FANDOM


+ zabro sub

1 ZOOLOGIA graanloopkever


Zacharia sub n pr

1 Zacharias


+ Zaire sub n pr

1 Zaïre


+ zairese adj

1 van/uit Zaïre


+ zairese sub

1 Zaïrees


+ Zambia sub n pr

1 Zambia


+ zambian adj

1 Zambiaans


+ zambiano sub

1 Zambiaan


+ zambo sub

1 zambo


+ zannichellia sub

1 BOTANICA zannichellia


+ zapateado sub ESPANIOL

1 ARTE DE DANSA zapateado


+ zappar v

TELEVISION zappen


+ zappator sub

TELEVISION zapper


Zarathustra sub n pr

1 Zarathustra


+ zarzuela sub

1 MUSICA zarzuela (Spaans zangspel)


zebra sub

1 ZOOLOGIA zebra


+ zebrar v

1 gestreept maken, strepen maken op, strepen


zebrate adj

1 gestreept
passage -- = zebrapad


zebu sub

1 ZOOLOGIA zeboe, bultrund


Zelanda sub n pr

1 Zeeland


+ zelandese adj

1 Zeeuws


+ zelandese sub

1 Zeeuw


zelar v

1 ijveren (voor iets)


zelator sub

1 ijveraar
-- fanatic = fanatieke ijveraar
-- del liberalismo = ijveraar voor het liberalisme
2 ANTIQUITATE zeloot


zelo sub

1 vlijt, ijver, enthousiasme, geestdrift
-- inconsiderate = onbezonnen ijver
excesso de --, -- excessive = overmatige ijver
con -- = ijverig, vlijtig
laborar/travaliar con -- = ijverig werken
stimular le -- de un persona = iemands ijver aanwakkeren
2 -- (religiose) = geloofsijver


zelose adj

1 vlijtig, ijverig, vurig, enthousiast, geestdriftig
2 (overdreven) waakzaam, angstvallig wakend, zeer gesteld op


zelosia sub

1 jaloezie, afgunst, jaloersheid
-- de mestiero = broodnijd


zelote sub

1 ANTIQUITATE zeloot


zelotismo sub

1 ANTIQUITATE zelotisme


+ zen sub

1 RELIGION zen


+ Zend-Avesta sub n pr

1 RELIGION Zend-avesta


zenit sub

1 zenit, top, toppunt, middaghoogte
FIGURATE al -- de su gloria = in het zenith van zijn roem


zenital adj

1 zenit...
distantia -- = zenitafstand
telescopio -- = zenittelescoop


+ zenonismo sub

1 PHILOSOPHIA zenonisme


+ zeolithic adj

1 puimsteen...


+ zeolitho sub

1 GEOLOGIA puimsteen


Zephyro sub n pr

1 MYTHOLOGIA Zephyrus


zephyro sub

1 westenwind
2 zacht/lauw briesje
3 zefier, dunne pyamakatoen


zeppelin sub GERMANO

1 zeppelin


zero sub

1 nul (cijfer)
amonta con sex --s = bedrag met zes nullen
le anno -- = het jaar nul
2 nul, nulpunt
linea de -- = nullijn
position -- = nulstand
crescimento/crescentia -- = nulgroei
partir de -- = van niets beginnen
reducer a -- = tot nul terugbrengen
-- absolute = absolute nulpunt
option -- = nuloptie
il face/le thermometro indica dece grados super/sub -- = het is tien graden boven/onder nul, het is
plus/min tien graden
ille es un -- = hij is een nul (waardeloze figuur)


zeta sub

1 zeta (zesde letter van het Griekse alfabet)
2 de letter "z"


+ zetetica sub

1 analytische methode


+ zeugma sub

1 LITTERATURA zeugma


+ zeugmatic adj

1 zeugma...


Zeus sub n pr

1 RELIGION GREC Zeus


+ zezear v

1 lispelen, slissen


+ zezeo sub

1 (het) lispelen, gelispel, (het) slissen


+ zibel(l)ina sub

1 ZOOLOGIA sabel, sabeldier
pelle de -- = sabelhuid/vel
2 sabelbont


zigzag sub

1 zigzag
trenchea {sj} in -- = zigzagloopgraaf
ornamento in -- = zigzagornament
cammino in -- = weg met bochten
sentiero in -- = kronkelpad, slingerpad


zigzagar v

1 zigzaggen
le cammino zigzaga = de weg zigzagt
le auto(mobile) zigzagava in le strata = de auto slingerde over de straat


+ Zimbabwe sub n pr

1 Zimbabwe


+ zimbabwian adj

1 Zimbabwiaans


+ zimbabwiano sub

1 Zimbabwiaan


zinc sub

1 CHIMIA zink
-- in folios = bladzink
unguento/balsamo de -- = zinkzalf
composito de -- = zinkverbinding
oxydo de -- = zinkoxyde
blanco de -- = zinkwit
-- calcinate = zinkas
guttiera de -- = zinken dakgoot
mina de -- = zinkmijn
strato de -- = zinklaag
mineral de -- = zinkerts
amalgama de -- = zinkamalgaam
revestimento in -- = zinkbedekking
alligato de -- = zinklegering/alliage
placa de -- = zinkplaat
gravure (F) super -- = zinkgravure


zincage sub

1 verzinking


zincar v

1 (een dak) met zink bedekken
2 verzinken


+ zincato sub

1 CHIMIA zinkaat


+ zincator sub

1 zinkwerker


+ zincifere adj

1 zinkhoudend


zincographia sub

1 zinkografie, zinkdruk, zinkgravure


zincographic adj

1 zinkografisch
processo -- = zincografisch proces


zincographo sub

1 zinkograaf


+ zinnia sub

1 BOTANICA zinnia


zircon sub

1 MINERALOGIA zirkoon, zirkoniumsilicaat


zirconic adj

1 CHIMIA zirkonium...


zirconium sub

1 CHIMIA zirkonium
composito de -- = zirkoniumverbinding
oxydo de -- = zirkoniumoxyde, zirkoniumaarde


+ zloty sub

1 zloty (Poolse munteenheid)


zodiacal adj

1 ASTRONOMIA, ASTROLOGIA dierenriem..., zodiak..., zodiakaal
lumine/luce -- = zodiakaal licht
signos -- = tekens van de dierenriem


zodiaco sub

1 ASTRONOMIA, ASTROLOGIA dierenriem, zodiak
signos del -- = tekens van de dierenriem


+ zoidiogamia sub

1 BIOLOGIA zoidiogamie


zona sub

1 zone, streek, gebied, strook
-- de habitation = woongebied
-- de influentia/de interesses = invloedssfeer
-- industrial = industriegebied/zone
-- maritime = kuststreek, kustgebied
-- urban = stadsgebied, stedelijke zone
-- de recreation = recreatiegebied
-- portuari = havengebied
-- de combatto/de battalia = gevechtszone/terrein
MILITAR -- del operationes = operatiegebied
-- de guerra = krijgszone, oorlogszone
-- occupate = bezet gebied
-- barrate = spergebied
-- del disastro = rampgebied
-- franc = vrijzone
-- de silentio = stiltegebied
-- peripheric/limitrophe = randgebied
-- climatic = klimaatzone/gordel
-- tropical/temperate/polar = tropische/gematigde/polaire luchtstreek
-- de vegetation = plantengordel
-- torride = hete luchtstreek
-- frigide/glacial = koude luchtstreek
-- pluviose = regengebied/gordel
-- bathyal = bathyale zone
-- deltaic = deltagebied
-- verde = groenzone, groengebied, groengordel
-- blau = blauwe zone
-- neutre/neutral = neutrale zone
-- erogene = erogene zone
SPORT -- de penalitate/de penalty (A) = strafschopgebied
tarifa de -- = zonetarief


zonal adj

1 zone..., zonaal
torneo -- = zonetoernooi
SPORT defensa -- = ruimtedekking
PHOTOGRAPHIA systema -- = zonestelsel


zonar adj

1 in zones onderverdelen, zoneren


+ zonation sub

1 zonering
-- seismic = seismische zonering


+ zonosaura sub

1 ZOOLOGIA pantserhagedis


+ zonuro sub

1 ZOOLOGIA gordelhagedis


+ zoo sub

1 dierentuin


+ zoobiologia sub

1 wetenschap van het dierlijk leven, zoobiologie


+ zoochimia sub

1 zoöchemie


+ zoochoria sub

1 BIOLOGIA zoöchorie


+ zoogameta sub

1 BIOLOGIA gameet (van wieren/paddestoelen)


+ zoogamia sub

1 BIOLOGIA zoogamie


+ zoogene adj

1 GEOLOGIA zoögeen


+ zoogenetica sub

1 diergenetica


+ zoogeographia sub

1 dierengeografie, zoögeografie


+ zoogeographic adj

1 zoögeografisch


zoographia sub

1 zoögrafie, beschrijving en afbeelding van dieren


zoographic adj

1 zoögrafisch


+ zoographo sub

1 zoögraaf, dierenbeschrijver


+ zoohormon sub

1 dierlijk hormoon


zooide adj

1 mineral -- = gesteente met afdruk van dierfossiel


zoolatra sub

1 dieraanbidder


+ zoolatria sub

1 dierenaanbidding, zoölatrie


+ zoolithic adj

1 dierfossielen bevattend


zoolitho sub

1 dierenfossiel, dierverstening


zoologia sub

1 dierkunde, zoölogie
manual de -- = dierkundeboek
professor de -- = dierkundeleraar
lection de -- = dierkundeles


zoologic adj

1 dierkundig, zoölogisch
jardin -- = dierentuin
anatomia -- = dierenanatomie
geographia -- = dierengeografie


zoologista sub

1 dierkundige, zoöloog


zoologo sub

1 dierkundige, zoöloog


+ zoom sub ANGLESE

1 objectivo -- = zoomobjectief, zoomlens
effecto -- = zoomeffect


+ zoomer

1 zoomar {ou}


+ zoomorphe adj

1 het aannemen van de dierlijke vorm betreffend, zoömorf, een dier voorstellend


+ zoomorphic adj

1 het aannemen van de dierlijke vorm betreffend, zoömorf, een dier voorstellend


+ zoomorphismo sub

1 het aannemen van de dierlijke vorm


zoon(pl :zoa) sub

1 ZOOLOGIA een individu van een samengesteld organisme


+ zoonose (-osis) sub

1 zoönose


+ zooparasito sub

1 zooparasiet, dierlijke parasiet


+ zoopathologia sub

1 leer der dierenziekten


+ zoophago sub

1 zoöfaag


+ zoophile adj

1 zoöfiel, van dieren houdend


+ zoophilia sub

1 zoöfilie


+ zoophilo sub

1 zoöfiel, dierenliefhebber


+ zoophobia sub

1 zoöfobie, pathologische vrees voor dieren


+ zoophoro sub

1 ARTE DE CONSTRUER fries met dierfiguren


zoophytic adj

1 ZOOLOGIA zoöfiet...


zoophyto sub

1 ZOOLOGIA zoöfyt, plantdier, poliep


zoophytologia sub

1 zoöfitologie


+ zooplancton sub

1 zoöplankton


+ zooplanctonic adj

1 zoöplankton...


zoospora sub

1 BOTANICA zoöspore, spore met trilharen


+ zoosporangio sub

1 BOTANICA zoösporangium


+ zootechnia sub

1 zoötechniek, leer der dierenteelt


+ zootechnic adj

1 van de dierenteelt


+ zootherapia sub

1 diergeneeskunde, zoötherapie


zootomia sub

1 zoötomie, dierenontleedkunde


+ zootomic adj

1 zoötomisch


+ zootomista sub

1 dierenontleder


+ zootoxina sub

1 zoötoxine


Zoroastre sub n pr

1 Zoroaster


zoroastrian adj

1 van Zoroaster, Zoroaster...


zoroastriano sub

1 aanhanger van Zoroaster


+ zoroastric adj

1 van Zoroaster, Zoroaster...


zoroastrismo sub

1 leer van Zoroaster


+ zostera sub

1 BOTANICA zeegras
matras de -- = zeegrasmatras
quadrello de -- = zeegrastegel
carpetta de -- = zeegraskarpet


+ zosteriforme adj

1 zosteriform


zuavo sub

1 zoeaaf


zulu sub

1 Zoeloe


+ zum interj

1 zoem


+ zwinglian adj

1 RELIGION zwingliaans


+ zwinglianismo sub

1 RELIGION zwinglianisme


+ zwingliano sub

1 RELIGION zwingliaan


+ zwitterion sub

1 CHIMIA zwitterion


+ zygoma sub

1 ANATOMIA jukbeen
--s saliente/prominente = uitstekende jukbeenderen


+ zygomatic adj

1 juk(been)...
musculo -- = jukbeenspier
arco -- = jukbeenboog
osso -- = jukbeen
apophyse (-ysis) -- = jukbeenuitsteeksel
sutura -- = juknaad


+ zygomaticofacial adj

1 zygomaticofaciaal


+ zygomorphe adj

1 BOTANICA zygomorf, tweezijdig symmetrisch


+ zygomorphia sub

1 BOTANICA zygomorfie


+ zygomorphic adj

1 BOTANICA zygomorf, tweezijdig symmetrisch


+ zygomyceto sub

1 BOTANICA jukzwam


+ zygose (-osis) sub

1 zygose


+ zygospora sub

1 BOTANICA zygospore


+ zygote sub

1 BOTANICA zygote


+ zygotic adj

1 BOTANICA zygotisch


+ zymase sub

1 zymase


+ zymochimia sub

1 zymochemie


+ zymogene adj

1 zymogeen


+ zymologia sub

1 zymologie


+ zymologic adj

1 zymologisch


+ zymose (-osis) sub

1 zymose


+ zymotic adj

1 zymotisch


+ zymurgia sub

1 CHIMIA zymurgie


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori