Fandom

Interlingua Wiki

Nederlandese-Interlingua/r

< Nederlandese-Interlingua

9 806paginas in
iste wiki
Add New Page
Discussion0 Share

r ZN

1 r
hij kan de -- niet zeggen = ille non sape pronunciar le r


ra TW

1
--, --, wat is dat? = devina lo que es isto?


ra ZN

1 (SCHEEP) verga, virga
een zeil aan de -- bevestigen = invirgar un vela
een schip van zijn raas ontdoen = disinvirgar un nave


raad ZN

1 (uitweg) recurso
hij weet overal -- op = ille ha recurso pro toto
hij weet wel -- met zijn geld = ille sape como guastar su moneta
geen -- weten met iets = non saper que facer con un cosa
ik weet me geen -- = io es desperate
2 (advies) consilio
verstandige -- = consilio judiciose
iemand om -- vragen = prender consilio de un persona, consultar un persona, peter consilio a un persona
iemand -- geven = dar consilio a/consiliar/avisar un persona
iemand met -- ter zijde staan = avisar un persona, adjutar un persona per su consilios
iemand met -- en daad bijstaan = avisar e assister un persona
een goede -- in de wind slaan = rejectar un bon consilio
een -- aannemen = acceptar un consilio
iemands -- volgen = sequer/acceptar le consilio de un persona
komt tijd, komt -- = le tempore porta consilio
met voorbedachten --e = premeditate, con premeditation
3 (orgaan, college) consilio
Raad van State = Consilio de Stato
Raad van Europa = Consilio de Europa
Raad van Beroerten = Consilio del Tumultos
Raad voor de Kinderbescherming = Consilio de Protection de Minores
Hoge Raad = Corte/Tribunal Supreme
-- van toezicht = consilio de vigilantia/de controlo
-- van beheer/bestuur = consilio de administration
presidentiële -- = consilio presidential


raadgeven WW

1 consiliar, dar consilio, avisar


raadgevend BN

1 consultative, consultatori
--e vergadering = assemblea consultative
-- orgaan = organo consultative
--e stem = voce consultative


raadgever ZN

1 consiliero, consiliator, consultor
angst is een slechte -- = le pavor es un mal consiliero


raadgeving ZN

1 (het geven van raad) consilio
2 (advies) consilio, aviso
iemands --en ter harte nemen = sequer le consilios de un persona


raadhuis ZN

1 casa/domo municipal, municipalitate


raadhuisbode ZN

1 ostiero municipal


raadhuiscarillon ZN

1 carillon (F) del casa/domo municipal


raadhuisklok ZN

1 horologio del casa/domo municipal


raadhuistoren ZN

1 turre del casa/domo municipal


raadkamer ZN

1 camera/sala de consilio
behandeling in -- = session non public


raadpensionaris ZN

1 grande pensionario


raadplegen WW

1 consultar, demandar consilio a, prender consilio de
de bronnen -- = consultar le fontes
een deskundige -- = consultar un experto, prender consilio de un experto
een arts -- = consultar un medico
het orakel -- = consultar le oraculo
2 (opzoeken) cercar in, consultar, (inzien) compulsar
het woordenboek -- = cercar in/compulsar le dictionario


raadpleging ZN

1 consultation, consulta
ter -- = pro consulta del publico
-- van secondaire bronnen = consultation de fontes secundari


raadsbesluit ZN

1 decreto communal/municipal, decision/resolution/ordinantia del consilio communal/municipal
2
de --en van God = le decretos/ordinantias del Providentia/de Deo


raadsbevel ZN

1 ordine del consilio


raadscollege ZN

1 consilio
hoogste -- = consilio supreme


raadscommissie ZN

1 commission/committee (E) communal/municipal/del consilio/de consilieros


raadsdebat ZN

1 debatto del consilio communal/municipal


raadsel ZN

1 (mysterie, geheim) enigma, mysterio, (spelletje) enigma
een -- ontsluieren = decifrar un enigma
-- oplossen = (re)solver un enigma
voor een -- staan = trovar se/esser ante un enigma/mysterio
in --s spreken = exprimer se per enigmas


raadselachtig BN

1 enigmatic, incomprehensibile, incomprensibile, mysteriose, sibyllin
--e blik = reguardo enigmatic
--e figuur = figura/personage mysteriose/enigmatic
-- maken = enigmatisar
-- spreken = parlar enigmaticamente


raadselachtigheid ZN

1 incomprehensibilitate, incomprensibilitate, mysterio, character enigmatic/mysteriose, mysteriositate


raadselboek ZN

1 collection de enigmas


raadselrijm ZN

1 enigma rimate


raadselrubriek ZN

1 rubrica de enigmas


raadselschrift ZN

1 texto enigmatic


raadselspel ZN

1 joco de enigmas


raadseltaal ZN

1 linguage enigmatic


raadselverzameling ZN

1 collection de enigmas


raadselvol BN

1 plen de enigmas
de --le wereld = le mundo plen de enigmas


raadselvraag ZN

1 question in forma de enigma


raadselwedstrijd ZN

1 concurso de enigmas


raadselwoord ZN

1 parola del enigma


raadsfractie ZN

1 gruppo/gruppamento politic in le consilio communal/municipal


raadsheer ZN

1 (lid van een raad) membro de un consilio, consiliero
2 (lid van een gerechtshof) judice de un tribunal superior
3 (schaakstuk) episcopo


raadsheerlijk BN

1 de consiliero


raadskandidaat ZN

1 candidato pro le consilio communal/municipal


raadskandidatuur ZN

1 candidatura pro le consilio communal/municipal


raadslag ZN

1 consultation


raadslid ZN

1 consiliero communal/municipal


raadslidmaatschap ZN

1 membrato del consilio communal/municipal


raadsman ZN

1 (adviseur) consiliero, consiliator, guida, mentor
de --en der Kroon = le consilieros del Corona
humanistisch -- = consiliero humanistic
sociaal -- = consiliero social
2 (advocaat) advocato
zich laten bijstaan door zijn -- = facer se assister per su advocato


raadsnotulen ZN MV

1 reporto/actos del session/reunion del consilio communal/municipal


raadsorgaan ZN

1 consilio


raadsvergadering ZN

1 reunion del consilieros, reunion/session/assemblea del consilio communal/municipal
een -- beleggen = convocar un reunion del consilio communal/municipal


raadsverkiezing ZN

1 election (de un consilio) communal/municipal


raadsverordening ZN

1 ordinantia del consilio communal/municipal


raadsverslag ZN

1 Zie: raadsnotulen


raadszaal ZN

1 Zie: raadzaal


raadszetel ZN

1 sede in le consilio communal/municipal


raadszitting ZN

1 session/reunion del consilio communal/municipal
-- met gesloten deuren = session (del consilio) a porta clause


raadvraging ZN

1 consultation


raadzaal ZN

1 sala (del sessiones) del consilio


raadzaam BN

1 opportun, utile, consiliabile, prudente, (aanbevelenswaardig) recommendabile
iets -- vinden = creder consiliabile un cosa


raadzaamheid ZN

1 opportunitate, utilitate


raadzetel ZN

1 sede de consiliero


raaf ZN

1 corvo
(FIG) witte -- = ave rar, rara avis (L)
zo zwart als een -- = nigre como un corvo
stelen als de --en = esser un fur incorrigibile


raafachtig BN

1 corvin


raafachtigen ZN MV

1 corvidos


raafeend ZN

1 anate nigre


raafvogel ZN

1 corvido


raagbol ZN

1 scopa pro tectos


raai ZN

1 (PLANTK) (hennepnetel) galeopsis
2 (richtingslijn) linea de direction
3 (greppel) (parve) fossato (de drainage {e})
4 section


raaigras ZN

1 lolio
Engels -- = lolio perenne
Italiaans -- = lolio italic
Westerwolds -- = lolio multiflor westerwoldic


raailijn ZN

1 linea transversal


raak BN

1 (het doel treffend) que attinge su scopo, ben dirigite
2 (scherp geformuleerd) ad rem (L)
--e woorden = parolas adequate
-- antwoord = responsa appropriate
iemand -- typeren = characterisar un persona appropriatemente
3 (geslaagd in gelijkenis) resimilante, juste


raakcirkel ZN

1 circulo tangente


raakgooien WW

1 toccar/attinger le scopo


raakheid ZN

1 exactitude, justessa


raakkoorde ZN

1 chorda tangente


raakkromme ZN

1 curva tangente


raaklijn ZN

1 tangente


raaklijnenvierhoek ZN

1 quadrangulo tangente


raakpunt ZN

1 (WISK) puncto tangential/de tangentia/de contacto
2 (FIG) puncto commun/de contacto
zij hebben geen enkel -- = illes non ha absolutemente nihil in commun, illes non ha alicun puncto in commun


raakvlak ZN

1 (WISK) plano tangente/osculatori
2 (vlak van overeenkomst) puncto(s) de contacto, terreno commun
-- tussen theologie en literatuur = punctos de contacto inter le theologia e le litteratura


raam ZN

1 fenestra, (ruit) vitro
-- aan de straat = fenestra que da super le strata
aan het -- zitten = esser sedite al latere del fenestra
door het -- kijken = reguardar/mirar per le fenestra/le vitro
een -- openzetten = aperir un fenestra/vitro
het -- sluiten = clauder le fenestra/vitro
uit het -- gooien = jectar per le fenestra, defenestrar
het uit het -- gooien = defenestration
wij slapen met open --en = nos dormi con le fenestras aperte
dubbele --en = (fenestras con) vitros duple
gebrandschilderd -- = vitriera
2 (lijst(werk)) quadro, inquadramento
het -- van een deur = le inquadramento de un porta
3 (kader, strekking) quadro
in het -- van = in le quadro de
een schrijver in het -- van zijn tijd behandelen = tractar un autor in le quadro de su epocha
dat valt buiten het -- van ons betoog = isto non forma parte de nostre argumentation
4 (spanraam) chassis (F)


raamadvertentie ZN

1 (parve) annuncio in un vitrina, annuncio fixate al fenestra


raamafsluiting ZN

1 clausura del fenestra


raamakkoord ZN

1 accordo general/quadro


raamantenne ZN

1 antenna a/de quadro


raambeslag ZN

1 ferratura (de fenestra)


raamconstructie ZN

1 construction de fenestra


raamgordijn ZN

1 cortina de fenestra


raamhandvat ZN

1 impugnatura de fenestra


raamhor ZN

1 fenestra paramuscas, malias metallic pro fenestras


raamhout ZN

1 inquadramento


raamijzer ZN

1 inquadramento de metallo


raamkant ZN

1 latere del fenestra(s)


raamkit ZN

1 mastico


raamklink ZN

1 arresto de fenestra


raamknop ZN

1 button de fenestra


raamkoord ZN

1 corda del contrapeso


raamkozijn ZN

1 quadro de fenestra


raamlood ZN

1 contrapeso de un fenestra de guillotina


raamluik ZN

1 contrafenestra


raamontvanger ZN

1 radio con antenna a/de quadro


raamopening ZN

1 apertura del fenestra


raampje ZN

1 fenestretta
het -- omhoogdraaien = altiar le fenestretta
het -- omlaagdraaien = abassar le fenestretta


raamplan ZN

1 plano general/global/quadro/de insimul


raamprostitutie ZN

1 prostitution in vitrina


raamsluiting ZN

1 serratura de fenestra


raamsponning ZN

1 guida del fenestra


raamstijl ZN

1 gamba de fenestra


raamthermometer ZN

1 thermometro exterior/de fenestra


raamventilator ZN

1 ventilator de fenestra


raamvertelling ZN

1 narration quadro


raamwerk ZN

1 (raam) fenestra
2 (draagconstructie) chassis (F)
3 (lijstwerk) quadro
4 (kader) plano, quadro, structura
het -- van haar scriptie is af = illa ha finite le quadro de su these (-esis)


raamwet ZN

1 lege quadro


raamzoeker ZN

1 (FOTO) iconometro


raap ZN

1 rapa
recht voor zijn -- = sin ambages, in terminos clar


raapakker ZN

1 campo de rapas


raapkool ZN

1 caulerapa, rutabaga


raapland ZN

1 Zie: raapakker


raapolie ZN

1 oleo de colza


raapveld ZN

1 Zie: raapakker


raapzaad ZN

1 colza


raar BN

1 estranie, bizarre, excentric, eccentric, peculiar, extravagante
-e eigenschap = peculiaritate
een --e kerel = un typo bizarre/peculiar
doe niet zo --! = arresta iste nonsenso!
daar zul je -- van opkijken = isto te surprendera
dat is een -- geval = le caso es bizarre
er wordt -- over gesproken = de isto on parla estraniemente
zich -- voelen = sentir se poco/pauco ben


raasdonders ZN MV

1 pisos


raaskallen WW

1 extravagar, delirar


raaskallerij ZN

1 delirio


raat ZN

1 (honingraat) favo


raathoning ZN

1 melle de favo


rabarber ZN

1 (PLANTK) rheubarbaro
2 (gerecht) compota de rheubarbaro


rabarberblad ZN

1 folio de rheubarbaro


rabarbercompote ZN

1 compota de rheubarbaro


rabarberessence ZN

1 essentia de rheubarbaro


rabarbermarmelade ZN

1 marmelada de rheubarbaro


rabarbermoes ZN

1 Zie: rabarbercompote


rabarbersap ZN

1 succo de rheubarbaro


rabarbersteel ZN

1 pedunculo de rheubarbaro


rabarberstroop ZN

1 sirop de rheubarbaro


rabarberwijn ZN

1 vino de rheubarbaro


rabarberwortel ZN

1 radice de rheubarbaro


rabat ZN

1 (korting) rebatto, reduction, disconto
extra -- = disconto supplementari
2 (sponning) cannellatura
3 (kweekbed) seminario
4 (BOUWK) (rand langs een gebouw) plattebanda


rabatdelen ZN MV

1 plancas con cannellaturas


rabatijzer ZN

1 ferro cannellate


rabatschaaf ZN

1 plana a/de cannellar


rabatten BN

1 (sponningen schaven) cannellar
2 (planken verbinden) assemblar
3 (een plank schuin bijschaven) chanfrenar {sj}
4 (planken over elkaar leggen) imbricar


rabatteren WW

1 (HAND) accordar/consentir un rebatto
2 (BOUWK) cannellar


rabatzegel ZN

1 timbro rebatto


rabauw ZN

1 bruto


rabbi ZN

1 rabbi


rabbijn ZN

1 rabbin


rabbijnendom ZN

1 rabbinato


rabbijnenschool ZN

1 schola rabbinic


rabbijnentitel ZN

1 titulo rabbinic


rabbijns BN

1 rabbinic
--e wijsbegeerte = philosophia rabbinic
aanhanger van de --e leer = rabbinista


rabbinaal BN

1 rabbinic
--e kaas = caseo rabbinic
onder -- toezicht = sub surveliantia rabbinic


rabbinaat ZN

1 (functie) rabbinato
2 (ambtsgebied) rabbinato
3 (alle rabbijnen van een ressort) rabbinato
4 (kantoor) rabbinato


rabbinisme ZN

1 rabbinismo
middeleeuws -- = rabbinismo medieval
modern -- = rabbinismo moderne


rabbinist ZN

1 rabbinista


rabdologie ZN

1 rhabdologia


rabdologisch BN

1 rhabdologic


rabdomant ZN

1 rhabdomante


rabdomantie ZN

1 rhabdomantia


rabelaisiaans BN

1 rabelesian, rabelaisian {è}


rabiaat BN

1 rabide, inragiate, inrabiate, furiose


rabies ZN

1 rabie
-- krijgen = rabiar


racaille ZN

1 canalia, hoi polloi (G)


raccordement ZN

1 via de connexion


raccorderen WW

1 connecter


race ZN

1 cursa
een -- winnen = ganiar un cursa
een -- verliezen = perder un cursa
-- met hindernissen = cursa de obstaculos
-- tegen de klok = cursa contra le horologio/le tempore
(ook FIG) nog in de -- zijn = esser ancora in cursa, (FIG) haber ancora possibilitates (de ganiar)
de -- naar de top = le cursa verso le successo, le carrierismo
2
aan de -- zijn = haber diarrhea


race-auto ZN

1 auto(mobile) de cursa


racebaan ZN

1 circuito, pista (de autodromo)


raceboot ZN

1 batello de cursa, lancha {sj} rapide


racecircuit ZN

1 Zie: racebaan


racefiets ZN

1 bicycletta de cursa


racekak ZN

1 Zie: diarrhee


racemaat ZN

1 racemato


racemeus BN

1 racemose


racemisch BN

1 racemic
-- mengsel = mixtura racemic
omzetting in een -- mengsel = racemisation


racemiseren WW

1 racemisar


racemotor ZN

1 moto(r)cyclo/motocycletta de cursa


racen WW

1 (aan een race deelnemen) prender parte in/participar in un cursa, currer
2 (zich haasten) hastar se, currer


racepaard ZN

1 cavallo de cursa


racestuur ZN

1 (van fiets) guida de cursa, (van auto) volante de cursa


raceterrein ZN

1 campo de cursas


racewagen ZN

1 auto(mobile) de cursa


rachel ZN

1 planca stricte


rachelen WW

1 revestir de plancas stricte


rachialgie ZN

1 rhachialgia


rachitis ZN

1 rhachitis, rhachitismo
-- bestrijdend = antirhachitic


rachitisch BN

1 rhachitic


rachitislijder ZN

1 rhachitico


rachitomie ZN

1 rhachitomia


raciaal BN

1 racial


racisme ZN

1 (rassendiscriminatie) racismo, racialismo
tegenstander van het -- = adversario del racismo, antiracista
2 (rassenleer) racismo, racialismo


racist ZN

1 racista


racistisch BN

1 racista


racket ZN

1 (TENNIS) rachetta
2 (misdadige organisatie) racket (E)


racketeer ZN

1 membro de un racket (E)


racketolie ZN

1 oleo pro rachettas


racketsnaar ZN

1 corda de rachetta


racketsteel ZN

1 manico de rachetta


rad ZN

1 rota
het -- van Fortuin/avontuur = le rota del fortuna
de --eren van een uurwerk = le ingranage de un horologio
--eren ineen doen grijpen = ingranar
het ineen doen grijpen van --eren = ingranage
iemand een -- voor de ogen draaien = jectar pulvere in le oculos de un persona, dupar un persona
het vijfde -- aan de wagen = le quinte rota del carrossa/del carro/del carretta
2 (folterwerktuig) rota
3 (eenheid van straling) rad, (Afk.) rd
4 (kring) halo, nimbo, corona


rad BN

1 rapide, celere, veloce, agile, prompte
-- van tong = volubile, loquace
zijn --de vingers = su digitos agile
-- spreken = parlar con volubilitate


radafstand ZN

1 distantia inter le rotas


radar ZN

1 radar


radar(snelheids)controle ZN

1 controlo (de velocitate per) radar


radarantenne ZN

1 antenna de radar


radarapparaat ZN

1 apparato de radar


radarapparatuur ZN

1 apparatos/equipamento de radar


radarastronomie ZN

1 radarastronomia


radarbeeld ZN

1 imagine de radar


radarcontrole ZN

1 controlo de/per radar


radarecho ZN

1 echo de radar


radargolf ZN

1 unda de radar


radarinstallatie ZN

1 installation/equipamento de radar


radarketen ZN

1 catena de stationes de radar


radarkoepel ZN

1 radome (E)


radarmonteur ZN

1 radarista


radarnet ZN

1 rete de stationes de radar


radarpost ZN

1 posto de radar


radarscherm ZN

1 schermo de radar


radarsignaal ZN

1 signal de radar


radarstation ZN

1 station de radar


radarsysteem ZN

1 systema/rete de radar


radartechnicus ZN

1 radarista


radartechniek ZN

1 technica del radar


radartoestel ZN

1 Zie: radarapparaat


radartoren ZN

1 turre de radar


radarverklikker ZN

1 detector de radar


radarwaarnemer ZN

1 observator/operator de radar


radas ZN

1 axe de rota


radbraken ZN

1 supplicio del rota


radbraken WW

1 (doodmartelen) torturar con le rota, submitter al supplicio del rota, rumper super le rota
2 (verknoeien) stropiar, guastar
Interlingua -- = stropiar Interlingua


raddigheid ZN

1 Zie: radheid


raddraaier ZN

1 instigator, agitator


raddraaierij ZN

1 instigation, agitation


raddruk ZN

1 carga de rota


rade ZN

1 (ankerplaats) rada


radeergom ZN

1 Zie: radeergummi


radeergum ZN

1 Zie: radeergummi


radeergummi ZN

1 gumma pro rader


radeerkunst ZN

1 gravure (F) al burin


radeermachine ZN

1 machina a/de rader


radeermes ZN

1 cultello pro rader


radeernaald ZN

1 burin


radeerpenseel ZN

1 pincel pro rader


radeerpotlood ZN

1 stilo pro rader


radeerstift ZN

1 stilo pro rader


radeervernis ZN

1 vernisse pro gravure (F) al burin


radeloos BN

1 affollate, desperate
-- maken = affollar, exasperar


radeloosheid ZN

1 affollamento, desperation, despero


raden WW

1 (vermoeden) divinar, presumer
de rest kun je wel -- = tu divina le resto, tu te pote imaginar le resto
je mag drie maal -- wie het gedaan heeft = nunquam tu va divinar qui lo ha facite
2 (adviseren) consiliar, avisar, preconisar, recommendar
3 (gissen) divinar
naar iets -- = divinar un cosa, facer conjecturas
hij raadde maar in het wilde weg = ille se perdeva in conjecturas


radencommunisme ZN

1 communismo sovietic


radenregering ZN

1 governamento sovietic


radenrepubliek ZN

1 republica sovietic


rader ZN

1 consiliero, dator de consilio


raderas ZN

1 axe de rota


raderbaar ZN

1 lectiera rolante/con rotas


raderbeweging ZN

1 movimento giratori


raderboot ZN

1 nave/vapor a/de rota(s)


raderbrancard ZN

1 Zie: raderbaar


raderdiertje ZN

1 rotifero


raderen WW

1 (graveren) gravar al burin, burinar, incider
2 (wegschrappen) rader, grattar


radering ZN

1 (wegschrapping) grattamento


raderkast ZN

1 tambur


raderoverbrenging ZN

1 transmission per rotas


raderschip ZN

1 vapor/nave a/de rotas


radersleepboot ZN

1 remolcator a/de rotas


radersmeer ZN

1 grassia/lubricante/lubrificante pro rotas


raderwerk ZN

1 (op elkaar werkende raderen) systema de rotas, ingranage, mechanismo
het -- van een horloge = le ingranage de un horologio
2 (organisatie) ingranage
het -- van de staat = le ingranage del stato


radflens ZN

1 flangia de rota


radheid ZN

1 (mbt handelen) promptitude, velocitate, rapiditate, celeritate, (van bewegingen) agilitate
2
-- van tong = volubilitate, loquacitate


radiaal BN

1 radial
--e samendrukking = compression radial
(ASTRON) --e snelheid = velocitate radial


radiaal ZN

1 radiano


radiaalband ZN

1 pneu(matico) radial


radiant ZN

1 radiante, puncto radiante/de radiation


radiateur ZN

1 radiator
de dop van de -- afschroeven = disvitar le capsula del radiator


radiateurdop ZN

1 capsula del radiator


radiateurenfabriek ZN

1 fabrica de radiatores


radiatie ZN

1 (uitstraling) (ir)radiation
2 (doorhaling) cancellation


radiatiegordel ZN

1 fasce/cinctura/cincturon de radiationes


radiatiepunt ZN

1 puncto radiante/de radiation, radiante


radiator ZN

1 (kachel) radiator
parabolische -- = radiator parabolic
ribben van een -- = elementos de un radiator
2 (radiateur) radiator


radiatordop ZN

1 capsula del radiator


radiatorenlak ZN

1 lacca pro radiatores


radiatorenverf ZN

1 color pro radiatores


radiatorfolie ZN

1 folio insulante/isolante (pro radiatores)


radiatorhoes ZN

1 copertura del radiator, coperiradiator


radiatorkraan ZN

1 valvula de radiator


radicaal BN

1 (diep ingrijpend) radical, drastic, extreme
-- geneesmiddel = medicina/medicamento radical
iets -- veranderen = cambiar/transformar un cosa radicalmente, revolutionar un cosa
iets -- bederven = guastar un cosa completemente
-- verschillend = totalmente differente
2 (strevend naar ingrijpende hervormingen) radical
--e partij = partito radical
3 (TAAL) radical
--e talen = linguas radical
4 (WISK) radical


radicaal ZN

1 (iemand die de consequenties van een zienswijze aanvaardt) persona radical, radical
2 (POL) radical, extremista
een gematigd -- = un radical moderate
3 (WISK) radical
4 (SCHEI) radical
vrije -- = radical libere
eenwaardige -- = radical monovalente


radicaliseren WW

1 radicalisar
het -- = radicalisation
de politieke strijd -- = radicalisar le lucta politic


radicalisering ZN

1 radicalisation


radicalisme ZN

1 radicalismo


radicaliteit ZN

1 radicalitate


radicand ZN

1 radicando


radiculitis ZN

1 radiculitis


radiësthesie ZN

1 radiesthesia


radiësthesist ZN

1 radiesthesista


radieus BN

1 radiose


radijs ZN

1 (PLANTK) radice, raphano
bos -- = fasce de radices
-- zaaien = seminar radices


radijsbed ZN

1 quadro/quadrato de radices


radijssmaak ZN

1 gusto de radice


radijszaad ZN

1 semine de radice


radijszwam ZN

1 hebeloma


radio ZN

1 (radiotoestel) radio, apparato/receptor de radio
draagbare -- = radio portative, transistor
de -- aandoen/aanzetten = connecter/aperir le radio
de -- uitdoen/afzetten = disconnecter/clauder le radio
2 (uitzending) radio, emission de radio
via de -- uitzenden = radiodiffunder
persoonlijke mededeling via de -- = radiomessage
iets via de -- horen = audir un cosa per le radio
een bericht via de -- verspreiden = diffunder un nova per le radio
3 (radio-omroep) organisation de radiodiffusion, radio
hij is bij de -- = ille es empleato in le radio
4 (draadloze telecommunicatie) radio
via de -- leiden/besturen = radioguidar, radiocommandar


radioaccessoires ZN MV

1 accessorios pro le radio


radioactief BN

1 radioactive
-- element = elemento radioactive, radioelemento
--e neerslag = cadita/pluvia/fall out (E) radioactive
--e straling = radiation radioactive
-- mineraal = mineral radioactive
--e besmetting = contamination radioactive
--e koolstof = radiocarbon
--e kobalt = radiocobalt
-- afval = scoria radioactive
--e isotoop = radio-isotopo


radioactiviteit ZN

1 radioactivitate
geïnduceerde -- = radioactivitate inducite
natuurlijke -- = radioactivitate natural
door -- ontstaan/veroorzaakt = radiogenic


radioamateur ZN

1 radioamator


radioantenne ZN

1 antenna de radio


radioastronomie ZN

1 radioastronomia


radioastronomisch BN

1 radioastronomic


radioastronoom ZN

1 radioastronomo


radiobaken ZN

1 radiopharo
voorzien van --s = con radiopharos


radiobericht ZN

1 message de radio


radiobestel ZN

1 organisation del radiodiffusion, radio


radiobesturing ZN

1 radiocommando


radiobiologie ZN

1 radiobiologia


radiobiologisch BN

1 radiobiologic


radiobioloog ZN

1 radiobiologo, radiobiologista


radiobode ZN

1 Zie: radiogids


radioboodschap ZN

1 Zie: radiobericht


radiobouwdoos ZN

1 cassa pro le construction de un radio


radiobron ZN

1 fonte radio


radiobuis ZN

1 tubo de radio


radiocarboonmethode ZN

1 methodo de carbon-14


radiocassetterecorder ZN

1 Zie: radiocassettespeler


radiocassettespeler ZN

1 radioregistrator a cassettas


radiocauserie ZN

1 Zie: radiopraatje


radiochemie ZN

1 radiochimia


radiochemisch BN

1 radiochimic


radiochromatografie ZN

1 radiochromatographia


radiochromatogram ZN

1 radiochromatogramma


radiocommentaar ZN

1 commentario radiophonic/de radio


radiocommentator ZN

1 commentator radiophonic/de radio


radiocommunicatie ZN

1 communication radiophonic/per radio, radiocommunication


radioconcert ZN

1 concerto de radio


radiocontact ZN

1 contacto per radio


radiocursus ZN

1 curso de radio


radiodermitis ZN

1 radiodermitis


radiodistributie ZN

1 radiodiffusion per cablo


radioelement ZN

1 radioelemento, elemento radioactive


radiofabricage ZN

1 fabrication de radios


radiofabriek ZN

1 fabrica de radios


radiofabrikant ZN

1 fabricante de radios


radiofarmacon ZN

1 medicamento radioactive


radiofonie ZN

1 radiophonia


radiofrequentie ZN

1 radiofrequentia


radiofysica ZN

1 radiophysica


radiogeen BN

1 radiogenic


radiogenetica ZN

1 radiogenetica


radiogids ZN

1 magazine (E) de radio (e television), guida de radio (e television)


radiogolf ZN

1 unda radioelectric, radio-unda


radiograferen WW

1 (doorlichten) radiograph(i)ar


radiografie ZN

1 radiographia
stereoscopische -- = stereoradiographia


radiografisch BN

1 (met röntgenstralen) radiographic
2 (met radiogolven) radiographic
een vliegtuig -- besturen = radioguidar un avion
--e plaatsbepaling = radar


radiogram ZN

1 (radiotelegram) radiogramma, radiotelegramma
2 (röntgenfoto) radiogramma, radiographia


radiogrammofoon ZN

1 radiogrammophono


radiogrammofooncombinatie ZN

1 Zie: radiogrammofoon


radiohandel ZN

1 commercio de radios


radiohandelaar ZN

1 commerciante de radios, venditor de apparatos de radio


radioheliograaf ZN

1 radioheliographo


radiohoogtemeter ZN

1 (LUCHTV) radioaltimetro, (METEO) radiosonda


radiohut ZN

1 cabina/camera de radio


radio-industrie ZN

1 industria de radios


radio-installatie ZN

1 installation de radio


radio-isotoop ZN

1 radio-isotopo


radiojournaal ZN

1 Zie: radionieuws


radiojournalist ZN

1 jornalista del radio


radiokamer ZN

1 Zie: radiohut


radioknop ZN

1 button de radio


radiokompas ZN

1 radiocompasso


radiokoolstofdatering ZN

1 Zie: radiocarboonmethode


radiokoor ZN

1 choral del radio


radiokristallografie ZN

1 radiocrystallographia


radiolamp ZN

1 lampa de radio


radiolarieën ZN MV

1 radiolaria


radiolariënslik ZN

1 fango/limo de radiolaria


radiolariet ZN

1 radiolarite


radiolezing ZN

1 conferentia/discurso radiophonic/radiodiffundite/de radio


radioliefhebber ZN

1 amator de radio


radiologie ZN

1 (wetenschap) radiologia
2 (MED) radiologia


radiologisch BN

1 radiologic
-- onderzoek = recerca/examine radiologic
--e meting = radiome(n)suration


radioloodsing ZN

1 radionavigation


radioloog ZN

1 (wetenschapper) radiologo, radiologista
2 (arts) radiologo, radiologista


radioluisteraar ZN

1 ascoltator/auditor de radio, radioascoltator, radioauditor


radioluminescentie ZN

1 radioluminescentia


radiolyse ZN

1 radiolyse (-ysis)


radiomanometrie ZN

1 radiomanometria


radiomast ZN

1 mast/pylon/antenna de (emissor de) radio


radiomedewerker ZN

1 collaborator de radio


radiomelkwegstelsel ZN

1 radiogalaxia


radiometer ZN

1 radiometro


radiometrie ZN

1 radiometria


radiometrisch BN

1 radiometric


radiomeubel ZN

1 mobile audio


radiomicrometer ZN

1 radiomicrometro


radiomimetisch BN

1 radiomimetic
substantias/agentes -- = radiomimetische stoffen


radiomonteur ZN

1 mechanico de radio


radiomutatie ZN

1 radiomutation


radiomuziek ZN

1 musica radiophonic/de radio


radionavigatie ZN

1 radionavigation


radionieuws ZN

1 novas de radio, bulletin de informationes


radionieuwsdienst ZN

1 (dienst die het radionieuws verzorgt) servicio del novas de radio
2 (nieuwsuitzending) novas de radio, bulletin de informationes


radionuclide ZN

1 radionuclide


radio-omroep ZN

1 (instelling) societate/compania de radiodiffusion
2 (het uitzenden van berichten) radiodiffusion


radio-omroeper ZN

1 annunciator de radio, radioannunciator


radio-onderdelen ZN MV

1 partes de radio


radio-ontvanger ZN

1 apparato/receptor de radio, radioreceptor


radio-ontvangst ZN

1 reception radiophonic, radioreception


radio-ontvangtoestel ZN

1 Zie: radio-ontvanger


radio-orkest ZN

1 orchestra radiophonic/del radio


radiopathologie ZN

1 radiopathologia


radiopeiler ZN

1 radiogoniometro


radiopeiling ZN

1 radiogoniometria


radiopeilstation ZN

1 radiogoniometro


radiopeiltoestel ZN

1 Zie: radiopeiler


radiopositie ZN

1 position radio


radiopraatje ZN

1 discurso radiophonic/radiodiffundite/de radio


radiopresentator ZN

1 presentator radiophonic


radioprogramma ZN

1 programma radiophonic/de radio, radioprogramma


radioreclame ZN

1 publicitate/reclamo radiophonic


radiorede ZN

1 discurso/allocution radiophonic/radiodiffundite/de radio/diffundite per le radio


radioreportage ZN

1 reportage radiodiffundite/radiophonic, radioreportage


radioreporter ZN

1 reporter (E) de radio


radioresistent BN

1 radioresistente


radioresistentie ZN

1 radioresistentia


radiorubriek ZN

1 rubrica de radio


radiosarcoom ZN

1 radiosarcoma


radioschip ZN

1 nave emissor


radioscoop ZN

1 radioscopio


radioscopie ZN

1 radioscopia


radioscopisch BN

1 radioscopic


radiosensibiliseren WW

1 radiosensibilisar


radiosignaal ZN

1 signal de radio


radiosonde ZN

1 radiosonda
meteorologische bepaling met de -- = radiosondage


radiospectroscopie ZN

1 radiospectroscopia


radiospelletje ZN

1 joco radiophonic


radiospiegeltelescoop ZN

1 Zie: radiotelescoop


radiostation ZN

1 Zie: radiozender


radiostem ZN

1
goede -- = voce radiogenic


radioster ZN

1 (ASTRON) radiostella


radiosterrenkunde ZN

1 Zie: radio-astronomie


radiosterrenwacht ZN

1 observatorio de radioastronomia


radiostilte ZN

1 silentio (de) radio, pausa radiophonic
-- in acht nemen = observar silentio de radio


radiostoring ZN

1 perturbation radiophonic, (van andere zenders) interferentia


radiostraling ZN

1 radiation electromagnetic


radiostrontium ZN

1 radiostrontium


radiotechnicus ZN

1 radiotechnico


radiotechniek ZN

1 radiotechnica


radiotechnisch BN

1 radiotechnic


radiotelefonie ZN

1 radiotelephonia


radiotelefonisch BN

1 radiotelephonic, per radiotelephono
-- een bericht overbrengen = transmit-ter radiotelephonicamente un message


radiotelefoon ZN

1 radiotelephono


radiotelegraaf ZN

1 radiotelegrapho


radiotelegrafie ZN

1 radiotelegraphia


radiotelegrafisch BN

1 radiotelegraphic
--e be-richten = messages radiotelegraphic


radiotelegrafist ZN

1 radio-operator, radiotelegraphista


radiotelegram ZN

1 Zie: radiogram-1


radiotelemetrie ZN

1 radiotelemetria


radiotelescoop ZN

1 radiotelescopio


radiotherapeut ZN

1 radiotherapeuta


radiotherapeutisch BN

1 radiotherapeutic


radiotherapie ZN

1 radiotherapia


radiothorium ZN

1 radiothorium


radiotoespraak ZN

1 Zie: radiorede


radiotoestel ZN

1 receptor/apparato de radio, radio


radiotoren ZN

1 radiopharo


radio-uitzending ZN

1 emission radiophonic/de radio, radioemission
geschikt voor -- (bijv. een stem) = radiogenic
een -- storen = interferer un radioemission


radioverbinding ZN

1 communication/contacto radiophonic/per radio, radiocommunication
in -- staan = esser in contacto per radio


radioverslag ZN

1 Zie: radioreportage


radioverslaggever ZN

1 Zie: radioreporter


radiowekker ZN

1 eveliator radio


radiozender ZN

1 emissor, station emissor/de emission/de radiodiffusion, radiodiffusor


radiozendinstallatie ZN

1 Zie: zendinstallatie


radiozendontvanger ZN

1 emissor receptor


radiozendstation ZN

1 Zie: radiozender


radiozendtijd ZN

1 Zie: zendtijd


radiozendtoestel ZN

1 Zie: zendtoestel


radium ZN

1 radium


radiumbehandeling ZN

1 Zie: radiumtherapie


radiumfabriek ZN

1 fabrica de radium


radiumhoudend BN

1 que contine radium, radifere
--e zouten = sales radifere
-- zijn = continer radium


radiumstraal ZN

1 radio/(ir)radiation de radium


radiumtherapie ZN

1 radiumtherapia, radiotherapia, gammatherapia, curietherapia


radiumverbinding ZN

1 composito de radium


radiumzout ZN

1 sal de radium


radius ZN

1 (bereik) radio
binnen zekere -- = intra un certe radio
2 (ANAT) (spaakbeen) radio
3 (WISK) radio
-- vector = radio vector


radix ZN

1 radice


radja(h) ZN

1 raja (Hi)


radkrans ZN

1 (flens) flangia


radlijn ZN

1 (WISK) cycloide


radnaaf ZN

1 modiolo de rota


radon ZN

1 radon


radonconcentratie ZN

1 concentration de radon


radontherapie ZN

1 radontherapia


radrem ZN

1 freno super/de rota


radslag ZN

1 rota


radspaak ZN

1 radio de rota


radula ZN

1 radula


radvelg ZN

1 janta de rota


radvenster ZN

1 rosa, rosetta


radvormig BN

1 in forma de rota
2 (PLANTK) rotacee, rotiforme
--e bloemkroon = corolla rotacee


rafactie ZN

1 Zie: refactie


rafel ZN

1 filacia
stof waar de --s bij hangen = tela effrangiate


rafelen WW

1 effrangiar, exfilar se, disfilar se


rafelig BN

1 effrangiate, exfilate, disfilate, filamentose
-- worden = effrangiar se/exfilar se


rafelzijde ZN

1 seta effrangiate


raffelen WW

1 Zie: afraffelen


raffia ZN

1 raffia, raphia
kleedje van -- = parve tapete de raphia


raffinaat ZN

1 raffinato


raffinaderij ZN

1 raffineria


raffinadeur ZN

1 raffinator


raffinage ZN

1 raffinamento
-- van suiker = raffinamento de sucro


raffinagebedrijf ZN

1 interprisa de raffinamento


raffinagemethode ZN

1 methodo de raffinamento


raffinageproces ZN

1 processo de raffinamento


raffinagespecialist ZN

1 raffinator


raffinement ZN

1 (verfijndheid) raffinamento, exquisitate, exquisitessa, delicatessa
2 (geraffineerdheid) astutia


raffineren WW

1 raffinar
het -- = raffinamento
suiker -- = raffinar sucro


raffinering ZN

1 raffinamento


rafflesia ZN

1 rafflesia


rafter ZN

1 Zie: rachel


rag ZN

1 tela de aranea


ragdun BN

1 multo fin, finissime


rage ZN

1 rage, rabie, mania, moda
de -- van het antiek verzamelen = le moda de collectionar antiquitates
een -- zijn = facer furor


ragebol ZN

1 Zie: raagbol


ragfijn BN

1 fin como un tela de aranea, multo fin, finissime, (FIG) subtil, subtilissime
--e onderscheidingen = differentias subtil


raglanjas ZN

1 raglan (E)


raglanmodel ZN

1 modello raglan (E)


raglanmouw ZN

1 manica raglan (E)


ragoût ZN

1 ragout (F), fricassee (F)
-- maken van = fricass(e)ar


ragoûtbroodje ZN

1 panetto al ragout (F)


ragtime ZN

1 ragtime (E)


raid ZN

1 expedition militar in terreno inimic, incursion, raid (E)
een -- uitvoeren = facer un raid


raider ZN

1 raider (E)


rail ZN

1 (spoorstaaf) rail (E)
de train liep uit de --s = le traino derailava {é}
vervoer per -- = transporto per rail, transporto per via ferree, transporto ferroviari
2 (richel, etc. om iets langs te schuiven) guida


railbreuk ZN

1 ruptura de rail (E)


railconstructie ZN

1 construction de rails (E)


railklos ZN

1 cossinetto de rail (E)


raillas ZN

1 juncto/junction de rail (E)


railleren WW

1 burlar


raillichter ZN

1 levator de rail (E)


railprofiel ZN

1 profilo de rail (E)


railstaal ZN

1 aciero pro rails (E)


railtransport ZN

1 transporto per rail (E)/per via ferree, transporto ferroviari


railverbinding ZN

1 connexion per rail (E)/per via ferree


railverkeer ZN

1 traffico per rail (E)/per via ferree


railvervoer ZN

1 Zie: railtransport


railverzakking ZN

1 collapso de rail (E)


railvoertuig ZN

1 vehiculo super rail (E)


railwalserij ZN

1 fabrica de rails (E)


railwijdte ZN

1 distantia inter le rails (E)


raison ZN

1
à -- van = a ration de, per pagamento de
à -- van tien gulden per uur = a ration de dece florinos le hora


raisonnabel BN

1 rationabile
-- voorstel = proposition rationabile
-- denken = pensar rationabilemente


raisonneren WW

1 rationar


rak ZN

1 (gedeelte van een vaarwater) section


rakel ZN

1 (porijzer) attisator, attisatorio


rakelen WW

1 attisar


rakelijzer ZN

1 Zie: rakel


rakelings BW

1 a multo curte distantia
-- gaan langs iets = rader un cosa, toccar legiermente un cosa
het -- gaan langs = radimento


rakelstok ZN

1 Zie: rakel


raken ZN

1 (treffen) toccar, (bereiken) attinger
iemand met een steen -- = attinger un persona con un colpo de petra
2 (beroeren) toccar, emover
dat raakt me totaal niet = isto non me tocca del toto
3 (betreffen) toccar, concerner, reguardar
dit raakt mij niet = isto non me concerne
dat raakt de kern van de zaak = isto tocca le corde del problema
de oplossing van dit probleem raakt de hoogste belangen van ons volk = le solution de iste problema tocca le plus alte interesses de nostre nation
4 (aanraken) toccar
even -- = toccar legiermente
de bal -- = toccar le balla/le ballon
ik heb hem gisteravond goed geraakt = heri vespere/vespera io ha bibite multo
5 (MEETK) tanger, oscular, esser tangente
het -- = osculation
het -- betreffend = osculatori
6 (geraken tot, worden) devenir
gewond -- = vulnerar se, esser vulnerate
(van planken, etc.) los -- = disjunger se
verstopt -- = obstruer se
iets kwijt -- = perder un cosa
in oorlog -- = entrar in guerra
uit de vorm -- = deformar se
betrokken -- bij iets = esser implicate in un cosa
ontstoken -- = infectar se
er niet over uitgepraat -- = non terminar nunquam con le thema
gewend -- = accostumar se, habituar se
zoek -- = perder se
de band raakt lek = le pneu(matico) ha un punctura/perforation
het schip raakt lek = le nave face aqua
(SPORT) weer in vorm -- = retrovar su forma, poner se de novo in forma
(SPORT) uit vorm -- = perder su forma
aan de drank -- = habituar se al bibita
buiten westen -- = perder le cognoscentia/cognoscimento
slaags -- = venir al manos
in brand -- = incendiar se
in vergetelheid -- = cader in oblido/in oblivion
in onbruik -- = cader in disuso/in desuetude, devenir obsolete
7 (+ aan) obtenir (un cosa), trovar (un cosa)
hoe aan geld te --? = ubi trovar moneta?
8
eruit -- = trovar le solution de un cosa


rakend BN

1 (MEETK) tangente


raket ZN

1 (projectiel) missile, rocchetta
geleide -- = missile teleguidate/autoguidate/autodirigite
ballistische -- = missile ballistic
strategische -- = missile strategic
tactische -- = missile tactic
-- voor de middellange afstand = missile a medie portata
intercontinentale -- = missile intercontinental
een -- lanceren = lancear un missile
zo snel als een -- = veloce como un missile
2 (vuurpijl) rocchetta
3 (PLANTK) sisymbrio


raketaandrijving ZN

1 propulsion per rocchettas/a reaction


raketaanval ZN

1 attacco con missiles/rocchettas


raketafweer ZN

1 defensa/systema antimissile


raketbasis ZN

1 base (de lanceamento) de missiles/de rocchettas


raketbeschieting ZN

1 bombardamento con missiles/rocchettas


raketbladig BN

1 a folios de sisymbrio, sisymbrifolie
--e nachtschade = solano sisymbrifolie


raketbom ZN

1 missile, rocchetta


raketbrandstof ZN

1 combustibile pro rocchettas/pro missiles


raketgeleerde ZN

1 experto de missile/de rocchetta


raketinstallatie ZN

1 installation de missiles/rocchettas, lanceamissiles


raketmotor ZN

1 motor a rocchetta, propulsor a reaction


raketnet ZN

1 rete de rachetta


raketpers ZN

1 pressa pro rachetta(s)


raketsnaar ZN

1 chorda de rachetta


rakettrap ZN

1 etage (F) de un missile/rocchetta


raketvliegtuig ZN

1 avion a/de rocchetta


raketvoortstuwing ZN

1 Zie: raketaandrijving


raketwapen ZN

1 arma missile/rocchetta


raketwerper ZN

1 lanceator de rocchettas, lancearocchettas


raking ZN

1 contacto
2 (WISK) tangentia, osculation


rakingshoek ZN

1 (WISK) angulo de tangentia


rakingspunt ZN

1 (WISK) puncto de tangentia


rakker ZN

1 (deugniet) scelerato, picaro


ral ZN

1 (vogel) rallo


ralachtigen ZN MV

1 rallos


rallentando

1 rallentando (I)


rally ZN

1 (wedstrijd) rally (E)
2 (reünie) reunion
3 (TENNIS) excambio de ballas


ralreiger ZN

1 ardeola ralloide


ralvogels ZN MV

1 rallos


Ram

1 (ASTRON) Aries, Ariete


ram ZN

1 (schaap) ariete
2 (stormram) ariete
hydraulische -- = ariete hydraulic
3 (konijn) conilio mascule, masculo


RAM

1 (COMP) (Afk.: Random Acces Memory) RAM (E)


ramadan ZN EIGN

1 ramadan


ramadanfeest ZN

1 festa de ramadan


Ramaneffect ZN

1 effecto (de) Raman


rambam ZN

1
krijg het/de --! = va al inferno!


ramblers ZN MV

1 rosas rampante


ramen WW

1 (schatten) (e)valutar, estimar, supputar
het -- = evalutation, estimation, supputation
de kosten -- = estimar le costos


ramificatie ZN

1 ramification


raming ZN

1 plano previsional, (e)valutation, estimation, supputation
voorzichtige -- = estimation prudente
een -- van de kosten maken = facer un estimation del costos
budgettaire -- = estimation budgetari/del budget (E)


ramingssom ZN

1 summa de (e)valutation/de estimation/de supputation


ramlam ZN

1 agno mascule


rammei ZN

1 ariete


rammeien WW

1 arietar
het -- = arietation


rammeien WW

1 colpar con le ariete
door elkaar -- = mitter in disordine


rammel ZN

1
pak -- = bastonada
een pak -- geven = dar un bastonada, bastonar
een pak -- krijgen = reciper un bastonada


rammelaar ZN

1 (ratel) sonalia
2 (konijn) conilio mascule, (haas) lepore mascule
3 (speelgoed) joculo strepente


rammelen WW

1 (klepperen) streper, (van metaal) tintinnar
met sleutels -- = facer tintinnar le claves
2 (onsamenhangend in elkaar zitten) esser incoherente, non haber cohesion
dit rapport rammelt = iste reporto non ha cohesion
3 (schudden) succuter


rammeling ZN

1 Zie: aframmeling


rammelkar ZN

1 vetule auto(mobile)/bicycletta


rammelkast ZN

1 (oude auto) vetule auto(mobile)
2 (piano) vetule piano disaccordate


rammeltijd ZN

1 saison (F) de copulation


rammen WW

1 (beuken) arietar, batter
golven die het schip rammen = undas que batte le nave
op een piano -- = martellar super un piano
2 (aanvaren) arietar
een duikboot -- = arietar un submarino
3 (aanrijden) arietar, tamponar
een auto -- = tamponar un auto(mobile)
de auto ramde de muur = le auto(mobile) ha choccate {sj} le pariete


rammenas ZN

1 (PLANTK) radice nigre


rammenasbed ZN

1 quadro/quadrato de radices nigre


rammenasloof ZN

1 folios de radice nigre


rammenassmaak ZN

1 gusto de radice nigre


rammig BN

1 in calor
-- schaap = ove in calor


ramp ZN

1 catastrophe, calamitate, disastro, sinistro, infortuna, plaga
nationale -- = catastrophe national
onherstelbare -- = disastro irremediabile
opeenstapeling van --en = accumulation de catastrophes
de slachtoffers van de -- = le victimas del catastrophe
-- voor het milieu = disastro pro le ambiente, catastrophe ecologic
--en van de oorlog = disastros del guerra
-- voor het milieu = disastro ecologic
vol --en = calamitose
een -- voorkomen = evitar un catastrophe
er zal zich een -- voordoen = il habera/occurrera un catastrophe
dat is geen -- = isto non ha importantia, isto non es le fin del mundo
wat een --! = que disastro!


rampdag ZN

1 die/jorno disastrose/del disastro/del catastrophe


rampendienst ZN

1 servicio de emergentia


rampenfilm ZN

1 film (E) de catastrophes/de disastros


rampenfonds ZN

1 fundo de calamitates/pro le victimas de disastros/catastrophes


rampenplan ZN

1 plano de emergentia/de urgentia


rampgebied ZN

1 region/zona/area sinistrate/del disastro/del catastrophe


rampjaar ZN

1 anno nefaste/catastrophic/disastrose/de catastrophes/de disastros


rampjaar ZN

1 anno catastrophic/disastrose/de disastros/catastrophes


rampmare ZN

1 nova de un disastro/catastrophe


rampspoed ZN

1 (tegenslag) infortuna, adversitate, contratempore, tribulation
door -- getroffen = sinistrate
2 (onheil) disastro, catastrophe, calamitate


rampspoedig BN

1 (onheil) disastrose, catastrophic, calamitose, (tegenslag) adverse, infortunate
--e oorlog = guerra disastrose/calamitose
wat een -- jaar! = que anno disastrose!
hij is -- aan zijn eind gekomen = ille ha facite un fin tragic


ramptoerisme ZN

1 tourismo {oe} a locos sinistrate


rampzalig BN

1 fatal, funeste, nefaste, calamitose, catastrophic, disastrose, sinistrose
-- besluit = decision funeste/nefaste/disastrose/catastrophic
--e fout/vergissing = error funeste/fatal
--e oogst = recolta disastrose/calamitose
--e oorlog = guerra disastrose


rampzaligheid ZN

1 (rampzalig voorval) disastro, catastrophe, calamitate, fatalitate
2 (ellende) miseria, disgratia


ramshoorn ZN

1 (hoorn van een ram) corno de un ariete
2 (muziekinstrument) shophar (He)


ramsj ZN

1 mercantias/merces irregular, mercalia


ramsjgoed ZN

1 Zie: ramsj


ramsjpartij ZN

1 partita de merces irregular, partita de mercalia


ramskop ZN

1 testa/capite de ariete


ramsneus ZN

1 muso


ramsvacht ZN

1 tonson de ariete


ramsvel ZN

1 pelle de ariete


ramswol ZN

1 lana de ariete


ranch ZN

1 ranch (E)


rancher ZN

1 ranchero {tsj}


rancho ZN

1 rancho (S)
bezitter van een -- = ranchero {tsj}


rancune ZN

1 rancor, resentimento
-- blijven koesteren tegen iemand = guardar rancor contra un persona
ik zeg het zonder -- = io lo dice sin rancor


rancuneus BN

1 rancorose, vindicative


rand ZN

1 bordo, contorno, bordatura, bordura, lista, orlo
-- van een tafel = bordo/contorno de un tabula
-- van het bed = bordo del lecto
-- van de afgrond = bordo/orlo del precipitio/abysmo
-- van het bos = bordo/contorno/lista del bosco/del foreste
brief met een zwarte -- = littera de un orlo nigre
gekartelde -- van een postzegel = bordo dentate de un timbro (postal)
smalle -- = bordo stricte
uitstekende -- = bordo saliente
scherpe -- = bordo affilate
aan de -- van = al bordo de, in le bordura de
aan de -- van de woestijn = al bordo/confinios del deserto
aan de -- van het graf = al bordo del sepultura/sepulcro/tumba/fossa
-- van een wond = labio de un plaga
--en van een schelp = labios de un concha
(marge) witte -- = margine
2 (omlijsting) inquadratura, (BOUWK) plattebanda
3 (PLANTK, DIERK, ANAT, etc.) fimbria
4
(flens) opstaande -- = flangia
5 (Zuidafrikaanse munt) rand


randaanmerking ZN

1 nota marginal


randaarding ZN

1 prisa de terra, connexion con le terra


randanalyse ZN

1 analyse (-ysis) marginal


randapparaat ZN

1 apparato peripheric


randapparatuur ZN

1 apparatos/equipamento peripheric


randbelegsel ZN

1 orlo


randbloempje ZN

1 flor exterior, semiflosculo


randboom ZN

1 arbore peripheric


randbreedte ZN

1 largor del bordo


randen WW

1 (van een rand voorzien) munir de un bordo/de un bordura/de un bordatura/bordar, orlar, (munt) inscriber/decorar le bordo de


randfiguur ZN

1 figura/persona marginal


randfunctie ZN

1 function marginal/secundari/subordinate


randgebergte ZN

1 bordura de montanias


randgebeuren ZN

1 eventos/phenomenos peripheric/marginal/secundari


randgebied ZN

1 zona/territorio peripheric/limitrophe
2 (FIG) sector marginal, margine


randgemeente ZN

1 communa/municipio peripheric/limitrophe, suburbio


randgewest ZN

1 region limitrophe/peripheric/de frontiera


randglosse ZN

1 glossa marginal


randgroep ZN

1 parte del population habente justo/a pena le minimo vital, gruppo marginal


randgroepjongere ZN

1 juvene marginal


randharig BN

1 (BIOL) ciliate


randhoek ZN

1 (NAT) angulo de contacto


randing ZN

1 (van munt) inscription/decoration del bordo


randje ZN

1 bordo, orlo


randjesbloem ZN

1 arabis


randkerkelijk BN

1 non/pauco/poco practicante


randkerkelijke ZN

1 membro del ecclesia non practicante


randkiezer ZN

1 elector marginal


randlettering ZN

1 legenda, inscription in le bordo


randlijst ZN

1 cresta/crista marginal, listel


randmeer ZN

1 laco litoral/costari


randnoot ZN

1 nota marginal


randomisatie ZN

1 randomisation


randomiseren WW

1 randomisar


randpion ZN

1 (SCHAKEN) pedon del roc


randprobleem ZN

1 problema marginal/peripheric/de importantia secundari


randprofiel ZN

1 (profiel van een rand) profilo de bordo
2 (geprofileerde rand) bordo profilate/modulate


randprovincie ZN

1 provincia limitrophe


randschrift ZN

1 legenda, inscription
-- op een munt = legenda de un moneta


randstaat ZN

1 stato limitrophe/del peripheria


randstad ZN

1
de -- Holland = le agglomeration urban/le conurbation de Hollanda/Nederland occidental


randstandig BN

1 (PLANTK) marginal


randstedelijk BN

1 del conurbation


randstoring ZN

1 (METEO) perturbation marginal


randtegel ZN

1 quadrello del bordo


randteken ZN

1 signo marginal


randtekening ZN

1 designo marginal


randveld ZN

1 campo del bordo


randverschijnsel ZN

1 phenomeno marginal/peripheric
2 (FIL, MED) epiphenomeno


randversiering ZN

1 adornamento marginal, bordo ornamental/decorative
2 (BOUWK) meandro


randvoorwaarde ZN

1 condition del limites
2 (essentiële voorwaarde) condition essential


randwaarde ZN

1 (WISK) valor marginal


randwal ZN

1 (GEOL) morena lateral


randweg ZN

1 cammino peripheric/circular/de cinctura


randwerk ZN

1 (randschrift) legenda, inscription


randwijk ZN

1 suburbio


randzee ZN

1 mar litoral


rang ZN

1 rango, classe, categoria, position, (stand) condition, position social
een hoge -- = un alte rango, un rango elevate
op de eerste -- = al prime rango
in -- verhogen = promover
verhoging in -- = promotion
iemand van zeer hoge -- = supereminentia
kunstenaar van de tweede -- = artista de secunde categoria
2 (vooral MIL) grado
de -- van generaal = le grado de general
een officier met de -- van = un officiero con le grado de
een hogere -- verlenen = graduar
toekenning van een hogere -- = graduation
opklimmen in -- = ascender in rango
terugzetten in --, in -- verlagen = degradar
terugzetting in --, verlaging in -- = degradation


rangcijfer ZN

1 cifra/numero ordinal/de ordine


rangcorrelatiecoëfficiënt ZN

1 (STAT) coefficiente de correlation del rangos


range ZN

1 serie, gruppo


rangeerbeweging ZN

1 movimento de manovra


rangeerder ZN

1 (beambte) empleato del servicio de manovras
2 (rangeermachine) locomotiva de manovra


rangeerdienst ZN

1 servicio de manovras


rangeeremplacement ZN

1 Zie: rangeerterrein


rangeerlijn ZN

1 Zie: rangeerspoor


rangeerlocomotief ZN

1 locomotiva de manovra


rangeerschijf ZN

1 placa giratori


rangeerspoor ZN

1 via de manovra, linea morte


rangeerstation ZN

1 station de manovras


rangeerterrein ZN

1 terreno de manovras


rangeren WW

1 manovrar, facer manovras
het -- = manovra


ranggetal ZN

1 numero/numeral ordinal


ranglijst ZN

1 scala, classamento, classification
plaats op de -- = classamento, classification
de -- aanvoeren = guidar le classification, esser in testa al classification


rangnummer ZN

1 numero de ordine


rangorde ZN

1 ordine, ordine/ordinantia/ordination hierarchic, hierarchia, (schaal) scala
de -- verstoren/omzetten = preposterar


rangschikken WW

1 (ordenen) rangiar, arrangiar, disponer, ordinar
papieren -- = arrangiar papiros
-- in een rij = infilar
-- naar formaat = ordinar secundo le formato
alfabetisch -- = ordinar alphabeticamente
2 (classificeren) classar, classificar
aantekeningen -- = classar notas
papieren -- = classar papiros
3 (FIL) (-- onder) subsumer


rangschikkend BN

1 ordinal
-- telwoord = numero ordinal


rangschikking ZN

1 (classificatie) classification, classamento, gruppamento
de algemene -- = le classification general
2 (plaatsing in een volgorde) arrangiamento, disposition, ordine, ordination, hierarchia


rangteken ZN

1 insignia (de rango/grado), marca distinctive


rangtelwoord ZN

1 numeral/numero ordinal
bijvoeglijk -- = adjectivo numeral ordinal


rangverhoging ZN

1 avantiamento de grado, promotion


rani ZN

1 rani (Hi)


ranja ZN

1 orangiada {zjada}


rank BN

1 (tenger) svelte, gracile, legier
--e toren = turre legier
--e hals = collo gracile
--e vormen = formas svelte
2 (wankel) instabile


rank ZN

1 (hechtrank) cirro, (van kruipende planten) stolon, (van wijnstok) sarmento


ranken WW

1 (ontdoen van ranken) remover cirros/stolonos, (van wijnstok) remover sarmentos


rankend BN

1 sarmentose
--e wijnstok = vite sarmentose


rankenfries ZN

1 friso foliate


rankerig BN

1 Zie: rankend


rankgebouwd BN

1 (mbt schepen) legier
-- schip = nave de lineas legier e elegante
2 (slank) svelte, gracile


rankheid ZN

1 (tengerheid) sveltessa, gracilitate, legieressa
2 (instabiliteit) instabilitate


rankpotigen ZN MV

1 cirripedes


ranok ZN

1 extremitate de verga/virga


ranonkel ZN

1 ranunculo


ranonkelachtig BN

1 ranunculacee


ranonkelfamilie ZN

1 ranunculaceas


ranonkelstengel ZN

1 pedunculo de ranunculo


rans BN

1 rancide
-- worden = rancer


ransel ZN

1 sacco, (rugzak) sacco a/de dorso, rucksack (D)
pak -- = punition/castigation/castigamento corporal, bastonada, fustigation


ranselen WW

1 colpar, batter, tunder, flagellar, fustigar, bastonar


ranseling ZN

1 punition/castigation/castigamento corporal, bastonada, fustigation


ransheid BN

1 Zie: ranzigheid


ransig BN

1 Zie: ranzig


ransigheid ZN

1 Zie: ranzigheid


ranstijd ZN

1 saison (F) de copulation


rantsoen ZN

1 ration
extra -- = ration supplementari
mager -- = pitantia
op -- stellen = rationar


rantsoenbon ZN

1 ticket (E)/coupon (F) de rationamento


rantsoeneren WW

1 (op rantsoen zetten) rationar
2 (verdelen in rantsoenen) rationar


rantsoenering ZN

1 rationamento


rantsoeneringsmaatregel ZN

1 mesura de rationamento


rantsoeneringsstelsel ZN

1 systema de rationamento


ranula ZN

1 ranula


ranzig BN

1 rancide
--e boter = butyro rancide
-- ruiken = haber un odor rancide
-- worden = rancer


ranzigheid ZN

1 ranciditate


rap BN

1 rapide, celere, veloce, prompte, (behendig) agile
iets -- doen = facer un cosa rapidemente
--pe handen van een pianist = manos veloce de un pianista


Rap

1
Jan -- en zijn maat = canalia


rapaciteit ZN

1 rapacitate


rapalje ZN

1 gentalia, canalia
zich afgeven met het -- = incanaliar se


rapeloof ZN

1 folios de rapas


rapen WW

1 (oppakken) prender
iets van de grond -- = prender un cosa del solo
2 (verzamelen) (re)colliger
schelpen -- = (re)colliger conchas
kievitseieren -- = (re)colliger ovos de vanello


Raphaël ZN EIGN

1 Raphael
stijl van -- = raphaelismo
in de stijl van -- = raphaelesc
van voor -- = preraphaelista


raphaëlisme ZN

1 raphaelismo


rapheid ZN

1 rapiditate, celeritate, velocitate, promptitude, (behendigheid) agilitate


rapier ZN

1 spada


rapistrum ZN

1 rapistro
overblijvende -- = rapistro perenne
eenjarige -- = rapistro rugose


rapmusic ZN

1 musica rap


rapplement ZN

1 reprimenda


rapport ZN

1 (verslag) reporto
goed gedocumenteerd -- = reporto ben documentate
-- uitbrengen/indienen = presentar un reporto, reportar, referer
2 (school) bulletin, reporto
3 (MIL) (melding van een overtreding) reporto
4 (MIL) (zitting van een commandant) reporto
5 (contact tussen hypnotiseur en medium) reporto


rapportage ZN

1 reportage


rapportboekje ZN

1 libretto (del notas) scholar


rapportcijfer ZN

1 nota


rapporteren BN

1 reportar, referer, facer/presentar un reporto


rapportering ZN

1 reportage


rapporteur ZN

1 reporter (E)


rapsode ZN

1 rhapsodista, rhapsodo


rapsodie ZN

1 rhapsodia
de Hongaarse Rapsodieën van Liszt = le Rhapsodias Hungare de Liszt


rapsodisch BN

1 rhapsodic
de --e kunst van het oude Griekenland = le arte rhapsodic del Gre-cia antique
--e literatuur = litteratura rhapso-dic
de --e composities voor piano van Franz Liszt = le compositiones rhapsodic voor piano van Franz Liszt


rapsodist ZN

1 Zie: rapsode


rapsodomantie ZN

1 rhapsodomantia


raptus ZN

1 raptus


rapunzel ZN

1 rapunculo


rara! TW

1
--, wat is dat? = divina lo que es isto?


rara avis ZN

1 rara avis (L)


rarak ZN

1 Zie: ratouw


rarefactie ZN

1 rarefaction


rarekiek ZN

1 diorama


rarig BN

1 (un pauco/poco) bizarre


rarigheid ZN

1 bizarreria, curiositate, singularitate


raring ZN

1 anello del verga/virga


rariteit ZN

1 (zeldzaam (kunst)voorwerp) pecia rar, curiositate, raritate
2 Zie: rarigheid


rariteitenkabinet ZN

1 cabinetto/sala/collection de curiositates/de raritates


rariteitenkamer ZN

1 Zie: rariteitenkabinet


rariteitenverzamelaar ZN

1 collector de curiositates/de raritates


rariteitenverzameling ZN

1 Zie: rariteitenkabinet


ras ZN

1 racia
blanke -- = racia blanc
gele -- = racia jalne
zwarte -- = racia nigre
alpiene -- = racia alpin
Kaukasische -- = racia caucasian
een uitstervend -- = un racia in via de extinction
van zuiver -- = de racia pur


ras BN

1 rapide, celere, veloce
met --se schreden naderbij komen = avicinar se a/con passos rapide, avicinar se a/con grande passos
hij was al -- verdwenen = ille ha disparite rapidemente


rasartiest ZN

1 artista nate


rasbesef ZN

1 conscientia racial


raschip ZN

1 nave a vergas/virgas


rasdier ZN

1 animal/bestia de (pur) racia


rasdiscriminatie ZN

1 Zie: rassendiscriminatie


rasecht BN

1 (van zuiver ras) de pur racia, de pur sanguine, genuin
-- fokdier = animal reproductor de pur racia
2 (geboren) nate, ver
--e zeeman = marinero nate


rasechtheid ZN

1 genuinitate


rasegoïst ZN

1 ver egoista, egoista total/complete
het is een -- = ille es un egoista del pedes al testa/capite


raseigenschap ZN

1 Zie: raskenmerk


raselement ZN

1 elemento racial


rasfokker ZN

1 elevator de bestial de racia pur


rasgemeenschap ZN

1 communitate racial


rasgevoel ZN

1 sentimento de racia


rasheid ZN

1 Zie: rapheid


rashond ZN

1 can de racia


rasinstinct ZN

1 instincto del racia


raskat ZN

1 catto de racia


raskenmerk ZN

1 characteristica/tracto racial


raskruising ZN

1 mesticiage, cruciamento (de racias)


rasmoord ZN

1 genocidio


rasp ZN

1 raspa, raspator
een stem als een -- = un voce aspere/rauc


raspaard ZN

1 cavallo de racia/de pur sanguine


raspaardje ZN

1 campion, asse


raspen WW

1 (afschrapen) raspar, (CUL, ook) grattar
kaas -- = raspar/grattar caseo
het -- = raspatura
2 parlar con voce aspere/rauc


rasper ZN

1 raspator


rasperig BN

1 aspere
-- stemgeluid = voce aspere


rasphuis ZN

1 penitentiario


rasploert ZN

1 ver canalia


raspmolen ZN

1 molino a/de raspar


raspsel ZN

1 raspatura


raspvijl ZN

1 raspa (anglese)


rassenconflict ZN

1 conflicto/lucta del racias


rassendiscriminatie ZN

1 discrimination racial


rassengelijkheid ZN

1 paritate racial, equalitate racial/de racias


rassengeweld ZN

1 violentia racial


rassenhaat ZN

1 odio racial/de racias/inter le racias, racismo


rassenideologie ZN

1 ideologia racial


rassenintegratie ZN

1 integration racial/del racias


rassenjustitie ZN

1 justitia racista


rassenkunde ZN

1 raciologia, anthropologia racial, ethnologia


rassenkundig BN

1 de raciologia, de anthropologia racial, ethnologic
-- onderzoek = studio/recerca(s) ethnologic


rassenkwestie ZN

1 question/problema racial


rassenleer ZN

1 racismo, doctrina racial


rassenmoord ZN

1 genocidio


rassenonderscheid ZN

1 distinction(es) racial


rassenonderzoek ZN

1 Zie: rassenkunde


rassenongelijkheid ZN

1 inequalitate racial


rassenonlusten ZN MV

1 disordines/disturbantias racial


rassenoorlog ZN

1 guerra racial


rassenpolitiek ZN

1 politica racial/racista/de racias


rassenprobleem ZN

1 Zie: rassenkwestie


rassenrelletjes ZN MV

1 Zie: rassenonlusten


rassenscheiding ZN

1 segregation racial
leer van de -- = segregationismo
voorstander van -- = segregationista
neigend naar -- = segregationista
politiek van -- = politica de segregation racial


rassensegregatie ZN

1 Zie: rassenonderscheid


rassenstrijd ZN

1 lucta racial/de racias


rassentheorie ZN

1 theoria racial, racismo


rassenvermenging ZN

1 mixtura/fusion de racias, mesticiage


rassenverschil ZN

1 differentia racial


rassenvooroordeel ZN

1 prejudicio racial/de racia


rassenvraagstuk ZN

1 Zie: rassenkwestie


rassenwaan ZN

1 illusion de superioritate racial, racismo


raster ZN

1 (hekwerk) grilliage
2 (lat) planca
3 (netwerk) reticulo, reticulation
een -- vormen = reticular


rasterbeeld ZN

1 imagine de lineas e de punctos


rasterdiepdruk ZN

1 rotogravure


rasterdraad ZN

1 filo de ferro


rastering ZN

1 (hekwerk) grilliage


rasterstructuur ZN

1 (ATOOMFYS) structura reticular


rasterwerk ZN

1 (omheining) grilliage
2 (rooster) grillia


rasuur ZN

1 scriptura radite, rasura


rasvee ZN

1 bestial de racia pur


rasverbetering ZN

1 Zie: rasveredeling


rasveredelend BN

1 (van mensen) eugenic


rasveredeling ZN

1 (van vee) (a)melioration del racia, (van mensen) eugenica, (van planten en dieren) selection racial


rasverschil ZN

1 Zie: rassenverschil


rasverwantschap ZN

1 parentato racial


rasvoetballer ZN

1 footballero {oe} nate


rasvooroordeel ZN

1 Zie: rassenvooroordeel


raszuiver BN

1 de racia pur


raszuiverheid ZN

1 puritate/puressa del racia


rat ZN

1 ratto
zwarte -- = ratto nigre
bruine -- = ratto brun/del cloacas
de --ten bestrijden = derattisar
de --ten verlaten het zinkende schip = le rattos quita/abandona le nave que affunda


rata ZN

1 proportion
pro/naar -- = pro rata, proportionalmente
naar -- bijdragen = contribuer pro rata


ratafia ZN

1 (vruchtenlikeur) ratafia


rataplan! TW

1 rataplan!


ratatouille ZN

1 (CUL) ratatouille (F)


ratel ZN

1 (mond) bucca, becco
2 (voor kinderen) joculo strepente
3 (DIERK) ratel(e)


ratelaar ZN

1 (babbelaar) confabulator
2 (boom) poplo tremule
3 (plantengeslacht) rhinantho


ratelabeel ZN

1 Zie: ratelpopulier


ratelboor ZN

1 forator/perforator con dente de arresto


ratelecho ZN

1 echo repetite


ratelen WW

1 (lawaai maken) streper
2 (van mitrailleur) crepitar
3 garrular rapidemente


ratelkous ZN

1 confabulator, garrule


ratelpopulier ZN

1 poplo tremule


ratelschroevedraaier ZN

1 tornavite con dente de arresto


ratelslang ZN

1 crotalo, serpente a sonalias


ratelsleutel ZN

1 clave con dente de arresto


ratificatie ZN

1 ratification
-- van een verdrag = ratification de un tractato


ratificeren WW

1 ratificar
het -- = ratification
een verdrag -- = ratificar un tractato
iemand die ratificeert = ratificator


ratificeringsprotocol ZN

1 protocollo de ratification


ratijn ZN

1 ratina


ratijnen BN

1 de ratina


ratijzer ZN

1 rattiera


ratiné ZN

1 ratina


ratiné BN

1 de ratina


ratineren WW

1 ratinar


ratio ZN

1 (rede(lijkheid)) ration
2 (evenredige verhouding) proportion
3 (beweegreden, motief) ration
de -- van een bepaling = le ration de un disposition


rationaal BN

1 rational
-- getal = numero rational


rationalisatie ZN

1 (het rationele handelen) rationalisation
2 (het doelmatig maken) rationalisation
-- van het produktieproces = rationalisation del processo de fabrication/production


rationaliseren WW

1 (rationeel handelen) rationalisar
2 (rationeel benaderen) rationalisar, tractar rationalmente
problemen -- = tractar problemas rationalmente
afwijkend gedrag -- = rationalisar un comportamento anormal
3 (doelmatig maken) rationalisar
het produktieproces -- = rationalisar le processo de fabrication/de production


rationalisering ZN

1 Zie: rationalisatie


rationalisme ZN

1 (denkrichting) rationalismo
2 (verstandelijkheid) rationalismo


rationalist ZN

1 (aanhanger van het rationalisme) rationalista
2 (iemand die redelijk denkt) rationalista


rationalistisch BN

1 (mbt het rationalisme) rationalista, rationalistic
--e stromingen = currentes rationalista/rationalistic
2 (gericht op het rede-lijke) rationalista, rationalistic


rationaliteit ZN

1 rationalitate
-- van een politiek systeem = rationalitate de un systema politic
-- van een principe = rationalitate de un principio


rationeel BN

1 (verstandelijk) rational
-- criterium = criterio rational
--e methode = methodo rational
-- ingesteld zijn = esser un spirito rational, haber un vision rational (del cosas)
-- te werk gaan = proceder con rationalitate
2 (doordacht) rational
--e arbeidsverdeling = repartition rational del travalio/labor
3 (WISK) (ten volle berekenbaar) rational
-- getal = numero rational


ratjetoe ZN

1 mixtura confuse, olla podrida (S)


rato ZN

1
naar -- = al pro rata (L) (de), proportionalmente (a), in proportion (de)
naar -- bijdragen = contribuer proportionalmente


ratouw ZN

1 cordage de virga/verga


rats ZN

1
in de -- zitten = haber un pavor del diabolo


rats! TW

1 crac!


ratsen WW

1 furar, robar


rattenbeet ZN

1 morsura de ratto


rattenbestrijding ZN

1 extermination del rattos, (campania de) derattisation


rattendoder ZN

1 occisor de rattos


rattengif ZN

1 ratticida, occiderattos, veneno pro rattos


rattenjager ZN

1 Zie: rattenvanger-1


rattenkeutel ZN

1 excremento/cacata de ratto


rattenklem ZN

1 rattiera


rattenknip ZN

1 rattiera


rattenkoning ZN

1 (nest jonge ratten) nido de juvene rattos


rattenkop ZN

1 (kop van een rat) testa/capite de ratto
2 (kapsel) brossa


rattenkruit ZN

1 Zie: rattengif


rattennest ZN

1 nido de rattos


rattenplaag ZN

1 plaga/invasion de rattos, plaga murin


rattenstaart ZN

1 (staart van een rat) cauda de ratto
2 (soort vijl) cauda de ratto


rattenval ZN

1 trappa pro rattos, rattiera


rattenvanger ZN

1 chassator {sj}/exterminator de rattos, rattero, empleato de derattisation
2 (verleider) seductor


rattenvel ZN

1 pelle de ratto


rattenverdelgingsmiddel ZN

1 Zie: rattengif


rattenvergif ZN

1 Zie: rattengif


ratuur ZN

1 rasura


ratvrij BN

1 sin rattos
dit gebouw is geheel -- = iste edificio es toto sin rattos


rauw BN

1 crude, non cocite
--e biefstuk = beefsteak (E) crude
--e melk = lacte crude
-- ei = ovo crude
--e ham = gambon crude
2 (mbt lichaamsdelen) excoriate
3
(mbt de keel) mijn keel is -- = mi gorga es irritate
4 (mbt geluiden) rauc
--e stem = voce rauc/aspere
--e kreet = crito rauc
5
--e waarheid = veritate crude
--e klanten = typos rude


rauwheid ZN

1 (ongaarheid) cruditate
2 (mbt geluiden) raucitate, asperitate


rauwig BN

1 rauc
-- keelgeluid = voce rauc


rauwkost ZN

1 nutrition crude, nutrimento non cocite, cruditates


rauwkosteter ZN

1 mangiator de cruditates


rauwkostgerecht ZN

1 platto crude/de cruditates


rauwkostschotel ZN

1 platto crude/de cruditates


rauwkostslaatje ZN

1 salata de cruditates


rauwkostvoeding ZN

1 Zie: rauwkost


rauwolfia ZN

1 rauwolfia


rauwvleeseter ZN

1 mangiator de carne crude


ravage ZN

1 (verwoesting) devastation, damnos, destruction
de storm heeft een -- aangericht = le tempesta ha causate damnos enorme
2 (puinhoop) ruinas
de -- opruimen = remover le ruinas


ravageren WW

1 devastar


ravelijn ZN

1 ravelin


ravelijnsgracht ZN

1 fossato de ravelin


ravenaas ZN

1 caronia


ravenbek ZN

1 becco de corvo


ravenbekspier ZN

1 musculo coracoide


ravenbeksuitsteeksel ZN

1 apohyse (-ysis) coracoide/coronoide


ravengekras ZN

1 coaxamento de corvo(s)


ravengekrijs ZN

1 Zie: ravegekras


ravenmoeder ZN

1 matrastra


ravennest ZN

1 nido de corvo


ravenveer ZN

1 pluma de corvo


ravenvoet ZN

1 (PLANTK) coronopo


ravenzwart BN

1 nigre corvin


ravigote ZN

1 ravigote


ravigotekruiden ZN MV

1 herbas de ravigote


ravigotesaus ZN

1 sauce (F) ravigote


ravijn ZN

1 ravina, precipitio


ravioli ZN

1 (CUL) ravioli (I)


ravitailleren WW

1 approvisionar


ravitaillering ZN

1 approvisionamento


ravitailleringsschip ZN

1 nave de approvisionamento


ravitailleringsvaartuig ZN

1 Zie: ravitailleringsschip


ravitailleur ZN

1 approvisionator


ravotten WW

1 jocar turbulentemente


ravotter ZN

1 jocator turbulente


ravotterij ZN

1 joco turbulente


rawlplug ZN

1 cavilia


rawlplugboor ZN

1 forator pro cavilias


rayon ZN

1 (HAND) districto
2 (afdeling) section, departimento
3 (kunstzijde) rayon (E), seta artificial/synthetic


rayonchef ZN

1 chef (F)/director de section/de departimento


rayondirecteur ZN

1 Zie: rayonchef


rayongaren ZN

1 filo de rayon (E)


rayonhoofd ZN

1 Zie: rayonchef


rayonstof ZN

1 tela/texito de rayon (E)


rayonvertegenwoordiger ZN

1 (HAND) representante de districto


rayonvezel ZN

1 fibra de rayon (E)


razeil ZN

1 vela quadrate


razen WW

1 (tekeergaan) rabiar, ragiar, discatenar se, tempestar (contra), vociferar (contra), fulminar (contra)
2 (van de wind) fremer
het -- = fremito
de wind raast = le vento freme
3 (snel voortbewegen) currer


razend BN

1 (woedend) rabide, rabiose, furibunde, furiose, infuriate, ragiose, indiabolate
-- zijn = rabiar, inrabiar, ragiar, inragiar
iemand -- maken = facer rabiar un persona
-- woede = ira/rabie/cholera furibunde/furiose, furia
ik ben -- op hem = io es furibunde contra ille
2 (tierend) vociferante, clamorose
3 (krankzinnig) folle
4
in -- tempo = a tote velocitate
-- verlangen = desiro/desiderio irresistibile
5
-- druk = multo occupate, occupatissime


razende ZN

1 rabioso, furioso


razendsnel BN

1 ultrarapide, rapidissime, velocissime
een --le auto = un auto(mobile) ultrarapide/rapidissime
-- rijden = conducer a tote velocitate
-- antwoorden = responder immediatemente


razernij ZN

1 (woede) rabie, rage, furia, furiositate, furor, inrabiamento, inragiamento, cholera:
iemand tot -- brengen = infuriar un persona
-- van de golven = furia del undas
aanval van -- = accesso de furor/de rage/de rabie
schuimbekken van -- = scumar/spumar de furia
in blinde -- = cec de rabie, in un rabie cec
2 (krankzinnigheid) follia


razzia ZN

1 razzia
een -- houden/uitvoeren = facer un razzia, razziar


re ZN

1 (MUZ) re


reaal ZN

1 real


reactantie ZN

1 reactantia
akoestische -- = reactantia acustic


reactantiespanning ZN

1 tension de reactantia


reactantiespoel ZN

1 bobina de reactantia


reactie ZN

1 (tegenbeweging) reaction
actie en -- = action e reaction
snelle -- = reaction rapide/immediate
vertraagde -- = reaction retardate
--s opwekken = provocar reactiones
--s vertonen = monstrar reactiones
traag van -- zijn = haber reactiones lente
2 (SCHEI) reaction
scheikundige/chemische -- = reaction chimic
endotherme -- = reaction endothermic
aflopende -- = reaction irreversibile
alkalische -- = reaction alcalin
thermonucleaire -- = reaction thermonuclear
3 (op een prikkel) reaction
(MED) allergische -- = reaction allergic
4 (antwoord en public) responsa, reaction
geen enkele -- krijgen = non reciper necun/nulle responsa
als -- op = in responsa/reaction a
5 (POL) (behoudende krachten) reaction


reactieconstante ZN

1 constante de reaction


reactiedruk ZN

1 pression reactive/de reaction


reactieduur ZN

1 Zie: reactietijd


reactief BN

1 reactive
--e stroom = currente reactive


reactieketen ZN

1 catena de reactiones


reactiekracht ZN

1 fortia reactive/de reaction


reactiemechanisme ZN

1 mechanismo de reaction


reactiemotor ZN

1 motor a/de reaction, reactor


reactierad ZN

1 rota a/de reaction


reactieschema ZN

1 schema de reaction


reactiesnelheid ZN

1 velocitate de reaction


reactietijd ZN

1 tempore/durata/duration de reaction


reactieturbine ZN

1 turbina a/de reaction, turboreactor


reactievat ZN

1 reactor


reactievergelijking ZN

1 equation chimic


reactievermogen ZN

1 capacitate de reaction/de reager


reactiewarmte ZN

1 effecto thermic de un reaction


reactionair BN

1 reactionari, retrograde
--e krachten = fortias reactionari
-- standpunt = puncto de vista reactionari
--e partij = partito reactionari
--e houding/opvattingen = reactionismo
zich -- opstellen = assumer/adoptar un position/postura/attitude reactionari


reactionair ZN

1 reactionario, reactionista
een verbeten -- = un reactionario convincite


reactiveren WW

1 reactivar, revivificar
het -- = reactivation, revivification


reactivering ZN

1 reactivation, revivification


reactiviteit ZN

1 reactivitate


reactor ZN

1 reactor
thermische -- = reactor thermal/thermic


reactorbad ZN

1 piscina de reactor


reactorcentrale ZN

1 central nuclear


reactorongeval ZN

1 accidente de reactor


reactorschip ZN

1 nave a propulsion nuclear


reactorwand ZN

1 pariete del reactor


reader ZN

1 (bundel artikelen) collection de articulos
2 (persoon) lector (de un casa de edition)


reageerbuis ZN

1 tubo a/de essayo/de reaction
houder voor --en = supporto pro tubos de essayo
bevruchting in een -- = fecundation/fertilisation in vitro (L)


reageerbuisbaby ZN

1 bebe/baby (E) del tubo de reaction


reageerbuisbevruchting ZN

1 fecundation/fertilisation in vitro


reageerbuishouder ZN

1 supporto pro tubos de essayo


reageermiddel ZN

1 Zie: reagens


reageerpapier ZN

1 papiro reactive


reagens ZN

1 reagente, reactivo, reactor


reageren WW

1 reager
hij reageerde niet op de entstof = ille non ha reagite al vaccino
zink en zoutzuur reageren gemakkelijk met elkaar = le zinc e le acido chlorhydric reage facilemente
traag -- = haber reactiones lente, tardar in reager
koel -- = reager frigidemente
welwillend -- op een verzoek = responder favorabilemente a un requesta
met stilzwijgen op iets -- = opponer le silentio a un cosa


reagrarisatie ZN

1 retorno al agricultura


realgar ZN

1 realgar


realia ZN MV

1 cosas concrete
2 inseniamento concrete, cognoscentias practic


realisatie ZN

1 (verwerkelijking) realisation
2 (het te gelde maken) realisation


realisator ZN

1 realisator


realiseerbaar BN

1 (uitvoerbaar) realisabile, facibile, effectuabile, executabile, operabile, practicabile
dat plan is niet -- = iste projecto non es realisabile/facibile/practicabile, iste projecto es irrealisabile
2 (HAND) realisabile, convertibile


realiseerbaarheid ZN

1 realisabilitate, facibilitate, effectuabilitate


realiseren WW

1 realisar, executar, exequer, effectuar, facer
een plan -- = realisar un projecto


realisering ZN

1 realisation, execution, effectuation


realisme ZN

1 (levenshouding) realismo, senso del realitate
dat getuigt van weinig -- = isto (de)monstra pauc/poc realismo/un manco de realismo
gebrek aan -- = irrealismo
2 (FIL) realismo
3 (kunstopvatting) realismo
magisch -- = realismo magic


realist ZN

1 (iemand die zich richt op de werkelijkheid) realista
2 (FIL) realista
3 (mbt kunst) realista


realistisch BN

1 (gericht op de werkelijkheid) realista, realistic, practic
--e beschrijving = description realista
-- beschrijven = describer realisticamente
een weinig --e verklaring = un declaration/explication pauco/poco realista
2 (FIL) realista, realistic
3 (mbt kunst) realista, realistic
--e schilderkunst = pictura realista/realistic
4 (onverbloemd) realista, realistic
-- boek = libro realista/realistic


realiteit ZN

1 (werkelijkheid) realitate
2 (werkelijk feit) realitate, facto
3 (WISK) realitate


realiteitsbesef ZN

1 Zie: realiteitsbewustzijn


realiteitsbewustzijn ZN

1 conscientia del realitate


realiteitsgevoel ZN

1 Zie: realiteitszin


realiteitszin ZN

1 senso del realitate(s), realismo


realiter BW

1 in realitate


realpolitik ZN

1 realpolitik (D)


reanimatie ZN

1 reanimation, resuscitation


reanimatiekamer ZN

1 camera de reanimation


reanimatiepoging ZN

1 tentativa de reanimation


reanimatietechniek ZN

1 technica del reanimation/resuscitation


reanimeren WW

1 reanimar, resuscitar
het -- = reanimation, resuscitation


reanimist ZN

1 reanimator


reassuradeur ZN

1 reassecurator


reassurantie ZN

1 reassecurantia


reassurantiecontract ZN

1 contracto de reassecurantia


reassurantiepolis ZN

1 polissa de reassecurantia


reassurantiepremie ZN

1 premio de reassecurantia


reassureren WW

1 reassecurar


Réaumur-schaal ZN

1 scala (de) Réaumur


rebbe ZN

1 rabbi, rabbin


rebbelen WW

1 garrular, confabular


rebel ZN

1 rebello, insurgente, insurgito


rebellenbeweging ZN

1 movimento de rebellos


rebellengroep ZN

1 gruppo de rebellos


rebellenleger ZN

1 armea de rebellos


rebellenleider ZN

1 chef (F) de rebellos


rebelleren WW

1 rebellar se, revoltar se, insurger se, sublevar se, motinar se


rebellerend BN

1 rebelle, insurgente, insurrectional, motinose


rebellie ZN

1 rebellion, insurrection, revolta, sublevation, sublevamento, motin


rebels BN

1 (opstandig) rebelle, insubordinate, factiose, indocile, disobediente
er heerste een --e geest in de klas = il regnava un spirito rebelle/de rebellion in le classe
2 (kwaad) furiose, furibunde
-- zijn op iemand = esser furiose contra un persona


reboisatie ZN

1 reboscamento


reboiseren WW

1 reboscar


rebound ZN

1 (SPORT) rebound (E)
scoren uit de -- = marcar (un goal (E)) post le rebound


rebus ZN

1 rebus
een -- oplossen = resolver un rebus


recalcitrant BN

1 recalcitrante, obstinate, restive
-- karakter = character recalcitrante
-- gedrag = comportamento/conducta recalcitrante


recapitulatie ZN

1 recapitulation


recapituleren WW

1 recapitular
het -- = recapitulation


recapitulerend BN

1 recapitulative, abbreviative


recensent ZN

1 recensente, critico


recenseren WW

1 recensar, criticar


recensie ZN

1 recension, critica
lovende -- = critica elogiose
een -- schrijven = recenser


recensie-exemplaar ZN

1 exemplar pro recension/critica/recenser


recent BN

1 recente
-- verleden = recent verleden
--e gebeurtenis = evento recente
het --ste boek van Macovei = le ultime libro de Macovei
volgens --e onderzoekingen = secundo investigationes recente
dit is niet van --e datum = isto non es de data recente


recentelijk BW

1 recentemente, ultimemente
zoals -- beweerd is = secundo declarationes recente


recepis ZN

1 certificato de reception


recept ZN

1 (bereidingsvoorschrift) recepta
vegetarisch -- = recepta vegetarian
gastronomisch -- = recepta gastronomic
geheim -- = recepta secrete
het -- voor geluk is niet te geven = il non existe recepta pro le felicitate
2 (van dokter) recepta, prescription
een -- uitschrijven = scriber un recepta


receptakel ZN

1 receptaculo


receptbriefje ZN

1 recepta


recepteerkunde ZN

1 posologia


receptenboek ZN

1 (kookboek) libro de receptas/de cocina, receptario
2 (boek in een apotheek) receptario


receptenleer ZN

1 Zie: recepteerkunde


recepteren WW

1 (voorschrijven) prescriber, scriber receptas
2 (klaarmaken) preparar medicamentos


receptie ZN

1 (officiële ontvangst) reception
staande -- = reception in pedes
een -- houden = dar un reception
2 (ontvangstbalie) reception
-- van het hotel = reception del hotel (F)
zich melden bij de -- = presentar se al reception
3 (feestje) reception, party (E)


receptieboek ZN

1 libro de reception, registro del invitates


receptie-esthetica ZN

1 esthetica del reception


receptief BN

1 receptive
onze --e vermogens = nostre facultates/aptitudes/capacitate receptive


receptiekosten ZN MV

1 costos de reception


receptiezaal ZN

1 sala de reception(es)
2 (TONEEL) exedra


receptionist ZN

1 receptionista


receptiviteit ZN

1 receptivitate


receptor ZN

1 (eindorgaan van een zenuw) receptor
2 (moleculaire groep van het protoplasma) receptor
3 (toestel) receptor


receptuur ZN

1 (leer van het voorschrijven van medicijnen) posologia
2 (bereidingswijze) preparation


reces ZN

1 vacantias parlamentari, pausa estive


recessie ZN

1 (EC) (teruggang) recession
2 (ASTRON) recession


recessief BN

1 recessive
--e eigenschap = characteristica/tracto recessive
-- gen = gen recessive
-- overerven = hereditar a transverso de un gen recessive


recessiviteit ZN

1 recessivitate


recette ZN

1 receptas
-- van een voetbalwedstrijd = receptas de un match (E) de football (E)


réchaud ZN

1 calefaceplattos


recherche ZN

1 (opsporingsdienst) policia de investigation criminal
postale -- = policia postal
fiscale -- = policia fiscal
2 (opsporing) investigation, inquesta


rechercheur ZN

1 agente del policia de investigation criminal, detective (E)


recht ZN

1 derecto
--en en plichten = derectos e deberes/obligationes
canoniek -- = derecto canonic
goddelijk -- = derecto divin
administratief -- = derecto administrative
positief/geschreven -- = derecto positive
zakelijk -- = derecto real
burgerlijk -- = derecto civil
militair -- = derecto militar
privaat -- = derecto private
agrarisch -- = derecto agrari
publiek -- = derecto public
Romeins -- = derecto roman
verworven --en = derectos acquirite
gelijke --en voor de vrouw = derectos equal pro le femina
--en van de mens = derectos human/del homine
-- van initiatief = derecto de initiativa
-- van gratie = derecto de gratia
-- van de sterkste = derecto del maxime/plus forte
-- van spreken = derecto de parlar/del parola
-- van voorkoop = derecto de preemption
studie van het -- = studio del derecto
onvervreemdbaar -- = derecto inalienabile
ongeschreven -- = derecto non scripte
humanitair -- = derecto humanitari
zedelijk/moreel -- = derecto moral
onschendbare --en = derectos inviolabile
schijn van -- = apparentia de derecto
iemand een -- betwisten = contestar un derecto a un persona
iemand in zijn --en herstellen = restablir/restabilir un persona in su derectos
iemand op zijn --en wijzen = instruer/informar un persona de su derectos
zijn --en laten gelden = facer valer su derectos
het volste -- hebben om = haber plen derecto a
alle --en voorbehouden = reservate tote le/omne derectos
volgens het -- = de jure (L)
genade voor -- laten gelden = optar pro le clementia, pardonar
(machtigen) -- geven tot = autorisar
vrij van --en = libere/exempte de derectos
--en studeren = studer/studiar derecto
in en buiten --en = judicial e extrajudicialmente
iemand in --e vervolgen = proceder judicialmente contra un persona
-- geven op iets = dar derecto a un cosa
wat geeft u het -- om zo te spreken? = que da vos le derecto de parlar assi?
met -- = con derecto
2 (bevoegdheid) facultate
het -- hebben iets te doen = haber le facultate de facer un cosa
3 (gerechtigheid) justitia
schijn van -- = apparentia de justitia
iemand -- doen wedervaren = facer justitia a un persona
het -- moet zijn loop hebben = le justitia debe sequer su curso
zijn -- krijgen = obtener su justitia


recht BN

1 recte, (rechtlijnig) rectilinee
--e weg = cammino recte
-- neus = naso recte
-- prisma = prisma recte
(ASTRON) --e klimming = ascension recte
--e kustlijn = litore rectilinee
-- omhoog = recte verso supra
het bij het --e eind hebben = haber ration
in --e lijn van iemand afstammen = descender in linea recte de un persona
2 (MEETK) recte
--e lijn = linea recte
--e hoek = angulo recte
3 (rechtvaardig) recte, juste, equitabile
4
-- evenredig zijn aan = esser directemente proportional a


rechtaan BW

1 (regelrecht) toto recte
rechttoe -- = toto recte
2 (in rechte richting) toto recte


rechtbank ZN

1 tribunal
-- voor civiele zaken, burgerlijke -- = tribunal civil
kerkelijke -- = tribunal ecclesiastic
militaire -- = tribunal militar
president van de -- = presidente del tribunal
de -- heeft zich bevoegd verklaard = le tribunal se ha declarate competente
de bevoegdheid van een -- niet erkennen = declinar le competentia de un tribunal
hogere -- = tribunal superior
lagere -- = tribunal inferior
voor de -- verschijnen/moeten komen = comparer ante le tribunal
iets bij een -- aanhangig maken = submitter un cosa a un tribunal
voor een hogere -- brengen = evocar a un tribunal superior


rechtbankpresident ZN

1 presidente del tribunal


rechtbreien WW

1 (FIG) poner in ordine, rectificar, regular


rechtbuigen WW

1 poner derecte


rechtdoor BW

1 (in rechte richting vooruit) toto recte
deze weg loopt -- = iste cammino continua toto recte
2 (rechtstreeks) directemente
-- naar huis gaan = ir a casa directemente


rechtdoorzee BN

1 franc, sincer, derecte, aperte


rechtdraads BN

1 (mbt een weefsel) secundo le direction del filos
2 (mbt hout) longitudinalmente


rechte ZN

1 (WISK) linea recte


rechtedarm ZN

1 recto


rechtelijk BN

1 (volgens het recht) legal
2 (m.b.t. het recht) judicial, judiciari, juridic


rechteloos BN

1 (zonder rechten) sin derecto(s), private de derectos
2 (waarin geen recht heerst) sin leges, anarchic
--e maatschappij = societate sin leges


rechteloosheid ZN

1 manco/mancantia de derectos


rechten WW

1 (recht zetten) poner recte
2 (lijnrecht zetten) alinear


rechtens BW

1 in virtute del lege, de derecto, de jure (L)
-- toekomen aan = competer a


rechtenstudie ZN

1 studio(s) juridic/de derecto


rechter ZN

1 judice
burgerlijke -- = judice civil
militaire -- = judice militar
bevoegde -- = judice competente
hogere -- = judice superior
lagere -- = judice inferior
gestrenge -- = judice auster
clemente -- = judice clemente
onverbiddelijke -- = judice inclemente/inexorabile
onomkoopbare/integere -- = judice eque/incorruptibile/insubornabile
onpartijdige -- = judice impartial
onbeëdigde -- = judice non jurate
(God) Opperste Rechter = Judice Supreme
-- van instructie = judice de instruction, instructor
onder de -- = in judicio
zich voor de -- verantwoorden = justificar se ante le judice
naar de -- gaan/stappen = intentar un processo
iemand voor de -- leiden = conducer un persona ante le judice


rechter BN

1 (tgov linker) dextere, dextre, derecte
-- deur = porta dext(e)re


rechterarm ZN

1 bracio dextere/dextre/derecte


rechterbeen ZN

1 gamba dextere/dextre/derecte


rechterbovenhoek ZN

1 angulo superior del dext(e)ra
in de -- = supra al dext(e)ra


rechter-commissaris ZN

1 judice de instruction, instructor


rechterhand ZN

1 derecta, dextera, dextra, mano dextere/dextre/derecte
met de -- schrijven = scriber per le mano dextere
iemands -- zijn = esser le mano/bracio derecte de un persona


rechterhandregel ZN

1 regula del tres digitos, regula del mano dextere/dextre/derecte, regula de tiracorcos


rechterhandschoen ZN

1 guanto dextere/dextre/derecte


rechterhelft ZN

1 medietate dextere/dextre/derecte


rechterkant ZN

1 dextera, dextra, latere dextere/dextre/derecte
op zijn -- slapen = dormir super le latere derecte


rechterknie ZN

1 genu dext(e)re


rechterlijk BN

1 judicial, judiciari, judicatori
-- ambtenaar = functionario judicial
-- vonnis = sententia judicial
--e organisatie = organisation judicial
--e macht = poter judicial, autoritate judiciari, judicatura
--e bevoegdheid = jurisdiction, poter jurisdictional
-- bevel = ordine judicial
verkoop op -- bevel = vendita judicial


rechterlong ZN

1 pulmon dextere/dextre/derecte


rechteroever ZN

1 ripa dextere/dextre/derecte


rechteroog ZN

1 oculo dextere/dextre/derecte


rechteroor ZN

1 aure dextere/dextre/derecte


rechterplaatsvervanger ZN

1 judice supplente


rechterpoot ZN

1 Zie: rechterbeen


rechtersambt ZN

1 carga de judice, judicatura


rechterschap ZN

1 Zie: rechtersambt


rechterschouder ZN

1 spatula dextere/dextre/derecte


rechterslaap ZN

1 tempora dextere/dextre/derecte


rechterstoel ZN

1 (zetel van een rechter) sedia de un judice
2 (rechtbank) (ook FIG) tribunal
voor Gods -- verschijnen = comparer ante le tribunal divin/de Deo


rechtervleugel ZN

1 (ook SPORT) ala dextere/dextre/derecte


rechtervleugelspeler ZN

1 ala dextere/dextre/derecte


rechtervoet ZN

1 pede dextere/dextre/derecte


rechterwang ZN

1 gena dextere/dextre/derecte


rechterzijde ZN

1 Zie: rechterkant


rechtgeaard BN

1 integre, honeste, probe, recte


rechtgelovig BN

1 orthodoxe


rechtgelovige ZN

1 orthodoxo


rechtgelovigheid ZN

1 orthodoxia


rechthebbende ZN

1 titular de un derecto


rechtheid ZN

1 rectitude
-- van een lijn = rectitude de un linea
2 (FIG) rectitude, sinceritate


rechthoek ZN

1 rectangulo


rechthoekig BN

1 rectangule, rectangular, (WISK ook) orthogonal
--e driehoek = triangulo rectangule/rectangular
--e tafel = tabula rectangule/rectangular
-- op elkaar staan = formar un angulo recte, esser perpendicular
assen die elkaar -- snijden = axes perpendicular


rechthoekigheid ZN

1 rectangularitate


rechthoekszijde ZN

1 catheto


rechtigen WW

1 autorisar


rechting ZN

1 application del lege


rechtkanten WW

1 esquadrar


rechtlijnig BN

1 rectilinee, linear
--e beweging = movimento rectilinee/linear
--e baan = trajectoria rectilinee
--e figuur = figura rectilinee
-- betoog = rationamento/discurso linear/logic/consequente/coherente
-- tekenen = designo linear/geometric
-- redeneren = rationar linearmente
zich -- voortbewegen = displaciar se/mover se in linea recte/derecte


rechtlijnigheid ZN

1 (recti)linearitate, rectitude


rechtmatig BN

1 legitime, juste, eque, equitabile
--e eigenaar = proprietario legitime
--e aanspraken = revindicationes legitime/juste
--e straf = punition juste/justificate
zijn -- deel opeisen = exiger su parte legitime


rechtmatigheid ZN

1 legitimitate, justessa, equitation
-- van een aanspraak = legitimitate de un pretention/pretension


rechtnervig BN

1 rectinerve


rechtop BW

1 recte, erecte
op het ijs kon hij zich moeilijk -- houden = il poteva difficilmente mantener se in equilibrio super le glacie
-- zitten/lopen = tener se erecte
-- schrijven = haber un scriptura erecte
weer -- zetten = relevar


rechtopstaand BN

1 recte, erecte, perpendicular
kort -- haar = capillos in brossa


rechtover BW

1 in facie
zij wonen hier -- = illes habita justo in facie
hier -- = in face de hic


rechts ZN

1 (POL) dextera, dextra
extreem -- = extreme dextera/dextra
gematigd -- = dextera/dextra moderate
op -- stemmen = votar al dextera/dextra
2 (mbt verkeer) dextera, dextra, derecta
naar -- = a(l) dextera/dextra, a(l) derecta
de weg buigt naar -- = le cammino torna a(l) dextera/dextra/derecta
-- houden = tener le dextera/le dextra
van links naar -- = ab sinistra verso dextera/dextra
voorrang van -- = prioritate/preferentia del dextera/dextra


rechts BN

1 (tgov links) dextere, dextre, derecte
-- verkeer = traffico/circulation de dextera/dextra
--e politiek = politica de dextera/dextra


rechts BW

1
-- boven = supra al dext(e)ra
derde deur van -- = le tertie porta del dextera/dextra
hij zat -- voor mij = ille esseva sedite a mi dextera/dextra
2
--(handig) schrijven = scriber per le mano dextere/dextre/derecte


rechtsachter ZN

1 (SPORT) defensa dextere/dextre/derecte


rechtsadviseur ZN

1 consiliero juridic


rechtsaf BW

1 a(l) dextera, a(l) dextra
-- slaan = prender/virar/girar a(l) dextera/dextra


rechtsback ZN

1 Zie: rechtsachter


rechtsban ZN

1 jurisdiction


rechtsbedeling ZN

1 administration de justitia


rechtsbeginsel ZN

1 principio juridic/de derecto


rechtsbegrip ZN

1 (gevoel inzake (on)recht)) senso/notion del justitia
ons aangeboren -- = nostre senso innate del justitia
2 (juridisch begrip) notion/concepto juridic/del derecto


rechtsbenig BN

1 dexteropede, dextropede, dextral


rechtsbenigheid ZN

1 dextralitate


rechtsbescherming ZN

1 protection juridic/de derectos


rechtsbetrekking ZN

1 relation juridic


rechtsbevoegd BN

1 habente/possedente derectos juridic


rechtsbevoegdheid ZN

1 jurisdiction, poter/compe-tentia jurisdictional


rechtsbewustzijn ZN

1 conscientia juridic, sentimento del derecto


rechtsbijstand ZN

1 adjuta/assistentia judiciari/juridic
kosteloze -- = assistentia juridic gratuite/de officio


rechtsbijstandverzekering ZN

1 assecurantia de assistentia juridic


rechtsbinnen ZN

1 (SPORT) ala dext(e)re/derecte interior, (avantero) interior de dext(e)ra


rechtsbron ZN

1 fonte de derecto


rechtsbuiten ZN

1 (SPORT) ala dext(e)re exterior, (avantero) exterior de dext(e)ra


rechtschapen BN

1 integre, recte, honeste, probe
-- karakter = character recte
-- mensen = gente honeste


rechtschapenheid ZN

1 honestate, honestitate, virtute, directura, integritate, probitate, rectitude
toonbeeld van -- = modello/exemplo de virtute
onkreukbare -- = probitate scrupulose


rechtscheppend BN

1 jurisprudential
-- vonnis = jurisprudentia


rechtscollege ZN

1 corte de justitia, tribunal


rechtsdraaiend BN

1 (draaiend zoals de wijzers van de klok) dextrorse
--e schroef = vite dextrorse
2 (SCHEI) dextrogyr
-- kristal = crystallo dextrogyr
-- melkzuur = acido lactic dextrogyr
-- joghurt = yogurt dextrogyr


rechtsdraaiing ZN

1 rotation a dext(e)ra, dextrorotation


rechtsdwaling ZN

1 error judiciari


rechtsdwang ZN

1 compulsion/coercition juridic


rechtseffect ZN

1 effecto de derecto


rechtsfeit ZN

1 facto juridic


rechtsfilosofie ZN

1 philosophia juridic/del derecto


rechtsgang ZN

1 procedura/procedimento juridic


rechtsgebied ZN

1 (districto de) jurisdiction
tot het -- behorend = jurisdictional
boeken op -- = libros de derecto


rechtsgebouw ZN

1 tribunal, corte de justitia


rechtsgebruik ZN

1 uso/usage/formas judicial/juridic, procedura judiciari


rechtsgeding ZN

1 (proces) processo, causa, litigio, controversia juridic
2 (het procederen) procedura


rechtsgeldig BN

1 valide, legitime, legal
--e vertegenwoordiger = representante legal
-- maken/verklaren = validar, authenticar, authentificar
het -- maken/verklaren = validation, authentication, authentification


rechtsgeldigheid ZN

1 validitate, legitimitate, legalitate
-- verlenend = declaratori


rechtsgeleerd BN

1 (deskundig mbt het recht) experte in derecto
--e deskundigen = jurisconsultos
2 (juridisch) juridic
--e studiën = studios juridic


rechtsgeleerde ZN

1 jurista, legista, jurisconsulto, homine de lege


rechtsgeleerdheid ZN

1 scientia juridic/del derecto, jurisprudentia


rechtsgelijkheid ZN

1 paritate/equalitate juridic/ante le lege/del derectos


rechtsgemeenschap ZN

1 communitate de derecto


rechtsgepolariseerd BN

1 polarisate a dext(e)ra
--e golf = unda polarisate a dext(e)ra


rechtsgeschiedenis ZN

1 historia del derecto


rechtsgeschil ZN

1 Zie: rechtsgeding-1


rechtsgevoel ZN

1 sentimento/senso de justitia


rechtsgevolg ZN

1 consequentia/effecto juridic


rechtsgezag ZN

1 (van rechtbank) autoritate/poter juridic/judiciari
2 (van vonnis) fortia juridic


rechtsgoed ZN

1 ben juridic


rechtsgrond ZN

1 base/fundamento/argumento juridic


rechtshalf ZN

1 (SPORT) mediano dextere/dextre/derecte


rechtshandel ZN

1 processo


rechtshandeling ZN

1 action/acto juridic
burgerrechtelijke -- = action civil


rechtshandhaving ZN

1 mantenentia del lege e del ordine


rechtshandig BN

1 dexteromane, dextromane, dextral


rechtshandige ZN

1 dexteromano, dextromano


rechtshandigheid ZN

1 dextralitate


rechtshantering ZN

1 administration de justitia


rechtsherstel ZN

1 restablimento/restabilimento/restauration del derecto, rehabilitation


rechtshistoricus ZN

1 historico del derecto


rechtshistorie ZN

1 historia del derecto


rechtshistorisch BN

1 relative al historia de derecto, de(l) historia de derecto


rechtshulp ZN

1 adjuta/assistentia judiciari/juridic
internationale -- = cooperation judiciari international
bureau voor -- = officio de assistentia juridic


rechtsinstelling ZN

1 Zie: rechtsinstituut


rechtsinstituut ZN

1 institution juridic


rechtskarakter ZN

1 character/natura juridic


rechtskennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento juridic/del derecto


rechtskosten ZN MV

1 costos judiciari


rechtskracht ZN

1 fortia/effecto de derecto, fortia de lege, validitate juridic
-- verlenen aan = ratificar


rechtskrenking ZN

1 violation/infringimento de un derecto


rechtskundig BN

1 juridic
-- adviseur = consiliero juridic
uit een -- oogpunt = de un puncto de vista juridic, juridicamente


rechtskundige ZN

1 jurista, jurisconsulto


rechtskwestie ZN

1 question juridic/de derecto


rechtslaan WW

1 poner derecte per colpos de (+ instrument)


rechtsleer ZN

1 doctrina/theoria del derecto


rechtsmacht ZN

1 jurisdiction, poter jurisdictional/de jurisdiction
de -- afwijzen = declinar le jurisdiction
tot de -- behorend = jurisdictional


rechtsmiddel ZN

1 medio/remedio legal/juridic
alle --en beproeven = exhaurir tote le medios legal


rechtsmisbruik ZN

1 abuso de derecto


rechtsnorm ZN

1 norma/standard (E) juridic/de derecto


rechtsobject ZN

1 objecto de derecto


rechtsom BW

1 a(l) dextera, a(l) dextra


rechtsomkeert BW

1
-- maken = tornar (super) le talones, (MIL) executar/exequer un medie torno a dextera/dextra


rechtsonderscheid ZN

1 distinction juridic


rechtsongelijkheid ZN

1 inequalitate juridic/del derectos


rechtsontwikkeling ZN

1 evolution/disveloppamento del derecto


rechtsonzekerheid ZN

1 insecuritate juridic, insecuritate del garantias legal


rechtsopvatting ZN

1 conception juridic/del derecto


rechtsopvolger ZN

1 successor juridic/in un derecto


rechtsorde ZN

1 ordine juridic/judiciari/legal
internationale -- = ordine international
volgens de bestaande -- = secundo le leges vigente


rechtsovertreding ZN

1 infraction


rechtsoverweging ZN

1 consideration de derecto


rechtspersoon ZN

1 persona juridic
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke --en = personas juridic de derecto private e public


rechtspersoonlijkheid ZN

1 personalitate juridic


rechtspleging ZN

1 procedimento/procedura juridic/judicial
civiele -- = procedura civil


rechtsplicht ZN

1 deber juridic


rechtspositie ZN

1 situation/position juridic, statuto
-- van de vrouw = statuto del femina


rechtspositioneel BN

1 relative al position juridic


rechtspraak ZN

1 justitia, jurisdiction
administratieve -- = justitia administrative
onpartijdige -- = justitia impartial
kerkelijke -- = jurisdiction ecclesiastic
contentieuze -- = jurisdiction contentiose
2 (jurisprudentie) jurisprudentia
eenheid van -- = unitate de jurisprudentia
precedent in de -- = precedente jurisprudential


rechtspraktijk ZN

1 (uitoefening) practica judiciari
2 (praktijk van een advokaat) practica de un advocato


rechtspreken WW

1 administrar justitia, pronunciar un sententia, judicar
-- in een zaak = judicar un causa


rechtsprekend BN

1
-- college = tribunal
--e macht = autoritate judiciari, judicatura


rechtspreking ZN

1 administration de justitia


rechtsprobleem ZN

1 problema/question juridic


rechtspunt ZN

1 puncto de derecto


rechtsregel ZN

1 regula juridic/de derecto


rechtsschending ZN

1 violation/infringimento del derecto


rechtssfeer ZN

1 sphera juridic


rechtssociologie ZN

1 sociologia del derecto


rechtssociologisch BN

1 relative al sociologia de derecto
uit een -- oogpunt = del puncto de vista del sociologia de derecto


rechtssouvereiniteit ZN

1 soveranitate del derecto


rechtsspreuk ZN

1 maxima juridic, adagio, aphorismo


rechtsstaat ZN

1 stato de derecto


rechtsstelsel ZN

1 systema juridic/de derecto


rechtsstrijd ZN

1 (het procederen) litigation


rechtstaal ZN

1 linguage/terminologia juridic/forense


rechtstammig BN

1 a trunco recte


rechtstandig BN

1 vertical, perpendicular, (WISK ook) orthogonal
--e wand = pariete vertical


rechtstandigheid ZN

1 verticalitate, perpendicularitate


rechtsterm ZN

1 termino juridic/judiciari/forense


rechtstitel ZN

1 titulo


rechtstoestand ZN

1 (toestand op rechtsgebied) situation juridic
2 (rechtspositie) position juridic, statuto


rechtstraditie ZN

1 tradition juridic


rechtstreeks BN

1 directe, immediate, in linea recte
niet -- = mediate, indirecte
-- antwoord = responsa directe
--e aanval = attacco directe
--e verkiezing = election directe
--e afstammelingen = descendentes in linea recte
koppeling met --e aandrijving = embracage directe
de verbinding is niet -- = le connexion non es directe
-- naar huis gaan = ir a casa directemente
zij nam daaraan -- deel = illa participava directemente a/in illo


rechtstrijken WW

1 lisiar


rechtsuitspraak ZN

1 judicio, judicamento, sententia, verdicto


rechtsvacuüm ZN

1 vacuo juridic


rechtsveiligheid ZN

1 securitate juridic


rechtsverdraaiing ZN

1 torsion/perversion del lege(s)


rechtsvergelijking ZN

1 derecto comparate/comparative


rechtsverhouding ZN

1 relation juridic


rechtsverkeer ZN

1 cosas juridic/judicial, practica del derecto
herstel van het -- = restab(i)limento del relationes de derecto


rechtsverkrachting ZN

1 Zie: rechtsschending


rechtsvermoeden ZN

1 presumption juridic/legal
-- van overlijden = presumption de decesso


rechtsvervolging ZN

1 persecution judiciari/judicial
ontslag van -- = sententia/judicio/judicamento absolutori
een -- inzetten = aperir un persecution
de opschorting van -- = le suspension de persecution


rechtsverzuim ZN

1 (het niet verschijnen) contumacia
2 (gebrek in de vorm) vitio de forma


rechtsvoetig BN

1 dexteropede, dextropede, dextral


rechtsvoetigheid ZN

1 dextralitate


rechtsvordering ZN

1 (handeling) action juridic
2 (stelsel van regels) procedura judiciari
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering = Codice de procedura civil


rechtsvorm ZN

1 forma juridic/judiciari


rechtsvraag ZN

1 question juridic/de derecto


rechtswege ZN

1
van -- = de derecto, de jure


rechtswetenschap ZN

1 jurisprudentia, scientia juridic/del derecto


rechtswezen ZN

1 justitia, systema judicial


rechtswindend BN

1 dextrorse


rechtswinkel ZN

1 boteca de derecto


rechtszaak ZN

1 causa, processo, lite
een -- verdagen = ajornar un causa


rechtszaal ZN

1 sala del tribunal


rechtszekerheid ZN

1 securitate juridic


rechtszitting ZN

1 session judicial/del tribunal


rechttandig BN

1 orthodonte


rechttoe BW

1
--, rechtaan = toto recte


rechttrekken WW

1 (goedmaken, verbeteren) rectificar
2 (zo trekken dat het niet meer scheef is) poner recte


rechtuit BW

1 toto recte
-- gaan = vader/ir toto recte


rechtvaardig BN

1 juste, eque, equitabile, recte
-- vonnis = sententia eque
--e straf = punition/castigation/castigamento juste
-- loon = salario juste
-- beoordelen = judicar con equitate
iemand -- behandelen = tractar un persona con justitia


rechtvaardige ZN

1 justo
hij slaapt de slaap des --n = ille dormi le somno del justo


rechtvaardigen WW

1 justificar, legitimar
het -- = justification, legitimation
zijn gedrag -- = legitimar su conducta/su comportamento
iemand die rechtvaardigt = justificator
te -- = justificabile
op niet te -- wijze = injustificabilemente


rechtvaardigend BN

1 justificative


rechtvaardiger ZN

1 justificator


rechtvaardigheid ZN

1 (het rechtvaardig zijn) justitia
2 (wat rechtvaardig is) justitia, equitate
sociale -- = justitia social
vergeldende -- = justitia commutative
verdelende -- = justitia distributive
dat is in strijd met de -- = isto es contrari al justitia/equitate


rechtvaardigheidsgevoel ZN

1 senso/sentimento de justitia/equitate


rechtvaardiging ZN

1 justification, legitimation
-- van iemands gedrag = legitimation del conducta/del comportamento de un persona
de leer der -- door het geloof = le doctrina del justification per le fide
tot zijn -- = pro justificar se


rechtvaardigingsleer ZN

1 doctrina del justification (per le fide)


rechtvaardigmakend BN

1 justificante, justificative
--e genade = gratia justificante


rechtvaardigmaking ZN

1 justification


rechtvingerig BN

1 orthodactyle


rechtvleugelig BN

1 orthoptere


rechtvleugeligen ZN MV

1 orthopteros


rechtzetten WW

1 (FIG) corriger, rectificar, emendar
het -- = correction, rectification, emendation
een waarneming -- = corriger un observation
een fout/vergissing -- = corriger/rectificar un error
2 (in de juiste stand zetten) adjustar, disfalsar


rechtzetting ZN

1 (FIG) correction, rectification, emendation
2 (het in de juiste stand zetten) adjustamento


rechtzijdig BN

1 rectilinee


rechtzinnig BN

1 (orthodox) orthodoxe
een --e predikant = un predicator orthodoxe
2 (openhartig) franc, aperte


rechtzinnige ZN

1 orthodoxo


rechtzinnigheid ZN

1 orthodoxia


rechtzitten WW

1 esser sedite derecte


rechtzoekende ZN

1 persona qui cerca justitia, (rechtzoekende partij) litigante


recidive ZN

1 (JUR) recidiva
2 (MED) recidiva


recidiveren WW

1 (JUR) recidivar
2 (MED) recidivar


recidivist ZN

1 recidivista


recipiënt ZN

1 (vat) recipiente


recipiëren WW

1 reciper, dar un reception


reciproceren WW

1 reciprocar
het -- = reciprocation


reciprociteit ZN

1 reciprocitate


reciprociteitsbeginsel ZN

1 principio de reciprocitate


reciprociteitsclausule ZN

1 clausula de reciprocitate


reciprociteitscoëfficiënt ZN

1 coefficiente de reciprocitate


reciprociteitsprincipe ZN

1 principio de reciprocitate


reciprociteitstelsel ZN

1 systema de reciprocitate


reciproque BN

1 reciproc
-- begrippen = conceptos reciproc


recirculatie ZN

1 recyclage


recirculator ZN

1 recirculator


recital ZN

1 recital (E)
een -- geven = dar un recital


recitatie ZN

1 recitation, declamation


recitatief ZN

1 recitativo
instrumentaal -- = recitativo instrumental
het -- zingen = cantar le recitativo


recitativisch BN

1 recitativic


recitator ZN

1 recitator


reciteren WW

1 recitar, declamar
het -- = recitation, declamation


recitering ZN

1 Zie: recitatie


reclamant ZN

1 reclamante


reclamatie ZN

1 reclamation


reclame ZN

1 (openbare aanprijzing) reclamo, publicitate
misleidende -- = reclamo/publicitate fallace/deceptive
ideële -- = reclamo/publicitate non commercial
dat artikel is in de -- = iste articulo es in reclamo
-- voor iets maken = facer reclamo pro un cosa
2 (klacht, protest) reclamation
-- betreffende zijn belastingaanslag = reclamation a su declaration de imposto
--s indienen = facer reclamationes


reclame-aanbieding ZN

1 offerta promotional/publicitari/special


reclame-advertentie ZN

1 annuncio promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclame-adviseur ZN

1 consultor/consiliero/agente/experto publicitari/de publicitate/de reclamo


reclame-afdeling ZN

1 section de publicitate/de reclamo, servicio publicitari


reclame-artikel ZN

1 articulo promotional/de reclamo


reclameballon ZN

1 ballon publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamebiljet ZN

1 affiche (F)/poster (E) publicitari/de publicitate/de reclamo


reclameblaadje ZN

1 folio promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo, (met meer bladen) brochure (F) de publicitate/de reclamo


reclameblok ZN

1 (RADIO, TV) bloco de publicitate/de reclamo, spatio/sequentia/pausa publicitari


reclameboodschap ZN

1 message promotional/publicitari


reclamebord ZN

1 placa/pannello promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamebrief ZN

1 littera de publicitate de venditas


reclamebudget ZN

1 budget (E) publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamebureau ZN

1 agentia/officio publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamecampagne ZN

1 campania promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamechef ZN

1 chef (F)/manager (E)/director de publicitate/de reclamo


reclamecode ZN

1 codice de publicitate/de reclamo


reclamecodecommissie ZN

1 commission de controlo de publicitate/de reclamo


reclamedrukwerk ZN

1 imprimitos promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclame-expert ZN

1 experto de publicitate/de reclamo


reclamefilm ZN

1 film (E) promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamefilmpje ZN

1 spot (E)


reclamefolder ZN

1 brochure (F)/prospecto publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamefoto ZN

1 photo(graphia) publicitari


reclamegeschenk ZN

1 dono/presente promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamekosten ZN MV

1 costos de publicitate/de reclamo


reclamekunst ZN

1 arte publicitari


reclameman ZN

1 agente/consiliero de publicitate/de reclamo


reclamemateriaal ZN

1 material promotional/publicitari


reclamemedia ZN MV

1 medios de publicitate/de reclamo


reclamemiddel ZN

1 medio promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamepagina ZN

1 pagina promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclameplaat ZN

1 pannello promotional/publicitari, poster (E)/affiche (F) de publicitate/de reclamo


reclameprijs ZN

1 precio reclamo


reclameraad ZN

1 commission de controlo del publicitate


reclamerecht ZN

1 derecto de reclamation


reclameren BN

1 reclamar
iemand die reclameert = reclamator


reclameslagzin ZN

1 slogan/devisa publicitari/de publicitate/de reclamo


reclameslogan ZN

1 Zie: reclameslagzin


reclamespot ZN

1 message/spot (E)/annuncio publicitari


reclamestunt ZN

1 truco/stratagema promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclametarief ZN

1 tarifa publicitari/de publicitate/de reclamo/pro annuncios


reclametekenaar ZN

1 designator publicitari/de publicitate/de reclamo


reclametekst ZN

1 texto promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamevliegtuig ZN

1 avion publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamevlucht ZN

1 volo promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamevorm ZN

1 forma promotional/publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamewagen ZN

1 vehiculo publicitari/de publicitate/de reclamo


reclamewezen ZN

1 sector publicitari, reclamo, publicitate


reclamezuil ZN

1 columna/colonna annunciatori/de reclamo/de placardar/de placardage/de publicitate


reclasseren WW

1 reinserer/reincorporar in le vita social


reclassering ZN

1 (vorm van maatschappelijk werk) assistentia postpenal
2 (sociale (her)aanpassing) reinsertion/reincorporation social


reclasseringsinstelling ZN

1 association pro le reinsertion/reincorporation de ancian prisioneros (in le vita social)


recluse ZN

1 recluso


reclusie ZN

1 reclusion


recollectie ZN

1 recollection


recombinant BN

1 recombinante
-- DNA = ADN recombinante


recombinant ZN

1 recombinante


recombinatie ZN

1 recombination


recombineren WW

1 recombinar


recommandabel BN

1 recommendabile


recommandatiebrief ZN

1 littera de recommendation


recommanderen WW

1 recommendar


recommendatie ZN

1 recommendation


recompenseren WW

1 recompensar


reconciliabel BN

1 reconciliabile


reconciliatie ZN

1 reconciliation


reconciliëren WW

1 reconciliar


reconfiguratie ZN

1 reconfiguration


reconstitueren WW

1 reconstituer
het -- = reconstitution


reconstructie ZN

1 reconstruction
-- van de tempel = reconstruction del templo
-- van een misdrijf = reconstruction de un crimine
-- van een tekst = reconstruction/restab(i)limento/restitution de un texto


reconstructief BN

1 reconstructive
--e methoden = methodos reconstructive
--e technieken = tech-nicas reconstructive


reconstructiemethode ZN

1 methodo de reconstruction


reconstructieplan ZN

1 plano de reconstruction


reconstructiepoging ZN

1 tentativa de reconstruction


reconstructieschets ZN

1 schizzo de reconstruction


reconstructietekening ZN

1 designo de reconstruction


reconstrueren WW

1 reconstruer
de feiten -- = reconstruer le factos
een misdrijf -- = reconstruer un crimine
een tekst -- = reconstruer/restab(i)lir/restituer un texto
een kabinet -- = recomponer un cabinetto


reconvalescent ZN

1 convalescente


reconvalescent BN

1 convalescente


reconvalescentie ZN

1 convalescentia


reconventioneel BN

1 reconventional


reconversie ZN

1 reconversion


record ZN

1 record (E)
Olympisch -- = record olympic
Europees -- = record europee
een -- houden = detener un record
een -- vestigen = establir un record
een -- slaan/breken/verbeteren = batter un record
een -- vermorzelen = pulverisar un record
vermorzeling van een -- = pulverisation de un record
de winter van 1963 sloeg alle --s = le hiberno de 1963 ha battite tote le records


recordaantal ZN

1 numero record (E)


recordbedrag ZN

1 amonta/summa record (E)


recordbezoek ZN

1 visita record (E)


recordbreker ZN

1 persona qui batte un record (E)


recordcijfer ZN

1 cifra record (E)


recorddrukte ZN

1 affluentia record (E)


recorder ZN

1 (voor beeld en geluid) magnetoscopio
2 (voor geluid) magnetophono


recordhoogte ZN

1 altor/altura/altitude record (E)


recordhouder ZN

1 detentor de un record (E)


recordjaar ZN

1 anno record (E)


recordmaand ZN

1 mense record (E)


recordomzet ZN

1 volumine del venditas record (E)


recordoogst ZN

1 recolta record (E)


recordpoging ZN

1 tentativa de (batter un) record (E)


recordprestatie ZN

1 prestation record (E)


recordproduktie ZN

1 production record (E)


recordsnelheid ZN

1 velocitate record (E)


recordtemperatuur ZN

1 temperatura record (E)


recordtempo ZN

1 Zie: recordsnelheid


recordtijd ZN

1 tempore (de) record (E)


recordvangst ZN

1 captura record (E), (van visser) pisca record (E)


recordverbetering ZN

1 (a)melioration de un record (E)


recordvlucht ZN

1 volo record (E)


recover-kamer ZN

1 sala de reanimation


recreant ZN

1 persona qui se distrahe


recreatie ZN

1 recreation


recreatiebedrijf ZN

1 interprisa de recreation


recreatiebehoefte ZN

1 besonio de recreation


recreatiecentrum ZN

1 centro de recreation


recreatief BN

1 recreative


recreatiegebied ZN

1 zona/region touristic {toe}/de recreation


recreatieoord ZN

1 loco de recreation


recreatiepark ZN

1 parco de recreation, village de vacantias


recreatieplan ZN

1 plano de recreation


recreatiesport ZN

1 sport (E) pro distraction


recreatiestreek ZN

1 Zie: recreatiegebied


recreatieterrein ZN

1 terreno de recreation


recreatiezaal ZN

1 sala de recreation


recreëren WW

1 recrear se, distraher se


recriminatie ZN

1 recrimination


recrimineren WW

1 recriminar


recrudescentie ZN

1 recrudescentia


rectaal BN

1 rectal
-- onderzoek = examine/exploration rectal
de temperatuur -- opnemen = prender le temperatura (per via) rectal, prender rectalmente le temperatura


recta-endossement ZN

1 indorsamento restrictive


rectalgie ZN

1 rectalgia


rectificatie ZN

1 (verbetering) rectification, correction
2 (WISK) rectification


rectificeerkolom ZN

1 columna/colonna de rectification


rectificeren WW

1 (verbetering) rectificar, corriger, emendar
het -- = rectification, correction, emendation
te -- = rectificabile, corrigibile
2 (SCHEI) (verder zuiveren) rectificar
het -- = rectification


rectificerend BN

1 rectificante, rectificative
-- vlak = plano rectificante


rectitis ZN

1 rectitis


recto ZN

1 (DRUKK) recto


rectogenitaal BN

1 rectogenital


rector ZN

1 rector, director
-- magnificus = rector magnific


rectoraal BN

1 rectoral
--e rede = discurso rectoral
--e waardigheid = dignitate rectoral


rectoraat ZN

1 rectorato


rectoraatsoverdracht ZN

1 transmission de poteres al nove rector


rectorskamer ZN

1 camera del rector


rectoscoop ZN

1 rectoscopio


rectoscopie ZN

1 rectoscopia


rectoscopisch BN

1 rectoscopic
-- onderzoek = examine rectoscopic


rectovaginaal BN

1 rectovaginal


rectovesicaal BN

1 rectovesical


rectrix ZN

1 rectrice, directrice


rectum ZN

1 recto


rectumcarcinoom ZN

1 carcinoma/cancere de recto


rectumkanker ZN

1 Zie: rectumcarcinoom


rectumspeculum ZN

1 speculo rectal


rectumspiegel ZN

1 speculo rectal


reçu ZN

1 recepta/certificato (de livration)


recuperabel BN

1 recuperabile


recuperatie ZN

1 recuperation


recuperatiesysteem ZN

1 systema de recuperation


recuperator ZN

1 recuperator


recupereerbaar BN

1 recuperabile


recupereerbaarheid ZN

1 recuperabilitate


recupereren WW

1 (bijkomen) recuperar
2 (recyclen) recuperar, recyclar


recurrent BN

1 recurrente
(WISK) --e reeks = serie recurrente
--e selectie = selection recurrente


recurrentie ZN

1 recurrentia


recurreren WW

1 recurrer


recursie ZN

1 recursion


recursief BN

1 recursive
--e functie = function recursive
-- algoritme = algorithmo recursive


recursiviteit ZN

1 recursivitate


recusabel BN

1 recusabile


recusatie ZN

1 recusation


recuseren WW

1 recusar


recyclen WW

1 recyclar, recuperar


recycleren WW

1 Zie: recyclen


recycling ZN

1 recyclage, recuperation
geschikt voor -- = recyclabile, recuperabile
die flessen gaan in de -- = iste bottilias se recupera


recycling-papier ZN

1 papiro recyclate/de recuperation


redacteur ZN

1 redactor


redactie ZN

1 (het redigeren) redaction
2 (de redacteuren) redaction
hij zit in de -- = ille es in le redaction
3 (redactiegebouw) redaction
4 (versie) redaction
de eerste -- was beter = le prime version esseva melior


redactiebureau ZN

1 officio del redaction, redaction


redactiechef ZN

1 chef (F) de redaction


redactiecommissie ZN

1 commission redactional


redactiegeheim ZN

1 secreto redactional


redactiekamer ZN

1 sala de redaction, redaction


redactiekantoor ZN

1 Zie: redactiebureau


redactielid ZN

1 membro del redaction


redactiesecretaris ZN

1 secretario del redaction


redactietafel ZN

1 tabula de redaction


redactievergadering ZN

1 reunion del redaction


redactiewijziging ZN

1 modification in le redaction de un articulo


redactioneel BN

1 redactional, del redaction
-- artikel = articulo redactional/del redaction


redactrice ZN

1 redactrice, redactora


redbaar BN

1 que on pote salvar


reddeloos BN

1 desperate, sin spero, sin remedio, perdite


reddeloosheid ZN

1 stato desperate


redden WW

1 salvar
het gezicht -- = salvar le facie
iemands leven -- = salvar le vita de un persona
iemand van een wisse dood -- = salvar un persona de un morte secur
de eer -- = salvar le honor
de situatie -- = salvar le situation
het vege lijf -- = salvar le pelle
de schijn -- = salvar le apparentias
Jezus redt = Jesus es le salvation
-- wat er te -- is = salvar lo que es ancora salvabile, salvar le salvabile
2
(zich behelpen) zich -- = accommodar se (a), recurrer (a)


redder ZN

1 (iemand die redt) salvator
-- van het vaderland = salvator del patria
zich als -- in nood aandienen = presentar se como le salvator
2 (REL) salvator, redemptor


redderen WW

1 (opruimen) rangiar
2 (regelen) regular, arrangiar


reddering ZN

1 (het opruimen) le rangiar
2 (het regelen) arrangiamento


redding ZN

1 salvamento, salvation
-- van schipbreukelingen = salvamento de naufragos
de -- van zijn leven danken aan = deber le salvation de su vita a
2 (REL) salute, salvation, redemption


reddingactie ZN

1 operation de salvamento/de salvation


reddingboei ZN

1 boia de salvamento/de salvation


reddingboot ZN

1 lancha {sj}/barca de salvamento/de salvation


reddingbrengend BN

1 salvator


reddingbrigade ZN

1 brigada de salvamento/de salvation


reddinggordel ZN

1 cinctura/cincturon de salvamento/de salvation


reddingladder ZN

1 scala de salvamento/de salvation


reddingslijn ZN

1 corda/cablo de salvamento/de salvation


reddingsmaatschappij ZN

1 societate de salvamento/de salvation, societate pro le salvamento/le salvation de naufragos


reddingsmedaille ZN

1 medalia de salvamento/de salvation


reddingsmiddel ZN

1 medio de salvamento/de salvation


reddingsoperatie ZN

1 operation de salvamento/de salvation


reddingsplan ZN

1 plano de salvamento/de salvation


reddingsplank ZN

1 planca de salvamento/de salvation


reddingsploeg ZN

1 equipa de salvamento/de salvation


reddingspoging ZN

1 tentativa de salvamento/de salvation


reddingspost ZN

1 posto de salvamento/de salvation


reddingssloep ZN

1 chalupa {sj} de salvamento/de salvation


reddingsvest ZN

1 gilet (F) de salvamento/de salvation


reddingsvlot ZN

1 rate de salvamento/de salvation


reddingswerk ZN

1 operationes de salvamento/de salvation


reddingswerktuig ZN

1 apparato de salvamento/de salvation


rede ZN

1 (begrips- en onderscheidingsvermogen) ration
theoretische/zuivere -- = ration theoric/pur
2 (verstand, etc.) ration
menselijke -- = ration human
met -- begaafd = dotate de ration
op de -- gegrond = rational
strijdig met de -- = irrationabile, irrational
iemand tot -- brengen = reducer un persona al ration
3 (het uiten van woorden) discurso
directe -- = discurso directe
indirecte -- = discurso indirecte
iemand in de -- vallen = interrumper un persona
4 (redevoering) Zie: redevoering
5 (SCHEEPV) (ankerplaats) rada


rededeel ZN

1 parte del discurso/oration


redekavelen WW

1 rationar, ratiocinar, discurrer


redekaveling ZN

1 rationamento, ratiocination


redekunde ZN

1 rhetorica, eloquentia


redekundig BN

1 oratori, rhetoric, de rhetorica
2
--e ontleding = analyse (-ysis) logic/syntactic
-- ontleden = facer un analyse (-ysis) logic/syntactic


redekunst ZN

1 eloquentia, rhetorica


redekunstenaar ZN

1 orator


redekunstig BN

1 oratori, rhetoric, de rhetorica
--e figuur = figura de rhetorica


redeleer ZN

1 logica


redelijk BN

1 (met rede begaafd) rationabile, rational
de mens is een -- wezen = le homine es un esser rational
2 (rationeel) rationabile, rational, sensate
-- denken = pensar rationalmente
3 (rechtvaardig, billijk) rationabile, acceptabile
--e prijs = precio rationabile/eque
-- werk = travalio/labor acceptabile
binnen --e grenzen = intra limites rationabile
men heeft u -- behandeld = on vos ha tractate correctemente/rationabilemente
hij was -- in zijn eisen = su exigentias/revindicationes esseva rationabile
4 (vrij goed) rationabile, convenibile, passabile, decente, acceptabile
dat geeft een -- bestaan = isto permitte un existentia convenibile/decente
-- salaris = salario convenibile
de resultaten waren -- = le resultatos esseva acceptabile
-- betaald worden = esser pagate convenibilemente
de pijn is nu -- te verdragen = le dolor es tolerabile
5 (BW) (tamelijk) satis, assatis
ik ben -- gezond = io es in (as)satis bon sanitate


redelijkerwijs BW

1 rationabilemente, logicamente
-- kunt u niet meer verlangen = logicamente vos non pote desirar/desiderar plus


redelijkheid ZN

1 (verstandigheid) ration, logica
de -- van zijn besluit = le logica de su decision
2 (rechtvaardigheid, billijkheid) ration, equitate


redeloos BN

1 (niet met rede begaafd) irrational
--e wezens = esseres irrational
-- dier = animal irrational, bestia brute
2 (dwaas) insensate, irrationabile, folle, stupide, absurde
--e vooroordelen = prejudicios irrational
-- te werk gaan = ager follemente/stupidemente
3 (niet naar rede luisterend) irrational, insensate, folle
--e woede = furor/cholera irrational/insensate
4 (zinloos) insensate, folle, absurde
de --e ellende van het menselijk bestaan = le miseria absurde del existentia human


redeloosheid ZN

1 irrationalitate
2 manco de ration, extravagantia, follia, absurditate


redematig BN

1 conforme/conformemente al ration


redemptorisch BN

1 redemptori, redemptive


redemptorist ZN

1 redemptorista


reden ZN

1 (wat de mens doet handelen) ration, causa, motivo, fundamento, (aanleiding) occasion
-- van bestaan = ration de esser/de exister/de existentia
met recht en -- = pro bon rationes
een voldoende -- voor iets hebben = haber un bon ration de facer un cosa
voldoende --en voor iets hebben = haber motivos sufficiente pro un cosa
ik heb er mijn --en voor = io ha mi rationes (pro illo)
om --en van menselijkheid = pro rationes humanitari
om persoonlijke --en = pro rationes personal
-- geven tot = dar occasion a
2 (motief, argument) ration, causa, motivo, argumento
voornaamste -- = ration dominante
gegronde/geldige --en = rationes fundate
dringende -- = motivo urgente
--en aanvoeren = allegar/adducer rationes/motivos, motivar
met --en omkleed = motivate
zonder -- = sin ration, sin motivo
met -- = con ration, con motivo
met des te meer -- = a fortiori (L)
3 (excuus) excusa
geldige -- = excusa valabile/admissibile
4 (WISK) ration


redenaar ZN

1 orator
vurige -- = orator impetuose
holle -- = declamator
hoogdravende -- = orator pompose
bombastische -- = orator bombastic
charismatische -- = orator charismatic


redenaarsgave ZN

1 dono/talento oratori/de orator, eloquentia


redenaarskunst ZN

1 arte oratori/del orator, rhetorica, oratoria
de grote meesters van de Griekse -- = le grande maestros del oratoria grec


redenaarskunstje ZN

1 truco oratori


redenaarsstijl ZN

1 stilo oratori


redenaarstalent ZN

1 Zie: redenaarsgave


redenaarstoon ZN

1 tono oratori/de orator


redenatie ZN

1 rationamento
dwaze -- = rationamento folle


redeneerder ZN

1 rationator


redeneerkunde ZN

1 logica, dialectica


redeneerkundig BN

1 logic


redeneerkundige ZN

1 logico, dialectico


redeneerkunst ZN

1 logica, dialectica


redeneertrant ZN

1 Zie: redeneerwijze


redeneerwijze ZN

1 modo/forma de rationar


redeneren WW

1 (praten) discurrer, discuter
2 (gevolgtrekkingen afleiden) rationar, deducer
uit het ongerijmde -- = rationar per le absurdo
bij analogie -- = rationar per analogia
logisch -- = rationar logicamente, sequer un rationamento logic
iemand die redeneert = rationator
-- als een kip zonder kop = rationar absurdemente, rationar como un gallina sin testa/capite, rationar como un pantofla
3 (argumenteren, redetwisten) argumentar, discuter, ratiocinar
de wet redeneert niet, zij gebiedt = le lege non discute, illo es imperative
daartegen is/valt niet te -- = il es inutile de argumentar contra isto
zij zaten druk te -- = illes discuteva con animation


redenering ZN

1 (argumentatie) rationamento, ratiocination, argumentation
logische -- = rationamento/argumentation logic
samenhangende -- = rationamento coherente
overtuigende/steekhoudende -- = rationamento convincente
deductieve -- = rationamento deductive
duistere -- = rationamento abstruse
dwaze/absurde -- = rationamento absurde
oppervlakkige -- = rationamento futile
kromme -- = rationamento contorquite
filosofische/wijsgerige -- = rationamento philosophic
-- uit het ongerijmde = rationamento per le absurdo
2 (relaas) discurso
hij houdt ellenlange --en = ille face discursos interminabile


redengevend BN

1 causal, causative
--e bijzin = proposition causal/causative
-- voegwoord = conjunction causal/causative
-- werkwoord = verbo causal/causative


redengeving ZN

1 explication/explanation causal


redenswil ZN

1
om -- = pro certe motivos


reder ZN

1 armator


rederij ZN

1 armamento e exploitation {plwa} de naves
2 compania/societate armatori/armatorial/de navigation


rederijk BN

1 eloquente, facunde, verbose, volubile, loquace


rederijkantoor ZN

1 officio de un compania/societate armatori/armatorial/de navigation


rederijker ZN

1 rhetorico, maestro de rhetorica


rederijkerij ZN

1 Zie: rederijkerskunst


rederijkersfeest ZN

1 festa de rhetorica


rederijkersgilde ZN

1 guilda del rhetoricos


rederijkerskamer ZN

1 camera de rhetorica


rederijkerskunst ZN

1 (arte de) rhetorica


rederijkersliteratuur ZN

1 litteratura del rhetoricos


rederijkerspoëzie ZN

1 poesia del rhetoricos


rederijkersstijl ZN

1 stilo del rhetoricos


rederijkerstaal ZN

1 linguage del rhetoricos


rederskantoor ZN

1 Zie: rederijkantoor


redersvereniging ZN

1 association de armatores


redestrijd ZN

1 Zie: redetwist


redetwist ZN

1 disputa, disputation, controversia, discussion, debatto, altercation, polemica


redetwisten WW

1 disputar, discuter, debatter, altercar


redetwister ZN

1 disputator, disputante


redeverband ZN

1 relation syntactic


redevermogen ZN

1 capacitate del ration


redevoeren WW

1 pronunciar un discurso


redevoering ZN

1 discurso, oration, allocution
inaugurale -- = discurso/oration inaugural/de apertura
demagogische -- = discurso demagogic
meeslepende -- = discurso passionante
verzoenende -- = discurso conciliatori
wijdlopige -- = discurso copiose
gezwollen -- = discurso plen de emphase (-asis)
een -- houden = facer/pronunciar un discurso, orar
een -- afsluiten = concluder un discurso
een -- opsieren = inflorar un discurso
tot het slot/de conclusie van zijn -- komen = perorar
grote lijnen van een -- = ossatura de un discurso


redhibitie ZN

1 redhibition


redhibitoir BN

1 redhibitori


redhibitoor BN

1 redhibitori


redigeren WW

1 (schrijven) rediger, formular
een wetsartikel -- = rediger un articulo de lege
2 (de redactie voeren) diriger le redaction, rediger, editar, eder
een krant -- = diriger le redaction de un jornal


redmiddel ZN

1 remedio, expediente, recurso, ressource (F)
het laatste -- = le ultime recurso
2 medio de salvamento/de salvation


redoute ZN

1 reducto


redowa ZN

1 redowa


redoxpotentiaal ZN

1 potential redox/de oxydoreaction


redoxreactie ZN

1 reaction redox/de oxydoreduction


redoxsysteem ZN

1 systema redox/de oxydoreduction


redres ZN

1 (herstel) reparation, rectification
2 (herziening) modification, revision


redresseren WW

1 reparar, rectificar, remediar


reduceerbaar BN

1 reducibile
niet -- = irreducibile


reduceerbaarheid ZN

1 reducibilitate
niet-reduceerbaarheid = irreducibilitate


reduceermiddel ZN

1 Zie: reductiemiddel


reduceren WW

1 reducer, minorar, (di)minuer, restringer
het aantal lesuren -- = reducer le numero de horas de curso
-- tot nul = reducer a zero
gereduceerd tarief = tarifa reducite
2 (WISK) reducer, simplificar
3 (SCHEI) reducer, disoxydar
4 (TAAL) reducer
gereduceerde vokalen = vocales reducite


reducerend BN

1 (verminderend) reductive
2 (SCHEI) disoxygenante


reductie ZN

1 (vermindering) reduction, minoration, diminution
2 (SCHEI) reduction, disoxydation, disoxygenation
3 (WISK) reduction
4 (TAAL) reduction
5 (HAND) reduction, rebatto, disconto
een -- toestaan = conceder/dar un reduction/rebatto/disconto


reductiecoëfficiënt ZN

1 Zie: reductiegetal


reductiedeling ZN

1 meiose (-osis), reduction meiotic/chromatic/de reduction


reductiefactor ZN

1 factor de reduction


reductiegetal ZN

1 coefficiente de reduction


reductiekaart ZN

1 carta de reduction/de disconto


reductiemiddel ZN

1 disoxygenante, reductor, agente reducente
onderfosforigzuur is een sterk -- = le acido hypophosphorose es un reductor forte


reductieprijs ZN

1 precio reducite


reductiereactie ZN

1 (SCHEI) reaction de reduction


reductionisme ZN

1 reductionismo


reductionist ZN

1 reductionista


reductionistisch BN

1 reductionista


reduit ZN

1 reducto


redundant BN

1 redundante


redundantie ZN

1 redundantia
actieve -- = redundantia active


redunderen WW

1 redundar


reduplicatie ZN

1 reduplication


reduplicatiesyllabe ZN

1 syllaba de reduplication


redupliceren WW

1 reduplicar
het -- = reduplication


reduplicerend BN

1 reduplicative


redwood ZN

1 sequoia sempervirente


redzaam BN

1 habile


redzaamheid ZN

1 habilitate
-- in wisselende omstandigheden = habilitate in circumstantias cambiante


redzeil ZN

1 tela de salvamento


ree ZN

1 Zie: rede-4
2 (hertesoort) capreolo
3 (reegeit) capreola


reebiefstuk ZN

1 beefsteak (E) de capreolo


reebok ZN

1 capreolo


reebokgewei ZN

1 cornos/cornamento/cornatura de capreolo


reebout ZN

1 hanca de capreolo


reebruin BN

1 castanie
--e ogen = oculos castanie


reecotelet ZN

1 cotelette (F) de capreolo


reeds BW

1 ja, jam
nu -- = ora jam
-- bij het begin = jam al comencio


reëducatie ZN

1 reeducation
-- van jeugdige delinquenten = reeducation de delinquentes juvenil


reëel BN

1 real
-- feit = facto real
--e gevaren = periculos real/existente
-- getal = numero real
--e verbetering = (a)melioration positive
hij is -- = ille ha le senso del realitate
2 (JUR) real
--e overeenkomst = accordo/contracto real
3 (MAT) real
--e getallen = numeros real
4 (nuchter) realista, realistic
een --e kerel = un typo realistic
een --e kijk op het leven hebben = haber un vision realista del vita


reef ZN

1
een -- in het zeil doen = serrar le vela


reegebraad ZN

1 rostito de capreolo


reegeit ZN

1 capreola


reegewei ZN

1 cornos/cornamento/cornatura de capreolo


reehuid ZN

1 pelle de capreolo


reekalf ZN

1 juvene capreolo, capreoletto, cervino


reekleur ZN

1 color de capreolo


reekleurig BN

1 de color de capreolo


reekotelet ZN

1 cotelette (F) de capreolo


reeks ZN

1 (rij van dingen) serie, fila, catena
aaneengesloten -- = infilada
een -- huizen = un fila de casas
2 (opeenvolging) serie, sequentia, succession, gamma
-- ongevallen = serie/succession de accidentes
-- voorvallen = serie/succession de incidentes
een -- van jaren = un serie/succession de annos, annos successive
tot een -- behorend, in een -- geplaatst = serial
in --en ordenen/rangschikken = seriar
het in --en ordenen/rangschikken = seriation
3 (aantal, serie) serie, collection
literaire -- = serie/collection litterari
4 (WISK) serie, progression
convergerende -- = serie/progression convergente
afdalende -- = serie/progression descendente
opklimmende -- = serie/progression ascendente
teruglopende -- = serie/progression recurrente
harmonische -- = serie/progression harmonic
rekenkundige -- = serie/progression arithmetic
meetkundige -- = serie/progression geometric
oneindige -- = serie/progression infinite
termen van een -- = terminos de un serie/progression


reeksomkering ZN

1 reversion de serie


reel ZN

1 bobina


reëngagement ZN

1 nove empleo


reëngageren WW

1 emplear de novo


reeoog ZN

1 oculo de capreolo


reep ZN

1 (chocolade) barra, tabletta
-- chocolade = barra/tabletta de chocolate {sj}
2 (band, strip) banda, lista
-- papier = banda/lista de papiro
-- leer = banda/lista de corio
-- linnen = banda/lista de lino
3 (zwaar touw, kabel) cablo


reepje ZN

1 (snipper, stukje) retalio


reepoot ZN

1 pata de capreolo


reeppont ZN

1 ferry-boat (E) con cablo


reerug ZN

1 dorso de capreolo


reesim ZN

1 Zie: reerug


reet ZN

1 (nauwe opening) fissura, interstitio
2 (VULG) (achterste) culo, popo


reevlees ZN

1 carne de capreolo


reewild ZN

1 capreolo


refactie ZN

1 rebatto, reduction


refectorium ZN

1 refectorio


referaat ZN

1 (verslag) reporto
2 (voordracht) discurso


referee ZN

1 arbitro


referendaris ZN

1 referendario


referendarisambt ZN

1 function de referendario


referendum ZN

1 referendum, plebiscito
van/mbt een -- = plebiscitari
een -- houden = organisar un referendum/plebiscito


referent ZN

1 (verslaggever) reporter (E), commentator, (recensent) critico
2 (iemand die een referaat houdt) orator


referent ZN

1 referente


referentie ZN

1 referentia, referimento
prima --s = referentia excellente
onder -- aan = con/in referentia a, referente a


referentieel BN

1 referential


referentiegroep ZN

1 gruppo de referentia/de referimento


referentiekader ZN

1 quadro referential/de referentia/de referimento


referentiekaliber ZN

1 calibre de referentia/de referimento


referentiemonster ZN

1 monstra de referentia/de referimento


referentiepunt ZN

1 puncto de referentia/de referimento


referentiespanning ZN

1 voltage/tension de referentia/referimento


referentiesysteem ZN

1 systema de referentia/de referimento


referentiesysteemsnelheid ZN

1 velocitate del systema de referentia/referimento


referentiewerk ZN

1 libro de referentia/de referimento


refereren WW

1 (verwijzen) referer se (a)
-- aan een brief = referer se a un littera
2 (zich beroepen) referer se
hij refereerde zich aan haar mening = ille se refereva a su opinion


referte ZN

1 referentia, referimento
onder -- aan uw schrijven = con referentia/referimento a vostre littera, referente me/nos a vostre littera


reflatie ZN

1 reflation
-- veroorzaken = reflar


reflectant ZN

1 interessato, candidato


reflecteerbaar BN

1 reflexibile


reflecteerbaarheid ZN

1 reflexibilitate


reflecteren WW

1 (weerspiegelen) reflecter, reverberar
2 (nadenken) reflecter
3 offerer/presentar se como candidato
-- op een personeelsadvertentie = offerer se pro un empleo, responder a un offerta de empleo


reflecterend BN

1 (weerspiegelend) reflexe, reflexive
-- voorwerp of vlak = reflector


reflectie ZN

1 (terugkaatsing) reflexion
2 (wat teruggekaatst is) reflexion
3 (beschouwing) reflexion


reflectiecoëfficiënt ZN

1 coefficiente de reflexion


reflectief BN

1 (reflectorisch) reflective, reflexive
2 (bespiegelend) reflective, meditative


reflectiefactor ZN

1 factor de reflexion


reflectiehoek ZN

1 angulo de reflexion


reflectielicht ZN

1 luce/lumine de reflexion


reflectiemethode ZN

1 methodo de reflexion


reflectiepsychologie ZN

1 psychologia reflective


reflectiepunt ZN

1 puncto de reflexion


reflectiescherm ZN

1 schermo reflective/reflexive, reflector


reflectieverschijnsel ZN

1 phenomeno de reflexion


reflectievlak ZN

1 plano de reflexion


reflectograaf ZN

1 reflectographo


reflectografie ZN

1 reflectographia


reflectografisch BN

1 reflectographic


reflectogram ZN

1 reflectogramma


reflector ZN

1 reflector, reverbero, (NAT) (katteoog) catadioptro
lamp met -- = lampa a/con reflector
parabolische -- = reflector parabolic


reflectorisch BN

1 reflexive, reflective, reflexe


reflex ZN

1 (onwillekeurige reactie) reflexo
geconditioneerde/voorwaardelijke -- = reflexo conditionate
2 (weerspiegeling) reflexo, reflexion


reflexbeweging ZN

1 movimento reflexe


reflexboog ZN

1 arco reflexe


reflexcamera ZN

1 camera/apparato reflexe


reflexfotografie ZN

1 reflectographia


reflexhamer ZN

1 martello a reflexos


reflexibiliteit ZN

1 reflexibilitate


reflexief BN

1 (WISK) reflexive
--e relatie = relation reflexive
2 (TAAL) reflexive
het --e pronomen = le pronomine reflexive
-- werkwoord = verbo reflexive
3 (bespiegelend) reflexive, reflective, meditative


reflexief ZN

1 verbo reflexive, reflexivo


reflexiehoek ZN

1 angulo de reflexion


reflexiviteit ZN

1 reflexivitate


reflexketen ZN

1 reflexos in serie


reflexketen ZN

1 succession de reflexos


reflexogram ZN

1 reflexogramma


reflexologie ZN

1 reflexologia


reflexoloog ZN

1 reflexologo, reflexologista


reflexometrie ZN

1 reflexometria


reflextijd ZN

1 tempore/durata/duration del reflexo


reflexverschijnsel ZN

1 phenomeno de reflexo


reflexzoeker ZN

1 (FOTO) visor reflexe


reform ZN

1 movimento pro un alimentation san e natural
2 (MIL) reforma


reformartikel ZN

1 producto natural


reformateur ZN

1 reformator


reformatie ZN

1 reforma, reformation
de Reformatie = le Reforma, le Reformation


reformator ZN

1 reformator


reformatorisch BN

1 (mbt de Reformatie) relative al Reforma
2 (strevend naar reformatie) reformatori


reformbeweging ZN

1 movimento que propaga le alimentation san e natural


reformen WW

1 reformar


reformeren WW

1 reformar


reformhuis ZN

1 magazin de productos natural


reformisme ZN

1 reformismo


reformist ZN

1 reformista


reformistisch BN

1 reformista, reformistic
--e stromingen = currentes reformista
een --e po-litiek voeren = facer un politica reformistic


reformvoeding ZN

1 alimentation/productos natural


reformwinkel ZN

1 Zie: reformhuis


refractair BN

1 refractari, recalcitrante, rebelle
2 (MED) refractari
--e periode van een spiervezel = periodo refractari de un fibra muscular


refractie ZN

1 refraction
meervoudige -- = refraction multiple
atmosferische -- = refraction atmospheric
akoestische -- = refraction acustic


refractiebepaling ZN

1 determination del refraction


refractiecoëfficiënt ZN

1 indice/index refractive/de refraction


refractiemeting ZN

1 me(n)suration del refraction


refractiewaarde ZN

1 valor de refraction


refractiviteit ZN

1 refractivitate, poter refractive/refrangente


refractoir BN

1 refractari, recalcitrante, rebelle


refractometer ZN

1 refractometro


refractometrie ZN

1 refractometria


refractometrisch BN

1 refractometric


refractor ZN

1 (dioptrische kijker) refractor


refrangibiliteit ZN

1 (van lichtstralen) refrangibilitate, refractivitate


refrein ZN

1 refrain (F)


refreinvorm ZN

1 forma de refrain (F)


refter ZN

1 refectorio


refugié ZN

1 refugiato


refuseren WW

1 refusar


refutatie ZN

1 refutation


refuteren WW

1 refutar


refuus ZN

1 refusa


regaal ZN

1 (recht van een landheer) regal


regaal BN

1 regal
-- recht = prerogativa regal
--e abdij = abbatia regal


regaleren WW

1 regalar
het -- = regalamento


regalia ZN MV

1 regales


regaliën ZN MV

1 regales


regarderen WW

1 reguardar, concerner
dat regardeert mij = isto me reguarda/concerne


regatta ZN

1 regata


regeerakkoord ZN

1 accordo governamental, programma de governamento


regeerbaar BN

1 governabile


regeerbaarheid ZN

1 governabilitate


regeerder ZN

1 governator
--s en geregeerden = governatores e governatos


regeerkunst ZN

1 arte de governar


regeerperiode ZN

1 periodo de governar


regeerprogramma ZN

1 Zie: regeringsprogramma


regeerstijl ZN

1 stilo de governar


regeerzucht ZN

1 sete del poter


regel ZN

1 (lijn) linea
op de -- schrijven = scriber super le linea
2 (reeks geschreven/gedrukte woorden) linea
een -- overslaan = saltar un linea
-- wit = interlinea
tussen de --s door lezen = leger inter le lineas
tussen de --s schrijven/invoegen, met --s wit doorschieten = interlinear
het tussen de --s schrijven/invoegen, het doorschieten met --s wit = interlineation
tussen de regels gedrukt/geschreven, met --s wit doorschoten = interlinear
per -- betaald worden = esser pagate per linea
3 (geschreven mededeling) linea(s)
schrijf me een paar --tjes = scribe me un linea
4 (gewoonte) regula, practica, habito
uitzonderingen bevestigen de -- = le exceptiones confirma le regula
in de -- = in general, generalmente, usualmente, de costume
5 (aanvaarde handelwijze) regula, norma
als -- aannemen = adoptar como norma
6 (voorschrift) regula, prescripto
de -- van St.Franciscus = le regula franciscan/del Sancte Francisco
een -- opstellen = poner un regula
de --s in acht nemen = observar le regulas
volgens alle --s van de kunst = secundo tote le regulas del arte
(WISK) -- van drieën = regula de tres
de --s van de goede smaak = le regulas del bon gusto
de --s van het spel = le regulas del joco
tegen de -- = contra le regula
7 (rij) linea
bollen op --s zetten = plantar lineas de bulbos
8 (menstruatie) regulas, menstruo, menstruation
9 (lineaal) regula


regelaar ZN

1 (persoon) regulator, ordinator, organisator
2 (instrument) regulator
3 (TECHN) moderator


regelafstand ZN

1 spatio inter lineas, interlinea


regelbaar BN

1 regulabile, (verstelbaar OOK) adjustabile, (stuurbaar) controlabile, (variabel) variabile
--e schroef = vite regulabile/adjustabile
--e transformator = transformator variabile
--e weerstand = rheostato


regelbaarheid ZN

1 regulabilitate, (verstelbaarheid OOK) adjustabilitate, (stuurbaarheid) controlabilitate, (variabiliteit) variabilitate


regelen WW

1 (in orde brengen) regular, ordinar, arrangiar, adjustar, (organiseren) organisar
de geluidssterkte -- = regular/adjustar le volumine del sono
de temperatuur -- = regular le temperatura
de snelheid -- = regular le velocitate
het verkeer -- = regular/diriger le traffico/circulation
een geschil -- = regular un litigio
2 (bepalen, vaststellen) regular, fixar, determinar
iets bij de wet -- = regular/fixar un cosa per le lege


regelend BN

1 regulator


regelgeving ZN

1 (stellen van regels) prescription de regulas, regulamentation
2 (gestelde regels) regulamento, regulamentation, regulation


regelhoogte ZN

1 altor del linea


regeling ZN

1 regulation, regulamento, arrangiamento, ordinantia, accordo
onderhandse -- = arrangiamento collusori
wettelijke -- = regulamento legal
-- van de spelling = regulation del orthographia


regelkamer ZN

1 camera de (commando e) controlo
centrale -- = camera central de controlo


regelklep ZN

1 valvula de controlo
2 Zie: smoorklep


regelknop ZN

1 button de controlo, regulator


regellengte ZN

1 longor/longitude de linea


regelloos BN

1 sin regula(s), disregulate, disordinate, anomic
-- leven = vita disregulate


regelloosheid ZN

1 stato disregulate/disordinate, disordine


regelmaat ZN

1 (het zichzelf gelijkblijven) regularitate
met de -- van de klok = con le regularitate de un horologio, regularmente, constantemente
2 (ordelijke schikking) regularitate, ordine


regelmatig BN

1 (zichzelf gelijkblijvend) regular, equal, uniforme
--e ademhaling = respiration regular/equal
--e pols(slag) = pulso regular/equal
-- handschrift = scriptura regular/equal
--e veelhoek = polygono regular
-- twaalfvlak = dodecahedro regular
2 (geregeld) regular, periodic, (vaak) frequente
--e bezoeker = visitor frequente
-- terugkerend verschijnsel = phenomeno cyclic
-- naar de kerk gaan = ir al ecclesia regularmente
dat komt tegenwoordig -- voor = isto es al ordine del die
3 (volgens de regels) regular, normal
-- werkwoord = verbo regular
--e beëindiging van een arbeidsovereenkomst = expiration normal de un contracto de labor/travalio
--e overwinning = victoria regular/previsibile
dat komt -- voor = isto eveni regularmente


regelmatigheid ZN

1 (geregeldheid) regularitate
2 (gelijkmatigheid) regularitate, equalitate


regelmechanisme ZN

1 dispositivo regulator, regulator, (TECHN) moderator, cambiator


regelneef ZN

1 organisator (assidue/maniac)


regelpaneel ZN

1 Zie: regeltafel


regelrecht BN

1 toto derecte, directe
een --e ramp = un ver catastrophe
zich -- begeven naar Bilthoven = diriger se directemente a Bilthoven
de kinderen kwamen -- naar huis = le infantes vadeva directemente a casa


regelreservoir ZN

1 reservoir (F) de regularisation/regulation


regelschroef ZN

1 vite de adjustamento/de regulation


regelschuif ZN

1 (in oven/kachel) registro


regelset ZN

1 joco de regulas


regelspoel ZN

1 bobina de adjustamento/regulation


regelstaaf ZN

1 barra de commando/de controlo


regelsysteem ZN

1 systema de commando/de controlo


regeltafel ZN

1 pannello/tabula de controlo


regeltechnicus ZN

1 technico de controlo


regeltechniek ZN

1 technologia de controlo


regeltoestel ZN

1 controlator


regeltransformateur ZN

1 transformator variabile


regelvast BN

1 conscie del regulamento/del regulas, disciplinate


regelversteller ZN

1 spatiator


regelweerstand ZN

1 rheostato


regelzetmachine ZN

1 linotypo


regelzucht ZN

1 mania de regular/organisar


regen ZN

1 pluvia
groeizame -- = pluvia fecunde
tropische -- = pluvia tropical
fijne -- = pluvia minute/fin
gutsende -- = pluvia torrential
zure -- = pluvia acide
van de -- = pluvial
-- van kogels = pluvia de ballas
er zit -- in de lucht = il pare que il va pluver
schuilen voor de -- = refugiar se del pluvia
2
(PLANTK) blauwe -- = glycinia
gouden -- = cytiso


regenachtig BN

1 pluviose
--e zomer = estate pluviose
-- weer = tempore pluviose/de pluvia


regenachtigheid ZN

1 pluviositate, tempore pluviose


regenafvoer ZN

1 discarga de pluvia


regenarm BN

1 povre in pluvias, sec, aride
een --e streek = un region aride


regenbak ZN

1 reservoir (F) pluvial, cisterna


regenbestendig BN

1 resistente al pluvia


regenboog ZN

1 iride, iris, arco del celo
de kleuren van de -- geven aan = irisar
de kleuren van de -- hebben/uitstralen = iridescer
in alle kleuren van de -- = de tote le colores


regenboogachtig BN

1 iridescente
--e weerschijn = iridescentia


regenboogforel ZN

1 tructa arco del celo


regenboogjacht ZN

1 yacht (E) arco del celo


regenboogkleurig BN

1 irisate


regenboogschakering ZN

1 irisation


regenboogtrui ZN

1 jersey (E) irisate


regenboogvlies ZN

1 iride, iris


regenboogvliesontsteking ZN

1 iritis


regenbroek ZN

1 pantalon(es) impermeabile/de pluvia


regenbui ZN

1 pluvia


régence ZN

1 regentia


regendag ZN

1 jorno/die pluviose/de pluvia


regendicht BN

1 impermeabile


regendruppel ZN

1 gutta de pluvia


regenen WW

1 pluver
hard -- = pluver multo/forte/abundantemente/a torrentes
het regent = il pluve
het regent boetes = le mulctas pluve


regeneraat ZN

1 (BIOL) membro/parte regenerate
2 (herwonnen grondstof) materia/materiales regenerate/recyclate/recuperate


regeneratie ZN

1 (geestelijke wedergeboorte) regeneration
2 (BIOL) regeneration
3 (TECHN) regeneration, recyclage, recuperation


regeneratief BN

1 regenerative, regeneratori


regeneratievermogen ZN

1 (BIOL) capacitate/poter regenerative/regeneratori/de regeneration


regeneratieverschijnsel ZN

1 phenomeno de regeneration


regenerator ZN

1 regenerator


regenereren WW

1 regenerar, recyclar, recuperar
geregenereerde rubber = cauchu regenerate
een schilderij -- = nettar un pictura, remover le vernisse de un pictura


regenererend BN

1 regenerative, regeneratori


regenerering ZN

1 regeneration, recyclage, recuperation


regenerosie ZN

1 erosion per guttas de pluvia


regenfluiter ZN

1 (vogel) pluviero


regenfront ZN

1 fronte pluviose/de pluvia


regengebied ZN

1 zona pluviose/de pluvia


Regengesternte ZN MV

1 Le Hyades


regengod ZN

1 deo del pluvia


regengordel ZN

1 zona pluviose/de pluvia


regengordijn ZN

1 cortina de pluvia


regenhoed ZN

1 cappello de pluvia


regenhoek ZN

1
de wind zit in de -- = le vento veni del latere del pluvias


regenhoeveelheid ZN

1 quantitate de pluvia


regenindex ZN

1 indice/index pluvial


regeninfiltratie ZN

1 infiltration de (aqua de) pluvia


regeninstallatie ZN

1 installation irrigatori, irrigator


regenintensiteit ZN

1 intensitate de pluvia


regenintensiteitskromme ZN

1 curva hyetographic/de intensitate de pluvia


regenjaar ZN

1 anno de (multe) pluvia


regenjack ZN

1 jaco impermeabile/de pluvia


regenjas ZN

1 mantello impermeabile/de pluvia, impermeabile


regenjassenfabriek ZN

1 fabrica de impermeabiles


regenkaart ZN

1 carta pluviometric


regenkans ZN

1 chance {sj}/possibilitate de pluvia


regenkap ZN

1 cappucio (impermeabile)
(opvouwbare) plastic -- = cappucio de plastic


regenkleding ZN

1 vestimentos impermeabile/de pluvia


regenkuip ZN

1 Zie: regenton


regenland ZN

1 pais pluviose/de pluvia


regenloos BN

1 sin pluvia, sic


regenlucht ZN

1 celo pluviose, celo cargate de pluvia


regenmaand ZN

1 pluvioso


regenmachine ZN

1 Zie: regeninstallatie


regenmaker ZN

1 facitor de pluvia


regenmantel ZN

1 Zie: regenjas


regenmeter ZN

1 pluviometro, udometro, ombrometro
registrerende -- = ombrographo


regenmeting ZN

1 pluviometria
-- betreffend = pluviometric


regenmoesson ZN

1 monson humide/de estate


regenneerslag ZN

1 precipitation pluvial, pluviositate


regenpak ZN

1 insimul impermeabile (pro cyclistas)


regenperiode ZN

1 periodo pluvial/de pluvias


regenput ZN

1 Zie: regenbak


regenrijk BN

1 pluviose, de pluvias abundante
-- klimaat = climate pluviose
een -- gebied = un region de pluvias abundante


regenrivier ZN

1 fluvio a/de regime (F) pluvial


Regensburg ZN EIGN

1 Ratisbona


regenschade ZN

1 damno(s) causate per le pluvia


regenschaduw ZN

1 latere sic (de un montania)


regenscherm ZN

1 parapluvia, umbrella


regenschut ZN

1 protection contra le pluvia


regenseizoen ZN

1 tempore/station/saison (F) pluviose/del pluvias


regenstation ZN

1 station del pluvias


regensterren ZN MV

1 (ASTRON) hyades


regent ZN

1 regente
prins -- = prince/principe regente
ambt/waardigheid van -- = regentia


regentenambt ZN

1 function de regente


regentenfamilie ZN

1 familia de regentes


regentenkamer ZN

1 camera del regentes


regentenkliek ZN

1 clique (F)/clan de regentes


regentenpolitiek ZN

1 politica del regentes


regentenstuk ZN

1 pictura de regentes


regententijd ZN

1 periodo/epocha del regentes


regententrots ZN

1 orgolio de regente


regentenzoon ZN

1 filio de regente


regentes ZN

1 regente
2 (begunstigster) patronessa


regentijd ZN

1 Zie: regenseizoen


regenton ZN

1 tonnello cisterna


regentschap ZN

1 (ambt) regentia
duur van het -- = regentia
onder het -- van = durante/sub le regentia de


regentschapsraad ZN

1 consilio de regentia


regenval ZN

1 cadita pluvial/de pluvia, pluviositate, precipitation pluvial/pluviose
gemiddelde regenval = pluviositate medie


regenverdeling ZN

1 repartition del pluviositate


regenverlet ZN

1 suspension del labores/travalios a causa del pluvia


regenverzekering ZN

1 assecurantia contra le pluvia


regenvlaag ZN

1 raffica/borrasca de pluvia


regenvolume ZN

1 volumine de cadita de pluvia


regenvrij BN

1 (regendicht) impermeabile
2 protegite contra le pluvia


regenwater ZN

1 aqua pluvial/de pluvia


regenwaterbak ZN

1 cisterna


regenweer ZN

1 tempore pluviose/de pluvia


regenwolk ZN

1 nube (cargate) de pluvia, nimbo


regenworm ZN

1 verme de terra, lumbrico terrestre


regenwoud ZN

1 foreste/bosco pluvial/pluviose/tropical/de pluvia


regenwulp ZN

1 curlo


regenzondag ZN

1 dominica pluviose/de pluvia/con multe pluvia


regenzone ZN

1 zona pluviose/de pluvias


regeren WW

1 (overheidsgezag uitoefenen) governar, reger, (van vorst) regnar
-- is vooruitzien = governar es previder
in/over een land -- = governar un pais
het geld regeert de wereld = le moneta governa le mundo
2 (TAAL) reger
deze voorzetsels regeren de vierde naamval = iste prepositiones rege le accusativo


regerend BN

1 governante, (van vorst) regnante
--e partij = partito governante
--e koningin = regina regnante
-- vorstenhuis = dynastia regnante
-- vorst = principe actual


regering ZN

1 (de ministers) governamento, cabinetto
demissionaire -- = governamento dimissionari
federale -- = governamento federal
centrale -- = governamento central
democratische -- = governamento democratic
tweehoofdige -- = governamento bicephale
door opstandelingen gevormde -- = governamento insurrectional
een -- samenstellen/vormen = constituer/componer/formar un governamento/cabinetto
het samenstellen van een -- = le constitution/formation de un governamento/cabinetto
vertegenwoordigers van meer partijen in de -- opnemen = allargar le cabinetto
val van de -- = cadita del governamento
tegen de -- gekant = antigovernamental
een -- erkennen = recognoscer un governamento
uit de -- treden = abandonar/quitar le governamento
de -- ten val brengen = reverter le governamento
de -- is afgetreden = le governamento ha dimittite
2 (uitoefening van het overheidsgezag) governamento, (van vorst) regno
de -- aanvaarden = assumer le governamento
3 (periode) governamento, (van vorst) regno
onder de -- van Juliana = sub/durante le regno de Juliana


regeringloos BN

1 sin governamento, (FIG) anarchic


regeringloosheid ZN

1 crise/crisis governamental/ministerial, (FIG) anarchia


regeringsaangelegenheden ZN MV

1 affaires (F) governamental


regeringsadviseur ZN

1 consiliero del governamento


regeringsambt ZN

1 Zie: staatsbetrekking


regeringsapparaat ZN

1 apparato governamental


regeringsbanken ZN MV

1 bancos del governamento


regeringsbeleid ZN

1 politica governamental/del governamento


regeringsbemoeienis ZN

1 immixtion governamental/del governamento


regeringsbericht ZN

1 communicato governamental/del governamento


regeringsbeslissing ZN

1 Zie: regeringsbesluit


regeringsbesluit ZN

1 decision governamental, decreto del governamento


regeringsbestel ZN

1 organisation governamental, forma/systema de governamento


regeringsbetrekking ZN

1 function public/statal


regeringsbevel ZN

1 ordine governamental/del governamento


regeringsbevoegdheid ZN

1 competentia governamental/del governamento


regeringsbijdrage ZN

1 contribution governamental/del governamento


regeringsblad ZN

1 jornal governamental


regeringsblok ZN

1 bloco governamental


regeringscoalitie ZN

1 coalition governamental/governative


regeringscommissariaat ZN

1 commissariato governamental


regeringscommissaris ZN

1 commissario governamental/del governamento/del cabinetto


regeringscommissie ZN

1 commission governamental/del governamento


regeringscontrole ZN

1 controlo governamental/del governamento


regeringscrisis ZN

1 crise/crisis governamental/ministerial


regeringsdaad ZN

1 acto de governamento


regeringsdecreet ZN

1 decreto governamental/del governamento


regeringsdeelname ZN

1 participation in le governamento


regeringsdelegatie ZN

1 delegation governamental


regeringsdienst ZN

1 servicio governamental/del governamento


regeringsfractie ZN

1 fraction governamental


regeringsfunctie ZN

1 function/posto governamental/de governamento


regeringsfunctionaris ZN

1 functionario governamental/del stato


regeringsgebouw ZN

1 sede/edificio governamental/del governamento


regeringsgetrouw BN

1 loyal


regeringsgetrouwe ZN

1 loyalista


regeringsgetrouwheid ZN

1 loyalismo


regeringsgezind BN

1 pro le governamento, progovernamental
--e kranten = jornales progovernamental


regeringsinmenging ZN

1 intervention governamental/del governamento


regeringsinstantie ZN

1 autoritate governamental


regeringsjaar ZN

1 (van vorst) anno del regno
--en = regno


regeringsjubileum ZN

1 jubileo (de un rege/regina), anniversario del accession/advenimento al throno


regeringskabinet ZN

1 cabinetto/governamento de coalition


regeringskandidaat ZN

1 candidato governamental/del governamento


regeringskringen ZN MV

1 circulos/spheras governamental


regeringsleger ZN

1 armea de governamento


regeringsleider ZN

1 chef (F)/leader (E) del governamento


regeringslichaam ZN

1 corpore del governamento


regeringslid ZN

1 membro del governamento


regeringsmaatregel ZN

1 mesura governamental/del governamento


regeringsmachine ZN

1 Zie: regeringsapparaat


regeringsmacht ZN

1 poter del governamento, governamento
uitoefening van de -- = exercitio del governamento


regeringsmeerderheid ZN

1 (grootste deel van de regering) majoritate del governamento
2 (steunende meerderheid in het parlement) majoritate governamental


regeringsniveau ZN

1 nivello governamental/del governamento


regeringsonderhandelaar ZN

1 negotiator governamental/del governamento


regeringsontwerp ZN

1 projecto de lege governamental/del governamento


regeringsopdracht ZN

1 carga governamental/del governamento


regeringsorganen ZN MV

1 organos governamental/de governamento


regeringspartij ZN

1 partito governamental/del governamento


regeringspartner ZN

1 partner (E) in un governamento


regeringsperiode ZN

1 (durata de un) governamento, (van vorst) (durata de un) regno


regeringspersoon ZN

1 membro del governamento, ministro


regeringsplan ZN

1 plano governamental/del governamento


regeringsploeg ZN

1 equipa de ministros


regeringspolitiek ZN

1 politica governamental/del governamento


regeringspost ZN

1 posto de governamento, empleo del stato


regeringsprogramma ZN

1 programma governamental/del governamento


regeringsraad ZN

1 consilio de governamento


regeringsrapport ZN

1 reporto governamental/del governamento


regeringsrecht ZN

1 derecto governamental


regeringsstandpunt ZN

1 position del governamento


regeringsstelsel ZN

1 systema/forma governamental/de governamento, regime (F), regimento
oligarchisch -- = regime oligarchic


regeringssteun ZN

1 adjuta/assistentia governamental/del governamento


regeringssysteem ZN

1 Zie: regeringsstelsel


regeringstaak ZN

1 carga governamental/del governamento


regeringstafel ZN

1 tabula governamental/del governamento


regeringstijd ZN

1 Zie: regeringsperiode


regeringstroepen ZN MV

1 truppas/fortias governamental/del governamento


regeringsverandering ZN

1 Zie: regeringswisseling


regeringsverantwoordelijkheid ZN

1 responsabilitate governamental/de governamento
een partij die -- niet schuwt = un partito que es preste a participar al/in le governamento


regeringsverklaring ZN

1 declaration governamental/de governamento


regeringsvertegenwoordiger ZN

1 representante del governamento


regeringsvliegtuig ZN

1 avion governamental/del governamento


regeringsvoorlichtingsdienst ZN

1 servicio de information governamental


regeringsvoorstel ZN

1 proposition governamental/del governamento


regeringsvorm ZN

1 constitution, forma/systema governamental/de governamento, constitution
republikeinse -- = constitution republican
monarchale -- = constitution monarchic


regeringsvorming ZN

1 formation/constitution de un governamento


regeringswege ZN

1
van -- = del/per le governamento, de parte del governamento


regeringswisseling ZN

1 cambio/cambiamento governamental/de governamento


regeringswoordvoerder ZN

1 portavoce del governamento


regeringszaak ZN

1 cosa/affaire (F) governamental/del governamento


regeringszetel ZN

1 sede governamental/del governamento


regeringszijde ZN

1 Zie: regeringswege


regerminatie ZN

1 regermination


regermineren WW

1 regerminar


reggae ZN

1 (MUZ) reggae


regie ZN

1 mise en scène (F), direction scenic
onder -- van = sub le direction de, dirigite per


regie-aanwijzing ZN

1 indication scenic


regiekamer ZN

1 (RADIO, TV) cabina de controlo


regiem ZN

1 Zie: regime


regime ZN

1 (staatsbestel) regime (F), regimento
autoritair -- = regime autoritari
militair -- = regime militar
onderdrukkend -- = regime de oppression
onder het oude -- = sub le regime anterior


regiment ZN

1 regimento
-- infanterie = regimento de infanteria
-- der huzaren = regimento del hussardes
(FIG) een heel -- muizen = un regimento de muses/mures


regimentscommandant ZN

1 commandante de regimento


regimentsdokter ZN

1 medico militar


regimentskas ZN

1 cassa del regimento


regimentsnummer ZN

1 numero de regimento


regimentsstaf ZN

1 officieros del regimento


regimentsvlag ZN

1 standardo del regimento


regio ZN

1 region
de -- Parijs = le region parisian
2
in hogere --nen verkeren = frequentar alte spheras (del societate)


regio-etnoloog ZN

1 folklorista


regiogebonden BN

1 regional


regiokorting ZN

1 disconto regional


regionaal BN

1 regional
-- accent = accento regional
--e omroep = radio regional
--e indeling = division regional


regionalisatie ZN

1 regionalisation


regionaliseren WW

1 regionalisar


regionalisme ZN

1 regionalismo


regionalist ZN

1 regionalista


regionalistisch BN

1 regionalista, regionalistic
--e politiek = politica regionalista
--e literatuur = litteratura regionalistic
--e schrijver = scriptor regionalistic
en --e kijk op een probleem heb-ben = haber un vision regionalistic de un pro-blema


regisseren WW

1 inscenar, diriger (un representation theatral, etc.)
het -- = inscenation


regisseur ZN

1 inscenator, director scenic/de scena


regisseursstoel ZN

1 sedia del director scenic


register ZN

1 (lijst) registro
openbaar -- = registro public
-- van de burgelijke stand = registro del stato civil
in een -- opnemen = registrar
iemand in het -- inschrijven = registrar un persona
2 (inhoudsopgave) indice, index, tabula del contento, concordantia
alfabetisch -- = indice/index alphabetic
3 (gastenboek) registro
4 (orgelpijpen) registro
(FIG) een ander -- kiezen = seliger un altere registro, cambiar de tactica
alle --s opentrekken = tirar tote le registros
5 (deel van de toon/stemomvang) registro
het lage -- van de klarinet = le registro basse del clarinetto


registeraccountant ZN

1 auditor de contos


registerinhoud ZN

1 Zie: registertonnage


registerknop ZN

1 button de registro


registerton ZN

1 tonna de registro


registertonnage ZN

1 tonnage de registro


registratie ZN

1 registration
de -- van de gebeurtenissen = le registration del eventos


registratiebelasting ZN

1 imposto/taxa de registration


registratiebewijs ZN

1 certificato de registration


registratiebureau ZN

1 Zie: registratiekantoor


registratiecomputer ZN

1 registrator de volo, cassa nigre


registratiekamer ZN

1 camera de registration


registratiekantoor ZN

1 officio/bureau (F) de registration


registratiekosten ZN

1 costos de registration


registratieletter ZN

1 littera de registration


registratienummer ZN

1 numero de registration


registratieplicht ZN

1 obligation de registration


registratierecht ZN

1 derecto de registration


registratiesysteem ZN

1 systema de registration


registratietechniek ZN

1 technica del registration


registratiewet ZN

1 leger super le registration


registrator ZN

1 registrator


registratuur ZN

1 (het ordenen en bewaren van archiefstukken) registration
2 (MUZ) registration


registreerapparaat ZN

1 Zie: registreertoestel


registreerbaar BN

1 registrabile


registreerballon ZN

1 ballon sonda


registreerinrichting ZN

1 Zie: registreertoestel


registreerinstrument ZN

1 Zie: registreertoestel


registreermachine ZN

1 machina a/de registrar


registreertoestel ZN

1 registrator


registreren WW

1 (optekenen dmv een instrument) registrar
2 (waarnemen) registrar
3 (in een register schrijven) registrar, immatricular, (inschrijven) inscriber, (in het protocol) inscriber in le protocollo
4 (MUZ) registrar


registrering ZN

1 Zie: registratie


reglement ZN

1 regulamento
-- van orde = regulamento de ordine (interne)
huishoudelijk -- = regulamento interior/interne
het -- wijzigen = cambiar le regulamento


reglementair BN

1 regulamentari
dat is -- niet geoorloofd = isto es contrari al regulamento, isto es contra le regulas, isto non es regulamentari, le regulamento non lo permitte
iets -- vastleggen = regulamentar un cosa
(SPORT) --e speeltijd = tempore regulamentari (del joco)
(SPORT) -- verliezen = esser disqualificate


reglementatie ZN

1 Zie: reglementering


reglementeerbaar WW

1 regulamentabile


reglementeren WW

1 regulamentar, regular
de handel -- = regulamentar le commercio


reglementering ZN

1 regulamentation, regulation


regres ZN

1 recurso
behoudens -- = salvo recurso
met -- = con recurso
zonder -- = sin recurso


regresplicht ZN

1 obligation de recurso


regresrecht ZN

1 derecto de recurso


regressie ZN

1 (teruggang) regression
2 (STAT) regression


regressiecoëfficiënt ZN

1 (STAT) coefficiente de regression


regressief BN

1 regressive
(FON) --e assimilatie = assimilation regressive
(BIOL) --e ontwikkeling = evolution regressive
(FIL) --e redenering = rationamento regressive


regressielijn ZN

1 (STAT) linea de regression


regressievergelijking ZN

1 (STAT) equation de regression


regulair BN

1 regular, normal
het --e kristalstelsel = le systema crystallin regular/isometric


regularisatie ZN

1 regularisation, regulation


regulariseren WW

1 regularisar, regular, normalisar
de betrekkingen tussen twee landen -- = normalisar le relationes inter duo paises


regulariteit ZN

1 regularitate


regulateur ZN

1 regulator, (TECHN ook) moderator
elektrohydraulische -- = regulator electrohydraulic


regulateurklep ZN

1 valvula/valva regulator/de regulator


regulateurschroef ZN

1 vite regulator/de regulator


regulatie ZN

1 regulation, regularisation


regulatie-apparaat ZN

1 Zie: reguleerapparaat


regulatief BN

1 regulative, regulator
--e werking = effecto regulative/regulator


regulatiemechanisme ZN

1 mechanismo regulator/de regulation


regulator ZN

1 Zie: regulateur


regulatorisch BN

1 regulator


reguleerapparaat ZN

1 apparato de regulation


reguleerbaar BN

1 regulabile, adjustabile


reguleren WW

1 regularisar, regular, normalisar, adjustar, corriger


regulerend BN

1 regulator, regulative
--e factor = factor regulator/regulative
--e werking = effecto regulator/regulative


regulering ZN

1 regularisation, regulation, adjustamento, correction


reguleringsdam ZN

1 barrage de regularisation/regulation


reguleringssluis ZN

1 esclusa de regularisation/regulation


regulier BN

1 (geregeld) regular, normal
-- leger = armea regular
--e troepen = truppas regular
2 (volgens een kloosterregel levend) regular
--e geestelijkheid = clero regular


regulist ZN

1 regulator


regulus ZN

1 (SCHEI) regulo
2 (METAALIND) regulo


regurgitatie ZN

1 (MED) regurgitation, eructation


rehabilitatie ZN

1 (eerherstel) rehabilitation
2 (renovatie) rehabilitation, renovation, restauration
3 (MED) rehabilitation


rehabiliteerbaar BN

1 rehabilitabile


rehabiliteren WW

1 (mbt goede naam) rehabilitar, vindicar
zich -- = rehabilitar se
te -- = rehabilitabile
2 (mbt gebouw) rehabilitar, renovar, restaurar


rehydrateren WW

1 rehydratar


rei ZN

1 (personen) choro
2 (koorzang) choro
3 (rondedans) dansa choral


Reichstag ZN EIGN

1 Reichstag (D)


reidans ZN

1 dansa choral


reidansen WW

1 dansar in choro


reien WW

1 dansar in choro


reiger ZN

1 hairon
blauwe -- = hairon cineree


reigerbeen ZN

1 gamba de hairon


reigerbos ZN

1 (veren) aigrette (F) de hairon
2 (bos waarin reigers nestelen) bosco de hairones


reigerdrek ZN

1 excremento/cacata de hairon


reigerei ZN

1 ovo de hairon


reigerhals ZN

1 collo de hairon


reigerkolonie ZN

1 colonia de hairones


reigernest ZN

1 nido de hairon


reigersbek ZN

1 (PLANTK) erodio


reigerveer ZN

1 pluma de hairon


reiken WW

1
(zich tot een grens uitstrekken) = ir (usque a), attinger (a)
hij reikt tot mijn schouder = ille me veni usque al spatula
2
de hand -- = tender/extender le mano
elkaar de hand -- = tender se le mano mutuemente
ik kan niet zo ver -- = isto es foris de mi portata


reikhalzen WW

1 (FIG) aspirar (a), tender le collo


reikhalzend BW

1
iets -- tegemoet zien = expectar un cosa con impatientia


reikhalzing ZN

1 curiositate, desiro/desiderio impatiente (de), ardor, fervor


reikhoogte ZN

1
op -- staan = esser al altura/portata del mano


reikwijdte ZN

1 (bereik) portata (del mano), distantia attingite/de attingimento
2 (draagwijdte) portata, significantia, importantia, implication
zij kon de -- van haar opmerking niet overzien = illa non poteva previder le portata/implication/effecto de su remarca


reilen WW

1
zoals het reilt en zeilt = como va le cosas


reïmporteren WW

1 reimportar
het -- = reimportation


rein BN

1 (schoon) munde, nette, immaculate
--e handen = manos munde
2 (zedelijk zuiver) pur, caste, immaculate, innocente
-- geweten = conscientia pur
3 (zuiver) pur
--e culturen = culturas pur
je --ste leugen = pur mentita
dat is je --ste onzin = isto es un stupiditate/nonsenso colossal
4 (REL) (zondeloos) impeccabile
5
--e dieren = animales pur, (JOODSE REL) animales kasher (Hebr)


reïncarnatie ZN

1 (wedergeboorte) reincarnation
geloven in -- = creder in le reincarnation
2 (gestalte) reincarnation
een -- van Boeddha = un reincarnation de Buddha


reïncarnatieleer ZN

1 theoria/doctrina del reincarnation


reïncarneren WW

1 reincarnar
het -- = reincarnation


reincultuur ZN

1 cultura pur


reine ZN

1
een zaak weer in het -- brengen = arrangiar/regular un cosa
met zichzelf nog niet in het -- zijn = non esser in pace con uno mesme/ipse


reine-claude ZN

1 regina Claudia


reïnfecteren WW

1 reinfectar


reïnfectie ZN

1 reinfection


reïnfusie ZN

1 reinfusion


reinheid ZN

1 (ook FIG) puressa, puritate, nettitate
de -- van de lucht = le puressa/puritate del aere
2 (kuisheid) castitate, innocentia
3 (REL) (zondeloosheid) impeccabilitate


reinigen WW

1 nettar, mundar, mundificar, absterger, (zuiveren) epurar, (TECHN) deterger, (FIG) purificar
chemisch -- = nettar a sic
een wond -- = nettar/absterger un vulnere


reinigend BN

1 detergente, detersive, abstergente, abstersive, (FIG) purificator
-- middel = detergente, detersivo


reiniging ZN

1 mundification, detersion, abstersion, nettation, (zuivering) epuration, depuration, purification
-- van een wond = abstersion de un vulnere
chemische -- = lavage chimic
biologische -- van het afvalwater = epuration/depuration/purification/nettation biologic del aquas residuari/residual
2 (REL) purification, ablution
3 (reinigingsdienst) servicio de mundification (public)


reinigingsbad ZN

1
-- voor de offerdienst = piscina probatic


reinigingscassette ZN

1 cassetta de nettation


reinigingsdienst ZN

1 servicio de mundification (public)


reinigingsfeest ZN

1 (ROM GESCH) lustro


reinigingsmachine ZN

1 machina a/de nettar/mundar/mundificar


reinigingsmiddel ZN

1 producto/medio de purification/pro mundar/pro nettar, agente de nettation, detersivo, detergente, depurativo, dismaculator


reinigingspersoneel ZN

1 personal del servicio de mundification (public)


reinigingsrecht ZN

1 imposto pro le recolliger del immunditias


reinigingswagen ZN

1 camion del servicio de mundification


reinigingswater ZN

1 (ROM GESCH) aqua lustral


reïntegratie ZN

1 reintegration


reïntegreerbaar WW

1 reintegrabile


reïntegreren WW

1 reintegrar


reïnterpretatie ZN

1 reinterpretation


reïnterpreteren WW

1 reinterpretar


reinwaterbekken ZN

1 reservoir (F) de aqua clar


reinwaterkelder ZN

1 puteo de aqua clar


reis ZN

1 viage
culturele -- = viage cultural
georganiseerde -- = viage organisate
(uitstapje) --je = excursion
een -- maken = facer un viage
op -- gaan = partir pro/in un viage
een -- voortzetten/vervolgen = continuar/prosequer un viage
een -- bespreken/boeken = reservar un viage
een -- verkorten = abbreviar un viage
een -- annuleren = annullar/cancellar un viage
een -- plannen = organisar un viage
een -- onderbreken = interrumper un viage
toebereidselen voor een -- = apprestos de un viage


reisagent ZN

1 agente de viage(s)


reisagentschap ZN

1 Zie: reisbureau


reisaltaar ZN

1 altar portative/portabile


reisapotheek ZN

1 pharmacia portative/portabile/de viage


reisauto ZN

1 auto(mobile) pro viages


reisavontuur ZN

1 aventura de viage


reisbagage ZN

1 bagage (de viage)


reisbedrag ZN

1 amonta de viage


reisbenodigdheden ZN MV

1 articulos de viage


reisbeschrijver ZN

1 descriptor/autor de un viage, autor de un itinere/itinerario


reisbeschrijving ZN

1 description de un viage, relation de un viage


reisbestemming ZN

1 destination (del viage)


reisbeurs ZN

1 bursa de viage


reisbiljet ZN

1 billet de viage


reisboek ZN

1 (gids) guida de viage


reisbureau ZN

1 officio/agentia de viages/tourismo {toe}


reisbus ZN

1 autocar (de tourismo {toe})


reischarter ZN

1 charter (E) de viage


reischeque ZN

1 cheque (E) de viage/de viagiator


reisdag ZN

1 die/jorno de viage


reisdeclaratie ZN

1 declaration/nota del costos/expensas de viage


reisdeken ZN

1 copertura de viage, plaid (E)


reisdeviezen ZN MV

1 devisas


reisdoel ZN

1 scopo de viage, destination


reisdokumenten ZN MV

1 documentos de viage


reisduur ZN

1 durata/duration del viage


reis- en kredietbrief ZN

1 littera de credito (del A.N.W.B.)


reis- en verblijfkosten ZN MV

1 costos de viage e de sojorno


reiservaring ZN

1 (ervaring in het reizen) experientia del viages/de viagiator
2 (gebeurtenis) aventura


reisgeld ZN

1 moneta de/pro le viage


reisgelegenheid ZN

1 (mogelijkheid om een reis te volbrengen) occasion de viagiar
2 (vervoermiddel) medio de transporto


reisgenoegens ZN MV

1 placeres de viage


reisgenoot ZN

1 companion de viage


reisgenot ZN

1 placer de viagiar


reisgezel ZN

1 companion de viage


reisgezelschap ZN

1 (groep) compania de viage, gruppo de touristas {toe}
2 (persoon) companion de viage
3 (het bijzijn van anderen) compania


reisgids ZN

1 (boek) guida (touristic {toe})/de viage
-- van Friesland = guida de Frisia
2 (persoon) guida (touristic {toe})


reisgidsje ZN

1 brochure (F) touristic {toe}


reisherinnering ZN

1 (herinnering aan de reisbelevenissen) memoria de viage
2 (souvenir) souvenir (F) de viage


reisimpressie ZN

1 Zie: reisindruk


reisindruk ZN

1 impression de viage


reiskleding ZN

1 vestimentos de viage


reiskoets ZN

1 carrossa/cochi {sj} de viage


reiskoffer ZN

1 valise (F), (groot) coffro


reiskoorts ZN

1 febre del viages
de -- werkt aanstekelijk = le febre del viages es contagiose


reiskosten ZN MV

1 costos/dispensas/expensas de viage
-- declareren = declarar expensas de viage
vergoeding van -- = reimbursamento del costos de viage


reiskostenvergoeding ZN

1 reimbursamento del costos/dispensas/expensas de viage


reiskredietbrief ZN

1 Zie: reis- en kredietbrief


reislectuur ZN

1 lectura pro le viage


reisleider ZN

1 guida de viage, accompaniator touristic {oe}


reislust ZN

1 Zie: reiskoorts


reislustig BN

1 qui ama viagiar
-- zijn = esser un viagiator devote


reismakker ZN

1 companion de viage


reismand ZN

1 corbe, paniero


reisnecessaire ZN

1 necessaire (F) de viage


reisorganisatie ZN

1 organisation de viages


reisorganisator ZN

1 organisator de viages, tour-operator (E)


reispaard ZN

1 cavallo de viage


reispas ZN

1 passaporto


reispenning ZN

1 obolo pro le viage, (voor pelgrim) viatico


reisplan ZN

1 projecto de viage, (routebeschrijving) itinerario, itinere


reisroute ZN

1 Zie: reisweg


reisschema ZN

1 schema de viage


reisseizoen ZN

1 saison (F)/periodo de viages/touristic {toe}/de tourismo {toe}


reissom ZN

1 Zie: reiskosten


reistas ZN

1 sacco de viage


reistijd ZN

1 (reisduur) durata/duration del viage
2 (MV) (tijdstippen van vertrek en aankomst) horas de partita e de arrivata


reistoerusting ZN

1 equipage


reisvaardig BN

1 preparate pro le viage, preste al/pro le viage/a partir
zich -- maken = preparar se pro le viage


reisverbod ZN

1 interdiction de viagiar


reisvereniging ZN

1 club (E) de viages, association touristic {toe}/de tourismo {toe}


reisvergoeding ZN

1 Zie: reiskostenvergoeding


reisvergunning ZN

1 permisso/permission de viagiar


reisverhaal ZN

1 relation de viage


reisverkeer ZN

1 traffico touristic {toe}


reisverslag ZN

1 reporto de un viage, relation de viage, chronica de un viage


reisverzekering ZN

1 assecurantia touristic {toe}/de viage


reiswagen ZN

1 autocar


reisweg ZN

1 itinere, itinerario
de -- betreffend = itinerari


reiswekker ZN

1 eveliator de viage


reiswereld ZN

1 mundo/sector del viages/touristic {oe}/del tourismo {oe}


reiswezen ZN

1 Zie: reiswereld


reiswieg ZN

1 cuna portative/portabile/de viage


reiswijzer ZN

1 guida


reiszak ZN

1 bisaccia


reiszucht ZN

1 mania de viagiar


reïteratie ZN

1 reiteration


reïteratief BN

1 reiterative


reïtereren WW

1 reiterar


reizen WW

1 viagiar
over land -- = viagiar per via de terra
over zee -- = viagiar per via de mar
per trein -- = viagiar per traino
te voet -- = viagiar a pede
gezamelijk -- = viagiar junctemente
vrij/gratis -- = viagiar gratis
(pendelen) heen en weer/op e neer -- = ir e venir, facer le navetta
door de woestijn -- = transversar le deserto


reizend BN

1 (op reis zijnde) viagiante, in viage
het -- publiek = le viagiatores
2 (van plaats tot plaats gaande) itinerante, ambulante
--e tentoonstelling = exposition/exhibition itinerante/ambulante
-- ambassadeur = ambassador itinerante
-- toneelgezelschap = compania/gruppo de theatro itinerante/ambulante


reiziger ZN

1 (iemand die reist) viagiator, (in trein/bus OOK) passagero
doorgaande --s = viagiatores de/in transito
--s naar Bilthoven, hier overstappen = le passageros con destination de Bilthoven debe descender hic, per favor
2 (toerist) tourista {toe}
3 (handelsreiziger) viagiator de commercio, commisso viagiator


reizigerkilometer ZN

1 viagiator-kilometro


reizigersprovisie ZN

1 commission


reizigersstation ZN

1 station de viagiatores


reizigerstarief ZN

1 tarifa pro viagiatores


reizigerstrein ZN

1 Zie: personentrein


reizigersverkeer ZN

1 traffico del viagiatores


reizigersvervoer ZN

1 transporto de viagiatores/de passageros/de personas


rejecteren WW

1 (verwerpen) rejectar
2 (FYSIOL) regurgitar


rejectie ZN

1 (verwerping) rejection
2 (FYSIOL) regurgitation


rejectiegrens ZN

1 limite de rejection


rek ZN

1 (latwerk, stelling) planca(s), porta... (+ ZN: portatoalia = handdoekenrek)
de tijdschriften liggen op het -- = le revistas es super le planca(s)
2 (gymtoestel) barra fixe
3 (rekbaarheid) elasticitate, extensibilitate
daar zit geen -- meer in, de -- is er uit = isto ha perdite su elasticitate, isto non plus es elastic
4 (lange tijdruimte) longe tempore
van september tot Kerst is een hele -- = de septembre a Natal es un longe tempore/un distantia enorme


rekbaar BN

1 elastic, extendibile, extensibile, tensile, (mbt metalen) ductile
-- materiaal = material elastic
--e weefsels = texitos elastic
-- begrip = concepto/notion elastic/extendibile/extensibile
niet -- = inelastic, inextendibile, inextensibile
niet --e concessie = concession inextensibile
hij heeft een -- geweten = ille ha un conscientia elastic


rekbaarheid ZN

1 elasticitate, extensibilitate, tensilitate, (mbt metalen) ductilitate


rekband ZN

1 elastico


rekel ZN

1 (deugniet) canalia, scelerato
2 (kwajongen) puerastro, pueracio
3 (mannetjesdier) (hond) can mascule, (wolf) lupo mascule, (vos) vulpe mascule, (das) taxon mascule


rekelachtig BN

1 Zie: onbeschoft


rekelachtigheid ZN

1 Zie: onbeschoftheid


rekenaar ZN

1 calculator
vlugge -- = calculator rapide


rekenalgoritme ZN

1 algorithmo de calculo


rekenarij ZN

1 calculo, calculation
dat is een hele -- = isto es toto un calculo/calculation


rekenautomaat ZN

1 calculator (automatic)


rekenboek ZN

1 libro de problemas de calculo, libro de arithmetica


rekencentrum ZN

1 centro informatic/de informatica/de calculo


rekeneenheid ZN

1 unitate monetari/de conto/de calculo


rekenen WW

1 (berekening maken, tellen) calcular, contar, computar
in guldens -- = calcular/contar in florinos
uit het hoofd -- = facer un calculo/calculation mental, calcular mentalmente
2 (in aanmerking nemen) considerar, prender in consideration
3 (schatten) evalutar, estimar
de schade op duizend gulden -- = evalutar le damnos a mille florinos
4 (beschouwen) considerar
ik reken mij bevoegd om = io me considera autorisate pro
ik reken hem tot de grootste geleerden = io le considera inter le melior scientistas
5 (berekenen) calcular
hoeveel rekent u daarvoor? = quanto calcula vos (pro illo)?
6
reken op drie uur vertraging = calcula con tres horas de retardo/retardamento
op veel gasten -- = contar con multe invitatos
buiten de waard -- = non entrar in su calculo, facer un mal calculo


rekenen ZN

1 calculo, arithmetica


rekenfout ZN

1 miscalculation, error de calculo, calculo erronee


rekengegevens ZN MV

1 datos de calculo


rekening ZN

1 conto
geblokkeerde -- = conto blocate
-- courant, lopende -- = conto currente
een -- openen bij de bank = aperir un conto in le banca
een -- opheffen = cancellar un conto
in -- brengen = mitter in conto
op -- van = a conto de
de --en nazien = controlar/revisar le contos
-- houden met = tener conto de, respectar
geen -- houden met = facer abstraction de, negliger
op -- kopen = comprar a credito
voor gezamelijke -- = pro conto commun
voor eigen -- = pro conto proprie
voor uw -- en verantwoording = pro vostre conto e risco
per slot van -- = in summa, a fin de contos
2 (nota) factura, nota
hoge -- = nota salate
fikse -- = nota/factura solide/piperate
een gespecificeerde -- = un factura specificate/detaliate
een -- sturen = inviar un factura/nota
een -- schrijven = scriber un factura/nota
de --en inboeken = inscriber le facturas/notas
de -- aanbieden/indienen = presentar le factura/nota
ober, mag ik de --? = servitor, le nota per favor


rekeningafschrift ZN

1 extracto de conto


rekening-courant ZN

1 conto currente
in -- staan = haber un conto currente


rekening-courantafdeling ZN

1 section/departimento del contos currente


rekening-couranthouder ZN

1 titular de un conto currente


rekening-courantkrediet ZN

1 credito de conto currente


rekeningenboek ZN

1 libro de contos


rekeninghouder ZN

1 titular de un conto


rekeningnummer ZN

1 numero de conto


rekeningseenheid ZN

1 Zie: rekeneenheid


rekeninstallatie ZN

1 insimul de calculatores, systema de computatores


rekenkamer ZN

1 corte/camera de contos


rekenkast ZN

1 abaco


rekenkunde ZN

1 arithmetica


rekenkundig BN

1 arithmetic
-- vraagstuk = problema arithmetic
de vier --e bewerkingen = le quatro operationes arithmetic
--e reeks = serie/progression arithmetic
--e evenredigheid = proportion arithmetic
-- gemiddelde = media arithmetic


rekenkundige ZN

1 arithmetico


rekenkunstje ZN

1 calculo/calculation ingeniose, artificio de calculo


rekenlat ZN

1 Zie: rekenliniaal


rekenles ZN

1 lection de arithmetica/de calculo/de calculation


rekenliniaal ZN

1 regula a/de calculo, regula calculator
-- met logaritmische schaal = regula logarithmic


rekenmachine ZN

1 calculator, machina/apparato a/de calcular, (GESCH) arithmographo, (GESCH) arithmometro
analoge -- = calculator analoge/analogic rekenmachine
digitale -- = calculator digital/numeric
elektronische -- = calculator electronic


rekenmachinefabriek ZN

1 fabrica de machinas/apparatos a/de calcular


rekenmanier ZN

1 Zie: rekenwijze


rekenmeester ZN

1 maestro de arithmetica/de calculo, arithmetico


rekenmethode ZN

1 methodo de arithmetica/de calculo


rekenmunt ZN

1 unitate monetari/de conto


rekenopgave ZN

1 exercitio/problema de arithmetica/de calculo


rekenorgaan ZN

1 organo/unitate arithmetic/de calculo


rekenplichtig BN

1 (JUR) responsabile


rekenraam ZN

1 abaco


rekenschap ZN

1 conto, explication, explanation
-- verschuldigd = responsabile
-- (en verantwoording) geven/afleggen van = dar/render conto/un explication/un explanation de
-- vragen van = peter conto de


rekenschijf ZN

1 regula a/de calcular circular


rekenschrift ZN

1 quaderno de problemas de arithmetica/de calculo/de calculation


rekensnelheid ZN

1 velocitate de calcular


rekensom ZN

1 problema de arithmetica/de calculo/de calculation


rekenstoornis ZN

1 dyscalculia


rekentaal ZN

1 linguage de computator/de computer (E)


rekentabel ZN

1 tabula de conversion


rekentafel ZN

1 Zie: rekentabel


rekentechniek ZN

1 technica del calculo/del calculation


rekentijd ZN

1 tempore de calculo


rekentijd ZN

1 tempore/durata/duration del calculo/del calculation


rekentoestel ZN

1 Zie: rekentuig


rekentruc ZN

1 artificio de calculo


rekentuig ZN

1 calculator, computator, computer (E)


rekenwerk ZN

1 travalio/labor arithmetic/de calculo, calculos


rekenwijze ZN

1 methodo de arithmetica/de calculo/de calculation


rekenwonder ZN

1 genio mathematic/del arithmetica


rekenzwakte ZN

1 acalculia


rekest ZN

1 petition, requesta
een -- opstellen = facer un petition
een -- indienen = presentar/submitter un petition/requesta
iemand die een -- indient = petitionario, petitionero
nul op zijn -- krijgen = reciper un negativa (a un cosa)


rekestprocedure ZN

1 procedura/procedimento de petition/de requesta


rekestrant ZN

1 petitionario, petitionero


rekestreren WW

1 presentar/submitter un petition/un requesta


rekgrens ZN

1 puncto de ruptura, grado de elasticitate


rekke ZN

1 capreola


rekkelijk BN

1 (goed gerekt kunnende worden) elastic, extensibile, extendibile, (mbt metalen) ductile
-- leer = corio elastic
2 (inschikkelijk) flexibile, accommodante, transigente, tolerante
-- van aard zijn = haber un character flexibile
de --en en de preciezen = le tolerantes e le intransigentes


rekken WW

1 (in galop rijden) galopar
2 (kwaken) coaxar
3 (langer/wijder (kunnen) worden) extirar se, extender se, distender se
4 (uitstrekken) extirar, extender
de hals -- = extirar le collo
de spieren -- = extirar le musculos
5 (langer doen duren) facer durar
een discussie -- = eternisar un discussion
de onderhandelingen eindeloos -- = prolongar le negotiationes indefinitemente
het leven van een stervende -- = prolongar le vita de un moriente
6 (tijd rekken) ganiar tempore, tergiversar
het -- = tergiversation


rekker ZN

1 tenditor


rekking ZN

1 allongamento, extension
2 (trekspanning) tension


rekkracht ZN

1 tension


rekmeter ZN

1 extensometro


rekristallisatie ZN

1 recrystallisation


rekristalliseren WW

1 recrystallisar


rekruteren WW

1 recrutar, inrolar
het -- = recruta, recrutamento, inrolamento
personeel -- = recrutar personal
arbeiders -- = recrutar travaliatores
troepen -- = recrutar/levar truppas


rekrutering ZN

1 recruta, recrutamento, inrolamento


rekruteringscentrum ZN

1 centro de recruta/de recrutamento/de inrolamento


rekruut ZN

1 recruta


rekspanning ZN

1 tension


rekspier ZN

1 tenditor


rekstok ZN

1 barra fixe/horizontal


rekstokoefening ZN

1 exercitio de/al barra fixe/horizontal


rekverband ZN

1 bandage elastic/de extension


rekvrij BN

1 inextensibile


rekwest ZN

1 Zie: request


rekwesteren WW

1 Zie: rekestreren


rekwestrant ZN

1 Zie: rekestrant


rekwireren WW

1 (in beslag nemen) requisitionar
2 (JUR) requirer, exiger


rekwisiet ZN

1 (toneelattribuut) accessorio (de theatro)
2 (vereiste, voorwaarde) requisito


rekwisietenbergplaats ZN

1 magazin de accessorios (de theatro)


rekwisitie ZN

1 (beslag) requisition


rekwisitiestelsel ZN

1 systema de requisition(es)


rel ZN

1 (opstootje) disordine, disturbantia, tumulto
een -- schoppen/trappen = causar disordines
2 (FIG) scandalo
zijn verklaringen veroorzaakten een -- = su declarationes ha provocate un scandalo


relaas ZN

1 (betoog) relation, narration, historia, conto
het -- van zijn reis = le relation de su viage
een droevig -- = un triste historia
zijn -- onderbreken = interrumper su relation
2 (rapport) reporto
een -- opmaken = facer un reporto scripte


relais ZN

1 relais (F)
elektromagnetisch -- = relais electromagnetic


relaisanker ZN

1 ancora de relais (F)


relaisbeveiliging ZN

1 protection per relais (F)


relaiscontact ZN

1 contacto de relais (F)


relaisschakeling ZN

1 connexion de relais (F)


relaisstation ZN

1 Zie: relaiszender


relaiszender ZN

1 emissor/transmissor de relais (F), retransmissor


relaps BN

1 relapse


relaps ZN

1 relapso


relateren WW

1 (in verband brengen met) mitter in relation (con), connecter (con)


relatie ZN

1 (betrekking waarin personen/zaken tot elkaar staan) relation
goede --s onderhouden met = mantener bon relationes con
--s aanknopen met = entrar in relationes con
langdurige --s = relationes de multe annos
uitgebreide --s = relationes extense
persoonlijke --s = relationes/contactos personal
nauwe --s = relationes intime
lineaire --s = relationes linear
de -- tussen roken en kanker = le relation inter le tabaco e le cancere
in -- tot = in relation con, con relation a
2 (liefdesverhouding) relation(es) (amorose), liaison (F)
vaste -- = relation fixe/stabile
buitenechtelijke --s = relationes illegitime
overspelige --s = relationes adulterin
een -- met iemand hebben = haber un liaison con un persona
een -- verbreken = rumper un relation
3 (persoon, firma) relation, contacto
een bevriende -- = un relation amic
een -- onderhouden met iemand = haber contactos con un persona
goede --s hebben = haber bon relationes


relatief BN

1 (betrekkelijk) relative
--e vochtigheid = humiditate relative
-- begrip = notion relative
--e waarde = valor relative
alles is -- = toto es relative
-- gezien = relativemente
2 (beperkt) relative, partial, limitate


relatief ZN

1 pronomine relative


relatiegeschenk ZN

1 dono/presente promotional


relatieprobleem ZN

1 problema relational


relatietherapie ZN

1 therapia relational


relatievorm ZN

1 forma de relation


relationeel BN

1 relational


relationisme ZN

1 relationismo


relativeren WW

1 vider in le juste perspectiva, relativisar
het -- = relativisation
een begrip -- = relativisar un concepto
iets kunnen -- = saper relativisar un cosa, saper vider le cosas in le juste perspectiva


relativering ZN

1 relativisation


relativisme ZN

1 relativismo
het -- van Kant = le relativismo de Kant


relativist ZN

1 relativista


relativistisch BN

1 relativista, relativistic
--e filo-sofie = philosophia relativista
--e leer = doc-trina relativistic
--e interpretatie van de werke-lijkheid = interpretation relativistic del realitate


relativiteit ZN

1 (betrekkelijkheid) relativitate
2 (NAT) relativitate


relativiteitsbeginsel ZN

1 Zie: relativiteitsprincipe


relativiteitsbegrip ZN

1 notion/concepto de relativitate


relativiteitsleer ZN

1 Zie: relativiteitstheorie


relativiteitsprincipe ZN

1 principio de relativitate


relativiteitstheorie ZN

1 theoria del relativitate
de algemene -- = le theoria del relativitate general
de speciale -- = le theoria del relativitate special


relativum ZN

1 pronomine relative


relax ZN

1 relax (E)


relaxatie ZN

1 (MED) relaxation
2 (ontspanning) relaxation, relax (E)
3 (vertraagde reactie) relaxation


relaxatiemethode ZN

1 methodo de relaxation


relaxatietijd ZN

1 tempore de relaxation


relaxatietrillingen ZN MV

1 oscillationes de relaxation


relaxed BN

1 relaxate


relaxen WW

1 relaxar se


relaxotherapie ZN

1 relaxotherapia


relayeren WW

1 retransmitter


relayering ZN

1 retransmission, relais (F)


releasen WW

1 mitter in circulation (un film/disco)


relegatie ZN

1 (JUR) relegation
2 (verwijdering van een universiteit) exclusion, expulsion


relevant BN

1 (ter zake) relevante, pertinente
--e opmerking = remarca relevante/pertinente
die vraag is niet -- = iste question non es pertinente, iste question es irrelevante
2 (van betekenis) relevante, importante, de importantia


relevantie ZN

1 (het toepasselijk/toepasbaar zijn) relevantia, pertinentia
2 (belang) relevantia, importantia


releveren WW

1 (aandacht vestigen op) relevar, attraher le attention a, dar relevantia a
2 (ontheffen) relevar, dispensar, discargar, liberar


relict ZN

1 resto, vestigio


reliëf ZN

1 relievo
-- van de aarde = relievo terrestre/del terra
geografisch -- = relievo (geographic)
hoog -- = alte relievo
laag -- = basse relievo
het -- van een vestingwerk = le relievo de un fortalessa
kaart in -- = carta in relievo/del relievos, georama
in -- werken = relevar
aan een zaak meer -- geven = dar relievo/attraher attention a un cosa


reliëfceramiek ZN

1 ceramica in relievo


reliëfdecoratie ZN

1 Zie: reliëfversiering


reliëfdruk ZN

1 (brailledruk) scriptura Braille


reliëffilm ZN

1 film (E) stereoscopic


reliëfkaart ZN

1 mappa/carta del relievos/in relievo, georama


reliëfperspectief ZN

1 perspectiva in relievo


reliëfschildering ZN

1 pictura in relievo


reliëftekening ZN

1 designo in relievo


reliëfversiering ZN

1 adornamento/decoration in relievo
voorzien van --en = gravar in relievo


reliëfvorm ZN

1 forma de relievo


reliek ZN

1 reliquia


reliekhouder ZN

1 reliquario


reliekkruis ZN

1 reliquario in forma de cruce


reliekschrijn ZN

1 reliquario


reliekverering ZN

1 culto de reliquias


religie ZN

1 religion, culto
katholieke -- = religion catholic
hervormde/protestantse -- = religion reformate
astrale -- = religion astral
vrijheid van -- = libertate de religion/culto


religieus BN

1 religiose
--e kunst = arte religiose
--e muziek = musica religiose
--e feesten = festas religiose
--e congregatie = congregation reliose


religieus ZN

1 religioso, monacho, membro de un congregation


religievrede ZN

1 pace religiose


religievrijheid ZN

1 libertate religiose


religiografie ZN

1 religiographia


religiografisch BN

1 religiographic


religiologie ZN

1 studio(s) del religiones, theologia comparative


religiologisch BN

1 relative al theologia comparative


religiositeit ZN

1 religiositate


relikwie ZN

1 reliquia


relikwieëndienst ZN

1 culto de reliquias


relikwieënkastje ZN

1 reliquario


relikwieënschrijn ZN

1 reliquario


relikwiehouder ZN

1 reliquario


relikwiekruis ZN

1 reliquario in forma de cruce


reling ZN

1 (SCHEEP) barra protective
2 (hekwerk) parapetto, balustrada


relipop ZN

1 pop (E) religiose


reliquarium ZN

1 reliquario


rellerig BN

1 tumultuose, aggressive


relletje ZN

1 Zie: rel


relletjesmaker ZN

1 Zie: relschopper


relnicht ZN

1 militante homosexual


relschopper

1 agitator, provocator, hooligan (E)


reltrapper ZN

1 Zie: relschopper


reluctantie ZN

1 (NAT) reluctantia
soortelijke -- = reluctantia specific


rem ZN

1 (toestel om iets te stoppen) freno
hydraulische -- = freno hydraulic/a aere comprimite
pneumatische -- = freno pneumatic
hydropneumatische -- = freno hydropneumatic
mechanische -- = freno mechanic
aan de -- trekken = frenar, actionar/serrar/tirar le freno
op de -- trappen = dar un colpo de freno
de --men afstellen/bijstellen = adjustar le frenos
afstelling van de --men = adjustage/adjustamento del frenos
de -- werkt niet = le freno non functiona
de --men zijn geblokkeerd = le frenos ha essite blocate
de --men losgooien = disfrenar
2 (FIG) (belemmering) freno, entrave, obstaculo
alle --men losgooien = perder le controlo
3 (eenheid van stralingsdosis) rem
4 (PSYCH) inhibition psychic


remafstand ZN

1 distantia/spatio de frenage/de arresto


remake ZN

1 remake (E), refacimento
-- van een film = remake de un film (E)


remanent BN

1 remanente
-- magnetisme = magnetismo remanente/residual


remanentie ZN

1 remanentia


remarquabel BN

1 remarcabile


remarqueren WW

1 remarcar


remband ZN

1 banda de freno


rembekleding ZN

1 guarnitura/guarnition de freno


rembekrachtiging ZN

1 servofreno


remblok ZN

1 bloco de freno


rembours ZN

1 (wijze van verzenden) invio contra reimbursamento
onder -- verzenden = inviar contra reimbursamento
2 (pakket) pacchetto contra reimbursamento
3 (terugbetaling) reimbursamento
4 (dekking van een wissel) copertura


remboursbedrag ZN

1 amonta/summa de reimbursamento


remboursbetaling ZN

1 pagamento de reimbursamento


remboursement ZN

1 reinbursamento


rembourseren WW

1 (onder rembours zenden) inviar contra reimbursamento
2 (terugbetalen) reimbursar


remboursfactuur ZN

1 factura de reimbursamento


rembourskosten ZN MV

1 costos de reimbursamento


rembourszending ZN

1 invio contra reimbursamento


rembrandtiek BN

1 rembrandtesc


remcilinder ZN

1 cylindro de freno (hydraulic)


remcircuit ZN

1 circuito/systema de frenage/frenos


remconstructie ZN

1 construction de frenage/de frenos


remdefect ZN

1 defecto de freno


remdynamometer ZN

1 dynamometro de absorption


remedie ZN

1 (methode/middel om te genezen) (ook FIG) remedio, cura
krachtige -- = remedio soveran
dat is de aangewezen -- = isto es le remedio obvie
een uitstekende -- voor luiaards = un remedio excellente contra le pigressa/pigritia
voor jouw problemen bestaat een eenvoudige -- = il ha un remedio/cura simple pro tu problemas


remediëren WW

1 remediar


remgeknars ZN

1 stridor de freno(s)


remhandel/hendel ZN

1 levator de freno


remigrant ZN

1 emigrato qui retorna in/a su pais de origine


remigratie ZN

1 retorno al/in le pais de origine


remigreren WW

1 retornar al/in le pais de origine


remilitarisatie ZN

1 remilitarisation


remilitariseren WW

1 remilitarisar
het -- = remilitarisation


remilitarisering ZN

1 remilitarisation


remineralisatie ZN

1 remineralisation


remineraliseren WW

1 remineralisar


remington ZN

1 (geweer) remington (E)


reminiscentie ZN

1 reminiscentia


reminrichting ZN

1 dispositivo/mechanismo/systema de frenage


reminstallatie ZN

1 Zie: reminrichting


remis ZN

1 (JUR) (strafvermindering) remission
2 (korting) reduction, rebatto, disconto


remise ZN

1 (SPORT) partita/match (E) nulle
2 (overmaking van geld) remissa, transferimento, transferentia
3 (loods) remissa, deposito


remiserit ZN

1 prime/ultime tram/(auto)bus


remissie ZN

1 (MED) remission, remittentia
-- van een koorts = remission de un febre
2 (JUR) remission
3 (korting) reduction, rebatto, disconto
4 (opheffing van een verbod) suppression de un interdiction


remittent ZN

1 persona qui remitte (moneta), remittente


remitteren WW

1 (overmaken) remitter, transferer
2 (korting geven op) (geld) accordar un reduction, reducer, (straf) remitter un parte (del pena)
3 (tijdelijk verminderen) diminuer temporarimente


remitterend BN

1 remittente
--e koorts = febre remittente


remkabel ZN

1 cablo de freno/de frenage


remketting ZN

1 catena de freno/de frenage


remkracht ZN

1 fortia de frenage


remkruk ZN

1 manivella de freno


remleiding ZN

1 tuberia del freno, circuito de frenage


remlicht ZN

1 lumine/luce de freno/de frenage


remmaillage

1 s. reparation


remmailler

1 v. reparar


remmechanisme ZN

1 mechanismo/dispositivo/systema de frenage


remmen WW

1 frenar, actionar le freno, poner le freno in action
het -- = frenage
bijtijds -- = frenar a tempore
op de motor -- = frenar con le motor
iemand -- = frenar le enthusiasmo/le activitate de un persona
niet te -- = infrenabile
dat kind is in zijn ontwikkeling geremd door huiselijke omstandigheden = le conditiones familial frena le disveloppamento normal de iste infante
2 (PSYCH) inhiber
preparaat dat het libido remt = preparation que inhibe le libido


remmend BN

1 (PSYCH) inhibitive, inhibitori


remmer ZN

1 (iemand die remt) frenator
2 (remtoestel voor treinen) freno
3 (spoorwegbeambte) guardafreno(s), serrafreno(s)
4 (BIOCH) (remstof) inhibitor


remmershokje ZN

1 (SPOORW) cabina del guardafreno(s)/serrafreno(s)


remming ZN

1 freno, frenage
2 (BIOL) inhibition
3 (PSYCH) inhibition
competitieve -- = inhibition competitive
sexuele --en = inhibitiones sexual


remmoment ZN

1 momento/copula de frenage


remmotor ZN

1 motor de frenage


remnaaf ZN

1 modiolo de freno


remodelleren WW

1 remodellar
het -- = remodellation


remodellering ZN

1 remodellation


remolie ZN

1 oleo/fluido/liquido de freno


remonstrant ZN

1 remonstrante


remonstrantie ZN

1 remonstrantia


remonstrants BN

1 remonstrante


remonte ZN

1 remonta


remontecommissie ZN

1 commission de remontas


remontedepot ZN

1 deposito de remonta


remontepaard ZN

1 cavallo de remonta


remoppervlakte ZN

1 superficie frenante


remoulade(saus) ZN

1 rémoulade (F)


remous ZN

1 turbulentia (de aere)
er is veel -- = il ha multe turbulationes


remover ZN

1 (COSMET) acetona


removeren WW

1 remover


rempaardekracht ZN

1 potentia del freno in H.P/C.V.


remparachute ZN

1 paracadita de freno/de frenage


rempedaal ZN

1 pedal de freno/de frenage


remplaçant ZN

1 (persoon) reimplaciante, substituto
2 (middel) producto de substitution, substituto, substitutivo, succedaneo, surrogato, ersatz (D)


remplaceren WW

1 reimplaciar, substituer


remproef ZN

1 proba/prova de frenage/de frenos


remraket ZN

1 missile/rocchetta de freno/de frenage, retrorocchetta


remschijf ZN

1 disco de freno


remschoen

1 (TECHN) calceo/scarpa (de arresto/de freno/pro frenar)


REM-slaap ZN

1 somno REM/paradoxal


remspoor ZN

1 tracias de frenage


remstof ZN

1 (antibioticum) antibiotico, inhibitor
2 (in kernreactor) moderator


remstraling ZN

1 radiation de frenage


remsysteem ZN

1 systema de frenage/de frenos


remtest ZN

1 test (E) de frenage
een -- uitvoeren = testar le frenos


remtijd ZN

1 tempore de frenage


remtoestel ZN

1 apparato de freno, dispositivo de frenage


remtrommel ZN

1 tambur de freno


remuneratie ZN

1 remuneration


remuneratoir BN

1 remuneratori
--e schenking = dono remuneratori


remunereren WW

1 remunerar


remveer ZN

1 resorto de freno


remvermogen ZN

1 potentia de frenage/al freno


remvloeistof ZN

1 Zie: remolie


remvoering ZN

1 revestimento/guarnitura/guarnition de freno


remweg ZN

1 Zie: remafstand


ren ZN

1 (snelle loop) cursa
een wilde -- = un cursa folle
2 (kippenren) galliniera


renaal BN

1 renal, nephritic


renaissance ZN

1 (GESCH) (vernieuwing van de kunst- en levensstijl) renascentia
2 (periode) Renascentia


renaissance-architectuur ZN

1 architectura del Renascentia


renaissancedichter ZN

1 poeta del Renascentia


renaissancegeest ZN

1 spirito del Renascentia


renaissancepoëzie ZN

1 poesia del Renascentia


renaissanceschilder ZN

1 pictor del Renascentia


renaissanceschrijver ZN

1 scriptor/autor del Renascentia


renaissancestijl ZN

1 stilo del Renascentia


renaissancevorm ZN

1 forma del Renascentia


renaissancist ZN

1 artista/pictor/scriptor del Renascentia


renaissancistisch BN

1 del Renascentia


renbaan ZN

1 pista/campo de cursa(s), (voor paarden) hippodromo, turf (E), (wielerbaan) velodromo


renbode ZN

1 currero, staffetta


rendabel BN

1 rentabile, lucrative, profitabile, remunerative
een --e onderneming = un interprisa rentabile
-- maken = rentabilisar, exploitar {plwa}
het -- maken = rentabilisation


rendabelheid ZN

1 rentabilitate


rendabiliteit ZN

1 rentabilitate


rendement BN

1 (opbrengst) rendimento
maximaal -- = rendimento maxime
het -- van obligaties = le rendimento de obligationes
2 (nuttig effect) rendimento, efficacia, efficacitate, effecto utile
het -- van een machine = le rendimento de un machina
thermisch -- = rendimento thermic/thermal
3 (resultaat) rendimento
het -- van een studie = le rendimento de un studio


rendementskromme ZN

1 curva de rendimento


renderen WW

1 esser rentabile, esser productive


renderend BN

1 rentabile, profitabile, remunerative
-- bedrijf = interprisa rentabile
een kapitaal -- maken = render productive un capital
niet -- = improductive


rendez-vous ZN

1 rendez-vous (F), intervista


rendez-voushuis ZN

1 bordello secrete


rendier ZN

1 ren


rendiergewei ZN

1 cornos/conamento/cornatura de ren


rendierhuid ZN

1 pelle de ren


rendierjager ZN

1 chassator {sj} de renes


rendierkalf ZN

1 vitello de ren


rendierkudde ZN

1 grege de renes


rendierleder ZN

1 corio de ren


rendiermelk ZN

1 lacte de ren


rendiermos ZN

1 lichen del renes, cladonia


rendiervel ZN

1 pelle de ren


rendiervlees ZN

1 carne de ren


renegaat ZN

1 renegato, apostata


renet ZN

1 reinetta


renetappel ZN

1 reinetta


reneweren WW

1 (vernielen) ruinar, destruer


renforceren WW

1 reinfortiar


rengalop ZN

1 galopo de cursa


renkameel ZN

1 mehari


renloop ZN

1 cursa, galopo


rennen WW

1 (hard lopen) currer
iemand achterna -- = currer detra un persona
op iemand af -- = currer verso un persona
2 (galopperen) galopar


renner ZN

1 (wielrenner) curritor (cyclista)


rennersveld ZN

1 curritores, participantes al cursa


renogram ZN

1 renogramma


renommee ZN

1 reputation


renonceren WW

1 renunciar


renovatie ZN

1 (hernieuwing) renovation
2 (aanpassing van woningen) renovation, rehabilitation
-- van een wijk = renovation de un quartiero


renoveren WW

1 (hernieuwen) renovar
2 (mbt woningen) renovar, rehabilitar
een wijk -- = renovar un quartiero
woningen -- = renovar casas


renpaard ZN

1 cavallo de cursa, cursero


rensport ZN

1 (sport (E) de) cursa, turf (E)


renstal ZN

1 stabulo de cavallos de cursa


rentabel BN

1 Zie: rendabel


rentabiliseren WW

1 rentabilisar
-- = rentabilisation


rentabilisering ZN

1 rentabilisation


rentabiliteit ZN

1 rentabilitate, bon rendimento


rentabiliteitsbeginsel ZN

1 principio del rentabilitate


rentabiliteitsberekening ZN

1 calculo/calculation del rentabilitate


rentabiliteitswaarde ZN

1 valor del rentabilitate


rente ZN

1 (inkomsten van vaste goederen/belegde gelden) renta, interesse
van zijn --n leven = viver de su rentas
2 (vergoeding voor het lenen van een geldsom) interesse
gekweekte -- = interesse accumulate
-- op -- = interesse composite
lening tegen -- = presto a/con interesse
-- opbrengen/afwerpen = dar/producer interesse
op -- zetten = poner/mitter a interesse
-- trekken = perciper un interesse
-- uitkeren = pagar interesse


renteaftrek ZN

1 interesse(s) deductibile, deduction de interesse


rentearbitrage ZN

1 arbitrage de interesse


rentebank ZN

1 banca de deposito


rentebaten ZN MV

1 interesse recipite


rentebedrag ZN

1 amonta/summa de interesse


rentebepaling ZN

1 determination del interesse


renteberekening ZN

1 calculo/calculation de interesse


rentebetaler ZN

1 pagator de interesse


rentebetaling ZN

1 pagamento de interesse


rentebewijs ZN

1 Zie: rentecoupon


renteclausule ZN

1 clausula de interesse


rentecoupon ZN

1 coupon (F) (de interesse)


rentedag ZN

1 die/jorno de interesse


rentedaling ZN

1 bassa de interesse


rentederving ZN

1 perdita de interesse


rentedragend BN

1 Zie: rentegevend


rentegarantie ZN

1 garantia de interesse


rentegevend BN

1 (waarvan men rente krijgt) productive de interesse(s)
--e investering = investimento productive
2 (renderend) rentabile, profitabile, remunerative
-- maken = render rentabile, rentabilisar
het -- maken = rentabilisar


rentekoers ZN

1 Zie: rentestandaard


renteloos BN

1 (waarvan geen rente geheven wordt) sin interesse, gratuite
-- voorschot = avantia/presto sin interesse
--e schuld = debita sin interesse
2 (geen rente gevend) improductive
-- kapitaal = capital improductive
geld niet -- laten liggen = non lassar improductive le moneta


rentemarge ZN

1 margine de interesse


renten WW

1 producer interesse(s)
laag --de leningen verstrekken = accordar prestos a un debile taxa de interesse, conceder prestos a basse interesse


rentenier ZN

1 persona qui vive de renta/de su rentas, rentero


rentenieren WW

1 (van zijn rente leven) viver de su rentas
2 (niets uitvoeren) non facer nihil, otiar


renteniersleven(tje) ZN

1 vita de rentero


rentepeil ZN

1 nivello del interesses


rentepercentage ZN

1 percentage de interesse


renterekening ZN

1 conto de interesse


renteschuld ZN

1 arretrato de interesse


rentestand ZN

1 taxa de interesse


rentestandaard ZN

1 nivello/taxa de interesse


rentestijging ZN

1 altiamento del taxa de interesse


rentetarief ZN

1 tarifa/taxa de interesse


rentetrekker ZN

1 beneficiario de (un) renta


rentevergoeding ZN

1 pagamento de interesse


renteverhoging ZN

1 altiamento del taxa de interesse


renteverlaging ZN

1 reduction del taxa de interesse


renteverlies ZN

1 perdita de interesse


rentevoet ZN

1 taxa de interesse
tegen een -- van 8 % = con un interesse de 8 %
de tarieven zijn berekend tegen een -- van 4% = le tarifas ha essite calculate a un taxa de interesse de 4%


rentevoordeel ZN

1
u heeft dan een -- = vos pote profitar del interesse plus alte


rentmeester ZN

1 (iemand die een goed beheert) intendente
ambt van -- = intendentia
2 (administrateur) administrator, economo
ambt van -- = carga de administrator, economato


rentmeesterambt ZN

1 Zie: rentmeesterschap


rentmeesterschap ZN

1 intendentia
2 carga de administrator, economato, administration


rentree ZN

1 retorno, reapparition
zijn -- maken = facer su reapparition


renunciatie ZN

1 renunciation, renunciamento


renunciëren WW

1 renunciar


renvooi ZN

1 nota marginal


reofiel BN

1 rheophile


reogram ZN

1 rheogramma


reologie ZN

1 rheologia
specialist in de -- = rheologo


reologisch BN

1 rheologic


reometer ZN

1 rheometro


reorganisatie ZN

1 reorganisation, remaneamento, reordination, recontruction


reorganisatiecommissie ZN

1 commission de reorganisation


reorganisatieplan ZN

1 plano de reorganisation


reorganisator ZN

1 reorganisator


reorganiseren WW

1 reorganisar, remanear, reordinar, reconstruer
het -- = reorganisation, remaneamento, reordination, reconstruction
dat bedrijf wil -- = iste interprisa vole reorganisar se


reorganiserend BN

1 reorganisatori


reoriënteren WW

1 reorientar


reoscoop ZN

1 rheoscopio


reoscopisch BN

1 rheoscopic


reostaat ZN

1 rheostato


reostatisch BN

1 rheostatic


reotoom ZN

1 rheotomo


reovirus ZN

1 reovirus


reoxydatie ZN

1 reoxydation


reoxyderen WW

1 reoxydar


reoxygenatie ZN

1 reoxygenation


rep ZN

1
in -- en roer brengen = causar confusion/agitation/commotion
het hele land was in -- en roer = tote le pais esseva in un stato de agitation/commotion


reparabel BN

1 reparabile


reparateur ZN

1 reparator


reparatie ZN

1 reparo, reparation, refaction
-- van een meubelstuk = reparation de un mobile
-- klaar terwijl u wacht = reparationes immediate


reparatieafdeling ZN

1 section de reparation


reparatie-atelier ZN

1 Zie: reparatiewerkplaats


reparatiebedrijf ZN

1 interprisa de reparationes


reparatiedienst ZN

1 servicio de reparation(es)


reparatiedok ZN

1 dock (E) de reparation


reparatiehelling ZN

1 Zie: reparatiewerf


reparatie-inrichting ZN

1 Zie: reparatiewerkplaats


reparatiekosten ZN MV

1 costos de reparation


reparatierekening ZN

1 factura/nota de reparation


reparatieuitgaven ZN MV

1 expensas/dispensas/costos de reparation


reparatiewerf ZN

1 cantier naval de reparationes


reparatiewerkplaats ZN

1 officina de reparation(es)


reparatiewerkzaamheden ZN MV

1 labores/travalios de reparation


reparatuur ZN

1 reparation


repareerbaar BN

1 reparabile


repareerbaarheid ZN

1 reparabilitate


repareren WW

1 (herstellen) reparar, refacer
het -- = reparation, refaction
zijn schoenen laten -- = facer reparar su scarpas


reparteren WW

1 repartir


repartitie ZN

1 repartition


repartitiestelsel ZN

1 systema de repartition


repasseren WW

1 (nog eens controleren) controlar de novo


repatriant ZN

1 persona qui repatria, repatriato


repatriatie ZN

1 repatriation


repatriëren WW

1 repatriar
het -- = repatriation


repatriëring ZN

1 repatriation
-- van krijgsgevangenen = repatriation de prisioneros de guerra


repatriëringsschip ZN

1 nave de repatriation


repel ZN

1 rastrello de lino


repercussie ZN

1 repercussion
de -- van de oorlog op de scheepvaart = le repercussion del guerra super le navigation


repercussiviteit ZN

1 repercussivitate


repertoire ZN

1 repertoire (F), repertorio
het klassieke -- = le repertorio classic
zijn hele -- afzingen = cantar tote su repertorio
dat staat niet op zijn -- = isto non forma parte de su repertorio


repertoiretheater ZN

1 Zie: repertoiretoneel


repertoiretoneel ZN

1 theatro de repertoire (F)/de repertorio


repertorium ZN

1 repertorio


repeteergeweer ZN

1 fusil a/de repetition, fusil automatic


repeteervuur ZN

1 tiro repetite


repeteerwekker ZN

1 eveliator a/de repetition


repetent ZN

1 periodo
-- van een breuk = periodo de un fraction
nul komma 3 -- = zero comma periodo tres, zero comma tres periodic


repeteren WW

1 repeter, revisar
zijn rol -- = repeter/revisar su rolo
een les -- = repeter/revisar un lection
een --d motief = un motivo que se repete
2 (TONEEL) repeter, probar


repeterend BN

1
--e breuk = fraction periodic


repetitie ZN

1 (herhaling) repetition
2 (op school) test (E)
3 (TONEEL) repetition, proba, prova, essayo
generale -- = repetition/proba/essayo general


repetitiecijfer ZN

1 nota de test (E)


repetitiegeweer ZN

1 Zie: repeteergeweer


repetitieles ZN

1 lection de revision


repetitiemechanisme ZN

1 mechanismo de repetition


repetitiemethode ZN

1 methodo de repetition


repetitieteken ZN

1 signo de repetition


repetitio ZN

1 (TAAL) perissologia


repetitor ZN

1 repetitor


repigmentatie ZN

1 repigmentation


replantatie ZN

1 reimplantation


repletie ZN

1 repletion, corpulentia, obesitate


replica ZN

1 (kopie) replica, copia, reproduction, duplicato
2 (afgietsel) replica
bronzen -- van een stenen beeld = replica in bronzo de un statua in petra
3 (herhaling) repetition


replicatief BN

1 replicative


repliceren WW

1 (antwoorden) replicar
2 (JUR) replicar


repliek ZN

1 (weerwoord) replica
van -- dienen = replicar
2 (JUR) replica
3 (antwoord) replica


repliëren WW

1 replicar


repolarisatie ZN

1 repolarisation


reponderen WW

1 responder (de)


reportage ZN

1 reportage
fotografische -- = reportage photographic
luisteren naar de -- van een voetbalwedstrijd = ascoltar le reportage de un match (E) de football (E)


reportagedienst ZN

1 servicio de reportage


reportagefotografie ZN

1 photographia de reportage


reportageploeg ZN

1 equipa de reportage


reportagestijl ZN

1 stilo de reportage


reportagewagen ZN

1 auto(mobile) de reportage, studio mobile


reporter ZN

1 reporter (E)


reporteren WW

1 (HAND) reportar
zijn positie -- = reportar su position


reporterswerk ZN

1 reportages


repositie ZN

1 reposition


reppen WW

1
van iets -- = mentionar un cosa, facer mention de un cosa, citar un cosa
2 (zich haasten) hastar se


represaille ZN

1 represalia, retaliation
--s nemen tegen = prender/exercer represalias contra, retaliar contra
als -- = como represalia


represaillemaatregel ZN

1 (mesura de) represalia, mesura de retaliation
--en nemen tegen = exercer represalias contra, retaliar contra


represaillerecht ZN

1 derecto de represalia


representant ZN

1 (vertegenwoordiger) representante
2 (drager van een eigenschap, exponent van een stroming) representante
-- van de vredesbeweging = representante del movimento pacifista
3 (produkt) producto
4 (WISK) representante


representatie ZN

1 representation
recht van -- = derecto de representation
(COMP) interne -- = representation interne


representatief BN

1 representative
--e figuur = persona representative
--e groep = gruppo representative
het --e stelsel = le systema representative


representatiegelden ZN MV

1 Zie: representatiekosten


representatiekosten ZN MV

1 costos/expensas de representation


representativiteit ZN

1 representativitate


representeren WW

1 representar


representering ZN

1 representation


repressibel BN

1 repressibile
-- enzym = enzyma repressibile


repressie ZN

1 repression


repressief BN

1 repressive
--e maatregel = mesura repressive/de repression
--e tolerantie = tolerantia repressive


repressiemaatregelen ZN

1 mesura repressive/de repression


repressiemethode ZN

1 methodo de repression


repressiepolitiek ZN

1 politica de repression


reprimande ZN

1 reprimenda
een -- geven = dar un reprimenda
een -- krijgen = reciper un reprimenda


reprimeren WW

1 reprimer


reprint ZN

1 reproduction


reprise ZN

1 (herhaling van een voorstelling) reprisa
2 (MUZ) reprisa
3 (SPORT) reprisa
4 (JUR) (terugneming) reprisa
recht van -- = derecto de reprisa


repro ZN

1 reproduction


reprobatie ZN

1 reprobation


reproberen WW

1 reprobar


reproduceerbaar BN

1 reproducibile


reproduceerbaarheid ZN

1 reproducibilitate


reproduceren WW

1 reproducer
het -- = reproduction
een historische gebeurtenis -- = reproducer un evento historic
fotografisch -- = reproducer photographicamente
grafisch -- = reproducer graphicamente
zich snel --de organismen = organismos que se reproduce rapidemente
2 (uit het geheugen opzeggen) repeter


reproducerend BN

1 reproductive


reproduktie ZN

1 (nabootsing) reproduction, copia, facsimile, replica
fotografische -- = reproduction photographic
slechte -- = mal reproduction
2 (nieuwe voortbrenging) reproduction
menselijke -- = reproduction human
3 (herhaling) reproduction, repetition
4 (het nabootsen) reproduction


reproduktieapparaat ZN

1 apparato de reproduction


reproduktiecamera ZN

1 camera de reproduction


reproduktiecijfer ZN

1 (demografie) taxa de reproduction/de fertilitate


reproduktief BN

1 reproductive


reproduktiekosten ZN MV

1 costos de reproduction


reproduktieprocédé ZN

1 processo/procedimento de reproduction


reproduktietechniek ZN

1 technica/procedimento/methodo de reproduction, reprographia


reproduktievermogen ZN

1 (voortplantingsvermogen) facultate procreative/de reproduction


reproduktiviteit ZN

1 reproductivitate


reprograaf ZN

1 reprographo


reprograferen WW

1 reprographar


reprografie ZN

1 reprographia


reprografisch BN

1 reprographic


reprorecht ZN

1 derecto de reproduction


reptiel ZN

1 reptile


reptielenhuid ZN

1 pelle de reptile


reptielenoog ZN

1 oculo de reptile


reptielensoort ZN

1 specie/sorta de reptiles


republiek ZN

1 republica
presidentiële -- = republica presidential
democratische -- = republica democratic
Verenigde Arabische Republiek = Republica Arabe Unite
Republiek der Verenigde Nederlanden = Republica del Paises Basse Unite
de -- uitroepen = proclamar le republica
de -- vestigen/stichten = instaurar le republica
tot een -- maken = republicanisar
2
-- der letteren = mundo del litteras


republikanisme ZN

1 republicanismo


republikein ZN

1 republicano


republikeins BN

1 republican
--e kalender = calendario republican
-- regeringsvorm = forma republican de governamento
--e partij = partito republican
--e ideeën = ideas republican
-- maken = republicanisar
--e gezindheid = republicanismo


repudiatie ZN

1 repudiation


repudiëren WW

1 repudiar
het -- = repudiation


repugnant BN

1 repugnante


repuls ZN

1 repulso, repulsion, repellentia, rejection, refusa, responsa negative


repulsie ZN

1 (NAT) (afstoting) repulsion
2 (afwijzing) Zie: repuls


repulsief BN

1 repulsive
--e potentiaal = potential repulsive


repulsiekracht ZN

1 fortia repulsive/de repulsion


repulsiemotor ZN

1 motor a/de repulsion


reputatie ZN

1 reputation, renomine, fama
vlekkeloze -- = reputation sin macula
van slechte -- = de mal reputation/fama, malfamate
een goede -- genieten = gauder de un bon reputation
iemands -- bezoedelen = denigrar/macular le reputation de un persona
zijn -- staat buiten kijf = su reputation es inattaccabile/e foras de dubitas
gevestigde -- = reputation ben establite
een man van -- = un homine de bon reputation
zijn -- ophouden = mantener su reputation
dat is hij aan zijn -- verplicht = noblesse oblige (F)


requiem ZN

1 (dodenmis) missa de defunctos, (missa de) requiem
2 (muziek) requiem
het Requiem van Mozart = le Requiem de Mozart
een -- componeren = componer un requiem


requiemmis ZN

1 missa de defunctos/de requiem


requiescat in pace, R.I.P.

1 requiescat in pace, R.I.P. (LATIJN)


requisitoir ZN

1 requisitorio
hij kwam met een heel -- voor de dag = ille presentava un ver requisitorio
zijn boek is één -- tegen = su libro es un longe requisitorio contra, tote su libro es un accusation contra


rescissie ZN

1 rescission


rescontre ZN

1 (HAND) liquidation


rescriberen WW

1 rescriber, inviar un rescripto


rescript ZN

1 rescripto, responsa scripte


research ZN

1 recerca(s), investigation(es)
toegepaste -- = recerca/investigation applicate
operationele -- = recerca/investigation operative
-- doen = facer recerca


researcharbeid ZN

1 Zie: researchwerk


researchcentrum ZN

1 centro de recerca(s)/investigation(es)


researchinstituut ZN

1 instituto de recerca(s)/de investigation(es)


researchlaboratorium ZN

1 laboratorio de recerca(s)/de investigation(es)


researchprogramma ZN

1 programma de recerca(s)/de investigation(es)


researchproject ZN

1 projecto de recerca(s)/de investigation(es)


researchteam ZN

1 equipa de recerca(s)/de investigation(es)


researchwerk ZN

1 (labor/travalio de) recerca(s)/investigation(es)
-- verrichten = recercar, investigar


researchwerker ZN

1 recercator, investigator


reseceren WW

1 resecar


resectie ZN

1 resection


resectiemes ZN

1 cultello de resection


resectiezaag ZN

1 serra de resection


resectoscoop ZN

1 resectoscopio


reseda ZN

1 reseda


reseda(kleur) ZN

1 verde reseda, reseda


resedaächtig BN

1 resedacee


resedafamilie ZN

1 resedaceas


resedageur ZN

1 odor de reseda


resedagroen ZN

1 reseda


resedasoort ZN

1 sorta de reseda


resedazaad ZN

1 semine de reseda


reserpine ZN

1 reserpina


reservaat ZN

1 reserva
2 (PLANTK, DIERK) reserva natural


reservatio mentalis ZN

1 restriction mental


reserve ZN

1 (noodvoorraad) reserva(s), provision
monetaire --s = reservas/fundos monetari
financiële -- = reserva financiari
stille -- = reserva celate/occulte/latente
fysieke -- = reserva physic
geestelijke -- = reserva mental
iets in -- houden = tener alique in reserva
--s aanleggen = approvisionar se, immagazinar provisiones
zijn --s aanspreken = recurrer a su reservas
hij heeft nog niet al zijn --s aangesproken = il le resta/remane ancora reservas
2 (plaatsvervanger) reimplaciante, substituto, supernumerario, (SPORT ook) (jocator de) reserva
eerste -- = prime reimplaciante/substituto
3 (groep personen die gereed gehouden worden) reserva, (MIL) truppas de reserva
bij de --s ingedeeld = esser de reserva
4 (terughoudendheid) reserva, reticentia
met de grootste -- = con le major reserva
enige -- is hierbij geboden = un certe reserva es requirite, isto require un certe reserva
onder -- aanvaarden = acceptar con multe reservas
een -- maken op een bepaald punt = facer un reserva in un puncto determinate
zonder enige -- = sin reserva(s)
5 (kapitaal) reserva
opname van de --s in het kapitaal = incorporation del reservas al capital


reserveanker ZN

1 ancora de reserva


reserveband ZN

1 pneu(matico) de reserva/de succurso/de recambio


reservebank ZN

1 (SPORT) banco del jocatores de reserva/del reservas/del reimplaciantes/del substitutos
op de -- zitten = esser de reserva


reservecapaciteit ZN

1 capacitate de reserva


reservedeel ZN

1 parte de reserva


reserve-eenheid ZN

1 unitate de reserva


reservefonds ZN

1 fundo de reserva


reservegeld ZN

1 moneta de reserva


reservegereedschap ZN

1 utensiles/instrumentos de reserva


reservegeschut ZN

1 artilleria de reserva


reservegetal ZN

1 numero de reserva


reservekabel ZN

1 cablo de reserva


reservekader ZN

1 quadro de reserva, reserva


reservekapitaal ZN

1 capital de reserva


reservekapitein ZN

1 capitano de reserva


reservekas ZN

1 Zie: reservefonds


reservelamp ZN

1 lampa de reserva


reservelocomotief ZN

1 locomotiva de reserva


reservemateriaal ZN

1 material de reserva


reserveofficier ZN

1 officiero de reserva


reserve-onderdeel ZN

1 pecia distachate {sj}/de recambio


reservepaard ZN

1 cavallo de reserva


reservepersoneel ZN

1 personal de reserva


reservepomp ZN

1 pumpa de reserva


reserverekening ZN

1 conto de reserva


reserveren WW

1 (afzonderlijk houden) reservar
de bedrijfswinst -- = reservar le beneficios del interprisa
geld -- = reservar moneta
een artikel voor iemand -- = reservar un articulo pro un persona
2 (voorbehouden) reservar
zich rechten -- = reservar se derectos
3 (een bijzondere bestemming geven) reservar, destinar
4 (bespreken) reservar
een reis -- = reservar un viage
een tafel -- in een restaurant = reservar un tabula in un restaurante
telefonisch -- = reservar per telephono


reservering ZN

1 reservation
-- van een kamer = reservation de un camera
-- van een tafel in een restaurant = reservation de un tabula in un restaurante
telefonische -- = reservation per telephono
een -- annuleren = annullar un reservation


reserveschroef ZN

1 vite de reserva


reservesleutel ZN

1 clave de reserva


reservespeler ZN

1 (jocator de) reserva, reimplaciante, substituto


reservetank ZN

1 reservoir (F)/tank (E) de reserva


reservetroepen ZN MV

1 truppas/fortias de reserva, reserva


reservevetstoffen ZN MV

1 lipides de reserva


reservevoedsel ZN

1 (BIOL) reservas


reservewiel ZN

1 rota de recambio/de reserva/de succurso


reservezeil ZN

1 vela de reserva


reservist ZN

1 (MIL) reservista
2 (invaller) reimplaciante, substituto


reservoir ZN

1 (vergaarbak) cisterna, recipiente, reservoir (F), tank (E), receptaculo
2 (bewaarplaats van water) reservoir (F), bassino, cisterna
achter een stuwdam vormt zich een -- = un reservoir/bassino se forma detra le barrage
3 (verzameling personen) reservoir (F), reserva
-- van arbeidskrachten = reservoir/reserva de mano de obra


reservoirgesteente ZN

1 rocca reservoir (F)


resident ZN

1 residente
2 (hoge bestuursambtenaar in het voormalige Nederlands Indië) residente


residentie ZN

1 residentia


residentieel BN

1 residential


residentiestad ZN

1 residentia


residentschap ZN

1 (gebied) residentia
2 (ambt) residentia
3 (tijd) residentia


residentswoning ZN

1 residentia


resideren WW

1 resider
hij resideert in de hoofdstad = ille reside in le capital


residu ZN

1 residuo
-- van het smeltproces = residuo del fusion


residuaal BN

1 residual, residuari


residuair BN

1 residuari, residual


residueel BN

1 residual, residuari


residuwaarde ZN

1 valor residual/residuari


resignatie ZN

1 resignation


resigneren WW

1 resignar


resiliabel BN

1 annullabile, cancellabile, terminabile


resiliatie ZN

1 annullation, cancellation, invalidation


resinaat ZN

1 resinato


resine ZN

1 resina


resineren WW

1 resinar


resineus BN

1 resinose


resiniet ZN

1 resinite


resistent BN

1 resistente, resistive, (MED ook) renitive
-- tegen ziekten = resistente a maladias


resistentie ZN

1 resistentia, (MED ook) renitentia


resisteren WW

1 resister


resistiviteit ZN

1 resistivitate
-- tegen aardbevingen = resistivitate al tremores de terra


resocialisatie ZN

1 reinsertion in le societate, resocialisation, (heropvoeding) reeducation


resocialiseren WW

1 reinserer/reinsertar in le societate, (heropvoeden) reeducar


resocialisering ZN

1 Zie: resocialisatie


resolutie ZN

1 resolution
een -- indienen = presentar un resolution
er werden twee --s aangenomen = duo resolutiones ha essite adoptate/approbate
2 oplossing
maximale -- = resolution maximal


resoluut BN

1 resolute, decise, decidite, determinate, firme
--e kerel = typo resolute/decisive
-- optreden = ager con resolution
-- de waarheid zeggen = dicer resolutemente le veritate


resoluutheid ZN

1 decision, resolution, determination


resolvente ZN

1 (WISK) resolvente
-- van een vergelijking = resolvente de un equation


resolveren WW

1 (ontbinden) resolver, dissolver, disintegrar
2 (besluiten) resolver, decider, determinar


resonans ZN

1 resonantia


resonansbodem ZN

1 Zie: resonantiebodem


resonantie ZN

1 (ook NAT) resonantia
magnetische -- = resonantia magnetic


resonantieabsorptie ZN

1 absorption de resonantia


resonantieamplitude ZN

1 amplitude de resonantia


resonantiebodem ZN

1 cassa de resonantie


resonantiedeeltje ZN

1 particula de resonantia


resonantiefrequentie ZN

1 frequentia resonante/de resonantia


resonantiekromme ZN

1 curva de resonantia


resonantieruimte ZN

1 camera resonante


resonantiescherpte ZN

1 acuitate de resonantia


resonantietrilling ZN

1 vibration/oscillation de resonantia


resonantieverschijnsel ZN

1 phenomeno de resonantia


resonantieversterker ZN

1 amplificator de resonantia


resonator ZN

1 resonator
planparallele -- = resonator plan-parallel
akoestische -- = resonator acustic


resoneren WW

1 (klinken) resonar
het -- = resonantia
2 (weergalm geven) resonar, echoar, repercuter
3 (weerklank vinden) haber echo/resonantia


resorberen WW

1 resorber, reabsorber


resorcine ZN

1 resorcina, resorcinol


resorcinol ZN

1 resorcinol, resorcina


resorptie ZN

1 resorption, reabsorption


resorptieoppervlak ZN

1 superficie de resorption/de reabsorption


resorptietijd ZN

1 tempore de resorption/de reabsorption


resorptievermogen ZN

1 poter/capacitate de resorption/de reabsorption


respect ZN

1 respecto, consideration, estima, deferentia, reverentia
gebrek aan -- = manco/mancantia de respecto
-- afdwingen/inboezemen = facer se respectar, infunder/inspirar respecto
-- verdienen = esser digne de respecto
daar heb ik -- voor = io respecta isto
-- voor iemand hebben = haber/sentir respecto pro un persona
-- tonen = monstrar respecto/deferentia
iemand met -- behandelen = tractar un persona con respecto/deferentia
iemand niet met het verschuldigde -- bejegenen = non tractar un persona con le respecto debite
-- hebben voor = respectar, reverer
met alle -- gezegd = con tote respecto


respectabel BN

1 (eerbiedwaardig) respectabile
2 (achtenswaardig) respectabile, honorabile, estimabile
een -- beroep = un profession respectabile
-- handelen = ager honorabilemente
iemand -- behandelen = tractar un persona con respecto/consideration
3 (indrukwekkend) respectabile, (aanzienlijk) considerabile
een -- bedrag = un amonta/summa respectabile/considerabile
een -- aantal = un numero respectabile/considerabile


respectabiliteit ZN

1 respectabilitate


respectblad ZN

1 pagina liminar/blanc


respecteren WW

1 (blijk geven van eerbied) respectar, (vereren) reverer, (bewonderen) admirar
hij wordt als vakman gerespecteerd = on le respecta pro su qualitates professional
de ploeg respecteerde de tegenstanders = le equipa ha respectate le adversarios
zichzelf -- = respectar se
2 (met eerbied behandelen) respectar, (eerbiedigen) deferer
iemands opvattingen -- = respectar le opiniones de un persona
de natuur -- = respectar le natura
zijn ouders -- = respectar su parentes/genitores
3 (naleven) respectar, observar
de traditie -- = respectar le tradition
4 (HAND) (honoreren) honorar


respectief BN

1 respective
hun --e namen = lor nomines respective


respectievelijk BN

1 respective
zij namen hun --e plaatsen in = illes occupava lor placias respective


respectievelijk VW

1 o, o alternativemente


respectievelijk BW

1 respectivemente
zij zijn -- voorzitter, penningmeester en secretaris = illes es presidente, tresorero e secretario, respectivemente


respectloos BN

1 sin respecto


respectueus BN

1 respectuose, reverente, reverentiose, deferente


respectvol BN

1 Zie: respectueus


respijt ZN

1 (uitstel) prorogation, ajornamento, (van straf) suspension
iemand -- verlenen = dar/accordar/conceder un prorogation a un persona
2 (onderbreking) pausa, interruption
zonder -- = sin interruption


respijtdagen ZN MV

1 dies/jornos de gratia


respiratie ZN

1 respiration


respiratie-apparaat ZN

1 Zie: respiratietoestel


respiratiecentrum ZN

1 centro respiratori/de respiration


respiratietoestel ZN

1 apparato respiratori, respirator


respiratoir BN

1 Zie: respiratorisch


respirator ZN

1 respirator, apparato respiratori


respiratorisch BN

1 respiratori
-- accent = accento respiratori
(BIOL) -- quotiënt = quotiente respiratori


respireren WW

1 respirar


respirometer ZN

1 respirometro


respirometrie ZN

1 respirometria


respirometrisch BN

1 respirometric


respondent ZN

1 (STAT) persona interrogate/inquestate
2 persona qui defende un these/thesis


responderen WW

1 (antwoorden) responder


respons ZN

1 (reactie) reaction, responsa, replica
-- krijgen = reciper un reaction
-- verwekken = suscitar reactiones
-- op een circulaire = responsa a un circular
2 (mbt een beurtzang) responso, responsorio


responsabel BN

1 (verantwoordelijk) responsabile
2 (aansprakelijk) responsabile


responsabiliteit ZN

1 (verantwoordelijkheid) responsabilitate
2 (aansprakelijkheid) responsabilitate


response ZN

1 reaction, responsa


responsie ZN

1 (beantwoording in de beurtzang) responso(s), responsorio
2 (reactie) reaction, responsa
3 (NAT, TECHN) reaction
de -- van de kleppen op de drukstoten = le reaction del valvulas al pression


responsief BN

1 responsive


responsorie ZN

1 responso, responsorio


responsorium ZN

1 Zie: responsorie


ressentiment ZN

1 resentimento, rancor


ressort ZN

1 (springveer) resorto
2 (ambts/rechtsgebied) jurisdiction
het -- van deze arrondissementsrechtbank = le jurisdiction de iste tribunal/corte de districto
dat valt buiten ons -- = isto es foris de nostre jurisdiction
3 (rechts/bestuursbevoegdheid) jurisdiction
4 (gebied van bekwaamheid) competentia


ressorteren WW

1
-- onder = pertiner al jurisdiction de, depender de, cader sub
dit ressorteert onder zijn bevoegdheid = isto entra intra su competentia, isto es de su competentia
2 (FIG) esser del incumbentia de


ressource ZN

1 ressource (F), recurso, remedio


rest ZN

1 resto, restante,
<B>de -- van zijn leven = le resto de su vita
de -- van het gebruikte materiaal = le resto del material utilisate
de --en van een vroegere schoonheid = le belle restos
de -- van het boek is weinig interessant = le resto del libro es pauco/poco interessante
de -- kun je wel raden = tu divina le resto
stoffelijke --en = restos mortal
wat de -- betreft = quanto al resto
--en van een vergane glorie = vestigios de un splendor passate
een --je hoop = un residuo de sperantia
2 (WISK) resto
de deling gaat op zonder -- = le division non lassa un resto, le division es exacte, isto es un division sin resto


restactiviteit ZN

1 activitate residual


restant ZN

1 restante, resto, residuo
het -- van de oplage = le restos del edition
een -- aan eergevoel = un minimo de honor, un residuo de dignitate


restantenlijst ZN

1 lista de restantes


restantenopruiming ZN

1 liquidation de restantes


restantenpartij ZN

1 partita de restantes


restantenuitverkoop ZN

1 Zie: restantenopruiming


restaurant ZN

1 restaurant (F), restaurante
vegetarisch -- = restaurante vegetarian
Chinees -- = restaurante chinese {sj}
-- met drie sterren = restaurante/restaurant de tres stellas
in een -- gaan eten = ir mangiar in un restaurante


restauranthouder ZN

1 proprietario de un restaurante/restaurant (F), restaurator


restaurantkelner ZN

1 servitor de restaurante/de restaurant (F)


restaurantpersoneel ZN

1 personal de restaurante/de restaurant (F)


restauranttafel ZN

1 tabula de restaurante/de restaurant (F)


restaurateur ZN

1 (iemand die restauraties verricht) restaurator
2 (restauranthouder) proprietario de un restaurante/restaurant (F), restaurator


restauratie ZN

1 (SPOORW) restaurante, restaurant (F), buffet (F)
2 (het restaureren) restauration, renovation, rehabilitation
-- van het gebit = restauration del dentes/del dentatura
iemand die --s verricht = restaurator
3 (herstel van een regime) restauration
4 (verfrissing) refrescamento


restauratie-architect ZN

1 architecto de restauration


restauratiebudget ZN

1 budget (E) de restauration


restauratiehouder ZN

1 proprietario de un restaurante/restaurant (F), restaurator, (SPOORW ook) buffetero


restauratiekosten ZN MV

1 costos de restauration


restauratieplan ZN

1 plano de restauration


restauratierijtuig ZN

1 Zie: restauratiewagen


restauratiewagen ZN

1 wagon restaurante


restauratiewerkzaamheden ZN MV

1 labores/travalios de restauration/renovation


restaureerbaar BN

1 restaurabile
niet -- = irrestaurabile


restaureren WW

1 restaurar, renovar, rehabilitar, reconditionar
het -- = restauration, renovation, rehabilitation
een kerk -- = restaurar un ecclesia
een monument -- = restaurar un monumento
schilderijen -- = restaurar picturas
te -- = restauribile


restcategorie ZN

1 categoria restante/residual


resten WW

1 remaner, restar
nu rest mij nog te verklaren = solo me resta declarar


resteren WW

1 restar, remaner
het --de bedrag = le amonta/summa restante


restgetal ZN

1 (WISK) resto


restgroep ZN

1 gruppo restante


restitueren WW

1 restituer, (van geld OOK) reimbursar


restitutie ZN

1 restitution, (van geld OOK) reimbursamento


restitutiebewijs ZN

1 certificato de restitution


restitutiecoëfficiënt ZN

1 coefficiente de restitution


restlading ZN

1 (ELEKTR) carga restante/remanente


restmateriaal ZN

1 materiales residue


restrictie ZN

1 restriction
--s maken = facer restrictiones
met de volgende --s = con le sequente restrictiones
zonder -- = sin restriction


restrictiebeleid ZN

1 Zie: restrictiepolitiek


restrictief BN

1 restrictive
een --e interpretatie van een wet geven = dar un interpretation restrictive de un lege


restrictiemaatregelen ZN MV

1 me(n)suras restrictive


restrictiepolitiek ZN

1 politica de restrictiones


restringeren WW

1 (beperken) restringer
2 (MED) constipar
--de middelen = productos que constipa


reststoffen ZN MV

1 residuos


reststroom ZN

1 currente residual


restwaarde ZN

1 valor residual/del residuo, (EC) valor remanente


restzetel ZN

1 sede restante/remanente/residue


resultaat ZN

1 (opbrengst) resultato, rendimento
de onderneming behaalde dit jaar bevredigende resultaten = iste anno le interprisa ha obtenite resultatos satisfaciente
2 (uitslag) resultato, effecto
-- van de verkiezingen = resultato del electiones
het plan had het beoogde -- = le plano habeva le effecto desirate/desiderate
(tevergeefs) zonder -- = sin resultato/effecto
erbarmelijk -- = resultato deplorabile
het verwachte -- = le resultato previste
als -- hebben = haber como resultato, resultar in
3 (positieve uitkomst) resultato
tastbaar -- = resultato tangibile/palpabile/concrete
een -- bereiken = obtener un resultato
zich zonder -- inspannen = effortiar se sin obtener necun resultato, facer effortios inutile, effortiar se inutilmente
de onderhandelingen hebben nog niet tot -- geleid = le negotiationes non jam ha date resultato, le negotiationes ha essite infructuose


resultante ZN

1 (WISK, NAT) resultante
-- van twee krachten = resultante de duo fortias
2 (FIG) resultante


resultatenrekening ZN

1 conto del perditas e profitos


resultatief BN

1 (betreffende het resultaat) concernente le resultato
2 (het resultaat uitdrukkend) exprimente le resultato


resulteren WW

1 resultar
dit heeft geresulteerd in zijn ontslag = isto ha resultate in su dimission
het daaruit --de verlies = le perdita que resulta de isto
wat resulteert is = lo que resulta es, lo que on obtene como resultato es, le resultato es


resulterend BN

1 resultante
--e kracht = fortia resultante, resultante


resumé ZN

1 résumé (F), compendio, epitome, summa, summario, summarisation, recapitulation, synopse (-opsis), texto condensate
een -- geven van iets = facer un résumé de un cosa, resumer un cosa


resumeren WW

1 resumer, recapitular, epilogar, epitomar, summarisar
een artikel -- = resumer un articulo
iemand die resumeert = resumitor
resumerend kunnen we zeggen = in résumé (F) nos pote dicer


resumptie ZN

1 Zie: samenvatting


resurrectie ZN

1 resurrection


resusaapje ZN

1 (macaca) rhesus


resuscitatie ZN

1 resuscitation, reanimation


resusfactor ZN

1 factor rhesus


resusnegatief BN

1 rhesus negative


resuspositief BN

1 rhesus positive


retabel ZN

1 retabulo


retaliatie ZN

1 retaliation


retardatie ZN

1 retardation


retarderen WW

1 retardar


retarius ZN

1 retario


retentie ZN

1 (JUR) retention
recht van -- = derecto de retention
2 (MED) retention
-- van de urine = retention del urina


retentierecht ZN

1 derecto de retention


retentieverschijnsel ZN

1 (MED) symptoma de retention


reticentie ZN

1 reticentia


reticulair BN

1 reticular, reticulate
-- bindweefsel = texito connexive/conjunctive/interstitial reticular/reticulate


reticulatie ZN

1 reticulation


reticule ZN

1 Zie: reticulum


reticuleren WW

1 reticular


reticuline ZN

1 reticulina


reticulocyt ZN

1 reticulocyto


reticulo-endotheliaal BN

1 reticuloendothelial
-- systeeem = systema reticuloendothelial


reticulosarcoom ZN

1 reticulosarcoma


reticulum ZN

1 reticulo
endoplasmatisch -- = reticulo endoplasmatic


Retië ZN EIGN

1 Rhetia
bewoner van -- = rheto


Retien ZN EIGN

1 rhetico


retina ZN

1 (netvlies) retina


retiniet ZN

1 retinite


retinitis ZN

1 retinitis, inflammation del retina


retinopathie ZN

1 retinopathia


retinoscoop ZN

1 retinoscopio


retinoscopie ZN

1 retinoscopia


retinoscopisch BN

1 retinoscopic


retirade ZN

1 (terugtocht) retraite (F), retiro
2 (toilet) lavatorio


retireren WW

1 (terugdeinzen) recular
2
zich -- = retirar se


Retisch BN

1 (GEOGR) rhetic, rhetian
Retische Alpen = Alpes Rhetic
2 (GEOL) rhetic


retor ZN

1 (GESCH) rhetor
2 (redenaar) orator


retorica ZN

1 rhetorica, eloquentia
kamer van -- = camera de rhetorica
leraar voor -- = rhetorico


retoriek ZN

1 (retorica) rhetorica
2 (bombast) rhetorica, declamation, emphase (-asis), grandiloquentia
holle -- = rhetorica vacue


retorisch BN

1 (redekunstig) rhetoric, oratoric
--e dichtkunst = poesia rhetoric
--e figuur = figura rhetoric
--e vraag = question rhetoric
--e gebaren = gestor de orator
2 (bombastisch) Zie: bombastisch


Reto-romaans BN

1 rhetoroman, ladin


Reto-romaans ZN

1 (taal) rhetoromano, ladino


retorqueren WW

1 retorquer


retorsie ZN

1 retorsion


retorsiemaatregel ZN

1 mesura de retorsion


retort ZN

1 retorta


retouche ZN

1 retocco


retoucheerpotlood ZN

1 Zie: retoucheerstift


retoucheerstift ZN

1 stilo a/de retocco


retoucheertafel ZN

1 tabula de retocco


retoucheren WW

1 retoccar
het -- = retocco
een foto -- = retoccar un photo(graphia)


retoucheur ZN

1 retoccator


retour ZN

1 (FIN) retorno
2 (retourbiljet) billet de retorno/de ir e retorno
één -- Bilthoven = un ir e retorno Bilthoven


retour BW

1
-- afzender = retorno al expeditor
drie gulden -- geven = render tres florinos
iets -- sturen = retornar un cosa


retourbiljet ZN

1 billet de retorno/de ir e retorno


retouremballage ZN

1 imballage recuperabile


retourenvelop ZN

1 inveloppe responsa/de reinvio


retourhandel ZN

1 Zie: ruilhandel


retourkaartje ZN

1 Zie: retourbiljet


retourlading ZN

1 carga de retorno, (SCHEEP) frete de retorno


retourleiding ZN

1 tubo de retorno


retourneren WW

1 retornar, reinviar
de emballage -- = retornar/reinviar le imballage
de bal -- = retornar le balla


retourreis ZN

1 viage de retorno


retourticket ZN

1 Zie: retourbiljet


retourtje ZN

1 Zie: retourbiljet


retourvlucht ZN

1 (terugreis van een vliegtuig) volo de retorno
2 (vlucht heen en weer) volo de ir e retorno


retourvracht ZN

1 Zie: retourlading


retourzending ZN

1 reinvio


retractatie ZN

1 retraction


retracteren WW

1 retractar


retractie ZN

1 (herroeping) retraction
2 (MED) retraction


retraite ZN

1 (periode van afzondering) retiro
2 (terugtocht) retiro, retraite (F)
3 (rustplaats) retiro


retranscriptie ZN

1 retranscription


retransfusie ZN

1 retransfusion


retransplantatie ZN

1 retransplantation


retribueren WW

1 retribuer, reimbursar


retributie ZN

1 retribution, reimbursamento


retroactief BN

1 retroactive


retroactiviteit ZN

1 retroactivitate


retrocessie ZN

1 retrocession


retrocessief BN

1 retrocessive


retrodateren WW

1 antedatar


retroflex BN

1 retroflexe
--e medeklinker = consonante retroflexe


retroflexie ZN

1 retroflexion


retrograde BN

1 retrograde
-- amnesie/geheugenverlies = amnesia retrograde
(ASTRON) -- beweging = movimento retrograde
-- woordenboek = dictionario retrograde/inverse
(MUZ) -- imitatie = imitation retrograde


retrogrademethode ZN

1 methodo retrograde


retrograderen WW

1 retrogradar


retrogressie ZN

1 retrogression


retrolinguaal BN

1 retrolingual


retronasaal BN

1 retronasal


retropositie ZN

1 retroposition


retrorectaal BN

1 retrorectal


retrospectie ZN

1 retrospection


retrospectief BN

1 retrospective
--e tentoonstelling = exposition/exhibition retrospective, retrospectiva


retrospectief ZN

1 retrospectiva
in -- = in retrospectiva, in un vista retrospective


retroversie ZN

1 retroversion


retroviraal BN

1 retroviral


retrovirus ZN

1 retrovirus


return ZN

1 Zie: returnwedstrijd


returnmatch ZN

1 Zie: returnwedstrijd


returnwedstrijd ZN

1 partita/match (E)/incontro de retorno


reu ZN

1 can mascule


reuk ZN

1 (reukzin) olfaction
zintuig van de -- = senso olfactive
2 (geur) odor, (aangenaam OOK) aroma, perfumo, fragrantia
3 (FIG) reputation, fama, odor
in een kwade -- staan = esser malfamate, haber un mal reputation
in een -- van heiligheid leven/staan = viver in un odor de sanctitate, haber un reputation/fama de un sancto


reukaltaar ZN

1 altar de incenso/del perfumos


reukballetje ZN

1 pastilla de odor


reukcel ZN

1 cellula olfactive/olfactori


reukcentrum ZN

1 centro del olfaction


reukdoosje ZN

1 cassa de odor


reukflesje ZN

1 flacon (F) a/de perfumo


reukgevend BN

1 odifere


reukgewaarwording ZN

1 sensation olfactive/olfactori


reukgras ZN

1 anthoxantho


reukhars ZN

1 benzoe, benzoin


reukklier ZN

1 glandula olfactive/olfactori


reukkwab ZN

1 lobo olfactive/olfactori


reukloos BN

1 (geen reukzin hebbend) disproviste de olfaction
2 (geen reuk afgevend) inodor, sin odor
--e vloeistof = liquido inodor
-- makend = disodorante


reukloosheid ZN

1 absentia de odor


reukmaker ZN

1 perfumator


reukoffer ZN

1 offerenda de incenso/de perfumos
de goden een -- brengen = offerer incenso al deos


reukorgaan ZN

1 organo olfactive/olfactori/nasal


reukprikkel ZN

1 stimulo olfactive/olfactori


reukscherpte ZN

1 acuitate olfactive/olfactori


reukslijmvlies ZN

1 mucosa olfactive/olfactori


reukstof ZN

1 perfumo, substantia/producto odorifere


reukvat ZN

1 incensario


reukverdrijvend BN

1
-- middel = disodorante


reukverdrijver ZN

1 disodorante, suppressor de odor


reukvermogen ZN

1 senso olfactive/olfactori
gebrek aan -- = anosmia


reukwater ZN

1 aqua odorose/de odor, perfumo


reukwerk ZN

1 perfumo(s), perfumeria


reukwerkbereiding ZN

1 perfumeria


reukwerker ZN

1 perfumator


reukwerkhandel ZN

1 perfumeria


reukzeep ZN

1 sapon perfumate/de odor


reukzenuw ZN

1 nervo olfactive/olfactori


reukzin ZN

1 senso olfactive/olfactori, olfaction


reukzinmeter ZN

1 osmometro


reuma ZN

1 Zie: reumatiek


reumapatiënt ZN

1 rheumatico


reumatiebestrijding ZN

1 lucta contra le rheumatismo, campania antirheumatic


reumatiek ZN

1 rheumatismo
acute -- = rheumatismo acute
chronische -- = rheumatismo chronic
middel tegen -- = pharmaco antirheumatic


reumatisch BN

1 rheumatic
--e aandoeningen = affectiones rheumatic
--e pijnen = dolores rheumatic
--e koorts = febre rheumatic
--e artritis = arthritis rheumatic
-- zijn = haber rheumatismo
-- maken = rheumatisar


reumatoïde BN

1 rheumatoide


reumatologie ZN

1 rheumatologia


reumatologisch BN

1 rheumatologic


reumatoloog ZN

1 rheumatologo, rheumatologista, specialista in rheumatologia


reünie ZN

1 reunion
-- van oud-leerlingen van het Baarnsch Lyceum = reunion del ancian alumnos del Lyceo de Baarn


reünist ZN

1 participante a/de un reunion


reup ZN

1 nematodo


reus ZN

1 gigante, colosso
-- op lemen voeten = colosso/gigante al pedes de argilla
strijd van de --en tegen de goden = gigantomachia
(ASTRON) rode -- = gigante rubie
2 (in sprookjes) ogro


reusachtig BN

1 (zeer groot) gigante, gigantic, gigantesc, colossal, enorme, monstro, monstruose
een -- bedrijf = un interprisa gigante
een --e gestalte = un statura gigantesc
2 (prachtig) grandiose, formidabile, extraordinari
een -- idee = un idea grandiose


reusachtigheid ZN

1 enormitate, proportiones gigantic/gigante/gigantesc/colossal


reüsseren WW

1 (PLANTK) prosperar, (groeien) crescer


reutel ZN

1 stertor
op de -- kopen = comprar a credito


reutelen WW

1 (rochelend ademen) respirar con stertor, dar stertores
het -- van de stervenden = le stertor del agonia
2 (kletsen) garrular


reuteling ZN

1 stertor


reutemeteut ZN

1
met de hele -- = con tote le truppa


Reuter ZN EIGN

1 Reuter


reuze BN

1 (geweldig) enorme, grandiose, phantastic, sensational, phenomenal
-- lol = placer folle


reuze! TW

1 excellente!, splendide!, formidabile!, phantastic!


reuzeblij BN

1 multo contente, contentissime, supercontente


reuzeblunder ZN

1 gaffe enorme


reuzegroot BN

1 enorme


reuzehonger ZN

1
-- hebben = haber multe fame


reuzel ZN

1 grassia de porco, axungia
in -- gebakken = frite con grassia de porco


reuzenamarant ZN

1 amarantho speciose


reuzenarbeid ZN

1 labor/travalio gigantesc/gigantic/herculee


reuzenbed ZN

1 dolmen


reuzenboom ZN

1 arbore gigante/gigantesc/gigantic


reuzenformaat ZN

1 formato gigante


reuzengeslacht ZN

1 racia de gigantes


reuzengestalte ZN

1 talia/statura gigantic/gigantesc/colossal/de gigante


reuzengordeldier ZN

1 priodonte, glyptodonte


reuzengroei ZN

1 gigantismo, hypergenese (-esis), hyperplasia, hypertrophia


reuzenhert ZN

1 megacero


reuzenkoopje ZN

1 occasion phenomenal


reuzenkracht ZN

1 fortia gigante/gigantic/gigantesc/herculee/phenomenal


reuzenletters ZN MV

1 litteras enorme/gigante/gigantesc/gigantic


reuzenluiaard ZN

1 megatherio


reuzenmelkwegstelsel ZN

1 supergalaxia


reuzenmolecuul ZN

1 molecula gigante, macromolecula


reuzenmossel ZN

1 tridacna


reuzenpanda ZN

1 panda gigante


reuzenrad ZN

1 grande rota


reuzenschildpad ZN

1 tortuca gigante/gigantesc


reuzenschrede ZN

1 passo gigantesc/gigantic/de gigante
met --n vooruitgaan = avantiar/progreder con passos de gigante


reuzenschubdier ZN

1 pangolin gigante


reuzenslalom ZN

1 slalom gigante


reuzenstap ZN

1 Zie: reuzenschrede


reuzensteen ZN

1 megalitho


reuzenster ZN

1 stella gigante


reuzenstrijd ZN

1 lucta inter gigantes


reuzenverlies ZN

1 perdita gigantesc/gigantic/enorme


reuzenvolk ZN

1 populo de gigantes


reuzenwerk ZN

1 travalio/labor herculee/gigante/gigantesc/gigantic


reuzenzuil ZN

1 columna/colonna gigante/gigantesc/gigantic/enorme


reuzenzwaai ZN

1 (SPORT) volta de gigante, grande volta


reuzenzwenkgras ZN

1 festuca gigante


reuzin ZN

1 giganta, (in sprookjes) ogressa


revaccinatie ZN

1 revaccination, reinoculation


revaccineren WW

1 revaccinar, reinocular


revalidatie ZN

1 reeducation, rehabilitation


revalidatiearts ZN

1 medico/specialista de rehabilitation


revalidatiecentrum ZN

1 centro de reeducation/de rehabilitation


revalidatietijd ZN

1 periodo de reeducation/de rehabilitation


revalideren WW

1 reeducar, rehabilitar


revalorisatie ZN

1 revalorisation


revaloriseren WW

1 revalorisar
het -- = revalorisation


revaluatie ZN

1 revalutation


revalueren WW

1 revalutar


revanche ZN

1 revanche (F)
-- nemen = revanchar se {sj}
iemand -- geven = conceder le revanche a un persona


revanchegedachte ZN

1 pensata/desiro de vengiantia/de vindicantia


revanche-oorlog ZN

1 guerra de revanche (F)


revanchepartij ZN

1 (SPORT) partita de retorno


revanchepolitiek ZN

1 revanchismo {sj}


revancheren WW

1
zich -- = prender su revanche (F)


revanchisme ZN

1 revanchismo {sj}


revanchist ZN

1 revanchista {sj}


revanchistisch BN

1 revanchista {sj}


reveil ZN

1 renascentia
ethisch -- = renascentia del moral christian, rearmamento moral


reveille ZN

1 diana
de -- blazen = sonar le diana
de -- slaan = batter le diana


revelatie ZN

1 (ontdekking) revelation
dat was een -- voor haar = isto esseva un revelation pro illa, isto ha aperite su oculos
2 (persoon) revelation, discoperta
die renner was de -- van de Ronde van Frankrijk = iste curritor esseva le revelation del Tour de France (F)


reveleren WW

1 revelar, discoperir


reven WW

1 arisar
een zeil -- = arisar un vela


revenu ZN

1 interesse, renta, ganio


reverbeeroven ZN

1 furno a/de reverbero


reverberatie ZN

1 (NAT) reverberation


reverbereren WW

1 reverberar


revérence ZN

1 (buiging) reverentia
een -- maken voor iemand = facer un reverentia ante un persona


reverentie ZN

1 (ontzag) reverentia, deferentia
2 (eerbetuiging) homage, testimonio de respecto
3 (buiging) reverentia


rêverie ZN

1 (MUZ) rêverie (F)


revers ZN

1 (keerzijde) reverso, dorso
-- van een medaille = reverso de un medalia
2 (mbt kledingstukken) reverso


reversibel BN

1 reversibile


reversibiliteit ZN

1 reversibilitate


reversie ZN

1 reversion


revêtement

1 s. revestimento
-- calorifuge = revestimento calorifuge


revideren WW

1 (reviseren) revisar
2 (herzien) revisar


revier ZN

1 terreno/territorio de chassa {sj}


revieren WW

1 recognoscer le terreno


revindicatie ZN

1 revindication


revindiceren WW

1 revindicar


reviseren WW

1 revisar
een tekst -- = revisar un texto
een motor -- = revisar un motor


revisie ZN

1 (herziening) revision
-- van een drukproef = revision de un proba/prova (de impression)
algehele -- = revision general
2 (periodieke controle) revision
het vliegtuig ging in de -- = le avion esseva revisate
3 (JUR) revision
-- van een proces = revision de un processo


revisiebedrijf ZN

1 officina de revision


revisieprocedure ZN

1 procedura revisional


revisiewerkplaats ZN

1 Zie: revisiebedrijf


revisiewerkzaamheden ZN MV

1 labores/travalios de revision


revisionisme ZN

1 revisionismo


revisionist ZN

1 revisionista


revisionistisch BN

1 revisionista, revisionistic
--e stellingen = theses revisionista
--e principes = principios revisionistic
een --e politiek voeren = facer un politica revisionistic


revisor ZN

1 controlator, (DRUKK) revisor, corrector


revitalisatie ZN

1 revitalisation


revitaliseren WW

1 revitalisar


revitalisering ZN

1 revitalisation


revival ZN

1 revival (E)


revivificatie ZN

1 revivification


reviviscentie ZN

1 reviviscentia, reanimation, resuscitation


revocabel BN

1 revocabile


revocatie ZN

1 revocation


revoceren WW

1 revocar


revoltant BN

1 revoltante


revolte ZN

1 revolta


revolteren WW

1 (in opstand brengen) revoltar, sublevar
2 (in opstand komen) revoltar se/sublevar se (contra)


revolutie ZN

1 revolution
onbloedige -- = revolution sin effusion de sanguine
gewelddadige -- = revolution violente
industriële -- = revolution industrial
culturele -- = revolution cultural
groene -- = revolution verde
de Russische -- = le revolution russe
spook(beeld) der -- = spectro del revolution
-- in de mode = revolution in le moda
woelingen van een -- = convulsiones de un revolution
een -- te weeg brengen = provocar un revolution
iemand die tegen de -- is = antirevolutionario


revolutionair BN

1 revolutionari
--e ideeën = ideas revolutionari/subversive
--e beweging = movimento revolutionari
--e strijdkrachten = fortias revolutionari
--e extremist = extremista revolutionari
--e bladen = jornales revolutionari
--e vernieuwing = innovation revolutionari
-- socialistisch = socialista revolutionari


revolutionair ZN

1 revolutionario


revolutioneren WW

1 revolutionar


revolver ZN

1 (vuurwapen) revolver (E)
2 (mbt microscoop/filmcamera) revolver (E)
microscoop met vierdelige -- = microscopio a revolver de/a quatro objectivos


revolvercamera ZN

1 camera a/de revolver (E)


revolverdiafragma ZN

1 diaphragma a/de revolver (E)


revolverdraaibank ZN

1 torno a/de revolver (E)


revolvergreep ZN

1 impugnatura de revolver (E)


revolverheld ZN

1 heroe del revolver (E)


revolverkogel ZN

1 balla de revolver (E)


revolverkrediet ZN

1 credito (automaticamente) renovabile


revolverpatroon ZN

1 cartucha {sj} de revolver (E)


revolverschot ZN

1 colpo/tiro de revolver (E)


revolvertang ZN

1 pincia a/de revolver (E)


revolvertas ZN

1 vaina de revolver (E)


revue ZN

1 (tijdschrift) revista, magazine (E)
2 (monstering) revista
de -- (laten) passeren = passar in revista
3 (amusementsprogramma) revista, spectaculo de varietates


revueartiest ZN

1 artista de revistas


revuedanser ZN

1 dansator de revistas


revuegezelschap ZN

1 compania de revistas


revueschrijver ZN

1 autor/scriptor de revistas


revuester ZN

1 star (E) de revista


revuetekst ZN

1 texto de revista


revulsie ZN

1 revulsion


rewriten ZN

1 rewriting (E)


rewriter ZN

1 rewriter (E)


rexisme ZN

1 (POL) rexismo


R.G.D.

1 (Rijksgebouwendienst) servicio national del edificios public
2 (Rijks Geneeskundige Dienst) servicio national del sanitate public


rhenium ZN

1 rhenium


rheotropisme ZN

1 rheotropismo


rhinalgie ZN

1 rhinalgia


rhinencefalon ZN

1 rhinencephalo


rhinitis ZN

1 rhinitis


rhinoceros ZN

1 rhinocerote


rhinolaryngitis ZN

1 rhinolaryngitis


rhinologie ZN

1 rhinologia


rhinologisch BN

1 rhinologic


rhinoplastiek ZN

1 rhinoplastica


rhinoplastisch BN

1 rhinoplastic


rhinorrhoea ZN

1 rhinorrhea


rhinoscoop ZN

1 rhinoscopio


rhinoscopie ZN

1 rhinoscopia


rhinoscopisch BN

1 rhinoscopic


rhinovirus ZN

1 rhinovirus


rhizogenese ZN

1 rhizogenese (-esis)


rhizoom ZN

1 rhizoma


rhizotomie ZN

1 rhizotomie


rho ZN

1 (Griekse letter) rho


rhodaan ZN

1 cyanuro sulfuric


Rhodesië ZN EIGN

1 Rhodesia


Rhodesiër ZN

1 rhodesiano


Rhodesisch BN

1 rhodesian


rhodium ZN

1 rhodium


rhododendron ZN

1 rhododendro


rhododendronblad ZN

1 folio de rhododendro


rhododendronbloem ZN

1 flor de rhododendro


rhododendronknop ZN

1 button de rhododendro


rhododendronstruik ZN

1 arbusto de rhododendro


rhodoniet ZN

1 rhodonite


Rhodos ZN EIGN

1 Rhodos
bewoner van -- = rhodio
van -- = rhodie


rhombencefalon ZN

1 rhombencephalo


Rhône ZN EIGN

1 Rhodano, Rhône


ria ZN

1 (GEOL) ria


rial ZN

1 (munteenheid van Perzië) rial


riant BN

1 (er aantrekkelijk uitziend) bellissime, agradabile, splendide, magnific
-- uitzicht = vista splendide/magnific, bellissime panorama
-- gelegen = magnificamente situate, in un position splendide
2 (zeer ruim) ample, spatiose
-- salaris = salario ample
--e villa = villa spatiose
3 (gunstig) favorabile
de vooruitzichten zijn niet -- = le previsiones non es favorabile
de bungalow is -- gelegen = le bungalow (E) es multo ben situate/es situate multo favorabilemente


riaskust ZN

1 costa a/de/con rias


rib ZN

1 (been in de borstkas) costa
valse --ben = costas false/asternal/spurie
ware --ben = costas ver/sternal
zwevende --ben = costas flottante/fluctuante
-- van Adam = costa de Adam
van de --(ben) = costal
pijn tussen de --ben = dolor intercostal
ruimte tussen de --ben = spatio intercostal
onder de --ben gelegen = subcostal
boven de --ben gelegen = supercostal
2
--ben van een radiator = elementos de un radiator
3
-- van een gewelf = ossatura de un volta
4 (WISK) latere, arista
de --ben van een vierzijdige piramide = le aristas de un tetrahedro


ribademhaling ZN

1 Zie: borstademhaling


ribbebreuk ZN

1 fractura de costa


ribbekraakbeen ZN

1 cartilagine costal


ribbel ZN

1 cannella, cannellatura


ribbelen WW

1 cannellar


ribbelig BN

1 corrugate, cannellate
-- papier = papiro corrugate


ribbeling ZN

1 cannellatura
2 (in het zand door kabbelend water) ripple-mark (E)


ribben WW

1 (van ribben voorzien) cannellar
2 (groeven maken) cannellar


ribbenademhaling ZN

1 respiration thoracic/costal


ribbenbeweging ZN

1 movimento costal/de costas


ribbenboog ZN

1 Zie: ribboog


ribbenkast ZN

1 cassa/cavitate thoracic, thorace


ribbepijn ZN

1 dolores costal, costalgia


ribbestoot ZN

1 colpo in le costas


ribbestreek ZN

1 region costal


ribbestuk ZN

1 Zie: ribstuk


ribbetjesgoed ZN

1 villuto costate


ribbevlies ZN

1 pleura


ribbezenuw ZN

1 Zie: ribzenuw


ribboog ZN

1 arco costal


ribbreuk ZN

1 Zie: ribfractuur


ribbroek ZN

1 pantalon(es) de villuto costate


ribes ZN

1 ribes


ribesachtigen ZN MV

1 ribesiaceas


ribfluweel ZN

1 villuto costate


ribfractuur ZN

1 fractura de un costa, costa fracturate


ribgewelf ZN

1 volta de arista(s)


ribkarbonade ZN

1 cotelette (F) de spina


ribkotelet ZN

1 Zie: ribkarbonade


ribkwal ZN

1 ctenophoro


riblappen ZN

1 carne costal


riboflavine ZN

1 riboflavina


ribonuclease ZN

1 ribonuclease


ribonucleïnezuur, R.N.A. ZN

1 acido ribonucleic, A.R.N.


ribonucleoproteïne ZN

1 ribonucleoproteina


ribose ZN

1 ribosa


ribosomaal BN

1 ribosomal, ribosomic


ribosoom ZN

1 ribosoma


ribovirus ZN

1 ribovirus


ribozym ZN

1 ribozyma


ribspier ZN

1 musculo costal


ribstof ZN

1 texito costate


ribstuk ZN

1 (CUL) entrecôte (F)


ribvlees ZN

1 carne costal


ribvormig BN

1 costiforme


ribzaad ZN

1 cherophyllo


ribzenuw ZN

1 nervo costal


ricercare ZN

1 (MUZ) ricercare (I)


Richard ZN EIGN

1 Ricardo
-- Leeuwenhart = Ricardo Corde de Leon


richel ZN

1 (bovenste rand van een voorwerp) bordo saliente
(BOUWK) gladde -- = plattebanda


richtantenne ZN

1 antenna directional


richtas ZN

1 linea de vista


richtbaak ZN

1 jalon


richtbout ZN

1 guida


richtdatum ZN

1 Zie: streefdatum


richten WW

1 (in een rechte lijn brengen) alinear
een compagnie -- = alinear un compania
rechts -- = alinear a dext(e)ra
2 (in een richting laten gaan) diriger
iemands gangen -- = diriger un persona
zijn schreden -- naar = diriger su passos verso
zijn aandacht op iets -- = diriger su attention a/verso un cosa
zich naar de mode -- = sequer le moda
3 (sturen) diriger, adressar
zijn ogen -- op = diriger su oculos a/verso
een brief -- aan = diriger un littera a
een brief aan mij gericht = un littera dirigite a me
het woord -- tot = diriger/adressar le parola a
een vraag tot de voorzitter -- = diriger/adressar un question al presidente
4 (recht maken) poner recte
5 (in bepaalde richting brengen) alinear, (mbt optische instrumenten) collimar
de zeilen naar de wind -- = orientar le velas verso le vento
6 (mbt vuurwapens) punctar, visar
een kanon -- = punctar un cannon
scherp -- = visar ben
7
(zich wenden tot) zich -- = diriger se (a), adressar se (a)
8
(als voorbeeld nemen) zich -- = regular se, conformar se, esser guidate (per)
zich naar de omstandigheden -- = esser guidate per le circumstantias, accommodar se al circumstantias, regular se secundo le circumstantias
zich steeds naar de nieuwste trend -- = sequer sempre/semper le ultime moda
9
(zich concentreren) zich -- = concentrar se (super)
zich geheel op zijn studie -- = concentrar se toto/exclusivemente super su studios
10
(mbt taal) zich -- = accordar se (con), concordar (con)
het werkwoord richt zich naar het onderwerp = le verbo concorda con le subjecto
11
iets te gronde -- = conducer un cosa a su ruina, ruinar un cosa, causar le ruina de un cosa
ik zal me daarnaar -- = io agera in consequentia


richter ZN

1 (BIJBEL) judice
(bijbelboek) Richteren = Judices
2 (MIL) punctator


Richter ZN EIGN

1 Richter
de aardbeving had een kracht van 6 op de schaal van -- = le tremor de terra habeva un intensitate 6 del scala (de) Richter


richtgetal ZN

1 indice, index
2 (WISK) ordinal
3 (FOTO) numero guida
flits met een hoog -- = flash (E) electronic con un alte numero guida


richthoek ZN

1 angulo de tiro


richting ZN

1 (zijde, kant) direction, senso
in de goede -- = in le bon direction, in le direction juste
tegenovergestelde -- = direction/senso contrari/inverse/opposite
in zuidelijke -- = in direction sud, verso le sud
verplichte (rij)-- = senso obligatori
(in auto/op de fiets) de -- aangeven = indicar/monstrar le direction
iets in een bepaalde -- zoeken = cercar un cosa in un direction determinate
de -- aanwijzen = indicar le direction
van -- veranderen = cambiar de direction
welke -- is hij uitgegaan? = in que direction ha ille ite/vadite?, que direction ha ille prendite?
alle inspanningen gaan in dezelfde -- = tote le effortios va in le mesme senso, tote le effortios concorda
(FIG) dat komt aardig in de -- = isto se approxima plus a lo que nos vole
wind uit westelijke -- = vento del west
2 (gezindheid, strekking) tendentia, inclination
de -- van de markt = le tendentia del mercato
politieke -- = tendentia politic
-- in de kunst = tendentia artistic
3 (van vuurwapen) punctage
de juiste -- van het geweer = le punctage exacte del fusil
4
een nieuwe -- inslaan = prender un nove cammino


richtingaanduiding ZN

1 Zie: richtingaanwijzer


richtingaanwijzer ZN

1 indicator/aletta de direction


richtingbepaling ZN

1 orientation


richtingbord ZN

1 pannello indicator, indicator de direction


richtinggevend BN

1 directive


richtinggevoel ZN

1 senso de direction/orientation
zijn -- kwijt zijn = haber perdite su senso de direction, esser disorientate


richtingloos BN

1 sin direction, sin orientation, disorientate


richtingloosheid ZN

1 disorientation


richtingroer ZN

1 timon de direction


richtingscoëfficiënt ZN

1 (WISK, NAT) coefficiente angular


richtingscosinus ZN

1 cosinus directori


richtingsdiagram ZN

1 diagramma directional


richtingskracht ZN

1 Zie: richtkracht


richtingslijn ZN

1 (NAT) vector


richtingsvermogen ZN

1 senso de orientation


richtingverandering ZN

1 cambio de direction
2 (draaiing, zwenking) viramento
3 (afwijking) deviation


richtingwijzer ZN

1 Zie: richtingaanwijzer


richtingzoeker ZN

1 (radiopeiler) radiogoniometro


richtkracht ZN

1 (NAT) verticitate


richtlat ZN

1 regula


richtlijn ZN

1 (aanwijzing) directiva, linea directive, principio directori, linea de action, instruction, prescription, instruction
--en opstellen = formular directivas
--en voor het gebruik = instructiones pro le uso
2 (JUR) directiva
3 (MEETK) linea directrice, directrice


richtliniaal ZN

1 regula de agrimensor, alidada


richtlood ZN

1 (filo de) plumbo


richtprijs ZN

1 precio consiliate/indicative/recommendate


richtpunt ZN

1 puncto fixate/de mira/de referentia


richtsnoer ZN

1 (lijn om in een rechte lijn te blijven) linea
2 (voorschrift) directiva, linea directive, principio directori
3 (voorbeeld) exemplo, modello, norma
het -- van zijn geloof = le canone de su fide
tot -- dienen = servir de guida/exemplo/norma


richtvaan ZN

1 jalon


ricine ZN

1 ricina


ricinisme ZN

1 ricinismo


ricinus(boom) ZN

1 ricino


ricinusolie ZN

1 oleo de ricino


ricinuszaad ZN

1 semine de ricino


rickettsia ZN

1 (bacterie) rickettsia


rickettsiose ZN

1 rickettsiose (-osis)


ricotta ZN

1 ricotta


ridder ZN

1 cavallero
dolend -- = cavallero errante
-- van de droevige figuur = cavallero del triste figura
-- in de orde van Oranje-Nassau = cavallero in le ordine de Oranje-Nassau
iemand tot -- slaan = armar un persona cavallero
2 (ROM GESCH) equite


ridderavontuur ZN

1 aventura cavalleresc


ridderburcht ZN

1 Zie: ridderkasteel


ridderdeugd ZN

1 virtute cavalleresc


ridderdienst ZN

1 (bewezen dienst) servicio cavalleresc
2 (hoffelijkheid) cortesia cavalleresc, galanteria


riddereed ZN

1 juramento de cavallero


riddereeuw ZN

1 seculo feodal


ridderen WW

1 (tot ridder slaan) armar (un persona) cavallero
2 (in een ridderorde opnemen) decorar


ridderepiek ZN

1 litteratura cavalleresc


ridderepos ZN

1 epopeia cavalleresc


riddergedicht ZN

1 poema de cavalleria


riddergeest ZN

1 Zie: ridderlijkheid


riddergoed ZN

1 dominio de un cavallero


ridderideaal ZN

1 ideal cavalleresc


ridderkasteel ZN

1 castella (de cavallero)


ridderkroon ZN

1 corona de cavallero


ridderkruis ZN

1 cruce de cavallero


ridderleger ZN

1 armea de cavalleros


ridderlijk BN

1 cavallerose, cavalleresc, nobile
--e gevoelens = sentimentos cavalleresc/cavallerose
--e strijd = combatto cavalleresc
-- slot = castello de un cavallero
hij kwam er -- voor uit = ille lo ha confessate francamente


ridderlijkheid ZN

1 spirito cavalleresc, cavalleria, sentimentos cavalleresc/cavallerose


riddermantel ZN

1 mantello de cavallero


ridderorde ZN

1 (stand) cavalleria
2 (vereniging van ridders) ordine de cavalleria
de -- van de Tempeliers = le ordine del Templo
3 (onderscheiding) ordine de cavalleria
4 (versiersel) insignia (de un ordine de cavalleria), decoration


ridderplicht ZN

1 deber cavalleresc/de cavallero


ridderpoëzie ZN

1 poesia cavalleresc/de cavalleria


ridderroman ZN

1 romance cavalleresc/de cavalleria


ridderschaar ZN

1 truppa de cavalleros


ridderschap ZN

1 (het ridder zijn) cavalleria
2 (de ridders) cavalleria


ridderslag ZN

1 accollada
iemand de -- geven = dar le accollada a un persona


ridderslot ZN

1 Zie: ridderkasteel


ridderspel ZN

1 torneo


ridderspoor ZN

1 (spoor aan de voet) sporon de cavallero
zijn --en verdienen = ganiar su sporones
2 (PLANTK) delphinio
chinese -- = delphinio grandiflor


ridderstand ZN

1 (waardigheid) cavalleria
2 (de ridders) cavalleria


riddertijd ZN

1 epocha/tempores feudal/del cavalleria


riddervaantje ZN

1 pennon


riddervis ZN

1 equeto lanceolate


ridderwezen ZN

1 cavalleria


ridderwoord ZN

1 parola de cavallero


ridderzaal ZN

1 grande sala, sala de honor


ridderzate ZN

1 Zie: havezate


ridderzuring ZN

1 rumex obtusifolie


ridderzwam ZN

1 tricholoma


ridiculiseren WW

1 ridiculisar


ridiculiteit ZN

1 ridiculitate, ridiculessa


ridicuul BN

1 ridicule


riedel ZN

1 (klankenreeks) refrain (F), ritornello (I)
2 (slagzin) slogan (E)


riek ZN

1 furca


rieken WW

1 (geur afgeven) odorar, oler, fragrar, exhalar fragrantia, exhalar un certe odor
2 (stinken) puter


riel ZN

1 (munt van Cambodja) riel


riem ZN

1 (gordel) cinctura, cincturon
gesp van een -- = bucla de un cinctura
een -- omgespen = buclar un cinctura
een -- omdoen = cincturar
de -- aanhalen = stringer/serrar le cinctura
2 (drijfriem, snaar) corregia
-- de transmission = corregia de transmission
-- de ventilateur = corregia de ventilator
-- zonder einde = corregia sin fin
3 (band om iets vast te binden) corregia
leren -- = corregia de corio
schaatsen met --en = patines con corregias
4 (pees) tendine, tendon
5 (strook veen) banda de turba/turfa
6 (hoeveelheid papier) risma
tien -- papier = balla
7 (ANAT) frenulo
8 (roeiriem) remo
met vier rijen --en = quadrireme
galei met vier rijen --en = quadrireme
met vijf rijen --en = quinquareme
galei met vijf rijen --en = quinquareme
roeien met de --en die je hebt = adaptar se al possibilitates
met zijn eigen --en roeien = volar per su proprie alas


riemaandrijving ZN

1 propulsion/transmission a/per corregia


Riemann ZN EIGN

1 Riemann
meetkunde van -- = geometria riemannian


riembeslag ZN

1 ferratura


riemblad ZN

1 pala


riembladig BN

1 laciniate


riemdol ZN

1 tolete


riemen WW

1 attachar {sj} con un corregia


riemklamp ZN

1 fulcro, pivot


riemleer ZN

1 corio pro corregias


riemoverbrenging ZN

1 transmission a/per corregia


riempen ZN

1 tolete


riempin ZN

1 Zie: riempen


riempjes ZN

1 (PLANTK) corrigiola


riemschijf ZN

1 polea de transmission
vaste -- = polea fixe de transmission
losse -- = polea mobile de transmission


riemslag ZN

1 colpo de remo


riemspanner ZN

1 tenditor de corregia


riemspanning ZN

1 tension de corregia


riemtransmissie ZN

1 Zie: riemoverbrenging


riemwerk ZN

1 rorregias


riemworm ZN

1 ligula


riesling(druif) ZN

1 riesling


riesling(wijn) ZN

1 riesling


riet ZN

1 (PLANTK) canna, junco
Indisch -- = canna/junco de India
beven als een -- = tremer/tremular como un canna/junco/folio
2 (MUZ) (blaasgat) imbuccatura
3 (MUZ) (van blaasinstrument) ancia, linguetta


rietachtig BN

1 (op riet lijkend) simile al canna, cannacee
2 (vol riet) plen de canna


rietakker ZN

1 junchiera, juncheto, plantation de juncos, canneto


rietbedekking ZN

1 copertura de canna


rietbinder ZN

1 ligator de canna


rietbos ZN

1 fasce de cannas
2 (rietakker) Zie: rietakker


rietdak ZN

1 tecto de canna


rietdekker ZN

1 copertor de canna


rietdekkersgereedschap ZN

1 utensiles/instrumentos pro copertores de canna


rieten BN

1 cannate, de canna, de junco
-- stoel = sedia cannate


rietfluit ZN

1 (GESCH) calamo
2 flauta de canna


rietgewas ZN

1 canna, junco


rietgordijn ZN

1 cortina de canna


rietgors ZN

1 Zie: rietland


rietgras

1 phalaris, phragmite


rietgrond ZN

1 Zie: rietland


riethalm ZN

1 pedunculo de canna


riethoen ZN

1 rallo


rietje ZN

1 palea (a biber)
een drankje met een -- opzuigen = aspirar un bibita con un palea


rietkever ZN

1 donacia


rietkraag ZN

1 bordatura/bordura de cannas


rietland ZN

1 junchiera, canneto


rietmat ZN

1 matta de canna


rietmeubelen ZN MV

1 mobiles cannate/de canna


rietmijt ZN

1 pila/cumulo de cannas


rietmoeras ZN

1 palude a/de juncos


rietoogst ZN

1 recolta de canna de sucro


rietplanter ZN

1 plantator de canna de sucro


rietpluim ZN

1 panicula de canna


rietsap ZN

1 succo de canna de sucro


rietscherm ZN

1 paravento/barriera de canna


rietsnijder ZN

1 taliator de canna


rietsteel ZN

1 Zie: rietstengel


rietstengel ZN

1 pedunculo de canna


rietstok ZN

1 baston de canna


rietsuiker ZN

1 sucro de canna


rietsuikercultuur ZN

1 cultura/cultivation de sucro de canna


rietsuikerfabriek ZN

1 fabrica de sucro de canna


rietsuikerindustrie ZN

1 industria de sucro de canna


rietsuikerproduktie ZN

1 production de sucro de canna


rietsuikerstroop ZN

1 sirop de sucro de canna


rietsuikerteelt ZN

1 Zie: rietsuikercultuur


rietteelt ZN

1 Zie: rietsuikercultuur


rietuil ZN

1 (vlinder) nonagria


rietvegetatie ZN

1 vegetation de canna/junco


rietveld ZN

1 junchiera, juncheto, plantation de juncos, canneto


rietvlechter ZN

1 tressator de canna


rietvlot ZN

1 rate de canna


rietvoorn ZN

1 leucisco rubie


rietwand ZN

1 pariete de canna


rietwaren ZN MV

1 articulos/objectos de canna


rietzwaluw ZN

1 sterna nigre


rietzwenkgras ZN

1 festuca arundinacee


rif ZN

1 scolio
vol --fen = scoliose


rift(dal) ZN

1 rift


rigaudon ZN

1 (dans) rigaudon (F)


rigide BN

1 rigide, inflexibile


rigiditeit ZN

1 rigiditate, inflexibilitate


rigor ZN

1 (MED) rigor, rigiditate
-- mortis = rigor/rigiditate cadaveric


rigorisme ZN

1 rigorismo


rigorist ZN

1 rigorista


rigoristisch BN

1 rigorista, rigoristic
--e houding = attitude rigorista
--e moraal = moral rigo-ristic
het --e karakter van het calvinisme = le character rigoristic del calvinismo


rigorositeit ZN

1 rigorositate


rigoroso

1 (MUZ) rigoroso (I)


rigoureus BN

1 rigorose, stricte, draconic, draconian
--e maatregelen = mesuras rigorose/stricte


rij ZN

1 (opeenvolging in rechte lijn) fila, rango, linea, (van personen OOK) cauda
-- huizen = fila/serie de casas
-- stoelen = fila de sedias
-- soldaten = fila de soldatos
-- huizen = fila de casas
-- wachtenden = cauda de gente
een dubbele -- toeschouwers = un duple fila de spectatores
achter een -- wachtenden aansluiten = mitter se/poner se al cauda
in de -- staan = star in/facer fila, facer cauda, esser alineate
een uur lang in de -- staan = facer un hora de cauda
in een -- zetten = poner/mitter in fila, rangiar, alinear
zij zitten op een --tje = illes es sedite in fila
op de eerste -- zitten = esser in prime fila/rango
een jas met twee --en knopen = un mantello de duo filas de buttones
-- aan -- = in fila
in de -- lopen = ir in fila
op de --/het --tje af = un post le altere
de -- sluiten = clauder le fila, esser le ultimo del fila
de --en sluiten = serrar/stringer le filas/rangos
(FIG) alles nog eens op een --tje zetten = recapitular le cosas
2 (reeks) serie, sequentia
3 (stoet) defilata, procession


rijbaan ZN

1 parte vehicular del cammino
weg met gescheiden --en = cammino que ha partes vehicular independente


rijbaanverbreding ZN

1 allargamento del parte vehicular (del cammino)


rijbaanversmalling ZN

1 constriction del parte vehicular (del cammino)


rijbevoegdheid ZN

1 autorisation/permisso de conducer
ontzegging van de -- = privation del permisso de conducer


rijbewijs ZN

1 permisso/patente de conducer/guidar
zijn -- tonen/laten zien = exhiber/presentar su permisso de conducer
zijn -- halen = obtener su permisso de conducer
mijn -- is verlopen = mi permisso de conducer ha perimite


rijbroek ZN

1 bracas/pantalon(es) de cavallero


rijcostuum ZN

1 costume de cavalcar


rijdek ZN

1 ponte reservate al vehiculos automobile


rijden WW

1 (zich voortbewegen) ir, mover se
2 (in auto) conducer, guidar, (op de fiets) ir a bicycletta, (te paard) ir/montar a cavallo, (schaatsen) patinar
een auto -- = conducer/guidar un auto(mobile)
hij rijdt uitstekend = ille conduce multo ben
kunnen (auto)-- = saper conducer
leren (auto)-- = apprender a conducer, (paard) apprender le equitation
onder invloed -- = conducer in stato de ebrietate
het -- in een auto = le conducta in un auto(mobile)
zachter -- = moderar le velocitate
door het dorp -- = passar per le village
om het dorp -- = contornar le village
op elkaar -- = entrar in collision, collider
(bang zijn) 'm -- = haber pavor
3 (geschikt om zich erop voort te bewegen) esser practicabile
die weg rijdt uitstekend = iste cammino es multo practicabile


rijdend BN

1 (in beweging zijnd) movente, in marcha {sj}
uit een --e trein springen = saltar de un traino movente/in marcha
2 (verplaatsbaar) rolante, ambulante, mobile
--e winkel = magazin/boteca rolante/ambulante
--e bibliotheek = bibliotheca mobile/ambulante
--e kantine = cantina mobile
3 (bereden) montate, a cavallo


rijder ZN

1 (van auto) conductor, automobilista, chauffeur (F), (van fiets) cyclista, (ruiter) cavallero, (schaatsenrijder) patinator


rijdier ZN

1 animal de sella


rijdraad ZN

1 filo de contacto


rijdraadspanning ZN

1 tension del filo de contacto


rijdromedaris ZN

1 mehari


rijeigenschap ZN

1 characteristica de conducta


rijervaring ZN

1 experientia del conducta/de conducer
-- opdoen = acquirer experientia de conducer


rijexamen ZN

1 examine (pro le permisso/patente) de conducer/guidar, examine de conductor (de automobiles)


rijf ZN

1 rastro, rastrello, rastrellator


rijgdraad ZN

1 filo a/de bastir
met een -- vasthechten = bastir


rijgen WW

1 (naaien) bastir
het -- = bastitura
2 (aan een snoer hechten) infilar
parels -- = infilar perlas
3 (met een snoer vastmaken) laciar, attachar {sj}
schoenen -- = laciar scarpas/calceos
in een corset -- = incorsetar


rijggaren ZN

1 filo a/de bastir


rijggat ZN

1 oculetto


rijgkoord ZN

1 Zie: veter


rijglaars ZN

1 botta/bottina de laciar/a/de lacetto/a/de cordon


rijgnaald ZN

1 agulia de laciar


rijgpen ZN

1 Zie: rijgnaald


rijgpin ZN

1 Zie: rijgnaald


rijgschoen ZN

1 calceo/scarpa de laciar/a/de lacetto/a/de cordon


rijgsluiting ZN

1 clausura a lacetto


rijgsnoer ZN

1 lacio, lacetto, cordon


rijgveter ZN

1 Zie: rijgsnoer


rijgzijde ZN

1 latere dorsal


rijhoogte ZN

1 altor/altura maxime


rijinstructeur ZN

1 instructor de un schola de conducta/de un autoschola


rijk ZN

1 (staat) stato, (van een vorst) regno, (van een keizer) Imperio
Byzantijnse Rijk = Imperio Byzantin
Romeinse Rijk = Imperio Roman
Britse Rijk = Imperio Britannic
Hemelse Rijk = Celeste Imperio
Rijk van de Rijzende Zon = Imperio del Sol Levante
het -- der duisternis = le imperio/regno del tenebras
het Derde Rijk = le tertie Reich (D)
duizendjarig -- = regno millenari
het -- van God = le regno de Deo
het -- der hemelen = le regno celeste/del celos
stichter van een -- = creator de un imperio
iets naar het -- der fabelen verwijzen = relegar un cosa al region del fabula, considerar un cosa como un pur producto del imagination, demonstrar que un cosa es un mytho
het -- van de geest = le dominio del spirito
het -- der kleuren = le mundo del colores
het -- der klanken = le mundo del sonos
dat behoort tot het -- der mogelijkheden = 1. (mogelijk) isto es possibile, 2. (nog niet zeker) isto non ancora es certe
het -- alleen hebben = haber le campo libere
zijn -- zal niet lang duren = su regno essera curte
2 (landelijke overheid) stato
het -- heeft hem aangesteld = le stato le ha appunctate
door het -- gefinancierd = financiate per le stato
eigendom van het -- = proprietate del stato


rijk BN

1 (vermogend) ric, fortunate, pecuniose
een -- land = un pais ric
-- maken = inricchir
-- worden = inricchir se, devenir ric
slapend -- worden = devenir ric sin fatiga
2 (ruim voorzien van) ric (in), abundante (in)
-- aan ervaring = ric in experientia(s)
-- aan boeken = ric in libros
dit land is -- aan grote schrijvers = iste pais abunde in grande scriptores
3 (veel opleverend) ric, fertile, fecunde
hij heeft een --e verbeelding = ille ha un imagination fertile
4 (overvloedig) ric, abundante
-- rijm = rima ric
--e oogst = recolta abundante
bijzonder --e oogst = recolta superabundante
--e taal = lingua ric
een zeer -- leven = un vita opulente
5 (kostbaar) ric, sumptuose
dat huis is -- gemeubeld = iste casa es riccamente mobilate
6 (kostelijk) ric, magnific
7
iets -- zijn = posseder un cosa
8
-- in bloei staan = esser completemente in flor


rijkaard ZN

1 persona ric, ricco, (PEJ) nabab


rijkameel ZN

1 camelo de sella


rijkbedeeld BN

1 riccamente providite


rijkbegaafd BN

1 riccamente dotate


rijkdom ZN

1 (toestand) ricchessa, opulentia
buitensporige -- = opulentia exorbitante
2 (kostbaar voorwerp/bezit) ricchessa, (geld) fortuna, capital
opeenhoping van --men = accumulation de ricchessas
--men vergaren = amassar ricchessas
verdeling van de --men = repartition del ricchessas
3 (goed dat de mens van nut is) ricchessa, ressource (F)
de natuurlijke --men = le ricchessas/ressources natural de un pais
een betere verdeling van de -- = un melior distribution del ricchessa/ressources
4 (het in ruime mate aanwezig zijn) ricchessa, abundantia, profusion, luxuriantia
de -- van onze taal = le ricchessa de nostre lingua
een -- aan veldbloemen = un profusion de flores salvage/campestre
Lybië's -- aan olie = le ressources (F) ric de oleo de Libya
5 (de rijke stand) riccos


rijke ZN

1 ricco


rijkelijk BN

1 (kwistig) generose, liberal
-- geven = dar generosemente/liberalmente
2 (overvloedig) ric, abundante, copiose
een -- maal = un repasto copiose
-- voorzien van alles = provider abundantemente de toto
de natuur heeft hem -- bedacht = le natura le ha avantagiate
-- gebruik van iets maken = facer un usage abundante de un cosa, facer plen uso de un cosa
3 (te veel) superabundante
er zit -- zout in het eten = le nutrimento es troppo salate
die japon is -- laag uitgesneden = iste veste/roba ha un décolleté (F) multo profunde


rijkelui ZN

1 gente ric, riccos


rijkeluisbuurt ZN

1 quartiero de riccos


rijkeluiskind ZN

1 filio/filia de riccos


rijkeluiswens ZN

1 desiro/desiderio de riccos


rijketting ZN

1 catena de rota


rijkgeladen BN

1 cargate de ricchessas


rijkheid ZN

1 ricchessa, abundantia
de -- van haar geestelijk leven = le ricchessa de su vita spiritual
-- aan betekenis = ricchessa de senso


rijknecht ZN

1 (knecht die paarden verzorgt) staffero, groom (E)
2 (jockey) jockey


rijkoets ZN

1 Zie: koets


rijkostuum ZN

1 costume/habito de cavalcar, (voor man OOK) costume/habito de cavallero, (voor vrouw OOK) costume/habito de amazon


rijksacademie ZN

1 academia national/del stato


rijksaccountant ZN

1 revisor statal de contos, experto contabile del stato


rijksadelaar ZN

1 aquila (imperial)


rijksadvokaat ZN

1 advocato del stato


rijksambt ZN

1 function/empleo public


rijksambtenaar ZN

1 functionario public/del stato, empleato public


rijksappel ZN

1 globo (imperial)


rijksarbeidsbureau ZN

1 officio national del labor/del travalio, officio/agentia national de empleamento


rijksarchief ZN

1 archivo national/statal/del stato


rijksarchitect ZN

1 architecto del edificios del stato


rijksarchivaris ZN

1 archivista statal/del stato, director del archivos national


rijksbegroting ZN

1 budget (E) national/statal/del stato


rijksbelasting ZN

1 imposto national/statal/del stato


rijksbemiddelaar ZN

1 conciliator/mediator/arbitrator del governamento


rijksbestuur ZN

1 governamento


rijksbetrekking ZN

1 function/empleo public


rijksbeurs ZN

1 bursa statal/del stato


rijksbewind ZN

1 governamento


rijksbijdrage ZN

1 subsidio/subvention/contribution statal/del stato


rijksbouwmeester ZN

1 Zie: rijksarchitect


rijksbureau ZN

1 officio/agentia/bureau (F) national


rijkscommissaris ZN

1 commissario del governamento


rijksdaalder ZN

1 rixdale


rijksdag ZN

1 (GESCH) dieta
2 (volksvertegenwoordiging) parlamento, (in Duitsland) Reichstag, (in Zweden) Riksdag


rijksdeel ZN

1 parte del regno, parte del territorio national
overzeese --en = territorios de ultramar


rijksdienst ZN

1 (dienst bij het rijk) function/empleo public
ambtenaar in -- = functionario del stato
2 (door het Rijk verzorgde dienst) servicio del stato


rijksduitser ZN

1 germano del Reich (D)


rijksfondsen ZN MV

1 fundos statal/del stato


rijksgebied ZN

1 territorio national/del stato


rijksgebouw ZN

1 edificio public/statal/del stato


rijksgebouwendienst ZN

1 servicio del edificios public/statal/del stato


rijksgenoot ZN

1 conational, compatriota


rijksgrens ZN

1 frontiera del stato


rijksgrond ZN

1 terreno que pertine al stato


rijksinkomsten ZN MV

1 receptas del stato


rijksinstelling ZN

1 institution national/statal/del stato


rijksinstituut ZN

1 instituto national/statal/del stato


rijkskanselier ZN

1 cancellero (de stato)


rijkskas ZN

1 tresoreria, tresor public


rijkskosten ZN MV

1 costos/expensas del stato


rijkskweekschool ZN

1 schola normal del stato


rijksluchtvaartdienst ZN

1 servicio national de aviation civil


rijksmiddelen ZN MV

1 fundos public/statal, ressources (F) del stato


rijksmunt ZN

1 moneta national


rijksmuseum ZN

1 museo national/statal/del stato


rijksontvanger ZN

1 collector national del impostos


rijksoverheid ZN

1 governamento national/central


rijkspensioen ZN

1 pension statal/del stato


rijkspolitie ZN

1 policia national/del stato


rijksschatkist ZN

1 tresoreria, thesaureria


rijksschool ZN

1 schola de stato


rijksstad ZN

1 (GESCH) urbe imperial


rijkssteun ZN

1 protection statal/del stato


rijkssubsidie ZN

1 subsidio/subvention statal/del stato


rijkstoezicht ZN

1 controlo del stato


rijksuniversiteit ZN

1 universitate statal/del stato


rijksverkeersinspectie ZN

1 inspection national de traffico


rijksvoorlichtingsdienst ZN

1 servicio de information del stato/governamento


rijksvorst ZN

1 prince/principe del Imperio


rijkswacht ZN

1 Zie: rijkspolitie


rijkswaterstaat ZN

1 ministerio/departimento de obras public


rijksweg ZN

1 cammino national/statal


rijkswege ZN

1
van -- = de parte del stato, per le stato
van -- uitgegeven = publicate per le stato


rijkswerf ZN

1 arsenal del stato


rijkswet ZN

1 lege del stato


rijkszwaard ZN

1 (van koning) spada royal/regal, (van keizer) spada imperial


rijkunst ZN

1 (mbt paarden) equitation


rijkunstig BN

1 (mbt paarden) de equitation


rijkversierd BN

1 riccamente ornate


rijkvloeiend BN

1 fecunde
--e bron = fonte fecunde


rijlaars ZN

1 botta de equitation/de cavallero


rijles ZN

1 (autorijles) lection de conducta/de conducer
2 (paardrijles) lection de equitation


rijm ZN

1 (gelijkheid van klank) rima
vrouwelijk/slepend -- = rima feminin
mannelijk/staand -- = rima masculin
gekruist -- = rima cruciate/alternate/alternante/alternative
rijk -- = rima ric
onzuiver -- = rima approximative/imperfecte
gebroken -- = rima interrumpite
een -- op = un parola que face rima con
op -- zetten = rimar, versificar
het op -- zetten = versification
-- en onrijm = poesia e prosa
2 (klank, woord) rima
ken je een -- op "vogel"? = sape tu un parola rimante con "ave"?
3 (gedicht) verso
--en en vertellingen = versos e contos
4 (bevroren dauw) pruina


rijmader ZN

1 vena poetic


rijmantel ZN

1 mantello de cavallero


rijmbijbel ZN

1 biblia rimate/in versos


rijmbrief ZN

1 littera rimate


rijmdwang ZN

1 Zie: rijmnood


rijmeester ZN

1 maestro/professor de equitation


rijmelaar ZN

1 poetastro, mal poeta


rijmelarij ZN

1 mal versos


rijmelen WW

1 facer mal versos


rijmen WW

1 (rijm hebben) rimar
die gedichten rijmen niet = iste poesias non rima
2 (rijm vormen) rimar
deze woorden rijmen op elkaar = iste parolas rima
3 (verzen maken) rimar, versificar, facer/scriber/componer versos
goed kunnen -- = saper facer versos multo ben, esser un habile versificator
4 (FIG) (overeenkomen) corresponder (a), concordar (con)
zo'n daad rijmt niet met zijn principes = un tal acto/action non corresponde/concorda a su principios
5 conciliar con
dat valt niet te -- met = isto esseva impossibile de conciliar con


rijmer ZN

1 rimator, versificator


rijmerij ZN

1 versos, rimas, versification
2 mal versos


rijmklank ZN

1 (gelijke klank) rima
2 (laatste klank van een versregel) rima


rijmkroniek ZN

1 chronica rimate


rijmkunst ZN

1 arte de facer rimas, technica del verso, versification


rijmloos BN

1 sin rima, non rimate, non versificate, blanc
--e verzen = versos blanc/sin rima


rijmlust ZN

1 invidia de rimar, (PEJ) metromania


rijmnood ZN

1 necessitates/exigentias del rima


rijmpaar ZN

1 duo rimas


rijmpje ZN

1 rima


rijmprent ZN

1 poema illustrate


rijmregel ZN

1 verso


rijmschema ZN

1 schema/ordine/disposition del rimas


rijmspreuk ZN

1 dicto/sententia/proverbio/maxima/aphorismo/adagio rimate/in versos


rijmvaardigheid ZN

1 habilitate de versificator


rijmwerk ZN

1 obra in versos


rijmwoede ZN

1 metromania


rijmwoord ZN

1 parola que rima, rima


rijmwoordenboek ZN

1 dictionario de rimas, rimario
het -- van Witsen Geijsbeek = le rimario de Witsen Geijsbeek


rijmzucht ZN

1 metromania


Rijn ZN EIGN

1 Rheno
aan de overzijde van de -- = al altere latere del Rheno, transrhenan


rijnaak ZN

1 barca/gabarra rhenan/del Rheno


Rijn-Beieren ZN EIGN

1 Bavaria rhenan


rijnboot ZN

1 nave rhenan/del Rheno


Rijnbrug ZN

1 ponte rhenan/del Rheno


Rijndal ZN

1 valle/vallea rhenan/del Rheno


Rijndelta ZN

1 delta rhenan/del Rheno


Rijndijk ZN

1 dica rhenan/del Rheno


rijnforel ZN

1 tructa rhenan/del Rheno


Rijngrens ZN

1 frontiera rhenan


rijngrind ZN

1 gravella rhenan


rijnkiezel ZN

1 Zie: Rijngrind


rijnklinker ZN

1 bricca/clinker (E) rhenan


Rijnland ZN EIGN

1 Rhenania


Rijnlander ZN

1 rhenano


Rijnland-Palts ZN EIGN

1 Rhenania-Palatinato


Rijnlands BN

1 rhenan, de Rhenania, del Rheno


rijnlei ZN

1 ardesia rhenan


Rijnmond ZN

1 (mond van de Rijn) bucca/imbuccatura del Rheno
2 (gebied om de Nieuwe Waterweg) Rijnmond (N)


Rijnoever ZN

1 ripa rhenan/del Rheno


Rijnoeverstaten ZN MV

1 Statos ripari del Rheno


Rijnprovincie ZN EIGN

1 Provincia rhenan


Rijn-Pruisen ZN EIGN

1 Prussia rhenan


Rijn-Rhônekanaal ZN EIGN

1 canal del Rhodano al Rheno


Rijns BN

1 del Rheno, rhenan
--e wijn = vino rhenan/del Rheno


rijns BN

1 Zie: rins


Rijnscheepvaart ZN

1 Zie: Rijnvaart


Rijnschip ZN

1 nave rhenan/del Rheno


rijnsheid ZN

1 Zie: rinsheid


Rijnstaat ZN

1 stato ripari del Rheno


Rijnstreek ZN EIGN

1 Region rhenan


Rijnvaart ZN

1 navigation rhenan/super le Rheno


Rijnverbond ZN EIGN

1 Liga Rhenan/del Rheno


rijnwater ZN

1 aqua rhenan/del Rheno


rijnwijn ZN

1 vino rhenan/del Rheno


rijnzalm ZN

1 salmon rhenan/del Rheno


rijoefening ZN

1 exercitio equestre


rij-op rij-af-systeem ZN

1 roll-on roll-off (E)


rijp BN

1 (ook FIG) matur
--e vrucht = fructo matur
-- koren = tritico matur
-- gezwel = abscesso matur
--e puist = furunculo matur
-- oordeel = judicamento matur
--e leeftijd = etate matur
de --ere jeugd = le adolescentes
na --e overweging = post reflexion matur
de tijd is daarvoor nog niet -- = le tempore non ancora es matur pro isto
het volk was -- voor de opstand = le populo esseva matur pro le revolta
-- worden = maturar


rijp ZN

1 (aanslag van ijskristallen) pruina
-- vormen = pruinar
met -- bedekken = coperir de pruina
2 (waas op vruchten/planten) pruina


rijpaard ZN

1 cavallo de sella


rijpelijk BW

1 maturmente
iets -- overwegen = dar a un cosa su plen consideration


rijpen WW

1 (rijp worden) maturar
de peren beginnen al te -- = le piras comencia jam a maturar
2 (rijp maken) maturar, hastar le maturation
de zon rijpt de vruchten = le sol matura le fructos
de ervaring heeft hem gerijpt = le experientia le ha maturate
3 (verhouten) lignificar se


rijpend BN

1 maturante, maturative


rijpheid ZN

1 maturitate
-- van een vrucht = maturitate de un fructo
-- van een gezwel = maturitate de un abscesso
-- van geest = maturitate spiritual/mental/de spirito
mannelijke -- = virilitate
-- van gedachte = maturitate de pensamento/pensata
-- van oordeel = maturitate de judicio/judicamento
het portret toont haar in volle vrouwelijke -- = le portrait (F) la monstra in tote le plenitude de su feminitate
een plan tot -- brengen = maturar un projecto


rijphout ZN

1 duramen


rijping ZN

1 (het rijpen) maturation
-- van de vruchten = maturation del fructos
-- van een plan = maturation de un projecto
2 (groei naar volwassenheid) maturation, adolescentia
3 (GEOL) maturation


rijpingsjaren ZN MV

1 annos de maturation, adolescentia, pubertate


rijpingsperiode ZN

1 periodo de maturation


rijpingsproces ZN

1 processo de maturation, maturation


rijpingstijd ZN

1 Zie: rijpingsperiode


rijproef ZN

1 examine de conducta, test (E) de conducer


rijpwording ZN

1 maturation


rijrichting ZN

1 direction/senso del traffico/del circulation
verplichte -- = direction/senso obligatori


rijs ZN

1 (twijg) rametto, branchetta
2 (takkenbos) fasce de brancas, fagotto, fascina
3 (rijshout) ramos sic


rijsbed ZN

1 matta/matras de ramos


rijsbes ZN

1 vaccinio uliginose


rijsbeslag ZN

1 revestimento de ramos


rijsbezem ZN

1 scopa de ramos (sic)


rijsbos ZN

1 (takkenbos) fasce de brancas, fagotto, fascina
2 (bosje) boscage


rijschema ZN

1 (leidraad bij een te volgen route) itinerario


rijschool ZN

1 (autorijschool) schola de conducta/de conductores, autoschola
2 (manege) schola/academia de equitation, maneo


rijschoolhouder ZN

1 (van een autorijschool) proprietario de un schola de conducta/de conductores
2 (van een manege) proprietario de un maneo/de un schola/academia de equitation


rijshout ZN

1 ramos sic


rijsje ZN

1 rametto, branchetta


rijsmiddel ZN

1 levatura


rijsnelheid ZN

1 velocitate de conducta/de marcha {sj}


rijspoor ZN

1 (wagenspoor) tracias del rotas
2 (aan een laars) sporon


rijsport ZN

1 sport equestre, equitation


rijst ZN

1 ris
gepelde -- = ris decorticate
ongepelde -- = ris integre/integral/non decorticate
korrelige -- = ris granular
wilde -- = zizania aquatic
-- met kaneel = ris al cannella
baal -- = balla de ris


rijstaar ZN

1 spica de ris


rijstabilisator ZN

1 stabilisator


rijstakker ZN

1 campo de ris, risiera


rijstbaal ZN

1 balla de ris


rijstbal ZN

1 bolla/bolletta de ris


rijstbloem ZN

1 Zie: rijstebloem


rijstblok ZN

1 mortero


rijstbol ZN

1 bolla a/de ris


rijstbouw ZN

1 cultura/cultivation del ris, risicultura


rijstbrandewijn ZN

1 arak


rijstbuik ZN

1 ventre inflate


rijstconsumptie ZN

1 consumo/consumption de ris


rijstcultuur ZN

1 Zie: rijstbouw


rijstebloem ZN

1 flor de farina de ris


rijstebrij ZN

1 Zie: rijstepap


rijstebrijberg ZN

1 (FIG) montania de problemas
door een -- heen eten = remover obstaculos innumerabile


rijstebrood ZN

1 pan de ris


rijstedeeg ZN

1 pasta de ris


rijstegries ZN

1 semola al/de ris


rijsteiger ZN

1 scafoltage mobile


rijstemeel ZN

1 farina de ris


rijstenat ZN

1 aqua de ris


rijstepap ZN

1 pappa de ris, ris al/con lacte, ris bullite in lacte


rijstesoep ZN

1 suppa al/de ris


rijstetaart ZN

1 torta al/de ris


rijstetend BN

1 oryziphage


rijstevla ZN

1 Zie: rijstetaart


rijstewater ZN

1 aqua de ris


rijstexport ZN

1 exportation de ris


rijstexporteur ZN

1 exportator de ris


rijstgerecht ZN

1 platto de ris


rijstglas ZN

1 vitro opalin


rijsthandel ZN

1 commercio de ris


rijsthandelaar ZN

1 commerciante/mercante/negotiante de ris


rijstijl ZN

1 (mbt autorijden) stilo de conducta/de conducer
2 (mbt schaatsenrijden) stilo de patinar


rijstkalander ZN

1 calandra del ris


rijstkoekje ZN

1 biscuit al ris


rijstkorrel ZN

1 grano de ris


rijstkweker ZN

1 risicultor


rijstland ZN

1 Zie: rijstakker


rijstmarkt ZN

1 mercato de ris


rijstmeel ZN

1 Zie: rijstemeel


rijst-met-krentenhond ZN

1 dalmata


rijstmolen ZN

1 riseria, fabrica de ris


rijstoogst ZN

1 recolta del ris


rijstpannekoek ZN

1 torta de patella al/de ris


rijstpapier ZN

1 papiro de ris


rijstpellerij ZN

1 Zie: rijstmolen


rijstpelmolen ZN

1 Zie: rijstmolen


rijstproducent ZN

1 productor de ris


rijstproduktie ZN

1 production de ris


rijstpudding ZN

1 crema dulce al/de ris


rijstrand ZN

1 (blikken vorm) modulo pro ris


rijstrook ZN

1 via
linker -- = via sinistre
rechter -- = via dext(e)re
hellende -- = rampa
verandering van -- = cambio de via


rijstrookscheiding ZN

1 linea de separation de vias/de directiones


rijstschotel ZN

1 platto de ris


rijstschuur ZN

1 deposito de ris


rijstsoep ZN

1 suppa al/de ris


rijststro ZN

1 palea de ris


rijsttaart ZN

1 Zie: rijstetaart


rijsttafel ZN

1 platto indonesian/chinese a base de ris, "tabula de ris"


rijstteelt ZN

1 Zie: rijstbouw


rijstteler ZN

1 risicultor


rijstuitvoer ZN

1 exportation de ris


rijstveld ZN

1 Zie: rijstakker


rijstverbouwer ZN

1 risicultor


rijstvla ZN

1 Zie: rijstetaart


rijstvlokken ZN MV

1 floccos de ris


rijstvogeltje ZN

1 amandina/munia oryzivore


rijstwater ZN

1 aqua al/de ris


rijstwater ZN

1 Zie: rijstenat


rijstwijn ZN

1 sake (Ja)


rijstzemelen ZN MV

1 branes de ris


rijswerk ZN

1 revestimento de ramos sic


rijteken ZN

1 signal pro continuar le marcha {sj}


rijten WW

1 (verscheuren) lacerar, diveller, (afrukken) eveller
de kleren van het lichaam -- = eveller le vestimentos del corpore


rijtijd ZN

1 (tijd gedurende welke men rijdt) tempore/durata/duration de conducta
2 (duur van een rit) durata/duration de un trajecto
3 (duur van een reis) durata/duration de un viage


rijtijdenbesluit ZN

1 decreto/regulationes concernente le tempore/durata/duration de conducta


rijtjeshuis ZN

1 casa serial


rijtoer ZN

1 promenada in auto(mobile), promenada/excursion a bicycletta, promenada in carrossa, promenada a cavallo, excursion


rijtuig ZN

1 (koets) carro, carrossa, cochi {sj}
open -- = carrossa discoperte
2 (SPOORW) wagon
eerste klasse -- = wagon de prime classe
tweede klasse -- = wagon de secunde classe


rijtuigfabriek ZN

1 carrosseria


rijtuigfabrikant ZN

1 fabricante de carrossas/cochis {sj}, carrossero


rijtuigkap ZN

1 cappotta


rijtuigmaker ZN

1 carrossero


rijtuigpaard ZN

1 cavallo de carrossa


rijvaardigheid ZN

1 aptitude/habilitate de/pro conducer (un auto(mobile))


rijvaardigheidsbewijs ZN

1 Zie: rijbewijs


rijven WW

1 (harken) rastrellar
2 (raspen) raspar


rijverbod ZN

1 (voor persoon) interdiction de conducer
iemand een -- van twee maanden opleggen = retirar/retraher a un persona su permisso de conducer pro duo menses, imponer un prohibition de conducer pro duo menses
2
(voor plaats) hier geldt een -- = iste strata/cammino, etc. es clause pro vehiculos a/de motor


rijvereniging ZN

1 club (E) hippic


rijvergunning ZN

1 permisso de circulation


rijverkeer ZN

1 traffico, circulation


rijvlak ZN

1 (deel van en rubberband) superficie de contacto


rijweg ZN

1 cammino/via (pro le traffico)


rijwiel ZN

1 bicycletta, bicyclo, cyclo
-- met hulpmotor = cyclomotor


rijwielagent ZN

1 agente cyclista


rijwielband ZN

1 Zie: fietsband


rijwielbenodigdheden ZN MV

1 Zie: fietsbenodigdheden


rijwielbergplaats ZN

1 Zie: fietsenstalling


rijwielbewaarplaats ZN

1 Zie: fietsenstalling


rijwielbroek ZN

1 Zie: fietsbroek


rijwieldynamo ZN

1 Zie: fietsdynamo


rijwielenbergplaats ZN

1 Zie: fietsenbergplaats


rijwielfabriek ZN

1 Zie: fietsenfabriek


rijwielfabrikant ZN

1 Zie: fietsenfabrikant


rijwielhandel ZN

1 Zie: fietshandel


rijwielhandelaar ZN

1 Zie: fietsenhandelaar


rijwielhersteller ZN

1 Zie: fietsenmaker


rijwielindustrie ZN

1 Zie: fietsenindustrie


rijwielonderdeel ZN

1 Zie: fietsonderdeel


rijwielongeluk ZN

1 Zie: fietsongeluk


rijwielpad ZN

1 Zie: fietspad


rijwielpomp ZN

1 Zie: fietspomp


rijwielrek ZN

1 Zie: fietsenrek


rijwielreparatie ZN

1 Zie: fietsreparatie


rijwielstalling ZN

1 Zie: fietsenstalling


rijwielstandaard ZN

1 Zie: fietsstandaard


rijwielstander ZN

1 Zie: fietsstandaard


rijwieltasje ZN

1 (parve) sacco de sella


rijwielverhuur ZN

1 Zie: fietsverhuur


rijwielverzekering ZN

1 Zie: fietsverzekering


rijwielzaak ZN

1 Zie: fietsenwinkel


rijwielzadel ZN

1 Zie: fietszadel


rijzaad ZN

1 camelina dentate


rijzen WW

1 (zich oprichten) levar se
2 (een hogere positie innemen) levar se, elevar se, (plotseling) surger
het land van de --de zon = le Imperio del Sol Levante
het -- van de zuiger = le elevation del piston
3 (omhooggaan) montar, ascender, (van water OOK) crescer
het water rijst = le aqua monta/cresce
de barometer rijst = le barometro monta
in aanzien -- = crescer in consideration
4 (gisten) levar, fermentar
--de kaas = caseo que fermenta
5 (opwaarts hellen) elevar se, montar
6 (zich voordoen) surger, nascer, occurrer
er rezen moeilijkheden = difficultates ha surgite
er is een conflict gerezen = il ha surgite un conflicto
voor de geest rijzen = surger/venir al spirito


rijzend BN

1 ascendente, levante
--e ster = stella ascendente
Land van de Rijzende Zon = Imperio del Sol Levante


rijzig BN

1 longilinee, (personen) de alte talia/statura
--e den = pino longilinee


rijzweep ZN

1 flagello de cavallero


rikketik ZN

1 (spel) rota de(l) fortuna
2 (hart) corde
3
in zijn -- zitten = haber (multe) pavor


rikketikken WW

1 facer tic-tac


rikkikken WW

1 coaxar


riks ZN

1 pecia (de moneta) de 2,50 florinos


ril ZN

1 (rilling) fremito, tremor, tremulamento, tremulation
2 (groef) cannellatura, stria
3 (ASTRON) cannellatura, stria


ril BN

1 pavorose


rillen ZN

1 (trillen) fremer, tremer, tremular
het -- = fremito, tremulamento, tremulation
-- van de koorts = fremer/tremer/tremular de febre
-- van kou = fremer/tremer/tremular de frigido
iemand die rilt = tremulator
2 (groeven aanbrengen) cannellar


rillerig BN

1 tremule, tremulante


rilling ZN

1 fremito, tremor, tremulamento, tremulation


rimboe ZN

1 jungla


rimpel ZN

1 (frons) ruga
--s in het voorhoofd trekken = rugar/arrugar/corrugar le fronte
doorgroefd met --s = sulcate de rugas
2 (kreuk, plooi) plica
3 (golving op het water) ruga, undulation


rimpelachtig BN

1 Zie: rimpelig


rimpelen WW

1 (rimpels veroorzaken) rugar, arrugar, corrugar, (van water) undular
de wind rimpelt het meer = le vento ruga le superficie del laco
het water doen -- = causar parve undulationes in le aqua
2 (licht doen golven) undular


rimpelig BN

1 sulcate de rugas, rugose, rugate, arrugate, corrugate
een --e appel = un pomo/malo rugate
-- oudje = vetula plen de rugas


rimpeligheid ZN

1 rugositate


rimpeling ZN

1 arrugation, corrugation
2 (golfje) ruga, parve undulation


rimpelloos BN

1 (zonder rimpels) sin rugas, lisie
2 (FIG) calme, tranquille
een -- bestaan = un existentia uniforme
de dag verliep -- = le die passava sin incidente(s)


rimpelmos ZN

1 atricho undulate


rimpelroos ZN

1 rosa rugose


rimram ZN

1 (rompslomp) cosas insignificante e enoiose
2 (koeterwaals) linguage corrupte/inintelligibile


rinforzando

1 (MUZ) rinforzando (I)


ring ZN

1 (sieraad) anello, anulo
gouden -- = anello auree
een -- met een steen = un anello con un petra preciose
hij heeft een --etje in zijn oor = ille porta un anello in le aure
2 (cirkelvormig voorwerp) anello, anulo, circulo, rondo
instelbare -- = anello regulabile/adjustabile
(hoepel) ijzeren -- = circulo de ferro
(GYMNASTIEK) --en = anellos (de gymnastica)
varkens krijgen een -- door de neus = on pone/mitte un anello in le naso del porcos
(vogels, varkens, etc.) van een -- voorzien = anellar
3 (zaak van cirkelvormige gedaante) anello, anulo, circulo
de --en van het strottenhoofd = le anellos del larynge
4 (wat zich voordoet als een ring) anello, anulo, circulo
de --en van Saturnus = le anellos de Saturno
parhelische -- = circulo parhelic
een -- van vijanden = un circulo de inimicos
(SPORT) een -- van verdedigers = un circulo de defensores
5 (afgeperkte ruimte) arena, (BOKSEN) ring (E), (van circus) pista
6 (TECHN) (hulpstuk voor bevestiging) adaptator


ringachtig BN

1 anular, orbicular


ringagenda ZN

1 agenda a folios perforate


ringbaan ZN

1 (rondweg) cammino circular/peripheric/perimetral/de cinctura, cincturon
2 (traject met rails) linea circular/peripheric/perimetral/de cinctura


ringbaard ZN

1 barba anular


ringband ZN

1 (band voor losse bladen) quaderno a/con anellos/a folios mobile
2 (MED) ligamento anular


ringbout ZN

1 vite anular


ringchromosoom ZN

1 chromosoma anular


ringcontact ZN

1 contacto anular


ringdeuvel ZN

1 cavilia anular


ringdijk ZN

1 dica de cinctura/cincturon


ringelen WW

1 Zie: ringen-1


ringeling ZN

1 digito anular, tertie digito


ringelmees ZN

1 paro blau


ringeloren WW

1 fastidiar, molestar, vexar, tormentar
(op de kop zitten) zich niet laten -- = non lassar se commandar


ringelrob ZN

1 Zie: stinkrob


ringen WW

1 (varkens/vogels, etc. van een ring voorzien) anellar
2 (afsluiten van de geslachtsorganen van een dier) infibular


ring en staf ZN

1
het overreiken van -- = le investitura


ringenstelsel ZN

1 systema de anellos


ringetje ZN

1 anuletto
2 (TECHN) rondella


ringgewelf ZN

1 volta anular


ringgracht ZN

1 fossato circular


ringkanaal ZN

1 Zie: ringvaart


ringkolder ZN

1 cotta anellate


ringkraag ZN

1 collar


ringkraakbeen ZN

1 (van strottehoofd) cartilagine cricoide


ringleeuwerik ZN

1 calandra


ringlijn ZN

1 linea circular


ringlijster ZN

1 turdo torquate


ringmerel ZN

1 Zie: ringlijster


ringmus ZN

1 passere/fringilla montan


ringmuur ZN

1 vallo/muralia circular, muralia perimetral/circumvallante, muro de cinctura/de cincturon


ringnagel ZN

1 bulon a oculo


ringnet ZN

1 rete circular


ringoppervlak ZN

1 (WISK) toro


ringoven ZN

1 furno rotunde/circular/ad anello


ringrijden WW

1 Zie: ringsteken


ringscheur ZN

1 fissura anular


ringschroef ZN

1 vite anular


ringsgewijze BN

1 anular, circular


ringslang ZN

1 natrix, natrice, colubra a collar


ringsleutel ZN

1 clave tubular/ad anello


ringsloot ZN

1 fossato circular/peripheric/de cinctura


ringslot ZN

1 serratura anular


ringsnede ZN

1 incision anular


ringspier ZN

1 Zie: kringspier


ringspoorweg ZN

1 linea circular/peripheric/de cinctura


ringsteken WW

1 currer al anello, chassar {sj} le anello
het -- = cursa al anello, chassa {sj} del anello


ringsteken ZN

1 cursa al anello, chassa {sj} del anello


ringvaart ZN

1 canal circular/peripheric/de cinctura


ringveer ZN

1 resorto anular/in spiral


ringvinger ZN

1 digito anular, anular


ringvleugel ZN

1 ala anular


ringvormig BN

1 anular, circular, orbicular, in forma de anulo/anello
--e maansverduistering = eclipse (-ipsis) anular del luna
2 (ANAT) cricoide
-- kraakbeen = cartilagine cricoide
3 (DIERK) anulose


ringvuur ZN

1 (MED) verticiliose (-osis), trichophytia
2 (MED) (ringworm) tinea
lijdend aan -- = tineose


ringwal ZN

1 vallo circular


ringweg ZN

1 strata/cammino/via circular/peripheric/perimetral/circumferential/de cinctura


ringwerpen WW

1 jocar al anellos


ringworm ZN

1 (MED) (ringvuur) tinea
2 (DIERK) anellide, verme anellate


rinkel ZN

1 (metalen plaatje) lamella metallic
2 (geluid) tintinno


rinkelbel ZN

1 campanetta tintinnante


rinkelbom ZN

1 tamburino


rinkelen ZN

1 tintinnar
hij rinkelde met zijn sleutels = ille faceva tintinnar/sonar su claves
de kassa laten -- = haber successo
de ruiten rinkelen = le vitros tintinna/vibra
de telefoon rinkelt = le telephono sona


rinkeling ZN

1 tintinno


rinket ZN

1 valva de un esclusa


rinkinken WW

1 tintinnar rumorosemente/ruitosemente


rinoceros ZN

1 rhinocerote
wollige -- = rhinocerote lanose
eenhoornige -- = rhinocerote unicorne


rins BN

1 un pauco/poco acide, acidule


rinsheid ZN

1 gusto acidule


riolencapaciteit ZN

1 capacitate del cloacas


riolenstelsel ZN

1 systema de cloacas


rioleren WW

1 provider de cloacas, construer cloacas


riolering ZN

1 (riolenstelsel) systema de cloacas
stedelijke -- = systema de cloacas urban
2 (het rioleren) construction de cloacas


rioleringsstelsel ZN

1 Zie: riolenstelsel


rioleringssysteem ZN

1 Zie: riolenstelsel


riool ZN

1 cloaca
gemeenschappelijk -- = cloaca commun


rioolafsluiter ZN

1 valvula de clausura cloacal


rioolafvoerbuis ZN

1 Zie: rioolbuis


rioolbuis ZN

1 tubo/conducto cloacal/de cloaca, cloaca


riooldeksel ZN

1 placa de cloaca


rioolgas ZN

1 gas mephitic/cloacal/de cloaca


riooljournalistiek ZN

1 jornalismo a scandalo/a sensation


rioolkolk ZN

1 bucca de cloaca


rioolopening ZN

1 Zie: rioolkolk


rioolpijp ZN

1 Zie: rioolbuis


rioolput ZN

1 Zie: rioolkolk


rioolrat ZN

1 ratto de cloaca


rioolrecht ZN

1 taxa del aquas cloacal/de cloaca


rioolrooster ZN

1 grillia de cloaca


rioolslib ZN

1 fango cloacal/de cloaca


rioolstank ZN

1 odor mephitic


rioolstelsel ZN

1 Zie: riolenstelsel


rioolsysteem ZN

1 systema cloacal/de cloacas


rioolwater ZN

1 aquas cloacal/de cloaca


rioolwaterzuiveringsbedrijf ZN

1 interprisa de purification (del aquas cloacal/de cloaca)


rioolwaterzuiveringsinrichting ZN

1 station de purification (del aquas cloacal/de cloaca)


riposte ZN

1 (SCHERMEN) riposta


riposteren WW

1 (SCHERMEN) ripostar
2 (vinnig/gevat antwoorden) ripostar


ripper ZN

1 scarificator


rips ZN

1 (geribde stof) reps, texito costate


ripsen BN

1 de reps, de texito costate


Ripuarisch BN

1 ripuari


ris ZN

1 Zie: rist


risee ZN

1 objecto de riso, irrision
de verwaande dokter is de -- van de hele stad = le medico presumptuose es le irrision de tote le urbe


risico ZN

1 risco
eigen -- = risco proprie
voorwaardelijk -- = risco conditional
zich aan een -- blootstellen = exponer se a un risco
de --'s spreiden = repartir le riscos
grote --s nemen = riscar multo
het -- lopen = currer le risco
geen -- op zich willen nemen = non voler currer necun/nulle risco
het -- dekken = coperir le risco
de --'s van de oorlog = le riscos del guerra
dat behoort tot de --'s van het vak = isto face parte del riscos del mestiero
voor het -- van de eigenaar = al risco del proprietario
op -- van de afzender = al risco del expeditor


risicodekking ZN

1 copertura del/contra riscos


risicodeling ZN

1 (re)partition/distribution del riscos


risicodragend BN

1 que porta riscos, riscose
-- kapitaal = capital speculative/de speculation


risicodrager ZN

1 portator de riscos


risicofactor ZN

1 factor de risco, risco


risicogroep ZN

1 gruppo/categoria a/de alte risco


risicoloos BN

1 sin risco(s)


risicomijdend BN

1 que evita riscos


risicopremie ZN

1 premio de risco


risicospreiding ZN

1 Zie: risicodeling


risicoverdeling ZN

1 Zie: risicodeling


risicoverzekering ZN

1 assecurantia contra riscos


risicowedstrijd ZN

1 match (E) a alte risco


riskant BN

1 riscose, riscate, exponite a riscos, hasardate, hasardose, periculose
--e onderneming = interprisa riscose
dat is mij te -- = isto es troppo riscose pro me


riskeren WW

1 (wagen) riscar, hasardar, aventurar
de dood -- = riscar le morte
hij riskeert zijn hele vermogen = ille risca/aventura tote su fortuna
2 (gevaar lopen) riscar, exponer se
hij riskeert ontslag = ille risca un dimission, ille curre le risco que on le dimitte


risotto ZN

1 (CUL) risotto (I)


rissole ZN

1 rissole


rist ZN

1 (takje met bessen) racemo
2 (reeks) serie, fila, sequentia
3 (grote hoeveelheid) massa
4 (aantal voorwerpen aan een stok) corda
-- uien = corda de cibollas


risten WW

1 (tot een rist voegen) infilar
2 (afristen van graan/mais/bessen) disgranar


ristorneren WW

1 (HAND) rectificar mediante contrapartitas
2 (mbt verzekering) cancellar, annullar, retornar un premio


ristorno ZN

1 (HAND) rectification mediante contrapartitas
2 (mbt verzekering) retorno de premio


rit ZN

1 (het rijden met taxi/bus/auto) cursa, promenada a cavallo/a bicycletta/in auto(mobile)/in autobus
2 (een keer rijden) trajecto, percurso
de laatste -- is om twaalf uur = le ultime traino/autobus/tram, etc. parti a medienocte
3 (SPORT) (schaatsen) duello, manche (F)
4 (eitjes van kikkers) ovos de rana(s)
5
de -- uitzitten = continuar usque al fin


ritardando

1 (MUZ) ritardando (I)


rite ZN

1 rito
Ambrosiaanse -- = rito ambrosian
mozarabische -- = rito mozarabe/mozarabic
druïdische -- = rito druidic
heidense -- = rito pagan
ceremoniele --n = ritos ceremonial


ritenuto

1 (MUZ) ritenuto (I)


ritme ZN

1 (regelmatig afwisselende beweging) rhythmo, cadentia
-- van de hartslag = rhythmo cardiac
-- van de ademhaling = rhythmo respiratori
het -- aangeven = marcar le rhythmo
een bepaald -- geven aan = rhythmar
zijn pas aan het -- van de trommel aanpassen = rhythmar su marcha {sj} al sono del tambur
-- hebbend, gebaseerd op -- = rhythmic
2 (MUZ) rhythmo, mesura, numero
3 (LIT) rhythmo, mesura, metro, numero


ritmebox ZN

1 cassa a/de rhythmos


ritmeester ZN

1 capitano de cavalleria


ritmeren WW

1 rhythmar


ritmesectie ZN

1 (van jazzband) section/accompaniatores rhythmic


ritmestoornis ZN

1 (mbt hart) arhythmia


ritmiek ZN

1 (leer van de ritmen) rhythmica
2 (het ritmisch zijn) rhythmicitate
de -- van verzen = le rhythmicitate de versos
de -- van een beweging = le rhythmicitate de un movimento


ritmisch BN

1 (het ritme betreffend) rhythmic
--e eigenaardigheden = peculiaritates/characteristicas rhythmic
2 (met/in een bepaald ritme) rhythmic, cadentiate
-- maken = rhythmar, cadentiar
--e dans = dansa rhythmic
--e gymnastiek = gymnastica rhythmic
--e muziek = musica rhythmic
--e pas = passo cadentiate
-- pompen = pumpar in cadentia
-- bewegen = mover rhythmicamente
3 (MUZ, POEZIE) rhythmic, numerose


ritonderbreking ZN

1 interruption de cursa/de viage


ritornel ZN

1 (MUZ) ritornello (I)


ritprijs ZN

1 precio del cursa/percurso/viage, precio del billet


rits ZN

1 (ritssluiting) serratura fulmine
2 (insnijding) intalio, incision
3 (serie, rij) serie, fila, sequentia
een hele -- tijdschriften = tote un serie de revistas
4 (scherm van rijshout) guardavento/paravento de ramos sic


ritsband ZN

1 serratura fulmine


ritsbeitel ZN

1 burin


ritselen WW

1 (geluid doen horen) susurrar, murmurar, murmurear
het -- = susurro, susurration, murmure, murmuration
de bladeren ritselen = le folios murmura
de wind ritselt in de bomen = le vento murmura in le arbores
2 (regelen) arrangiar
er valt misschien wel iets te -- = forsan on pote arrangiar le cosas
3 (wemelen van) pullular
het ritselt hier van de vlooien = le pulices pullula hic


ritselend BN

1 susurrante, murmur(e)ante, murmurose


ritseling ZN

1 susurro, susurration, murmure, murmuration


ritsen WW

1 (een gleuf maken in) cannellar, incider, incisar, facer un incision in
karton -- = cannellar carton


ritsetui ZN

1 etui (F) con serratura fulmine


ritsig BN

1 (personen) lascive, lubric, (dieren) in calor


ritsijzer ZN

1 burin


ritskristal ZN

1 crystallo de rocca


ritssluiting ZN

1 serratura fulmine


rituaal ZN

1 (voorschrift) ritual, ceremonial
2 (boek) ritual, ceremonial


ritualisatie ZN

1 ritualisation


ritualiseren WW

1 ritualisar
het -- = ritualisation


ritualisme ZN

1 ritualismo


ritualist ZN

1 ritualista


ritualistisch BN

1 ritualista, ritualistic


ritueel ZN

1 ritual, ceremonial, rito
het -- in acht nemen = observar/respectar le ritual


ritueel BN

1 ritual, ceremonial
-- voorschrift = prescription ritual
ablutiones -- = rituele wassing
de --e slachting van vee = le macellation ritual de bestial


ritus ZN

1 (rituele gebruiken/ceremoniën) rito, ritual, ceremonial
2 (kerkgebruik) rito, liturgia


ritzege ZN

1 (mbt wielrennen) victoria de etape (F), (mbt schaatsen, etc.) victoria de un manche (F)
de -- behalen = ganiar le etape/le manche


rivaal ZN

1 (concurrent) rival, concurrente, competitor, emulator
een -- verdringen = supplantar un rival
2 (medeminnaar) rival


rivaliseren WW

1 rivalisar (con), competer (con), esser in concurrentia (con)


rivaliserend BN

1 rival, emule


rivaliteit ZN

1 rivalitate, competition, emulation
politieke -- = rivalitate politic
-- tussen twee dorpen = rivalitate intra duo villages
er heerst een gezonde -- tussen hen = il ha un rivalitate san inter illes
2 (tegenstelling) antagonismo


rivier ZN

1 (waterstroom) fluvio, riviera
bochtige -- = fluvio/riviera sinuose
open -- = fluvio/riviera libere
bevlotbare -- = fluvio/riviera flottabile
bevaarbare -- = fluvio/riviera navigabile
bevlotbaarheid van een rivier = flottabilitate de un fluvio/riviera
monding van een -- = bucca/imbuccatura de un fluvio
de --en vloeien daar samen = le fluvios conflue illac
2 (stromende hoeveelheid) fluvio, riviera
een -- van tranen = un fluvio de lacrimas
een -- van vuur = un riviera/torrente de foco


Rivièra ZN EIGN

1 Riviera


rivieraal ZN

1 anguilla fluvial/de riviera


rivieraaltje ZN

1 nematodo de riviera
2 anguillula fluviatile


rivierafzetting ZN

1 sedimento fluviatile/fluvial


rivierarm ZN

1 bracio de un riviera/fluvio


rivierbaars ZN

1 perca fluviatile/fluvial/de riviera


rivierbed(ding) ZN

1 lecto fluvial/de riviera/de fluvio


rivierbeheer ZN

1 gestion del riviera


rivierbewaking ZN

1 surveliantia de un curso de aqua


rivierbezinking ZN

1 alluvion


rivierbezinksel ZN

1 Zie: rivierafzetting


rivierblindheid ZN

1 onchocerciasis


rivierbocht ZN

1 curva/meandro de riviera/fluvio


rivierbodem ZN

1 fundo de riviera/fluvio


rivierbrasem ZN

1 brema fluvial/de riviera


rivierdal ZN

1 valle/vallea fluvial/de riviera


rivierdelta ZN

1 delta (de riviera)


rivierdijk ZN

1 dica fluvial/de un riviera/de un fluvio


rivierduin ZN

1 duna al bordo de un fluvio/de un riviera


rivierenrecht ZN

1 derecto fluvial


riviererosie ZN

1 erosion fluvial


rivierforel ZN

1 tructa fluvial/de riviera


riviergezicht ZN

1 paisage fluvial


riviergod ZN

1 deitate fluvial, deo del rivieras


rivierhaven ZN

1 porto fluvial


rivierkaart ZN

1 mappa/carta hydrographic


rivierkant ZN

1 Zie: rivieroever


rivierklei ZN

1 argilla fluvial/fluviatile/de riviera


rivierkreeft ZN

1 cambaro de riviera


rivierlamprei ZN

1 lampreda fluvial/de riviera


rivierleem ZN

1 Zie: rivierklei


riviermeer ZN

1 laco de riviera/fluvio


riviermond(ing) ZN

1 bucca/imbuccatura de un riviera/fluvio


riviermorfologie ZN

1 fluviomorphologia


riviermossel ZN

1 musculo de aqua dulce


riviernetwerk ZN

1 rete fluvial


riviernimf ZN

1 naiade, undina


rivieroever ZN

1 ripa de riviera/de fluvio


rivieromlegging ZN

1 derivation del riviera/fluvio


rivieronderhoud ZN

1 mantenentia del riviera/fluvio


rivierpaling ZN

1 anguilla fluvial/de riviera


rivierparelmossel ZN

1 margaritana margaritifere


rivierplant ZN

1 planta fluvial


rivierpolitie ZN

1 policia fluvial


rivierprik ZN

1 lampreda fluviatile


rivierprofiel ZN

1 profilo del riviera/fluvio


rivierrietzanger ZN

1 locustella fluviatile


rivierscheepvaart ZN

1 navigation fluvial


rivierschildpad ZN

1 testudine/tortuca de aqua dulce


rivierschip ZN

1 nave fluvial


rivierschipper ZN

1 batellero


riviersediment ZN

1 sedimento fluvial


riviersleepboot ZN

1 remolcator de riviera/fluvio


riviersleepvaart ZN

1 remolcage de riviera/fluvio


rivierslib ZN

1 alluviones fluvial


rivierslijk ZN

1 fango fluvial/de riviera/de fluvio


riviersluis ZN

1 esclusa fluvial


riviersnoek ZN

1 lucio fluvial/de riviera


riviersplitsing ZN

1 bifurcation de riviera


rivierstad ZN

1 urbe fluvial


rivierstand ZN

1 nivello del aquas (fluvial/de un riviera/de un fluvio)


rivierstelsel ZN

1 rete/systema hydrographic/fluvial/de fluvios


rivierstoomboot ZN

1 vapor fluvial


rivierstuw ZN

1 barrage de riviera/fluvio


riviertak ZN

1 bracio de riviera/fluvio


riviertol ZN

1 pedage fluvial


riviertransport ZN

1 transporto fluvial


riviertunnel ZN

1 tunnel (E) sub un riviera/un fluvio


riviervaart ZN

1 navigation fluvial


rivierverbetering ZN

1 amelioration del riviera/fluvio


rivierverontreiniging ZN

1 pollution del riviera/del fluvio


riviervervuiling ZN

1 Zie: rivierverontreiniging


riviervis ZN

1 pisce de aqua dulce/de riviera/de fluvio


riviervisser ZN

1 piscator fluvial/de riviera/de fluvio


riviervisserij ZN

1 pisca fluvial/de riviera/de fluvio


riviervloot ZN

1 flotta fluvial


rivierwater ZN

1 aqua fluvial/de riviera/de fluvio


rivierzand ZN

1 arena/sablo fluvial/fluviatile/de riviera/de fluvio


rivierzuivering ZN

1 purification del riviera/fluvio


rivularia ZN

1 rivularia


rizobium ZN

1 rhizobio


rizofoor ZN

1 rhizophoro


rizoïde ZN

1 rhizoide


rizoom ZN

1 rhizoma
met -- = rhizomatose


rizosfeer ZN

1 rhizosphera


RNA

1 (Afk.: Ribo Nucleid Acid) RNA (acido ribonucleic)


rob ZN

1 phoca


robbedoes ZN

1 infante turbulente


robbedoezen WW

1 jocar turbulentemente


robbenhuid ZN

1 pelle de phoca


robbenjacht ZN

1 chassa {sj} de phocas


robbenjager ZN

1 chassator {sj} de phocas


robbenslag ZN

1 Zie: robbenjacht


robbentraan ZN

1 oleo de phoca


robbenvangst ZN

1 Zie: robbenjacht


robbenvel ZN

1 Zie: robbenhuid


robe ZN

1 (japon) roba, veste
2 (toga) roba, toga


robijn ZN

1 rubino


robijnen BN

1 de rubino


robijnglas ZN

1 vitro rubino


robijnkleurig BN

1 de color de rubino


robijnlaser ZN

1 laser (E) a rubino


robijnzwavel ZN

1 realgar


robinia ZN

1 robinia


roborantia ZN MV

1 roborantes


robot ZN

1 (kunstmens) robot (Tsj), androide
2 (mechanische inrichting) robot (Tsj)
industriële --s = robots industrial
antropomorfe -- = robot anthropomorphe
administratieve -- = robot administrative
interactieve -- = robot interactive
universele -- = robot universal/multifunctional
rijdende -- = teleoperator


robotachtig BN

1 robotic, robotomorphic


robotica ZN

1 robotica
geavanceerde -- = robotica avantiate


robotinstallatie ZN

1 installatie robotisate


robot interface ZN

1 interface (E) de robot (Tsj)


robotiseren WW

1 robotisar
het -- = robotisation
een montageband -- = robotisar un catena de montage


robotisering ZN

1 robotisation


robotlijn ZN

1 linea robotisate


robotsysteem ZN

1 systema robotisate/de robots (Tsj)


robottechnologie ZN

1 robotica, technologia robotic


robotuitrusting ZN

1 equipamento robotisate


roburiet ZN

1 roburite


robuust BN

1 robuste, solide, vigorose, forte
-- man = homine robuste
--e gezondheid = sanitate robuste


robuustheid ZN

1 robustessa, robustitate, vigorositate
-- van lichaamsbouw = robustessa de corporatura


rocaille ZN

1 (grotwerk) rocaille (F)
2 (decoratieve stijl) rocaille (F)


rochel ZN

1 (speeksel) sputo, jecto de saliva
2 (reutel) stertor


rochelaar ZN

1 persona qui spue/sputa/expectora
2 persona qui da stertores


rochelen WW

1 (fluimen opgeven) spuer, sputar, expectorar
2 (een rauw keelgeluid maken) dar/haber stertores


rochelend BN

1 stertorose


rocheren WW

1 (SCHAKEN) rocar


rochet ZN

1 rocchetto


rock ZN

1 rock (E)
symfonische -- = rock symphonic


rock and roll ZN

1 rock and roll (E)


rockband ZN

1 gruppo rock (E)


rockconcert ZN

1 concerto rock (E)


rocken WW

1 (dansen) dansar/ballar le rock (E)
2 (spelen) sonar rock (E)


rockfestival ZN

1 festival (de musica) rock (E)


rockgroep ZN

1 gruppo rock (E)


rockmuziek ZN

1 (musica) rock (E)


rockopera ZN

1 opera rock (E)


Rocky Mountains ZN EIGN MV

1 Montanias Roccose


rockzanger ZN

1 cantator de rock (E)


rococo ZN

1 (kunststijl) (stilo) rococo
2 (periode) periodo rococo
3 (versieringsmotieven) motivos rococo, rocaille (F)


rococo-ameublement ZN

1 mobiliario rococo


rococo-architectuur ZN

1 architectura rococo


rococoliteratuur ZN

1 litteratura rococo


rococomeubel ZN

1 mobile rococo


rococomuziek ZN

1 musica rococo


rococo-ornament ZN

1 ornamento rococo


rococopaleis ZN

1 palatio rococo


rococopark ZN

1 parco rococo


rococoschilder ZN

1 pictor rococo


rococostijl ZN

1 stilo rococo


rococotijd ZN

1 periodo rococo


rococotuin ZN

1 jardin rococo


rodamine ZN

1 rhodamina


roddel ZN

1 (kwaadsprekerij) commatrage
2 (roddelaar) commatre
3 (kletspraatje) commatrage


roddelaar ZN

1 commatre


roddelaarster ZN

1 commatre


roddelblad ZN

1 jornal a scandalos/a sensation


roddelen WW

1 commatrar


roddelpers ZN

1 pressa a scandalos/a sensation


roddelpraat ZN

1 commatrage(s)


roddelrubriek ZN

1 chronica scandalose/del scandalos


rode ZN

1 (iemand met rood haar) persona con capillos rubie, rubie
2 (socialist, communist) rubie
3 (bankbiljet) billet de mille florinos


rodehond ZN

1 (MED) roseola


rodekool ZN

1 caule rubie


Rode Kruis ZN EIGN

1 Cruce Rubie


rodekruisband ZN

1 bracial de Cruce Rubie


rodekruispost ZN

1 centro/posto de succurso del Cruce Rubie


rodekruiszuster ZN

1 infirmera de Cruce Rubie


rodelbaan ZN

1 pista de toboggan (E)


rodelen WW

1 ir in toboggan (E)


rodeloop ZN

1 (ziekte) dysenteria
2 (kopergeld) monetas de cupro


rodelslee ZN

1 toboggan (E)


roden WW

1 rubificar


rodeo ZN

1 rodeo


Rode Zee ZN EIGN

1 Mar Rubie


rodochrosiet ZN

1 rhodochrosite


rododendron ZN

1 Zie: rhododendron


Rodomonte ZN EIGN

1 Rodomonte


rodopsine ZN

1 rhodopsina


roe ZN

1 Zie: roede


roebel ZN

1 rublo


roebelkoers ZN

1 curso/cambio del rublo


roede ZN

1 (zweep) flagello, (REL) (boetegesel) disciplina
2 (stok) pertica, verga, virga
de --n voor de gordijnen = le virgas/vergas del cortinas
roetjes voor de trap = parve virgas/vergas de scala
3 (maatstok) regula, verga, virga
4 (penis) verga, virga, penis, phallo, membro viril


roedehoofd ZN

1 (SCHEEP) extremitate de virga/verga
2 (eikel van het mannelijk lid) glande


roedel ZN

1 grege, banda, truppa


roedelbaan ZN

1 Zie: rodelbaan


roedeloper ZN

1 Zie: wichelroedeloper


roef ZN

1 (op schip) cameretta del ponte
2 (deksel van doodkist) coperculo de feretro


roefdek ZN

1 ponte de cameretta


roeibaan ZN

1 pista de remage


roeibank ZN

1 banco del remator(es)


roeiboot ZN

1 barca remate/a remos/de remos, lancha {sj}


roeiclub ZN

1 club (E)/association/societate de rematores/canoteros/canotage


roeidol ZN

1 tolete


roeien WW

1 remar, canotar, vogar
het -- = remage, canotage, voga
naar de overkant -- = remar verso le ripa opposite
(ook FIG) tegen de stroom op-- = remar contra le currente
-- met de riemen die je hebt = adaptar se al possibilitates


roeier ZN

1 remator, canotero


roeiklamp ZN

1 fulcro, pivot


roeipen ZN

1 tolete


roeipin ZN

1 tolete


roeipootkreeftje ZN

1 copepodo


roeipotige ZN

1 steganopode


roeiriem ZN

1 remo
met --en = remate
met twee rijen --en = bireme


roeispaan ZN

1 Zie: roeiriem


roeisport ZN

1 sport (E) de remage/canotage


roeivereniging ZN

1 Zie: roeiclub


roeivoet ZN

1 pata/pede palmate


roeivoetige ZN

1 Zie: roeipotige


roeiwedstrijd ZN

1 cursa de remage/canotage, regata (a remo)


roek ZN

1 corvo frugilego, frugilego, grande corvo


roekeloos BN

1 temerari, temere, esturdite, imprudente, irreflexive, inconsiderate
--e daden = actos irreflexive
--e moed = corage cec, temeritate
zijn leven -- wagen = riscar su vita inconsideratemente
-- rijden = conducer inconsideratemente/temerarimente


roekeloosheid ZN

1 temeritate, inconsideration, imprudentia
een -- met zijn leven betalen = pagar con su vita un imprudentia


roekenkolonie ZN

1 colonia de frugilegos/de grande corvos


Roeland ZN EIGN

1 Rolando
als een razende -- = como un Rolando furiose, como un homine folle


Roelandslied ZN

1 Cantion de Rolando


roem ZN

1 gloria, reputation, renomine, celebritate, fama
onsterfelijke -- = gloria immortal
de prijs van de -- = le precio del fama/celebritate
-- vergaren = acquirer fama
zich met -- overladen = coperir se de gloria
-- van een toneelspeler = celebritate de un actor
hij is de -- van zijn familie = ille es le gloria de su familia
ijdele -- = gloriola
de -- is vergankelijk = le gloria es ephemere
zijn -- neemt toe = su gloria monta
zijn -- overleven = superviver a su gloria
zijn -- vestigen = establir su renomine
dorst naar -- = sete de fama/de gloria
koorts naar -- = febre de fama/de gloria
2 laude
eigen -- stinkt = le proprie laude pute


Roemeen ZN

1 romaniano, rumano


Roemeens BN

1 romanian, ruman


Roemeens ZN

1 (taal) romaniano, rumano


Roemelië ZN EIGN

1 Rumelia
bewoner van -- = rumeliota


roemen WW

1 laudar, vantar, elogisar, glorificar, magnificar, encomiar, commendar, exaltar
daar valt niet op te -- = isto non es un cosa de elogio


Roemenië ZN EIGN

1 Romania, Rumania


roemer ZN

1 cuppa (pro vino)


roemgierig BN

1 avide de gloria


roemgierigheid ZN

1 aviditate/sete de gloria


roemloos BN

1 sin gloria, ingloriose, obscur
een -- einde vinden = incontrar un fin ingloriose/obscur
-- sterven = morir ingloriosemente
een -- verkregen en -- verloren macht = un poter in-gloriosemente obtenite e ingloriosemente perdite


roemrijk BN

1 (van gebeurtenis) gloriose, illustre, (van persoon) illustre, celebre, famose
een -- verleden = un passato gloriose


roemrucht(ig) BN

1 Zie: roemrijk


roemvol BN

1 Zie: roemrijk


roemwaardig BN

1 digne de gloria


roemzucht ZN

1 aviditate/sete de gloria, ambition


roemzuchtig BN

1 avide de gloria, ambitiose


roemzuchtigheid ZN

1 Zie: roemzucht


roep ZN

1 (het roepen) appello, crito
een -- om hulp = un crito de adjuta
de -- van de koekoek = le crito del cucu
2 (keer dat er geroepen wordt) appello, crito
3 (eis) revindication, exigentia
4 (gerucht) ruito, rumor
de -- gaat dat = le rumor curre que
5 (reputatie) reputation, renomine, fama
een grote -- van geleerdheid = un grande reputation de erudition
in een kwade -- staan = haber un mal reputation


roepeend ZN

1 anate de esca/appello


roepen WW

1 (op luide toon meedelen) critar, vocar
schande -- over iets = condemnar un cosa
2 (oproepen) appellar
Amerika roept = America appella
3 (ontbieden) appellar, (re)clamar
onder de wapens -- = appellar/clamar al/sub le armas
tot de orde -- = (re)clamar al ordine
zich iets voor de geest -- = reclamar un cosa al memoria
de dokter -- = facer venir le medico
iemand ter verantwoording -- = demandar explicationes a un persona
4 (dringend vragen) appellar, clamar
om hulp -- = clamar adjuta
dat roept om wraak = isto appella/clama vengiantia
5
iets in het leven -- = dar vita a un cosa, fundar un cosa


roepende ZN

1
een -- in de woestijn = un voce in le deserto


roeper ZN

1 (iemand die roept) persona qui appella/qui crita
2 (megafoon) megaphono, portavoce


roepia ZN

1 rupia


roeping ZN

1 (het bestemd zijn tot een taak/ambt) vocation, mission
(R.K.) het aantal --en loopt sterk terug = le numero de vocationes diminue forte
aan zijn -- gehoor geven = sequer su vocation/mission
aan zijn -- beantwoorden/voldoen = sequer su vocation
de -- van Abraham = le vocation de Abraham
2 (taak) vocation, mission
-- van de kunstenaar = mission del artista
een -- vervullen = complir un mission
3 (het zich geroepen voelen) vocation, mission
zich van zijn -- bewust worden = prender conscientia de su vocation/mission


roepletter ZN

1 signal de appello


roepnaam ZN

1 prenomine usual, nomine de baptismo


roepstem ZN

1 appello, (inwendige stem) voce interior
gehoor geven aan de -- van de kunst = sequer le appello del arte
gehoor geven aan de -- van God = responder al appello de Deo


roepvogel ZN

1 (eend) anate de esca/appello, (duif) pipion de esca/appello


roepvogel ZN

1 ave de esca/de appello


roer ZN

1 (SCHEEP) timon, governaculo
aan het -- staan = esser al timon
het schip luistert niet naar het -- = le nave non obedi al timon
de man aan het -- = le timonero
een ruk aan het -- = un colpo de timon
het -- in handen hebben = tener le timon in le mano, esser al poter
het -- van de staat = le governamento
het -- in het water houden = assecurar le continuation (de un cosa)
het -- omgooien = cambiar le direction del timon, cambiar de rhumbo
uit het -- lopen = disviar se del rhumbo
hou je -- recht! = mantene firme le timon!
2 (LUCHTV) governaculo
3 (pijp) tubo
4 (schietgeweer) muschetto, fusil
5
in rep en -- = in grande confusion/commotion/agitation


roerblad ZN

1 pala de timon/governaculo


roerder ZN

1 agitator


roerdomp ZN

1 botauro stellate


roereieren ZN MV

1 ovos miscite


roeren WW

1 (omroeren) agitar, miscer
de soep -- = agitar/miscer le suppa
2 (ontroeren) emover, emotionar, toccar
iemand tot tranen toe -- = toccar un persona usque al lacrimas
3
(zich bewegen) zich -- = mover se
zich niet kunnen -- = non poter facer un movimento
4
(zich verzetten) zich -- = opponer se, rebellar se


roerend BN

1 (vervoerbaar) mobile, mobiliari
--e goederen = benes mobile/mobiliari
2 (mbt feestdagen) mobile
--e feestdagen = festas mobile
3 (aandoenlijk) emovente, toccante, pathetic
-- toneel = scena emovente
-- verhaal = historia pathetic
--e woorden = parolas toccante
ik ben het -- met je eens = io es in perfecte accordo con te, io es perfectemente/completemente de accordo con te


roerganger ZN

1 timonero, (FIG) persona que tene le timon


Roergebied ZN

1 region del Ruhr


roerig BN

1 (levendig) alerte, animate, active, vive
2 (wanordelijk) tumultuose, disordinate, chaotic, turbulente, movimentate
--e tijden = tempores turbulente
--e zitting = session movimentate/turbulente
de kinderen zijn vandaag erg -- = le infantes es multo turbulente hodie


roerigheid ZN

1 animation, agitation, activitate, turbulentia


roerijzer ZN

1 spatula
2 agitator


roering ZN

1 (opschudding) movimento, agitation, turbulentia


roerketting ZN

1 catena del timon/governaculo


roerklik ZN

1 pala del timon/governaculo


roerlijn ZN

1 linea de esca/de appello


roerloos BN

1 (onbeweeglijk) immobile, quiete
2 (zonder roer) sin governaculo, sin timon


roerloosheid ZN

1 (onbeweeglijkheid) immobilitate, fixitate


roermachine ZN

1 machina a/de agitar/miscer


roeroven ZN

1 furno a/de reverbero, furno a/de puddelar


roerpen ZN

1 barra (del timon/governaculo)


roersel ZN

1 (drijfveer) motivo
geheime --en = motivos secrete
2 (aandoening, emotie) emotion
de diepste --en van de ziel = le movimentos/sentimentos le plus profunde del anima


roerspaan ZN

1 spatula
2 agitator


roerstaaf ZN

1 agitator


roerstok ZN

1 (roerpen) barra
2 (roerspaan) agitator


roertoestel ZN

1 Zie: roermachine


roerverklikker ZN

1 axiometro


roervink ZN

1 (lokvogel) ave de esca/de appello
2 (aanstoker) agitator, provocator


roervogel ZN

1 Zie: roepvogel


roerwerk ZN

1 malaxator


roerzeef ZN

1 tamis pro puree (F)


roes ZN

1 (bedwelming) ebrietate, inebriation, intoxication
extatische -- = inebriation ecstatic/extatic
in de eerste -- van de overwinning = in le prime ebrietate del victoria
2 (FIG) ecstase (-asis), extase (-asis)
3 (MED) euphoria


roest ZN

1 (het oxyderen) oxydation
-- afbikken = disoxydar
2 (geoxydeerd ijzer) ferrugine
de -- tast het ijzer aan = le ferrugine corrode le ferro
het zit dik onder de -- = il ha un strato spisse de ferrugine, illo es completemente oxydate, ille es totalmente coperte/coperite de ferrugine
oud -- = ferralia
hoop oud -- = pila de ferralia
tegen -- = anticorrosive, antioxydante, antiferrugine, resistente al corrosion
3 (stok waarop kippen slapen) pertica de gallinas
4 (plantenziekte) rubigine


roestbestendig BN

1 inoxydabile, resistente al corrosion


roestbestendigheid ZN

1 inoxydibilitate, resistentia al corrosion


roestbruin BN

1 ferruginose, (mbt planten) rubiginose


roestdeeltje ZN

1 particula de ferrugine


roesten ZN

1 (op stok zitten van vogels) dormir al pertica
2 (met roest bedekt worden) oxydar se
de edele metalen roesten niet = le metallos preciose non se oxyda
3 (door roesten vast gaan zitten) incrustar se
de klinknagel is in het staal geroest = le rivete se ha incrustate in le aciero


roesterig BN

1 Zie: roestig-1


roestig BN

1 (met roest bedekt) oxydate, ferruginose
--e spijker = clavo oxydate
-- worden = devenir ferruginose
2 (mbt planten) rubiginose, coperte de rubigine


roestkleur ZN

1 color de ferrugine


roestkleurig BN

1 ferruginose, (mbt planten) rubiginose


roestmiddel ZN

1 producto antiferrugine/anticorrosive/antioxydante, anticorrosivo, antiferrugine, antioxydante


roestmos ZN

1 frullania dilatate


roestplaats

1 pertica


roestplek ZN

1 Zie: roestvlek


roestpoeder ZN

1 pulvere anticorrosive/antiferrugine/antioxydante


roestrood BN

1 Zie: bruinrood


roeststok ZN

1 pertica


roestvast BN

1 inoxydabile


roestvlek ZN

1 macula de ferrugine


roestvlekkenzwam ZN

1 collybia maculate


roestvorming ZN

1 formation de ferrugine, oxydation, corrosion


roestvrij BN

1 (vrij van roest) exempte de ferrugine
een ketting -- maken = disoxydar un catena
2 (niet onderhevig aan roest) inoxydabile, inalterabile
-- staal = aciero inoxydabile
-- metaal = metallo inoxydabile
--e messen = cultellos inoxydabile


roestvrijheid ZN

1 inoxydibilitate, inalterabilitate


roestweerder ZN

1 antiferrugine, anticorrossivo, antioxydante


roestwerend BN

1 antiferrugine, anticorrosive, antioxydante
-- middel = antiferrugine, anticorrosivo, antioxydante


roestzwam ZN

1 puccinia, uredine
familie van de --men = uredineas


roesverwekkend BN

1 euphoric


roet ZN

1 fuligine
zo zwart als -- = nigre como fuligine
-- in het eten gooien = guastar toto/le festa


roetaanlading ZN

1 Zie: roetaanslag


roetaanslag ZN

1 deposito de fuligine


roetaanzetting ZN

1 Zie: roetaanslag


roetachtig BN

1 fuliginose
--e smaak = gusto/sapor fuliginose/de fuligine
--e lucht = odor fuliginose/de fuligine


roetachtigheid ZN

1 fuliginositate


roetafdruk ZN

1 impression in fuligine


roetblazer ZN

1 sufflator de fuligine


roetbruin ZN

1 bistre


roetbruin BN

1
--e verf = bistre


roetdeeltje ZN

1 particula de fuligine


roeten WW

1 producer fuligine


roetend BN

1 fuliginose


roeterig BN

1 Zie: roetachtig


roeterigheid ZN

1 Zie: roetachtigheid


roetig BN

1 Zie: roetachtig


roetkaars ZN

1 Zie: vetkaars


roetkleur ZN

1 color de fuligine


roetkleurig BN

1 de color de fuligine, fuliginose


roetkolk ZN

1 collector de fuligine


roetkool ZN

1 carbon fuliginose/bituminose


roetkuil ZN

1 Zie: roetkolk


roetlaag ZN

1 strato de fuligine


roetlucht ZN

1 odor fuliginose/de fuligine


roetmop ZN

1 Zie: schoorsteenveger
2 (klodder roet) morsello de fuligine


roetpluim ZN

1 pennachio/columna/colonna de fumo nigre


roetsjbaan ZN

1 montanias russe


roetsmaak ZN

1 gusto/sapor de fuligine


roetvlek ZN

1 macula de fuligine


roetvlok ZN

1 flocco de fuligine


roetvoorn ZN

1 Zie: rietvoorn


roetvorming ZN

1 formation de fuligine


roetvrij BN

1 sin fuligine


roetzwart BN

1 nigre como le fuligine/carbon, fuliginose


roezemoes ZN

1 (drukke warreling) tumulto
2 (warboel) disordine, confusion, chaos
3 (lawaai) ruito confuse


roezemoezen WW

1 facer un ruito confuse, facer confusion


roezemoezig BN

1 Zie: roezig


roezen WW

1 facer un ruito confuse


roezig BN

1 (druk) turbulente
2 (wanordelijk) disordinate, chaotic
3 (lawaaiig) ruitose


roffel ZN

1 (slagen op een trom) rolamento (de tambur)
2 (schaaf) plana
3 (slordig werker) obrero qui labora/travalia mal


roffelaar ZN

1 (schaver) planator
2 (slordig werker) obrero qui labora/travalia mal


roffelen WW

1 (roffel op de trom slaan) batter le tambur
2 (roffelend geluid maken) rolar
de trom roffelt = le tambur rola
3 (knoeien) laborar/travaliar mal
4 (afschaven) planar


roffelig BN

1 (ruw) grossier, rugose, non planate
2 (slordig bewerkt) grossier, mal facite


roffelvuur ZN

1 foco rolante


roffelwerk ZN

1 labor/travalio mal facite


rog ZN

1 raia


rogatoir BN

1 rogatori
--e commissie = commission rogatori
per --e commissie = rogatorimente


rogge ZN

1 secale


roggeaar ZN

1 spica de secale


roggeakker ZN

1 campo de secale


roggebloem ZN

1 flor de farina de secale


roggebouw ZN

1 cultura/cultivation de secale


roggebrood ZN

1 pan de secale


roggedravik ZN

1 bromo secalin


roggegras ZN

1 lolio


roggehalm ZN

1 pedunculo de secale


roggekaf ZN

1 vannatura de secale


roggekorrel ZN

1 grano de secale


roggemeel ZN

1 farina de secale


roggemik ZN

1 pan de secale


roggeoogst ZN

1 recolta de secale


roggepap ZN

1 pappa de (farina de) secale


roggeschoof ZN

1 garba de secale


roggesoort ZN

1 specie de secale


roggestaart ZN

1 cauda de raia


roggestoppel ZN

1 stupula de secale


roggestreek ZN

1 zona/region de secale


roggestro ZN

1 palea de secale


roggeteelt ZN

1 Zie: roggebouw


roggetje ZN

1 (roggebroodje) parve pan de secale
2 (sneetje roggebrood) trencho {sj} de pan de secale


roggevangst ZN

1 pisca de raias


roggevel ZN

1 pelle de raia


roggeveld ZN

1 Zie: roggeakker


rok ZN

1 (kledingstuk voor vrouwen) gonna, gonnella
geruite -- = gonna/gonnella a quadratos
2 (rokkostuum, smoking) frac
in -- = vestite de frac
3 (PLANTK) tunica
-- van een ui = tunica de un cibolla
4 (MED) tunica


rokband ZN

1 cinctura (de gonna/gonnella)


rokbroek ZN

1 gonna-pantalon


rokdas ZN

1 cravata de frac


rokeloos BN

1 sin fumo


roken WW

1 (rook afgeven) fumar
de vulkaan rookt = le vulcano fuma
het vuur rookt = le foco fuma
de schoorsteen rookt = le camino fuma
2 (dampen) fumar, exhalar vapor
3 (tabaksrook inzuigen en uitblazen) fumar
een pijp -- = fumar un pipa
tabak -- = fumar tabaco
een sigaar -- = fumar un cigarro
-- als een schoorsteen = fumar como un camino
het -- opgeven = dishabituar se de fumar
(opschrift) verboden te -- = non-fumatores, fumar prohibite, non fumar
die tabak is niet te -- = iste tabaco es infumabile
passief -- = respirar le fumo del alteres
4 (rokend drugs gebruiken) fumar
opium -- = fumar opium
5 (met rook behandelen) fumar
vis -- = fumar pisces
vlees -- = fumar carne
gerookte paling = anguilla fumate


rokend BN

1 fumante
--e schoorstenen = caminos fumante
--e puinhopen = discombros/ruinas fumante
--e kool = carbon fumante


roker ZN

1 (iemand die tabak rookt) fumator
-- van tabak = fumator de tabaco
matige -- = fumator moderate
verslaafd -- = fumator compulsive
2 (iemand die vlees/vis rookt) fumator


rokerig BN

1 fumose
2 que ha un gusto de fumo


rokerigheid ZN

1 fumositate
2 gusto de fumo


rokershoest ZN

1 tusse de fumator(es)


rokertje ZN

1 cigarretta, cigarro


roking ZN

1 (ontsmetting d.m.v. rook, uitroking) fumigation


rokjas ZN

1 jachetta de frac


rokje ZN

1 gonna/gonnella curte
zoals de wind waait, waait mijn -- = io torna a tote le ventos


rokken ZN

1 (stok aan een spinnewiel) rocca


rokken WW

1 cargar le rocca de


rokkenjager ZN

1 chassator {sj} de gonnas


rokkostuum ZN

1 frac


rokoverhemd ZN

1 camisa de frac


roksplit ZN

1 fissura del gonna/gonnella


rokvest ZN

1 gilet (F) de frac


rokzadel ZN

1 sella ronde/rotunde (de bicycletta) pro feminas


rokzoom ZN

1 orlo de gonna/de gonnella


rol ZN

1 (TONEEL) rolo, parte
zijn -- instuderen = studiar/apprender su rolo/parte
een -- vertolken = interpretar un rolo/parte
zij speelde de -- van Badeloch = illa faceva/jocava/interpretava le rolo/parte de Badeloch
de --len verdelen = distribuer le rolos/partes
zich helemaal in zijn -- inleven = entrar in le pelle de su personage
2 (functie) rolo, parte
uit zijn -- vallen = jectar le masca/mascara
de --len zijn omgedraaid/omgekeerd = le rolos se ha invertite
een belangrijke -- spelen = haber un rolo importante
geld speelt geen -- = le moneta non conta
3 (opgerolde hoeveelheid van iets) rolo, (klein) bobina
--letje drop = rolo de liquiritia
--letje pepermunt = rolo de mentha piperate
--letje tabak = rolo de tabaco
-- papier = rolo de papiro
-- closetpapier = rolo de papiro hygienic
-- tekeningen = rolo de designos
4 (rolrond stuk materiaal) rolo
-- van een schrijfmachine = rolo de un machina a/de scriber
-- van een pianola = rolo de un piano mechanic
5 (schijf om een spil) rota
6 (lijst) rolo, registro
7 (WISK) cylindro
8 (individueel gedrag in een sociale omgeving) rolo
de -- van de vrouw = le rolo del femina
9 (functie) rolo, parte, function
de -- van de kerk = le rolo del ecclesia
ondergeschikte -- = rolo/parte subalterne
belangrijke -- = rolo/parte importante
onbelangrijke -- = rolo/parte decorative
overwegende -- = rolo/parte preponderante
-- van weldoener = rolo/parte de benefactor
een -- toewijzen = attribuer un rolo/parte
de --len omdraaien = inverter le rolos/partes
10 (handeling van het rollen) rolamento


Rolandslied ZN EIGN

1 Cantion de Rolando


rolbaan ZN

1 (rolschaatsbaan) skating-rink (E), pista de patinage
2 (baan op een vliegveld) pista de atterrage


rolbandmaat ZN

1 regula flexibile de aciero


rolbank ZN

1 banco rolante/super rotas


rolbasculebrug ZN

1 ponte rolante a/de bascula


rolberoerte ZN

1 accesso/attacco/crise epileptic/de epilepsia
2 colpo apoplectic, apoplexia


rolbevestigend BN

1 que confirma un rolo fixe, stereotype


rolbeweging ZN

1 rolamento


rolbezem ZN

1 scopa rotative/mechanic


rolbezetting ZN

1 distribution del rolos/partes


rolblind ZN

1 jalousie (F)/contrafenestra/persiana/rolante


rolblind ZN

1 Zie: roljalousie


rolblok ZN

1 rolo compressor


rolborstel ZN

1 rolo (pro pinger)


rolbrug ZN

1 ponte mobile/rolante/super rotas


rolcentimeter ZN

1 Zie: rolbandmaat


rolconflict ZN

1 conflicto de rolo(s)


roldak ZN

1 tecto glissante/pulsabile/mobile


roldeur ZN

1 porta glissante/rolante/super rotas


roldoorbrekend BN

1 que rumpe le conventiones social/le rolos social traditional, non conventional


rolfilm ZN

1 film (E)/pellicula in rolo


rolgedrag ZN

1 comportamento dictate/prescribite per le rolo social


rolgewricht ZN

1 Zie: spronggewricht


rolgordijn ZN

1 Zie: roljalousie


rolham ZN

1 gambon rolate


rolhanddoek ZN

1 toalia {alja}/essugamano(s) continue/de rolo/a rolo


rolhek ZN

1 barriera rolante/super rotas


rolheuvel ZN

1 (ANAT) trochanter


rolhockey ZN

1 hockey (E) super patines


roljaloezie ZN

1 jalousie (F)/contrafenestra rolante/mobile


rolklaver ZN

1 loto


rolkraag ZN

1 collo rolate


rolkussen ZN

1 cossino transversal (de lecto)


rollade ZN

1 carne rolate, rolo de carne


rollager ZN

1 cossinetto a/de rolos cylindric


rolleger ZN

1 Zie: rollager


rollen WW

1 rolar
het -- = rolamento
zich in een deken -- = rolar se in un copertura
een sigaret -- = rolar un cigaretta
het tennisveld -- = rolar le campo de tennis (E), passar le rolo super un campo de tennis (E)
iemand in de sneeuw -- = rolar un persona in le nive
deeg -- = rolar le pasta
2 (vallen) cader
van de trap -- = cader del scala
van de stoel -- = cader del sedia
3 (golvend bewegen) undular
het --de water = le undulationes del aqua
4 (mbt geluiden) rolar
de donder rolt = le tonitro rola
5 (wikkelen) rolar, inrolar
6 (mangelen) cylindrar
het -- = cylindrage
7 (op behendige wijze stelen) escamotar, furar
mijn pas is gerold = on me ha escamotate mi passaporto
8
ergens doorheen -- = superar le difficultates


rollenbaan ZN

1 transportator a/de rolos


rollend BN

1 rolante, mobile
(SPOORW) -- materieel = material rolante/mobile


rollenketting ZN

1 catena a/de rolos


rollenspel ZN

1 simulation/joco de rolos


roller ZN

1 (rol) rolo
2 (kruller) buclator
3 (zakkenroller) pickpocket (E)
4 (rollend geluid) rolamento, ruito prolongate
5 (zware golf) rumpente


rolleren WW

1 distribuer le rolos/partes


rollerketting ZN

1 Zie: rollenketting


rollerskate ZN

1 Zie: rolschaats


rolletje ZN

1 (parve) rolo
-- drop = rolo de liquiritia
-- pepermunt = rolo de mentha piperate
2 (wieltje) (parve) rota
alles loopt op --s = toto va como super rotas


rollijn ZN

1 (WISK) cycloide


rollijnig BN

1 (WISK) cycloidal


rolling ZN

1 (SCHEEP) (deining) undulation
2 (rolberoerte) accesso/attacco/crise epileptic/de epilepsia


roll-on-roll-off BN

1 roll-on-roll-off (E)
--schip = nave roll-on-roll-off
--systeem = systema roll-on-roll-off


rollood ZN

1 plumbo in rolo


rolluik ZN

1 contrafenestra/persiana rolante
ijzeren -- = cortina metallic/de ferro


rolmaat ZN

1 Zie: rolbandmaat


rolmops ZN

1 haringo rolate/inrolate, rollmops (E)


rolneut ZN

1 ornamento in spiral


roloplegging ZN

1 appoio a rolos


rolpaal ZN

1 palo rotatori


rolpatroon ZN

1 schema de comportamento dictate/prescribite per le rolo/parte social, modello stereotype, modello de comportamento fixe


rolpens ZN

1 pancia (de bove) farcite in marinada


rolplaat ZN

1 placa in rolo


rolprent ZN

1 film (E)


rolrond BN

1 cylindric, in forma de cylindro


rolschaats ZN

1 patin a/de rotas


rolschaatsbaan ZN

1 pista de patinage/pro patinar super rotas


rolschaatsen WW

1 patinar super rotas
het -- = patinage super rotas, skating (E)


rolschaatsenrijder ZN

1 patinator super rotas


rolschaatsplank ZN

1 skateboard (E)


rolschelp ZN

1 concha (cylindric) de voluta


rolscherm ZN

1 cortina metallic/de ferro


rolschuier ZN

1 Zie: rolbezem


rolslak ZN

1 voluta


rolstempel ZN

1 rolo


rolstoel ZN

1 sedia rolante/a/de rotas
toegankelijk voor --en = (con) accesso pro sedias rolante


rolstoelbus ZN

1 autocar pro handicapatos


rolstoelgebruiker ZN

1 utilisator de un sedia rolante/a/de rotas
de zaal is ook toegankelijk voor --s = on pote entrar in le sala con sedias a/de rotas, le sala es accessibile pro handicapatos


roltabak ZN

1 tabaco in rolos


roltafel ZN

1 tabula rolante/a/de rotas


roltong ZN

1 lingua in spiral


roltrap ZN

1 scala mechanic/mobile/rolante


rolvast BN

1 qui sape/cognosce ben su texto/rolo/parte


rolveger ZN

1 Zie: rolbezem


rolverdeling ZN

1 distribution del rolos/partes
de -- tussen man en vrouw = le repartition del rolos inter le homine e le femina


rolvorm ZN

1 forma cylindric


rolvormig BN

1 cylindric, in forma de cylindro


rolwagen ZN

1 carro a/super rotas


rolweerstand ZN

1 resistentia al rolamento


rolwisseling ZN

1 (ex)cambio de rolos/de partes


rolwrijving ZN

1 friction rolante/de rolamento


rolzegel ZN

1 (GESCH) cuneo cylindric


rolzonnescherm ZN

1 marquise (F) mobile


R.O.M.

1 (COMP) (Afk.: read only memory) memoria ROM


Romaans BN

1 romanic, romance, neolatin
--e talen = linguas romanic/romance/neolatin
2 (BOUWK) romanic
--e stijl = stilo romanic


Romagna ZN EIGN

1 Romagna
van/uit de -- = romagnol
bewoner van de -- = romagnole


roman ZN

1 (episch gedicht) romance
Keltische -- = romance celtic
oosterse -- = romance oriental
2 (roman) roman
historische -- = roman historic
psychologische -- = roman psychologic
sociale -- = roman social
naturalistische -- = roman naturalista
-- in brieven = roman epistolar
-- in afleveringen = roman serial
de opbouw/opzet van een -- = le plano/le construction/le structura de un roman
handeling van een -- = action de un roman
van de -- = romanesc


romance ZN

1 (episch gedicht) romance
schrijver van --s = romancero
van de -- = romanesc
2 (MUZ) romance
Beethoven schreef --s voor viool = Beethoven ha scribite romances pro le violino
3 (liefdesavontuur) romance


romancero ZN

1 romancero (S)


Romanche ZN

1 (taal) romancio


romancier ZN

1 Zie: romanschrijver


romancyclus ZN

1 cyclo de romanes


romandebuut ZN

1 prime roman


romanesk BN

1 (als in een roman) romanesc
2 (romantisch aangelegd) romanesc, romantic


romanfiguur ZN

1 personage de roman


romanfragment ZN

1 fragmento de roman


romanheld ZN

1 heroe romanesc/de un roman


romaniseren WW

1 (onder Romeinse beschaving brengen) romanisar
Gallië -- = romanisar Gallia
2 (Romaans karakter laten aannemen) romanisar
het Engels is een sterk geromaniseerde Germaanse taal = le anglese es un lingua germanic fortemente romanisate


romanisering ZN

1 romanisation
-- van Gallië = romanisation de Gallia


romanist ZN

1 (kenner van her Romeinse recht) romanista
2 (kenner van de Romaanse talen en letterkunde) romanista


romanistiek ZN

1 studios romanic/romance, studio del linguas e litteraturas romanic/romance


romankunst ZN

1 arte del roman


romanlezer ZN

1 lector de romanes


romanliteratuur ZN

1 litteratura romanesc


romannetje ZN

1 (kleine roman) parve roman
2 (PEJ) mal roman


romanpersonage ZN

1 personage de roman


romanschrijver ZN

1 autor/scriptor de romanes, romancero


romanstructuur ZN

1 structura de roman


romanticisme ZN

1 romanticismo


romanticus ZN

1 romantico


romantiek ZN

1 romanticismo
de -- in de literatuur = le romanticismo in le litteratura
de romantiek van de 19e eeuw = le romanticismo del 19-me seculo
de voorlopers van de -- = le precursores del romanticismo


romantiek BN

1 romantic


romantiekerig BN

1 sentimental


romantisch BN

1 romantic
--e muziek = musica romantic
--e literatuur = litteratura romantic
--e schilderkunst = pictura romantic
-- plekje = loco romantic
zijn --e natuur = su natura romantic
--e aard van de jeugd = romanticismo del juventute
hij is -- van aard = ille es de character romantic
een --e kijk op iets hebben = haber un vision romantic de un cosa


romantiseren WW

1 romantisar


romantisme ZN

1 (romantiek) romanticismo
2 (neiging, opvatting, houding) romanticismo


romanverwikkeling ZN

1 intriga romanesc/de un roman


romanvorm ZN

1 (prozastijl) prosa
2 (compositie van een roman) forma del roman


romanwereld ZN

1 mundo del roman


rombendodecaëder ZN

1 rhombododecahedro


rombisch BN

1 rhombic, rhombiforme
--e zwavel = sulfure rhombic
het --e stelsel = le systema rhombic/rhombohedric


romboëder ZN

1 rhombohedro


romboëdrisch BN

1 rhombohedric
--e kristallen = crystallos rhombohedric
--e stelsel = systema rhombohedric


romboïdaal BN

1 rhomboide, rhomboidal


romboïde ZN

1 rhomboido


rombom! TW

1 bum! bum!


rombus ZN

1 rhombo, losange


Rome ZN EIGN

1 (hoofdstad van Italië, het Romeinse Rijk, de Kerk) Roma
van/uit -- = roman, de Roma
inwoner van -- = romano


Romein ZN

1 Romano
van voor de --en = preroman


romein(letter) ZN

1 character roman


Romeins BN

1 roman
--e recht = derecto roman
--s Rijk = Imperio Roman
--e Oudheid = Antiquitate Roman
val van het --e Rijk = cadita del Imperio Roman
--e cijfers = cifras/numeros roman
(unster) --e balans = balancia roman


Romeins-katholiek BN

1 catholic roman


Romeinsrechtelijk BN

1 del derecto roman


romen WW

1 (ontromen) discremar, disbutyrar
2 (room vormen) formar crema
de melk staat te -- = le lacte forma crema


romer ZN

1 cuppa (pro vino)


römertopf ZN

1 römertopf (D)


romig BN

1 cremose
--e melk = lacte cremose
--e kaas = caseo cremose
-- toetje = dessert (F) cremose


rommel ZN

1 (oude rommel) cosalia, (prullaria) pacotilia, (ouderwetse prullaria) antiqualia
2 (wanorde) disordine, farragine, confusion
zijn nek breken over de -- = rumper se le collo a causa del disordine


rommelen WW

1 (dof rollend geluid maken) facer un ruito surde, streper, rolar
de donder rommelt = le tonitro strepe
2 (slordig werken) laborar/travaliar mal
3 (regelen, ritselen) arrangiar
-- in de marge = perder se in cosas inutile


rommelig BN

1 (wanordelijk) disordinate, farraginose
-- huishouden = casa disordinate
het is -- in de stad = le disordine regna in le urbe, il ha multe confusion in le urbe
het feest is -- verlopen = le festa non esseva ben organisate


rommeling ZN

1 (rommelend geluid) ruito surde
2 (waardeloos goed) pacotilia


rommelkamer ZN

1 camera de restos/de antiqualias/de cosalias


rommelmarkt ZN

1 mercato de cosas antiquate/de antiqualias


rommelzolder ZN

1 mansarda de restos/de antiqualias/de cosalias


romp ZN

1 (mbt mens en dier) trunco, (van mens/standbeeld OOK) torso (I)
2 (SCHEEP) carcassa de nave, casco, (onder de waterlijn) carina
3 (van vliegtuig) fuselage


rompbuiging ZN

1 flexion del corpore


rompkabinet ZN

1 resto de un governamento/cabinetto, governamento reducite


rompmusculatuur ZN

1 musculatura/musculos del trunco/torso


rompparlement ZN

1 resto del parlamento


rompskelet ZN

1 skeleto del trunco/torso


rompslomp ZN

1 ennoios, complication(es)


rompspier ZN

1 musculo del trunco/torso


rompwervel ZN

1 vertebra del trunco/torso


Romulus ZN EIGN

1 Romulo


rond TW

1 circa, circum
-- vijftig gulden = circa cinquanta florinos
-- de tafel gaan zitten = seder se circum le tabula


rond BN

1 (cirkelvormig) ronde, rotunde, circular
--e tafel = tabula ronde/rotunde
-- venster = fenestra ronde/rotunde
-- voorwerp/gebouw = rotundo
-- maken = rotundar, arrotundar
(PLANTK) met --e bladen = rotundifolie
2 (bolvormig) ronde, rotunde, spheric
3 (cilindrisch) ronde, rotunde, cylindric
4 (afgerond, van getallen en bedragen) ronde, rotunde, global
-- aantal = numero ronde/rotunde/global
5 (oprecht) franc, aperte
--e kerel = typo franc
in --e bewoordingen = in parolas clar
-- voor zijn mening uitkomen = exprimer apertemente su opinion
6 (volklinkend) ronde, rotunde, plen
--e toon = tono plen
7
de bal is -- = (over de uitslag valt niets te zeggen) il pote evenir qualcunque cosa
zij kan het verhaal niet -- krijgen = illa non pote dar un fin al historia


rond ZN

1 rotundo, globo, sphera
's werelds -- = le globo terrestre/terraquee


rondachtig BN

1 plus o minus ronde/rotunde, legiermente ronde/rotunde


rondas ZN

1 (GESCH) scute rotunde


rondbabbelen WW

1 repeter, divulgar


rondbazuinen WW

1 Zie: uitbazuinen


rondbek ZN

1 cyclostoma


rondbenen WW

1 Zie: rondlopen


rondbezorgen WW

1 Zie: rondbrengen


rondbladig BN

1 (PLANTK) rotundifolie
--e ooievaarsbek = geranio rotundifolie


rondbladkervel ZN

1 smyrnio rotundifolie


rondblik ZN

1 reguardo circum se


rondblikken WW

1 reguardar/mirar circum se


rondbogenstijl ZN

1 stilo romanic


rondbogig BN

1 con arcos ronde/rotunde
-- doorgangen = passages con arcos ronde/rotunde


rondboog ZN

1 arco ronde/rotunde


rondboogfries ZN

1 friso (de arcos) ronde/rotunde


rondbooggewelf ZN

1 volta (de arcos) ronde/rotunde


rondboogvenster ZN

1 fenestra (de arcos) ronde/rotunde


rondborstig BN

1 franc, sincer, aperte, honeste
--e man = homine franc


rondborstigheid ZN

1 franchitia, sinceritate


rondbreien WW

1 tricotar in un circulo


rondbreimachine ZN

1 machina a/de tricotar circular


rondbreipen ZN

1 aco/agulia a/de tricotar circular


rondbrengen WW

1 distribuer (a domicilio)
de post -- = distribuer le currero


rondbrenging ZN

1 distribution (a domicilio)


rondbrieven WW

1 (per brief meedelen) annunciar per littera circular/per circular
2 Zie: rondvertellen


rondbuikig BN

1 ventrute


rondcirkelen WW

1 describer circulos, orbitar


ronddartelen WW

1 gambadar, caracolar


ronddelen WW

1 distribuer
eten -- = distribuer repastos
de kaarten -- = dar le cartas


ronddelend BN

1 distributive


ronddeler ZN

1 distributor


ronddeling ZN

1 distribution


ronddienen WW

1 servir, distribuer


ronddobberen WW

1 flottar al mercede del undas


ronddolen WW

1 vagar, circumerrar, deambular, vagabundar


ronddolend BN

1 vage, vagabunde


ronddoling ZN

1 vagabundage, deambulation


ronddraaien WW

1 (draaiend omgaan) pivotar, tornar, tornear, volver, girar, rotar
in een kringetje -- = tornear in un rondo
--de beweging = movimento giratori/rotatori/de rotation


ronddraven WW

1 trottar in rondo


ronddrentelen WW

1 flanar


ronddrijven WW

1 (hier- en daarheen drijven) flottar circa/in rondo, circumflottar
2 (in een cirkel voortdrijven) facer tornar
het rad -- = facer tornar le rota


ronddwalen WW

1 Zie: ronddolen


ronddwaling ZN

1 Zie: ronddoling


ronddwarrelen WW

1 tornear


ronde ZN

1 (rondgang van een patrouille) ronda, patrulia
zijn -- doen = facer su ronda, patruliar
tweede -- = contraronda
2 (rondgang) torno, giro
-- van Frankrijk = torno/giro de Francia
twee --n voorliggen = haber duo tornos de avantia
3 (maaltijden in trein/kantine) servicio
4 (BOKSEN) round (E)
5
er doen tegenstrijdige geruchten de -- = il circula varie rumores contradictori


rondeau ZN

1 (LIT, MUZ) rondeau (F), rondello


rondedans ZN

1 dansa ronde/rotunde/in un circulo


rondeel ZN

1 bastion circular, (toren) turre ronde/rotunde
2 (LIT) rondeau (F), rondello


rondeelvorm ZN

1 forma de rondello/rondeau (F)


ronden WW

1 (omvaren) duplar
een boei -- = duplar un boia
een kaap -- = duplar un capo
2 (rondmaken) arrotundar
3 (afronden) arrotundar


rondenteller ZN

1 Zie: toerenteller


ronde-tafelconferentie ZN

1 conferentia de tabula ronde/rotunde


ronde-tafelgesprek ZN

1 tabula ronde/rotunde


rondetijd ZN

1 tempore de un torno
de snelste -- = le torno le plus rapide


rondfietsen WW

1
het IJsselmeer -- = bicyclar circa le IJsselmeer


rondfladderen WW

1 volettar, papilionar


rondgaan WW

1 circuir, circular, girar
de tuin -- = circuir le jardin
2 (zich verspreiden) propagar se
als een lopend vuurtje -- = propagar se como foco grec
3
de fles laten -- = passar/facer circular le bottilia
de fles gaat rond = le bottilia passa/circula
het stikkie ging rond = le joint (E)/stick (E) iva de mano in mano
-- om geld op te halen = facer un collecta
een intekenlijst laten -- = facer circular un lista de subscription


rondgaand BN

1 circular, giratori
--e beweging = movimento circular
-- verkeer = traffico giratori


rondgang ZN

1 (kringloop) movimento circular, circuito, giro
2 (ronde) ronda
zijn -- maken = facer su ronda
een -- door het museum maken = visitar tote le salas del museo
3 (rondje, tractatie) ronda
4 (processie) procession
plechtige -- = procession solemne


rondgeven WW

1 distribuer, repartir, facer circular, facer passar de mano in mano
de kaarten -- = dar le cartas


rondgluren WW

1 reguardar/mirar furtivemente circum se/in tote le directiones


rondgooien WW

1 jectar circum se


rondgraaien WW

1 cercar tastante


rondhangen WW

1 (ergens in de nabijheid staan) circumstar
2 (niets doen) otiar, esser otiose


rondheid ZN

1 rotunditate
de -- van de aarde = le rotunditate del terra
2 (FIG) franchitia, sinceritate


rondhout ZN

1 ligno ronde/rotunde


rondhuppelen WW

1 gambadar, caracolar


ronding ZN

1 rotunditate, curva, curvatura
de --en van een lichaam = le curvas de un corpore
2 (het ronden) arrotundamento


rondje ZN

1 (klein rond voorwerp) rondo, (schijfje) rondella
2 (ronde, rondgang) torno, ronda
3 (tractatie) ronda
een -- geven = pagar un ronda
een -- van de zaak = un ronda del casa


rondkijken WW

1 (kijken in alle richtingen) reguardar/mirar circum se
2 (zoeken) cercar
naar een huis -- = cercar un casa


rondkomen WW

1 haber sufficiente, poter viver con
met mijn salaris kan ik niet -- = mi salario non suffice pro viver


rondkop ZN

1 (clavo a) testa/capite ronde/rotunde


rondleiden WW

1 guidar, conducer
iemand over een tentoonstelling -- = guidar un persona in un exposition, monstrar un exposition a un persona


rondleiding ZN

1 visita guidate, visita collective con guida
er wordt drie keer per dag een -- gehouden = cata die il ha tres visitas guidate


rondlopen WW

1 circuir, circular
het -- = circuition, circulation
2 (heen en weer lopen) ir e venir
met een denkbeeld -- = haber un idea in le testa/capite


rondlummelen WW

1 otiar, esser otiose


rondmaken WW

1 arrotundar


rondmond ZN

1 (DIERK) turbine


rondneuzen WW

1 mitter ubique le naso in


rondo ZN

1 (MUZ) rondeau (F)


rondom BW

1 circa
het plein met de huizen -- = le placia con le casas a omne lateres
-- liggen = circumjacer
-- staan = circumstar


rondom VZ

1 circa, circum
de grachten -- de stad = le canales circum le urbe
-- Bilthoven zijn prachtige bossen = il ha boscos magnific circum Bilthoven
-- Rotterdam is veel industrie = le region circum Rotterdam es multo industrialisate


rondommicrofoon ZN

1 microphono omnidirectional


rondreis ZN

1 circuito, viage circular, giro
een -- maken door Europa = facer le giro de Europa


rondreisbiljet ZN

1 billet (de viage) circular


rondreizen WW

1 viagiar, percurrer, itinerar
hij heeft jaren in Afrika rondgereisd = durante annos ille ha percurrite Africa


rondreizend BN

1 ambulante, itinerante
-- circus = circo ambulante
-- koopman = mercante ambulante
--e tentoonstelling = exposition itinerante
-- prediker = predicator itinerante


rondrijden WW

1 ir a cavallo/in auto(mobile)/a bicycletta


rondrit ZN

1 circuito, excursion circular, giro


rondscharrelen WW

1 (ergens bezig zijn) occupar se (de un cosa)
2 (zonder bepaald doel rondlopen) ir e venir
3 (rondneuzen) mitter le naso in


rondschenken WW

1
de koffie -- = servir le caffe a totes


rondschieten WW

1 tirar in tote le directiones


rondschreeuwen WW

1 critar super le tectos, trompettar, divulgar


rondschrift ZN

1 scriptura/litteras ronde/rotunde


rondschriftpen ZN

1 penna pro litteras ronde/rotunde


rondschrijven ZN

1 littera circular, circular


rondschrijven WW

1 scriber a totes


rondsel ZN

1 pinnion


rondslenteren WW

1 flanar, deambular, vagar


rondslingeren WW

1
zijn boeken laten -- = lassar su libros sin ordine


rondsmijten WW

1 jectar circum se


rondsnuffelen WW

1 mitter le naso (in)


rondspelen WW

1 (SPORT) guardar le balla/ballon, passar se le balla/ballon mutuemente


rondspringen WW

1 gambadar, caracolar


rondstralend BN

1
--e antenne = antenna omnidirectional


rondstrooien WW

1 dispersar, seminar, disseminar, (verkwisten) dissipar
geld -- = dissipar moneta
2 (rondvertellen) divulgar
(klets)praatjes -- = commatarar


rondsturen WW

1 inviar, distribuer
uitnodigingen -- = inviar invitationes
circulaires -- = inviar/distribuer circulares


rondtasten WW

1 tastar, ir tastante


rondte ZN

1 (kring) rotunditate, circulo, rondo
in de -- = in (un) circulo, in tote le directiones
in de -- zitten = esser sedite in un circulo
2 (omtrek) circumferentia


rondtoeren WW

1 facer un excursion


rondtollen WW

1 tornear


rondtrekken WW

1 Zie: rondreizen


rondtrekkend BN

1 ambulante
--e muzikanten = musicos ambulante
2 vagabunde
3 nomade
-- volk = populo nomade


rondtrompetten WW

1 Zie: rondschreeuwen


ronduit BW

1 rotundemente, apertemente, francamente, sin ambages, claro e rotundo
-- spreken = parlar francamente/sin ambages
-- antwoorden = responder francamente
-- weigeren = dar un rotunde no
-- zeggen waar het op staat = parlar sin reticentias


rondvaart ZN

1 circuito (in un nave), excursion circular (in un nave), giro (in un nave)


rondvaartboot ZN

1 nave pro excursiones circular


rondvaren WW

1 facer un viage de circumnavigation circum ...


rondventen WW

1 vender in le strata


rondvertellen WW

1 repeter, divulgar, diffunder
een nieuwtje -- = diffunder un nova


rondvijlen WW

1 arrotundar per un lima


rondvliegen WW

1 (vliegend een kring beschrijven) volar in circulo/rondo, orbitar, volar circa
de mug vloog om de kaars = le mosquito (S) volava circa le candela
2 (in alle richtingen vliegen) volar in tote le directiones
3 (door een ruimte geslingerd worden) volar
door --de kogels geraakt worden = esser toccate per ballas volante
4 (zich om een middelpunt bewegen) tornar
5 (in snelle vaart heen en weer lopen) currer


rondvlucht ZN

1 circuito/giro aeree/in avion
een -- boven de stad maken = facer un circuito super le urbe


rondvraag ZN

1 questiones al fin del reunion, questiones final, torno de discussion


rondwandelen WW

1 deambular


rondwandeling ZN

1 (het rondwandelen) deambulation
2 (pad) circuito pedestre


rondwaren WW

1 vagar, errar
een boze geest die hier rondwaart = un mal spirito que vaga hic
vreemde gedachten waarden in zijn brein rond = pensatas/pensamentos estranie vagava in su testa/capite


rondweg ZN

1 cammino peripheric/circular/de cinctura


rondweg BW

1 Zie: ronduit


rondwentelen WW

1 (om zijn as wentelen) rotar, tornar, girar, pivotar
2 (om zijn as doen wentelen) revolver, facer tornar, facer girar, facer pivotar


rondzaag ZN

1 serra circular


rondzaaien WW

1 seminar, disseminar


rondzeggen WW

1 dicer/annunciar a totes


rondzeilen WW

1
het IJsselmeer -- = navigar a vela circa le IJsselmeer


rondzendbrief ZN

1 circular, littera circular
2 (van de paus) constitution pontifical


rondzenden WW

1 Zie: rondsturen


rondzien WW

1 (zoeken naar) cercar
naar iemand -- = cercar un persona
naar een betrekking -- = cercar un empleo
2 (om zich heen kijken) reguardar/mirar circum se


rondzingen BN

1 producer un effecto Larsen


rondzoeken WW

1 cercar ubique/in tote le directiones/in tote le locos


rondzwaaien WW

1 agitar in un circulo
2 agitar in tote le directiones


rondzwalken WW

1 Zie: ronddolen


rondzwemmen WW

1 natar in tote le directiones
2 natar circum
wij zijn het eiland rondgezwommen = nos ha natate circum le insula


rondzwerven WW

1 Zie: ronddolen


rondzwervend BN

1 Zie: ronddolend


rong ZN

1 (paal) palo
2 (ijzeren nagel) clavo


ronken WW

1 (mbt motoren) roncar
het -- = ronco
een motor ronkt = un motor ronca
2 (snurken) roncar
het -- = ronco


ronker ZN

1 roncator


ronselaar ZN

1 recrutator, inrolator, ingagiator


ronselen WW

1 recrutar, inrolar, ingagiar


ronseling ZN

1 recrutamento, inrolamento, ingagiamento


Röntgen ZN EIGN

1 Röntgen


röntgen ZN

1 röntgen


röntgenafdeling ZN

1 section/departimento de radiographia


röntgenapparaat ZN

1 apparato radiographic/de radiographia/de radios Röntgen/de radios X


röntgenbehandeling ZN

1 öntgenotherapia, radiotherapia, tractamento con radios Röntgen/X


röntgenbestraling ZN

1 Zie: röntgenbehandeling


röntgenbron ZN

1 fonte de radios Röntgen/X


röntgenbuis ZN

1 tubo de radios Röntgen/X


röntgendiagnostiek ZN

1 diagnostica per radios Röntgen/X


röntgenen WW

1 radiographar


röntgenfoto ZN

1 röntgenogramma, radiographia
een -- maken van de longen = facer/prender un radiographia del pulmones


röntgenfotograaf ZN

1 radiographo


röntgenogram ZN

1 Zie: röntgenfoto


röntgenologie ZN

1 röntgenologia, radiologia


röntgenoloog ZN

1 röntgenologo, röntgenologista, radiologo, radiologista


röntgenonderzoek ZN

1 examine/exploration radiologic/radiographic


röntgenopname ZN

1 Zie: röntgenfoto


röntgenscherm ZN

1 schermo (fluorescente) radioscopic/pro radioscopia, schermo de radios Röntgen/X


röntgenspectrum ZN

1 spectro de radios Röntgen/X


röntgenstralen ZN MV

1 radios Röntgen/X


röntgentherapie ZN

1 röntgenotherapia, radiotherapia, tractamento con radios Röntgen/X


ronzebons ZN

1 theatro de marionettes (F) portative


rood BN

1 rubie, rubee, rubre
fel -- = vermilie
(SPORT) --e kaart = carta rubie
-- koper = cupro rubie/pur
-- goud = auro rubie
--e kool = caule rubie
Rode Zee = Mar Rubie
Rode Leger = Armea Rubie
-- maken = rubificar
-- worden = ruber, rubescer, (blozen) rubescer, erubescer
-- wordend = rubescente
(het blozen) het -- worden = erubescentia
(MED) -e vlekken veroorzaken op, -- maken = rubefacer
(MED) het -- worden = rubefaction
met --e oortjes lezen = leger con aviditate, devorar su libro
hij stemt -- = ille vota le rubies
-- staan = haber un conto in rubie
het verkeerslicht staat op -- = le lumine/luce (de circulation/de traffico) es rubie


rood ZN

1 color rubie, rubie


roodaarde ZN

1 ochre/ocre rubie, rubrica


roodaarden BN

1 de ochre/ocre rubie, de rubrica
-- pot = potto de ochre rubie


roodachtig BN

1 rubee, rubeastre, (rossig) rosse, rossastre


roodbaard ZN

1 (man met rode baard) homine a barba rosse


roodbaars ZN

1 sebaste marin


roodblaar ZN

1 vacca rubie con testa/capite blanc


roodbloedig BN

1 de sanguine rubie


roodbont ZN

1 vacca rubie e blanc


roodbont BN

1 rubie e blanc
--e koeien = vaccas rubie e blanc


roodborstje ZN

1 rubecula, pectore-rubie


roodborsttapuit ZN

1 saxicola


roodbruin BN

1 rubie brun
het -- van de herfstbladeren = le rubie brun del folios de autumno


roodfilter ZN

1 (FOTO) filtro rubie


roodgebloemd BN

1 con flores rubie
-- ornament = ornamento con flores rubie


roodgelakt BN

1 colorate con lacca rubie
--e nagels = ungues/ungulas colorate con lacca rubie


roodgerand BN

1 con bordo rubie


roodgeruit BN

1 con quadros/losanges rubie


roodgespikkeld BN

1 con maculettas rubie


roodgestreept BN

1 con strias rubie


roodgieter ZN

1 funditor de cupro


roodgloeiend BN

1 incandescente, rubente
de telefoon staat -- = le telephono continua a sonar, le telephono es incandescente


roodhalzig BN

1 a collo rubie


roodharig BN

1 con pilos/capillos rubie, rosse, rossastre


roodheid ZN

1 (rode kleur) rubor, color rubie
-- van de huid = rubor del pelle


roodhemd ZN

1 (aanhanger van Garibaldi) camisa rubie


roodhuid ZN

1 pelle rubie


roodijzererts ZN

1 Zie: roodijzersteen


roodijzersteen ZN

1 hematite rubie


Roodkapje ZN EIGN

1 Cappucietto Rubie
-- en de boze wolf = Cappucietto Rubie e le lupo feroce


roodkleurig BN

1 rubie, rubee, rubre


roodkoper ZN

1 cupro rubie


roodkoperen BN

1 de cupro rubie


roodkopererts ZN

1 cuprite


roodkoppig BN

1 a testa/capite rubie


roodkoraal ZN

1 corallo rubie


roodkoralen BN

1 de corallo rubie


roodkorst ZN

1 crusta rubie


roodkrijt ZN

1 ochre/ocre rubie, rubrica


roodlak ZN

1 vino de precio basse


roodlakenvelder ZN

1 vacca rubie e blanc lakenveld


roodleren BN

1 de corio rubie


roodneus ZN

1 persona a/con naso rubie


roodneuzig BN

1 a/con naso rubie


roodogig BN

1 a/con oculos rubie


roodomrand BN

1 con bordo rubie


roodsnavel ZN

1 ave rubirostre


roodsnavelig BN

1 rubirostre


roodstaartje ZN

1 ruticilla, cauda-rubie
zwart -- = cauda-rubie nigre


roodverschuiving ZN

1 displaciamento verso le rubie


roodvin ZN

1 pisce a pinnas/alettas rubie


roodvoetig BN

1 rubripede


roodvonk ZN

1 febre scarlatin, scarlatina


roodvonkachtig BN

1 scarlatiniforme, scarlatinoide


roodvonkepidemie ZN

1 epidemia de scarlatina


roodvuur ZN

1 rubigine


roodwangig BN

1 a/con genas rubie


roodwaterkoorts ZN

1 (veeziekte) piroplasmose


roodwier ZN

1 nullipore


roodzijden BN

1 de seta rubie


roof ZN

1 (het roven) robamento, despoliamento, depredation, rapto, (door bende) piliage, sacco, rapina, rapimento
-- der Sabijnse maagden = rapto del Sabinas
2 (het bejagen) predation
van -- levend = predatori
3 (het geroofde) butino, (van dieren) preda
4 (korst op een wond) crusta


roofachtig BN

1 rapace


roofachtigheid ZN

1 rapacitate


roofbouw ZN

1 (LANDB) cultura exhauriente/exhaustive
2 (roekeloze exploitatie) (ook FIG) exploitation {plwa} incontrolate/a ultrantia
-- plegen op zijn lichaam = minar/ruinar su sanitate
-- plegen op zijn talent = minar su talento


roofdier ZN

1 animal/bestia rapace/de preda, predator


roofdiergebit ZN

1 dentatura de predator


roofdieroog ZN

1 oculo de predator


roofdruk ZN

1 edition pirata


roofgierig BN

1 rapace, predatori, avide de preda


roofgierigheid ZN

1 rapacitate, appetito de rapina


roofgoed ZN

1 butino, (van dieren) preda


roofhol ZN

1 Zie: roofnest


roofing ZN

1 tela asphaltic


roofinsekt ZN

1 insecto carnivore/predator


rooflust ZN

1 rapacitate, appetito de rapina


roofmoord ZN

1 assassinato pro robamento/sequite de robamento, robamento con assassinato/con homicidio


roofmoordenaar ZN

1 assassino predator/robator


roofnest ZN

1 nido de robatores/de brigantes


roofoverval ZN

1 attacco/aggression a mano armate, robamento con assalto, hold-up (E)


roofridder ZN

1 cavallero predator/piliator/bandito


roofridderburcht ZN

1 castello (forte) de un cavallero predator/piliator/bandito


roofschip ZN

1 (nave) pirata, (nave) corsario


roofsprinkhaan ZN

1 mante


rooftocht ZN

1 raid, invasion/campania de sacco/saccheo/saccheamento, expedition de piliage, (MIL) incursion


roofvis ZN

1 pisce rapace/predatori/de preda


roofvogel ZN

1 ave rapace/predatori/de preda


roofvogelklauw ZN

1 ungula de ave rapace/predatori/de preda


roofvogelnest ZN

1 nido de ave rapace/predatori/de preda


roofvogelsnavel ZN

1 becco de ave rapace/predatori/de preda


roofwants ZN

1 reduvio


roofwesp ZN

1 ichneumon


roofziek BN

1 Zie: roofgierig


roofzucht ZN

1 Zie: roofgierigheid


roofzuchtig BN

1 Zie: roofgierig


roofzuchtigheid ZN

1 Zie: roofgierigheid


rooi ZN

1 (het mikken/richten) mira
2 (gissing, raming) estimation


rooie ZN

1 rubie


rooien WW

1 (uitgraven) disinterrar, extirpar, cavar, excavar
bomen -- = abatter arbores
een bos -- = disboscar/abatter un foreste
2 (klaarspelen) arrangiar
3 (de kop bepalen) alinear
4 (berekenen, mikken) estimar, mirar


rooier ZN

1 cavator, excavator
2 recoltator
-- van aardappelen = recoltator de patatas
-- van bollen = recoltator de bulbos


rooilat ZN

1 alidada


rooilijn ZN

1 alineamento, alineation
deze huizen staan binnen de -- = iste casas es alineate
uit de -- brengen = disalinear
het uit de -- brengen = disalineation


rooipaal ZN

1 jalon


rook ZN

1 fumo
de -- bijt in de ogen = le fumo picca le oculos
er is geen -- zonder vuur = il non ha fumo sin foco
vlees in de -- hangen = fumar carne
men kan er de -- snijden = on pote trenchar {sj} le fumo con un cultello
-- veroorzakend = fumigene
in -- opgaan = converter se/disparer/ir in fumo, eclipsar se, dissipar se
onder de -- van de stad wonen = habitar al peripheria/al portas del urbe
2 (hooistapel) pila de feno


rookaanslag ZN

1 maculas de fumo


rookafdeling ZN

1 (in trein) compartimento(s) pro/de fumatores


rookagaat ZN

1 agata nigre


rookapparaat ZN

1 fumator


rookartikelen ZN MV

1 articulos de fumator/pro fumatores
winkel voor -- = tabacheria


rookbaar BN

1 fumabile
--e tabak = tabaco fumabile


rookbenodigdheden ZN MV

1 Zie: rookartikelen


rookbom ZN

1 bomba fumigene/de fumo


rookbus ZN

1 potto fumigene/de fumo


rookcoupé ZN

1 (in trein) compartimento pro/de fumatores


rookdetectie ZN

1 detection de fumo


rookdetector ZN

1 detector de fumo


rookdicht BN

1 impermeabile al fumo


rookfilter ZN

1 filtro de fumo


rookgang ZN

1 Zie: rookkanaal


rookgat ZN

1 bucca de fumo


rookgerei ZN

1 Zie: rookartikelen


rookgewoonte ZN

1 (wijze waarop men rookt) maniera de fumar
2 (gewoonte om te roken) habitude de fumar


rookglas ZN

1 vitro fumate


rookgordijn ZN

1 cortina fumigene/de fumo, nube artificial


rookgranaat ZN

1 granata fumigene/de fumo


rookhelm ZN

1 casco respiratori, respirator


rookhol ZN

1 camera fumose/plen de fumo


rookkamer ZN

1 salon de fumar


rookkanaal ZN

1 conducto de fumo, camino


rookkast ZN

1 armario pro fumar alimentos


rookkleur ZN

1 color de fumo


rookkleurig BN

1 de color de fumo


rookkolom ZN

1 columna/colonna de fumo


rookkringetje ZN

1 voluta/rondo de fumo


rookkwarts ZN

1 quarz (D) fumate


rookloos BN

1 sin fumo


rooklucht ZN

1 odor de fumo
2 atmosphera plen de fumo


rookmasker ZN

1 masca/mascara/casco/apparato respiratori, respirator


rookmelder ZN

1 detector de fumo


rookontwikkelaar ZN

1 fumigeno


rookontwikkeling ZN

1 formation/production/apparition de fumo, fumo


rookpauze ZN

1 pausa pro fumar/pro un cigarretta


rookpluim ZN

1 pennachio de fumo


rookpot ZN

1 potto fumigene


rooksalon ZN

1 salon de fumar


rookschade ZN

1 damno(s) causate per fumo


rookscherm ZN

1 protection contra le fumo


rooksignaal ZN

1 signal de fumo


rooksmaak ZN

1 gusto de fumo


rookspek ZN

1 lardo fumate


rookstel ZN

1 servicio de fumator


rooktabak ZN

1 tabaco a/de/pro fumar/pro le pipa


rooktafeltje ZN

1 tabuletta pro fumatores


rookvang ZN

1 (mbt tabaksrook) apparato fumivore, fumivoro, absorbitor de fumo
2 (mbt schoorsteen) camino fumivore, cappucio de camino


rookvat ZN

1 apparato fumivore


rookverbod ZN

1 interdiction/prohibition de fumar


rookverbrandingstoestel ZN

1 Zie: rookvang


rookverdrijvend BN

1 fumifuge


rookverdrijver ZN

1 Zie: rookvang


rookvergiftiging ZN

1 intoxication/invenenamento per le fumo


rookverterend BN

1 fumivore


rookverwekkend BN

1 fumigene


rookvlees ZN

1 carne fumate


rookvormend BN

1 fumigene


rookvorming ZN

1 formation de fumo


rookvrij BN

1 (zonder rook) sin fumo
2 (vrij van tabaksrook) pro non-fumatores
--e conversatiezaal = sala de conversation pro non-fumatores


rookwagon ZN

1 wagon pro fumatores


rookwaren ZN MV

1 Zie: rookartikelen


rookwolk ZN

1 nube/spiral de fumo


rookworst ZN

1 salsicia fumate


rookzuil ZN

1 columna/colonna/pilar de fumo


rookzwam ZN

1 polyporo fumose


rookzwart ZN

1 Zie: roet


room ZN

1 crema
zure -- = crema acide
zoete -- = crema dulce
dikke -- = crema spisse
geslagen -- = crema battite
kopje koffie met -- = tassa de caffe con crema
aardbeien met -- = fragas con crema


roomachtig BN

1 cremose


roomafscheider ZN

1 separator de crema


roomafscheiding ZN

1 discremation, separation del crema


roomboter ZN

1 butyro (a/de crema)


roomboterfabriek ZN

1 fabrica de butyro


roombroodje ZN

1 Zie: puddingbroodje


roombutyrometer ZN

1 butyrometro


roomhoorn ZN

1 cornetta a/de crema


roomhoudend BN

1 cremose


roomijs ZN

1 gelato a/de crema, ice-cream (E)


roomijsfabriek ZN

1 fabrica de ice-cream (E)


roomkaas ZN

1 caseo cremose/a/de crema


roomkan(netje) ZN

1 urceo a/de crema


roomkleur ZN

1 color (de) crema


roomkleurig BN

1 de color (de) crema
-- papier = papiro color crema


roomklopper ZN

1 battitor de crema


roomklutser ZN

1 Zie: roomklopper


roommeter ZN

1 butyrometro


roompot ZN

1 potto a/de crema


roompunt ZN

1 parte de torta a crema


rooms BN

1 catholic (roman)
de --e Kerk = le Ecclesia catholic (roman)
--e geloof = fide catholic
--er zijn dan de paus = esser plus papista que le papa


Rooms BN

1
het Heilige --s Rijk = le Sacre Imperio Roman


roomsaus ZN

1 sauce (F) a/de crema


roomse ZN

1 catholico (roman)


roomse kamille ZN

1 anthemis


roomse kervel ZN

1 myrrhis


roomsgezind BN

1 catholic (roman), (PEJ) papista


roomsheid ZN

1 catholicitate


rooms-katholicisme ZN

1 catholicismo roman


rooms-katholiek ZN

1 catholico roman


rooms-katholiek BN

1 catholic (roman)


Rooms-Koning ZN

1 (GESCH) Rege de(l) Romanos


roomsoep ZN

1 suppa al crema


roomsoes ZN

1 torteletta inflate al/de crema


roomspijs ZN

1 crema


roomstel ZN

1 servicio a crema


roomtaart ZN

1 torta al/de crema


roomvers BN

1 multo fresc, toto fresc


roomvla ZN

1 flaon/flan (F) al crema


roomwafel ZN

1 wafla con crema


roos ZN

1 (bloem) rosa, (plant) rosa
Chinese -- = rosa de China {sj}, hibisco
geen --en zonder doornen = il non ha rosas sin spinas
mijn broer wandelt niet op --en = le vita de mi fratre non es un cammino del rosas
op --en zitten = esser in un lecto de rosas
slapen als een -- = dormir como un marmotta
2 (roosvormig voorwerp) rosa
3 (BK) rosa, rosetta
4 (diamant) rosa
5 (schijf van het kompas) rosa del bussola/ventos
6 (middelpunt van een schietschijf) centro/blanco del scopo
7 (blos) rosa
8 (belroos, wondroos) rosa, erysipela
9 (op het hoofd) furfure(s)


roosachtig BN

1 (als een roos) rosacee
2 (mbt belroos) erysipelatose
--e ontsteking = inflammation erysipelatose
--e tumor = tumor erysipelatose
3 (mbt hoofdroos) furfuracee, furfurose


roosachtigen ZN MV

1 rosaceas


roosbeen ZN

1 elephantiasis


roosbloemigen ZN MV

1 Zie: roosachtigen


roosje ZN

1 (kleine roos) parve rosa
2 (diamantje) rosa


rooskleur ZN

1 color de rosa


rooskleurig BN

1 de color de rosa, rosate
een --e toekomst = un futuro rosate
hij weet alles -- voor te stellen = ille da sempre un pictura rosate del cosas


roosten WW

1 (mbt zon) grilliar, rostir, tostar
2 (mbt vruchten/zaden) grilliar, torrefacer
koffie -- = torrefacer caffe
het -- van koffiebonen = le torrefaction del caffe
3 (mbt een erts) grilliar, calcinar


rooster ZN

1 (rasterwerk) grillia
-- van de kachel = grillia del estufa
2 (braadrooster) grillia
vlees op het -- braden = rostir carne super le grillia, grilliar carne
3 (tabel, lijst) grillia, tabella, tabula
-- met tarieven = grillia del tarifas
4 (programma, schema) programma, schema, (school) empleo del tempore, horario
volgens het -- = secundo le horario


roostercondensator ZN

1 condensator a grillia


roosterconstructie ZN

1 construction de grillia


roosteren WW

1 (op een rooster braden, door de zon) grilliar, rostir, tostar
2 (toost maken van) toastar {oo}, tostar
geroosterd -- = pan tostate/toastate, toast (E)


roosterfundering ZN

1 fundation de grilliage


roosterketen ZN

1 circuito de grillia


roosterklep ZN

1 valva a/de grillia


roosterkring ZN

1 Zie: roosterketen


roosterlek ZN

1 fuga de grillia


roosterlekweerstand ZN

1 resistentia de grillia


roosterspanning ZN

1 tension/voltage de grillia


roosterspectroscoop ZN

1 spectroscopio a rete


roostervormig BN

1 in forma de grillia


roostervuur ZN

1 foco de grillia


roosterwerk ZN

1 grillia, grilliage


roosting ZN

1 (mbt vruchten/zaden) torrefaction, grilliada
2 (mbt een erts) calcination


roostmachine ZN

1 torrefactor


roosvenster ZN

1 rosa, rosetta


roosvormig BN

1 rosacee


root ZN

1 (water) aqua de maceration
2 (hoeveelheid vlas die geroot moet worden) quantitate de lino que debe esser macerate in un operation
3 (geroot vlas) lino macerate
4 (het roten) maceration


rootbassin ZN

1 bassino de maceration


rootkuip ZN

1 cupa de maceration


rootwater ZN

1 aqua de maceration


roquefort ZN

1 roquefort (F), caseo de Roquefort


ro-ro'-schip ZN

1 nave roll-on-roll-off


rorschachtest ZN

1 test (E) de Rorschach


ros ZN

1 (paard) cavallo, cursero
2 (rosbief) roastbeef (E)
broodje -- = sandwich (E) al roastbeef


ros BN

1 rosse, rossastre, rubeastre
-- haar = capillos rosse
de --se buurt = le quartiero del prostitution


rosachtig BN

1 Zie: ros


rosachtigheid ZN

1 color rosse


rosaline ZN

1 (dentella de) rosalina


rosaniline ZN

1 rosanilina


rosarium ZN

1 roseto, rosario, jardin de rosas


rosbaard ZN

1 barba rosse


rosbeef ZN

1 roastbeef (E), rostito de bove


rosbladig BN

1 a/de/con folios rosse


rose ZN

1 (rozegeur) rosa


rosé BN

1 rosate


rosé(wijn) ZN

1 vino rosate


roseachtig BN

1 rosastre


roseola ZN

1 roseola


rosharig BN

1 a pilo rosse, (mbt hoofdhaar) a capillos rosse


roskam ZN

1 pectine/brossa de cavallo, strilia


roskammen WW

1 striliar


roskammer ZN

1 striliator


roskamvormig BN

1 striliate


roskleurig BN

1 Zie: ros


rosmarijn ZN

1 rosmarino


rosmarijnblad ZN

1 folio de rosmarino


rosmarijnbloesem ZN

1 flores de rosmarino


rosmarijnolie ZN

1 oleo de rosmarino


rosmolen ZN

1 molino movite per un cavallo, molino de cavallo


rossen WW

1 (paard kammen) striliar


rossig BN

1 Zie: ros


rossigheid ZN

1 color rosse


rostra ZN

1 rostros


rostylos ZN

1 templo prostyle, prostylo


rot BN

1 (verrot) putrefacte, putrite, putride
--te eieren = ovos putrite
--te vruchten = fructos putrefacte
--te kies = dente cariate/cariose
zo -- als een mispel = completemente putrite
2 (ellendig) miserabile, misere, immunde, infecte
-- weer = tempore abominabile
3 (slecht, corrupt) corrupte, corrumpite


rot ZN

1 (het rot zijn) putrefaction, putrescentia, putriditate, decomposition
2 (legerschaar) esquadra
3 (gelid) fila
-- soldaten = fila de soldatos
4 (vier tegen elkaar gezette geweren) pila de quatro fusiles
5 (bende) banda, gang (E)
6
een ouwe -- in het vak = un homine de experientia


rota ZN

1 (middeleeuws muziekinstrument) rota


Rota ZN

1 Rota, tribunal del Rota


rotacisme ZN

1 rhotacismo
het -- van het Latijn = le rhotacismo latin


rotan ZN

1 canna/junco de India


rotanmeubel ZN

1 mobile de canna (de India)


rotanschild ZN

1 scute de canna (de India)


rotanstoel ZN

1 sedia de canna (de India)


rotanstok ZN

1 baston de canna (de India)


Rotary ZN EIGN

1 Rotary (E)
-- Club = Club Rotary
-- International = Rotary International


rotarylid ZN

1 rotariano


rotatie ZN

1 rotation, giration
de -- van de aarde om zijn as = le rotation del terra circum su axe


rotatieas ZN

1 axe de rotation


rotatiecentrum ZN

1 centro de rotation


rotatiedruk ZN

1 impression (super pressa) rotative


rotatie-energie ZN

1 energia de rotation


rotatiehyperboloïde ZN

1 hyperboloido de revolution/rotation


rotatiemotor ZN

1 motor rotative


rotatieparaboloïde ZN

1 paraboloide de revolution


rotatiepers ZN

1 pressa rotative/de rotation


rotatiepomp ZN

1 pumpa rotative


rotatiesnelheid ZN

1 velocitate de rotation/rotative/rotational


rotatiespectrum ZN

1 spectro rotational/de rotation


rotatiesymmetrie ZN

1 symmetria rotational/de rotation


rotatietraagheid ZN

1 inertia rotative/rotational


rotatievector ZN

1 vector de rotation


rotator ZN

1 (rondwentelend lichaam) rotator
2 (ronddraaiende oven) furno rotative
3 (draaispier) rotator


rotbestendig BN

1 resistente al putrefaction/putrescentia


rotbui ZN

1
een -- hebben = esser de mal humor


roten WW

1 macerar
het -- = maceramento, maceration
vlas -- = macerar lino


roteren WW

1 rotar, girar, tornar, pivotar


roterend BN

1 rotative, rotatori, rotational, giratori
--e boor = forator rotative
--e pump = pumpa rotative/rotatori
--e compressor = compressor rotative
--e beweging = movimento rotative/rotatori/giratori/de rotation


rotgang ZN

1 grande velocitate
met een -- = con un velocitate de mille demonios


rotgans

1 barnacle, bernacle


rotheid ZN

1 putriditate, putrescentia, putrefaction, (FIG) corruption


roting ZN

1 maceramento, maceration


rotje ZN

1 (vuurwerk) petardo
2 (plat beschuitje) toast (E), pan tostate


rotklus ZN

1 labor/travalio disagradabile


rotlucht ZN

1 odor putride/de putrefaction


rotogravure ZN

1 rotogravure (F)


rotonde ZN

1 (verkeersplein) cruciata giratori, rotunda
verplichte rijrichting op -- = senso giratori
2 (rond gebouw) edificio circular/ronde/rotunde, rotunda


rotor ZN

1 rotor
driebladige -- = rotor tripale
vierbladige -- = rotor quadripale


rotoras ZN

1 axe de rotor


rotorbeluchting ZN

1 aeration a rotation


rotorblad ZN

1 Zie: rotorschoep


rotorboot ZN

1 nave a rotores


rotorschip ZN

1 Zie: rotorboot


rotorschoep ZN

1 ala/pala/paletta de rotor


rots ZN

1 rocca
naakte --en = roccas nude
puntige --en = roccas punctate
de Rots van Gibraltar = le Rocca de Gibraltar
steile -- = precipitio
op --en levend = saxatile, saxicole
(FIG) een -- in de branding = un rocca in le tempesta


rotsachtig BN

1 roccose, plen de roccas, de rocca
-- eiland = insula roccose
--e kust = costa plen de roccas


rotsbeen ZN

1 osso petrose


rotsbes ZN

1 andromeda (polifolie)


rotsblok ZN

1 bloco de rocca


rotsbodem ZN

1 solo roccose


rotsburcht ZN

1 castello forte super/in un rocca


rotsduif ZN

1 pipion de rocca


rotseiland ZN

1 insula roccose


rotsflora ZN

1 flora del roccas


rotsformatie ZN

1 formation de roccas


Rotsgebergte ZN EIGN

1 Montanias Roccose


rotsgevaarte ZN

1 massa de roccas
2 grande rocca


rotsgraf ZN

1 (van farao's) syringe


rotsgrond ZN

1 Zie: rotsbodem


rotshaan ZN

1 rupicola


rotshol ZN

1 caverna, antro


rotsig BN

1 roccose


rotsinscriptie ZN

1 inscription in le rocca


rotsketen ZN

1 catena de roccas


rotsklomp ZN

1 bloco de rocca


rotskloof ZN

1 abysso, abysmo, fissura


rotskristal ZN

1 Zie: bergkristal


rotskruin ZN

1 cyma de rocca


rotskust ZN

1 costa roccose


rotslandschap ZN

1 paisage de roccas


rotsmassa ZN

1 massa de roccas


rotsmassief ZN

1 massivo roccose


rotsmispel ZN

1 amelanchier


rotsmus ZN

1 petronia


rotsmuur ZN

1 pariete/muro de roccas


rotspartij ZN

1 (rotsachtig geheel) massa de roccas
2 (steenblokken met planten) jardin roccose


rotsplant ZN

1 planta saxicole/rupestre, lithophyto


rotspunt ZN

1 puncta de rocca


rotsschildering ZN

1 pictura rupestre


rotsspelonk ZN

1 Zie: rotshol


rotsspleet ZN

1 anfractuositate, fissura in le rocca


rotstank ZN

1 odor putride/de putrefaction


rotstekening ZN

1 designo/pictura rupestre, petroglypho


rotstrap ZN

1 scala taliate in le rocca


rotstreek ZN

1 action basse/vil/abjecte, porcheria


rotstuin ZN

1 jardin de roccas


rotsvast BN

1 (onbeweeglijk) firme como un rocca, immobile
2 (FIG) (onwankelbaar) imperturbabile
-- vertrouwen = confidentia/fiducia imperturbabile
-- op iets vertrouwen = haber un confidentia absolute in un cosa


rotswand ZN

1 pariete roccose/de rocca, rocca scarpate


rotswoestijn ZN

1 deserto roccose


rotswoning ZN

1 habitation in le roccas


rotszwaluw ZN

1 hirundine fulve


rottekop ZN

1 testa/capite scabiose


rotten WW

1 attruppar se
2 (tot ontbinding overgaan) putrer, putrescer, putrefacer se, decomponer se
het fruit is gaan -- = le fructos se ha putrite
3 (doen rotten) putrefacer, decomponer, (van tanden) cariar


rottend BN

1 putrescente, putrefacte, putride
--e gisting = fermentation putride


Rotterdam ZN EIGN

1 Rotterdam
van/uit -- = de Rotterdam, rotterdamese


Rotterdammer ZN

1 rotterdamese


Rotterdams BN

1 de Rotterdam, rotterdamese


Rotterdams ZN

1 (dialect) rotterdamese


rottig BN

1 (min of meer rot) putrefacte, putrescente, putride, putrite
2 (ellendig) miserabile, deplorabile
3 (smerig) infecte


rottigheid ZN

1 (vuile taal) obscenitates, porcheria
2 (narigheid) enoios
iemand -- bezorgen = causar enoios a un persona
3 (ellende) miseria


rotting ZN

1 (stok) canna/baston de junco
2 (bederf) decomposition, putrefaction, putrescentia
-- bevorderend = putrefactive
vatbaar voor -- = putrescibile
vatbaarheid voor -- = putrescibilitate
3 (van vlas) maceramento, maceration


rottingsbacterie ZN

1 bacterio saprophyte/saprophytic/putride


rottingsbak ZN

1 fossa septic


rottingsproces ZN

1 (processo de) putrefaction, (processo de ) putrescentia, (processo de) decomposition


rottingsput ZN

1 fossa septic


rottingsslik ZN

1 sapropel


rottingsverschijnsel ZN

1 phenomeno de decomposition/de putrefaction/de putrescentia


rottweiler ZN

1 (hond) Rottweiler (D)


rotwerk ZN

1 labor/travalio disagradabile


rotwijf ZN

1 femina detestabile


rotzak ZN

1 homine detestabile, canalia


rotzooi ZN

1 (slechte waar) cosalia
2 (wanorde) disordine


rotzooien WW

1 (slecht werken) laborar/travaliar mal
2 (wanorde veroorzaken) causar disordine


rotzorg ZN

1
het zal me een -- zijn = non me importa del toto


rouge ZN

1 rouge (F)


roulade ZN

1 (MUZ) roulade (F)


roulatie ZN

1 circulation
in -- brengen = poner/mitter in circulation
uit de -- zijn = esser foras/foris de circulation
uit de -- nemen = retirar/retraher del circulation


roulée

1 s. fustigation, bastonada


rouleren ZN

1 (in omloop zijn) circular, esser in circulation
2 (bij toerbeurt waargenomen worden) alternar se, haber su torno
het presidentschap rouleert = le presidentia se alterna


roulette ZN

1 roulette (F)
-- spelen = jocar al roulette
Russische -- = roulette russe


roulettespel ZN

1 joco de roulette (F)


roulettespeler ZN

1 jocator de roulette (F)


roulettetafel ZN

1 tabula de roulette (F)


round ZN

1 (BOKSEN) round (E)


route ZN

1 route (F), itinere, itinerario, percurso
toeristische -- = itinerario/route/circuito touristic {oe}
de -- betreffend = itinerari
een -- volgen = sequer un route/itinerario
dat ligt niet op onze -- = nos non va in iste direction
een druk bevlogen -- = un route de intense traffico aeree


routebeschrijving ZN

1 description del itinerario/route (F), itinerario


routekaart ZN

1 carta/mappa de itinerario/route (F)


routeren WW

1 fixar le route (F) de


routine ZN

1 (vaardigheid) routine (F), practica, habilitate, dexteritate, experientia
2 (gewoonte, sleur) routine (F), habito
3 (COMP) routine (F)


routinebezoek ZN

1 visita perfunctori/de routine (F)


routinecontrole ZN

1 controlo perfunctori/de routine (F)


routinegebaar ZN

1 gesto de routine (F)


routinehandeling ZN

1 action de routine (F), action habitual, automatismo


routine-inspectie ZN

1 inspection perfunctori/de routine (F)


routinekwestie ZN

1 question de routine (F)


routinematig BN

1 routinari {oe}, habitual


routinemeting ZN

1 me(n)suration de routine (F)


routineonderzoek ZN

1 inquesta perfunctori/de routine (F)


routineprocedure ZN

1 procedura/procedimento perfunctori/de routine (F)


routinetest ZN

1 test (E) de routine (F)


routineus BN

1 de routine (F)


routinewerk ZN

1 travalio/labor de routine (F)


routinezaak ZN

1 cosa de routine (F)


routinier ZN

1 (iemand met ervaring) persona experimentate, experto
2 (gewoontemens) routinero {oe}


rouw ZN

1 lucto
lichte -- = medie lucto
zware -- = grande lucto, lucto rigorose
in -- dompelen = jectar in le lucto, coperir de lucto
in de -- = luctose
in de -- zijn = esser in/portar (le) lucto


rouwadvertentie ZN

1 annuncio obituari


rouwartikel ZN

1 articulo de lucto


rouwband ZN

1 bracial de lucto


rouwbeklag ZN

1 condolentia
brieven van -- = litteras de condolentia


rouwbetoon ZN

1 Zie: rouwbeklag


rouwbezoek ZN

1 visita de condolentia


rouwbrief ZN

1 littera mortuari/de decesso


rouwcentrum ZN

1 centro mortuari/funebre/funerari


rouwdag ZN

1 die/jorno de lucto


rouwdas ZN

1 cravata de lucto


rouwdienst ZN

1 servicio funebre/funerari/mortuari


rouwdouw(er) ZN

1 persona (multo) rude


rouwdouwen WW

1 esser (multo) rude


rouwdrager ZN

1 persona qui es in lucto
2 (DIERK) nyroca


rouwen WW

1 luger, esser in lucto, portar (le) lucto
om iemand -- = esser in lucto/portar (le) lucto pro un persona
2
dat zal hem -- = ille va deplorar/regrettar lo


rouwend BN

1 luctose, in lucto


rouwenvelop(pe) ZN

1 inveloppe de lucto


rouwfloers ZN

1 (zwarte stof) crepe (F) de lucto
2 (rouwsluier) velo de crepe (F)/de lucto


rouwgedicht ZN

1 poesia funebre


rouwgoed ZN

1 (kleren) vestimentos de lucto
2 (stof) texito nigre/de lucto, crepe (F)


rouwhandschoen ZN

1 guanto de lucto


rouwig BN

1 affligite, triste
ik ben er niet -- om = io non lo deplora/regretta


rouwjaar ZN

1 anno de lucto


rouwkamer ZN

1 camera ardente/funebre/funerari/mortuari


rouwkapel ZN

1 cappella ardente/funerari/funebre/mortuari


rouwkever ZN

1 tenebrion


rouwklacht ZN

1 (weeklacht) lamento, lamentation
2 (klaaglied) elegia


rouwklagen WW

1 lugar, lamentar se
-- over iemand = lamentar se del morte de un persona


rouwkleding ZN

1 vestimentos/habito de lucto
-- dragen = portar (le) lucto


rouwkleed ZN

1 (kleren) vestimentos/habito de lucto
2 (lijkkleed over kist) drappo mortuari
3 (zwart kleed als teken van rouw) tapete/tapis (F) mortuari


rouwkleur ZN

1 color de lucto


rouwkoets ZN

1 carro funebre/funeral/mortuari/de morto


rouwkrans ZN

1 corona funebre/funeral/mortuari


rouwkwikstaart ZN

1 motacilla albe


rouwlak ZN

1 lacca nigre


rouwlint ZN

1 banda funebre/nigre


rouwmaal ZN

1 repasto funebre


rouwmis ZN

1 missa de requiem/del mortos


rouwmoedig BN

1 repentente, contrite, plen de contrition, compungite
--e zondaar = peccator repentente/contrite


rouwnagel ZN

1 ungue/ungula immunde/in lucto


rouwpapier ZN

1 papiro de lucto


rouwplechtigheid ZN

1 ceremonia funebre


rouwrand ZN

1 orlo/bordo/bordatura de lucto


rouwsluier ZN

1 (zwarte sluier) velo de lucto/crepe (F)
2 (rouwkleed) tapete/tapis (F) mortuari


rouwstoet ZN

1 convoyo/procession funebre/funerari


rouwtijd ZN

1 periodo/tempore de lucto


rouwverwerking ZN

1 elaboration del lucto


rouwzang ZN

1 canto funebre


rouwzitting ZN

1 session necrologic


roux ZN

1 (CUL) roux (F)
blonde -- = sauce (F) blanc


roven WW

1 robar, furar, rapinar, despoliar, piliar, predar, raper
geroofde goederen = mercantias robate
hij heeft haar eer geroofd = ille la ha dishonorate


rover ZN

1 robator, raptor, brigante, bandito, predator, spoliator, (op zee) pirata


roverhoofdman ZN

1 chef (F) de brigantes/de robatores


roverij ZN

1 rapineria, brigantage, (op zee) pirateria


roversbende ZN

1 gang (E) de robatores, banda de robatores/de brigantes/de criminales


rovershol ZN

1 nido/spelunca/caverna de robatores/de brigantes/criminales


roversnest ZN

1 Zie: rovershol


rovig BN

1 (korstig) crustose


royaal BN

1 liberal, large, generose, magnific, magnificente, munificente, prodige
--e beloning = recompensa generose
-- zijn met = esser prodige de, prodigar
te -- leven = viver super un troppo grande pede
2 (van flinke afmetingen) grande, spatiose, (wijd) ample, (uitgestrekt) vaste
-- huis = casa spatiose
--e kleren = vestimentos ample


royaalheid ZN

1 Zie: royaliteit


royalisme ZN

1 royalismo


royalist ZN

1 royalista


royalistisch BN

1 royalista


royaliteit ZN

1 liberalitate, generositate


royalties ZN MV

1 derectos de autor/de inventor, royalties (E)


royeerbaar BN

1 (geschrapt kunnende worden) annullabile, cancellabile


royement ZN

1 (schrapping) annullation, cancellation
2 (als lid) expulsion, exclusion


royeren WW

1 (schrappen) annullar, cancellar
een hypotheek -- = cancellar un hypotheca
2 (als lid) expeller, expulsar, excluder


royering ZN

1 Zie: royement


roze BN

1 rosate, rosee, de color de rosa
-- kleuren = rosar
door een -- bril kijken = vider le cosas con berillos rosate


rozebottel ZN

1 fructo/baca de rosa


rozebottelcompote ZN

1 compota de fructos/bacas de rosa


rozebotteljam ZN

1 confitura/confectura de fructos/bacas de rosa


rozelaar ZN

1 Zie: rozeboom


rozelaurier ZN

1 Zie: oleander


rozemarijn ZN

1 rosmarino


rozemarijnbloesem ZN

1 flor(es) de rosmarino


rozemarijnhoning ZN

1 melle de rosmarino


rozenaftreksel ZN

1 extracto de rosas


rozenazijn ZN

1 vinage rosate


rozenbalsem ZN

1 pomada rosate pro le labios


rozenbed ZN

1 parterre (F) de rosas, (vierkant) quadrato/quadro de rosas, roseto


rozenblad ZN

1 (bloemblad) petalo de rosa
2 (blad van een rozenstruik) folio de rosa


rozenbokje ZN

1 Zie: rozenboktor


rozenboktor ZN

1 capricorno muscate


rozenboom ZN

1 arbore de rosas, (wild) rosa rubiginose


rozenfamilie ZN

1 rosaceas


rozengaard ZN

1 jardin de rosas


rozengal ZN

1 galla de rosa


rozengeranium ZN

1 pelargonio radule


rozengeur ZN

1 odor/perfumo/fragrantia/aroma de rosas


rozenhaag ZN

1 haga/sepe de rosas


rozenhoedje ZN

1 (R.K.) cappelletto


rozenhof ZN

1 Zie: rozentuin


rozenhout ZN

1 ligno de rosa


rozenhouten BN

1 de ligno de rosa


rozenkas ZN

1 estufa de rosas


rozenkleur ZN

1 color de rosa


rozenkleurig BN

1 de color de rosa


rozenknop ZN

1 button de rosa


rozenkrans ZN

1 (krans van rozen) corona de rosas
2 (gebed) rosario
kralen van een -- = perlas de un rosario
de -- bidden = recitar/dicer su rosario
3 (bidsnoer) rosario


rozenkruizer ZN

1 rosacruce, rosacruciano


Rozenkruizers ZN EIGN MV

1 (genootschap) rosacruce
lid van de -- = rosacruce, rosacruciano
van de -- = rosacruce, rosacrucian


rozenkweken ZN

1 cultura de rosas


rozenkweker ZN

1 cultor de rosas, rosicultor


rozenkwekerij ZN

1 cultura de rosas, rosicultura


rozenmaand ZN

1 mense del rosas, junio


rozenmond ZN

1 labios multo rubie


rozenolie ZN

1 oleo/essentia/extracto de rosas


Rozenoorlog ZN

1 guerra del duo Rosas


rozenperk ZN

1 Zie: rozenbed


rozenplant ZN

1 rosa


rozenpommade ZN

1 Zie: rozenbalsem


rozensnoer ZN

1 Zie: rozenkrans


rozenspons ZN

1 cecidio, galla


rozenspons ZN

1 zie: rozengal


rozenstek ZN

1 planton de rosa


rozenstruik ZN

1 rosa


rozenteelt ZN

1 cultura/cultivation de rosas, rosicultura


rozentijd ZN

1 saison (F) del rosas


rozentint ZN

1 color de rosa


rozentuin ZN

1 jardin de rosas, rosario, roseto


rozenwater ZN

1 hydrolato de rosas, aqua rosate/de rosas


rozenzalf ZN

1 unguento rosate


rozenzeep ZN

1 sapon al rosa


rozerood BN

1 de color de rosa, rosate, (vleeskleurig) incarnate


rozerood ZN

1 (kleur als een roos) color de rosa, (vleeskleur) color incarnate


rozet ZN

1 (versiering) rosetta
2 (krans van bladeren) rosetta
3 (diamantje) rosa


rozetblad ZN

1 echeveria {sj}


rozetvenster ZN

1 rosa, rosetta


rozevetkruid ZN

1 sedo oppositifolie


rozevingerig BN

1 de digitos de rosa


rozig BN

1 (met de kleur van rozen) de color de rosa, rosate
--e wangen hebben = haber genas rosate
2 (door roos ontstoken) furfuracee
3 (loom) languide


rozigheid ZN

1 color rosate, inflammation erysipelatose


rozijn ZN

1 uva sic


rozijnenazijn ZN

1 vinagre al uvas sic


rozijnenbaard ZN

1 (uitslag rond de mond) eruption circum le bucca, impetigo


rozijnenbrood ZN

1 pan al/con uvas sic


rozijnenkauwer ZN

1 persona enoiose/fastidiose


rozijnenpudding ZN

1 crema dulce/pudding (E) con uvas sic


rozijnenwijn ZN

1 vino al uvas sic


rp ZN

1 (Afk) RP, responsa pagate


R.P.I.

1 (Afk.: Rijks Psychiatrische Inrichting) Institituto Statal Psychiatric


rr(r)t TW

1 rrr!, vrum!


RU

1 (Afk.: Rijksuniversiteit) Universitate statal/del stato


rubato

1 (MUZ) rubato (I)


rubber ZN

1 cauchu, (grondstof OOK) gumma
synthetische -- = cauchu synthetic
gevulcaniseerde -- = cauchu vulcanisate
geregenereerde -- = cauchu regenerate
-- aftappen = extraher cauchu
-- vulcaniseren = vulcanisar cauchu


rubber BN

1 de cauchu, de gumma


rubberaandeel ZN

1 action de cauchu


rubberaanplant(ing) ZN

1 plantation de cauchu


rubberafval ZN

1 residuos de cauchu


rubberartikel ZN

1 articulo de cauchu


rubberbal ZN

1 balla/ballon de cauchu/de gumma


rubberband ZN

1 pneu(matico) de cauchu


rubberboom ZN

1 arbore a cauchu, hevea


rubberbootje ZN

1 Zie: rubbervlot


rubberbuis ZN

1 Zie: rubberslang


rubbercultuur ZN

1 cultura de cauchu


rubberdruk ZN

1 impression offset (E)


rubberen BN

1 de cauchu, de gumma


rubberfabricage ZN

1 fabrication de cauchu


rubberfabriek ZN

1 fabrica de cauchu


rubberfabrikant ZN

1 fabricante de cauchu


rubberhak ZN

1 talon de cauchu/de gumma


rubberhandschoen ZN

1 guanto de cauchu/gumma


rubberindustrie ZN

1 industria de cauchu


rubberkabel ZN

1 cablo de cauchu/de gumma


rubberkogel ZN

1 balla de cauchu


rubberlaag ZN

1 strato de cauchu


rubberlaars ZN

1 botta de cauchu/de gumma


rubbermarkt ZN

1 mercato de cauchu


rubbernijverheid ZN

1 Zie: rubberindustrie


rubberonderneming ZN

1 interprisa de cauchu


rubberpakking ZN

1 junctura/junction de cauchu


rubberplant ZN

1 fico elastic, planta a cauchu


rubberplantage ZN

1 plantation de cauchu


rubberplanter ZN

1 plantator de cauchu


rubberprijs ZN

1 precio de(l) cauchu


rubberprodukt ZN

1 producto de cauchu


rubberslang ZN

1 tubo de cauchu/de gumma


rubberspons ZN

1 spongia de cauchu


rubberstempel ZN

1 timbro de cauchu/de gumma


rubbervlot ZN

1 rate pneumatic/de cauchu


rubberzool ZN

1 solea de cauchu/de gumma


Rubensfiguur ZN

1 figura rubenesc


Rubicon ZN EIGN

1 Rubicon
(FIG) de -- overtrekken = transversar/passar le Rubicon


rubidium ZN

1 rubidium


rubricator ZN

1 rubricator


rubriceren WW

1 rubricar, divider/classificar (in categorias)
iemand die rubriceert = rubricator


rubricering ZN

1 rubrication, division/classification (in categorias)


rubriek ZN

1 (categorie) categoria, classe, section, gruppo
iets in een bepaalde -- onderbrengen = classificar alco in un determinate categoria
2 (JUR) (titel van hoofdstuk in wetboek) rubrica
3 (in krant/radio/tv, etc.) rubrica, chronica
letterkundige -- = rubrica litterari
iemand die een -- verzorgt = rubricista
4 (KERK) (liturgisch voorschrift) rubrica
kenner der --en = rubricista


rubriekscatalogus ZN

1 catalogo systematic/methodic


rubriekschrijver ZN

1 chronista


ruche ZN

1 (strookje, plooisel) ruche (F)


ruchtbaar BN

1 public, notori
iets -- maken = divulgar/publicar un cosa
-- worden = divulgar se, publicar se


ruchtbaarheid ZN

1 publicitate, notorietate
-- aan iets geven = dar publicitate a un cosa, divulgar/publicar un cosa
-- krijgen = divulgar se, publicar se


ruchtbaarmaking ZN

1 divulgation


rücksichtslos BN

1 sin scrupulos, inscrupulose, implacabile, inexorabile


rudbeckia ZN

1 rudbeckia


ruderaal BN

1 ruderal
--e planten = plantas ruderal


rudiment ZN

1 (BIOL) rudimento
2 (eerste beginsel) rudimento


rudimentair BN

1 rudimentari
-- orgaan = organo rudimentari/vestigial


ruften WW

1 (winden laten) peder, (boeren) ructar


rug ZN

1 (lichaamsdeel) dorso
kromme -- = dorso curvate
hoge -- = dorso voltate, gibbositate
met een hoge -- = gibbose
de -- krommen = curvar le dorso
-- aan -- = dorso a dorso
op de -- vallen = cader super le dorso
(ook FIG) iemand de -- toedraaien/toekeren = tornar le dorso a un persona
achter de -- van iemand kwaadspreken = dicer mal de/denigrar un persona detra su dorso
ik heb geen ogen in/op mijn -- = io no ha oculos in mi dorso
pijn in de -- hebben = haber mal al dorso, haber dolor de lumbos
met de -- doen leunen tegen = accular
(ANAT) bij de -- gelegen = subdorsal
(ANAT) open -- = spina bifida (L)
2 (deel van een kledingstuk) dorso
de -- is iets te breed = le dorso es un pauco troppo large
3 (mbt meubels) dorso
stoel met een hoge -- = sedia con un alte dorso
4 (deel van iets dat lijkt op een rug) dorso, (berg OOK) crista, cresta, (METEO) crista/cresta
-- van hoge luchtdruk = crista/cresta de alte pression
5 (achtergedeelte van iets) dorso, reverso
-- van de hand = dorso/reverso del mano
-- van een schilderij = dorso de un pictura
6 (mbt boeken) dorso
boek met een leren -- = libro con un dorso de corio
7
een rooie -- = un billet de mille florinos
8 (van insekt) noto
van de -- = notal


rug-aan-rug BW

1 dorso a/contra dorso


rugader ZN

1 vena dorsal


rugbreedte ZN

1 largor del dorso


rugby ZN

1 rugby (E)
-- spelen = jocar al rugby


rugbybal ZN

1 ballon de rugby (E)


rugbyclub ZN

1 club (E) de rugby (E)


rugbyen WW

1 jocar al rugby (E)


rugbyploeg ZN

1 equipa de rugby (E)


rugbyspeler ZN

1 jocator de rugby (E), rugbyista


rugbyteam ZN

1 equipa/team (E) de rugby (E)


rugbyterrein ZN

1 Zie: rugbyveld


rugbyveld ZN

1 terreno de rugby (E)


rugbywedstrijd ZN

1 match (E) de rugby (E)


rugcrawl ZN

1 crawl (E) de dorso


rugdécolleté ZN

1 décolleté (F) in le dorso


rugdekking ZN

1 protection in le dorso
iemand -- geven = proteger le dorso de un persona


ruggedeelte ZN

1 parte dorsal


ruggelings BW

1 (rug tegen rug) dorso a/contra dorso
men had de gevangenen -- gebonden = on habeva attachate {sj} le prisioneros dorso a dorso
2 (achterover) super le dorso
-- vallen = cader super le dorso
3 (achterstevoren) al inverso
hij zat -- op het paard = ille esseva sedite al inverso super le cavallo
4 (op de rug) super le dorso
-- zwemmen = natar super le dorso


ruggelings BN

1 (achterwaarts gericht) retrograde
2 (BIOL) supine


ruggengraat ZN

1 (ANAT) columna/colonna vertebral, spina dorsal, rhachis
2
(DIERK) rudimentaire -- = notochordo
3 (innerlijke kracht) dynamismo, energia
-- tonen = monstrar corage
4 (voornaamste deel) essential, parte substantial


ruggengraatsontsteking ZN

1 inflammation del colonna/columna vertebral/del spina dorsal, spondylitis


ruggengraatspijn ZN

1 spondalgia


ruggengraatsverkromming ZN

1 deviation del colomna/colonna vertebral, curvatura del spina, (naar achteren) scoliose (-osis), (naar voren) cyphose (-osis)


ruggengraatswervel ZN

1 Zie: rugwervel


ruggenmerg ZN

1 medulla spinal/dorsal, cordon medullar
verdoving in het -- = anesthesia spinal


ruggenmergpunctie ZN

1 Zie: ruggeprik


ruggenmergsholte ZN

1 cavitate spinal


ruggenmergskanaal ZN

1 canal rhachidee


ruggenmergsontsteking ZN

1 inflammation del medulla spinal/dorsal, medullitis, myelitis, meningitis spinal


ruggenmergstering ZN

1 tabes (dorsal)


ruggenmergsvocht ZN

1 liquido spinal/cephalo-rhachidee/cerebrospinal


ruggenmergszenuw ZN

1 nervo spinal/rhachidee


ruggenmergszenuw ZN

1 nervo spinal


ruggenmergsziekte ZN

1 myelopathia, maladia medullar


ruggenpijn ZN

1 Zie: rugpijn


ruggenprik ZN

1 punction lumbar


ruggenschild ZN

1 (DIERK) carapace


ruggensteun ZN

1 (steun in de rug) appoio pro le dorso, supporto in le dorso
2 (FIG) (hulp) appoio, adjuta, supporto


ruggensteunen WW

1 (steunen in de rug) dar appoio pro le dorso, dar supporto in le dorso
2 (bijstaan) appoiar, adjutar, supportar, assister


ruggenstreek ZN

1 region dorsal


ruggenstreng ZN

1 columna/colonna vertebral, spina/chorda dorsal


ruggenvat ZN

1 vasculo abdominal


ruggenvlees ZN

1 carne del dorso


ruggenwervel ZN

1 Zie: rugwervel


ruggespraak ZN

1 consultation, consulta
-- houden met = consultar con
na -- met = post consultation con


ruggordel ZN

1 (BIOL) carapace dorsal


rugkant ZN

1 Zie: rugzijde


rugklachten ZN MV

1 dolores in le dorso


rugkleed ZN

1 copertura pro le dorso


rugkorf ZN

1 corbe de dorso


rugkrabber ZN

1 raspator pro le dorso


rugkussen ZN

1 cossino de dorso/pro le dorso


rugletter ZN

1 littera dorsal/super le dorso (del jocator/del curritor cyclista)


rugleuning ZN

1 dorso (de un sedia)
verstelbare -- = dorso reclinabile (de un sedia)


rugligging ZN

1 (van het lichaam) decubito dorsal, position supine/dorsal


rugmand ZN

1 corbe de dorso


rugnaad ZN

1 sutura al dorso


rugnummer ZN

1 numero dorsal/super le dorso (del jocator/del curritor cyclista)


rugpand ZN

1 pannello dorsal/de dorso


rugpijn ZN

1 dolor lumbar/del lumbos/dorsal/in le dorso, mal de dorso, dorsalgia, rhachialgia
lage -- = sacralgia


rugpositief ZN

1 positivo de dorso


rugschelp ZN

1 concha dorsal


rugschild ZN

1 (DIERK) scalia, carapace dorsal


rugschot ZN

1 tiro in le dorso


rugslag ZN

1 natation super le dorso


rugslagader ZN

1 arteria dorsal


rugsluiting ZN

1 (van kledingstuk) clausura posterior


rugspier ZN

1 musculo dorsal


rugsteun ZN

1 Zie: ruggesteun


rugsteunen WW

1 Zie: ruggesteunen


rugstuk ZN

1 (keerzijde) reverso
2 (CUL) (stuk vlees) lumbo


rugtitel ZN

1 titulo super le/del/al dorso (de un libro)


rugvin ZN

1 pinna dorsal


rugvliegen ZN

1 volo invertite/super le dorso


rugwaarts BN

1 retrograde
--e beweging = movimento retrograde
-- gaan = ir a detra, recular


rugwand ZN

1 Zie: achterwand


rugwerk ZN

1 Zie: rugpositief


rugwervel ZN

1 vertebra dorsal
verschuiving van de --s = displaciamento del vertebras dorsal


rugwind ZN

1 vento de detra


rugzaag ZN

1 serra a dorso


rugzak ZN

1 sacco a/de dorso, rucksack (D)


rugzaktoerist ZN

1 tourista {oe} con sacco a/de dorso


rugzenuw ZN

1 nervo dorsal


rugzijde ZN

1 dorso, reverso
-- van de hand = dorso/reverso del mano
iets met de -- plaatsen tegen = adorsar un cosa a


rugzwemmen WW

1 natar super le dorso
het -- = natation super le dorso


rugzwemmer ZN

1 natator super le dorso
2 (insekt) notonecta, insecto notonectal


Ruhrgebied ZN

1 region (industrial) del Ruhr


rui ZN

1 muta
onze kanari is aan de -- = nostre canario muta
de kippen zijn in de -- = le gallinas muta


ruien BN

1 (verharen, van veren wisselen) mutar
het -- = muta


ruif ZN

1 grillia de mangiatoria


ruig BN

1 (ruw) rude, grossier
--e taal = linguage grossier
2 (borstelig) rude, rugose, hispide, hirsute
--e baard = barba hispide/hirsute
3 (mbt planten/insekten) (harig) villose, villute, (mbt planten) hispide
4 (woest, verlaten) salvage
-- landschap = paisage salvage
5
-- weer = tempore inclemente


ruig ZN

1 (wat ruig is) rugositate


ruigharig BN

1 hirsute, hispide


ruigheid ZN

1 rugositate, scabrositate
2 (het harig zijn) villositate
3 (onbeschaafdheid) grosseria


ruigpotig BN

1 con plumas al patas
--e kippen = gallinas con plumas al patas


ruigte ZN

1 (harig oppervlak) superficie hispide/villute, superfacie coperte de pilos
2 (wild gewas) brossa
3 (afval) detrito(s) vegetal


ruigvoetig BN

1 Zie: ruigpotig


ruiing ZN

1 muta


ruikbaar WW

1 que on pote olfacer


ruiken WW

1 (reuk geven) odorar, oler
lekker -- = oler ben, redoler, haber un bon perfumo
lelijk -- = oler mal, exhalar un mal odor
sterk -- = haber un odor forte
naar tabak -- = oler a tabaco
het ruikt hier naar bloemkool = il ole a caule flor hic
het ruikt hier niet fris = il non ole ben hic
hij ruikt uit zijn mond = ille ha un mal halito
dat ruikt naar fascisme = isto ole a fascismo
2 (met de reukzin gewaarworden) olfacer, sentir, perciper le odor de
(FIG) lont -- = olfacer le periculo
aan een bloem -- = respirar le perfumo de un flor


ruikend BN

1 odorante


ruiker ZN

1 bouquet (F)


ruil ZN

1 cambio, excambio, intercambio, troco
een goede -- doen = ganiar in le cambio, facer un bon cambio/excambio
een slechte -- doen = perder in le cambio, facer un mal excambio
in -- geven voor = dar in cambio/excambio/troco de


ruilaanbieding ZN

1 offerta de excambio


ruilbaar BN

1 excambiabile


ruilbaarheid ZN

1 excambiabilitate


ruilbeurs ZN

1 bursa de excambio/de intercambio


ruilcontract ZN

1 contracto de excambio


ruilen WW

1 (inwisselen) cambiar, excambiar, trocar
2 (verwisselen van toestand) cambiar
ik zou niet met hem willen -- = io non volerea cambiar con ille
met iemand van plaats -- = cambiar de placia con un persona


ruiler ZN

1 trocator


ruilhandel ZN

1 commercio de troco, troco
-- drijven = trocar


ruilhandelaar ZN

1 trocator


ruilhart ZN

1 corde transplantate


ruiling ZN

1 cambio, excambio, troco


ruilmiddel ZN

1 medio de cambio/excambio
geld is een algemeen -- = le moneta es un medio de cambio generalisate
als -- dienen = servir como un medio de excambio


ruilmotor ZN

1 motor de excambio


ruilobject ZN

1 objecto de excambio


ruilorder ZN

1 ordine de excambio


ruilovereenkomst ZN

1 contracto de excambio


ruilstelsel ZN

1 systema de excambios


ruiltransactie ZN

1 transaction de excambio


ruilverdrag ZN

1 tractato de excambio


ruilverkaveling ZN

1 regruppamento parcellari/de parcellas/de lotes, relotisation


ruilverkavelingsplan ZN

1 plano de regruppamento parcellari/de parcellas/de lotes, plano de relotisation


ruilverkeer ZN

1 (onderlinge ruiling) excambio
2 (het economisch verkeer) commercio
het vrije -- = le commercio libere


ruilvoet ZN

1 (basis waarop geruild wordt) base pro le intercambio, terminos del excambio
2 (verhouding van de valuta's) taxa de (ex)cambio


ruilvoorwerp ZN

1 objecto de xcambio


ruilwaarde ZN

1 valor de excambio


ruim ZN

1 (luchtruim) spatio aeree
2 (van schip) cala


ruim BN

1 (uitgestrekt) extense, vaste
-- uitzicht = vista extense
2 (veel ruimte biedend) grande, spatiose, capace
-- huis = casa spatiose/capace
-- wonen = haber un casa grande
--e kamers = cameras spatiose
3 (veelomvattend) grande, large
op --e schaal = a grande scala
4 (overvloedig) abundante
--e portie = portion abundante
--e middelen = medios abundante
iemand -- bedanken = regratiar abundantemente un persona
-- voldoende = plus que sufficiente
-- honderd euro = plus de cento euros
5 (wijd) ample, large, late
--e schoenen = calceos/scarpas ample
een -- geweten hebben = haber un conscientia large/elastic, esser large de conscientia
-- voldoende zijn = sufficer amplemente
in --e mate = in large/ample mesura
in de --ste zin van het woord = in le senso le plus large/late/ample del parola, in tote le extension del parola
een bocht te -- nemen = prender un curva troppo large
6 (vrijgevig) generose
--e gift = dono generose
iemand -- belonen = recompensar amplemente un persona
7 (niet bekrompen) liberal, large, (tolerant) comprensive, comprehensive, permissive
--e opvatting = idea liberal
8
-- voldoende = plus que sufficiente
-- twee uur = plus de duo horas
-- honderd boeken = plus de cento libros, un bon centena de libros


ruimanker ZN

1 ancora de reserva


ruimdenkend BN

1 large (de spirito/de vistas), liberal, comprensive, comprehensive, tolerante, permissive
-- zijn = haber ideas large


ruimdenkendheid ZN

1 largor de spirito/de vistas


ruimen WW

1 (plaats maken in, legen) vacuar
een kamer -- = vacuar un camera
een graf -- = vacuar un tumba
een beerput -- = vacuar un deposito de excrementos
2 (ontruimen) evacuar, quitar, abandonar
een woning -- = quitar un casa
3 (schoonmaken) nettar, mundar
4
(FIG) doen verdwijnen, uit de weg -- = obviar a, levar, supprimer, eliminar
een moeilijkheid uit de weg -- = obviar a/levar/supprimer/eliminar/remover un difficultate
5
(om zeep helpen) uit de weg -- = liquidar
het uit de weg -- = liquidation
6
de wind ruimt = le vento gira/torna con le sol
7
het veld -- = abandonar le campo


ruimhartig BN

1 indulgente, clemente, tolerante, comprensive, comprehensive


ruimhartigheid ZN

1 indulgentia, clementia, tolerantia


ruimheid ZN

1 largor, amplitude, spatio
2 (FIG) largor (de spirito/de vistas), tolerantia


ruimkuip ZN

1 Zie: beerkuip


ruimschoots BW

1 (in ruime mate) largemente, grandemente, amplemente, abundantemente, copiosemente
-- voldoende = plus que sufficiente
iemand -- betalen = pagar un persona largemente
zo heb ik -- genoeg = isto me suffice largemente/amplemente


ruimte ZN

1 spatio
kosmische -- = spatio cosmic
lege -- = spatio vacue
vierdimensionale -- = spatio a quatro dimensiones
interplanetaire -- = spatio interplanetari
interstellaire -- = spatio interstellar/intersideral
gekromde -- = spatio curve
metrische -- = spatio metric
--van Riemann = spatio riemannian/de Riemann
projectieve -- = spatio projective
onafzienbare/onmetelijke -- = spatio immense
eindeloze -- = spatio infinite
oneindigheid van de -- = infinitate del spatio
een ontmoeting in de -- = un rendez-vous (F) spatial
-- tussen de ribben = spatio intercostal
de -- tussen de woorden = le spatio inter le parolas
de -- tussen de regels = le spatio inter le lineas, le interlinea
-- besparen = economisar spatio
om -- te besparen = pro rationes de economia de spatio
de -- hieronder niet beschrijven! = non usar le spatio hic infra!
deze -- vrijlaten, s.v.p. = lassar iste spatio libere, per favor, (op formulier) lassar iste spatio in blanco, per favor
gezwam in de -- = divagationes in le aere
2 (vertrek) camera, sala, local
verwarmde -- = camera/sala/local calefacite
3 (plaats) placia
dat neemt veel -- in = isto prende multe placia
4 (inhoud) capacitate
de zaal biedt -- voor twee honderd personen = le sala ha capacitate pro duo centos personas


ruimteavontuur ZN

1 aventura spatial


ruimtebegrip ZN

1 concepto del spatio, spatialitate


ruimtebepaling ZN

1 determination del spatio


ruimtebesparend BN

1 que economisa spatio


ruimtebesparing ZN

1 economia de spatio
dat geeft -- = isto economisa spatio


ruimtebiologie ZN

1 astrobiologia, exobiologia


ruimtebiologisch BN

1 exebiologic
--e experimen-ten = experimentos exebiologic


ruimtebioloog ZN

1 exobiologo, exobiologista


ruimtecabine ZN

1 cabina spatial


ruimtecapsule ZN

1 capsula spatial


ruimtedekking ZN

1 (SPORT) defensa zonal


ruimte-eenheid ZN

1 unitate de volumine


ruimtefysiologie ZN

1 physiologia spatial


ruimtegebrek ZN

1 manco/mancantia de spatio


ruimtegevoel ZN

1 senso del spatio


ruimtehoek ZN

1 angulo polyhedric


ruimtekromme ZN

1 (WISK) curva spatial/tridimensional
torsie van een -- = torsion de un curva tridimensional


ruimtelaboratorium ZN

1 laboratorio spatial


ruimtelijk BN

1 (mbt de ruimte) spatial, del spatio
--e ordening = ordination del territorio, (in stad) ordination urban
--e waarneming = perception del spatio
2 (driedimensionaal) spatial, tridimensional
(WISK) --e kromme = curva spatial
een -- karakter geven aan = spatialisar
--e voorstelling = representation spatial/tridimensional, spatialisation
--e werking van een wandversiering = effecto tridimensional de un decoration parietal
-- denken = pensar tridimensionalmente/in tres dimensiones


ruimtelijkheid ZN

1 spatialitate, character tridimensional


ruimtemaat ZN

1 mesura cubic/de capacitate


ruimtemens ZN

1 homine del spatio interplanetari, astronauta, cosmonauta


ruimtemodel ZN

1 stereogramma


ruimteonderzoek ZN

1 exploration/investigation/recercas spatial/del spatio (interplanetari)


ruimteorgaan ZN

1 organo del orientation spatial, organo pro perception spatial


ruimtepak ZN

1 scaphandro spatial/astronautic


ruimtependel ZN

1 Zie: ruimteveer


ruimteperspectief ZN

1 perspectiva spatial


ruimteprobleem ZN

1 problema de spatio


ruimteprogramma ZN

1 programma spatial


ruimteraket ZN

1 missile spatial/interplanetari


ruimtereis ZN

1 viage spatial/in le spatio


ruimterobot ZN

1 robot (Tsj) spatial


ruimterooster ZN

1 reticulo spatial


ruimteschild ZN

1 scuto spatial


ruimteschip ZN

1 nave/vehiculo/vascello/ingenio spatial/intergalactic, astronave, cosmonave, spationave


ruimteschroot ZN

1 restos de ingenios spatial


ruimtesonde ZN

1 sonda spatial/interplanetari


ruimtestation ZN

1 station orbital, station (de investigationes) spatial


ruimtetechnologie ZN

1 Zie: ruimtevaarttechnologie


ruimtetelescoop ZN

1 telescopio spatial


ruimte-tijd ZN

1 spatio-tempore


ruimtetijdperk ZN

1 era spatial


ruimtetralie ZN

1 Zie: ruimterooster


ruimteuitgebreidheid ZN

1 extension in le spatio


ruimtevaarder ZN

1 astronauta, cosmonauta, viagiator del spatio


ruimtevaart ZN

1 astronautica, cosmonautica, navigation interplanetari/spatial


ruimtevaartbasis ZN

1 cosmodromo


ruimtevaartcentrum ZN

1 centro aerospatial


ruimtevaartdeskundige ZN

1 astronautico


ruimtevaartgeneeskunde ZN

1 medicina del spatio, bioastronautica


ruimtevaartindustrie ZN

1 industria aerospatial


ruimtevaarttechnologie ZN

1 technologia aerospatial, astronautica, cosmonautica


ruimtevaartuig ZN

1 Zie: ruimteschip


ruimteveer ZN

1 navetta spatial, shuttle (E)


ruimtevlucht ZN

1 volo spatial
onbemande -- = volo spatial sin pilota/sin equipage


ruimtevorm ZN

1 forma spatial


ruimtevrees ZN

1 agoraphobia


ruimtewandeling ZN

1 promenada spatial/in le spatio


ruimtewapen ZN

1 arma spatial


ruimtewerking ZN

1 effecto tridimensional/spatial/de spatio


ruimtewetenschappen ZN MV

1 scientias aerospatial


ruimteziekte ZN

1 mal del spatio, maladia spatial


ruimtezin ZN

1 senso del spatio


ruin ZN

1 cavallo castrate


ruïne ZN

1 ruina
--s = ruinas, restos
de --s van Athene = le ruinas de Athenas
de kerk is een volslagen -- = le ecclesia es un ruina complete


ruinen WW

1 castrar


ruïneren WW

1 ruinar, destruer
het -- = ruinamento
zijn gezondheid -- = ruinar su sanitate
een concurrent -- = demolir un concurrente
geruïneerd zijn = esser ruinate


ruïneus BN

1 ruinose


ruis ZN

1 (ruisend geluid) ruito legier, murmure
2 (storing) ruito
die boodschap bevat veel -- = iste message contine multe ruito
er zit veel -- in het signaal = il ha multe ruito in le signal
3 (vis) leucisco blanc


ruisarm BN

1 Zie: geruisarm


ruisbalk ZN

1 (TV) barra de interferentia


ruisen WW

1 susurrar, fremer, murmurar, murmurear
de bomen ruisen = le arbores murmura
het -- van de bomen = le murmuration del arbores
de bladeren ruisen = le folios freme
--de harptonen = le murmures del harpa


ruisend BN

1 murmurose, susurrante


ruisfactor ZN

1 factor de ruito


ruisfilter ZN

1 filtro (reductor) de ruito, filtro antiruito


ruishoorn ZN

1 concha {sj} helicoidal, buccino


ruiskast ZN

1 dispositivo antiruito


ruisonderdrukker ZN

1 suppressor/reductor de ruito (de fundo)


ruispijp ZN

1 cornamusa


ruisvoorn ZN

1 leucisco blanc


ruit ZN

1 (van glas) vitro
van --en voorzien, --en inzetten = vitrar
een -- in een deur zetten = vitrar un porta
een -- indrukken/intikken = rumper/fracassar un vitro
een -- ingooien = rumper/fracassar un vitro con petras
zijn eigen --en ingooien = serrar le branca super lequal on es sedite
2 (vierkant) losange, quadro
3 (WISK) losange, rhombo
4 (KAARTSPEL) quadro
5 (PLANTK) thalictro
6 (PLANTK) (wijnruit) ruta


ruitachtig BN

1 (PLANTK) rutacee


ruitachtigen ZN MV

1 (PLANTK) rutaceas


ruiten ZN

1 (KAARTSPEL) quadro
-- troef = triumpho quadro


ruiten BN

1 a quadros
een -- jasje = un jaco a quadros


ruitenaas ZN

1 asse de quadro


ruitenheer ZN

1 rege de quadro


ruitenlood ZN

1 plumbo a/pro vitros


ruitentikken WW

1 rumper vitros (pro robar)


ruitenwasser ZN

1 Zie: glazenwasser-1


ruitenwisser ZN

1 essugavitros
-- met interval = essugavitros intermittente


ruiter ZN

1 (op balans) cursor
2 (paardrijder) cavallero, cavalcator
3
(hindernis) Spaanse -- = cavallo de Frisia


ruiteraanval ZN

1 carga/attacco del cavalleria


ruiterbende ZN

1 esquadron


ruiterfeest ZN

1 festa equestre, concurso hippic


ruiterfiguur ZN

1 figura equestre


ruitergevecht ZN

1 combatto de cavalleros/de cavalleria


ruiterij ZN

1 cavalleria
lichte -- = cavalleria legier


ruiterijaanval ZN

1 attacco del cavalleria


ruiterijpaard ZN

1 cavallo del cavalleria


ruiterkamp ZN

1 campo/campamento de cavalleros


ruiterkruid ZN

1 stratiotes


ruiterlijk BN

1 franc, sincer
--e bekentenis = confession franc/sincer
iets -- toegeven = admitter un cosa francamente


ruiterlijkheid ZN

1 franchitia, sinceritate


ruitermacht ZN

1 truppa/armea de cavalleros


ruitermantel ZN

1 mantello de cavallero


ruiterpad ZN

1 cammino/pista pro cavalleros/cavallos, pista/sentiero cavalcabile


ruiterportret ZN

1 portrait (F) equestre


ruitersabel ZN

1 sabla de cavallero


ruiterschaar ZN

1 Zie: ruiterstoet


ruiterschool ZN

1 schola de equitation


ruitersport ZN

1 sport (E) equestre/hippic, equitation, hippismo


ruiterstandbeeld ZN

1 statua equestre


ruiterstoet ZN

1 cavalcada


ruitertje ZN

1 (op balans) cursor


ruitertroep ZN

1 truppa de cavalleros


ruitervaan ZN

1 cornetta


ruiterwedstrijd ZN

1 concurso de cavalleros


ruiterweg ZN

1 Zie: ruiterpad


ruiterzwaard ZN

1 spada/gladio de cavallero


ruitijd ZN

1 periodo/epocha del muta, muta


ruitje ZN

1 quadretto


ruitjesgoed ZN

1 Zie: ruitjesstof


ruitjeslei ZN

1 ardesia a quadros/quadrettos


ruitjespapier ZN

1 papiro a quadros/quadrettos


ruitjesschrift ZN

1 quaderno a quadros/quadrettos


ruitjesstof ZN

1 stoffa a quadros/quadrettos


ruitsoorten ZN MV

1 (PLANT) rutaceas


ruitvorm ZN

1 forma de losange/de quadro


ruitvormig BN

1 rhombic/rhomboide, rhomboidal, rhombiforme, in forma de losange/de rhomboido
--e spier = musculo rhomboide


ruk ZN

1 colpo, succussa
het is nog een hele -- naar Bilthoven = il ha ancora un grande distantia a Bilthoven
hij gaf een -- aan de bel = ille ha sonate le campana con fortia


rukken WW

1 (hard trekken) tirar forte/bruscamente/con violentia, facer movimentos brusc
2 (zich voortbewegen) marchar {sj}, avantiar
het leger rukte ten strijde = le armea marchava al combatto
3 (door hard trekken verplaatsen) tirar
hij rukte een tak van de boom = ille tirava un branca del arbore
iemand iets uit de hand -- = tirar un cosa del manos de un persona
4 (door hard trekken in een toestand brengen) tirar
de woorden uit hun verband -- = isolar le parolas de lor contexto


rukwind ZN

1 colpo de vento, raffica, borrasca


rul BN

1 laxe
-- zand = sablo/arena laxe


rulheid ZN

1 laxitate


rulijs ZN

1 glacie de superficie inequal, glacie irregular


rullig BN

1 laxe


rulligheid ZN

1 laxitate


rum ZN

1 (drank) rum (E)
2 (glas rum) (vitro de) rum (E)


rumba ZN

1 rumba


rumboon ZN

1 bonbon al/con rum (E)


rumfabriek ZN

1 fabrica/distilleria de rum (E)


rumfabrikant ZN

1 fabricante/distillator de rum (E)


rumfles ZN

1 bottilia de rum (E)


rumgelei ZN

1 gelea al rum (E)


rumgrog ZN

1 grog (E) al rum (E)


ruminatie ZN

1 (herkauwing) rumination
2 (het terugbrengen in de mond van de maaginhoud) regurgitation


rumineren WW

1 (herkauwen) ruminar
2 (wikken en wegen) ruminar
3 (de maaginhoud in de mond terugbrengen) regurgitar


rumoer ZN

1 ruito, strepito, rumor, tumulto
-- maken = facer ruito
-- op straat = tumulto/ruitos del strata
die maatregel verwekte veel -- = iste mesura provocava multe tumulto


rumoeren WW

1 facer ruito


rumoerig BN

1 ruitose, strepitose, rumorose, clamorose, tumultuose
--e vergadering = assemblea tumultuose


rumoerigheid ZN

1 character ruitose/strepitose, tumulto, turbulentia


rumpudding ZN

1 crema dulce/pudding (E) al rum (E)


rumpunch ZN

1 punch (E) cal(i)de/de rum (E)


rumsmaak ZN

1 gusto de rum (E)


rumstoker ZN

1 distillator de rum (E)


rumstokerij ZN

1 distilleria de rum (E)


rumtaart ZN

1 torta al rum (E)


rumvla ZN

1 crema dulce al rum (E)


run ZN

1 (stormloop) cursa
er was een grote -- op dat artikel = il habeva un grande demanda de iste producto
2 (SPORT) cursa
3 (looi) tanno


runbak ZN

1 cupa de tanno


runbloei ZN

1 (slijmzwam op run) fuligo septic


rund ZN

1 (dier) bove
2 (DIERK) bovido
3 (stommeling) persona stupide


runderbiefstuk ZN

1 beefsteak (E) de bove


runderbloed ZN

1 sanguine de bove


runderborst ZN

1 thorace de bove


runderbouillon ZN

1 bouillon (F) de bove


runderdaas ZN

1 tabano bovin


rundergebraad ZN

1 rostito de bove


rundergehakt ZN

1 carne bovin hachate {sj}


runderhaar ZN

1 pilo de bove
penselen van -- = pinceles de pilo de bove


runderhaas ZN

1 filet (F) de bove


runderharen BN

1 de pilo de bove
-- penselen = pinceles de pilo de bove


runderhart ZN

1 corde de bove


runderhoorn ZN

1 corno de bove


runderhoren ZN

1 Zie: runderhoorn


runderhorzel ZN

1 hypoderma de bove


runderhuid ZN

1 pelle de bove


runderlap ZN

1 filet (F)/morsello de bove


runderleer ZN

1 Zie: rundleer


runderlintworm ZN

1 tenia saginate


runderlong ZN

1 pulmon de bove


rundermaag ZN

1 stomacho de bove


rundermarkt ZN

1 mercato de boves


rundermest ZN

1 stercore bovin


rundernier ZN

1 ren de bove


runderoog ZN

1 oculo de bove
2 (PLANTK) (stinkende kamille) camomilla fetide/putente


runderpest ZN

1 peste bovin, epizootia


runderragoût ZN

1 ragout (F) de bove


runderras ZN

1 racia bovin


runderrib ZN

1 costa de bove


runderrollade ZN

1 (carne de) bove rolate


runderschenkel ZN

1 tibia de bove


runderslachter ZN

1 Zie: runderslager


runderslachterij ZN

1 Zie: runderslagerij


runderslager ZN

1 macellero bovin


runderslagerij ZN

1 macelleria bovin


rundersoort ZN

1 sorta/typo de bove


runderstal ZN

1 stabula, bovil


runderstapel ZN

1 Zie: rundveestapel


rundertong ZN

1 lingua de bove


rundertuberculose ZN

1 tuberculose (-osis) bovin


rundervet ZN

1 Zie: rundvet


runderworst ZN

1 salsicia de bove


runderziekte ZN

1 maladia de bove


rundleer ZN

1 corio de bove, vacca


rundleren BN

1 de corio de bove, de vacca


rundvee ZN

1 bestias/bestial bovin


rundveefokker ZN

1 elevator de bestias/bestial bovin


rundveefokkerij ZN

1 elevamento de bestias/bestial bovin


rundveehouder ZN

1 Zie: rundveefokker


rundveehouderij ZN

1 Zie: rundveefokkerij


rundveestamboek ZN

1 registro (genealogic) del bestial bovin


rundveestapel ZN

1 numero de bestial bovin


rundvet ZN

1 grassia bovin/de bove/de vacca


rundvlees ZN

1 carne bovin/de bove/de vacca, bove
gestoofd -- = bove brasate


rune ZN

1 runa, character runic
opschrift in --n = inscription runic


runenalfabet ZN

1 alphabeto runic


runeninscriptie ZN

1 inscription runic


runenschrift ZN

1 scriptura runic, characteres runic


runenspreuk ZN

1 formula runic


runensteen ZN

1 petra/lapide runic


runeteken ZN

1 runa, character runic


runisch BN

1 runic
-- alfabet = alphabeto runic


runkleur ZN

1 color de tanno


runkleurig BN

1 de color de tanno


runkuip ZN

1 cupa de tanno


runlooier ZN

1 tannator


runlooierij ZN

1 tanneria


runnen WW

1 gerer, diriger, administrar, exploitar {plwa}


runner-up ZN

1 jocator qui monta, equipa que monta


running ZN

1
in de -- zijn = esser active


runologie ZN

1 runologia


runologisch

1 runologic


runoloog ZN

1 runologo, runologista


runsel ZN

1 lacte coagulate


ruppia ZN

1 ruppia


rups ZN

1 eruca


rupsaandrijving ZN

1 transmission per erucas


rupsauto ZN

1 auto(mobile) a/super erucas


rupsband ZN

1 eruca
trekker/tractor met -- = tractor a/super erucas


rupsbulldozer ZN

1 bulldozer (E) a/super erucas


rupsenbestrijding ZN

1 campania pro le extermination de erucas


rupsendoder ZN

1 destructor/occisor de erucas


rupsennest ZN

1 nido de erucas


rupsenplaag ZN

1 plaga/invasion de erucas


rupsensluipwesp ZN

1 ichneumon


rupsenspiegel ZN

1 gruppo de erucas


rupsenvraat ZN

1 damno(s) causate per erucas


rupsenvreterij ZN

1 Zie: rupsenvraat


rupsgraafmachine ZN

1 excavator a/super erucas


rupsketting ZN

1 (catena a) eruca


rupsklaver ZN

1 medicago


rupskraan ZN

1 grue a/super erucas


rupslaadschop ZN

1 pala mechanic a/super erucas


rupstractor ZN

1 tractor a/super erucas


rupstrekker ZN

1 Zie: rupstractor


rupsvoertuig ZN

1 vehiculo a/super erucas


rupsvormig BN

1 eruciforme
--e larve = larva eruciforme


rupswagen ZN

1 carro a/super erucas


rupswiel ZN

1 rota de eruca


rupswielaandrijving ZN

1 propulsion per eruca


ruptuur ZN

1 (MED) ruptura
2 (onenigheid) ruptura, discordo, disaccordo, disunion


ruraal BN

1 rural


Rus ZN

1 russo


rus ZN

1 (PLANTK) junco
wijdgetakte -- = junco diffuse


rush ZN

1 (stormloop) cursa, affluentia


rush ZN

1 rush (A)


Rusland ZN EIGN

1 Russia
Europees -- = Russia europee


Ruslandkenner ZN

1 cognoscitor de Russia


Ruslandspecialist ZN

1 specialista de Russia


rusleder ZN

1 corio de Russia


ruslederen BN

1 de corio de Russia


rusleer ZN

1 Zie: rusleder


rusleren BN

1 Zie: ruslederen


russen BN

1 de junco


russenfamilie ZN

1 (PLANTK) juncaceas


Russenvriend ZN

1 russophilo


russificatie ZN

1 russification


russificeren WW

1 russificar
het -- = russification


Russisch BN

1 russe, de Russia
-- leer = corio de Russia
--e thee = the russe
-- gezind = russophile
-- gezinde = russophilo
-- maken, een -- karakter geven = russificar
het -- maken, het geven van een -- karakter = russification
--e roulette = roulette (F) russe


Russisch ZN

1 (taal) russo


Russisch-Amerikaans

1 russo-american
2 (GESCH) sovieto-american
--e betrekkingen = relationes sovieto-american


Russisch-Frans BN

1 russo-francese
--e betrekkingen = relationes russo-francese


Russischtalig BN

1 russophone
iemand die -- is = russophono


russofiel BN

1 russophile


russofiel ZN

1 russophilo


russofilie ZN

1 russophilia


russofobie ZN

1 russophobia


russomanie ZN

1 russomania


russula ZN

1 russula


rust ZN

1 (toestand na arbeid) reposo, (ontspanning) relaxation
-- nemen = prender reposo
een ogenblik -- = un momento de reposo
gebrek aan -- = manco/mancantia de reposo
iemand -- voorschrijven = prescriber reposa a un persona
-- voor lichaam en geest = reposo pro le corpore e le spirito
op de plaats --! = reposo!
2 (ontspanning door slaap) reposo
hij is in diepe -- = ille dormi profundemente
3 (het vrij zijn van drukte) calma, tranquillitate, quiete, quietude, quiescentia, pace
oase van -- = oasis de calma/pace
iemand met -- laten = lassar un persona tranquille/in pace
geen -- in zijn gat hebben = non trovar pace
deze streek ademt -- = iste region spira quiete
4 (stilte) silentio, calma, tranquillitate, pace, quiete
de -- verstoren = disturbar le silentio/calma
tot -- brengen = tranquillisar, appaciar
5 (afwezigheid van beweging) tranquillitate
een ogenblik -- = un momento de tranquillitate
tot -- komen = tranquillisar se
iets met -- laten = lassar un cosa tranquille, non toccar un cosa
6 (FIG) (mbt de dood) reposo, pace
eeuwige -- = reposo/pace eternal/eterne
bidden voor de -- van een gestorvene = precar pro le reposo de un morto
7 (het vrij zijn van werkzaamheden) retiro
8 (afwezigheid van ongenoegen) calma, tranquillitate, pace, serenitate, quiete, quietude, quiescentia
de -- bewaren = mantener/preservar/conservar/guardar le calma
de -- herstellen = restablir le calma
in -- en vrede leven = viver in pace
die herinnering liet hem geen ogenblik met -- = iste memoria le obsedeva
laat me met --! = lassa me in pace!
9 (ongestoorde toestand van de ziel) calma, tranquillitate, pace, serenitate, quiete, quietude, quiescentia, placiditate
-- vinden in het geloof = trovar le serenitate in le fide
geen -- vinden = non trovar pace
10 (SPORT) (half time) medie tempore
11 (MUZ) reposo, tacet, (hele maat) pausa, (kwartmaat) suspiro
halve -- = medie pausa
hier staat een -- = hic il ha un pausa/reposo
12 (LIT) reposo, pausa, cesura
13 (steunpunt van een hefboom) fulcro


rustbank ZN

1 banco de reposo, divan, sofa, canapé (F)


rustbed ZN

1 lecto de reposo


rustbewaarder ZN

1 (GESCH, REL) silentiario


rustdag ZN

1 die/jorno de reposo


rusteloos BN

1 sin reposo, agitate, intranquille, inquiete
-- leven = vita agitate/sin reposo
een -- persoon = un persona inquiete


rusteloosheid ZN

1 (voortdurende bezigheid) intranquillitate, movimento/activitate continue
2 (ongedurigheid) agitation


rusten WW

1 (uitrusten) reposar, relaxar
hij slaapt niet, hij ligt te -- = ille non dormi, ille reposa
gaan -- = prender reposo
2 (slapen) reposar, dormir
op zijn lauweren -- = reposar/dormir super su lauros
na het eten gaan we wat -- = post le repasto non va reposar un pauco/poco
3 (begraven liggen) reposar, jacer
(op grafsteen) hier rust = hic reposa, hic jace
hij/zij ruste in vrede = requiescat in pace (L), que ille/illa reposa in pace
4 (vrij zijn van werkzaamheden) esser retirate, non plus haber activitates professional
--d arts = medico retirate/in retiro
5 (innerlijke rust hebben) reposar, esser tranquille, esser calme
6 (niet gebruikt worden) non esser usate/utilisate
het penseel laten -- = non plus toccar su pinceles
ik zal de zaak laten -- = io va cessar de occupar me de iste cosa, io va abandonar iste cosa
een kwestie laten -- = interrar un question
7 (met rust/terzijde gelaten worden) remaner/restar pendente
8 (stil liggen) reposar
9 (als iets bezwarends drukken) pesar
een grote verantwoordelijkheid rust op u = un grave responsabilitate pesa super vos
op dit huis rust een hypotheek van 100 000 gulden = super iste casa grava un hypotheca de 100 000 florinos
op deze produkten rust een embargo = iste productos es sub un embargo (S)
de kosten rusten op de eigenaar = le costos incumbe al proprietario
er rust een vloek op dit huis = un malediction pesa/grava super iste casa
10 (steunen op) reposar (super), appoiar se (super), esser supportate (per)
de balken rusten op de muur = le trabes/traves reposa super le muro
11 (gebaseerd zijn op) reposar (super), appoiar se (super), esser basate (super)
redenering die op een veronderstelling berust = rationamento que reposa super un hypothese
op hechte grondslagen -- = appoiar se/esser basate super bases solide
12 (mbt de blik) esser fixate
zijn blik rust op het schilderij = su reguardo es fixate super le pictura
13
(zich voorbereiden op) zich -- = preparar se (a/pro), equipar se (pro)
zich ten strijde -- = preparar se al/pro le combatto


rustend BN

1 (gepensioneerd) emerite
-- arts = medico emerite


rustgevend BN

1 (geruststellend) reposante, consolante, appaciante, reassecurante
--e gedachte = pensata consolante/reassecurante, consolation
--e woorden = parolas reassecurante
2 (kalmerend) calmante, tranquillisante, lenificante, sedative
-- middel = calmante, tranquillisante, sedativo


rusthuis ZN

1 casa de reposo


rusticiteit ZN

1 (natuurlijke toestand) rusticitate, stato natural
2 (landelijke eenvoud) rusticitate, simplicitate rustic


rustiek BN

1 (landelijk) rustic, rural
-- landschap = paisage rural
2 (in natuurlijke toestand gelaten) in stato natural, rustic, agreste
-- hout = ligno rustic/in stato natural


rustig BN

1 (rust hebbend) tranquille, quiete, pacibile
--e oude dag = vetulessa tranquille
2 (niet in beweging) tranquille, calme
het kind is nu -- = le infante es tranquille/calme nunc
het water is -- = le aqua es tranquille/calme
de zee is -- = le mar es tranquille
3 (niet haastig) tranquille, calme, regular
--e stap = passo tranquille
--e ademhaling = respiration regular
het hart klopt -- = le corde batte regularmente/con regularitate
-- aan doen = ager con calma
rustig aan! = tranquille!, sin haste!
4 (vrij van innerlijke beroering) tranquille, calme, pacibile, seren
-- sterven = morir pacibilemente/in pace
5 (kalm) calme, tranquille, placide, seren
een -- kind = un infante tranquille
hij is altijd -- = ille es sempre/semper calme
-- antwoorden = responder calmemente
-- worden = calmar se, tranquillisar se
6 (niet luidruchtig, niet opdringerig) calme, tranquille, quiete, sin ruito
--e plek = loco tranquille
-- hoekje = retiro, retiramento
7 (ongestoord) tranquille, calme, quiete
8 (vreedzaam) calme, tranquille, pacibile
het land is nu weer -- = le pais es de novo tranquille


rustigheid ZN

1 calma, tranquillitate, quietude


rustigjes BW

1 calmemente, tranquillemente, quietemente, con tote tranquillitate, con calma


rusting ZN

1 armatura


rustjaar ZN

1 (sabbatsjaar) anno sabbatic


rustkamer ZN

1 armeria


rustkuur ZN

1 cura de reposo
een -- doen = facer un cura de reposo


rustlievend BN

1 qui ama le pace/le calma/le tranquillitate, pacific, pacibile


rustoord ZN

1 (plaats, streek) loco de reposo
2 (gebouw) casa de reposo


rustpauze ZN

1 pausa, halto


rustperiode ZN

1 (tijd van rust) periodo de reposo
2 (tijdvak waarin geen arbeid wordt verricht) tempore de vacantias
3 (stadium bij planten) periodo latente


rustplaats ZN

1 (graf) tumba, sepulcro
iemand naar zijn laatste -- brengen = accompaniar un persona a su ultime reposo/demora, accompaniar un persona a su reposo/demora final
2 (pleisterplaats) loco de reposo, halto, etape (F)
3 (slaapplaats) loco de reposo, lecto
4 (leger van dier) cubil


rustplek ZN

1 Zie: rustplaats


rustpoos ZN

1 pausa


rustpunt ZN

1 (pauze) pausa, reposo
2 (toevluchtsoord) refugio
3 (steunpunt) puncto de appoio, supporto


ruststadium ZN

1 periodo de reposo
2 (van planten) periodo latente


ruststand ZN

1 position de reposo, reposo


ruststoel ZN

1 sedia de reposo/a bracios


ruststroom ZN

1 currente quiescente/permanente/de reposo


rustteken ZN

1 (MUZ) (sela) signal de reposo, (binnen een maat) silentio, fermata


rusttijd ZN

1 (tempore de) reposo


rusttoestand ZN

1 stato de reposo


rustuur ZN

1 hora de reposo


rustverstoorder ZN

1 disturbator del pace, turbator, perturbator, agitator, inquietator, disorganisator


rustverstoring ZN

1 disturbantia, perturbation, agitation


rut BN

1
-- zijn = esser sin moneta, haber perdite tote su moneta


Ruth ZN EIGN

1 Ruth


Rutheen ZN

1 rutheno


Rutheens BN

1 ruthen, ruthenic


Ruthenië ZN EIGN

1 Ruthenia


ruthenium ZN

1 ruthenium


rutherford ZN

1 (eenheid) rutherford (E)


rutiel ZN

1 rutilo


rutilium ZN

1 rutilo


ruw BN

1 (niet glad, hobbelig) rugose, inequal, rude, scabrose
--e plank = planca rugose
2 (niet afgewerkt) brute, crude
--e diamant = diamante brute
-- ijzer = ferro brute
--e katoen = coton brute
--e olie = oleo crude/brute
--e petroleum = petroleo crude/brute
--e suiker = sucro crude/brute/non raffinate
-- materiaal = materia brute
3 (globaal) global, grossier
--e schets = designo grossier
in --e trekken = in grosso, in le grande lineas
-- geschat = approximativemente
--e schatting = estimation/evalutation approximative/global
4 (niet zachtzinnig) rude, brusc, brutal
-- spel = joco brutal
-- bejegenen = bruscar
-- behandelen = brutalisar
iets -- afbreken = rumper un cosa brutalmente/abruptemente
5 (onbeschaafd) grossier, rude
--e manieren = manieras grossier
--e taal = linguage grossier/vulgar
6 (onstuimig) agitate, turbulente
--e zee = mar grosse
7 (onaangenaam) rude, dur, aspere
-- klimaat = climate dur
--e wind = vento aspere
--e stem = voce dur/aspere
--e karakter van een landschap = asperitate de un paisage
8 (harig) hirsute


ruwaard ZN

1 (GESCH) governator


ruwaardij ZN

1 Zie: ruwaardschap


ruwaardschap ZN

1 (GESCH) dignitate de governator
2 (GESCH) territorio de un governator


ruwbladig BN

1 (PLANTK) asperifolie, asperifoliate, de folio aspere, borriginacee


ruwbladigen ZN MV

1 borriginaceas, asperifolias


ruwen WW

1 asperar, cardar


ruwglas ZN

1 vitro crude/brute


ruwharig BN

1 hirsute, de pilo aspere/dur
--e honden = canes de pilo dur
2 (PLANTK) hispide, hirsute
--e planten = plantas hispide/hirsute


ruwheid ZN

1 (oneffenheid) asperitate, rugositate, scabrositate, inequalitate
2 (ongevoeligheid) cruditate, duressa
3 (onbeschaafdheid) grosseria, cruditate
4 (hardhandigheid) brutalitate, duressa, rudessa


ruwigheid ZN

1 rugositate, asperitate, inequalitate, scabrositate


ruwijzer ZN

1 ferro crude/brute


ruwkruid ZN

1 asperula


ruwkwallen ZN MV

1 trachomedusas


ruwstaal ZN

1 aciero crude/brute


ruwsteen ZN

1 matta


ruwvoer ZN

1 forrage grossier


ruwweg BW

1 grossiermente, in grosso
-- geschat = approximativemente


ruwzink ZN

1 zinc crude/brute


ruzie ZN

1 disputa, querela, altercation, dissension, dissentimento, scena
huiselijke -- = querela domestic
een -- bijleggen = accommodar un querela, reconciliar
-- krijgen met iemand = comenciar a disputar/querelar con un persona
een -- sussen = calmar un querela/disputa
-- maken met = querelar se con, disputar se con


ruzieachtig BN

1 querelose, aggressive, bellicose
-- karakter = character bellicose
--e toon = tono querelose/aggressive/de disputa/de querela


ruzieën WW

1 altercar, disputar


ruziemaker ZN

1 querelator


ruziën WW

1 haber un querela/disputa, querelar, disputar


ruzietoon ZN

1 tono querelose/aggressive/de disputa/de querela


ruziezoeker ZN

1 querelator


RVD

1 (Afk.: Rijksvoorlichtingsdienst) servicio de information del stato/governamento


RVI

1 (Afk.: Rijksverkeersinspectie) inspection national de traffico


R.v.S.

1 (Afk.: Raad van State) Consilio del Stato


Rwanda ZN EIGN

1 Ruanda


Rwandees ZN

1 ruandese


Rwandees BN

1 ruandese


ryoliet ZN

1 rhyolite


rytidoma ZN

1 rhytidoma


ryton ZN

1 rhyton


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori