
-- de bruma/de nebula = nevelsluier
-- del palato = velum, zachte verhemelte
ECCLESIA -- humeral = schoudervelum
sub le -- del nocte = onder de sluier van de nacht
sub le -- del amicitate = onder de dekmantel van de vriendschap
prender le -- = de sluier aannemen
un -- circum le luna = een sluier rond de maan
jectar un -- super un cosa = een sluier over iets werpen


veloce adj

1 snel, vlug, rap
manos -- de un pianista = rappe handen van een pianist


velocifero sub

1 HISTORIA (snel)diligence
2 HISTORIA velocipede


+ velocimetria sub

1 snelheidsmeting


velocimetro sub

1 snelheidsmeter


velocipede sub

1 HISTORIA velocipede
2 JOCO fiets


velocipedista sub

1 HISTORIA velocipedist
2 JOCO fietser


velocitate sub

1 snelheid, rapheid, gezwindheid
-- initial = beginsnelheid
-- final = eindsnelheid
-- medie = gemiddelde snelheid
-- minime = minimumsnelheid
-- maxime = maximumsnelheid
-- de reaction = reactiesnelheid
-- rotational/de rotation = rotatiesnelheid, draaisnelheid, omwentelingsnelheid
-- del sono = geluidssnelheid
-- del lumine/luce = lichtsnelheid
-- del vento = windsnelheid
-- de volo = vliegsnelheid
-- de dictato = dicteersnelheid
-- angular = hoeksnelheid
-- ascensional = stijgsnelheid
-- circumferential = omtreksnelheid
-- vertiginose = duizelingwekkende snelheid
-- recommendate/consiliate = adviessnelheid
-- record (A) = rekordsnelheid
reduce vostre --! = matig uw snelheid!
contator/indicator de -- = snelheidsmeter
excesso de -- = snelheidsoverschrijding
cursa de -- = snelheidsrace
record (A) de -- = snelheidsrekord
cambio/cambiamento de -- = snelheidswisseling
limitation del -- = snelheidsbeperking
limitator/restringitor de -- = snelheidsbegrenzer
variationes de -- = snelheidsveranderingen
cassa de --s = versnellingsbak (van auto)
retrogradar del tertie -- al secunde = terugschakelen van de derde naar de tweede versnelling
de alte -- = met grote snelheid
a tote -- = met volle snelheid, met een noodgang
cambiar de -- = schakelen (in auto)
cambiamento de --s = schakeling (in auto)


velodromo sub

1 wielerbaan, velodroom


+ velouté sub FRANCESE

1 veloutésoep


velvet sub ANGLESE

1 fluweel, velvet
-- de coton = katoenfluweel
tractar con guantos de -- = met fluwelen handschoenen aanpakken


vena sub

1 ANATOMIA ader (anque FIGURATE)
-- porta = poortader
-- coronari = kransader
-- cave = holle ader
-- pulmonar = longader
-- tracheal = luchtpijpader
-- cerebral = hersenader
-- scapular = schouderader
-- abdominal = buikader
-- spermatic = zaadader
-- cutanee = huidader
-- jugular = kropader
-- crural/femoral = dijader
-- sural/peronee/peroneal = kuitader
-- tracheal = luchtpijpader
-- mesenteric = darmader
-- pelvic = bekkenader
-- iliac = heupader
-- vesical = blaasader
-- thotacic/mammari = borstader
-- lingual = tongader
-- poetic = dichtader
ruptura de un -- = aderbreuk
apertura de -- = aderlating
incider/aperir un -- = aderlaten
2 BOTANICA ader, nerf
3 GEOLOGIA, MINERALOGIA etc., (erts/steen/mijn)ader
-- de aqua = waterader
-- de marmore = marmerader
-- de sal = zoutader
-- metallifere/de metallo = metaalader
-- stannifere/de stanno = tinader
-- argentifere/de argento = zilverader
-- cuprifere/de cupro = koperader
-- aurifere/de auro = goudader
-- carbonifere/de carbon = kolenader
-- plumbifere/de plumbo = loodader


+ venal adj

1 venaal, omkoopbaar, corrupt
amor -- = betaalde liefde


+ venalitate sub

1 venaliteit, omkoopbaarheid, corruptheid


venar (I) v

1 jagen


venar (II) v

1 aderen, marmeren


venate adj

1 geaderd
-- de blau = blauw geaderd
agata -- = golfagaat
ligno legiermente -- = licht geaderd hout


venation sub

1 het jagen, jacht


venator sub

1 jager
maestro -- = opperjagermeester
instincto de -- = jagersinstinct
populo de --es = jagersvolk


venatori adj

1 tot de jager of de jacht behorend, jagers..., jacht...
arte -- = jacht


venatura sub

1 adering, marmering, (in hout) vlam
le --s del marmore = de aderen van het marmer


vender v

1 verkopen
-- a credito = op krediet verkopen
-- a precio de costo = tegen kostprijs verkopen
-- al detalio = en detail verkopen
-- in grosso = en gros verkopen
-- per pecia = per stuk verkopen
-- al peso = bij het gewicht verkopen
-- le/su anima al diabolo = zijn ziel aan de duivel verkopen
-- publicamente = publiek verkopen
-- judicialmente = gerechtelijk verkopen
-- car = duur verkopen
-- car le/su vita = zijn leven duur verkopen
-- le pelle del urso ante que on lo ha prendite = de huid van de beer verkopen voordat men hem heeft geschoten
saper -- ben su planos = zijn plannen goed weten te verkopen
iste libro se vende ben = dat boek verkoopt goed
a -- = te koop


+ vendetta sub ITALIANO

1 bloedwraak, vendetta


vendibile adj

1 verkoopbaar, verhandelbaar
quantitate -- = verhandelbare hoeveelheid


+ vendibilitate sub

1 verkoopbaarheid, verhandelbaarheid


vendita sub

1 het verkopen, verkoop
in -- = te koop, verkrijgbaar
in -- in le librerias = verkrijgbaar bij/via de boekhandel
-- postal = postorder(verkoop)
precio de -- = verkoopprijs
volumine del --s = omzet
-- public = openbare verkoping
-- al detalio = detailverkoop
-- exclusive, monopolio de -- = alleenverkoop
-- nocturne = avondverkoop
-- judiciari/judicial = gerechtelijke verkoop
-- de libros = boekverkoping
-- de liquidation = opheffingsuitverkoop
banco de -- = toonbank
central de -- = verkoopcentrale
methodo de -- = verkoopmethode
conditiones de -- = verkoopvoorwaarden
imposto super le --s = omzetbelasting
contracto de -- = verkoopcontract
acto/scriptura de -- = verkoopakte
libro de --s = verkoopboek
data de -- = verkoopdatum
puncto de -- = verkooppunt
rete de -- = verkoopnet
servicio/section/departimento del --s = verkoopafdeling


venditor sub

1 verkoper
-- ambulante = marskramer, venter, koopman (op straat)
-- in grosso = groothandelaar
-- de periodicos = tijdschriftenverkoper
-- de lacte = melkman/boer
-- de pisces = vishandelaar, visboer
-- de libros = boekverkoper
-- de legumines/de verduras = groenteman
-- de flores = bloemenverkoper, bloemenman
-- de gelatos = ijscoman, ijsverkoper


+ venditrice sub

1 verkoopster


veneficio sub

1 het vergiftigen, vergiftiging, gifmengerij


venenifere adj

1 giftig


+ venenific adj

1 giftig
fungo -- = giftige paddestoel/zwam
substantia -- = giftige stof


veneno sub

1 vergif, gif
-- vegetal = plantengif, plantaardig gif
-- de serpente = slangengif
-- de bufon = paddenvergif
-- pro rattos = rattengif
-- sagittari = pijlgif
-- cadaveric = lijkegif
-- active = snelwerkend gif
-- mortal/mortifere/lethal = dodelijk gif
-- de contacto = contactvergif
-- lente/de effecto retardate = langzaam werkend gif
-- (de effecto) rapide/de action rapide = snel werkend gif
dente a -- = giftand
glandula a -- = gifklier
cuppa de -- = gifbeker
sin -- = gifvrij
reguardos cargate de -- = venijnige blikken


venenose adj

1 (ver)giftig
animal -- = giftig dier
planta -- = giftige plant
fungo -- = giftige paddestoel/zwam
glandula -- = gifklier
serpente -- = gifslang
aranea -- = giftige spin
dente -- = giftand
flecha {sj}/sagitta -- = gifpijl


venenositate sub

1 giftigheid


venerabile adj

1 eerbiedwaardig, venerabel
vetulo -- = eerbiedwaardige grijsaard


venerabilitate sub

1 eerbiedwaardigheid


venerar v

1 vereren, aanbidden, in ere houden


veneration sub

1 verering, aanbidding (anque RELIGION), eerbied, ontzag
-- idolatric = afgodische verering
le -- de un discipulo pro su maestro = de diepe eerbied van een leerling voor zijn leermeester
esser digne de -- = eerbiedwaardig zijn


venerator sub

1 vereerder, aanbidder


venerdi sub

1 vrijdag
Venerdi Sancte = Goede Vrijdag


Venere sub n pr

1 RELIGION ROMAN Venus
2 ASTRONOMIA Venus


veneree adj

1 venerisch, geslachts...
morbo/maladia -- = venerische ziekte, geslachtsziekte


veneria sub

1 (lange) jacht(partij)


+ venerologia, venereologia sub

1 MEDICINA venerologie


+ venerologista, venereologista sub

1 MEDICINA specialist voor geslachtsziekten


+ venerologo, venereologo sub

1 MEDICINA specialist voor geslachtsziekten


venete adj

1 HISTORIA ROMAN van Venetia of de Veneti
2 van Venetië, Venetiaans


Venetia sub n pr

1 HISTORIA ROMAN Venetia
2 Venetië
le Mercator de -- = de Koopman van Venetië


venetian adj

1 Venetiaans
lanterna -- = lampion


venetiano sub

1 Venetiaan


veneto sub

1 HISTORIA ROMAN lid van de stam der Veneti
2 HISTORIA ROMAN taal van de Veneti


Venezuela sub n pr

1 Venezuela


venezuelan adj

1 Venezolaans


venezuelano sub

1 Venezolaan


vengiabile adj

1 wat gewroken kan of moet worden


vengiantia sub

1 wraak, wraakneming, wraakoefening
spirito de -- = wraaklust
sete de -- = dorst naar wraak
sentimento de -- = wraakgevoel
pensamento/pensata/desiro/desiderio de -- = revanchegedachte
assetate de -- = wraakzuchtig
critar -- = om wraak roepen
invocar le -- de Deo = Gods wraak inroepen
die/jorno del -- = bijltjesdag
instigar un persona al -- = iemand aandrijven tot wraak


vengiar v

1 wreken, wraak nemen voor
-- un injuria = een belediging wreken
ille se ha vengiate atrocemente = hij heeft zich gruwelijk gewroken


vengiative adj

1 wraakgierig, wraakzuchtig


vengiator sub

1 wreker


venia sub

1 vergiffenis, vergeving


venial adj

1 vergeeflijk, licht (zonde)
peccato -- = vergeeflijke zonde
error -- = vergeeflijke fout


venialitate sub

1 vergeeflijkheid


venir v

1 komen
-- a un accordo/un compromisso = tot een vergelijk komen
-- al mundo = ter wereld komen, geboren worden
-- al manos = tot een handgemeen komen, op de vuist gaan
-- al parolas = woorden krijgen
facer -- = laten komen
facer -- le medico = de dokter roepen
ir e -- = heen en weer lopen, rondlopen
-- in mente = te binnen schieten
le idea non me ha venite = ik ben er niet op gekomen


venita sub

1 komst
le prophetas ha predicite le -- del Messia = de profeten hebben de komst van de Messias voorspeld


+ Venn sub n pr

1 Venn
diagramma -- = Venndiagram


venose adj

1 van de aderen, aderlijk
systema -- = aderstelsel
sanguine -- = aderlijk bloed
valvula -- = aderklep
tension -- = veineuze bloeddruk
pariete -- = wand van een ader
2 geaderd, generfd
folio -- = geaderd/generfd blad
ligno -- = generfd hout


venositate sub

1 adering


ventalio sub

1 mondopening in de vizierhelm


ventar v

1 waaien
il venta = het waait


+ ventiducto sub

1 luchtkanaal, luchtkoker


+ ventilabile adj

1 ventileerbaar


ventilar v

1 wannen, van kaf ontdoen
2 ventileren, de lucht verversen van
-- un camera = een kamer ventileren
3 FIGURATE (in het openbaar) bespreken, ventileren (plan, etc.)
-- un secreto = een geheim ventileren


ventilation sub

1 ventilatie, ventilering, luchtverversing
-- fortiate = geforceerde ventilatie
canal de -- = ventilatiekanaal
tubo de -- = luchtkoker
fenestra de -- = ventilatieraam
grillia de -- = ventilatierooster
puteo de -- = ventilatieschacht
turre de -- = ventilatietoren
systema de -- = ventilatiesysteem
2 het naar buiten brengen (van mening/plan, etc.). openbare discussie


+ ventilative adj

1 Vide: ventilator


ventilator sub

1 ventilator
-- electric = elektrische ventilator
-- a helice = schroefventilator
-- mural = muurventilator
-- de tabula = tafelventilator
cinctura/corregia de -- = ventilatorriem


+ ventilator adj

1 mbt ventilatie, ventilatie...


vento sub

1 wind
-- boreal/septentrional/del nord = noordenwind
-- del est = oostenwind
velocitate del -- = windsnelheid
intensitate/fortia del -- = windkracht/sterkte
direction del -- = windrichting
-- contrari/adverse = tegenwind
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES -- de proa = tegenwind
energia del -- = windenergie
rosa del --s = windroos
-- de terra = landwind
-- marin/del mar/del largo = zeewind
-- polar = poolwind
-- del sud = zuidenwind
-- alisee = passaatwind
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES -- in poppa = de wind mee
-- de detra = rugwind
-- superior = bovenwind
-- descendente = valwind
METEO -- anabatic = opstijgende wind
-- forte = harde wind
-- fortissime = keiharde wind
-- moderate = matige wind
-- favorabile = gunstige wind
-- glacial/gelide = ijzige wind
-- aspere = gure wind
-- variabile/mutabile = veranderlijke wind
asperitate del -- = guurheid van de wind
-- de tempesta = stormwind
-- vorticose/cyclonal = wervelwind
-- regnante/dominante/prevalente = meest voorkomende/heersende wind
molino de -- = windmolen
latere sub le -- = lagerwal, lijzijde
le canto del -- = het lied van de wind
le joco del -- e del undas = het spel van wind en golven
le vento cambia/torna = de wind draait
le -- se leva = de wind steekt op
le -- se ha calmate = de wind is gaan liggen
sensibile al -- = windgevoelig
resistente al -- = windvast
exponite al -- = op de wind liggend
ir contra (le) -- = de wind tegen hebben
tornar (se) a tote le --s = met alle winden meewaaien
le -- gira/torna con le sol = de wind ruimt
le -- gira/torna contra le sol = de wind krimpt
fusil a/de -- = windbuks
colpo de -- = windvlaag/stoot
reguardar/mirar de qual latere suffla le -- = de kat uit de boom kijken
2 wind (ontsnappend darmgas)
-- vaginal = schedewind
laxar un -- = er een laten vliegen


+ ventosa sub

1 luchtgat, trekgat, ventilatieopening
2 TECHNICA zuignap
3 ZOOLOGIA zuigorgaan/snuit


ventose adj

1 winderig
2 winderig (in het lijf)


+ ventose sub

1 HISTORIA ventôse, windmaand


ventositate sub

1 winderigheid
2 winderigheid (in het lijf)
-- vaginal = schedewind(en)


ventral adj

1 ventraal, buik...
dolor -- = buikpijn
region -- = buikstreek
aletta/pinna -- = buikvin
decubito -- = buikligging
hernia -- = buikbreuk, ingewandsbreuk
pilo -- = buikhaar
paracadita -- = op de buik bevestigde parachute


ventrata sub

1 worp, nest (jonge honden/katten, etc.)
2 stevige hap, overvloedige maaltijd


ventre sub

1 buik (anque PHYSICA, TECHNICA)
-- de un bottilia = buik van een fles
-- de un musculo = buik van een spier
-- hydropic = waterbuik
operation del -- = buikoperatie
examine del -- = buikonderzoek
organo del -- = buikorgaan
mal de -- = buikpijn
fluxo de -- = buikloop, schijterij
atterrage super le/de -- = buiklanding
parte inferior del --, basse -- = onderbuik
dansa del -- = buikdans
dansatrice del -- = buikdanseres
dur de -- = hardlijvig
-- de un urceo/gitarra/nave = buik van een kruik/gitaar/schip PHYSICA --s e nodos de un unda =
buiken en knopen van een golf


ventricular adj

1 ANATOMIA ventriculair (mbt hart- en hersenkamers)
cavitate -- = ventriculaire holte


ventriculo sub

1 ANATOMIA (orgaan)holte, hartkamer, hersenkamer, ventrikel
-- cerebral/del cerebro = hersenholte
-- del corde = hartkamer
-- del larynge = keelholte


+ ventrilabie adj

1 BOTANICA met buikige lip


ventriloque adj

1 buiksprekend


ventriloquia sub

1 buikspraak, het buikspreken


ventriloquo sub

1 buikspreker


+ ventrute adj

1 dikbuikig
persona -- = dikbuik


+ ventruto sub

1 dikbuik


+ venturi sub

1 venturi, venturimeter


+ venturimetro sub

1 venturimeter


venula sub

1 ANATOMIA adertje


Venus sub n pr

1 RELIGION ROMAN Venus
templo de -- = Venustempel
culto de -- = Venuscultus/dienst
monte de -- = venusberg/heuvel
2 ASTRONOMIA Venus


+ venusian adj

1 ASTRONOMIA Venus...


+ venustate sub

1 gratie, bevalligheid


+ venuste adj

1 gratieus, bevallig


ver sub

1 lente, voorjaar


ver adj

1 waar, echt (in overeenstemming met de waarheid of werkelijkheid)
testimonio -- = waarheidsgetrouw getuigenis
historia -- = waar verhaal (werkelijk gebeurd)
costas -- = ware ribben
le -- nomine de un persona = iemands ware naam
un -- artista = een echte/ware kunstenaar
su casa es un -- palatio = zijn huis is een waar paleis


verace adj

1 waar, waarachtig, oprecht, eerlijk


veracitate sub

1 waarachtigheid, oprechtheid
demonstrar le -- de un cosa = iets aannemelijk maken
2 waarheidsgehalte
le -- de un studio historic = het waarheidsgehalte van een historische studie


veranda sub

1 veranda, waranda, serre
porta de -- = verandadeur
fenestra de -- = verandaraam
solo de -- = verandavloer


+ veratrina sub

1 PHARMACIA veratrine


+ veratro sub

1 BOTANICA veratrum, nieskruid


verbal adj

1 mondeling, in woorden, woord..., verbaal
abundantia/fluxo/fluvio -- = woordenvloed
ordine -- = mondeling bevel
reporto -- = verbaal/mondeling verslag
accordo/contracto -- = mondelinge overeenkomst
examine -- = mondeling examen
surditate -- = woorddoofheid
cecitate -- = woordblindheid, leesblindheid
memoria -- = woordgeheugen
communication -- = verbale communicatie
violentia -- = verbaal geweld
promissa -- = mondelinge belofte
votar verbalmente = mondeling stemmen
2 van het werkwoord, werkwoorden..., werkwoords..., verbaal
forma -- = werkwoordsvorm, persoonsvorm
substantivo -- = verbaal substantief
locution -- = werkwoordelijke uitdrukking
radice -- = werkwoordstam
predicato -- = werkwoordelijk gezegde
parte -- del predicato = werkwoordelijk deel van het gezegde


+ verbalisar v

1 verbaliseren, onder woorden brengen
-- un testimonio = een getuigenis verbaliseren
-- un sentimento = een gevoel in woorden uitdrukken


+ verbalisation sub

1 het onder woorden brengen
le -- de un sentimento = het onder woorden brengen van een gevoel


+ verbalismo sub

1 verbalisme


+ verbalista sub

1 woordenkenner


+ verbasco sub

1 BOTANICA toorts, kaarskruid
-- thapsiforme = stalkaars


+ verbena sub

1 BOTANICA ijzerhard


+ verbenaceas sub pl

1 BOTANICA verbenaceae, ijzerhardfamilie


verberar v

1 tuchtigen, geselen


verberation sub

1 tuchtiging, geseling


+ verbigeration sub

1 PSYCHOLOGIA verbigeratie (herhaling van onsamenhangende woorden)


verbo sub

1 woord
RELIGION le Verbo = het Woord
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA werkwoord
-- (in)transitive = (on)overgankelijk werkwoord
-- auxiliar = hulpwerkwoord
-- impersonal/unipersonal = onpersoonlijk werkwoord
-- pronominal/reflexive = wederkerend werkwoord
-- (ir)regular = (on)regelmatig werkwoord
-- defective = defectief werkwoord
-- inchoative = inchoatief werkwoord
-- durative = duratief werkwoord
-- intensive = intensief werkwoord
-- perfective = perfectief werkwoord
-- con diphthongation/con diphthongo = gediftongeerd werkwoord
radice de un -- = werkwoordstam
conjugar un -- = een werkwoord vervoegen
mitter un -- al presente = een werkwoord in de tegenwoordige tijd zetten


+ verbomania sub

1 PSYCHOLOGIA ziekelijke praatzucht, spreekwoede


verbose adj

1 breedsprakig, wijdlopig, langdradig
discurso -- = langdradige rede
prosa -- = langdradig proza
scriptor -- = langdradige schrijver
orator -- = breedsprakige redenaar
exprimer se verbosemente = zich uiten met veel omhaal van woorden


verbositate sub

1 breedsprakigheid, wijdlopigheid, langdradigheid
-- de un explication = langdradigheid van een uitleg
-- de un scriptor = langdradigheid van een schrijver


+ verdastre adj

1 groenachtig


verde adj

1 groen, vers, jeugdig
haringo -- = groene haring
le annos -- = de jeugdjaren
2 kras
vetulo -- = krasse grijsaard
vetulessa -- = krasse ouderdom
3 groen (kleur)
-- clar/pallide = lichtgroen
forrage -- = groenvoer
caule -- = groene kool
pico -- = groene specht
carta -- = groene kaart
cinctura/zona -- = groenzone, groengordel
colorar in -- = groen kleuren/verven
dar le lumine/luce -- = het groene licht geven
4 groen, onrijp, wrang
fructo -- = onrijpe vrucht
vino -- = wrange wijn


verde sub

1 (de kleur) groen


verdear v

1 groen worden


verdemar adj

1 zeegroen


verdicto sub

1 vonnis, uitspraak, oordeel, beslissing
-- dur/sever = hard vonnis
-- de culpabilitate = schuldigverklaring
-- del juratos/del jury (A) = uitspraak van de jury


verdiero sub

1 boomgaard
-- neglecte = verwilderde boomgaard


+ verdigris sub

1 kopergroen


+ verdon sub

1 ZOOLOGIA groenling (vogel)


verdura sub

1 groen, loof, gebladerte
2 groente
--s fresc = verse groente
--s de folio = bladgroente
--s in latta = blikgroente
--s biologic = biologische groenten
--s congelate = diepvriesgroenten
--s pro proprie consumo/consumption = groenten voor eigen gebruik
--s de estufa = kasgroente
--s guastate = stek
mercato de --s = groentemarkt
venditor/mercante/mercator de --s = groenteman, groentehandelaar
carro/carretta al/de --s = groentekar
cultura de --s = groenteteelt
cultor/cultivator de --s = groentekweker
cultivar --s = groenten kweken/telen
jardin de --s = groentetuin
suppa de -- = groentesoep


+ verdurero sub

1 groenteman, groenteboer
carro del -- = groentekar/wagen
stand del -- = groentestal/kraam


+ verecunde adj

1 bescheiden, verlegen, schuchter


+ verecundia sub

1 bescheidenheid, verlegenheid, schuchterheid


+ verga sub

1 roede, sta(a)f, stok, stang
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES ra
-- inferior, basse -- = onderra
-- de artimon = bezaansra
3 penis


+ vergentia sub

1 PHYSICA GEOLOGIA vergentie
-- de un plica = vergentie van een aardplooi


verger v

1 (naar één kant) hellen/neigen


vergilian,virgilian adj

1 Vergiliaans


Vergilio,Virgilio sub n pr

1 Vergilius


vergonia sub

1 schaamte
-- false = valse schaamte
-- vicariante/substitutive = plaatsvervangende schaamte
haber -- = beschaamd zijn, zich schamen
inspirar -- a = beschamen
sentimento de -- = schaamtegevoel
morir de -- = zich dood schamen
oblidar omne -- = alle schaamte van zich afzetten
mentitor sin -- = schaamteloze leugenaar
rubie de -- = met beschaamde kaken
non saper lo que es -- = geen schaamte meer kennen
2 schande
il es -- que vos procede assi = het is godgeklaagd dat u zo handelt


+ vergoniar v

1 beschaamd maken
-- se = zich schamen, zich generen
io me vergonia de te = ik schaam me voor jou


vergoniose adj

1 beschamend, schandelijk
2 verlegen, schuchter, bedeesd


veridic adj

1 geloofwaardig, betrouwbaar, waarheidslievend, waar
teste -- = betrouwbare getuige
testimonio -- = betrouwbaar getuigenis


veridicitate sub

1 waarachtigheid, geloofwaardigheid, waarheid
-- de un testimonio = geloofwaardigheid van een getuigenis


verificabile adj

1 verifieerbaar, controleerbaar
dato -- = controleerbaar gegeven


+ verificabilitate sub

1 verifieerbaarheid, controleerbaarheid
-- de un facto = verifieerbaarheid van een feit


verificar v

1 verifiëren, de waarheid/juistheid onderzoeken/nagaan van, controleren
-- un calculo = een berekening controleren
-- un conto = een rekening controleren
-- le peso de un cosa = iets nawegen
-- le pesos e mesuras = ijken
-- le functionamento de = proefdraaien
-- si un cosa non contine errores = iets op fouten controleren
2 waarmaken, staven, bevestigen


verification sub

1 verificatie, controle, het nazien/onderzoeken naar de echtheid/juistheid van iets
le -- de un hypothese (-esis) = het verifiëren van een hypothese
-- de pesos e mesuras = ijking


+ verificative adj

1 controle..., ter verificatie


verificator sub

1 iemand die controleert, controleur, verificateur
-- de pesos e mesuras = ijkmeester
2 controletoestel, controlemeter


verisimile adj

1 waarschijnlijk, aannemelijk


verisimilitude sub

1 waarschijnlijkheid, aannemelijkheid


+ verismilantia sub

1 waarschijnlijkheid, aanne-melijkheid


verismo sub

1 ARTE verisme (tot het uiterst gedreven realisme)


verista sub

1 ARTE verist (aanhanger van het verisme)


verista adj

1 ARTE veristisch


+ veritabile adj

1 echt, waar, werkelijk


veritate sub

1 waarheid
-- fundamental = grondwaarheid
-- nude e crude/pur e simple = naakte waarheid
-- irrefutabile = onomstotelijke waarheid
-- evidente = waarheid als een koe
-- vital = levenswaarheid
-- de fide = geloofswaarheid
--s cognoscibile = kenbare waarheden
medie -- = halve waarheid
hora del -- = uur der waarheid
amor de -- = waarheidsliefde
sero de -- = waarheidsserum
nucleo de -- = kern van waarheid
le recerca del -- = het zoeken naar de waarheid
conforme al -- = in overeenstemming met de waarheid, naar waarheid (opgetekend)
tacer le -- = de waarheid verzwijgen
dicer le -- = de waarheid spreken
a dicer le -- = om de waarheid te zeggen
disguisar le -- = de waarheid verhullen
violentar le -- = de waarheid geweld aandoen
in -- = waarlijk, heus, inderdaad
le -- es in le medio = de waarheid ligt in het midden
le -- es que = de waarheid is dat, het komt er eigenlijk op neer dat
in honor al -- io debe dicer que = de waarheid gebiedt mij te zeggen dat


verme sub

1 ZOOLOGIA worm, pier
-- de terra = aardworm, regenworm
-- de ligno = houtworm
-- de farina = meelworm
-- de caseo = kaasmijt/made
-- de seta = zijderups
-- intestinal = darmworm


+ vermeil sub FRANCESE

1 vermeil, verguld zilver


vermente adv

1 waarlijk, werkelijk, echt, heus


+ vermicelleria sub

1 vermicellifabriek


vermicelli sub pl ITALIANO

1 vermicelli
-- crispe = krulvermicelli
chocolate {sj} -- = chocoladehagelslag


vermicida sub

1 wormdodend middel


vermicida adj

1 wormdodend


+ vermicular adj

1 BIOLOGIA wormvormig, wormachtig, vermiculair
appendice -- = wormvormig aanhangsel (van de blinde darm)
contraction -- = peristaltische beweging


+ vermiculate adj

1 wormstrepig


+ vermiculite sub

1 MINERALOGIA vermiculiet


+ vermiculo sub

1 wormpje


vermiforme adj

1 wormvormig, vermiculair
ANATOMIA appendice -- = wormvormig aanhangsel (van de blinde darm)


vermifuge adj

1 wormverdrijvend
pulvere -- = wormpoeder
biscuit -- = wormkoekje
herba -- = wormkruid


vermifuge sub

1 wormverdrijvend middel


vermilie adj

1 fel rood


+ vermilingue adj

1 wormtongig


vermilion sub

1 vermiljoen(kleur)


+ vermilion adj

1 vermiljoen


vermina sub

1 ongedierte (luizen, vlooien, etc.)
exterminar -- = ongedierte uitroeien


verminose adj

1 onder het ongedierte zittend, luizig
2 MEDICINA door (darm)wormen veroorzaakt


vermivore adj

1 ZOOLOGIA wormetend


vermut sub

1 vermout


+ vernacular adj

1 inheems, lands...
lingua -- = inheemse taal, landstaal, streektaal
nomine -- de un planta o de un animal = volksnaam voor een plant of een dier
parolas -- = inheemse woorden


+ vernacularisar v

1 in de landstaal overbrengen, aan de landstaal aanpassen


+ vernacularisation sub

1 overbrenging in de landstaal, aanpassing aan de landstaal


+ vernaculo sub

1 landstaal, streektaal, dialect


vernal adj

1 lente..., voorjaars...
equinoctio -- = lente(nacht)evening
puncto -- = lentepunt
sol -- = lentezon
canto -- = lentelied, lentezang
verdura -- = lentegroen
die/jorno -- = lentedag
vespere/vespera -- = lenteavond
matino/matinata -- = lenteochtend, lentemorgen
spergula -- = heidespurrie
adonis -- = voorjaarsadonis
scrofularia -- = voorjaarshelmkruid


+ vernalisar v

1 AGRICULTURA vernaliseren, verzomeren


+ vernalisation sub

1 AGRICULTURA vernalisatie, verzomering


+ vernation sub

1 BOTANICA bladplooiing (in de knop), knopligging, prefoliatie, vernatio


+ vernier sub FRANCESE

1 MATHEMATICA vernier, nonius, graadverdeler
2 rocchetta -- = stuurraket


+ vernissage sub FRANCESE

1 vernissage (officiële opening van kunsttentoonstelling)


vernissar v

1 vernissen


vernissator sub

1 vernisser


vernisse sub

1 vernis
-- mat = matvernis
-- brillante/lustrose = glansvernis
-- colorate = kleurvernis
-- resinose = harsvernis
-- de auro = goudvernis
-- a ungulas = nagellak
-- al copal = kopalvernis


vero adv

1 waar, in waarheid, naar waarheid, terecht, inderdaad, juist


+ Verona sub n pr

1 Verona


+ veronal sub

1 veronal


+ veronese adj

1 van/uit Verona


+ veronese sub

1 Veronees, bewoner van Verona


+ Veronica sub n pr

1 Veronica


+ veronica sub

1 BOTANICA ereprijs
-- montan/del montanias = bergereprijs
-- spicate = aardereprijs
-- agreste/arvense = akkerereprijs, veldereprijs
-- alpin = alpenereprijs
-- scutellate = schotelereprijs, schildvruchtereprijs


verosimilante adj

1 waarschijnlijk, aanneemlijk


verosimilantia sub

1 waarschijnlijkheid, aanneembaarheid


verre sub

1 ZOOLOGIA mannetjesvarken, beer


verruca sub

1 wrat
cauterisation de un -- = cauterisatie van een wrat
2 bult, wrat (op plant)


verrucaria sub

1 BOTANICA verrucaria (op dode bomen groeiend mos)


+ verrucibractee adj

1 BOTANICA met wrattige schutbladen


+ verruciflor adj

1 BOTANICA met wrattige bloemen og bloeiwijzen


verruciforme adj

1 wratvormig, wratachtig


+ verrucivore adj

1 dectico -- = wrattenbijter


verrucose adj

1 wratachtig, met wratten
mano -- = hand met veel wratten
2 MEDICINA wratvormend (mbt tuberculose)
3 betula -- = haagberk, zilverberk
columba domestic -- = wratduif


verrucositate sub

1 MEDICINA aanwezigheid van talrijke wratten, wratachtige huidwoekering


+ versamento sub

1 overgieting, uitstorting, inschenking
2 storting (van geld)
recepta de -- = stortingsbewijs
mandato de -- = stortingskaart
formulario de -- = stortingsformulier


versar (I) v

1 -- se in = vertrouwd worden met


+ versar (II) v

1 (over)gieten, (in), (uit)storten, (in)schenken
-- lacrimas = tranen vergieten/storten
-- sanguine = bloed vergieten
2 overmaken, storten, uitbetalen, uitkeren
-- le amonta juste = het juiste bedrag overmaken
-- le abonamento = het abonnement betalen
capital versate = gestort kapitaal


versate adj

1 -- in = ervaren in, bedreven in, vertrouwd met
-- in le arte del scherma = bedreven in het schermen
le homine es multo -- in historia = de man is goed thuis in geschiedenis
ille es multo -- in le materia = hij is in deze materie goed ingevoerd


versatile adj

1 beweeglijk, wendbaar, gemakkelijk draaiend
2 FIGURATE wispelturig, veranderlijk, grillig


versatilitate sub

1 beweeglijkheid, wendbaarheid
2 FIGURATE wispelturigheid, veranderlijkheid, grilligheid


versetto sub

1 vers (in de bijbel)
parola de un -- del biblia = tekstwoord
Marco 6, -- 10 = Marcus 6, vers 10
2 liturgische tekst met responsorium


+ versicolor adj

1 van kleur verwisselend, veelkleurig, bont
myosotis -- = veelkleurig vergeet-mij-nietje


versiculo sub

1 vers (in de bijbel)
2 liturgische tekst met responsorium


versificar v

1 verzen maken, rijmen
2 op rijm zetten, berijmen


versification sub

1 verskunst, rijmkunst
2 verstechniek, versbouw, versificatie
-- libere = vrije versbouw


versificator sub

1 verzenmaker, dichter
habilitate de -- = rijmvaardigheid


version sub

1 het (om)keren, (om)kering (anque MEDICINA)
2 vertaling, overzetting
le --es del Biblia = de overzettingen van de Bijbel
3 lezing, versie, redactie
un altere -- del historia = een andere versie van het verhaal
il circula differente --es de iste cosa = van deze zaak zijn verschillende lezingen in omloop
film (A) in -- original = niet-nagesynchroniseerde film
le prime -- esseva melior = de eerste redactie was beter


verso sub

1 vers, versregel, dichtregel, bijbelvers
-- libere/blanc = rijmloos vers
-- metric = metrisch vers
-- rhythmic = ritmisch vers
-- catalectic = catalectisch vers
-- dicatalectic = dicatalectisch vers
-- dactylic = dactylisch vers
-- leonin = versregel waarvan de beide halfverzen rijmen
-- intercalari = herhalingsvers
-- initial = aanvangsregel
componer/facer --s = dichten
2 TYPOGRAPHIA etc., linkerpagina in open boek, ommezijde, keerzijde (van munt, etc.),
rugzijde, achterzijde


verso prep

1 naar, in de richting van, de kant op van
-- le urbe = stadwaarts
-- le interior del pais = landinwaarts
2 omstreeks, tegen
-- duo horas = tegen tweeën, om ongeveer twee uur
-- 1900 = omstreeks 1900


versta sub RUSSO

1 werst (Russische mijl: 1067 m)


vertebra sub

1 ANATOMIA wervel
-- dorsal = ruggewervel
-- cervical/de collo = halswervel
-- thoracic = borstwervel
-- caudal = staartwervel
-- lumbar = lendewervel
-- coccygeal = stuitwervel
corpore del -- = wervellichaam


vertebral adj

1 ANATOMIA wervel..., vertebraal
arco -- = wervelboog
arteria -- = wervelslagader
columna -- = ruggegraat
canal -- = wervelkanaal
foramine -- = wervelholte/gat
disco -- = tussenwervelschijf
corpore -- = wervellichaam
nervo -- = wervelzenuw
dolor/algia -- = wervelpijn
systema -- = vertebraal stelsel


+ vertebralitate sub

1 gewerveldheid


vertebrate adj

1 gewerveld


vertebratos sub pl

1 ZOOLOGIA vertebrata, vertebraten, gewervelde dieren


+ vertebrotherapeuta sub

1 MEDICINA specialist op het gebied van de wervels


verter v

1 draaien, keren, wenden, buigen


vertical adj

1 verticaal, loodrecht, rechtstandig
movimento -- = verticale beweging
linea -- = loodlijn
pariete -- = rechtstandige wand
section -- = verticale doorsnede
controlo -- del precios = verticale prijsbinding
organisation -- de un interprisa = verticale bedrijfsorganisatie
levar se verticalmente = loodrecht omhoog rijzen


+ vertical sub

1 loodlijn, verticaal(lijn), normaal


verticalitate sub

1 verticale/loodrechte stand, rechtstandigheid
verificar le -- de un muro = controleren of een muur loodrecht staat


vertice sub

1 top, toppunt, spits, zenit
conferentia al -- = topconferentie
-- de ogivas = kruising van spitsbogen
-- de un structura = hoogste punt van een bouwsel
trovar se al -- del scala social = zich op de hoogste trede van de maatschappelijke ladder bevinden
-- del carriera = top van de carriera
2 ANATOMIA kruin
3 MATHEMATICA hoekpunt (van een driehoek, etc.)
angulo del -- = tophoek
-- de un curva = hoogtepunt van een kromme
-- de un conica = top van een kegelsnede


+ verticiliose (-osis) sub

1 MEDICINA ringvuur


verticillate adj

1 BOTANICA kransgewijs (geplaatst)
folios -- = kransgewijze bladstand
salvia -- = kranssalie


+ verticillifolie adj

1 BOTANICA met kransstandige bladeren


+ verticilliforme adj

1 BOTANICA kransvormig


verticillo sub

1 BOTANICA krans (om stengel)


verticitate sub

1 vermogen om naar alle kanten te draaien


vertigine sub

1 duizeling, duizeligheid, draaierigheid
haber le -- = duizelen, duizelig zijn


vertiginose adj

1 duizelig
2 duizelingwekkend (anque FIGURATE)
distantias -- = duizelingwekkende afstanden
altor -- = duizelingwekkende hoogte
carriera -- = zeer snelle carriëre
turre vertiginosemente alte = duizelingwekkend hoge toren


+ vertigo sub

1 kolder (paardenziekte)


verve sub FRANCESE

1 vuur, gloed, geestdrift, brio, verve
esser plen de -- = vol verve zijn


+ vesania sub

1 waanzin, dwaasheid


+ vesanic adj

1 waanzinnig, gek, dwaas


vesica sub

1 ANATOMIA blaas
-- biliar = galblaas
-- urinari/del urina = urineblaas
-- natatori = zwemblaas
-- de porco = varkensblaas
frigido in le -- = kou op de blaas
2 MEDICINA blaar


vesical adj

1 van de blaas, blaas...
arteria -- = blaasslagader
vena -- = blaasader
calculo -- = blaassteen
musculo -- = blaasspier
spasmo -- = blaaskramp
paralyse (-ysis) -- = blaasverlamming


vesicante adj

1 blaartrekkend (anque MEDICINA)
MILITAR
gas -- = blaartrekkend gas


vesicante sub

1 trekpleister, blaartrekkende pleister


vesicar adj

1 blaren krijgen


+ vesicari adj

1 carex/carice -- = blaaszegge, waterrietgras


+ vesication sub

1 MEDICINA blaarvorming, blaartrekking


+ vesicatori adj

1 blaartrekkend (anque MEDICINA)
emplastro -- = blaartrekkend pleister


+ vesicorectal adj

1 MEDICINA vesicorectaal


+ vesicovaginal adj

1 MEDICINA vesicovaginaal


vesicula adj

1 ANATOMIA blaas(je)
-- cerebral/encephalic = hersenblaasje
-- pulmonar = longblaasje
-- biliar = galblaas
-- serose = vochtblaasje
-- a aere = luchtblaas (van vis)
2 MEDICINA blaar(tje)
-- de sanguine = bloedblaar
3 BOTANICA blaasje
-- germinative = kiemblaasje
-- seminal = zaadblaasje


vesicular adj

1 blaasvormig, blaasachtig
lichen -- = huidmos


+ vesiculation sub

1 vorming van blaasjes


+ vesiculiforme adj

1 vesiculiform, blaasvormig


+ vesiculose adj

1 vol blaasjes, blaasvormig, blaasachtig
fuco -- = blaaswier


vesir sub TURCO

1 vizier


vesirato sub

1 ambt, ambtstermijn en waardigheid van een vizier


vespa sub

1 ZOOLOGIA wesp
-- arvense = akkerwesp
-- fossori = graafwesp
aculeo de -- = wespenangel
melle de -- = wespenhoning
nido de --s = wespennest
piccatura/punctura de -- = wespensteek
talia/cinctura de -- = wespentaille


vespera,vespere sub

1 avond
-- de hiberno = winteravond
-- de estate = zomeravond
-- de gala = gala-avond
-- musical = muziekavond(je)
-- theatral = toneelavond
jornal del -- = avondblad
edition del -- = avondeditie
repasto/dinar del -- = avondeten
precaria del -- = avondgebed
roba del -- = avondjapon
schola/cursa del -- = avondcursus, avondschool
aere de -- = avondlucht
programma del -- = avondprogramma
stella del -- = avondster
representation del -- = avondvoorstelling
meditation del -- = avondwijding
iste -- = vanavond
le -- = 's avonds
heri -- = gisteravond
ECCLESIA --s = vespers


vesperal adj

1 van de avond, avond...
promenada -- = avondwandeling
habito -- = avondkleding


vesperal sub

1 ECCLESIA vesperboek


vespertilion sub

1 ZOOLOGIA grootoorvleermuis


vespertin adj

1 van de avond, avond...
edition -- = avondeditie
hora -- = avonduur
missa -- = avondmis
habito -- = avondkleding


vespiario

1 wespennest


+ vespido sub

1 ZOOLOGIA plooiwesp


Vesta sub n pr

1 RELIGION ROMAN Vesta
2 ASTRONOMIA Vesta


vestal adj

1 RELIGION ROMAN van Vesta, Vestaals
virgine -- = Vestaalse Maagd
2 RELIGION ROMAN Vestaals, van een Vestaalse maagd
3 ASTRONOMIA van Vesta


vestal sub

1 Vestaalse maagd


veste sub

1 kledingstuk, gewaad
-- nuptial = bruidsjapon
-- de matino = ochtendjapon
-- de camera = kamerjapon
-- de nocte = nachtgewaad
-- multo aperte = blote jurk
unco de --s = kleerhaak


vestiario sub

1 vestiaire, garderobe
dama del -- = garderobejuffrouw


+ vestibular adj

1 ANATOMIA voorhofs..., vestibulair


vestibulo sub

1 voorportaal, voorhuis, vestibule
2 ANATOMIA voorhof (van inwendig oor/schede, etc.)
-- del larynge = voorhof van het strottehoofd


vestigial adj

1 overblijvend, resterend
2 ANATOMIA rudimentair
organo -- = rudimentair orgaan


vestigio sub

1 indruk, voetspoor
2 overblijfsel, rest, spoor (anque FIGURATE)
--s de un splendor passate = de resten van een vergane glorie


+ vestimentari adj

1 van de kleding, kleding...


vestimento sub

1 kledingstuk
-- sacerdotal = priesterkleed/gewaad
-- de camouflage {oe} = camouflagekleding/pak
-- pressurisate = drukpak
--s = kleren
--s de confection = confectiekleding
--s de/pro femina(s) = dameskleding
--s de/pro homine(s) = herenkleding
--s de/pro infante(s) = kinderkleding
--s de pupa = poppekleren
--s de lucto = rouwkleren
--s de travalio/de labor = bedrijfs/werkkleding
--s de tote le dies = daagse kleren
--s de securitate = veiligheidskleding
--s de pluvia = regenkleding
--s de prision = gevangeniskleding
--s de plagia = strandkleding
--s de sport (A) = sportkleding
--s de estate = zomerkleding
--s de hiberno = winterkleding
magazin de --s = kledingzaak
cambiar de --s = zich verkleden
in --s civil = in burger(kleren)
stringer un -- = een kledingstuk vernauwen
levar un -- = een kledingstuk afleggen
2 ECCLESIA liturgisch gewaad


vestir sub

1 (aan)kleden, van kleren voorzien
-- un infante = een kind aankleden
-- un morto = een dode afleggen
ir vestite al moda occidental = westers gekleed gaan
illes es vestite del mesme maniera = zij zijn eender gekleed
2 aantrekken (kledingstuk)
-- se = zijn kleren aandoen
-- se rapidemente = zijn kleren aanschieten


vestitura sub

1 kleren, kleding, dracht


vesuvian adj

1 van de Vesuvius


vesuvianite sub

1 MINERALOGIA vesuvianiet


Vesuvio sub n pr

1 Vesuvius


veteran adj

1 zeer ervaren (soldaat, etc.)


veterano sub

1 MILITAR veteraan, oudgediende (anque FIGURATE)
corpore/corps (F) de --s = veteranencorps
legion de --s = veteranenlegioen


vetere adj

1 oud (niet jong, niet nieuw)
le Vetere Testamento = het Oude Testament
le Vetere Mundo = de Oude Wereld


veterinari adj

1 veterinair, diergeneeskundig
schola -- = veeartsenijschool
medicina -- = diergeneeskunde
medico -- = dierenarts, veearts
servicio -- = veterinaire dienst
societate -- = maatschappij voor diergeneeskunde


veterinario sub

1 dierenarts, veearts


veto sub

1 veto
-- absolute = absoluut veto
-- suspensive = opschortend veto
-- indirecte = indirect veto
derecto de/al -- = vetorecht
mitter/poner su -- a un cosa = zijn veto over iets uitspreken


vetula sub

1 oude vrouw
-- arrugate = verschrompeld oud vrouwtje


vetule adj

1 oud (niet jong, niet nieuw)
le -- Adam = de oude Adam
-- guarda = oude garde


vetulessa sub

1 ouderdom
-- verde = krasse ouderdom
-- prematurate = voortijdige ouderdom
pension de -- = ouderdomspensioen
prestation/allocation de -- = ouderdomsuitkering
renta de -- = ouderdomsrente
maladia de -- = ouderdomskwaal
infirmitates del -- = kwalen van de ouderdom
sparniar/economisar pro su -- = sparen voor zijn oude dag


vetulo sub

1 oude man, grijsaard
-- verde = krasse grijsaard
-- venerabile = eerbiedwaardige grijsaard


vetustate sub

1 ouderdom (van dingen, gebouwen, etc.)
2 verouderde staat


vetuste adj

1 zeer oud
templos -- = zeer oude tempels
nostre -- traditiones = onze zeer oude tradities
2 verouderd


+ vexante adj

1 kwetsend, hinderlijk


vexar v

1 kwetsen, ergeren, irriteren


vexation sub

1 het kwetsen, kwetsing, het ergeren, het irriteren, irritatie
indurar --es = plagerijen doorstaan


vexator sub

1 iemand die kwetst/ergert/irriteert


vexatori adj

1 kwetsend, ergerlijk, hinderlijk
mesura -- = hinderlijke maatregel


+ vexillario sub

1 HISTORIA vaandeldrager


+ vexillo sub

1 HISTORIA vaandel, banier, standaard, vexillum
-- del cruciatos = kruisbanier
2 ZOOLOGIA vlag (van veer)


+ vexillologia sub

1 vlaggenkunde, banistiek


+ vexillologo sub

1 vlaggenkundige


via sub

1 weg, rijweg, rijbaan
-- tramviari = trambaan
-- ferree = spoorweg, spoorbaan
-- aeree = luchtweg
-- private = eigen weg
-- de entrata/de accesso = toegangsweg
-- public = openbare weg
-- principal = hoofdweg
-- lateral = zijweg
-- betonate/de beton = betonweg
-- de retorno = terugweg
-- de deviation = omleidingsroute
-- de communication = verbindingsweg
-- maritime = zeeweg
-- a/de senso unic = weg met éénrichtingsverkeer
-- a/de sensos separate = weg met gescheiden rijbanen
-- sacre = kruisweg
-- commercial = handelsweg
-- indirecte = omweg
-- cec = doodlopende weg
-- del perdition = weg des verderfs
ASTRONOMIA -- Lactee = Melkweg
--s aquatic/de aqua/fluvial/navigabile = waterwegen
cruciamento/cruciata de --s = wegkruising
rete de --s = wegennet
per -- aeree = per luchtpost
2 weg, wijze, middel om tot een doel/resultaat te komen
CHIMIA -- sic/humide = droge/natte weg
--s de Deo = Gods wegen
--s del Providentia = wegen der Voorzienigheid
per -- de armas = gewapenderhand
per --s pacific = langs vreedzame weg, met vreedzame middelen
per -- diplomatic = langs diplomatieke weg
per -- administrative = langs administratieve weg
3 ANATOMIA weg, baan, kanaal, buis
--s respiratori/aerifere = luchtwegen
--s digestive = spijsverteringskanalen
--s urinari = urinewegen
-- acustic = gehoorbuis, gehoorgang
-- sanguinee = bloedbaan
4 JURIDIC --s de facto = gewelddaden


via prep

1 via, langs, door, over, door middel van
partir pro Bilthoven -- Den Dolder = naar Bilthoven vertrekken via Den Dolder
communication -- satellite = satellietcommunicatie


+ via adv

1 weg
ir -- = weggaan
volar -- = wegvliegen
jectar -- = weggooien
traher -- = wegtrekken
portar -- = wegdragen, wegbrengen
sufflar -- = wegblazen
taliar -- = wegsnijden


viabile (I) adj

1 bruikbaar (van weg), begaanbaar, berijdbaar


viabile (II) adj

1 levensvatbaar
feto -- = levensvatbare vrucht


viabilitate (I) sub

1 bruikbaarheid (van weg), begaanbaarheid, berijdbaarheid


viabilitate (II) sub

1 levensvatbaarheid
-- de un feto = levensvatbaarheid van een vrucht
-- de un interprisa = levensvatbaarheid van een onderneming


viaducto sub

1 viaduct, wegbrug, overbrugging
-- ferroviari = spoorwegviaduct


viage sub

1 reis
-- aeree = luchtreis
-- maritime/per mar/de mar = zeereis
-- spatial = ruimtereis
-- commercial = zakenreis
-- cultural = culturele reis
-- organisate = georganiseerde reis
-- nuptial/de nuptias = huwelijksreis
-- pedestre/a/de pede = voetreis
-- de exploration/de discoperta = ontdekkingsreis
-- de proba/de prova = proeftocht, proefreis
-- de studio(s) = studiereis
-- de propaganda = propagandatocht
-- scholar = schoolreis
-- circular = rondreis
-- de retorno = terugreis
-- gratuite = lift
-- de inspection = inspectiereis
compania de -- = reisgezelschap
aventura de -- = reisavontuur
agentia de --s = reisbureau
cheque (A) de -- = reischeque
guida de -- = reisgids
costos/expensas/dispensas de -- = reiskosten
lectura pro le -- = reislectuur
projecto de -- = reisplan
chronica de un -- = reisverslag
saison (F) de --s = reisseizoen
durata/duration de -- = reisduur
billet de -- = reisbiljet
scopo de -- = reisdoel
copertura de -- = reisdeken
sacco de -- = reistas
cuna de -- = reiswieg
pharmacia de -- = reisapotheek
documentos de -- = reisdokumenten
eveliator de -- = reiswekker
agente de -- = reisagent
apprestos de un -- = toebereidselen voor een reis
facer un -- = een reis maken
partir pro/in un -- = op reis gaan
reservar un -- = een reis bespreken/boeken
annullar/cancellar un -- = een reis annuleren
abbreviar le -- = de reis verkorten
preparar se pro le -- = zich reisvaardig maken
continuar/prosequer le -- = de reis voortzetten


viagiar v

1 reizen
-- clandestinmente/sin billet = zwartrijden (in bus, trein)
-- per via de terra = over land reizen
-- per via de mar = over zee reizen


viagiator sub

1 reiziger
-- de commercio, commisso -- = handelsreiziger
-- aeree = luchtreiziger
-- quotidian = forens, pendelaar
-- experte = bereisd man
-- clandestin/sin billet = zwartrijder (in bus, trein)
traino de --s = personentrein
cheque (A) de -- = reischeque, traveller's cheque
tarifa pro --s = reizigerstarief
pipion -- = postduif


viatico sub

1 proviand (voor de reis)
2 CATHOLICISMO Heilige Teerspijs, viaticum


vibrante adj

1 trillend, vibrerend
tamis -- = schudzeef
transportator -- = schudgoot


+ vibraphonista sub

1 MUSICA vibrafonist


+ vibraphono sub

1 MUSICA vibrafoon


vibrar v

1 trillen, vibreren
le calor face -- le aere = de lucht trilt van de hitte
facer -- le chorda sensibile = een tere snaar aanroeren
le explosion ha facite -- le vitros = de ruiten trilden door de ontploffing


+ vibrascopio sub

1 vibrascoop


vibratile adj

1 tril..., trillend
cilios -- = trilhaartjes


+ vibratilitate sub

1 trilbaarheid


vibration sub

1 het trillen, trilling, vibratie
le -- del aere = het trillen van de lucht (door warmte)
le -- del voce = het trillen van de stem
le -- del chordas vocal = het trillen van de stembanden
le -- del moleculas = het trillen van de moleculen
-- harmonic = harmonische trilling
--es acustic/sonor = geluidstrillingen
--es luminose = lichttrillingen
-- mechanic = mechanische trilling
modo de -- = trillingswijze
tabula de -- = schudtafel
amortisator de --en = trillingsdrempel
acceleration de -- = trillingsversnelling
velocitate de -- = trillingssnelheid
amplitude de -- = trillingsamplitude
frequentia de -- = trillingsfrequentie
mesura de -- = trillingsmeting
nodo de -- = trillingsknoop
exempte de --es, a proba/prova de --es = trillingsvrij


+ vibrational v

1 van de/een vibratie, vibratie..., trillings...
energia -- = trillingsenergie
spectro -- = trillingsspectrum


vibrato sub

1 MUSICA vibrato


vibrator sub

1 triller, zoemer, vibrator, triltoestel
-- magnetostrictive = magnetostrictieve triller
-- a martello = trilblok


vibratori adj

1 trillend, trillings..., vibrerend
movimento -- = trillende beweging
tamis/cribro -- = trilzeef
massage -- = vibratiemassage
frequentia -- = trillingsgetal
energia -- = vibratie-energie
sensibilitate -- = trillingsgevoeligheid, vibratiezin


+ vibrio(n) sub

1 BIOLOGIA vibrio (soort bacil)
-- choleric = cholerabacil


+ vibrissas sub pl

1 snorharen (van kat, etc.)


+ vibrographo sub

1 PHYSICA vibrograaf


+ vibromassage sub

1 vibratiemassage


+ vibrometria sub

1 vibrometrie


+ vibrometric adj

1 vibrometrisch


+ vibrometro sub

1 vibrometer, trillingsmeter


+ vibroscopio sub

1 trillingsmeter, vibroscoop


+ vibrotherapia sub

1 vibrotherapie


+ viburno sub

1 BOTANICA viburnum


vicari adj

1 overgedragen, gedelegeerd, afgevaardigd


vicarial adj

1 van een vicaris


+ vicariante adj

1 plaatsvervangend, in de plaats van iets anders optredend, vicariërend
vergonia/pudor -- = plaatsvervangende schaamte
MEDICINA rolo -- de un organo = vicariërende rol van een orgaan
BIOLOGIA specie -- = vicariënde soort


vicariato sub

1 vicariaat, plaatsvervanging
-- apostolic = apostolisch vicariaat


vicario sub

1 gemachtigde, afgevaardigde
2 plaatsvervanger
3 ECCLESIA vicaris, plaatsvervanger van de bisschop/pastoor
le -- de Deo = de stedehouwer Gods op aarde (de Paus)
-- general = vicaris-generaal
-- parochial = kapelaan
function de -- = vicarisambt


vice sub

1 beurt
colpar a su -- = terugslaan
2 keer, maal
le prime -- = de eerste keer
le ultime -- = de laatste keer
alicun/a --s = af en toe, nu en dan, soms
un -- pro semper = eens en voor al
un -- = A. eens, één maal, B. eens, ooit
un -- que = een keer dat, eens toen
in -- de = in plaats van
cata -- = telkens
altere -- = nog eens, weer
plure/numerose --s = vaak, dikwijls, herhaaldelijk, menigmaal
plus de un -- = meer dan eens, menigmaal
un -- que on ha comenciate = als je eenmaal bezig bent


+ viceadmiral sub

1 vice-admiraal


+ vicecancellero sub

1 vice-kanselier, onderkanselier


+ viceconsulato sub

1 vice-consulaat


+ viceconsule sub

1 vice-consul


vicecontato sub

1 burggraafschap


viceconte sub

1 burggraaf


vicecontessa sub

1 burggravin


+ vicedecano sub

1 CATHOLICISMO onderdeken


+ vicedirector sub

1 onderdirecteur


+ vicegovernator sub

1 vice-gouverneur


+ vicelegation sub

1 CATHOLICISMO vice-legatie


+ vicelegato sub

1 CATHOLICISMO vice-legaat, onderlegaat


vicennal adj

1 twintigjarig (één maal per 20 jaar voorkomend)
2 twintigjarig (20 jaar durend)


vicepresidente sub

1 ondervoorzitter, vice-voorzitter, vice-president


vicepresidentia sub

1 ondervoorzitterschap, vice-voorzitterschap, vice-presidentschap


+ vicepresidential adj

1 vice-presidentieel, vice-voorzitters...


+ vicerector sub

1 conrector


+ vicerectorato sub

1 conrectorschap, conrectoraat


+ viceregal adj

1 van de onderkoning


+ viceregalitate sub

1 vice-koningschap


vicerege sub

1 onderkoning, vice-koning


+ viceregente sub

1 vice-regent


+ viceregina sub

1 onderkoningin, vice-koningin


+ vicesecretariato sub

1 vice-secretariaat


+ vicesecretario sub

1 tweede sekretaris


vice versa adv LATINO

1 vice versa, heen en terug, FIGURATE over en weer, omgekeerd


+ vicia sub

1 BOTANICA wikke
-- hybride = bastaardwikke
-- sative = voederwikke
palea de -- = wikkestro


vicin adj

1 naburig, nabij, aangrenzend
villages -- = naburige dorpen
pais -- = buurland
restaurante -- = nabijgelegen restaurant
ille habita le casa -- = hij woont hiernaast, hij woont in het huis ernaast
star multo -- = dicht bijeen staan
isto es -- al veritate = dat komt in de buurt van de waarheid


vicinal adj

1 lokaal, buurt..., naburig
cammino/via -- = lokale weg
ferrovia -- = buurtspoorweg


vicinar v

1 grenzen aan, liggen naast


vicinitate sub

1 nabijheid
2 omgeving, buurt, directe omtrek
politica de bon -- = politiek van goede nabuurschap


vicino sub

1 buurman
-- immediate = naaste buurman
conversation con le --s = buurpraatje
-- de tabula = tafelgenoot
-- del sud = zuiderbuur
-- de detra = achterbuurman
--s del est = oosterburen
--s del sud = zuiderburen


vicissitude sub

1 wederwaardigheid, lotgeval
--s amorose = amoureuze perikelen
participar in tote le --s de un persona = iemands lief en leed delen


vico sub

1 straat, buurt
-- secundari = achterbuurt
2 dorpje, gehucht, vlek


victima sub

1 slachtoffer
--s de un catastrophe = slachtoffers van een ramp
--s del guerra = oorlogsslachtoffers
--s del traffico = verkeersslachtoffers
-- expiatori = zoenoffer
cader -- de = ten offer vallen aan
esser -- de = het slachtoffer/de dupe zijn van
numero de --s = dodental


+ victimisar v

1 slachtofferen, tot slachtoffer maken


+ victimisation sub

1 slachtoffering, het tot slachtoffer maken


+ victimologia sub

1 victimologie


+ victimologista sub

1 victimoloog


+ victimologo sub

1 victimoloog


victo sub

1 dagelijks voedsel, dagelijks onderhoud


victor sub

1 overwinnaar


victoria sub

1 overwinning, zege, victorie
-- electoral = verkiezingszege
-- final = eindoverwinning
-- naval = overwinning op zee
-- gloriose = glorierijke overwinning
-- brillante/magnific = glansrijke overwinning
-- decisive = beslissende overwinning
-- monstro/mammut = monsterzege
-- costose = overwinning die duur betaald is
-- moral = morele overwinning
-- apparente = schijnoverwinning
-- per punctos = overwinning op punten
palma del -- = zegepalm
euphoria del -- = overwinningsroes
crito de -- = zegekreet
hymno/canto de -- = zegezang
goal (A) de -- = winnende doelpunt
critar/cantar -- = victorie kraaien
ganiar/obtener le -- = de overwinning behalen
celebrar le -- = de overwinning vieren
2 victoria (soort rijtuig)


+ victorian adj

1 Victoriaans
le era -- = het Victoriaanse tijdperk


+ victoriano sub

1 Victoriaan


+ victoria regia LATINO

1 BOTANICA victoria regia


victoriose adj

1 (over)winnend, zegevierend
marcha {sj} -- = zegetocht
armea -- = zegevierend leger
esser -- = de overwinning behalen


victualia sub

1 mondvoorraad, proviand, levensmiddelen
provider de --s = bevoorraden


victualisar v

1 mondvoorraad inslaan, bevoorraden


vidente adj

1 ziend
2 helderziend


vidente sub

1 helderziende


+ video adj

1 video..., beeld
banda (magnetic) -- = videoband
registrar super banda -- = op videoband opnemen
camera -- = videocamera
disco -- = videoplaat
apparato -- = videotoestel
equipamento -- = videoapparatuur
imagine -- = videobeeld
joco -- = video-spelletje
technica -- = videotechniek


+ video sub

1 beeld(signaal)
2 videorecorder


+ videocamera sub

1 videocamera


+ videocassetta sub

1 videocassette


+ videoclip sub

1 videoclip


+ videocommunication sub

1 communicatie per video


+ videoconferentia

1 bespreking via het beeldtelefooncircuit


+ videodisco sub

1 videoplaat, beeldplaat


+ videofilm sub

1 videofilm


+ videofrequentia sub

1 beeldfrequentie, videofrequentie


+ videographia sub

1 videografie


+ videographic adj

1 videografisch


+ videojoco sub

1 videospelletje


+ videomagnetic adj

1 lector -- = videoafspeeleenheid


+ videophonia sub

1 televisietelefonie


+ videophono sub

1 videofoon, beeldtelefoon


+ videorecorder sub ANGLESE

1 videorecorder


+ videoregistrator sub

1 videorecorder


+ videosystema sub

1 videosysteem


+ videotelephonia sub

1 beeldtelefonie


+ videotelephonic adj

1 beeldtelefoon...


+ videotelephono sub

1 beeldtelefoon


+ videotex sub

1 videotex


+ videotheca sub

1 videotheek


vider v

1 zien
vidite que = gezien het feit dat, in aanmerking genomen dat


+ viditel sub

1 viditel


vidua sub

1 weduwe
-- de guerra = oorlogsweduwe
-- allegre = vrolijke weduwe
pension de -- = weduwenpensioen


viduage sub

1 weduw(naar)staat, weduw(naar)schap


vidual adj

1 van een weduw(naar)schap


viduar v

1 tot weduwe/weduwnaar maken


vidue adj

1 van echtgeno(o)t(e) beroofd, weduwe/weduwnaar geworden


viduitate sub

1 JURIDIC weduw(naar)staat, weduw(naar)schap
pension de -- = weduwen/weduwnaarpensioen


viduo sub

1 weduwnaar
pension de -- = weduwnaarpensioen


+ viella sub

1 MUSICA (soort) lier, vedel
sonar le -- = vedelen


Vienna sub n pr

1 Wenen
valse de -- = Weense wals


viennese adj

1 Weens
valse -- = Weense wals


viennese sub

1 Wener


+ Vietnam sub n pr

1 Vietnam
-- del Sud = Zuid-Vietnam


+ vietnamese adj

1 Vietnamees


+ vietnamese sub

1 Vietnamees (bewoner)
2 Vietnamees (taal)


+ vietnamisar v

1 vietnamiseren


+ vietnamisation sub

1 vietnamisering


+ vietnamita sub

1 Vietnamees (bewoner)


+ vietnamita adj

1 Vietnamees


viger v

1 krachtig/sterk zijn
2 van kracht zijn (wet/gebruik, etc.), geldig zijn, gelden, vigeren
dispositiones vigente = vigerende bepalingen
lege vigente = vigerende wet
opiniones vigente = vigerende opvattingen
normas vigente = geldende normen


vigesimal adj

1 twintigtallig
numeration -- = twintigtallig stelsel


vigesime num ord

1 twintigste
le -- parte = het twintigste (deel)


vigesimo sub

1 twintigste deel


+ vigesimoprime num ord

1 eenentwintigste


vigilante adj

1 waakzaam, oplettend, alert
personal -- = toezichthoudend personeel
can -- = waakzame hond
sub le oculo -- de su patre = onder het waakzaam oog van zijn vader


vigilantia sub

1 het wakker zijn
2 waakzaamheid, oplettendheid
-- nocturne/de nocte = nachtwacht
-- con monitores = bewaking met monitoren
sin -- = onbewaakt
nave de -- = wachtschip
consilio de -- = raad van toezicht
servicio de -- nocturne/de nocte = nachtveiligheidsdienst
esser sub -- = onder toezicht staan
poner sub -- = onder toezicht plaatsen
observar con -- = oplettend waarnemen
esser incargate del -- de = belast zijn met het toezicht op


vigilar v

1 wakker zijn
2 (be)waken, een waakzaam oog houden (op)
-- super = waken over
-- strictemente = streng bewaken


vigilator sub

1 iemand die wakker is
2 (be)waker, wachter, wacht
-- nocturne/de nocte = nachtwaker


vigile adj

1 wakker, wakend, waaks, waakzaam
stato -- = wakende toestand
can -- = waakzame hond
sub le oculo -- de su patre = onder het waakzame oog van zijn vader


vigilia sub

1 waakzaamheid, oplettendheid
2 waak, wake
-- de un malado = het waken bij een zieke
-- del matino = ochtendwake
3 vooravond (van), dag voor (gebeurtenis/feest, etc.)
-- de su morte = dag voor zijn dood
-- de Natal = kerstavond
-- de Sancte Silvestre/de Nove Anno = Oudejaarsavond
-- de Omne Sanctos = Avond voor Allerheiligen
al -- del battalia = aan de vooravond van de slag


viginti sub num card

1 twintig
io te lo ha dicite -- vices = ik heb je je twintig keer gezegd
le annos -- = de jaren twintig
illa ha jam plus de -- annos = ze is al in de twintig


vignette sub FRANCESE

1 vignet, sticker, merkje, zegel
-- de assecurantia = verzekeringsvignet/plaatje


+ vignettista sub

1 vignettetekenaar


vigor sub

1 (lichaams)sterkte, kracht (anque FIGURATE)
-- renovate/restaurate = herwonnen levenskracht
esser in le -- del annos = in de kracht van zijn leven zijn
defender se con -- = zich met kracht verdedigen
2 geldigheid, werking, kracht
lege in -- = vigerende/geldende wet
dispositiones in -- = vigerende bepalingen
usages/habitudes in -- = bestaande gewoontes
le normas in -- = de heersende normen
esser in -- = gelden
poner in -- = in werking stellen, van kracht laten worden
entrar in -- = van kracht worden, in werking treden
entrata in -- = vankrachtwording
le regulation entra in -- deman = de regeling gaat morgen in
restar/remaner in -- = van kracht blijven
con -- retroactive = met terugwerkende kracht


vigorar v

1 (ver)sterken, kracht/sterkte geven


vigorose adj

1 krachtig, sterk, robuust
sanitate -- = robuuste gezondheid
planta -- = sterke plant
stilo -- = krachtige stijl
resistentia -- = krachtig verzet
ille ha vigorosemente protestate = hij heeft krachtig geprotesteerd


+ vigorositate sub

1 kracht, sterkte, robuustheid
-- de un cavallo de tracto = kracht van een trek-paard
-- de stilo = robuustheid van stijl


+ vigoroso ITALIANO

1 MUSICA vigoroso


+ viking sub

1 Viking, Noorman
nave -- = Noormannenschip
epocha del --s = Noormannentijd


vil adj

1 zeer goedkoop
a precio -- = tegen een spotprijs
2 gemeen, verachtelijk, laag, snood, vuig
parolas -- = gemene woorden
-- calumnia = vuige laster
practicas -- = gemene praktijken
persona -- = gemenerik, ploert, schobbejak


vilayet sub TURCO

1 wilajet (provincie van het Turkse Rijk)


vilificar v

1 belasteren, kwaadspreken over


vilification sub

1 lasterpraat, kwaadsprekerij
esser exponite a -- = aan lasterpraat blootstaan


+ vilificator sub

1 kwaadspreker, lasteraar


vilipender v

1 beschimpen, afgeven op, verguizen, verachtelijk handelen, door het slijk sleuren, uitmaken voor alles wat mooi en lelijk is


vilitate sub

1 goedkoopte
2 gemeenheid, laagheid, snoodheid, vuigheid


villa sub

1 villa (anque ANTIQUITATE ROMAN)
-- spatiose = riante villa
parco de --s = villapark
quartiero de --s = villawijk
village de --s = villadorp
construction de --(s) = villabouw
habitante de --s = villabewoner
proprietario de -- = villabezitter


village sub

1 dorp
-- piscatori/de piscatores = vissersdorp
-- de montania = bergdorp
-- allongate = streekdorp
schola de -- = dorpsschool


villan adj

1 wonend in een dorp
2 laag, gemeen, doortrapt, smerig, snood, vuig


villanage sub

1 HISTORIA boerenvolk, de dorpers


+ villanella sub

1 MUSICA villanella


villania sub

1 lage daad, laagheid, schurkenstreek, boevenstreek


villano sub

1 dorpsbewoner, plattelander, buitenman
2 HISTORIA dorper
3 slechterik, deugniet, boef


+ villegiatura sub

1 vakantieoord


villetta sub

1 kleine villa, villaatje


+ villicaule adj

1 BOTANICA met zacht langharige stengels of stelen


+ villifere adj

1 BOTANICA zacht langharig


villo sub

1 haar, haartjes (van planten/insekten)


villose adj

1 (mbt planten/insekten) harig, ruig
2 MEDICINA vlokkig
tumor -- = vlokkig gezwel


+ villosiflor adj

1 BOTANICA met zacht langharige bloemen


villositate sub

1 (mbt planten/insekten) het harig zijn, ruigheid
2 MEDICINA vlok
--s intestinal = darmvlokken


villute adj

1 behaard
poitrine -- = pectore villute
folio -- = harig blad


villuto sub

1 fluweel
-- de coton = katoenfluweel
-- costate = corduroy
-- lisie = effen fluweel
suave como le -- = fluweelzacht
guarnitura de -- = fluwelen garneersel
tractar con guantos de -- = met fluwelen handschoenen aanpakken


Vilna sub n pr

1 Wilna


Vilnius sub n pr

1 Wilna


+ viminal adj

1 BOTANICA
salice -- = katwilg


+ vimine sub

1 BOTANICA teenwilg
2 teen, vlechtrijs
paniero/corbe de -- = tenen mand(je)


+ vina sub

1 MUSICA vina (Indisch snaarinstrument)


+ vinacee adj

1 wijnrood


vinagrar v

1 azijn toevoegen, met azijn aanmaken
salar, piperar e -- le salata = de sla met zout, peper en azijn klaarmaken


vinagre sub

1 azijn
-- natural = natuurazijn
-- de cidra = appelazijn
-- de vino = wijnazijn
-- fermentate = gistingsazijn
-- aromatic/condimentate = kruidenazijn
-- de ligno = houtazijn


vinagreria sub

1 azijnfabriek


vinagrero sub

1 arbeider in een azijnfabriek, azijnmaker, azijnfabrikant, azijnhandelaar


vinari adj

1 van wijn, wijn...


+ vinca sub

1 BOTANICA maagdenpalm


vincer v

1 overwinnen, zegevieren (over), verslaan
-- le inimico = de vijand verslaan
-- un maladia -- = een ziekte te boven komen
-- su pavor = zijn angst overwinnen


vincibile adj

1 overwinnelijk, te overwinnen, te boven te komen, overkomelijk


+ vincibilitate sub

1 overwinnelijkheid, overkomelijkheid


vincitor sub

1 overwinnaar
-- probabile = kanshebber


+ vinculo sub

1 band (van vriendschap, etc.)
-- matrimonial/del matrimonio/marital/de maritage = huwelijksband
-- de amor = liefdeband
-- de amicitate = vriendschapsband
--s familial/familiar/de familia = familiebanden
-- filial = filiale band
-- affective = gevoelsband
--s del sanguine = banden des bloeds
--s de parentela = maagschapsbanden
--s indissolubile = onverbrekelijke banden


vindemia sub

1 wijnoogst, wijnpluk


vindemiar adj

1 de wijnoogst binnenhalen


+ vindemiario sub

1 HISTORIA vendémiaire, wijnmaand


vindemiator sub

1 wijnoogster, druivenplukker


vindicabile adj

1 wat kan of verdiend te worden gewroken


vindicantia sub

1 wraak
pensamento/pensata/desiro/desiderio de -- = revanchegedachte
prender -- = wraak nemen
invocar le -- de Deo = Gods wraak inroepen


vindicar v

1 wreken
-- se de = zich wreken op
2 blaam zuiveren, rehabiliteren
3 JURIDIC terugvorderen, opvorderen, revindiceren


+ vindication sub

1 JURIDIC opeising, terugvordering, vindicatie


vindicative adj

1 wraakzuchtig, wraakgierig
spirito -- = wraaklust
rival -- = wraakzuchtige rivaal


+ vindicativitate sub

1 wraakzuchtigheid, wraak-gierigheid


vindicator sub

1 wreker
angelo -- = wraakengel


vindice sub

1 wreker


vinia sub

1 wijngaard


vinic adj

1 de wijn betreffend, wijn...


vinicole adj

1 de wijnbouw betreffend, wijnbouwend, wijn...
pais -- = wijnland
region -- = wijnstreek
production -- = wijnproduktie


+ vinicultor sub

1 wijnbouwer


vinicultura sub

1 wijnbouw


vinifere adj

1 wijn voortbrengend
terreno -- = land dat voor de wijnbouw wordt gebruikt
region -- = wijnstreek


vinificar v

1 in wijn omzetten, wijn bereiden


vinification sub

1 omzetting in wijn, wijnbereiding


+ vinificator sub

1 wijnbereider


vino sub

1 wijn
-- del pais = landwijn
-- del Rheno = Rijnwijn
-- del Capo = Kaapse wijn
-- francese = Franse wijn
-- de tabula = tafelwijn
-- de pomos/de malos = appelwijn, cider
-- de fructos = vruchtenwijn
-- blanc = witte wijn
-- sic = droge wijn
-- feculente = drabbige wijn
-- dulce/sucrate = zoete wijn
-- liquorose/de liquor = likeurwijn
-- clarette = lichtrode wijn
-- potabile = drinkbare wijn
marca de -- = wijnmerk
-- de marca = uitstekende wijn
production de -- = wijnproduktie
degustation de -- = wijnproef
fece/deposito de -- = wijnmoer, wijnbezinksel
cellario a/de/pro --s = wijnkelder
mercato de --s = wijnmarkt
acescentia de --s = wijnverzuring
carta/lista de --s = wijnkaart
spirito de -- = wijngeest
mesura de -- = maat wijn
macula de -- = wijnvlek
pressa de -- = wijnpers
bibitor de -- = wijndrinker
commercio de --s = wijnhandel
mercante/negotiante de --s = wijnhandelaar
clarificar/decantar -- = wijn klaren
biber -- = wijn drinken
acidificar -- = zijn zuur maken


vinolente adj

1 drankzuchtig


vinolentia sub

1 drankzucht


+ vinometro sub

1 wijnmeter


vinose adj

1 wijnachtig, de kleur/smaak/geur van wijn bezittend
persica -- = wijnperzik
pruna -- = wijnpruim
macula -- = wijnvlek
hydromel -- = honingwijn


+ vinosicarpe adj

1 BOTANICA met wijnrode vruchten


vinositate sub

1 wijnachtig karakter


+ vintena sub

1 twintigtal


vintesime num ord

1 twintigste
le -- parte = het twintigste (deel)
le -- seculo = de twintigste eeuw


vintesimo sub

1 twintigste deel


vinti sub num card

1 twintig
io te lo ha dicite -- vices = ik heb het je twintig keer gezegd
le annos -- = de jaren twintig
illa ja jam plus de -- annos = ze is al in de twintig


+ vinti-cinquesime num ord

1 vijfentwintigste


+ vinti-duesime num ord

1 tweeëntwintigste


+ vinti-novesime num ord

1 negenentwintigste


+ vinti-octesime num ord

1 achtentwintigste


+ vinti-quatresime num ord

1 vierentwintigste


+ vinti-septesime num ord

1 zevenentwintigste


+ vinti-sexesime num ord

1 zesentwintigste


+ vinti-tresesime num ord

1 drieëntwintigste


+ vinti-unesime num ord

1 eenentwintigste


+ vintuplo sub

1 twintigvoud


+ vinyl sub

1 CHIMIA vinyl
composito de -- = vinylverbinding
derivato de -- = vinylderivaat
producto de -- = vinylproduct


+ vinylic adj

1 CHIMIA vinyl...
resinas -- = vinylharsen


viola (I) sub

1 BOTANICA viooltje
-- tricolor = driekleurig viooltje, akkerviooltje
-- silvestre/silvatic = bosviooltje
-- palustre = moerasviooltje
-- odorate = maarts viooltje
-- arenari = zandviooltje
semine de -- = violenzaad


viola (II) sub

1 MUSICA viola, altviool
-- de amor = viola d'amore
-- de gamba = viola da gamba


violabile adj

1 wat kan worden overtreden/geschonden


violaceas sub pl

1 BOTANICA violaceae, viooltjesfamilie


violacee adj

1 BOTANICA vioolachtig
2 paarsachtig, paarsig
naso -- = paarse neus (door kou/drank)


violar v

1 overtreden (wet/recht/regel), schenden (belofte/eed), breken (woord)
-- un secreto = eeen geheim verraden
-- un tractato = een verdrag schenden
-- un tregua = een bestand schenden
-- le neutralitate = de neutraliteit schenden
-- le lege = de wet schenden
-- le parola = zijn woord breken
-- derectos = rechten schenden
2 ontwijden, ontheiligen (tempel/graf)
3 verkrachten
-- un juvena = een meisje verkrachten


violate adj

1 overtreden, geschonden, ontwijd, verkracht


violation sub

1 overtreding (van wet/recht/regel), schending (eed/belofte), breking (woord)
-- del secreto professional = schending van het beroepsgeheim
-- de frontiera = grensschending
-- de contracto = contractbreuk
-- de tregua = bestandsschending
-- del parola date = woordbreuk
-- del derecto = rechtsschending
-- de domicilio = huisvredebreuk
-- del derectos human/del homine = schending van de mensenrechten
-- del neutralitate de nostre pais = schending van onze neutraliteit
2 ontwijding, ontheiliging (tempel/graf)
3 seksueel geweld, verkrachting
-- conjugal = verkrachting binnen het huwelijk


violator sub

1 overtreder, schender
-- del lege = wetsovertreder
2 verkrachter


violentar v

1 geweld aandoen, met geweld dwingen, overweldigen
-- le veritate = de waarheid geweld aandoen
-- su conscientia = zijn geweten geweld aandoen


violente adj

1 heftig, onstuimig
illes ha un disputa -- = zij hebben een hooglopende ruzie
2 gewelddadig
revolution -- = gewelddadige revolutie
morte -- = gewelddadige dood
gruppo -- = gewelddadige groepering


violentia sub

1 heftigheid, onstuimigheid, felheid
2 geweld, gewelddadigheid
-- racial = rassengeweld
-- psychic = psychisch geweld
-- verbal = verbaal geweld
-- in le strata = straatgeweld
spiral del -- = geweldsspiraal
acto de -- = gewelddaad
aggression con -- = gewelddadige aanslag
robamento con -- = diefstal met geweldpleging
usar -- = gewelddadig te werk gaan
facer -- a un persona = iemand geweld aandoen
facer -- a un texto = een tekst verdraaien
ceder al -- = voor het geweld zwichten/wijken/op zij gaan
responder al -- per le -- = geweld met geweld beantwoorden
on debeva recurrer al -- = men moest overgaan tot geweld, er moest geweld aan te pas komen


violetta sub

1 BOTANICA viooltje
-- del boscos = bosviooltje
semine de -- = violenzaad


violette adj

1 violet, paars
-- clar/pallide = lichtpaars
displaciamento -- = blauwverschuiving


violetto sub

1 het violet, het paars, violette/paarse kleur


violinista sub

1 violist
concurso de --s = violistenconcours


violino sub

1 viool
secunde -- = tweede viool
clave de -- = vioolsleutel
colpo de -- = vioolstreek
cassa de -- = vioolkast
cavalletto de -- = vioolkam
parte de -- = vioolpartij
concerto pro -- = vioolconcert (compositie)
concerto de -- = vioolconcert (uitvoering)
musica pro -- = vioolmuziek (compositie)
musica de -- = vioolmuziek (uitvoering)
professor de -- = vioolleraar
sonata pro -- = vioolsonate
lection de -- = vioolles
chorda de -- = vioolsnaar
constructor de --s = vioolbouwer
solo de -- = vioolsolo
sono/timbro del -- = klank van de viool
virtuose del -- = vioolvirtuoos
litteratura pro -- = vioolliteratuur
sonar le -- = vioolspelen
munir un -- de chordas, mitter chordas a un -- = een viool met snaren bespannen


violista sub

1 violaspeler


violon sub

1 basviola


violoncellista sub

1 (violon)cellist


violoncello sub ITALIANO

1 (violon)cello
sonata pro -- = violoncelsonate
composition pro -- = violoncelcompositie
litteratura pro -- = violoncelliteratuur


vipera sub

1 ZOOLOGIA adder
(anque FIGURATE) lingua de -- = giftige tong


viperides sub pl

1 ZOOLOGIA viperidae, adderachtigen


viperin adj

1 adder... (anque FIGURATE)
lingua -- = addertong, lastertong
linguas -- pretende que = boze tongen beweren dat


+ virage sub

1 draai, wending, bocht
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES het overstag gaan, wending
3 CHIMIA het omslaan (van kleur)
4 PHOTOGRAPHIA banio de -- = kleurbad


viragine sub

1 manwijf, helleveeg, kenau


+ virago sub

1 manwijf, helleveeg, kenau


+ viral adj

1 virus...., viraal
infection -- = virusinfectie
maladia -- = virusziekte
proteina -- = virusproteïne
genetica -- = virale genetica


+ viramento sub

1 richtingsverandering, draaiing, wending, zwenking


virar v

1 van richting veranderen, draaien, wenden, zwenken
-- al leva/sinistra = linksaf slaan
-- al dext(e)ra = rechtsaf slaan
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES
-- de bordo = overstag gaan
2 PHOTOGRAPHIA tonen
3 CHIMIA van kleur veranderen


+ virata sub

1 draai, zwaai


+ virelai sub

1 LITTERATURA virelai


+ virescente adj

1 BOTANICA groenend


+ virescentia sub

1 BOTANICA vergroening, het abnormaal groen worden
-- de flores = virescentia de flores


virga sub

1 roede, sta(a)f, stok, stang
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES ra
-- inferior, basse -- = onderra
-- de artimon = bezaansra
3 penis


virgilian,vergilian adj

1 Vergiliaans


Virgilio,Vergilio sub n pr

1 Vergilius


virginal adj

1 maagdelijk, rein, ongerept
candor/innocentia -- = maagdelijke onschuld
blancor -- = smetteloos wit


+ virginal sub

1 MUSICA virginaal


+ virginalista sub

1 MUSICA virginalist


virgine sub

1 maagd
-- caste/pur = kuise maagd
le Virgine = de Maagd Maria
le Sancte Virgine = de Heilige Maagd
-- vestal = Vestaalse maagd
dishonorar un -- = een maagd onteren
ASTRONOMIA Virgine = Maagd


virgine adj

1 maagdelijk, FIGURATE ongebruikt, ongerept, maagdelijk
foreste -- = maagdelijk woud, oerwoud, oerbos
folio de papiro -- = onbeschreven blad papier
film -- = onbelichte film
nive -- = maagdelijke/ongerepte sneeuw
terra -- = onontgonnen land
natura -- = ongerepte natuur
oleo -- = maagdenolie
melle -- = maagdenhoning, lekhoning, ongepijnde honing
cera -- = maagdenwas
membrana -- = maagdenvlies
nascentia -- = maagdelijke geboorte


Virginia sub n pr

1 Virginia
tabaco de -- = virginia(tabak)


virginian adj

1 van Virginia


virginiano sub

1 bewoner van Virginia


virginitate sub

1 maagdelijkheid
illa sapeva conservar su -- = zij wist haar maagdelijkheid te bewaren
perder le -- = de maagdelijkheid verliezen
2 FIGURATE zuiverheid, reinheid, ongereptheid


+ Virgo sub n pr

1 ASTROLOGIA Virgo, Maagd


virgula sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA komma
puncto e -- = punt komma
MEDICINA bacillo -- = cholerabacil


virgular v

1 van komma's voorzien, een komma zetten


virguletta sub

1 aanhalingsteken
poner un parola inter --s = een woord tussen aanhalingstekens zetten
aperir le --s = de aanhalingstekens openen
clauder le --s = de aanhalingstekens sluiten


+ viride adj

1 ZOOLOGIA BOTANICA groen
helleboro -- = wrangkruid
lacerta -- = smaragdhagedis
pico -- = groene specht


+ viridibractee adj

1 BOTANICA met groene schutbladen


+ viridicaule adj

1 BOTANICA groenstengelig, groenstelig


+ viridiflor adj

1 BOTANICA groenbloemig


+ viridifolie adj

1 BOTANICA groenbladig


+ viriditate sub

1 BOTANICA groenheid


viril adj

1 mannelijk, potent, viriel
fortia -- = mannenkracht
membro -- = mannelijk lid
etate -- = mannelijke leeftijd
2 manhaftig
corage -- = mannenmoed


+ virilisar v

1 BIOLOGIA viriliseren (mannelijke kenmerken bij een vrouw veroorzaken)


+ virilisation sub

1 BIOLOGIA virilisatie


+ virilismo sub

1 virilisme (mannelijke aard van een vrouw)


virilitate sub

1 potentie
2 mannelijke rijpheid, manbaarheid
3 mannelijkheid, manhaftigheid


+ virion sub

1 BIOLOGIA virion (enkelvoudig viruspartikel)


viro sub

1 man ( = mannelijk menselijk wezen)


+ virola sub

1 beslag(ring)


+ virologia sub

1 virologie
-- vegetal/de plantas = plantenvirologie


+ virologic adj

1 virologisch


+ virologista sub

1 MEDICINA viroloog


+ virologo sub

1 MEDICINA viroloog


+ viroplasma sub

1 viroplasma


virose adj

1 giftig
cicuta -- = waterscheerling


+ virose (-osis) sub

1 MEDICINA virusziekte


virtual adj

1 virtueel, innerlijk/in aanleg aanwezig, potentieel
2 PHYSICA virtueel
foco -- = virtueel brandpunt
imagine -- = virtueel beeld, schijnbeeld
fortia -- = virtuele kracht
massa -- = virtuele massa
par -- = virtueel paar
particula -- = virtueel deeltje


virtualitate sub

1 virtualiteit, latent/potentieel vermogen, innerlijke kracht


virtuose adj

1 deugdzaam, rechtschapen
2 kuis, eerzaam
3 virtuoos
interpretate virtuosemente = virtuoos gespeeld
4 werkzaam, effectief, heilzaam


virtuositate sub

1 deugdzaamheid, rechtschapenheid
2 virtuositeit, buitengewoon meesterschap, grote vaardigheid in de kunst
-- de un violinista = virtuositeit van een violist


virtuoso sub

1 virtuoos, groot kunstenaar, meester
-- del linguage = taalvirtuoos
-- del violino = vioolvirtuoos
-- del equitation = meesterlijk ruiter
interpretation de -- = virtuose voordracht


virtute sub

1 moed, dapperheid
2 kracht, vermogen
-- magic = magische kracht, toverkracht
-- medical/curative/therapeutic = geneeskracht
in -- del lege = krachtens de wet
in -- de su functiones = beroepshalve
in -- = potentieel
3 deugd, deugdzaamheid, rechtschapenheid
-- impugnabile = onwankelbare deugd
sequer le sentiero/le via/le cammino del -- = het pad der deugd bewandelen
le caritate es le -- supreme = naastenliefde is de hoogste deugd
--s civic = burgerdeugden
--s social = maatschappelijke deugden
-- guerrier = krijgsdeugd
-- monastic = kloosterdeugd
-- false/simulate/fingite = schijndeugd
modello/exemplo/para(n)gon de -- = toonbeeld van deugd
aureola de -- = aureool van deugdzaamheid
le quatro --s cardinal = de vier hoofddeugden
le tres --s theologal = de drie theologale deugden (geloof, hoop en liefde)
facer de necessitate -- = van de nood en deugd maken
practicar un -- = een deugd beoefenen
sequer le sentiero del -- = het pad der deugd bewandelen
4 kuisheid
attentar al -- de un femina = een vrouw aanranden
5 THEOLOGIA één van de negen engelenkoren


virulente adj

1 MEDICINA virulent, aanstekelijk, besmettelijk, vergiftig
2 FIGURATE vinnig, venijnig, kwaadaardig
critica -- = scherpe kritiek


virulentia sub

1 virulentie, besmettelijkheid, giftigheid
2 FIGURATE vinnigheid, venijnigheid, kwaadaardigheid


virus sub

1 MEDICINA virus
-- variolic = pokkenvirus
-- oncogene/oncogenic = oncogeen virus
-- de planta = plantevirus
-- herpetic = herpesvirus
-- multiresistente = multiresistent virus
maladia a/de -- = virusziekte
esser contaminate per un -- = besmet worden door een virus
inocular un -- a un persona = een virus op iemand overdragen/overbrengen


visa sub

1 visum
-- touristic {oe} = toeristenvisum, bezoekersvisum
-- de entrata/de ingresso = inreisvisum
-- de transito = doorreisvisum
obligation de -- = visumplicht
facer prolongar un -- = een visum verlengen


visage sub

1 gelaat, (aan)gezicht (anque FIGURATE)
-- patibular = galgentronie
-- angulose = hoekig gezicht
-- disgratiose = lelijk gezicht
-- disfacte = ontdaan gezicht
-- repugnante = afstotend gezicht
-- impassibile = stalen gezicht
-- inflate/tumefacite = opgezet/opgezwollen gezicht
-- triste = verdrietig gezicht
-- lacrimose = behuild gezicht
-- de pupa = poppegezicht
con --s crispate = met verbeten gezichten
lineas del -- = lijnen van het gezicht
socialismo a -- human = socialisme met een menselijk gezicht


+ visagista sub

1 visagist(e)


visar v

1 mikken, richten (op doel/schietschijf)
2 FIGURATE beogen, ten doel hebben
3 viseren, voor gezien tekenen, van een visum voorzien


vis-à-vis adv FRANCESE

1 tegenover elkaar


+ viscera sub

1 ANATOMIA ingewand, inwendig orgaan
--s abdominal = buikingewanden
-- de pisce = visgrom


+ visceral adj

1 ANATOMIA visceraal, ingewands...
organo -- = ingewandsorgaan
2 FIGURATE diepgeworteld, niet oppervlakkig
anticommunismo -- = diepgeworteld anticommunisme


+ viscere sub

1 ANATOMIA ingewand, inwendig orgaan
--s abdominal = (buik)ingewanden


+ viscide adj

1 dik/taai vloeibaar, stroperig, viskeus
2 kleverig


+ visciditate sub

1 taaivloeibaarheid, stroperigheid, viscositeit
2 kleverigheid


+ viscivore adj

1 mispeletend
turdo -- = mispellijster


visco sub

1 BOTANICA vogellijm, mistel, maretak, mistletoe
ramo de -- = misteltak
2 lijmstok


+ visco-elastic adj

1 visco-elastisch


+ viscosa sub

1 viscose
filo de -- = viscosegaren


viscose adj

1 viskeus, stroperig, taai vloeibaar
strato -- = viskeuze laag
phlegma -- = taai slijm
2 kleverig, slijmerig


+ viscosimetria sub

1 viscosimetrie


+ viscosimetric adj

1 viscosimetrisch


+ viscosimetro sub

1 viscosimeter
-- acustic = akoestische viscosimeter


viscositate sub

1 viscositeit, dikvloeibaarheid
-- de un fluido = viscositeit van een vloeistof
-- volumetric = volumeviscositeit
-- dynamic = dynamische viscositeit
-- cinematic = kinematische viscositeit
-- intrinsec = intrinsieke viscositeit
-- magnetic = magnetische viscositeit
coefficiente de -- = viscositeitscoëfficiënt
unitate de -- = viscositeitseenheid
2 kleverigheid, slijmerigheid


+ Vishnu sub n pr

1 RELIGION Visjnoe


+ vishnuismo sub

1 RELIGION Visjnoeïsme


visibile adj

1 zichtbaar, waarneembaar
horizonte -- = zichtbare horizon
stellas -- a oculo nude = het het blote oog zichtbare sterren
ille se ha calmate visibilemente = hij is merkbaar kalmer geworden
2 duidelijk, in het oog lopend
ille esseva --mente surprendite = hij was zichtbaar verrast


visibilitate sub

1 zichtbaarheid
curva con bon -- = overzichtelijke bocht
curva sin -- = onoverzichtelijke bocht
volar sin -- = blind vliegen
2 zicht, atmosferische helderheid
bon/mal -- = goed/slecht zicht
nulle -- = geen zicht
area/campo de -- = gezichtsveld
le bruma reduce le -- = de mist verkleint het zicht


visiera sub

1 vizier (van een helm/geweer)
2 oogscherm, schermmasker
3 klep (van pet)


+ visigothic adj

1 Wisi/Westgotisch
scriptura -- = Westgotisch schrift


+ visigotho sub

1 Wisi/Westgoot


vision sub

1 het zien, gezicht, gezichtsvermogen
organo del -- = gezichtsorgaan
campo/area de -- = gezichtsveld
acuitate/acutessa del -- = scherpte van het gezichtsvermogen
perdita del -- = verlies van het gezichtsvermogen, gezichtsverlies
recovrar/recuperar le -- = het gezichtsvermogen terugkrijgen
2 visie, beeld, voorstelling, zienswijze, kijk
-- del mundo = kijk op de wereld, wereldbeschouwing
-- del vita = levensbeschouwing, levensvisie
-- del futuro = toekomstbeeld
-- del joco = spelinzicht
-- realistic = realistische visie/kijk
-- global = totaalbeeld
tu -- del vita = jouw kijk op het leven
ille ha un -- clar del cosa = hij heeft een heldere kijk op de zaak
3 hersenschim, droombeeld, spookbeeld
-- hallucinatori = hallucinatie
4 RELIGION visioen, openbaring, verschijning
-- ecstatic/extatic = extatisch visioen
-- prophetic = profetisch visioen
-- beatific = gelukzalig visioen
-- fugitive = kortstondig visioen
haber --es = visioenen hebben


visionari adj

1 visionair, visioenen hebbend
2 dromerig, onpractisch, onrealistisch


visionario sub

1 visionair, ziener
2 dromer, fantast


+ visir sub TURCO

1 vizier


+ visirato sub

1 ambt/ambtstermijn of waardigheid van een vizier


visita sub

1 bezoek, visite
facer -- a un persona = iemand een bezoek brengen
-- de cortesia/politessa = beleefdheidsbezoek
-- de adeo/de adieu (F)/de congedo = afscheidsbezoek
-- a domicilio = huisbezoek
-- de labor/de travalio = werkbezoek
-- importun = ongelegen bezoek
-- fulmine = bliksembezoek
jorno de -- = bezoekdag
derecto de -- = bezoekrecht
regulamento de -- = bezoekregeling
regulamento del derecto de -- = omgangsregeling
hora de -- = bezoekuur
horas de -- = bezoektijd
carta/billet de -- = visitekaartje
2 bezoek, bezoeker(s)
3 bezoek, het bezichtigen
-- de un museo = bezoek aan een museum
-- guidate = rondleiding
4 inspectie, controle, visitatie
-- domiciliari = huiszoeking
-- doanal/doaner/de doana = douaneonderzoek
-- episcopal = herderlijk bezoek, inspectiebezoek (van bisschop)


+ visitabile adj

1 geschikt voor bezoek, open voor bezoek (bijv een museum)


+ visitandina sub

1 CATHOLICISMO visitandin


visitante sub

1 bezoeker
-- de museo = museumbezoeker


visitar v

1 bezoeken, opzoeken, op bezoek gaan bij
-- un amico = een vriend bezoeken
honorar un persona con un -- = iemand met een bezoek vereren
2 bezoeken, bezichtigen, bekijken
-- un museo = een museum bezoeken
3 inspecteren, nazien, onderzoeken, visiteren
-- le valises = de koffers doorzoeken


visitation sub

1 CATHOLICISMO visitatie, bezoek van de Heilige Maagd aan de Heilige Elisabeth
Ordine de Visitation = Orde der Visitatie


visitator sub

1 bezoeker
--es de un exposition = bezoekers van een tentoonstelling
facer entrar un -- = een bezoeker binnenlaten
reciper --es = bezoekers ontvangen
2 inspecteur, visitator
-- apostolic = apostolisch visitator


+ visive adj

1 van het zien, gezichts...
campo -- = gezichtsveld
organos -- = gezichtsorganen
stimulo -- = gezichtsprikkel
acuitate/acutessa del facultate -- = scherpte van het gezichtsvermogen


+ vison sub

1 ZOOLOGIA nerts, mink
elevator de --es = nertsfokker
pelle de -- = nertshuid
2 (bont) nerts, mink
mantello de -- = minkmantel, nertsmantel
stola de -- = nertsstola


+ visor sub

1 OPTICA (beeld)zoeker
-- reflexe = reflexzoeker
-- telescopic = vizierkijker
imagine de -- = zoekerbeeld


vista sub

1 het zien, gezicht, gezichtvermogen
organo del -- = gezichtsorgaan
COMMERCIO a -- = op zicht
pagabile a -- = betaalbaar op zicht
a prime -- = op het eerste gezicht
perder le -- = het gezichtsvermogen verliezen
perdita del -- = gezichtsverlies, verlies van het gezichtsvermogen
recuperar/recovrar le -- = het gezichtsvermogen terugkrijgen
haber le -- acute = een scherpe blik hebben
secunde -- = tweede gezicht, helderziendheid
in -- de = met het oog op
curte de -- = bijziend
de -- acute = scherpziend
acuitate/acutessa del -- = scherpte van het gezichtsvermogen
foras de mi --! = (verdwijn) uit mijn ogen!
2 wat men kan zien: gezicht, uitzicht, vergezicht
-- de plagia = strandgezicht
-- de detra = achteraanzicht
-- de fronte/de facie = vooraanzicht
-- general = overzicht
-- exterior = buitenaanzicht
-- panoramic = wijds uitzicht
a perdita de -- = zo ver het oog reikt
a -- de oculo = zienderogen
terra in --! = land in zicht!
portata de -- = gezichtsafstand
haber in -- = het oog hebben op
haber le -- del mar = het uitzicht op zee hebben
perder de -- = uit het gezicht verliezen
saltar al -- = in het oog springen
cognoscer un persona de -- = iemand van gezicht kennen
naufragar al/in -- del porto = schipbreuk lijden in het gezicht van de haven
illa non supporta le -- del sanguine = zij kan niet tegen het zien van bloed
perspectiva a -- de ave = vogelperspectief
-- de Amsterdam = gezicht op Amsterdam
impedir le -- = het uitzicht belemmeren
3 inzicht, standpunt, mening, denkbeeld
--s politic = politieke opvattingen
puncto de -- = gezichts/standpunt
differentia(s) de -- = verschil van inzicht
exponer su --s = zijn opvattingen/ideeën uiteenzetten
aperir nove --s = nieuwe gezichtspunten openen


viste prep

1 gezien
-- (le facto) que = gezien het feit dat, in aanmerking genomen dat


+ vistose adj

1 opzichtig, pronkerig
toilette -- = opzichtig toilet
colores -- = schreeuwende kleuren


+ vistositate sub

1 opzichtigheid, pronkerigheid
-- de un vestimento = opzichtigheid van een kledingstuk


Vistula sub n pr

1 Weichsel


visual adj

1 gezichts..., visueel, beeld...
angulo -- = gezichtshoek
axe -- = gezichtsas
linea -- = gezichtslijn
radio -- = gezichtskring
centro -- = gezichtscentrum
campo/area -- = gezichtsveld
restriction del campo/area -- = blikvernauwing
horizonte -- = zichtbare horizon
memoria -- = visueel geheugen
impressiones/sensationes -- = gezichtsindrukken
organo -- = gezichtsorgaan
cellula -- = gezichtscel
nervo -- = gezichtszenuw
acutessa/acuitate -- = gezichtsscherpte
facultate -- = gezichtsvermogen
pollution -- = horizonvervuiling
teste -- = ooggetuige
handicapato -- = visueel gehandicapte


+ visualisar v

1 visualiseren, zichtbaar maken
-- un imagine = een beeld visualiseren


+ visualisation sub

1 visualisatie, zichtbaarmaking
unitate de -- = beeldschermtafel, visual display unit


+ visualitate sub

1 visualiteit


vita sub

1 leven, bestaan, existentie
lucta pro le -- = strijd om het bestaan
curso/carriera del -- = levensloop
scopo del -- = levensdoel
arbore del -- = levensboom
lumine/luce de -- = levenslicht
-- vegetative = vegetatief leven
-- organic = organisch leven
-- frugal/sobrie = sober/eenvoudig leven
-- commode = gerieflijk leven
-- opulente = zeer rijk leven
-- exemplar = voorbeeldig leven
-- incolor = kleurloos leven
-- gris = grijs/eentonig leven
-- felice = gelukkig leven
-- infelice = ongelukkig leven
-- private = privéleven
-- irregular = ongeregeld leven
-- eterne/eternal = eeuwig leven
-- intellectual = geestelijk leven
-- intrauterin = intra-uterien leven
-- militar/de soldato = soldatenleven
-- guerrier = krijgsleven
-- active/laboriose = werkzaam leven
-- agitate = bewogen/woelig leven
-- dissolute = zedeloos/losbandig leven
-- retirate = teruggetrokken leven
-- aventurose/accidentate = avontuurlijk/veelbewogen leven
-- musical = muziekleven
-- de circo = circusleven
-- de corte = hofleven
-- scholar/de schola = schoolleven
-- de plagia = strandleven
-- urban = stadsleven
-- cultural = cultuurleven
-- theatral = toneelleven
-- vagabunde/ambulante = zwerversleven, zwervend bestaan
-- misere/miserabile = ellendig leven/bestaan
-- sedentari = zittend leven
-- celibatari = vrijgezellenleven
-- del spirito = geestesleven
-- religiose = geloofsleven
-- cenobitic = cenobietenleven, kloosterleven
-- sexual = geslachtsleven
-- fetal = ongeboren leven
-- intime/interior/affective/sensitive/emotive = innerlijk leven, gemoedsleven, gevoelsleven
-- duple = dubbelleven
-- civil = burgerleven
-- domestic/familial/de familia = huiselijk leven, gezinsleven
-- professional = beroepsleven
-- public = openbaar leven
-- campestre/rustic = landleven
-- regular = geregeld leven
-- conjugal/matrimonial/marital = huwelijksleven
-- de sancto = heiligenleven
-- de sclavo = slavenleven
-- feminin = vrouwenleven
-- infantil = kinderleven
-- animal = dierlijk leven
-- human = menselijk leven
-- parasite = parasietenleven
durata/duration de -- = levensduur
durata/duration del -- human = mensenleeftijd
sin -- = levenloos
a -- o morte = op leven en dood
risco/periculo de -- = levensgevaar
a risco del -- = met levensgevaar
femina de mal -- = straatmeid, vrouw van lichte zeden
periculo de -- = lijfsgevaar
renta a -- = lijfrente
ideal de(l) -- = levensideaal
termino/fin del -- = levenseinde
besonios/necessitates del -- = levensbehoeften
commoditates del -- = gemakken van het leven
crepusculo/declino del -- = levensavond
historia del -- = levensgeschiedenis
principio de -- = levensbeginsel
conservation del -- = levensbehoud, lijfsbehoud
conception/vision del -- = levensbeschouwing, levensvisie
fonte de -- = levensbron
fugacitate del -- = vergankelijkheid van het leven
filo de -- = levensdraad
trenchar {sj} le filo de -- = de levensdraad doorsnijden
instincto de -- = levensdrift
phase del -- = levensfase
spiritos del -- = levensgeesten
experientia del -- = levenservaring
linea de -- = levenslijn
circumstantias/conditiones de -- = levensomstandigheden
rhythmo del -- = levensritme
stilo/genere/modo/maniera/tenor de -- = levensstijl, levenswijze
forma de -- = levensvorm
doctrina de -- = levensleer
norma de -- = levensnorm
phenomeno de -- = levensverschijnsel
habitudes de -- = levensgewoonten
anno de -- = levensjaar
companion de -- = levensgezel
fortia de -- = levenskracht
regula de -- = levensregel
signo de -- = levensteken
mar de -- = levenszee
assecurantia super le -- = levensverzekering
societate/compania de assecurantia super le -- = levensverzekeringsmaatschappij
origine del -- = oorsprong van het leven
expectation/sperantia de -- = levensverwachting
nivello/standard de -- = levensstandaard
medios de -- = middelen van bestaan
qualitate del -- = kwaliteit van het leven/bestaan
tedio del -- = levensmoeheid RELIGION pan del -- = brood des levens
in le flor de su -- = in de kracht van zijn leven
le gaudios/le joias del -- = de geneugten des levens
ganiar su -- = de kost verdienen
hasardar/riscar su -- = zijn leven wagen
restar/remaner in -- = in leven blijven
cambiar su -- = zijn leven veranderen
tener in -- = in leven houden
deber le -- a = het leven te danken hebben aan
esser inter le -- e le morte = tussen leven en dood zweven
abbreviar su -- = zijn leven verkorten
dar le -- a = het leven schenken aan
dar -- a = bezielen
vender car su -- = zijn leven duur verkopen
si te es car le -- = als het leven je lief is
menar un -- confortabile = een gemakkelijk leven leiden
exponer su -- = zijn leven in de waagschaal stellen
perder le -- = het leven verliezen, om het leven komen
salvar le -- = er het leven afbrengen
salvar le -- de un persona = iemands leven redden
amar le -- = van het leven houden
passar a un altere -- = sterven
privar se del -- = zich van het leven beroven
esser al margine del -- = buiten het leven staan
fluctuar/esser inter le -- e le morte = tussen dood en leven zweven
attentar al -- de un persona = iemand naar het leven staan, een aanslag doen op iemand
mitter in joco le -- de un persona = iemands leven op het spel zetten
costar le -- a = het leven kosten aan
question de -- e de morte = zaak van leven en dood
le aurora del -- = de dageraad des levens
obra de su -- = zijn levenswerk
su -- pende a un filo = zijn leven hangt aan een zijden draadje
complicar se le -- = het zich zelf moeilijk maken
invenenar le -- a un persona = iemand het leven vergallen
le bursa o le --! = je geld of je leven!


+ vitaceas sub pl

1 BOTANICA vitaceeën, wijnstokfamilie


vital adj

1 het leven betreffend, levens..., vitaal
functiones -- = vitale functies
energia -- = levensenergie
fortia -- = levenskracht
spiritos -- = levensgeesten
principio -- = levensbeginsel
besonios/necessitates -- = levensbehoeften
conditiones/circumstantias -- = levensomstandigheden
forma -- = levensvorm
curso/carriera -- = levensloop
phase -- = levensfase
processo -- = levensproces
curva -- = levenscurve
cyclo -- = levenscyclus
experientia -- = levenservaring
rhythmo -- = levensritme
modo -- = levenswijze
spatio -- = levensruimte, leefruimte
phenomeno -- = levensverschijnsel
minimo -- = bestaansminimum
question -- = levensvraag
allegressa -- = levensvreugde
angustia -- = levensangst
valor -- = levenswaarde
conflicto -- = levensconflict
instincto -- = levensinstinct
veritate -- = levenswaarheid
voluntate -- = levenswil
halito/sufflo -- = levensadem
partes -- = vitale delen
calor -- = vitale warmte
importantia -- = levensbelang
de importantia -- = van vitaal belang
non dar/monstrar signo -- = geen teken van leven geven/vertonen
2 van levensbelang, vitaal, essentieel
problema/question -- = vitale kwestie


+ vitalisar v

1 levensvatbaar maken, levenskracht geven
2 verlevendigen, bezielen, activeren


+ vitalisation sub

1 levensvatbaarmaking
2 bezieling


vitalismo sub

1 PHILOSOPHIA vitalisme


vitalista sub

1 PHILOSOPHIA vitalist


+ vitalista adj

1 PHILOSOPHIA vitalistisch
schola -- = vitalistische school


+ vitalistic adj

1 PHILOSOPHIA vitalistisch
theoria -- de Aristoteles = vitalistische theorie van Aristoteles


vitalitate sub

1 levenskracht, vitaliteit, levenslust, levensvatbaarheid
-- renovate/restaurate = herwonnen levenskracht
un infante plen de -- = een kind dat vol levenslust is
sappar le -- de un persona = iemands levenskracht ondermijnen
haber ancora un grande -- pro su annos = nog flink zijn voor zijn leeftijd


vitamina sub

1 vitamine
deficientia/carentia/manco de --s = vitaminegebrek
comprimito de --s = vitaminetablet
povre in --s = vitaminearm
ric/abundante in --s = vitaminerijk


+ vitaminar adj

1 toevoegen van vitaminen, vitamineren, vitaminiseren
aspirina vitaminate = gevitaminiseerde aspirine


vitaminic adj

1 vitamine...
alimento -- = vitaminerijk voedsel
deficientia/carentia/manco -- = vitaminegebrek
complexo -- B = vitamine B-complex


vitaminisar v

1 toevoegen van vitaminen, vitamineren, vitaminiseren
-- productos alimentari = levensmiddelen vitaminiseren


+ vitaminisation sub

1 toevoeging van vitaminen


vitaminologia sub

1 vitaminologie, leer/studie der vitaminen


vitar v

1 wijnstok planten
2 (aan)schroeven, vastschroeven
bulones mal vitate = slobberende bouten


vite sub

1 wijnstok
-- sarmentose = rankende wijnstok
2 schroef
-- tenditor = spanschroef
-- de pression = klemschroef
-- a metallos = metaalschroef
-- de regulation/de adjustamento/de adjustage = stelschroef
-- de securitate = borgschroef
-- cruciforme = kruiskopschroef
-- micrometric = micrometerschroef
testa/capite de -- = schroefkop
testa/capite de -- cruciforme = kruiskop (van schroef)
-- ad alettas/alas = vleugelschroef
-- a/de ligno = houtschroef
-- micrometric = microschroef
-- de compasso = passerschroef
-- perpetual/sin fin = schroef zonder einde, worm
-- dextrorse = rechtsdraaiende schroef
-- anular = ringschroef, ringbout
-- de fixation = bevestigingsschroef
-- de controlo = regelschroef
-- de Archimedes = tonmolen
-- con passo a d+ext(e)ra, -- a filetto dext(e)re = rechtse schroef
-- con passo a sinistra, -- a filetto sinistre = linkse schroef
spira/passo de -- = schroefgang
matre --, -- femina = moer
matre -- con alettas/alas = vleugelmoer
coperculo a -- = schroefdeksel
tappo/capsula a -- = schroefdop
cavilia/bulon a -- = schroefbout
forator a -- = schroefboor
clausura a -- = schroefsluiting
clave a/pro matre -- = moersleutel
fixar un cosa con --s = iets met schroeven bevestigen
serrar un -- = een schroef aandraaien
dar un torno de -- = de schroef een slag aandraaien
disserrar un -- = een schroef losdraaien
iste -- se disserra = deze schroef laat los


+ vitella sub

1 koekalf


vitelligene adj

1 de eidooier voortbrengend


vitellin (I) adj

1 van het kalf, kalfs...


vitellin (II) adj

1 van de eidooier, eidooier...
membrana -- = dooiervlies


vitellino sub

1 velijn, kalfsperkament, velijnpapier


vitello (I) sub

1 kalf
-- neonate = nuchter kalf
-- a ingrassiar = mestkalf
corio de -- = kalfsleder
pelle de -- = kalfsvel
mercato de --s = kalvermarkt
adorar le -- de auro = het gouden kalf aanbidden
2 kalfsvlees
pectore de -- = kalfsborst
rostito de -- = gebraden kalfsvlees
testa/capite de -- = kalfskop
carne de -- = kalfsvlees
carne de -- hachate {sj} = kalfsgehakt
ficato de -- = kalfslever
costa de -- = kalfsrib
trencho {sj} de -- = kalfslapje
trencho {sj} rotunde de -- = kalfsoester
carne rolate de -- = kalfsrollade
ragout (F) de -- = kalfsragoût
bouillon (F) de -- = kalfsbouillon
croquette (F) de -- = kalfsvleeskroket
fricandeau (F) de -- = kalfsfricandeau
cotelette (F) de -- = kalfskotelet/carbonade
rostito de -- = kalfsgebraad, gebraden kalfsvlees


vitello (II) sub

1 eidooier, vitellus, eigeel


+ vitellogenese (-esis) sub

1 vitellogenese


+ vitiabile adj

1 onderhevig aan bederf


vitiar v

1 corrumperen, doen ontaarden
2 schaden, benadelen, bederven, FIGURATE verwennen
3 JURIDIC ongeldig/nietig maken (contract, etc.)


+ vitiate adj

1 bedorven
aere -- = bedorven/vervuilde lucht


vitiation sub

1 het corrumperen
2 het schaden, benadeling, bederf
3 JURIDIC ongeldig/nietigmaking (van contract, etc.)


viticola sub

1 wijnbouwer


viticola adj

1 wijnbouw..., wijn...


viticole adj

1 wijnbouw..., wijn...
cellario -- = wijnkelder
region -- = wijnstreek


viticultor sub

1 wijnbouwer


viticultura sub

1 wijnbouw, druiventeelt, druivencultuur


+ vitiligo sub

1 MEDICINA vitiligo (plaatselijk albinisme)


vitio sub

1 ondeugd, slechte eigenschap, slechte gewoonte, kwaad
otio es le matre de tote le --s = ledigheid is des duivels oorkussen
un vulpe perde le pilo ma non le -- = een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken
le cammino del -- = het pad der zonde
combatter --s = ondeugden tegengaan
2 ontucht
3 fout, gebrek, onvolmaaktheid
-- de construction = constructiefout
-- de fabrication = fabrieksfout
-- de pronunciation = spraakgebrek
--s celate/occulte = verborgen gebreken
JURIDIC -- de forma = vormfout


vitiose adj

1 verdorven, slecht, met ondeugden behept
homine -- = slecht mens
2 gebrekkig, fout, verkeerd, slecht
circulo -- = vicieuze cirkel
rationamento -- = kronkelredenering
3 cavallo -- = weerspannig paard


+ vitiositate sub

1 verdorvenheid, perversiteit, slechtheid
-- de un individuo = verdorvenheid van een persoon
2 vicieus karakter
-- de un rationamento = vicieus karakter van een redenering


+ Vito sub n pr

1 Vitus
dansa de Sancte -- = Sint Vitusdans


vitrar v

1 van ruiten/glas voorzien, ruiten inzetten, beglazen
-- un porta = een ruit in een deur zetten


+ vitrate adj

1 van glas, glazen, glas...
porta -- = glazen deur
armario -- = glazen kast


vitree adj

1 glazen, van glas, glas...
2 glasachtig, glazig, als glas
ANATOMIA humor -- = glasachtig vocht (van oog)
ANATOMIA corpore -- = glasachtig lichaam (van oog)


+ vitreria sub

1 glasfabriek, glasblazerij
-- de bottilias = flessenfabriek
2 glashandel, glaswinkel
3 glaswaren, glaswerk
iste -- ha arrivate intacte = dat glaswerk is behouden aangekomen


vitrero sub

1 glazenmaker
2 glasfabrikant
3 glasblazer


vitriera sub

1 gebrandschilderd raam


vitrificabile adj

1 verglaasbaar


+ vitrificabilitate sub

1 verglaasbaarheid


vitrificar v

1 in glas omzetten, tot glas smelten
2 met glasachtige laag bedekken


vitrification sub

1 omzetting in glas, verglazing
temperatura de -- = verglazingstemperatuur
furno de -- = verglaasoven
2 het bedekken met een glasachtige laag


vitrina sub

1 etalage, winkelraam, uitstalraam
-- del pastissero = etalage van de banketbakker
material de -- = etalagemateriaal
mannequin (F) de -- = etalagepop
lampa de -- = etalagelamp
vitro de -- = etalageruit
exclaramento de -- = etalageverlichting
-- refrigerate = koelvak
2 vitrine, glazen uitstalkast
-- de tropheos = prijzenkast


vitriolar v

1 met vitriool aanlengen
2 met vitriool bewerken
3 FIGURATE met vitriool werpen naar


vitriolic adj

1 vitrioolachtig, vitriool...


vitriolisar v

1 in vitriool omzetten


vitriolo sub

1 CHIMIA vitriool, zwavelzuur
-- de plumbo = loodvitriool
oleo de -- = vitrioololie


vitro sub

1 glas (stof)
-- plan polite, -- de speculo = spiegelglas
-- colorate/de color = gekleurd glas
-- a bottilias = flesseglas
-- opac/dispolite = matglas
-- irisate = geïriseerd glas
-- fumate = gerookt glas
-- infrangibile = onbreekbaar glas
-- armate = draadglas
-- plan = vlakglas
-- cuirassate/antiballas = pantserglas, kogelvrij glas
-- de securitate = veiligheidsglas, onsplinterbaar glas
-- artificial/synthetic = kunstglas
-- de berillos = brilleglas
--s a duple foco = dubbelfocusglazen
-- pressate/comprimite = persglas
in -- = in de reageerbuis
oculo de -- = glazen oog
perla de -- = glasparel
placa de -- = glasplaat
lana/watta de -- = glaswol
fibra de -- = glasfiber, glasvezel
berillos (a --) bifocal = bifocale bril
gravure (F) sub -- = ets achter glas
electrodo de -- = glaselektrode
sufflar -- = glasblazen
sufflator de -- = glasblazer
fabrication de -- = glasfabricage
fabrica de -- = glasfabriek
fabricante de -- = glasfabrikant
fabrication de -- = glasfabricage
politor de --s = glasslijper
servicio de --s = glasservies
harmonica a --s = glasharmonica
cultura in -- = vitrocultuur
fragilitate de -- = breekbaarheid van glas
furno/fornace de -- = glasoven
cultello pro -- = glasmes
lima pro -- = glasvijl
colla pro -- = glaslijm
poner sub -- = achter glas zetten
2 (drink)glas
-- a/pro bira = bierglas
-- a/pro liquor = likeurglas
tempesta in un -- de aqua = storm in een glas water
3 (voorwerp van) glas
-- de lampa = lampeglas
4 (glas)ruit, raam
-- duplic = dubbele beglazing, dubbele ramen
-- de auto(mobile) = autoruit
lavar le --s = de ramen wassen/lappen
lavator de --s = glazenwasser
rumper/fracassar un -- = een ruit inslaan/indrukken


vitrose adj

1 glazen, van glas, glas...
2 glasachtig, glazig, als glas
structura -- = glasachtige structuur
substantia -- = glasachtige substantie
oculos -- = glazige ogen
aspecto -- = glazigheid
reguardo -- = glazige blik


vituperabile adj

1 laakbaar, berispelijk


vituperar v

1 uitvaren (tegen), tekeer gaan (tegen), schimpen (op)
2 hekelen, berispen, laken, afkeuren, gispen


vituperation sub

1 heftige berisping, gisping, laking


vituperative adj

1 berispend, gispend, lakend
paroles -- = berispende woorden


vituperator sub

1 iemand die berispt/gispt/afkeurt/laakt


vivace adj

1 (vooral van planten en lagere dieren) levenskrachtig, vol levenskracht, taai, sterk
2 levendig, opgewekt
3 discussion -- = levendige discussie
colores -- = levendige/frisse kleuren
4 MUSICA (adv) vivace, levendig


vivace adv

1 MUSICA vivace, levendig


vivacitate sub

1 levendigheid, gloed, vuur
2 heftigheid, onstuimigheid


vivanda sub

1 spijs, eetwaar, gerecht
--s = voedsel, mondvoorraad, proviand


vivandera sub

1 marketentster, zoetelaarster


vivandero sub

1 marketenter, zoetelaar


vivario sub

1 visvijver
2 viskaar, visbun
-- de anguillas = palingkaar


vivat interj

1 vivat


vive adj

1 levend
carne -- = levend vlees
aqua -- = levend/stromend water
peso -- = levend gewicht
lingua -- = levende taal
le lingua es un organismo -- = de taal is een levend organisme
esser plus morte que -- = meer dood dan levend zijn
nulle anima -- = geen levende ziel
morte o -- = dood of levend
comburer -- = levend verbranden
2 levendig
imagination -- = levendige verbeelding
interesse -- = levendige belangstelling
intelligentia -- = scherp/helder verstand
marcha {sj} -- = vlugge tred
gesto -- = levendig gebaar
movimento -- = vlugge beweging
commercio -- = levendige handel
reguardo -- = alerte blik
temperamento -- = opvliegende aard
color -- = heldere/levendige kleur
critica -- = felle kritiek
lumine/luce -- = schel/scherp licht
curiositate -- = sterke nieuwsgierigheid
discussion -- = levendige discussie


+ vive sub

1 levend vlees, het levende
taliar in le/al -- = in het levend vlees snijden


vivente adj

1 levend
esser -- = levend wezen
materia -- = levende materie
lingua -- = levende taal
exemplo -- = levend voorbeeld
morto/cadavere -- = levend lijk
le lingua es un organismo -- = de taal is een levend organisme


viver v

1 leven
placer/gaudio/joia de -- = levenslust, levensvreugde
modo/maniera de -- = levenswijze
-- secundo su medios = de tering naar de nering zetten
-- in exilio = in ballingschap leven
-- in otio = een lui leven leiden
-- su proprie vita = zijn eigen leven leiden
ille vive pro su infantes = hij leeft voor zijn kinderen
ille vive de ris con lacte = hij leeft van rijst met melk
ille vive un vita multo solitari = hij leeft een zeer eenzaam leven
2 wonen


viveres sub pl

1 levensmiddelen, voedsel, proviand, leeftocht
magazin de -- = levensmiddelenwinkel
ration de -- = levensmiddelenrantsoen
pacco de -- = levensmiddelenpakket
transporto de -- = voedseltransport
manco/penuria/scarsitate de -- = gebrek aan levensmiddelen
-- de reserva = noodrantsoen


+ vivibile adj

1 leefbaar
un mundo -- = een leefbare wereld


+ vivibilitate sub

1 leefbaarheid


vivide adj

1 levendig, krachtig, sterk, helder (kleur/licht)
lumine/luce -- = helder licht
colores -- = heldere kleuren
jalne -- = knalgeel


vivific adj

1 bezielend, opwekkend


+ vivificante adj

1 opwekkend, versterkend, bezielend, inspirerend
calor -- del sol = levenwekkende warmte van de zon
gratia -- = levenmakende genade
spirito -- = bezielende geest


vivificar v

1 opwekken, krachtig maken, nieuwe groeikracht geven, bezielen, nieuw leven inblazen


vivification sub

1 het opwekken, opwekking, het bezielen, bezieling, het (nieuw) leven geven, levendmaking


vivificator sub

1 iemand die bezielt/(nieuw) leven geeft (aan iets)


vivipare adj

1 vivipaar, levendbarend


+ viviparitate sub

1 BIOLOGIA eigenschap van levende jongen voort te brengen


vivisection sub

1 vivisectie


+ vivisectionar v

1 aan vivisectie onderwerpen
-- un ratto = een rat aan vivisectie onderwerpen


vivisectionista sub

1 vivisector
2 voorstander van vivisectie


+ vivisector sub

1 iemand die vivisectie verricht, vivisector


+ vivo sub

1 levende
le pais/mundo del --s = het land der levenden
disparer del mundo del --s = uit het land der levenden verdwijnen
JURIDIC donationes inter --s = schenking onder levenden
2 levend vlees
trenchar {sj} in le -- = in levend vlees snijden
in -- = in vivo, in het levende organisme
3 entrar in le -- del debatto = tot de kern van de zaak komen


vocabulario sub

1 vocabulaire, woordenschat, woordenlijst, terminologie
inricchir/ampliar su -- = zijn woordenschat uitbreiden
inricchimento/ampliation de su vocabulario = uitbreiding van zijn woordenschat


vocabulo sub

1 woord
familia de --s = woordfamilie


vocal adj

1 van de stem, de stem betreffend, stem...
organos -- = stemorganen
chordas -- = stembanden
2 vocaal, door de stem voortgebracht/uitgevoerd
musica -- = vocale muziek
concerto -- = zanguitvoering
sono -- = spraakklank


vocal sub

1 PHONETICA klinker, vocaal
-- nasal = neusklinker
-- oral = mondklinker
-- assonante = assonant
-- diphthongate = gediftongeerde klinker
-- atone/mute = stomme/toonloze klinker
-- tonic/accentuate = beklemtoonde klinker
-- breve = korte klinker
-- longe = lange klinker
-- semilonge = halflange klinker
-- aperte = open klinker
-- clause = gesloten klinker
-- anterior/palatal = voorklinker
-- medie/median/central = middenklinker
-- prolongate/allongate
-- radical/thematic/del radical = stamklinker
-- initial = beginklinker
allongar/prolongar un -- = een klinker verlengen
allongamento de un -- = verlenging van een klinker


vocalic adj

1 PHONETICA de klinkers betreffend, van de klinkers
alternantia -- = klinkerwisseling, ablaut
systema -- de un lingua = klinkerstelsel van een taal
quantitate -- = klinkerlengte


+ vocalisar v

1 MUSICA vocaliseren, vocalises uitvoeren
2 PHONETICA medeklinker in een klinker veranderen


vocalisation sub

1 PHONETICA vocalisatie, overgang van een medeklinker in een klinker
2 MUSICA vocalisatie, het vocaliseren


vocalisator sub

1 MUSICA iemand die vocalises uitvoert


vocalismo sub

1 klinkerstelsel (van een taal/van een woord)


vocaliso sub

1 MUSICA vocalise


+ vocalitate sub

1 MUSICA stemgebruik


vocar v

1 roepen
-- per telephono = opbellen


vocation sub

1 roeping (anque RELIGION), sterke innerlijke drang, aanleg, natuurlijke geschiktheid
sequer su -- = aan zijn roeping gehoor geven
prender conscientia de su -- = zich van zijn roeping bewust worden
-- artistic/de artista = kunstenaarsroeping
-- monachal/monastic/claustral = kloosterroeping
le -- de Abraham = de roeping van Abraham


+ vocational adj

1 mbt/van zijn roeping/aanleg


vocative adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA
caso -- = vocatief, vocativus


vocativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA vocatief, vocativus


voce sub

1 stem
-- del sanguine/del natura = stem van het bloed
-- interne/interior/del conscientia = stem van het geweten
-- del populo = stem van het volk, volksmond
-- de tenor = tenorstem
-- de testa/de capite = kopstem
-- sepulcral/cavernose = grafstem
-- feminin/de femina = vrouwenstem
-- infantin/infantil/de infante = kinderstem
-- angelic = engelenstem
-- human = mensenstem
-- clar = heldere stem
-- acute = schelle stem
-- rude = barse stem
-- guttural = keelstem
-- interne/interior = innerlijke stem
-- tremulante = beverige stem
-- stridente = scherpe stem
-- stentoree/de stentor = stentorstem
-- tonitruante = donderstem
-- aspere = ruwe/rauwe stem
-- sonor/musical = sonore/welluidende stem
-- alte = harde/luide stem
parlar in -- alte = hardop/luid spreken
parlar in -- basse = zacht(jes) spreken
portata del -- = stembereik
a portata de -- = te beroepen
sono del -- = stemgeluid
elevation del -- = stemverheffing
a medie -- = halfluid
a duo/tres/quatro --s = twee/drie/vierstemmig
muta/mutation del -- = stemwisseling
registro del -- = stemregister
volumine del -- = stemvolume
inflecter su -- = zijn stem buigen
inflexion del -- = stembuiging
cambiar su -- = zijn stem veranderen
elevar/altiar le voce = zijn stem verheffen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA vorm
-- active/passive/pronominal = bedrijvende/lijdende/wederkerende vorm


vociferante adj

1 schreeuwend, tierend, brullend, razend


vociferar v

1 woedend schreeuwen, tieren, brullen, razen


vociferation sub

1 geschreeuw, getier, gebrul, gescheld


vociferator sub

1 schreeuwend/tierend/brullend/razend iemand, schreeuwer


vodka sub RUSSO

1 wodka, vodka
-- russe = Russische wodka
-- polonese = Poolse wodka


voga sub

1 het varen, het roeien, het voortbewegen
2 mode, zwang, trek, populariteit
moda in -- = heersende mode
venir in -- = in zwang/trek/mode komen
esser in -- = in zwang/trek/de mode zijn


vogar v

1 varen, roeien, voortbewegen
-- super le laco = op het meer varen
-- inter vita e morte = tussen leven en dood zweven


+ voivoda sub

1 HISTORIA woiwode


+ voivodato sub

1 ambt van woiwode


+ volante adj

1 vliegend
trapezio -- = zweefrek
pisce -- = vliegende vis
rota -- = vliegwiel
tapis (F)/tapete -- = vliegend tapijt
subcuppa/disco volante, objecto -- non identificate, O.V.N.I. = vliegende schotel, UFO
le Hollandese Volante = de Vliegende Hollander
fortalessa -- = vliegend fort
ponte -- = gierbrug


volante sub

1 vliegwiel
2 stuur (van auto)
-- sportive = sportstuur
perder le controlo del -- = de macht over het stuur verliezen
3 strook, sierstrook, volante
4 pluimbal, badmintonbal
jocar al -- = badminton spelen


volapük sub n pr

1 Volapük


volapükismo sub

1 volapükisme


volapükista sub

1 volapükist


volar v

1 vliegen
-- circa = rondvliegen
interdiction de -- = vliegverbod


volata sub

1 vlucht, zwerm, troep
-- de sturnos = zwerm spreeuwen
-- de passeres = zwerm mussen
2 ARTILLERIA salvo, volle laag


volatile adj

1 vliegend, kunnend vliegen
2 vluchtig (anque FIGURATE), snel vervliegend
substantias -- = vluchtige stoffen
sal -- = vlugzout
oleo -- = etherische olie


volatile sub

1 gevleugeld dier
--s = gevogelte


volatilitate sub

1 CHIMIA vluchtigheid


+ volatisabile adj

1 vluchtig, snel verdampend, snel vervliegend


volatisar v

1 doen vervluchtigen, doen vervliegen


volatisation sub

1 vervluchtiging, het vervliegen


+ vol-au-vent sub FRANCESE

1 CULINARI vol-au-vent (pastei met ragoût)


voler v

1 willen, wensen, verlangen
-- facer un cosa = iets willen doen
-- un cosa = iets willen
-- dicer = bedoelen


voler sub

1 het willen, wil


+ volettar v

1 fladderen


Volga sub n pr

1 Wolga


volition sub

1 PSYCHOLOGIA het willen, wil, wilsuiting
libertate de -- = wilsvrijheid


+ volitional adj

1 PSYCHOLOGIA mbt/van de wil, wils...


volitive adj

1 PSYCHOLOGIA volitief, volitioneel, wils...
fortia -- = wilskracht
reguardo -- = wilskrachtige blik


+ volitivitate sub

1 wilskracht


+ volleyball sub ANGLESE

1 volleybal
jocar al -- = volleyballen
jocator de -- = volleyballer


volo sub

1 het vliegen, vlucht
-- nocturne/de nocte = nachtvlucht
-- diurne/de jorno = dagvlucht
-- de altura = hoogtevlucht
-- oceanic/transoceanic = oceaanvlucht
-- transatlantic = transatlantische vlucht
-- spatial = ruimtevlucht
-- de retorno = retourvlucht
-- experimental/de proba/de prova/de essayo = proefvlucht
-- de instruction = oefenvlucht
-- de demonstration = demonstratievlucht
-- de recognoscentia = verkenningsvlucht
-- regular/de linea = lijnvlucht
-- planate = glijvlucht
-- radente = scheervlucht
-- charter (A) = chartervlucht
-- prenuptial = bruidsvlucht (van bijen)
a -- de ave = in vogelvlucht
perspectiva a -- de ave = vogelperspectief
horas de -- = vlieguren
velocitate de -- = vliegsnelheid
interdiction de -- = vliegverbod
plano de -- = vluchtplan/schema
simulator de -- = vluchtnabootser, vluchtsimulator
personal de -- = vliegend personeel
schola de -- = vliegschool
ponte de -- = vliegdek
altitude/altor de -- = vlieghoogte
2 met vliegen afgelegde afstand, vliegafstand, vlucht
-- sin scala = vlucht zonder tussenlanding
3 vlucht, troep samenvliegende vogels, zwerm
-- de aves = vlucht vogels
-- de anates = toom eenden


volt sub

1 ELECTRICITATE volt


volta sub

1 zwenking, gier
-- de gigante = reuzenzwaai
2 EQUITATION volte
3 ARTE DE CONSTRUER etc., boog, gewelf
ossatura de un -- = ribben van een gewelf
forma de -- = gewelfvorm
-- a cupola = koepelgewelf
-- palmiforme = palmgewelf
-- cranian/cranial = schedeldak
-- de foliage = loofdak
-- spheric = kogelgewelf
-- cylindric = cilindrisch gewelf
-- anular = ringgewelf
-- inclinate = schuin gewelf
-- palatal/palatin/del palato = gehemelteboog


Volta sub n pr

1 Volta


voltage sub

1 voltage, spanning
-- de fuga = lekspanning
-- anodic = anodespanning, plaatspanning
regulator del -- = spanningsregelaar
transformator de -- = spanningstransformator
distributor de -- = spanningsverdeling
distributor de -- = spanningsverdeler
variation de -- = spanningsvariatie


voltaic adj

1 van Volta, volta...
pila -- = voltazuil
arco -- = electrische boog, booglamp


+ voltairianismo sub

1 filosofie van Voltaire
2 spottende ongelovigheid


voltaismo sub

1 techniek van de opwekking van elektricteit door een chemische reactie


voltametro sub

1 voltameter


voltampere sub

1 voltampère


voltar v

1 een gewelf/boog bouwen


+ voltate adj

1 gewelfd, gebogen, geboogd
dorso -- = hoge rug
fenestras -- = geboogde vensters
cellario -- = keldergewelf


voltear v

1 EQUITATION voltigeren


+ volteator sub

1 EQUITATION voltigeerder


volteo sub

1 EQUITATION het voltigeren (acrobatie op galopperend paard)


voltimetro sub

1 voltmeter, spanningmeter
-- digital = digitaalvoltmeter
-- electrostatic = elektrostatische voltmeter


volubile adj

1 veranderlijk, wispelturig, grillig, onstabiel, labiel
persona -- = wispelturig persoon
ille es de humor -- = hij is labiel van stemming
2 spraakzaam, welbespraakt, rad van tong
3 BOTANICA slinger..., windend, slingerend
planta -- = slingerplant


volubilitate sub

1 veranderlijkheid, wispelturigheid, grilligheid
2 spraakzaamheid, welbespraaktheid, radheid van tong


+ volucella sub

1 ZOOLOGIA vedervlieg


+ volumetria sub

1 CHIMIA volumetrie, inhoudsmeting, maatanalyse


+ volumetric adj

1 volumetrisch
analyse (-ysis) -- = volumetrische analyse, maatanalyse
viscositate -- = volumeviscositeit
deformation -- = ruimtelijke vervorming


+ volumetro sub

1 volumemeter


+ volumic adj

1 PHYSICA soortelijk, volumendeel...
massa -- = volumieke/soortelijke massa


volumine sub

1 volume, inhoud, omvang
-- de un bloco de petra = omvang van een blok steen
-- de un corpore = inhoud van een lichaam
-- de un sphera = inhoud van een bol
unitate de -- = ruimte-eenheid
2 omvang, hoeveelheid, grootte, volume
-- del production = produktieomvang
-- del venditas = omzet
-- del exportationes = omvang van de uitvoer
-- del traffico/del circulation = verkeersaanbod
3 volume (van stem/radio), sterkte (van geluid)
-- sonor = geluidsvolume, geluidssterkte
-- del voce = stemvolume
controlo del -- = volumeregelaar
button del controlo del -- = volumeknop
bassar le -- = het geluid zachter zetten
4 (boek)deel, band
dictionario in dece --s = tiendelig woordenboek


voluminose adj

1 omvangrijk, heel dik, volumineus, lijvig (mbt boekwerk)
pacco -- = heel dik pak
libro -- = lijvig boekwerk
documentation -- = omvangrijke documentatie


+ voluminositate sub

1 voluminositeit, omvangrijkheid, lijvigheid (van boekwerk)


voluntariato sub

1 vrijwilligerschap
2 MILITAR vrijwillige dienst


voluntari adj

1 vrijwillig, uit eigen beweging, uit vrije wil
omission -- = opzettelijk verzuim
contribution -- = vrijwillige bijdrage
assecurantia -- = vrijwillige verzekering
incendio -- = brandstichting
labor/travalio -- = vrijwilligerswerk
presentar se voluntarimente = zich vrijwillig aanmelden
ceder/renunciar voluntarimente (a) = vrijwillig afstand doen


+ voluntarietate sub

1 vrijwilligheid
-- de un acto = vrijwilligheid van een handeling


voluntario sub

1 MILITAR vrijwilliger
armea de --s = vrijwilligersleger
legion de --s = vrijwilligerslegioen


+ voluntarismo sub

1 PHILOSOPHIA voluntarisme


+ voluntarista sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van de leer van het voluntarisme


+ voluntarista adj

1 PHILOSOPHIA de leer van het voluntarisme aanhangend


+ voluntaristic adj

1 PHILOSOPHIA de leer van het voluntarisme aanhangend


voluntate sub

1 wil, wens, verlangen
-- popular = volkswil
-- vital = levenswil
-- ferree/de ferro/inflexibile = ijzeren wil
-- indomabile = ontembare wil
-- implicite = onuitgesproken wil
a -- = naar believen, naar goeddunken, zoveel men wil
bon/mal -- = goede/kwade wil
de bon -- = graag, met plezier, met genoegen
con le melior -- del mundo = met de beste wil van de wereld
homines de bon -- = mensen van goede wil
de mal -- = met tegenzin
isto es un question de mal -- = het is een kwestie van onwil
manco de -- = gebrek aan wilskracht
ultime -- = laatste wil(sbeschikking)
complir le -- de Deo = Gods wil doen
imponer/facer prevaler su -- = zijn wil doordrijven/opleggen
facer le -- de un persona = iemands wens vervullen
respectar le -- de un persona = iemands wens respecteren


voluptari adj

1 wellustig, zinnelijk


voluptate sub

1 zinnelijkheid, wellust, zingenot


voluptuario sub

1 zinnelijk mens, wellusteling


voluptuose adj

1 wellustig, zinnelijk
caressas -- = wellustige strelingen


voluptuositate sub

1 zinnelijkheid, wellust, zingenot


voluta sub

1 krul, winding, kringel, spiraal
--s de un cigarro = (rook)kringels van een sigaar
2 ARTE DE CONSTRUER voluut, krul
3 ZOOLOGIA rolslak, rolschelp


+ volvaria sub

1 BOTANICA gewone beurszwam


volver v

1 draaien, omdraaien, ronddraaien, wentelen, omkeren
-- le pagina/le folio = het blad omdraaien


+ volvoce sub

1 BOTANICA bolwier


volvulo sub

1 MEDICINA kronkel, knoop, torsie
-- gastric = torsie van de maag
-- intestinal = darmkronkel


vomer v

1 braken, uitbraken, overgeven, uitspuwen
-- sanguine = bloed spuwen/opgeven
le vulcano vome lava = de vulkaan spuwt lava/braakt lava uit
-- injurias = verwensingen uitbraken


+ vomere sub

1 ANATOMIA ploegschaarbeen (in neus)


+ vomeronasal adj

1 MEDICINA vomeronasaal


vomic adj

1 braakverwekkend, braking veroorzakend
BOTANICA nuce -- = braaknoot, kraanoog


vomica sub

1 MEDICINA vomica (uit een abces opgehoest vocht of bloed)


vomitar v

1 braken, uitbraken, overgeven, uitspuwen
-- sanguine = bloed spuwen/opgeven/braken
-- blasphemias = godslasteringen uitbraken
-- foco = vuur spuwen
-- flammas = vlammen uitbraken
le vulcano vomita lava = de vulkaan braakt lava uit


vomitator sub

1 iemand die braakt, braker


vomitive adj

1 braakverwekkend, braking veroorzakend
gas -- = braakgas
pulvere -- = braakpoeder
substantia/pharmaco -- = braakmiddel
bibita/biberage -- = braakdrank


vomitivo sub

1 braakmiddel


vomito sub

1 braking
-- de sanguine = bloedspuwing
2 braaksel, overgeefsel


vomitorio sub

1 uitgang van Romeins amfitheater


vomiturition sub

1 MEDICINA vruchteloze braakpoging(en), loze braking(en)


vorace adj

1 vraatzuchtig, gulzig, begerig (anque FIGURATE)
appetito -- = vraatzucht
reguardo -- = begerige blik
lector -- = lettervreter, boekverslinder
le locusta es un insecto -- = de sprinkhaan is een vraatzuchtig insekt


voracitate sub

1 vraatzucht, gulzigheid
le -- del squalo = de vraatzucht van de haai
mangiar con -- = schrokken


vorar v

1 verslinden, verzwelgen


vortice sub

1 wervel(ing), draaikolk, maalstroom
-- de nive = sneeuwjacht
-- de vento = wervelwind
-- de impressiones = wirwar van indrukken


+ vorticella sub

1 ZOOLOGIA vorticella


vorticose adj

1 wervelend, draaiend
vento -- = wervelwind
rotar --mente = wervelen


vos

1 (pron pers ) U (enk, mv), jullie
2 pron refl U (enk, mv)


+ voseamento sub

1 het met U en Uw aanspreken


+ vosear v

1 met U en Uw aanspreken


vosgian adj

1 van de Vogezen


Vosgos sub n pr pl

1 Vogezen


vostre

1 pron poss adjec Uw, jullie
2 pron poss het/de Uwe, die/dat van jullie


votante sub

1 stemgerechtigde
2 stemmer, kiezer


votar v

1 plechtig beloven
2 wijden, bestemmen
3 stemmen, een stem uitbrengen
-- in favor de un lege = vóór een wet stemmen
-- in blanco = blanko stemmen
-- contra/negativemente = tegenstemmen
-- verbalmente = mondeling stemmen
machina a/de -- = stemmachine
derecto de -- = stemrecht
-- per appello nominal = hoofdelijk stemmen
-- per seder e levar = stemmen door zitten en opstaan
-- a mano levate = stemmen bij handopsteken
competente pro -- = stembevoegd, stemgerechtigd
4 voteren, aannemen, stemmen voor
-- un summa = een som voteren
-- creditos = kredieten toestaan
-- un projecto de lege = een wetsontwerp aannemen


+ votation sub

1 stemming
-- (per appello) nominal = hoofdelijke stemming
-- per seder e levar = stemming door zitten en opstaan
-- a mano levate = stemming bij handopsteken
-- popular = volksstemming
-- libere = vrije stemming
secunde -- = herstemming
cabina de -- = stemhokje
scheda de -- = stembriefje
local de -- = stemlokaal
poner/mitter/submitter un cosa a -- = iets in stemming brengen


+ votator sub

1 stemmer


votive adj

1 volgens een gelofte, gelofte..., votief, wij...
CATHOLICISMO inscription -- = votiefplaat, ex-voto
CATHOLICISMO missa -- = votiefmis
ecclesia -- = votiefkerk
corona -- = votiefkroon
statua -- = votiefbeeld
lampa -- = votieflamp


voto sub

1 gelofte, plechtige belofte
-- baptismal = doopbelofte
facer -- de = plechtig beloven
2 stem
-- preferential/de preferentia = voorkeurstem
-- decisive = beslissende stem
-- consultative = raadgevende/adviserende stem
le --s del electores = de stemmen van de kiezers
dar su -- a un candidato = zijn stem aan een kandidaat geven
numero de --s = aantal stemmen
paritate de --s = staking van stemmen
excesso de --s = stemmenoverschot
transferentia/transferimento de --s = stemmenoverdracht
incremento de --s = stemmenwinst
local/bureau de -- = stembureau/lokaal
derecto de -- = stemrecht
dar le -- contrari = tegenstemmen
a unanimitate de --s = met algemene stemmen
le pluralitate del --s decide = de meeste stemmen gelden
contar le --s = de stemmen tellen
contator de --s = stemmenteller
obtener tote le --s = alle stemmen op zich verenigen
sollicitar --s = lobbyen
3 stemming, het stemmen
-- individual/per appello nominal = hoofdelijke stemming
-- per seder e levar = stemming door zitten en opstaan
-- a mano levate = stemming bij handopsteken
-- secrete = geheime stemming
motivation/explication del -- = stemverklaring
-- directe = rechtstreekse stemming
-- indirecte = getrapte stemming
-- universal = algemeen kiesrecht
-- obligatori = stemplicht
scheda/bulletin de -- = stembriefje, stembiljet
abstention del -- = stemonthouding
abstiner se del -- = zich van stemming onthouden
-- de censura = motie van afkeuring
-- de fiducia/de confidentia = motie van vertrouwen


+ voucher sub ANGLESE

1 voucher


vox populi (= le voce del populo) LATINO

1 vox populi


+ voyeur sub FRANCESE

1 voyeur, gluurder


+ voyeurismo sub

1 voyeurisme


+ voyeurista adj

1 voyeuristisch


+ vudu sub

1 RELIGION voodoo


vulcanic adj

1 van Vulcanus
2 vulkanisch
cono -- = vulkaankegel
crater -- = vulkaankrater
eruption -- = vulkaanuitbarsting
cinere -- = vulkanische as
rocca -- = vulkanisch gesteente
phenomenos -- = vulkanische verschijnselen
insula -- = vulkanisch eiland
regiones -- = vulkanische streken


vulcanie adj

1 van Vulcanus


vulcanisar v

1 GEOLOGIA vulkanisch maken
2 TECHNICA vulcaniseren
-- cauchu = rubber vulcaniseren
apparato a/de -- = vulcaniseerapparaat


vulcanisation sub

1 GEOLOGIA het vulkanisch maken
2 TECHNICA vulkanisatie


vulcanismo sub

1 vulkanisme


+ vulcanista sub

1 vulkanist


Vulcano sub n pr

1 RELIGION ROMAN Vulcanus
GEOLOGIA vulcano = vulkaan
crater de -- = vulkaankrater
bucca de un -- = mond van een vulkaan
eruption de un -- = uitbarsting van een vulkaan
-- active/in activitate = werkende/werkzame vulkaan
-- extincte = uitgedoofde vulkaan
-- dormiente = sluimerende vulkaan
-- submarin = onderzeese vulkaan
-- de fango = moddervulkaan


+ vulcanologia sub

1 vulkanologie


+ vulcanologic adj

1 vulkanologisch


+ vulcanologo sub

1 vulkanoloog


vulgar adj

1 gewoon, alledaags, gangbaar
nomine -- de un planta = gewone/alledaagse/gebruikelijke naam van een plant
lingua -- = volkstaal
latino -- = vulgair/gesproken latijn
lysimachia -- = jodenkruid
limonio -- = lamsoor
2 vulgair, onbeschaafd, plat
expression -- = vulgaire/platte uitdrukking
manieras -- = onbeschaafde manieren
humor -- = platte humor


vulgarisar v

1 vulgariseren, populariseren, tot gemeengoed maken, verspreiden
-- un scientia = een wetenschap populariseren
2 in de volkstaal overbrengen
3 vulgair/ordinair maken/doen lijken


vulgarisation sub

1 vulgarisatie, popularisatie, het op grote schaal verspreiden van wetenschappelijke denkbeelden
methodo de -- = vulgarisatiemethode
obra de -- (scientific) = populair wetenschappelijk werk


vulgarisator sub

1 schrijver over populair wetenschappelijke onderwerpen


vulgarismo sub

1 vulgariteit, platheid, vulgair gedrag
2 vulgarisme, platte uitdrukking, uitdrukking uit de volkstaal


vulgaritate sub

1 vulgariteit, banaliteit
2 vulgariteit, onbeschaafdheid, platheid, vulgair gedrag


Vulgata sub n pr LATINO

1 THEOLOGIA Vulgaat, Vulgata


vulgo sub

1 gewone volk, vulgus


vulgo adv LATINO

1 gewoonlijk, doorgaans, in het algemeen


vulnerabile adj

1 kwetsbaar (anque FIGURATE)
argumentation -- = aanvechtbare redenering
puncto -- = kwetsbare/zwakke plek
theoria -- = aanvechtbare theorie


vulnerabilitate sub

1 kwetsbaarheid (anque FIGURATE)
-- de un theoria = aanvechtbaarheid van een theorie


vulnerar v

1 (ver)wonden, kwetsen (anque FIGURATE)
-- le aure = het oor kwetsen
legiermente/levemente vulnerate = licht gewond
gravemente vulnerate = zwaar gewond
gravissimemente vulnerate = zeer zwaar gewond
-- le amor proprie de un persona = iemands eigenwaarde kwetsen


vulnerari adj

1 wonden helend
unguento -- = wondzalf
pulvere -- = wondpoeder
balsamo -- = wondbalsem
anthyllis -- = wondklaver, wondkruid


vulneraria sub

1 BOTANICA wondkruid, wondklaver


+ vulnerato sub

1 gewonde
-- legier = lichtgewonde
transporto/transportation de --s = gewondentransport/vervoer


vulnere sub

1 wond, verwonding
-- per balla = kogelwond
-- facite per un arma a puncta = steekwond
-- superficial = oppervlakkige wond
-- anodin = onbetekenende wond
-- dolorose = pijnlijke wond
-- de gamba = beenwond
-- mortal = dodelijke verwonding
suturar un -- = een wond hechten
le -- sana/se cicatrisa lentemente = de wond gaat langzaam dicht
cicatrisation de un -- = heling/genezing van een wond


vulpe sub

1 ZOOLOGIA vos
-- argentee/argentate = zilvervos
-- arctic/polar = poolvos
-- femina = moervos
-- mascule = rekel
cauda de -- = vossenstaart
pilo de -- = vossenhaar
testa/capite de -- = vossenkop
chassa {sj} de -- = vossenjacht
pedica/trappa de -- = vossenklem


+ vulpicula sub

1 ZOOLOGIA vosje


+ Vulpicula sub n pr

1 ASTRONOMIA Vos


+ vulpiera sub

1 vossenhol


vulpin adj

1 van de vos, vos(sen)..., vosachtig
muso -- = vossensnuit
BOTANICA carex/carice -- = vossenzegge
2 slim, sluw, listig, vindingrijk


vulture sub

1 ZOOLOGIA gier
-- barbute = gebaarde gier


vulturides sub pl

1 ZOOLOGIA vulturidae, gieren


vulturin adj

1 ZOOLOGIA gier...


+ vulva sub

1 ANATOMIA schaamspleet, vulva


+ vulvari adj

1 ANATOMIA schaam...
chenopodio -- = stinkganzenvoet


+ vulvaria sub

1 BOTANICA schaamkruid


+ vulvectomia sub

1 MEDICINA vulvectomie


+ vulviforme adj

1 vulviform


+ vulvitis sub

1 MEDICINA vulvaontsteking, vulvitis


+ vulvovaginal adj

1 MEDICINA vulvovaginaal


+ vulvovaginitis sub

1 MEDICINA vulvovaginitis


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori