FANDOM


waadbaar BN

1 vadabile
--e plek = vado


waag ZN

1 (waagstuk) interprisa riscose
2 (plaats, gebouw) peso public
3 (weegtoestel) balancia
Romeinse -- = balancia roman


waagbalk ZN

1 bracio de un balancia


waaghals ZN

1 homine temere/temerari, temerario, (achter het stuur) suicida


waaghalzerig BN

1 temere, temerari


waaghalzerij ZN

1 temeritate


waaghalzig BN

1 Zie: waaghalzerig


waagmeester ZN

1 pesator


waagmeesterschap ZN

1 function de pesator


waagschaal ZN

1 platto de balancia
zijn leven in de -- stellen = exponer/riscar su vita, jocar con su vita


waagspel ZN

1 joco de hasardo


waagstand ZN

1 equilibrio


waagstuk ZN

1 Zie: waag-1


waaibomenhout ZN

1 ligno inferior/de mal qualitate


waaien WW

1 ventar, sufflar, facer vento
het waait = il venta, il face vento
het waait hard = il venta fortemente, il face multe vento
de wind waait door de bomen = le vento suffla in le arbores
de wind waait uit het zuiden = le vento suffla del sud
er woei een vuiltje in mijn oog = io ha recipite un pulvere in le oculo
de pannen waaien van het dak = le vento face volar via le tegulas del tecto


waaier ZN

1 (schermpje om koelte toe te waaien) flabello
Japanse -- = flabello japonese
2 (toestel) ventilator (electric)
3 (uiteenlopend geheel) spectro, gamma
een -- van mogelijkheden = un spectro de possibilitates


waaierdragend BN

1 flabellifere


waaieren WW

1 (koelte toewaaien) flabellar
zich -- = flabellar se
het -- = flabellation
2 (zich als een waaier vertonen) esser displicate como un flabello
3 (een waaier in beweging brengen) actionar un flabello


waaierkoraal ZN

1 gorgonia


waaierpalm ZN

1 palma flabelliforme


waaierrijden WW

1 (SPORT) currer in (forma de) flabello


waaierschilder ZN

1 pictor de flabellos


waaiervorm ZN

1 forma de flabello


waaiervormig BN

1 in forma de flabello, flabellate, flabelliforme
-- bladeren van de palm = folios flabellate/flabelliforme del palma


waak ZN

1 vigilia, velia
-- bij een zieke = vigilia de un malado


waakdienst ZN

1 servicio de guarda


waakhond ZN

1 can de guarda


waaks BN

1 vigilante, vigile, attente, attentive, al(l)erte


waaksheid ZN

1 vigilantia, attention


waaktoestand ZN

1 stato de velia, velia, vigilia


waaktoren ZN

1 Zie: wachttoren


waakvlam ZN

1 flamma pilota/de securitate


waakzaam BN

1 vigilante, vigile, attente, attentive, al(l)erte
--e hond = can vigilante/vigile
overdreven -- = zelose
-- zijn = tener le oculos aperte
onder het -- oog van zijn vader = sub le oculo vigilante/vigile de su patre
een -- oog houden op = vigilar super


waakzaamheid ZN

1 vigilantia, attention


Waal ZN

1 wallon


Waals BN

1 wallon
-- dialect = dialecto wallon
-- woord = parola wallon
de --e provincies van België = le provincias wallon de Belgica
--e Kerk = Ecclesia Wallon


Waals ZN

1 (dialect) wallon, dialecto wallon


waan ZN

1 (onjuiste mening) error, opinion/idea erronee/false, (waandenkbeeld) illusion, delusion, (hersenschim) chimera
iemand in de -- laten = lassar un persona in su illusion
iemand in de -- brengen = facer creder a un persona
in de -- verkeren dat = creder erroneemente que, viver in le illusion que, esser convincite que, imaginar se que


waandenkbeeld ZN

1 illusion, delusion, (hersenschim) chimera


waangeloof ZN

1 superstition


waanidee ZN

1 Zie: waandenkbeeld


waanvoorstelling ZN

1 hallucination, vision hallucinatori


waanwereld ZN

1 mundo illusori/hallucinatori


waanwijs BN

1 presumptuose, arrogante, pedante, pedantesc


waanwijsheid ZN

1 presumption, arrogantia, pedanteria, pedantismo


waanwijze ZN

1 persona presumptuose, presumptuoso, pedante


waanzieke ZN

1 psychotico


waanzin ZN

1 follia, alienation mental, insanitate, delirio, dementia, phrenesia, vesania
aanval van -- = accesso de/colpo de follia
de -- van die ideeën = le insanitate de iste ideas
dit is -- = isto es absurde/un follia
dit is complete -- = isto es pur follia, isto es un casa de lunaticos
iemand tot -- drijven = conducer un persona al follia


waanzinnig BN

1 folle, insan, alienate, delirante, lunatic, phrenetic, vesanic
2
-- populair = tremendemente/extrememente/immensemente/incredibilemente popular
-- moeilijk = extrememente difficile
een -- verhaal = un historia absurde


waanzinnige ZN

1 folle, alienato mental, lunatico, phrenetico


waanzinnigheid ZN

1 Zie: waanzin


waar BN

1 ver, veritabile
-- verhaal = historia ver/veridic/authentic/real
een -- paradijs = un ver paradiso, un paradiso authentic/veritabile
het --e geloof = le ver religion
de --e liefde = le amor ver/veritabile
iemands --e naam = le ver nomine de un persona
--e ribben = costas ver/sternal
een -e kunstenaar = un ver artista
een -- beeld geven van de situatie = dar un representation ver/fidel del situation
het is te mooi om -- te zijn = isto es troppo belle pro esser ver
dat is -- gebeurd = isto es authentic
de --e oorzaak = le causa real
zijn beloften -- maken = realisar su promissas
daar is geen woord van -- = toto es mentita


waar ZN

1 merce, mercantia, producto, articulo
koloniale --en = productos colonial
ondeugdelijke -- = merce/mercantia defectuose/de mal qualitate
verboden -- = merces/mercantias prohibite
goede -- verkopen = vender mercantias de bon qualitate
zijn --en uitstallen = exponer/exhiber su mercantias/productos


waar BW

1 (vragend) ubi
-- naar toe? = a ubi?
-- vandaan?, van --? = de ubi?
-- woon je? = ubi habita tu?
2 (betrekkelijk) ubi, le qual
het dorp -- het huis staat = le village ubi es le casa
de boodschap -- hij niet aan gedacht had = le message al qual ille non habeva pensate
3 (onbepaald) ubi
-- dan ook, -- het ook mag zijn = ubicunque, ubique


waar VW

1 proque, porque, perque, pois que, post que, viste que


waaraan BW

1 (vragend) a que
-- denk je? = a que pensa tu?
-- heb ik dat te danken? = a que debe io iste honor?
2 (betrekkelijk) al qual
de stad -- ik denk = le urbe al qual io pensa
3 (onbepaald) quecunque
-- je ook denkt = a quecunque tu pensa


waarachter BW

1 (vragend) detra que
-- zit die man? = detra que es sedite iste homine?
2 (betrekkelijk) detra le qual
de boom -- de man zit = le arbore detra le qual ille es sedite


waarachtig BN

1 veridic, ver, veritabile, verace


waarachtig! TW

1 ver!, vermente!


waarachtigheid ZN

1 veridicitate, veracitate


waarbeneden BW

1 (vragend) sub que
2 (betrekkelijk) sub le qual
de buren -- ik woon zijn erg luidruchtig = le vicinos sub le quales io vive es multo ruitose


waarbij BW

1 (vragend) presso que (of met ander VZ), ubi
2 (betrekkelijk) presso le qual (of met ander VZ), ubi
de boom -- ik zit = le arbore presso le qual io es sedite


waarbinnen BW

1
de tijd -- dit gedaan moet worden = le tempore fixate pro iste labor/travalio


waarborg ZN

1 (zaak) garantia, caution, securitate
-- der vrijheid = garantia del libertate
een -- voor de toekomst = un garantia del futuro
als -- voor = in garantia de
2 (persoon) garante, caution


waarborgen WW

1 garantir
iemand een recht -- = garantir un derecto a un persona
gewaarborgde kwaliteit = qualitate garantite
gewaarborgd goud = auro con garantia de qualitate


waarborgfonds ZN

1 fundo de garantia


waarborggeld ZN

1 moneta de garantia


waarborging ZN

1 garantia, assecurantia


waarborgkapitaal ZN

1 Zie: waarborgfonds


waarborgmaatschappij ZN

1 compania de assecurantias


waarborgsom ZN

1 garantia, caution, deposito, arrha


waarborgteken ZN

1 signo de garantia


waarboven BW

1 (vragend) super que
2 (betrekkelijk) super le qual


waard BN

1 (de genoemde waarde hebbend)
-- zijn = valer
dit huis is een miljoen -- = iste casa vale un million
veel -- zijn = haber un grande valor
2 (in waarde overeenkomend met)
dat is niets -- = isto non vale nihil
dat is niet de moeite -- = isto non vale le pena
dat is zijn geld/de onkosten niet -- = isto non vale le dispensa
het geld wordt minder -- = le moneta perde de su valor, le moneta se deprecia
dit is het vermelden -- = isto merita de esser mentionate/signalate
je bent het niet -- dat = tu non merita que
3 (voordelig, van belang) importante
het is veel -- om goede buren te hebben = il es multo importante de haber bon vicinos
4 (aanspreekvorm: beste) car
--e vriend = car amico


waard ZN

1 (herbergier) albergero, hospite
buiten de -- rekenen = facer un mal calculo, non entrar in su calculo
2 (door rivieren omsloten landstreek) polder (N)
3 Zie: woerd


waardboom ZN

1 arbore hospite


waarde ZN

1 valor
--n en normen = valores e normas
absolute -- = valor absolute
effectieve -- = valor effective
nominale/intrinsieke -- van een munt = valor nominal/intrinsec de un moneta
fiduciaire -- = valor fiduciari
aangenomen -- = valor fictive
genetische -- = valor genetic
calorische -- = valor caloric/calorific
symbolische -- = valor symbolic
morele --en = valores moral
numerieke -- = valor numeric/numeral
geschatte -- = valor estimate
van onschatbare -- = de valor inestimabile/incalculabile
toegevoegde -- = valor adjuncte
aanggeven -- = valor declarate
volgens de -- = ad valorem (L)
benaderde -- = approximation
religieuze --n = valores religiose
literaire -- van een werk = valor litterari de un obra
dit is van nul en generlei -- = isto es de nulle e sin valor, isto care totalmente de valor
-- aan iets hechten = attribuer/prestar/attachar {sj} valor a un cosa
gelijke -- hebben = equivaler
zijn -- verliezen = perder su valor
aan -- inboeten = perder de su valor
zijn -- houden = guardar su valor
monster zonder -- = monstra sin valor
de -- doen dalen = depreciar, devalutar
de -- van iets vaststellen = determinar le valor de un cosa
iets naar -- schatten = appreciar un cosa in su juste valor


waarde BN

1 estimate
-- collega = estimate collega


waardebepaling ZN

1 taxation, determination del valor


waardeberekening ZN

1 calculo/calculation del valor


waardebon ZN

1 bono


waardedaling ZN

1 Zie: waardevermindering


waardeerbaar BN

1 (te schatten) evalutabile, appreciabile
2 (op prijs te stellen) appreciabile, estimabile, meritori


waardefilosofie ZN

1 philosophia del valores


waardeherstel ZN

1 revalorisation


waardeklasse ZN

1 classe/categoria de valores


waardeleer ZN

1 (EC) theoria del valor, (FIL) axiologia


waardeloos BN

1 (van geen waarde) sin valor
2 (ongeldig, nietig) nulle
-- verklaren = declarar nulle
3 (slecht) sin valor, mal, (nutteloos) inutile
een -- boek = un mal libro
--e rommel = cosas inutile, pacotilia
dat is -- = isto vale nihil


waardeloosheid ZN

1 nullitate, inutilitate, inanitate


waardemeter ZN

1 indice/index de valor


waardenhiërarchie ZN

1 hierarchia de valores


waardensysteem ZN

1 systema de valores


waardeoordeel ZN

1 judicamento/judicio de valor


waardepapier ZN

1 valor, titulo, effecto
transferabel -- = valor transferibile


waardepunt ZN

1 puncto, bono


waarderen WW

1 (op prijs stellen) appreciar, (mbt mensen) estimar, considerar
iemands hulp -- = appreciar le adjuta de un persona
iemand ten zeerste -- = haber multe consideration/estima pro un persona
goede wijn weten te -- = appreciar le bon vino
iets weten te -- = saper appreciar un cosa
iemand die waardeert = appreciator
niet genoeg te -- = inappreciabile, inestimabile
2 (de waarde bepalen) appreciar, valutar, evalutar, estimar, taxar
iets -- op = evalutar un cosa a
iets als positief -- = (e)valutar un cosa positivemente


waarderend BN

1 elogiose
--e woorden = parolas elogiose
in --e bewoordingen = in terminos elogiose


waardering ZN

1 (het op prijs stellen) appreciation, (mbt mensen OOK) estima, consideration
blijken van -- = signos de appreciation/estima
een wederzijdse -- hebben = appreciar mutualmente
met -- over iemand spreken = parlar con estima de un persona
voor iets -- uiten = monstrar/dicer que on apprecia un cosa
-- voelen voor = sympathisar con
2 (het gewaardeerd worden) judicio favorabile
-- ondervinden = esser appreciate/estimate
3 (het bepalen van de waarde) appreciation, estimation, valutation, evalutation, taxation
4 (puntenwaarde) punctos, nota
dat levert de volgende -- op = isto produce le resultato sequente


waardeschaal ZN

1 scala de valores


waardestijging ZN

1 Zie: waardevermeerdering


waardestuk ZN

1 (FIN) (effect) titulo, valor


waardevast BN

1 de valor stabile/fixe, stabile in valor
--e munt = moneta stabile/constante


waardeverandering ZN

1 cambio/cambiamento de valor


waardeverhouding ZN

1 relation de valor


waardevermeerdering ZN

1 augmento/(ac)crescimento/incremento de valor, revalorisation, (EC) plus-valor


waardevermindering ZN

1 perdita de valor, reduction in valor, devalorisation, depreciation, (EC) devalutation
-- van de grond = depreciation del solo
een aanzienlijke -- te ondergaan = esser subjecte a un depreciation considerabile


waardevol BN

1 preciose, de (grande) valor
--le voorwerpen = objectos de valor


waardevrij BN

1 non-normative, independente del normas vigente, libere de judicios de valor


waardgelder ZN

1 mercenario


waardig BN

1 (achting verdienend) digne
--e houding = attitude digne/plen de dignitate
-- voorkomen = aere digne
zich iets -- tonen = monstrar se digne de un cosa
zich -- gedragen = comportar se con dignitate
iets -- zijn = esser digne de un cosa, meritar un cosa
een betere zaak -- = digne de un melior causa
iemand -- behandelen = tractar un persona con respecto
-- sterven = morir dignemente
2 (in overeenstemming met de betekenis/rang) digne
een koning -- = digne de un rege
een -- onthaal krijgen = esser recipite con le honores
iemand -- ontvangen = reciper un persona con le honores debite a su rango
-- afscheid nemen = prender congedo con dignitate
zich -- gedragen = comportar se con dignitate
3 (het genoemde verdienend) digne
hij is uw liefde niet -- = ille non es digne de vostre amor
niet -- = indigne


waardigheid ZN

1 (hoedanigheid van waardig zijn) dignitate
de -- van een ambt = le dignitate de un function
met -- antwoorden = responder con dignitate
dat is beneden zijn -- = isto non es digne de ille
2 (eervol ambt) dignitate
pauselijke -- = dignitate de papa, pontificato
prinselijke -- = dignitate de prince/principe
vorstelijke -- = dignitate soveran
priesterlijke -- = dignitate de sacerdote, sacerdotio
bisschoppelijke -- = dignitate episcopal, episcopato
de bisschoppelijke -- bekleden = revestir de dignitate de episcopo
een -- verlenen = conferer un dignitate
3 (SCHEI) valentia


waardigheidsbekleder ZN

1 dignitario
een van de opperste --s aan het hof = un del plus alte dignitarios del corte


waardigheidsgevoel ZN

1 sentimento de dignitate


waardigheidsteken ZN

1 signo de dignitate


waardiglijk BW

1 dignemente, con dignitate


waardin ZN

1 albergera, hostessa


waardoor BW

1 (vragend) per qual medio, per que
-- ben je ziek? = que ha causate tu maladia?
-- wil hij zijn gelijk bewijzen? = per qual medio vole ille probar/provar que ille ha ration?
2 (betrekkelijk) (mbt plaats) per le qual, a transverso del qual
de buis -- het gas stroomt = le tubo per le qual passa le gas
dit is de opening -- hij binnenkwam = isto es le apertura a transverso del qual ille ha entrate
ik heb geen idee -- het komt = io non ha un idea de lo que ha causate isto


waardplant ZN

1 planta hospite


waardzegge ZN

1 carex, carice


waarheen BW

1 (vragend) (ad) ubi
-- ga je? = ad ubi va tu?
2 (betrekkelijk) (ad) ubi
het land -- hij gaat = le pais ubi ille va
3 (onbepaald) ubicunque
-- hij ook gaat? = ubicunque ille va


waarheid ZN

1 veritate
absolute -- = veritate absolute
onweerlegbare -- = veritate indiscutibile
onomstotelijke -- = veritate irrefutabile:
-- als een koe = veritate evidente, truismo
materiële -- = veritate material
halve -- = medie veritate
naakte/onverbloemde -- = veritate nude e crude/pur e simple
wiskundige -- = veritate mathematic
historische -- = veritate historic
de -- gebiedt mij te zeggen dat = le veritate me oblige a dicer que, in honor al veritate io debe dicer que
de -- spreken = dicer le veritate
om de -- te zeggen = a dicer ver/le veritate
de -- verzwijgen = tacer le veritate
de -- verdraaien = disguisar/disfigurar/falsar/falsificar/manipular le veritate
verdraaiing van de -- = disfiguration/falsification del veritate
de -- verhullen = disguisar le veritate
de -- geweld aandoen = violentar/mutilar/trair le veritate
niet voor de -- durven uitkomen = non haber le corage de dicer le veritate, non osar dicer le veritate
uur der -- = hora del veritate
het zoeken naar de -- = le recerca del veritate
in overeenstemming met de -- = conforme al veritate
naar -- (opgetekend) = conforme al veritate, secundo le veritate del factos
bezijden de -- = non conforme al veritate
in strijd met de -- = contrari al veritate, in contrasto con le factos
de -- ligt in het midden = le veritate es in le medio
de --en van de godsdienst = le veritates del religion
dat bevat een kern van -- = isto contine un fundo de veritate


waarheidlievend BN

1 sincer, verace, veridic


waarheidminnend BN

1 Zie: waarheidlievend


waarheidsdrang ZN

1 besonio de veracitate


waarheidsgehalte ZN

1 grado de veracitate, veracitate
mededelingen toetsen op hun -- = verificar in qual mesura informationes es exacte/authentic, verificar le authenticitate de informationes
het -- van een historische studie = le veracitate de un studio historic


waarheidsgetrouw BN

1 veridic, verace, ver, conforme al veritate, conforme al original
-- rapport = reporto veridic/fidel
-- getuigenis = testimonio ver


waarheidsgetrouwheid ZN

1 veridicitate, veracitate


waarheidsliefde ZN

1 amor del veritate, veracitate, incapacitate de mentir


waarheidsserum ZN

1 sero de veritate


waarheidswaarde ZN

1 valor de veritate


waarin BW

1 (vragend) in que, ubi
-- schuilt de fout? = in que/ubi es le error?
2 (betrekkelijk) in le qual, in que, ubi
het dorp -- ik woon = le village in le qual/ubi io vive
de woelige tijden -- wij wonen = le tempores turbulente in le quales nos vive
periode -- veel gebeurt = periodo fecunde/fertile in eventos
zeg mij -- ik heb gefaald = dice me in que io ha fallite


waarlangs BW

1 (vragend) per ubi
-- moet ik lopen? = per ubi debe io ir?
2 (betrekkelijk) per ubi, per le qual
de weg -- hij gaat = le cammino que ille seque


waarlijk BW

1 vermente, realmente, in veritate
zo -- helpe mij God almachtig = assi me assiste Deo omnipotente


waarmaken WW

1 (bewijzen) probar, provar, demonstrar
die beschuldiging kun je niet -- = tu non potera provar iste accusation
2 (realiseren) realisar, complir
zijn beloften -- = realisar/complir su promissas
3
(laten zien wat men kan) zich -- = monstrar lo que on vale
in die functie kan hij zich prima -- = iste function le permitte de monstrar su talentos


waarmee BW

1 (vragend) con que
-- sloeg hij je? = con que te ha ille battite?
2 (betrekkelijk) con le qual, con que, con qui
de boeken -- de tafel bedekt is = le libros que coperi le tabula
de boot -- ik vertrek = le nave que io prende, le nave in/super le qual io parti
degene -- ik heb gesproken = le persona con le qual/al qual/con qui/a qui io ha parlate


waarmerk ZN

1 marca, sigillo
-- van echtheid = garantia de authenticitate
2 (paraaf) parapho


waarmerken WW

1 legalisar, authenticar, authentificar, certificar
een akte -- = legalisar un documento
gewaarmerkt uittreksel = extracto legalisate
gewaarmerkt afschrift = copia legalisate/authentic/certificate/authentic/authenticate
2 (paraferen) paraphar


waarmerking ZN

1 legalisation, authentication, certification


waarna BW

1 post que


waarnaar BW

1 (vragend) verso que
-- kijk je? = que reguarda tu?
-- smaakt dat? = qual gusto ha isto?
2 (betrekkelijk) verso le qual
het doel -- hij streeft = le scopo que ille perseque, le fin a que ille aspira
dat is het model -- wij ons richten = isto es le modello secundo le qual nos functiona


waarnaast BW

1 (vragend) al latere de que
2 (betrekkelijk) al latere del qual
een kast, -- een tafel = un armario e un tabula al latere
de man -- Jan zit = le homine a cuje latere Jan es sedite, le homine al latere de Jan


waarneembaar BN

1 perceptibile, percipibile, sensibile, observabile, discernibile, constatabile, (zichtbaar) visibile, (hoorbaar) audibile
--e klanken = sonos perceptibile
gemakkelijk -- = facilemente observabile
nauwelijks -- verschil = differentia a pena sensibile
zintuiglijk --e wereld = mundo sensibile
met het blote oog -- = perceptibile/visibile al oculo nude


waarneembaarheid ZN

1 perceptibilitate, percipibilitate, observabilitate, discernibilitate, cognoscibilitate


waarnemen WW

1 (als vervanger dienstdoen) reimplaciar (temporarimente), substituer, suppler
een les voor iemand -- = reimplaciar un persona pro le durata/duration de un curso
de zaken voor iemand -- = gerer le affaires (F) de un persona
2 (bekleden) exercer (un function), occupar
het voorzitterschap -- = ager como presidente, occupar le presidentia
3 (observeren, constateren) observar, discerner, perciper, apperciper, constatar, notar, sensar
de weersveranderingen -- = observar le cambiamentos atmospheric
een geluid -- = perciper un sono
4 (besteden, benutten) usar, emplear
de gelegenheid -- = sasir le occasion/opportunitate, profitar del opportunitate
5 (in acht nemen) observar, facer
zijn plichten -- = observar/facer/complir su deberes
de honneurs -- = facer le honores del casa


waarnemend BN

1 temporari, reimplaciante, supplente, interime, interimari
-- voorzitter = presidente interime/interimari
-- arts = medico interime


waarnemer ZN

1 observator
2 (vervanger) reimplaciante, supplente, suppletor, substituto


waarneming ZN

1 (het zintuiglijk waarnemen) perception
zintuiglijke -- = perception sensorial
buitenzinnelijke -- = perception extrasensorial
2 (wat men waarneemt) observation
meteorologische/weerkundige -- = observation meteorologic
astronomische --en = observationes astronomic
barometrische --en = observationes barometric
--en verrichten = facer observationes
een -- rechtzetten = corriger un observation
3 (het vervangen) reimplaciamento, supplentia, substitution, interim


waarnemingsapparatuur ZN

1 instrumentos de observation


waarnemingsballon ZN

1 ballon de observation


waarnemingsdrang ZN

1 instincto/pulsion de observar


waarnemingsduur ZN

1 durata/duration del observation


waarnemingsfout ZN

1 error de observation


waarnemingsgebied ZN

1 Zie: waarnemingsveld


waarnemingsinstrument ZN

1 instrumento de observation


waarnemingsleer ZN

1 (BIOL) esthesiologia


waarnemingsmateriaal ZN

1 material de observation


waarnemingsmethode ZN

1 methodo de observation


waarnemingsobject ZN

1 (FIL) percept


waarnemingsplaats ZN

1 loco de observation


waarnemingspost ZN

1 posto de observation


waarnemingsprogramma ZN

1 programma de observation


waarnemingssatelliet ZN

1 satellita de observation


waarnemingsschip ZN

1 Zie: weerschip


waarnemingsstation ZN

1 station de observation


waarnemingstoren ZN

1 turre de observation


waarnemingsveld ZN

1 campo de observation


waarnemingsvermogen ZN

1 poter/facultate de observation, perceptivitate, facultate perceptive


waarnemingsvliegtuig ZN

1 avion de observation


waarnemingsvorm ZN

1 forma de observation


waarnevens BW

1 Zie: waarnaast


waarom BW

1 (vragend) proque, porque, perque, quare
-- zeg je dat? = proque dice tu isto?
hij ging weg zonder te zeggen -- = ille ha partite sin dicer proque
2 (betrekkelijk) pro le qual, proque, porque, perque, quare
de reden -- ik weiger = le motivo proque/pro le qual io refusa
ik weet wel -- hij zo agressief is = io sape proque ille es si aggresive


waarom ZN

1 proque, porque, perque, quare
het -- van iets = le proque de un cosa


waaromheen BW

1 (vragend) circa/circum que
2 (betrekkelijk) circa/circum le qual
de tuin -- men een muur had gebouwd = le jardin circum le qual on habeva construite un muro


waaronder BW

1 (vragend) sub que
-- lag het boek? = sub que esseva le libro?
2 (betrekkelijk) sub le qual, (waarbij) inter le quales
de boom -- wij zaten = le arbore sub le qual nos esseva sedite
sommige landen, -- Nederland = certe paises, inter le quales Nederland


waarop BW

1 (vragend) (op wat/hetwelk) super/sur que
-- zit hij? = super que es ille sedite?
-- wachten wij? = que attende nos?
2 (betrekkelijk) (op welke) super/sur le qual
de bank -- wij zaten = le banc super le qual nos esseva sedite
de datum -- de goederen afgeleverd moeten worden = le data al qual le mercantias debe esser livrate
de zee -- zijn hotelkamer uitzag = le mar super le qual/al qual dava su camera de hotel (F)
de dag -- ik in Bilthoven aankwam = le die/jorno que io ha arrivate a Bilthoven


waarover BW

1 (vragend) de/super/sur que
-- heeft hij het? = de que parla ille?
2 (betrekkelijk) del qual, super/sur le qual
de zaak -- ik gesproken heb = le cosa del qual io ha parlate


waarschijnlijk BN

1 probabile, verisimile, verosimilante, plausibile, (geloofwaardig) credibile
de --e ontwikkelingen = le disveloppamentos probabile
het gaat -- regenen = probabilemente il va pluver, il es probabile que il pluvera
dat klinkt niet erg -- = isto pare pauco/poco verosimilante/probabile
dat lijkt me heel -- = isto me pare multo probabile/plausibile
dat is geen erg -- verhaal = isto non es un historia multo credibile
u heeft -- gelijk = il es probabile que vos ha ration, probabilemente vos ha ration


waarschijnlijkheid ZN

1 probabilitate, verisimilitude, verosimilantia, verisimilantia
absolute -- = probabilitate absolute
voorwaardelijke -- = probabilitate conditional
de -- van een gebeur-tenis = le probabilitate de un evento
met een aan zekerheid grenzende -- = secundo un probabilitate confinante al certitude
naar alle -- = secundo tote probabilitate/verosimilantia/tote le indicios
2
(FIL) wetten der -- = leges del hasardo


waarschijnlijkheidsdichtheid ZN

1 densitate de probabilitate


waarschijnlijkheidsintegraal ZN

1 integral de probabilitate


waarschijnlijkheidsrekening ZN

1 calculo de probabilitate, calculo/theoria del probabilitates, stochastica


waarschijnlijkheidstheorie ZN

1 Zie: waarschijnlijkheidsrekening


waarschijnlijkheidswet ZN

1 lege de probabilitate(s)/del hasardo


waarschuwen WW

1 (opmerkzaam maken, inlichten) prevenir, advertir, informar, notificar
de politie -- = prevenir/advertir le policia
waarschuw mij als je klaar bent = preveni me quando tu essera preste
iemand voor een gevaar -- = prevenir/advertir un persona de un periculo
2 (dreigend vermanen) prevenir, advertir
ik waarschuw je voor de laatste maal = io te adverti pro le ultime vice, isto es un ultime advertimento
je bent gewaarschuwd! = io te ha advertite!, que isto sia un advertimento pro te!


waarschuwer ZN

1 persona qui adverti, advertitor


waarschuwing ZN

1 (handeling) advertimento, (voorspelling) premonition, (kennisgeving) aviso
dringende -- = objurgation
iemand een -- geven = advertir un persona
zonder -- = sin prevenir, sin previe aviso
2 (vermaning) advertimento, admonestation, admonition
laatste -- = ultime advertimento
hij slaat alle --en in de wind = ille neglige tote le advertimentos


waarschuwingsbord ZN

1 pannello/signal de advertimento


waarschuwingscommando ZN

1 commando de advertimento


waarschuwingsdienst ZN

1 servicio de advertimento


waarschuwingskleur ZN

1 color de advertimento


waarschuwingslamp ZN

1 lampa de advertimento


waarschuwingslicht ZN

1 luce/lumine de advertimento


waarschuwingspost ZN

1 posto de advertimento


waarschuwingsschot ZN

1 tiro/colpo de advertimento


waarschuwingssignaal ZN

1 signal de advertimento/de alarma


waarschuwingssysteem ZN

1 systema de advertimento/de alarma


waarschuwingsteken ZN

1 signo de advertimento


waartegen BW

1 (vragend) contra que
2 (betrekkelijk) contra le qual, contra que
een muur -- een ladder staat = un muro contra le qual es appoiate un scala/il ha un scala
een bewijs -- weinig in te brengen valt = un proba/prova practicamente irrefutabile


waartegenover BW

1 opposite al qual
het gebouw -- wij wonen = le edificio opposite al qual nos vive


waartoe BW

1 (vragend) a que
-- dient dat apparaat? = a que servi iste apparato?
2 (betrekkelijk) al qual, a que
de bekentenis -- ik je gedwongen heb = le confession al qual io te ha obligate


waartussen BW

1 (vragend) inter que
2 (betrekkelijk) inter le quales
de huizen -- wij wonen = le casas inter le quales nos vive
de boeken -- ik deze brief gevonden heb = le libros inter le quales io ha trovate iste littera


waaruit BW

1 de ubi, de que


waarvan VNW

1 (vragend) de que
-- ken je hem? = de que le cognosce tu?
2 (betrekkelijk) cuje, del qual
een boek -- de schrijver onbekend is = un libro cuje autor es incognite, un libro de autor incognite


waarvandaan BW

1 (vragend) de ubi
2 (betrekkelijk) de ubi


waarvoor BW

1 (vragend) (voor wat) a que, (plaats) ante que
-- dient dat? = a que servi isto?
2 (betrekkelijk) pro le qual, por que, (plaats) ante le qual
het doel -- dat instrument is gemaakt = le usage pro le qual iste instrumento ha essite facite
dit is iets -- ik veel voel = isto es un un cosa que me attrahe enormemente
het huis -- we staan = le casa ante le qual nos es


waarzeggen WW

1 predicer (le futuro), dicer le bon aventura, prophetisar (le futuro), vaticinar


waarzegger ZN

1 homine qui dice le bon aventura, vaticinator, divino, divinator, magico, (GESCH) augure, auspice


waarzeggerij ZN

1 divination, mantica


waarzeggerskunst ZN

1 mantica


waarzegging ZN

1 prediction, prophetia, vaticinio, vaticination


waarzegster ZN

1 vaticinatrice, pythonissa


waarzo BW

1 ubi


waarzonder BW

1 sin que, sin le qual


waas ZN

1 (PLANTK) pruina
2 (laag druppeltjes, damp) vapor legier, velo
een -- van tranen = un velo de lacrimas
3 (dauwachtig laagje) pruina
4 (FIG) halo
er hangt een -- van geheimzinnigheid rond deze zaak = il ha un halo de mysterio circa/circum iste cosa


wacht ZN

1 (wachter) guarda, guardiano, vigilator, (schildwacht) sentinella
2 (het waken) guarda, faction
de -- betrekken = montar le guarda
op -- staan = esser de guarda/de faction
de -- aflossen = relevar le guarda
3 (personen) guarda, (rondgang) ronda, patrulia
4 (organisatie) guarda
aflossing van de -- = cambio de guarda
5 (plaats waar waarnemingen gedaan worden) observatorio
6
iemand de -- aanzeggen = (waarschuwen) advertir un persona con insistentia, (ontslag) menaciar de congedar un persona
7
iets in de -- slepen = procurar se de un cosa
een prijs in de -- slepen = obtener un premio/precio


wachtassistent ZN

1 medico de guarda


wachtcommandant ZN

1 officiero de guarda


wachtdag ZN

1 die/jorno de attender


wachtdienst ZN

1 servicio de guarda


wachtdoend BN

1 de guarda


wachten WW

1 attender
hij wacht al uren = ille attende jam durante horas
op iemand -- = attender un persona
op de bus -- = attender le (auto)bus
op een goede gelegenheid -- = attender un occasion favorabile
even -- = attender un momento
dat kan wel -- = isto pote attender
in de wachtkamer -- = facer antecamera
op zich laten -- = facer se attender, esser tarde, tardar
waar wacht u nog op? = que tarda vos?
wacht u voor de hond! = attention al can!


wachtende ZN

1 persona qui attende


wachtensmoe BN

1 fatigate de attender


wachter ZN

1 (waker) guarda, guardiano, vigilator, homine de faction
2 (maan) satellite


wachtgeld ZN

1 salario/paga de disponibilitate, salario/paga reducite
2 indemnitate (pagate a un certe categoria de disoccupatos)


wachtgelder ZN

1 persona qui recipe un salario reducite/de disponibilitate


wachthebbend BN

1 de guarda


wachthokje ZN

1 refugio de attender


wachthond ZN

1 Zie: waakhond


wachthuis ZN

1 posto, corpore de guarda


wachthuisje ZN

1 (abri) refugio de attender
2 (schildwachthuisje) guarita (de sentinella)


wachtkamer ZN

1 (van arts, etc.) antecamera, sala de attender
in de -- wachten = facer antecamera


wachtkwartier ZN

1 quarto


wachtlijst ZN

1 lista de attender
een -- van drie maanden = un lista de attender de tres menses


wachtlokaal ZN

1 posto/sala de attender


wachtlopen WW

1 facer le guarda, facer su ronda, surveliar


wachtparade ZN

1 parada del guarda


wachtplaats ZN

1 posto de guarda


wachtpost ZN

1 (plaats) posto de guarda
2 (persoon) guarda, sentinella


wachtschip ZN

1 nave de guarda/de vigilantia


wachtstreep ZN

1 linea


wachttijd ZN

1 tempore de attender


wachttoren ZN

1 turre de guarda/de vigilantia, guarita


wachtuur ZN

1 hora de attender


wachtverbod ZN

1 interdiction/prohibition de stationar, stationamento interdicite/prohibite


wachtvuur ZN

1 foco de guarda/de campo/de campamento/de bivac


wachtwoord ZN

1 (herkenningswoord) contrasigno
het -- geven = dar le contrasigno
het -- doorgeven = passar le contrasigno
2 (devies) devisa, motto, slogan (E)


wachtzuster ZN

1 infirmera de nocte


wad ZN

1 (doorwaadbare plaats) vado, (in zee) basse fundo
een -- oversteken = passar/transversar un vado


Wad ZN EIGN

1 Wad (MV: Wadden) (N)


waddeneiland ZN

1 insula del Wadden (N)


Waddenkust ZN

1 costa del Wadden (N)


Waddenzee ZN EIGN

1 Waddenzee (N)


wade ZN

1 (lijkwade) sudario


waden WW

1 vadar


wadi ZN

1 wadi (Ar)


wadlopen WW

1 transversar le vados del Wadden (N), transversar a pede le Waddenzee (N) durante le basse marea


wadloper ZN

1 persona qui transversa le vados del Wadden (N)


waf! TW

1 guau!, waf!


wafel ZN

1 wafla


wafelbakker ZN

1 facitor de waflas, (verkoper) mercante de waflas


wafelbeslag ZN

1 pasta de waflas


wafelbiscuit ZN

1 wafla


wafeldoek ZN

1 tela gaufrate


wafelijzer ZN

1 forma/ferro a/de/pro waflas


wafelkraam ZN

1 barraca de waflas


wafelstof ZN

1 texito/stoffa gaufrate


wafelvorm ZN

1 forma de wafla


wafelvormig BN

1 de forma de wafla


waffel ZN

1 buccacia
hou toch je --! = silentio!


wagen ZN

1 (voertuig) vehiculo, (kar) carro, (klein) carretta, (koets) cochi {sj}, carrossa, (SPOORW) wagon
het vijfde wiel aan de -- = le quinte rota del carro/del carretta
2 (auto) auto(mobile)
luxe -- = auto(mobile) de luxo
3 (van schrijfmachine) carro


wagen WW

1 (op het spel zetten) riscar, hasardar, aventurar
zijn leven -- = hasardar/riscar su vita
zijn hachje -- = riscar su pelle
2 (durven te ondernemen) riscar, hasardar, aventurar, osar, haber le audacia de
een sprong -- = riscar un salto
wij durven het niet te -- = nos non osa facer lo
3
zich op het ijs -- = aventurar se super le glacie
zich op glad ijs -- = aventurar se super un cammino glissante


wagenas ZN

1 axe


wagenbak ZN

1 carrosseria


wagenbestuurder ZN

1 conductor


wagenboom ZN

1 arbore de transmission


wagendissel ZN

1 timon


wagenhuis ZN

1 remissa


wagenhuur ZN

1 location


wagenkap ZN

1 cappucio


wagenkraan ZN

1 grue de camion


wagenladder ZN

1 (rijdende ladder) scala mobile


wagenlading ZN

1 carga, cargamento, (karrenvracht) carrettata


wagenloods ZN

1 Zie: wagenschuur


wagenlosser ZN

1 discargator de camion/de wagon


wagenmaker ZN

1 constructor de carros/carrettas/carrossas, carrero, carrossero


wagenmakerij ZN

1 (handeling, bedrijf) construction de carros/carrettas/carrossas, carrosseria
2 (werkplaats) officina del carrero/carrettero/carrossero


wagenmenner ZN

1 conductor de carro, (GESCH) auriga


wagenonderstel ZN

1 chassis (F)


wagenpark ZN

1 parco automobile


wagenrad ZN

1 rota de carro/de carretta/de carrossa


wagenschuur ZN

1 remissa


wagensmeer ZN

1 grassia de carro


wagenspan ZN

1 par de cavallos


wagenspoor ZN

1 tracia de rota


wagenstel ZN

1 chassis (F)


wagenterugloop ZN

1 (van schrijfmachine) retorno automatic del carro


wagentje ZN

1 (karretje) parve carro, carretta, cochietto {sj}
2 (autootje) parve auto(mobile)


wagenveer ZN

1 resorto de carro/de carrossa


wagenverhuur ZN

1 location de carros


wagenverhuurder ZN

1 locator de carros


wagenverhuurderij ZN

1 interprisa de location de carros


wagenverkeer ZN

1 traffico/circulation de carros


wagenvet ZN

1 Zie: wagensmeer


wagenvol ZN

1 Zie: wagenlading


wagenvracht ZN

1 Zie: wagenlading


wagenvrees ZN

1 amaxophobia


wagenwiel ZN

1 Zie: wagenrad


wagenwijd BW

1
de deur stond -- open = le porta esseva toto aperte


wagenwip ZN

1 cric


wagenzeil ZN

1 copertura de carro/carrossa


wagenziek BN

1 qui ha le mal de auto(mobile)


wagenziekte ZN

1 mal de auto(mobile)


wager ZN

1 Zie: waaghals


wagerij ZN

1 interprisa riscose


waggelbenen WW

1 Zie: waggelen


waggelbuik ZN

1 (dikke buik) pancia
2 (persoon) persona ventripotente/con pancia


waggelen WW

1 vacillar, titubar
het -- = vacillation, vacillamento, titubation


waggelend BN

1 vacillatori, vacillante, titubante


waggelgang ZN

1 ambulatura/passo titubante


waggeling ZN

1 vacillation, vacillamento, titubation


waggeltred ZN

1 Zie: waggelgang


Wagneriaans BN

1 wagnerian


Wagner-vereniging ZN

1 association wagnerian


wagon ZN

1 (SPOORW) wagon, (voor bagage) furgon
de -- vastkoppelen = attachar {sj} le wagon
de -- loskoppelen = distachar {sj} le wagon


wagonfabriek ZN

1 fabrica de wagones


wagonlading ZN

1 carga/cargamento de un wagon


wagon-lit ZN

1 wagon-lit (F)


wajang ZN

1 wayang
-- poerwo = wajang purwo


wak ZN

1 foramine in le glacie


wak BN

1 humide


wake ZN

1 Zie: waak


waken WW

1 (opzettelijk wakker blijven) veliar, vigilar
bij een zieke -- = veliar un malado
2 (het oog houden op) veliar, vigilar, surveliar, guardar
voor iemands belangen -- = veliar al/vigilar super le interesses de un persona


wakend BN

1 vigile
--e toestand = stato vigile
een -- oog over/op iets/iemand houden = vigilar super/surveliar un cosa/un persona


waker ZN

1 (wachter) guardiano, guarda, vigilator, surveliante
2 (zeedijk) dica de mar
3 (verankerde ton) boia


wakheid ZN

1 humiditate


wakker BN

1 (niet slapend) vigile, eveliate
-- zijn = vigilar, veliar
-- maken = eveliar
iemand die -- maakt = eveliator
-- worden = eveliar se
het -- worden = evelia
het -- zijn = vigilantia, velia
iemand die -- is = vigilator
iets in iemand -- roepen = eveliar un cosa in un persona
ergens -- van liggen = facer se un problema de un cosa
je moet geen slapende honden -- maken = on non debe eveliar le can que dormi
2 (monter, kwiek) eveliate, al(l)erte, vive, vivace, energic


wakkerheid ZN

1 vigilantia, vigor, vivacitate


wal ZN

1 (ophoping van grond) muro de terra, talud, terrapleno
2 (FORTIF) vallo, vallation, muralia
omgeven met een -- = vallar
het omgeven met een -- = vallation
van --len voorzien = circumvallate
3 (oever) bordo, ripa, (kade) quai (F)
het schip ligt aan de -- = le nave es ammarrate
4 (vasteland) terra fixe/firme
voet aan -- zetten = mitter pede a terra
aan -- brengen/gaan = disimbarcar, disbarcar
5
dit raakt kant noch -- = isto non ha cauda ni testa/capite
6
van -- steken = comenciar un discurso/a contar/a narrar
7
van twee --letjes eten = tener le pede in duo scarpas
8
aan lager -- raken = decader


Walachije ZN EIGN

1 Valachia


Walachijer ZN

1 valacho


Walachijs BN

1 valache


waladres ZN

1 adresse (F) de terra


walberg ZN

1 morena


walbeschoeiing ZN

1 revestimento del ripa


Waldenz, Waldenzer ZN

1 valdese, waldense
van de --en/s = valdese, valdesian, waldense
leer van de --en = valdesianismo


Waldenzisch BN

1 valdese, valdesian


waldhoorn ZN

1 trompa de chassa {sj}


Waldo ZN EIGN

1 Waldo


walduinen ZN MV

1 dunas


walen BN

1 (kenteren) cambiar, tornar
2 (SCHEEP) (draaien) tornar, rotar, girar
3 (wankelen) vacillar, hesitar


Walenland ZN EIGN

1 Wallonia


Wales ZN EIGN

1 Galles
Prins van -- = Prince/Principe de Galles
van/uit -- = gallese
inwoner van -- = gallese


walg ZN

1 disgusto, aversion, repugnantia
een -- hebben van iets = detestar/execrar/odiar un cosa


walgelijk BN

1 disgustante, disgustose, repulsive, repellente, repugnante, abominabile, execrabile, (stinkend) nauseabunde, nauseose, fetide, infecte
--e smaak = gusto/sapor abominabile/nauseabunde
-e lucht = odor execrabile, fetor, fetidessa, fetiditate
--e stank = odor infecte


walgen WW

1 esser disgustate (de), sentir nauseas/repugnantia
doen -- = disgustar, repugnar, nausear, dar nauseas
ik walg ervan = isto me repugna
ik walg van zijn schijnheiligheid = su hypocrisia me da nauseas


walging ZN

1 disgusto, nausea, execration, aversion, repugnantia


walgingwekkend BN

1 que da nauseas, nauseabunde, nauseose


walgvogel ZN

1 dronte


Walhalla ZN EIGN

1 (MYTH) Valhalla
2 (FIG) paradiso, valhalla


walhoofd ZN

1 testa/capite de ponte


waling ZN

1 (SCHEEP) cambiamento
2 (weifeling) vacillation, hesitation


walkant ZN

1 bordo del aqua


walkapitein ZN

1 capitano de porto


walkie-talkie ZN

1 transmissor-receptor portabile, walkie-talkie (E)


walk-in ZN

1 reunion public


walkman ZN

1 walkman (E)


walk-over ZN

1 (SPORT) walk-over (E)
2 (FIG) (onderneming) interprisa facile, (overwinning) victoria facile


walkruid ZN

1 galio


walkure ZN

1 valkyria


walkure ZN

1 walkyrie


wallaby ZN

1 wallaby (E) (MV: wallabies)


wallekant ZN

1 Zie: walkant


wallingant ZN

1 independentista wallon, wallingante


Wallonië ZN EIGN

1 Wallonia


walm ZN

1 fumo dense/spisse/grasse
de -- van een olielamp = le fumo spisse de un lampa a/de oleo


walmen WW

1 emanar un fumo dense/spisse/grasse, fumar
een --de kaars = un candela fumose


walmend BN

1 fumose
--e vlam = flamma fumo-se
--e kaars = candela fumose


walmuur ZN

1 muralia


walnoot ZN

1 (boom) nuciero
2 (vrucht) nuce


walnotenboom ZN

1 nuciero


walploeg ZN

1 equipa de dockers (E)


walradar ZN

1 radar del porto


walrus ZN

1 morsa
witte -- = beluga


walrusbaby ZN

1 morsa neonate


walrushuid ZN

1 pelle de morsa


walrussenjacht ZN

1 chassa {sj} de morsas


walrussenjager ZN

1 chassator {sj} de morsas


walrustand ZN

1 dente de morsa


wals ZN

1 (MUZ) valse, walzer (D)
Weense -- = valse viennese/de Vienna
--en van Johann Strauss = valses de Johann Strauss
2 (pletrol) rolo/cylindro compressor, (voor metaal) laminator, (toestel met pletrollen) laminatorio


walsbaan ZN

1 laminatorio a lingotes


walsbaar BN

1 laminabile


walschot ZN

1 spermaceti


walscomponist ZN

1 compositor de valses


walsdraad ZN

1 filo laminate


walsen WW

1 (MUZ) valsar
over iemand heen -- = non respectar un persona
2 (met en wals pletten) laminar, cylindrar
het -- = lamination, cylindrage


walser ZN

1 (MUZ) valsator
2 (arbeider die walswerk verricht) laminator


walserij ZN

1 laminatorio


walsfiguur ZN

1 figura de valse


walsijzer ZN

1 ferro laminate


walsmaat ZN

1 mesura/rhythmo de valse
in -- = in rhythmo de valse


walsmachine ZN

1 laminatorio


walsmuziek ZN

1 musica de valse


walsprodukt ZN

1 producto laminate


walsprofiel ZN

1 profilos laminate


walsrol ZN

1 cylindro rotante/de laminatorio


walsschakelaar ZN

1 combinator


walsstaal ZN

1 aciero laminabile/a laminatorio


walsstraat ZN

1 catena de laminatorios/de lamination


walstempo ZN

1 movimento de valse


walstro ZN

1 galio


walswerk ZN

1 Zie: walsstraat
2 (handeling) lamination
3 (resultaat) producto laminate


walvis ZN

1 balena
witte -- = balena blanc
de -- is geen vis = le balena non es un pisce


walvisaas ZN

1 krill


walvisachtig BN

1 cetacee


walvisachtigen ZN MV

1 cetaceos


walvisbaard ZN

1 barba de balena


walvisbaby ZN

1 balena neonate


walvisbiefstuk ZN

1 beefsteak (E) de balena


walvishaai ZN

1 squalo balena


walvisjacht ZN

1 chassa {sj} de balenas


walvisjager ZN

1 Zie: walvisvaarder


walvisspek ZN

1 lardo/grassia de balena


walvistraan ZN

1 oleo de balena


walvisvaarder ZN

1 (persoon) balenero, piscator de balenas
2 (schip) balenero, baleniera


walvisvaart ZN

1 pisca de balena


walvisvangst ZN

1 Zie: walvisvaart


walvisvlees ZN

1 carne de balena


walvisvloot ZN

1 flotta de baleneros


walwerker ZN

1 docker (E)


wam! TW

1 wam!, bum!


wambuis ZN

1 jaco


wammen WW

1 aperir le ventre de un pisce


wammes ZN

1 jaco
op zijn -- krijgen = esser colpate


wamstuk ZN

1 (van rund) pectore, (van vis) ventre de pisce


wan ZN

1 (mand) vanno
2 (lek) via de aqua, fuga


wan BN

1 mal
--ne flessen = bottilias defectuose
--ne kisten = cassas defectuose


wanbedrijf ZN

1 delicto, infraction
een -- begaan = committer un delicto


wanbegrip ZN

1 idea erronee, notion false, incomprension, incomprehension
getuigen van -- = monstrar un manco de comprension/comprehension


wanbeheer ZN

1 mal gestion, gestion insufficiente/defectuose


wanbeleid ZN

1 mal politica, (sterker) politica nefaste


wanbesef ZN

1 Zie: wanbegrip


wanbestuur ZN

1 mal direction, mal governamento


wanbetaler ZN

1 mal pagator


wanbetaling ZN

1 non-pagamento
bij -- = in caso de non-pagamento


wanbof ZN

1 fortuna adverse, infortuna


wanboffen WW

1 haber adversitate, esser infortunate


wanboffer ZN

1 persona infortunate/qui ha adversitate


wand ZN

1 (muur) pariete, muro
een -- wegbreken = abatter un muro
2 (omsluiting) pariete
een buis met dikke --en = un conducto a parietes spisse
3 (ANAT, PLANTK, etc.) pariete
-- van een ader = pariete venose
-- van een slagader = pariete arterial


wandaad ZN

1 malfacto, crimine, delicto


wandalmanak ZN

1 almanac de pariete


wandbeen

1 osso parietal, parietal


wandbekleding ZN

1 revestimento mural/del pariete, tapisseria


wandbeschot ZN

1 revestimento mural/de pariete con pannellos


wandbetimmering ZN

1 Zie: wandbeschot


wandbord ZN

1 platto decorative/mural/de muro


wandcontactdoos ZN

1 prisa de currente mural


wanddecoratie ZN

1 decoration mural


wanddikte ZN

1 spissor del muro/pariete


wandel ZN

1 promenada (a pede)
iemands handel en -- = le conducta de un persona, le modo de viver de un persona


wandelaar ZN

1 promenator
een goede -- zijn = haber bon gambas


wandelbrug ZN

1 Zie: voetgangersbrug


wandeldek ZN

1 ponte de promenada


wandelen WW

1 promenar se, ambular, ir a pede, facer un promenada
het -- = promenada


wandelend BN

1 ambulante, mobile
-- geraamte = skeleto ambulante/vivente
-- woordenboek = dictionario ambulante
--e nier = ren mobile
--e duinen = dunas mobile
--e Jood = Judeo/Hebreo errante


wandelgang ZN

1 (gang in een gebouw) corridor
in de --en van de Kamers = in le corridores del parlamento
iets in de --en horen = audir un cosa in le corridores
in de --en wordt gezegd = secundo voces in le corridores
2 (tred) passo de promenada, passo tranquille


wandelhoofd ZN

1 jectata


wandeling ZN

1 promenada, excursion a pede, (langere --) camminata
een -- maken = promenar se, facer un promenada
in de -- = in le vita de cata die/jorno, communmente


wandelkaart ZN

1 (kaart met de wandelwegen) mappa/carta de camminos pedestre/pro excursionistas
2 (vergunning) permisso/passe (F) de promenada


wandelklas ZN

1 classe ambulante/sin sala fixe


wandelmars ZN

1 marcha {sj} sportive


wandelpad ZN

1 (in de vrije natuur) sentiero de promenada
2 (voetpad) cammino/sentiero/pista pro pedones


wandelpas ZN

1 passo de promenada


wandelpier ZN

1 jectata


wandelplein ZN

1 esplanada


wandelroute ZN

1 circuito pedestre, itinerario touristic {oe}


wandelschoen ZN

1 scarpa/calceo de marcha {sj}


wandelsport ZN

1 sport (E) pedestre


wandelstok ZN

1 baston, canna
knop van een -- = pomo de un canna


wandelstraat ZN

1 strata pro pedones


wandeltocht ZN

1 excursion a pede, viage pedestre/a pede


wandeltoerisme ZN

1 tourismo {oe} a pede/pedestre


wandeltoerist ZN

1 camminator de longe distantias


wandeltred ZN

1 Zie: wandelgang-2


wandelwagen(tje) ZN

1 cochietto {sj} (pro infantes)


wandelweer ZN

1 tempore que invita al promenada


wandelweg ZN

1 cammino pedestre/reservate al pedones, promenada


wandfitting ZN

1 portalampa mural


wandkaart ZN

1 mappa/carta mural


wandkalender ZN

1 calendario mural


wandkast ZN

1 armario mural/de pariete
ingebouwde -- = armario incastrate


wandkleed ZN

1 tapis (F)/tapete mural, tapisseria


wandklok ZN

1 horologio mural


wandkluis ZN

1 cassa forte mural


wandkoffiemolen ZN

1 molino a/de caffe mural


wandlamp ZN

1 lampa mural


wandluis ZN

1 cimice
vol --en = cimicose


wandmeubel ZN

1 mobile mural


wandmodel ZN

1 modello mural


wandornament ZN

1 ornamento mural


wandpijler ZN

1 pilastro


wandplaat ZN

1 (plaat aan de wand) gravure (F)
2 (in een wand aangebrachte plaat) placa mural


wandrek ZN

1 barras (fixe) mural


wandschilder ZN

1 pictor de frescos


wandschildering ZN

1 pictura mural, fresco, (prehistorie) pictura rupestre


wandschoor ZN

1 supporto mural


wandschroot ZN

1 latte


wandspanning ZN

1 (MED) tension arterial


wandspiegel ZN

1 speculo mural


wandspotje ZN

1 spot (E) mural


wandstandig BN

1 (BIOL) parietal


wandtafel ZN

1 tabula mural, consola


wandtapijt ZN

1 tapis (F)/tapete mural, tapisseria


wandtegel ZN

1 (siertegel) quadrello mural decorative
2 (gedenktegel) quadrello mural commemorative


wandtoestel ZN

1 apparato telephonic/telephono mural/de pariete


wandversiering ZN

1 decoration mural


wanen WW

1 creder (erroneemente)
wij waanden hem dood = nos le credeva morte, nos credeva que ille esseva morte
wij waanden ons in het paradijs = nos nos credeva in le paradiso


wang ZN

1 (deel van het gezicht) gena
van de -- = genal
bleke --s = genas pallide
bolle --en = genas ronde/rotunde
kuiltje in de -- = fossetta del gena
de andere -- toekeren = offerer le altere gena
2 (zijwand/kant) latere


wangbeen ZN

1 osso zygomatic


wangebruik ZN

1 mal uso, (misbruik) abuso


wangedrag ZN

1 mal comportamento/conducta


wangedrocht ZN

1 monstro, esser monstruose


wangedrochtelijk BN

1 monstruose


wangeluid ZN

1 dissonantia
2 cacophonia


wangestalte ZN

1 Zie: wangedrocht


wangklier ZN

1 glandula genal/buccal


wangkuiltje ZN

1 fossetta del gena


wangkwab ZN

1 Zie: wangzak


wangspier ZN

1 buccinator, musculo zygomatic


wangunst ZN

1 (ongunst) disfavor
2 (jaloezie) jelosia, zelosia, invidia


wangunstig BN

1 (jaloers) jelose, zelose, invide, invidiose


wangzak ZN

1 tasca genal


wanhoop ZN

1 despero, desperantia, desperation
met de moed der -- = con le energia del desperantia
zij was de -- nabij = illa esseva proxime al/al bordo del despero/desperation
ten prooi aan -- = in preda a desperation
in -- geraken = desperar se
tot -- brengen = exasperar


wanhoopsblik ZN

1 reguardo de despero/de desperation


wanhoopsdaad ZN

1 acto/action desperate/de despero/de desperation


wanhoopsgebaar ZN

1 gesto de despero/de desperation


wanhoopskreet ZN

1 crito de despero/desperation


wanhoopspoging ZN

1 tentativa desperate


wanhoopsvlaag ZN

1 accesso de despero/desperation


wanhopen WW

1 desperar
het -- = desperation
eraan -- iets te kunnen doen = desperar de poter facer un cosa


wanhopend BN

1 desperante, desperate


wanhopig BN

1 desperate, (wanhoop veroorzakend) desperante
--e toestand = situation desperate
--e gebaren = gestos desperate
--e pogingen = tentativas desperate/folle
-- besluit = decision inspirate per le despero
't is een --e boel in dat gezin = iste familia es in un situation deplorabile
-- zijn = desperar, esser in despero
-- worden = desperar se
iemand -- maken = facer desperar un persona
-- zoeken naar iets = cercar un cosa desperatemente


wanhout ZN

1 (slecht hout) ligno de mal qualitate/de qualitate inferior
2 (hout dat niet of slecht gerechtkant is) ligno mal esquadrate


wankel BN

1 (niet vast) vacillante, instabile
-- evenwicht = equilibrio instabile
--e basis = base instabile
-- staan = non esser stabile
2 (FIG) vacillante, instabile, incerte, indecise, insecur, precari, problematic
--e gezondheid = sanitate precari/menaciate
-- geloof = fide vacillante
-- geluk = felicitate instabile/incerte
zijn kansen staan -- = su possibilitates de successo es aleatori


wankelbaar BN

1 (gemakkelijk wankelend) (ook FIG) instabile, vacillante
-- evenwicht = equilibrio instabile
2 (weifelend) indecise, inconstante, incerte, irresolute
-- karakter = character irresolute/versatile
-- mens = persona indecise/irresolute


wankelbaarheid ZN

1 (ook FIG) instabilitate, disequilibrio, (FIG ook) irresolution, inconstantia


wankelen WW

1 (onvast zijn) vacillar, (waggelen) titubar
hij wankelt naar de deur = ille tituba usque al porta
2 (weifelen) hesitar, vacillar
in het geloof -- = vacillar in su fide
aan het -- brengen = facer vacillar


wankelend BN

1 vacillante, vacillatori, titubante, instabile


wankeling ZN

1 (keer dat men wankelt) vacillation, vacillamento, titubation
2 (aarzeling) vacillation, hesitation, incertitude, indecision, irresolution


wankelmoedig BN

1 hesitante, vacillante, incerte, indecise, instabile, irresolute, inconstante
-- karakter = character instabile
-- mens = persona instabile/indecise


wankelmoedigheid ZN

1 instabilitate, indecision, irresolution, indetermination, versatilitate, inconstantia


wankelmotor ZN

1 motor a/de piston/con cylindros rotative/rotante, motor (typo) Wankel


wanklank ZN

1 discordantia, dissonantia, nota discordante
een -- vormen = falsar


wanklinkend BN

1 Zie: wanluidend


wanluidend BN

1 cacophone, cacophonic, discordante, dissone, dissonante
-- zijn = dissonar


wanluidendheid ZN

1 cacophonia, discordantia, dissonantia


wanmolen ZN

1 molino a/de vannar


wanneer BW

1 (op welke tijd) quando
-- heb je haar gezien? = quando la ha tu vidite?
-- komt de trein? = quando arriva le traino?
2 (in welk geval) quando
-- geldt deze wet niet = quando non vale iste lege?
-- zijn twee driehoeken gelijk? = quando es equal duo triangulos?
-- dan ook = quandocunque


wanneer VW

1 (als, telkens als) quando
-- dan ook = quandocunque
-- de zon ondergaat, wordt het koel = quando le sol se pone, le tempore se refresca
2 (indien) si


wannen WW

1 vannar


wanner ZN

1 vannator


wanoogst ZN

1 recolta deficitari


wanorde ZN

1 disordine, confusion, turbation, chaos, anarchia
iets in -- brengen = mitter un cosa in disordine
de -- heerste overal = le disordine regnava ubique
wat een --! = que disordine!


wanordelijk BN

1 disordinate, sin ordine, confuse, chaotic, anarchic
-- mens = persona disordinate
-- haar = capillos in disordine
een -- leven = un vita dissolute
de gasmoleculen bewegen zich -- = le moleculas de gas se move disordinatemente


wanordelijkheid ZN

1 (chaos) stato de disordine, chaos, confusion
2 (MV) (mbt relletjes) disordines


wanprestatie ZN

1 non-execution de un obligation
bij -- = in caso de non-execution


wanprodukt ZN

1 mal producto, producto mal facite


wanruimte ZN

1 spatio vacue


wanschapen BN

1 deforme, contrafacte


wanschapenheid ZN

1 deformitate


wanschepsel ZN

1 monstro


wansmaak ZN

1 mal gusto, gusto depravate


wansmakelijk BN

1 de mal gusto


wanspelling ZN

1 orthographia defectuose


wanstaltig BN

1 monstruose, deforme, contrafacte, fede


wanstaltigheid ZN

1 monstruositate, deformitate, feditate


want ZN

1 (SCHEEP) cordage
2 (handschoen zonder vingers) miton


want VW

1 proque, nam
hij kan niet komen, -- hij is ziek = ille non pote venir, proque ille es malade


wantaal ZN

1 mal linguage, linguage improprie/incorrecte, (onjuiste constructie) solecismo, (onjuist woordgebruik) barbarismo


wanten WW

1
hij weet van -- = ille sape como regular un cosa, ille sape como solver un problema


wantij ZN

1 contracurrente


wantoestand ZN

1 situation intolerabile/inacceptabile, stato de cosas vitiose


wantrouwen ZN

1 diffidentia, suspicion
een sfeer van -- = un atmosphera de diffidentia
-- koesteren jegens = alimentar suspiciones contra
een diep -- koesteren jegens iemand = haber un profunde diffidentia contra un persona
-- zaaien = seminar le semines de suspicion
motie van -- = motion de non-confidentia/de censura


wantrouwen WW

1 diffider de
vleiers -- = diffider del adulatores
iemands bedoelingen -- = diffider del intentiones de un persona


wantrouwend BN

1 diffidente, suspiciose
--e blikken = reguardos diffidente
iemand -- aanzien = reguardar/mirar un persona con diffidentia


wantrouwig BN

1 diffidente, suspiciose


wantrouwigheid ZN

1 diffidentia, suspicion


wants ZN

1 heteroptero


wanverhouding ZN

1 disproportion, manco/defecto de proportion, discrepantia, discordantia, incongruentia, disparitate, disequilibrio
een duidelijke -- = un disproportion evidente


wanvoeglijk BN

1 Zie: onwelvoeglijk


wanvoeglijkheid ZN

1 Zie: onwelvoeglijkheid


wanvorm ZN

1 Zie: wanstaltigheid


wanvormig BN

1 Zie: wanstaltig


WAO ZN

1 lege super le incapacitate de travalio/de labor


wapen ZN

1 (strijdwerktuig) arma
bacteriologische --s = armas bacteriologic
chemische --s = armas chimic
biologische --s = armas biologic
thermonucleaire --s = armas thermonuclear
conventionele --s = armas conventional
strategische --s = armas strategic
blanke --s = armas blanc
lichte --s = armas legier
zware --s = armas/armamento pesante
verboden --s = armas prohibite/tabu
automatisch -- = arma automatic
(bewapening) --s = armamento
het dragen van --s = le porto de armas
naar de --s grijpen, de --s opvatten/opnemen = prender le armas, recurrer al armas
onder de --s roepen = clamar sub le armas, levar
onder de --s komen = entrar in servicio active
de --s neerleggen = deponer/render le armas
zijn --s gereed maken = apprestar su armas
te -- roepen = alarmar
machtig door de --en = armipotente
iemand met zijn eigen --s bestrijden = combatter un persona con su proprie armas
iemand de --s uit handen slaan = disarmar un persona
zich opnieuw van --s voorzien, opnieuw met --s uitrusten = rearmar
het -- van het cynisme = le arma del cynismo
het -- van de logica = le arma del logica
met geweld van --en = a/per fortia de armas
te --! = al armas!
2 (legeronderdeel) arma
het -- der artillerie = le arma de artilleria
het -- der infanterie = le arma de infanteria
de bereden --s = le cavalleria
bij een -- dienen = servir in un arma
3 (HERALD) armas, blason
een arend in zijn -- voeren = haber un aquila in su armas


wapenarsenaal ZN

1 arsenal, deposito/magazin de armas


wapenbalk ZN

1 (HERALD) barra (de un scuto)


wapenbeheersing ZN

1 controlo de armamentos/armas


wapenbezit ZN

1 detention/porto de armas
onrechtmatig -- = detention illicite/abusive de armas
verboden -- = porto prohibite de armas


wapenbijl ZN

1 hacha {sj} de guerra


wapenboek ZN

1 (HERALD) libro armorial, armorial


wapenbroeder ZN

1 companion/camerada/fratre de armas


wapenbroederschap ZN

1 (con)fraternitate de armas


wapendepot ZN

1 Zie: wapenarsenaal


wapendiefstal ZN

1 furto/robamento de armas


wapendrager ZN

1 (schildknaap) scutero


wapenembargo ZN

1 embargo (S) (super le exportation/fornitura) de armas


wapenen WW

1 (bewapenen) armar
zich -- met een revolver = armar se de/con un revolver
tot de tanden gewapend = armate usque al dentes
2 (versterken) armar, (beschermen) proteger
beton -- = armar beton
(FIG) zich -- met geduld = armar se de patientia
zich -- tegen de koude = proteger se contra le frigido
zijn hart tegen de verleiding -- = armar su corde contra le tentation


wapenexport ZN

1 Zie: wapenuitvoer


wapenfabricage ZN

1 fabrication de armas


wapenfabriek ZN

1 fabrica de armas/de armamentos


wapenfabrikant ZN

1 fabricante de armas/de armamentos


wapenfeit ZN

1 (oorlogsdaad) facto de armas
2 (heldendaad) acto heroic/de heroismo, prodessa


wapenfiguur ZN

1 figura heraldic


wapengekletter ZN

1 ruito/rumor de armas
2 (dreiging met geweld) menacia de guerra


wapengeluk ZN

1 fortuna del armas


wapengeweld ZN

1 fortia/empleo del armas, violentia con le armas


wapengroet ZN

1 salute militar


wapenhandel ZN

1 (handel in wapens) commercio de armas, vendita de armas
verboden -- = traffico (illegal) de armas
2 (gebruik van wapens) uso/empleo de armas


wapenhandelaar ZN

1 mercante/venditor de armas
illegale -- = trafficator (illegal) de armas


wapenheraut ZN

1 heraldo (de armas)


wapenhuis ZN

1 Zie: wapenarsenaal


wapenhulp ZN

1 adjuta sub le forma de livration de armas


wapenindustrie ZN

1 industria del armamento(s)/del armas


wapening ZN

1 (het wapenen) armamento
algemene -- = mobilisation general
2 (versterking) armatura
enkele/dubbele -- van het beton = armatura simple/duple del beton


wapenkamer ZN

1 sala/magazin de armas, armeria, arsenal


wapenkenner ZN

1 heraldista


wapenkleed ZN

1 copertura armorial, (lijkkist) catafalco armorial


wapenkleur ZN

1 color heraldic


wapenknecht ZN

1 (GESCH) scutero


wapenkoning ZN

1 (hoofd van de herauten) heraldo/rege de armas
2 (functionaris bij ridderorden) heraldo de armas


wapenkreet ZN

1 crito de guerra


wapenkunde ZN

1 (HERALD) scientia heraldic/del blason, heraldica, blason
2 (leer van de militaire wapens) scientia del armas, armamento


wapenkundig BN

1 heraldic


wapenkundige ZN

1 heraldico, heraldista


wapenkunst ZN

1 arte heraldic


wapenleer ZN

1 armamento


wapenleverantie ZN

1 Zie: wapenlevering


wapenlevering ZN

1 fornitura/livration de armas


wapenmagazijn ZN

1 Zie: wapenarsenaal


wapenmaker ZN

1 Zie: wapenfabrikant


wapenmakker ZN

1 Zie: wapenbroeder


wapenoefening ZN

1 exercitio del armas


wapenopslagplaats ZN

1 Zie: wapenarsenaal


wapenorder ZN

1 ordine de armas


wapenplaats ZN

1 placia de armas


wapenproduktie ZN

1 production de armas/de armamentos


wapenrace ZN

1 Zie: wapenwedloop


wapenregister ZN

1 (HERALD) armorial


wapenrek ZN

1 panoplia


wapenriem ZN

1 bandoliera


wapenroem ZN

1 gloria militar/del armas


wapenrok ZN

1 tunica militar, cotta de armas


wapenrusting ZN

1 (GESCH) armatura
volledige -- = panoplia


wapenschild ZN

1 scute armorial/de armas, blason, insignia familiar


wapenschorsing ZN

1 Zie: wapenstilstand


wapenschouw ZN

1 parada, revista, inspection del armea


wapenschouwing ZN

1 Zie: wapenschouw


wapensmederij ZN

1 forgia de armas


wapensmid ZN

1 armero, (van zwaarden) spadero


wapensmokkel ZN

1 traffico (illegal) de armas


wapensmokkelarij ZN

1 Zie: wapensmokkel


wapenspel ZN

1 torneo, justa


wapenspreuk ZN

1 devisa (heraldic), motto


wapenstilstand ZN

1 armistitio, tregua, suspension del hostilitates
concluder un -- = een wapenstilstand sluiten
een -- toestaan = conceder un tregua
een -- verlengen = proprogar un tregua


wapenstilstandsbesprekingen ZN MV

1 Zie: wapenstilstandsonderhandelingen


wapenstilstandsdag ZN

1 die del armistitio


wapenstilstandsonderhandelingen ZN MV

1 negotiationes de armistitio/de tregua


wapenstilstandsverdrag ZN

1 tractato de armistitio/tregua


wapenstilstandsvoorwaarden ZN MV

1 conditiones de armistitio/tregua


wapenstok ZN

1 baston


wapenstroom ZN

1 fluxo de armas


wapenstuk ZN

1 pecia de armatura/armamento


wapentoevoer ZN

1 Zie: wapenstroom


wapentuig ZN

1 armamento, armas


wapentype ZN

1 typo de arma


wapenuitrusting ZN

1 equipamento militar, armamento, (van ridder) panoplia


wapenuitvoer ZN

1 exportation de armas


wapenveld ZN

1 campo (del blason)


wapenvergunning ZN

1 licentia/permisso (de porto) de armas


wapenverzameling ZN

1 panoplia


wapenvriend ZN

1 Zie: wapenbroeder


wapenwedloop ZN

1 cursa al armamentos


wapenwinkel ZN

1 commercio de armas


wapenzaal ZN

1 sala de armas


wapenzuil ZN

1 tropheo


wapiti(hert) ZN

1 wapiti


wapperen WW

1 agitar se, flottar
met --de haren = con le capillos al vento


war ZN

1 (verwarring, wanorde) disordine, confusion, chaos
iets in de -- sturen = disordinar/mitter in disordine/imbroliar/disorganisar/disrangiar/disregular/perturbar un cosa
een draad in de -- maken = intricar un filo
iemand in de -- brengen = confunder/disconcertar un persona
hij is een beetje in de -- = ille es alco disfacte/confuse
2 (knoest in hout) nodo


waranda ZN

1 veranda, galeria


warande ZN

1 (natuurreservaat) reserva natural
2 (wandeldreef) jardin public, parco


waratje TW

1 Zie: warempel


warboel ZN

1 disordine, chaos, confusion
een onbeschrijfelijke -- = un chaos indescriptibile/enorme
alles was er één grote -- = il habeva un ver chaos
-- van woorden = imbroliamento de parolas


wardradig BN

1 nodose


warempel TW

1 realmente, vermente, in veritate


waren ZN MV

1 merces, mercantias, articulos de commercio


waren WW

1 errar, vagar
haar blikken waarden over het veld = su reguardos errava super le campo


warencirculatie ZN

1 (EC) circulation del benes


warenhandel ZN

1 commercio de productos


warenhuis ZN

1 (winkel) grande magazin
2 (broeikas) grande estufa


warenkennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento del productos


warenkeuringsdienst ZN

1 Zie: keuringsdienst


warenmerk ZN

1 marca de fabrica


warenwet ZN

1 lege super le controlo del qualitate del productos


wargeest ZN

1 (warhoofd) spirito confuse
2 (rustverstoorder) inquietator, agitator


wargeestig BN

1 (warhoofdig) confuse


warhoofd ZN

1 spirito confuse


warhoofdig BN

1 confuse


warhoop ZN

1 Zie: warboel


waring ZN

1 (SCHEEP) passavante


waringin ZN

1 fichiero de India


warkruid ZN

1 cuscuta


warm BN

1 (met een hoge temperatuur) calde, calide
-- water = aqua calde/calide
--e zomer = estate calde/calide
--e adem = halito calde/calide
-- klimaat = climate calde/calide
--e maaltijd = repasto calde/calide
--e kleur = color calide/calide
-- eten = mangiar calde/calide
het is -- = il face calor/calde/calide
het is heel -- = il face (un) grande calor
zich -- lopen = relaxar le musculos
2 (de natuurlijke warmte vasthoudend) calde, calide
--e jas = mantello calde/calide
zich -- kleden = vestir se caldemente/calidemente
3 (hartelijk, vurig) calorose, calde, calide, cordial
--e bewoordingen = parolas calorose
iemand een -- onthaal geven = dar/offerer un benvenita calorose a un persona
4 (geestdriftig) calde, calide, ardente, enthusiastic, vive
-- lopen voor iets = enthusiasmar se/passionar se pro un cosa
hij loopt niet erg -- voor dat plan = iste projecto non le enthusiasma multo
iemand voor iets -- maken = interessar un persona a/pro un cosa, infunder enthusiasmo a un persona pro un cosa
ik word daar niet -- of koud van = isto me lassa indifferente
5 (aangenaam) calde, calide, agradabile
--e stem = voce calde/calide/agradabile


warmbloed ZN

1 cavallo de sanguine


warmbloedig BN

1 (BIOL) a/de sanguine calde/calide/fixe, hom(e)otherme
-- dier = animal a/de sanguine calde/calide/fixe
2 (vurig van temperament) ardente, vive
--e aard = temperamento vive


warmbloedigheid ZN

1 hom(e)othermia


warmbloedpaard ZN

1 Zie: warmbloed


warmdraaien WW

1 (mbt motoren, op de juiste temperatuur doen komen) facer caler
2
(FIG) zich -- = preparar se, (SPORT) caler se


warmeluchtcirculatie ZN

1 circulation de aere cal(i)de


warmen WW

1 calefacer
melk -- = calefacer lacte
zijn handen -- = calefacer se le manos


warmhartig BN

1 calorose, calde, calide, cordial


warmhoudplaatje ZN

1 calefaceplattos


warming ZN

1 calefaction


warming-up ZN

1 (SPORT) exercitios preparative
2 (FIG) preparation(es), activitate preliminar


warmlopen WW

1 (door wrijving gloeiend worden) caler se, devenir calde/calide
2 (veel voelen voor) enthusiasmar se, exaltar se
3 (warmdraaien) caler se, devenir calde/calide
4 (SPORT) caler se


warmoezenier ZN

1 culto/cultivator de verduras/de legumines


warmpjes BW

1 caldemente, calidemente
er -- bijzitten = esser assatis ric, haber un parve fortuna/capital


warmte ZN

1 (eigenschap/toestand van warm te zijn) calor
-- van de zon = calor del sol
droge -- = calor sic
matige -- = calor moderate
vochtige -- = calor humide
stralende -- = calor radiante
-- geven = dar calor
2 (hartelijkheid) calor, cordialitate
iemand met -- toespreken = diriger parolas calorose a un persona
3 (hartstochtelijkheid) calor, ardor, enthusiasmo, foco
4 (METEO) calor
goed/slecht tegen de -- kunnen = supportar ben/mal le calor
5 (NAT) calor
gebonden/latente -- = calor latente
soortelijke -- = calor specific/massic
-- geleiden = conducer calor
-- produceren/ontwikkelen/afgeven = emaner calor, calorificar


warmte-aandrijving ZN

1 propulsion thermic/thermal


warmteafgifte ZN

1 emission de calor


warmteafvoer ZN

1 evacuation de calor


warmtebalans ZN

1 balancio thermic


warmtebehandeling ZN

1 tractamento thermic/thermal, (MED ook) thermotherapia


warmtebesparing ZN

1 economia/sparnio de calor


warmtebestendig ZN

1 resistente al calor, refractari, thermostabile, thermoresistente


warmtebestendigheid ZN

1 resistentia al calor, thermoresistentia, thermostabilitate


warmtebeweging ZN

1 agitation thermic/thermal


warmtebron ZN

1 fonte de calor


warmtebuis ZN

1 tubo de calefaction


warmtecapaciteit ZN

1 capacitate calorific/thermic/thermal


warmtecentrale ZN

1 installation de calefaction central


warmtedichtheid ZN

1 densitate thermic/thermal


warmtedood ZN

1 morte thermic/thermal


warmtedoorlatend BN

1 diathermic
-- vermogen = diathermantia


warmtedrager ZN

1 vehiculo thermic/thermal


warmte-eenheid ZN

1 caloria


warmte-effect ZN

1 effecto thermic/thermal


warmte-energie ZN

1 energia calorific/thermic/thermal


warmte-equator ZN

1 equator thermic/thermal


warmte-equivalent ZN

1 equivalente de calor
mechanisch -- = equivalente mechanic de calor


warmte-evenwicht ZN

1 equilibrio thermic/thermal/de calor


warmtefront ZN

1 fronte calde/calide


warmtegeleidend BN

1 calorifere


warmtegeleider ZN

1 conductor thermic/thermal/de calor


warmtegeleiding ZN

1 conduction thermic/thermal/calorific


warmtegeleidingsvermogen ZN

1 conductibilitate/conductivitate thermic/thermal/del calor


warmtegevend BN

1 calorific, (NAT) thermogene, thermogenic


warmtegevoelig BN

1 thermosensibile, thermostatic
--e materialen = materiales thermosensibile
--e schakelaar = interruptor thermostatic


warmtegevoeligheid ZN

1 sensibilitate thermic/al temperatura, thermosensibilitate


warmtegewaarwording ZN

1 sensation thermic/de calor


warmtegolf ZN

1 unda de calor


warmtegraad ZN

1 (graad op de thermometer) grado (thermometric/de calor)
2 (temperatuur) temperatura


warmtehoeveelheid ZN

1 (NAT) capacitate calorific


warmtehuishouding ZN

1 (BIOL) regulation thermic/thermal, thermoregulation


warmte-isolatie ZN

1 isolation calorifuge/calorific/thermic/thermal


warmte-isolerend BN

1 calorifuge


warmte-isolering ZN

1 Zie: warmte-isolatie


warmtekrachtcentrale ZN

1 central thermic/thermal/electrothermic


warmte-krachtkoppeling ZN

1 combination calefaction-fortia motor


warmteleer ZN

1 theoria del calor, thermologia


warmtemeter ZN

1 (thermometer) thermometro
2 (pyrometer) pyrometro
3 (calorimeter) calorimetro


warmtemeting ZN

1 (thermometrie) thermometria
2 (pyrometrie) pyrometria
3 (calorimetrie) calorimetria


warmtemotor ZN

1 motor thermic/thermal


warmteomwisselaar ZN

1 Zie: warmtewisselaar


warmte-ontwikkeling ZN

1 disveloppamento/production de calor
2 (NAT, BIOL) calorification
3 (BIOL) thermogenese (-esis)


warmteopnemend BN

1 a absorption thermic


warmteopwekking ZN

1 Zie: warmteontwikkeling


warmteoverdracht ZN

1 transmission de calor


warmtepomp ZN

1 pumpa thermic/thermal, thermopumpa


warmteproductie ZN

1 Zie: warmteontwikkeling


warmtepunt ZN

1 puncto (del pelle) sensibile (al calor)


warmteregelaar ZN

1 regulator del calor, thermoregulator, thermostato


warmteregelend BN

1 thermoregulator


warmteregeling ZN

1 regulation thermic/thermal, thermoregulation


warmteregulatie ZN

1 regulation thermic/thermal, thermoregulation


warmterendement ZN

1 rendimento thermic/thermal


warmtestraal ZN

1 radio de calor


warmtestraler ZN

1 radiator (thermic/thermal)


warmtestraling ZN

1 (ir)radiation thermic/thermal/calorific/de calor


warmtetherapie ZN

1 thermotherapia


warmtetoevoer ZN

1 adduction de calor


warmteuitstraling ZN

1 Zie: warmtestraling


warmteuitwisselaar ZN

1 Zie: warmtewisselaar


warmteuitwisseling ZN

1 Zie: warmtewisseling


warmteuitzetting ZN

1 dilatation thermic


warmtevast BN

1 resistente al calor, thermostabile


warmtevastheid ZN

1 resistentia al calor, thermoresistentia, thermostabilitate


warmteverbruik ZN

1 consumo de calor


warmteverlies ZN

1 perdita thermic/thermal/de calor, (MED) thermolyse (-ysis)


warmteverliezen ZN MV

1 perditas de calor


warmteweerstand ZN

1 resistentia thermic/thermal


warmtewisselaar ZN

1 excambiator calorific/thermic/thermal/de calor, recuperator (de calor)


warmtewisseling ZN

1 excambio/intercambio calorific/thermic/thermal/de calor


warmvoelend BN

1 calorose


warmwaterbak ZN

1 bassino/cupa de aqua calde/calide


warmwaterbron ZN

1 fonte thermal/thermic


warmwaterbuis ZN

1 tubo de aqua calde/calide


warmwaterinstallatie ZN

1 installation de aqua calde/calide


warmwaterkraan ZN

1 tappo de aqua calde/calide


warmwaterkruik ZN

1 bottilia con aqua calde/calide


warmwaterleiding ZN

1 tuberia de aqua calde/calide


warmwaterreservoir ZN

1 reservoir (F) de aqua calde/calide


warmwatertoestel ZN

1 calefactor de aqua


warmwaterverwarming ZN

1 calefaction per aqua calde/calide


warmwatervoorziening ZN

1 provision de aqua calde/calide


warnest ZN

1 Zie: warboel


warnet ZN

1 (net dat verward is) rete inextricabile
2 (FIG) labyrintho, imbroliamento


warrant ZN

1 (volmacht) mandato
2 (bewijsstuk voor opgeslagen waren) warrant (E)


warrantsysteem ZN

1 systema warrant (E)


warranty ZN

1 garantia


warrelen WW

1 tornear
--de sneeuwvlokken = floccos de nive torneante
2
--de gedachten = pensatas/pensamentos incoherente


warrelig BN

1 Zie: warrig-1


warreling ZN

1 movimento torneante


warren WW

1 imbroliar se


warrig BN

1 (verward) confuse, incoherente, imbroliate, disordinate, incondite
-- betoog = discurso incoherente
--e stijl = stilo incondite
--e gedachten = pensatas/pensamentos incoherente
--e massa draden = imbroliamento de filos
2 (vol warren) nodose
-- hout = ligno nodose


wars BN

1
-- van iets zijn = esser pauco inclinate a/adverse a/refractari a/inimico de/adversario de un cosa


Warschau ZN EIGN

1 Varsovia


Warschauer ZN

1 varsoviano


Warschaupact ZN

1 Pacto de Varsovia


Warschaus BN

1 varsovian, de Varsovia


wartaal ZN

1 linguage obscur e confuse, rationamento confuse, abracadabra, galimatias, nonsenso
-- uitslaan = dicer cosas incoherente


warwinkel ZN

1 chaos, disordine, confusion, imbroliamento, imbroglio (I), labyrintho


was ZN

1 (vettige stof) cera
slappe -- = cera blande
plantaardige -- = cera vegetal
gesmolten -- = cera fundite
met -- bestrijken/inwrijven/behandelen = cerar, incerar
bestrijking/inwrijving/behandeling met -- = inceramento
zacht als -- = malleabile como le cera
van -- = ceree
hij zit goed in de slappe -- = ille es assatis ric, ille ha un parve fortuna/capital
2 (het wassen) lavage, lavanda, lavatura
de -- doen = lavar
iets in de -- doen = mitter un cosa al lavage
zij heeft drie --sen per week = illa lava tres vices per septimana
3 (wasgoed) pannos a lavar, (na het wassen) pannos lavate
4 (stijgen van de waterstand) crescita
-- van de rivier = crescita del fluvio


wasachtig BN

1 ceree, cerose, de cera


wasafdruk ZN

1 impression in/super cera


Wasa-orde ZN

1 ordine de Wasa


wasautomaat ZN

1 machina a/de lavar automatic, lavator automatic


wasbaar BN

1 lavabile


wasbaarheid ZN

1 lavabilitate


wasbak ZN

1 Zie: waskom


wasbeer ZN

1 procyon


wasbekken ZN

1 Zie: waskom


wasbenzine ZN

1 benzina/gasolina pur


wasbeton ZN

1 beton lavate


wasbeurt ZN

1 lavage


wasbleek BN

1 pallide como le cera, cerose


wasblik ZN

1 cupetta/bassino metallic a/de lavar/de lavage


wasbloem ZN

1 (kunstbloem van was) flor de cera
2 (PLANTK) cerinthe


wasboetseerder ZN

1 modellator in cera


wasboetseerkunst ZN

1 arte de modellar artisticamente le cera, ceroplastica


wasboom ZN

1 arbore del cera


wasbord ZN

1 planca a/de lavar


wasbuiltje ZN

1 sacchetto de detergente/detersivo


wascentrifuge ZN

1 Zie: centrifuge


wascombinatie ZN

1 combination de machina a/de lavar e siccator, machina a/de lavar con siccator incorporate, lavator con centrifuga


wasdag ZN

1 die de lavage


wasdoek ZN

1 tela (in)cerate


wasdom ZN

1 crescentia, crescimento, crescita, disveloppamento, maturation, maturitate
tot -- komen = arrivar a maturitate, disveloppar se


wasdraad ZN

1 filo (in)cerate


wasdroger ZN

1 siccator


wasecht BN

1 resistente al lavage, lavabile
--e kleuren = colores resistente al lavage, colores inalterabile


wasechtheid ZN

1 resistentia al lavage


wasem ZN

1 vapor, effluvio


wasemen WW

1 exhalar vapor(es)


wasemig BN

1 vaporose


waseming ZN

1 exhalation de vapor(es)


wasemkap ZN

1 cappucio aspirante


wasemvang ZN

1 Zie: wasemkap


wasfabricage ZN

1 fabrication de cera


wasfabriek ZN

1 cereria


wasfakkel ZN

1 torcha {sj} de cera


wasfiguur(tje) ZN

1 figura/figurina de cera


wasfles ZN

1 bottilia de lavage


wasfluweel ZN

1 villuto lavabile


wasgelegenheid ZN

1 (ruimte om zich te wassen) lavabo, (badkamer) banio
2 (ruimte om de was te doen) lavatorio


wasgoed ZN

1 pannos a lavar, (na het wassen) pannos lavate


wasgoud ZN

1 auro lavate/in pulvere


washandje ZN

1 guanto pro lavar/de toilette (F)


washok ZN

1 camera de lavage, lavatorio


washoudend BN

1 cerose


washuis ZN

1 lavatorio


wasindruk ZN

1 impression in/super cera


wasinrichting ZN

1 lavanderia


waskaars ZN

1 cereo, candela de cera


waskaarsenfabriek ZN

1 cereria


waskaarsenfabrikant ZN

1 cerero


waskamer ZN

1 lavatorio


waskan ZN

1 brocca


wasketel ZN

1 caldiera de lavanda


waskeuken ZN

1 lavatorio


waskleur ZN

1 color ceree/de cera


waskleurig BN

1 de color ceree/de cera


wasknijper ZN

1 cavilia (de/pro pannos lavate)


waskom ZN

1 cupetta/bassino a/de lavar/de lavage


waskool ZN

1 lignite (miscite de resina)


waskracht ZN

1 potentia/poter detergente/de lavage, detergentia


waskrijt ZN

1 pastello


waskrijtje ZN

1 pastello


waskrijttekening ZN

1 designo al pastello


waskuip ZN

1 cupa a/de lavanda


waslaag ZN

1 strato de cera


waslap ZN

1 Zie: washandje


waslijn ZN

1 corda pro le pannos lavate


waslijst ZN

1 (lijst van de stukken wasgoed) lista de pannos a lavar, lista de lavanderia
2 (lange lijst) longe enumeration, lista interminabile, catalogo
een hele -- met klachten = un litania de planctos


waslokaal ZN

1 lavabo


waslucifer ZN

1 flammifero de cera


wasmachine ZN

1 machina a/de lavar, lavator


wasmand ZN

1 paniero/corbe pro le pannos a lavar


wasmerk ZN

1 marca de lavanderia


wasmethode ZN

1 methodo de lavar


wasmiddel ZN

1 detergente, (poeder OOK) pulvere a/de lavar/de sapon, (zeepvlokken) floccos/squamas de sapon
fosfaatarm -- = detergente povre in phosphato
afbreekbaar -- = detergente biodegradabile
vloeibaar -- = detergente liquide
-- zonder bleekmiddel = detergente sin agente de blanchimento


wasmolen ZN

1 siccator


waspapier ZN

1 papiro (in)cerate


waspeen ZN

1 carota


waspeer ZN

1 pira de color de cera


waspenseel ZN

1 pincel a lavar


wasplaats ZN

1 lavatorio


wasplant ZN

1 planta cerifere/a cera


wasplastiek ZN

1 plastica in/de cera


waspoeder ZN

1 pulvere a/de lavar/de sapon, detergente/detersivo in pulvere


waspop ZN

1 pupa/figura de cera


wasprodukt ZN

1 (wat na wassen verkregen wordt) producto lavate
2 (mengsels van was) materias cerose, ceras


wasprogramma ZN

1 programma de lavage


wasreliëf ZN

1 relievo in/de cera


wasrol ZN

1 cylindro (in)cerate


wasschilderkunst ZN

1 encaustica, pictura encaustic


wassen WW

1 (reinigen) lavar, nettar
zich -- = lavar se
de vaat -- = lavar le plattos
zijn handen -- = lavar se le manos
zijn haar -- = lavar se le capillos
2 (de was doen) lavar
het -- = lavage, lavanda, lavamento
nogmaals -- = relavar
het vuile goed -- = lavar le vestimentos immunde
3 (spoelen) lavar, rinciar
4 (BK) (mbt waterverf) lavar
de kleuren -- = lavar le colores
gewassen tekening = designo lavate
5 (groeien) crescer
6 (toenemen) crescer
7 (met was bestrijken) cerar, incerar
8
melk -- = diluer lacte


wassen BN

1 de cera
-- beeld = figura/statua de cera
het is maar een -- neus = (het is voor de vorm) isto es pro le apparentias, (het stelt niets voor) isto es pur formalitate/un illusion


wassenbeeldenmuseum ZN

1 museo de figuras de cera


wassend BN

1 (groeiend) crescente
--e maan = luna crescente, crescente


wasser ZN

1 lavator


wasserette ZN

1 lavanderia automatic


wasserij ZN

1 (inrichting waar de was gedaan wordt) lavanderia
2 (het voortdurend wassen) lavage


wasserijmerkje ZN

1 marca de lavanderia


wassing ZN

1 lavage, (REL) ablution


wassoort ZN

1 sorta/typo de cera


wasstel ZN

1 lavamanos


wasstraat ZN

1 lavage automatic de auto(mobile)s


wastafel ZN

1 (wasbak) lavabo


wastafelkraan ZN

1 tappo del lavabo


wastafeltje ZN

1 tabuletta de cera
2 (wasstel) lavamanos


wasteil ZN

1 (om de was in te doen) cupa/bassino a/de lavanda
2 (om zichzelf te wassen) banio (de metallo)


wastobbe ZN

1 cupa de ligno


wastrommel ZN

1 tambur de machina a/de lavar


wastunnel ZN

1 Zie: wasstraat


wasvertrek ZN

1 lavabo


wasverzachter ZN

1 agente dulcificante


wasvoorschrift ZN

1 instructiones de lavage/pro le lavage


wasvorm ZN

1 forma/modulo in cera


wasvrouw ZN

1 lavandera


waswater ZN

1 (water om in te wassen) aqua in que on lava alco
2 (water waarin is gewassen) aqua immunde


waswerker ZN

1 cerero


waszak ZN

1 sacco pro le pannos a lavar, (om naar de wasserij te zenden) sacco del lavanderia


waszalf ZN

1 cerato


waszeep ZN

1 sapon a/de lavar


waszijde ZN

1 seta (artificial) lavabile


wat ONB VNW

1 qualcosa
-- anders = qualcosa altere


wat BW

1 (enigszins) alique, alco, un pauco, un poco
hij is -- traag = ille es alique/alco/un pauco/un poco lente
2 (in hoge mate) multo, bastante, extrememente
hij is er -- blij mee = ille es multo contente de illo
dat is -- fijn = isto es multo agradabile
3 (in uitroepende zin) que, como
-- duur! = que car!
-- een onzin! = que nonsenso!
-- is zij mooi! = como illa es belle!
-- ging hij tekeer! = como ille esseva furiose!
4 (waarom) proque
-- lacht hij toch? = proque ride ille?


wat BETR VNW

1 (dat wat) lo que
-- ik leer is Interlingua = lo que io apprende es Interlingua
alles -- ik heb gezegd = tote lo que io ha dicite
-- dit betreft = quanto a isto
net/precies -- u zegt = exactemente como vos dice


wat VR VNW

1 que
-- bedoel je? = que vole tu dicer?
-- is dat = que es isto?
-- hij ook zegt = quecunque ille dice


wat VR VNW BIJV

1 que, qual
-- voor soort huis? = que/qual typo de casa?
-- voor kleur? = de que/qual color?


wat H TELW

1 un pauco/poco de
geef me -- suiker = da me un pauco/poco de sucro
dat verschilt heel -- = isto face un grande differentia
heel -- boeken = multe libros, un pila de libros
heel -- verdienen = ganiar multo


wat! TW

1 que!, como!
--! komt hij niet? = que! ille non veni?


watchman ZN

1 mini-televisor, watchman (E)


water ZN

1 aqua
helder/zuiver -- = aqua pur/clar
koel -- = aqua fresc
hard -- = aqua dur
troebel -- = aqua turbide
in troebel -- vissen = piscar in aqua turbide
stromend -- = aqua currente
stilstaand -- = aqua morte
zoet -- = aqua dulce
zout -- = aqua salate
brak -- = aqua salmastre
zwaar -- = aqua pesante
kokend/heet -- = aqua bulliente
woest stromend -- = aqua torrential
gronderig -- = aqua terrose
gewijd/heilig -- = aqua sancte/benedicte
hardheid van -- = duressa de aqua
-- koken = facer bullir aqua
op -- en brood zetten = mitter a pan e a aqua
met -- begieten, -- geven = aquar
het -- in de rivier zakt = le aqua del riviera decresce/discresce
-- naar de zee dragen = portar aqua al mar
vervoer te -- = transporto per aqua
territoriale --en = aquas territorial
(lekken) -- maken = facer aqua
met kokend -- begieten = escaldar
het begieten met kokend -- = escaldatura
in het -- levend = aquicole
zij zijn -- en vuur = illes son como le aqua e le foco
onder -- varen = subnavigar
onder -- zetten = immerger, submerger, inundar
het onder -- zetten = immersion, submersion, inundation
onder -- (staand) = immerse
wat onder -- kan staan = submersibile, submergibile
in het -- springen = saltar al aqua
in het -- vallen = cader al aqua
te -- laten = lancear
uit land en -- bestaand = terraquee
een steek onder -- geven = facer un allusion maligne
onze aarde is een planeet met land en -- = nostre terra es un planeta terraquee
-- bij de wijn doen = transiger
(vloed) hoog -- = marea alte
(eb) laag -- = marea basse
2 (waterzucht) hydropisia


wateraandrang ZN

1 (drang tot urineren) besonio de urinar
2 (het aandringen van het grondwater) effloramento del aquas subterranee


wateraansluiting ZN

1 (tappunt) prisa de aqua


wateraantrekkend BN

1 hydrophile, hydrophilic, hygroscopic


wateraanvoer ZN

1 adduction de aqua


wateraardbei ZN

1 comaro


waterachtig BN

1 (lijkend op water) liquide, aquose, aquee
2 (veel water bevattend) liquide, aquose, aquee, (verdund) diluite, (FYSIOL) serose
-- vocht = liquido aquose
-- bier = bira diluite
3 (met veel wateren) humide
--e streken = regiones humide/con multe aqua
4 (van licht) pallide, debile


waterachtigheid ZN

1 liquiditate, character aquose, (FYSIOL) serositate, (mbt bodem) humiditate, (mbt licht) palliditate, pallidessa


waterader ZN

1 vena de aqua


waterafdrijvend BN

1 (MED) diuretic


wateraffodil ZN

1 (PLANTK) narthecio


waterafsluiting ZN

1 clausura hydraulic


waterafstotend BN

1 resistente al aqua, impermeabile, hydrofuge, hygrophobe, hygrophobic, (SCHEI) hydrophobe, hydrophobic
--e stof = texito impermeabile
--e toevoeging = additivo hydrofuge
-- maken = impermeabilisar, hydrofugar
het -- maken = impermeabilisation


waterafstotendheid ZN

1 impermeabilitate, resistentia al aqua, (SCHEI) hydrophobia


waterafvoer ZN

1 (handeling) disaquamento, drainage {e}, escolamento (de aquas), evacuation
2 (middel) tubo de disaquamento/de drainage {e}/de escolamento/de evacuation, (riool) cloaca


wateralarm ZN

1 sirena de alarma


waterarm BN

1 povre in aqua, sic, (dor) aride
--e streken = regiones aride


waterbaars ZN

1 perca


waterbad ZN

1 banio-maria


waterbak ZN

1 (bak met/voor water) cisterna, reservoir (F), bassino
2 (pisbak) pissatorio, urinatorio


waterbalans ZN

1 equilibrio/balancia hydric


waterballast ZN

1 (SCHEEP) ballast de aqua, waterballast (E)


waterballet ZN

1 ballet (F) nautic/aquatic
in de keuken werd een -- opgevoerd = le cocina ha essite transformate in piscina, le cocina pareva un piscina


waterbassin ZN

1 bassino (de aqua)
2 laco


waterbed ZN

1 matras/lecto de aqua


waterbehandeling ZN

1 (behandeling met water) hydrotherapia, (met zeewater) thalassotherapia
2 (behandeling van water) tractamento del aqua, (zuivering) epuration/depuration de aqua


waterbehandelingstechnologie ZN

1 technologia de tractamento de aqua


waterbeheersing ZN

1 controlo del aqua, regulation hydrotechnic


waterbehoefte ZN

1 besonio de aqua


waterbekken ZN

1 (waterbassin) bassino, reservoir (F), deposito de aqua
2 (KERK) piscina


waterbel ZN

1 bulla


waterberging ZN

1 immagazinage de aquas


waterbeschrijving ZN

1 hydrographia


waterbestendig WW

1 resistente al aqua


waterbetonie ZN

1 Zie: helmkruid


waterbewoner ZN

1 habitante del aqua, (dier) animal aquatic


waterbies ZN

1 heleocharis
gewone -- = heleocharis palustre
armbloemige -- = heleocharis pauciflor
veelstengelige -- = heleocharis multicaule


waterblaas ZN

1 (pisblaas) vesica urinari
2 (blaar) ampulla, vesicula


waterblad ZN

1 (blad met wortelfunctie) folio aquatic


waterbloei ZN

1 flor de aqua


waterbloem ZN

1 flor aquatic


waterboot ZN

1 nave cisterna


waterborg ZN

1 dispositivo de securitate


waterbouw ZN

1 obras hydraulic


waterbouwkunde ZN

1 (kennis, leer) hydraulica
2 (uitvoering) ingenieria/architectura/construction hydraulic


waterbouwkundig BN

1 hydraulic
--e constructie = construction/structura hydraulic, hydrostructura


waterbouwkundige ZN

1 ingeniero hydraulic


waterbreuk ZN

1 (MED) hydrocele
tweezijdige -- = hydrocele bilateral


waterbron ZN

1 fonte


waterbrood ZN

1 pan (cocite) al aqua


waterbuik ZN

1 ventre hydropic


waterbuis ZN

1 conducto/tubo de aqua


watercapaciteit ZN

1 (mbt rivier) volumine de aqua
2 (mbt de grond) capacitate hydric/de absorption


waterchocolade ZN

1 chocolate {sj} al/con aqua


watercirculatie ZN

1 circulation hydric/de aqua


watercirculatiepomp ZN

1 pumpa de circulation hydric/de aqua


watercloset ZN

1 water closet (E), W.C.


watercultuur ZN

1 (mbt planten) cultura hydroponic
2 (mbt vissen) aquicultura
3 (beschaving mbt het gebruik van water) consumption/consumo de aqua (potabile) (pro scopos hygienic)


waterdam ZN

1 dica, (havenhoofd) jectata, mole


waterdamp ZN

1 vapor aquee/de aqua


waterdampmeter ZN

1 psychrometro


waterdeel ZN

1 (deeltje) particula de aqua
2 (gedeelte) contento/parte de aqua


waterdicht BN

1 (ondoordringbaar voor water) a proba/prova de aqua, impermeabile, hydrofuge, waterproof (E)
-- membraan = membrana hydrofuge
-- maken = impermeabilisar, hydrofugar
het -- maken = impermeabilisation
2 (onweerlegbaar) irrefutabile, inconfutabile, inoppugnabile, incontestabile
-- alibi = alibi inoppugnabile
--e analyse = analyse (-ysis) coherente


waterdichtheid ZN

1 impermeabilitate


waterdieet ZN

1 dieta hydric


waterdiepte ZN

1 profunditate del aqua


waterdier ZN

1 animal aquatic


waterdijk ZN

1 dica


waterdistel ZN

1 cirsio palustre


waterdokter ZN

1 hydrotherapeuta, hydropatha


waterdoop ZN

1 baptismo per immersion


waterdoorlatend BN

1 permeabile


waterdrager ZN

1 (iemand die water aandraagt) portator de aqua
2 (in de wielersport) portator de aqua, domestico


waterdrieblad ZN

1 menyanthe trifoliate


waterdrinker ZN

1 bibitor de aqua


waterdrop ZN

1 (het aflopen van water) escolamento de aqua
2 (waterdruppel) gutta de aqua


waterdroppel ZN

1 Zie: waterdruppel


waterdruk ZN

1 pression hydric/hydraulic/de aqua
dynamische -- = pression de aqua dynamic


waterdrukmeter ZN

1 manometro


waterdrup ZN

1 Zie: waterdrop


waterdruppel ZN

1 gutta de aqua


waterduizendblad ZN

1 myriophyllo


waterdun BN

1 que ha le fluiditate del aqua


waterecht BN

1 resistente al aqua


waterechtheid ZN

1 resistentia al aqua


wateremmer ZN

1 situla a aqua


wateren WW

1 (urineren) urinar
2 (begieten) rigar
de tuin -- = rigar le jardin
3 (bij het urineren lozen) evacuar/eliminar (per le urina)
bloed -- = haber sanguine in le urina, haber hematuria
4 (dieren laten drinken) abiberar, facer biber
5 (enige tijd in water laten liggen) saturar
hout -- = tractar ligno con aqua
6 (mbt textiel) facer moiré (F)


watereppe ZN

1 sio
grote -- = sio latifolie


waterevenwicht ZN

1 balancia/equilibrio hydric


waterfiets ZN

1 hydrocyclo


waterfilter ZN

1 filtro a/pro aqua


waterfitter ZN

1 fontanero


waterflora ZN

1 flora aquatic


watergang ZN

1 fossato


watergas ZN

1 gas de aqua


watergasfabriek ZN

1 fabrica de gas de aqua


watergebied ZN

1 region/area aquatic/aquose


watergebrek ZN

1 manco/penuria/scarsitate/carentia de aqua


watergebrek ZN

1 Zie: waternood


watergebruik ZN

1 consumption/consumo de aqua


watergeeltje ZN

1 Zie: watergentiaan


watergeest ZN

1 undina, naiade


watergehalte ZN

1 percentage/contento de aqua, aquositate


watergekoeld BN

1 refrigerate per/a aqua


watergeneeskunde ZN

1 hydrotherapia, hydropathia


watergeneeswijze ZN

1 Zie: watergeneeskunde


watergentiaan ZN

1 limnanthemo


watergetij ZN

1 marea


watergeus ZN

1 geus (N) de aqua


watergevogelte ZN

1 aves aquatic


watergewas ZN

1 planta aquatic


watergezicht ZN

1 marina


watergezwel ZN

1 hygroma, edema


watergezwelachtig BN

1 edematose


waterglas ZN

1 (drinkglas) vitro a/pro aqua
2 (glas waarin urine geloosd wordt) urinal
3 (SCHEI) silicato de sodium o potassium, vitro solubile


waterglazuur ZN

1 glacie (a base de aqua)


watergod ZN

1 deo del aqua/mar, divinitate aquatic/del mar


watergodin ZN

1 dea del aqua/mar, divinitate aquatic/del mar, naiade, nereide


watergolf ZN

1 unda
2 (in het haar) undulation al aqua


watergolven WW

1 (van het haar) undular al aqua
het -- = undulation al aqua
zich laten -- = facer se undular


watergoot ZN

1 Zie: goot


watergraaf ZN

1 Zie: dijkgraaf


waterhabitat ZN

1 habitat (L) aquatic


waterhardheid ZN

1 duressa del aqua


waterheld ZN

1 heroe del mar(es)


waterhoentje ZN

1 pullo de aqua, gallinula


waterhoofd ZN

1 hydrocephalo
een -- hebbend = hydrocephale


waterhoogte ZN

1 nivello del aqua


waterhoos ZN

1 tromba (I) (de aqua)


waterhoudend BN

1 aquose, (GEOL) aquifere, (SCHEI) hydratate
--e laag = strato aquifere
-- gesteente = rocca aquifere/aquose


waterhuishouding ZN

1 (mbt vegetatie) balancia del aqua (del vegetales), metabolismo hydric
2 (mbt de bodem) hydrologia del solo
3 (regeling mbt de watervoorziening) economia hydraulic


waterig BN

1 aquose, aquee
--e vrucht = fructo aquose
--e aardbeien = fragas aquose
--e oplossing = solution aquose
niet---e oplossing = solution non-aquose
-- vocht (van het oog) = humor aquose/aquee
2
(betraand) --e ogen = oculos lacrimose
3 (FYSIOL) serose
4 (FIG) (krachteloos) insipide
-- zonnetje = sol pallide


waterigheid ZN

1 (het waterig zijn, het water bevatten) aquositate
-- van een vrucht = aquo-sitate de un fructo
2 (FYSIOL) serositate
3 (FIG) (krachteloosheid) insipiditate


waterijs ZN

1 gelato al/de aqua


watering ZN

1 (besproeiing) irrigation
2 (sloot) curso de aqua


waterinlaat ZN

1 entrata de aqua


waterinsekt ZN

1 insecto de aqua


waterjuffer ZN

1 (insekt) libellula


waterkaardefamilie ZN

1 hydrocharitaceas


waterkaart ZN

1 mappa/carta hydrographic


waterkalk ZN

1 calce hydraulic


waterkan ZN

1 brocca, carrafa, potto a aqua, (dikbuikig) jarra, (OUDH) hydria


waterkanker ZN

1 stomatitis gangrenose/necrotic/ulcerose, noma


waterkanon ZN

1 cannon a/de aqua


waterkant ZN

1 bordo del riviera/del laco, ripa


waterkaraf ZN

1 Zie: waterkan


waterkastanje ZN

1 (boom) trapa, castanio de aqua
2 (vrucht) castania de aqua


waterkering ZN

1 dica


waterkers ZN

1 rorippa, cresson de aqua
oostenrijkse -- = rorippa austriac


waterkervel ZN

1 oenanthe aquatic


waterketel ZN

1 caldiera


waterkever ZN

1 hydrophilo


waterkikker ZN

1 rana (aquatic)


waterkippetje ZN

1 Zie: waterhoentje


waterkisting ZN

1 cofferdam


waterkleur ZN

1 color de aqua


waterknie

1 hydarthrose (-osis) del genu, aqua in le genu


waterkoeling ZN

1 refrigeration per aqua


waterkoelsysteem ZN

1 systema de refrigeration per aqua


waterkolom ZN

1 columna/colonna de aqua


waterkom ZN

1 bassino, cupa


waterkoud BN

1 frigide e humide


waterkraan ZN

1 tappo, valvula (a aqua)


waterkracht ZN

1 energia hydric/hydraulic/hydroelectric, hydroenergia
die centrale werkt op -- = isto es un central hydroelectric


waterkrachtcentrale ZN

1 central hydroelectric


waterkrachtgenerator ZN

1 generator hydraulic, hydrogenerator


waterkrachtinstallatie ZN

1 installation hydroelectric


waterkresse ZN

1 Zie: waterkers


waterkroos ZN

1 lemna


waterkruik ZN

1 (kruik voor water) brocca (a aqua), jarra (a aqua)
2 (gele plomp) nenuphar jalne


waterkruiskruid ZN

1 senecio aquatic


waterkuip ZN

1 cupa


waterkunde ZN

1 hydrologia


waterkundig BN

1 hydrologic


waterkussen ZN

1 cossino de aqua


waterkuur ZN

1 cura/tractamento hydrotherapic/hydropathic/de aqua


waterkwaliteit ZN

1 qualitate de aqua
omgevende -- = qualitate de aqua ambiente


waterkwaliteitsbeheersing ZN

1 controlo del qualitate de aqua


waterkwaliteitsbewaking ZN

1 Zie: waterkwaliteitsbeheersing


waterlaag ZN

1 strato de aqua, (in de bodem) strato aquifere


waterlaars ZN

1 botta impermeabile/de aqua


waterland ZN

1 (drassig land) pais paludose


Waterland ZN EIGN

1 Waterland (N)


waterlander ZN

1 lacrima
daar komen de waterlanders al voor de dag = ille/illa comencia a plorar


Waterlander ZN

1 habitante de Waterland (N)


waterleiding ZN

1 (buisleiding) conducto de aqua, (aquaduct) aquaducto
2 (stelsel van buizen) conductos/tuberia de aqua
bevroren -- = conducto de aqua gelate
de -- afsnijden = trenchar {sj} le aqua
3 (dienst) societate de distribution del aqua
4 (geul, kanaal) canal


waterleidingbedrijf ZN

1 servicio de distribution de aqua, central de aqua


waterleidingbuis ZN

1 conducto/tubo de aqua


waterleidingnet ZN

1 rete de conductos de aqua


waterleidingpijp ZN

1 tubo de aqua


waterleidingtarieven ZN MV

1 tarifas del central de aqua


waterlek ZN

1 via de aqua
een -- van een schip dichten = calfatar un via de aqua de un nave


waterlelie ZN

1 lilio de aqua, nenuphar, nymphea
witte -- = nenuphar blanc


waterleliefamilie ZN

1 nympheaceas


waterleven ZN

1 (in het water) vita in le aqua, (op het water) vita super le aqua


waterlevering ZN

1 livration de aqua


waterleveringsbedrijf ZN

1 interprisa de livration de aqua


waterlijm ZN

1 colla solubile in aqua, colla al aqua


waterlijn ZN

1 (niveaulijn van het water) linea de aqua
2 (watermerk) marca transparente/de aqua, filigrana


waterlinie ZN

1 linea de aquas
de Hollandse -- = le linea de defensa hollandese


waterlis ZN

1 iris/iride aquatic


Waterlo(o) ZN EIGN

1 Waterloo
de slag bij -- = le battalia de Waterloo


waterlood ZN

1 molybdeno


waterloop ZN

1 (wetering) curso de aqua
2 (bewegingsrichting van water) escolamento/fluxo del aquas


waterloopkunde ZN

1 hydrodynamica


waterloopkundig BN

1 hydrodynamic
het -- laboratorium in Delft = le laboratorio hydrodynamic de Delft


waterloos BN

1 sin aqua, sic


waterlozing ZN

1 (het urineren) miction
2 (het verwijderen van overtollig water) disaquamento, escolamento del aqua(s)


Waterman ZN EIGN

1 (ASTRON) Aquario
2 (ASTROL) Aquario, (persoon) aquario


watermantel ZN

1 camisa de aqua


watermassa ZN

1 massa aquose/de aqua


watermeetkunde ZN

1 hydrometria


watermeetkundig BN

1 hydrometric


watermeloen ZN

1 melon de aqua, peponide


watermerk ZN

1 marca transparente/de aqua, filigrana
van een -- voorzien = filigranar
papier met -- = papiro filigranate


watermeter ZN

1 contator de aqua, hydrometro


watermijn ZN

1 mina aquatic


waterminnend BN

1 hydrophile/hydrophilic
--e plant = planta hydrophile/hydrophilic


watermol ZN

1 desman


watermolecule ZN

1 molecula de aqua


watermolen ZN

1 (door water aangedreven molen) molino a/de aqua, molino hydraulic
2 (molen voor het afvoeren van water) molino de drainage {e}


watermonster ZN

1 (proefje) monstra de aqua
2 (in het water levend monster) monstro aquatic


watermortel ZN

1 calce hydraulic


watermos ZN

1 conferva


watermot ZN

1 phrygano


watermotor ZN

1 motor hydraulic


watermunt ZN

1 mentha aquatic/de aqua


watermuur ZN

1 (PLANTK) malachio


waternavel ZN

1 hydrocotylo


waternevel ZN

1 bruma


waternimf ZN

1 (MYTH) undina, naiade, nereide
2 (insekt) libellula


waterniveau ZN

1 nivello del aqua


waternood ZN

1 penuria/manco/carentia/scarsitate de aqua


waternoot ZN

1 trapa


waterontharder ZN

1 producto anticalcari


wateronthardingsinstallatie ZN

1 installation pro le adulciamento de aqua


waterontlasting ZN

1 drainage {e}
de -- van de polders = le drainage del polders


wateronttrekking ZN

1 subtraction de aqua


wateropaal ZN

1 adularia, hyalite


wateroppervlak(te) ZN

1 superficie del aqua


waterorganisme ZN

1 organismo aquatic


waterorgel ZN

1 organo hydraulic


wateroverlast ZN

1 problemas/difficultates causate per le aqua


waterpartij ZN

1 festa aquatic
2 stagno, parve laco


waterpas BN

1 horizontal, de nivello
-- vlak = plano horizontal
die lijn is -- = iste linea es horizontal
-- maken = nivellar


waterpas ZN

1 (instrument) nivello


waterpassen WW

1 nivellar
het -- = nivellamento


waterpassing ZN

1 nivellamento


waterpasvlak ZN

1 plano de nivellamento


waterpeil ZN

1 (hoogte van het water) nivello del aqua
2 (meetinstrument) fluviometro


waterpeilglas ZN

1 indicator del nivello del aqua


waterpers ZN

1 pressa hydraulic


waterpest ZN

1 (PLANTK) elodea


waterpijp ZN

1 (buis) tubo/conducto de aqua
2 (toestel om tabak te roken) nargile, pipa oriental


waterpijpketel ZN

1 caldiera tubular de aqua


waterpilaar ZN

1 columna/colonna de aqua


waterpissebed ZN

1 asello aquatic


waterpistool ZN

1 pistola a/de aqua


waterplaats ZN

1 (urinoir) urinatorio, pissatorio


waterplant ZN

1 planta/herba aquatic


waterplas ZN

1 laco, (kleiner) stagno


waterpoel ZN

1 stagno


waterpokken ZN

1 varicella


waterpolitie ZN

1 policia fluvial/de aqua, (in havens) policia de porto


waterpolo ZN

1 water-polo (E), polo aquatic


waterpolospeler ZN

1 waterpolista


waterpomp ZN

1 pumpa hydraulic/a/de aqua


waterpomptang ZN

1 pincia(s) (con bucca) adjustabile


waterpoort ZN

1 (poort in een omwalling) poterna


waterpot ZN

1 Zie: nachtspiegel


waterproef ZN

1 (GESCH) ordalia/supplicio del aqua


waterproef BN

1 a proba/prova de aqua, impermeabile, waterproof (E)
een -- horloge = un horologio waterproof
-- maken = impermeabilisar
het -- maken = impermeabilisation


waterpunge ZN

1 samolo


waterput ZN

1 puteo de aqua


waterraaf ZN

1 Zie: aalscholver


waterrad ZN

1 rota hydraulic


waterral ZN

1 (vogel) rallo aquatic/de aqua


waterram ZN

1 ariete hydraulic


waterranonkel ZN

1 ranunculo aquatic, batrachio
driedelige -- = ranunculo tripartite


waterrat ZN

1 ratto de aqua


waterrecht ZN

1 derecto fluvial e maritime


waterreservoir ZN

1 (watertoren) castello de aqua
2 (waterbassin) reservoir (F)/bassino/recipiente/cisterna/tank (E) de aqua


waterrietgras ZN

1 carex/carice vesicari


waterrijk BN

1 (rijk aan water) ric/abundante in aqua
2 (rijk aan rivieren) ric/abundante in cursos de aqua


waterrijst ZN

1 zizania aquatic


waterrobot ZN

1 robot (Tsj) marin


waterrondpompinstallatie ZN

1 recirculator de aqua


waterroofkever ZN

1 dytisco


waterrot ZN

1 (ervaren zeeman) lupo de mar
2 (waterrat) ratto de aqua


waterruit ZN

1 (PLANTK) thalictro flave


waterrus ZN

1 (PLANTK) junco articulate


watersalamander ZN

1 salamandra aquatic, triton


waterschaarste ZN

1 scarsitate/penuria/manco/carentia de aqua


waterschade ZN

1 damno(s) causate per le aqua


waterschap ZN

1 waterschap (N)


waterschapsbelasting ZN

1 taxas/impostos del waterschap (N)


waterschapsbestuur ZN

1 direction del waterschap (N)


waterschapskantoor ZN

1 officio del waterschap (N)


waterschapslasten ZN MV

1 cargas/oneres del waterschap (N)


waterschapsreglement ZN

1 regulamento del waterschap (N)


waterscheerling ZN

1 cicuta aquatic/virose


waterscheiding ZN

1 linea divisori de aquas, interfluvio


waterscheprad ZN

1 Zie: scheprad


waterschildpad ZN

1 testudine/tortuca marin


waterschorpioen ZN

1 scorpion aquatic/de aqua


waterschout ZN

1 commissario del porto


waterschouw ZN

1 inspection del aquas/del cursos de aqua, inspection del rete hydric


waterschroef ZN

1 vite de Archimedes
2 helice de nave


waterschuw BN

1 qui/que ha pavor del aqua, hydrophobe


waterschuwheid ZN

1 pavor del aqua, hydrophobia


waterski ZN

1 (ski voor het waterskiën) ski nautic/aquatic
2 (draagvlak van een watervliegtuig) flottator


waterskiën WW

1 facer/practicar le ski nautic/aquatic
2 (op één plank) aquaplanar


waterskiën ZN

1 ski nautic/aquatic


waterskiër ZN

1 skiator nautic/aquatic


waterskiplank ZN

1 aquaplano


waterslak ZN

1 mollusco aquatic


waterslang ZN

1 (DIERK) serpente aquatic
2 (buis voor watertransport) tubo (flexibile) de aqua


Waterslang ZN EIGN

1 (ASTRON) Hydra


waterslot ZN

1 siphon


watersmering ZN

1 lubrication/lubrification per aqua


watersnip ZN

1 beccassina


watersnood ZN

1 inundation(es)


watersnoodramp ZN

1 inundationes disastrose


watersoep(je) ZN

1 suppa multo aquose


waterspiegel ZN

1 superficie del aqua


waterspin ZN

1 aranea aquatic, argyroneta


waterspoor ZN

1 (spoor van afgedropen water) pista de aqua
2 (spoor van een schip) sulco


watersport ZN

1 sport (E) nautic/aquatic


watersportartikelen ZN MV

1 articulos de sport (E) nautic/aquatic


watersportbeoefenaar ZN

1 Zie: watersporter


watersportbeoefening ZN

1 practica del sport (E) nautic/aquatic


watersportcentrum ZN

1 centro de sport (E) nautic/aquatic


watersportclub ZN

1 club nautic/aquatic


watersporten WW

1 practicar le sport (E) nautic/aquatic


watersporter ZN

1 persona qui practica un sport (E) nautic/aquatic


watersportgebied ZN

1 area de sport (E) nautic/aquatic


watersportliefhebber ZN

1 amator del sport (E) nautic/aquatic


watersportterm ZN

1 termino de sport (E) nautic/aquatic


watersportvereniging ZN

1 club (E) nautic/aquatic


watersprong ZN

1 (fontein) jecto de aqua


waterspuier ZN

1 Zie: waterspuwer


waterspuit ZN

1 pumpa de aqua


waterspuwer ZN

1 gargola


waterstaat ZN

1 (gesteldheid van het water) stato del aquas
2 (dienst, personen) Waterstaat (N), camminos, canales e portos
Ministerie van Verkeer en Waterstaat = (ongeveer) Ministerio de Transportos e Communicationes


waterstaatkundig BN

1 concernente le stato del aquas
2 hydraulic
-- ingenieur = ingeniero hydraulic


waterstad ZN

1 (stad aan het water) urbe al bordo de un fluvio/de un laco/del mar
2 (stad van woonschepen) urbe flottante


waterstand ZN

1 nivello del aqua(s)


waterstation ZN

1 station de pumpage


waterstel ZN

1 servicio a aqua


waterstof ZN

1 hydrogeno
zware -- = deuterium


waterstofacceptor ZN

1 acceptor de hydrogeno


waterstofatoom ZN

1 atomo de hydrogeno


waterstofbinding ZN

1 Zie: waterstofbrug


waterstofbom ZN

1 bomba a/de hydrogeno/thermonuclear


waterstofbrander ZN

1 becco a hydrogeno


waterstofbrug ZN

1 ponte de hydrogeno


waterstofcilinder ZN

1 cylindro de hydrogeno


waterstofexponent ZN

1 exponente de hydrogeno


waterstofgas ZN

1 Zie: waterstof


waterstofion ZN

1 ion hydrogene/de hydrogeno


waterstofionenconcentratie ZN

1 concentration del iones de hydrogeno
negatieve logaritme van de -- (= pH) = logarithmo negative del concentration del iones de hydrogeno (= pH)


waterstofisotoop ZN

1 isotopo de hydrogeno


waterstofkern ZN

1 nucleo de hydrogeno


waterstofmolecule ZN

1 molecula de hydrogeno


waterstofperoxyde ZN

1 peroxydo de hydrogeno


waterstofspectrum ZN

1 spectro de hydrogeno


waterstofsulfide ZN

1 acido sulfhydric


waterstofverbinding ZN

1 composito de hydrogeno


waterstofvlam ZN

1 flamma de hydrogeno


waterstofzuur ZN

1 hydracido


waterstoof ZN

1 calefacepedes


waterstraal ZN

1 jecto de aqua


waterstraalpomp ZN

1 pumpa a jecto de aqua


waterstroom ZN

1 (waterloop) curso de aqua
2 (stromend water) currente de aqua


watersysteem ZN

1 systema de aqua


watertanden WW

1 (het water in de mond krijgen) haber le aqua al bucca
2 (sterk verlangen naar) haber le aqua al bucca


watertank ZN

1 reservoir (F)/tank (E) de aqua, cisterna


watertaxi ZN

1 taxi de aqua


watertekort ZN

1 Zie: waterschaarste


watertemperatuur ZN

1 temperatura del aqua


watertje ZN

1 (lotion) lotion
2 (riviertje) parve riviera


watertochtje ZN

1 excursion in batello


watertoerisme ZN

1 tourismo {oe} nautic


watertoerist ZN

1 tourista {oe} nautic


watertoevoer ZN

1 conducto de aqua


watertol ZN

1 pedage (de ponte)


waterton ZN

1 tonnello/barril a aqua


watertor ZN

1 hydrophilo
geelgerande -- = dytisco


watertoren ZN

1 castello/turre de aqua


watertorkruid ZN

1 oenanthe aquatic


watertransport ZN

1 (vervoer van water) transporto de aqua
2 (vervoer te water) transporto per nave/barca, (over zee) transporto maritime, (over rivier) transporto fluvial


watertrappen WW

1 pedalar in aqua


watertrapper ZN

1 pedalator in aqua


watertuin ZN

1 jardin aquatic


watertunnel ZN

1 tunnel (E) hydraulic


waterturbine ZN

1 turbina hydraulic


wateruurwerk ZN

1 horologio de aqua, clepsydra


waterval ZN

1 (groot) cataracta, (klein) cascada, salto (de aqua)
als een -- neerkomen = cascadar


watervast BN

1 resistente al aqua, indelibile


watervenkel ZN

1 oenanthe aquatic


waterverbruik ZN

1 consumo/comsumption de aqua


waterverdamper ZN

1 humidificator, humectator


waterverdelingssysteem ZN

1 systema de distribution de aqua


waterverf ZN

1 color de aqua, aquarella
een tekening in -- = un aquarella
met -- schilderen = pinger al aquarella


waterverfschilderij ZN

1 aquarella


waterverlies ZN

1 perdita de aqua


waterverontreiniging ZN

1 pollution aquatic/del aqua(s)


waterverplaatsing ZN

1 displaciamento (de aqua)
-- van een schip = displaciamento de un nave
-- hebben = displaciar
ton -- = tonna de displaciamento
het schip heeft een -- van 1000 ton = le nave displacia 1000 tonnas


watervervuiling ZN

1 Zie: waterverontreiniging


waterverzachter ZN

1 Zie: waterontharder


watervijzel ZN

1 vite de Archimedes


waterviolier ZN

1 hottonia palustre


watervlak ZN

1 superficie de aqua


watervlek ZN

1 macula de aqua


watervliegtuig ZN

1 hydr(o)avion, hydroaeroplano


watervlies ZN

1 (MED) amnion


watervliesje ZN

1 film aquose


watervlo ZN

1 daphia, pulice aquatic/de aqua


watervloed ZN

1 (overstroming) inundation, (BIJBEL) diluvio
2 (MED) hydrorrhea


watervlotgras ZN

1 calabrosa aquatic


watervlug BN

1 rapide como le fulmine, velocissime


watervoerend BN

1 aquifere
--e laag = strato aquifere


watervogel ZN

1 ave aquatic
--s komen hier veel voor = le aves aquatic es frequente in iste zona


watervoorkomens ZN MV

1 ressources (F) de aqua


watervoorraad ZN

1 provision de aqua (potabile)


watervoorziening ZN

1 approvisionamento de aqua (potabile)


watervrees ZN

1 hydrophobia, pavor/horror del aqua
aan -- lijden = esser hydrophobo
iemand die aan -- lijdt = hydrophobo


watervrij BN

1 (geen water bevattend) dishydratate, (SCHEI) anhydre
2 (vrij van overstroming) libere de inundationes


waterwaag ZN

1 balancia hydrostatic


waterwalstro ZN

1 galio palustre


waterwants ZN

1 notonecta


waterwederik ZN

1 Zie: moeraswederik


waterweefsel ZN

1 (PLANTK) parenchyma aquifere


waterweegbree ZN

1 plantagine de aqua, alisma


waterweegbreefamilie ZN

1 alismataceas


waterweegkunde ZN

1 hydrostatica


waterweegkundig BN

1 hydrostatic


waterweerstand ZN

1 (door water uitgeoefende weerstand) resistentia hydrodynamic
2 (elektrische weerstand) resistentia hydroelectric


waterweg ZN

1 via navigabile/aquatic/fluvial/de aqua, canal


waterwel ZN

1 fonte


waterwerend BN

1 impermeabile, hydrofuge


waterwerk ZN

1 (bouwwerk in het water) construction hydraulic
2 (geheel van fonteinen) fontanas


waterwerper ZN

1 cannon de aqua


waterwichelaar ZN

1 rhabdomantico


waterwichelarij ZN

1 rhabdomantia, hydromantia


waterwild ZN

1 aves aquatic


waterwilg ZN

1 salice viminal


waterwingebied ZN

1 zona/area ubi on collige le aqua, zona de production de aqua


waterwinning ZN

1 collection de aqua


waterzak ZN

1 utre de aqua


waterzaknier ZN

1 hydronephrose (-osis)


waterzijde ZN

1 latere del aqua


waterzonnetje ZN

1 sol pallide


waterzoogdier ZN

1 mammifero aquatic


waterzucht ZN

1 hydropisia


waterzuchtig BN

1 hydropic


waterzuchtpatiënt ZN

1 hydropico


waterzuivering ZN

1 epuration/depuration/purification del aquas


waterzuiveringsbedrijf ZN

1 interprisa de epuration/depuration/purification del aquas


waterzuiveringsinstallatie ZN

1 installation/station de epuration/de depuration/de purification de aquas


waterzuring ZN

1 rumex hydrolapathe/aquatic


waterzwaluw ZN

1 Zie: oeverzwaluw


waterzwijn ZN

1 capybara


watje ZN

1 bolletta de watta/coton
--s in zijn oren hebben = haber coton in le aures


watjekou(w) ZN

1 colpo dur


watt ZN

1 watt (E)


wattage ZN

1 potentia/fortia in watts (E), wattage


watten ZN MV

1 watta, coton
doos -- = cassa de watta
dot -- = (morsello de) coton
thermogene -- = watta thermogene
bederfwerende -- = watta antiseptic
-- stoppen in de oren = mitter se/poner se coton in le aures
met -- voeren/opvullen = wattar


watten BN

1 de watta, de coton


wattenbol ZN

1 bolla de coton


wattenfilter ZN

1 filtro de watta


wattenstaafje ZN

1 bastonetto de coton


wattenstokje ZN

1 Zie: wattenstaafje


watteren WW

1 wattar


wattig BN

1 cotonose
--e mist = nebula spisse


wattmeter ZN

1 wattimeter


wattseconde ZN

1 watt-secunda, joule {zjoel}


watturenmeter ZN

1 watt-horametro


wattuur ZN

1 watt-hora


wattverbruik ZN

1 wattage


wauwel ZN

1 (persoon) garrulator
2 (bek) buccacia


wauwelaar ZN

1 garrulator


wauwelarij ZN

1 garrulada


wauwelen WW

1 garrular


wauwelpartij ZN

1 longe garrulada enoiose


W.A.-verzekering ZN

1 assecurantia de responsabilitate civil


way of life ZN

1 modo/stilo de vita


wazig BN

1 vaporose, brumose, vage, indistincte, velate
--e omtrekken = contornos vage/velate
alles -- zien = haber un nebula ante le oculos, vider a transverso un nebula


wazigheid ZN

1 vaporositate


W.C. ZN

1 toilette (F), lavatorio, cabinetto, water-closet (E), W.C. (E)
een restje eten door de -- spoelen = jectar le restos de nutrimento in le cabinetto


W.C.-bril ZN

1 sedetta (de cabinetto)


W.C.-papier ZN

1 papiro hygienic


W.C.-pot ZN

1 vaso del cabinetto


W.C.-rol ZN

1 rolo de papiro hygienic


we PERS VNW

1 nos


web ZN

1 tela (de aranea)
2 (FIG) texito
-- van tegenstrijdigheden = texito de contradictiones


weber ZN

1 (NAT) weber (= unitate de fluxo magnetic)


website ZN

1 sito


weck ZN

1 (het wecken) le mitter in conserva
2 (geweckte levensmiddelen) conservas


wecken WW

1 mitter in conserva


weckfles ZN

1 bottilia (con clausura) hermetic


weckglas ZN

1 vitro (con clausura) hermetic


wed ZN

1 (doorwaadbare plaats) vado
een -- oversteken = passar/transversar un vado
2 (drenkplaats) abiberatorio
-- voor paarden = abiberatorio pro cavallos


wed. ZN

1 (Afk.: weduwe) vidua


wedde ZN

1 salario


wedden WW

1 sponder
om tien gulden -- = sponder dece florinos
ik wed van wel = io sponde que si


weddenschap ZN

1 sponsion
een -- aangaan/sluiten = facer un sponsion
een -- winnen = ganiar un sponsion
een -- verliezen = perder un sponsion


wedder ZN

1 persona qui face un sponsion


weddeschaal ZN

1 Zie: salarisschaal


wede ZN

1 isatis tinctori


wedebloem ZN

1 flor de isatis tinctori


weder ZN

1 Zie: weer


weder BW

1 Zie: weer


wederaannemen WW

1 readmitter


wederaanpasbaar BN

1 readaptabile


wederaanpassen WW

1 readaptar


wederaanpassing ZN

1 readaptation


wederantwoord ZN

1 replica


wederantwoorden WW

1 replicar


wederbekomen WW

1 recuperar, recovrar, reacquirer
het -- = recuperation
iemand die iets wederbekomt = recovrator, recuperator


wederbekoming ZN

1 recuperation


wederdienst ZN

1 servicio reciproc/in retorno, contraprestation


wederdoop ZN

1 rebaptismo


wederdopen WW

1 baptisar de novo, rebaptisar, anabaptisar


wederdoper ZN

1 anabaptista
van de --s = anabaptista, anabaptistic
leer van de --s = doctrina anabaptista


wederdoperij ZN

1 anabaptismo


wederdopersbeweging ZN

1 movimento anabaptistic


wedergeboorte ZN

1 (FIL, BIOL) palingenese (-esis)
2 (reïncarnatie) reincarnation, regeneration
3 (nieuwe bloei) renascentia


wedergeboren BN

1 reincarnate, regenerate


wedergeldigmaking ZN

1 revalidation


wederhelft ZN

1 spo(n)so, spo(n)sa
mijn dierbare -- = mi car medietate


wederhoor ZN

1
het hoor en -- laten gelden = ascoltar le duo partes
beginsel van hoor en -- = principio de contradiction, principio de audientia bilateral


wederhoren WW

1 (nog eens horen) ascoltar de novo
2 (de tegenpartij horen) ascoltar le parte adverse
men moet horen en -- = on debe ascoltar le duo partes


wederik ZN

1 lysimachia


wederinlijving ZN

1 reincorporation, reintegration


wederinplanting ZN

1 (MED) reimplantation


wederinscheping ZN

1 reimbarcation, reimbarcamento


wederinschrijving ZN

1 reinscription


wederinstorting ZN

1 (van een zieke) recadita


wederinvoer ZN

1 reimportation


wederinvoeren WW

1 reintroducer


wederinvoering ZN

1 reintroduction


wederkeer ZN

1 (terugkeer) retorno
2 (herhaling) repetition


wederkeren ZN

1 Zie: wederkomen


wederkerend BN

1 (TAAL) reflexive/pronominal
--e vorm = forma/voce reflexive/pronominal
-- werkwoord = verbo reflexive/pronominal
-- voornaamwoord = pronomine reflexive/pronominal


wederkerig BN

1 reciproc, mutual, mutue
(TAAL) -- voornaamwoord = pronomine reciproc
--e overeenkomst = contracto reciproc, tractato de reciprocitate
--e vriendschap = amicitate reciproc
elkaar -- haten = detestar se le un le altere
elkaar -- gelukwensen = felicitar se/congratular se mutualmente


wederkerigheid ZN

1 reciprocitate, mutualitate
-- van gevoelens = reciprocitate de sentimentos
stelsel van -- = systema de reciprocitate
op basis van -- = super un base reciproc


wederkomen WW

1 (terugkomen) revenir, retornar
2 (zich herhalen) repeter se, reiterar se


wederkomst ZN

1 retorno
de -- des Heren = le retorno/le secunde venita del Senior, parusia


wederliefde ZN

1 amor mutue/mutual/reciproc


wederom BW

1 Zie: weer


wederopbloei ZN

1 Zie: wederopleving-1


wederopbouw ZN

1 reconstruction, reedification
de -- van Nederland na de oorlog = le reconstruction/reedification de Nederland post le guerra


wederopbouwen WW

1 reconstruer, reedificar


wederopenstelling ZN

1 reapertura


wederopleving ZN

1 renascentia, regeneration
2 (van dieren en planten) reviviscentia


wederopneming ZN

1 (het weer toelaten) readmission


wederopstanding ZN

1 resurrection, resuscitation


wederopzeggen WW

1 revocar


wederopzeggens ZN

1
tot -- = usque a nove ordine/aviso


wederopzegging ZN

1 revocation


wederpartij ZN

1 parte adverse, adversario, opponente


wederrechtelijk BN

1 illegal, antilegal, irregular, usurpatori
--e vrijheidsberoving = detention irregular
--e inbezitneming = usurpation
zich iets -- toeëigenen = usurpar un cosa


wederrechtelijkheid ZN

1 illegalitate


wederroepen WW

1 revocar, annullar, cancellar


wederspraak ZN

1 contradiction


wederstreven WW

1 opponer se (a), resister (a), contrariar


wederuitvoer ZN

1 reexportation


wederuitvoeren WW

1 reexportar


wedervaren WW

1 occurrer
iemand recht laten -- = facer/render justitia a un persona


wedervergelden WW

1
iemand iets -- = pagar a un persona in le mesme moneta


wedervergelding ZN

1 (JUR) talion


wederverkiesbaar BN

1 reeligibile


wederverkoop ZN

1 revendita
prijs bij -- = precio de revendita


wederverkoper ZN

1 revenditor


wederverschijnen WW

1 reapparer


wederverschijning ZN

1 reapparition


wedervraag ZN

1 question in retorno, contraquestion
een vraag met een -- beantwoorden = responder a un question con un altere question


wederwaardigheden ZN MV

1 aventuras, vicissitudes, peripetias, (tegenspoed) tribulationes


wederwoord ZN

1 replica, contraresponsa
kwetsend -- = replica disobligante


wederzien WW

1 revider, vider de novo


wederzijds WW

1 reciproc, mutual, mutue, bilateral
-- begrip = comprension/comprehension reciproc/`mutue/mutual
--e hulp = adjuta/assistentia mutue/mutual
--e beïnvloeding = influentia mutue/mutual
--e betrekkingen = relationes reciproc
--e liefde = amor reciproc/mutue/mutual
-- monopolie = monopolio bilateral
-- bindende overeenkomst = accordo bilateral
--e verantwoordelijkheid = responsabilitate mutue/mutual
--e ouders = genitores reciproc
--e betrekking = reciprocitate
tot -- voordeel = pro mutue avantage
met -- goedvinden = con mutue consenso/consentimento, de commun accordo
elkaar -- ontzien = respectar se mutuemente/mutualmente


wedgwood ZN

1 wedgwood (E)


wedijver ZN

1 rivalitate, concurrentia, competition, emulation
er heerst tussen hen een gezonde -- = il existe/il ha inter illes un san rivalitate/emulation, il ha un san spirito de competition inter illes


wedijveren WW

1 rivalisar, competer, concurrer, emular
in schoonheid -- met iemand = competer in beltate con un persona
met iemand gaan -- = entrar in concurrentia con un persona


wedijverend BN

1 rival, emule, emulative


wedijverig BN

1 Zie: wedijverend


wedje ZN

1 sponsion


wedkamp ZN

1 concurso, competition, match (E)


wedloop ZN

1 cursa (a pede)


wedlopen WW

1 facer un cursa, currer


wedloper ZN

1 curritor, cursor


wedren ZN

1 cursa
-- met hindernissen = cursa de obstaculos


wedstrijd ZN

1 incontro, match (E), concurso, competition, partita
vriendschappelijke -- = incontro/match amical
2 (GR GESCH) agon


wedstrijdbeker ZN

1 cuppa


wedstrijdjacht ZN

1 yacht (E) de cursa


wedstrijdleider ZN

1 arbitro, judice


wedstrijdleiding ZN

1 (leiding van de wedstrijd) arbitrage
2 (scheidsrechters) arbitros
3 (organisatoren van een sportevenement) organisatores del concurso


wedstrijdmentaliteit ZN

1 competitivitate, mentalitate competitive


wedstrijdsport ZN

1 sport (E) competitive/de competition


wedstrijdsporter ZN

1 sportivo/sportista competitive/de competition


wedstrijdzeilen ZN

1 yachting (E)


wedstrijdzeiler ZN

1 devoto del yachting (E)


wedstrijdzwemmer ZN

1 natator competitive/de competition


weduwe ZN

1 vidua
vrolijke -- = vidua allegre
koningin-weduwe = regina vidua
tot -- maken = viduar
-- geworden = vidue
pensioentrekkende -- = vidua beneficiari de un pension


weduwenfonds ZN

1 Zie: weduwenkas


weduwenkas ZN

1 cassa de succurso pro le viduas


weduwenpensioen ZN

1 pension de vidua/de viduitate


weduwenwet ZN

1
Algemene Weduwen- en Wezenwet, AWW = Lege General super le Assecurantia del Viduas e del Orphanos


weduwlijk BN

1 de vidua
--e staat = viduage, viduitate


weduwnaar ZN

1 viduo
tot -- maken = viduar
-- worden = remaner viduo
-- geworden = vidue


weduwnaarpensioen ZN

1 pension de viduo/de viduitate


weduwnaarschap ZN

1 Zie: weduwnaarstaat


weduwnaarstaat ZN

1 viduage, viduitate
van een -- = vidual


weduwschap ZN

1 Zie: weduwstaat


weduwstaat ZN

1 viduage, viduitate
van een -- = vidual


weduwvrouw ZN

1 vidua


wedvlucht ZN

1 (van duiven) concurso de pipiones messageros/viagiatores
2 (van vliegtuigen) concurso de aviation


wee ZN

1 (barenswee) contration, dolores del parto
2 (smart) dolor, suffrentia
het wel en -- = le altos e le bassos


wee BN

1 insipide, dulciastre
die pap is -- = iste pappa es insipide
--e smaak = sapor dulciastre


wee! TW

1 ay!


weedom ZN

1 tormento, affliction, pena


weefdraad ZN

1 filo del textura


weeffout ZN

1 falta de textura


weefgetouw ZN

1 telario
automatisch -- = telario automatic


weefkam ZN

1 pectine pro telarios


weefkunst ZN

1 arte de texer


weefsel ZN

1 (BIOL) texito, histo
organisch -- = texito organic
erectiel -- = texitor erectile
interstitieel -- = texito interstitial
reticulair/netvormig -- = texito reticular
2 (textiel) texito, stoffa, tela
katoenen -- = texito de coton
elastische --s = texito elastic
plantaardig -- = texito vegetal
synthetisch -- = texito de fibras synthetic


weefselafsterving ZN

1 Zie: weefselversterf


weefselband ZN

1 (ANAT) ligamento
ophoudende -- = ligamento suspensori


weefselgezwel ZN

1 adenoma


weefselkweek ZN

1 (MED) explant, cultura de texitos


weefselleer ZN

1 histologia


weefselpoliep ZN

1 polypo


weefselpreparaat ZN

1 preparation histologic


weefselscheiding ZN

1 (MED) dierese (-esis)


weefselspanning ZN

1 tension del texito


weefselstructuur ZN

1 textura


weefselverharding ZN

1 sclerose (-osis) (del texitos), scleroma, scleremia, induration


weefselverslapping ZN

1 atonia


weefselversterf ZN

1 necrose (-osis), gangrena, mortification
die/dat -- vertoont = necrotic


weefselvloeistof ZN

1 Zie: weefselvocht


weefselvocht ZN

1 lympha


weefselvormend BN

1 histogenetic


weefselvorming ZN

1 (BIOL) histogenese (-esis)


weefspoel ZN

1 navetta


weefster ZN

1 texitora


weefstoel ZN

1 telario


weefvak ZN

1 confluentia de camminos, (invoegen) via de acceleration, (uitvoegen) via de deceleration


weegapparaat ZN

1 apparato a/de pesar, pesator


weegbaar BN

1 ponderabile
--e hoeveelheid = quantitate ponderabile


weegbaarheid ZN

1 ponderabilitate
-- van een hoeveelheid = ponderabilitate de un quantitate


weegbree ZN

1 plantagine


weegbreefamilie ZN

1 plantaginaceas


weegbrug ZN

1 bascula a/de ponte, ponte bascula


weegflesje ZN

1 recipiente pro pesar


weeghaak ZN

1 balancia roman


weegluis ZN

1 cimice


weegmachine ZN

1 pesator, bascula


weegs ZN

1
zijns -- gaan = ir/sequer su cammino
ieder zijns -- gaan = ir cata uno su proprie cammino


weegschaal ZN

1 (weegtoestel) balancia
elektronische -- = balancia electronic
onzuivere -- = balancia infidel
wijzer van een -- = agulia de un balancia
een -- justeren = adjustar un balancia
2 (één van beide schalen van een weegtoestel) platto de balancia


Weegschaal ZN EIGN

1 (ASTRON) Libra
van de -- = libral


weegstoel ZN

1 sedia pro pesar


weegtoestel ZN

1 apparato a/de pesar, balancia, bascula


weeheid ZN

1 sapor/odor insipide


weeïg BN

1 insipide
--e lucht = odor insipide
--e smaak = sapor/gusto insipide


week BN

1 (niet stevig) molle, flaccide, blande, tenere
-- brood = pan blande/tenere
--e massa = massa blande
-- worden = mollir
-- maken = mollificar, amollir, emollir, ablandar
het -- maken = mollification
2 (teerhartig) tenere, sensibile
3 (zonder weerstandsvermogen) molle, debile, delicate
-- gestel = constitution delicate


week ZN

1 (periode van zeven dagen) septimana, hebdomada
verleden -- = le septimana passate
volgende -- = le septimana proxime
hij komt de andere -- = ille venira le septimana proxime
een -- weggaan = partir un septimana
van de -- = iste septimana
binnen een -- = in/intra un septimana
over een -- = post un septimana
door de -- = durante le septimana
een -- geleden = ante un septimana
-- in, -- uit = un septimana post altere
per -- verdienen = esser pagate hebdomadarimente
tweemaal per -- verschijnend of plaats hebbend = bihebdomadari, biseptimanal
twee maal per -- verschijnende publicatie = publication biseptimanal
Goede Week = Septimana Sancte
2 (het weken) imbibition, imbibimento, maceration


weekabonnement ZN

1 abonamento hebdomadari/septimanal


weekbalans ZN

1 balancio hebdomadari/septimanal


weekbericht ZN

1 bulletin/reporto hebdomadari/septimanal


weekbeurt ZN

1 septimana de servicio


weekblad ZN

1 revista/periodico/magazine (E)/publication septimanal/hebdomadari, hebdomadario
geïllustreerd -- = periodico septimanal illustrate
de gezamelijke --en = le pressa septimanal/hebdomadari


weekboekje ZN

1 libretto/carnet (F) del septimana


weekbriefje ZN

1 fiche (F) hebdomadari


weekdag ZN

1 die/jorno de(l) septimana
2 (KERK) (behalve zaterdag) feria


weekdienst ZN

1 (dienst de om de/elke week plaatsheeft) servicio hebdomadari/septimanal
een -- op New York = un servicio hebdomadari a New York
2 (weekbeurt) servicio de un septimana
-- hebben = haber le servicio pro le/iste septimana
3 (mis) missa hebdomadari/septimanal


weekdier ZN

1 mollusco
-- zonder schaal = mollusco nude/sin concha
eenschalig -- = mollusco univalve
koploos -- = mollusco acephale
koppotig weekdier = cephalopodo
kennis van --en = malacologia
kenner van --en = malacologo, malacologista


weekeinde ZN

1 Zie: weekend


weekend ZN

1 fin de septimana, week(-)end (E)
lang -- = fin de septimana longe
prettig --! = bon fin de septimana!


weekendarrangement ZN

1 viage de week(-)end (E)/de fin de septimana


weekenddienst ZN

1 servicio de week(-)end (E)/de fin de septimana


weekendeditie ZN

1 edition del fin de septimana


weekendhuisje ZN

1 casetta/chalet (F) de week(-) end (E)/de fin de septimana


weekendhuwelijk ZN

1 maritage/matrimonio de week(-)end (E)/de fin de septimana


weekendretour ZN

1 billet (de retorno) de week(-)end (E)/de fin de septimana


weekendstraf ZN

1 pena de week(-)ends (E)/de fines de septimana


weekendtas ZN

1 sacco de viage


weekgeld ZN

1 (loon) salario septimanal
2 (geld om te besteden) moneta septimanal


weekhartig BN

1 de corde tenere, sensibile


weekhartigheid ZN

1 sensibilitate, teneressa


weekheid ZN

1 (het week zijn) mollessa, flacciditate
2 (weekhartigheid) sensibilitate


weekhoevig BN

1 con ungulas tenere


weekhout ZN

1 (hakhout) ligno de boschetto
2 (zacht hout) ligno blande/tenere


weekhuidig BN

1 malacoderme


weekhuur ZN

1 location hebdomadari/septimanal/de septimana


weekijzer ZN

1 ferro dulce/blande


weekkaart ZN

1 carta/abonamento hebdomadari/septimanal


weekkalender ZN

1 calendario septimanal/per septimana


weekketel ZN

1 macerator


weeklacht ZN

1 lamento, lamentation, plancto, jeremiade


weeklagen WW

1 lamentar se, planger se
-- over het verlies van iets = lamentar se del perdita de un cosa


weeklijst ZN

1 lista del septimana


weekloner ZN

1 empleato con salario septimanal


weekloon ZN

1 salario/paga hebdomadari/septimanal/pagate per septimana


weekmaken WW

1 mollificar, emollir, amollir, ablandar


weekmaker ZN

1 agente mollificante/emolliente/amolliente, (IND) plastificante, plastificator


weekmaking ZN

1 mollification, emollimento, amollimento


weekmarkt ZN

1 mercato hebdomadari/septimanal


weekomzet ZN

1 volumine de venditas septimanal/hebdomadari


weekoverzicht ZN

1 (mbt het nieuws) film (E)/revista/chronica (del eventos) del septimana, film (E)/revista/chronica septimanal/hebdomadari
2 (mbt transacties) bulletin/reporto hebdomadari/septimanal/del septimana


weekrapport ZN

1 Zie: weekbericht


weeksalaris ZN

1 salario septimanal/hebdomadari


weeksluiting ZN

1 reunion de clausura del septimana


weeksoldeer ZN

1 soldatura blande/de stanno


weekstaat ZN

1 Zie: weekbericht


weelde ZN

1 (luxe, overvloed) luxo, ricchessa, opulentia, exuberantia, fasto, fastuositate, orgia, sumptuositate, abundantia, (mbt plantengroei) luxuriantia, prodigalitate
-- van de natuur = prodigalitate del natura
oosterse -- = fasto oriental
grote -- = luxo opulente
-- aan kleuren = orgia/ricchessa de colores
-- van bloemen = abundantia de flores
de -- van een warm bad = le luxo de un banio cal(i)de
in -- leven = viver in le opulentia
zich de -- kunnen veroorloven = conceder se le luxo
zich in -- baden = natar in le opulentia/in le abundantia/in le auro
zich deze -- niet kunnen veroorloven = non poter permitter se iste luxo
2 (geluk) felicitate, ecstase (-asis), extase (-asis)
in de -- van het ogenblik = in le extase del momento


weeldeartikel ZN

1 articulo/objecto de luxo


weeldebelasting ZN

1 taxa/imposto (super le articulos) de luxo


weeldeleven ZN

1 vita de luxo


weelderig BN

1 (overvloedig) luxuriante, exuberante, abundante, opulente
--e plantengroei = vegetation exuberante/luxuriante, abundantia de plantas
--e oogst = recolta copiose
--e haardos = capillatura exuberante
--e vormen = formas exuberante
--e boezem = pectore opulente
2 (met/in luxe) luxuose, sumptuose, fastuose, opulente
een -- leven leiden = menar un vita luxuose/de luxo/de luxuria
een huis -- inrichten = mobilar un casa luxuosemente


weelderigheid ZN

1 luxo, abundantia, exuberantia, luxuria, luxuriantia, sumptuositate, opulentia


weemoed ZN

1 melancholia, tristessa, spleen (E), (naar het verleden) nostalgia
de -- van de herfst = le melancholia del autumno
met -- aan iets (terug)denken = pensar a/recordar un cosa nostalgicamente/con melancholia/con nostalgia


weemoedig BN

1 melancholic, triste, nostalgic
--e blikken = reguardos melancholic/plen de melancholia


weemoedigheid ZN

1 melancholia, tristessa


Weens BN

1 de Vienna, viennese
--e wals = valse viennese/de Vienna


weer ZN

1 (gesteldheid van de atmosfeer) tempore
wisselvallig/veranderlijk/onbestendig -- = tempore cambiante/capriciose/instabile/inconstante/variabile
wisselvalligheid/veranderlijkheid/onbestendigheid van het -- = instabilitate del tempore
rot -- = tempore abominabile
heerlijk/prachtig/prima -- = tempore exquisite/magnific/splendide
stralend -- = tempore radiose
regenachtig -- = tempore pluviose/de pluvia
ruig -- = tempore inclemente
het is mooi/goed -- = il face belle/bon tempore
er is ander -- op komst = le tempore cambiara
slecht -- = intemperie
in -- en wind = al intemperie
blootgesteld aan -- en wind = exponite al intemperie
2 (aantasting) maculas de mucor
het -- zit in het tentdoek = il ha maculas de mucor in le tela del tenta
3 (weerstand) defensa, resistentia, opposition
zich tegen iets te -- stellen = defender se contra un cosa, resister a un cosa, opponer se a un cosa
hij is altijd in de -- = ille es semper/sempre occupate
vroeg in de -- zijn = esser matinal
4 (gesneden ram) ariete castrate
5 (gesneden bok) capro castrate
6 (eelt) callo, callositate


weer BW

1 (opnieuw) de novo, itero, altere vice
over en -- = vice versa (L), reciprocamente
het regent -- = il pluve de novo
morgen komt er -- een dag = deman il ha un altere die/jorno
nu ik -- = nunc es mi torno
hij is er -- = ille ha retornate
2 (terug) de retorno
heen en -- gaan = ir e venir
heen en -- reizen = facer le viage ir e retorno
heen en -- bewegen = mover de un latere a altere, balanciar


weeramateur ZN

1 meteorologo/meteorologista amateur (F)


weerbaar BN

1 capace/capabile de defender se, valide
--e mannen = homines valide
--e vesting = fortalessa defensibile


weerbaarheid ZN

1 capacitate/capabilitate de defender se
2 resistentia moral, validitate mental


weerballon ZN

1 ballon de sonda, sonda atmospheric, globo meteorologic


weerbarstig BN

1 (stijfkoppig, weerspannig) recalcitrante, indocile, rebelle, obstinate, ingovernabile
-- karakter = character recalcitrante
-- volk = populo indocile
zich -- gedragen = esser recalcitrante
2 (stug) rigide
-- karton = carton rigide
-- haar = capillos rebelle


weerbarstigheid ZN

1 manco de docilitate, indocilitate, obstination, (stijfheid) rigiditate


weerbericht ZN

1 bulletin meteorologic


weerbestendig BN

1 resistente al intemperie


weerbestendigheid ZN

1 resistentia al intemperie


weerbureau ZN

1 officio meteorologic


weerdienst ZN

1 servicio meteorologic


weerdruk ZN

1 (tegendruk) contraprova


weerga ZN

1 (gelijke) equal
zonder -- = inimitabile, sin equal, sin par, sin precedente, unic
zijn -- niet hebben = non haber su equal
2 (krachtterm) diabolo
loop naar de --! = va al diabolo!


weergalm ZN

1 resonantia, echo


weergalmen WW

1 resonar, echoar
het -- = resonantia, echoation


weergalmend ZN

1 resonante, echoante


weergalming ZN

1 resonation


weergaloos BN

1 inequalabile, incomparabile, sin equal, sin par
--e schoonheid = beltate incomparabile/sin equal


weergaloosheid ZN

1 inimitabilitate, incomparabilitate


weergave ZN

1 (het weergeven) reproduction
deze geluidsinstallatie geeft een zeer zuivere -- van orkestmuziek = iste equipamento audio reproduce con grande fidelitate le musica orchestral
2 version, (kopie) reproduction, (vertolking) interpretation, (vertaling) traduction
een getrouwe/juiste -- van de originele tekst = un traduction fidel/accurate del texto original


weergeven WW

1 (gestalte geven) render, exprimer, (vertolken) interpretar, traducer
de auteur geeft exact zijn gevoelens weer = le autor exprime su sentimentos con exactitude
de gevoelens van alle aanwezigen -- = facer se le interprete del sentimentos de/interpretar le sentimentos de tote le personas presente
de voorzitter gaf de gevoelens van de vergadering weer toen hij zei = le presidente rendeva/traduceva le sentimentos del assemblea, dicente
een idee -- door woorden = formular un idea
iets in Interlingua -- = render/traducer un cosa in Interlingua
2 (reproduceren) reproducer
deze schets geeft de situatie weer = is schizzo (I) reproduce le situation
de moderne hi-fi-installaties geven orkesten goed weer = le apparatos hi-fi (E) moderne reproduce fidelmente le musica orchestral
zijn woorden letterlijk -- = repeter su parolas litteralmente/textualmente
de inhoud van een boek kort -- = resumer le contento de un libro
3 (weerspiegelen) reflecter
de koersen geven de stemming nauwkeurig weer = le cursos reflecte/traduce exactemente le tendentia


weerglans ZN

1 reflection, reflecto
de -- in haar ogen = le reflection in su oculos
de overwinning had haar weerglans op heel het volk = le victoria reflecteva super tote le nation


weergod ZN

1
de --en waren tegen ons = le elementos esseva contra nos, le elementos nos esseva adverse
de --en zijn ons niet gunstig gezind = le deos del tempore non es clemente pro nos


weerhaak ZN

1 uncino
(FIG) er zitten --jes aan = isto es un question spinose


weerhaan ZN

1 monstravento
een politieke -- = un monstravento politic


weerhouden WW

1 retener, impedir
iemand van iets -- = retener/impedir un persona de facer un cosa
zich door niets laten -- = facer se arrestar/stoppar/dissuader per nihil


weerhuisje ZN

1 hygrometro, hygroscopio


weerkaart ZN

1 mappa/carta meteorologic/del tempore


weerkaatsen WW

1 (licht) reflecter, (geluid) repercuter, echoar, (geluid/licht/hitte) reverberar
de spiegels weerkaatsen het licht = le speculos reflecte le luce/lumine
het licht weerkaatst tegen het water = le luce/lumine se reflecte in le aqua
het geluid wordt door de lege zaal weerkaatst = le sono se repercute in le sala vacue


weerkaatsing ZN

1 (licht) reflexo, reflexion, (geluid) repercussion, echo, (geluid/licht/hitte) reverberation


weerkaatsingsvermogen ZN

1 albedo


weerkenner ZN

1 Zie: weerkundige


weerkeren WW

1 Zie: wederkomen


weerklank ZN

1 (ook FIG) resonantia, echo, (instemming OOK) approbation
-- vinden = haber/trovar echo/resonantia
-- vinden in de harten der jongeren = trovar echo in le cordes del juvenes


weerklinken WW

1 (luid klinken) sonar
2 (weergalm geven) resonar, repercuter
het -- = resonantia
mijn stappen weerklonken op de stenen = mi passos resonava super le petras
bij het -- van het volkslied = al sono(s) del hymno national


weerkomen WW

1 Zie: wederkomen


weerkorps ZN

1 militia private


weerkracht ZN

1 capacitate de resistentia, fortia defensive


weerkunde ZN

1 meteorologia


weerkundig BN

1 meteorologic
-- instituut = instituto/officio meteorologic
--e dienst = servicio meteorologic
--e waarneming = observation meteorologic


weerkundige ZN

1 meteorologo, meteorologista


weerlegbaar BN

1 confutabile, refutabile
een moeilijk -- argument = un argumento difficilemente confutabile/refutabile
zijn argumentatie is niet -- = su argumentation es irrefutabile


weerlegd BN

1 refutate
niet -- = irrefutate


weerleggen WW

1 refutar, confutar, confunder, dismentir
een mening -- = refutar/confutar un opinion
een stelling -- = refutar/confutar un these/thesis
een leer -- = confutar un doctrina
de beweringen van een auteur -- = refutar un autor
-- met eigen bewijsgronden = retorquer
te -- = refutabile, confutabile


weerlegging ZN

1 refutation, confutation
-- van een stelling = refutation/confutation de un these/thesis
-- van een argument = refutation/confutation de un argumento
-- van een leer = confutation de un doctrina
-- met eigen bewijsgronden = retorsion


weerlicht ZN

1 (bliksem) fulgure, fulmine, fulguration
als de -- = multo rapidemente
2
loop naar de --! = va al diabolo!


weerlichten WW

1 fulminar, fulgurar


weerloos BN

1 sin defensa, indefense, inerme, impotente
een -- slachtoffer = un victima indefense/sin defensa
het --e lam = le agno sin defensa
-- tegenover/jegens = indefense/impotente ante


weerloosheid ZN

1 impossibilitate de defender se, impotentia


weermacht ZN

1 fortias armate/militar


weerman ZN

1 presentator del bulletin meteorologic, homine del tempore, meteorologo, meteorologista


weermiddelen ZN MV

1 medios de defensa


weerom BW

1 Zie: weer


weeromkomen WW

1 revenir


weeromkrijgen WW

1 recovrar, recuperar


weeromstuit ZN

1 contracolpo
van de -- = per contracolpo


weeroverzicht ZN

1 situation meteorologic/del tempore


weerpijn ZN

1 dolor sympathic


weerplicht ZN

1 obligation de servicio armate


weerpraatje ZN

1 reporto del tempore


weerprofeet ZN

1 prognosticator del tempore


weerrapport ZN

1 reporto meteorologic/del tempore


weerrijmpje ZN

1 Zie: weerspreuk


weersatelliet ZN

1 satellite (de observation) meteorologic, meteosat


weerschallen ZN MV

1 resonar, echoar


weerschijn ZN

1 reflexion, reflecto, (glans) splendor, brillantia, lustro


weerschijnen WW

1 reflecter (le luce/lumine)


weerschijnkleur ZN

1 color de reflexion


weerschijnsel ZN

1 reflexion, reflectos


weerschip ZN

1 nave (de observation) meteorologic


weersgesteldheid ZN

1 conditiones/situation atmospheric/del tempore, situation meteorologic, stato del tempore, temperie
slechte -- = intemperie


weerskanten ZN MV

1
aan -- = a duo/ambe lateres, a un latere e altere latere, reciprocamente
van -- concessies doen = facer se concessiones reciproc/mutue/mutual, facer se concessiones reciprocamente/mutuemente/mutualmente


weerslag ZN

1 contracolpo, reaction, repercussion
de -- van die maatregel = le repercussion de iste mesura
zijn -- hebben op = repercuter/reager super
de crisis heeft zijn -- op de prijzen = le crise/crisis se repercute super le precios


weersmaak ZN

1 postgusto disagradabile
2 disgusto, repulsion


weersomstandigheden ZN MV

1 Zie: weersgesteldheid


weersonde ZN

1 ballon sonda


weersontwikkeling ZN

1 evolution del tempore


weerspanneling ZN

1 persona recalcitrante/indocile


weerspannig BN

1 indocile, rebelle, recalcitrante, insubmise, insubordinate, indisciplinabile, refractari, (JUR) contumace
-- aan de wet = contumace al lege
-- paard = cavallo indocile


weerspannigheid ZN

1 recalcitration, rebellion, indocilitate, insubmission, insubordination, (JUR) contumacia


weerspiegelen WW

1 reflecter
het huis weerspieglt zich in het meer = le casa se reflecte in le laco
deze roman weerspiegelt de toenmalige opvattingen = le opiniones del epocha se reflecte in iste roman(ce)
zijn gezicht weerspiegelde zijn stemming = su visage reflecteva su humor
iets getrouw -- = dar un imagine fidel de un cosa


weerspiegelend BN

1 reflexe, reflexive


weerspiegeling ZN

1 reflexo, reflexion, imagine reflectite
een getrouwe -- van iets = un imagine fidel de un cosa


weerspreken WW

1 contradicer, dismentir, impugnar
de feiten weerspreken zijn bewering = le factos dismenti su parolas
de blik in zijn ogen weersprak zijn toon = le expression de su oculos contradiceva le tono de su voce/esseva in contradiction con le tono de su voce
een mening -- = contradicer/impugnar un opinion


weerspreking ZN

1 contradiction, impugnation, (loochening) dismentito


weerspreuk ZN

1 dicto/proverbio meteorologic/super le tempore


weerstaan BN

1 resister (a), opponer se (a)
de vijand -- = resister al inimico
de verleiding -- = resister al tentation
de verleiding niet kunnen -- = non resister al tentation, succumber al tentation


weerstaanbaar BN

1 resistibile


weerstaanbaarheid ZN

1 resistibilitate


weerstand ZN

1 (verzet, tegenstand) resistentia, opposition
dappere -- = resistentia coragiose/valente
bittere -- = resistentia amar
keiharde -- = resistentia granitic
op -- stuiten = incontrar resistentia
krachtig -- bieden aan = opponer un resistentia vigorose a
dapper -- bieden tegen de vijand = resister coragiosemente/valentemente al inimico
-- ontmoeten bij zijn plannen = incontrar un resistentia in le realisation de su projectos
de weg van de minste -- volgen = sequer le linea del minor resistentia, sequer le lege del minime resistentia
2 (NAT) resistentia
elektrische -- = resistentia electric/ohmic
magnetische -- = resistentia magnetic, reluctantia
akoestische -- = resistentia acustic
negatieve -- = resistentia negative
soortelijke -- = resistentia specific, resistivitate
inwendige -- = resistentia interne
lineaire -- = resistentia linear
3 (schakelelement) resistentia
regelbare -- = rheostato
4 (aversie) aversion, repugnantia
een sterke innerlijke -- = un profunde repugnantia
zijn -- moeten overwinnen om = deber vincer su repugnantia pro
5 (weerstandsvermogen) resistentia
-- hebben tegen de griep = haber resistentia al grippe


weerstandbank ZN

1 rheostato


weerstanddraad ZN

1 filo de resistentia


weerstandloos BW

1 sin (opponer) resistentia, sin opponer se


weerstandmeter ZN

1 ohmmetro


weerstandscoëfficiënt ZN

1 coefficiente de resistentia


weerstandskas ZN

1 cassa de resistentia


weerstandskracht ZN

1 fortia de resistentia


weerstandsloos BN

1 Zie: weerstandloos


weerstandsmoment ZN

1 momento de resistentia


weerstandsspoel ZN

1 bobina de resistentia


weerstandsvermogen ZN

1 capacitate/fortia defensive/de resistentia, resistentia


weerstandsversterker ZN

1 amplificator pro resistentias


weerstation ZN

1 station/observatorio meteorologic


weerstreven WW

1 contrariar, resister (a), opponer se (a)


weerstroom ZN

1 (tegenstroom) contracurrente, currente contrari


weerstuit ZN

1 Zie: weeromstuit


weersverandering ZN

1 cambio/cambiamento atmospheric/del tempore


weersverbetering ZN

1 (a)melioration del tempore


weersverschijnselen ZN MV

1 phenomenos atmospheric


weersverslechtering ZN

1 degradation del tempore


weersverwachting ZN

1 prediction/prevision(es)/bulletin meteorologic, prognostico/prediction del tempore
meerdaagse -- = previsiones meteorologic pro plure dies/jornos


weersvoorspelling ZN

1 Zie: weersverwachting


weerszijden ZN MV

1 Zie: weerskanten


weertype ZN

1 typo de tempore


weervinden WW

1 retrovar
de verloren zielerust -- = retrovar/recovrar le pace del anima


weervoorspeller ZN

1 prognosticator del tempore


weervoorspelling ZN

1 Zie: weersverwachting


weervraag ZN

1 Zie: wedervraag


weerwerk ZN

1 reaction, responsa, replica
ik heb daar geen -- op gekregen = on non ha reagite


weerwil ZN

1
in -- van = in despecto de, nonobstante, malgrado


weerwolf ZN

1 lycanthropo


weerwolfziekte ZN

1 lycanthropia
lijder aan -- = lycanthropo


weerwoord ZN

1 replica, responsa
een -- geven = replicar, responder


weerwraak ZN

1 vengiantia, vindicantia, represalia, (JUR) talion


weerzien WW

1 revider, vider de novo


weerzien ZN

1 (le) revider
tot --s! = a revider!


weerzin ZN

1 repugnantia, disgusto, aversion, repulsion
met -- eten = mangiar con repugnantia
-- voelen om iets te doen = sentir repugnantia a facer un cosa
bij iemand -- opwekken = causar/inspirar repugnantia/disgusto a un persona


weerzinwekkend BN

1 repulsive, disgustante, repugnante, atroce, abominabile, abhorribile, abhorrente, nauseabunde, nauseose
--e taferelen = scenas repugnante
--e wreedheden = crueltates repulsive/repugnante
--e stank = odor infecte
zich -- gedragen = haber un comportamento repugnante


wees ZN

1 orphano, pupillo
van de -- = pupillar
staat van een -- = pupillage
halve -- = orphano de patre/de matre


weesembryo ZN

1 embryon orphano


weesgegroet(je) ZN

1 Ave Maria, ave


weeshuis ZN

1 casa/asylo de orphanos, orphanato


weesjongen ZN

1 orphano, pupillo


weeskind ZN

1 Zie: wees


weesmeisje ZN

1 orphana, pupilla


weet ZN

1 (het weten) (le) saper
iets aan de -- komen = arrivar a saper un cosa, discoperir un cosa
ergens geen -- van hebben = 1. (mbt bewustzijn) non render se conto de, 2. (mbt weten) non esser al currente de un cosa, ignorar un cosa
2 (iets dat men weet) cognoscentia, cognoscimento
het is maar een -- = il es un question de saper lo o non
dat is voor jou een vraag en voor mij een -- = io sape lo que tu non sape


weetal ZN

1 pedante


weetgierig BN

1 avide de saper/de cognoscentias/de cognoscimentos, curiose


weetgierigheid ZN

1 aviditate/appetito de saper/de cognoscentias/de cognoscimentos, curiositate (intellectual)
gebrek aan -- = incuriositate


weetgraag BN

1 Zie: weetgierig


weetje ZN

1 detalio interessante
allerlei --s = tote sorta de detalios interessante


weetlust ZN

1 Zie: weetgierigheid


weetniet ZN

1 ignorante


weeuw ZN

1 Zie: weduw


weeuwtje ZN

1 juvene vidua


weg ZN

1 (gebaande strook grond) cammino, via
secundaire -- = cammino secundari
onverharde -- = cammino de terra
holle -- = cammino cave
klimmende -- = cammino montante, montata
openbare -- = cammino/via public
eigen -- = cammino/via private/particular
doodlopende -- = cammino/via cec
rechte -- = cammino/via recte
as van de -- = axe del cammino/via
bocht in de -- = curva del cammino/via
kant van de -- = bordo/margine del cammino/via
kruispunt van --en = cruciata/nodo de camminos
-- met éénrichtingsverkeer = cammino a/de senso unic
-- met gescheiden rijbanen = cammino de sensos separate
een -- aanleggen = construer un cammino
op -- zijn = esser in cammino
op -- gaan, zich op -- begeven, op -- gaan = mitter se/poner se in cammino/in marcha {sj}
de -- buigt naar rechts = le cammino torna a dext(e)ra
de -- maakt een bocht = le cammino face un curva
de kortste -- nemen = prender le cammino le plus curte
op de goede -- brengen = incamminar
iemand de -- wijzen = monstrar/indicar le cammino a un persona
(voorlichten) de -- wijzen = orientar
moeilijkheden in de -- leggen = suscitar difficultates
de -- van de deugd bewandelen = sequer le cammino del virtute
hier scheiden zich onze --en = hic se separa nostre camminos
vele --en hebbend = multivie
naar de bekende -- vragen = poner questiones pro le forma, demandar lo que on sape multo ben
flink aan de -- timmeren = manifestar se ruitosemente al publico
(BIJBEL) de brede -- volgen, de -- des verderfs volgen = sequer le via del perdition
2 (middel, manier) medio, via
(SCHEI) natte -- = via humide
(SCHEI) droge -- = via sic
Gods --en zijn ondoorgrondelijk = le camminos/vias de Deo es incompr(eh)ensibile (pro nos)
--en der Voorzienigheid = vias del Providentia
langs kunstmatige -- = per via artificial
langs gerechtelijke -- = per via judicial
langs wettelijke -- = per via legal
langs diplomatieke -- = per via diplomatic
langs administratieve -- = per via administrative
langs vreedzame -- = per via/medios pacific
de -- van de minste weerstand = le cammino del minime effortio, le solution de facilitate
3 (afstand, traject) cammino, route (F), percurso, trajecto, distantia
de kortste -- nemen = prender le cammino le plus curte
4 (doortocht) cammino, passage
zich een -- banen = aperir se un cammino
iemand de -- afsnijden = barrar/taliar le cammino/passage a un persona
in de -- staan = (tegenwerken) contrariar, (versperren) entravar
hindernissen uit de -- ruimen = supprimer/surmontar obstaculos
moeilijkheden uit de -- ruimen = obviar a/resolver/levar difficultates
iemand uit de -- ruimen = liquidar/occider un persona
iemand iets in de -- leggen = poner trabes/traves a un persona


weg BW

1 (afwezig) via, foras, partite
de man is al -- = le homine jam ha partite
wij moeten -- = nos debe partir
even -- zijn = absentar se un momento
-- ermee! = al diabolo con illo!
-- met de verraders! = a basso le traitores!
2 (niet te vinden) disparite
het geld is -- = le moneta ha disparite
3 (verwijderd) longe, lontano
een heel eind -- = multo longe/lontano
4
iets -- hebben van = resimilar un pauco/poco a, haber alco de
het heeft er veel van -- dat hij het met opzet heeft gedaan = toto pare indicar que ille lo ha facite expresso
voor de vuist -- = sin preparation
haar kind praat al een eind -- = su infante jam parla multo
in dat geval ben je -- = in ille caso tu es perdite


wegaanduiding ZN

1 (bewegwijzering) indicatores del camminos, signalisation
2 (wegwijzer) indicator de cammino
3 (routebeschrijving) itinerario


wegaansluiting ZN

1 junction/connexion de cammino


wegas ZN

1 axe del cammino


wegbaggeren WW

1 remover per dragar


wegbannen WW

1 bannir, chassar {sj}


wegbebakening ZN

1 Zie: wegaanduiding-1


wegbeitelen WW

1 remover con le cisello


wegbereider ZN

1 initiator, innovator, pionero, promotor, precursor


wegbergen WW

1 rangiar
boeken -- = rangiar libros
2 mitter in securitate


wegberm ZN

1 bordo/bordatura del cammino/del via


wegbijten WW

1 remover per un remedio caustic
2 corroder


wegblazen WW

1 sufflar (via)
de rook van een sigaar -- = sufflar via le fumo de un cigarro
het stof van de tafel -- = sufflar le pulvere del tabula


wegblijven WW

1 (niet komen) non venir, (afwezig zijn) absentar se, esser absente, remaner via, (niet terugkomen) non revenir, non retornar, (uitblijven) non presentar se, non producer se
de koorts is weggebleven = il non ha habite febre
de regen is vandaag weggebleven = il non ha pluvite hodie
dat woord kan -- = on pote supprimer/omitter iste parola


wegbonjouren WW

1 chassar {sj}


wegborstelen WW

1 remover con un brossa


wegbranden WW

1 (uitbranden) comburer
2 (uitbijten) remover con un corrosivo, (MED) cauterisar
het -- van wratten met zilvernitraat = le cauterisation de verrucas con nitrato de argento
3 (door verbranding verloren gaan) comburer se totalmente/completemente, esser consumite per le foco


wegbreken WW

1 demolir, destruer, abatter
de tussenmuur is weggebroken = on ha demolite le muro divisori


wegbrengen WW

1 (vergezellen) accompaniar
een goede vriend -- = accompaniar un amico intime a su ultime demora
2 (wegdragen) portar via
3 (vervoeren) transportar, (per kar) carrear


wegbrug ZN

1 viaducto


wegcapaciteit ZN

1 capacitate de un cammino


wegcijferen WW

1 non tener conto de, ignorar
zichzelf -- = non tener conto de se ipse/mesme, oblidar se, sacrificar se, annullar se
2 (WISK) eliminar


wegcircuit ZN

1 circuito de cammino


wegcode ZN

1 codice del cammino


wegcommissaris ZN

1 commissario del cursa


wegcontact ZN

1 adherentia


wegdek ZN

1 revestimento del cammino, (superficio del) pavimento
slecht -- = pavimento deformate


wegdenken WW

1 facer abstraction de, supprimer per le pensata
denk dat gebouw even weg = imagina te lo sin iste edificio, imagina te que il non ha iste edificio
de computer is niet meer uit onze maatschappij weg te denken = nostre societate es inconcipibile sin le computator/computer (E)


wegdistel ZN

1 acantho onopordon


wegdoen WW

1 (van de hand doen) non plus guardar, disfacer se (de), disembarassar se (de)
zijn auto moeten -- = deber vender su auto(mobile)
2 (opbergen) rangiar


wegdoezelen WW

1 Zie: wegdommelen


wegdommelen WW

1 somnoler, sopir se, addormir se


wegdooien WW

1 disgelar se
al de sneeuw is weggedooid = tote le nive se ha disgelate


wegdraaien WW

1 (in een andere richting wenden) tornar via
2 (geleidelijk laten verdwijnen) facer disparer (lentemente)


wegdragen WW

1 portar via
2
dit draagt mijn goedkeuring weg = isto ha mi plen approbation, io lo approba


wegdraven WW

1 trottar via


wegdrijven WW

1 (zich drijvend verwijderen) esser portate via per le currente/le aquas/le undas, (mbt vaartuig/vliegtuig/drijvend voorwerp OOK) derivar
het ijs drijft weg = le glacie es portate via per le currente
2 (verdrijven) expeller, expulsar, chassar {sj}
de vijand -- = chassar le inimico


wegdringen WW

1 Zie: wegduwen


wegdruipen WW

1 guttar, disparere in guttas, disparer gutta a gutta


wegdrukken WW

1 Zie: wegduwen


wegduiken WW

1 (onder water gaan) submerger se
2 (zich verschuilen) celar se


wegduwen WW

1 repeller, repulsar, abstruder


wegdwarrelen WW

1 tornear via


wegebben WW

1 (zwakker worden) debilitar se, (langzaam verdwijnen) disparer lentemente, dissipar se


wegedoorn ZN

1 rhamno, alaterno


wegedoornfamilie ZN

1 rhamnaceas


wegen WW

1 (het genoemde gewicht hebben) pesar
veel/zwaar -- = esser pesante
zij weegt 70 kilo = illa pesa 70 kilo(gramma)s
zwaar bij iemand -- = haber multe importantia pro un persona
gewogen en te licht bevonden = sin grande valor, (BIJBEL) pesate in le balancia e judicate insufficiente
iets zwaar laten -- = attribuer un grande peso a un cosa
2 (het gewicht bepalen van) pesar
zijn woorden -- = pesar le parolas
na lang wikken en -- iets besluiten = decider un cosa post haber longemente pesate le pro e le contra


wegenaanleg ZN

1 Zie: wegenbouw


wegenatlas ZN

1 atlas del camminos


wegenbelasting ZN

1 taxa/imposto de circulation/super le circulation


wegenbouw ZN

1 construction de camminos


wegenbouwer ZN

1 constructor de camminos


wegenbouwfonds ZN

1 fundo pro le construction de camminos


wegenbouwmachine ZN

1 machina pro le construction de camminos


wegenkaart ZN

1 mappa/carta de camminos


wegennet ZN

1 rete/systema de camminos
een uitgebreid -- = un systema extensive de camminos


wegenonderhoud ZN

1 mantenentia/mantenimento de camminos


wegenplan ZN

1 plano de construction de camminos


wegens VZ

1 a causa de, per, pro
-- onvoorziene omstandigheden = per causas impreviste
-- dit verzuim heb ik mij te verontschuldigen = io debe excusar me pro iste omission
-- de mogelijk negatieve gevolgen werd het voorstel ingetrokken = date le possibile consequentias negative on ha retirate le proposition


wegensverkeersreglement ZN

1 Zie: wegenverkeerswet


wegenverkeerswet ZN

1 codice del circulation


wegenwacht ZN

1 (dienst) servicio de succurso/auxilio stratal
2 (persoon) patruliator del servicio de succurso/auxilio stratal


wegenwachter ZN

1 Zie: wegenwacht-2


wegenwachtstation ZN

1 centro (del servicio) de succurso/auxilio stratal


wegenwals ZN

1 rolo compressor


wegenzout ZN

1 sal pro le camminos


weger ZN

1 (persoon) pesator
2 (toestel) pesator


wegervaring ZN

1 experientia como conductor
veel -- hebben = haber le habitude de conducer, esser un conductor experte


wegfiets ZN

1 bicycletta de cammino


wegfietsen WW

1 bicyclar via, partir a bicycletta


wegfladderen WW

1 volettar via


wegfrezen WW

1 remover con un fresa, fresar


wegfrommelen WW

1 celar/dissimular furtivemente


weggaan WW

1 (vertrekken) partir, ir via
2 (ontslag nemen) partir, dimitter se
-- bij een onderneming = quitar un interprisa
3 (verdwijnen) disparer
mijn geld gaat weg aan boeken = io dispensa mi moneta in libros
4 (verkocht worden) vender se, esser vendite
tegen een lage prijs -- = vender se/esser vendite a un precio basse


weggalopperen WW

1 partir in galopo


weggappen WW

1 furar, robar


wegge ZN

1 pan


weggebruiker ZN

1 usator del cammino (public)


weggedeelte ZN

1 section/parte/portion de cammino


weggedrag ZN

1 comportamento (del automobilista) al volante


weggeefprijs ZN

1 vil precio


weggeven WW

1 (schenken) dar, donar, (aan verschillende mensen) distribuer
zijn geld aan de armen -- = distribuer su moneta al povres/pauperes
2 (ten beste geven) exequer, executar
hij gaf een nummertje van zijn kunnen weg = ille demonstrava su capacitate
een interview -- = conceder un interview (E)/intervista, facer se interviewar


weggevertje ZN

1 (iets van weinig waarde) cosa de pauc/poc valor
2 (gemakkelijke vraag) question facile


weggevoerde ZN

1 persona deportate, deportato


weggieten WW

1 effunder, versar
water -- = effunder/versar aqua


wegglijden WW

1 glissar


wegglippen WW

1 eclipsar se, escappar se


weggoochelen WW

1 escamotar


weggoocheling ZN

1 escamotage


weggooiartikel ZN

1 articulo jectabile/a jectar/de un sol uso


weggooien WW

1 (wegwerpen) jectar (via)
dat is weggegooid geld = isto es moneta perdite
2 (afwijzen) rejectar, refusar, repulsar, repeller
een suggestie -- = repulsar un suggestion
een voorstel -- = repulsar un proposition


weggraaien ZN

1 Zie: weggrissen


weggraven WW

1 excavar


weggrijpen WW

1 Zie: weggrissen


weggrissen WW

1 prender/sasir furtivemente/celeremente


weghakken WW

1 abatter, taliar
de onderste takken -- = taliar le brancas inferior


weghalen WW

1 (wegvoeren) portar via, deportar
veel joden zijn door de Duitsers weggehaald = multe judeos ha essite deportate per le germanos
2 (doen verdwijnen) remover, cancellar
met Tipp-Ex -- = cancellar con Tipp-Ex
3 (stelen) robar, furar
4
een long -- = facer un pneumonectomia


weghangen WW

1 appender (in un altere loco)


wegharken WW

1 remover con le rastrello


weghebben WW

1
veel -- van = resimilar a


weghelft ZN

1 latere del cammino
de auto kwam op de verkeerde -- terecht = le auto(mobile) vadeva al altere latere del cammino


weghelpen WW

1 adjutar a partir
de kinderen -- = preparar le infantes pro lor partita al schola


weghollen WW

1 currer via


weghonen ZN

1 chassar {sj} per risadas de derision


weghouden WW

1 (verstoppen) celar, dissimular, occultar
2 (verwijderd houden) tener a distantia


weghuppelen WW

1 gambadar via


wegijlen WW

1 currer, partir in tote haste


weging ZN

1 action de pesar


wegjagen WW

1 chassar {sj} via, expeller, expulsar


wegkampioen ZN

1 campion de cammino


wegkant ZN

1 bordo/bordatura del cammino


wegkapel ZN

1 cappella al bordo del cammino


wegkapen WW

1 escamotar, robar, furar


wegkappen WW

1 abatter, taliar
de heesters -- = abatter le arbustos


wegkeilen WW

1 jectar via (con fortia)


wegkijken WW

1 (door kijken doen vertrekken) chassar {sj} con le reguardo
2 (de blik afwenden) disviar le reguardo, reguardar in un altere direction


wegknagen WW

1 remover rodente


wegknippen WW

1 secar, remover per colpos de cisorios


wegkomen WW

1 succeder a sortir, escappar se, partir
2 perder se, disparer


wegkopen WW

1 comprar (toto)
een voetballer -- bij een club = comprar un footballero {foet} de un altere club (E)


wegkrabben WW

1 grattar, raspar, remover grattante


wegkrijgen WW

1 remover
ik kan die zware kist niet -- = io non pote displaciar iste cassa pesante


wegkruipen WW

1 (zich kruipend verwijderen) reper via, reptar via
2 (zich verbergen) celar se, occultar se
achter een stoel -- = celar se detra un sedia


wegkruis ZN

1 cruce al bordo del cammino


wegkruising ZN

1 cruciata/cruciamento de camminos/de vias


wegkussen WW

1 Zie: afkussen


wegkwijnen WW

1 deperir, languer, consumer se
van verdriet -- = consumer se de tristessa
zij kwijnt weg van verdriet = le dolor la consume
in de gevangenis -- = languer in le prision
2 (MED) atrophiar se


wegkwijning ZN

1 deperimento, languimento
2 (MED) consumption


weglachen WW

1
de bezwaren -- = non dar importantia al objectiones


weglaten WW

1 saltar, omitter, supprimer, preterir, pretermitter
een passage van een brief -- = saltar un passage in un littera
2 (TAAL) elider
de "e" -- = elider le "e"


weglating ZN

1 (het weglaten) omission, suppression, pretermission
vergissingen en --en voorbehouden = salvo error e omission
2 (TAAL) (van een klinker) elision


weglatingsteken ZN

1 signo de elision, apostropho


wegleggen WW

1 (terzijde leggen) poner/mitter al latere, deponer
2 (opbergen) rangiar
het geld -- = poner/mitter le argento in un loco secur
3 (sparen) reservar, economisar, sparniar
4 (voorbeschikken) reservar, predestinar
dat is niet voor ons weggelegd = isto es foras de nostre possibilitates
het lot had voor hem een grote toekomst weggelegd = le sorte le habeva reservate un grande futuro


wegleiden WW

1 conducer via, abducer


wegleiding ZN

1 abduction


weglichaam ZN

1 pavimento


wegligging ZN

1 adherentia


weglokken WW

1 attraher


wegloodsen WW

1 conducer verso le exito/porta


weglopen WW

1 (naar elders gaan) partir, ir via
2 (heengaan en niet terugkomen) partir, fugir, discampar, (deserteren) deserer, desertar
onze hond is weggelopen = nostre can ha facite un fuga
ze is van/bij haar man weggelopen = illa ha abandonate su marito
-- met de kas = partir con le cassa
3 (wegvloeien) effluer, escolar se, escappar se
een vloeistof laten -- = lassar escappar se un liquido
4 (SPORT) distachar {sj} se, escappar se
de renner liep 20 km voor de finish weg van de kopgroep = le curritor se ha escappate del gruppo de testa/de capite a 20 kilometros del linea de arrivata
5 (veel ophebben met) enthusiasmar se (con)


wegloper ZN

1 (uit huis/inrichting, etc.) fugitor, fugitivo, (MIL) desertor, transfuga


wegmaaien WW

1 falcar, (doden OOK) decimar


wegmaken WW

1 (kwijtmaken) perder
die jongen maakt alles weg = iste puero perde toto
2 (laten verdwijnen) facer disparer, remover
vlekken -- = remover maculas
3 (onder narcose brengen) anesthesiar, narcotisar, (met chloroform) chloroformar, chloroformisar


wegmalen WW

1 vacuar, exhaurir


wegmarcheren WW

1 poner se/mitter se in marcha {sj}


wegmarkering ZN

1 signalisation stratal


wegmasseren WW

1 alleviar (dolor, etc.) per massage


wegmeter ZN

1 hodometro, pedometro, podometro, contapassos


wegmoffelen WW

1 escamotar


wegmoffeling ZN

1 escamotage


wegnemen WW

1 (van zijn plaats nemen) levar, remover, (MED) extraher, excisar, extirpar, resecar
een gezwel -- = extirpar un tumor
de baarmoeder -- = excisar le utero
iemand die of iets dat wegneemt = levator
2 (ontvreemden) prender, subtraher, robar, furar
geld -- = subtraher moneta
3 (doen verdwijnen) facer disparer, remover, eliminar
iemands bezwaren -- = facer disparer le objectiones de un persona
problemen -- = eliminar problemas
de oorzaak -- = remover le causa
de laatste twijfels -- = remover le dubitas remanente
4
dit wandmeubel neemt veel plaats weg = iste mobile mural prende multe placia, iste mobile mural es multo incombrante


wegneming ZN

1 (ALGEMEEN) levamento, remotion
2 (MED) ablation, extirpation, excision, resection
-- van een gezwel = ablation/extirpation de un tumor
-- van de amandelen = ablation/extirpation del amygdalas
-- van een nier = ablation de un ren
3 (ontvreemding) subtraction, robamento, furto


wegnummer ZN

1 numero de cammino


wegomlegging ZN

1 Zie: wegomleiding


wegomleiding ZN

1 deviation


wegpakken WW

1 prender, (stelen) robar, furar


wegparcours ZN

1 percurso/circuito de cammino


wegpesten WW

1 chassar {sj}/facer partir per vexationes continue, render le vita impossibile (a un persona)


wegpikken WW

1 Zie: wegpakken


wegpinken WW

1 essugar furtivemente/fugacemente/per un gesto rapide


wegpiraat ZN

1 pirata de cammino, assassino/assassinator al volante


wegploeg ZN

1 equipa de cammino


wegpoetsen WW

1 (poetsend laten verdwijnen) levar/remover fricante/per fricar
2 (heimelijk wegnemen) escamotar


wegpompen WW

1 pumpar (via)


wegpraten WW

1 (door redeneren teniet doen) refutar
2 (pratend uitschakelen) clauder le bucca con argumentos
3 (door praten laten heengaan) parlar tanto que on parti


wegprofiel ZN

1 profilo del cammino


wegpromoveren WW

1 disfacer se (de un persona) per un promotion


wegrace ZN

1 cursa de cammino


wegraken WW

1 (zoek raken) perder se, disparer
2 (buiten bewustzijn raken) perder le cognoscentia/cognoscimento, evanescer


wegredeneren WW

1 refutar, haber un responsa a
dat argument valt niet weg te redeneren = iste argumento es irrefutabile
iemands bezwaren -- = refutar le objectiones de un persona


wegreizen WW

1 comenciar le viage, partir


wegrennen WW

1 partir hastivemente/currente/in haste, currer via, fugir


wegrenner ZN

1 curritor de cammino


wegrestaurant ZN

1 restaurante de cammino/al bordo del cammino


wegrijden WW

1 (naar elders rijden) partir
2 (vervoeren) transportar


wegrit ZN

1 cursa de cammino


wegroeien WW

1 remar via


wegroepen WW

1 (re)clamar le presentia de
de dokter werd weggeroepen = on ha reclamate le presentia del medico in un altere loco, le medico ha debite partir pro un caso urgente


wegroesten WW

1 oxydar se
de auto es helemaal weggeroest = le auto(mobile) se ha oxydate completemente


wegrollen WW

1 rolar via


wegrotten WW

1 putrer, putrescer, putrefacer se, decomponer se


wegruimen WW

1 (opruimen) remover, disincombrar
2 (laten verdwijnen) facer disparer, remover, eliminar
moeilijkheden -- = remover/eliminar difficultates


wegrukken WW

1 (met geweld wegnemen) aveller
het gordijn -- = aperir violentemente le cortinas
hij werd plotseling uit ons midden weggerukt = le morte nos le ha avellite inopinatemente
2 (MIL) (naar elders oprukken) partir


wegsaneren WW

1 licentiar personal, supprimer un section/departimento/succursal etc.


wegschenken WW

1 dar, donar, facer dono/donation de


wegscheren WW

1 (door scheren verwijderen) rasar
zijn snorharen -- = rasar se le mustachio
2
(ophoepelen) zich -- = discampar


wegscheuren WW

1 (snel wegrijden) partir subito/subitemente
2 (afscheuren) lacerar, aveller


wegschieten WW

1 (met een schiettuig wegslingeren) tirar, lancear
2 (door schieten laten verdwijnen) facer disparer per tiros
3 (zich snel naar elders verplaatsen) partir subito/subitemente


wegschoppen WW

1
iemand -- = chassar {sj} un persona per colpos de pede
iets -- = dar colpos de pede a un cosa


wegschouw ZN

1 inspection del cammino(s)


wegschrappen WW

1 rader


wegschrappingsteken ZN

1 (in drukproef) deleatur (L)


wegschrijven WW

1 (schrijven ten nadele van) dar mal critica
zijn boek is volkomen weggeschreven = su libro ha recipite criticas multo dur
2 (COMP) transferer


wegschuifbaar BN

1 mobile


wegschuilen WW

1 celar se, occultar se
achter iemand -- = celar se detra un persona


wegschuiven WW

1 pulsar, remover


wegseizoen ZN

1 saison (F) del cursas de cammino


wegslaan ZN

1 (door slaan verwijderen)
iemand/muggen -- = chassar {sj} un persona/mosquitos per colpos
iets -- = remover per colpos
2 (van zijn plaats gerukt worden) esser portate via


wegslepen WW

1 (slepend wegnemen) trainar via, tirar via, traher via, (voer/vaartuig) remolcar
een auto -- = remolcar un auto(mobile)
2 (roven, wegvoeren) robar, furar, sacchear


wegslijpen WW

1 eroder, corroder


wegslijping ZN

1 erosion, corrosion


wegslikken WW

1 (doorslikken) inglutir, deglutir
2 (emoties verwerken)
ik moest even iets -- = io habeva pena a maestrar mi emotiones


wegslingeren WW

1 jectar (via), lancear (via), projectar, jacular, catapultar


wegslinken WW

1 diminuer progressivemente, disparer pauco a pauco/poco a poco


wegsluipen WW

1 partir multo discretemente, partir super le puncta del pedes


wegsluiten WW

1 serrar con clave


wegsmelten WW

1 funder (se)
de sneeuw is weggesmolten = le nive ha fundite


wegsmijten WW

1 jectar (via), lancear (via)


wegsnellen WW

1 partir subito/subitemente, currer via


wegsnijden WW

1 taliar via, secar via, excider, (MED) excisar, extirpar, resecar
het -- = excision, extirpation
een tumor -- = excisar/extirpar un tumor
een likdoorn -- = extirpar un callo
de onderste takken -- = taliar le ramos plus basse


wegsnijding ZN

1 (MED) resection, extirpation, excision


wegsnoeien WW

1 Zie: snoeien


wegspelen WW

1 esser multo superior a


wegsplitsing ZN

1 bifurcation (de un cammino)


wegspoeden WW

1 Zie: wegsnellen


wegspoelen WW

1 (op de stroom meevoeren) portar con se
2 (door spoelen verwijderen) nettar con aqua
zijn zorgen -- = necar su problemas in le alcohol
3 (door water meegevoerd worden) esser portate con se (per le aqua/per le currente)


wegsport ZN

1 sport (E) de cammino


wegspringen WW

1 facer un salto, saltar (via)
2 distachar {sj} se bruscamente
er is een stukje van weggesprongen = un parve morsello/fragmento se ha distachate


wegspuiten WW

1 (wegvloeien) escolar se/fluer con fortia
2 (zich snel verwijderen) partir subito/subitemente
3 (spuitend verwijderen) remover per un jecto de aqua/de sablo


wegspuwen WW

1 spuer/sputar via


wegsteken WW

1 distachar {sj}
2 mitter in su tasca


wegstemmen WW

1 votar contra, chassar {sj} per un votation/un voto
een motie -- = rejectar un motion


wegsterven WW

1 (onhoorbaar worden) diminuer, debilitar se
2 (wegkwijnen) deperir, languer, morir pauco a pauco/poco a poco


wegstoppen WW

1 (verstoppen) celar, occultar
2 (verdringen) celar, occultar, reprimer


wegstormen WW

1 partir subito/subitemente


wegstoten WW

1 repeller, repulsar


wegstrepen WW

1 rader
die mogelijkheid kunnen we -- = nos pote eliminar iste possibilitate


wegstrijken WW

1 (vouwen doen verdwijnen) lisiar


wegstromen WW

1 escolar se, defluer, effluer, effunder
het -- van een gas/vloeistof = effusion de un gas/liquido


wegstuffen WW

1 rader con gumma, gummar


wegstuiven WW

1 (zich snel verwijderen) partir subito/subitemente
de vijanden stoven weg, toen wij naderden = a nostre approche {sj} le inimicos se ha dispersate in tote haste
2 (naar elders stuiven) esser portate per le vento


wegsturen WW

1 (wegzenden) congedar, expulsar, expeller
een leerling uit de klas -- = expulsar un alumno del classe
2 (verzenden) inviar, expedir
een brief -- = inviar un littera
3 (ontslaan) dimitter, destituer, licentiar, congedar
personeel -- = licentiar personal


wegsuffen WW

1 sopir se


wegteren WW

1 consumer se, deperir, languer


wegtering ZN

1 consumption


wegtochten WW

1 esser in un currente de aere


wegtorsen WW

1 portar via con effortio


wegtoveren WW

1 facer disparer per un colpo de virga magic, escamotar


wegtransport ZN

1 transporto per cammino


wegtrappen WW

1 Zie: wegschoppen


wegtreiteren WW

1 Zie: wegpesten


wegtrekken WW

1 (weggaan) partir, retirar se
mijn hoofdpijn trekt weg = mi mal de testa/de capite dispare
het circus is weggetrokken = le circo ha partite
het leger is weggetrokken = le armea se ha retirate
de bewoners trokken weg uit hun buurt = le habitantes ha abandonate lor quartiero
2 (van zijn plaats trekken) tirar (de)
3 (naar zich toehalen) retirar
zijn hand -- = retirar su mano
4
wit -- = pallidir


wegtype ZN

1 typo de cammino


wegvagen WW

1 cancellar, annihilar, (ook FIG) facer disparer


wegvak ZN

1 parte/portion de cammino


wegvallen WW

1 (van zijn plaats raken) cader, (weggelaten worden) esser oblidate, esser supprimite, esser omittite
iedere barrière tussen hen is weggevallen = tote barriera ha cadite inter illes
er is een regel weggevallen = on ha oblidate/omittite un linea
2 (niet meer beschikbaar zijn) non plus esser disponibile, (sterven) morir
3
tegen elkaar -- = neutralisar se, compensar se, annullar se
4
het geluid valt telkens weg = il ha lacunas de sono


wegvaren WW

1 partir


wegvastheid ZN

1 adherentia


wegvegen WW

1 (met veger) scopar, (schoonmaken) nettar, (uitwissen) essugar
zijn tranen -- = siccar/essugar su lacrimas


wegverbetering ZN

1 (a)melioration del cammino(s)


wegverbreding ZN

1 allargamento del cammino


wegverharding ZN

1 (het verharden) pavimentation
2 (het materiaal) pavimento


wegverkeer ZN

1 traffico/circulation stratal


wegversmalling ZN

1 constriction del cammino


wegversperring ZN

1 barrage/barriera/barricada de un cammino


wegvervoer ZN

1 Zie: wegtransport


wegvervoerder ZN

1 transportator per cammino


wegvijlen WW

1 limar via, remover con un lima


wegvlakken WW

1 applanar
moeilijkheden -- = applanar difficultates


wegvlieden WW

1 fugir, salvar se


wegvliegen WW

1 (vliegend zich verwijderen) volar via
2 (ijlings heengaan) partir multo rapidemente, volar via
3 (snel uitgegeven worden) volar via
mijn geld vliegt weg = mi moneta vola via
4 (snel van de hand gaan van koopwaar) vender se multo rapidemente


wegvloeien WW

1 escolar se, effluer, defluer, effunder
doen -- = escolar


wegvluchten WW

1 fugir, salvar se
het -- = fuga, fugita


wegvoeren WW

1 conducer via, abducer, evacuar
2 deportar


wegvoering ZN

1 abduction, evacuation
2 deportation


wegvreten WW

1 mangiar, devorar, roder, (door chemische werking) corroder, (GEOL) eroder
de rupsen hebben de kool weggevreten = le erucas ha mangiate le caules


wegvreting ZN

1 (door chemische inwerking) corrosion, (GEOL) erosion


wegwaaien WW

1 volar via
de hoed waait weg = le cappello vola via


wegwals ZN

1 Zie: wegenwals


wegwandelen WW

1 partir a pede


wegwassen WW

1 remover per lavar


wegwedstrijd ZN

1 cursa de/super cammino


wegwentelen WW

1 remover rolante


wegwerken WW

1 (doen verdwijnen) facer disparer, remover, eliminar, supprimer
(WISK) een breuk -- = eliminar un fraction
(WISK) een onbekende -- = eliminar un incognita
een tekort -- = eliminar/suppler un deficit
verschillen -- = eliminar differentias
een achterstand -- = reattrapar/recuperar un arretrato
2 (dwingen heen te gaan) disfacer se de, liberar se de, eliminar
een concurrent -- = eliminar un concurrente
een minister -- = facer dimitter un ministro


wegwerker ZN

1 obrero stratal


wegwerking ZN

1 elimination, remotion, suppression


wegwerpaansteker ZN

1 accenditor jectabile/de un sol uso


wegwerpartikel ZN

1 articulo/objecto jectabile/a jectar/a uso unic/de un sol uso


wegwerpbeker ZN

1 cuppa a uso unic/pro un sol uso


wegwerpcultuur ZN

1 Zie: wegwerpmaatschappij


wegwerpen WW

1 Zie: weggooien


wegwerpfles ZN

1 bottilia non retornabile


wegwerping ZN

1 rejection


wegwerpkleding ZN

1 vestimento(s) jectabile/a jectar


wegwerpluier ZN

1 fascia a uso unic/de un sol uso


wegwerpmaatschappij ZN

1 societate de consumo/de consumption


wegwerpnaald ZN

1 agulia a uso unic/de un sol uso


wegwerpservies ZN

1 servicio de carton


wegwerpverpakking ZN

1 imballage a uso unic/de un sol uso, imballage a jectar/a destruer


wegwezen WW

1 (snel weggaan) discampar
inpakken en -- = partir rapidemente


wegwijs BN

1
hij is al aardig -- = ille es jam al currente (de toto)
iemand -- maken in iets = mitter/poner un persona al currente de un cosa, familiarisar un persona con un cosa, orientar un persona in un cosa
iemand -- maken in de wijk = indicar le stratas del quartiero a un persona


wegwijzer ZN

1 (richtingbord) indicator de cammino(s), poste indicator
2 (handleiding) guida


wegwippen WW

1 saltettar via
het vogeltje wipte weg = le parve ave saltettava via


wegwissen WW

1 (afvegen) essugar
zijn tranen -- = essugar su lacrimas
2 (wegnemen) rader, expunger, cancellar


wegwrijven WW

1 remover per fricar


wegwuiven WW

1 non prestar attention a
de bezwaren -- = non facer multe caso del objectiones


wegzagen ZN

1 remover per serrar


wegzakken WW

1 (zakkend verdwijnen) affundar se
onder het ijs -- = affundar se sub le glacie
2 (mbt geluiden) diminuer, bassar, debilitar se
3 (indutten) sopir se


wegzenden WW

1 Zie: wegsturen


wegzending ZN

1 Zie: verzending-1


wegzetten WW

1 (ter zijde zetten) mitter/poner al latere
2 (wegbergen) rangiar


wegzijde ZN

1 Zie: wegkant


wegzinken WW

1 affundar se
onder het ijs -- = affundar se/disparer sub le glacie
-- in een moeras van eenzaamheid = affundar se in un mar de solitude


wegzuigen WW

1 aspirar, absorber


wegzuiveren WW

1 Zie: zuiveren-2


wegzwemmen WW

1 partir natante, natar via


wegzweven WW

1 partir planante, planar via


wei ZN

1 Zie: weide-1
2 (overblijfsel van melk) sero de lacte


weiachtig BN

1 serose


weiboter ZN

1 butyro de primavera


Weichsel ZN EIGN

1 Vistula


weide ZN

1 prato, prateria, pastura, prairie (F)
groene --n = pratos verde
grazige --n = pratos herbose
(PLANTK) in de --n groeiend = pratense


weidebedrijf ZN

1 interprisa de praticultura


weidebergvlas ZN

1 thesio pratense


weidebloem ZN

1 flor pratense/del pratos


weideboer ZN

1 praticultor


weidebouw ZN

1 praticultura


weidecultuur ZN

1 praticultura


weideflora ZN

1 flora del pratos


weidegebied ZN

1 region de pratos


weidegeelster ZN

1 gagea pratense


weidegras ZN

1 herba del pratos
boer die -- kweekt = praticultor


weidegrond ZN

1 terreno de prato/de pastura


weidekervel ZN

1 silao


weideklaver ZN

1 trifolio del pratos


weidelandschap ZN

1 paisage de pratos


weidelijk BN

1 cynegetic


weidemier ZN

1 formica jalne


weiden WW

1 (grazen) pascer, pasturar
de koeien grazen in de wei = le vaccas pasce in le prato
2 (laten grazen) (facer) pascer
koeien -- = (facer) pascer le vaccas


weiderecht ZN

1 derecto de pasturar/pascer


weidesleep ZN

1 hirpice


weideveld ZN

1 Zie: grasland


weidevogel ZN

1 ave de pastura


weidewinkel ZN

1 hypermercato, grande supermercato


weidman ZN

1 chassator {sj}


weidmes ZN

1 cultello de chassa {sj}


weids BN

1 grandiose, superbe, splendide, fastuose, sumptuose, magnific, pompose
-- uitzicht = panorama grandiose/superbe, vista panoramic/magnific
-- gebouw = edificio sumptuose
--e gebaren = gestos pompose/exaggerate


weidsheid ZN

1 grandiositate, sumptuositate, splendor, magnificentia, fasto, pompa


weidspel ZN

1 delicias venatori, chassa {sj}


weifelaar ZN

1 persona irresolute/indecise


weifelachtig BN

1 irresolute, indecise, incerte, hesitante


weifelachtigheid ZN

1 irresolution, indecision


weifelen WW

1 (onzeker zijn) esser indecise, vacillar, (aarzelen) hesitar


weifelend WW

1 hesitante, irresolute, indecise, vacillante, vacillatori, incerte, infirme, dubitative


weifeling ZN

1 hesitation, hesitantia, vacillation, vacillamento


weifelmoedig BN

1 Zie: weifelachtig


weifelmoedigheid ZN

1 Zie: weifelachtigheid


weigeraar ZN

1 persona qui refusa, (hardnekkig) persona recalcitrante


weigerachtig BN

1 negative, recalcitrante


weigeren WW

1 (niet functioneren) non functionar, (van de remmen) faller
dit geweer weigert = iste fusil non functiona
het paard weigerde = le cavallo ha refusate
de motor weigert = le motor refusa de partir
2 (niet willen doen) refusar
-- te gehoorzamen = refusar de obedir
-- met iemand mee te gaan = refusar de accompaniar un persona
dienst -- = refusar de facer su servicio militar
iemand de toegang -- = interdicer/refusar le entrata a un persona
een verzoek -- = refusar un requesta
3 (niet willen aannemen) non acceptar, refusar, declinar, rejectar
een aanbod -- = declinar un offerta
hulp van iemand -- = refusar le adjuta/auxilio de un persona
voedsel -- = refusar nutrimento


weigerend BN

1 negative, declinatori
-- antwoord = responsa negative
-- zijn om te betalen = refusar de pagar


weigering ZN

1 refusa, declination, negativa
bij zijn -- blijven = persister/insister in su negativa/refusa
in/bij geval van van -- = in caso de negativa
-- tot samenwerking = refusa de cooperation, noncooperation


weigras ZN

1 herba del pratos


weigroen ZN

1 color verde del pratos


weikaas ZN

1 caseo de sero


Weil ZN EIGN

1 Weil
ziekte van -- = typho hepatic


weiland ZN

1 Zie: weide-1


weimes ZN

1 cultello de chassa {sj}


weinig ONB VNW BIJV

1 pauc, poc
in -- woorden = in pauc/poc parolas
een man van -- woorden = un homine de pauc/poc parolas, un homine laconic, un homine pauco/poco eloquente
er waren maar -- mensen = il habeva pauc/poc gente
een zaak van -- belang = un question pauco/poco importante
velen zijn geroepen, --en zijn uitverkoren = multes es le appellatos, pauches/poches es le eligitos


weinig ONB VNW

1 pauco (de), poco (de)
een -- mosterd = un pauco/poco de mustarda


weinig BW

1 pauco, poco
-- interessant = pauco/poco interessante
-- bekende feiten = factos pauco/poco cognoscite
-- thuis zijn = non esser multo in casa


weinigbloemig BN

1 (PLANTK) pauciflor


weinigzeggend BN

1 insignificante, irrelevante, pauco/poco significative


weispel ZN

1 Zie: weidspel


weit ZN

1 (tarwe) tritico, frumento
2 (boekweit) grano sarracen
3
wilde -- = vaccaria parviflor


weitas ZN

1 carniera


weitebloem ZN

1 flor de farina de tritico/de frumento


weitebrood ZN

1 pan de tritico/de frumento


weitekorrel ZN

1 grano de tritico/frumento


weitemeel ZN

1 farina de tritico/frumento


weivlies ZN

1 (vlies in inwendige holten) membrana serose
2 (binnenste vruchtvlies) amnion


wekamine ZN

1 amphetamina


wekdienst ZN

1 telephono eveliator


wekelijk BN

1 molle


wekelijkheid ZN

1 mollessa


wekelijks BN

1 hebdomadari, septimanal
-- programma = programma hebdomadari
--e loon = salario hebdomadari
-- tijdschrift = revista hebdomadari/septimanal
--e krant = jornal hebdomadari/septimanal
-- nieuws = novas del septimana
hij verdient -- 250 gulden = ille gania 250 florinos per septimana
-- samenkomen = reunir se septimanalmente/un vice per septimana


weken WW

1 macerar, mollificar
het -- = maceramento, maceration, mollification
erwten (laten) -- = (facer) macerar pisos
vlas (laten) -- = macerar lino


wekenfeest ZN

1 pentecoste


wekenlang BN

1 de plure septimanas, que dura plure septimanas


wekenlang BW

1 durante plure septimanas, durante septimanas e septimanas


weking ZN

1 maceramento, maceration, mollification


wekken WW

1 (wakker maken uit slaap) eveliar
iemand om zes uur -- = eveliar un persona a sex horas
2 (opwekken) eveliar, suscitar, excitar, inspirar, causar, suscitar, provocar
iemands nieuwsgierigheid -- = eveliar/excitar le curiositate de un persona
iemands belangstelling -- = eveliar/excitar le interesse de un persona
achterdocht -- = eveliar/inspirar diffidentia
twijfel -- = suscitar dubitas
verwachtingen -- = eveliar sperantias
deernis -- = inspirar commiseration
illusies -- = causar illusiones
ergernis -- = irritar, exasperar, horripilar
de indruk -- dat = causar le impression que


wekker ZN

1 (uurwerk) eveliator
de -- gaat af = le eveliator sona
de -- op zes uur zetten = poner/mitter le eveliator a sex horas
door de -- heenslapen = non audir le eveliator
2 (persoon) eveliator


wekkerklok ZN

1 eveliator


wekkerradio ZN

1 radio eveliator


wekroep ZN

1 appello, exhortation


wekstem ZN

1 voce que evelia


wel BW

1 ben
wat God doet is -- gedaan = lo que Deo face es ben facite
als ik het -- heb = si io non erra
dat mag -- = isto es permittite
dat kan -- = isto es possibile
ik doe het -- = io lo facera
weet je -- wie je voor je hebt? = sape vos a qui vos parla?
je lijkt -- gek = tu non es un pauco/poco folle, nonne?
Jan heeft het -- gezegd, maar = il es ver que Jan lo ha dicite, ma
die minuut leek -- een uur = iste minuta ha durate un hora
ik voel me niet -- = io non me senti ben
-- thuis! = bon retorno!
-- doen = benefacer
-- te rusten! = bon nocte!
dank u --! = (multe) gratias!
alles goed en --, maar = tote isto es belle e bon, ma
2 (tegengestelde van 'niet') si
ik geloof van -- = io crede que/de si
hij -- en zij niet = ille si e illa non
-- of niet = si o no


wel ZN

1 (bron) fonte, fontana
2 (welput) puteo artesian
3 (waterstand onder de grond) nivello phreatic/de aqua subterranee
4
(het goede) het -- en wee = le benes e le males (de iste vita), le vicissitudes del fortuna


wel TW

1 ben
--? wat zeg je daarvan? = ben, que dice tu de illo?
-- allemachtig! = sancte celo!
-- nee = ma no


welbaar BN

1 soldabile


welbaarheid ZN

1 soldabilitate


welbebouwd BN

1 ben cultivate
--e grond = terra/solo ben culticate


welbedacht BN

1 ben considerate, maturmente reflectite
-- plan = plano ben considerate
-- handelen = ager post reflexion matur


welbegrepen BN

1 ben comprendite, ben comprehendite


welbehaaglijk BN

1 agradabile, comfortabile


welbehagen ZN

1 benesser, placer, agradamento, complacentia
gevoel van -- = sentimento de benesser


welbekend BN

1 ben cognite, ben note, notori, (vertrouwd) familiar
-- persoon = celebritate
-- gezicht = facie familiar


welbekendheid ZN

1 notorietate


welbeklant BN

1 Zie: beklant


welbemand BN

1 (SCHEEP) ben equipate
-- schip = nave ben equipate


welbemind BN

1 ben amate


welbemuurd BN

1 ben murate
--e vesting = fortalessa ben murate


welberaamd BN

1 ben preparate
--e plannen = planos ben preparate


welberaden BN

1 ben considerate, prudente
-- optreden = ager prudentemente


welbereid BN

1 ben preparate
een tafeltje -- = un repasto con plattos ben preparate


welbeschouwd BN

1 toto (ben) considerate


welbespraakt BN

1 eloquente, facunde, (veel pratend) volubile, loquace
-- zijn = eloquer
hij is -- = ille ha un grande facilitate de parola/de elocution


welbespraaktheid ZN

1 eloquentia, facundia, (praatzucht) volubilitate, loquacitate


welbesteed BN

1 ben empleate, (van geld) ben investite
een -- leven achter zich hebben = haber un vita ben empleate detra se


welbevinden ZN

1 benesser


welbewaard BN

1 ben conservate


welbewust BN

1 ben consciente, deliberate
--e keuze = election deliberate


welbezocht BN

1 multo frequentate
--e vergadering = assemblea multo frequentate


weldaad ZN

1 (goede daad) bon action, (goed doel) obra de caritate, (gunst) favor
2 (iets aangenaams) placer, gaudio, joia


weldadig BN

1 (heilzaam) benefic, salutar
--e invloed = influentia salutar
-- voor de gezondheid = benefic pro le sanitate
2 (aangenaam) agradabile, delectabile, deliciose
-- gevoel = sensation deliciose/de benesser


weldadigheid ZN

1 beneficentia


weldadigheidsbazar ZN

1 bazar de beneficentia


weldadigheidsconcert ZN

1 concerto de beneficientia


weldadigheidsinstelling ZN

1 institution de beneficentia


weldadigheidsvoorstelling ZN

1 representation de beneficentia


weldenkend BN

1 ben pensante


weldoen ZN

1 facer le ben, esser caritabile, facer/practicar le caritate


weldoend BN

1 benefic


weldoener ZN

1 benefactor


weldoenster ZN

1 benefactrice


weldoordacht BN

1 ben ponderate, ben considerate, ben studiate


weldoortimmerd BN

1 ben construite, ben structurate, solide
-- huis = casa ben construite
-- betoog = discurso solide
-- plan = plano ben structurate


weldoorvoed BN

1 ben alimentate, ben nutrite
er -- uitzien = haber un aspecto ben nutrite
--e mensen weten niet wat honger is = le personas ben alimentate non sape lo que es le fame


weldra BW

1 tosto, bentosto, in pauc, in poc, proximemente, in un futur proxime


weledel BN

1
--e heer Jansen = estimate senior Jansen


weledelgeboren BN

1
-- heer Pietersen = estimate senior Pietersen


weledelgeleerd BN

1 Zie: weledel


weleens BW

1 alicun vice, in alicun occasion


weleer ZN

1
de tijden van -- = le tempore passate
de vrienden van -- = le amicos de antea/olim


weleer BW

1 antea, olim
dit stadje, -- een bloeiende haven = iste parve urbe, antea un porto florescente/prospere


weleerwaard BN

1 reverende


Welf ZN

1 (GESCH) guelfo
van de --en = guelfe


welfboog ZN

1 arco de volta


welfboogrug ZN

1 extradorso


welfkarton ZN

1 Zie: golfkarton


Welfs BN

1 (GESCH) guelfe


welfsel ZN

1 volta


welgaan WW

1 ir ben, prosperar


welgat ZN

1 (GEOL: mond van een bron) apertura/bucca de un fonte


welgeaard BN

1 (echt) ver, veritabile, authentic
2 (van goede inborst) bon, honeste, nobile
een -- man = un homine honeste


welgebekt BN

1 Zie: welbespraakt


welgebouwd BN

1 ben facite, ben formate, ben construite


welgedaan BN

1 ben alimentate, replete, corpulente


welgedaanheid ZN

1 carnositate, corpulentia


welgegrond BN

1 ben fundate
--e redenen = rationes ben fundate


welgekleed BN

1 ben vestite


welgekozen BN

1 ben seligite, appropriate
-- bewoordingen = terminos adequate/ben seligite


welgelegen BN

1 ben situate
-- huis = casa ben situate


welgeliefd BN

1 ben amate


welgelijkend BN

1 ben resimilante
-- portret = portrait (F) ben resimilante


welgelukkig BN

1 multo felice


welgemanierd BN

1 polite, cortese, urban, ben educate, de belle/bon manieras
-- zijn = haber bon manieras


welgemanierdheid ZN

1 politessa, cortesia, urbanitate, bon manieras


welgemeend BN

1 sincer, cordial, (goed bedoeld) ben intentionate
iemand een --e raad geven = dar un consilio sincer/de amico a un persona


welgemeendheid ZN

1 sinceritate


welgemoed BN

1 de bon humor, contente


welgemutst BN

1 Zie: welgemoed


welgeordend BN

1 ben ordinate, ben structurate, ben organisate


welgeschapen ZN

1 ben (con)formate, ben constituite, ben facite
een -- zoon = un filio ben conformate


welgeslaagd BN

1 ben succedite
-- feest = festa ben succedite


welgesteld BN

1 fortunate, ric


welgesteldheid ZN

1 ricchessa


welgeteld BW

1 exactemente, in total
er waren -- tien leden aanwezig = in total dece membros esseva presente


welgetimmerd BN

1 ben construite


welgetroffen BN

1 Zie: welgelijkend


welgevallen ZN

1 (goeddunken) grado, (goedvinden) approbation
zich iets laten -- = tolerar un cosa
naar -- = a grado
2 (genoegen) placer, agradamento, complacentia
met -- bekijken = reguardar con complacentia/agradamento


welgevallig BN

1 grate, agradabile
Gode -- zijn = esser grate a Deo/al oculos de Deo
iemand aanstellen die het bestuur -- is = appunctar un persona qui es acceptabile pro le consilio directive


welgevormd BN

1 (TAAL) correcte
een --e zin = un phrase correcte
2 (goed gevormd) ben formate, ben facite, ben proportionate
--e borsten = sinos ben formate


welgezind BN

1 ben intentionate, favorabile


welgezindheid ZN

1 bon intention


welhaast BW

1 (weldra) tosto, bentosto
het is -- gedaan = isto es tosto facite
2 (bijna) quasi, practicamente
zo iets is -- onbestaanbaar = isto es practicamente impossibile
men zou -- geloven dat = on crederea quasi que


welig BN

1 (overvloedig) abundante, exuberante, (mbt plantengroei OOK) luxuriante
--e plantengroei = vegetation luxuriante/exuberante
--e akkers = campos fertile
-- tieren = abundar, prosperar
2 (wulps) lascive


weligheid ZN

1 abundantia, exuberantia, profusion


welijzer ZN

1 ferro soldabile


welingelicht BN

1 ben informate
--e kringen = medios ben informate
iets uit --e bron/van --e zijde vernemen = apprender un cosa de fonte ben informate/de bon fonte


weliswaar BW

1 il es ver, il es certe, certemente
een -- verzorgde maar toch niet bevredigende opvoering = un representation certemente facite con cura, tamen pauco/poco satisfactori


welja BW

1 ma si


welk VR VNW BIJV

1 que, qual
-- boek lees je? = qual libro lege tu?
over --e man praat je = de que homine parla tu?


welk VR VNW

1 qual, le qual
--e van de twee? = (le) qual del duo?
2 (in uitroepende zinnen) que, qual
-- een dwaasheid! = que/qual follia!


welk BETR VNW

1 qui, que, le qual


welk(e) dan ook ONB VNW BIJV

1 quecunque, qualcunque


welklinkend BN

1 Zie: welluidend-1


welkom BN

1 benvenite
-- geschenk = dono/presente benvenite/agradabile
--e afwisseling = cambiamento benvenite/agradabile
iemand hartelijk -- heten = dar/offerer un benvenita calorose a un persona
niet -- zijn = esser indesirabile


welkom ZN

1 benvenita
-- heten = dar le benvenita
iemand een feestelijk -- bereiden = offerer un festa de benvenita a un persona
wees --! = sia le benvenito!


welkom! TW

1 benvenite!


welkomst ZN

1 benvenita


welkomstdronk ZN

1 toast (E) de benvenita


welkomstgeschenk ZN

1 dono/presente de benvenita


welkomstgroet ZN

1 salute de benvenita


welkomstlied ZN

1 canto de benvenita


welkomstmaal ZN

1 repasto de benvenita


welkomstrede ZN

1 discurso inaugural/de benvenita


welkomstwoord ZN

1 parolas de benvenita


wellen WW

1 (bijna laten koken) calefacer usque al puncto de ebullition, cocer sin facer bullir
gewelde boter = butyro fundite
2 (lassen, solderen) soldar
3 (opborrelen) surger
het water welt hier uit de grond = hic le aqua surge del solo


welles! TW

1 ma si!


welletjes BN

1
het is -- = isto suffice, basta!


wellevend BN

1 polite, civil, cortese, urban, civil, attente, attentive, deferente
--e man = homine cortese
zich -- gedragen = comportar se cortesemente


wellevendheid ZN

1 politessa, cortesia, urbanitate, civilitate, attention
wetten der -- = leges del politessa
regels der -- = regulas del civilitate


wellicht BW

1 forsan, possibilemente


welluidend BN

1 sonor, melodiose, harmoniose, euphone, euphonic, musical, suaviloquente
--e klanken = sonos euphonic
--e stem = voce melodiose/sonor/musical, belle voce
-- maken = euphonisar
2 (MUZ, POEZIE) numerose


welluidendheid ZN

1 harmonia, melodia, melodiositate, musicalitate, sonoritate, (TAAL) euphonia
2 (MUZ, POEZIE) numero


welluidendheidshalve BW

1 pro motivos de euphonia


wellust ZN

1 (zinnelijk genot) voluptate, voluptuositate, sensualitate, lascivitate, luxuria, libidine, libidinositate, desiro/desiderio libidinose, concupiscentia, lubricitate, prurientia
schaamteloze -- = voluptate/lascivitate impudic
ziekelijke -- = priapismo
vol ziekelijke -- = priapic
2 (innig welgevallen) voluptate, delicia, placer


wellusteling ZN

1 voluptuoso, voluptuario, lascivo, luxurioso


wellustgevoel ZN

1 sentimento de voluptate, etc.


wellustgewaarwording ZN

1 sensation de voluptate, etc.


wellustig BN

1 voluptari, voluptuose, sensual, salace, libidinose, lascive, concupiscente, erotic, luxuriose, pruriente, sybaritic
-- mens = persona sensual
--e dansen = dansas voluptuose/lascive
--e blik = reguardo lascive/concupiscente
-- zijn = luxuriar


wellustigheid ZN

1 voluptate, sensualitate, concupiscentia, lascivitate, luxuria, salacitate


welmenend BN

1 ben intentionate, (oprecht) sincer
--e vrienden = amicos sincer
iemand -- terechtwijzen = facer reproches {sj} ben intentionate a un persona


welmenendheid ZN

1 bon intentiones, (oprechtheid) sinceritate


welnaad ZN

1 soldatura


welnee TW

1 no


welnemen ZN

1 permission, approbation
met uw -- = con vostre permission, si vos lo permitte


welnu TW

1 ben


welomlijnd BN

1 ben delineate, ben determinate, ben definite, ben delimitate


welomschreven BN

1 Zie: welomlijnd


welonderlegd BN

1 ben instruite


welopgevoed BN

1 ben educate
--e kinderen = infantes ben educate


weloverwogen BN

1 deliberate, ben ponderate, premeditate, ben meditate, considerate
-- antwoord = responsa premeditate
-- plan = plano ben meditate
-- moord = assassinato premeditate
-- keuze = election ben meditate


welp ZN

1 (dier) juvene animal, pullo, parv(ul)o, (van leeuw) leonino, (van beer) ursino, (van vos) vulpino, (van wolf) lupino
2 (padvinder) boy scout junior (E)


welpomp ZN

1 pumpa de aqua de fonte


welput ZN

1 puteo artesian


welriekend BN

1 odorante, odorate, odorifere, odorose, fragrante, balsamic, olente, redolente
(PLANTK) zeer -- = odoratissime
-- maken = perfumar


welriekendheid ZN

1 olentia, redolentia, perfumo, odor, flagrantia, aroma, aromaticitate


Wels ZN

1 (taal) gallese


Wels BN

1 gallese
--e dialecten = dialectos gallese


welslagen ZN

1 successo
drinken op het -- van de onderneming = biber al successo del interprisa


welsmakend BN

1 de bon gusto
--e gerechten = plattos de bon gusto


welsprekend BN

1 eloquente, facunde, (PEJ) loquace
niet -- = ineloquente
--e woorden = parolas eloquente
--e advokaat = advocato facunde
zich -- uiten = eloquer
2 (overtuigend) eloquente, convincente, persuasive
--e argumenten = argumentos convincente/que convince
-- betoog = discurso eloquente
-- zwijgen = silentio eloquente


welsprekendheid ZN

1 (het welsprekend zijn) eloquentia, facundia, (PEJ) loquacitate
de sluizen der -- = le cataractas del eloquentia
2 (kunst) eloquentia, arte oratori/rhetoric, rhetorica
gave der -- = dono del eloquentia
wedstrijd in -- = torneo de eloquentia
3 (leer) rhetorica


welstaal ZN

1 aciero soldabile


welstand ZN

1 (goede gezondheid) bon sanitate
in blakende -- verkeren = esser in bon sanitate, esser radiante de sanitate
2 (toestand van voorspoed) prosperitate, (welvaren) benesser
in goede -- verkeren = prosperar
in -- leven = viver in ricchessa


welstandsbepaling ZN

1 regulationes relative al apparentia externe de casas e edificios


welstandsverordening ZN

1 Zie: welstandsbepaling


welste ZN

1
van je -- = multo grande, multo bon, etc.
een uitbrander -- = un multo grande reprimenda


weltergewicht ZN

1 peso welter, welter


welterusten! TW

1 bon nocte!


welteverstaan BN

1 ben intendite


weltevreden BN

1 satisfacte


Weltschmerz ZN

1 mal del seculo, spleen (E), dolor universal, Weltschmerz (D)


welvaart ZN

1 prosperitate, abundantia, benesser
onzekere -- = prosperitate fragile
-- genieten = prosperar
in -- leven = viver in le abundantia
er heerste toen veel -- = iste esseva un periodo de prosperitate


welvaartsbron ZN

1 fonte de prosperitate


welvaartseconomie ZN

1 economia del benesser (social)


welvaartsindex ZN

1 indice/index del prosperitate


welvaartsmaatschappij ZN

1 societate de abundantia/del benesser


welvaartspeil ZN

1 nivello de vita/de benesser


welvaartspolitiek ZN

1 politica del benesser (social)


welvaartsstreven ZN

1 aspiration al benesser


welvaartstaat ZN

1 stato del benesser


welvaartsverschijnsel ZN

1 phenomeno characteristic/signo typic del societate de abundantia


welvaartsziekte ZN

1 maladia ligate al civilisation


welvaartvast BN

1 adjustate al augmento del precios e salarios, a proba/prova de inflation


welvaren ZN

1 bon sanitate, prosperitate, benesser
er uitzien als Hollands -- = irradiar sanitate


welvaren WW

1 ir ben, prosperar
ergens wel bij varen = traher avantage de


welvarend BN

1 (voorspoedig, bloeiend) prospere, florescente, (gezond) in bon sanitate
-- land = pais prospere
-- zijn = prosperar
de nijverheid is -- = le industria prospera


welvarendheid ZN

1 (voorspoed) prosperitate
2 (goede gezondheid) bon sanitate


welven BN

1 munir de un volta, construer un volta super
een kelder -- = munir un cellario de un volta
2
zich -- = voltar se, arcar se, curvar se
boven ons welft zich de sterrenhemel = super nos il se volta le celo stellate


welverdiend BN

1 ben meritate, condigne
--e beloning = recompensa condigne
van een --e rust genieten = profitar de un reposo ben meritate


welverschanst BN

1 ben fortificate


welversierd BN

1 ben ornate


welversneden BN

1 ben taliate
een -- pen = un penna ben taliate


welversterkt BN

1 ben fortificate
--e vesting = un fortalessa ben fortificate


welverzorgd BN

1 ben curate


welving ZN

1 curva, curvatura, incurvatura
de -- van een boog = le curvatura de un arco
de -- van de voet = le concavitate del pede


welvoeglijk BN

1 decente, conveniente, decorose, ben educate


welvoeglijkheid ZN

1 decentia, convenientia
de grenzen der -- overschrijden = ultrapassar le limites del decentia, bravar le convenientias
de -- verbiedt me te herhalen wat hij heeft gezegd = le decentia me impedi de repeter lo que ille ha dicite


welvoeglijkheidshalve BW

1 pro decentia


welvoegzaam BN

1 Zie: welvoeglijk


welvoorzien BN

1 (van winkel) ben stockate, ben approvisionate, (van maaltijd) copiose
een --e dis = un repasto copiose


welwater ZN

1 aqua de fonte


welwezen ZN

1 bon sanitate


welwijs BN

1 ben sage


welwillend BN

1 benevole, benevolente, complacente, clemente, indulgente, affabile
--e luisteraar = ascoltator benevole
--e rechter = judice benevole/clemente
--e kritiek = critica benevolente/indulgente
door --e bemiddeling van = gratias al intervention benevolente de
iemand -- bejegenen = tractar un persona con benevolentia
zich -- tonen = monstrar se benevolente, demonstrar benevolentia
dat is mij -- afgestaan = on me lo ha cedite con complacentia


welwillendheid ZN

1 complacentia, benevolentia, clementia, bontate, affabilitate
de -- van de rechter inroepen = invocar le clementia/benevolentia del judice
demonstrar -- = zich welwillend tonen


welzand ZN

1 Zie: drijfzand


welzijn ZN

1 (welvaren) ben, benesser, prosperitate, (heil) salute
algemeen -- = ben/benesser general/public
geestelijk -- = benesser immaterial, conforto intellectual
maatschappelijk -- = benesser social
2 (goede gezondheid) bon sanitate
bij leven en -- = si le vita e le sanitate me lo permitte


welzijnssector ZN

1 sector/terreno del assistentia/adjuta social


welzijnswerk ZN

1 assistentia/adjuta social


welzijnswerker ZN

1 assistente social


welzijnszorg ZN

1 servicios (public) de assistentia/adjuta social


wemel ZN

1 Zie: wemeling


wemelen WW

1 formicar, pullular, abundar, esser plen de
-- van de fouten = abundar in errores
de vertaling wemelt van de fouten = le errores pullula in le traduction


wemeling ZN

1 formicamento, pullulation


wen ZN

1 cyste sebacee subcutanee


wendbaar BN

1 que torna facilemente, manovrabile, maneabile, (BIOL) versatile


wendbaarheid ZN

1 manovrabilitate, maneabilitate, (BIOL) versatilitate


wenden WW

1 (draaien, keren) tornar, girar, verter, cambiar de direction
2 (SCHEEP) (van richting veranderen) virar (de bordo)
3 (zich richten)
zich -- tot iemand om raad = adressar se a/diriger se a un persona pro obtener un consilio
zich -- tot iemand om hulp = recurrer a un persona


wending ZN

1 (het wenden) action de tornar
2 (in weg) virage, (in rivier) meandro
3 (zwenking) viramento
4 (verandering) cambio, cambiamento, giro
-- ten goede/ten kwade = cambio pro le melior/pro le pejor
een ongunstige -- nemen = tornar mal
plotselinge -- = cambiamento brusc, colpo de theatro


wenen WW

1 plorar, lacrimar, versar lacrimas
het -- = lacrimation
-- van ontroering = versar lacrimas/plorar de emotion


Wenen ZN EIGN

1 Vienna, Wien (D)


wenend BN

1 plorante, lacrimante, lacrimose, in lacrimas


Wener ZN

1 viennese, de Vienna, de Wien (D)


wener ZN

1 (konijn) conilio de Vienna
2 (persoon) persona lacrimose/qui plora/lacrima, plorator


wening ZN

1 Zie: geween


wenk ZN

1 (gebaar) gesto, signo
een -- geven aan iemand = facer/dar signo a un persona
iemand op zijn --en bedienen = obedir a tote le desiros/desiderios de un persona, esser a disposition de un persona
2 (bedekte aanwijzing) indication, (suggestie) suggestion, (advies) consilio, (waarschuwing) advertimento
stille -- = indication indirecte
praktische --en voor chemische manipulaties = consilios practic pro manipulationes chimic


wenkbrauw ZN

1 supercilio
zware --en = supercilios spisse
met zware/borstelige --en = superciliose
de --en optrekken/fronsen = levar/rugar/arrugar/corrugar/arcar le supercilios
met opgetrokken --en = con le supercilios arcate
van de -- = superciliar
op zijn --en lopen = esser exhauste/extenuate


wenkbrauwboog ZN

1 arcada del supercilio


wenkbrauwpotlood ZN

1 stilo a/pro supercilios


wenkbrauwstift ZN

1 Zie: wenkbrauwpotlood


wenken WW

1 facer/dar signo a


wenndiagram ZN

1 diagramma de Wenn


wennen WW

1 (gewoon maken) accostumar (a), habituar (a), (vertrouwd maken) familiarisar (con)
weer -- aan = reaccostumar a, rehabituar a
iemand aan ontberingen laten -- = facer habituar un persona a privationes
troepen aan tucht -- = disciplinar truppas
2 (gewoon raken) accostumar se (s), habituar se (a), (vertrouwd raken) familiarisar se (con)
de ogen wennen aan de duisternis = le oculos se habitua al obscuritate
het is een kwestie van -- = isto es un question de habitude/de habituar se/de accostumar se
ik ben eraan gewend = io ha le habitude de illo
alles went = on se habitua a toto
3 (aarden) adaptar se
hij kan niet -- in dat land = ille non pote adaptar se a iste pais
ik moest -- aan het klimaat = io debeva adaptar me al climate


wens ZN

1 (begeerte) desiro, desiderio, voluntate, appetentia
onvervulbare -- = desiro/desiderio irrealisabile
vrome -- = illusion (van)
op -- van = secundo le desiro/le desiderio de
dit is naar -- = isto es secundo nostre desiros/desiderios
tegen de -- van zijn moeder = contra le voluntate de su matre
een -- uiten = exprimer un desiro/un desiderio
de -- is de vader van de gedachte = le desiro/desiderio conditiona nostre pensatas
iemands -- vervullen = exaudir/realisar le desiro/le desiderio de un persona, facer le voluntate de un persona
iemands -- respecteren = respectar le voluntate de un persona
heb je nog --en voor je verjaardag? = que volerea tu haber pro tu anniversario?
2 (wat men iemand toewenst) desiro, desiderio, voto
onze beste --en voor het nieuwe jaar = nostre melior desiros/desiderios/votos pro le nove anno, nostre optime augurios pro le nove anno


wensbeeld ZN

1 ideal, phantasia, sonio


wensdroom ZN

1 (droom waarin een wens tot uiting komt) sonio in le qual se manifesta un desiro/desiderio
2 (droombeeld) ideal, (niet te verwezenlijken) chimera, illusion


wenselijk BN

1 desirabile, desiderabile
het zou -- zijn dat = il serea desirabile/desiderabile que


wenselijkheid ZN

1 desirabilitate, desiderabilitate


wensen WW

1 (verlangen) desirar, desiderar, voler
rust -- = desirar/desiderar tranquillitate
-- rijk te zijn = desirar/desiderar esser ric
rust -- = voler haber le pace
dat laat veel te -- over = isto lassa multo a desirar/a desiderar
ik wens gehoorzaamd te worden = io vole que on me obedi
zoals u wenst = como vos desira/desidera/vole
2 (dulden, willen) voler
ik wens me niet door jou te laten bevelen = io non supporta que tu me da ordines/que tu me commanda
3 (verlangen te hebben) desirar, desiderar
wat wenst u? = que desira/desidera vos?
4 (toewensen) desirar, desiderar, facer votos pro
iemand een goede vakantie -- = desirar bon vacantias a un persona


wensend BN

1 (TAAL) optative
--e wijs = modo optative, optativo


wenskaart ZN

1 carta de salute/de votos


wentelen WW

1 facer un movimento de rotation, rotar, girar, tornar, pivotar
--de beweging = movimento giratori
de deuren wentelen om hun as = le portas pivota circum/circa lor axe
de hemellichamen wentelen om hun assen = le corpores celeste gravita circum lor axes
iets door het meel -- = farinar un cosa, rolar un cosa in le farina


wenteling ZN

1 movimento giratori, rotation, giration, (keer dat iets wentelt) torno, revolution
drie --en maken = facer tres tornos


wentelteefje ZN

1 trencho {sj} de pan frite


wenteltrap ZN

1 scala helicoide/in helice/tornante/a caracol/a vite/(in) spiral


wenteltrapvormig BN

1 helicoide


wentelwiek ZN

1 helicoptere


wereld ZN

1 mundo, terra
zintuiglijk waarneembare -- = mundo sensibile
bewoonde -- = mundo habitate
literaire -- = mundo litterari
mohammedaanse -- = mundo musulman
oude -- = vetule mundo
nieuwe -- = nove mundo
derde -- = tertie mundo
ontredderde -- = mundo disfacte
stoffelijke -- = mundo physic
wetenschappelijke -- = mundo scientific/del scientia
omgekeerde -- = mundo al inverso
(hiernamaals) de andere -- = le altere mundo
schepping van de -- = creation del mundo
man van de -- = homine del mundo
vrouw van de -- = femina del mundo
atlas van de gehele -- = atlas del mundo integre
de vrije -- = le mundo libere
toestand in de -- = actualitate mundial
de -- afreizen = (per)currer le mundo
van de (gehele) -- = mundial
van de -- = mundan
ter -- komen = venir al mundo, nascer
ter -- brengen = parer, parturir
er ging een -- voor hem open = il se aperiva un mundo nove pro ille
ieder leeft in zijn eigen -- = cata uno vive in su proprie mundo
voor God en de -- = ante Deo e ante le homines
de -- vaarwel zeggen = renunciar al mundo
hogere sferen van de politieke -- = alte spheras del politica
iemand naar de andere -- helpen = inviar/expedir un persona in le altere mundo, occider un persona
tegen de -- gaan = morder le pulvere
een misverstand uit de -- helpen = dissipar un mal interpretation
het grootste gelijk van de -- hebben = haber completemente ration
een -- aan mogelijkheden = un mundo de possibilitates
degene die dat gerucht de -- in heeft gestuurd = le persona qui ha inventate iste ruito/rumor
wat is de -- toch klein! = que parve es le mundo!
het leek of de -- verging = il pareva le fin del mundo
midden in de -- staan = haber/menar un vita active
daar ligt een -- van verschil tussen = il ha un mundo de differentia inter illos
dat is niet van deze -- = isto non pertine a iste mundo
het --je van de homo's = le mundo del homosexuales, le subcultura gay (E)


wereldas ZN

1 axe del mundo/del terra/del sphera terrestre


wereldas ZN

1 axe del mundo


wereldatlas ZN

1 atlas del mundo


wereldbank ZN

1 banca mundial


wereldbedrijf ZN

1 interprisa mundial


wereldbedwinger ZN

1 Zie: wereldbeheerser


wereldbeeld ZN

1 (voorstelling omtrent de werkelijkheid) vision del mundo, conception del mundo
het -- van het christendom = le vision del mundo del christianismo, vision christian del mundo
geocentrisch -- = vision/systema astronomic geocentric, geocentrismo
2 (aspect van de wereld) mundo
Japan beheerst economisch het -- = Japon domina le mundo economicamente, Japon es le maestro del mundo economic, Japon ha le suprematia economic


wereldbefaamd BN

1 de fama mundial
-- produkt = producto de fama mundial


wereldbeheerser ZN

1 maestro del mundo


wereldbekend BN

1 Zie: wereldberoemd


wereldbeker ZN

1 Zie: wereldcup


wereldberoemd BN

1 mundialmente famose, de fama/renomine mundial/universe/universal
-- worden = ganiar fama universal


wereldberoemdheid ZN

1 (ook persoon) celebritate mundial


wereldbeschouwing ZN

1 conception/concepto/vision del mundo


wereldbestel ZN

1 Zie: wereldorde


wereldbetekenis ZN

1 signification mundial


wereldbevolking ZN

1 population mundial


wereldbewoner ZN

1 habitante del mundo


wereldbibliotheek ZN

1 bibliotheca universal


wereldbol ZN

1 globo/sphera terrestre


wereldbond ZN

1 liga/union mundial
Wereldbond voor Interlingua = Union Mundial pro Interlingua, U.M.I.


wereldboom ZN

1 arbore cosmic


wereldbrand ZN

1 conflagration mundial


wereldburger ZN

1 (mens) esser human, habitante del mundo
de nieuwe -- = le neonato
2 (kosmopoliet) cosmopolita, cive/citatano del mundo


wereldburgerlijk BN

1 cosmopolita


wereldburgerschap ZN

1 cosmopolitismo


wereldcentrum ZN

1 centro mundial


wereldconcern ZN

1 interprisa multinational/plurinational


wereldconferentia ZN

1 congerentia mundial


wereldcongres ZN

1 congresso mundial


wereldconjunctuur ZN

1 conjunctura mundial


wereldconsumptie ZN

1 consumo/consumption mundial


wereldcrisis ZN

1 crise/crisis mundial


wereldcup ZN

1 cuppa mundial/del mundo


werelddeel ZN

1 parte del mundo, continente
de vijf --en = le cinque partes del mundo
het zwarte -- = le continente nigre/african


wereldeconomie ZN

1 economia mundial


wereldeinde ZN

1 fin del mundo


wereldfaam ZN

1 fama/renomine mundial


wereldfederalisme ZN

1 federalismo mundial


wereldfederatie ZN

1 federation mundial


wereldgebedsdag ZN

1 die/jorno mundial del precaria


wereldgebeuren ZN

1 eventos/actualitate mundial


wereldgebeurtenis ZN

1 evento (de importantia) mundial


wereldgeestelijke ZN

1 sacerdote/prestre secular


wereldgemiddelde ZN

1 media mundial


wereldgericht ZN

1 judicio/judicamento final, ultime judicio/judicamento


wereldgeschiedenis ZN

1 historia universe/universal/mundial/del mundo


wereldgeweten ZN

1 conscientia del mundo


wereldgezondheidsdag ZN

1 die/jorno mundial del sanitate


Wereldgezondheidsorganisatie ZN

1 Organisation Mundial del Sanitate, O.M.S.


wereldgodsdienst ZN

1 religion de character mundial, religion del mundo


wereldhandel ZN

1 commercio mundial


wereldhandelscentrum ZN

1 centro de commercio mundial


wereldhaven ZN

1 porto (de importantia) mundial, porto international


wereldheer ZN

1 sacerdote/prestre secular


wereldheerschappij ZN

1 hegemonia/dominio mundial/universal/del mundo


wereldhegemonie ZN

1 Zie: wereldheerschappij


wereldhervormer ZN

1 reformator del mundo


wereldhervorming ZN

1 reforma del mundo


wereldhistorie ZN

1 Zie: wereldgeschiedenis


wereldhuishouding ZN

1 economia mundial


wereldhulptaal ZN

1 lingua auxiliar mundial


wereldje ZN

1 (parve) mundo
het -- van de homocultuur = le subcultura gay (E)/del homosexuales
ze leeft in een klein -- = su universo es restringite, su horizontes es stricte, illa vive in su proprie mundo


wereldkaart ZN

1 mappa/carta del globo/mundo, mappamundi (L), planispherio


wereldkampioen ZN

1 campion mundial/del mundo


wereldkampioenschap ZN

1 (het zijn, titel) titulo de campion mundial/del mundo
strijden om het -- = competer pro le titulo de campion mundial
2 (competitie) campionato mundial/del mundo
de --pen voetbal = le campionatos mundial de football (E)


wereldkerk ZN

1 ecclecia universal


wereldklasse ZN

1 (SPORT) le melior sportivos/sportistas mundial/del mundo, classe mundial
hij zit in de -- = ille es inter le melior sportivos/sportistas mundial/del mundo
2 (uitmuntende kwaliteit) classe international/mundial
een voetballer van -- = un footballero {foet} de categoria international


wereldklok ZN

1 horologio de tempore universal


wereldkloot ZN

1 globo


wereldkundig BN

1 public
-- maken = render public, publicar, divulgar


wereldlijk BN

1 (niet-kerkelijk) secular, laic, profan, temporal
het -- gezag = le poter temporal, le temporalitate, le bracio secular
het --e lied = le canto profan
in -- beheer brengen = secularisar
2 (niet-kloosterlijk) secular
een --e geestelijke = un prestre/sacerdote secular


wereldliteratuur ZN

1 litteratura mundial/universal


wereldmacht ZN

1 potentia mundial, superpotentia


wereldmarkt ZN

1 mercato mundial/international/del mundo


wereldmarktprijs ZN

1 precio in le mercato mundial


wereldmerk ZN

1 marca mundial


wereldmogendheid ZN

1 potentia mundial, superpotentia


wereldmonopolie ZN

1 monopolio mundial


wereldnaam ZN

1 nomine de fama/reputation/renomine mundial, fama/reputation/renomine mundial
geleerde van -- = scientista/scientifico de reputation/fama mundial


Wereldnatuurfonds ZN EIGN

1 Fundo International pro le Defensa del Natura


wereldnieuws ZN

1 (uit de hele wereld) actualitate international
2 (van belang voor de hele wereld) nova de importantia mundial


wereldomroep ZN

1 radiodiffusion mundial, emissiones international


wereldomspannend BN

1 Zie: wereldomvattend


wereldomvattend BN

1 mundial, universe, universal, global
--e belangen = interesses mundial/global
van --e betekenis = de significantia/importantia mundial


wereldondergang ZN

1 fin del mundo


wereldonderneming ZN

1 interprisa mundial


wereldontvanger ZN

1 receptor a undas curte


wereldoorlog ZN

1 guerra mundial/global/universal
het Europa van voor de tweede -- = le Europa de ante le Secunde Guerra Mundial
de eerste -- = le Prime Guerra Mundial


wereldopinie ZN

1 opinion mundial


wereldopvatting ZN

1 Zie: wereldbeschouwing


wereldorde ZN

1 ordine del mundo


wereldorganisatie ZN

1 organisation mundial


wereldoriëntatie ZN

1 cognoscentias/cognoscimentos del mundo (contemporanee)


wereldpers ZN

1 pressa international/mundial


wereldpolitiek ZN

1 politica mundial


wereldpopulatie ZN

1 population mundial
de totale -- van een vogelsoort = le population mundial total de un specie de aves


Wereldpostvereniging, de -- ZN EIGN

1 le Union postal universal


wereldpremière ZN

1 première (F)/prime representation mundial


wereldprimeur ZN

1 Zie: wereldpremière


wereldprincipe ZN

1 principio mundial


wereldprobleem ZN

1 problema mundial/universal/del mundo


wereldproduktie ZN

1 production mundial


wereldraad ZN

1 consilio mundial
Wereldraad van Kerken = Consilio Mundial/Ecumenic del Ecclesias


wereldramp ZN

1 catastrophe mundial/universal


wereldranglijst ZN

1 classification mundial


wereldrecord ZN

1 record (E) mundial/del mundo
het -- verbeteren = batter le record mundial


wereldrecordhouder ZN

1 detentor del record (E) mundial/del mundo


wereldregering ZN

1 governamento mundial/del mundo


wereldreis ZN

1 viage circum/circa le mundo, viage del mundo


wereldreiziger ZN

1 globetrotter (E)


wereldreligie ZN

1 religion del mundo


wereldreputatie ZN

1 reputation/fama/renomine mundial


wereldreserve ZN

1 reserva mundial
--s aan olie = reservas mundial de petroleo


wereldrevolutie ZN

1 revolution mundial


wereldrijk ZN

1 imperio mundial


wereldrond ZN

1 (aardbol) mundo, terra
2 (halfrond) hemispherio
3 (hele oppervlakte der aarde) mundo, terra


wereldruim(te) ZN

1 spatio cosmic/interplanetari/del universo


werelds BN

1 (aards) temporal
2 (mondain) mundan
--e vrouw = femina mundan/del mundo
3 (wereldlijk) secular, laic, profan
--e goederen = benes secular
--e muziek = musica profan


wereldschaal ZN

1 scala mundial


wereldscheepvaart ZN

1 navigation mundial


wereldschepper ZN

1 creator del mundo, (GR. GESCH) demiurgo


wereldschepping ZN

1 creation del mundo


wereldschokkend BN

1 de repercussion mundial
--e gebeurtenissen = eventos de repercussion mundial
dat is niet zo -- = isto non ha nihil de particular


wereldsgezind BN

1 mundan


wereldsgezindheid ZN

1 mundanitate


wereldsituatie ZN

1 situation mundial


wereldslag ZN

1 battalia mundial


wereldspaardag ZN

1 jorno/die universal del sparnio


wereldstad ZN

1 metropole


wereldstelsel ZN

1 systema del mundo


wereldstreek ZN

1 region, zona


wereldsucces ZN

1 successo mundial


wereldtaal ZN

1 lingua mundial/universal/international


wereldtentoonstelling ZN

1 exposition/exhibition mundial/universal


wereldtentoonstellingsterrein ZN

1 terreno del exposition/exhibition mundial/universal


wereldtheater ZN

1 Zie: wereldtoneel


wereldtijd ZN

1 (internationale regeling) zonas international de tempore, regulation del horario mundial
2 (SPORT) tempore mundial


wereldtitel ZN

1 titulo (de campion) mundial/del mundo


wereldtoneel ZN

1 scena mundial/del mundo, theatro del mundo
een belangrijke rol spelen op het -- = jocar un rolo/parte importante super le scena mundial


wereldtonnage ZN

1 (SCHEEP) tonnellage mundial


werelduurrecord ZN

1 record (E) mundial/del mundo del hora


wereldverbeteraar ZN

1 persona qui vole meliorar le mundo, reformator del mundo


wereldverbetering ZN

1 reforma del mundo


wereldverbond ZN

1 liga mundial
-- van vakverenigingen = liga mundial de syndicatos obrer


wereldverbruik ZN

1 consumo/consumption mundial


wereldverkeer ZN

1 traffico mundial


wereldvermaard BN

1 de reputation/fama mundial/universal


wereldvermaardheid ZN

1 reputation/fama mundial/universal


wereldveroveraar ZN

1 conquisitor del mundo


wereldverovering ZN

1 conquesta del mundo


wereldvervoer ZN

1 transporto mundial


wereldverwoesting ZN

1 devastation del mundo


wereldverzakend BN

1 ascetic


wereldverzaking ZN

1 renunciamento/renunciation al mundo


wereldvisie ZN

1 vision del mundo


wereldvloot ZN

1 flotta mundial


wereldvoorraad ZN

1 Zie: wereldreserve


wereldvrede ZN

1 pace mundial/universal


wereldvreemd BN

1 alien/estranie al mundo, foris del mundo, foris del realitate


wereldwijd BN

1 mundial, universal
--e verspreiding = universalisation


wereldwijs BN

1 qui ha le experientia del mundo/vita, experimentate


wereldwinkel ZN

1 magazin ubi on vende productos del tertie mundo


wereldwonder ZN

1 meravilia del mundo
de zeven --en = le septe meravilias del mundo


wereldzee ZN

1 oceano


wereldziekte ZN

1 pandemia


weren WW

1 (tegenhouden) repeller, repulsar, non admitter, (buitensluiten) excluder
de vliegen -- = chassar {sj} le mosquitos (S)
de kou -- = proteger se del frigido
wij kunnen hem niet -- = nos non pote prohiber le le entrata
2
(zich verdedigen) zich -- = defender se (contra), resister
3
(zijn best doen) zich -- = effortiar se
zich flink -- = facer effortios energic


werf ZN

1 (SCHEEP) cantier naval
2 (plaats waar goederen opgestapeld liggen) disbarcatorio, imbarcatorio, deposito
3 (erf) corte


werfagent ZN

1 agente de recrutamento


werfarbeider ZN

1 obrero de un cantier naval


werfbaas ZN

1 chef (F) de un cantier naval


werfbureau ZN

1 bureau (F)/officio de recrutamento


werfcampagne ZN

1 campania de recrutamento


werfkantoor ZN

1 Zie: werfbureau


werfkraan ZN

1 grue de un cantier naval


werfpersoneel ZN

1 personal de un cantier naval


werfpremie ZN

1 premio de recrutamento


werfstelsel ZN

1 systema de recutamento


wering ZN

1 (het weren, het tegengaan) (van personen) exclusion, (van ziekte, e.d.) prevention, (van onrechtmatigheid) repression, suppression
-- van minderjarigen = exclusion de minores
commissie tot -- van schoolverzuim = commission pro combatter/contra le absentismo scholar
2 (SCHERMEN) parada


werk ZN

1 labor, travalio, occupation, (baan OOK) empleo
lichamelijk -- = travalio/labor corporal
geschoold -- = travalio/labor qualificate
winstgevend -- = travalio/labor lucrative
ondankbaar -- = travalio/labor ingrate
intellectueel -- = travalio/labor intellectual/cerebral
openbare --en = obras/labores/travalios public
te veel -- = excesso de travalio/de labor
-- in groepsverband = travalio/labor collective/in equipa
aan het -- zijn = esser al labor/al travalio
aan het -- gaan = mitter se al labor/al travalio
-- zoeken = cercar labor/travalio
-- verschaffen/geven aan, te -- stellen = dar labor/travalio a, emplear
administratief -- = labor/travalio administrative
zwart -- = labor/travalio nigre/clandestin
zittend -- = travalio/labor sedentari
zwaar -- = travalio/labor pesante
-- aan de lopende band = labor/travalio al catena
los -- = travalio/labor occasional
te -- gaan = ager, operar, proceder
behoedzaam/bezonnen te -- gaan = ager con ponderation, proceder cautemente
alles in het -- stellen = facer tote le possibile
afgesproken -- = collusion
2
(SCHEEP) levend -- = obras vive, carina
dood -- = obras morte
3 (boek, artistiek werk) obra, opera
satirisch -- = obra satiric
volledige --en = obras complete
nagelaten -- = obra posthume
4 (vezels) stoppa
met -- opvullen = stoppar
van het -- = stoppose
5 (mechanisme) mechanismo, (van uurwerk) movimento
6
--en van barmhartigheid, charitatieve --en = obras/operas de misericordia/de caritate


werkanalyse ZN

1 analyse (-ysis) del travalio


werkbaar BN

1 (bruikbaar) utilisabile, practicabile, facibile, con le qual on pote laborar/travaliar, operational
-- compromis = compromisso facibile/practicabile/acceptabile
deze methode is niet -- = iste methodo non es practicabile/operational
2 (waarin te werken is)
een --e atmosfeer = un ambiente/atmosphera que permitte travaliar/laborar


werkbaas ZN

1 conductor de travalio/de labor, (ploegbaas, voorman) prime obrero, chef (F) de equipa


werkbank ZN

1 banco de travalio/labor, cavalletto


werkbespreking ZN

1 reunion de travalio/de labor, discussion super le progressos (del labor/travalio)


werkbezoek ZN

1 visita de labor/de travalio
de minister gaat op -- = le ministro interprende un visita de travalio


werkbij ZN

1 ape operari/obrer/neutre


werkbijeenkomst ZN

1 Zie: werkbespreking


werkblad ZN

1 (tafelblad) tabuliero/plano de travalio/labor
2 (blad papier) folio (de papiro)


werkboekje ZN

1 (oefenboekje) quaderno de exercitios
2 (boekje met gegevens over het werk) libretto del travalio/del labor


werkbroek ZN

1 pantalon(es) de labor/de travalio


werkcapaciteit ZN

1 potentia de travalio/de labor


werkcollege ZN

1 travalios/labores practic, seminario


werkcomité ZN

1 commission/committee (E) executive


werkcoupé ZN

1 compartimento de servicio


werkdadig BN

1 efficace


werkdadigheid ZN

1 efficacitate, efficacia


werkdag ZN

1 die/jorno de labor/de travalio, (duur) jornata de labor/de travalio
een achturige -- = un jornata de octo horas


werkdefinitie ZN

1 definition de labor/de travalio


werkdiner ZN

1 dinar de labor/de travalio


werkdocument ZN

1 documento de labor/de travalio


werkdruk ZN

1 (drukte) pression de labor/de travalio
2 (TECHN) pression effective


werkduur ZN

1 durata/duration de labor/de travalio


werkeiland ZN

1 insula artificial, (booreiland) platteforma de forage


werkelijk BN

1 (wezenlijk bestaand) real, ver, veritabile, effective, (feitelijk) actual
-- gevaar = periculo real
--e reden = ration real/ver/veritabile
--e verblijfblaats = domicilio veritabile/actual
--e leven = vita currente
(THEOL) --e aanwezigheid van God = presentia real de Deo
--e verbetering = (a)melioration positive
deze figuur heeft -- bestaan = iste personage ha existite realmente
2 (actief) active, real
--e schulden = debitas real/active
in --e dienst = in servicio active


werkelijkheid ZN

1 realitate
de alledaagse -- = le realitate quotidian/de cata die/de tote le jornos
de -- verdoezelen = velar le realitate
-- worden = realisar se, materialisar se
dat is in strijd met de -- = isto non es conforme al realitate
de -- heeft al mijn verwachtingen overtroffen = le realitate ha superate tote mi sperantias
rekening houden met de -- = tener conto del realitate
de -- onder ogen zien = vider le cosas in facie, esser realistic
tot de -- terugkeren = revenir al realitate/al terra
in -- = in realitate
2 (feit) facto
schijn en -- = facto e fiction


werkelijkheidsbeschrijving ZN

1 description del realitate


werkelijkheidsbesef ZN

1 conscientia del realitate


werkelijkheidsgehalte ZN

1 nivello de realitate


werkelijkheidszin ZN

1 senso del realitate(s), realismo
gebrek aan -- = irrealismo


werkeloos BN

1 (niet bezig) inactive
2 Zie: werkloos


werkeloosheid ZN

1 (het niet bezig zijn) inaction
2 Zie: werkloosheid


werken WW

1 (werk doen) laborar, travaliar, (TECHN ook) operar
hard -- = laborar/travaliar multo
met de handen -- = laborar/travaliar con le manos
zich in het zweet -- = mitter/poner se in sudor
zich dood -- = occider se per un excesso de labor/travalio
naar een model/voorbeeld -- = laborar/travaliar secundo un modello/un exemplo
op het land -- = laborar/travaliar al campos
aan iets -- = laborar/travaliar a/in un cosa
aan zijn conditie -- = (a)meliorar su condition/forma, poner se/mitter se in forma
met een computer -- = laborar/travaliar con un computator/computer (E)
hij werkt met twintig man personeel = ille labora/travalia con vinti/viginti empleatos
voor niets -- = laborar/travaliar pro nihil
-- voor school = laborar/travaliar pro le schola
voor een examen -- = laborar/travaliar pro un examine, preparar un examine
er wordt aan gewerkt = on se occupa de illo
-- in klei = laborar/travaliar (in) le argilla
(SPORT) -- aan de ringen = travaliar al/in le anellos
2 (uitwerking hebben) ager, haber effecto, operar
dit geneesmiddel werkt niet = iste medicina non ha effecto
dit geneesmiddel werkt snel = iste medicamento age rapidemente
heilzaam -- = haber un effecto salutar
deze maatregelen werken heel goed = iste mesuras opera multo ben/con multe efficacia
3 (functioneren) functionar, operar
dit toestel werkt elektrisch = iste apparato functiona electricamente
dit apparaat werkt niet = iste apparato non functiona
goed -- = functionar ben
zo werkt dat niet = isto non functiona assi
zijn hersens laten -- = usar su cerebro
4 (aan een beweging/vervorming onderhevig zijn) distorquer se
(SCHEEP) de lading werkt = le carga se move
5 (gisten) esser in fermentation, fermentar
6
op iemands gemoed -- = emover le corde de un persona
7
een ongewenst iemand eruit -- = disfacer se/disembarassar se de un persona indesirabile
8
iets in de hand -- = adjutar a un cosa


werkend BN

1 (arbeidend) active, laboriose
--e vulkaan = vulcano active/in activitate
-- leven = vita active
--e leden van een vereniging = membros active de un club (E)
--e vrouwen = feminas qui labora/travalia
--e deel van de bevolking = sector active del population
--e klasse = classes laboriose
2 (bewegend) mobile
--e delen van een machine = partes mobile/mechanica de un machina
3 (gevolgen teweegbrengend) active, (FIL) efficiente
--e oorzaak = causa efficiente


werker ZN

1 laborator, travaliator, (arbeider OOK) obrero
maatschappelijk -- = travaliator/laborator/assistente social


werkervaring ZN

1 experientia de labor/de travalio


werkezel ZN

1 (FIG) persona qui labora/travalia multo, cavallo de labor/de travalio


werkgarantie ZN

1 garantia de labor/travalio


werkgebied ZN

1 area de labor/travalio, terreno, dominio
dat ligt buiten het -- van de organisatie = isto es foras del dominios del organisation


werkgeheugen ZN

1 (COMP) memoria operative


werkgelegenheid ZN

1 empleo, occupation
volledige -- = plen empleo
-- scheppen = crear empleos
de -- verruimen = augmentar le volumine del empleo


werkgelegenheidsbeleid ZN

1 politica del empleo


werkgelegenheidsgarantie ZN

1 garantia de empleo


werkgelegenheidsplan ZN

1 plano pro le creation de empleos


werkgelegenheidspolitiek ZN

1 Zie: werkgelegenheidsbeleid


werkgelegenheidsprogramma ZN

1 programma pro le/de creation de empleos


werkgemeenschap ZN

1 communitate de labor/de travalio


werkgerei ZN

1 utensiles


werkgever ZN

1 dator de labor/de travalio, empleator


werkgeversbijdrage ZN

1 contribution del empleatores


werkgeversorganisatie ZN

1 organisation de empleatores


werkgeversverbond ZN

1 liga de empleatores


werkgeversverklaring ZN

1 certificato/declaration del empleator


werkgroep

1 gruppo/equipa de labor/de travalio, (op de universiteit) seminario
interdisciplinaire -- = equipa interdisciplinari


werkhanden ZN MV

1 manos de travaliator, (ruw) manos rugose, (eeltig) manos callose


werkhervatting ZN

1 reprisa del labor/travalio


werkhoogte ZN

1 (platvorm om op de werken) platteforma
2 (hoogte die geschikt is om aan te werken) altor adequate pro travaliar


werkhouding ZN

1 (stand van het lichaam) position de labor/de travalio
2 (houding, motivatie) attitude concernente le labor/le travalio


werkhout ZN

1 ligno de construction


werkhuis ZN

1 casa ubi on travalia/labora como nettatrice domestic


werkhypothese ZN

1 hypothese (-esis) operational/de labor/de travalio


werking ZN

1 (het functioneren) functionamento, action, activitate, operation
-- van een machine = functionamento de un machina
-- van het hart = functionamento del corde
-- van de hersenen = functionamento cerebral/del cerebro
optimale -- = functionamento optime
gebrekkige -- = functionamento defectuose
vulkanische -- = activitate vulcanic
in -- = in functionamento, in action, in activitate
in -- stellen = mitter/poner in functionamento/action/operation, actuar, actionar
buiten -- stellen = mitter/poner foras de action/de servicio
in volle -- zijn = esser in plen functionamento/action
de wet treedt op 15 januari in -- = le lege entra in vigor le dece-cinque de januario
2 (uitwerking) action, effecto
magnetische -- = action magnetic
chemische -- = action magnetic
optische -- = effecto optic
stimulerende -- = effecto stimulante
heilzame -- = effecto salutari
geneeskrachtige -- = action curative
pijnstiller met een snelle -- = sedativo de action rapide
cathartische -- van de kunst = action cathartic del arte
nuttige -- van een machine = efficientia de un machina
(JUR) opschortende -- = effecto suspensive
met dubbele -- = a duple effecto
3 (beweging, vervorming) joco
er komt -- in het ijs = le glacie comencia a mover se
4
-- van een horloge = mechanica de un horologio
5 (FIL) efficientia


werkingsduur ZN

1 durata/duration del effecto


werkingsintegraal ZN

1 integral de action


werkingssfeer ZN

1 sphera/campo/radio de action


werkinhoud ZN

1 contento de un empleo


werkje ZN

1 (werk) (parve) labor, (parve) travalio
2 (patroon) motivo
er zit een -- in de gordijnen = il ha un motivo in le cortinas
3 (geschriftje) opusculo


werkkamer ZN

1 camera/cabinetto de travalio/de labor


werkkamp ZN

1 (werkweek) campo de travalio/de labor
2 (strafkamp) campo de labor/travalio fortiate


werkkapitaal ZN

1 capital de exploitation {plwa}


werkkiel ZN

1 blusa


werkkleding ZN

1 vestimentos de labor/de travalio


werkkleren ZN MV

1 Zie: werkkleding


werkklimaat ZN

1 climate/ambiente/atmosphera de labor/de travalio


werkkracht ZN

1 (persoon) travaliator, laborator, empleato, (MV) mano de obra
gebrek aan goede --en = manco de mano de obra competente
2 (kracht om te werken) capacitate/potentia de labor/de travalio, energia


werkkring ZN

1 (werk, baan) empleo, travalio, labor, occupation
een passende -- vinden = trovar un empleo adequate
2 (werkomstandigheden) ambiente de labor/travalio


werkkuil ZN

1 fossa de reparationes


werklamp ZN

1 lampa de scriptorio/de bureau (F)


werklast ZN

1 volumine del carga


werkliedenvereniging ZN

1 association obrer/de obreros, syndicato obrer


werklijn ZN

1 (NAT) linea de action


werkloon ZN

1 salario, paga


werkloos BN

1 (zonder iets te doen) inactive, otiose
-- toezien = reguardar/mirar sin facer nihil
2 (zonder baan) sin empleo, sin labor, sin travalio, sin occupation, disoccupate
--e jongeren = juvenes sin empleo


werkloosheid ZN

1 disoccupation
structurele -- = disoccupation structural
conjuncturele -- = disoccupation conjunctural
technologische -- = disoccupation technologic
langdurige -- = disoccupation prolongate/de longe durata/de longe duration
verborgen -- = disoccupation invisibile/disguisate
bestrijding van de -- = lucta contra le disoccupation
het schrikbeeld der -- = le spectro del disoccupation


werkloosheidsbestrijding ZN

1 lucta contra le disoccupation


werkloosheidscijfer ZN

1 cifra de disoccupation


werkloosheidskas ZN

1 fundo de disoccupation


werkloosheidspercentage ZN

1 percentage de disoccupation


werkloosheidsstatistiek ZN

1 statistica de disoccupation


werkloosheidsuitkering ZN

1 indemnitate/paga de disoccupation


werkloosheidsverzekering ZN

1 assecurantia contra le disoccupation


werkloosheidsvraagstuk ZN

1 problema del disoccupation


werkloze ZN

1 disoccupato


werklozenkas ZN

1 cassa pro disoccupatos


werklunch ZN

1 lunch (E)/prandio de labor/de travalio


werklust ZN

1 ardor/amor al labor/travalio, energia, enthusiasmo pro su labor/travalio


werkmaatschappij ZN

1 (onderdeel van een onderneming) filial
2 (maatschappij tot het uitvoeren van werken) societate de construction


werkman ZN

1 laborator, travaliator, obrero


werkmateriaal ZN

1 material (pro su labor/travalio)


werkmeester ZN

1 Zie: werkbaas


werkmethode ZN

1 methodo de labor/de travalio


werkmier ZN

1 formica obrera


werkmilieu ZN

1 Zie: werkklimaat


werknemer ZN

1 empleato, obrero salariate, travaliator, laborator


werknemersbijdrage ZN

1 contribution del empleatos


werknemersorganisatie ZN

1 organisation obrer, (vakbond) syndicato obrer


werknemersverklaring ZN

1 declaration del empleato


werkobject ZN

1 objecto de labor/de travalio


werkonderbreking ZN

1 interruption/suspension/arresto/cessation del travalio/del labor


werkontbijt ZN

1 jentaculo/jentar de labor/de travalio


werkos ZN

1 bove de labor


werkoverleg ZN

1 Zie: werkbespreking


werkpaard ZN

1 (paard) cavallo de labor
2 (persoon) cavallo de labor


werkpak ZN

1 Zie: werkkleding


werkpauze ZN

1 pausa


werkplaats ZN

1 loco de labor/de travalio, officina, (van kunstenaar) studio


werkplan ZN

1 plano/programma de labor/de travalio/de action/de activitate, (planning) planification


werkplek ZN

1 loco de travalio/de labor


werkploeg ZN

1 equipa de travalio/labor


werkplunje ZN

1 (vetule) vestimentos de labor/de travalio


werkprestatie ZN

1 labor/travalio realisate


werkprogram(ma) ZN

1 Zie: werkplan


werkput ZN

1 puteo (de labor/de travalio)


werkrapport ZN

1 reporto del labor/del travalio


werkrooster ZN

1 horario de labor/de travalio, empleo del tempore


werkruimte ZN

1 Zie: werkplaats


werkschema ZN

1 empleo del tempore, schema de travalio/de labor, plano de operation(es), programma del travalios/del labores
een -- maken = organisar le empleo del tempore


werkschoenen ZN MV

1 calceos/scarpas de labor/de travalio


werkschort ZN

1 blusa


werkschuw BN

1 rebelle al labor/al travalio, (lui) pigre


werkschuwheid ZN

1 repugnantia/aversion pro le labor/le travalio, (luiheid) pigressa, pigritia


werksfeer ZN

1 Zie: werkklimaat


werksituatie ZN

1 conditiones/situation de labor/de travalio


werkslaaf ZN

1 (iemand die aan zijn werk verslaafd is) sclavo/fanatico/drogato del labor/del travalio
2 (iemand die op zijn werk als een slaaf wordt uitgebuit) sclavo


werksoort ZN

1 typo de labor/de travalio


werkstaker ZN

1 exoperante


werkstaking ZN

1 exopero


werkster ZN

1 (zij die werkt) travaliatora, obrera
maatschappelijk -- = assistente social
2 (schoonmaakster) nettatrice domestic
3 (werkmier/bij) obrera


werkstercel ZN

1 cellula de obrera


werkstudent ZN

1 studente/studiante laborator/travaliator/obrero


werkstuk ZN

1 pecia de labor/de travalio, obra


werktafel ZN

1 tabula de labor/de travalio, (werkbank) banco


werktekening ZN

1 designo technic


werktempo ZN

1 rhythmo/tempo (I) del labor/travalio


werkterrein ZN

1 (terrein waarop men werkt) terreno/area de labor/de travalio
2 (terrein waarop een werkzaamheid zich beweegt) campo/radio de action, sphera de activitate, dominio, (vakgebied) specialitate


werktijd ZN

1 durata/duration del labor/del travalio, horas de travalio/de labor
verkorting van de -- = reduction del horas de travalio
onregelmatige --en = horas de labor/travalio irregular
glijdende --en = horarios mobile/flexibile/variabile


werktijdendregeling ZN

1 regulation del horas de labor/travalio


werktijdverkorting ZN

1 reduction del horas de labor/de travalio


werktitel ZN

1 titulo provisori/provisional


werktuig ZN

1 apparato, instrumento, utensile, machina, ingenio
stenen --en = utensiles lithic
tot iemands -- worden = devenir le instrumento de un persona
een -- in Gods hand zijn = esser un instrumento in le manos de Deo


werktuigbouwer ZN

1 Zie: werktuigbouwkundige


werktuigbouwkunde ZN

1 ingenieria mechanic


werktuigbouwkundig BN

1 mechanic
-- ingenieur = ingeniero mechanic, constructor mechanico


werktuigbouwkundige ZN

1 constructor mechanico, ingeniero mechanic


werktuigkunde ZN

1 mechanica


werktuigkundig BN

1 mechanic
-- ingenieur = ingeniero mechanic


werktuiglijk BN

1 machinal, mechanic, automatic, (plichtmatig, obligaat) perfunctori
--e beweging = movimento/gesto automatic/machinal/mechanic


werkuur ZN

1 hora de labor/de travalio


werkveld ZN

1 Zie: werkterrein-2


werkverdeling ZN

1 organisation/division del labor/del travalio


werkvergadering ZN

1 reunion de labor/de travalio


werkvergunning ZN

1 permisso/certificato/carta de travalio/de labor


werkverkeer ZN

1
woon- -- = traffico del habitation al loco de travalio/al labor


werkvermogen ZN

1 capacitate de travalio/de labor, energia


werkverruimend BN

1
--e maatregelen = mesuras pro le creation de nove empleos


werkverschaffing ZN

1 labores public pro diminuer le disoccupation, provision de empleos
(FIG) dit is puur -- = isto es un labor/travalio inutile/superflue


werkverslaafde ZN

1 Zie: werkslaaf-1


werkvertrek ZN

1 officio, bureau (F)


werkvloer ZN

1 posto de labor/travalio
op de -- leeft de gedachte dat = inter le personal existe le idea que


werkvolk ZN

1 obreros, mano de obra


werkvoorbereider ZN

1 (functionaris die naar efficiënte werkmethoden zoekt) analysta del labor/del travalio
2 (iemand die werkzaamheden voorbereidt) preparator/planificator del labor/travalio


werkvoorbereiding ZN

1 preparation/planification del labor/travalio


werkvoorziening ZN

1 creation de empleos, (werkverschaffing) provision de empleos


werkvorm ZN

1 arte
textiele --en = arte textile


werkvrouw ZN

1 nettatrice domestic


werkweek ZN

1 (week mbt de uren dat men werkt) septimana de travalio/de labor
40-urige -- = septimana de 40 horas de travalio/de labor
2 (mbt school) septimana de studio
op/met -- zijn = haber un septimana de studio


werkweekverkorting ZN

1 reduction del tempore/horas de labor/de travalio


werkweigeraar ZN

1 (iemand die opgedragen werk weigert te verrichten) persona qui refusa de executar un travalio/un labor
2 (iemand die aangeboden werk niet aanvaardt) persona qui refusa de acceptar un travalio/un labor


werkwijze ZN

1 modo de labor/de travalio, methodo (de labor/de travalio), (procedure) procedimento, procedura
dit is de normale -- = isto es le procedimento normal/habitual/standard (E)
de goede -- hanteren = sequer le procedura correcte/standard (E)


werkwillige ZN

1 non-exoperante


werkwoord ZN

1 verbo
(on)regelmatig -- = verbo (ir)regular
overgangelijk -- = verbo transitive
onovergankelijk -- = verbo intransitive, intransitivo
onpersoonlijk -- = verbo impersonal/unipersonal
wederkerend -- = verbo reflexive/pronominal
duratief -- = verbo durative
inchoatief -- = verbo inchoative
intensief -- = verbo intensive
defectief -- = verbo defective
sterk -- = verbo irregular
zwak -- = verbo regular
(on)scheidbaar --en = verbos con prefixos (in)separabile
een -- in de tegenwoordige tijd zetten = mitter un verbo al presente
een -- vervoegen = conjugar un verbo


werkwoordelijk BN

1 verbal
-- gezegde = predicato verbal
-- deel van het gezegde = parte verbal del predicato (nominal)
--e uitdrukking = locution verbal
het -- gebruik van woorden = le uso verbal de parolas, le uso de parolas como verbos


werkwoordsstam ZN

1 radice verbal/de un verbo, radical


werkwoordsuitgang ZN

1 desinentia verbal


werkwoordsvorm ZN

1 forma verbal


werkzaam BN

1 (werkend)
een --e vulkaan = un vulcano active/in activitate
hij is -- op een fabriek = ille labora/travalia in un fabrica
hij is -- in het onderwijs = il es in le inseniamento
2 (effectief/krachtig werkend) active, efficace, effective, efficiente, operante
-- middel = medio efficace
-- bestanddeel/kracht = agente
--e bestanddelen in waspoeder = ingredientes/elementos active de un detergente
(TECHN) de --e druk = le pression active/effective
de --e stroom = le currente active/effective
een niet -- geneesmiddel = un remedio inefficace
(R.K.) --e genade = gratia efficace/operante
3 (arbeidzaam) active, industriose, laboriose, diligente, assidue, dynamic
een -- leven leiden = menar un vita industriose/laboriose/active
--e jongen = puero active/laboriose/assidue


werkzaamheden ZN MV

1 activitates, occupationes, labores, travalios
huishoudelijke -- = labores/travalios domestic
journalistische -- = activitates jornalistic
voorbereidende -- = labores/travalios preparatori/preliminar
dagelijkse -- = activitates quotidian/de cata die
de -- van een commissie = le abores/travalios/activitates de un commission


werkzaamheid ZN

1 (vlijt) zelo, application, laboriositate, diligentia, assiduitate, activitate
2 (het werkzaam zijn) labor, travalio
3 (uitwerking) efficacia, efficacitate, efficientia


werkzoekende ZN

1 persona in cerca de un empleo, disoccupato


werpanker ZN

1 ancora a jecto, grappin


werpen WW

1 (gooien) jectar, lancear, projectar, (wegslingeren) jacular
weer -- = rejectar, relancear
iemand op de grond -- = jectar un persona a terra
de eerste steen -- = jectar le prime petra
iemand met stenen -- = lancear petras a un persona
met dobbelstenen -- = jectar le datos
het anker -- = jectar le ancora
omhoog/in de lucht -- = jectar in le aere
discus -- = lancear discos
iets in het vuur -- = jectar un cosa al foco
de schuld op iemand -- = jectar le culpa a un persona
bommen op de stad -- = bombardar le urbe, laxar bombas super de le urbe
een schaduw -- op = jectar/projectar/projicer un umbra super
zich op iets -- = lancear se super un cosa
zich aan de voeten van iemand -- = jectar se al pedes de un persona
iemand in de gevangenis -- = (in)carcerar un persona
een smet -- op = macular
2 (baren) filiar
biggen -- = filiar porchettos


werper ZN

1 (iemand die werpt) jectator, lanceator
2 (SPORT) lanceator, pitcher (E)


werphengel ZN

1 canna a lancear


werpheuvel ZN

1 (SPORT) monticulo del lanceator/pitcher (E)


werpkracht ZN

1 fortia de projection


werplans ZN

1 Zie: werpspies


werplijn ZN

1 (SCHEEP) linea de ammarrage, ammarra


werplood ZN

1 plumbo de sonda


werpnet ZN

1 rete a lancear


werpnummer ZN

1 (SPORT) lanceamento


werppijl ZN

1 dardo


werpplaat ZN

1 Zie: werpheuvel


werpschicht ZN

1 dardo


werpspeer ZN

1 Zie: werpspies


werpspel ZN

1 jocos de datos


werpspies ZN

1 javelotto, (lang en dun) javelina, (OUDH) pilum


werptechniek ZN

1 technica del lancear, (honkbal) technica del pitcher (E)


werptijd ZN

1 tempore/saison (E) del filiation


werptol ZN

1 turbine


werptuig ZN

1 (projectiel) projectil, missile
2 (slingertuig) arma de jecto, catapulta, (blijde) ballista


werst ZN

1 verste (R)


wervel ZN

1 (ANAT) vertebra, spondylo
sacrale wervels = vertebras sacral/sacrate
specialist op het gebied van de --s = vertebrotherapeuta
2 (werveling) vortice
3 (pen voor het spannen van de snaren) cavilia


wervelader ZN

1 vena vertebral


wervelbeweging ZN

1 movimento torneante/vorticose


wervelboog ZN

1 arco vertebral


wervelbreuk ZN

1 fractura vertebral


wervelen WW

1 tornear, rotar vorticosemente


wervelend BN

1 vorticose, torneante
--e dans = dansa vorticose
--e draaikolk = vortice torneante
--e show = show (E) spectacular, spectaculo brillante


wervelgat ZN

1 Zie: wervelholte


wervelgewricht ZN

1 articulation/juncto (inter)vertebral


wervelholte ZN

1 foramine vertebral


werveling ZN

1 vortice


wervelkamer ZN

1 camera de turbulentia


wervelkanaal ZN

1 canal vertebral/medullar/rachidee/spinal


wervelkolom ZN

1 columna/colonna vertebral, spina dorsal, rhachis


wervelkolompijn ZN

1 rhachialgia


wervellichaam ZN

1 corpore vertebral/del vertebra


wervelontsteking ZN

1 spondylitis


wervelpijn ZN

1 dolor/algia vertebral


wervelslagader ZN

1 arteria vertebral


wervelstorm ZN

1 cyclon, huracan, tornado, typhon


wervelvormig BN

1 vertebrate


wervelwind ZN

1 vortice de vento, vento vorticose/cyclonal, tornado
circulaire -- = vento vorticose circular
als een -- binnenstormen = entrar como un tornado


wervelzenuw ZN

1 nervo vertebral


werven WW

1 (in het openbaar in dienst nemen) recrutar, inrolar
soldaten -- = recrutar/inrolar soldatos
matrozen -- = recrutar/inrolar marineros
2 (overhalen zich aan te sluiten) recrutar
leden -- = recrutar membros
het -- van leden = le recrutamento de membros
actie om leden te -- = campania de recrutamento


werver ZN

1 (iemand die in het openbaar in dienst neemt) recrutator, inrolator
2 (iemand die overhaalt zich aan te sluiten) recrutator


werving ZN

1 (het in het openbaar in dienst nemen) recruta, recrutamento, inrolamento
2 (het overhalen zich aan te sluiten) recruta, recrutamento


wervingsactie ZN

1 Zie: wervingscampagne


wervingscampagne ZN

1 campania de recrutamento


wervingskosten ZN MV

1 costos de recrutamento


weshalve VW

1 pro qual ration, ration pro le qual


wesp ZN

1 vespa


wespenangel ZN

1 aculeo de vespa


wespendoder ZN

1 occisor de vespas


wespenhoning ZN

1 melle de vespa


wespennest ZN

1 nido de vespas, vespiario


wespenorchis ZN

1 epiopactis


wespensteek ZN

1 punctura/piccatura de vespa


wespentaille ZN

1 talia/cinctura de vespa


west ZN

1 west, occidente
van oost naar -- varen = navigar del est al west


west

1 (naar het westen) (BN) al west de, a occidente de, (BW) al west, a occidente
2 (uit het westen) (BN, BW) del west, de occidente
de wind is -- = le vento veni del west


West-Afrika ZN EIGN

1 Africa Occidental


Westafrikaans BN

1 de Africa Occidental


West-Alpen ZN EIGN MV

1 Alpes Occidental


West-Australië ZN EIGN

1 Australia Occidental


West-Berlijn ZN EIGN

1 Berlin Occidental


Westduits BN

1 german del west


Westduitser ZN

1 germano del west


West-Duitsland ZN EIGN

1 Germania Occidental/del West


westeinde ZN

1 latere west


westelijk BN

1 occidental, (de) west
-- front = fronte occidental
-- halfrond = hemispherio occidental
de --e Jordaanoever = le ripa west del Jordan
--e Sahara = Sahara occidental
--e winden = ventos de west


westen ZN

1 (kompasstreek) west, occidente
het -- van ons land = le west de nostre pais
naar het -- gaan = ir al west
2 (gebied) west
hij woont in het -- = ille habita in le west
Wageningen ligt ten -- van Arnhem = Wageningen es (situate) al west de Arnhem
3 (Europa en de V.S.) occidente
4 (OUDH) Hesperia
5
buiten -- raken = perder le conscientia/le sensos, cader in syncope
buiten -- zijn = esser private de sensos/de conscientia


westenwind ZN

1 vente de(l) west
het is -- = le vento veni del west
2 zephyro


westereinder ZN

1 Zie: westerkim


westergezind BN

1 prooccidental


westerkim ZN

1 horizonte occidental


westerlengte ZN

1 longitude west/occidental


westerling ZN

1 habitante del occidente, occidental


western ZN

1 western (E), film de cowboys (E)


westerpier ZN

1 jectata occidental


westers BN

1 occidental
--e beschaving = civilisation occidental
de --e democratieën = le democratias occidental
--e invloeden = influentias occidental
--e mogendheden = potentias occidental
--e plataan = platano occidental
-- gekleed gaan = ir vestite al moda occidental
-- maken = occidentalisar


Westerschelde ZN EIGN

1 Schelde/Escalda Occidental


westerstorm ZN

1 tempesta (veniente) del west


westerstrand ZN

1 plagia occidental


West-Europa ZN EIGN

1 Europa Occidental/del West


Westeuropees BN

1 del Europa Occidental
--e tijd = hora del Europa Occidental


Westfaal ZN

1 westfaliano


Westfaals BN

1 westfalian, westfalic


Westfalen ZN EIGN

1 Westfalia


West-Friesland ZN EIGN

1 Frisia Occidental


westfront ZN

1 fronte occidental/west


Westgoot ZN

1 visigotho


Westgotisch BN

1 visigothic
-- schrift = scriptura visigothic


westgrens ZN

1 frontiera occidental/west


West-Indië ZN EIGN

1 India Occidental, Insulas Caribe


Westindisch BN

1 del Indias Occidental
--e Compagnie = Compania del Indias Occidental


westkant ZN

1 Zie: westzijde


westkust ZN

1 costa occidental/west


westmoesson ZN

1 monson del west


westnoordwest BN

1 west-nord-west


westnoordwestelijk BN

1 Zie: westnoordwest


westnoordwesten ZN

1 west-nord-west


westpunt ZN

1 (punt aan de horizon) west
2 (westelijke punt) puncto (situate) al west


Westvlaams BN

1 del Flandra Occidental


West-Vlaanderen ZN EIGN

1 Flandra Occidental


westwaarts BW

1 verso le west/occidente


westzijde ZN

1 latere occidental/west


westzuidwest BN

1 Zie: westzuidwestelijk


westzuidwestelijk BN

1 westsudwest


westzuidwesten ZN

1 westsudwest


wet ZN

1 lege
bestaande -- = lege existente
geldende -- = lege in vigor
discriminerende - = lege discriminatori
draconische --ten = leges draconic/draconian
harde -- = lege dur
fundamentele -- = lege fundamental
organieke -- = lege organic
goddelijke -- = lege divin
menselijke -- = lege human
sociale -- = lege social
Salische -- = lege salic
-- van Meden en Perzen = lege immutabile
-- van Mozes = lege de Moses
Tafelen der Wet = Tabulas del Lege
joodse -- = lege judaic
letter en geest van de -- = littera e spirito del lege
--ten van wellevendheid = leges del politessa
--ten der gastvrijheid = leges del hospitalitate
-- van de jungle = lege del jungla
-- van vraag en aanbod = lege del offerta e del demanda
nood breekt -- = necessitate care de/non ha lege
(NAT) -- van de traagheid = lege del inertia
een -- aannemen = adoptar un lege
een -- afkondigen = promulgar un lege
een -- bekrachtigen = sanctionar un lege
de -- overtreden = disobedir al lege, infringer le lege
een -- uitvoeren = executar/exequer un lege
de -- schenden = violar le lege
onder de -- brengen = submitter al lege
--ten maken = legiferar
--ten makend = legifere
het maken van --ten = legislation
buiten de -- staan = esser foris/foras del lege
een -- naleven = observar un lege
een -- ontduiken = eluder un lege
de --ten in acht nemen = obedir al leges
onder de -- brengen = submitter al lege
buiten de -- stellen = poner exter le lege/foris del/foras del lege
overeenkomstig de -- = conforme(mente) al lege
in strijd met de -- = contrari al lege
tegen de -- = antilegal
volgens de Engelse -- = secundo le lege anglese
kracht van -- = fortia de lege
in naam der -- = in nomine del lege
krachtens de -- = in virtute del lege


wetboek ZN

1 codice
-- van strafrecht = codice penal
-- van koophandel = codice commercial/de commercio
-- van strafvordering = codice de procedura civil/penal
burgerlijk -- = codice civil
in een -- bijeenbrengen = codificar


wetbreuk ZN

1 infraction al lege


weten ZN

1 cognoscentia, cognoscimento, saper
tegen beter -- in = malgrado toto, contra tote logica
bij mijn -- = secundo mi cognoscentia/cognoscimento
buiten mijn -- = sin mi cognoscentia/cognoscimento, sin que io lo sape


weten WW

1 saper, cognoscer
zijn naam -- = saper su nomine
de waarheid -- = cognoscer le veritate
door/bij ervaring -- = cognoscer per experientia
weet je waar mijn boek ligt? = sape tu ubi es mi libro?
iets -- te doen = saper facer un cosa
uit ervaring -- = saper per experientia
zich geen raad meer -- = non saper que facer
iemand iets laten -- = facer saper un cosa a un persona
zich -- te gedragen = saper comportar se
zij weten niet beter = illes non sape lo que illes face
wie weet! = qui sape!
weet ik veel! = que sape io!
te -- = a saper
God mag -- hoe lang = solo/solmente Deo sape quante tempore
zij weet het altijd beter = illa vole haber semper/sempre le ultime parola
ergens iets op -- = haber un solution
hij wil het wel -- dat hij rijk is = ille non occulta su ricchessas
laten/doen -- = annunciar, prevenir, informar
niet -- = ignorar
laat de linkerhand niet -- wat de rechter doet = que tu mano leve ignora lo que face tu mano dext(e)re
heel goed -- = non ignorar


wetens BW

1
willens en -- = con plen conscientia, deliberatemente


wetenschap ZN

1 (kennis, regels) scientia
zuivere -- = scientia pur
experimentele/empirische -- = scientia experimental/empiric
normatieve -- = scientia normative
abstracte -- = scientia abstracte
exacte -- = scientia exacte
toegepaste -- = scientia applicate
occulte -- = scientia occulte
sociale --pen = scientas social
actuariële -- = scientia actuarial
tak van -- = branca de scientia, disciplina
kunsten en --pen = le scientias e le artes
academie van --pen = academia de scientias
Koninklijke Academie van Wetenschappen = Academia Royal Nederlandese del Scientias
objectiviteit van de -- = impersonalitate del scientia
de -- beoefenen = consecrar se al scientia
2 (kennis, de bekendheid met iets) cognoscentia, cognoscimento
-- van iets hebben = haber cognoscentia/cognoscimento de un cosa
in de -- dat hij afwezig was = sapiente que ille esseva absente, essente al currente de su absentia


wetenschappelijk BN

1 scientific
-- onderzoek = recerca scientific
-- onderzoeker = recercator/investigator scientific
--e theorie = theoria scientific
-- rapport = reporto scientific
--e term = termino scientific
--e expeditie = expedition scientific
--e ontdekking = discoperta scientific
-- tijdschrift = revista scientific
-- onderwijs = inseniamento scientific
voorbereidend -- onderwijs = inseniamento scientific preparatori
--e terminologie = terminologia scientific
-- taalgebruik/jargon = phraseologia/linguage scientific
-- karakter/gehalte/niveau = scientificitate


wetenschappelijkheid ZN

1 scientificitate, character scientific


wetenschapper ZN

1 Zie: wetenschapsbeoefenaar


wetenschapsbeleid ZN

1 politica scientific


wetenschapsbeoefenaar ZN

1 homine de scientia, scientista, scientifico


wetenschapsfilosofie ZN

1 Zie: wetenschapsleer


wetenschapsjournalist ZN

1 jornalista scientific


wetenschapsleer ZN

1 epistomologia


wetenschapsman ZN

1 Zie: wetenschapsbeoefenaar


wetenschapstheorie ZN

1 Zie: wetenschapsleer


wetenschapswinkel ZN

1 centro de information scientific


wetenswaardig BN

1 interessante, curiose
er staat veel --s in dat rapport = iste reporto contine multe cosas interessante, isto es un reporto con multe cosas interessante


wetenswaardigheid ZN

1 cosa/facto interessante/de interesse, curiositate


wetering ZN

1 curso de aqua, canal de irrigation, (beek) rivo


wetgevend BN

1 legislative
--e macht = poter legislative
--e vergadering = assemblea legislative
-- lichaam = corpore legislative, legislatura
zittingstijd/duur van een -- lichaam = legislatura
2 (GESCH) nomothetic


wetgever ZN

1 legislator, legifero
2 (GESCH) nomotheto


wetgeving ZN

1 legislation
sociale -- = legislation social
liberale -- = legislation liberal
fiscale -- = legislation fiscal
gebrekkige -- = legislation defectuose
-- creëren/maken = legiferar


wethouder ZN

1 assessor communal/municipal


wethouderschap ZN

1 function/posto de assessor communal/municipal


wethoudersfunctie ZN

1 Zie: wethouderschap


wetmatig BN

1 conforme al/secundo le leges (scientific/del scientia), systematic, regular


wetmatigheid ZN

1 (het wetmatig zijn) conformitate al leges (scientific/del scientia), regularitate
2 (verschijnsel) patrono
historische --en = patronos historic


wetplank ZN

1 planca a/de affilar


wetsartikel ZN

1 articulo de lege


wetsbepaling ZN

1 disposition legislative/legal/del lege


wetsbesluit ZN

1 decreto


wetschender ZN

1 Zie: wetsovertreder


wetschending ZN

1 Zie: wetschennis


wetsdelict ZN

1 infraction, crimine


wetsherziening ZN

1 revision/reforma del/de un lege


wetsinterpretatie ZN

1 interpretation del lege


wetskennis ZN

1 cognoscentia del lege(s)


wetsloochening ZN

1 anomia


wetsontduiking ZN

1 fraude de lege, evasion/transgression del lege


wetsontwerp ZN

1 projecto de lege
een -- indienen bij het parlement = introducer un projecto de lege in le parlamento
een -- behandelen = studiar un projecto de lege
behandeling van een -- = discussion de un projecto de lege
een -- aannemen = votar/adoptar/approbar un projecto de lege
een -- verwerpen = repeller/repulsar/rejectar un projecto de lege
een -- intrekken/terugnemen = abandonar un projecto de lege


wetsovertreder ZN

1 transgressor/violator/infractor del lege


wetsovertreding ZN

1 transgression/violation/infraction del lege, contravention
een -- begaan = infringer le lege


wetsrol ZN

1 rolo del lege


wetsschennis ZN

1 transgression/violation/infraction del lege
-- plegen = infringer le lege


wetstaal ZN

1 (aanzetstaal) affilator, acutiator
2 (terminologie) linguage/terminologia juridic


wetsteen ZN

1 Zie: slijpsteen


wetstekst ZN

1 Zie: wettekst


wetsterm ZN

1 termino del lege


wetsuitlegging ZN

1 interpretation del lege


wetsverandering ZN

1 Zie: wetswijziging


wetsverkrachter ZN

1 Zie: wetsovertreder


wetsverkrachting ZN

1 violation del lege, anomia


wetsvoordracht ZN

1 Zie: wetsvoorstel


wetsvoorstel ZN

1 proposition de lege
een -- aannemen = approbar un proposition de lege


wetswijziging ZN

1 modification de lege
voorstel tot -- = proposition de modification de lege


wetswinkel ZN

1 boteca de derecto


wettekst ZN

1 texto de lege


wettelijk BN

1 legal
-- erfgenaam = herede/hereditario legal
--e basis = base legal
--e regeling = regulamento legal
-- voorschrift = prescription legal
--e aansprakelijkheid = responsabilitate legal
--e bepaling = disposition legal
-- monopolie = monopolio legal
--e pariteit = par legal
-- handelen = ager legalmente/conformemente al lege
-- erkend = legalmente recognoscite
-- voorgeschreven = prescribite/prescripte per le lege


wettelijkheid ZN

1 legalitate
de -- van een akte betwisten = disputar le legalitate de un acto


wetteloos BN

1 sin lege, anarchic, anomic


wetteloosheid ZN

1 anarchia
2 anomia


wetten WW

1 affilar, acutiar
een mes -- = affilar un cultello


wettenkenner ZN

1 legista, jurista, homine de lege


wettenkennis ZN

1 nomologia


wettensteller ZN

1 (GESCH) nomotheto


wettig BN

1 legal, legitime
-- kind = infante legitime
--e echtgenoot = spo(n)so legitime
--e vorst = soverano legitime
-- gezag = autoritate legitime
--e afstamming = filiation legitime
-- huwelijk = matrimonio/maritage legitime
--e eigendom = proprietate legitime
-- bewijs = prova/proba legal
-- betaalmiddel = moneta legal
-- getrouwd zijn = esser maritate legalmente
-- gedeponeerd (handelsmerk) = marca registrate
met alle --e middelen = per tote le medios legal
langs --e weg = per via legal


wettigen WW

1 (wettig maken) legalisar, legitimar, authentificar
een kind -- = legitimar un infante
een akte -- = legalisar un acto
2 (rechtvaardigen) legitimar, justificar
dat is door het gebruik gewettigd = le practica lo justifica
dat wettigt het vermoeden dat = isto justifica/confirma le suspicion/presumption que


wettigheid ZN

1 legalitate, legitimitate
-- van een huwelijk = legitimitate de un maritage/de un matrimonio
de -- van een handeling = le legitimitate de un action
de -- van een akte betwisten = disputar le legalitate de un acto


wettiging ZN

1 legitimation


WEU

1 (Afk.: Westeuropese Unie) UEO (Union Europee Occidental)


weven WW

1 texer
katoen -- = texer le coton
een legende om iemand heen -- = texer un legenda circa un persona


wever ZN

1 texitor


weverij ZN

1 (het weven) (le) texer
2 (werkplaats, fabriek) officina/fabrica de texitos


weversambacht ZN

1 mestiero de texitor


weverskam ZN

1 pectine pro telarios


weversknoop ZN

1 nodo de texitor


weversspoel ZN

1 navetta


wevervogel ZN

1 texitor


wezel ZN

1 mustela


wezelbont ZN

1 pellicia de mustela


wezelvel ZN

1 pelle de mustela


wezen ZN

1 (schepsel) esser, creatura, individuo
levend -- = creatura/esser vivente/animate
menselijk -- = esser/creatura human
redeloze --s = esseres irrational
buitenaards -- = esser extraterrestre
2 (essentie) essentia, natura, substantia, (essentieel karakter) essentialitate
het -- der dingen = le essentia/natura/substantia del cosas
dat doet niets af aan het -- van de zaak = isto non altera le essentia/substantia/natura del cosa
in -- = essentialmente, in essentia, in substantia, in le fundo
in -- is hij geen kwade vent = in le fundo ille non es mal
in -- is dat een vorm van belasting = essentialmente isto es un sorta de imposto


wezen WW

1 (zijn) esser
2 (gaan) haber ite
ik ben daar wezen kijken = io ha ite ver illac


wezenlijk BN

1 (essentieel) essential, intrinsec, integrante, substantial, fundamental
-- deel = parte essential/integrante
-- verschil = differentia essential/fundamental/substantial
-- kenmerk van een boek = character essential de un libro
-- belang van een feit = importantia intrinsec de un facto
twee -- verschillende zaken = duo cosas essentialmente differente
het --e van een gesprek = le parte essential de un conversation
het --e van een probleem = le nodo de un problema
2 (werkelijk bestaand) real, effective


wezenlijkheid ZN

1 realitate, (FIL) entitate


wezenloos BN

1 (suf van blik/geest) hebetate, inexpressive
-- kijken = haber un reguardo hebetate/inexpressive/vacue
zich -- schrijven = scriber usque al exhaustion
2 (niet werkelijk) irreal
--e dromen = sonios irreal


wezenloosheid ZN

1 hebetude


wezenrente ZN

1 allocation de orphano


wezenseen BN

1 (THEOL) consubstantial


wezenseenheid ZN

1 (THEOL) consubstantialitate


wezensgelijkheid ZN

1 identitate


wezensgepletenheid ZN

1 schizophrenia


wezenskenmerk ZN

1 characteristica


wezensonderscheid ZN

1 differentia essential


wezenstrek ZN

1 tracto characteristic


wezensvreemd BN

1 alien
zulke daden zijn mij -- = tal actos me es alien, tal actos es alien a mi character


WGO

1 (Afk.: Wereld-Gezondheidsorganisatie) OMS (Organisation Mundial del Sanitate)


Wh

1 (Afk.: Wattuur) Wh (watt-hora)


Wheatstone ZN EIGN

1 Wheatstone
meetbrug van -- = ponte de Wheatstone


Whig ZN

1 (GESCH) whig (E)


whisky ZN

1 whisky (E)
Schotse -- = scotch (E)


whiskyfles ZN

1 bottilia de whisky (E)


whisky-soda ZN

1 whisky (con) soda (E)


whist ZN

1 (kaartspel) whist (E)


whistavondje ZN

1 verpere/vespera de whist (E)


whistclub ZN

1 club (E) de whist (E)


whisten WW

1 jocar al whist (E)


whister ZN

1 jocator de whist (E)


whistkaart ZN

1 carta de whist (E)


whistpartij ZN

1 partita de whist (E)


whistpartner ZN

1 partner (E) de whist (E)


whistspel ZN

1 joco de whist (E)


whisttafeltje ZN

1 tabula de whist (E)


wichelaar ZN

1 divinator, divino, augure


wichelarij ZN

1 (het voorspellen) divination, mantica
2 (wat voorspeld is) divination, prediction


wichelen WW

1 divinar, predicer, augurar


wichelroede ZN

1 bastonetto/bacchetta augural/del rhabdomante


wichelroedelopen ZN

1 rhabdomantia


wichelroedeloper ZN

1 rhabdomante, rhabdomantico, radiesthesista


wichelstok ZN

1 Zie: wichelroede


wicht ZN

1 peso
2 infante, bebe, baby (E)


wichteloos BN

1 sin peso


wichtig BN

1 pesante
2 importante


wichtnota ZN

1 (HAND) certificato/nota de peso


wie BETR VNW

1 qui, le qual
van wie = de qui, del qual, cuje
de vrouw --r zoon ik ken = le femina cuje filio io cognosce
de vrouw aan -- ik een vraag heb gesteld = le femina a qui io ha ponite un question


wie ONB VNW

1 (welke persoon dan ook) quicunque
-- er ook komt, zeg dat ik niet thuis ben = quicunque veni, dice que io non es in casa


wie VR VNW

1 qui
-- heb jij gezien? = qui ha tu vidite?


wiebelen WW

1 (onvast staan) vacillar
2 (schommelen, wippen) agitar (se), balanciar (se)
met de voet -- = agitar le pede
ze zat te -- op haar stoel = illa se balanciava super su sedia


wiebeltaks ZN

1 adaptation conjunctural del fiscalitate, taxa variabile


wieden WW

1 sarcular, disherbar
de tuin -- = disherbar le jardin


wieder ZN

1 sarculator, disherbator


wiedes BN

1
dat is nogal -- = isto es evidente/bastante logic


wiedeweerga ZN

1
als de -- = como un fulmine/fulgure, multo rapidemente/velocemente


wiedmachine ZN

1 machina a/de sarcular, sarculator, extirpator


wiedmes ZN

1 cultello a/de sarcular


wiedvorkje ZN

1 sarculetta


wieg ZN

1 cuna
Griekenland, de -- van kunst en wetenschap = Grecia, le cuna del arte e del scientia
het kind ligt in de -- = le infante es in le cuna
een kind in de -- leggen = incunar un infante
van de -- tot het graf = desde le cuna usque al sepulcro/tumba
in de -- gelegd zijn voor = esser predestinate a
aan de -- gestaan hebben van = haber contribuite al nascentia de
daar is hij niet voor in de -- gelegd = ille non ha nascite pro isto


wiegbrug ZN

1 Zie: rolbasculebrug


wiegedeken ZN

1 copertura de cuna


wiegedood ZN

1 morte subite del neonato


wiegedruk ZN

1 incunabulo
kenner van --ken = incunabulista


wiegekussen ZN

1 cossino de cuna


wiegelaken ZN

1 drappo de cuna


wiegelen WW

1
heen en weer -- = balanciar
het heen en weer -- = balanciamento


wiegelgang ZN

1 deambulatura balanciante/vacillante


wiegelied ZN

1 canto de cuna


wiegeling ZN

1 balanciamento


wiegen WW

1 (in een wieg heen en weer bewegen) cunar
een kind -- = cunar un infante
(FIG) iemand in slaap -- = addormir le vigilantia de un persona
2 (schommelen) balanciar se


wiegetouw ZN

1 corda del cuna, corda pro balanciar un cuna


wiegezang ZN

1 Zie: wiegelied


wiek ZN

1 (molenwiek) ala
2 (vleugel) ala
op eigen --en vliegen = volar per su proprie alas
hij is in zijn -- geschoten = ille se senti offendite
3 (lampepit) micca


wiekgeklap ZN

1 battimentos de alas


wiekslag ZN

1 colpo de ala


wiel ZN

1 (rad) rota
een -- uitbalanceren = centrar un rota
de --en uitlijnen = equilibrar le rotas
aan een -- draaien = facer tornar un rota
een -- verwisselen, een andere -- omleggen = cambiar le rota (de un auto(mobile))
een band op een -- leggen = poner un pheu(matico) a un rota
het vijfde -- aan de wagen = le quinte rota del carro/carretta/carrossa
een spaak in het -- steken, in de --en rijden = mitter un baston in le rota
het -- weer uitvinden = discoperir le rota, reinventar le cosas jam cognite
voertuig op vier --en = vehiculo a/de quatro rotas
2 (kolk) stagno


wielas ZN

1 axe del rota


wielbasis ZN

1 distantia inter le axes (de un rota)


wieldiameter ZN

1 diametro del rota


wieldoorsnede ZN

1 Zie: wieldiameter


wieldop ZN

1 capsula de rota


wieldruk ZN

1 carga de rota


wielerbaan ZN

1 velodromo


wielerclub ZN

1 club (E) cyclistic/de cyclismo


wielerkampioen ZN

1 campion cyclistic/de cyclismo


wielerklassieker ZN

1 classico cyclistic


wielerploeg ZN

1 equipa de curritores (cyclistic)


wielerseizoen ZN

1 saison (F) del cyclismo


wielersport ZN

1 cyclismo


wielertoerisme ZN

1 cyclismo recreative, cyclotourismo {oe}


wielertoerist ZN

1 Zie: toerfietser


wielervedette ZN

1 star (E)/asse cyclistic


wielerwedstrijd ZN

1 cursa cyclistic/de bicyclettas/a bicyclettas


wielewaal ZN

1 oriolo


wieling ZN

1 maelstrom {aa}


wielklem ZN

1 (parkeerklem) crampa de rota
2 (om een fiets te parkeren) crampa pro bicyclettas


wiellader ZN

1 cargator a/super rotas


wielluik ZN

1 (van vliegtuig) trappa del rotas


wielmaker ZN

1 facitor de rotas


wielnaaf ZN

1 modiolo del rota


wielophanging ZN

1 suspension del rotas
onafhankelijke -- = suspension del rotas independente


wielreflector ZN

1 reflector de rota


wielrem ZN

1 freno super/de rota


wielrennen WW

1 practicar le cyclismo, facer cyclismo
het -- = cyclismo, le sport (E) cyclistic


wielrenner ZN

1 curritor cyclista


wielrijden WW

1 bicyclar, pedalar


wielrijder ZN

1 bicyclista, cyclista


wielrijdersclub ZN

1 club (E) de (bi)cyclistas


wielspaak ZN

1 radio del rota


wielspin ZN

1 orbitelo


wielstel ZN

1 par de rotas


wieltje ZN

1 parve rota


wieltrekker ZN

1 tractor


wielvering ZN

1 Zie: wielophanging


wielvorm ZN

1 forma de rota


wielvormig BN

1 rotiforme


wielwerk ZN

1 ingranage


wiens VNW

1 de qui, cuje


wiep ZN

1 fascina


wier VNW

1 de qui, del qual(es), cuje


wier ZN

1 (algen) alga
2 (zeegras) zostera


wierde ZN

1 collinetta/monticulo artificial


wiereter ZN

1 phycophago


wieroken WW

1 comburer incenso


wierook ZN

1 incenso
-- branden = comburer incenso
(FIG) iemand -- toezwaaien = incensar un persona


wierookboom ZN

1 arbore del incenso, boswelia


wierookbrander ZN

1 incensator


wierookdamp ZN

1 fumo de incenso


wierookdrager ZN

1 incensator, thuriferario


wierookgeur ZN

1 odor del incenso


wierookhars ZN

1 olibano


wierookkorrel ZN

1 grano de incenso


wierooklucht ZN

1 Zie: wierookgeur


wierookoffer ZN

1 sacrificio de incenso


wierookschaal ZN

1 platto de incenso


wierookscheepje ZN

1 navetta de incenso


wierookvaas ZN

1 Zie: wierookvat


wierookvat ZN

1 incensario, incensorio
met het -- zwaaien = incensar
het zwaaien met het -- = incensamento, incensation


wierookwalm ZN

1 Zie: wierookdamp


wierookwolk ZN

1 nube de incenso


wierzwam ZN

1 phycomyceto


wierzwam ZN

1 siphomyceto


wiet ZN

1 herba
-- roken = fumar herba


wig ZN

1 cuneo, calceolo
een -- betreffend = cuneal
een -- drijven = cunear
(FIG) een -- drijven tussen twee mensen = seminar le discordia inter duo personas, separar duo personas
iemand die --gen plaatst = cuneator


wiggebeen ZN

1 osso cuneiforme/pyramidal/sphenoide, sphenoide
van het -- = sphenoidal


wiggebeensholte ZN

1 sinus sphenoidal


wiggebeensspleet ZN

1 fissura sphenoidal


wiggelen WW

1 oscillar


wiggeling ZN

1 oscillation


wigsluiting ZN

1 serratura cuneiforme


wigstaartarend ZN

1 aquila audace


wigswijs BW

1 como un cuneo


wigvormig BN

1 cuneate, cuneiforme, (ANAT ook) sphenoide
--e bladeren = folios cuneiforme
-- botjes = ossos cuneiforme
-- stuk = cuneo


wigwam ZN

1 wigwam (E)


wij PERS VNW

1 nos


wijbeeldje ZN

1 ex voto


wijbisschop ZN

1 (hulpbisschop) episcopo auxiliar/titular/suffraganee, suffragante, (bisschop die priesters wijdt) ordinante


wijbrood ZN

1 pan benedicte/consecrate


wijd BN

1 (breed) large
--e gang = corridor large
de deur staat -- open = le porta es toto aperte
de ramen -- open zetten = aperir le fenestras largemente
2 (ruim) ample, large, spatiose, vaste
--e kleren = vestimentos ample
in --e plooien neervallen = pender in plicas large/ample
die schoenen zijn mij te -- = iste scarpas/calceos es troppo large
(van kleding) --er worden = extirar se
een kledingstuk --er maken = allargar/ampliar un vestimento
een -- geweten hebben = haber un conscientia elastic
3 (groot van oppervlak) large, vaste
een --e vlakte = un plana vaste
een -- uitzicht hebben = haber un vista panoramic
de --e wereld ingaan = ir a currer le mundo
-- en zijd = ubique, in tote le directiones
4 (SPORT) large


wijdbeens BW

1 con le/a gambas aperte/large


wijdbefaamd BN

1 multo reputate/celebre/famose, illustre


wijdberoemd BN

1 Zie: wijdbefaamd


wijdeling ZN

1 ordinando


wijden WW

1 (zegenen, inzegenen) sacrar, consecrar, (de priesterwijding geven OOK) ordinar
een bisschop -- = consecrar un episcopo
een priester -- = consecrar/ordinar un sacerdote
een vorst -- = sacrar un soverano
een kerk -- = consecrar un ecclesia
gewijde plaats = loco consecrate/sacrate/benedicte
2 (in dienst stellen van) consecrar, dedicar, devotar
een kerk aan Maria -- = dedicar un ecclesia al Sancte Maria
een gedachte aan iemand -- = dedicar un pensata a un persona
een programma wijden aan = consecrar/dedicar/devotar un programma a
zich -- aan = consecrar/dedicar/devotar/dar se a
zich geheel aan zijn studie -- = consecrar se integremente a su studios
zich met hart en ziel aan iets -- = dar se anima e corpore a un cosa
zijn leven aan de wetenschap -- = devotar/consecrar su vita al scientia


wijdgetakt BN

1 con multe ramos
--e rus = junco diffuse


wijdheid ZN

1 largor, amplitude


wijdhoeklens ZN

1 Zie: groothoeklens


wijding ZN

1 (inzegening) consecration, dedication, benediction, (mbt iemand) sacro, (van priester) ordination
2 (geestelijke graad) ordine
de hogere --en = le ordines major
de lagere --en = le ordines minor


wijdlopig BN

1 troppo extense, prolixe, circumlocutori, copiose, diffuse, verbose, discursive, devie, circumstantial, redundante
--e brief = littera prolixe
-- verslag = reporto troppo extense
--e stijl = stilo redundante
iets -- behandelen = tractar un cosa longemente


wijdlopigheid ZN

1 prolixitate, circumstantialitate, circumlocution, verbositate, longor, extension


wijdmazig BN

1 a/de large malias, a/de malias ample
--e netten = retes (de pisca) a/de large malias/a/de malias ample


wijdmondsfles ZN

1 bottilia/flacon (F) a large apertura


wijds BN

1 (ruim) ample, large
--e gebaren = gestos ample


wijdte ZN

1 spatio, largessa, largor, latitude, amplitude
de -- tussen de banken = le spatio inter le bancos
-- van de doorgang = largor del passage
2 (van trillingen) amplitude


wijduit BN

1 toto aperte


wijdverbreid BN

1 multo diffundite, generalisate
een --e mening = un opinion generalisate


wijdvermaard BN

1 Zie: wijdbefaamd


wijdvertakt BN

1 con multe ramificationes, ramificate, extendite
een --e organisatie = un organisation ramificate/multo extendite
een -- spionagenet = un rete de spionage con numerose ramificationes


wijdzichtcamera ZN

1 Zie: panoramacamera


wijf ZN

1 femina


wijfachtig BN

1 effeminate


wijfje ZN

1 (vrouwelijk dier) femina


wijfjesbeer ZN

1 ursa


wijfjesdier ZN

1 femina


wijfjeshert ZN

1 cerva


wijfjesmuildier ZN

1 mula


wijfjesree ZN

1 capreola


wijfjesvaren ZN

1 athyrio


wijgeschenk ZN

1 ex voto


wijk ZN

1 (deel van een stad) quartiero, (mbt melk/krantenbezorging OOK) sector, section, area
renovatie van een -- = renovation de un quartiero
2 (vlucht) fuga, fugita
de -- nemen naar = fugir a, refugiar se a
3 (zijvaart) canal


wijkagent ZN

1 agente de quartiero


wijkarts ZN

1 Zie: wijkdokter


wijkbewoner ZN

1 habitante del quartiero


wijkbezorger ZN

1
-- van kranten = distributor/livrator/portator de jornales del quartiero


wijkbibliotheek ZN

1 bibliotheca de quartiero


wijkblad ZN

1 jornal de quartiero


wijkcentrum ZN

1 centro (socio)cultural de quartiero


wijkdiploma ZN

1 diploma/certificato de infirmera a domicilio


wijkdokter ZN

1 medico de quartiero


wijkdominee ZN

1 pastor del quartiero


wijken WW

1 (uit de weg gaan) ceder, retroceder, recular, plicar
voor geweld -- = ceder al violentia
de vijand moest -- = le inimico debeva ceder/retirar se
niet van iemands zijde -- = non separar se del latere de un persona
niet voor geweld -- = non ceder ante le violentia
voor vriendelijke aandrang -- = ceder al pressiones amical
hij weet van geen -- = il es impossibile de facer le ceder
2 (vluchten) fugir
3 (niet verticaal/verticaal lopen) inclinar se
de muren -- = le muros es inclinante
--d voorhoofd = fronte inclinate
--e lijnen = lineas divergente
4 (verdwijnen) disparer
het gevaar is geweken = le periculo ha disparite/passate
de levensgeesten zijn geweken = ille es morte


wijkerk ZN

1 ecclesia suffraganee


wijkgebouw ZN

1 Zie: wijkcentrum


wijkgemeente ZN

1 parochia local/del quartiero


wijkgeneesheer ZN

1 Zie: wijkdokter


wijkgids ZN

1 guida del quartiero


wijkhoofd ZN

1 chef (F) de quartiero


wijking ZN

1 deviation


wijkkraamverpleging ZN

1 curas obstetric de quartiero


wijkkrant ZN

1 jornal de quartiero


wijkniveau ZN

1
op -- iets aanpakken = interprender/tractar un cosa al nivello de quartiero


wijkorgaan ZN

1 Zie: wijkkrant


wijkplaats ZN

1 asylo, sanctuario, refugio


wijkpredikant ZN

1 pastor del quartiero


wijkpunt ZN

1 Zie: verdwijnpunt


wijkraad ZN

1 consilio (consultative) de quartiero


wijkraadslid ZN

1 membro del consilio (consultative) de quartiero


wijkvereniging ZN

1 association (del habitantes) del quartiero


wijkverpleegkundige ZN

1 infirmero del quartiero


wijkverpleegster ZN

1 infirmera del quartiero


wijkverpleging ZN

1 curas medical a domicilio


wijkverwarming ZN

1 calefaction urban


wijkwast ZN

1 Zie: wijwaterkwast


wijkwinkel ZN

1 magazin de quartiero


wijkwinkelcentrum ZN

1 centro de magazines del quartiero


wijkzuster ZN

1 Zie: wijkverpleegster


wijl ZN

1 tempore, momento
een -- geleden = ante un breve tempore
bij tijd en --e = de tempore a tempore
bij --en = a vices


wijl VW

1 (omdat) proque
2 (terwijl) durante que, dum


wijlen BN

1 defuncte
-- mijn vader = mi defuncte patre


wijn ZN

1 vino
van -- = vinari, vinic
-- voortbrengend = vinifere
witte -- = vino blanc
zoete -- = vino dulce/sucrate
lichtrode -- = claretto, vino clarette
drabbige -- = vino feculente
uitstekende -- = vino de marca
droge -- = vino sic
drinkbare -- = vino potabile
glas -- = vitro de vino
in -- omzetten = vinificar
-- zuur maken = acidificar vino
-- klaren = clarificar/decantar vino
(een fust) met -- doordrenken = avinar
water bij de -- doen = transiger
de kleur/smaak/geur van -- bezittend = vinose
goede -- behoeft geen krans = le qualitate vince


wijnaccijns ZN

1 derectos super le vino


wijnachtig BN

1 vinose
-- karakter = vinositate


wijnappel ZN

1 malo/pomo vinose


wijnazijn ZN

1 vinagre/aceto de vino


wijnbeker ZN

1 cuppa a/de vino


wijnbelasting ZN

1 imposto super le vino


wijnbereider ZN

1 vinificator


wijnbereiding ZN

1 vinification


wijnberg ZN

1 vinia


wijnbergslak ZN

1 Zie: wijngaardslak


wijnbezinksel ZN

1 deposito de vino


wijnboer ZN

1 Zie: wijnbouwer


wijnbouw ZN

1 viticultura, vinicultura
de -- betreffend = vinicole
land dat voor de -- wordt gebruikt = terreno vinifere


wijnbouwend BN

1 vinicole


wijnbouwer ZN

1 viticultor, vinicultor, viticola


wijnconsumptie ZN

1 consumo/consumption de vino


wijncultuur ZN

1 cultura del uva


wijndistrict ZN

1 Zie: wijnstreek


wijndrab ZN

1 fece de vino


wijndrinker ZN

1 bibitor de vino


wijndroesem ZN

1 Zie: wijndrab


wijndruif ZN

1 uva (de vino)


wijnexport ZN

1 exportation de vinos


wijnexporteur ZN

1 exportator de vinos


wijnfeest ZN

1 (feest na de oogst) festa del vindemia


wijnfles ZN

1 bottilia a/de vino


wijngaard ZN

1 vinia
arbeiden in de -- des Heren = laborar/travaliar in le vinia del Senior


wijngaardenier ZN

1 Zie: wijnbouwer


wijngaardluis ZN

1 phylloxera


wijngaardrank ZN

1 sarmento (de vite)


wijngaardslak ZN

1 coc(h)lea del vinias


wijngebied ZN

1 Zie: wijnstreek


wijngeest ZN

1 spirito de vino, alcohol


wijngeur ZN

1 aroma de vino


wijnglas ZN

1 vitro/cuppa a/de vino


wijngod ZN

1 deo del vino


wijngrog ZN

1 vino cal(i)de


wijnhandel ZN

1 (handel in wijn) commercio/negotio de vinos
2 (winkel) magazin/boteca de vinos


wijnhandelaar ZN

1 mercante/negotiante de/in vinos


wijnhef(fe) ZN

1 Zie: wijndrab


wijnhevel ZN

1 siphon (pro vino)


wijnhuis ZN

1 (tapperij) taverna de vino
2 (firma) casa de vinos


wijnjaar ZN

1
goed/slecht -- = bon/mal anno de vino


wijnkaart ZN

1 carta/lista de vinos


wijnkan ZN

1 jarra a/de vino


wijnkaraf ZN

1 carrafa a/de vino


wijnkelder ZN

1 cellario (viticole/a vinos/de vinos/pro vinos)


wijnkelk ZN

1 calice a/de vino


wijnkenner ZN

1 experto/cognoscitor de vinos


wijnkleur ZN

1 color de vino


wijnkleurig BN

1 de color de vino


wijnknoeier ZN

1 adulterator de vino


wijnkoeler ZN

1 situla a/de glacie


wijnkoper ZN

1 Zie: wijnhandelaar


wijnkristal ZN

1 tartaro


wijnkroes ZN

1 Zie: wijnbeker


wijnkruik ZN

1 Zie: wijnkan


wijnkuip ZN

1 Zie: wijnvat


wijnland ZN

1 pais vinicole, pais productor de vino


wijnlucht ZN

1 odor de vino


wijnmaand ZN

1 mense de octobre, (GESCH) vindemiario


wijnmarkt ZN

1 mercato de vinos


wijnmerk ZN

1 marca de vino


wijnmeter ZN

1 vinometro


wijnmoer ZN

1 Zie: wijndrab


wijnmost ZN

1 musto (de uva)


wijnnapje ZN

1 cuppa pro degustar (le vino)


wijnoffer ZN

1 (OUDH) libation


wijnoogst ZN

1 vindemia, recolta del vino
de -- binnenhalen = vindemiar


wijnoogster ZN

1 vindemiator


wijnpakhuis ZN

1 deposito/magazin de vinos


wijnpeer ZN

1 pira vinose


wijnpers ZN

1 pressa de vino


wijnperzik ZN

1 persica vinose


wijnpijp ZN

1 pipa de vino


wijnpluk ZN

1 Zie: wijnoogst


wijnpomp ZN

1 siphon de vino


wijnprijs ZN

1 precio del vino


wijnproduktie ZN

1 production vinicole/de vino
de -- industrialiseren = industrialisar le production de vino


wijnproef ZN

1 degustation de vino


wijnproever ZN

1 degustator de vino


wijnproeverij ZN

1 Zie: wijnproef


wijnproeversnapje ZN

1 Zie: wijnnapje


wijnpruim ZN

1 pruna vinose


wijnrank ZN

1 sarmento


wijnrek ZN

1 portabottilias


wijnrestaurant ZN

1 restaurante/restaurant (F) de vinos


wijnreuk ZN

1 Zie: wijnlucht


wijnroemer ZN

1 cuppa a/de vino


wijnrood BN

1 vinacee


wijnrotting ZN

1 alteration del vino


wijnruit ZN

1 ruta


wijnruitachtig BN

1 rutacee


wijnruitfamilie ZN

1 rutaceas


wijnsaus ZN

1 sauce (F) al vino


wijnsmaak ZN

1 sapor/gusto de vino


wijnsoep ZN

1 suppa al vino


wijnsoort ZN

1 specie/typo/sorta de vino


wijnsteen ZN

1 tartaro
uit -- gevormd = tart(a)ric


wijnsteenzuur ZN

1 acido tart(a)ric


wijnstok ZN

1 vite
-- planten = vitar
studie van de -- = ampelopraphia


wijnstokfamilie ZN

1 vitaceas


wijnstreek ZN

1 region vinifere/viticole/vinicole/de vinias


wijntapper ZN

1 tavernero


wijntapperij ZN

1 taverna


wijnteelt ZN

1 Zie: wijnbouw


wijntijd ZN

1 tempore del vindemia


wijntje ZN

1 (soort wijn) vino
een lekker -- = un bon parve vino
2 (glas) vitro de vino
van Wijntje en Trijntje houden = amar le vino e le feminas


wijnton ZN

1 Zie: wijnvat


wijnuitvoer ZN

1 exportationn de vinos


wijnvat ZN

1 tonnello/barril/cupa de vino
een -- aanslaan = aperir un barril de vino


wijnverbruik ZN

1 consumo/consumption de(l) vino


wijnverkoper ZN

1 Zie: wijnhandelaar


wijnvervalser ZN

1 adulterator de vino


wijnvervalsing ZN

1 adulteration de vino


wijnverzuring ZN

1 acescentia de vinos


wijnvlek ZN

1 macula vinose/de vino, (MED) angioma


wijnvoorraad ZN

1 provision/stock de vino


wijnwinkel ZN

1 magazin/boteca de vinos


wijnzaak ZN

1 Zie: wijnwinkel


wijnzak ZN

1 utre


wijnzuiper ZN

1 grande bibitor de vino


wijnzuur ZN

1 Zie: wijnsteenzuur


wijolie ZN

1 chrisma


wijs ZN

1 (manier) maniera, modo, guisa {gi}
--e van betaling = modo de pagamento
bijwoord van --e = adverbio de maniera
op tastbare --e = in modo concrete
op dezelfde --e = del mesme maniera/modo, item
op geen enkele --e = de nulle maniera/modo
op de een of andere --e = de un maniera/modo o de un altere
op onverklaarbare --e = de un maniera inexplicabile
op deze --e = de iste maniera/modo
op welke --e = como, qualmente
op welke --e dan ook = comocunque
op zijn eigen --e te werk gaan = ager/facer a su guisa
bij --e van = a modo/a guisa de, a titulo de
bij --e van uitzondering = exceptionalmente, como exception
bij --e van proef = como proba/prova
--e van spreken = modo de parlar/de dicer
bij --e van spreken = pro dicer lo assi
2 (MUZ) aere, melodia
een lied zingen op de -- van de Internationale = cantar un canto con le melodia del International
(FIG) van de -- brengen = disconcertar/disorientar/imbroliar/confunder un persona
3 (TAAL) modo
aanvoegende -- = conjunctivo, modo conjunctive/subjunctive
gebiedende -- = imperativo, modo imperative
voorwaardelijke -- = conditional, modo conditional
onbepaalde -- = infinitivo, modo infinitive
aantonende -- = indicativo, modo indicative
tegenwoordige tijd van de aantonende -- = presente del indicativo
wensende -- = optativo, modo optative


wijs BN

1 (verstandig) sage, prudente, intelligente, sensate
--e man = sagio
-- besluit = decision sage
(BIJBEL) de --e en de dwaze maagden = le virgines folle e le virgines sage
dat is een -- woord = isto es un parola sensate
ben je niet goed --? = tu non es folle, nonne?
zo -- zijn om = haber le sagessa de
de --te zijn = facer concessiones
2 (wetende) sapiente
uit iets -- kunnen worden = comprender un cosa
3 (blij) contente
het kind is -- met zijn nieuwe schaatsen = le infante es contente de su nove patines


wijsbegeerte ZN

1 philosophia
deterministische -- = philosophia determinista
empirische -- = philosophia empiric
existentialistische -- = philosophia existential/existentialista
hermetische -- = philosophia hermetic
bespiegelende -- = philosophia speculative
positieve -- = philosophia positive
transcendentale -- = philosophia transcendental


wijselijk BW

1 sagemente {zj}, prudentemente
hij hield -- zijn mond = ille taceva prudentemente


wijsgeer ZN

1 philosopho, (wijze man) sagio {zj}


wijsgerig BN

1 philosophic
--e beschouwing = meditation philosophic
-- systeem = systema philosophic
--e redenering = rationamento philosophic


wijsgerigheid ZN

1 spirito philosophic


wijsheid ZN

1 sagessa {zj}, sapientia, prudentia, sagacitate, sophia
-- achteraf = sagessa retrospective
(BIJBEL) Boek der Wijsheid = Libro del Sapientia
veel -- bezitten = esser plen de sagessa
die uitspraak getuigt van veel -- = iste judicamento monstra multe sagessa


wijsje ZN

1 aere, canto


wijsmaken WW

1 (laten geloven) facer creder
iemand iets -- = facer creder un cosa a un persona
je kunt hem alles -- = tu pote le facer creder lo que tu vole
maak dat anderen wijs! = dice lo a alteres!
hij laat zich niets -- = ille non se lassa dupar
2 (duidelijk maken) facer comprender/comprehender, explicar, explanar


wijsneus ZN

1 (iemand die meent alles te weten) pedante, persona presumptuose
2 (vroegrijp kind) infante precoce


wijsneuzig BN

1 pedante, pedantesc, presumptuose


wijsneuzigheid ZN

1 pedantismo, presumptuositate, presumption


wijsvinger ZN

1 (digito) indice/index


wijten WW

1 attribuer, imputar
een ongeluk aan iemand -- = attribuer/imputar un accidente a un persona
te -- = imputabile, debite
dat heb je helemaal aan jezelf te -- = tu pote accusar solo te ipse


wijting ZN

1 merlan


wijwater ZN

1 aqua sancte/benedicte
met -- besprenkelen = asperger con aqua sancte


wijwaterbak ZN

1 bassino de aqua sancte/benedicte


wijwaterkwast ZN

1 aspersorio


wijwatervat ZN

1 Zie: wijwaterbak


wijze ZN

1 Zie: wijs-1
2 (wijze man) sagio, (BIJBEL) (-- uit het Oosten) mago
steen der --n = petra philosophal


wijzen WW

1 (hand uitstrekken) indicar, monstrar
naar een punt -- = indicar un puncto
in een richting -- = indicar/monstrar un direction per le digito
met het hoofd -- = indicar un cosa per un movimento de testa/capite
2 (op een punt gevestigd zijn) esser dirigite verso, indicar
de pijl wijst die richting uit = le flecha {sj} indica in iste direction
de pijl wijst naar Bilthoven = le flecha {sj} es dirigite verso Bilthoven
3 (aanduiden) indicar, monstrar, revelar
dat wijst op een nieraandoening = isto es le signos/manifestationes de un affection renal
alles wijst erop dat = toto indica que, de toto il resulta que
-- op een fout = revelar un falta
iemand op zijn rechten -- = instruer/informar un persona de su derectos
4 (tonen, duidelijk maken) indicar, monstrar
de thermometer wijst 90° = le thermometro indica 90°
iemand (het gat van) de deur -- = monstrar le porta a un persona
iemand de weg -- = indicar/monstrar le cammino a un persona
5 (vellen) pronunciar
een vonnis -- = pronunciar un judicamento/sententia
6
(blijken) zich -- = monstrar se, devenir obvie/evidente
dat wijst zich vanzelf = il es impossibile de facer un error
7
van de hand -- = declinar


wijzer ZN

1 agulia, (TECHN) indice, index
-- van de balans = agulia del balancia
--s van de klok = agulias del horologio
kleine -- = agulia grande/del secundas
grote -- = agulia parve/del horas
met de --s van de klok = in senso horologic, dextrorse
tegen de --s van de klok = in senso antihorologic


wijzerbarometer ZN

1 barometro a quadrante


wijzerbascule ZN

1 bascula a quadrante


wijzerbord ZN

1 quadrante


wijzerinstrument ZN

1 instrumento a quadrante


wijzerplaat ZN

1 quadrante
lichtgevende -- = quadrante luminose


wijzerplaatverlichting ZN

1 exclaramento del quadrante


wijzerthermometer ZN

1 thermometro a quadrante


wijzeruitslag ZN

1 deviation/amplitude del agulia


wijzigen WW

1 cambiar, modificar, alterar, remanear
een wetsontwerp -- = modificar un projecto de lege
zijn plannen -- = modificar su planos
het kabinet/de regering -- = remanear le cabinetto/governamento
de grondwet -- = remanear le constitution
bij amendement -- = emendar
in gewijzigde omstandigheden = in altere circumstantias
zich -- in = cambiar se in, transformar se in
--de factor = modificator


wijziging ZN

1 modification, cambiamento, cambio, alteration, remaneamento, reorganisation
-- aanbrengen = facer/introducer/realisar modificationes
-- in het programma = cambiamento de programma
--en voorbehouden = subjecte a modificationes, sub reserva de modificationes
voor -- vatbaar = modificabile, alterabile, cambiabile


wijzigingsbesluit ZN

1 decision modificative/de modification


wijzigingsclausule ZN

1 clausula modificative/de modification


wijzigingsnota ZN

1 nota modificative/de modification


wijzigingstekst ZN

1 texto modificative/de modification


wijzigingsvoorstel ZN

1 proposition modificative/de modification, modification/cambio proponite, emendation, emendamento


wijzing ZN

1 sententia


wikerwt ZN

1 ervo


wiking ZN

1 Zie: viking


wikke ZN

1 vicia


wikkel ZN

1 imballage, inveloppe, banda de imballage, banda de jornal
de -- om een reep chocolade = le papiro de un tabletta de chocolate {sj}


wikkeldraad ZN

1 filo a/de bobinar


wikkelen WW

1 (draaiend winden om) inrolar, inveloppar, involver
zich in de dekens -- = inrolar se/inveloppar se in le coperturas
een krant om iets -- = inveloppar/involver un cosa in un jornal
draad op een klos -- = bobinar
2 (verwikkelen) implicar, involver
in een proces verwikkeld zijn = esser involvite in un processo


wikkeling ZN

1 (het wikkelen) (le) inrolar, inveloppamento, (le) involver
2 (slag waarmee men wikkelt) torno
3 (TECHN) (van een elektrische kabel) armatura


wikkelrok ZN

1 gonna/gonnella cruciate


wikken WW

1 pesar
zijn woorden -- = pesar/mesurar su parolas
iets -- en wegen = pesar/ponderar le pro(s) e le contra(s) de un cosa
na lang -- en wegen = post multe deliberationes
de mens wikt, God beschikt = le homine propone, Deo dispone


wikkestro ZN

1 palea de vicia


wil ZN

1 voluntate
ijzeren -- = voluntate ferree/inflexibile/de ferro
ontembare -- = voluntate indomabile
onuitgesproken -- = voluntate implicite
laatste --(sbeschikking) = voluntate supreme, ultime voluntate
-- tot verandering = voluntate de cambiamento/cambio
Gods -- doen = complir le voluntate de Deo
kwade -- = mal voluntate
goede -- = bon voluntate
mensen van goede --le = homines de bon voluntate
zijn goede -- tonen = demonstrar su bon voluntate
de -- om te leren = le voluntate de apprender
vrije -- = libere arbitrio
uit eigen vrije -- = voluntari(e)mente
iemand zijn -- opleggen = imponer su voluntate a un persona
zijn -- doordrijven = facer prevaler su voluntate
met een beetje goede -- = con un pauco/poco de bon voluntate
met de beste -- van de wereld = con le melior voluntate del mundo
tegen de -- van iemand ingaan = ir contra/contrariar le voluntate de un persona
uw -- geschiede = que vostre/tu voluntate sia facite
iemand met een eigen -- = un persona con character
zonder eigen -- = sin voluntate
zij heeft haar eigen --letje = illa ha su capricios
tegen -- en dank = nolens volens (L)
voor elk wat -- = pro tote le gustos
iemand ter --le zijn = contentar un persona, complacer a un persona, facer le voluntates de un persona, satisfacer al/obtemperar al desiro(s)/desiderio(s) de un persona


wilajet ZN

1 vilayet (Tu)


wild BN

1 (mbt planten) salvage, silvestre
--e plant = planta salvage
--e bloem = flor salvage
--e hyacint = hyacintho salvage
--e roos = rosa silvestre
--e biet = beta salvage
--e appel = pomo/malo silvestre
--e vijg = caprifigo
2 (mbt dieren) salvage, feroce
-- dier = animal/bestia salvage
--e eend = anate salvage
-- zwijn = porco salvage
de leeuw is een -- dier = le leon es un animal feroce
3 (mbt mensen) salvage, primitive
--e stammen = tribos salvage/primitive
4 (onstuimig) focose, impetuose, furiose
-- geschreeuw = critos furiose
-- kind = infante turbulente
-- enthousiast = folle de enthusiasmo
-- met de armen zwaaien = agitar le bracios violentemente
5 (niet na te gaan) incontrolabile, incontrolate
--e geruchten = rumores incontrolabile/incontrolate/sin fundamento
6
(FIG) --e staking = exopero salvage/non official/spontanee
--e vlucht = fuga disordinate
--e blik = reguardo hagarde
--e verhalen = historias exaggerate
--e boot = tramp (E)
--e vaart = navigation non regulate/de tramp (E)
(MED) -- vlees = fungo, fungositate, excrescentia
in het --e weg beschuldigingen uiten = facer accusationes al hasardo
-- op iets zijn = esser folle de un cosa


wild ZN

1 (dieren) animales salvage, chassa {sj}
groot -- = chassa major
klein -- = chassa minor
-- eten = mangiar chassa
2 (wilde staat) stato salvage
planten in het -- = plantas salvage, plantas que cresce in le natura
in het -- leven = viver/exister al/in le stato salvage
in het -- levende dieren = animales salvage


wildachtig BN

1 que ha le sapor de chassa {sj}


wildbaan ZN

1 reserva de chassa {sj}


wildbeest ZN

1 Zie: wildebeest


wildbraad ZN

1 rostito de chassa {sj}


wilddief ZN

1 chassator {sj} furtive/illicite/fraudulente


wilddieverij ZN

1 chassa {sj} furtive/illicite/fraudulente


wilde ZN

1 (lid van een primitief volk) salvage
2 (wildebras) infante turbulente


wildebeest ZN

1 gnu


wildebras ZN

1 infante/puero/puera turbulente


wildeman ZN

1 salvage
hij gaat als een -- tekeer = ille crita/se comporta como un salvage


wildemanskruid ZN

1 pulsatilla


wildernis ZN

1 jungla, deserto
in de -- van Zuid-Amerika leven nog vele Indianenstammen = multe tribos indian vive ancora in le jungla de America del Sud


wildgras ZN

1 panico


wildgroei ZN

1 (woekering) proliferation, crescentia salvage/incontrolate
2 (FIG) proliferation, crescentia salvage/incontrolate, explosion


wildheid ZN

1 (mbt dieren) feritate, ferocitate
2 (mbt mensen) salvageria
3 (onstuimigheid) impetuositate, turbulentia


wildklem ZN

1 trappa, pedica


wildleer ZN

1 camoce


wildpark ZN

1 parco zoologic/natural, (voor de jacht) reserva/parco de chassa {sj}


wildpastei ZN

1 pastata de chassa {sj}


wildreservaat ZN

1 reserva zoologic, (voor de jacht) reserva de chassa {sj}


wildrijk BN

1 abundante in chassa {sj}


wildrooster ZN

1 grillia de bestias


wildschotel ZN

1 platto de chassa {sj}


wildschut ZN

1 Zie: jachtopziener


wildsmaak ZN

1 gusto/sapor de chassa {sj}


wildstand ZN

1 population de animales salvage, ricchessa/abundantia/importantia de chassa {sj}


wildstroper ZN

1 Zie: stroper


wildstroperij ZN

1 Zie: stroperij


wildtas ZN

1 carniera


wildtuin ZN

1 reserva, parco


wildviaduct ZN

1 viaducto pro animales salvage


wildvlees ZN

1 (MED) granulation (cicatricial), fungo, fungositate


wildvreemd BN

1 toto/totalmente/completemente/perfectemente incognite/estranier/estranie
die man is mij -- = iste homine me es toto incognite


wildvreemde ZN

1 persona toto/totalmente/completemente incognite, estraniero


wildwal ZN

1 talud coperte de vegetation


wildwaterkanoën WW

1 facer canoage in aquas vive/in torrentes


wildwatervaren WW

1 navigar in aquas vive/in torrentes


wildwestfilm ZN

1 western (E), film (E) de cowboys (E)


wildzang ZN

1 (zang der vogels) canto del aves
2 (onbesuisd kind) infante turbulente


wilg ZN

1 salice


wilgachtig BN

1 salicinee


wilgachtigen ZN MV

1 salicaceas


wilgen BN

1 de ligno de salice


wilgenbast ZN

1 cortice de salice


wilgenblad ZN

1 folio de salice


wilgenbladzuring ZN

1 rumex salicifolie


wilgenbloesem ZN

1 flor(es) de salice


wilgenboom ZN

1 Zie: wilg


wilgenbos(je) ZN

1 saliceto


wilgenfamilie ZN

1 salicaceas


wilgenhout ZN

1 (ligno de) salice


wilgenhoutvlinder ZN

1 cosso


wilgenkatje ZN

1 amento de salice


wilgenrijs ZN

1 rametto de salice


wilgenroosje ZN

1 (PLANTK) epilobio angustifolie
harig -- = epilobio hirsute
2 (uitwas op wilgen) galla, cecidio


wilgensijsje ZN

1 acrocephalo palustre


wilgenstof ZN

1 (SCHEI) salicina


wilgenstruik ZN

1 arbusto de salice


wilgentak ZN

1 branca de salice


wilgenteen ZN

1 Zie: wilgetwijg


wilgentwijg ZN

1 ramo de salice


Wilhelm ZN EIGN

1 Zie: Willem


willekeur ZN

1 (vrije verkiezing) arbitrarietate
door willekeur bepaald = arbitrari(e)
naar -- = arbitrarimente, a voluntate
2 (onrechtvaardige/grillige handelwijze) arbitrarietate
een daad van -- = un acto arbitrari
overgeleverd aan de -- van = esser al mercede de


willekeurig BN

1 (niet uitgekozen) arbitrari, qualcunque
een -- getal = un numero qualcunque
het --e karakter van een taalteken = le arbitrarietate de un signo linguistic
neem een --e steen = prende un petra qualcunque/al hasardo
--e selectie = selection aleatori
2 (eigenmachtig) arbitrari, capriciose
--e maatregel = mesura arbitrari
--e keuze = election arbitrari
-- te werk gaan = operar/ager/proceder arbitrarimente


willekeurigheid ZN

1 (het willekeurig zijn) arbitrarietate
2 (willekeurige handeling) capricio


Willem ZN EIGN

1 Guilhelmo
-- de Zwijger = Guilhelmo le Taciturno


Willemsorde ZN

1
Militaire -- = Ordine Militar de Guilhelmo


willen WW

1 voler, desirar, desiderar
wat wil je? = que vole tu?
wilt u koffie? = vole vos caffe?
iets van iemand -- = voler un cosa de un persona
iets -- doen = voler facer un cosa
toneelspeler -- worden = voler devenir actor
niets van iemand -- weten = non voler saper nihil de un persona
iemand niet willen ontvangen = refusar de/non voler reciper un persona
geen kritiek -- aannemen = non admitter/supportar le critica
dat ding wil niet = iste machina/apparato non vole functionar/non functiona
iets dolgraag -- hebben = desirar/desiderar ardentemente un cosa
de wet wil het zo = le lege lo vole assi
zo de Here wil = si tal es le voluntate del Senior
het verhaal wil dat = le historia vole que
het gerucht wil dat = on dice que
liever -- = preferer


willens BW

1 (met opzet) voluntari(e)mente, expresso, deliberatemente
-- en wetens = con plen conscientia
2 (van plan)
ik ben -- daarheen te gaan = io intende ir illac
-- en wetens = con intention, intentionalmente
3 (bereidwillig)
-- nillens = nolens volens (L)


willetje ZN

1
zij heeft een eigen -- = illa es obstinate


willig BN

1 (gehoorzaam) obediente, (meegaand) docile, (onderdanig) submissive
-- karakter = character docile
--e kinderen = infantes obediente/docile
-- paard = cavallo docile
2 (bereidwillig) ben disposite
3 (BEURS) firme, altista
de fondsen zijn -- = le fundos es firme


willigheid ZN

1 (meegaandheid) docilitate
2 (bereidheid) bon voluntate


willoos BN

1 sin voluntate, apathic, inerte, (PSYCH) abulic
-- gedrag = comportamento abulic


willoosheid ZN

1 manco de voluntate, apathia, inertia, (PSYCH) abulia


Wilna ZN EIGN

1 Vilna, Vilnius


wilsbeschikking ZN

1 voluntate, testamento
le laatste -- = ultime voluntate, le ultime dispositiones testamentari


wilsbesluit ZN

1 Zie: wilsbeschikking


wilsgebrek ZN

1 manco/absentia de voluntate


wilskracht ZN

1 voluntate, fortia volitive/de voluntate, volitivitate, energia
onverzettelijke -- = voluntate de ferro
gebrek aan -- = manco de voluntate, mollessa
veel -- tonen = demonstrar multe (fortia de) voluntate


wilskrachtig BN

1 de forte voluntate, energic


wilsovereenstemming ZN

1 consenso


wilsuiting ZN

1 manifestation/acto de voluntate, expression de su voluntate, (PSYCH) volition


wilsverklaring ZN

1 manifestation de voluntate


wilsvrijheid ZN

1 libertate del volition


wilszwak BN

1 debile de voluntate, abulic


wilszwakheid ZN

1 debilitate de voluntate, abulia


wilszwakke ZN

1 abulico


wimber ZN

1 brema de mar


wimpel ZN

1 bandierola, pennon, oriflamma


wimper ZN

1 (ooghaartje) cilio
valse --s = cilios posticie
2 (PLANTK) cilio (vibratile)


wimperbeweging ZN

1 movimento ciliar/de cilia


wimperharen ZN MV

1 cilias


wimperkruller ZN

1 parve buclator pro le cilias


wimperparelgras ZN

1 melica ciliate


winbaar BN

1 exploitabile {plwa}, obtenibile
--e hoeveelheden = quantitates exploitabile


winch ZN

1 cabestan


wind ZN

1 vento
matige -- = vento moderate
veranderlijke -- = vento variabile/mutabile
overheersende/meest voorkomende -- = vento dominante/regnante
ijzige -- = vento glacial
opstijgende -- = vento anabatic
koel --je = brisa
gure -- = vento aspere
guurheid van de -- = asperitate del vento
oostelijke/westelijke -- = vento del est/del west
gunstige -- = vento favorabile
harde -- = vento forte
sterkte van de -- = fortia del vento
de -- waait = le vento suffla
de -- is oost = le vento suffla del est
de -- draait = le vento cambia/torna
de -- is gedraaid = le vento ha cambiate/tornate
op de -- gelegen/liggend = exponite al vento
een raad in de -- slaan = rejectar un consilio
de -- tegen hebben = ir contra le vento
de -- steekt op = le vento se leva
de -- gaat liggen = le vento se ha calmate
de -- ruimt = le vento gira/torna con le sol
de -- krimpt = le vento gira/torna contra le sol
het spel van -- en golven = le joco del vento e del undas
(ook FIG) de -- in de zeilen hebben = haber le vento in poppa/in puppa
met alle --en meewaaien = tornar (se) a tote le ventos
het lied van de -- = le canto del vento
de -- als energiebron gebruiken = exploitar {plwa} le vento como fonte de energia
de -- eronder hebben = imponer/infunder le respecto
(FIG) de -- van voren krijgen = esser reprehendite, reciper un sermon
2 (lucht) aere
van de -- leven = viver del aere
een zuchtje -- = un sufflo de aere
3 (ontsnappend darmgas) vento, flato, pedito
--en veroorzakend = flatulente
--en laten = laxar ventos, facer peditos, peder


windabrasie ZN

1 abrasion per le vento


windakker ZN

1 parco de molinos de vento, zona de energia eolic


windas ZN

1 cabestan


windbemaling ZN

1 drainage {e}/escolamento/disaquamento per molinos de vento


windbestuiving ZN

1 anemophilia


windbloemigheid ZN

1 anemophilia


windboom ZN

1 levator, barra


windbreker ZN

1 rumpeventos


windbuil ZN

1 fanfaron


windbuks ZN

1 carabina a/de vento/a/de aere comprimite


winddicht BN

1 a prova/proba de vento


winddroog BN

1 siccate al/per le vento


winddruk ZN

1 pression eolie/eolic/del vento


winddynamo ZN

1 dynamo eolie/eolic


winde ZN

1 (plant) convolvulo
2 (vis) ido


windefamilie ZN

1 convolvulaceas


windei ZN

1 ovo sin scalia de calce
dat zal hem geen --eren leggen = ille va profitar multo (de iste negotio)


winden WW

1 (wikkelen) inrolar, involver, inveloppar
-- om = circumvolver
draad op een klos -- = inrolar filo super un bobina
2 (ophijsen) levar, hissar, (met een lier) guindar
het anker = levar le ancora


windenergie ZN

1 energia eolie/eolic/del vento


winderig BN

1 ventose
--e dag = die/jorno ventose
ons balkon is nogal -- = in nostre balcon il ha multe vento
het is hier te -- om te zitten = il es troppo ventose/il ha troppo de vento pro seder hic
2 (winden latend) ventose, flatulente, flatuose


winderigheid ZN

1 (METEO) situation ventose, ventositate
2 (FYSIOL) ventositate, flatulentia, flatuositate, meteorismo


winderosie ZN

1 erosion eolie/eolic/per le vento


windgat ZN

1 (wak) foramine in le glacie
2 (tochtgat) loco plen de currentes de aere


windgenerateur ZN

1 generator eolie/eolic, aerogenerator


windgevoelig BN

1 sensibile al vento (lateral)


windglijder ZN

1 deltaplano


windgod ZN

1 deo del ventos


windhaan ZN

1 monstravento, gallo


windhalm ZN

1 aspera


windhalm ZN

1 apera


windhandel ZN

1 speculation


windhandelaar ZN

1 speculator


windharp ZN

1 harpa eolie/eolic


windhaver ZN

1 avena fatue/sterile


windhoek ZN

1 (hoek vanwaar de wind komt) latere del vento
2 (plaats waar het altijd waait) loco ventose


windhond ZN

1 leporario


windhondenfokker ZN

1 elevator de leporarios


windhondenrennen ZN MV

1 cursas de leporarios


windhoos ZN

1 vento cyclonal, tornado, tromba


windig BN

1 Zie: winderig


winding ZN

1 spira, circumvolution
--en van de hersenen = circumvolutiones del cerebro
--en van een schelp = circumvolutiones/spiras de un concha
--en van een spiraal = spiras de un spiral
kringvormige -- = spira circular
het aantal --en van een veer = le numero de spiras de un resorto
2 (krul, kringel) voluta


windjack ZN

1 anorak


windje ZN

1 (lichte wind) vento suave, brisa
2 (ontsnappend darmgas) vento, flato, pedito


windjekker ZN

1 anorak


windkaart ZN

1 mappa/carta del ventos


windkanaal ZN

1 portavento


windkant ZN

1 latere del vento


windkap ZN

1 bonetto


windketel ZN

1 camera de aere


windklep ZN

1 valvula (de admission) de aere


windkracht ZN

1 (windsterkte) intensitate/fortia eolie/eolic/del vento
-- 7 = fortia 7 (in le scala de Beaufort)
2 (windenergie) energia eolie/eolic
deze koelinstallatie loopt/draait op -- = iste installation de refrigeration functiona per energia eolie


windkussen ZN

1 cossino pneumatic


windmaand ZN

1 ventose


windmachine ZN

1 machina eolie/eolic


windmaker ZN

1 sufflator


windmeter ZN

1 anemometro


windmolen ZN

1 (door de wind gedreven molen) molino de vento
tegen --s vechten = luctar contra/combatter molinos de vento
2 (windturbine) turbina eolie/eolic


windmolenaar ZN

1 exploitator {plwa} de un molino de vento


windmolenpark ZN

1 parco de molinos de vento


windmotor ZN

1 motor eolie/eolic/de vento, aeromotor


windmulder ZN

1 Zie: windmolenaar


windorgel ZN

1 Zie: windharp


windpijp ZN

1 portavento


windplant ZN

1 planta anemophile


windpokken ZN

1 varicella, varioloide


windrad ZN

1 rota de vento


windrichting ZN

1 direction del vento


windroos ZN

1 (kompasroos) rosa del ventos
2 (plant) anemone del boscos


windschade ZN

1 damno(s) causate per le vento/tempesta


windscheef BN

1 torquite per le vento


windscherm ZN

1 guardavento, paravento, (op voertuig) parabrisa


windschut ZN

1 Zie: windscherm


windsel ZN

1 bandage


windsingel ZN

1 rumpevento (de arbores)


windsnelheid ZN

1 velocitate del vento


windsnelheidsmeter ZN

1 anemometro


windspaak ZN

1 levator, barra (de cabestan)


windspaakspil ZN

1 cabestan


windsterkte ZN

1 fortia/intensitate del vento


windstil BN

1 sin vento, calme
een --le avond = un vespera/vespere sin vento


windstilte ZN

1 calma


windstoot ZN

1 colpo de vento, borrasca, raffica


windstreek ZN

1 rhumbo (de vento)
de vier --en = le quatro punctos cardinal, le quatro directiones del vento


windsurf ZN

1 windsurf (E)


windsurfen ZN

1 facer windsurf (E), practicar le windsurf (E)
het -- = le windsurf (E)


windsurfer ZN

1 windsurfista


windsurfing ZN

1 windsurfing (E)


windsurfplank ZN

1 windsurf (E), planca a vela


windtunnel ZN

1 tunnel (E)/galeria aerodynamic


windturbine ZN

1 turbina eolie/eolic
horizontale/verticale -- = turbina eolic a axe horizontal/vertical


windvaan ZN

1 (windwijzer) monstravento, anemoscopio
2 (vlaggetje op een masttop) pennon


windvang ZN

1
een zeil als -- stellen = exponer un vela al vento


windvast BN

1 resistente al vento, a prova/proba de vento/de tempesta


windvastheid ZN

1 resistentia al vento


windveer ZN

1 (plank) planca
2 (METEO) cirro


windverdrijvend BN

1 (MED) carminative
-- middel = carminativo


windvlaag ZN

1 colpo de vento, borrasca, raffica


windvoordeel ZN

1 (SPORT) avantage del vento


windvrij BN

1 protegite contra le vento


windwaarts BW

1 del latere del vento, (SCHEEP) al lof


windwatermolen ZN

1 molino hydraulic/a/de aqua propulsate per le vento


windwering ZN

1 Zie: lijzijde
2 Zie: windscherm


windwerking ZN

1 effecto del vento, eolisation


windwijzer ZN

1 monstravento, amenoscopio


windwolkje ZN

1 cirro


windzak ZN

1 (VERK) manica a aere/de vento


windzijde ZN

1 latere del vento, (SCHEEP) lof


windzucht ZN

1 Zie: winderigheid-2


wingebied ZN

1 zona de extraction
-- van de waterleiding = area del collection del aqua


wingerd ZN

1 (PLANTK) (COLL) vite
wilde -- = parthenocisso, ampelopsis, vite virgine


wingerdblad ZN

1 folio de vite


wingewest ZN

1 territorio/pais conquirite, (ROM GESCH) provincia


winkel ZN

1 magazin, boteca
-- van modeartikelen = magazin de articulos de moda
rijdende -- = boteca rolante
een -- bevoorraden = approvisionar un magazin
bevoorrading van een -- = approvisionamento de un magazin
in een -- staan = laborar/travaliar in un magazin
een -- beginnen = aperir un magazin/boteca
de -- sluiten = clauder le magazin/boteca
--tje spelen = jocar al mercante


winkelbediende ZN

1 empleato de magazin, venditor


winkelbedrijf ZN

1 catena de magazines


winkelbel ZN

1 campana de magazin


winkelcentrum ZN

1 centro de magazines


winkelchef ZN

1 chef (F) de magazin


winkeldame ZN

1 Zie: winkeljuffrouw


winkeldeur ZN

1 porta del magazin


winkeldief ZN

1 fur/robator de magazin(es)


winkeldiefstal ZN

1 furto/robamento de magazin(es)


winkeldochter ZN

1 articulo/merce invendibile/obsolete


winkelen WW

1 facer (le) compras
het -- = le comprar in magazines/botecas, shopping (E)
proletarisch -- = robar in le magazines


winkelgalerij ZN

1 galeria de magazines


winkelhaak ZN

1 (gereedschap) esquadra
2 (scheur in kleding) laceration angular


winkelhouder ZN

1 Zie: winkelier
2 (bedrijfsleider) gerente (de magazin)


winkelier ZN

1 botechero, commerciante, mercante, negotiante


winkeliersvereniging ZN

1 association de botecheros


winkelingang ZN

1 entrata de magazin


winkelinventaris ZN

1 inventario de magazin


winkeljuffrouw ZN

1 empleata de magazin, venditrice, venditora


winkelkast ZN

1 vitrina


winkelketen ZN

1 catena de magazines


winkellade ZN

1 tiratorio


winkelmeisje ZN

1 Zie: winkeljuffrouw


winkelmerk ZN

1 marca del magazin


winkelmeubel ZN

1 mobile de magazin


winkelpand ZN

1 magazin


winkelpersoneel ZN

1 empleatos de magazin


winkelprijs ZN

1 precio de vendita (in magazin)


winkelpromenade ZN

1 Zie: winkelgalerij


winkelpui ZN

1 faciada de magazin


winkelraam ZN

1 monstra, vitrina


winkelruit ZN

1 Zie: winkelraam


winkelsluiting ZN

1 clausura del magazines
gedwongen -- = clausura obligatori del magazines
vervroegde -- = clausura del magazines ante le hora habitual


winkelsluitingswet ZN

1 lege (super le horas de apertura e) de clausura del magazines


winkelstraat ZN

1 strata de magazines


winkelverdieping ZN

1 etage (F) de magazines


winkelverkoop ZN

1 vendita in magazin(es)


winkelvoorraad ZN

1 stock (E) in magazin


winkelwaar ZN

1 mercantias in magazin


winkelwaarde ZN

1 precio normal/in magazin


winkelwagen ZN

1 (rijdende winkel) magazin rolante
2 (boodschappenwagentje) caddie (E), carretta


winkelwijk ZN

1 quartiero de magazines


winnaar ZN

1 ganiante, ganiator, (overwinnaar) vincitor, victor, triumphator
de gelukkige -- = le vincitor fortunate


winnen WW

1 (winnaar worden) ganiar
het --de doelpunt = le goal (E) ganiante/de triumpho/de victoria
een prijs -- = ganiar un precio/premio
een proces -- = ganiar un processo
een wedstrijd -- = ganiar un match (E)
een weddenschap -- = ganiar un sponsion
iemands vertrouwen -- = ganiar le confidentia de un persona
wie heeft (er/het) gewonnen? = qui ha ganiate?
2 (sterker/beter zijn) vincer
op punten -- = vincer al punctos
3 (vorderen, voorkomen) ganiar
aan invloed -- = ganiar in importantia
aan duidelijkheid -- = ganiar in claritate
4 (winst maken) ganiar
-- op een transactie = ganiar in un transaction
5 (tot voordeel verkrijgen) ganiar
invloed -- = ganiar influentia
stemmen -- = ganiar votos
ruimte -- = ganiar spatio
terrein -- = ganiar terreno
iemand -- voor een plan = ganiar un persona a un projecto
drie zetels -- op de V.V.D. = ganiar tres sedes del V.V.D.
6 (door inspanning verkrijgen) ganiar, (ertsen) extraher
tijd -- = ganiar tempore
erts -- = extraher minerales
olie -- = extraher oleo
steenkool -- = extraher carbon


winner ZN

1 ganiante, ganiator, (mbt prijs) laureato, (mbt sport/oorlog, etc.) vincitor, victor


winning ZN

1 extraction, exploitation {plwa}
-- van steenkool/van ertsen/van olie/van aardgas = extraction de carbon/de minerales/de oleo/de gas natural


winplaats ZN

1 loco/zona/area de extraction


winst ZN

1 (opbrengst boven de bestede kosten) profito, beneficio, ganio, lucro
zuivere/netto -- = profito/beneficio nette
bruto -- = profito/beneficio brute
mogelijke --en = beneficios/profitos eventual
buitensporige --en = beneficios/profitos excessive
fictieve -- = profito/beneficio fictive
--en maken/behalen = realisar beneficios/profitos
-- slaan uit iets = obtener beneficios/profitos de un cosa
in de -- delen = participar al beneficios/profitos
aandeel in de -- = participation al beneficios/profitos
mijn deel van de -- = mi parte del beneficio/profito
verlies en -- = profitos/beneficios e perditas
met -- verkopen = vender con ganio/a profito
op -- uit = mercantil
2 (voordeel) ganio, avantage, beneficio
een -- van drie zetels in de Kamer behalen = ganiar tres sedes in le parlamento
dit is een zuivere -- voor onze partij = isto es un pur ganio pro nostre partito
3 (overwinning) ganio, triumpho, victoria
op -- spelen = jocar pro ganiar/pro le ganio
op -- staan = esser ganiante


winstaandeel ZN

1 parte de beneficio/profito, dividendo


winstaanspraak ZN

1 derecto a un parte de beneficio/profito, derecto a un dividendo


winstbejag ZN

1 aviditate/sete de ganio/lucro/profito
zonder -- = sin scopo lucrative


winstbelasting ZN

1 imposto super le beneficios/profitos


winstbepaling ZN

1 Zie: winstcalculatie


winstberekening ZN

1 Zie: winstcalculatie


winstbewijs ZN

1 coupon (F) de dividendo


winstbron ZN

1 fonte de profitos/beneficios


winstcalculatie ZN

1 calculo/calculation/determination del beneficios/profitos


winstcijfer ZN

1 amonta/cifra del beneficios/profitos


winstdaling ZN

1 bassa del profitos/beneficios


winstdelend BN

1 participante al/in le beneficios/profitos
--e obligaties = obligationes participante al/in le beneficios


winstdeling ZN

1 (mbt werknemer) participation al/in le beneficios/profitos
2 (mbt werkgever) repartition del profitos/del beneficios


winstderving ZN

1 privation/perdita de profito/de beneficio


winstdoel ZN

1 fines/scopo lucrative
zonder -- = sin fines/scopo lucrative


winst- en verliesrekening ZN

1 conto de profitos e perditas/de perditas e profitos


winstgevend BN

1 rentabile, profitabile, lucrative, lucrose, beneficiari, remunerative, remuneratori, productive, (FIG) fructifere, fructuose
--e transactie = operation beneficiari
-- werk/arbeid = labor/travalio profitabile/lucrative
--e betrekking = empleo remunerative/remuneratori/ben remunerate


winstgierig BN

1 cupide


winstgierigheid ZN

1 cupiditate


winstkans ZN

1 (kans om winst te maken) possibilitate de beneficio/de profito
2 (kans om te winnen) possibilitate de ganiar


winstmarge ZN

1 margine beneficiari/de beneficio/de profito


winstmatrix ZN

1 matrice de ganio


winstneming ZN

1 realisation de beneficios/de profitos


winstobject ZN

1 objecto de ganio


winstoogmerk ZN

1 scopo/fines lucrative/de lucro
instelling zonder -- = institution sin scopo lucrative/de lucro


winstparticipatie ZN

1 Zie: winstaandeel


winstpercentage ZN

1 percentage de beneficios/de profitos


winstpost ZN

1 item (E) de profito/de beneficio


winstpunt ZN

1 puncto ganiate


winstrekening ZN

1 conto del beneficios/del profitos


winstreserve ZN

1 reserva del beneficios/profitos non distribuite


winstsaldo ZN

1 saldo beneficiari/del beneficio/del profito


winstuitdeling ZN

1 Zie: winstuitkering


winstuitkering ZN

1 distribution del beneficios/del profitos, pagamento del dividendo, dividendo


winstverdeling ZN

1 repartition del beneficio/profito


winstvermogen ZN

1 rentabilitate


winter ZN

1 hiberno
vroege -- = hiberno precoce
strenge -- = hiverno aspere/rigorose/dur/inclemente
strengheid van de -- = asperitate/rigor/inclementia del hiberno
in het hartje van de -- = in le corde del hiberno, in plen hiberno
bij het begin van de -- = al entrata del hiberno
de -- van het leven = le hiberno el vita
de -- doorbrengen = hibernar
in de -- = in (le) hiberno, durante le hiberno
van de -- = iste hiberno
pik in, 't is --! = profita del occasion!


winteraardappel ZN

1 patata hibernal/de hiberno


winterachtig BN

1 hibernal, brumal


winterakoniet ZN

1 aconito hibernal, eranthis hyemal


winterappel ZN

1 pomo/malo hibernal/de hiberno


winteravond ZN

1 vespere/vespera hibernal/de hiberno


winterbed ZN

1 (van rivier) lecto hibernal/de hiberno


winterbedding ZN

1 Zie: winterbed


winterbloem ZN

1 flor hibernal


wintercampagne ZN

1 campania hibernal/de hiberno


wintercollectie ZN

1 collection hibernal/de hiberno


winterconcert ZN

1 concerto hibernal/de hiberno


wintercursus ZN

1 curso hibernal/de hiberno


winterdag ZN

1 die/jorno hibernal/de hiberno
bij -- = in hiberno


winterdeken ZN

1 copertura hibernal/de hiberno


winterdienst ZN

1 servicio hibernal/de hiberno


winterdienstregeling ZN

1 horario hibernal/de hiberno


winterdijk ZN

1 dica hibernal/de hiberno


winteren WW

1 facer frigido
het begint al te -- = le hiberno approcha {sj}, le hiberno jam comencia, le hiberno veni


winterfeest ZN

1 festa hibernal/de hiberno


winterfruit ZN

1 fructos hibernal/de hiberno


wintergast ZN

1 ave hibernal/de hiberno, hibernante


wintergerst ZN

1 hordeo hibernal/de hiberno


wintergewas ZN

1 Zie: winterplant


wintergezicht ZN

1 Zie: winterlandschap


wintergoed ZN

1 Zie: winterkleding


wintergraan ZN

1 cereales hibernal/de hiberno


wintergroen BN

1 semperverde


wintergroente ZN

1 verdura/legumine hibernal/de hiberno


winterhalfjaar ZN

1 semestre hibernal/de hiberno


winterhanden ZN MV

1 gelatura al manos


winterhandschoen ZN

1 guanto hibernal/de hiberno


winterhard BN

1 resistente al gelo/frigido


winterhardheid ZN

1 resistentia al gelo


winterhaven ZN

1 porto de hiberno


winterhielen ZN MV

1 gelaturas al talones


winterhoed ZN

1 cappello hibernal/de hiberno


winterjas ZN

1 mantello hibernal/de hiberno


winterjasmijn ZN

1 jasmin nudiflor/hibernal/de hiberno


winterkers ZN

1 barbarea vulgar


winterkleding ZN

1 vestimentos/habito hibernal/de hiberno


winterkleed ZN

1 (BIOL) tonsion hibernal/de hiberno, (veren) plumas/plumage hibernal/de hiberno


winterkleren ZN MV

1 Zie: winterkleding


winterkleur ZN

1 color hibernal/de hiberno


winterknop ZN

1 (PLANTK) gemma hibernante, hibernaculo
2 (PLANTK) turion
--pen van de asperge = turiones del asparago


winterkoninkje ZN

1 troglodyta, rege del sepa


winterkoren ZN

1 tritico/frumento/cereales hibernal/de hiberno


winterkost ZN

1 nutrimento/alimento hibernal/de hiberno


winterkou(de) ZN

1 frigido hibernal/de hiberno


winterkwartaal ZN

1 trimestre hibernal/de hiberno


winterkwartieren ZN MV

1 (MIL) quartieros hibernal/de hiberno


winterlandschap ZN

1 paisage hibernal/de hiberno


winterleger ZN

1 campamento hibernal/de hiberno


winterlelie ZN

1 Zie: kerstroos


winterling ZN

1 cicuta


winterloon ZN

1 salario de hiberno


winterlucht ZN

1 aere hibernal/de hiberno


wintermaand ZN

1 mense hibernal/de hiberno


wintermantel ZN

1 mantello hibernal/de hiberno


wintermerk ZN

1 (SCHEEP) marca de linea de carga de hiberno


wintermode ZN

1 moda hibernal/de hiberno


wintermorgen ZN

1 matino hibernal/de hiberno


wintermuts ZN

1 bonetto de hiberno


winternacht ZN

1 nocte hibernal/de hiberno


winterochtend ZN

1 Zie: wintermorgen


winteroffensief ZN

1 offensiva hibernal/de hiberno


winterondergoed ZN

1 subvestimentos de hiberno


winteropruiming ZN

1 liquidation/saldos de hiberno


winterpak ZN

1 costume de hiberno


winterpaleis ZN

1 palatio hibernal/de hiberno


winterpeen ZN

1 carota hibernal/de hiberno


winterpeil ZN

1 nivello hibernal/de hiberno (del polders (N))


winterperiode ZN

1 periodo hibernal/de hiberno


winterplant ZN

1 planta hibernal/hyemal/de hiberno


winterpostelein ZN

1 claytonia


winterprogramma ZN

1 programma hibernal/de hiberno


winterprovisie ZN

1 provision de hiberno


winterregen ZN

1 pluvia hibernal/de hiberno


winterreis ZN

1 viage hibernal/de hiberno


winterresidentie ZN

1 residentia hibernal/de hiberno


winterrogge ZN

1 secale hibernal/de hiberno


winterrust ZN

1 (winterslaap) hibernation


winters BN

1 de hiberno, hibernal, hyemal, brumal
--e dag = die/jorno hibernal
zich -- aankleden = vestir se como in hiberno


winterschilder ZN

1 pictor decorator (qui offere un disconto de hiberno/a precio reducite in hiberno)


winterschoen ZN

1 calceatura/calceo/scarpa de hiberno


winterseizoen ZN

1 saison (F) hibernal/de hiberno


wintersemester ZN

1 semestre hibernal/de hiberno


winterslaap ZN

1 somno hibernal/hyemal, hibernation
een -- houden = hibernar
de vleermuis houdt een -- = le vespertilion es un hibernante


winterslag ZN

1 battalia hibernal/de hiberno


winterslaper ZN

1 (animal) hibernante


wintersneeuw ZN

1 nive hibernal/de hiberno


wintersolstitium ZN

1 solstitio hibernal/de hiberno


winterspelen ZN MV

1 jocos hibernal/de hiberno
olympische -- = jocos olympic de hiberno


wintersport ZN

1 (sport die 's winters beoefend wordt) sport (E) hibernal/de hiberno
2 (plaats) centro/station de sports (E) de hiberno/de ski


wintersportcentrum ZN

1 Zie: wintersportplaats


wintersportplaats ZN

1 centro/station de sports (E) hibernal/de hiberno/de ski


wintersportvakantie ZN

1 vacantias de sports (E) hibernal/de hiberno, vacantias de nive


winterstalling ZN

1 remissa pro le hiberno


winterstop ZN

1 (SPORT) tregua hibernal


winterstorm ZN

1 tempesta hibernal/de hiberno


wintertafereel ZN

1 scena hibernal/de hiberno


wintertarief ZN

1 tarifa de hiberno


wintertarwe ZN

1 frumento/tritico hibernal/de hiberno


wintertemperatuur ZN

1 temperatura hibernal/de hiberno


wintertenen ZN MV

1 gelatura al digitos del pede


wintertenue ZN

1 vestimentos de hiberno


wintertijd ZN

1 (periode) saison (F) hibernal/de hiberno
2 (tijdrekening) hora hibernal/de hiberno


wintertoerisme ZN

1 tourismo {oe} hibernal/de hiberno


wintertraining ZN

1 excercitation/training (E) de hiberno


wintertrek ZN

1 migration del aves in le hiberno


wintertuin ZN

1 jardin hibernal/de hiberno


winteruitrusting ZN

1 equipamento de hiberno


winteruitverkoop ZN

1 Zie: winteropruiming


winteruniform ZN

1 uniforme de hiberno


wintervacht ZN

1 pelle de hiberno


wintervast BN

1 Zie: winterhard


wintervastheid ZN

1 Zie: winterhardheid


winterveldtocht ZN

1 campania hibernal/de hiberno


winterverblijf(plaats) ZN

1 residentia hibernal/de hiberno


wintervermaak ZN

1 amusamento/divertimento hibernal/de hiberno


wintervinger ZN

1 gelatura al digito


wintervlaag ZN

1 borrasca hibernal/de hiberno


wintervoer ZN

1 forrage hibernal/de hiberno


wintervoeten ZN MV

1 gelatura al pedes


wintervogel ZN

1 Zie: wintergast


wintervoorraad ZN

1 provision de hiberno


winterweer ZN

1 tempore hibernal/de hiberno


winterwerk ZN

1 labor/travalio de hiberno


winterwortel ZN

1 Zie: winterpeen


winterzon ZN

1 sol hibernal/de hiberno


winterzonnestilstand ZN

1 Zie: wintersolstitium


winziek BN

1 Zie: winzuchtig


winzucht ZN

1 cupiditate, appetito/appetentia/sete/aviditate de lucro/ganio, rapacitate


winzuchtig BN

1 cupide, avide, rapace


wip ZN

1 (keer dat men wipt) salto
met een -- was hij bij de deur = ille esseva al porta in un salto
2 (ogenblik) instante, momento
in een -- = in un instante/un secunda
3 (wipplank) balanciatoria, bascula
4 (TECHN) (hefboom) bascula


wipbalk ZN

1 Zie: wip-3


wipbrug ZN

1 ponte a/de bascula/balancia


wipgalg ZN

1 strappado


wipkar ZN

1 carro/carretta basculante


wipklep ZN

1 valvula basculante


wipneus ZN

1 naso ascendente


wippen WW

1 (zich met een sprong/met sprongetjes verplaatsen) saltar, saltettar
de kanarie wipt op en neer in het kooitje = le canario face parve saltos de un latere al altere del cavia
uit zijn bed -- = saltar del lecto
in de auto -- = saltar in le auto(mobile)
2 (zich snel verplaatsen) mover se rapidemente
uit zijn bed -- = saltar de su lecto
er even tussenuit -- = sortir un momento
3 (op een wip spelen) jocar super le balanciatoria
4 (wankel staan) balanciar se
die plank wipt = iste planca non es stabile
5 (met een hefboom op/uit iets lichten) facer saltar, sublevar, remover
die spijkertjes wip je er zo uit = on remove iste parve clavos facilemente
6 (ontslaan) licentiar, destituer
de regering -- = destituer le governamento


wipperig BN

1 vacillante, instabile


wipplank ZN

1 planca basculante/de bascula, balanciatoria


wippositie ZN

1 position de bascula


wipschakelaar ZN

1 commutator basculante


wipstoel ZN

1 sedia a bascula
op de -- zitten = 1. riscar de perder su empleo, 2. esser in un situation instabile


wipwap ZN

1 Zie: wipplank


wirwar ZN

1 interlaciamento, imbroliamento, (doolhof) dedalo, labyrintho
-- van lijnen = interlaciamento de lineas
-- van wegen = dedalo/labyrintho de vias/camminos
-- van indrukken = vortice de impressiones


wis ZN

1 Zie: wisdoek
2 (twijg) ramo, rametto


wis BN

1 certe, secur
iemand van een --se dood redden = salvar un persona de un morte certe/secur
-- en waarachtig = certemente, securmente


wisdoek ZN

1 pannello a essugar


wisecrack ZN

1 remarca amusante


wisent ZN

1 bison europee


wisheid ZN

1 certitude, securitate


wishful thinking ZN

1 illusiones


Wisigoot ZN

1 visigotho


Wisigotisch BN

1 visigothic


wiskop ZN

1 testa/capite de rader


wiskunde ZN

1 mathematica
inleiding in de --, grondbegrippen/grondslagen van de -- = notiones (general)/elementos del mathematica
toegepaste -- = mathematica applicate
hogere -- = alte mathematica, mathematica superior
zuivere -- = mathematica pur/abstracte
aanleg voor -- = capacitate de mathematica
hij heeft aanleg voor -- = ille es dotate pro le mathematica


wiskundeboek ZN

1 manual de mathematica


wiskundedocent ZN

1 professor de mathematica


wiskundeknobbel ZN

1 talento natural pro le mathematica


wiskundeleraar ZN

1 professor de mathematica


wiskundeles ZN

1 lection de mathematica


wiskundevraagstuk ZN

1 problema mathematic/de mathematica


wiskundig BN

1 mathematic
--e stelling = theorema mathematic
--e vergelijking = equation mathematic
-- adviseur = consiliator/consiliero mathematic
--e reserve = reserva mathematic
dat is -- zeker = isto es mathematicamente certe, isto es un certitude mathematic
een probleem -- oplossen = solver un problema mathematicamente
-- formuleren/inkleden = mathematisar
het -- formuleren/inkleden = mathematisation


wiskundige ZN

1 mathematico


wiskunstenaar ZN

1 mathematico


wispelturig BN

1 capriciose, inconstante, cambiante, versatile, volubile
--e aard = character inconstante/volatile/capriciose
-- humeur = humor inconstante
-- temperament = temperamento inconstante


wispelturigheid ZN

1 inconstantia, versatilitate, capriciositate, volubilitate
-- van het publiek = inconstantia del publico


wissel ZN

1 (GELDW) littera de cambio, effecto, tratta
documentaire -- = effecto/tratta documentari/documental
-- betaalbaar aan toonder = effecto pagabile al portator
de -- vervalt morgen = le tratta expira deman
op iemands energie een zware -- trekken = exiger multo de un persona
de -- vervalt morgen = le tratta expira deman
2 (verandering) cambio, cambiamento, variation
3 (JACHT) pista
een haas volgt zijn -- = un lepore seque su pista
4 (wisselspeler) reimplaciante, substituto
een -- toepassen = reimplaciar un jocator
5 (SPOORW) agulia, cambio
een -- verzetten = mover/cambiar/manovrar un agulia


wisselaar ZN

1 (persoon) cambiator de moneta
2 (toestel om geld te wisselen) cambiator de moneta
3 (toestel om platen te wisselen) cambiator de discos automatic


wisselagent ZN

1 agente de cambio


wisselagentschap ZN

1 agentia de cambio


wisselarbitrage ZN

1 arbitrage de cambio


wisselautomaat ZN

1 cambiator de moneta


wisselbaar BN

1 cambiabile, excambiabile


wisselbaden ZN MV

1 banios alterne/alternante


wisselbak ZN

1 Zie: versnellingsbak


wisselbank ZN

1 banca de cambio, (discontobank) banca de disconto


wisselbedrag ZN

1 summa del littera de cambio


wisselbeker ZN

1 cuppa rotative/de defia


wisselbloedtransfusie ZN

1 transfusion de sanguine total/complete


wisselborg ZN

1 dator del aval


wisselborgstelling ZN

1 aval


wisselborgtocht ZN

1 Zie: wisselborgstelling


wisselbouw ZN

1 culturas/cultivationes alternate/alternante, rotation de culturas/cultivationes, systema agrari rotative
-- toepassen = alternar (le culturas/cultivationes)


wisselbrief ZN

1 Zie: wissel-1


wisselcabine ZN

1 cabina/cubiculo de banio/de cambio


wisselclausule ZN

1 clausula de un littera de cambio


wisseldiertje ZN

1 ameba


wisseldisconto ZN

1 disconto de un littera de cambio acceptate


wisselen WW

1 (onderling (doen) veranderen) cambiar, excambiar
de plaatsen -- = excambiar le placias
van plaats -- = cambiar de placia
de prijzen wisselen nogal = le precios presenta grande differentias
2 (geld) cambiar
geld -- = cambiar moneta
honderd gulden -- in Franse franken = cambiar cento florinos in francos francese
3 (afwisselen) cambiar, variar, fluctuar
het accent wisselt = le accento cambia/se displacia
zijn stemming wisselt nogal = ille cambia bastante de humor, su humor es cambiante/capriciose
--d bewolkt = nubositate variabile
4 (uitwisselen) excambiar, intercambiar
een blik van verstandhouding -- met = excambiar/intercambiar un reguardo de comprension (mutual) con
van gedachten -- = intercambiar/excambiar pensatas/pensamentos/vistas/ideas/opiniones/ideas/punctos de vista
5 (van treinen) cambiar de via
6 (JACHT) (wissels volgen) sequer un pista


wisselend BN

1 cambiante, variabile, inequal, alternante
--e omstandigheden = circumstantias cambiante/alternante
--e kleuren = colores cambiante/alternante
leerling met --e prestaties = alumno/scholar irregular
(WISK) --e binnenhoeken = angulos alterne interne
(WISK) --e buitenhoeken = angulos alterne externe
snel --e opeenvolging van gevoelens = kaleidoscopio de sensationes
--e pols = pulso alternante
--e stemming = humor cambiante/capriciose
met -- succes = con successo cambiante, con un successo inequal
-- bewolkt = nebulositate variabile


wisselgeld ZN

1 (geld dat men terug ontvangt) cambio
2 (klein geld) moneta minute, cambio


wisselhandel ZN

1 commercio de cambio/de devisas


wisselhandelaar ZN

1 agente de cambio/de devisas, cambista


wisselhouder ZN

1 portator de un littera de cambio


wisseling ZN

1 (ruil) cambio, cambiamento, excambio
-- in het bestuur = cambio/cambiamento in le direction
de -- van de wacht = le relevamento del guarda
2 (verandering) cambio, cambiamento, alternantia, variation
in de -- der tijden = in le alternantia/succession del tempores


wisselkantoor ZN

1 officio/agentia/bureau (F) de cambio


wisselkoers ZN

1 curso de cambio, cambio


wisselkoorts ZN

1 febre intermittente


wissellijst ZN

1 quadro (inter)cambiabile


wisselloon ZN

1 commission


wisselloper ZN

1 incassator


wisselmakelaar ZN

1 agente de cambio, cambista


wisselmarkt ZN

1 mercato del cambios


wisselnemer ZN

1 prenditor de un littera de cambio


wisselnotering ZN

1 curso de cambio, cambio


wisselpaard ZN

1 cavallo de relevamento


wisselpari(teit) ZN

1 par/paritate de cambio


wisselplaats ZN

1 (voor postpaarden) posta


wisselprijs ZN

1 premio de defia/rotative


wisselprotest ZN

1 protesto


wisselpunt ZN

1 loco de relevamento


wisselrecht ZN

1 derecto de cambio


wisselrijm ZN

1 rimas cruciate


wisselslag ZN

1 quatro stilos


wisselspanning ZN

1 voltage/tension alternative


wisselspeler ZN

1 reimplaciante, substituto, jocator de reserva
de trainer zette beide --s in = le trainer (E)/trainator faceva entrar in joco le duo jocatores de reserva


wisselspoor ZN

1 via de cambio/cambiamento/de agulia


wisselstand ZN

1 position del agulia(s)


wisselstroom ZN

1 currente alternate/alternative/alterne


wisselstroomdynamo ZN

1 dynamo a/de currente alternative/alternate/alterne, alternator


wisselstroomgenerator ZN

1 Zie: wisselstroomdynamo


wisselstroommotor ZN

1 motor a/de currente alternate/alternative/alterne


wisselstroomturbine ZN

1 turboalternator


wisselstroomweerstand ZN

1 inductantia


wisseltand ZN

1 dente permanente


wisseltrofee ZN

1 trophea de defia


wisseltruc ZN

1 truco de cambio


wisselvallig BN

1 cambiante, variabile, instabile, aleatori
-- weer = tempore cambiante/variabile/instabile
--e resultaten = resultatos variabile


wisselvalligheid ZN

1 instabilitate, variabilitate, inconstantia
-- van het weer = instabilitate/variabilitate del tempore
-- van stemming = instabilitate de humor
de -- van de fortuin = le vicissitudes/le capricio del fortuna/del sorte/del destino


wisselvervalser ZN

1 falsificator de un littera de cambio


wisselwaarde ZN

1 amonta de un effecto


wisselwachter ZN

1 guardaagulias


wisselwachtershuisje ZN

1 cabina/posto de un guardaagulias


wisselwerking ZN

1 interaction, correlation, action reciproc, reciprocitate
collectieve -- = interaction collective
elektromagnetische -- = interaction electromagnetic
interatomaire -- = interaction interatomic
intermoleculaire -- = interaction intermolecular
akoestische -- = interaction acustic
sterke -- = interaction forte
zwakke -- = interaction debile
in -- staan = interager, esser correlatate (con)
in -- staand = correlative
er bestaat een -- tussen = il ha un interaction/reciprocitate inter


wisselwerkingsenergie ZN

1 energia de interaction


wisselwind ZN

1 monson


wisselwoning ZN

1 allogiamento provisori/provisional/temporari


wisselzang ZN

1 canto alternative/alternate/alterne, antiphona


wissen WW

1 (vegend verwijderen) essugar
zich het zweet van het voorhoofd -- = essugar se le sudor del fronte
de tranen uit de ogen -- = essugar su lacrimas
2 (COMP, AUDIO) cancellar, rader


wisser ZN

1 brossa, (ruitewisser) essugavitros, (flessewisser) brossa de bottilia


wissewasje ZN

1 cosa insignificante, trica, bagatella, futilitate
met zulke --s houd ik mij niet op = io non me occupa de tal tricas
het is maar een -- = isto es un mer trica


wit BN

1 blanc
-- papier = papiro blanc
--te druif = uva blanc
--te wijn = vino blanc
-- bloedlichaampje = globulo blanc
--te kool = caule blanc
--te muis = mus/mure blanc/albino
--te olifant = elephante blanc/albino
--te walvis = balena blanc/albino
--te steenkool = carbon blanc
(MED) --te vloed = leucorrhea
(FIG) --te boorden = personal administrative
--e sigaretten = cigarrettas a precio reducite
Witte Huis = Casa Blanc
Witte Zee = Mar Blanc
Witte Donderdag = Jovedi Sancte
vuil -- = blancastre
-- maken/worden = blanchir
zwart geld -- maken/wassen = blanchir moneta (nigre)
het -- maken = blanchimento
-- wegtrekken = pallidir
hij ziet -- = ille es pallide
iets zwart op -- hebben = haber un cosa per scripto


wit ZN

1 blanco
het -- van de ogen = le blanco del oculos
het -- van een ei = le blanco de un ovo
het -- van zijn hemd = le blanco/le blancor de su camisa
zuiver -- = blanco pur
doorschijnend -- = blanco diaphane
iets -- laten = lassar un cosa in blanco
zij trouwde in het -- = illa se ha maritate in blanco
(SCHAKEN) met -- spelen = jocar con le pecias blanc
(brood) een half -- = un medie pan blanc


witachtig BN

1 blancastre
--e substantie = substantia blancastre
2 (BIOL) albuginee


witbaard ZN

1 homine a/de barba blanc


witbestoven BN

1 coperite/coperte de pulvere blanc, (met meel) infarinate


witbevroren BN

1 blanc per le gelo
-- bomen = arbores blanc per le gelo


witbier ZN

1 bira blanc/legier


witbladerig BN

1 de folios blanc


witbloedig BN

1
de --e lagere dieren = le animales a/de sanguine blanc


witbloemig BN

1 a/de flores blanc, albiflor


witblond BN

1 blonde platinate


witboek ZN

1 libro blanc


witbol ZN

1 holco
zachte -- = holco molle


witbont BN

1 blanc con maculas nigre
een --e koe = un vacca nigre e blanc


witborstel ZN

1 brossa a/de/pro blanchir


witbrood ZN

1 pan blanc


witgedast BN

1 con cravata blanc


witgeel BN

1 jalne blancastre


witgehalst BN

1 con collo blanc


witgehandschoend BN

1 con guantos blanc


witgekalkt BN

1 blanchite al calce


witgekuifd BN

1 (persoon) de/con capillos blanc, (golven, vogels) de/con crista/cresta blanc


witgepleisterd BN

1 blanchite al calce
--e muren = muros blanchite al calce


witglas ZN

1 opalina


witgloeiend BN

1 incandescente
-- maken = incandescer


witgloeihitte ZN

1 incandescentia


witgoed ZN

1 (wit weefsel) tela blanc
2 (keukenapparatuur) articulos/apparatos de cocina


witgoud ZN

1 (platina) platino
2 (legering van nikkel en goud) auro blanc


witharig BN

1 a/de/con pilos blanc, (op het hoofd) a/de/con capillos blanc


witharigheid ZN

1 albinismo


witheer ZN

1 premonstratense


witheet BN

1 (zeer heet) incandescente
2 (zeer verontwaardigd) furiose, furibunde


witheid ZN

1 blancor, albor


without ZN

1 ligno blanc


withouten BN

1 de ligno blanc


witje ZN

1 (vlinder) pieride


witjes BN

1 un pauco/un poco pallide


witkalk ZN

1 blanco/lacte de calce, calce pro blanchir


witkalker ZN

1 persona qui blanchi le muros
2 persona qui coperi le muros de graffiti, artista de graffiti


witkatoenen BN

1 de coton blanc
-- hemd = camisa de coton blanc


witkiel ZN

1 portator


witkop ZN

1 persona de/con capillos blanc


witkoper ZN

1 cupro blanc, argentano


witkoppig BN

1 a testa/capite blanc


witkwast ZN

1 brossa a/de/pro blanchir


witlof ZN

1 cichorea, endivia de Bruxelles (F)


witmaker ZN

1 (stof die wit maakt) producto blanchiente
2 (neutraliseringsmiddel) producto neutralisante


witmarmeren BN

1 de marmore blanc


witmetaal ZN

1 metallo blanc


Witrus ZN

1 russo blanc, bielorusso


Wit-Rusland ZN EIGN

1 Russia Blanc, Bielorussia


Witrussisch BN

1 blanc-russe, bielorusse


witsel ZN

1 Zie: witkalk


witsellaag ZN

1 strato de lacte de calce


witstaart ZN

1 (vogel) culo blanc
2 (paard) cavallo a/de cauda blanc


witstaart ZN

1 (vogel) culo blanc


wittebonensoep ZN

1 suppa de fabas blanc


witteboordencriminaliteit ZN

1 delinquentia "de collar blanc"


witteboordencultuur ZN

1 cultura del "collar blanc"


wittebrood ZN

1 pan blanc


wittebroodsdagen ZN MV

1 Zie: wittebroodsweken


wittebroodsdeeg ZN

1 pasta de pan blanc


wittebroodspap ZN

1 pappa de pan blac


wittebroodsweken ZN MV

1 luna de melle
zij zijn nog in hun -- = illes es ancora in plen luna de melle


wittekool ZN

1 caule blanc


witten WW

1 (mbt muren, e.d.) blanchir (con (lacte de) calce)
een muur -- = blanchir un muro
2 (mbt kapitaal) blanchir
zwart geld -- = blanchir moneta nigre


witter ZN

1 blanchitor


witvis ZN

1 pisce blanc


witvlezig BN

1 de/con carne blanc


witvoet ZN

1 cavallo de pedes blanc


witwerk ZN

1 (voorwerpen, meubelen) objectos/mobiles de ligno blanc
2 (legaal werk) labor/travalio legal


witz ZN

1 burla, facetia


witzand ZN

1 sablo/arena blanc


witziekte ZN

1 mildew (E)


witzijden BN

1 de seta blanc


W.K. ZN

1 (Afk.: Wereldkampioenschappen) Campionatos Mundial


W.L.

1 (Afk.: westerlengte) longitude west/occidental


w.o.

1 (Afk.: waaronder) inter le quales, inter illes/illas/illos


W.O.

1 (Afk.: wereldoorlog) guerra mundial
2 (Afk.: wetenschappelijk onderwijs) inseniamento universitari


wodka ZN

1 vodka (R)
Russische -- = vodka russe
Poolse -- = vodka polonese


woede ZN

1 rabie, ira, furor, furia, rage, cholera, bile
blinde -- = rabie/ira/furor/rage/cholera cec
razende -- = cholera furibunde
machteloze -- = ira/cholera/furor impotente
uitzinnige -- = furia descatenate
-- der elementen = furor del elementos
-- der golven = furor del undas
-- der hartstochten = furor del passiones
in een vlaag van -- = in un accesso de ira/cholera/rabie
uitbarsting/aanval van -- = accesso de rabie/ira/furor/rage/cholera
in -- uitbarsten = erumper in furor/ira/cholera
zijn -- onderdrukken/verbijten = continer/reprimer su rabie/su ira/su furor/su rage/su cholera
zijn -- koelen op = discargar su ira/cholera contra
stikken van -- = suffocar de rabie/de ira/de furor/de rage/de cholera
ergens in blijven van -- = morir de rabie
trillend van -- = fremente de rabie
lijkbleek van -- = livide de ira


woede-aanval ZN

1 accesso/attacco de ira/de furor/de rabie/de rage/de cholera/de bile
een -- krijgen = incholerisar se


woeden WW

1 (mbt personen) esser furiose, ragiar, tempestar, fulminar, (van de storm OOK) discatenar se
tegen iemand -- = fulminar contra un persona
2 (mbt zaken) ragiar
de brand woedt in het scheepsruim = le incendio ragia in le cala
toen de oorlog woedde = quando le guerra ragiava
de zee woedt = le mar es discatenate


woedend ZN

1 furiose, furibunde, rabide, rabiose, ragiose, irate, infuriate, indiabolate
--e blikken = reguardos furiose
--e zee = mar discatenate
-- zijn = esser in ira/rabie/rage/furor/cholera, furer, rabiar, ragiar
-- maken = exasperar, furiar, infuriar, incholerisar
-- worden = intrar in cholera/in furor, irascer, indiabolar
-- tegen iemand schreeuwen = critar furiosemente/vociferar a/contra un persona


woede-uitbarsting ZN

1 attacco de/accesso de/explosion de furia/furor/rage/rabie/ira/cholera, paroxismo de rage


woef! TW

1 wuf!


woeker ZN

1 usura, usuria
met -- geven, -- drijven = usurar
iets met -- vergelden = pagar un cosa con usura


woekeraar ZN

1 usurero, vampir


woekerachtig BN

1 usurari


woekerdiertje ZN

1 parasito


woekeren BN

1 (woeker drijven) usurar, viver de usura, prestar a usura
zich rijk -- = inricchir se per le usura
iemand arm -- = ruinar un persona per le usura
2 (het uiterste voordeel trekken van) exploitar {plwa}, profitar
met elke minuut -- = exploitar cata minuta
met zijn tijd -- = exploitar su tempore
-- met de ruimte = utilisar al maximo le spatio
3 (voortdurend groeien ten koste van iets anders) pullular, proliferar, multiplicar se rapidemente
--d gezwel = tumor que prolifera


woekerend BN

1 (MED) exuberante
-- abces = abscesso exuberante


woekergeld ZN

1 moneta/beneficios/profitos usurari/de usura


woekerhandel ZN

1 commercio usurari, usura, usuria


woekerhuur ZN

1 location excessive


woekering ZN

1 proliferation, pullulation


woekerplant ZN

1 planta parasite


woekerprijs ZN

1 precio usurari/excessive


woekerrente ZN

1 interesse usurari, usura, usuria
tegen -- lenen = prestar usurarimente


woekervlees ZN

1 (MED) proliferation de texitos, neoplasma


woekerwet ZN

1 lege contra le usura


woekerwinst ZN

1 profito/beneficio usurari/excessive


woekerzucht ZN

1 spirito usurari


woelen WW

1 (zich onrustig bewegen) agitar se/mover se/tornar se continuemente
2 (zich druk door elkaar bewegen) formicar, pullular
allerlei gedachten woelden door zijn hoofd = tote sorta de pensatas/pensamentos pullulava in su testa/capite
3 (wroeten) cavar, excavar
de rivier woelde gaten in de dijk = le riviera ha excavate aperturas in le dica


woelgeest ZN

1 agitator


woelig BN

1 agitate, turbulente, (wanordelijk) tumultuari
--e zee = mar agitate/turbulente
-- leven = vita agitate/turbulente
--e nacht = nocte agitate
--e tijden = tempores/epocha turbulente/agitate
-- kind = infante agitate/turbulente
de zieke heeft een --e nacht doorgebracht = le malado ha passate un nocte agitate


woeligheid ZN

1 agitation, turbulentia


woeling ZN

1 (het woelen) agitation, turbulentia
de --en van het water = le agitation del aqua
2 (MV) (onlusten) disturbantias
--en van een revolutie = convulsiones de un revolution


woelrat ZN

1 ratto de aqua


woelwater ZN

1 infante agitate/turbulente


woelziek BN

1 (onrustig) agitate, turbulente
2 (oproerig) seditiose, turbulente


woelzucht ZN

1 spirito seditiose


woensdag ZN

1 mercuridi


woensdageditie ZN

1 edition del mercuridi


woensdags BN

1 del mercuridi
--e markt = mercato del mercuridi


woerd ZN

1 anate mascule


woerhaan ZN

1 urogallo, tetrice


woest BN

1 (wild) salvage, (van volk) barbare, barbaric, (mbt aard) feroce
--e blik = reguardo feroce/hagarde
--e hond = can feroce
-- volk = populo salvage/barbare
--e baard = barba salvage/inculte
een -- voorkomen hebben = haber un aere salvage
2 (ruw) rude, barbare, barbaric, primitive
--e lui = gente rude
--e stammen = tribos primitive
3 (zeer kwaad) furiose, furibunde, rabiose
-- maken = render furiose/furibunde
4 (mbt land) salvage, inculte, incultivate, deserte, desolate
--e grond = terras inculte
--e landstreek = region salvage/desolate
--e kusten = costas salvage/desolate
5
-- stromend water = aquas torrential


woestaard ZN

1 Zie: woesteling


woesteling ZN

1 barbaro, bruto, energumeno, salvage


woestenij ZN

1 loco desolate, deserto
de oorlog heeft van deze vruchtbare landstreek een -- gemaakt = le guerra ha transformate in deserto iste region antea fertile


woestheid ZN

1 (wildheid) feritate, ferocitate, salvageria
-- van de tijger = ferocitate del tigre
2 (ruwheid) character rude, salvageria, barbaria
3 (woede) cholera, furor, furia
4 (mbt gronden: onbebouwd karakter) stato salvage/inculte, incultura, (verlatenheid) desolation


woestijn ZN

1 deserto
van de -- = desertic
de tocht door de -- = le transversata del deserto
in de -- prediken = predicar in le deserto
eindeloze/onafzienbare -- = deserto infinite
schip der -- = nave del deserto
Arabische -- = deserto arabic
rand van de -- = confinios del deserto
het tot een -- maken = desertification


woestijnachtig BN

1 desertic


woestijnbewoner ZN

1 habitante del deserto


woestijndier ZN

1 animal del deserto


woestijnfauna ZN

1 fauna del deserto


woestijnflora ZN

1 flora del deserto


woestijngebied ZN

1 zona desertic


woestijngordel ZN

1 Zie: woestijngebied


woestijnklimaat ZN

1 climate desertic


woestijnlynx ZN

1 caracal


woestijnoorlog ZN

1 guerra del deserto


woestijnplant ZN

1 planta desertic/del deserto


woestijnreis ZN

1 viage in le deserto


woestijnreiziger ZN

1 viagiante in le deserto


woestijnroos ZN

1 rosa del sablo(s)


woestijnstaat ZN

1 stato del deserto


woestijntocht ZN

1 Zie: woestijnreis


woestijntype ZN

1 typo de deserto


woestijnvegetatie ZN

1 vegetation del deserto


woestijnvorming ZN

1 desertification


woestijnvos ZN

1 fennec


woestijnwind ZN

1 vento del deserto


woestijnzand ZN

1 sablo/arena del deserto


woestijnzout ZN

1 sal del deserto


woiwode ZN

1 (GESCH) voivoda
ambt van -- = voivodato
2 palatino


wok ZN

1 patella chinese, wok


wol ZN

1 lana
fijne -- = lana fin
knot -- = pelota/bolla de lana
plukje -- = flocco de lana
ongeverfde -- = lana natural/non tingite
van -- = lanose
-- wassen = lavar lana
-- kaarden = cardar lana
-- spinnen = filar lana
onder de -- gaan/kruipen = mitter se sub le coperturas, ir al lecto
door de -- geverfd = sin scrupulos


wolaap ZN

1 simia lanose/lagotrice


wolachtig BN

1 lanate, lanose


wolafval ZN

1 restos de lana


wolbaal ZN

1 balla de lana


wolbeest ZN

1 bestia lanifere/a lana


wolbereiding ZN

1 Zie: wolfabricage


wolbewerking ZN

1 tractamento de lana


wolbij ZN

1 anthidio


wolblekerij ZN

1 stabilimento de blanchimento de lana


wolbol ZN

1 (PLANTK) bulbocodio


woldragend BN

1 lanifere, (van planten OOK) lanuginose
-- vee = bestias lanifere/a lana


wolf ZN

1 (dier) lupo
van een -- = lupin
eenzame -- = lupo solitari
huilen met de --en in het bos = ulular con le lupos
eten als een -- = mangiar como un lupo
Roodkapje en de boze -- = Cappucietto Rubie e le lupo feroce
2 (ziekte) (van de huid) lupus (L), (van de tanden) carie (dentari)


wolfabricage ZN

1 fabrication de lanas, laneria


wolfabriek ZN

1 fabrica de lanas


wolfabrikant ZN

1 fabricante de lanas, lanero


wolfkers ZN

1 atropa


wolfraam ZN

1 wolfram (D), tungsten (Zw)


wolfraamcarbide ZN

1 carburo de tungsten (Zw)/de wolfram (D)


wolfraamdraad ZN

1 filamento de tungsten (Zw)/de wolfram (D)


wolfraamerts ZN

1 mineral de tungsten (Zw)/de wolfram (D)


wolfraamsilicaat ZN

1 silicato de tungsten (Zw)/de wolfram (D), tungstosilicato


wolfraamstaal ZN

1 aciero al/de wolfram (D)/tungsten (Zw)


wolfraamverbinding ZN

1 composito de tungsten (Zw)/de wolfram (D)


wolframaat ZN

1 tungstato


wolframiet ZN

1 (wolfraamerts) wolfram (D), wolframite
2 (SCHEI) wolfram (D), tungsten (Zw)


wolframium ZN

1 Zie: wolfraam


wolfsangel ZN

1 pedica/trappa pro lupos


wolfsgebit ZN

1 dentes de lupo


wolfshond ZN

1 can lupo, can lupin


wolfshonger ZN

1 appetito vorace, (MED) bulimia


wolfsijzer ZN

1 Zie: wolfsangel


wolfskers ZN

1 belladonna


wolfsklauw ZN

1 (PLANTK) lycopodio
grote -- = lycopodio clavate


wolfsklauwen ZN MV

1 (PLANTK) lycopodiaceas


wolfsklem ZN

1 Zie: wolfsangel


wolfsleger ZN

1 cubil de lupo


wolfsmelk ZN

1 euphorbia
brede -- = euphorbia platyphylle


wolfsmelkfamilie ZN

1 euphorbiaceas


wolfspels ZN

1 pelle de lupo


wolfspin ZN

1 lycosa


wolfspoot ZN

1 lycopo


wolfspoot ZN

1 Zie: wolfsklauw


wolfstand ZN

1 dente de lupo


wolfsveest ZN

1 (PLANTK) lycoperdon


wolfsvel ZN

1 pelle de lupo


Wolga ZN EIGN

1 Volga


wolgehalte ZN

1 percentage de lana


wolgoed ZN

1 Zie: wollengoed


wolgras ZN

1 Zie: wollegras


wolhaas ZN

1
Chileense -- = chinchilla {sj...sj}


wolhandel ZN

1 commercio de lanas, laneria


wolhandelaar ZN

1 commerciante de lanas, lanero


wolhandkrab ZN

1 crabba chinese


wolharig BN

1 lanifere, lanose, (van planten OOK) lanuginose
--e neushoorn = rhinocerote lanose


wolindustrie ZN

1 industria de lanas


wolk ZN

1 nube
hoge --en = nubes superior
middelbare --en = nubes medie
lage --en = nubes inferior
donkere --en = nubes nigre
kosmische --en = nubes cosmic
-- sprinkhanen = nube de saltatores
-- van stof = nube de pulvere
-- rook = nube de fumo
de --en trekken naar het oosten = le nubes se displacia verso le est
de lucht is met --en bedekt = le celo es coperte de nubes
in de --en zijn = esser in le nubes, esser transportate de joia/de gaudio
(FIG) donkere --en pakken zich samen = le periculo es imminente, un grande periculo menacia
--en dragend/brengend = nubifere
een -- van een baby = un belle bebe/baby (E)


wolkaarde ZN

1 cardo, pectine de cardar/de cardinator


wolkaarder ZN

1 cardator, pectinator


wolkachtig BN

1 nubilose, coperte de nubes


wolkam ZN

1 Zie: wolkaarde


wolkammer ZN

1 cardator/pectinator de lana


wolkammerij ZN

1 cardatura de lana


wolkbreuk ZN

1 pluvia forte/torrential, diluvio


wolkenbank ZN

1 Zie: wolkengordijn


wolkenclassificatie ZN

1 classification de nubes


wolkencombinatie ZN

1 combination de nubes


wolkendek ZN

1 strato de nubes


wolkenformatie ZN

1 formation de nubes


wolkengordijn ZN

1 cortina de nubes
het -- scheurde = le cortina de nubes se ha fissurate


wolkenhemel ZN

1 celo nubilose


wolkenkrabber ZN

1 grattacelo


wolkenkunde ZN

1 nephologia


wolkenlaag ZN

1 strato de nubes


wolkenloos BN

1 sin nube(s), seren
--e hemel = celo seren/sin nubes
-- geluk = felicitate sin nubes


wolkenlucht ZN

1 Zie: wolkenhemel


wolkenmassa ZN

1 massa de nubes


wolkenring ZN

1 circulo de nubes


wolkensliert ZN

1 fragmento de nube


wolkenveld ZN

1 forte nebulositate, fronte nubilose


wolkenvorming ZN

1 formation de nubes


wolkig BN

1 (vol wolken) nubilose
--e hemel = celo nubilose
2 (troebel) turbide
--e urine = urina turbide


wolkoper ZN

1 mercante de lana(s), lanero


wolkruid ZN

1 basilisco


wolkschaduw ZN

1 umbra de nube


wollegras ZN

1 eriophoro
eenarig -- = eriophoro vaginate
breed -- = eriophoro latifolie
slank -- = eriophoro gracile


wollen BN

1 de lana, lanose
-- kousen = calceas de lana
-- sokken = calcettas de lana
-- deken = copertura de lana
-- draad = filo de lana
-- kleren = vestimentos de lana, laneria
-- stoffen = stoffas/texitos de lana, lanas
-- stoffenfabricage = laneria


wollengoed ZN

1 lanas, laneria


wollenstoffenfabriek ZN

1 fabrica de lanas


wolletje ZN

1 (lap) pecia de tela de lana
2 (deken) copertura de lana
3 (hemd) camisetta de lana, tricot (F)


wollig BN

1 lanate, lanose, lanuginose, lanifere
--e zachtheid = lanositate
--lige haren = capillos lanose
--e bladeren = folios lanifere
2 (van wol voorzien) coperte de lana, lanifere
--e schapen = oves lanifere/coperte de lana
3 (verhullend) vage, obscur
-- taalgebruik = linguage vage/obscur


wolligheid ZN

1 (wolachtigheid) lanositate
2 (onduidelijkheid) character vage, manco de nettitate, indecision, imprecision


wolluis ZN

1 aphide del lana, phenococco


wolmaniseren WW

1 impregnar de un producto fungicida e insectifuge


wolmarkt ZN

1 mercato de lanas


wolmerk ZN

1 marca (de garantia) del lana


wolnijverheid ZN

1 Zie: wolindustrie


wolprijs ZN

1 precio de lana


wolproduktie ZN

1 production de lana


wolspinner ZN

1 filator/filandero de lana


wolspinnerij ZN

1 (handeling) filatura de lana
2 (werkplaats) filanda/filatura/filanderia de lana


woluitvoer ZN

1 exportation de lana


wolvacht ZN

1 tonsion


wolvee ZN

1 bestias lanifere/a/de lana


wolveiling ZN

1 vendita public de lana


wolvenbeet ZN

1 morsura de lupo


wolvenbek ZN

1 bucca de lupo


wolvenhuid ZN

1 pelle de lupo


wolvenjacht ZN

1 chassa {sj} de lupos


wolvenjager ZN

1 chassator {sj} de lupos


wolvenklem ZN

1 Zie: wolfsangel


wolvenkop ZN

1 capita/testa de lupo


wolvenmuil ZN

1 Zie: wolvenbek


wolvenprent ZN

1 marca de lupo


wolvenspoor ZN

1 tracia de lupo


wolvenstaart ZN

1 cauda de lupo


wolverlei ZN

1 arnica (montan)


wolverver ZN

1 tincturero de lana


wolververij ZN

1 tinctureria de lana


wolvet ZN

1 (substantie in wol) grassia de lana
2 (gezuiverd schapesmeer) lanolina


wolvezel ZN

1 fibra de lana


wolvilt ZN

1 feltro de lana


wolvin ZN

1 lupa


wolvlieg ZN

1 bombylio major, grande bombylio


wolvlok ZN

1 flocco de lana


wolwassen WW

1 lavar le lana
het -- = le lavage del lana


wolwerker ZN

1 obrero lanero


wolwever ZN

1 texitor de lana


wolweverij ZN

1 officina/fabrica de texitos de lana


wolzak ZN

1 Zie: wolbaal


wombat ZN

1 wombat


won ZN

1 (Koreaanse munt) won


wond ZN

1 vulnere, ferita, lesion, (open, diep) plaga
onbetekenende -- = vulnere anodin
oppervlakkige -- = vulnere superficial
pijnlijke -- = vulnere dolorose
verse -- = vulnere/ferita recente
dodelijke -- = ferita mortal
gapende -- = ferita/plaga aperte
diepe -- = plaga profunde
gangreneuze -- = plaga gangrenose
rand van een -- = labio de un plaga
de vinger op de wond(e plek) leggen = mitter/poner le digito super le plaga
iemand een -- toebrengen = vulnerar un persona
een -- infecteren = infectar un plaga
een -- verbinden = bandar un plaga
een -- hechten = suturar un vulnere
--en helend = vulnerari
van zijn --en genezen = curar se de su feritas
oude --en openrijten = renovar le plagas/feritas


wondbaar BN

1 vulnerabile


wondbaarheid ZN

1 vulnerabilitate


wondbalsem ZN

1 balsamo vulnerari


wondbehandeling ZN

1 tractamento de vulneres


wonden WW

1 vulnerar, leder, plagar
zich -- aan een mes = vulnerar se con un cultello
zich -- aan zijn vingers = vulnerar se le digitos
die opmerking heeft mijn hart gewond = iste remarca me ha vulnerate profundemente


wonder ZN

1 (iets buitengewoons) miraculo, meravilia
de liefde doet --en = le amor face miraculos
geen --en verwachten van iets = non attender necun miraculo de un cosa
2 (mirakel) miraculo
de --en van de bijbel = le miraculos del biblia
--en verrichten = facer/operar miraculos
in --en geloven = creder in le miraculos
als door een -- gered = salvate per miraculo
3 (wonderbaarlijke zaak/persoon) miraculo, meravilia, prodigio
-- van de natuur = meravilias/prodigios del natura
-- van de techniek = meravilias/prodigios del technica
-- van schoonheid = miraculo/prodigio de beltate
-- van geleerdheid = puteo/portento de sapientia
dit apparaat doet --en = iste apparato face meravilias
4 (wereldwonder) meravilia
de zeven --en van de wereld = le septe meravilias del mundo
5
de --en zijn de wereld niet uit = toto pote occurrer
6
-- boven -- = miraculosemente


wonder BW

1 (in hoge mate) particularmente, extraordinarimente
-- wat = multo


wonderbaar BN

1 miraculose, prodigiose, extraordinari
(BIJBEL) -- visvangst = pisca miraculose/prodigiose
dat was een -- mooi gezicht = isto esseva un vista prodigiosemente belle


wonderbaarlijk BN

1 miraculose, prodigiose, mirific, portentose
--e genezing = curation miraculose/portentose
--e redding = salvamento/salvation inexplicabile
hij vertelt altijd van die --e verhalen = ille conta sempre/semper historias prodigiose
hij werd -- gered = ille esseva miraculosemente salvate


wonderbalsem ZN

1 balsamo meraviliose


wonderbeeld ZN

1 imagine/statua miraculose


wonderbloem ZN

1 mirabilis


wonderboom ZN

1 (prachtige boom) arbore meraviliose
2 (PLANTK) ricino


wonderbron ZN

1 fonte incantate


wonderdaad ZN

1 action miraculose, miraculo


wonderdadig BN

1 miraculose, supernatural, thaumaturge, thaumaturgic, theurgic
-- vermogen = thaumaturgia


wonderdier ZN

1 animal prodigiose


wonderdoend WW

1 miraculose, thaumaturge, thaumaturgic
-- vermogen = thaumaturgia


wonderdoener ZN

1 facitor de miraculos, thaumaturgo, theurgista, theurgo


wonderdokter ZN

1 charlatan (F), (lovend bedoeld) genio medic/medical


wondergeloof ZN

1 credentia in (le) miraculos


wondergoed BN

1 excellente


wondergroot BN

1 enorme, colossal


wonderinkt ZN

1 tinta invisibile/sympathic/secrete


wonderkind ZN

1 infante prodigio
Mozart was een -- = Mozart esseva un infante prodigio


wonderklein BN

1 multo parve


wonderkracht ZN

1 (kracht om mirakelen te doen) poter(es)/virtute miraculose, theurgia
2 (buitengewone kracht) grande fortia, fortia singular/prodigiose/miraculose/extraordinari


wonderkuur ZN

1 cura miraculose


wonderlamp ZN

1 lampa magic/meravilose
Aladin en de Wonderlamp = Aladin e le Lampa Meraviliose


wonderland ZN

1 (sprookjesland) pais del meravilias
Alice in Wonderland = Alice in le pais del Meravilias
2 (mooi land) pais meraviliose


wonderlijk BN

1 Zie: wonderbaar
2 (zonderling) curiose, estranie, bizarre, grottesc, peculiar, singular
--e man = homine bizarre/peculiar
--e zaken = cosas curiose/peculiar/estranie
ik vind het nogal -- = io trova isto assatis bizarre
het --e is dat = le aspecto estranie del caso es que
-- genoeg/om te zeggen = mirabile dictu (L)


wonderlijkheid ZN

1 (het wonderbaar zijn) miraculo
2 (zonderlingheid) bizarria, estranietate, singularitate


wondermacht ZN

1 poter miraculose/de facer miraculos


wondermens ZN

1 homine meraviliose


wondermiddel ZN

1 remedio miraculose/universal, potion magic, panacea


wondermooi BN

1 Zie: wonderschoon


wonderolie ZN

1 oleo de ricino


wonderring ZN

1 anello magic


wonderschoon BN

1 multo belle, bellissime, superbe, splendide, magnific
een -- kind = un infante magnific


wonderspreuk ZN

1 formula magic, paradoxo


wondersterk BN

1 meraviliosemente forte, extraordinarimente forte


wonderteam ZN

1 equipa magnific


wonderteken ZN

1 portento, signo miraculose


wondertuin ZN

1 jardin miraculose


wonderveel BN

1 multissime, un immensitate (de), un profusion (de)


wonderverhaal ZN

1 historia miraculose, historia de un miraculo


wonderverschijnsel ZN

1 phenomeno miraculose


wonderwel BW

1 meraviliosemente ben, excellentemente


wonderwereld ZN

1 mondo meraviliose/del miraculos


wonderwerk ZN

1 meravilia


wonderzalf ZN

1 unguento meraviliose


wonderzout ZN

1 Zie: glauberzout


wondgaas ZN

1 Zie: verbandgaas


wondhaak ZN

1 agrafe


wondhechting ZN

1 sutura


wondheelkunde ZN

1 chirurgia traumatologic


wondheler ZN

1 chirurgo


wondinfectie ZN

1 infection de un vulnere


wondklaver ZN

1 Zie: wondkruid


wondkoorts ZN

1 febre traumatic/traumatologic/de trauma


wondkramp ZN

1 tetano


wondkruid ZN

1 anthyllis vulnerari, vulneraria


wondnaad ZN

1 sutura de un vulnere/ferita/plaga


wondpleister ZN

1 sparadrapo


wondpoeder ZN

1 pulvere vulnerari/cicatrisante


wondrand ZN

1 labio de un vulnere/plaga/ferita


wondroos ZN

1 erysipela, rosa


wondteken ZN

1 (litteken) cicatrice
2 (MV) (stigmata) stigmas


wondzalf ZN

1 unguento vulnerari


wonen WW

1 habitar, demorar, haber su domicilio, resider, viver
in een stad wonen = habitar un urbe/citate, viver in un urbe/citate
in een huis -- = viver in un casa
op het platteland -- = habitar al campania
hij woont in Bilthoven = ille vive a/in Bilthoven, ille ha su domicilio a/in Bilthoven
hij woont onder de hanebalken = ille habita sub le tecto


woning ZN

1 casa, domo, habitation, domicilio, (onderdak) allogio
particuliere -- = casa/domo particular
vrijstaande -- = habitation independente
een -- opzeggen = disdicer un habitation
de echtelijke -- verlaten = abandonar le domicilio conjugal
het verlaten van de echtelijke -- = le abandono del domicilio conjugal
onschendbaarheid van de -- = inviolabilitate del domicilio
tijdelijke -- = casa/residentia/allogio provisori/temporal


woningaanbod ZN

1 offerta de casas


woningbedrijf ZN

1 Zie: woningbureau


woningbehoefte ZN

1 besonio de casas


woningbestand ZN

1 stock (E) de casas


woningblok ZN

1 gruppo/bloco de casas


woningbouw ZN

1 (het bouwen van woningen) construction de casas
2 (woningen) numero de casas
de -- bereikte een peil van 80 000 per jaar = le numero de casas attingeva un nivello de 80 000 per anno


woningbouwer ZN

1 constructor de casas


woningbouwplan ZN

1 plano/projecto de construction de casas


woningbouwprogramma ZN

1 programma de construction de casas


woningbouwproject ZN

1 Zie: woningbouwplan


woningbouwvereniging ZN

1 cooperativa pro le construction de casas


woningbrand ZN

1 incendio de casa


woningbureau ZN

1 agentia de casas


woningbureau ZN

1 agentia de location de casas


woningcomplex ZN

1 complexo de casas


woningdecoratie ZN

1 decoration del casa


woningdeur ZN

1 porta del casa


woningdiefstal ZN

1 furto/robamento in un casa


woningdistributie ZN

1 distribution de casas


woninggids ZN

1 indicator/lista de casas


woninghuur ZN

1 location del casa


woninginbraak ZN

1 effraction in un casa


woninginrichting ZN

1 (benodigdheden) mobiles, etc.
2 (het inrichten) installation del casa


woningmarkt ZN

1 mercato del casas


woningnood ZN

1 scarsitate/penuria de habitationes


woningoverschot ZN

1 excedente/surplus (F) de casas


woningpeil ZN

1 qualitate del casas


woningprobleem ZN

1 problema del habitationes/allogios


woningproduktie ZN

1 production de casas


woningruil ZN

1 excambio de casas/de allogios


woningschaarste ZN

1 Zie: woningnood


woningtekort ZN

1 Zie: woningnood


woningtelling ZN

1 censo del casas


woningtextiel ZN

1 texitos del mobiles


woningtoestanden ZN MV

1 conditiones del casas


woningtoezicht ZN

1 inspection del casas


woningverbetering ZN

1 (a)melioration del casa(s)


woningverhuur ZN

1 location de casas


woningverhuurbedrijf ZN

1 interprisa de location de casas


woningvoorraad ZN

1 stock (E) de casas


woningvraagstuk ZN

1 Zie: woningprobleem


woningwet ZN

1 lege super le habitationes/casas a/de location moderate


woningwetbouw ZN

1 construction de habitationes/casas a/de location moderate


woningwetwoning ZN

1 habitation/casa a/de location moderate


woningzoekende ZN

1 demandante de habitation/casa/allogio


woodsmetaal ZN

1 metallo de Wood


woonachtig BN

1 domiciliate, residente, establite
Frits is -- in Beekbergen = Frits es domiciliate in/a Beekbergen


woonark ZN

1 Zie: woonboot


woonblok ZN

1 bloco de habitationes


woonboerderij ZN

1 ferma convertite in casa


woonboot ZN

1 casa flottante


woonbuurt ZN

1 Zie: woonwijk


wooncomfort ZN

1 conforto de allogio


wooneenheid ZN

1 unitate de habitationes


woonerf ZN

1 (grond bij een woning) terreno
2 (woonbuurt) area residential


woongebied ZN

1 (mbt mensen) zona/area residential/de residentia
2 (mbt dieren) habitat (L), biotopo


woongedeelte ZN

1 parte residential del casa, parte non professional


woongelegenheid ZN

1 habitation


woongemeenschap ZN

1 communitate de habitation


woongemeente ZN

1 communa/urbe ubi habita un persona


woongroep ZN

1 Zie: woongemeenschap


woonhuis ZN

1 casa (de habitation)


woonkamer ZN

1 camera de esser/de sojorno/de viver, salon


woonkazerne ZN

1 bloco de habitationes


woonkern ZN

1 (woonhuizen) nucleo/zona residential
2 (woonwijk) quartiero residential


woonkeuken ZN

1 cocina habitabile, camera-cocina, cocina aperte


woonklimaat ZN

1 habitat (L)


woonlaag ZN

1 etage (F)


woonlasten ZN MV

1 costos/expensas fixe ligate al habitation, costos/expensas de habitation


woonomgeving ZN

1 medio ambiente, habitat (L)


woonomstandigheden ZN MV

1 conditiones de habitation, habitat (L)


woonoord ZN

1 loco de residentia


woonplaats ZN

1 domicilio, residentia
zonder vaste -- = sin domicilio fixe, ambulante
van -- veranderen = cambiar de domicilio


woonruimte ZN

1 allogio
-- zoeken = cercar allogio
-- vinden = trovar allogio


woonschip ZN

1 Zie: woonboot


woonsector ZN

1 sector residential


woonsilo ZN

1 (PEJ) bloco de beton


woonstad ZN

1 citate/urbe residential, (PEJ) citate/urbe dormitorio


woonstede ZN

1 domicilio, residentia


woontoren ZN

1 turre residential/de appartamentos


woonvergunning ZN

1 permisso de residentia


woonvertrek ZN

1 Zie: woonkamer


woonvorm ZN

1 typo de habitation


woonwagen ZN

1 casa rolante, caravana


woonwagenbewoner ZN

1 habitante de un casa rolante/de un caravana


woonwagenkamp ZN

1 campo/campamento de casas rolante/de caravanas


woonwagenpaard ZN

1 cavallo de casas rolante


woonwagenterrein ZN

1 terreno de casas rolante/de caravanas


woonwarenhuis ZN

1 grande magazin de mobiles


woon-werkverkeer ZN

1 traffico del habitation al loco de travalio/de labor


woonwijk ZN

1 quartiero residential/de habitation, (PEJ) quartiero dormitorio
van een -- = residential


woord ZN

1 parola, vocabulo, termino, (FIL) logos (G)
gewoon/courant/gangbaar -- = parola currente
samengesteld -- = parola composite
afgeleid -- = parola derivate
Gods Woord, het Woord Gods = le Parola de Deo
nieuw -- = nove parola, neologismo
onvriendelijk -- = parola disobligante
onvertogen -- = parola indecente
holle --en = parolas van
het verlossende -- = le parola de salvation
man van zijn -- = homine de parola
-- vooraf = prefacio, introduction, prologo
-- voor -- = parola pro parola, textual, litteral
een kort -- spreken = pronunciar un breve discurso
het laatste -- van de wetenschap = le ultime parola del scientia
met andere --en = in/con altere parolas/terminos
in de ruimste zin van het -- = in le plus large senso del parola
het -- nemen = prender le parola
het -- voeren = facer uso del parola
een -- afbreken = divider un parola
zijn --en wikken = pesar su parolas
zijn -- breken = violar le parola
de daad bij het -- voegen = unir le action al parola
zijn -- houden = mantener/guardar/complir su parola/su promissa
zijn -- niet houden = mancar a su parola
het -- geven aan = dar le parola a
het -- richten tot = diriger le parola a
het -- vragen = demandar le parola
het -- hebben = haber le parola
het -- ontnemen aan = retirar le parola a
het -- nemen = prender le parola
het -- verlenen aan = conceder le parola a
in een paar --en samenvatten = condensar in un par de parolas
iets met een enkel -- aanduiden = signalar un cosa in pauc/poc parolas
zij hebben --en = illes se disputa
zij kan goed haar -- doen = illa parla ben
zonder omhaal van --en = sin ambages
zijn gedachten duidelijk onder -- brengen = exprimer clarmente su pensata/pensamento
onder --en brengen = verbalisar
het onder --en brengen = verbalisation
niet onder --en te brengen gedachten = pensatas/pensamentos inexprimibile
een goed --je doen voor iemand = dicer bon parolas in favor de un persona, parlar in favor de un persona, interceder pro un persona, recommendar un persona
ergens geen goed -- voor over hebben = disapprobar totalmente un cosa
aan een half -- genoeg hebben = pauc/poc parolas basta
altijd het laatste -- moeten hebben = voler dicer sempre/semper le ultime parola
hoe spel je dat -- ? = como scribe on iste parola?
de gave van het -- hebben = haber le dono del parola
het -- ligt mij op de tong = io ha le parola super le puncta del lingua
met geen -- over iets spreken = non mentionar un cosa
--en krijgen = venir al parolas, (comenciar a) querelar se, (comenciar a) disputar se
liefkozend -- = parola/termino de affection
holle --en = phrases
2 verbo
de magie van het -- = le magia del verbo
(REL) het Woord = le Verbo


woordaccent ZN

1 accento tonic


woordafbreking ZN

1 division de parolas


woordafleider ZN

1 etymologo, etymologista


woordafleiding ZN

1 (oorsprong) etymologia
2 (derivatie) derivation


woordafleidkunde ZN

1 etymologia


woordassociatie ZN

1 association de parolas


woordbeeld ZN

1 graphia


woordbeschrijving ZN

1 lexicographia


woordbetekenis ZN

1 senso/signification de un parola


woordblind BN

1 dyslexic, alexic


woordblindheid ZN

1 cecitate verbal, dyslexia, alexia


woordbouw ZN

1 construction del parola


woordbreker ZN

1 perjuro, perjurator


woordbreuk ZN

1 ruptura/violation del parola (date)/del promissa, perjurio
-- plegen = rumper le promissa, perjurar se


woordbuiging ZN

1 flexion, declination


woordcombinatie ZN

1 combination de parolas


woorddoof BN

1 verbalmente surde


woorddoofheid ZN

1 surditate verbal


woordeinde ZN

1 termination de un parola


woordelijk BW

1 parola pro parola, litteral, textual, (onverkort) in extenso (L)
--e vertaling = traduction litteral/textual
-- vertalen = traducer litteralmente/textualmente
iemand -- verstaan = comprender un persona parola pro parola
dat moet je niet -- nemen = tu non debe prender isto al senso litteral


woordeloos BN

1 Zie: woordloos


woordenboek ZN

1 dictionario, (beknopt) lexico
een -- Interlingua-Nederlands = un dictionario Interlingua-Nederlandese
ééntalig -- = dictionario unilingue
tweetalig -- = dictionario bilingue
veeltalig -- = dictionario polyglotte
verklarend -- = dictionario explicative
encyclopedisch -- = dictionario encyclopedic
geografisch -- = dictionario geographic
bibliografisch -- = dictionario bibliographic
biografisch -- = dictionario biographic
etymologisch -- = dictionario etymologic
-- met gezegden en uitdrukkingen = dictionario phraseologic
lopend -- = dictionario vivente
het -- raadplegen/gebruiken = cercar in/consultar le dictionario
iets in het -- naslaan = compulsar le dictionario
in een -- opnemen = registrar in un dictionario
samensteller van een -- = dictionarista
dat staat niet in zijn -- = isto non forma parte de su dictionario


woordenboekmaker ZN

1 Zie: woordenboekschrijver


woordenboekschrijver ZN

1 autor de un dictionario, dictionarista, lexicographo


woordenboekvorm ZN

1 forma de dictionario


woordenherhaling ZN

1 (MED) palilalia


woordenkenner ZN

1 verbalista


woordenkennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento de vocabulos/del vocabulario


woordenkeus ZN

1 Zie: woordkeuze


woordenkraam ZN

1 logomachia, verbalismo, verbositate


woordenkramer ZN

1 persona verbose


woordenkramerij ZN

1 Zie: woordenkraam


woordenlijst ZN

1 vocabulario, lexico, glossario
elektrotechnische -- = glossario electrotechnic


woordenraadsel ZN

1 Zie: woordraadsel


woordenreeks ZN

1 Zie: woordreeks


woordenrijk BN

1 (rijk aan woorden) ric in/de parolas
2 (welbespraakt) eloquente, (PEJ) verbose


woordenrijkdom ZN

1 Zie: woordenrijkheid


woordenrijkheid ZN

1 (rijkdom van woorden) ricchessa lexic/in/de parolas/de vocabulario, abundantia de parolas
2 (het gebruiken van veel woorden) verbositate


woordenschat ZN

1 vocabulario, lexico
zijn -- uitbreiden = inricchir su vocabulario


woordensmeder ZN

1 neologista


woordenspel ZN

1 joco de parolas, (woordspeling OOK) calembour (F), paronomasia


woordenstrijd ZN

1 (ruzie) disputa, disputation, discussion, duello oratori, debatto, polemica
2 (twist over woorden) logomachia
-- betreffend = logomachic


woordenstroom ZN

1 Zie: woordenvloed


woordentolk ZN

1 dictionario (de parolas estranier)


woordentwist ZN

1 Zie: woordenstrijd


woordenvloed ZN

1 fluxo/fluvio/torrente/abundantia/mar/diluvio/profusion de parolas, exuberantia oratori, logorrhea, verbositate


woordenwisseling ZN

1 (discussie) excambio de parolas, discussion (vive), debatto (vive)
2 (twistgesprek) disputa, altercation


woordenziften BN

1 Zie: muggeziften


woordenzifter ZN

1 Zie: muggezifter


woordenzifterij ZN

1 Zie: muggezifterij


woordfamilie ZN

1 familia de parolas/de vocabulos


woordformatie ZN

1 Zie: woordvorming


woordfrequentie ZN

1 frequentia de parola


woordgebruik ZN

1 empleo del parolas, uso verbal


woordgeheugen ZN

1 memoria verbal


woordgeografie ZN

1 (leer) geographia linguistic
2 (in kaart gebrachte voorstelling) mappa/carta linguistic


woordgeslacht ZN

1 genere


woordgetrouw BN

1 litteral, textual, parola pro parola


woordgroep ZN

1 gruppo de parolas, lucution, syntagma


woordkern ZN

1 radice


woordkeuze ZN

1 selection de parolas, formulation
ongelukkige -- = formulation infelice/infortunate


woordklank ZN

1 sono del parola


woordkoppeling ZN

1 Zie: woordverbinding


woordkunst ZN

1 arte de scriber, litteratura


woordkunstenaar ZN

1 artista/virtuoso del parola, litterator


woordlid ZN

1 particula


woordloos BN

1 sin parolas, in silentio
zij staarden elkaar -- aan = ille re reguardava fixemente sin dicer un parola


woordmelodie ZN

1 melodia del parola


woordomzetting ZN

1 inversion, anastrophe, hyperbaton


woordontleding ZN

1 (het ontleden van woorden) analyse (-ysis) morphologic, (fonologisch) analyse (-ysis) phonologic
2 (zinsontleding) analyse (-ysis) grammatical/phrastic


woordorde ZN

1 ordine/ordinantia/ordination del parolas


woordraadsel ZN

1 logogripho, charade (F)


woordreeks ZN

1 serie de parolas


woordregister ZN

1 indice/index alphabetic (del parolas)


woordrij ZN

1 Zie: woordreeks


woordschepping ZN

1 creation de parolas


woordschikking ZN

1 (syntaxis) syntaxe (-axis)
2 (orde waarin de woorden geschikt zijn) ordine/ordinantia/ordination del parolas, construction syntactic, structura del phrase


woordsoort ZN

1 specie/categoria/classe de parola
benoeming van de --en = analyse (-ysis) grammatical, classification del parolas


woordspelig BN

1 paronomastic


woordspeling ZN

1 joco de parolas, calembour (F), paronomasia
onvertaalbare -- = joco de parolas intraducibile
gewaagde -- = joco de parolas equivoc/scabrose


woordstrijd ZN

1 polemica


woordtarief ZN

1 (bijv. bij het telegraferen) tarifa per parola


woordtoon ZN

1 accento tonic


woorduitgang ZN

1 desinentia, termination


woordveld ZN

1 campo lexical/semantic


woordverbinding ZN

1 accopulamento de parolas, (samengesteld woord) parola composite


woordverdraaiing ZN

1 interpretation false


woordverklaarder ZN

1 interpretator de parolas


woordverklaring ZN

1 interpretation/definition de un parola


woordverplaatsing ZN

1 Zie: woordomzetting


woordverwantschap ZN

1 affinitate/analogia de parolas


woordverwisseling ZN

1 (MED) paraphasia verbal


woordvoeging ZN

1 Zie: woordschikking


woordvoerder ZN

1 (iemand die het woord voert) orator
2 (iemand die namens anderen spreekt) portavoce


woordvolgorde ZN

1 ordine/ordinantia/ordination del parolas


woordvoorraad ZN

1 stock (E) de parolas, vocabulario


woordvorm ZN

1 forma (de un parola)


woordvorming ZN

1 formation de parolas, morphologia


woordvorser ZN

1 etymologista, etymologo


woordvorsing ZN

1 etymologia


worden WW

1 (K WW) devenir, facer se
weer -- = redevenir
dokter -- = devenir medico
minister -- = esser appunctate ministro
het wordt laat = il se face tarde
dat wordt niets = isto non dara nihil/resultato
ziek -- = cader malade
weer kalm -- = retrovar su calma
kaal -- = perder su capillos
anders -- = cambiar
kankerachtig -- = cancerar se, cancerisar se
2 (HULPWW v.d. LIJD VORM) esser
hij wordt beloond door zijn moeder = ille es recompensate per su matre
3 (ONOVERG WW) (gaan kosten)
dat wordt 10 gulden per kilo = isto va esser dece florinos per kilo


wording ZN

1 (le) devenir, genese (-esis), nascentia, gestation, formation
-- van een kunstwerk = genese de un obra de arte
in -- = nascente, in gestation, in embryon, in stato embryonari, in preparation, in formation
in staat van -- verkeren = esser in gestation/in stato nascente


wordingsgeschiedenis ZN

1 genese (-esis), historia del disveloppamento de


wordingsleer ZN

1 ontologia


wordingsproces ZN

1 processo de gestation, evolution


wordingsstadium ZN

1 stadio de gestation
2 (SCHEI) statu nascendi (L)


wordingsuur ZN

1 hora de gestation


wordprocessing ZN

1 tractamento de texto(s)


wordprocessor ZN

1 computator/computer (E) de tractamento de textos, wordprocessor (E)


worgdoek ZN

1 tela de strangulation
de -- is het attribuut van St. Cunera = le tela de strangulation es le attributo de Sancte Cunera


worgen WW

1 strangular
het -- = strangulation
met een zijden koord -- = strangular con un lacio de seta


worgengel ZN

1 angelo exterminator/del morte


worger ZN

1 strangulator


worggreep ZN

1 prisa strangulante


worgijzer ZN

1 garrote (S)
executeren met het -- = garrotar


worging ZN

1 Zie: wurging


worgkoord ZN

1 corda de strangulation


worgpaal ZN

1 Zie: worgijzer


workaholic ZN

1 travaliator obsessive, sclavo del labor


workmate ZN

1 workmate (E)


workshop ZN

1 workshop (E)


worm ZN

1 (pier) verme, lumbrico
2 (larve) verme, larva
3 (dauwworm) impetigo
4 (schroef zonder einde) vite perpetual/sin fin


wormachtig BN

1 (als van een worm) vermiforme, vermicular
2 (vol wormen) plen de vermes


wormdodend BN

1 vermicida, anthelminthic
-- middel = vermicida, anthelminthico


wormdrijvend BN

1 Zie: wormverdrijvend


wormetend BN

1 (DIERK) vermivore


wormhaak ZN

1 hamo (a verme)


wormig WW

1 rodite per le verminas


wormkoekje ZN

1 biscuit/pastilla vermifuge/vermicida


wormkoliek ZN

1 colica vermicular


wormkruid ZN

1 (wormdrijvend middel) herba vermifuge, santonina
2 (PLANTK) santonina


wormmiddel ZN

1 vermifuge, helminthico


wormmos ZN

1 helminthochoro officinal


wormoverbrenging ZN

1 ingranage a vite sin fin


wormpje ZN

1 vermiculo


wormpoeder ZN

1 pulvere vermifuge


wormschroef ZN

1 vite perpetual/sin fin


wormsgewijs BN

1 vermicular, (FYSIOL) peristaltic


wormslak ZN

1 oxyuro vermicular


wormspier ZN

1 musculo lumbrical


wormsteek ZN

1 piccatura de verme


wormstekig BN

1 rodite per le vermes


wormstrepig BN

1 vermiculate


wormtongig BN

1 vermilingue


wormtransporteur ZN

1 transportator helicoidal


wormverdrijvend BN

1 vermifuge, vermicida, helminthic
-- middel = vermifuge, helminthico


wormvormig BN

1 vermicular, vermiforme, lumbrical
-- aanhangsel (van de blindedarm) = appendice vermicular/vermiforme
--e spier = musculo lumbrical
(FYSIOL) --e beweging = peristole, contraction vermicular


wormwiel ZN

1 rota helicoidal/spiral


wormwielaandrijving ZN

1 propulsion per rota helicoidal/spiral


wormwieloverbrenging ZN

1 transmission per rota helicoidal/spiral


wormziekte ZN

1 (door ingewandswormen veroorzaakte ziekte) helminthiasis
2 (door spoelwormen veroorzaakte ziekte) ascaridiose (-osis)
3 (mijnwormziekte) ankylostomiasis


worp ZN

1 jecto, lanceamento, colpo
vrije -- = lanceamento/colpo franc/libere
hij doet een -- met de discus = ille lancea le disco
2 (nest jongen) portata, ventrata
een -- jonge honden = un portata de juvene canes
3 (keer dat een dier werpt) parturition


worphoek ZN

1 angulo de lanceamento


worpsgewijze BW

1 per jectos


worst ZN

1 salsicia
verse -- = salsicia fresc
gekookte -- = salsicia cocite
gerookte -- = salsicia fumate
gebraden -- = salsicia rostite/frite
stuk -- = morsello de salsicia
plakje -- = rondo/rondella de salsicia
velletje om de -- = pelle del salsicia


worstelaar ZN

1 luctator
2 (GR GESCH) agonista


worstelen WW

1 (SPORT) luctar
2 (zwaar strijden) luctar (contra)
met de dood -- = luctar con/contra le morte
tegen de golven -- = luctar con/contra le undas
met zichzelf -- = esser in conflicto con/luctar con se ipse/mesme
het vrij -- = le lucta libere
het Grieks -- = le lucta grec
het Grieks-Romeins -- = le lucta grecoroman
het Japans -- = le lucta japonese


worstel- en vuistkamp ZN

1 (GESCH) pancratio
deelnemer aan -- = pancratiasta


worsteling ZN

1 lucta


worstelkamp ZN

1 lucta


worsteloefening ZN

1 exercitio de lucta


worstelschool ZN

1 schola de lucta, (GESCH) palestra


worstelstrijd ZN

1 lucta


worstelwedstrijd ZN

1 match (E) de lucta


worstenboom ZN

1 kigelia pinnate


worstenbroodje ZN

1 panetto/sandwich (E) al/con salsicia


worstenmaker ZN

1 salsiciero


worstenstopper ZN

1 Zie: worstenmaker


worstenverkoper ZN

1 salsiciero


worstepen ZN

1 brochetta


worstfabriek ZN

1 fabrica de salsicias


worstkruiden ZN MV

1 species pro salsicias


worstmaker ZN

1 salsiciero


worstvergiftiging ZN

1 botulismo


worstvlees ZN

1 carne a/pro salsicias


worstwinkel ZN

1 salsicieria


wort ZN

1 musto de malt


wortel ZN

1 (deel van een plant) radice, (wortelstok) rhizoma
tot de -- behorend = radical
iets met -- en tak uitroeien = extirpar un cosa usque al radice
de --s blootleggen = discoperir le radices
-- schieten, --s vormen = radicar
(DIERK) zich met --s voedend = rhizophage
2 (peen) carota
--en schrapen = grattar/raspar carotas
geraspte --en = radices raspate
3 (deel waarmee iets is ingeplant) radice
-- van een tand = radice de un dente
-- van haar = radice del capillos
4 (oorsprong) radice, origine
de --s van onze beschaving = le radices/origines de nostre civilisation
-- van het kwaad = radice del mal
het kwaad in de -- aantasten = attaccar le mal a su radices
5 (TAAL) (stamvorm) radice
6 (WISK) radice
de -- uit een getal trekken = extraher le radice quadrate de un numero
3 is de -- van 9 = 3 es le radice quadrate de 9


wortelakker ZN

1 campo (plantate) de carotas


wortelbehandeling ZN

1 (bij de tandarts) tractamento de radice


wortelblad ZN

1 folio radical


wortelboer ZN

1 culto/cultivator de carotas


wortelboom ZN

1 rhizophoro
2 mangrove


wortelbrand ZN

1 mycose (-osis)


wortelbrandzwam ZN

1 phoma de betas


wortelbundel ZN

1 (PLANTK) radice fasciculate


worteldraad ZN

1 Zie: wortelhaar


worteldruk ZN

1 pression/impulso radical


wortelen WW

1 ((al) met wortels vastzitten) esser radicate
de haat wortelt diep in zijn hart = le odio es profundemente radicate in su corde
diep geworteld zijn = esser profundemente radicate
2 (wortelschieten) radicar


worteletend BN

1 radicivore


wortelexponent ZN

1 indice, index


wortelgetal ZN

1 radice de un numero


wortelgewas ZN

1 planta a radice comestibile


wortelgrootheid ZN

1 quantitate radical, radicando


wortelhaar ZN

1 radicella


wortelhout ZN

1 ligno de radice


wortelkanaal ZN

1 (van tand/kies) canal dentari


wortelkiem ZN

1 germine de radice, radicula


wortelknol ZN

1 radice tubercular, tuberculo
met --len = tuberose


wortelknolvorming ZN

1 tuberisation


wortelkwal ZN

1 rhizostoma


wortelland ZN

1 Zie: wortelakker


wortelloof ZN

1 folios de carota


wortelloos BN

1 sin radices


wortelmuts ZN

1 cofia de un radice


wortelpotig BN

1 rhizopode


wortelpotige ZN

1 rhizopodo


wortelpunt ZN

1 puncta/extremitate/apice radicular


wortelpuree ZN

1 puree (F) de carotas


wortelrozet ZN

1 rosetta


wortelsap ZN

1 succo de carotas


wortelscheut ZN

1 stolon de radice


wortelschietend BN

1 radicante


wortelschieting ZN

1 radication


wortelschimmel ZN

1 mycorrhiza


wortelsnijder ZN

1 apparato trenchante {sj} pro carotas


wortelspruit ZN

1 Zie: wortelscheut


wortelstandig BN

1 radical


wortelstelsel ZN

1 (systema/insimul de) radices


wortelstok ZN

1 rhizoma
met -- = rhizomatose


worteltafel ZN

1 (WISK) tabula del radices


wortelteken ZN

1 (WISK) signo radical, radical


worteltrekken WW

1 (WISK) extraher le radice
het -- = extraction del radice


worteltrekking ZN

1 (WISK) extraction del radice


worteluitloper ZN

1 Zie: wortelscheut


wortelvaren ZN

1 pteris tremule


wortelveld ZN

1 Zie: wortelakker


wortelvezel ZN

1 radicella, fibrilla


wortelvorm ZN

1 radical


wortelvormig BN

1 radiciforme


wortelvorming ZN

1 (PLANTK) rhizogenese (-esis)
2 (PLANTK) radication


wortelwoord ZN

1 radical, (oerwoord) etymo


woud ZN

1 foreste, bosco, silva
ondoordringbaar/ontoegankelijk -- = foreste impenetrabile/inaccessibile/inexplorabile
onbetreden -- = foreste inviolate
Zwarte Woud = Foreste Nigre
een -- van zuilen = un bosco de columnas/colonnas
door een -- van benen = a transverso un foreste de gambas
van het -- = silvatic, silvestre


woudanemoon ZN

1 Zie: bosanemoon


woudbeek ZN

1 rivo de bosco


woudbewoner ZN

1 habitante de un foreste/bosco


woudbloem ZN

1 flor silvestre/del bosco


woudboom ZN

1 arbore forestal


woudduif ZN

1 columba silvatic/silvestre


woudduivel ZN

1 mandril


woudeik ZN

1 querco robur


woudes ZN

1 fraxino excelsior


woudezel ZN

1 asino silvestre, onagro


woudfauna ZN

1 fauna del foreste


woudgebied ZN

1 zona de forestes


woudgod ZN

1 Zie: bosgod


woudgodin ZN

1 Zie: woudnimf


woudhoen ZN

1 tetras


woudlandschap ZN

1 paisage silvestre/de boscos


woudloper ZN

1 trappator, chassator {sj}


woudmier ZN

1 Zie: bosmier


woudmos ZN

1 hylocomio


woudnimf ZN

1 dryade


woudrat ZN

1 ratto del boscos


woudreus ZN

1 arbore gigantesc/gigante, gigante del bosco


woudsalie ZN

1 salvia salvage


woudslang ZN

1 Zie: boomslang


wouduil ZN

1 aluco


woudvogel ZN

1 ave del boscos


would-be BN

1 pretendite


woulfefles ZN

1 retorta tubulate, bottilia de Woulfe


wouw ZN

1 (vogel) milano
zwarte -- = milano nigre
rode -- = milano rubie/royal
2 (plant) reseda


wouwaapje ZN

1 (vogel) ixobrycho minute


wraak ZN

1 (wraakneming) vengiantia, vindicantia, revanche (F), represalia, retaliation
om -- roepen = critar vengiantia
-- nemen = prender vengiantia/vindicantia, vengiar se, revanchar {sj} se
Gods -- inroepen = invocar le vengiantia/vindicantia de Deo
op -- zinnen = preparar (planos de) vengiantia/vindicantia, tramar un vengiantia/vindicantia
dorst naar -- = sete de vengiantia
dorstend naar -- = assetate de vengiantia
2 (afdrijving uit de koers) deriva


wraakactie ZN

1 represalia(s), retaliation
een -- ondernemen = facer un represalia


wraakbaar BN

1 (verwerpelijk) blasmabile, censurabile
2 (niet toe te laten) recusabile
--e getuigen = testes recusabile


wraakengel ZN

1 angelo vindicator/exterminator


wraakgedachte ZN

1 pensata/pensamento vengiative/de vengiantia


wraakgevoel ZN

1 sentimento vengiative/de vengiantia


wraakgierig BN

1 Zie: wraakzuchtig


wraakgierigheid ZN

1 Zie: wraakzucht


wraakgodin ZN

1 dea del vengiantia, furia


wraakhandeling ZN

1 Zie: wraakactie


wraaklust ZN

1 sete de vengiantia/de revanche (F)


wraakneming ZN

1 vengiantia


wraakoefening ZN

1 vengiantia


wraakplan ZN

1 plano/projecto de vengiantia


wraakroepend BN

1 qui crita vengiantia


wraakuur ZN

1 momento/hora del vengiantia


wraakzucht ZN

1 desiro/desiderio/sete de vengiantia, spirito vindicative, vindicativitate


wraakzuchtig BN

1 vindicative, vengiative, assetate de vengiantia, rancorose
--e rivaal = rival vindicative


wraakzuchtigheid ZN

1 Zie: wraakzucht


wrak ZN

1 (schip) nave naufragate
2 (persoon) ruina


wrak BN

1 in mal stato, ruinose


wraken WW

1 (afkeuren) rejectar, condemnar
een uitdrukking -- = condemnar un expression
een vonnis -- = rejectar un sententia
2 (JUR) (niet toelaten) recusar
een getuige -- = recusar un teste
3 (SCHEEP) derivar, ir al deriva


wrakgoed ZN

1 restos de un nave naufragate


wrakheid ZN

1 mal stato


wrakhout ZN

1 restos de un naufragio


wraking ZN

1 (JUR) recusation
-- van een getuige = recusation de un teste
2 (SCHEEP) deriva


wrakingsgrond ZN

1 (JUR) motivo de recusation


wrakkig BN

1 in mal stato, deteriorate


wrakstukken ZN MV

1 restos de un naufragio, cumulo de ruinas


wrang BN

1 acerbe, acre, acide
--e vrucht = fructo acerbe
--e appels = pomos/malos acide
--e spot = cynismo
de --e vruchten plukken van = suffrer le consequentias de


wrang ZN

1 (zwering van de tepels) mastitis (contagiose)


wrangheid ZN

1 acerbitate, acritate, aciditate


wrangkruid ZN

1 helleboro viride


wrat ZN

1 (uitwas op de huid/plant) verruca
sessiele -- = verruca sessile
met --ten = verrucose
hand met veel --ten = mano verrucose


wratachtig BN

1 verrucose, verruciforme
--e huidwoekering = verrucositate


wratdistel ZN

1 mamillaria


wratmeloen ZN

1 cantalupo


wrattenbijter ZN

1 dectico verrucivore
2 libellula


wrattenkruid ZN

1 verrucaria
2 chelidonia


wrattig BN

1 verrucose, coperte/plen de verrucas


wratvormend BN

1 (mbt tuberculose) verrucose


wratvormig BN

1 verruciforme


wratzweer ZN

1 verruca ulcerose


wredelijk BW

1 de maniera/modo cruel


wreed BN

1 (hardvochtig) cruel, feroce, barbare, barbaric, brutal
--e tiran = tyranno cruel
2 (wat getuigt van hardvochtigheid) cruel, feroce, atroce, barbare, barbaric, brutal
--e dood = morte cruel
--e straffen = punitiones barbare
--e daad = acto inhuman
-- behandelen = brutalisar
3 (doordringend) cruel, atroce
--e pijn = dolor cruel/atroce
4 (stug) rude, dur
--e erwten = pisos dur


wreedaard ZN

1 homine/persona cruel/feroce/barbare/barbaric, barbaro, bruto, monstro


wreedaardig BN

1 cruel, feroce, barbare, barbaric, brutal, inhuman


wreedaardigheid ZN

1 Zie: wreedheid


wreedheid ZN

1 crueltate, ferocitate, atrocitate, inhumanitate
kannibaalse -- = crueltate cannibalesc
een misdrijf van ongekende -- = un delicto de un ferocitate inaudite
--en van de oorlog = bestialitates del guerra
--en begaan = committer crueltates/atrocitates


wreef ZN

1 collo del pede


wreken WW

1 vengiar, vindicar
zich -- op iemand = vengiar se/vindicar se de un persona
een belediging -- = vengiar un injuria
een moord -- = vengiar un homicidio
een vriend -- = vengiar un amico
wat kan of verdiend gewroken te worden = vindicabile


wrekend BN

1 vengiative, vindicative
--e gerechtigheid = nemesis


wreker ZN

1 vengiator, vindice, vindicator


wreking ZN

1 vengiantia, vindicantia


wrevel ZN

1 rancor, resentimento, (irritatie) irritation
-- wekken = suscitar/provocar rancor/resentimento


wrevelen WW

1 monstrar su rancor/resentimento


wrevelig BN

1 (ontstemd) rancorose
-- van aard = de character rancorose
2 (prikkelbaar) irritate
dat maakt hem -- = isto le irrita


wreveligheid ZN

1 Zie: wrevel


wrevelmoedig BN

1 Zie: wrevelig


wrevelmoedigheid ZN

1 Zie: wrevel


wriemelbeweging ZN

1 movimento serpentin


wriemelen WW

1 (krioelen) formicar, serper
2 (jeuken) prurir, formicar


wriemeling ZN

1 (het krioelen) formicamento, movimento serpentin
2 (jeuking) prurigine, prurigo, formicamento


wriggelen WW

1 agitar constantemente/continuemente


wrijfborstel ZN

1 brossa a/de fricar


wrijfdoek ZN

1 panno/pannello a/de fricar, toalia pilose


wrijfhout ZN

1 (glanshout) politor
2 (SCHEEP) (stootkussen) guardacolpos


wrijfmiddel ZN

1 unguento, uncto, linimento, embroca, embrocamento
insmeren met -- = embrocar


wrijfpaal ZN

1 (paal waaraan beesten zich wrijven) palo/poste pro fricar se
2 (zondebok) capro expiatori


wrijfpommade ZN

1 Zie: wrijfmiddel


wrijfpunt ZN

1 Zie: wrijvingspunt


wrijfsteen ZN

1 moletta


wrijfvlak ZN

1 superficie de friction/fricamento


wrijfwas ZN

1 cera a/de lustrar, encaustico


wrijven WW

1 (strijken) fricar
de slaap uit zijn ogen -- = fricar se le somno del oculos
(zich) in zijn handen -- = fricar se le manos
zich warm -- = fricar se pro calefacer se
2 (poetsen) fricar, polir
3 (smeren) fricar, frictionar, (met was) cerar, incerar
de meubels -- = fricar le mobiles
4 (fijnwrijven) pulverisar, triturar
kruid tot poeder -- = pulverisar un specie


wrijving ZN

1 (het strijken) fricamento, friction
2 (NAT) fricamento, friction
inwendige -- = friction interne
rollende -- = friction rolante/de rolamento
slepende -- = friction glissante
intermitterende -- = friction intermittente
kinetische -- = friction cinetic
3 (onenigheid) friction
-- veroorzaken = causar/provocar frictiones


wrijvingscirkel ZN

1 circulo de friction/de fricamento


wrijvingscoëfficiënt ZN

1 coefficiente de friction/de fricamento


wrijvingsdruk ZN

1 pression de friction/de fricamento


wrijvingselektriciteit ZN

1 electricitate de friction/de fricamento, triboelectricitate
meting van de -- = tribometria


wrijvingsgeluid ZN

1 ruito de friction/de fricamento


wrijvingshoek ZN

1 angulo de friction/de fricamento


wrijvingskegel ZN

1 cono de friction/de fricamento


wrijvingskoppeling ZN

1 accopulamento/embracage de friction/de fricamento
tapse -- = accopulamento conic


wrijvingskracht ZN

1 fortia de friction/de fricamento


wrijvingslassen ZN

1 soldatura per friction/fricamento


wrijvingsleer ZN

1 tribologia


wrijvingsmechanisme ZN

1 mechanismo de friction/de fricamento


wrijvingsmeter ZN

1 tribometro


wrijvingsoppervlak ZN

1 superficie/superfacie de friction/de fricamento


wrijvingsplaat ZN

1 placa de friction/de fricamento


wrijvingspunt ZN

1 puncto de friction/de fricamento


wrijvingsrem ZN

1 freno a friction/a fricamento


wrijvingsverliezen ZN MV

1 perditas de friction/fricamento


wrijvingsvlak ZN

1 (vlak dat de wrijving veroorzaakt) superficie de friction/de fricamento
2 (oorzaak van onenigheid) puncto de friction/de fricamento/de litigio


wrijvingswarmte ZN

1 calor de friction/de fricamento


wrijvingsweerstand ZN

1 resistentia de friction/de fricamento


wrikbaar BN

1 instabile


wrikken WW

1 facer mover


wringbalans ZN

1 Zie: torsiebalans


wringdeformatie ZN

1 deformation de torsion


wringen WW

1 torquer, contorquer
het -- = torsion, torquimento
weer -- = retorquer
het weer -- = retorsion
de handen -- = torquer se le manos
wasgoed -- = torquer pannos lavate
zich in allerlei bochten -- = facer le possibile e le impossibile
2 (knellen) serrar/stringer
die schoenen wringen = iste scarpas/calceos serra/stringe
3
(FIG) het wringt = il ha frictiones


wringend BN

1 de torsion
(NAT) -- moment = momento de torsion


wringer ZN

1 exprimitor de aqua, calandrator
door de -- halen = passar per le exprimitor (de aqua), calandrar


wringing ZN

1 torsion
vervorming door -- = deformation torsional


wringingsbalans ZN

1 Zie: torsiebalans


wringingsdynamometer ZN

1 dynamometro de torsion


wringingshoek ZN

1 angulo torsional/de torsion


wringingsmoment ZN

1 momento torsional/de torsion


wringmachine ZN

1 Zie: wringer


wringsterkte ZN

1 Zie: wringweerstand


wringveer ZN

1 resorto torsional/de torsion


wringweerstand ZN

1 resistentia torsional/al torsion


wrochten WW

1 crear, elucubrar, conciper


wroeging ZN

1 remorso, compunction, contrition
-- hebben = sentir remorso
-- doen gevoelen = remorder
-- tonen = remorder se
door -- verteerd = rodite per remorso


wroeten WW

1 cavar, excavar


wroeter ZN

1 cavator, excavator


wrok ZN

1 resentimento, rancor
een -- koesteren jegens iemand = haber/guardar/nutrir rancor/resentimento a/contra un persona


wrokgevoelens ZN MV

1 resentimentos


wrokken WW

1 haber/guardar/nutrir rancor/resentimento (a/contra un persona)


wrokkig BN

1 vengiative, vindicative, rancorose


wrong ZN

1 (knoet) chignon (F)
2 (tulband) turban


wrongel ZN

1 lacte cualiate/coagulate


wuft BN

1 frivole, legier
--e kleding = vestimento frivole


wuftheid ZN

1 frivolitate, legieressa


wuif ZN

1 volta


wuiven WW

1 agitar
met de hand -- = agitar le mano, salutar con le mano
het --de koren = le tritico undulante


wulfsel ZN

1 volta


wulk ZN

1 buccino


wulp ZN

1 curlo


wulpenei ZN

1 ovo de curlo


wulpennest ZN

1 nido de curlo


wulps BN

1 salace, lubric, sensual, voluptuose, libidinose, lascive, concupiscente, erotic, luxuriose
--e blikken = reguardos voluptuose/lascive/concupiscente


wulpsheid ZN

1 salacitate, libidine, libidinositate, sensualitate, concupiscentia, lascivitate, lubricitate, desiro/desiderio libidinose


wurgen WW

1 strangular
het -- = strangulation


wurger ZN

1 strangulator


wurggreep ZN

1 prisa strangulante


wurging ZN

1 strangulation
verstikking door -- = asphyxia per strangulation


wurgkoord ZN

1 Zie: worgkoord


wurgpaal ZN

1 Zie: worgijzer


wurm ZN

1 Zie: worm 1-2-3


wurmen WW

1 (met moeite verplaatsen) mitter/introducer con difficultate
ergens een draad tussen -- = mitter/introducer un filo con difficultate


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Altere sitos de Wikia

Wiki aleatori